a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Ungdomsuddannelser 2014-2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning – Region Sjælland


INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning

83

4Praktiske oplysninger 4 4Brug din vejleder 4-5 4Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning 6 4Uddannelsessystemet 7 4 Oversigt med uddannelsessteder, hjemmesider, åbent hus, samt hvilke uddannelsesområder de dækker 8-9

Erhvervsuddannelser (EUD) i de 4 nye hovedområder

810

4 Optagelseskrav – Grundforløbene, adgangskrav – Hovedforløbene 4Adgangsveje, ansøgning, adgangsbegrænsning 4 EUX – Gymnasialt niveau 4Uddannelsesplan, vejledning, uddannelsesgaranti, praktikplads 4Hovedforløb, trindelte uddannelser, løn og SU, links 4Erhvervsuddannelsernes nye inddeling og opbygning 4Teknologi byggeri og transport (områdeinddelt) 4Kontor, handel og forretningsservice (områdeinddelt) 4Fødevarer, jordbrug og oplevelse (områdeinddelt) 4 Omsorg, sundhed og pædagogik (områdeinddelt) 4Uddannelsessteder (alfabetisk)

Gymnasiale uddannelser

10 10 11 11 12 13 14-22 23-24 25-27 28-30 31-35

8 36

4International Baccalaureate IB 4Studentereksamen STX 4Højere Handelseksamen HHX 4Højere Teknisk Eksamen HTX 4Højere Forberedelseseksamen HF 4Uddannelsessteder

37 38 39 40 41 42-48

VUC 8 49 10. klasse 8 50 Produktionsskoler 8 52 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 8 54 Uddannelse for unge med særlige behov (STU) 8 54 Andre uddannelser 8 55

2

Udgivet af UURS – Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland. Redaktion Finn Mikkelsen (redigering), Bende Andersen (tovholder), Ulla Petersen (ansvarshavende), Trine Suhr Andersen, Pia Hegner, Jørgen Bentzen, Karin Christensen Fotos Alle anvendte billeder i denne del af hæftet: Jørgen Bentzen Grafisk tilrettelæggelse Jan Haste. Oplag 30.000. Løssalgspris: kr. 29,-

www.uurs.dk


UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning UU byder velkommen til ”FREMTIDSPARAT” – Ungdomsuddannelser i Region Sjælland 2014-2015

Til eleverne

Velkommen til hæftet ”Fremtidsparat – Ungdomsuddannelser i Region Sjælland”. Uddannelse er i dag mere nødvendigt end nogensinde før for at få fodfæste på et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Nogle uddannelser forsvinder, nye opstår, indhold og krav ændres. Det kan derfor være vanskeligt at skaffe sig et ordentligt overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Hæftet er lavet for at skabe overblik over ungdomsuddannelserne i Region Sjælland. Du kan sammenligne indhold og krav på de uddannelser, der interesserer dig. Du kan også bruge en online-udgave af hæftet. Brug www.uurs.dk og de enkelte UU-centres hjemmeside. På de første sider finder du nyttige datoer, derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Til forældrene

Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i området modtager dette hæfte. Eleven, forældrene, skolen og UU er samarbejdspartnere, når det drejer sig om valg af uddannelse. Kernen i samarbejdet er elevens uddannelsesplan. Skolen og UU indbyder til møder og samtaler. Vejledningen tager udgangspunkt i elevens motivation og forudsætninger, og den finder sted på basis af aktuel viden om ungdomsuddannelserne. Forældrene spiller en vigtig rolle, når de unge træffer deres uddannelsesvalg. Derfor opfordres I til at orientere jer i dette hæfte. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv var i uddannelse, og derfor er hæftet en rigtig god baggrund for samtalerne med jeres barn.

BEMÆRK: Redaktionen er sluttet den 13. august 2014. Der tages forbehold for hæftets indhold omkring erhvervsuddannelserne (EUD), hvor der kan fortsat kan ske ændringer. www.uurs.dk www.uurs.dk

3


Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er 1. MARTS 2015

Brug din vejleder Hvis du har brug for vejledning om valg af uddannelse og erhverv, kan UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning – hjælpe dig. Danmark har et veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelses- og erhvervskarriere med en vejleder, enten personligt eller via eVejledningen. Er du under 25 år, kan du få vejledning hos din lokale UU. Formålet med vejledningen er, at du fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

15-17 åriges pligt til uddannelse

Er du 15-17 år har du pligt til at være i uddannelse eller en aktivitet, som sigter mod uddannelse. Du skal følge din uddannelsesplan. Kontakt din UU-vejleder, hvis den skal ændres, så den passer.

UU giver vejledning til: 7 Elever i grundskolens 8.-9. klasse. 7 Elever der følger et 10. klassetilbud 7 Unge under 25 år, som har brug for vejledning i forbindelse med uddannelse eller beskæftigelse. For kontakt til UU se side 5.

UU kan hjælpe dig med at: 7 7 7 7 7 7

afklare dine uddannelsesmuligheder oplyse dig om uddannelser og jobmuligheder give dig tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse udarbejde en plan for din fremtid afgøre om du kan komme på produktionsskole få en mentor ved overgangen til ungdomsuddannelse.

Uddannelsesparathed

Som et led i at forlade grundskolen skal du lave en uddannelsesplan for din uddannelse efter grundskolen inden den 1. marts i 9. klasse. Men allerede i 8. klasse skal du angive et foreløbigt uddannelsesønske, og dine lærere skal vurdere om du er uddannelsesparat i forhold til dit ønske. I løbet af 8., 9. og evt. 10. klasse arbejder du med din uddannelsesplan. Planen vil i 9. og 10. klasse være ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og skal sendes elektronisk til den 1. prioriterede uddannelse gennem www.optagelse.dk Fra dette skoleår er der kommet nye regler om uddannelsesparathed. De gælder for alle 8. klasser. Din uddannelsesparathed bliver løbende vurderet – også i 9. og 10. klasse – af din skole i samarbejde med UU. Vurderingen sker ud fra dine faglige, personlige og sociale kompetencer, der alle spiller en stor rolle for at du kan fuldføre en ungdomsuddannelse. Derfor hænger vurderingen også tæt sammen med dine ønsker om uddannelse, og der sker en selvstændig vurdering for hvert ønske. 7 Når dine faglige kompetencer vurderes, handler det om at undersøge, om du vil kunne følge med i de forskellige fag på ungdomsuddannelsen. I 8. klasse skal du have karakteren 4,0 i gennemsnit ved første standpunktsvurdering for at blive erklæret uddannelsesparat, uanset hvilken uddannelse du ønsker.

4

7 De sociale kompetencer kan blandt andet handle om, hvor god du er til at være sammen med de andre i klassen og til at samarbejde. 7 De personlige kompetencer kan handle om at kunne finde ud af at møde til tiden og være aktiv i timerne. Der vil altid blive lavet en plan for, hvordan du kan få hjælp til at blive uddannelsesparat. Hvis du og dine forældre, i 9. og 10. klasse, er uenige i vurderingen, kan I forlange, at vurderingen bliver afprøvet af en uddannelsesinstitution, som udbyder den uddannelse, der er søgt.

Valget af uddannelsessted er frit, hvis der er plads. Mentor

Såfremt UU vurderer, at du har behov for støtte for at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp af en mentor. Det er en voksen, du kan tale med og få støtte af i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Økonomi

Undervisningen er gratis. Du skal dog være opmærksom på, at du på nogle ungdomsuddannelser selv skal betale for nogle materialer og aktiviteter, fx redskaber, arbejdstøj og studieture. Vent med at købe til du er begyndt på skolen. Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Nærmere oplysninger kan findes på www.su.dk Du kan undersøge dine muligheder for at få rabat på din transport på: www.uddannelseskort.dk

Introduktionskurser

UU planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne introduktionskurser for alle elever i 8. klasse. Introduktionskurserne foregår på et ungdomsuddannelsessted. Du skal vælge 2 uddannelser at prøve af, og derudover skal alle deltage i en dag på den lokale erhvervsskole. Valg af introduktionskurser hænger sammen med de overvejelser, du har om din kommende ungdomsuddannelse, og formålet er: 7 at du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser og evt. uddannelsesstedet 7 at du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen 7 at du får et realistisk billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelsen 7 at du oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø www.uurs.dk


Brobygning

I 9. klasse kan du komme i frivillig brobygning efter aftale med din vejleder. I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst en uges brobygningsforløb. Hvis den ene uge er på STX eller HF, skal du også en uge på et brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse (EUD) eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX). Du kan vælge at deltage i frivillig brobygning i yderligere 4 uger.

Formålet med brobygningsforløb er at: 7 du skal blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 7 udvikle dine faglige og personlige kompetencer 7 motivere dig til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

eVejledning

Der er kommet en reform af vejledningen, der betyder at flere skal bruge eVejledning frem for den personlige vejleder på skolen. Hvis du er erklæret uddannelsesparat, skal du orientere dig på Uddannelsesguiden, hvis du vil undersøge forskellige uddannelser, og hvis du har brug for personlig vejledning skal du kontakte eVejledning. Du kan chatte, maile, sms’e eller ringe til eVejledning alle ugens dage, også i weekenden, også på Facebook. Uanset hvilke tanker, du gør dig om uddannelse og fremtiden, kan du vende dem med en eVejleder. Det er dig, der afgør, hvad du taler med e-vejlederen om, og du vælger selv, om du vil være anonym. www.evejledning.dk

Vil du vide mere?

På Uddannelsesguiden, www.ug.dk, kan du få meget mere at vide om de enkelte uddannelser. Du kan også spørge din vejleder fra UU eller ungdomsuddannelsernes studievejledere. På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du også læse om de enkelte ungdomsuddannelser i dit område. Adresserne finder du i dette hæfte under de enkelte uddannelsessteder.

Brobygning giver dig mulighed for: 7 selv at opleve studieforløbet ved at deltage i den faglige undervisning og møde elever og lærere 7 at gøre dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m. 7 at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse 7 at få oplysninger, som du kan bruge i din obligatoriske selvvalgte opgave OSO i 10. klasse 7 at opnå merit for et eller flere fag

CMYK

Her finder du din uddannelsesvejleder

Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UUV Køge Bugt

Greve, Køge, Solrød og Stevns Ølby Center 53, 1., 4600 Køge Tlf. 5667 2652 uuv@koege.dk www.uuv.dk

UU-Roskilde

Roskilde og Lejre Astersvej 15 D, 4000 Roskilde Tlf. 4631 4390 uur@uu-roskilde.dk www.uu-roskilde.dk

www.uurs.dk

UU Nordvestsjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning eVejledning

S Y D kontakt@evejledning.dk Tlf. og sms: 7022 2207 (man-tor 10-22, fre 10-20, lør-søn 12-20) www.evejledning.dk

S J Æ L L A N D

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Odsherred, Kalundborg og Holbæk Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup Tlf. 7236 8156 uunvs@holb.dk www.uu-nordvest.dk

UU Sjælland Syd

UU Vestsjælland

UU Lolland-Falster

Slagelse, Sorø og Ringsted Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse Tlf. 7010 9012 uu@uuvestsjaelland.dk www.uuvestsjaelland.dk

Næstved, Faxe og Vordingborg Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5678 9790 post@uuss.dk www.uuss.dk

Lolland og Guldborgsund Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5482 2403 vejledning@uulf.dk www.uulf.dk

Brug din vejleder

5


Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning UDDANNELSESMESSER

LOKALE INFORMATIONSMØDER M.M.

”Ud i fremtiden”

UU-Roskilde/Lejre ”Fokus på Uddannelse”

17. og 18. september 2014 – afholdes uddannelsesmessen ”Ud i fremtiden” – for unge med særlige behov – i Roskilde Kongres Center, Møllehusvej 15 4000 Roskilde. Onsdag kl. 09.00-13.00 og kl. 15.0019.00, og torsdag kl. 09.00-14.00. Messen vil præsentere undervisnings-, vejlednings- og ungdomsuddannelsestilbud inden for specialområdet. Yderligere information: www.udifremtiden.dk

”JUMP” – efterskoler, high school, sprogrejser

15. og 16. november 2014 – afholdes messen ”JUMP” i Brøndby Hallen. Lørdag og søndag kl. 08.30-16.00. Temaet ”Ta’ springet – uddan dig sjovere” giver de unge og deres forældre chancen for at tage stilling til udfordringerne og mulighederne efter 9. klasse. Yderligere information: www.jumpnu.dk

”Uddannelse Uden Grænser”

19. og 20. januar 2015 – afholdes Danmarks største uddannelsesmesse ”Uddannelse Uden Grænser” i Bella Center i København. Mandag og tirsdag kl. 08.30-16.00. Yderligere information: www.uug.dk

Den 11. november 2014 afholdes uddannelsesmessen ”Fokus på Uddannelse” på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde. Messen har åbent fra kl. 16-19.30. Messen vil primært præsentere og orientere om uddannelsesmuligheder inden for ungdomsuddannelsesområdet. Messen er for 8.-10. klasses elever og deres forældre samt øvrige interesserede. Se mere på www.uu-roskilde.dk

UU Nordvestsjælland

Orienteringsaftener om de gymnasiale uddannelser. • Høng: Høng Gymnasium, 25. jan 2015, kl. 19.30 • Holbæk: Stenhus Gymnasium, 6. nov 2014, kl. 19-21 • Kalundborg: Kalundborg Gymnasium, 24. nov 2014, kl. 19-21 • Asnæs: Odsherreds Gymnasium, 20. nov 2014, kl. 19-21. Informationsaften for unge og deres forældre om uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Se mere på www.uunordvest.dk

UU Vestsjælland ”SUK – Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival”

For alle unge og deres for­ældre. Der vil være udstillere fra såvel ungdomsuddannelser som forskellige firmaer og videregående uddannelser i Slagelse. Torsdag 4. september 2014, kl. 9-14. v/Ungehuset, Bredahlsgade 3, Slagelse – ”Uddannelsesfirkanten” Se mere på www.uuvestsjaelland.dk og www.sukfestival.dk

UU Lolland-Falster

Hør om ungdomsuddannelser på Lolland-Falster. Informationsaftener for unge og deres forældre om uddannelsesmuligheder efter grundskolen. • Nakskov: Mandag 3. november 2014, kl. 19-21 • Stubbekøbing: Tirsdag 4. november 2014, kl. 19-21 • Nykøbing F: Tirsdag 11. november 2014, kl. 19-21 • Maribo: Torsdag 13. november 2014, kl. 19-21 • Særligt tilrettelagt udd. Lolland: Tirsdag 30. sept kl. 19-21 • Særligt tilrettelagt udd. Guldborgsund: Torsdag 13. nov kl. 19-21 Se mere på www.uulf.dk

UU Sjælland Syd

UUV Køge Bugt

Afholder ”Tjek på fremtiden”, et informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever i 8.-10. klasse og forældre: • 4. november 2014 kl. 17-19.30 på Greve Gymnasium • 6. november 2014 kl. 17-19.30 på Køge Handelsskole Se mere på www.uuv.dk

6

Afholder informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever og forældre: • Næstved (8.-10. kl): Næstved Gymnasium, 27. okt. 2014, kl. 18.30-21. ZBC, 30. okt. 2014, kl. 18.30-21 • Faxe (8. kl): Haslev Gymnasium, Campus Haslev, 13. nov. 2014, kl. 19 • Vordingborg (8. kl): Vordingborg Uddannelsescenter, 20. nov. 2014, kl. 19 Se mere på www.uuss.dk

www.uurs.dk


1. år

2. år

3. år

4. år

EUD – ERHVERVSUDDANNELSER – 4 HOVEDOMRÅDER

Grundskolens 9. klasse og 10. klasse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse – EGU

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

EUX – er en mulighed sammen med mange erhvervsuddannelser

GYMNASIALE UDDANNELSER STX – Studentereksamen HHX – Højere Handelseksamen HTX – Højere Teknisk Eksamen HF

– Højere Forberedelseseksamen

ANDRE UDDANNELSER 1. år

2. år

3. år

4. år

Vejledning i overgangen mellem grundskolen og start på en ungdomsuddannelse: Hvis du ikke er kommet igang med eller aldrig har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du kontakte UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning.

– Vejledning i forhold til gennemførelse af og skift mellem ungdomsuddannelserne: Ungdomsuddannelsernes vejledere. – Vejledning i forhold til videregående uddannelser: Studievalg Sjælland. – www.ug.dk har oplysninger om alle uddannelser. eVejledning kan kontaktes om alle uddannelser – se side 5.

www.uurs.dk

7


En stor del af uddannelsesstederne tilbyder EUX-forløb (gymnasialt niveau) på nogle af uddannelserne under de enkelte hovedforløb. Se side 31-35.

Oversigt

8

BY

UDDANNELSESSTED (FORKORTELSE)

HJEMMESIDE

ÅBENT HUS /INFOMØDE

ASNÆS BALLERUP FAXE GREVE HASLEV HOLBÆK HØNG ISHØJ KALUNDBORG KORSØR KØBENHAVN KØGE MARIBO NAKSKOV NYKØBING FALSTER NÆSTVED RINGSTED ROSKILDE SLAGELSE SOLRØD SORØ TAASTRUP VORDINGBORG

Odsherreds Gymnasium odsherreds-gym.dk 22. januar 2015 kl. 19-21 CPH WEST, Ballerup (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden VUC Storstrøm Faxe vucstor.dk Se hjemmesiden Greve Gymnasium greve-gym.dk 20. januar 2015 kl. 19-21 SOSU Sjælland, Greve (SG) – lukker primo 2015 sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Greve vucroskilde.dk Se hjemmesiden EUC Sjælland, Haslev (ESH) eucsj.dk Se hjemmesiden Midtsjællands Gymnasium, Haslev msg-gym.dk 17. jan. 2015 kl. 13 (efterskoler) + 21. jan. 2015 kl. 19 (9 ZBC – Zealand Business College, Haslev zbc.dk Se hjemmesiden Køge Handelsskole, Haslev (HHX) khs.dk Se hjemmesiden EUC Nordvestsjælland (EN) eucnvs.dk 19. september 2014 kl. 9-14 SOSU Sjælland, Holbæk (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden Stenhus Gymnasium og HF stenhus-gym.dk 26. januar 2015 kl. 19 Nordvestsjælland HF og VUC nordvestvuc.dk Se hjemmesiden Høng Gymnasium og HF hoeng-gymhf.dk 25. januar 2015 kl. 19.30 Landbrugsskolen Sjælland lssj.dk 24. januar 2015 kl. 10-14 CPH WEST, Ishøj (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden EUC Nordvestsjælland (EN) eucnvs.dk Handels: 21. jan. kl. 19, Proces: 22. febr. kl. 10-13 Kalundborg Gymnasium og HF kalundborg-gym.dk 12. januar 2015 kl. 19-21 Nordvestsjælland HF og VUC nordvestvuc.dk Se hjemmesiden VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden CPH WEST, København (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden Hotel og Restaurant Skolen (HR) hrs.dk Se hjemmesiden TEC, Ballerup (TB), Frb. (T), Glads. (TG), Hvid. (TH) tec.dk Se hjemmesiden EUC Sjælland, Køge (ESK) eucsj.dk Se hjemmesiden Køge Gymnasium kggym.dk 19. januar 2015 kl. 19-21 Køge Handelsskole (KHS) khs.dk 15. januar 2015 VUC Køge vucroskilde.dk Se hjemmesiden CELF Maribo (FMa) celf.dk 31. januar 2015 Maribo Gymnasium maribo-gym.dk 28. januar 2015 kl. 19-21 CELF Nakskov (CNa) celf.dk 7. februar 2015 Nakskov Gymnasium og HF nakskov-gym.dk 20. januar 2015 kl. 19 VUC Storstrøm, Nakskov vucstor.dk Se hjemmesiden CELF Nykøbing Falster (CNy) celf.dk 7. februar 2015 Nykøbing Katedralskole nykat-gym.dk 29. januar 2015 SOSU Nykøbing Falster (SNy) sosunyk.dk Se skolens hjemmeside VUC Storstrøm, Nykøbing Falster vucstor.dk Se hjemmesiden EUC Sjælland, Næstved (ESN) eucsj.dk Se hjemmesiden ZBC – Zealand Business College, Næstved (ZN) zbc.dk 17. januar 2015 kl. 10-12 Herlufsholm Skole herlufsholm.dk 31. januar 2015 Næstved Gymnasium og HF naestved-gym.dk 28. januar 2015 kl. 19 SOSU Sjælland, Næstved (SNæ) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Storstrøm, Næstved vucstor.dk Se hjemmesiden ZBC – Zealand Business College, Ringsted (ZR) zbc.dk 17. januar 2015 kl. 10-12 Midtsjællands Gymnasium, Ringsted msg-gym.dk 24. jan. 2015 kl. 13 (efterskoler) + 27. jan. 2015 kl. 19 (9 SOSU Sjælland, Ringsted (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden Erhvervsudd./Handelsgym., Roskilde Handelsskole (RH) rhs.dk 15. jan 2015 kl. 19-21 + 24. jan 2015 kl. 10-13 Himmelev Gymnasium himmelev-gymnasium.dk 20. januar 2015 kl. 19-21 Landbrugsskolen Sjælland (LR) lssj.dk 24. januar 2015 kl. 10-14 Roskilde Gymnasium roskilde-gym.dk 19. januar 2015 kl. 19-21 Roskilde Katedralskole roskildekat-gym.dk 21. januar 2015 kl.19-21 Roskilde Tekniske Gymnasium rtg.dk 24. jan. 2015 kl. 10-14 + 29. jan. kl. 19-21 (htx) Roskilde Tekniske Skole (R) rts.dk 24. januar 2015 kl. 10-14 Uddannelsescenteret i Roskilde (U) ucr.dk Fagmesse: 5. februar 2015 kl. 17-19 VUC Roskilde vucroskilde.dk Se hjemmesiden Selandia CEU (S) sceu.dk 29. nov 2014 (EUD) / 26. jan 2015 (Gym) Slagelse Gymnasium og HF-kursus slagelse-gym.dk 26. januar 2015 kl. 19 SOSU Sjælland, Slagelse (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden Solrød Gymnasium solgym.dk 21. januar 2015 kl. 19-21 Sorø Akademis Skole soroe-akademi.dk 19. januar 2015 kl. 19 CPH WEST, Taastrup (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden EUC Sjælland, Vordingborg (ESV) eucsj.dk Se hjemmesiden ZBC - Zealand Business College, Vordingborg (ZV) zbc.dk 17. januar 2015 kl. 10-12 Vordingborg Gymnasium og HF vordingborg-gym.dk 26. januar 2015 kl. 19 VUC Storstrøm Vordingborg vucstor.dk Se hjemmesiden

www.uurs.dk


3SE SIDE

HTX

HHX

HF

STX

Omsorg, sundhed og pædagogik

Kontor, handel og forretningsservice

Fødevarer, jordbrug og oplevelse

Teknologi, byggeri og transport

EUD hovedområder

x 46 x x 31,42 x 49 x x 43 x x 34 x 49 x 32 9.-10. kl) x x 45 x x 35,48 x 32,44 x x x x x 32 x 34 x x 48 x 49 x x 43 x 33 x x x x x 31,42 x x x x 32 x x 44 x 49 x 49 x x 31,42 x 32 x x x 35 x x x 32,42 x x 44 x x 32,44 x 49 x 31 x 45 x x x x x x 31,42 x x 45 x 49 x x x x x 31,42 x x 45 x 34 x 49 x x x x 32,42 x x 35,48 x 43 x x 46 x 34 x 49 x x x x x x 35,48 9.-10. kl) x 45 x 34 x 49 x 33 x x 43 x 33 x x 46 x 46 x 47 x x x x 33 x x 34 x 49 x x x x x 34,47 x x 47 x 34 x 49 x x 47 x 48 x 31,42 x 32 x x x x x 35,48 x x 48 x 49

www.uurs.dk

Uddannelsesbyerne Oversigten på denne side er en liste over uddannelsesbyerne i Region Sjælland. Listen giver et overblik over, hvilke uddannelser, der udbydes i de forskellige byer. De farvede bjælker til venstre repræsenterer hver en ungdomsuddannelse. X ud for de uddannelsessteder, der udbyder den pågældende uddannelsesretning/hovedområde. Oversigt over 10. klasser (side 51), VUC (side 49) og produktionsskoler (side 53). Se kortet med uddannelsesbyerne i Region Sjælland herunder:

= Uddannelsesby

= UU-Center

UU Nordvestsjælland UU-Roskilde

UUV Køge Bugt

UU Sjælland Syd

UU Vestsjælland

UU Lolland-Falster

9


Erhvervsuddannelser EUD

Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser, mange af dem med specialer, så der er brug for mange forskellige talenter. Det vigtigste kendetegn ved uddannelserne er dog, at de alle foregår som en kombination af praktik i en virksomhed og skoleophold. Erhvervsuddannelser er grupperet i fire hovedområder og består af grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet er opdelt i 2 dele (GF1 og GF2) med en samlet varighed på 40 uger. På GF2 starter en mere faglig specialisering, og du skal vurderes til din ønskede uddannelse, inden du kan optages på hovedforløbet. Se beskrivelsen af uddannelserne på de næste sider.

Optagelseskrav – Grundforløbene 7 Du skal have opfyldt undervisningspligten fra 9. eller 10. klasse, OG 7 du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, OG 7 du skal være vurderet uddannelsesparat Opfylder du ikke disse betingelser, kan du optages på baggrund af en prøve og samtale. Din skole og UU vurderer, om du er uddannelsesparat, eller om du skal modtage tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

Adgangskrav – Hovedforløbene

Der er adgangskrav til hovedforløbene – udover at der til de fleste uddannelser er krav om en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det betyder, at der til hver enkelt uddannelse vil være en liste over hvilke fag, på hvilke niveauer og med hvilken karakter der sikrer optagelse på hovedforløbet.

Optagelsestidspunkter

Der er optag til GF1 i august. Der er optag til GF2 i august og januar.

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

10

Adgangsveje

Du kan starte direkte på en erhvervsskole = skoleadgangsvejen, i en virksomhed = praktikadgangsvejen, eller du kan begynde i ny mesterlære (undtaget er elektriker, vvs-uddannelsen, film & tv-produktionsuddannelsen og mejerist). Se oversigten øverst side 11.

Ansøgning

Skoleadgangsvejen: Du skal benytte et ansøgningsskema til erhvervsuddannelserne, og vedlægge din uddannelsesplan. Ansøgningsskemaet findes på www.optagelse.dk. Er du under 18 år, og erklæret uddannelsesparat, har dine forældre ansvaret for at der udarbejdes en uddannelsesplan. Er du ikke erklæret uddannelsesparat, har UU ansvaret for uddannelsesplanen. For optag til august er ansøgningsfristen 1. marts. Ansøgningsfrister for de øvrige optagelsestidspunkter – kontakt erhvervsskolen eller se på dens hjemmeside. Praktikadgangsvejen: Denne adgangsvej kræver, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på www.praktikpladsen.dk. Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning. Ny mesterlære adgangsvejen: Denne adgangsvej kræver også, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Det særlige ved dette forløb er, at du helt eller delvist kan gennemføre dit grundforløb ude i en virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på www.praktikpladsen.dk. Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning.

Adgangsbegrænsning – GF2 (Grundforløbets del 2) På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til GF2 – med mindre man har en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsningen er indført på de uddannelser, hvor søgningen er større end muligheden for at få en praktikplads eller en skolepraktikplads. Søg flere oplysninger på erhvervsskolen.

Grundforløbene GF1 og GF2

Kommer du fra 9. eller 10. klasse fra folkeskolen, består grundforløbet af to dele på hver 20 uger, GF1 og GF2. Du kan kun optages på GF1 én gang, og det skal ske senest et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, ellers skal du starte direkte på GF2. www.uurs.dk


GF1 omfatter introducerende, bred og almen erhvervsfaglig undervisning inden for det valgte hovedområde, men du kan skifte fagretning til et andet hovedområde ved overgang til GF2.

På GF2 arbejder du med uddannelsesspecifikke fag, som sikrer, at du kan optages på hovedforløbet inden for den valgte uddannelse. Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve der skal bestås.

1. SKOLEADGANGSVEJEN – for unge direkte fra 9. eller 10 klasse – eller senest 1 år efter Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole

Grundforløb del 1

(alle udd. skole – 20 uger)

Grundforløb del 2

Hovedforløb

(alle udd. skole – 20 uger)

(praktik og skole)

2. PRAKTIKADGANGSVEJEN I virksomhed

Variabel ofte 3-6 mdr.

Grundforløb del 1

Hovedforløb

(skole – 20 uger)

(praktik og skole)

3. NY MESTERLÆRE I virksomhed op til 1 år

Hovedforløb

evt. supplerende skoleundervisning

(praktik og skole) Kilde: Undervisningsministeriet

EUX

Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole

EUX giver dig mulighed for at opnå gymnasialt niveau samtidig med at du gennemfører din erhvervsuddannelse. Det betyder, at du både skal opfylde kravene til erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser for

EUX – for unge direkte fra 9. eller 10 klasse, eller senest 1 år efter EUX Grundforløb del 1

EUX Grundforløb del 2

(tekniske udd. skole – 20 uger)

(tekniske udd. skole – 20 uger)

EUX Grundforløb del 1

EUX Grundforløb del 2

(merkantile udd. skole – 20 uger) (merkantile udd. skole – 20 uger)

Uddannelsesplan og kontaktlærer

På grundforløbet får du en kontaktlærer, som er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. I skal sammen løbende vurdere dit uddannelsesforløb og tilrette din uddannelsesplan. Du kan læse mere om uddannelsesplan og kontaktlærer på www.elevplan.dk. Hvis du har dokumentation for faglige eller fysiske begrænsninger, kan du søge specialpædagogisk støtte på uddannelsesstedet. Tal med din uddannelses- og erhvervsvejleder på erhvervsskolen.

Vejledning

Uddannelses- og erhvervsvejlederen på din erhvervsuddannelse tilbyder dig information og vejledning om bl.a.: n Optagelse n Uddannelsernes struktur og opbygning n Støttemuligheder n Praktikpladssøgning n Jobmuligheder Støtte til problemer af mere personlig karakter. Dette sker bl.a. gennem mentor- og kontaktlærerordningen. Desuden tilbyder erhvervsskolerne personlig og psykologisk rådgivning til de elever, der har behov for det. www.uurs.dk

at blive optaget. Med en EUX opnår du generel studiekompetence, der betyder, at du kan læse videre på samme vilkår, som hvis du havde taget en gymnasial uddannelse. Kontakt din erhvervsskole for mere information.

Hovedforløb – uddannelsesbestemt længde (praktik og EUX-skole)

Erhvervsskole 1 år (EUX-studieforløb)

Hovedforløb 2 år (praktik og skole)

Uddannelsesgaranti

Gennemfører du hele grundforløbet i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik, har du sikkerhed for at kunne gennemføre hele uddannelsen, hvis du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet, faglig mobilitet og aktiv praktikpladssøgning. Gennemfører du et grundforløb i en uddannelse, som ikke udbydes med skolepraktik, får du tilbud om optagelse på GF2 i en anden uddannelse, som udbydes med skolepraktik, med mest mulig merit for allerede gennemførte og beståede elementer. Dette tilbud gives højst 2 gange.

Praktikplads

Det er dig selv, som har ansvaret for at skaffe en praktikplads, men skolerne vil hjælpe dig med din søgning. På Praktikpladsen.dk, kan du finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og du kan sende ansøgninger fra systemet til virksomheder, der ønsker elever. www.praktikpladsen.dk

Skolepraktik

Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grundforløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din

11


Erhvervsuddannelser EUD Erhvervsuddannelser – EUD uddannelse i skolepraktik, hvor den praktiske oplæring i virksomhed erstattes af praktisk oplæring på erhvervsskolen. I de fleste tilfælde kommer du også i praktik i en almindelig virksomhed, og ofte ender det med en aftale, så du afslutter din uddannelse i virksomheden. Du vil kunne se hvilke uddannelser, der har skolepraktik, og på hvilke skoler det foregår på www.ug.dk. Skolepraktikken begynder 1 måned efter afsluttet grundforløb. For at blive optaget i skolepraktik, skal du opfylde de lovmæssige kriterier: Du skal være fagligt egnet, fagligt mobil, geografisk mobil og aktiv praktikpladssøgende. Du vil blive indkaldt til en ”jobsamtale” på erhvervsskolen, hvor de 4 kriterier vil danne grundlag for bedømmelsen. Vil du vide mere om skolepraktik, så kontakt erhvervsskolens praktikpladskontor for yderligere oplysninger.

Hovedforløb

Når du efter grundforløbet starter på din praktikplads eller skolepraktik, så er du i gang med hovedforløbet i din uddannelse. Hovedforløbet består af praktik i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder. Kravet til den afsluttende eksamen afhænger af den uddannelse, du er optaget på, kontakt erhvervsskolen for yderligere information. EUD-Nøglen på www.ug.dk er et værktøj, hvor du kan danne dig et overblik over, hvor i landet du kan tage hovedforløbet i den erhvervsuddannelse, du ønsker.

12

Trindelte uddannelser

Nogle uddannelser kan afsluttes på flere trin, det vil sige, at uddannelsen kan afsluttes på forskellige niveauer, som modsvarer dine forudsætninger og virksomhedens behov. Der kræves også uddannelsesaftale inden for trindelte uddannelser. Med en trindelt uddannelse kan du hurtigt komme ud på arbejdsmarkedet og tjene penge, og de faglige udfordringer passer måske bedre til dine ønsker. Du har mulighed for senere at tage hele uddannelsen på baggrund af din trinuddannelse. Du kan se trinuddannelserne i oversigterne side 14-32.

Løn og SU

Hvis du tager praktikadgangsvejen, får du løn med det samme – også under dit grundforløb. Hvis du tager skoleadgangsvejen, får du først løn, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Er du over 18 år, kan du søge SU, hvis du ikke får lærlinge- eller elevløn. Du har mulighed for at modtage SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Se mere på www.su.dk

Se mere om erhvervsuddannelser

Relevante links for erhvervsrettede uddannelser: n www.elevplan.dk n www.ug.dk n www.praktikpladsen.dk n www.emu.dk/erhverv

www.uurs.dk


Erhvervsuddannelsernes nye inddeling og opbygning BEMÆRK: Ved redaktionens slutning den 13. august 2014 er alt omkring erhvervsuddannelserne (EUD) ikke helt faldet på plads. Der kan derfor være ændringer i forhold til hæftets indhold om EUD. For at kunne sammenligne med det tidligere kendte om erhvervsuddannelserne har vi valgt at vise de fire nye EUDhovedområder med de tidlige kendte indgange og deres uddannelser på denne og de efterfølgende sider (s.14 til s. 32). EUD kontor med specialer og finansuddannelsen kan kun tages som EUX-forløb.

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser fra følgende indgange:

Bil, fly og andre transportmidler – Bygge og anlæg – Produktion og udvikling – Strøm, styring og IT – Transport og logistik

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE Uddannelser fra følgende indgange: Merkantil, HG – Medieproduktion

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE Uddannelser fra følgende indgange: Dyr, planter og natur – Mad til mennesker

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Uddannelser fra følgende indgange:

Sundhed, omsorg og pædagogik – Bygnings- og brugerservice – Krop og stil

www.uurs.dk

13


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for

BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER SPECIALER

VARIGHED

HOVEDFORLØB

Bådmekaniker Bådassistent

4 år 2 år

CNy CNy

Cykelmekaniker Cykelmontør Knallertmekaniker Motorcykelmekaniker

3 år 3 mdr. 1 år 6 mdr. 2 år 9 mdr. 4 år

CNy - TH CNy - TH CNy - TH CNy - TH

n

Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Materielmekaniker Personlift mekaniker Landbrugssmed Kranmekaniker

4 år 4 år 2 år 4 år 4 år 4 år

Aars Aars Aars Aars Aars Aars

n

Flymekaniker

4 år 5 mdr.

TH

n

Karrosserismed Karrosseritekniker (bygger) Karrosseritekniker (opretter)

3 år 6 mdr. 4 år 4 år

Silk - TH Silk - TH Silk - TH

Lastvognsmekaniker Lastvognsmontør

4 år. 2 år

CNy - TH - SDE - TCA CNy - TH - SDE - TCA

n

Personvognsmekaniker Personvognsmontør

4 år. 2 år

CNy - EN - ESN - R - S - TH - ESK CNy- S - TH - ESN - R - ESK

n

Vognmaler

3 år 6mdr.

Silk

Bådmekaniker Du arbejder med fritidsbåde og mindre erhvervs både, både håndværksmæssigt og inden for salg og service.

n n

is is

Cykel- og motorcykeluddannelsen Du reparerer og vedligeholder cykler, knallerter og motorcykler. Du arbejder med værktøj og maskiner. Kundebetjening er også et vigtigt emne.

n n n n

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen vedligeholder og reparerer enten Du entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner, fx bulldozere, rendegravere, forskellige slags motorer, halmpressere eller mejetærskere.

n n n n n

Flymekaniker Vedligehold og reparation af fly, både mekanisk og elektronisk. Med piloter og flyveledere sikrer du en sikker flyvetur.

is

Karrosseriuddannelsen Bygning og reparation af bildele som karrosserier, førerhuse og bildøre. Du svejser og arbejder i de forskellige materialer. Du beregner pris og laver skadesrapporter.

n n

Lastvognsmekaniker Reparation og vedligehold af lastbiler og påhængsvogne. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer

n n

Personvognsmekaniker Reparation og vedligehold af personbiler. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer

n

Vognmaler Lær om farver og lak, at genskabe en bestemt farve ved reparation og betjening af værktøj og maskiner.

Bemærk: Grundforløb startes på skoler, som udbyder hovedområdet (s. 9) - Ikke skolepraktik (is) - CELF, Nykøbing F. (CNy) - Aars Tekniske Skole (Aars) - TEC, Hvidovre (TH) - Silkeborg Tekniske Skole (Silk) - EUC Sjælland, Køge (ESK) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - Syddansk Erhvervsskole (SDE) - TEC College Aalborg (TCA)

14

www.uurs.dk


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for

BYGGE OG ANLÆG

SPECIALER

VARIGHED HOVEDFORLØB

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Som brolægger lægger du brosten og fliser på fortov, i gågader, på torve og i indkørsler. Anlægs- og bygningsstruktørerne bygger veje,

n

bygninger

n

og broer i beton.

Brolægger Anlægsstruktør Bygningsstruktør Kloakrørlægger

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 1 år 6 mdr. - 2 år

KG CNy-EN-ESN CNy-EN-ESN CNy-EN-ESN

n

Gardinmontør Gardindekoratør Autosadelmager Møbelpolstrer

2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. 4 år 4 år

Skive Skive Skive Skive

is is is is

n

Byggemontagetekniker

1 år 6 mdr.

ESN-R-S

sb

n

Bygningsmaler

3 år - 3 år 6 mdr.

S-EN-ESN-TG

n

Glarmester – aluminium Glarmester – glas

3 år 6 mdr. - 4 år 3 år 6 mdr. - 4 år

EN EN

n

Maskinsnedker Prod. ass. – døre & vinduer Prod. ass. – møbel

3 år 3-9 mdr. 2 år 2 år

R R R

n

Murer

3 år 5-11 mdr.

CNy-EN-ESH-S-R

n n

Boligmonteringsuddannelsen Uddannelsen har tre specialer. Som møbelpol strer polstrer du møbler og sætter betræk på.. Som autosadelmager fremstiller du sæder og monterer loft- og vægbeklædning i biler. Som

n n n

gardindekoratør syr og opsætter du gardiner.

Byggemontagetekniker Opsæt lettere bygningselementer, vægge af gipsplader og lette loftskonstruktioner.

Bygningsmaler Et gammelt håndværk, men også nye materialer og teknikker, som skal læres at kende. Alle faser og teknikker læres.

Glarmester Tilskære, slibe og polere alle mulige forskellige typer glas. Monterer ruder i vinduer og døre, biler og indramme billeder.

n

is is

Maskinsnedker Brug og vedligehold maskiner til bearbejdning af træ, fx til møbler, gulve og døre. Der arbejdes med møbler og byggeri.

n n

Murer Lær at bygge mure, pudse facader og lægge tagsten. Sæt fliser på væg og gulv.

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is)- Skolebaseret uddannelse (sb) CELF, Nykøbing F. (CNy) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN), Haslev (ESH) - Skive Tekniske Skole (Skive) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - TEC Gladsaxe (TG) - Københavns Tekniske Skole, Glostrup (KG)

www.uurs.dk

15


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for

BYGGE OG ANLÆG

SPECIALER

VARIGHED HOVEDFORLØB

Skorstensfejer Rens kedler, skorstene og rørsystemer. Lær om fyringssystemer og brændsel, mål og kontrolér

Skorstensfejer Kedelanlægstekniker

4 år 1 år 6 mdr.

EucSyd EucSyd

Bygningssnedker Møbelsnedker Orgelbygger Træoperatør – døre & vinduer Træoperatør – møbel Bygningsmontør

3 år 3-9 mdr. 3 år 3-9 mdr. 3 år 3-9 mdr. 2 år 2 år 2 år

R R R R R R

n

Stentekniker Stenhugger

2 år 3 år 6 mdr. - 4 år

ESH ESH

is is

n

Stukkatør

3 år 9 mdr.

ESH

is

n

Tagdækker

2 år 5-11 mdr.

EN

is

n

Teknisk isolatør

2 år 9 mdr. - 3 år 3 mdr.

EN

n

Tømrer Gulvlægger Tækkemand

4 år 4 år 4 år

CNy-EN-R-S-ESN-ESK R-S-KG R-S-KG

Vvs’er Vvs og energispecialist Vvs og blikkenslager Ventilationstekniker Rustfast industrimontør

3 år 6 mdr. 4 år 4 år 4 år 4 år

ESN-R-TG ESN-R-TG ESN-R-TG ESN-R-TG R-TG

n n

is is

varmesystemer.

Snedker Arbejd med træ, både som håndværk og på maskiner. Lær om forskellige træsorter og vedligehold af maskinerne.

n n n n n n

Stenhugger Kløv og tilpas stenblokke. Lær om stenarter og deres behandling, skrift og stilarter og at

n

hugge skrifttegn. Lær om gravsten og bygningsudsmykning.

Stukkatør Restaurér og lav stukudsmykninger på lofter og vægge i gips eller kalk og figurer i beton. Lær håndværkets teknikker.

Tagdækker Læg alle slags tage – dog ikke tegltage. Vedligehold og restaurér forskellige typer af tag. Du arbejder i højden.

Teknisk isolatør Isoler for kulde, varme, lyd og vibrationer. Mål op og monter fx mineraluld og aluminiumsplader.

Træfagenes byggeuddannelse Arbejd med, hvordan man laver byggekonstruktioner i træ, aluminium m.m.

n n

Vvs-energiuddannelsen Installer

og vedligehold fx vand- og Tegn og beregn en rørinstallation. Lav forskellige former for svejsning.

n

varmeanlæg.

n

n

n

n

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) CELF, Nykøbing F. (CNy) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN), Haslev (ESH) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - TEC Gladsaxe (TG) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - EUC Syd, Tønder (EUCSyd) - Københavns Tekniske Skole, Glostrup (KG) - EUC Sjælland, Køge (ESK)

16

www.uurs.dk


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for

PRODUKTION OG UDVIKLING

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Beklædningshåndværker Beklædningshåndværkeren udfører designerens ideer. Det kan være inden for alt fra pelse til sportstøj og kjoler. Du lærer sytekniker og at arbejde med mønstre, modeller og it-værktøjer.

n

Beklædningshåndværker Tekstil-og beklædningsassistent Modist Buntmager

3 år - 3 år 4 mdr. 2 år - 2 år 2 mdr. ca. 3 år ca. 3 år

CPH CPH CPH CPH

ag ag ag ag

n

Beslagsmed

4 år

I

is

n n

CNC-tekniker CNC-assistent

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

R-K R-K-S

is is

n

Elektronikoperatør

2 år

EUCSyd

is

n

Våbenmekaniker Låsesmed Finmekaniker Finmekanikerassistent

4 år 4 år 4 år 1 år 6 mdr.

TB TB TB TB

Industrioperatør Industrioperatør montage Industrioperatør produktivitet

2 år 2 år 8 mdr. 2 år 8 mdr.

CNa-CNy-EN CNa-CNy-EN CNa-CNy-EN

n n n

Beslagsmede uddannelsen lærer at håndsmede hestesko og at sko heste. Du Du lærer at beskære hestens hove, at tage mål, at udføre smedearbejdet og slå skoene på.

CNC teknikuddannelsen Lær at arbejde med cnc-maskiner (computersty rede maskiner til metalbearbejdning). Du lærer at dreje, fræse og bore, og du lærer at programmere maskinerne

Elektronikoperatør På uddannelsen lærer du at producere industriel elektronik (fx styring til maskiner og telekommunikationsudstyr). Du får kendskab både til planlægning af produktion og til arbejde, som kan være at lave præcisions- lodning og montere printkort.

Finmekanikeruddannelsen Som finmekaniker lærer du at fremstille og reparere den fine mekanik i fx måleinstrumen ter, våben eller låse. På uddannelsen lærer du at bore, fræse, svejse og lodde de små elementer i

n n n

finmekanikken.

Industrioperatør lærer om produktion i industrien. Styring og Du tilsyn med maskiner i industrianlæg er vigtige emner. Du lærer også at arbejde med avancerede

n n n

is is is

it-systemer.

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - Ballerup (TB) - Institut for produktionsdyr og heste – Taastrup (I) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Syd, Sønderborg (EUCSyd) - CPH WEST Ishøj (CPH) - Celf Nakskov (CNa) - Celf Nykøbing Falster (CNy) - EUC Nordvestsjælland (EN)

www.uurs.dk

17


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for

PRODUKTION OG UDVIKLING

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Industriteknikeruddannelsen Uddannelsen industriteknik er den moderne uddannelse til maskinarbejder. Mange maski ner og anlæg er computerstyrede, så du skal

Industritekniker – produktion Industritekniker-maskin Industriassistent

5 år 6 mdr. 4 år 2 år

R - S- K R - S- K R - S- K

Køletekniker Køleassistent

4 år 2 år

JH JH

Laboratorietandtekniker Basistandtekniker

4 år 2 år 6 mdr.

K K

Sejlmager Bådebygger

4 år 4 år

EH EH

is is

n

Gravør Gørtler Gørtler-armatur Jern og metalsliber Kobbersmed Metaltrykker

4 år 4 år 4 år 2 år 6 mdr. 4 år 3 år 6 mdr.

K K K K K K

is is is is is is

n

Modelsnedker

4 år

EH

is

n

Oliefyrstekniker

2 år

TB

is

n n n

både lære at programmere og at skære gevind og fræse.

Køletekniker køletekniker arbejder med køle- og klimaanEn læg. Du lærer at rådgive kunden og at installere, vedligeholde og reparere anlægget. Du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg.

n n

is is

Laboratorietandtekniker Under uddannelsen lærer du at lave løse pro teser til patienter, der mangler nogle af deres tænder. Du lærer også at lave kunstige tænder, broer og kroner, som skal sidde fast i munden.

n n

Maritime håndværksfag Som bådebygger lærer du at bygge skibe og både i træ og glasfiber. Som sejlmager lærer du at lave sejl, markiser og presenninger. Du lærer også at lave riggerarbejde med tov og wirer.

n n

Metalsmed uddannelsen lærer du om metallers egenPå skaber. Afhængigt af speciale lærer du at forme, slibe, dekorere og lave mønstre i metalgenstande ved hjælp af forskellige teknikker.

n n n n n

Modelsnedker På uddannelsen lærer du at udarbejde modeller af støbeforme i træ eller plast. Støbeformen skal bruges til fx at fremstille skibsskruer eller maskindele. Du lærer, hvordan man vælger de rigtige materialer og arbejdsmetoder.

Oliefyrstekniker uddannelsen lærer du at installere og repaPå rere mindre oliefyrsanlæg, kedler og fx varmluftovne. Du lærer også at foretage servicebesøg og at rådgive kunder.

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) - EUC Lillebælt (EL) - Celf Nakskov (CNa) - Celf Nykøbing Falster (CNy) - Jyske Håndværkerskole – Hadsten (JH) - Erhvervsskolen Nordsjælland – Helsingør (EH) - Randers Tekniske Skole (RT) - TEC Gladsaxe (TG) – EUC Nord – Frederikshavn (EUCN) - EUC Vest – Esbjerg (EUCV) - Svendborg Erhvervsskole (SVE) - EUC Syd - Sønderborg (EUC syd) - Selandia CEU, Slagelse (S) - Københavns Tekniske Skole (K)

18

www.uurs.dk


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for

PRODUKTION OG UDVIKLING

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Ortopædist lærer at lave hjælpemidler til handicappede, Du fx bandager, krykker, kunstige arme og ben. Du bruger forskellige materialer som plast, træ og læder. Du lærer også at tilpasse protesen til den enkelte bruger.

n

Ortopædist

4 år

TB

is

n

Overfladebehandler 2 år Overfladebehandler - konstruktion 3 år Overfladebehandler - komponent 3 år

RT RT RT

is is is

n

Plastmager Plastmedhjælper

4 år 2 år

JH JH

n

Produktør

1 år 6 mdr.

K-CNy

is

n

n

Skibsteknikerassistent Skibstekniker – reparation Skibstekniker – konstruktion Skibstekniker – design Skibstekniker – maritime rør Skibsassistent

2 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 2 år 6 mdr.

SO SO SO SO SO EUCN-EUCV

is is is is is is

n

Skibsmekaniker

3 år 3 mdr.

EUCN - EUCV

is

n

Skibsmontør Industrimontør

4 år 2 år 6 mdr.

EUCV - SVE EUCV - SVE

Overfladebehandler uddannelsen lærer du at overfladebehandle På produkter og konstruktioner. Lakering, galvani sering og metallisering er tekniske metoder, der

n n

bruges til at styrke og rustbeskytte.

Plastmager Du lærer at producere ting af plast (plastic) i alle former og størrelser. Du får teoretisk og praktisk viden, så du kender hele arbejdsprocessen, og du lærer at styre et produktionsanlæg.

n

Produktør lærer at arbejde med produktion i industrien, Du at tilse og passe maskiner og anlæg. Du får også viden om, hvordan man sikrer kvaliteten. Ser på enkle tekniske tegninger og interne lagerfunktioner.

Skibstekniker På uddannelsen lærer du at designe og bygge skibe samt andre store stål- og jernkonstruktio ner. Du arbejder med CAD-systemer og forskel lige svejseteknikker.

n n n n

Skibsmekaniker På uddannelsen lærer du at vedligeholde og reparere de mange tekniske anlæg og maskiner ombord. Det er skibets hovedmotor, pumpesystemer, kølesystemer og maskiner til losning og lastning.

Skibsmontør Uddannelsen går ud på at reparere og udskifte maskineri på fx fiskekuttere, coastere og andre mindre fragtskibe. Du lærer at arbejde med håndværktøj og at bore, slibe, dreje, håndlodde og svejse.

n

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Ballerup (TB) - Syddansk Erhvervsskole Odense (SO) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Svendborg Erhvervsskole (SVE) - EUC Vest – Esbjerg (EUCV)

www.uurs.dk

19


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for

PRODUKTION OG UDVIKLING

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Smed Du lærer at arbejde med metal – bl.a. at svejse, bukke, bore, fræse, dreje og skære gevind. Du kommer til at producere og samle forskellige dele til fx maskiner og anlæg, som du også installerer.

n n n n n n

Klejnsmed Smed – aluminium Smed – rustfri VVS - energiteknik Smed – bearbejdning Svejser

4 år 4 år 4 år 4 år 2 år 2 år 6 mdr.

CNa-EN-ESN-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH EN-ESN-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESN-R-S-TB-CPH

Støberitekniker - faste forme Støberitekniker - sand Støberiassistent

3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 2 år

K K K

Støberitekniker Du lærer at konstruere, designe og støbe metal genstande efter arbejdstegninger. Du lærer om forskellige former for støberiarbejde.

n n n

is is is

Teknisk designer Du lærer at løse tekniske problemer ved hjælp af tegneprogrammer på computeren. Du beregner,

n

Teknisk designer – industriel produktion 2 år 5–11 mdr. Teknisk designer – bygge og anlæg 2 år 5–11 mdr.

K-R-S K-R-S

n

Urmager

4 år

ZR

n

Vingeproduktion Mekanik og montage

2 år 2 år

RT/CNa RT/CNa

Værktøjsmager Værktøjstekniker

4 år 5 år

K K

Ciselør Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Butiksguldsmed Ædelmetalstøber Ædelstensfatter

4 år 4 år 4 år 4 år 1 år 6 mdr. 1 år 6 mdr. 2 år 6 mdr.

K- EL K-EL K-EL K-EL K-EL K-EL K-EL

n

konstruerer, fremstiller dokumentation og bruger multimedieteknikker.

Urmager reparerer mekaniske og elektroniske ure. Du Du lærer at arbejde præcist med de ofte små dele, at betjene og rådgive kunder.

Vindmølleoperatør uddannelsen lærer du at montere, vedligePå holde og reparere vindmøller. Du beskæftiger dig både med dieselmotorer, elektriske systemer og hydraulik (mekaniske systemer baseret på væsketryk).

n

is is

Værktøjsuddannelsen På uddannelsen lærer du at lave støbeforme til at masseproducere ting i plastic eller metal. Det kan fx være forme til telefoner eller stikkontakter i plastic eller fx forme til lynlåse eller bildele i metal.

n n

Ædelsmed lærer at lave kunsthåndværk i ædle metaller Du som guld, sølv og platin. Du får viden de forskelli ge metaller, og om hvordan man bearbejder dem. Du arbejder både med værktøj og med maskiner.

n n n n n n n

is/ag is/ag is/ag is/ag is/ag is/ag is/ag

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Lillebælt (EL) - CELF Nakskov (CNa) - CELF Nykøbing F. (CNy) - Jyske Håndværkerskole, Hadsten (JH) - Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør (EH) - Randers Tekniske Skole (RT) - TEC, Ballerup (TB) - TEC, Frederiksberg (T) - TEC, Gladsaxe (TG) - Odense Tekniske Skole (OT) - EUC Nord, Frederikshavn (EUCN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - Køge (ESK) - CPH WEST, Ishøj (CPH) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - ZBC Ringsted (ZR) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN)

20

www.uurs.dk


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for

STRØM, STYRING OG IT

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Automatik- og procesuddannelsen Du arbejder med automatik i industrien. Det kan være, hvordan man sætter en maskine op til produktion, og hvordan man finder fejl, reparerer og vedligeholder de forskellige dele af maskinen.

Automatikmontør Automatiktekniker Automatiktekniker/ elevator Automatiktekniker/ elektro

2 år 4 år 4 år 4 år

T-CNy T-CNy T T-CNy

Datatekniker - infrastruktur Datatekniker - programmering It supporter Telesystemtekniker Teleinstallationstekniker

5 år 5 år 2 år 6 mdr. 4 år 3 år

ZR-TB ZR-TB ZR-TB-CNy T T

Installationsteknik Styrings- og regulationsteknik Kommunikationsteknik Bygningsautomatik Elmontør

4 år 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 2 år 6 mdr.

CNy-EN-ESN-R-T-TB-S CNy-EN-R-T-TB EN-R-T-TB EN-R-T-TB EN-R-T-TB

Elektronikfagtekniker Radio-/TV fagtekniker Medicotekniker

4 år 4 år 5 år

ZR-TB ZR-TB TB

n

Forsyningsoperatør (elforsyning) Forsyningsoperatør (kraftværk)

2 år 2 år

T T

is is

n

Frontline PC-supporter

2 år

TB

is

n n n n

Data- og kommunikationsuddannelsen Du arbejder med it-systemer inden for kontor området. Du får en viden om computerteknologi, databaser, fejlfinding og meget andet. Du lærer også om systemernes betydning for virksomheden.

n n n n n

Elektriker Du reparerer og installerer store og små elektriske anlæg og fx computerstyrede elsystemer. Du kan både komme til at arbejde hjemme hos private kunder og i store virksomheder.

n n n n n

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen fremstiller og reparerer elektronisk udstyr fx Du radioudstyr, pc-udstyr.

n n n

Forsyningsoperatør Reparerer og vedligeholder forsyningsnettet – gas, vand og el. Bruger overvågnings- og måleudstyr og hjælper kunder.

n

Frontline pc-supporter Opsætning af pc’er, installering og opgradering af software. Arbejde med servere, netværk, sikkerhed og at vejlede brugere.

Frontline radio-tv-supporter Du opsætter og udfører mindre reparationer på n Frontline radio-tv-supporter 2 år ZR videoer, dvd’er, radio- og tv-apparater og lignende.

is

Procesoperatør uddannelsen lærer du om produktionsprocesPå ser i industrien. Du bliver fortrolig med produktionsforløbet i forbindelse med fremstilling af mad, medicin eller maling. Du lærer at sikre, at produktionen bliver økonomisk og effektiv.

Teater-, udstillings- og eventtekniker Arbejder med teknik, der indgår i udstillinger og på teaterscener. Du fremstiller dekorationer og arbejder med lyd og lys og bruger de forskellige faste installationer.

n n

n n n n n

Procesoperatør Procesarbejder

4 år 2 år

K-EN K-EN

Produktionsassistent Teatertekniker Udstillingstekniker Eventtekniker(illuminationsteknik) Eventtekniker(audioteknik)

2 år 4 år 4 år 4 år 4 år

K K K K K

is is

ag/is ag/is ag/is ag/is ag/is

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Selandia CEU, Slagelse (S) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Frederiksberg (T) - TEC, Ballerup (TB) - CELF Nykøbing F. (CNy) - ZBC Ringsted (ZR) - EUC Ringsted (ER) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN)

www.uurs.dk

21


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for

TRANSPORT OG LOGISTIK

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Havne- og terminaluddannelsen lærer at håndtere, laste og stuve varer, gods Du og materialer i terminalen og på skibene. Du lærer at køre gaffeltruck. Du arbejder i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner m.m.

n n

Havne- og terminalarbejder Havnemedhjælper

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

ANJ ANJ

ag ag

Lager- og terminaldisponent Lageroperatør Lagermedhjælper

4 år 3 år 1 år 6 mdr.

S-CMa-TH-EN S-CMa-TH-EN S-CMa-TH-EN

Lufthavnsoperatør Transportarbejder i lufthavn

3 år 1 år 6 mdr.

TH TH

is is

Kørselsdisponent Buschauffør med speciale Rutebil/ turistbuschauffør

4 år 3 år 1 år 6 mdr.

S-TH-ESN S-CMa-TH-ESN S-CMa-TH-ESN

is is is

Ambulanceassistent Autohjælp

2 år 7 mdr. 1 år 9 mdr.

ENo ENo

is is

Klargører til godstog med speciale Rangerleder

3 år 1 år 6 mdr.

SE SE

is is

Kørselsdisponent Chauffør med speciale Lastbilchauffør

4 år 3 år 1 år 6 mdr.

ESN-S-TH ESN-S-CMa-TH ESN-S-CMa-TH

is is is

Lager- og terminaluddannelsen uddannelsen lærer du at arbejde på et lager. På Du lærer at modtage, registrere og udlevere varer. Du får kendskab til forskellige edb-systemer, og du tager kørekort til gaffeltruck.

n n n

Lufthavnsuddannelsen På uddannelsen lærer du arbejdsgange og sik kerhedsrutiner i forbindelse med flytrafik. Du får viden om internationale forhold, og du lærer at afmærke og transportere godset til og fra fly og at stuve det korrekt.

n n

Personbefordringsuddannelsen På uddannelsen lærer du at køre bus på en hensynsfuld, økonomisk og forsvarlig måde. Du tager de kørekort og certifikater jobbet kræver, og du får viden om god kundeservice.

n n n

Redderuddannelsen Du lærer at redde mennesker, dyr og ejendom. Du får kendskab til mange typer nødhjælp, fx at slukke brande, være med i ambulancen, få kvæstede folk ud af en bil og få fjernet ødelagte biler fra vejen.

n n

Togklargøringsuddannelsen lærer at tjekke, at teknik, service og sikkerhed Du er i orden omkring de læssede godstog. Du lærer også at udskifte dele og at læsse og losse togvogne med gaffeltruck og lastbil.

n n

Vejgodstransportuddannelsen uddannelsen lærer du at køre lastvogn, kranbil På og tankbil. Du lærer også om sikkerhedsbestem melser, vedligeholdelse og internationale forhold.

n n n

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) EUC Sjælland, Køge (ESK) - Selandia CEU, Slagelse (S) - CELF Maribo (CMa) - TEC Hvidovre (TH) - EUC Nordvestsjælland (EN) Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød (ENo) - Syddansk Erhvervsskole (SE) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) – AMU Nordjyland (ANJ)

22

www.uurs.dk


KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE Uddannelser inden for MERKANTIL – HG

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Detailhandel med specialer Alt efter speciale lærer du fx at sælge fødevarer, rådgive om gaveartikler, arrangere blomster, dekorere vinduer eller købe varer ind og føre regnskab.

Butiksmedhjælper Salgsassistent Salgsassistent med profil Blomsterdekoratør Dekoratør

2 år CPH-ZN-RH-S-CNy 4 år CPH-ZN-RH-S-CNy 4 år CPH-ZR-ZN-RH- S 4 år RH 4 år

Eventassistent Eventkoordinator

2 år 4 år

CPH CPH

n

Kundekontaktcenter Handelsassistent (salg) Handelsassistent (service) Indkøbsassistent Logistikassistent

2 år 4 år 4 år 4 år 4 år

S S S S S

n

Generel kontoruddannelse

3 år

KHS

n

n

Kontorservice Kundekontaktcenter Administration Offentlig administration Advokatsekretær Lægesekretær Rejseliv Revision Spedition og shipping Økonomi

2 år 2 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år

CPH-KHS-RH-S-ZN CPH-RH-S CNy-CPH-EN-KHS-RH-S-ZN CNy-CPH-RH-S-ZR-ZV-ZN CPH-RH-S CPH-RH-S CPH-RH-S CPH-RH-S CPH-RH-S CPH-RH-S

n

Sundhedsservicesekretær

1 år 7 mdr.

CNy/CPH/EN/ZVN/KHS

n n n n n

Eventkoordinator uddannelsen Kreativitet, kommunikation og samarbejde når du planlægger arrangementer

n n

is is

Handelsuddannelsen med specialer Du får et bredt kendskab til handel. Alt efter spe ciale kan du lære om forhandling, tilrettelæggelse af varetransport og indkøbs- og salgsmetoder.

n n n n

Generel kontoruddannelse Almindelige kontorfunktioner, økonomi og administration.

Kontoruddannelse med specialer På uddannelsen lærer du om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab.

n n n n n n n n

Sundhedsservicesekretær På uddannelsen skal du både lære kontoropgaver og de mere kliniske opgaver.

sb/ag

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) - Ikke skole praktik (is) - Skolebaseret uddannelse (sb) - Adgangsbegrænsning (ag) CELF Nykøbing F. (CNy) - CPH WEST, Ballerup, Taastrup og Ishøj (CPH) - ZBC Ringsted (ZR), Vordingborg (ZV) og Næstved (ZN) - Roskilde Handelsskole (RH) - ­Selandia CEU, Slagelse (S) - Uddannelsescenteret i Roskilde, Slagteriskolen (U) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Køge Handelsskole (KHS)

www.uurs.dk

23


KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE Uddannelser inden for MEDIEPRODUKTION

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Digital Media Du arbejder med skærmgrafik, med lyd og billede, indlægger video og 3D-animation. Webløsninger og interaktive systemer er væsentlige områder.

Multimedie integrator Multimedie animator

3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr.

R R

is/ag is/ag

n

Film og Tv-produktionstekniker Film-og TV-assistent

5 år 2 år 6 mdr.

K K

is/ag is/ag

n

Fotograf

4 år 6 mdr.

K

is/ag

n

Grafisk Tekniker

3 år 6 mdr.

K

is

n n

Mediegrafiker Mediegrafisk assistent

4 år 3 år

R/K R/K

ag ag

n

Skiltetekniker

3 år - 3 år 6 mdr.

TG

n

Web – integrator

1 år 9 mdr.

R

n n

Film – og TV-produktionsuddannelsen Du arbejder bag kameraet eller foran mixerpul tene. Du optager, bearbejder og afvikler tv- og videoproduktioner

n

Fotograf Du laver alt med fotografi og levende billeder. Det er både portrætter, reklamefotos, film og video. Du lærer om den nyeste teknik, og du kan bl.a. specialisere dig inden for reklamefoto, portræt og klinisk fotografering.

Grafisk tekniker Du lærer alle faser i trykningen af aviser, blade, bøger, plakater, frimærker og pengesedler. Du arbejder med små simple en-farvemaskiner og rotationsmaskiner så store som huse.

Mediegrafiker Du sætter tekst og billeder op via dtp-program mer (DeskTop Publishing-programmer) og får dem til at passe ind i layoutet. Du arbejder både med trykte og digitale medier.

Skiltetekniker Håndværk, teknik og design er alle vigtige. Du arbejder med hænderne og med computer. Du producerer skilte ved hjælp af mange forskellige teknikker og til mange formål.

Web – integrator Du arbejder i teori og praksis med web-løsninger. Du arbejder med tekst, billeder, lyd, grafik og animation. Du indarbejder de forskellige komponenter, fx i interaktive systemer.

sb

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen. (se side 9). Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Skolebaseret uddannelse (Sb) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Gladsaxe (TG)

24

www.uurs.dk


FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE Uddannelser inden for

DYR, PLANTER OG NATUR

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Anlægsgartner Du skaber og plejer smukke områder på bag grund af din viden om planter og anlæg.

n n n

Anlægsgartner - anlægsteknik Anlægsgartner - plejeteknik Anlægsgartnerassistent

3 år 7 mdr. - 4 år 2 mdr. R-S 3 år 7 mdr. - 4 år 2 mdr. R-S 1 år 6-11 mdr. R-S

Dyrepasser - zoologiske anlæg Dyrepasser - forsøgsdyr Dyrepasser - heste Dyrepasserassistent

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

R R R R

Greenkeeper Greenkeeperassistent Groundsman Groundsmanassistent

3 år 5-11 mdr. 1 år 3 mdr. 3 år 5-11 mdr. 1 år 3 mdr.

R R R R

is is is is

Landmand - husdyr Landmand - planter Jordbrugsmaskinfører Landbrugsassistent

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

R-S-CNy R-S-CNy R-S R-S-CNy

is is is is

Planteskolegartner - produktion Planteskolegartner - handel Planteskolegartner - assistent

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

R R R

Skov- og naturplejer Biotop- og vildtplejer Natur- og friluftsformidler Skov- og naturassistent

3 år 3 år 3 år 2 år

SL SL SL SL

Veterinærsygeplejerske, heste Veterinærsygeplejerske, smådyr Veterinærsygehjælper

3 år 2 mdr. 3 år 2 mdr. 1 år 45 uger

HB HB HB

Væksthusgartner - produktion Væksthusgartner - handel Væksthusgartnerassistent

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

R R R

Dyrepasser Du arbejder professionelt med dyr – med fodring, pleje, avl og meget mere. Du arbejder fx med forsøgsdyr, i en dyrepark eller ved et hestestutteri.

n n n n

Greenkeeper anlægger og passer græsarealer og anden Du bevoksning på golfanlæg. Du bruger de forskel lige maskiner og hjælperedskaber.

n n n n

Landbrugsuddannelsen Du dyrker jorden, arbejder med husdyr og pas ser bygninger og maskiner.

n n n n

Produktionsgartner lærer mange forskellige ting om plantedyrkDu ning. Såning, plantning, gødning, vanding osv.

n n n

Skov- og naturtekniker Du får forståelse for skovdrift og naturens gang. Du lærer at plante og fælde træer, at bekæmpe ukrudt og skadedyr og at bruge skovens special maskiner.

n n n n

Veterinærsygeplejerske Du er dyrlægens højre hånd på klinikken. Du passer dyr, medvirker ved behandling og opera tion og laver laboratoriearbejde.

n n n

is/ag is/ag is/ag

Væksthusgartner lærer at passe de tekniske anlæg og at arDu bejde med plantetyper

n n n

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Roskilde Tekniske Skole, Landbrugsskolen Sjælland (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - CELF, Nykøbing F. (CNy) Skov og Landskab, København (SL) - Hansenberg, Kolding (HB)

www.uurs.dk

25


FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE Uddannelser inden for MAD TIL MENNESKER

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Bager og konditor På uddannelsen til bager og konditor lærer du både fagets håndværkertraditioner og alle de moderne produktionsmetoder og teknikker. Du lærer også om god service over for kunder.

n n n n n n

Bager Brødbager med profil Brødbager Konditor Kagekonditor med profil Kagekonditor

3 år 7 mdr. 2 år 10 mdr. 2 år 1 mdr. 3 år 7 mdr. 2 år 10 mdr. 2 år 1 mdr.

ZR ZR ZR ZR ZR ZR

Butik Delikatesse Fisk og vildt Slagtning Detailslagteraspirant

3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 2 år

U U U U U

Ernæringsassistent Ernæringshjælper

3 år 1 år 6 mdr.

U-CNy-HR U-CNy-HR

Kok Smørrebrødsjomfru Cater Gastronomassistent

3 år 9 mdr. 3 år 2 år 10 mdr. 1 år 6 mdr.

S-HR S-HR S-HR S-HR

Forædler Svineslagter Kreaturslagter Industrislagter

3 år 3 år 3 år 2 år

U U U U

is is is is is is

Detailslagter På uddannelsen lærer du at arbejde med ud skæringer og med at tilberede retter til kunderne. Du lærer også god kundebetjening og butiksind retning.

n n n n n

Ernæringsassistent På uddannelsen lærer du hvad der skal til for at servere god og sund og ordentlig mad til fx skolebørn og arbejdspladskantiner. Du får kendskab til råvarer, tilberedning, ernæring, sundhed, økonomi, kostplanlægning, hygiejne mm.

n n

Gastronom uddannelsen lærer du om madlavning. Efter På uddannelsen kan du arbejde mange forskel lige steder, men alle steder bliver nøgleordene: råvarer, kvalitet, teamwork, kunder, og perioder

n n n n

med fart på.

Industrislagter På uddannelsen lærer du at slagte og opskære dyr, og du lærer at arbejde i et højteknologisk slagte hus. Du kan både lære at slagte svin og kreaturer (kvier og kalve).

n n n n

is is is is

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) – Ikke skolepraktik (is) ZBC Ringsted (ZR) - Uddannelsescenteret i Roskilde, Slagteriskolen (U) - CELF, Nykøbing F. (CNy) Hotel- og Restaurantskolen, København (HR) - Kold College, Odense (KC) Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Nord, Hjørring (EH)

26

www.uurs.dk


FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE Uddannelser inden for MAD TIL MENNESKER

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Mejerist På uddannelsen lærer du at lave mejeriprodukter som smør, ost og yoghurt. Du lærer at behandle rå mælk, varme den op, centrifugere den, så fløden skiller fra og fremstille de forskellige produkter af den.

n

Mejerist Mejerioperatør

3 år 1 år 6 mdr.

KC KC

is is

n

Receptionist

2 år 4 mdr.

HR

is

n

Tarmrenser Industritarmrenser

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

U U

is is

Tjener Konference- og selskabstjener

3 år 4 mdr. 1 år 8 mdr.

S-HR S-HR

is is

n

Receptionist Kundebetjening, service, sprog, regnskab - alt sammen vigtige ting i uddannelsen. Som receptionist er du hotellets eller konferencecentrets ansigt udadtil.

Tarmrenser På uddannelsen lærer du at rense og sortere forskellige husdyrtarme og andre indvoldshinder. Arbejdet er gennemmekaniseret. Som uddannet arbejder du på slagterier, hvor tarmene bruges til pølser eller i industrien.

n

Tjener Du lærer at servere. For at kunne vejlede kunder professionelt skal du også lære om gastronomi, om drikkevarer og om at sammensætte menuer. Salg og service og turistlære indgår også i uddannelsen.

n n

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) – Ikke skolepraktik (is) ZBC Ringsted (ZR) - Uddannelsescenteret i Roskilde, Slagteriskolen (U) - CELF, Nykøbing F. (CNy) Hotel- og Restaurantskolen, København (HR) - Kold College, Odense (KC) Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Nord, Hjørring (EH)

www.uurs.dk

27


OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Uddannelser inden for

SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Hospitalsteknisk assistent Du arbejder med høreprøver og vurderer patientens hørelse. Du skriver rapport (journal) til lægen. Undertiden skal du også tage stilling til behandling sammen med lægen og tilpasse hjælpemidler.

n n

Audiologiassistent Neurofysiologiassistent

2 år 6 mdr. 2 år 6 mdr.

SE SE

is is

Pædagogisk assistentuddannelse arbejder med børn, unge eller voksne med n Pædagogisk assistent 2 år 9½ mdr. SV-SNy-SBr-SG-SNæ Du særlige behov. Du får en grundlæggende viden om at udføre pædagogisk og omsorgsrettet ar bejde i dagpleje, skoler, daginstitutioner, bo- og dagtilbud og borgernes eget hjem. Du arbejder ofte sammen med pædagoger.

is

Social- og sundhedsuddannelsen Trin1: Du hjælper og plejer ældre, syge og handicappede mennesker i deres eget hjem eller på plejecentre. Trin:2 Du arbejder på sygehuse og institutioner for fysisk eller psykisk handicappede. Du udfører sygepleje og aktivering af syge mennesker.

n

Trin 1 Social- og sundhedshjælper 1 år 8 mdr. Trin 2 Social- og sundhedsassistent 3 år 3 mdr.

SV-SNæ-SNy-SBr-SG SV-SNæ-SNy-SBr-SG

n

Tandklinikassistent

ESN-K

n

is is

Tandklinikassistent hjælper tandlægen under behandlingen, du Du gør instrumenter klar, steriliserer dem og noterer i journalen. Du passer modtagelse og telefon.

3 år

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) Syddansk Erhvervsskole, Odense (SE) - Social- og sundhedsskolen Sjælland, Holbæk, Ringsted, Slagelse (SV) Social- og sundhedsskolen Sjælland, Næstved (SNæ) - Social- og sundhedsskolen Nykøbing Falster (SNy) Social- og sundhedsskolen Brøndby (SBr) - Social- og sundhedsskolen Sjælland, Greve (SG) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) Skolen for klinikassistenter og tandplejere, København (K)

28

www.uurs.dk


OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Uddannelser inden for

BYGNINGS- OG BRUGERSERVICE

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Ejendomsservice uddannelsen På uddannelsen lærer du at vedligeholde byg ninger og tekniske anlæg. Du lærer desuden at lave mindre reparationer. Du skal også kunne hjælpe beboere og andre brugere af bygninger og ejendomme på en god måde.

n n

Ejendomsservicetekniker Ejendomsmedhjælper

3 år 3 mdr. 2 år 5 mdr.

K K

Rengøringstekniker Serviceassistent (hospital) Serviceassistent (virksomhed)

1 år 6 mdr. 2 år 2 år

U-CNa-ESN-TG U-CNa-ESN-TG U-CNa-ESN-TG

is is

Serviceassistent Uddannelsen er bred. Du lærer de mange forskel lige serviceopgaver, som du kommer til at løse i en virksomhed eller på hospital. Det kan fx være

n n n

rengøring, kontorhjælp, kantinearbejde eller transport af patienter.

Sikkerhedsvagt lærer at lægge mærke til detaljer og til folks n Sikkerhedsvagt 1 år 6 mdr. Åt-ESK Du adfærd. Du lærer også at handle rigtigt i en nød situation og at sørge for ro og orden. Du skal og så kunne rapportere dine iagttagelser.

is

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) Uddannelsescenteret i Roskilde, Slagteriskolen (U) - Københavns Tekniske Skole (K) - CELF Nakskov (CNa) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - TEC Gladsaxe (TG) - Århus Tekniske Skole (Åt) - CPH West (CPH)

www.uurs.dk

29


OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Uddannelser inden for KROP OG STIL

SPECIALER/TRIN

VARIGHED HOVEDFORLØB

Fitnessinstruktør Du lærer at udarbejde træningsprogrammer og at instruere kunderne i brugen af fitnessudstyret. Du lærer om krop og sundhed og om, hvordan man undgår skader.

n

Fitnessinstruktør

1 år 6 mdr.

CPH

n

Frisør

4 år

ESN-CPH

n

Kosmetiker Wellnessassistent

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

CPH CPH

is/ag

Frisør Du lærer at klippe, behandle og sætte hår. Du får kendskab til hår- og hudpleje og lærer fx at give ansigts- og hovedbundsmassage, lave neglebehandlinger og lægge makeup.

ag

Kosmetiker På uddannelsen lærer du at pleje hud, lægge makeup, pleje hænder (manicure) og fødder (pedicure) og fjerne hår. Du lærer også at vejlede om hudpleje og kosmetik og at bruge de elektriske apparater.

n

is/ag is/ag

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) EUC Sjælland, Næstved (ESN) - CPH WEST, Ishøj/ København (CPH)

30

www.uurs.dk


Erhvervsuddannelser – EUD Uddannelsessteder (alfabetisk)

BEMÆRK: Grundforløb (GF1) kan startes på alle uddannelsessteder. De enkelte steders angivelse af hovedforløb, er, som de forelå ved redaktionens slutning i forhold til de tidligere indgange, som angivet under hovedområderne side 13. Der kan senere forekomme ændringer. Bliv opdateret på www.ug.dk og på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Campus Haslev samler de unge på tværs af uddannelse i et godt og nært miljø, hvor ikke bare faglighed, men også venskaber, netværk og kulturoplevelser prioriteres højt. Alle uddannelser udbydes af en række af Sjællands toneangivende skoler, hvilket sikrer seriøsitet og konkurrence, samt solide uddannelser med dygtige og erfarne lærerkræfter. På Campus Haslev kan du tage uddannelser fra Zealand Business Collage, Midtsjællands Gymnasieskoler, EUC Sjælland og VUC Storstrøm. Det er også her du finder Faxe Ungdomsskole og Ak10vet – 10 klasse – samt UU-vejledningen og UngeVejen – Faxe Kommunes tværfaglige center for ungeindsatsen.

Campus Haslev Skolegade 21, 4690 Haslev

Mange muligheder Campus Haslev giver dig mulighederne for at få det helt rigtige afsæt til fremtiden – uanset hvilket retning dine ønsker går i. På www.campushaslev.dk eller campus app’en kan du altid holde dig opdateret omkring, hvilke muligheder du har på Campus Haslev.

Tlf. 2130 9940 www.campushaslev.dk

MARIBO NAKSKOV NYKØBING FALSTER

CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser C.E. Christiansensvej 12, 4930 Maribo Søvej 6, 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk www.celf.dk

HOVEDFORLØB MARIBO: Lager- og terminaluddannelsen (lagermedhjælper, lager og transport, lager og logistik), Personbefordringsuddannelsen (rutebilchauffør, turistbuschauffør, buschauffør – international turistkørsel og buschauffør – bybus og rutebilkørsel), Vejgodstransportuddannelsen (lastbilchauffør og godschauffør). NAKSKOV: Tømrer. Rengøringstekniker, serviceassistent-virksomhed og serviceassistent-hospital. Industrioperatør, industrioperatør – montage og produktivitet, smed–bearbejdning, smed-rustfri, smed-aluminium, klejnsmed, svejser og vindmølleoperatør. NYKØBING FALSTER: Cykelmontør, cykelmekaniker, motorcykelmekaniker, knallertmekaniker, lastvognsmekaniker, lastvognsmontør, personvognsmekaniker, personvognsmontør, bådassistent og bådmekaniker. Anlægs- og bygningsstruktør, brolægger, flisemontør, murer og tømrer. Landbrugsassistent, landmand-husdyr, landmand-planter, produktionsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom. Ernæringshjælper og ernæringsassistent. Detailuddannelse med specialer butiksmedhjælper og salgsassistent), kontoruddannelse – administration, kontoruddannelse – offentlig administration og sundhedsservicesekretær. Industrioperatør, industrioperatør – montage og produktivitet samt produktør. Automatikmontør, automatiktekniker, automatiktekniker - elektro, elektriker-installationsteknik, elektriker-styrings og reguleringsteknik og it-supporter.

HOVEDFORLØB ISHØJ: Beklædningshåndværker, Smedeuddannelsen. Kontor m. specialer, Handel m. specialer, Eventkoordinator , Sundhedsservicesekretær.

CPH WEST – Uddannelsescenter København Vest Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj Glentevej 61, 2450 København NV Skagensgade 3, 2630 Taastrup Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup (tlf. 4020 0200)

KØBENHAVN (GLADSAXE): Frisør, Kosmetiker, Fitnessinstruktør. HG Beauty & Body. TAASTRUP: Kontor m. specialer, Handel m. specialer, Eventkoordinator, Sundhedsservicesekretær. BALLERUP: Kontor m. specialer, Handel m. specialer, Eventkoordinator, Sundhedsservicesekretær.

Tlf. 3388 0000 cphwest@cphwest.dk www.cphwest.dk

www.uurs.dk

31


Erhvervsuddannelser – EUD – Uddannelsessteder HOLBÆK KALUNDBORG

euc nordvestsjælland Absalonsvej 14 + 20, 4300 Holbæk Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk Rynkevangen 7-9, 4400 Kalundborg J. Hagemann-Petersens Allé 22, Kalundborg

HOVEDFORLØB HOLBÆK: Tømrer, Murer, Maler. Mekaniker. Smed. Elektriker. Kontor, Sundhedsservice-sekretær. Social og sundhedshjælper, Pædagogisk assistent, Tandklinikassistent. Audebo Skolevej: Tagdækker, Struktør, Glarmester, Alutømrer, Teknisk isolatør. KALUNDBORG: Industrioperatør. Procesoperatør. Lager og transport operatør. Hagemann-Petersens Allé: Merkantil.

EUX UDDANNELSES-FORLØB

Tlf. 5945 5100 eucnvs@eucnvs.dk www.eucnvs.dk

HASLEV KØGE NÆSTVED

EUC Sjælland – Erhvervs Uddannelses Center Skolegade 21, 4690 Haslev Lyngvej 25 C, 4600 Køge Jagtvej 2, 4700 Næstved

HOVEDFORLØB KØGE: Tømrer. Mekaniker. Smed (rustfri). HASLEV OG NÆSTVED: Byggemontagetekniker, bygningsstruktør, anlægsstruktør, tømrer, maler, installationsteknik, ventilationsteknik, VVS- og blikkenslager, VVS- og energispecialist, VVS’er. Haslev: Murer, flisemontør, stenhugger, stukkatør. Mekaniker, automontør. Serviceassistent (virksomheds- og hospitalsservice). Frisør. Kleinsmed. Tandklinikassistent. EUX UDDANNELSES-FORLØB: Tømrer. Murer. Struktør. Vvs. Personvognsmekaniker. Elektriker (installationstekniker). Kleinsmed.

Tlf. 5575 3300 eucsj@eucsj.dk www.eucsj.dk

HOVEDFORLØB Kok, Cater, Gastronomassistent, Smørrebrødsjomfru, Ernæringsassistent, Ernæringshjælper, Tjener, Receptionist, Hotel- og fritidsassistent.

Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Tlf. 3386 2200 hrs@hrs.dk www.hrs.dk

Køge Handelsskole

HOVEDFORLØB

Lyngvej 19, 4600 Køge

Vores grundforløb er målrettet praktik inden for butik, handel, kontor eller finans. Hovedforløb inden for generel kontor, kontorservice, kontor med specialer (administration) samt sundhedsservicesekretær.

Tlf. 5667 0400 khs@khs.dk www.khs.dk

32

EUX UDDANNELSES-FORLØB

www.uurs.dk


Erhvervsuddannelser – EUD – Uddannelsessteder HOVEDFORLØB Landbrugsuddannelsen, Landmand - husdyr; Landmand - planter; Landbrugsassistent, EUX UDDANNELSES-FORLØB

Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde

HØNG ROSKILDE

Tlf. 4630 0400 mail@lssj.dk www.lssj.dk

HOVEDFORLØB Grundforløb målrettet praktik inden for butik, kontor og handel med udgangspunkt i elevernes forudsætninger og interesser. Hovedforløb inden for administration, offentlig administration, lægesekretær, spedition og shipping, revision, økonomi og blomsterdekoratør. Grundforløb: • Butik, handel, kontor

Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde

EUX UDDANNELSES-FORLØB: • Detailhandel med specialer • Eventkoordinator • Finansuddannelsen • Handelsuddannelsen • Kontor med specialer

Tlf. 8852 3200 rhs@rhs.dk www.rhs.dk

HOVEDFORLØB ROSKILDE HØNG Roskilde Tekniske Skole

Roskilde Tekniske Skole Postboks 132, Pulsen 10, 4000 Roskilde Tlf. 46 300 400 rts@rts.dk www.rts.dk

www.uurs.dk

Byggemontagetekniker; Maskinsnedker; EUX; Produktionsassistent, døre og vinduer; Produktionsassistent, massivtræ; Produktionsassistent, plademøbel; Murer; Flisemontør; Snedker, Bygningssnedker; Møbelsnedker; Orgelbygger; Bygningsmontør; Træoperatør; Træfagenes byggeuddannelse; Alutømrer; Gulvlægger; Tømrer; Tækkemand; Vvs’er; Vvs og blikkenslager; Vvs- og energispecialist. Personvognsmekaniker; EUX; automontør. Anlægsgartner; Anlægsteknik; Plejeteknik; Anlægsgartnerassistent; Dyrepasser – dyr i zoologiske anlæg; Dyrepasser – forsøgsdyr; Dyrepasser – heste; Dyrepasserassistent; Greenkeeper; Greenkeeperassistent; Groundsman; Groundsmanassistent; Landbrugsuddannelsen; Landmand – husdyr; Landmand – planter; Landbrugsassistent; Produktionsgartner; Planteskolegartner - handel; Planteskolegartner – produktion; Planteskolegartnerassistent; Væksthusgartner; Væksthusgartner – produktion; Væksthusgartner – handel; Væksthusgartnerassistent; EUX. Digital media, Multimedie-animator; Multimedie-integrator; Mediegrafiker; Mediegrafisk assistent; Web-integrator. CNC-teknikuddannelsen; CNC-tekniker; CNC-assistent; Industriteknikuddannelsen; Industritekniker (maskin); Industritekniker (produktion); Industriassistent; Smedeuddannelsen; Klejnsmed; Smed (aluminium); Smed (rustfri); Vvs-energiteknik; Svejser; Smed (bearbejdning); Teknisk designer; Teknisk design (bygge/ anlæg), Teknisk design (industri/produktion); EUX. Bygningsautomatik; Elmontør; Installa­t ionsteknik, Kommunikationsteknik; Styrings- og reguleringsteknik; Data- og kommunikationsuddannelsen; IT-supporter; EUX.

33


Erhvervsuddannelser – EUD – Uddannelsessteder HOVEDFORLØB Butiksmedhjælper, salgsassistent, salgsassistent med profil, handelsassistent – salg, handelsassistent – service, generel kontoruddannelse, kontorservice. Anlægsgartner, jordbrugsmaskinfører, landmand. Cater, kok, gastronomass., tjener, konference- og selskabstjener. Mekaniker, automontør. Buschauffør med speciale, rutebilchauffør/turistbuschauffør, kørselsdisponent, lastbilchauffør, chauffør med speciale, lageroperatør, lagermedhjælper, lagerog terminaldisponent. Tømrer, murer, bygningsmaler. CNC-tekniker, CNC-assistent, industritekniker – maskin. kleinsmed, svejser, teknisk designer, installationsteknik. Elektriker.

Selandia CEU Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse Tlf. 5856 7000 selandia@sceu.dk www.sceu.dk

EUX UDDANNELSES-FORLØB: Selandia CEU udbyder elektriker og tømrer.

HOVEDFORLØB Bager, Konditor, Gastronom, Cater, Tjener, Smørrebrødsjomfru, Ernæringsassistent og -hjælper, Detailslagter og -aspirant, Industrislagter, Tarmrenser. Serviceassistent, Sikkerhedsvagt, Ejendomsservicetekniker.

Uddannelsescentret i Roskilde – Slagteriskolen

Ernæringsassistent og -hjælper, Detailslagter og -aspirant, Industrislagter, Tarmrenser, Serviceassistent.

Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ucr@ucr.dk www.ucr.dk www.facebook.com/ucr-slagteriskolen

HOVEDFORLØB

SOSU – Social- og sundhedsuddannelser Vestenborg Allé 78, 4800 Nykøbing F.

Social- og sundhedshjælper (SSH). Social- og sundhedsassistent (SSA). Pædagogisk assistent (PAU). 20, 30 ugers forløb – med mulighed for forlængelse op til 60 uger.

Tlf. 5485 3800 sosunyk@sosunyk.dk www.sosunyk.dk

GREVE HOLBÆK NÆSTVED RINGSTED SLAGELSE

SOSU – Social- og sundhedsuddannelser Sjælland Rådhusholmen 3, 2670 Greve (lukker primo 2015) Slotshaven 3, 4300 Holbæk Troensevej 2, 4700 Næstved Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse

HOVEDFORLØB Social- og sundhedshjælper (SSH). Social- og sundhedsassistent (SSA). Pædagogisk assistent (PA).

OBS! SOSU i Greve lukker og flytter til Køge og Roskilde i starten af 2015.

Tlf. 5768 0100 post@sosusj.dk www.sosusj.dk

34

www.uurs.dk


Erhvervsuddannelser – EUD – Uddannelsessteder HOVEDFORLØB Vi tilbyder hovedforløb inden for hovedområderne: Teknologi, byggeri og transport – Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelse – Omsorg, sundhed og pædagogik

TEC – Teknisk Erhvervsskole Center Nordre Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg Tlf. 3817 7000 tec@tec.dk www.tec.dk

RINGSTED NÆSTVED VORDINGBORG zealand business college

ZBC – Zealand Business College Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg Tlf. 5768 2500 – Ringsted Tlf. 5578 8888 – Næstved, Vordingborg zbc@zbc.dk www.zbc.dk

HOVEDFORLØB RINGSTED: Bager, brødbager, brødbager med profil, konditor, kagekonditor, kagekonditor med profil, konditor. Kontoruddannelse – offentlige administration, salgsassistent med profil – tv, radio, multimedier, sundhedsservicesekretær. Urmager. Datatekniker – infrastruktur, datatekniker – programmering, It-supporter, elektronikfagtekniker, radio-/tv-fagtekniker, frontline radio-/tv-supporter. NÆSTVED: Butiksmedhjælper, salgsassistent, salgsassistent med profil – tekstil, kontoruddannelse – administration, kontoruddannelse – offentlig administration, kontorservice, sundhedsservicesekretær. VORDINGBORG: Kontoruddannelse – offentlig adminstration, sundhedsservicesekretær.

Erhvervsuddannelsernes nye hovedområder TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser fra følgende indgange: Bil, fly og andre transportmidler – Bygge og anlæg – Produktion og udvikling – Strøm, styring og IT – Transport og logistik

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE Uddannelser fra følgende indgange: Merkantil, HG – Medieproduktion

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE Uddannelser fra følgende indgange: Dyr, planter og natur – Mad til mennesker

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Uddannelser fra følgende indgange: Sundhed, omsorg og pædagogik – Bygnings- og brugerservice – Krop og stil

www.uurs.dk

35


Gymnasiale uddannelser Der er forskellige gymnasiale uddannelser, som varer henholdsvis 3 og 2 år. Se beskrivelser og optagelseskrav på de enkelte uddannelser herunder.

Optagelse til HHX, HTX og STX

For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller studentereksamen (STX), skal du opfylde følgende betingelser: 7 Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. 7 Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. 7 Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende 7 undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig. 7 Du skal også have udfyldt en uddannelsesplan og skal være erklæret uddannelsesparat af UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog ved valg af stx eller hhx og c) et kunstnerisk fag ved valg af stx. Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

Ansøgning til HHX, HTX og STX

Inden 1. marts skal du skrive en ansøgning via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på www.optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du har ingen krav på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse til HF

For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF), skal du opfylde følgende betingelser: 7 have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau 7 have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse 7 have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag

36

7 have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller

10. klasse-prøve i fysik/kemi 7 have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt 7 have en udfyldt uddannelsesplan og skal være erklæret uddannelsesparat af UU-vejlederen 7 udfylde mindst et uddannelsesønske med en samlet angivelse af en uddannelse og en uddannelsesinstitution 7 for hvert uddannelsesønske komme med et foreløbigt ønske om praktisk/musisk fag, valgfag i 1. HF (hvis det søgte kursus udbyder valgfag i 1. HF) samt valgfag i fagpakker (hvis det søgte kursus udbyder dette)

Ansøgning til HF

Inden 1. marts skal du skrive en ansøgning via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på www.optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du har ingen krav på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse på studenterkursus eller studieforberedende enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på studenterkursus et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Det er studenterkursets leder, der vurderer dine kvalifikationer og afgør, om du kan optages. Ved enkeltfagsundervisningen gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller modtaget tilsvarende undervisning. Undervisningsinstitutionen vurderer dine kvalifikationer og indkalder eventuelt til en optagelsessamtale. Læs om studenterkursus. www.uurs.dk


Gymnasiale uddannelser Optagelse i pre-IB

Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (STX). Skolens leder afgør efter en faglig samtale, hvem der kan optages. Grundforløbet og det første halve år af studieretningen på pre-IB skal være tilrettelagt, så du har mulighed for at skifte fra pre-IB klassen til en stx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Det er også muligt efter afslutningen af pre-IB at fortsætte i 2. og 3. g. Du har dog ingen garanti for at kunne fortsætte på samme skole. Bemærk: For at kunne skifte til stx, skal du opfylde de optagelseskrav, der er til stx-uddannelsen. Det er altså ikke nok at være godkendt til IB-uddannelsen. For at blive taget i betragtning til pre-IB, skal du på ansøgningsskemaet angive pre-IB som dit højest prioriterede ønske. Læs om IB.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelsesprøven: Den består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi. Uddannelsesskift: Hvis du er optaget på en af uddannelserne STX, HHX eller HTX, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du har imidlertid ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse og i øvrigt opfylder adgangsbetingelserne til HHX eller HTX, kan du blive optaget på enten HHX eller HTX ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her må du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder. Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på det gymnasium, du ønsker at skifte til.

Det er lederen af det gymnasium, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan lederen vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Du skal til optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget.

International Baccalaureate – IB IB er en to-årig engelsksproget studentereksamen, der lige som den danske studentereksamen giver adgang til universiteter i hele verden (også i Danmark). Alle eksamener er skriftlige. For at få adgang til uddannelsen via det danske skolesystem er det ofte nødvendigt at supplere sin 9. eller 10. klasses eksamen med et ekstra år, pre-IB, der svarer til en normal 1.g, men hvor der undervises på engelsk. IB-uddannelsen er en kombination af seks faggrupper, hvor eleven skal vælge ét fag fra hver faggruppe og tre andre grundlæggende opgaver. Se figuren 4 CAS er en forkortelse af Creativity, Action og Service og er en obligatorisk del af IB-programmet, som forløber regelmæssigt over mindst 18 måneder: Creativity: Kunstneriske og andre aktiviteter, som indebærer kreativ tænkning.

Action: Fysiske udfoldelser, som medvirker til en sund livsførelse. Service: Ulønnet og frivilligt arbejde, som giver eleven en lærerig oplevelse samtidig med at rettighederne, værdigheden og integriteten for de mennesker, man hjælper, respekteres. For en nærmere beskrivelse af programmet henvises til www.ibo.org eller én af de danske IB-skoler. I Region Sjælland udbydes IB på Herlufsholm Skole (www.herlufsholm.dk).

Group 1 Language Art

Group 2 Language B

Extended essay Theory of knowledge CAS

Group 4 Experimental Sciences

www.uurs.dk

Group 3 Individuals and Society

Group 5 Mathematics

Group 6 Electives

37


Studentereksamen – STX Fagsammensætningen på STX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n

Dansk, historie, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Historie A – Engelsk B Religion C – Idræt C – Oldtidskundskab C – Matematik C – Fysik C – Samfundsfag C – Kunstnerisk fag C NATURVIDENSKABELIGE FAG

2 af: Biologi, kemi, naturgeografi C – mindst 1 af: Biologi, fysik, kemi, naturgeografi B, matematik B

n

2. fremmedsprog

n

Naturvidenskabeligt grundforløb

2. FREMMEDSPROG Fortsætter B/A eller begynder A

n

Almen sprogforståelse

STUDIERETNINGSFORLØB 3 studieretningsfag og studieretningsprojekt på 3.år – se mulighederne under gymnasierne

n

1 kunstnerisk fag

VALGFAG maksimalt 3 valgfag – se mulighederne under gymnasierne

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

Studentereksamen er en almendannende og studieforberedende uddannelse. Den giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du får fag inden for det humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområde. STX-uddannelsen foregår ved gymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

Studentereksamen (STX) er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde. I din ansøgning om optagelse på stx-uddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af skolens studieretninger der har din interesse. Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af studieretninger afhænger af, hvor mange elever der søger dem. På uddannelsen skal du både have obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På stx skal mindst fire af fagene være på A-niveau, normalt tre af fagene på B-niveau og normalt syv af fagene på C-niveau. En samlet stx består normalt af op til 14 fag.

nelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted.

Eksamen

Den samlede eksamen på STX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

Undervisningsformer

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet lærerforedrag, elevoplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Der er mødepligt til undervisningen. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Desuden skal uddan-

38

www.uurs.dk


Højere handelseksamen – HHX Fagsammensætningen på HHX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n

Dansk, engelsk, matematik, samfundsfag

n

2. fremmedsprog

n

Virksomhedsøkonomi

n

Afsætning

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk A – Virksomhedsøkonomi B – Afsætning B Samtidshistorie B –International økonomi B – Erhvervsret C – Matematik C – Samfundsfag C 2. FREMMEDSPROG Fortsætter B/A eller begynder A STUDIERETNINGSFAG 3 fag: 1 A-fag – 1 B- eller A-fag – evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer

STUDIEOMRÅDE 1: n Kultur og sprogområde n Samfundsøkonomisk område n Erhvervsøkonomisk område

VALGFAG 1-4 fag STUDIEOMRÅDE 2: n Erhvervscase

STUDIEOMRÅDE 3: n Internationalt område

Samtidig med din ansøgning om optagelse på HHXuddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af skolens studieretninger der har din interesse. Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af studieretninger afhænger af, hvor mange elever der søger dem. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag (1-4 fag) – se mere på handelsgymnasiernes hjemmesider. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På HHX skal mindst fire af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet HHX består generelt af mellem 12 og 15 fag.

Undervisningsform

HHX-uddannelsen er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og almendannende. Den giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. Ud over almene fag får du på HHX fag inden for afsætning, virksomheds- og samfundsøkonomi kombineret med fremmedsprog. HHX-uddannelsen foregår ved handelsgymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

HHX-uddannelsen har en erhvervsrettet profil inden for de merkantile fag. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde.

www.uurs.dk

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden skal uddannelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagiogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted.

Eksamen

Den samlede eksamen på HHX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

39


Højere teknisk eksamen – HTX Fagsammensætningen på HTX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n

n

Dansk, engelsk, matematik, kemi, fysik, biologi, kommunikation, samfundsfag Evt. 2. fremmedsprog

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk B – Matematik B – Fysik B – Kemi B – Teknologi B – Biologi C Kommunikation/it C – Samfundsfag C – Teknologihistorie C TEKNIKFAG 1 af fagene: Byggeri og energi – Design og produktion – Proces, levnedsmiddel og sundhed STUDIERETNINGSFAG 3 fag: 1 A-fag – 1 B- eller A-fag – evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer VALGFAG 1 - 3 fag – antallet afhænger af studieretning

STUDIEOMRÅDE

faglig og tværfaglig undervisning i teknologi, naturvidenskab og samfundsfag

HTX-uddannelsen er en naturvidenskabelig, teknisk og teknologisk gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og almendannende. Noget af undervisningen foregår i ­laboratorier og værksteder. HTX giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. HTX-uddannelsen foregår ved tekniske gymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

HTX-uddannelsen har en teknisk og teknologisk profil. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde. Samtidig med din ansøgning om optagelse på HTXuddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af

skolens studieretninger, der har din interesse. Du skal først endeligt vælge studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget foregår på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af en studieretning afhænger af, hvor mange elever der ønsker den samme. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På HTX skal mindst tre af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet htx består generelt af op til 14 fag.

Undervisningsform

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Der er mødepligt til undervisningen. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du - på de gymnasier der tilbyder dette - tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden skal uddannelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Eksamen

Den samlede eksamen på HTX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

40

www.uurs.dk


Højere forberedelseseksamen – HF Fagsammensætningen på HF INTRO

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk B

4 uger KULTUR OG SAMFUNDSFAGGRUPPE Historie B – Samfundsfag C – Religion C OBLIGATORISKE FAG, 1. ÅR Matematik C – Idræt C NATURVIDENSKABSFAGGRUPPE Biologi C – Kemi C – Geografi C

VALGFAG 2-4 valgfag med 1 af niveaukombinationerne: n n

KREATIVT FAG 1 af: Musik – Drama – Billedkunst

n

B–B B–C–C A–C

VÆRKSTEDSUNDERVISNING

Den 2-årige HF-uddannelse er en almen gymnasial uddannelse, der giver både faglig indsigt og studiekompetence. Du kan efterfølgende søge optagelse på en videregående uddannelse. HF-uddannelsen foregår ved gymnasier og HF-kurser landet over samt på voksenuddannelsescentre (VUC). Læs om VUC på side 49.

Om uddannelsen

Højere forberedelseseksamen (HF) er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der varer 2 år. For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus (ca. 4 uger), der går på tværs af fagene. HF-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper og valgfag. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Gennem sammensætningen af fag har du selv indflydelse på uddannelsens indhold. Men der vil dog være visse bindinger til nogle af fagene, hvilket du kan se under valgfag ovenfor. Du skal også være opmærksom på, at når det gælder valgfag, udbyder ingen skoler alle fag.

Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Eksamen

Den samlede eksamen på HF består af flere skriftlige og mundtlige prøver, en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt, som du skal udarbejde enten alene eller sammen med andre. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

Undervisningsform

Undervisningen kan foregå som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse. I uddannelsens sidste halve år skal I hver især aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage, ekskursioner og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og give mulighed for praktikophold. Desuden skal skolen tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelsestid. Din temaleder eller en af dine vejledere vil fungere som tutor og derved følge og rådgive dig gennem dit uddannelsesforløb.

www.uurs.dk

Enkeltfag

Fagene fra HF kan også tages som enkeltfag.

Særlige forhold

HF-søfart udbydes i Frederikshavn og Svendborg/Marstal, og i Fredericia kan du kombinere med en maskinmesteruddannelse. Læs mere om HF-søfart. Grøn HF udbydes i Nørre Nissum/Herning. Du kan læse mere om grøn hf på hjemmesiden for Nørre Nissum Seminarium og HF-kursus.

41


Gymnasiale uddannelser Uddannelsessteder (alfabetisk)

NAKSKOV NYKØBING FALSTER

Handelsgymnasiet Lolland-Falster, HHX Søvej 6, 4900 Nakskov Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. hhxlf.dk

Teknisk gymnasium Lolland-Falster, HTX Søvej 6, 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

STUDIERETNINGER NAKSKOV: HHX: • Global linje • Markedsorienteret linje • Sproglig linje • Økonomisk linje. HTX: • Naturvidenskab i praksis • Naturvidenskab og mennesket • Kommunikation og samfund • Kommunikation og sprog. NYKØBING FALSTER: HHX: • Økonomisk linje • Markedsorienteret linje • Finanslinjen • Global linje • Sprog og turistlinjen. HTX: • Naturvidenskab med fysik • Biotekonologi og naturvidenskab • Mediedesign og kommunikation • Teknologi og design.

Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk www.celf.dk

STUDIERETNINGER BALLERUP: HHX – studieretninger, se hjemmesiden. ISHØJ: HHX, HTX og STX – studieretninger, se hjemmesiden.

CPH WEST – Uddannelsescenter København Vest Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj STX, HHX, HTX Tlf. 3388 0000 cphwest@cphwest.dk www.cphwest.dk

STUDIERETNINGER

EUC Sjælland – Erhvervs Uddannelses Center Lyngvej 25 C, 4600 Køge Jagtvej 2 G, 4700 Næstved HTX Tlf. 5575 3300 eucsj@eucsj.dk www.eucsj.dk

42

KØGE: • MatFys-linien: Matematik A - Fysik A - Filosofi C • KomDes-linien: Kommunikation/IT A - Design B - Innovation C • KemBio-linien: Kemi A - Biologi B - Psykologi C • ScienceClass: Matematik A - Kemi A - Fysik A - Biologi B NÆSTVED: • Mat-Info-linien: Matematik A,Informationsteknologi B, Programmering C • Mat-Biotek-linien: Matematik A, Bioteknologi A, Filosofi C • Mat-Fys-linien: Matematik A, Fysik A, Programmering C • Tek-Info-linien: Teknologi A, Informationsteknologi B, Programmering C

www.uurs.dk


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder Greve Gymnasium

STUDIERETNINGER

Rådhusholmen 12, 2670 Greve

Et meget stort udbud af studieretninger og valgfag. Hos os sker det endelige valg af studieretning først i slutningen af november, når du har fået kendskab til fagene på gymnasialt niveau. På hf udbyder vi to fagpakker, en sundhedsretning og en samfundsretning. Særligt eliteidrætstilbud.

STX, HF Tlf. 4397 2000 greve-gym@greve-gym.dk www.greve-gym.dk

Teknisk Gymnasium

STUDIERETNINGER

Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Inden for det naturvidenskabelige og teknologiske område med fokus på sundhedsvidenskab, gastronomi, design og innovation. Se mere på hjemmesiden fra efteråret 2014.

HTX Tlf. 3386 2200 hrs@hrs.dk www.hrs.dk

Himmelev Gymnasium

STUDIERETNINGER

Herregårdsvej 30, 4000 Roskilde

På vores hjemmeside finder du en beskrivelse af hhv. stx- og hf-uddannelsen. Desuden finder du en beskrivelse af vores studieretninger: Kunstneriske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sproglige.

STX, HF Tlf. 4675 7444 himgym@himgym.dk www.himmelev-gymnasium.dk

Herlufsholm Skole og Gods

STUDIERETNINGER

Herlufsholm Alle 170, 4700 Næstved Bliv fagligt udfordret! Vi tilbyder et højt fagligt niveau, mange spændende aktiviteter og traditioner – og kun ca. 24 elever i hver klasse. Læs mere på vores hjemmeside. STX, IB • Kunstnerisk (musik A, engelsk A, samfundsfag B/matematik B) • Naturvidenskabelig (matematik A, fysik B, kemi B) • Samfund og Business (samfundsfag A, engelsk A, matematik B) Tlf. 5575 3500 • Samfundsvidenskabelig (samfundsfag A, matematik B, naturvidenskabeligt fag B) • Sproglig rektorkontor@herlufsholm.dk (to fortsættersprog, heraf et begyndersprog, naturvidenskabeligt fag/matematik B) • IB www.herlufsholm.dk (international studentereksamen)

Høng Gymnasium og HF

STUDIERETNINGER

Hovedgaden 2, 4270 Høng

Matematisk og naturvidenskabelig: Matematik A, fysik B, kemi B Mennesker, natur og miljø: Matematik A, biologi B, psykologi C Musik og mediefag: Musik A, mediefag B, biologi C Sproglig med 2. fremmedsprog på A-niveau: Engelsk A, samfundsfag B, psykologi C Samfundsfaglig: Samfundsfag A, engelsk A, matematik B

STX, HF, EUX

Tlf. 5885 2636 hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk www.hoeng-gymhf.dk www.facebook.com/hoenggymnasium

www.uurs.dk

43


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder STUDIERETNINGER

Kalundborg Erhvervsgymnasium J. Hagemann-Petersens Allé 4, 4400 Kalundborg

Markedsorienteret. Økonomisk orienteret. Internationalt orienteret #1. Internationalt orienteret #2. Innovation. Naturvidenskabelig (1). Naturvidenskabelig (2).

HHX, HTX, EUD, EUX Tlf. 5951 0662 kontor@kalgym.dk www.kalundborg-gym.dk

STUDIERETNINGER Er du interesseret i sprog, naturvidenskab, samfundsfag, musik, idræt, psykologi... eller noget helt andet? Vi har fokus på det globale aspekt, og vi har udveksling med blandt andet Kenya, Galicien og Malaga. Vi prioriterer digitaliseret læring og udleverer en iPad til alle nye elever. På HF er vores profil innovation.

Kalundborg Gymnasium og HF J. Hagemann-Petersens Allé 4, 4400 Kalundborg STX, HF Tlf. 5951 0662 kontor@kalgym.dk www.kalundborg-gym.dk

Vi udbyder følgende studieretninger:
 SR1: Matematik A, Fysik B og Kemi B (A-klassen) SR2: Biotek A, Matematik A og Fysik B (B-klassen)
 SR3: Biologi A, Idræt B og Matematik B (C-klassen) SR4: Engelsk A, Matematik A og Samfundsfag B (T-klassen)
 SR5: Samfundsfag A, Matematik A og Innovation C (U-klassen)


SR6: Engelsk A, Samfundsfag B og Psykologi C (X og Z-klassen)
 SR10: Engelsk A, Samfundsfag A og Matematik B (Y-klassen) SR7: Spansk A, Engelsk A og Mediefag B (K-klassen) SR8: Tysk A, Engelsk A og Mediefag B (N-klassen) SR9: Musik A, Engelsk A og Psykologi C (M-klassen)

STUDIERETNINGER

Køge Gymnasium Gymnasievej 4, 4600 Køge STX, HF

På vores hjemmeside finder du en oversigt over de 12 studieretninger vi udbyder på stx i skoleåret 2014/15. Du kan fra efteråret 2014 se de præcise studieretninger for 2015/16. Beskrivelse af de enkelte studieretninger kan downloades. Prøv også vores nye ”studieretningsvælger”. Vi har mange valgfagsmuligheder. Desuden tilbyder vi hf-uddannelsen som du også kan læse om på hjemmesiden. Mulighed for Team-Danmark og MGK ordning. Køge Gymnasiums nye multihal har givet mulighed for, at vi kan tilbyde en studieretning med idræt.

Tlf. 5665 2723 kggym@kggym.dk www.kggym.dk

Køge Handelsgymnasium

STUDIERETNINGER

Lyngvej 19, 4600 Køge

6 studieretninger: Matematikretning • Økonomiretning • Innovationsretning - IBS International • IBS English (på engelsk) • Idrætsretning. Desuden skal vælges 2. fremmedsprog: Kinesisk (A), fransk (A), spansk (A) og tysk (B). På følgende 2 studiereetninger er 2. fremmedsprog et studieretningsfag: Marketing/Spansk med spansk (A) • ILS-International Language Studies med spansk (A) og tysk (A).

HHX Tlf. 5667 0400 khs@khs.dk www.khs.dk

44

Studieture og andre faglige aktiviteter, bl.a.: Innovationscamps, temauger, studieture, lærer- og matematikvejledning og mentorordninger. Derudover sociale aktiviteter, bl.a.: Fredagscaféer, superquiz, gallafest og mange andre festlige events.

www.uurs.dk


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder STUDIERETNINGER Maribo Gymnassium er et lille gymnasium med et godt fællesskab og trygt studiemiljø. Du kan læse mere om vores 8 studieretninger på skolens hjemmeside. Vi har nye, lyse undervisningslokaler og en kantine, der er samlingssted for alle elever – også efter skoletid! Maribo Gymnasium tilbyder også 4-årige forløb for MGK og Team-Danmark elever, mange frivillige aktiviteter, et hyggeligt lektieværksted og særlige kurser for talenter inden for alle fag.

Maribo Gymnasium Refshalevej 2, 4930 Maribo STX Tlf. 5479 0479 maribo.gymnasium@maribo-gym.dk www. maribo-gym.dk

STUDIERETNINGER Naturvidenskabelige: Bioteknologi, Matematik, Idræt, Biologi, Kemi og Fysik

Midtsjællands Gymnasium Skolegade 31, 4690 Haslev Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted

HASLEV RINGSTED

STX, HF

Samfundsvidenskabelige: Samfundsfag, Idræt, Engelsk og Matematik Sproglige: Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Samfundsfag, Psykologi og Religion Kunstneriske: Musik, Engelsk og Samfundsfag HF: Med en klar profil mod det anvendelsesorienterede.

Tlf. 5631 2404 kontor@msg-gym.dk www. msg-gym.dk

STUDIERETNINGER

Nakskov Gymnasium og HF Søvej 6, 4900 Nakskov

Nakskov Gymnasium og HF er en del af det samlede uddannelsesmiljø på Campus Nakskov. Skolen har i de senere år lagt vægt på at forny de fysiske rammer og it-faciliteter, så undervisningen foregår i tidssvarende omgivelser. Efter skoletid er der mulighed for at få råd og vink i skolens lektieværksted, og ud over undervisningen tilbyder vi frivillige aktiviteter inden for blandt andet billedkunst, idræt og musik.

STX, HF Tlf. 5491 4300 gymnasiet@nakskov-gym.dk www.nakskov-gym.dk

STUDIERETNINGER Skolen tilbyder 6 spændende og alsidige studieretninger. Læs mere herom på skolens hjemmeside og afprøv dine muligheder.

Nykøbing Katedralskole Poul Martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. STX, HF

• Biologi / Matematik / Idræt • Bioteknologi / Matematik / Fysik • Matematik / Fysik / Kemi • Engelsk / Samfundsfag / Matematik • Engelsk / Samfundsfag/ Psykologi • Engelsk / Fransk / Tysk • Engelsk / Spansk / Tysk • Samfundsfag / Matematik / Erhvervsøkonomi

Tlf. 5484 9000 nk@nykgym.dk www.nykat-gym.dk

www.uurs.dk

45


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder Næstved Gymnasium og HF

STUDIERETNINGER

Nygårdsvej 43, 4700 Næstved

HF: 2-årigt hf med udadvendt undervisning, fx. politiuge og praktik.

STX, HF Tlf. 5572 0676 skolen@naestved-gym.dk www.naestved-gym.dk

STX: Der er 17 studieretninger, bl.a. international, bioteknologi og musik. Læs grundige beskrivelser af de aktuelle STX-studieretninger og af HF på skolens hjemmeside. Læs også om Næstved Sportscollege.

Odsherreds Gymnasium

STUDIERETNINGER

Åstoftevej 34, 4550 Asnæs

Vi udbyder studieretninger indenfor alle hovedområder. På vores hjemmeside kan du læse mere om indholdet i de udbudte studieretninger. Skolens fokusområder er kreativitet, forskning og internationalisering.

STX Tlf. 5965 0033 kontor@odsherreds-gym.dk www.odsherreds-gym.dk

STUDIERETNINGER

Roskilde Gymnasium

Se vores hjemmeside. STX: Et bredt udvalg af naturvidenskabelige, sproglige, samfundsvidenskabelige og kunstneriske studieretninger. HF: Udbud af fagpakker med forskellig profil.

Domkirkepladsen, 4000 Roskilde STX, HF Tlf. 4635 3444 mail@roskilde-gym.dk www.roskilde-gym.dk

STUDIERETNINGER

Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde

Se aktuelle studieretninger på hjemmesiden under Handelsgymnasiet. Internationalt orienteret gymnasium. Stort udbud af studieretninger inden for økonomi, matematik, marketing, innovation, iværksætteri, sprog, kultur og verdenskompetence med mange spændende studierejser. Studieretninger med fokus på sport for idrætsudøvere. Følg os på Facebook.

HHX Tlf. 8852 3200 rhs@rhs.dk www.rhs.dk

STUDIERETNINGER På skolens hjemmeside finder du beskrivelse af studieretningernes indhold samt små videoklip om studieretningerne: sproglige, samfundsvidenskabelige, kunstneriske og naturvidenskabelige.

Roskilde Katedralskole Holbækvej 59, 4000 Roskilde STX Tlf. 4635 1891 post@rks-gym.dk www.roskildekatedralskole.dk

46

www.uurs.dk


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder Roskilde Tekniske Gymnasium

STUDIERETNINGER

Pulsen 4, 4000 Roskilde

Naturvidenskabelige, teknologiske og kommunikationstekniske retninger. Se de aktuelle studieretninger på skolens hjemmeside.

HTX Tlf. 46 300 400 elvo@rts.dk www.rtg.dk

STUDIERETNINGER HHX: • Økonomi. International. Marketing. Matematik. HTX: • Fysik A. Matematik A

Selandia – CEU – Gymnasierne Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse Willemoesvej 4, 4200 Slagelse

• Bioteknologi A. Matematik A • Geovidenskab A. Matematik A • Teknologi A. Design B. • Kommunikation / IT A. Design B.

HHX, HTX Tlf. 5856 7000 selandia@sceu.dk www.sceu.dk

Slagelse Gymnasium

STUDIERETNINGER

Willemoesvej 2 A, 4200 Slagelse

Se hjemmesiden, fx studieretning, hvor der undervises på engelsk i visse fag. 17 studeretninger.

STX, HF Tlf. 5855 5959 info@slagelse-gym.dk www.slagelse-gym.dk

STUDIERETNINGER

Slotshaven Gymnasium Slotshaven 1, 4300 Holbæk HHX, HTX, EUX

D

MNASIUM GY

SOL

Tlf. 59 455 200 slotshaven@slotshaven.dk www.slotshaven.dk

Velkommen til Slotshaven Gymnasium – Vi er det moderne gymnasium, hvor du arbejder med spændende og aktuelle problemstillinger, besøger virksomheder, løser teknologiske udfordringer, samarbejder om projekter og konkurrencer, og har indflydelse på dit eget studieforløb. Som student fra vores handelsgymnasium eller tekniske gymnasium har du fokus rettet mod fremtidens udfordringer. Slotshaven Gymnasium er derfor dit naturlige valg, hvis du ønsker et spændende og tidssvarende gymnasieforløb. HHX studieretninger: Økonomi & Samfund, Spansk & Marketing, Innovation, International Business HTX studieretninger: Naturvidenskab, Bioteknologi, Teknologi & IT Se flere detaljer om vores studieretninger – og beregn din egen på www.slotshaven.dk/beregn

Solrød Gymnasium

STUDIERETNINGER

Solrød Center 2, 2680 Solrød Str.

Skolen udbyder en lang række studieretninger indenfor naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og kreative fag. Se hjemmesiden. Der er b.la. en studieretning i bioteknologi, som bygger på lærernes erfaring med gensplejsningsforsøg i undervisningen.

STX, HF Tlf. 5618 4000 post@solgym.dk www.solgym.dk

www.uurs.dk

47


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder Sorø Akademis Skole

STUDIERETNINGER

Akademigrunden 8, 4180 Sorø

Naturvidenskab, samfundsfag, moderne sprog. Se hjemmesiden for mere information om studieretningerne.

STX Tlf. 5786 5786 soroe-akademi@soroe-akademi.dk www.soroe-akademi.dk

STUDIERETNINGER

STENHUS

Se hjemmesiden – også basket college, badminton college, fodbold college og drama college.

G Y M N A S I U M & HF

Stenhus Gymnasium og HF Stenhusvej 20, 4300 Holbæk STX, HF Tlf. 5943 6465 info@@stenhus-gym.dk www.stenhus-gym.dk

STUDIERETNINGER

Vordingborg Gymnasium og HF Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg STX, HF

Sproglige studieretninger med spansk, fransk, tysk og engelsk. Samfundsvidenskabelige studieretninger med samfundsfag, mediefag, informationsteknologi og matematik. Naturvidenskabelige studieretninger med biologi, idræt, psykologi, bioteknologi, matematik, kemi og fysik. Kunstneriske studieretning med musik og samfundsfag. Læs mere om os og de forskellige studieretninger på vores hjemmeside.

Tlf. 5536 5500 kontor@vordingborg-gym.dk www.vordingborg-gym.dk

RINGSTED NÆSTVED VORDINGBORG zealand business college

ZBC – Zealand Business College Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg HHX, HTX

STUDIERETNINGER HHX på Handelsgymnasiet ZBC – Ringsted, Næstved og Vordingborg Studieretninger med fokus påøkonomi, innovation, sprog, kulturforståelse, internationale forhold, oplevelsesøkonomi, matematik, it, medier eller marketing. I Ringsted udbyder vi desuden en studieretning med fokus på idræt, mens Næstved desuden udbyder en studieretning med fokus på design. HTX på Teknisk Gymnasium ZBC – Ringsted og Vordingborg Studieretninger med fokus på bioteknologi, fysik, kemi, kommunikation, it eller teknologi. Garanti for oprettelse af A-fag i kemi, fysik, teknologi og matematik. Læs mere om studiemiljø og fagkombinationer på hjemmesiden.

Tlf. 5768 2500 – Ringsted Tlf. 5578 8888 – Næstved, Vordingborg zbc@zbc.dk www.zbc.dk

48

www.uurs.dk


VUC Almen Voksenuddannelse – AVU

Almen Voksenuddannelse svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse, men undervisningen er særligt tilrettelagt for voksne fra 18 år.

HF-enkeltfag

Undervisning på gymnasialt niveau i alle hf-fag fra C-niveau til A-niveau. Hvert fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen, og HF-enkeltfag kan læses enkeltvis, som en samlet fagpakke eller som en hel HF-eksamen, der kvalificerer til forskellige videregående uddannelser.

Ordblindeundervisning

VUC tester for ordblindhed. Hvis du har opfyldt din undervisningspligt, kan du blive testet og få tilbudt ordblindeundervisning. Man går til undervisning på meget små hold, og opgaverne er tilpasset den enkelte. Mulighed for hjælp til it-løsninger for ordblinde.

Se VUC hjemmesiderne for mere information

2-årig HF

HF kan tages på fuld tid på 2 år på VUC. Du kan søge, selvom du ikke er fyldt 18 år. Læs mere om HF side 42.

Forberedende Voksenundervisning – FVU

Gratis tilbud til alle fra 18 år, der vil blive bedre til at læse, skrive og regne. Der undervises i forløb på typisk 40 til 80 lektioner på små hold. Mulighed for dispensation for unge under 18 år. Spørg din UU-vejleder.

VUC Undervisningssteder Nordvestsjællands HF og VUC, Holbæk Slotshaven 5, 4300 Holbæk Tlf. 5948 0348 www.nordvestvuc.dk

Nordvestsjællands HF og VUC, Kalundborg J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg Tlf. 5948 0348 www.nordvestvuc.dk

VUC Greve Rådhusholmen 12A, 2670 Greve Tlf. 4630 8620 www.vucroskilde.dk

VUC Køge Gymnasievej 2, 4600 Køge Tlf. 4630 8630 www.vucroskilde.dk

VUC Roskilde Læderstræde 4, 4000 Roskilde Tlf. 4630 8640 www.vucroskilde.dk

www.uurs.dk

(alfabetisk)

VUC Storstrøm, Faxe

VUC Vestsjælland Syd, Korsør

Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5488 1790 www.vucstor.dk

Skolegade 1, 4220 Korsør Tlf. 5855 5050 www.vuc-vs.dk

VUC Storstrøm, Maribo

VUC Vestsjælland Syd, Ringsted

C.F. Christiansensvej 12, 4930 Maribo Tlf. 5488 1730 www.vucstor.dk

Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted Tlf. 5855 5050 www.vuc-vs.dk

VUC Storstrøm, Nakskov

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse

Søvej 6, 4900 Nakskov Tlf. 5488 1730 www.vucstor.dk

Herrestræde 11, 4200 Slagelse Tlf. 5855 5050 www.vuc-vs.dk

VUC Storstrøm, Nykøbing Falster Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Tlf. 5488 1700 www.vucstor.dk

VUC Storstrøm, Næstved Birkebjerg Allé 1, 1., 4700 Næstved Tlf. 5488 1770 www.vucstor.dk

VUC Storstrøm, Vordingborg Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg Tlf. 5488 1750 www.vucstor.dk

49


Valg af 10. klasse kan være en god idé for dig, hvis: n

n n

Du er i tvivl, om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge. Du ønsker at forbedre dig fagligt.

10. klasse

Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt.

Fælles for alle 10. klasser: n

n

n

n

n n

n

Du kan som regel foretage mange valg i forhold til fag, niveauer og linier. Dermed får du ansvar for din egen læring og tilrettelæggelse af din skoledag.

10. klasse – indhold

Der er en obligatorisk del: Dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag. Elever, der har læsevanskeligheder, kan få særlig læseundervisning.

AUGUST

A KL

B KL

C KL INTRO

Der er en valgfri del, som indeholder tilbudsfagene: tysk/ fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/fransk, hvis du har haft fagene som tilbudsfag eller valgfag i (7.) 8. og 9. klasse. Du kan vælge at aflægge 10. klasse prøve i disse fag.

SAMTALER MED VEJLEDER

VEJLEDNING SÆTTE MÅL Samtale og sparring

LINJER OG TILBUDSFAG

10. klasse tilbyder også andre valgfag.

ELEVPLANER

Der indgår mindst et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, hvor du deltager i undervisning på uddannelsen og får indtryk og oplevelser, du kan tage udgangspunkt i, når du skal træffe dit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Du vil på din skole få nærmere oplysninger om brobygning. På www.brobygning.net vil du kunne se, hvilke brobygningsforløb, du har mulighed for at vælge imellem. En del af din brobygning vil kunne bestå af ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

PROJEKTER 40 UGER

SKOLE-HJEM-SAMTALER

UNDERSØGE Brobygning Praktik Infoaftener

OBLIGATORISK BROBYGNING OBLIGATORISK SELVVALGTE OPGAVER TEMA-UGER

Du skal udarbejde en Obligatorisk Selvvalgt Opgave, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan. Denne opgave giver dig mulighed for at undersøge forskellige forhold, der gør sig gældende for din valgte uddannelse.

AFKLARING OSO Samtaler og sparring

TERMINSPRØVER PRAKTIK STUDIETUR

EUD10

EUD10 er et særligt tilbud til dig, der gerne vil fortsætte på en erhvervsuddannelse. På EUD10 foregår mindst en tredjedel af undervisningen på en erhvervsskole, og du vil også få tilbudt særlige forløb i de almene fag, der kan sikre, at du opfylder kravene til optagelse. Spørg din vejleder om, hvordan tilbuddet er i din kommune.

D KL

PRØVER

BESLUTNING Uddannelsesplan

JUNI

Se mere på de enkelte 10. klassers hjemmesider.

50

www.uurs.dk


10. klasse

Uddannelsessteder (alfabetisk)

ASNÆS

KALUNDBORG

ROSKILDE

10. klasse / Gym10 Odsherred Gymnasium Åstoftevej 34, 4550 Asnæs

Kalundborg 10. klassecenter Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg

KØR 10 – Dåstrup Skole Bueager 2, 4130 Viby Sj.

Tlf. 5957 0555 www.k10c.skoleintra.dk

Tlf. 4631 8400 www.rusk.nu/

KØGE

ROSKILDE

10. Klasse Campus Køge Lyngvej 19, 4600 Køge

TCR TiendeklasseCenter Roskilde Bakkesvinget 67, bygn. 5, 4000 Roskilde

Tlf. 5131 5269 www.10klassekoege.dk

Tlf. 4631 6171 www.tcr.roskilde.dk

MARIBO

SLAGELSE

Maribo Byskole Skimmingen 19A, 4930 Maribo

Xclass – 10. kl. Centeret i Slagelse Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse

Tlf: 5478 0405 www.by-skole.skoleintra.dk

Tlf. 5857 4140 www.xclass.dk

Tlf. 5965 0033 www.odsherreds-gym.dk

ASNÆS 10. klasse / Erhverv Bobjergvej 2, 4550 Asnæs Tlf. 5945 5100 www.eucnvs.dk/10kl-erhverv

GREVE 10. klasse, Damagerskolen Blågårdsvej 100, 2670 Greve Tlf. 4390 6766 www.damagerskolen.dk

NAKSKOV

SOLRØD

Fjordskolen – Byskoleafdelingen Søvej 6, 4900 Nakskov

10Solrød Højagervænget 23, 2680 Solrød Str.

Tlf. 5492 0651 www.fjordskolen-byskolen.dk

Tlf. 5618 2856 www.10solrod.dk

NYKØBING FALSTER

SORØ

Holbæk Ungdomscenter 10. klassecenter Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk

10. Klasses center Guldborgsund – Nørre Skole Thorsensvej 11, 4800 Nykøbing F

Sorø 10. klassecenter Alleen 8, 4180 Sorø

Tlf. 7236 4000 www.lystavlen.dk

Tlf. 5485 0599 www.noerre-skole.skoleintra.dk

HØNG

NÆSTVED

10. klasse i Høng – Høng Skole Rosenvænget 11, 4270 Høng

10’eren – Sjølundsskolen Nygårdsvej 62, 4700 Næstved

Tlf. 5885 3700 www.hoeng-komskole.dk

Tlf. 5588 4900 www.10eren.dk

ISHØJ

RINGSTED

CPH WEST 10. klasse – erhvervsklasse Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

Ringsted 10. Klassecenter Ahorn Allè 48, 4100 Ringsted

HASLEV Ak10vet Skolegade 21A, 4690 Haslev Tlf.: 5620 4400 www.ak10vet.dk

HOLBÆK

Tlf. 3388 0000 www.cphwest.dk/da/eud/10_klasse

www.uurs.dk

Tlf. 5762 7393 www.ringsted-10.dk

Tlf. 5786 4000 www.borgerskole.dk

STEVNS Hotherskolen Faksevej 4, 4652 Haarlev Tlf. 5657 5320 www.hotherskolen.dk

VORDINGBORG 10. Klasse Centret Chr. Richardtsvej 43-45, 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3737 www.tiende.dk

51


PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVS-UDDANNELSE

Produktionsskoler PRAKTIK I EN VIRKSOMHED

Kan jeg gå på produktionsskole? STU

Produktionsskole

ALMENE FAG

EGU

VÆRKSTEDER Fx: Træ og Metal Tekstil Køkken-Gartneri Sundhed Kontor Idé og Butik Musik Idræt og friluftsliv Event og Kultur Pædagog IT og medie

KOMBINATIONSFORLØB MED EUD DELE AF ET EUD FORLØB

Hvis du efter skolen ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, og hvis du har brug for at blive dygtigere på nogle områder, eller hvis du har afbrudt en uddannelse og har behov for mere afklaring, før du går i gang, så er produktionsskolerne et tilbud til dig.

Hvad er en produktionsskole?

Produktionsskolen er et praktisk uddannelsestilbud baseret på værkstedsundervisning. Her kan du prøve dig selv af i forskellige fagområder, lære mens du arbejder med praktiske opgaver og finde frem til, hvad du er god til. Lærerne på værkstederne er faguddannede og hjælper dig med at lære at løse de forskellige opgaver. Forløbet styrker dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du bliver bedre rustet til at vælge uddannelse, og gennemføre den uddannelse du går i gang med.

Skolernes værksteder

En produktionsskole har flere værksteder, hvor der arbejdes med praktiske opgaver. Det er forskelligt, hvilke værksteder de enkelte produktionsskoler har. Det er en god idé, at du undersøger flere skoler for at se, hvilke værksteder de har. Du kan fx arbejde med træ, metal, tekstiler, køkken, gartneri, landbrug, sundhed, kontor, dekoration, butik og design samt det pædagogiske fagområde. Du kan også prøve grafik, video og multimedier eller teater og musik.

Undervisning i almene fag

På de fleste produktionsskoler kan du udover værkstedsundervisning også modtage undervisning i almene fag samt en række frivillige undervisningstilbud, som du kan vælge. Det kunne være et tilbud om dansk, matematik og engelsk eller andre skolefag. Nogle produktionsskoler tilbyder også undervisning for ordblinde og arbejder med forskellige læringsstile.

52

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal godkende, at du tilhører skolens målgruppe, inden du kan blive optaget på en produktionsskole. Du kan henvende dig til UU-Centeret i dit område eller kontakte en produktionsskole, som så kan hjælpe dig med at få en aftale med en uddannelsesvejleder. Der er følgende optagelseskrav på en produktionsskole: n Du skal være under 25 år. n Du har opfyldt din undervisningspligt. n Du har ingen uddannelse, og du har ikke umiddelbart forudsætninger for at begynde på en uddannelse. n Eller du har afbrudt en ungdomsuddannelse. n Du skal have en målgruppevurdering fra din UU-vejleder.

Starttidspunkt og forløb

På produktionsskoler er der ingen bestemte optagelsestidspunkter. Du kan begynde, når du har brug for det, og du kan frit vælge skole, hvis skolen har en ledig plads. Dit ophold slutter, når du er klar til at gå videre i uddannelse eller arbejde. Du kan gå på skolen i op til et år med mulighed for forlængelse, hvis du har brug for det. Du får skoleydelse, når du er på skolen og deltager aktivt i undervisningen, og der kan søges rabat på transport. Du kan komme direkte fra folkeskolen, fra et job eller fra en afbrudt uddannelse. Sammen med din faglærer og skolens vejleder udarbejder du en plan over dit forløb på skolen. Skolens vejleder er altid til at tale med, hvis din plan skal rettes til i forhold til dine ønsker og muligheder efter produktionsskolen.

Forberedelse til erhvervsuddannelse

På produktionsskolen kan du forberede dig på den uddannelse, som du ønsker, på forskellige måder: n Praktik i en virksomhed inden for det fag, du interesserer dig for. n Kombinationsforløb som er korte meritgivende undervisningsforløb til erhvervsskolernes grundforløb. n Dele af erhvervsskolernes grundforløb kan gennemføres på produktionsskolen. n Nogle produktionsskoler tilbyder produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, hvor slutresultatet er det samme, som når uddannelsen gennemføres på en erhvervsskole og en virksomhed. n Et produktionsskoleforløb kan være et godt udgangspunkt for en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Mange produktionsskoler er uddannelsesansvarlige for EGU. n Undervisningen på produktionsskolen indgår i nogle tilfælde som dele af Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU).

www.uurs.dk


Produktionsskoler

Uddannelsessteder (alfabetisk)

Kalundborgegnens Produktionsskole Saltoftevænge 4, 4470 Svebølle Tlf. 5929 3833 www.k-p-s.dk

Korsør Produktions­Højskole Norvangen 15, 4220 Korsør Tlf. 5835 0909 www. korsør-produktionshøjskole.dk

Lollands Produktionsskole Skandsen 11, 4900 Nakskov Tlf. 5492 8300 www.lops.dk

– Mariboafdelingen Banegårdspladsen 1, 4930 Maribo Tlf. 5485 1155 www.lops.dk

PH – Produktionsskolen Holbæk

Slagelse Produktionsskole

Tølløsevej 41, 4340 Tølløse Tlf. 5117 0117

Ottestrupvej 9-13, 4200 Slagelse, Tlf. 5854 4001

www.phweb.dk

www.slagpro.dk

Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Solrød Produktionsskole

Afdelingen i Greve Grevevej 20, 2670 Greve Tlf. 4615 4315 Afdelingen i Taastrup Selsmosevej 2, opg. øst, 3. sal, 2630 Taastrup Tlf. 4615 4315 www.produktionsskole.dk

Langøvej 6, 4760 Vordingborg Tlf. 5534 5473 www.stroemmen.nu

www.kohinoor.nu

Eggertsvej2, 4800 Nykøbing Falster Tlf. 5485 1155

Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge Tlf. 5663 3700

www.multicentersyd.dk

www.phs-koege.dk

NVpro – Nordvestsjællands Produktionsskole

Ringsted Produktionshøjskole

Hovedgaden 7, 4520 Svinninge Tlf. 5921 6666

Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted Tlf. 5760 0298

www.nvpro.dk

www.rphs.dk

Næstved Unge Center og Produktionsskole

Roskilde Produktionsskole

www.uurs.dk

Strømmen – Vordingborg-Møn Produktionsskole

Hovedvejen 10 D, Lejre, 4000 Roskilde Tlf. 6015 8150

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård

www.nucp.dk

www.solroedproduktionsskole.dk

Produktions­højskolen Kohinoor

Multicenter Syd

Ålestokvej 5, 4700 Næstved Tlf. 5573 2127

Højagervænget 21, 2680 Solrød Tlf. 5614 2514

Københavnsvej 133, 4000 Roskilde Tlf. 7024 0770 www.rospro.dk

53


EGU EKSEMPEL PÅ EGU-FORLØB

Evt. forperiode i praktik eller på produktionsskole (1-2 uger) 1. år

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

2. år

EGU-forløb: 2 år, som evt. kan udvides til 3 år Heraf skoleperiode: min. 20 uger/max. 40 uger

Erhvervsgrunduddannelse – EGU

Erhvervs-grunduddannelsen er et 2-3 årigt praktisk uddannelsesforløb for dig, der er mellem 16 og 30 år og ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Hvem kan starte på EGU?

EGU er for dig, som gerne vil arbejde praktisk og som helst vil have en kort uddannelse, hvor det praktiske arbejde er den største del af uddannelsen. EGU er til dig, som ikke vil have for meget teori, og som lærer bedst på små hold. Der er ingen særlige optagelseskrav. Du skal blot være færdig med at gå i folkeskolen eller tilsvarende.

Praktisk uddannelse

EGU indeholder meget praktik og kun lidt teori. Uddannelsen tilrettelægges specielt for dig, hvilket bl.a. betyder, at du selv kan være med til at planlægge og sammensætte uddannelsen. EGU består af perioder i praktik og perioder på skole. Uddannelsen varer normalt 2 år, men den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år. I praktikperioderne lærer du forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Praktikken kan foregå i en eller flere virksomheder. Når du er i praktik, får du elevløn.

Skoleperioderne skal i alt vare mellem 20 og 40 uger. Skoledelen består normalt af undervisningsdele fra forskellige skoletyper og andre uddannelser, fx VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler, handelsskoler eller tekniske skoler. I skoleperioderne får du skoleydelse.

Hvordan optages du på EGU?

Før du kan begynde, skal du sammen med din vejleder udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

Hvad kan du efter EGU?

EGU giver mulighed for at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, og den giver dig bedre mulighed for at søge job inden for dit fag.

Få mere at vide om EGU

Hvis du er interesseret i at vide mere om EGU, kan du kontakte din uddannelsesvejleder eller Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, du bor i.

STU

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU

Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU skal tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning har pligt til at give den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling om et uddannelsestilbud til kommunalbestyrelsen.

54

Der skal lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes eller værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

www.uurs.dk


Andre uddannelser Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 ½ og 19 år. Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måneder, virker afklarende, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor, hvis du har en uddannelsesplan. Se priser på den enkelte højskoles hjemmeside.

Højskolernes Hus Nytorv 7, 1450 Kbh K Tlf. 3336 4040 www.hojskolerne.dk

Efterskoler

Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, som har afsluttet 7. klassetrin. Her kan du få undervisning i skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse samt en lang række andre fag af kreativ eller praktisk art. Brobygning er obligatorisk i 10. kl. Nogle efterskoler tilbyder også et 11. skoleår. På efterskolen bor du sammen med elever og lærere, og et efterskoleophold varer et helt skoleår – typisk 40 uger. De fleste skoler opkræver elevbetaling pr. uge, men alle danske elever er sikret elevstøtte fra staten. Derfor bliver din egenbetaling mindre afhængig af husstandsindkomsten. Tag kontakt til den enkelte efterskole. To-sprogede elever kan søge stipendiat via vejlederen på grundskolen. Ansøgning om stipendiat kan findes på nedenstående hjemmeside. Der er efterskolernes dag med åbent hus over hele landet hvert år, sidste søndag i september. Men du har også mulighed for at kontakte skolerne og aftale et besøg.

NYT: Kombineret UngdomsUddannelse – KUU

Kombineret UngdomsUddannelse er for 15-24 årige, der ikke har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Man skal have afsluttet 9. eller 10. klasse, før man starter. Uddannelsen varer 2 år, foregår på hold med fællesskab og giver titlen erhvervsassistent. Målet er, at eleverne efter endt uddannelse kan finde beskæftigelse som ufaglærte på det lokale eller regionale arbejdsmarked, derfor er uddannelsen tonet mod konkrete erhvervstemaer, der findes lokalt eller regionalt.

Frie Fagskoler

De 11 Frie Fagskoler i Danmark er åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse. De frie fagskoler tilbyder tre slags forløb: 10. klasse, Parat til Erhvervsuddannelse og STU. Skolerne tilbyder mange forskellige linjer inden for kreative og praktiske fag og underviser i så forskellige fag som mad, design, sundhed, tekstil, animation, musik, sport og friluftsliv. Fælles for alle skolerne er, at de underviser på en meget praktisk måde. Man lærer ikke kun med hovedet, men med hele kroppen, er mottoet. Det er et kostskoletilbud, om end det også i visse tilfælde er muligt at være dagelev. Derfor er en del af et ophold på en fri fagskole undervisning i alle aspekter af det voksne liv, såsom at vaske tøj, lave mad, lægge budget eller bare det at stå op om morgenen. www.friefagskoler.dk

Efterskolernes Sekretariat Tlf. 3312 8680 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskoler.dk

www.uurs.dk

55


Andre uddannelser Fiskeriuddannelser

Maritime uddannelser

Fiskeriskolen, EUC Nordvest Arøvej 9, 7680 Thyborøn Tlf. 9691 9230 fiskeri@eucnordvest.dk www.blivfisker.nu

De maritime uddannelsesinstitutioner Søfartsstyrelsesuddannelseskontor Vermundsgade 38C, 2100 Kbh. Ø Tlf. 3917 4400 www.fuldskruefrem.dk og www.skibsofficer.dk

Team Danmark

Musikalsk grundkursus

www.teamdanmark.dk (under elitesportsfolk – job og uddannelse)

Musikalsk Grundkursus – MGK www.musikalskgrundkursus.dk

Alle, der vil arbejde i fiskeriet, starter med et obligatorisk 3 ugers sikkerhedskursus. Herefter kan man tage fiskeriets 2-årige grunduddannelse, som veksler mellem praktik og skoleundervisning. Er du over 18 år, kan du arbejde som fisker umiddelbart efter, at du har gennemført sikkerhedskurset. Du har herfra mulighed for at videreuddanne dig til skipper af henholdsvis første eller tredje grad.

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Ansøgningsfristen ligger som regel i februar på særligt skema. Team Danmark kræver aftale med godkendt specialforbund

Uddannelser i Forsvaret

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine over 30 uddannelser mange muligheder for unge. Uanset hvilken retning du vælger, får du løn under uddannelsen.

De maritime uddannelser spænder fra videregående uddannelser så som skibsofficer og maskinmester til kortere uddannelser som skipper og til erhvervsuddannelser som skibsassistent og skibsmekaniker. Alle uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. HF-søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbereder dig til en karriere til søs.

Musikalsk grundkursus foregår på en musikskole. Der er både en klassisk og rytmisk linie. Du kan bruge kurset til at forbedre dine musikalske kvalifikationer, fx hvis du ønsker optagelse på en uddannelse ved et af musikkonservatorierne. Kontakt skolen for tilmeldings-oplysninger.

MGK - Sjælland Base i Køge, afdelinger i Slagelse, Nykøbing Falster og på Bornholm www.mgksjælland.dk

Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postbox 145, 2700 Ballerup Tlf. 4489 5000 www.forsvaret.dk/fvr

Billedkunstnerisk grundkursus

Er du ung og arbejder seriøst med kunstneriske udtryksformer? Har du lyst til at få inspiration fra andre og fra professionelle kunstnere? Tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor billedkunst, arkitektur eller design på fx Kunstakademiet eller Danmarks Designskole? Så er BGK muligvis noget for dig. Kulturregion Midt- og Vestsjælland Kursusbyer: Jyderup, Ringsted og Roskilde. www.kulturregionmidtogvestsjaelland.dk Køge: www.koes.dk Vordingborg: www.bgk-storstrom.dk Kursusby: Vordingborg

56

www.uurs.dk


Uddannelsesbyer i Region Sjælland

UU Nordvestsjælland UU-Roskilde

UUV Køge Bugt

UU Sjælland Syd

UU Vestsjælland

UU Lolland-Falster

www.uurs.dk

= Uddannelsesby

= UU-Center

57


2014-2015

www.uurs.dk

Region SjĂŚlland

59


UDGIVER Kim Ingwersen Forlaget KSI A/S Torvebyen 8, 1. tv. DK-4600 Køge Telefon: 56 27 64 44 Fax: 56 27 65 29 uug@uug.dk www.uug.dk REDAKTION Ansvarshavende redaktør: Christina Qvistgaard Telefon: 56 27 64 44 christina@uug.dk ANNONCER Telefon: 56 27 64 44 Fax: 56 27 65 29 OPLAG 30.000 eks. LAYOUT Jan Haste TRYK TrykNet Fotos i den anden del af dette hæfte: Jørgen Bentzen, UURS – Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland

Parat til fremtiden – med Fremtidsparat? Hvordan ser din fremtid ud? Har du masser af drømme og planer – eller vakler du og er lidt i tvivl om, hvilken du skal vælge? Forestiller du dig selv fem, ti eller tyve år frem i tiden? I Fremtidsparat kan du finde inspiration til din videre vej. Uanset hvad kommer du højst sandsynligt ikke meget videre uden uddannelse. Du er sikkert dødtræt af at høre det, men det er sandheden. Uden uddannelse ender de fleste veje blindt. Den danske regering har en målsætning om, at 95 procent af hver ungdomsårgang skal igennem en ungdomsuddannelse - og der er masser af jer, der søger ind. Især på det almene gymnasium, men også på de mange andre muligheder, der efterhånden findes. Det betyder dog ikke, at målsætChristina Qvistgaard ningen er nået - for rigtig mange af jer springer fra igen. Og mange kommer aldrig tilbage til uddannelsessystemet, når de først er faldet fra. Derfor er det også utrolig vigtigt at vælge rigtigt. 3-4 år kan være uoverskuelig lang tid, hvis hver dag er en pine at komme igennem. Så du skal finde den ungdomsuddannelse, der passer til dig. Her kan din UU vejleder hjælpe dig. Tal med din vejleder, drøft dine interesser og muligheder. Men nøjes ikke med det. Diskuter det med dine forældre og venner, deltag i brobygning og besøg de uddannelsessteder, der interesserer dig. Gør forarbejdet. Alt for mange vælger det almene gymnasium ud fra en betragtning om, at det er den eneste ’rigtige’ ungdomsuddannelse. Sådan var det for mange år siden. Sådan er det bestemt ikke mere. Uanset hvilken ungdomsuddannelse, du vælger, er der ikke ret mange døre, der lukker sig. Rigtig mange elever er i dag nød til at supplere, inden de kan gå videre, og det kan du gøre, om du er blevet færdig med STX, HTX, HHX eller en af de andre uddannelser. Fremtidsparat er blevet til i samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland og Uddannelsesavisen. I UU delen kan du se alle fakta om dine muligheder. Du kan vende tilbage til den del igen og igen. I Uddannelsesavisens del har vi prøvet at give dig inspiration til dit valg. Husk at du kan vælge næsten alle ungdomsuddannelser. Mange byer i nærheden af dig tilbyder de muligheder, vi nævner her. Vi har ikke kunne omtale alle uddannelser på alle institutioner, men har prøvet at give dig et overblik over nogle af de muligheder, du får, når du vælger. Vi håber, at vi kan hjælpe dig bare en lille smule på vej mod den fremtid, du drømmer om. Både Uddannelsesavisen og Ungdommens Uddannelsesvejledning ønsker dig held og lykke.

Indhold » Side 8-9 Mange flere unge skal vælge erhvervsuddannelserne. Og med den nye reform, der træder i kraft efter sommerferien 2015, er der ingen grund til at vælge erhvervsuddannelserne fra, fortæller direktøren for Danske Erhvervsskoler Lars Kunov. Tværtimod bliver kombinationsuddannelsen EUX det sikreste valg fremover langt i er måske nået så » Side 4-5 Man an skal r, at man ved, m sine overvejelse nelse. l ungdomsuddan have en gymnasia – eller dt på huen være rø te en Men skal båndet ød m ? Fremtidsparat par en nuance af blåt et re og en HHX’er ba til en STX’er, en HTX’er er en sluttende eksam uger før deres af inger og fremtid snak om forventn

2

» Side 18-19 Landets efterskoler er noget særligt. Her både spiser, sover, lærer, oplever, griner og græder man sammen. Til stor gavn for eleverne og samfundet

» Side 1 2-1 tør Frede 3 Den 27-årige bygning rik Chris sko tian ingeniør Lars Møll sen og den kom nstruker-Hanse mende godt i ga n ng med deres su på 26 år er beg efter en cce ge endt udd annelse sfulde karrierer ved Sela ndia » Side 3 Den seneste opgørelse over søgningen til ungdomsuddannelserne viser, at der for første gang siden 2001, er en mindre stigning i antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne. Samtidigt er der et lille fald i ansøgningen til gymnasierne » Side 29-30 “Man ska lette r.... og komme igang!” – Så kontant er budskabet fra 18-årige Alexander Creutzberg, som er i fuld gang med en EGU til struktørmedhjælper. Uanset hvilke faglige udfordringer man må møde på sin vej, har man et ansvar for at komme videre, mener Alexander, der selv kæmper med ordblindhed


LILLE STIGNING i søgning til erhvervsuddannelser Den seneste opgørelse over søgningen til ungdomsuddannelserne viser, at der for første gang siden 2001, er en mindre stigning i antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne. Samtidigt er der et lille fald i ansøgningen til gymnasierne. :: Af Christina Qvistgaard :: Flere unge skal vælge at tage en erhvervsuddannelse. Det er regeringens mål og en af årsagerne til, at der fra næste år gennemføres en reform af erhvervsuddannelserne. Ifølge årets tal for søgningen til ungdomsuddannelserne, går det for første gang i mange år den rigtige vej. Således har 19,6 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse valgt at sætte kryds ved en erhvervsuddannelse, da de den 1. marts i år skulle vælge ungdomsuddannelse. Sidste år valgte 18,8 procent af eleverne en erhvervsuddannelse, så der er tale om en stigning på mindre end et procentpoint.

En erhvervsuddannelse er adgangsbillet til gode og spændende jobs...

Det store flertal af de unge vælger de gymnasiale uddannelser (STX, HTX, HHX og HF). Dog er der i år et lille fald i søgningen, da 73,0 procent af de unge, der forlader grundskolen i år, har sat kryds ved en gymnasial uddannelse. I 2013 var der 73,6 procent, der valgte en af de fire gymnasiale uddannelser. ”Det er godt, at der for første gang i mange år er lidt flere elever, der søger en erhvervsuddannelse. Med reformen af erhvervsuddannelserne styrker vi kvaliteten og gør det mere attraktivt for de

Vejledning om uddannelse - når du har tid!

Find os på facebook

Send en mail

Figur: Tilmelding til ungdomsuddannelserne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i perioden 2001 til 2014, i procent Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra 2008. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. Kilde: UNI•C, baseret på udtræk fra optagelse.dk.

unge at vælge erhvervsvejen. Vi har en stor opgave i fortsat at fortælle de unge, at en erhvervsuddannelse er adgangsbillet til gode og spændende job til et arbejdsmarked, der har brug for dem. På den måde kan kurven med søgningen fortsætte den rigtige vej,” siger undervisningsminister Christine Antorini. Andelen af elever fra 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klasse er den samme som 2013 nemlig 48,3 procent.

Send en sms med et hurtigt spørgsmål Deltag i et digitalt møde

Fang os på telefonen

Chat med os

3


:: Af Christina Qvistgaard :: Eksamensnerverne og forventningerne til en lang sommer med huen i sikker havn, fylder meget hos HTX elev Julie Andersen, HHX elev Nicolai Foldgast og STX elev Sofie Rasmussen. Men de har alligevel fundet tid til at give de næste generationer af gymnasieelever et par tanker med på vejen. De tre elever er meget forskellige, men fælles for alle er, at de har brugt de sidste tre år af deres liv på CPH West i Ishøj.

Julie Andersen, 20 år, afslutter HTX (teknisk gymnasium):

”Man skal vælge HTX, hvis man har en interesse for – og brænder for det naturvidenskabelige. Derudover skal man kunne lide at arbejde i grupper, for det kommer man ikke uden om, hvis man vælger HTX. For mig har teknikfaget været det største plus. Man kan vælge mellem 3 forskellige teknikfagsretninger, og jeg valgte design og produktion. Skolen har værksteder, hvor man kan arbejde med sit teknikfag og lave alt det, man vil. Hvis man er innovativt indrettet, kan man designe et produkt og forsøge at få det videre i forløbet. Jeg har altid vidst, jeg skulle på HTX, for jeg har interessen for fysik og kemi, og jeg ville lave noget, der var projektorienteret. Det har været lidt anderledes, end jeg havde regnet med, men jeg har helt bestemt fået noget ud af det. Helt personligt har jeg måske manglet nogle udfordringer, men så blev jeg tilknyttet Akademiet for Talentfulde Unge – og det har givet mig utrolig meget. Det har

4

”Jeg har fundet Man er måske nået så langt i sine overvejelser, at man ved, man skal have en gymnasial ungdomsuddannelse. Men skal båndet på huen være rødt – eller en nuance af blåt? Fremtidsparat mødte en STX’er, en HTX’er og en HHX’er bare et par uger før deres afsluttende eksamener til en snak om forventninger og fremtid også givet mig mulighed for at prøve nogle ting af. Jeg troede nemlig, jeg vidste, hvad jeg skulle, men jeg har ændret mening. Når jeg skal videre med min uddannelse, regner jeg med at skulle på universitetet. Og det bliver nok matematik, jeg vælger at læse. Men først skal jeg have en pause. Jeg gider ikke mere lige nu, jeg har gået i skole meget længe. Så nu tager jeg afsted til Irland, alene. Jeg skal rejse rundt og møde folk, og så skal jeg spille musik.”

Nicolai Foldgast, 19 år, afslutter HHX, international linje (handelsgymnasiet):

”For mig var HHX både et tilvalg og et fravalg. Jeg gad ikke have fysik og biologi, det var kedeligt i folkeskolen. Min bror havde gået her og talte varmt om det, og så var jeg interesseret i fag som international økonomi og samfundsfag. Den internationale linje valgte jeg pga. rejserne – og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Vi har været af sted 4 gange til Tyskland, Skotland, USA og


mig selv på gymnasiet” Spanien. Det har givet mig nogle fede oplevelser, en hel masse fagligt at knytte til de forskellige fag, og så har det givet et enormt sammenhold i klassen. Vi har haft alle de her oplevelser sammen, og det har gjort vores venskaber endnu stærkere. Jeg føler helt klart, HHX har levet op til mine forventninger. Det har givet mig en almen viden omkring samfundet, som er meget brugbart – og man kan jo læse videre på lige fod med de andre gymnasiale uddannelser. Jeg har lært en masse og fået en masse gode venner. Når man først starter, synes man 3 år er lang tid, men de er gået sindssygt hurtigt. Især her det sidste år er man kommet tættere og tættere på eksamen. Man skal også huske at nyde sin gymnasietid, for det bliver mærkeligt snart at skulle sige farvel. Lige nu er jeg i en overvejelsesfase. Jeg overvejer, hvad jeg skal læse videre som. Om det skal være samfundsfag eller journalistik, men først og fremmest overvejer jeg, om jeg skal tage et sabbatår. Det er et stort valg, vi skal tage nu, og det er lidt skræmmende at vide, at det, man vælger, kommer til at fylde meget resten af livet. Så det påvirker mig ikke så meget, hvad politikerne siger om sabbatår. Hvis jeg ender med at tage det år, er det bare for at føle mig mere sikker.”

Sofie Rasmussen, 19 år, afslutter STX, international linje (alment gymnasium):

”Det var STX, der lige fangede mig mest, da jeg skulle vælge ungdomsuddannelse, så derfor blev det her, jeg endte. Jeg havde

også tænkt over, at jeg gerne ville lære kinesisk – og det kunne jeg få her. Og så kunne jeg også godt lide det internationale aspekt. Som jeg ser det, skal man vælge STX, hvis man godt kan lide alle de almene fag og heller ikke har noget imod at lægge arm med fx biologi. Man kan bruge alle fagene til noget. Jeg tror også, STX er det bedste valg, hvis man ikke har den store ide om, hvad man skal bagefter. Jeg havde ikke så mange forventninger, da jeg startede, men gymnasiet er det sted, hvor jeg har fundet mig selv. STX har givet mig nogle kæmpe oplevelser, specielt når vi har været steder, hvor man skal tage beslutninger, og man er blandt folk, der ikke taler engelsk. Vi har været på 5 udlandsrejser. Jeg har været i Kina 2 gange, i Bruxelles og i New York og Berlin. Det har prøvet tålmodigheden af at rejse så mange sammen. Nogle har måske ikke prøvet at rejse så meget før, og så tager man jo steder hen, hvor man ikke nødvendigvis kender kulturen. Rejserne har selvfølgelig fyldt meget, og de har været højdepunkter. Men jeg har også fået en forkærlighed for nogle fag, som jeg slet ikke havde regnet med. I dag er jeg fx vild med historie. Nu skal jeg et år til Alabama i USA og gå på universitet derovre. Jeg ville have et sabbatår, men ville ikke rejse rundt på må og få. Derimod ville jeg gerne bo fast et sted og lære et sprog rigtig godt. Når året et gået regner jeg med at skulle hjem og læse jura på Københavns Universitet.”

»

KOM TIL

FÅ DEN BEDSTE START PÅ KARRIEREN

informationsmøde 15. januar kl. 19-21

En uddannelse inden for kontor, handel og butik er din vej ind på arbejdsmarkedet. Praktikken i uddannelsen giver dig to års job-erfaring, du kan skrive på dit cv, når du starter din karriere.

Bliv mere inspireret på rhs.dk

5


«

FAKTA

lever isk talentfulde gymnasiee em ad ak og de ere tiv mo t Unge – et tilbud til faglig es akademiske interesser. til at arbejde ekstra med der Akademiet for Talentfulde lyst og e evn har der , ver tligt to ele muligheden en række

lasse sidder gennemsni iets program giver dem I en almindelig gymnasiek agerede elever, og Akadem eng se dis til ud tilb t rlig sæ Unge er et Akademiet for Talentfulde inspiration. lig fag og er af deres 3. g. år. nye udfordring 1.g. frem til første semester af ten mid fra år to i et tilknyttet programm e. I forløbet deltager Akademimedlemmerne er dem på en akademisk karrier ede ber for at t sam ligt fag og naturvidenskabelige pirere og udfordre eleverne enfor de samfunds-, humanind s hop rks Forløbet har til formål at ins wo lige fag i annelser og private virksom sninger og deltager aktivt med både videregående udd e ejd arb esam e mm talenterne i en række forelæ fre end s løb det et lan le af ntile område. Akademiet har e mulighed for at møde nog fagområder samt det merca program, der giver deltagern kt uni et tte nsæ me sam at rt år heder, som har til formål hve virksomheder. tive ova inn st interesser, men også for me og re ste forske for at opdyrke nye faglige ed ligh mu rne nte tale får iviteter, yder en så bred vifte af akt mråde. I og med at programmet tilb deres eget særlige interesseo for en ind er tikk ma ble pro te van rele i sindede. Hvert år tilbydes at dykke dybere ned samvær og sparring med lige ialt soc hold. om e ern tag del til udbydes under hyggelige for Unge er også et tilbud , hvor faglige udfordringer rien rfe Akademiet for Talentfulde me som i p cam isk uges intensiv akadem tår under akademi forløbet. talenterne at deltage på en og sociale relationer, som ops rk væ net lige fag det af rheden er desuden vidne om holdba Akademiets alumneforening bred faglig dygtighed og e særlige akademiske evner, end lov af nd gru Talenterne bag på . 1.g i eløbende med Akademiets ver, som er blevet valgt ud normale gymnasieforløb sid es der er id følg e Akademiets talenter er ele ern tag Del s. rede for at bruge deres frit skulle yde en ekstra indsat og ikke mindst være motive hed den hol ikke mindst overskud til at ved tion por tes derfor at besidde en god mange aktiviteter, og forven , og herefter bliver på faglige udfordringer. deres respektive gymnasium på en tor Rek af les stil ind omgang Kilde: ungetalenter.dk demiet skal eleverne i første iet. For at blive optaget på Aka dem Aka til ing øgn ans sonlig motiveret de bedt om at skrive en per

Handelsgymnasiet HHX

En HHX-studenterhue betyder blandt andet...

ErhvErvsgymnasium

Studiestart ... 4. august 2014

eL ds In g tI LM vo via re

...at du er gearet til morgendagens behov for viden ...at du kan analysere og forstå verden af i dag - og fange fremtiden ...at du kan anvende matematik, økonomi, international forståelse og sprog i praksis ...at du er klædt på til karriere på det globale marked ...at du kan anvende fremmedsprog på professionelt niveau...

…og så er vi kun lige begyndt.

… tilmeldingsblanket. jleder Eller kontakt en ve 27. 57 23 25 on på telef

H å n dv æ r k er s t u d e n t på o g EUX-ud én gang da der ger nnelsen er for ne dig

håndvæ vil uddanne dig rke so mulighe r og samtidig h m d for, at ave for en vider egående tsætte på uddanne lse.

Åbent hus den 15. januar 2015 Læs om alle fordelene ved HHX på

KHS.DK/HHX

LYNGVEJ 19 | 4600 KØGE | TEL. 5667 0400 | KHS@KHS.DK | WWW.KHS.DK

6


Skal du ha´ studenterhuen i Roskilde?

STX & HF er dit springbræt: · Åbner dørene til alle de videregående uddannelser · Solid almen viden og faglig fordybelse · 2-3 spændende år med stor personlig udvikling

Vi glæder os til at se dig! 201446 175_267 valgt fælles annonce.indd 1

Åbent hus 2015

ryds Sæt k deren n i kale e nu allered

Mandag d. 19. januar kl. 19.00 - 21.00 Roskilde Gymnasium Læs meget mere på: www.roskilde-gymnasium.dk

Tirsdag d. 20. januar kl. 19.00 - 21.00 Himmelev Gymnasium Læs meget mere på: www.himmelev-gymnasium.dk

Onsdag d. 21. januar kl. 19.00 - 21.00 Roskilde Katedralskole Læs meget mere på: www.roskildekatedralskole.dk

20/06/14 13.04

7


EN OPGRADERING AF

erhvervsuddannelserne Mange flere unge skal vælge erhvervsuddannelserne. Og med den nye reform, der træder i kraft efter sommerferien 2015, er der ingen grund til at vælge erhvervsuddannelserne fra, fortæller direktøren for Danske Erhvervsskoler Lars Kunov. Tværtimod bliver kombinationsuddannelsen EUX det sikreste valg fremover :: Af Christina Qvistgaard :: ”De unge, der skal til at vælge ungdomsuddannelse nu, kommer til at kigge på en helt ny form for erhvervsuddannelse,” siger Lars Kunov. ”Reformen er et ryk mod at opgradere erhvervsuddannelserne og styrke de unge, der gennemfører dem. Vi får en højere kvalitet og får rykket erhvervsuddannelserne væk fra skraldespandsimaget.” Der er efterhånden bred enighed om, at Danmark ikke kan leve af viden alene, fastslår han. Et højteknologisk produktionsapparat er lige så vigtigt. Det får man kun ved at toptune og modernisere erhvervsuddannelserne – og det bliver de nu. Reformen indeholder flere nye tiltag, men Lars Kunov fremhæver 5 punkter som værende blandt de vigtigste. Først og fremmest bliver de tidligere 12 indgange nu skåret ned til 4. Herunder ligger så de forskellige fagretninger. På den måde kan man som ung vælge efter overordnet interesse, men uden at skulle specialisere sig fra dag 1.

”De skal starte på et bredere introduktionsforløb, hvor man får mulighed for at arbejde konkret med forskellige ting og dygtiggøre sig både fagligt og bogligt,” forklarer Lars Kunov. ”Efter introforløbet vælger man fag. På den måde får vi et mere kvalificeret valg af fagretning. De får en chance for at finde ud af, hvad har interesse og talent for.” Introforløbet kommer til at foregå i klasser. Mange unge har efterlyst et større socialt tilhørsforhold på erhvervsuddannelserne – og det får de nu, fastslår direktøren.

Fremtidssikring

EUX som er kombinationen af gymnasial og erhvervsuddannelse bliver også markant styrket i forbindelse med reformen. Fremover vil uddannelsen være tilgængelig på endnu flere fagretninger. ”Det skal understreges, at det sikreste valg fremover vil være EUX,” understreger Lars Kunov. ”Med en EUX er man rigtig godt rustet. Den giver direkte adgang til at læse videre, hvilket man fx vil kunne benytte sig af i nedgangstider. Efter EUX står man med både studenterbevis og svendebrev i hånden, så man er fremtidssikret.” Manglen på praktikpladser har afholdt en del unge fra at vælge erhvervsuddannelse. Det bliver der nu taget hånd om i form af praktikpladscentre. Her kan man på langt de fleste fagretninger færdiggøre sin praktiktid.

ØGET SELVVÆRD FAGLIGT LØFT KAMMERATER

Har du brug for et skub til at komme videre?

Er du mellem 16-25 år, og er du i tvivl om, hvad du gerne vil eller har brug for hjælp til valget af uddannelse eller arbejde? Så kan Slagelse Produktionsskole støtte og forberede dig i dette valg. Vi tilbyder følgende linier:

Gartneri | Køkken & Kantine | IT | Sundhed Maler | Tømrer samt almen undervisning Slagelse Produktionsskole

Ring på 58 54 40 01 og hør nærmere – eller kontakt din egen UU-vejleder, der kan fortælle dig mere om os på Slagelse Produktionsskole

Ottestrupvej 9-13 4200 Slagelse Telefon 58 54 40 01 E-mail info@slagpro.dk | Web slagpro.dk Slagelse Produktionsskole er en selvejende institution under Ministeriet for Børn og Undervisning. Vi forbereder og støtter deltagerne i valg af uddannelse og arbejde. Udover undervisningen på linierne har vi et tilbud om undervisning i dansk, matematik og engelsk. Deltagere modtager skoleydelse under forløbet.

8

Scan koden og se vores lille film på Facebook, den kan også ses på slagpro.dk, hvor du også kan læse mere om vores linier.


En stor rolle

Endelig fremhæver Lars Kunov oprettelsen af den erhvervsrettede 10. klasse som et vigtigt punkt i reformen. Den nye 10. klasse skal sikre, at de svageste elever kommer med og får hjælp til at leve op til kravene. ”Den erhvervsrettede 10. klasse bliver interessant for dem, der ikke har kunnet leve op til karakterkravet efter 9. klasse – og for dem, der er usikre på, hvad de vil. Jeg tror, EUD10 får en stor rolle at spille for den målgruppe,” siger Lars Kunov.

HOVEDPUNKTER I REFORMEN • Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik. • Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale, hvis man ikke opfylder adgangskravene og direkte adgang, hvis den unge har en praktikaftale eller en anden ungdomsuddannelse. • 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder • Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger. • Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdomsuddannelsesmiljø.

Man skal følge med

Karakterkravet har været både udskældt og rost, men på Danske Erhvervsskoler er man begejstret for det kontroversielle punkt i reformen. Det skal i sidste ende forhindre, at så mange falder fra i løbet af uddannelsen, fortæller Lars Kunov: ”De krav, der bliver stillet, er ikke vanvittigt svære med mindre, man har et læsehandicap. Har man det, bliver man selvfølgelig kompenseret. Men budskabet må være, at man skal følge med i folkeskolen. Uanset om man vælger EUX eller den almindelige EUD, skal man have gode karakterer i de grundlæggende fag. Virkeligheden har jo været, at dem, der ikke har kunnet leve op til kravene, alligevel er faldet fra. Og dem, vi har hevet igennem, har ikke fået praktikplads.”

• Fordelene ved campusmiljøer, mellem fx erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, skal udnyttes til gavn for et bedre ungdomsuddannelsesmiljø. • 45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag • Eux indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag • Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV) • Fokusering af vejledningsindsatsen • Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) • Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse • Styrkelse af produktionsskolerne • Styrket uddannelsesgaranti • Fortsat indsats for at sikre eleverne praktikpladser • På baggrund af en analyse drøfter gymnasieforligskredsen ændring af adgangsreglerne til de gymnasiale uddannelser.

9


Frisørelev til Melodi Grand Prix

De fem frisørelever som var med til showet – yderst til højre: Maria Lyngebjerg Der gik mange liter hårspray til på Refshaleøen, da det internationale melodi grand prix løb af stablen på Refshaleøen i København. Og til at styre opsætninger og curlers var kun de dygtigste stylister og frisører – og så en håndfuld talentfulde frisørelever Maria Lysebjerg fra Næstved gik rundt bag kulisserne til det glitrende show, vi andre kun så på TV. Mange tidlige morgener og sene aftener gjorde slet ingenting, for Maria var en af fem frisørelever, som havde fået chancen for at sætte hår på de optrædende i de dage hvor Eurovision Song Contest fandt sted.

Dagligdag langt fra tv-shows

Til daglig er Maria frisørelev fra EUC Sjælland i salonen Tanja Bruun i Næstved. Hun elsker frisørfaget og salonarbejdet, men

drømmer om at få lov at lave meget mere af store shows. Tidligere har hun fået lov at være med på Copenhagen Fashion Week. ”Det er FEDT at være med til at lave så store shows,” fortæller hun og stoltheden lyser ud af stemmen. Muligheden for at få lov at style nogen, som flere end 170 millioner tv-seere sidder og ser på, fik Maria via sin fagforening, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, som havde lavet aftalen med DR. ”Vi har haft kontakt til mange undervisere på frisøruddannelserne og bedt dem foreslå dygtige elever, og her har vi så valgt fem ud,” fortæller Dorte Haack, faglærer på EUC Sjælland og næstformand i Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, og hun er ikke i tvivl om, at udover det sjove for eleverne, så er det også en fantastisk mulighed for at dygtiggøre sig. ”De arbejder jo sammen med nogle af Danmarks bedste frisører, så de skal være vågne for at følge med.”

Alle kan jo bruge et krøllejern

Det var ingen let opgave Maria og de andre frisører var på. I de fleste opsætninger var de tre om at lave den, og frisøreleverne arbejdede på lige fod med de garvede frisører. ”Alle kan jo bruge et krøllejern, men at lave en opsætning, der kan holde til at danse i varmen en hel dag, der skal man virkelig være dygtig,” siger Maria. Og det er lige det der med at få lov at bruge sit fag på en anderledes måde og med adrenalinen løbende i kroppen, som tænder hende. ”det er helt specielt. Både stemningen, men også at lave en opsætning som bare skal være perfekt i mange mange timer, og som skal kunne vises på HD-TV,” slutter Maria.

Greve Gymnasium

Vi udvikler hele mennesker, der er rustet til livet En uddannelse på Greve Gymnasium er en investering i fremtiden. Du kommer med engagement og hårdt arbejde, til gengæld får du sammenhold, udfordringer, alsidighed og oplevelser for livet. Med en ungdomsuddannelse fra Greve Gymnasium er alle døre åbne - så kom indenfor!

10


Din fremtid - dit valg

EUC NORDVESTSJÆLLAND uddannelser med fokus på job i fremtiden.

Tekniske Holbæk Erhvervsuddannelser Handelsskole

Slotshaven Gymnasium

Processkolen Kalundborg

Handelsgymnasium, Teknisk Gymnasium og Handelsskolen Klb.

Absalonsvej 14-20 DK - 4300 Holbæk + (45) 59 455 100 www.eucnvs.dk

Slotshaven 1 DK - 4300 Holbæk + (45) 59 455 200 www.slotshaven.dk

Rynkevangen 7-9 DK - 4400 Kalundborg + (45) 59 455 100 www.processkolen.com

J.H. Petersens Allé 22 DK - 4400 Kalundborg + (45) 59 455 100 www.khth.dk

Absalonsvej 20 DK - 4300 Holbæk + (45) 59 455 100 www.handelsskolen.dk

EUC NORDVESTSJÆLLAND Hovedafdeling & Sekretariat, Absalonsvej 20 DK - 4300 Holbæk + (45) 59 455 100 eucnvs@eucnvs.dk

11


Den 27-årige bygningskonstruktør Frederik Christiansen og den kommende ingeniør Lars Møller-Hansen på 26 år er begge godt i gang med deres succesfulde karrierer efter en endt uddannelse ved Selandia

Det betaler sig at gå IMOD STRØMMEN Går mod strømmen

:: Af Michelle Hasselbalch Pedersen, journalist :: Frederik arbejder som byggeleder, hvor han projekterer byggeprojekter i millionklassen, og Lars arbejder i den internationale rådgivervirksomhed Rambøll ved siden af ingeniørstudierne. Fælles for Frederik og Lars er, at de altid har vidst, at de ville have lange uddannelser, men også, at de ville gå en utraditionel vej, nemlig ved at tage en erhvervsuddannelse først. De er ikke i tvivl om, at det har fået dem til at stå langt stærkere. De to tidligere murersvende opfordrer flere med en erhvervsfaglig uddannelse til at videreuddanne sig. Som håndværker har man nemlig flere fordele – både under uddannelsen og på arbejdsmarkedet.

12

Når Lars om et års tid afleverer sit speciale på Århus Universitet, kan han skrive cand.scient. i Architectural Engineering på CV’et. Allerede som 16-årig vidste Lars, at han ville være ingeniør. Hvorvidt han skulle vælge en erhvervsuddannelse eller gymnasiet forud for universitetsstudiet var der imidlertid delte meninger om: ”Min far og studievejlederen på min folkeskole var bestemt ikke enige. Studievejlederen mente, at jeg skulle på gymnasiet ligesom alle andre med hovedet skruet rigtigt på. Det, mente min far til gengæld, var en rigtig dårlig idé, for hvorfor ikke styrke knægtens muligheder ved først at tage en erhvervsuddannelse og derefter gå på universitetet?” Lars valgte at gå mod strømmen. Som fjerde generation i familien begyndte han på mureruddannelsen på Selandia. Frederik var i tvivl, da han skulle vælge ungdomsuddannelse. Men efter fire måneder på Teknisk Gymnasium blev lommeregneren skiftet ud med mørtel og murerske: ”Efter at have snakket med folk i min omgangskreds indså jeg, at jeg med mureruddannelsen ville få en faglig viden og praktisk erfaring, som ville være guld værd som bygningskonstruktør. I dag kan jeg selv se, at de bedste konstruktører er dem med en håndværksuddannelse.”


Blod på tanden

I dag er både Lars og Frederik glade for, at de valgte at tage en erhvervsuddannelse som springbræt til en videregående uddannelse. De har nemlig oparbejdet nogle faglige og personlige kompetencer via mureruddannelsen, som betyder, at de har klaret sig godt i mødet med den teoretiske fordybelse. ”Da jeg begyndte på ’ingeniøren’, kom flere af mine medstuderende direkte fra gymnasiale uddannelser. De var allerede skoletrætte, hvor jeg selv havde lidt mere blod på tanden,” fortæller Lars. Lars begyndte på ingeniørstudiet sammen med 60 andre studerende. Foruden Lars var der kun tre andre med en håndværksmæssig baggrund: ”Jeg var nervøs for, om de i gymnasiet havde oparbejdet nogle færdigheder, som jeg manglede. Og om det ville betyde, at jeg ville få ekstra svært ved at følge med på studiet.” Efter kort tid på uddannelsen, fandt Lars imidlertid ud af, at han var en af de bedste. Det var ikke kun under uddannelsen, de to murersvende oplevede, at de stod stærkt. For både Lars og Frederik har det ikke skortet på jobtilbud. ”Jeg blev kontaktet uopfordret og tilbudt et job i en mindre ingeniørvirksomhed, udelukkende på grund af min baggrund som håndværker. De ville have en med erfaring fra byggebranchen,” fortæller Lars.

I sin nuværende stilling hos Arkitektgruppen Slagelse A/S har Frederik også oplevet adskillige fordele: ”At man er uddannet håndværker, giver også respekt fra de andre på byggepladsen, når man som 25-årig nyuddannet konstruktør pludselig er ansvarlig for byggeprojekter i millionklassen.” At det i dag kun er 19 procent, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, synes Frederik og Lars er ærgerligt – både for de unge og for erhvervslivet. For de to tidligere murersvende handler det om at ændre håndværkeruddannelsernes dårlige image. ”Da jeg under min mureruddannelse gik til fest med dem fra min gamle folkeskole, blev jeg ofte mødt med udtalelser som ’Han er murer. Han kan drikke’. Og det var en total ubegrundet antagelse, for jeg har aldrig vist nogen evner for at drikke rigtig meget,” fortæller Lars grinende og fortsætter: ”Det er ærgerligt, når man som håndværker mødes med sådan nogle ubegrundede fordomme, som ingen hold har i virkeligheden. Frederik mener, at særligt vejledere og lærere i folkeskolerne har et ansvar for at gøre op med de fordomme og fremhæve de muligheder, en erhvervsuddannelse giver. Hverken Lars eller Frederik havde haft de kompetencer, som de har i dag, hvis de blindt havde fulgt vejledernes anvisninger i folkeskolen. Lars og Frederik valgte i stedet at gå imod strømmen.

13


Go StUDY - HAVE fUn!

Vind

et år på

High School se explorius.dk

* Ingen forbereder dig bedre! * Personlig kontaktperson til både forældre og elever * Mulighed for områdeønske i USA

facebook.com/ explorius.denmark

14

Inkluderet i prisen: * Soft Landing Camp i 11 lande * Year End Camp i Washington D.C. * Placeringsgaranti

Tlf.: 70 26 20 02

www.explorius.dk


HÅNDVÆRKET VINDER over teoribøgerne Mads Rasmussen er uddannet maskinarbejder og direktør hos maskinfabrikken ODIN i Slagelse. Han er håndværker helt ind i knoglerne. Og det er håndværket og erfaringen, der placerer ODIN helt i front, når det gælder gennemtænkte specialmaskiner til industrien. :: Af Christina Qvistgaard :: ”Hvis ikke man ved, hvordan en maskine skal bruges, kan man heller ikke lave den ordentligt. Det er ikke noget, man kan læse i teoribøgerne eller slå op på Google. Det er noget, man skal have arbejdet og erfaret med egne hænder,” fortæller Mads Rasmussen. Mads Rasmussens farfar byggede ODIN op, hans far overtog, og nu sidder Mads Rasmussen bag roret. ODINs hjerte er produktionshallen og medarbejdernes omhyggelige arbejde. Overalt hersker faglig stolthed manifesteret i det gamle smedeværktøj fra farfarens gamle smedje, der hænger på gangene.

Håndværket giver kunderne brugervenlighed

”Mange kunne ikke forstå, hvorfor jeg ville have en håndværkeruddannelse. Jeg skulle jo bare overtage og administrere virksomheden og skulle jo derfor gå i gymnasiet og efterfølgende på økonomistudiet. Men jeg har hele tiden stået fast på, at håndværket ligger til grund for produktet, og at den håndværksmæssige baggrund er vigtig,” siger en holdningsfast Mads Rasmussen. Hos ODIN produceres specialfremstillede maskiner fra idé til færdigt produkt med alt fra tegninger og programmering til brugsanvisning og el-arbejde. Maskinerne er forudbestilt, og kunden har allerede solgt de produkter, som maskinen skal producere, inden maskinen er færdig. Derfor er det helt afgørende, at håndværket er på sin plads, så produktionstiden ikke forlænges. ”Vores erfaringer gør, at vi for eksempel med det samme kan vurdere, om noget er godt eller skidt, når vi snakker løsninger med kunderne. Vi ved, at det har stor betydning, om håndtaget sidder i

Mads Rasmussen i hjertet af virksomheden: produktionshallen. venstre eller højre side, fordi vi selv har stået og brugt en lignende maskine. Håndværket ligger på rygraden, og vi tænker det ind i brugervenligheden i alt, hvad vi laver,” fortæller Mads Rasmussen.

»

KOM TIL

VI TAGER DINE AMBITIONER SERIØST

informationsmøde 15. januar kl. 19-21

En studentereksamen fra Handelsgymnasiet åbner mange døre og er din direkte vej til en videregående uddannelse. Vælg mellem 11 topaktuelle studieretninger: • Finansklasse • Iværksætteri • Verdensklasse • Kina-USA

• Sportsmanagement • Sprog og kultur • Virksomhedsøkonomi • Sportsmanagement Plus

• Europaklasse • Kommunikation, it og marketing • Interkulturel marketing

Bliv mere inspireret på rhs.dk

15


«

Mange døre åbner sig med en håndværksuddannelse

Direktøren blev selv erklæret uegnet til gymnasiet og tog en uddannelse til maskinarbejder. Derefter fortsatte han som maskiningeniør med topkarakterer. Efter hans mening overser mange de muligheder, en håndværksuddannelse giver. ”Vi starter alle som håndværkere, når vi som børn kommer hjem med tegninger, askebægre og lerfigurer. Men alt for få tænker over, at håndværket kan være indgang til rigtig meget. Tidligere kunne man ikke bliver lokomotivfører, teknikumingeniør eller maskintekniker uden at være håndværker.”

Vi starter alle som små håndværkere, når vi som børn kommer hjem med tegninger, askebægre og lerfigurer. Men alt for få tænker over, at håndværkeruddannelsen er indgangen til ekstremt meget... Mads Rasmussen

”I dag er der stort fokus på gymnasiet, som adgang til uddannelser, men man overser, at håndværket giver en særlig erfaring, som man ikke kan læse sig til. Det er simpelthen

nemmere at koble teori på en håndværker, end det er at koble håndværk på en teoretiker,” siger Mads Rasmussen og fortsætter med at uddybe fordelene ved håndværksuddannelsen: ”Som håndværker starter man arbejdslivet på en helt anden måde. Man skal tage ansvar og præstere fra dag ét. Første gang man træder ind ad døren på en læreplads, bliver man voksen. En af de bedste dage i mit liv var faktisk min første arbejdsdag på Nilpeter som lærling. Det var fantastisk at arbejde en hel dag og præstere det, jeg havde lært.” Hos ODIN har man altid haft lærlinge. I øjeblikket har de to industriteknikerelever fra Selandia Erhvervsrettede Uddannelser i lære. Og det er ikke med hovedet under armen, at de bliver svende. Det kræver sprogkundskaber, men i høj grad også avanceret matematik at arbejde hos ODIN. ”Vores elever skal bruge praktisk matematik fra dag ét og kunne udregne præcis, hvor hullerne i en plade skal sidde på baggrund af radius og vinkler. Det er ikke altid, at man i gymnasiet ser brugen af matematikken, og derfor kan den opgave være svær for en gymnasieelev. Desuden skal vores lærlinge arbejde selvstændigt og tage ansvar, fordi andre er afhængige af, at de præsenterer deres. Viljen er nok det vigtigste, så kan de altid lære ekstra matematik eller engelsk,” siger Mads Rasmussen.

Håndværkergenerne fortsætter

Stod det til Mads Rasmussen, skal også hans søn gå håndværkervejen, hvis han en dag skal overtage virksomheden. ”Der er ingen tvivl om, at jeg vil råde ham til at blive håndværker først. Gerne kombineret med gymnasiale fag, sådan som EUX-uddannelsen for eksempel giver mulighed for. Derefter skal han uddanne sig til ingeniør og til sidst gerne en uddannelse med fokus på økonomi, så han også lærer om administration. Det vil give ham det bedste grundlag,” slutter Mads Rasmussen.

Teknisk gymnasium

Studiestart ... 4. august 2014

Teori i pr

eL D iN G TiaLM optagelse.dk

Vi der: eller ring til en vejle 29 57 Køge - 25 23 81 Næstved - 25 23 58

aksis

Drømm er inden fo du om en frem r naturv tid id teknolo gi, IT ell enskab, er k nikation ? Så er d ommuet en rig god ídé tig at HTX giv vælge HTX - fo er dig d rdi irek til dit vid eregåen te adgang de stud ie.

16

PRODUKTIONSSKOLEN I GREVE OG HØJE-TAASTRUP


Skitur

Spaz Fitness

Spring/parkour

Fodbold Dans

Kajakpolo

!*##? :-)

Hvad er du mest til? Mountainbike

Håndbold

“Race”

Badminton

...Ja, her er meget idræt!

Fælles for vores elever er lysten til idræt. Dit niveau er ikke afgørende, men her er alle muligheder for at blive bedre. Du får også rig mulighed for at prøve kræfter med det, du ikke har prøvet før.

Volleyball

HUSK EFTERSKOLERNES DAG SØNDAG D. 28. SEPTEMBER

Her bor vi Glamsdalens Idrætsefterskole Langbygårdsvej 14 5620 Glamsbjerg Tlf: 64 72 36 60

Mød os på

Facebook

www.glamsdalen.dk

17


Landets efterskoler er noget særligt. Her både spiser, sover, lærer, oplever, griner og græder man sammen. Til stor gavn for eleverne og samfundet. :: Af Signe Funding Therkildsen :: Forestil dig, at den sidste time i skolen er overstået, og du skal hjem. Men hvor langt skal du gå for at komme hjem? På en efterskole skal du kun gå få meter for at komme hjem til dit værelse og din roommate. For her bor du døgnet rundt sammen med resten af dine skolekammerater. Emma Andersen går på efterskole og er begejstret for blandingen af det faglige og det sociale. ”At gå på efterskole betyder alt for mig. Udover at jeg lærer en masse, indgår jeg også i sociale fællesskaber, oplever sammenhold på kryds og tværs og bliver venner med så mange forskellige personer,” siger Emma Andersen.

FAGLIGHED og samvær smelter

Efterskoler motiverer de unge

Ligesom Emma Andersen vælger mange unge at gå på en af landets omkring 250 efterskoler i enten 8., 9. eller 10. klasse, fordi de vil have noget, som den almindelige folkeskole ikke kan tilbyde dem. Det kan være alt fra et stærkt socialt fællesskab til et fagligt boost. Forsker ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet Tilde Mette Juul har siden 2011 forsket i pædagogikken på landets efterskoler. Når efterskolerne har eleverne 24 timer i døgnet, giver det mulighed for at løfte eleverne både fagligt, personligt og socialt, mener Tilde Mette Juul. ”Netop fordi den faglige, sociale og personlige udvikling smelter sammen på en konstruktiv måde, giver det også efterskolerne gode resultater med at motivere de unge,” siger hun. Tilde Mette Juul peger blandt andet på trygheden i samværet. På den tætte relation mellem lærer og elev. På den udbredte accept af retten til at være anderledes. Og på de unges mulighed for at finde interessefællesskaber, hvor de kan dele deres lidenskab.

På efterskole? – prøv en husholdningsskole

– alt det du drømmer om!

• • • • •

10. klasse Vild med gastronomi Musiker på 1 år Tøj, Trend & Tilskæring Teater-linien

• Et år hjemmefra • Fællesskab • Fart på livet • Oplevelser

• Musicaluge • Studieture • Musikfestival • Restaurantaftner • Teaterturné mv.

Skolen for Gastronomi, Musik & Design Tlf. 75858012 – Højskolevej 9 – 7100 Vejle info@skolenfor.dk

www.skolenfor.dk 18

:: Fotos: Faaborgegnens Efterskole ::


udvikle eleverne socialt og personligt. Også fagligheden på efterskolerne har stor fokus, lyder det fra formanden for Efterskoleforeningen, Troels Borring. ”Undersøgelser peger på, at efterskoler er ualmindeligt gode, som springbræt til en ungdomsuddannelse. Det skyldes blandt andet den såkaldte ’skolekammeratseffekt’, som betyder, at elever fra uddannelsesstærke hjem trækker de svagere elever op. Denne effekt er særligt stærk på en efterskole på grund af det koncentrerede samvær. Og det er netop det, der er styrken ved efterskolerne; At alle kan mødes på en efterskole – store som små,” siger Troels Borring.

sammen på EFTERSKOLE

Man får hele pakken på en efterskole

Udvikler sig både socialt og personligt – og fagligt

”Min forskning viser også, at elever på en efterskole både udvikler sig personligt og socialt. Eleverne bliver blandt andet bedre til at samarbejde og får større forståelse for andre, da man omgås mennesker hele døgnet rundt. Ligesom eleverne oplever at få højere selvværd og selvtillid. Noget, der ses som en væsentlig værdi, når de skal klare sig i uddannelse og på arbejdsmarkedet,” siger Tilde Mette Juhl. Men efterskolerne er ikke blot gode til at

Han peger på, at efterskolernes kvaliteter ikke skal tabe i den aktuelle debat om, at unge skal hurtigere igennem uddannelse. Også Tilde Mette Juul mener, det er vigtigt, at der bliver værnet om efterskolernes kvalitet. ”Der foregår det hele på efterskolerne – både fokus på det faglige og på det sociale. Det skaber selvstændige mennesker, som vi i fremtiden har brug for”.

FAK

TA Efterskolen er e n dansk skolefor m for 14-18 årige. skoleformen er, Kendetegnet fo at eleverne bor r på skolen på alle og at de også ka undervisningsda n opholde sig på ge, skolen i weekend Efterskolernes h erne. ovedsigte er: ”fol kelig oplysning, l demokratisk dann ivsoplysning og else”. Der er i dag i om egnen af 250 ef terskoler i Danm 27.000 elever. ark med omkrin g Efterskolerne ha r vidt forskellige profiler. På www finde lige præcis .efterskole.dk ka den efterskole, de n man r passer til ens be hov og ønsker.

Oplev verden

- bliv udvekslingsstudent Er du: - 15-18 år? - rejselysten?

- klar til dit livs oplevelse? Du bor hos en lokal familie, lærer en anden kultur og sprog at kende og får venner fra hele te år i mit Jeg har haft det beds en ny liv og fået venner og familie for livet! vekslings- Nadia, tidligere ud USA student i New York,

FØLG OS PÅ FACEBOOK

verden. Ansøg inden d. 15. august - og rejs afsted til januar 2015 i 5 eller 11 måneder.

TLF.: 38 32 23 05

Vores vinterafgange: Japan, Argentina, Brasilien, Tyskland, New Zealand, Sydkorea, Spanien, Malaysia og Costa Rica

19


6

af de sejeste skoler samlet på et sted...

Vælg imellem:

HHX, STX,10. KL HF, Hg eller Bygge & Anlæg og få den fedeste skoletid med alle dine venner! Vi er gået sammen om Campus Haslev for at sikre at du får den helt rigtige ungdomsuddannelse, udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler med et højt fagligt niveau i et spændende studiemiljø med fokus på nærhed, venskaber, og kulturoplevelser. læs mere om de mange muligheder og studieretninger på:

www.campushaslev.dk

mpus På Cra du bl.a.: finde ret y t s r e g -Bru puscafe cam tsted r e c n o -K r - Teate hops s k r o w tive - Krea astisk t n a f t - E llesskab fæ

Dig + Dine vennetrid! = En sjov skole Faxe Ungdomsskole

lle hederne og a v.dk eller app y n s u p m a C asle Tjek e på campush uddannelsernmed på facebook - og følg

20


”Efterskolen betyder alt for mig” Emma Andersen fortryder ikke, at hun droppede ud af gymnasiet for at tage 10. klasse på efterskole. ”Opholdet giver mig ro og fordybelse. I dag er jeg langt mere afklaret med mig selv, og hvad jeg vil rent fagligt”. :: Af Signe Funding Therkildsen :: 18-årige Emma Andersen har altid klaret sig godt i skolen. Hun gik på en folkeskole, hvor det faglige niveau var højt, og hvor hun altid høstede høje karakterer. Derfor var det også på papiret helt naturligt at starte i gymnasiet efter 9. klasse. Men i dag fortryder Emma, at hun ikke stoppede op og lyttede til, hvad hun i virkeligheden havde brug for.

”Jeg valgte at gennemføre 1. g, men karakterne var ikke så høje, som de burde være, fordi jeg ikke gav mig selv nok. Hvis jeg havde fortsat i 2.g og 3.g, ville jeg ikke have ydet det, jeg ved, jeg kan. Også ville jeg have gjort mig selv og samfundet en bjørnetjeneste, hvis jeg var fortsat”.

Presset var for stort

Det sociale fællesskab er guld væd

”Da jeg valgte at starte i 1.g lige efter folkeskolen, var jeg i virkeligheden fagligt mæt. Men jeg kørte bare med, fordi jeg havde karakterne til at gå direkte videre. Jeg har ellers aldrig været skoletræt, og fik altid gode karakterer. Men det faglige pres blev simpelthen for meget for mig,” siger Emma Andersen og fortsætter.

:: Fotos: Faaborgegnens Efterskole ::

I gymnasiet kunne Emma mærke, at hun manglede et år, hvor hun kunne dyrke det, hun virkelig brændte for – nemlig idrætten. Så hun startede på en efterskole, hvor linjefagene bød på idræt, friluftsliv eller musik – et valg hun ikke fortryder. ”Efterskolen betyder alt for mig. Og aldrig har jeg fortrudt det. Heller ikke selv om jeg vælger at tage 1.g om, når jeg efter sommer

»

Svært ved at læse og skrive? VUC Roskilde har afdelinger i Køge, Greve og Roskilde, hvor du kan blive testet om du er ordblind. Vi kan tilbyde dig ordblindeundervisning i dansk, engelsk, matematik og IT.

Ordblindeundervisning på VUC er gratis. Se mere på www.vucroskilde.dk

21


«

starter på et nyt gymnasium. Året her på efterskoler er godt givet ud,” siger Emma. For Emma Andersen er der tre helt klare fordele ved at gå på en efterskole. For det første det sociale fællesskab, hvor både lærere og elever mødes på lige fod med hinanden. For det andet fordelen ved at blive afklaret med sig selv – vel og mærke uden mor og fars hjælp. ”Og for det tredje personlig dannelse, opdragelse og modenhed. Vi får hver især nogle pligter, som lærerne forventer, at vi løser. På en efterskole lærer du, at hvis du ikke løser dine opgaver, har det betydning for andre, fordi man på en eller anden måde er afhængig af hinanden, fordi vi bor sammen,” siger Emma.

Opholdet på efterskolen giver Emma den ro og fordybelse, der betyder, at hun i dag er langt mere afklaret med sig selv, og hvad hun vil rent fagligt. ”Mit efterskoleophold betyder, at jeg er stoppet op og har tænkt mig ordentlig om i forhold til, hvad jeg vil. Det havde jeg slet ikke mulighed for, da jeg tog direkte fra 9. klasse,” slutter Emma.

Karakterne fortæller ikke hele historien

Emma Andersen er klar over, at der er nogle, der rynker på næsen over, at hun ikke bare færdiggjorde gymnasiet med de gode karakterer, hun havde. Men Emma understreger, at karakterne ikke er hele sandheden. Man er nødt til at se på det hele menneske. ”Jeg kan på den ene side godt forstå, at vi skal hurtigt igennem uddannelsessystemet. Men man bliver på den anden side nødt til at forstå, at sådan nogle som mig kan blive så fagligt udkørte, at det ikke giver nogen mening at starte på en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse. Min egen erfaring viser bare, at hvis lysten og motivationen ikke er til stede, så nytter det ingenting. Hurtighed betyder ikke alt - personlig udvikling betyder også meget,” fortæller Emma Andersen.

Er- du skoletræt? eller har du bare brug for en tænkepause? På Klemmenstrupgård Produktionshøjskole kan du lære praktiske færdigheder i smukke naturomgivelser sammen med andre unge i samme situation.

Find os på Facebook eller på:

www.Klemmenstrupgaard.dk

Merkantil HG

Læreplads? Karriere? Iværksætter? JOB

E ØNSK

Merkantil HG Ungdom

1-årig erhvervsuddannelse med fokus på:

Iværksætteri - International - Design - Idræt

Åbent hus den 15. januar 2015 Læs om alle fordelene ved MKT HG på Klemmenstrupgård Produktionshøjskole

Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge, Tlf: 56633700 ”like” os på Facebook www.Facebook.com/Klemmenstrupgaard

22

KHS.DK/MKT LYNGVEJ 19 | 4600 KØGE | TEL. 5667 0400 | KHS@KHS.DK | WWW.KHS.DK


e g n i r p s ’ Ta

e r e v o j s g i d n a d d t–u

Har du lyst til et år efter grundskolen, hvor du kan fordybe dig med lige netop de ting, der interesserer dig mest – så skulle du tage dine forældre med på JUMP.

Skal dit fokus være på interesser, idræt, det faglige eller det sociale ? Skal du besøge nogle skoler, og hvordan skal du vælge hvilke ? Og hvad med din økonomi ?

JUMP er en helt ny uddannelsesmesse med temaet ”Uddan dig sjovere” for de ældste elever i grundskolen.

Det er blot nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på, hvis du besøger JUMP i november.

På messen kan du møde efterskoler, high school og sprogrejser m.v., og du kan finde inspiration og få svar på mange af de spørgsmål, der straks popper op, når man går med disse tanker.

JUMP afholdes i Vissenbjerg (v/Odense), Vejle, Hjørring, Brøndby og Århus. Tag dine forældre med og besøg JUMP!

Skal det være et efterskoleophold i Danmark, en sprogrejse eller måske et high school ophold i udlandet ?

Sjælland

Brøndby Hallen Brøndby Stadion 10 – 2605 Brøndby Lørdag-søndag den 15. og 16. november, kl. 10 – 16

gratis adgang! Fyn

Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter Idrætsvej 3 – 5492 Vissenbjerg Lørdag den 1. november, kl. 10 – 17

jumpnu.dk

Arrangør: Uddannelse Uden Grænser Torvebyen 8, 1.tv.· 4600 Køge · T: 5627 6444 jump@jumpnu.dk · jumpnu.dk

23


Alt tyder på, at Oliver Jensen bliver en populær herre, når han om godt 1 ½ års tid er færdig som elektriker. Undersøgelser viser, at elektrikere fremover bliver en mangelvare på arbejdspladserne rundt om i Danmark, så Oliver får formentlig ikke svært ved at skaffe sig job :: Af Christina Qvistgaard :: Selvom 18-årige Oliver nyder skoleopholdene i forbindelse med sin uddannelse til elektriker, så klør det i fingrene på ham for at komme tilbage til det ’virkelige’ arbejde. ”Jeg kan bedst lide at være ude og arbejde,” fastslår han. ”Men der er forskellige emner, når vi er på skoleophold, og det er sjovt at lære noget nyt, som man kan se virker i praksis. Det er noget af det, jeg godt kan lide ved det her fag – at lave det hele selv fra bunden, og så se at det virker. Det synes jeg bare er fedt.” Oliver tilføjer: ”Hvis man tænker på at blive elektriker, skal man vide, at det altså ikke kun handler om at lave stikkontakter. Vi kan fx komme ud for at skulle lave hele systemet til et rensningsanlæg. Det er spændende at være med til at bygge noget, der er så stort op og så se, at det fungerer.” Allerede i 9. klasse var Oliver helt klar på, at det var elektrikeruddannelsen, der var fremtidsdrømmen. Lettere skoletræt var en erhvervsuddannelse et oplagt valg, men at det lige skulle være elektrikervejen blev klart gennem et praktikophold. ”Jeg var i praktik – og det gjorde mig sikker,” fortæller Oliver. Han understreger samtidig, at praktik er den bedste måde at snuse til sit fremtidige fag på. ”Hvis man overvejer en erhvervsuddannelse, skal man ud i praktik. Det er den eneste måde at finde ud af, hvad det hele går ud på. For mig var en erhvervsuddannelse det bedste bud. Gymnasiet er jo bare folkeskolen på et lidt højere niveau,” siger han med et skævt smil. Alligevel understreger Oliver, at man skal være klar over, at der er noget bogligt arbejde på uddannelsen. Man slipper ikke helt udenom bøgerne.

e Kun de færrestj går den lige ve Kom trygt forbi

BASE 4000 - Roskilde Produktionsskole er et praktisk undervisningstilbud, hvor du kan prøve dig selv af inden for forskellige fagområder. Læringen sker imens du arbejder med det fag, der interesserer dig. Du lærer både af dine kammerater og af din lærer. Du vil møde engagerede lærere, der lytter og hjælper, men samtidig stiller krav om orden, hjælpsomhed og gode vaner. Du har også mulighed for at komme i praktik hos virksomheder og på relevante uddannelser. l Vi laver nemlig - sammen med dig - en plan for dit forløb på skolen.

Skolen har følgende værksteder/linjer:

Byg og Service Køkken/kantine Medie/grafisk værksted Teater- og musikværksted

Pædagogværksted IT-teknik og elektronik Anlægsgartner/naturpleje Maritim linje/Træ, reb og sejl

Vi afholder informationsmøder hver torsdag kl. 8:15, hvor du er inviteret til at besøge vores værksteder og få en samtale med vores vejledere Kirsten og Pernille, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du vil vide mere om skolen.

BASE 4000 - Roskilde Produktionsskole Københavnsvej 133 (indkørsel fra Industrivej), 4000 Roskilde www.base4000.dk Tlf.: 7024 0770

24

Ombejlede

”Man kan ikke bare cruise sig igennem. Man skal fx igennem Stærkstrømsbekendtgørelsen – og det er en ordentlig moppedreng. Vi skal vide, hvor tingene står henne. Så man skal forvente, at der bliver noget læsning. Min skoletræthed har ikke generet mig i forbindelse med det teoretiske, for det her er jo noget, jeg brænder for. Det er noget jeg vil – og det gør hele forskellen.” Og hvad er det så, der er så tiltalende ved en fremtid som elektriker? ”Det er det med at komme ud og møde folk,” forklarer


elektrikere Lige nu er den 18-årige ikke helt sikker på, hvad fremtiden skal bringe. Måske går turen forbi militæret, måske noget helt andet. Men en ting er sikkert: ”Jeg bliver omkring faget,” siger Oliver.

FAKTA

Oliver. ”At man ikke står eller sidder det samme sted hver dag, det er det fede for mig. Man får den personlige kontakt, og når man fx er ude på større byggerier, synes jeg, det er sjovt at gå sammen med andre håndværkere og suge til mig.” Oliver fik efter 11 personligt afleverede ansøgninger læreplads hos en mellemstor elektrikervirksomhed med 14 ansatte. Det giver ham netop muligheden for både at opleve de store byggepladser – og de lidt mindre opgaver hos private kunder.

Parat til

deSign øb – et basisforl

målrettet til Linjen er et r fo er nd æ br r bud til dig, de design, l ie er at m tekstil og vil videre i én og som gerne erhvervsudge af de man n for design, dannelser inde uktion og od pr merkantil, udvikling.

Parat til

Mad øb – et basisforl

ålrettet tilbud Linjen er et m e vil arbejde rn ge til dig, der gastronomi, og med mad og plads på en en som ønsker hvervsuder ge an m af de r mad til fo n dannelser inde . er mennesk

Rapporten ”El-branchens fremtidige lærlingebehov” vurderede, at der allerede i 2013 ville mangle små 500 elektrikere svarende til næsten fire procent af den samlede beskæftigelse af elektrikere i branchen. I 2018 forventes manglen at være på 1.370 elektrikere. Der er hidtil blevet uddannet ca. 1.100 elektrikere årligt, og det tal skal øges med yderligere 150, hvis den forventede mangelsituation alene skal afhjælpes via uddannelsessystemet, konkluderer New Insight. (Rapport udarbejdet af analysefirmaet New Insight for Tekniq og Dansk El-Forbund)

laSSe k . 0 1 l n Parat ti Mad/deSig tU Job & liv/S

skaber viden, vern og erfaring færdighede

dig, som har Linjen er for styrket dine brug for at få tiske færak boglige og pr skal flytte du r fø , digheder åske skal m hjemmefra og er i gang r le el ed i gang m til g rettelagt med en særli nelse (STU). an ungdomsudd

r lev, lær og væ 7 / sammen 24

med interesse Linjen for dig i eller design. m no for gastro mnasiet eller Bliv parat til gy nnelse med da ud en erhvervs r i dansk, en10. klasseprøve atik. gelsk og matem

5783 0102 Ring til os på e.dk os på shskol Læs mere om

25


Udover en førsteplads og en fjerdeplads i landsdækkende konkurrencer kan fire kammerater fra Teknisk Gymnasium ZBC også føje gallamiddag, med udsigt over København med aftenlys, til listen over særlige oplevelser det sidste år. Men selve arbejdsprocessen med at udvikle en emballageidé, som ved at inddele råvarer i portionsstørrelser kan mindske madspil, har også været en oplevelse i sig selv: ”Jeg har aldrig lagt så meget krudt, tid og penge (sponsorater og præmiepenge) i et projekt, og selvom vi ikke vandt til DM, så var det det hele værd. Det er ikke det materielle, der tæller nu, det er erfaringerne med at kontakte folk og måden at arbejde på, som vi ikke var vant til. Det har gjort det sidste år i gymnasiet til noget ekstra mindeværdigt, og selvom vi har lagt meget energi og tid i det, er jeg glad for, at vi ikke har været det foruden,” konstaterer Camilla Rasmussen fra 3.p på Teknisk Gymnasium ZBC i Ringsted. Hun startede sit skoleår i august med et nyt fag, Innovation. Og hun fandt hurtigt ud af, at underviser Michael Præstgaard udfordrede htx-eleverne med andre fagområder og nye arbejdsmetoder, end de naturvidenskabelige elever havde prøvet før. Opgaven var at udvikle en idé eller et koncept, som var samfundsforbedrende og bæredygtigt. Men grupperne skulle ikke kun finde på idéen. De skulle tænke processen til ende med oprettelse af virksomhed, markedsføring, kundemålgrupper og leverandørnetværk: ”Vi har arbejdet med produktudvikling i andre fag også, men Innovation med Michael har været skridtet videre. Nu skulle vi også markedsføre produktet og se det fra helt anden vinkel, end vi er vant til. Det har givet en ekstra sværhedsgrad til skolen og gjort, at faget skilte sig ud fra de andre,” fortæller Camilla, der i projektet har arbejdet sammen med klassekammeraterne Christian Lusty, Nada Awadh og Nikolaj Andersen fandt. Her godt 8 måneder efter skolestarten i sommer, i slutningen af deres sidste gymnasieår, er de fire en hel del rigere på erfaringer. Særligt to begivenheder fra de sidste halve år står frem:

Christian, Nada, Camilla og Christian ”Det ene højdepunkt var, da vi vandt i Fredericia til konkurrencen Bæredygtig innovation 2013 – Mad til i morgen. Det andet var finalen hos Dansk Industri, hvor vi dystede mod udvalgte gymnasieelever fra hele landet. Den amerikanske ambassadør i Danmark holdt tale til gallamiddagen efter finalen og Per Vers lavede en freestyle rap over hele dagen. Og så var der en fantastisk udsigt fra toppen af Dansk Industris bygning ud over Rådhuspladsen og Tivoli med aftenlys. Det er jo ikke alle, der får lov at kommer derind.”

”Det var fedt”

For Nikolaj Andersen, et af de andre medlemmer af gruppen, har valgfaget Innovation og de oplevelser, som er fulgt med, haft en

ErhvErvsuddannElsE

Studiestart ... 4. august 2014

Byg videre

el ds iN g ti lM vo via re

… tilmeldingsblanket. jleder Eller kontakt en ve 27. 57 23 25 on på telef

hele livet

En god fremtid ... e noget m an læse r ikke kun r sig til! Med en er opnår d hvervsuddanne ls u erhver vserfarin e dag ét g fra et hånd væ sikre ka rriereva rk er det lg, du ka bygge v n idere på hele live t.

26

Lærer du bedst med hænderne? – eller har du brug for at blive parat til erhvervsuddannelse? Så er Tronsøskolen måske noget for dig. På Tronsøskolen kan du tage følgende linjer – med eller uden 10. klasse: • Hestelinje • Tekniklinje • Landbrugslinje • Gastronomilinje • Gokartlinje • Designlinje Besøg Tronsøskolen til åbent hus den 28. september 2014 – eller mød os på JUMP-messerne, Scor Fremtiden, Store Hestedag i Roskilde eller Hesteliv i Hillerød.

Tronsø Parkvej 40 · 7200 Grindsted · tlf. 75 32 07 22 · www.tronsøskolen.dk


Innovationsprojekt giver gymnasieelever

OPLEVELSER OG FAGLIG BREDDE I flere måneder har Camilla, Nikolaj, Nada og Christian arbejdet på et projekt, som skal mindske madspild. Det har gjort dem klogere på både iværksætteri og egne fremtidsplaner - og så har det givet dem en masse gode oplevelser, som de vil huske mange år frem. Til august indførte Teknisk Gymnasium ZBC faget Innovation som obligatorisk fag på alle studieretninger. ZBC håber, at det kan give flere elever lignende oplevelser

afgørende indflydelse på, hvad han vil med sin studentereksamen: ”Det har helt sikkert givet mig en klar idé om, hvad jeg har lyst til. Jeg har fundet en uddannelse på DTU, som hedder ”Proces og Innovation”, hvor man arbejder med produktudvikling, og hvordan man kan få en forretning ud af det. Det lyder meget som de spændende dele i vores projekt – men på et højere niveau,” fortæller han og fortsætter: ”Arbejdsmåden har været rigtig spændende, men det er også det, vi selv har gået igennem, der har gjort en forskel. Da vi startede, havde jeg på ingen måde lyst til at fremlægge foran andre. Vi skulle fremlægge første gang i Fredericia, og jeg stod på en scene foran 150 mennesker og var helt vildt nervøs, men da vi kom ned, havde man egentlig bare lyst til at gå op igen og fortælle videre. Det var fedt.” For rektor Jan Mandrup Jacobsen er det netop kombinationen af fagligt og personligt udbytte, der betyder, at faget innovation fra sommer bliver obligatorisk: ”Vi oplever, at eleverne vokser og udfordrer sig selv gennem disse projekter, som kræver noget andet af dem, end den almindelige undervisning. Og både de naturvidenskabelige elever og eleverne på studieretningen med it og kommunikation får en ekstra dimension på deres uddannelse, når de skal tænke hele vejen rundt om projekterne. Selvom langt størstedelen af vores elever læser videre på videregående uddannelser, er vi glade for at give dem en fornemmelse af erhvervslivet, når de er i kontakt med virksomheder gennem konkurrencer og research. Og hvis det kan hjælpe nogle af eleverne med at blive afklarede i deres uddannelsesvalg, er det da en ekstra bonus.” Michael Præstgaard, underviser: ”De landsdækkende konkurrencer er et godt værktøj i undervisningen i innovation, fordi præsentationerne og messerne giver et reelt mål at arbejde frem mod. Med konkurrencerne får vi et forum, hvor eleverne er et sted, hvor der er mere på spil – og mere at vinde – end, hvis vi gjorde det internt på skolen. Og så får de tilbagemeldinger fra dommerne, som arbejder i branchen, så de kan forbedre og finpudse med det nye input frem til næste fremvisning.”

ViljE. ambitionEr. EngagEmEnt

Vi tilbyder:

Vi tilbyder:

Vi tilbyder:

Vi tilbyder:

4 ugentlige morgentræninger

4 ugentlige morgentræninger

4 ugentlige morgentræninger

4 ugentlige morgentræninger

Træning med golf-pro

Tæt samarbejde med DBTU

Teknisk, taktisk og fysisk træning

Dans og performance

Elite og bredde

Hiphop, streetfunk, lyrical mv.

Samarbejde med DBU og Brøndby I.F.

Fuld power – høj intensitet

Toptrænere

Samarbejde med Brøndby Golfklub Indendørs træningsfaciliteter

Super instruktører

Ugentlige eftermiddagstræninger med spil på 18-hullers bane

Workshops

Årlige golfrejser

Træning på højeste niveau Elitemiljø

En skolE i særklassE Vi skaber hele mennesker med stærk vilje, store ambitioner og højt engagement. Hvordan? Ved at kombinere Life Skills og Top Performance, så hjælper vi dig til at udvikle HELE dit talent inden for sport, uddannelse og fællesskab. Lyder det fedt? Det er det også!

Skan koden eller se mere på www.brondby-ie.dk

brønDby iDrætsEftErskolE Brøndbyvester Boulevard 6 DK-2605 Brøndby Telefon: 36 35 08 03 E-mail: kontor@broendby-ie.dk

27


» Faglig fordybelse

» Det bedste studiemiljø

» Kreativ udfoldelse

» Åbenhed og dialog

» www.vordingborg-gym.dk 28


”Man må lette r.... og komme i gang!” Så kontant er budskabet fra 18-årige Alexander Creutzberg, som er i fuld gang med en EGU til struktørmedhjælper. Uanset hvilke faglige udfordringer, man må møde på sin vej, har man et ansvar for at komme videre, mener Alexander, der selv kæmper med ordblindhed :: Af Christina Qvistgaard :: Syv etager højt – og ikke mindre end 600 meter langt. Danmarks længste beboelsesejendom snor sig gennem landskabet på Refshaleøen. Byggeriet bliver færdiggjort i etaper og midt i virvaret af håndværkere og store maskiner, finder man Alexander. ”Det er altså ret fedt at kunne sige, at jeg har været med til at bygge Danmarks længste hus,” fastslår han, mens han fra toppen af byggeriet udpeger københavnske landemærker. Alexanders egne ambitioner er næsten lige så høje som det byggeri, han dagligt tager turen til København for at arbejde på. ”Min far har fået fortjenstmedaljen – og min ambition er at gøre det endnu bedre end ham,” erklærer han. ”Om 5-10 år vil jeg gerne være sjakbajs. Jeg vil opad!” For bare få måneder siden stod det bestemt ikke skrevet i sandet, at Alexander skulle have overskud og lyst til at tænke så langt frem i tiden – på en så positiv måde. Han er ordblind, men havde aldrig betragtet det som et problem, før han startede på erhvervsuddannelsen som struktør. ”Jeg startede på grundforløbet, og det gik fint til at starte med, men så gik jeg sur i det, fordi jeg ikke kunne følge med. Jeg havde ikke regnet med, at der var så meget læsning på uddannelsen.

Jeg var flere timer om at klare en opgave, der skulle tage 20 minutter,” forklarer han. ”Det var noget lort.”

En chance

Alexander kom ud på Produktionsskolen Klemmenstrupgård i Køge, og her mødte han Kenneth Nørgaard, som er EGU vejleder for Køge, Stevns og Faxe – og det banede vejen for en EGU læreplads hos entreprenørvirksomheden CG Jensen. Hos CG Jensen havde man aldrig før hørt om EGUen. Men formand Johnny Villadsen var villig til at give den en chance – og det har man ikke fortrudt.

»

Start på et

GRUNDFORLØB PÅ SOSU SJÆLLAND Køge Roskilde Slagelse Ringsted Holbæk Næstved

ang len og i g folkesko nnelse? d e m ig Færd sudda ungdom med din

Bliv SOSU-hjælper SOSU-assistent Pædagogisk assistent Din vej til Sygeplejestudiet Pædagoguddannelsen Arbejde med pleje og omsorg Arbejde med børn Arbejde i psykiatrien Og meget mere

SE MERE OM GRUNDFORLØB WWW.SOSUSJ.DK/GF Scan og se vejen til videregående uddannelser

Tlf. 57 68 01 00

29


«

”Jeg havde aldrig hørt om EGU, men som virksomhed føler vi også et socialt ansvar, så det er ikke ukendt for os at ansætte nogle, der har lidt problemer,” fortæller han. ”Vi skal selvfølgelig tjene nogle penge, men vi synes også helheden betyder noget. Gennem Kenneth har jeg lært en del om uddannelsen, og jeg er blevet meget positiv. Jeg tror ikke Alexander bliver den sidste EGU elev.” Johnny Villadsen fremhæver, at EGU ikke betyder, at virksomhederne bliver overbebyrdet med papirarbejde, som man ellers kunne frygte. ”EGU vejlederen klarer langt det meste af den byrde,” pointerer han.

Mod på mere

Manden i centrum – Alexander – har ikke set sig tilbage siden han startede. ”Jeg er helt vild glad for uddannelsen. Jeg lærer ting uden at tænke over det. Jeg kan pludselig tænke for mig selv: ’hold kæft hvor har jeg lært meget’,” siger han. Selvtilliden – troen på egne evner – er allerede blevet så stor, at der er kommet mod på mere uddannelse. Sommeren byder på et 14 dages kranførerkursus, som afsluttes med kranbevis. Og det teoretiske aspekt skræmmer ikke. For der er hjælp at hente hele vejen igennem. ”Jeg har bl.a. fået en IT rygsæk fra EUC Nordvestsjælland, som står for kurset. Det betyder fx, at jeg får alt det teoretiske læst op for mig,” forklarer Alexander.

”Det her er større”

Alexander tøver ikke med at anbefale sin uddannelse til andre. Tværtimod har man selv ansvar for at komme videre, selvom man møder vanskeligheder på sin vej. ”Hvis man gerne vil lære et håndværk, men har lidt svært ved skolen, skal man lette røven og komme i gang med en EGU. Det er noget af det bedste, der er sket for mig,” fortæller han. ”Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg ville have lavet, hvis jeg ikke var her. Og for mig er det her større end en almindelig erhvervsuddannelse, for jeg har endnu flere ting at kæmpe med end mange andre.”

Er du endnu ikke klar til en ungdomsuddannelse?

Ved du ikke hvad du skal efter sommerferien?

Brug for afklaring?

Det handler om dig! Et ophold på PFFU gør dig klar til uddannelse Produktionsskolen er en anden og mere praktisk vej til en ungdomsuddannelse. Vi tager udgangspunkt i dig og dine behov, og giver dig mulighed for at blive afklaret i forhold til din kommende ungdomsuddannelse. Vi kan bl.a. gøre dig klar til grundforløb 2 på de tekniske skoler og SOSU. Du har mulighed for at få undervisning i dansk og matematik. Se mere på: www.pffu.dk, hvor du bl.a. kan høre, hvad tidligere elever har fået ud af deres forløb på produktionsskolen. Eller ring på 3038 7718.

Produktionshøjskolen i Brøndby - en anden vej til uddannelse » Du arbejder med opgaver i praksis. » Du er med til at skabe en produktion, som andre har glæde af. » Du oplever samarbejde og godt sammenhold. » Du udvikler dig både personligt, fagligt og socialt og bliver klar til at starte i en ungdomsuddannelse.

Vores linjer: • Café • Køkken & kantine • Musik & drama • Film, TV & medie • Foto, grafik & kommunikation

• Krop, stil & mode • Formidling, dyr og håndværk • Den mobile servicelinje • Sundhed, omsorg & pædagogik

Sundhed og motion på STU Vi tilbyder en tre-årig Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med vægt på motion og sund livsstil. Vi tilbyder også Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU).

PFFU Produktionsskolen i Frederikssund og Skibby

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter

30

Produktionshøjskolen i Brøndby Nykær 44, 2605 Brøndby - Tlf: 36 75 24 43

www.phsbrondby.dk


Roskilde Tekniske Skole

31


Chancen for at snuse til erhvervslivet gennem korte praktikforløb er en helt central del af et produktionsskoleforløb. Produktionsskoleeleverne får oplevelsen af at være en del af en arbejdsplads – og muligheden for at prøve sig selv af inden for forskellige fag. Alt sammen som led i en afklaringsproces, der skal lede til videre uddannelse :: Af Christina Qvistgaard :: De to elever forklarer industriteknikeruddannelsen som en sammensmeltning af flere forskellige uddannelser. Der er elementer af automekaniker og smed for bare at nævne to, forklarer de. Som industritekniker arbejder man med maskiner. Man lærer at fremstille dem, reparere dem, man lærer at svejse – og computere spiller en stor rolle, når maskinerne skal programmeres. Christians vej til uddannelsen gik gennem en drøm om at blive mekaniker. ”Biler det er mig,” fastslår han. Men det er ikke nemt at finde lærepladser inden for det fag, så han startede på skorstensfejeruddannelsen i stedet. Det var ikke sagen! Praktikpladser hænger ikke på træerne. Det ved både elever og praktikkoordinatorer på alle landets erhvervs- og produktionsskoler. Så kreativ nytænkning og nye samarbejdskonstruktioner er vigtigere end nogensinde. Netop evnen til at tænke ud af boksen har givet resultater på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup, fortæller viceforstander Annette Riisager Alskov. ”Vi inviterede en hel masse lokalpolitikere herud for at se skolen og møde eleverne. Og vi fortalte om de udfordrin-

Nye praktikpladser til produktionsskoleelever Nysted Efterskole er en praktisk efterskole, der retter sig mod dig, der ønsker at gå i skole på en anden måde. Vil du være tømrer, sundhedshjælper, skovarbejder, mekaniker eller andet håndværk, og har du måske lidt svært ved de boglige fag, så er Nysted Efterskole nok lige noget for dig! Skolens værksteder og bygninger ligger på et 30 tønder land stort område. Værkstederne er fordelt i moduler, så du har mulighed for at prøve kræfter med flere gennem dit år på efterskolen. Hvis du ønsker at tilmelde dig skolen, skal du kontakte skolen. Der er mulighed for at komme på besøg. Velkommen! Nysted Efterskole · Skansevej 22 · 4880 Nysted · Tlf: 54 87 11 78 · info@nysted-efterskole.dk

www.nysted-efterskole.dk 32


ger, vi havde med at få hul igennem til det private erhvervsliv,” forklarer Annette Riisager Alskov. ”Det førte til et arrangement, hvor kommunen, Greve Erhvervscenter og os selv samlede lokale virksomheder her på skolen.” Arrangementet blev en stor succes og førte i første omgang til 44 nye praktikpladser til produktionsskolens elever. På skolen kan man næsten ikke få armene ned. ”Det er helt fantastisk at få tilsagn fra så mange virksomheder og viser, at når lokalsamfundet virkelig står sammen om en opgave, så giver det resultater,” siger viceforstanderen. ”Jeg er virkelig begejstret for konstruktionen med forskellige aktører, der er lokalt forankrede – og vi kan alle få glæde af det. Virksomhederne er

med til at løfte en vigtig samfundsopgave ved at hjælpe den næste generation af håndværkere og medarbejdere, men de får også god arbejdskraft ud af det.” For at praktikopholdene, som i første omgang bare er af 14 dages varighed, kan blive en succes, bliver der gjort en stor indsats fra produktionsskolens side for at forventningsafstemme, forklarer Annette Riisager Alskov. ”Vi ringer rundt til alle virksomhederne og får lavet en kortlægning over de arbejdsopgaver, eleverne kan få, så vi kan lave det rigtige match,” siger hun.

En del af et team

Produktionsskolens elever har mange forskellige baggrunde og lige så mange forskellige udfordringer. Fælles for dem alle er et ønske om at finde deres ståsted i forhold til fremtidig uddannelse og erhverv. Og det gør de bedst ved at få lov til at opleve de praktiske opgaver, der er på de enkelte arbejdspladser – og mærke følelsen af at være en del af et team. ”Når eleverne kommer ud i praktik, oplever de, at de faktisk kan fungere i andre sammenhænge end her på skolen,” fortæller Annette Riisager Alskov. ”De får et indtryk af, hvordan en arbejdsplads fungerer – og de bliver en del af en gruppe medarbejdere.”

Fremtidige ambitioner

Viceforstanderen har ambitioner om, at de korte praktikker igennem et endnu tættere samarbejde med virksomhederne kan føre til længevarende forløb – og måske i sidste ende til en læreplads, der kan føre til erhvervsuddannelse eller EGU. ”Eleverne er ude 4 uger hvert halve år, så der er en mulighed for, at vi i samarbejde med virksomhederne kan lave moduler, så de unge oplever en faglig udvikling. Det kan måske også give lærepladser, når virksomhederne oplever, at eleverne går fra at være praktikanter, til personer de kender.”

Sammenhold og faglige udfordringer

»

Ringsted Næstved Vordingborg

HTX HHX HG

KONDITOR BAGER ELEKTRONIK-DATA-IT MEKANIKER URMAGER

zealand business college

Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888

Åbent Hus

lørdag den 24. jan. kl. 10-12 Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888

o s på d M ø ebo o k ac

F

Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500

Næste

zbc.dk 33


« ”Motivation kan ikke skabes – den skal findes” :: Af Christina Qvistgaard :: ”Den her skole har betydet alt for mig,” fastslår hun. ”Fantastiske lærere og gode kammerater og muligheden for at blive afklaret. Det virker. Skolen har en åben tilgang til eleverne – og måden at lære på virker for mig. Jeg følte pludselig, at det, jeg producerede, kunne bruges til noget.” Det stod ikke skrevet i kortene, at Monicas vej til fremtiden ville gå via en produktionsskole. Som de fleste andre unge startede hun efter 10. klasse på gymnasiet. Men psykiske problemer satte et foreløbigt stop for hendes ungdomsuddannelse. ”Det blev for meget. Jeg led af social angst, så det gik bare ikke godt. Jeg aftalte med min UU vejleder, at jeg skulle tage orlov fra gymnasiet. Planen var at jeg skulle tilbage, men det valgte jeg fra,” fortæller Monica, 19 år.

Mærk efter

Produktionsskolemodellen har været den helt rigtige for Monica. Den individuelle tilgang til eleverne og muligheden for at afprøve sig selv i forskellige praktikker har gjort, at hun nu føler sig sikker i sit valg. ”Man skal prøve forskellige ting, før man finder det rigtige,” siger

For bare et par år siden krøb Monica Svith langs væggene – og ønskede med egne ord mest af alt ’at gå i ét med tapetet’. I dag er hun klar til at gå i lære som tømrer og har masser af ambitioner for fremtiden. Gode praktikker, gode lærere, en god portion stædighed og Greve Produktionsskole er Monicas opskrift på en enorm personlig udvikling Monica. ”Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle være tømrer, men jeg fik en praktikplads og havde en rigtig god oplevelse – det fik skubbet til en drøm. Var jeg kommet tilbage på gymnasiet, havde jeg været meget umotiveret. Her fik jeg chancen for virkelig at mærke efter og det hjalp. For motivation kan ikke skabes. Den skal findes.”

Arbejde med hænderne

Praktiske projekter er ikke uvant for Monica. Hendes far er ivrig ’gør-detselv-mand’ og hun har altid været involveret, når der skulle renoveres og laves om derhjemme. Men Monica havde alligevel aldrig overvejet, at vælge en erhvervsuddannelse. Det ændrede produktionsskolen. Fra en seriøs omgang skoletræthed, har Monica i den grad fået appetit for at suge til sig. Og i dag indeholder alle fremtidsdrømmene arbejde med hænderne. ”På sigt kunne jeg godt tænke at have min egen virksomhed,” fortæller Monica. ”Men jeg vil gerne lære så meget som muligt og kunne måske også godt tænke mig at undervise. Det fedeste vil være at være med i spændende projekter. Det kunne være sådan noget som at være med til at bygge et vikingehus. Eller lave filmkulisser.”

ÅBENT HUS

HVILKEN UDDANNELSE VÆLGER DINE ELEVER? Hvis du vil give dine elever de bedste muligheder for at komme godt i gang med karrieren, så er en HG på Roskilde Handelsskole måske det rigtige valg. Vi har flere spændende HG-uddannelser, hvor kombinationen af skole og praktik baner vejen direkte til erhvervslivet - og drømmejobbet. Fortæl dine elever om åbent hus og bliv inspireret på rhs.dk

34

i studievejledningen hver onsdag kl. 12


På CELF kan du det hele! Tekniske uddannelser:

■ Bil, fly og andre transportmidler ■ Bygge og anlæg ■ Bygnings- og brugerservice ■ Dyr, planter og natur ■ Mad til mennesker ■ Produktion og udvikling ■ Strøm, styring og IT ■ Sundhed, omsorg og pædagogik ■ Transport og logistik ■ EUX ■ CELF ung

Gymnasier:

■ Handelsgymnasiet Lolland Falster (HHX) ■ Teknisk gymnasium Lolland Falster (HTX)

Handelsskoleuddannelser: ■ HG ■ Sundhedsservicesekretær

CELF har afdelinger i Nakskov, Maribo og Nykøbing F.

54 888 888 ● www.celf.dk

dk

35


Venne r

skab

for live t

Learni n g by doin g

Kaj Lykkesvej 9 | 5600 Faaborg | Telefon 6265 1067 spskolen@spejderskolen.dk | korinth-efterskole.dk

36

HELDINGgrafiker.dk

FĂŚlles


NYT INITIATIV hjælper unge kontanthjælpsmodtagere i uddannelse ISS og DSB har i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune udviklet et projekt, der hjælper unge kontanthjælpsmodtagere ind på uddannelses- og arbejdsmarkedet. 70 procent af deltagerne fra første hold har nu fået et job eller et uddannelsesforløb at stå op til om morgenen. Hver femte ung i Danmark er hverken i gang med en uddannelse eller i job. På landsplan er der 40.000 unge under 30 år, som ikke har noget at stå op til. ISS gik i efteråret 2013 sammen med DSB og Høje-Taastrup Kommune for at udvikle og gennemføre projektet ”Uddannelsesafklaring i praksis”. Det er et projekt, der skal være med til at få unge i uddannelse eller i arbejde ved at lade dem komme i såkaldte snusepraktikker i forskellige virksomheder. Både ISS og DSB har stillet praktikpladser til rådighed.

Høj succesrate

Af de 19 unge, der har gennemført det første forløb, er 13 nu startet på en uddannelse eller i et job. Og to af disse har indgået elevaftaler med den virksomhed, hvor de var i praktik. Den ene af dem er 21-årige Frederik Nygaard Pedersen, der altid har drømt om at blive kok og tidligere har været forbi Hotel- og Restaurantskolen: ”Jeg stoppede på grund af manglende udfordringer ved skolepraktikken, men da jeg flyttede til Høje-Tåstrup Kommune, fik jeg via jobcentret tilbudt at komme med i projektet. Det betød, at jeg kom i to snusepraktikker hos ISS-kantinerne hos Mærsk på Esplanaden og hos Carlsberg i Høje-Taastrup. Og det gav mig ny gejst til at forfølge min drøm,” siger Frederik Nygaard Pedersen. Efter snusepraktikken har Frederik indgået en uddannelsesaftale med ISS, hvilket betyder, at han nu er i praktik i køkkenet på Copenhagen Metro Team. Frederik skulle ifølge planen blive færdiguddannet kok i sommeren 2016.

”Uddannelsesafklaring i praksis” er i den indledende fase udviklet med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen med ISS som projektleder: ”Vi oplever, at de unge i højere grad træffer mere målrettede og rigtige uddannelsesvalg, når de har gjort sig nogle praktiske erfaringer med branchen. Vi er glade for, at vi har været med til at hjælpe unge videre og give dem mulighed for et liv med flere muligheder. Projektet har for alle parter vist sig at være en succes, og derfor arbejder vi nu på at udbrede det til andre kommuner,” siger Annette Schandorph, der er afdelingschef for ISS Jobudviklingscenter.

Løfter en vigtig opgave i fællesskab

Projektet er ligeledes et godt eksempel på, hvordan kommuner og private virksomheder i fællesskab kan løfte en vigtig opgave: ”Vi er glade for samarbejdet. Virksomhederne i projektet yder en meget værdifuld indsats, og resultaterne viser, at vi ved fælles hjælp kan løfte en vigtig opgave og hjælpe de unge videre. I Høje-Taastrup tager vi de unges uddannelse og erhvervsvalg meget alvorligt. Jeg håber, at erfaringerne fra projektet kan blive spredt, så andre kommuner også kan få glæde af dem,” siger borgmester Michael Ziegler. I foråret 2014 er et nyt hold på 24 unge begyndt på ”Uddannelsesafklaring i praksis”. Allerede halvvejs inde i forløbet er fem unge startet på en uddannelse og en har fået job, mens de øvrige enten venter på studiestart eller er i gang med at søge studier eller uddannelsesaftaler.

Besøg Danmarks STØRSTE uddannelsesmesse G R A T IS ADGANG!

Århus

Scandinavian Congress Center

14. – 15. januar 2015

ÅBNINGSTIDER: Begge messedage

København

Bella Center

19. – 20. januar 2015

Aalborg

Aalborg Kongres & Kultur Center

kl. 08.30 – 16.00

22. – 23. januar 2015

Følg os på facebook

Vi ses!

Herning

Herning Kongrescenter 28. – 29. januar 2015

Odense

Odense Congress Center 4. – 5. februar 2015

37


I Rema 1000 på Trompetvej havde Christian Rasmussen, Camilla Petersen og Line Olsen valgt varen formodnede avocadoer at lave forsøget med. For at gøre den grønne frugt mere attraktiv, var deres idé at vise, hvordan man kan bruge den i mexicansk mad, som i forvejen er populært, og særligt til guacamole-dip. Forsøget forløb over to dage. Første dag var det en opstilling, der skulle sælge varen. Sammen med fx oksekød, wraps og salsa var avocadoerne udstillet centralt i butikken, så kunderne kunne finde alle ingredienserne til mexicansk mad ét sted. Næste dag supplerede eleverne med selv at stå ved udstillingen, snakke med kunderne og uddele smagsprøver på hjemmelavet guacamole. Pointen var at sætte fokus på, hvor let det er at lave hjemmelavet guacamole – og derigennem fremme salget af avocadoerne. Dagen med opstilling fordoblede salget fra en normal dag. Men da eleverne selv var til stede med smagsprøver, femdobledes salget af avocadoer.

”Det har været rigtig sjovt at komme ud og prøve noget rigtigt. At få prøvet nogle idéer af og se, at det virker,” fortæller Christian Rasmussen, 20 år fra Næstved. De andre talentgrupper satte fokus på kalorielet læskedrik i butikken på Erantisvej, Rema’s bedst-i-test juice i butikken på Parkvej og Rema’s egen marmelade i butikken på Dyssegårdsvej. Selvom de også øgede salget mærkbart, så var det avocado-gruppen, der løb med førstepladsen i konkurrencen om det største relative salg. Købmand i Rema på Trompetvej René Ipsen

Succesfuldt mellem HGRema 1000 Hvordan sælger man flere avocadoer, en ny marmelade eller en næsten ukendt læskedrik? Det er 13 talentelever fra HG-uddannelsen på ZBC Næstved blevet meget klogere på efter to dage i Næstveds Rema 1000-butikker. Her eksperimentererede de med forskellige måder at promovere en selvvalgt vare, og resultaterne taler deres tydelige sprog: smagsprøver og smil er vejen frem.

MED MINE PAPIRER

KU’ JEG LÆSE INDE PÅ CBS,

MEN DET SI’R MIG IKKE EN SKID,

FOR JEG VIL

VÆR’ VVS Vi har 100 uddannelser. Se dem alle på www.sceu.dk

38


er fuld af ros for gruppen og for projektet i det hele taget: ”Det har været rigtig spændende, og de har gjort det rigtig godt. Både det, jeg selv har oplevet og snakket med de andre Remakøbmænd om, har udelukkende været positivt. Så vi er alle klar på, hvis ZBC henvender sig igen,” slutter René Ipsen.

samarbejde -talenter og 0 i Næstved

eleverne mellem at være i praktik i en virksomhed, hvor de har elevplads, og på kortere skoleforløb med undervisning knyttet specifikt til deres valg af hovedforløb. HG-uddannelsen er en erhvervsuddannelse.

Fakta om Talentvejen

Talenteleverne er udvalgt under projektet Talentvejen, hvor flere erhvervsskoler er gået sammen om at udvikle talentspor for erhvervsuddannelserne. Talenterne er udvalgt af ZBC’s undervisere ved hjælp af et særligt screeningværktøj, der identificerer de seks karakteristika, der ifølge Talentvejen kendetegner et talent: Vilje, engagement, nysgerrighed, sociale kompetencer, innovation og overblik, hedder de seks kompetencer, som programmet arbejder målrettet med at udvikle yderligere hos den enkelte elev. Talenteleverne deltager i særligt tilrettelagte undervisningsforløb ved siden af den almindelige undervisning.

Fakta om HG-uddannelsen

HG (Handelskolernes Grundforløb eller merkantilt grundforløb) er et to-årigt grundforløb med fag som salg & service, erhvervsøkonomi, dansk, samfundsfag, engelsk mm. Grundforløbet giver adgang til en lang række hovedforløb, som kan lede til fx butiksassistent, salgsassistent, handelselev, kontorassistent, eventkoordinator, blomsterdekoratør og meget andet. På hovedforløbet skifter

140

lære

re

Vælg Slagelse Gymnasium 1300 elever 14 s

tudi

eret

ning

er STX og HF

og 2

6 va

lgfa

g

Du og dit valg er i centrum

Besøg os i brobygningen eller kom til vores orienteringsaften den 27. januar 2014 kl. 19.

og hed fritid g i l il ag på f plads t s u Fok else – est yb og f ford

Læs mere på www.slagelse-gym.dk

39


Kombinationsuddannelse GIVER FREMTIDSSIKRING Den kombinerede ungdomsuddannelse EUX er vokset eksplosivt på Sjælland siden starten for 4 år siden. Muligheden for både at få svendebrev og studenterhue giver en fremtidssikkerhed og en afveksling, der appellerer til mange. Fra august 2015 vil endnu flere få muligheden, når den nye erhvervsuddannelsesreform åbner op for flere linjer med EUX.

:: Af Christina Qvistgaard :: ”Det er vokset rigtig meget, siden vi startede,” fortæller EUC Sjællands EUX koordinator Ivan Hansen. ”Vi startede med 26 elever, og i august 2014 sætter vi 76 EUX elever i gang.” Og det er ikke kun de unge, der for alvor har fået øjnene op for mulighederne ved EUX. Brancherne er også ved at komme godt med, siger Ivan Hansen.

40

”Der er selvfølgelig stadig nogle, der er mere villige og interesserede end andre. Elektrikerne er fx blevet godt modtaget, og de struktører vi har, har heller ingen problemer. Men de nye praktikpladscentre vil også omfatte EUX eleverne, så fremover vil de være sikre på at kunne gøre deres uddannelse færdig.” Elevernes forældre har også vist sig at være meget engagerede i at skaffe lærepladser til de unge. Og så er eleverne, der gennem den


gymnasiale del af uddannelsen, er vant til projektfremlæggelser og rapporter også gode til at sælge sig selv, fortæller Ivan Hansen. Aske Sauer, 18 år, er en af de elever, der har valgt at gå EUX vejen. Han har allerede gjort sig mange seriøse tanker om, hvad fremtiden skal bringe – og det er netop den type elever, der har nemmest ved at komme godt igennem et EUX forløb: ”De elever, der har tænkt over, hvad de skal bruge EUX til, hvad de skal med voksenlivet, de skøjter lige igennem, så det er vigtigt, at man sætter sig et mål fra starten af,” pointerer Ivan Hansen.

Meget afvekslende

Aske, der ender med at blive student og smed, regner med at skulle læse videre til ingeniør, når EUX studiet engang er færdigt. Her fortæller han lidt om sine tanker om EUX: ”Da jeg gik ud af 9. klasse, havde de endnu ikke oprettet smedeuddannelsen som EUX, så jeg tog 10. klasse for at vente på den kom. Jeg vidste, at jeg ville starte med smedeuddannelsen og muligheden for at kombinere det med en gymnasial uddannelse var værd at vente på. Jeg stopper ikke med at uddanne mig her, men smedeuddan-

nelsen giver mig noget at falde tilbage på. Den mulighed har man jo ikke med en gymnasial uddannelse.” At det blev smed er fordi, den er spændende – og fordi den passer ind i mine fremtidsplaner om at læse videre til ingeniør. Man kan komme til at lave stort set alt som smed. Mange af de ting, man tror robotter har bygget, er faktisk lavet af smede. Det er meget afvekslende. De fleste EUX elever, jeg møder, vil læse videre på sigt. Mange vil fx gerne være arkitekter, hvor jeg som sagt tænker ingeniør. Bygningsingeniør tror jeg. Jeg vil gerne have det overordnede overblik en dag og lave beregningerne, for jeg er meget glad for matematik og fysik. Hvis man overvejer at starte på EUX, er mit råd, at man skal turde prøve noget nyt og tage et skridt ud, hvor alt ikke er helt på plads endnu. Vi lærer sammen – også lærerne. Men de kommer ude fra det virkelig liv og er meget dygtige og engagerede. Og så kan man jo være med til at sætte sit præg på uddannelsen.”

»

Vil du være designer?

...så er Højer Design Efterskole noget for dig · 9. og 10. årgang · Illustration & Grafisk design · Mode- & Beklædningsdesign · Produkt- & Møbeldesign · Spiludvikling & Animation · Innovationsklasse

Studie ture, k unstu valgh g old, p rofess er, gæste i o n elle under visere Hamb , org so m nab weeke o sam ndkurs t er i str tegnin e et art, g og s piludv ikling.. . www.højerdesignefterskole.dk

41


«

Eleverne er ved at få øjnene op for eux

Flere elever vælger et eux-forløb, når de skal starte på en ungdomsuddannelse. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Tilgangen til eux-forløb er stigende, viser tal fra Undervisningsministeriets forløbsstatistik på erhvervsuddannelsesområdet. Antallet af elever er steget med 300-400 om året, siden eux-forløb for første gang blev udbudt i 2010. Eux er et forløb, hvor en erhvervsuddannelse bliver kombineret med en gymnasial eksamen. På den måde får eleverne både erhvervskompetencer og studiekompetencer i et og samme forløb. Dermed kan de både begynde på en videregående uddannelse bagefter eller få et faglært job.

OM E U X •

b en I dag er eux-forlø ser. el erhvervsuddann

ud af de mulighed på 25

I 1. halvdel af skoleåret 2012/2013 valgte 775 elever at starte på eux, mens 1047 elever startede året efter. Det kan man sammenholde med tilmeldingen til ungdomsuddannelserne 2014, hvor 1380 elever tilkendegav interesse for eux. ”Eux giver eleverne en unik mulighed for at få både et svendebrev og et studenterbevis i hånden. Derfor er det godt, at endnu flere unge har fået øje på den mulighed. Med erhvervsuddannelsesreformen styrker vi eux, så det bliver muligt at tage en eux på endnu flere uddannelser, end det er i dag,” siger Undervisningsminister Christine Antorini.

EUX i tal Elevtilgang på eux-grundforløb

105

mere attraktive le om bedre og ta af e isk lit po n • De uddannelse indeholder en markant styrkelse e erhvervs s på alle relevant skal eux tilbyde er ov em Fr r. x. de eu af e hovedområ inden for alle fir lge uddannelser og ulighed for at væ m u flere elever dn en r få ed rm De tiden. eux-forløb i frem t ensrettes, så de rløbet skal også fo xeu i , en er ur b kt • Stru mmere at overskue, hvad et eux-forlø rløbogpåså bliver ne byde eux-fo se og dermed ud læ m sa n ka ne er skol er end i dag. endnu flere skol

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

-

367

775

1.047

Ca. 30 *

395

811

-

3. og 4. kvartal (1. halvår af skoleåret)

Hele skoleåret

* Der findes ikke nøjagtige tal for pilotskoleåret 2010/11 – opgørelsen er derfor lavet på baggrund af skolernes tilbagemeldinger. Institutioner med eux-grundforløb

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

3

14

21

24

Antal institutioner

Kilde: Undervisningsministeriets forløbsstatistik på erhvervsuddannelserne.

Ny uddannelses -start? – besøg din nye skole!

2015

Uddannelsesbogen – for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Men det kan være svært at finde rundt i lovgivningen og de mange forskellige tilbud. Det kan Uddannelsesbogen for unge med særlige behov hjælpe med. Bogen henvender sig til en bred målgruppe: Fagfolk (undervisere, pædagoger, sagsbehandlere m.v.) samt pårørende til unge, som kan være inden for disse uddannelsers målgrupper. Læs om: Uddannelsessteder, hjælpemidler, lovstof, økonomi, visitation m.m.

Se den altid opdaterede liste over Åbent Hus events på

www.aabenthus.ua.dk

42

Se mere og bestil bogen på: ua.dk / uug.dk


Besøg Danmarks største uddannelsesmesse for unge med særlige behov I hele landet i september!

GRATIS ! G N A G D A

GRATIS

P

Unge og deres forældre, lærere, vejledere, sagsbehandlere m.v. inviteres til at besøge messen – og møde institutioner, foreninger og virksomheder.

MIDTJYLLAND Arena MIDT, Kjellerup

SYDJYLLAND DGI-Huset, Vejle

SJÆLLAND & ØERNE Roskilde Kongrescenter

FYN

Vissenbjerg Idrætscenter

Se mere information og hvem du kan møde på:

www.udifremtiden.dk 43

Profile for Forlaget KSI

Fremtidsparat1415 web1  

FremtidsParat, ungdomsuddannelser, ungdom, unge, uddanelse, gymnasie, erhvervsuddannelser, produktionsskole, 10. klasse, region sjælland, ve...

Fremtidsparat1415 web1  

FremtidsParat, ungdomsuddannelser, ungdom, unge, uddanelse, gymnasie, erhvervsuddannelser, produktionsskole, 10. klasse, region sjælland, ve...