Page 1

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

2016-2017

HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE !

SYDVESTJYLLAND

UU ESBJERG · UU-VARDE · UU BILLUND · UU VEJEN


INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning

83

4Praktiske oplysninger 4 4Brug din vejleder 4-5 4Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning 6 4Uddannelsessystemet 7 4Skills-Stafetten. En beskrivelse 8-9

Erhvervsuddannelser (EUD)

810

4 Optagelseskrav – Grundforløbene, adgangskrav – Hovedforløbene 10 4Adgangsveje, ansøgning, adgangsbegrænsning 10 4Uddannelsesplan, vejledning, uddannelsesgaranti, praktikplads 11 4Hovedforløb, trindelte uddannelser, løn og SU, links 11 4EUX – Gymnasialt niveau 12 4Talentspor – et særligt tilbud om skoleundervisning på højere niveau 12 4Erhvervsuddannelserne –inddeling, beskrivelse, varighed 13 4Teknologi, byggeri og transport (alfabetisk) 14-24 4Kontor, handel og forretningsservice (alfabetisk) 25 4Fødevarer, jordbrug og oplevelse (alfabetisk) 26-28 4 Omsorg, sundhed og pædagogik (alfabetisk) 29

Gymnasiale uddannelser

8 30

4International Baccalaureate IB 4Studentereksamen STX 4Højere Handelseksamen HHX 4Højere Teknisk eksamen HTX 4Højere Forberedelseseksamen HF

31 32 33 34 35

Uddannelsessteder – inddelt i UU-områder

8 36-40 VUC 8 41 10. klasse 8 42-43

Produktionsskoler 8 44-45 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 8 46 Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) 8 46 Uddannelse for unge med særlige behov (STU) 8 46 Andre uddannelser 8 47-48

2

Udgivet af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sydvestjylland. Redaktion Det generelle indhold omkring vejledningen i denne del af hæftet er forestået af UURS (Region Sjælland), med Mai-Britt Buur (red.) og Ulla Petersen (ansv.). Fotos Alle anvendte billeder i denne del af hæftet: Jørgen Bentzen. Grafisk tilrettelæggelse Jan Haste. Oplag 6.500.


UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning UU byder velkommen til ”FREMTIDSPARAT” – Ungdomsuddannelser i Sydvestjylland 2016-2017

Til eleverne

Velkommen til hæftet ”Fremtidsparat – Ungdomsuddannelser på Sydvestjylland”. Uddannelse er i dag mere nødvendigt end nogensinde før for at få fodfæste på et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Nogle uddannelser forsvinder, nye opstår, indhold og krav ændres. Det kan derfor være vanskeligt at skaffe sig et ordentligt overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Hæftet er lavet for at skabe overblik over ungdomsuddannelserne i Sydvestjylland. Du kan sammenligne indhold og krav på de uddannelser, der interesserer dig. På de første sider finder du nyttige datoer, derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Til forældrene

Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i Sydvestjylland modtager dette hæfte. Hæftet kan også læses online. Forældrene spiller en vigtig rolle, når de unge træffer deres uddannelsesvalg. Derfor opfordres I til at orientere jer i hæftet. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv var i uddannelse, og derfor er hæftet en rigtig god baggrund for samtalerne med jeres barn. Hvis dit barn er uddannelsesparat, er det nu dit ansvar, at ansøgningen til en ungdomsuddannelse bliver udfyldt og afsendt rettidigt. Du får information om processen direkte i din e-boks fra Undervisningsministeriet. Du kan også altid finde råd, hjælp og vejledning på ug.dk, hos Forældreguiden på facebook eller hos eVejledning.dk.

3


Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er 1. MARTS 2017

Brug vejledningen

Hvis du har brug for vejledning om valg af uddannelse og erhverv, er der mange kilder til hjælp. Uddannelsesguiden, ug.dk, bliver stadig udbygget med nye muligheder og eVejledning.dk er åben også om aftenen. UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning – sørger for god kollektiv vejledning til alle unge og individuel vejledning til alle, der ikke er umiddelbart uddannelsesparate. Danmark har et veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelses- og erhvervskarriere med en vejleder, enten personligt eller via eVejledning.dk. Er du under 25 år, kan du få vejledning hos din lokale UU. Formålet med vejledningen er, at du fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

15-17 åriges pligt til uddannelse

Er du 15-17 år har du pligt til at være i uddannelse eller en aktivitet, som sigter mod uddannelse. Du skal følge din uddannelsesplan. Kontakt din UU-vejleder, hvis den skal ændres, så den passer.

UU giver vejledning til 7 elever i 7.-9. klasse 7 elever der følger et 10. klassetilbud 7 unge under 25 år, som har brug for vejledning i forbindelse med uddannelse eller beskæftigelse. For kontakt til UU se side 5.

UU kan hjælpe dig, hvis du ikke umiddelbart er parat til uddannelse. Vi kan 7 7 7 7 7 7

afklare dine uddannelsesmuligheder oplyse dig om uddannelser og jobmuligheder give dig tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse udarbejde en plan for din fremtid afgøre om du kan komme på produktionsskole hjælpe dig med at få en mentor ved overgangen til ungdomsuddannelse.

Valget af uddannelsessted er frit, hvis der er plads. Som et led i at forlade grundskolen skal du lave en uddannelsesplan for din uddannelse efter grundskolen inden den 1. marts i 9. klasse. Men allerede i 8. klasse skal du angive et foreløbigt uddannelsesønske, og dine lærere skal i samarbejde med UU vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til dit ønske. I løbet af 9. og evt. 10. klasse kan du arbejde med din uddannelsesplan. Planen vil i 9. og 10. klasse være ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og skal sendes elektronisk til den først-prioriterede uddannelse gennem optagelse.dk.

Uddannelsesparathed

Alle elever skal fra 8. klasse have vurderet deres uddannelsesparathed i forhold til den uddannelse, de ønsker efter grundskolen. Det er en løbende proces, der har til formål at hjælpe med til at gøre alle parate til uddannelse

4

Brug vejledningen

efter grundskolen. Vurderingen sker ud fra dine faglige, personlige og sociale forudsætninger, der alle spiller en stor rolle for, at du kan fuldføre en ungdomsuddannelse. Derfor hænger vurderingen også tæt sammen med dine ønsker om uddannelse, og der sker en selvstændig vurdering for hvert ønske. 7 Når dine faglige forudsætninger vurderes, handler det om at undersøge, om du vil kunne følge med i de forskellige fag på ungdomsuddannelsen. I 8. klasse skal du have karakteren 4,0 i gennemsnit ved første standpunktsvurdering for at blive vurderet uddannelsesparat, uanset hvilken uddannelse du ønsker. 7 De sociale forudsætninger kan blandt andet handle om, hvor god du er til at være sammen med de andre i klassen og til at samarbejde. 7 De personlige forudsætninger kan handle om at kunne finde ud af at møde til tiden og være aktiv i timerne. Hvis du ikke er uddannelsesparat, vil der altid blive lavet en plan for, hvordan du kan få hjælp til at blive det. Hvis du og dine forældre er uenige i vurderingen efter 9. eller 10. klasse, kan I forlange, at vurderingen bliver afprøvet af et uddannelsessted, som udbyder den uddannelse, der er søgt. Vurderes du herefter uddannelsesparat, rettes din uddannelsesplan, og den sendes til det ansøgte uddannelsessted.

Mentor

Såfremt UU vurderer, at du har behov for støtte for at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp af en mentor. Det er en voksen, du kan tale med og få støtte fra i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Økonomi

Undervisningen er gratis. Du skal dog være opmærksom på, at du på nogle ungdomsuddannelser selv skal betale for nogle materialer og aktiviteter, fx redskaber, arbejdstøj og studieture. Vent med at købe til du er begyndt på skolen. Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Nærmere oplysninger kan findes på su.dk Du kan undersøge dine muligheder for at få rabat på din transport på: uddannelseskort.dk

Introduktionskurser for 8. årgang

UU planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne introduktionskurser for alle elever i 8. klasse. Introduktionskurserne foregår på et ungdomsuddannelsessted. Du skal prøve to uddannelser, og derudover skal alle deltage i en dag på den lokale erhvervsskole, fx Skills-Stafetten. Valg af introduktionskurser hænger sammen med de overvejelser, du har om din kommende ungdomsuddannelse, og formålet er:


7 at du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser og evt. uddannelsesstedet 7 at du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen 7 at du får et realistisk billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelsen 7 at du oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø.

Brobygning for 9.-10. årgang

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, skal du i obligatorisk brobygning i 9. klasse på en ungdomsuddannelse efter aftale med din vejleder. I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst en uges brobygningsforløb. Hvis det ene forløb er på STX eller HF, skal du også i brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse (EUD) eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX).

Formålet med brobygningsforløb er at 7 du skal blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 7 udvikle dine faglige og personlige forudsætninger 7 motivere dig til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Brobygning giver dig mulighed for 7 selv at opleve studieforløbet ved at deltage i den faglige undervisning og møde elever og lærere 7 at gøre dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m.

7 at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse 7 at få oplysninger, som du kan bruge i din obligatoriske selvvalgte opgave OSO i 10. klasse 7 at opnå merit for et eller flere fag.

eVejledning

Elever i grundskolen, der er vurderet uddannelsesparat, kan få vejledning om valg af ungdomsuddannelse via eVejledningen, evejledning.dk. Du kan chatte, maile, sms’e eller ringe alle ugens dage, også i weekenden. Du kan også finde dem på Facebook og dine forældre må også gerne henvende sig. Du kan også selv søge information om ungdomsuddannelser på Uddannelsesguiden, ug.dk. Uanset hvilke tanker, du gør dig om uddannelse og fremtiden, kan du vende dem med en eVejleder. Det er dig, der afgør, hvad du taler med e-vejlederen om, og du vælger selv, om du vil være anonym.

Vil du vide mere?

På Uddannelsesguiden, ug.dk, kan du få meget mere at vide om de enkelte uddannelser. Du kan også spørge din vejleder fra UU eller ungdomsuddannelsernes studievejledere. På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du også læse om de enkelte ungdomsuddannelser i dit område. Adresserne finder du i dette hæfte under de enkelte uddannelsessteder, side 36-40.

Her finder du din uddannelsesvejleder

Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger nedenfor.

UU Esbjerg

UU Billund

Ungevejledningen UddannelsesHuset Esbjerg Sp. Møllevej 70, 6700 Esbjerg Tlf. 7616 5500 fla@esbjergkommune.dk uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

UU-Varde

Grundskolevejledningen Grønlandsparken 300, 6715 Esbjerg N jako1945@esbjergkommune.dk (se skolernes hjemmeside)

Specialvejledningen JobAktiv Energivej 1-5, 6700 Esbjerg lsd@esbjergkommune.dk uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Billund Kommune Tinghusgade 16, 7200 Grindsted Tlf. 7972 7670 uubillund@billund.dk www.uubillund.dk

Varde Kommune Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 7994 6800 uu@varde.dk www.uuvarde.dk

eVejledning

kontakt@evejledning.dk Tlf. og sms: 7022 2207 mandag-torsdag kl. 10-22 fredag kl. 10-20 lørdag-søndag kl. 12-20 www.evejledning.dk

UU Vejen

BASEN Ungecentret Askovvej 7, 6600 Vejen Tlf. 3092 3335 uuvejen@vejen.dk www.uuvejen.dk

Brug vejledningen

5


Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning m.m. UDDANNELSESMESSER

LOKALE INFORMATIONSMØDER M.M.

”Ud i fremtiden” – for unge med særlige behov

UU Esbjerg

Onsdag 7. september 2016 kl. 9-17 i ÅFS Centret, Paludan Müllers Vej 110, 8200 Aarhus Torsdag 8. september 2016 kl. 9-17 i Compass Congress Center, Brunde Vest 17, 6230 Rødekro Onsdag 14. september 2016 kl. 9-17 i DGI-Huset, Vestre Engvej 57, 7100 Vejle ”Ud i fremtiden” – uddannelsesmesse for unge med særlige behov – vil præsentere undervisnings-, vejlednings- og ungdomsuddannelsestilbud inden for specialområdet. Yderligere information: udifremtiden.dk

”JUMP” – ta’ springet! – uddannelsesmesse for 8., 9. og 10. klasse

22. og 23. november 2016 i SPEKTRUM, DGI-Huset i Vejle. Tirsdag kl. 8-15 – med Elev & forældreaften kl. 17-20. Onsdag kl. 8-15 På JUMP kan elever fra 8., 9. og 10. klasse og deres forældre møde de gymnasiale ungdomsuddannelser, EUX (erhvervsgymnasial linje), efterskoler, high schools, sprogrejser, erhvervsskoler, 10. klasseskoler, produktionsskoler, SOSU, HF, søfart og landbrugsskoler. Messen tilbyder inspiration og afklaring. Yderligere information: jumpnu.dk

”Uddannelse Uden Grænser”

Danmarks største uddannelsesmesse vedrørende videregående uddannelser og karrieremuligheder. Onsdag 18. og torsdag 19. januar 2017 kl. 8.30-16 Scandinavian Congress Center, Aarhus. Onsdag 1. og torsdag 2. februar 2017 kl. 8.30-16 Herning Kongrescenter, Herning.

UU Billund

Åbent hus Campus Grindsted Lørdag 14. januar 2017, kl. 10 - 14. Syddansk Erhvervsskole Tinghusgade 12, Grindsted Erhvervsgymnasiet Grindsted, Tinghusgade 22, Grindsted Grindsted gymnasium og HF, Tinghusgade 20, Grindsted Grindsted Landbrugsskole, Tronsø Parkvej 40, Grindsted 10. klassecenteret, Tinghusgade 16, Grindsted.

6

Erhvervsskolernes Dag. Tidspunkt: 14.-15. september 2016, kl. 8 - 16 på Spangsbjerg Møllevej 72. Den 14. og 15. september slår vi dørene op for 8. klasses eleverne, som kan for at få et indtryk af alle erhvervsuddannelserne. De får en guidet rundtur og mulighed for selv at gå på opdagelse, snakke med elever og vejledere samt deltage i konkurrencer ved stande og udstillinger. Rybners Tekniske Skole og Handelsskole, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Kjærgaard Landbrugsskole, Vejen Business College, Varde Kommune, Vejen Kommune og Esbjerg Kommune arrangerer sammen Erhvervsskolernes Dag.

UU-Varde

”Uddannelsestræffet” – 7. november 2016, kl. 17-19.30. Campus Varde, Frisvadvej 70, 6800 Varde. Team Ung i Uddannelse byder velkommen til UU Vardes uddannelsestræf. Målgruppen er elever fra 8.,9. og 10 årgang og deres forældre. Der vil være 2 runder med oplæg fra uddannelsesinstitutionerne, samt mulighed for at besøge en række stande. Åbent Hus: Campus Varde: Lørdag 21. januar 2017 kl. 10-13. Teknisk Skole og HTX Skjern: Lørdag 3. december 2016 kl. 10-14. Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymnasium Skjern: Lørdag 3. december 2016 kl. 11-14. Vestjysk Gymnasium Tarm: Onsdag 30. november 2016 kl. 19-21 og lørdag 3. december kl. 10-13.

UU Vejen

Uddannelsesmesse på BASEN Vejen Ungecenter. Lokal uddannelsesmesse for elever og forældre i 8., 9. og 10. klasse i Vejen kommune. Tirsdag 22. november kl. 15.30-17.45 på BASEN, Askovvej 7, 6600 Vejen. I Uddannelsesmessen deltager alle lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner samt 10. klassecenteret, produktionsskolen, ungdomshøjskole og udvekslings- og sprogrejse organisationer. Unge og forældre har her chancen for sammen at udforske mulighederne for uddannelse efter grundskolen. Der er både messe stande og oplægsrunder om ungdomsuddannelserne. Yderligere information udsendes og kan findes på www.uuvejen.dk


1. år

2. år

3. år

4. år

EUD – ERHVERVSUDDANNELSER – 4 HOVEDOMRÅDER TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

EUX er en mulighed sammen med mange erhvervsuddannelser – se mere side 12

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE

9. klasse

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

10. klasse

GYMNASIALE UDDANNELSER STX – Studentereksamen HHX – Højere Handelseksamen HTX – Højere Teknisk Eksamen HF

– Højere Forberedelseseksamen

ANDRE UDDANNELSER 1. år

2. år

3. år

4. år

Vejledning i overgangen mellem grundskolen og start på en ungdomsuddannelse: Hvis du ikke er kommet i gang med eller aldrig har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du kontakte UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning.

– Vejledning i forhold til gennemførelse af og skift mellem ungdomsuddannelserne: Ungdomsuddannelsernes vejledere. – Vejledning i forhold til videregående uddannelser: Studievalg Sydjylland. – ug.dk har oplysninger om alle uddannelser. eVejledning.dk kan kontaktes om alle uddannelser – se side 5.

7


Et praktisk greb om tingene? – Skills-Stafetten Danmark har talent. Det er navnet på et TV-show, og det er ren underholdning. Men talent findes alle vegne, og når de mange unge talenter fra erhvervsuddannelserne dyster på faglig viden til DM i Skills, er det meget mere end underholdning, for produkterne er jo alt sammen noget, vi efterspørger i vores hverdag. Tilskuerne bliver tryllebundet af den dygtighed og fordybelse, de ser på. Især i de fag, hvor tilskueren selv har et meget direkte forhold til produktet, kok, tjener, bager, konditor, slagter, frisør, murer, gulvlægger osv. Danmark mangler håndværkere inden for rigtig mange af de over 100 erhvervsuddannelser, og desværre har der de sidste mange år været et fald i unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Det er ærgerligt, for en erhvervsuddannelse giver en direkte vej ind på arbejdsmarkedet og kan udvides senere hen. Mange unge ved ikke rigtigt hvad en erhvervsuddannelse er, og Skills-Stafetten er derfor en god mulighed for at prøve nogle praktiske færdigheder og få nogle billeder på nethinden.

Hvad er Skills-Stafetten?

Skills-Stafetten afvikles som en del af intro-kurserne til ungdomsuddannelser i efteråret i 8. klasse. Alle i 8. klasse deltager derfor i Skills-Stafetten sammen med deres lærer. Skills-Stafetten er en konkurrence på fingerfærdighed og samarbejde. Den foregår i hold på tre, som konkurrerer på tid med deres klassekammerater. Opgaverne er varierede, men alle vil få prøvet 6-7 forskellige fag. Det kan være at skifte hjul på

8


en bil, at flette hår på en model, at bage kringler, at lægge fliser, at stable mursten, at give støttestrømper på, at stable varer op og mange andre ting. Man oplever, hvilke færdigheder der kræves ved at prøve tingene af i virkeligheden, og samtidig finder man ud af, at koncentration og samarbejde får alting til at lykkes bedre.

Hvem vinder?

Hver dag i Skills-Stafetten vil have ca. 12 klasser som deltagere. Det hurtigste hold på dagen vinder, men da der er flere dage, findes der også et hold, der vinder den samlede Skills-Stafet. Dette hold bliver sammen med hele deres klasse inviteret med til FINALEN, som holdes i forbindelse med DM i Skills – næste gang er det i Gigantium i Aalborg.

Finalen i Skills-Stafetten

Finalen 2016 blev holdt ved DM i Skills i Fredericia, og der deltog 80 hold med deres klasser som heppekor. De kom fra hele landet – helt fra Bornholm kom der klasser. Finalisterne var fundet blandt de næsten 16.000 hold, der havde dystet ved de lokale Skills-Stafetter. Så der er kamp om finalepladserne. Til finalen sørgede en veloplagt Jacob Riising for at styre løjerne, da klassernes hold dystede mod hinanden på en scene i den store hal, mens et par tusind heppede på. Der var selvfølgelig gode præmier til de højst placerede hold. Var det noget? Så kæmp for det i 2017! Billederne er fra dette års finale, leveret af SkillsDanmark.

9


Erhvervsuddannelser – EUD Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser, mange af dem med specialer, så der er brug for mange forskellige talenter. Det vigtigste kendetegn ved uddannelserne er dog, at de alle foregår som en kombination af praktik i en virksomhed og erhvervsskoleforløb. Erhvervsuddannelser er grupperet i fire hovedområder og består af grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet er opdelt i 2 dele (GF1 og GF2) med en samlet varighed på 40 uger. På GF1 følger man en fagretning, hvor man introduceres til flere uddannelser. På GF2 starter en mere faglig specialisering, hvor der er fag der skal genneføres, for at kunne begynde på hovedforløbet. Se beskrivelsen af uddannelserne på de næste sider.

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE Grundforløbene GF1 og GF2

Kommer du fra 9. eller 10. klasse fra folkeskolen, består grundforløbet af to dele på hver 20 uger, GF1 og GF2. Du kan kun optages på GF1 én gang, og det skal ske senest i august året efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, ellers skal du starte direkte på GF2. GF2 kan du kun påbegynde tre gange – derefter skal du have en uddannelsesaftale for at kunne optages.

Optagelseskrav – Grundforløbene 7 Du skal have opfyldt undervisningspligten fra 9. eller 10. klasse, OG 7 du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve, OG 7 du skal være vurderet uddannelsesparat 7 er det mere end et år siden du sluttede skolen, starter du direkte på GF2. Opfylder du ikke disse betingelser, kan du optages på baggrund af en prøve og en samtale. Din skole og UU vurderer, om du er uddannelsesparat, eller om du skal modtage tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

Adgangskrav – Hovedforløbene

Der er adgangskrav til hovedforløbene – udover at der til de fleste uddannelser er krav om en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det betyder, at der til hver enkelt uddannelse er en række fag, på bestemte niveauer og med karakterkrav, der skal opnås på GF2, forud for optagelse på hovedforløbet.

Optag

Der er optag til GF1 i august og januar. Optag til GF2 er afhængig af det enkelte uddannelsessted. Fagretninger: Se Fagretningsnøglen på ug.dk.

10

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Adgangsveje

Du kan starte direkte på en erhvervsskole = skoleadgangsvejen, i en virksomhed = praktikadgangsvejen, eller du kan begynde i ny mesterlære. Se oversigten øverst side 11. Det særlige ved ny mesterlære er, at du helt eller delvist kan gennemføre dit grundforløb ude i en virksomhed (undtaget er følgende 13 uddannelser: elektriker, vvs-energi, film- og tv-produktionsuddannelsen, fotograf, web-integrator, laboratorietandtekniker, urmager, veterinærsygeplejerske, mejerist, byggemontagetekniker, skorstensfejer, flymekaniker og sikkerhedsvagt).

Ansøgning og ansøgningsfrister

For optag til august direkte fra grundskolen er ansøgningsfristen 1. marts. Ansøgningsfrister for øvrige optagelsestidspunkter – kontakt erhvervsskolen eller se på dens hjemmeside. Skoleadgangsvejen: Du skal benytte et ansøgningsskema til erhvervsuddannelserne, og vedlægge din uddannelsesplan. Ansøgningsskemaet findes på optagelse.dk. Er du under 18 år, og vurderet uddannelsesparat, har dine forældre ansvaret for at der udarbejdes en uddannelsesplan. Er du ikke vurderet uddannelsesparat, har UU ansvaret for uddannelsesplanen. Praktikadgangsvejen og ny mesterlære adgangsvejen: Disse adgangsveje kræver, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Uddannelsesaftalen er samtidig ansøgningen til uddannelsen der sendes til erhvervsskolen. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på praktikpladsen.dk. Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning.

Adgangsbegrænsning – GF2

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til GF2 – med mindre man har en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsningen er indført på de uddannelser, hvor søgningen er større end muligheden for at få en praktikplads eller en


skolepraktikplads. Hvis du uden held har prøvet at skaffe en Erhvervsuddannelser EUD uddannelsesaftale i en uddannelse med adgangsbegrænsning, kan du søge en kvoteplads. Du skal sende din ansøgning på optagelse.dk senest 1. marts. Antallet af kvotepladser varierer fra år til år, og der er tale om et begrænset antal pladser. Det er uddannelsesstedet, som vurderer ansøgerne til kvotepladserne og optager de bedst kvalificerede. På skolernes hjemmesider kan du se, hvad der lægges vægt på i ansøgningerne. Der er ingen garanti for, at du får en kvoteplads, selvom du søger. Du kan få mere vejledning på erhvervsskolen.

Uddannelsesplan og kontaktlærer

På grundforløbet får du en kontaktlærer, som er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. I skal sammen løbende vurdere dit uddannelsesforløb og tilrette din uddannelsesplan. Du kan læse mere om uddannelsesplan og kontaktlærer på elevplan.dk. Hvis du har dokumentation for faglige eller fysiske begrænsninger, kan du søge specialpædagogisk støtte på uddannelsesstedet.

Vejledning

Vejlederen på din erhvervsuddannelse tilbyder dig information og vejledning om bl.a.: n Optagelse n Uddannelsernes struktur og opbygning n Støttemuligheder n Praktikpladssøgning n Jobmuligheder Støtte til problemer af mere personlig karakter. Dette sker bl.a. gennem mentor- og kontaktlærerordningen. Desuden tilbyder erhvervsskolerne personlig og psykologisk rådgivning til de elever, der har behov for det.

Uddannelsesgaranti

Gennemfører du hele grundforløbet i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik, har du sikkerhed for at kunne gennemføre hele uddannelsen, hvis du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet, faglig mobilitet og aktiv praktikpladssøgning. Gennemfører du et grundforløb i en uddannelse, som ikke udbydes med skolepraktik – og du ikke efterfølgende finder en praktikplads – får du tilbud om optagelse på GF2 i en anden uddannelse, som udbydes med skolepraktik, med mest mulig merit for allerede gennemførte og beståede elementer. Dette tilbud gives højst to gange.

Praktikplads

Det er dig selv, som har ansvaret for at skaffe en praktikplads, men skolerne vil hjælpe dig med din søgning. På praktikpladsen.dk, kan du finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og du kan sende ansøgninger fra systemet til virksomheder, der ønsker elever.

Skolepraktik

Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grundforløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din uddannelse i skolepraktik, hvor den praktiske oplæring i virksomhed erstattes af praktisk oplæring på erhvervsskolen. I de fleste tilfælde kommer du også i praktik i en

Erhvervsuddannelser – EUD almindelig virksomhed, og ofte ender det med en aftale, så du afslutter din uddannelse i virksomheden. Du vil kunne se hvilke uddannelser, der har skolepraktik, og på hvilke skoler det foregår på ug.dk. Skolepraktikken begynder én måned efter afsluttet grundforløb. På mere end halvdelen af alle erhvervsuddannelser er der skolepraktik. For at komme i betragtning til skolepraktik, skal du opfylde de såkaldte EMMA-kriterier: Du skal være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og – ikke mindst – Aktiv praktikpladssøgende. Du vil blive indkaldt til en ”jobsamtale” på erhvervsskolen, hvor de fire kriterier vil danne grundlag for bedømmelsen. Vil du vide mere om skolepraktik, så kontakt erhvervsskolens praktikpladskontor for yderligere oplysninger.

Hovedforløb

Når du efter grundforløbet starter på din praktikplads eller skolepraktik, så er du i gang med hovedforløbet i din uddannelse. Hovedforløbet består af praktik i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder. Kravet til den afsluttende eksamen afhænger af den uddannelse, du er optaget på, kontakt erhvervsskolen for yderligere information. EUD-Nøglen på ug.dk er et værktøj, hvor du kan danne dig et overblik over, hvor i landet du kan tage hovedforløbet i den erhvervsuddannelse, du ønsker.

Trindelte uddannelser

Nogle uddannelser kan afsluttes på flere trin, det vil sige, at uddannelsen kan afsluttes på forskellige niveauer, som modsvarer dine forudsætninger og virksomhedens behov. Der kræves også uddannelsesaftale inden for trindelte uddannelser. Med en trindelt uddannelse kan du hurtigt komme ud på arbejdsmarkedet og tjene penge, og de faglige udfordringer passer måske bedre til dine ønsker. Du har mulighed for senere at tage hele uddannelsen på baggrund af din afsluttede trinuddannelse. Du kan se trinuddannelserne i oversigterne side 14-29.

Løn og SU

Hvis du tager praktikadgangsvejen, får du løn med det samme – også under dit grundforløb. Hvis du tager skoleadgangsvejen, får du først løn, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Er du over 18 år, kan du søge SU, hvis du ikke får lærlinge- eller elevløn. Du har mulighed for at modtage SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Se mere på su.dk

Se mere om erhvervsuddannelser

Relevante links for erhvervsrettede uddannelser: n elevplan.dk n ug.dk n praktikpladsen.dk n emu.dk/erhverv n FAGRETNINGSNØGLEN – på ug.dk om de enkelte uddannelsessteders fagretninger.

11


Adgang fra grundskolen

GF1 omfatter introducerende, bred og almen erhvervsfaglig undervisning inden for det valgte hovedområde. Du bliver løftet 2 niveauer i dansk og skal afslutte forløbet med en grundfagseksamen. Ved overgangen til GF2 kan du vælge at påbegynde en hvilken som helst

uddannelse uanset hvilken – dog ikke dem med adgangsbegrænsning. På GF2 arbejder du med uddannelsesspecifikke fag, som sikrer, at du kan optages på hovedforløbet inden for den valgte uddannelse. Du skal til en grundfagseksamen og GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve der skal bestås.

1. SKOLEADGANGSVEJEN – for unge direkte fra 9. eller 10 klasse – eller senest 1 år efter Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole

Grundforløb del 1

(alle udd. skole – 20 uger)

Grundforløb del 2

Hovedforløb

(alle udd. skole – 20 uger)

(praktik og skole)

2. PRAKTIKADGANGSVEJEN I virksomhed

Variabel ofte 3-6 mdr.

Grundforløb del 2

Hovedforløb

(skole – 20 uger)

(praktik og skole)

3. NY MESTERLÆRE I virksomhed op til 1 år

Hovedforløb

evt. supplerende skoleundervisning

(praktik og skole) Kilde: Undervisningsministeriet

EUX

Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole

EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. EUX indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til HF. Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, hvilket betyder at du bagefter kan enten arbejde som faglært eller læse videre på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. En erhvervsuddannelse med EUX består – med undtagelse af grund- og valgfag – af både praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse.

EUX – for unge direkte fra 9. eller 10 klasse, eller senest et år efter EUX Grundforløb del 1

EUX Grundforløb del 2

(tekniske udd. skole – 20 uger)

(tekniske udd. skole – 20 uger)

EUX Grundforløb del 1

EUX Grundforløb del 2

(merkantile udd. skole – 20 uger) (merkantile udd. skole – 20 uger)

TALENTSPOR

Talentspor er et særligt tilbud om skoleundervisning for elever i hovedforløbet, hvor en betydelig del og mindst 25 pct. foregår på højere niveauer end de obligatoriske. Talentsporet er et tilbud til elever, der har gennemført grundforløbet med et godt resultat og ønsker at følge uddannelsens skoleundervisning på dette høje niveau. Talentspor indeholder samme grund- og erhvervsfaglige fag og har samme varighed som den ordinære EUD

12

Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse. På de tekniske uddannelser med EUX-forløb, skal du være forberedt på, at du under uddannelsen skal lave mange lektier og aflevere opgaver, samtidig med, at du lærer de faglige færdigheder. På de merkantile uddannelser med EUX-forløb, er der ligeledes mange lektier og afleveringer, men i stedet for at have de gymnasiale fag fordelt gennem uddannelsestiden, gennemføres de i stedet i et EUX-studieforløb på 1 år, forud for hovedforløbet. Adgangskravene til EUX er en afsluttet 9./10.klasse samt adgangskravet på mindst 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik. Se hvilke uddannelser der har EUX, side 14 til 29.

Hovedforløb – uddannelsesbestemt længde (praktik og EUX-skole)

Erhvervsskole 1 år (EUX-studieforløb)

Hovedforløb 2 år (praktik og skole)

uddannelse. Hvilke fag talenteleverne skal tage på højere niveau er på forhånd defineret af det faglige udvalg. Det betyder, at der stilles skærpede krav til elevernes bredde og dybde af kompetencer i hovedparten af fagene. Formålet med talentsporet er netop at udfordre engagerede, ambitiøse og talentfulde elever, så de bliver så dygtige som muligt. Det er ikke alle uddannelser der har talentspor – se på side 14 til 29, hvilke uddannelser der har denne mulighed.


Erhvervsuddannelser – inddeling, beskrivelse, varighed Her er et alfabetisk, kort indeks over erhvervsuddannelserne. Farvesignaturen markerer hvilket EUD-hovedområde uddannelsen ligger under – og en mere udførlig beskrivelse med evt. trin og specialer findes på de følgende sider. (side 14-29). EUD kontor med specialer og finansuddannelsen kan kun tages som EUX-forløb.

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

UDDANNELSE SIDE Anlægsgartner (også som EUX) 26 Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (også som EUX) 14 Autolakerer (også som EUX) 14 Automatik- og procesuddannelsen (også som EUX) 14 Bager og konditor (også som EUX) 26 Bek lædningshåndværker 14 Beslagsmedeuddannelsen 14 Boligmonteringsuddannelsen 14 Buschauffør i kollektiv trafik 14 Byggemontagetekniker 15 Bygningsmaler (også som EUX) 15 Bådmekaniker 15 CNC teknikuddannelsen 15 Cykel- og motorcykeluddannelsen 15 Data- og kommunikationsuddannelsen (også som EUX) 15 Detailhandeluddannelsen med specialer (også som EUX) 25 Detailslagter 26 Digital media 15 Dyrepasser (også som EUX) 26 Ejendomsservicetekniker 15 Elektriker (også som EUX) 16 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (også som EUX) 16 Elektronikoperatør 16 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (også som EUX) 16 Ernæringsassistent (også som EUX) 26 Eventkoordinator uddannelsen (også som EUX) 25 Film – og TV-produktionsuddannelsen 16 Finansuddannelsen (kun som EUX) 25 Finmekanikeruddannelsen 16 Fitnessinstruktør 29 Flymekaniker 16 Forsyningsoperatør 17 Fotograf 17 Frisør (også som EUX) 29 Frontline pc-supporter 17 Frontline radio-tv-supporter 17 Gartner (også som EUX) 26 Gastronom 27 Glarmester 17 Grafisk tekniker 17 Guld- og sølvsmedeuddannelsen 17 Greenkeeper (også som EUX) 27 Handelsuddannelsen med specialer (også som EUX) 25 Havne- og terminaluddannelsen 17 Hospitalsteknisk assistent (også som EUX) 29 Industrioperatør 18 Industrislagter 27 Industriteknikeruddannelsen (også som EUX) 18 Karrosseriuddannelsen (også som EUX) 18 Kontoruddannelsen med specialer (kun som EUX) 25 Kosmetiker (også som EUX) 29 Køletekniker 18

UDDANNELSE SIDE Laboratorietandtekniker (også som EUX) 18 Lager- og terminaluddannelsen 18 Landbrugsuddannelsen (også som EUX) 27 Lastvognsmekaniker (også som EUX) 18 Lufthavnsuddannelsen 19 Maritime håndværksfag 19 Maskinsnedker (også som EUX) 19 Mediegrafiker 19 Mejerist 27 Metalsmed 19 Modelsnedker 19 Murer (også som EUX) 19 Olief yrstekniker 19 Ortopædist 20 Overf ladebehandler 20 Personvognsmekaniker (også som EUX) 20 Plastmager (også som EUX) 20 Procesoperatør (også som EUX) 20 Produktør 20 Pædagogisk assistentuddannelse (også som EUX) 29 Receptionist 27 Redderuddannelsen 20 Serviceassistent 21 Sik kerhedsvagt 21 Skibsmekaniker 21 Skibsmontør (også som EUX) 21 Skiltetekniker (også som EUX) 22 Skorstensfejer 22 Skov- og naturtekniker (også som EUX) 27 Smed (også som EUX) 22 Snedker (også som EUX) 22 Social- og sundhedsuddannelsen (også som EUX) 29 Stenhugger (også som EUX) 22 Stuk katør 22 Støberitekniker 23 Tagdæk ker 23 Tandk linikassistent 29 Tarmrenser 28 Teater-, udstillings- og eventtekniker 23 Teknisk designer 23 Teknisk isolatør (også som EUX) 23 Tjener 28 Togk largøringsuddannelsen 23 Træfagenes byggeuddannelse (også som EUX) 23 Turistbuschauffør 24 Urmager 24 Vejgodstransportuddannelsen 24 Veterinærsygeplejerske 28 Vindmølleoperatør 24 VVS-energiuddannelsen (også som EUX) 24 Værktøjsuddannelsen (også som EUX) 24 Web-integrator 24

13


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Som brolægger lægger du brosten og fliser på fortov, i gågader, på torve og i indkørsler. Anlægs- og bygningsstruktørerne bygger veje, bygninger og broer i beton.

n

Brolægger

4 år 6 mdr.

x

x

n

Anlægsstruktør

4 år 6 mdr.

x

x

n

Bygningsstruktør

4 år 6 mdr.

x

x

n

Autolakerer

4 år 3-9 mdr.

x

x

n

Automatikmontør

2 år 6 mdr.

n

Automatiktekniker

4 år 6 mdr.

x

x

n

Automatiktekniker/ elevator

4 år 6 mdr.

x

x

n

Automatiktekniker/ elektro

4 år 6 mdr.

x

x

n

Beklædningshåndværker

3 år 6-10 mdr.

ag

n

Tekstil-og beklædningsassistent

2 år 6-8 mdr.

ag

n

Beslagsmed

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Autosadelmager

4 år 6 mdr.

is

n

Gardindekoratør

3 år 3 mdr.

is

n

Møbelpolstrer

4 år 6 mdr.

is

n

Buschauffør

2 år

is

n

Buschauffør i kollektiv trafik

3 år 6 mdr.

is

n

Kørselsdisponent

5 år

is

Autolakerer Lær om farver og lak, at genskabe en bestemt farve ved reparation og betjening af værktøj og maskiner.

Automatik- og procesuddannelsen Du arbejder med automatik i industrien. Det kan være, hvordan man sætter en maskine op til produktion, og hvordan man finder fejl, reparerer og vedligeholder de forskellige dele af maskinen.

Beklædningshåndværker Beklædningshåndværkeren udfører designerens idéer. Det kan være inden for alt fra pelse til sportstøj og kjoler. Du lærer sytekniker og at arbejde med mønstre, modeller og it-værktøjer.

Beslagsmedeuddannelsen Du lærer at håndsmede hestesko og at sko heste. Du lærer at beskære hestens hove, at tage mål, at udføre smedearbejdet og slå skoene på.

Boligmonteringsuddannelsen Uddannelsen har tre specialer. Som møbelpolstrer polstrer du møbler og sætter betræk på. Som autosadelmager fremstiller du sæder og monterer loft- og vægbeklædning i biler. Som gardindekoratør syr og opsætter du gardiner.

Buschauffør i kollektiv trafik På uddannelsen lærer du at køre bus på en hensynsfuld, økonomisk og forsvarlig måde. Du tager de kørekort og certifikater jobbet kræver, og du får viden om god kundeservice.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

14


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Byggemontagetekniker Opsæt lettere bygningselementer, vægge af gipsplader og lette loftskonstruktioner.

n

Byggemontagetekniker

1 år 11 mdr.

sb

n

Bygningsmaler

4 år 3-6 mdr.

n

Bådmekaniker

4 år 6 mdr.

ag

n

Bådassistent

2 år 6 mdr.

ag

n

CNC-tekniker

3 år

ag

n

CNC-assistent

2 år

ag

n

Cykelmekaniker

3 år 9 mdr.

n

Cykelmontør

2 år

n

Knallertmekaniker

3 år 3 mdr.

n

Motorcykelmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Datatekniker - infrastruktur

5 år 6 mdr.

x

x

n

Datatekniker - programmering

5 år 6 mdr.

x

x

n

It supporter

3 år

n

Teleinstallationstekniker

3 år 6 mdr.

n

Telesystemtekniker

4 år 6 mdr.

n

Multimedie animator

3 år 6 mdr.

is

n

Multimedie integrator

3 år 6 mdr.

is

n

Ejendomsservicetekniker

3 år 9 mdr.

Bygningsmaler Et gammelt håndværk, men også nye materialer og teknikker, som skal læres at kende. Alle faser og teknikker læres.

x

x

Bådmekaniker Du arbejder med fritidsbåde og mindre erhvervsbåde, både håndværksmæssigt og inden for salg og service.

CNC teknikuddannelsen Lær at arbejde med cnc-maskiner (computerstyrede maskiner til metalbearbejdning). Du lærer at dreje, fræse og bore, og du lærer at programmere maskinerne.

Cykel- og motorcykeluddannelsen Du reparerer og vedligeholder cykler, knallerter og motorcykler. Du arbejder med værktøj og maskiner. Kundebetjening er også et vigtigt emne.

Data- og kommunikationsuddannelsen Du arbejder med it-systemer inden for kontorområdet. Du får en viden om computerteknologi, databaser, fejlfinding og meget andet. Du lærer også om systemernes betydning for virksomheden.

x

Digital media Du arbejder med skærmgrafik, med lyd og billede, indlægger video og 3D-animation. Web-løsninger og interaktive systemer er væsentlige områder.

Ejendomsservicetekniker På uddannelsen lærer du at vedligeholde bygninger og tekniske anlæg. Du lærer desuden at lave mindre reparationer. Du skal også kunne hjælpe beboere og andre brugere af bygninger og ejendomme på en god måde.

x

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

15


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

x

TALENT SPOR

Elektriker Du reparerer og installerer store og små elektriske anlæg og fx computerstyrede elsystemer. Du kan både komme til at arbejde hjemme hos private kunder og i store virksomheder.

n

Elektriker 1

4 år 6 mdr.

n

Elektriker 2

5 år

n

Installationsmontør

3 år

n

Elektronikfagtekniker

4 år 6 mdr.

n

Elektronisk udviklingstekniker

5 år 6 mdr.

n

Medicotekniker

5 år 6 mdr.

n

Radio-/TV fagtekniker

4 år 6 mdr.

n

Elektronikoperatør

2 år 6 mdr.

n

Entreprenørmaskinmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Kranmekaniker

3 år 7 mdr.

n

Landbrugsmaskinmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Landbrugssmed

4 år 6 mdr.

n

Materielmekaniker

2 år 6 mdr.

n

Personlift mekaniker

4 år 6 mdr.

n

Film og TV-assistent

3 år

is

n

Film-og TV-produktionstekniker

5 år 6 mdr.

is

n

Finmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Finmekanikerassistent

2 år

n

Låsesmed

4 år 6 mdr.

n

Våbenmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Flyelektronik

5 år 6 mdr.

is

n

Flyteknik

5 år

is

x

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Du fremstiller og reparerer elektronisk udstyr fx radioudstyr, pc-udstyr.

x

Elektronikoperatør På uddannelsen lærer du at producere industriel elektronik (fx styring til maskiner og telekommunikationsudstyr). Du får kendskab både til planlægning af produktion og til arbejde, som kan være at lave præcisions- lodning og montere printkort.

is

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Du vedligeholder og reparerer enten entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner, fx bulldozere, rendegravere, forskellige slags motorer, halmpressere eller mejetærskere.

x

x

x

x

Film – og TV-produktionsuddannelsen Du arbejder bag kameraet eller foran mixerpultene. Du optager, bearbejder og afvikler tv- og videoproduktioner.

Finmekanikeruddannelsen Som finmekaniker lærer du at fremstille og reparere den fine mekanik i fx måleinstrumenter, våben eller låse. På uddannelsen lærer du at bore, fræse, svejse og lodde de små elementer i finmekanikken.

Flymekaniker Vedligehold og reparation af fly, både mekanisk og elektronisk. Med piloter og flyveledere sikrer du en sikker flyvetur.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

16


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Forsyningsoperatør Reparerer og vedligeholder forsyningsnettet – gas, vand og el. Bruger overvågnings- og måleudstyr og hjælper kunder.

n

Forsyningsoperatør

2 år 6 mdr.

is

n

Fotograf

5 år

is

n

Frontline PC-supporter

2 år 6 mdr.

ag

n

Frontline radio-tv-supporter

2 år 6 mdr.

ag

n

Alubygger

4 år 8 mdr.

x

n

Glarmester

4 år 8 mdr.

x

n

Grafisk Tekniker

3 år 6 mdr.

ag

n

Bestiksølvsmed

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Butiksguldsmed

2 år 6 mdr.

ag/is

n

Ciselør

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Guldsmed

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Korpussølvsmed

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Ædelstensfatter

3 år 6 mdr.

ag/is

n

Havne- og terminalarbejder

3 år

is

n

Havnemedhjælper

2 år

is

Fotograf Du laver alt med fotografi og levende billeder. Det er både portrætter, reklamefotos, film og video. Du lærer om den nyeste teknik, og du kan bl.a. specialisere dig inden for reklamefoto, portræt og klinisk fotografering.

Frontline pc-supporter Opsætning af pc’er, installering og opgradering af software. Arbejde med servere, netværk, sikkerhed og at vejlede brugere.

Frontline radio-tv-supporter Du opsætter og udfører mindre reparationer på videoer, dvd’er, radio- og tv-apparater og lignende.

Glarmester Tilskære, slibe og polere alle mulige forskellige typer glas. Monterer ruder i vinduer og døre, biler og indramme billeder.

Grafisk tekniker Du lærer alle faser i trykningen af aviser, blade, bøger, plakater, frimærker og pengesedler. Du arbejder med små simple en-farvemaskiner og rotationsmaskiner så store som huse.

Guld- og sølvsmedeuddannelsen Du lærer at lave kunsthåndværk i ædle metaller som guld, sølv og platin. Du får viden de forskellige metaller, og om hvordan man bearbejder dem. Du arbejder både med værktøj og med maskiner.

Havne- og terminaluddannelsen Du lærer at håndtere, laste og stuve varer, gods og materialer i terminalen og på skibene. Du lærer at køre gaffeltruck. Du arbejder i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner m.m.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

17


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Industrioperatør Du lærer om produktion i industrien. Styring og tilsyn med maskiner i industrianlæg er vigtige emner. Du lærer også at arbejde med avancerede it-systemer.

n

Industrioperatør

2 år

n

Industrioperatør produktivitet

2 år 8 mdr.

n

Industriassistent

2 år 6 mdr.

n

Industritekniker – maskin

4 år

n

Industritekniker – produktion

4 år 5 mdr.

n

Karrosseribygger

4 år 6 mdr.

x

n

Karrosseriopretter

4 år 6 mdr.

x

n

Karrosserismed

4 år

n

Kranfører

3 år 6 mdr.

is

n

Kørselsdisponent

5 år

is

n

Lastbilchauffør med kran

2 år

is

n

Køletekniker

4 år 6 mdr.

n

Køleassistent

2 år 6 mdr.

n

Laboratorietandtekniker

4 år 6 mdr.

n

Lagermedhjælper

2 år

n

Lager og logistik

3 år 6 mdr.

n

Lager- og terminaldisponent

5 år

n

Lager og transport

3 år 6 mdr.

n

Lastvognsmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Lastvognsmontør

2 år 6 mdr.

Industriteknikeruddannelsen Uddannelsen industriteknik er den moderne uddannelse til maskinarbejder. Mange maskiner og anlæg er computerstyrede, så du skal både lære at programmere og at skære gevind og fræse.

x x

x x

Karrosseriuddannelsen Bygning og reparation af bildele som karrosserier, førerhuse og bildøre. Du svejser og arbejder i de forskellige materialer. Du beregner pris og laver skadesrapporter.

Kranfører På uddannelsen lærer du dels at køre lastbil med kran, dels at betjene forskellige typer af kraner. Du får også viden om, hvordan du efterser og vedligeholder kranen og det øvrige transportmateriel.

Køletekniker En køletekniker arbejder med køle- og klimaanlæg. Du lærer at rådgive kunden og at installere, vedligeholde og reparere anlægget. Du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg.

Laboratorietandtekniker Under uddannelsen lærer du at lave løse proteser til patienter, der mangler nogle af deres tænder. Du lærer også at lave kunstige tænder, broer og kroner, som skal sidde fast i munden.

x

ag

Lager- og terminaluddannelsen På uddannelsen lærer du at arbejde på et lager. Du lærer at modtage, registrere og udlevere varer. Du får kendskab til forskellige edb-systemer, og du tager kørekort til gaffeltruck.

Lastvognsmekaniker Reparation og vedligehold af lastbiler og påhængsvogne. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer

x

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

18


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Lufthavnsuddannelsen På uddannelsen lærer du arbejdsgange og sikkerhedsrutiner i forbindelse med flytrafik. Du får viden om internationale forhold, og du lærer at afmærke og transportere godset til og fra fly og at stuve det korrekt.

n

Lufthavnsoperatør

3 år 6 mdr.

is

n

Transportarbejder i lufthavn

2 år

is

n

Bådebygger

4 år 6 mdr.

is

n

Sejlmager

4 år 6 mdr.

is

n

Maskinsnedker

4 år 3 mdr.

n

Prod. ass. – døre & vinduer

2 år 6 mdr.

n

Prod. ass. – møbel

2 år 6 mdr.

n

Mediegrafiker

4 år 5 mdr.

ag

n

Gravør

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Jern og metalsliber

2 år

ag/is

n

Metaltrykker

4 år

ag/is

n

Modelsnedker

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Murer

4 år 5 mdr.

n

Oliefyrstekniker

2 år 6 mdr.

Maritime håndværksfag Som bådebygger lærer du at bygge skibe og både i træ og glasfiber. Som sejlmager lærer du at lave sejl, markiser og presenninger. Du lærer også at lave riggerarbejde med tov og wirer.

Maskinsnedker Brug og vedligehold maskiner til bearbejdning af træ, fx til møbler, gulve og døre. Der arbejdes med møbler og byggeri.

x

x

Mediegrafiker Du sætter tekst og billeder op via dtp-programmer (DeskTop Publishing-programmer) og får dem til at passe ind i layoutet. Du arbejder både med trykte og digitale medier.

Metalsmed På uddannelsen lærer du om metallers egenskaber. Afhængigt af speciale lærer du at forme, slibe, dekorere og lave mønstre i metalgenstande ved hjælp af forskellige teknikker.

Modelsnedker På uddannelsen lærer du at udarbejde modeller af støbeforme i træ eller plast. Støbeformen skal bruges til fx at fremstille skibsskruer eller maskindele. Du lærer, hvordan man vælger de rigtige materialer og arbejdsmetoder.

Murer Lær at bygge mure, pudse facader og lægge tagsten. Sæt fliser på væg og gulv.

x

Oliefyrstekniker På uddannelsen lærer du at installere og reparere mindre oliefyrsanlæg, kedler og fx varmluftovne. Du lærer også at foretage servicebesøg og at rådgive kunder.

is

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

19


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Ortopædist Du lærer at lave hjælpemidler til handicappede, fx bandager, krykker, kunstige arme og ben. Du bruger forskellige materialer som plast, træ og læder. Du lærer også at tilpasse protesen til den enkelte bruger.

n

Ortopædist

4 år

is

n

Overfladebehandler

2 år 6 mdr.

n

Overfladebeh. – komponenter

3 år 6 mdr.

n

Overfladebeh. – konstruktion

3 år 6 mdr.

n

Personvognsmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Personvognsmontør

2 år 6 mdr.

n

Plastmager – hærdeplast

4 år 6 mdr.

x

n

Plastmager – termoplast

4 år 6 mdr.

x

n

Plastmedhjælper

2 år 6 mdr.

n

Specialist i plastproduktion

5 år 6 mdr.

n

Procesarbejder

2 år 6 mdr.

n

Procesoperatør

4 år 6 mdr.

n

Produktør

2 år

ag

n

Ambulanceassistent

3 år 5 mdr.

is

n

Autohjælp

2 år 5 mdr.

is

Overfladebehandler På uddannelsen lærer du at overfladebehandle produkter og konstruktioner. Lakering, galvanisering og metallisering er tekniske metoder, der bruges til at styrke og rustbeskytte.

Personvognsmekaniker Reparation og vedligehold af personbiler. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer.

x

x

Plastmager Du lærer at producere ting af plast (plastic) i alle former og størrelser. Du får teoretisk og praktisk viden, så du kender hele arbejdsprocessen, og du lærer at styre et produktionsanlæg.

Procesoperatør På uddannelsen lærer du om produktionsprocesser i industrien. Du bliver fortrolig med produktionsforløbet i forbindelse med fremstilling af mad, medicin eller maling. Du lærer at sikre, at produktionen bliver økonomisk og effektiv.

x

Produktør Du lærer at arbejde med produktion i industrien, at tilse og passe maskiner og anlæg. Du får også viden om, hvordan man sikrer kvaliteten. Ser på enkle tekniske tegninger og interne lagerfunktioner.

Redderuddannelsen Du lærer at redde mennesker, dyr og ejendom. Du får kendskab til mange typer nødhjælp, fx at slukke brande, være med i ambulancen, få kvæstede folk ud af en bil og få fjernet ødelagte biler fra vejen.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

20


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Serviceassistent Uddannelsen er bred. Du lærer de mange forskellige serviceopgaver, som du kommer til at løse i en virksomhed eller på hospital. Det kan fx være rengøring, kontorhjælp, kantinearbejde eller transport af patienter.

n

Rengøringstekniker

2 år

n

Serviceass. – hospitalsservice

2 år 6 mdr.

n

Serviceass. – virksomhedsservice

2 år 6 mdr.

n

Sikkerhedsvagt

2 år

is

n

Skibsmekaniker

3 år 9 mdr.

is

n

Industrimontør

3 år

n

Skibsmontør

4 år 6 mdr.

Sikkerhedsvagt Du lærer at lægge mærke til detaljer og til folks adfærd. Du lærer også at handle rigtigt i en nødsituation og at sørge for ro og orden. Du skal og så kunne rapportere dine iagttagelser.

Skibsmekaniker På uddannelsen lærer du at vedligeholde og reparere de mange tekniske anlæg og maskiner ombord. Det er skibets hovedmotor, pumpesystemer, kølesystemer og maskiner til losning og lastning.

Skibsmontør Uddannelsen går ud på at reparere og udskifte maskineri på fx fiskekuttere, coastere og andre mindre fragtskibe. Du lærer at arbejde med håndværktøj og at bore, slibe, dreje, håndlodde og svejse.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

21


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

n

Skiltetekniker

4 år 3 mdr.

x

x

n

Kedelanlægstekniker

2 år

is

n

Skorstensfejer

4 år 6 mdr.

is

n

Energiteknik (VVS)

4 år 6 mdr.

n

Klejnsmed

4 år 6 mdr.

n

Smed – bearbejdning

2 år 6 mdr.

n

Smed – maritim

4 år 6 mdr.

n

Smed – rustfast

2 år 6 mdr.

n

Svejser

3 år

n

Bygningsmontør

4 år 3 mdr.

n

Bygningssnedker

4 år 3 mdr.

x

x

n

Møbelsnedker

4 år 3 mdr.

x

x

n

Orgelbygger

4 år 3 mdr.

x

x

n

Træoperatør – døre og vinduer

2 år 6 mdr.

x

n

Træoperatør – møbel

2 år 6 mdr.

x

n

Stenhugger

4 år 5 mdr.

n

Stukkatør

4 år 3 mdr.

Skiltetekniker Håndværk, teknik og design er alle vigtige. Du arbejder med hænderne og med computer. Du producerer skilte ved hjælp af mange forskellige teknikker og til mange formål.

Skorstensfejer Rens kedler, skorstene og rørsystemer. Lær om fyringssystemer og brændsel, mål og kontrolér varmesystemer.

Smed Du lærer at arbejde med metal – bl.a. at svejse, bukke, bore, fræse, dreje og skære gevind. Du kommer til at producere og samle forskellige dele til fx maskiner og anlæg, som du også installerer.

x

x

x

x

Snedker Arbejd med træ, både som håndværk og på maskiner. Lær om forskellige træsorter og vedligehold af maskinerne.

x

Stenhugger Kløv og tilpas stenblokke. Lær om stenarter og deres behandling, skrift og stilarter og at hugge skrifttegn. Lær om gravsten og bygningsudsmykning.

x

x

is

x

is

Stukkatør Restaurér og lav stukudsmykninger på lofter og vægge i gips eller kalk og figurer i beton. Lær håndværkets teknikker.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

22


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Støberitekniker Du lærer at konstruere, designe og støbe metalgenstande efter arbejdstegninger. Du lærer om forskellige former for støberiarbejde.

n

Sandstøbning

4 år

is

n

Støberiassistent

2 år 6 mdr.

is

n

Støbning i permanente forme

4 år

is

n

Tagdækker

3 år 9 mdr.

n

Eventtekn. (audioteknik)

4 år 6 mdr.

ag

n

Eventtekn. (illuminationsteknik)

4 år 6 mdr.

ag

n

Produktionsassistent

2 år 6 mdr.

ag

n

Teatertekniker

4 år 6 mdr.

ag

n

Udstillingstekniker

4 år 6 mdr.

ag

n

Bygge og anlæg

3 år 6 mdr.

n

Industriel produktion

3 år 6 mdr.

n

Teknisk isolatør

4 år

n

Klargøring og rangering af godstog

2 år 2 mdr.

is

n

Klargøring og rangering af personstog

2 år

is

n

Gulvlægger

4 år 6 mdr.

x

n

Tækkemand

4 år 6 mdr.

x

n

Tømrer

4 år 6 mdr.

x

Tagdækker Læg alle slags tage – dog ikke tegltage. Vedligehold og restaurér forskellige typer af tag. Du arbejder i højden.

x

Teater-, udstillings- og eventtekniker Arbejder med teknik, der indgår i udstillinger og på teaterscener. Du fremstiller dekorationer og arbejder med lyd og lys og bruger de forskellige faste installationer.

Teknisk designer Du lærer at løse tekniske problemer ved hjælp af tegneprogrammer på computeren. Du beregner, konstruerer, fremstiller dokumentation og bruger multimedieteknikker.

Teknisk isolatør Du lærer at isolere for kulde, varme, lyd og vibrationer. Samt opmåling og montage af fx mineraluld og aluminiumsplader.

x

x

Togklargøringsuddannelsen Du lærer at tjekke, at teknik, service og sikkerhed er i orden omkring de læssede godstog. Du lærer også at udskifte dele og at læsse og losse togvogne med gaffeltruck og lastbil.

Træfagenes byggeuddannelse Arbejd med, hvordan man laver byggekonstruktioner i træ, aluminium m.m.

x

x

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

23


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

TALENT SPOR

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

n

Kørselsdisponent

4 år 6 mdr.

n

Turistbuschauffør

3 år

n

Urmager

4 år

n

Chauffør med speciale

3 år 6 mdr.

is

n

Kørselsdisponent

5 år

is

n

Lastbilchauffør

2 år

is

n

Mekanik og montage

2 år 6 mdr.

is

n

Vingeproduktion

2 år 6 mdr.

is

n

Ventilationstekniker

4 år 6 mdr.

n

VVS – blikkenslager

4 år 6 mdr.

n

VVS – energispecialist

4 år 6 mdr.

n

VVS – installationstekniker

4 år 3 mdr.

n

Værktøjsmager

4 år 6 mdr.

n

Værktøjstekniker

5 år 6 mdr.

n

Web – integrator

2 år 3 mdr.

EUX

Turistbuschauffør Turistbuschauffører kører turistbus både i Danmark og til turistmål i udlandet. På skolen lærer du at køre bus og får viden om, hvordan du som chauffør gennemfører en turistbustur.

Urmager Du reparerer mekaniske og elektroniske ure. Du lærer at arbejde præcist med de ofte små dele, at betjene og rådgive kunder.

x

Vejgodstransportuddannelsen På uddannelsen lærer du at køre lastvogn, kranbil og tankbil. Du lærer også om sikkerhedsbestemmelser, vedligeholdelse og internationale forhold.

Vindmølleoperatør På uddannelsen lærer du at montere, vedligeholde og reparere vindmøller. Du beskæftiger dig både med dieselmotorer, elektriske systemer og hydraulik.

VVS-energiuddannelsen Installer og vedligehold fx vand- og varmeanlæg. Tegn og beregn en rørinstallation. Lav forskellige former for svejsning.

x

x

x

x

Værktøjsuddannelsen På uddannelsen lærer du at lave støbeforme til at masseproducere ting i plastic eller metal. Det kan fx være forme til telefoner eller stikkontakter i plastic eller fx forme til lynlåse eller bildele i metal.

Web-integrator Du arbejder i teori og praksis med web-løsninger. Du arbejder med tekst, billeder, lyd, grafik og animation. Du indarbejder de forskellige komponenter, fx i interaktive systemer.

ag/sb

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

24


KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Detailhandeluddannelsen med specialer Alt efter speciale lærer du fx at sælge fødevarer, rådgive om gaveartikler, arrangere blomster, dekorere vinduer eller købe varer ind og føre regnskab.

n

Blomsterdekoratør

4 år

x

n

Dekoratør

4 år

x

n

Salgsassistent

4 år

x

x

n

Salgsassistent med profil

4 år

x

x

n

Eventkoordinator

4 år

x

x

is

Eventkoordinator uddannelsen Kreativitet, kommunikation og samarbejde når du planlægger arrangementer.

Finansuddannelsen Du arbejder inden for bank, realkredit, pension og forsikring.

Obligatorisk EUX-forløb n

Finansass. – bank og realkredit

4 år

x

x

is

n

Finansass. – liv og pension

4 år

x

x

is

n

Finansass. – skadesforsikring

4 år

x

x

is

n

Handelsassistent (salg)

3 år

x

n

Indkøbsassistent

3 år

x

n

Logistikassistent

3 år

x

Handelsuddannelsen med specialer Du får et bredt kendskab til handel. Alt efter speciale kan du lære om forhandling, tilrettelæggelse af varetransport og indkøbs- og salgsmetoder.

Kontoruddannelsen med specialer På uddannelsen lærer du om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab.

Obligatorisk EUX-forløb n

Administration

4 år

x

n

Advokatsekretær

4 år

x

n

Offentlig administration

4 år

x

n

Lægesekretær

4 år

x

n

Rejseliv

4 år

x

n

Revision

4 år

x

n

Spedition og shipping

4 år

x

n

Økonomi

4 år

x

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

25


FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Anlægsgartner Du skaber og plejer smukke områder på baggrund af din viden om planter og anlæg.

n

Anlægsgartnerassistent

4 år 6 mdr.

n

Anlægsgartner – anlægsteknik

4 år 6 mdr.

x

x

n

Anlægsgartner – plejeteknik

2 år 6 mdr.

x

x

n

Bager

4 år 6 mdr.

x

x

n

Bagværker

3 år

n

Konditor

4 år 6 mdr.

n

Butik

4 år

n

Detailslagteraspirant

2 år 6 mdr.

n

Delikatesse

4 år

n

Fisk og vildt

4 år

n

Slagtning

4 år

n

Dyrepasserassistent

2 år 7 mdr.

n

Dyrepasser – dyrehandel

3 år 7 mdr.

n

Dyrepasser – forsøgsdyr

4 år 4 mdr.

n

Dyrepasser – zoologiske anlæg

4 år 4 mdr.

n

Hestemanager

n

Bager og konditor På uddannelsen til bager og konditor lærer du både fagets håndværkertraditioner og alle de moderne produktionsmetoder og teknikker. Du lærer også om god service over for kunder.

is is

x

x

is

Detailslagter På uddannelsen lærer du at arbejde med udskæringer og med at tilberede retter til kunderne. Du lærer også god kundebetjening og butiksindretning.

Dyrepasser Du arbejder professionelt med dyr – med fodring, pleje, avl og meget mere. Du arbejder fx med forsøgsdyr, i en dyrepark eller ved et hestestutteri.

is x

is

x

x

is

x

x

is

4 år 6 mdr.

x

x

is

Ernæringsassistent

3 år 7 mdr.

x

x

n

Ernæringshjælper

2 år

n

Gartnerassistent

2 år 7 mdr.

n

Havecentergartner

4 år 5 mdr.

x

x

n

Planteskolegartner

4 år 5 mdr.

x

x

n

Væksthusgartner

4 år 5 mdr.

x

x

Ernæringsassistent På uddannelsen lærer du hvad der skal til for at servere god og sund og ordentlig mad til fx skolebørn og arbejdspladskantiner. Du får kendskab til råvarer, tilberedning, ernæring, sundhed, økonomi, kostplanlægning, hygiejne mm.

Gartner Du lærer mange forskellige ting om plantedyrkning. Såning, plantning, gødning, vanding osv. En vigtig del af arbejdet går ud på at planlægge produktionen, så planterne bliver klar til salg.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

26


FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Gastronom På uddannelsen lærer du om madlavning. Efter uddannelsen kan du arbejde mange forskellige steder, men alle steder bliver nøgleordene: råvarer, kvalitet, teamwork, kunder, og perioder med fart på.

n

Gastronomassistent

2 år

n

Kok

4 år 3 mdr.

x

n

Smørrebrødsjomfru og catering

3 år 6 mdr.

x

n

Greenkeeper

3 år 8 mdr.

x

x

is

n

Groundsman

3 år 8 mdr.

x

x

is

n

Groundsmanassistent

2 år 2 mdr.

is

n

Forædler

3 år 9 mdr.

is

n

Industrislagter

2 år 9 mdr.

is

n

Kreaturslagter

3 år 9 mdr.

is

n

Svineslagter

3 år 9 mdr.

is

n

Jordbrugsmaskinfører

4 år 3 mdr.

n

Landbrugsassistent

2 år 4 mdr.

n

Landmand – husdyr

4 år 3 mdr.

x

x

is

n

Landmand – planter

4 år 3 mdr.

x

x

is

n

Mejerioperatør

2 år 3 mdr.

n

Mejerist

3 år 8 mdr.

x

is

n

Receptionist

2 år 10 mdr.

x

is

n

Biotop- og vildtplejer

3 år 10 mdr.

x

x

n

Natur- og friluftsformidler

3 år 10 mdr.

x

x

n

Skov- og naturassistent

2 år 7 mdr.

n

Skov- og naturplejer

3 år 10 mdr.

x

x

Greenkeeper Du anlægger og passer græsarealer og anden bevoksning på golfanlæg eller boldbaner. Du bruger de forskellige maskiner og hjælperedskaber.

Industrislagter På uddannelsen lærer du at slagte og opskære dyr, og du lærer at arbejde i et højteknologisk slagtehus. Du kan både lære at slagte svin og kreaturer (kvier og kalve).

Landbrugsuddannelsen Du dyrker jorden, arbejder med husdyr og passer bygninger og maskiner.

x

x

is is

Mejerist På uddannelsen lærer du at lave mejeriprodukter som smør, ost og yoghurt. Du lærer at behandle rå mælk, varme den op, centrifugere den, så fløden skiller fra og fremstille de forskellige produkter af den.

is

Receptionist Kundebetjening, service, sprog, regnskab - alt sammen vigtige ting i uddannelsen. Som receptionist er du hotellets eller konferencecentrets ansigt udadtil.

Skov- og naturtekniker Du får forståelse for skovdrift og naturens gang. Du lærer at plante og fælde træer, at bekæmpe ukrudt og skadedyr og at bruge skovens specialmaskiner.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

27


FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Tarmrenser På uddannelsen lærer du at rense og sortere forskellige husdyrtarme og andre indvoldshinder. Arbejdet er gennemmekaniseret. Som uddannet arbejder du på slagterier, hvor tarmene bruges til pølser eller i industrien.

n

Industritarmrenser

2 år 3 mdr.

is

n

Tarmrenser

3 år 3 mdr.

is

n

Konference- og selskabstjener

2 år 2 mdr.

is

n

Tjener

3 år 10 mdr.

n

Veterinærsygehjælper

2 år 7 mdr.

is

n

Veterinærsygeplejerske, heste

4 år

is

n

Veterinærsygeplejerske, smådyr

4 år

is

Tjener Du lærer at servere. For at kunne vejlede kunder professionelt skal du også lære om gastronomi, om drikkevarer og om at sammensætte menuer. Salg og service og turistlære indgår også i uddannelsen.

x

is

Veterinærsygeplejerske Du er dyrlægens højre hånd på klinikken. Du passer dyr, medvirker ved behandling og operation og laver laboratoriearbejde.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

28


OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Fitnessinstruktør Du lærer at udarbejde træningsprogrammer og at instruere kunderne i brugen af fitnessudstyret. Du lærer om krop og sundhed og om, hvordan man undgår skader.

n

Fitnessinstruktør

2 år

is

n

Frisør

4 år 6 mdr.

x

n

Audiologiassistent

3 år

x

is

n

Neurofysiologiassistent

3 år

x

is

n

Hud- og skønhedplejer

4 år

x

n

Kosmetikerassistent

2 år

n

Spa- og wellnessbehandler

4 år

n

Pædagogisk assistent

3 år 1½ mdr.

n

Social- og sundhedshjælper

2 år 2 mdr.

n

Social- og sundhedsassistent (kræver gennemført hjælperudd.)

3 år 10 mdr. (1 år 8 mdr.)

n

Tandklinikassistent

3 år 6 mdr.

Frisør Du lærer at klippe, behandle og sætte hår. Du får kendskab til hår- og hudpleje og lærer fx at give ansigts- og hovedbundsmassage, lave neglebehandlinger og lægge makeup.

x

ag

Hospitalsteknisk assistent Du arbejder med høreprøver og vurderer patientens hørelse. Du skriver rapport (journal) til lægen. Undertiden skal du også tage stilling til behandling sammen med lægen og tilpasse hjælpemidler.

Kosmetiker På uddannelsen lærer du at pleje hud, lægge makeup, pleje hænder (manicure) og fødder (pedicure) og fjerne hår. Du lærer også at vejlede om hudpleje og kosmetik og at bruge de elektriske apparater.

x

is

x

is

x

x

is

x

x

is

x

is

x

is

Pædagogisk assistentuddannelse Du arbejder med børn, unge eller voksne med særlige behov. Du får en grundlæggende viden om at udføre pædagogisk og omsorgsrettet arbejde i dagpleje, skoler, daginstitutioner, bo- og dagtilbud og borgernes eget hjem. Du arbejder ofte sammen med pædagoger.

Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedshjælper: Du hjælper og plejer ældre, syge og handicappede mennesker i deres eget hjem eller på plejecentre. Social- og sundhedsassistent: Du arbejder på sygehuse og institutioner for fysisk eller psykisk handicappede. Du udfører sygepleje og aktivering af syge mennesker.

x

Tandklinikassistent Du hjælper tandlægen under behandlingen, du gør instrumenter klar, steriliserer dem og noterer i journalen. Du passer modtagelse og telefon.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

29


Gymnasiale uddannelser Der er forskellige gymnasiale uddannelser, som varer henholdsvis 3 og 2 år. Se beskrivelser og optagelseskrav på de enkelte uddannelser herunder.

Optagelse til HHX, HTX og STX

For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller studentereksamen (STX), skal du opfylde følgende betingelser: 7 Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Regeringen indgik fredag den 3. juni 2016 et bredt forlig om en 7 Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. gymnasiereform. Da redaktionen til dette års udgave af Fremtidsparat er afsluttet 1. juni, tages der forbehold for de ændringer på 7 Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske gymnsieområdet, der forventes at træde i kraft inden næste års udgave. afgangsprøver efter folkeskolelovens regler. Det er de nuværende 8. klasser, der vil blive berørt af den nye 7 Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det gymnasiereform, da reformen træder i kraft i skoleåret 2017/2018. som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. (tjek også fremtidsparat.dk, som løbende vil blive opdateret) Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget bliver udtrukket for dig. 7 Du skal også have udfyldt en uddannelsesplan og skal være vurderet uddannelsesparat af UU-vejlederen. I pla7 have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller nen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen 10. klasse-prøve i fysik/kemi med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog ved valg af stx eller hhx og c) et kunstnerisk fag ved valg af stx. 7 have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervis10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt ningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og mate7 have en udfyldt uddannelsesplan og skal være vurderet matik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse uddannelsesparat af UU-vejlederen fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. 7 udfylde mindst et uddannelsesønske med en samlet angivelse af en uddannelse og en uddannelsesinstitution Ansøgning til HHX, HTX og STX 7 for hvert uddannelsesønske komme med et foreløbigt Inden 1. marts skal du søge elektronisk via ønske om praktisk/musisk fag, valgfag i 1. HF (hvis det Undervisningsministeriets ansøgningsskema på søgte kursus udbyder valgfag i 1. HF) samt valgfag i optagelse.dk. fagpakker (hvis det søgte kursus udbyder dette) Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du kan ikke være sikker på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse til HF

For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF), skal du opfylde følgende betingelser: 7 have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau 7 have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse 7 have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag

30

Ansøgning til HF

Inden 1. marts skal du søge elektronisk via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du kan ikke være sikker på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse på studenterkursus eller studieforberedende enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på studenterkursus et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller anden


Gymnasiale uddannelser undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Det er studenterkursets leder, der vurderer dine kvalifikationer og afgør, om du kan optages. Ved enkeltfagsundervisningen gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller modtaget tilsvarende undervisning. Undervisningsinstitutionen vurderer dine kvalifikationer og indkalder eventuelt til en optagelsessamtale.

Optagelse i pre-IB

Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (STX). Skolens leder afgør efter en faglig samtale, hvem der kan optages. Grundforløbet og det første halve år af studieretningen på pre-IB skal være tilrettelagt, så du har mulighed for at skifte fra pre-IB klassen til en stx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Det er også muligt efter afslutningen af pre-IB at fortsætte i 2. og 3. g. Du har dog ingen garanti for at kunne fortsætte på samme studieretning eller for så vidt på samme skole. Bemærk: For at kunne skifte til STX, skal du opfylde de optagelseskrav, der er til STX-uddannelsen. Det er altså ikke nok at være godkendt til IB-uddannelsen. For at blive taget i betragtning til pre-IB, skal du på ansøgningsskemaet angive pre-IB som dit højest prioriterede ønske.

Optagelse efter konkret vurdering

Det er skolen, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan lederen vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Du skal til optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget. Optagelsesprøven: Den består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi. Uddannelsesskift: Hvis du er optaget på en af uddannelserne STX, HHX eller HTX, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du har imidlertid ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse og i øvrigt opfylder adgangsbetingelserne til HHX eller HTX, kan du blive optaget på enten HHX eller HTX ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her må du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder. Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på det gymnasium, du ønsker at skifte til.

International Baccalaureate – IB IB er en to-årig studentereksamen, der i Danmark foregår på engelsk og giver adgang til universiteter i hele verden (også i Danmark). Sammenlignet med den danske studentereksamen er hovedparten af eksamenerne skriftlige. For at få adgang til uddannelsen via det danske skolesystem er det typisk nødvendigt at supplere sin 9. eller 10. klasses eksamen med et ekstra år, pre-IB, der svarer til en normal 1.g, men hvor der undervises på engelsk. Undtaget er elever fra internationale efterskoler, som kan optages direkte. IB-uddannelsen er en kombination af seks faggrupper, hvor eleven skal vælge ét fag fra hver faggruppe og tre andre grundlæggende opgaver. Se figuren 4 CAS er en forkortelse af Creativity, Activity og Service og er en obligatorisk del af IB-programmet, som forløber regelmæssigt over mindst 18 måneder: Creativity: Kunstneriske og andre aktiviteter, som indebærer kreativ tænkning.

Activity: Fysiske udfoldelser, som medvirker til en sund livsførelse. Service: Ulønnet og frivilligt arbejde, som giver eleven en lærerig oplevelse samtidig med at rettighederne, værdigheden og integriteten for de mennesker, man hjælper, respekteres. For en nærmere beskrivelse af programmet henvises til ibo.org eller én af de danske IB-skoler. I Sydvestjylland udbydes IB på Esbjerg Gymnasium (www.e-gym.dk/english/).

Group 1 Language Art

Group 2 Language B

Group 3 Individuals and Society

Extended essay Theory of knowledge CAS

Group 4 Experimental Sciences

Group 5 Mathematics

Group 6 Electives

31


Studentereksamen – STX Fagsammensætningen på STX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n

Dansk, historie, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Historie A – Engelsk B Religion C – Idræt C – Oldtidskundskab C – Matematik C – Fysik C – Samfundsfag C – Kunstnerisk fag C NATURVIDENSKABELIGE FAG

2 af: Biologi C, kemi C, naturgeografi C – mindst 1 af: Biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, matematik B

n

2. fremmedsprog

n

Naturvidenskabeligt grundforløb

2. FREMMEDSPROG Fortsætter B/A eller begynder A

n

Almen sprogforståelse

STUDIERETNINGSFORLØB 3 studieretningsfag og studieretningsprojekt på 3.år – se mulighederne under gymnasierne

n

Ét kunstnerisk fag

VALGFAG maksimalt 3 valgfag – se mulighederne under gymnasierne

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

STX-uddannelsen er en almendannende og studieforberedende uddannelse. Den giver adgang til at søge optagelse på alle videregående uddannelser. Du får fag inden for det humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområde. STX-uddannelsen foregår ved almene gymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

STX-uddannelsen har en bred profil og retter sig mod videre uddannelse inden for alle fagområder. STX er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger, de vil udbyde. I din ansøgning om optagelse på STX-uddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af skolens studieretninger der har din interesse. Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af studieretninger afhænger af, hvor mange elever der søger dem. På uddannelsen skal du både have obligatoriske fag, studieretnings fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På STX skal mindst fire af fagene være på A-niveau, normalt tre af fagene på B-niveau og normalt syv af fagene på C-niveau. En samlet stx består normalt af op til 14 fag.

Undervisningsformer

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Der vil være en del eksperimentelt arbejde – også i laboratorier – hvor der er mulighed for at arbejde med teori og praksis i sammenhæng. Der er mødepligt til undervisningen.

32

Dele af undervisningen kan foregå på en udenlandsk institution – på de skoler, der tilbyder dette. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Desuden tilbyder uddannelsesstedet rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted.

Eksamen

Den samlede eksamen på STX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.


Højere handelseksamen – HHX Fagsammensætningen på HHX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n

Dansk, engelsk, matematik, samfundsfag

n

2. fremmedsprog

n

Virksomhedsøkonomi

n

Afsætning

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk A – Virksomhedsøkonomi B – Afsætning B Samtidshistorie B –International økonomi B – Erhvervsret C – Matematik C – Samfundsfag C 2. FREMMEDSPROG Fortsætter B/A eller begynder A STUDIERETNINGSFAG 3 fag: 1 A-fag – 1 B- eller A-fag – evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer

STUDIEOMRÅDET DEL 1: n Kultur og sprogområde n Samfundsøkonomisk/-fagligt område n Erhvervsøkonomisk område

VALGFAG 1-4 fag STUDIEOMRÅDET DEL 2: n Erhvervscase

STUDIEOMRÅDET DEL 3: n Internationalt område

Samtidig med din ansøgning om optagelse på HHXuddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af skolens studieretninger der har din interesse. Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af studieretninger afhænger af, hvor mange elever der søger dem. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag (1-4 fag) – se mere på handelsgymnasiernes hjemmesider. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På HHX skal mindst fire af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet HHX består generelt af mellem 12 og 15 fag.

Undervisningsform

HHX-uddannelsen er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og almendannende. Den giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. Ud over almene fag får du på HHX fag inden for afsætning, virksomheds- og samfundsøkonomi kombineret med fremmedsprog. HHX-uddannelsen foregår ved handelsgymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

HHX-uddannelsen har en erhvervsrettet profil inden for de merkantile fag. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde.

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden skal uddannelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted.

Eksamen

Den samlede eksamen på HHX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

33


Højere teknisk eksamen – HTX Fagsammensætningen på HTX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n

n

Dansk, engelsk, matematik, kemi, fysik, biologi, kommunikation, samfundsfag Evt. 2. fremmedsprog

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk B – Matematik B – Fysik B – Kemi B – Teknologi B – Biologi C Kommunikation/it C – Samfundsfag C – Teknologihistorie C TEKNIKFAG 1 af fagene: Byggeri og energi – Design og produktion – Proces, levnedsmiddel og sundhed STUDIERETNINGSFAG 3 fag: 1 A-fag – 1 B- eller A-fag – evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer VALGFAG 1 - 3 fag – antallet afhænger af studieretning

STUDIEOMRÅDE

faglig og tværfaglig undervisning i teknologi, naturvidenskab og samfundsfag

HTX-uddannelsen er en naturvidenskabelig, teknisk og teknologisk gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og almendannende. Noget af undervisningen foregår i ­laboratorier og værksteder. HTX giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. HTX-uddannelsen foregår ved tekniske gymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

HTX-uddannelsen har en teknisk og teknologisk profil. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde. Samtidig med din ansøgning om optagelse på HTXuddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af

skolens studieretninger, der har din interesse. Du skal først endeligt vælge studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget foregår på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af en studieretning afhænger af, hvor mange elever der ønsker den samme. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På HTX skal mindst tre af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet htx består generelt af op til 14 fag.

Undervisningsform

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Der er mødepligt til undervisningen. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du - på de gymnasier der tilbyder dette - tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden tilbyder uddannelsesstedet rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Eksamen

Den samlede eksamen på HTX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

34


Højere forberedelseseksamen – HF Fagsammensætningen på HF INTRO

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk B

4 uger KULTUR OG SAMFUNDSFAGGRUPPE Historie B – Samfundsfag C – Religion C OBLIGATORISKE FAG, 1. ÅR Matematik C – Idræt C NATURVIDENSKABSFAGGRUPPE Biologi C – Kemi C – Geografi C

VALGFAG 2-4 valgfag med 1 af niveaukombinationerne: n n

KREATIVT FAG 1 af: Musik – Drama – Billedkunst - Mediefag mv.

n

A – B B–B B–C–C

n

A–C

VÆRKSTEDSUNDERVISNING

Den 2-årige HF-uddannelse er en almen gymnasial uddannelse, der giver både faglig indsigt og studiekompetence. Du kan efterfølgende søge optagelse på en videregående uddannelse. HF-uddannelsen foregår ved gymnasier og HF-kurser landet over samt på voksenuddannelsescentre (VUC). Læs om VUC på side 47.

Om uddannelsen

Højere forberedelseseksamen (HF) er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der varer 2 år. For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus (ca. 4 uger), der går på tværs af fagene. HF-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper og valgfag. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Gennem sammensætningen af fag har du selv indflydelse på uddannelsens indhold. Men der vil dog være visse bindinger til nogle af fagene, hvilket du kan se under valgfag ovenfor. Du skal også være opmærksom på, at når det gælder valgfag, udbyder ingen skoler alle fag.

Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Eksamen

Den samlede eksamen på HF består af flere skriftlige og mundtlige prøver, en større skriftlig opgave. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

Undervisningsform

For HF gælder, at undervisningen tilrettelægges med vægt på såvel det teoretiske stof, som det anvendelsesorienterede. Dvs. klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse. I uddannelsens sidste halve år skal I hver især aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage, ekskursioner og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og give mulighed for praktikophold. Desuden tilbyder uddannelsesstedet rådgivning og vejledning under din uddannelse. Din teamleder eller en af dine vejledere vil fungere som tutor og derved følge og rådgive dig gennem dit uddannelsesforløb.

Enkeltfag

Fagene fra HF kan også tages som enkeltfag.

Særlige forhold

HF-søfart udbydes i Frederikshavn og Svendborg/Marstal, og i Fredericia kan du kombinere med en maskinmesteruddannelse. Læs mere om HF-søfart. Grøn HF udbydes i Nørre Nissum/Herning. Du kan læse mere om grøn hf på hjemmesiden for Nørre Nissum Seminarium og HF-kursus.

35


Uddannelsessteder

= Erhvervsuddannelser

Inddelt i de enkelte UU-områder

= Gymnasier

UU Esbjerg

Handelsgymnasiet Ribe Skyttevej 29, 6760 Ribe

Kjærgård Landbrugsskole

Rybners Handelsskole

Kjærgårdsvej 31, 6740 Bramming

Svendsgade 19-21, 6700 Esbjerg

Tlf. 7688 2100 kontakt@handelsgymnasietribe.dk www.handelsgymnasietribe.dk

Tlf. 7517 2900 kjls@kjls.dk www.kjls.dk

Tlf. 7613 3333 info@rybners.dk www.rybnershandelsskole.dk

Rybners Tekniske Skole

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

HHX, EUX, EUD

Esbjerg Gymnasium og HF

Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Tlf. 7913 4511 info@rybners.dk www.rybnerstekniskeskole.dk

Ribe Katedralskole Puggårdsgade 22, 6760 Ribe STX, HF Tlf. 7542 0266 rk@ribekatedralskole.dk www.ribekatedralskole.dk

36

Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N Tlf. 7610 6010 post@sosuesbjerg.dk www.sosuesbjerg.dk

Spangsbjerg Møllevej 310, 6705 Esbjerg Ø STX, HF, IB Tlf. 7514 1300 esbjerg.gymnasium@egonline.dk www.e-gym.dk

Rybners Gymnasium

Rybners Tekniske Gymnasium

Grådybparken 11, 6700 Esbjerg

Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

STX, HHX

HTX

Tlf. 7913 4511 info@rybners.dk www.rybnersstx.dk

Tlf. 7913 4511 info@rybners.dk www.rybnershtx.dk


Uddannelsessteder

= Erhvervsuddannelser

= Gymnasier

UU-Varde

Varde Kommune Frisvadvej 35, 6870 Varde Tlf. 7994 6800 uu@varde.dk www.uuvarde.dk

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70, 6800 Varde EUD, HHX

Varde Gymnasium Frisvadvej 72, 6800 Varde STX

Tlf. 7522 2322 Vardehs@vardehs.dk www.vardehs.dk

Tlf. 7522 1611 post@vardegymnasium.dk www.vardegymnasium.dk

37


Uddannelsessteder

= Erhvervsuddannelser

= Gymnasier

UU Billund

Billund Kommune Tinghusgade 16, 7200 Grindsted Tlf. 7972 7670 uubillund@billund.dk www.uubillund.dk

Erhvervsgymnasiet Grindsted Tinghusgade 22, 7200 Grindsted EUD, EUX, EUS, HHX, HTX, HF Tlf. 7532 1300 box@eggrindsted.dk www.eggrindsted.dk

38

Grindsted Landbrugsskole

Sosu Grindsted

EUD, EUX

Afdeling af Sosu Esbjerg Tinghusgade 16 (lokaler hos SDE Grindsted), 7200 Grindsted

Tlf. 7532 0722 grindls@grindls.dk www.grindstedlandbrugsskole.dk

Tlf. 7610 6010 (Esbjerg) post@sosuesbjerg.dk www.sosuesbjerg.dk

Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted

Syddansk Erhvervsskole

Grindsted Gymnasium & HF

Syddansk Erhvervsskole

Tinghusgade 12, 7200 Grindsted

Tinghusgade 20, 7200 Grindsted

Tinghusgade 16, 7200 Grindsted

Tlf. 7010 9900 sde@sde.dk www.sde.dk

STX, HF

EUX

Tlf. 7532 3100 grindstedgym@grindstedgym.dk www.grindsted-gym.dk

Tlf. 7010 9900 sde@sde.dk www.sde.dk


Uddannelsessteder

= Erhvervsuddannelser

= Gymnasier

UU Vejen

BASEN Ungecentret Askovvej 7, 6600 Vejen Tlf. 3092 3335 uuvejen@vejen.dk www.uuvejen.dk

Hansenberg Skovvangen 28 ,6000 Kolding

Grindsted Landbrugsskole Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted EUD, EUX

Tlf. 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk

Tlf. 7532 0722 grindls@grindls.dk www.grindstedlandbrugsskole.dk

Kjærgård Landbrugsskole Kjærgårdsvej 31, 6740 Bramming Tlf. 7517 2900 kjls@kjls.dk www.kjls.dk

Vejen Business College Rybners Tekniske Skole Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Tlf. 7913 4511 info@rybners.dk www.rybnerstekniskeskole.dk

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Jyllandsgade 11, 6600 Vejen

Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N

EUD, EUX, HHX

– tilbyder grundforløb på Vejen Business College

Tlf. 7536 1311 vejenbc@vejenbc.dk www.vejenbc.dk

Tlf. 7610 6010 post@sosuesbjerg.dk www.sosuesbjerg.dk

Vejen gymnasium og hf Petersmindevej 3, 6600 Vejen STX, HF Tlf. 7536 3277 vg@vejengymnasium.dk www.vejengymnasium.dk

39


Uddannelsessteder

= Erhvervsuddannelser

= Gymnasier

Områderne lige udenfor Sydvestjylland

Hansenberg Skovvangen 28 ,6000 Kolding Tlf. 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Damgårds Allé 5, 8330 Beder Tlf. 8747 5700 ju@ju.dk www.ju.dk

Gymnasiet HTX Skjern Agroskolen

Skolebyen 5, 6900 Skjern

Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning

HTX

Tlf. 9711 6053 agroskolen@agroskolen.dk www.agroskolen.dk

Social- og Sundhedsskolen Herning Gullestrupvej 10-12, 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk

Tlf. 9680 1500 uc@ucrs.dk www.htxskjern.dk

Kolding Gymnasium, HF & IB World School Skovvangen 10, 6000 Kolding STX, HHX, IB Tlf. 7633 9600 kg@kolding-gym.dk www.kolding-gym.dk

Vestjysk Gymnasium Tarm Skolegade 15, 6880 Tarm

Herningsholm Erhvervsskole Lillelundvej 21, 7400 Herning EUD, EUX, HHX, HTX Tlf. 7213 4500 mail@herningsholm.dk www.herningsholm.dk

40

STX, HTX, HF Tlf. 9737 1833 vgt@vgt.dk www.vgt.dk


VUC Almen Voksenuddannelse – AVU

Almen Voksenuddannelse svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse, men undervisningen er særligt tilrettelagt for voksne fra 18 år.

HF-enkeltfag

Undervisning på gymnasialt niveau i alle hf-fag fra C-niveau til A-niveau. Hvert fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen, og HF-enkeltfag kan læses enkeltvis, som en samlet fagpakke eller som en hel HF-eksamen, der kvalificerer til forskellige videregående uddannelser.

Ordblindeundervisning

VUC tester for ordblindhed. Hvis du har opfyldt din undervisningspligt, kan du blive testet og få tilbudt ordblindeundervisning. Man går til undervisning på meget små hold, og opgaverne er tilpasset den enkelte. Mulighed for hjælp til it-løsninger for ordblinde.

Se VUC hjemmesiderne for mere information

2-årig HF

HF kan tages på fuld tid på 2 år på VUC. Du kan søge, selvom du ikke er fyldt 18 år. Læs mere om HF side 35.

Forberedende Voksenundervisning – FVU

Gratis tilbud til alle fra 18 år, der vil blive bedre til at læse, skrive og regne. Der undervises i forløb på typisk 40 til 80 lektioner pr. semester på små hold. Mulighed for dispensation for unge under 18 år. Spørg din UU-vejleder.

VUC Undervisningssteder VUC Ringkøbing Ringkøbing

VUC Vest Esbjerg

VUC Vest Varde

Vasevej 24, 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 www.vucrifjord.dk

Stormgade 47, 6700 Esbjerg Tlf. 7612 1720 www.vucvest.dk

Frisvadvej 70, 6800 Varde Tlf. 7612 1730 www.vucvest.dk

VUC Skjern Skjern

VUC Vest Grindsted

VUC Vest Vejen

Skolebyen 14, 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 www.vucrifjord.dk

Banegårdsvej 26, 7200 Grindsted Tlf. 7612 1740 www.vucvest.dk

Baungårdsvej 2, 6600 Vejen Tlf. 7612 1750 www.vucvest.dk

41


Valg af 10. klasse kan være en god idé for dig, hvis: n

n n

Du er i tvivl, om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge. Du ønsker at forbedre dig fagligt.

10. klasse

Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt.

Fælles for alle 10. klasser: n

n

n

n

n n

n

Du kan som regel foretage mange valg i forhold til fag, niveauer og linier. Dermed får du ansvar for din egen læring og tilrettelæggelse af din skoledag.

10. klasse – indhold

Der er en obligatorisk del: Dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag. Elever, der har læsevanskeligheder, kan få særlig læseundervisning.

AUGUST

B KL

C KL INTRO

Der er en valgfri del, som indeholder tilbudsfagene: tysk/ fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/fransk, hvis du har haft fagene som tilbudsfag eller valgfag i (7.) 8. og 9. klasse. Du kan vælge at aflægge 10. klasse prøve i disse fag.

SAMTALER MED VEJLEDER

10. klasse tilbyder også andre valgfag.

ELEVPLANER

Der indgår mindst et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, hvor du deltager i undervisning på uddannelsen og får indtryk og oplevelser, du kan tage udgangspunkt i, når du skal træffe dit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Du vil på din skole få nærmere oplysninger om brobygning. På brobygning.unoung.dk vil du kunne se, hvilke brobygningsforløb, du har mulighed for at vælge imellem. En del af din brobygning vil kunne bestå af ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

PROJEKTER 40 UGER

Se mere på de enkelte 10. klassers hjemmesider.

SKOLE-HJEM-SAMTALER

VEJLEDNING SÆTTE MÅL Samtale og sparring

UNDERSØGE Brobygning Praktik Infoaftener

OBLIGATORISK BROBYGNING OBLIGATORISK SELVVALGTE OPGAVER TEMA-UGER

Du skal udarbejde en Obligatorisk Selvvalgt Opgave, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan. Denne opgave giver dig mulighed for at undersøge forskellige forhold, der gør sig gældende for din valgte uddannelse.

EUD 10 er et særligt tilbud til dig, der gerne vil fortsætte på en erhvervsuddannelse. På EUD 10 foregår mindst en tredjedel af undervisningen på en erhvervsskole, og du vil også få tilbudt særlige forløb i de almene fag, der kan sikre, at du opfylder kravene til optagelse. Spørg din vejleder om, hvordan tilbuddet er i din kommune.

D KL

LINJER OG TILBUDSFAG

AFKLARING OSO Samtaler og sparring

TERMINSPRØVER PRAKTIK STUDIETUR

EUD 10

42

A KL

PRØVER

JUNI

BESLUTNING Uddannelsesplan


10. klasse

Uddannelsessteder

BILLUND

ESBJERG

VEJEN

10. klassescenteret Tinghusgade 16, 7200 Grindsted

Skt. Nikolaj Skole Kirkegade 54, 6700 Esbjerg

V10 Basen Vejen Ungecenter Askovvej 7, 6600 Vejen

Tlf. 7642 6272 www.10grindsted.dk

Tlf. 7512 2988 sktnikolaj.skoleporten.dk/sp

Tlf. 2427 4742 www.v10.nu

BRAMMING

FANØ

Studie 10 Bakkevej 9, 6740 Bramming

Nordby Skole Midtbjergevej 2, Nordby, 6720 Fanø

Tlf. 7616 2220 www.studie10.esbjergkommune.dk

Tlf. 7516 6678 nordbyskole.skoleporten.dk/sp

ESBJERG

VARDE

Studie 10 Grønlandsparken 300, 6715 Esbjerg N

10iCAMPUS Frisvadvej 70, 6800 Varde

Tlf. 7616 2220 www.studie10.esbjergkommune.dk

Tlf. 7528 7722 www.10icampus.vardekommune.dk

ESBJERG Esbjerg Realskole Kronprinsensgade 55-59, 6700 Esbjerg Tlf. 7512 0966 www.esbjergrealskole.dk

43


PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVS-UDDANNELSE

Produktionsskoler PRAKTIK I EN VIRKSOMHED

Kan jeg gå på produktionsskole?

KUU

STU

Produktionsskole

ALMENE FAG

EGU

VÆRKSTEDER Fx: Træ og Metal Tekstil Køkken-Gartneri Sundhed Kontor Idé og Butik Musik Idræt og friluftsliv Event og Kultur Pædagog IT og medie

KOMBINATIONSFORLØB MED EUD DELE AF ET EUD FORLØB

Hvis du efter skolen ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, og hvis du har brug for at blive dygtigere på nogle områder, eller hvis du har afbrudt en uddannelse og har behov for mere afklaring, før du går i gang, så er produktionsskolerne et tilbud til dig.

Hvad er en produktionsskole?

Produktionsskolen er et praktisk uddannelsestilbud baseret på værkstedsundervisning. Her kan du prøve dig selv af i forskellige fagområder, lære mens du arbejder med praktiske opgaver og finde frem til, hvad du er god til. Lærerne på værkstederne er faguddannede og hjælper dig med at lære at løse de forskellige opgaver. Forløbet styrker dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du bliver bedre rustet til at vælge uddannelse, og gennemføre den uddannelse du går i gang med.

Skolernes værksteder

En produktionsskole har flere værksteder, hvor der arbejdes med praktiske opgaver. Det er forskelligt, hvilke værksteder de enkelte produktionsskoler har. Det er en god idé, at du undersøger flere skoler for at se, hvilke værksteder de har. Du kan fx arbejde med træ, metal, tekstiler, køkken, gartneri, landbrug, sundhed, kontor, dekoration, butik og design samt det pædagogiske fagområde. Du kan også prøve grafik, video og multimedier eller teater og musik.

Undervisning i almene fag

På de fleste produktionsskoler kan du udover værkstedsundervisning også modtage undervisning i almene fag samt en række frivillige undervisningstilbud, som du kan vælge. Det kunne være et tilbud om dansk, matematik og engelsk eller andre skolefag. Nogle produktionsskoler tilbyder også undervisning for ordblinde og arbejder med forskellige læringsstile.

44

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal vurdere om du tilhører skolens målgruppe, inden du kan blive optaget på en produktionsskole. Du kan henvende dig til UU-Centeret i dit område eller kontakte en produktionsskole, som så kan hjælpe dig med at få en aftale med en UU-vejleder. Der er følgende optagelseskrav på en produktionsskole: n Du skal være under 25 år. n Du har opfyldt din undervisningspligt. n Du har ingen uddannelse, og du har ikke umiddelbart forudsætninger for at begynde på en uddannelse. n Eller du har afbrudt en ungdomsuddannelse. n Du skal have en målgruppevurdering fra din UU-vejleder.

Starttidspunkt og forløb

På produktionsskoler er der ingen bestemte optagelsestidspunkter. Du kan begynde, når du har brug for det, og du kan frit vælge skole, hvis skolen har en ledig plads. Dit ophold slutter, når du er klar til at gå videre i uddannelse eller arbejde. Du kan gå på produktionsskolen i op til et år med mulighed for forlængelse, hvis du har brug for det. Du får skoleydelse, når du er på skolen og deltager aktivt i undervisningen, og der kan søges rabat på transport. Du kan komme direkte fra folkeskolen, fra et job eller fra en afbrudt uddannelse. Sammen med din faglærer og skolens vejleder udarbejder du en plan over dit forløb på skolen. Skolens vejleder er altid til at tale med, hvis din plan skal rettes til i forhold til dine ønsker og muligheder efter produktionsskolen.

Forberedelse til erhvervsuddannelse

På produktionsskolen kan du forberede dig på den uddannelse, som du ønsker, på forskellige måder: n Praktik i en virksomhed inden for det fag, du interesserer dig for. n Kombinationsforløb som er korte meritgivende undervisningsforløb til erhvervsskolernes grundforløb. n Dele af erhvervsskolernes grundforløb kan gennemføres på produktionsskolen. n Nogle produktionsskoler tilbyder produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, hvor slutresultatet er det samme, som når uddannelsen gennemføres på en erhvervsskole og en virksomhed. n Et produktionsskoleforløb kan være et godt udgangspunkt for en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Mange produktionsskoler er uddannelsesansvarlige for EGU. n Undervisningen på produktionsskolen indgår i nogle tilfælde som dele af Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU).


Produktionsskoler

Uddannelsessteder

BILLUND Grindsted Produktionshøjskole

ESBJERG Esbjerg Forberedende Erhvervsskole

VARDE Produktionsskolen Varde

Tårnvej 135, 7200 Grindsted Tlf. 7532 4411

Darumvej 140, 6700 Esbjerg Tlf. 7612 3034

Hammeren 3, 6800 Varde Tlf. 7528 7722

www.gph.dk

www.efe.nu

prodvest.dk

ESBJERG Produktionsskolen Lustrupholm

VEJEN Produktionsskolen Vejen

Lustrupvej 4, 6760 Ribe Tlf. 75 411 611

Dalgas Allé 5, 6600 Vejen Tlf. 2222 9833

www.lustrupholm.dk

www.psvejen.dk

45


EGU

Evt. forperiode i praktik eller på produktionsskole (1-2 uger) 1. år 2. år

EKSEMPEL PÅ EGU-FORLØB Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

EGU-forløb: 2 år, som evt. kan udvides til 3 år Heraf skoleperiode: min. 20 uger/max. 40 uger

Erhvervsgrunduddannelse – EGU

Erhvervs-grunduddannelsen er et 2-3 årigt praktisk uddannelsesforløb for dig, der er mellem 16 og 30 år og ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Hvem kan starte på EGU?

EGU er for dig, som gerne vil arbejde praktisk og som helst vil have en kort uddannelse, hvor det praktiske arbejde er den største del af uddannelsen. EGU er til dig, som ikke vil have for meget teori, og som lærer bedst på små hold. Der er ingen særlige optagelseskrav. Du skal blot være færdig med at gå i folkeskolen eller tilsvarende.

Praktisk uddannelse

EGU indeholder meget praktik og kun lidt teori. Uddannelsen tilrettelægges specielt for dig, hvilket bl.a. betyder, at du selv kan være med til at planlægge og sammensætte uddannelsen. EGU består af perioder i praktik og perioder på skole. Uddannelsen varer normalt 2 år, men den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år.

KUU

Hvem kan starte på KUU?

Kombineret UngdomsUddannelse er for 15-24 årige, der ikke har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Man skal have

46

Hvordan optages du på EGU?

Før du kan begynde, skal du sammen med din vejleder udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

Hvad kan du efter EGU?

EGU giver mulighed for at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, og den giver dig bedre mulighed for at søge job inden for dit fag.

Få mere at vide om EGU

Hvis du er interesseret i at vide mere om EGU, kan du kontakte din uddannelsesvejleder eller Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, du bor i.

Kombineret UngdomsUddannelse – KUU

Uddannelsen varer 2 år, foregår på hold med fællesskab og giver titlen erhvervsassistent. Målet er, at eleverne efter endt uddannelse kan finde beskæftigelse som ufaglærte på det lokale eller regionale arbejdsmarked, derfor er uddannelsen tonet mod konkrete erhvervstemaer, der findes lokalt eller regionalt.

STU

I praktikperioderne lærer du forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Praktikken kan foregå i en eller flere virksomheder. Når du er i praktik, får du elevløn. Skoleperioderne skal i alt vare mellem 20 og 40 uger. Skoledelen består normalt af undervisningsdele fra forskellige skoletyper og andre uddannelser, fx VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler, handelsskoler eller tekniske skoler. I skoleperioderne får du skoleydelse.

afsluttet 9. eller 10. klasse, før man starter. Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen, og det er det lokale UU-center, der fordeler pladserne. Man skal derfor ikke ansøge gennem optagelse.dk, men gennem sin vejleder.

Hvor findes uddannelsen?

Billund: Grindsted Produktionshøjskole, www.gph.dk Esbjerg: Esbjerg Forberedende Erhvervsskole, www.efe.dk Produktionsskolen Lustrupholm, www.lustrupholm.dk Varde: Produktionsskolen Varde, www.kuu-svj.nu/ ehvervstemaer/kuu-center-varde/ Vejen: Produktionsskolen Vejen, www.psvejen.dk

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU

Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU, skal tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning har pligt til at give den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling om et uddannelsestilbud til kommunalbestyrelsen.

Der skal lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes eller værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.


Andre uddannelser Højskoler

Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 ½ og 19 år. Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måneder, virker afklarende, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor, hvis du har en uddannelsesplan. Se priser på den enkelte højskoles hjemmeside.

Højskolernes Hus Tlf. 3336 4040 E-mail: kontor@ffd.dk hojskolerne.dk

Efterskoler

Frie fagskoler

Efterskolernes Sekretariat

Tlf. 3311 1291 E-mail: hej@friefagskoler.dk friefagskoler.dk

Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, som har afsluttet 7. klassetrin. Her kan du få undervisning i skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse samt en lang række andre fag af kreativ eller praktisk art. Brobygning er obligatorisk i 10. kl. Nogle efterskoler tilbyder også et 11. skoleår. På efterskolen bor du sammen med elever og lærere, og et efterskoleophold varer et helt skoleår – typisk 40 uger. De fleste skoler opkræver elevbetaling pr. uge, men alle danske elever er sikret elevstøtte fra staten. Derfor bliver din egenbetaling mindre afhængig af husstandsindkomsten. Tag kontakt til den enkelte efterskole. To-sprogede elever kan søge stipendiat via vejlederen på grundskolen. Ansøgning om stipendiat kan findes på nedenstående hjemmeside. Der er efterskolernes dag med åbent hus over hele landet hvert år, sidste søndag i september. Men du har også mulighed for at kontakte skolerne og aftale et besøg. Tlf. 3312 8680 info@efterskoleforeningen.dk efterskole.dk

De 11 Frie Fagskoler i Danmark er åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse. De frie fagskoler tilbyder tre slags forløb: 10. klasse, Parat til Erhvervsuddannelse og STU. Skolerne tilbyder mange forskellige linjer inden for kreative og praktiske fag og underviser i så forskellige fag som mad, design, sundhed, tekstil, animation, musik, sport og friluftsliv. Fælles for alle skolerne er, at de underviser på en meget praktisk måde. Man lærer ikke kun med hovedet, men med hele kroppen, er mottoet. Det er et kostskoletilbud, om end det også i visse tilfælde er muligt at være dagelev. Derfor er en del af et ophold på en fri fagskole undervisning i alle aspekter af det voksne liv, såsom at vaske tøj, lave mad, lægge budget eller bare det at stå op om morgenen.

47


Andre uddannelser Fiskeriuddannelser

Maritime uddannelser

Fiskeriskolen, EUC Nordvest Ærøvej 9, 7680 Thyborøn Tlf. 9691 9230 fiskeri@eucnordvest.dk eucnordvest.dk/fiskeri

De maritime uddannelsesinstitutioner – finder du på worldcareers.dk

Uddannelser i Forsvaret

Team Danmark

Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postbox 145, 2700 Ballerup Tlf. 7281 9000 forsvaretsuddannelser.dk

teamdanmark.dk (under eksperter/karriere og uddannelse/ungdomsuddannelse)

Alle, der vil arbejde i fiskeriet, starter med et obligatorisk 3 ugers sikkerhedskursus. Herefter kan man tage fiskeriets 2-årige grunduddannelse, som veksler mellem praktik og skoleundervisning. Er du over 18 år, kan du arbejde som fisker umiddelbart efter, at du har gennemført sikkerhedskurset. Du har herfra mulighed for at videreuddanne dig til skipper af henholdsvis første eller tredje grad.

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine over 30 uddannelser mange muligheder for unge. Uanset hvilken retning du vælger, får du løn under uddannelsen.

De maritime uddannelser spænder fra videregående uddannelser så som skibsofficer og maskinmester til kortere uddannelser som skipper og til erhvervsuddannelser som skibsassistent og skibsmekaniker. Alle uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. HF-søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbereder dig til en karriere til søs.

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Ansøgningsfristen ligger som regel i februar på særligt skema. Team Danmark kræver aftale med godkendt specialforbund.

Billedkunstnerisk grundkursus – BGK Musikalsk grundkursus – MGK

Musikalsk grundkursus foregår på en musikskole. Der er både en klassisk og rytmisk linie. Du kan bruge kurset til at forbedre dine musikalske kvalifikationer, fx hvis du ønsker optagelse på en uddannelse ved et af musikkonservatorierne. Kontakt skolen for tilmeldings-oplysninger. Musikalsk Grundkursus – MGK musikalskgrundkursus.dk

48

Er du ung og arbejder seriøst med kunstneriske udtryksformer? Har du lyst til at få inspiration fra andre og fra professionelle kunstnere? Tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor billedkunst, arkitektur eller design på fx Kunstakademiet eller Danmarks Designskole? Så er BGK muligvis noget for dig. Kulturregion Sydvestjylland Kursusbyer: Esbjerg Kulturskole, Islandsgade 50, 6700 Esbjerg www.esbjergkulturskole.dk


Uddannelsesbyer i Sydvestjylland

UU Billund

UU-Varde

UU Esbjerg

UU Vejen

= Uddannelsesby

= UU-Center

49

Fp201617 sydvestjylland uu web  

Ungdomsuddannelse, gymnasie, erhvervsskole, unge, teknisk gymnasie, erhvervsgymnasiet, uddannelsesvalg, uddannelse, handelsgymnasie, STX, HH...

Fp201617 sydvestjylland uu web  

Ungdomsuddannelse, gymnasie, erhvervsskole, unge, teknisk gymnasie, erhvervsgymnasiet, uddannelsesvalg, uddannelse, handelsgymnasie, STX, HH...