__MAIN_TEXT__

Page 1

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

2016-2017

HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE !

FYN & LILLEBÆLT

UU LILLEBÆLT · UUO, ODENSE & OMEGN · UU SYDFYN


INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning

83

4Praktiske oplysninger 4 4Brug din vejleder 4-5 4Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning 6 4Uddannelsessystemet 7 4 Oversigt over uddannelsessteder 8-9 4Skills-Stafetten. En beskrivelse 10-11

Erhvervsuddannelser (EUD)

812

4 Optagelseskrav – Grundforløbene, adgangskrav – Hovedforløbene 12 4Adgangsveje, ansøgning, adgangsbegrænsning 12 4Uddannelsesplan, vejledning, uddannelsesgaranti, praktikplads 13 4Hovedforløb, trindelte uddannelser, løn og SU, links 13 4EUX – Gymnasialt niveau 14 4Talentspor – et særligt tilbud om skoleundervisning på højere niveau 14 4Erhvervsuddannelserne –inddeling, beskrivelse, varighed 15 4Teknologi, byggeri og transport (alfabetisk) 16-26 4Kontor, handel og forretningsservice (alfabetisk) 27 4Fødevarer, jordbrug og oplevelse (alfabetisk) 28-30 4 Omsorg, sundhed og pædagogik (alfabetisk) 31 Erhvervsuddannelsessteder 32-33

Gymnasiale uddannelser

4International Baccalaureate IB 4Studentereksamen STX 4Højere Handelseksamen HHX 4Højere Teknisk eksamen HTX 4Højere Forberedelseseksamen HF Gymnasier – uddannelsessteder

8 34

35 36 37 38 39 40-44

VUC 8 45 10. klasse 8 46-47 Produktionsskoler 8 48-49 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 8 50 Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) 8 50 Uddannelse for unge med særlige behov (STU) 8 50 Andre uddannelser 8 51-52

2

Udgivet af Ungdommens Uddannelsesvejledning på Fyn og i Lillebælt. Redaktion Det generelle indhold omkring vejledningen i denne del af hæftet er forestået af UURS (Region Sjælland), med Mai-Britt Buur (red.) og Ulla Petersen (ansv.). Fotos Alle anvendte billeder i denne del af hæftet: Jørgen Bentzen. Grafisk tilrettelæggelse Jan Haste. Oplag 18.000.


UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning UU byder velkommen til ”FREMTIDSPARAT” – Ungdomsuddannelser på Fyn og i Lillebælt 2016-2017

Til eleverne

Velkommen til hæftet ”Fremtidsparat – Ungdomsuddannelser på Fyn og i Lillebælt”. Uddannelse er i dag mere nødvendigt end nogensinde før for at få fodfæste på et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Nogle uddannelser forsvinder, nye opstår, indhold og krav ændres. Det kan derfor være vanskeligt at skaffe sig et ordentligt overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Hæftet er lavet for at skabe overblik over ungdomsuddannelserne på Fyn og i Lillebælt. Du kan sammenligne indhold og krav på de uddannelser, der interesserer dig. På de første sider finder du nyttige datoer, derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Til forældrene

Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler på Fyn modtager dette hæfte. Hæftet kan også læses online. Forældrene spiller en vigtig rolle, når de unge træffer deres uddannelsesvalg. Derfor opfordres I til at orientere jer i hæftet. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv var i uddannelse, og derfor er hæftet en rigtig god baggrund for samtalerne med jeres barn. Hvis dit barn er uddannelsesparat, er det nu dit ansvar, at ansøgningen til en ungdomsuddannelse bliver udfyldt og afsendt rettidigt. Du får information om processen direkte i din e-boks fra Undervisningsministeriet. Du kan også altid finde råd, hjælp og vejledning på ug.dk, hos Forældreguiden på facebook eller hos eVejledning.dk.

3


Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er 1. MARTS 2017

Brug vejledningen

Hvis du har brug for vejledning om valg af uddannelse og erhverv, er der mange kilder til hjælp. Uddannelsesguiden, ug.dk, bliver stadig udbygget med nye muligheder og eVejledning.dk er åben også om aftenen. UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning – sørger for god kollektiv vejledning til alle unge og individuel vejledning til alle, der ikke er umiddelbart uddannelsesparate. Danmark har et veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelses- og erhvervskarriere med en vejleder, enten personligt eller via eVejledning.dk. Er du under 25 år, kan du få vejledning hos din lokale UU. Formålet med vejledningen er, at du fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

15-17 åriges pligt til uddannelse

Er du 15-17 år har du pligt til at være i uddannelse eller en aktivitet, som sigter mod uddannelse. Du skal følge din uddannelsesplan. Kontakt din UU-vejleder, hvis den skal ændres, så den passer.

UU giver vejledning til 7 elever i 7.-9. klasse 7 elever der følger et 10. klassetilbud 7 unge under 25 år, som har brug for vejledning i forbindelse med uddannelse eller beskæftigelse. For kontakt til UU se side 5.

UU kan hjælpe dig, hvis du ikke umiddelbart er parat til uddannelse. Vi kan 7 7 7 7 7 7

afklare dine uddannelsesmuligheder oplyse dig om uddannelser og jobmuligheder give dig tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse udarbejde en plan for din fremtid afgøre om du kan komme på produktionsskole hjælpe dig med at få en mentor ved overgangen til ungdomsuddannelse.

Valget af uddannelsessted er frit, hvis der er plads. Som et led i at forlade grundskolen skal du lave en uddannelsesplan for din uddannelse efter grundskolen inden den 1. marts i 9. klasse. Men allerede i 8. klasse skal du angive et foreløbigt uddannelsesønske, og dine lærere skal i samarbejde med UU vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til dit ønske. I løbet af 9. og evt. 10. klasse kan du arbejde med din uddannelsesplan. Planen vil i 9. og 10. klasse være ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og skal sendes elektronisk til den først-prioriterede uddannelse gennem optagelse.dk.

Uddannelsesparathed

Alle elever skal fra 8. klasse have vurderet deres uddannelsesparathed i forhold til den uddannelse, de ønsker efter grundskolen. Det er en løbende proces, der har til formål at hjælpe med til at gøre alle parate til uddannelse

4

Brug vejledningen

efter grundskolen. Vurderingen sker ud fra dine faglige, personlige og sociale forudsætninger, der alle spiller en stor rolle for, at du kan fuldføre en ungdomsuddannelse. Derfor hænger vurderingen også tæt sammen med dine ønsker om uddannelse, og der sker en selvstændig vurdering for hvert ønske. 7 Når dine faglige forudsætninger vurderes, handler det om at undersøge, om du vil kunne følge med i de forskellige fag på ungdomsuddannelsen. I 8. klasse skal du have karakteren 4,0 i gennemsnit ved første standpunktsvurdering for at blive vurderet uddannelsesparat, uanset hvilken uddannelse du ønsker. 7 De sociale forudsætninger kan blandt andet handle om, hvor god du er til at være sammen med de andre i klassen og til at samarbejde. 7 De personlige forudsætninger kan handle om at kunne finde ud af at møde til tiden og være aktiv i timerne. Hvis du ikke er uddannelsesparat, vil der altid blive lavet en plan for, hvordan du kan få hjælp til at blive det. Hvis du og dine forældre er uenige i vurderingen efter 9. eller 10. klasse, kan I forlange, at vurderingen bliver afprøvet af et uddannelsessted, som udbyder den uddannelse, der er søgt. Vurderes du herefter uddannelsesparat, rettes din uddannelsesplan, og den sendes til det ansøgte uddannelsessted.

Mentor

Såfremt UU vurderer, at du har behov for støtte for at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp af en mentor. Det er en voksen, du kan tale med og få støtte fra i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Økonomi

Undervisningen er gratis. Du skal dog være opmærksom på, at du på nogle ungdomsuddannelser selv skal betale for nogle materialer og aktiviteter, fx redskaber, arbejdstøj og studieture. Vent med at købe til du er begyndt på skolen. Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Nærmere oplysninger kan findes på su.dk Du kan undersøge dine muligheder for at få rabat på din transport på: uddannelseskort.dk

Introduktionskurser for 8. årgang

UU planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne introduktionskurser for alle elever i 8. klasse. Introduktionskurserne foregår på et ungdomsuddannelsessted. Du skal prøve to uddannelser, og derudover skal alle deltage i en dag på den lokale erhvervsskole, fx Skills-Stafetten. Valg af introduktionskurser hænger sammen med de overvejelser, du har om din kommende ungdomsuddannelse, og formålet er:


7 at du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser og evt. uddannelsesstedet 7 at du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen 7 at du får et realistisk billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelsen 7 at du oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø.

Brobygning for 9.-10. årgang

7 at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse 7 at få oplysninger, som du kan bruge i din obligatoriske selvvalgte opgave OSO i 10. klasse 7 at opnå merit for et eller flere fag.

eVejledning

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, skal du i obligatorisk brobygning i 9. klasse på en ungdomsuddannelse efter aftale med din vejleder. I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst en uges brobygningsforløb. Hvis det ene forløb er på STX eller HF, skal du også i brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse (EUD) eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX).

Formålet med brobygningsforløb er at 7 du skal blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 7 udvikle dine faglige og personlige forudsætninger 7 motivere dig til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Brobygning giver dig mulighed for 7 selv at opleve studieforløbet ved at deltage i den faglige undervisning og møde elever og lærere 7 at gøre dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m.

Elever i grundskolen, der er vurderet uddannelsesparat, kan få vejledning om valg af ungdomsuddannelse via eVejledningen, evejledning.dk. Du kan chatte, maile, sms’e eller ringe alle ugens dage, også i weekenden. Du kan også finde dem på Facebook og dine forældre må også gerne henvende sig. Du kan også selv søge information om ungdomsuddannelser på Uddannelsesguiden, ug.dk. Uanset hvilke tanker, du gør dig om uddannelse og fremtiden, kan du vende dem med en eVejleder. Det er dig, der afgør, hvad du taler med e-vejlederen om, og du vælger selv, om du vil være anonym.

Vil du vide mere?

På Uddannelsesguiden, ug.dk, kan du få meget mere at vide om de enkelte uddannelser. Du kan også spørge din vejleder fra UU eller ungdomsuddannelsernes studievejledere. På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du også læse om de enkelte ungdomsuddannelser i dit område. Adresserne finder du i dette hæfte under de enkelte uddannelsessteder (side 32-33 og 40-44) og på side 8.

Her finder du din uddannelsesvejleder

Find en vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger nedenfor.

UU Lillebælt

Snaremosevej 110, 1. sal 7000 Fredericia Tlf. 7211 3461 info@uu-lillebaelt.dk uu-lillebaelt.dk

UUO, Odense & Omegn Tolderlundsvej 3, 3. sal, 5000 Odense C Tlf. 65 51 51 20 uuo@odense.dk uuo.dk

eVejledning

kontakt@evejledning.dk Tlf. og sms: 7022 2207 evejledning.dk

mandag-torsdag: kl. 10-22 fredag: kl. 10-20 lørdag-søndag: kl. 12-20

UU Sydfyn

Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø A. P. Møllersvej 37, 5700 Svendborg Tlf. 2331 4675 uusydfyn@svendborg.dk uusydfyn.dk

Brug vejledningen

5


Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning m.m. UDDANNELSESMESSER

LOKALE INFORMATIONSMØDER M.M.

”Ud i fremtiden” – for unge med særlige behov

UU Lillebælt

Torsdag 15. september 2016 kl. 9-17 i Dalum Hallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S ”Ud i fremtiden” – uddannelsesmesse for unge med særlige behov – vil præsentere undervisnings-, vejlednings- og ungdomsuddannelsestilbud inden for specialområdet. Yderligere information: udifremtiden.dk

”JUMP” – ta’ springet! – uddannelsesmesse for 8., 9. og 10. klasse

22. og 23. november 2016 i SPEKTRUM, DGI-Huset i Vejle. Tirsdag kl. 8-15 – med Elev & forældreaften kl. 17-20. Onsdag kl. 8-15 På JUMP kan elever fra 8., 9. og 10. klasse og deres forældre møde de gymnasiale ungdomsuddannelser, EUX (erhvervsgymnasial linje), efterskoler, high schools, sprogrejser, erhvervsskoler, 10. klasseskoler, produktionsskoler, SOSU, HF, søfart og landbrugsskoler. Messen tilbyder inspiration og afklaring. Yderligere information: jumpnu.dk

”Uddannelse Uden Grænser”

Danmarks største uddannelsesmesse vedrørende videregående uddannelser og karrieremuligheder. Tirsdag 10. og onsdag 11. januar 2017 kl. 8.30-16 Odense Congress Center. Onsdag 18. og torsdag 19. januar 2017 kl. 8.30-16 Scandinavian Congress Center, Aarhus. Onsdag 8. og torsdag 9. februar 2017 kl. 8.30-16 Bella Center, København. Yderligere information: uug.dk

I oktober og november afholdes ”Ung til Ung” aftener for elever i 8. klasse og deres forældre. Her møder I unge som er i gang med en ungdomsuddannelse og de vil fortælle om • De tekniske erhvervsuddannelser • Social- og sundhedsuddannelserne • De merkantile uddannelser • Det almene gymnasium • Handelsgymnasiet • Det tekniske Gymnasium Dato og tid får I på egen skole.

UU Odense & Omegn

Informationsmøder afholdes lokalt i de fem kommuner i UUO’s område. Arrangementerne vil løbende blive opdateret på UUO’s hjemmeside uuo.dk, hvor indhold, tid og sted vil blive præciseret. Det er en god idé at prioritere disse møder, hvor flere vejledere vil være til stede for at besvare spørgsmål.

UU Sydfyn

Lokale information’s arrangementer: Lørdag den 5. november afholdes Åben Virksomhed for alle 8.-10 klasser i Svendborg Kommune. Elever og forældre inviteres til at besøge virksomheder for der igennem, får indblik i hvilke fag der er repræsenteret, får en fornemmelse af hvad det kræver at være på en arbejdsplads, snuser til forskellige fag og de krav der stilles. Samme dag har erhvervsuddannelserne åbent hus, så kan man kombinere de to tiltag. Information om arrangementet og tilmelding: www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-og-skolen/ aaben-virksomhed

6


1. år

2. år

3. år

4. år

EUD – ERHVERVSUDDANNELSER – 4 HOVEDOMRÅDER TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

EUX er en mulighed sammen med mange erhvervsuddannelser – se mere side 14

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE

9. klasse

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

10. klasse

GYMNASIALE UDDANNELSER STX – Studentereksamen HHX – Højere Handelseksamen HTX – Højere Teknisk Eksamen HF

– Højere Forberedelseseksamen

ANDRE UDDANNELSER 1. år

2. år

3. år

4. år

Vejledning i overgangen mellem grundskolen og start på en ungdomsuddannelse: Hvis du ikke er kommet i gang med eller aldrig har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du kontakte UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning.

– Vejledning i forhold til gennemførelse af og skift mellem ungdomsuddannelserne: Ungdomsuddannelsernes vejledere. – Vejledning i forhold til videregående uddannelser: Studievalg Fyn. – ug.dk har oplysninger om alle uddannelser. eVejledning.dk kan kontaktes om alle uddannelser – se side 5.

7


Dalum Landbrugsskole

dalumlandbrugsskole.dk

Faaborg Gymnasium

faaborg-gym.dk X

HF & VUC FYN Faaborg

vucfyn.dk

HTX

HHX

HF

STX

Omsorg, sundhed og pædagogik

Kontor, handel og forretningsservice

Faaborg

X X

Fredericia EUC Lillebælt

eucl.dk

X X

Fredericia Maskinmesterskole

fms.dk

X

Fredericia Gymnasium

fredericia-gym.dk X X

IBC Fredericia Middelfart

ibc.dk

SOSU Fredericia-Vejle-Horsens fvh.dk X

X

X

X

Glamsbjerg Handelsgymnasiet Vestfyn

vestfyns.dk X

HF & VUC FYN Glamsbjerg

vucfyn.dk

Vestfyn Gymnasium

vestfyns-gym.dk X

Marstal Marstal Navigationsskole

marnav.dk

X

X X

HF & VUC FYN ÆRØ

vucfyn.dk

X

Middelfart

HF & VUC FYN Middelfart

vucfyn.dk

X

Middelfarts Gym og HF

middelfart-gym.dk

X

X

SOSU Middelfart

sosufyn.dk X

Nyborg

HF & VUC FYN NYBORG

vucfyn.dk

X

Nyborg Gymnasium

nyborg-gym.dk X X X

Tietgen Nyborg

nyborg-gym.dk X

Odense C

HF & VUC FYN Odense City Campus

vucfyn.dk

Odense Katedralskole

odensekatedralskole.dk X X

Social og sundhedsskole Odense City

sosufyn.dk

Tietgen Business

tietgen.dk/business/ X X

Syddansk Erhvervsskole

sde.dk

Fyns HF-kursus

vucfyn.dk/fynshfkursus X

Odense M Odense Tekniske Gymnasium otg.dk

X

X

X

X X X

Sct. Knud Gym og HF

sctknud-gym.dk

Syddansk Erhvervsskole

sde.dk

Odense NØ Mulernes Legatskole

X

X

X

mulerne-gym.dk X X

Odense S

Dalum Landbrugsskole

dalumlandbrugsskole.dk

Kold College

koldcollege.dk X

Odense SV

Social og sundhedsskolen Odense Syd sosufyn.dk

X X

Odense SØ Tornbjerg Gymnasium

tornbjerg-gym.dk X

Odense V Tietgen handelsgymnasium

tietgen.dk/handelsgymnasium X

Oure Oure kostgymnasium

oure.dk/kostgymnasium X

Ringe Midtfyns Gymnasium

mfg.dk X

Rudkøbing

HF & VUC FYN Langeland

vucfyn.dk

X

Svendborg

HF & VUC FYN Svendborg

vucfyn.dk

X

SOSU Svendborg

sosufyn.dk X

Svendborg Erhvervsskole

svend-es.dk

Svendborg Gym og HF

svendborg-gym.dk

Svendborg Handelsgym

svend-es.dk/handelsgymnasiet X

Svendborg Søfartsskole

svesoef.dk

Søndersø

HF & VUC FYN Søndersø

vucfyn.dk

8

Fødevarer, jordbrug og oplevelse

BY UDDANNELSESSTED (signatur) HJEMMESIDE

Teknologi, byggeri og transport

EUD hovedområder

Oversigt

X X X X X X

X

X

Nordfyns Gymnasium

nordfyns-gym.dk X

Ærø

HF & VUC FYN Ærø

vucfyn.dk/aeroe

X X


Uddannelsesbyer og UU-vejledningsområder Oversigten på disse sider er en liste over uddannelsesbyerne på Fyn og i Lillebælt. Listen giver et overblik over, hvilke uddannelser, der udbydes i de forskellige byer. Kortet viser de enkelte UU-centres vejledningsområder. De farvede bjælker til venstre repræsenterer hver en ungdomsuddannelse. X ud for de uddannelsessteder, der udbyder den pågældende uddannelsesretning/ hovedområde. Oversigt over 10. klasser (side 47), VUC (side 45) og produktionsskoler (side 49).

UU Lillebælt

UUO Odense & Omegn

UU Sydfyn

9


Et praktisk greb om tingene? – Skills-Stafetten Danmark har talent. Det er navnet på et TV-show, og det er ren underholdning. Men talent findes alle vegne, og når de mange unge talenter fra erhvervsuddannelserne dyster på faglig viden til DM i Skills, er det meget mere end underholdning, for produkterne er jo alt sammen noget, vi efterspørger i vores hverdag. Tilskuerne bliver tryllebundet af den dygtighed og fordybelse, de ser på. Især i de fag, hvor tilskueren selv har et meget direkte forhold til produktet, kok, tjener, bager, konditor, slagter, frisør, murer, gulvlægger osv. Danmark mangler håndværkere inden for rigtig mange af de over 100 erhvervsuddannelser, og desværre har der de sidste mange år været et fald i unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Det er ærgerligt, for en erhvervsuddannelse giver en direkte vej ind på arbejdsmarkedet og kan udvides senere hen. Mange unge ved ikke rigtigt hvad en erhvervsuddannelse er, og Skills-Stafetten er derfor en god mulighed for at prøve nogle praktiske færdigheder og få nogle billeder på nethinden.

Hvad er Skills-Stafetten?

Skills-Stafetten afvikles som en del af intro-kurserne til ungdomsuddannelser i efteråret i 8. klasse. Alle i 8. klasse deltager derfor i Skills-Stafetten sammen med deres lærer. Skills-Stafetten er en konkurrence på fingerfærdighed og samarbejde. Den foregår i hold på tre, som konkurrerer på tid med deres klassekammerater. Opgaverne er varierede, men alle vil få prøvet 6-7 forskellige fag. Det kan være at skifte hjul på

10


en bil, at flette hår på en model, at bage kringler, at lægge fliser, at stable mursten, at give støttestrømper på, at stable varer op og mange andre ting. Man oplever, hvilke færdigheder der kræves ved at prøve tingene af i virkeligheden, og samtidig finder man ud af, at koncentration og samarbejde får alting til at lykkes bedre.

Hvem vinder?

Hver dag i Skills-Stafetten vil have ca. 12 klasser som deltagere. Det hurtigste hold på dagen vinder, men da der er flere dage, findes der også et hold, der vinder den samlede Skills-Stafet. Dette hold bliver sammen med hele deres klasse inviteret med til FINALEN, som holdes i forbindelse med DM i Skills – næste gang er det i Gigantium i Aalborg.

Finalen i Skills-Stafetten

Finalen 2016 blev holdt ved DM i Skills i Fredericia, og der deltog 80 hold med deres klasser som heppekor. De kom fra hele landet – helt fra Bornholm kom der klasser. Finalisterne var fundet blandt de næsten 16.000 hold, der havde dystet ved de lokale Skills-Stafetter. Så der er kamp om finalepladserne. Til finalen sørgede en veloplagt Jacob Riising for at styre løjerne, da klassernes hold dystede mod hinanden på en scene i den store hal, mens et par tusind heppede på. Der var selvfølgelig gode præmier til de højst placerede hold. Var det noget? Så kæmp for det i 2017! Billederne er fra dette års finale, leveret af SkillsDanmark.

11


Erhvervsuddannelser – EUD Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser, mange af dem med specialer, så der er brug for mange forskellige talenter. Det vigtigste kendetegn ved uddannelserne er dog, at de alle foregår som en kombination af praktik i en virksomhed og erhvervsskoleforløb. Erhvervsuddannelser er grupperet i fire hovedområder og består af grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet er opdelt i 2 dele (GF1 og GF2) med en samlet varighed på 40 uger. På GF1 følger man en fagretning, hvor man introduceres til flere uddannelser. På GF2 starter en mere faglig specialisering, hvor der er fag der skal genneføres, for at kunne begynde på hovedforløbet. Se beskrivelsen af uddannelserne på de næste sider.

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE Grundforløbene GF1 og GF2

Kommer du fra 9. eller 10. klasse fra folkeskolen, består grundforløbet af to dele på hver 20 uger, GF1 og GF2. Du kan kun optages på GF1 én gang, og det skal ske senest i august året efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, ellers skal du starte direkte på GF2. GF2 kan du kun påbegynde tre gange – derefter skal du have en uddannelsesaftale for at kunne optages.

Optagelseskrav – Grundforløbene 7 Du skal have opfyldt undervisningspligten fra 9. eller 10. klasse, OG 7 du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve, OG 7 du skal være vurderet uddannelsesparat 7 er det mere end et år siden du sluttede skolen, starter du direkte på GF2. Opfylder du ikke disse betingelser, kan du optages på baggrund af en prøve og en samtale. Din skole og UU vurderer, om du er uddannelsesparat, eller om du skal modtage tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

Adgangskrav – Hovedforløbene

Der er adgangskrav til hovedforløbene – udover at der til de fleste uddannelser er krav om en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det betyder, at der til hver enkelt uddannelse er en række fag, på bestemte niveauer og med karakterkrav, der skal opnås på GF2, forud for optagelse på hovedforløbet.

Optag

Der er optag til GF1 i august og januar. Optag til GF2 er afhængig af det enkelte uddannelsessted. Fagretninger: Se Fagretningsnøglen på ug.dk.

12

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Adgangsveje

Du kan starte direkte på en erhvervsskole = skoleadgangsvejen, i en virksomhed = praktikadgangsvejen, eller du kan begynde i ny mesterlære. Se oversigten øverst side 11. Det særlige ved ny mesterlære er, at du helt eller delvist kan gennemføre dit grundforløb ude i en virksomhed (undtaget er følgende 13 uddannelser: elektriker, vvs-energi, film- og tv-produktionsuddannelsen, fotograf, web-integrator, laboratorietandtekniker, urmager, veterinærsygeplejerske, mejerist, byggemontagetekniker, skorstensfejer, flymekaniker og sikkerhedsvagt).

Ansøgning og ansøgningsfrister

For optag til august direkte fra grundskolen er ansøgningsfristen 1. marts. Ansøgningsfrister for øvrige optagelsestidspunkter – kontakt erhvervsskolen eller se på dens hjemmeside. Skoleadgangsvejen: Du skal benytte et ansøgningsskema til erhvervsuddannelserne, og vedlægge din uddannelsesplan. Ansøgningsskemaet findes på optagelse.dk. Er du under 18 år, og vurderet uddannelsesparat, har dine forældre ansvaret for at der udarbejdes en uddannelsesplan. Er du ikke vurderet uddannelsesparat, har UU ansvaret for uddannelsesplanen. Praktikadgangsvejen og ny mesterlære adgangsvejen: Disse adgangsveje kræver, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Uddannelsesaftalen er samtidig ansøgningen til uddannelsen der sendes til erhvervsskolen. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på praktikpladsen.dk. Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning.

Adgangsbegrænsning – GF2

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til GF2 – med mindre man har en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsningen er indført på de uddannelser, hvor søgningen er større end muligheden for at få en praktikplads eller en


skolepraktikplads. Hvis du uden held har prøvet at skaffe en Erhvervsuddannelser EUD uddannelsesaftale i en uddannelse med adgangsbegrænsning, kan du søge en kvoteplads. Du skal sende din ansøgning på optagelse.dk senest 1. marts. Antallet af kvotepladser varierer fra år til år, og der er tale om et begrænset antal pladser. Det er uddannelsesstedet, som vurderer ansøgerne til kvotepladserne og optager de bedst kvalificerede. På skolernes hjemmesider kan du se, hvad der lægges vægt på i ansøgningerne. Der er ingen garanti for, at du får en kvoteplads, selvom du søger. Du kan få mere vejledning på erhvervsskolen.

Uddannelsesplan og kontaktlærer

På grundforløbet får du en kontaktlærer, som er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. I skal sammen løbende vurdere dit uddannelsesforløb og tilrette din uddannelsesplan. Du kan læse mere om uddannelsesplan og kontaktlærer på elevplan.dk. Hvis du har dokumentation for faglige eller fysiske begrænsninger, kan du søge specialpædagogisk støtte på uddannelsesstedet.

Vejledning

Vejlederen på din erhvervsuddannelse tilbyder dig information og vejledning om bl.a.: n Optagelse n Uddannelsernes struktur og opbygning n Støttemuligheder n Praktikpladssøgning n Jobmuligheder Støtte til problemer af mere personlig karakter. Dette sker bl.a. gennem mentor- og kontaktlærerordningen. Desuden tilbyder erhvervsskolerne personlig og psykologisk rådgivning til de elever, der har behov for det.

Uddannelsesgaranti

Gennemfører du hele grundforløbet i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik, har du sikkerhed for at kunne gennemføre hele uddannelsen, hvis du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet, faglig mobilitet og aktiv praktikpladssøgning. Gennemfører du et grundforløb i en uddannelse, som ikke udbydes med skolepraktik – og du ikke efterfølgende finder en praktikplads – får du tilbud om optagelse på GF2 i en anden uddannelse, som udbydes med skolepraktik, med mest mulig merit for allerede gennemførte og beståede elementer. Dette tilbud gives højst to gange.

Praktikplads

Det er dig selv, som har ansvaret for at skaffe en praktikplads, men skolerne vil hjælpe dig med din søgning. På praktikpladsen.dk, kan du finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og du kan sende ansøgninger fra systemet til virksomheder, der ønsker elever.

Skolepraktik

Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grundforløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din uddannelse i skolepraktik, hvor den praktiske oplæring i virksomhed erstattes af praktisk oplæring på erhvervsskolen. I de fleste tilfælde kommer du også i praktik i en

Erhvervsuddannelser – EUD almindelig virksomhed, og ofte ender det med en aftale, så du afslutter din uddannelse i virksomheden. Du vil kunne se hvilke uddannelser, der har skolepraktik, og på hvilke skoler det foregår på ug.dk. Skolepraktikken begynder én måned efter afsluttet grundforløb. På mere end halvdelen af alle erhvervsuddannelser er der skolepraktik. For at komme i betragtning til skolepraktik, skal du opfylde de såkaldte EMMA-kriterier: Du skal være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og – ikke mindst – Aktiv praktikpladssøgende. Du vil blive indkaldt til en ”jobsamtale” på erhvervsskolen, hvor de fire kriterier vil danne grundlag for bedømmelsen. Vil du vide mere om skolepraktik, så kontakt erhvervsskolens praktikpladskontor for yderligere oplysninger.

Hovedforløb

Når du efter grundforløbet starter på din praktikplads eller skolepraktik, så er du i gang med hovedforløbet i din uddannelse. Hovedforløbet består af praktik i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder. Kravet til den afsluttende eksamen afhænger af den uddannelse, du er optaget på, kontakt erhvervsskolen for yderligere information. EUD-Nøglen på ug.dk er et værktøj, hvor du kan danne dig et overblik over, hvor i landet du kan tage hovedforløbet i den erhvervsuddannelse, du ønsker.

Trindelte uddannelser

Nogle uddannelser kan afsluttes på flere trin, det vil sige, at uddannelsen kan afsluttes på forskellige niveauer, som modsvarer dine forudsætninger og virksomhedens behov. Der kræves også uddannelsesaftale inden for trindelte uddannelser. Med en trindelt uddannelse kan du hurtigt komme ud på arbejdsmarkedet og tjene penge, og de faglige udfordringer passer måske bedre til dine ønsker. Du har mulighed for senere at tage hele uddannelsen på baggrund af din afsluttede trinuddannelse. Du kan se trinuddannelserne i oversigterne side 16-31.

Løn og SU

Hvis du tager praktikadgangsvejen, får du løn med det samme – også under dit grundforløb. Hvis du tager skoleadgangsvejen, får du først løn, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Er du over 18 år, kan du søge SU, hvis du ikke får lærlinge- eller elevløn. Du har mulighed for at modtage SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Se mere på su.dk

Se mere om erhvervsuddannelser

Relevante links for erhvervsrettede uddannelser: n elevplan.dk n ug.dk n praktikpladsen.dk n emu.dk/erhverv n FAGRETNINGSNØGLEN – på ug.dk om de enkelte uddannelsessteders fagretninger.

13


Adgang fra grundskolen

GF1 omfatter introducerende, bred og almen erhvervsfaglig undervisning inden for det valgte hovedområde. Du bliver løftet 2 niveauer i dansk og skal afslutte forløbet med en grundfagseksamen. Ved overgangen til GF2 kan du vælge at påbegynde en hvilken som helst

uddannelse uanset hvilken – dog ikke dem med adgangsbegrænsning. På GF2 arbejder du med uddannelsesspecifikke fag, som sikrer, at du kan optages på hovedforløbet inden for den valgte uddannelse. Du skal til en grundfagseksamen og GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve der skal bestås.

1. SKOLEADGANGSVEJEN – for unge direkte fra 9. eller 10 klasse – eller senest 1 år efter Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole

Grundforløb del 1

(alle udd. skole – 20 uger)

Grundforløb del 2

Hovedforløb

(alle udd. skole – 20 uger)

(praktik og skole)

2. PRAKTIKADGANGSVEJEN I virksomhed

Variabel ofte 3-6 mdr.

Grundforløb del 2

Hovedforløb

(skole – 20 uger)

(praktik og skole)

3. NY MESTERLÆRE I virksomhed op til 1 år

Hovedforløb

evt. supplerende skoleundervisning

(praktik og skole) Kilde: Undervisningsministeriet

EUX

Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole

EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. EUX indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til HF. Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, hvilket betyder at du bagefter kan enten arbejde som faglært eller læse videre på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. En erhvervsuddannelse med EUX består – med undtagelse af grund- og valgfag – af både praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse.

EUX – for unge direkte fra 9. eller 10 klasse, eller senest et år efter EUX Grundforløb del 1

EUX Grundforløb del 2

(tekniske udd. skole – 20 uger)

(tekniske udd. skole – 20 uger)

EUX Grundforløb del 1

EUX Grundforløb del 2

(merkantile udd. skole – 20 uger) (merkantile udd. skole – 20 uger)

TALENTSPOR

Talentspor er et særligt tilbud om skoleundervisning for elever i hovedforløbet, hvor en betydelig del og mindst 25 pct. foregår på højere niveauer end de obligatoriske. Talentsporet er et tilbud til elever, der har gennemført grundforløbet med et godt resultat og ønsker at følge uddannelsens skoleundervisning på dette høje niveau. Talentspor indeholder samme grund- og erhvervsfaglige fag og har samme varighed som den ordinære EUD

14

Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse. På de tekniske uddannelser med EUX-forløb, skal du være forberedt på, at du under uddannelsen skal lave mange lektier og aflevere opgaver, samtidig med, at du lærer de faglige færdigheder. På de merkantile uddannelser med EUX-forløb, er der ligeledes mange lektier og afleveringer, men i stedet for at have de gymnasiale fag fordelt gennem uddannelsestiden, gennemføres de i stedet i et EUX-studieforløb på 1 år, forud for hovedforløbet. Adgangskravene til EUX er en afsluttet 9./10.klasse samt adgangskravet på mindst 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik. Se hvilke uddannelser der har EUX, side 16 til 31.

Hovedforløb – uddannelsesbestemt længde (praktik og EUX-skole)

Erhvervsskole 1 år (EUX-studieforløb)

Hovedforløb 2 år (praktik og skole)

uddannelse. Hvilke fag talenteleverne skal tage på højere niveau er på forhånd defineret af det faglige udvalg. Det betyder, at der stilles skærpede krav til elevernes bredde og dybde af kompetencer i hovedparten af fagene. Formålet med talentsporet er netop at udfordre engagerede, ambitiøse og talentfulde elever, så de bliver så dygtige som muligt. Det er ikke alle uddannelser der har talentspor – se på side 16 til 31, hvilke uddannelser der har denne mulighed.


Erhvervsuddannelser – inddeling, beskrivelse, varighed Her er et alfabetisk, kort indeks over erhvervsuddannelserne. Farvesignaturen markerer hvilket EUD-hovedområde uddannelsen ligger under – og en mere udførlig beskrivelse med evt. trin og specialer findes på de følgende sider. (side 16-31). EUD kontor med specialer og finansuddannelsen kan kun tages som EUX-forløb.

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

UDDANNELSE SIDE Anlægsgartner (også som EUX) 28 Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (også som EUX) 16 Autolakerer (også som EUX) 16 Automatik- og procesuddannelsen (også som EUX) 16 Bager og konditor (også som EUX) 28 Bek lædningshåndværker 16 Beslagsmedeuddannelsen 16 Boligmonteringsuddannelsen 16 Buschauffør i kollektiv trafik 16 Byggemontagetekniker 17 Bygningsmaler (også som EUX) 17 Bådmekaniker 17 CNC teknikuddannelsen 17 Cykel- og motorcykeluddannelsen 17 Data- og kommunikationsuddannelsen (også som EUX) 17 Detailhandeluddannelsen med specialer (også som EUX) 27 Detailslagter 28 Digital media 17 Dyrepasser (også som EUX) 28 Ejendomsservicetekniker 17 Elektriker (også som EUX) 18 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (også som EUX) 18 Elektronikoperatør 18 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (også som EUX) 18 Ernæringsassistent (også som EUX) 28 Eventkoordinator uddannelsen (også som EUX) 27 Film – og TV-produktionsuddannelsen 18 Finansuddannelsen (kun som EUX) 27 Finmekanikeruddannelsen 18 Fitnessinstruktør 31 Flymekaniker 18 Forsyningsoperatør 19 Fotograf 19 Frisør (også som EUX) 31 Frontline pc-supporter 19 Frontline radio-tv-supporter 19 Gartner (også som EUX) 28 Gastronom 29 Glarmester 19 Grafisk tekniker 19 Guld- og sølvsmedeuddannelsen 19 Greenkeeper (også som EUX) 29 Handelsuddannelsen med specialer (også som EUX) 27 Havne- og terminaluddannelsen 19 Hospitalsteknisk assistent (også som EUX) 31 Industrioperatør 20 Industrislagter 29 Industriteknikeruddannelsen (også som EUX) 20 Karrosseriuddannelsen (også som EUX) 20 Kontoruddannelsen med specialer (kun som EUX) 27 Kosmetiker (også som EUX) 31 Køletekniker 20

UDDANNELSE SIDE Laboratorietandtekniker (også som EUX) 20 Lager- og terminaluddannelsen 20 Landbrugsuddannelsen (også som EUX) 29 Lastvognsmekaniker (også som EUX) 20 Lufthavnsuddannelsen 21 Maritime håndværksfag 21 Maskinsnedker (også som EUX) 21 Mediegrafiker 21 Mejerist 29 Metalsmed 21 Modelsnedker 21 Murer (også som EUX) 21 Olief yrstekniker 21 Ortopædist 22 Overf ladebehandler 22 Personvognsmekaniker (også som EUX) 22 Plastmager (også som EUX) 22 Procesoperatør (også som EUX) 22 Produktør 22 Pædagogisk assistentuddannelse (også som EUX) 31 Receptionist 29 Redderuddannelsen 22 Serviceassistent 23 Sik kerhedsvagt 23 Skibsmekaniker 23 Skibsmontør (også som EUX) 23 Skiltetekniker (også som EUX) 24 Skorstensfejer 24 Skov- og naturtekniker (også som EUX) 29 Smed (også som EUX) 24 Snedker (også som EUX) 24 Social- og sundhedsuddannelsen (også som EUX) 31 Stenhugger (også som EUX) 24 Stuk katør 24 Støberitekniker 25 Tagdæk ker 25 Tandk linikassistent 31 Tarmrenser 30 Teater-, udstillings- og eventtekniker 25 Teknisk designer 25 Teknisk isolatør (også som EUX) 25 Tjener 30 Togk largøringsuddannelsen 25 Træfagenes byggeuddannelse (også som EUX) 25 Turistbuschauffør 26 Urmager 26 Vejgodstransportuddannelsen 26 Veterinærsygeplejerske 30 Vindmølleoperatør 26 VVS-energiuddannelsen (også som EUX) 26 Værktøjsuddannelsen (også som EUX) 26 Web-integrator 26

15


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Som brolægger lægger du brosten og fliser på fortov, i gågader, på torve og i indkørsler. Anlægs- og bygningsstruktørerne bygger veje, bygninger og broer i beton.

n

Brolægger

4 år 6 mdr.

x

x

n

Anlægsstruktør

4 år 6 mdr.

x

x

n

Bygningsstruktør

4 år 6 mdr.

x

x

n

Autolakerer

4 år 3-9 mdr.

x

x

n

Automatikmontør

2 år 6 mdr.

n

Automatiktekniker

4 år 6 mdr.

x

x

n

Automatiktekniker/ elevator

4 år 6 mdr.

x

x

n

Automatiktekniker/ elektro

4 år 6 mdr.

x

x

n

Beklædningshåndværker

3 år 6-10 mdr.

ag

n

Tekstil-og beklædningsassistent

2 år 6-8 mdr.

ag

n

Beslagsmed

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Autosadelmager

4 år 6 mdr.

is

n

Gardindekoratør

3 år 3 mdr.

is

n

Møbelpolstrer

4 år 6 mdr.

is

n

Buschauffør

2 år

is

n

Buschauffør i kollektiv trafik

3 år 6 mdr.

is

n

Kørselsdisponent

5 år

is

Autolakerer Lær om farver og lak, at genskabe en bestemt farve ved reparation og betjening af værktøj og maskiner.

Automatik- og procesuddannelsen Du arbejder med automatik i industrien. Det kan være, hvordan man sætter en maskine op til produktion, og hvordan man finder fejl, reparerer og vedligeholder de forskellige dele af maskinen.

Beklædningshåndværker Beklædningshåndværkeren udfører designerens idéer. Det kan være inden for alt fra pelse til sportstøj og kjoler. Du lærer sytekniker og at arbejde med mønstre, modeller og it-værktøjer.

Beslagsmedeuddannelsen Du lærer at håndsmede hestesko og at sko heste. Du lærer at beskære hestens hove, at tage mål, at udføre smedearbejdet og slå skoene på.

Boligmonteringsuddannelsen Uddannelsen har tre specialer. Som møbelpolstrer polstrer du møbler og sætter betræk på. Som autosadelmager fremstiller du sæder og monterer loft- og vægbeklædning i biler. Som gardindekoratør syr og opsætter du gardiner.

Buschauffør i kollektiv trafik På uddannelsen lærer du at køre bus på en hensynsfuld, økonomisk og forsvarlig måde. Du tager de kørekort og certifikater jobbet kræver, og du får viden om god kundeservice.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

16


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Byggemontagetekniker Opsæt lettere bygningselementer, vægge af gipsplader og lette loftskonstruktioner.

n

Byggemontagetekniker

1 år 11 mdr.

sb

n

Bygningsmaler

4 år 3-6 mdr.

n

Bådmekaniker

4 år 6 mdr.

ag

n

Bådassistent

2 år 6 mdr.

ag

n

CNC-tekniker

3 år

ag

n

CNC-assistent

2 år

ag

n

Cykelmekaniker

3 år 9 mdr.

n

Cykelmontør

2 år

n

Knallertmekaniker

3 år 3 mdr.

n

Motorcykelmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Datatekniker - infrastruktur

5 år 6 mdr.

x

x

n

Datatekniker - programmering

5 år 6 mdr.

x

x

n

It supporter

3 år

n

Teleinstallationstekniker

3 år 6 mdr.

n

Telesystemtekniker

4 år 6 mdr.

n

Multimedie animator

3 år 6 mdr.

is

n

Multimedie integrator

3 år 6 mdr.

is

n

Ejendomsservicetekniker

3 år 9 mdr.

Bygningsmaler Et gammelt håndværk, men også nye materialer og teknikker, som skal læres at kende. Alle faser og teknikker læres.

x

x

Bådmekaniker Du arbejder med fritidsbåde og mindre erhvervsbåde, både håndværksmæssigt og inden for salg og service.

CNC teknikuddannelsen Lær at arbejde med cnc-maskiner (computerstyrede maskiner til metalbearbejdning). Du lærer at dreje, fræse og bore, og du lærer at programmere maskinerne.

Cykel- og motorcykeluddannelsen Du reparerer og vedligeholder cykler, knallerter og motorcykler. Du arbejder med værktøj og maskiner. Kundebetjening er også et vigtigt emne.

Data- og kommunikationsuddannelsen Du arbejder med it-systemer inden for kontorområdet. Du får en viden om computerteknologi, databaser, fejlfinding og meget andet. Du lærer også om systemernes betydning for virksomheden.

x

Digital media Du arbejder med skærmgrafik, med lyd og billede, indlægger video og 3D-animation. Web-løsninger og interaktive systemer er væsentlige områder.

Ejendomsservicetekniker På uddannelsen lærer du at vedligeholde bygninger og tekniske anlæg. Du lærer desuden at lave mindre reparationer. Du skal også kunne hjælpe beboere og andre brugere af bygninger og ejendomme på en god måde.

x

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

17


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

x

TALENT SPOR

Elektriker Du reparerer og installerer store og små elektriske anlæg og fx computerstyrede elsystemer. Du kan både komme til at arbejde hjemme hos private kunder og i store virksomheder.

n

Elektriker 1

4 år 6 mdr.

n

Elektriker 2

5 år

n

Installationsmontør

3 år

n

Elektronikfagtekniker

4 år 6 mdr.

n

Elektronisk udviklingstekniker

5 år 6 mdr.

n

Medicotekniker

5 år 6 mdr.

n

Radio-/TV fagtekniker

4 år 6 mdr.

n

Elektronikoperatør

2 år 6 mdr.

n

Entreprenørmaskinmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Kranmekaniker

3 år 7 mdr.

n

Landbrugsmaskinmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Landbrugssmed

4 år 6 mdr.

n

Materielmekaniker

2 år 6 mdr.

n

Personlift mekaniker

4 år 6 mdr.

n

Film og TV-assistent

3 år

is

n

Film-og TV-produktionstekniker

5 år 6 mdr.

is

n

Finmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Finmekanikerassistent

2 år

n

Låsesmed

4 år 6 mdr.

n

Våbenmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Flyelektronik

5 år 6 mdr.

is

n

Flyteknik

5 år

is

x

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Du fremstiller og reparerer elektronisk udstyr fx radioudstyr, pc-udstyr.

x

Elektronikoperatør På uddannelsen lærer du at producere industriel elektronik (fx styring til maskiner og telekommunikationsudstyr). Du får kendskab både til planlægning af produktion og til arbejde, som kan være at lave præcisions- lodning og montere printkort.

is

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Du vedligeholder og reparerer enten entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner, fx bulldozere, rendegravere, forskellige slags motorer, halmpressere eller mejetærskere.

x

x

x

x

Film – og TV-produktionsuddannelsen Du arbejder bag kameraet eller foran mixerpultene. Du optager, bearbejder og afvikler tv- og videoproduktioner.

Finmekanikeruddannelsen Som finmekaniker lærer du at fremstille og reparere den fine mekanik i fx måleinstrumenter, våben eller låse. På uddannelsen lærer du at bore, fræse, svejse og lodde de små elementer i finmekanikken.

Flymekaniker Vedligehold og reparation af fly, både mekanisk og elektronisk. Med piloter og flyveledere sikrer du en sikker flyvetur.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

18


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Forsyningsoperatør Reparerer og vedligeholder forsyningsnettet – gas, vand og el. Bruger overvågnings- og måleudstyr og hjælper kunder.

n

Forsyningsoperatør

2 år 6 mdr.

is

n

Fotograf

5 år

is

n

Frontline PC-supporter

2 år 6 mdr.

ag

n

Frontline radio-tv-supporter

2 år 6 mdr.

ag

n

Alubygger

4 år 8 mdr.

x

n

Glarmester

4 år 8 mdr.

x

n

Grafisk Tekniker

3 år 6 mdr.

ag

n

Bestiksølvsmed

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Butiksguldsmed

2 år 6 mdr.

ag/is

n

Ciselør

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Guldsmed

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Korpussølvsmed

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Ædelstensfatter

3 år 6 mdr.

ag/is

n

Havne- og terminalarbejder

3 år

is

n

Havnemedhjælper

2 år

is

Fotograf Du laver alt med fotografi og levende billeder. Det er både portrætter, reklamefotos, film og video. Du lærer om den nyeste teknik, og du kan bl.a. specialisere dig inden for reklamefoto, portræt og klinisk fotografering.

Frontline pc-supporter Opsætning af pc’er, installering og opgradering af software. Arbejde med servere, netværk, sikkerhed og at vejlede brugere.

Frontline radio-tv-supporter Du opsætter og udfører mindre reparationer på videoer, dvd’er, radio- og tv-apparater og lignende.

Glarmester Tilskære, slibe og polere alle mulige forskellige typer glas. Monterer ruder i vinduer og døre, biler og indramme billeder.

Grafisk tekniker Du lærer alle faser i trykningen af aviser, blade, bøger, plakater, frimærker og pengesedler. Du arbejder med små simple en-farvemaskiner og rotationsmaskiner så store som huse.

Guld- og sølvsmedeuddannelsen Du lærer at lave kunsthåndværk i ædle metaller som guld, sølv og platin. Du får viden de forskellige metaller, og om hvordan man bearbejder dem. Du arbejder både med værktøj og med maskiner.

Havne- og terminaluddannelsen Du lærer at håndtere, laste og stuve varer, gods og materialer i terminalen og på skibene. Du lærer at køre gaffeltruck. Du arbejder i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner m.m.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

19


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Industrioperatør Du lærer om produktion i industrien. Styring og tilsyn med maskiner i industrianlæg er vigtige emner. Du lærer også at arbejde med avancerede it-systemer.

n

Industrioperatør

2 år

n

Industrioperatør produktivitet

2 år 8 mdr.

n

Industriassistent

2 år 6 mdr.

n

Industritekniker – maskin

4 år

n

Industritekniker – produktion

4 år 5 mdr.

n

Karrosseribygger

4 år 6 mdr.

x

n

Karrosseriopretter

4 år 6 mdr.

x

n

Karrosserismed

4 år

n

Kranfører

3 år 6 mdr.

is

n

Kørselsdisponent

5 år

is

n

Lastbilchauffør med kran

2 år

is

n

Køletekniker

4 år 6 mdr.

n

Køleassistent

2 år 6 mdr.

n

Laboratorietandtekniker

4 år 6 mdr.

n

Lagermedhjælper

2 år

n

Lager og logistik

3 år 6 mdr.

n

Lager- og terminaldisponent

5 år

n

Lager og transport

3 år 6 mdr.

n

Lastvognsmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Lastvognsmontør

2 år 6 mdr.

Industriteknikeruddannelsen Uddannelsen industriteknik er den moderne uddannelse til maskinarbejder. Mange maskiner og anlæg er computerstyrede, så du skal både lære at programmere og at skære gevind og fræse.

x x

x x

Karrosseriuddannelsen Bygning og reparation af bildele som karrosserier, førerhuse og bildøre. Du svejser og arbejder i de forskellige materialer. Du beregner pris og laver skadesrapporter.

Kranfører På uddannelsen lærer du dels at køre lastbil med kran, dels at betjene forskellige typer af kraner. Du får også viden om, hvordan du efterser og vedligeholder kranen og det øvrige transportmateriel.

Køletekniker En køletekniker arbejder med køle- og klimaanlæg. Du lærer at rådgive kunden og at installere, vedligeholde og reparere anlægget. Du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg.

Laboratorietandtekniker Under uddannelsen lærer du at lave løse proteser til patienter, der mangler nogle af deres tænder. Du lærer også at lave kunstige tænder, broer og kroner, som skal sidde fast i munden.

x

ag

Lager- og terminaluddannelsen På uddannelsen lærer du at arbejde på et lager. Du lærer at modtage, registrere og udlevere varer. Du får kendskab til forskellige edb-systemer, og du tager kørekort til gaffeltruck.

Lastvognsmekaniker Reparation og vedligehold af lastbiler og påhængsvogne. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer

x

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

20


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Lufthavnsuddannelsen På uddannelsen lærer du arbejdsgange og sikkerhedsrutiner i forbindelse med flytrafik. Du får viden om internationale forhold, og du lærer at afmærke og transportere godset til og fra fly og at stuve det korrekt.

n

Lufthavnsoperatør

3 år 6 mdr.

is

n

Transportarbejder i lufthavn

2 år

is

n

Bådebygger

4 år 6 mdr.

is

n

Sejlmager

4 år 6 mdr.

is

n

Maskinsnedker

4 år 3 mdr.

n

Prod. ass. – døre & vinduer

2 år 6 mdr.

n

Prod. ass. – møbel

2 år 6 mdr.

n

Mediegrafiker

4 år 5 mdr.

ag

n

Gravør

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Jern og metalsliber

2 år

ag/is

n

Metaltrykker

4 år

ag/is

n

Modelsnedker

4 år 6 mdr.

ag/is

n

Murer

4 år 5 mdr.

n

Oliefyrstekniker

2 år 6 mdr.

Maritime håndværksfag Som bådebygger lærer du at bygge skibe og både i træ og glasfiber. Som sejlmager lærer du at lave sejl, markiser og presenninger. Du lærer også at lave riggerarbejde med tov og wirer.

Maskinsnedker Brug og vedligehold maskiner til bearbejdning af træ, fx til møbler, gulve og døre. Der arbejdes med møbler og byggeri.

x

x

Mediegrafiker Du sætter tekst og billeder op via dtp-programmer (DeskTop Publishing-programmer) og får dem til at passe ind i layoutet. Du arbejder både med trykte og digitale medier.

Metalsmed På uddannelsen lærer du om metallers egenskaber. Afhængigt af speciale lærer du at forme, slibe, dekorere og lave mønstre i metalgenstande ved hjælp af forskellige teknikker.

Modelsnedker På uddannelsen lærer du at udarbejde modeller af støbeforme i træ eller plast. Støbeformen skal bruges til fx at fremstille skibsskruer eller maskindele. Du lærer, hvordan man vælger de rigtige materialer og arbejdsmetoder.

Murer Lær at bygge mure, pudse facader og lægge tagsten. Sæt fliser på væg og gulv.

x

Oliefyrstekniker På uddannelsen lærer du at installere og reparere mindre oliefyrsanlæg, kedler og fx varmluftovne. Du lærer også at foretage servicebesøg og at rådgive kunder.

is

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

21


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Ortopædist Du lærer at lave hjælpemidler til handicappede, fx bandager, krykker, kunstige arme og ben. Du bruger forskellige materialer som plast, træ og læder. Du lærer også at tilpasse protesen til den enkelte bruger.

n

Ortopædist

4 år

is

n

Overfladebehandler

2 år 6 mdr.

n

Overfladebeh. – komponenter

3 år 6 mdr.

n

Overfladebeh. – konstruktion

3 år 6 mdr.

n

Personvognsmekaniker

4 år 6 mdr.

n

Personvognsmontør

2 år 6 mdr.

n

Plastmager – hærdeplast

4 år 6 mdr.

x

n

Plastmager – termoplast

4 år 6 mdr.

x

n

Plastmedhjælper

2 år 6 mdr.

n

Specialist i plastproduktion

5 år 6 mdr.

n

Procesarbejder

2 år 6 mdr.

n

Procesoperatør

4 år 6 mdr.

n

Produktør

2 år

ag

n

Ambulanceassistent

3 år 5 mdr.

is

n

Autohjælp

2 år 5 mdr.

is

Overfladebehandler På uddannelsen lærer du at overfladebehandle produkter og konstruktioner. Lakering, galvanisering og metallisering er tekniske metoder, der bruges til at styrke og rustbeskytte.

Personvognsmekaniker Reparation og vedligehold af personbiler. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer.

x

x

Plastmager Du lærer at producere ting af plast (plastic) i alle former og størrelser. Du får teoretisk og praktisk viden, så du kender hele arbejdsprocessen, og du lærer at styre et produktionsanlæg.

Procesoperatør På uddannelsen lærer du om produktionsprocesser i industrien. Du bliver fortrolig med produktionsforløbet i forbindelse med fremstilling af mad, medicin eller maling. Du lærer at sikre, at produktionen bliver økonomisk og effektiv.

x

Produktør Du lærer at arbejde med produktion i industrien, at tilse og passe maskiner og anlæg. Du får også viden om, hvordan man sikrer kvaliteten. Ser på enkle tekniske tegninger og interne lagerfunktioner.

Redderuddannelsen Du lærer at redde mennesker, dyr og ejendom. Du får kendskab til mange typer nødhjælp, fx at slukke brande, være med i ambulancen, få kvæstede folk ud af en bil og få fjernet ødelagte biler fra vejen.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

22


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Serviceassistent Uddannelsen er bred. Du lærer de mange forskellige serviceopgaver, som du kommer til at løse i en virksomhed eller på hospital. Det kan fx være rengøring, kontorhjælp, kantinearbejde eller transport af patienter.

n

Rengøringstekniker

2 år

n

Serviceass. – hospitalsservice

2 år 6 mdr.

n

Serviceass. – virksomhedsservice

2 år 6 mdr.

n

Sikkerhedsvagt

2 år

is

n

Skibsmekaniker

3 år 9 mdr.

is

n

Industrimontør

3 år

n

Skibsmontør

4 år 6 mdr.

Sikkerhedsvagt Du lærer at lægge mærke til detaljer og til folks adfærd. Du lærer også at handle rigtigt i en nødsituation og at sørge for ro og orden. Du skal og så kunne rapportere dine iagttagelser.

Skibsmekaniker På uddannelsen lærer du at vedligeholde og reparere de mange tekniske anlæg og maskiner ombord. Det er skibets hovedmotor, pumpesystemer, kølesystemer og maskiner til losning og lastning.

Skibsmontør Uddannelsen går ud på at reparere og udskifte maskineri på fx fiskekuttere, coastere og andre mindre fragtskibe. Du lærer at arbejde med håndværktøj og at bore, slibe, dreje, håndlodde og svejse.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

23


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

n

Skiltetekniker

4 år 3 mdr.

x

x

n

Kedelanlægstekniker

2 år

is

n

Skorstensfejer

4 år 6 mdr.

is

n

Energiteknik (VVS)

4 år 6 mdr.

n

Klejnsmed

4 år 6 mdr.

n

Smed – bearbejdning

2 år 6 mdr.

n

Smed – maritim

4 år 6 mdr.

n

Smed – rustfast

2 år 6 mdr.

n

Svejser

3 år

n

Bygningsmontør

4 år 3 mdr.

n

Bygningssnedker

4 år 3 mdr.

x

x

n

Møbelsnedker

4 år 3 mdr.

x

x

n

Orgelbygger

4 år 3 mdr.

x

x

n

Træoperatør – døre og vinduer

2 år 6 mdr.

x

n

Træoperatør – møbel

2 år 6 mdr.

x

n

Stenhugger

4 år 5 mdr.

n

Stukkatør

4 år 3 mdr.

Skiltetekniker Håndværk, teknik og design er alle vigtige. Du arbejder med hænderne og med computer. Du producerer skilte ved hjælp af mange forskellige teknikker og til mange formål.

Skorstensfejer Rens kedler, skorstene og rørsystemer. Lær om fyringssystemer og brændsel, mål og kontrolér varmesystemer.

Smed Du lærer at arbejde med metal – bl.a. at svejse, bukke, bore, fræse, dreje og skære gevind. Du kommer til at producere og samle forskellige dele til fx maskiner og anlæg, som du også installerer.

x

x

x

x

Snedker Arbejd med træ, både som håndværk og på maskiner. Lær om forskellige træsorter og vedligehold af maskinerne.

x

Stenhugger Kløv og tilpas stenblokke. Lær om stenarter og deres behandling, skrift og stilarter og at hugge skrifttegn. Lær om gravsten og bygningsudsmykning.

x

x

is

x

is

Stukkatør Restaurér og lav stukudsmykninger på lofter og vægge i gips eller kalk og figurer i beton. Lær håndværkets teknikker.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

24


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Støberitekniker Du lærer at konstruere, designe og støbe metalgenstande efter arbejdstegninger. Du lærer om forskellige former for støberiarbejde.

n

Sandstøbning

4 år

is

n

Støberiassistent

2 år 6 mdr.

is

n

Støbning i permanente forme

4 år

is

n

Tagdækker

3 år 9 mdr.

n

Eventtekn. (audioteknik)

4 år 6 mdr.

ag

n

Eventtekn. (illuminationsteknik)

4 år 6 mdr.

ag

n

Produktionsassistent

2 år 6 mdr.

ag

n

Teatertekniker

4 år 6 mdr.

ag

n

Udstillingstekniker

4 år 6 mdr.

ag

n

Bygge og anlæg

3 år 6 mdr.

n

Industriel produktion

3 år 6 mdr.

n

Teknisk isolatør

4 år

n

Klargøring og rangering af godstog

2 år 2 mdr.

is

n

Klargøring og rangering af personstog

2 år

is

n

Gulvlægger

4 år 6 mdr.

x

n

Tækkemand

4 år 6 mdr.

x

n

Tømrer

4 år 6 mdr.

x

Tagdækker Læg alle slags tage – dog ikke tegltage. Vedligehold og restaurér forskellige typer af tag. Du arbejder i højden.

x

Teater-, udstillings- og eventtekniker Arbejder med teknik, der indgår i udstillinger og på teaterscener. Du fremstiller dekorationer og arbejder med lyd og lys og bruger de forskellige faste installationer.

Teknisk designer Du lærer at løse tekniske problemer ved hjælp af tegneprogrammer på computeren. Du beregner, konstruerer, fremstiller dokumentation og bruger multimedieteknikker.

Teknisk isolatør Du lærer at isolere for kulde, varme, lyd og vibrationer. Samt opmåling og montage af fx mineraluld og aluminiumsplader.

x

x

Togklargøringsuddannelsen Du lærer at tjekke, at teknik, service og sikkerhed er i orden omkring de læssede godstog. Du lærer også at udskifte dele og at læsse og losse togvogne med gaffeltruck og lastbil.

Træfagenes byggeuddannelse Arbejd med, hvordan man laver byggekonstruktioner i træ, aluminium m.m.

x

x

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

25


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER – ALFABETISK

TALENT SPOR

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

n

Kørselsdisponent

4 år 6 mdr.

n

Turistbuschauffør

3 år

n

Urmager

4 år

n

Chauffør med speciale

3 år 6 mdr.

is

n

Kørselsdisponent

5 år

is

n

Lastbilchauffør

2 år

is

n

Mekanik og montage

2 år 6 mdr.

is

n

Vingeproduktion

2 år 6 mdr.

is

n

Ventilationstekniker

4 år 6 mdr.

n

VVS – blikkenslager

4 år 6 mdr.

n

VVS – energispecialist

4 år 6 mdr.

n

VVS – installationstekniker

4 år 3 mdr.

n

Værktøjsmager

4 år 6 mdr.

n

Værktøjstekniker

5 år 6 mdr.

n

Web – integrator

2 år 3 mdr.

EUX

Turistbuschauffør Turistbuschauffører kører turistbus både i Danmark og til turistmål i udlandet. På skolen lærer du at køre bus og får viden om, hvordan du som chauffør gennemfører en turistbustur.

Urmager Du reparerer mekaniske og elektroniske ure. Du lærer at arbejde præcist med de ofte små dele, at betjene og rådgive kunder.

x

Vejgodstransportuddannelsen På uddannelsen lærer du at køre lastvogn, kranbil og tankbil. Du lærer også om sikkerhedsbestemmelser, vedligeholdelse og internationale forhold.

Vindmølleoperatør På uddannelsen lærer du at montere, vedligeholde og reparere vindmøller. Du beskæftiger dig både med dieselmotorer, elektriske systemer og hydraulik.

VVS-energiuddannelsen Installer og vedligehold fx vand- og varmeanlæg. Tegn og beregn en rørinstallation. Lav forskellige former for svejsning.

x

x

x

x

Værktøjsuddannelsen På uddannelsen lærer du at lave støbeforme til at masseproducere ting i plastic eller metal. Det kan fx være forme til telefoner eller stikkontakter i plastic eller fx forme til lynlåse eller bildele i metal.

Web-integrator Du arbejder i teori og praksis med web-løsninger. Du arbejder med tekst, billeder, lyd, grafik og animation. Du indarbejder de forskellige komponenter, fx i interaktive systemer.

ag/sb

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

26


KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Detailhandeluddannelsen med specialer Alt efter speciale lærer du fx at sælge fødevarer, rådgive om gaveartikler, arrangere blomster, dekorere vinduer eller købe varer ind og føre regnskab.

n

Blomsterdekoratør

4 år

x

n

Dekoratør

4 år

x

n

Salgsassistent

4 år

x

x

n

Salgsassistent med profil

4 år

x

x

n

Eventkoordinator

4 år

x

x

is

Eventkoordinator uddannelsen Kreativitet, kommunikation og samarbejde når du planlægger arrangementer.

Finansuddannelsen Du arbejder inden for bank, realkredit, pension og forsikring.

Obligatorisk EUX-forløb n

Finansass. – bank og realkredit

4 år

x

x

is

n

Finansass. – liv og pension

4 år

x

x

is

n

Finansass. – skadesforsikring

4 år

x

x

is

n

Handelsassistent (salg)

3 år

x

n

Indkøbsassistent

3 år

x

n

Logistikassistent

3 år

x

Handelsuddannelsen med specialer Du får et bredt kendskab til handel. Alt efter speciale kan du lære om forhandling, tilrettelæggelse af varetransport og indkøbs- og salgsmetoder.

Kontoruddannelsen med specialer På uddannelsen lærer du om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab.

Obligatorisk EUX-forløb n

Administration

4 år

x

n

Advokatsekretær

4 år

x

n

Offentlig administration

4 år

x

n

Lægesekretær

4 år

x

n

Rejseliv

4 år

x

n

Revision

4 år

x

n

Spedition og shipping

4 år

x

n

Økonomi

4 år

x

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

27


FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Anlægsgartner Du skaber og plejer smukke områder på baggrund af din viden om planter og anlæg.

n

Anlægsgartnerassistent

4 år 6 mdr.

n

Anlægsgartner – anlægsteknik

4 år 6 mdr.

x

x

n

Anlægsgartner – plejeteknik

2 år 6 mdr.

x

x

n

Bager

4 år 6 mdr.

x

x

n

Bagværker

3 år

n

Konditor

4 år 6 mdr.

n

Butik

4 år

n

Detailslagteraspirant

2 år 6 mdr.

n

Delikatesse

4 år

n

Fisk og vildt

4 år

n

Slagtning

4 år

n

Dyrepasserassistent

2 år 7 mdr.

n

Dyrepasser – dyrehandel

3 år 7 mdr.

n

Dyrepasser – forsøgsdyr

4 år 4 mdr.

n

Dyrepasser – zoologiske anlæg

4 år 4 mdr.

n

Hestemanager

n

Bager og konditor På uddannelsen til bager og konditor lærer du både fagets håndværkertraditioner og alle de moderne produktionsmetoder og teknikker. Du lærer også om god service over for kunder.

is is

x

x

is

Detailslagter På uddannelsen lærer du at arbejde med udskæringer og med at tilberede retter til kunderne. Du lærer også god kundebetjening og butiksindretning.

Dyrepasser Du arbejder professionelt med dyr – med fodring, pleje, avl og meget mere. Du arbejder fx med forsøgsdyr, i en dyrepark eller ved et hestestutteri.

is x

is

x

x

is

x

x

is

4 år 6 mdr.

x

x

is

Ernæringsassistent

3 år 7 mdr.

x

x

n

Ernæringshjælper

2 år

n

Gartnerassistent

2 år 7 mdr.

n

Havecentergartner

4 år 5 mdr.

x

x

n

Planteskolegartner

4 år 5 mdr.

x

x

n

Væksthusgartner

4 år 5 mdr.

x

x

Ernæringsassistent På uddannelsen lærer du hvad der skal til for at servere god og sund og ordentlig mad til fx skolebørn og arbejdspladskantiner. Du får kendskab til råvarer, tilberedning, ernæring, sundhed, økonomi, kostplanlægning, hygiejne mm.

Gartner Du lærer mange forskellige ting om plantedyrkning. Såning, plantning, gødning, vanding osv. En vigtig del af arbejdet går ud på at planlægge produktionen, så planterne bliver klar til salg.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

28


FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Gastronom På uddannelsen lærer du om madlavning. Efter uddannelsen kan du arbejde mange forskellige steder, men alle steder bliver nøgleordene: råvarer, kvalitet, teamwork, kunder, og perioder med fart på.

n

Gastronomassistent

2 år

n

Kok

4 år 3 mdr.

x

n

Smørrebrødsjomfru og catering

3 år 6 mdr.

x

n

Greenkeeper

3 år 8 mdr.

x

x

is

n

Groundsman

3 år 8 mdr.

x

x

is

n

Groundsmanassistent

2 år 2 mdr.

is

n

Forædler

3 år 9 mdr.

is

n

Industrislagter

2 år 9 mdr.

is

n

Kreaturslagter

3 år 9 mdr.

is

n

Svineslagter

3 år 9 mdr.

is

n

Jordbrugsmaskinfører

4 år 3 mdr.

n

Landbrugsassistent

2 år 4 mdr.

n

Landmand – husdyr

4 år 3 mdr.

x

x

is

n

Landmand – planter

4 år 3 mdr.

x

x

is

n

Mejerioperatør

2 år 3 mdr.

n

Mejerist

3 år 8 mdr.

x

is

n

Receptionist

2 år 10 mdr.

x

is

n

Biotop- og vildtplejer

3 år 10 mdr.

x

x

n

Natur- og friluftsformidler

3 år 10 mdr.

x

x

n

Skov- og naturassistent

2 år 7 mdr.

n

Skov- og naturplejer

3 år 10 mdr.

x

x

Greenkeeper Du anlægger og passer græsarealer og anden bevoksning på golfanlæg eller boldbaner. Du bruger de forskellige maskiner og hjælperedskaber.

Industrislagter På uddannelsen lærer du at slagte og opskære dyr, og du lærer at arbejde i et højteknologisk slagtehus. Du kan både lære at slagte svin og kreaturer (kvier og kalve).

Landbrugsuddannelsen Du dyrker jorden, arbejder med husdyr og passer bygninger og maskiner.

x

x

is is

Mejerist På uddannelsen lærer du at lave mejeriprodukter som smør, ost og yoghurt. Du lærer at behandle rå mælk, varme den op, centrifugere den, så fløden skiller fra og fremstille de forskellige produkter af den.

is

Receptionist Kundebetjening, service, sprog, regnskab - alt sammen vigtige ting i uddannelsen. Som receptionist er du hotellets eller konferencecentrets ansigt udadtil.

Skov- og naturtekniker Du får forståelse for skovdrift og naturens gang. Du lærer at plante og fælde træer, at bekæmpe ukrudt og skadedyr og at bruge skovens specialmaskiner.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

29


FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Tarmrenser På uddannelsen lærer du at rense og sortere forskellige husdyrtarme og andre indvoldshinder. Arbejdet er gennemmekaniseret. Som uddannet arbejder du på slagterier, hvor tarmene bruges til pølser eller i industrien.

n

Industritarmrenser

2 år 3 mdr.

is

n

Tarmrenser

3 år 3 mdr.

is

n

Konference- og selskabstjener

2 år 2 mdr.

is

n

Tjener

3 år 10 mdr.

n

Veterinærsygehjælper

2 år 7 mdr.

is

n

Veterinærsygeplejerske, heste

4 år

is

n

Veterinærsygeplejerske, smådyr

4 år

is

Tjener Du lærer at servere. For at kunne vejlede kunder professionelt skal du også lære om gastronomi, om drikkevarer og om at sammensætte menuer. Salg og service og turistlære indgår også i uddannelsen.

x

is

Veterinærsygeplejerske Du er dyrlægens højre hånd på klinikken. Du passer dyr, medvirker ved behandling og operation og laver laboratoriearbejde.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

30


OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK UDDANNELSER – ALFABETISK

SPECIALER / TRIN

VARIGHED

EUX

TALENT SPOR

Fitnessinstruktør Du lærer at udarbejde træningsprogrammer og at instruere kunderne i brugen af fitnessudstyret. Du lærer om krop og sundhed og om, hvordan man undgår skader.

n

Fitnessinstruktør

2 år

is

n

Frisør

4 år 6 mdr.

x

n

Audiologiassistent

3 år

x

is

n

Neurofysiologiassistent

3 år

x

is

n

Hud- og skønhedplejer

4 år

x

n

Kosmetikerassistent

2 år

n

Spa- og wellnessbehandler

4 år

n

Pædagogisk assistent

3 år 1½ mdr.

n

Social- og sundhedshjælper

2 år 2 mdr.

n

Social- og sundhedsassistent (kræver gennemført hjælperudd.)

3 år 10 mdr. (1 år 8 mdr.)

n

Tandklinikassistent

3 år 6 mdr.

Frisør Du lærer at klippe, behandle og sætte hår. Du får kendskab til hår- og hudpleje og lærer fx at give ansigts- og hovedbundsmassage, lave neglebehandlinger og lægge makeup.

x

ag

Hospitalsteknisk assistent Du arbejder med høreprøver og vurderer patientens hørelse. Du skriver rapport (journal) til lægen. Undertiden skal du også tage stilling til behandling sammen med lægen og tilpasse hjælpemidler.

Kosmetiker På uddannelsen lærer du at pleje hud, lægge makeup, pleje hænder (manicure) og fødder (pedicure) og fjerne hår. Du lærer også at vejlede om hudpleje og kosmetik og at bruge de elektriske apparater.

x

is

x

is

x

x

is

x

x

is

x

is

x

is

Pædagogisk assistentuddannelse Du arbejder med børn, unge eller voksne med særlige behov. Du får en grundlæggende viden om at udføre pædagogisk og omsorgsrettet arbejde i dagpleje, skoler, daginstitutioner, bo- og dagtilbud og borgernes eget hjem. Du arbejder ofte sammen med pædagoger.

Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedshjælper: Du hjælper og plejer ældre, syge og handicappede mennesker i deres eget hjem eller på plejecentre. Social- og sundhedsassistent: Du arbejder på sygehuse og institutioner for fysisk eller psykisk handicappede. Du udfører sygepleje og aktivering af syge mennesker.

x

Tandklinikassistent Du hjælper tandlægen under behandlingen, du gør instrumenter klar, steriliserer dem og noterer i journalen. Du passer modtagelse og telefon.

Bemærk: Grundforløb (GF1) startes på skoler, som udbyder hovedområdet (side 8) – ikke skolepraktik (is) – adgangsbegrænsning (ag) – skolebaseret uddannelse (sb)

31


EUD – Uddannelsessteder Erhvervsuddannelser – Fyn & Lillebælt HOVEDFORLØB

Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej 65, 5260 Odense S Spanget 7, 5600 Fåborg Tlf. 6613 2130 dalumls@dalumls.dk www.dalumlandbrugsskole.dk

På Dalum Landbrugsskole kan du tage hele landbrugsuddannelsen Grunduddannelserne tager du på skolens afdeling i Korinth, Faaborg. Lederuddannelserne tager du på skolens afdeling i Dalum, Odense. Vi har ca. 250 årselever, et aktivt studiemiljø og masser af sociale arrangementer. Dalum Landbrugsskole udbyder følgende forløb inden for studieretningen: Fødevarer, jordbrug og oplevelser: Landmandsuddannelsen • Grundforløb 1 • Grundforløb 2 • Dalumplus • EUX-Landmand

• Studenterforløb • 1. Hovedforløb • 2. Hovedforløb (landmand)

Landbrugets Lederuddannelse • Produktionsleder • Agrarøkonom

HOVEDFORLØB Hovedområder: Teknologi, byggeri og transport – Fødevarer, jordbrug og oplevelser

EUC Lillebælt – ErhvervsUddannelsesCenter Teknikervej 2, 7000 Fredericia Tlf. 7920 1111 info@eucl.dk www.eucl.dk

Grundforløb 2: Automatik- og procesuddannelsen, Buschauffør i kollektiv trafik, Byggemontagetekniker, Elektriker, Guld- og sølvsmed, Havne- og terminaluddannelsen, Industrioperatør, Industriteknikeruddannelsen, Kranfører, Lager- og terminaluddannelsen, Lufthavnsuddannelsen, Personvognsmekaniker, Procesoperatør, Produktør, Smed, Togklargøringsuddannelsen, Træfagenes byggeuddannelse, Turistbuschauffør, Vejgodstransportuddannelsen. Hovedforløb: Buschauffør i kollektiv trafik, Byggemontagetekniker, Guld- og sølvsmed, Havne- og terminaluddannelsen, Industrioperatør, Kranfører, Lager- og terminaluddannelsen, Lufthavnsuddannelsen, Procesoperatør, Produktør, Smed, Togklargøringsuddannelsen, Træfagenes byggeuddannelse, Turistbuschauffør, Vejgodstransportuddannelsen.

Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold Købmagergade 86, 7000 Fredericia Tlf. 7592 2833 fms@fms.dk www.fms.dk

HOVEDFORLØB Maskinmesteruddannelsen. De obligatoriske fag omfatter bl.a.: termiske maskiner, elektroniske anlæg og udstyr, procesanalyse og automation, management-økonomi og ledelse. Valgfagslinjer: Maritim linje, Energi- og Vedligeholdsoptimering samt Energi på Havet.Maskinmesteruddannelsen er en professionsbachelor og har specifikke adgangskrav. Læs meget mere om disse på vores hjemmeside eller kontakt os.

HOVEDFORLØB Hansenberg Skovvangen 28 ,6000 Kolding

Kok/cater, Tjener, Frisør, Fitnessinstruktør, Tandklinikassistent, Mekaniker, Smed, Vvs- og Energispecialist, Tømrer, Mediegrafiker, Teknisk designer, Dyrepasser, Landmand og Veterinærsygeplejerske

Tlf. 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk

IBC Fredericia Middelfart

HOVEDFORLØB

Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia

Grundforløb 1: Handel, kontor og forretningsservice.

Tlf. 7224 1600 ibc@ibc.dk www.ibc.dk

Grundforløb 2: På IBC kan du uddanne dig inden for butik, handel, kontor, finans og som eventkoordinator. EUD-uddannelserne tager 3 år, EUX-uddannelserne tager år, hvoraf praktikken udgør de 2 år.

HOVEDFORLØB Grundforløb 1: Omsorg, sundhed og pædagogik Grundforløb 2: SOSU

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 6. julivej 67, 7000 Fredericia

32

Tlf. 7921 1200 sos@sosufvh.dk www.sosufvh.dk

Grundforløb 2: PAU Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistent uddannelsen


EUD – Uddannelsessteder – Erhvervsuddannelser HOVEDFORLØB Social- og Sundhedsskolen FYN Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C Athenevænget 4, 5250 Odense SV A.P. Møllersvej 39, 5700 Svendborg Teglgårdsparken 104, 5500 Middelfart Tlf. 6310 2700 sosufyn@sosufyn.dk, odense@sosufyn.dk svendborg@sosufyn.dk, middelfart@sosufyn.dk www.sosufyn.dk

Omsorg, sundhed og pædagogik. Fagretninger: Sundhed og omsorg · Pædagogik Uddannelser: Social- og sundhedshjælper · Social- og sundhedsassistent · Pædagogisk assistent. Fremtidsmuligheder: Sygeplejerske · Pædagog · Jordemoder · Fysioterapeut Ergoterapeut · Radiograf · Socialrådgiver · Farmakonom Ernæring og sundhed · Katastrofe- og risikomanager Psykomotorisk terapeut · AK i sundhedspraksis Pædagog · Socialrådgiver · Katastrofe- og risikomanager Psykomotorisk terapeut.

HOVEDFORLØB

Svendborg Erhvervsskole

Porthusvej: Grundforløb: Teknologi, byggeri og transport Hovedforløb: Bygningsmaler, elektriker, industriteknikeruddannelsen, maskinsnedker, murer, personvognsmekaniker, skibsmontør, smed, snedker, teknisk designer, tømrer

Skovsbovej 43, 5700 Svendborg

Ryttervej: Grundforløb: Fødevarer, jordbrug og oplevelser Hovedforløb: Ernæringsassistent, gastronom med specialet smørrebrød - catering

Tlf. 7222 5700 mail@svend-es.dk www.svend-es.dk

Ryttervej: Grundforløb: Kontor, handel og forretningsservice Hovedforløb: Offentlig administration, dekoratør EUX-forløb:tilbydes alle elever på grundforløb 1 og fortsætter på grundforløb 2 på de relevante uddannelser. Den merkantile EUX kan færdiggøres på Svendborg Erhvervsskole. På de tekniske uddannelser er der er samarbejde med øvrige erhvervsskoler om EUX på hovedforløb.

HOVEDFORLØB Skolen tilbyder grundmodul til skibsassistent samt HF-søfart uddannelsen.

Svendborg Søfartsskole Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf. 6221 0484 info@svesoef.dk www.svesoef.dk

HOVEDFORLØB

Syddansk Erhvervsskole Boulevarden 19 & 36, 7100 Vejle Risingsvej 60 & Petersmindevej 1, 5000 Odense C Munkebjergvej 130, 5230 Odense M Tinghusgade 12, 7200 Grindsted Tlf. 7010 9900 sde@sde.dk www.sde.dk

EUD: Personvognsmekaniker, Lastvognsmekaniker, Bygningsmaler, Murer, Struktør, Snedker, Tømrer, Vvs- og energispecialist, Ejendomsservicetekniker, Serviceassistent, Industritekniker, Smed/klejnsmed, Teknisk designer, Produktør, Bager og Konditor, Detailslagter, Ernæringsassistent, It-supporter, Datatekniker, Elektriker, Automatiktekniker, Chauffør, Lager- og terminaluddannelsen, Frisør, Kosmetiker, Digital media, Web-integrator, Audiologiassistent, Neurofysiologiassistent, Tandklinikassistent Svejser, Byggemontagetekniker, Industrioperatør, Maskinsnedker, Mediegrafiker EUX: Bager og konditor, Frisør, Kosmetiker, Hospitalsteknisk assistent, Maskinsnedker, Personvognsmekaniker, Lastvognsmekaniker, Bygningsmaler, Murer, Struktør, Snedker, Tømrer, Vvs- og energispecialist, Industritekniker, Smed/klejnsmed, Ernæringsassistent, Datatekniker, Elektriker, Automatiktekniker (kun grundforløb i Grindsted)

HOVEDFORLØB EUD – EUX Business med perspektiv og mulighed for videreuddannelse, inden for:

Tietgen Business

• Detail

Lerchesgade 29, 5000 Odense C

• Handel

Tlf. 6545 2600 business@tietgen.dk www.tietgen.dk/business/

• Event

• Kontor

33


Gymnasiale uddannelser Der er forskellige gymnasiale uddannelser, som varer henholdsvis 3 og 2 år. Se beskrivelser og optagelseskrav på de enkelte uddannelser herunder.

Optagelse til HHX, HTX og STX

For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller studentereksamen (STX), skal du opfylde følgende betingelser: 7 Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Regeringen indgik fredag den 3. juni 2016 et bredt forlig om en 7 Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. gymnasiereform. Da redaktionen til dette års udgave af Fremtidsparat er afsluttet 1. juni, tages der forbehold for de ændringer på 7 Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske gymnsieområdet, der forventes at træde i kraft inden næste års udgave. afgangsprøver efter folkeskolelovens regler. Det er de nuværende 8. klasser, der vil blive berørt af den nye 7 Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det gymnasiereform, da reformen træder i kraft i skoleåret 2017/2018. som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. (tjek også fremtidsparat.dk, som løbende vil blive opdateret) Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget bliver udtrukket for dig. 7 Du skal også have udfyldt en uddannelsesplan og skal være vurderet uddannelsesparat af UU-vejlederen. I pla7 have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller nen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen 10. klasse-prøve i fysik/kemi med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog ved valg af stx eller hhx og c) et kunstnerisk fag ved valg af stx. 7 have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervis10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt ningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og mate7 have en udfyldt uddannelsesplan og skal være vurderet matik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse uddannelsesparat af UU-vejlederen fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. 7 udfylde mindst et uddannelsesønske med en samlet angivelse af en uddannelse og en uddannelsesinstitution Ansøgning til HHX, HTX og STX 7 for hvert uddannelsesønske komme med et foreløbigt Inden 1. marts skal du søge elektronisk via ønske om praktisk/musisk fag, valgfag i 1. HF (hvis det Undervisningsministeriets ansøgningsskema på søgte kursus udbyder valgfag i 1. HF) samt valgfag i optagelse.dk. fagpakker (hvis det søgte kursus udbyder dette) Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du kan ikke være sikker på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse til HF

For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF), skal du opfylde følgende betingelser: 7 have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau 7 have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse 7 have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag

34

Ansøgning til HF

Inden 1. marts skal du søge elektronisk via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du kan ikke være sikker på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse på studenterkursus eller studieforberedende enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på studenterkursus et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller anden


Gymnasiale uddannelser undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Det er studenterkursets leder, der vurderer dine kvalifikationer og afgør, om du kan optages. Ved enkeltfagsundervisningen gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller modtaget tilsvarende undervisning. Undervisningsinstitutionen vurderer dine kvalifikationer og indkalder eventuelt til en optagelsessamtale.

Optagelse i pre-IB

Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (STX). Skolens leder afgør efter en faglig samtale, hvem der kan optages. Grundforløbet og det første halve år af studieretningen på pre-IB skal være tilrettelagt, så du har mulighed for at skifte fra pre-IB klassen til en stx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Det er også muligt efter afslutningen af pre-IB at fortsætte i 2. og 3. g. Du har dog ingen garanti for at kunne fortsætte på samme studieretning eller for så vidt på samme skole. Bemærk: For at kunne skifte til STX, skal du opfylde de optagelseskrav, der er til STX-uddannelsen. Det er altså ikke nok at være godkendt til IB-uddannelsen. For at blive taget i betragtning til pre-IB, skal du på ansøgningsskemaet angive pre-IB som dit højest prioriterede ønske.

Optagelse efter konkret vurdering

Det er skolen, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan lederen vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Du skal til optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget. Optagelsesprøven: Den består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi. Uddannelsesskift: Hvis du er optaget på en af uddannelserne STX, HHX eller HTX, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du har imidlertid ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse og i øvrigt opfylder adgangsbetingelserne til HHX eller HTX, kan du blive optaget på enten HHX eller HTX ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her må du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder. Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på det gymnasium, du ønsker at skifte til.

International Baccalaureate – IB IB er en to-årig studentereksamen, der i Danmark foregår på engelsk og giver adgang til universiteter i hele verden (også i Danmark). Sammenlignet med den danske studentereksamen er hovedparten af eksamenerne skriftlige. For at få adgang til uddannelsen via det danske skolesystem er det typisk nødvendigt at supplere sin 9. eller 10. klasses eksamen med et ekstra år, pre-IB, der svarer til en normal 1.g, men hvor der undervises på engelsk. Undtaget er elever fra internationale efterskoler, som kan optages direkte. IB-uddannelsen er en kombination af seks faggrupper, hvor eleven skal vælge ét fag fra hver faggruppe og tre andre grundlæggende opgaver. Se figuren 4 CAS er en forkortelse af Creativity, Activity og Service og er en obligatorisk del af IB-programmet, som forløber regelmæssigt over mindst 18 måneder: Creativity: Kunstneriske og andre aktiviteter, som indebærer kreativ tænkning.

Activity: Fysiske udfoldelser, som medvirker til en sund livsførelse. Service: Ulønnet og frivilligt arbejde, som giver eleven en lærerig oplevelse samtidig med at rettighederne, værdigheden og integriteten for de mennesker, man hjælper, respekteres. For en nærmere beskrivelse af programmet henvises til ibo.org eller én af de danske IB-skoler. På Fyn udbydes IB på Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg. Tlf. 6531 0217. E-mail post@nyborg-gym.dk nyborg-gym.dk

Group 1 Language Art

Group 2 Language B

Group 3 Individuals and Society

Extended essay Theory of knowledge CAS

Group 4 Experimental Sciences

Group 5 Mathematics

Group 6 Electives

35


Studentereksamen – STX Fagsammensætningen på STX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n

Dansk, historie, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Historie A – Engelsk B Religion C – Idræt C – Oldtidskundskab C – Matematik C – Fysik C – Samfundsfag C – Kunstnerisk fag C NATURVIDENSKABELIGE FAG

2 af: Biologi C, kemi C, naturgeografi C – mindst 1 af: Biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, matematik B

n

2. fremmedsprog

n

Naturvidenskabeligt grundforløb

2. FREMMEDSPROG Fortsætter B/A eller begynder A

n

Almen sprogforståelse

STUDIERETNINGSFORLØB 3 studieretningsfag og studieretningsprojekt på 3.år – se mulighederne under gymnasierne

n

Ét kunstnerisk fag

VALGFAG maksimalt 3 valgfag – se mulighederne under gymnasierne

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

STX-uddannelsen er en almendannende og studieforberedende uddannelse. Den giver adgang til at søge optagelse på alle videregående uddannelser. Du får fag inden for det humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområde. STX-uddannelsen foregår ved almene gymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

STX-uddannelsen har en bred profil og retter sig mod videre uddannelse inden for alle fagområder. STX er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger, de vil udbyde. I din ansøgning om optagelse på STX-uddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af skolens studieretninger der har din interesse. Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af studieretninger afhænger af, hvor mange elever der søger dem. På uddannelsen skal du både have obligatoriske fag, studieretnings fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På STX skal mindst fire af fagene være på A-niveau, normalt tre af fagene på B-niveau og normalt syv af fagene på C-niveau. En samlet stx består normalt af op til 14 fag.

Undervisningsformer

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Der vil være en del eksperimentelt arbejde – også i laboratorier – hvor der er mulighed for at arbejde med teori og praksis i sammenhæng. Der er mødepligt til undervisningen.

36

Dele af undervisningen kan foregå på en udenlandsk institution – på de skoler, der tilbyder dette. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Desuden tilbyder uddannelsesstedet rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted.

Eksamen

Den samlede eksamen på STX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.


Højere handelseksamen – HHX Fagsammensætningen på HHX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n

Dansk, engelsk, matematik, samfundsfag

n

2. fremmedsprog

n

Virksomhedsøkonomi

n

Afsætning

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk A – Virksomhedsøkonomi B – Afsætning B Samtidshistorie B –International økonomi B – Erhvervsret C – Matematik C – Samfundsfag C 2. FREMMEDSPROG Fortsætter B/A eller begynder A STUDIERETNINGSFAG 3 fag: 1 A-fag – 1 B- eller A-fag – evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer

STUDIEOMRÅDET DEL 1: n Kultur og sprogområde n Samfundsøkonomisk/-fagligt område n Erhvervsøkonomisk område

VALGFAG 1-4 fag STUDIEOMRÅDET DEL 2: n Erhvervscase

STUDIEOMRÅDET DEL 3: n Internationalt område

Samtidig med din ansøgning om optagelse på HHXuddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af skolens studieretninger der har din interesse. Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af studieretninger afhænger af, hvor mange elever der søger dem. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag (1-4 fag) – se mere på handelsgymnasiernes hjemmesider. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På HHX skal mindst fire af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet HHX består generelt af mellem 12 og 15 fag.

Undervisningsform

HHX-uddannelsen er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og almendannende. Den giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. Ud over almene fag får du på HHX fag inden for afsætning, virksomheds- og samfundsøkonomi kombineret med fremmedsprog. HHX-uddannelsen foregår ved handelsgymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

HHX-uddannelsen har en erhvervsrettet profil inden for de merkantile fag. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde.

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden skal uddannelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted.

Eksamen

Den samlede eksamen på HHX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

37


Højere teknisk eksamen – HTX Fagsammensætningen på HTX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n

n

Dansk, engelsk, matematik, kemi, fysik, biologi, kommunikation, samfundsfag Evt. 2. fremmedsprog

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk B – Matematik B – Fysik B – Kemi B – Teknologi B – Biologi C Kommunikation/it C – Samfundsfag C – Teknologihistorie C TEKNIKFAG 1 af fagene: Byggeri og energi – Design og produktion – Proces, levnedsmiddel og sundhed STUDIERETNINGSFAG 3 fag: 1 A-fag – 1 B- eller A-fag – evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer VALGFAG 1 - 3 fag – antallet afhænger af studieretning

STUDIEOMRÅDE

faglig og tværfaglig undervisning i teknologi, naturvidenskab og samfundsfag

HTX-uddannelsen er en naturvidenskabelig, teknisk og teknologisk gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og almendannende. Noget af undervisningen foregår i ­laboratorier og værksteder. HTX giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. HTX-uddannelsen foregår ved tekniske gymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

HTX-uddannelsen har en teknisk og teknologisk profil. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde. Samtidig med din ansøgning om optagelse på HTXuddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af

skolens studieretninger, der har din interesse. Du skal først endeligt vælge studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget foregår på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af en studieretning afhænger af, hvor mange elever der ønsker den samme. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På HTX skal mindst tre af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet htx består generelt af op til 14 fag.

Undervisningsform

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Der er mødepligt til undervisningen. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du - på de gymnasier der tilbyder dette - tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden tilbyder uddannelsesstedet rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Eksamen

Den samlede eksamen på HTX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

38


Højere forberedelseseksamen – HF Fagsammensætningen på HF INTRO

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk B

4 uger KULTUR OG SAMFUNDSFAGGRUPPE Historie B – Samfundsfag C – Religion C OBLIGATORISKE FAG, 1. ÅR Matematik C – Idræt C NATURVIDENSKABSFAGGRUPPE Biologi C – Kemi C – Geografi C

VALGFAG 2-4 valgfag med 1 af niveaukombinationerne: n n

KREATIVT FAG 1 af: Musik – Drama – Billedkunst - Mediefag mv.

n

A – B B–B B–C–C

n

A–C

VÆRKSTEDSUNDERVISNING

Den 2-årige HF-uddannelse er en almen gymnasial uddannelse, der giver både faglig indsigt og studiekompetence. Du kan efterfølgende søge optagelse på en videregående uddannelse. HF-uddannelsen foregår ved gymnasier og HF-kurser landet over samt på voksenuddannelsescentre (VUC). Læs om VUC på side 47.

Om uddannelsen

Højere forberedelseseksamen (HF) er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der varer 2 år. For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus (ca. 4 uger), der går på tværs af fagene. HF-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper og valgfag. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Gennem sammensætningen af fag har du selv indflydelse på uddannelsens indhold. Men der vil dog være visse bindinger til nogle af fagene, hvilket du kan se under valgfag ovenfor. Du skal også være opmærksom på, at når det gælder valgfag, udbyder ingen skoler alle fag.

Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Eksamen

Den samlede eksamen på HF består af flere skriftlige og mundtlige prøver, en større skriftlig opgave. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

Undervisningsform

For HF gælder, at undervisningen tilrettelægges med vægt på såvel det teoretiske stof, som det anvendelsesorienterede. Dvs. klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse. I uddannelsens sidste halve år skal I hver især aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage, ekskursioner og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og give mulighed for praktikophold. Desuden tilbyder uddannelsesstedet rådgivning og vejledning under din uddannelse. Din teamleder eller en af dine vejledere vil fungere som tutor og derved følge og rådgive dig gennem dit uddannelsesforløb.

Enkeltfag

Fagene fra HF kan også tages som enkeltfag.

Særlige forhold

HF-søfart udbydes i Frederikshavn og Svendborg/Marstal, og i Fredericia kan du kombinere med en maskinmesteruddannelse. Læs mere om HF-søfart. Grøn HF udbydes i Nørre Nissum/Herning. Du kan læse mere om grøn hf på hjemmesiden for Nørre Nissum Seminarium og HF-kursus.

39


Gymnasiale uddannelser Uddannelsessteder – Fyn & Lillebælt Fredericia Gymnasium

STUDIERETNINGER

Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia

Du kan vælge mellem science, sprog, samfundsvidenskab og kreative studieretninger og fagpakker med internationalt fokus – og selvfølgelig en lang række af valgfag. Så kan du sammensætte en gymnasieuddannelse, så den passer til dig og dine fremtidsplaner.

STX, HF, HF-enkeltfag Tlf. 7592 0688 adm@fredericia-gym.dk www.fredericia-gym.dk

Deltag i studielivet med cafeer, udlandsrejser, frisport, musical og meget mere!

FYNs HF-kursus

STUDIERETNINGER

Hunderupvej 17, 5100 Odense C

”Almindelig” hf. Her sammensætter du selv dine valg fag.

HF

Sproglig hf. Her har du fokus på sprog og er godt rustet til videregående uddannelser med sprog og humanistiske uddannelser.

Tlf. 6265 6580 fynshf@vucfyn.dk www.vucfyn.dk/fynshfkursus

Besøg os på www.fredericia-gym.dk eller find os på Facebook.

Hf rettet mod de pædagogiske uddannelser. Her har du psykologi og samfundsfag på et højere niveau. Hf rettet mod de natur- og sundhedsfaglige uddannelser. Her har du fysik og kan vælge mellem forskellige andre naturfag. Hf rettet mod politiuddannelsen. Her kan du have fokus på en idrætsfaglig interesse og får gode forudsætninger for at gå til optagelsesprøve til politiuddannelsen.

STUDIERETNINGER

Faaborg Gymnasium Sundagervej 42, 5600 Faaborg STX Tlf. 6261 8910 post@faaborg-gym.dk www.faaborg-gym.dk

Faaborg Gymnasium udbyder i alt 7 studieretninger fordelt på de fire områder, det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område. Du kan læse mere om studieretningerne og vores valgfagsudbud på hjemmesiden. Studieretninger på FG: • 1 – Matematik A, fysik B, kemi B • 2 – Biologi A, matematik B og idræt B eller kemi B • 3 – Samfundsfag A, Matematik B og naturgeografi B eller erhvervsøkonomi C • 4 – Engelsk A, samfundsfag B og matematik B eller psykologi B • 5 – Engelsk A, Spansk A og samfundsfag B • 6 – Engelsk A, Musik A, psykologi C

STUDIERETNINGER

Handelsgymnasiet Vestfyn Langbygårdsvej 6, 5620 Glamsbjerg HHX – Det Blå Gymnasium Tlf. 64 711 622 vestfyns@vestfyns.dk www.vestfyns.dk

Økonomisk linje: Har du lyst til at arbejde med økonomiske og finansielle problemstillinger? Synes du, at det er spændende at arbejde med tal? Vil du gerne arbejde med revision, forsikring, ejendomshandel, bank eller en virksomheds økonomiafdeling? Så er denne studieretning helt sikkert noget for dig! International linje: Har du lyst til at beskæftige dig med markedsføring i et globalt perspektiv? Ønsker du en international karriere? Interesserer du dig for andre spændende kulturer og lande som eks. i Kina og USA? Så er denne studieretning lige noget for dig! Marketinglinjen: Har du lyst til at arbejde kreativt? Vil du gerne arbejde med nye idéer og innovation i virksomheder? Synes du, at det er spændende med de muligheder de digitale medier åbner? Så er denne studieretning helt sikkert noget for dig! EUX Business - Få to uddannelser i én! EUX Business er der hvor gymnasial og praktisk uddannelse mødes. Udfold din kreativitet og boglig dannelse - samtidigt med du holder alle muligheder åbne! EUD Merkantil: Vil du arbejde med handel, butik eller E-handel? På EUD Merkantil stifter du bekendtskab med EUDs mange facetter. Derefter kan du vælge, hvilken fagretning du vil følge, afhængig om du vil arbejde med handel, butik eller måske EUX forløbet. På EUD Merkantil udbyder vi to fagretninger, nemlig Butik og E-handel samt Business to business (B2B).

40


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder HF & VUC FYN Glamsbjerg

Nørregade 42, 5620 Glamsbjerg

HF & VUC FYN Odense City Campus Kottesgade 6-8, 5000 Odense C

HF & VUC FYN Svendborg

Viebæltet 5, 5700 Svendborg

HF & VUC FYN Ærø

P. E. Pålssons Vej 1, 5960 Marstal Se kontaktoplysninger på side 43

STUDIERETNINGER HF & VUC FYN Glamsbjerg: 2-årig hf med valgfag på C-, B- og A-niveau. HF & VUC FYN Svendborg: 3-årig hf-søfart i samarbejde med Svendborg Navigationsskole (Valglinjer: 1. En nautisk linje, rettet mod navigatør og skibsfører og 2. en maskinteknisk retning, rettet mod maskinmester eller lign. tekniske uddannelser. ) HF & VUC FYN Odense City Campus, må der gerne stå: 2-årig hf med valglinjerne: FLOW og INNOVATION. Desuden har vi vinteroptag, dvs. at du kan starte på din 2-årige hf i januar. HF & VUC FYN Ærø: 2-årig HF med valgfag på C-, B- og A-niveau 3-årig HF-Søfart i samarbejde med Marstal Navigationsskole Studieretninger på 3. år: Nautisk offshorelinje HF-Søfart Højniveaulinje Shippinglinje Maskinmesterlinje

STUDIERETNINGER HTX Lillebælt – Teknisk Gymnasium Teknikervej 2, 7000 Fredericia HTX

Science Fysik: Matematik A, Fysik A og Informationsteknologi B Science Kemi: Matematik A, Kemi A og Informationsteknologi B Science Biologi: Matematik A, Biologi B og Samfundsfag B Kommunikationsretning: Kommunikation/it A, Engelsk A og Design C

Tlf. 7920 1111 info@eucl.dk www.htxl.dk

Teknologisk Retning: Teknologi A, Design B og Innovation C

Kold College

STUDIERETNINGER

Landbrugsvej 55, 5260 Odense S

Når du vælger studieretning, skal du gå efter de fag, du brænder for. Og så er det selvfølgelig ikke så tosset at overveje, hvad du vil efter gymnasiet. Din uddannelse har en enkel opbygning. Alle klasser har samme grundforløb det første halve år. Herefter vælger du én ud af de fire studieretninger.

HTX Tlf. 6313 2043 koldcollege@koldcollege.dk www.koldcollege.dk

HF-SØFART Marstal Navigationsskole Ellenet 10, 5960 Marstal HF Tlf. 6253 1075 marnav@marnav.dk www.marnav.dk

Science For dig, der vil studere naturvidenskabelige fag eller være ingeniør.

International For dig, der vil studere sprog, kultur eller internationale fagområder

Gastroscience For dig, der vil studere fødevarevidenskab eller sundhed

Biotec For dig, der vil have en sundhedsfaglig uddannelse som læge, farmaceut, sygeplejerske, dyrlæge eller lign.

STUDIERETNINGER HF-søfart er en 3-årig uddannelse, der ud over en HF-eksamen giver et maritimt grundforløb svarende til Søfartsskoleophold. Efter bestået eksamen ligger verden for dine fødder, idet du har mulighed for at mønstre ud i handelsflåden som ubefaren skibsassistent eller som aspirant i en godkendt uddannelsesstilling! Der er også mange andre muligheder, da du i den sidste del af tredje år skal vælge mellem fire spændende linjer: Shipping/kontor, HF højniveau, maskinteknisk eller nautisk offshore. Shippinglinjen giver mulighed for, efter fem ugers kursus, at gå direkte over i shippingbranchen eller blive kontorelev. HF højniveau giver mulighed for at opgradere den almindelige HF, så du kan læse videre fx til skibsingeniør. Maskinteknisk linje giver ½ års merit til maskinmesteruddannelsen. Nautisk off shore-linje giver dig en masse kompetencer, som giver merit, hvis du ønsker at blive skibsfører.

STUDIERETNINGER

Middelfart Gymnasium og HF Østre Hougvej 97, 5500 Middelfart STX, HF Tlf. : 6441 2272 mail@middelfart-gym.dk www.middelfart-gym.dk

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mat A-fysik B- kemi B Mat A-Fysik A-kemi B Mat A-Fysik B-kemi A Biologi A-Matematik B-Idræt B Biologi A-Mat A-Idræt B Biologi A-Mat B-kemi B Biologi A-Matematik A-kemi B Samfundsfag B-Matematik A-kemi B Engelsk A-Samfundsfag B-Biologi B

10. Engelsk A-Samfundsfag B-Naturgeografi B 11. Engelsk A-Samfundsfag A-Matematik B 12. Engelsk A-mediefagB-Samfundsfag B 13. Engelsk A-Spansk A-samfundsfagB 14. Engelsk A-fransk beg A-tysk B 15. Musik B-Engelsk A-samfundsfag B 16. Engelsk A-Musik A-samfundsfag B 17. HF 2015

41


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder STUDIERETNINGER

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4, 5750 Ringe STX Tlf. 6262 2577 post@mfg.dk www.mfg.dk

Science

Matematik A – Fysik B – Kemi B Matematik A – Kemi B – Biologi B Matematik A – Kemi B – Samfundsfag B

Samfundsvidenskab

Samfundsfag A – Idræt B - Matematik B Samfundsfag A – Kemi B – Matematik B

Sproglig

Engelsk A – Samfundsfag B – Matematik B Engelsk A – Samfundsfag B – Psykologi B Engelsk A – Mediefag B - Samfundsfag B Engelsk A – Spansk A – Psykologi B Engelsk A – Spansk A – Tysk B

Kunstnerisk

Musik A – Engelsk A – Samfundsfag B

STUDIERETNINGER Musisk studieretning 1. fag - Musik-A, 2. fag - Engelsk-A, 3. fag - Matematik-B

Mulernes Legatskole Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ STX, HF Tlf. 6610 2642 mail@mulerne-gym.dk www.mulerne-gym.dk

Naturvidenskabelige studieretninger - følgende tre 1. fag - Matematik-A, 2. fag - Fysik-B, 3. fag - Kemi-B 1. fag - Biologi-A, 2. fag - Matematik-B, 3. fag - Idræt-B 1. fag - Bioteknologi-A, 2. fag - Matematik-A, 3. fag - Fysik-B Samfundsvidenskabelige studieretninger - følgende fire 1. fag - Samfundsfag-A, 2. fag - Matematik-B, 3. fag - Mediefag-B 1. fag - Engelsk-A, 2. fag - Samfundsfag-B, 3. fag - Mediefag-B 1. fag - Samfundsfag-A, 2. fag - Engelsk-A, 3. fag - Matematik-B 1. fag - Engelsk-A, 2. fag - Psykologi-B, 3. fag - Samfundsfag-B Sproglige studieretninger - følgende to 1. fag - Engelsk-A, 2. fag - Spansk-A (3. fremmedsprog). Desuden italiensk, fransk eller tysk 1. fag - Tysk A, 2. fag - Engelsk A, 3. fag - Mediefag B Desuden har vi to-Årigt hf: HF er en to-årig gymnasial ungdomsuddannelse – især for dig, der har gået i 10. klasse og eventuelt lavet noget andet efter folkeskolen i nogle år. HF er et enestående tilbud blandt ungdomsuddannelserne, fordi ingen af de andre tilbyder en to-årig uddannelse, der både er almendannende og studieforberedende. En uddannelse, hvor man kan skabe sin egen uddannelsesprofil via valgfagene.

STUDIERETNINGER Sproglig

Engelsk A – Spansk A – Tysk B

Kunstnerisk

Musik A – Engelsk A – Matematik B

STX

Naturvidenskabelig

Matematik A – Fysik B – Kemi B Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B Biologi A – Kemi B – Matematik B Biologi A – Idræt B – Matematik B

Tlf. 6489 2210 post@nordfyns-gym.dk www.nordfyns-gym.dk

Samfundsvidenskabelig Samfundsfag A – Matematik A – Naturgeografi B Engelsk A – Samfundsfag A/B – Matematik B eller Naturgeografi B Engelsk A – Design B – Samfundsfag B – Matematik B

Nordfyns Gymnasium Højagervej 25, 5471 Søndersø

STUDIERETNINGER

Nyborg Gymnasium Skolebakken 13, 5800 Nyborg STX, HHX, IB, HF, EUD BUSINESS, EUX BUSINESS Tlf. 65 310 217 post@nyborg-gym.dk www.nyborg-gym.dk

42

STX: Vi udbyder følgende 12 studieretninger inden for hovedområderne: 1. Science classic, 2. Science med it, 3. Bioteknologi, 4. Biologi og idræt, 5. Det globale samfund 6. Samfund og idræt, 7. Individ og samfund, 8. Medier og amerikanske studier, 9. Supersproglig 10. Kommunikation - sprog og identitet, 11. Verdenssprog og psykologi, 12. Musik i verden HF: Vi udbyder følgende 4 fagpakker: 1. Sundhed og livsstil, 2. Den kreative fagpakke, 3. Pædagogik, samfund og individ 4. Naturvidenskabelig fagpakke International Baccalaureate - IB: Pre-IB og IB Diploma HHX: Vi udbyder følgende 7 studieretninger: 1. Sprog og marketing, 2. International handel, 3. Finanslinjen, 4. Marketing, 5. Økonomisk marketing, 6. Sports management og 7. Innovation og ledelse


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder Odense Katedralskole

STUDIERETNINGER

Jernbanegade 34, 5100 Odense C

Naturvidenskabelige 1. Ma(A) - Fy(A) - Ke(B) 2. Ma(A) - Ke(A) - Fy(B) 3. Bt(A) - Ma(A) . Fy(B) 4. Bi(A) - Mat(B) - Ps(B)

STX, HF Tlf. 6612 2240 post@odensekatedralskole.dk www.odensekatedralskole.dk

Samfundsvidenskabelige 9. Sa(A) - Ma(B) - Ng(B) 10. Sa(A) - En(A) - Ma(B) Musiske 11. Mu(A) - En(A) - Ma(B)

Sproglige 5. En(A) - Ty(A) - Sa(B) 6. En(A) - SpB(A) 7. La(A) - Gr(A) 8. En(A) - Sa(B) - Me(B)

Odense Tekniske Gymnasium

STUDIERETNINGER

Munkebjergvej 130, 5230 Odense M

Naturvidenskabelige:

Matematik A - Fysik A - Astronomi C Matematik A - Fysik A - Statik og styrkelære C Matematik A - Fysik A – Filosofi C Matematik A - Kemi A - Biologi B Matematik A - Bioteknologi A - Psykologi C Kemi A - Biologi B - Idræt C

Kommunikationstekniske:

Kommunikation/it A - Design B - Mediefag C Kommunikation/it A - Design B - Idéhistorie B Engelsk A - Kommunikation/it A – Int. tekn og kultur C Engelsk A - Kommunikation/it A - Samfundsfag B

Teknologiske:

Teknologi A - Samfundsfag B – Erhvervsøkonomi C Teknologi A - Design B - Innovation C Teknologi A - Design B - Erhvervsøkonomi C

LINIE Tlf. 6312 6962 otg@sde.dk www.otg.dk

Oure Kostgymnasium

STUDIERETNINGER

Idrætsvej 1, 5883 Oure

Bioteknologi (biotek A, matematik A, fysik B)

STX

Naturvidenskab (kemi A, matematik A, fysik B)

Tlf. 6238 3838 okg@oure.dk www.oure.dk/kostgymnasium

Samfundsvidenskab (samfundsfag A, engelsk A, matematik B) Musik (musik A, engelsk A, samfundsfag B) Sprog (spansk A, engelsk A, samfundsfag B)

Sct. Knuds Gymnasium

STUDIERETNINGER

Læssøegade 154, 5230 Odense M

Sproglige:

Spansk A, Engelsk A, Samfundsfag B Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B Engelsk A, Mediefag B, Samfundsfag B

Kunstneriske:

Engelsk A, Musik B, Matematik B

Samfundsfaglige:

Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi B Samfundsfag A, Kemi B, Matematik B Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B

Naturvidenskabelige:

Biologi A, Kemi B, Matematik B Biologi A, Idræt B, Matematik B Fysik A/B, Matematik A, Kemi A/B Biotek A, Matematik A, Fysik B Matematik A, Fysik B, Samfundsfag B

STX Tlf. 6311 5660 mail@sctknud-gym.dk www.sctknud-gym.dk

STUDIERETNINGER

Svendborg Gymnasium A.P.Møllersvej 35, 5700 Svendborg STX, HF Tlf. 6321 3141 post@svendborg-gym.dk www.svendborg-gym.dk

Sproglig

Engelsk A – Spansk A/Fransk A/Tysk A – Psykologi B Engelsk A – Spansk A/Fransk A – Tysk B Latin A – Græsk A – Engelsk B (Klassisk linje )

Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A – Matematik B – Naturgeografi B Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B Engelsk A – Samfundsfag B – Idræt B Engelsk A – Samfundsfag B – Mediefag B Engelsk A – Samfundsfag B – Psykologi B

Naturvidenskabelig

Matematik A – Fysik B – Kemi B Bioteknologi A – Matematik B - Fysik B Biologi A – Matematik B – Idræt B/Kemi B

Kunstnerisk

Musik A – Engelsk A – Samfundsfag B

43


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder STUDIERETNINGER • Innovation og iværksætteri (afsætning A, virksomhedsøkonomi A, innovation B) • Økonomi og organisation (afsætning A, virksomhedsøkonomi A, organisation C)

Svendborg HandelsGymnasium Skovsbovej 43, 5700 Svendborg HHX Tlf. 7222 5850 hhx@svend-es.dk www.svend-es.dk/handelsgymnasiet

• Sport Event Management (afsætning A, virksomhedsøkonomi A, organisation C) • Business (virksomhedsøkonomi A, Matematik A, finansiering B) • Sprog (tysk A, fransk A eller spansk A) • International (afsætning A på engelsk, international økonomi A, kulturforståelse B på engelsk)

STUDIERETNINGER • Bioteknologi – matematik (bioteknologi A, matematik A, f.eks. idéhistorie B)

Svendborg Tekniske Gymnasium Skovsbovej 43, 5700 Svendborg HTX Tlf. 7222 5744 tbj@svend-es.dk www.svend-es.dk/teknisk-gymnasium

• Matematik – fysik (matematik A, fysik A, f.eks. astronomi C) • Matematik – informationsteknologi (matematik A, informationsteknologi B, f.eks. programmering C) • Teknologi – design (teknologi A, design B, f.eks. innovation C)

STUDIERETNINGER • Økonomilinjen • Innovationslinjen

Tietgen Handelsgymnasium

• International linje

Elmelundsvej 10, 5000 Odense V

• Marketinglinjen

HHX Tlf. 6545 2200 hhx@tietgen.dk www.tietgen.dk/Handelsgymnasium/

STUDIERETNINGER

Tornbjerg Gymnasium Skærmhatten 15, 5220 Odense SØ STX Tlf. 6615 7102 kontor@tornbjerg-gym.dk www.tornbjerg-gym.dk

1: Matematik (A), Fysik (A), Kemi (B) 2: Matematik (A), Fysik (B), Kemi (B) 3. Matematik (A), Bioteknologi (A), Fysik (B) 4. Biologi (A), Idræt (B), Matematik (B) 5. Biologi (A), Psykologi (B), Matematik (B) 6. Samfundsfag (A), Matematik (B), Biologi (B) 7. Samfundsfag (A), Engelsk (A), Matematik (B)

8. Engelsk (A), Samfundsfag (B), Matematik (B) 9. Engelsk (A), Psykologi (B), Samfundsfag (B) 10. Engelsk (A), Mediefag (B), Samfundsfag (B) 11. Engelsk (A), Spansk (A), Samfundsfag (B) 12. Engelsk (A), Tysk (B), Spansk (B) 13. Engelsk (A), Dramatik (B), Samfundsfag (B) 14. Musik (A), Matematik (B), Samfundsfag (B)

STUDIERETNINGER

Vestfyns Gymnasium Langbygårdsvej 4, 5620 Glamsbjerg STX Tlf. 6372 7400 adm@vestfyns-gym.dk www.vestfyns-gym.dk

44

Kunstnerisk

Musik A, Engelsk A, Drama, Billedkunst eller Mediefag C

Sproglig

Spansk A, Engelsk A

Samfundsvidenskabelig Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B Samfundsfag A, Matematik A, Biologi B Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi eller Filosofi C Naturvidenskabelig

Matematik A, Kemi B, Fysik B Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Biologi A, Idræt B, Matematik B

Besøg vores hjemmeside. Her kan du både få info om skolen og en oversigt over vores studieretninger. Du kan samtidig downloade en folder, ”Find din rette hylde”, med nuværende elevers beskrivelse af alle studieretningerne. Klik på studieretningsfeltet nederst på forsiden.


VUC Almen Voksenuddannelse – AVU

Almen Voksenuddannelse svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse, men undervisningen er særligt tilrettelagt for voksne fra 18 år.

HF-enkeltfag

Undervisning på gymnasialt niveau i alle hf-fag fra C-niveau til A-niveau. Hvert fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen, og HF-enkeltfag kan læses enkeltvis, som en samlet fagpakke eller som en hel HF-eksamen, der kvalificerer til forskellige videregående uddannelser.

Ordblindeundervisning

VUC tester for ordblindhed. Hvis du har opfyldt din undervisningspligt, kan du blive testet og få tilbudt ordblindeundervisning. Man går til undervisning på meget små hold, og opgaverne er tilpasset den enkelte. Mulighed for hjælp til it-løsninger for ordblinde.

Se VUC hjemmesiderne for mere information

2-årig HF

HF kan tages på fuld tid på 2 år på VUC. Du kan søge, selvom du ikke er fyldt 18 år. Læs mere om HF side 39.

Forberedende Voksenundervisning – FVU

Gratis tilbud til alle fra 18 år, der vil blive bedre til at læse, skrive og regne. Der undervises i forløb på typisk 40 til 80 lektioner pr. semester på små hold. Mulighed for dispensation for unge under 18 år. Spørg din UU-vejleder.

VUC Undervisningssteder FYNs HF-kursus

HF & VUC FYN Middelfart

HF & VUC FYN Søndersø

Hunderupvej 17, 5100 Odense C Tlf. 6265 6580 www.vucfyn.dk/kontakt

Østre Hougvej 101, 5500 Middelfart Tlf. 6265 6690 www.vucfyn.dk/middelfart

Højagervej 25, 5471 Søndersø Tlf. 6265 6540 www.vucfyn.dk/sonderso

VUC Fredericia

HF & VUC FYN Nyborg

HF & VUC FYN ÆRØ

Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia Tlf. 7224 2092 www.ibc.dk/hf-og-vuc/

Vestergade 7, 5800 Nyborg Tlf. 6265 6660 www.vucfyn.dk/nyborg

P. E. Pålssons Vej 1, 5960 Marstal Tlf. 6265 6590 www.vucfyn.dk/aeroe

HF & VUC FYN Faaborg

HF & VUC FYN Odense City Campus

HF & VUC FYN Fjernundervisningen

Sundagervej 42, 5600 Fåborg Tlf. 6265 6633 www.vucfyn.dk/faaborg

Kottesgade 6-8, 5000 Odense C Tlf. 6265 6500 www.vucfyn.dk/odense

Højagervej 25, 5471 Søndersø Tlf. 6265 6840 www.vuc.nu

HF & VUC FYN Glamsbjerg

HF & VUC FYN Svendborg

Nørregade 42, 5620 Glamsbjerg Tlf. 6265 6680 www.vucfyn.dk/glamsbjerg

Viebæltet 5, 5700 Svendborg Tlf. 6265 6600 www.vucfyn.dk/svendborg

HF & VUC FYN Langeland Havnepladsen 5, 5900 Rudkøbing Tlf. 6265 6622 www.vucfyn.dk/langeland

45


Valg af 10. klasse kan være en god idé for dig, hvis: n

n n

Du er i tvivl, om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge. Du ønsker at forbedre dig fagligt.

10. klasse

Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt.

Fælles for alle 10. klasser: n

n

n

n

n n

n

Du kan som regel foretage mange valg i forhold til fag, niveauer og linier. Dermed får du ansvar for din egen læring og tilrettelæggelse af din skoledag.

10. klasse – indhold

Der er en obligatorisk del: Dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag. Elever, der har læsevanskeligheder, kan få særlig læseundervisning.

AUGUST

B KL

C KL INTRO

Der er en valgfri del, som indeholder tilbudsfagene: tysk/ fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/fransk, hvis du har haft fagene som tilbudsfag eller valgfag i (7.) 8. og 9. klasse. Du kan vælge at aflægge 10. klasse prøve i disse fag.

SAMTALER MED VEJLEDER

10. klasse tilbyder også andre valgfag.

ELEVPLANER

Der indgår mindst et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, hvor du deltager i undervisning på uddannelsen og får indtryk og oplevelser, du kan tage udgangspunkt i, når du skal træffe dit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Du vil på din skole få nærmere oplysninger om brobygning. På brobygning.unoung.dk vil du kunne se, hvilke brobygningsforløb, du har mulighed for at vælge imellem. En del af din brobygning vil kunne bestå af ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

PROJEKTER 40 UGER

Se mere på de enkelte 10. klassers hjemmesider.

SKOLE-HJEM-SAMTALER

VEJLEDNING SÆTTE MÅL Samtale og sparring

UNDERSØGE Brobygning Praktik Infoaftener

OBLIGATORISK BROBYGNING OBLIGATORISK SELVVALGTE OPGAVER TEMA-UGER

Du skal udarbejde en Obligatorisk Selvvalgt Opgave, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan. Denne opgave giver dig mulighed for at undersøge forskellige forhold, der gør sig gældende for din valgte uddannelse.

EUD 10 er et særligt tilbud til dig, der gerne vil fortsætte på en erhvervsuddannelse. På EUD 10 foregår mindst en tredjedel af undervisningen på en erhvervsskole, og du vil også få tilbudt særlige forløb i de almene fag, der kan sikre, at du opfylder kravene til optagelse. Spørg din vejleder om, hvordan tilbuddet er i din kommune.

D KL

LINJER OG TILBUDSFAG

AFKLARING OSO Samtaler og sparring

TERMINSPRØVER PRAKTIK STUDIETUR

EUD 10

46

A KL

PRØVER

JUNI

BESLUTNING Uddannelsesplan


10. klasse

Uddannelsessteder

Assens – Assens 10

Odense – Job 10

Odense – Ung Vest Ungdomsskole

Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg Tlf: 6474 7856 / 6474 7864 www.assens10.dk

Blangstedgårds Allé 93, 5220 Odense SØ Tlf. 6375 3042 www.ungsyd.dk

Mediedesign og Web Rismarksvej 80, 5200 Odense V Tlf. 2488 5654 www.ungvest.dk

Faaborg Midtfyn – Tingagerskolen

Odense – Pædagogik, sundhed og omsorg

Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Tlf. 7253 0382 www.tingagerskolen.dk

Faaborg Midtfyn – Toftegaardsskolen Toftegaardsvej 7, 5600 Fåborg, Tlf. 7253 0360 www.toftegaardsskolen.dk

Fredericia – Ung Fredericia Mosegårdsvej 2D, 7000 Fredericia Tlf. 7210 5690 www.ungfredericia.dk

Kerteminde – 10. KlasseCenter Lindøalleen 51, 5330 Munkebo Telefon 6515 1780 www.kertemindeungdomsskole.skoleporten.dk

Langeland – Ørstedskolen H.C.Ørstedsvej 10, 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6444 www.oerstedskolen.dk

Athenevænget 4, 5250 Odense SV Tlf. 6375 3042 www.ungsyd.dk

Odense – Hjalleseskolen Et liv i bevægelse Solbærvej 5, 5260 Odense S Tlf. 6375 0500 www.hjalleseskolen.odense.dk

Odense – Hjalleseskolen Idræt – Elite 10 Solbærvej 5, 5260 Odense S Tlf. 6375 0500 www.hjalleseskolen.odense.dk

Odense – Hjalleseskolen Elite-aspirantklasse Solbærvej 5, 5260 Odense S Tlf. 6375 0500 www.hjalleseskolen.odense.dk

Odense – Ung Vest Ungdomsskole

Odense – Næsby skole 10. Klasse Skolevej 9, 5270 Odense N Tlf. 2488 5681 www.naesby-skole.odense.dk

Odense – Ung Nord 10. klasse Vollsmose Alle 20, 5240 Odense NØ Tlf. 6375 2350 www.ungnord.dk

Odense – Ung Nord Ungdomsklassen 10+ Vollsmose Alle 20, 5240 Odense NØ Tlf. 6375 2350 www.ungnord.dk

Odense – Ung Nord DAGSKOLEN Danmarksgade 10, 5000 Odense C Tlf. 2488 5661 www.ungnord.dk

Odense – Ung Nord

Skippervej 1, 5500 Middelfart Tlf. 8888 5770 www.10erenmiddelfart.dk

10. Bellinge Sædekildegårdvej 4 (Bellinge Idrætscenter), 5250 Odense SV Tlf. 2128 0149 www.ungvest.dk/skole/10_bellinge

Nordfyn – Søndersøskolen

Odense – Ung Vest Ungdomsskole

Odense – Ung Nord

Nordmarksvej 2, 5471 Søndersø Tlf. 6482 8400 www.sonderso-sk.skoleporten.dk

CAMP10 i Ungdomshuset Nørregade 60, 5000 Odense C Tlf. 2488 5675 www.ungvest.dk

EUD10 Lerchesgade 29, 5000 Odense C Tlf. 6545 2600 www.tietgen.dk/business/

Odense – Ung Vest Ungdomsskole

Svendborg – Nymarksskolen

Iværksætter 10. klasse Lerchesgade 29, 5000 Odense C Tlf. 6545 2600 Nørregade 60, 5000 Odense C Tlf. 6375 6820 www.tietgen.dk/business/

10.klassecentret Gyldenbjergsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 6223 6200 www.nymarksskolen-svendborg.dk

Middelfart – 10´eren Middelfart

Nyborg – U-Centeret Svanedamsgade 2a, 5800 Nyborg Tlf. 6333 7025 www.u-centeret.skoleporten.dk

Odense – 10 Klasse Blangstedgårds Allé 93, 5220 Odense SØ Tlf. 6375 3042 www.ungsyd.dk

Odense – Huset Herluf Trollesvej 138, 5220 Odense SØ Tlf. 6375 3042 www.ungsyd.dk

Odense – Ung Vest Ungdomsskole Mad og mod på fremtiden Landbrugsvej 55, 5260 Odense Tlf. 2612 7836 www.ungvest.dk

Design & Salg Lerchesgade 29, 5000 Odense C Tlf. 6545 2600 www.tietgen.dk/business/

Ærø – Marstal Skole Halevej 23, 5960 Marstal Tlf. 6352 6400 www.marstalskole.dk

47


PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVS-UDDANNELSE

Produktionsskoler PRAKTIK I EN VIRKSOMHED

Kan jeg gå på produktionsskole?

KUU

STU

Produktionsskole

ALMENE FAG

EGU

VÆRKSTEDER Fx: Træ og Metal Tekstil Køkken-Gartneri Sundhed Kontor Idé og Butik Musik Idræt og friluftsliv Event og Kultur Pædagog IT og medie

KOMBINATIONSFORLØB MED EUD DELE AF ET EUD FORLØB

Hvis du efter skolen ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, og hvis du har brug for at blive dygtigere på nogle områder, eller hvis du har afbrudt en uddannelse og har behov for mere afklaring, før du går i gang, så er produktionsskolerne et tilbud til dig.

Hvad er en produktionsskole?

Produktionsskolen er et praktisk uddannelsestilbud baseret på værkstedsundervisning. Her kan du prøve dig selv af i forskellige fagområder, lære mens du arbejder med praktiske opgaver og finde frem til, hvad du er god til. Lærerne på værkstederne er faguddannede og hjælper dig med at lære at løse de forskellige opgaver. Forløbet styrker dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du bliver bedre rustet til at vælge uddannelse, og gennemføre den uddannelse du går i gang med.

Skolernes værksteder

En produktionsskole har flere værksteder, hvor der arbejdes med praktiske opgaver. Det er forskelligt, hvilke værksteder de enkelte produktionsskoler har. Det er en god idé, at du undersøger flere skoler for at se, hvilke værksteder de har. Du kan fx arbejde med træ, metal, tekstiler, køkken, gartneri, landbrug, sundhed, kontor, dekoration, butik og design samt det pædagogiske fagområde. Du kan også prøve grafik, video og multimedier eller teater og musik.

Undervisning i almene fag

På de fleste produktionsskoler kan du udover værkstedsundervisning også modtage undervisning i almene fag samt en række frivillige undervisningstilbud, som du kan vælge. Det kunne være et tilbud om dansk, matematik og engelsk eller andre skolefag. Nogle produktionsskoler tilbyder også undervisning for ordblinde og arbejder med forskellige læringsstile.

48

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal vurdere om du tilhører skolens målgruppe, inden du kan blive optaget på en produktionsskole. Du kan henvende dig til UU-Centeret i dit område eller kontakte en produktionsskole, som så kan hjælpe dig med at få en aftale med en UU-vejleder. Der er følgende optagelseskrav på en produktionsskole: n Du skal være under 25 år. n Du har opfyldt din undervisningspligt. n Du har ingen uddannelse, og du har ikke umiddelbart forudsætninger for at begynde på en uddannelse. n Eller du har afbrudt en ungdomsuddannelse. n Du skal have en målgruppevurdering fra din UU-vejleder.

Starttidspunkt og forløb

På produktionsskoler er der ingen bestemte optagelsestidspunkter. Du kan begynde, når du har brug for det, og du kan frit vælge skole, hvis skolen har en ledig plads. Dit ophold slutter, når du er klar til at gå videre i uddannelse eller arbejde. Du kan gå på produktionsskolen i op til et år med mulighed for forlængelse, hvis du har brug for det. Du får skoleydelse, når du er på skolen og deltager aktivt i undervisningen, og der kan søges rabat på transport. Du kan komme direkte fra folkeskolen, fra et job eller fra en afbrudt uddannelse. Sammen med din faglærer og skolens vejleder udarbejder du en plan over dit forløb på skolen. Skolens vejleder er altid til at tale med, hvis din plan skal rettes til i forhold til dine ønsker og muligheder efter produktionsskolen.

Forberedelse til erhvervsuddannelse

På produktionsskolen kan du forberede dig på den uddannelse, som du ønsker, på forskellige måder: n Praktik i en virksomhed inden for det fag, du interesserer dig for. n Kombinationsforløb som er korte meritgivende undervisningsforløb til erhvervsskolernes grundforløb. n Dele af erhvervsskolernes grundforløb kan gennemføres på produktionsskolen. n Nogle produktionsskoler tilbyder produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, hvor slutresultatet er det samme, som når uddannelsen gennemføres på en erhvervsskole og en virksomhed. n Et produktionsskoleforløb kan være et godt udgangspunkt for en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Mange produktionsskoler er uddannelsesansvarlige for EGU. n Undervisningen på produktionsskolen indgår i nogle tilfælde som dele af Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU).


Produktionsskoler

Uddannelsessteder

Elsesminde Produktionshøjskole

Fredericia Produktionsskole

Sydfyns Erhvervsforskole

Sanderumvej 117, 5250 Odense SV Tlf. 6617 0843

Prangervej 175, 7000 Fredericia Tlf. 7922 2200

Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg Tlf. 6222 4110

www.elsesminde.dk

www.fapro.dk

www.se-f.dk

Faaborg Midtfyns Produktionsskole - Faaborg

Fugleviglund Produktionsskole

Søndersø Produktionshøjskole

Lergyden 38, 5492 Vissenbjerg Tlf. 6447 2570

Odensevej 55, 5471 Søndersø Tlf. 6483 1781

www.fugleviglund.dk

www.sphs.dk

Middelfart Produktionsskole

Østfyns Produktionsskole

Toftegaardvej 7, 5500 Middelfart Tlf. 8832 5988

Marslev Byvej 35, 5290 Marslev Tlf. 6532 4600

www.middelfart-produktionsskole.dk

www.ofps.dk

Nyborgvej 58, 5600 Faaborg Tlf. 6261 9105 www.fmps.dk

Faaborg Midtfyns Produktionsskole - Ringe Korsvangen 11, 5750 Ringe Tlf. 6261 9105 www.fmps.dk

Otterup Produktionsskole Ørkebyvej 11, 5450 Otterup Tlf. 6482 2990 www.proskolen.dk

49


EGU

Evt. forperiode i praktik eller på produktionsskole (1-2 uger) 1. år 2. år

EKSEMPEL PÅ EGU-FORLØB Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

EGU-forløb: 2 år, som evt. kan udvides til 3 år Heraf skoleperiode: min. 20 uger/max. 40 uger

Erhvervsgrunduddannelse – EGU

Erhvervs-grunduddannelsen er et 2-3 årigt praktisk uddannelsesforløb for dig, der er mellem 16 og 30 år og ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Hvem kan starte på EGU?

EGU er for dig, som gerne vil arbejde praktisk og som helst vil have en kort uddannelse, hvor det praktiske arbejde er den største del af uddannelsen. EGU er til dig, som ikke vil have for meget teori, og som lærer bedst på små hold. Der er ingen særlige optagelseskrav. Du skal blot være færdig med at gå i folkeskolen eller tilsvarende.

Praktisk uddannelse

EGU indeholder meget praktik og kun lidt teori. Uddannelsen tilrettelægges specielt for dig, hvilket bl.a. betyder, at du selv kan være med til at planlægge og sammensætte uddannelsen. EGU består af perioder i praktik og perioder på skole. Uddannelsen varer normalt 2 år, men den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år.

KUU

Hvem kan starte på KUU?

Kombineret UngdomsUddannelse er for 15-24 årige, der ikke har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Man skal have

50

Hvordan optages du på EGU?

Før du kan begynde, skal du sammen med din vejleder udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

Hvad kan du efter EGU?

EGU giver mulighed for at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, og den giver dig bedre mulighed for at søge job inden for dit fag.

Få mere at vide om EGU

Hvis du er interesseret i at vide mere om EGU, kan du kontakte din uddannelsesvejleder eller Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, du bor i.

Kombineret UngdomsUddannelse – KUU

Uddannelsen varer 2 år, foregår på hold med fællesskab og giver titlen erhvervsassistent. Målet er, at eleverne efter endt uddannelse kan finde beskæftigelse som ufaglærte på det lokale eller regionale arbejdsmarked, derfor er uddannelsen tonet mod konkrete erhvervstemaer, der findes lokalt eller regionalt.

STU

I praktikperioderne lærer du forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Praktikken kan foregå i en eller flere virksomheder. Når du er i praktik, får du elevløn. Skoleperioderne skal i alt vare mellem 20 og 40 uger. Skoledelen består normalt af undervisningsdele fra forskellige skoletyper og andre uddannelser, fx VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler, handelsskoler eller tekniske skoler. I skoleperioderne får du skoleydelse.

afsluttet 9. eller 10. klasse, før man starter. Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen, og det er det lokale UU-center, der fordeler pladserne. Man skal derfor ikke ansøge gennem optagelse.dk, men gennem sin vejleder.

Hvor findes uddannelsen?

Lillebælt: KUU trekanten, Vejle, Kolding, Billund, Fredericia og Middelfart www.kuu-trekanten.dk Odense og omegn: Elsesminde Odense ProduktionsHøjskole. www.elsesminde.dk/uddannelser/kuu-2/ Sydfyn: Uddannelsen udbydes af KUU Syd og Midtfyn www.kuusydogmidtfyn.dk/

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU

Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU, skal tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning har pligt til at give den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling om et uddannelsestilbud til kommunalbestyrelsen.

Der skal lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes eller værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.


Andre uddannelser Højskoler

Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 ½ og 19 år. Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måneder, virker afklarende, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor, hvis du har en uddannelsesplan. Se priser på den enkelte højskoles hjemmeside.

Højskolernes Hus Tlf. 3336 4040 E-mail: kontor@ffd.dk hojskolerne.dk

Efterskoler

Frie fagskoler

Efterskolernes Sekretariat

Tlf. 3311 1291 E-mail: hej@friefagskoler.dk friefagskoler.dk

Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, som har afsluttet 7. klassetrin. Her kan du få undervisning i skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse samt en lang række andre fag af kreativ eller praktisk art. Brobygning er obligatorisk i 10. kl. Nogle efterskoler tilbyder også et 11. skoleår. På efterskolen bor du sammen med elever og lærere, og et efterskoleophold varer et helt skoleår – typisk 40 uger. De fleste skoler opkræver elevbetaling pr. uge, men alle danske elever er sikret elevstøtte fra staten. Derfor bliver din egenbetaling mindre afhængig af husstandsindkomsten. Tag kontakt til den enkelte efterskole. To-sprogede elever kan søge stipendiat via vejlederen på grundskolen. Ansøgning om stipendiat kan findes på nedenstående hjemmeside. Der er efterskolernes dag med åbent hus over hele landet hvert år, sidste søndag i september. Men du har også mulighed for at kontakte skolerne og aftale et besøg. Tlf. 3312 8680 info@efterskoleforeningen.dk efterskole.dk

De 11 Frie Fagskoler i Danmark er åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse. De frie fagskoler tilbyder tre slags forløb: 10. klasse, Parat til Erhvervsuddannelse og STU. Skolerne tilbyder mange forskellige linjer inden for kreative og praktiske fag og underviser i så forskellige fag som mad, design, sundhed, tekstil, animation, musik, sport og friluftsliv. Fælles for alle skolerne er, at de underviser på en meget praktisk måde. Man lærer ikke kun med hovedet, men med hele kroppen, er mottoet. Det er et kostskoletilbud, om end det også i visse tilfælde er muligt at være dagelev. Derfor er en del af et ophold på en fri fagskole undervisning i alle aspekter af det voksne liv, såsom at vaske tøj, lave mad, lægge budget eller bare det at stå op om morgenen.

51


Andre uddannelser Fiskeriuddannelser

Maritime uddannelser

Fiskeriskolen, EUC Nordvest Ærøvej 9, 7680 Thyborøn Tlf. 9691 9230 fiskeri@eucnordvest.dk eucnordvest.dk/fiskeri

De maritime uddannelsesinstitutioner – finder du på worldcareers.dk

Uddannelser i Forsvaret

Team Danmark

Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postbox 145, 2700 Ballerup Tlf. 7281 9000 forsvaretsuddannelser.dk

teamdanmark.dk (under eksperter/karriere og uddannelse/ungdomsuddannelse)

Alle, der vil arbejde i fiskeriet, starter med et obligatorisk 3 ugers sikkerhedskursus. Herefter kan man tage fiskeriets 2-årige grunduddannelse, som veksler mellem praktik og skoleundervisning. Er du over 18 år, kan du arbejde som fisker umiddelbart efter, at du har gennemført sikkerhedskurset. Du har herfra mulighed for at videreuddanne dig til skipper af henholdsvis første eller tredje grad.

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine over 30 uddannelser mange muligheder for unge. Uanset hvilken retning du vælger, får du løn under uddannelsen.

Musikalsk grundkursus – MGK

Musikalsk grundkursus foregår på en musikskole. Der er både en klassisk og rytmisk linie. Du kan bruge kurset til at forbedre dine musikalske kvalifikationer, fx hvis du ønsker optagelse på en uddannelse ved et af musikkonservatorierne. Kontakt skolen for tilmeldings-oplysninger. Musikalsk Grundkursus – MGK musikalskgrundkursus.dk

52

MGK - Fyn Odense Musikskole Danmarksgade 10, 5000 Odense C odensemusikskole.buf@odense.dk Tlf.: 63 75 85 83 mgkfyn.dk

De maritime uddannelser spænder fra videregående uddannelser så som skibsofficer og maskinmester til kortere uddannelser som skipper og til erhvervsuddannelser som skibsassistent og skibsmekaniker. Alle uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. HF-søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbereder dig til en karriere til søs.

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Ansøgningsfristen ligger som regel i februar på særligt skema. Team Danmark kræver aftale med godkendt specialforbund.

Billedkunstnerisk grundkursus – BGK

Er du ung og arbejder seriøst med kunstneriske udtryksformer? Har du lyst til at få inspiration fra andre og fra professionelle kunstnere? Tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor billedkunst, arkitektur eller design på fx Kunstakademiet eller Danmarks Designskole? Så er BGK muligvis noget for dig. Kulturregion Fyn Odense Slot Nørregade 36-38, 5100 Odense C Tlf. 2928 1335 kultur@odense.dk www.kulturregionfyn.dk


UU-områder på Fyn og i Lillebælt

UU Lillebælt

UUO Odense & Omegn

UU Sydfyn

53

Profile for Forlaget KSI

Fp201617 fyn uu web  

Ungdomsuddannelse, gymnasie, erhvervsskole, unge, teknisk gymnasie, erhvervsgymnasiet, uddannelsesvalg, uddannelse, handelsgymnasie, STX, HH...

Fp201617 fyn uu web  

Ungdomsuddannelse, gymnasie, erhvervsskole, unge, teknisk gymnasie, erhvervsgymnasiet, uddannelsesvalg, uddannelse, handelsgymnasie, STX, HH...