Ud i Fremtiden 2023 - udpluk

Page 1

UNGEmed MED særlige SÆRLIGEbehov BEHOV –MESSEN bogen FOR for unge

2023

Fra grundskole til voksenliv med et handicap


INVITATION ! Messe om uddannelse og job for

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I KØGE OG VEJLE

I samarbejde med UU Vejle og UUV Køge:

KØGE

VEJLE

Den 2. februar 2023 Spar Nord Arena ÅBNINGSTIDER: Kl. 9.00 – 16.00

Den 6. september 2023 SPEKTRUM DGI Huset

ELEV- OG FORÆLDREEFTERMIDDAG: Kl. 13.00 til 16.00 Ud i Fremtiden - bogen for unge

med særlige behov

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Facebook.com/ udifremtiden

40-0-5

–MESSEN bogen FOR for unge UNGEmed MED særlige SÆRLIGEbehov BEHOV

Fra grundskole Forlaget KSI

ISBN 978-87-9984

Ud i Fremtide n - bogen for unge med særlige behov 2023

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige hederne for uddannelse behov” handler funktionsn edsættelse og beskæftige lse om muligfor den store r, der ikke har for ungdomsud helt den samme gruppe unge med dannelser som vifte af muligheder de fleste har. Det er meget vanskelige valg skæftigelse, der skal træffes om uddannelse, bolig og senere også ældrene. Og beder er en jungle af den unge, som regel sammen med rundt i. af bestemmel forser og regler, man skal finde Gruppen af unge for at gennemføremed særlige behov omfatter unge, der ikke krav på en 3-årig en ordinær ungdomsud har mulighed dannelse. Disse særligt tilrettelagt ungdomsud dannelse unge har et retsSTU er hjørnesten – forkortet STU. en i uddannelse ger derfor udgangspu n af unge med særlige behov. herunder visitation nkt i STU og gennemgår Bogen tauddannelse n til STU, den beslutning, justering, fra individuell e uddannelse splan,alle vinkler, koordinerin g ningstimeta llet indstilling, af uddannelse på STU, afbrydelse og botilbud, nelsen og kompetenc undervisog epapiret. Bogen genoptagel se af ungdomsud dannelsess teder har et omfattende danfor STU i hele register over landet. udSpørgsmåle t om med STU-forløb egen bolig bliver aktuelt for mange unge et. Bogen gennemgår register over i forbindelse de forskellige botilbud i hele boformer og landet, især har et i tilknytning til STU. Efter afsluttet STU skal den uddannelse, unge videre andre ud i fremtiden, mer for beskæftige i beskæftige lse. Bogen nogle i fortsat gennemgår de lsesmuligh eder og omtaler virksomhed forskellige forfor unge med funktionsn edsættelse vej ind på arbejdsmar er, der har særligt fokus på denne r kedet. gruppe unges Forbereden de Grundudda nnelse unge på at gå FGU er i gang med en en uddannelse er sammensat ungdomsud dannelse der forbereder af forskellige som har fået kendte elementer eller komme i job. FGU ny struktur og fra tidligere rammer, og med litet. uddannelse, nye muligheder for fleksibi”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige den unge og forældrene, behov” er grundboge når perioden vet skal lægges fra grundskole n for til rette. n og ind i voksenli-

2023

til voksenliv med

et handicap

Bogen for unge med særlige behov 2023

Bestil den på www.ua.dk

GRATIS ADGANG! Læs mere på udifremtiden.dk


Indhold Kapitel

side

1.

Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

9

2.

Flere rettigheder til unge med særlige behov ved uddannelsesvalg

13

3.

Meddelelsesbogen, uddannelsesparathed og adgangskrav

17

4.

Specialefterskoler og frie fagskoler

21

5.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU

27

6.

Forberedende Grunduddannelse – FGU

45

7.

Andre ungdomsuddannelser – og unge med funktionsnedsættelse

53

8.

Specialpædagogisk Støtte – SpS – på ungdomsuddannelserne

61

9.

Almen uddannelse for voksne

64

10.

Specialundervisning for voksne

67

11.

Botilbud til unge med særlige behov under uddannelse

70

12.

STB - Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse for unge med særlige behov

73

13.

Økonomi under uddannelse for unge med særlige behov

83

14. Organisationer og foreninger

88

15. Rådgivning for unge med særlige behov

91

16.

95

Oversigt over uddannelsessteder og botilbud

Nordjylland

96

Midt- og Vestjylland

109

Østjylland

118

Sydjylland

131

Fyn

147

Sjælland

159

Hovedstaden

191

17.

Klageadgang - STU og botilbud

219

18.

Ret og pligt

222

19.

Lovstof

228

Index

241

7


1 Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

UDDANNELSESTILBUD FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

9


Uddannelsestilbud for unge med særlige behov – en oversigt Dette kapitel indeholder en samlet oversigt over de uddannelsestilbud, der mest kommer på tale for unge med funktionsnedsættelser og særlig behov. De enkelte uddannelsestilbud er omtalt hver for sig længere fremme i bogen, men denne oversigt giver mulighed for at danne sig et overblik.

Grundskolen og 10. klasse I Danmark er der undervisningspligt fra 0. klasse til og med 9. klasse. Undervisningspligten kan opfyldes i folkeskolen eller i en privat skole/friskole. Forældrene kan også vælge at undervise deres barn hjemme under kommunens tilsyn. I særlige tilfælde kan et barn gå 2 år i samme klasse og det samlede skoleforløb forlænges dermed med 1 år, idet 9. klasse under alle omstændigheder er det sidste obligatoriske skoleår. Oven på forløbet i grundskolen skal alle unge have tilbudt et 10. skoleår. Det er obligatorisk for kommunen at give tilbuddet, og det er frivilligt for den unge og forældrene om de vil tage imod det. Under særlige omstændigheder kan en elev tilbydes et ekstra 10. skoleår eller 11. skoleår. Dette afgøres af kommunen. På en efterskole eller fri fagskole er det dog en aftale mellem forældrene, eleven og skolen, om den unge skal have et ekstra 10. skoleår. Elever med særlige behov skal have tilbudt specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Reglen gælder på alle klassetrin, altså også for 10./11. klasse. Skolen eller kommunen kan altså ikke bruge som argument, at 10. klasse er frivillig, og derfor afslå nødvendig specialundervisning.

Forskellige former for 10. klasse 10. klasse kan gennemføres på forskellige måder. Folkeskolens 10. klasse findes som regel på et kommunalt 10. klasse center, hvor unge fra et større geografisk område samles, så der kan opbygges et godt ungdomsmiljø. I nogle kommuner tilbyder Ungdomsskolen 10. klasse forløb. 10. klasse kan også gennemføres på erhvervsskoler (Eud 10) eller på fx efterskole og fri fagskole. Eud10 er for elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder de formelle adgangskrav. Den varer 1 år i samarbejde med en erhvervsskole og omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som rettes mod erhvervsuddannelserne.

Frit skolevalg Der er frit skolevalg i den danske folkeskole. Hvis forældre ønsker at deres barn skal gå på en anden skole end den distriktsskole, kommunen henviser til, kan de henvende sig på den ønskede skole. Der skal dog være ledig plads på det pågældende klassetrin. Hvis man gør brug af frit skolevalg, skal den ønskede skole tilbyde støtte på samme vilkår som gælder for skolens øvrige elever. Hvis man ønsker frit skolevalg til en specialklasserække, en specialskole eller tilsvarende, gælder en regel mere: Det skal være et relevant tilbud for eleven, dvs. at eleven falder inden for den målgruppe, som normalt optages i det pågældende skoletilbud. Forældrene kan dog få afslag på frit skolevalg, hvis deres kommune vurderer at det ønskede skoletilbud er mere vidtgående end det, kommunen selv har tilbudt. Denne vurdering skal gå på det pædagogiske indhold og må ikke være baseret på prisen på skoletilbuddet. Frit skolevalg gælder også til skoler i andre kommuner. Ved frit skolevalg skal forældrene selv betale den merudgift, der eventuel bliver til barnets transport, men kun merudgiften. Hvis fx

10

UDDANNELSESTILBUD FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV


2 Flere rettigheder til unge med særlige behov ved uddannelsesvalg

FLERE RETTIGHEDER TIL UNGE MED SÆRLIGE BEHOV VED UDDANNELSESVALG

13


3 Meddelelsesbogen, uddannelsesparathed og adgangskrav

MEDDELELSESBOGEN, UDDANNELSESPARATHED OG ADGANGSKRAV

17


7 Andre ungdomsuddannelser – og unge med funktionsnedsættelse

ANDRE UNGDOMSUDDANNELSER – OG UNGE MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE

53


11 Botilbud til unge med særlige behov under uddannelse

70

BOTILBUD TIL UNGE MED SÆRLIGE BEHOV UNDER UDDANNELSE


Botilbud til unge med særlige behov under uddannelse Botilbud for mennesker med handicap kan opretter efter flere bestemmelser, enten efter • servicelovens §107/§108 (midlertidige/varige botilbud) eller efter • almenboliglovens § 105 med støtte efter serviceloven. I praksis kan et botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven indeholde den samme pædagogiske/praktiske støtte, men lovgrundlaget for tilbuddet er afgørende for en række forhold, f.eks. betaling for ophold i tilbuddet. Hvis man vil vide mere om, hvilket lovgrundlag et botilbud er oprettet efter, kan man finde oplysninger herom i Tilbudsportalen, som er en landsdækkende oversigt over kommunale, regionale og private tilbud. Læs mere på tilbudsportalen.dk Kommunen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter serviceloven. Dette kaldes også forsyningsansvaret. Kun botilbud, der er registreret i Tilbudsportalen, må indgå i kommunens forsyning. Da der findes forskellige botilbud, er målgruppen for de enkelte botilbud er således også forskellig. Målgruppen for midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 er • ”personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og” • ”personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.” Målgruppen for længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 er • ”personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.” Målgruppen for botilbud efter almenboligloven fremgår af lov om almene boliger § 105: • ”Kommunen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.” Det er kommunen, der visiterer til botilbud efter henholdsvis serviceloven og almenboligloven. Hvis man ikke er enig i kommunens afgørelse om visitation til et botilbud, kan afgørelsen klages til Ankestyrelsen. Læs om klagemuligheder side 219.

BOTILBUD TIL UNGE MED SÆRLIGE BEHOV UNDER UDDANNELSE

71


STU-tilbud og botilbud Det er vigtigt at vide, at ansøgning om STU-forløb og ansøgning om botilbud i STU-perioden er 2 forskellige forløb. Grunden er at det bevilges efter 2 forskellige lovgivninger. Og i kommunen behandles sagen desværre som regel i 2 forskellige forvaltninger… Mange kommuner sørger af egen drift for at koordinere STU og botilbud, men ellers må den unge og forældrene opfordre kommunen til at sørge for en koordineret proces, hvor den unge og forældrene er inddraget i hele forløbet. Hvis den unge får en afgørelse fra kommunen, som ikke kan accepteres, er der også 2 forskellige klageinstanser. STU-klager afgøres af Klagenævn for Specialundervisning, og klager om botilbud afgøres i Ankestyrelsen. På hjemmesiden dukh.dk kan man læse om alle reglerne om botilbud efter Serviceloven og Almenboligloven.

72

BOTILBUD TIL UNGE MED SÆRLIGE BEHOV UNDER UDDANNELSE


12 STB - Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse for unge med særlige behov

STB - SÆRLIG TILRETTELAGTBESKÆFTIGELSE

73


16 Oversigt over uddannelsessteder og botilbud Midt- og Vestjylland

Nordjylland Side 96

Side 109

Østjylland

Sydjylland

Side 118

Side 131

Fyn

Sjælland

Hovedstaden

Side 147

Side 159

Side 191


Østjylland 7160 TØRRING

HabitusHuset Nordahl STU Sønderkærvej 5. Tlf. 20 61 02 41. www.nordahl.habitushuset.dk Bevilling: HabitusHuset Nordahl er godkendt til bo- og dagtilbud jf. § 107 samt STU

Se annonce side 142

HabitusHuset Nordahl et et nyere bosted med beliggenhed tæt ved Gudenåen. HabitusHuset Nordahl ligger tæt på naturskønne og grønne områder såsom Rask skov og det naturfredede område Uldum kær. Der er et roligt lydmiljø uden meget støj og andre gener. Omgivelserne er utroligt smukke og giver os mange muligheder for forskellige aktiviteter. Heste er en meget central del af HabitusHuset Nordahl. Mange af dagligdagsaktiviteterne foregår omkring hestene i stalden og blandt de mange andre dyr i HabitusHuset Nordahl. Arbejdet med hestene og resten af dyreholdet er også meget praktisk arbejde. Vi lægger vægt på, at borgeren bliver både anderkendt, støttet og vejledt, ud fra vedkommendes individuelle behov. Vores motto er altid: ”Så lidt støtte som muligt – men så meget som nødvendigt”. Vi tilbyder specialtilrettelagt undervisning for særligt sårbare unge under 25 år, der af forskellige årsager ikke finder sig tilpasse og får det rette udbytte af at være i klassiske skoleforløb. Det kan f.eks. være unge med forskellige følelsesmæssige eller psykiske udfordringer. Pladser: 8

På Egmont Højskolen sætter du din STUdenterhue som du vil

Egmont Højskolen tilbyder STU-forløb i et enestående og inkluderende miljø Se mere på www.egmont-hs.dk

118

ØSTJYLLAND


7323 GIVE

Harresø STU og Kollegie Hærvejen 147. Tlf. 20 37 32 11. Stan@ok-fonden.dk - Jellinghave.dk Unge der ønsker STU uddannelse Harresø Kro købt til sociøkonomisk virksomhed til prak,beskæftigelse og uddannelse. STU med fokus chauffør, pedel og køkken linje. Mulighed for boglig undervisning og eksamen. Ingen begrænsning. 7 pladser samt pladser på andre boenheder.

8000 AARHUS C

Aarhus HF og VUC Dalgas Avenue 2. www.aarhushfogvuc.dk HF Ordblind et 3-årigt forløb, hvor du tager en gymnasial eksamen via enkeltfag. Du har de obligatoriske fag i en klasse med andre ordblinde kursister, og du kan vælge en række valgfag, som du følger med de øvrige HF-kursister på skolen. Du får de bedste rammer for at gennemføre forløbet. Udover diverse IT hjælpemidler er både din dansk- og engelsklærer uddannet ordblindelærere, og du deltager i støtteundervisning for ordblinde. Efter de tre år vil du stå med en gymnasial, adgangsgivende eksamen, og du vil have de bedste forudsætninger for at søge ind på videregående uddannelse. HF Fundamentet er et tilbud for unge, der af forskellige årsager har svært ved at komme i gang med og/eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsen er særlig tilrettelagt til at støtte unge med angst og andre svære problematikker til at gennemføre en HF. På HF Fundamentet bliver du således en del af en fast klasse og du får tilknyttet en studiementor, som følger dig gennem hele dit uddannelsesforløb, og som kan hjælpe både med personlige og faglige udfordringer. Uddannelsen er i samarbejde med den sociale forening Fundamentet, som bl.a. kan fungere som værested, hvorfra du kan følge undervisning og deltage i sociale aktiviteter. A-klassen er et tilbud for unge med autismespektrumforstyrrelser, som er parat til en gymnasial uddannelse. Aarhus HF & VUC tilbyder en 2-årig hf-uddannelse, særligt tilrettelagt for unge med autisme. Du får de bedste rammer for at gennemføre en gymnasial uddannelse, idet der kun optages 12 elever i klassen, og du undervises af lærere, der er vant til at undervise ASF-elever. Desuden tilbyder skolen fast mentorstøtte.

8000 AARHUS C

AspIT – Østjylland Banegårdspladsen 1a, 2. sal. Tlf. 72 16 27 25. lib@aspit.dk - www.aspit.dk Målgruppe: AspIT er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede og med særlige behov. Unge, der ikke altid har været i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøver eller en efterfølgende ungdomsuddannelse og står med skolepapirer, der gør, at de kun vanskeligt kan optages på og gennemføre ordinære uddannelser. Alle elever har udmærkede kundskaber i dansk, engelsk og matematik, samt en stor interesse for IT. Der er 35 elever. ØSTJYLLAND

119


Hovedstaden 1120 KØBENHAVN K

KVUC

Vognmagergade 8. Tlf. 82 32 66 00. kvuc@kvuc.dk - www.kvuc.dk Målgruppe: HF Inklusion / HF Autisme / HF ASF Der er rum til alle på KVUC. Det gælder, uanset hvad du drømmer om og hvilket niveau, du vil uddanne dig på. Hos os finder du et varieret og fleksibelt udbud af uddannelser. Du kan læse online eller midt i København. Vi hjælper med at finde den rigtige vej for dig og designer et forløb, der passer til dit liv og din situation.

1752 KØBENHAVN V

Sputnik 10. klasse Vesterbro

Se annonce side 195

Tøndergade 14-16, tlf. 40 95 44 10, mma@skolensputnik.dk www.skolensputnik.dk

Målgruppe: Unge med autisme og/eller psykisk sårbarhed. De unge kan desuden have generelle indlæringsvanskeligheder eller huller i deres skolegang. Det 10. skoleår kan tages af unge, som kommer fra folke- eller specialskoler eller unge, som er er begyndt på ungdomsuddannelse, men i stedet ønsker at tage et ekstra afklarende år. Her kan du tage Folkeskolens Afgangsprøve, komme i praktik og komme på besøg på forskellige ungdomsuddannelser, så du kan finde din vej ind i fremtiden.

2000 FREDERIKSBERG

Frederiksberg VUC & STX – HF+ Falstersvej 3-5, 2000 Frederiksberg. Tlf: 38 15 85 00 - post@frbvuc.dk - www.frbvuc.dk. Målgruppe: Unge fra 18 – 24 år med en diagnose og/eller psykisk sårbarhed, som f.eks. angst eller depression. HF+ er en særlig tilrettelagt HF-enkeltfagsuddannelse over tre år, hvor der er fokus på ekstra studiestøtte og struktur. Vi tilbyder en genkendelig og tryg hverdag med en stamklasse, fast klasselokale, fast lærerteam og tilknyttet studievejleder. HF+ giver dig mulighed for at tage en gymnasial uddannelse med særlig støtte undervejs. Undervisningen vil følge et reduceret skema på omkring 25 ugentlige undervisningstimer og mulighed for at komme i lektiecafé. HF+ giver adgang til de samme uddannelser som den ordinære HF, og du vælger selv, om du vil afslutte med eller uden udvidet fagpakke. På HF+ har vi skruet ned for tempoet og op for trygheden.

HOVEDSTADEN

191


2000 FREDERIKSBERG

Sputnikkollegiet Frederiksberg Kong Georgs Vej 65. Tlf. 40 59 46 62. LGJ@skolensputnik.dk www.sputnikkollegiet.dk

Se annonce side 195

Målgruppe: Unge fra 18-30 år med autisme og/eller psykisk sårbarhed, herunder fx angst, stress, depression, Tourette, OCD, bipolar lidelse og borderline. Alle, der bor hos os, er under uddannelse/beskæftigelse eller i et afklaringforløb. Hos os bliver du en del af et hyggeligt og overskueligt ungdomsmiljø, hvor du har mulighed for at møde andre unge og være med til fælles aktiviteter, fx madklub, filmaften, motion og ture. Vi er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107 og har 39 værelser og 6 udslusningspladser.

2100 KØBENHAVN Ø

Fontanaskolen – STU Fountain House Teglværksgade 22. Tlf. 39 16 09 10. www.fountain-house.dk Målgruppe: Psykisk sårbare unge der på grund af deres psykiske problemer har måttet afbryde en ordinær ungdomsuddannelse eller er aldrig kommet i gang. Undervejs i deres sygdomsforløb er de blevet svækket i både deres faglige og personlige kompetencer. De har svært ved at fungere socialt og lider ofte af koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, angst og socialfobi, træthed, kropslig stivhed og mangel på struktur i hverdagen. En stor del får i øvrigt medicin, hvilket påvirker deres aktivitetsniveau.

2100 KØBENHAVN Ø

LAVUK, Skolen på Borgervænget Borgervænget 19. Tlf. 39 18 42 11. www.lavuk.org Målgruppe: Unge udviklingshæmmede.

2100 KØBENHAVN Ø

Sputnikhyblerne Lyngbyvej 172. Tlf. 26 34 42 83. mge@skolensputnik.dk www.sputnikkollegiet.dk

Se annonce side 195

Målgruppe: Unge fra 18-30 år med autisme og/eller psykisk sårbarhed, herunder fx angst, stress, depression, Tourette, OCD, bipolar lidelse og borderline. Alle, der bor hos os, er under uddannelse/beskæftigelse eller i et afklaringforløb. Hos os bliver du en del af et hyggeligt og overskueligt ungdomsmiljø, hvor du har mulighed for at møde andre unge og være med til fælles aktiviteter, fx klub, filmaften og ture. Vi er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107 og har 30 værelser. Nye lejligheder lige ved S-togsstation.

192

HOVEDSTADEN


19 Lovstof

228

LOVSTOF


Lovstof Love og regler man kan få brug for at slå op i, når den unges uddannelse, bolig og job skal forberedes. Man kan finde teksterne ved fx at google titlen.

Bestemmelser om FGU Lov om forberedende grunduddannelse Lovbekendtgørelse nr. 606 af 24. juni 2019 Loven indeholder de grundlæggende regler om FGU

Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse Bekendtgørelse nr. 479 af 26 april 2019 Bekendtgørelsen indeholder mere detaljerede regler om FGU

Bestemmelser om STU Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven) Lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015. Loven indeholder de grundlæggende regler om STU. Se hele teksten side 227. Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016. Bekendtgørelsen indeholder mere detaljerede regler om STU. Den beskriver blandt andet fremgangsmåden ved iværksættelse af STU og reglerne om indholdet af ungdomsuddannelsen. Se hele teksten side 233. Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU vejledningen) Vejledning nr. 9534 af 3. juni november 2016. Vejledningen forklarer og uddyber loven og bekendtgørelsen om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Bestemmelser om vejledning Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år LOV nr. 547 af 7. maj 2019 Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv Bekendtgørelse nr. 1017 af 4. oktober 2019 Bekendtgørelsen beskriver Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver, herunder i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

LOVSTOF

229


INDEX �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Side § 56 aftale ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76, 78 10. klasse ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10, 20, 54

A

adgangforalle.dk ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 93 Adgangskrav EUD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54 Adgangsveje EUD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 Afbrydelse STU ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 38 Afklaringsforløb �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14, 30, 33 Aktindsigt ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36, 37, 43, 223 Almen grunduddannelse ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11, 46, 47 Almenboliglovens § 105 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71, 245 Ankestyrelsen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 92, 221 AVU ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 46

B

Begrundelse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������224 Beskyttet beskæftigelse �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76 Beskæftigelsesloven �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������231 Beslutningsfrist ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������224 Bisidder ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������225 Borger.dk ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 92 Botilbud �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70

D

Dialog ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18, 225 DUKH ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72, 92

E

Efterskole og Frie fagskoler ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 EGU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45 Erhvervsgrunduddannelsen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45 EUD ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53 Eud10 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 EUX �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12, 57

INDEX

247


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.