__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

– bogen for unge med sÌrlige behov

2021

Fra grundskole til voksenliv


Indhold Kapitel

1. Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

side

9

2 Uddannelsesparathed og adgangskrav

13

3. Specialefterskoler og frie fagskoler

17

4. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU

23

5. Forberedende Grunduddannelse – FGU

47

6. Andre ungdomsuddannelser – og unge med funktionsnedsættelse

56

7. Specialpædagogisk Støtte – SpS – på ungdomsuddannelserne

63

8. Almen uddannelse for voksne

66

9. Specialundervisning for voksne

69

10. Botilbud til unge med særlige behov under uddannelse

72

11. Unge med særlige behov i job

75

12. Økonomi under uddannelse for unge med særlige behov

85

13. Oversigt over uddannelsessteder og botilbud

91

Nordjylland

92

Midt- og Vestjylland

105

Østjylland

113

Sydjylland

128

Fyn

144

Sjælland

154

Hovedstaden

182

14. Rådgivning for unge med særlige behov

208

15. Klageadgang - STU og botilbud

213

16. Ret og pligt

216

17.

222

Lovstof

Index

241

7


1 Uddannelsestilbud for unge med særlige behov – en oversigt

UDDANNELSESTILBUD FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV – EN OVERSIGT

9


Uddannelsestilbud for unge med særlige behov – en oversigt Dette kapitel indeholder en samlet oversigt over de uddannelsestilbud, der mest kommer på tale for unge med funktionsnedsættelser og særlig behov. De enkelte uddannelsestilbud er omtalt hver for sig længere fremme i bogen, men denne oversigt giver mulighed for at danne sig et overblik.

Grundskolen og 10. klasse I Danmark er der undervisningspligt fra 0. klasse til og med 9. klasse. Undervisningspligten kan opfyldes i folkeskolen eller i en privat skole/friskole. Forældrene kan også vælge at undervise deres barn hjemme under kommunens tilsyn. I særlige tilfælde kan et barn gå 2 år i samme klasse og det samlede skoleforløb forlænges dermed med 1 år, idet 9. klasse under alle omstændigheder er det sidste obligatoriske skoleår. Oven på forløbet i grundskolen skal alle unge have tilbudt et 10. skoleår. Det er obligatorisk for kommunen at give tilbuddet, og det er frivilligt for den unge og forældrene om de vil tage imod det. Under særlige omstændigheder kan en elev tilbydes et ekstra 10. skoleår eller 11. skoleår. Dette afgøres af kommunen. På en efterskole eller fri fagskole er det dog en aftale mellem forældrene, eleven og skolen, om den unge skal have et ekstra 10. skoleår. Elever med særlige behov skal have tilbudt specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Reglen gælder på alle klassetrin, altså også for 10./11. klasse. Skolen eller kommunen kan altså ikke bruge som argument, at 10. klasse er frivillig, og derfor afslå nødvendig specialundervisning.

Forskellige former for 10. klasse 10. klasse kan gennemføres på forskellige måder. Folkeskolens 10. klasse findes som regel på et kommunalt 10. klasse center, hvor unge fra et større geografisk område samles, så der kan opbygges et godt ungdomsmiljø. I nogle kommuner tilbyder Ungdomsskolen 10. klasse forløb. 10. klasse kan også gennemføres på erhvervsskoler (Eud 10) eller på fx efterskole og fri fagskole. Eud10 er for elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder de formelle adgangskrav. Den varer 1 år i samarbejde med en erhvervsskole og omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som rettes mod erhvervsuddannelserne.

Frit skolevalg Der er frit skolevalg i den danske folkeskole. Hvis forældre ønsker at deres barn skal gå på en anden skole end den distriktsskole, kommunen henviser til, kan de henvende sig på den ønskede skole. Der skal dog være ledig plads på det pågældende klassetrin. Hvis man gør brug af frit skolevalg, skal den ønskede skole tilbyde støtte på samme vilkår som gælder for skolens øvrige elever. Hvis man ønsker frit skolevalg til en specialklasserække, en specialskole eller tilsvarende, gælder en regel mere: Det skal være et relevant tilbud for eleven, dvs. at eleven falder inden for den målgruppe, som normalt optages i det pågældende skoletilbud. Forældrene kan dog få afslag på frit skolevalg, hvis deres kommune vurderer at det ønskede skoletilbud er mere vidtgående end det, kommunen selv har tilbudt. Denne vurdering skal gå på det pædagogiske indhold og må ikke være baseret på prisen på skoletilbuddet. Frit skolevalg gælder også til skoler i andre kommuner. Ved frit skolevalg skal forældrene selv betale den merudgift, der eventuel bliver til barnets transport, men kun merudgiften. Hvis fx

10

UDDANNELSESTILBUD FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV – EN OVERSIGT


2 Uddannelsesparathed og adgangskrav

UDDANNELSESPARATHED OG ADGANGSKRAV

13


3 Specialefterskoler og frie fagskoler

SPECIALEFTERSKOLER OG FRIE FAGSKOLER

17


Specialefterskoler og frie fagskoler En efterskole er en skole, hvor de unge både bliver undervist og bor. Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, og man bliver undervist i de fag som svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse samt i stort omfang interessefag (valgfag), som er særlige for den enkelte skole. Det kan være kreative fag, idrætsfag, drama, musik, natur, eller meget andet. Der er 244 efterskole spredt over hele Danmark, heraf 20 specialefterskoler og 20 ordblindeefterskoler. Læs om dem senere i kapitlet. Når man bor på skolen sammen med de andre elever, er der ikke så meget forskel på undervisning og fritid. Man han mange undervisningstimer, de kan være spredt over hele dagen, og der er mange fælles aktiviteter. De unge deltager også i praktiske opgaver på skolen, typisk madlavning, køkkenarbejde og rengøring. Der kan også være skolegang i weekends. Læs mere om efterskoler på fx www.ug.dk eller www.efterskoler.dk. Her kan man også finde de enkelte skolers også egen hjemmeside.

Når man skal vælge efterskole Efterskolerne er private skoler, hvor man betaler for sit ophold. Den enkelte skole bestemmer selv hvem den vil optage. Skolen kan fx vælge at kvotere piger og drenge, eller beslutte en kvote for hvor mange elever med særlige behov, den højst kan have. På mange efterskoler er der pres på! Derfor skal man henvende sig i god tid. Mange efterskoler tilbyder også 11. skoleår. De fleste efterskoler tilbyder en studietur i udlandet, og nogle skole lægger meget vægt på en international profil. Den unge og forældrene skal besøge de skoler, de er interesserede i, og tale med elever og lærere. Det giver et godt indblik i skolens hverdag for en kommende elev at få en rundvisning og orientering af en nuværende elev. Det er jo en stor beslutning at skulle være væk i mindst 1 år, og det koster mange penge! Den unge skal også være indstillet på at sige delvist farvel til forældre, søskende, fritidsaktiviteter, fritidsjob, de vante kammerater og så videre. Sidste søndag i september mellem kl. 13.00 og 17.00 holder alle landets efterskoler åbent hus. Dagen kaldes for Efterskolernes Dag. Det er i 2020 d. 27. september og i 2021 d. 26. september. Hvert år den anden onsdag i januar afholder alle efterskolerne en åbent hus aften. I 2021 falder den på 13. januar 2021 kl. 18.00-21.00. Man kan dog altid henvende sig og aftale et besøg på et andet tidspunkt. Foruden disse fælles åbent hus dage, afholder nogle skoler selv åbent hus arrangementer – og i øvrigt kan man altid aftale et individuelt besøg. Der findes mange efterskoler i hele landet for elever med særlige behov. Det kan for eksempel være skoler med meget praktisk indhold beregnet for bogligt svage eller sent udviklede unge. Et undervisningsemne på en sådan efterskole kan for eksempel være bo-træning. Undervisningen i dansk, matematik og andre fag er integreret i praktiske sammenhænge. Andre efterskoler tilbyder ophold til elever med ADHD, Asperger/autisme eller elever med hørenedsættelse eller synsnedsættelse. Der kan også være tale om særlige tilbud til overvægtige. En hel gruppe af efterskoler henvender sig til ordblinde unge. På www.efterskole.dk kan man lave specifik søgning på efterskoler af forskellig type.

Specialefterskoler er godkendt af Undervisningsministeriet med et "samlet særligt undervisningstilbud" til elever med særlige behov. Specialefterskolerne får særlige tilskud til ekstra lærere både i undervisningen og i fritiden. Undervisningen kan være meget forskelligt tilrettelagt. På nogle skoler er der dansk, matematik og eventuelt andre boglige fag på skemaet som niveaudelt undervisning på små hold. Ved siden af er der plads til at vælge linje- og valgfag inden for f.eks. landbrug, køkken,

18

SPECIALEFTERSKOLER OG FRIE FAGSKOLER


4 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE - STU

23


Målgruppen og optagelse Grundlaget for et STU-forløb er STU-loven, hvis officielle navn er ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”. Lovens formål er at unge med særlige behov får mulighed for at gennemføre en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som er beskrevet i en individuel uddannelsesplan. I loven er der defineret et retskrav, dvs. at den unge har ret til at få tilbudt et STU-forløb, hvis den unge er omfattet af målgruppen.

STU-loven Loven siger at STU skal give den unge kompetencer af ”personlig, social og faglig karakter til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse”. Målet er at den unge i videst muligt omfang opnår en selvstændig og aktiv voksentilværelse. Det kan for eksempel være med henblik på at styrke den unges senere uddannelse og/eller beskæftigelse og kunne begå sig i samfundet på mange forskellige områder. STU har en bredere tilgang til udvikling af den unges kompetencer end lige det snævert uddannelsesmæssige. I mange sammenhænge er STU så at sige en uddannelse til livet. • Personlige kompetencer sætter den unge i stand til at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet. Det er egenskaber som kreativitet, effektivitet, beslutsomhed, stabilitet, tålmodighed, osv. • Sociale kompetencer bruges til at skabe et selvstændigt fritidsliv og voksenliv, hvor den unge føler sig tilpas i forskellige sociale situationer. Det kan være tolerance, empati, engagement, fleksibilitet. Eller nyttige omgangsformer, som skal til for at opføre sig hensigtsmæssigt for eksempel i en bus, et tog, en restaurant eller til en fodboldkamp. • Faglige kompetencer er almen viden og vigtige forudsætninger for at deltage i uddannelse og komme i beskæftigelse. Det er typisk kompetencer i dansk, læsning og skrivning, regning/ matematik, IT, sprog og almen orientering. Disse 3 sæt kompetencer er der arbejdet med i grundskolen på forskellige måde, men i STU skal der fokuseres målrettet på netop disse 3 områder. Ungdomsuddannelsen for den enkelte unge skal opbygges af 3 dele: • En almendannende del, som tilgodeser den unges personlige og sociale udvikling. Her indgår samfundsfag. • En specifikt målrettet del, som afspejler den unges interesser, evner og særlige færdigheder. Det kan fx være musik, it, dyrehold, gartneri, værkstedsfag, drama, osv, osv. • Praktik i virksomheder og på institutioner, som blandt andet skal være med til at afdække mulighederne for tilknytning til arbejdsmarkedet. STU skal være en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Den skal desuden give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer. Den er ikke et bestemt forud fastlagt undervisningstilbud, men et individuelt uddannelsesforløb beskrevet i en individuel uddannelsesplan. STU er ikke i sig selv et supplement til eller en forberedelse til andre uddannelser, selv om den kan fungere sådan i praksis. Den er heller ikke blot en videreførelse af undervisningen i folkeskolen, men en egentlig ungdomsuddannelse, der giver et springbræt til tilværelsen som voksen. Se hele STU lovens tekst side 227 og bekendtgørelsen om STU tekst side 233.

24

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE - STU


Uddannelsesplan: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Elevnavn (både fornavn og efternavn):

Cpr-nr.:

Unges telefon og mailadresse:

Kontaktperson på uddannelsessted, tlf. og email:

UU-vejleder:

Kommune/betalingskommune:

Værge, bosted eller den unges adresse , telefon og mailadresse:

Sagsbehandlere: Sagsbehandler 1: Navn og organisation: Mail: Tlf.: Evt. Sagsbehandler 2: Navn og organisation: Mail: Tlf.: Evt. Sagsbehandler X: Navn og organisation: Mail: Tlf.: Baggrund for visitation

38

STU sted 1:

Startdato:

Forventet slutdato:

Evt. STU sted 2:

Startdato:

Forventet slutdato:

Evt. STU sted X:

Startdato:

Forventet slutdato:

Uddannelsesplan udarbejdet dato:

Næste revisionsdato:

Kontaktperson:

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE - STU


5 Forberedende Grunduddannelse – FGU

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE – FGU

47


Almen grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

2/3 teori - 1/3 praksis

1/3 teori - 2/3 produktion

1/3 skole - 2/3 praktik

Eksamensspor Forbereder til erhvervsuddannelse eller HF

Værkstedsspor Forbereder til uddannelse eller job

Virksomhedsspor Forbereder til job i ansættelser med lønnet praktik

Basis FVU-niveau

Basis Faglig introduktion Afsøgningsforløb

Hvor kan man gå på FGU? Der er 27 FGU-institutioner i Danmark, hvoraf en del dækker flere kommuner. De 27 institutioner omfatter i alt 88 skoler fordelt over hele landet. Der er blandt andet de tidligere produktionsskoler. På ug.dk kan man se hvor institutionerne er placeret.

Ansøgningsforløbet Hvis den unge ikke er i er helt afklaret på om FGU er det rigtige tilbud, kan FGU starte i et afsøgningsforløb på op til 2 uger. Forløbet kan danne grundlag for en vurdering af, om den unge skal fortsætte med FGU. Her får man lejlighed til at se til de forskellige fagområder og få vurderet sine kompetencer/forudsætninger i form af tidligere skolegang, beskæftigelse, interesse, osv.

Tilrettelæggelse og indhold Basisniveauet Basis er indgangen for de unge, som har brug for kortere forløb eller som begynder på et tidspunkt uden for de to årlige optag på sporene. Der er løbende optag på basis – det vil sige, at den unge kan begynde, når hun eller han er klar. Man kan skifte niveau pr. august eller januar, når man er parat til at komme videre. For de fleste vil basisindgangen være en introduktion til det uddannelsesspor de efterfølgende skal starte på. Det faglige indhold på basis omfatter derfor undervisning, der er relevant for det efterfølgende spor. Undervisning gives på det niveau, der passer fagligt til den enkelte. Der er ingen begrænsning for, hvor længe et forløb på basis kan vare. Som udgangspunkt skal hele eller dele af den unges

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE – FGU

49


6 Andre ungdomsuddannelser – og unge med funktionsnedsættelse

56

ANDRE UNGDOMSUDDANNELSER – OG UNGE MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE


Adgangskrav Man tilmelder sig en ungdomsuddannelse via portalen optagelse.dk Den unge skal have opfyldt sin undervisningspligt – det vil normalt sige 9. klasse – og skal være vurderet eleven som uddannelsesparat. Man skal desuden opfylde karakterkravene, men der er dog mulighed for at gå til en optagelsesprøve på erhvervsskolen hvis man ikke opfylder adgangskravene. Erhvervsskolen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om bestået adgangsprøve. Unge der ikke opfylder adgangskravene efter 9. klasse og som er interesserede i at tage en erhvervsuddannelse, kan søge ind på den erhvervsrettede 10. klasse linje, Eud10. For at blive optaget på hovedforløbet skal man have en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed.

Optagelsesprøve til EUD Ansøgere til erhvervsuddannelser, som ikke opfylder adgangskravene, skal til en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen. Der er tale om en dansk- og en matematikprøven af hver to timers varighed, som bedømmes bestået/ikke-bestået af én ekstern censor. På baggrund af resultatet ved prøven og samtalen træffer skolen en begrundet afgørelse om optagelse. Hvis ansøgeren ikke består prøven, er der mulighed for at aflægge prøven én gang mere og under særlige omstændigheder eventuelt en tredje gang. Læs om optagelsesprøverne på Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk Her kan man også se eksempler på optagelsesprøver.

Adgangsveje Der er tre måder at starte en erhvervsuddannelse på: • Skoleadgangsvej • Praktikadgangsvej og • Mesterlære. Skoleadgangsvejen: Eleven søger direkte ind på grundforløbet. Der er fri adgang, bortset fra 12 uddannelser, der har adgangsbegrænsning. Praktikadgangsvejen: Eleven starter uddannelsen med et praktikophold i en virksomhed. Det kræver, at eleven har skaffet sig en uddannelsesaftale med en mester/virksomhed. Efter praktikopholdet starter elever på grundforløbet, og går videre derfra. Mesterlære: Eleven kan starte direkte i en virksomhed med 1 års oplæring. Det kræver også, at eleven har skaffet sig en uddannelsesaftale med en mester/virksomhed. Forskellen til praktikadgangsvejen er, at eleven i mesterlære ikke skal gennem et traditionelt grundforløb. Der kan dog indgå korte forløb på skole i løbet af det første år. Det fastlægges i den uddannelsesbog, som eleven skal udarbejde sammen med læremesteren og erhvervsskolen. I slutningen af det første år bliver eleven kompetencevurderet med henblik på at starte på hovedforløbet.

Adgangsbegrænsning Nogle uddannelser må kun optage et begrænset antal elever på grundforløbets 2. del. Pladserne optages først af de elever, der på forhånd har skaffet sig en uddannelsesaftale. Muligheden for at gennemføre grundforløbet er derfor meget små, hvis eleven ikke på forhånd har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Adgangsbegrænsningen er indført på de uddannelser, hvor søgningen er større end mulighederne for at skaffe sig en praktikplads. Derfor der ikke adgangsbegrænsning, hvis uddannelsen startes ad praktikpladsvejen.

58

ANDRE UNGDOMSUDDANNELSER – OG UNGE MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE


9 Specialundervisning for voksne

SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE

69


Specialundervisning for voksne Voksne med et fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan deltage i specialundervisning. Der findes specialundervisning for voksne på skoler og centre over hele landet med mange forskellige fag og kurser. Nogle fag handler om at hjælpe den voksne til at bo i eget hjem. Andre fag kan byde på motion for bevægelseshæmmede, fx svømning eller ridning. Det kan være undervisning i forskellige fag eller specifik undervisning for specifikke handicapgrupper, fx i tegnsprog. Undervisningen foregår altid på små hold eller som eneundervisning. Aldersmæssigt er man omfattet af målgruppen, når man har forladt grundskolen og/eller er fyldt 18 år. Den kompenserende specialundervisning for voksne har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Undervisningen skal forbedre deltagerens funktionelle færdigheder samt fremme den enkelte deltagers personlige udvikling og kvalifikationer. Med funktionelle færdigheder menes færdigheder, som den enkelte deltager har behov for at anvende i hverdagen, som forudsætning for aktiv deltagelse i samfundslivet. Funktionelle færdigheder er fx mundtlig og skriftlig kommunikation. Hvis en voksen har en omfattende hørenedsættelse, kan undervisning i tegnsprog kompensere for funktionsnedsættelsen. Personlige kvalifikationer er eksempelvis at kunne samarbejde og fungere sammen med andre mennesker, selv om man kommunikerer og fungerer på en anderledes måde.

Målgruppen for Specialundervisningen for voksne kan fx være: • Voksne med bevægevanskeligheder • Voksne med synsnedsættelse • Voksne med tale-, stemme- og sprogvanskeligheder • Voksne med hørenedsættelse • Voksne med erhvervet hjerneskade • Voksne med personlighedsmæssige, psykiatriske, psykiske og sociale vanskeligheder • Voksne med psykisk udviklingshæmning/generelle indlæringsvanskeligheder Undervisningen foregår på små hold eller som eneundervisning. Den bliver tilrettelagt ud fra den enkelte deltagers behov og kan suppleres af uddannelses- og erhvervsvejledning. Pårørende eller andre med tæt kontakt til deltageren kan få tilbudt undervisning eller specialpædagogisk bistand. Den kompenserende specialundervisning forvaltes af kommunerne og regionerne. Den udbydes i hele landet af kommunikationscentre, voksenspecialskoler, oplysningsforbund og private initiativtagere osv., og kan i særlige tilfælde foregå i deltagerens eget hjem. Det er vigtigt at understrege, at kompenserende specialundervisning og STU intet har med hinanden at gøre. Det er to helt forskellige tilbud, som er uafhængige af hinanden. STU har som målsætning at give den unge nogle kompetencer og færdigheder, man vil kunne anvende senere i livet. Kompenserende specialundervisning tager sigte på at afhjælpe følgevirkningerne af en funktionsnedsættelse. Man er berettiget til at modtage tilbud efter lov om kompenserende specialundervisning for voksne, når man er fyldt 18 år, og undervisningen kan finde sted, lige så længe der er progression i undervisningsforløbet – altså så længe der sker udvikling efter de målsætninger der er lagt, og man kan konstatere at funktionsnedsættelsen stadig kan kompenseres. Kompenserende specialundervisning kan man altså modtage i hele sit voksne liv.

70

SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE


10 Botilbud til unge med særlige behov under uddannelse

72

BOTILBUD TIL UNGE MED SÆRLIGE BEHOV UNDER UDDANNELSE


13 Oversigt over uddannelsessteder og botilbud Midt- og Vestjylland

Nordjylland Side 92

Side 105

Ă˜stjylland

Sydjylland

Side 113

Side 128

Fyn

SjĂŚlland

Hovedstaden

Side 144

Side 154

Side 182

91


Nordjylland

92

NORDJYLLAND


7700 THISTED

STU-1 Thisted Langebeksvej 8, Skjoldborg. 99 17 41 70. jale@thisted.dk - www.thisted.dk/stu Målgruppe: Unge med autismespektrum forstyrrelser (ASF), unge med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD, unge med Socio-emotionelle vanskeligheder, unge med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. 40 pladser

7700 THISTED

Elmelund Kastet 13. Tlf. 97 91 24 23. elmelund@mail.tele.dk - elmelund-jbf.dk Kollegie: Kvisten er et bostøttekollegie for elever på Elmelunds STU-forløb og for elever tilknyttet Thisted Kommunes STU-forløb. Midlertidigt botilbud. Servicelovens Midlertidigt botilbud. Servicelovens §107: Nørrealle er for unge der deltager i en erhvervsmæssig aktivitet, der indgår som et led i en systematisk plan for oplæring med henblik på en kommende erhvervsmæssig tilknytning.

7752 SNEDSTED

Den selvejende institution "Andromeda"

Se annonce side 96

Skyumvej 76. Tlf. 97 93 08 38. www.andromeda.dk Skibsprojekt (Servicelovens § 66, stk. 1,5) 6 pladser. Målgruppe: Unge med empatiforstyrrelser, og eller opmærksomhedsforstyrrelser. Intern skole tilbud og STU med plads til 6 elever. Socialbelastet unge med behov for pædagogisk støtte, begyndende misbrug, begyndende kriminalitet, ADHD og lignende udfordringer.

7900 NYKØBING M.

FGU Nordvest Elsøvej 101. Tlf. 92 72 40 40. mmm@fgunordvest.dk - www.fgunordvest.dk Målgruppe: Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning. Forberedende Grunduddannelse FGU er en helt ny skoleform, der starter den 1. august 2019. Læs beskrivelse af FGU i kapitel 5 på side 47 og på skolens hjemmeside.

NORDJYLLAND

93


9000 AALBORG

FGU Aalborg STU

Se annonce side 22

Mou Hotel: Gl. Egensevej 8. Tlf. 98 31 17 99 - www.mouhotel.dk Målgruppe: Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse. STU-uddannelsen på FGU Aalborg er kendetegnet ved en værkstedsbaseret, helhedsorienteret undervisning, som bidrager til udvikling af arbejdsidentitet, og sigtet er at gøre de unge kompetente til særlige jobs, fx fleksjob. Alle STU-elever visiteres gennem UU, og alle har en uddannelsesplan, der er styrende for deres uddannelse. Alle, der visiteres til en STU-uddannelse på FGU Aalborg, har en beskæftigelsesrettet uddannelsesplan. STU-undervisningen foregår på Mou Hotel, hvor STU-elever og PGU-elever kan opleve at blive blandet i et forpligtende arbejdsfællesskab. Det er det fælles faglige fundament og praksis i køkkenet, der er fællesnævneren for eleverne, og læringsmålene er de samme, men på forskellige niveauer.

2-årig HF for unge med AUTISME Aalborg Katedralskole

Denne ungdomsuddannelse skal ruste den unge bedst muligt til en efterfølgende kompetencegivende uddannelse, til deltagelse på arbejdsmarkedet og til voksenlivet generelt. Der tages udgangspunkt i den unges ressourcer for at sikre størst mulig udbytte af undervisningen. • Der optages maksimalt 12 elever. • Eleverne har eget klasselokale og opholdsrum beregnet til mindre pauser. • Undervisningen foregår hovedsageligt i stamklassen, undtaget er fagpakke- og valghold. • Der afholdes ugentlig mentorsamtale for at støtte eleven i uddannelsen. • Klassens studievejleder har indgående kendskab til elevgruppen. • Klassens lærere er efteruddannet til at undervise elever med ASF-udfordringer.

AALBORG KATEDRALSKOLE

Sct. Jørgens Gade 5 9000 Aalborg Tlf: 96313770 • www.aalkat-gym.dk

94

NORDJYLLAND


INDEX �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Side § 56 aftale����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78, 79 10. klasse��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10, 14, 15, 57

A

adgangforalle.dk��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������210 Adgangskrav EUD������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58 Adgangsveje EUD������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58 Afbrydelse STU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 43 Afklaringsforløb��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29, 32, 33 Aktindsigt����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������217 Almen grunduddannelse���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47 Almenboliglovens § 105��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73, 239 Ankestyrelsen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������213 AVU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 66

B

Begrundelse�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������218 Beskyttet beskæftigelse�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78 Beskæftigelsesloven�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������225 Beslutningsfrist����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������218 Bisidder��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������219 Borger.dk�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������209 Botilbud �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72

D

Dialog�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������219 DUKH�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������209

E

Efterskole og Frie fagskoler ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 EGU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47 Erhvervsgrunduddannelsen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47 EUD����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56 Eud10�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 EUX������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12

INDEX

241


Ud i Fremtiden - bogen for unge med særlige behov ”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” handler om mulighederne for uddannelse og beskæftigelse for den store gruppe unge med funktionsnedsættelser, der ikke har helt den samme vifte af muligheder for ungdomsuddannelser som de fleste har. Det er meget vanskelige valg om uddannelse, bolig og senere også beskæftigelse, der skal træffes af den unge, som regel sammen med forældrene. Og der er en jungle af bestemmelser og regler, man skal finde rundt i. Gruppen af unge med særlige behov omfatter unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge har et retskrav på en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – forkortet STU. STU er hjørnestenen i uddannelsen af unge med særlige behov. Bogen tager derfor udgangspunkt i STU og gennemgår uddannelsen fra alle vinkler, herunder visitation til STU, den individuelle uddannelsesplan, indstilling, beslutning, justering, koordinering af uddannelse og botilbud, undervisningstimetallet på STU, afbrydelse og genoptagelse af ungdomsuddannelsen og kompetencepapiret. Bogen har et omfattende register over uddannelsessteder for STU i hele landet. Spørgsmålet om egen bolig bliver aktuelt for mange unge i forbindelse med STU-forløbet. Bogen gennemgår de forskellige boformer og har et register over botilbud i hele landet, især i tilknytning til STU. Efter afsluttet STU skal den unge videre ud i fremtiden, nogle i fortsat uddannelse, andre i beskæftigelse. Bogen gennemgår de forskellige former for beskæftigelsesmuligheder for unge med funktionsnedsættelser og omtaler virksomheder, der har særligt fokus på denne gruppe unges vej ind på arbejdsmarkedet. Forberedende Grunduddannelse - FGU - er en ny uddannelse fra 2019, der forbereder unge på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job. FGU er sammensat af forskellige kendte elementer fra tidligere uddannelse, som har fået ny struktur og rammer, og med nye muligheder for fleksibilitet. ”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” er grundbogen for den unge og forældrene, når perioden fra grundskolen og ind i voksenlivet skal lægges til rette.

ISBN 978-87-998440-2-9

Profile for Forlaget KSI

Ud i Fremtiden 2021 - Bogen for unge med særlige behov  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded