Eettiset ohjeet 2023

Page 1

EETTISET OHJEET

2023

Periaatteet toiminnan takana

Turun Teknologiakiinteistöt on olemassa tehdäkseen työelämästä entistä parempaa. Yhtiö tarjoaa yrityksille ja organisaatioille tiloja, palveluita ja osaamista, jotka lisäävät työntekijöiden viihtyvyyttä ja edesauttavat innovaatioiden syntymistä.

Toimintamme perustuu yhdessä sovittuihin arvoihimme: innovatiivisuuteen, vastuullisuuteen, positiivisuuteen ja avoimuuteen. Arvomme

auttavat ja ohjaavat meitä kaikessa tekemisessämme muistamaan, miten hoitaa liiketoimintaa ja organisaatiota vastuullisesti.

Jokaisella yrityksemme työntekijöistä on oikeus ja velvollisuus edistää oikein toimimisen kulttuuria. Odotamme samaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme, asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme.

Nämä Teknologiakiinteistöjen eettiset ohjeet kertovat, millaiset periaatteet meidän toimintaamme ohjaavat.

Minulle periaatteista tärkein on innovatiivisuus: haluan olla eturintamassa uudistamassa kiinteistöalaa ja luomassa ympäristöjä, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja parantavat työelämää. Tämän on kuitenkin tapahduttava vastuullisesti, ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen.

Ilman positiivisuutta taas ei suuristakaan ideoista koskaan tule mitään. Avoimuus puolestaan moniäänistää keskustelua ja mielestäni viime kädessä myös helpottaa päätöksentekoa.

eettiset ohjeet
Mikko Lehtinen, toimitusjohtaja
2

Keskiössä ihminen

Teknologiakiinteistöt on yhtä kuin sen takana olevat ihmiset: henkilökunta, yhteistyökumppanit, vuokralaiset ja sidosryhmät.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ihmistä suojaavia lakeja emmekä ole missään tekemisissä ihmisoikeuksia loukkaavien toimintatapojen kanssa. Haluamme kohdella kaikkia yhdenvertaisesti sukupuoleen, ikään, uskontoon, rotuun, ihonväriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen tai kansalliseen alkuperään tai vammaan katsomatta.

Edistämme henkilökuntamme fyysistä ja psyykkistä työhyvinvointia tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä tarjoamalla kattavan vakuutusturvan. Seuraamme jatkuvasti fyysisen työympäristömme turvallisuutta ja pidämme henkilökunnan työsuojelu­ ja ensiapukoulutustaidot ajan tasalla.

Vaalimme avointa ilmapiiriä, jossa jokaisella on oikeus puhua ja tulla kuulluksi. Emme salli minkäänlaista fyysistä tai verbaalista häirintää. Tuemme työntekijöitämme onnistumaan työssään huomioiden erilaiset elämänvaiheet ja tarjoamalla mahdollisuuden joustoihin, työaikajärjestelyihin sekä mahdollistamalla etätyön.

Järjestämme kerran viikossa asiakkaillemme ja henkilökunnallemme Tiedepuiston

treenejä, jonka lisäksi liikumme omalla työporukallamme viikoittain. Pyrin itse

käymään niin Tiedepuiston treeneissä kuin työporukan omissakin harjoituksissa.

Yksin ei välttämättä tulisi lähdettyä, mutta ryhmä luo sopivan paineen liikkua.

Sari Huhtinen, HR-asiantuntija, johdon assistentti

eettiset ohjeet
3

Rehellistä viestintää

Viestimme yrityksemme toiminnasta rehellisesti ja avoimesti. Olemme aktiivinen toimija sosiaalisessa mediassa, jossa kerromme niin Teknologiakiinteistöistä kuin asiakkaistammekin.

Jokainen työntekijämme on vastuussa yrityksen nimen ja tuotemerkkien asianmukaisesta käytöstä. Olemme vastuussa myös yhtiön omistajien sekä sidosryhmien julkisesta kuvasta. Yhtiön nimissä on kiellettyä antaa poliittisia, uskontoa koskevia tai rasistisia lausuntoja ja yhtiötä koskevien virallisten lausuntojen antaminen on sallittua ainoastaan tähän vastuutetuilla henkilöillä.

Yrityksemme nimen ja tuotemerkkien käyttöön voi antaa luvan ainoastaan yrityksen toimitusjohtaja tai viestintäjohtaja.

Pohdin työssäni paljon sitä, kuinka ilmaisen jonkin asian ja miten se saattaa näkyä ihmisille, jotka eivät tunne toimintaamme. Minulle on tärkeää, että viestintämme on helposti lähestyttävää – aivan kuten yritys itsekin.

eettiset ohjeet
4
Noora Kallio, markkinointiasiantuntija

Yksi maapallo

Tähtäämme kaikessa toiminnassamme kestävään kehitykseen sekä mahdollisimman vähäiseen hiilijalanjälkeen noudattaen Turun kaupungin hiilineutraaliustavoitteita.

Kohdistamme merkittävimmät taloudelliset panostukset eniten ympäristöä rasittavaan osaan liiketoiminnastamme: energiaratkaisuihin eli sähköön, lämpöön ja jäähdytykseen, uudisrakentamiseen sekä jätteiden keräykseen ja kierrätykseen.

Korjausrakentamisessa tähtäämme siihen, että talotekniikan ratkaisut ovat energiatehokkaita ja parantavat vuokralaistemme työskentelyolosuhteita.

Pyrimme innovatiiviseen ja ympäristöystävälliseen rakentamiseen esimerkiksi kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä ja tekemällä kiinteistöille elinkaarisuunnittelua. Uudishankkeissa huolehdimme

pilaantuneen maaperän puhdistamisesta asianmukaisesti prosessin alusta loppuun saakka. Sertifioimme kaikki uudet rakennukset ja tavoittelemme korkeimpien luokkien ympäristösertifikaatteja.

Mahdollistamme Turun Tiedepuiston alueella toimivan arjen olemalla keskeinen osa joukkoliikenneverkostoa ja vaalimme myös kevyen liikenteen yhteyksiä.

Pohdin paljon ympäristökysymyksiä niin työssä kuin työn ulkopuolellakin. Minulle on tärkeää, että etsimme jatkuvasti uusia tapoja tehdä kestäviä valintoja, sillä oikeilla valinnoilla voimme vaikuttaa merkittävästi rakentamisen hiilijalanjälkeen.

Anniina Savisalo, rakennuttajapäällikkö, arkkitehti

eettiset ohjeet
5

Turvallinen ja hyvä työelämä

Pidämme huolta alueen fyysisestä turvallisuudesta teknisillä ratkaisuilla sekä huolellisella suunnittelulla. Työmaa­alueilla vastaamme siitä, että sivullisille ei aiheudu vaaraa ja että kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme parempaan työelämään: töihin on helppo ja mukava tulla, tilat ovat toimivia ja ne muuntuvat helposti eri käyttötarkoituksiin. Panostamme alueen viihtyisyyteen rakentamisessa ja sisustamisessa sekä järjestämällä kaikille avoimia tapahtumia, jossa on mahdollisuus tavata muita, verkostoitua, rentoutua ja hikoilla.

Pyrimme toiminnan jatkuvaan ja kriittiseen kehittämiseen tämän hetken tiedon perusteella. Olemme edelläkävijä sekä teknisissä että tiloja koskevissa ratkaisuissa ja avoimia kaikelle uudelle.

Turvallisuuden ja viihtyvyyden

parantaminen lähtee usein pienistä teoista. Esimerkiksi PharmaCityn ulkovalaistusta päädyimme lisäämään, koska syksyn

tullen kiinnitimme huomiota siihen, että piha kaipasi lisävalaistusta. Nyt seiniin on tulossa uusinta led-tekniikkaa olevat ulkovalaisimet.

eettiset ohjeet
6

Reilu kumppani

Kannamme taloudellisen vastuumme maksamalla veroja, tarjoamalla suoria ja välillisiä työpaikkoja ja tukemalla yhteisöjen toimintaa.

Teemme yhteistyötä huippuammattilaisten kanssa ja suosimme pitkäaikaisia kumppanuuksia. Teemme hankinnat hyvän tavan mukaisin markkinaehdoin ja osallistamme etenkin isoissa hankkeissa useita toimijoita. Puolueeton valvojakumppanimme hoitaa puolestamme urakoiden kilpailutukset, joiden tulokset ja perustelut viestimme kaikille osapuolille. Valitsemme kumppaniksemme aina parhaan, emme halvinta.

Emme hyväksy lahjontaa, rahanpesua, korruptiota, kiristystä tai epäeettisiä käytäntöjä. Sallimme ainoastaan toimialaamme kuuluvat ja liiketoimintaamme edistävät liikelahjat, matkat ja tapahtumat.

Selvitämme mahdolliset rikkomukset asianmukaisesti. Olemme ottamassa vuoden 2022 aikana käyttöön ilmoitusalustan, jolla jokainen epäasiallista toimintaa havaitseva tai epäilevä voi ilmoittaa huomioistaan anonyymisti ja luottamuksella.

Vastuullisuuden mittaaminen on kehittynyt Teknologiakiinteistöissä viimeisen viiden vuoden aikana huimin harppauksin.

Vastuullisuudessa ei koskaan tulla valmiiksi, sillä parannettavaa riittää aina, mutta tärkeintä on, että pyrkimys on kohti parempaa.

Erkki Oikarinen, riskienhallinta- ja vastuullisuuspäällikkö

eettiset ohjeet
7

Tärkeä tietosuoja

Luottamukselliset tiedot pysyvät meillä salassa – liittyivätpä ne sitten yrityksemme toimintaan, henkilökuntaan, asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin. Tietoturva on olennainen osa jokapäiväistä toimintaamme ja varmistamme säännöllisin kontrollein yhdessä ammattimaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa, että tiedon perälauta ei vuoda.

Kunnioitamme henkilöstömme, vuokralaistemme työntekijöiden sekä muiden yhtiöön liittyvien henkilöiden yksityisyyttä ja käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja tietosuojasääntelyn edellyttämällä tavalla.

Varmistamme salassapitosopimusten ja ­sitoumusten edellyttämisellä ja noudattamisella, että myös kumppaneidemme liike­ ja ammattisalaisuudet ovat turvassa.

Salassapito on olennainen osa työtäni. Käymme asiakasneuvottelut aina luottamuksellisesti ilman että yritysten tai organisaatioiden tarvitsee pelätä tiedon kantautumista vääriin korviin.

Tinet Santalahti, asiakkuuspäällikkö

eettiset ohjeet
8
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.