Vuosikatsaus 2019

Page 1

2019 vuosikatsaus


sisältö

Sivu 29

Sivu 5

Sivu 13

Sivu 32

Sivu 6

3 Vieläkö te teette vuosikatsausta? 5 Nämä neljä asiaa muuttuivat vuonna 2019 6 Vahva ja tasainen vuosi 13 Tulevaisuus on joustava 16 Julia Skovbjerg kokoaa elävää palapeliä 20 Hele Kaunismäki luotsaa 11 hengen palvelutiimiä 23 Kaksikko Hemsön kiinteistöjen takana 24 Kokouksista tuli osa Teknologiakiinteistöjen palveluita 29 Leena Puodinketo vastaa huutavaan kysyntään 32 Miika Tuominen tuli Teknologiakiinteistöihin toteuttamaan Tiedepuiston kannen 34 Hemsöstä lisäarvoa Ulla Sjöblomin työhön 36 Yllätys Turun Tiedepuiston 30-vuotisjuhlissa 38 Maaria Salmenpohja on muutosten agentti 40 Hallitus 43 Henkilöstö 54 Hallituksen toimintakertomus 60 Tilinpäätös

2


aluksi

Vieläkö te teette vuosikatsausta?

”V

ieläkö te teette vuosikatsausta?”, kysyi eräs yhteis­ työkumppanimme kuullessaan vuosikatsauksen kirjoittamiseen liittyvistä kiireistäni. Kysymys oli provo­ soivuudessaan parasta mitä olin pitkään aikaan kuullut. Se sai minut kyseenalaistamaan koko tuotoksen ja pakotti miettimään, kuinka tehdä siitä niin kiinnostava, että joku aidoisti haluaisi tarttua siihen. Vuoden 2018 vuosikatsauksessa nostimme esiin Teknologia­kiinteistöjen työntekijöitä, jotka kertoivat kuluneesta vuodesta omasta näkövinkkelistään. Saimme ratkaisusta hyvää palautetta, mutta koin, että tällä kertaa se ei riittäisi, vaan nyt olisi tähdättävä korkeammalle. Mietin kiivaasti, mikä oli keskeisin asia, mitä viime vuonna tapahtui. Ensin ajattelin sen liittyvän 30 vuotta täyttäneeseen Tiedepuistoon. Visioin vuosikatsauksen kanteen Olavi Uusi­ virtaa ja jopa kuvaa kakusta, jota ei edes tullut otettua. Mutta oliko Olavi Uusivirran esiintyminen Turun Tiedepuistossa vuoden 2019 olennaisin asia? Vai oliko se se, että kerroimme julkisesti halustamme toteuttaa Tiedepuiston kannen? Vai oliko se organisaatiomuutos, joka taatusti ravisteli koko yhtiötä? Vai oliko se kuitenkin Hemsön tulo Teknologia­ kiinteistöjen omistajaksi, tämä kun antoi yhtiölle rahkeet lähteä toteuttamaan hankkeita ihan uudella tavalla? Sitten tajusin. Vuosikatsauksen keskiössä olisivat yhä ihmiset, mutta heidän ääntään olisi syvennettävä ja heidät olisi saatava myös kansikuvaan. Olennaisinta vuodessa oli uudesta strategiastamme noussut ajatus joustavista tiloista, jonka sanansaattajina toimivat organisaatiomuutoksen myötä uuden­ laiset roolit lunastaneet Hele Kaunismäki ja Julia Skovbjerg. Heidät minä halusin vuosikatsauksen kanteen. En hymyilevinä objekteina vaan subjekteina, jotka tulevat ja tekevät. Kiinnostipa se sitten lukijoita tai ei. ▪

Sitten tajusin. Vuosikatsauksen keskiössä olisivat yhä ihmiset, mutta heidän ääntään olisi syvennettävä ja heidät olisi saatava myös kansikuvaan.

Terhi Marin, Turun Teknologiakiinteistöjen viestintäjohtaja

3toimitusjohtajan katsaus

Nämä neljä asiaa muuttuivat vuonna 2019 Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen listaa vuoden merkittävimmät muutokset.

E

Henkilöstömäärän kasvun takana oli tarve luoda uudelleen nahkamme. Otimme vuoden 2019 aikana kokous- sekä yhteisöllisyyspalveluiden kokonaisvaltaisen toteutuksen itsellemme. Samalla myös aulapalveluiden henkilökunta siirtyi yhtiön palvelukseen. Muutoksella saimme entistä suoremman yhteyden arjen tekemiseen, jolloin pystymme reagoimaan nopeammin ja voimak­ kaammin yksittäisiin asioihin. Haluamme antaa asiakkaillemme suoran palve­ lulupauksen ilman välikäsiä ja varmistaa palveluiden laadukkaan toteutumisen. Werstas ja Joki antavat meille tulevaisuudessa mahdollisuuden luoda tilakokonaisuuk­ sia, joissa asiakkaiden tilajoustot ovat maksimaaliset ja palveluiden mahdollistamat olosuhteet optimaaliset. Haluamme edelleen tarjota asiakkaillemme Suomen parhaan toimintaympäristön ja nyt meillä on entistä paremmat työkalut toteuttaa tätä lupausta. Entäs vuosi 2020? Kevät 2020 tulee olemaan millä tahansa mittarilla poikkeuksellinen investointiperiodi. Onnistuessamme tulemme käynnistämään jopa viisi uudisinvestointia ja voimme todeta vanhan Turun Tiedepuiston olevan rakennettu. Sitten onkin aika siirtyä Tiedepuiston kannen kautta Itäharjulle ja alkaa luoda uutta Turun Tiedepuistoa. ▪

nsimmäinen muutoksista oli Hemsön mukaantulo yhtiön omistajaksi. Hemsön avulla pystymme var­ mistamaan lähitulevaisuuden investoinnit, mutta huomionarvoista on myös se, että Hemsö on ensimmäi­ nen Turun ulkopuolelta tuleva omistaja yhtiössä. Se on omistaja, jolla ei ole mukanaan historian taakkaa, vaan ainoastaan nykyhetkeen perustuva näkemys niin alueen kuin yhtiönkin kyvyistä. Toinen merkittävä muutos oli Turun ammatti­ korkeakoulun tulo yhtiön omistajaksi, joka toi vahvan ja konkreettisen yhteyden Turun Tiedepuiston ytimeen eli opiskelijoihin ja tutkimustyöhön. Kolmas muutos oli sopimus, jonka teimme Hemsön kanssa koskien Hemsön Turussa sijaitsevien kiinteistöjen managerointia. Sopimus lähes tuplasi hallinnassamme olevan kiinteistömassan, ollen alueen ylivoimaisesti suurin tämän tyyppinen järjestely. Järjestely osoitti Teknologiakiin­ teistöjen nauttivan luottamusta ja olen varma, että pys­ tymme myös täyttämään meihin kohdistuvat odotukset. Neljäs muutos liittyy yhtiön operatiivisessa toimin­ nassa tapahtuneisiin uudistuksiin. Yhtiön henkilökunnan määrä kasvoi vuonna 2019 kymmenillä prosenteilla, mikä toi mukanaan selkeitä muutostarpeita päivittäisiin käytäntöihin ja tilaratkaisuihin.

Mikko Lehtinen, Turun Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja

5


Vahva ja tasainen vuosi Teknologiakiinteistöjen avainluvuista kertoo yhtiössä pitkään vaikuttanut Katja Liesilinna, joka siirtyi vuonna 2019 Teknologiakiinteistöjen pääkirjanpitäjän tehtävistä talouspäälliköksi. Kuinka työtehtävästä toiseen vaihtaminen on sujunut ja miltä Teknologiakiinteistöjen vuosi 2019 lukujen valossa näytti, Katja?

6


avainluvut

”S

iirtymä on sujunut hyvin, joskin kiireisesti. Talous­ päällikön tehtävät olivat minulle jo entuudestaan tuttuja, mutta nyt katson asioita toisesta näkökul­ masta”, Katja toteaa. Teknologiakiinteistöjen vuosi 2019 oli vahva ja tasainen. Keväällä toteutettu osakeanti ja vaihtovelkakir­ jalainojen muunto osakepääomaksi vahvistivat yhtiön pääomarakennetta selvästi. Omavaraisuusaste nousi 34 prosenttiin edellisvuoden 23,5 prosentista. Teknologiakiinteistöjen konsernitase vahvistui 352 miljoonaan euroon. Yhtiö investoi tilikauden aikana 37 miljoonaa euroa uusien kiinteistöjen hankintoihin, uudisrakentamiseen sekä vuokralaistilojen muutoksiin ja korjauksiin. – Eteenpäin vietiin useita merkittäviä hankkeita. Edu­ Cityn rakennustyöt jatkuivat, Vierailukeskus Joki ja Werstas laajenivat DataCityn toiseen kerrokseen ja käyntiin lähtivät myös BioCityn julkisivusaneeraus ja TriviumCityn parkki­ hallin muutostyöt, Katja kertoo. Myös kiinteistöjen yhteenlaskettu markkina-arvo nou­ si 373 miljoonaan euroon viime vuoden 363 miljoonasta eurosta. – Kiinteistöjen yhteenlaskettu markkina-arvo saadaan arviokirjoista, joita meille tekee Catella. Kiinteistöt arvioidaan kerran vuodessa ja niiden arvoihin vaikuttavat muun muassa voimassa olevat vuokrasopimukset, kiin­ teistön kunto ja yleinen hintataso, Katja selventää.

energiakustannukset nousivat merkittävästi painaen käyttökatetta alemmas. – Toimitilojen kysyntä jatkui koko vuoden vilkkaana ja vuoden lopussa yhtiön omistamat tilat olivat lähes täynnä. Tämä näkyi myös taloudellisessa käyttöasteessa, joka nousi 99 prosenttiin. Keskimääräinen neliövuokra pysytteli edellisvuoden tasolla ollen 16,7 euroa. Vuoden aikana yhtiön vuokrattava pinta-ala kasvoi 134 400 neliömetriin uusien hankintojen ja tilojen käyttöönoton myötä. Myös vuokralaisten määrä jatkoi kasvuaan ja oli vuoden lopussa 314.

Yhtiö investoi tilikauden aikana 37 miljoonaa euroa uusien kiinteistöjen hankintoihin, uudisrakentamiseen sekä vuokralaistilojen muutoksiin ja korjauksiin.

LÄHES 60 PROSENTTIA TILOISTA VUOKRATTU JULKISYHTEISÖILLE Teknologiakiinteistöjen asiakkaista 59 prosenttia oli julkisyhteisöjä ja 41 prosenttia yksityisomisteisia yhtiöitä. Yksityisomisteisten yritysten osuus asiakkaista kasvoi hiukan edellisvuoteen nähden, jolloin yksityisiä yrityksiä oli 37 prosenttia. – Kun Turun ammattikorkeakoulun vuokrasopimus parhaillaan rakennettavasta EduCitystä tulee kesällä 2020 voimaan, nousee julkisten vuokralaisten osuus taas yli 60 prosenttiin. Julkisyhteisöjen merkittävä osuus vuokralaisista yhdistettynä pitkään, lähes kuuden vuoden keskimaturiteettiin, tekee yhtiön riskiprofiilin hyvin houkuttavaksi sijoittajien näkökulmasta, Katja päättää. Turun ammattikorkeakoulun lisäksi Teknologiakiinteis­ töjen tiloissa toimii myös useita muita suuria julkisyhteisöjä kuten Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun kaupunki. ▪

TOIMITILOJEN KYSYNTÄ JATKUI VILKKAANA Teknologiakiinteistöjen liikevaihto vuonna 2019 oli 27,6 miljoonaa euroa eli prosentin verran edellisvuotta suurem­ pi. Lisätuottoja toivat esimerkiksi syksyllä valmistuneet tilat DataCityn toisessa kerroksessa, joskin alkuvuodesta 2019 tilat olivat remontin vuoksi tyhjillään, joka taas laski liike­ vaihtoa. Yhtiö luopui vuonna 2018 kahdesta keskustakoh­ teestaan, joten vuonna 2019 tehtiin sama liikevaihto kuin vuonna 2018, mutta pienemmällä määrällä kiinteistöjä. Teknologiakiinteistöjen kustannukset kasvoivat suhteessa hieman tuottoja voimakkaammin, minkä seurauksena konsernin käyttökate laski 57 prosenttiin. Erityisesti

7


avainluvut

OMISTAJAT

Eläkevakuutusyhtiö Veritas 4,2 % OP Turun Seudun Kiinteistöt Oy 9,4 % Turun ammattikorkeakoulu Oy 12,5 %

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet 2,6 % Stiftelsen för Åbo Akademi 1,1 % Turun kaupunki 35,4 %

Hemsö TTP Oy 34,8 %

TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖT OY

KOy BioCity

KOy ElectroCity

KOy ICT-City

KOy TriviumCity

KOy Turun Datakulma

KOy DataCity

KOy PharmaCity

KOy High Tech City

KOy Kupittaan Paviljonki

TScP Kehitys Oy

KOy SportCity

KOy Innovation City

KOy Kupittaan Asema-­ ­kulma

KOy InfraCity

KOy IndustryCity

8


avainluvut

LIIKEVAIHTO, MILJ. €

KÄYTTÖKATE , MILJ. €

18 15,7 30

15

27,6

25

12

20 9 15 6

10

3

5

2015

2016

2017

2018

2019

2015

LIIKEVOITTO, MILJ. €

2016

2017

2018

2019

OMAVARAISUUSASTE, %

40

oma pääoma sis. vaihtovelkakirjalainat 2019 asti

8

34

30

7 6

20

5 4

3,5 10

3 2

0

1 2015

2016

2017

2018

2019

-10

oma pääoma ilman vaihtovelkakirjoja 2015

9

2016

2017

2018

2019


avainluvut

SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYPÄ ARVO, MILJ. €

INVESTOINNIT, MILJ. €

400 100

373

350

90

300

80

250

70 60

200

50 37

40

150

30

100

20 50

10 2015

2016

2017

2018

2015

2019

VUOKRATTAVA PINTA-ALA, M 2

150 000

2016

2017

2018

2019

KESKIMÄÄRÄINEN NELIÖVUOKRA, €

17,5

134 402

16,7

15

125 000

12,5 100 000 10 75 000

7,5

50 000

5

25 000

2,5

2015

2016

2017

2018

2019

2015

10

2016

2017

2018

2019


avainluvut

TALOUDELLINEN KÄYTTÖASTE, %

100

MATURITEETTI, VUOSIA

99

12

97,5

10

95

8 5,8

6

92,5

4

90

2

85,5 2015

2016

2017

2018

2019

2015

JULKISYHTEISÖJÄ VUOKRALAISISTA

2016

2017

2018

2019

V U O K R A L A I ST E N M Ä Ä R Ä

Yksityisomisteiset yhtiöt 41 %

Julkiset yhteisöt 59 % 314 kpl

11


TeknologiakiinteistÜjen joustotilafilosofian jalkauttamisesta vastaavat asiakkuusjohtaja Julia Skovbjerg (vas.) ja palvelujohtaja Hele Kaunismäki.


strategia

Tulevaisuus on joustava Teknologiakiinteistöt haluaa tarjota asiakkailleen joustotilaa, joka mahdollistaa toimitilojen supistamisen ja pienentää asiakkaiden kiinteitä kuluja. Uuden joustotilojen filosofian jalkautuksesta yhtiön asiakkaille vastaavat Teknologiakiinteistöjen asiakkuusjohtaja Julia Skovbjerg ja palvelujohtaja Hele Kaunismäki. Mistä joustavissa tiloissa on kysymys?

V

altaosa Teknologiakiinteistöjen asiakkailleen tarjoamista tiloista on monitilaympäristöjä, jotka suunnitellaan ja saneerataan tarkasti käyttäjien tarpeet huomioiden. Tilan suunnittelussa ja toteutukses­ sa huomioidaan akustiikka, valaistus, erilaiselle työsken­ telylle tarkoitetut tilajaot sekä taukotila. Tyypillisesti toimi­ tila muodostuu julkisesta, puolijulkisesta ja yksityisestä vyöhykkeestä, joilla kaikilla on oma käyttötarkoituksensa. – Tilojen suunnittelussa panostetaan siihen, että henkilöstö ottaa tilat omakseen ja ymmärtää tilojen tar­ koituksen ja potentiaalin. Oleellinen osa tilojen toimivaa käyttöä ovat myös pelisäännöt: jokaisen tulee sitoutua tiloissa noudatettaviin toimintatapoihin, olipa kyse sitten äänenvoimakkuudesta, omien jälkien siivouksesta tai tavaroiden säilytyksestä, sanoo Julia.

Uudet työmarkkinoille tulevat sukupolvet haastavat totuttuja työskentelyn muotoja ja odottavat myös tiloilta enemmän kuin heidän vanhempansa.

Tähän tarpeeseen on vastannut Teknologiakiinteistöjen vuonna 2015 perustama coworking-tila Werstas, joka tar­ joaa helpon ja edullisen tavan päästä osaksi työyhteisöä. Werstas-asiakkaan paketti on helppo ostaa ja omistaa, sillä palvelut siivouksesta nettiin ja kahvikoneesta neuvot­ telutiloihin kuuluvat sopimukseen ja lisäpalveluista on mahdollista sopia erikseen. – Werstaan suosio on vuosien varrella kasvanut hurjasti. Konseptia on kehitetty lisäämällä palveluita ja monipuolistamalla tiloja. Tällä hetkellä Werstaita on ElectroCityssä, PharmaCityssä ja DataCityssä. Niissä työskentelee yhteensä yli 800 ihmistä ja suunnitelmissa on laajentaa toimintaa entisestään, kertoo Hele.

WERSTAS VASTAA TYÖNTEON MUUTOKSEEN Viime vuosina suosiotaan on kasvattanut freelancer-tyyp­ pinen työ, jolle on tyypillistä, että työtä tehdään vaikkapa kahviloissa tai puistoissa mieluummin kuin toimiston perukoilla. Uudet työmarkkinoille tulevat sukupolvet haastavat totuttuja työskentelyn muotoja ja odottavat myös tiloilta enemmän kuin heidän vanhempansa.

13


strategia

Werstaasta siirrytään yleensä muualle, kun tilaa tarvitaan yli sata neliömetriä tai kun henkilömäärä kasvaa yli kymme­ neen. Kun Werstaan ovi painetaan kiinni ja siirrytään uusiin, yrityksen oman brändin mukaisesti sisustettuihin tiloihin, jäävät myös yhteisö ja yhteiskäyttötilat Werstaaseen. Tarve niille ei kuitenkaan välttämättä poistu, vaikka uudet tilat olisikin rakennettu monitilaympäristöksi, jolloin ratkaisu voi löytyä tiloista, jotka ovat käytössä aina kun niitä tarvitaan.

Coworking-tiloja voidaan hyödyntää joustavasti myös neuvottelutiloina, satunnaisesti paikalla olevien työntekijöiden työtilana tai projektityöskentelytilana.

JOUSTOTILAT TULEVAT Ratkaisuksi vaihtelevaan tilantarpeeseen Teknologiakiin­ teistöt tarjoaa joustotiloja. Niillä tarkoitetaan toimitiloja, joita mitataan työpisteiden eikä neliömetrien määrässä. Joustoa syntyy, kun toimijalla on käytössään oman monitilaympäristön lisäksi työpisteitä ja neuvottelutiloja co­working-tilasta. Tilojen ajoittainen ylibuukkaus huomioi­ daan jo tilasuunnittelun yhteydessä, jolloin osa niin kutsu­ tusta ylivuodosta voidaan sijoittaa co­working-alueelle. Coworking-tiloja voidaan hyödyntää joustavasti myös neuvottelutiloina, satunnaisesti paikalla olevien työntekijöiden työtilana tai projektityöskentelytilana. Työpisteitä ja neuvottelutiloja voidaan varata tunneiksi, viikoiksi tai kuukausiksi tarpeesta riippuen. Äärimmilleen viedyn joustavuuden mahdollistaja on digitaalisuus, jon­ ka avulla varausten tekeminen on helppoa, nopeaa sekä asiakasta ja vuokranantajaa palvelevaa.

– Oma toimitila ja joustotila eivät ole erillisiä asioita. Yhdistämällä ne, voidaan henkilöstölle tarjota moni­ puolisia työympäristöjä nopeasti vaihtuviin tarpeisiin. Monipuolisuuden ja vaivattomuuden lisäksi ne tarjoavat kustannussäästöjä, kun vuokrattavaa toimitilaa tarvitaan vähemmän ja joustotilapalveluista maksetaan vain silloin, kun niitä tarvitaan, valottaa Julia. Vaihteleva työympäristö myös virkistää ja edesauttaa oivallusten syntymistä. Mahdollisuus solmia verkostoja oman työyhteisön ulkopuolella avaa niin ikään uusia ovia ja näkökulmia. – Osaksi tätä uudenlaista, joustavaa tapaa tehdä työtä, pääsee sijoittumalle palveluiden ja monipuolisten tilojen keskiöön Turun Tiedepuistoon, Hele päättää. ▪

14vuokraukset

Julia Skovbjerg kokoaa elävää palapeliä Kun Teknologiakiinteistöjen pitkäaikainen asiakkuuspäällikkö Julia Skovbjerg jäi kesällä 2018 äitiysvapaalle, ei sen paremmin hän kuin muutkaan Teknologiakiinteistöjen työntekijät arvanneet, että takaisin hän palaisi asiakkuusjohtajana.

T

oimitilaneuvotteluista vastaava Julia nimettiin yhtiön asiakkuusjohtajaksi hänen äitiysvapaansa aikana, aikaisemmin tehtävässä toimineen Janne Alhon siirryttyä muihin töihin. Kuinka siirtyminen uuteen tehtävään on sujunut ja minkälainen Teknologiakiinteis­ töjen vuosi oli vuokrausten näkökulmasta? – Kiitos hyvin! Työn sisältö oli minulle entuudestaan tuttua ja suurin ero nykyisen ja entisen tehtäväni välillä on, että nykyisin raportoin suoraan toimitusjohtajal­ lemme Mikko Lehtiselle. Tulen myös saamaan avukseni tiimiläisen, mikä helpottaa työtaakkaani merkittävästi. Toimitilavuokrauksissa vuosi oli tapahtumarikas ja aktii­ vinen. Vuoden kuluessa aloitettiin neuvottelut useiden toimijoiden kanssa liittyen suuriin uudisrakennushank­ keisiin, jonka lisäksi tietenkin hoidettiin niin olemassa olevien asiakkaiden muuttuvia tarpeita kuin pyrittiin löy­ tämään tiloja uusille tulijoille. Toimitilakyselyitä saimme vuoden aikana yhteensä 194 kappaletta.

kanssa. Täysin uusien asiakkaiden kanssa Teknologiakiin­ teistöt teki 132 vuokrasopimusta. – Meille on erittäin tärkeää, että pystymme tarjoamaan nykyisille vuokralaisillemme joustavasti vaihtoehtoja toimitilatarpeen muuttuessa. Suuri osa asiakkuustiimin työtä onkin nykyvuokralaisten kanssa neuvottelu ja ratkaisujen etsiminen tulevaisuuden tarpei­ siin. Toivomme ja uskomme, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ympäristön, jossa yritys voi toimia koko elinkaarensa ajan. RATKAISUJA ERILAISIIN TILANTEISIIN Teknologiakiinteistöjen käyttöaste pysyi koko vuoden hyvin korkeana, mikä aiheutti tilojen vuokrauksessa haasteita. – Toisinaan tämä työ muistuttaa kolmiulotteisen palapelin kokoamista, jossa tiloja muokkaamalla ja asiak­ kaita siirtämällä löydetään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Tyyppiesimerkki tällaisesta ovat ElectroCityssä vuonna 2019 tehdyt muutokset, joiden avulla seinänaapurit, diag­ nostiikkayritys Abacus Diagnostica ja bioteknologiayritys Kaivogen, saivat kumpikin itselleen entistä toimivammat tilat. Monasti tällaisiin siirtoihin tosin liittyy paljon enem­ män osapuolia, jolloin toimijat siirtyvät ketjuna tiloista toisiin, Julia kuvaa. Toimitiloja muokattiin myös yhä Tiedepuiston alueel­ la kasvavan Valmet Automotiven tarpeisiin, joka muutti ElectroCitystä vajaan tuhannen neliömetrin tiloihin DataCityyn. ElectroCityssä tilojaan puolestaan laajensi langatonta teknologiaa kehittävä Nordic Semiconductor, joka sai syksyllä 2019 solmitun uuden vuokrasopimuksen myötä käyttöönsä 600 neliömetriä tilaa entisen 400 neliömetrin sijaan.

Meille on erittäin tärkeää, että pystymme tarjoamaan nykyisille vuokralaisillemme joustavasti vaihtoehtoja toimitilatarpeen muuttuessa.

Vuoden 2019 lopussa Teknologiakiinteistöillä oli voimas­ sa olevia vuokrasopimuksia yhteensä 458 kappaletta. Uu­ sia sopimuksia aloitettiin vuoden aikana 164 kappaletta, joista 32 oli sisäisiä järjestelyjä nykyisten vuokralaisten

16
vuokraukset

VIHDOIN TILAT BRONCOLLE JA KADO SUSHILLE

tettavan EduCityn valmistuminen eteni kovaa vauhtia ja yhteistyö kiinteistön tulevien käyttäjien kanssa oli tiivistä. – Uudishankkeisiin liittyy aina paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Meillä työ jakautuu siten, että rakennuttamisesta ja myöhemmin kiinteistön ylläpidosta vastaa Olli Rosenbergin vetämä kiinteistötiimi. Vuokra­ laisneuvottelut puolestaan ovat minun alaani, kun taas palvelut, kuten siivouksen ja kalusteiden vuokrauksen, hoitaa Hele Kaunismäen johtama palvelutiimi.

Uusia toimijoita Tiedepuistoon saatiin myös meriteolli­ suusalan yrityksistä, kun Awake Ai ja Groke Technologies muuttivat DataCityyn. – Awake Ai ja Groke Technologies ovat erittäin kiinnostavia uusia yrityksiä, joiden molempien perustajat ovat aiemmin työskennelleet älykkään meriliikenteen parissa Rolls-Roycella. Jään mielenkiinnolla seuraamaan niiden tulevaisuuden kehitystä, Julia sanoo. Myös Tiedepuiston palvelutarjonnassa tapahtui vuonna 2019 kiinnostavia asioita, sillä PharmaCityn katutasoon muuttivat Kukkakauppa Bronco ja Kado Sushi. – Olimme pitkään pohtineet, minne Bronco ja Kado Sushi voisivat tulla ja olen erittäin iloinen, että sopivat tilat vihdoin löytyivät. Ne täydentävät alueen palvelutar­ jontaa ja ilahduttavat varmasti niin täällä työskenteleviä kuin asuviakin ihmisiä. Myös opiskelija- ja työpaikkaruokala Unica vahvisti asemaansa Tiedepuiston alueella avaamalla uuden ravintolan ICT-Cityyn sekä solmimalla vuokrasopimuksen vuonna 2020 valmistuvaan EduCityyn.

Käynnissä on neuvotteluja isojen, meille uusien toimijoiden kanssa.

Vuoden aikana EduCity otti valtavan harppauksen valmistumisen suhteen ja siihen tehtiin vuokrasopimuk­ set TriviumCitystä muuttavan Cloettan ja DataCitystä muuttavan Nordean kanssa. Vuonna 2019 aloitettiin myös useita uusia neuvotteluja potentiaalisten käyttäjien kanssa koskien muita mahdollisia uudisinves­tointeja. – Toivomme, että pääsisimme rakentamaan toista vastaavaa kiinteistöä EduCityn vastakkaiselle tontille jo vuoden 2020 aikana. Käynnissä on neuvotteluja isojen, meille uusien toimijoiden kanssa. Tavoitteemme on, että tulevan kiinteistön käyttäjät tuovat Tiedepuistoon lisä­ arvoa ja pystyvät hyödyntämään korkeakouluopiskelijoi­ den läsnäoloa alueella, Julia päättää. ▪

CLOETTA JA NORDEA TEKIVÄT SOPIMUKSET TILOISTA EDUCITYSSÄ Myös käynnissä olevien uudisinvestointien osalta vuosi 2019 oli kiireinen. Turun ammattikorkeakoululle rakennu­

19


Hele Kaunismäki luotsaa 11 hengen palvelutiimiä Teknologiakiinteistöt otti syksyllä 2019 harppauksen eteenpäin palveluntuotannossaan, kun Joen kehittämisen ja toimitilavuokrausten parissa työskennelleestä Hele Kaunismäestä tuli yhtiön palvelujohtaja. Samalla myös aulapalveluiden henkilökunta siirtyi liiketoimintakaupan myötä Teknologiakiinteistöihin ja yhtiö aloitti kokoustilojen vuokrauksen. Mistä muutokset johtuivat, Hele?

20


palvelut

”A

jonka työnkuvaan kuuluu kokousasiakkaiden auttaminen erilaisissa käytännön asioissa. – Tehtäväni on varmistaa, että asiakkaiden kokoukset ja tilaisuudet sujuvat sovitusti. Tiloissa, joissa on muun­ neltava kalustus, huolehdin siitä, että tilat järjestetään vastaamaan tapahtumaan osallistuvaa henkilömäärää. Lisäksi sovin mahdollisista kokoustarjoiluista myyntipal­ velun kanssa ja varmistan, että kokoustiloissa on vettä ja tekniikka toimii, Suvi kertoo. BioCityn aulapalveluissa työskentelevä Lotta­Liisa Joelsson puolestaan vastaa kokousten sujuvuudesta Mauno Koivisto ­keskuksessa sekä palvelee BioCityssä toimivia yrityksiä ja organisaatioita. – BioCityssä vastaamme Teknologiakiinteistöjen avaintenhallinnasta. Kun toimitila­asiakkaat tarvitsevat uusia avaimia tai luovuttavat vanhoja, hoidamme ne kes­ kitetysti BioCitystä käsin. Tehtäviini kuuluvat myös Phar­ maCityn Werstaan asioista huolehtiminen sekä postien jako PharmaCityssä ja BioCityssä, Lotta­Liisa kuvailee. Asiakaspalvelun lisäksi Lotta­Liisa koordinoi aulapal­ veluissa työskentelevien ihmisten työvuoroja ja avustaa ihmisiä Teknologiakiinteistöjen toimistolla. – Vaikea kuvitella, että vielä joitakin vuosia sitten Tekno­ logiakiinteistöillä ei ollut lainkaan aulapalveluita kiinteistöis­ sään. Nyt yhtiö ei selviäisi ilman meitä, Lotta­Liisa nauraa. ▪

ikaisemmin Teknologiakiinteistöjen tarjoamat palvelut olivat osa kiinteistötiimiä. Uudistus on seurausta halustamme panostaa asiakkaidemme palvelemiseen entistä enemmän – riippumatta siitä, ovatko he vuokralaisiamme vai kokousjärjestäjiä. Vähätellä ei voi myöskään kiinteistöissä satunnaisesti vierailevia ihmisiä, jotka tarvitsevat apua paikkojen löytämiseen tai haluavat kierroksen tiloissamme. Palveluiden tunnusta­ minen omaksi liiketoiminnakseen antaa meille mahdol­ lisuuden luoda jokaisen asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä palvelupaketteja", Hele kertoo. AULAPALVELUT HELPOTTAVAT ARKEA

Teknologiakiinteistöjen ja Arkean syksyllä solmiman liiketoimintakaupan myötä yhtiöön siirtyi viisi aulapal­ veluiden työntekijää, joiden lisäksi auloihin palkattiin tuntityöntekijöitä tuuraamaan vakiohenkilökuntaa. – Aulapalvelut ovat yhtiön kasvot. Useimmiten asiakkaamme kohtaavat työntekijöistämme juuri heidät, josta johtuen heidän asiantuntemuksensa ja halunsa palvella kiinteistöissä liikkuvia ihmisiä on korostuneessa asemassa, Hele jatkaa. Yksi syksyllä yhtiön palvelukseen siirtyneistä hen­ kilöistä on Joen kokousavustajaksi nimetty Suvi Sokka,

Lotta-Liisa Joelsson (vas.) ja Suvi Sokka siirtyivät syksyllä yhtiön palvelukseen.

21


Henri Tuominen (vas.) ja Jyrki Kankaanpää hoitavat Hemsön Turun kohteiden teknistä managerointia.


managerointi

Kaksikko Hemsön kiinteistöjen takana Teknologiakiinteistöihin saatiin kesällä 2019 lisää kiinteistöjen ylläpitoosaamista, kun Ikean kiinteistöpäällikkönä toiminut Jyrki Kankaanpää ja Arkean palvelupäällikkönä työskennellyt Henri Tuominen palkattiin yhtiöön hoitamaan Hemsön Turun kiinteistöjen teknistä managerointia.

T

eknologiakiinteistöt laajensi palvelurepertuaariaan elokuussa 2019 alkamalla manageroida Hemsön Turun kohteita. Manageroitavia kiinteistöjä siirtyi Teknologiakiinteistöille yhteensä 18 kappaletta, joista vanhimmat rakennukset ovat yli 100 vuotta vanhoja ja uusimmat on rakennettu 2000-luvulla. Mitä manage­ rointi tarkalleen ottaen tarkoittaa, Teknologiakiinteistöjen ylläpitoasiantuntija Henri Tuominen? – Kiinteistöjen manageroinnilla tarkoitetaan sitä, että kiinteistöjä hoidetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti huolehtien niiden päivittäisestä ylläpidosta aina enna­ koinnista erilaisten akuuttien vikojen korjaamiseen.

Teknologiakiinteistöjen vuokrattavaan 130 000 neliö­ metriin. – Suuressa kiinteistömassassa riittää paljon työtä. Hy­ vällä ylläpidolla on kiinteistöjen elinkaaren kannalta todella suuri merkitys. Laite kuin laite kestää kauemmin, jos sitä huolletaan säännöllisesti, kertoo Jyrki Kankaanpää. Käytännössä Teknologiakiinteistöjen tarjoama tekninen managerointi painottuu ylläpidon johtamiseen, koska varsinaisesta kiinteistönhuollosta vastaa talotek­ niikka- ja kiinteistöpalveluyritys Are, joka huolehtii myös Teknologiakiinteistöjen kiinteistönhuollosta. – Tehtävänämme on valvoa ylläpidon toteutusta ja laatua, jolla varmistetaan kiinteistöjen kunnon ja arvon säilyminen tulevaisuudessa, käyttäjien hyvinvointia unohtamatta. Työhön kuuluu paitsi ylläpitopalveluiden johtamista myös erilaisten korjaustöiden hallintaa, energiaseurantaa, PTS-suunnittelua sekä budjetointia ja budjetin seurantaa, selventää Jyrki. Minkälainen on sitten tyypillinen kiinteistöasiantun­ tijan päivä? – Tavallisesti päivät kuluvat pitkälti kohteissa, joissa hoidetaan juoksevia asioita Aren kanssa vikailmoituksista huoltoihin ja korjauksiin. Toimistolla työ on pääsään­ töisesti yhteydenpitoa käyttäjien, huoltopalveluiden tarjoajien ja omistajan kanssa, Henri päättää. ▪

Manageroitavia kiinteistöjä siirtyi Teknologiakiinteistöille yhteensä 18 kappaletta.

Manageroitavista kiinteistöistä 12 sijaitsee Mäntymäen sairaala-alueella ja loput ovat etäkohteita eri puolilla Turkua. Pinta-alaa niissä on yhteensä 88 000 neliömet­ riä, mikä on valtava määrä suhteutettuna esimerkiksi

23


joki

Kokouksista tuli osa Teknologiakiinteistöjen palveluita Teknologiakiinteistöt laajensi toimintaansa toimitiloista kokouksiin. Laajentuneen Joen tilavarauksia hoitaa nyt kolmen naisen myyntitiimi, kun taas Joen kumppanuuksista ja suurista tapahtumista vastaa Teknologiakiinteistöjen asiakkuuspäällikkö Carita Varjonen.

T

eknologiakiinteistöt aloitti vuonna 2019 uuden liiketoiminnan, kun yhtiön omistamien kokous- ja tapahtumatilojen myynti ja markkinointi siirtyivät Ravintola Maunolta Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen brändin alle. Myös kokoustilojen myynnistä Maunossa vastannut kolmihenkinen myyntitiimi siirtyi liiketoiminta­ kaupan myötä Teknologiakiinteistöihin. Kauppa oli seurausta Maunon halusta keskittyä ydinosaamiseensa ruokaan, kun taas Teknologiakiin­ teistöjä siihen motivoi alati kasvava jakamistalouden trendi. Teknologiakiinteistöissä nähdään, että tilojen käyttö tulee muuttumaan, jonka myötä toimitila-asi­ akkaiden kiintei­den toimistotilojen tarve pienenee ja yhteiskäytössä olevien työskentely-, neuvottelu- ja edustustilojen tarve kasvaa. Näin ollen oli luonnollista liittää kokoustilat osaksi Teknologiakiinteistöjen pal­ velutarjontaa ja täydentää niillä Werstaan viitoittamaa joustavien tilojen tietä.

votteluhuonetta sekä auditorio, jotka ovat niin Joen kuin Werstaankin asiakkaiden käytössä, kertoo Joen myynti­ neuvottelijana työskentelevä Minna Mäkinen.

Asiakkaiden suuntaan juuri mikään ei ole muuttunut.

Vaikka tilojen myynti ja markkinointi liiketoimintakaupan myötä siirtyivätkin Maunolta Teknologiakiinteistöille, on moni asia kokousasiakkaiden näkökulmasta edelleen myös ennallaan – kuten se, että tilat ja tarjoilut tilataan yhä yhdestä ja samasta paikasta. – Tarjoiluista kokoustiloissa vastaa edelleen Mauno. Asiakkaiden suuntaan juuri mikään ei ole muuttunut, sillä jopa myyntipalvelun puhelinnumero säilyi samana ja puhelimeen vastaamme yhä me – Katri, Minna ja minä, sanoo niin ikään myyntineuvottelijana työskentelevä Leena Lindroos. Muutoksen myötä myyntipalvelulle saneerattiin uudet tilat Teknologiakiinteistöjen toimistoon, jonne he ovat sopeutuneet hyvin. – Olimme tehneet paljon yhteistyötä Teknologia­ kiinteistöjen kanssa Maunossa työskennellessämme ja yhtiön toimintakulttuuri oli meille tuttu, joten meille työantajan vaihtuminen oli kuin kotiin olisi tullut, naurah­ taa Katri Lamminniemi.

KUIN KOTIIN OLISI TULLUT Liiketoimintakaupan myötä Joen tilavalikoimaan tulivat paitsi Joen tilat, myös BioCityssä sijaitseva Mauno Koivisto -keskus sekä TrivumCityssä ja ElectroCityssä sijaitsevat edustus- ja saunatilat. Tilavalikoima kasvoi samassa yhteydessä vielä DataCityn 2. kerrokseen sanee­ ratuilla uusilla tiloilla. – DataCityn 2. kerrokseen valmistui syyskuussa Joen laajennusosa, jossa toimii myös yhteisöllinen työtila Werstas. Uusissa tiloissa on kymmenen erilaista neu­

24


Joen tilavarauksia hoitaa kolmen naisen myynti­ tiimi: Leena Lindroos (vas.), Katri Lamminniemi ja Minna Mäkinen.


Joen kumppanuuksista ja suurista tapahtumista vastaa Teknologiakiinteistöjen asiakkuuspäällikkö Carita Varjonen.


joki

JOEN KÄVIJÄMÄÄRÄ TUPLAANTUI

TriviumCityssä sijaitseva Sky kuuluu vain Joen L-pakettiin. Etua kannattaa hyödyntää, sillä Skysta on upeat näkymät yli Tiedepuiston ja tilan hillitty tyylikkyys luo tapahtumille ihan omanlaisensa tunnelman, jatkaa Carita.

Vuosi 2019 oli Joessa todellinen kasvun vuosi, sillä vuoden aikana Joen tiloissa järjestettiin lähes 800 tapahtumaa ja kävijämäärä tuplaantui edellisestä vuodesta 43 000:een. – Joen vuoden merkittävin tapahtuma oli Euroop­ pa-foorumin yhteydessä järjestetyt Talouspäivät, jotka kokosivat Jokeen 400 poliittista päättäjää sekä kansalais­ järjestöjen, elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Tanssitapahtuma Stretch toi puolestaan Jokeen taiteilijoita ympäri Eurooppaa ja myös Nordic Business Forumin livelähestys Helsingistä kiinnosti turkulaisia, kertoo Teknologiakiinteistöjen asiakkuuspäällikkö Carita Varjonen. Joen asiakkaille tarjotaan yksittäisten tilojen lisäksi kumppanuuspaketteja Jokeen, jotka mahdollistavat paitsi tilojen edullisemman käytön, myös näkyvyyden Joen show­roomissa sekä pääsyn kumppaniverkoston tapahtumiin. Vuonna 2019 kumppaneille tarjottavia pal­ veluita kehitettiin runsaasti asiakkailta saadun palautteen perusteella ja muun muassa TriviumCityssä sijaitsevan edustus- ja saunatila Skyn käyttöoikeus liitettiin osaksi Joen suurinta kumppanuuspakettia. – ElectroCityn seitsemännessä kerroksessa sijaitsevaa Circusta voivat vuokrata kaikki Teknologiakiinteistöjen ja Werstaan asiakkaat sekä Joen kumppaniyritykset, mutta

Haluamme, että jokainen asiakas poistuu meiltä tyytyväisenä ja haluaa myös tulla uudelleen.

Vuonna 2020 kumppaneille tullaan järjestämään tapah­ tumia eri toimialoilta, jonne puhujiksi saapuvat kunkin alan kärkinimet. Lisäksi Joessa keskitytään vuonna 2020 yhä enemmän palveluntuottajiin ja asiakkaiden kokonais­ valtaiseen palvelukokemukseen. – Haluamme, että yhdellä varauksella meiltä saa tilan lisäksi tarjoilun, tapahtumatuotannon ja esitystekniikan sekä fasilitaattorin tapahtuman vetämiseen. Meille palvelut tarkoittavat sitä, että asiakkaan on helppo tulla ja toteuttaa toivomansa tapahtuma tiloissamme. Haluam­ me, että jokainen asiakas poistuu meiltä tyytyväisenä ja haluaa myös tulla uudelleen, Carita päättää. ▪

27werstas

Leena Puodinketo vastaa huutavaan kysyntään Werstaan historiassa käännettiin vuonna 2019 uusi sivu, jonka myötä yhteisöllisistä työtiloista pääsivät nauttimaan myös keskisuuret ja suuret toimijat, kuten Metsähallitus, Gos Consulting ja mainostoimisto Hungry.

V

uoden aikana Werstaaseen saatiin 57 uutta asia­ kasta, jonka lisäksi kymmenille vanhoille jäsenille tehtiin muuttuneista tilatarpeista johtuneita siir­ toja tiloista toisiin tai vuokrattiin lisätilaa. Positiivisesta vireestä kertoo se, että valtaosassa muutoksia syynä oli kasvanut tilantarve. – Vuosi 2019 on ollut Werstaalle kuin lämmin halaus. Monimuotoinen Werstas-yhteisö on edelleen koko toiminnan sydän ja olemme panostaneet yhä enemmän asiakaskokemuksen parantamiseen. Werstaalla toimivat yritykset saavat keskittyä ydintoimintaansa ja tavoittei­ densa saavuttamiseen, kun me olemme taustalla luoneet suotuisan ilmapiirin ja olosuhteet yritysten kasvulle. Werstas sykkii hyvää energiaa ja suurena haasteenamme onkin tilojen huutavaan kysyntään vastaaminen, kertoo Werstaan vuokrauksesta ja kehittämisestä vastaava Tek­ nologiakiinteistöjen palvelupäällikkö Leena Puodinketo.

Werstas Joen neuvottelutilat on keskitetty yhteen siipeen ja niiden yhteydessä on myös erikseen vuokrattava 100-paikkainen auditorio. Neuvottelu- ja oleskelutiloissa näkyy paikallisten taiteilijoiden kuoseja ja taidetta on hyödynnetty myös näyttävissä tapeteissa. Uuteen Wers­ taaseen voidaan kulkea Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen kautta, johon se yhdistyy myös neuvottelutilojen osalta, sillä laajat kokous- ja tapahtumatilat ovat Joen asiakkai­ den käytettävissä. ENEMMÄN KUIN SEINÄT JA LATTIA PharmaCityssä sijaitseva Werstas Labs täyttyi vuoden 2019 aikana ääriään myöten. Täyttyminen johtui paitsi uusista, toimintaansa aloittavista yrityksistä, mutta myös Werstas Labsissa jo toimivien yritysten kasvusta. Werstaan jäseniä palvelevien yhteistyösopimusten osalta vuonna 2019 ei tapahtunut muutoksia: vuonna 2018 aloitettu yhteistyö startup-yritysten toimintaa tukevan Monttu Venturesin kanssa jatkui ja pelialan yrityksiä edus­ tavan Turku Game Hub Ry:n sopimusta jatkettiin. Myös Werstas Labsin 3D- ja VR-tilat jatkoivat toimintaansa. Turun Tiedepuiston kokoustilojen vuokrauksen siir­ tyminen Maunolta Turun Teknologiakiinteistöille näkyi myös Werstaan arjessa, sillä ElectroCityn katutasossa sijaitsevat kokoustilat tulivat werstaslaisten käyttöön. Samassa yhteydessä ElectroCityn kerroksista muutettiin kaksi neuvotteluhuonetta työhuoneiksi, mikä toi hetkel­ lisesti apua suureen kysyntään. Myös mobiilijäsenyyden sisältöä muutettiin liittämällä niihin oikeus käyttää Werstas Satumetsässä sijaitsevia lasihyttejä.

Werstaalla toimivat yritykset saavat keskittyä ydintoimintaansa.

Syyskuussa 2019 Werstas avasi ovensa huomattavasti totuttua suuremmille yrityksille, kun DataCityyn valmistui uusi Werstas Joki, jonka suurin työtila on lähes 300 neliömetriä. Uuteen Werstaaseen muuttivat vanhoista ti­ loistaan ulos kasvaneet GOS Consulting, Enefit, Digiloikka, NollaE ja Fondia. Täysin uusina asiakkaina Werstas Jokeen muuttivat Metsähallitus, Brang, Digisome ja Hungry.

29


werstas

PIKKUJOULUT KRUUNASIVAT VUODEN

Niin Leenalle kuin varmasti valtaosalle Werstaan jäsenis­ täkin Werstaan vuosi oli kuitenkin paljon muutakin kuin tilamuutoksia ja sopimuksia. – Sain Werstaan asiakkuudet ja kehittämisen vas­ tuualueekseni kesäkuussa. Oma suhteeni Werstaaseen on kehittynyt ja syventynyt pohjattomasti tämän vaiheik­ kaan puolen vuoden aikana. Werstas on minulle paljon enemmän kuin seinät, lattia, kahviautomaatti ja katto; se on värikkyyttä, monimuotoisuutta, yrityksiä ja yhteisöjä, erilaisia verkostoja ja ennen kaikkea kohtaamisia.

Werstas tarjosi jäsenilleen vuoden aikana myös sosiaalis­ ta elämää, jonka kohokohta olivat edustus- ja saunatila Circuksessa vietetyt yhteiset pikkujoulut joulukuussa. Pikkujoulujen osallistujamäärä tuplaantui edellisestä vuodesta ja ilta oli täynnä naurua ja puheensorinaa. Pik­ kujouluja kyydittivät herkulliset jouluiset ruoat, lämmin sauna ja terassin poreallas. Tapahtumia, sosiaalista elämää ja palveluiden kehittymistä on luvassa Werstaan asiakkaille myös tule­ vaisuudessa, valottaa Leena: – Vuonna 2020 jatkamme ratkaisujen löytämistä asiakkaiden muuttuviin tilatarpeisiin, keskitymme paran­ tamaan asiakaspalvelua sekä kehitämme Werstas Storea entistä palvelevampaan suuntaan. Tulossa ovat ainakin nämä ja tuhat pientä tehtävää sekä runsaasti kaikkea uutta ja kivaa, joista en vielä hiiskahda sanaakaan, jotta pääsen yllättämään myöhemmin. Sen verran kuitenkin sanon, että uskon seuraavan vuosikymmenen olevan Werstaalle silkkaa tähtisadetta! ▪

Tapahtumia, sosiaalista elämää ja palveluiden kehittymistä on luvassa Werstaan asiakkaille myös tulevaisuudessa.

30Miika Tuominen tuli Teknologia­kiinteistöihin toteuttamaan Tiedepuiston kannen Vuonna 2030 Turun Tiedepuisto jatkuu saumattomasti yli Helsinginkadun, uskoo Teknologiakiinteistöjen projektipäällikkö Miika Tuominen.

32


hankkeet

T

urun Tiedepuistoon suunnitellaan Helsinginkadun ylittävää yli kahden hehtaarin kokoista kantta, jonka yhteyteen sijoittuisi jopa 350 000 neliö­ metriä rakennusmassaa sekä uusi joukkoliikenneväylä ja tapahtumapuisto. Tiedepuiston kanneksi kutsuttua hanketta vetää Turun kaupunki, joka tulee järjestämään kannen ideoinnista ja toteutuksesta kilpailun, johon voivat osallistua erilaiset suunnittelija-, rakennuttaja- ja rahoittajakonsortiot.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme päässeet yhteistyöhön SRV:n kanssa, jolla on kokemusta vastaavi­ en hankkeiden toteutuksesta. SRV rakentaa parhaillaan Tampereen Kantta, joka on hyvin saman tyyppinen kuin Tiedepuiston hanke. SRV on toteuttanut todella vaativia hankkeita ja halusimme kumppanin, jolla on kokemusta raide- ja katualueiden päälle rakentamisesta. SRV on ennakkoluuloton ja rohkea toimija, jolla on kyky löytää uudenlaisia ratkaisuja. Suunnittelusta vastaavalla Haromalla on puolestaan visionääristä näkemystä, jota tarvitaan uudenlaisen kokonaisuuden luomiseen.

Kansi parantaa Itäharjun saavutettavuutta ja elävöittää kaupunkia.

YHTYMÄKOHTIA HARPPUUNAKORTTELIIN Miikalla on yli 15 vuoden työkokemus rakennusliikkeistä, joista viimeiset kymmenen vuotta hän on työskennellyt erilaisten hankekehitystehtävien parissa. Hänen edellinen iso kaavakehityshankeensa oli Merimieseläkekassan Harppuunakortteli, josta löytyy yhtymäkohtia Tiedepuis­ ton kanteen. – Turun linnan viereen rakentuva Harppuunakortteli oli vastaavanlainen hanke kuin Tiedepuiston kansi. Harp­ puunakortteliin etsittiin innovatiivisia ratkaisuehdotuksia laajalla allianssilla. Ratkaisuehdotuksissa huomioitiin energiatehokkuus, elinkaariajattelu ja yhteisöllisyys uudella tavalla, jotka ovat myös Tiedepuiston kannen kantavia ide­ oita. Oli hienoa saada olla mukana Harppuunakorttelissa aivan sen kehitysvaiheesta asti ja nähdä, miten kaavaluon­ nosvaiheen ideoista muodostui lopulta eheä kokonaisuus. Tiedepuiston kansi -hankkeen lisäksi Miika työsken­ telee Teknologiakiinteistöissä saneerausten ja peruskorja­ usten parissa. Hankekehitykselle on luontaista, että pro­ jektit ajoittuvat usealle vuodelle, joten nopeatempoiset kiinteistöjen korjaushankkeet tuovat hyvää vastapainoa pitkäjänteiselle työlle. – Työskenneltyäni pitkään rakennusliikkeissä, on innostavaa työskennellä vaihteeksi ”toisella puolen pöytää” ja päästä käyttämään kokemustani urakoinnista ja hankekehityksestä yrityksen hyväksi. Myös työilmapiiri on mahtava: täällä on ymmärretty, että työskentely voi olla samaan aikaan mukavaa, ajoittain jopa riemukasta, mutta kuitenkin todella ammattitaitoista ja tehokasta, Miika päättää. ▪

Teknologiakiinteistöt on eräs kannen toteuttamisesta kiinnostuneista tahoista ja sen luotsaamaa konsortiota vetämään yhtiöön palkattiin vuonna 2019 kehityshank­ keiden vetämisessä meritoitunut Miika Tuominen. Mistä hankkeessa on kysymys, Miika? – Hankkeen tarkoituksena on yhdistää nykyinen Tiedepuisto Itäharjun teollisuusalueeseen, jonne suunni­ tellaan valmistuvan vuoteen 2030 mennessä tiloja 10 000 asukkaalle ja 20 000 työpaikalle. Kansi parantaa Itäharjun saavutettavuutta ja elävöittää kaupunkia liittämällä Helsinginkadun ja junaradan erottamat alueet fyysisesti yhteen. Lisäksi se tarjoaa uuden joukkoliikenne­ reitin raitiovaunulle tai superbussille. YHTEISTYÖKUMPPANINA ENNAKKOLUULOTON SRV Vastaavia hankkeita liikenneväylien yhteyteen on toteu­ tettu aiemmin Helsingin Kalasatamaan, jonne valmistui vuonna 2018 kauppakeskus Redi sekä Pasilaan, jonne avautui vuonna 2019 kauppakeskus Tripla. Tampereella taas rakennetaan parhaillaan Tampereen Kantta, jonne rakentuu monitoimiareena sekä asumista ja liiketilaa. Teknologiakiinteistöt on tehnyt SRV:n kanssa yhteistyösopimuksen Tiedepuiston kannen kilpailuun osallistumisesta. Suunnittelutyötä Teknologiakiinteistöille ja SRV:lle tekee Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners.

33


Hemsöstä lisäarvoa Ulla Sjöblomin työhön Hemsön tulo Teknologiakiinteistöjen omistajaksi vuonna 2019 toi yhtiöön uuden raportointimallin. Uuden omistajan saaminen samalta alalta on ollut suureksi avuksi myös käytäntöjen kehittämisessä, kertoo Teknologiakiinteistöjen talousjohtaja Ulla Sjöblom.

34


omistajat

R

uotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Hemsö sijoitti 50 miljoonaa euroa Teknologiakiinteistöihin huhti­kuussa 2019. Sijoituksen myötä Hemsöstä tuli Teknologiakiinteistöjen toiseksi suurin omistaja 34,8 prosentin omistusosuudellaan. Suurimpana omis­ tajana säilyi Turun kaupunki 35,4 prosentin omistus­ osuudellaan. – Hemsön tulo Teknologiakiinteistöjen omistajaksi oli merkittävä askel yhtiön kasvu-uralla. 50 miljoonan euron investointi ja kansainvälisesti arvostettu vakaa omistaja mahdollistavat Teknologiakiinteistöjen lisäinves­ toinnit Turun Tiedepuiston kehittämiseen. Sijoitus antaa Teknologiakiinteistöille myös muskeleita hakea tarvittaes­ sa lisäpääomaa, kertoo Ulla. Teknologiakiinteistöt päivitti strategiaansa muuttu­ neen omistajapohjan ja rahoitusrakenteen myötä. Yhtiön suunta pysyi samana kuin aikaisemminkin ja toiminnan keskipisteenä säilyi Turun Tiedepuisto. Varsinaiseen stra­ tegiaprosessiin uudet omistajat ja hallitusjäsenet toivat oman lisänsä, ja strategia muodostui aiempaa konkreet­ tisemmaksi. Yhtiölle asetettiin muun muassa numeeriset tavoitteet ydintunnuslukuihin, mikä helpottaa strategian toteutumisen seuraamista. Uusi omistaja toi myös muutoksia yhtiön arkeen. Konkreettisin niistä lienee Teknologiakiinteistöjen rapor­ tointikielen muuttuminen suomesta englanniksi. – Vaati paljon aikaa muokata järjestelmien raportit toiselle kielelle. Samalla kun käänsimme raporttejamme, johdonmukaistimme myös niiden sisältöä. Projekti kasvoi yllättävän suureksi ja jatkuu edelleen.

käytännöistään ja raporteistaan. On huomattavasti hel­ pompi muokata olemassa olevaa kuin aloittaa nollasta, Ulla jatkaa.

Tätä nykyä Teknologiakiinteistöt raportoi Ruotsiin kvartaaleittain IFRS-standardien mukaan.

Hemsön myötä myös kansainväliset IFRS-raportointi­ standardit ovat tulleet Teknologiakiinteistöissä tutuiksi, sillä tätä nykyä Teknologiakiinteistöt raportoi Ruotsiin kvartaaleittain IFRS-standardien mukaan. IFRS eli International Financial Reporting Stan­ dards on sijoittajille tarkoitettu malli, joka helpottaa tilinpäätösten vertailua EU-alueella. IFRS-standardien etu on, että sijoittajat ovat tottuneet tarkastelemaan kansainvälisesti vertailukelpoisia lukuja, joten niiden valossa on hyvä käydä keskusteluja potentiaalisten rahoittajien kanssa. – Suurimmat muutokset suomalaiseen käytäntöön verrattuna liittyvät kiinteistöjen ja rahoitusinstrument­ tien arvostamiseen. IFRS-standardit arvostavat molem­ mat käypään arvoon, kun taas Suomen kirjanpitokäytän­ nön mukaan kiinteistöt arvostetaan kirjanpitoarvoon ja rahoitusinstrumenttien kulut kirjataan toteuman mukaan. Lopuksi vielä suora kysymys suomalaiseen tapaan: minkälaista hemsöläisten kanssa on työskennellä? – Yhteistyö Hemsön kanssa on antoisaa ja opetta­ vaista. Usein he korostavat, etteivät halua työllistää tai sekoittaa arkeamme. Itse olen kokenut saavani arvokasta kokemusta ja tietotaitoa. Yhteydenpito ei missään nimes­ sä ole pelkkää diskuteeraamista vaan todellista lisäarvoa tuovaa keskustelua, Ulla päättää. ▪

KOHTI IFRS-RAPORTOINTIA Teknologiakiinteistöjen raportointia on muokattu myös sisällöllisesti tukemaan entistä paremmin hallitusta ja johtoa. Pyrkimyksenä on ollut löytää keskeiset ajurit ja tunnusluvut päätösten taustaksi. – Hemsön toimiminen samalla alalla on ollut suu­ reksi avuksi ja olemme pystyneet ottamaan mallia heidän

35


tapahtumat

Yllätys Turun Tiedepuiston 30-vuotisjuhlissa Maaliskuussa 2019 Turun Tiedepuiston entiset ja nykyiset vaikuttajat kerääntyivät juhlimaan tasavuosia täyttänyttä kaupunginosaa.

T

Seminaarin lopuksi käytiin paneelikeskustelu kaupunki- ja kiinteistökehittämisestä, jossa keskustelijoina olivat YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, Suomen yliopisto­ kiinteistöjen toimitusjohtaja Mauno Sievänen, Timo Aro, Turun kaupungin toimialajohtaja Christina Hovi sekä Mikko Lehtinen.

urun Tiedepuiston 30-vuotista historiaa juhlistettiin järjestämällä juhlaseminaari sekä iltajuhla Vierailuja innovaatiokeskus Joessa. Tapahtumaan osallistui

reilut kaksisataa Turun Tiedepuiston kehittämisessä vuosien varrella mukana ollutta ihmistä rakennusliikkeistä poliitikkoihin ja virkamiehiin. Mieleenpainuvaan iltaan mahtui tiukkaa asiaa kiinteistösijoittamisesta, iloisia jäl­ leennäkemisiä sekä ikimuistoinen Olavi Uusivirran keikka. Juhlaseminaarissa kuultiin DataCityn rakentami­

Illan kruunasi intiimillä keikallaan Caveteatterissa esiintynyt Olavi Uusivirta.

sesta vastanneen Rakennustoimisto Lundénin entisen toimitusjohtajan Juhani Lundénin kertomana, kuinka Tiedepuisto sai 1980-luvun lopulla alkunsa. Tämän jäl­ keen palattiin nykypäivään Teknologiakiinteistöjen toimi­ tusjohtajan Mikko Lehtisen johdolla, joka avasi yleisölle

Seminaarin jälkeen päästiin nauttimaan Ravintola Mau­ non valmistamasta erinomaisesta buffet-illallisesta, joka yl­ lätti osallistujat vegaanisuudellaan. Illan kruunasi intiimillä keikallaan Cave-teatterissa esiintynyt Olavi Uusi­virta, joka vei mukanaan etenkin nuoremman yleisön sydämet. ▪

strategiaa, jolla Teknologiakiinteistöt tämän päivän Tie­ depuistoa kehittää. Seuraavaksi lavalle pääsi aluetutkija Timo Aro, joka puheenvuoro keskittyi kaupunkien tulevai­

suuden kehitykseen sekä Turun sijoitukseen kaupunkien ja seutujen kilpailussa vähenevästä väestöstä.

36


Olavi Uusivirta esiintyi Cave-teatterissa.

Juhani LundĂŠn kertoi juhlaseminaarissa kuinka Turun Tiedepuisto sai alkunsa.


Maaria Salmenpohja on muutosten agentti Teknologiakiinteistössä tehtiin vuonna 2019 organisaation rakenteeseen ja toimintatapoihin kohdistuvia uudistuksia, jotka yhdessä henkilökunnan lukumäärän merkittävän kasvun kanssa edellyttivät sopeutumista ja uuden omaksumista organisaation kaikilla tasoilla.

38


hr

T

PAREMPI TYÖYHTEISÖ -KYSELYN TULOKSET YLLÄTTIVÄT

eknologiakiinteistöissä henkilöstöhallinnosta vastaa yhtiölakimies Maaria Salmenpohja, joka seurasi yhtiön toteuttamaa organisaatiomuutosta vuonna 2019 aitiopaikalta. – Vuosi haastoi meidät kaikki miettimään uudesta kulmasta omaa rooliamme organisaatiossa sekä toi­ saalta sitä, onko kyseessä lopulta organisaatiomuutos vai luonnollisella tavalla muuttuva organisaatio, kertoo muutosta yhtiön muun johdon kanssa toteuttamassa ollut Maaria. Muutoksia Teknologiakiinteistöjen organisaatios­ sa aiheuttivat useat asiat. Yhtiössä aloitettiin vuonna 2019 muun muassa Turun Tiedepuiston kansihankkeen suunnittelu sekä otettiin hoidettavaksi Hemsön Turussa sijaitsevien sosiaali- ja terveyskiinteistöjen managerointi, mitkä johtivat lisärekrytointeihin. Syksyllä puolestaan toteutettiin kaksi liiketoiminta­ kauppaa, joiden seurauksen Teknologiakiinteistöjen hen­ kilökunnan lukumäärä nousi 35 henkilöön. Kauppojen myötä yhtiöön siirtyivät kokouspalveluiden myyntipalvelu sekä aulapalvelutoiminnot, jotka oli aikaisemmin tuotet­ tu ostopalveluina tai yhteistyökumppanien kautta. Lisäksi yhtiön organisatorista rakennetta uudistettiin keskittämällä yhtiön toiminnot viiteen operatiiviseen tiimiin. Samalla tarkasteltiin työntekijöiden tehtävänkuvauksia ja selkiytettiin eri toimintojen välistä tehtävien- ja työnjakoa.

Työntäyteisestä vuodesta ja organisaatiomuutoksista huolimatta Teknologiakiinteistöissä loppuvuodesta toteutetun Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kyselyn tulokset olivat jälleen hämmästyttävää luettavaa.

Vuonna 2019 kolmannen kerran toteutettu Parempi Työyhteisö -kysely osoitti, että Teknologiakiinteistöjen henkilökunta voi hyvin.

– Nyt kolmannen kerran toteutettu kysely osoitti edelleen, että Teknologiakiinteistöjen henkilökunta voi hyvin. Suurimpana ilonaiheena voisi mainita stressiä osoittavien mittarien laskun sekä niin kutsutun suositte­ luindeksin korkean lukeman. Se osoittaa meidän olevan ylpeitä työnantajastamme. Koemme, että se on meidän puolellamme. Kehittämiskohteitakin toki löytyi. Jatkossa yhtiössä keskitytään muun muassa tiedonkulun parantamiseen erilaisia sähköisiä työkaluja hyödyntämällä.

MUUTOKSESSA VAANII KRIISI Muutos, vaikka se olisi kuinka täydellisesti valmisteltu, on aina vähintään pienen kriisin paikka. Muutos edellyt­ tää uusien viestintä- ja vuorovaikutus- sekä ajattelu- ja toimintatapojen omaksumista, mille ei hektisessä työar­ jessa tahdo löytyä aikaa. – Muutoksen johtamista ja läpivientiä pidetään mielestäni monesti ihan turhaan peikkona. Muutoksen jalkauttaminen vaatii onnistuakseen lopulta melko yksinkertaisia työelämän taitoja: jatkuvaa tiedottamista – myös siitä, ettei tiedotettavaa juuri nyt ole. Lisäksi muu­ toksen keskellä tulee johdolta löytyä aikaa keskustella henkilökunnan kanssa, useimmiten samoista toistuvista muutokseen liittyvistä teemoista. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin johdon läsnäolo: muutoksia ei voi jalkauttaa poteroista käsin, Maaria jatkaa.

KOHTI UUSIA TOIMINTATAPOJA Usein muutokset joudutaan lanseeraamaan puolittain valmiina tai ne tulevat toisten jo käynnissä olevien muutosten päälle. Uusien toimintatapojen käyttöönotto vaatii pitkäjänteistä kehittämistyötä. Myös Teknologiakiin­ teistöissä muutoksen integrointi jatkuu edelleen, eikä se välttämättä koskaan tulekaan valmiiksi. – Pyrimme hyväksymään sen, että muutos on läsnä aina, osana päivittäistä työn organisoinnin ja tekemisen pohdintaa. Se on meille myös voimavara. Uskomme, että hyviä asioita tapahtuu, kun niitä laitetaan tapahtu­ maan, Maaria päättää. ▪

39


hallitus

Hallitus Turun Teknologiakiinteistöjen hallitus koostuu yhtiön omistajatahojen edustajista. Hallituksen puheenjohtajana toimii Aleksi Randell ja sihteerinä Juha Sumentola asianajotoimisto Astreasta. Vuoden 2019 aikana hallitus kokoontui 15 kertaa.

ALEKSI RANDELL VTM, syntynyt 1975, hallituksen puheenjohtaja 27.4.2018 alkaen. Hän on Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja. Aikaisem­ min hän on työskennellyt Turun kaupunginjohtajana ja Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajana sekä viestintäministerin erityisavustajana.

CHRISTIAN BACKHOLM VTM, syntynyt 1968, hallituksen jäsen 27.4.2018 alkaen. Hän on Stiftelsen för Åbo Akademin sijoitusjohtaja. Hän on työs­ kennellyt sijoitusalan erilaisissa tehtävissä vuodesta 1996, vii­ meksi senior salkunhoitajana SEB Varainhoito Suomi Oy:ssä.

40


hallitus

TUOMAS HEIKKINEN

PETER KARLSSON

OTK, varatuomari, syntynyt 1975, hallituksen jäsen 2.7.2010 alkaen. Hän on Turun kaupungin konsernihallinnon hallintoryh­ män johtaja. Aikaisemmin hän on työskennellyt Turun kaupun­ gin kaupunginsihteerinä ja apulaislakimiehenä.

DI, KTM, syntynyt 1956, hallituksen jäsen 2.7.2010 alkaen. Hän on Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiön kiinteistöjohtaja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa pankinjohtajana. Hän on Paraisten Puhelin Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Varsi­ nais-Suomen Kiinteistöliiton ja Firecon Oy:n hallituksen jäsen.

HENRIK KARLSSON

GUSTAV BJÖRKMAN

VTM, syntynyt 1960, hallituksen jäsen 21.5.2014 alkaen. Hän toimii Eschnerska Frilasarettet -säätiön toimitusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Aktia Henkivakuutuksen varatoimi­ tusjohtajana, Veritas-ryhmän myyntijohtajana sekä Houtskarin Säästöpankin toimitusjohtajana.

Kansantaloustieteen maisteri, syntynyt 1971, hallituksen jäsen 4.4.2019 alkaen. Hän on Hemsön strategia- ja transaktiojohtaja. Aikaisemmin hän on työskennellyt investointijohtajana inves­ tointipankki Carnegiessa ja strategiajohtajana kiinteistösijoitus­ yhtiö Fabegessa.

41


hallitus

JARKKO LEINONEN

PETTERI RINNE

DI, syntynyt 1971, hallituksen jäsen 4.4.2019 alkaen. Hän on Hemsö Suomen maajohtaja. Aikaisemmin hän on työskennellyt kiinteistöjohtajana Aalto-yliopistossa ja kiinteistökehitysjoh­ tajana Renorissa.

KTM, eMBA, syntynyt 1967, hallituksen jäsen 21.5.2014 alkaen ja varapuheenjohtaja 30.3.2016 alkaen. Hän toimii tällä hetkellä Turun Seudun Osuuspankissa yritysasiakasliiketoiminnasta ja varallisuu­ denhoidosta vastaavana liiketoimintajohtajana sekä toimitusjohtajan sijaisena. Hän on työskennellyt finanssialalla yli 20 vuoden ajan.

JUHA SUMENTOLA Asianajaja, varatuomari, syntynyt 1960, hallituksen sihteeri 26.8.2015 alkaen. Hän on Asianajotoimisto Astrea Oy:n perus­ tajaosakas sekä hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut liikejuridiikkaan painottuvissa asianajotehtävissä vuodesta 1988 alkaen.

42


henkilöstö

Henkilöstö Sähköposti: etunimi.sukunimi@ teknologiakiinteistot.fi

VENLA ANDERSSON, PALVELUASIANTUNTIJA $ 010 315 3009 Venlan tavoittaa ElectroCityn aulapalvelupisteestä, jossa hänen tehtävänään on asiakkaiden opastus ja neuvonta sekä avainhal­ linta.

ELENA BÄFVER, PALVELUASIANTUNTIJA $ 010 315 3020

JUHANI ELIA, ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖ $ 040 900 6402

Elenan tavoittaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen aulapalvelu­ pisteestä, jossa hänen tehtävänään on kokousasiakkaiden opastus ja neuvonta. Lisäksi Elena auttaa Joen tapahtumajärjes­ telyissä.

Juhani hoitaa Teknologiakiinteistöjen toimitilojen vuokrausta ja vaihtaa mielellään kuulumisia asiakkaiden kanssa myös silloin kun tilamuutokset eivät ole ajankohtaisia.

43


henkilöstö

CECILIA GARDEMEISTER, PALVELUASIANTUNTIJA $ 010 315 3017

SARI HUHTINEN, HR-ASIANTUNTIJA JOHDON ASSISTENTTI $ 045 636 3285

Cecilian tavoittaa ICT-Cityn aulapalvelupisteestä, jossa hänen tehtävänään on asiakkaiden opastus ja neuvonta sekä avainhal­ linta.

Sari on osa hallintotiimiä ja hoitaa yhtiön päivittäistä henkilöstö­hallintoa. Hän toimii myös johdon ja hallinnon assistenttina.

ZUZANA HUURRE, ASSISTANT CONTROLLER $ 050 542 9045

JANI JEROMAA, YLLÄPITOPÄÄLLIKKÖ $ 0400 218 852

Zuzana tukee talouspäällikköä sisäisen raportoinnin toteutta­ misessa. Lisäksi Zuzana käsittelee yhtiön ostolaskuja, avustaa erilaisissa taloushallinnon tehtävissä ja osallistuu tilinpäätöksen tekemiseen.

Jani toimii Turun Teknologiakiinteistöjen tytäryhtiöiden toimitus­ johtajana ja isännöitsijänä. Hän vastaa kiinteistöpalveluiden laadunvalvonnasta sekä riskienhallinnasta sekä auttaa asiakkaita kaikissa tiloihin liittyvissä kysymyksissä.

44


henkilöstö

LOTTA-LIISA JOELSSON, PALVELUASIANTUNTIJA $ 010 315 3015

NOORA KALLIO, MARKKINOINTIASIANTUNTIJA äitiysvapaalla

Lotta-Liisan tavoittaa BioCityn aulapalvelupisteestä, jossa hänen tehtävänään on kokous- ja toimitila-asiakkaiden opastus ja neuvonta sekä avainhallinta. BioCityssä palvellaan myös Pharma­Cityn ja DataCityn werstaslaisia.

Noora järjestää tapahtumia, kirjoittaa tiedotteita ja tuottaa markkinointimateriaalia. Hän avustaa viestintäjohtajaa monissa viestinnän ja markkinoinnin työtehtävissä.

JYRKI KANKAANPÄÄ, YLLÄPITOASIANTUNTIJA $ 041 534 0756

HELE KAUNISMÄKI, PALVELUJOHTAJA $ 050 559 0374

Jyrki toimii kiinteistö- ja ylläpitopalveluiden asiantuntijana. Hän vastaa eri palveluntuottajien työnohjauksesta sekä varmistaa, että asiakkailla on teknisesti toimivat ja siistit toimitilat.

Hele vastaa palvelukonseptin kehittämisestä ja yhtiön palvelu­ tuotannosta, joka sisältää coworking-, kokous- ja toimitilapalve­ lut. Hele toimii myös palvelutiimin esimiehenä.

45


henkilöstö

AILI KETONEN, PÄÄKIRJANPITÄJÄ $ 050 537 6944

KIRSI KILPI, KIINTEISTÖSIHTEERI $ 040 575 5904

Aili vastaa konsernin yhtiöiden ulkoisesta raportoinnista. Hän hoitaa emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset.

Kirsi huolehtii avaintenhallinnasta ja kiinteistörekisteristä sekä vastaa siitä, että talojen pohjapiirrokset ovat ajan tasalla.

KATRI LAMMINNIEMI, MYYNTINEUVOTTELIJA $ 010 315 3000

MIRKA LAPPALAINEN, VIESTINTÄASIANTUNTIJA $ 050 557 4024

Katrin tehtäviin kuuluvat Joen kokous- ja tilamyynti sekä ta­ pahtumien ja kokouspakettien suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa.

Mirka kirjoittaa tiedotteita, tuottaa markkinointimateriaalia sekä avustaa viestintäjohtajaa markkinoinnin ja viestinnän toteutuk­ sessa.

46


henkilöstö

MIKKO LEHTINEN, TOIMITUSJOHTAJA $ 040 685 0948

KATJA LIESILINNA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ $ 0400 197 162

Mikko johtaa yhtiötä hallituksen antamien valtuutusten puitteis­ sa ja toimii yhtiön puhemiehenä julkisuudessa. Hän on visio­ näärinen hands-on-johtaja, jonka voi bongata niin näyttämästä toimitiloja kuin neuvottelemasta yhtiön tulevaisuudestakin.

Katja vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta ja rapor­ toinnista. Hän huolehtii investointiprojektien päätösvalmiste­ lusta ja taloudellisesta seurannasta.

LEENA LINDROOS, MYYNTINEUVOTTELIJA $ 010 315 3000

TERHI MARIN, VIESTINTÄJOHTAJA $ 044 907 4151

Leenan tehtäviin kuuluvat Joen kokous- ja tilamyynti sekä tapahtumien ja kokouspakettien suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa.

Terhi vastaa markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta ja toteu­ tuksesta, hoitaa yhtiön suhteita yhteistyöorganisaatioihin sekä kuuluu yhtiön johtoryhmään.

47


henkilöstö

MARKO MÄENPÄÄ, VIESTINTÄASIANTUNTIJA $ 0400 323 086

MINNA MÄKINEN, MYYNTINEUVOTTELIJA $ 010 315 3000

Marko järjestää tapahtumia, kirjoittaa tiedotteita ja tuottaa markkinointimateriaalia. Hän avustaa viestintäjohtajaa monissa viestinnän ja markkinoinnin työtehtävissä. Lisäksi hän on Werstas Host, jota saa lähestyä minkä tahansa arkisen asian kanssa.

Minnan tehtäviin kuuluvat Joen kokous- ja tilamyynti sekä tapahtumien ja kokouspakettien suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa.

HANNA NIKULA, TALOUSASIANTUNTIJA $ 041 535 2686

MAIJA NURMIO, PÄÄKIRJANPITÄJÄ äitiysvapaalla

Hanna hoitaa kiinteistöyhtiöiden tilinpäätökset sekä huolehtii vuokralaskutuksesta. Hän hoitaa myös yhtiöiden maksu­ liikenteen.

Maija vastaa konsernin yhtiöiden ulkoisesta raportoinnista. Hän hoitaa emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset.

48


henkilöstö

ERKKI OIKARINEN, RISKIENHALLINTA- JA VASTUULLISUUSPÄÄLLIKKÖ $ 040 7361 344

LEENA PUODINKETO, PALVELUPÄÄLLIKKÖ $ 040 832 0175 Leena vastaa Werstaan vuokrasopimuksista ja jäsenyyksistä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat Werstas-konseptin ja Werstas Storen jatkuva kehittäminen ja niiden käyttäjäkokemusten parantaminen.

Erkki osallistuu yrityksen vastuullisuusohjelman rakentamiseen ja vastuullisuuden kehittämiseen. Lisäksi hän vastaa riskienhal­ linnan käytännön toteutuksesta.

OLLI ROSENBERG, KIINTEISTÖJOHTAJA $ 0400 288 725

MAARIA SALMENPOHJA, YHTIÖLAKIMIES $ 050 336 3808

Olli vastaa Teknologiakiinteistöjen omaisuudenhallinnasta sekä urakkavalvonnasta, investointisuunnitelmista ja -laskelmista. Hän toimii kiinteistötiimin esimiehenä ja kuuluu yhtiön johto­ ryhmään.

Maaria toimii yhtiön lakimiehenä. Hän vastaa henkilöstöhallin­ nosta, transaktioiden ja sopimusten lainmukaisuudesta sekä varmistaa, että yhtiön riskit ovat hallinnassa. Lisäksi hän toimii johtoryhmän sihteerinä.

49


henkilöstö

JARI SALOMAA, PALVELUPÄÄLLIKKÖ $ 040 501 6370

ANNIINA SAVISALO, RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ, ARKKITEHTI SAFA $ 040 539 0605

Jari vastaa kiinteistöissä tuotettavista toimitilapalveluista, kuten aula-, siivous, tietotekniikka- ja kokouspalveluista. Hän auttaa asiakkaita löytämään kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltu­ vat palvelut.

Anniina suunnittelee ja ohjaa tilamuutoksia tehokkaan tilankäytön ja paremman työympäristön luomiseksi. Hän vastaa hankkeiden valmistelusta sekä suunnittelun ja rakentamisen koordinoinnista.

ULLA SJÖBLOM, TALOUSJOHTAJA $ 040 593 1878

JULIA SKOVBJERG, ASIAKKUUSJOHTAJA $ 0400 385 748

Ulla vastaa yhtiön strategisesta talousjohtamisesta, hallinnol­ lisista prosesseista sekä sisäisestä valvonnasta. Hän toimii talous- ja hallintotiimin esimiehenä ja kuuluu yhtiön johtoryh­ mään.

Julia vastaa Teknologiakiinteistöjen asiakkuussuhteista ja toimii asiakastiimin esimiehenä. Lisäksi hän osallistuu kehityshankkei­ den suunnitteluun ja toteutukseen.

50


henkilöstö

SUVI SOKKA, PALVELUASIANTUNTIJA $ 010 315 3022

MIIKA TUOMINEN, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ $ 050 339 3439

Suvi huolehtii Joen kokoustekniikasta ja muista kokousjärjestelyistä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lisäksi hänen tehtäviään ovat opas­ tusten päivittäminen ja postitus.

Miika vastaa Teknologiakiinteistöissä Turun Tiedepuiston kansi -hankkeesta ja siihen liittyvien projektien läpiviennistä.

HENRI TUOMINEN, YLLÄPITOASIANTUNTIJA $ 040 144 7719

CARITA VARJONEN, ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖ $ 040 676 6037

Henri toimii kiinteistö- ja ylläpitopalveluiden asiantuntijana. Hän vastaa eri palveluntuottajien työnohjauksesta sekä varmistaa, että asiakkailla on teknisesti toimivat ja siistit toimitilat.

Carita vastaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joesta sekä sen kump­ panuussopimuksista. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat Kupit­ taan palloiluhallin yhteistyökumppanisopimukset ja tapahtumat.

51hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja konsernitilinpäätös 2019 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 1.1.2019–31.12.2019 Konsernitilinpäätös Konsernin tulos Konsernin tase Konsernirahoituslaskelma Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätös Emoyhtiön tulos Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

53

54 60 60 61 63 64 75 75 76 78 79 88


hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus 1.1.2019–31.12.2019

TOIMIALAN KEHITYS

KATSAUS VUOTEEN 2019

2019 Suomen talous kasvoi maltillisesti (ennuste BKT-kasvusta 1,5 %). Kasvun odotetaan hidastuvan ja laskevan alle yhteen prosenttiin 2020 vuonna. Toimitilamarkkina on pysynyt aktiivi­ sena, matala korkotaso houkuttelee sijoittajia kiinteistömarkki­ noille. Tuotto-odotukset ovat pysyneet ja niiden odotetaan py­ syvän matalina ja näin rahoitusta onkin saatavilla kohtuullisen edullisilla ehdoilla. Turun kiinteistömarkkinoilla vuosi 2019 oli aktiivinen. Ruotsalainen Hemsö teki 130 miljoonan euron kiinteistökaupan Turun kaupungin kanssa sote-kiinteistöistä, joihin kaupunki jäi vuokralaiseksi pitkällä vuokrasopimuksella. Myös useampi keskustan kohde vaihtoi omistajaa. Turun keskusta kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti ja vireillä on monia hankkeita. Halutuim­ mat toimistotilat sijaitsevat keskustassa ja Kupittaalla. Uusien toimistotilojen rakentaminen on ollut viime aikoina vähäistä. Tällä hetkellä käynnissä Kupittaan alueella ovat uuden AMK kampuksen, Veritaksen pääkonttorin ja Intelligate III rakenta­ minen. Uusien ja saneerattujen toimistotilojen käyttöaste on korkea ja vajaakäyttöä esiintyy pääosin vanhemmassa kiinteistö­ kannassa. Kupittaalle on jatkuvaa kysyntää, mikä johtuu alueen tarjoamista moderneista tiloista, alueen palvelujen kattavuudes­ ta sekä Kupittaan aseman läheisyydestä.

Turun vahva taloustilanne näkyi myös Teknologiakiinteistöjen arjessa vilkkaana kysyntänä toimitiloja kohtaan ja käyttöaste nousi 99 prosenttiin. Uusia vuokrasopimuksia tehtiin 164, näis­ tä 32 oli sisäisiä uudelleen järjestelyjä. Uusia sopimuksia tehtiin muun muassa Nordean, Metsähallituksen, Unican ja Brangin kanssa. Yhtiöllä oli vuoden lopussa vuokrattavaa pinta-alaa 134 tuhatta neliötä Turun Tiedepuiston alueella. Yhtiö jatkoi alueen investointeja. Kampusrakennus eteni suunnitellusti ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2020. Vie­ railu- ja innovaatiokeskus Jokea laajennettiin Datacityn toiseen kerrokseen. Laajennuksessa tehtiin myös lisää tiloja Werstaalle. Tiloja tehtiin nyt myös keskisuurille yrityksille. Huhtikuussa ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Hemsö merkitsi yhtiön osakkeita 50 miljoonalla eurolla. Sijoituksen myötä Hemsöstä tuli Teknologiakiinteistöjen toiseksi suurin omistaja 34,8 prosentin osuudella. Hemsön strategiana on sijoittaa pitkäjänteisesti erityisesti julkisen sektorin käyttämiin kiinteistöihin. Hemsön sijoitus antaa yhtiölle mahdollisuuden merkittäviin lisäinvestointeihin alueella tulevaisuudessa. Osakeannin yhteydessä Turun ammattikorkeakoulun Teknologiakiinteistöille Kupittaan kampuksen uudisrakennusta varten myöntämät vaihtovelkakirjalainat vaihdettiin osakkeiksi

54


hallituksen toimintakertomus

ja Turun ammattikorkeakoulusta tuli Teknologiakiinteistöjen omistaja. Samalla myös yhtiön aiemmat omistajat vaihtoivat Teknologiakiinteistöille antamansa lainat omaksi pääomaksi. Yhtiön omaa pääomaa saatiin näin vahvistettua lisää ja oma pääoma vuoden 2019 lopussa oli 129 miljoonaa euroa (2018: 0,1 miljoonaa euroa). Teknologiakiinteistöjen uusi omistaja Hemsö osti Turun kaupungilta keväällä 18 sosiaali- ja terveyskiinteistöä, joiden yh­ teenlaskettu pinta-ala on reilut 80 000 neliömetriä. Kiinteistöjen pääkäyttäjänä toimii Turun kaupunki. Teknologiakiinteistöt alkoi hallinnoida kiinteistöjä vastaten kohteiden teknisestä ylläpidosta ja operatiivisesta kiinteistöjohtamisesta. Yhtiö otti syksyllä 2019 omistamissaan kiinteistöissä sijaitsevien kokoustilojen myynnin ja markkinoinnin sekä kiin­ teistöjen aulapalvelut haltuunsa. Muutoksen myötä konserniin tuli kahdeksan uutta työntekijää. Uudet henkilöt tulivat osaksi palvelutiimiä. Tiimin tarkoituksena on tuottaa ja kehittää yhtiön tarjoamia palveluita aina coworking-tila Werstaasta Jokeen, muuttoihin, siivoukseen ja Werstas Store -verkkokauppaan. Jär­ jestelyllä uskotaan saatavan lisää tehokkuutta toimintoihin sekä saavuttamaan entistä parempi asiakaspalvelu ja -kokemus. Yhtiöllä oli vuoden lopussa 18 tytäryhtiötä. Näistä kahdessa omistus jää alle 100 %. KOy DataCityn omistus on 99,39 % ja KOY Turun Puutarhakatu 14:sta emoyhtiön omistus on 18,43 %, konsernin omistusosuuden ollessa 73,29 %. Lisäksi yhtiö omistaa As Oy Linnanrinteestä 14,49 %.

joonaa euroa (2017: 5,9 miljoonaa euroa) ja konsernin tilikauden tulos -1,9 miljoonaa euroa (2018: -1,9 miljoonaa euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 352 miljoonaa euroa (2018: 319 miljoonaa euroa). Rahoitus Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Konserni hallitsee kassaansa konsernitilin ja limiittisopimusten avulla. Tilikauden lopussa emoyhtiön kassavarat olivat 11,6 miljoo­ naa euroa (2018: 1,8 miljoonaa euroa). Koko konsernin kassa­ varat olivat 19,2 miljoonaa euroa (2018: 2,4 miljoonaa euroa). Konsernille myönnettyjä lyhytaikaisia rahoituslimiittejä ei ollut vuoden lopussa käytössä (2018: 0,3 miljoonaa euroa). Emoyhtiöllä oli vuoden lopussa 196,1 miljoonaa euroa pankkien senior-lainaa (2018: 185,4 miljoonaa euroa). Konsernin pitkäaikainen seniorlaina vuoden lopussa oli 196,9 miljoonaa euroa (2018: 185,4 miljoonaa euroa). Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy seniorlainojen lyhennyksiä vuodelle 2019 konsernin ja emoyhtiön osalta 22,6 miljoonaa euroa (2018: 21,9 miljoonaa euroa). Yhtiön johto käy alkaneen tilikauden 2020 aikana keskusteluja rahoittajien kanssa lyhennysohjelmasta. Yhtiö lyhensi omistajilta saamansa juniorlainat 15,8 miljoonaa euroa annin toteuduttua. 78,8 miljoonan suuruiset vaihtovelkakirjalainat muunnettiin niin ikään annin yhteydessä omaksi pääomaksi. Merkintä kirjattiin osakepääomaan ja sijoi­ tetun vapaan oman pääoman rahastoon. Erittely pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta sekä tiedot pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä tiedot panttikirjoista ja osakepanttauksista ovat tämän toimintakertomuksen ja tilinpää­ töksen liitteenä.

TALOUS Liikevaihto ja tulos Emoyhtiön liikevaihto vuonna 2019 pysyi miltei ennallaan ollen 27,5 miljoonaa euroa (2018: 27,3 miljoonaa euroa). Myös kon­ sernin liikevaihto pysyi 2018 vuoden tuntumassa ollen 27,6 mil­ joonaa euroa (2017: 27,4 miljoonaa euroa). 2019 vuoden aikana yhtiön kassavirtatuottoon ei tullut merkittäviä muutoksia. Syksyllä valmistunut Joen laajennus ja uusi Werstas toivat lisätuottoja, mutta toisaalta tilat olivat alkuvuonna remontin vuoksi tyhjillään. Emoyhtiölle kertyi liikevoittoa 5,4 miljoonaa euroa (2018: 6,6 miljoonaa euroa) ja yhtiön tilikauden tulokseksi muodostui nolla euroa (2017: -27 tuhatta euroa). Konsernin liikevoitto oli 3,5 mil­

Investoinnit Konserni on investoinut tilikauden aikana yhteensä 37 miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat rakennushankkeista, tytäryhtiö­ hankinnoista ja vuokralaistilojen muutoksista sekä korjauksista.

55

Emoyhtiön liikevaihto kasvoi

10 %


hallituksen toimintakertomus

E M OY H T IÖ N TA L OU D E L L I SE T T U N N U SLU V U T 2019

2018

27 504

27 281

Käyttökate, 1 000€

6 553

8 100

Liikevoitto, 1 000 €

5 846

6 660

Liikevoitto %

21,3

24,4

Tulos ennen veroja, 1 000 €

0,0

0,0

Sijoitetun pääoman tuotto %

1,55

2,78

Liikevaihto, 1 000 €

Omavaraisuusaste % (2018 sis. vvk-lainat)

24,8 34,88

0,1

25

21

2019

2018

27 642

27 360

Liiketoiminnan muut tuotot, 1 000 €

-3 559

541

Käyttökate, 1 000 €

15 748

15 897

57,0

58,1

3 924

5 874

14,2

21,5

-2 170

-2 176

1,2

1,96

Omavaraisuusaste % Henkilöstön määrä 31.12.

KO N SE R N I N TA L OU D E L L I SE T T U N N U SLU V U T

Liikevaihto, 1 000 €

Käyttökate % Liikevoitto, 1 000 € Liikevoitto % Tulos ennen veroja, 1 000 € Sijoitetun pääoman tuotto % Omavaraisuusaste % (2018 sis. vvk-lainat)

23,5

Omavaraisuusaste % Henkilöstön määrä 31.12.

56

34,05

-2,30

34

21


hallituksen toimintakertomus

V U O K R AU S T O I M I N NA N T U N N U SLU V U T 2019

2018

Käyttöaste %

99,1

98,0

Keskimääräinen neliövuokra €

16,7

16,73

Keskimääräiset hoitokulut €

3,84

3,76

134 402

131 423

Vuokrattava pinta-ala, m²

Käyttöaste

99,1 %

Tunnuslukujen laskennassa huomioidaan todellisessa vuokraustoiminnossa olevat valmiit talot.

OMA KÄYTTÖ

Toimitusjohtaja ja henkilöstö Yhtiön toimitusjohtajana toimi Mikko Lehtinen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat Mikko Lehtinen, Olli Rosenberg, Ulla Sjöblom, Maaria Salmenpohja ja Terhi Marin. 2019 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 25 henkilöä, henkilömäärän ollessa vuoden lopussa 34. Henkilöstökulut sivukuluineen vuonna 2019 olivat 1,6 miljoona euroa (2018: 1,4 miljoonaa euroa).

Yhtiön omassa käytössä on vuoden vaihteessa yhteensä n. 560 neliömetriä omaa toimistotilaa. HALLINTO Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.5.2019. Kokouksessa pää­ tettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat sekä käsiteltiin muut esityslistassa mainitut asiat. Lisäksi tammikuussa pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin hyväksyä Hemsön osakemerkintään liittyviä asiakirjoja sekä annettiin osakeantival­ tuutus hallitukselle. Huhtikuussa pidettiin myös ylimääräinen yhtiökokous, jossa todettiin osakeannin merkitseminen sekä nimitettiin uusi hallitus ja päätettiin näiden korvauksista. Halli­ tuksen sihteerinä toimi asianajaja Juha Sumentola.

Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n KHT-tilintarkastaja Kimmo Antonen. OSAKKEET JA OMISTAJAT Yhtiö toteutti huhtikuussa osakeannin, jossa Hemsö merkitsi yhtiön osakkeita 50 miljoonalla eurolla tullen yhtiön toiseksi suurimmaksi omistajaksi. Lisäksi yhtiön vaihtovelkakirjalainojen haltijat muunsivat saamisensa osakkeksi. Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n osakepääoma 31.12.2019 oli 10 miljoonaa euroa. Osakkeita oli 108 853 446 kpl. Osake on nimellisarvoton. Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön osakepääoma ja osakkeiden määrä kasvoivat aiemmin kuvatun osakeannin ja vaihtovelkakirjalainojen muunnon myö­ tä. Näiden vaikutusta yhtiön omaan pääomaan on kuvattu lisää tilinpäätöksen liitetiedoissa. Emoyhtiön osakepääoma 31.12.2019 oli 10 miljoonaa euroa (31.12.2018: 103,5 tuhatta euroa), oman pääoman ollessa 129,1 miljoonaa euroa (2018: 312,1 tuhatta euroa).

Hallitus Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Aleksi Randell. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Petteri Rinne. Varsinaisina jäseninä toimivat Tuomas Heikkinen, Henrik Karls­ son, Peter Karlsson ja Christian Backholm. Risto Korpela toimi hallituksen jäsenenä huhtikuuhun 2019 saakka ja siitä eteenpäin jäseninä toimivat edellä mainittujen lisäksi Jarkko Leinonen sekä Gustav Björkman. Hallitus kokoontui tilikaudella 15 kertaa.

57


hallituksen toimintakertomus

Y H T IÖ N O S A K K E E N OM I S TAJAT Osakkeenomistaja

Omistusosuus %

Turun kaupunki

35,38

Hemsö TTP Oy

34,80

Turun ammattikorkeakoulu Oy

12,53

OP Turun Seudun Kiinteistöt Oy

9,40

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

4,18

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr

2,57

Stiftelsen för Åbo Akademi sr

1,15

RISKIT JA YHTIÖN TOIMINTA

Rahoitusriskin pienentämiseksi yhtiöllä on laaja rahoittajapohja ja yhtiön senior-rahoitusriski on jakaantunut kolmelle suurelle liikepankille. Yhtiön pitkäaikaisten luottojen jälleenrahoitusriski on pyritty jakamaan mahdollisimman tasaisesti. Yhtiön eri rahoitusinstrumenttien käyttö on monipuolista. Yhtiö on suojautunut korkoriskiltä korkojohdannaisia hyödyntäen. Senior-lainoista osa on suojattu korkojen nousun varalta pitkin sopimuksin. Korkoriskin hallinnan tarkoituksena on alentaa markkinakorkojen heilahtelujen merkitystä yhtiön tulokseen sekä rahoitusasemaan. Operatiivisia riskejä on pyritty hallitsemaan kuvantamalla yhtiön ydinprosessit sekä niihin liittyvät riskit ja niiden kontrollit. Kontrollien avulla yritys pyrkii estämään mahdollisten riskien toteutumista. Operatiivisia riskejä vähennetty myös henkilökun­ nan ja käytössä olevien resurssien määrää kasvattamalla sekä yksilöimällä tehtävänkuvauksissa vastuualueet. Tällöin jokaisen henkilön rooli ja vastuut ovat selkeät. Lisäksi varahenkilöjär­ jestelmällä yksittäisen henkilön merkitystä yhtiölle on pystytty selkeästi pienentämään. Yhtiön vahinkoriskit on hoidettu kattavilla vakuutuksilla.

Liiketoimintaan sisältyvät merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Taloudellisen kehityksen riskit ilme­ nevät asiakas-, rahoitus- ja muina liiketoiminnan riskeinä. Yhtiön taloudellinen kehitys on riippuvainen vuokraustoi­ minnan menestyksestä ja vuokrasopimusten jatkumisesta. Ole­ massa olevan vuokrasopimuskannan keskimaturiteetti on hyvä ja julkisten toimijoiden osuus asiakkaista on verrattain korkea. Tämä antaa ennustettavuutta ja varmuutta kassavirtaan. Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa tilanteessa mahdollisesti tapahtu­ vien muutosten kielteinen vaikutus liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen seurantaan. Asiakasriskejä hajautetaan hankkimalla asiakkaita kaikilta toimialoilta sekä ennen kaikkea julkiselta sektorilta. Asia­ kasriskien hallintaan liittyen yhtiön vuokrasopimukset sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään: määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuk­ siin. Yhtiö pyrkii käyttämään molempia sopimustyyppejä mark­ kinatilanteesta, kiinteistöstä ja vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen. Yhtiön omaisuus on keskittynyt pienelle alueelle muodos­ taen merkittävän alueellisen riskikeskittymän. Kyseistä riskiä on pyritty hallitsemaan sekä vuokrasopimusten pituudella että julkisen sektorin vuokralaisilla.

LÄHIPIIRILAINAT JA -VASTUUT Yhtiöllä ei ole lähipiirilainoja tai -vastuita. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ei merkittäviä tapahtumia.

58


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Yhtiö hakee strategiansa mukaisesti kannattavaa kasvua ja toimintojen tehostamista. Yhtiön ensisijaisena toiminta-alueena on Turku Science Park alue ja yhtiö jatkaakin alueen kehittä­ mistä. Turun kaupunki on nostanut yhdeksi kärkihankkeekseen Itäharjun alueen kehittämisen ja Teknologiakiinteistöt haluaa olla hankkeessa mukana. Turku Science Park voisi luonnollisesti kasvaa ja kehittyä Itäharjun suuntaan, nykyisen alueen kehitys­ potentiaali alkaa olla lähes kokonaan käytetty. Vuoden 2020 liikevaihto tulee olemaan 2019 vuotta korkeampi valmistuvan kampuksen alkavan kassavirran myötä. Mahdolliset uudet kiinteistöhankinnat tai -myynnit luonnolli­ sesti vaikuttaisivat kassavirtaan. Yhtiön nykyisten kiinteistöjen käyttöaste sekä nykyisten vuokrasopimusten keskimaturiteetti ja keskivuokra eivät anna enää mahdollisuutta merkittäviin tulosparannuksiin.

Emoyhtiön tilikauden tulos oli -0,20 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

Turun Teknologiakiinteistöt Oy Hallitus

59


konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätös Liikevaihto

27,6 milj.

KO N SE R N I N T U L O S

1 000€ Liite

Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot

1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

27 642

27 360

4

541

Henkilöstökulut

2

-1 642

-1 365

Poistot ja arvonalentumiset

3

-11 824

-10 023

Liiketoiminnan muut kulut

4

-10 704

-10 640

3 474

5 874

30

27

-5 674

-8 077

-5 645

-8 050

-2 170

-2 176

0

-27

314

310

2

-2

-1 854

-1 894

Liikevoitto

Korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja –kulut yhteensä

5

Voitto (tappio) ennen veroja

Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

60


konsernitilinpäätös

KO N SE R N I N TA SE

1 000€

VASTAAVAA Pysyvät vastaavat

Liite

31.12.2019

31.12.2018

Aineettomat hyödykkeet

6

7 100

6 222

Aineelliset hyödykkeet

7 27 608

27 574

234 569

232 806

8 037

8 265

836

1 083

46 562

22 061

317 612

291 790

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

1 718

1 718

Muut osakkeet ja osuudet

1 528

1 441

Pitkäaikaiset saamiset

1 800

Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat

Sijoitukset

8

5 046

3 159

329 758

301 170

Myyntisaamiset

533

255

Muut saamiset

2 622

1 528

3 155

1 784

19 208

2 359

22 362

4 143

352 120

305 313

Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

61


konsernitilinpäätös

VASTATTAVAA Oma pääoma

Liite

31.12.2019

31.12.2018

Osakepääoma

10 000

104

Muut rahastot

118 882

18

Edellisten tilikausien voitto / tappio

-7 134

-5 240

Tilikauden voitto / tappio

-1 854

-1 894

119 893

-7 012

614

616

6 060

5 725

0

78 760

196 931

185 407

350

0

203 341

269 892

22 637

21 882

8

4

171

473

Muut velat

2 733

16 047

Siirtovelat

2 723

3 411

28 272

41 818

231 613

311 710

9 Vähemmistöosuus

Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot

Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat

Vieras pääoma yhteensä

10

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

352 120

62

305 313


konsernitilinpäätös

KO N SE R N I R A HO I T U SL A SK E L M A

1 000€

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

2019

2018

-2 170

-2 176

Poistot

11 824

10 027

Rahoitustuotot ja -kulut

5 644

8 050

2

-2

15 750

15 895

Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä Oikaisut

Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten liikesaamisten vähennys / lisäys

-1 357

1 705

Lyhytaikaisten velkojen vähennys / lisäys

1 819

-836

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

16 213

16 764

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

-5 644

-8 050

0

-36

10 119

8 679

-33 724

-27 632

Maksetut välittömät verot Satunnaiset erät

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Tytäryhtiöiden hankinnat

-3 232

Tytäryhtiöiden myynnit

13 320

Osakkuusyrityshankinnat ja muut sijoitukset

-87

Annetut lainat

-136

-1 800 -38 843

-14 448

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osakeanti

50 000

Pitkäaikaisten lainojen nostot

16 000

13 300

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-20 085

-9 660

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-342

RAHAVAROJEN MUUTOS

63

45 572

3 640

16 848

-2 129


konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 1. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Sisäiset liiketapahtumat Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoimat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.

Konsernin laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhtiöt.

Vähemmistöosuudet Tilinpäätöksessä on noudatettu KILA:n keväällä 2014 antaman lausunnon (1918/2014) mukaista käsittelyä, jonka perusteella keskinäisistä kiinteistötytäryhtiöistä on yhdistelty vain omistus­ osuutta vastaava osuus eikä vähemmistöosuutta ole erikseen.

Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman erotus on kohdistettu pysyviin vastaaviin. Kohdistettuja eriä oli 31.12.2019 rakennuksissa 26,0 miljoonaa euroa ja erät poistetaan 5% vuotuisin tasapoistoin 20 vuodes­ sa. Tontteihin on kohdistettu 4,3 miljoonaa euroa.

Arvostusperiaatteet, saamisten ja velkojen arvostus Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoon.

2. HENKILÖSTÖKULUT 2019

2018

-1 366

-1 123

Eläkekulut

-217

-200

Muut henkilöstösivukulut

-60

-41

-1 642

-1 365

25

20

25

20

Hallituksen jäsenet

-82

-71

Toimitusjohtaja

-143

-148

-225

-220

Palkat ja palkkiot

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Toimihenkilöt

Johdon palkat

Toimitusjohtajan palkka sisältää tilikaudella maksetun palkan ja bonukset. Hallituksen jäsenten palkat sisältävät tilikaudella maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot.

64


konsernitilinpäätöksen liitetiedot

3. POISTOT 2019

2018

Muut pitkävaikutteiset menot

290

326

Rakennukset ja rakennelmat

6 473

5 085

Koneet ja kalusto

2 623

2 227

273

247

2 165

2 138

11 824

10 023

Olennaiset erät

2019

2018

Toimitilakulut: vesi, sähkö, lämmitys, kiinteistövero

6 403

6 364

Vuokrat

251

150

Huoneistojen korjaukset

289

559

Laki-, suunnittelu- ja konsulttipalkkiot

96

162

Mainos- ja markkinointikulut

580

550

Hallinto: IT, TH, HR

316

273

Muut kulut

643

647

8 579

8 704

2019

2018

1

23

30

4

30

27

Muut korkokulut

2019

2018

Korkokulut VVK

1 046

4 061

Korkokulut senior

3 460

3 495

Korkokulut koronvaihtosopimus

971

0

Korkokulut muut

197

521

5 674

8 077

Muut aineelliset hyödykkeet Konserniliikearvon poisto

4. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

5. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot Muut korkotuotot Muut rahoitustuotot

65


konsernitilinpäätöksen liitetiedot

6. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Konserniliikearvo

2019

2018

10 984

10 933

Lisäykset

649

51

Vähennys

0

0

Hankintameno 31.12.

11 633

10 984

Poistot 1.1.

-3 622

-2 872

-759

-751

7 251

7 361

-4 664

-4 664

Lisäykset

0

0

Vähennykset

0

0

2 671

2 507

164

164

-1 830

-1 993

5 422

5 368

Hankintameno 1.1.

1 474

1 932

Lisäykset

1 139

239

-25

-697

Hankintameno 31.12.

2 588

1 474

Kertyneet poistot 1.1.

-620

-286

Poistot

-290

-334

Poistot 31.12.

-910

-620

1 678

854

Hankintameno 1.1.

Poistot tilikaudella

Konsernireservi Hankintameno 1.1.

Tuloutukset 1.1. Tuloutukset tilikaudella

Muut aineettomat hyödykkeet

Vähennykset

66


konsernitilinpäätöksen liitetiedot

7. AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet

2019

2018

23 236

25 327

34

84

0

-2 175

23 270

23 236

4 338

4 338

0

0

4 338

4 338

27 608

27 574

222 990

224 461

6 792

9 577

-231

-11 048

Hankintameno 31.12.

229 551

222 990

Kertyneet poistot 1.1.

-14 473

-9 388

-6 473

-5 085

-20 946

-14 473

208 605

208 517

44 284

44 029

3 245

255

0

0

Hankintameno 31.12.

47 529

44 284

Kertyneet poistot 1.1.

-12 256

-10 072

Poistot

-2 204

-2 184

-14 460

-12 256

33 068

32 028

Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset

Konserniliikearvo kohdistettu tonttiin Hankintameno 1.1. Lisäykset

Maa- ja vesialueet 31.12. Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset

Poistot tilikaudella Poistot 31.12.

Konserniliikearvo kohdistettu rakennuksiin Hankintameno 1.1. Lisäys Vähennys

Poistot 31.12.

67


konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernireservi kohdistettu rakennuksiin

2019

2018

-19 648

-19 648

Lisäys

0

0

Vähennys

0

0

-19 648

-19 648

11 910

11 276

634

634

12 544

11 910

-7 105

-7 739

234 569

232 806

Hankintameno 1.1.

18 931

17 747

Lisäykset

2 429

1 330

-34

-146

Hankintameno 31.12.

21 326

18 931

Kertyneet poistot 1.1.

-10 666

-8 439

-2 623

-2 227

-13 289

-10 666

8 037

8 265

2 472

2 476

Lisäykset

0

2

Vähennykset

0

-6

Hankintameno 31.12.

2 498

2 472

Kertyneet poistot 1.1.

-1 389

-1 142

-273

-247

-1 662

-1 389

836

1 083

Hankintameno 1.1.

Hankintameno 31.12. Kertyneet tuloutukset 1.1. Tuloutukset Tuloutukset 31.12.

Rakennukset ja rakennelmat 31.12. Koneet ja kalusto

Siirrot

Poistot Poistot 31.12.

Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1.

Poistot Poistot 31.12.

68


konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Ennakkomaksut ja keskeneräiset Hankintameno 1.1.

22 061

5 255

Lisäykset

24 501

16 807

0

0

46 562

22 061

317 612

291 790

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

2019

2018

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1.1.

1 718

1 629

Lisäykset

0

89

Vähennykset

0

0

1 718

1 718

Osakkeet ja osuudet 1.1.

1 441

1 394

Lisäykset

1 887

47

3 328

1 441

5 046

3 159

2019

2018

104

104

9 896

0

10 000

104

18

18

10 018

122

118 863

0

Edellisen tk. voitot / tappiot 31.12.

-7 134

-5 240

Tilikauden voitto / tappio

-1 854

-1 894

Vapaa oma pääoma yhteensä

109 875

-7 116

Oma pääoma yhteensä

119 893

-7 012

Vähennykset

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 8. SIJOITUKSET

Muut osakkeet ja osuudet

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 9. OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. Lisäykset Osakepääoma 31.12. Muu rahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

69


konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Vaihtovelkakirjalainan muunnon ja osakeannin vaikutus omaan pääomaan Osakkeiden lukumäärä

Osakepääoma

104

104

Vaihtovelkakirja­ lainan muunto

70 871

6 417

72 343

Osakeanti

37 879

3 480

46 520

1.1.2019

SVOP

Muut rahastot

Edellisten TK voitto/tappio

18

-5 240

Tilikauden tulos 31.12.2019

TK voitto/tappio

- 1894 108 853

10 000

118 863

70

18

-5 240

-1 894


konsernitilinpäätöksen liitetiedot

10. VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset velat

2019

2018

0

26 966

196 931

185 407

350

0

6 060

5 725

203 341

218 094

6 060

5 725

Vaihtovelkakirjalainat

0

51 798

Muut velat

0

0

0

51 798

203 341

269 892

22 637

21 882

8

4

171

473

Muut velat

2 733

17 543

Siirtovelat

2 723

1 915

28 272

41 818

Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Laskennalliset verovelat

Erittely laskennallisista veroveloista Laskennallinen verovelka kohdistetusta konserniliikevaihdosta

Velat omistusyhteysyrityksille

Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat

Vaihtovelkakirjojen haltijat kuittasivat lainasaatavansa suunnatussa osakeannissa liikkeelle laskettuja osakkeita vastaan 4.4.2019.

71


konsernitilinpäätöksen liitetiedot

11. PITKÄAIKAISTEN VELKOJEN ERÄÄNTYMINEN 2020-2024

2025-

191 187

28 380

Kirjanpitoarvo 2019

Kirjanpitoarvo 2018

Osakepantit emoyhtiö

318 499

291 150

Emoyhtiön lainoissa

218 661

207 289

Konsernin lainoissa

219 568

Velat, joiden vakuutena on panttaus

219 568

207 289

Toimisto- ja liiketilan kiinnitys

4 000

4 000

Osakepantit

91 492

64 229

Velka, jonka vakuutena pantti on

56 016

40 882

184 482

184 395

5 300

0

133 145

135 961

Osakepantit

42 624

42 624

Velka, jonka vakuutena pantti on

29 501

30 103

1 718

0

Lainat rahoituslaitoksilta

12.ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Vakuus

Nordea Yleispanttaussitoumus 132911-14797426 (173311-12202056)

OP-Pohjola Osakepantit Saamisoikeus Koy Datacity Velka, jonka vakuutena pantti on Handelsbanken

Muut annetut vakuudet Osakepantit

72


13. MUUT VASTUUT Konsernilla on Euribor -viitekorkoihin sidottuja vaihtuvakorkoisia pitkäaikaisia velkoja 220 miljoonaa euroa, jotka erääntyvät vuosina 2020 - 2028. Riskienhallintapolitiikan mukaisesti pitkäaikaisista veloista aiheutuvaa korkoriskiä on suojattu koronvaihtosopimuksilla vaihtamalla Euribor –viitekorkoihin sidottu vaihtuva korko kiinteäksi koroksi velkojen sidonnaisuusajalle. Pitkäaikainen rahoitus on liiketoiminnan luonteesta johtuen hyvin keskeistä ja nykyisten pitkäaikaisten velkojen uudelleenrahoitusta tulevaisuudessa pidetään erittäin todennäköisenä. Jotta rahoituskulujen arviointi olisi pitkälläkin aikavälillä hallittua, on koronvaihtosopimuksia tehty pidemmälle aikavälille kuin mitä nykyisten pitkäaikaisten velkojen sidonnaisuusajat ovat. Koronvaihtosopimukset erääntyvät vuosien 2027 - 2035 aikana. Koronvaihtosopimusten käypien arvojen odotetaan realisoituvan tulokseen niiden sidonnaisuusaikana ja ne heijastavat tulevien pitkäaikaisten velkojen korkokuluja. Kaikki koronvaihtosopimukset ovat tehty suojaustarkoituksessa.

Laskennallinen pääoma

Markkina-arvo 31.12.2019

Markkina-arvo 31.12.2018

4591265

101 000

-48 742

-31 326

1824976

60 000

-5 595

-1 992

73


74


emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös E M OY H T IÖ N T U L O S

1 000€ Liite

Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot

1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

27 504

27 281

15

639

Henkilöstökulut

2

-1 525

-1 365

Poistot ja arvonalentumiset

3

-707

-799

Liiketoiminnan muut kulut

4

-19 892

-19 096

5 396

6 660

212

1 428

81

0

-18

-41

-5 671

-8 048

-5 396

-6 660

Voitto (tappio) ennen tilinpäätöseriä

0

0

Voitto (tappio) ennen veroja

0

0

Tuloverot

0

-27

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

0

-27

Liikevoitto

Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta

Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

5

75


emoyhtiön tilinpäätös

E M OY H T IÖ N TA SE

1 000€

VASTAAVAA Pysyvät vastaavat

Liite

31.12.2019

31.12.2018

Aineettomat hyödykkeet

6

1 433

596

Aineelliset hyödykkeet

7

Maa- ja vesialueet

4 920

4 920

Koneet ja kalusto

646

806

Muut aineelliset hyödykkeet

786

1 033

Keskeneräiset hankinnat

496

405

6 849

7 164

Sijoitukset

8

Osuudet saman konsernin yrityksissä

320 821

288 093

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

7 268

7 268

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

1 718

1 718

Muut osakkeet ja osuudet

1 525

1 439

331 332

298 517

1 800

0

341 414

306 277

444

228

14 657

9 937

1 936

867

2

5

17 039

11 037

11 643

1 778

28 682

12 815

370 096

319 092

Pitkäaikaiset saamiset

Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

76


emoyhtiön tilinpäätös

VASTATTAVAA Oma pääoma

Liite

31.12.2019

31.12.2018

Osakepääoma

9

10 000

104

Muut rahastot

118 863

Edellisten tilikausien voitto / tappio

209

236

0

-27

129 072

312

0

78 760

196 072

185 407

350

0

196 422

264 167

22 589

21 882

6

2

42

90

19 205

14 877

493

16 247

2 267

1 515

44 601

54 613

Vieras pääoma yhteensä

241 024

318 780

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

370 096

319 092

Tilikauden voitto / tappio

Vieras pääoma

10

Pitkäaikainen vieras pääoma Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat

Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksiltä Muut velat Siirtovelat

77


emoyhtiön tilinpäätös

E M OY H T IÖ N R A HO I T U SL A SK E L M A

1 000€

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

2019

2018

0

0

707

799

0

-619

5 396

6 660

6 103

6 840

Lyhytaikaisten liikesaamisten vähennys / lisäys

-702

2 538

Lyhytaikaisten velkojen vähennys / lisäys

5 431

-867

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

10 832

1 671

Rahoitustuotot ja -kulut

-5 396

-6 660

0

-27

5 436

1 823

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 228

-478

Tytäryhtiöiden hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla

-3 234

0

Tytäryhtiöiden myynnit

0

13 740

Osakkuusyrityshankinnat

0

-364

-87

-136

Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Omaisuuden myyntivoitot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos

Maksetut välittömät verot

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit muihin sijoituksiin Myönnetyt lainat

-1 800

SVOP sijoitukset tytäryhtiöihin

-29 495

-6 500

-35 843

6 262

Osakeanti

50 000

0

Pitkäaikaisten lainojen nostot

16 000

13 300

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-20 085

-9 660

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu

-342

0

-5 300

-13 104

40 272

-9 464

9 865

-1 378

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Annetut sisäiset lainat

RAHAVAROJEN MUUTOS

78


Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 1. ARVOSTUSPERIAATTEET Pysyvien vastaavien arvostaminen Emoyhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoajat Aineettomat oikeudet

3–5 v. tasapoisto

Koneet ja kalusto

25 % EVL maksimipoiston mukaisesti menojäännöksestä

Muut aineelliset hyödykkeet

10 v. aikana tasapoistona

Hyödykkeiden hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta sekä pienhankinnat on kirjattu koko­ naisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Saamisten ja velkojen arvostus Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoon.

79


emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

2. HENKILÖSTÖKULUT 2019

2018

-1 269

-1 123

-204

-200

-52

-41

-1 525

-1 365

23

20

23

20

Hallituksen jäsenet

-82

-71

Toimitusjohtaja

-143

-148

-225

-220

Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Toimihenkilöt

Johdon palkat

Toimitusjohtajan palkka sisältää tilikaudella maksetun palkan ja bonukset. Hallituksen jäsenten palkat sisältävät tilikaudella maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot. 3. POISTOT 2019

2018

Aineettomat oikeudet

253

291

Koneet ja kalusto

206

261

Muut aineelliset hyödykkeet

247

247

707

799

2019

2018

-16 488

-15 868

IT-kulut

-145

-118

Laki- ja suunnittelukulut

-96

-162

Mainos- ja markkinointikulut

-580

-550

Hallinto: TH ja HR

-160

-143

-2 422

-2 255

-19 892

-19 096

4. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Olennaiset erät Hoito- ja rahoitusvastikkeet

Muut kulut

80


emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

5. RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot

2019

2018

212

1 428

81

0

293

1 429

Korkokulut VVK

1 046

4 061

Korkokulut senior

3 459

3 495

Korkokulut muut

1 185

533

5 689

8 089

2019

2018

596

682

1 116

887

-25

-125

-253

-291

1 433

596

2019

2018

4 920

4 836

Lisäykset

0

84

Vähennykset

0

0

4 920

4 920

2 554

2 487

Lisäykset

60

85

Vähennykset

-13

-19

Hankintameno 31.12.

2 600

2 554

Kertyneet poistot 1.1.

-1 748

-1 487

-206

-261

646

806

Saman konsernin yrityksiltä Muut korkotuotot

Muut korkokulut

6. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. Hankintameno 31.12. Poistot 1.1. Poistot tilikaudella

7. AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet Hankintameno 1.1.

Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1.

Poistot

81


emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1.

2 266

2 264

0

2

Hankintameno 31.12.

2 266

2 266

Kertyneet poistot 1.1.

-1 233

-986

-247

-247

786

1 033

405

284

91

403

0

-282

496

405

6 849

7 164

2019

2018

295 361

143 161

32 728

152 205

0

-5

328 089

295 361

1 718

1 629

Lisäykset

0

89

Vähennykset

0

0

1 718

1 718

Osakkeet ja osuudet 1.1.

1 439

1 329

Lisäykset

1 887

47

3 325

1 439

333 132

298 517

Lisäykset

Poistot

Ennakkomaksut ja keskeneräiset Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 8. SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksistä Osakkeet ja osuudet 1.1. Lisäykset Vähennykset

Osuudet omistusyhteysyrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1.1

Muut osakkeet ja osuudet

SIJOITUKSET YHTEENSÄ

82


emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Omistukset muissa yrityksissä Yhtiö

Kotipaikka

Osuus osakkeista %

Kiinteistö Oy Biocity

Turku

100,00

Kiinteistö Oy Datacity

Turku

99,39

Kiinteistö Oy ICT-City

Turku

100,00

Kiinteistö Oy Turun Datakulma

Turku

100,00

Kiinteistö Oy Electrocity

Turku

100,00

Kiinteistö Oy Trivium City

Turku

100,00

Kiinteistö Oy Kupittaan Paviljonki

Turku

100,00

Kiinteistö Oy Turun Puutarhakatu 14

Turku

18,43

Asunto Oy Linnanrinne

Turku

14,49

Kiinteistö Oy Pharma City

Turku

100,00

Kiinteistö Oy High Tech City

Turku

100,00

Kiinteistö Oy Kupittaan Asemakulma

Turku

100,00

TScP Kehitys Oy

Turku

100,00

Kiinteistö Oy Sportcity

Turku

100,00

Kiinteistö Oy Innovation City

Turku

100,00

Kiinteistö Oy InfraCity

Turku

100,00

Joki Turku Oy

Turku

100,00

Kiinteistö Oy IndustryCity

Turku

100,00

Konsernin osuus osakkeista %

73,29

Erittely saamisista konserniyrityksiltä ja omistusyhteisyrityksiltä Pitkäaikaiset saamiset konserniyrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä

2019

2018

Konsernilainasaamiset

5 300

0

5 300

0

9 357

9 887

0

50

9 357

9 937

14 657

9 937

Lyhytaikaiset saamiset konserniyhtiöiltä Konsernisiirtosaamiset Konsernisaamiset muut

SAAMISET KONSERNIYRITYKSILTÄ JA OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ YHTEENSÄ

83


emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

9. OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma

2019

2018

104

104

9 896

0

10 000

104

118 863

0

Edellisten tk. voitot / tappiot 1.1.

236

241

Edellisten tk. voitto / tappio

-27

-6

119 072

236

0

-27

VAPAA PÄÄOMA YHTEENSÄ

119 072

209

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

129 072

312

209

236

0

-27

209

209

Osakepääoma 1.1. Lisäykset

Vapaa oma pääoma SVOP-rahasto

Tilikauden voitto / tappio

Voitonjakokelpoinen vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitot / tappiot Tilikauden voitto / tappio

Vaihtovelkakirjalainan muunnon ja osakeannin vaikutus omaan pääomaan Osakkeiden lukumäärä

Osakepääoma

104

104

Vaihtovelkakirjalainan muunto

70 871

6 417

72 343

Osakeanti

37 879

3 480

46 520

1.1.2019

SVOP

Edellisten TK voitto/tappio 209

Tilikauden tulos 31.12.2019

TK voitto/tappio

0 108 853

10 000

84

118 863

209

0


emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

10. VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset velat

2019

2018

0

26 962

196 072

185 407

350

0

196 422

212 368

0

0

0

0

Vaihtovelkakirjalainat

0

51 798

Muut velat

0

0

0

51 798

196 422

264 167

Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat

Velat konserniyrityksille Muut velat

Velat omistusyhteysyrityksille

Vaihtovelkakirjojen haltijat kuittasivat lainasaatavansa suunnatussa osakeannissa liikkeelle laskettuja osakkeita vastaan 4.4.2019. Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta

22 589

21 882

6

2

Ostovelat

42

90

Muut velat

493

16 247

2 267

1 515

25 397

39 737

Saadut ennakot

Siirtovelat

85


emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Velat konserniyrityksille Muut velat

19 205

14 877

19 205

14 877

0

0

0

0

44 601

54 613

1 945

1 162

Palkkamenot

80

83

Lomapalkkavelka

215

169

0

0

28

101

2 267

1 515

2020-2024

2025-

190 281

28 381

190 281

28 381

2019

2018

Emoyhtiön lainoissa

218 661

207 289

Konsernin lainoissa

0

0

218 661

207 289

2019

2018

318 499

291 150

1 718

0

320 217

291 150

Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat

Siirtovelkojen erät Korkovelat

Muut menojäämät Muut siirtovelat

11. PITKÄAIKAISTEN VELKOJEN ERÄÄNTYMINEN

Lainat rahoituslaitoksilta

12. ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Lainat rahoituslaitoksilta

Muut vastuusitoumukset Osakepantit Erityispanttaussitoumus Turun Seudun Osuuspankki, Founda Oy velkakirjalaina

86


emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

13. SAADUT VAKUUDET JA TAKUUT Saadut vakuudet ja takuut

2019

2018

Rahana olevat vuokravakuudet

145

152

Muut vuokravakuudet

545

537

14. MUUT VASTUUT Emoyhtiöllä on Euribor -viitekorkoihin sidottuja vaihtuvakorkoisia pitkäaikaisia velkoja 220 miljoonaa euroa, jotka erääntyvät vuosina 2020 - 2028. Riskienhallintapolitiikan mukaisesti pitkäaikaisista veloista aiheutuvaa korkoriskiä on suojattu koronvaihtosopimuksilla vaihtamalla Euribor –viitekorkoihin sidottu vaihtuva korko kiinteäksi koroksi velkojen sidonnaisuusajalle. Pitkäaikainen rahoitus on liiketoiminnan luonteesta johtuen hyvin keskeistä ja nykyisten pitkäaikaisten velkojen uudelleenrahoitusta tulevaisuudessa pidetään erittäin todennäköisenä. Jotta rahoituskulujen arviointi olisi pitkälläkin aikavälillä hallittua, on koronvaihtosopimuksia tehty pidemmälle aikavälille kuin mitä nykyisten pitkäaikaisten velkojen sidonnaisuusajat ovat. Koronvaihtosopimukset erääntyvät vuosien 2027 - 2035 aikana. Koronvaihtosopimusten käypien arvojen odotetaan realisoituvan tulokseen niiden sidonnaisuusaikana ja ne heijastavat tulevien pitkäaikaisten velkojen korkokuluja. Kaikki koronvaihtosopimukset ovat tehty suojaustarkoituksessa.

Laskennallinen pääoma

Markkina-arvo 31.12.2019

Markkina-arvo 31.12.2018

4591265

101 000

-48 742

-31 326

1824976

60 000

-5 595

-1 992

LEASINGVASTUUT 31.12.2019

1 000€ 31.12.2019

1.1.2020–31.12.2020

1.1.2021–31.12.2025

Yhteensä

0

592

1 331

1 922

Kustannuspaikat yhteensä

ARVONLISÄVEROVASTUU AVL 121 §:n mukainen alv-palautusvastuu, joka tarkoittaa kiinteistön uudisrakennuksesta tai perusparannuksesta tehtyjä alv-vähennyk­ siä, jotka on palautettava, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu verottomaksi tai kiinteistö myydään ennen kuin 10 vuotta on kulunut investoinnin valmistumisvuoden päättymisestä. Vuosi

Vähennetty alv

2012

116

1/10

12

87

Jäljellä

Päättyy

23

2021


allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 30.1.2020

Aleksi Randell Petteri Rinne Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen

Tuomas Heikkinen Jarkko Leinonen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

Peter Karlsson Henrik Karlsson Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

Christian Backholm Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Turku 30.1.2020 KPMG Oy Ab

Kimmo Antonen KHT

88