Gazet jaargang 2 week 26 27062014

Page 1

ANTI N60 PROTEST

RONSESE DIGITALE

JAARGANG 2 MET…

WEEK 26 DONDERDAG 26 JUNI 2014 23

COLLECTOR’S ITEM … want uitsluitend een compilatie van ANTI N60 PAGINA’S uit de voorbije edities… - het gewone nieuws hervatten we in gAZet WEEK 27 weer…

24

25

26

27

28

29

DONDERDAG 26 JUNI 2014

110 BLZ


LANG LEVE

RONSE!

70 2014 WEEK 25

Volgende gAZet WEEK 26 is, pal halverwege het jaar 2014, hét jaar dat de aankomst van een voor Ronse ARCHISLECHT TRACÉ VAN DE N60 werd aangekaart, een…

ANTI N60 PROTEST GAZET!

gAZet staakt de gewone berichtgeving om een N60 BLUNDER GAZET in de Ronsese kikkerpoel (sic!) te gooien. Dus geen gewone berichtgeving in volgend nummer, géén komma (*), alleen een (makaber) overzicht van wat gAZet sinds vele weken brengt omtrent het proberen weghouden van bepaald diè N60. Evenmin een VOORUITBLIK in de mailbox van onze grote familie vooruitblikkers, zoals reeds gezegd: gAZet staakt uit

PROTEST TEGEN DE KOMST VAN DE N60 ... en men zegge het voort... (*) … deze gAZet WEEK 26 wordt dus een collector’s item in de Ronsese persgeschiedenis!

WE NUMMEREN DE PAGINA’S ONDERAAN RECHTS, WE LATEN DE OORSPRONKELIJKE PAGINERING STAAN OP NUMMER/WEEK VAN TOEN…

02


4  2014 WEEK 23

GééN60 GééN60 GAZET PRESENTEERT EEN QUASI COMPLETE REEKS PAGINA’S UIT DE VOORBIJE WEKEN OMTRENT DE N60

WE NUMMEREN DE PAGINA’S ONDERAAN RECHTS, WE LATEN DE OORSPRONKELIJKE PAGINERING STAAN OP NUMMER/WEEK VAN TOEN…

03


RONSE DEZE WEEK WOENSDAG 28 MEI 2014 15:15: ER HANGT EEN MISTWOLK ACHTER DE BOVENSTAD, ZE SCHEIDT VLAANDEREN VAN WALLONIË, WAARDOOR DE SKYLINE VAN DE STAD ZICH QUASI ONBELEMMERD AFTEKENT…

28

54 2014 WEEK 22

De plotse stop van het vermaledijde tracé N60 (een lezer in onze mailbox: “Ik heb nog niemand ontmoet die echt voorstander is”!) zal in Ronse Vlaanderen duidelijk van Wallonië scheiden, het zal er bijna op neerkomen als destijds het verschil tussen de Bondsrepubliek en de DDR, van een nieuwe viervaksweg plots overgaand in een hobberdedobber weg, ‘CHECKPOINT CHARLIE’? De N60 zal als een… slagboom fungeren, is dàt de bedoeling?

VR 2014 2305 DOC.0810/2BIS Er sijpelt een alarmerend document binnen op onze redactie, de verzender wenst anoniem te blijven, dat de Vlaamse regering zonder enig “pardon?”… DE KOMST VAN DE N60 HEEFT GOEDGEKEURD. 1789, “Aux …!”? Hiernaast het voornaamste uit het minister-presidentieel besluit de dato 23 mei 2014, NET VOOR DE STEMBUSGANG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LA WALLONIE VLAANDEREN

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Na beraadslaging (waarbij alle bezwaren zo goed als van tafel worden geveegd n.v.d.r.); Artikel 1. Het bij het besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Missing Link N60 te Ronse” wordt definitief vastgesteld. (…)

Artikel 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, De Minister-president van de Vlaamse Regering, Kris PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe MUYTERS

04

DE BEGELEIDENDE E-MAIL: Beste Gazet Ronse, Zie bijlage. Blijkbaar werd (nog snel voor de verkiezingen, hoe toevallig) GRUP Missing link N60 Ronse definitief vastgesteld door VR. Resultaat van het openbaar onderzoek: hier en daar een kleine aanpassing in het plan en voorschriften, maar de essentie (een dikke streep mét viaduct door Ronse) blijft behouden. Trieste zaak. Jammer dat na de diverse infomomenten n.a.v. van dit GRUP ook het openbaar onderzoek blijkbaar puur voor de vorm werd georganiseerd. Correspondent ter redactie bekend.


7  2014 WEEK 23

05


Wie zal voor dit alles de verantwoordelijkheid op zich nemen, want verzekeringen, denk aan ‘Wetteren’, doen lastig! Om nog maar te zwijgen voor de buren (sic!) van het viaduct! Jarenlang getouwtrek tussen allerlei instanties. Adelin Devos gaat verder… Bij hevige sneeuwval (denk maar niet dat alle winters zo zacht zullen zijn als de voorbije!), zullen sneeuwruimers het knap lastig hebben om de zware hellingsgraad op of af te kunnen rijden; de strooiwagens met zout en waar loopt daarna deze smurrie naartoe?; wat met snelheidsduivels die de verleiding niet gaan kunnen weerstaan en stuurloos gaan raken?; felle zijdelingse rukwinden?; falende remmen van truckers, monsters van wel méér dan 10 meter lang? Adelin Devos werpt nog enkele bedenkingen op… IK BEN DE N60 DUIVEL VERVOLG VAN BLZ.51 Adelin Devos vraagt zich in een brief aan onze redactie af of de beleidsmensen zich bewust zijn van de gevaren die zo’n N60 VIADUCT met zich kan meebrengen. Hij somt op…  een ongeval op de rijvlakken en dit met meerdere voertuigen… hoe kan men snel de wrakken takelen en ALS ze al door brandweer, takelwagens, politie, ambulances … kunnen worden bereikt; welke omleiding voor het verkeer dat naar de plek delict rijdt?; bijstand (bij heet weer bvb.) voor de mensen in de files op de viaduct, klemgereden door het desbetreffend ongeval?  Een ongeval met brandende voertuigen… bereikbaar voor de brandweer, indien extra bluswater nodig, tanks voorzien?; indien gevaarlijke chemische ontvlambare toxische producten, waar loopt de smurrie naartoe, verspreiding met de wind?

29

55 2014 WEEK 22

Het Waalse hinterland brengt met dit N60 tracé géén meerwaarde, de inwoners van deze dorpen zullen ja dan neen toch naar Ronse blijven komen (werkvloer, winkels, kliniek …). Ware ontsluiting van de Industriezone Klein Frankrijk is van véél groter ecomisch belang! Kostprijs en aanbestedingsvoorwaarden zullen nog vele emmers inkt doen vloeien en miljoenen euro’s zullen nog verdwijnen in bodemloze putten voor studies en diverse onderzoeken, nu reeds oplopend naar liefst 4 miljoen euro toe!

TELEGRAM

= = EEN BRUG BRENGT RONSE IN DE PUT = = POLITIE KWAM AKTE

06


8  2014 WEEK 23 “IK ZAL DAT EENS NAKIJKEN…”

… VOOR INGEZETENEN (sic!)

07

… en deze ‘leukerd’, top blikbanger uit gAZet WEEK 22 hernemen we nog eens in full size!

RONSE, ZONDAG 15 JUNI 2014


ALLEEN CD&V EN N-VA KOPSTUKKEN HEBBEN HET OVER DE NOODZAAK (SIC!) DOORTREKKING

UIT

5  2014 WEEK 23

N60

… met alle nefaste gevolgen voor Ronse vandien; de Vlaamse overheid, ‘ons’ stadsbestuur, weerlegt onze & andermans kritiek op dàt tracé

NERGENS!?!

… volgt hierna een overzicht van onze jongste ANTI N60 toppers weer…

08


6  2014 WEEK 23

09


12

2014 WEEK 21

Maandag 19 mei 2014:

10

GROEN. IN WOORDEN GROEN OF IN WERKELIJKHEID KAMELEON?

AAN DE HEREN VAN BESIEN EN STOCKMAN, respectievelijk voorzitter partij GROEN en ‘groene’ schepen te Ronse

Beste Wouter en Wouter, Groen stelde zich dit weekend voor als de progressieve partij die onder meer garant staat voor een beleid dat rekening houdt met het milieu. Van die woorden kan niemand nog verschieten, maar wat ondertussen én straks met de werkelijkheid – zoals concreet te Ronse en die N60? Ronse staat al weken onder druk omdat de Vlaamse overheid hier zijn lokale variant van de Lange Wapper wil realiseren: de zgn. economisch noodzakelijke doortrekking van de N60 met zowaar een… viaduct! Dat die viaduct je reinste waanzin is, zowel economisch als op vlak van milieu (er zijn nóg tegenargumenten!), weet zowat iedere burger en klachten zijn al ingediend bij de Vlaamse regering. Wie op de voorlinie van deze klachten zou moeten staan, is de lokale afdeling van GROEN. Die partij zwijgt echter als vermoord. Vermoord door wie/wat? Dictatuur ten stadhuize? Haar nieuwe schepen Wouter Stockman is reeds meer dan twee decennia gekend als een ‘echte groene’. Nu het er echt toe doet is de groene kleur blijkbaar verschraald, zoals bij zijn gehele lokale afdeling. Die inconsequentie en dat gezichtsverlies leiden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zo

goed als zeker naar het einde van GROEN lokaal; honni soit qui mal y pense! Dat schreef ik reeds vorige week, beste Wouter Van Besien - echter zonder de minste reactie inmiddels - in een publieke brief aan uw groene schepen en een voorheen ook reeds… groene CD&V-collega van hem (zie www.gazetronse.be WEEK 20 - maandag 12 mei 2014 - blz.25 + zie blz.22 voor een beeldsimulatie viaduct - en desgevallend vorige edities van gAZet). Misschien is dat een voorproefje, voor de handelingen van Groen op Vlaams regeringsniveau, een niveau waar GROEN graag zegt er te willen aan deelnemen? Luister naar de woorden, maar kijk niet naar de daden! Hopelijk kijkt men binnen enkele jaren alvast te Ronse niet tegen deze viaduct aan. Want partijen komen en (ver-)gaan, maar een hele stad onder beton- en andere terreur...!?! In een democratie kan politiek moeilijk zonder compromissen. Te Ronse is de inzet echter zeer eenvoudig: het is ja dan wel neen tegen deze viaduct. In Antwerpen zei GROEN NEEN tegen een Lange Wapper, én ijvert bovendien voor een overkapping van de hele ring, terwijl GROEN in Ronse JA zegt tegen deze betonnen waanzin. Want NEEN zegt GROEN Ronse niet! Vanwaar én hoe lang nog deze tegenstrijdigheid? Of is GROEN dan een gewone machtspartij als het haar uitkomt? Is een beetje macht interessanter dan essentiële principes, zeg maar vooral in dit geval zorgen voor gezondheid en het behoud van het milieu. LEES VERVOLG OP BLZ.52


24 2014 WEEK 20

nauwelijks met toen. Zie je dat trouwens zelf zitten, een viaduct zo vlak aan je eigen deur? En ook Wouter heeft jaren vlakbij dat gebied gewoond; kun jij erbij dat het zo drastisch vernietigd dreigt te worden? Die viaduct IS ER NU NOG NIET. Wouter was erbij toen ik in 1999 met DE FONTEIN de eerste actie organiseerde omtrent een park op de Kloef (*), waarmee een politieke doorbraak werd geforceerd te Ronse. Dat park IS ER NU WEL; het was een goed idee, maar politiek ook niet vanzelfsprekend omdat er andere belangen lang doorwogen. Niets is dus onmogelijk als Ronsenaars hun verantwoordelijkheid krachtig opnemen, op welk niveau zij zich ook bevinden, als wakkere burger of als verkozen politicus. Wouter is als het ware een oude GROENE. Jan was minstens eenmaal een héél sterke groene. Wie gaat jullie later nog geloven wanneer jullie NU de stem niet gaan verheffen tegen die waanzin op het Schavaart?

Mensen mogen van gedacht veranderen, moeten soms. De argumenten tegen een doortrekking N60 annex viaduct zijn sinds 2000 nog versterkt, want ook economisch is het hele project van geen enkel nut meer. Ook de oude argumenten van jou, Jan, met je actie in 2000 staan nog stevig als een huis. Wouter is de verpersoonlijking van de groene Ronsenaar; wanneer horen wij hem nu eindelijk? Meer nog, wat is de essentie van ‘n groene beweging in zijn geheel indien zij nu niet in actie komt? VRIJDAG 09 MEI 2014

PUBLIEKE BRIEF AAN DE SCHEPENEN JAN EN WOUTER: RED RONSE EN RED JULLIE POLITIEKE CARRIÈRE Beste Jan, Beste Wouter (alfabetisch geordend) In de momenteel te bekijken film ‘DIPLOMATIE’ van de Duitse veteraan Volker Schlöndorff, wordt de Duitse militaire gouverneur van Parijs, generaal Dietrich von Choltitz, door Hitler opgedragen om deze wondermooie stad te vernietigen vóór het in de handen zou vallen van de snel naderende geallieerde troepen. Volker twijfelt sterk en besluit uiteindelijk het waanzinnige bevel te negeren. In plaats van vernietiger wordt hij omgekeerd de redder van Parijs. Er is een grote gelijkenis met jullie, schepenen Jan Foulon en Wouter Stockman. Zwijgen jullie nu over het waanzinnig Vlaams voorstel voor de viaduct op Schavaart en keuren jullie daarmee goed wat wordt voorgesteld, dan ben jij Jan bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen je langverwachte burgemeestersjerp kwijt en zal GROEN domweg niet eens meer bestaan, Wouter in de achterplooien van de politiek verdwenen zijnde. Ik verklaar me nader. Jan, je bent nota bene bekend geworden en als politieker ook zo gelanceerd als degene die het protest aanvoerde tegen het tracé van een N60 dat passeerde langs Wittentak, zulks kort voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2000. Het tracé nu verschilt

Politiek kapitaal is iets dat je opbouwt, zoals persoonlijke geloofwaardigheid. In één slag kunnen jullie beiden, Jan en Wouter, dat allemaal verliezen. Leg het de volgende keer maar uit aan de kiezers. De mensen hebben een geheugen en gegrinnik en drastisch stemmenverlies zullen jullie verdiende loon zijn. Tegen die tijd kan de viaduct zonder ernstige tegenstem er immers liggen; het zal zelf onweerlegbaar het bewijs leveren van zijn monsterachtigheid. En Groen in zijn geheel heeft dan helemaal geen krediet meer, want welk milieudossier kan te Ronse zwaarder zijn dan deze betonnen waanzin? Er is geen reden om te zwijgen, of om zogenaamd alleen aan ‘Brussel’ de verantwoordelijkheid toe te kennen. Zeker niet met jullie bevoegdheden als schepenen, jullie geschetste achtergronden, jullie grote energie, jullie ... Geen gezichtsverlies is jullie deel wanneer jullie eindelijk durven zeggen wat de meerderheid van de bevolking puur rationeel en uit liefde voor zijn stad goed weet. Stoppen jullie dus mee deze waanzin en redden jullie zo jullie eigenste Ronse. Alsjeblief!

Jean-Marie de Dijn filosoof en drs geschiedenis en Ronsenaar, nu in hart en onderzoek, vroeger ook in daden.

(*) gAZet blijft het qua Kloef oneens: géén stadstuin, maar wel een (inter-) nationaal plein!

11


9

OFWEL

2014 WEEK 23

... want in politiek Ronse gonst het van de geruchten, de speculaties, de opsnuivers, de halve waarheden en de hele leugens misschien, maar naar verluidt uit wat men noemt “doorgaans goed ingelichte bron”, zou zou

OFWEL

zou…

De N60 is een financiële kater voor de vlg. generaties | reeds 3,2 miljoen euro voor studiekosten ref.-ontwerp | ref.dossier raming € 165 000 | nog zo’n 25 woningen moeten onteigend worden | te verwachten schadeclaims voor o.a. verstoring waterhuishouding, grondverschuivingen enz. | totale investering liefst 665 000 000 euro’s wat neerkomt op 26 miljard oude Belgische franken … NOU MOE! | bovendien: door PPS (*) haalt de overheid deze bedragen UIT de begroting en wordt de schuldenlast naar de volgende generatie doorgeschoven … LEUK!

géén streep door Ronse geenstreepdoorronse.be info@geenstreepdoorronse.be www/fb.com/geenstreepdoorronse Eikelstraat 24 te 9600 Ronse +32 496 57 26 21

DUIVELSE N60 VIADUCT

(*) PPS = Publieks- Private Samenwerking

IN TELEGRAMSTIJL UIT DE FOLDER DIE WELDRA IN IEDERE RONSESE BRIEVENBUS ZAL VALLEN…

Wil jij evenmin een streep door Ronse? | wil jij géén viaduct al over één van de mooiste plekken van Ronse? | wil je dat het authentieke landschap van de Vlaardennen intact blijft? | wil je overheidsmiddelen voor Ronse op een zinvoller manier doen bestemmen? | laat je stem dan horen en onderteken de petitie op geenstreepdoorronse.be | het voorliggende tracé biedt geen meerwaarde voor Ronse en ontsluit de industriezone Klein-Frankrijk helemaal niet | Ronse kent geen dringende verkeersproblematiek, Vlaanderen heeft elders investeringen nodig om veel grotere verkeersproblemen en files op te lossen!?!

… groene Wouter zijn schepenambt bij CD&V/ Groen voor bekeken houden om zijn politieke carrière bij Groen te vrijwaren van die

… als Groen de partij CD&V/Groen en zoals ze opkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 NU verlaat, zou de overblijvende CD&V wel eens een opvolger in eigen gelederen kunnen aanduiden om Wouter op te volgen en dan gonst het alweer enz. dat ene Patrice de opdracht zou aanvaarden. GROOT ?

12


39 2014 WEEK 23

Heilige Hermes geneest de zotten buiten Ronse, maar laat ons Ronsenaars zotter blijven dan ooit!

13


KASTEEL MALANDER

BOECKHAEGE

18’14

D

!!!MÉT EN ZÓNDER DE N60 TER SCHAVAART!!! S I M U L A T I E

14


FOTO

17’14

70

WE NUMMEREN DE PAGINA’S ONDERAAN RECHTS, WE LATEN DE OORSPRONKELIJKE PAGINERING STAAN OP NUMMER/WEEK VAN TOEN…

15


40

05 ACTIES GEEN STREEP DOOR RONSE - ZATERDAG 7 JUNI - 10U - ZAAL HARMONIE - GROTE MARKT RONSE 2014 WEEK 23 h a l l o b e s t e l e z e r v a n g A Z e t , d e z e m e d e d e l i n g m o e t u o n g e t w ij f e l d i n t e r e s s e r e n

Recent is het actiecomité ‘Géén streep door Ronse’ opgericht. Aanleiding is het verschrikkelijke plan van de Vlaamse Regering om een viervaksbaan en een viaduct dóór het unieke landschap van de Vlaamse Ardennen aan te leggen.

Ronse heeft nu jammer genoeg ook zijn BAM/Oosterweel/Lange Wapper-dossier... Het openbaar onderzoek, na de voorlopige vaststelling van het GRUP dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt, liep in april 2014 af. Verschillende particulieren, organisaties en ook ‘Géén streep door Ronse’ hebben hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend. Dit kwam aan bod in de regionale pers en zéér uitgebreid in gAZet en in de blog deroonseniere. De Vlaamse Regering heeft echter zo goed als alle ingediende bezwaren naast zich neer gelegd en drukt het gepresenteerde tracé onverminderd door. Zo werd twee dagen voor de verkiezingen het GRUP nog definitief vastgelegd (!). Intussen ligt er al zelfs een projectMER ter inzage waartegen de bewoners inspraakreacties kunnen formuleren. Men kan zich afvragen of de te respecteren procedures gevolgd worden.

NEEN DUS! Het actiecomité ‘Géén streep door Ronse’ heeft intussen niet stilgezeten. Verschillende bewoners, organisaties, verenigingen en nu ook reeds Bekende Vlamingen beseffen wat Ronse boven het hoofd hangt en steunen ons openlijk, zoals Elisabeth Meuleman (Groen!), Guillaume Devos (acteur), Michaël Borremans (kunstschilder). De facebookpagina www.fb.com/geenstreepdoorronse heeft intussen al meer dan 300 likers opgebouwd. Het actiecomité ‘Géén streep door Ronse’ legt zich niet zo maar neer bij de plannen van de Vlaamse Regering om een N60-streep van beton en asfalt door Ronse te trekken. Wij willen niet tégen de politici zijn, maar doen wél een oproep om het gezond verstand te gebruiken: een doortrekking van de N60 op het voorziene tracé dóór Ronse is een vergissing van formaat die alleen maar meer doorgaand verkeer zal aantrekken en die een nefaste impact heeft op leefbaarheid, milieu, landschap en cultureel erfgoed… Het prijskaartje dat er voor moet worden betaald, is bovendien buiten proportie en hypothekeert de toekomst van de volgende generaties.

Om de bevolking verder te sensibiliseren en om het dossier onder de (politieke) aandacht te brengen, neemt ‘Géén streep door Ronse’ enkele nieuwe initiatieven:  vrijdag 6 juni 2014: verspreiding via Bpost van een informatieflyer over geheel Ronse (10325 brievenbussen)  zaterdag 7 juni 2014: lancering van de website www.geenstreepdoorronse.be waarop sympathisanten een petitie kunnen ondertekenen (bekijk nu al in première de testsite www.testwebsite.be/n60ronse )  zaterdag 7 juni 2014: persconferentie - 10u - zaal Harmonie Grote Markt Ronse  zaterdag 7 juni 2014: 10u30 flyeractie op de Grote Markt van Ronse Voor de persconferentie van zaterdag 7 juni 2014 om 10 u, in zaal Harmonie, Grote Markt Ronse, waarop wij ons standpunten, plannen en initiatieven kort zullen toelichten, valt de toezegging van o.a. Elisabeth Meuleman en Guillaume Devos te noteren.

Namens het actiecomité: Bart Tsiobbel, Fiertelmeers 129, 9600 Ronse – op de volgende blz. ontwerp van de flyer…

16


05

41 2014 WEEK 23

17


05

42 2014 WEEK 23

18


TERWIJL… in de grote bovenzaal van de Harmonie de persconferentie doorging van de actiegroep géén streep door Ronse, bijgewoond door zo’n 30 aanwezigen… (teksten volgen in update)…

07

78 2014 WEEK 23

(Els Carlier, echtgenote van flyer ontwerper Guy Fourneau:)

“We moeten bij deze actie tégen de N60 vooral ook jonge mensen sensibiliseren om NÉÉN te zeggen en te blijven NÉÉN zeggen!

19


DEZE FOLDER ZIT OOK IN JOUW BRIEVENBUS (BLZ.41/42)

07

79 2014 WEEK 23

20


Zaterdag 07 juni 2014 10 uur, Harmonie, toespraak door Frank Vercleyen (inzet) namens ‘géén streep door Ronse’… Welkom op de persconferentie van het actiecomité ‘GÉÉN STREEP DOOR RONSE’. We zijn een burgerbeweging die als doel heeft Ronse te informeren over wat hen boven het hoofd hangt. We willen Ronse wakker schudden. Bevolking zeker, ook al liggen er (Stef Vancaeneghem, blogger:) Ik al veel wakker van de N60. poneert Politici zeker. We voelen ons onheus behandeld. We zijn verontwaardigd!

08

80 2014 WEEK 23

ga niet akkoord daar waar dit actiecomité dat Ronse geen verkeersproblematiek zou hebben. Al de rest kan mijn sympathie wegdragen…

WE HEBBEN RECHT OP INFORMATIE. VERVOLG OP VLG. BLZ.

21


08

81 2014 WEEK 23

22

 Die krijgen we niet. We hebben recht op antwoord op onze bezwaren. Die krijgen we niet van het stadsbestuur. Ook al werd ons dat beloofd door de schepenen Michaux en Vandenhoucke. Onze bezwaren worden gewoon van tafel geveegd in een haastig besluit van de Vlaamse regering. En we hebben heel wat vragen bij die haast van de Vlaamse regering. Waarom moet alles zo snel gaan? Zit er misschien een addertje onder het gras? Is men bang dat Europa de PPS financiering zal terugfluiten?

We krijgen géén antwoord op al onze vragen:  Is er zicht op doortrekking naar Wallonië?  Is er nagedacht over alternatieven?  Is er een ernstige studie van de ecologische gevolgen voor de waterhuishouding, voor het 


 erfgoedlandschap, voor het leefgebied van de vuursalamander?  Bestaat er een studie die aantoonbaar maakt dat deze doortrekking nuttig is?  Hoeveel extra arbeidsplaatsen zal het opleveren ?  Wat is de verwachte meerwaarde uitgedrukt in Euros voor de plaatselijke economie ?  Wat is de verwachte meerwaarde uitgedrukt in Euros voor de lokale horeca ? Onze vraag is helder en duidelijk: is er nog gezond verstand in Ronse? De doortrekking van de N60 biedt geen antwoord op de problemen die Ronse vandaag moeten bezighouden: sociale achteruitstelling, werkgelegenheid, kansarmoede. Het groen en de natuur moeten wijken. We geloven niet in het financieel en economisch rendement van de N60. Het zal alleen maar overlast bezorgen – stank en lawaai van optrekkende vrachtwagens. De meeste bewoners gaan toch verder de Kruisstraat gebruiken om naar hun woonst te gaan. Het vrachtverkeer naar Klein Frankrijk zal niet verminderen.

82

08 van die doortrekking. Iedereen moet weten 2014 WEEK 23 dat er een monsterachtig viaduct komt over de Schavaart, dat de weg niet in tunnels zal liggen, maar in een open bedding, dat het traject vlakbij ‘t ROSCO komt met alle kwalijke gevolgen van dien. Deze oplossing is buitensporig duur en beantwoordt niet meer aan de huidige visie op groen en mobiliteit. Deze oplossing zadelt Ronse op met een blok aan het been en trekt een betonnen streep door het prachtigste uitzicht van de Vlaamse Ardennen.

We zijn blij dat we van alle kanten steun krijgen. Sommigen wilden hier zelfs aanwezig zijn om die steun in levende lijve te bevestigen. Want Ronse moet wakker worden: als we de Vlaamse regering laten doen, dan wordt onze schone stad ‘met uitzicht’ volgegoten met beton. Denken dat de N60 er toch niet zal komen, is niet voldoende. Iedereen moet zich uitspreken TEGEN de N60. Zodat politici inzien dat ze geen vrij spel krijgen.

Het woord graag aan Elisabeth Meuleman, verkozen Vlaams parlementslid voor Groen, waarna graag het woord aan Thomas Claus, schrijver en kunstenaar, Om elke Ronsenaar correct te informeren heeft het bewoner van de Vlaamse Ardennen en vriend van actiecomité ‘géén streep door Ronse’ in elke brievenMichael Borremans. 23 bus van Ronse een flyer gebust (zie blz.41 en 42 n.v.d.r.), met een duidelijke beschrijving van de bedreigingen OPROEP TOT FLYERACTIE OP DE MARKT.


Ook al ben ik van Oudenaarde, ik leef enorm mee met de actie van de Ronsenaars tégen de nutteloze doortrekking van de N60. Die is voor niets nodig. Ik werd net herkozen als Vlaams parlementslid voor Groen en het is in ‘t Vlaams parlement dat ik mij als politica en inwoner van deze mooie Vlaamse Ardennen zal blijven verzetten TÉGEN de N60! (Op vraag vanwege Marc De Venter – HLN:) Zelfs een alternatief is hier niet nodig, ik pleit voor helemaal géén doortrekking van de N60. Onze Groene schepen Wouter Stockman ligt eerlijkheidshalve gebonden aan een bestuursakkoord opdat hij als schepen zou kunnen ijveren om het lokale stadsbestuur een groene toets te kunnen geven en geloof mij, dààr is en blijft ie hard mee bezig!

07

83 2014 WEEK 23

24


Hallo Willy Deze Bekende Ronsenaar is Thomas Claus, zoon van Hugo en reeds ettelijke jaren inwoner van Ronse. Heeft drie jaar geleden een eerste boek gepubliceerd, werkt nu aan een tweede boek. Heeft ook een tijdlang gewerkt als beeldend kunstenaar. Vandaar de link met Michael Borremans, die ons in contact bracht. Groetjes Frank (Vercleyen)

84

Ik sluit mij aan bij wat 08 Elisabeth Meuleman komt 2014 WEEK 23 te zeggen, want ik voel mij, zoniet van m’n bed gelicht, als iemand die het in Keulen hoorde donderen toen ik recent vernam wat ‘men’ met ons mooie Ronse zinnens was: er pardoes een streep door trekken!?! Ook ik zeg openlijk NÉÉN tegen dit tracé, ‘géén streep door Ronse’ kan op mijn support rekenen, beloofd!

25


15’14

J

WE NUMMEREN DE PAGINA’S ONDERAAN RECHTS, WE LATEN DE OORSPRONKELIJKE PAGINERING STAAN OP NUMMER/WEEK VAN TOEN…

26


DIT BLOKJE 28

ZIE BLZ.52

BETEKENT DAT DEZE PAGINA OP 28 DEZER WERD (HER-)OPGELADEN…

14 2014 WEEK 22

Meer nieuws over de samengebundelde actie TÉGEN DE N60 volgt… teksten, standpunten, vers van de pers, logo’s, beelditems, voornemens, bevragingen, support, interviews, BV’s, acties, alle bussen, vrijwilligers, fundraising enz. enz. enz.

27

LEES OVER DE N60 & ZIJN BEDREIGING VOOR WITTENTAK VANWEG JEAN-MARIE DE DIJN OP BLZ.44, 45, 46 & 47…


15

Hier zit het paard zelfs op de kar!

Hermes te paard, de N60 geen zwaard!

DE N60 IN PAARDENTAAL

28

De N60 accepteren, is een paardenbril opzetten! De Ronsese politici durven het vanwege de Vlaamse overheid gekregen (sic!) paard N60 niét in de bek te kijken (*). Beweren dat het N60 tracé voor Ronse vandoen is, is de kar echt wel vóór het paard spannen! De N60 is als een paard van Troye, GEVAARLIJK dus! Je moet echt wel van een paard gegeten hebben om enig nut in dit N60 tracé te willen zien… In geluk geloven dat paardenhoefijzers zouden brengen, staat vrij!; in dit N60 tracé geloven is gewoon misdadig… DE N60 IS GÉÉN PARADEPAARDJE, WEL EEN STINKENDE (*) Verandert die Vlaamse overheid na de verkiezingen?

……

28

LET OP, OP DE N60 ZIT ‘N FERME PAARDENVLIEG!


28

47 2014 WEEK 22

FEITELIJK ONDER DE BOMEN, ZONDER UITZICHT…

Jean-Marie de Dijn maakte van het BACH concert in de collegiale gebruik om de aanwezigen vóór ‘t Kapittel te trakteren op een traktaat…  Naar verluidt ontglipte de op het concert aanwezige burgemeester hem, maar JeanMarie, géén probleem, Luc leest de gAZet, zelfs van achter naar voor, LOL!

HET GRAF VAN EUGÈNE SOUDAN OP HOGERLUCHT, DE HOOGSTE ONDER DE HOGEREN!

Deze tekst ging reeds in UPDATE in gAZet WEEK 21…

29


Dit wordt het algemene logo van de werkgroep ‘GéénStreepDoorRonse’ tégen de doortrekking van de N60, tégen een zwarte vlek op ons geliefd Ronse!

28

53 2014 WEEK 22

CREATIE GUY FOURNEAU

HOU JOUW BRIEVENBUS IN HET OOG, EEN INFO FLYER VAN HET ACTIECOMITÉ STEEKT ER WELDRA IN (POSTBEDELING)…

Oh ironie!?!

30 Op dezelfde dag als “géén N60 vlek op Ronse”, bereikt ons vanwege het stadsbestuur volgend logo annex tekst… Gestimuleerd door het decreet lokaal sociaal beleid in 2007 deden heel wat Vlaamse gemeenten de voorbije jaren inspanningen op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Ook de stad Ronse heeft al heel wat projecten uitgevoerd in het kader van het lokaal gezondheidsbeleid. Daarom werd beslist om het charter van “Gezonde Gemeente” te ondertekenen. Ronse engageert zich om werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid en om de komende jaren een gezonde levensstijl te promoten bij de burgers. Daartoe zal ook het bijhorende logo () consequent gebruikt worden bij alle activiteiten. Op woensdag 4 juni 2014 zullen schepen van welzijn Jan Foulon en OCMW voorzitter Wim Vandevelde het charter “Gezonde Gemeente” ondertekenen!


STADHUIS PREDIKT

RONSESE DIGITALE

DICTATUUR OMDAT DE OUDE COLLEGETRAP UITGESLETEN IS, MOET IE TOCH NIET WEG ?

JAARGANG 2 MET…

WEEK 21 MAANDAG 19 MEI 2014 19

20

21

22

23

24

UPDATE ZONDAG 25 MEI 2014

VANUIT DIT OUDE STADHUIS WERD DE LIJKKIST VAN GILBERT MALRAIT NAAR DE OUDE BEGRAAFPLAATS GEREDEN…

25 

31


13

2014 WEEK 21

32


8  2014 WEEK 20 I.V.M. DE

KIJK VERDER…

33

‘T IS VOOR EEUWIG, ZULLE!


ACCEPT TRACÉ N60 NAAST STADSCENTRUM ZET HET STADSBESTUUR ONDER DE BOTER…

óók!

16’14

J

DU PONT ALOVERRONSE 34


14

2014 WEEK 21

HAAR BETONMOLENS DRAAIEN WELDRA IN RONSE, BIG SMILE DUS!

… BEVROEG VORIGE ZONDAG DE LUISTERAARS OMTRENT KOOSNAAMPJES (ZEG IN DIT GEVAL MAAR LAPNAMEN!) VOOR EXCELLENTIES EN KIJK, ZIJ VAN DE RONSESE N60 VIADUCT KWAM ER (ZÉÉR TOEPASSELIJK) UIT ALS… INDERDAAD… MISS BETON!!! – zie ook blz.44… 35


MAARKEDAL RIJKSWEG N60 DONDERDAG 22 MEI 2014 11:00

44

2014 WEEK 21

36


MAARKEDAL RIJKSWEG N60 DONDERDAG 22 MEI 2014 ROND 11:00

FOTO

55 WEEK 21

NUKERKE/RONSE-NOORD

44

DE RODE STIPPELPIJL DUIDT DE RICHTING AAN VAN DE ‘NIEUWE’ N60 VOORBIJ DEN OS (ZIE VLG. PAGINA); DE DRAAI NAAR LINKS LEIDT DUS IN AFTAKKING NAAR NUKERKE EN RONSE NOORDKANT…

37


MAARKEDAL RIJKSWEG N60 DONDERDAG 22 MEI 2014 ROND 11:00

FOTO

56 WEEK 21

HET OUDE BAANBAK VAN DE VROEGERE N60 TUSSEN GENT EN RONSE, EEN KASSEIWEG DRAAIEND VOORBIJ CAFÉ DEN OS; DE RODE STIPPELPIJL GEEFT AAN WAAR DE ‘NIEUWE’ N60 ZOU LOPEN OM CENTRUM RONSE TE ONTWIJKEN RICHTING HOTOND…

38


MAARKEDAL RIJKSWEG N60 DONDERDAG 22 MEI 2014 ROND 11:00

FOTO

57 WEEK 21

NUKERKE KERK

DE KRONKEL VAN HET VROEGERE OUDE BAANVAK VOOR DE KASSEIWEG N60 MONDT HIER UIT, LINKS OPRIT BESTAANDE N60 (VIERVAKS) EN RECHTDOOR OM DE ENKELE HUIZEN VOORHEEN LANGS DE OUDE N60 TE ONSLUITEN…

39


MAARKEDAL RIJKSWEG N60 DONDERDAG 22 MEI 2014 ROND 11:00

FOTO

58 WEEK 21

LEUPEGEM

… VERVOLGENS KIJKEN WE EFFE OM RICHTING KOPPENBERG WAARBOVEN WE LINKS RICHTING LEUPEGEM RIJDEN…

40


MAARKEDAL/KLUISBERGEN I.V.M. RIJKSWEG N60 DONDERDAG 22 MEI 2014 ROND 11:00

KERK ZULZEKE / CENTRALE RUIEN

WAT VAN DE HOOGTE WEGHALEN EN IN HET DIEPERE DEEL OPGEHOOGD, KAN DE N60 ZIJN RECHTE WEG VERVOLGEN, DAARBIJ DE GLOOI VAN HET LANDSCHAP VOLGEND…

FOTO

59 WEEK 21

41


MAARKEDAL/KLUISBERGEN I.V.M. RIJKSWEG N60 DONDERDAG 22 MEI 2014 ROND 11:00 HOTOND

FOTO KOP BERCHEMSESTEENWEG

60 WEEK 21

42

 NAAST DE HOTOND KOMT DE KOP VAN DE BERSCHEMSESTEENWEG IN ZICHT, VANOP DE KOPPENBERG IN ÉÉN RECHTE LIJN, ZO ONGEVEER DE GLOOIING VAN HET LANDSCHAP VOLGEND…


MAARKEDAL/KLUISBERGEN I.V.M. RIJKSWEG N60 DONDERDAG 22 MEI 2014 ROND 11:00

FOTO

HOTOND

61 WEEK 21

DIT IS DE RODE STIPPELPIJL OP DE ANDERE PAGINA’S!

DEN OS

UPDATE DONDERDAG 22 MEI 2014 15:30 EN EEN LEZER SCHRIJFT… Goed, Willy, dat je blijft hameren op de schandalige sloopplannen van Ronses Eschertrap (zie blz.3 t/m blz.8 n.v.d.r.). De vingerwijzingen naar ‘Luc du Viaduct’ en niet in der minst zijn “slapgebakken trawanten” kan ik ook enkel maar toejuichen om het tot de laatste snik te blijven volhouden ... want die N60 door Ronse ... DA’s pas echt een schande. Zeg maar aan Lucske dat een boze lezer het gezegd heeft, hahahaaaaa!

43


19

2014 WEEK 20

De messen worden, om de N60 tégen te houden, weer geslepen, zo liet de actiegroep GÉÉN STREEP DOOR RONSE weten. Vele handen gaan aan de ploeg. Lees er naast gAZet ook de enige journalistiek blog ‘die er toe doet’ op na, nl. bij www.deroonseniere.be.

LOL zelf ook een fake poster maken? http://www.accendis.nl/verhofstadt

44


20 2014 WEEK 20

Al wie voor voor een Ronsese politicus stemt die

vóór 25 MEI 2014 voogan

de komst van de N60… niét afzweert, stemt vóór de N60!

45

WIL JIJ

STEMMEN OM RONSE MET DAT DUIVELSE TRACÉ VAN DE N60 MIDDEN DOOR TE KAPPEN?, STEM DAN VOOR EEN RONSESE POLITICUS (van welke partij ook!) DIE MORDICUS VÓÓR DIE N60 IS ÉN BLIJFT!?! PS: OPVALLEND IN HET VERKIEZINGSDRUKWERK (van welke partij ook!): DE N60 WORDT VAKKUNDIG WEGGELATEN!?! ORANJE, GROEN, BLAUW… NADA!

!


DE RONSENAARS HEBBEN HUN LOT OMTRENT DE N60 IN EIGEN HANDEN:

21 2014 WEEK 20

door voor een Ronsese politicus te stemmen die voorafgaand aan zondag 25 mei 2014 trouw blijft zweren aan de komst van de N60, wil vanuit het stemhokje dat Ronse door die N60 doorbroken wordt! Naar het schijnt, heeft de kiezer altijd gelijk! Wil je géén streep door Ronse, stem dan voor geen enkele Ronsese politicus die zich publiekelijk niet overduidelijk uitspreekt tégen de komst van de N60! IN HET VERLEDEN HEBBEN WE ALTIJD VOOR DE DOORTREKKING VAN DE N60 GEPLEIT EN WE BLIJVEN DAT OOK VERDER DOEN…

46 Een idee van deroonseniere, blog door Luc De Medts: de burgemeester zal zijn naam dan veranderen van Luc Dupont in Luc Duviaduc…


N60: IS WOUTER STOCKMAN EEN LEUGENAAR OF EEN BEDRIEGER? Zelfs een klein kind in Ronse weet dat je slechts "gescheipene“ mocht worden indien je plechtig beloofde Luc Duviaduct braaf naar de mond te praten. Heb je toentertijd ook, net zoals Faust, je groene ziel erbij verkocht ? Je houding van de laatste maanden doet me dit veronderstellen ! Samen trokken we enige tijd geleden aan hetzelfde zeel om het gifstort in Louise-Marie tegen te houden. Nu kan het je ineens geen barst meer schelen dat je stad naar de verdoemenis wordt geholpen. Ik neem even het -vandaag binnengewaaide- verkiezingspamflet "GROENKRANT" erbij.

Vroeger was er geen sprake van een "streep door Ronse" te trekken. Vroeger was er ook totaal geen sprake van een tien tot twintig meter hoog en honderden meters lang viaduct.

25 2014 WEEK 20

Slechts enkele weken geleden... Ik ben daarnet even in het archief van de Gemeenteraad gedoken (saaie literatuur). Volgens punt 9 van de notulen van de Gemeenteraad van 17.03.2014 GINGEN ALLE PARTIJEN AKKOORD IVM DE DOORTREKKING VAN DE N60. Dit zal de reden zijn waarom geen enkele partij reageert op onze oproepen. Ze hebben allen "JA" gezegd en kunnen nu dus moeilijk "NEEN" zeggen. Wat echter sterk opvalt : nergens wordt er een woord gerept over een "viaduct". Alhoewel dit viaduct zeer duidelijk zichtbaar was op de plannen die werden getoond tijdens de Infomarkt op 15.03.2014 in "De Ververij".

Kernlid Groen Ronse, Arnaud Dentant, schrijft: "Wouter Stockman zet zich al een kwarteeuw in voor een groener Ronse (sic!). Als schepen staat hij een autoluw centrum voor. Hij strijdt tegen onverantwoorde stortingen bij het Muziekbos, tegen bedrijven die de milieuwetgeving aan hun laars lappen en schaamteloos in de Molenbeek dumpen".

Werden de lokale politici opzettelijk misleid ?

Over de N60 geen woord ! Zwijgen kan een vorm zijn van schuld bekennen. Zwijgen kan ook een vorm van lafheid zijn. Zwijgen betekent meestal instemmen...

In het bestuur van onze stad zitten blijkbaar enkele notoire milieucriminelen, die voor een leugen en voor bedrog zeker niet terugdeinzen. Want toen enkele politici de vraag werd gesteld of ze ervan op de hoogte waren dat er viaduct zou komen, vielen ze uit de lucht. Ze beweerden allen dat ze voor de doortrekking van de N60 hadden gestemd en niet expliciet voor het bouwen van een viaduct door onze mooie natuur! Het plannetje van Luc Dupont en zijn handlanger Jan Foulon, lijkt dus goed te zijn geslaagd...

Op de site van Groen Ronse stel je letterlijk : "Met mobiliteit willen we de stad geven aan de mensen die er dagdagelijks leven. Dit volgens het STOP-principe : Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en als laatste het Privaat personenvervoer. Leefmilieu heeft te maken met niet alleen het groen in en rond de stad maar ook met de leefbaarheid van de omgeving." Wat ben je nu Wouter ? Leugenaar of bedrieger ? Politieke verantwoordelijkheid nemen, is meer dan opdraven bij Levensloop... Je deed dit aan de zijde van je spitsbroeder Luc Duviaduct. Was dit om je veiliger te voelen ? Had je vrees dat er iemand met een slagroomtaart zou gooien ? Denk even goed na wat je kiezers verwachten van je : politieke eerlijkheid of kruiperige schijnheiligheid ! Heb je de moed om hierop te reageren, dan zal je reactie hier integraal worden gepubliceerd.

WOENSDAG 30 APRIL 2014

N60: HOE LAAG KAN JE VALLEN ALS POLITICUS IN RONSE? Een veel gehoorde reactie bij Ronsische politici is, dat ze nu moeilijk "neen" kunnen zeggen tegen de missing link in de N60. Gewoon omdat ze in het verleden "vóór" de realisatie ervan gestemd hebben. Ze verliezen dan wel minstens één belangrijke factor uit het oog. Vroeger beschikten ze niet over de informatie die er nu is.

Moeten we hieruit besluiten dat al onze lokale politici al ziende blind zijn ? Of werden onze politici moedwillig bedrogen of om de tuin geleid ? En zo ja, door wie ?

Mani Pulite ("propere handen") of Pontius Pilatus? In de pers laat Luc Dupont (zou "Luc DuVIADUCT" geen betere naam zijn?) optekenen dat de "Vlaamse regering over dit dossier beslist en niét het stadsbestuur". Zijn handen zijn dus proper en hij wast ze dan ook in alle onschuld... Verder stelt hij dat "we in het verleden wel altijd voor de doortrekking hebben gepleit en blijven dat ook verder doen". En dan het toppunt van cynisme : "dit dossier is te belangrijk voor de leefbaarheid (!) en de economische heropleving van onze stad om zo maar van koers te veranderen". De burgemeester en feitelijke leider van de coalitie CD&V-Groen! durft dus het woord "leefbaarheid" in de mond te nemen! Eeuwen geleden werden ketters voor minder tot de brandstapel veroordeeld... Oproep!

47

Daarom deze oproep aan ALLE Ronsese politici: bedenk dat het beter is ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald! Enkel een politiek front kan dit onheil nog afwenden. Neem jullie verantwoordelijkheid op ! Stop met struisvogel spelen ! Waarom is er nog een oppositie in de Gemeenteraad ? Om monddood te zijn en het te blijven!

Luc De Medts in zijn blog op www.deroonseniere.be


‘ONZE’ VIADUCT PENSÉE UNIQUE OF PENSÉE IMMOBILISÉE? EEN NOODZAKELIJKE BEVRAGING VAN ONZE POLITICI. MEI 2014, werkstuk door Jean-Marie de Dijn. In Ronse staat op een felle helling een waarlijk geniaal gebouw. Iets voorbij de kliniek op Hogerlucht aan de rechterkant wanneer je naar boven klautert, vind je een huis van architect Frank Delmulle. Of het ook mooi en zelfs gerieflijk is, doet hier niet ter zake. Zaak is dat de inplanting van het gebouw niet beter kan. Niet alleen ingewerkt in de heuvel zelf en zo nagenoeg vanaf de straat onzichtbaar, maar als je het toch ziet, kijk je letterlijk dwars door het bovendeel van het gebouw heen. Een totaal ongewone ervaring, maar de vanzelfsprekendheid zelf. De reden van deze ingreep is even eenvoudig als verfijnd. Okay, hier moest een woonfunctie komen, maar dan met uiterste waardering voor het milieu, voor de unieke omgeving. Stoort het huis dus al niet op zich, dan geeft het als het ware door zijn eigen constructie de toeschouwer de goesting om verder te kijken en om te genieten van wat nauwelijks wordt geweerd. Stedenbouwkundig zo mogelijk nog straffer is het gebouw van Optiek Joost in de Peperstraat van dezelfde architect. Daar is Delmulle er zowaar in geslaagd in een lang bestaande aaneengesloten huizenrij een definitieve opening te scheppen, weliswaar met een bewegende trap. Het is een opening naar licht en lucht binnen de typische stedelijke bouwmonotonie die zoveel Belgische steden in hun centra overheerst.

26 2014 WEEK 20

stad: de gAZet die u nu leest en de bloggen van ex-journalist Stefaan Van Caeneghem en van ex-weekblad –AZ medewerker Luc De Medts (zie elders in deze editie n.v.d.r.). Het standpunt van gAZet was na het verschijnen van de plannen van de N60-waanzin duidelijk: weg met dit onding! Iedereen die de blog van Van Caeneghem af en toe volgt, weet én dat hij zichzelf een groene jongen noemt én dat hij iedere scheet die Ronse zou kunnen bedreigen opblaast tot een gasbom. Maar al weken is op diens blog géén letter over de N60 te lezen.... Welk belang speelt dit opvallend zwijgen? Waarom deze publieke op uitzondering van gAZet en De Medts bestaande lokaal-politieke pensée unique? Is het denken te Ronse soms gestopt en laat men hét maar over aan ‘Brussel’? Geldt er voor alle zgn. groene bewegingen en geïnteresseerden ineens een pensée immobilisée? Waarom zijn alle politieke partijen zo zwijgzaam over dit onderwerp? Zwijgen is altijd instemmen. Het gaat hier niet minder dan om het meest bedreigende project in de geschiedenis van Ronse ooit, met niet eens meer een bewezen nut. En alle relevante publieke betrokkenen zwijgen. En dat in een democratie. Het lijkt wel alsof Ronse door Vlaamse beton-onzin en politieke stilte bezet is en alleen gAZet nog een noodzakelijke a.h.w. verzetsstem laat horen, in krantenstijl dan. Het is fijn om komende september liefst drie dagen bevrijdingsfeesten te organiseren, wat 70 jaar geleden WO II betreft. Hoe gaan we ons echter in ons eigenste leven NU bevrijden van de waanzin van DIT Vlaams project?

Om die reden heb ik aan gAZet de volgende idee voorgesteld, zeg maar op zijn Antwerps. Alle Ronsese partijen en in het bijzonder de kandidaten voor 25 mei vragen we om hun duidelijke mening over deze viaduct. De bedoeling is duidelijk. Het is niet zo dat alleen maar de Vlaamse overheid beslist en bovendien komt er binnenkort toch een nieuwe Vlaamse regering (die nota bene, lees er de nationale pers op na, DRASTISCH ZAL MOETEN BESPAREN – wel, schrap die N60, 3 500 000 euro’s voor de voorbije studies zijn op zich reeds wraakroepend, 3 500 000 euro da’s jouw en mijn lieve belastingsgeld, lezer – n.v.d.r.). Indien los van plaatselijke klachten bij deze Vlaamse overheid ook de plaatselijke publieke opinie, niet in het minst bij de politici, zich niet kan vinden in dit zo bedreigende project, dan kan niet anders dan dat de Vlaamse overheid géén verlenging N60 en géén viaduct zal aanleggen. De verantwoordelijkheid moet dus duidelijk gesteld worden. Alle politieke partijen en alle huidige verkiezingskandidaten moeten hun Thuis hadden we geen auto, de noodzakelijke verplaatsingen gebeurden met de autocar met standpunt ter zake weergeven: voor of tegen een viaduct, en waarom!? Wie weigert (duidelijk) de basketclub. Ik dacht toen dikwijls vanuit het hogere buszicht: waarom al dat beton niet ineens overspannen? Zo veel lawaai, zo veel ruimte die wordt afgenomen, zo veel contacten afge- te antwoorden, die stemt dus vóór. Iedere Ronsenaar kan daarmee rekening houden op de broken tussen mensen en tussen dieren en zoveel dieren die sneuvelen! Het is in zijn geheel na- verkiezingsdag van zondag 25 mei 2014. Iedere instemmende politicus en partij is dan ook later verantwoordelijk voor alle maatschappelijke problemen die het gedrocht zal veroorzaken, INtuurlijk volstrekt onbetaalbaar, maar plaatselijk in steden is men er reeds mee bezig. Feitelijk DIEN het er toch ooit zou komen. Voor onder meer de C(hristen)D&V betekent dit de vernietio.a. in de USA (zie vorige gAZet de voorbeelden van onze uitgeweken Ronsenaar Jean Vanderging van een eeuwenlange traditie van Wittentak, voor GROEN de vernietiging van een unieke eecken) en de ringoverkapping is hét thema van de verkiezingen te Antwerpen geworden: alle biotoop en voor iedereen de vernietiging van een uniek stuk Ronse. Antwerpse politici springen ineens op deze boot. Ook te Ronse naderen dezelfde verkiezingen en verschillende Ronsenaars hebben zich kandidaat gesteld. Wat horen wij van hen over deze Misschien moeten we wel zo link of opportunistisch zijn om te lobbyen om het voorziene budze viaduct? Overkappen gaat natuurlijk niet, maar is niet de eenvoudigste vorm van overkapget voor dit monster van een viaduct te behouden en het te gebruiken om er eindelijk ons kaping de … afkapping ervan, of simpelweg het afvoeren van dit gedrochtelijk plan!? naal mee aan te leggen tussen de westelijke stadsrand en de Schelde, via Wattripont edm. Samen met een treinstation dat ook weer aangepast goederenstation kan worden, is water het Het lijkt alsof er te Ronse op politiek institutioneel vlak een pensée unique heerst; wie hoort vervoermiddel van de toekomst. Zelfs een kleine ring naar Klein Frankrijk is niet eens nodig één politicus een standpunt tegen deze waanzinnige viaduct innemen? Terwijl men bij de man gelet op mogelijk kleiner plaatselijk vrachtvervoer naar station en kanaal. En bovendien krijgen en vrouw in de straat informeel geen enkel begrip voor deze hele nutteloze en bedreigende de Ronsenaars en de andere betrokken gemeenten er een enorme troef bij, want water beteonderneming ontmoet. Is Ronse nog een democratie? Je hoort ook al geen publiek afkeurend kent ook altijd een grote bron van ontspanning. Ik verwijs naar De ‘Nieuwe’ Vrijheid waar geluid bij natuurbewegingen of de milieuraad, en zelfs niet eens bij de groene politieke bewegestoeft wordt met het méér blootmaken weer van de… Molenbeek. ging/partij: welke bestaansreden hebben die organisaties dan nog? De institutionele pers kan moeilijk op zich een standpunt aannemen. Momenteel zijn er in Ronse twee, drie alternatieve Jean-Marie, omtrent jouw oproep van hierboven kon gAZet op blz.20 & 21 niet duidelijpersorganen die wél geregeld standpunten innemen vanuit een grote betrokkenheid op hun ker zijn. We blozen geenszins om te zeggen waar wij al eens de mosterd halen… Ronse noemt zich al jaren “stad met uitzicht”. Dat de voorgestelde viaduct op het nieuwe tracé van de N60 deze pretentie definitief zal vernietigen, staat als een paal boven water. Net de omgeving van Schavaart en Wittentak schenkt ons één van de mooiste vergezichten van heel Vlaanderen. Men moet geen architect zijn om dit te beseffen. En bovendien is de eigenlijke verkeersreden van deze viaduct, een zgn. noodzakelijke aansluiting met Valenciennes, ondertussen hopeloos achterhaald. Nergens is sprake van een effectieve ontsluiting van de industriezone Klein-Frankrijk en de 5,5 km voorziene viervaksweg botst bijna letterlijk op een muur grens met Wallonië (lees: op een scherpe bocht van ‘n goeie 45 graden) en op een even letterlijk NON vanwege de Walen zelf! “Jamais” orakelt burgemeester Crucke van Dergneau!

48


ZONDAG 27 APRIL 2014 IN DE BLOG DEROONSENIERE.BE

N60: WAAROM DE DOORTREKKING ZO DRINGEND IS...

27 2014 WEEK 20

Kwam ook bij u de vraag op waarom de doortrekking van de N60 en het realiseren van de "missing link" ineens zeer dringend lijken te zijn ? Dan heeft u zich deze vraag zeer terecht gesteld! Uit welingelichte bron vernemen wij, via het gekweel van een winterkoninkje op onze schouder, dat de uitvoering van dit tracé was beloofd aan het consortium dat de Oosterweelverbinding (met de spraakmakende brug ‘Lange Wapper’) zou realiseren in Antwerpen. Omdat dit project onder massaal protest (wel twintig actiecomités die tegen waren) werd begraven en er uiteindelijk werd gekozen voor de aanleg van een tunnel, zag dit consortium een opdracht ter waarde van ettelijke miljarden (!) Euro's aan zijn neus voorbij gaan. Bevreesd voor een enorme schadeclaim wegens contractbreuk, heeft de Vlaamse regering toen het consortium gepaaid met de stellige belofte dat zij de "missing link" van de N60 in Ronse zouden mogen aanleggen. "Money makes the world go round", of helpt onze mooie stad naar de knoppen, of toch niet? Nu wacht ik vol ongeduld op de koolmeesjes, roodborstjes en botvinken om me dit verhaal te bevestigen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd !

49


13 2014 WEEK 19

KIESBRIEF

GÉÉN STREEP DOOR RONSE

WEG MET DE N60 50


73 2014 WEEK 19 KATERN MET DE

uit eerbiedigheid (respect) voor Brussel hebt ge de "ring rond de stad" !!! verdient Ronse niet dezelfde eerbied ???? Wat een "prachtig-Not !!!!" panorama van in de stad daar hoog in de verte van de Kapelle te Wittentak waar myn grootvader Alphonse Canoo als smid voor den eersten oorlog dagelyks van in de Beekstraat de kapelle straat omhoog trok voor maanden om die yzeren afsluiting rond de kapelle te zetten maaR MISSCHIEN IN DE TOEKOMST NOG MOOIER MET EEN AUTOSTRADE ,WAT EEN PRAchtige breughel panorama voor RONSE!!!!

stop that insanity!!!!! jean aLPHONSE LOUIS \vANDEREECKEN

Inderdaad Ronsese Jean uit Amerika… echt wel om jouw voet te zetten in al wat politiek is, maar bij deze Herneming gaat het over een andere voet, deze die we laatst zochten in onze maandenlange kop/voet-actie...

VAN HERNEMING…

51 DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

 De voet was het lage balkon van ons mooiste art-déco huis in de Sint-Sauveurstraat nabij het atelier van Manders (zie blz.17) en de kop was een siernokpunt aan ons station. Kop & voet dateren van ons nr.16. ZIE BLZ.76 & VLG.


We hernemen onze pagina J uit gAZet nr.46 van 15 november 2013… Wij Ronsenaars waren zodanig gebrainwasht over de komst van de N60 dat er aanvankelijk niemand wakker van … lag. belangrijke doorbraak Maar langszaam ging hetN60? dagen… PERSMEDEDELING vanwege Tijl ROMMELAERE, voorzitter N-VA RONSE

J 74 2014 WEEK 19 46’13

missing link wegwerken, zodat het doorgaand verkeer uit Ronse weggehouden wordt en de Vlaamse Ardennen vlotter bereikbaar zijn. Diverse varianten/ tracés werden afgewogen. Daarbij werd niet alleen onderzocht wat verkeerstechnisch de beste oplossing zou zijn, maar werd ook gekeken naar de effecJe merkt het, ook in… ten op het landschap, de landbouw, het 1996 was er ‘grijze rook’, erfgoed en het woonklimaat. Het tracé op een vrijdag de 13e nog wel, maar dat is alweer dat nu op tafel ligt, is de meest gunstige 17 jaar geleden! Lukt het NU? oplossing. Het ontwerp houdt maximaal rekening met landschap- en natuurvoorwaarden, ondermeer door te kiezen voor ondertunneling. Ook gaat de Vlaamse Landmaatschappij nu uitzoeken welke bijkomende compenserende maatregelen er nodig zijn voor natuur- en landschapsgebieden.

N-VA Ronse is zeer tevreden met de belangrijke evolutie in het dossier van de N60. De Vlaamse regering heeft zopas het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voorlopig vastgesteld. De Vlaamse regering heeft nu gekozen voor het meest gunstige traject en in december volgt nog een openbaar onderzoek. “De beslissing van de Vlaamse regering betekent een zeer belangrijke Het GRUP is nog niet definitief. In december volgt een openbaar onderzoek doorbraak in het dossier van de N60. Het dossier bleef decennialang aanslepen en waarbij iedereen opmerkingen, adviezen en bezwaren kan indienen. nu komt het eindelijk in een stroomversnelling. Dat is ongetwijfeld mede dankzij Het plan zal te raadplegen zijn op www.ruimtevlaanderen.be. de Ronsenaars die jarenlang hebben geijverd voor het oplossen van deze missing link”, aldus Wim VANDEVELDE, OCMW voorzitter. “Dit is een cruciale evolutie Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe MUYTERS (N-VA): “Al jarenlang voor een betere ontsluiting van onze stad en een verhoogde leefbaarheid van de is de N60 een bron van studie en discussie in Zuid-Oost-Vlaanderen. Alle verkeer stadskern en dat in het belang van alle Ronsenaars”. In het verkiezingsprogramma wordt er vandaag nog recht door het centrum van Ronse gestuurd, wat nefast is heeft N-VA Ronse zich geëngageerd om voor onze stad het noodzakelijke lobbyvoor zowel de leefbaarheid als de vlotte verkeersdoorstroming. We hebben nu werk te leveren. Deze doorbraak is mede bewerkstelligd door de N-VA ministers een degelijk tracé voorgesteld waar iedereen nu nog opmerkingen, adviezen en in de Vlaamse regering. Wij bedanken dan ook in het bijzonder Vlaams minister bezwaren zal kunnen op indienen. Maar de belangrijkste stap is vandaag gezet: van ruimtelijke ordening, Philippe MUYTERS, voor zijn inspanningen in dit dossier. met dit GRUP geven we het startschot om de verkeersproblematiek in de regio aan te pakken.” DE PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING LUIDT: Vandaag, 8 november 2013, heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde CREVITS (CD&V): gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het wegwerken van de ‘missing “Voor de realisatie van de missing links in Vlaanderen wordt vandaag opnieuw een link’ van de N60 in Ronse voorlopig vastgesteld. De realisatie van die ontbrekende belangrijke stap gezet. Met de aanleg van 5,5 km nieuwe weg langs de N60 willen schakel is belangrijk voor de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de we de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid in de regio Ronse verhogen. We regio en voor een vlottere doorstroming. halen het zware verkeer weg uit het centrum van de stad en zorgen voor een De N60 verbindt Gent met de Franse stad Valenciennes. In de loop der jaren is de weg uitgebouwd tot een weg met 2 x 2 rijstroken (met middenberm). Momenteel is er ter hoogte van Ronse echter een ontbrekende schakel of een ‘missing link’: de verkeersstroom moet door het centrum van de stad Ronse en de capaciteit en de weginrichting zijn daar niet op voorzien. Daarom wil de Vlaamse regering deze

vlottere doorstroming op de N60, die daarmee zijn rol als ontsluitingsweg kan vervullen. Dit project is door de Vlaamse regering vroeger al geselecteerd als PPS project. Het project kan nu eindelijk, na vele jaren van discussie en studie, worden uitgewerkt en vervolgens gerealiseerd op het terrein.” LEES HIEROVER EVENEENS DE SCHEVE KOLOM OP BLZ.L

52


NAAR VERLUIDT, WORDT HET EERSTE WE VAN SEPTEMBER 2014 BIJ 70 JAAR BEVRIJDING VOOR RONSE EEN EVENT OM U TEGEN TE ZEGGEN…

85 2014 WEEK 19

MET DE VAN

WORDT VERVOLGD!

De N60 aldus vlakbij WITTENTAK is er ‘n VLOEK voor | Jean-Marie De Dijn…

53


18’14

E

54


17’14

E

55


17’14

F

56


DE N60: EEN VERKEERDE BESLISSING? EEN GEMISTE KANS? De instanties die destijds de beslissing namen voor het tracé van de N60: het in vier rijvakken herleggen van de oude baan Leupegem en de doortrekking naar Wallonië, is er één van de domste ‘’t zal wel gaan” beslissingen: Men moest wel weten dat men aan het kruispunt ter hoogte van de Kruissens, op een flessenhals zou stoten, daar men kon voorspellen dat een N(nationale)-route van vier rijstroken nooit door het stadscentrum van Ronse kon aangelegd worden. Toen werd er uitdrukkelijk op gewezen (ook door mijzelf en wijlen Germain De Rouck – zie vlg. blz.) dat de topografie ten westen en ten zuiden van de agglomeratie en de natuur van het milieu, niet zeer geschikt waren om langs daar de stad zelf te besparen! Deze gordel zou ook zeer veel kosten en in de verkeerde richting uitgaan van de in aanbouw zijnde industriezone ‘Klein Frankrijk’ richting Brakel… Als officier bij het Belgische leger, wonende en werkende in BSD (Duitsland), met oefeningen op het terrein en ook als toerist, had ik vastgesteld dat nieuwe autobanen of wegen tussen twee punten, meestal gebouwd werden langs bestaande waterlopen of spoorlijnen om de oneffenheden (heuvels en bergen) te omzeilen. Ook nutsvoorzieningen (gas, stroom, telefoon) werden in bereikbare leidingkokers (caniveaus) gegraven, tussen de twee rijvakken in. De mogelijke uitvoering van deze ziens- en werkwijze lag voor de hand om voor de N60 een nieuwe weg te volgen langs de… spoorlijn OudenaardeRonse-Leuze en wel om volgende redenen:  de spoorweg loopt niét door een dichtbewoond gebied  de spoorweg volgt géén kronkelend tracé  dit tracé bereikt de dorpskernen van Maarke, Schorisse, Etikhove en daardoor is de bereikbaarheid troef  het bereikt Ronse aan ‘De Linde’, op een boogscheut van de in aanbouw zijnde industriezone ‘Klein Frankrijk’, de weg naar Brakel, Geraarsdbergen, Ninove, Ellezelles & Lessines  de opmerking dat de spoorwegtunnel een obstakel is, gaat niet op, want waar treinen beperkt zijn in stijgingspercentage, geldt dit véél minder voor (vracht)wagens…  ‘De Linde’ voorbij, komt men aan de ‘Steenweg naar Ellezelles’, Vloesberg, Ath,….  vanaf het station kan men de spoorlijnen volgen naar Leuze, de aansluiting met de N60 in Wallonië (vroeger: de spoorlijn naar Kortrijk, Doornik met Amougies, Orroir, Escanafles & Avelgem) Een studie zou kunnen uitwijzen dat de aanlegkost (onteigeningen enz.) in de buurt zou gelegen hebben van het huidige tracé van de N60, zoals nu voorgesteld, maar niét de hogere voordelen biedt op lange termijn.

gAZet ontving deze opmerkelijke bijdrage vanwege en op autoriteit vanwege Adelin Devos (foto). Op zijn kaart beperkt gAZet zich om de

17’14

M

ZUIDERRING erbij te tekenen, te connecteren met de spoorlijn Gent-Ronse-Leuze…

57 Het westelijk tracé brengt geen verbinding met onze gemeenten ten oosten en het binnenland. Het vermoeden bestaat dat de werken over het Schavaart schadelijker zullen uitkomen na alle problemen die zich zullen aanbieden en te verwachten zijn: de geluidshinder, stof, en op- en afrijdend materieel, verkeershinder, alle soorten zwaar gerei van kranen, graafmachines en andere in de achtertuin van de bewoners, en hoelang zullen die ongemakken duren? Adelin Devos


FOTO

17’14

69

D

We duiken de archieven in om betreffende de N60 een en ander naar boven te spitten. WORDT VERVOLGD!

58


 COPYRIGHT GAZET BY

16’14

C

59


13 VAN ONZE CONTRA N60 PAGINA’S VAN VORIGE EDITIE VAN

60


16’14

E

61


16’14

F

62


25000RONSENAARS Als er 24 999 blijkbaar ongeïnteresseerde Ronsenaars op hun luie gat blijven zitten en er is er één die haar/zijn gezond verstand wil gebruiken, moet er dan geluisterd worden naar de meute zwijgenden of naar die ene die op de barikaden predikt? Het moet al eens democratie omgekeerd, want de andere-kant-opkijkers… zwijgen, terwijl de sprekenden, de schreeuwenden een absolute sprekende meerderheid vormen. Dat de zwijgenden dan (anders) spreken én met de sprekenden in debat gaan! Alexandra, Bart, Bertrand, Butch, Els, Frank, Isabelle, Jacques, Jan, Jean-Marie, Joris, Kenny, Luc, Martin, Philip, Pierre, Shanti, Thomas, Ulrich, Willy et les autres…

… en van deze blz.G t/m blz.M ‘nieuwe’…

mijn

… en zie ook blz.U, blz.a, s & t, blz.57…

63


16’14

pagina uit gAZet nr.14: géén tracé, ‘t welke ook, van de N60 zonder ontsluiting industriezone Klein-Frankrijk via de ZUIDERRING…  GROTE MARKT

ZOALS JE ZIET DWARS DOOR NU ‘t ROSCO & KSK!

LEUZE DOORNIK

H

SPOORLIJN NAAR GENT 

BRUSSEL

 MARMEZOEK

OUDE SPOORLIJN NAAR BRUSSEL 

Op 2/3 van de LANGEWEG van boven af gezien, ligt de enige zichtbare getuige in een Ronses wegdek dat aldaar de ZUIDERRING onder Ronse was gepland om vanuit de doorsteek N60 op ons grondgebied de ontsluiting van de industriezone KLEINFRANKRIJK te realiseren; ontsluiting waar thans géén sprake van is voorstel tracé N60 te Ronse anno 2014!!!

64 NU GENAAMD DEURNE & HOOGDEURNE

LESSEN


16’14

K

65 ZIE OOK DE KAART OP DE VOLGENDE PAGINA

ALS

er al ‘n tracé moet komen, leg het dan niet op 700 m van het stadscentrum! Zie hiernaast links (uit gAZet nr.12). Doe er 700 m bij en leg twee rechte stukken: één (vertrekkende van op de N60 Koppenberg) pal rechtdoor voorbij…

Den Os in Nukerke en rechtdoor tot de T Zandstraat met Berchemsesteenweg (top voorheen viervakshelling directie Berchem), vervolgens deze helling (bestaand, hooguit uitbreidbaar wegdek = één km gespaard!) naar omlaag & achter de Klijpekerk door in één rechte ruk naar waar de viervaks N60 grondgebied Wallonië nabij het kasteeldomein van Anvaing ophoudt (én zo de Waalse overheid op hun grondgebied de aansluiting wil honoreren) - (zie ook bij ‘1684’ vanaf blz.N).


Beste Willy,

BRAVO MET JE BLAD! DOE ZO VERDER.

16’14

L

Het tracé van de N60 ligt zeker veel te kort bij het centrum. En dit blijft dus het grootste argument. Ten tweede is, "Met die viaduct is de schoonte van Ronse er af". De Ronseniere zal zeggen: da trekt op niks. Er blijft dus het alternatief tracé verder uit te dokteren. Maar !!! waar zijn die echte Ronsenaars ??? St.-Hermes laat die zotten toch zoals ze zijn en geneest enkel die er rondom wonen... Het wordt hoog tijd dat die… sleekkentrekers waaker schieten, EN EEN BETOGING OPSTARTEN. Stel dan ook voor dat iedere Ronsenaar op de Fiertel een zwart lint op zijn kraag steekt. (Kan dat, Willy?, de Fiertel is wel een christelijk gebeuren....) Mvg, Pierre. IN UPDATE ZATERDAG 19 APRIL 2014 12:00.

 1 400 METER TOT STADSCENTRUM 

 700 METER TOT STADSCENTRUM 

66


DEZE N60 MAG ER NOOIT KOMEN!

16’14

S

28

67


NOG ENKELE PAGINA’S N60…

FOTO

16’14

81

68


FOTO

Hierboven onder de pijl zou de N60 volgens overheidsvoorstel (maar door gAZet fel gecontesteerde tracé) op Ronses grondgebied komen, slechts enkele meters op Maarkedals grondgebied! Dan volgt, pal naast Kasteel Malander (A) en Villa Madonna (B) een metershoog viaduct (rijweg +/- stippellijn), al over het Schavaart én met ‘n flinke duik (en andersom een helling om U tegen te zeggen, naar boven kruipend vrachtverkeer) onder de Zonnestraat door, zie verder…

16’14

82

A B

69


FOTO

16’14

83

70


FOTO

16’14

84

BEMERK AAN DE NAAR BENEDEN ZAKKENDE ELECTRICITEITSKABELS HOE FEL HET HIER NAAR BENEDEN MOET, NAAR 700 METER VERWIJDERD VAN ONZE COLLEGIALE!?!

71


FOTO

16’14

85

28

DE PLEK WAAR WE DE VORIGE FOTO’S SCHOTEN, HIER EINDE FIERTELMEERS WAAR DEZE LINKS ZAL OVERGAAN IN DE KAPELLESTRAAT, 1684TOPONIEM GAZET NR.16

72


FOTO

16’14

86

28

BIJ DE OVERGANG VAN FIERTELMEERS NAAR KAPELLESTRAAT HEB JE HIER DEZE LANDWEGEL OPKLIMMEND NAAR DE ZANDSTRAAT EN BIJNA AAN DE HOTONDMOLEN.

73


 KASTEEL MALANDER

28

HIER ZOU DE N60 ONDERDOOR DUIKEN; ZIE HET VOORGESTELDE PLAN ALS INZET…

16’14

87

 KASTEEL MALANDER

FOTO

74

… EN HIER LOOPT HIJ AAN DE ANDERE KANT VAN DE KAPELLESTRAAT VOORBIJ ALSICO ONDERDOOR DE ZONNESTRAAT…


75


15’14

Ronse, GIJ zijt de stede Die zó hoort bij mije ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie!

A

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

gAZet is niét het orakel medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is van Ronse; wie een élke vrijdag van 11 uur af één week lang wikipediaatje wil doen: via gazetronse.be & azronse.be SHOOT! gAZet brengt het nieuws en op de blog azronse.wordpress.com ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag of vrijdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 … ÉÉN WEEK LANG!

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365

GÉÉN NIEUW TRACÉ N60 VAN DOEN PURE ELLENDE VOOR RONSE MAXIMALE GELDVERKWISTING… DE ‘STUDIE’ ALLEEN KOST 3,5 MIO EURO’S – HOU DAARMEE OP!

76


77


15’14

Butch en Frank: “Achter ons het mooie stuk natuur waar de viaduct over het Schavaart zal komen, zie blz.K!

F

BEZWAARSCHRIFT tegen ontwerp GRUP N60 … VAN 8 NOVEMBER 2013 AANGETEKEND Vlaamse Regering Departement RWO Koning Albert II-laan 19, bus 16 1210 Brussel Ronse, 8 april 2014 Geachte leden van de Vlaamse Regering Bij deze wenst het actiecomité GEEN STREEP DOOR RONSE met onderstaande leden bezwaar in te dienen tegen het gewestelijk uitvoeringsplan van 8 november 2013 dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt. Butch Lauwerier, Eikelstraat 24, 9600 Ronse - voorzitter (op de foto links) Frank Vercleyen, Eikelstraat 12, 9600 Ronse (op de foto rechts) Shanti Vogelaere, Eikelstraat 14, 9600 Ronse Bart Tsiobbel, Fiertelmeers 129, 9600 Ronse Els Carlier, Fiertelmeers 100, 9600 Ronse Alexandra Spranger, Noordstraat 1, 9600 Ronse Kenny Delmeire, Kapellestraat 217, 9600 Ronse (VERVOLG ZIE VOLGENDE BLZ.)

78


VERVOLG VAN VORIGE PAGINA Joris Degezelle, Kapellestraat 27, 9600 Ronse Ulrich Decatelle , Kapellestraat 36 b, 9600 Ronse We hebben daarbij zowel principiële als praktische bezwaren die we infra toelichten

1. ECOLOGISCH BEZWAAR De realisatie van het tracé van de N60 zal desastreuze gevolgen hebben inzake de levenskwaliteit langs het tracé. Geluidsoverlast, fijn stof, algemene vervuiling zal het landelijk karakter van de buurt Fiertelmeers onherroepelijk aantasten. Van een situatie waar honderden bewoners en vele toeristen genieten van een prachtig Vlaamse Ardennenlandschap, ’s nachts donker met heldere sterrenhemel, gezonde lucht, gezond fonteinwater, een biotoop voor vogels, vissen, amfibieën, hooi- en grasweiden, geen lawaai, rust en kalmte, zal de doortrekking zorgen voor een situatie met beton en asfalt, een viaduct en taluds, constante geluidsoverlast, lichtvervuiling door de wegverlichting van de N60, fijn stof, stank, stinkende poelen vol giftige muggen, bezoedelde en vergeven grachten, beton- en asfaltvelden, problemen met de waterhuishouding, lawaaihinder tot en met. De ruimtelijke draagkracht van het gebied wordt hier sterk overschreden.

2. HET DOEL VAN DE NIEUWE N60 IS ACHTERHAALD Men kan zich de vraag stellen of deze zogenaamde missing link nog wel een missing link is? Met het aanleggen van een nieuw stuk N60 ter hoogte van Maarkedal-Kluisbergen-Ronse wil de Vlaamse Regering inzetten op: • meer veiligheid en leefbaarheid • vlotter verkeer • betere bereikbaarheid, Volgens cijfers van de FOD economie is het aantal ongevallen in Ronse tussen 1995 en 2012 gedaald van 153 tot 68, wat een daling is van 55.5%. Men kan stellen dat de veiligheid in de stad er de laatste 20 jaar op vooruit is gegaan, ondanks de zogenaamde grotere verkeersstroom. Bovendien heeft het zwaar verkeer verschillende alternatieven om niet door het centrum te moeten. De argumenten om deze doortrekking te verkopen als een oplossing voor de verkeersproblemen in Ronse, zijn ongegrond. Het nieuwe tracé moet volgens de Vlaamse Regering een vlotte verbinding bewerkstelligen tussen Valenciennes en Frankrijk. Dit idee stamt uit het midden van de vorige eeuw en is 60 jaar later gedateerd. Wie vlot van Valenciennes naar Gent wil rijden doet dit nu simpelweg via de E17 en doet er 1u28 over. De afstand tussen Valenciennes en Gent, via de huidige N60 bedraagt 88 kilometer. De gemiddelde duur om dit traject af te leggen bedraagt 2u08. Het nieuwe tracé van 5.5 km zal een tijdwinst van slechts 10 à 15 minuten opleveren. Het actiecomité is van mening dat Ronse geen dringende verkeersproblematiek kent en dat Vlaanderen elders investeringen nodig heeft om veel grotere verkeersproblemen en files op te lossen.

3. GEEN AKKOORD OVER DOORTREKKING N60 IN WALLONIË

15’14

G

Een verlenging van het Vlaams tracé van de N60 met 5 km heeft slechts zin wanneer er op federaal niveau een akkoord is over het aanleggen van een viervaksbaan op Waals grondgebied. Daar is tot op deze dag geen sprake van. Meer zelfs, de burgemeester van Saint-Sauveur, Jean-Luc Crucke, heeft in een persartikel uitdrukkelijk de doortrekking van de N60 geweigerd. In hetzelfde artikel ontkent de betrokken minister van openbare werken, Carlo di Antonio, in alle toonaarden dat er sprake is van de doortrekking van de N60. Het actiecomité ziet daarom met lede ogen hoe deze 5 km viervaksbaan extra zal uitmonden op een gewone weg aan Waalse kant. EEN NUTTELOZE INVESTERING TEGEN EEN EXTRAVAGANTE KOSTPRIJS De tol die mens en maatschappij voor een nieuw stuk beton en asfalt in een van de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen moeten betalen, is onaanvaardbaar groot en buiten alle proporties: schending van milieu, schending van leefbaarheid, nutteloze uitgave van fortuinen. Het prijskaartje van 165 miljoen euro (op dit moment) voor dit monsterlijke tracé is buiten proportie. De aanleg van een dergelijk stuk beton en asfalt is sowieso al niet te verantwoorden, maar ook het voorziene prijskaartje tart alle verbeelding. Door gebruik te maken van het systeem van de PPS legt de Vlaamse Regering een onaanvaardbaar zware financiële last op de schouders van de komende generaties. Het actiecomité vraagt bij deze formeel aan de Vlaamse Regering om actuele cijfers en een waarheidsgetrouwe raming te bezorgen over de kost van dit project op korte, middellange en lange termijn (verder dan 30 jaar). De bevolking heeft recht op transparantie in de besteding van publieke gelden. Europa heeft trouwens een zelfde vraag gesteld aan de Vlaamse regering. DESINFORMATIE VAN DE BEVOLKING Het actiecomité klaagt de gebrekkige informatie aan vanwege de Vlaamse overheid. Het is absoluut niet duidelijk of er voor alternatieve tracés gelijkaardige studies zijn uitgevoerd als voor het huidige voorstel. Op herhaalde vraag om een visuele (3D) voorstelling te bekomen van het viaduct naar de Schavaart of van de open tunnels, krijgt het actiecomité tegenstrijdige antwoorden. Nochtans vinden we dit essentieel om ons een correct beeld te vormen over de mogelijke impact van dergelijk bouwwerk. Tot op vandaag krijgen we geen antwoord op de vraag naar de exacte ligging van het tracé, noch de hoogte van de viaduct of de taluds. Dit betekent dat we op basis van onvolledige gegevens dit bezwaarschrift moeten indienen. Dit allemaal betekent dat vele mensen de positieve impact van deze weg in vraag stellen en vrezen voor een aanslag op de leefbaarheid van heel Ronse. Hierbij wenst het actiecomité een duidelijk en gegrond antwoord op deze bezwaren te ontvangen op het adres van de voorzitter van het actiecomité, Butch Lauwerier, Eikelstraat 24, 9600 Ronse.

79


BEZWAARSCHRIFT: doortocht N60 RONSE Ondergetekende, wenst bezwaar aan te tekenen tegen de te verwachten GELUIDSOVERLAST! Het ontwerpdossier voorziet onvoldoende maatregelen, die het effect op de gezondheid (slaapstoornissen en cardiovasculaire effecten) van de omwonenden beschermt. De leefbaarheidscriteria, aangegeven in de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), zijn absoluut noodzakelijk voor de waarborg van onze gezondheid. In de ontwerpstudie spreekt men van geluidswaarden boven de 60dB(A), ondanks dat heel wat bijkomende geluidsbronnen niet werden meegenomen in de studie, waardoor de geluidswaarden in werkelijkheid een hogere waarde aannemen. De inplanting van de weg ter hoogte van de Kapellestraat tot de Schavaarthelling (ongeveer 120 woningen), is oorzaak van geluidsoverlast, veroorzaakt door een rijweg deels gelegen op viaduct met uitzettingsvoegen, steile helling 5 a 6%, aanwezigheid kruipstrook, twee tunnelmonden, te verwachten toenemend verkeer, overwegende zuidwesten winden, ……. We wensen een herberekening van het geluidsniveau, rekening houdend met alle elementen die de geluidsoverlast bezwaren, o.a. het hinderend geluid van de uitzettingsvoegen ……. We wensen afdoende maatregelen om het geluidsniveau naar waarden terug te brengen, die aangenomen worden door de Wereldgezondheidsorganisatie {geluidsniveau overdag over een periode van 16 uren van minder dan 55dB(A), geluidsniveau ’s nachts over een periode van 8 uren bij open raam van minder dan 45dB(A)}; Handtekening + datum

GeenN60DwarsDoorRonse MaarRingRondRonse

15’14

I

Na een halve eeuw dralen wil de Vlaamse regering de N60 eindelijk doortrekken. Maar beantwoordt deze oplossing uit het verleden nog aan de noden van vandaag? Is het nog valabel om een viervaksweg dwars door een stad te trekken? Moet een schitterend stukje natuur en een rustige woonbuurt definitief afgesloten worden van de stadskern? Wegen de baten op tegen de kosten? IS BETON HET ENIGE WAT TELT IN RONSE? Of denken we nu anders over groen, toeristische aantrekkelijkheid en welzijn van de burgers? I s e r g e e n a l t e r n a t i e f m o g e l ij k ? Kan het zware verkeer niet rond de stad geleid worden? Over bestaande wegen met minimale infrastructurele aanpassingen? Een halve eeuw lang heeft het doorgaand verkeer gebruik gemaakt van de bestaande Ring rond Ronse over Zandweg en Berchemsesteenweg. Een Ring rond Ronse beantwoordt optimaal aan de bekommernis om Ronse te ontsluiten zowel naar Vlaanderen als naar Wallonië toe. Een Ring rond Ronse vrijwaart de unieke toeristische aantrekkingskracht van een stad in volle ontplooiing. Doorgaand verkeer zal na het zoveelste rond punt op de N60 vanuit Gent geen bezwaar hebben om een ruime bocht rond Ronse te nemen. Daarom deze oproep: STOP DE DOORTREKKING VAN DE N60 DOOR RONSE, een verouderde oplossing voor een probleem uit de vorige eeuw. Kies voor een economisch duurzame, ecologische en bevolkingsvriendelijke oplossing. MAAK EEN RING ROND RONSE. Wie deze oproep steunt, kan de petitie tekenen die zal gestuurd worden naar Hilde Crevits.

80


15’14

K

 Dit is het, donderdag 10 april 2014, met links bovenaan kasteel Malander EN wordt het  dit als de N60 volgens het door de Vlaamse én Ronsese overheid voorgestelde tracé wordt doorgetrokken? (zie verder)…

81


Jacques Van Gyseghem, één van de ongeveer tien (?) petitie-opstellers die de boer (sic!) opgingen om een petitie tegen de N60 te laten onderschrijven, zei ons: “De bouw van een INDRUKWEKKEND BETONNEN VIADUCT - bijna 45m breed, drie rijvakken in opwaartse richting, twee in dalende richting - zal leiden tot geluidsoverlast, fijn stof, om nog niet te spreken over het visuele uitzicht.

15’14

HET VIADUCT BEGINT HIER 

L

Er is echter meer om over ongerust te zijn. De Vlaamse regering heeft voor meer dan 6 miljard euro projecten (scholen, tramverlengingen, wegen, haven, ...) aan PPS-dossiers lopen. PPS = PublieksPrivateSamenwerking. Vandaag spreekt men over belastingsvermindering, morgen beslist men over de schuldenberg van de volgende generatie. PPS partnerschappen zijn een optie, voor zover ze value voor money genereren. De N60 kost meer dan 160 miljoen euro + studiekosten (thans reeds 3,5 miljoen euro!) + onteigeningskosten + schadeclaims( gezien de slechte ondergrond zullen heel wat huizen barsten vertonen na de werken). Ronse heeft nu eenmaal een slechte ondergrond (klei, kwelm, verschuivingen, verzakkingen…). Na aanleg van de weg wordt het bedrag terug gevorderd MAAL VIER en zulks in een periode van 30 jaar, dus in oude Belgische franken meer dan 25 miljard BEF. Wie kan dit verantwoorden?, wetende dat dit stukje viervaksbaan van zo’n 5,5 km stopt aan de taalgrens. Wat is de prioriteit van deze weg?, wetende dat er weinig mobiliteitsproblemen zijn in Ronse. Wat is de economische meerwaarde ? Ik heb de indruk dat de gelatenheid van de omwonenden nu omslaat naar acties. Morgen (woensdag 09 april 2014 n.v.d.r.) verschijnen reeds de eerste artikels in Het laatste Nieuws, Het Nieuwsblad (en gAZet publiceert sinds drie weken grote vraagtekens bij het N60 tracé). Er zijn trouwens meerdere buurtcomités in actie, onder meer in omgeving Biest. Ik heb ondertussen het voorstel via de Klijpe bekeken, zoals voorgesteld in gAZet uitgave van vrijdag 21 maart 2014. Dit lijkt op het eerste gezicht niet slecht, zeker goedkoper. Maar ik vrees voor de druk van de Boerenbond. Mogen we dit voorstel eventueel overnemen in ons actieplan?

82


N

In KNACK, het lijfblad van velen, stond in nr. 12 jg. 2014 een opmerkelijk interview met de eigenzinnige soms tegendraadse (en hij heeft nog gelijk ook!) uitgever ANDRÉ VAN HALEWYCK. Ten behoeve van onze DE SCHEVE KOLOM die het alweer heeft over besluitvorming al over ons aller hoofden heen, zelfs door lokale politieke mandatarissen en daarin gesteund door hogere overheden meer bepaald aangaande DE ‘NIEUWE’ VRIJHEID en dat vermaledijde tracé van de N60. Wat de N60 betreft en had de… Christen Volksbond niet gestaan waar hij nu staat, ‘ze’ die N60 liefst op dié plek hadden gelegd: hoe dichter bij de stadskern, hoe meer fijne… peper de dagdagelijkse tafel van onze inwoners zou kruiden! Rode bollekes in het kieshokje bij hopen! DAT GAATJE ROOD INKLEUREN, DUURT ENKELE SECONDEN, MAAR DE POLITICI DIE WE KIEZEN DOEN DE VOLGENDE JARENLANGE LEGISLATUUR WAT ZIJ ZIJ ZIJ ZIJ WILLEN!

15’14 We geven op de volgende drie pagina’s van deze anti-N60-gAZet de op de N60 slaande pagina’s van de voorbije drie à vier edities. Ze zijn er lang niet allemaal. We selecteerden op groeiende kopbreking, want eerlijk, ook wij waren in de vanwege de overheid, zo Vlaamse als Ronsese, aangekondigde voorstelling van zaken meegaande… Gewoon omdat die N60 reeds zo lang op zich laat wachten en er niet meteen stil wordt gestaan of, net door dat lange wachten, de zaak nog wel nodig is! Je zal ergens anders lezen dat het doortrekken van welk tracé ook zuiver achterhaald is. De smaakmakende koplopers, om het in koerstermen te zeggen, zijn in het zicht van de lange aankomstlijn blijven surplacen en hebben zelfs niet gezien dat het peloton hen voorbijgefietst is. Onvermoed zetten ze weer aan en de eerste steekt op de meet dan hand omhoog ten teken van winnaar, maar de winnaar van de groepsspurt staat reeds op het podium te glunderen. De N60 is, ook al glunderden onze Ronsese politici collectief en masse, het doortrekken niet meer waard. Ronse hoeft die doortrekking niet meer, amen en uit… N60 vier-/vijfvaks!

Hieronder enkele quotes vanwege Jan Van Halewyck:  Wat mij altijd vooruit heeft gedreven, is mijn gevoel voor rechtvaardigheid en transparantie. WIJ WORDEN GEMANIPULEERD, vooral door financiële krachten. Mag dat ook gezegd worden? Mag er journalistiek geraakt worden aan wie waar aan welke touwtjes trekt? NIETS IS WAT HET LIJKT (uit de soap Twin Peaks)… en daarvan ben ik heilig overtuigd.  We durven ons niet af te vragen wie buiten ons weten om de zaken bepaalt. Lumumba, Oekraïne… of moet ik herinneren aan Julian Assange of Edward Snowden? Ik heb sympathie voor de underdog die de confrontatie met “het systeem” aandurft.  Ik ben gefascineerd door het … machtsONevenwicht tussen politiek en de bevolking. De democratie voorbij van Luc Huyse ofte de zoektocht naar nieuwe interfaces tussen politiek en samenleving. Wijlen Karel Van Miert behoorde tot het netwerk van de investeringsban Goldman Sachs die zwaar kon drukken op de Europese besluitvorming. Dus heb ik nog altijd dezelfde drive als voorheen: boeken uitgeven die inzicht geven in de cenakels van de macht… gAZet: we moeten op ‘RONSE’ en ‘VLAANDEREN’ blijven hameren dat de N60 FOUT LOOPT en De Vrijheid… INGRIJPENDER MOET! (Verscheen ook in gAZet nr.14 – zie aldaar voor dié SCHEVE KOLOM…)

83


15’14

O

GAZET NUMMER 12

84


15’14

P

GAZET NUMMER 13

85


15’14

GAZET NUMMER 14

Q

86


RONSE DEZE WEEK ZONDAG 06 APRIL 2014 16:05:58

15’14

S

87


FOTO

15’14

59

TER GROTE MARKT VRIJDAG 11 APRIL 2014 BIJNA TER ELFDER UUR… “Met dit tracé van de N60 onttroont Ronse zich als ‘koningin van de Vlaamse Ardennen’!”

88


FOTO

“Niet zozeer de geboren en getogen Ronsenaars staan hier, maar het zijn vooral de ‘inwijkelingen’ die zich de moeite getroosten om voor het welzijn van onze stad in de… bres te springen, lees op het… bordes!”

15’14

60

89


FOTO

15’14

61

90


FOTO

Vernomen ter Grote Markt: “De studiegroepen opteerden voor een mededeling omtrent het tracé van de N60 naar de bevolking toe NA DE VERKIEZINGEN, maar ‘de politiek’ pushte voor… ERVOOR”!

STEEK HET IN JOUW VEST- & BROEKZAK!

15’14

62

91


63

Laat je niet mislei- FOTO 15’14 den door de foto’s in deze N60 katern, want denk eraan wat op blz.N staat: niets is wat het lijkt! Net tégen… RONSE, stad met viaduct… werd vrijdag 11 april bijna ter elfder ure een reeks petities afgegeven op het bordes van het stadhuis, aan de schepenen Joris Vandenhoucke en Ignace Michaux, door de burgemeester daartoe gecharterd! We gaan niemand citeren, maar deze quotes vielen voor en tijdens en na de afgifte (mét ontvangstbewijs) te noteren: “Ofwel zet je in op TOERISME, OF op iets anders, maar TOERISME rijmt niet met… VIADUCT”! | “Vanuit West-Vlaanderen ben ik hier komen wonen en ik meen wat ik zeg: Ronse is het mooiste stadje van Vlaanderen, EN NU DIT!?!” | “Ik woon in Ronse, overgewaaid uit Nederland en het doet mij… verdriet dat Ronse voor ‘n dergelijk tracé kiest, althans de politici!” | “Wij zijn maar kleine politiekers hoor…” | “Wij willen a-politiek blijven, moeten wij nu echt via de… oppositie bekomen opdat op de gemeenteraad ‘n tussenkomst zou kunnen worden geformuleerd?” | “Wij nemen dat mee naar het schepencollege, nu maandag voorafgaand aan de gemeenteraad…” | “Ik ben van mening dat de politiek – ik bedoel de Ronsese dan – zicht heeft vastgereden in dat voor Ronse bijzondere malafide project!” | “Zeg niet dat het waar is dat wij DIT traject van de N60 aan ons nageslacht moeten doorgeven…”!?!

92


FOTO

15’14

64

93


FOTO

15’14

65

94


FOTO

15’14

66

hallo willy puike prestatie de protestgazet! doe zo voort… jan

Dag Willy, Absoluut gelijk, Willy. Dat ding is voor niets nodig. Blijven druk zetten zodat dit tracé niet gevolgd wordt. Mvg,

Martin

95


FOTO

15’14

67

SLECHTS ÉÉN TAKJE GROEN OPOFFEREN VOOR DEZE VERMALEDIJDE

N60 IS ER ÉÉNTJE TE VEEL!!!

WE NUMMEREN DE PAGINA’S ONDERAAN RECHTS, WE LATEN DE OORSPRONKELIJKE PAGINERING STAAN OP NUMMER/WEEK VAN TOEN…

96


97


zit op de koffie in Belvédère en terwijl Ignace Michaux DE PAUS Paola een cappucino serveert, vertelt ie Albert over onze via-

6  2014 WEEK 25

duct die als een duivels staketsel de voet van liefvrouwevanwittentak verstoort. Zijne Heiligheid hoort dat en zegt: “Ik wil die viaduct zien, Ik wil naar Ronse!”. De limo wordt door de chauffeur voorgereden en boven op het Schavaart gekomen, ordonneert de paus zijn chauffeur te stoppen en Hem het stuur te geven, want Hij wil die Schavaartviaduct als een bliksem naar beneden sjeezen. ”Het spijt me erg, maar ik kan U dat niet laten doen, anders verlies ik mijn job! En wat als er iets gebeurt?" rouspeteert de chauffeur. “Tuttuttut protesteert de paus, Ik heb een Romeins rijbewijs en dat zal hier ter Hermesstede zeker en vast gelden. Ga NU achteraan zitten, een bevel is een bevel!”. Slecht gezind geeft de chauffeur toe en gaat dan toch maar op de achterbank zitten terwijl de paus achter het stuur kruipt. Zeer snel betreurt de chauffeur zijn toegeving, want de paus heeft wreed zin in de afdaling van die licht kronkelende viaduct richting centrum Ronse en drukt hard het gaspedaal in, de snelheid opvoerende tot wel 180 km per uur. "Ik smeek U, Uwe Heiligheid, vertraag a.U.b." smeekt de man op de achterbank bezorgd. Maar de paus gaat aan die snelheid door en bijna aan de Zonnestraat gekomen, horen ze een sirene en een politieman op een motor doet teken om dringend te stoppen. De paus zet de auto aan de kant en draait het raampje naar beneden. Zodra de politieman de paus herkent, keert hij verbouwereerd naar zijn motor terug en roept over de radio de politiecommissaris op en zegt dat hij net een limousine heeft doen stoppen die aan 180 km per uur de Schavaartviaduct afreed. - "En, wat is het probleem?" fulmineert commissaris Briek Denoudhen. “Arresteer hem!”. - “Ik denk niet dat we dat kunnen doen, de man is een heel belangrijk iemand”, stamelt de politieman. - De commissaris antwoordt: “Dat is géén goede reden! Pak hem! Over.” - “Ja maar, met 'belangrijk' bedoel ik echt wel zéér belangrijk‘!”. - “Wie heb je dan te pakken, burgemeester Duviaduc?” - “Véél groter! Over”. - “Iemand van het Vlaams parlement dan?”… - “Nog véél GROTER”. - “De Vlaamse minister-president misschien?”. - “Nog véél belangrijker.” - “Zeg me dan wie het is, verdomme! Over.” - “Ik denk dat het… God zelf is!” - “Zeg zeveraar, waarom denkt ge dat…???” - “Wel, hij heeft de paus als chauffeur. OVER!”

98


TERWIJL DE FIERTELGANGERS NIETSVERMOEDEND (OF TOCH?) PASSEREN OP DE ZANDSTRAAT…

8  2014 WEEK 25

Tracé N60 hier ingevuld door een VIADUCT!

HIER GEEN 99


9  2014 WEEK 25

KASTEEL VAN MALANDER

Tracé N60 hier ingevuld door een VIADUCT!

TRACÉ N60 100


63 2014 WEEK 25

Een brug van 50 m té veel onder de N60 Atlantis!

750 METER LANG

N60 ATLANTIS TUSSEN EINDE VIERVAKS ANVAING EN GRENS RONSE WAAR AANKOMST TRACÉ N60 VOORZIEN IS!

Met de B van Henri Vandevelde (art déco)…

(met dank aan google)

101

A

A = kasteeldomein van Anvaing, thuis van erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg…


64 2014 WEEK 25

HIERBOVEN HIERACHTER…

. … LIGT EEN SPOOK N60 LIEFST 750 METER NUTTELOOS LANG, BEZUIDEN RONSE ‘ONZE’ EIGENSTE N60-ATLANTIS!?! korte spoortunnel onder N60 Atlantis... tevens link naar een ontnuchterende website…

VOORHEEN NU

. Identieke borstwering als op de bereden viervaks…

102


Indien niet aan wildgroei overgelaten, ligt hier afgeboord en al, met brug en spoortunnel én van middenberm voorzien

750 meter viervaks N60 nu een…

N60 ATLANTIS! 50 meter breed, volwaardige expresswegbreedte, boorden, pechstroken, tweemaal twee rijvakken, middenberm en kijk, “La nature reprend ce quelle perd”, na vele jaren ‘Atlantis’, dit zich laten overgroeiende tweevak richting Ronse, uitdeinende middenberm op links!

Vernomen: “Het is niet omdat burgemeester Jean-Luc Crucke (MR) van Anvaing tégen de doortrekking van de N60 is, dat het Waals Gewest dat ook is!” (*)

20

86 2014 WEEK 25 (*) Luc De Medts interpelleerde JeanLuc Crucke en kreeg dit antwoord (e-mail): Bonjour, Les bruits évoqués sont totalement contraires à toutes les informations dont je dispose et plus aucun euro n'est prévu pour ce dossier dans le budget wallon Bonne journée JL Crucke=

103


18

88 2014 WEEK 25

Zo ligt wat ‘n N60 op-/afrit moest worden er nu bij, onder… GROEN, dat wél!

104


89 2014 WEEK 25

UPGRADE woensdag 02 juli 2014

BESTE ANTI-N60TIGER, ergens begrijp ik je niet helemaal. Als er een lang viaduct komt, dan hoef je alleen maar jouw vrienden graffitikunstenaars uit te nodigen om van alle soorten duivels op dit lang viaduct te spuiten en dan is een eerste grote stap gezet om jouw duivelsplan te realiseren. Daar heb je nog niet aan gedacht, hé. (Van een grappende lezer 105 vanuit Zingem.)

Hier start de N60 ATLANTIS richting Ronse…


19

Pijl links richting Leuze, twee rijvakken; pijl rechts richting Ronse, weer twee rijvakken, ertussen de middenberm, mét uitzicht op de Spileers graantoren die je meestal ziet op onze RONSE DEZE WEEK foto’s vanaf ons redactieterras, rechts naast de Hermestoren (o.a. inzet)…

87 2014 WEEK 25

106


18

90 2014 WEEK 25

Op zo’n 250 meter van de witte stippellijn hieronder start 750 meter lange en 50 meter brede N60 ATLANTIS richting Ronse, iets beter vanuit de lucht te zien (zie blz.63 – met dank aan <google>), zie hoger…

gAZet stelt zich de vraag WAAROM ook deze 250 meter NOOIT werden ingevuld en verderop die 750 m wél, met alles er op en eraan; gAZet vraagt zich ook af waarom de Waalse burgemeester Crucke orakelt dat ‘zijn’ mainstreet in Dergneau NOOIT een viervaks N60 zal worden (‘missing aansluiting met Vlaanderen’) ALS hij weet dat ACHTER de huizen van ‘zijn’ mainstreet reeds ‘n (weliswaar vergaande) 750 meter lange en 50 m brede N60 ligt!?!

Komende van Leuze stopt hier de viervaksweg N60 op enkele km van Ronse taalgrens…

WORDT VERVOLGD

107


21

VERS VAN DE PERS:

BIG BROTHER IS WATCHING YOU! Sinds vrijdag 13 juni 2014 staat bij aanvang viervaksweg N60 richting Gent deze installatie, herhaald aan de overkant van de N60. Er wordt met camera’s opnieuw gekeken naar het aantal en soort voertuigen en naar het rijgedrag ervan bij het inrijden/verlaten van de gewone tweevaksweg naar/van Ronse.

Intussen (update dinsdag 01 juli 2014) zijn de toestellen weer weggehaald en hebben de camera’s kunnen zien dat daar géén files zijn, zéér matig verkeer en dat er per uur té weinig stuks zwaar verkeer voorbijrijden om een doorsteek van de N60 te verrechtvaardigen…

91 2014 WEEK 25

FOTO MAARKEDAL DINSDAG 17 JUNI 2014 21:36 Illustratie door Willy Deventer in Gulden Boek stad Ronse 1996 geeft duidelijk aan ROND Ronse en NIET doooooooooor Ronse!?!

Juist buiten Ronse in Maarkedal begint de viervaks N60 richting Vlaanderen…

108


109 2014 WEEK 26 Volgende WEEK 27 wéér een ‘normale’ gAZet!

NIET HET ENE OOR IN EN…

AFSPRAAK OP VRIJDAG 04 JULI 2014…

HET ANDERE OOR UIT!?

NEEN, WE MOETEN ALERT BLIJVEN EN MET VEREENDE KRACHTEN MAKEN DAT DÀT TRACÉ VAN DE N60 ER NOOIT KOMT; GÉÉN STOP VAN VLAANDEREN AAN ‘DE MUUR’ MET LE PAYS DES COLLINES (*); GÉÉN STREEP DOOR RONSE ZO DICHT BIJ HET CENTRUM; INDIEN TÓCH EEN N60, DAN VERDEROP, HET ZOGENAAMDE TRACÉ GAZET, MET ÉÉN TOEGIFT: REGIO KLIJPEKERK ZOVEEL ALS MOGELIJK ONTZIEN… (*) zie blauwe tekst op blz.103 van gAZet WEEK 26


gAZet WEEK 27 is weer een normale editie…

110 2014 WEEK 25

GAZET WEEK 26 ANTI N60 PROTEST EDITIE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.