Tuff-Adaptiv agila team

Page 1

Tuff-Adaptiv agila team Tuff ledarskapsträning och Adaptiv guidar team och ledare att förflytta sig från tomma ritualer till meningsfull agilitet.

”The Second Law of Consulting: No matter how it looks at first, it’s always a people problem.” –– Gerald M. Weinberg


Tuff-Adaptiv agila team Som ett alternativ till traditionell utbildning för utvalda personer erbjuder Tuff, tillsammans med Adaptiv, specialister på Lean-Agile, en unik tjänst på marknaden. Tjänsten innebär att ett team och dess ledare går in i en behovsdriven process tillsammans med våra tränare/ coacher. Målet med processen är en konkret, mätbar förflyttning till ett nytt och hållbart läge, där deltagarna upplever ett bättre arbetsklimat, meningsfulla arbetssätt, tydligare ägarskap, och bättre resultat. Priset för förflyttningen är ett fast pris per deltagare med resultatgaranti.

För vem? Denna tjänst erbjuds ett helt team (lag), inklusive ledande roller i eller runt teamet, exempelvis teamchef, teamcoach och produktägare. Den riktar sig till de lag som börjat jobba agilt men som känner att de fastnat. Där det finns en klyfta mellan ambition och verklighet. Det behöver alltså inte röra sig om ett “problemteam” utan riktar sig snarare till de “genomsnittliga” agila team som vill bli bäst.

Framgångsfaktorer Processen blir effektiv och meningsfull genom att vi utgår från ert unika nuläge och att ni med vår hjälp tar er till ert önskade läge. Vi arbetar med era egna case och det som verkligen händer på era möten. Vi stöttar er i att förfina och vidareutveckla ert arbetssätt samt de förmågor som vi ser att just ni skulle vara betjänta av. Därför kommer er nya nivå att bli bestående och ingen pärm i en bokhylla som det är lätt att glömma bort. Eftersom ni som team kommer att gå igenom detta tillsammans kommer ni att kunna hålla varandra ansvariga för att förvalta och vidareutveckla det som ni har etablerat genom processen.


Några vanliga sidoeffekter av processen: • • • • • •

högre kvalitet träffsäkrare leveranser ökad kundnöjdhet upplevelse av större frihet och ökad tillit från omvärlden ökad trivsel och engagemang personlig utveckling

Ambitionsnivåer Den här tjänsten drivs av insikten och erfarenheten att vi inte kan få självstyrande/autonoma, agila team på riktigt utan ett fungerande arbetsklimat och ett distribuerat ledarskap. Vi har delat in tjänsten i tre ambitionsnivåer, eftersom olika organisationer har olika behov: 1. Fungerande och värdefokuserande 2. Samarbetande och värdelevererande 3. Ledande och värdeoptimerande Tjänsten fungerar likadant på alla nivåer, men processens längd, typer av insatser och investeringens storlek för er (i tid, energi, förändring och pengar) skiljer.

Ambitionsnivå: Fungerande och värdesfokuserande På denna ambitionsnivå siktar vi på följande läge: • ett fungerande arbetsklimat, som karaktäriseras av fungerande relationer, mer positiv kommunikation, större respekt och tolerans samt en konstruktiv inställning. • förståelse för vad ett agilt förhållningssätt handlar om • agila beteenden och arbetssätt som hjälper er att fokusera på värdet och som känns meningsfulla och hållbara för er • ökad möjlighet till insyn och feedback från omvärlden Den här nivån kan vara rimlig för ett team inom företag där möjligheter att välja vad som ska levereras är begränsad och där organisatoriska processer och regler inte enkelt kan förändras.


Ambitionsnivå: Samarbetande och värdelevererande På denna ambitionsnivå siktar vi på: • • • •

ett arbetsklimat som karaktäriseras av samarbete, trygghet, viss öppenhet, och rakare kommunikation en djupare förståelse om ett agilt förhållningssätt och hur det påverkar samsyn och tydligt ägarskap kring uppgift och mål lean-agila beteenden och arbetssätt som bidrar till en stabil leverans av värde och som känns meningsfulla och hållbara för er

Den här ambitionsnivån kan vara rimlig för organisationer där leverans, kvalitet och förutsägbarhet är viktiga ledord, där team har viss frihet att styra sin leverans inom givna mål och ramar, där sociala förmågor värdesätts, där viss autonomi och ägarskap är önskvärt och där det finns möjlighet att ändra organisatoriska strukturer.

Ambitionsnivå: Ledande och värdeoptimerande På denna ambitionsnivå siktar vi på: • • • • • • •

ett arbetsklimat som karaktäriseras av samarbete, trygghet, engagemang, öppenhet och ärlighet samt rak kommunikation ett coachande/stärkande förhållningssätt gentemot varandra ett dynamiskt ledarskap, där olika personer tar ledarroll vid olika tillfällen etablerad förmåga att självläka teamet vid skador ett tydligt ägarskap om både er själva som lag samt er uppgift och hur ni löser dem ett agilt förhållningssätt och en agil kultur i och runt teamet lean-agila arbetssätt som bidrar till att optimera er värdeleverans och som känns meningsfulla och hållbara för er

Den här ambitionsnivån är till för organisationer där trygghet, frihet och engagemang är viktiga ledord, där individernas utveckling är viktig, där team kan få stor frihet att sätta egna mål, där sociala förmågor ofta prioriteras över ämneskunskap, där stor autonomi och ägarskap är önskvärt och där det finns stora möjligheter att ändra organisatoriska strukturer.


Hur går det till? Grundläggande Det är viktigt att förstå att detta inte är en utbildning utan en guidad process. Processen styrs av de behov som gruppen själv och våra tränare/coacher kommer överens om. Processen pågår tills önskat läge uppnåtts, alternativt någon part önskar avbryta processen. Givetvis förekommer inslag av utbildning, men fokus ligger på att öva i praktiken i en trygg miljö. Det är gruppen själv som väljer att gå igenom processen. Den vänder sig alltså inte till utvalda individer utan till alla inblandade. Gruppen arbetar med två tränare/coacher, en från Tuff Ledarskapsträning och en från Adaptiv och kombinerar djup kunskap inom modernt ledarskap med dito inom Lean, Agile och angränsande områden. Under processen arbetar vi inom tre primära dimensioner för att etablera en agil kultur: 1. Förhållningssätt till arbetet och varandra (hur vi ÄR) 2. Beteenden gentemot varandra och hur vi utför arbetet (vad vi GÖR) 3. Organisatoriska strukturer, t.ex. processer, regler och riktlinjer, arbetssätt

Förutsättningar För att kunna inleda processen vill vi att ni som team och organisation uppfyller följande förutsättningar: • • • • • •

Det finns ett gemensamt uppdrag för teamet. Det finns en uttalad vilja att “jobba agilt”. Det finns en vilja att uppmuntra ett ökat ansvarstagande och autonomi för teamet. Teamet har eller kan få tillgång till feedback från kunder/användare. Avdelningsledningen är införstådd med processens mål och stödjer arbetet Vi har alla deltagares uppriktiga vilja att kliva in i processen med oss.


Tre delar Processen består av följande tre, huvudsakliga delar: 1. Etablering: Att lägga en bra grund för arbetet. Alla i teamet behöver ha en samsyn att insatsen är relevant och önskvärd, samt kunna ge oss mandat att guida er. Skapa samsyn kring vad vi vill åstadkomma, tydliggöra gruppens nuläge och önskat läge inom samarbetsklimat, självstyrning och agilt. Sätta spelregler för processen. 2. Genomförande: Vad som sker beror på teamets utgångsläge/nuläge, möjliga nästa steg, vad gruppen ser som störst behov och våra tränares erfarenhet att se vad teamet behöver. Det rör sig oftast om förhållningssätt och praktisk träning i de nyckelförmågor som ett självstyrande, agilt team behöver. Det kan även innebära coachning av enskilda individer eller strukturella förändringar tillsammans med ledningen. 3. Avslutning: En tydlig avslutning och ett avstamp mot framtiden. Återblick med sammanfattning och reflektion av det som vi åstadkommit. Få upp tankar om vägen framåt och inspiration för att fortsätta söka.

Mätbarhet För att kunna förstå var vi börjar, var vi är och när vi är klara behöver vi mäta. Mätningarna sker regelbundet tillsammans gruppen inom arbetsklimat och agilitet. För att kunna påvisa en verklig förflyttning mäter vi nuläget och olika förmågor hos teamet vid utgångsläget. Tillsammans fastställer vi sedan minimi-värden av som ska ha ökat vid avslutat uppdrag.

Prissättning Kostnaden varierar efter er ambitionsnivå och antal deltagare. Kontakta Tuff ledarskapsträning för en offert. Ni betalar 50 % vid tjänstens start. Resterande 50 % utfaller när mätningen visar att gruppen menar att vi har uppnått önskat läge. Om kund eller Tuff/Adaptiv skulle välja att avsluta uppdraget i förtid utfaller inga fler kostnader. Väljer kund att avsluta uppdraget redan efter etableringen faktureras enbart en fast kostnad om 20 tkr exkl moms.


Varför Tuff och Adaptiv? Tuff ledarskapsträning och Adaptiv använder sin respektive expertis genom att tillsammans utföra denna tjänst. Vi vet att både självstyrande team och agila arbetssätt kräver både förändringar i våra förhållningssätt och att vi utvecklar nya nyckelförmågor. • Det styrkande förhållningssättet, som Tuff är experter på, behöver finnas hos agila team för att de på allvar ska kunna ta ägarskap och leda sig själva. • Det agila förhållningssättet behöver finnas hos alla team i en övervägande föränderlig, komplex, osäker miljö för att de på bästa sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag, inklusive leverera värde snabbt och snyggt, göra kunder nöjda genom rätt leverans samt följa med i omvärldens snabba utveckling.

Joakim Manding Holm, Adaptiv Therese Wallin, Tuff ledarskapsträning


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.