TROMP Percussion Eindhoven 2010 competition & festival guide

Page 1

Ontdek de wereldtop van morgen tijdens het TROMP concours Beleef de wereldtop van nĂş tijdens het TROMP festival

Discover upcoming talents at the TROMP competition Experience today’s leading artists at the TROMP festival

13/21 november 2010 www.tromppercussion.com 1


TROMP Percussion Eindhoven wordt georganiseerd door Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven in opdracht van Stichting Tromp Muziek BiĂŤnnale. www.tromppercussion.nl Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven is commissioned by Stichting Tromp Muziek BiĂŤnnale to organise TROMP Percussion Eindhoven. www.tromppercussion.nl Wijzigingen in programma voorbehouden / programme is subject to change

TROMP Percussion Eindhoven wordt mogelijk gemaakt door / is powered by: Adams Musical Instruments, ASML, BlackRock, Eduard van Beinum Stichting, Fonds Podium Kunsten, het Fontein Tuynhout Fonds, Gemeente Eindhoven, Hewitt, JANIVO Stichting, Kattendijke / Drucker Stichting, De Lage Landen, Madurodam Steunfonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Muziekcentrum Nederland, Philips, Netherland-America Foundation, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Het Prinsenhaven Fonds, Provincie Noord-Brabant, Pustjens Percussion Products, RSM Wehrens, Mennen & de Vries, Rudolf Escher Componisten Fonds, Simac, SNS REAAL Fonds, Stichting Citydynamiek, Stichting Dioraphte, Stichting John Kasander Fonds, Stichting Het Kersjes Fonds, , Van Lanschot Bankiers, Van den Berch van Heemstede Stichting, VSB Fonds & het 9 November Fonds.

2


Beste deelnemers en bezoekers Welkom op TROMP Percussion Eindhoven 2010 Ook dit jaar vindt dit concours en festival weer plaats in Eindhoven. En dat

Dear participants and visitors,

is heel goed. Zeker omdat TROMP met de stad en regio Eindhoven steeds verder groeit. Nog nooit ontving de organisatie zo veel inschrijvingen als

Welcome to TROMP Percussion Eindhoven 2010. We are very pleased that Eindhoven

dit jaar. Maar liefst 95 uit 35 landen. En dan ook nog eens verdeeld over vijf

is once again the stage for this competition and festival, especially because

continenten. Het TROMP concours & festival is een mooi voorbeeld van de levende cultuurstad

TROMP continues to grow together with the city and the Eindhoven region. The competition has never before had so many applications; an impressive 95 from 35 different countries spread over five continents.

Eindhoven. Het is het enige internationale concours voor soloslagwerk en zodoende

The TROMP competition & festival is a great example of Eindhoven as a lively city of culture.

de ontmoetingsplaats voor de internationale slagwerktop. Een hoog niveau is hier

It is the only international competition for solo percussion and as such is a meeting place for

aanwezig in Eindhoven. De jury, bestaande uit onder meer de Amerikaan Terry Bozzio,

the international top in the world of percussion. Eindhoven once again welcomes several

Momoko Kamiya uit Japan en de Oekraïner Andrei Pushkarev, zal een zware opgave

world-class musicians. The jury, including American Terry Bozzio, Momoko Kamiya fom Japan

hebben om al die kwaliteit te beoordelen. Ook is het TROMP festival het grootste

and Andrei Pushkarev from the Ukraine, have no easy task in assessing such a high standard

slagwerkfestival van Nederland. Unieke concerten met grote namen, zoals Stewart Copeland (de drummer van de Police), Luis Conte, Gary Burton en Ojos de Brujo.

of participants. The TROMP festival is also the Netherlands’ largest percussion festival, including unique concerts by famous musicians such as Stewart Copeland (the drummer from the Police), Luis Conte, Gary Burton and Ojos de Brujo.

Eindhoven, de stad van technologie, kennis, design én cultuur. Een schitterend

Eindhoven is a city of technology, knowledge, design and culture. The beautifully renovated

vernieuwd Muziekgebouw is het toneel van dit festival. Dat past in de stad met de

Muziekgebouw is the home of this festival. This fits perfectly with the city’s ambition to be a

ambitie om tot de toptechnologische wereldtop te horen. Het past bij de stad die door

world-class technological location. It fits perfectly in the city that has been heralded by the

de Financial Times is uitgeroepen tot stad van de toekomst. Bij zo’n stad in zo’n

Financial Times as a city of the future. Such a city, located in the ambitious Brainport-region,

ambitieuze Brainport-regio horen uitgaansmogelijkheden, cultuur en karakter.

should be home to excellent entertainment facilities, culture and character. Highly educated

Hoogwaardige kenniswerkers moeten zich thuis voelen in een stad die zich meet met de Europese en mondiale top. Maar ook aan de scholieren wordt gedacht. Vele educatieprojecten op tientallen scholen in de regio vormen een vast onderdeel van dit concours en festival.

workers in the region should feel perfectly at home in a city that can count itself together with the top-class of Europe. But there is also a focus on students. A multitude of educational projects in tens of schools form a fixed component of this competition and festival. I am proud that the organisers have once again succeeded in compiling a top-class programme. I wish you all an enjoyable time during the TROMP 2010 competition and festival.

Ik ben dan ook trots dat de organisatie ook dit jaar weer in staat is om een programma

It promises once again to be an unforgettable edition.

van grote klasse te realiseren. Ik wens u allen veel luistergenot en plezier toe tijdens het programma TROMP 2010. Het belooft wederom een onvergetelijke editie te worden.

3

Rob van Gijzel

Rob van Gijzel

Burgemeester van Eindhoven

Mayor of Eindhoven


4


TROMP Internationaal concours & festival met slagkracht TROMP viert feest. Alweer veertig jaar geleden werd op basis van een

TROMP International, a striking competition & festival

aanzienlijke schenking van dr. ir. Theo Tromp in samenwerking met de Gemeente Eindhoven begonnen met een muziekconcours voor jonge getalenteerde musici.

TROMP is celebrating. It was forty years ago that a substantial donation

In de loop der jaren hebben vele instrumenten én aansprekende laureaten in de

from dr. ir. Theo Tromp formed the basis for a collaboration with Eindhoven

schijnwerpers gestaan. Twintig edities verder heeft TROMP zich ontwikkeld tot één van de toonaangevende muziek-

City Council to begin a music competition for young, talented musicians. Many instruments and famous laureates have been in the competition’s spotlight over the years.

wedstrijden in de wereld. Om deze positie te behouden en verder uit te bouwen heeft TROMP

Twenty editions later, TROMP has now developed into one of the most prominent

vorig jaar besloten met ingang van deze editie te focussen op solopercussie. Bij een dergelijke

music competitions in the world. In order to hold this position and to develop further,

keus hoort ook een nieuwe naam TROMP Percussion Eindhoven. De ingrediënten blijven

TROMP made the decision last year to focus on solo percussion, starting with this

echter ongewijzigd. TROMP presenteert ook dit jaar een concours van wereldformaat en een

edition. Such a choice also deserves a new name, TROMP Percussion Eindhoven,

internationaal festival aangevuld met aansprekende educatieve projecten. Dat deze formule

but the ingredients remain unchanged. This year TROMP once again presents a world-

aanspreekt blijkt wel uit het recordaantal van 95 inschrijvingen afkomstig uit 35 landen verspreidt over 5 continenten.

class competition and an international festival complete with exciting educational projects. The record number of 95 applications from 35 different countries over 5 continents is proof that this is a winning formula.

Namens TROMP Percussion Eindhoven een warm welkom aan onze deelnemende percussionisten

On behalf of TROMP Percussion Eindhoven I wish a warm welcome to our partici-

die werkelijk uit alle delen van de wereld naar Eindhoven zijn gekomen om uit te maken wie zich de

pating percussionists that have literally travelled to Eindhoven from far and wide to

muzikale opvolger mag noemen van Yi-Ping Yang, die in 2006 de finale won.

determine who will be the successor of Yi-Ping Yang, who won the final in 2006.

Met dank aan onder meer de Gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, talloze

Thanks to Eindhoven City Council, the Province of Noord-Brabant, countless subsidi-

subsidiënten, culturele organisaties en, last but not least, onze bedrijfssponsoren, zijn we erin geslaagd de organisatie van dit concours en festival internationaal verder te profileren. TROMP 2010 is daarvan het bewijs, maar ook buiten de concoursperiode opereert TROMP steeds

zers, cultural organisations and, last but not least, our corporate sponsors, we have succeeded in increasing the international profile of the organization of this competition and festival. TROMP 2010 is proof of this, but even outside the competition itself, TROMP continues to increase its scope worldwide. As such, concerts for Laureates

meer wereldwijd. Zo werden de afgelopen jaren concerten voor Laureaten georganiseerd in

have been organized in China and Algeria during the past years and international

China en Algerije en internationale masterclasses voor aanstormend talent.

master-classes have been held for up-and-coming talent.

Het team van het Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven heeft een ijzersterk festivalprogramma

The team at Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven has compiled an excellent festival

in elkaar gezet met meer unieke eigen producties dan ooit tevoren, rondom aansprekende

programme with more unique productions then ever before, including famous names

namen als Stewart Copeland, Terry Bozzio en Gary Burton. Ook is er wederom een jury van

such as Stewart Copeland, Terry Bozzio and Gary Burton. There are once again a jury

internationaal top-niveau aangetrokken op het gebied van slagwerk, zijn er aantrekkelijke prijzen en is er, niet te vergeten, het altijd buitengewoon enthousiaste en deskundige publiek. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om ook deze twintigste TROMP editie tot een groot succes te

of international top-class experts in the field of percussion, super prizes and of course the ever-enthusiastic and adept audience. In short, all the ingredients needed to make this twentieth edition of TROMP a great success. I wish all participants and spectators a wonderful musical experience.

maken. Ik wens deelnemers en toeschouwers daarbij veel muzikaal plezier toe.

5

Arie Westerlaken

Arie Westerlaken

Voorzitter Tromp Percussion Eindhoven

Chairman Tromp Percussion Eindhoven


PRATEN

DOEN

We nodigen u uit om kennis te komen maken. En te halen. Een kennismakingsgesprek met Van Lanschot gaat verder dan handje schudden, kopje koffie en een lijstje met standaard vragen. Het is een intensief proces van vragen stellen en beantwoorden. Door u en de private banker. Zo wordt de basis gelegd voor een nauwe en gedegen samenwerking. Dat levert vertrouwen en rust op en dat is geen overbodige luxe. Kom ook kennis maken én halen. Maak een afspraak met

TUSSEN PRATEN EN DOEN DAAR LIGGEN DE KANSEN.

Marnix Rosendaal, directeur kantoor Eindhoven, telefoon 06 51 83 77 99 en ervaar hoe private Private Banking kan zijn.

Het belang van onze cliënten staat bij ons altijd voorop. En je kunt niet het ene zeggen en het andere doen. Dus is klantgerichtheid een integraal onderdeel van onze cultuur. Meer dan 1500 beleggingsspecialisten werken bij ons samen om oplossingen te vinden. Zij delen kennis en informatie met als enige doel uitstekende rendementen te behalen voor ons gehele productspectrum, van beleggingsfondsen en ETFs tot en met separate rekeningen en mandaten. En zij bieden onze cliënten toegevoegde waarde in de vorm van hoogwaardig risicobeheer en adviesdiensten. Vind de kansen. Samen met BlackRock.

VERMOGENSBEHEER

|

BELEGGINGSFONDSEN

|

ETFs

|

Private Banking Pur Sang.

RISICO BEHEER

Deze advertentie is geen aanbod of uitnodiging aan wie dan ook om te beleggen in enig product, noch een aanbod of uitnodiging met betrekking tot diensten in verband met BlackRock of iShares. iShares® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alle andere handelsmerken, dienstmerken of geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Alle financiële beleggingen gaan gepaard met enig risico. De waarde van een belegging en de ontvangen inkomsten daaruit kunnen variëren en er is geen garantie dat het belegde bedrag behouden blijft. Dit is een reclame-uiting van BlackRock Investment Management (UK) Limited (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Authority en in Nederland bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten op grond van een Europees paspoort). Statutaire zetel: 33 King William Street, Londen EC4R 9AS. In Engeland geregistreerd onder nummer 2020394. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.

www.vanlanschot.nl

6 09651BR IB Brand Ad DU Tromp.indd 1

08/10/2010 10:43


Inhoudsopgave Contents

6

TROMP Concours: de 20e editie!

9

Programma Concours

10

De internationale jury

TROMP Competition: the 20th edition!

Competition Programme

van het TROMP concours of the TROMP competition

14

Aanmeldingen 2010

15

Deelnemers 2010

30

Prijzen

33 35

7

Percussie & Orgel Percussion & Organ A Musical World according to‌

The international jury

31 32

37

Applicants 2010

Participants 2010

Prizes TROMP Tour Programma Festival Festival Programme TROMP in het Guinness Book of Records

Michael Torke

38 39 40 42 43

New Gary Burton Quartet Jury in concert Finale TROMP 2010 Aan de Slag! To the beat! A Bigger Bang Gratis programma’s Visit for free

45

Compositiewedstrijd

47

Educatie

48

Vrienden van Tromp Percussion Eindhoven

Composition Competition

Education

Friends of Tromp Percussion Eindhoven Colofon

Opening Night: An Evening with Stewart Copeland

Colophon


TROMP Concours: de 20e editie! Wat ooit begon als concours voor de Benelux is in veertig jaar tijd uitgegroeid tot een competitie met een grote internationale uitstraling. door Paul Janssen

,,Het betekende enorm veel voor mij in die tijd’’, zegt Emmy Verhey, de winnares van het eerste concours. ,,Ik zat een beetje in een dip wat aanbiedingen betreft en ik had net een kind gekregen. Door de de begeleiding van de mensen achter het concours en de nodige persaandacht gingen er weer vele deuren open!’’ ,,Mijn vader voelde zich altijd erg verbonden met het concours en de musici’’, zegt Annelie Gelijns-Tromp. ,,Ik wilde daarom perse in het bestuur. Hoe moet het als jij er

‘Ik beveel het concours zeker aan bij mijn studenten’ -

niet meer bent?, zei ik dan tegen hem.’’

Ramon Lormans, laureaat 2006

,,Het probleem met de strijkkwartetten was dat het concours erg gevoelig werd voor

Toen Tromp in 1984 overleed moest het tweejaarlijkse concours op zoek naar wegen om zich te onderscheiden binnen het groeiende aantal concoursen. ,,We besloten tot een internationale koers en om meer aandacht te besteden aan instrumenten die elders minder aan bod kwamen’’, zegt Gelijns-Tromp. Vanaf 2004 concentreerde het Tromp Concours zich afwisselend op strijkkwartet en percussie. ,,Een mooi initiatief’’, volgens het Engelse Heath Quartet dat het laatste strijkkwartetconcours in 2008 won. afmeldingen door de vele strijkkwartetconcoursen die elkaar in de weg zaten’’, zegt Gelijns-Tromp. Vandaar dat het strijkkwartet nu van de agenda verdwenen is. Het

,,Meneer en mevrouw Tromp…’’ Violiste Emmy Verhey spreekt het uit met een enorme

concours beleeft nu zijn eerste slagwerkeditie als TROMP Percussion Eindhoven.

warmte in haar stem. ,,Hele bijzondere mensen. Het is geen kleinigheid om uit het

,,Enorm belangrijk’’, vindt slagwerker Ramon Lormans deze keuze. ,,Er zijn

niets zo’n concours neer te zetten.’’

internationaal niet zo veel percussieconcoursen en –festivals. Mijn herinneringen aan

Dat eerste Tromp Concours kwam er in 1971. ,,Mijn vader was van mening dat jonge

2006 zijn erg goed. Ik won de derde prijs en kreeg vele mogelijkheden aangereikt.

mensen veel te weinig kansen kregen’’, zegt Annelie Gelijns-Tromp, inmiddels erelid

Ik beveel dit concours zeker bij mijn studenten aan.’’

van het bestuur, over haar vader dr. Ir. Theo Tromp. ,,Hij had zijn hele leven voor Philips

,,We zijn weer helemaal terug bij de oorspronkelijke idealen’’, zegt Gelijns-Tromp over

gewerkt en hij droeg Eindhoven een warm hart toe. Toen mijn broer op 18-jarige

deze transformatie. ,,We besteden aandacht aan een instrumentgroep die elders

leeftijd aan een hersentumor overleed besloot hij dat om te buigen in iets positiefs.

nauwelijks aan bod komt en daarmee kunnen we echt iets betekenen voor jonge

Hij riep een fonds in het leven om een concours te beginnen voor jonge musici die zo

slagwerkers.’’

podiumervaring op konden doen.’’ 8


TROMP Competition: the 20th edition! What once began as a competition for the Benelux has grown over forty years to become a competition of great international standing. by Paul Janssen

“Mr. and Mrs. Tromp…” Violinist Emmy Verhey speaks the words with enormous warmth in her voice. “Very special people. It is no trifle to create such a competition

‘We can really make a difference for young percussionists.’ Annelie Gelijns-Tromp, board member

from scratch.” The first Tromp Competition took place in 1971. “My father was of the opinion that young people were not given enough chances”, says Annelie Gelijns-Tromp, now honorary member of the board, about her father dr. Ir. Theo Tromp. “He had worked his entire life for Philips and was very fond of Eindhoven. When my brother died of a brain tumour at the age of 18, he decided to pour his efforts into something positive. He created a fund with the aim of starting a competition for young musicians so that they could gain experience in performing on stage.” “It meant a great deal to me at the time”, says Emmy Verhey, the winner of the very first competition. “I was at a rather low point in my career and I had just had a baby. The guidance of the competition organizers and the following media attention opened many doors for me!” “My father always felt a strong connection with the competition and the musicians”,

9

says Annelie Gelijns-Tromp. “That is why I wanted to join the board. How can we

by cancellations due to many other string quartet competitions happening at the same

continue when you are no longer here?, I said to him.”

time”, says Gelijns-Tromp. This is why the string quartet has now disappeared from the

When Tromp passed away in 1984, the biennial competition began searching for ways

programme. The competition now sees the first percussion edition as TROMP Percussion

to distinguish itself within the growing number of musical competitions. “We chose

Eindhoven. Percussionist Ramon Lormans considers this choice “extremely important”.

to make it an international competition and to focus on instruments that were less

“There are not so many international percussion competitions and festivals. My

well represented elsewhere”, says Gelijns-Tromp. From 2004 the focus of the Tromp

memories of 2006 are good ones. I won the third prize and it made many new things

Competition alternated between the string quartet and percussion. “A great initiative”,

possible for me. I recommend this competition without hesitation to my students.”

according to the English Heath Quartet. They were the winners of the last string

“We have returned to the original ideals”, says Gelijns-Tromp about this transformation.

quartet competition in 2008.

“We are focussing on an instrument group that receives relatively little attention

“The problem with the string quartet was that the competition was heavily influenced

elsewhere and can thereby really make a difference for young percussionists.”


Yi-ping Yang (Taiwan), winnares TROMP 2006

Stichting Dioraphte steunt kwalitatieve projecten op het gebied van kunst en cultuur met een landelijk of internationaal bereik. Ook TROMP Percussion Eindhoven mag rekenen op onze steun om veelbelovend slagwerktalent te presenteren aan een deskundige jury en een breed publiek. Niet straks, maar nu. Omdat cultuur rijkdom is die je met elkaar deelt.

Steun ook TROMP Percussion Eindhoven. Als bezoeker, als vriend, als mecenas.

10


programma concours

Competition Programme

Eerste ronde / First round za/sat 13 nov & zo/sun 14 nov

Halve finale / Semi final

10:00 - 16:00 / 10:00 - 20:00 - Rabobankzaal

wo/wed 17 nov 10:00 - 17:30 - Rabobankzaal

Een werk naar keuze uit: / A choice from: Xenakis - Rebonds A

“All facing Upwards” - Piet-Jan van Rossum (TROMP 2010 commission)

Xenakis - Rebonds B

­Een werk voor mallets naar eigen keuze / One piece for mallets of own choice

Kevin Volans - Asanga

­Enkele werken voor set-up naar eigen keuze / Several pieces for set-up of own

Een werk voor vibrafoon naar eigen keuze / A piece for vibraphone of own choice

choice

Tweede ronde / Second round

Finale / Final

ma/mon 15 nov

za/sat 20 nov

09:30 - 17:30 - Rabobankzaal

19:00 - Eindhoven Airport Zaal

Een van de volgende werken voor marimba door een Nederlandse componist:

Michael Torke - ‘Mojave’

One of the following works for marimba by a Dutch composer:

(voor solo slagwerk en orkest / for solo percussion and orchestra) (TROMP 2010 commission)

Louis Andriessen - Woodpecker (TROMP commission 2000) ­

Een werk naar eigen keuze / A piece of own choice

Jan Bus - Solitude ­Bart de Kemp - Mama Rimba

Meer informatie over de Finale is beschikbaar op

­­Yannis Kyriakides - Bee Cult

pagina 41 / More information about the Final is

Ton de Leeuw - Midare

listed on page 41

­Jacob ter Veldhuis - Barracuda (solo version TROMP commission 2006) ­Sinta Wullur - Dukha

11


Slagwerk is alles en overal!

Percussion is everything and everywhere!

De xylofoon komt uit Afrika, bekkens waren er al bij de

The xylophone comes from Africa, cymbals were used by the an-

Lucas Vis

oude Grieken en Romeinen, de logdrum is gewoon een

cient Greeks and Romans, the log drum is just a hollow stem, the

juryvoorzitter jury chairman

holle stam, de guiro is een uitgeholde kalebas (Latijns-

guiro is a hollowed-out gourd (Latin-American), the most colourful

Amerika), de kleurrijkste gongs komen uit Azië. Kortom: een wereldwijd instrumentarium voor een onuitputtelijke klankweelde.

gongs come from Asia. In short: a worldwide set of instruments for an inexhaustible profusion of sound. Percussionists are versatile. Not only are they masters of the

Nederland the Netherlands Lucas Vis dirigeert met grote regelmaat de orkesten van

drum stick, but they can also use a bow to play the vibraphone,

de Duitse radiostations in Keulen, Frankfurt, Stuttgart,

Slagwerkers zijn veelzijdig. Vanzelfsprekend kunnen ze

rub the edge of a glass or blow into all kinds of whistles to create

München en Berlijn. Daarnaast is hij een veelgevraagd

goed slaan, maar ook de strijkstok hanteren op onder

their music.

dirigent van ensembles voor nieuwe muziek, zoals het

andere de vibrafoon, wrijven op de rand van een glas of

The number of different instruments and the virtuosity of the

Nieuw Ensemble en ensemble recherche (Freiburg).

blazen op alle mogelijke fluitjes wordt niet geschuwd.

musicians have seen vast progression throughout the last

Met het Arditti Quartet en ensemble recherche maakte

De laatste honderd jaar hebben het instrumentarium en

hundred years. As well as the newest music, in which percussion

de virtuositeit van de bespelers een grote vlucht genomen. Naast de nieuwste muziek, waar slagwerk vrijwel altijd prominent aanwezig is, richten de slagwerkers zich

almost always plays a prominent role, percussionists are also turning back towards an older repertoire with arrangements of the highest quality. A good example is the Chaconne for marimba

hij opnamen van Funerailles van Brian Ferneyhough en voerde hij deze compositie live uit tijdens de Salzburger Festspiele 2005. Aan het Conservatorium van Amster-

by Bach!

dam, waarvan hij van 1998 tot 2005 artistiek directeur

steeds meer op ouder repertoire in arrangementen van

Seeing young percussionists at work is a feast for both eye

was, doceert hij orkestdirectie.

hoog niveau. Een goed voorbeeld is de Chaconne van

and ear. In combination with a competitive element it even

Bach voor marimba!

becomes exciting! The jury is looking forward to this special

Jonge slagwerkers aan de slag te zien is een feest voor

edition of TROMP Percussion Eindhoven and encourages you to

Lucas Vis regularly conducts the orchestras of the German radio

oog en oor. In combinatie met een competitie-element

prepare your ears for every possible sound in an exciting musical

stations in Cologne, Frankfurt, Stuttgart, Munich and Berlin. He

adventure!

is also often invited to stand before ensembles for new music,

wordt het zelfs spannend! De jury verheugt zich op deze

such as the Nieuw Ensemble and ensemble recherche (Freiburg).

bijzondere TROMP Percussion Eindhoven editie en spitst

He completed recordings of Funerailles by Brian Ferneyhough

met u de oren om open te staan voor alle mogelijke

with the Arditti Quartet en ensemble recherché and performed

klanken in een spannend muzikaal verhaal!

this rendition live at the Salzburger Festspiele 2005. He currently teaches orchestral conducting at the Conservatorium of Amsterdam, where he held the position of artistic manager from

Lucas Vis

Lucas Vis

Juryvoorzitter

Jury chairman

1998 to 2005.

12


De internationale jury van het TROMP concours The international jury of the TROMP competition

Terry Bozzio

Colin Currie

Momoko Kamiya

Verenigde Staten United States of America

Verenigd Koninkrijk United Kingdom

Japan Japan

Terry Bozzio begon zijn professionele carrière na zijn

Als percussie solist treedt Colin Currie ieder seizoen

De Japanse marimbiste Momoko Kamiya verwierf

afstuderen aan het College of Marin in Kentfield, Cali-

op met grote orkesten in Europa, de Verenigde Staten

internationale bekendheid toen ze de eerste prijs

fornië in 1971. De klassiek geschoolde slagwerker was

en nog verder weg. Zijn repertoire bevat inmiddels een

ontving tijdens het internationale marimbaconcours

aanvankelijk actief in de locale jazzscène, maar daaraan

indrukwekkende lijst van composities die voor hem zijn

in Luxemburg in 1995. In 2001 werd ze door de Toyota

kwam een eind toen hij in 1974 werd gevraagd om met

geschreven. Daaronder een aantal van de belangrijkste

Foundation gekozen tot één van ‘The Top Young Artists

Frank Zappa te spelen. Deze samenwerking resulteerde

werken die de laatste jaren aan het slagwerkrepertoire

Today’. In 2005 kreeg ze in Japan voor haar aanzienlijke

in tien studio-albums, de concertfilm Baby Snakes en

zijn toegevoegd. Hij staat in hoog aanzien bij col-

muziekactiviteiten ontving de Azalea Cultural Prize

drie wereldtournees. De compositie The Black Page is

lega’s en heeft met tal van artiesten van naam nauw

van Kawasaki City. In 2008 maakte ze haar debuut in

wellicht het bekendste voorbeeld van de baanbrekende

samengewerkt, zoals met Katia and Marielle Labeque,

New York in de Zankel zaal van Carnegie Hall. Ze heeft

speltechniek van deze slagwerker, die van grote invloed

het Los Angeles Guitar Quartet, Pierre-Laurent Aimard

verschillende concerten gegeven met grote orkesten

is geweest (en nog steeds is) op nieuwe generaties

en Joshua Bell.

waaronder het Radio Symphonie Orkest van Luxemburg,

muzikanten en drummers.

het Peking Filharmonisch, Het Litouws Kamerorkest en het Boekarest Radio Orkest.

Terry Bozzio began his professional career after graduating

Colin Currie enjoys a diverse career as a percussion soloist

Japanese marimbist Momoko Kamiya received international

from the College of Marin in Kentfield, California in 1971. The

and performs every season with great orchestras across

recognition when she was awarded first prize at the

classically schooled percussionist was originally active in the

Europe, North America and further afield. His repertoire now

Luxembourg International Marimba competition in 1995. She

local jazz scene, but this all changed in 1974 when he was

includes an impressive list of works written for him, including

was selected as one of ‘The Top Young Artists Today’. In 2005

asked to play with Frank Zappa. This collaboration resulted

some of the most significant pieces to be added to the per-

she was presented with the Azalea Cultural Prize of Kawasaki

in ten studio albums, the concert film Baby Snakes and three

cussion repertoire in recent years. Highly regarded among

City, Japan for her distinguished musical activities. In 2008, she

world tours. His composition The Black Page is perhaps the

colleagues, he has enjoyed various close collaborations with

made her New York debut in the Zankel auditorium of Carnegie

most famous example of the groundbreaking technique of

artists such as Katia and Marielle Labeque, The Los Angeles

Hall. She has given numerous concert performances with major

this percussionist, who has had (and still has) a great influ-

Guitar Quartet, Pierre-Laurent Aimard and Joshua Bell.

orchestras including the Radio Symphony Orchestra

ence on new generations of musicians and drummers.

Luxembourg, Beijing Philharmonic, Lithuanian Chamber Orchestra, and Bucharest Radio Orchestra.

13


Arnold Marinissen

Andrei Pushkarev

Emmanuel Séjourné

Nederland the Netherlands

Oekraïne Ukraine

Frankrijk France

Samen met Anthony Fiumara leidt Arnold Marinissen het

Percussionist en arrangeur Andrei Pushkarev ging op zijn

Na zijn klassieke muziek studie aan het conservatorium

Brabantse ensemble Lunapark, waarvan hij ook dirigent

veertiende slagwerk studeren bij Alexander Bilnov. Als

van Strasbourg, werd Emmanuel Séjourné door Jean

is. Ongedirigeerde kamermuziek voert Arnold Marinissen

solovibrafonist won hij de 1e prijs op de New Names of

Batigne, directeur en oprichter van Les Percussions de

uit met het Ives Ensemble. Hij was artistiek leider van

Ukraine Competition in 1995. Als lid van het Kremerata

Strasbourg, geïntroduceerd in de wereld van slagwerk,

de Slagwerkgroep Den Haag en was samen met Terry

Baltica ensemble sinds 1999, maakte hij verschillende

in het bijzonder de hedendaagse en geïmproviseerde

Bozzio artist in residence bij het Traces of Rhythm festival.

tournees over de hele wereld en maakte hij plaatopna-

muziek. Sinds 1981 is hij werkzaam als componist en

Regelmatig wordt hij gevraagd als gastprogrammeur;

mes voor Deutsche Grammophon en Nonesuch. Zijn CD

artiest. Samen met saxofonist Philippe Geiss richtte hij

zo programmeert hij voor het Muziekgebouw aan ‘t IJ in

getiteld ‘After Mozart’ ontving een Grammy in 2001 en de

het NOCO MUSIC ensemble op. Hun album ‘Saxophone

Amsterdam het World Minimal Music Festival. Marinissen

Duitse Echo prijs in 2002. Hij heeft talrijke arrangementen

et Percussions’, won de Europese audiovisuele Grand

componeerde onder andere voor het VocaalLAB, Calefax

op zijn naam voor vibrafoon en viool solo met, of zonder

Prix van de Académie du Disque Français. Tot op heden

Rietkwintet en het Asko Kamerkoor.

een kamermuziekensemble. Deze voert hij over de hele

heeft hij de première verzorgd van meer dan 100

Over Marinissen in de pers: ‘The infectious delight

wereld uit met Gidon Kremer. In 2004 won hij de Pro

composities van Donati, Dillon, Manoury, Aperghis,

Marinissen brings to performances of contemporary

Europe Award als solovibrafonist. Hij trad op met grote

Fedele, Mâche, Pesson, Toeplitz, Stabler, Kerger, van

music’, ‘‘percussionist extraordinaire Arnold Marinissen’.

artiesten zoals Yo-Yo Ma en Yuri Bashmet.

concerten, tot kamer- en solomuziek.

Together with Anthony Fiumara, Arnold Marinissen runs the

Percussionist and arranger Andrei Pushkarev began studying

After completing studies in classical music at the Conser-

Brabant ensemble Lunapark, of which he is also conductor. He

percussion from Alexander Bilnov at the age of fourteen. As

vatory of Strasbourg, Emmanuel Séjourné was introduced

performs undirected chamber music with the Ives Ensemble.

a solo vibraphonist he won the 1st Prize at The New Names

by Jean Batigne, director and founder of Les Percussions

Marinissen was artistic manager of the Slagwerkgroep Den

of Ukraine Competition in 1995. Joining the Kremerata Baltica

de Strasbourg, to the world of percussion, particularly

Haag and was, together with Terry Bozzio, artist in residence

ensemble in 1999, he has performed as a percussionist on

contemporary and improvised music. He has worked as an

of the Traces of Rhythm festival. He is regularly invited as

numerous tours throughout the world, and has made recor-

active composer and performer since 1981. Together with

guest programmer and as such he has compiled the World

dings for Deutsche Grammophon and Nonesuch. His solo

saxophonist Philippe Geiss, he founded the NOCO MUSIC

Minimal Music Festival programmes for the Muziekgebouw

CD entitled ‘After Mozart’ was awarded a Grammy in 2001

ensemble. Their album ‘Saxophone et Percussions’ won the

aan ‘t IJ in Amsterdam. Marinissen has composed pieces for

and the German Echo Prize in 2002. He has made several

European audio-visual Grand Prix from the Academie du

the VocaalLAB, Calefax Rietkwintet and the Asko Kamerkoor,

arrangements for vibraphone and violin solo, with or without

Disque Français. To date he has premiered over one hundred

among others.

a chamber ensemble, which he performs all over the world

compositions by Donati, Dillon, Manoury, Aperghis, Fedele,

About Marinissen in the media: ‘The infectious delight

with Gidon Kremer. In 2004 he won the Pro Europe Award

Mâche, Pesson, Toeplitz, Stabler and Kerger, from concertos

Marinissen brings to performances of contemporary music’,

as a solo vibraphonist and has appeared with prestigious

to chamber music and solo performances.

‘percussionist extraordinaire Arnold Marinissen’.

musicians such as Yo-Yo Ma and Yuri Bashmet.

14


Nancy Zeltsman

Jeugdjury

Persjury

Nancy Zeltsman is een toonaangevende marimbiste,

Leerlingen van het Pleincollege St. Joris in Eindhoven

Deskundige muziekrecensenten van de binnen- en

studiomuzikante, docente, schrijfster en festivaldirecteur.

kiezen tijdens de Finale hun eigen favoriet! Vijf leer-

buitenlandse pers beoordelen tijdens de finale welke

Ze leidt de percussieafdeling van het conservatorium in

lingen vormen samen de jeugdjury voor deze TROMP

slagwerker in hun ogen het meest getalenteerd is.

Boston, is universitair docent aan het Berklee College of

editie. Zij volgen de deelnemers vanaf het begin van het

Music en artistiek directeur van het Zeltsman Marimba

concours. Voor iedere kandidaat schrijven zij een jury-

Press jury

Festival. Nancy heeft ruim 125 werken voor marimba ten

rapport, gebaseerd op hun eigen beoordelingscriteria.

Expert music critics from the national and international

doop gehouden, waaronder werken van Michael Tilson

Het Pleincollege St. Joris geeft scholieren in het Kunst &

media will judge during the final which percussionist they

Thomas, Paul Simon, Gunther Schuller, Louis Andriessen,

Cultuur project de mogelijkheid zich op het gebied van

Carla Bley en Steven Mackey. Daarnaast heeft Nancy

dans, theater, beeldende kunst of muziek te ontwikke-

drie solo marimba CD’s opgenomen - Sweet Song, See

len. Dit zijn onze juryleden: Bob Bukkems (16) en Steef

Ya Thursday en Woodcuts - alsmede een duo marimba

Beckers (16) spelen beide drums, Kirsten van Alphen

CD met Jack Van Geem, Pedro en Olga Learn to Dance.

(18) piano, Lucas Thijs (18) gitaar en voorzitster Nicole

Verder heeft Nancy Zeltsman een complete lesme-

van den Berg (18) zingt.

Verenigde Staten United States of America

feel is the most talented.

Mw. Frederike Berntsen (De Telegraaf) Dhr. Pablo Cabenda (Volkskrant) Dhr. Anthony Fiumara (Trouw) Dhr. René van Peer (Eindhovens Dagblad)

thode voor marimba geschreven, ‘Four Mallet Marimba

Dhr. Jochem Valkenburg (NRC)

Playing: A Musical Approach for All Levels (Hal Leonard

Dhr. Erk Willemsen (Slagwerkkrant)

Corporation)’.

Dhr. Michael Zöller (Off beat Magazine, DE)

15

Nancy Zeltsman is a leading marimbist, studio musician,

Youth Jury

teacher, author and festival director. She is chair of the

Students from the Pleincollege St. Joris in Eindhoven will

percussion department at The Boston Conservatory, As-

choose their own winner during the TROMP Final. Five stu-

sociate Professor at the Berklee College of Music and artistic

dents will form the youth jury for this edition of TROMP. They

manager of the Zeltsman Marimba Festival.

will follow the participants throughout the competition and

Nancy has premiered more than 125 pieces for marimba,

will write a jury rapport for each candidate based on their

including works by Michael Tilson Thomas, Paul Simon, Gun-

own assessment criteria.

ther Schuller, Louis Andriessen, Carla Bley and Steven Mac-

The Pleincollege St. Joris gives students in the Art & Culture

key. She has also recorded three solo marimba CDs - Sweet

project the opportunity to develop their skills in the fields of

Song, See Ya Thursday and Woodcuts - and a duo marimba

dance, theatre, visual arts or music. Our five jury members

CD with Jack Van Geem, Pedro and Olga Learn to Dance.

are: Bob Bukkems (16) and Steef Beckers (16) both play

Nancy Zeltsman has also written a comprehensive teaching

drums, Kirsten van Alphen (18) is a pianist, Lucas Thijs (18)

method for marimba, ‘Four Mallet Marimba Playing: A Musi-

plays guitar and Chairwoman Nicole van den Berg (18) is a

cal Approach for All Levels (Hal Leonard Corporation)’.

singer.


Aanmeldingen 2010 Applicants 2010

Japan

Switzerland

Ryoko Imai

Marilyne Musy

Yukinobu Ishikawa

Serge Vuille

Chisato Kato Keiko Kida

Taiwan

Keita Maeda

Mei-Yi Lee

Mariko Nishioka Akihiro Oba

The Netherlands

Australia

Estonia

Yuka Ohta

Ronald Boumans

Adam Jeffrey

Heigo Rosin

Shuji Ono

Sjoerd Ceelen

Yuriko Sekiguchi

Lennard Nijs

Takuya Tamura

Christiaan Saris

Belarus

Finland

Anna Semenova

Walter Witlick

Robert Van den Bosch

Poland Belgium

France

Michat Jedynak

Ukraine

Vincent Caers

Lucie Antunes

Kasia Katarzyna Kadlubowska

Vitaly Dzhanda

Paul Changarnier

Milosz Pekala

Anastasiia Sabadash

Brazil

Miléna Duflo

Radoslaw Szarek

Olena Shabelska

César Masano

Alexandre Esperet

Kamil Taborek

Nikolay Tomasyshyn

Jordan Gudefin

Aleksander Wnuk

Ievegen Ulianov

Bulgaria

Aurelien Hadyniak

Velislav Godzhunov

Guillaume Le Picard

Portugal

United Kingdom

Vassilena Serafimova

Julien Pellegrini

Paulo Marques

Oliver Lowe

Georgi Varbanov

Raphael Simon

Canada

Russia

Galdric Subirana

Viktor Benev

Gerard Rundell

Sandra Joseph

Germany

Vitaly Medvedev

United States of America

Krystina Marcoux

Julian Belli

Rostislav Shareaveskiy

Brian Archinal

Daniel Morphy

Alexej Gerassimez

Clara Warnaar

Benjamin Schäfer

Benjamin Duinker

Andrey Doynikov

China

Hungary

Lin Chen

Gábor Palotás

Ni Fan Shengnan Hu

Ireland

Zhe Lin

Alex Petcu - Colan

Brian Blume

Singapore

Colin Bunnell

Yi Sun

Brett Deptula Mark Eichenberg

South Korea

Dylan Frank

Seul Ki Im

Kevin Lewis

Eun Hye Kim

Garrett Mendelow Ian Rosenbaum

Spain

Jonathan Shapiro

Italy

Alexandre Alventosa Cordero

Jennifer Torrence

Francesco D’Aniello

Lucia Carro Veiga

Michael Truesdell

Simone Rubino

Rafa Mayans Aparicio

Brandon Wood

Sabrina Suk Wai Ma

16

Catherine Ring

Benjamin Soistier

16


Lucie Antunes (France)

Brian Archinal (United States of America)

Lucie Antunes (1986) deed haar eerste ervaring met slagwerk op op 15 jarige leeftijd

Brian Archinal (1986) behaalde zijn BA aan de University of Kentucky en vervolgde zijn

aan het Conservatoire de Marseille. Vier jaar later won ze haar eerste prijzen voor

studie bij Steven Schick aan de University of California in San Diego. Tegenwoordig

slagwerk en kamermuziek. Ze studeerde bij diverse slagwerkers zoals Anders Loguin

studeert hij aan de Hochschule für Musik in Basel. In 2008 werd hij tweede in de

en Sylvio Gualda. Op 21-jarige leeftijd kreeg ze de Marcel-Bluestein Blanchet Fondation

Atlanta ‘Modern Snare Drum’ Competition en halve finalist tijdens het Concours van

toegekend. In 2008 was ze één van de vier finalisten in het ARD Concours in München.

Geneve (2009). Zijn voorliefde voor hedendaagse muziek blijkt uit de samenwerking

Sinds 2008 studeert ze aan het Conservatoire National Supérieur de Lyon en de Cité

met componisten waaronder Michael Pisaro, Roger Reynolds, Christopher Dench en

Internationale des Arts in Parijs.

David Lang. Brian heeft recentelijk zijn debuut CD getiteld Self | Space uitgebracht.

Lucie Antunes’ (1986) first encounter with percussion was at the age of fifteen at the

Brian Archinal (1986) earned his BA degree from the University of Kentucky and continued his

Conservatoire National de Marseille. Four years later, she won her first prizes for percussion

studies with Steven Schick at the University of California at San Diego. He is currently studying

and chamber music. She has studied with numerous percussionists such as Anders Loguin,

at the Hochschule für Musik in Basel. In 2008 he was runner-up of the Atlanta ‘Modern

and Sylvio Gualda. At the age of 21 she was awarded the Marcel-Bluestein Blanchet

Snare Drum’ Competition and semi-finalist during the 2009 Geneva Competition. His love for

Fondation. In 2008 she was one of the four finalists at the ARD Competition in Munich.

contemporary music is highlighted by collaborations with composers such as Michael Pisaro,

She has been studying at the Conservatoire National Supérieur de Lyon and at the Cité

Roger Reynolds, Christopher Dench and David Lang. Brian recently released his debut CD

Internationale des Arts in Paris since 2008.

entitled Self | Space.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds A

1st round

Karlheinz Stockhausen - Vibra-Elufa

2nd round Semi Finals

Jan Bus - Solitude Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Philippe Manoury - Solo de vibraphone

2nd round Semi Finals

Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...” Roger Reynolds - Autumn Island

Vinko Globokar - ?corporel

Brian Ferneyhough - Bone Alphabet

Michael Torke - Mojave J.S. Bach - Chaconne

17

Louis Andriessen - Woodpecker

Jean-Pierre Drouet - Un Chien Dehors Helmut Lachenmann - Interieur I

Final

Iannis Xenakis - Rebonds B

Nicholas Deyoe - Useless

Final

Michael Torke - Mojave Karlheinz Stockhausen - Zyklus


Julian Belli (Germany)

Brian Blume (United States of America)

Julian Belli (1982) begon zijn opleiding aan de Musikhochschule Trossingen. In 2008

Brian Blume (1985) studeerde aan de Jacob’s School of Music bij Kevin Bobo.

studeerde hij een jaar bij Gert Mortensen aan de Royal Academy van Kopenhagen.

Recentelijk won hij de 2010 National Society of Arts and Letters Instrumental

Momenteel studeert hij bij Bernhard Wulff in Freiburg. Hij won de eerste prijs bij “Jugend

Competition en de Mid-Missouri Percussion Arts Trophy marimba competition. Als

Musiziert” en won diverse studiebeurzen. Julian maakt deel uit van diverse percussie

percussionist werkt hij voor het Terre Haute (IN) Symphony Orchestra, heeft hij

ensembles en het Duits Nationaal Jeugd Orkest. Hij speelde als solist met het Stuttgart

opgetreden met Emil Richards, Mark Ford en Bob Becker en was drie jaar captain van

Chamber Orchestra en op festivals in Vietnam, Oekraïne en Zwitserland.

het Glassmen Drum and Bugle Corps. Daarnaast is hij actief als componist. Zijn werk is gepubliceerd bij Tapspace Publications, PercMaster Publications en drop6 media.

Julian Belli (1982) started his education at the Musikhochschule Trossingen. In 2008 he

Brian Blume (1985) studied at the Jacob’s School of Music with Kevin Bobo. Recently he won

studied for a year with Gert Mortensen at the Royal Academy in Copenhagen. He is currently

the 2010 National Society of Arts and Letters Instrumental Competition and the Mid-Missouri

studying with Bernhard Wulff in Freiburg. He received the first prize at Jugend Musiziert and

Percussion Arts Trophy marimba competition. As a percussionist he works with the Terre

has won numerous scholarships. Julian is member of various percussion ensembles as well

Haute (IN) Symphony Orchestra, has performed with Emil Richards, Mark Ford and Bob

as the National Youth Orchestra of Germany. He has performed as soloist with the Stuttgart

Becker and was the captain of Glassmen Drum and Bugle Corps for three years. As a

Chamber Orchestra and at festivals in Vietnam, Ukraine and Switzerland.

composer his work has been published by Tapspace Publications, PercMaster Publications, and drop6 media.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds B

1st round

Philippe Manoury - Solo de Vibraphone

2nd round Semi Finals

Ton de Leeuw - Midare Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Chappell Kingsland - The Labyrinth

2nd round Semi Finals

Jan Bus - Solitude Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Hans Werner Henze - Prison Song

Brian Blume - Psalm 104

Edisson Denissow - Schwarze Wolken

Kevin Bobo - Marriage of the Lamb

Iannis Xenakis - Psappha

Final

Iannis Xenakis - Rebonds A

Michael Torke - Mojave Per Nørgård - I Ching: III The Gentle & IV Fire over Water

Brian Blume - Strands of Time

Final

Michael Torke - Mojave Brian Blume - Three Pieces for Marimba

18


Lucia Carro Veiga (Spanje)

Vitaliy Dzhanda (Russia)

Lucia Carro Veiga (1988) startte haar studie aan het Conservatory of Music in A Coruña.

Vitaliy Dzhanda (1982) begon zijn muziekopleiding in de Oekraïne op vijftienjarige

In 2008 behaalde ze haar diploma Music Studies aan het Conservatoire National de

leeftijd. Sinds 2005 studeert hij bij Zoltán Rácz en Aurél Holló aan de Liszt Academie in

Région in Perpignan en in 2009 behaalde ze haar bachelor in C.S.M aan het

Boedapest. Vitaliy heeft onder meer opgetreden met slagwerkgroep Amadinda,

conservatorium op de Balearen. Op het moment studeert ze, dankzij een studiebeurs

Gordon Stout, Leight Howard Stevens en Emmanuel Séjourné. Daarnaast is hij

van het Spaans Nationaal Jeugd Orkest, aan de Hochschule für Musik in Basel. Als

paukenist bij het St. Stephan’s Symphony Orchestra waarmee hij tevens als solist de

uitvoerend musicus heeft ze gespeeld met onder meer met het Nederlandse Nationaal

première uitvoerde van het percussion concerto van Lázsló Dubrovay

Jeugd Orkest. Lucia Carro Veiga (1988) started her education at the Conservatory of Music in A Coruña. In

Vitaliy Dzhanda (1982) began his musical education in the Ukraine at the age of fifteen. Since

2008 she was awarded a diploma in Music Studies at the Conservatoire National de Région

2005 he has studied at the Liszt Academy of Music in Budapest with Zoltán Rácz and Aurél

in Perpignan and in 2009 she achieved a Bachelor’s degree in C.S.M at the Conservatory of

Holló. Vitaliy has performed together with the Amadinda Percussion group, Gordon Stout,

Music of the Balearic Islands. She is currently studying at the Hochschule für Musik in Basel,

Leight Howard Stevens and Emmanuel Séjourné. He is also the principal timpanist of the

thanks to a scholarship from the National Youth Orchestra of Spain. She has performed with

St. Stephan Symphony Orchestra with whom he also performed the premiere of the

the Dutch National Youth Orchestra, among others.

percussion concerto by Lázsló Dubrovay as a soloist.

1st round

Franco Donatoni - Omar I

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds A

2nd round Semi Finals

Final

Louis Andriessen - Woodpecker Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Iannis Xenakis - Rebonds A A.C. Jobim and V. de Moraes - Chega de Saudade (No

2nd round Semi Finals

more blues) Louis Andriessen - Woodpecker

George Aperghis - Le Corps a Corps

Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Iannis Xenakis - Psappha

Gordon Stout - Sedimental Structures

Peter Klatzow - Dances for the earth and fire

Alejandro Vinao - Khan Variations

Helmutt Lachenmann - Intérieur Michael Torke - Mojave

Iannis Xenakis - Psappha

Final

Michael Torke - Mojave Maki Ishii - Thirteen Drums

19


Mark Eichenberger (United States of America)

Alexandre Esperet (France)

Mark Eichenberger (1982) behaalde zijn Master aan de University of Illinois bij William

Alexandre Esperet (1987) begon zijn opleiding aan het Conservatoire d’ Avignon. Deze

Moersch en Ricardo Flores. Momenteel volgt hij daar zijn D.M.A. opleiding. Mark is actief

vervolgde hij aan het Conservatoire du Lyon bij Jean Geoffroy. In 2008 won hij de

in diverse klassieke en wereldmuziek ensembles en rockbands, waaronder het Phantom

eerste prijs op de Marimba Competition in Cannes en een jaar later was hij finalist

Regiment Drum and Bugle Corps, waarmee hij in 2001 zowel individueel als in ensemble

bij het Concours van Genève, waar hij tevens de publieksprijs won. Alexandre treedt

verband kampioen werd. Met het gamelan ensemble van de universiteit trad hij in 2008

regelmatig op in binnen- en buitenland in zowel kamermuziek- als soloverband. Ook

op tijdens het Bali Arts Festival, Indonesië. Als solo musicus heeft hij twee werken in

maakt(e) hij deel uit van diverse orkesten waaronder het Orchestre National de Lyon,

opdracht laten schrijven en tien werken in première gebracht.

Orchestre Régional de Cannes en het Orchestre Français des Jeunes.

Mark Eichenberger (1982) studied under William Moersch and Ricardo Flores for his Master’s

Alexandre Esperet (1987) started his education at the Conservatoire d’ Avignon and is

degree at the University of Illinois where he is currently studying for his D.M.A. Mark is

currently studying with Jeon Geoffroy at the Conservatoire de Lyon. In 2008 he was awarded

involved with numerous classical and world music ensembles and rock bands including the

the first prize at the Cannes Marimba Competition and a year later he was among the finalists

Phantom Regiment Drum and Bugle Corps, with whom he became an Individual and Ensem-

of the Geneva Competition, where he also won the audience award. Alexandre frequently

ble Champion in 2001. In 2008 he performed with the university gamelan ensemble at the Bali

performs in France and abroad, both as chamber musician and soloist. He has also

Arts Festival in Indonesia. As solo musician he has commissioned two pieces and performed

performed as part of various orchestras such as the Orchestre National de Lyon, Orchestre

ten pieces in premiere.

Regional de Cannes and the Orchestre Français des Jeunes.

1st round

Philippe Hurel - Loops II

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds A

2nd round Semi Finals

Jacob ter Veldhuis - Barracuda Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Philippe Hurel - Loops II

2nd round Semi Finals

Jan Bus - Solitude Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Irwin Bazelon - Suite for Marimba

Daniel Alejandro Almada - Linde

Peter Hatch - When do they is not the same

Mickael Chapon - Knossos

as why do they Eugene Novotney - A Minute of News

Final

Iannis Xenakis - Rebonds B

Michael Torke - Mojave

Mathie Benigno, A. Esperet - Ceci N’est pas une Balle

Final

Michael Torke - Mojave J.S. Bach - 1st Sonata: Fugue

Christopher Deane - A Robe of Orange Flames 20


Alexej Gerassimez (Germany)

Seul Ki Im (South Korea)

Alexej Gerassimez (1987) startte op zevenjarige leeftijd met percussie. Van 2000 tot 2004

Seul Ki Im (1984) behaalde haar bachelor diploma aan de EWHA-Women University te

studeerde hij aan de Hochschule te Keulen. Sinds 2008 studeert hij bij Peter Sadlo aan

Seoul, Zuid Korea. Sinds 2008 studeert zij aan de Hochschule für Musik in Karlsruhe.

de Hochschule für Musik te München. Alexej won de eerste prijs bij diverse concoursen

Op achttienjarige leeftijd soleerde Seul Ki reeds met het Concertino voor Marimba

waaronder de Deutscher Musikwettbewerb 2010, het Marimba Festival Nürnberg, het

en Orkest van Paul Creston met het Sung-Sil Orchestra. Daarnaast trad zij op met het

EU Jeugd en Muziekconcours en Jugend Musiziert. Alexej heeft als solist menig recital

Academy Percussion Ensemble van de Seoel Academy.

gegeven op festivals in Europa en Japan, waaronder op het Mecklenburg Vorpommern Festival, waar hij de Ensemble Award of Nordmetall in de wacht sleepte. Alexej Gerassimez (1987) began studying percussion at the age of seven. He studied at the

Seul Ki Im (1984) achieved her Bachelor’s degree at the EWHA Women University in Seoul,

Cologne University from 2000 to 2004 and has been with Peter Sadlo at the Munich University

South Korea. She has been studying at the Hochschule für Musik in Karlsruhe since 2008.

of Music since 2008. Alexej has won first prizes in numerous competitions, including the

At the age of eighteen she performed as soloist in Paul Creston’s Marimba Concertino with

German Music Competition 2010, the Marimba Festival Nürnberg, the European Union

the Sung-Sil Orchestra. She has also performed as a soloist with the Academy Percussion

Competition of Youth and Jugend Musiziert. As soloist Alexej has given numerous recitals

Ensemble of Seoul.

at festivals throughout Europe and Japan, including the Mecklenburg Vorpommern Festival, where he won the Ensemble Award of Nordmetall.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds B

1st round

Franco Donatoni - Omar I

2nd round Semi Finals

Jacob ter Veldhuis - Barracuda Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Gerard Perotin - Homokhroma

2nd round Semi Finals

Jan Bus - Solitude Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Javier Alvarez - Temazcal

Eckhard Kopetzki - Kaskada

Andrew Thomas - Merlin

Àskell Màsson - Kìm

Tobias Broström - Arena (solo version)

Final

Iannis Xenakis - Rebonds B

Michael Torke - Mojave Alexej Gerassimez - Asrenturas for snare drum

Kevin Volans - Asanga

Final

Michael Torke - Mojave Nebojša Jovan Živkovic - Generally spoken, it’s nothing but rhythm

21


Ryoko Imai (Japan)

Yukinobu Ishikawa (Japan)

Ryoko Imai (1983) startte haar specialisatie in slagwerk op zestienjarige leeftijd. Tussen 2003

Yukinobu Ishikawa (1982) studeerde aanvankelijk psychologie aan de Universiteit van

en 2007 studeerde ze aan de Graduate School of the Tokyo College of Music. Sinds 2008

Tokyo en volgde daarnaast privé slagwerk- piano- en vioollessen. Sinds 2007 studeert

studeerde ze aan het Conservatorium van Amsterdam, waar ze in mei 2010 cum laude haar

hij aan de Hochschule für Musik Detmold bij Peter Prommel. In 2009 bereikte hij de

Bachelor behaalde. In 2009 won ze de tweede prijs bij de Pendim International Percussion

halve finale van het Concours van Genève en behaalde hij de eerste prijs tijdens

Competition in Plovdiv, Bulgarije, waar ze tevens twee speciale prijzen won. Ryoko werkt

de Percussion Duo Competition in Detmold. Yukinobu treedt veelvuldig op als

graag met diverse kunstdisciplines, waaronder dans, mode en video. Recent trad ze samen

(barok)paukenist met diverse orkesten en gaf solorecitals onder meer tijdens het

op met Nebojsa Zivkovic tijdens het Festival Mad Marimbas Novi Sad, Servië.

Nancy Zeltsman Marimba Festival 2010.

Ryoko Imai (1983) started her education in percussion at the age of sixteen. Between 2003

Yukinobu Ishikawa (1982) originally studied psychology at the University of Tokyo. His musical

and 2007 she studied at the Graduate School of the Tokyo College of Music. Since 2008 she

education consisted of private percussion, piano and violin lessons. He has been studying at

has been studying at the Amsterdam Conservatory, where she completed her Bachelor cum

the Hochschule für Musik Detmold with Peter Prommel since 2007. In 2009 he reached the

laude in May 2010. In 2009, she won second prize at the Pendim International Percussion

semi-finals of the Percussion Competition of Geneva and in the same year he was awarded

Competition in Plovdiv, Bulgaria, where she was also awarded two special prizes. Ryoko likes

first prize at the Percussion Duo Competition of Detmold. Yukinobu frequently performs as

to work with various disciplines of the arts, including dance, fashion and video. She recently

(baroque) timpanist with numerous orchestras and as a soloist his performances have inclu-

performed with Nebojsa Zivkovic at the Festival Mad Marimbas Novi Sad in Serbia.

ded a recital at the Nancy Zeltsman Marimba Festival 2010.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds B

1st round

Carlos Roque Alsina - Reflet pour vibraphone

2nd round Semi Finals

Yannis Kyriakides - Bee Cult Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Iannis Xenakis - Rebonds B Philippe Hurel - Loops II

2nd round Semi Finals

Louis Andriessen - Woodpecker Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Jacob Druckman - Reflections on the Nature of Water

Richard Rodney Bennett - After Syrinx II

Iannis Xenakis - Psappha

Maki Ishii - Thirteen Drums

Andrew Thomas - Merlin

Final

Michael Torke - Mojave Maki Ishii - Thirteen drums

Final

Michael Torke - Mojave Peter Eötvös - Psalm 151

22


Sandra Joseph (Canada)

Kasia Katarzyna Kadlubowska (Poland)

Sandra Joseph (1985) behaalde haar Bachelor aan het Conservatoire de Musique de

Kasia Katarzyna Kadlubowska (1987) studeert naar verwachting dit studiejaar af aan de

Montréal en completeerde vervolgens haar Master aan de McGill University. Sandra

Academy of Music and Performing Arts Stuttgart bij Marta Klimasara. In 2005 behaalde

treedt regelmatig op in een breed scala aan muziekensembles en -genres, waaronder

zij de eerste prijs tijdens het Vibrafoon Concours in Opole. In de daaropvolgende jaren

het Orchestre Metropolitain, het Orchestre Symphonique de Montréal en het Sixtrum

won ze de tweede prijs bij de marimba concoursen van zowel Parijs als Fermo, Italië.

Percussion Ensemble. Daarnaast ligt haar interesse bij theatrale producties gericht op

Kasia Katarzyna is een veelzijdig slagwerker en speelt onder meer met het hedendaags

kinderen, waarbij kamermuziek, verhalen, creatieve beweging, zang en dans samen-

muziekensemble Baikonur, het wereldmuziek ensemble Kutin en haar eigen ensemble

vloeien.

DUALITY, waarbij ze samenwerkt met een jazz-vibrafonist aangevuld met visual arts.

Sandra Joseph (1985) achieved her Bachelor’s degree from the Conservatoire de Musique de

Kasia Katarzyna Kadlubowska (1987) will complete her studies this year at the Academy

Montréal and continued her Master’s studies at McGill University. Sandra regularly performs

of Music and Performing Arts in Stuttgart with Marta Klimasara. In 2005 she won first prize

various musical genres with a wide variety of musical ensembles, including Orchestre

at the Vibraphone Competition in Opole. During the following years she was awarded the

Métropolitain, Orchestre Symphonique de Montréal and the Sixtrum Percussion Ensemble.

second prize at the marimba competitions in both Parijs and Fermo, Italy. Kasia Katarzyna is

She has a particular interest in theatrical productions for children, whereby chamber music,

a versatile percussionist and has played with the contemporary music ensemble Baikonur,

storytelling, creative movement, song and dance can all be combined.

world music ensemble Kutin and her own ensemble DUALITY, where she collaborates with a jazz vibraphonist to combine music with visual arts.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds A

1st round

Franco Donatoni - Omar II

2nd round Semi Finals

Final

Louis Andriessen - Woodpecker Vinko Globokar - ?corporel

Iannis Xenakis - Rebonds B Christopher Deane - Mourning Dove Sonet

2nd round Semi Finals

Sinta Wullur - Dukha Peter Klatzow - Dances of Eart and Fire

Steven Mackey - See Ya Thursday

Vinko Globokar - ?corporel

Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Per Nørgård - I Ching (I Thunder Repeated: The Image of

Rolf Wallin - Stonewave

Shock & III The Gentle, the Penetrating)

Michael Torke - Mojave James Wood - Rogosanti

Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Final

Michael Torke - Mojave Kevin Volans - She who sleeps with a small blanket

23


Mei-Yi Lee (Taiwan)

Kevin Lewis (1980) behaalde zijn bachelor- en masterdiploma achtereenvolgens aan de

Mei-Yi Lee (1982) behaalde haar bachelor aan de National Taiwan University of Arts,

Millikin University en de University of Akron en studeert momenteel voor D.M.A. aan

waarna ze haar muziekstudie voortzette aan het Koninklijk Conservatorium in Den

de University of Cincinnati. In 2004 won hij de American Federation of Musicians Music

Haag. Momenteel rond ze haar Master af rondom de werken van John Cage. Zij is

Performance Trust Funds Solo Competition en was hij finalist van het PASIC pauken

regelmatig gastmusicus bij diverse ensembles zoals Slagwerkgroep Den Haag, het

concours. Hij treedt regelmatig op met het Akron Symphony Orchestra en het Akros

Taiwan Youth Orchestra, Percussion Ensemble 1002 en het National Taiwan

Percussion Collective waarvan hij medeoprichter is. Als solist vertolkte hij wereld-

Symphony Orchestra.

premières van werken van o.a. Stuart Saunders Smith. Kevin Lewis (1980) successfully completed his Bachelor and Master degrees at the Millikin

Mei-Yi Lee (1982) achieved her Bachelor’s degree at the National Taiwan University of Arts,

University and the University of Akron and is currently studying for his D.M.A. at the University

after which she continued her musical education at the Royal Conservatory in The Hague.

of Cincinnati. In 2004 he won the American Federation of Musicians Music Performance Trust

She is currently concluding her Master’s degree with a study of the works of John Cage.

Funds Solo Competition and was a finalist at the PASIC Timpani Competition. He frequently

She is a regular guest performer with several ensembles such as Slagwerkgroep Den Haag,

performs with the Akron Symphony Orchestra and the Akros Percussion Collective, which

the Taiwan Youth Orchestra, Percussion Ensemble 1002 and the National Taiwan Symphony

he co-founded in 2006. As a soloist he has performed world premieres of pieces by Stuart

Orchestra.

Saunders Smith, among others.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds A

1st round

Carlos - Roque Alsina - Reflet pour vibraphone

2nd round Semi Finals

Louis Andriessen - Woodpecker Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Franco Donatoni - Omar II

2nd round Semi Finals

Ton de Leeuw - Midare Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Kaija Saariaho - Six Japanese Gardens

Jacob Druckman - Reflections on the Nature of Water

Roger Reynolds - II Autumn Island

Stuart Saunders Smith - Brush

Hugo Morales Murguia - for Amplified triangle

Final

Kevin Volans - Asanga

Michael Torke - Mojave David Lang - Anvil Chorus

Frederic Rzewski - The Fall of the Empire (selections)

Final

Michael Torke - Mojave Stuart Saunders Smith - The Lines of Ageing

24


Zhe Lin (China)

Vitaly Medvedev (Russia)

Zhe Lin (1989) begon haar muzikale opleiding op dertienjarige leeftijd aan het

Vitaly Medvedev (1988) begon zijn opleiding op zevenjarige leeftijd aan de speciale

International Center Conservatorium van Beijing. Sinds 2007 vervolgt zij haar opleiding

muziekschool van het Rimsky Korsakov Conservatorium in St. Petersburg. Vanaf 2006

aan de Hochschule für Musik te Stuttgart. In 2008 won ze de tweede prijs op de World

studeerde hij aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en sinds dit jaar aan

Marimba Competition Stuttgart. Van 2002 tot 2006 was ze de solopaukenist bij het

het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hij schreef diverse prijzen op zijn naam o.a.

China Junior Windorchestra en het China Junior Symphonieorchestra. Tegenwoordig

tijdens het International Music Festival “Coast of Hope” in Bulgarije en behaalde een

speelt zij onder meer met het JianLi Percussionensemble, het Stuttgart Percussion-

eervolle vermelding op het concours van Brno. Vitaly heeft al veelvuldig opgetreden, niet

ensemble Talking Drums en het Inspiration Percussion Duo.

alleen in St.Petersburg, maar ook in Duitsland, Finland, Estland, Zwitserland en Oostenrijk.

Zhe Lin (1989) started her musical education at the age of thirteen at the International Centre

Vitaly Medvedev (1988) began his education at the age of seven at the special music school

Conservatory of Music in Beijing. She has been studying at the Hochschule für Musik, Stuttgart

of the Rimsky Korsakov Conservatory in St. Petersburg. From 2006 he studied at the Prins

since 2007. In 2008 she won second prize in the World Marimba Competition in Stuttgart.

Claus Conservatorium in Groningen and he has recently started a new study at the Royal

From 2002 to 2006 she performed as solo-timpanist with the China Junior Wind Orchestra

Conservatory in The Hague. He has received numerous awards including first prize at the

and the China Junior Symphony Orchestra. She is currently a member of the JianLi percussion

International Music Festival “Coast of Hope” in Bulgaria and an honourable mention at the

ensemble, the Stuttgart percussion ensemble Talking Drums and the Inspiration Percussion

Competition of Brno. Vitaly has a multitude of performances to his name, not only in St.

Duo.

Petersburg, but also in Germany, Finland, Estonia, Switzerland and Austria.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds A

1st round

Franco Donatoni - Omar II

2nd round Semi Finals

Jan Bus - Solitude Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Mark Glentworth - Blues for Gilbert

2nd round Semi Finals

Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...” Tokuhide Niimi - For Marimba I

Vinko Globokar - ?corporel

Iannis Xenakis - Rebonds B

Michael Torke - Mojave Maki Ishii - Thirteen Drums

25

Yannis Kyriakides - Bee Cult

Joseph Schwantner - Velocities Norio Fukushi - Ground

Final

Kevin Volans - Asanga

Javier Alvarez - Temazcal

Final

Michael Torke - Mojave Jacob Druckman - The reflection on the nature of water


Garret Mendelow (United States of America)

Lennard Nijs (The Netherlands)

Garrett Mendelow (1989) studeert aan de University of Michigan. Hij nam deel aan

Lennard Nijs (1990) startte in 2006 met de Vooropleiding aan het Conservatorium in Tilburg

diverse concoursen waaronder de marimba concoursen van Parijs en Salzburg. In

en vervolgde in 2007 zijn studie aan het Conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten

2009 won hij de tweede prijs op de PASIC International Multiple Percussion

in Utrecht. In 2006 won Lennard de wereldtitel in de Topdivisie van de Internationale

Competition en werd hij gekozen als winnaar van de Yamaha Young Performing Artists

Ensemble- en Solistenwedstrijd WMC in Kerkrade en in 2008 was hij prijswinnaar in de

Competition in de ‘percussion’ categorie. Garrett is momenteel lid van de University

Nationale Finale van het Prinses Christina Concours. In november 2009 maakte Lennard

of Michigan Concert Band, het University of Michigan Percussion Ensemble en de

op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade een tournee door Denemarken en in het

Vencedores Samba Band.

seizoen 2010-2011 is hij slagwerker aan de György Ligeti Academy Amsterdam.

Garrett Mendelow (1989) is a student at the University of Michigan. He has participated in

Lennard Nijs (1990) began his musical training in 2006 at the Conservatorium in Tilburg and

numerous competitions including the marimba competitions in Paris and Salzburg. In 2009

continued his studies at the Conservatorium of the School for the Arts in Utrecht in 2007. In

he won second prize at the PASIC International Multiple Percussion Competition and was

2006 Lennard won the world title in the Top division of the International Ensemble and Soloist

chosen as winner of the Yamaha Young Performing Artists Competition in the Percussion

contest WMC in Kerkrade and in 2008 he was a prize winner at the National Final of the

category. Garrett is currently a member of the University of Michigan Concert Band, the

Princess Christina Competition. In November 2009 Lennard was invited by the Dutch

University of Michigan Percussion Ensemble and the Vencedores Samba Band.

Embassy to tour through Denmark and in the 2010-2011 season he is percussionist at the György Ligeti Academy in Amsterdam.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds B

1st round

Tim Ferchen - A Farewell to Those Who Left Behind

2nd round Semi Finals

Ton de Leeuw - Midare Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Iannis Xenakis - Rebonds B Franco Donatoni - Omar I

2nd round Semi Finals

Jan Bus - Solitude Martijn Padding - Couple

Alejandro Vinao - Khan Variations

Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

James Wood - Rogosanti

Akira Miyoshi - Ripple Maki Ishii - Thirteen Drums

Final

Michael Torke - Mojave Andrew Thomas - Electronic Counterpoint

Final

Michael Torke - Mojave Iannis Xenakis - Psappha

26


Mariko Nishioka (Japan)

Akihiro Oba (Japan)

Mariko Nishioka (1980) startte haar opleiding aan het Doshisha Women’s College en

Akihiro Oba (1985) begon zijn slagwerkopleiding op dertienjarige leeftijd en speelt

studeerde vervolgens aan de Hochschule in Freiburg en de Musik-Akademie in Bazel. In

sinds zijn achttiende marimba. Hij heeft gestudeerd bij diverse professoren, waaronder

2003 won ze de speciale prijs op de KOBE International Competition en in 2007 was ze

Atsushi Sugahara, Mariko Okada, Makoto Aruga, Syoichi Kubo, Takafumi Fujimoto,

één van de finalisten tijdens het ARD Concours in München. Recenter won ze de Japan

Hidemi Murase en Tetsu Nagano. In 2005 behaalde hij de vierde prijs op de Japan Wind

Percussion Competition en ontving ze een stipendium prijs voor hedendaagse muziek in

and Percussion Competition. Twee jaar later won hij de aanmoedigingsprijs bij de Kobe

Darmstadt en de prestigieuze Heiwado Foundation prijs. Als soliste werkte Mariko met

Japan Student Music Competition. TROMP is het eerste internationale concours

Pierluigi Billone en Gorges Aperghis en met het Ensemble Recherché en het Polaris Trio.

waaraan Akihiro deelneemt.

Mariko Nishioka (1980) began her education at the Doshisha Women’s College and continued

Akihiro Oba (1985) started his training as a percussionist at the age of thirteen and continued

her studies at the Hochschule in Freiburg and the Musik-Akademie in Basel. In 2003 she won

playing the marimba from his eighteenth birthday. He has studied with numerous professors

a special prize at the KOBE International Competition and in 2007 she became one of the

including Atsushi Sugahara, Mariko Okada, Makoto Aruga, Syoichi Kubo, Takafumi Fujimoto,

finalists during the Munich ARD competition. Recently she won the Japan Percussion

Hidemi Murase and Tetsu Nagano. In 2005 he was awarded the fourth prize at the Japan

Competition and the Stipendiaten prize for contemporary music in Darmstadt and the

Wind and Percussion Competition. Two years later he received the encouragement prize

prestigious Heiwado Foundation prize. As a soloist Mariko has worked with Pierluigi Billone

at the Kobe Japan Student Music Competition. TROMP will be Akihiro’s first international

and Gorges Aperghis and with the Ensemble Recherché and the Polaris Trio.

competition.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds B

1st round

Franco Donatoni - Omar I

2nd round Semi Finals

Louis Andriessen - Woodpecker Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Franco Donatoni - Omar

2nd round Semi Finals

Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...” Peter Klatzow - Dances of Earth and Fire

Gerges Aperghis - Le Corps a Corps

Áskell Másson - Frum

Michael Torke - Mojave Norio Fukushi - Ground

27

Sinta Wullur - Dukha

Maki Ishii - Hiten-Seido III Iannis Xenakis - Psappha

Final

Iannis Xenakis - Rebonds B

Norio Fukushi - Ground

Final

Michael Torke - Mojave Maki Ishii - Thirteen Drums


Yuka Ohta (Japan)

Shuji Ono (Japan)

Yuka Ohta (1986) begon haar opleiding in 2001 aan de Music Highschool Nishinomiya.

Shuji Ono (1982) startte zijn opleiding aan de Senzoku Gakuen of Music in Kanagawa,

In 2005 vervolgde ze haar studie aan het College of Music Kunitachi, Tokyo bij Momoko

Japan, waar hij in 2006 cum-laude zijn diploma behaalde. Sinds 2008 studeert hij aan het

Kamiya. Sinds 2009 studeert ze aan de Hochschule für Musik Detmold, Duitsland, bij

Royal College of Music te Stockholm, Zweden, bij Anders Loguin. Shuji nam al deel in

onder meer Peter Prommel. In 2002 behaalde ze de derde prijs bij de Kobe Japan

verschillende concoursen, waaronder het Concours van Genève in 2009. In datzelfde

Student Music Competition en een jaar later won ze het Choukouhai concours. In 2009

jaar won hij de eerste prijs tijdens de Royal Music Academy Scholarship Competition

ontving zij de eerste prijs “Takeoka” aan het College of Music Kunitachi.

en de vierde prijs tijdens de Japan Classic Music Competition. Hij trad als solist op in Zweden and Japan, en toerde met het marimba kwartet Quartetra genaamd door Japan.

Yuka Ohta (1986) began her education in 2001 at the Music Highschool Nishinomiya. In 2005

Shuji Ono (1982) started his education at the Senzoku Gakuen of Music in Kanagawa, Japan,

she continued her studies at the College of Music Kunitachi in Tokyo with Momoko Kamiya.

where he received his degree with the highest honour. Since 2008 he has been studying with

She has been studying at the Hochschule für Musik in Detmold with Peter Prommel since

Anders Loguin at the Royal College of Music in Stockholm, Sweden. Shuji has taken part in

2009. In 2002 she was awarded the third prize at the Kobe Japan Student Music Competition

numerous competitions, including the Competition of Geneva in 2009. In the same year he

and a year later she won the Choukouhai Competition. In 2009 she won first prize “Takeoka”

also won first prize during the Royal Music Academy Scholarship Competition and the fourth

at the College of Music Kunitachi.

prize at the Japan Classic Music Competition. He has performed as solo artist in Sweden and Japan and toured with the marimba quartet Quartetra through Japan.

1st round

Philippe Manoury - Solo de Vibraphone

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds A

2nd round Semi Finals

Ton de Leeuw - Midare Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Iannis Xenakis - Rebonds A Philippe Hurel - Loops II

2nd round Semi Finals

Ton de Leeuw - Midare Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Fukushi Norio - Ground

Kaija Sauriaho - Six Japanese Gardens

Maki Iishi - Hiten-Seido III

S. Patric Simmerud - WO Morton Feldman - King of Denmark

Final

Michael Torke - Mojave Iannis Xenakis - Psappha

Final

Michael Torke - Mojave Karlheinz Stockhausen - Zyklus

28


Alex Petcu – Colan (Ireland)

Ian Rosenbaum (United States of America)

Alex Petcu (1986) startte zijn muziekstudie op vijfjarige leeftijd aan de muziekschool

Ian Rosenbaum (1987) begon zijn opleiding aan de Julliard School en vervolgde zijn studie

van Cork. Op vijftienjarige begon hij zijn studie slagwerk aan het Nantes Conservatoire

aan het Peabody Instituut in 2006 en de Yale University School of Music, in 2008 beide bij

de Région in Frankrijk. Recent won hij diverse prijzen bij het Ierse CSM concours in de

Robert van Sice. In 2009 sleepte hij een speciale prijs in de wacht bij het Salzburg Marimba

categoriën Junior Concerto, Senior Concerto en Senior recital. Alex speelde met onder

Concours. Ian speelde met het Verbier Festival Orchestra met bekende dirigenten als

andere het National Youth Orchestra of Ireland, het International Youth Wind Orchestra

Charles Dutoit en Valery Gergiev. Daarnaast treedt hij regelmatig op met het befaamde

alsook het EU Jeugd Orkest.

ensemble So Percussion en was hij als solist te gast op de Norfolk en Yellow Barn Festivals. Komend seizoen verzorgt Ian in Carnegie Hall de première van Kagel’s Dressur.

Alex Petcu (1986) began his musical studies at the Cork School of Music aged five. At the age

Ian Rosenbaum (1987) started his education at the Juilliard School and continued his studies

of fifteen he started studies in percussion at the Nantes Conservatoire de Région in France.

in 2006 at the Peabody Institute and the Yale University School of Music in 2008, both with

He was recently awarded numerous prizes at the Irish CSM competition in the categories

Robert van Sice. In 2009 he was awarded a special prize at the Salzburg Marimba Competition.

Junior Concerto, Senior Concerto and Senior recital. Alex frequently performs both as a

As a member of the Verbier Festival Orchestra Ian has performed with famous conductors

soloist and with orchestras such as the National Youth Orchestra of Ireland, the International

such as Charles Dutoit and Valery Gergiev. He also frequently performs with the acclaimed

Youth Wind Orchestra and the European Union Youth Orchestra.

ensemble So Percussion and was guest soloist at the Norfolk and Yellow Barn Festivals. This season, Ian will give the Carnegie Hall premiere of Kagel’s Dressur.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds B

1st round

Philippe Hurel - Loops II

2nd round Semi Finals

Louis Andriessen - Woodpecker Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Iannis Xenakis - Rebonds A Edison Denisov - Schwarze Wolken

2nd round Semi Finals

Jan Bus - Solitude Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

D. Dennehy - Paddy

Kaija Saariaho - Six Japanese Gardens

J.S. Bach - 1stSonata: Fugue

Jacob Druckman - Reflections on the Nature of Water

N.J. Zivkovic - Generally Spoken It’s Nothing But Rhythm

Final

Michael Torke - Mojave James Wood - Rogosanti

29

Final

Michael Torke - Mojave Alejandro Vinao - Khan Variations


Simone Rubino (Italy)

Vassilena Serafimova (Bulgaria)

Jongste deelnemer Simone Rubino (1993) volgde zijn studie aan het “Giuseppe Verdi”

Vassilena Serafimova (1985) startte haar muziekstudie op zesjarige leeftijd aan de

Conservatorium te Turijn, Italië, bij Riccardo Balbinutti. Hij won reeds diverse prijzen

muziekacademie in Pleven, Bulgarije, bij haar vader Simeon Serafimova. Sinds 2004

waaronder de “National Prize of Art”, de “Luigi IX” International Competition in Venaria

studeert zij aan het conservatorium van Versailles, Parijs, bij Sylvio Gualda. Vassilena

en de Talentprijs bij de International Competition Pendim in Bulgarije. Hij soleerde bij

won al diverse prijzen waaronder in 2006 de vierde prijs bij de Marimba Competition

het Nationale Symfonie Orkest van de RAI in Turijn en trad in 2008 op met Peter Sadlo

te Linz en de tweede prijs bij zowel de Marimba Competition in Parijs als het ARD con-

in het RAI Auditiorium. Hij werd tevens uitgenodigd door Nebosja Jovan Zivkovic om te

cours in München in 2007. In 2008 won ze de World Marimba Competition in Stuttgart.

spelen op het Slagwerkfestival in Novi Sad, Servië.

In 2009 werd Vassilena uitgeroepen tot ’Young musician of the Year’ in Bulgarije.

This year’s youngest participant Simone Rubino (1993) started his education at the “Giuseppe

Vassilena Serafimova (1985) began her musical education at the age of six at the Music

Verdi” Conservatory in Turin, Italy, with Riccardo Balbinutti. He has already won numerous

Academy in Pleven, Bulgaria, with her father Simeon Serafimova. Since 2004 she has been

awards, including the “National Prize of Art”, the “Luigi IX” International Competition in

studying at the Conservatory of Versailles in Paris with Sylvio Gualda. Vassilena has been

Venaria and the Talent Award at the International Competition Pendim in Bulgaria. He has

awarded several prizes including the fourth at the Linz Marimba Competition 2006 as well as

performed solo with the National Symphonic Orchestra of Turin RAI and with Peter Sadlo in

the second prize at both the Paris Marimba Competition and the ARD competition in Munich

the RAI Auditorium. He was invited by Nebiosa Jovan Zivkovic to perform at his Percussionist

in 2007. In 2008 she won the World Marimba Competition in Stuttgart. In 2009 she was

Festival in Novi Sad, Serbia.

declared ’Young musician of the Year’ in Bulgaria.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds B

1st round

Franco Donatoni - Omar I

2nd round Semi Finals

Louis Andriessen - Woodpecker Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Franco Donatoni - Omar

2nd round Semi Finals

Louis Andriessen - Woodpecker Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Richard Rodney Bennett - After Syrinx II

Bruno Mantovani - Moi Jeu

Karlhein Stockhausen - Vibra-Elufa

Carlos Roque Alsina - Themen

Kevin Volans - She who sleeps with a small blanket

Final

Iannis Xenakis - Rebonds B

Michael Torke - Mojave Andrew Thomas - Merlin

Philippe Fénelon - Zabak

Final

Michael Torke - Mojave Michael Jarrell - Assonance VII

30


Galdric Subirana (France)

Mike Truesdell (United States of America)

Galdric Subirana (1989) startte met slagwerk op het conservatorium van Perpignan bij

Mike Truesdell (1984) behaalde zijn Bachelor aan de Lawrence University in 2007, na een

Philippe Spiesser. In 2007 werd hij toegelaten op het CNSM te Lyon bij Jean Geoffroy.

korte studie aan het Conservatorium van Amsterdam in 2006. Hij studeert momenteel

In 2001 heeft hij de tweede prijs gewonnen op de Xylofoon Wedstrijd te Lempdes, in

aan The Julliard School of Music bij Daniel Druckman. In 2007 won hij de 3e prijs in de

2004 werd hij derde bij de International Marimba Competition of Paris en in 2008 won

PAS Marimba Competition. Mike heeft onder meer opgetreden met het Academie Orkest

hij de International Vibraphone Competition te Clermont-Ferrand.

van het Festival in Luzern. Verder is hij actief in niet-westerse muziekstijlen, hiervoor richtte hij het slagwerkensemble Spectrum Trio op. In 2009 riep Mike het Wildcat Percussion Camp in het leven, gericht op jonge slagwerkers.

Galdric Subirana (1989) began learning percussion at the Conservatory of Perpignan with

Mike Truesdell (1984) achieved a Bachelor’s degree from Lawrence University in 2007, after

Philippe Spiesser. In 2007 he was admitted to the CNSM at Lyon with Jean Geoffroy. In 2001

studying at the Conservatory of Amsterdam in 2006. He is currently studying at The Julliard

he won second prize at the Xylophone Competition of Lempdes, in 2004 he came third at the

School with Daniel Druckman. In 2007 he won third prize at the PAS Marimba Competition.

International Paris Marimba Competition and in 2008 he won the International Vibraphone

Mike has performed with many musicians including the Lucerne Festival Academy Chamber

Competition of Clermont-Ferrand.

Ensemble. A lover of non-western styles of music, he co-founded the percussion ensemble Spectrum Trio. In 2009 Mike founded the Wildcat Percussion Camp for young percussionists.

1st round

Iannis Xenakis - Rebonds B

1st round

Carlos Roque Alsina - Reflet pour vibraphone

2nd round Semi Finals

Ton de Leeuw - Midare Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Iannis Xenakis - Rebonds A Philippe Manoury - Solo de vibraphone

2nd round Semi Finals

Ton de Leeuw - Midare Piet-Jan van Rossum - “all facing upwards...”

Joseph Schwantner - Velocities

Joseph Pereira - Word of Mouth

Pascal - Quasi Canto

Mark Applebaum - Narcissus Strata/Panacea

François Bernhard Mâche - Phenix

Final

Michael Torke - Mojave Iannis Xenakis - Psappha

Final

Michael Torke - Mojave Ben Wahlund - Hard Boiled Capitalism and the day Mr. Friedman noticed Google is a verb

31


Prijzen

Prizes

Eerste prijs

MCN - Willem Vos Prijs

First Prize

MCN - Willem Vos Prize

• € 15.000, waarvan € 7.000 is

Voor de beste uitvoering van een

• A sum of € 15,000 of which

For the best rendition of a composition

bestemd voor verdere studie, deelname aan concoursen of de

compositie van een Nederlandse componist.

aankoop van een instrument; • Diverse concertengagementen

• € 1.500, waarvan € 500,- is

€ 7,000 is reserved for further study, purchase of an instrument; • Various concert engagements for

composers (published by Donemus). Made available by Muziek Centrum

waaronder de Tromp-tournee

partituren van Nederlandse

zie pag. 31;

componisten (uitgegeven bij

distribution made possible by

Donemus). Beschikbaar gesteld

Stichting Dioraphte.

door Muziek Centrum Nederland

Stichting Dioraphte. • Een concert tijdens November

Tweede prijs

Music 2011, het belangrijkste

• € 10.000, waarvan € 5.000 is

internationale actuele muziek-

• Professional CD recordings and

festival. Made possible by November

• A sum of € 10,000 of which

Music.

€ 5,000 is reserved for further study, participation in competitions or the

Press Prize

purchase of an instrument;

• € 2,000

• Various concert engagements for

deelname aan concoursen of de

gemaakt door November Music.

a period of 4 years, including the

voor een periode van 4 jaar, waaronder de TROMP-tournee,

TROMP tour, see page 31.

Persprijs • € 2.000 • Een persoonlijk website ontwerp

zie pag. 31.

Derde prijs

‘De Annelie’ aanmoedigingsprijs

• € 7.000, waarvan € 3.000 is

• € 3.000,- mogelijk gemaakt door de

bestemd voor verdere studie,

Third Prize • A sum of € 7,000 of which € 3,000 is

• A personalised website design

‘De Annelie’ encouragement prize • € 3,000 made possible by the Friends of TROMP

reserved for further study, participation in competitions or the purchase

‘The Annelie’ encouragement prize is

of an instrument;

named after honorary board member

• Various concert engagements for a period of 4 years.

Annelie Gelijns-Tromp, daughter of founder Theo Tromp

Vrienden van TROMP.

aankoop van een instrument;

‘De Annelie’ aanmoedigingsprijs

Friends of TROMP audience award

• Diverse concertengagementen

is vernoemd naar erebestuurslid

• € 2,500. The audience votes for it’s

deelname aan concoursen of de

voor een periode van 4 jaar.

Music 2011, the Netherlands’ most prominent international music

festival van Nederland. Mogelijk

aankoop van een instrument;

Nederland; • A performance during November

Second Prize

bestemd voor verdere studie,

• Diverse concertengagementen

for the purchase of scores by Dutch

TROMP tour, see page 31;

bestemd voor de aankoop van

-distributie mogelijk gemaakt door

• € 1,500 of which € 500 is reserved

a period of 4 years, including the

voor een periode van 4 jaar,

• Professionele cd-opname en

by a Dutch composer.

participation in competitions or the

Annelie Gelijns-Tromp, dochter van

own favourite during the final!

Youth Jury Prize • The youth jury will choose their winner, not necessarily one of the finalists.

oprichter Theo Tromp.

Vrienden van TROMP publieksprijs

Prijs van de Jeugdjury

• € 2.500. Het publiek bepaalt

• De jeugdjury kiest haar eigen

tijdens de finale de eigen favoriet!

winnaar, niet noodzakelijk één van de finalisten.

32


TROMP Tour Aansluitend aan het concours maken de 1e en 2e prijswinnaar hun opwachting in Nederlandse concertzalen en op festivals. Hierbij worden ze ondersteund door de winnaars van Tromp 2008, te weten het Heath Quartet (United Kingdom), bestaande uit: Oliver Heath & Cerys Jones [viool], Gary Pomeroy [altviool] en Christopher Murray [cello]. I.s.m. / in collaboration with Stichting KAMermuziek Nederland Immediately after the competition, the first and second prizewinners will appear in the greatest Dutch concert halls. They will be accompanied by the winners of Tromp 2008, namely the Heath Quartet (United Kingdom), consisting of: Oliver Heath & Cerys Jones [violin], Gary Pomeroy [viola] and Christopher Murray [cello].

Storioni Festival

World Minimal Music Festival

De 1e prijswinnaar is te gast op

De 3 prijswinnaars en jurylid Emmanuel

het prestigieuze kamermuziekfestival,

Séjourné samen in één concert, als

het Storioni Festival. Tijdens het Storioni

onderdeel van het World Minimal Music

Academy Concert zal hij/zij samen

Festival dat zowel in Muziekgebouw Frits

optreden met composer-in-residence

Philips Eindhoven als in Muziekgebouw

Nico Muhly (USA).

aan ’t IJ in Amsterdam plaatsvindt. Op het programma naast werken van David

The winner of the first prize will be a

Lang, Séjourné’s meesterwerk ‘Martian

guest performer at the prestigious chamber

Tribes’,‘Drumming’ van Steve Reich en een

music festival, the Storioni Festival. He/she will perform during the Storioni Academy Concert with composer-in-residence Nico Muhly (USA).

wereldpremière van Luiz Henrique Yudo. The three prize winners will perform together with jury member Emmanuel Séjourné in a concert as part of the World Minimal

wo/wed 24 nov do/thu 25 nov vr/fri 26 nov za/sat 27 nov zo/sun 28 nov zo/sun 28 nov

Vredenburg, Leeuwenberg/Utrecht Muziekcentrum Enschede De Nieuwe Veste, Breda Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

zo/sun 23 jan 2011 | 15:30

Music Festival that takes place in both the Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven and

Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

the Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. As

www.storionifestival.nl

well as works by David Lang, the programme includes Séjourné’s masterpiece ‘Martian Tribes’,‘Drumming’ by Steve Reich and a world premiere by Luiz Henrique Yudo.

Het Concertgebouw, Amsterdam AVRO Spiegelzaal, Concertgebouw Amsterdam za/sat 3 april | 20:15 Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam zo/sun 4 april | 20:15 Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

33


programma festival festival Programme

Ontdek de wereldtop van morgen

Met Stewart Copeland, Terry Bozzio,

13 nov An Evening with Stewart Copeland -

Ojos de Brujo en vele anderen!

Opening night with Stewart

Tatiana Koleva, Arnold Marinissen

Copeland, Ethel, Colin Currie,

& Jan Hage

tijdens het TROMP concours. Beleef de wereldtop van nú tijdens het TROMP festival!

Grote internationale musici en componis-

Daniel Hope, Forrò in the Dark,

ten treden in unieke muzikale ontmoetin-

Elbtonal Percussion & BEAM

p. 36

p. 39 14 nov Percussie & Orgel/ Percussion & Organ -

15 - 17 nov TROMP Cinema KrausFrink PercussionDuo

p. 45

gen buiten hun eigen grenzen en genres. Stewart Copeland treedt voor het eerst op met een ensemble bezetting, Terry Bozzio betreedt het podium met de slagwerkers van het Spaanse flamencocollectief Ojos de Brujo en djembé legende Mamady Keita brengt zijn eigen groep Sewa Kan mee.

Discover the world-class of tomorrow

18 nov A Musical World according to… Michael Torke -

p. 39

Lunapark & Colin Currie

18 nov New Gary Burton Quartet -

p. 40

19 nov Jury in concert -

p. 40

Colin Currie, Emmanuel Séjourné,

Gary Burton vibrafoon / vibraphone,

Arnold Marinissen, Momoko Kamiya,

Julian Lage gitaar / guitar, Antonio

Andrei Pushkarev & Nancy Zeltsman

Sanchez drums, Scott Colley bas / bass

during the TROMP competition. Experience the world-class of today during the TROMP festival! With Stewart Copeland, Terry Bozzio,

in unique musical encounters. Stewart

p. 41 20 nov Finale Tromp 2010 -

21 nov Aan de Slag! -

Copeland performs for the first time with

3 finalisten, Het Brabants Orkest

Oscar Kraal, Benny Greb, Lucas

Ojos de Brujo, Terry Bozzio,

an entire ensemble, Terry Bozzio shares

o.l.v. Hans Leenders, Jaap Drupsteen

van Merwijk, Hans Eijkenaar,

Luis Conte, Mamady Keita,

the stage with the percussionists of the

animaties / 3 finalists, Het Brabants

Gotcha All Stars, Kim Weemhoff en

World Drummers Ensemble

Spanish flamenco collective Ojos de Brujo

Orkest directed by Hans Leenders,

vele anderen / and many more

Ojos de Brujo and many more! Great international musicians and composers exceed their own boundaries and genres

and djembé legend Mamady Keita brings his own group Sewa Kan.

p. 42

21 nov A Bigger Bang -

p. 44

Jaap Drupsteen animations

34


TROMP in het Guinness Book of Records De markt van Eindhoven vormt tijdens TROMP het toneel van een unieke recordpoging: de langste drummarathon. De Amerikaanse country- en rockdrummer Russ Prager brengt negen dagen dag én nacht drummend door om zijn wereldrecord voor de vierde keer te vestigen! Vanaf de Opening Night op 13 november tot en met de afsluiting van TROMP vertoeft Prager in een glazen showroom in hartje Eindhoven. De laatste keer hield Prager het vijf dagen aan één stuk vol. Volgens de regels van Guiness World Records verdient hij voor ieder uur drummen vijf minuten pauze die hij mag opsparen en gebruiken voor een bezoek aan het toilet of een powernap. Daarnaast vereist Guiness dat hij meedrumt met een begeleidingsband waarbij hetzelfde nummer maar één keer per 4 uur voorbij mag komen. Verder dienen er 2 getuigen aanwezig te zijn die elke 4 uur wisselen en elke 4 uur dient Prager een medische controle te ondergaan. Om kramp te voorkomen wisselt hij zittend en staand drummen af. The markt (market square) in Eindhoven will become the location of a unique world record attempt during TROMP: the longest drum marathon. The American country and rock drummer Russ Prager will spend nine days and nights drumming continuously to secure his world record for the forth time! From Opening Night on 13 November until the conclusion of TROMP, Prager can be seen in a glass showroom in the heart of Eindhoven. During his last attempt Prager managed to hold out for five days. According to Guinness World Record rules, he earns five minutes pause for every hour he drums, which he can then save up to visit the bathroom or take a power nap. Guinness also insists that he plays together with an accompanying band, whereby the same number should not be played more than once every four hours. Two witnesses must be present, changing every four hours and Prager must undergo a medical examination every four hours. He alternates between sitting and standing in order to avoid cramps.

za/sa 13 | zo/sun 21 nov De Markt, Eindhoven

35


36


Opening Night: An Evening with Stewart Copeland Met Stewart Copeland, Ethel, Colin Currie, Daniel Hope, Forro in the Dark, Elbtonal Percussion & BEAM. Hij werd verkozen tot ‘All Time Favorite’ door de lezers van Slagwerkkrant: oprichter en drummer van The Police, Stewart Copeland.Van TROMP kreeg hij carte-blache voor deze avond. Natuurlijk hoort u materiaal van The Police, maar Copeland gunt u ook een dieper kijkje in zijn keuken: Copeland de componist. Op deze Opening Night beleeft u verder de première van ‘Mikrokosmos’ voor slagwerkkwartet, uitgevoerd door de Duitse slagwerkgroep Elbtonal. Meesterpercussionist Colin Currie en TROMP Laureaten Yi-Ping Yang en Heath Quartet openen de avond. En wel met de wereldpremière(!): ‘Mojave’ van de Amerikaanse componist Michael Torke. Gecomponeerd in TROMP-traditie: aansprekend, goed geschreven en wars van elke hokjesgeest. De Opening Night van TROMP staat zoals we gewend zijn, garant voor wereldpremières en eenmalige ontmoetingen tussen artiesten van wereldformaat. Ook in 2010 ontmoeten de artiesten elkaar voor het eerst in Eindhoven, waar het hele programma wordt ingestudeerd. Copeland speelt in verschillende formaties samen met de swingende New Yorks/Braziliaanse band Forro in the Dark, BEAM, violist Daniel Hope, pianist Sebastian Knauer en last but not least,

Tap the Rhythm

Amerika’s meest avontuurlijke strijkkwartet, Ethel.

Tapdanseres Marije Nie is muzikant met haar voeten: een dansende percussionist. Voorafgaand aan en na

He was chosen as ‘All Time Favourite’ by the readers of Slagwerkkrant: founder and drummer of The Police, Stewart Copeland. TROMP gave him carte-blance for this evening’s performance. You will undoubtedly hear material by The Police, but Copeland also shows you more of his repertoire: Copeland the composer. During this Opening Night you will also experience the premiere of ‘Mikrokosmos’ for percussion quartet, performed by the German percussion group Elbtonal. Master percussionist Colin Currie and TROMP Laureates Yi-Ping Yang and Heath Quartet will open the evening’s entertainment, and with a world

de Opening Night treedt zij op in de stadsfoyer van Muziekgebouw Eindhoven. Tap dancer Marije Nie is a musician with her feet: a

premiere no less(!): ‘Mojave’ by the American composer Michael Torke. Composed in true TROMP tradition: compelling, well

dancing percussionist. She will perform in the foyer

written and in no way conservative.

of Muziekgebouw Eindhoven both before and after

The Opening Night of TROMP is, as we are accustomed to, guaranteed to bring world premieres and unique collaborations

the Opening Night concert.

between world-class artists. Once more in 2010, the artists meet for the first time in Eindhoven, where the entire programme is then rehearsed. Copeland performs in various formations together with the vivacious New York / Brazilian band Forro in the Dark, BEAM, violinist Daniel Hope, pianist Sebastian Knauer and last but not least, Americas most adventurous string quartet, Ethel.

Marije Nie featuring Radio Kootwijk Live & Twitching Eye Trio 19:30 | Stadsfoyer Muziekgebouw Eindhoven Marije Nie featuring DJ MPS Pilot

37

za/sat 13 nov | 20:15

& percussionist M’bak

Eindhoven Airport Zaal

23:00 | Stadsfoyer Muziekgebouw Eindhoven


Aon Hewitt is wereldwijd marktleider op het gebied van human capital consulting en outsourcing. Aon Hewitt helpt organisaties beter te anticiperen op complexe uitdagingen rond arbeidsvoorwaarden, talent management en daarmee samenhangende financiĂŤle management issues, en deze adequaat op te lossen. Aon Hewitt richt zich op het ontwerp, de uitvoering, de communicatie en het beheer van een breed scala aan oplossingen voor het menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorgverzekeringen, beloningen en talentmanagement. Aon Hewitt beschikt over meer dan 29.000 professionals in meer dan 90 landen en doet voor haar klanten en hun werknemers haar uiterste best “to make the world a better place to workâ€?. Voor meer informatie over Aon Hewitt kunt u onze website bezoeken: www.aonhewitt.com.

38


Percussie & Orgel Tatiana Koleva, Arnold Marinissen & Jan Hage Koolmees - Events Kiryakides - Bee Cult Wullur - Dukha Gubaidulina - Detto II Pauze Marinissen - Knip van de Putte - Terra De volle klank van een orgel met een slag op een grote trom, dat imponeert, klinkt bijna symfonisch. Maar met marimba klinkt het sprookjesachtig, soms een beetje vervreemdend. Deze ontmoeting tussen orgel en percussie wordt opwindend, zeker gezien de bezetting. Slagwerkster Tatiana Koleva weet vol passie een breed publiek te intrigeren voor nieuwe muziek. ‘Explosive energy’, aldus The New York Times. Recent werd zij uitgeroepen tot Musicus van het Jaar 2009 in haar thuisland Bulgarije. Vandaag staat Koleva samen met Arnold Marinissen op het podium met organist Jan Hage. Dat is typisch iets voor veelzijdige Hage, die graag buiten de gebaande orgelpaden treedt. Hij componeerde de Suske en Wiske-suite en trad op tijdens de

A Musical World according to… Michael Torke Lunapark & Colin Currie Torke - Song of Isaiah, Four Proverbs, Music on the Floor Michael Torke is één van Amerika’s grootste componisten. De New York Times riep hem in 1996 uit tot ’de Ravel van zijn generatie’. Geen gekke vergelijking als je zijn energieke ritmes en fijne melodieën hoort. Minimal music verweven met alle denkbare genres, van de klassieke traditie tot de moderne popmuziek. Zijn eerste en best bekende werken, Ecstatic Orange en Yellow Pages, schreef hij al in 1985 toen hij nog studeerde aan Yale. Recente successen zijn: een opdrachtcompositie voor de opening van de Disney Hall in Los Angeles, een opera voor de Metropolitan Opera in New York staat op stapel en natuurlijk de wereldpremière van zijn bijzondere in opdracht van TROMP geschreven werk Mojave! Meesterpercussionist Colin Currie schetst samen met de jonge honden van het ensemble Lunapark in drie werken een muzikaal portret van de veelzijdige componist Torke. Gekozen is voor het swingende Song of Isaiah (2002), het zangstuk Four Proverbs (1993) en het kleurrijke Music on the Floor (1992).

najaarsmodeshow van Victor en Rolf. The wonderful tone of an organ with the beat of a large drum, that’s impressive. It sounds

Michael Torke is one of America’s greatest composers. In 1996 The New York Times heralded

almost symphonic. But together with the marimba it sounds like a fairytale, even a little

him as ‘the Ravel of his generation’. Quite an accurate comparison when you hear his

strange. This meeting of organ and percussion is exciting, especially because of the cast of

energetic rhythms and fine melodies. Minimal music interwoven with every genre possible,

performers.

from traditional classical to modern pop music. He wrote his first and most famous works,

Percussionist Tatiana Koleva’s passionate approach results in her wide audience becoming

Ecstatic Orange and Yellow Pages, in 1985 whilst still studying at Yale. His recent successes

intrigued with new music. ‘Explosive energy’, said The New York Times. She was recently

include: a commission for the opening of the Disney Hall in Los Angeles, an opera for the

proclaimed as Musician of the Year 2009 in her homeland Bulgaria.

Metropolitan Opera in New York is planned and of course the world premiere of his

Today Koleva shares the stage with Arnold Marinissen and organist Jan Hage. This is a typical

extraordinary work Mojave, commissioned by TROMP!

performance for the versatile Hage, who welcomes performances outside the norms of organ playing. He composed the Suske and Wiske suite and performed during the autumn fashion

Master percussionist Colin Currie joins the youngsters of the Lunapark ensemble to sketch a

show of Victor and Rolf.

musical portrait of the versatile composer Torke in three works. They have chosen the lively Song of Isaiah (2002), the vocal piece Four Proverbs (1993) and the colourful Music on the Floor (1992).

39

zo/sun 14 nov | 20:15

do/thu 18 nov | 12:30

Eindhoven Airport Zaal

Rabobank Zaal


New Gary Juryleden Burton Quartet in concert Gary Burton vibrafoon / vibraphone, Julian Lage gitaar / guitar,

Colin Currie, Emmanuel Séjourné, Arnold Marinissen, Momoko Kamiya,

Antonio Sanchez drums, Scott Colley bas / bass

Andrei Pushkarev & Nancy Zeltsman

Bach - Innovations Liszt - Rhapsody Hongraise (for quintet) Debussy - Arabesque Moessorgsky - Pictures at an Exhibition (for marimba quartet) Pauze Barber - Adagio Ellington - Morning Glory Bee Gees - How deep is your love? Marinissen - Kameroen (for percussion quartet)

het enige concert in Nederland tijdens TROMP!

Hoe vaak is een dergelijke line up van internationale topslagwerkers op dezelfde tijd

De wereldberoemde vibrafonist Gary Burton trad op met mensen als Stan Getz, Astor

op dezelfde plaats? Alleen bij TROMP! De ultieme gelegenheid om dit hooggeëerd

Piazzolla en Chick Corea. Inmiddels is Gary Burton (70 jaar!) een levende jazzlegende

gezelschap annex juryleden ook zelf in een glansrol te horen en zien. Speciaal voor de

met zes Grammy’s op zak, waaronder zelfs een Grammy in de categorie klassiek

gelegenheid arrangeerden de juryleden bekende meesterwerken voor slagwerk. Laat u

voor zijn meesterlijke Brahms-, Ravel- en Scarlatti-arrangementen. Daarnaast spot

meenemen op een muzikale tijdreis op slaginstrumenten, van Bach tot de Bee Gees!

en coacht hij graag aanstormend talent. Zoals Pat Metheny destijds. Tijdens TROMP presenteert Burton de aanstormende gitaarster Julian Lage.

How often do you see such a line-up of top international percussionists at the same time in the same place? Only at TROMP! The ultimate occasion to both see and hear these highly

the only concert in the Netherlands during TROMP! The world famous vibraphonist Gary Burton performed with people such as Stan Getz, Astor Piazzolla and Chick Corea. Gary Burton (now 70 years old!) has become a living jazz legend, with six

acclaimed jury members in the spotlight. The members of the jury have arranged well-known percussion works especially for the occasion. Join them on a musical journey through time with percussion instruments, from Bach to the Bee Gees!

Grammys to his name, including even a Grammy in the classical category for his masterful arrangements of Brahms, Ravel and Scarlatti. He is also keen to discover new, upcoming talent, such as Pat Metheny for example. During TROMP, Burton will present the upcoming guitarist Julian Lage.

Vr/fri 19 nov 20:15 | Rabobankzaal

do/thu 18 nov

Tap the Rhythm | Marije Nie featuring Blue Flamingo

21:00 | Rabobankzaal

23:00 | Stadsfoyer Muziekgebouw Eindhoven

40


Finale TROMP 2010 De drie finalisten, Het Brabants Orkest o.l.v. Hans Leenders met animaties van Jaap Drupsteen The three finalists, Het Brabants Orkest directed by Hans Leenders with animations by Jaap Drupsteen

Torke – Mojave (wereldpremière!), Ecstatic Orange Michael Torke componeerde voor het opdrachtwerk ‘Mojave’ direct twee versies:

For the commissioned work ‘Mojave’, Michael Torke composed two versions: one for solo

één voor solo slagwerk en orkest en één voor solo slagwerk en strijkkwartet. Een vrij

percussion and orchestra and one for solo percussion and string quartet. A rather unusual

ongebruikelijke opdracht aan een componist. De titel van het werk ‘Mojave’ verwijst naar

project for a composer. The title of the piece ‘Mojave’ refers to the ‘Mojave Desert’, the fa-

de ‘Mojave Desert’, de bekende woestijn die Nevada en Californië doorkruist. De rijke kleuringen van deze woestijn worden visueel zichtbaar gemaakt door de animaties van de hand van Jaap Drupsteen. Deze vormgever is bekend van onder meer zijn ontwerpen

mous desert spanning Nevada and California. The rich colours of this landscape are brought to life in the animations created by Jaap Drupsteen. This designer is known for his designs of the Dutch passport, the last guilder banknotes, and the national book vouchers. The score will be literally visible on the large screen behind the orchestra. In short: a feast for ear and eye!

van het Nederlands paspoort, de laatste guldenbiljetten en de boekenbonnen. De partituur wordt letterlijk zichtbaar op een groot scherm achter het orkest. Kortom: een lust

‘Mojave’ was written at the request of TROMP, supported by the Eduard van Beinum

voor oor én oog!

Foundation. The final can be followed live on Radio 4 via the theme channels ‘Young Classical’ and ‘Contemporary’.

‘Mojave’ werd geschreven op verzoek van TROMP, met steun van de Eduard van Beinum Stichting. De finale is live te volgen op Radio 4 via de themakanalen ‘Jong Klassiek’ en ‘Eigentijds’.

41

za/sat 20 nov | 19:00

Tap the Rhythm | Marije Nie featuring Soundfloor

Eindhoven Airport Zaal

23:00 | Stadsfoyer Muziekgebouw Eindhoven


Aan de Slag! To the beat! De hele middag clinics, demo’s en workshops op zeven verschillende locaties in het Muziekgebouw Eindhoven. De locaties worden op zondag 21 november bekendgemaakt. Clinics, demos and workshops all afternoon at seven locations within Muziekgebouw Eindhoven. The locations will be announced on Sunday 21 November.

13:00 - 13:45

Keyjay: Carlo de Wijs, Marnix Stassen & DJ Otimus

13:00 - 13:30

Mark Eeftens: Stokhouding / Holding Drum Sticks

13:00 - 13:45

Kim Weemhoff & Lars Nijman

13:30 - 14:15

New Cool Collective & Sinas: drums & percussion

13:45 - 14:15

Tatiana Koleva: Louis Andriessens’ Workers Union

13:45 - 14:30

Oscar Kraal: Recording drums

14:15 - 14:45

Dennis Boxem: drums stemmen / tuning drums

14:15 - 15:00

Lucas van Merwijk & Nils Fischer drums & percussion

14:30 - 15:15

Afra Mussawisade & Jörg Brinkman percussion & cello

15:00 - 15:30

Tatiana Koleva Louis Andriessens’ Workers Union

15:15 - 15:45

Mark Eeftens Stokhouding / Holding Drum Sticks

15:15 - 16:00

Knobsticker (Pim van Ham) drums & electronics

15:30 - 16:15

Benny Greb clinic

15:45 - 16:30

Eijk & de Rijk, special guest Frits Landesbergen drums & percussion

16:00 - 16:45

Gotcha All Stars

16:15 - 16:45

Dennis Boxem: drums stemmen / tuning drums

16:45 - 17:30

Stefan Kruger: History of the drums

16:45 - 17:30

Drumix! (Lucas van Merwijk & Aly N’Diaye Rose)

zo/sun 21 nov | 12:00 – 17:00 - Alle zalen en foyers Various locations at Muziekgebouw Eindhoven

42


With an implacable gogo groove and irresistible p-funk. With

Oscar Kraal currently performs with both Anouk and Candy

Martijn Bosman (former drummer of Kane), Rudi de Graaff

Dulfer. During this clinic the master teaches how to successfully

(percussion) and Vincent Smeenk (percussion)

make drum recordings yourself. (Powered by Yamaha drums)

Lucas van Merwijk Lucas van Merwijk en Nils Fischer (congas) zijn al jaren bij elkaar: in Nueva Manteca, in Van Merwijks eigen Cubop City Big Band, in Fischer’s eigen band Timbazo en in Drums United. In het afro-latin duo Drumix! speelt van

Benny Greb

Merwijk met Aly N’Diaye Rose (sabar, djembe en andere

Benny Greb heeft zich in een paar jaar weten op te werken

percussie, Drums United).

tot een van ’s werelds beste en meest innovatieve

Together with Nils Fischer (congas) for years: in Nueva Man-

drummers. (Mede mogelijk gemaakt door Meinl cymbals

teca, in Van Merwijk’s own Cubop City Big Band, in Fischer’s

en Sonor drums)

own band Timbazo and in Drums United. In The Afro-Latin

Kim Weemhoff & Lars Nijman

In just a few years Benny Greb has become one of the

duo Drumix! van Merwijk performs with Aly N’Diaye Rose

Lars Nijman won de tv-contest Bijna Beroemd! Hij kan

world’s best and most innovative drummers.

(sabar, djembe and other percussion, Drums United).

zich meten met zijn drumdocent Kim Weemhoff (dit

(Powered by Meinl cymbals and Sonor drums)

jaar door Slagwerkkrantlezers tot beste fusiondrummer gekozen). Lars Nijman won the TV contest Almost Famous! Here he

New Cool Collective & Sinas

joins drum teacher Kim Weemhoff (chosen this year as best

Onafscheidelijk, met een ode aan de jazz, de boogaloo

fusion drummer by readers of Slagwerkkrant).

en Afro-Cubaanse grooves: Joost Kroon (drummer Kane en Hans Teeuwen), Jos de Haas (percussie) en Frank van Dok (percussie)

Keyjay

Inseparable, with an ode to jazz, the boogaloo and Afro-

In 2006 ontstond KeyJay® rondom de technologische

Cuban grooves: Joost Kroon (drummer Kane and Hans

vernieuwingen aan de Hammond van Carlo de Wijs, het

Teeuwen), Jos de Haas (percussion) and Frank van Dok

combineren van geluid met interactief beeld, de percus-

(percussion)

Eijk & de Rijk featuring special guest Frits Landesbergen Drie geweldenaars elk op hun eigen terrein. Met Hans Eijkenaar op drums (Gino Vannelli, voorheen Anouk),

sie van Marnix Stassen en het werk van DJ Otimus, alias Neels Smeekens. KeyJay® was developed in 2006 as a result of the technological developments of the Hammond by Carlo de Wijs, the combination of sound with interactive image, the percussion

Jeroen de Rijk op percussie (o.a. Suzanna Lubrano) en

of Marnix Stassen and the work of DJ Otimus, alias Neels

Frits Landesbergen op vibrafoon.

Smeekens.

Three rulers of their terrain. With Hans Eijkenaar on drums (Gino Vannelli, formerly Anouk), Jeroen de Rijk on percussion (Suzanna Lubrano) and Frits Landesbergen on vibraphone.

Het programma van het Aan de Slag workshopfestival is samengesteld door Slagwerkkrant in samenwerking

43

met Muziekgebouw Eindhoven. En wordt mede mogelijk

The legendary Gotcha All Stars

Oscar Kraal

Met een onverbiddelijke gogo groove en onweerstaan-

Oscar Kraal speelt momenteel bij zowel Anouk als

bare p-funk. Met Martijn Bosman (voorheen ook drummer

Candy Dulfer. In deze clinic leert de meester hoe je zelf

been compiled by Slagwerkkrant in collaboration with

van Kane), Rudi de Graaff (percussie) en Vincent Smeenk

je drums goed kunt opnemen. (Mede mogelijk gemaakt

Muziekgebouw Eindhoven. It is powered by Yamaha drums

(percussie)

door Yamaha drums)

and Meinl cymbals.

gemaakt door Yamaha drums en Meinl cymbals. The programme of the To The Beat workshop festival has


A Bigger Bang The World Drummers Ensemble

Mamady Keïta & Sewa Kan

Ojos de Brujo

Mamady Keïta (djembe, Guinea), Terry Bozzio (drums,

Hij staat sinds jaar en dag bekend als ’s werelds beste

Energieke rumba Catalana en andere flamencostijlen,

USA), Luis Conte (percussion, Cuba), Xavi Turull (percus-

djembéspeler. Mamady Keïta combineert techniek en

gemengd met funk, hiphop, drum ’n’ bass en percus-

sion, Spain), Max Moya Wright (percussion and vocal

kracht met een grote dosis souplesse, elegantie en

sieve baslijnen. Ofwel, hiphop flamenkillo, zoals de band-

percussion, Spain) and Kiki Ferrer (drums, Cuba).

gevoel voor performance; een messcherpe aanslag, een

leden van Ojos de Brujo het zelf noemen. De zang van

keiharde sound. Hij pusht zijn percussiegroep Sewa Kan

frontvrouw Marina ‘La Canillas’, de gitaren van Ramón

The World Drummers Ensemble kent een lange traditie als

tot grote hoogten en neemt het publiek daar genadeloos

Giménez en de loops en scratches van Dj Panko zijn

vast onderdeel van slagwerkfestival The Big Bang. Tijdens

in mee. De BBC documentairefilm Djembefola over zijn

typerend voor de hipste flamenco act uit Spanje. Ojos

A Bigger Bang wordt die traditie voortgezet. Speciaal voor

terugkeer naar Guinee werd een grote hit. Tegenwoordig

de Brujo bestaat 10 jaar. Dat vieren ze met een nieuw

het festival zijn een aantal van de beste drummers ter we-

neemt Keïta ook een fluitist/saxofonist, koraspeler én

album én tijdens TROMP!

reld uitgenodigdvoor een uitdagend muzikaal treffen. Voor

twee begenadigde zangeressen mee.

deze versie van The World Drummers Ensemble smeden slagwerkers uit Spanje, Cuba, de VS, Brazilië en Guinee hun verschillende achtergronden tot een symbiose. The World Drummers Ensemble has a long tradition as

He is well known as the worlds’ best djembe player. Mamady

Energetic rumba Catalana and other flamenco styles, mixed

permanent fixture of The Big Bang. This tradition is continued

Keïta combines technique and power with a large helping of

with funk, hip-hop, drum ’n’ bass and percussive baselines.

during A Bigger Bang. Several of the very best drummers in

flexibility, elegance and a good feel for performance; a razor

Or rather, hip-hop flamenkillo, as the members of Ojos de

the world have been invited to join forces in a challenging

sharp touch, a tough sound. He pushed his percussion group

Brujo describe it. The vocals of front woman Marina ‘La

musical experience, especially for the festival. During this

Sewa Kan to great heights and mercilessly takes his audie-

Canillas’, the guitar of Ramón Giménez and the loops and

version of The World Drummers Ensemble, a melting pot of

nce along for the ride. The BBC documentary Djembefola,

scratches of Dj Panko are typical musical elements from

percussionists from Spain, Cuba, the USA, Brazil and Guinea

depicting his return to Guinea, was a huge success. Keïta

Spain’s hippest flamenco act. Ojos de Brujo is ten years old.

will bring their different backgrounds in symbiosis.

now performs with a flautist/saxophonist, kora player and

They are celebrating with a new album and during TROMP!

two gifted vocalists.

zo/sun 21 nov | 20:15 - Eindhoven Airport Zaal

Dit programma is samengesteld in samenwerking met Slagwerkkrant.

Presentatie: Mike Boddé en Kim Weemhoff

This programme has been compiled in collaboration with Slagwerkkrant.

44


de gratis programma’s van TROMP Yi-ping Yang @ November Music November Music, festival voor actuele muziek, nodigt TROMP winnares Yi-ping Yang (2006) uit om onder andere de wereldpremière van All facing upwards van Piet-Jan van Rossum te vertolken. November Music, festival for contemporary music, invites TROMP laureate Yi-ping Yang (2006) to perform the worldpremiere of All facing upwards by Piet-Jan van Rossum among others.

zo/sun 14 nov | 12:30, 14:30 & 16:30 Verkadefabriek Picos

TROMPCinema

Speech Music

KrausFrink Percussion

Arnold Marinissen

(Victor Kraus, Lux & Martin Frink, DE)

Tatiana Koleva & Codarts Ensemble

Stomme films met een live slagwekact.

Van Kooten - Festival

Silent movies with a live percussion act.

Cage - Story (uit Living Room Music) Smith - Songs I-IX

(Conservatorium van Amsterdam)

ma/mo 15 nov

Hirs - In LA

Ter Veldhuis - Barracuda

The Rounders - Charles Chaplin, 1914

Globokar - Corporel

(for septet, Nederlandse première)

Dry and Thirsty - Craig Hutchinson, 1920

Schwitters - Ursonate part I

The Cure - Charles Chaplin, 1917 Op zijn cd Percussionist Songs zette slagwerker Arnold

45

za/sat 20 nov | 14:00

di/tue 16 nov

Marinissen de stem centraal. De stem als percussie

Rabobankzaal

La Souriante Madame Beudet - Marcel Vandal,

instrument wel te verstaan. Een uitgesproken concert

Charles Delac, Aubert Film, 1922

om te luisteren in de rust en stilte van de Eindhovense

Pie-Eyed - Scott Pembroke, Joe Rock & Stan Laurel, 1925

bibliotheek!

Uitwisselingsproject

wo/wed 17 nov

On his CD Percussionist Songs, Arnold Marinissen focussed

Conservatoria van Amsterdam, Detmold (D) en

l’Invitation au voyage – Paul Guichard, Bellavoine, 1927

on the voice. The voice as percussion instrument, to be

Brussel (B) / Exchange project Conservatories of

The Breath of a Nation - Gregory La Cava, 1919

precise. A unique concert to be enjoyed in the peace and

Amsterdam, Detmold (G) and Brussels (B)

Le Pompier des Folies Bergère - Josephine Baker, 1928

quiet of Eindhoven library!

za/sat 20 nov | 12:00

ma/mo 15 nov - wo/wed 17 nov | 20:15

za/sat 20 nov | 13:00

Rabobank Zaal (openbaar/public)

Stadsfoyer Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

Bibliotheek Eindhoven / Eindhoven library


www.delagelanden.com

Practice makes perfect De ambitie om nummer 1 te zijn vereist motivatie, doorzettingsvermogen en de wil om je eigen grenzen te verleggen, je prestaties te verbeteren. Dat geldt ook in ons metier. De Lage Landen heeft zich in ruim 40 jaar ontwikkeld tot een wereldwijd opererende organisatie, met het hoofdkantoor in Eindhoven en vestigingen in meer dan 35 landen. Als dochter van de Rabobank biedt De Lage Landen overal ter wereld financiĂŤle diensten aan. In Nederland bevat het productenpakket auto*-, en bedrijfswagenlease, equipmentlease, ICT-lease, consumer finance** en factoring. In Nederland zijn we al jaren de nummer 1 in leasing en we hebben de ambitie om dat ook te blijven. Heeft u ook ambities? Kijk dan op www.delagelanden.com hoe wij u kunnen helpen om die te verwezenlijken. *Athlon Car Lease en **Freo zijn onderdeel van De Lage Landen. 46


Compositiewedstrijd Composition Competition TROMP Percussion Eindhoven presenteert voor de tweede keer de TROMP compositiewedstrijd voor Nederlandse conservatoriumstudenten. Hiermee stimuleert het concours niet alleen de jonge slagwerktalenten, maar ook jonge componisten. Zij krijgen de opdracht om een werk te schrijven voor percussie. Alle inzendingen worden tijdens de TROMP week uitgevoerd door medestudenten.

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Tromp

Deelnemers Participants:

Finale en krijgt een prijs van € 1.500, een compositie-

• Antonio Ballestin

opdracht van November Music en een uitgave van zijn werk door Donemus. De winnende compositie wordt uitgevoerd tijdens de TROMP Finale (za 20 nov 2010, 19.00 uur) én tijdens A Bigger Bang (zon 21 nov 2010, 20.15 uur).

Codarts Rotterdam / Highway Soundscapes • Jarno van Es Fontys Conservatorium / The Ghost of Music Past • Hugo Harmens Codarts Rotterdam / There is no Soon • Paulo de Castro Santiago

TROMP Percussion Eindhoven presents for the second time the TROMP composition competition for Dutch conservatory students. The competition stimulates not only young percussion talents, but also young composers. They are given the task of creating a piece

Codarts Rotterdam / Romaria • Felipe Ignacio Noriega

The winner will be announced during the Tromp Final and will receive a prize of € 1,500, a composition commission from November Music and have their work published by Donemus. The winning composition will be performed during the TROMP Final (sat 20 nov 2010, 19:00) and during A Bigger Bang (sun 21 nov 2010, 20:15 ).

buiten de prijs zelf, een prachtige gelegenheid om mijn muziek en gedachten te delen. Dankzij het

Conservatorium van Amsterdam / In Red: Two Views

winnen van deze wedstrijd heeft het Storioni Trio

(for percussion quartet)

mij een compositieopdracht verleend. Dit stuk gaat in januari 2011 tijdens het Storioni Festival

for percussion. All entries will be performed by fellow students during the TROMP week.

“De TROMP compositiewedstrijd was voor mij,

Jury:

in première.”

• Michael Torke composer-in-residence

Alejandro Orozco Ortiz Izquierdo,

• Ruud van Eeten directeur De Toonzaal en

winnaar TROMP compositiewedstrijd 2008

componist / manager De Toonzaal and composer • Theo van Dooremalen directeur November Music / manager November Music • Geurt Grosfeld cultuurmakelaar BSCH 2018 en componist / cultuurmakelaar BSCH 2018 and composer • Piet-Jan van Rossum componist / composer

“Aside from the prize itself, the TROMP composition competition was a great opportunity for me to share me music and my art. After winning the competition, the Storioni Trio commissioned a piece from me that will be performed in premiere in January 2011 at the Storioni Festival.” Alejandro Orozco Ortiz Izquierdo, winner TROMP composition competition 2008

De compositiewedstrijd is mede mogelijk gemaakt door November Music, Muziekcentrum Nederland (MCN) en het Prins Bernhard Cultuurfonds. za/sat 20 nov | 15.30

The composition competition is powered by November

Rabobank Zaal

Music, Muziekcentrum Nederland (MCN) and the Prins Bernhard Cultuurfonds.

47


48


Educatie / Education TROMP biedt een breed scala aan activiteiten die jongeren enthousiasmeren voor klassieke muziek en slagwerk. Daarbij wordt óók de eigen muzikale ontwikkeling gestimuleerd. TROMP also offers a wide variety of activities to get young people interested in classical music and percussion, which also stimulates their personal musical development.

Jong Talent Young Talent

Jeugd & jongeren Youth

Percussion students from the Fontys Conservatorium Tilburg give lessons to more than 200 senior students from eight

Workshops klassiek slagwerk

Percussie Bussie Percussion Bus

Workshops in classical percussion

Twee percussionisten maken hun ronde langs voort-

Slagwerkduo.nl geeft verdiepende workshops aan

gezet onderwijs scholen in de regio Eindhoven met twee

slagwerk- en drumleerlingen van regionale muziek-

workshops: een interactief concert voor brugklassers en

scholen, het Centrum voor de Kunsten Eindhoven,

een workshop in basistechniek van slagwerk gericht op

Het Kunstkwartier en Art4You. / Percussionduo.nl gives

bovenbouwleerlingen.

in-depth workshops to percussion and drum students

Two percussionists make the rounds of secondary schools

from regional music schools, the Centre of the Arts

in the Eindhoven region with two workshops: an interactive

Eindhoven, The Art and Art4You.

concert aimed at first year students and a workshop basic techniques of percussion aimed at older students.

secondary schools in Brabant. They will take part in workshops and an instant composing lesson from Michael Torke at the Fontys Conservatorium and visit the TROMP final.

I.s.m Fontys Conservatorium Twitching Eye Trio - ‘Trommelvuur’ Voorstellingen voor in totaal 56 groepen3 van 27 Eindhovense basisscholen. Performance for a total of 56 groups from 27 primary schools in Eindhoven.

I.s.m CultuurStation za/sat 7 nov, Masterclass Emmanuel Séjourné

Urban Tribes

Fontys Conservatorium Tilburg

Ruim 400 leerlingen maken kennis met ritmes en

12 deelnemers 12 participants

realiseren een eigen percussiestuk.

di/tue 16 nov, Masterclass Nancy Zeltsman Muziekschool Weert - Marimba-academie

8 deelnemers 8 participants za/sat 20 nov, Masterclass Colin Currie 10:00 | Rabobank Zaal (openbaar/public) Deelnemer Arjen Jongsma (winnaar Prinses Christina Concours 2009) Participant Arjen Jongsma (winner Prinses Christina Concours 2009)

Een intercultureel ‘Community Music’ project leidt tot

Over 400 students get to know all there is to know about

een spetterend concert. Met Aly N’diaye Rose Slagwerk-

rhythms and create their own percussion piece.

ensemble (Senegal), schoolkinderen uit een viertal Eind-

I.s.m Culturix

hovense wijken, de TNT Harmonie Eindhoven, Harmonie de Eendracht, het Koninklijk Woensels Muziekcorps en

10 deelnemers 10 participants za/sat 20 nov, Masterclass Michael Torke

Fanfare Dakar

Filmmuziek zonder grenzen

leerlingen van Muziekschool de Hengel. Fanfare Dakar is

Film music without limits

een project van Fort van de Verbeelding, de productie in

Ruim 300 leerlingen voorzien een filmscène van eigen

Eindhoven is in handen van Culturix.

muziek. Resultaten komen op YouTube.

An intercultural ‘Community Music’ project ends in a

Over 300 students create their own sound for a film clip.

fantastic concert. With Aly N’diaye Rose Percussion Ensem-

Results can be watched on YouTube.

ble (Senegal), school children from four neighbourhoods of

I.s.m Culturix Slagwerk en compositie Percussion and composition

Eindhoven, the TNT Harmonie Eindhoven, Harmonie de Eendracht, the Koninklijk Woensels Muziekcorps and students of the Music School in Hengel. Fanfare Dakar is an initiative of Fort van de Verbeelding. Culturix brings it to Eindhoven and organises the production.

Slagwerk studenten van het Fontys Conservatorium Tilburg geven les aan ruim 200 bovenbouwleerlingen van 8 Brabantse middelbare scholen in percussie en componeren. Met workshops slagwerk en een instant

zo/sun 21 nov Fanfare Dakar

composing les van Michael Torke bij het Fontys

12:00 | Eindhoven Airport Zaal (openbaar/public)

Conservatorium en de TROMP finale ter afsluiting. 49


Colofon / Colophon

Vrienden van

Friends of

Tromp percussion eindhoven

Tromp percussion eindhoven

Het Tromp Concours & Festival heeft in de loop der

The Tromp Music Competition & Festival has gathered a

Beugelsdijk Communicatie

group of loyal Friends over the years. In existence since

Redactie/ Editorial office: Rob Hilberink,

Eindredactie/ Executive editing:

jaren een vaste Vriendenkring opgebouwd. Sinds 1986 heeft deze Vriendenkring een hecht verband gekregen in de vorm van een stichting. Het doel van

1986, this Society of Friends has strengthened their bond by becoming a foundation. The primary aim of the foundation is to increase interest in TROMP Percussion

Paul Janssen, Imke Vermeulen, Gaby Hendrickx Vertalingen / Translations: Jo Gates Fotografie / Photo credits: Dirk Wolf, Steve J.

deze stichting is vooral het stimuleren van de belang-

Eindhoven. One way in which this is achieved is the

stelling voor TROMP PERCUSSION EINDHOVEN. Dit

donation of several prizes and the coordination of the

Sherman, Follett, Maria Schriber, Thomas Canet,

gebeurt onder meer door het ter beschikking stellen

youth jury. The Friends are primarily responsible for orga-

Fred van Diem, Dennis Boxem, Chris Dawes, Marco

van geldprijzen en het coördineren van de jeugdjury.

nising guest families with which the participants can stay

Borggreve, Claudia Hansen, Joyce Vanderfeesten,

De Vrienden vangen de deelnemers tijdens het

for the duration of the competition.

Hans Speekenbrink, Elisabeth Melchior. Ontwerp / design:

concours op en brengen hen bij gastgezinnen onder.

Marieke van de Graft / www.mvdg.nl

Donateur Voor € 15 per jaar (of € 25 met partner) bent u al donateur van onze Vriendenkring (uiteraard zijn

Donor

Druk / Print: Lecturis

For a yearly fee of just €15 (or €25 with partner) you can become donor of our Society of Friends. (Of course larger donations are always welcome!) Your contribution

Bestuur Stichting Tromp Biënnale / Tromp Biennale Foundation

hogere bedragen zeer welkom!). Uw bijdrage

not only supports the musical climate in Eindhoven, but

betekent niet alleen een impuls voor het Eindhovense

also provides you with attractive benefits during the

Committee

muziekleven, het levert uzelf ook veel voordeel

Tromp Music Competition and you are guest at the

A. Westerlaken, voorzitter / chairman

op. Zo zijn er voor Vrienden speciale aanbiedingen

annual exclusive Friends’ events.

J. Smits, penningmeester / treasurer

tijdens het Tromp Concours en bent u gast bij de

F. van Rappard, secretaris / secretary

jaarlijkse exclusieve Vriendenevenementen.

M. Starmans-Gelijns A. van Hoytema- van der Beugel

Graag begroeten wij u als nieuwe Vriend. Meld u aan bij:

You are more than welcome to join our Society of Friends. Contact:

Maud van der Wiel (secretaris)

Maud van der Wiel (secretary)

Amerikalaan 75, 5691 KC SON

Amerikalaan 75, 5691 KC SON

0499 477 147 of maud.vanderwiel@planet.nl

+31 499 477 147 or maud.vanderwiel@planet.nl

M. Pieterson L. Vis A. Gelijns-Tromp, honorair / honorary member

Organisatie / Organisation Tromp Percussion Eindhoven wordt georganiseerd door Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven in opdracht van Stichting TROMP Muziek Biënnale. Artistiek leider / Artistic manager: Frank Veenstra Projectbureau / Project office: Rob Hilberink Imke Vermeulen Ruud Huijbers Gaby Hendrickx Floor van der Holst

50


*because a hospital stay should only make us better. Hospitals are doing their utmost to minimise the risks of patient infection. One of the ways we are helping with this is with UV purification lamps that disinfect the air. By investing more time in understanding people, we’ve created a portfolio of 55,000 innovative patents that enhance the quality of life for people everywhere. Find out more at www.philips.com/because

51


Sound of Quality Adams Schnellar Timpani - Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam

Nick Woud

Marinus Komst

Adams Musical Instruments AziĂŤstraat 17-19 6014 DA Ittervoort The Netherlands Phone: +31 475 56 0710 www.adams-music.com 52


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.