TROMP Percussion Eindhoven 2018 programme

Page 1

Programme | Programma

08/18 NOVEMBER 2018 tromppercussion.com


2

MEET & SHARE WITH TOP MUSICIANS (FROM) ALL OVER THE WORLD… Ontmoeten & uitwisselen met top musici (van)uit de hele wereld

Competition The TROMP competition is praised by participants for the relaxed atmosphere in which close friendships and special collaborations are forged. –

Concours Het TROMP concours wordt door deelnemers geprezen om de ontspannen sfeer waarin hechte vriendschappen en bijzondere samenwerkingsverbanden ontstaan.

Laureates Investing in the future careers of the winners, TROMP provides various concert engagements in internationally acclaimed concert halls and festivals, both solo and with prestigious ensembles. –

Laureaten Om te investeren in de toekomst van de concourswinnaars, biedt TROMP allerlei concerten in internationaal gerenommeerde concertzalen en festivals, solo of met prestigieuze ensembles.


3

TROMP Percussion Eindhoven 2018

”I got the opportunity to travel all over the world, meet great people and work with composers.” Dominique Vleeshouwers TROMP winner 2014

Repertoire Days Master classes by members of the jury and laureates in Boston, Shanghai, Moscow, São Paulo, Tokyo and Amsterdam. – Masterclasses door juryleden en laureaten in Boston, Shanghai, Moskou, São Paulo, Tokio en Amsterdam.

Festival The TROMP competition is in the heart of the TROMP festival where the most talented percussionists perform alongside internationally well-known musicians, offering various manifestations of percussion. – Het TROMP concours is de kern van het TROMP festival. Daarin treden de meest getalenteerde slagwerkers op naast internationaal gerenommeerde musici in diverse bezettingen en genres.


4

WELCOME TO TROMP 2018

TROMP PERCUSSION EINDHOVEN

This 24th edition of the TROMP competition, again more than a hundred young percussion talents from around the world applied. The fortunate ones that were selected by the jury to participate, will not only come to Eindhoven to compete for prizes, but will also meet as colleagues. Experience has shown that they make close friendships during the competition and often initiate interesting collaboration projects. The warm and cosy atmosphere in which our appreciated host families even go the extra mile, is truly inspiring. Welcoming laureates and renowned artists in the jury and on stage at the same time, Eindhoven becomes the vibrant percussion capital of the world these weeks!

Dr. Ir. Theo Tromp founded the Tromp Biennial in Eindhoven in 1970 because he felt talented young musicians had not enough opportunities. Almost fifty years later TROMP has become the leading competition for solo percussion in the world, the ideals of its founder close at heart, creating opportunities and a stage for young percussionists from around the world. TROMP’s membership of the World Federation of International Music Competitions (WFIMC), which can only be obtained by invitation, reflects a global recognition for this reputable competition.

Welkom bij TROMP 2018

Wishing all of our participants the best of luck and to everyone a wonderful and inspiring event, Opnieuw meldden zich voor deze 24e editie van het TROMP concours meer dan honderd jonge slagwerktalenten uit de hele wereld aan. De gelukkigen die door de jury werden geselecteerd om ook daadwerkelijk deel te nemen, zullen hier in Eindhoven niet alleen strijden voor de prijzen, maar ontmoeten elkaar ook als collega’s. Onze ervaring leert dat zij tijdens het concours hechte vriendschappen sluiten en vaak ook bijzondere samenwerkingsprojecten bedenken. De warme en gezellige sfeer, waar onze gewaardeerde gastgezinnen nog een schepje bovenop doen, biedt altijd veel inspiratie. Met laureaten en beroemde artiesten in de jury en op het podium, wordt Eindhoven de levendige slagwerkhoofstad van de wereld de komende weken!

Dr. Ir. Theo Tromp riep in 1970 de Tromp Biënnale in het leven, omdat hij van mening was dat getalenteerde musici te weinig kansen kregen. Bijna vijf decennia later is het concours uitgegroeid tot het enige tweejaarlijkse concours voor solo-slagwerk ter wereld. TROMP blijft dicht bij de oorspronkelijke idealen van zijn oprichter en creëert kansen en een podium, in de breedste zin van het woord, voor jonge slagwerkers uit de hele wereld. TROMP’s lidmaatschap van de World Federation of International Music Competitions (WFIMC) dat alleen op uitnodiging kan worden verkregen, geeft blijk van de mondiale erkenning als topconcours.

Aan al onze deelnemers veel succes en iedereen een prachtig en inspirerend event gewenst,

Arthur van der Drift general manager Frank Veenstra artistic director Gaby Hendrickx marketing manager

“The level of professional development for the careers of the most talented young percussionists by TROMP is highly admired by the World Federation of International Music Competitions.”


5

TROMP Percussion Eindhoven 2018

CONTENTS Inhoudsopgave

2 MEET & SHARE with top musicians (from) all over the world… – ONTMOETEN & UITWISSELEN met top musici (van)uit de hele wereld

4

9

32

TICKETS & INFO

LAUREATES concerts & masterclasses – LAUREATEN concerten & masterclasses

10 PROGRAMME – PROGRAMMA

11

33 REPERTOIRE DAYS

COMPETITION SCHEDULE & REPERTOIRE – CONCOURSSCHEMA & REPERTOIRE

34

12

37

COMMISSIONED COMPOSITIONS – COMPOSITIEOPDRACHTEN

MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN

14 PARTICIPANTS – DEELNEMERS

CLUB TROMP & FRIENDS OF TROMP – CLUB TROMP & VRIENDEN VAN TROMP

7

26

39

FOREWORD Chairman TROMP Marijn ten Harmsen van der Beek – VOORWOORD voorzitter TROMP Marijn ten Harmsen van der Beek

JURY MEMBERS – JURYLEDEN

COLOPHON – COLOFON

WELCOME TO TROMP 2018 – WELKOM BIJ TROMP 2018

6 FOREWORD Mayor of Eindhoven John Jorritsma – VOORWOORD Burgemeester van Eindhoven John Jorritsma

31 PRIZES – PRIJZEN

EDUCATION – EDUCATIE

38


6

MUSIC AND RHYTHM MOVE YOU Muziek en ritme raken

‘Music and rhythm find their way into the secret places of the soul.’

‘Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.’

A beautiful quote from the Greek philosopher Plato. That is what music does. Those secret places are different for everyone. The way music moves you, depends on the moment and the stories in your heart. Music offers entertainment, inspiration, exaltation, it touches and comforts, and thereby often affects your mood.

Een mooie uitspraak van de Griekse filosoof Plato. Dat is wat muziek doet. Die geheime plaatsen zijn voor ieder mens verschillend. Hoe muziek je raakt, hangt af van het moment en de verhalen in je hart. Muziek biedt vermaak, inspireert, vervoert, ontroert, troost en beïnvloedt daardoor vaak je stemming.

According to research, the meaning of music transcends words, images and scents. This is because our brains are highly sensitive in terms of recognising patterns such as sounds and vibrations.

Volgens onderzoek is de betekenis van muziek veel groter dan woorden, beelden of geuren. Dat komt omdat onze hersenen zeer gevoelig zijn voor het herkennen van patronen zoals klank en trillingen.

A lot of people will be moved again this year, by performances of the world’s greatest percussion talent during the bi-annual TROMP competition and festival. They have come to Eindhoven from all over the globe – 15 different countries – to treat both audience and jury to the best performances they’ve got. I wish all the participants the best of luck! In addition, the audience will enjoy concerts by famous artists and percussionists. The remarkable Opening Night will feature percussion virtuoso Dominique Vleeshouwers, Austrian percussion soloist Martin Grubinger, the Eindhoven breakdance group The Ruggeds and Harmonie St. Michaël van Thorn, who will bridge the gap between classical music and urban street culture. Breakdance becomes ballet and a symphonic wind orchestra is transformed into a hip-hop orchestra. A city like Eindhoven is all about transformation. This is going to be unforgettable!

John Jorritsma Mayor of Eindhoven

Er zullen ook dit jaar weer veel mensen geraakt worden door de optredens van ‘s werelds grootste slagwerktalenten tijdens het tweejaarlijkse TROMP concours en festival. Vanuit heel de wereld – uit 15 verschillende landen – zijn ze in Eindhoven om hun beste performance te geven voor publiek en jury. Ik wens alle deelnemers veel succes! Daarnaast genieten toeschouwers van concerten van bekende artiesten en slagwerkers. Bijzonder is de openingsavond waarin percussievirtuoos Dominique Vleeshouwers, de Oostenrijkse slagwerksolist Martin Grubinger, Eindhovens breakdancegroep The Ruggeds en Harmonie St. Michaël van Thorn een brug slaan tussen klassieke muziek en urban straatcultuur. Breakdance wordt ballet en traditionele harmonie tot hiphoporkest getransformeerd. Transformatie, dat hoort bij een stad als Eindhoven. Het wordt onvergetelijk!

John Jorritsma Burgemeester van Eindhoven


7

TROMP Percussion Eindhoven 2018

DEAR READER, VALUED GUEST,

Geachte lezer, waarde gast,

TROMP 2018 is bursting at the seams. Both the team and management are honoured to present to you a year of activities, concerts and of course percussion talent from all over the globe.

TROMP 2018 barst uit zijn voegen. Het is het team en bestuur een enorm genoegen om u dit jaar activiteiten, concerten en natuurlijk slagwerktalenten van over de hele wereld te kunnen bieden.

TROMP Percussion Eindhoven distinguishes itself through connection and collaboration. From local to international. And not just within the familiar and usual areas:

TROMP Percussion Eindhoven kenmerkt zich door verbinding en samenwerking. Van lokaal tot internationaal. En dat niet alleen binnen de gekende en gebruikelijke sectoren:

Percussion has a particularly connecting quality because it represents street culture as well as the concert hall. Percussion fits anything and anyone. This is why percussion makes for such a perfect social adhesive.

Percussie heeft juist zo’n verbindende kracht omdat het net zo gemakkelijk de straatcultuur als de concertzaal vertegenwoordigt. Percussie past bij alles en iedereen. Percussie is daarom bij uitstek ook een maatschappelijk bindende factor.

As of the 2018 edition, TROMP plays to that fact more explicitly than ever. Be surprised by innovative performances, new repertoire and unexpected locations. The Opening Night for instance, is set to be a spectacle in its own right. Worlds coming together: old and new street culture (what is it really?), wind orchestra and The Ruggeds. Connecting on all levels. The top-notch talents who ‘undergo’ our TROMP competition, form a close bond every time. They are often seen the year after, sometimes in the same competition, other times performing at the festival, but also returning as teachers and sources of inspiration for our educational activities. The TROMP Repertoire Days, organised from Tokyo to São Paulo, from Boston to Moscow, and of course in Amsterdam as well, are all designed by laureates from multiple editions. They support the candidates and share their experiences with regards to setting up a professional practice. Successful and nudged in the right direction, in part, thanks to TROMP. On behalf of entire team, I sincerely hope that you will enjoy and feel the inspiration.

Marijn ten Harmsen van der Beek Chairman of the Board TROMP Biennale Foundation

TROMP speelt daar vanaf editie 2018 meer dan ooit expliciet op in. Laat u verrassen door vernieuwende performances, nieuw repertoire en onverwachte locaties. Neem alleen al de Opening Night, die een spektakel op zich belooft te worden. Werelden die bij elkaar komen: oude en nieuwe straatcultuur (wat is dat eigenlijk?), harmonie en The Ruggeds. Verbinden, op alle fronten. De toptalenten die ons TROMP concours ‘ondergaan’, vormen iedere editie weer een hechte familie. De editie erna ziet u hen vaak weer terug, soms in het concours zelf, in het festival als performers, en zeker ook als docenten en inspirators van onze educatieve activiteiten. De TROMP Repertoire Days, die we inmiddels van Tokio tot São Paulo, van Boston tot Moskou, en ook ‘gewoon’ in Amsterdam organiseren, worden door onze laureaten van meerdere edities vormgegeven. Zij begeleiden de kandidaten, en delen hun ervaringen in de opzet van een professionele beroepspraktijk. Mede succesvol en richting gekregen dankzij TROMP. Ik hoop van harte, namen ons gehele team, dat u er met ons veel plezier aan zult beleven en de inspiratie zult voelen.

Marijn ten Harmsen van der Beek Voorzitter Bestuur Stichting TROMP Muziek Biënnale


8

Emil Kuyumcuyan, 1st prize TROMP 2016


9

TROMP Percussion Eindhoven 2018

TICKETS & INFO ATTENDING THE COMPETITION The 1st en 2nd Rounds, Semi Finals and Finale take place at Muziekgebouw Eindhoven. The 1st and 2nd Rounds and Semi Finals take place in the small hall and are open to the public. You can only enter the hall and take your seat in the applause and changes between participants. Times and schedules may change until the last moment, so always check the latest updates in the schedules at tromppercussion.com. Tickets for the Finale, which takes place in the main hall, are available at the Muziekgebouw Eindhoven Ticket Office. HET CONCOURS BIJWONEN De voorrondes, Halve Finale en Finale vinden plaats bij Muziekgebouw Eindhoven. De voorrondes en Halve Finale in de Kleine Zaal zijn vrij toegankelijk voor publiek. U kunt alleen tijdens applaus en changementen tussen deelnemers plaats nemen in de zaal. Tijden en speelschema kunnen tot het laatste moment wijzigen, raadpleeg daarom altijd de meest actuele tijden en schema’s op tromppercussion.com. Voor de Finale, die plaats vindt in de Grote Zaal, kunt u een ticket kopen bij het Ticketbureau van Muziekgebouw Eindhoven.

VISIT THE FESTIVAL For most concerts, you need to buy tickets or book in advance at the Muziekgebouw Eindhoven Ticket Office. Links to online ticket sales are available at tromppercussion.com. HET FESTIVAL BEZOEKEN Voor de meeste concerten dient u kaarten te kopen of vooraf te reserveren. Dat kan via het Ticketbureau van Muziekgebouw Eindhoven. Links naar online ticketverkoop vindt u op tromppercussion.com.

TICKET OFFICE MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN The Ticket Office is located in the Heuvel Galerie, alongside grand café/restaurant Meneer Frits. Public entrance: Heuvel 140 | 5611 DK Eindhoven Opening hours: Monday to Saturday between 13:00 and 17:00, and 75 minutes before a concert Telephone availability: +31 (0)40 - 244 20 20, Monday to Friday between 13:00 and 17:00 E-mail: tickets@MuziekgebouwEindhoven.nl TICKETBUREAU MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN U vindt het Ticketbureau in de Heuvel Galerie, naast grand café/restaurant Meneer Frits. Publieksingang: Heuvel 140 | 5611 DK Eindhoven Openingstijden: ma t/m za 13.00 - 17.00 uur en 5 kwartier voorafgaand aan een concert Telefonische bereikbaarheid: 040 - 244 20 20, ma t/m vr tussen 13.00 en 17.00 uur E-mail: tickets@MuziekgebouwEindhoven.nl

HEAVY TRAFFIC AND ACCESSIBILITY DURING THE GLOW FESTIVAL We would like to warn you that due to the international light festival GLOW from November 10 to 17 parts of the city may be closed to traffic. We therefore advise you to leave early and consult road closures or to travel by public transport. VERWACHTE DRUKTE IN EINDHOVEN RONDOM FESTIVAL GLOW Graag attenderen wij u erop dat vanwege het internationale lichtfestival GLOW van 10 t/m 17 november bepaalde delen van de Eindhovense binnenstad kunnen zijn afgesloten voor verkeer. We adviseren u daarom eerder te vertrekken naar het concert en wegafsluitingen te raadplegen, of met het openbaar vervoer te reizen.


10

8 Nov

9 Nov

14 Nov

SNEAK PREVIEW (LUNCH CONCERT) EMIL KUYUMCUYAN Muziekgebouw Eindhoven 12.30 | e 2

OPENING NIGHT MARCHING & BREAKIN Martin Grubinger Dominique Vleeshouwers Emil Kuyumcuyan Andrey Doynikov Rachel Zhang Harmonie St. Michaël van Thorn The Ruggeds Muziekgebouw Eindhoven 20.15 | e 28 | e 20

TROMP @ PIET HEIN EEK: RAMON LORMANS Piet Hein Eek wood workshop houtwerkplaats 21.00 | | e 15

10 Nov WEST SIDE STORY KATIA & MARIELLE LABÈQUE (PIANO) RAPHAEL SEGUNIER & GONZALO GRAU & TROMP LAUREATES Muziekgebouw Eindhoven 20.15 e 37 | e 33 | e 28 | e 23

12 Nov * COMPETITION 2ND ROUND CONCOURS 2E RONDE Muziekgebouw Eindhoven 9.30 - 18.00 free entrance vrije toegang

9 & 10 Nov * COMPETITION 1ST ROUND CONCOURS 1E RONDE Muziekgebouw Eindhoven 9.30 - 18.00 free entrance vrije toegang

PROGRAMME Programma

12 Nov Announcing the semi-finalists Bekendmaking Halve Finalisten Muziekgebouw Eindhoven 21.30 free entrance vrije toegang

14 & 15 Nov * SEMI FINALS HALVE FINALE Muziekgebouw Eindhoven 11.00 - 19.15 free entrance vrije toegang


11

TROMP Percussion Eindhoven 2018

15 Nov

16 Nov

17 Nov

COMPOSITION COMPETITION (LUNCH CONCERT) students Dutch conservatories studenten van de Nederlandse conservatoria Muziekgebouw Eindhoven 12.30 | e 2

SPIRITUAL LEADER BY IAN CHANG Muziekgebouw Eindhoven 20.15 | e 12,50

JURY IN CONCERT Muziekgebouw Eindhoven 20.15 | e 15,00

TROMP @ WAREHOUSE OF INNOVATION: Havelok Percussion Warehouse of Innovation 22.00

18 Nov 15 Nov Announcing the finalists Bekendmaking Finalisten Muziekgebouw Eindhoven 21.30 free entrance vrije toegang

TROMP 2018 FINALE 3 FINALISTS & ASKO|SCHÖNBERG host: Ab Nieuwdorp Muziekgebouw Eindhoven 14.00 | e 15,00

* Times and schedules are subject to change, please check tromppercussion.com.

* Tijden en speelschema kunnen wijzigen, raadpleeg tromppercussion.com


12

1st Round 1e Ronde Nov 9 & 10

2nd Round 2e Ronde Nov 12

Semi Finals Halve Finale Nov 14 & 15

Finals Finale Nov 18

A performance of max. 20 minutes consisting of:

A performance of a work for Marimba by a composer from the Netherlands (max. 15 minutes):

A recital of max. 45 minutes, containing: • the new compulsory work Cinderella by Mayke Nas • at least one work for mallets of one’s own choice • at least one work for set-up of one’s own choice

A performance consisting of: • the new compulsory work Concerto for Solo Percussion and Ensemble by Daníel Bjarnason with Asko|Schönberg • a work for percussion solo of one’s own choice (max. duration 10 minutes)

• A choice from: • Iannis Xenakis Rebonds A • Iannis Xenakis Rebonds B • Kevin Volans Asanga • A work for vibraphone of one’s own choice Een uitvoering van max. 20 minuten bestaande uit: • Eén van de volgende werken: • Iannis Xenakis Rebonds A • Iannis Xenakis Rebonds B • Kevin Volans Asanga • een werk voor vibrafoon naar eigen keuze

Een uitvoering van een werk voor marimba door een componist uit Nederland (max. 15 minuten): • Louis Andriessen Woodpecker • Jan Bus Solitude • Anthony Fiumara An Index of Wood (subsequent movements) • Bart de Kemp Mama Rimba • Dolf de Kinkelder Touch • Ton de Leeuw Midare • Arnold Marinissen Totem I & Totem II • Aart Strootman Solo for marimba • Jacob ter Veldhuis Barracuda (solo version) • Sinta Wullur Dukha • Yannis Kyriakides Bee Cult

Een recital van max. 45 minuten bestaande uit: • het nieuwe verplichte werk Cinderella door Mayke Nas • minimaal een werk voor mallets naar eigen keuze • minimaal een werk voor multi-percussie naar eigen keuze

COMPETITION SCHEDULE & REPERTOIRE

Een optreden bestaande uit: • het nieuwe verplichte werk Concerto for Solo Percussion and Ensemble door Daníel Bjarnason met Asko|Schönberg • een solowerk naar eigen keuze (duur max. 10 minuten)


13

TROMP Percussion Eindhoven 2018

COMMISSIONED COMPOSITIONS Compositieopdrachten

Mayke Nas

Daníel Bjarnason

With commissioned compositions by leading composers TROMP continues to innovate and refresh the repertoire for classical solo percussion. Over the past fifteen years composers including Louis Andriessen, Bryce Dessner, Nico Muhly, Joey Roukens, Michael Torke, Steve Martland and Jacob ter Veldhuis have written new pieces for percussion commissioned by TROMP. Met compositieopdrachten aan toonaangevende componisten blijft TROMP het nog jonge repertoire voor klassiek soloslagwerk iedere editie vernieuwen en verrijken. In de afgelopen vijftien jaar zijn er in opdracht van TROMP door componisten als Louis Andriessen, Bryce Dessner, Nico Muhly, Joey Roukens, Michael Torke, Steve Martland en Jacob ter Veldhuis nieuwe stukken voor slagwerk geschreven.

DANÍEL BJARNASON

MAYKE NAS

Daníel Bjarnason composed the new mandatory final work, to be performed by the three finalists with Asko|Schönberg, the leading Dutch ensemble for new music. Bjarnason is a multi-talented composer, conductor and curator and works with indiebands (Sigur Rós, Efterklang) as well as orchestras like the Los Angeles Philharmonic. Daníel Bjarnason is composer-in-residence at Muziekgebouw Eindhoven. His Concerto for Solo Percussion and Ensemble places the soloist in a set-up of diverse percussion instruments, with drums of the percussionist’s choice, in which the marimba plays a virtuosic central role. Daníel Bjarnason componeerde het nieuwe verplichte werk voor de Finale, dat door de drie finalisten wordt uitgevoerd met het toonaangevende ensemble voor nieuwe muziek Asko|Schönberg. Bjarnason is een multitalent, componist, dirigent en curator en werkt met zowel indiebands (Sigur Rós, Efterklang) als orkesten als het Los Angeles Philharmonic. Daníel Bjarnason is composer-in-residence bij Muziekgebouw Eindhoven. Zijn Concerto for Solo Percussion and Ensemble plaatst de solist tussen een diverse set van slagwerkinstrumenten, met drums naar keuze van de slagwerker, waarin de marimba een virtuoze hoofdrol speelt.

Mayke Nas, Composer Laureate of the Netherlands from 2016 to 2018, wrote the new compulsory work Cinderella for the Semi Finals. She received commissions from Slagwerk Den Haag, Royal Concertgebouw Orchestra and Eighth Blackbird among others and was awarded with the Matthijs Vermeulen Price of Encouragement 2003, Anjer Muziekprijs 2005, Kees van Baarenprijs 2015 and an artist-inresidence fellowship in Berlin by the DAAD. Cinderella plays with the illusion of someone trying to dance on high heels. Mayke Nas, Componist des Vaderlands van 2016 t/m 2018, schreef het nieuwe verplichte werk Cinderella voor de Halve Finale. Ze ontving opdrachten van o.a. Slagwerk Den Haag, Koninklijk Concertgebouw Orkest en Eighth Blackbird en ze werd onderscheiden met de Matthijs Vermeulen Aanmoedigingsprijs 2003, Anjer Muziekprijs 2005 en de Kees van Baarenprijs 2015. In het seizoen 2011-2012 was Mayke Nas artist-in-residence van het Berliner Künstlerprogramm des DAAD. Cinderella speelt met de illusie van iemand die probeert te dansen op hoge hakken.


14

PARTICIPANTS Deelnemers

Elliot Gaston-Ross

Daniel Reifsteck Alexander Smith

Martin Malatray

Hannah Weaver Oliver Xu David Yun

Vítor Castro João Miguel Simões

Noè Rodrigo Gisbert


15

TROMP Percussion Eindhoven 2018

Marianna Bednarska Damian Oleksiak

Jonathan Jakshøj Kalle Hakosalo

Masayuki Niino

Kai Strobel Sebastian Wielandt

Philipp Gattringer Stefan Traninger Yung-Tuan Ku Ling Lu

Nikolay Ivanov

Samuel Chan

Luca Staffelbach Fabian Ziegler

Weiqi Bai Yinzhi Yang Shiqi Zhong


16

PARTICIPANTS Deelnemers

Weiqi Bai 1996 Chinese | lives in Germany Chinees | woont in Duitsland

• studied at the Central Conservatory of Music in Beijing with Li Biao; currently Master at Hochschule für Musik Hanns Eisler, the Berlin Academy of Music • 2nd prize IPEA International Percussion Competition China, category marimba (2017); 1st prize marimba and vibraphone, 2nd prize snare drum China Youth Music Competition (2016) • performed with Li Biao Percussion Group, among others • studeerde aan het Central Conservatory of Music in Peking bij Li Biao; nu Masterstudie aan de Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlijn • 2e prijs IPEA Internationaal Slagwerk Concours China, categorie marimba (2017); 1e prijs categorieën marimba en vibrafoon en 2e prijs snare drum China Youth Music Competition (2016) • speelde o.a. met de Li Biao Percussion Group


17

TROMP Percussion Eindhoven 2018

Marianna Bednarska

Vítor Castro

Samuel Chan

1993 Polish | lives in France Pools | woont in Frankrijk

1993 Portuguese | Portugal Portugees | Portugal

1993 Hong Kong | lives in the USA Hong Kong | woont in de VS

• studied at the University of Music in Stuttgart with Marta Klimasara (Bachelor 2017); currently at the Geneva University of Music with Philippe Spiesser • received various scholarships and won prizes in various competitions, including: 2nd prize & special prize for Best performance of a Belgian Composition, Universal Marimba Competition, Belgium (2017); ‘best snaredrum performance’ International Percussion Competition Northwestern Chicago (2016); 1st prize International Marimba Festiva Competition, Bamberg (2016) • performed as a soloist with the International Chamber Orchestra of Washington, Sinfonia Varsovia Orchestra, Aalborg Symphony Orchestra and Polish National Radio Symphony Orchestra, among others • studeerde aan de Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bij Marta Klimasara (Bachelor, 2017); nu aan het conservatorium in Genève bij Philippe Spiesser • kreeg diverse studiebeurzen toegekend en won prijzen in diverse concoursen waaronder: 2e prijs & speciale prijs ‘Best performance of a Belgian Composition’, Universal Marimba Competition, België (2017); ‘best snaredrum performance’ International Percussion Competition Northwestern Chicago (2016) • speelde als solist o.a. met het International Chamber Orchestra of Washington, Sinfonia Varsovia, Aalborg Symfoniorkester en Pools Radio Symfonie Orkest

• studied at the School of Music and Performing Arts (ESMAE) in Porto (Bachelor) and the Conservatorium van Amsterdam with Rachel Zhang, Arnold Marinissen, Ramon Lormans, Richard Jansen and Nancy Zeltsman (Master) • awarded a scholarship for his master studies by the Calouste Gulbenkian Foundation • 2nd prize and special prize International Marimba Festiva Competition, Bamberg (2018) and winner of several Portuguese competitions • performed in the Portuguese Youth Orchestra (JOP), Gulbenkian Orchestral Course (EGO), Ensemble Academy Freiburg, World Percussion Group; timpanist at the Orquestra de Guimarães • studeerde aan het ESMAE conservatorium van Porto (Bachelor) en het Conservatorium van Amsterdam bij Rachel Zhang, Arnold Marinissen, Ramon Lormans, Richard Jansen en Nancy Zeltsman (Master) • kreeg een beurs toegekend voor zijn masterstudie door de Calouste Gulbenkian Foundation • 2e prijs en speciale prijs International Marimba Festiva Competition, Bamberg (2018) en winnaar diverse Portugese concoursen • speelde met het Portugese jeugdorkest Jovem Orquestra Portuguesa, Gulbenkian Orkest Stage (EGO), Ensemble Akademie Freiburg, World Percussion Group; paukenist bij het Orquestra de Guimarães

• studied at the New England Conservatory of Music (Bachelor, 2015) and The Juilliard School with Daniel Druckman, Markus Rhoten, Greg Zuber (Master, 2017); currently Colburn School with Ted Atkatz • 2nd prize Percussive Arts Society Solo Artist Competition (2017); 1st prize Percussive Arts Society International Solo Percussion (2015); 1st prize 2nd Great Plains International Marimba Competition (2014) among others • performed in the Juilliard Orchestra and as a soloist in the Percussion Arts Society International Convention, with the Hong Kong Young Musicians’ Wind Orchestra and Houston Symphony among others • currently performs with Hong Kong Sinfonietta, the Debut Chamber Orchestra and the Colburn Orchestra • studeerde aan het New England Conservatory of Music (Bachelor, 2015) en The Juilliard School bij Daniel Druckman, Markus Rhoten, Greg Zuber (Master, 2017); nu Colburn School bij Ted Atkatz • o.a. 2e prijs Percussive Arts Society Solo Artist Competition (2017); 1e prijs Percussive Arts Society International Solo Percussion (2015); 1e prijs 2nd Great Plains International Marimba Competition (2014) • speelde o.a. in het Juilliard Orchestra en als solist in de Percussion Arts Society International Convention, met het Hong Kong Young Musicians’ Wind Orchestra en de Houston Symphony • speelt in Hong Kong Sinfonietta, het Debut Chamber Orchestra en het Colburn Orchestra


18

Elliott Gaston-Ross

Philipp Gattringer

Kalle Hakosalo

1998 British | lives in Austria Brits | woont in Oostenrijk

1996 Austrian | Austria Oostenrijks | Oostenrijk

1994 Finnish | lives in Denmark Fins | woont in Denemarken

• studies at the Anton Bruckner Privatuniversität Linz with Bogdan Bacanu and Leonhard Schmidinger • Percussion Winner & Concerto Finalist BBC Young Musician competition (2014); semi-finalist & recipient Wave Quartet Award PercussivLinz International Marimba Competition (2015) • performed with the National Children’s Orchestra of Great Britain, among others; currently with the Bruckner Orchester Linz as the 'Akademie' percussionist • concerto debut with the BBC Scottish Symphony Orchestra live on BBC 4 television and BBC3 radio • studeert aan de Anton Bruckner Privatuniversität Linz bij Bogdan Bacanu en Leonhard Schmidinger • Winnaar slagwerk & Concerto Finalist BBC Young Musician concours (2014); halve finalist & Wave Quartet Award PercussivLinz International Marimba Competition (2015) • speelde met o.a. het National Children’s Orchestra of Great Britain; nu bij het Bruckner Orchester Linz als ‘Akademie’ slagwerker • concerto debuut met het BBC Scottish Symphony Orchestra, live uitgezonden op BBC 4 tv en BBC3 radio

• studied with Peter Sadlo at the Mozarteum University Salzburg; currently with Alexej Gerassimez and Ernst Wilhelm Hilgers • performed with Mozarteum Orchester Salzburg, Österreichisches Ensemble für Neue Musik (OENM), Probrass, Bläserphilharmonie Salzburg, Philharmonie Salzburg, the European Youth Brassband 2014 and in the Salzburger Festspiele, among others • studeerde bij Peter Sadlo aan de Universität Mozarteum Salzburg; nu bij Alexej Gerassimez en Ernst Wilhelm Hilgers • speelde o.a. met het Mozarteum Orchester Salzburg, Österreichisches Ensemble für Neue Musik (OENM), Probrass, Bläserphilharmonie Salzburg, Philharmonie Salzburg, de European Youth Brassband 2014 en in de Salzburger Festspiele

• studied at the Helsinki Conservatory of Music; currently at the Royal Danish Academy of Music with Gert Mortensen • 2nd prize ENKOR International Music Competition, Chamber Music as a duo with km2 (2018) ; 3rd prize international Italy Percussion Competition, category • Vibraphone B (2016); scholarships from the Foundation Idella and TOP – Foundation • works closely with composers Jeppe Just Christensen and Tapio Nevanlinna, among others and performers including NEKO3, km2, Andrew Power • studeerde aan het Conservatorium in Helsinki; nu aan de Royal Danish Academy of Music bij Gert Mortensen • 2e prijs ENKOR International Music Competition, categorie kamermuziek met het duo km2 (2018) ; 3e prijs internationale Italy Percussion Competition, categorie Vibraphone B (2016); beurzen van het Idella fonds en de TOP – Foundation • werkt nauw samen met o.a. componisten Jeppe Just Christensen, Tapio Nevanlinna en artiesten waaronder NEKO3, km2, Andrew Power


19

TROMP Percussion Eindhoven 2018

Nikolay Ivanov

Jonathan Jakshøj

Yung-Tuan Ku

1995 Bulgarian | lives in France Bulgaars | woont in Frankrijk

1993 Danish | Denmark Deens | Denemarken

1988 Taiwanese | lives in The Netherlands Taiwanees | woont in Nederland

• studied at the CRR Conservatoire MauriceRavel in Paris with Jean-Baptiste Leclère, and at the CRR Saint-Maur-des-Fossés conservatory; currently at the Geneva University of Music with Christophe Delannoy, Philippe Spiesser, François Desforges, Claude Gastaldin • 3rd prize (2014) & 1st prize (2012) International Percussion Competition, Timisoara, Romania; 1st prize International Youth Music Competition “Hopes, Talents, Masters’ Dobrich, Bulgaria (2010, 2008, 2007); 1st prize International Competition for percussion instruments - PENDIM, Plovdiv, Bulgaria (2009); among others • performs with Percussion ensemble Accent in Bulgaria, Germany and France • studeerde aan het CRR Conservatorium Maurice-Ravel in Paris bij Jean-Baptiste Leclère en het conservatorium CRR SaintMaur-des-Fossés; nu aan conservatorium in Genève bij Christophe Delannoy, Philippe Spiesser, François Desforges, Claude Gastaldin • o.a. 3e prijs (2014) & 1e prijs (2012) International Percussion Competition, Timisoara, Roemenië; 1e prijs International Youth Music Competition “Hopes, Talents, Masters’ Dobrich, Bulgarije (2010, 2008, 2007); 1e prijs International Competition for percussion instruments - PENDIM, Plovdiv, Bulgarije (2009) • speelt met slagwerkensemble Accent in Bulgarije, Duitsland en Frankrijk

• studied as an Erasmus student at the Paris Conservatoire (CNSM) with Gilles Durot and Florent Jodelet (2017); currently at the Royal Danish Academy of Music with Gert Mortensen and Johan Bridger • performed with Ensemble Intercontemporain, the European Union Youth Orchestra, the Lucerne Festival Academy Orchestra and as a soloist with the Danish Rødovre Concert Band; currently with the Danish National Symphony Orchestra, Royal Danish Opera and Aalborg Symphony Orchestra • studeerde als Erasmus Student aan het CNSM Conservatorium van Parijs bij Gilles Durot and Florent Jodelet; nu aan de Royal Danish Academy of Music bij Gert Mortensen en Johan Bridger • speelde met Ensemble Intercontemporain, het European Union Youth Orchestra, het orkest van de Lucerne Festival Academy en als solist met de (Deense) Rødovre Concert Band; nu met het Deens Radio Symfonieorkest, de Royal Danish Opera en het Aalborg Symfoniorkester

• studied at the National Taiwan Normal University with Jer-Huei Chen (Bachelor, 2010) and the Conservatorium van Amsterdam with Victor Oskam, Peter Prommel, Arnold Marinissen, Ramon Lormans, among others (Master Cum Laude, 2015) • scholarship Jan Pustjens Foundation for music theatre project Mimocussion (2016); Willem Vos Award TROMP 2014; 2nd prize and Adi Mootz prize with Insomnia Percussion, International Percussion Competition Luxemburg (2012) • performed with Atlas Ensemble, Nieuw Ensemble, Lunatree, Ives Ensemble, Amsterdams Studenten Projectkoor, Boi Akih, among others • studeerde aan de National Taiwan Normal University bij Jer-Huei Chen (Bachelor, 2010) en aan het Conservatorium van Amsterdam bij o.a. Victor Oskam, Peter Prommel, Arnold Marinissen, Ramon Lormans (Master Cum Laude, 2015) • ontving ondersteuning Jan Pustjens Foundation voor muziektheaterproject Mimocussion (2016); Willem Vos Award TROMP 2014; 2e prijs en Adi Mootz prijs met Insomnia Percussion in International Percussion Competition Luxemburg (2012) • speelde o.a. met Atlas Ensemble, Nieuw Ensemble, Lunatree, Ives Ensemble, Amsterdams Studenten Projectkoor, Boi Akih


20

Ling Lu

Martin Malatray

Masayuki Niino

1990 Taiwanese | lives in Germany Taiwanees | woont in Duitsland

1991 French | France Frans | Frankrijk

1989 Japanese | Japan Japans | Japan

• studied at the National Kaohsiung Normal University; currently Mannheim University of Music and Performing Arts with Dennis Kuhn, Se-Mi Hwang • scholarship Deutschlandstipendium (2016); 2nd prize and Ady Mootz prize with Telling Percussion Duo, International Percussion Competition Luxembourg (2018); 3rd prize international Italy Percussion Competition, category Marimba C (2017); Sabam prize duo Universal Marimba Competition, Belgium (2013) • studeerde aan de National Kaohsiung Normal University; nu aan de Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim bij Dennis Kuhn, Se-Mi Hwang • studiebeurs Deutschlandstipendium (2016); 2e prijs en Ady Mootz prijs met Telling Percussion Duo, International Percussion Competition Luxembourg (2018); 3e prijs internationale Italy Percussion Competition, category Marimba C (2017); Sabam prijs duo Universal Marimba Competition, België (2013)

• studied at the Lyon CNSMD (2016), the CRR Tours conservatory (2013) and the Conservatoire de Lyon (2011) • master classes with Camille Basle, Emanuel Curt and Thierry De Mey • performed with Orchestre des Pays de Savoie, Orchestre symphonique Ose!, Orchestre National de Lyon (ONL), Lyon National Opera Orchestra, among others • performs in a trio for improvised music, mixing acoustic instruments and live electronics and collaborates on educational projects with Le Grame • studeerde aan het Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (2016), het conservatorium CRR Tours (2013) en het Conservatorium van Lyon (2011) • masterclasses van Camille Basle, Emanuel Curt en Thierry De Mey • speelde met o.a. Orchestre des Pays de Savoie, Orchestre symphonique Ose!, Orchestre National de Lyon (ONL), Opéra National de Lyon • speelt in een trio voor geïmproviseerde muziek, dat akoestische instrumenten en live elektronica mengt, en werkt samen met Le Grame in educatieve projecten

• studied at Kunitachi College of Music in Japan with Siniti Ueno, Momoko Kamiya, Kazunori Momose, Takashi Fukuda, Yumi Terada and awarded Yatabe Prize for best performance • 1st prize snare drum International Percussion Competition Italy (2010), 2nd prize Jeju International Brass & Percussion Competition South Korea (2012) • working as a lecturer at the Tokyo College of Music • studeerde aan het Kunitachi College of Music in Japan bij Siniti Ueno, Momoko Kamiya, Kazunori Momose, Takashi Fukuda, Yumi Terada en kreeg de Yatabe Prize toegekend voor de beste uitvoering • 1e prijs snare drum International Percussion Competition Italië (2010), 2e prijs Jeju International Brass & Percussion Competition Zuid-Korea (2012) • werkt als docent aan het Tokyo College of Music


21

TROMP Percussion Eindhoven 2018

Damian Oleksiak

Daniel Reifsteck

Noè Rodrigo Gisbert

1992 Polish | Poland Pools | Polen

1993 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten

1992 Spanish | lives in The Netherlands Spaans | woont in Nederland

• studies at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice with adt dr hab. Krzysztof Jaguszewski (Master, 2016); currently Doctoral (PhD) • 1st prize marimba (2015) and 2nd prize vibraphone (2014 & 2017) International Percussion Competition ‘Drum Fest’ Opole, Poland; 1st prize 11th International Competition Young Virtuosos, Sophia (2015); 2nd prize International Marimba Festiva Competition, Bamberg (2014), among others • performed with the Polish National Radio Symphony Orchestra and the Silesian Philharmonic, among others • studeert aan de Karol Szymanowski Muziekacademie Katowice bij adt dr hab. Krzysztof Jaguszewski (Master, 2016); nu aan het promoveren (PhD) • o.a. 1e prijs marimba (2015) en 2e prijs vibrafoon (2014 & 2017) International Percussion Competition ‘Drum Fest’ Opole, Polen; 1e prijs 11th International Competition Young Virtuosos, Sophia (2015); 2e prijs International Marimba Festiva Competition, Bamberg (2014) • speelde o.a. met het Pools Nationaal Radio-Symfonieorkest en de Silesian Philharmonic

• studied at Lawrence University (Bachelor, 2015); currently Master in Classical Contemporary Performance at the Boston Conservatory at Berklee • first recipient of the Robert C. Duvall Percussionist Fellowship at the Eighth Blackbird Creative Lab • performed in the New Music Gathering, the Museum of Contemporary Art in Chicago, Studio Z and Millennium Park among others • helped commission and premiere works by Shara Nova and Brad Wells among others • studeerde aan de Lawrence University (Bachelor, 2015); nu Master in Classical Contemporary Performance aan Boston Conservatory at Berklee • eerste ontvanger van de Robert C. Duvall Percussionist Fellowship van het Eighth Blackbird Creative Lab • speelde o.a. in de New Music Gathering, het Museum of Contemporary Art in Chicago, Studio Z en Millennium Park. • was betrokken bij de commissie en premieres van werken door o.a. Shara Nova en Brad Wells

• studied at the Conservatorio Superior de Música de Aragón (Bachelor 2014), Conservatorium van Amsterdam with Arnold Marinissen, Peter Prommel, Ramon Lormans among others (Master 2016) • Willem Vos Award for the best rendition of a composition by a Dutch composer TROMP 2016; 1st prize Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes (Juventudes Musicales de España, 2015), special prize from the European Union of Music Competitions for Youth (2015). • performed with the Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, the Netherlands Philharmonic Orchestra, the Netherlands Chamber Orchestra and as a solist with the Scottish Chamber Orchestra in the Edinburgh International Festival among others • studeerde aan het Conservatorio Superior de Música de Aragón (Bachelor 2014), Conservatorium van Amsterdam bij o.a. Arnold Marinissen, Peter Prommel, Ramon Lormans (Master 2016) • Willem Vos Award voor de beste uitvoering van een compositie van een Nederlandse componist TROMP 2016; 1e prijs Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes (Juventudes Musicales de España, 2015), speciale prijs van de European Union of Music Competitions for Youth (2015). • speelde o.a. met Het Koninklijk Concertgebouworkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest en als solist met het Schots Kamerorkest in het Edinburgh International Festival


22

João Miguel Simões

Alexander Smith

Luca Staffelbach

1992 Portogese | Portugal Portugees | Portgual

1993 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten

1996 Swiss | Switzerland Zwitsers | Zwitserland

• studied at the School of Music and Performing Arts (ESMAE) in Porto (Bachelor, 2015) and the Conservatorium van Amsterdam with Arnold Marinissen, Peter Prommel and others (Master, 2018) • scholarship Calouste Gulbenkian Foundation • performed with Orquestra Estúdio, the Porto Symphony Orchestra and as a soloist with Orquestra do Norte, among others • performs with the Drumming Grupo de Percussão in Porto and is a founding member of the Trash Panda Collective • studeerde aan de Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo in Porto (Bachelor, 2015) en aan het Conservatorium bij o.a. Arnold Marinissen en Peter Prommel (Master 2016) • beurs toegekend door Calouste Gulbenkian Foundation • speelde o.a. met het Orquestra Estúdio, het Symfonieorkest van Porto en als solist met het Orquestra do Norte • speelt met de Drumming Grupo de Percussão in Porto en is medeoprichter van het Trash Panda Collective

• studied at The University of Kentucky with James Campbell (Bachelor, 2016) and at The University of Tennessee with Andrew Bliss and Keith Brown (Master, 2018) • master classes with Jim Self, Matthew Coley, Michael Pisaro, Nancy Zeltsman, Anders Astrand among others • Contemporary Performance Prize Waterloo Region Contemporary Music Sessions, Canada (2017); 1st prize Tennessee Day of Percussion (PAS) Solo Competition (2017); The James Campbell Percussion Award (2015), among others • performed in ensembles and as a soloist in The Netherlands, China, Mongolia, Germany, Switzerland, Canada, and across the United States. • studeerde aan de University of Kentucky bij James Campbell (Bachelor, 2016) en aan The University of Tennessee bij Andrew Bliss en Keith Brown (Master, 2018) • masterclasses van o.a. Jim Self, Matthew Coley, Michael Pisaro, Nancy Zeltsman, Anders Astrand
 • o.a. Contemporary Performance Prize Waterloo Region Contemporary Music Sessions, Canada (2017); 1e prijs in de Tennessee Day of Percussion (PAS) Solo Competition (2017); The James Campbell Percussion Award (2015) • speelde in ensembles en als solist in Nederland, China, Mongolië, Duitsland, Zwitserland, Canada en de VS

• studies at the Zurich University of the Arts with Klaus Schwärzler, Raphael Christen, Martin Grubinger and Rainer Seegers • master classes with Katarzyna Mycka, Eric Sammut, Filip Mercep, Leonhard Schmidinger, Keiko Abe, among others • 1st prize Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb (Swiss Youth Music Competition, 2013); ‘Schweizer Meister Klassik Platten’ SDPW Swiss Drummerand Percussionists Competition (2009) • performed with Martin Grubinger’s Percussive Planet Ensemble and performs with the Colores Quartet, ensemble Schnappe Percussion and Blasorchester Stadtmusik Luzern, among others • studeert aan de Zürcher Hochschule der Künste bij Klaus Schwärzler, Raphael Christen, Martin Grubinger en Rainer Seegers • masterclasses van o.a. Katarzyna Mycka, Eric Sammut, Filip Mercep, Leonhard Schmidinger, Keiko Abe • 1e prijs Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb (Zwisterse Jeugdmuziekconcours, 2013); ‘Schweizer Meister Klassik Platten’ SDPW Schweizerische Drummer- und Percussionisten-Wettbewerb (2009) • speelde o.a. met Martin Grubinger’s Percussive Planet Ensemble en speelt met o.a. het Colores Quartet, ensemble Schnappe Percussion en Blasorchester Stadtmusik Luzern


23

TROMP Percussion Eindhoven 2018

Kai Strobel

Stefan Traninger

Hannah Weaver

1992 German | lives in Austria Duits | woont in Oostenrijk

1995 Austrian | Austria Oostenrijks | Oostenrijk

1990 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten

• studied at the University of Music in Stuttgart with Marta Klimasara; currently at the Anton Bruckner Privatuniversität Linz with Bogdan Bacanu and Leonhard Schmidinger • laureate Jugend Musiziert; 1st prize and audience award PercussivLinz International Marimba Competition (2015); semifinalist ARD International Music Competition (2014), among others • performed as a soloist with the Lübecker Philharmoniker and the Württembergische Philharmonie Reutlingen among others • recorded with Wave Quartet and trumpet player Simon Höfele • studeerde aan de Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bij Marta Klimasara; nu aan de Anton Bruckner Privatuniversität Linz bij Bogdan Bacanu en Leonhard Schmidinger • o.a. laureaat Jugend Musiziert; 1e prijs en publieksprijs i PercussivLinz International Marimba Competition (2015); halve finalist internationaal ARD Muziekconcours (2014) • speelde als solist o.a. met de Lübecker Philharmoniker en de Württembergische Philharmonie Reutlingen • maakte cd-opnames met het Wave Quartet en trompettist Simon Höfele

• studies at KONSE Carinthian State Conservatory • performed with Military Concert Band Kärnten, the Carinthian Youth Orchestra and progressive metal project Thytopia in Austria, Germany, Italy, Slovenia and the Czech Republic among others • performs with the International Philharmonic Orchestra ‘Alpe Adria’, Carinthian State Conservatory Student Orchestra, Drauphilharmonic Orchestra Villach and pop project Bernhard Stocker & Band among others • is percussion educator and percussion ensemble conductor in Drum Academy St.Veit an der Glan since 2016 • studeert aan het KONSE Kärntner Landeskonservatorium • speelde o.a. met Militärmusik Kärnten, het Kärntner Jeugdorkest en het progressieve metalproject Thytopia in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Slovenië en de Tsjechische Republiek • speelt o.a. met het Orchestra Filarmonica Giovanile Alpe Adria, het studentenorkest van het KONSE Kärntner Landeskonservatorium, het Drauphilharmonic Orchestra Villach en popproject Bernhard Stocker & Band • is slagwerkdocent en slagwerkensembledirigent in Drum Academy St.Veit an der Glan sinds 2016

• studied at Eastman School of Music (Bachelor, 2012) and the University of Michigan (Master, 2015); currently Doctoral of Musical Arts in Percussion Performance at Eastman School of Music • awarded as a Aspen Contemporary Ensemble Percussion Fellow, Eastman Performer’s Certificate and National Repertory Orchestra Percussion Fellow, among others; semi-finalist Paris International Marimba Competition (2009) • performed with the Aspen Contemporary • Ensemble, Kansas City Symphony, Roanoke Symphony Orchestra, among others and as a soloist with the National Repertory Orchestra • studeerde aan de Eastman School of Music (Bachelor, 2012) en de University of Michigan (Master, 2015); nu doctoraat Musical Arts in Percussion Performance aan de Eastman School of Music • kreeg o.a. de Aspen Contemporary Ensemble Percussion Fellow, Eastman Performer’s Certificate en National Repertory Orchestra Percussion Fellow toegekend; halve finalist Internationaal Marimba Concours Parijs (2009) • speelde o.a. met het Aspen Contemporary Ensemble, de Kansas City Symphony, het Roanoke Symphony Orchestra en als solist met het National Repertory Orchestra


24

Sebastian Wielandt

Oliver Xu

Yinzhi Yang

1994 German | lives in Austria Duits | woont in Oostenrijk

1997 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten

1995 Chinese | China Chinees | China

• studied at the PreCollege of the University of Music Karlsruhe with Isao Nakamura provided by the SPARDA Bank BadenWürttemberg scholarship; currently at the Anton Bruckner Privatuniversität Linz with Bogdan Bacanu and Leonhard Schmidinger • laureate Jugend Musiziert; 1st prize and special prize international Marimba Competition in Nürnberg (2011) • scholarships from Deutsche Stiftung Musikleben, Landesmusikrat Baden-Württemberg and Lions-Club Bruchsal • performs with the Bruckner Orchester Linz and the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen among others and recorded with the Wave Quartet • studeerde aan het PreCollege van de Hochschule für Musik Karlsruhe bij Isao Nakamura met ondersteuning door de SPARDA Bank Baden-Württemberg; nu aan de Anton Bruckner Privatuniversität Linz bij Bogdan Bacanu en Leonhard Schmidinger • laureaat Jugend Musiziert; 1e prijs en speciale prijs van het internationale Marimba Concours in Nürnberg (2011) • kreeg beurzen toegekend door de Deutsche Stiftung Musikleben, Landesmusikrat Baden-Württemberg en Lions-Club Bruchsal • speelt met o.a. hetBruckner Orchester Linz en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen en maakte cd-opnames met het Wave Quartet

• studies at the Eastman School for Music with Michael Burritt, James Ross, Charles Ross, and Rich Thompson; nominated for the Performer’s Certificate • master classes with So Percussion, Doug Perkins and Nancy Zeltsman among others • semi-finalist TIPC Taiwan International Percussion Convention Competition (2017); semi-finalist Great Plains International Marimba Competition (2015), among others • performs with the Eastman Percussion Ensemble, Eastman Philharmonia, Eastman Wind Ensemble, Musica Nova, among others • studeert aan de Eastman School of Music bij Michael Burritt, James Ross, Charles Ross en Rich Thompson; genomineerd voor een Performer’s Certificate • masterclasses van o.a. So Percussion, Doug Perkins en Nancy Zeltsman • o.a. halve finalist TIPC Taiwan International Percussion Convention Competition (2017); halve finalist Great Plains International Marimba Competition (2015) • speelt o.a. met het Eastman Percussion Ensemble, Eastman Philharmonia, Eastman Wind Ensemble en Musica Nova

• received scholarships to study at the Shanghai Conservatory of Music with Ruwen Yang, currently as a postgraduate • 1st prize, category snare drum 5th International Percussion Competition for Young Soloists, Greece (2016) • performed with the Shanghai Philharmonic Orchestra, Shanghai Opera House and Suzhou Symphony Orchestra, among others - • kreeg beurzen toegekend om te studeren aan het Shanghai Conservatory of Music bij Ruwen Yang, nu doctoraal • 1e prijs categorie snare drum 5th International Percussion Competition for Young Soloists, Griekenland (2016) • speelde o.a. met het Shanghai Philharmonic Orchestra, Shanghai Opera House en Suzhou Symphony Orchestra


25

TROMP Percussion Eindhoven 2018

David Yun

Shiqi Zhong

Fabian Ziegler

1997 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten

1995 Chinese | lives in the USA Chinees | woont in de VS

1995 Swiss | Switzerland Zwitsers | Zwitserland

• studies at the Eastman School for Music with Michael Burritt; awarded with the Milton Schlesinger Percussion Prize • received the Anne M. Buxton Scholarship and Howard Hanson Scholarship • performs with Eastman Philharmonia, Eastman Wind Ensemble and Eastman Percussion Ensemble, among others • performed in The Academy Drum and Bugle Corps, Atlanta Quest Indoor Percussion Ensemble and U.S Army All-American Marching Band, among others • studeert aan de Eastman School of Music bij Michael Burritt; Milton Schlesinger Percussion Prize toegekend • kreeg de Anne M. Buxton Scholarship en Howard Hanson Scholarship toegekend • speelt o.a. met Eastman Philharmonia, het Eastman Wind Ensemble en Eastman Percussion Ensemble
 • speelde o.a. in The Academy Drum and Bugle Corps, het Atlanta Quest Indoor Percussion Ensemble en de U.S Army All-American Marching Band

• studied at the Juilliard Pre-College Division and the Curtis Institute of Music with Don Steven Liuzzi, Eric Millstein, Rolando Morales-Matos and Scott Robinson (Bachelor, 2017); currently at Yale School of Music with Robert Van Sice • received the Avedis and Armand Zildjian Percussion Scholarship (2015) • 1st prize PAS KoSA NYU Marimba Competition (2013); 1st prize International Chinese Marimba Competition (2011), among others • performed with the Juilliard Pre-College Symphony and China Youth Symphony Orchestra among others; currently with the Curtis Symphony Orchestra • studeerde aan de Juilliard Pre-College Division en het Curtis Institute of Music bij Don Steven Liuzzi, Eric Millstein, Rolando Morales-Matos en Scott Robinson (Bachelor, 2017); nu aan de Yale School of Music bij Robert Van Sice • kreeg de Avedis and Armand Zildjian Percussion Scholarship toegekend (2015) • o.a. 1e prijs PAS KoSA NYU marimbaconcours (2013); 1e prijs International Chinese Marimba Competition (2011) • speelde o.a. met de Juilliard Pre-College Symphony en het China Youth Symphony Orchestra; nu met het Curtis Symphony Orchestra

• studies at the Zurich University of the Arts with Klaus Schwärzler, Raphael Christen, Martin Grubinger and Rainer Seegers (Bachelor, 2017); currently Master • master classes with Katarzyna Mycka, Jean Geoffroy, Svet Stoyanov, Conrado Moya and Beverly Johnston among others awarded scholarships by Migros Kulturprozent (2016 & 2018), Friedl Wald Foundation (2017) and the Rahn Kulturfonds (2017); 1st prize Kiefer Hablitzel │Göhner Music Prize (2018) • performed with the Percussive Planet Ensemble and the Zurich Chamber Orchestra among others • studeert aan de Zürcher Hochschule der Künste bij Klaus Schwärzler, Raphael Christen, Martin Grubinger en Rainer Seegers (Bachelor, 2017); nu Master • masterclasses van o.a. Katarzyna Mycka, Jean Geoffroy, Svet Stoyanov, Conrado Moya en Beverly Johnston • kreeg studiebeurzen toegekend van Migros Kulturprozent (2016 & 2018), de Friedl Wald Stiftung (2017) en het Rahn Kulturfonds (2017); 1e prijs in de Kiefer Hablitzel │Göhner Musikpreis (2018) • speelde met o.a. het Percussive Planet Ensemble en het Zürcher Kammerorchester


26

JURY MEMBERS Juryleden

Arnold Marinissen,

chairman of the jury Juryvoorzitter The Netherlands Nederland Arnold Marinissen performs, teaches and gives master classes around the world. He is a praised percussionist and composer, writing for Asko|Schönberg, Slagwerk Den Haag and La Biënnale di Venezia, among many others. Marinissen was artistic leader of Percussion Group The Hague and, together with Anthony Fiumara, Lunapark. He was artist in residence at De Doelen Rotterdam, programmer for Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam and curator for various festivals. He is faculty member and part of the Master Research team at the Conservatorium van Amsterdam. Arnold Marinissen treedt op, doceert en geeft masterclasses over de hele wereld. Hij is een geprezen slagwerker en schreef als componist o.a. voor Asko | Schönberg, Slagwerk Den Haag en de Biënnale van Venetië. Marinissen was artistiek leider van Slagwerk Den Haag en, samen met Anthony Fiumara, Lunapark. Hij was artist in residence bij De Doelen in Rotterdam, programmeur voor Muziekgebouw aan ’t IJ en curator voor verschillende festivals. Hij is is lid van de faculteit en het Master Research-team aan het Conservatorium van Amsterdam.


27

TROMP Percussion Eindhoven 2018

Michael Burritt USA Verenigde Staten Michael Burritt is a member of the Percussive Arts Society Board of Directors, a contributing editor for Percussive Notes Magazine and the chairman of the PAS Keyboard Committee. He is currently Professor of Percussion and head of the department at The Eastman School of Music. His works for solo marimba have become standard repertoire, with commissions by The World Marimba Competition in Stuttgart and Third Coast Percussion. As a soloist Burritt performed with renowned orchestras, including the Dallas Wind Symphony, Omaha Symphony, Chautauqua Symphony Orchestra, Richmond Symphony Orchestra and Ju Percussion Group. Michael Burritt is lid van de Raad van Bestuur van de Percussive Arts Society, schrijft voor het Percussive Notes Magazine en is de voorzitter van het PAS Keyboard Committee. Daarnaast is hij professor in en hoofd van de slagwerkafdeling aan de Eastman School of Music. Zijn werken voor solo marimba zijn uitgegroeid tot standaardrepertoire, met opdrachten van o.a. The World Marimba Competition in Stuttgart en Third Coast Percussion. Als solist speelde Burritt met gerenommeerde orkesten, waaronder de Dallas Wind Symphony, Omaha Symphony, het Chautauqua Symphony Orchestra, Richmond Symphony Orchestra en de Ju Percussion Group.

Martin Grubinger Austria Oostenrijk Winner of multiple prizes, Martin Grubinger is recipient of the Bernstein Award by the Schleswig Holstein Musik Festival and the prestigious Jeunesses Musicales’ Würth Prize. He got invitations from the Berliner Philharmoniker, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Orchestre Philharmonique de Radio France and Orchestre Philharmonique de Strasbourg among many others. Amongst the growing number of works written for Grubinger are Tan Dun’s Tears of Nature (2012) and Peter Eötvös’ Speaking Drums (2014). Grubinger’s CD Drums‘n’Chant and the live recording of The Percussive Planet on DVD, both for Deutsche Grammophon, have led to a number of recordings for various labels. Martin Grubinger won o.a. de Bernstein Award van het Schleswig Holstein Musik Festival en de prestigieuze Jeunesses Musicales' Würth-prijs. Grubinger werd o.a. uitgenodigd door de Berliner Philharmoniker, het Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Orchestre Philharmonique de Radio France en Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Er wordt een groeiend aantal werken speciaal voor Grubinger geschreven, waaronder Tan Dun's concerto Tears of Nature (2012) en Peter Eötvös' Speaking Drums (2014). Grubinger's cd Drums 'n' Chant en de live opname van The Percussive Planet op DVD, beiden uitgebracht door Deutsche Grammophon, leidden tot meerdere opnames voor diverse labels.


28

Momoko Kamiya Japan Momoko Kamiya is director of the percussion department at the Senzoku Gakuen College of Music, faculty at the Kunitachi College of Music and a regular guest professor. She won the Luxembourg International Marimba competition, was chosen as one of The Top Ten Young Artists Today by the Toyota Foundation and awarded the Azalea Cultural Prize of Kawasaki City. She performed with major orchestras throughout Japan and abroad, released five recordings on the Phillips label and Pieces of Peace on the Classic Concert label in 2011. Momoko Kamiya served on the juries of international competitions in ten countries. Momoko Kamiya is hoofd van de slagwerkafdeling op het Senzoku Gakuen College of Music, docent aan het Kunitachi College of Music en regelmatig gevraagd gastdocent. Ze won het internationale marimbaconcours in Luxemburg, de Toyota Foundation koos haar als één van The Top Ten Young Artists Today en ontving de Azalea Cultural Prize van de stad Kawasaki. Ze soleerde met de belangrijkste orkesten in Japan en daarbuiten, bracht vijf albums uit op het Phillips label en Pieces of Peace op het Classic Concert label in 2011. Momoko Kamiya was jurylid in internationale concoursen in tien landen.

Mark Pekarsky Russia Rusland Mark Pekarsky is a legendary Russian percussionist. As a student, he performed with the Opera-Symphony Orchestra of Radio & TV Moscow, later joined the Moscow Ensemble of Early Music Madrigal. In 1976 he founded the first Russian percussion ensemble, with a choice of 200 scores composed for the ensemble by several generations of Russian composers. ‘A catalyst for Russian composers' creative activity’, according to The Berlin Newspaper Tagesspiegel. Pekarksy also started the famous Pekarsky Percussion Project devoted to the problems of modern percussion repertoire in 2000. Since 1997 Mark Pekarsky is a professor at the Moscow Conservatory. De legendarische Russische percussionist Mark Pekarsky speelde als student al met het Opera-Symfonieorkest van Radio & TV Moskou, en later bij het Moskouse ensemble voor oude muziek Madrigal. In 1976 richtte hij Ruslands eerste slagwerkensemble op en wist daarmee componisten tot ruim 200 nieuwe composities voor slagwerk te inspireren: ‘Een ware katalysator voor de Russische componeeractiviteit’, schreef de Berlijnse Tagesspiegel. Pekarsky startte in 2000 ook het beroemde Pekarsky Percussion project, gewijd aan de problematiek van het moderne slagwerkrepertoire. Mark Pekarsky is professor aan het conservatorium van Moskou sinds 1997.


29

TROMP Percussion Eindhoven 2018

Emmanuel Séjourné France Frankrijk Emmanuel Séjourné is a percussionist and a composer. His works have been commissioned or recorded by artists including Bogdan Bacanu, Christoph Sietzen, Alexej Gerassimez, Gary Cook, Ju Percussion Group, Nancy Zeltsman, Marta Klimasara and Katarzyna Mycka. As a soloist, as well as with the ensemble Accroche-Note with saxophonist Philippe Geiss (European Audiovisual Grand Prix), he has performed all over the world and premiered over a hundred pieces of music. Emmanuel Séjourné is head teacher of the Percussion Department at the Académie supérieure de musique of Strasbourg and teaches master classes in all major conservatories in Europe, Asia and the USA. Emmanuel Séjourné is slagwerker en componist. Hij schreef werken in opdracht van of opgenomen door artiesten als Bogdan Bacanu, Christoph Sietzen, Alexej Gerassimez, Gary Cook, Ju Percussion Group, Nancy Zeltsman, Marta Klimasara en Katarzyna Mycka. Hij trad overal ter wereld op en bracht meer dan honderd muziekstukken in première, als solist en met het ensemble Accroche-Note met saxofonist Philippe Geiss (European Audiovisual Grand Prix). Emmanuel Séjourné is hoofddocent van de slagwerkafdeling aan de Académie supérieure de musique van Straatsburg en geeft masterclasses aan alle grote conservatoria in Europa, Azië en de VS.

Ruwen Yang China Ruwen Yang is professor and head of the Department of Modern Instruments and Percussion at the Shanghai Conservatory of Music. As a performer he has commissioned numerous compositions and collaborated with artists and ensembles including Wenzhong Chou, Quincy Jones, Luc Besson, Orchestre National de France, and the Berlin Opera. Ruwen Yang also appeared on films as The Banquet, Shaolin Temple and Something the Lord Made. He was a member of the jury of the fourth and fifth World Marimba Competition and the International Great Chinese Marimba Competition in Taiwan, among others. Ruwen Yang is docent en hoofd van de afdeling moderne instrumenten en slagwerk aan het conservatorium van Shanghai. Als artiest gaf hij tal van compositieopdrachten en werkte hij samen met artiesten en ensembles waaronder Wenzhong Chou, Quincy Jones, Luc Besson, Orchestre National de France en de Opera van Berlijn. Ruwen Yang verscheen ook in films als The Banquet, Shaolin Temple en Something the Lord Made. Hij was onder meer jurylid in de vierde en vijfde World Marimba Competition en de International Great Chinese Marimba Competition in Taiwan.


30

Jury in action? Visit the jury in concert Saturday, November 17! Jury in actie zien? Kom naar het juryledenconcert op zaterdag 17 november!

Youth Jury Jeugdjury

Press Jury Persjury

Students from the Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven will choose their own winner during the TROMP Finale. Five students will form the youth jury. They will follow the participants throughout the competition and write a jury report for each candidate. Leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven kiezen tijdens de Finale hun eigen favoriet voor De Annelie prijs, zij vormen samen de jeugdjury. Ze volgen de deelnemers vanaf het begin van het concours en schrijven voor iedere kandidaat een juryrapport.

Expert music critics will judge which percussionist they think is the most talented during the Finale. Deskundige muziekrecensenten beoordelen tijdens de finale welke slagwerker in hun ogen het meest getalenteerd is. RenĂŠ van Peer | jury chairman voorzitter (ED) Erk Willemsen (Slagwerkkrant) and others en anderen


31

TROMP Percussion Eindhoven 2018

PRIZES

PRIJZEN

1st Prize

1e Prijs

2nd Prize

2e Prijs

3rd Prize

3e Prijs

€ 15.000 & concert engagements

€ 10.000 & concert engagements

€ 7.000 & concert engagements

Friends of TROMP Audience Award € 3.000

€ 15.000 & concert-engagementen

€ 10.000 & concert-engagementen

€ 7.000 & concert-engagementen

Vrienden van TROMP Publieksprijs € 3.000

Jan Pustjens

Jan Pustjens

'De Annelie'

'De Annelie'

Press Prize € 2.000

prize of the youth jury € 1.000

Willem Vos Award

for the performance of a composition by a composer from the Netherlands € 500

Persprijs € 2.000

prijs van de jeugdjury € 1.000

Willem Vos Prijs

voor de beste uitvoering van een compositie van een componist uit Nederland € 500


32

LAUREATES CONCERTS & MASTERCLASSES

Laureatenconcerten & masterclasses Investing in the future of its laureates, TROMP provides various concert engagements all over the world. As TROMP laureates, winners of previous editions have performed solo or as a soloist with renowned ensembles such as Asko|Schรถnberg, Britten Sinfonia and the Moscow Contemporary Music Ensemble in internationally acclaimed concert halls, including The Times Center in New York, the Kรถlner Philharmonie, deSingel in Antwerpen, and The Royal Concertgebouw in Amsterdam. And besides inviting laureates to perform in the TROMP festival, they have been invited to perform or give master classes in the Musical Olympus Festival in St. Petersburg, the Zeltsman Marimba Festival, the IPEA International Percussion Festival in China, and the Allegretto Festival in Slovakia, among others.

TROMP investeert in de toekomst van haar laureaten, zo biedt TROMP allerlei concert engagementen over de hele wereld. Als TROMP laureaten hebben winnaars van eerdere edities solo of als solist met gerenommeerde ensembles als Asko|Schรถnberg, Britten Sinfonia en het Moscow Contemporary Music Ensemble in internationaal hoog aangeschreven concertzalen gespeeld, waaronder The Times Centre in New York, de Kรถlner Philharmonie, deSingel in Antwerpen en het Concertgebouw in Amsterdam. En naast het uitnodigen van laureaten om in het TROMP festival op te treden, zijn ze uitgenodigd om optredens of masterclasses te geven in o.a. het Musical Olympus Festival in St. Petersburg, het Zeltsman Marimba Festival, het IPEA International Percussion Festival in China en het Allegretto Festival in Slowakije.

Upcoming performances by TROMP 2018 laureates Aankomende optredens door laureaten van TROMP 2018

28 Nov - 2 Dec 2018 20 Jahre HfM Percussion, Detmold (DE)

07 Mar 2019 Percussion Days Strasbourg (FR)

18 Mar 2019 Festival Young Talent Schiermonnikoog (NL)

12-15 Mar 2020 Check the TROMP website or social media for updates and a complete overview of all laureates concerts and masterclasses. Kijk op de TROMP website of volg de social media voor updates en een compleet overzicht van alle concerten en master classes door laureaten.

Amsterdam Marimba Weekend (NL) and more en meer


33

TROMP Percussion Eindhoven 2018

REPERTOIRE DAYS

TROMP organises the Repertoire Days in preparation of the international percussion competition. Participants from all over the world are given the opportunity to attend master classes by jury members and laureates and study the competition’s repertoire, as well as other solo repertoire. Since the start in 2010 the Repertoire Days have expanded to cities all over the world. Masters in previous editions: James Wood, Christian Dierstein, Emmanuel Séjourné, Arnold Marinissen, Peter Prommel and Yi-Ping Yang among many others.

In voorbereiding op het internationaal slagwerkconcours organiseert TROMP de Repertoire Days. Deelnemers over de hele wereld krijgen de mogelijkheid om masterclasses te volgen bij juryleden en laureaten en aan het verplichte concoursrepertoire te studeren en ander solo repertoire. Sinds de start in 2010 zijn de Repertoire Days uitgebreid met edities over de hele wereld. Masters tot nu toe waren onder meer: James Wood, Christian Dierstein, Emmanuel Séjourné, Arnold Marinissen, Peter Prommel en Yi-Ping Yang.

Visit tromppercussion.com for upcoming locations, dates and enrolment.

Bezoek tromppercussion.com voor komende edities en aanmelden.

The TROMP Repertoire Days are powered by the generous support of Ammodo De TROMP Repertoire Days komen tot stand dankzij ondersteuning van Stichting Ammodo

Amsterdam, The Netherlands | Boston, USA Moscow, Russia | São Paulo, Brazil Shanghai, China | Tokyo, Japan


34

EDUCATION Educatie

TROMP is committed to the development of repertoire and the recruitment of young talent. For educational activities TROMP works with local partners CKE, Cultuurstation, Fort van de Verbeelding, Kekketek, Percussion Friends and the South Netherlands Philharmonic. TROMP is also part of an international network of percussion teachers in conservatories. TROMP Percussion Eindhoven maakt zich sterk voor de ontwikkeling van slagwerkers, repertoire en nieuwe aanwas van talenten in de dop. Voor de educatieve activiteiten werkt TROMP samen met CKE, Cultuurstation, Fort van de Verbeelding, Kekketek, Percussion Friends en philharmonie zuidnederland. Daarnaast begeeft TROMP zich binnen een netwerk van slagwerkdocenten aan muziekscholen en wereldwijde conservatoria.


35

TROMP Percussion Eindhoven 2018

TROMP composition competition

TROMP composition competition

Higher Music Education

Hoger Muziekonderwijs

Young composers studying at the Dutch conservatories take on the challenge of writing a brand new piece for percussion. All entries will be performed by fellow students in the TROMP festival November 15. A winner is selected immediately after the concert by an expert jury including the chairman of the TROMP board Marijn ten Harmsen van der Beek, Davo van Peursen of Donemus publishing and composers Janco Verduin and Mayke Nas, who wrote the compulsory work for the semi-finals of the TROMP competition.

Jonge componisten die studeren aan Nederlandse conservatoria gaan de uitdaging aan en schrijven nieuw werk voor percussie. Alle inzendingen worden tijdens TROMP op 15 november uitgevoerd door medestudenten. De winnaar van de TROMP compositieprijs wordt direct na het gekozen door een vakjury met o.a. TROMP bestuursvoorzitter Marijn ten Harmsen van der Beek, Davo van Peursen van uitgeverij Donemus en componisten Janco Verduin en Mayke Nas die het verplichte werk voor de halve finale van het TROMP concours schreef.

Rhythmix Drum je vrij! Primary school Freedom is a hot topic at the moment, with refugees and freedom of speech. Language often plays an important role in the matter. Music, and above all percussion, is an ancient language that everyone can speak and understand without much difficulty. The educational project Drum je vrij! by Percussion Friends in collaboration with TROMP, connects, stimulates cooperation and provides insight into other cultures. -

Youth Jury Secondary education College students from the Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven choose their own winner during the TROMP competition. Five students get instructions from the chairman of the international expert jury. They follow the participants throughout the competition and write a jury report for each candidate. In the Finale the youth jury awards their winner with 'The Annelie', worth e 1.000 made available by the Friends of TROMP. -

Jeugdjury Middelbaar onderwijs

Leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven kiezen tijdens het TROMP concours hun eigen favoriet. Ze volgen de deelnemers vanaf het begin van het concours en schrijven voor iedere kandidaat een juryrapport. In de Finale reiken zij 'De Annelie' uit ten waarde van e 1.000, mogelijk gemaakt door de Vrienden van TROMP.

Primary school

In preparation for the philharmonie zuidnederland concert with Percossa in the TROMP 2018 festival, Percussion Friends provided extra workshops at schools in a short version of the Drum je vrij! educational project. The concert is a spectacular conclusion, to which the students make an active contribution. A live show full of action, reaction and with music by composers such as Ravel, Shostakovich and Kabalevsky. -

Rhythmix

Basisschool Als voorbereiding op het concert van philharmonie zuidnederland met Percossa in het TROMP 2018 festival gaf Percussion Friends een extra workshop op school in een verkorte versie van het programma Drum je vrij!. Het concert is de spetterende afsluiting waaraan de leerlingen een actieve bijdrage leveren. Een muzikale live show vol actie en reactie en met muziek van componisten als Ravel, Sjostakovitsj en Kabalevski.

Drum je vrij! Basisschool

Vrijheid is een onderwerp dat momenteel zeer actueel is, met vluchtelingen en de vrijheid van meningsuiting. Taal is daarbij vaak belangrijk. Muziek, bovenal slagwerk, is een oeroude taal die iedereen kan spreken en begrijpen zonder veel moeite. Het educatieve project Drum je vrij!, samengesteld door Stichting Percussion Friends in samenwerking met TROMP, verbindt, stimuleert samenwerking en geeft inzicht in andere culturen.

Schoolyard Orchestra

Schoolplein Orkest

Primary school

Basisschool

The TROMP Schoolyard Orchestra of Fort van de Verbeelding involves children to make music with unusual instruments like cement tubs, tuned scaffolding pipes, tuned beer bottles, shakers, tubes and boards. These will be combined with singing, rapping, clapping and beating. The children give a performance in a schoolyard concert for an audience of parents, neighbours and friends.

Het Schoolplein Orkest van Fort van de Verbeelding wordt uitgevoerd met ongebruikelijke muziekinstrumenten zoals cementkuipen, gestemde steigerpijpen, gestemde bierflessen, shakers, klapkokers en klankplanken. Daarnaast wordt er gezongen, gerapt, geklapt en gestampt. In het 'schoolpleinconcert' geven de kinderen een show voor ouders, buren en bekenden.


36

er-dece Nummer 208 | novemb

Nummer

Nu

emb 207 | sept

juli -au 206 | mm er

gu stu

er-o

8 s 201

ang | € 6,50 | 36ste jaarg ktober 2018

| 36s te

jaa rga

ll e Mitche t o.a. Mik• Dan Weiss WS: me -INTERVIE • Antoine Pierre SEA JAZZ Werth DE NORTHGalland • Nate Stéphane

jaargang | € 6,50 mber 2018 | 36ste

6,5 0 ng | €

iBnEAsTynITc

ijk Een onvergetel nd! slagwerkweekerslagen: rve t Uitgebreide sfee e ecial m ps nksp , ti FuFou Hornizon nringe ers zee n oe0fedru mm vieze aan 200 en ad

nll .inte wwe ane.t.n krac rkrf www.wslwag

l 2018

Drumworld Festiva

avonturen met

vintage hybride

kit

NicuzkzTyohwunsshteinndx

Internationale

GKURPpMAENTrIoSds

. ar S.O.S eat én C

er The B

acht endt e kracht emen nrinjv bij abDo

F

ms aredru lity sn ern Uti ekkens, d o M l b r der s • Pea n Dark hele, d recor ic druml Agop Xist Io annd ze VAN H1ns haa r ClassIstanbu00 m er dr• um Zoom • s! 20 TOMIE IT upersta ken n A S s le a N nt el m A r! Ta ek-eve peror vt en mee RUMK FRXrfbst ian he DE D 3 0 1 8 fstfesIan Chang m eHEm bde er n a er ov S to s , r al lle To A loiv ost Coot tlein D OEELLL 2 • Steven Brezet • oFe or kldJisk Rem Mur Brech N T P mw men Drusen ERKKRA ms Wig NeusUonic o dru L A• G i nwa Ludw gussch on DrEdruSms iu kket nr i Ka A NKapu Vmic runDr n • Sebekk Benpa spullen um s AaGDyna ss aiPack i kijian S LTam r HuCity •naZild 2018 •tZa U IT -1 7K VX V-s euwsne n TDns BP an o nd m te bekkenni la D o Pais cajó en Ro d in • san MilWoodcr cog gs n K Sw ee t be kkEdn den Bos BP BP ar dr ir nArti n MV ft, 1 en AQ 2Laft, aum ecra m enlseSnar Mein va So no r AQ mass • Zi ld jia

& Tho

en t een rs ys te em sp ul le n 19 31 be kk o uim du-x on sieito rumBC Uf ip Es t. Da viDes dimen andere Po r te r &

advertentie SWK.indd 1

Proefabonnement zonder verplichtingen: Proefabonnement verplichtingen: 3 nummers in dezonder bus voor € 14,50 3 nummers in de bus voor € 14,50 www.interface.nl/lees-interface www.slagwerkkrant.nl/lees-slagwerkkrant

Interface. InBeat sync. Slagwerkkrant. it.

Mag. App. Site. Social.Video. Video.Events. Events. Mag. App. Site. Social.

25-10-18 13:20


37

TROMP Percussion Eindhoven 2018

MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN Eindhoven is the proud home of one of the finest concert halls in Europe. Today, Muziekgebouw Eindhoven is justifiably regarded as one of the premier European concert halls, attracting leading international musicians. The ambience and excellent acoustics have made Muziekgebouw Eindhoven an absolute favourite spot for audiences and performers. Located in Eindhoven city centre, it offers all the benefits of a modern, state-of-the-art concert hall. The two concert halls in the Muziekgebouw were constructed in close collaboration with acoustic engineers from the Eindhoven University of Technology. Hence, the concert halls have become great ‘instruments’ for the musicians performing on its stages.

Eindhoven is de trotse thuisbasis van één van de mooiste concertzalen in Europa. Muziekgebouw Eindhoven is een eigentijds muziekgebouw met een internationale allure. Een akoestische toplocatie die een grote aantrekkingskracht uitoefent op wereldberoemde orkesten en solisten. Jaarlijks vinden ruim 160.000 muziekliefhebbers hun weg naar dit bijzondere gebouw in het hart van Eindhoven. De twee zalen in het Muziekgebouw werden gebouwd in nauwe samenwerking met akoestici van de Technische Universiteit Eindhoven. De concertzalen zijn daarmee uitstekende ‘instrumenten’ voor de musici die op het podium staan.


38

With your support young top talent gets the chance to reach their highest potential and you give us the power to continue offering them a stage in the future. To thank you, we would like to introduce Club TROMP!

Met uw support krijgt jong toptalent de kans het beste uit zichzelf te halen en geeft u ons de slagkracht om toptalent in de toekomst een podium te blijven bieden. Om u te bedanken introduceren we graag Club TROMP!

Several times a year, Club TROMP brings the finest crossovers between percussion, electronic music, jazz, pop and new sounds. Club TROMP scouts the most exciting places in the city and initiates collaborations with both existing and new initiatives in Eindhoven.

Meerdere keren per jaar brengt Club TROMP de fijnste cross-overs tussen slagwerk, elektronische muziek, jazz, pop en nieuwe geluiden. Club TROMP speurt daarvoor naar de meest spannende plekken van de stad en gaat nieuwe samenwerkingen aan met zowel bestaande als nieuwe initiatieven in Eindhoven.

Join the club: tromppercussion.nl/club-tromp

FRIENDS OF TROMP

Vrienden van TROMP TROMP has gradually gathered a group of close friends over the years. This circle of friends has become even closer since 1986, when it formed an official foundation with the main objective of stimulating interest in the TROMP Competition and Festival. This is partly achieved by making various prizes available, such as the Audience Award.

TROMP heeft in de loop der jaren een vaste vriendenkring opgebouwd. Sinds 1986 heeft deze vriendenkring een hecht verband gekregen in de vorm van een stichting. Doel is vooral de belangstelling voor het TROMP Concours en Festival te vergroten. Dit gebeurt onder meer door het ter beschikking stellen van diverse prijzen, zoals de Publieksprijs.

Many Friends of TROMP ensure that the competition participants receive a warm welcome in Eindhoven and that they are able to stay with a welcoming host family for the duration of the event.

Veel Vrienden van TROMP zorgen tijdens de concoursperiode voor de gastvrije opvang van de concoursdeelnemers in verschillende gastgezinnen.


39

TROMP Percussion Eindhoven 2018

TROMP Percussion Eindhoven is a co-production of the TROMP Biennale Foundation & Muziekgebouw Eindhoven TROMP Percussion Eindhoven is een co-productie van de stichting TROMP BiĂŤnnale & Muziekgebouw Eindhoven

TROMP Percussion Eindhoven is powered by TROMP Percussion Eindhoven wordt mede mogelijk gemaakt door

Stichting Vrienden van TROMP

Organisation Organisatie Arthur van der Drift general manager algemeen manager Frank Veenstra artistic director artistiek leider Gaby Hendrickx marketing manager Coen Floren assistant manager assistent manager

Tromp Biennale Foundation Board Bestuur Stichting Tromp BiĂŤnnale Marijn ten Harmsen van der Beek, chairman voorzitter Stefan Suy, treasurer penningmeester Lidia Ritzema, secretary secretaris Sven Billet Mark Braafhart Marina Starmans-Gelijns Annelie Gelijns-Tromp, honorary member erelid

Programme is subject to change Wijzigingen voorbehouden

Editorial office Redactie Arthur van der Drift, Gaby Hendrickx Translations Forwords Vertalingen voorwoorden Het Vertaalcollectief Design Ontwerp Marieke van de Graft www.mvdg.nl

Photograpy Fotografie Claudia Hansen, Marco Borggreve, Reishi Eguma, Jenny Audring / Maurice Haak, Vincent van den Hoogen, Johan Moeskops, Simon Pauly Print Druk BCM


40

www.adams-music.com

e

x

p

e

r

i

e

n

c

e

t

h

e

s

o

u

n

d

o

f

q

u

a

l

i

t

y


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.