TROMP Percussion Eindhoven 2016 competition & festival guide

Page 1

17/27 NOVEMBER 2016 tromppercussion.com

1


2


WELCOME TO TROMP 2016 Welkom bij TROMP 2016

Again over a hundred young percussion talents from around the globe applied for this 23rd edition of the TROMP competition. The jury has selected those fortunate ones who will be able to participate. They meet in Eindhoven, not just to compete for trophies but to meet as colleagues. It is our experience close friendships and special collaborations are forged here. The warm and inviting atmosphere, added to by our host families, always manages to inspire.

Opnieuw meldden zich voor deze 23e editie van het TROMP concours meer dan honderd jonge slagwerktalenten uit de hele wereld aan. De gelukkigen die door de jury werden geselecteerd om ook daadwerkelijk deel te nemen, zullen hier in Eindhoven niet alleen strijden voor de prijzen, maar ontmoeten elkaar ook als collega’s. Onze ervaring leert dat zij tijdens het concours hechte vriendschappen sluiten en vaak ook bijzondere samenwerkingsprojecten bedenken. De bijzondere warme en gezellige sfeer, waar onze gewaardeerde gastgezinnen nog een schepje bovenop doen, biedt altijd veel inspiratie.

These are some reasons why we are very excited to welcome the laureates, our guests, this edition. But there is more. The festival has been amplified with more concerts in more venues in Eindhoven. This way the various styles can thrive in an environment that suits them. TROMP laces the city with rhythm and percussion; during the event Eindhoven temporarily becomes the international capital of percussion!

We verheugen ons - mede daarom - op de laureaten die deze editie als speler te gast zijn. We hebben het festival uitgebreid met meer concerten op meerdere locaties in Eindhoven. Zo kunnen de uiteenlopende programma’s in omgevingen klinken waar ze het best tot hun recht komen. En zo brengt TROMP ritme en slagwerk in de hele stad: Eindhoven is weer even de slagwerkhoofdstad van de wereld!

Wishing all our competitors good luck and wishing everybody an amazing and inspiring event,

Aan al onze deelnemers veel succes en iedereen een prachtig en inspirerend event gewenst, Arthur van der Drift general manager Frank Veenstra artistic director Gaby Hendrickx marketing manager

Arthur van der Drift algemeen manager Frank Veenstra artistiek leider Gaby Hendrickx marketing manager

3


TROMP PERCUSSION EINDHOVEN

Dr. Ir. Theo Tromp founded the Tromp Biennial in Eindhoven in 1971 because he felt young talented musicians had too few opportunities. Over forty years later TROMP has become the leading competition for solo percussion in the world; partially because of the efforts of TROMP this special group of instruments strives for and commands more and more attention. TROMPs membership of the World Federation of International Music Competitions (WFIMC), which is only on invitation, reflects a global recognition for this reputable concours.

Dr. Ir. Theo Tromp riep in 1971 de Tromp Biënnale in het leven, omdat hij van mening was dat getalenteerde musici te weinig kansen kregen. Meer dan vier decennia later is het concours uitgegroeid tot het enige tweejaarlijkse concours voor solo-slagwerk ter wereld: een bijzondere instrumentgroep die steeds meer aandacht vraagt én krijgt, mede dankzij de inspanningen van TROMP. Ook TROMP’s lidmaatschap van de World Federation of International Music Competitions (WFIMC) dat alleen op uitnodiging kan worden verkregen, geeft blijk van de mondiale erkenning als topconcours.

TROMP provides masterclasses with members of the jury and laureates for potential candidates in Boston, Shanghai, Sao Paulo, Moscow and Tokyo during the Repertoire Days, previous to the competition. Laureates are given the opportunity to perform around the world, both solo and with prestigious international companies. The festival happens simultaneously to the competition. It offers young talent the chance to perform alongside internationally known percussionists, offering various manifestations of percussion. TROMP Percussion Eindhoven has the ideals of its founder close at heart, creating opportunities and a stage for young percussionists from around the world.

Voorafgaand aan het concours geeft TROMP in de Repertoire Days met juryleden en laureaten masterclasses voor potentiële deelnemers in o.a. Boston, Shanghai, Sao Paulo, Moskou en Tokio. Laureaten krijgen daarnaast de kans om over de hele wereld op te treden, solo en met vooraanstaande internationale gezelschappen. Het festival dat gelijktijdig met het concours plaats vindt, biedt een speelmogelijkheid voor jong talent naast gerenommeerde internationale slagwerkers en laat de vele verschijningsvormen van slagwerk zien. TROMP Percussion Eindhoven blijft op die manier dicht bij de oorspronkelijke idealen van zijn oprichter en creëert kansen en een podium, in de breedste zin van het woord, voor jonge slagwerkers uit de hele wereld.

4


CONTENTS Inhoudsopgave

31 32 37 1 2 4 5 6 9 10 12 28

38 40 43

WELCOME TO TROMP 2016 WELKOM OP TROMP 2016 TROMP PERCUSSION EINDHOVEN FOREWORD MAYOR OF EINDHOVEN JOHN JORRITSMA VOORWOORD JOHN JORRITSMA BURGEMEESTER VAN EINDHOVEN

44 46 49

FOREWORD CHAIRMAN TROMP MARIJN TEN HARMSEN VAN DER BEEK VOORWOORD VOORZITTER TROMP MARIJN TEN HARMSEN VAN DER BEEK

49

PROGRAMME PROGRAMMA TICKETS & INFO COMPETITION SCHEDULE & REPERTOIRE PARTICIPANTS DEELNEMERS JURY

5

PRIZES PRIJZEN TROMP LAUREATES CONCERTS CONCERTEN DOOR TROMP LAUREATEN COMMISSIONED COMPOSITIONS COMPOSITIEOPDRACHTEN GLENN KOTCHE REPERTOIRE DAYS EDUCATION EDUCATIE BEHIND THE SCENES MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN FRIENDS OF TROMP VRIENDEN VAN TROMP COLOPHON COLOFON


THE BEAUTY OF MUSIC Het mooie van muziek XX

The beauty of music is a matter of both the heart and the brain. The heart, for music touches us all instantaneously. The brain, because before the sounds touch us with such apparent ease, musicians have had to put in amazing amounts of practice. The love for music is what brings the two together.

Het mooie van muziek is dat het een zaak is van het hart en het hoofd. Het hart, omdat muziek ons allemaal meteen raakt. Het hoofd omdat muzikanten ontzettend veel moeten oefenen om de ogenschijnlijk zo makkelijke klanken goed geplaatst te krijgen. Hart en hoofdzaak dus. Maar nooit een bijzaak!

The TROMP competition is well aware of this. This by now legendary percussion festival has brought about the highest level of musicians every two years. And again this year we, the audience, are able to enjoy 27 talents who want to compete. Masterclasses from the best percussionists on this earth have raised the bar, this is going to be amazing.

Dat heeft het TROMP-concours goed begrepen. Elke twee jaar brengt dit inmiddels legendarisch percussiefestival de hoogste kwaliteit aan percussiemuzikanten voort. Wij mogen als publiek ook dit jaar weer genieten van 27 talenten die zich gemeld hebben om met elkaar aan de slag te gaan. Het belooft schitterend te worden, want het niveau is omhoog gebracht door onder meer masterclasses van de beste percussionisten ter wereld.

Unique this year is the first edition of a seminar about developments in the area of percussion, looked at by internationally renowned percussionists. How is percussion going to develop as a solo instrument, in ensembles, orchestras and in various new settings? It makes me realize TROMP wants to be a frontrunner in its area of expertise. Very representative of Eindhoven! I used to play guitar myself sometimes, the grips have become a little rusty. But I start my day with music. Even though I love all kinds of music, I particularly like the Blues. Combined with the percussion of this competition you get Rhythm&Blues, one of the pillars of contemporary music. I wish good luck to all participants and to us as an audience much enjoyment. Thanks to TROMP!

Bijzonder dit jaar is de 1e editie van een seminar, waarin de wereldtop van de percussie zich buigt over de ontwikkelingen binnen hun vakgebied: hoe gaat het slagwerk zich verder ontwikkelen als soloinstrument, in ensembles, orkesten, en in nieuwe richtingen binnen uiteenlopende genres? Daarmee toont TROMP in mijn ogen aan dat het frontrunner wil zijn binnen haar vakgebied. Ook dat is heel erg Eindhovens! Vroeger speelde ik zelf nog wel eens gitaar, de grepen zijn inmiddels wat roestig geworden. Maar met muziek begin ik mijn dag. Hoewel ik een muzikale veelvraat ben, hecht ik vooral aan de Blues. Samen met de percussie die dit concours ons brengt, vormt dat de Rythm&Blues, ĂŠĂŠn van de pijlers van de moderne populaire muziek. Ik wens alle deelnemers veel succes, en ons als publiek veel genot. Met dank aan TROMP!

John Jorritsma Mayor of Eindhoven John Jorritsma burgemeester van Eindhoven

6


DEAR VISITOR Geachte bezoeker

The TROMP board and team are delighted to welcome you to this edition of 2016. It is going to be particularly spectacular. The number of applications for the competition continues to be high and, very important, very diverse and international. The internationally upcoming top percussionists are right to be wanting to come to Eindhoven. Winning the TROMP competition is a valuable stepping stone to a successful career.

Het is het bestuur en het hele team van TROMP een bijzonder genoegen u van harte welkom te heten bij deze editie 2016. Het belooft een bijzonder spectaculaire te worden. Het aantal aanmeldingen van deelnemers voor het concours is onverminderd hoog, en, erg belangrijk, zeer divers en internationaal. De aanstormende wereldtop van soloslagwerkers komt graag naar Eindhoven, en zij hebben gelijk. Het winnen van het TROMP concours is een waardevolle springplank naar een succesvolle carrière.

TROMP is more than a leading and unique competition. The extensive Festival program offers the audience and participants the opportunity to discover the latest developments in the innovative percussion world as well as the chance to meet each other. There will be extraordinary concerts in extraordinary locations and of course in our beautiful Muziekgebouw Eindhoven! But that is not all. TROMP Percussion takes its role as an educator very seriously and offers a balanced educational program. TROMP gives the youth a voice and a vote with the Youth Jury as well as making an active investment in further connecting with future participants, visitors and representatives.

TROMP is meer dan dit vooraanstaande en unieke concours. In het uitgebreide Festivalprogramma krijgen publiek en deelnemers de kans de laatste ontwikkelingen in de innovatieve slagwerkwereld te ontdekken, en elkaar te ontmoeten. Bijzondere concerten op bijzondere locaties. En natuurlijk ook gewoon in ons prachtige Muziekgebouw Eindhoven! Daar blijft het niet bij. TROMP Percussion neemt haar taak als educator zeer serieus, en biedt een afgewogen educatief programma. Laat de jeugd spreken en meebeslissen met de jeugdjury en zet actief in op verdere verbinding met haar toekomstige deelnemers, bezoekers en bestuurders.

If I may describe TROMP Percussion in 3 catchphrases, TROMP: • brings the (percussion) world together and multiplies by dividing, • builds bridges and literally crosses borders, • connects innovation, percussion and Eindhoven, is always actively looking for the unexpected and sometimes the not yet considered possible

Als ik TROMP Percussion in 3 oneliners mag beschrijven, TROMP: • brengt de (slagwerk) wereld bij elkaar, en vermenigvuldigt door te delen, • bouwt zo bruggen en verlegt (vervaagt) letterlijk grenzen, • verbindt innovatie, slagwerk en Eindhoven, is altijd actief op zoek naar het onverwachte, en soms nog niet mogelijk geachte…

I hope you will enjoy and gain inspiration by seeing so much talent and hard work. Let us know what you think, so we can work together on building TROMP Percussion Eindhoven.

Ik hoop dat u zult genieten en veel inspiratie kunt opdoen bij het zien van zoveel talent en noeste arbeid. Laat ons weten wat u ervan vond, opdat we samen verder bouwen aan TROMP Percussion Eindhoven.

Marijn ten Harmsen van der Beek Chairman of the Board TROMP Biennale Foundation

Marijn ten Harmsen van der Beek Voorzitter Bestuur Stichting TROMP Muziek Biënnale

7


PROGRAMME Programma

PLAYGROUND DOMINIQUE VLEESHOUWERS AREND BRUIJN

8


17 Nov

19 Nov

21 Nov

23 & 24 Nov

SNEAK PREVIEW (LUNCH CONCERT)

CARMINA BURANA FEAT. LUCAS & ARTHUR JUSSEN PIANO

COMPETITION 2ND ROUND CONCOURS 2E RONDE Muziekgebouw Eindhoven 9.30* - 18.00* free entrance | vrije toegang

SEMI FINALS HALVE FINALE Muziekgebouw Eindhoven 14.00* - 19.00* free entrance | vrije toegang

21 Nov

24 Nov

Announcing the semi-finalists Bekendmaking Halve Finalisten Muziekgebouw Eindhoven 22.00 free entrance | vrije toegang

Announcing the finalists Bekendmaking Finalisten Muziekgebouw Eindhoven 22.00 free entrance | vrije toegang

21 Nov

23 Nov

TROMP & AXES PRESENTEREN: HAN BENNINK TRIO Simon Toldam, Joachim Badenhorst & Han Bennink Café Wilhelmina Eindhoven 21.00 | e 11

TROMP @ PIET HEIN EEK: CANTO OSTINATO FOR 6 MARIMBAS AND VIBRAPHONES Percussion Friends & Trio SR9 Piet Hein Eek | 21.00 | e 18,50 SOLD OUT UITVERKOCHT

Alexej Gerassimez, Brandon Ilaw, Mengjie Han & Peter Klimo Muziekgebouw Eindhoven 12.30 | e 2

18 & 19 Nov COMPETITION 1ST ROUND CONCOURS 1E RONDE Muziekgebouw Eindhoven 10.30* - 19.30* free entrance | vrije toegang

18 Nov OPENING NIGHT: REICH’S MUSIC FOR 18 MUSICIANS & DANCERS Asko|Schönberg, Slagwerk Den Haag, Wishful Singing, dancers Sylvain Groud choreography choreografie Muziekgebouw Eindhoven 20.15 | e 22,50

Dominique Vleeshouwers & Percussion Friends percussion percussie Brabant Koor (choir) Souvenir Jeugdkoor (Children’s choir) o.l.v. Louis Buskens (conductor) Muziekgebouw Eindhoven 20.15 | e 25

19 Nov TROMP @ YOUNG ART NIGHT #9 feat. installations by Glenn Kotche and Playground (Dominique Vleeshouwers & Arend Bruijn) Van Abbemuseum | 21.00 | e 8

20 & 21 Nov DINNER & CONCERT: MUSIQUE DE TABLES Trio SR9 Kazerne | 19.00 | e 75

9


24 Nov

25 Nov

25 Nov

26 Nov

TROMP COMPOSITION COMPETITION LUNCH CONCERT

TROMP/ADAMS INTERNATIONAL PERCUSSION SEMINAR

WELCOME DANÍEL! LAVINIA MEIJER, JENNIFER KOH & PERCUSSION FRIENDS

students Dutch conservatories studenten van Nederlandse conservatoria Muziekgebouw Eindhoven 12.30 | e 2

Development of percussion after a century of explosive history. Keynote speaker Glenn Kotche, panel discussion led by Erk Willemsen (Slagwerkkrant), performances by Glenn Kotche and Nancy Zeltsman, percussion market and master classes.

Interview Daníel Bjarnason by René van Peer, works by Bjarnason, Muhly & Dessner Interview Daníel Bjarnason, werken van Bjarnason, Muhly & Dessner Muziekgebouw Eindhoven 20.15 | e 17,50 | e 15 | e 12,50

JAN SCHULTE, WOODY, AFRIKABOOMNADA B2B PLAYGROUND (DOMINIQUE VLEESHOUWERS & AREND BRUIJN), TRAUMATIZED HET WILD @ Stroomhuis 23.00 | e 10

24 Nov NOISIA ‘OUTER EDGES’ / ‘MECHANICAL ECSTASY’ CLUB GUY & RONI’S POETIC DISASTERS CLUB / SLAGWERK DEN HAAG // presented by TROMP Effenaar | 20.15 | e 17,50

27 Nov TROMP 2016 FINALE

Ontwikkeling van het slagwerk na een eeuw explosieve geschiedenis. Met keynote speaker Glenn Kotche, forumdiscussie o.l.v. Erk Willemsen (Slagwerkkrant), optredens van Glenn Kotche en Nancy Zeltsman, slagwerkmarkt en masterclasses. Adams Muziekcentrale, Ittervoort | 10.00 | free entrance | vrije toegang

26 Nov GLENN KOTCHE Van Abbemuseum | 15.00 entrance with museum ticket toegang met museumticket

26 Nov JURY IN CONCERT Van Abbemuseum 16.00 | e 15

3 finalists, Asko|Schönberg & Slagwerk Den Haag Muziekgebouw Eindhoven 14.00 | e 15

* Please check the timetables published at tromppercussion.com for the latest updates on starting and ending times. * Raadpleeg de tijdschema’s die op tromppercussion.com gepubliceerd worden voor actuele aanvangs- en eindtijden

10


TICKETS & INFO ATTENDING THE COMPETITION The 1st en 2nd Rounds, Semi Finals and Finale take place at Muziekgebouw Eindhoven. The 1st and 2nd Rounds and Semi Finals take place in the Small Hall and are open to the public. You can only enter the hall and take your seat during applause and intermissions between participants. Times and schedules may change until the last moment, so always check the latest updates in the schedules at tromppercussion.com. Tickets for the Finale, which takes place in the Great Hall DLL, are available at the Muziekgebouw Eindhoven Ticket Office.

HET CONCOURS BIJWONEN De voorrondes, Halve Finale en Finale vinden plaats bij Muziekgebouw Eindhoven. De voorrondes en Halve Finale in de Kleine Zaal zijn vrij toegankelijk voor publiek. U kunt alleen tijdens applaus en changementen tussen deelnemers plaats nemen in de zaal. Tijden en speelschema kunnen tot het laatste moment wijzigen, raadpleeg daarom altijd de meest actuele tijden en schema’s op tromppercussion.com. Voor de Finale, die plaats vindt in de DLL Grote Zaal, kunt u een ticket kopen bij het Ticketbureau van Muziekgebouw Eindhoven.

VISIT THE FESTIVAL The concerts and club nights in the festival take place at various locations in Eindhoven. For most concerts, you need to buy tickets or book in advance at the locations and / or at the Muziekgebouw Eindhoven Ticket Office. Links to online ticket sales and the addresses of the locations can be found on tromppercussion.com.

HEAVY TRAFFIC AND ACCESSIBILITY DURING THE GLOW FESTIVAL We would like to warn you that due to the international light festival GLOW from November 12 to 19 parts of the city may be closed to traffic. We therefore advise you to allow ample time and consult road closures or to travel by public transport.

HET FESTIVAL BEZOEKEN De concerten en clubavonden in het festival vinden plaats op diverse locaties in Eindhoven. Voor de meeste concerten dient u kaarten te kopen of vooraf te reserveren. Dat kan doorgaans bij de betreffende locaties en/of via het Ticketbureau van Muziekgebouw Eindhoven. Links naar online ticketverkoop en adresgegevens van de locaties vindt u op tromppercussion.com.

VERWACHTE DRUKTE IN EINDHOVEN RONDOM FESTIVAL GLOW Graag attenderen wij u erop dat vanwege het internationale lichtfestival GLOW van12 t/m 19 november bepaalde delen van de Eindhovense binnenstad kunnen zijn afgesloten voor verkeer. We adviseren u daarom eerder te vertrekken naar het concert en wegafsluitingen te raadplegen, of met het openbaar vervoer te reizen.

TICKET OFFICE MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN You can find the Ticket Office in the Heuvel Galerie, alongside grand café/ restaurant Meneer Frits. Public entrance: Heuvel 140 | 5611 DK Eindhoven Opening hours: Monday to Saturday between 13:00 and 17:00, and 75 minutes before a concert Telephone availability: +31 (0)40 - 244 20 20, Monday to Friday 13:00 -17:00 E-mail: tickets@MuziekgebouwEindhoven.nl

TICKETBUREAU MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN U vindt het Ticketbureau in de Heuvel Galerie, naast grand café/restaurant Meneer Frits. Publieksingang: Heuvel 140 | 5611 DK Eindhoven Openingstijden: ma t/m za 13.00 - 17.00 uur en 5 kwartier voorafgaand aan een concert Telefonische bereikbaarheid: 040 - 244 20 20, ma t/m vr tussen 13.00 en 17.00 uur E-mail: tickets@MuziekgebouwEindhoven.nl

11


Nov 18 & 19 1st Round 1e Ronde A performance of max. 20 minutes consisting of: • A choice from: • Iannis Xenakis - Rebonds A • Iannis Xenakis - Rebonds B • Kevin Volans - Asanga • A work for vibraphone of one’s own choice

Nov 21 2nd Round 2e Ronde

Een uitvoering van max. 20 minuten bestaande uit:

A performance of one of the following works for Marimba by a Dutch composer (max. duration 15 minutes):

• één van de volgende werken: • Iannis Xenakis - Rebonds A • Iannis Xenakis - Rebonds B • Kevin Volans - Asanga • een werk voor vibrafoon naar eigen keuze

Een uitvoering bestaande uit één van de volgende werken voor marimba door een Nederlandse componist (duur max. 15 minuten): • Louis Andriessen - Woodpecker • Jan Bus - Solitude • Bart de Kemp - Mama Rimba • Dolf de Kinkelder - Touch • Ton de Leeuw - Midare • Arnold Marinissen - Totem I & Totem II • Aart Strootman - Solo for marimba • Jacob ter Veldhuis - Barracuda (solo version) • Sinta Wullur - Dukha • Yannis Kyriakides - Bee Cult

COMPETITION SCHEDULE & REPERTOIRE 12


Nov 27 Finale A solo performance of max. 35 minutes consisting of: • the new compulsory work Time Passages for solo percussion and chamber orchestra by Glenn Kotche with Asko|Schönberg and Slagwerk Den Haag • one work of one’s own choice (max. duration 10 minutes)

Nov 23 & 24 Semi Finals Halve Finale

Een solo optreden van max. 35 minuten bestaande uit: • het nieuwe verplichte werk Time Passages voor solo slagwerk en kamerorkest door Glenn Kotche in een uitvoering met Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag • een werk naar eigen keuze (duur max. 10 minuten)

A performance of max. 45 minutes, containing: • the new compulsory work Contradictie V by Robin de Raaff, • at least one work for mallets of one’s own choice • at least one work for set-up of one’s own choice Een uitvoering van max. 45 minuten bestaande uit: • het nieuwe verplichte werk Contradictie V door Robin de Raaff • minimaal een werk voor mallets naar eigen keuze • minimaal een werk voor multi-percussie naar eigen keuze

13


PARTICIPANTS Deelnemers

Marianna Bednarska Bartek Miler

Xizi Wang Guntars Freibergs

Sven Hoscheit

Florian Stapelfeldt

Aya Fujita Rina Fukuda

Michael Carp

Konstantyn Napolov

Adélaïde Ferrière

Shingo Takase

William Champion

Maiko Tomita

Dan deSimone Joseph DeMarco Dean Georgeton Eric Goldberg Matthew Overbay Alexander Smith

Masayuki Niino

Noè Rodrigo Gisbert

Peter White

Jiyeon Kim

Emil Kuyumcuyan Marko Jugovic Juan Ringor

14


Marianna Bednarska 1993 Polish | lives in Germany Pools | woont in Duitsland

• studeerde aan de Karol Szymanowski Music School in

• studied at the Karol Szymanowski Music School in Warsaw with prof. Henryk Mikolajczyk (graduated

Warschau bij prof. Henryk Mikolajczyk (afgestudeerd

2012); currently University of Music in Stuttgart with

2012); nu Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bij Marta Klimasara

Marta Klimasara

• 10+ beurzen toegekend; won 20+ 1e prijzen bij

• awarded 10+ scholarships; won 20+ 1st prizes at percussion competitions: International Percussion

slagwerkconcoursen: o.a. International Percussion

Competition Northwestern Chicago (2016), Interna-

Competition Northwestern Chicago (2016), International Marimba Festiva Competition Bamberg (2016)

tional Marimba Festiva Competition Bamberg (2016)

• solist bij o.a. Washington Chamber Orchestra, Sinfonia

among others

Varsovia orkest, Pools Radio Symfonie Orkest

• soloist Washington Chamber Orchestra, Sinfonia

• nam vier Marimba Concertos van Anders Koppel op

Varsovia Orchestra, Polish National Radio Symphony

zijn verzoek op met het Aalborg Symfoniorkester

Orchestra among others • recorded four Marimba Concertos by Anders Koppel

(2014)

as a soloist at his request with the Aalborg Symphony Orchestra (2014)

Michael Carp

1992 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten • studeerde aan de University of South Florida bij

• studied at the University of South Florida with Robert McCormick (bachelor cum laude 2014), Wichita State

Robert McCormick (bachelor cum laude 2014),

University with Gerald Scholl (master magna cum

Wichita State University bij Gerald Scholl (master magna cum laude 2016)

laude 2016)

• 2e prijs American Protégé Competition met viool/

• 2nd prize American Protégé Competition with violin/

marimba ensemble Duo Synaesthetic (2015)

marimba ensemble Duo Synaesthetic (2015)

• speelde o.a. met het Wichita Symphony Orchestra,

• performed with Wichita Symphony Orchestra, Wichita

Wichita Grand Opera, Natalie Merchant (10,000

Grand Opera, Natalie Merchant (10,000 Maniacs),

Maniacs), Indigo Girls

Indigo Girls among others • featured artist McMormick’s Marimba Festival Tampa

• speelde op het McMormick’s Marimba Festival Tampa

(2017), KNOB Contemporary Music Festival Wichita

(2017), KNOB Contemporary Music Festival Wichita (2014)

(2014)

• nam luminous machine en apical topography van

• recorded luminous machine and apical topography

Nathaniel Bartlett op (Sound-Space Audio Lab)

by Nathaniel Bartlett (Sound-Space Audio Lab)

15


William Champion 1993 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten

• studeerde aan de Northwestern University bij Vadim

• studied at the Northwestern University with Vadim

Karpinos, Jim Ross, David Herbert; nu Manhattan

Karpinos, Jim Ross, David Herbert; currently Manhattan School of Music with She-e Wu, Christopher Lamb

School of Music bij She-e Wu, Christopher Lamb

• PAS International Convention Remo Inc. Scholarship

• prijzen o.a.: PAS International Convention Remo Inc.

winner (2015); semi-finalist Atlanta Modern Snare

studiebeurs winnaar (2015); halve finalist Atlanta

Drum Competition (2014); 2nd place Illinois PAS Day

Modern Snare Drum Competition (2014); 2e plaats

of Percussion Orchestral Mock Audition (2014); Texas

Illinois PAS Day of Percussion Orchestral Mock

Music Festival Fellowship (2014, 2015) among others

Audition (2014); Texas Music Festival studiebeurs (2014, 2015)

• Tanglewood Music Center Guest Musician Chamber

• gastmuzikant kamermuziek en orkest bij het

Music and Orchestra (2016); Associate Member and multiple engagements with the Civic Orchestra of

Tanglewood Music Center (2016); Associate Member

Chicago

en meerdere uitvoeringen met het Civic Orchestra of Chicago

• teaching privately and at schools

• geeft privéles en doceert op scholen

Joseph DeMarco

1991 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten • studeerde aan het Purchase College Conservatory

• studied at the Purchase College Conservatory of Music (bachelor cum laude 2015); currently master at

of Music (bachelor cum laude 2015); nu master aan

The Boston Conservatory with Nancy Zeltsman, Sam

The Boston Conservatory bij Nancy Zeltsman, Sam Solomon, Doug Perkins, Kyle Brightwell

Solomon, Doug Perkins, Kyle Brightwell

• speelt met het The Boston Conservatory Symphony

• percussionist in The Boston Conservatory Symphony Orchestra; principal percussionist Purchase Symphony

Orchestra; eerste percussionist Purchase Symphony

Orchestra (2013-2015), percussionist in Purchase

Orchestra (2013-2015); speelde met het Purchase

Opera Pit Orchestra and Purchase Contemporary

Opera Pit Orchestra en Purchase Contemporary Ensemble (2012-2015)

Ensemble (2012-2015)

• specialiseert zich in setup-repertoire en is mede-

• specializes in multi-percussion repertoire and is co-founder of the Boston percussion trio JET 132,

oprichter van het slagwerktrio JET 132 uit Boston

organizing an outreach program for children in rural

waarmee hij programma’s maakt voor kinderen in

communities

plattelandsgemeenschappen

16


Dan deSimone

1991 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten • studeerde aan de Temple University bij Chris Deviney,

• studied at Temple University with Chris Deviney, Phil O’banion (bachelor cum laude 2014), Boston

Phil O’banion (bachelor cum laude 2014), The Boston

Conservatory with Sam Solomon, Doug Perkins,

Conservatory bij Sam Solomon, Doug Perkins, Nancy Zeltsman (master 2016)

Nancy Zeltsman (master 2016)

• speelde o.a. de Bostonse première van Paul Lansky’s

• performed Boston Premiere of Paul Lansky’s Textures (2015), New England premiere of his co-commissioned

Textures (2015), New Englandse première van de

Machine #1 by Mark Applebaum (2014) among others

mede in opdracht van hem gecomponeerde Machine #1 van Mark Applebaum (2014)

• soloist Temple University percussion ensemble PAS

• o.a. solist bij het Temple University slagwerkensemble

Days of Percussion Millersville University; performances with Boston Conservatory’s Contemporary Music

op de PAS Days of Percussion aan de Millersville

Ensemble among others

University; speelde met het Contemporary Music Ensemble van het conservatorium in Boston

• formed ShikiDuo with marimbist Ayami Okamura,

• vormt met marimbaspeler Ayami Okamura het

touring in Japan (2016)

ShikiDuo, en toerde daarmee door Japan (2016)

• also a composer

• is ook componist

Adélaïde Ferrière 1996 French | France Frans | Frankrijk

• studeerde aan de conservatoria van Dijon en Créteil;

• studied at conservatories of Dijon and Créteil;

nu Conservatoire de Paris bij Michel Cerutti, Florent

currently at the Paris Conservatoire with Michel

Jodelet (bachelor cum laude 2015)

Cerutti, Florent Jodelet (bachelor cum laude 2015)

• masterclasses van o.a. Steven Schick, Eric Sammut,

• master classes with Steven Schick, Eric Sammut,

Emmanuel Séjourné, Nancy Zeltsman

Emmanuel Séjourné, Nancy Zeltsman among others

• won o.a. ‘De Annelie’, prijs van de jeugdjury TROMP

• ‘Annelie’ Prize of the youth jury TROMP (2014); 1st Grand Prix de la Ville de Boulogne-Billancourt

(2014); 1e Grand Prix Concours International d’In-

International Interpretation Competition A Century of

terprétation Musicale A Century of Music in Ville de

Music (2014); 1st prize Festival Musical d’Automne

Boulogne-Billancourt (2014); 1e prijs Festival Musical d’Automne des Jeunes Interprètes (2015)

des Jeunes Interprètes (2015) among others

• speelde bij de Opéra national de Paris, Ensemble

• performed with The Paris Opera Orchestra, Ensemble Intercontemporain; soloist Paris Percussion Group,

Intercontemporain; solist Paris Percussion

Tripsticks Concerto with the Paris Conservatoire

Group, Tripsticks Concerto met het Orchestre du

Orchestra

Conservatoire de Paris

17


Guntars Freibergs 1991 Latvian | Latvia Lets | Letland

• studied at Tchaikovsky State Conservatory Moscow,

• studeerde aan het Tsjaikovski Staatsconservatorium

Conservatoire de Strasbourg, Royal Conservatory

in Moskou, Conservatoire de Strasbourg, Koninklijk

of Brussels, Anton Bruckner University Linz (master

Conservatorium Brussel, Anton Bruckner

2014); currently pedagogy at Jazeps Vitols Latvian

Privatuniversität Linz (master 2014); nu pedagogiek aan het Letse Jazeps Vitols conservatorium

Academy of Music

• 3e prijs PENDIM Percussion Competition Plovdiv,

• 3rd prize PENDIM Percussion Competition Plovdiv, Bulgaria (2009), 1st prize at the Days of Percussion

Bulgarije (2009), 1e prijs Days of Percussion Fermo,

Fermo, Italy (2011), 2nd prize at the Salzburg

Italië (2011), 2e prijs Salzburg International Marimba

International Marimba Competition (2012); nominated

Competition (2012); genomineerd voor de Letse Great Music Award (2010)

for Latvian Great Music Award (2010)

• speelde o.a. in het Lucerne Festival Zwitserland

• performed in Lucerne Festival Switzerland (2014),

(2014), Riga Festival in Letland (2013)

Riga Festival in Latvia (2013) among others

• solist bij o.a. het Moskou Kamerorkest, de Deutsche

• soloist Moscow Chamber Orchestra, Deutsche

Kammerakademie Neuss am Rhein, Sinfonietta Riga

Kammerakademie Neuss am Rhein, Chamber Orchestra Sinfonietta Riga among others

Aya Fujita

1989 Japanese | lives in Germany Japans | woont in Duitsland • studeerde aan de Kyoto City University of Arts bij

• studied at the Kyoto City University of Arts with Tsuyoshi Yamamoto, Mutsuko Taneya, Komori

Tsuyoshi Yamamoto, Mutsuko Taneya, Komori

Kunihiko (bachelor cum laude 2012), University of

Kunihiko (bachelor cum laude 2012), Staatliche

Music in Stuttgart with Marta Klimasara (master cum

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

laude 2016); currently at the Detmold conservatory

Stuttgart bij Marta Klimasara (master cum laude

with Fumito Nunoya, Peter Prommel

2016); nu Hochschule für Musik Detmold bij Fumito Nunoya, Peter Prommel

• 1st prize Kobe International Music Competition (2004);

• 1e prijs Kobe International Music Competition (2004);

finalist International Japan Wind and Percussion Competition (2011), 1st prize International Percussion

finalist International Japan Wind and Percussion

Competition Luxembourg with Daidalois (2015)

Competition (2011), 1e prijs International Percussion Competition Luxembourg met Daidalois (2015)

• soloist in Kyoto Music Festival (2012)

• solist in het Kyoto Music Festival (2012)

18


Rina Fukuda

1990 Japanese | lives in Switzerland Japans | woont in Zwitserland • studeerde aan Doshisha Womenʼs College of

• studied at Doshisha Womenʼs College of Liberal Arts Japan with Mitsuru Nakatani, Yasunori Yamaguchi,

Liberal Arts in Japan bij Mitsuru Nakatani, Yasunori

Yasuko Miyamoto; currently at Conservatorio della

Yamaguchi, Yasuko Miyamoto; nu Conservatorio della Svizzera Italiana in Zwitserland bij Bernhard Wulff

Svizzera Italiana, Switzerland with Bernhard Wulff

• masterclasses van o.a. Johannes Fischer, Edith

• master classes with Johannes Fischer, Edith Salmen,

Salmen, Domenico Melchiorre

Domenico Melchiorre among others

• 2e prijs Italy Percussion Competition (geen 1e prijs

• 2nd prize at the Italy Percussion Competition (no 1st

uitgereikt, 2014)

prize awarded, 2014)

• speelde in Ensemble 900 van het Conservatorio della

• performed in Ensemble 900 of the Conservatorio

Svizzera Italiana o.l.v. Arturo Tamayo

della Svizzera Italiana with conductor Arturo Tamayo

• lid van de Kobe Marimba Society en Kansai

• member of the Kobe Marimba Society and Kansai

Percussion Association

Percussion Association

Dean Georgeton

1993 American | lives in Switzerland Amerikaans | woont in Zwitserland • studied at the Rice University, Shepherd School of

• studeerde aan de Rice University, Shepherd School

Music Houston, Texas with Richard Brown and

of Music Houston in Texas bij Richard Brown en

Matthew Strauss; currently at the Hochschule für

Matthew Strauss; nu Hochschule für Musik Basel bij Christian Dierstein

Musik Basel with Christian Dierstein

• masterclasses van o.a. Arnold Marinissen, Georges

• master classes by Arnold Marinissen, Georges

Aperghis, Lê Quan Ninh

Aperghis, Lê Quan Ninh among others

• kreeg de prijs voor de beste interpretatie uitgereikt in

• awarded the Prize for Interpretation in the

de Stockhausen Courses Kürten, Duitsland (2012)

Stockhausen Courses in Kürten, Germany (2012)

• speelde in o.a. het Festival d’Automne à Paris (2015),

• performed at The Paris Autumn Festival (2015), Society for Electroacoustic Music Conference in

de Society for Electroacoustic Music Conference in

Blacksburg, Virginia (2015), Darmstadt Courses for

Blacksburg, Virginia (2015), Internationale Ferienkurse

New Music (2014) among others

für Neue Musik Darmstadt (2014)

19


Eric Goldberg

1995 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten • begon slagwerkstudie op 9-jarige leeftijd bij Patsy

• began percussion studies at age nine with Patsy Dash and Doug Waddell; currently with scholarship at

Dash en Doug Waddell; nu met studiebeurs aan

Manhattan School of Music with Christopher Lamb,

Manhattan School of Music bij Christopher Lamb, Duncan Patton, She-e Wu

Duncan Patton, She-e Wu

• Jack Kent Cooke Young Artist Boston (2013), National

• Jack Kent Cooke Young Artist Boston (2013), National YoungArts Foundation Merit Award winner Miami

YoungArts Foundation Merit Award winnaar in Miami

(2013), winner Young Artists Competition Chicago

(2013), winnaar Young Artists Competition Chicago Symphony Orchestra (2011-2012)

Symphony Orchestra (2011-2012)

• deelnemer in de Lucerne Festival Academy (2016),

• participated in the Lucerne Festival Academy (2016), Miami Music Festival (2015), Britten-Pears Young

het Miami Music Festival (2015), Britten-Pears Young

Artists Programme (2014-2015); toured with the

Artists Programme (2014-2015); toerde met het National Youth Orchestra of the USA (2013)

National Youth Orchestra of the USA (2013)

• solist bij het Chicago Symphony Orchestra (2011-

• soloist with Chicago Symphony Orchestra (2011-2012)

2012)

Sven Hoscheit

1993 Luxembourg | lives in The Netherlands Luxemburgs | woont in Nederland • studeert aan het Conservatorium van Amsterdam

• studies at the Amsterdam Conservatory with Peter

bij o.a. Peter Prommel, Arnold Marinissen, Ramon

Prommel, Arnold Marinissen, Ramon Lormans among

Lormans

others

• masterclasses van o.a. Jean Geoffrey, Peter Sadlo,

• master classes with Jean Geoffrey, Peter Sadlo,

Christian Dierstein

Christian Dierstein among others

• deelnemer in het Zeltsman Marimba Festival (2015

• participated in the Zeltsman Marimba Festival (2015

& 2016)

& 2016)

• kreeg de gouden medaille toegekend voor solo-

• awarded the Gold Medal in Marimba Solo at the

marimba in het Concours Européen pour Jeunes

Concours Européen pour Jeunes Solistes in Luxem-

Solistes in Luxembourg (2009)

bourg (2009)

• speelde o.a. met het Orchestre Philharmonique du

• performed with the Luxembourg Philharmonic Orchestra, Het Balletorkest in the Maestro Finale

Luxembourg, Het Balletorkest in de finale van het

(broadcasted by Dutch TV NPO, 2014) among others

tv-programma Maestro (uitgezonden door NPO, 2014)

20


Marko Jugovic

1992 Italian | lives in The Netherlands Italiaans | woont in Nederland • studied at the Conservatoire Giuseppe Tartini Trieste

• studeerde aan het Conservatoire Giuseppe Tartini

with Giorgio Ziraldo, Fabián Pérez Tedesco (master

Trieste bij Giorgio Ziraldo, Fabián Pérez Tedesco

cum laude 2014); currently Codarts University for the

(master cum laude 2014); nu Codarts Rotterdam bij

Arts Rotterdam with Chris Leenders, Hans Leenders,

Chris Leenders, Hans Leenders, Ramon Lormans, Murk Jiskoot

Ramon Lormans, Murk Jiskoot

• 2e prijs ensemble (Popocatepetl Percussion Duo) en

• 2nd prize ensemble (Popocatepetl Percussion Duo) and vibraphone solo International Percussion Compe-

solo-vibrafoon International Percussion Competition

tition Italy (2015); finalist Svirél competition Slovenia

Italië (2015); finalist Svirél concours Slovenië (2013),

(2013), International Music Competition Luigi Nono

International Music Competition Luigi Nono in Italië (2014), Erasmus Jazz Prijs (2016)

Italy (2014), Erasmus Jazz Prize Netherlands (2016)

• speelde bij het Orchestra of Teatro Lirico Giuseppe

• performed with Orchestra of Teatro Lirico Giuseppe

Verdi di Trieste, Mitteleuropa Orchestra

Verdi di Trieste, Mitteleuropa Orchestra

• speelt ook jazz met het Quartzite Quartet en solo

• also performs contemporary jazz with Quartzite Quartet and solo as a performer, composer and visual

als uitvoerend musicus, componist en beeldend

artist

kunstenaar

Jiyeon Kim

1991 South Korean | lives in Germany Zuid-Koreaans | woont in Duitsland • studeerde aan de Sunhwa Art High School, Seoul National University; nu Staatliche Hochschule für

• studied at Sunhwa Art High School, Seoul National

Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

University; currently University of Music in Stuttgart

• masterclasses van o.a. Jean Geoffroy, Nick Woud,

• master classes by Jean Geoffroy, Nick Woud, She-e

She-e Wu, Chin Cheng Lin, Ludwig Albert

Wu, Chin Cheng Lin, Ludwig Albert among others

• won o.a. de 1e prijs in de Percussion Gold Section bij

• prizes include 1st prize Percussion Gold Section Filadelfia Music Competition Italy (2016), 2nd place

de Filadelfia Music Competition Italië (2016), 2e plaats

Jeju International Brass & Percussion Competition

Jeju International Brass & Percussion Competition Zuid-Korea (geen 1e prijs uitgereikt, 2014)

South Korea (no 1st prize awarded, 2014)

• deelnemer in de International Percussion Ensemble

• participated in the International Percussion Ensemble

Week 2012

Week 2012

21


Emil Kuyumcuyan

1993 Croatian/Turkish | lives in Germany Kroaat/Turks | woont in Duitsland • studeerde aan de Mimar Sinan Üniversitesi in

• studied at the Mimar Sinan Fine Arts University Istanbul with Mehmet Sökmen, University of Music in

Istanboel bij Mehmet Sökmen, Staatliche Hochschule

Stuttgart with Marta Klimasara; currently Lyon CNSMD

für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bij Marta Klimasara; nu Lyon CNSMD bij Jean Geoffroy

with Jean Geoffroy

• studiebeurs van de Yamaha Foundation Europe,

• scholarships from Yamaha Foundation Europe, Kunst-

Kunststiftung Baden-Württemberg, Deutschland-

stiftung Baden-Württemberg, Deutschlandstipendium

stipendium

• 1st prize solo percussion Stockholm International

• 1e prijs soloslagwerk in de Stockholm International

Music Competition (2014), 3rd prize with Talking Drums Trio at the International Percussion

Music Competition (2014), 3e prijs met het Talking

Competition Luxembourg (2012)

Drums Trio in de International Percussion Competition Luxembourg (2012)

• participated in the Lucerne Festival Academy; performed in Festival Musica Strasbourg,

• deelnemer Lucerne Festival Academy; speelde in

Donaueschinger Festival, Venice Biennale

Festival Musica in Straatsburg, Donaueschinger Festival, Biënnale van Venetië

• member of the IPCL 1st prize winner Daidalos Quartet

• lid van het IPCL 1e prijswinnaar Daidalos Quartet

since 2016

sinds 2016

Bartek Miler 1992 Polish | Poland Pools | Polen

• studeerde aan de Hogeschool voor muziek in Poznan

• studied at High School of Music Poznan (with distinctions and highest grades, 2011); currently Ignacy Jan

(met onderscheiding 2011); nu Ignacy Jan Paderewski

Paderewski Academy of Music in Poznan with Marian

Muziekacademie in Poznan bij Marian Rapczewsk en Lyon CNSMD Lyon bij Jean Geoffroy

Rapczewsk and Lyon CNSMD Lyon with Jean Geoffroy

• masterclasses van o.a. Emmanuel Sejourné, Marta

• master classes with Emmanuel Sejourné, Marta Kli-

Klimasara, David Friedman, Benny Greb

masara, David Friedman, Benny Greb among others

• winnaar Young Poland studiebeurs van het Poolse

• winner Young Poland scholarship Polish Ministry of

ministerie van Cultuur (2015)

Culture (2015) • laureate of various competitions including four prizes

• laureaat van verschillende concoursen waaronder

at the National Percussion Competition in Poznan,

vier prijzen in het nationale slagwerkconcours in

Poland (2015), 1st prize snare drum and 2nd prize

Poznan, Polen (2015), 1e prijs snare drum en 2e prijs

drums International Percussion Competition Italy

drums International Percussion Competition Italië

(2013), semi-finalist International Percussion Competi-

(2013), halve finalist International Percussion

tion Luxembourg (percussion trio, 2012)

Competition Luxembourg (slagwerktrio, 2012)

22


Konstantyn Napolov

1987 Ukrainian | lives in The Netherlands Oekraïens | woont in Nederland • studeerde aan de Tsjaikovski Nationale Muziek-

• studied at Tchaikovsky National Academy of Music, Kiev (master 2010), Royal Conservatoire The Hague

Academie van Oekraïne in Kiev (master 2010),

(master cum laude 2015)

Koninklijk Conservatorium Den Haag (master cum laude 2015)

• accepted at Chosen Vale and awarded the Collin

• toegelaten tot Chosen Vale en Collin Curie

Curie scholarship (2015)

studiebeurs toegekend (2015)

• master classes with Colin Currie, Emmanuel Séjourné,

• masterclasses van o.a. Colin Currie, Emmanuel

Nancy Zeltsman, Peter Sadlo among others

Séjourné, Nancy Zeltsman, Peter Sadlo

• won principal position in The World Percussion Group (2016), 1st prize solo and with Duo Delonix at Inter-

• won o.a. eerste plaats in The World Percussion Group

national Music Competition Belgrade Serbia (2015),

(2016), 1e prijs solo en met Duo Delonix in de Inter-

finalist Dutch Classical Talent (2013); 1st prize with

national Music Competition Belgrade, Servië (2015),

percussion ensemble Davai Perkusión at Grachten-

finalist Dutch Classical Talent (2013); 1e prijs met

festival competition (2013) among others

slagwerkensemble Davai Perkusión in het Grachtenfestival concours (2013)

Masayuki Niino 1989 Japanese | Japan Japans | Japan

• studied at Kunitachi College of Music in Japan with

• studeerde aan het Kunitachi College of Music in Japan

Siniti Ueno, Momoko Kamiya, Kazunori Momose,

bij Siniti Ueno, Momoko Kamiya, Kazunori Momose,

Takashi Fukuda, Yumi Terada and awarded Yatabe

Takashi Fukuda, Yumi Terada en kreeg de Yatabe Prize toegekend voor de beste uitvoering

Prize for best performance

• 1e prijs snare drum International Percussion

• 1st prize snare drum International Percussion

Competition Italië (2010), 2e prijs Jeju International

Competition Italy (2010), 2nd prize Jeju International

Brass & Percussion Competition Zuid-Korea (2012)

Brass & Percussion Competition South Korea (2012)

• werkt als docent bij het Tokyo College of Music

• working as a lecturer at the Tokyo College of Music

23


Matthew Overbay

1992 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten • studeerde aan de New York University en het

• studied at the New York University and Peabody

Peabody Institute van de Johns Hopkins University

Institute of the Johns Hopkins University (master

(master 2016)

2016)

• kreeg diverse studiebeurzen toegekend waaronder

• awarded with various scholarships including an

een Aspen Music Festival Full Scholarship (2015)

Aspen Music Festival Full Scholarship (2015)

• won de New York University Percussion Concerto

• won the New York University Percussion Concerto

Competition in marimba (2011) en pauken (2013)

Competition in marimba (2011) and timpani (2013)

• speelde Stravinsky’s L’ Histoire du Soldat in New

• performed Stravinsky’s L’ Histoire du Soldat in New York (2012) and Iannis Xenakis’ Rebonds at The World

York (2012) en Iannis Xenakis’ Rebonds in The World

Science Festival (2014)

Science Festival (2014)

Juan Ringor

1993 Filipino | lives in the USA Filipijns | woont in de Verenigde Staten • startte zijn slagwerkstudie bij Patricia Dash en

• started studying percussion under Patricia Dash and Douglas Waddell through the Chicago Symphony

Douglas Waddell met een studiebeurs van de Chicago

Orchestra’s (CSO) Percussion Scholarship Group

Symphony Orchestra’s (CSO) Percussion Scholarschip Group

• studied at Manhattan School of Music; currently at

• studeerde aan de Manhattan School of Music; nu

Northwestern University with Christopher Lamb,

Northwestern University bij Christopher Lamb,

She-e Wu

She-e Wu

• winner CSO Young Artists Competition (2012), semi-

• winnaar CSO Young Artists Competition (2012), halve

finalist Great Plains Marimba Competition (2014)

finalist GrePlains Marimba Competition (2014)

• performed with Chicago Symphony Orchestra, on

• speelde o.a. met het Chicago Symphony Orchestra,

NPR’s From The Top, in Carnegie Hall, The Chicago

in NPR’s From The Top, in Carnegie Hall, het Chicago

Symphony Center, The Kennedy Center among others

Symphony Center, het Kennedy Center

24


Noè Rodrigo Gisbert

1992 Spanish | lives in The Netherlands Spaans | woont in Nederland • studeerde aan het Conservatorio Superior de Música

• studied at the Conservatorio Superior de Música de Aragón (bachelor 2014), Amsterdam Conservatory

de Aragón (bachelor 2014), Conservatorium van

with Arnold Marinissen, Peter Prommel, Ramon

Amsterdam bij o.a. Arnold Marinissen, Peter Prommel, Ramon Lormans (master 2016)

Lormans among others (master 2016)

• masterclasses van o.a. Jer-Huei Chen, Nancy

• master classes by Jer-Huei Chen, Nancy Zeltsman,

Zeltsman, Isao Nakamura

Isao Nakamura among others

• 1e prijs Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes

• 1st prize Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes (Juventudes Musicales de España, 2015), special prize

(Juventudes Musicales de España, 2015), speciale

from the European Union of Music Competitions for

prijs van de European Union of Music Competitions for Youth (2015).

Youth (2015).

• speelde met Het Koninklijk Concertgebouworkest,

• performed with Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, New European Ensemble, Asko|Schönberg,

New European Ensemble, Asko|Schönberg, Lucerne

• Lucerne Festival Academy Orchestra, European Union

Festival Academy Orchestra, European Union Youth Orchestra

Youth Orchestra

• solo recital in de Palau De La Música Catalana in

• solo recital in the Palau De La Música Catalana

Barcelona (2016)

Barcelona (2016)

Alexander Smith

1993 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten • studeerde aan de University of Kentucky bij James

• studied at The University of Kentucky with James

Campbell (bachelor magna cum laude 2016); nu The

Campbell (bachelor magna cum laude 2016); currently

University of Tennessee

at The University of Tennessee

• masterclasses van o.a. Russ McKinnon, Tom Aungst,

• master classes with Russ McKinnon, Tom Aungst,

Anders Astrand, Dick Sisto

Anders Astrand, Dick Sisto among others

• eervolle vermelding als uitstekend bijzonder student

• honoured as an outstanding student in Dean’s List, with Outstanding Freshman Percussionist Award (UK

in de zgn. Dean’s List, Outstanding Freshman

Fine Arts – J.B.C. 2015), The James Campbell Percussion

Percussionist Award (UK Fine Arts – J.B.C. 2015), James Campbell Percussion Award (2015)

Award (2015)

• toerde met studie- en prestatiebeurs door China,

• sponsored, both academically and merit-based, to

Europa en de VS

tour China, Europe, and the USA

25


Florian Stapelfeldt 1993 German | Germany Duits | Duitsland

• studeert aan de Musikhochschule Lübeck bij Prof.

• studies at the University of Music Lübeck with Prof.

Johannes Fischer

Johannes Fischer

• masterclasses van Pedro Carneiro, Ensemble

• master classes with Pedro Carneiro, Ensemble

Modern, Svet Stoyanov, Peter Prommel, Peter Sadlo,

Modern, Svet Stoyanov, Peter Prommel, Peter Sadlo,

Martin Grubinger, Third Coast Percussion

Martin Grubinger, Third Coast Percussion

• laureaat van het Jugend musiziert concours in

• laureate of the Jugend musiziert competition Germany (1st prize 2010 and 2012, 2nd prize 2011);

Duitsland (1e prijs 2010 en 2012, 2e prijs 2011);

scholarships from Deutsche Stiftung Musikleben and

studiebeurs van de Deutsche Stiftung Musikleben en Marie-Luise-Imbusch-Stiftung

Marie-Luise-Imbusch-Stiftung

• speelde met o.a. het Bundesjugendorchester, Junge

• performed with Bundesjugendorchester, Junge Deutsche Philharmonie, Lübeck Philharmonic

Deutsche Philharmonie, Lübecker Philharmoniker,

Orchestra, Bundesbeat (National Percussion

Bundesbeat (nationaal jeugdslagwerkensemble

Ensemble for the Youth Germany) among others

Duitsland)

Shingo Takase

1993 Japanese | lives in Germany Japans | woont in Duitsland • studeerde met studiebeurs aan het Tokyo College

• studied as a special scholarship student at Tokyo College of Music with Atushi Sugahara, Shoichi Kubo,

of Music bij Atushi Sugahara, Shoichi Kubo, Hidemi

Hidemi Murase, Takafumi Fujimoto; currently at

Murase, Takafumi Fujimoto; nu Hochschule für Musik

University of Music Karlsruhe with Isao Nakamura,

Karlsruhe bij Isao Nakamura, Jochen Brenner, Thomas Höfs

Jochen Brenner, Thomas Höfs

• masterclasses van Isao Nakamura, Emmanuel

• master classes with Isao Nakamura, Emmanuel

Séjourné, Helmut Lachenmann

Séjourné, Helmut Lachenmann

• 3e prijs Kobe International Music Competition (2013);

• 3rd prize Kobe International Music Competition

3e prijs als jongste finalist op 17-jarige leeftijd in de

(2013); 3rd prize as the youngest finalist at the age of

Japan Wind & Percussion Competition (2011)

17 at the Japan Wind & Percussion Competition (2011)

• halve finalist TROMP 2014

• semi-finalist in TROMP 2014

26


Maiko Tomita 1992 Japanese | Japan Japans | Japan

• studied with fellowship at Senzoku Gakuen College

• studeerde met studiebeurs aan het Senzoku Gakuen

of Music Japan with Toru Uematsu, Kikuko Ishii,

College of Music in Japan bij Toru Uematsu, Kikuko Ishii, Masahiko Osaka

Masahiko Osaka

• masterclasses van o.a. Peter Prommel, Michael

• master classes with Peter Prommel, Michael Kroutil

Kroutil

among others

• won de hoogste onderscheiding in een concert voor

• won highest award at a concert for the introduction of new players by the Japan Percussion Association;

de introductie van nieuwe spelers van de Japan

honoured with best performance at the TROMP

Percussion Association; geprezen voor beste

Repertoire Days in Japan (2015)

uitvoering in de TROMP Repertoire Days in Japan (2015)

• performs with contemporary music band

• speelt o.a. met band Konnichi-no-Ongaku Shudan,

Konnichi-no-Ongaku Shudan, Okada Tomoyuki Percussion Ensemble and percussion ensemble

het Okada Tomoyuki Percussion Ensemble en

Letick among others

slagwerkensemble Letick

Xizi Wang

1992 Chinese | lives in Austria Chinees | woont in Oostenrijk • studeert slagwerk bij Josef Gumpinger en directie bij

• studies percussion with Josef Gumpinger, conducting

Johannes Wildner in Wenen

with Johannes Wildner in Vienna

• masterclasses van Gert Mortensen, Peter Sadlo,

• masterclasses with Gert Mortensen, Peter Sadlo,

Marta Klimasara, David Friedman, Katarzyna Mycka,

Marta Klimasara, David Friedman, Katarzyna Mycka,

Nancy Zeltsman

Nancy Zeltsman

• 1e prijs categorie marimba B International Percussion

• 1st prize marimba B International Percussion

Competition Italië (2013), Ludwig Albert Talent Prize in

Competition Italy (2013), Ludwig Albert Talent prize

de Universal Marimba Competition in België (2013)

Universal Marimba Competition Belgium (2013)

• speelde als solist met het Shanghai Kamerorkest,

• performed as a soloist with the Shanghai Chamber

Tammitam Percussion Ensemble, Shanghai

Orchestra, Tammitam Percussion Ensemble, Shanghai

Philharmonisch

Philharmonic Orchestra

• speelde o.a. met de Wiener Staatsoper, Wiener

• performs with Vienna State Opera, Vienna Philharmonic, Wiener Symphoniker, ORF Radio-Symphonieorchester

Philharmoniker, Wiener Symphoniker, ORF

Wien, Lucerne Festival Academy Orchestra among

Radio-Symphonieorchester Wien, Lucerne Festival Academy Orchestra

others

• toert met Kai Stensgaard

• tours with Kai Stensgaard

27


Peter White

1992 American | USA Amerikaans | Verenigde Staten • studeerde aan de University of Oregon bij Pius

• studied at the University of Oregon with Pius Cheung, Sean Wagoner (bachelor 2014), University of Miami

Cheung, Sean Wagoner (bachelor 2014), University

with Svetoslav Stoyanov, Matthew Strauss (master

of Miami bij Svetoslav Stoyanov, Matthew Strauss

2016); currently doctoral studies with Aiyun Huang at

(master 2016); nu doctoraalstudie bij Aiyun Huang aan de McGill University met een volledige studiebeurs

McGill University on a full scholarship

• masterclasses van Alan Abel, Eriko Daimo, Mark Ford,

• master classes with Alan Abel, Eriko Daimo, Mark

Don Liuzzi, Robert van Sice

Ford, Don Liuzzi, Robert van Sice

• tweemaal een eervolle vermelding in de zgn. Dean’s

• honoured as an outstanding student in Dean’s List at

List aan de University of Oregon (2012)

the University of Oregon twice (2012)

• speelt met de Frost Percussion Group en het Nu

• performs with Frost Percussion Group and Nu Deco Ensemble (in the Bang on a Can Marathon Miami

Deco Ensemble (o.a. in de Bang on a Can Marathon

among others)

Miami)

28


LAUREATES’ ADVICE

“In the Semi Finals you can present yourself in a full recital, a great chance to show a full picture of who you are. Think of a storyline, what do you want to tell, and how you present the programme (not the pieces!) together.” RAMON LORMANS THE NETHERLANDS, 3RD PRIZE TROMP 2006

“Performing is about who you are, not how good you can play.” YU CHING WEI TAIWAN, WILLEM VOS AWARD TROMP 2012

“Try to find pieces that are accessible, but also show things of difficulty. And you have to pick a programme that expresses yourself. All the pieces you choose should really exemplify who you are and what you do. If you do that, you can’t possibly fail.” GARRETT MENDELOW USA, 2ND PRIZE AND ‘THE ANNELIE’, PRIZE OF THE YOUTH JURY TROMP 2012

29


JURY MEMBERS

Momoko Kamiya Japan Momoko Kamiya is director of the percussion depart-

Juryleden

ment at the Senzoku Gakuen College of Music, faculty at the Kunitachi College of Music and a regular guest professor. She won the Luxembourg International Marimba competition, was chosen as one of The Top Ten Young Artists Today by the Toyota Foundation and awarded the Azalea Cultural Prize of Kawasaki City. She performed with major orchestras throughout Japan and abroad, released five recordings on the Phillips label and Pieces of Peace on the Classic Concert label in 2011. Momoko Kamiya served on the juries of international

Christian Dierstein

competitions in ten countries.

Germany Duitsland

Momoko Kamiya is hoofd van de slagwerkafdeling op het Senzoku Gakuen College of Music, docent aan het

As a former student with Bernhard Wulff at the Freiburg

Kunitachi College of Music en veelgevraagd gastdocent.

Musikhochschule and Gaston Sylvestre in Paris,

Ze won het internationale marimbaconcours in

Christian Dierstein won numerous competitions and has

Luxemburg, de Toyota Foundation koos haar als één van

established himself among the most interesting

The Top Ten Young Artists Today en ontving de Azalea

performers in the contemporary music of our time. He

Cultural Prize van de stad Kawasaki. Ze soleerde met de

is percussionist of the ensemble recherche, formed the

belangrijkste orkesten in Japan en daarbuiten, bracht

Trio Accanto and has given solo concerts throughout

vijf cd’s uit op het Phillips label en Pieces of Peace op

Europe in the Rising Stars series. His numerous recor-

het Classic Concert label in 2011. Momoko Kamiya was

dings have been awarded many times. Dierstein teaches

jurylid in internationale concoursen in tien landen.

percussion and new chamber music at the Hochschule für Musik in Basel and gives master classes worldwide. Christian Dierstein, oud-student van Bernhard Wulff aan de Musikhochschule Freiburg en Gaston Sylvestre in Parijs, won prestigieuze concoursen en ontwikkelde zich in een glansrijke carrière tot één van de meest interessante artiesten in de hedendaagse muziek. Hij is percussionist bij het ensemble recherché, vormde het Trio Accanto en gaf soloconcerten in heel Europa in de Rising Stars serie. Zijn talrijke opnames zijn vele malen bekroond. Dierstein doceert percussie en nieuwe kamermuziek aan de Hochschule für Musik in Basel en geeft masterclasses over de hele wereld.

30


Mark Pekarsky Russia Rusland Mark Pekarsky is a legendary Russian percussionist. As a student, he performed with the Opera-Symphony Orchestra of Radio & TV Moscow, later joined the Moscow Ensemble of Early Music Madrigal. In 1976 he founded the first Russian percussion ensemble, with a choice of 200 scores composed for the ensemble by several generations of Russian composers. ‘A catalyst for Russian composers’ creative activity’, according to The Berlin Newspaper Tagesspiegel. Pekarksy also started the famous Pekarsky Percussion Project devoted to modern percussion repertoire in 2000. Since 1997 Mark

Arnold Marinissen

Pekarsky is a professor at the Moscow Conservatory.

Yi-Ping Yang

The Netherlands Nederland

De legendarische Russische percussionist Mark Pekarsky

Taiwan

speelde als student al met het Opera-Symfonieorkest Arnold Marinissen was recently appointed Associate

van Radio & TV Moskou, en later bij het Moskouse

In 2006 Yi-Ping Yang won 1st prize, the audience award

Director of the Amsterdam Conservatory, after leading

ensemble voor oude muziek Madrigal. In 1976 richtte hij

and the prize of the youth jury in the TROMP competi-

the percussion department and ensemble Lunatree

Ruslands eerste slagwerkensemble op en wist daarmee

tion in addition to a list of impressive achievements in

for several years. He teaches and gives master classes

componisten tot ruim 200 nieuwe composities voor

renown competitions and a scholarship of the Yamaha

around the world, including at the International Ferien-

slagwerk te inspireren: ‘Een ware katalysator voor de

Music Foundation of Europe. She has taken part in

kurse für Neue Musik in Darmstadt. He is a praised

Russische componeeractiviteit’, schreef de Berlijnse

numerous premieres with the Ensemble Orchestral

percussionist and composer, writing for the Venice

Tagesspiegel. Pekarsky startte in 2000 ook het beroemde

Contemporain and regularly performs recitals throug-

Biennale, Asko|Schönberg, Slagwerk Den Haag and Club

Pekarsky Percussion project, gewijd aan modern

hout the world. She is soloist in a collaboration with

Guy & Roni among many others. His Totem I & II, which

slagwerkrepertoire. Mark Pekarsky is professor aan het

Grame and performs as a composer, musician and actor

were premiered this year by TROMP laureate Ramon

conservatorium van Moskou sinds 1997.

in theatre. Yi-Ping Yang is lecturer at the Conservatoire

Lormans, have been added as a choice in repertoire for

de Lyon and guest professor at the Shanghai Conserva-

the 2nd round of this TROMP edition.

tory of Music.

Arnold Marinissen werd dit jaar tot adjunct-directeur

In 2006 won Yi-Ping Yang de 1e prijs, publieksprijs en de

benoemd aan het Conservatorium van Amsterdam nadat

prijs van de jeugdjury in het TROMP concours. Eén van

hij jarenlang leider was van de slagwerkafdeling en

de prestaties op een indrukwekkende lijst met toon-

ensemble Lunatree. Hij doceert en geeft masterclasses

aangevende concoursen en een beurs van de Yamaha

over de hele wereld, waaronder aan de Internationale

Music Foundation of Europe. Ze bracht talrijke werken

Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt. Naast gelau-

in première met het Ensemble Orchestral Contemporain

werd slagwerker is Arnold Marnissen ook componist. Hij

en geeft recitals over de hele wereld. Ze is solist in een

componeerde o.a. werken voor de Biënnale van Venetië,

samenwerkingsproject met Grame en treedt op als

Asko|Schönberg, Slagwerk Den Haag en Club Guy &

componist, musicus en acteur in het theater. Yi-Ping

Roni. Zijn Totem I & II, die dit jaar in première werden

Yang is docent aan het Conservatorium van Lyon en

gebracht door TROMP laureaat Ramon Lormans, zijn

gastdocent aan het Conservatorium in Shanghai.

deze TROMP-editie toegevoegd aan het keuzerepertoire voor de 2e ronde. 31


Nancy Zeltsman USA Verenigde Staten Nancy Zeltsman is a leading marimba performer, recording artist, teacher, author and festival director. She has premiered over 125 solo and chamber marimba

Youth Jury Jeugdjury

works including compositions by Paul Simon, Michael Tilson Thomas, Gunther Schuller, Carla Bley, and Louis Andriessen. She has made an evident contribution to

Students from the Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven

marimba pedagogy and repertoire, known for her widely

will choose their own winner during the TROMP Finale.

used method book for marimba. Nancy Zeltsman is

Five students will form the youth jury. They will follow

Chair of the Percussion Department and a prominent

the participants throughout the competition and write

marimba teacher at The Boston Conservatory and the

a jury report for each candidate. The members of

Berklee College of Music and regular guest professor at

the youth jury of TROMP 2016: Celeste Koster, Tijmen Meertens, Pim van Vroonhoven, Freek van den Oetelaar,

the Amsterdam Conservatory.

Lucas Vis

Nancy Zeltsman is een toonaangevende marimba-

chairman of the jury Juryvoorzitter

speelster, studiomusicus, docent, auteur en festivalleider.

The Netherlands Nederland

Matthia Berkens. Leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven kiezen tijdens de Finale hun eigen favoriet voor De

Ze bracht meer dan 125 solo- en kamermuziekwerken voor marimba in première, waaronder werken van

Lucas Vis is a highly sought after specialist in the field

Annelie prijs, zij vormen samen de jeugdjury. Ze volgen

Paul Simon, Michael Tilson Thomas, Gunther Schuller,

of contemporary music. He has worked with famous

de deelnemers vanaf het begin van het concours en

Carla Bley en Louis Andriessen. Ze heeft een promi-

composers and has conducted numerous world

schrijven voor iedere kandidaat een juryrapport. Dit zijn

nente bijdrage geleverd aan het marimba-onderwijs en

premières with both national and international orchestras.

de leden van de jeugdjury van TROMP 2014: Celeste

-repertoire, onder meer met haar wereldwijd toegepaste

He was permanent conductor for Het Brabants Orkest

Koster, Tijmen Meertens, Pim van Vroonhoven, Freek van

lesmethode voor marimba. Nancy Zeltsman leidt de

from 1979 to 1982 and was head conductor of the

den Oetelaar, Matthia Berkens.

slagwerkafdelingen van en doceert marimba aan het

Noordhollands Philharmonic in Haarlem from 1988 to

Conservatorium in Boston en het Berklee College

1996. Vis teaches orchestral direction at the Amsterdam

of Music en is regelmatig gastdocente aan het

Conservatory, where he held the position of artistic

Conservatorium van Amsterdam.

director from 1998 to 2005. Lucas Vis can often be found

Press Jury Persjury

judging competitions. Expert music critics will judge which percussionist they Lucas Vis is een veelgevraagd specialist op het gebied

think is the most talented during the.Finale.

van hedendaagse muziek. Hij werkte met beroemde componisten en dirigeerde talrijke wereldpremières met

Deskundige muziekrecensenten beoordelen tijdens

binnen- en buitenlandse orkesten. Van 1979 tot 1982

de finale welke slagwerker in hun ogen het meest

was hij vaste dirigent van Het Brabants Orkest en van

getalenteerd is.

1988 tot 1996 was hij chef-dirigent van het Noordhollands Philharmonisch in Haarlem. Aan het

René van Peer jury chairman voorzitter (ED)

Conservatorium van Amsterdam, waarvan hij van

Erk Willemsen (Slagwerkkrant)

1998 tot 2005 artistiek directeur was, doceert hij orkest-

Frederike Berntsen (Trouw)

directie. Lucas Vis fungeert geregeld als jurylid.

Pablo Cabenda (Volkskrant) * Press Jury line-up with reservation * bezetting Persjury onder voorbehoud

32


PRIZES

PRIJZEN

FIRST PRIZE • a sum of € 15,000, of which € 7,000 is reserved for additional study, participation in other competitions or the purchase of an instrument; • various concert engagements for the period of 2 years.

WILLEM VOS AWARD For the best rendition of a composition by a Dutch composer: € 500

SECOND PRIZE • a sum of € 10,000, of which € 5,000 is reserved for additional study, participation in other competitions or the purchase of an instrument; • various concert engagements for the period of 2 years.

FRIENDS OF TROMP AUDIENCE AWARD The audience votes for it’s own favourite during the Finale! € 3.000

THIRD PRIZE • a sum of € 7,000 of which € 3,000 is reserved for additional study, participation in other competitions or the purchase of an instrument; • various concert engagements for the period of 2 years.

EERSTE PRIJS • € • 15.000, waarvan € 7.000 is bestemd voor verdere studie, deelname aan concoursen of de aankoop van een instrument; • diverse concertengagementen voor een periode van 2 jaar.

PRESS PRIZE Awarded by the press jury: € 2.000

TWEEDE PRIJS • € • 10.000, waarvan € 5.000 is bestemd voor verdere studie, deelname aan concoursen of de aankoop van een instrument; • diverse concertengagementen voor een periode van 2 jaar.

‘THE ANNELIE’ The Annelie is named after honorary board member Annelie Gelijns-Tromp, daughter of founder Th. Tromp. The youth jury will choose their own winner, not necessarily one of the finalists: € 1.000. Made available by the Friends of TROMP.

DERDE PRIJS • € • 7.000, waarvan € 3.000 is bestemd voor verdere studie, deelname aan concoursen of de aankoop van een instrument; • diverse concertengagementen voor een periode van 2 jaar.

Read more about the Friends of TROMP on page 49.

WILLEM VOS PRIJS Voor de beste uitvoering van een compositie van een Nederlandse componist: € 500 PERSPRIJS De persjury kiest een eigen winnaar: € 2.000 VRIENDEN VAN TROMP PUBLIEKSPRIJS Het publiek bepaalt in de Finale haar eigen favoriet! € 3.000 DE ANNELIE De Annelie is vernoemd naar erebestuurslid Annelie Gelijns-Tromp, dochter van oprichter Th. Tromp. De jeugdjury kiest voor De Annelie haar eigen winnaar, niet noodzakelijk één van de finalisten: € 1.000. Mogelijk gemaakt door de Vrienden van TROMP. Lees meer over de Vrienden van TROMP op pag. 49.

33


TROMP LAUREATES CONCERTS Concerten door TROMP laureaten

Investing in the future of its laureates, TROMP provides various concert engagements for the winners of the competition in internationally acclaimed concert halls and festivals. Additionally TROMP gives laureates a stage in the festival. This years’ edition features Dominique Vleeshouwers (winner 2014) in several line-ups throughout the festival with Lucas & Arthur Jussen and Lavinia Meijer among others. Alexandre Esperet (winner 2012) will perform with his Trio SR9 and Brandon Ilaw (2nd prize 2014) with Alexej Gerassimez (winner 2010) in the sneak preview, the day before the competition starts. TROMP investeert in de toekomst van haar laureaten, zo biedt TROMP de concourswinnaars allerlei concert engagementen in internationaal gerenommeerde concertzalen en festivals. Daarnaast geeft TROMP laureaten een podium in het festival. Deze editie treedt Dominique Vleeshouwers (winnaar 2014) op in diverse line-ups door het festival heen zoals o.a. met Lucas en Arthur Jussen en Lavinia Meijer. Alexandre Esperet (winnaar 2012) is te gast met zijn Trio SR9 en Brandon Ilaw (2e prijs 2014) met Alexej Gerassimez (winnaar 2010) spelen samen in de sneak preview, de dag voor het concours begint.

34


“I got into a rollercoaster of challenges: performing solo with orchestras, a trip to Japan, China and Russia to teach and perform and suddenly I’m known throughout the international percussion field.” — DOMINIQUE VLEESHOUWERS

TROMP 2014 winner Dominique Vleeshouwers travelled all over the world with master classes and concerts as a laureate, from Russia to Brazil and from Amsterdam to Shanghai.

TROMP 2014 winnaar Dominique Vleeshouwers reisde als laureaat over de hele wereld met masterclasses en concerten, van Rusland tot Brazilië en van Amsterdam naar Shanghai.

Highlights include: • performances with Asko|Schönberg in Amsterdam, Eindhoven, Antwerp and Cologne • Jacob TV’s Goldrush Concerto with the Academic Symphony Orchestra of Nizhny Novgorod and Simeon Ten Holt’s Canto Ostinato with the Moscow Contemporary Music Ensemble in Russia, including an interview on national Russian TV • Joey Roukens’ Percussion Concerto with the Netherlands Chamber Orchestra • solo recital and music prize of the city of Zilina at the Allegretto Festival in Slovakia

Hoogtepunten zijn onder andere: • optredens met Asko|Schönberg in Amsterdam, Eindhoven, Antwerpen en Keulen • Jacob TV’s Goldrush Concerto met het Academic Symphony Orchestra van Nizhny Novgorod en Simeon Ten Holt’s Canto Ostinato met het Moscow Contemporary Music Ensemble in Rusland, met een interview op de nationale Russische TV • Joey Roukens’ Percussion Concerto het Nederlands Kamerorkest • solorecital en muziekprijs van de stad Zilina in het Allegretto Festival in Slowakije

35


Hét magazine voor drummers en percussionisten Proefabonnement? 3 nummers voor € 14,50 www.slagwerkkrant.nl/lees-slagwerkkrant

Slagwerkkrant.nl Hot news, bio’s, video’s en meer Slagwerkkrant is een uitgave van Keijser 18 Mediaproducties

SWK Tromp 2016.indd 1

36

27-10-16 11:20


ALEXANDRE ESPERET performed over 30 concerts and masterclasses as the 1st Prize winner of TROMP 2012. This festival Alexandre returns to Eindhoven with his Trio SR9 to perform a body percussion concert and Simeon Ten Holt’s Canto Ostinato with Percussion Friends, featuring TROMP 2014 winner Dominique Vleeshouwers. ALEXANDRE ESPERET gaf meer dan 30 concerten en masterclasses als 1e prijswinnaar van TROMP 2012. Deze festivaleditie keert hij terug naar Eindhoven met zijn Trio SR9 voor een body-percussion concert en Simeon ten Holts Canto Ostinato met Percussion Friends waar ook TROMP 2014 winnaar Dominique Vleeshouwers in meespeelt.

37


38


COMMISSIONED COMPOSITIONS Compositieopdrachten

With commissioned compositions by leading composers TROMP continues to extend and refresh the repertoire for solo percussion. Over the past fifteen years composers including Louis Andriessen, Bryce Dessner, Nico Muhly, Joey Roukens, Michael Torke, Steve Martland and Jacob ter Veldhuis have written new pieces for percussion commissioned by TROMP.

Met compositieopdrachten aan vooraanstaande componisten blijft TROMP innoveren en het repertoire voor soloslagwerk vernieuwen. In de afgelopen vijftien jaar zijn er in opdracht van TROMP door componisten als Louis Andriessen, Bryce Dessner, Nico Muhly, Joey Roukens, Michael Torke, Steve Martland en Jacob ter Veldhuis nieuwe stukken voor slagwerk geschreven.

Glenn Kotche (Wilco) composed Time Passages, the new mandatory final work for the competition in 2016, which will be premiered by the three finalists with Asko|Schönberg and Slagwerk Den Haag. The finalists will use multiple percussion set ups as well as more traditional keyboard percussion. “I knew I wanted to have the finalist use their entire bodies (not just their hands) and include some sort of electronic or electroacoustic percussion as well.”

Glenn Kotche (Wilco) componeerde Time Passages, het nieuwe verplichte finalewerk voor het TROMP concours in 2016, dat in première wordt gebracht door de drie finalisten met Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag. De finalisten zullen meerdere slagwerk opstellingen, maar ook traditioneler melodisch slagwerk gebruiken. “Ik wist dat ik wilde dat de finalisten hun hele lichaam (niet alleen hun handen) moeten gebruiken en dat er elektronisch of elektroakoestische percussie in gebruikt zou moeten worden.”

Robin de Raaff wrote Contradictie V, the compulsory work for the Semi-Finals for multiple percussion solo set-up. The Percussion Concerto for percussion soloist and ensemble of the Dutch composer earned him international praise in The New York Times in 2013. De Raaff wrote compositions commissioned by the Netherlands Opera and the Holland Festival among others. His new work commissioned by TROMP, which according to the composer will be a playful piece, is the fifth in a series of solo pieces for various instruments.

Robin de Raaff schreef Contradictie V, het verplichte werk voor de halve finales voor meerdere soloslagwerk opstellingen. Zijn Percussion Concerto voor slagwerksolist en ensemble bracht hem internationale lof in The New York Times in 2013. De Raaff schreef composities in opdracht van o.a. de Nationale Opera en het Holland Festival. Zijn nieuwe werk in opdracht van TROMP, een speels stuk volgens de componist, is de vijfde in een reeks van solowerken voor diverse instrumenten.

New repertoire in the 2nd Round Newly added to the repertoire for the 2nd round, are two compositions both written for TROMP laureate Ramon Lormans (2006): Solo for marimba by the young composer Aart Strootman, one of the leading composers of a new Dutch generation, and Totem I and Totem II by internationally renowned percussionist Arnold Marinissen.

Nieuw repertoire in de 2e Ronde Nieuw toegevoegd aan het repertoire voor de 2e ronde zijn twee composities die beide werden geschreven voor TROMP laureaat Ramon Lormans (2006): Solo for marimba door de jonge componist Aart Strootman, één van de meest prominente componisten in een nieuwe Nederlandse generatie, en Totem I en Totem II door de internationaal gerenommeerde slagwerker Arnold Marinissen.

39


Nov 19 TROMP @ YOUNG ART NIGHT #9 Van Abbemuseum feat. installations by Glenn Kotche met installaties van Glenn Kotche

Nov 24 TROMP COMPOSITION COMPETITION Glenn Kotche is a member of the composition jury Glenn Kotche is lid van de compositiejury

Nov 25 TROMP/ADAMS INTERNATIONAL PERCUSSION SEMINAR Glenn Kotche as keynote speaker and a performance Glenn Kotche is keynote speaker en geeft een optreden

Nov 26 TROMP @ VAN ABBEMUSEUM solo concert by Glenn Kotche soloconcert door Glenn Kotche

Nov 27 TROMP 2016 FINALE premiere of Kotche’s new composition Time Passages by the three finalists première van het nieuwe werk Time Passages van Glenn Kotche door de drie finalisten

“My pieces often end up blurring the lines of sub-genre categorization much like Wilco’s” — GLENN KOTCHE

40


GLENN KOTCHE As a composer and percussionist, Glenn Kotche is active in both the composed music scene as in indie pop and the broad range in between. Kotche is a creative omnivore seeking the best of various artistic worlds, which he not only manages to connect but also enrich. From installations constructed from ‘found sound’ to compositions for ensembles such as the Kronos Quartet and Eighth Blackbird. And from collaborations with composers like John Luther Adams to his work as a drummer with Wilco, one of the world’s most influential indie rock bands.

Als componist en slagwerker is Glenn Kotche actief in zowel de gecomponeerde muziek als in indie pop en het brede palet ertussen. Kotche is een creatieve veelvraat die het beste van verschillende artistieke werelden met elkaar weet te verbinden en keer op keer weet te verrijken. Van installaties met veldopnamen tot composities voor ensembles als het Kronos Quartet en Eighth Blackbird; van projecten met John Luther Adams of Jim O’Rourke tot zijn werk als drummer bij Wilco, één van ’s werelds meest invloedrijke indie rockbands.

“I completely draw upon my training in jazz and classical percussion as well as my experience in playing rock, experimental and free improvised music”, Glenn Kotche explains. As a result, the commissioned composition Time Passages for TROMP traverses a lot of musical ground for the finalists. The piece features three distinct formal sections each exhibiting their own time signature(s) and unique musical identity.

“Ik baseer me volledig op mijn opleiding in jazz en klassiek slagwerk evenals mijn ervaring in het spelen van rock, experimentele en geïmproviseerde muziek”, licht Glenn Kotche toe. Time Passages, de compositie die hij schreef in opdracht van TROMP, doorkruist dan ook heel wat muzikale domeinen voor de finalisten. Het stuk bestaat uit drie verschillende delen met elk een eigen maatsoort en unieke muzikale identiteit.

Kotche hopes Time Passages gives the jury a clear indication of which finalist not only made the best musical decisions and adaptations, but which one is the most well-rounded and musically mature. “I first thought about what skills I think are important for any young percussionist to have so that they may not only have a successful career in music - but more importantly, push the boundaries of percussion in bold new directions.”

Kotche hoopt dat Time Passages de jury een heldere indicatie geeft welke finalist niet alleen de beste muzikale beslissingen en aanpassingen maakt, maar ook wie het meest veelzijdig en muzikaal volwassen is. ‘Ik heb eerst bedacht welke vaardigheden volgens mij belangrijk zijn voor een jonge slagwerker om niet alleen een succesvolle carrière in de muziek te hebben, maar - nog veel belangrijker - de grenzen van slagwerk naar gedurfde nieuwe richtingen te verleggen.”

As a special guest in the festival, Kotche brings his installations to the Van Abbemuseum, performs a solo concert and is keynote speaker in the seminar about how percussion will evolve as a solo instrument. He mostly looks forward to revisiting some of his sound installations which feature fragments of his life in the studio and on tour. “I see the installations as an extension or further exploration of my drumming and composing - all of those mediums are very much connected creatively for me -, so it’s very exciting to revisit, rework and to bring them to the Netherlands.”

Als speciale gast op het festival, brengt Kotche zijn installaties naar het Van Abbemuseum, speelt een soloconcert en is keynote-spreker in het seminar over de ontwikkeling van slagwerk als solo-instrument. Hij kijkt vooral uit naar een aantal van zijn installaties met fragmenten uit zijn leven in de studio en op tournee. “Ik zie de installaties in het verlengde of als verder onderzoek van mijn drummen en componeren - al die mediums zijn voor mij creatief erg aan elkaar verbonden -, dus het is heel spannend om ze weer te zien, herzien en naar Nederland te halen.”

41


TROMP REPERTOIRE DAYS

TROMP organizes the Repertoire Days in preparation of the international percussion competition. Participants from all over the world are given the opportunity to attend master classes by jury members and laureates and study the competition’s repertoire, as well as other solo repertoire. Since the start in 2010 the Repertoire Days have expanded to cities such as Boston, Shanghai, Sao Paulo, Moscow and Tokyo. Masters in previous editions: James Wood, Christian Dierstein, Emmanuel Séjourné, Arnold Marinissen, Peter Prommel and Yi-Ping Yang among many others.

In voorbereiding op het internationaal slagwerkconcours organiseert TROMP de Repertoire Days. Deelnemers over de hele wereld krijgen de mogelijkheid om masterclasses te volgen bij juryleden en laureaten en aan het verplichte concoursrepertoire te studeren en ander solo repertoire. Sinds de start in 2010 zijn de Repertoire Days uitgebreid met edities in onder andere Boston, Shanghai, Sao Paulo, Moskou en Tokio. Masters tot nu toe waren onder meer: James Wood, Christian Dierstein, Emmanuel Séjourné, Arnold Marinissen, Peter Prommel en Yi-Ping Yang.

Visit tromppercussion.com for upcoming locations, dates and enrolment.

Bezoek tromppercussion.com voor komende edities en aanmelden.

Repertoire Days locations: Kawasaki, Japan Moscow, Russia Sao Paulo, Brazil Boston, USA Amsterdam, The Netherlands Shanghai, China

Repertoire Days locaties: Kawasaki, Japan Moskou, Rusland Sao Paulo, Brazilië Boston, VS Amsterdam, Nederland Shanghai, China

The TROMP Repertoire Days are powered by the generous

De TROMP Repertoire Days komen tot stand dankzij

support of Ammodo

ondersteuning van Stichting Ammodo 42


“We really enjoyed the TROMP Repertoire Days. The classes were amazing, and the result was super nice. Congratulations for the great balance between talent and sensibility.” — RODRIGO SENA , PRODUCER REPERTOIRE DAYS 2016 IN SAO PAULO

43


Met ademtekort toch weer zingen Bij Philips werken we aan oplossingen die het leven van mensen met ademhalingsproblemen kunnen verbeteren. Dankzij mobielere technologie als de SimplyGo Mini hebben zij nu de vrijheid te doen wat ze niet voor mogelijk hielden, zoals zingen in een koor.

Ontdek het verhaal van het Breathless Choir op philips.com/innovationandyou 44


EDUCATION Educatie

TROMP is committed to the development of repertoire and the recruitment of young talent. TROMP is part of a network of percussion teachers who prepare the way to the conservatories.

TROMP maakt zich met educatieve projecten sterk voor de ontwikkeling van repertoire en nieuwe aanwas van talenten in de dop. Zo begeeft TROMP zich binnen een netwerk van slagwerkdocenten die de weg voor jonge talenten naar het conservatorium voorbereiden.

The composition competition teaches a new generation of composers at the Dutch conservatories to write for percussion. All entries are performed by fellow students in the lunchtime concert Thursday, November 24. An expert jury selects a winner, who will be announced immediately after the concert.

Met de compositiewedstrijd leert de nieuwe generatie componisten van de Nederlands conservatoria werken te schrijven voor slagwerk. Alle inzendingen worden tijdens het lunchpauzeconcert op donderdag 24 november uitgevoerd door medestudenten. Een deskundige jury kiest een winnaar die meteen na het concert bekend wordt gemaakt.

The TROMP Self-made Schoolyard Orchestra is a project open to all groups of primary education and involves children to make music with unusual instruments like cement tubs, tuned scaffolding pipes, tuned beer bottles, shakers, tubes and boards. These will be combined with singing, rapping, clapping and beating. The children give a performance in a schoolyard concert for an audience of parents, neighbours and friends.

Het Zelfgemaakte Schoolplein Orkest is een project voor alle groepen binnen het basisonderwijs dat op school wordt uitgevoerd met ongebruikelijke muziekinstrumenten zoals cementkuipen, gestemde steigerpijpen, gestemde bierflessen, shakers, klapkokers en klankplanken. Daarnaast wordt er gezongen, gerapt, geklapt en gestampt. In het ‘schoolpleinconcert’ geven de kinderen een show voor ouders, buren en bekenden.

In the ‘Trompbot project’ for college students accept an impressive challenge: ‘Construct a drumming robot, make a percussion instrument, compose a rhythm for multiple percussion instruments and programme a combined performance.’

In het project Trompbot krijgen leerlingen van het voortgezet onderwijs de kans om door middel van een techniekproject op een heel andere manier met muziek bezig te zijn. ‘Design en bouw een drumrobot. Fabriceer deze robot en maak een percussie-instrument, componeer een ritme voor meerdere percussie-instrumenten en programmeer een performance met samenspel.’

For the educational activities TROMP works together with CKE, Culturix, Cultuurstation,

Voor de educatieve activiteiten werkt TROMP samen met CKE, Culturix, Cultuurstation,

Fort van de Verbeelding, Kekketek, Percussion Friends and Percussie-Bussie.

Fort van de Verbeelding, Kekketek, Percussion Friends en het Percussie-Bussie.

45


BEHIND THE SCENES

Û

REHEARSAL ALEXANDRE ESPERET AND SÕ PERCUSSION

Ü

TROMP INSTRUMENTS CREW

Ú

“I had an absolutely surreal time at TROMP Percussion Eindhoven and had the most fun meeting the best people and playing all the music.” BRANDON ILAW, 2ND PRIZE TROMP 2014

“It has been inspiring and humbling to see so many incredible musicians perform, and even more enjoyable was the time we spent becoming friends.”

Ú

COLIN MCCALL (USA), PARTICIPANT TROMP 2014 Û

PARTICIPANTS AND CREW HANGOUT

46


“Exchanging our ideas and sharing our music was just so inspiring and amazing!” MAIKO HOSADA (JAPAN), PARTICIPANT TROMP 2012

The TROMP competition is in the heart of the TROMP Percussion Eindhoven biennial festival where upcoming, talented percussionists and today’s leading artists meet. A unique opportunity to develop professionally, meet and share. The TROMP Project Office ensures a relaxed and well-organised environment in which participants can fully focus on their performance. The Friends of TROMP host families are known for their warm and friendly welcome. Follow TROMP at facebook, instagram or twitter for updates, announcements, live feeds and more behind the scenes material!

Û

VISIT TO THE ADAMS FACTORY

JURY FEEDBACK Ü

Het TROMP concours vindt plaats in het hart van het tweejaarlijkse TROMP festival waar veelbelovende slagwerkers en gerenommeerde slagwerkers elkaar ontmoeten. Een unieke kans om zich professioneel te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en met elkaar te delen. Het TROMP Projectbureau zorgt voor een ontspannen en goed georganiseerde omgeving, waarin de deelnemers zich volledig kunnen richten op hun prestaties. De gastgezinnen van de Vrienden van TROMP staan bekend om hun warme gastvrijheid. Volg TROMP op Facebook, Instagram of Twitter voor updates, aankondigingen, live feeds en nog veel meer materiaal van achter de schermen!

47


MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN

Eindhoven is the proud home of one of the finest concert halls in Europe. Today, Muziekgebouw Eindhoven is justifiably regarded as one of the premier European concert halls, attracting leading international musicians. The ambience and excellent acoustics have made Muziekgebouw Eindhoven an absolute favourite spot for audiences and performers. Located in Eindhoven city centre, it offers all the benefits of a modern, state-of-the-art concert hall. The two concert halls in the Muziekgebouw were constructed in close collaboration with acoustic engineers from the Eindhoven University of Technology. Hence, the concert halls have become great ‘instruments’ for the musicians performing on its stages.

Eindhoven is de trotse thuisbasis van één van de mooiste concertzalen in Europa. Muziekgebouw Eindhoven is een eigentijds muziekgebouw met een internationale allure. Een akoestische toplocatie die een grote aantrekkingskracht uitoefent op wereldberoemde orkesten en solisten. Jaarlijks vinden ruim 160.000 muziekliefhebbers hun weg naar dit bijzondere gebouw in het hart van Eindhoven. De twee zalen in het Muziekgebouw werden gebouwd in nauwe samenwerking met akoestici van de Technische Universiteit Eindhoven. De concertzalen zijn daarmee uitstekende ‘instrumenten’ voor de musici die op het podium staan.

muziekgebouweindhoven.nl

48


49


Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven is commissioned by Stichting Tromp Muziek Biënnale to organise TROMP Percussion Eindhoven. TROMP Percussion Eindhoven wordt georganiseerd door Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven in opdracht van Stichting Tromp Muziek Biënnale. WWW.TROMPPERCUSSION.NL

TROMP Percussion Eindhoven is powered by:

Stichting Vrienden van TROMP

Stichting Diorapthe steunt projecten van hoge kwaliteit op het gebied van kunst en cultuur met een landelijk of internationaal bereik. Ook TROMP Percussion Eindhoven mag rekenen op onze steun om veelbelovend slagwerktalent te presenteren aan een deskundige jury en een breed publiek. Niet straks, maar nu. Omdat cultuur rijkdom is die je met elkaar deelt.

Steun ook TROMP Percussion Eindhoven. Als bezoeker, als vriend, als mecenas.

50


FRIENDS OF TROMP Vrienden van TROMP TROMP has gradually gathered a group of close friends

TROMP heeft in de loop der jaren een vaste vrienden-

Organisation Organisatie

over the years. This circle of friends has become even

kring opgebouwd. Sinds 1986 heeft deze vriendenkring

Arthur van der Drift

closer since 1986, when it formed an official founda-

een hecht verband gekregen in de vorm van een

general manager algemeen manager

tion with the main objective of stimulating interest

stichting. Doel is vooral de belangstelling voor het

Frank Veenstra

in the TROMP Competition and Festival. This is partly

TROMP Concours en Festival te vergroten. Dit gebeurt

artistic director artistiek leider

achieved by making various prizes available, such as

onder meer door het ter beschikking stellen van

Gaby Hendrickx

the Audience Award.

diverse prijzen, zoals de Publieksprijs.

marketing manager

Hospitable welcome

Gastvrije opvang

Many Friends of TROMP ensure that the competition

Veel Vrienden van TROMP zorgen tijdens de concours-

participants receive a warm welcome in Eindhoven

periode voor de gastvrije opvang van de concours-

Tromp Biennale Foundation Board

and that they are able to stay with a welcoming host

deelnemers in verschillende gastgezinnen. Woont u in

Bestuur Stichting Tromp Biënnale

family for the duration of the event. If you live in the

de nabije omgeving van Eindhoven en heeft u interesse

Marijn ten Harmsen van der Beek

Eindhoven area and are interested in becoming one of

om als gastgezin te fungeren, laat het ons dat weten.

chairman voorzitter

Coen Floren assistant manager assistent manager

Stefan Suy

our hosts, please let us know. Wilt u ook Vriend worden?

treasurer penningmeester

Would you like to become a Friend?

Om de doelen van de Stichting te kunnen realiseren is

Lidia Ritzema

In order to realize the aims of the Foundation, we need

steun hard nodig. Word ook Vriend van TROMP. Voor

secretary secretaris

a great deal of support. Why not join the Friends of

€ 15 per jaar (€ 25 met partner) bent u al donateur van

Sven Billet

TROMP? For just € 15 a year (€ 25 with a partner) you

onze Vriendenkring. De jaarlijkse bijdragen en eventuele

Mark Braafhart

can become a supporter of our circle of Friends. The

verdere financiële ondersteuning van de Vrienden

Marina Starmans-Gelijns

annual contributions and any other financial support

betekenen een belangrijke impuls voor het

Lucas Vis

given by the Friends provide a significant boost to the

Eindhovense muziekleven. En vriendschap komt van

Annelie Gelijns-Tromp

Eindhoven music scene. Yet a friendship works both

twee kanten. Zo krijgen Vrienden onder meer korting

honorary member erelid

ways. The benefits of becoming a Friend include

op de toegangskaarten voor de concerten en events

discount on entrance tickets for the concerts and

tijdens TROMP en zij zijn van harte welkom tijdens de

Editorial office Redactie

events during TROMP and an annual Friends gathering.

jaarlijkse vriendenavond.

Arthur van der Drift, Gaby Hendrickx

Interested?

Wilt u zich aanmelden?

Marieke van de Graft / www.mvdg.nl

You can easily join the Friends online via

Dat kan eenvoudig online via

Photograpy Fotografie

Tromppercussioneindhoven.nl or via the

Tromppercussioneindhoven.nl of via het

Thomas Hammelmann, Claudia

Friends Secretary:

Vriendensecretariaat:

Hansen, Dirk Kikstra, Dirk Wolf

Maud van der Wiel (secretary)

Maud van der Wiel (secretaris)

Print Druk

Amerikalaan 75, 5691 KC Son

Amerikalaan 75, 5691 KC Son

BCM

T +31 (0)499 477147

T +31 (0)499 477147

E maud.vanderwiel@planet.nl

E maud.vanderwiel@planet.nl

Design Ontwerp

Programme is subject to change Wijzigingen voorbehouden

51


Experience the Sound of Quality Flowing Design. Tonal Perfection.

www.adams-music.com 52


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.