Page 1


VIRKSOMHEDSØKONOMI A2 OPGAVESAMLING 1. udgave © 2018 Claus Mønsted, Jonas Hansen, Kim Ulrich Jensen og Trojka | Gads Forlag eISBN 978-87-7154-098-7 Cover: Tegnestuen Trojka, København Sats: Lymi DTP Service, Brøndby Denne digitale e-bog er beskyttet af lov om ophavsret. Ophavsretten sikrer, at forfatterne og forlaget får betaling for deres arbejde. Du må derfor kun kopiere bogens indhold, billeder, figurer og grafer mv. til dit eget personlige brug, og du må ikke distribuere det til personer uden for din husstand. For enkelte illustrationer i dette værk har det været umuligt at finde frem til den retmæssige copyright-indehaver. Såfremt ophavsretten hermed er krænket, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil naturligvis blive honoreret, som var tilladelsen indhentet i forvejen. Trojka | Gads Forlag Fiolstræde 31-33 1171 København K Telefon 77 66 60 00 E-mail trojka@trojka.dk www.trojka.dk

Læs om vore øvrige lærebøger på www.trojka.dk På ONLINE TROJKA og iTrojka findes e-læringsmateriale til Trojkas lærebøger.


FORORD Trojkas undervisningsmateriale til Virksomhedsøkonomi A og B er i overensstemmelse med fagplan og vejledning 2017 for virksomhedsøkonomi niveau A og B på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX og EUX. Lærebog og opgavesamling er opdelt i to bind: • Bind 1 (B & A1) dækker den fulde fagplan på B-niveau og en stor del af A-niveauet • Bind 2 (A2) omfatter det resterende stof på A-niveau Kapitlerne om virksomhedens økonomiske forhold er opdateret i forhold til årsregnskabsloven af 2015 og dækker således den nyeste lovgivning på området. Til begge bind er der udarbejdet et omfattende materiale med opgaver, der knytter sig til de enkelte kapitler. Hertil kommer en samling af PBL-opgaver, der kan downloades fra bogens website på Trojka.dk. e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk – klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside. Weblink: https://trojka.dk/Virksomhedsokonomi-A2-2018.aspx I både grundbogen og opgavesamlingen er der lagt vægt på, at eleverne kan anvende IT som en naturlig og integreret del af undervisningen. Opgavernes spørgsmål er formuleret ud fra forskellige taksonomiske niveauer, så opgavernes sværhedsgrad fremstår varieret. Derved afprøves eleverne i deres viden og relevante kompetencer opøves. Det er muligt at downloade lærebogens figurer fra bogens website med ekstra e-læringsmateriale. For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til opgaverne. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget. Juni 2018 Forfatterne


INDHOLD KAPITEL 20

Introduktion til logistik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

KAPITEL 21

Logistisk effektivitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

KAPITEL 22

Indkøbsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

KAPITEL 23

Lagerstyring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

KAPITEL 24

Produktionsstyring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

KAPITEL 25

Distributionsstyring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

KAPITEL 26

Investering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

KAPITEL 27

Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

KAPITEL 28

Aktivitetsstyring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

KAPITEL 29

Kapacitetsstyring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201


KAPITEL 20

Introduktion til logistik OPGAVE 20.1

1. Angiv, hvilket niveau af logistik nedenstående handlinger befinder sig i. Nr.

Handling

1.

Indkøbsafdelingen henvender sig til tre ­leverandører for at indhente tilbud på en vare.

2.

Lagerchefen holder møde med en af virk­ somhedens leverandører med det formål at finde frem til, hvordan leverandøren automatisk kan få informationer om virk­ somhedens lagerbeholdninger. Det er her­ efter leverandørens ansvar at sørge for, at virksomheden hele tiden har tilstrækkeligt med varer på lageret.

3.

Logistikchefen holder møde med lederne af indkøb, produktion og lager med henblik på at koordinere indsatsen i forbindelse med en stor ordre.

4.

Produktionschefen mødes med indkøbs­ chefen med det formål at sikre, at der ­indkøbes de rigtige råvarer til produktionen i næste måned.

5.

Produktionschefen planlægger produk­ tionen for den kommende uge.

6.

Direktøren for en større virksomhed hol­ der møde med en virksomhed i Kina med ­henblik på eventuelt at outsource dele af produktionen til denne.

Logistik i en afdeling

Logistik i en virksomhed

Logistik i for­syningskæden


6 · Kapitel 20 • Introduktion til logistik

T RO J K A

OPGAVE 20.2 ScooterProduction A/S fremstiller scootere og knallerter. Virksomheden opfatter sig selv som en del af et omfattende værdikæde-system. Eksempelvis sørger en række underleverandører for, at fabrikken modtager dæk, styr, stel og motorer, som efterfølgende samles. Når scootere og knallerter er færdigproducerede, distribueres de til en række forhandlere, som igen sælger produkterne til forbrugerne.

1. Redegør for, hvad der forstås ved en forsyningskæde (Supply Chain).

2. Tegn ScooterProduction A/S’ forsyningskæde ud fra ovennævnte oplysninger.

3. Forklar, hvad formålet kan være med, at ScooterProduction A/S udarbejder en opstilling af virksomhedens forsyningskæde?


TROJK A

Kapitel 20 • Introduktion til logistik · 7

Værdikæden OPGAVE 20.3 Master Heat A/S er en produktionsvirksomhed, der fremstiller brændeovne. Logistikchefen lægger stor vægt på at anvende værdikæden som et værktøj til at få overblik over de aktiviteter, der skaber værdi for virksomhedens kunder.

1. Angiv, om nedenstående værdikædeaktiviteter er en primæraktivitet eller en støtteaktivitet. Nr.

Aktivitet

1.

Modtagelse og lagring af et parti indkøbt støbejern.

2.

Installation af brændeovne hos kunderne.

3.

Indkøbsafdelingen afgiver ordre på komponenter til en leverandør.

4.

Der anskaffes en ny maskine til produktionsafdelingen.

5.

Fastsættelse af salgspriser for virksomhedens brændeovne.

6.

Distribution af brændeovne til et stort byggemarked.

7.

Virksomhedens software opgraderes til den nyeste version.

8.

Design og udvikling af en ny brændeovn.

9.

Annoncering i boligmagasinet Bo Bedre.

10.

Etablering af en hotline, som virksomhedens kunder kan ringe til for at få gode tips.

11.

Virksomhedens distribution af brændeovne til detailbutikker­ effektiviseres.

12.

Virksomhedens administrationsmedarbejdere er på kursus i den nye version af virksomhedens økonomistyringsprogram.

Primæraktivitet

Støtteaktivitet


T RO J K A

8 · Kapitel 20 • Introduktion til logistik

OPGAVE 20.4 Scan Fashion A/S designer og producerer moderigtigt tøj, der henvender sig til mænd og kvinder i alderen 18-30 år. Virksomhedens overskud har i de seneste to år være stigende. Virksomhedens direktør har udarbejdet nedenstående oversigt, der viser nogle vigtige aktiviteter i virksomhedens værdikæde.

1. Angiv, om nedenstående værdikædeaktiviteter er en primæraktivitet eller en støtteaktivitet. Nr.

Aktivitet

1.

Medarbejdernes faglige dygtighed øges gennem en grundig ­instruktion af nyansatte medarbejdere.

2.

Indkøb af råvarer.

3.

Anvendelse af IT i forbindelse med bl.a. økonomisk styring og ­produktionsstyring.

4.

Design og udvikling af nye kollektioner.

5.

Produktionsplanlægning, så der sikres en effektiv produktion.

6.

Den fysiske produktion af produkterne.

7.

Markedsføring.

8.

Distribution af varer til detailbutikkerne.

9.

Udskiftning af en manuelt betjent maskine til en computerstyret ­maskine.

10.

Primæraktivitet

Støtteaktivitet

Indførelse af systematisk kvalitetskontrol ved modtagelse af stoffer, knapper og lynlåse fra leverandører.

2. Redegør for, hvad formålet er med at udarbejde en værdikæde.

Lisa Topp startede Scan Fashion A/S for syv år siden. Hun har altid haft en virkelig god fornemmelse for, hvilken vej moden udvikler sig. Hun har fx haft stor succes med nye kollektioner på den store årlige modemesse i København. De nye kollektioner er blevet fulgt op af en særdeles effektiv markedsføring, så der har været et stort salg, hvilket har givet en stor vækst i virksomhedens aktivitet. Ifølge Lisa Topp er en væsentlig årsag til den store succes, at virksomheden lige fra starten har været god til at ansætte veluddannede og motiverede medarbejdere.

3. Vurder, hvor i værdikæden Scan Fashion A/S har sine styrker.


TROJK A

Kapitel 20 • Introduktion til logistik · 9

OPGAVE 20.5 Hydro-Solutions A/S fremstiller entreprenørmaskiner. Kunderne er primært store byggefirmaer i Danmark og Tyskland. Virksomheden har i det seneste år haft stor succes med en lille gravemaskine, der er særlig velegnet til at køre i blødt terræn. Ifølge direktøren for Hydro-Solutions A/S er der meget hård konkurrence i branchen, men når virksomheden alligevel har succes, så handler det om dens evne til at tilføre maskinerne noget unikt. ”Vi har fået succes på at fremstille et nicheprodukt. Vores gravemaskine er unik, fordi den kan komme frem på steder, som andre maskiner ikke kan. Det er særligt i blødt terræn, men også på steder hvor der kun er lidt plads. Samtidig gør vi meget ud af, at kunderne får den fulde værdi af gravemaskinen, ved at vi giver dem en grundig oplæring i maskinens anvendelse”.

1. Vurder hvilke led i værdikæden, der skaber Hydro-Solutions A/S’ konkurrenceevne.


10 · Kapitel 20 • Introduktion til logistik

T RO J K A

OPGAVE 20.6

1. Angiv om nedenstående udsagn er rigtige (R) eller forkerte (F). Nr.

Udsagn

1.

Logistik er en tankegang om, at virksomheden ved at styre sin service optimalt kan ­maksimere sit overskud.

2.

Det er kun virksomheder med mere end 10 ansatte, der bør interessere sig for logistik som et middel til at øge effektiviteten.

3.

Hvis distributionsafdelingen indhenter tilbud fra forskellige fragtfirmaer, er der tale om logistik i en afdeling.

4.

En virksomheds forsyningskæde (Supply Chain) består af en række virksomheder, der arbejder sammen om at skabe værdi hos slutbrugeren.

5.

En virksomheds værdikæde består af en række enkeltaktiviteter, der tilsammen skaber værdi for kunden, og som giver virksomheden konkurrencemæssige fordele.

6.

Værdikæden skal opfattes som et analyseværktøj, der kan bruges til at vurdere, ­ hvordan virksomheden kan komme til at fungere mere effektivt.

7.

Værdikædens aktiviteter kan deles op i primære aktiviteter og støtteaktiviteter.

8.

Virksomhedens levering af varer til kunderne indgår i primæraktiviteten indgående ­logistik.

9.

De aktiviteter i virksomheden, der har til formål at omdanne (transformere) de indkøbte råvarer til færdigvarer indgår i støtteaktiviteten infrastruktur.

10.

Hvis en trendy café har indkøbt en øl for kr. 5 og derefter serverer den for en gæst, som betaler kr. 30 for den, har cafeen skabt en værditilvækst på kr. 20.

11.

På et velbesøgt diskotek vil en god DJ ofte skabe værditilvækst for diskoteket.

R

F


TROJK A

Kapitel 20 • Introduktion til logistik · 11

OPGAVE 20.7

1. Besvar spørgsmålene neden for. Spørgsmål 1.

Hvad er logistik?

2.

Hvad er en forsyningskæde (Supply Chain)?

3.

Hvad er Supply Chain Management (SCM)?

4.

Hvad er transformationsprocessen?

5.

Hvad er formålet med værdikæden?

6.

Hvad er de primære aktiviteter i ­værdikæden?

7.

Hvad er støtteaktiviteterne i ­værdikæden?

Svar

Virksomhedsøkonomi A2 - 1. udgave - Opgavesamling - Læs uddrag af bogen  
Virksomhedsøkonomi A2 - 1. udgave - Opgavesamling - Læs uddrag af bogen  
Advertisement