Page 1

e

t + The T rin it

y Sa

dd Y Dri nd od

D

San wi

avid Emp t D

YDDS + TSD Award

bi

o

d ga

loy a

wye

in

Gwobr

li

ty

Aw

ard + G

wob r

Cy

fl

Enw:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teitl y Cwrs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blwyddyn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gwneud pob ymdrech i ddarparu’r cyfleusterau a’r gwasanaethau a amlinellir yn y Llyfryn yma. Mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg argraffu. Ewch ar wefan y Brifysgol am y wybodaeth ddiweddaraf.

2

YD D S + • P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T


Croeso… i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant! Cydnabyddir ar raddfa eang mai’r prif reswm y mae myfyrwyr israddedig yn dewis astudio mewn prifysgol yw er mwyn gwella’u rhagolygon gyrfa. Yn dilyn cynnydd dramatig yn y ddarpariaeth addysg uwch yn Y DU a sifftiau hanfodol yn y farchnad recriwtio graddedigion, nid yw gradd bellach yn ddigon i sicrhau gyrfa foddhaol i raddedigion i’r dyfodol. Mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion ‘parod i’r gwaith’ a chanddynt dystiolaeth glir o sgiliau penodol i’r swydd yn ogystal â phriodweddau graddedig lefel uchel. Dyluniwyd Gwobr Y Drindod Dewi Sant+ i ychwanegu at eich cwrs gradd a chynnig cyfleoedd ychwanegol ichi adeiladu ar eich sgiliau cyflogadwyedd yn systematig yn ystod eich cyfnod astudio. Hoffem eich gweld chi’n cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau ar y campws ac yn eich cymuned i’ch galluogi chi i ddatblygu ymhellach sgiliau trosglwyddadwy allweddol y byddwch chi’n dod ar eu traws yn ystod eich astudiaethau academaidd. Bydd y Brifysgol yn treialu’r Wobr gyda myfyrwyr Lefel 4 yng Nghaerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan yn ystod ail semestr 2012/13 gyda’r bwriad o gyflwyno’r cynllun i bob myfyriwr ym mis Medi 2013.

Beth yw Cyflogadwyedd? Mae’r Academi Addysg Uwch yn diffinio cyflogadwyedd fel ‘setiau o gyflawniadau - sgiliau, dealltwriaethau a phriodweddau personol - sy’n gwneud graddedigion yn fwy tebygol o gael cyflogaeth a bod yn llwyddiannus yn eu swyddi dethol, sydd o fantais iddynt hwy, y gweithlu, y gymuned a’r economi’ (Academi Addysg Uwch 2012). Cydnabyddir sgiliau cyflogadwyedd bellach yn rhag-amod hanfodol ar gyfer datblygiad effeithiol a defnydd o sgiliau technegol eraill, mwy arbenigol sy’n ofynnol ar gyfer swyddi penodol ac yn sail allweddol i effeithiolrwydd unigolion yn y gwaith. Mae’r Drindod Dewi Sant eisoes wedi ymgorffori cyflogadwyedd yn nodwedd allweddol o’i ddarpariaeth academaidd ac ystyrir y cynllun hwn yn gyfle ychwanegol ichi, fyfyrwyr, gymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn eich galluogi chi i ddatblygu ymhellach ystod eang o sgiliau cyflogadwyedd.

U N I V E R S I T Y O F WA L E S T R I N I T Y S A I N T DAV I D • T S D +

3


Agwedd Gadarnhaol Cydnabyddir ar raddfa eang fod agwedd gadarnhaol yn sylfaen allweddol i gyflogadwyedd. Mae’r math hwnnw o agwedd yn cynnwys parodrwydd i gymryd rhan, bod yn agored i weithgareddau a syniadau newydd a dymuniad i gyflawni canlyniadau. Mae’n sail i ac yn cysylltu ynghyd y galluoedd allweddol eraill fel hunanreoli, gweithio fel tîm, ymwybyddiaeth o fusnes a chwsmeriaid, datrys problemau, cyfathrebu a defnyddio rhifedd a thechnoleg gwybodaeth. Trwy ei Wobr Cyflogadwyedd, bydd Y Drindod Dewi Sant yn eich annog i gynllunio a mynd ar drywydd rhaglen weithredol o ddatblygiad personol mewn sgiliau a fydd yn eich helpu i lwyddo mewn bywyd wedi’r brifysgol ac mae’n seiliedig ar gyfuniad o ddulliau codi sgiliau trwy’ch rhaglenni astudio, gwirfoddoli, swyddi hyfforddi a lleoliadau gwaith, gwaith rhan-amser ac yn ystod y gwyliau a chymryd rhan mewn rhedeg clybiau a chymdeithasau. Y gobaith yw y bydd y profiadau cysylltiedig â chyflogaeth hyn yn eich paratoi i fod yn raddedigion hyderus, galluog a chyflogadwy ar yr un llaw, ac yn bwysicach na hynny, yn ddinasyddion gweithgar, gofalgar, ystyriol a chyfrifol ar y llaw arall.

Safbwynt y Cyflogwyr Mae ehangu profiadau academaidd myfyrwyr drwy gynnig cyfle iddynt ennill arbenigedd “bywyd go iawn” yn ystod eu dyddiau coleg yn dod â llawer o fuddion yn ei sgil. Bydd ennill sgiliau pellach y tu allan i'r cwricwlwm yn arwain at feddu ar bersonoliaeth fwy crwn ac mae hyn yn gwneud y myfyrwyr yn ddewis mwy deniadol i unrhyw ddarpar gyflogwr yn y dyfodol. Bydd y myfyrwyr hefyd ar eu hennill drwy allu gwerthuso galwadau personol tebygol unrhyw gyfle penodol am swydd yn fwy effeithiol. Gallant seilio hyn ar y set ehangach o sgiliau a phrofiad cefndirol y byddant wedi’i hennill drwy raglen YDDS+. Dylai’r gwobrau efydd, arian ac aur hefyd roi hygrededd pellach i unrhyw brofiad gwaith a hawlir. Byddai unrhyw ymgeisydd [AU] yn ystyried y ffaith fod YDDS yn cynnig y rhaglen hon yn elfen fuddiol, gan hwyluso’r ffordd i’r Brifysgol ddenu mwy o fyfyrwyr i'r campws. Hywel Evans, Rheolwr Gyfarwyddwr, Computeraid Ltd / Cadeirydd, Fforwm Busnes Abertawe

Profiad Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig profiad dysgu gwahanol i’w myfyrwyr. Mae’r amgylchedd campws bach a’i driniaeth gyfeillgar, gofalgar a chefnogol o’r corff myfyrwyr yn darparu profiad myfyrwyr sy’n eithaf unigryw yng Nghymru. Mae’n sefydliad hefyd lle mae ei gampysau wedi’u gwreiddio yn eu cymunedau lleol ac mae wedi sefydlu cysylltiadau gwerthfawr gydag ystod o sefydliadau, busnesau a phartneriaid lleol eraill dros y blynyddoedd. Mae’r Brifysgol wedi sefydlu ei Gwobr Cyflogadwyedd er mwyn ichi fyfyrwyr allu cystadlu’n llwyddiannus yn y farchnad raddedigion, er mwyn ichi allu sefyll ben ac ysgwyddau uwchben y dorf a’ch bod chi’n achub y blaen wrth i fwyfwy o raddedigion gystadlu am gyfleoedd gyrfa.

4

YD D S + • P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T


Cynaliadwyedd Wrth gynllunio ar gyfer ei dyfodol, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i roi cynaliadwyedd wrth wraidd ei chynllun strategol newydd. Mae addysg gynaliadwy yn paratoi pobl i ymdopi â, rheoli a rhannu amgylchiadau cymdeithasol, economaidd ac ecolegol a nodweddir gan newid, ansicrwydd, risg a chymhlethdod. Mae sicrhau dyfodol mwy cynaliadwy i bawb yn bryder cynyddol i’r holl fyd. Mae’r Drindod Dewi Sant bellach yn edrych i leihau ei ôltroed carbon ar ei gampysau gan greu yn y darlithfeydd gwricwlwm sy’n canolbwyntio mwy ar ddinasyddiaeth fyd-eang weithredol er mwyn cynyddu cyflogadwyedd ei fyfyrwyr. Bydd cynaliadwyedd yn cael ei ymgorffori mewn ystod o weithgareddau, yn gwricwlaidd ac yn gydgwricwlaidd, a fydd yn eich galluogi chi i ennill dealltwriaeth drylwyr o gysyniadau, sgiliau a gwerthoedd cynaliadwyedd ac a ddylai, yn y pen draw, gryfhau’n sylweddol eich gobaith o gael swyddi.

Priodweddau Graddedigion Mae’r rhan fwyaf o brifysgolion yn hyrwyddo set o briodweddau graddedig a gytunwyd ar lefel sefydliadol ac a ymgorfforwyd ar hyd profiad y myfyrwyr. Dyma fydd pum priodwedd raddedig allweddol Y Drindod Dewi Sant a fydd i’w gweld yn amlwg yn eich rhaglenni astudio ac a fydd yn cael eu datblygu o gwmpas y Wobr Cyflogadwyedd: • • • • •

Cyfathrebu Gwaith tîm Dysgu a Datblygiad Personol Dinasyddiaeth Weithredol Datrys Problemau Creadigol

Trwy ganolbwyntio ar y priodweddau penodol hyn, dylai myfyriwr graddedig Y Drindod Dewi Sant allu:

Cyfathrebu • • •

cyfathrebu’n effeithiol at wahanol ddibenion ac mewn gwahanol gyd-destunau roi cychwyn ar a rheoli newid sy’n cefnogi datblygiad cynaliadwy o fewn cyd-destunau personol, sefydliadol a chymdeithasol datblygu a chymhwyso gwybodaeth eang a chytbwys ynghylch datblygiad cynaliadwy

Gwaith Tîm • •

gweithio’n gydweithredol ac o fewn tîmau rhyngddisgyblaethol gweithredu fel aelod tîm adeiladol, gan gyfrannu’n ymarferol at lwyddiant y tîm

P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T • YD D S +

5


Dysgu a Datblygiad Personol • • • • • • • •

eu rheoli eu hunain a’u hamser yn effeithiol ymddiddori mewn dysgu gydol oes adnabod eu cryfderau a’u gwendidau eu hunain creu capasiti ar gyfer hunanfyfyrio, hunanddarganfod a datblygiad personol dangos parch at bobl eraill a’u safbwyntiau, eu gwerthoedd a’u gwybodaeth bod yn uchel eu cymhelliant, yn ysbrydoledig ac yn barod i weithredu ar eu credoau personol hunanfyfyrio ar lefelau personol a phroffesiynol deall, gwerthuso’n feirniadol, mabwysiadu’n ystyriol a chyfathrebu gwerthoedd cynaliadwy

Dinasyddiaeth Weithredol • • • • • • • • •

gwerthfawrogi ystod o o faterion moesegol a moesol gwerthfawrogi amrywiaeth gymdeithasol a diwylliannol gwerthfawrogi pwysigrwydd cyd-destunau amgylcheddol, cymdeithasol a gwleidyddol i’w hastudiaethau datrys neu leddfu problemau bywyd go iawn trwy ddefnyddio dulliau cyfannol yn ogystal â rhydwythiadol, fel y bo’n briodol i’r mater o dan sylw deall ystod o gyfrifoldebau cymdeithasol a dinesig yn ogystal â hawliau unigolion a grwpiau gwerthfawrogi cysyniadau mentergarwch ac arweinyddiaeth ymhob agwedd ar fywyd arddangos parodrwydd am ddinasyddiaeth mewn cymdeithas wâr a chynhwysol gweld cyfleon a gosod a chyflawni nodau penodol arddangos ymwybyddiaeth gymdeithasol a gwleidyddol o fewn cyd-destun rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang

Datrys Problemau Creadigol • • • • • • •

6

meddwl yn greadigol, yn gyfannol ac yn systematig gan ddod i farn ar faterion penodol cymhwyso theori ar gyfer ymarfer ac i’r gwrthwyneb darparu arweinyddiaeth a bod yn rhagweithiol wrth gyflawni newid dadlau o blaid newidiadau cadarnhaol trwy strategaethau cydweithio, trafod ac adeiladu consensws cymhwyso sgiliau a gwybodaeth er mwyn gwasanaethu ei gymuned dadansoddi, gwerthuso a datrys problemau a gwrthdaro rheoli newid ac addasu i sefyllfaoedd newydd

YD D S + • P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T


Sut mae Gwobr Cyflogadwyedd Y Drindod Dewi Sant yn gweithio? Mae Gwobr Cyflogadwyedd Y Drindod Dewi Sant yn fenter ar y cyd rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, y bydd y ddau ohonynt yn gweithio gyda chi i sicrhau y cewch eich gwobrwyo am unrhyw weithgareddau cydgwricwlaidd ac allgyrsiol a phrofiad gwaith perthnasol a gyflawnwyd gennych yn ystod eich astudiaethau yn y Brifysgol. Fel rheol, dylai’r rhain fod yn ychwanegol at y profiadau dysgu y byddwch yn cael profiad ohonynt fel rhan o’ch astudiaethau academaidd. Gofynnir ichi gwblhau un gweithgaredd fesul priodwedd yn llwyddiannus er mwyn ennill gwobr benodol - dyfernir 200 o bwyntiau i chi am bob un o’r gweithgareddau gan eich galluogi i ennill Gwobr Efydd ar ôl cronni 1000 o bwyntiau, Gwobr Arian ar ôl cronni 2000 o bwyntiau a Gwobr Aur ar ôl cronni 3000 o bwtntiau. Mae mor syml â hynny! Er mwyn i’r Brifysgol wirio ac achredu’ch gweithgareddau amrywiol, gofynnir yn garedig ichi gyflwyno tystiolaeth o’ch cyflawniadau i Undeb y Myfyrwyr ar ddyddiadau penodol ym mis Mawrth a mis Mai (fe’ch hysbysir o’r manylion unwaith y byddwch wedi cofrestru) er mwyn i’ch Pasport Sgiliau gael ei stampio. Sylwch y gellir cofnodi’ch cyflawniadau trwy’r ddogfen hon yn unig. Hyderir y bydd modd i chi gyflwyno eich tystiolaeth yn electronaidd o Fedi 2013 ymlaen. Gofynnir ichi ddarparu disgrifiad cryno iawn o’r gweithgaredd a gyflawnwyd ar y dudalen berthnasol yn y ddogfen hon ynghyd â darn byr yn adfyfyrio ar eich dysgu a’ch datblygiad. Mae rhestr o’r mathau o weithgareddau sy’n gysylltiedig â phob un o’r pum priodwedd wedi’i hatodi ar ddiwedd y ddogfen hon. Cofiwch y byddwch yn gallu dewis eich gweithgareddau yn unol â’ch diddordebau a’ch blaenoriaethau eich hun. Fodd bynnag, bydd yn ofynnol ichi ddewis pum gweithgaredd sy’n ymwneud â’r priodweddau cytûn er mwyn ennill gwobr benodol. Mae model posibl wedi’i ychwanegu isod:

P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T • YD D S +

7


Gwobr Efydd Y Drindod Dewi Sant+ 1000 o bwyntiau

Priodwedd

Gweithgaredd

Pwyntiau a ddyfarnwyd

Cyfathrebu

Mynychu o leiaf dri gweithdy fel rhan o Raglen Cymorth Menter y Brifysgol

200

Gwaith tîm

Cynrychioli’r Brifysgol fel aelod o dîm ar bedwar achlysur gwahanol

200

Dysgu a Datblygiad Personol

Cyflawni cymhwyster chwaraeon yn y Brifysgol neu’r gymuned

200

Dinasyddiaeth Weithredol

Helpu trefnu’r Wythnos Masnach Deg flynyddol ar y campws neu yn y gymuned

200

Datrys Problemau’n Greadigol

Ymrestru ar fodiwl ‘Pasbort Sgiliau Un Blaned’

200

Cyfanswm 1000

Gwobr Arian Y Drindod Dewi Sant+ 2000 o bwyntiau Priodwedd

Gweithgaredd

Pwyntiau a ddyfarnwyd

Cyfathrebu

Mentora gan gyfoedion

200

Gwaith tîm

Ymgymryd â gwaith rhan-amser yn y Brifysgol neu’r gymuned

200

Dysgu a Datblygiad Personol

Ymgymryd â phrofiad astudio dramor

200

Dinasyddiaeth Weithredol

Ymgymryd â gwaith gwirfoddol naill ai yn y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr neu yn y gymuned e.e. fel aelod o Grŵp Cynaliadwyedd y Brifysgol

200

Datrys Problemau’n Greadigol

Ymgymryd â rôl Cynrychiolydd Myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd

200

Cyfanswm 1000

8

YD D S + • P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T


Gwobr Aur Y Drindod Dewi Sant+ 3000 o bwyntiau

Priodwedd

Gweithgaredd

Pwyntiau a ddyfarnwyd

Cyfathrebu

Ymgymryd â rôl Llysgennad Myfyrwyr ar ran y Brifysgol

200

Gwaith tîm

Gweithio gyda chydweithwyr yn Undeb y Myfyrwyr i gyhoeddi Adolygiad Myfyrwyr blynyddol o brofiad y myfyrwyr yn YDDS ar sail Cyflwyniad Ysgrifenedig y Myfyrwyr i’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn ystod Adolygiad Sefydliadol 2012

200

Dysgu a Datblygiad Personol

Dysgu iaith ychwanegol yn y Brifysgol neu’r gymuned

200

Dinasyddiaeth Weithredol

Cefnogi elusen leol neu genedlaethol yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn

200

Datrys Problemau’n Greadigol

Ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith i ychwanegu at astudiaeth unigolyn ee, yn y Ganolfan Dechnoleg 200 Amgen Cyfanswm 1000

Sut byddaf yn cael gwybod am yr amryw weithgareddau sy’n gysylltiedig â Gwobr Cyflogadwyedd Y Drindod Dewi Sant? Bydd gan Undeb y Myfyrwyr hysbysfwrdd ymroddedig yn eu hadeiladau yng Nghaerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan lle bydd gwybodaeth am ystod o gyfleoedd ar gyfer myfyrwyr yn cael ei diweddaru’n rheolaidd. Bydd y Brifysgol hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i bob myfyriwr trwy negeseuon e-bost a negeseuon testun rheolaidd a bydd yn cynnwys ar ei phrif wefan dudalen gwe dynodedig ar gyfer y Wobr. Gallwch hefyd gyfleu’ch safbwyntiau neu ofyn unrhyw gwestiwn am y Wobr Cyflogadwyedd trwy’r cyfeiriad e-bost canlynol: gwobrcyflogadwyedd@ydds.ac.uk

Cyflwyno’r Pasbort Sgiliau Bydd yr holl fyfyrwyr yn derbyn Pasbort Sgiliau adeg eu seremoni raddio a fydd yn manylu ar yr holl weithgareddau y byddant wedi eu cyflawni fel rhan o’r Wobr ac y gallant ei gyflwyno i gyflogwyr.

P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T • YD D S +

9


Priodwedd Raddedig 1: Cyfathrebu Disgrifiad byr o weithgarwch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. .............................................................................................

Tystiolaeth a gyflwynwyd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Myfyrdod ar eich dysgu a’ch datblygiad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Gwiriwyd a chymeradwywyd gan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dyddiad: . . . . . . . . . . . . .

10

YD D S + • P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T


Priodwedd Raddedig 2: Gwaith tîm Disgrifiad byr o weithgarwch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. .............................................................................................

Tystiolaeth a gyflwynwyd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Myfyrdod ar eich dysgu a’ch datblygiad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Gwiriwyd a chymeradwywyd gan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dyddiad: . . . . . . . . . . . . .

P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T • YD D S +

11


Priodwedd Raddedig 3: Dysgu a Datblygiad Personol Disgrifiad byr o weithgarwch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. .............................................................................................

Tystiolaeth a gyflwynwyd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Myfyrdod ar eich dysgu a’ch datblygiad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Gwiriwyd a chymeradwywyd gan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dyddiad: . . . . . . . . . . . .

12

YD D S + • P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T


Priodwedd Raddedig 4: Dinasyddiaeth Weithgar Disgrifiad byr o weithgarwch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. .............................................................................................

Tystiolaeth a gyflwynwyd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Myfyrdod ar eich dysgu a’ch datblygiad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Gwiriwyd a chymeradwywyd gan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dyddiad: . . . . . . . . . . . .

P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T • YD D S +

13


Priodwedd Raddedig 5: Datrys Problemau’n Greadigol Disgrifiad byr o weithgarwch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. .............................................................................................

Tystiolaeth a gyflwynwyd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Myfyrdod ar eich dysgu a’ch datblygiad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Gwiriwyd a chymeradwywyd gan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dyddiad: . . . . . . . . . . . .

14

YD D S + • P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T


Atodiad

Mae’r rhestrau canlynol yn cynnig enghreifftiau o weithgareddau y gellid ymgymryd â hwy mewn perthynas â phob un o’r pum priodwedd raddedig a amlygwyd ar dudalen 5. Gellir dynodi gweithgareddau ychwanegol y gellir ymgymryd â hwy i gyflawni’r pum priodwedd gan y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr neu gennych chi eich hun, fel myfyrwyr a’u cyflwyno’n ffurfiol i’w cymeradwyo gan Bwyllgor Rheoli Gwobr Cyflogadwyedd Y Drindod Dewi Sant.

1. Cyfathrebu

2. Gwaith tîm

Rhaglen Arweinyddiaeth Y Drindod Dewi Sant – mae’r myfyrwyr yn dysgu pwysigrwydd arweinyddiaeth sy’n hyrwyddo cynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cydfyfyrwyr - mae myfyrwyr blwyddyn uwch yn hwyluso grwpiau o fyfyrwyr blwyddyn is i’w helpu i ddatblygu strategaethau astudio a dysgu. Cynrychiolydd y Myfyrwyr - mae myfyrwyr yn gwirfoddoli am swydd gyfrifol yn eu Hysgol academaidd lle bydd angen iddynt gyfathrebu gydag academyddion a myfyrwyr. Gwirfoddoli – rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau wrth roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned. Profiad gwaith – mae hyn yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau ac adeiladu ar eu profiad yn y gweithle tra byddant yn y brifysgol. Llysgennad y Myfyrwyr – rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr hyrwyddo’r Brifysgol mewn Diwrnodau Agored, diwrnodau cyfweld ac mewn ystod o ddigwyddiadau cymunedol. Mynychu a chymryd rhan mewn ystod o weithdai a gynigir gan Uned Ymchwil a Datblygu’r Brifysgol. Dysgu iaith newydd – bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddysgu nifer o ieithoedd yn ystod eu tair blynedd yn y Brifysgol.

• • • • •

Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cydfyfyrwyr – myfyrwyr blwyddyn uwch yn hwyluso grwpiau o fyfyrwyr blwyddyn is i’w helpu i ddatblygu strategaethau astudio a dysgu. Gwirfoddoli – rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau wrth roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned. Profiad gwaith – mae hyn yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau ac adeiladu ar eu profiad yn y gweithle tra byddant yn y brifysgol. Cynrychioli’r Brifysgol mewn cyd-destun tîm – mae’n galluogi myfyrwyr i ddangos eu gallu i weithio gyda phobl eraill i gefnogi nod cyffredin. Ymgymryd â gwaith rhan-amser yn y Brifysgol neu’r gymuned – mae’n rhoi profiadau i fyfyrwyr sy’n golygu delio â chwsmeriaid, trafod arian, trefnu a chynllunio a gweithio dan bwysau. Chwarae mewn band neu fel aelod o gôr y Brifysgol. Codi arian gyda Rag. Mynychu Rhaglen Cymorth Menter y Brifysgol. Gweithio gyda phobl eraill i drefnu digwyddiadau chwaraeon neu elusennol. Gweithio gyda chydweithwyr yn Undeb y Myfyrwyr i gyhoeddi Adolygiad Myfyrwyr blynyddol o brofiad y myfyrwyr yn YDDS ar sail Cyflwyniadau Ysgrifenedig y Myfyrwyr i’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn ystod Adolygiad Sefydliadol 2012.

P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T • YD D S +

15


3. Dysgu a Datblygiad Personol • • • • • • • • • • • • •

Cyflawni cymwysterau ychwanegol o ganlyniad i’ch menter eich hun. Ymgymryd â phrofiad o astudio dramor. Dysgu iaith ychwanegol yn y Brifysgol neu’r gymuned. Hyfforddiant ac ardystio TG. Cyrsiau hyfforddiant iechyd a diogelwch. Cyrsiau cymorth cyntaf. Aelod o fwrdd golygyddol Y Myfyriwr Ymchwil. Trefn gweithdai academaidd. Presenoldeb mewn cynadleddau academaidd. Rhaglen Arweinyddiaeth Y Drindod Dewi Sant. Rhaglen Cymorth Menter Y Drindod Dewi Sant. Profiad Gwaith. Mynychu gweithdai penodol ee, Sgiliau Personol, Sgiliau Rheoli Gyrfa a gynhelir gan yr Uned Cyflogadwyedd newydd.

• • • •

5. Datrys Problemau’n Greadigol •

4. Dinasyddiaeth Weithredol • • •

• • • • •

16

Cymryd rhan mewn materion a grwpiau cynaliadwyedd. Ymgymryd â hyfforddiant mewn rheolaeth amgylcheddol. Cefnogi’r sefydliad wrth gyflwyno campysau sy’n adlewyrchu’r safonau perfformiad amgylcheddol uchaf Gwirfoddoli e.e. trwy gysylltiadau gyda CAVO a CAVS. Ymgymryd â rôl etholedig yn Undeb y Myfyrwyr. Cynrychiolydd y Myfyrwyr. Gweithio gyda grwpiau dan anfantais. Rhaglen mentora cyfoedion gydag ysgolion lleol gyda’r nod o gynyddu cyfranogiad yn addysg grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli.

Cyfleoedd am swyddi hyfforddi yn y gymuned. Rhaglen Arweinyddiaeth Y Drindod Dewi Sant. Lleoliadau gwaith gyda chyflogwyr yn ymwneud â chynaliadwyedd. Trefnu digwyddiadau rhwydweithio gyda chyflogwyr mewn perthynas â chynaliadwyedd. Rhaglen Arweinyddiaeth Gwasanaeth – mae’r rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i ddysgu am arweinyddiaeth a gwasanaeth yng nghyd-destun cyfleoedd unigol, grŵp a chymunedol. Ar hyd y rhaglen, bydd casgliad o weithgareddau a fydd yn galluogi’r cyfranogwyr i ddarganfod sut gallant helpu i greu newid cadarnhaol, cynaliadwy ar gampysau Llanbedr Pont Steffan a Chaerfyrddin.

• • • • • • •

Ymrestru ar fodiwl ‘Pasport Sgiliau Un Blaned’ Cynrychiolydd y Myfyrwyr. Profiad Gwaith. Rhaglen Cymorth Menter Y Drindod Dewi Sant. Gwirfoddoli. Datblygu a rheoli gwefan Undeb y Myfyrwyr. Gweithio gyda phobl eraill i drefnu digwyddiadau chwaraeon neu elusennol. Gweithio gyda chyfarpar sain neu oleuo ar gyfer band, digwyddiad neu sioe.

YD D S + • P R I F YS G O L C YM R U Y D R I N D O D D E W I S A N T

Gwobr YDDS+  
Gwobr YDDS+  

Gwobr Cyflogadwyedd YDDS+