Page 1

Bydd yn enw nid yn rhif… Yn cynnwys… w Profiad prifysgol unigry

• • • • •

Cyrsiau Cyflogadwyedd Bywyd ar y campws Ysgoloriaethau Gwasanaethau Myfyrwyr • Astudio Dramor

Prosbectws i Israddedigion Mynediad yn 2012 a 2013 CAERFYRDDIN • LLANBEDR PONT STEFFAN


Cynnwys Profiad bywyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Croeso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cipolwg ar fywyd y Brifysgol . . . . . . . . . . . . . . . 6 Dyddiau Agored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Dod i adnabod yr ardal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bywyd Myfyrwyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Undeb y Myfyrwyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Gwasanaethau Myfyrwyr . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Bywyd ar y Campws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Myfyrwyr Aeddfed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Datblygu eich Sgiliau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Y Celfyddydau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ehangu eich Gorwelion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Y Gymraeg yn Y Drindod Dewi Sant . . . . . . . 56 Prifysgol sector deuol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Y Cyfadrannau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ein Cyrsiau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Sut i wneud cais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Gofynion Mynediad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ariannu eich astudiaethau . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Y Siartr Myfyrwyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r addysg, yr arholiadau, yr asesiadau a’r cyfleusterau a amlinellwyd yn y Prosbectws hwn. Fodd bynnag, ni all roi sicrwydd y darperir y gwasanaethau hyn, a cheidw’r hawl i’w diwygio, eu diddymu, eu haddasu neu’u gohirio, yn llwyr neu’n rhannol.

DYDDIAU AGORED AR GYFER 2012 Campws Caerfyrddin Campws Llambed Gwener 22 Mehefin 2012 Sadwrn 18 Awst 2012 Gwener 19 Hydref 2012 Sadwrn 20 Hydref 2012

Sadwrn 23 Mehefin 2012 Sadwrn 18 Awst 2012 Sadwrn 15 Medi 2012 Sadwrn 27 Hydref 2012

I neilltuo lle ar ein Dydd Agored, ewch i’r wefan: www.ydds.ac.uk

2 | www.ydds.ac.uk

Campws Caerfyrddin Caerfyrddin SA31 3EP 01267 676767 Campws Llanbedr Pont Steffan Ceredigion SA48 7ED 01570 422351


Profiad bywyd… Cyrsiau gwych… sy’n datblygu eich sgiliau proffesiynol a phersonol

Campysau bach… yng Nghaerfyrddin a Llambed… a’r cyfan fydd ei angen arnoch mewn un lle

ar… g l l i e f y c h c l y g Awyr dorf ar goll yn y lle na fyddwch

Ysgoloriaethau ar gael… i’ch helpu cael dau ben llinyn ynghyd

Lleoliad ardderchog… gyda chyfleusterau rhagorol, a chefn gwlad ac arfordir ysblennydd

Bywyd myfyrwyr gwych… ac Undeb Myfyrwyr bywiog sy’n eich gwneud yn rhan o fywyd y Brifysgol

www.ydds.ac.uk | 3


Beth sydd mewn enw? Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynrychioli treftadaeth falch a ddatblygwyd dros dair canrif o ddysgu ac addysgu. Mae’n falch hefyd o’r ffaith y byddwch fel myfyriwr yn ymuno â Phrifysgol fydd yn rhoi gwerth i’ch cyfraniad unigol chi. Bydd eich darlithwyr yn eich adnabod yn ôl eich enw; byddwch yn rhan o gymuned glòs a chewch y cyfle i ddatblygu eich potensial i’r eithaf.

Treftadaeth gadarn 4 | www.ydds.ac.uk

man cychwyn addysg uwch yng Nghymru yn 1822


Croeso Croesawaf eich diddordeb ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a braf gennyf gyflwyno’r prosbectws hwn i chi. Crëwyd y Brifysgol yn sgil uno dau sefydliad addysg uwch hynaf Cymru yng Nghaerfyrddin a Llambed sy’n dyddio’n ôl i 1822. Rydym yn falch o gynnal eu traddodiadau ardderchog a dathlu eu hetifeddiaeth gyfoethog ond edrychwn hefyd at ein dyfodol ac at ddyfodol ein myfyrwyr. Yn y prosbectws hwn cewch grynodebau byr o’n cyrsiau amser llawn a rhan-amser i israddedigion. Ynddo hefyd cewch wybodaeth am yr hyn y gallech ei ddisgwyl wrth ddod i astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Sylweddolwn eich bod yn gwneud buddsoddiad sylweddol yn eich dyfodol a chredwn fod modd i ni gynnig y gwerth gorau am y buddsoddiad hwnnw. Canolbwyntia ein dull o ddysgu ac addysgu ar fyfyrwyr, gan sicrhau y byddwch yn datblygu gwybodaeth ac arbenigedd ym maes pwnc eich dewis yn ogystal ag ystod o sgiliau sy'n anelu at eich helpu yn eich bywyd y tu hwnt i’r Brifysgol. Y Drindod Dewi Sant yw’r unig brifysgol yn y DU i osod datblygu cynaliadwy'n egwyddor greiddiol iddi. Datblygwyd y nod hwn trwy ein menter flaenllaw, sef y Sefydliad Arfer Cynaliadwy ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE), ac anelwn at gymhwyso ein graddedigion i’r dyfodol a sicrhau bod eu harfer proffesiynol yn gynaliadwy am genedlaethau i ddod. Mae’r Brifysgol wrthi’n buddsoddi ar ei champysau er mwyn darparu amgylchedd sy’n gweddu i ddysgu, addysgu, ymchwil ac ysgolheictod yn yr unfed ganrif ar hugain. Ar y naill gampws a’r llall, yng Nghaerfyrddin a Llambed, cynigir amgylchedd sy’n cyfoethogi bywydau’r myfyrwyr a lle ceir popeth sydd ei angen ar gyfer eu datblygiad academaidd a phersonol. Os penderfynwch ddod yn fyfyriwr i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, cewch wybodaeth academaidd gadarn o’ch meysydd pwnc ond rydym hefyd yn credu y bydd yr amrywiaeth gyfoethog o brofiadau diwylliannol a chymdeithasol ynghyd â’r rhwydweithiau proffesiynol y byddwch yn dod yn rhan ohonynt yn eich gosod ar ben ffordd ar gyfer dyfodol llwyddiannus a gwerth chweil. Edrychaf ymlaen at eich croesawu i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA Is-Ganghellor

www.ydds.ac.uk | 5


Cipolwg ar fywyd y Brifysgol Cyrsiau gwych Mae’r Brifysgol yn cynnig dewis o gyrsiau - o rai sy’n anelu at alwedigaethau penodol, er enghraifft Archaeoleg neu Ddysgu, i raglenni sy’n arwain at ystod o gyfleoedd gwaith addas ee, Saesneg, Clasuron a Hanes, sy’n cyfuno gwybodaeth academaidd gyda nifer o’r sgiliau trosglwyddadwy gwahanol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Mae’r rhain yn cynnwys cyfathrebu, datrys problemau, gweithio mewn timau, gwneud cyflwyniadau, sgiliau trefnu ac arweinyddiaeth. Yn bennaf oll, mae ein rhaglenni’n ceisio datblygu eich gwybodaeth academaidd o’ch pwnc a’ch sgiliau proffesiynol yn ogystal ag ystod o rinweddau personol fel gwella eich hunanhyder a datblygu sgiliau cymdeithasol.

Campysau gwych Mae ein campysau yng Nghaerfyrddin a Llambed yn lleoedd gwych i fyw ac astudio ynddynt. Mae’r ddau safle wedi’u hadeiladu o gwmpas yr adeiladau gwreiddiol o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac maent yn cynnwys tiroedd a gerddi hyfryd ac adeiladau modern a phwrpasol. Mae’r ddau gampws yn cynnwys llety, adnoddau dysgu, Undeb Myfyrwyr bywiog, cyfleusterau arlwyo a chwaraeon, sy’n golygu nad oes angen teithiau dyddiol hir ac sy’n arbed amser ac arian ichi. Caiff ein cyfleusterau eu gwella yn gyson ac mae rhaglen adnewyddu ac adeiladu uchelgeisiol ar waith ar y ddau gampws.

Lleoliad ardderchog

gyda’r gymuned leol yn golygu fod myfyrwyr yn ymgartrefu a gwneud ffrindiau’n gyflym iawn, yn y Brifysgol a thu hwnt. Mae dewis helaeth o weithgareddau a digwyddiadau yn y gymuned yn gyferbyniad dymunol i fywyd academaidd ac yn ychwanegu at y gweithgareddau a drefnir gan Undeb y Myfyrwyr. Un o brif fanteision byw yng Ngorllewin Cymru yw ymdeimlad o le. Mae’r ddau gampws wedi’u hamgylchynu gan gaeau gwyrdd ac mae digonedd o gyfleoedd ar gyfer hamddena awyr agored, gan gynnwys cerdded mynydd-dir, beicio mynydd, canw ˆ io, arfordira a syrffio, yn ogystal ag ymweliadau â safleoedd o ddiddordeb hanesyddol a diwylliannol. Mantais arall i fyw yng Ngorllewin Cymru yw bod costau byw yn llawer is nag mewn llawer o ardaloedd trefol, sy’n golygu y gall eich benthyciad myfyriwr fynd yn bellach, ac mae lefelau troseddu ymhlith yr isaf yng ngwledydd Prydain, sy’n rhoi ichi well ymdeimlad o ryddid personol a diogelwch.

Ysgoloriaethau ar gael Mae gan y Brifysgol nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i gynnig cefnogaeth ariannol ychwanegol ichi yn ystod eich astudiaethau. Ceir rhestr lawn a manylion am sut i wneud cais yn yr adran ysgoloriaethau yn y prosbectws hwn.

Bywyd myfyrwyr gwych Mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio ar y ddau gampws i gyfoethogi eich profiad cymdeithasol, diwylliannol ac academaidd.

Mae Gorllewin Cymru yn lleoliad ardderchog i fod yn fyfyriwr ynddo. Mae ein campysau a’r cysylltiadau rhagorol

Dwi’n mwynhau bywyd Prifysgol. Dwi wedi cwrdd â phobl â'r un diddordebau â mi, ac wedi gwneud llawer o ffrindiau. Mae digon o gyfleoedd i gymdeithasu. Ar hyn o bryd dwi ar leoliad gwaith gyda’r Urdd a dwi wedi dysgu tipyn o’r profiad.

Nanw Beard, BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned 6 | www.ydds.ac.uk


Awyrgylch cyfeillgar Mae ein campysau a’n lleoliad yn meithrin awyrgylch clòs a chyfeillgar ac fe ddewch i adnabod myfyrwyr eraill o gyrsiau a grwpiau blwyddyn eraill. Mae’r dewis o glybiau a chymdeithasau - chwaraeon ac eraill yn annog hyn ac mae’n golygu fod digon i’w wneud y tu allan i ddarlithiau a’ch gwaith academaidd.

www.ydds.ac.uk | 7


Dod i adnabod y Brifysgol Gallwn eich helpu mewn sawl ffordd i wneud y penderfyniad iawn am ba gwrs i’w astudio ac yn wir ai hon yw’r Brifysgol iawn ichi. Mae ein prosbectws a’n gwefan yn cynnwys manylion am ein cyrsiau ac am fywyd yn fyfyriwr yn y Brifysgol ac mae gwybodaeth hefyd am gyrsiau israddedig llawn-amser ar wefan UCAS.

8 | www.ydds.ac.uk


Lleoliad gwych‌ gyda phopeth sydd ei angen mewn un lle www.ydds.ac.uk | 9


Dyddiau Agored

Meithrin cysylltiad dewch i ymweld 창 ni ar ein dyddiau agored 10 | www.ydds.ac.uk


Dyddiau Agored ac Ymweliadau Mae mynd i Ddiwrnod Agored yn ffordd ardderchog ichi ddod i wybod mwy am y Brifysgol a’r rhaglenni. Cewch gyfle i siarad â staff academaidd a chynnal, ymweld â’r campysau i weld y cyfleusterau a siarad â’n myfyrwyr presennol am fywyd yn y Brifysgol. Os ydych yn byw’r tu allan i’r ardal fe gewch gyfle hefyd i ddod i wybod am Orllewin Cymru. Mae Dyddiau Agored yn gyfle ichi a’ch teulu ofyn cwestiynau i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad iawn. Er ein bod yn annog darpar fyfyrwyr i ymweld yn ystod Dyddiau Agored rydym yn hapus hefyd i’ch croesawu i’n campysau ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

Cysylltiadau gydag Ysgolion a Cholegau Mae’r Brifysgol yn aelod o HELOA - Cymdeithas Swyddogion Cyswllt Addysg Uwch - ac rydym felly mewn cysylltiad rheolaidd â’n cydweithwyr mewn prifysgolion a cholegau eraill yng ngwledydd Prydain. Ceisiwn ddarparu gwasanaeth cynghori proffesiynol sy’n rhoi sylw i’ch anghenion a’ch dyheadau gyrfaol. Mae ein tîm recriwtio yn rheolaidd yn mynychu cyfweliadau ffug a digwyddiadau gyrfaol a drefnir gan ysgolion a cholegau, yn ogystal â llawer o ddigwyddiadau rhanbarthol UCAS. Rydym hefyd yn mynychu’r digwyddiadau gyrfaoedd a gynhelir bob hydref yn Nulyn a Chorc. Darparwn wasanaeth cynhaliol cynhwysfawr i ysgolion a cholegau, sy’n cynnwys trefnu Dyddiau Astudio cwrs-benodol ar gyfer myfyrwyr ym mlynyddoedd 12 & 13, darlithiau pwnc-benodol gan staff academaidd, yn ogystal â sgyrsiau cyffredinol ar faterion eraill sy’n effeithio pa gwrs AU a ddewiswch, er enghraifft: • Cynllunio Eich Gyrfa • Dewis y Cwrs/Prifysgol neu Goleg iawn • Sut i Lenwi Ffurflen UCAS • Sgiliau Astudio - Yr Hyn mae’r Brifysgol yn ei Ddisgwyl • Ariannu Addysg Uwch Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgolion a Cholegau er lles myfyrwyr a staff - gofynnwch am fanylion.

DYDDIAU AGORED AR GYFER 2012 Campws Caerfyrddin Campws Llambed Gwener 22 Mehefin 2012 Sadwrn 18 Awst 2012 Gwener 19 Hydref 2012 Sadwrn 20 Hydref 2012

Sadwrn 23 Mehefin 2012 Sadwrn 18 Awst 2012 Sadwrn 15 Medi 2012 Sadwrn 27 Hydref 2012

I neilltuo lle ar ein Dydd Agored, ewch i’r wefan: www.ydds.ac.uk

www.ydds.ac.uk | 11


Ehangu mynediad i addysg uwch Mae’r Brifysgol yn cynnig nifer o wasanaethau i annog pobl ifanc a myfyrwyr aeddfed i ystyried gwneud cais am le mewn prifysgol. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys cynnig Blas ar Brifysgol lle mae ein Llysgenhadon Myfyrwyr a staff yn rhoi cip ar fywyd fel myfyriwr prifysgol, yn ogystal â dyddiau mentora a sesiynau gwybodaeth i rieni ac athrawon. Rydym yn aelodau o Bartneriaethau Ymgeisio yn Uwch De Orllewin Cymru a Chanolbarth a Gorllewin Cymru ac fe weithiwn gydag ysgolion a chymunedau yn y rhanbarth i godi ymwybyddiaeth ac ehangu cyfranogiad o grwpiau wedi’u tangynrychioli mewn addysg uwch. Rydym hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau i ysgolion a cholegau yn yr ardal, gan gynnwys sesiynau cyngor ac arweiniad i athrawon a rhieni yn ogystal â dewis helaeth o wasanaethau i bobl sy’n gadael gofal - mae rhagor o fanylion ar gael yn ein hadran Gwasanaethau i Fyfyrwyr.

Ysgol Y Preseli, Crymych

AUR – Anelu’n Uwch at Ragoriaeth Mae AUR - Anelu’n Uwch at Ragoriaeth - yn gynllun arloesol sy’n cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ysgolion uwchradd ar draws De a Chanolbarth Cymru astudio ar lefel prifysgol. Mae’r cynllun yn galluogi disgyblion Blynyddoedd 12 neu 13 i astudio modylau fel Meddwl am Gymru, Ewrop a’r Byd, Athroniaeth a Tsieinëeg. Mae cwblhau’r cyrsiau hyn yn llwyddiannus yn arwain at gymhwyster prifysgol Lefel 4. Ymhlith y llu o fanteision i’r sawl sy’n cymryd rhan mae’r cyfle i ddatblygu sgiliau academaidd trosglwyddadwy fydd eu hangen arnynt yn eu dewis brifysgol yn ogystal â’r cyfle i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’u dewis bynciau.

Ysgol Gyfun Llambed, Llambed

Ysgol Y Strade, Llanelli

Digwyddiadau ac arddangosfeydd Mae’r Brifysgol yn arddangos yn rheolaidd mewn sioeau a digwyddiadau, gan gynnwys Eisteddfodau’r Urdd a’r Genedlaethol - y prif wyliau ieuenctid a chelfyddydau i bobl ifanc yn yr iaith Gymraeg, ac mae treilyr arddangos y Brifysgol hefyd yn ymweld ag ysgolion a mannau eraill o gwmpas Gorllewin Cymru. Os gwelwch ni yn eich ardal chi, cofiwch alw heibio!

Syniadau arloesol…

Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul

yn creu cyfleoedd cyn i chi ddechrau yn y brifysgol 12 | www.ydds.ac.uk


Athrofa Confucius Mae’r Brifysgol yn gartref i’r Athrofa Confucius gyntaf yng Nghymru. Rôl Athrofa Confucius, sy’n cael ei hariannu gan Gyngor Rhyngwladol yr Iaith Tsieinëeg (a elwir yn Hanban), yw cynnig cyfleoedd i bobl hen ac ifanc gael profiad o ddiwylliant Tsieina ac i ddysgu Mandarin. Gwneir llawer o’r gwaith mewn ysgolion ac mae’n cynnwys Dyddiau Tsieina, lle y mae disgyblion yn rhoi cynnig ar wneud twmplenni, cymryd rhan mewn seremoni de draddodiadol neu sesiynau caligraffi, ynghyd â gwersi Tsieinëeg mwy ffurfiol. Rydym yn darparu modylau Tsieinëeg ar gyfer disgyblion sy’n cymryd y Fagloriaeth Gymreig, ac yn darparu cyrsiau byr dwys trwy gyrsiau preswyl ar y campws. Ar hyn o bryd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r unig brifysgol yng Nghymru sy’n cynnig rhaglenni gradd llawn mewn Astudiaethau Tsieineaidd.

www.ydds.ac.uk | 13


Dod i adnabod yr ardal Gorllewin Cymru Gyda’i pharciau cenedlaethol, parciau gwledig, ardaloedd dynodedig o brydferthwch naturiol, afonydd a thraethau glân, mae Gorllewin Cymru yn ffefryn i bawb sy’n mwynhau’r awyr agored. Mae’r ardal yn frith o hanes a threftadaeth gyfoethog ac mae’n gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr. Ymhlith y cyfleusterau ac atyniadau yn y rhanbarth mae eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cestyll a gerddi, atyniadau glan môr yn ogystal â pharciau thematig, yn cynnwys Oakwood a Pharc Dw ˆ r Blue Lagoon. O brysurdeb bywyd trefol i dawelwch heddychlon cefn gwlad a phrydferthwch trawiadol y traethau tywodlyd, mae digonedd i’w fwynhau yma. Mae digwyddiadau a gwyliau i bawb i’w mwynhau trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Ffair a chyngherddau’r Nadolig, yn ogystal â Gw ˆ yl!, gw ˆ yl gelfyddydau’r Brifysgol sy’n cynnwys gw ˆ yl ymylol yn nwylo’r myfyrwyr yn ogystal â Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows sy’n denu cystadleuwyr o bob rhan o’r byd i gynnig am y brif wobr werthfawr. Mae Gw ˆ yl Fwyd Llambed, a gynhelir ar y campws bob haf, yn denu cynhyrchwyr, arlwywyr a chogyddion teledu o bob rhan o Gymru a thu hwnt. Mae’r w ˆ yl yn gyfle delfrydol i bobl leol ac ymwelwyr flasu cynhyrchion lleol sy’n rhan annatod o’r profiad unigryw y mae’r ardal yn ei gynnig i ymwelwyr.

14 | www.ydds.ac.uk


Ardal o brydferthwch naturiol‌ cefn gwlad ac arfordir arbennig

www.ydds.ac.uk | 15


Caerfyrddin

Lleolir Campws Caerfyrddin ar gyrion y dref, y dywedir iddi fod yn fan geni Myrddin o’r chwedlau Arthuraidd. Mae hefyd yn ganolfan fasnachol ar gyfer sir fawr a ffyniannus. Mae Caerfyrddin yn dref brysur a chanddi gymysgedd dda o siopau traddodiadol a chyfoes, cyfleusterau a bywyd nos rhagorol. Mae datblygiad siopa newydd wedi dod â siopau enwau mawr, cyfleusterau bwyta a hamdden i ganol y dref, gan gynnwys y sinema ddigidol bwrpasol gyntaf yng Nghymru a chanddi chwe sgrin 3D. Gwasanaethir y dref gan y prif rwydweithiau ffyrdd a rheilffyrdd ac mae gwasanaethau bws niferus yn galw drwy’r ddwy dre ar eu ffordd rhwng y De a’r Gogledd.

16 | www.ydds.ac.uk


Llanbedr Pont Steffan Mae Llambed yn dref farchnad fywiog, hanesyddol sydd wedi’i lleoli ar odre Mynyddoedd y Cambrian yn sir Ceredigion. Lleolir ein campws yng nghanol y dref, ac felly mae’r holl siopau a chyfleusterau o fewn pellter cerdded rhwydd. Mae Llambed yn cynnig amrywiaeth o siopau anarferol, annibynnol, ynghyd â chaffis a thafarnau sy’n croesawu myfyrwyr ac sy’n darparu popeth sydd ei angen arnoch o ddydd i ddydd. Mae’r dref yn ganolfan bwyd organig ac mae dewis helaeth o ffrwythau, llysiau, cawsiau, bara a bwydydd eraill organig ar werth neu ar gael mewn bwytai lleol.

www.ydds.ac.uk | 17


Bywyd Myfyrwyr Profiad Colegol Sefydlwyd campysau Caerfyrddin a Llambed dair canrif yn ôl: eu gorchwyl ar y pryd oedd diwallu anghenion addysgol, diwylliannol a chymdeithasol y cyfnod er mwyn creu gwell dyfodol i unigolion a’u cymunedau. Mae hynny’r un mor wir heddiw wrth i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant geisio gwneud argraff gadarnhaol ar y cymunedau a wasanaetha. Gellid dweud fod gan y naill gampws a’r llall eu cymeriad a’u diwylliant eu hunain, a sefydlwyd yn rhannol gan arddull bensaernïol yr adeiladau gwreiddiol ynghyd â natur y cyrsiau a gynigiwyd. Caiff campysau’r Brifysgol eu defnyddio’n rheolaidd gan unigolion a grwpiau oherwydd yr adnoddau lluosog sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau teuluol, cynadleddau, arlwyo a chwaraeon, sy’n golygu eu bod wedi’u gwreiddio’n wirioneddol yn eu cymunedau lleol.

18 | www.ydds.ac.uk


Profiad colegol yn dathlu cymeriad a diwylliant nodedig www.ydds.ac.uk | 19


Saif adeilad gwreiddiol 1848 yng nghanol campws Caerfyrddin. Ei enw gwreiddiol oedd Coleg Hyfforddiant De Cymru a Sir Fynwy ac fe’i sefydlwyd i hyfforddi athrawon ar gyfer ysgolion eglwys yn Lloegr a Chymru. Newidiwyd yr enw’n ddiweddarach i Goleg y Drindod ac yn y pendraw i Goleg Prifysgol y Drindod cyn i’r sefydliad uno â Phrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan i greu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae lawntiau helaeth a llecynnau tirluniol yn creu safle deniadol ar gyfer y gymysgedd o adeiladau oes Victoria a chyfoes. Mae’r campws yn cynnwys nifer o gyfleusterau gwahanol, yn eu plith lyfrgell helaeth a llecynnau dysgu ac addysgu rhagorol, theatr bwrpasol a gweithdai, canolfannau cyfryngau a cherdd, ynghyd â chyfleusterau TG sy’n cynnwys llecynnau mynediad agored ar eu newydd wedd ac ystafelloedd i fyfyrwyr wneud gwaith grw ˆ p. Ymhlith y cyfleusterau chwaraeon mae’r Ganolfan Chwaraeon sy’n cynnwys Llecyn Iechyd a Ffitrwydd, pwll nofio a stiwdio ddawns bwrpasol. Mae gan Gwasanaethau Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr eu hadeiladau eu hunain ar y campws, sy’n galluogi myfyrwyr i ddefnyddio eu cyfleusterau a’u gwasanaethau yn hwylus. Mae’r llety i fyfyrwyr yn cynnwys neuaddau gydag arlwy a hunan-arlwy sydd wedi’u lleoli ar y campws. Cynigir ein rhaglenni Celf a Dylunio ar y cyd â Choleg Sir Gâr. Mae cyfuno cryfder yr arbenigedd academaidd a phroffesiynol a ddarperir ynghyd â’r cyfleusterau pwrpasol, gan gynnwys stiwdios, llecynnau arddangos a gweithdai yn galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu doniau creadigol a miniogi eu sgiliau technegol mewn amgylchedd sy’n gweddu i’w hanghenion. Mae siop y Brifysgol hefyd yn cadw cyflenwadau celf, dylunio a chrefft arbenigol yn ogystal â dewis helaeth o ddeunyddiau papur a nwyddau eraill. Mae adeilad Dysgu ac Addysgu newydd, a fydd yn cynnwys tua phymtheg o ystafelloedd addysgu newydd, yn cael ei godi ar hyn o bryd ac mae’r cyfleusterau yn cael eu hadnewyddu ar y campws gan gynnwys y Neuaddau Preswyl.

Mae’r cyfleusterau chwaraeon yn cynnwys: • Canolfan Chwaraeon ag ynddi neuadd amlbwrpas ar gyfer tenis, badminton a chwaraeon dan do • Ystafell Iechyd • Pwll Nofio • Campfa • Wal Ddringo • Caeau chwarae ar gyfer Rygbi, Pêl Droed, Hoci & Chriced • Stiwdio Ddawns

Cymwysterau Proffesiynol Cyrff Llywodraethol Mae gan fyfyrwyr y cyfle i ennill Cymwysterau Proffesiynol Cyrff Llywodraethol sy’n cynnwys: • Pêl Fasged • Criced • Dyfarnwr Criced • Dawns • Cydlynydd Campau’r Ddraig • Pêl Droed • Gymnasteg • Hoci • Achub Bywyd • Pêl Rwyd • Dyfarnwr Pêl Rwyd • Rygbi • Sboncen • Cymhwyster Hyfforddwr Nofio *nid yw pob cymhwyster ar gael bob blwyddyn

O sylfeini cadarn 20 | www.ydds.ac.uk

ymlaen i’r dyfodol


Campws Caerfyrddin

www.ydds.ac.uk | 21


Campws Llanbedr Pont Steffan

22 | www.ydds.ac.uk


Sefydlwyd Coleg Dewi Sant yn 1822 sy’n golygu mai hwn yw’r sefydliad hynaf i ddyfarnu graddau yng Nghymru a Lloegr, ar wahân i Rydychen a Chaergrawnt. Erbyn heddiw mae’n cyfuno’r traddodiad academaidd hir a nodedig hyn yn y Dyniaethau â dull creadigol ac arloesol o ddysgu ac addysgu. Dros y blynyddoedd datblygodd yr ystod o bynciau ac o dan enw Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan, magodd enw da am ei darpariaeth israddedig ac ôl-raddedig mewn Saesneg, Archaeoleg, Tsieinëeg, y Clasuron, Hanes, Diwinyddiaeth, yn ogystal â meysydd newydd fel Athroniaeth, Anthropoleg, Gwareiddiadau Hynafol, ac Ysgrifennu Creadigol. Erbyn hyn, yn enw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae’r gymuned academaidd yn parhau i ffynnu ac mae’r portffolio a gynigir yn denu carfan ryngwladol o fyfyrwyr bob blwyddyn. Lleolir y campws ynghanol tref Llanbedr Pont Steffan. Saif adeilad gwreiddiol Coleg Dewi Sant yn dalsyth gyda bryniau gwyrdd toreithiog cefn gwlad Cymru yn y cefndir, ac mae nant yn byrlymu’i ffordd o gwmpas ffiniau’r campws. Dynodwyd y campws yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd y cyfoeth o gynefinoedd bywyd gwyllt sydd ynddo, gan gynnwys rhai ar gyfer llygod y dŵr a dyfrgwn. Mae gan y campws un o’r casgliadau gorau o lawysgrifau addurnedig canoloesol a rhifynnau cyntaf o argraffiadau y cyfnod modern cynnar - Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen - yn ogystal â Neuadd y Celfyddydau sydd newydd gael ei hadnewyddu a Theatr Cliff Tucker, sy’n adeiladau modern a phwrpasol a ddefnyddir ar gyfer darlithiau ynghyd â digwyddiadau celfyddydol a chymunedol. Gwnaethpwyd gwelliannau i gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol yn cynnwys y Neuadd Chwaraeon a bellach gall myfyrwyr hefyd fanteisio ar y cytundeb gyda Chyngor Sir Ceredigion sy’n caniatáu iddynt ddefnyddio cyfleusterau’r dre sy’n cynnwys pwll nofio a chaeau chwarae. Gwneir gwaith adnewyddu sylweddol ar draws y campws a fydd yn cynnwys creu canolfan newydd yn Adeilad Caergaint ar gyfer yr Adran Gwasanaethau Myfyrwyr integredig a gwasanaethau eraill ar gyfer myfyrwyr yn cynnwys y Gofrestrfa a Chyllid Myfyrwyr.

Tref farchnad fach yw Llambed gydag awyrgylch cyfeillgar a chymuned glòs. Dwi’n ffodus i gael darlithoedd mewn dosbarthiadau bach sy’n rhoi cyfle i ryngweithio gyda’r darlithydd. Dwi hefyd yn rhedeg y gwasanaeth lles i fyfyrwyr y tu allan i oriau gwaith.

Erica Statham, BA Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Prifysgol yng nghanol Cymru yn denu myfyrwyr rhyngwladol www.ydds.ac.uk | 23


24 | www.ydds.ac.uk


EICH Undeb Myfyrwyr CHI Mae’r Undeb yn cynnig awyrgylch cymdeithasol croesawgar ichi ymlacio a chyfarfod eich ffrindiau rhwng darlithiau, ac mae hefyd yn darparu canolfannau ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol gyda’r nos. Mae’n anelu at ddarparu popeth sydd ei angen arnoch fel myfyriwr y tu allan i’ch darlithiau a’ch gwaith academaidd. Mae Undeb y Myfyrwyr yn fudiad democrataidd sy’n cael ei redeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr. Mae tîm o swyddogion etholedig, oll yn gyn fyfyrwyr yn y Brifysgol, yn gweithio gyda’r Llywydd i ddarparu gwasanaeth lles ac i gydlynu clybiau, cymdeithasau, digwyddiadau a gweithgareddau. Mae Pwyllgor Gwaith Undeb y Myfyrwyr hefyd yn cynrychioli eich buddiannau fel myfyriwr ar draws y Brifysgol ac yn genedlaethol. Daw pob myfyriwr sy’n cofrestru’n llawn gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn awtomatig yn aelod o Undeb y Myfyrwyr a gall ddefnyddio ei holl wasanaethau. Mae Undeb y Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant (UMYDDS) yn bodoli i gyfoethogi profiad pob myfyriwr sy’n astudio yn y Brifysgol. Mae swyddogion a staff yr Undeb yma i ychwanegu gwerth i’ch profiad fel myfyriwr - yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol ac yn academaidd, ac i hyrwyddo a gwarchod eich anghenion fel myfyriwr. Mae ein Hundeb yn gweithio trwy ddod â myfyrwyr o bob rhan o’r Brifysgol at ei gilydd i ymgyrchu dros newid cadarnhaol ym mhrofiad myfyrwyr. Gofalwn fod pryderon myfyrwyr yn ganolog i’r penderfyniadau a wna’r Brifysgol. Yn ogystal â darparu cynrychiolaeth ar draws y Brifysgol, trwy swyddogion myfyrwyr llawn a rhan-amser a chynrychiolwyr cyrsiau, mae UMYDDS yn aelod o Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (NUS), sy’n golygu fod ein myfyrwyr yn cael eu cynrychioli ar lefel genedlaethol.

Amser i fwynhau… mewn awyrgylch croesawgar a chefnogol www.ydds.ac.uk | 25


Cyfleoedd i… ymuno â chlwb neu gymdeithas, neu i wirfoddoli 26 | www.ydds.ac.uk


Adloniant Mae’r adloniant a ddarperir gan Undeb y Myfyrwyr o ansawdd uchel, yn amrywiol ac yn cynnig gwerth am arian; ceisiwn ddarparu ar gyfer chwaeth pawb gyda chymysgedd o fandiau byw lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, DJs, digrifwyr a diddanwyr. Mae’r cyfan yn dechrau yn ystod Pythefnos y Glas - mae pythefnos cyntaf y flwyddyn yn llawn cymysgedd o adloniant ac mae’n gyfle gwych i gyfarfod ffrindiau newydd - ac mae’n parhau trwy gydol y flwyddyn ac yn cyrraedd penllanw yn Nawns Fawr yr Haf. Er mwyn cael mwy o wybodaeth ewch i’n gwe-dudalen: www.tsdsu.co.uk.

Cyfleusterau Mae Bar yr Atig ar gampws Caerfyrddin a’r Hen Far ar gampws Llambed yn cynnig awyrgylch ymlaciol a chyfeillgar, ddydd a nos, gyda chaffi a chyfleusterau byrbryd, gwasanaeth bar llawn, setiau teledu sgrin fawr, byrddau pŵl a Jukeboxes. Gyda’r nos, Unity ar gampws Caerfyrddin ac Xtension ar gampws Llambed yw’r lleoedd i gael eich gweld ynddynt. Mae’r ddau’n cynnig cymysgedd cyffrous, yn aml yn eclectig, o adloniant yn amrywio o ddisgos a gigs, nosweithiau gwisg ffansi a cabaret, cwisiau anffurfiol a dawnsfeydd ffurfiol.

Clybiau a chymdeithasau Mae Undeb y Myfyrwyr yn aelod o gynghrair Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS). Bob dydd Mercher mae ein timau chwaraeon yn cystadlu mewn cynghreiriau gwahanol i ddod yn bencampwyr BUCS. Mae gennym hefyd Swyddog y Gymraeg a Chymdeithas Gymraeg ymhlith nifer o gymdeithasau eraill - er mwyn cael y rhestr ddiweddaraf o’n cymdeithasau ewch i’n gwe-dudalen www.tsdsu.co.uk. Mae’r cymdeithasau sydd ar gael yn cael eu datblygu bob blwyddyn gan fod croeso i fyfyrwyr sefydlu cymdeithas gydag eraill sy’n rhannu’r un diddordeb.

Gwirfoddoli Rydym hefyd yn cynnig nifer o gyfleoedd gwirfoddoli mewnol trwy ein cynllun Cyfeillio’r Glas, y Gwasanaeth Liw Nos, Y Ffin (Clwb Menter), Cynrychiolwyr Cyrsiau a’r Gymdeithas Codi a Rhoi (RAG). Mae gan ein Hundeb gysylltiadau hefyd gyda chyfleoedd gwirfoddoli allanol yn yr ardal leol yn cynnwys CAVS a CAVO, mudiadau gwirfoddoli o fewn y ddwy Sir, ynghyd â phrosiect Gwirfoddoli’r Mileniwm.

Cymorth a chyngor Mae gennym ddau Swyddog Lles pwrpasol, un ar bob campws, sydd yma i gynnig cynhaliaeth i fyfyrwyr ar lefel unigol. Gall y Swyddog Lles roi cymorth ar faterion yn ymwneud â lles personol, problemau ynglŷn â llety, materion academaidd ac yn y blaen. Nid oes yr un broblem yn rhy fawr neu’n rhy fach! Golyga hynny, o’r funud y cyrhaeddwch, fod rhywun yma i’ch helpu gydag unrhyw broblem a fydd gennych yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol. Rydym hefyd yn cynnal Gwasanaeth Gwrando Nosweithiol rhwng 11yn-3yb yn UyM sy’n cael ei staffio gan wirfoddolwyr o blith y myfyrwyr. Gall unrhyw aelod o’r Undeb alw neu ymweld â’r gwasanaeth am sgwrs, gyngor neu er mwyn i rywun wrando ar unrhyw bryderon.

www.ydds.ac.uk | 27


28 | www.ydds.ac.uk


EICH Gwasanaethau Myfyrwyr Mae’r Gwasanaethau Myfyrwyr yn wasanaeth cynhaliol proffesiynol sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad o ansawdd uchel i fyfyrwyr, i’ch helpu i gyflawni eich llawn botensial. Gall ein staff cyfeillgar a pharod eu cymwynas eich helpu gyda chynllunio gyrfa, cyfnodau profiad gwaith, cynghori, llety myfyrwyr, cymorth dysgu, cymorth anabledd a chyllid myfyrwyr, gan gynnwys bwrsariaethau ac ysgoloriaethau. Mae’r Brifysgol hefyd wedi cyrraedd Marc Safon Buttle UK am ddarparu cynhaliaeth i fyfyrwyr sy’n gadael gofal. Beth bynnag yw eich pryder, mae’r Gwasanaethau Myfyrwyr yn lle da i ddechrau dod o hyd i’r ateb!

Gyrfaoedd Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn tanysgrifio i nifer o gronfeydd a rhwydweithiau gyrfaoedd i sicrhau eich bod yn gallu manteisio ar y wybodaeth ddiweddaraf. Gall y tîm Gyrfaoedd eich helpu adnabod eich gyrfa a chynllunio ar ei chyfer trwy gyfateb eich diddordebau a’ch cwrs astudio i swyddi perthnasol. Mae’r gwasanaeth hefyd yn cynnwys cymorth gydag ysgrifennu ceisiadau a CV, technegau cyfweliadau, Cynllunio Datblygiad Proffesiynol (PDP)/Teitheb Sgiliau, yn ogystal â chyngor gyrfaol cyffredinol ar gyfer unigolion a grwpiau.

Cyfnodau profiad gwaith Gall ein Swyddogion Profiad Gwaith eich helpu i ddod o hyd i brofiad gwaith gyda thâl a di-dâl gyda nifer o gwmnïau lleol ac mae cyfle hefyd ichi gymryd rhan mewn rhaglenni cenedlaethol, fel GO Wales, sy’n aml yn arwain at swyddi parhaol ar ôl graddio. Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig interniaethau i alluogi myfyrwyr i ddod o hyd i waith gyda chwmnïau yn ystod y gwyliau. Nid yw’r gwasanaethau hyn yn dod i ben ar ôl ichi raddio. Mae’r tîm Gyrfaoedd yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod graddedigion yn dod o hyd i swyddi perthnasol trwy roi gwybod iddynt am y swyddi gweigion diweddaraf. Rydym hefyd yn cynnig Academi Graddedigion GO Wales, sef rhaglen hyfforddiant rad ac am ddim sy’n ceisio gofalu fod gan raddedigion diweddar y sgiliau a’r cymorth sydd eu hangen arnynt i gael swyddi graddedigion. Gwasanaeth arall yw’r Siop Swyddi sy’n anelu i’ch helpu i ddod o hyd i swyddi rhan-amser a dros dro yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol.

Awyrgylch cefnogol… yn eich helpu i gyflawni eich potensial www.ydds.ac.uk | 29


Gwasanaethau cynghori Mae Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr y Brifysgol yn cynnig lefel uchel o gyfrinachedd a phreifatrwydd i fyfyrwyr sydd eisiau trafod unrhyw fater sy’n eu pryderu. Mae rhai myfyrwyr eisiau un sesiwn yn unig, ond mae’n well gan lawer gael cyfres fer o sesiynau. Mae myfyrwyr yn defnyddio’r Gwasanaeth Cynghori rhad ac am ddim i wyntyllu nifer fawr o faterion gwahanol - yn bersonol ac academaidd. Nid oes unrhyw anhawster yn cael ei ystyried yn rhy fach, ac mae’r Cynghorwyr yn gwneud eu gorau i ddarparu awyrgylch cynhaliol sy’n derbyn pobl fel y maent.

Gwasanaethau cynghori ynghylch iechyd meddwl Mae’r Brifysgol yn cyflogi dau gynghorydd iechyd meddwl rhan-amser sy’n gallu darparu cefnogaeth i fyfyrwyr o ran materion iechyd meddwl. Cefnogir ein cynghorwyr iechyd meddwl gan dîm o fentoriaid iechyd meddwl.

Myfyrwyr anabl Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch o ran dysgu neu os oes Gwahaniaeth Dysgu Penodol gennych, gallwn ddarparu cymorth i’ch helpu ar eich cwrs, lle bo hynny’n rhesymol ac yn ymarferol. Os oes gennych anabledd, hoffem eich annog i roi gwybod i ni amdano cyn gynted ag y bo modd yn y broses ymgeisio, fel y gallwn drafod eich anghenion penodol. Gallwn hefyd drefnu cwrdd â chi i drafod eich anghenion ar Ddiwrnodau Agored a Diwrnodau Cyfweld. Mae’r Brifysgol hefyd yn darparu proses sgrinio gynhwysfawr ar gyfer gwahaniaethau dysgu penodol, cymorth gyda cheisiadau am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), a chymorth unigol i fyfyrwyr y mae arnynt angen hyfforddiant ychwanegol. Yn ogystal mae gennym ystod o dechnoleg arbenigol i’ch helpu gyda’ch astudiaethau ac ystafelloedd a addaswyd yn arbennig yn ein Neuaddau Preswyl.

Gwasanaethau meddygol Rydym yn eich annog i gofrestru gyda meddygfa leol pan gyrhaeddwch y Brifysgol. Mae’r Brifysgol yn gweithio gyda Meddygfa San Pedr yng Nghaerfyrddin a Chanolfan Feddygol Llanbedr Pont Steffan i ddarparu gwasanaethau gofal iechyd i’n myfyrwyr. Mae Meddygfa San Pedr yn cynnig apwyntiadau penodol ar gyfer myfyrwyr yn y brif feddygfa. Cynhelir meddygfeydd yn Llambed trwy apwyntiad, gyda sesiynau agored yn ystod y bore ar gyfer argyfyngau. Mae gan y Feddygfa hefyd nyrs practis bwrpasol sydd ar gael bob bore i sicrhau y gallwch dderbyn cymorth a chyngor meddygol.

Cynhaliaeth i Fyfyrwyr yn gadael Gofal Mae’r Brifysgol wedi derbyn Marc Safon Buttle UK i gydnabod ein hymrwymiad i bobl sy’n gadael gofal mewn addysg uwch. Os ydych yn gadael gofal ac yn dod i’r Brifysgol gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwn yn cynnig y cymorth a’r wybodaeth angenrheidiol i chi. Mae’r cymorth hwn ar gael wrth ichi benderfynu beth i’w astudio ac ymhle, mae’n parhau trwy gydol y broses o wneud cais i’r Brifysgol, ac wedi ichi ddechrau eich cwrs. Mae cymorth a gwybodaeth hefyd ar gael os ydych yn rhywun sy’n cynghori myfyriwr sydd wedi gadael gofal.

30 | www.ydds.ac.uk


Cyfleusterau gwych‌ popeth sydd ei angen arnoch fel myfyriwr www.ydds.ac.uk | 31


Gofal Plant Mae’r Gamfa Wen ar gampws Caerfyrddin a Gwdihw ˆ s ar gampws Llambed yn gyfleusterau pwrpasol ar gyfer babanod a phlant bach. Mae’r meithrinfeydd yn darparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle y mae plant yn cael y gofal a’r sylw gorau. Mae digon o le i chwarae, dan do ac yn yr awyr agored, offer ac ansawdd uchel a staff dwyieithog cymwysedig - y cyfan yn cyfuno i gynnig profiad cyfoethog i blant. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â 01267 676645 ar gyfer Caerfyrddin neu 01570 423426 ar gyfer Llambed.

Caplaniaeth Mae eich cyfnod yn y Brifysgol yn gallu bod yn gyfnod o chwilio am werthoedd ac ystyr a fydd yn cynnal a chyfoethogi eich bywyd cyfan. Mae llawer o gyfleoedd i archwilio a dathlu eich ffydd trwy’r gwahanol weithgareddau a drefnir gan dîm y Gaplaniaeth. Mae Caplaniaid y Brifysgol, sydd ar gael ar y naill gampws a’r llall, yn gallu rhoi cymorth i fyfyrwyr archwilio eu ffydd, yn ogystal â nifer o faterion eraill gan gynnwys darparu arweiniad cyfrinachol a chymorth i ddatrys problemau a phryderon. Mae’r Gwasanaeth Caplaniaeth yn gweithio’n agos gyda phob enwad i sicrhau bod credoau holl aelodau’r Brifysgol yn cael cefnogaeth.

Capeli ac Ystafelloedd Gweddi Mae Capel ar y ddau gampws ac fe gynhelir gwasanaethau dyddiol ynddynt yn ystod yr wythnos. Mae’r Capeli ar agor ar gyfer gweddi, myfyrdod a thawelwch trwy gydol y dydd. Hefyd, mae Mosg a Chylch Paganaidd ar Gampws Llambed ac mae cynlluniau i ddatblygu ystafell weddi ar gampws Caerfyrddin.

32 | www.ydds.ac.uk


Awyrgylch gofalgar yn darparu cefnogaeth yn 么l yr angen www.ydds.ac.uk | 33


EICH helpu i lwyddo Dysgu a byw ar y campws… mae’r Brifysgol yn cynnig nifer o wasanaethau gwahanol i’ch helpu gyda’ch astudiaethau academaidd

34 | www.ydds.ac.uk


Cymorth Astudio Ar ddechrau eich cwrs, cewch gyflwyniad sylfaenol i sgiliau astudio a thechnoleg gwybodaeth. Hefyd, cynigir sesiynau ar hap a sgiliau astudio i fyfyrwyr sy’n cael anawsterau gyda’u gwaith cwrs. Mae cymorth o’r fath yn cynnwys datblygu strategaethau astudio effeithiol, mynd i’r afael ag aseiniadau, paratoi cyflwyniadau, ysgrifennu traethodau a pharatoi ar gyfer arholiadau. Mae cymorth i fyfyrwyr â Gwahaniaethau Dysgu Penodol (ee, dyslecsia, dyspracsia ac ati) hefyd ar gael. Mae hyn yn cynnwys sgrinio, asesiadau cychwynnol, gwersi un ac un, addasiadau i drefniadau arholiadau a hyfforddiant TG. Mae’r Gwasanaethau Myfyrwyr yn gweithio’n agos gyda’r Ganolfan Adnoddau Dysgu i gynnig cymorth dysgu. Mae adnoddau ychwanegol ar gael ar rith amgylcheddau dysgu y Brifysgol.

Tiwtoriaid Personol Mae staff academaidd yn gweithredu’n Diwtoriaid Personol i’ch cynnal a’ch cefnogi yn ystod eich cwrs a’ch cyfnod yn y Brifysgol. Mae’r math o gymorth a gynigir yn amrywio o gwrs i gwrs. Mae’r cymorth hwn yn ceisio sicrhau eich bod yn cael sylw unigol gan eich tiwtoriaid fel y gallwch drafod materion sy’n ymwneud yn benodol â’ch dysgu.

Cynllun Mentora Myfyrwyr Bydd myfyrwyr yn eu hail a’u trydedd flwyddyn, sy’n astudio’r un cwrs â chi, yn gweithredu’n fentoriaid ichi yn eich blwyddyn gyntaf. Byddant yn eich helpu i ymgartrefu ym mywyd y Brifysgol ac yn cynnig awgrymiadau ymarferol ar bob math o bethau o safbwynt myfyriwr.

Gwasanaethau Gwybodaeth Mae’r tîm Technoleg Gwybodaeth yn gyfrifol am reoli nifer fawr o adnoddau cyfrifiadurol sydd ar gael i’ch helpu gyda’ch astudiaethau. Fe gewch eich cyfrif cofrestru eich hun ar y rhwydwaith fydd yn golygu y gallwch gysylltu ag Amgylchedd Dysgu Rhithiol y Brifysgol, y Rhyngrwyd Byd-eang a’r gwasanaeth e-bost Microsoft Live@edu (yn cynnwys 10gb ar gyfer ebost a 25gb ar gyfer storfa) , yn ogystal â’r cymwysiadau diweddaraf ar gyfer prosesu geiriau, taenlenni, cronfeydd data a chyflwyniadau. Mae cyfleusterau TG ar gael mewn lleoliadau gwahanol ar draws y ddau gampws, ac mae ystafelloedd pwrpasol sy’n cynnwys systemau arbenigol ar gyfer myfyrwyr addysg gynradd a graddau ym maes y cyfryngau. Mae’r Brifysgol hefyd yn darparu mynediad i’r rhyngrwyd yn ei neuaddau preswyl ac mae gan bob ystafell o leiaf un pwynt rhwydwaith ac mae’r rhan fwyaf o’r ddau gampws yn cynnig gwasanaeth cysylltiad diwifr.

Dysgu a byw ar y campws gwasanaethau i’ch helpu gyda’ch astudiaethau academaidd www.ydds.ac.uk | 35


Canolfan Adnoddau Dysgu Mae’r Ganolfan Adnoddau Dysgu (CAD) yn cynnwys y llyfrgelloedd, llecynnau dysgu, casgliadau arbennig ac archifau. Mae’r Llyfrgell ar gampws Llambed yn adeilad tri llawr sy’n cynnwys o leiaf 275,000 o lyfrau a chyfnodolion yn ogystal â dewis eang o adnoddau electronaidd. Mae’n gartref hefyd i Lyfrgell ac Archifau Roderic Bowen, casgliad unigryw o fwy na 30,000 o gyfrolau a argraffwyd rhwng 1470 ac 1850 (yn cynnwys 69 incunabula) ynghyd ag 8 llawysgrif canoloesol a 100 o lawysgrifau ôlganoloesol. Mae’r llyfrgell ar gampws Caerfyrddin yn adeilad cynllun agored mawr sy’n cynnwys nifer fawr o lyfrau, disgiau DVD, disgiau Blu-Ray, papurau newyddion a chyfnodolion i gefnogi gweithgareddau dysgu ac addysgu’r Brifysgol. Mae’r campws yn gartref hefyd i’r Cwad, sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio’r adnoddau arlein diweddaraf i wneud eu gwaith. Mae’n cynnwys seddi cyfforddus, llecynnau astudio gyda chysylltiad diwifr, ystafelloedd pwrpasol ar gyfer gwaith grŵp ynghyd â llecyn eistedd awyr agored, y cyfan yn creu awyrgylch cyfoes ac ymlaciol. Mae cyfle hefyd i fwynhau coffi Starbucks a byrbrydau wrth ichi weithio! Mae yna hefyd le ar gyfer astudio mewn man tawel ar gyfer y sawl sydd eisiau bod i ffwrdd o fwrlwm bywyd ar y campws.

• • • • • • • • • •

Llyfrau Disgiau DVD Disgiau Blu-Ray Papurau newyddion Cyfnodolion E-lyfrau E-gyfnodolion Gliniaduron MacBooks Cyfrifiaduron … a choffi!

36 | www.ydds.ac.uk

Mae’r CAD yn ymrwymedig hefyd i ddarparu gwybodaeth electronaidd o ansawdd uchel trwy’r Rhyngrwyd, ac mae’n cynnal tanysgrifiadau i nifer o gronfeydd data, e-lyfrau ac e-gyfnodolion addysgol. Mae porth gwybodaeth y Brifysgol, WorldCat Local, yn chwilio’r ystod lawn o ddeunyddiau’r CAD ac mae hefyd yn eich galluogi i adnewyddu eitemau ar fenthyg ar ac oddi ar y campws dros y Rhyngrwyd. Mae cyfrifiaduron ar gael yn y CAD sy’n cynnig cysylltiad ag adnoddau electronaidd a chyfleusterau cyfrifiadurol eraill, ac mae gliniaduron, MacBooks a pheiriannau DVD ar gael i’w benthyca i’w defnyddio oddi ar y campws. Mae ein staff hefyd yn cynnig ymgynghoriadau gwybodaeth a sgiliau astudio ar bob lefel i helpu myfyrwyr i wneud y defnydd gorau o adnoddau a gwasanaethau. Mae gan y CAD oriau agor hwylus ac ystod o ddewisiadau hunanwasanaeth sy’n rhoi rhyddid i fyfyrwyr reoli eu hastudiaethau yn effeithiol.

Mae’n brifysgol fach a chymdeithasol – felly’n hawdd gwneud ffrindiau. Mae’r amgylchedd dysgu’n hamddenol, a’r profiad gwaith yn berthnasol ar gyfer swyddi.

Sam Pearson BA Addysg Gorfforol


Mewn cysylltiad yn barhaus cyfleusterau ac adnoddau gwych www.ydds.ac.uk | 37


Bywyd ar y Campws

Profiad bywyd… gwneud y gorau o’ch dyddiau prifysgol 38 | www.ydds.ac.uk


Byw ar y campws Byddwch yn annibynnol ond yn ddiogel… • Mae llety ar y campws yn cynnig gwerth gwych am arian… • Prisiau cystadleuol am lety gydag arlwy a hunanarlwy • Nifer o fwrsariaethau llety ar gael • Cysylltiadau rhyngrwyd • Ystafelloedd gwely sengl o faint helaeth • Dim costau cudd biliau cyfleustodau • CCTV a diogelwch 24-awr

Mae’r holl gyfleusterau o fewn cyrraedd hwylus… • Ystafelloedd addysgu • Llyfrgell & Chanolfan Adnoddau Addysgu • Llecynnau TG mynediad agored • Cyfleusterau chwaraeon • Bwytai a siopau coffi ar y campws • Cyfleusterau Undeb y Myfyrwyr

Byw ar y campws… • Cyfle i fod yn aelod o un o nifer o glybiau chwaraeon • Cymryd rhan mewn digwyddiadau ar y campws • Mynd i ddigwyddiadau gyda’r nos • Cymdeithasu gyda’ch ffrindiau yn eich neuaddau neu yn Undeb y Myfyrwyr

www.ydds.ac.uk | 39


Llety Mae’r holl lety myfyrwyr wedi’i leoli ar y ddau gampws. Mae’r rhan fwyaf o ystafelloedd yn sengl ond mae rhai yn cael eu rhannu. Cefnogir y Swyddog Llety ar y ddau gampws gan dîm o Wardeniaid Preswyl a benodir o blith y myfyrwyr. Eu gwaith nhw yw cefnogi’r Brifysgol i ofalu am eich iechyd a’ch lles tra’ch bod yn byw ar y campws. Gallwn gynnig llety i fyfyrwyr anabl yn ein neuaddau en-suite ac mae gennym nifer o ystafelloedd yn Neuadd Lloyd Thomas ar gampws Llambed a Neuadd Archesgob Noakes ar gampws Caerfyrddin a chanddynt gyfleusterau fel ystafelloedd ymolchi hygyrch ac arwynebau gwaith o uchder amrywiol ac ati. Dylai myfyrwyr anabl a myfyrwyr ag anghenion ychwanegol gysylltu â’r Swyddog Llety i roi gwybod inni am eu gofynion cyn gynted ag y gallant. Gallwn gadarnhau llety ar y campws i bob myfyriwr yn y flwyddyn gyntaf sy’n derbyn ein cynnig am le cyn Mehefin ym mhob blwyddyn.

40 | www.ydds.ac.uk


Campws Caerfyrddin Mae pedair neuadd breswyl sy’n cynnig ystafelloedd sengl a rhannu mewn llety gydag arlwy neu hunanarlwy. Cynigir y cyfleusterau am brisiau fforddiadwy iawn, sy’n cynnwys yr holl filiau cyfleustodau. Os dewiswch fyw ar y campws cewch eich ystafell eich hun am y flwyddyn academaidd gyfan, sy’n golygu na fydd raid ichi symud allan yn ystod y gwyliau. Mae cysylltiadau rhyngrwyd ym mhob ystafell, sy’n golygu y gallech fynd ar y Rhyngrwyd o’ch ystafell eich hun, ar yr amod fod gennych gliniadur neu gyfrifiadur personol o’r math angenrheidiol. Fel arfer mae myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn cael lle yn y neuaddau preswyl gydag arlwy - Myrddin, Non a’r Tŵr - sy’n cynnig ystafelloedd gwely helaeth gyda digon o le storio a basynnau ymolchi. Rhennir ystafelloedd ymolchi a llecynnau gwneud byrbrydau gyda myfyrwyr eraill. Yn yr ail a’r drydedd flwyddyn, mae myfyrwyr gan amla’n dewis byw mewn neuaddau gydag arlwy neu hunanarlwy. Mae neuaddau Archesgob Noakes yn cynnwys fflatiau ag ynddynt wyth ystafell sengl ensuite gyda chegin a chyfleusterau byw yn cael eu rhannu. Efallai y bydd ystafelloedd hunanarlwy ar gael i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf, yn enwedig felly fyfyrwyr aeddfed a myfyrwyr ag anghenion penodol.

Campws Llambed Mae neuaddau’r Brifysgol yn cynnwys 15 adeilad gwahanol yn amrywio yn eu maint o dai 6/7 ystafell wely i neuaddau ag ynddynt rhwng 21-75 ystafell. Mae’r rhan fwyaf o’r ystafelloedd yn rhai hunanarlwy ac mae llawer yn cynnwys cyfleusterau en-suite. Lleolir ein llety hunanarlwy mewn tai ag ynddynt rhwng 6 a 7 ystafell sy’n rhannu cegin, cawod a thŷ bach. Mae’r llety hunanarlwy en-suite ar gyfer rhwng 4 ac 8 ystafell, ac mae gan bob ystafell ei chawod a thŷ bach ei hun ac yn rhannu cyfleusterau cegin. Mae’r ystafelloedd yn rhannu cegin ar gyfer gwneud prydau ysgafn.

Mae bywyd ar y campws yn wych. Mae’r lle’n llawn bywyd. Dwi’n falch o fod yma.

Kristoph Koniczek, Rhaglen Astudio Dramor (Ysgrifennu Creadigol) a Llysgennad Myfyrwyr www.ydds.ac.uk | 41


Byddwch yn annibynnol, ond yn ddiogel‌ dewch i fyw ar y campws 42 | www.ydds.ac.uk


Arlwyo Mae’r cyfleusterau arlwyo ar y ddau gampws yn cynnig awyrgylch cyfoes a chyfforddus y gallwch ymlacio ynddo a mwynhau eich prydau a’ch lluniaeth. Mae’r prisiau’n gystadleuol am ddewis o fwyd sy’n cynnig rhywbeth at ddant a gofynion dietegol pawb. O brydau poeth i fyrbrydau a salad, mae digon o amrywiaeth ar gael trwy gydol y dydd. Mae cynllun prydau ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yn y llety gydag arlwy er mwyn sicrhau y gallwch gael o leiaf ddau bryd sylweddol a maethlon bob dydd. Mae gan y ddau gampws fwyty a siop goffi ac mae myfyrwyr hefyd yn gallu prynu bwyd yn Adeiladau Undeb y Myfyrwyr.

Campws Caerfyrddin • Bwyty Myrddin • Y Cwad • Bar byrbrydau Undeb y Myfyrwyr

Campws Llambed • Neuadd Giniawa Lloyd Thomas • Siop Goffi 1822 • Siop a chyfleusterau Undeb y Myfyrwyr

www.ydds.ac.uk | 43


Addysg gydol oes‌ ar gyfer datblygiad personol neu broffesiynol 44 | www.ydds.ac.uk


Myfyrwyr Aeddfed Mae penderfynu astudio yn y brifysgol yn gam cyffrous iawn ond gall hefyd ymddangos yn gam braidd yn frawychus os na fuoch mewn addysg ers tro. Mae nifer o resymau pam y penderfyna pobl ddychwelyd i addysg a gall y rhain fod yn rhesymau proffesiynol neu’n rhai personol. Beth bynnag eich cymhelliad, byddwch mewn cwmni da gan fod gennym ganran uchel o fyfyrwyr aeddfed sy’n astudio ar y campysau ac oddi arnynt. Er bod myfyrwyr aeddfed a rhan-amser yn wynebu rhai heriau, credwn fod modd i chi oresgyn y rhain os cewch y gefnogaeth gywir. Mae gan y Drindod Dewi Sant system gymorth heb ei hail ar gyfer pob un o’n myfyrwyr sy’n sicrhau y cewch gefnogaeth academaidd a bugeiliol yn ôl yr angen. Mae'r cwmni o fyfyrwyr sydd yn ein plith yn un hynod amrywiol ac mae'n cynnwys pob oedran a chefndir, a bydd llawer o'r pethau yr ydych yn pryderu amdanynt hefyd yn gyffredin i lawer o fyfyrwyr.

Nid lle i bobl 18 oed yn unig yw’r Brifysgol. Mae llawer o bobl yn dewis dechrau eu hastudiaethau ychydig yn hwyrach mewn bywyd ac mae 60% o fyfyrwyr y DU dros eu 21.

www.ydds.ac.uk | 45


Datblygu EICH Sgiliau Mae’r Brifysgol yn darparu llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau fydd yn ehangu eu profiadau a’u sgiliau. Darperir rhai yn rhan o’r cwrs; mae eraill yn ychwanegol at y rhaglen astudio. Fodd bynnag, mae pob un ohonynt yn galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu sgiliau proffesiynol a phersonol.

Creu Dyfodol Cynaliadwy… am genedlaethau i ddod

bod myfyrwyr yn y Brifysgol a’i sefydliadau partner yn cael y wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau a fydd yn eu paratoi i gyfrannu yn y dyfodol i’r economi, i’r gymuned ac i’r amgylchedd; • datblygu ein campysau i’r safonau uchaf o ran perfformiad amgylcheddol • cyfrannu i'n cymunedau trwy roi sylw arbennig i faterion cymunedau gwledig cynaliadwy a datblygu de orllewin Cymru yn rhanbarth carbon isel • datblygu capasiti ymchwil ac arloesedd sy’n canolbwyntio ar gryfderau craidd y Brifysgol.

Mae’r Brifysgol yn benderfynol y bydd ei myfyrwyr yn datblygu nodweddion a sgiliau a fydd yn gwella eu gallu i ddatrys problemau ac yn eu gwneud yn fwy cyflogadwy. Y mae cynaliadwyedd felly yn egwyddor greiddiol i’w darpariaeth ac mae’n gweithio gyda phrifysgolion eraill yn y DU drwy raglen Academi Werdd yr Academi Addysg Uwch er mwyn cynnwys cynaladwyedd yn eu gwaith bob dydd. Mae datblygu cynaliadwy’n golygu gwneud gwell penderfyniadau gan ddefnyddio gwerthoedd hirdymor. Mae’n golygu meddwl am effeithiau camau heddiw ar genedlaethau’r dyfodol a dysgu byw yn ôl cyfyngiadau amgylcheddol – mae’n golygu cydbwysedd rhwng anghenion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd mewn modd na fydd yn andwyol i genedlaethau’r dyfodol. Ystyriaethau yw’r rhain a fydd yn gosod graddedigion Y Drindod Dewi Sant mewn sefyllfa gref unigryw yn y farchnad ryngwladol am swyddi. Nod ein fframwaith ‘addas at y dyfodol’ yw sicrhau bod datblygu cynaliadwy’n treiddio’n ddwfn ar draws y cwricwlwm, y campws, y gymuned a’r diwylliant. Trwy ein Sefydliad Arfer Cynaliadwy ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) anelwn at y canlynol: • datblygu darpariaeth sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm i sicrhau

46 | www.ydds.ac.uk

“Yn fy marn i, os ydych yn poeni am faterion cynaliadwyedd, dim ond un wlad amdani – Cymru, ac yng Nghymru, dim ond un brifysgol amdani, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.” Rikki Miller Llywydd y Myfyrwyr


Y Deitheb Sgiliau Menter cyflogadwyedd newydd i’w threialu yn 2012 yw’r Deitheb Sgiliau a fydd yn galluogi i fyfyrwyr gymryd mantais o rychwant o fodylau ychwanegol a gweithgareddau allgyrsiol a gynigir gan y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr er mwyn ymgyfoethogi eu profiad dysgu a’u paratoi ar gyfer y byd gwaith. Gallai hyn gynnwys modylau’n ymwneud â chynaladwyedd, ymwybyddiaeth busnes, arweinyddiaeth effeithiol ac ymrwymiad dinesig tra gallai’r gweithgareddau ychwanegol gynnwys cyfleoedd i astudio dramor, gweithdai gydag entrepreneuriaid, fforwm cyflogwyr, cyfleoedd i wirfoddoli ac ymgymryd â’r swyddi Cynrychiolydd Myfyrwyr neu Lysgennad Myfyrwyr. Gellir ennill pwyntiau tuag at Ddyfarniad Cyflogadwyedd am bob gweithgaredd berthnasol a wneir. Gellir defnyddio’r Dyfarniad i gefnogi’ch Cynllun Datblygiad Personol a bydd yn dangos i ddarpar gyflogwyr eich bod wedi sicrhau'r wybodaeth a'r profiad sydd eu hangen i wneud cyfraniad cadarnhaol i'r gweithle.

Teithiau astudio a theithiau maes Cynigir cyfleoedd i fynd ar deithiau astudio a theithiau maes i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr. Er nad ydynt bob tro’n rhan annatod o’r cyrsiau, mae llawer ohonynt yn eich galluogi i ddefnyddio eich gwybodaeth ar waith proffesiynol ac maent yn ehangu eich profiad o’ch pwnc. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi mwynhau ymweliadau a theithiau maes i leoedd fel parciau cenedlaethol, amgueddfeydd, orielau, theatrau yng ngwledydd Prydain, gan gynnwys orielau celf, amgueddfeydd a sioeau West End yn Llundain. Mae rhai hefyd yn teithio mor bell â Gwlad Pwyl, Norwy, Ffrainc, Gwlad Groeg, Yr Eidal, Iwerddon, Sbaen, Seland Newydd a’r Unol Daleithiau i astudio rhai agweddau ar eu cyrsiau ac i gael persbectif rhyngwladol ar y meysydd y maent wedi dewis eu hastudio.

Cynlluniau profiad gwaith Mae GO Wales yn cynnig nifer o wasanaethau gwahanol i helpu myfyrwyr, graddedigion a busnesau yng Nghymru. Maent yn cynnwys cyfnodau lleoliadau gwaith, profiad gwaith, arian ar gyfer hyfforddiant a chronfa ddata ar-lein o swyddi yng Nghymru.

• Cynlluniau lleoliadau gwaith - rhaglen deng wythnos er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr a graddedigion gael profiad trwy weithio mewn Mentrau Bach a Chanolig (SME). Mae canran uchel o’n graddedigion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen yn mynd ymlaen i gael gwaith llawn-amser. • Blas ar Waith - Mae profiad gwaith yn rhoi cipolwg defnyddiol ichi ar swyddi arbennig a gall eich helpu i benderfynu ar y llwybr gyrfa cywir ichi. Gall mynd ar brofiad gwaith arwain at gynigion swyddi a gall eich helpu wrth wneud ceisiadau am waith ac ar gyfer addysg uwch. • Mae’r Academi Graddedigion yn rhaglen hyfforddiant llawn-amser a rhan-amser sy’n ceisio rhoi’r sgiliau a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar raddedigion diweddar i’w helpu i gael swyddi graddedigion. Mae profiad gwaith yn cael ei gyfuno gyda chymhwyster a ddyfernir gan y Sefydliad Arweinyddiaeth & Rheolaeth (ILM), ac mae’n canolbwyntio ar y sgiliau gwirioneddol ac ymarferol sydd eu hangen i lwyddo. • Mae’r Siop Swyddi yn wasanaeth sy’n cael ei redeg arlein a thrwy’r Gwasanaeth Gyrfaoedd ac mae gennym fanylion llawer o swyddi rhan-amser/dros dro ar hyd a lled y rhanbarth yn ein cronfa ddata. Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig bwrsariaethau ar gyfer interniaethau i alluogi myfyrwyr i ddod o hyd i swydd berthnasol yn ystod y gwyliau.

Creu diwylliant menter Mae’r Swyddfa Ymchwil a Datblygu yn gyfrifol am gefnogi datblygiad gwaith y Brifysgol y tu hwnt i’w swyddogaeth addysgu a dysgu craidd. Mae hynny’n cynnwys cysylltiad allanol y Brifysgol gyda busnesau, mudiadau yn y Trydydd Sector a’r sector cyhoeddus, yn ogystal â gosod seiliau i’r gefnogaeth a roddir i weithgareddau fel gŵyl gelfyddydol Gŵyl!, ynghyd â nifer o weithgareddau datblygu cymunedol. Mae’r Swyddfa Ymchwil a Datblygu yn rhoi’r cyfle ichi gymryd rhan mewn gweithgareddau fydd yn gwella eich siawns o gael gwaith. Rhydd gyfle ichi ystyried hunangyflogaeth/mentergarwch a datblygu sgiliau fydd yn ddefnyddiol yn eich bywyd bob dydd.

Gwella cyfleoedd ym myd gwaith datblygu sgiliau sydd wrth fodd cyflogwyr www.ydds.ac.uk | 47


Menter Y Ffin

Yr iaith Gymraeg

Mae Menter Y Ffin yn cynnal a chefnogi mentergarwch a datblygu sgiliau personol ymhlith myfyrwyr a graddedigion. Gall myfyrwyr gymryd rhan mewn digwyddiadau a drefnir trwy glwb menter a thrwy gydweithio gyda sefydliadau eraill. Mae Menter Y Ffin yn cefnogi gweithgareddau ar gyfer israddedigion a graddedigion er mwyn ystyried cyfleoedd hunangyflogaeth, gan gynnwys cymorth ariannol ar gyfer busnesau newydd sy’n awyddus i dyfu’n gyflym. Gall myfyrwyr a staff elwa’n uniongyrchol o’r gweithgareddau hyn trwy gael cymorth i ddatblygu prosiectau, meithrin syniadau busnes, neu droi syniad yn fusnes go iawn. Mae sesiynau hyfforddiant ar bopeth o gyflwyniad personol i gyfraith cwmnïau hefyd yn cael eu trefnu.

Mae’r Brifysgol yn naturiol ddwyieithog ac mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn byw’n gyfforddus yng nghwmni ei gilydd. Mae digon o gyfle ichi wella eich Cymraeg neu ddysgu’r iaith os mynnwch. Cynigiwn nifer o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog. Mae’r rhan fwyaf o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol yn cael ei chynnig ar gampws Caerfyrddin, ac os ydych yn astudio cwrs cyfrwng Saesneg, golyga hynny y gallech astudio rhannau ohono trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennym hefyd Gymdeithas Gymraeg fywiog sy’n trefnu digwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer ei haelodau. Mae’r Brifysgol wedi sefydlu cangen o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae ganddi swyddog sy’n cefnogi myfyrwyr Cymraeg a Dwyieithog.

48 | www.ydds.ac.uk


Creu cyfleoedd i CHI - EIN partneriaid Y Dyfodol i Addysg Uwch yng Nghymru Disgwylir y trawsnewidir yn sylfaenol y dirwedd addysg uwch yng Nghymru dros yr ychydig flynyddoedd nesaf yn sgil y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ei bod yn dymuno gweld uchafswm o chwe phrifysgol gref yng Nghymru. O'r herwydd, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru yn ymuno â’i gilydd i greu sefydliad addysg uwch cryfach sydd â nifer o ganolfannau arbenigol yn ogystal â’i phrif gampysau addysgu yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe. Bydd myfyrwyr sy’n gwneud cais i Gaerfyrddin neu Lambed yn astudio ar y campysau hynny’n unig; bydd myfyrwyr sy’n gwneud cais i Brifysgol Fetropolitan Abertawe’n astudio yn Abertawe. Bydd y Prifysgolion yn uno o dan Siarter Frenhinol 1828 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sef yr hynaf yng Nghymru a Lloegr ac eithrio Rhydychen a Chaergrawnt.

Creu prifysgol sector deuol

Canolfan Technoleg Amgen Yn sgil y cyhoeddiad diweddar am y bartneriaeth rhwng y Brifysgol a’r Ganolfan, bydd myfyrwyr sy’n dechrau yn 2013 yn cael y cyfle cyffrous o ymweld â’r Ganolfan yn rhan o’u profiad yn y Brifysgol.

Canolfan Addysg Athrawon Fel rhan o ddatblygiadau cenedlaethol ym maes hyfforddiant ac addysg gychwynnol athrawon mae’r Brifysgol a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe wedi sefydlu Canolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru. Gweithia’r ganolfan hon yn agos gyda phartner ysgolion ar draws Gorllewin a De Cymru i ddarparu nifer o raglenni wedi’u hachredu ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ac athrawon profiadol fel ei gilydd. Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gyfrifol am raglen y BA Addysg Gynradd gyda SAC ac mae Prifysgol Fetropolitan Abertawe yn gyfrifol am y rhaglenni TAR. Mae’r ddwy brifysgol yn cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad proffesiynol, gan gynnwys rhaglenni ôl-radd i athrawon cymwysedig a’r sawl sydd ynghlwm wrth feysydd addysg a hyfforddiant.

Mae’r Brifysgol yn gweithio gyda Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, Coleg Sir Gâr, Coleg Penfro a Choleg Ceredigion i greu prifysgol sector deuol. Golyga hynny y bydd y sefydliadau yn gweithio fel grŵp yn Ne Orllewin Cymru i ddarparu gwell llwybrau a dewisiadau i gymuned amrywiol o ddysgwyr yn ogystal â rhaglenni astudio sy’n ymateb i ofynion cyflogwyr.

Cydweithio â phartneriaid datblygu ac ehangu cyfleoedd www.ydds.ac.uk | 49


Y Celfyddydau Mae ymrwymiad y Brifysgol i’r celfyddydau diwylliannol, creadigol a pherfformio yn hysbys i bawb ac enillodd enw da i’w hunan oherwydd ansawdd ei graddedigion, y gwelir llawer ohonynt yn perfformio yn theatrau, neuaddau cyngerdd a sgriniau teledu ein gwlad, yn ogystal ag yn gweithio’r tu ôl i’r llenni yn gyfarwyddwyr, golygyddion, technegwyr a gweinyddwyr.

Bywyd celfyddydol byrlymus… celfyddydau perfformiadol, creadigol a diwyllianol 50 | www.ydds.ac.uk


www.ydds.ac.uk | 51


Mae rhwydweithiau niferus y Brifysgol yn cynnwys cydweithio gydag artistiaid unigol a mudiadau, gan roi cyfleoedd rhagorol i fyfyrwyr weithio gydag eraill sydd ynghlwm wrth ddatblygu a hyrwyddo’r Celfyddydau. Mae byd celfyddydol bywiog y Brifysgol yn golygu fod digon ichi i’w fwynhau. Mae myfyrwyr llawn a rhan-amser yn cyfrannu at arddangosfeydd celf, cynyrchiadau theatr, digwyddiadau ysgrifennu creadigol a chyngherddau cerddorol yn y Brifysgol ei hun neu mewn canolfannau celfyddydau rhanbarthol. Mae Côr Y Drindod Dewi Sant yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu doniau lleisiol mewn cyngherddau a chystadlaethau, ac mae digon o gyfleoedd hefyd i unawdwyr ddatblygu eu sgiliau perfformio. Cynhelir sesiynau ymarfer trwy gyfrwng y Gymraeg, ond peidiwch â phoeni os nad ydych yn siarad yr iaith mae digon o bobl i’ch helpu - ond byddwch yn barod i ganu mewn unrhyw iaith - yn Gymraeg, Saesneg ac eraill! Mae’r côr yn magu enw iddo’i hun yn barod ac mae wedi ymddangos ar raglenni teledu ac wedi cael llwyddiant mewn cystadlaethau cenedlaethol. Mae cyfleusterau ardderchog ar y ddau gampws ac mae’r Brifysgol yn rheolaidd yn croesawu cwmnïau theatr teithiol a pherfformwyr proffesiynol. Mae myfyrwyr Ysgol y Celfyddydau Perfformio yn cymryd rhan mewn nifer o gynyrchiadau trwy gydol y flwyddyn fel rhan o’u cwricwlwm prysur. Mae myfyrwyr Celf a Dylunio a Chynllunio a Chynhyrchu Theatr yn arddangos yn rheolaidd yn y Brifysgol ac mewn canolfannau celf ar hyd a lled y rhanbarth. Mae’r Sioeau Graddedigion yn rhan o ŵyl gelfyddydau - Gŵyl! ac maent yn teithio i ganolfannau eraill, gan gynnwys orielau celf rhanbarthol. Mae’r Ysgol Astudiaethau Diwylliannol yn cynnal cynadleddau a digwyddiadau darllen sy’n galluogi awduron cyhoeddedig a myfyrwyr i roi darlleniadau o’u gwaith. Mae hefyd yn gwahodd siaradwyr gwadd i’r Brifysgol.

Academi Llais Ryngwladol Cymru Cynigir yr MA mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch trwy Academi Llais Ryngwladol Cymru y Brifysgol, dan arweiniad y cyfarwyddwr, y tenor bydenwog Dennis O’Neill. Ar hyn o bryd, cynigia’r Academi, a noddir gan y Fonesig Kiri Te Kanawa, raglen MA mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch. Perfformia myfyrwyr sy’n defnyddio’u hyfforddiant arbenigol ar ddull conservatoire, yn rheolaidd yng Nghaerdydd ac mewn cyngherddau a datganiadau yng ACADEMI LLAIS RYNGWLADOL CYMRU Nghaerfyrddin a Llambed.

WALES INTERNATIONAL ACADEMY OF VOICE

Byddwch yn rhan o’r bwrlwm…

mwynhewch y digwyddiadau niferus ar y campws 52 | www.ydds.ac.uk


Gŵyl Gelfyddydau - Gŵyl! Cynhelir Gŵyl!, y mae’r cyfansoddwr Karl Jenkins yn noddwr iddi, yn flynyddol ym mis Mehefin ac mae’n cynnwys cyngherddau, datganiadau, cynyrchiadau theatr, digwyddiadau llenyddol, arddangosfeydd celf yn ogystal â chystadleuaeth i unawdwyr. Y prif ddigwyddiad yw Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows, a enwyd ar ôl y tenor byd enwog sy’n gyn fyfyriwr yng Ngholeg y Drindod. Mae myfyrwyr yn cyfrannu at drefnu’r w ˆ yl ymylol, sy’n rhoi cyfle iddynt drefnu a chymryd rhan mewn digwyddiadau gyda chymorth tîm Gw ˆ yl. Cynhelir hefyd nifer o ddigwyddiadau Celfyddydol yn cynnwys myfyrwyr ac artistiaid proffesiynol trwy gydol y flwyddyn. Mae’r gweithgareddau hyn yn ychwanegol at y rhai a gynigir gan ysgolion academaidd yn rhan o’u cwricwlwm.

Mae’r cyfleusterau ar Gampws Caerfyrddin yn cynnwys:

Mae’r cyfleusterau ar Gampws Llambed yn cynnwys:

• • • • •

• • • • • •

Theatr Halliwell Theatr Stiwdio Neuadd Gyngerdd Llecynnau arddangos Neuadd Archesgob Childs

• • • •

Stiwdio Ddawns Ystafell Ddarlledu Ystafell Cyfryngau Capel

Neuadd y Celfyddydau Llyfrgell y Sylfaenwyr Theatr Ddarlithio Cliff Tucker Canolfan y Cyfryngau Yr Hen Neuadd Capel

www.ydds.ac.uk | 53


Ehangu eich Gorwelion Mae cael profiad o fyw ac astudio mewn amgylchedd newydd, rhyngwladol yn rhan hollbwysig o unrhyw gyfle addysgol, gan ei fod yn gyfle ichi ddatblygu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd, archwilio diwylliannau newydd ac ehangu eich dewis o lwybrau gwaith i’r dyfodol.

Cyfleoedd rhyngwladol i fyfyrwyr y DU

Astudio yn yr Unol Daleithiau

Mae profiad yn dangos fod treulio cyfnod dramor nid yn unig yn cyfoethogi eich bywyd yn academaidd a phroffesiynol, ond gall hefyd wella eich gallu i ddysgu ieithoedd, sgiliau rhyngddiwylliannol a hunanddibyniaeth. Mae nifer o gyflogwyr hefyd yn rhoi pwys mawr ar gyfnod tramor o’r fath, ac mae hynny’n gwella’ch gobaith o gael swydd.

Sefydlodd y Brifysgol raglenni cyfnewid gyda 12 prifysgol arall ar draws UDA a Chanada, sy’n galluogi myfyrwyr o rai rhaglenni gradd i dreulio rhan o’u hamser yn astudio yng Ngogledd America, ar yr amod y cânt gydsyniad eu harweinydd cwrs. Mae’r Brifysgol yn cynnig gwasanaeth cynhaliaeth a lles llawn i bob myfyriwr, gan gynnwys cymorth a chynhaliaeth gydag unrhyw bryderon academaidd neu bersonol sydd ganddynt. Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnwys rhaglenni iaith Saesneg a sgiliau astudio ychwanegol wedi’u teilwra i’ch anghenion unigol chi.

Astudio yn Ewrop Mae gan y Brifysgol gysylltiadau gyda nifer fawr o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop, ac mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer eich costau teithio a chynhaliaeth trwy raglen ERASMUS y Comisiwn Ewropeaidd. Lleolir ein sefydliadau partner yn Sweden (Plentyndod Cynnar), Norwy (Addysg Awyr Agored), Twrci (Crefydd a Diwinyddiaeth) ac Iwerddon. Mae rhaglen ERASMUS yn rhoi cyfle ichi fynd i wlad arall yn Ewrop i astudio ac i wneud cyfnodau o brofiad gwaith (cyfnodau hyfforddiant) fydd yn cyfrannu at eich credydau cymhwyster yma ac, ar yr un pryd, yn rhoi cyfle ichi brofi amgylchedd diwylliannol newydd.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau Mae gan y Brifysgol nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael er mwyn cynnig cymorth ariannol ychwanegol i fyfyrwyr astudio dramor. Caiff y talebau addysgol eu dyrannu i’r sawl a wnaeth gais llwyddiannus trwy’r Swyddfa Ysgoloriaethau.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan y Brifysgol neu cysylltwch â’r Swyddfa Ryngwladol: international@tsd.ac.uk

54 | www.ydds.ac.uk


Darganfod cyfleoedd newydd… opsiynau cyffrous i astudio’n rhyngwladol www.ydds.ac.uk | 55


Y Gymraeg yn y Drindod Dewi Sant Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ei hymrwymo ei hun i ddatblygu darpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg ac rydym yn cynnig ysgoloriaethau o hyd at £1,800 i annog myfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol. Mae’r Drindod Dewi Sant yn Brifysgol naturiol ddwyieithog, lle mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cyd-fyw mewn cytgord. Mae canran uchel iawn o’n staff a’n myfyrwyr yn medru’r Gymraeg ac felly mae yma ddigon o gyfle i chi fyw bywyd mewn awyrgylch Cymraeg. Cynigir cyrsiau cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol, ond hefyd gellir astudio rhai cyrsiau yn ddwyieithog. Mae hyn yn golygu os ydych wedi’ch cofrestru ar gwrs cyfrwng Saesneg, mae’n bosib y gallwch astudio modwl, gyflwyno gwaith neu fynychu seminarau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yma hefyd ddigon o gyfle i chi wella’ch sgiliau drwy gyfrwng y Gymraeg mewn dosbarthiadau i ddysgwyr a gwersi gloywi iaith. Mae’r cyfleoedd hyn yn eich galluogi i ddatblygu’ch sgiliau yn y ddwy iaith - sy’n rhoi mantais sylweddol i chi wrth ymgeisio am swyddi ar ddiwedd eich cwrs.

Mae bywyd yn y Brifysgol yn grêt. Mae pawb mor gyfeillgar yma. Fel rhan o’r cwrs rydym yn cael cyfle i weithio gyda phlant ac, fel myfyrwraig Gymraeg, rwyf yn cael y cyfle i wneud rhannau o’r cwrs trwy’r Gymraeg. Delun Evans, BA Addysg Gorfforol

Y Lle Cymraeg… Prifysgol Gymreicaf Cymru 56 | www.ydds.ac.uk


www.ydds.ac.uk | 57


Darpariaeth Gymraeg a Dwyieithog Mae Campws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hanesyddol wedi darparu ystod o raglenni addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg, yn enwedig ym meysydd hyfforddi athrawon a’r celfyddydau perfformio. Yn ogystal â pharhau i gynnig darpariaeth israddedig ac ôl-raddedig o’r radd flaenaf yn y meysydd hyn, mae’r Brifysgol hefyd wedi buddsoddi mewn darpariaeth o’r newydd yn ystod y blynyddoedd diweddar mewn meysydd megis Plentyndod Cynnar, Gwaith Ieuenctid a Chymuned, Addysg Gorfforol ac Addysg Awyr Agored, Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefydd, Busnes, Celf a Dylunio ac mae’r ddarpariaeth yn ehangu. Darperir cyrsiau Gloywi Iaith ar y campws ac yn electronig i gefnogi’r myfyrwyr hynny sy’n dymuno astudio’u cwrs yn gyfan gwbl neu’n rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg.

58 | www.ydds.ac.uk

Mae canran uchel o’r staff yn gwbl ddwyieithog a gellir darparu cefnogaeth diwtorial a bugeiliol ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn eu mamiaith. Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn darparu ystod o raglenni Gloywi Iaith ar gyfer y gweithle gan ganolbwyntio ar hybu sgiliau llafar ac ysgrifenedig y rheini sy’n gweithio o fewn cyd-destunau dwyieithog. Os ydych yn dymuno astudio’ch cwrs addysg uwch yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg neu hyd yn oed gofrestru ar fodwl neu ddau ar hyd y daith, dewch i Brifysgol Gymreiciaf Cymru, Prifysgol y mae iddi draddodiad o addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a Phrifysgol sydd wedi ei hymrwymo ei hun i hyfforddi myfyrwyr ar gyfer y Gymru ddwyieithog.


Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Cangen y Drindod Dewi Sant Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sefydliad cenedlaethol newydd sy’n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cynnal a datblygu addysg ac ysgolheictod cyfrwng Cymraeg mewn prifysgolion yng Nghymru. Fel un o brif ddarparwyr addysg uwch cyfrwng Cymraeg, mae’r Drindod Dewi Sant yn chwarae rhan ganolog o fewn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac yn cydweithio’n agos â’r Coleg er mwyn cynnal, datblygu ac ehangu’r ddarpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol. Yn ystod 2011/12 sefydlodd y Brifysgol gangen o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac agorwyd swyddfa ar ei chyfer ar y campws yng Nghaerfyrddin. Mae’r Gangen yn darparu cyngor a chefnogaeth i staff a myfyrwyr cyfrwng Cymraeg wrth i’r Brifysgol edrych at ddatblygu a hyrwyddo ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg i’r dyfodol.

Os nad ydych wedi dewis cwrs cyfrwng Cymraeg, a ydych wedi ystyried astudio’n ddwyieithog? PAM?… yn syml, mae’n gwneud synnwyr! Os oes gennych chi sgiliau, gwnewch y gorau ohonynt… Cewch ddigon o gyfle yn y Drindod Dewi Sant i ehangu’ch sgiliau ieithyddol, naill ai fel rhan o’ch cwrs, mewn gwersi ychwanegol neu mewn digwyddiadau cymdeithasol.

Mae nifer o gyrsiau gradd y Brifysgol eisoes wedi eu cynnwys o fewn Cynllun Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a thrwy’r cynllun hwn, mae modd i fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant ymgeisio am ysgoloriaethau o hyd at £3,000 am astudio’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhestr lawn o’r cyrsiau cymwys yn ogystal â gwybodaeth ynghylch y broses ymgeisio am ysgoloriaeth i’w canfod ar wefan y Brifysgol yn ogystal â gwefan Mantais. Noder bod yr ysgoloriaethau hyn yn ychwanegol i’r bwrsari o hyd at £1,800 y mae’r Brifysgol yn ei gynnig i fyfyrwyr am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog.

Mae’r Gymdeithas Gymraeg yn cael ei rhedeg gan fyfyrwyr y Brifysgol, a threfnir gweithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol amrywiol, o deithiau rygbi rhyngwladol i Gystadlaethau Chwaraeon ac Eisteddfodau’r Rhyng-gol… llu o gyfleoedd a llu o weithgareddau at ddant pawb!

Gwnewch y gorau o’ch sgiliau

Côr y Drindod Dewi Sant

Yn y prosbectws hwn cewch wybodaeth am y cyrsiau y gallwch eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae’n fwriad gan y Brifysgol ehangu’r cyfleoedd drwy nodi meysydd ar draws y cwricwlwm lle gallwch ddewis astudio rhan o’ch cwrs yn y Gymraeg. Ein nod yw creu cyfleoedd i’n myfyrwyr ddatblygu sgiliau ar lefel uwch a fydd yn caniatáu iddynt weithio yng Nghymru’r unfed ganrif ar hugain.

Mae Côr y Drindod Dewi Sant wedi cael cryn lwyddiant wrth berfformio ar lwyfannau’r Eisteddfodau Cenedlaethol dros y blynyddoedd dan arweinyddiaeth Eilir Owen Griffiths. Cynhelir nifer o gyngherddau gyda’r Côr yn ogystal… digonedd o gyfleoedd i berfformio, teithio a chymdeithasu!

Byddwch yn cryfhau’ch siawns o gael swydd Mae mwy a mwy o gyflogwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yng Nghymru yn tystio bod cyflogi staff dwyieithog yn gwella eu busnes.

Cymdeithas Gymraeg i fyfyrwyr y Brifysgol

www.ydds.ac.uk | 59


Creu prifysgol sector deuol yn ne orllewin Cymru Mae’r Brifysgol yn gweithio gyda Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, Coleg Sir Gâr, Coleg Sir Benfro a Choleg Ceredigion i greu prifysgol sector deuol. Golyga hynny y bydd y sefydliadau yn gweithio fel grw ˆ p yn Ne Orllewin Cymru i ddarparu gwell llwybrau a dewisiadau i gymuned amrywiol o ddysgwyr yn ogystal â rhaglenni astudio sy’n ymateb i ofynion cyflogwyr.

Coleg Sir Gâr

Campws Ffynnon Job, Caerfyrddin Campws Pibwrlwyd, Caerfyrddin Campws y Graig, Llanelli Campws Gelli Aur, Llandeilo 01554 748000 www.colegsirgar.ac.uk

Coleg Sir Benfro

Hwlffordd 01437 753000 www.pembrokeshire.ac.uk

Coleg Ceredigion

Campws Aberteifi: 01239 612032 Campws Aberystwyth: 01970 639700 www.ceredigion.ac.uk

60 | www.ydds.ac.uk


Cyrsiau AU yng Ngholeg Sir Gâr

Cyrsiau AU yng Ngholeg Penfro

Côd UCAS: C22

Côd UCAS: P35

Celf a Dylunio

Celf a Dylunio Technoleg Bensaernïol (K130)

Darpariaeth ar y cyd gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

BA Darlunio 2D a 3D (W221) BA Dylunydd Wneuthurwr 3D - Cynnyrch Crefft (WW27) BA Celf a Dylunio - Amlddisgyblaethol (W000) BA Cerameg a Gemwaith (JW37) BA Celfyddyd Gain - Cerflunio (W130) BA Celfyddyd Gain - Arfer Cyfoes (W100) BA Celfyddyd Gain - Paentio, Darlunio a Gwaith Print (W101) BA Ffasiwn (Cynllunio a Gwneud Dillad) (W2H0) BA Cyfathrebu Graffeg (W290) BA Ffotograffiaeth (W640) BA Tecstiliau (Celf, Dylunio a Chrefft) (W232) Gofal FdSc Astudiaethau Gofal (L500) Cyfrifiadureg / TG BSc Cyfrifiadureg (I000) BSc Cyfrifiadureg y Rhyngrwyd (G401) FdSc Cyfrifiadureg (G402) Rheolaeth a Busnes BA Rheolaeth Busnes (NN12) HND Rheolaeth Busnes (NN21) Chwaraeon BSc Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon (C610) FdSc Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon (C611) Cyswllt admissions@colegsirgar.ac.uk 01554 748000 www.colegsirgar.ac.uk

Gofal Astudiaethau Plentyndod Gwyddor Anifeiliaid Gwyddor Anifeiliaid Cyfrifiadureg / TG Cyfrifiadureg (104G) Systemau Gwybodaeth (G501) Technoleg Gwybodaeth (G502) Peirianneg Peirianneg Drydanol/Electronaidd (H600) Peirianneg Drydanol/Electronaidd (006H) Peirianneg Offeryniaeth a Pheirianneg Systemau Pw ˆ er Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu Peirianneg Offer Rheolaeth Adeiladu Gweithrediad a Chynnal a Chadw Prosesau Rheolaeth a Busnes Rheolaeth a Busnes (12NN) Rheolaeth a Busnes (gloywi) (NN21) PCE/PGCE Chwaraeon Chwaraeon (C600) Cyswllt admissions@pembrokeshire.ac.uk 0800 977 6788 / 01437 753000 www.pembrokeshire.ac.uk

Prifysgol sector deuol creu mwy o gyfleoedd www.ydds.ac.uk | 61


Llunio’r dyfodol gyda’n gilydd… • Ysgol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon • Ysgol Plentyndod Cynnar • Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol • Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Dwyieithrwydd

62 | www.ydds.ac.uk


Addysg a Hyfforddiant

Mae’r Gyfadran yn un o Gyfadrannau Addysg mwyaf llewyrchus Cymru yn nhermau nifer ei rhaglenni a’i myfyrwyr. Perthyn iddi dros 30 o raglenni academaidd sy’n amrywio o Dystysgrifau Addysg Uwch ar Lefel 4 i raddau uwch ar Lefel 7. Law yn llaw â’r rhaglenni gradd traddodiadol, darperir hefyd ystod o raglenni sy’n cynnig datblygiad proffesiynol i weithluoedd amrywiol sy’n gysylltiedig ag addysg yn ei ystyr ehangaf. Profiad y Myfyriwr - Mae’r Gyfadran yn croesawu myfyrwyr o bob cefndir myfyrwyr a ddaw yn syth o’r ysgol a myfyrwyr hŷn; myfyrwyr lleol ynghyd â rhai o rannau eraill o Gymru, y DU a’r byd. Beth bynnag fo’u cefndir, sicrhawn y caiff ein myfyrwyr y gofal a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt. Cyfoethogir y profiad gan lu o weithgareddau academaidd a chymdeithasol. Gwahoddir darlithwyr gwadd adnabyddus, trefnir teithiau addysgol dramor tra trefnir hefyd gyfleon iddynt wirfoddoli yn nhref Caerfyrddin ac yn y cyffiniau. Cyflogadwyedd - Yn greiddiol i bob un o’i rhaglenni academaidd y mae ymrwymiad llwyraf y Gyfadran i baratoi’r myfyriwr unigol ar gyfer byd gwaith ac, o’r herwydd, mae pob Ysgol yn rhoi cryn sylw i hyrwyddo sgiliau cyfathrebu myfyrwyr – ar lafar ac yn ysgrifenedig – law yn llaw â sgiliau allweddol eraill a fydd yn greiddiol i’w hymgais i ddod o hyd i waith wedi iddynt raddio. Caiff pob myfyriwr y cyfle i brofi cyfnodau yn y gweithle fel rhan o’u hastudiaethau yn amrywio o un diwrnod ar y tro i

gyfnodau o rai wythnosau. Nid yw’n syndod o gwbl, felly, i ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru ddangos fod canran uchel iawn (dros 90%) o’i myfyrwyr yn gweithio o fewn chwe mis i raddio. Ansawdd y Rhaglenni - Dengys Adroddiadau Arholwyr Allanol yn flynyddol fod ansawdd y ddarpariaeth academaidd yn gyson uchel. Mae sylwadau myfyrwyr mewn holiaduron diwedd rhaglen yn adrodd eu bônt yn hapus iawn ag ansawdd rhaglenni’r Gyfadran yn gyffredinol. Nododd 96.4% o raddedigion y Gyfadran yn 2010/11 eu bônt yn fodlon â’u darpariaeth tra cadarnhaodd 98.9% y byddai’r wybodaeth a’r sgiliau a ddatblygwyd ar eu rhaglen yn ddefnyddiol iddynt yn y dyfodol. Yn yr un modd, roedd lefel boddhad myfyrwyr y Gyfadran yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr yn 2011 yn amrywio rhwng 89% a 92%. Ymagwedd at Ddysgu ac Addysgu Defnyddiwn amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu. Yn ogystal â darlithoedd traddodiadol, caiff myfyrwyr y cyfle i gyfrannu at seminarau, gweithdai ymarferol, sesiynau holi ac ateb yng nghwmni siaradwyr gwadd, gweithgareddau grŵp yn cynnwys dysgu yn seiliedig ar broblemau ac ymweliadau addysgol â mannau o ddiddordeb gan gynnwys lleoliadau gwaith. Darpariaeth Gymraeg a Dwyieithog Y Gyfadran yw prif ddarparydd rhaglenni cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ym maes addysg. Darperir

dwy radd israddedig yn llwyr trwy gyfrwng y Gymraeg sef BA Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig a’r BA Plentyndod Cynnar tra bod nifer cynyddol o’i rhaglenni eraill ar gael i’w hastudio yn rhannol trwy’r Gymraeg e.e. BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned, BA Cynhwysiant Cymdeithasol a’r BA Astudiaethau Addysg Gynradd. Mae gan y Gyfadran berthynas dda iawn â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac y mae wedi sicrhau nawdd sylweddol o du’r Coleg i ddatblygu adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg. Gwerth ychwanegol - Mae’r Gyfadran Gysylltiol yn fenter unigryw sy’n darparu addysg lefel brifysgol ar gyfer ieuenctid 16-19 oed sy’n astudio mewn ysgol neu goleg. Mae dros 500 o fyfyrwyr ysgolion a cholegau ar draws De a Chanolbarth Cymru eisoes wedi cofrestru ar fodylau’r Gyfadran Gysylltiol yn ystod 2011/12.

Y G Y FA D R A N A D DYS G A H Y F F O R D D I A N T

Y Gyfadran

Mae’r Gyfadran hefyd yn gartref i Ganolfan Peniarth, sef uned gyhoeddi adnoddau addysgol y Brifysgol, sydd wedi llwyddo i ddenu prosiectau cenedlaethol gwerth £800,000 er mwyn cynhyrchu adnoddau i ysgolion yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r Ysgol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yn gweithio’n agos â Phrifysgol Fetropolitan Abertawe i greu Canolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru. GWILYM DYFRI JONES Deon Y Gyfadran Addysg a Hyfforddiant

www.ydds.ac.uk | 63


Meddwl yn greadigol; dysgu’n ymarferol…

64 | www.ydds.ac.uk


Mae i Gyfadran y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol bedair Ysgol, a phob un wedi ymrwymo i feithrin graddedigion creadigol, medrus a chyflogadwy sy’n gallu cymryd eu lle yn ddinasyddion byd-eang mewn byd sy’n newid o hyd. Mae’r Ysgol Busnes yn seiliedig ar gampws Caerfyrddin gyda gweithgarwch ôl-raddedig yn Llambed a Llundain. Mae cyfres y rhaglenni a gynigir ar lefel israddedig yn cyfuno Rheolaeth Busnes, Technoleg Gwybodaeth, Cyfrifiadureg a Thwristiaeth gyda chydbwysedd o sgiliau traddodiadol graddedigion o ddadansoddi a datrys problemau cymhleth yn ogystal â datblygu sgiliau ymarferol allweddol ac ymwneud â diwydiant. Mae’r Ysgol hefyd yn rhoi pwyslais ar gyddestun lleol, cenedlaethol a bydeang gweithgarwch busnes a’r ystyriaethau moesegol sy’n gysylltiedig â phob agwedd ar entrepreneuriaeth. Cynigia Ysgol Y Celfyddydau Creadigol raglenni ym maes Celfyddyd, Ffilm a’r Cyfryngau a darperir llawer o'r cynnwys academaidd trwy bartneriaeth sector deuol unigryw â'r ddarpariaeth o fri ym maes celf yng Ngholeg Sir Gâr. Fel y gallech ddisgwyl, mae hwn yn waith ymarferol, yn ddysgu creadigol sy'n seiliedig ar ymchwil ac archwilio academaidd. Pa un a yw myfyrwyr yn gwneud gemwaith, yn cerflunio,

yn creu celfyddyd gain neu ffilmiau, "dysgu trwy wneud" yw'r pwyslais. Ym mhob maes astudio, mae cyflogadwyedd yn y dyfodol a dealltwriaeth o’r farchnad lle bydd graddedigion yn cynhyrchu’u gwaith yn flaenaf yn ein meddwl. Cynigia Ysgol Y Celfyddydau Perfformio raglenni yn y Gymraeg a’r Saesneg sy’n cynnwys astudio Actio, Dylunio, Cynhyrchu, Cerddoriaeth a’r Cyfryngau. O ganlyniad i natur gydweithredol y gwaith sy’n seiliedig ar ymarfer ceir blwyddyn olaf sy’n gwbl seiliedig ar gynhyrchu lle mae myfyrwyr wrthi'n barhaus yn creu perfformiadau i'r theatr, ffilmiau a cherddoriaeth. Saif yr Ysgol yng nghalon ddiwylliannol y Brifysgol gydag ystod eang o weithwyr proffesiynol ym myd diwydiant sy’n cyfrannu i’r rhaglenni yn diwtoriaid, cyfarwyddwyr, dylunwyr a chyfarwyddwyr cerddorol. Mae Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored wedi’i lleoli yng nghefn gwlad gorllewin Cymru a’i draethau ysblennydd a chefn gwlad sy’n ddelfrydol i iechyd ac ymarfer corff. Fel yr awgryma’r enw, cynigia’r Ysgol raglenni sy’n

canolbwyntio ar weithgarwch corfforol pa un ym maes iechyd, maeth, chwaraeon neu addysg awyr agored. Ymchwilia myfyrwyr i’r seicoleg sydd wrth wraidd lles a’r berthynas unigryw sy’n bodoli rhwng yr unigolyn, y grŵp a’r amgylchedd pa un ai gartref neu dramor. Ym mhob agwedd ar waith y Gyfadran, rhoddir sylw mawr i daith bersonol ac addysgol pob myfyriwr. Darperir cyfleoedd am deithiau rhyngwladol, lleoliadau gwaith mewn diwydiant a dysgu trwy brofiad ymhlith cyfleoedd eraill. Wrth i fyfyrwyr integreiddio theori ac ymarfer, darganfod atebion creadigol i broblemau cymhleth, a meithrin dealltwriaeth o gryfderau personol, gallant ennill teitheb sgiliau ar gyfer eu cyflogadwyedd yn y dyfodol. Mae cadw’n traed ar y ddaear wrth ymestyn fry yn arwyddair i bob un ohonom.

C YFA D R A N Y C E L F YD DYDAU AC A S T U D I A E T H AU C YM D E I T H A S O L

Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol Cyfadran y

ROGER MAIDMENT Deon Cyfadran y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

www.ydds.ac.uk | 65


Darganfod, archwilio a holi’r gorffennol a’r presennol

66 | www.ydds.ac.uk

Mae Cyfadran y Dyniaethau’n gartref i’r pedair Ysgol ganlynol: • Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg • Ysgol y Clasuron • Ysgol Astudiaethau Diwylliannol • Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Islamaidd


Dyniaethau Oddi mewn i’r Ysgolion, cynigiwn ystod eang o ddisgyblaethau, o Astudiaethau Canoloesol i Archaeoleg, o Astudiaethau Clasurol i Hanes yr Hen Fyd, o Astudiaethau Tsieineaidd i Ysgrifennu Creadigol ac o Athroniaeth i Ddiwinyddiaeth. Cynigir rhai o’r pynciau sydd gennym yn eang mewn Ysgolion a Cholegau Chweched Dosbarth: Saesneg, Hanes, Astudiaethau Crefyddol, ac i raddau cynyddol Athroniaeth. Mae’n bosibl, fodd bynnag, y bydd eraill yn gwbl newydd. Ni fydd llawer o ymgeiswyr wedi cael y cyfle i astudio Astudiaethau Clasurol, Hanes yr Hen Fyd, Anthropoleg, Diwinyddiaeth, neu Astudiaethau Tsieineaidd o’r blaen. Er bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn astudio ar gyfer rhaglen astudio Anrhydedd Sengl, astudia llawer ar gyfer rhaglenni astudio sy’n cyfuno un neu ragor o ddisgyblaethau, megis y cynllun gradd poblogaidd mewn Archaeoleg a Hanes yr Hen Fyd. Trwy astudio ar gyfer cynllun gradd Anrhydedd Cyfun mae modd i fyfyrwyr astudio dwy ddisgyblaeth sy'n perthyn yn agos i'w gilydd neu gyfuno un ddisgyblaeth sy'n gyfarwydd ag un newydd. Mae rhai rhaglenni astudio, megis y BA mewn Gwareiddiadau’r Hen Fyd yn cwmpasu’r Gyfadran gyfan, gan ganiatáu i fyfyrwyr fanteisio ar arbenigedd ar draws pob un o’i Hysgolion. Cynigia pob rhaglen astudio, fodd bynnag, y cyfle i ddarganfod meysydd na fyddwch wedi’u hastudio erioed o’r blaen. Mae teithiau maes, safle ac amgueddfa’n rhan bwysig ac annatod o lawer o’n rhaglenni astudio, gan

ganiatáu i’n myfyrwyr archwilio safleoedd sy’n agos iawn i gampws Llambed, sef prif safle’r Gyfadran, ac yn bellach o lawer i ffwrdd. Mae, er enghraifft, safleoedd cynhanesyddol pwysig, mwyngloddiau aur Rhufeinig, safleoedd Celtaidd, cestyll canoloesol, gweddillion mynachlogydd a chapeli anghydffurfiol gerllaw. Mae’r dirwedd drawiadol yn cynnig llawer o gyfleoedd i archaeoleg môr ac amgylcheddol. Bydd teithiau a chloddfeydd ymhellach i ffwrdd yn arwain myfyrwyr i Fôr y Canoldir, y Dwyrain Canol, Tsieina, a ledled y DU yn cynnig cyfleoedd i ymwneud â materion sy’n gysylltiedig â chadwraeth a gwarchodaeth; mae cyfleoedd i astudio dramor ar gael gyda phrifysgolion a cholegau yn Ewrop a Gogledd America. Er bod llawer o ddisgyblaethau’r Gyfadran yn ymwneud â’r gorffennol, mae llawer, megis Hanes neu Astudiaethau Islamaidd hefyd yn berthnasol dros ben i’r prif broblemau a’r materion y mae’r byd yn eu hwynebu heddiw. Mae pob un o’n disgyblaethau’n gyffrous, diddorol sy’n ysgogi’r meddwl wrth iddynt ymchwilio i gwestiynau pwysig. Beth bynnag yr ydych wedi dewis ei astudio, mae'r dulliau addysgu yn rhai modern ac mae staff oddi mewn i nifer o'n Ysgolion wedi cipio gwobrau cenedlaethol am eu haddysgu blaengar. Yn anad dim, fodd bynnag, mae modd o hyd i ni gynnig profiad wedi’i deilwra ar eich cyfer sy’n eich paratoi ar gyfer dyfodol cynaliadwy. Byddwch yn cael addysg sy’n cynnig ystod eang o opsiynau i chi ar ôl i chi gwblhau eich rhaglen astudio gyda ni.

Er bod elfen alwedigaethol gref i rai o’n rhaglenni (e.e. Archaeoleg, Ysgrifennu Creadigol), mae pob rhaglen wedi cynnwys cyflogadwyedd yn y cwricwlwm. Anogant fyfyrwyr i fod yn feddylwyr dadansoddol ac annibynnol a chwestiynu’r hyn a astudir. Yn ogystal, sicrhânt hefyd, er bod myfyrwyr yn astudio’r pynciau a garant, eu bod hefyd yn ennill y sgiliau lu sydd eu hangen ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae myfyrwyr yn y Gyfadran yn datblygu, er enghraifft, sgiliau cyfathrebu trwy gyflwyniadau, gwaith tîm a rhyngbersonol o ganlyniad i brosiectau grŵp, sgiliau datrys problemau a hyblygrwydd trwy gwblhau prosiectau a phortffolios gydag amserlenni tynn iawn a sgiliau TG cadarn. Yn ôl Bwrdd Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru, ‘Prisia cyflogwyr y sgiliau hyn, yn aml uwchlaw rhai mwy technegol neu rai sy'n ymwneud yn uniongyrchol â swyddi.'

C Y FA D R A N Y DY N I A E T H AU

Cyfadran y

Cynigir profiad ymarferol hefyd trwy gasgliad Roderic Bowen, sef casgliad llawysgrifau pwysig ac amhrisiadwy’r Brifysgol yn ogystal â thrwy bosibilrwydd cynnwys profiadau amgueddfeydd ac archifau, sgiliau gwaith maes ymarferol, lleoliadau gwaith a sesiynau blasu, er enghraifft, yn sectorau Treftadaeth, twristiaeth ac addysg, profiad gwaith, a chyfleoedd gwirfoddoli, yn y rhaglenni astudio. DR MIRJAM PLANTINGA Deon Cyfadran y Dyniaethau

www.ydds.ac.uk | 67


Ein cyrsiau

Y Gyfadran Addysg a Hyfforddiant HYFFORDDIANT AC ADDYSG GYCHWYNNOL ATHRAWON BA Addysg Gynradd gyda SAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

PLENTYNDOD CYNNAR BA Plentyndod Cynnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

CYFIAWNDER A CHYNHWYSIANT CYMDEITHASOL BA Astudiaethau Addysg Gynradd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 BA Cynhwysiant Cymdeithasol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Gwelwer hefyd cyrsiau cyfrwng Saesneg: BSc Seicoleg

68 | www.ydds.ac.uk


Cyfadran y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol BUSNES Fframwaith Arfer Proffesiynol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 BA Rheolaeth Busnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Gweler hefyd cyrsiau cyfrwng Saesneg: BSc Cyfrifiadureg BSc Cyfrifiadureg y Rhyngrwyd BSc Technoleg Gwybodaeth Busnes BA Rheolaeth a Thechnoleg Gwybodaeth BA Rheolaeth Twristiaeth BA Twristiaeth

CELFYDDYDAU CREADIGOL BA Celf a Dylunio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Gweler hefyd cyrsiau cyfrwng Saesneg: Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio BA Celf a Dylunio: Amlddisgyblaethol BA Celfyddyd Gain BA Cerameg a Gemwaith BA Cyfathrebu Graffeg BA Darlunio Digidol BA Dylunydd Wneuthurwr 3D - Cynnyrch Crefft BA Ffasiwn: Cynllunio a Gwneud Dillad BA Ffilm a Diwylliant Gweledol BA Cynhyrchu Cyfryngau Newydd BA Ffotograffiaeth BA Tecstiliau - Celf, Dylunio a Chrefft

Cyfadran y Dyniaethau

DIWINYDDIAETH, ASTUDIAETHAU CREFYDDOL AC ASTUDIAETHAU ISLAMAIDD BA Crefydd a Chymdeithas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Gweler hefyd cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Astudiaethau Crefydd BA Astudiaethau Islamaidd BA Diwinyddiaeth

ARCHAEOLEG, HANES & ANTHROPOLEG Gweler cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Anthropoleg BA Archaeoleg BA Archaeoleg ac Anthropoleg BA Astudiaethau Canoloesol BA Astudiaethau Hanesyddol Cyfoes BA Gwareiddiadau Hynafol BA Hanes BA Hanes Hynafol ac Archaeoleg

Y CLASURON Gweler cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Astudiaethau Clasurol BA Clasuron BA Groeg BA Hanes Hynafol BA Hanes Hynafol a Chanoloesol BA Lladin

CELFYDDYDAU PERFFORMIO BA Cerddoriaeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 BA Y Cyfryngau Creadigol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 BA Perfformio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Gweler hefyd cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Actio BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr

CHWARAEON, IECHYD AC ADDYSG AWYR AGORED

ASTUDIAETHAU DIWYLLIANNOL Gweler cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Astudiaethau Tsieineaidd BA Athroniaeth BA Athroniaeth Gymwysedig BA Saesneg BA Saesneg gyda TEFL BA Ysgrifennu Creadigol

BA Addysg Awyr Agored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 BA Addysg Gorfforol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Gweler hefyd cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Iechyd ac Ymarfer ac Astudiaethau Chwaraeon BSc Atgyfeiriadau Iechyd ac Ymarfer BSc Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw

www.ydds.ac.uk | 69


Y G Y FA D R A N A D DYS G A H Y F F O R D D I A N T

HYFFORDDIANT AC ADDYSG GYCHWYNNOL ATHRAWON

BA Addysg Gynradd gyda SAC Cynnwys y cwrs Darperir y cwrs BA Addysg Gynradd gyda SAC yng Nghaerfyrddin gan Ganolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru. Mae’n canolbwyntio ar astudiaeth broffesiynol o holl amrediad addysg gynradd. Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio yn y fath fodd i addysgu a hyfforddi athrawon ar gyfer ysgolion Cymru a thu hwnt ond gan roi sylw penodol i gyddestun ieithyddol a blaenoriaethau addysg yng Nghymru. Prif egwyddor y rhaglen yw sicrhau eich bod yn meithrin dealltwriaeth drylwyr o’r cwricwla statudol ar gyfer ysgolion cynradd, a hynny mewn amgylchedd sy’n gofalu amdanoch, yn eich cefnogi ac yn eich annog. Gyda’n hysgolion partner, rydym yn anelu at sicrhau eich bod yn cyrraedd eich potensial llawn wrth ddatblygu’n ymarferydd effeithiol a myfyrgar sy’n medru addysgu mewn ysgolion cynradd heddiw yn ogystal â medru delio â heriau’r dyfodol. Byddwch yn astudio chwe modwl ym mhob blwyddyn, pump ohonynt yn astudiaethau o fewn y Brifysgol ac un yn seiliedig ar ystod o brofiadau mewn ysgolion.

Astudiaethau Prifysgolseiliedig Mae’r ddarpariaeth o fewn y Brifysgol yn cynnwys modylau i feithrin eich dealltwriaeth o’r heriau a’r mwynhad o addysgu yn yr unfed ganrif ar hugain. Mae’r prif elfennau yn cynnwys:

70 | 70 www.ydds.ac.uk | www.ydds.ac.uk

Egwyddorion Addysgeg Mae’r modylau hyn yn cyflwyno i chi’r egwyddorion ac arferion dysgu ac addysgu a gaiff eu cadarnhau a’u datblygu ar draws gweddill y cwrs. Ymhlith y materion a drafodir mae datblygiad proffesiynol athrawon, yr athro a’r gyfraith, gofal proffesiynol o blant ac agweddau ar anghenion dysgu ychwanegol. Byddwch yn datblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o addysgu plant ifanc (3-7) yn y Cyfnod Sylfaen. Byddwch hefyd yn dysgu sut i wneud defnydd da o’r canllawiau a gyhoeddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a sefydliadau eraill, yn cynnwys yr arolygaeth yng Nghymru, sef Estyn. Gwybodaeth a dealltwriaeth Mae’r rhaglen yn cynnwys modylau ar iaith a mathemateg, sef sylfeini dysg. Byddwn yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd personol yn ogystal â sut i addysgu plant. Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys modylau ar ddysgu trwy’r celfyddydau mynegiannol, y dyniaethau a gwyddoniaeth gan ddatblygu dealltwriaeth o ystod eang o waith ar draws y pynciau. Rhoddir cryn bwyslais ar TGCh o fewn y rhaglen i gefnogi’r dysgu ar draws ardaloedd y cwricwlwm.


Mae’r Brifysgol wedi gwneud defnydd da o’i thraddodiad hir a chyfoethog o gynnig hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn canfod ffyrdd a dulliau o hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r dimensiwn Cymreig mewn addysg. Byddwch yn cael gwedd eang ar Gymru trwy ymweliadau addysgol a gwaith maes. Cewch hefyd gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg a dwyieithog er mwyn sicrhau eich hyder yn eich defnydd o’r iaith, gan ddatblygu eich sgiliau i fedru addysgu mewn dosbarth amlieithog.

Profiadau Ysgol-seiliedig Lluniwyd y Profiadau Ysgol-seiliedig i’ch galluogi i gymhwyso’r wybodaeth, y medrau a’r ddealltwriaeth a gafwyd yn eich Astudiaethau Prifysgolseiliedig mewn cyd-destunau addysgol mewn ysgolion. Fe’ch cyflwynir i faterion addysgu a dysgu ar lefel sylfaenol yn gynnar yn y cwrs, cyn ailymweld â nhw mewn mwy o ddyfnder wrth i’r cwrs fynd yn ei flaen, gan arwain yn y pendraw at ennill Statws Athro Cymwysedig erbyn diwedd y drydedd flwyddyn. Mae 24 wythnos o Brofiadau Ysgolseiliedig ar draws y tair blynedd pan gewch eich lleoli mewn ysgolion ar hyd a lled de, gorllewin a / neu ganolbarth Cymru. Fe gewch ystod o

brofiadau addysgu a fydd yn eich galluogi i arddangos eich gallu yn y safonau addysgu cenedlaethol wrth i chi weithio tuag at fod yn annibynnol fel darpar athrawon. Darperir Profiadau Ysgol-seiliedig trwy’r canlynol: • Cyfres o ymweliadau ag ystod eang o leoliadau addysgol • Lleoliadau addysgu yn y tair blynedd, gan ddewis eich hoff gyfnod - Cyfnod Sylfaen (3-7 mlwydd oed) neu Gyfnod Allweddol 2 (7-11 mlwydd oed) yn eich lleoliad terfynol. Os ydych yn astudio’r radd drwy gyfrwng y Gymraeg, fe’ch lleolir mewn ystod o ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Prif Nodweddion • Ansawdd uchel yr addysgu wedi’i gydnabod gan Estyn • Arbenigedd pynciol ac addysgeg • Hyfforddiant staff ac ymchwil i Sgiliau Meddwl • Perthynas gref ag ysgolion y Bartneriaeth • Darpariaeth arloesol a chymhwysol TGCh • Adnoddau arsylwi unigryw mewn dwy ysgol gynradd leol • Traddodiad hir o brofiad ac arbenigedd mewn addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ynghyd â’r Cwricwlwm Cymreig • Cyfleoedd i ehangu profiadau: - Modylau dewisol - Amrediad o brofiadau ac ymweliadau ag ysgolion - Cyfle yn yr ail flwyddyn i ymweld ag ysgol yn Llundain, yn cynnwys yr Ysgol Gymraeg - Teithiau addysgol tramor – ar hyn o bryd i Lesotho, Virginia, Seland Newydd.

HYFFORDDIANT AC ADDYSG GYCHWYNNOL ATHRAWON PRIF FFEITHIAU Côd UCAS BA Addysg Gynradd (SAC) - X120

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser

Gofynion derbyn Disgwylir i ymgeiswyr fod â gradd B TGAU mewn o leiaf 2 o’r pynciau craidd – Cymraeg / Saesneg iaith, Mathemateg, a Gwyddoniaeth. Ystyrir eithriadau os yw’r proffil yn gyffredinol uchel ar draws gweddill y pynciau. Os y byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen yn nodi eich bod yn cwrdd ag anghenion y ddogfen ‘Fitness to Teach’ a gyhoeddwyd gan y DIUS.

Y G Y FA D R A N A D DYS G A H Y F F O R D D I A N T

Themâu Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o themâu allweddol megis addysg bersonol a chymdeithasol, cynaladwyedd, dinasyddiaeth fydeang a diwylliant Cymraeg a Chymreig. Rhoddir cryn bwyslais ar ddysgu trwy ddatrys problemau gyda’r nod o ddatblygu sgiliau gweithio gydag eraill, sgiliau ymchwil a chyfathrebu, sy’n angenrheidiol ar gyfer addysgu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Cyfleoedd gyrfa Dangosodd arolygon blynyddol gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd fod dros 80% o raddedigion, yn draddodiadol, wedi cael swyddi dysgu o fewn chwe mis ar ôl gorffen eu cwrs. Mae mwy o alw am athrawon sy’n medru addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Ehangir ar y cyfleoedd am gyflogaeth drwy’r cyfle i astudio nifer o ddyfarniadau atodol, e.e. Tystysgrif Ysgolion Eglwysig, Golwg ar Gymru a’i Phobl, Cymorth Cyntaf ac amrywiaeth o ddyfarniadau Hyfforddi Chwaraeon.

www.ydds.ac.uk www.ydds.ac.uk | 71| 71


Y G Y FA D R A N A D DYS G A H Y F F O R D D I A N T

PLENTYNDOD CYNNAR

72 | 72 www.ydds.ac.uk | www.ydds.ac.uk

BA Plentyndod Cynnar Cynnwys y cwrs Mae sut mae plant yn dysgu yn faes astudio hynod o ddiddorol. Mae polisïau a mentrau cyfredol, megis cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant ifainc a Dechrau’n Deg yn dangos ymroddiad i’r egwyddor y dylai gwasanaethau addysgol a gofal ar gyfer plant bach fod o’r safon uchaf. Mae gweithlu blynyddoedd cynnar sydd wedi derbyn hyfforddiant cadarn, sy’n wybodus, sy’n meddu ar sgiliau ac sy’n hyderus, yn hanfodol er mwyn darparu gwasanaethau o’r safon uchaf i blant ifainc. Y cwrs BA Plentyndod Cynnar yw ymateb Y Drindod Dewi Sant i’r galw am weithlu graddedig sy’n meddu ar sgiliau cadarn ym mhob agwedd ar wasanaethau blynyddoedd cynnar. Mae’r cwrs yn defnyddio dull holistig wrth ymdrin â sut mae plant ifainc yn dysgu. Fel myfyriwr byddwch yn edrych ar ddatblygiad plant, drwy ddamcaniaeth ac arfer, yn hanesyddol ac yn gyfredol. Byddwch yn astudio cysyniad diwylliannol plentyndod, llythrennedd cynnar, dysgu yn yr awyr agored a gender a phlentyndod, a byddwch yn cael cyfle i ymweld â nifer o ddarparwyr. Yn ystod y drydedd flwyddyn, bydd cyfle i chi archwilio meysydd allweddol megis cynaliadwyedd, cyfiawnder a chynhwysiant cymdeithasol ac arweinyddiaeth yn fanwl. Mae hyd yn oed gyfle i chi ymgymryd ag astudiaeth o lenyddiaeth arbenigol ynghyd â chyfleoedd i wirfoddoli a fydd yn gwella eich sgiliau cyflogadwyedd.

Bydd graddedigion y BA Plentyndod Cynnar, gyda’r wybodaeth, y gwerthoedd a’r ddealltwriaeth angenrheidiol ar gyfer arfer da, yn gwneud cyfraniadau arwyddocaol i ragoriaeth broffesiynol ym maes addysg blynyddoedd cynnar yng Nghymru a thu hwnt.

Modylau nodweddiadol • Datblygiad dynol: Y blynyddoedd cynnar • Plant ifainc – Meddylwyr creadigol • Gweithio gyda phlant ifainc a theuluoedd: egwyddorion • Gweithio gyda phlant ifainc a theuluoedd: arfer • Boed glaw neu hindda: plant ifainc yn dysgu yn yr awyr agored • Cadw plant yn ddiogel: lles a diogelu • Siarad gyda’n gilydd: oedolion, plant ac iaith • Yr oedolyn adfyfyriol • Plentyndod gwyrdd: cynaliadwyedd mewn plentyndod cynnar • Plant a’r cyfryngau • Arweinyddiaeth yn narpariaeth y blynyddoedd cynnar • Plentyndod cynnar: persbectifau rhyngwladol


PRIF FFEITHIAU Nodweddion allweddol

Cyfleoedd Gyrfa

• Astudiaeth academaidd arbenigol (e.e. diogelu plant, lles plant, gofal plant, seicoleg, datblygiad iaith y plentyn, cynaliadwyedd, creadigrwydd plant) • Cyfleoedd i ymweld â mannau yng Nghymru a thu hwnt yn cynnwys: Llundain, Sweden, Canada a Lesotho • Cyfleoedd i wirfoddoli (e.e. y sector gwirfoddol, o fewn y Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion a meithrinfeydd, canolfannau teulu, darpariaeth gofal dydd a meithrinfeydd) • Gweithdai ymarferol (ee Creadigrwydd Plant Ifanc, Cerddoriaeth yn y Blynyddoedd Cynnar, Babanod a Llyfrau) • Ymweliadau â darpariaeth arbenigol (e.e. Ysgol Steiner, Canolfan Montessori, lleoliad blynyddoedd cynnar lle defnyddir iaith leiafrifol) • Llwybr dysgu hyblyg ar gael i’r sawl sy’n meddu ar brofiad perthnasol • Mae gan y Brifysgol dros 150 o flynyddoedd o brofiad ym maes addysg • Tîm o staff Plentyndod Cynnar ag arbenigedd yn y blynyddoedd cynnar: lles, creadigrwydd, llythrennedd cynnar, dwyieithrwydd, arfer cynhwysol, cynaliadwyedd ag Ysgolion Coedwig • Profiad hir ac arbenigedd y Brifysgol ym maes darpariaeth cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog • Cysylltiadau agos â darparwyr amrywiol yn ne-orllewin Cymru • Meithrinfa ar y campws

• Sector gwirfoddol arbenigol • Sector gwirfoddol a gwaith cymunedol • Addysgu • Astudiaeth ôl-raddedig / ymchwil • Gwaith gyda’r gymuned a theuluoedd megis Dechrau’n Deg • Gwaith cymdeithasol • Gwaith mewn llyfrgell arbenigol e.e. Teganau • Rheolwr Uwch mewn darpariaeth gofal dydd • Ymchwil addysg • Llwybr i’r rhaglen MA

Côd UCAS BA Plentyndod Cynnar - L522

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd amser llawn neu 2 flynedd os dewisir trosglwyddo credydau; astudio rhan amser ar gael hefyd.

Gofynion derbyn Gweler tudalen 90. Byddwch yn cael eich gwahodd i ymweld â'r Brifysgol i drafod y cwrs. Mynediad yn cael ei ystyried ar sail unigol.

Y G Y FA D R A N A D DYS G A H Y F F O R D D I A N T

PLENTYNDOD CYNNAR

www.ydds.ac.uk www.ydds.ac.uk | 73| 73


Y G Y FA D R A N A D DYS G A H Y F F O R D D I A N T

CYFIAWNDER A CHYNHWYSIANT CYMDEITHASOL

BA Astudiaethau Addysg Gynradd

PRIF FFEITHIAU Côd UCAS BA Astudiaethau Addysg Gynradd - X320

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser. Rhanamser ar gael hefyd.

Gofynion derbyn Gweler tudalen 90. Fe’ch gwahoddir i ymweld â'r Brifysgol i drafod y cwrs. Mae mynediad yn dibynnu ar deilyngdod unigol yr ymgeisydd.

74 | www.ydds.ac.uk

Cynnwys y cwrs

Prif nodweddion

Anelir y rhaglen at y rhai sydd â diddordeb mewn Addysg mewn Ysgolion Cynradd a gellid ei hystyried yn radd ‘gyn-broffesiynol’ ar gyfer y sawl sy'n gobeithio gwneud Tystysgrif Addysg i Raddedigion ar ôl cwblhau'r radd yn llwyddiannus.

• Cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg neu'n Ddwyieithog • Cyfleoedd ar gyfer Profiad Gwaith • Cyfleoedd i Astudio Dramor • Cyfle i arbenigo mewn agweddau ar addysg gynradd, er enghraifft Addysg Arbennig/Anghenion Addysgol Ychwanegol, Addysg Amgylcheddol ac Astudiaethau Creadigol, ar gyfer cwblhau traethawd hir • Staff profiadol sy'n meddu ar brofiad arbennig ym maes Addysg Gynradd • Adnoddau rhagorol ar gyfer addysg gynradd • Cysylltiadau agos â 250 o ysgolion cynradd partner

Y mae'n rhaglen addas hefyd i rai sydd eisiau gweithio mewn swyddi eraill ym maes addysg gynradd ee, Cynorthwywyr Addysgu. Bydd y rhaglen radd yn cynnig y cyfle i chi astudio'r cwricwlwm cynradd yn fanwl tra'n gwneud cysylltiadau gydag agweddau addysgol ehangach.

Modylau enghreifftiol • • • •

Byd Newidiol Addysg Y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru Astudiaethau Cyfnod Allweddol 2 Addysg Gymdeithasol, Foesol, Ysbrydol a Diwylliannol • Prosiect Personol • Anghenion Addysgol Ychwanegol

Cyfleoedd gyrfa Bwriad y radd yw darparu sgiliau trosglwyddadwy a fyddai'n gymwys ar gyfer nifer o feysydd gyrfaol, yn arbennig y rhai sy'n ymwneud â phlant. Y mae hefyd yn gwrs paratoadol ar gyfer y proffesiwn addysgu cynradd.


PRIF FFEITHIAU Cynnwys y cwrs Mae 'cynhwysiant' yn uchel ar agenda'r llywodraeth yn yr unfed ganrif ar hugain. Mae'r cwrs yn seiliedig ar faterion sy'n gysylltiedig â'r elfen fwyfwy pwysig hon ym mywyd cyfoes, yn enwedig o ran gwaith aml-asiantaethol. Mae'r cwrs yn edrych yn fanwl ar faterion yn ymwneud â rhai sydd ag anghenion ychwanegol yn ein cymdeithas, yn enwedig o ran y fframwaith deddfwriaethol a sut mae hyn yn cysylltu ag arfer. Mae'r rhaglen yn archwilio materion cynhwysiant yng nghyswllt grwpiau lleiafrifol sy’n aml ar gyrion cymdeithas, er enghraifft, anabledd, hil, ethnigrwydd, rhyw a rhagfarn ar sail oed. Mae'n cwmpasu ystod o feysydd allweddol, gan gynnwys Anghenion Dysgu Ychwanegol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cyfiawnder Cymdeithasol ac Astudiaethau Ieuenctid. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys pynciau craidd sy'n ymwneud â dysgu ar lefel addysg uwch, dadansoddi beirniadol a chynllunio datblygiad personol er mwyn sicrhau eich datblygiad cyflawn ac felly eich cyflogadwyedd yn y dyfodol. Caiff yr asesiadau eu teilwra i'ch galluogi i ganolbwyntio ar faes o ddiddordeb arbennig, a bydd felly’n gwella eich cyfleoedd o ran gyrfa. Mae'r rhaglen yn caniatáu i fyfyrwyr archwilio rhesymeg greiddiol yr agenda cynhwysiant cymdeithasol yn fanwl.

Modylau enghreifftiol Y mae’r cwrs yn cael ei gynnig yn ddwyieithog ond darperir nifer cynyddol o fodylau trwy gyfrwng y Gymraeg. • Cyflwyno Cynhwysiant Cymdeithasol

• Fframwaith ar gyfer Cynhwysiant • Deall Sbectrwm Anghenion Addysgol Arbennig • Deall Gwahaniaeth: Cynhwysiant Cymdeithasol a Hunaniaeth • Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Plant a Phobl Ifanc • Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Oedolaeth Gynnar i Henoed • Gweithio gyda'n Gilydd: Gwaith Aml-asiantaethol • Creu Cymdeithas Gynhwysol: Newid Cymdeithasol a Chynhwysiant Cymdeithasol • Cefnogi Cynhwysiant drwy Greadigrwydd • Gwneud i Gynhwysiant Ddigwydd: Arfer ar gyfer cynnwys grwpiau ar y cyrion • Cynhwysiant Cymdeithasol: Prosiect Personol • Dysgu Gydol Oes a Datblygiad Cymunedol • Cael Mynediad i Gymdeithas: Datblygu Cyfathrebu a Deialog

Prif nodweddion • Lleoliadau/ymweliadau â phrosiectau’n ymdrin â chynhwysiant • Yr wybodaeth bynciol ddiweddaraf • Darlithwyr sy'n ymchwilio • Gwaith prosiect personol • Cyfnewid tramor posibl yn Ewrop a’r UDA • Mae hwn yn un o'r cyrsiau cyntaf o'i fath yng Nghymru a Lloegr • Trefnir lleoliadau mewn amgylcheddau perthnasol i ddarparu ar gyfer eich diddordebau unigol a’ch dyheadau o ran gyrfa • Staff arbenigol sy'n parhau â’u hymchwil eu hunain i faterion cynhwysol mewn amgylchedd dysgu cefnogol

Côd UCAS BA Cynhwysiant Cymdeithasol - L491

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd amser llawn; astudio rhan amser ar gael

Gofynion derbyn Gweler tudalen 90. Byddwch yn cael eich gwahodd i ymweld â'r Brifysgol i drafod y cwrs. Mynediad yn cael ei ystyried ar sail unigol.

Cyfleoedd gyrfa • Swyddog Polisi • Gweithiwr proffesiynol yn y diwydiant gofal • Arweinydd Chwarae • Gweinyddiaeth Gymdeithasol • Gweithio gydag oedolion ag anawsterau dysgu • Gwasanaeth Heddlu • Gwasanaeth Prawf • Addysg Gynradd/Uwchradd • Swyddogion Addysg • Astudiaeth/ymchwil ôl-raddedig

Y G Y FA D R A N A D DYS G A H Y F F O R D D I A N T

BA Cynhwysiant Cymdeithasol

CYFIAWNDER A CHYNHWYSIANT CYMDEITHASOL

www.ydds.ac.uk www.ydds.ac.uk | 75| 75


Y G Y FA D R A N A D DYS G A H Y F F O R D D I A N T

CYFIAWNDER A CHYNHWYSIANT CYMDEITHASOL

BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned

PRIF FFEITHIAU Côd UCAS BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned L592

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser. Rhan-amser ar gael hefyd.

Cynnwys y cwrs

Modylau enghreifftiol

Yn y blynyddoedd diwethaf daeth tri phwnc allweddol i'r amlwg yn y drafodaeth ynglyˆ n â'r blaenoriaethau cenedlaethol sy'n effeithio ar addysg a datblygiad pobl ifanc: cynhwysiant cymdeithasol, dinasyddiaeth a'r gallu i gael swydd. Mae Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn ganolog i unrhyw waith gyda phobl ifanc yn y tri maes hwn.

• Astudiaethau Proffesiynol • Astudiaethau Rheolaeth ac yn y Gweithle • Arfer Gwaith Seiliedig • Trosiannau Glasoed a Gwaith Ieuenctid • Arfer, Damcaniaethau a Sgiliau • Dulliau Ymchwil ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid • Gwaith Ieuenctid Datgysylltiedig ac Allestyn • Cynllunio a Chyflawni Gwaith Ieuenctid cyfrwng Cymraeg a dwyieithog • Sgiliau Goruchwylio a Chefnogi

Gofynion derbyn Gweler tudalen 90. Mae mynediad yn dibynnu ar deilyngdod unigol yr ymgeisydd. Oherwydd yr ardystiad proffesiynol, mae'n rhaid i bob ymgeisydd gael o leiaf 100 awr o brofiad diweddar a pherthnasol o Waith Ieuenctid.

Cyfleoedd gyrfa Mae'r cwrs yn cynnwys cymhwyster proffesiynol sy'n angenrheidiol ar gyfer y maes.Mae gweithwyr ieuenctid cymwys yn cael swyddi mewn amrywiaeth o leoliadau galwedigaethol megis gydag awdurdodau lleol, timau cyfiawnder ieuenctid, awdurdodau iechyd, adrannau hamdden a chelf a mudiadau'r sector gwirfoddol.

76 | www.ydds.ac.uk

Mae'r cwrs yn cynnig cymhwyster proffesiynol sy'n seiliedig ar egwyddorion a gwerthoedd craidd gwaith ieuenctid. Mae'n ymchwilio i'r modd y gellir hwyluso a chefnogi twf pobl ifanc yn ogystal â datblygiad personol a chymdeithasol mewn amrywiaeth o feysydd anffurfiol. Mae'n adlewyrchu polisïau ac arferion presennol yn ymwneud ag ieuenctid yng Nghymru a Lloegr, ac mae'n berthnasol i'r sector galwedigaethol, i gyflogwyr lleol a chenedlaethol ac i'r sectorau gwirfoddol. Mae cyfnodau profiad gwaith yn ganolog i'r cwrs a hynny mewn lleoliadau gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol, a rhoddir sylfaen gadarn i'r rheiny trwy werthuso'n feirniadol y materion sy'n dylanwadu ar fywydau pobl ifanc, megis natur cymdeithas a chynhwysiant cymdeithasol, cymdeithaseg a seicoleg yr ifanc. Rhaid i fyfyrwyr gwblhau 800 awr o gyfnodau gwaith maes wedi'u hasesu yn ystod y rhaglen, yn ogystal ag ymgymryd â theithiau arsylwi i gefnogi modylau eraill. Cynigir y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

Prif nodweddion • Cwrs delfrydol ar gyfer gweithwyr ieuenctid a'r gymuned sy'n awyddus i gael cymhwyster proffesiynol israddedig, yn ogystal â'r rheiny a hoffai ddilyn gyrfa yn y maes hwn • Rhaglen a ardystiwyd yn broffesiynol, ac a gydnabuwyd yn rhyngwladol, ac a gyflwynir o fewn fframwaith academaidd cadarn • Cyflwynir y rhaglen gan dîm o weithwyr Ieuenctid a Chymuned brwdfrydig, cefnogol a dwyieithog a chanddynt gymwysterau ac arbenigedd cydnabyddedig • Mae profiad gwaith mewn lleoliadau ieuenctid statudol a gwirfoddol yn elfen orfodol o'r cwrs • Ymweliadau astudio ag amrywiaeth o brosiectau a mentrau ieuenctid a chymunedol • Fe'i cyflwynir yn unol â nodau, gwerthoedd ac amcanion craidd Gwaith Ieuenctid • Gogwydd ymarferol a galwedigaethol • Pwyslais ar ddatblygiad personol a chymdeithasol yr unigolyn • Addysgir mewn grwpiau bychain mewn awyrgylch dysgu cefnogol


PRIF FFEITHIAU Cynnwys y cwrs Nod y Fframwaith Arfer Proffesiynol yw cynnig cyfleoedd dysgu sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr, gyda’r cyfleoedd hynny’n rhai hygyrch, hyblyg a chynhwysol. Yn fwy na dim, ei fwriad yw cyflawni anghenion cyflogwyr a’r rheini sy’n gweithio iddynt. Ym mhob achos, cyfunir astudiaeth academaidd â dysgu yn y gweithle i ddarparu pobl â’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau perthnasol iddynt allu gwella perfformiad yn y gwaith ac ennill cymhwyster academaidd. Bydd y dysgwyr yn gweithio gydag Ymgynghorydd Rhaglen a fydd yn rhoi arweiniad iddynt ac fel arfer a fydd ar gael iddynt trwy gydol eu hastudiaethau. Byddant yn cychwyn â chynllun dysgu a gallant ennill credydau AU tuag at gymwysterau israddedig mewn Arfer Proffesiynol. Y cymwysterau yw Tystysgrif Addysg Uwch mewn Arfer Proffesiynol, Gradd Sylfaen mewn Arfer Proffesiynol a BA (Anrh) mewn Arfer Proffesiynol.

Modylau nodweddiadol • Cydnabod ac Achredu Dysgu • Cynllun Rhaglen Dysgu yn y Gwaith • Gweithio a Dysgu: cyflwyniad i addysg uwch yn y gwaith • Dulliau Ymchwil ar gyfer Dysgu yn y Gwaith • Cyflwyniad i Fentora • Prosiect Dysgu yn y Gwaith • Rheoli Prosiectau • Astudio Annibynnol

• Portffolio Cymwyseddau • Dwyieithrwydd yn y Gweithle • Cymraeg Galwedigaethol (Gwrando a Siarad) • Cymraeg Galwedigaethol (Darllen ac Ysgrifennu)

Dyfarniadau Tystysgrif AU Gradd Sylfaen (FdA) BA Anrhydedd

Lleoliad Prif nodweddion • Dysgu sy’n ymateb i alw gyda’i ansawdd wedi ei sicrhau ac sydd wedi ei addasu i anghenion unigolion ac anghenion datblygu eu cyflogwyr. • Lleolir y dysgu yn bennaf yn y gwaith ac felly mae’n cwtogi ar yr amser sydd ei angen y tu allan i’r gweithle. • Cynigir y rhaglenni drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. • Mae achredu dysgu blaenorol yn nodwedd o’r rhaglen, naill ai dysgu drwy brofiad gwaith neu drwy astudiaeth flaenorol. • Mae dysgu drwy gymorth technoleg yn caniatáu i bobl ddysgu ar amserau ac mewn mannau sy'n gyfleus iddyn nhw.

Dysgu yn y gwaith Sesiynau cyflwyno ar Gampws Caerfyrddin

Hyd y cwrs Mae’n dibynnu ar y modylau a astudir

Gofynion mynediad Fel arfer disgwylir ichi fod mewn gweithle sy’n cefnogi eich cais, er y gallai hyn fod yn wirfoddol. Fe’ch gwahoddir i ymweld â’r Brifysgol i drafod y rhaglen. Caiff myfyrwyr eu derbyn ar sail teilyngdod unigol.

Sut i wneud cais Cysylltwch â wbl@ydds.ac.uk am ragor o fanylion.

C YFA D R A N Y C E L F YD DYDAU AC A S T U D I A E T H AU C YM D E I T H A S O L

Fframwaith Arfer Proffesiynol

BUSNES

Cyfleoedd gyrfa Mae’r Fframwaith Arfer Proffesiynol yn caniatáu i chi ennill cymwysterau prifysgol a gydnabyddir yn rhyngwladol ac mae’n canolbwyntio ar ddatblygu eich gyrfa. Mae hefyd yn bosibl astudio ar lefel ôl-raddedig wrth i’ch gyrfa ddatblygu.

www.ydds.ac.uk | 77


C YFA D R A N Y C E L F YD DYDAU AC A S T U D I A E T H AU C YM D E I T H A S O L

BUSNES

BA Rheolaeth Busnes

PRIF FFEITHIAU Côd UCAS BA Rheolaeth Busnes - N200

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser. Rhanamser ar gael hefyd.

Gofynion derbyn Gweler tudalen 90. Fe’ch gwahoddir i ymweld â'r Brifysgol i drafod y cwrs. Mae mynediad yn dibynnu ar deilyngdod unigol yr ymgeisydd.

Cynnwys y cwrs

Modylau enghreifftiol

Mae'r cwrs hwn yn cynnig arweiniad delfrydol i fyd busnes sy'n newid yn gyflym. Fe'i cynlluniwyd i roi ichi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i lwyddo yn y sector cyhoeddus, preifat neu'r trydydd sector.

• • • • • • •

Mae'r BA Rheolaeth Busnes yn gwrs amrywiol sy'n cynnwys yr holl elfennau diweddaraf. Yn ogystal â chynnig y prif feysydd astudio traddodiadol fel marchnata, rheoli adnoddau dynol a chyllid, mae'r cwrs yn trafod materion ffres, cyfoes a chyfredol fel cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, e-fasnach, entrepreneuriaeth a menter. Mae modylau craidd y flwyddyn gyntaf yn rhoi dealltwriaeth gadarn ichi o'r materion allweddol, ac mae dewis o fodylau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn yn eich galluogi i roi sylw manylach i feysydd sydd o ddiddordeb arbennig ichi. Cewch eich annog i: • Ddatblygu sgiliau gwneud penderfyniadau a datrys problemau i'ch helpu i ddadansoddi a chynhyrchu datrysiadau arloesol i broblemau busnes • Ehangu ac adeiladu ar eich gwybodaeth o raglenni TG i'w defnyddio mewn cyd-destun busnes • Datblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy sydd o bwys mawr i lawer o gyflogwyr, gan gynnwys sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol effeithiol

78 | www.ydds.ac.uk

Amgylchedd Busnes Datblygu Sgiliau TG Rheoli Adnoddau Dynol Marchnata Rheolaeth Ariannol Ymddygiad Sefydliadol Cyd-destunau Rheolaeth Rhyngwladol • Rheolaeth Strategol

Prif nodweddion • Defnydd o dechnoleg arloesol i gyfoethogi'r dysgu a'r addysgu • Cwrs amrywiol sy'n ymdrin â'r prif faterion busnes mewn cyd-destunau lleol, cenedlaethol a byd-eang • Cyfleoedd cyfnewid yn Ewrop a'r Unol Daleithiau yn bosibl • Ffocws ymarferol • Cysylltiadau gyda busnesau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat • Cydweithio gydag asiantaethau a chynlluniau sy'n ymwneud â datblygu syniadau menter a busnes • Gall Swyddog Profiad Gwaith drefnu cyfleoedd profiad gwaith gyda thâl a di-dâl i sicrhau eich bod yn gwbl gyfarwydd ag amgylchedd y gweithle

Cyfleodd gyrfa • • • •

Adnoddau Dynol Marchnata a Gwerthu Gwasanaethau Ariannol Rheolaeth yn y sector cyhoeddus, preifat neu'r trydydd sector • Ymgynghoriaeth Busnes • Astudiaethau/ymchwil ôl-radd


BA Celf a Dylunio

PRIF FFEITHIAU Cynnwys y cwrs

Modylau enghreifftiol

Mae'r cwrs arloesol ac unigryw hwn yn caniatáu ichi astudio celf a dylunio trwy gyfrwng y Gymraeg, i gyfathrebu yn y Gymraeg â’r tiwtoriaid a’r myfyrwyr ac i edrych ar ddiwylliannau gweledol creadigol Cymru.

• • • • •

Byddwch yn ymwneud â gwaith ymarferol ym meysydd dylunio, gwaith digidol, cyfrwng cymysg, gwaith dau a thri-dimensiwn a phrosiectau creadigol. Bydd y gwaith ymarferol yn cael ei danategu gan ddamcaniaethau a hanes celf a dylunio ynghyd â dealltwriaeth eang o bwysigrwydd y diwylliannau gweledol yn y byd creadigol.

Prif nodweddion

Ar ôl datblygu eich sgiliau ymarferol, wrth symud ymlaen yn y cwrs, byddwch yn canolbwyntio’n fanylach ar agweddau o gelf a dylunio ac yn ogystal bydd cyfleoedd i ddatblygu’r sgiliau yma mewn prosiectau creadigol.

Argraffu Cyfrwng cymysg 2D/3D Astudiaethau gweledol Prosiect creadigol Prosiect cynllunio proffesiynol digidol

• Staff a chanddynt gymwysterau proffesiynol, academaidd a diwydiannol • Teithiau, cynadleddau a digwyddiadau rheolaidd - yn genedlaethol a rhyngwladol • Datblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer gwaith a hunangyflogaeth • Cyfle i gymryd rhan mewn meddwl creadigol, hunanfynegiant, trafod a chyfathrebu

Cyfleoedd gyrfa • • • • •

Artist Proffesiynol/Cymunedol Artist celf gyhoeddus Curadu Gweinyddwr Celf Dysgu uwchradd a chynradd

Côd UCAS BA Celf a Dylunio - WW12

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser. Rhanamser ar gael hefyd.

Gofynion derbyn Gweler tudalen 90. Fe'ch gwahoddir i ymweld â'r Brifysgol i drafod y cwrs. Mae mynediad yn dibynnu ar deilyngdod unigol yr ymgeisydd.

C YFA D R A N Y C E L F YD DYDAU AC A S T U D I A E T H AU C YM D E I T H A S O L

Y CELFYDDYDAU CREADIGOL

Mae’r radd yn cynnig rhychwant cyffrous o fodylau mewn amgylchedd cefnogol a heriol i fyfyrwyr a fydd yn caniatáu i chi ddatblygu eich doniau creadigol personol mewn celf a dylunio a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.

www.ydds.ac.uk | 79


C YFA D R A N Y C E L F YD DYDAU AC A S T U D I A E T H AU C YM D E I T H A S O L

Y CELFYDDYDAU PERFFORMIO

BA Cerddoriaeth

PRIF FFEITHIAU Cod UCAS BA Cerddoriaeth - W390

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser

Gofynion derbyn Gweler tudalen 90. Gwahoddir pob ymgeisydd i glyweliad er mwyn asesu eu priodoldeb i'r rhaglen. Mae angen meddu ar sgiliau llythrennedd da, gan amlaf, gyda TGAU Gradd C neu uwch yn y Gymraeg.

Cyfleoedd Gyrfa Bwriad y cwrs yw creu unigolion sy'n meddu ar sgiliau cerddorol cyfredol ac yn sgil natur alwedigaethol y radd a'r cysylltiad cyson â'r diwydiant cerddorol, mae cyfran uchel o’n graddedigion wedi canfod swyddi ym meysydd teledu, radio, theatr, gwasanaethau cyhoeddus ac addysg.

80 | www.ydds.ac.uk

Cynnwys y cwrs Nod ein gradd yw creu cerddorion sy’n meddu ar sgiliau a fydd yn eu galluogi i weithio mewn amryw o feysydd proffesiynol cerddorol. Bydd datblygiad cerddorol y myfyrwyr yn cael ei feithrin yn ofalus ac fe fyddem yn eu hannog i ddod o hyd i’w llais cerddorol unigryw – dyna sy’n gwneud ein cwrs yn un cyffrous a gwahanol. Mae pwyslais yr Ysgol yn benodol ar ddatblygu a hyfforddi ‘gwneuthurwyr’. Hynny yw, cerddorion sydd â’r gallu a’r parodrwydd i fentro’n greadigol drwy greu, datblygu ac arddangos eu gwaith ar draws sawl math o lwyfan, cyfrwng a genre. Yn ystod eich cyfnod o astudio yma, byddwch yn canolbwyntio ar y pedair agwedd ganlynol: • Perfformio • Creadigrwydd Cerddorol • Hanfodion Cerddoriaeth • Y Diwydiant Cerddorol Wrth astudio BA Cerddoriaeth, bydd cyfle, o dan arweiniad darlithwyr a thiwtoriaid profiadol ac arbenigwyr o’r byd proffesiynol, i feithrin eich sgiliau cerddorol unigryw chi. Yn ogystal, trefnir datganiadau cyson a dosbarthiadau meistr gan gerddorion proffesiynol o sawl genre cerddorol. Er mwyn sicrhau y bydd gennych ddealltwriaeth gytbwys ac eang a fydd yn sail i weddill eich astudiaeth a’ch gyrfa, mae’r radd hon yn cynnwys elfennau academaidd megis dadansoddi, hanfodion a hanes cerddoriaeth. Byddwn hefyd yn ehangu eich dealltwriaeth am feysydd galwedigaethol penodol, Felly, bydd y cwrs arbennig hwn yn cryfhau eich dealltwriaeth gerddorol,

yn datblygu eich potensial cerddorol a’ch creadigrwydd ehangach a fydd yn eich paratoi ar gyfer gweithio yn y diwydiant cerddorol.

Meysydd astudiaeth • • • • • • • • • •

Hyfforddiant Lleisiol / Offerynnol Cyfarwyddo Cerdd Cyfansoddi Gwaith Sesiwn / Chwarae mewn band Dosbarthiadau Meistr Trefnu digwyddiadau cerddorol Technoleg Cerdd Cynhyrchu CD / DVD Theori a Dadansoddi Cerddorol Cyfansoddi ar gyfer y Cyfryngau

Prif nodweddion • Cwrs lle rhoddir blaenoriaeth i ddatblygu potensial pob unigolyn yn llawn • Cyfle i astudio dramor • Cysylltiadau gyda’r diwydiant proffesiynol • Defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf • Cyfleoedd cyson i berfformio mewn digwyddiadau celfyddydol megis yr ŵyl gelfyddydol flynyddol, Gŵyl! • Cyfleoedd cyson i fod yn rhan o Ddosbarthiadau Meistr.


PRIF FFEITHIAU Cynnwys y cwrs Mae grym a dylanwad y cyfryngau cyfoes yn parhau i gael effaith aruthrol ar ein bywydau o ddydd i ddydd. Yn sgil datblygiadau’r chwyldro digidol, mae sgiliau arbenigol a llythrennedd digidol bellach yn ofynnol gan gyflogwyr ar draws ystod eang o feysydd proffesiynol. Mae’r maes datblygol yma felly, ynghyd â’r cyfleon i ddatblygu sgiliau a gwireddu syniadau creadigol a chyffrous, yn rhan anhepgor o apêl y pwnc fel maes astudiaeth. I unrhyw ddarpar fyfyriwr sydd am ddatblygu ei syniadau creadigol neu sydd â diddordeb i ddatblygu sgiliau cynhyrchu ar draws sawl cyfrwng, fe ddylai’r radd yma apelio’n fawr. O safbwynt creadigrwydd, mae’r maes digidol yn un sy’n datblygu’n gyson ac yn gyflym, a diben y rhaglen yma yw datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gyfredol o rôl a photensial y cyfryngau hyn. Wrth astudio arferion a chynnyrch cyfredol ar draws meysydd radio, teledu, ffilm a’r rhyngrwyd, rhoddir pwyslais amlwg ar feithrin a datblygu creadigrwydd yr unigolyn ynghyd ag ymwybyddiaeth o arferion, safonau a’r gwerthoedd cynhyrchu uchaf. Mae pwyslais yr Ysgol yn benodol felly ar ddatblygu a hyfforddi ‘gwneuthurwyr’. Hynny yw, ymarferwyr sydd â’r gallu a’r parodrwydd i fentro’n greadigol drwy greu, datblygu ac arddangos eu gwaith ar draws sawl math o lwyfan, cyfrwng a genre. Rhoddir pwyslais o fewn yr Ysgol ar y grefft elfennol o adrodd neu drosglwyddo storïau, boed trwy gyfrwng theatr, ffilm, radio neu deledu.

Y bwriad felly wrth ddatblygu a hogi sgiliau ymarferol a thechnegol yw rhyddhau yr unigolyn i ddatblygu eu syniadau creadigol eu hunain a’u galluogi i’w gwireddu ar draws ystod o gyfryngau. Yn ogystal â meithrin doniau creadigol ac ymarferol, y nod yw cyflwyno dealltwriaeth gadarn o ofynion ac arferion y diwydiannau cyfryngol cyfredol.

Meysydd astudiaeth • • • • • • • • • •

Sgiliau cyflwyno a chyfweld Hyfforddiant camera, sain a golygu Cynhyrchu radio Cynhyrchu ffilm Gohebu digidol Hanes a datblygiad y cyfryngau Creu rhaglenni dogfen Y cyfryngau ar blatfformau amrywiol Dadansoddi delweddau Natur cynulleidfaoedd

Prif nodweddion • Darlithwyr gwadd o'r diwydiant yn cyfrannu'n helaeth i'r modylau • Hyfforddiant mewn grwpiau bychain • Cyfle i ennill profiad yn y cyfryngau trwy gysylltiadau'r Ysgol • Gweithdai a chyfle i arddangos gwaith • Sgiliau trosglwyddadwy • Meithrin a datblygu creadigrwydd a dyfeisgarwch yr unigolyn • Ystyriaeth i ddatblygu potensial pob unigolyn yn llawn • Cyfle i ymestyn galluoedd ymarferol ac academaidd • Tîm o fyfyrwyr Cymraeg brwdfrydig • Awyrgylch Cymreig a bywyd unigryw • Cyfle i ddatblygu doniau newydd a chael cyfle i'w harddangos • Cyfle i feithrin nifer fawr o sgiliau galwedigaethol hollbwysig

Cod UCAS BA Y Cyfryngau Creadigol - P306

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser

Gofynion derbyn Gweler tudalen 90. Gwahoddir pob ymgeisydd i glyweliad er mwyn asesu eu priodoldeb i'r rhaglen. Mae angen meddu ar sgiliau llythrennedd da, gan amlaf, gyda TGAU Gradd C neu uwch yn y Gymraeg.

Cyfleoedd gyrfa Bwriad y cwrs yw creu unigolion creadigol sy'n meddu ar sgiliau technolegol cyfredol ar gyfer rhychwant eang o swyddi o fewn y cyfryngau a thu hwnt. Rhagwelir y bydd sgiliau llythrennedd mewn oes ddigidol yn ffactor dylanwadol mewn ystod eang o feysydd a chyflogaeth yn y dyfodol.

C YFA D R A N Y C E L F YD DYDAU AC A S T U D I A E T H AU C YM D E I T H A S O L

BA Y Cyfryngau Creadigol

Y CELFYDDYDAU PERFFORMIO

www.ydds.ac.uk www.ydds.ac.uk | 81| 81


C YFA D R A N Y C E L F YD DYDAU AC A S T U D I A E T H AU C YM D E I T H A S O L

Y CELFYDDYDAU PERFFORMIO

BA Perfformio

PRIF FFEITHIAU Cod UCAS BA Perfformio - W470

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser

Gofynion derbyn Gwahoddir pob ymgeisydd i glyweliad er mwyn asesu eu priodoldeb i'r rhaglen. Mae angen meddu ar sgiliau llythrennedd da, gan amlaf, gyda TGAU Gradd C neu uwch yn y Gymraeg.

Cyfleoedd gyrfa Gweler tudalen 90. Mae graddedigion y Brifysgol i’w gweld yn fynych ar y teledu ac yn perfformio ar lwyfannau ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Mae nifer ohonynt hefyd yn gweithio yn gyfarwyddwyr, cynhyrchwyr ac yn ymchwilwyr, ac mewn meysydd ehangach gan gynnwys byd addysg, hamdden a gwasanaethau cyhoeddus.

Cynnwys y cwrs

Meysydd astudiaeth

Mae’r BA Perfformio yn rhaglen cyfrwng Cymraeg arloesol a chyffrous sydd wedi’i hanelu at y myfyrwyr hynny sydd â’u bryd ar yrfa yn y diwydiannau perfformio. Bwriad y radd yw meithrin sgiliau a chreadigrwydd perfformwyr aml ddisgyblaethol fydd â’r gallu, yr adnoddau a’r potensial i weithio a chynhyrchu gwaith mewn sawl maes, arddull a chyfrwng. Byddwch felly yn datblygu: • ymwybyddiaeth greadigol gyflawn; • hyder yn eich syniadau a’ch mynegiant creadigol; • adnoddau personol er mwyn gwireddu eich syniadau.

• • • • •

Gwneir hyn drwy osod a sefydlu sgiliau angenrheidiol yn y flwyddyn gyntaf o astudiaeth. Yna, bydd modylau’r ail flwyddyn yn cynnig cyfle i archwilio a mentro ymhellach ac yn ddyfnach i’r maes, ac yn y flwyddyn olaf, rhoddir y sgiliau oll ar waith mewn cynyrchiadau cyhoeddus a phrosiectau ymarferol. Mae gan yr Ysgol draddodiad hir o fynd â chynyrchiadau theatr a sioeau cerdd ar daith, sy’n fodd o roi rhagflas i’n myfyrwyr o heriau a gofynion realistig y byd perfformio proffesiynol. Yn ogystal â datblygu sgiliau perfformio'r unigolyn, datblygir hefyd sgiliau trosglwyddadwy buddiol, gan gynnwys gwaith sgriptio a meistroli sgiliau creadigol digidol. Yn ogystal, datblygir sgiliau beirniadol a dadansoddol, gyda’r bwriad o ddatblygu perfformwyr ac ymarferwyr adfyfyriol, sydd yn gallu pwyso a mesur elfennau o’u gwaith a’u crefft mewn perthynas â gwerthoedd cynhyrchu safonol.

82 | www.ydds.ac.uk

• • • • •

Technegau llais a llefaru Hyfforddiant corfforol Technegau actio ar gyfer y sgrîn a radio Perfformio yn gerddorol Agweddau ar fusnes y diwydiant perfformio Sgriptio Creu a llwyfannu Dadansoddi testunau a chymeriadau Prif gynyrchiadau Prosiect personol

Prif nodweddion • Cynyrchiadau dan gyfarwyddyd tiwtoriaid a chyfarwyddwyr proffesiynol • Cyfle i ymestyn sgiliau creadigol a herio galluoedd academaidd • Cyfleoedd niferus i berfformio yn y Brifysgol ac ar daith • ‘Gweithdai’ ymarferol • Cyfle i astudio dramor yn yr Unol Daleithiau • Sesiynau hyfforddiant unigol • Siaradwyr gwadd ac ymweliadau • Sgiliau trosglwyddadwy helaeth i hybu cyflogadwyaeth a chyfleon gyrfaol • Bwrlwm o weithgaredd allgyrsiol gan gynnwys cyngherddau a pherfformiadau • Awyrgylch Cymreig a phrofiad o fywyd unigryw Y Drindod Dewi Sant • Côr y Drindod Dewi Sant • Cyfle i ddatblygu doniau newydd a chyfleoedd i'w harddangos • Cyfleoedd i weithio yn y diwydiannau perfformio a chyfryngol • Cyfle i geisio am Fwrsarïau y Brifysgol ac am Ysgoloriaethau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol • Cyfle i gymryd rhan yng Ngŵyl Y Drindod Dewi Sant, Gŵyl!


PRIF FFEITHIAU Cynnwys y cwrs

Prif nodweddion

Mae'r dull amlddisgyblaethol o gyflwyno Addysg Awyr Agored yn manteisio ar theori addysg, arweinyddiaeth ac amgylcheddol i archwilio potensial yr amgylchedd naturiol i gynnig ffordd wahanol o ddysgu sy'n seiliedig ar brofiad. Mae gan Addysg Awyr Agored lawer i'w gynnig fel ffordd weithredol, gynhwysol a naturiol o ddysgu sy'n datblygu perthnasoedd cadarnhaol rhwng yr unigolyn, grw ˆ p a'r amgylchedd. Mae mwy a mwy o gyfleoedd gwaith ar gael mewn addysg, hamdden, datblygu cymunedol, twristiaeth antur a chynaliadwyedd amgylcheddol. Fe'i cydnabyddir yn ddull gwerthfawr o ddatblygu'r sgiliau trosglwyddadwy sy'n berthnasol i holl sectorau'r gweithle yn yr 21ain ganrif.

• Modylau perfformiad ymarferol ym Mlynyddoedd 1 a 2, gan gynnwys modwl alldaith annibynnol ym mlwyddyn 2 • Cyfleoedd i ennill cymwysterau Corff Llywodraethu Cenedlaethol • Profiad gwaith mewn nifer o leoliadau addysg awyr agored gwahanol • Cwrs heriol ar gyfer twf a datblygiad personol • Gogwydd ymarferol a galwedigaethol i'r cwrs • Campws bach a chyfeillgar gyda mynediad hwylus i amrywiaeth eang o gyfleoedd ardderchog ar gyfer hamdden yn yr awyr agored • Cysylltiadau da â llawer o sefydliadau masnachol a chyhoeddus ym maes addysg awyr agored • Cyfleusterau ac offer ardderchog • Staff profiadol iawn â chymwysterau helaeth gyda chymarebau staff/myfyrwyr da • Cyfleoedd i astudio yn UDA/Norwy • Mae alldeithiau tramor diweddar yn cynnwys: Nepal, Norwy, Sardinia, Sbaen, Moroco a Gwlad Groeg

Modylau enghreifftiol • Athroniaeth a Dulliau Addysg Awyr Agored • Theori ac ymarfer hwyluso • Sgiliau Arweinyddiaeth yn yr Awyr Agored (crefft mynydda, dringo creigiau, caiacio/canw ˆ io, beicio mynydd, arfordira) • Yr Amgylchedd Naturiol a SystemauEco • O Ddesgiau i Wâliau (mynd tu allan i'r ystafell ddosbarth) • Effeithiau Hamdden Awyr Agored • Addysg Awyr Agored yn y Gymuned • Lleoliad Proffesiynol (30 diwrnod) • Hyfforddiant a Datblygiad Personol • Dulliau Ymchwil ar gyfer gwerthuso dysgu awyr agored • Astudiaethau Alldeithiau • Tirwedd a Hamdden yng Nghymru • Agweddau Naws am Le at yr Amgylchedd Awyr Agored • Materion Cyfoes Addysg Awyr Agored • Traethawd hir

Côd UCAS BA Addysg Awyr Agored - X390

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser. Rhanamser ar gael hefyd.

Gofynion derbyn Gweler tudalen 90. Fe'ch gwahoddir i ymweld â'r Brifysgol i drafod y cwrs. Mae mynediad yn dibynnu ar deilyngdod unigol yr ymgeisydd. Mae’r cwrs yn ddwyieithog ond darperir nifer cynyddol o fodylau drwy gyfrwng y Gymraeg.

C YFA D R A N Y C E L F YD DYDAU AC A S T U D I A E T H AU C YM D E I T H A S O L

BA Addysg Awyr Agored

CHWARAEON, IECHYD AC ADDYSG AWYR AGORED

Cyfleoedd gyrfa • Hyfforddwr/Hwylusydd Awyr Agored • Gweithiwr Datblygu Cymunedol Awyr Agored • Hyfforddwr Awyr Agored/Antur Llawrydd//Eco-Dwristiaeth • Sefydliadau Amgylcheddol a Chadwraeth • Addysgu (yn amodol ar TAR) • Gwasanaethau Awdurdodau Lleol Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored • Y Lluoedd Arfog a'r Heddlu

www.ydds.ac.uk | 83


C YFA D R A N Y C E L F YD DYDAU AC A S T U D I A E T H AU C YM D E I T H A S O L

CHWARAEON, IECHYD AC ADDYSG AWYR AGORED

BA Addysg Gorfforol

PRIF FFEITHIAU Côd UCAS BA Addysg Gorfforol - CX69

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser. Rhanamser ar gael hefyd.

Gofynion derbyn Gweler tudalen 90. Fe'ch gwahoddir i ymweld â'r Brifysgol i drafod y cwrs. Mae mynediad yn dibynnu ar deilyngdod unigol yr ymgeisydd.

Cyfleoedd gyrfa • Addysgu - Cynradd / Uwchradd (yn amodol ar ddilyn cwrs TAR) • Datblygu Chwaraeon a Chwaraeon Ieuenctid • Gwasanaeth Ieuenctid Cymunedol • Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Lluoedd • Gradd Uwch ac ymchwil

Cynnwys y cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n ystyried y posibilrwydd o ddilyn gyrfa fel athro/athrawes Addysg Gorfforol (cynradd neu uwchradd) yn y dyfodol, neu yrfa ym maes chwaraeon ieuenctid. Mae pob un o'r meysydd ymarferol a ddynodwyd yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gorfforol wedi'u cynnwys yn fodylau craidd neu ddewisol. Adlewyrchir y ffocws cyfredol ar iechyd o fewn addysg gorfforol yn gryf yng nghynnwys cyffredinol y radd. Drwy gydol y cwrs bydd y myfyrwyr yn datblygu diffiniad cyffredinol o Addysg Gorfforol fel proses gydol oes a byddant yn gallu rhoi'r damcaniaethau a ddysgant ar waith mewn lleoliad ymarferol. Bydd cyfle i fynd ar brofiad gwaith i ysgol gynradd neu uwchradd yn yr ail flwyddyn, neu i dreulio semester ar gwrs cyfnewid mewn Prifysgol yn UDA.

Modylau enghreifftiol • Addysg Gorfforol, y Plentyn a'r Cwricwlwm • Gemau mewn Addysg* • Addysgu Hanfodion Nofio • Cynhwysiant mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ieuenctid* • Addysg Gorfforol ac Iechyd* • Profiad Gwaith mewn Ysgol • Ffurfiau Dawns • Dulliau Ymchwil • Gweithgareddau Athletig • Caffaeliad Sgiliau • Asesu mewn Addysg Gorfforol • Agweddau ar Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol

84 | www.ydds.ac.uk

• Addysg, Chwaraeon ac Addysg Gorfforol* • Pedagogeg Hyfforddi • Traethawd hir* *cyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Prif nodweddion • Cwrs unigryw yng Nghymru • Cyfleoedd i ennill cymwysterau Cyrff Llywodraethol ychwanegol • Mae'r staff yn chwarae rhan flaenllaw ym mhrosiect cenedlaethol PESS - Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol • Mae gogwydd ymarferol a galwedigaethol i'r cwrs • Gradd berthnasol dros ben i symud ymlaen i'r cyrsiau TAR cynradd ac uwchradd • Cyfle i astudio nifer o fodylau trwy gyfrwng y Gymraeg • Cyfleusterau chwaraeon gwych ar y campws • Traddodiad chwaraeon cryf • Campws bychan, cyfeillgar gyda staff brwdfrydig a chefnogol • Mae gogwydd ymarferol a galwedigaethol i'r cwrs • Mae timau chwaraeon y Brifysgol yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Prifysgolion Prydain mewn amrywiaeth eang o chwaraeon, gan gynnwys rygbi, pêl rwyd, pêl droed, hoci, criced, triathlon, traws gwlad, jiwdo a golff. Hefyd mae nifer o glybiau a chymdeithasau chwaraeon eraill megis y clwb Gweithgareddau Awyr Agored, Aerobeg a Syrffio. Mae myfyrwyr yr Ysgol yn cymryd rhan flaenllaw yn trefnu a rhedeg nifer o'r clybiau hyn • Canolfan wedi'i hachredu ar gyfer Gwobr Dug Caeredin


KEY FACTS Cynnwys y cwrs Ni allwch gael gwir ddealltwriaeth o'n cymdeithas, ein hanes a'r byd o'n cwmpas heb ddeall rhywbeth am yr amrywiaeth eang o grefyddau sydd yn y byd. Mae'r cwrs yma, felly, wedi'i gynllunio i helpu myfyrwyr ddeall crefyddau yn eu cyd-destunau diwylliannol, cymdeithasegol, hanesyddol, a diwinyddol. Cewch ddealltwriaeth o'r berthynas ddeinamig rhwng crefydd a chymdeithas a byddwch yn archwilio'r rolau y mae crefydd yn eu chwarae yng nghwestiynau pwysicaf ein cyfnod. Aiff y rhaglen â myfyrwyr heibio'r sylw arwynebol a rodda'r cyfryngau i ddigwyddiadau cyfoes, gan ymdrin yn ddyfnach â hanes, hunaniaeth a goblygiadau ymrwymiad crefyddol i faterion sydd o bwys byd-eang. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio arferion a chredoau Crefyddau’r Byd a thraddodiadau crefyddol eraill. Cyflwynir gwahanol ddulliau o astudio crefydd, gan gynnwys cymdeithaseg, diwinyddiaeth, anthropoleg ac astudiaethau beiblaidd, a rhoddir sylw penodol i le crefydd yn y byd cyfoes. Cewch y cyfle i ymweld ag addoldai ac i feithrin adnabyddiaeth ymarferol, bersonol o ddiwylliannau a chrefyddau 'eraill'.

Modylau enghreifftiol • • • • • •

Profiad Crefyddol Crefyddau Byw Cyflwyniad i’r Beibl Ffwndamentaliaeth Moeseg a’r Crefyddau Addysgu Addysg Grefyddol

• Y Ferch mewn Iddewiaeth a Christnogaeth Gynnar • Crefyddau’r Dwyrain • Yr Eglwys a’r Iddewon • Crefydd a Ffilm • Crefydd a Chymdeithas yng Nghymru • Taith Astudio • Traethawd hir neu brosiect annibynnol

Prif nodweddion • Cwrs amrywiol sy’n ymdrin â chrefydd o safbwynt diwylliannol, cymdeithasegol, moesegol, hanesyddol a diwinyddol. • Staff sydd ag arbenigedd cydnabyddedig mewn Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Addysg Grefyddol. • Cyfleoedd cyfnewid mewn nifer o wledydd tramor. • Cyfleoedd ar gyfer ymweliadau addysgol lleol ac ar gyfer teithiau astudio i wledydd megis Twrci, Sbaen, yr Eidal, Israel-Palesteina. • Nifer o fwrsarïau ac ysgoloriaethau. • Staff wedi’ï hymroi i ragoriaeth mewn addysgu. • Cwrs llawn cyfrwng Cymraeg. • Awyrgylch dysgu cefnogol a chyfeillgar

BA Crefydd a Chymdeithas - V600

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser Rhan-amser ar gael hefyd

Gofynion derbyn Gweler tudalen 90. Fe'ch gwahoddir i ymweld â'r Brifysgol i drafod y cwrs. Mae mynediad yn dibynnu ar deilyngdod unigol yr ymgeisydd.

C Y FA D R A N Y DY N I A E T H AU

BA Crefydd a Chymdeithas

DIWINYDDIAETH, ASTUDIAETHAU CREFYDD AC ASTUDIAETHAU ISLAMAIDD

Cyfleoedd gyrfa • Gwasanaethau cymdeithasol • Dysgu • Sefydliadau cymorth ac elusennol rhyngwladol • Twristiaeth, cyfryngau • Gwleidyddiaeth a’r Gwasanaeth Sifil • Cyhoeddi • Newyddiaduraeth

Côd UCAS www.ydds.ac.uk | 85


Sut i wneud cais

86 | www.ydds.ac.uk


Gwneud cais ar-lein yn www.ucas.com Gwneir pob cais i astudio ar gyfer rhaglen radd lawn-amser yn y Brifysgol trwy UCAS gan ddefnyddio Apply - system geisiadau ar-lein sydd ar gael yn www.ucas.com. Y tâl am wneud cais trwy’r gwasanaeth hwn yw £22 ar gyfer mwy nag un dewis, neu £11 am un dewis.

Côd Sefydliad UCAS yw T80 Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, mae rhai mân wahaniaethau yn y ffordd y mae UCAS yn derbyn eich cais.

Myfyrwyr mewn ysgol neu goleg sydd wedi cofrestru gydag UCAS

Ymgeiswyr rhyngwladol o’r tu allan i’r DU (yr UE ac yn fyd-eang)

Mae pob ysgol a phrifysgol yn y DU (a nifer fechan o sefydliadau dramor) wedi cofrestru gydag UCAS i reoli ceisiadau eu myfyrwyr. Bydd angen ichi gael ‘gwirair’ gan eich tiwtor neu gynghorydd gyrfaoedd, fydd ei angen arnoch wrth gofrestru gydag UCAS. Mae hyn yn cadarnhau’r sefydliad yr ydych yn gwneud cais oddi wrtho ac yn caniatáu i’ch canolwr atodi eich geirda. Gallwch dalu am eich cais naill ai trwy gerdyn credyd neu ddebyd arlein, neu trwy dalu i’ch ysgol neu ganolfan gofrestredig a fydd wedyn yn talu UCAS.

Mae unigolion o’r UE (ac eithrio’r DU) a gweddill y byd, yn gwneud cais ar-lein yn annibynnol, ac eithrio’r sawl y mae eu hysgol neu brifysgol wedi cofrestru gydag UCAS. Mae cyngor ar gael gan swyddfeydd y Cyngor Prydeinig a chanolfannau eraill dramor, fel eich ysgol neu brifysgol. Chi sy’n gyfrifol am dalu’r tâl gwneud cais cywir, am gael ac atodi’r geirda academaidd ac am lenwi a chyflwyno’r cais ar-lein i UCAS. Dylai eich canolwr eich adnabod yn ddigon da i ysgrifennu amdanoch ac am eich addasrwydd ar gyfer addysg uwch. Ni fydd UCAS yn derbyn geirda gan aelodau’r teulu, perthnasau eraill na chyfeillion. Bydd angen ichi wneud eich taliad ar-lein trwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd. Nid oes raid i’r cerdyn fod yn eich enw chi, ond bydd rhaid ichi gael cydsyniad deiliad y cerdyn.

Ymgeiswyr annibynnol yn y DU Mae ymgeiswyr eraill o’r DU, nad ydynt mewn ysgol neu brifysgol, yn gwneud cais ar-lein yn annibynnol ac yn gyfrifol am dalu’r tâl cywir, am gael ac atodi’r geirda academaidd ac am lenwi a chyflwyno’r cais ar-lein i UCAS. Dylai eich canolwr eich adnabod yn ddigon da i ysgrifennu amdanoch ac am eich addasrwydd ar gyfer addysg uwch. Ni fydd UCAS yn derbyn geirda gan aelodau’r teulu, perthnasau eraill na chyfeillion. Bydd angen ichi wneud eich taliad ar-lein trwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd. Nid oes raid i’r cerdyn fod yn eich enw chi, ond bydd rhaid ichi gael cydsyniad deiliad y cerdyn.

Ar gyfer pob ymgeisydd, mae cyfarwyddiadau llawn yn www.ucas.com i’w gwneud mor hawdd â phosib ichi lenwi eich cais arlein. Os oes angen rhagor o wybodaeth a chyngor arnoch, gallwch gysylltu ag Uned Gwasanaethau Cwsmeriaid UCAS ar +44 (0)871 468 0468, ar agor Llun Gwener, 08:30 - 18:00 (amser y DU).

Myfyrwyr israddedig rhan-amser Bydd ein ffurflen ymgeisio ar lein yn eich galluogi i gwblhau’ch cais yn electronig neu os byddai’n well gennych gallwch ofyn am ffurflen drwy gysylltu â’r Gofrestrfa - 0300 500 1822.

Côd Sefydliad UCAS yw T80 www.ydds.ac.uk | 87


Gwybodaeth Academaidd

Rhaglenni gradd i israddedigion Mae ein rhaglenni graddau israddedig yn rhai modylol. Mae modwl yn uned astudio ag iddi ei Lefel ei hun (4, 5 neu 6 ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol), cyfraddiad credyd (10 neu 20 pwynt), maes llafur, deilliannau dysgu penodedig a gofynion asesu. Mae rheoliadau Prifysgol Cymru yn mynnu fod rhaid cronni 360 credyd er mwyn dyfarnu Gradd Anrhydedd, 240 credyd ar gyfer dyfarnu Diploma mewn Addysg Uwch a 120 credyd ar gyfer Tystysgrif mewn Addysg Uwch. Ar gyfer myfyrwyr israddedig llawn-amser mae Lefelau 4, 5 a 6 fel arfer yn cyfateb i Flynyddoedd 1, 2 a 3 yn eu tro. Gall myfyrwyr rhan-amser astudio hyd at 80 credyd ym mhob blwyddyn academaidd ac fel arfer fe gymer hyd at chwe blynedd i ennill gradd anrhydedd, er weithiau y gall profiad perthnasol a dysgu blaenorol olygu y cewch eich eithrio rhag gwneud rhai modylau.

Cyd-anrhydedd Tra bod myfyrwyr Anrhydedd Sengl (AS) yn astudio un pwnc i lefel Anrhydedd, gall myfyrwyr Cyd-Anrhydedd (CA) ddewis arbenigo mewn dau bwnc o’r rhestr sydd ar gael yng Nghyfadran y Dyniaethau. Trowch at y disgrifiadau o’r graddau unigol i benderfynu pa gyrsiau sydd ar gael ar gyfer cyd-anrhydedd.

Rhaglenni gradd sylfaen Mae’r Brifysgol yn cynnig nifer o Raddau Sylfaen, rhai ohonynt wedi’u datblygu trwy gydweithredu â’n Partneriaid AB a byd diwydiant. Cynigir y cymwysterau hyn ar Lefel 5 ac fe’u cynlluniwyd i fynd i’r afael ag anghenion penodol gweithlu’r rhanbarth. Eu bwriad yw galluogi unigolion i gynllunio eu datblygiad proffesiynol trwy feithrin y sgiliau sydd eu hangen i allu symud ymlaen yn eu gweithle. Gellir astudio cymhwyster ychwanegol ar Lefel 6 er mwyn derbyn gradd anrhydedd lawn.

Dysgu yn y Gweithle Mae’r Brifysgol wedi datblygu fframwaith cwricwlwm sy’n galluogi cyflogwyr a gweithwyr i gyflawni eu hanghenion dysgu gwaith-seiliedig mewn ffordd hyblyg ac ymatebol. Mae hyn yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr gael cymwysterau ar lefel addysg uwch trwy ddefnyddio eu gwaith yn adnodd dysgu pwysig, ynghyd â chyfleoedd i astudio nifer o bynciau rheolaeth ar-lein trwy Ddysgu trwy Waith, set o adnoddau blaengar sydd ar gael ar y we. Bydd y pynciau a

88 | www.ydds.ac.uk


gynigir yn cynnwys Goruchwyliaeth yn y Gweithle, Rheolaeth Prosiectau, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Mentora a Rheoli Newid, a gall unigolion neu grwpiau ddefnyddio’r cynnwys yn y gweithle, gyda chymorth gan diwtoriaid yn ôl y galw.

Rhennir y flwyddyn academaidd yn ddau semester o 15 wythnos yr un, sy’n cynnwys wythnosau astudio a chyfnodau asesu. Mae’r semester cyntaf yn dechrau ym mis Medi a’r ail tua diwedd mis Ionawr.

Tystysgrifau addysg uwch

Dulliau astudio

Mae’r Dystysgrif Addysg Uwch yn gwrs credydau hyblyg fydd yn eich galluogi i ddewis modylau o blith grwˆp bras o feysydd pwnc. Byddwch yn gallu creu rhaglen astudio bersonol wedi’i theilwra ar gyfer eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol unigol. Mae pob modwl werth 10 credyd, oni nodir yn wahanol, a bydd angen ichi gael 120 credyd er mwyn cael y Dystysgrif. Mae’r rhaglenni’n cynnwys: • Tyst AU Arfer Proffesiynol • Tyst AU Cyfnod Sylfaen • Tyst AU Rheolaeth Meithrinfeydd • Tyst AU Arfer Cymraeg a Dwyieithog yn y Blynyddoedd Cynnar • Tyst AU Gwaith Ieuenctid a Chymuned

Mynd yn ôl at ddysgu Gallwch ddewis astudio modylau unigol o blith yr ystod eang o raglenni a gynigir yn rhan o’n rhaglenni gradd israddedig. Modylau credyd yw’r rhain, sy’n golygu y gallwch ddechrau ennill credydau ar gyfer cymwysterau prifysgol ar gyflymdra sy’n gweddu i’ch anghenion a’ch ffordd o fyw chi. Mae’n ffordd dda iawn o fynd yn ôl at ddysgu ac mae’n boblogaidd iawn gyda llawer o’n dysgwyr sy’n oedolion nad ydynt efallai wedi gallu ymrwymo i astudio’n llawn-amser. Mae’n boblogaidd iawn hefyd gyda phobl nad ydynt wedi astudio ers cryn amser.

Semestrau

Mae’r rhan fwyaf o raglenni’r Brifysgol ar gael i’w hastudio’n llawn a rhan-amser yn ystod y dydd. Mae rhai cyrsiau hefyd wedi datblygu llwybrau astudio hyblyg sy’n cynnwys astudio gyda’r nos a thros y Sul i alluogi pobl sy’n gweithio i astudio ar gyfer cymhwyster addysg uwch. Mae rhaglenni dysgu gwaith-seiliedig yn eich galluogi i ffitio eich astudiaethau o gwmpas anghenion eich gwaith bob dydd.

Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n Ddwyieithog Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr astudio rhan o’u cwrs neu’r cwrs cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg pe baent yn dymuno gwneud hynny. Mae nifer o raglenni ar gael yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae nifer cynyddol yn gallu cynnig modylau cyfrwng Cymraeg, er enghraifft Addysg Awyr Agored a Chynhwysiant Cymdeithasol. Mae’r Brifysgol yn cynnig cymorth i’r sawl nad ydynt yn teimlo’n ddigon hyderus am eu sgiliau ieithyddol wrth fynd i’r afael ag aseiniadau ac mae dosbarthiadau hefyd ar gael i ddechreuwyr yn ogystal ag i ddysgwyr mwy datblygedig. Felly, os hoffech ddatblygu eich sgiliau yn y ddwy iaith cysylltwch â ni i gael manylion.

Mae pawb mor gyfeillgar ac mae’n hawdd gwneud ffrindiau newydd yma. Mae’r cyfleusterau ar y campws yn dda iawn. Mae’r pwll nofio wedi cael ei adnewyddu’n ddiweddar a hefyd mae campfa ardderchog i gadw’n heini ar gampws Caerfyrddin.

Rachel Rowlands BA Addysg Gorfforol

www.ydds.ac.uk | 89


Gofynion mynediad Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ymgeiswyr a chanddynt ystod amrywiol o gymwysterau’r DU a rhyngwladol. Rydym wedi ymrwymo i annog mwy o bobl i fanteisio ar addysg uwch ac rydym felly’n ystyried pob ymgeisydd yn ôl eu teilyngdod unigol. Rydym gan amlaf yn gwahodd ymgeiswyr i’r Brifysgol i drafod eu dewis gwrs ac rydym yn falch o gynghori darpar fyfyrwyr am y rhaglen briodol a’r paratoadau ar gyfer astudio ar lefel addysg uwch. Mae’r canlynol yn cynnig canllaw i’r gofynion mynediad y mae’r Brifysgol yn eu disgwyl fel arfer. Mae gwybodaeth benodol ar gael ar wefannau’r Brifysgol ac UCAS ar gyfer cyrsiau unigol.

Rhaglenni israddedig Ymgeiswyr o dan 21 oed Fel arfer, dylai ymgeiswyr fod yn 18 oed o leiaf adeg mynediad a dylai fod ganddynt sgiliau llythrennedd da, sydd fel arfer yn cael eu harddangos trwy ennill Gradd C neu’n uwch mewn TGAU Saesneg (neu Gymraeg ar gyfer cyrsiau cyfrwng Cymraeg), neu gymwysterau cyfwerth. Hefyd: • Pwyntiau Tariff UCAS - Fel arfer dylai ymgeiswyr gynnig 120 o Bwyntiau Tariff UCAS neu fwy. Dylid ennill o leiaf 80 pwynt trwy Safon Uwch/Cymhwyster Cenedlaethol BTEC neu gymhwyster cyfwerth, yn ddelfrydol mewn pynciau sy’n berthnasol i’r rhaglen radd a ddewiswyd gennych. Gellir ennill y pwyntiau sy’n weddill o wahanol gymwysterau o fewn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol, ee y Fagloriaeth Gymreig, Cymwysterau Fframwaith Yr Alban. Bydd y Brifysgol yn derbyn uchafswm o 20 pwynt ar gyfer Sgiliau Allweddol Lefel 3. Nodir nifer y Pwyntiau Tariff UCAS sydd eu hangen i astudio pob cwrs ar wefan UCAS. Fel arall, cysylltwch â’r Gofrestrfa ar 01267 676716.

90 | www.ydds.ac.uk

Dysgwyr sy’n Oedolion Croesawn geisiadau oddi wrth ddysgwyr sy’n oedolion (dros 21) nad ydynt efallai’n meddu ar gymwysterau ffurfiol ond sydd â’r cymhelliad a’r ymrwymiad i astudio ar gyfer cymwysterau Addysg Uwch. Rydym yn awyddus i annog myfyrwyr aeddfed ar ein rhaglenni a gallwn ystyried ceisiadau yn ôl eu teilyngdod unigol. Os allwch ddangos profiad, gwybodaeth neu dystiolaeth berthnasol o astudio diweddar, efallai y gallwn ystyried y rheiny yn lle cymwysterau academaidd ffurfiol. Byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad i drafod cwrs addas a’r paratoadau ar gyfer astudio ar gyfer cymhwyster. Mae canran uchel o’n cymuned israddedig dros 21 oed adeg eu derbyn i’w rhaglen ac mae eu profiad yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i drafodaethau a dysgu yn y pwnc. Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gael gwared ag unrhyw rwystrau er mwyn galluogi myfyrwyr o wahanol gefndiroedd addysgol a chymdeithasol i allu dilyn rhaglenni gradd.

Mynediad i gyrsiau Addysg Uwch Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd wedi cwblhau cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yn llwyddiannus.

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Thrwy Brofiad (RPEL) Os allwch ddangos fod gennych wybodaeth a phrofiad pynciol priodol, efallai y byddwch yn gymwys i gael eich eithrio rhag gorfod gwneud rhai rhannau o’ch cwrs. Gellir asesu eich ymgeisyddiaeth mewn sawl ffordd, er enghraifft, trwy gyflwyno portffolio o waith.

Cynllun Casglu a Throsglwyddo Credydau (CATS) Efallai y bydd myfyrwyr sydd wedi gwneud cwrs Addysg Uwch ac sydd wedi cael credydau ar gyfer modylau a gwblhawyd mewn sefydliad arall yn gallu trosglwyddo’r credydau hynny i gwrs addas ar lefel briodol.


www.ydds.ac.uk | 91


Ariannu eich astudiaethau Mynediad yn 2012

Ffynonellau incwm

Ffïoedd dysgu

Benthyciadau ffioedd dysgu

Myfyrwyr israddedig llawn-amser Ar gyfer 2012 y ffi dysgu ar gyfer myfyrwyr yn y DU a’r Undeb Ewropeaidd fydd: £8,500 y flwyddyn ar gyfer pob cwrs ar wahân i BA Addysg Gynradd gyda SAC/BA Primary Education with QTS sy’n £9,000. Fodd bynnag, bydd Llywodraeth Cymru yn talu grant ffioedd i holl fyfyrwyr Cymru a UE (ar wahân i weddill y DU) sy’n golygu y byddwch chi’n talu £3,465 a bydd dim rhaid i chi dalu hyn yn ôl hyd nes eich bod yn ennill dros £21,000.

Mynediad yn 2013 Bydd maint y ffioedd ar gyfer 2013 yn cael ei hysbysebu ar ein gwefan.

Myfyrwyr rhyngwladol Fel arfer mae disgwyl i fyfyrwyr yn byw’r tu allan i’r UE dalu eu ffioedd dysgu eu hunain. Nid yw’r ffioedd ar gyfer mynediad yn 2012 wedi cael eu cytuno eto ond ar gyfer 2011-12 y tâl yw £9,348 a chânt eu hadolygu bob blwyddyn. Mae ffioedd yn daladwy ar ddechrau’r cwrs, neu gallwch drefnu talu mewn dau randaliad. Cysylltwch â Swyddfa Gyllid y Brifysgol 01267 676704 i drefnu’r dewis hwn.

Gallwch wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu i dalu eich ffioedd dysgu ac mae hwn yn cael ei dalu’n syth i’r Brifysgol. Nid oes raid ichi ad-dalu’r benthyciad nes eich bod wedi gadael eich cwrs ac yn ennill mwy na £21,000 y flwyddyn.

Grant Dysgu’r Cynulliad Gall myfyrwyr sy’n byw fel arfer yng Nghymru wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru am Grant Dysgu’r Cynulliad (ALG) a ddosberthir trwy brawf modd. Yn 2012-13 yr uchafswm grant sydd ar gael i bobl a chanddynt incwm teuluol o hyd at £18,370 yw £5,000, ac mae grant rhannol ar gael i bobl a chanddynt incwm teuluol rhwng £18,371 a £50,020. Nid oes rhaid ad-dalu’r ALG ond ar gyfer pob £1 o ALG a gewch, bydd faint o Fenthyciad Myfyriwr y mae gennych hawl i’w dderbyn yn cael ei leihau. Ceir manylion pellach ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Grant Cynhaliaeth Gall myfyrwyr sy’n byw fel arfer yn Lloegr wneud cais i Student Finance England am Grant Cynhaliaeth os yw incwm y teulu yn llai na £42,600. Mae prawf modd ar gyfer y grant hwn a gallai fod hyd at £3,250 ar gyfer pobl a chanddynt incwm teuluol o hyd at £25,000, neu grant rhannol ar gyfer pobl a chanddynt incwm teuluol rhwng £25,000 a £42,600. Nid oes rhaid ad-dalu’r Grant Cynhaliaeth, ond efallai y caiff y swm a gewch yn Fenthyciad Myfyriwr ei leihau.

Benthyciadau Cynhaliaeth (myfyrwyr) Myfyrwyr israddedig rhan-amser Ewch i’n gwefan neu cysylltwch â’r Brifysgol i gael gwybodaeth am ffioedd a’r cymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. Gwasanaethau Myfyrwyr 01267 676947 neu’r Adran Gyllid 01267 676948.

92 | www.ydds.ac.uk

Gallwch wneud cais am fenthyciad myfyriwr, sydd hefyd yn cael ei alw’n fenthyciad cynhaliaeth, i dalu am weddill eich costau byw. Yn 2011-12, yr uchafswm y gallwch ei fenthyca yw: • £4,715 fel arfer yn byw yng Nghymru, byw oddi cartref • £3,643 fel arfer yn byw yng Nghymru, byw gartref • £5,550 fel arfer yn byw yn Lloegr, byw oddi cartref


Gwneud cais am gymorth ariannol  phwy i gysylltu os ydych yn byw fel arfer yn: Cymru Cyllid Myfyrwyr Cymru 0845 602 8845 www.studentfinancewales.co.uk Lloegr Student Finance Direct 08456 077 577 www.studentfinancedirect.co.uk Yr Alban Student Awards Agency for Scotland (SAAS) www.saas.gov.uk

Lwfansau atodol Mae arian ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd mewn amgylchiadau arbennig, gan gynnwys os ydych yn anabl neu os oes gennych ddibynyddion, ee, Grant Cymorth Arbennig, Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu Oedolion. Mae’r Brifysgol yn darparu cymorth gyda cheisiadau am y Lwfans Myfyrwyr Anabl, y Lwfans Cynorthwy-ydd Anfeddygol a’r Lwfans Offer os oes ei angen.

Mynediad at gronfeydd dysgu/bwrsariaethau cyfwng ariannol Mae’r cronfeydd hyn ar gael i fyfyrwyr i helpu talu costau byw a fyddai fel arall yn ystyried peidio mynd i mewn i addysg uwch. Gall myfyrwyr wneud cais am y cronfeydd hyn ar ôl cychwyn y cwrs. Cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr i gael rhagor o fanylion 01267 676830.

Meddyg Arian Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun ‘Meddyg Arian’ i’ch helpu i reoli eich arian, gan gynnwys cyngor ar osod cyllideb a chadw ati fel eich bod yn osgoi anawsterau ariannol. Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr i gael mwy o fanylion: 01267 676830.

Gogledd Iwerddon Student Finance ni Contact Centre 0845 600 0662 www.studentfinanceni.co.uk Gwlad arall yn yr UE Gallwch gael yr un math o gymorth gyda ffïoedd dysgu ag sydd ar gael i fyfyrwyr y DU ond ni fyddwch yn gymwys i wneud cais am Fenthyciad Myfyrwyr, Grantiau Atodol na Chronfeydd Mynediad at Ddysgu. Er mwyn cael ffurflen gais ar gyfer cael cymorth gyda ffïoedd dysgu, cysylltwch â: The European Team, Dept for Education & Skills (SSD1), Mowden Hall, Staindrop Road, Darlington, Co Durham DL3 9BG. Ffôn: 0141 243 3570.

www.ydds.ac.uk | 93


Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Mae gan y Brifysgol nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i ddarparu cymorth ariannol ychwanegol i fyfyrwyr. Gwnewch gais yn awr i weld os allwch gael cymorth er mwyn gwneud y defnydd gorau o’ch profiad yn y brifysgol! Dosberthir pob ysgoloriaeth a bwrsariaeth i geisiadau llwyddiannus trwy’r Swyddfa Ysgoloriaethau, Gwasanaethau Myfyrwyr, Campws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3EP.

Ysgoloriaethau academaidd

Symud o AB i AU

Mae ysgoloriaethau gwerth £1,000 ar gael i fyfyrwyr yn y meysydd academaidd hyn:

Mae nifer o fwrsariaethau gwerth hyd at £500 ar gael i fyfyrwyr sy’n symud o addysg bellach i addysg uwch.

• • • • • • • •

Interniaethau

• • • •

Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg Astudiaethau Diwylliannol Busnes Clasuron Cyfiawnder Cymdeithasol a Chynhwysiant Cymraeg ac Astudiaethau Dwyieithrwydd Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon Plentyndod Cynnar Y Celfyddydau Creadigol Y Celfyddydau Perfformio

Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg/dwyieithog Mae gan y Brifysgol ysgoloriaethau gwerth £600 ar gyfer 120 credyd, neu £50 am bob 10 credyd a gwblhawyd yn llwyddiannus trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn cynnig ysgoloriaethau gwerth hyd at £1,000 y flwyddyn i bobl sy’n astudio eu gradd trwy gyfrwng y Gymraeg (er mwyn cael mwy o wybodaeth, ewch i www.mantais.ac.uk).

Gwobr Rhagoriaeth Academaidd Mae gan y Brifysgol nifer o wobrau hyd at 1,000 i fyfyrwyr rhagorol sy’n seiliedig ar eu pwyntiau tariff UCAS.

Bwrsariaeth Y Drindod Dewi Sant Mae’r Brifysgol yn cynnig nifer o fwrsariaethau hyd at £1,000 sydd wedi’u hanelu at fyfyrwyr llawn-amser o gartrefi incwm isel.

94 | www.ydds.ac.uk

Ar ôl ichi ddechrau eich cwrs, gallwch wneud cais am fwrsariaeth i’ch galluogi i weithio yn ystod gwyliau’r haf. Gallwch gael hyd at £1000 i weithio mewn cwmni neu sefydliad sy’n gysylltiedig â’ch astudiaethau gradd – gan roi hwb ychwanegol i’ch CV!

Cyfleusterau Meithrinfa Gallai hyd at £700 fod ar gael ichi i’w wario ar gyfleusterau meithrinfa ym Meithrinfeydd y Brifysgol - Y Gamfa Wen a Gwdihŵs. Cynhelir prawf modd ar gyfer y fwrsariaeth hon.

Bwrsariaethau Preswyl Gallai hyd at £1,000 fod ar gael ichi tuag at gost llety ar y campws os ydych yn talu ffioedd dysgu llawn. Cynhelir prawf modd ar gyfer y fwrsariaeth hon.

Talebau Addysgol Ar ôl ichi ddechrau eich cwrs yn y Brifysgol, gallwch wneud cais am dalebau addysgol gwerth hyd at £200 ar gyfer nifer o weithgareddau cwrs ac allgyrsiol sy’n cynnwys teithiau astudio, hyfforddiant lleisiol ac offerynnol, offer chwaraeon a dillad arbennig, cynlluniau cyfnewid rhyngwladol a chynadleddau.

Myfyrwyr rhyngwladol Mae’r Brifysgol yn cynnig sawl math o gymorth ariannol i fyfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys ysgoloriaethau, interniaethau a chronfa caledi sy’n rhoi cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n cael anawsterau ariannol. Mae rhagor o fanylion ar gael gan y Gwasanaethau Myfyrwyr: +44 1267 676830.


Helpu er mwyn cael dau ben llinyn ynghyd nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau www.ydds.ac.uk | 95


Astudiaethau Ôl-raddedig Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig dewis o raddau ôl-raddedig, ynghyd ag opsiynau astudio hyblyg. Bydd angen i chi benderfynu a ydych yn dymuno cwblhau gradd ôl-raddedig a addysgir neu radd ymchwil, pa un ai astudio’n llawn amser neu’n rhan amser, a pha un ai astudio fel myfyriwr preswyl neu fyfyriwr o bell. Yn wir, mae nifer o’n myfyrwyr yn cwblhau eu graddau PhD ac MA, yn llawn amser a rhan amser, ymhell i ffwrdd o Gymru.

Am wybodaeth am ein Rhaglenni Ôl-raddedig, ewch i wefan y Brifysgol, neu gofynnwch am gopi o’r Prosbectws Ôl-raddedig. www.ydds.ac.uk/cy/cyrsiau/cyrsiauol-raddedig

96 | www.ydds.ac.uk


Cymwysterau Ôl-raddedig • Tystysgrif Ôl-raddedig (Tyst Ôl-radd) Dyfernir Tystysgrif Ôl-raddedig am gwblhau 60 credyd ar Lefel 7. • Diploma Ôl-raddedig (Dip Ôl-radd) Dyfernir Diploma Ôl-raddedig am gwblhau 120 credyd ar Lefel 7. • MA Arfer Proffesiynol Mae’r Brifysgol yn cynnig cymhwyster lefel Meistr fel rhan o’r Fframwaith Arfer Proffesiynol sy’n galluogi myfyrwyr i ddefnyddio’u gwaith bob dydd i gyfrannu at gymhwyster cydnabyddedig. • Gradd Meistr (MA / MSc / MTh / MBA) Er mwyn derbyn gradd Meistr mae’n ofynnol i fyfyrwyr gwblhau 180 credyd ar Lefel 7, gyda 60 o’r credydau hynny am ddarn o waith ymchwil estynedig a gyflwynir ar ffurf traethawd hir 20,000 o eiriau. • Tystysgrif Raddedig (Tyst Radd) Dyfernir Tystysgrif Raddedig i'r rhai sydd eisoes wedi cael gradd mewn pwnc arall ac sy’n cwblhau 60 credyd ar Lefel 6. • Meistr mewn Athroniaeth (MPhil) Mae MPhil yn ddarn o waith ymchwil gwreiddiol sy’n arwain at draethawd 60,000 o eiriau, a gwblheir fel arfer dros gyfnod o flwyddyn i 3 blynedd (neu’n hirach os byddwch yn dewis astudio’n rhan amser). • Doethur mewn Athroniaeth (PhD) Mae PhD yn ddarn o waith ymchwil sylweddol a gwreiddiol sy’n arwain at draethawd 100,000 o eiriau, a gwblheir fel arfer dros gyfnod o 3 i 4 blynedd (neu’n hirach os byddwch yn dewis astudio’n rhan amser). • Doethuriaethau Proffesiynol (DBA / PhD drwy Arfer Proffesiynol neu Weithiau Cyhoeddedig) Rhaglenni doethuriaeth sy’n cyfuno gwybodaeth broffesiynol ac academaidd. Cysylltwch â ni am fanylion pellach am y rheoliadau a’r terfynau amser.

Datblygu eich gyrfa cyfle i astudio cwrs ôl-raddedig www.ydds.ac.uk | 97


Ein Hymrwymiad ICHI Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ceisio rhoi cyfle i fyfyrwyr brofi ystod eang o ddylanwadau academaidd, cymdeithasol a diwylliannol a fydd yn hyrwyddo eu datblygiad personol ac yn ysbrydoli eu hastudiaethau. Gwnawn bob ymdrech i roi anghenion ein myfyrwyr yn gyntaf wrth gynllunio a pharatoi ein cyrsiau. Anelwn at ddarparu addysgu awdurdodol, adnoddau dysgu addas a chymorth astudio effeithiol. Ceisiwn gyflwyno rhaglen o welliant parhaus ym mhob agwedd yn ymwneud ag amgylchedd y Brifysgol a gallu aelodau ei chymuned i’w fwynhau. Byddwn yn ceisio’n ddiwahân i ddelio â’n myfyrwyr yn gwrtais a chan roi dyledus barch i breifatrwydd a chyfrinachedd. Yn bennaf oll, rydym eisiau gwneud y Brifysgol hon yn lle sy’n trin pob unigolyn mewn ffordd gyfeillgar a gofalgar ac yn gwneud iddynt deimlo’n ddiogel a’u bod yn cael eu parchu. Mae’r Brifysgol yn cefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar ei gwaith.

Y Siartr Myfyrwyr

Telerau ac Amodau

Mae ein Siartr Myfyrwyr yn rhoi gwybodaeth am safonau gwasanaethau y mae gennych hawl i’w derbyn tra’ch bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae’r Siartr yn rhoi gwybod ichi sut yr ydym yn ceisio diwallu eich anghenion a beth i’w wneud os nad ydym, ar unrhyw adeg, yn bodloni eich disgwyliadau. Mae’n dweud wrthych hefyd beth yw eich cyfrifoldebau fel aelod o’r Brifysgol. Dewch yn fyfyriwr yn ffurfiol wedi ichi gwblhau’r trefniadau cofrestru ar ddechrau eich cwrs. Cewch fanylion llawn am y Siartr Myfyrwyr wrth ichi gofrestru.

Dewch yn fyfyriwr yn y Brifysgol wrth gofrestru ar gwrs, ac yn hynny o beth bydd disgwyl ichi barchu ac ildio i’r gweithdrefnau, rheolau a rheoliadau a roddir ichi adeg cofrestru. Gwnawn bob ymdrech resymol i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiadau a roddir yn y Prosbectws hwn. Fodd bynnag, nid yw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn darparu addysg i fyfyrwyr o’r DU trwy drefniant masnachol. Mae hefyd yn ddibynnol iawn ar arian elusennol a chyhoeddus, y mae’n rhaid iddo’i reoli mewn ffordd sy’n effeithlon a chost-effeithiol, yng nghyd-destun darparu ystod eang o gyrsiau i nifer fawr o fyfyrwyr.

Gwarantu Ansawdd Mae gan y Brifysgol system Gwarantu Ansawdd ar waith sy’n ceisio sicrhau proses drylwyr o baratoi ac addysgu cyrsiau. Mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb llawn am gymeradwyo, dilysu ac adolygu pob cwrs a gynigir ganddi. Mae hefyd yn goruchwylio’r broses fewnol o ddilysu a monitro cyrsiau. Caiff pob cwrs ei fonitro, ei adolygu a’i werthuso’n feirniadol yn rheolaidd. Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’r egwyddor y dylid rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr gyfrannu at brosesau gwarantu ansawdd trwy: • gael eu cynrychioli ar bwyllgorau sy’n delio ag adolygiadau blynyddol o gyrsiau • gael eu cynrychioli ar nifer o brosesau monitro ac adolygu eraill • gael eu hannog i drafod materion yn uniongyrchol gyda phob aelod o staff, yn enwedig felly gyda’u tiwtoriaid personol.

Rydym felly’n cadw’r hawl i wneud addasiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno cyrsiau, i roi’r gorau i gynnig cyrsiau neu fodylau ac i uno cyrsiau, os yw’r Brifysgol yn rhesymol gredu fod gweithredu felly’n angenrheidiol yng nghyd-destun ei ddibenion ehangach. Os yw’r Brifysgol yn rhoi’r gorau i ddarparu unrhyw gwrs, gwnaiff bob ymdrech resymol i ddarparu cwrs amgen addas. Ni all Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddifrod i eiddo myfyrwyr, trosglwyddo firysau cyfrifiadurol i offer myfyrwyr, cyfrifoldeb am dor-contract yn cynnwys canslo cyrsiau, darlithiau, sesiynau labordy, gweithdai, teithiau maes a gweithgareddau tebyg.

Atal Tystysgrifau Gradd Cynrychiolir myfyrwyr ar y rhan fwyaf o bwyllgorau’r Brifysgol, gan gynnwys y Corff Llywodraethol.

98 | www.ydds.ac.uk

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i atal tystysgrifau gradd oherwydd methiant i dalu ffïoedd dysgu a dyledion eraill.


Rhestr o’r Cyrsiau Y Gyfadran Addysg a Hyfforddiant HYFFORDDIANT AC ADDYSG GYCHWYNNOL ATHRAWON BA Addysg Gynradd gyda SAC 70 PLENTYNDOD CYNNAR BA Plentyndod Cynnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

CYFIAWNDER A CHYNHWYSIANT CYMDEITHASOL BA Astudiaethau Addysg Gynradd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 BA Cynhwysiant Cymdeithasol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

CHWARAEON, IECHYD AC ADDYSG AWYR AGORED BA Addysg Awyr Agored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 BA Addysg Gorfforol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Gweler hefyd cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Iechyd ac Ymarfer ac Astudiaethau Chwaraeon BSc Atgyfeiriadau Iechyd ac Ymarfer BSc Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw

Cyfadran y Dyniaethau DIWINYDDIAETH, ASTUDIAETHAU CREFYDDOL AC ISLAMAIDD

Cyfadran y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

BA Crefydd a Chymdeithas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Gweler hefyd cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Astudiaethau Crefydd BA Astudiaethau Islamaidd BA Diwinyddiaeth

BUSNES

ARCHAEOLEG, HANES & ANTHROPOLEG

Fframwaith Arfer Proffesiynol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 BA Rheolaeth Busnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Gweler hefyd cyrsiau cyfrwng Saesneg: BSc Cyfrifiadureg BSc Cyfrifiadureg y Rhyngrwyd BSc Technoleg Gwybodaeth Busnes BA Rheolaeth a Thechnoleg Gwybodaeth BA Rheolaeth Twristiaeth BA Twristiaeth

Gweler cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Anthropoleg BA Archaeoleg BA Archaeoleg ac Anthropoleg BA Astudiaethau Canoloesol BA Astudiaethau Hanesyddol Cyfoes BA Gwareiddiadau Hynafol BA Hanes BA Hanes Hynafol ac Archaeoleg

CELFYDDYDAU CREADIGOL

Y CLASURON

BA Celf a Dylunio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Gweler hefyd cyrsiau cyfrwng Saesneg: Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio BA Celf a Dylunio: Amlddisgyblaethol BA Celfyddyd Gain BA Cerameg a Gemwaith BA Cyfathrebu Graffeg BA Darlunio Digidol BA Dylunydd Wneuthurwr 3D - Cynnyrch Crefft BA Ffasiwn: Cynllunio a Gwneud Dillad BA Ffilm a Diwylliant Gweledol BA Cynhyrchu Cyfryngau Newydd BA Ffotograffiaeth BA Tecstiliau - Celf, Dylunio a Chrefft

Gweler cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Astudiaethau Clasurol BA Clasuron BA Groeg BA Hanes Hynafol BA Hanes Hynafol a Chanoloesol BA Lladin

CELFYDDYDAU PERFFORMIO

ASTUDIAETHAU DIWYLLIANNOL Gweler cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Astudiaethau Tsieineaidd BA Athroniaeth BA Athroniaeth Gymwysedig BA Saesneg BA Saesneg gyda TEFL BA Ysgrifennu Creadigol

BA Cerddoriaeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 BA Y Cyfryngau Creadigol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 BA Perfformio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Gweler hefyd cyrsiau cyfrwng Saesneg: BA Actio BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr

www.ydds.ac.uk | 99


Man cychwyn addysg uwch yng Nghymru yn 1822

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y Brifysgol www.ydds.ac.uk neu ffoniwch 0300 500 1822 Campws Caerfyrddin Caerfyrddin SA31 3EP 01267 676767

Campws Llambed Ceredigion SA48 7ED 01570 422351

Prosbectws YDDS Israddedig 2013  

Prosbectws Y Drindod Dewi Sant Israddedig 2013