Page 1

byw creu cynhyrchu‌

BA Cerddoriaeth

0300 500 1822 www.ydds.ac.uk


Y CELFYDDYDAU PERFFORMIO

2 | www.ydds.ac.uk


Y CELFYDDYDAU PERFFORMIO

BA Cerddoriaeth

PRIF FFEITHIAU Cynnwys y cwrs Nod ein gradd yw creu cerddorion sy’n meddu ar sgiliau a fydd yn eu galluogi i weithio mewn amryw o feysydd proffesiynol cerddorol. Bydd datblygiad cerddorol y myfyrwyr yn cael ei feithrin yn ofalus ac fe fyddem yn eu hannog i ddod o hyd i’w llais cerddorol unigryw – dyna sy’n gwneud ein cwrs yn un cyffrous a gwahanol. Mae pwyslais yr Ysgol yn benodol ar ddatblygu a hyfforddi ‘gwneuthurwyr’. Hynny yw, cerddorion sydd â’r gallu a’r parodrwydd i fentro’n greadigol drwy greu, datblygu ac arddangos eu gwaith ar draws sawl math o lwyfan, cyfrwng a genre. Yn ystod eich cyfnod o astudio yma, byddwch yn canolbwyntio ar y pedair agwedd ganlynol: • Perfformio • Creadigrwydd Cerddorol • Hanfodion Cerddoriaeth • Y Diwydiant Cerddorol Wrth astudio BA Cerddoriaeth, bydd cyfle, o dan arweiniad darlithwyr a thiwtoriaid profiadol ac arbenigwyr o’r byd proffesiynol, i feithrin eich sgiliau cerddorol unigryw chi. Yn ogystal, trefnir datganiadau cyson a dosbarthiadau meistr gan gerddorion proffesiynol o sawl genre cerddorol. Er mwyn sicrhau y bydd gennych ddealltwriaeth gytbwys ac eang a fydd yn sail i weddill eich astudiaeth a’ch gyrfa, mae’r radd hon yn cynnwys elfennau academaidd megis dadansoddi, hanfodion a hanes cerddoriaeth. Byddwn hefyd yn ehangu eich dealltwriaeth am feysydd galwedigaethol penodol, Felly, bydd y cwrs arbennig hwn yn cryfhau eich dealltwriaeth gerddorol,

yn datblygu eich potensial cerddorol a’ch creadigrwydd ehangach a fydd yn eich paratoi ar gyfer gweithio yn y diwydiant cerddorol.

Cod UCAS BA Cerddoriaeth - W390

Lleoliad Meysydd astudiaeth • • • • • • • • • •

Hyfforddiant Lleisiol / Offerynnol Cyfarwyddo Cerdd Cyfansoddi Gwaith Sesiwn / Chwarae mewn band Dosbarthiadau Meistr Trefnu digwyddiadau cerddorol Technoleg Cerdd Cynhyrchu CD / DVD Theori a Dadansoddi Cerddorol Cyfansoddi ar gyfer y Cyfryngau

Prif nodweddion • Cwrs lle rhoddir blaenoriaeth i ddatblygu potensial pob unigolyn yn llawn • Cyfle i astudio dramor • Cysylltiadau gyda’r diwydiant proffesiynol • Defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf • Cyfleoedd cyson i berfformio mewn digwyddiadau celfyddydol megis yr ŵyl gelfyddydol flynyddol, Gŵyl! • Cyfleoedd cyson i fod yn rhan o Ddosbarthiadau Meistr.

Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser

Gofynion derbyn Gwahoddir pob ymgeisydd i glyweliad er mwyn asesu eu priodoldeb i'r rhaglen. Mae angen meddu ar sgiliau llythrennedd da, gan amlaf, gyda TGAU Gradd C neu uwch yn y Gymraeg.

Cyfleoedd Gyrfa Bwriad y cwrs yw creu unigolion sy'n meddu ar sgiliau cerddorol cyfredol ac yn sgil natur alwedigaethol y radd a'r cysylltiad cyson â'r diwydiant cerddorol, mae cyfran uchel o’n graddedigion wedi canfod swyddi ym meysydd teledu, radio, theatr, gwasanaethau cyhoeddus ac addysg.

www.ydds.ac.uk | 3


Gwybodaeth bellach Am fwy o wybodaeth, cysyllter â: Mair George 01267 676669 m.george@ydds.ac.uk Neu ewch i’r wefan www.ydds.ac.uk/cy/ysgoltheatrcerddarcyfryngau

BA Cerddoriaeth  
BA Cerddoriaeth  

BA Cerddoriaeth - Ysgol y Celfyddydau Perfformio