Trajectum 14/15 #01

Page 19

beeldgedrag nodig. Zo heeft bij Aegon de raad van bestuur geen eigen werkkamer meer. Ik ben benieuwd of het college van bestuur hier ook zover gaat.’ Lastig, om tot ander gedrag te komen. ‘Klopt. En dan hebben we ook nog eens de informatiecomponent: informatie moet heel transparant zijn: wie zit waar, hoe vind je je docent, houdt iedereen zijn Outlook-agenda goed bij? Anders ben je heel veel tijd kwijt met zoeken en plannen. Maar toch: we moeten zeker kiezen voor het nieuwe werken en het nieuwe leren. De maatschappij vraagt erom. We moeten flexibeler zijn, concurrerender, we stellen andere eisen aan de medewerker en die medewerker verwacht ook een andere omgeving. Daarnaast

boek je met het nieuwe werken winst op het gebied van duurzaamheid: met efficiënter ingerichte gebouwen, beter energiebeheer en efficiëntere mobiliteitsstromen. En laten we wel wezen: het kan ook kleiner. We roosteren nu alles op dinsdag en donderdag, in september. En in juli staat alles leeg.’ Toch maar doen dan, dat nieuwe werken tegelijk met de herhuisvesting invoeren? ‘Het kan een goede combinatie zijn, zeker als je het ook nog combineert met het nieuwe leren. Misschien zou het beter zijn om het kleinschaliger aan te pakken: per gebouw, over meerdere jaren verspreid. Met eerst de nieuwbouw en daarna steeds een gebouw tegelijk verbouwen. Maar goed, dat moet maar net kunnen.’ | M A RC J A N S S E N | M A R C . J A N S S E N @ HU . N L

HU-huisvestingsfeiten • De complete herhuisvestingsoperatie van de HU begon met de tijdelijke huisvesting van de faculteit Maatschappij en Recht op de Daltonlaan, in februari van dit jaar. Het eindigt met de oplevering van een nieuw gebouw in 2017. In de tussentijd worden vrijwel alle HU-gebouwen in De Uithof gerenoveerd, vertrekt de faculteit Natuur en Techniek naar De Uithof en komen alle medewerkers van het bestuursgebouw aan Oudenoord naar deze ‘HU-campus’. Alleen HU Amersfoort blijft buiten schot. • De HU heeft straks geen 158.000 vierkante meter in portefeuille, maar nog ongeveer 95.800. Dat levert op de lange termijn een kostenbesparing

op die ten goede moet komen aan onderwijs en onderzoek, zo luidt de doelstelling. De totale investering werd in 2012 geschat op zo’n 90 miljoen euro, bleek uit een bijeenkomst van de centrale medezeggenschapsraad. De jaarlijkse besparing kan oplopen naar maximaal vijf miljoen, meldde verantwoordelijk collegelid Jan Bogerd in een interview met Trajectum. • De HU ziet de herhuisvesting als voorwaarde voor realisatie van blended learning. Op de Daltonlaan loopt nu een pilot waarin het nieuwe werken wordt geïntroduceerd. De ervaringen hier worden meegenomen bij de inrichting van andere gebouwen.

09092014 TRAJECTUM#1

19


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.