Page 1

1

raffi Raffi D. Boghossian, B.A., MVA MVA Associate Broker Market Value Value Appraiser

гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 95-³Ù»³ÏÁª Üáñ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáí ºñÏáõ ϳñ»õáñ ù³ÛÉ»ñ ³Ûë ï³ñÇ »Ï³Ý Û³ïϳÝß»Éáõ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 95-³Ù»³ÏÁ. ²é³çÇÝÁª سñï 4-ÇÝ« Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ ï³Ý ²ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõû³Ýó Û³ÝÓݳËáõÙµÇÝ (Foreign Relations Committee) ÏáÕÙ¿ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãáõÙÁ å³Ñ³ÝçáÕ ÃÇõ 252 µ³Ý³Ó»õÇÝ í³õ»ñ³óáõÙÝ ¿£ ²ëÇϳ, ³ÝϳëϳÍ, Ð³Û ¸³ïǪ ³Ù»ñÇÏ»³Ý å»ï³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏÇ íñ³Û ó³ñ¹ ï³ñ³Í ϳñ»õáñ³·áÛÝ Û³ÕóݳÏÁÝ ¿£ ´³Ý³Ó»õÇ Û³çáñ¹ ѳݷñáõ³ÝÁ øáÝÏñ¿ëÇÝ Ù¿ç ³Ýáñ í³õ»ñ³óáõÙÁ ³å³Ñáí»Éáõ å³Ûù³ñÁ åÇïÇ ÁÉɳۣ ØÇÝã ³Û¹ ݳ˳·³Ñ úå³Ù³ÛÇ í³ñã³Ù»ù»Ý³Ý Ûëï³Ï³óáõó, áñ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãáõÙÁ, ϳ٠³Ûë ²åñÇÉ 24-ÇÝ á×ÇñÇÝ ³Ýõ³ÝáõÙÁ ëå³ë»ÉÇ ã¿£ úå³Ù³, áñ ݳËù³Ý ݳ˳·³Ñ ¹³éݳÉÁ Ëáëï³ó³Í ¿ñ ׳ÝãÝ³É Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, ³ÛÅ٠ѳñó¿Ý ÏÁ Ëáõë³÷Ç Áë»Éáí, áñ §å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÷áËáõ³Í »Ý¦ª ³ÏݳñÏ»Éáí г۳ëï³Ý-Âáõñùdz ³ñӳݳ·ñáõû³Ýó »õ Û³ñ³µ»ñáõû³Ýó ѳëï³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ£ ºñÏñáñ¹Áª Þáõ¿ïÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãáõÙÁ å³Ñ³ÝçáÕ µ³Ý³Ó»õÇÝ í³õ»ñ³óáõÙÁ, ѳϳé³Ï ϳé³í³ñáõû³Ý Áݹ¹ÇÙáõû³Ý, Ù»Í Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁÝ ¿ñ ºõñáå³Ï³Ý ó³Ù³ù³Ù³ëÇÝ íñ³Û, áñáõÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙdzõáñÇÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ ÏÁ Ó·ïÇ Âáõñùdz£ ØÇõë ÏáÕÙ¿, ÙÇÝã г۳ëï³ÝÂáõñùdz Û³ñ³µ»ñáõû³Ýó ·áñÍÁÝóóÁ ÏÁ Ó·Ó·áõÇ, ÏáÕÙ»ñÁ ³õ»ÉÇáí ÏÁ ϳñÍñ³Ý³Ý Çñ»Ýó ¹Çñù»ñáõÝ íñ³Û£ ²Ù»Ý¿Ý ³Ýµ³Ý³Ïó»ÉÇ Ñ³ñó»ñÁ ÏÁ Ùݳݪ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³·Ý³åÇ ÉáõÍáõÙÝ áõ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ѳñóÁ£ ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý, ³å³ ³Ýáñ 95-³Ù»³ÏÇ ë»ÙÇÝ ÏñݳÝù ѳëï³ïûñ¿Ý Áë»É, áñ ³ÝÇϳ Û³é³çÁÝóóÇ Ù¿ç ¿ »õ á㪠ۻïÁÝóóÇ£

Volume 4, No. 7 (54), APRIL 2010 Toronto Armenian Community Newspaper

EXCEPTIONAL REAL ESTATE SERVICES

Expect the best.

Call

Raffi at

416-497-9794

AG

¸. î³ñÇ ÂÇõ 7 (54), ²äðÆÈ 2010 Øß³ÏáõóÛÇÝ, ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ, ²Ûɳ½³Ý ä³ñµ»ñ³Ã»ñÃ

BUYING OR SELLING REAL ESTATE

г۳ëï³ÝÇ Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý î¿ñ ¼ûñÇ Ø¿ç гñó îáõ³õ.

§º±ñµ »õ àñï»±Õ ¾ гۻñÇ ÜÇõñÝå¿ñÏÁ¦

Photo : AZTAG-Ashnag سñï 24-ÇÝ, ܳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý Çñ»Ý ÁÝÏ»ñ³óáÕ å³ïáõÇñ³Ïáõû³Ý »õ êáõñÇ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ Ý»ñϳÛáõû³Ý ͳÕÏ»åë³Ï ÏÁ ½»ï»Õ¿ î¿ñ ¼ûñÇ Ü³Ñ³ï³Ï³ó سïñ³Ý ³éç»õ: г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý سñï 2224-ÇÝ êáõñÇáÛ ïáõ³Í å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûó»Éáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ ³Ýó³õ î¿ñ ¼ûñ, áñï»Õ Ø»Í ºÕ»éÝÇ ½áÑ»ñáõ ï³Ï³õÇÝ Ñ³Ù»óáÕ Ñ³õ³ù³Ï³Ý ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÁ ³Õ³Õ³ÏáÕ íϳݻñÁÝ »Ý ¹³ñáõ ³é³çÇÝ ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý£ гõ³Ý³µ³ñ, Âáõñùdz-г۳ëï³Ý ÷ñáÃáùáÉÝ»ñáõÝ å³ï׳éáí Û³ïϳå¿ë Çñ ¹¿Ù ë÷Çõéù³Ñ³Ûáõû³Ý Áݹí½áõÙÁ Ù»ÕÙ³óÝ»Éáõ ѳٳñ, ê³ñ·ë»³Ý ³éÇÃÁ û·ï³·áñÍ»ó Çñ Áë»ÉÇùÁ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Áë»Éáõ. ²Ý Áë³õ. §ÆÝÓ ³Ûëï»Õ ¿ µ»ñ»É ÇÙ ÅáÕáíñ¹Ç ٻͳ·áÛÝ ó³õÁ, áñ 20-ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ »õ ù³Õ³ù³ÏÇñà ѳٳñáõáÕ Ù³ñ¹Ïáõû³Ý ٻͳ·áÛÝ ³ÙûÃÁ: ²Û¹ ³ÙûÃÇ Ë³ñ³ÝÁ ³ñ¹¿Ý 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ ¹»é ÙÝáõÙ ¿ µáÉáñ Ýñ³Ýó ׳ϳïÇÝ, áíù»ñ ³ÏÝÛ³Ûï ÷³ëï»ñÇ áõñ³-

óáõÙÁ ¹³ñÓñ»É »Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ...¦: ܳ˳·³ÑÁ Áë³õ. ²Ûëûñ »ë ³Ûëï»Õ »Ù, áñå¿ë ѳٳÛÝ Ñ³Ûáõû³Ý ѳÛñ»ÝÇù г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ, ѳñóÝ»Éáõ. §º±ñµ »õ áñï»±Õ ¿ ѳۻñÇ ÜÇõñÝå¿ñÏÁ¦: ²å³ ³Ý ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõû³Ýó Ù³ëÇÝ Áë³õ. §ä³ïñ³ëï »Ýù ųٳݳϳÏÇó ÂáõñùdzÛÇ Ñ»ï ѳëï³ï»É ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ϳÝáݳõáñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ, áõÝ»Ý³É µ³ó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ »õ ïÝï»ë³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ¦£ ÆëÏ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ Û³ÝÓݳÅáÕáíÇ Ñ³ñóÁ å³ñ½³µ³Ý»Éáí Áë³õ, ÿ ³ÝÇϳ å³ïÙáõû³Ý ÷³ëïÇ í»ñ³ï»ëáõû³Ý Ù³ñÙÇÝ ã¿, ³Ûɪ §å³ïÙáõû³Ý ѳñÃáõû³Ý íñ³Û ÙÇçå»ï³Ï³Ý »Ýó۳ÝÓݳÅáÕáí¦£ سÝñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï»ëÝ»É Ý»ñùÇÝ ¿ç»ñáõÝ Ù¿ç£


2

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54


ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

3

ì³ñ¹³Ý ä»ïñáë»³Ý ÂáñáÝÃáÛÇ Ù¿ç

ºñ»ÏáÛ ÙÁ ²ñ¹Ç Ð³Û ºñ·ÇÍ³Ï³Ý Â³ïñáÝÇ §Â³·³õáñ¦ÇÝ Ð»ï γñÇÝ ê³Õï×»³Ý §Â³ïñáÝÁ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³½³ïáõû³Ý í³Ûñ ¿£ ²Û¹ ÷áùñÇÏ ù³é³ÏáõëÇ ï³ñ³ÍùÁ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãáõÝÇ©©© »ë ³ÛÝï»Õ ë³õ³éÝáõÙ »Ù ïÇ»½»ñùÇ ÙÇ Í³ÛñÇó ÙÇõëÁ©©©¦, ³Ûëå¿ë ÏÁ µÝáõó·ñ¿ ì³ñ¹³Ý ä»ïñáë»³Ý Çñ ëï»ÕÍ³Í Ã³ïñáÝÁ£ ºõ Çëϳå¿ë ³É Ñ³Û ³ñ¹Ç »ñ·ÇÍ³Ï³Ý Ã³ïñáÝÇ §Ã³·³õáñÁ¦ سñï 13-ÇÝ Ù»½ª ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Ù³½·³ÛÇÝ Â³ï»ñ³ëñ³ÑÁ ѳõ³ùáõ³Í ѳݹÇë³ï»ëÝ»ñë, ½·³ó³Ï³Ý »õ ÙïùÇ Ù¿Ï ïÇ»½»ñù¿Ý ÙÇõëÁ ï³ñ³õª Çñ óï»ñ³Ï³Ý »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ùµ »õ ϳï³ñáõÙáí£ ²Ûëûñáõ³Ý Ù»ñ Çñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç ·ñ»Ã¿ ³Ý·áÛ »Ý ϳï³Ï»ñ·³ÏÝ»ñ, áñáÝù ѳݹÇë³ï»ëÇÝ Ùûï Ëݹáõù Û³é³ç³óÝ»Éáõ ÏáÕùÇÝ, ½³ÛÝ Ý³»õ ÏÁ ÙÕ»Ý Ùï³Í»Éáõ£ ÎñݳÝù Áë»É, áñ ϳï³Ï»ñ·³Ï ì³ñ¹³Ý ä»ïñáë»³Ý ·ñ»Ã¿ ÙdzÏÝ ¿, áñ ųÝñÁ ѳëóáõó³Í ¿ ³ñáõ»ëïÇ µ³ñÓñ ٳϳñ¹³ÏÇ, áõñ ËݹáõùÝ áõ Ûáõ½áõÙÁ, ëñ³ÙïáõÃÇõÝÝ áõ µ³ñÓñ É»½áõ³ÁÙµéÝáÕáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÙÇ³Ý³Ý áã ÿ ÙdzÛÝ Ã»Ã»õ ÍÇͳÕÇ å³Ñ ÙÁ ëï»ÕÍ»Éáí ѳݹÇë³ï»ëÇÝ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ ³Ýáñ ÏÁ ßÝáñÑ»Ý ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ѳ×áÛùÇ »õ Ùï³ÍáõÙÇ Ñ³½áõ³¹¿å ³éÇã г½áõ³¹¿å ϒÁë»Ù, áñáíÑ»ï»õ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳ Ïáãáõ³Í §Ä³Ù³ÝóÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý¦ µÝ³ÏÇãÝ»ñë ³ÛÝù³Ý óÕáõ³Í »Ýù ûûõ³µ³ñáÛ »õ ëݳٿç Ùß³ÏáÛÃÇ Ù¿ç, áñ Ù»½Ù¿ ³Ý·Çï³Ïó³µ³ñ ËÉáõ³Í ¿ ϳñÍ»ë Ùï³Í»Éáõ »õ ɳõÁ ï»ëÝ»Éáõ áõ ׳ÝãݳÉáõ ϳñáÕáõÃÇõÝÁ£ ä»ïñáë»³Ý í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³ÙÝ ¿ áñ ϒ³Ûó»É¿ ÂáñáÝÃû£ ²ÛÝó»³É ³Ý·³Ù ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý åñÇëٳϿ ³ÝóÝáÕ (³Û¹å¿ë µ³Ý ϳñ»ÉDZ ¿) §ì»ñ»Éù¦, ÇëÏ ³Ûë ³Ý·³Ù §1001 ºÉù¦ óï»ñ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõÙÝ»ñáí£ ºñÏáõ ³Ý·³ÙÝ»ñÝ ³É ³ñáõ»ëï³·¿ïÁ ·³ÕáõÃë Ññ³õÇñ»Éáõ µ³ó³éÇÏ ·³Õ³÷³ñÁ »õ Íñ³·ÇñÁ ÏÁ å³ïϳݿñ ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û ²ÏáõÙµÇÝ£

§1001 ºÉù¦Á ³Ûɳ½³Ý »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ÏïáñÝ»ñáõ ùáɳŠÙÁÝ ¿ñ, áõñ ïÇñ³Ï³ÝÁ »õ ³Ù»Ý¿Ý ¹ÇåáõÏÁ г۳ëï³ÝÇ Ý»ñÏ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ûñ»ñáõ í³ñùÇ Ó³ÕÏáõÙÝ ¿ñ ѳٻÙáõ³Íª »ñ·³Ë³éÝ ½³õ»ßï³Ï³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñáí£ ä»ïñáë»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳ó³óáõó³Í ³ï»Ý ѳݹÇë³ï»ëÁ ÙÕ»ó Ù»ñà µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ³Ý½áõëå ÍÇͳջÉáõ »õ Ù»ñà Ëáñ³å¿ë ó³õ»Éáõ »õ áõßùÇ ·³Éáõ£ ²Ûëå¿ë ûñÇݳϪ îÇ·ñ³Ý Ø»Í¿Ý Ç í»ñ »ñÏñÇ Õ»Ï³í³ñ ã»Ýù áõÝ»ó³Í, áñáíÑ»ï»õ ³Ûëûñõ³Ý í»ñݳ˳õÁ ջϳí³ñ»Éáõ ëϽµáõÝùÁ ÷á˳ñÇÝ³Í ¿ ÇßË»Éáõ Ùï³ÛÝáõû³Ùµ, áõñ Ï»ñáõËáõÙÁ, ×»åÁ É»óÝ»ÉÁ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³ÑÇ ÷ÝïéïáõùÁ »ñÏÇñ ջϳí³ñ»Éáõ ѳٳ½ûñ ¹³ñÓ³Í »Ý£ гݹÇë³ï»ëÇÝ íñ³Û ³ÝçÝç»ÉÇ ¹ñáßÙ ÏÁ Ó·»Ý ݳ»õ ä»ïñá뻳ÝÇ Ï³åÏáõÙÝ»ñÁ£ ²Ý Çñ ÑÙáõï ˳ճñÏáõû³Ùµ Ñ»é³õáñáõÃÇõÝ ãÇ Ó·»ñ Çñª ¹»ñ³ë³ÝÇÝ, »õ ϳåÏáõáÕ ³ÝÓݳõáñáõû³Ý ÙÇç»õª ³ÛëåÇëáí Ï»ñå³ñÁ ³ÙµáÕç ѳñ³½³ïáõû³Ùµ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝ»Éáí µ»ÙÇÝ íñ³Û£ Þ³ñɲ½Ý³õáõñÁ ѳõ³Ý³µ³ñ ÇñÙ¿ »ïù ÙdzÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÛÝù³Ý ѳñ³½³ïûñ¿Ý ï»ëÝ»É ä»ïñá뻳ÝÇ Ù¿ç£ ÜáÛÝù³Ý ѳ׻ÉÇ »Ý ä»ïñá뻳ÝÇ »ñ·³Ë³éÝ Ë»Õϳï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ï»ë³Ï ÙÁ ¹³¹³ñ »Ý »ñ·ÇÍ³Ï³Ý Éáõñç ÝÇõÿñ¿Ý »õ ݳ»õª µ³ó³éÇÏ Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ³ñáõ»ëï£ ²Ýáñ ѳëáÕáõÃÇõÝÁ ³Ù»Ýáõñ¿ù ¿£ ä»ïñáë»³Ý Çñ óï»ñ³Ï³Ý »ñ·ÇͳÝùÁ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿ ûï³ñÇÝ »õ ѳÛÇݪ ð¿ ë÷ÇõéùÇ »õ ð¿ г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç£ ÀÉɳÉáí ³ñÑ»ëï³í³ñÅ ³ñáõ»ëï³·¿ï, ³Ý Çñ ѳݹÇë³ï»ëÇÝ µ³½Ï»ñ³ÏÁ ÏÁ ßûß³÷¿ »õ ßáõïáí Çñ ˳ճñÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ñÙ³ñ»óÝ¿ ³Ýáñ ³åñ³Í ÙÇç³í³ÛñÇÝ »õ ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ §Â³ïñáÝÁ... ß÷Ù³Ý ÙÇ Ó»õ ¿... ¹»ñ³ë³ÝÇ áõ

ѳݹÇë³ï»ëÇ ÙdzëÝáõÃÇõÝ ¿¦, Ï°Áë¿ ³Ý£ Æëϳå¿ë ³É, »ñÏáõ ų٠ì³ñ¹³Ý ä»ïñá뻳ÝÇ Ñ»ï µ³õ³ñ³ñ ¿ñ ϳñÍ¿ù Ù»ñ ³ß˳ñÑÁ »õ ßáõñçÁ ¹Çï»Éáõ ³õ»ÉÇ µ³ó ³ãù»ñáí »õ Ùïùáí£


4

ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îàðàôêî

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

¸Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñ, áñáõÝ ½áÑ ·Ý³ó ·³ÕáõÃÇë ·áñÍáõÝ»³Û ³Ý¹³Ù ³ÉÇÝ º³·áõ廳Ý

سñïÇ 14-Ç ³é³õûﻳÝ, ÐÚ¸ ¶³Ý³ï³ÛÇ ä³ï³Ý»Ï³Ý ØÇáõû³Ý ÀݹѳÝáõñ ì³ñÇã سñÙÇÝÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Édz·áõÙ³ñ ÅáÕáíÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ øÇÝÏëÃÁÝ áõÕÕáõáÕª سñÙÇÝÇ ³Ý¹³Ù ³ÉÇÝ Ü·ñáõñ»³Ý-º³·áõå»³Ý ä¿ÉíÇÉÇ Ù³ÛñáõÕÇÇÝ íñ³Û ½áÑ ·Ý³ó ÇÝùݳ߳ñÅÇ Í³Ýñ ³ñϳÍÇ ÙÁ£ ØÇÝã å³ï³ÝÇÝ»ñáõ í³ñÇã ì³ã¿ î¿ÙÇñ×»³Ý »õ ÂáñáÝÃáÛÇ í³ñÇã ϳ½ÙÇ ³Ý¹³Ù ê»åáõÑ º³·áõå»³Ý áõ ²ÝÇ Þ³ñ³å˳ݻ³Ý íÇñ³õáñáõ»ó³Ý£

³ÉÇÝ º³·áõ廳ÝÇ ÛáõÕ³ñϳõáñáõÃÇõÝÁ §Ø³ÑÁ Ù»ñÝ ¿« Ù»Ýù Ù³ÑÇÝÁ« Ù³ñ¹áõ ·áñÍÝ ¿ ÙÇßï ³ÝٳѦ ÚáíѳÝÝ¿ë Âáõٳݻ³Ý

سñï 19-ÇÝ, ÂáñáÝÃáÛÇ ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç ϳ۳ó³õ ÇÝùݳ߳ñÅÇ ¹³éÝ ³ñϳÍÇ ½áÑ ·³ó³Í ³ÉÇÝ Ü·ñáõñ»³Ý-º³·áõ廳ÝÇ ï³Ý ϳñ·Ç ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ, ÇëÏ Ø³ñï 20Çݪ ÛáõÕ³ñϳõáñáõÃÇõÝÁ: ³ÕÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõû³Ýó ÏÁ ݳ˳·³Ñ¿ñ Ê³Å³Ï ²ñù© Ú³Ïáµ»³Ýª ²é³çÝáñ¹ ¶³Ý³ï³ÛÇ Ð³Ûáó »ÙÇ: ²ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ í³ñ»ó Ø»ÕñÇÏ Ì© ìñ¹© ´³ñÇù»³Ýª Ðá·»õáñ ÐáíÇõ ê© ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ Ð³Ûó© ²é³ù© »Ï»Õ»óõáÛ: Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ »õ ³ñ³ñáÕáõû³Ýó Ù³ëݳÏÇó ÎáÙÇï³ë ²© øÑÝÛ© ö³Ýá뻳ݪ Ðá·»õáñ ÐáíÇõ ê© Üß³Ý Ð³Ûó© ²é³ù© »Ï»Õ»óõáÛ, ¼³ñ»Ñ ²© øÑÝÛ© ¼³ñ·³ñ»³Ýª Ðá·»õáñ ÐáíÇõ ê© ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ð³Ûó© ²é³ù© »Ï»Õ»óõáÛ, ºÕdz Ì© ìñ¹© ¶Çñ¿í绳ݪ Ðá·»õáñ ÐáíÇõ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ гٳÛÝùÇ »õ Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ÏáÕÙ¿ª ì»ñ³å³ïáõ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë ê³ñÙ³½»³Ý: Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ ÐÚ¸ ´ÇõñáÛÇ ³Ý¹³Ù Ú³Ïáµ î¿ñ ʳã³ïáõñ»³Ý, ÐÚ¸ ¶³Ý³ï³ÛÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ϳ½ÙÁ, ÐÚ¸ ÂáñáÝÃáÛÇ §êáÕáÙáÝ Â¿ÑÉÇñ»³Ý¦ »õ ÐÚ¸ ØáÝÃñ¿³ÉÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ »õ ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Ï»¹ñáÝÇ Û³ñÏÇÝ ï³ÏÇ ·áñÍáÕ µáÉáñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ áõ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ë·³ÏÇñ ÑáÍ µ³½ÙáõÃÇõÝ ÙÁ: ¸³Ùµ³Ý³Ï³Ý Ëûëù ³ñï³ë³Ý»ó λ¹ñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ç ³Ý¹³Ù ØÑ»ñ ¶³ñ³·³ß»³Ý.³Ý Áë³õ ³ÉÇÝ Ñ³ë³Ï Ý»ï³Í ¿ñ Èǵ³Ý³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ûñ»ñáõÝ ³½·³ÛÇÝ å³ñï³Ï³Ýáõû³Ýó µ³ñÓñ ½·³óáõÙáí£ §²Û¹ ·Çï³Ïóáõû³Ý ³õÇßÁ ÏÁ ëÏë¿ñ ³Ù¿Ý µ³Ý¿ ³é³ç Çñ Ñûñ»Ý³Ï³Ý Û³ñÏ¿Ý áõ ³õ³Ý¹³å³Ñ Ùûñ ßáõÝã¿Ý: ì»ñç³å¿ë, ³Ý ÍáéÝ ¿ñ Øáõë³ È»ñ³Ý 18 ݳѳï³Ï Ù³ñïÇÏÝ»ñ¿Ýª ¶ñÇ·áñ Ü·ñáõñ»³ÝÇÝ áõ ³Ýáñ ³ñÇõÝÁ ³éѳõûñ¿Ý ³Ýó³Í ¿ñ Çñ »ñ³ÏÝ»ñáõÝ: ÜáÛÝ ³Û¹ û׳ËÇÝ Ù¿ç, ³éûñ»³Û ¹ñáõû³Ùµ Çñ ³é³ç áõÝ¿ñ Éáõë³Ñá·Ç Çñ Ñûñ å³ïÝ¿ßÇ íñ³Û Ï³Ý·Ý³Í Õ»Ï³í³ñÇ ³åñáÕ ûñÇݳÏÁ áõ ÇÝù Ñ»éáõ åÇïÇ ã»ñóñ ³ñÙ³ï¿Ý¦, Áë³õ ³Ý£ 1975 ÃáõÇÝ, ³Ý ÏÁ Ùdzݳñ ÐÚ¸ ÈÇ-

µ³Ý³ÝÇ ä³ï³Ý»Ï³Ý ØÇáõû³Ý, ÇëÏ 1983-Çݪ ÐÚ¸ ȺØ-ÇÝ: 1987-ÇÝ, í»ñç ãáõÝ»óáÕ Èǵ³Ý³Ý»³Ý ûÕ³Ï¿Ý ¹áõñë ·³Éáí, ׳ϳﳷÇñÁ ½ÇÝù åÇïÇ Ý»ï¿ñ ³Ûë ³÷»ñÁ: ¶³Ý³ï³ÛÇ Ù¿ç ³Ý Ï³½Ù»ó ѳ۳ïñá÷ Çñ µáÛÝÁ, Ï»³ÝùÇ Çñ ÁÝÏ»ñáç Ú³ÏáµÇÝ Ñ»ï áõ Ù³Ûñ ¹³éݳñ »ñ»ù Çñ Ù³Ýã»ñáõÝ ê»åáõÑÇÝ, ê»ñáõÅÇÝ »õ ê³ñáÛÇÝ: ¶³ñ³·³ß»³Ý ß³ñáõݳϻó Áë»Éáí. §ø³ç ·Çï³Ïó»Éáí ³Ûë »ñÏÇÝùÝ»ñáõÝ ï³Ï Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ç Ñ³Û³Ï»ñïÙ³Ý ·áñÍÇ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇÝ, Ù»ñ µáÉáñÇÝ ëÇñ»ÉÇ Â³ÉÇÝÁ ¹³ñÓ»³É ÀݹѳÝáõñ ì³ñÇã سñÙÝÇ ³Ý¹³Ù ¿ñ, ³Ûë ³Ý·³Ù á·Ç Ç µéÇÝ ÉÍáõ³Í ¶äØ-Ç Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý, ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý »õ г۳ëï³Ý³·Ý³óáõû³Ý ·áñÍ»ñáõݦ: ³ÉÇÝÇ Í³ÝûÃÝ»ñÁ ·Çï»Ý ³Ýáñ Ï»Ýëáõñ³Ë, ׳鳷³ÛÃáÕ áõ í³ñ³ÏÇã ³ÝÓݳõáñáõÃÇõÝÁ£ ²Ý ï³ñÇÝ»ñáõ »é³Ý¹áõÝ ³Ý¹³ÙÝ ¿ñ ÐúØ-Ç »ñÏñá¹³Ï³Ý í³ñųñ³ÝÇ ÌÝáÕ³Ï³Ý Ú³ÝÓݳËáõÙµÇÝ »õ í»ñç»ñë ÷³ñ³Í ¿ñ å³ï³ÝÇÝ»ñÁ ³é³çÝáñ¹»Éáõ ·áñÍÇÝ áõ Çñ Ý»ñϳÛáõÃÇõÝÁ µ³õ³ñ³ñ ã·ïÝ»Éáí ϳñÍ»ë, ³Ûë ·ûïÇÇÝ Ù¿ç ³é³Í ¿ñ ݳ»õ Çñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏÁª ê»åáõÑÁ, ǵñ»õ í³ñÇã: §²Ûá, ãϳñ Èǵ³Ý³ÝÇ ûñ»ñáõ Ñ»ñáë³Ï³Ý Ï»óáõ³ÍùÇ å³Ñ³ÝçùÁ...µ³Ûó ÏñÏÇÝ ÝáÛÝ ×³Ùµ³Ý ¿ñ Ù»½ ³Ûó»ÉáÕÁ...²Ûëù³Ý ËáõÉ áõ ¹³Å³Ý ¿ Ù»ñ ׳ݳå³ñÑÁ: ¸³ßݳÏó³Ï³Ý Ù³ñ¹áó ³Ù»Ý³ÏáõÉ, µ³Ûó ѳٳÛݳÝáõ¿ñ ׳ݳå³ñÑÁ: Ø³Ñ áõ Ï»³ÝùÁ Çñ³ñ ˳éÝ³Í ³Ýᅭñ ׳ݳå³ñÑÁ¦, Áë³õ ¶³ñ³·³ß»³Ý£ ²å³ ³Ý ÐÚ¸ ¶³Ý³ï³ÛÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç »õ ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ (Çñ »Ï»Õ»óÇáí áõ ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ϳéáÛóÝ»ñáí) ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ ³Ýí»ñ³å³Ñ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó ³Ýáñ ³ÙáõëÝáÛݪ Ú³ÏáµÇÝ, »õ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ áõ ÁÝï³ÝÇùÇÝ »õ ѳñ³½³ïÝ»ñáõÝ£ ÚáõÕ³ñϳõáñáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ Ëûëù ³ñï³ë³Ý»ó ݳ»õ ÐÚ¸ §êáÕáÙáÝ Â¿ÑÉÇñ»³Ý¦ ÏáÙÇï¿Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇã ì³ã¿ ¶ÁÉÁåá½»³Ý£ ²Ý Áë³õ, áñ

àõËﳷݳóáõÃÇõÝ ¸¿åÇ Ð³ñ³½³ï ì³Ûñ»ñ

§´³ñ»õ ºñÏÇñ¦ γ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý Ñ»ï

ÚáõÝÇë 21-¿Ý ÚáõÉÇë 8, 2010 Ã. Ý Û ÜáÛÝ Íñ³·ÇñÁ ê»åï»Ùµ»ñ 27¿Ý ÐáÏï»Ùµ»ñ 15 ³ S ØÇ 300U 17 ûñ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ í³Û»É»ó¿ù $2 ²ÝÓïÇ, õ Ï

Ø¿

áÛ ó » äï³Ýá ¹ õñ õÝ ÑÇ ëÝá

³õ»ÉÇ ù³Ý

17 ѳÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³ùÝ»ñ

ºñÃáõÕÇÝ Ïþ³ÝóÝÇ Ñ»ï»õ»³É ׳ݳå³ñÑáíª ºñ»õ³Ý, ÎÇõÙñÇ, γñë, ²ÝÇ, ì³Ý, Øáõß, îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï, ʳñµ»ñÃ, Ü»Ùñáõà ɻé, سɳÃdz, سñ³ß, (¼¿ÛÃáõÝ) (èáÙ ¶³É³), ²ÛÝóå, øÇÉÇë, Øáõë³É»é, (²ï³Ý³), λë³ñdz, (ê»å³ëïdz),ºñ½Ýϳ, ¾ñ½ñáõÙ, Ðáµ³ »õ ³ÛÉ í³Ûñ»ñ ܳ»õ Íñ³·ñáõ³Í ¿ 7-ûñ»³Û Ù³ëݳõáñ åïáÛï г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç

سñݳٳëÝáõû³Ýó ѳٳñ ¹Çٻɪ ¼³å¿É ä¿ñå¿ñ»³ÝÇ ParevDoon@gmail.com ì³½·¿Ý ¶³É×»³ÝÇݪ 416-473-0273 »õ 416-944-0273 vkaljian@rogers.com

³ÉÇÝ Ï°³Ý¹ñ³¹³éݳñ, áñ ѳ۳å³Ñå³ÝÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ÙdzõáñÁ å³ï³ÝÇÝ»ñÝ »Ý, ³ïáñ ѳٳñ Çñ ³ÙµáÕç ¿áõû³Ùµ ÝáõÇñáõ»ó³õ ¶³Ý³ï³ÛÇ å³ï³Ý»Ï³Ý ÙÇáõû³Ý í»ñ³ßËáõųóÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÇÝ£ ÆëÏ ÐÚ¸ ¶³Ý³ï³ÛÇ ä³ï³Ý»Ï³Ý ØÇáõû³Ý ÀݹѳÝáõñ ì³ñÇã سñÙÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã î³Ýdz ¶³ñ³·³ß»³Ý Ëûë»ó³õ ³ÉÇÝÇ ÝáõÇñáõ³Íáõû³Ý Ù³ëÇÝ£ §Êûëù¿Ý ¹áõñëª ·áñÍÇ ÉÍáõáÕ ëϽµáõÝùÇ ï¿ñ ³ÉÇÝÁª ³Ý½ÇçáÕ »õ í×é³Ï³Ý ¿ñ å³ï³Ý»Ï³ÝÇ Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ·Íáí »õ áñáßáõÙÝ»ñÁ Çñ³·áñÍ»Éáõ áõÕÕáõû³Ùµ¦, Áë³õ ³Ý£ ²Ý 1915-Ç Øáõë³ È»ñ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³Ïª é³½ÙÇÏ ¶ñÇ·áñ Ü·ñáõñ»³ÝÇ ÍáéÝ ¿ñ, ÐÚ¸ Èǵ³Ý³ÝÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ç »ñϳñ³Ù»³Û ³Ý¹³Ù ¶ñÇ·áñ Ü·ñáõñ»³ÝÇÝ ³ñųݳõáñ ¹áõëïñÝ ¿ñ, ÛÇß»óáõó î. ¶³ñ³·³ß»³Ý£ §´Ý³õáñáõû³Ùµ ϳï³Ï³ë¿ñ« »é³Ý¹áõÝ áõ ÙÇßï ѳÕáñ¹³Ï³Ý ¿ñ: ¸Åáõ³ñáõû³Ýó ¹ÇÙ³ó ãÁÝÏñÏ»ó³õ ³ÉÇÝÁ« ³ÛÉ ÁÝÏ»ñ³ë¿ñ áõ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Çñ Ýϳñ³·ÇñÁª ÙÕ»ó áñ Çñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ßñç³å³ïÁ Û³ñ·³Ýùáí Ùûï»Ý³Û Çñ»Ý áõ ÝáõÇñ³Ï³Ý ³ÛÝ ·áñÍÇݪ áñ ³ÉÇÝÁ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ñ¦: ÆëÏ Ø»ÕñÇÏ Ì© ìñ¹© ´³ñÇù»³Ý í»ñ ³é³õ ³ÉÇÝÇ ÝáõÇñáõ»Éáõ á·ÇÝ »õ ɳõ Ù³Ûñ ÁÉɳÉáõ ³ñųÝÇùÝ»ñÁ: ²Ý Çñ ËûëùÁ áõÕÕ»Éáí ³Ýáñ ³ÙáõëÝáÛÝ áõ Ùûñ Áë³õ, áñ Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇÝ Ñ»ñáë ÙÁÝ ¿: ÆëÏ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ ¹ÇÙ»ó Áë»Éáí Ï»³ÝùÇ Ù¿ç ÙÇßï Ñå³ñï ÁÉÉ³Ý Â³ÉÇÝÇ å¿ë Ù³Ûñ ÙÁ áõÝ»ó³Í ÁÉɳÉáõÝ Ñ³Ù³ñ: ³ÉÇÝ Ü·ñáõñ»³Ý-º³·áõ廳ÝÇ ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï Ù³ÑÁ Ù»Í µ³ó ÙÁ Ó·»ó ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç áõ Ëáñ ÏëÏÇÍÇ Ù³ïÝ»ó Çñ ÁÝï³ÝÇùÁ, ѳñ³½³ïÝ»ñÝ áõ ëÇñ»ÉÇÝ»ñÁ£ ²Ý ³Ùáõëݳó³Í ¿ñ Ú³Ïáµ º³·áõ廳ÝÇ Ñ»ï. ³ÝáÝù áõÝÇÝ »ñ»ù ½³õ³Ïª ê»åáõÑ, ê»ñáõÅ »õ ê³ñû£

Hamaz Tashjian

Sales Representative

416-490-1177

HOMELIFE NEW WORLD REALTY INC.

HomeLife/Visi n Realty Inc., Brokerage

Independently Owned and Operated

Jules Bedoyan Sales Representative Tel: 416.383.1828 cell: 416.553.7985

ò³õ³Ïó³·Çñ ÐúØ-Ç ä³å³Û»³Ý سÝϳå³ñ�ǫ ¶áÉáÉ»³Ý ܳ˳Ïñóñ³ÝÇ »õ ºñÏñáñ¹³Ï³Ý ì³ñųñ³ÝÇ ²ß³Ï»ñï³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç ܳ˳·³Ñª ޳ѿ ´³µÇ뻳ÝÇ ËûëùÁ ¹åñáóÇ ·áñÍáõÝ»³Û ÍÝáÕÝ»ñ¿Ý í³Õ³Ù»éÇÏ Â³ÉÇÝ Ü·ñáõñ»³Ýº³·áõ廳ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý »õ ÛáõÕ³ñϳõáñáõû³Ý ïËáõñ ³éÇÃáíª 20 سñï 2010-ÇÝ): ´²ÊîÆ Îè²ÜÀ βØøÜ ¾ ¾ºô, ´²Úò ¸Æäàô²ÌÜ ¾ îÆð²Î²Ü Ú³ñ·»ÉÇ ê·³ÏÇóÝ»ñ ´³Ý³ëï»ÕÍ ²õ»ïÇù Æë³Ñ³Ï»³ÝÇÝ å³ïϳÝáÕ ³Ûë µ³é»ñÁ, ³Ûëûñ ¹Åµ³Ëï³µ³ñ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ »Ý£ ²Ûá, ã³ñ³Õ¿ï ¹Çåáõ³ÍÁ ³Ûëûñ Çñ³Ï³Ý »õ ïÇñ³Ï³Ý ¿£ гϳé³Ï ³ÛÝ ½ûñ³õáñ ϳÙùÇÝ, áñ º³·áõå»³Ý ÁÝï³ÝÇùÁ Ç ·áñÍ ÏÁ ¹Ý¿ñ Ïé³Ý»Éáõ ѳٳñ Çñ»Ýó ÁÝï³Ý»Ï³Ý »ñç³ÝÇÏ µáÛÝÁ£ ìëï³Ñûñ¿Ý µáÉáñÇë ѳٳñ, óÝóÇã ¿ñ ÎÇñ³ÏÇ 14 سñïÇ ¹Çåáõ³ÍÇÝ ·áÛÅÁ£ ²ÙµáÕç ѳÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ óÝóáõ¿ñ ³Ûë ³Ý³ÏÝÏ³É å³ï³Ñ³ñÇÝ ¹ÇÙ³ó, áñ Ù»½¿ ³é Û³õ¿ï ÏÁ ËÉ¿ñª Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ¹³ëÁÝÏ»ñáç Ñá·³ï³ñ Ù³ÛñÁ, Ù»ñ í³ñųñ³ÝÇ ÝáõÇñ»³É ÍÝáÕ ÙÁ, áñ ³Ýó³Í ï³ñÇÝ»ñáõÝ áñå¿ë ÌÝáÕ³Ï³Ý Ú³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ïáõÑÇ, ¹åñáóÇ ×³ßÇ ûñ»ñáõÝ ÙÇßï Ù³Ûñ³Ï³Ý áõß³¹ñáõû³Ùµ ÏÁ Ñá·³ñ, áñ ³Ù¿Ýùë Ù»ñ ݳËÁÝïñ³Í Pizza-Ç ß»ñïÁ áõݻݳÝù »õ ³ÝûÃÇ ãÇ ÙݳÝù£ Æëϳå¿ë, »Ã¿ ê»åáõÑÇÝ, ê»ñáõÅÇÝ »õ ê³ñáÛÇÝ Ñ³Ù³ñ ·áõñ·áõñ³óáÕ Ù³ÛñÝ ¿ñ ѳݷáõó»³ÉÁ, Ù»½Ç ÐúØÇ í³ñųñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõë ѳٳñ ÝáÛÝù³Ý ·áõñ·áõñ³ÉÇó Ëݳٳï³ñÝ ¿ñª ³ÉÇÝ Â³ÝÃÇÏÁ£ Ø»ñ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç, »ñµ ³Ûë ûñ»ñáõÝ ëáõ·Á ѳٳï³ñ³Í ¿ ÐúØÇ ²Ù»Ýûñ»³Û ì³ñųñ³ÝÇ ²ß³Ï»ñï³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹ÇÝ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ³ÙµáÕç ³ß³Ï»ñïáõû³Ý »õ ¹åñáó³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇÝ ³ÝáõÝáí, Ù»ñ ËáñÇÝ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù º³·áõå»³Ý »õ Ü·ñáõñ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇÝ£ ²ëïáõ³Í Ñá·ÇÝ Éáõë³õáñ¿ Ù»½ µáÉáñë Ùûñ ÝÙ³Ý Ñá·³óáÕª îÇÏÇÝ Â³ÉÇÝÇÝ, ÃáÕ ¶³Ý³ï³ÛÇ ³Ûë óáõñï ÑáÕÁ ûûõ ·³Û íñ³Ý£ Þáõï³÷áÛà ³å³ùÇÝáõÙ ÏÁ Ù³ÕûÝù ݳ»õ Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ¹³ëÁÝÏ»ñáçª ê»åáõÑ º³·áõ廳ÝÇÝ, ì³ã¿ î¿ÙÇñ×»³ÝÇÝ »õ ²ÝÇ Þ³ñ³å˳ݻ³ÝÇÝ£


ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

5

ºñ³Ëï³·Çï³Ï³Ý Ó»éݳñÏ` êáõñ¿Ý â»ùÇ×»³ÝÇÝ

Èáõë³ÝϳñÝ»ñÁª Ä. ì³ñå»ï»³ÝÇ

¼áÑñ³å ³ÃÇÏ»³Ý è³ýýÇ ²Ýï¿ñ»³ÝÇ »ñ·ÇͳÝϳñÁ ÏÁ Û³ÝÓÝ¿ êáõñ¿Ý â¿ùÇ×»³ÝÇÝ:

êáõñ¿Ý â¿ùÇ×»³Ý ßñç³å³ïáõ³Í §Ð³Û ÐáñǽáÝ¦Ç ï³ñÇÝ»ñáõ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñáí:

²ñßû ²ñ³å³Ã»³Ý 29 ú·áëïáë 1993-ÇÝ, ë÷éáõ»ó³õ ÂáñáÝÃáÛÇ §Ð³Û Ðáñǽáݦ å³ïÏ»ñ³ë÷ÇõéÇ Ï¿ë ųÙáõ³Û ³Ý¹ñ³ÝÇÏ Û³Ûï³·ÇñÁ£ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ûñáõ³Ý ջϳí³ñÝ»ñÁ ·³ÕáõÃÇ ³Ûë ϳñ»õáñ ³ß˳ï³ÝùÁ íëï³Ñ³Í ¿ÇÝ êáõñ¿Ý â¿ùÇ×»³ÝÇÝ£ Øûï³õáñ³å¿ë 16 ï³ñÇÝ»ñ »ïù, 26 سñï 2010-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý, гٳ½·³ÛÇÝ êñ³ÑÇÝ Ù¿ç ѳõ³ùáõ³Í ¿ÇÝù Ù»ñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ ³ñï³Û³Ûï»Éáõ Û³Ûï³·ÇñÇÝ ³ñï³¹ñÇã êáõñ¿Ý â¿ùÇ×»³ÝÇÝ£ Ú³ñ·³ÝùÇ »ñ»ÏáÛÇ µ³óÙ³Ý ËûëùÁ ϳï³ñ»ó Û³Ûï³·ñÇ »ñϳñ³Ù»³Û ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ¿Ý êÇõ½Ç Ø»ÉÇïáÝ»³Ý£ ²Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ó â¿ùÇ×»³ÝÇ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ÓÇñù»ñÁ. Û³Ûï³·ÇñÁ Û³çáÕáõû³Ùµ åë³Ï»Éáõ ׳ٵáõÝ íñ³Û ³Ýáñ Ç ·áñÍ ¹ñ³Í ³ÝËÝ³Û »õ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ, ß»ßï»ó ³Ýáñ Çõñ³Û³ïáõÏ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁª Ñ»é³ï»ëÇÉÇ ï³ñÇÝ»ñáõ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñáõ ѳݹ¿å ·áõñ·áõñ³Ýù »õ ù³ç³É»ñ³Ýù óáõó³µ»ñ»Éáõ£ ²å³ Ȼݳ ¶³ë³å»³Ý, ÁÉɳÉáí §Ð³Û ÐáñǽáÝ¦Ç ³é³çÇÝ ËûëݳÏÝ»ñ¿Ý

Ù¿ÏÁ, Ý»ñϳ۳óáõó â¿ùÇ×»³ÝÇ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ Û³Õóѳñ»Éáõ ϳÙùÁ Û³Ûï³·ÇñÁ µ³ñÓñ ٳϳñ¹³Ïáí Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ£ Àëï ³Ýáñ, â¿ùÇ×»³Ý »Õ³Í ¿ §Ð³Û ÐáñǽáÝ¦Ç (áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ í»ñ³Ýáõ³Ýáõ³Í ¿ §Üáñ Ð³Û Ðáñǽáݦ) ѳëï³ï ëÇõÝÁ£ Þ³ï»ñ ½ÇÝù Ïáã³Í »Ý ù³ÉáÕ Ñ³Ù³Ûݳ·Çï³ñ³Ý£ ²Ý Ãáõ»ó ݳ»õ ï³ñÇÝ»ñáõ ³ñï³¹ñÇãÇÝ ³ÛÉ ßÝáñùÝ»ñÁª ·ñ»É áõ ·Í³·ñ»É£ ¶³ë³å»³Ý ݳ»õ ÁÝûñó»ó ʳãÇÏ î¿ï¿»³ÝÇ ³Ûë ³éÇÃáí ÛÕ³Í Ý³Ù³ÏÁ£ ²ÛÝï»Õ î¿ï¿»³Ý ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿ñ êáõñ¿Ý ³ÝѳïÁª ³ÝÏ»ÕÍ, ѳٻëï, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ, ͳÛñ³Û»Õûñ¿Ý µÍ³ËݹÇñ, å³Ñ³ÝçÏáï, ÑÇõÙÁñáí »õ ëñ³ÙÇï ϳï³ÏÝ»ñáí Çñ ßñç³å³ïÁ ß¿ÝóÝáÕ, ³ÝѳïÝ»ñÁ ɳõ ׳ÝãóáÕ »õ ³ñÅ»õáñáÕ£ §Ð³Û ÐáñǽáÝ¦Ç ³ñï³¹ñÇã OÝÝÇÏ Ü³½³ñ»³ÝÇ å³ïñ³ëï³Í ï»ë³»ñǽÁ, áñ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿ñ Û³Ûï³·ñÇ ï³ñÇÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñ¿Ý å³ï³éÇÏÝ»ñ, ³ñųݳó³õ Ý»ñϳݻñáõÝ ÍÇͳÕÇÝ, Ûáõ½áõÙÇÝ »õ ÑdzóÙáõÝùÇÝ£ ²å³, Û³çáñ¹³µ³ñ Ëûëù ³éÇÝ §Ð³Û ÐáñǽáÝ¦Ç »ñ»ù ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñª ÈÇõëÇ Ü»ñë¿ë»³Ý- Èᵿ½, êûëÇ ä¿ñå¿ñ»³Ý-ä¿ùÙ¿½»³Ý »õ ²ñï³ ¼³ù³ñ»³Ý, áñå¿ë½Ç Çñ»Ýó ëñïÇ Ëûëù»ñÁ ÷á˳Ýó»Ý£ ²ÝáÝù ÑÙïûñ¿Ý Ý»ñϳݻñáõÝ Ý»ñϳ۳óáõóÇÝ êáõñ¿ÝÇ ÝáõÇñáõÙÁ, µÍ³ËݹñáõÃÇõÝÁ, Ý»ñϳݻñáõÝ Ñ»ï µ³ÅÝ»óÇÝ Çñ»Ýó í³Û»É³Í ѳ׻ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñ »õ »ñ³Ëï³·Çïáõû³Ùµ Ýß»óÇÝ êáõñ¿ÝÇ áõÝ»ó³Í ¹»ñÁ Çñ»Ýó Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½ÇÝ Ù¿ç£ Ð³Õáñ¹³ß³ñÇ Ñ³ßáõ³å³Ñ Ä³Ý ØáÙ×»³Ý ѳ׻ÉÇ Ï³ï³ÏÝ»ñáí Ý»ñϳݻñáõÝ ÷á˳Ýó»ó Çñ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ §Ð³Û ÐáñǽáÝ¦Ç »õ êáõñ¿ÝÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í Çñ ÷áñÓ³éáõû³Ýó Ù³ëÇÝ£ Ð.Ú.¸. §êáÕáÙáÝ Â»ÑÉÇñ»³Ý¦ ÏáÙÇï¿Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇã ì³ã¿ ¶ÁÉÁåá½»³Ý Ëûëù»ñáõ ß³ñùÁ ³õ³ñï»ó Éáõë³ñÓ³ÏÇ ï³Ï ³éÝ»Éáí êáõñ¿Ý â¿ùÇ×»³ÝÇ 16 ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ óáõó³µ»ñ³Í ³ñ¹³ñ Ùûï»óáõÙÁ »õ ÿ ÇÝãå¿ë ³Ý Ïñó³õ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç å³ïñ³ëï»É Ýáñ ³ÝѳïÝ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýóª §Ð³Û ÐáñǽáÝ¦Ç Ñ»ï ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ ÑÇÙù áõݻݳÉáí ͳÕÏ»ó³Ý ï»Õ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç£ ¶ÁÉÁåá½»³Ý ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó â¿ùÇ×»³ÝÇÝ 16 ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ß³µ³Ã³Ï³Ý ¹ñáõû³Ùµ Ù»ñ ïáõÝ»ñÁ ³Ûó»É³Í ÁÉɳÉáõÝ Ñ³Ù³ñ »õ ѳëï³ï»ó, ÿ Û³Ûï³·ÇñÁ µáÉáñÇÝ ëÇñ»ÉÇÝ ¹³ñÓ³õ Ç å³ïÇõ ³Ýáñ ßÝáñÑùÝ»ñáõÝ£ ¶ÁÉÁåá½»³Ý Ý»ñϳ۳óáõó â¿ùÇ×»³ÝÇ Ùï³Ñá·áõÃÇÝÝ»ñÁª Û³Ûï³·ÇñÁ Û³ÝÓÝ»Éáõ íëï³Ñ»ÉÇ »õ ÷áñÓ³éáõ »ñÇï³ë³ñ¹ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ ÙÁ£ ¶ÁÉÁåá½»³Ý Ý»ñϳݻñÁ ѳõ³ëïdzóáõó, ÿ êÇõ½Ç Ø»ÉÇïáÝ»³Ý »õ §Ð³Û ÐáñǽáÝ¦Ç ³ÝÓݳϳ½ÙÁ ÝáÛÝ µÍ³Ëݹñáõû³Ùµ åÇïÇ ï³ÝÇÝ Û³Ûï³·ñÇ Û³é³çÇÏ³Û ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ£ ²å³ ѳÕáñ¹³ß³ñÇ í³ñã³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïáõ ¼áÑñ³å ³ÃÇÏ»³Ý â»ùÇ×»³ÝÇÝ Û³ÝÓÝ»ó è³ýýÇ ²Ýï¿ñ»³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Í êáõñ¿ÝÇ »ñ·ÇͳÝϳñÁ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ, â»ùÇ×»³Ý ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ëûëù áõÕÕ»ó §Ð³Û ÐáñǽáÝ¦Ç ÑÇÙݳ¹ñáõÃ»Ý¿Ý ÙÇÝã»õ ûñë Çñ Ñ»ï ³ß˳ïáÕ µáÉáñ ³ÝѳïÝ»ñáõÝ£ ²Ý ÑÙáõï Ï»ñåáí Ý»ñϳݻñáõÝ Ý»ñϳ۳óáõó Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ÝѳïÇ Çõñ³Û³ïáõÏ ³ñųÝÇùÝ»ñÁ£ Ò»éݳñÏÇ ³õ³ñïÇݪ Ý»ñϳݻñÁ Ññ³õÇñáõ»ó³Ý ùáùÿÛÉÇ, áñáõÝ ÁÝóóùÇÝ Ð³Ûñ Ø»ÕñÇÏ Ì© ìñ¹© ´³ñÇù»³Ý Çñ ëñïÇ ËûëùÁ ÷á˳Ýó»ó â¿ùÇ×»³ÝÇÝ »õ ½³ÛÝ Ññ³õÇñ»ó ß³ñáõÝ³Ï»É ³ç³Ïó»Éáõ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ »õ ºÏ»Õ»óõáÛ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ, Ç ÙïÇ áõݻݳÉáí Çñ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ÓÇñù»ñÝ áõ ³ñųÝÇùÝ»ñÁ£ гÛñ êáõñµÁ â¿ùÇ×»³ÝÁ å³ïáõ»ó ºÏ»Õ»óõáÛ ßù³Ýß³Ýáí£

YORK EYE CARE CLINIC

гÛÏ³Ï³Ý Üáñ³µ³ó гëï³ïáõÃÇõÝ Comprehensive eye exams and Contact lens fitting Screening and treatment for Glaucoma, Cataract, Red eyes Laser surgery Consultations and Co-management

A large selection of designer eyewear

s e t m w n e e o i c t l N pa we

Dr. Annette Lileyans Optometrist

APARTMENT êÇñáí Ï°ÁݹáõÝÇÝù Ýáñ ÑÇõ³Ý¹Ý»ñ

302 Wellington St. E., Unit 1 Aurora, Ontario L4G 1J5

Tel: 905-751-0007

EVENING AND WEEKEND APPOINTMENTS AVAILABLE

IN YEREVAN

84 sq. m. apartment on the 14th floor, conveniently located in the heart of the city @ Mashdots & Saryan Completely renovated spacious 2 bedrooms Large living room Easily accessible with 2 elevators Corner lot Air conditioned & heated Asking $130,000 US. Call (416)-944-0273 or e-mail vkaljian@rogers.com Rental: US $450/week

for Sale (or rent)

g kin rat a t ath Ara an Bre w of Yerev vie ll of &a


6

ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

Ðá·»õáñ áõ ²½·³ÛÇÝ ä³Ñ ÙÁ гÛÏ³Ï³Ý Þ³µ³Ãûñ»³Û ºñÏñáñ¹³Ï³Ý ²ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Ð³Ù³ñ

ê. ²êîàô²Ì²Ì²ÆÜ Ð²Úò. ²è²ø. ºÎºÔºòôàÚ

IJزܲβòàÚò Ô²¼²ðàô Ú²ðàôº²Ü, ̲Ôβ¼²ð¸Æ, ²ô²¶ Þ²´Âàô²Ü ºô ê. Ú²ðàôº²Ü ²ð²ðàÔàôÂÆôÜܺðàô

Ô²¼²ðàô Ú²ðàôÂÆôÜ ²é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ ºñ»ÏáÛ»³Ý ijٻñ·áõÃÇõÝ

̲Ôβ¼²ð¸

²é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ ê. ä³ï³ñ³· ̳Õϳ½³ñ¹Ç ³÷ûñ

¸èÜ´²ò¾ø

Þ²´²Â, 27 زðî, 2010 ųÙÁ 8£00 ųÙÁ 5£00 ÎÆð²ÎÆ, 28 زðî, 2010 ųÙÁ 8£00 ųÙÁ 10£00 ųÙÁ 12£30 ºñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 5£00

²ô²¶ ºðÎàôÞ²´ÂÆ

29 زðî, 2010

(ÚÇß³ï³ÏÝ ¿ª ²ÝåïáõÕ Â½»ÝÇÇÝ, ²ñ³ñãáõû³Ý »õ سñ¹áõÝ êï»ÕÍÙ³Ý)

²é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ ºñ»ÏáÛ»³Ý ijٻñ·áõÃÇõÝ

ųÙÁ 8£00 ųÙÁ 5£00

²ô²¶ ºðºøÞ²´ÂÆ

(ÚÇß³ï³ÏÝ ¿ª î³ëÁ ÎáÛë»ñáõÝ »õ ì»ñçÇÝ ¸³ï³ëï³ÝÇÝ)

30 زðî, 2010

²é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ ºñ»ÏáÛ»³Ý ijٻñ·áõÃÇõÝ

²ô²¶ âàðºøÞ²´ÂÆ

(ÚÇß³ï³ÏÝ ¿ª Úáõ¹³ÛÇ ÏáÕÙ¿ª øñÇëïáëÇ Ø³ïÝáõû³Ý)

ųÙÁ 8£00 ųÙÁ 5£00 31 زðî, 2010

²é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ ºñ»ÏáÛ»³Ý ijٻñ·áõÃÇõÝ

²ô²¶ ÐÆܶ޲´ÂÆ

(ÚÇß³ï³ÏÝ ¿ª ì»ñçÇÝ ÀÝÃñÇùÇÝ »õ àïÝÉáõ³ÛÇÝ)

γñ· ²å³ß˳ñáÕ³ó ê. гÕáñ¹áõû³Ý ä³ï³ñ³· (ì»ñçÇÝ ÀÝÃñÇù) àïÝÉáõ³Û ʳõ³ñáõÙ

²ô²¶ àôð´²Â

ųÙÁ 8£00 ųÙÁ 5£00 1 ²äðÆÈ, 2010 ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 7£00 ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9£00 Ú»ïÙÇçûñ¿Ç ųÙÁ 4£00 ºñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 8£00 2 ²äðÆÈ, 2010

(ÚÇß³ï³ÏÝ ¿ª øñÇëïáëÇ Ò»ñµ³Ï³Éáõû³Ý, ¸³ï³í³ñáõû³Ý, ʳã»Éáõû³Ý, سÑáõ³Ý »õ ³ÕÙ³Ý)

γñ· ʳã»Éáõû³Ý γñ· ³ÕÙ³Ý Ø»Í³Ñ³Ý¹¿ë ³÷ûñ

²ô²¶ Þ²´²Â

(Ö𲶲ÈàÚò ê. Ú²ðàôº²Ü)

²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9£00 ºñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 4£00 ºñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 5£00 3 ²äðÆÈ, 2010

²é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ ºñ»ÏáÛ»³Ý ijٻñ·áõÃÇõÝ ê. ¶Çñù»ñáõ ÁÝûñóáõÙ Öñ³·³ÉáÛóÇ ê. ä³ï³ñ³·

êàôð´ ¼²îÆÎ

ųÙÁ 8£00 ųÙÁ 4£00 ųÙÁ 4£45 ųÙÁ 5£30 ÎÆð²ÎÆ, 4 ²äðÆÈ, 2010

(ÚÆÞ²î²Î Ú²ðàôº²Ü èÜ ØºðàÚ ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ)

²é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ ê. ä³ï³ñ³·

ųÙÁ 9£00 ųÙÁ 11£00

ÚÆÞ²î²Î غèºÈàò

ºðÎàôÞ²´ÂÆ, 5 ²äðÆÈ, 2010 ê. ä³ï³ñ³· »õ Ð᷻ѳݷÇëï YORK ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý Ù¿ç ²ÝÓñ»õ»Éáõ ϳ٠óáõñïÇ å³ñ³·³ÛÇÝ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç Section #8 »õ #9 (ê.ä²î²ð²¶) ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9£30 ųÙÁ 11£00 Section #3 ųÙÁ 11£15 Section #28 # ųÙÁ 11£30 Section 25 سÝñ³Ù³ëÝáõû³Ýó ѳٳñ Ñ»é³Ó³Ûݻɪ 416 493-8122 ÃÇõÇÝ£

سñdz سñïÇñáë»³Ý * ö»ïñáõ³ñ 27-ÇÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Þ³µ³Ãûñ»³Û ºñÏñáñ¹³Ï³Ý ¸³ëÁÝóóùÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇ㠺ϻջóÇÝ: àõëáõóã³Ï³Ý ϳ½ÙÝ áõ ³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝÁ ѳݹÇå»ó³Ý гÛñ ºÕdz ̳Ûñ. ì³ñ¹³å»ï ¶Çñ¿ç»³ÝÇ Ñ»ï: ´³óÙ³Ý ËûëùÁ ϳï³ñ»ó 10-ñ¹ - 11-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ áõëáõóãáõÑÇ` êÇÉí³ Ø³ñïÇñá뻳Ý: ²å³ ³Ý µ»Ù Ññ³õÇñ»ó ì³ñ¹³å»ïÁ, áñå¿ë½Ç ûñáõ³Ý Ñá·»õáñ å³ï·³ÙÁ ÷á˳Ýó¿ ³ß³Ï»ñïáõû³Ýª ɳõ³·áÛÝ Ó»õáí å³ïñ³ëïáõ»Éáõѳٳñ Ø»Í ä³ÑùÇÝ, ³õ»ÉÇ Ùûï»Ý³Éáí ²ëïáõÍáÛ, ÇÝãå¿ë ³Ý³ñ³Ï áñ¹ÇÝ í»ñ³¹³ñÓ³õ Çñ Ñûñ: ²ß³Ï»ñïáõÃÇõÝÁ Ëáëïáí³Ý»ó³õ áõ ѳÕáñ¹áõ»ó³õ: γñ× ¹³¹³ñ¿ ÙÁ »ïù, ³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ áõ áõëáõóã³Ï³Ý ϳ½ÙÁ ³Ýó³Ý ûñõ³Ý »ñÏñáñ¹ Ù³ëÇÝ, áñÁ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý áõ ¹³ë³Ëûë³Ï³Ý µ³ÅÇÝÝ ¿ñ£ 12-ñ¹ ¹³ë³ñ³Ý¿Ý` Ø¿ñÇ º³·áõå»³Ý ³ñï³ë³Ý»ó ÚáíѳÝÝ¿ë Âáõٳݻ³ÝÇ §ÐÇÝ úñÑÝáõÃÇõݦÁ: 10-ñ¹ ¹³ë³ñ³Ý¿Ý ²ÝÇ Þ³ÙÉ»³Ý ¹³ßݳÏÇ íñ³Û Ýáõ³·»ó ²ñ³Ù ʳã³ïáõñ»³ÝÇ §êáõñ»ñáõ ä³ñ¦Á£ ²å³, 11-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ, سñdz سñïÇñáë»³Ý ³ëÙáõÝù»ó ì³Ñ³Ý ¿ù¿»³ÝÇ §ì³ñ¹³Ý³Ýó¦Á, ÇëÏ Î³ñÇÝ º³·áõå»³Ý Ù»½Ç Ý»ñϳ۳óáõó Øáõß»Õ Æß˳ÝÇ §Ð³Û È»½áõݦ: ß³ñ ï»ë ¿ç 12

* Þ³µ³Ãûñ»³Û ºñÏñáñ¹³Ï³Ý 11-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ


ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

7

ÐúØ-Ç ÂáñáÝÃáÛÇ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñųñ³ÝÇ Telethon 2010-Á ѳݷ³Ý³Ï»ó ³õ»ÉÇ ù³Ýª $275 000 ÐúØ-Ç ÂáñáÝÃáÛÇ ä³å³Û»³Ý Ù³Ýϳå³ñ�ǫ ¶áÉáÉ»³Ý ݳ˳Ïñóñ³ÝÇ »õ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñųñ³ÝÇ §Ødzëݳµ³ñ Ï»ñï»Ýù Ù»ñ ³å³·³Ý¦ ϳñ·³Ëûëáí Telethon 2010 ÝáõÇñ³Ñ³õ³ùÁ« »ñ»ù ß³µÃáõ³Û (21« 28 ö»ïñáõ³ñ »õ 7 سñï) »é³Å³Ù Û³Ûï³·ñáí Ý»ñϳ۳óáõ»ó³õ ѳÛÏ³Ï³Ý §Üáñ Ð³Û Ðáñǽáݦ Ñ»éáõëï³óáÛóÇ OMNI 1, Channel 4 ϳ۳ݿݣ Ú³Ûï³·ñÇ ³é³çÇÝ ß³µÃáõ³Ý ÁÝóóùÇÝ »ÉáÛà áõÝ»ó³Ý гݷ³Ý³ÏÇã Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ïª ØÑ»ñ ²é³ù»É»³Ý« ÎñÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ³ßáõ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇ㪠²ÝÇ ÄûÉÇ-ÐáÃáÛ»³Ý »õ í³ñųñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ýª ²ñÙ¿Ý Ø³ñïÇñá뻳ݫ áñáÝù ëñï³·ÇÝ Ïáã áõÕÕ»óÇÝ ÃáñáÝÃáÛÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ Ù³ëݳÏÇó ¹³éݳÉáõ Telethon 2010 Ñ»é³Ó³ÛݳÛÇÝ ÝáõÇñ³Ñ³õ³ùÇÝ, í³ñųñ³ÝÇ åÇõï׿³Ï³Ý µ³óÁ ѳݹÇë³óáÕ $331 000 ѳõ³ë³ñ³Ïßé»Éáõ ³ÏÝϳÉáõû³Ùµ£ Ú³Ûï³·ñÇÝ Ñ³Õáñ¹³í³ñáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ÇÝ í³ñųñ³ÝÇ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñ¿Ýª Ê³Å³Ï äûÕá뻳ݫ ³ٳñ ä¿ïÇñ»³Ý »õ ܳóÉÇ Ø³ùɳáõï« ÇÝãå¿ë ݳ»õ ºñÏñáñ¹³Ï³Ý IJ© ϳñ·Ç ³ß³Ï»ñïÝ»ñ¿Ýª ޳ѿ ´³µÇ뻳ݫ ²ñÙ¿Ý ä³ÉÇá½»³Ý« ê»åáõÑ º³·áõå»³Ý »õ ÈÇÝ-²Ýáõß Æßݳñ« áñáÝù µáÉáñÝ ³É ßÝáñѳÉÇûñ¿Ý »õ »ñÏáõ É»½áõÝ»ñáí (ѳۻñ¿Ý »õ ³Ý·É»ñ¿Ý) í³ñ»óÇÝ ÝáõÇñ³Ñ³õ³ùÇ Û³Ûï³·ÇñÁ: Ú³Ûï³·ñÇ ³é³çÇÝ Å³Ùáõ³Ý ÁÝóóùÇÝ, ѳÕáñ¹³í³ñÝ»ñÁ Ýϳñ³Ñ³ÝáÕ ËáõÙµÇÝ Ñ»ï Ñ»éáõëï³¹ÇïáÕÝ»ñáõÝ ÷á˳¹ñ»óÇÝ Ý³Ë³Ïñóñ³ÝÇ »õ »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÁ, гۻñ¿ÝÇ »õ гÛáó ä³ïÙáõû³Ý (Ð³Û ¸³ï) ¹³ë³å³Ñ»ñÁ »õ Ç Û³Ûï ¹³ñÓ³õ, ÿ ÇÝã Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõû³Ùµ »õ á·»õáñáõû³Ùµ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ÏÁ ϳï³ñ»Ý Çñ»Ýó ѳ۳·Çï³Ï³Ý ¹³ë»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ºñÏñáñ¹ ß³µÃáõ³Ý ÁÝóóùÇÝ Ý»ñϳ۳óáõ»ó³õ Ð³Û Ï»¹ñáÝÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ê© ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óõáÛ ÉdzµáõéÝ í׳ñ³·Çñ-Ýáõ¿ñÝ»ñáõ Û³ÝÓÝáõÙÁ£ Ú³Ûï³·ñÇ »ñÏñáñ¹ ųÙÁ Ïþ³ÙµáÕç³Ý³ñ ݳ»õ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ ³ñï³¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ »õ ÙÇáõûݳϳݪ óï»ñ³Ï³Ý« »ñ³Åßï³Ï³Ý« å³ñ³-

Ð.´.À.Ø.-Ç ¼³ñáõÏ»³Ý ì³ñųñ³ÝÇ ²éûñ»³Û¿Ý (ö»ïñáõ³ñ-سñï ³ÙÇëÝ»ñ)

ÆÙ³ëï³ÉÇó ųٳݳϳßñç³Ý ÙÁÝ ¿ñ ö»ïñáõ³ñ-سñï ³ÙÇëÝ»ñÁ Ð.´.À.Ø.-Ç ¼³ñáõÏ»³Ý ì³ñųñ³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ. ì³ñ¹³Ý³Ýó лñáëï³Ù³ñïÇ å³ïáõ³µ»ñ Ûáõ߳ѳݹ¿ëª í³ñųñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõû³Ý óï»ñ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõÙáí, §²õ³ñ³ÛñÇ ¸³ßï¦¿Ý Ñ³ïáõ³Í ÙÁ »õª سÝϳå³ñ�¿Ý ÙÇÝã»õ 4-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ »ñ· ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ϳï³ñٳٵ, Ýáñ áõËï ÙÁÝ ¿ñ Ý»ñÏ³Û Å³Ù³Ý³ÏÇ ³½·³ÛÇÝ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝ ¹ÇÙ³ó£ ²½·³ÛÇÝ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ï°³ñï³óáɳñ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç óáõó³¹ñáõ³Í ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý ·»Õ³Ýϳñã³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ Ù¿ç£ ²õ³Ý¹³Ï³Ý ´³ñ»Ï»Ý¹³ÝÁ ï³ñ³½Ý»ñáí »õ Ø»ÍÝ Âáõٳݻ³ÝÇ §´³ñ»Ï»Ý¹³Ý¦ Ñ»ùdzÃÇ µ»Ù³Ï³Ý³óáõÙáí ß³ï ×áË »õ ÇÙ³ëï³ÉÇó Ýßáõ»ó³õ λ¹ñáÝÇ Ù³ñ½³ñ³ÝÇÝ Ù¿çª ï³ñ³½Ý»ñáõ óáõó³¹ñÙ³Ý Û³ïáõÏ »ñϳñ µ»ÙÇÝ íñ³Û£ ²Ýßáõßï ãÙáéóáõ»ó³õ §î»³éÁݹ³é³ç¦Á, ÷³ñáëÝ»ñÁ »õ »Ï»Õ»óõáÛ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁª ÙáÙ³í³éáõû³Ý »õ Ñá·»õáñ-ËáñÑñ¹³õáñ å³ÑÁ ½·³Éáõ »õ ³åñ»Éáõ£ ØdzÛÝ Ø³ñïÁ Çñ ÷áÃáñÏáï Ý»ñϳÛáõû³Ùµ ÛÇß»óáõó ÓÙñ³Ý í»ñçÇÝ ßáõÝãÝ áõ ûñ»ñÁ, ·³ñݳݳÙáõïÇ ³ñÓ³Ïáõñ¹Á, ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙÁ Ú³ñáõû³Ý êáõñµ îûÝÇÝ£ ì³ñųñ³ÝÇ ÌÝáÕ³ó Ú³ÝÓݳËáõÙµÁ سñï 7-ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ñ ³ÝݳËÁÝóó Ó»éݳñÏ ÙÁ »ñ³Åßï³Ë³éÝ-Ýϳñã³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ëí³×³éù, »õ §·ÇÝÇ Ñ³Ùï»ë»Éáõ¦ »ñ»ÏáÛ£ Ðñ³ß³ÉÇ ³éÇà ÙÁ ¹åñáóÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ ßñç³Ý³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ ÷á˳ݳϻÉáõ Ùïù»ñ »õ ³é³ç³ñÏÝ»ñ ¹åñáóÇ ÝÇõÃ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ í»ñ³µ»ñ»³É£ Ò»éݳñÏÁ Ñáí³Ý³õáñáõ³Í ¿ñ ·áñͳñ³ñ ÍÝáÕÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿, áñ í»ñç³ó³õ Û³çáÕáõû³Ùµ, Ó·»Éáí ÛÇß³ï³ÏÇ ûñ³óáÛóÝ»ñ »õ ·ñùáÛϪ ½³ñ¹³ñáõ³Í ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ ÝϳñÝ»ñáí£ Ø³ñï 12-ÇÝ, ¹åñáóÇ Ý³Ë³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ù³Ýϳå³ñï¿½Ç µ³ó ¹éÝ»ñáõ ûñÁ. Ù³Ýϳå³ñï¿½Ç »ñ»Ë³Ý»ñÁ ÌÇÉ¿Ý Ì³ÕÇÏ ¹³ë³ñ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇÝ Çñ»Ýó ï³ñ»Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñ¿Ý Ù³ë ÙÁ, ³ß˳ï³ÝùÝ»ñª ÝϳñãáõÃÇõÝ »õ Ó»é³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù£ ÆëÏ Ý³Ë³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ÍÝáÕÝ»ñáõ »õ ³Ûó»Éáõ ÑÇõñ»ñáõÝ Ý»ñϳ۳óáõóÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇ å³ïÏ»ñ ÙÁª ³éûñ»³Û ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ñ»ñ¿Ý£ лï³ùñùñ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ³ß³Ï»ñïÇ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÝ ¿ñª ³ÝáÝó ïáõ³Í µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹³ë³å³Ñ»ñáõ Ù³ëÇÝ£ ÌÝáÕÝ»ñÁ ³é³ç³ñÏ»óÇÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³Ùëáõ³Û ³õ³ñïÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÇ §´³ó ¸éÝ»ñáõ ûñ¦ª áõÕÕ³ÏÇ Ï»ñåáí ѳÕáñ¹³Ïó»Éáõ ѳٳñ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ£ ì»ñçÇÝ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ §êï³Ëûë ØÇÑñ³Ýݦ ¿ñ, áñ ß³ï ˳ݹ³í³é»ó ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ£ سñï 29-¿Ý ëÏë»³É ²õ³· Þ³µ³ÃÁ ê© ¼³ïÇÏÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý »õ ÇÙ³ëï³õáñÙ³Ý ß³µ³ÃÝ ¿ñ í³ñųñ³Ý¿Ý Ý»ñë£ Îñûݳµ³ñáÛ³Ï³Ý ½ñáÛóÝ»ñáí, ÚÇëáõëÇ Ï»³ÝùÇ ï»ë³Å³å³õ¿ÝÇ óáõó³¹ñٳٵ, ê© Ð³Õáñ¹áõÃÇõÝ ëï³Ý³Éáí »õ ³Ùëáõ³Û ³õ³ñïÇݪ ·³ñݳݳÙáõïÇ áõñ³Ëáõû³Ý »õ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß Ü³å³ëï³ÏÇ Ø³Ýϳå³ñ� ³Ûó»Éáõû³Ùµ, ³å³ ѳõÏó˳Õáí Ññ³Å»ßï ïáõÇÝù ÷áÃáñÏáï سñïÇÝ£

ÛÇÝ« ÏñóϳÝ-·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý »õ ѳÝñ³ÛÇÝ »ÉáÛÃÝ»ñáí« áñáÝóÙ¿ ÏÁ å³ñ½áõ¿ñ« áñ Ù»ñ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÝ áõ ºñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ݳ»õ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ Ë³Ý¹³í³é ͳé³Ûáõû³Ý Ù¿ç »Ý©©© ÆëÏ »ññáñ¹ ß³µÃáõ³Ý ÁÝóóùÇÝ, »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ Â© ϳñ·Ç ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ß³ñáõݳϻóÇÝ Ñ»é³Ó³ÛݳÛÇÝ ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñáõ ѳõ³ù³·ñáõÙÁ£ ²Ûë »ññáñ¹ »õ í»ñçÇÝ Å³Ùáõ³Û Û³Ûï³·ñáí ÏÁ Ý»ñϳ۳óáõ¿ÇÝ Ý³»õ ä³å³Û»³Ý Ù³ÝϳÙëáõñÇ »õ Ù³Ýϳå³ñï¿½Ç Ø»ëñáå»³Ý ï³é»ñáõÝ Í³ÝûóݳÉáõ ³éûñ»³Ý« ÇÝãå¿ë ݳ»õ »ñ¿ó ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý« óï»ñ³Ï³Ý »õ ѳÛÏ³Ï³Ý ³ÏáõٵݻñáõÝ ³ñï³¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ ¹³ëïdzñ³ÏÇã ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ£ Ú³Ûï³·ñÇ ³õ³ñïÇÝ« ßÝáñѳϳÉáõû³Ý ëñï³µáõË Ëûëù»ñáí ѳݹ¿ë »Ï³Ýª ÎñÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ï»Ý³å»ïáõÑǪ ܳÛÇñÇ Þ³ÑÇÝ»³Ý »õ гݷ³Ý³ÏÇã Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ïª ØÑ»ñ ²é³ù»É»³Ý« áñáÝù Çñ»Ýó ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ëûëù»ñÁ ÷á˳Ýó»óÇÝ Telethon 2010-Á ϳ½Ù³Ï»ñåáÕÝ»ñáõÝ Ù³ëݳõáñ³µ³ñª §Üáñ Ð³Û ÐáñǽáÝ¦Ç å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñ¿Ýª êáõñ¿Ý â¿ùÇ×»³ÝÇÝ« êÇõ½Ç Ø»ÉÇïáÝ»³ÝÇÝ »õ úÝÝÇÏ Ô³½³ñ»³ÝÇÝ« ÇÝãå¿ë ݳ»õ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·ñÇÝ Ù³ëݳÏóáÕ µáÉáñ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõÝ« ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ »õ áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ£ ÞÝáñѳϳÉáõÃÇõÝÝ»ñ Û³ÛïÝáõ»ó³Ý Û³ïϳå¿ëª ÝáõÇñ³Ñ³õ³ùÇÝ Ù³ëݳÏÇóª ³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ·áñͳï¿ñ-ѳëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ÝáõÇñ³ïáõ ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ »õ ³ÝѳïÝ»ñáõ« áñáÝó ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñáí ·áÛ³ó³õ ³õ»ÉÇ ù³Ý $275 000£ гݷ³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ ß³ñáõݳϻÉÇ ÏÁ Ùݳ۫ ÙÇÝã»õª í»ñçÝ³Ï³Ý ÃÇñ³ËÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ« íëï³Ñ»Éáí Ó»ñ ³é³ï³Ó»éÝáõû³Ý« ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù Û³çáÕáõû³Ý Ù»ñ ɳõ³·áÛÝ Ù³ÕóÝùÝ»ñÁ£ Telethon 2010-Ç Ð³Ý·³Ý³ÏÇã Ú³ÝÓݳËáõÙµ

ê. ê³Ñ³Ï »õ ê. Ø»ëñáå Þ³µ³Ãûñ»³Û í³ñųñ³ÝÇ Ù¿ç ê. ì³ñ¹³Ý³Ýó îûݳϳï³ñáõÃÇõÝ

²ßË¿Ý Ø³ÉË³ë»³Ý î³ñÇÝ»ñáõ ·»Õ»óÇÏ ³õ³Ý¹áõû³Ý ѳٳӳÛÝ ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ ºÏ»Õ»óõáÛ ê. ê³Ñ³Ï »õ ê. Ø»ëñáå ²½·³ÛÇÝ Þ³µ³Ãûñ»³Û í³ñųñ³ÝÁ ѳݹ¿ëÝ»ñáí ÏÁ Ýß¿ ÏñûݳϳÝ-³½·³ÛÇÝ ïûÝ»ñÁ£ ö»ïñáõ³ñ 20-ÇÝ í³ñųñ³ÝÇ áõëáõóã³Ï³Ý ϳ½ÙÁ »õ ³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝÁ ºÏ»Õ»óõáÛ Ø³Ï³ñáë ²ñÃÇÝ»³Ý ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç å³ïß³× Ñ³¹Çë³õáñáõû³Ùµ Ýß»óÇÝ ê. ì³ñ¹³Ý³Ýó ïûÝÁ£ гݹÇëáõû³Ý Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ¶³Ý³ï³Ñ³Ûáó ²é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ ´³·ñ³ï ºåë. ¶³Éëï³Ý»³Ý, ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ »Ï»Õ»óõáÛ ÑáíÇõ î¿ñ ¼³ñ»Ñ ²õ³· ø³Ñ³Ý³Û ¼³ñ·³ñ»³Ý, ÌË³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, í³ñųñ³ÝÇ ËݳٳϳÉáõû³Ý ³Ý¹³Ù»ñª ÇÝãå¿ë ݳ»õ ÍÝáÕÝ»ñ£ ì³ñųñ³ÝÇ ïÝûñ¿ÝáõÑÇ êáÝdz ¶ñ³×»³Ý µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ ç»ñÙ Ëûëù»ñáí áÕçáõÝ»ó Ý»ñϳݻñÁ£ ´»Ù µ³ñÓñ³ó³Ý í³ñųñ³ÝÇ ¸. »õ º. ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ£ ²õ³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ ëå³ñ³å»ï ì³ñ¹³Ý سÙÇÏáÝ»³ÝÇ ³é³çÝáñ¹áõû³Ùµ ѳÛÏ³Ï³Ý ½ûñ³µ³Ý³ÏÇ ï³ñ³Í µ³ñáÛ³Ï³Ý Û³ÕóݳÏÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ ÑÝã»óÇÝ ³ÝáÝó Ù³ÝÏ³Ï³Ý ßáõñûñ¿Ýª Ù¿Ï ³Ý·³Ù »õë ³å³óáõó»Éáí, áñ Ù»Ýù ³Ù¿Ýùë §ø³ç ì³ñ¹³ÝÇ ÃáéÝ»ñÝ »Ýù¦£ àõëáõóãáõÑÇÝ»ñáõ µÍ³ËݹÇñ ³ß˳ï³ÝùÇÝ ßÝáñÑÇõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Û³çáÕ³å¿ë ϳï³ñ»óÇÝ Çñ»Ýó íëï³Ñáõ³Í ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ »ñ·»ñÁ£ Ú³Ûï³·ñÇ í»ñçÇÝ Ù³ëáí í³ñųñ³ÝÇë ². ´. »õ ¶. ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ ³É Çñ»Ýó Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñÇÝ Ñ³Ý¹¿ëÇݪ ù³ÝÇ ÙÁ ³½·³ÛݳßáõÝã »ñ·»ñáí£ Ð³Ý¹¿ëÇ ³õ³ñïÇÝ êñµ³½³Ý гÛñÁ ç»ñÙ áõ ëñï³éáõã Ëûëù»ñáí á·»ßÝã»ó í³ñųñ³ÝÇë ³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝÁ å³ï·³Ù»Éáí ÁÉɳÉáõ ê. ì³ñ¹³Ý³Ýó ³ñųݳõáñ Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñ£


8

ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

èáå¿ñ гïï¿×»³ÝÇ ²ÝÓÝ áõ ¶áñÍ»ñÁ Üßáõ»ó³Ý ÂáñáÝÃáÛÇ §Ø³ßïáó¦ ¶ñ³Ï³Ý ÊÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç Ú³ñáõÃÇõÝ ¸»ñӳϻ³Ý ÂáñáÝÃáÛÇ §Ø³ßïáó¦ ·ñ³Ï³Ý ËÙµ³ÏÁ, áñ ÏÁ ·áñÍ¿13 ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ, ÏÁ ß³ñáõݳϿ Çñ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ, ͳÝûóóÝ»Éáí Ñ»ÕÇݳϳõáñ Ñ³Û ·ñ³·¿ïÝ»ñÝ áõ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ »õ ·ñ³Ï³Ý³ë¿ñÝ»ñáõÝ£ سñï 17-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý ѳݹÇåáõÙÇÝ ½»Ïáõó³µ»ñÝ ¿ñ, ËÙµ³ÏÇ í³ñÇã áõ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñ¿Ý ê³ñ·Çë гÙåáÛ»³Ý, áñ Çñ »ñÏáõ ųÙáõ³Û »ÉáÛÃÇ ÁÝóóùÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ·ñ³·¿ï, ·ñ³Ï³Ý³·¿ï »õ §Ø³ñÙ³ñ³¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ³ñïûݳï¿ñ èáå¿ñ гïï¿×»³ÝÇ ³ÝÓÇÝ áõ ·áñÍ»ñáõÝ£ гÙåáÛ»³Ý Çñ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÁ ëÏë³õ í»ñÛÇß»Éáí 25 ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç Çñ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁª ì³ÝùáõíÁñÇ Ý߳ݳõáñ §äáõã³ñæ å³ñ�Á£ ²Û¹ ÑëÏ³Û å³ñ�ÇÝ Ù¿ç ³Ý ·ï³Í ¿ñ ï»ë³Ï³õáñ µáõñáõÙݳõ¿ï ͳÕÇÏÝ»ñ »õ ͳé»ñ, áñáÝù ·»Õ»óÇÏ íÇ׳ÏÇ Ù¿ç å³Ñáõ³Í ¿ÇÝ£ ²Ý Çñ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ûëå¿ë Ï°³ñï³Û³Ûï¿ñ. §ºñµ å³ñ�Á Ï°³Ûó»É¿Ç Ý»ñùݳå¿ë ·áÑáõݳÏáõû³Ý ½·³óáõÙÝ»ñ Ï°áõݻݳÛÇ, Çëϳå¿ë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ, Ñ᷻ϳÝ, ½·³ó³Ï³Ý µ³ó³éÇÏ Ù»Í í³Û»ÉùÇ ûñ ÙÁÝ ¿ñ ³Û¹ å³ñ�ÇÝ Ù¿ç£ ºñµ è. гïï¿×»³ÝÇ ·Çñù»ñÁ ëÏë³Û ϳñ¹³É, Ï»ñåáí ÙÁ ÝáÛÝ ³Û¹ ½·³óáõÙÁ, ÝáÛÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³Û, ï»ë³Ï³õáñ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÝ»ñ ·ï³Û ³Û¹ ·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç, Çñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç »õ ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ è. гïï¿×»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ ·ñáõ³Í áñ»õ¿ Ïïáñ ÙÁ ÏÁ ϳñ¹³Ù ÇÙ íñ³ë Ëáñ ïå³õáñáõÃÇõÝ ÏÁ Ó·¿ »õ ÇëÏ³Ï³Ý í³Û»Éù ÙÁ ëï³ó³Í ÁÉɳÉáõ ·áÑáõݳÏáõÃÇõÝÁ Ï°áõݻݳ٣ ²Ûëûñ áñ åÇïÇ ÁÉɳÝù è. гïï¿×»³ÝÇÝ Ñ»ï, Ï»ñåáí ÙÁ åïáÛï ÙÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Çñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý å³ñ�ÇÝ Ù¿ç¦: ê³ñ·Çë гÙåáÛ»³Ý Û³ÛïÝ»ó ÿ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉɳÉáí Éñçûñ¿Ý è. гïï¿×»³ÝÇ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ñ»ï ͳÝûóó³Í ¿ñ 8 ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç, ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñ¿Ý êûݳ ¸»ñӳϻ³ÝÇ ½»ÏáõóáõÙáí, áñ Çñ íñ³Û ³ÛÝù³Ý Ù»Í ïå³õáñáõÃÇõÝ Ó·³Í »õ Ó»õáí ÙÁ гïï¿×»³ÝÇ Ñ»ï Çñ ³é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ »Õ³Í ¿ñ£ ÆëÏ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ³Ý §Ø³ñÙ³ñ³¦Ç ËÙµ³·ñ³ï³Ý Ù¿ç ³éÇÃÁ áõÝ»ó³Í ¿ñ ³ÝÓ³Ùµ ͳÝûóݳÉáõ гïï¿×»³ÝÇÝ£ ´³Ý³ËûëÁ Áë³õ, ÿ §Çñ ·Çñù»ñÁ ³ñ³·ûñ¿Ý, Û³÷ßï³Ïáõû³Ùµ »õ ˳ݹ³í³éáõû³Ùµ ÏÁ ϳñ¹³Ù, áñáÝù ÇÙ íñ³ë Ëáñ ïå³õáñáõÃÇõÝ ÏÁ ·áñͻݣ гïï¿×»³Ý ³ÛÝù³Ý íÇÃ˳ñÇ ¹¿Ùù ÙÁÝ ¿, ³ÛÝù³Ý ÑëÏ³Û ·ñ³Ï³Ý ¹¿Ùù

ÙÁÝ ¿, áñ Ñáë Ù¿Ï »ñÏáõ ѳݹÇåáõÙÝ»ñáí ϳñ»ÉÇ ã¿ ½ÇÝù ÉÇáíÇÝ Ý»ñϳ۳óݻɦ: гÙåáÛ»³Ý è. гïï¿×»³ÝÁ áñ³Ï»ó ³ñ¹Ç Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý §Ü³Ñ³å»ï¦Á£ §â»Ù ϳñÍ»ñ áñ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ »õ г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç áõÝ»ó³Í ÁÉɳÝù áõñÇß áñ»õ¿ Ñ³Û ·ñáÕ, áñ ³ÛÝù³Ý ·ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÇõÝ, ·ñ³Ï³Ý ÓÇñù »õ ѳٵ³õ áõÝ»ó³Í ÁÉɳÛ, áñù³Ý áõÝÇ ÇÝùª гïï¿×»³ÝÁ£ ²Ý Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ³Ù¿Ý¿Ý ѽûñ Ý»ñϳÛáõÃÇõÝÝ ¿ Ý»ñϳÛÇë, ݳ»õª ÷áñÓ³·ÇñÁ ( essayist )¦£ гÙåáÛ»³Ý ѳٳéûï ·ÇÍ»ñáí гïï¿×»³ÝÇ Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÁ ï³É¿ »ïù, Û³ÛïÝ»ó ÿ ³Ý 1967-¿Ý Ç í»ñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ §Ø³ñÙ³ñ³¦ ûñÃÇ ËÙµ³·ñ³å»ïáõÃÇõÝÁ »õ ³Ûëå¿ëáí ³Ûë ûñÃÁ ¹³ñÓ³Í ¿ ÑáÙ³ÝÇß Çñ ·áÛáõû³Ý£ §ºñµ è. гïï¿×»³Ý Ï°ÁëáõÇ, ÏÁ ѳëÏóáõÇ §Ø³ñÙ³ñ³¦ ûñÃÁ, »ñµ §Ø³ñÙ³ñ³¦ ûñà ϰÁëáõÇ ÏÁ ѳëÏÁóáõÇ è. гïï¿×»³ÝÁ£ ºñϳñ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ гïï¿×»³Ý ϳÝáݳõáñ³µ³ñ ·ñ»Ã¿ ³Ù¿Ý ûñ ÏÁ ·ñ¿ »õ ÇÝã áñ ·ñ³Í ¿ íÇÃ˳ñÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿¦, Áë³õ ³Ý£ ²Ý Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ ßáõñç 65 ѳïáñÝ»ñ »õ ï³Ï³õÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïáõ»Éáõ å³ïñ³ëï µ³½Ù³ÃÇõ ·Çñù»ñ áõÝÇ£ §â»Ù ϳñÍ»ñ áñ áñ»õ¿ ³ÛÉ Ñ³Û ·ñáÕ ·ñ³Í »õ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ ³Û¹ù³Ý ·Çñù»ñ áõ ѳïáñÝ»ñ áñù³Ý гïï¿×»³ÝÁ¦, Áë³õ ³Ýª ³õ»ÉóÝ»Éáí, áñ ³Ýáñ ·Áñ³Ï³Ý ³ñ·³ëÇùÁ ³Ýѳٻٳï»ÉÇ ¿£ ²å³ ³Ý гïï¿×»³ÝÇ ·áñÍ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ Ñ³ÏÇñ× ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÷á˳Ýó»ó »õ ½³ÝáÝù µ³ÅÝ»ó Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñáõÝ. §Â³ï»ñ³Ë³Õ»ñ, å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ, í¿å»ñª §²é³ëï³Õ¦ »õ §²é³ëï³ÕÇÝ ÙÇõë ÏáÕÙÁ¦ (½áñë ѳٳñ»ó ·ÉáõË ·áñÍáóÝ»ñ), áõÕ»·ÇñÝ»ñ, Ù³ë³Ùµ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý µÝáÛà áõÝ»óáÕ Ñ³ïáñÝ»ñ »õ Ûáõß³ï»ïñ»ñáõ Û³çáñ¹³Ï³Ý ѳõ³ù³ÍáÝ, áñáÝó Ù¿Ï Ù³ëÁ ï³Ï³õÇÝ ã¿ ïå³·ñáõ³Í£ Úáõß³ï»ïñ»ñÝ ³É ϳñ»ÉÇ ¿ µ³ÅÝ»É ù³ÝÇ ÙÁ ËáõÙµ»ñáõ, ³é³çÇÝ ËáõÙµÇÝ Ù¿ç Çñ»Ý ѳٳñ Ûáõß³ï»ïñÁ ³ÛÝ ¿, áñ ϳñ»õáñ ¹¿åù ÙÁ, ϳñ»õáñ ³ÝÓ ÙÁ, ϳñ»õáñ »ñ»õáÛà ÙÁ ÏÁ å³ïÙ¿, áñáÝó Ù³ëÇÝ Ùï³ÍáõÙÝ»ñáõ Ï°³é³çÝáñ¹¿ ÁÝûñóáÕÁ£ Î³Ý Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ÝáõÇñáõ³Í Ûáõß³ï»ïñ»ñ, ûñÇݳϪ §¶ñ³Ï³Ý гõ³ùáÛà êáõ³ïÇ¿ÛÇ Ù»ñ å³ñ�ÇÝ Ù¿ç¦, §äïáÛï ÙÁ Ð³Û µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý å³ñ�ÇÝ Ù¿ç¦, §Ð³½³ñ ï³ñÇ ê. ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇÇ

êïáñ»õ ÝÙáÛß ÙÁ è. гïï¿×»³ÝÇ §ø³ÝÇ ÙÁ ̳é»ñ ²Ýï³éÇÝ Ù¿ç¦ Ñ³ïáñ¿Ý.

ºÔÆòÆ ²

¸åñáó³Ï³Ý Ýëï³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ç í»ñ ÏÁ ëÇñ»Ù, å³ßï»Éáõ ã³÷ ÏÁ ëÇñ»Ù ë³ §»ÕÇóǦ µ³éÁ£ ²ÝϳëÏ³Í ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ½³ÛÝ Éë³Í ¿Ç ÎñûÝùÇ áõëáõóãÇë µ»ñÝ¿Ý£ ²ëïáõ³Í §»ÕÇóǦ Áë³Í ¿ñ »õ ³Û¹ µ³éáí Ù¿Ï ³Ý·³Ù¿Ý ëï»ÕÍáõ³Í ¿ñ ³ß˳ñÑÁ£ سÝáõÏ Ñ³ë³ÏÇë Ù¿ç, ÏñݳÛDZ ãÑÇ³Ý³É ³Ûë µ³éÇÝ ·»ñ³½³Ýó ·»Õ»óÏáõû³Ý íñ³Û£ ºõ á¯í ·Çï¿ áõëáõóÇãë áñù³Ý ϳ˳ñ¹³Ï³Ý »õ ·áõ³Ý³·»Õ É»½áõáí å³ïÙ³Í ÁÉɳÉáõ ¿ñ ïÇ»½»ñùÇÝ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÁ, áñ ³Ýëñµ»ÉÇ Ï»ñåáí ù³Ý¹³Ïáõ³Í ¿ñ ÙïùÇë Ù¿ç ³Û¹ §»ÕÇóǦ µ³éÁ£ ²Ûëûñ ÇëÏ ß³ï Û³×³Ë ÏÁ Ùï³Í»Ù ³Ýáñ íñ³Û »õ ÏÁ ÑÙ³ÛáõÇÙ ³Ýáñ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ·»Õ»óÏáõûݿݣ Øïùáí ѳ½³ñ ³Ý·³Ù ϒ³åñÇÙ ³ß˳ñÑÇÝ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÁ£ ÎÁ ï»ëݻ٠áñ »ñÇÏÇñÁ Ý³Ë ³ÝÓ»õ áõ å³ñ³å ¿ »õ ³Ù¿Ý ÇÝã óÕáõ³Í ¿ ˳õ³ñÇ Ù¿ç£ Ú³ÝϳñÍ Ï’³ñï³ë³ÝáõÇ Ùá·³Ï³Ý µ³éÁ© §ºÕÇóÇ ÉáÛ릣 àõ ïÇ»½»ñùÁ Û³ÝϳñÍ ÏÁ Éáõë³õáñáõÇ Ù¿Ï Í³Ûñ¿Ý ÙÇÝã»õ ÙÇõëÁ£ ÈáÛëÁ ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ áõ ÏÁ ÏáãáõÇ ó»ñ»Ï, ÇëÏ ÙÇõëÁ ˳õ³ñÁ ÏÁ ÏáãáõÇ

ê³ñ·Çë гÙåáÛ»³Ý ¹³ë³Ëûëáõû³Ý å³ÑáõÝ: Ñ»ï¦, §ÆëóÝåáõÉ³Ñ³Û Ýáñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý í¿åÁ¦, §²é³·³ëï ¹¿åÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõݦ, §äïáÛï Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ùáõÉÇëÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦ Û³çáñ¹³Ï³Ý 6 ѳïáñÝ»ñÁ£ ºñÏñáñ¹ ËáõÙµÇÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝ»Ýù ³ñÓ³Ï µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ, ýǽÇù³Ï³Ý, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »ñ»õáÛÃÝ»ñ å³ïÙáÕ, ³½·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ ßûß³÷áÕ ³ÛÉ »õ ³ÛÉ ÝÇõûñáõ Ù³ëÇÝ ·Çñù»ñ£ úñÇÝ³Ï §ÇÝã»ñ ï»ë³Ýù, ÇÝã»ñ Éë»óÇÝù¦, §ÌáíÁ ³ÙµáÕçáõû³Ùµ ׳ٵ³Û ¿¦, §ø³ÝÇ ÙÁ ͳé»ñ ³Ýï³éÇÝ Ù¿ç¦, §ú¹³Ý³õÇÝ ³ÝÇõÝ»ñÁ¦ »õ §²ëÇϳ ²Ûµ ¿¦£ §è. гïï¿×»³Ý ÿ»õ ß³ï ÏÁ ·ñ¿, µ³Ûó »ñµ»ù ß³ï³Ëûë ÙÁ ã¿, Çñ Ùûï»óáõÙÁ ÙÇßï Ýáõñµ ¿, ½·³ÛáõÝ »õ ³ÙµáÕç³Ï³Ý, Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ·ÇÍ»ñ ÏÁ ï»ëÝ¿ áõ ÏÁ ·ñ¿, ÏÁ å³ïÙ¿ ³ÛÝù³Ý ·»Õ»óÇÏ Ï»ñåáí ³é³Ýó ÇÝù½ÇÝù ÏñÏÝ»Éáõ£ ´³ó¿ù ·áñÍ»ñ¿Ý áñ»õ¿ Ù¿ÏÁ, áñ»õ¿ Ù¿Ï ¿ç ÙÁ ³ÝÙÇç³å¿ë ÏÁ ϳåáõÇù áõ ÏÁ Ññ³åáõñáõÇù¦, Áë³õ гÙåáÛ»³Ý£ è. гïï¿×»³Ý áõÝÇ ·ñ»Éáõ É»½áõ³Ï³Ý ³Ýë³ÑÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÇõÝ, Ñ³Û É»½áõÇ í³ñå»ï ·ñÇã ÙÁÝ ¿, ù³ç³Í³Ýûà ¿ Ñ³Û É»½áõÇÝ, ѳÛáó å³ïÙáõû³Ý, Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý, ϳñÍ¿ù ѳٳÛݳ·Çï³ñ³Ý ÙÁÝ ¿, ³Ù¿Ý ÇÝãÇ ÏÁ ݳÛÇ É³Ûݳï³ñ³Í Ï»ñåáí, áã ÙdzÛÝ Ïáõ ï³Û ÁݹѳÝáõñ å³ïÏ»ñÁ, ³ÛÉ»õ Ïáõ ï³Û Û³ñ³ÏÇó »õ Ý߳ݳϳÉÇó Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ ³ÛÝù³Ý ѳ׻ÉÇ »õ ¹Çõñ³ë³Ñ ·Ý³óùáí ÙÁ£ àõÝÇ Çõñ³Û³ïáõÏ Ñ³ñáõëï, ×ÏáõÝ, ¹Çõñ³Ñ³ëÏÁݳÉÇ É»½áõ ÙÁ »õ ·ñ»Éáõ ß³ï ÇÝùݳïÇå áõ í×Çï á× ÙÁ, Çñ ßáõÝãÁ ÙÇßï ѳÕáñ¹³Ï³Ý ¿£ Æñ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ ³ÛÝù³Ý Ëáñ³Ã³÷³Ýó ¿ »õ ÙïùÇ

·Çß»ñ£ àõ ³Ù¿Ý Ù³ñ¹, ²ëïáõÍáÛ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, ÏÁï»ëÝ¿ áñ ÉáÛëÁ µ³ñÇ ¿, ÉáÛëÁ ·»Õ»óÇÏ ¿£ ºõ ÉáÛëÁ ÏÁ Í÷³Û ³ÙµáÕç ïÇ»½»ñùÇÝ íñ³Û, áñ Íáí ¿ ÙÇÙdzÛÝ, çáõñ ¿ ÙÇÙdzÛÝ£ ²ÛÝ ³ï»Ý ¹³ñÓ»³É ÏÁ ÉëáõÇ §»ÕÇóǦݣ ºÕÇóÇ ó³Ù³ù£ ºõ Û³Ýϳñó çáõñ»ñÁ ÏÁ ù³ßáõÇÝ »õ Çñ»Ýó Ù¿ç¿Ý ï»Õ ÏÁ µ³Ý³Ý ó³Ù³ùÇÝ£ ò³Ù³ùÁ ÏÁ ÏáãáõÇ ºñÏÇñ£ ºñÏÇñÝ áõ Íáí»ñÁ ÏÁ ѳٵáõñáõÇÝ Çñ³ñáõ Ñ»ï »õ ÏÁ ëï»ÕÍ»Ý ³ÛÝ Û³õ»ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ýáõ³·Á, áñ ÏÁ ѳëÝÇ ³Ï³ÝçÝ»ñáõë ù³Õóñ Í÷³ÝùÇ ÙÁ Ó»õáí£ Ú»ïáÛ ¹³ñÓ»³Û ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Û Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ³Û¹ ß»ßïÁ, §»ÕÇóǦÇÝ£ æáõñ»ñÁ ÃáÕ Ï»Ý¹³ÝÇ ³ñ³ñÍÝ»ñáí É»óáõÇÝ »õ »ñÏñÇÝ íñ³Û ³É ÃéãáõÝÝ»ñ ÃáÕ ÃéãïÇÝ£ ÂáÕ ³Û¹ ³Ý³ëáõÝÝ»ñÁ ³×ÇÝ áõ µ³½Ù³Ý³Ý, É»óÝ»Ý ³ÙµáÕç ïÇ»½»ñùÁ Çñ»Ýó ѳ½³ñáõÙ¿Ï ï»ë³ÏÝ»ñáí£ ºõ Ññ³Ù³Ý·Á ³ÛÝù³Ý ßáõï ÏÁ ·áñͳ¹ñáõÇ, áñù³Ý ϳñ× ÏÁ ï»õ¿ ³Û¹ »ÕÇóÇÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝ£ îÇ»½»ñùÁ Ù¿Ï ³ÏÝóñÃÇ Ù¿ç ÏÁ É»óáõÇ ßáõÝãáí áõ Ó³ÛÝáí, ·»Õ·»Õ³Ýùáí áõ ß³ñÅáõÙáí, »é»õ»÷áõÝ áõ Ï»ÝëáõÝ³Ï Ï»³Ýùáí£ ºõ êï»ÕÍÇãÁ ÏÁ ݳÛÇ ³Ûë µáÉáñÇ»Ý Ï’áõñ³Ë³Ý³Û áõ ϒ³ñï³ë³Ý¿ Çñ ·»ñ³·áÛÝ »ÕÇóÇÝ£ ÂáÕ ÁÉÉ³Û Ù³ñ¹Á, ϒÁë¿ ²Ý, ÃáÕ ÁÉÉ³Û Ù³ñ¹Á ÇÙ³ å³ïÏ»ñÇë ÝÙ³Ýáõû³Ùµ£ ºõ ³Ý ÃáÕ ïÇñ³å»ï¿ Íáíáõ ÷áõÏ»ñáõÝ, ·»ïÝÇ ëáÕáõÝÝ»ñáõÝ »õ »ñÏÝùÇ ÃéãáõÝÝ»ñáõÝ£ ºõ ³Ñ³ Û³ÝϳñÍ »ñÏñ³·áõÝïÇÝ íñ³Û ÏÁ Û³ÛïÝáõÇ Ù³ñ¹Á, Ññ³ß³·áñÍ

ÑáñǽáÝÁ ³ÛÝù³Ý ɳÛݳï³ñ³Í, ·ñ»Ã¿ ³Ý½áõ·³Ï³Ý »ñ»õáÛà ÙÁÝ ¿ Ñ³Û Çñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç£ Æñ ·áñÍ»ñáõÝ Ù¿ç ÙÇßï Ý»ñÏ³Û ¿ ÇÙ³ëï³ë¿ñ »õ Ñá·»µ³Ý è. гïï¿×»³ÝÁ£ Þ³ï ɳõ ͳÝûà ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·ÇÇÝ »õ ÙïùÇÝ. Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áñ»õ¿ ³ñ³ñù »õ ¹¿åù ÏÁ í»ñÉáõÍáõÇÝ »õ Ï°³ñӳݳ·ñáõÇÝ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáí »õ Ï°ÇÙ³ëï³õáñáõÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý áõ ³ÛÅÙ¿³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí »õ ³Ûë ³ÙµáÕçÁ ÏÁ ß³ñ³¹ñ¿ ³ÛÝù³Ý å³ñ½áõû³Ùµ »õ Ù³ïã»ÉÇáõû³Ùµ, ÇÝã áñ ß³ï Ù»Í Ï³ñáÕáõÃÇõÝ ¿£ Øï³ÍáÕ, ËáñÑáÕ Ð³ïï¿×»³ÝÇ »õ Çñ ·ñÇãÇÝ ÙÇç»õ ³ÛÝù³Ý ë¿ñ áõ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ Ï³Û, áñ ÁÝûñóáÕÁ ÙdzÛÝ »ñ³Ëï³·Çï³Ï³Ý ½·³óáõÙÝ»ñáí ÏÁ É»óÝ¿£ ¶áñÍ»ñáõÝ »ïÇÝ »õ Û³ï³ÏÁ Ý»ñÏ³Û ¿ å³ïáõ³Ï³Ý, ½ûñ³õáñ ѳÛÁ, µ³Ûó ³ÛÝ Ñ³ÛÁ, áñ »ñµ»ù ÏáÛñ ã¿£ ²ñÃݳÙÇï Ñá·Ç ÙÁ áõÝÇ, ß³ï ɳõ ·Çï¿ Çñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ, É»½áõÝ, ³ñųݳå³ïáõáõÃÇõÝÁ »õ ½·³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ γñ× ¹³¹³ñ¿ ÙÁ »ïù, гÙåáÛ»³Ý ÷³÷³ù»ó³õ гïï¿×»³ÝÁ ͳÝûóóÝ»É Çñ ÇëÏ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Áݹٿç¿Ý£ ²Ý ϳñ¹³ó §Ö³Ý×ÇÝ ³é³·áõÃÇõÝÁ¦, §²é³ëï³Õ¦ í¿å¿Ý ¿ç»ñ, Û³×³Ë ÛÇß»óÝ»Éáí, ÿ ÇÝãå¿ë гïï¿×»³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý »õ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñ Ï°û·ï³·áñÍ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»³ÝùÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ³ï»Ý£ ²å³ ϳñ¹³ó §äïáÛï Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ùáõÉÇëÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦ ·ñù»ñ¿Ý ½³Ý³½³Ý ¿ç»ñ, §²Ýϳñ»ÉÇ Ý³Ù³Ï Ù»ñ ëÇñ»ÉÇÝ»ñáõݦ ѳïáñ¿Ý §Ü³Ù³Ï ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ Ñûñë¦ ¿ç»ñÁ£

áõ Ùï³ÍáÕ Ù³ñ¹Á, ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³Ù»Ý³Ï³ï³ñ»³ÉÝ áõ ³Ù»Ý³Ññ³ß³ÉÇÝ, »ñÏñ³·áõÝïÇÝ ï¿ñÝ áõ ïÇñ³Ï³ÝÁ£ ÎÁ Û³ÛïÝáõÇ Ù³ñ¹Á, »õ ³Ñ³ ÏÁ óÝÍ³Û ïÇ»½»ñùÁ, áÕçáõÝ»Éáõ ѳٳñ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ³Ûë ³é³çÇÝ »õ ÙÇ³Ï Çß˳ÝÁ, áñ ÏÁ Û³ÛïÝáõ¿ñ áñå¿ë½Ç áã ÙdzÛÝ ³×¿ñ áõ µ³½Ù³Ý³ñ, ³ÛÉ Ý³»õ áñå¿ë½Ç ÇßË¿ñ ѳٳÛÝ µÝáõû³Ý íñ³Û »õ áñå¿ë½Ç, ²ëïáõÍáÛ ÝÙ³Ýáõû³Ùµ, Ýáñ³Ýáñ §»ÕÇóǦݻñ ³ñï³ë³Ý¿ñ ¹¿åÇ ïÇ»½»ñùÇÝ ³ÝÑáõÝÁ£ ÎñûÝùÇ áõëáõóãÇ ÙÁ Ó³ÛÝáí ÙïùÇë Ù¿ç ù³Ý¹³Ïóáõ³Í §»ÕÇóǦÝ, Çñ ³Ûë µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý áõ Ññ³ß³·áñÍ ·»Õ»óÏáõû³Ùµ ³Ûëûñ ³É ÏÁ ѳñëï³óÝ¿ Ý»ñ³ß˳ñÑë áõ ÇÝÍÇ ³ÛÝå¿ë ÏÁ ÃáõÇ áñ ³Ù¿Ý ûñ, ³Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý ïÇ»½»ñùÇÝ Ù¿ç ÏñÏÇÝ Ï’³ñÓ³·³Ý·¿ ³Û¹ »ÕÇóÇÝ, ³éïáõ³Ý ųٻñáõÝ ëï»ÕÍ»Éáí ÑáÛ³Ï³å ³ñ»õ³Í³· ÙÁ, ÇñÇÏݳÛÇÝ Å³Ù»ñáõÝ ëï»ÕÍ»Éáí ³ëï»Õ³½³ñ¹ Ññ³ß³ÉÇ »ñÏÇÝù ÙÁ, ϳ٠ûñáõ³Ý Ù¿ç Û³ÝϳñÍ å³ÛûóÝ»Éáí ³Ñ»Õ³ßáõÝã ÷áÃáñÇÏ ÙÁ, ³Ý³ÏÝϳÉûñ¿Ý Ù»ñ íñ³Û Çç»óÝ»Éáí ï»Õ³ï³ñ³÷ ³ÝÓñ»õ ÙÁ, Û»ïáÛ Û³ÝϳñÍ ³Ù¿Ý ÇÝã ÉáõÍ»Éáí ³õ»ñáõÝ ï³ùáõÏ áõ Ï»ÝëáõÝ³Ï ç»ñÙáõû³Ý Ù¿ç£ à±ñ áõÅÝ ¿ áñ Ýáõû³Ý Ù¿ç ÏñÝ³Û ëï»ÕÍ»É Ù³ñ¹áõë áõÅ»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ ³Ûë Ññ³ß³ÉÇ »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ, ß³ñ ï»ë ¿ç 29


ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

9

¶³Ý³ï³Ñ³Û ºñ»ù ´³Ý³ëï»ÕÍ ¶ñáÕÝ»ñáõ Ð»ïª ²ÝÇ Ð³ëÁñ×»³Ý

øÇÃÑ Ô³ñÇ廳Ý, ÈáñÝ ÞÇñÇÝ»³Ý, ²ÉÁÝ àõ³ÛÃÑáñÝ

î³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ·»Õ»óÇÏ ëáíáñáõÃÇõÝ ¹³ñÓ³Í ¿, ÎÇñ³ÏÇ Û»ïÙÇçûñ¿ÇÝ, ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Ù³½·³ÛÇÝ ÎñÃ³Ï³Ý »õ Øß³ÏáõóÛÇÝ ØÇáõû³Ý ¶É³Óáñ سëݳ×ÇõÕÇ ¶ñ³Ï³Ý »õ ¶ñ³ï³ñ³Í Ú³ÝÓݳËáõÙµ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ýáñ ·Çñù»ñáõ ßÝáñѳѳݹ¿ëÝ»ñÁ »õ ·ñ³Ï³Ý ѳõ³ùÝ»ñÁ£ سëݳõáñ³µ³ñ áõñ³Ë³Ý³ÉÇ »ñ»õáÛà ¿, í»ñçÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»ñáõ »ñÇï³ë³ñ¹áõû³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ »õ Û³ïϳå¿ëª ²ñÙ¿Ý ¶³ñû àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ØÇáõû³Ý ѳٳ·áñͳÏóáõÃÇõÝÁ£ سñï 21-ÇÝ, í»ñáÛÇß»³É »ñÏáõ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÁÝûñóáõÙ »õ ·Çñù»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõÙª ·³Ý³ï³Ñ³Û »ñ»ù µ³Ý³ëï»ÕÍ ·ñ³·¿ïÝ»ñáõ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ . øÇÃÑ Ô³ñÇå»³Ý (Children of Ararat), ÈáñÝ ÞÇñÇÝ»³Ý (Rough Landing) »õ ²ÉÁÝ àõ³ÛÃÑáñÝ (Ancestral Voices)£ гٳ½·³ÛÇÝÇ Ú³ñáõÃÇõÝ Ø³ÝáõÏ»³Ý ¶ñ³¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ó»éݳñÏÇÝ Ñ³Ý¹Çë³í³ñÝ ¿ñ ²ÝÇ Ð³ëÁñ×»³Ý£ ²Ý Çñ µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ Ëûëù¿Ý »ïù »ñÏáõ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ïٳϳÝÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ »õ å³ñ½»ó ³ÝáÝù Ýå³ï³ÏÝ»ñÁª Ñ³Û ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ áõ ³ñáõ»ëïÁ ù³ç³É»ñ»Éáõ »õ ë³ï³ñ»Éáõ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ ï³ñ³Íٳݣ ²Ý ϳñ¹³ó ²É¿Ý àõ³ÛÃÑáñÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Remembering Together-Á£ ³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁª Ødzëݳµ³ñ ÛÇß»Éáõ Ú»ïÙÇçûñ¿ ÙÁ Ùdzëݳµ³ñ ÛÇß»Éáõ ¶ñ³õáñ »õ µ»ñ³Ý³óÇ µ³é»ñáí ºõ áõñÇßÝ»ñáõ ó³õÇÝ Áݹٿç¿Ý, Ødzëݳµ³ñ µ³ÅÝ»Ïó»Éáõ, Ø»Ýù ·ñϳ˳éÝ Ïáõ ɳÝù, Ø»Ýù Ï°³åñÇÝù »õ ÏÁ Ù»éÝÇÝù, ºõ Ù»ñ ϳñ»ÉÇáõû³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñë ÏÁ ÛÇß»Ýù ²ÝÙ³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ ϳï³ñáõ³Í Ù»ñ ÝÙ³Ý Ù³ñ¹áõÝ Ñ³Ý¹¿å£ ºñ»ù ·ñ³·¿ï µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñÝ»ñ »Ý£ ²ÝáÝù áñå¿ë ѳÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý ³½³ïáõ³Í áñµ»ñáõ ½³õ³ÏÝ»ñ-ÃáéÝ»ñ Çñ»Ýó Ù³ÝÏáõÃ»Ý¿Ý áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñ »õ ù³ç³µ³ñ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³ó³Í ëÇñ»ÉÇÝ»ñáõ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñ Éë³Í »Ý£ ²Û¹ ëÇñ»ÉÇÝ»ñáõÝ ³ÝÑ»ï³ó³Í Ó³ÛÝÇÝ áñå¿ë ³ñÓ³·³Ý· ³ÝáÝù ëÏë³Í »Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý Ù³ëÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáí ³ñï³Û³ÛïáõÇÉ£ ²Ûµáõµ»ÝÇ Ñ»ñÃáí ѳݹÇë³í³ñÁ Ý»ñϳ۳óáõó Ý³Ë øÇÃÑ Ô³ñÇ廳ÝÁ, áñ ÍÝ³Í ¿ äáÙå¿Û (³ÛÅÙª ØáõÙå³Û), Ðݹϳëï³Ý£ ²Ýáñ ѳÛñÁ Ñ³Û ¿ ÇëÏ Ù³ÛñÁª ³Ý·ÉdzóÇ-ÑݹÇÏ£ Ô³ñÇå»³Ý 1961-ÇÝ ¶³Ý³ï³ ѳëï³ïáõ³Í ¿£ 1973-ÇÝ ëï³ó³Í ¿ PhD-Ç ïÇïÕáëÁ ²Ý·É»ñ¿ÝÇ »õ ²Ý·ÉÇ³Ï³Ý »õ ¶³Ý³ï³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç£ ²Ý ·ñ³Í ¿ Ùûï³õáñ³å¿ë 20 ·Çñù»ñ »õ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ µ³½Ù³ÃÇõ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñáõ ³ñųݳó³Í µ³Ý³ëï»Õ-ÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ£ Æñ ·áñÍ»ñÁ AGBU PRESENTS THE TORONTO PREMIERE OF

THE RIVER RAN RED A FILM BY J. MICHAEL HAGOPIAN

Wednesday, April 7, 2010 7:30 p.m. Alex Manoogian Cultural Centre Babayan Hall 930 Progress Avenue, Toronto

Culminating more than forty years of interviews with more than four hundred eyewitnesses to the Armenian Genocide of 1915, The River Ran Red is the final film of documentarian Dr. J. Michael Hagopian's trilogy "The Witnesses." The River Ran Red is about Hagopian's epic search for survivors of the Genocide who were sent to their fate along the Euphrates River to the Syrian Desert and Der Zor. Footage from many interviews with survivors carried out over several decades gives the film tremendous power and immediacy.

J. Michael Hagopian is a pioneer in the effort to document the Armenian Genocide through films such as The Forgotten Genocide, The Armenian Case, Where Are My People, Voices from the Lake, and Germany and the Secret Genocide. He holds a doctorate in International Relations from Harvard University and an undergraduate degree from the University of California , Berkeley . Admission $10.00

²ÝÇ Ð³ëÁñ×»³Ý ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍ ·ñáÕÝ»ñª øÇÃÑ Ô³ñÇ廳Ý, ÈáñÝ ÞÇñÇÝ»³Ý »õ ²ÉÁÝ àõ³ÛÃÑáñÝ£ ÉáÛë ï»ë³Í »Ý ϳñ»õáñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç£ Children of Ararat ·ÇñùÁ Ý»ñϳ۳óáõó Ñ»ÕÇݳÏÇÝ ·áñͳÏÇó, µ³Ý³ëï»ÕÍ·ñ³·¿ïª ØÇù äÁññ½, áñ ݳ»õ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ µ³½Ù³ÃÇõ ·Çñù»ñáõ »õ ѳ½³ñ¿ ³õ»ÉÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ýó£ ²Ý Ô³ñÇ廳ÝÁ Ý»ñϳ۳óáõó áñå¿ë ÑÙáõï µ³Ý³ëï»ÕÍ »õ Ëáñ ³åñáõÙÝ»ñÁ Ññ³½³ïûñ¿Ý ³ñï³Û³Ûï»Éáõ ϳñáÕáõÃÇõÝÁ áõÝ»óáÕ ³ñ-õ»ëï³·¿ï£ ²Ý Áë³õ, ÿ å³ïÙ³·ÇñÝ»ñÁ ã»Ý, áñáÝù ÇëÏ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ç Û³Ûï ÏÁ µ»ñ»Ý, ³ÛÉ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ³ñï³Û³Ûï³Í µ³é»ñÝ »Ý, áñáÝù Ëáñ ½·³óáõÙÝ»ñáõ »õ ×ß·ñÇï å³ïÙáõû³Ý ³ñÓ³-ݳ·ñáõÃÇõÝÝ áõ óáɳóáõÙÝ »Ý£ ²å³ Ô³ñÇå»³Ý Ëûëù ³éÝ»Éáí Áë³õ, ÿ ÇÝù Çñ ùÇã ÙÁ Éé³Ï»³ó Ñûñ óËÇÍÁ ÙÇßï ½·³ó³Í ÁÉɳÉáí, ÙÕáõ³Í ¿ ·ñ»Éáõ Çñ Ñûñ »õ ѳÛÏ³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñáõݪ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý »õ ³Ýáñ Ù»ñÅáõÙÇÝ Ù³ëÇÝ£ ²å³ª Ô³ñÇå»³Ý Children of Ararat ·Çñù¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÝûñó»ó£ ¶ºØ-Ç »õ ²ñÙ¿Ý ¶³ñû àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ØÇáõû³Ý ·áñÍûÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ¸³ÝÇ¿É úѳݻ³Ý, ÁÝûñó»ó Ô³ñÇ廳ÝÇ Ùñó³Ý³Ï ß³Ñ³Í »ñÏáõ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁª ÝáõÇñáõ³Í îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ »õ àõÇÉÇÁÙ ê³ñáÛ»³ÝÇ£ ÈáñÝ ÞÇñÇÝ»³Ý ½³õ³ÏÝ ¿ »ñÏáõ áñµ³ó³Í í»ñ³åñáÕÝ»ñáõ سٵñ¿Ç »õ سñdzÙÇ, áñáÝù Öáñ×óáõÝÇ áñµ³ÝáóÇÝ Ù¿ç ͳÝûóó³Í áõ ³Ùáõëݳó³Í »Ýª 1932-ÇÝ£ ÞÇñÇÝ»³Ý µ³Õ¹³ï³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ¹³ë³Ëûë ¿ øÇÝÏëÃÁÝÇ Royal Military College-Ç Ù¿ç£ ²Ý Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 20 ·Çñù»ñáõ£ ì»ñç»ñë å³ïñ³ëï³Í ¿ ϳñ× í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙ ÙÁª §So Far From Home¦, áñ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿ Ñûñ ׳ٵáñ¹áõÃÇõÝÁ ÂáõñùÇ³Û¿Ý ÙÇÝã»õ ¶³Ý³ï³£ ÈáñÝ ÞÇñÇÝ»³Ý Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ϳñ¹³É¿ ³é³ç, Ý»ñϳݻñáõÝ Ýϳñ³·ñ»ó Çñ»Ýó µÝ³Ï³ñ³ÝÁ, áñ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ï³½Ùáõû³Ý ßñç³ÝÇÝ, ÷áùñ Ñ³Û Ï»¹ñáÝÇ ÙÁ ÏÁ Ýٳݿñ, Çñ ÍÝáÕùÁ, Ùݳó»³É áñµ»ñ¿ ϳ½Ùáõ³Í ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ Ñ»ï ÏÁ ϳ½Ù¿ÇÝ 40-50³Ï³ÝÝ»ñáõ ÃáñáÝÃáÑ³Û ·³ÕáõÃÁ£ ÞÇñÇÝ»³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ϳñ¹³óÇÝ Ý³»õ ÐúØ-Ç ì³ñųñ³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ »õ гٳ½·³ÛÇÝÇ Ã³ï»ñ³Ï³Ý ϳ½ÙÇ ·áñÍûÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñª ²ñï³ ¼³·³ñ»³Ý, èáõµ¿Ý Ö³Ýå³½»³Ý »õ γñÇÝ º³·áõ廳ݣ ²ÉÁÝ àõ³ÛÃÑáñÝ, áñ ÏÁ Ïñ¿ Çñ Ù»Í Ùûñ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ Ï»³ÝùÇÝ íñ³Û, Ý»ñϳ۳ó³õ Çñ Just Poems ·Çñùáí£àõß³·ñ³õ ¿ ³Ýáñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ. 1915-Ç Ïáïáñ³Í¿Ý ×áÕáåñ³Í áñµáõÑÇ ÙÁ, »ñµ ÷áÕáóÇ ÙÁ ³ÝÏÇõÝÁ ÏÁ ÝßÙ³ñáõÇ, ï³ñÇùÝ áõ ³ÝáõÝÁ ã·ÇïݳÉáí ·ïÝáÕÝ»ñÁ êÇñáõÝ Ï’³Ýáõ³Ý»Ý ½ÇÝù£ º·Çåïáë¿Ý Ñ³Û ÁÝï³ÝÇù ÙÁ ϒáñ¹»·ñ¿ êÇñáõÝÁ »õ ï³ñÇÝ»ñ »ïù ³Ý Ï°³ÙáõëÝ³Ý³Û í»ñ³åñáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ç ÙÁ Ñ»ï£ ²ÝáÝù ÏÁ µ³Ëï³õáñáõÇÝ ³ÕçÇÏ ½³õ³Ïáí ÙÁª ì³ñ¹áõÑÇ£ ê³Ï³ÛÝ ¹Åµ³Ëï ¹¿åùáí ÙÁ êÇñáõÝÇÝ ³ÙáõëÇÝÁ ÏÁ ٳѳݳÛ, áñÙ¿ »ïù ÏÁ ÍÝÇ Ù³ÝãáõÏ ÙÁ£ гٳß˳ñѳÛÇÝ ´. å³ï»ñ³½ÙÇ ûñ»ñáõÝ, ì³ñ¹áõÑÇÝ ÏÁ ѳݹÇåÇ ³Ý·ÉdzóÇ Ø³ÉùÁÙÇݪ º·ÇåïáëÇ Ù¿ç£ ²ÝáÝù ϒ³ÙáõëÝ³Ý³Ý »õ å³ï»ñ³½ÙÇ ³õ³ñïÇÝ ÏÁ ÷á˳¹ñáõÇÝ ²Ý·Édz£ ²ÛÝï»Õ ÏÁ ÍÝÇ ²É¿ÝÁ£ 1950-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ï׳éÝ»ñáí ÁÝï³ÝÇùÁ ÏÁ ·³Õÿ ¶³Ý³ï³ »õ ³ÛÝï»Õ ÏÁ ѳëï³ïáõÇÝ£ êÇñáõÝÁ êáí»ï³Ï³Ý г۳ëï³Ý ÏÁ Ý»ñ·³Õÿ »õ Ù³Ûñ áõ ³ÕçÇÏ ³õ»ÉÇ ù³ÝÇ 25 ï³ñÇÝ»ñ Çñ³ñÙ¿ ϳñûïáí µ³ÅÝáõ³Í ϒÁÉɳݣ ì»ñç³å¿ë 1960-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ êÇñáõÝÁ ¶³Ý³ï³ ÏÁ ѳëï³ïáõÇ »õ ÁÝï³ÝÇùÁ ÏÁ Ùdzݳۣ ²É¿ÝÁ Çñ Ù»Í Ùûñ ÏÁ ͳÝûÃ³Ý³Û »õ Çñ»Ýó ÙÇ³Ï Ñ³Õáñ¹³Ïóáõû³Ý É»½áõÝ ýñ³Ýë»ñ¿ÝÁ Ï°ÁÉɳۣ ²Ûëï»Õ ¿, áñ êÇñáõÝ Çñ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ å³ïÙ¿ Çñ ÃáéÝÇÏÇÝ£ ²É¿ÝÁ ϒ³õ³ñï¿ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, áõñ ÏÁ ѳݹÇåÇ Çñ ïÇÏÝáç êáõ½³ÝÇÝ£ ²Ý ÏÁ ëï³Ý³Û ïáùÃáñ³ÛÇ ïÇïÕáë` ù³Õ³ù³Ï³Ý ·Çïáõû³Ý Ù¿ç£ 1978-¿Ý Ç í»ñ àõ³ÛÃÑáñÝ ¹³ë³Ëûë ¿ Royal Military College of Canada »õ Queens University-Ç Ù¿ç£ ÈáñÝ ÞÇñÇÝ»³ÝÇ Ñ»ï ³ÝáÝù Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ ó³õ³ÉÇ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ ųé³Ý·³Í ÁÉɳÉáí, ųé³Ý·³Í »Ý ݳ»õ Ù»ñ ³½·Ç ѳõ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ ²ÝáÝù å³ï³ë˳ݳïáõ ½·³ó³Í »Ý Çñ»Ýó Ó³ÛÝ»ñÁ ·ñÇãáí µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ »õ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ å³Ñ³Ýç»Éáõ£ ²ÝáÝù µ³½ÙÇóë ¹ÇÙ³Í »Ý ¶³Ý³ï³ÛÇ Ï³é³í³ñáõû³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý ³éÝãáõû³Ùµ£ Ðñ³ï³ñ³Ï³Í »Ý The Armenian Genocide, Resisting the Inertia of Indifference Ëáñ³·ñáí ·ÇñùÁ£ ²ÉÁÝ àõ³ÛÃÑáñÝ Çñ Ancestral Voices ·ÇñùÇÝ Ù³ëÇÝ Ëûë»ó³õ »õ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë Çñ Ù»Í Ùûñ Éé³Í Ó³ÛÝÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇ µ³ó³·³ÝãáõÃÇõÝÁ ѳݹÇë³ó³õ£ ²Ýáñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÁÝûñó»ó гٳ½·³ÛÇÝÇ ¶ñ³ï³ñ³ÍÇ Ú³ÝÓݳËáõÙµ¿Ý ¾ûÅ¿ÝÇ ´³ñë»Õ»³Ý£ Ò»éݳñÏÇ ³õ³ñïÇÝ Ý»ñϳݻñÁ áõÕÕ»óÇÝ Çñ»Ýó ѳñóáõÙÝ»ñÁ »õ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ٳϳ·ñ»óÇÝ Çñ»Ýó ·ñù»ñÁ£


2010 10¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

вÚÎ²Î²Ü òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ

ºÕ»éÝÇ 95-³Ù»³ÏÇݪ »ñÏáõ Ù»Í Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñ ØÇÝã Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 95-³Ù»³ÏÁ ÏÁ Ýß¿ Ýáñ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáí, Û³ïϳå¿ë г۳ëï³Ý-Âáõñùdz Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ѳëï³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ Ù¿ç ³éÏ³Û íï³Ý·Ý»ñáõÝ ÁÙµéÝáõÙáí, ³Ý¹ÇÝ Ï³ñ»õáñ »ñÏáõ Ù»Í ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ »Ï³Ý Ýáñ ó÷ ï³Éáõ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ£ ²Ù»ñÇÏ»³Ý Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ î³Ý ²ñï³ùÇÝ Ú³ñ³µ»ñáõû³Ýó Ú³ÝÓݳËáõÙµÇ ÏáÕÙ¿ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãáõÙÁ å³Ñ³Ý-

çáÕ ÃÇõ 252 µ³Ý³Ó»õÇÝ í³õ»ñ³óáõÙÁ ó³ñ¹ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í ù³ÛÉÝ ¿ ³éÝáõ³Í Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ù¿ç£ ÆëÏ ³ç³ÏáÕÙ»³Ý ÝϳïáõáÕ Þáõ¿ïÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳ÝãݳÉáõ áñáßáõÙÁ Ï°³Ùñ³åݹ¿ ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý ³ñß³õÁ£ ºñÏáõ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñÝ ³É ßÝáñÑÇõª Ð³Û ¸³ïÇ ÝáõÇñ»³É ·áñÍÇãÝ»ñáõ »õ ѳÛáñ¹ÇÝ»ñáõ ï³ñÇÝ»ñáõ ³ÝËáÝç »õ ÝáõÇñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇÝ£

ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý Ö³Ù³ãÙ³Ý ¶Íáí ²Ù»ñÇÏ»³Ý ø³Õ³ù³Ï³Ý ²é³çÇÝ ø³ÛÉÁ

Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ ï³Ý ²ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõû³Ýó Û³ÝÓݳËáõÙµÁ ì³õ»ñ³óáõó ÂÇõ 252 ´³Ý³Ó»õÁ Âáõñùdz îáõÝ Ï³Ýã»ó ¸»ëå³ÝÁ سñï 4-ÇÝ« Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ ï³Ý ²ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõû³Ýó Û³ÝÓݳËáõÙµÇÝ (Foreign Relations Committee) Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãáõÙÁ å³Ñ³ÝçáÕ ÃÇõ 252 µ³Ý³Ó»õÇÝ í»ó ų٠ï»õ³Í ùÝݳñÏáõÙÁ ϳñ· ÙÁ ÁݹѳïáõÙÝ»ñ¿ »õ ɳñáõ³Í ùáõ¿³ñÏáõÃ»Ý¿Ý »ïù« µ³Ý³Ó»õÁ í³õ»ñ³óáõ»ó³õ 22-Ç ¹¿Ù 23 ùáõ¿Ý»ñáí: Ú³ÝÓݳËáõÙµÇ 46 ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù ³ÛÉ ÅáÕáíÝ»ñáõ å¿ïù ¿ Ù³ëݳÏó¿ÇÝ ÝáÛÝ ³ï»Ý« ùáõ¿³ñÏáõÃÇõÝÁ »ñϳñ»ó³õ« ÇëÏ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ýª ÞÇɳ Ö¿ùëÁÝ ÈÇ« áñáßáõ³Í ųٳݳÏÇÝ ãѳë³õ ùáõ¿Ý ï³Éáõ ѳٳñ: ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý µ³Ý³Ó»õÇÝ Çñ Ï»óáõ³ÍùÁ ÷áËáÕÝ»ñáõÝ Ù¿ç¿Ý ³Ù»Ý³Û³ïϳÝß³Ï³Ý ùáÝÏñ»ë³Ï³ÝÝ ¿ñ Ø»ë»ãáõë»ó¿Ý ¹»ÙáÏñ³ï äÇÉ î»É³Ñ³ÝÃÁ« áñ µ³Ý³Ó»õÇÝ ¹¿Ù ùáõ¿³ñÏ»ó: ÄáÕáíÇÝ µ³óáõÙÁ ϳï³ñ»ó Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ï гáõÁñï äÁñÙÁݪ Ïáã ÁÝ»Éáí Ý»ñϳݻñáõÝ« áñ µ³Ý³Ó»õÇÝ Ç Ýå³ëï ùáõ¿³ñϻݫ ѳëï³ï»Éáõ ѳٳñ ³Ûë å³ïÙ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝÁ: ²Ý Ýß»ó« ÿ ÏÁ ·Çï³ÏóÇ« áñ Âáõñùdz ²Ù»ñÇϳÛÇ ¹³ßݳÏÇóÝ ¿« ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ»õáñ ¿« áñ ׳ÝãóáõÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ³Ýáñ Ù³ëÇÝ ³½³ïûñ¿Ý ËûëáõÇ: §²ñ¹¿Ý ųٳݳÏÝ ¿« áñ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳ÝãóáõÇ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ« ³Ûë Ù¿ÏÁ Ãáõñù»ñáõÝ Ûáõë³Ë³µ åÇïÇ ÁÝ¿« ë³Ï³ÛÝ íëï³Ñ »Ù« áñ ųٳݳÏÇ ÁÝóóùÇÝ Ù»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ µÝ³Ï³ÝáÝ³Ý³Ý »õ ³õ»ÉÇ ³éáÕç Ó»õáí åÇïÇ ß³ñáõݳÏõÇݦ« Áë³õ ³Ý: ´³Ý³Ó»õÇÝ Ç Ýå³ëï ùáõ¿³ñÏ³Í ¾ïáõÁñï èáÛëÝ ÛÇß»óáõó ¹³ñ³ëÏǽµÇÝ« úëٳݻ³Ý ϳÛëñáõû³Ý Ùûï ²Ù»ñÇϳÛÇ ¹»ëå³Ý лÝñÇ ØáñÏÁÝóáõÇ Ëûëù»ñÁ« áõñ ³Ý Ûëï³Ïûñ¿Ý Ýß³Í ¿ ѳÛáõÃÇõÝÁ µÝ³çÝç»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý Ù³ëÇÝ: èáÛëÝ Áë³õ« áñ ²Ù»ñÇϳ áõß³ó³Í ¿ ³Ûë ׳ݳãáõÙÁ ³å³Ñáí»Éáõ ·áñÍÇÝ Ù¿ç« ÙÇÝã »õñáå³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ å³ßïûݳå¿ë ѳëï³ï³Í »Ý ³Ûë ÇñáÕáõÃÇõÝÁ: ²Ý ݳ»õ Áë³õ« áñ µ³Ý³Ó»õÇÝ Ù¿ç ÏÁ ËûëáõÇ áã ÿ ÂáõñùÇáÛ Ý»ñÏ³Û Ï³é³í³ñáõû³Ý« ³ÛÉ úëٳݻ³Ý ϳÛëñáõû³Ý á×ÇñÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ: §à㦠ùáõ¿³ñÏ³Í ÜÇõ ºáñù¿Ý ¹»ÙáÏñ³ï سÛùÁÉ ØÁùØ»ÑÁÝ Ýß»ó« áñ Ý»óáõÏ ÏÁ ϳݷÝÇ Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ µÝ³Ï³Ýáݳóٳݫ »õ ³Û¹ å³ï׳éáí ³É ¹¿Ù åÇïÇ ùáõ¿³ñÏ¿ µ³Ý³Ó»õÇÝ« ѳϳé³Ï §ó³õáï Ûáõß»ñáõݦ: ÆÝïÇ³Ý³Û¿Ý Ø³Ûù ö»Ýë« áñ ÝÙ³-

ݳå¿ë ¹¿Ù ùáõ¿³ñÏ»ó µ³Ý³Ó»õÇÝ« Û³ÛïÝ»ó« ÿ ϳëÏ³Í ãϳ۫ áñ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ñ« »õ ϳñ»ÉÇ ã¿ áõñ³Ý³É« áñ ³õ»ÉÇ ù³Ý Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ ëå³ÝÝáõ³Í ¿ÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ÑÇÙ³ ųٳݳÏÁ 㿠ݻճóÝ»Éáõ Âáõñùdzݫ áñ ²ýÕ³ÝÇëï³ÝÇ »õ Æñ³ùÇ Ù¿ç ³Ù»ñÇÏ»³Ý ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ϳñ»õáñ ¹³ßݳÏÇó ÙÁÝ ¿: Ö»ñÁÉï ø³ÝÁÉÇ ÝáÛÝå¿ë ß»ßïÁ ¹ñ³õ ÂáõñùÇáÛ Ï³ñ»õáñáõû³Ý íñ³Û« åݹ»Éáí« áñ å³ïÙ³Ï³Ý ë˳ÉÝ»ñÁ ¹³ï³å³ñï»Éáõ ÷á˳ñ¿Ý« å¿ïù ¿ å³ßïå³Ý»É ³Ù»ñÇÏ»³Ý ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ߳ѻñÁ: ø³ÉÇýáñÝÇ³Û¿Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý î³Ý³ èáñå³ËÁñ Ëûë»ó³õ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ûñ»ñáõÝ §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³åëï³Ùµáõû³Ý¦ Ù³ëÇÝ« »õ Áë³õ« ÿ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ϳñ»ÉÇ ã¿ Ñ»ñù»É: ²Ý ݳ»õ ³õ»Éóáõó« ÿ µ³Ý³Ó»õÁ å¿ïù 㿠׳ٵ³Û µ³Ý³Û íݳëáõó ѳïáõóÙ³Ý å³Ñ³Ýç»ñáõÝ ³éç»õ: ²Ý ÂáõñùÇáÛ Ïáã Áñ³õ« áñ ÁݹáõÝÇ Çñ å³ïÙáõû³Ý §Ùáõà ¿ç»ñÁ¦« Ëáëï³Ý³Éáí µ³Ý³Ó»õÇÝ Ç Ýå³ëï ùáõ¿³ñÏ»É: »ÝÁëÇ¿Ý Ö³Ý Â»ÝÁñ Ëûë»ó³õ µ³Ý³Ó»õÁ í³õ»ñ³óÝ»Éáõ ³ÝÛ³ñÙ³ñ ÁÉɳÉáõÝ Ù³ëÇÝ« áõ ³Ýáñ ¹¿Ù ùáõ¿³ñÏ»ó:äÁñÙÁÝ ÁݹÙÇç»Éáí Áë³õ« áñ 27 ï³ñÇ¿ ÇÝù ³Ý¹³Ù ¿ øáÝÏñ¿ëÇÝ« »õ ³Û¹ ÙÇçáóÇÝ áã Ù¿Ï å³Ñ Û³ñÙ³ñ ųٳݳÏÁ ѳٳñáõ³Í ¿ñ ÝÙ³Ý µ³Ý³Ó»õ ÙÁ í³õ»ñ³óÝ»Éáõ ѳٳñ: äÇÉ î»É³Ñ³Ýà å³ïÙ³Ï³Ý Ýϳï»ó ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ÛÇß»ó µ³Ý³Ó»õÇÝ í³õ»ñ³óÙ³Ý Ýϳïٳٵ ÂáõñùÇáÛ ëå³éݳÉÇùÝ»ñÁ« ³å³ ³ÝáÝó ï»ÕÇ ï³Éáíª Û³ÛïÝ»ó« ÿ §á㦠åÇïÇ ùáõ¿³ñÏ¿ µ³Ý³Ó»õÇÝ« åݹ»Éáí« áñ ѳñóÁ å¿ïù ¿ ÉáõÍáõÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ »ñÏËûëáõû³Ý ׳ٵáí: ä³å ÆÝÏÉÇë »õë ëË³É Ýϳï»ó ³Ûë ѳݷñáõ³ÝÇÝ µ³Ý³Ó»õÁ í³õ»ñ³óÝ»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ« ÙÇÝã ÈÇÝ àõáɽǫ áñ Ñáí³Ý³õáñ ¿ñ µ³Ý³Ó»õÇÝ« Ïáã Áñ³õ í³õ»ñ³óÝ»Éáõ ½³ÛÝ« áñáíÑ»ï»õ ųٳݳÏÁ §»ñµ»°ù Û³ñÙ³ñ åÇïÇ ãÁÉɳۦ: ²Ý ÛÇß»óáõó« áñ úå³Ù³« ä³ÛïÁÝ »õ øÉÇÝÃÁݪ ǵñ»õ Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñ« ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳ÝãݳÉáõ ÏáÕÙݳÏÇó »Õ³Í »Ý: ´³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñ »õ ¹³ßݳÏÇóÝ»ñ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ×³Ýãó³Í »Ý ³Ûë ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« áõëïÇ ³Ýï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ»ó ³ÛÝ åݹáõÙÝ»ñÁ« ÿª ųٳݳÏÁ Û³ñÙ³ñ ã¿: سÛùÁÉ ØÁùøáÉ Áë³õ« áñ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ï³ñµ»ñ ϳñÍÇùÝ»ñ áõÝÇÝ ³Ûë ѳñóÇÝ Ù³ëÇÝ »õ åݹ»ó« ÿ µ³Ý³Ó»õÁ áãÇÝã åÇïÇ ÷áË¿ áõ

ѳñóÇÝ å¿ïù ¿ ³ÛÉ Ó»õ»ñáí Ùûï»Ý³É: àñáßáõÙÁ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ¿Ý å¿ïù ·³Û« Áë³õ ³Ý áõ åݹ»ó« ÿ ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ɳõ³·áÛÝ Ùûï»óáõÙÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û §á¦ã ùáõ¿³ñÏ»É µ³Ý³Ó»õÇÝ: §ê³ñáÛ»³ÝÇ üñ»½Ýáۿݦ ¹»ÙáÏñ³ï ÖÇÙ øáÃë³ ß»ßï»ó« ÿ úëٳݻ³Ý ϳÛëñáõÃÇõÝÁ å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý« áñ ÙÇç³½·³ÛÝûñ¿Ý ѳëï³ïáõ³Í ¿ ǵñ»õ å³ïÙ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝ: ²ñǽáÝ³Û¿Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ö¿ý üÉ¿Ûù ß»ßï»ó« ÿ øáÝÏñ»ëÁ Û³ñÙ³ñ í³ÛñÁ ã¿ ÝÙ³Ý µ³Ý³Ó»õ ÙÁ ùÝÝ»Éáõ« ÇëÏ øÇà ¾ÉÇëÁÝ Û³ÛïÝ»ó« ÿ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãáõÙÁ ³å³Ñáí»Éáíª åÇïÇ Ù»ÕÙ³óÝ»Ýù ½áÑ»ñáõÝ »õ ųé³Ý·áñ¹Ý»ñáõÝ ó³õÁ: ²Ý åݹ»ó« ÿ Ý»ñϳ۳óáõ³ÍÁ ÂáõñùÇáÛ ¹¿Ù µ³Ý³Ó»õ ÙÁ ã¿« ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ïáã Áñ³õ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Çß˳Ýáõû³Ý ÏáÕÙ¿ µÝÇÏÝ»ñáõÝ« ³÷ñÇÏ»óÇ ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñáõÝ áõ ³ÛÉáó ¹¿Ù á×ÇñÝ»ñÁ ¹³ï³å³ñïáÕ µ³Ý³Ó»õ í³õ»ñ³óÝ»Éáõ: üÉáñÇï³Û¿Ý ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý γë äÇÉÇñ³ùÇë »õë ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳ÝãݳÉáõ Ïáã Áñ³õª ³å³·³ÛÇÝ ÝÙ³Ý á×ÇñÝ»ñáõ ³é³çùÁ ³éÝ»Éáõ ѳٳñ: ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ å¿ïù ã¿ ³Ýï»ëáõÇ å³ñ½³å¿ë ÂáõñùÇáÛ ·áѳóáõÙ ï³Éáõ ѳٳñ« Áë³õ ³Ý« ë³Ï³ÛÝ è³ë ø³ñÝ³Ñ³Ý åݹ»ó« ÿ ųٳݳÏÁ Û³ñÙ³ñ ã¿: è³Ý öûÉ« áñ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ ѳñó»ñáõÝ ÙÇç³ÙáõË ãÁÉɳÉáõ ç³ï³·áí ÙÁÝ ¿« ³Ýïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Ýϳï»ó ³ÛÝ åݹáõÙÝ»ñÁ« ÿ ²Ù»ñÇϳ 㿽áù å¿ïù ¿ ÙÝ³Û ³Ûë ѳñóÇÝ Ù¿ç« ÙÇÝã ³ÛÉ Ñ³ñó»ñáõ ÙÇç³ÙáõË Ï°ÁÉɳÛ: ê³Ï³ÛÝ« ³Ý ³õ»Éóáõó« ÿ ѳٳӳÛÝ ã¿ µ³Ý³Ó»õÇÝ« áñáíÑ»ï»õ ³ÝÇϳ û·áõï åÇïÇ ãáõݻݳÛ: ä³ñå³ñ³ ÈÇ« î³ñýáõñÇ »õ ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ëå³Ý¹Ý»ñÁ ÛÇß»Éáíª Ýß»ó« ÿ ÙdzÛÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ׳ÝãݳÉáí ϳñ»ÉÇ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ï³ë»óÝ»É ³å³·³ÛÇÝ ³ÝáÝó ÏñÏÝáõÃÇõÝÁ« ÙÇÝã Ö¿ý üáñÃÁÝå»ñÇ »õë åݹ»ó« ÿ øáÝÏñ»ëÁ Û³ñÙ³ñ í³ÛñÁ ã¿ ³Ûë ѳñóÁ ùÝÝ»Éáõ ѳٳñ: äñ»ï ÞÁñÙÁÝ Ñ³ñó ïáõ³õ« ÿ í»ñ³åñáÕÝ»ñÁ áñù³±Ý åÇïÇ ëå³ë»Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý ³Ï³Ý³ï»ë ÁÉɳÉáõ ѳٳñ: ²Ý ³õ»Éóáõó« ÿ áõñ³óÙ³Ý ÷áñÓ»ñÁ ã»Ý Û³çáÕÇñ« ÙÇÝã §×ßÙ³ñïáõû³Ý »õ ѳßïáõû³Ý¦ Û³ÝÓ³ÅáÕáíÝ»ñÁ ÏÁ Û³çáÕÇÝ: ²Ý ݳ»õ ùÝݳ¹³ï»ó Âáõñùdzݫ áñ ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ѳßïáõû³Ý ÷áñÓ»ñáõÝ ¹¿Ù Ï°»ÉÉ¿ª ½³ÛÝ Ï³å»Éáí ²ñó³ËÇ Ñ³ñóÇÝ: §àõñ³óáõÙÁ ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý

ß³ñáõݳÏáõÃÇõÝÝ ¿¦« Áë³õ ³Ý »õ ³ÝÑÇÙÝ Ñ³Ù³ñ»ó ³ÛÝ åݹáõÙÝ»ñÁ« ÿ ׳ݳãáõÙÁ íݳë åÇïÇ Ñ³ëóÝ¿ ÂáõñùÇáÛ: ²Ý Áë³õ« ÿ ÂáõñùÇáÛ ëå³éݳÉÇùÝ»ñÁ ã»Ý Çñ³·áñÍáõ³Í ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳Ýãó³Í ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ ¹¿Ù« Áݹѳϳé³ÏÁ« ³ÝáÝó Ñ»ï ³é»õïáõñÁ ³×³Í ¿: ²Ý ÛÇß»óáõó« ÿ ²Ù»ñÇÏ³Ý ¿« áñ ÙÇÉdzé³õáñ ïáɳñÝ»ñ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñ¿ ÂáõñùÇáÛ« áõ ÂáõñùÇ³Ý ¿« áñ å¿ïù áõÝÇ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ ³ç³Ïóáõû³Ý« áõëïÇ å¿ïù ¿ ÁݹáõÝÇ ³Ûë å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« »Ã¿ Ï°áõ½¿ ²Ù»ñÇϳÛÇ Ñ»ï ë»ñï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ù߳ϻÉ: î³Û³Ý àõ³ÃëÁÝ Áë³õ« ÿ ÇÝù ÏÁ Ñáí³Ý³õáñ¿ ³Ûë µ³Ý³Ó»õÁ ɳõ³å¿ë ÙïÇÏ Áݻɿ »ïù »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÝ Ï»óáõ³ÍùÝ»ñÁ: ´³Ý³Ó»õÁ å¿ïù ¿ í³õ»ñ³óáõÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç ²Ù»ñÇϳÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏÁ µ³ñÓñ å³Ñ»Éáõ ѳٳñ« Áë³õ ³Ý: ´³Ý³Ó»õÁ Û³çáñ¹ ѳݷñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ùÝÝáõÇ Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ ï³Ý Édz·áõÙ³ñ ÝÇëïÇÝ ÏáÕÙ¿: Ƶñ»õ ³é³çÇÝ Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝ« Âáõñùdz ³ÝÙÇç³å¿ë ïáõÝ Ï³Ýã»ó àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ Çñ ¹»ëå³ÝÁ: î³õáõÃûÕÉáõ ¸»ëå³ÝÇÝ ì»ñ³¹³ñÓÁ ÎÁ Î³å¿ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÂáõñùÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñ ²ÑÙ»ï î³õáõÃûÕÉáõ í»ñç»ñë Û³ÛïÝ»ó« ÿ ÙÇÝã»õ ³ÛÝ ³ï»Ý« áñ úå³Ù³ÛÇ í³ñã³Ï³½ÙÝ áõ øáÝÏñ¿ëÁ Ûëï³Ïûñ¿Ý ãÁë»Ý« ÿ §ÂáõñùÇáÛ å³ïÙáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ã¹³ï»Ý¦« Âáõñùdz Çñ ¹»ëå³ÝÁ àõ³ßÇÝÏÃÁÝ åÇïÇ ãí»ñ³¹³ñÓÝ¿£ §Ø»Ýù ã»Ýù Ïñݳñ ÁݹáõÝÇÉ í×ÇéÝ»ñÁ (Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ ï³Ý) ²ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ« áñáÝù áãÇÝã ·Çï»Ý å³ïÙáõû³Ý Ù³ëÇݦ« Áë³Í ¿ î³õáõÃûÕÉáõ£ ¸»ëå³ÝÁ àõ³ßÇÝÏÃÁÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ ѳٳñ »ñÏáõ å³ÛÙ³Ý Ï³Û: Ü³Ë úå³Ù³ÛÇ í³ñã³Ï³½ÙÁ »õ øáÝÏñ¿ëÁ å¿ïù ã¿ ÂáõñùÇáÛ å³ïÙáõû³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñ í³õ»ñ³óݻݫ »õ ³å³ª å¿ïù ¿ ³õ»ÉÇáí ½³ñ·³óÝ»É ÂáõñùÇáÛ »õ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ ÙÇç»õ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñͳÏóáõÃÇõÝÁ£ ØÇõë ÏáÕÙ¿« Ãñù³Ï³Ý §Ø»×ÉÇë¦ Ã»ñÃÁ ÏÁ ·ñ¿« ÿ ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ëå³ë¿ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ ݳ˳·³Ñ ä³ñ³ù úå³Ù³ÛÇ ²åñÇÉ 24-Ç áõÕ»ñÓÇݪ Ãáõñù ¹»ëå³ÝÇÝ Ñ³ñóáí áñáßáõÙ ï³Éáõ ѳٳñ£


вÚÎ²Î²Ü òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

11

Þáõ¿ïÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ ׳Ýãó³õ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ (131 ûñ »õ 130 ¹¿Ù ùáõ¿Ý»ñáõ ѳٻٳïáõû³Ùµ) Þáõ¿ïÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ سñï 11ÇÝ« 130-Ç ¹¿Ù 131 ùáõ¿Ý»ñáí í³õ»ñ³óáõó µ³Ý³Ó»õ ÙÁ« áñ Ïáã Ï°ÁÝ¿ »ñÏñÇ Ï³é³í³ñáõû³Ý ׳ÝãݳÉáõ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë ݳ»õ äáÝïáëÇ ÛáÛÝ»ñáõ« ³ëáñÇÝ»ñáõ« ùÉï³ÝÇÝ»ñáõ ¹¿Ù ·áñÍáõ³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ»ñÁ: ´³Ý³Ó»õÁ ݳ»õ Ïáã Ï°ÁÝ¿ Þáõ¿ïÇ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áñ زÎÇÝ« ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõû³Ý áõ ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï ·áñͳÏó»Éáíª ³å³Ñáí¿ Ýß»³É ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ýó ׳ݳãáõÙÁ: Þáõ¿ïÇ Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ å³ïñ³ëïáõ³Í µ³Ý³Ó»õÇÝ ùÝݳñÏáõÙÁ ݳ˳ï»ëõ³Í ¿ñ 2008-ÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ ÏÁ ëå³ëáõ¿ñ µ³Ý³Ó»õÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý µ»ñáõÇÉÁ£ γé³í³ñáõû³Ý ³Ý¹³Ù³ÏóáÕ ³ç³ÏáÕÙ»³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹¿Ù ¹ñ³Í »Ý ³Ûë µ³Ý³Ó»õÇÝ« µ³Ûó ӳ˳ÏáÕÙ»³ÝÝ»ñÁ ï¿ñ Ï³Ý·Ý³Í áõ ½ûñ³íÇ· ѳݹÇë³+ó³Í »Ý ³Ýáñ£ ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ ²åïáõÉÉ³Ñ ÎÇõÉ Ý³Ëù³Ý ùáõ¿³ñÏáõÃÇõÝÁ ³½¹³ñ³ñ³Í ¿ñ« ÿ ÝÙ³Ý µ³Ý³Ó»õ»ñáõ í³õ»ñ³óáõÙÁ §íݳë ÏÁ ѳëóÝ¿ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ˳ճÕáõÃÇõÝ »õ ϳÛáõÝáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ ÷áñÓ»ñáõݦ: ÂáõñùÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñáõÃÇõÝÁ »õë ³½¹³ñ³ñ³Í ¿ñ« ÿ »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ íݳëáõÇÝ« »Ã¿ µ³Ý³Ó»õÁ í³õ»ñ³óáõÇ: ´³Ý³Ó»õÇÝ ùÝݳñÏÙ³Ý ûñÝ ÇëÏ« ÂáõñùÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñ ²ÑÙ»ï î³õáõÃûÕÉáõ Ñ»é³Ó³ÛÝ³Í ¿ñ Þáõ¿ïÇ Çñ å³ßïûݳÏÇó ø³ñÉ äÇÉÃÇÝ« »õ µ³Ý³Ó»õÇÝ ³éÝãáõû³Ùµ ²Ý·³ñ³ÛÇ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ ÷á˳Ýó³Í ¿ñ ³Ýáñ: Àëï Ãñù³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ ïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ« µ³Ý³Ó»õÇÝ ¹¿Ù »Ï³Í Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÝÇÝ 178 ³Ãáé« ÇëÏ µ³Ý³Ó»õÇÝ ÏáÕÙݳÏÇó Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁª 171 ³Ãáé« áñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí« µ³Ý³Ó»õÇÝ í³õ»ñ³óáõÙÁ ³Ý³ÏÝÏ³É ÙÁÝ ¿ñ: ´³Ý³Ó»õÇÝ í³õ»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ѳñϳõáñ ¿ñ 175 »ñ»ë÷á˳ÝÇ ùáõ¿³ñÏáõÃÇõÝÁ£ Þáõ¿ïÇ ÇßËáÕ Ñ³Ù³ËáÑáõû³Ý

³Ý¹³Ù Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ »ñ»ë÷á˳ÝÝ»ñÁ ùÝݳñÏÙ³Ý ÁÝóóùÇÝ ³½¹³ñ³ñ»óÇÝ« ÿ µ³Ý³Ó»õÇÝ í³õ»ñ³óáõÙÁ ³Ýï»ÕÇ Ï»ñåáí åÇïÇ ½³Ûñ³óÝ¿ Âáõñùdzݫ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³õ»ÉóÝ»Éáí« Ã¿ ³ÝáÝù ѳñó³Ï³ÝÇ ï³Ï ã»Ý ¹Ý»ñ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝÁ: ´³Ý³Ó»õÇÝ Ç Ýå³ëï ³ñï³Û³Ûïõ³Í »ñ»ë÷á˳ÝÝ»ñÁ ß»ßï»óÇÝ« ÿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã׳Ýãݳɪ ѳٳ½ûñ ¿ ½³ÝáÝù áõñ³Ý³Éáõ« »õ ³õ»ÉóáõóÇÝ« ÿ ÙdzÛÝ ³Ýó»³ÉÇ ³Ûë ³Ñ³õáñ á×ÇñÝ»ñÁ ÛÇß»Éáí »õ ÁݹáõÝ»Éáí ϳñ»ÉÇ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ³ÝáÝó ÏñÏÝáõÃÇõÝÁ ϳÝ˳ñ·ÇÉ»É: ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ñ³Û ³Ý¹³Ù ƽ³å¿É îÇÝÏǽ»³Ý åݹ»ó« ÿ ųٳݳÏÁ ѳë³Í ¿ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ûë ÇñáÕáõÃÇõÝÁ ѳëï³ï»Éáõ« ÇëÏ ³É³áõÇ ³Ý¹³Ù ²ñÙÇÝ¿ ø³ù³å³õ¿« Ëûë»Éáí î»ñëÇÙÇ ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÷áñÓÇÝ Ù³ëÇݪ Ýٳݳå¿ë Ïáã Áñ³õ µ³Ý³Ó»õÁ ³ÝÛ³å³Õ í³õ»ñ³óÝ»Éáõ: øÇõñï ͳ·áõÙáí ÎÇõÉ³Ý ²õãÇ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« ÿ Çñ ݳ˳ѳÛñ»ñÁ Ù³ëݳÏó³Í »Ý Ýß»³É ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ýó« áñáÝù ³ÝÑ»ñù»ÉÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý: ²Ý µ³Ý³Ó»õÁ í³õ»ñ³óÝ»Éáõ Ïáã Áñ³õª åݹ»Éáí« Ã¿ ³ñ¹³ñáõû³Ý í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙÁ Ýå³ëï³õáñ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ý³»õ ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ù³ñ: Ú³ÛïÝ»Ýù« ÿ ùÝݳñÏáõÙÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ µ³Ý³Ó»õÇÝ Áݹ¹ÇÙ³óáÕ Ùûï³õáñ³å¿ë 60 Ãáõñù »õ ³ïñå¿Û׳ÝóÇÝ»ñ« ÇëÏ ùÝݳñÏÙ³Ý ÁÝóóùÇÝ« ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ß¿Ýù¿Ý ¹áõñë ï»ÕÇ Ï°áõݻݳÛÇÝ µ³Ý³Ó»õÇÝ Ç Ýå³ëï áõ ³Ýáñ ¹¿Ù óáÛó»ñ: Þáõ¿ïÇ ì³ñã³å»ïÇÝ ¸¿Ù ¸³ï ÎÁ ´³óáõÇ Âñù³Ï³Ý §²Ý³ïáÉáõ¦ Éñ³ïáõ ·áñͳϳÉáõÃÇõÝÁ âáñ»ùß³µÃÇ« سñï 17ÇÝ ÏÁ ѳÕáñ¹¿« áñ Þáõ¿ïÇ Ï³é³í³ñáõû³Ý Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ ÀÝÏ»ñí³ñ ÅáÕáíñ¹³í³ñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ¹³ï³Ï³Ý ѳÛó Ý»ñϳ۳óáõó³Í ¿ Áݹ¹¿Ù »ñÏñÇ í³ñã³å»ï üñ»ï»ñÇù è³ÛÝý»ÉïÇ« ½³ÛÝ Ù»Õ³¹ñ»Éáí »ñÏñÇ

ûñ¿ÝùÝ»ñáõÝ Ñ³Ï³ëáÕ ù³ÛÉ»ñáí£ ÀÝÏ»ñí³ñ ÅáÕáíñ¹³í³ñ Ïáõë³Ïóáõû³Ý ³Ý¹³Ù êí»Ýï ¾ñÇù úëÃå»ñÏ Áë³Í ¿« ÿ í³ñã³å»ï è³ÛÝý»ÉïÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« ÿ ËáñÑÁñ¹³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ í³õ»ñ³óáõ³Í гÛÏ³Ï³Ý »õ ³ÛÉ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ׳ÝãóáÕ µ³Ý³Ó»õÁ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ å³ñï³õáñÇã ã¿ »õ ûñ¿ÝùÇ áõÅ ãáõÝÇ« ÏÁ Ñ³Ï³ë¿ Þáõ¿ïÇ ûñ¿ÝùÝ»ñáõÝ£ §è»ã»÷ ³ÛÇ÷ ¾ñïáÕ³ÝÇ Ñ»ï Ñ»é³Ëûë³½ñáÛóÇÝ Ù¿ç í³ñã³å»ï üñ»ï»ñÇù è³ÛÝý»Éï Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ñ« áñ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÁ áñ»õ¿ Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ ãáõÝÇ« »õ ³Û¹ ³éÝãáõû³Ùµ Ý»ñáõ٠ѳÛó³Í ¿ñ« ÇÝã áñ ÏÁ Ñ³Ï³ë¿ Ù»ñ ûñ¿ÝùÝ»ñáõÝ£ ÜÙ³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙ ÏÁ Ý߳ݳϿ« áñ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï°Áݹ¹ÇÙ³Ý³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ç áñáßáõÙÇÝ£ ²Û¹ å³ï׳éáí« Ù»Ýù ¶»ñ³·áÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç í³ñã³å»ï è³ÛÝý»ÉïÇ ¹¿Ù ѳÛó Ý»ñϳ۳óáõó³Í »Ýù¦« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÁ£ Þáõ¿ïÇ í³ñã³å»ïÁ ݳ»õ Û³ÛïÝ³Í ¿ñ« ÿ µ³ó³ñӳϳå¿ë ãÇ ÷³÷³ùÇñ« áñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ˳ݷ³ñáõÇÝ ÂáõñùÇáÛ áõ Þáõ¿ïÇ ÙÇç»õ« »õ

Ùï³í³ËáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿« ÿ µ³Ý³Ó»õÁ ÏñÝ³Û Ë³Ý·³ñ»É á°ã ÙdzÛÝ Âáõñùdz-г۳ëï³Ý Ù»ñÓ»óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ« ³ÛÉ Ý³»õ ÏñÝ³Û ß³Ñ³·áñÍáõÇÉ µáÉáñ ³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿« áñáÝù ÏÁ ó³ÝÏ³Ý Ï³ë»óÝ»É ÂáõñùÇáÛ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ݳ˳ï»ëáõ³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ£ ØÇõë ÏáÕÙ¿« Ãñù³Ï³Ý §¼³Ù³Ý¦ ûñ³Ã»ñÃÁ« íϳ۳Ïáã»Éáí ³Ý³ÝáõÝ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ³ÕµÇõñÝ»ñª ÏÁ Û³ÛïÝ¿« ÿ Þáõ¿ïÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ í³õ»ñ³óáõ³Í ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳ÝãóáÕ µ³Ý³Ó»õÇÝ Ñ³Ï³½¹»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ²Ý·³ñ³ ϳÝãáõ³Í ÂáõñùÇáÛ ¹»ëå³Ý ¼»ñÏáõÝ øûñáõÃÇõñù« ßáõïáí åÇïÇ í»ñ³¹³éÝ³Û Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ Àëï ÝáÛÝ ³ÕµÇõñÝ»ñáõÝ« ²Ý·³ñ³Ý êÃáùÑáÉÙÇ Ù¿ç Çñ ¹»ëå³ÝÇÝ »ï áõÕ³ñÏ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ ïáõ³Í ¿ Þáõ¿ïÇ í³ñã³å»ïÇÝ ÏáÕÙ¿ µ³Ý³Ó»õÁ ùÝݳ¹³ïáÕ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù: Àëï §¼³Ù³Ý¦Ç« ²Ý·³ñ³ µ³õ³ñ³ñáõ³Í ¿ Þáõ¿ïÇ í³ñã³å»ïÇÝ Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ùµª ½³ÛÝ µ³õ³ñ³ñ §÷áËѳïáõóáõÙ¦ Ýϳï»Éáí: Âñáõù ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñ ݳ»õ Ïáã Ï°ÁÝ»Ý Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõÝ« áñ Þáõ¿ï¿Ý ûñÇÝ³Ï ³éÝ¿£

ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý гñÇõñ³Ù»³Û ì»ñ³åñáÕÇÝ Æ ä³ïÇõ 15 ÚáõÝáõ³ñÇÝ, ä¿ÛñáõÃÇ Ù¿ç, гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ѳñÇõñ³Ù»³Û í»ñ³åñáÕ Ðñ³Ý¹ ¼¿ÛÃáõÝó»³Ý ÁÝï³Ý»Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñáõÝ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï ïûÝ»ó Çñ ѳñÇõñ³Ù»³ÏÁ: ²Ýáñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñÁ ¹ñáõ³·Ý»ñ å³ïÙ»óÇÝ ¼¿ÛÃáõÝó»³ÝÇ Ñ³ñÇõñ³Ù»³Û ³Ýó»³É¿Ý, áñ ëÏë³Í ¿ñ 껵³ëïÇáÛ ÎÇõñÇõÝ ù³Õ³ù¿Ý »õ ³Ýó³Í ¿ñ ï³ñ³·ñáõû³Ý ׳ٵ³Ý: ²Ý ÙdzÛÝ ÑÇÝ· ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ, »ñµ Çñ Ùûñ, »Õµûñ »õ ùñáç Ñ»ï µéÝÇ Ï»ñåáí Ñ»é³óáõ³Í ¿ñ Çñ ÍÝݹ³í³Ûñ¿Ý: ö³ë³ïÇݳÛÇ Ð³Û ¹³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµ¿Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ Ù³ëݳÏó»ó³Ý ³Ûë Û³ïϳÝß³Ï³Ý ïûݳϳï³ñáõû³Ýª ¹ñáõ³ï»Éáí ¼¿ÛÃáõÝó»³ÝÇ ÏáñáíÁ »õ ÙÇßï Ð³Û ¹³ïÇÝ Ý»óáõÏ Ï³Ý·Ý»Éáõ ³Ýáñ Ï»óáõ³ÍùÁ: ö³ë³ïÇݳÛÇ Ð³Û ¹³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ·áñÍÇãÝ»ñ¿Ý ð³ýýÇ Ð³Ùµ³ñ»³Ý Û³ÛïÝ»ó, ÿ Ðñ³Ý¹ ¼¿ÛÃáõÝó»³Ý ѳٳÛÝùÇÝ ²ñ³ñ³ïÝ ¿, áñáíÑ»ï»õ ³Ý ÙÇßï Ý»ñßÝãÙ³Ý ³ÕµÇõñ ¹³ñÓ³Í ¿: ¼¿ÛÃáõÝó»³Ý áã ÙdzÛÝ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý í»ñ³åñáÕ ÙÁÝ ¿, ³ÛÉ Ý³»õª áõëáõóÇã, áñ Çñ Ï»³Ýùáí ëáñí»óáõó³Í ¿ ѳõ³ïùÇÝ áõ Ð³Û ¹³ïÇÝ ÝáõÇñáõ»Éáõ ³ñÅ¿ùÁ: гٵ³ñ»³Ý ß»ßï»ó, ÿ ³Ý ³åñáÕ ûñÇÝ³Ï ÙÁÝ ¿ ³ÛÝ ¹³ïÇÝ, áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ²Ù»ñÇϳÛÇ Ð³Û ¹³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ

ÏÁ å³Ûù³ñÇ ï³ñÇÝ 365 ûñ£ Èǵ³Ý³ÝÇ Ù¿ç ¼¿ÛÃáõÝó»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇù¿Ý ѳٳÏÇñ »Õ³Í ¿ ÐÚ¸-Ç£ Ødzó»³É ܳѳݷݻñ ·³Õûɿ »ïù ÙÇßï Ý»óáõÏ Ï³Ý·Ý³Í ¿ Ð³Û ¹³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý »õ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÙÇßï Ý»ñÏ³Û »Õ³Í ¿ ²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇϳÛÇ Ð³Û ¹³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ï³ñ»Ï³Ý ׳ßÏ»ñáÛÃÝ»ñáõÝ£ ø³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ ³é³ç Í»ñ³Ïáõï³Ï³Ý è³åÁñà ػݻÝï»½Ç ÏáÕÙ¿ ³Ý Ýßáõ³Í ¿ñ ǵñ»õ ûñÇݳϪ Ð³Û ¹³ïÇ å³Ûù³ñÇÝ: ¼¿ÛÃáõÝó»³Ý ï³ñ³·ñáõ»É¿ »ïù, Çñ Ùûñ Ñ»ï ³å³ëï³Ý³Í ¿ ²ÛÝóå. ³å³ ³Ý Ïñó³Í ¿ ³ÝóÝÇÉ ä¿ÛñáõÃ, áõñ ݳ˳Ïñóñ³ÝÁ ³õ³ñï»É¿ »ïù гɿåÇ Ù¿ç í»ñ³Ùdzó³Í ¿ Çñ Ùûñ »õ ÑáÝ å³ïáõáÛ ÛÇß³ï³Ïáõû³Ùµ ³õ³ñï³Í ¿ гɿåÇ ùáÉ»×Á: ²Ý ³ß˳ï³Í ¿ Æñ³ùÇ ù³ñÇõÕÇ ÁÝÏ»ñáõû³Ý »õ ³Ù»ñÇÏ»³Ý §Â»÷ɳÛݦ ÁÝÏ»ñáõû³Ý Ù¿çª Èǵ³Ý³Ý: ä³ßïûݳå¿ë ѳݷëï»³Ý Ïáãáõ»É¿ »ïù ³Ý Éáõë³Ýϳñã³Ï³Ý åÇïáÛùÝ»ñáõ ˳Ýáõà ÙÁ µ³ó³Í ¿ ä¿ÛñáõÃÇ Ù¿ç, áõñÏ¿ 1986-ÇÝ Ødzó»³É ܳѳݷݻñ ·³ÕÃ³Í ¿ Çñ ÏÝáçª àíë³ÝݳÛÇ Ñ»ï: Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ù¿ç ³Ý í»ñ³Ùdzó³Í ¿ Çñ ãáñë ½³õ³ÏÝ»ñáõݪ ì³Ñ¿Ç, ì³ñ¹³ÝÇ, ¶¿áñ·Ç »õ гÛϳÝáõßÇ (²Ýáõß):


2010 12 ¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï è»ã»÷ ³ÛÇå ¾ñïáÕ³Ý, áñ ²Ý·Édz ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ Âáõñùdz-²Ý·Édz ³ß˳ï³ÅáÕáíÇ ÙÁ« ѳëï³ï»ó« ÿ ²Ý·ÉÇáÛ ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ å³É³ïÁ µ³ó³ñӳϳå¿ë åÇïÇ ãí³õ»ñ³óÝ¿ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý µ³Ý³Ó»õÁ£ ²Ûë Ù³ëÇÝ »ñ³ß˳õáñ³Í ¿ ²Ý·ÉÇáÛ ²ñï³ùÇÝ Ü³Ë³ñ³ñ Ö¿ù êÃñáí¿Ý« áñ íëï³Ñ»óáõó³Í ¿ í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³ÝÁ« ÿ ³Û¹ µ³Ý³Ó»õÇÝ í³õ»ñ³óÙ³Ý Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ½»ñû ¿£ ²Ý·ÉÇáÛ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý å³É³ïÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ 651 ¿« ÇëÏ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ó»õÇÝ ÃÇÏáõÝù Ï³Ý·Ý³Í ¿ ó³ñ¹ Ù¿Ï »ñ»ë÷á˳ݫ Áë³Í ¿ ³Ý£ ì³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³Ý ³Ûë ³éÃÇõ Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ ²Ý·ÉÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñÇÝ »ñ³ß˳õáñáõÃÇõÝÁ ³Ýí³õ»ñ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ ßñçáÕ ßßáõÏÝ»ñÁ£ ¾ñïáÕ³Ý Éñ³·ñáÕÇ ÙÁ ѳñóáõÙÇÝ å³ï³ë˳ݻÉáíª Áë³Í ¿« ÿ ³Ûë ½³ñ·³óáõÙÁ Ýáñ íݳë åÇïÇ ãå³ï×³é¿ ²ØÜ-Âáõñùdz Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ §²ØÜ-Âáõñùdz Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ µ³ó³ñӳϳå¿ë å³Ûٳݳõáñáõ³Í ã»Ý Âáõñùdz-г۳ëï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáí« Âáõñùdz áõ ²ØÜ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ »Ý¦« Áë³Í ¿ ¾ñïáճݣ ¾ñïáÕ³Ý §äÇ©äÇ©êÇ©¦ÇÝ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ѳñó³½ñáÛóÇ ÙÁ ÁÝóóùÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÷³Ëëï³Ï³Ý ϳñ·³íÇ׳Ïáí ³ß˳ïáÕ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõÝ« »õ ѳϳë»Éáí Ù¿Ï ûñ ³é³ç ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñ î³õáõÃûÕÉáõÇ Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ýª Áë³Í ¿« áñ Âáõñùdz ÏñÝ³Û íï³ñ»É« Çñ ·Ý³Ñ³ïáõÙáí« ßáõñç ѳñÇõñ ѳ½³ñÇ Ñ³ëÝáÕ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁ£

ÂàôðøƲ

¾ñïáÕ³Ý ÎÁ êå³éÝ³Û Âáõñùdz ¶ïÝáõáÕ Ð³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁ ìï³ñ»É §ºë ëïÇåáõ³Í ã»Ù ½³ÝáÝù å³Ñ»Éáõ »ñÏñÇë Ù¿ç£ ²ÝáÝù« áñáÝù г۳ëï³ÝÁ ÏÁ ëÇñ»Ý« ÃáÕ ³ñ·»Éù ÁÉÉ³Ý ½³Ý³½³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ ËáñÑñ³¹³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñë ë³ñùáõ³Í ѳݹ¿ëÝ»ñáõÝ£ ²ÝáÝù« áñáÝù г۳ëï³ÝÁ ÏÁ ëÇñ»Ý« ûñÇݳϪ üñ³Ýë³Ý« ²Ù»ñÇϳÛÇ Ødzó»³É ܳѳݷݻñÁ« èáõëdzݫ ÃáÕ û·Ý»Ý« áñå¿ë½Ç г۳ëï³Ý ÷ñÏáõÇ ê÷ÇõéùÇ ×ÝßáõÙÝ»ñ¿Ý¦« Û³ÛïÝ³Í ¿ ¾ñïáÕ³Ý: §²ÛëÇÝùݪ ѳ۳ëï³ÝóÇÝ»ñÁ ÏÁ Ñ»é³óÝ¿±ù Âáõñùdzۿݫ ³Û¹å¿±ë ÁëÇù¦© ³Ûë ѳñóáõÙÇÝ ¾ñïáÕ³ÝÇ å³ï³ë˳ÝÁ »Õ³Í ¿ª §ºÃ¿ å¿ïù ÁÉɳۣ ´³Ûó ѳñϳõ ³ëÇϳ ³Ûëûñ-í³ÕÁ 㿦£ §ØÇÉÉÇۿæ« áñ ³Ûë ѳñó³½ñáÛóÇÝ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ïáõ ï³Û« ÏÁ ÛÇß»óÝ¿« ÿ í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³Ý Ý³Ë³å¿ë §ÂèÂ-1¦ Ñ»é³ï»ëÇÉÇ Ï³Û³Ý¿Ý ³É Ëûë³Í ¿ñ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³ß˳ïáÕ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ »õ Áë³Í ¿ñ« áñ Âáõñùdz ³ãù ÏÁ ·áó¿ ³ÝáÝó Ï»óáõû³Ýª Ùï³Í»Éáí« áñ ³ÝáÝù Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇÝ Çñ»Ýó »ñÏñÇÝ Ù¿ç£ §Ø»Ýù Çñ»Ýó Ñ»ï ³É Ëûë»ó³Ýù« Ù»½Ç Ëݹñ³ÝùÝ»ñ Ý»ñϳ۳óáõóÇÝ« µ³Ûó Ï³Ý áñáß µ³Ý»ñ« ½áñë ã»Ýù Ïñݳñ ÁÝ»É ³é³Ýó ûñ¿ÝùÝ»ñáõ íñ³Û ÑÇÙÝáõ»Éáõ£ ´³Ûó DZÝã Ù»Õù« áñ ¹áõñëÇÝÝ»ñÁ ã»Ý ËûëÇñ Ù»ñ ³Ûë µ³ñ»³ó³Ï³Ùáõû³Ý Ù³ëÇݦ« ݳ˳å¿ë Áë³Í ¿ñ ¾ñïáճݣ

ÚáíѳÝÝÇë»³Ý Îáã ΰáõÕÕ¿ ÂáõñùÇáÛ Ø¿ç ²åñáÕ Ð³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõÝ Èù»É ºñÏÇñÁ

Ø»ÏÝ³Í í³ñã³å»ïÇÝ í»ñáÛÇß»³É Ëûëù»ñ¿Ýª §ØÇÉÉÇۿæ ÏÁ ÛÇß»óÝ¿ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç µÝ³ÏáÕ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ ºõñ³ëÇáÛ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõû³Ý ÑÇÙݳñÏÇÝ ÏáÕÙ¿ ϳï³ñõ³Í áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÁ« áñ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ г۳ëï³Ý¿Ý Âáõñùdz »Ï³Í »õ ³ß˳ï³Í 200 ·³ÕóϳÝÝ»ñáõ Ñ»ï ϳï³ñáõ³Í ѳñó³½ñáÛóÝ»ñáõ íñ³Û£ Àëï ³Ûë áõëáõÙݳëÇñáõû³Ý« ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³ß˳ïáÕ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ 100 ѳ½³ñ ã¿« ÇÝãå¿ë ÏÁ åݹáõÇ« ³ÛÉ å³ñ½³å¿ë 10 ѳ½³ñ ¿£ Ø¿Ï ³ÙÇë ³é³ç Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í ëáÛÝ áõëáõÙݳëÇñáõû³Ý ѳٳӳÛÝ« ·³ÕóϳÝÝ»ñáõÝ 96 ïáÏáëÁ ÏÇÝ ¿ »õ ³ÝáÝó 93 ïáÏáëÁª ÷³Ëëï³Ï³Ý ¿« Ï»óáõû³Ý ³ñïûݳ·ÇñÁ (íǽ³Ý) Éñ³ó³Í£ 3 ïáÏáëÁ ϳÝáݳõáñ Ï»ñåáí ÏÁ Ýáñá·¿ Çñ íǽ³Ý« 4 ïáÏáëÝ ³É Ãñù³Ñå³ï³ÏÝ»ñáõ Ñ»ï ³Ùáõëݳó³Í áõ Çñ Ï»óáõÃÇõÝÁ ûñÇݳϳݳóáõó³Í ¿£ Âáõñù ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ÎÁ ´áÕáù»Ý سñï 20-ÇÝ, äáÉëáÛ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ µáÕáùÇ óáÛó ÙÁ, áñáõÝ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ Çñ»Ýó ¹Å·áÑáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ³Í »Ý ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³åûñÇݳµ³ñ µÝ³ÏáÕ Ñ³Û»ñÁ »ñÏñ¿Ý ³ñï³ùë»Éáõ ·Íáí ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï è»×»÷ ³ÛÇ÷ ¾ñïáÕ³ÝÇ Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ý ³éÝãáõû³Ùµ£ òáõó³ñ³ñÝ»ñÁ Ãñù»ñ¿Ýáí, ѳۻñ¿Ýáí, ³Ý·É»ñ¿Ýáí »õ ùñï»ñ¿Ýáí §¸áõù ÙÇÝ³Ï ã¿ù¦ ·ñáõû³Ùµ óáõó³å³ëï³éÝ»ñ µ³ñÓñ³óáõó³Í ¿ÇÝ£ ´³óÇ ³ïÏ¿, ³ÝáÝù í³ÝϳñÏ³Í »Ý. §Â³ÛÇ÷ ¾ñïáÕ³ÝÁ å¿ïù ¿ ³ñï³ùë»É£ ²ß˳ñÑÁ ³é³Ýó ³½·»ñáõ, ë³ÑÙ³Ý-

Ðá·»õáñ áõ ....

г۳ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÐÚ¸ ËÙµ³Ïóáõû³Ý ջϳí³ñ ì³Ñ³Ý ÚáíѳÝÝÇë»³Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ ¾ñïáÕ³ÝÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ å³ïé»ó ÂáõñùÇáÛ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõû³Ý ÇëÏ³Ï³Ý ¹¿ÙùÝ áõ ³ñÅ¿ùÁ£ §ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Ù»ñ ѳÛáñ¹ÇÝ»ñáõÝ, áñáÝù ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñµ»ñ å³ï׳éÝ»ñáí Ïþ³åñÇÝ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç, »ë ËáñÑáõñ¹ Ïáõ ï³Ù ³ÝáÝó ³ÝÛ³å³Õ Éù»É ³Û¹ »ñÏÇñÁ, ù³ÝÇ áñ å³ñ½ ¿, ÿ áñáõÝ Ñ»ï ·áñÍ áõÝÇÝù£ ÆëÏ ³ÛëåÇëÇ µ³ñÓñ ٳϳñ¹³Ï¿ áõÕÕáõ³Í ëå³éݳÉÇùÁ ÏñÝ³Û áñáß ï³ññ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ÁÝϳÉáõÇÉ Çµñ»õ Ñ³Ï³Ñ³Û ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³½¹³Ý߳ݣ ¶ÇïݳÉáí, ÿ Ç°Ýã »ñÏñÇ, Ç°Ýã ѳë³ñ³Ïáõû³Ý Ù³ëÇÝ ¿ ËûëùÁª »ë ÏÁ ½·áõß³óݻ٠ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ, »õ »Ã¿ ϳñ»ÉÇáõÃÇõÝ áõÝÇݪ ³ñ³·ûñ¿Ý г۳ëï³Ý ÃáÕ ·³Ý, ϳ٠³É ÂáõñùÇ³Û¿Ý ¹áõñë Ù»ÏÝÇݦ, Ýß»ó ÚáíѳÝÝÇ뻳ݣ ²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý ÑáÉáíáÛÃÇݪ ³Ý Û³ÛïÝ»ó, áñ г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç ϳé³í³ñáõû³Ý Ù³ë ϳ½ÙáÕ áõÅ»ñÁ ÏÁ ÷áñÓ»Ý óáÛó ï³É, ÿ г۳ëï³Ý - Âáõñùdz ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý ã»Ý ˳ݷ³ñ»ñ£ ê³Ï³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ç í»ñ ¹Åáõ³ñáõû³Ùµ ϳñ»ÉÇ ÏþÁÉÉ³Û »ñÏÇñÝ»ñáõ ûñ¿Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ Ù¿ç µ³Ý³Ó»õ»ñ Û³é³ç ï³ÝÇÉ£ §²ÝáÝù, áñáÝù ÏÁ ÷áñÓ»Ý ³Ûë áñáßáõÙÝ»ñáõÝ ¹³µÝ»åë³ÏÁ ¹Ý»É Çñ»Ýó ·ÉËáõÝ, å¿ïù ã¿ ÙáéݳÝ, áñ ³Ûë ³Ù¿ÝáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ÏþÁÉÉ³Û Ñ³ëÝÇÉ ë÷ÇõéùÇ, ë÷Çõéù»³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ, ¸³ßݳÏóáõû³Ý Ð³Û ¹³ïÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ ï³ñÇÝ»ñáõ ùñïݳç³Ý ³ß˳ï³Ýùáí£ ²Û¹ ³ß˳ï³ÝùÁ ³Ûëûñ ¹Åáõ³ñ³ó³Í ¿¦, Áݹ·Í»ó ÚáíѳÝÝÇ뻳ݣ

ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ ¾ñïáÕ³Ý Ý»ñáõ »õ ¹³ë³Ï³ñ·»ñáõ¦£ ´áÕáùÇ óáÛóÁ Ë³Õ³Õ ³õ³ñï áõÝ»ó³Í ¿£ òáõó³ñ³ñÝ»ñÁ ݳ»õ Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç Ññ³å³ñ³Ï³Í »Ý ѳÕáñ¹³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ, áñáõÝ Ù¿ç ¾ñïáÕ³ÝÁ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳ÝãÁóáÕ µ³Ý³Ó»õ»ñáõ ÁݹáõÝÙ³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç Ñ³Û ·³ÕóϳÝÝ»ñÁ ǵñ»õ ˳ճù³ñï û·ï³·áñÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£ §Ø»Ýù ËëïÇõ ÏÁ ¹³ï³å³ñï»Ýù ¾ñïáÕ³ÝÁ® »õ ³ÝáÝù, áñáÝù ÏÁ ÏÇë»Ý ³Ûë ó»Õ³å³ßï³Ï³Ý »õ ³Ý³ñ¹³ñ Ñ᷻ϻñïáõ³ÍùÁ¦, ÏþÁëáõÇ Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ý Ù¿ç£

ß³ñ. ¿ç 6¿Ý

ÊÙµ³ÛÇÝ ³ñï³ë³Ýáõû³Ùµ` »ÉáÛà áõÝ»ó³õ 10-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÁ. Øáõß»Õ Æß˳ÝÇ §Ð³Û»ñ¿Ý¦, ÇëÏ Ü³ñ»Ï ¾×áõÝ ³ëÙáõÝù»ó ²õ»ïÇù Æë³Ñ³Ï»³ÝÇ §²ñ³ñ³ï¦Á£ ²Ûë µáÉáñÇÝ Ñ³ÙÝ áõ ÑáïÁ ïáõ³õ Ø¿ñÇ Ö³åñ³»³ÝÁ, áñ ß³ï ·»Õ»óÇÏ Ó»õáí Ýáõ³·»ó §ÎñáõÝÏ ¶Ý³¦ ¹³ßݳÏÇ íñ³Û: ÆëÏ §ÎÇÉÇÉdz¦Ý »ñ·»ó ܳÝáñ ¶áõÝï³ù×»³Ýª ¹³ßݳÏÇ ÁÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ùµ Ø¿ñÇ Ö³åñ³»³ÝÇ: úñáõ³Ý å³ï·³Ù³µ»ñÝ ¿ñ Ú³Ïáµ Ö³Ýå³½»³Ý, áñ Ëûë»ó³õ ÃáñáÝÃáÑ³Û ·³ÕáõÃÇ Ï³½Ù³õáñÙ³Ý Ù³ëÇݪ ³Ýó»³É¿Ý ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ: гݹÇëáõû³Ý Ý»ñÏ³Û ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ ݳ»õ гÛÏ³Ï³Ý Þ³µ³Ãûñ»³Û ¸³ëÁÝóóùÝ»ñáõ ïÝûñ¿ÝáõÑÇ` îÇÏÇÝ ÞáÕÇÏ Ê¿ñ: ²Ý Û³ïϳå¿ë ß»ßï»ó, áñ å¿ïù ¿ ëÇñ»Ýù áõ ɳõ ëáñíÇÝù Ù»ñ §Ð³Û»ñ¿ÝÁ¦ ù³ÝÇ Çëϳå¿ë µ³Ëï³õáñ »Ýù Þ³µ³Ãûñ»³Û ¹³ëÝóóùÝ»ñ áõݻݳÉáõ ѳٳñ: ²ÛëåÇëáí, Ù»Í ·áÑáõݳÏáõû³Ùµ, ëÝáõ³Í Ñá·»õáñÇ áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí, ³Ý·³Ù ÙÁ »õë íëï³Ñ»óáõóÇÝù Ù»ñ áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ, áñ ÙÇßï åÇïÇ ëÇñ»Ýù Ù»ñ §Ð³Û»ñ¿ÝÁ¦, §Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÇõÝÁ¦, Ð³Û Ùß³ÏáÛÃÁ, Ù»ñ §Ð³Ûñ»ÝÇùÁ¦, áñå¿ë½Ç ¹³éݳÝù ɳõ ѳۻñ ³Ûë ûï³ñ ³÷»ñáõÝ íñ³Û:

ÊÙµ³·ñáõû³Ý ÏáÕÙ¿ §ÂáñáÝÃáѳۦ å³ï³ë˳ݳïáõ ã¿ Çñ ¿ç»ñáõÝ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ͳÝáõóáõÙÝ»ñáõ µáí³Ý¹³Ïáõû³Ý: Ø»½Ç ÛÕáõ³Í µáÉáñ ÃÕóÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³Û »Ý áñáß ËÙµ³·ñáõÙÇ:

¶ñ»ó¿ù Ù»½Ç §ÂáñáÝÃáѳۦ Çñ ÁÝûñóáÕÝ»ñ¿Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ËÙµ³·ñáõû³Ý áõÕÕáõ³Í ϳñÍÇùÝ»ñ ÏÁ ëï³Ý³Û Ù»ù»Ý³·ñáõ³Í »õ áõÕÕáõ³Í Ñ»ï»õ»³É »É»ÏïñáÝÇù ѳëó¿Çݪ Email: torontohye@gmail.com


вÚÎ²Î²Ü òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ

13

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

ܳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý î¿ñ ¼ûñÇ Ù¿ç Û³Ûï³ñ³ñ»ó.

§²Ûëï»Õ »Ù, áñå¿ë ѳٳÛÝ Ñ³Ûáõû³Ý ѳÛñ»ÝÇùÇ Ý³Ë³·³Ñª ѳñóÝ»Éáõ. ÆëÏ »±ñµ »õ áñï»±Õ ¿ ѳۻñÇ ÜÇõñÝå¿ñÏÁ¦

Photo : AZTAG-Ashnag

г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý å³ïáõÇñ³Ïáõû³Ùµ ÙÁ êáõñdz ϳï³ñ³Í ³Ûó»Éáõû³Ý í»ñçÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³Ûó»É»ó ݳ»õ î¿ñ ¼ûñ£ î¿ñ ¼ûñÇ Ù¿ç ³Ý Ñ³Ý¹Çå»ó³õ ³ÛÝï»Õ Ýáñ ѳëï³ïáõ³Í г۳ëï³ÝÇ å³ïáõáÛ ÑÇõå³ïáë êáõñ¿Ý ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ Ñ»ï£ ²å³ áõÕÕáõ»ó³õ êñµáó ܳѳï³Ï³ó »Ï»Õ»óÇ, áõñ ݳ˳·³ÑÁ ÁݹáõÝ»Éáõ »õ áÕçáõÝ»Éáõ »Ï³Í ¿ÇÝ ÐØÀØ-Ç ¶³ÙÇßÉÇÇ ÷áÕ»ñ³ËáõÙµÁ, ßñç³ÝÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÝ áõ ¶³ÙÇßÉÇ¿Ý ³Ûë ³éÇÃáí î¿ñ ¼ûñ ·ïÝáõáÕ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ£ ºÏ»Õ»óõáÛ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç ³ÝÙ³ñ Ïñ³ÏÇÝ áõ Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÇ Ë³ãù³ñÇÝ ¹ÇÙ³ó ͳÕÏ»åë³Ï ½»ï»Õ»É¿ »ïù ê³ñ·ë»³Ý »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç Ù³ëݳÏó»ó³õ Ñ᷻ѳݷëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõû³Ý, ³å³ ´»ñÇáÛ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ Þ³Ñ³Ý »åë. ê³ñ·Çë»³Ý áÕçáõÝ»ó г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ý»ñϳÛáõÃÇõÝÁ ëáõñÇ³Ï³Ý ÑáÕÇÝ »õ Ç Ù³ëݳõáñÇ ê. ܳѳï³Ï³ó Ù³ïáõéÇÝ Ù¿ç£ Þ³Ñ³Ý »åë. ê³ñ·Çë»³Ý Û³ÛïÝ»ó, áñ ѳٳÛÝ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Çñ ·ÉáõËÁ ÏÁ ËáݳñÑ»óÝ¿ Çñ ݳѳï³ÏÝ»ñáõÝ ¹ÇÙ³ó, áñáÝù ï³Ï³õÇÝ ³ñ¹³ñáõû³Ý ÏÁ ëå³ë»Ý£ ²Ý Û³ÛïÝ»ó, áñ ɳõ³å¿ë ѳëÏݳÉÇ ¿, ÿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ »õ å»ï³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Û Ù»Í ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ ¹ÇÙ³·ñ³õ¿ ݳ˳·³ÑÁ Çñ ³é³ù»Éáõû³Ý ÁÝóóùÇݪ Ù³ÕûÉáí, áñ ݳ˳·³ÑÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ Ù»ñ å³ïÙáõû³Ý ³Ûë ¹³éÝ »õ ³Ù¿Ý¿Ý ͳÝñ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÛÇß³ï³ÏÇÝ ³éÝãáõû³Ùµª ³é³çÝáñ¹áõÇ Ù¿Ï ÅáÕáíáõñ¹, Ù¿Ï Ñ³Ûñ»ÝÇù ѳëϳóáÕáõû³Ùµ »õ ³Û¹åÇëáí ϳñ»Ý³Û ջϳí³ñ»É ³ÙµáÕç ѳÛáõÃÇõÝÁ£ ²Ûë ³éÇÃáí ³Ý ²ñ³Ù ². ϳÃáÕÇÏáëÇ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï ê. ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇÇ ³ÕûóٳﻳÝÁ Û³ÝÓÝ»ó г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ£ ²å³ ݳ˳·³ÑÁ ßñç³·³Û»ó³õ Ù³ïñ³Ý Ù¿ç, áõñ ½»ï»Õáõ³Í »Ý î¿ñ ¼ûñÇ Ù¿ç ݳѳï³Ïáõ³Í Ù»ñ ݳ˳ѳÛñ»ñáõÝ ³×ÇõÝÝ»ñÁ, ÑáÕ»ñª µ»ñáõ³Í ²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý, гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ³éÝãáõáÕ ÷³ëï³ÃáõÕûñ, ·Çñù»ñ »õ ³ÛÉÝ£ ²å³ »Ï»Õ»óõáÛ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç ËûëùÁ ³ñï³ë³Ý»ó ݳ˳·³ÑÁ, áñ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ î¿ñ ¼ûñ ïáõ³Í Çñ ³Ûó»Éáõû³Ý Ý߳ݳÏáõû³Ý, Ýå³ï³ÏÇÝ »õ ¹ñ¹³å³ï׳éÇÝ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ Éáõë³ñÓ³ÏÇ ï³Ï ³é³õ г۳ëï³Ý-Âáõñùdz Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ·Íáí Çñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, ³õ»ÉóÝ»Éáí, áñ г۳ëï³ÝÂáõñùdz »ñÏËûëáõÃÇõÝÁ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý ÑáÉáíáÛÃ¿Ý Ëáõë³÷áõÙ ãÇ Ý߳ݳϻñ£ ²Ý Áë³õ. §²Ûëûñ »ë ³Ûëï»Õ »Ù, áñáíÑ»ï»õ å³ñ½³å¿ë ã¿Ç ϳñáÕ ãÉÇÝ»É: ÆÝÓ ³Ûëï»Õ ¿ µ»ñ»É ÇÙ ÅáÕáíñ¹Ç ٻͳ·áÛÝ ó³õÁ, áñ 20-ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý î¿ñ ¼ûñÇ Ü³Ñ³ï³Ï³ó سïñ³Ý ³éç»õ ÏÁ ËáݳñÑÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ »õ ù³Õ³ù³ÏÇñà ѳٳñáõáÕ Ù³ñ¹Ïáõû³Ý ٻͳ·áÛÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇ Í³ÕÏ»åë³ÏÇÝ£ ³ÙûÃÁ: ²Û¹ ³ÙûÃÇ Ë³ñ³ÝÁ ³ñ¹¿Ý 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ ¹»é ÙÝáõÙ ¿ µáÉáñ Ýñ³Ýó ׳ϳïÇÝ, áíù»ñ ³ÏÝÛ³Ûï ÷³ëï»ñÇ áõñ³óáõÙÁ ¹³ñÓñ»É »Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÝ ³åñ»Éáõ »õ ½³ñ·³Ý³Éáõ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãáõÝ»Ý, ù³Ý ³ÛÝ, ÇÝã ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ, ¹³ñÓñ»É »Ý ³é»õïñÇ ³é³ñϳÛ, ¹³ñÓñ»É »Ý Ï»³ÝùÇ áõ ³é³ç³ñÏõáõÙ ¿ ·áÝ¿ ǵñ»õ ëÏǽµ: гÛ-Ãáõñù³Ï³Ý ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ëïáñ³·ñáõÙáí ëï»ÕÍáõ»É ¿ å³ïÙ³Ï³Ý Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝ, áñ å¿ïù ¿ í³ñùÇ Ï³ÝáÝ: î¿ñ ¼ûñÇ ³Ý³å³ïáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ áÕµ»ñ·áõû³Ý ³Ù»Ý³Ññ¿ß³õáñ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ³õ³ñï áõݻݳÛ: ܳ˳·³ÑÁ ѳõ³Ý³µ³ñ áõ½»ó ²Ù»ñÇϳÛÇ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ ³ñ³ñÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ, áñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³ÝÑݳñÇÝ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ É»½áõáí ³ñï³Û³Ûï»É: ºë ¹³ ã»Ù ³Ý»Éáõ, áñáíÑ»ï»õ ¹ñ³Ýù ù³ç Û³ÛïÝÇ »Ý ÝáÛÝÇëÏ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñ ÐÇÉÁñÇ øÉÇÝÃÁÝÇÝ å³ï·³Ù ÙÁ áõÕ³ñÏ»É î¿ñ ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÷³ëïÁ Ññ³å³ñ³Ï³õ Ñ»ñùáÕÝ»ñÇÝ: Æñ»Ýó ïáõÝÁ, ·áÛùÁ ¼ûñ¿Ýª Áë»Éáí© §´³Ûó Ù»Ýù ã»Ýù ÁݹáõÝáõ٠г۳ëï³Ý-Âáõñùdz »ñÏËûëáõû³ÝÁ ÛÕáõ٠ϳï³ñ»Éáí ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãáõÙÇó Ïáñóñ³Í, Çñ»Ýó ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ, ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, Çñ»Ýó ³éáÕçáõÃÇõÝÝ áõ í»ñçÇÝ ÛáÛëÁ Ïáñóñ³Í, í»ñç³å¿ë §â»Ù ϳñÍáõÙ, ÿ ¹³ û·ÝáõÃÇõÝ ¿ Ëáõë³÷»ÉÁ µ³ó³ïñ»Éáõ ·áñͻɳá×Á: â»Ù ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ` ѳÛñ»ÝÇù Ïáñóñ³Í Ù³ñ¹ÇÏ ·áñÍÁÝóóÇÝ: ²õ»ÉÇ°Ý, ϳñÇù ãÏ³Û ÛÕáõ٠ϳñÍáõÙ, ÿ ¹³ û·ÝáõÃÇõÝ ¿ ·áñÍÁÝóóÇÝ: ²õ»ÉÇ°Ý, ϳñÇù ãÏ³Û ÛÕáõ٠ϳï³ñ»É ÇÝã-áñ ³Ûëï»Õ åÇïÇ ÏáñóÝ¿ÇÝ Çñ»Ýó í»ñçÇÝ áõÝ»ó³ÍÁ` Ï » ³ Ý ù Á ` Ñ ³ Ù ³ Ó ³ Û Ý å » ï ³ Ï ³ Ý û ñ ¿ Ý Ï ³ ï ³ ñ » É Ç Ý ã - á ñ å ³ ï Ù ³ µ ³ Ý Ý » ñ Ç å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ Û³ÝÓݳÅáÕáíÇ íñ³Û, ³ÛÝ »ñµ ѳÛ-Ãáõñù³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ùß³Ïáõ³Í Íñ³·ñǦ: Û³ÝÓݳÅáÕáíÇ íñ³Û, ³ÛÝ ¹¿åùáõÙ, »ñµ ѳÛ- ¹ ¿ å ù á õ Ù , гÛáõû³Ý Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ Ëûë»Éáí` à á õ ñ ù ³ Ï ³ Ý ³ ñ Ó ³ Ý ³ · ñ á õ Ã Ç õ Ý Ý » ñ Á ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »Ýó¹ñáõÙ »Ý ÉáÏ Ý³Ë³·³ÑÁ Ýß»ó. §Ú³×³Ë å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÝ áõ »Ýó¹ñáõÙ »Ý ÉáÏ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõû³Ý å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõû³Ý ÙÇçå»ï³Ï³Ý »Ýó۳ÝÓݳÅáÕáíÇ ëï»ÕÍáõÙ, ÇÝãÁ, ϳñÍáõÙ Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ ÑÇÙݳõáñ Ï»ñåáí î¿ñ ¼ûñÁ ѳٻٳïáõÙ »Ý úëí»ÝóÇÙÇ (Auschwitz) Ñ»ï` Ù Ç ç å » ï ³ Ï ³ Ý » Ý Ã ³ Û ³ Ý Ó Ý ³ Å á Õ á í Ç »Ù, µáÉáñÝ ¿É ß³ï ɳõ ѳëϳÝáõÙ »Ý, ÿ Ç°Ýã ¿ ³ë»Éáí. §î¿ñ ¼ûñÁ ѳۻñÇ úëí»ÝóÇÙÝ ¿ñ¦: ëï»ÕÍáõÙ, ÇÝãÁ, ϳñÍáõÙ »Ù, µáÉáñÝ ¿É ß³ï Ý߳ݳÏáõÙ, »õ Ç°Ýã ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ Ï³Û ³Ûëï»Õ: γñÍáõÙ »Ù, áñ ųٳݳϳ·ñáõÃÇõÝÁ Ù»½ ɳõ ѳëϳÝáõÙ »Ý, ÿ Ç°Ýã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ, »õ ºë ËݹñáõÙ »Ù µáÉáñÇÝ, áíù»ñ áñ»õ¿ ³éÇÃáí ÏÁ å³ñï³¹ñáõÙ ¿ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ó»õ³Ï»ñå»É ³ÛÉ Ç°Ýã ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ Ï³Û ³Ûëï»Õ: ºë ËݹñáõÙ Ë á ñ Ñ » Ý Ï ³ Ù Ï þ ³ ñ ï ³ Û ³ Û ï á õ » Ý Ð ³ Û á ó ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý áõ Ýñ³ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï»ñå. §úëí»ÝóÇÙÁ Ññ»³Ý»ñÇ î¿ñ ¼ûñÝ ¿ñ¦: »Ù µáÉáñÇÝ, áíù»ñ áñ»õ¿ ³éÇÃáí ÏÁ ËáñÑ»Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ݳËù³Ý áñáßáõ٠ϳ۳óÝ»ÉÁ Àݹ³Ù¿ÝÁ Ù¿Ï ë»ñáõݹ Û»ïáÛ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÝ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³õ Ññ»³Ý»ñÇ î¿ñ ¼ûñÇÝ: ²Ûëûñ ϳ٠Ïþ³ñï³Û³Ûïáõ»Ý гÛáó ò»Õ³ë- ÃáÕ ÙÇ å³Ñ ÛÇß»Ý ³Ûë ³Ý³å³ïÁ, ÛÇß»Ý »ë ³Ûëï»Õ »Ù, áñå¿ë ѳٳÛÝ Ñ³Ûáõû³Ý å³Ýáõû³Ý áõ Ýñ³ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÙÇÉÇáݳõáñ Ë»Õáõ³Í ׳ϳﳷñ»ñÝ Ñ³Ûñ»ÝÇù г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý Ù³ëÇÝ, ݳËù³Ý áñáßáõ٠ϳ۳óÝ»ÉÁ ÃáÕ ÙÇ áõ ѳÛñ»Ý³½áõñÏ »Õ³Í, ó³õÁ ëñïáõÙ ÑÇݳõáõñó ݳ˳·³Ñ, ѳñóÝ»Éáõ. §ÆëÏ »±ñµ »õ áñï»±Õ ¿ å³Ñ ÛÇß»Ý ³Ûë ³Ý³å³ïÁ, ÛÇß»Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹Çݦ: ê. ê³ñ·ë»³Ý Áë³õ. §Ø»½ ³ÛÉ»õë ³ÝÑݳñ ¿ ѳۻñÇ ÜÇõñÝå»ñÏÁ¦: î¿ñ ¼ûñ¿Ý г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ݳ»õ ÙÇÉÇáݳõáñ Ë»Õáõ³Í ׳ϳﳷñ»ñÝ áõ í³Ë»óÝ»É Ï³Ù ß³ÝóÅÇ »ÝóñÏ»É, áñáíÑ»ï»õ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»ó ë÷Çõéù³Ñ³Ûáõû³Ý Ùûï ѳÛñ»Ý³½áõñÏ »Õ³Í, ó³õÁ ëñïáõÙ ÑÇݳõáõñó Ù»Ýù ï»ë»É »Ýù ³Ù»Ý³ë³ñë³÷»ÉÇÝ: Ø»Ýù ³åñ»Éáõ »õ ³ñ³ñ»Éáõ »Ýù ÏñÏݳå³ïÇÏ áõÅáí` Ù»Í Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ Û³é³ç³óáõó³Í ѳÛ-Ãñù³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Çݦ: »°õ Ù»ñ, »°õ Ù»ñ ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ ÷á˳ñ¿Ý: Ø»Ýù Û ³ ñ ³ µ » ñ á õ Ã Ç õ Ý Ý » ñ á õ Ý » õ ë ï á ñ ³ · ñ á õ ³ Í Ü³Ë³·³Ñ ê. ê³ñ·ë»³Ý ݳÛáõÙ »Ýù ³é³ç, áñáíÑ»ï»õ ¹»é ß³ï µ³Ý ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³Ù÷á÷áõ³Í áõÝ»Ýù ³ë»Éáõ »õ ï³Éáõ ÙÇÙ»³Ýó, ß³ï µ³Ý áõÝ»Ýù ݳ˳å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõݪ µ³ó³ïñ»Éáí. §²Ûëù³ÝÇó Û»ïáÛ Ù»Ýù ³ëáõÙ »Ýù, áñ å³ïñ³ëï »Ýù ųٳݳϳÏÇó ÂáõñùdzÛÇ Ñ»ï ³ë»Éáõ »õ ï³Éáõ ³ß˳ñÑÇÝ. ³ÛÝ å³ÛͳéÝ áõ Éáõë³õáñÁ, áñ ãѳëóñÇÝ ³ë»É ѳëï³ï»É ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ϳÝáݳõáñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ, å³ïñ³ëï »Ýù ¸³ÝÇ¿É ì³ñáõųÝÝ áõ ²ïáÙ º³ñ׳ݻ³ÝÁ¦: г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ Çñ áõÝ»Ý³É µ³ó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ »õ ïÝï»ë³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ, å³ïñ³ëï »Ýù ËûëùÁ »½ñ³÷³Ï»ó Ñ»ï»õ»³É ݳ˳¹³ëáõû³Ùµ. §ºõ ³Ûëï»Õ, î¿ñ ¼ûñáõÙ, ç³Ýù»ñ ·áñͳ¹ñ»É г۳ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùdzÛÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç»õ Ù»Ýù ѳëï³ï³Ï³Ùûñ¿Ý µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ÏñÏÝáõÙ »Ýù áõ ÛÇß»óÝáõÙ, áñ ϳÝù, íëï³ÑáõÃÇõÝ Ó»õ³õáñ»Éáõ áõÕÕáõû³Ùµ, å³ïñ³ëï »Ýù Ùûï»óÝ»É »ñÏáõ åÇïÇ ÉÇÝ»Ýù áõ ¹»é ß³ï³Ý³Ýù¦£ Üß»Ýù« áñ ݳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý êáõñdz ϳï³ñ³Í å³ßïûÝ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ` óñ»Éáí ϳñÍñ³ïÇå»ñÝ áõ Çñ³Ï³Ýáõû³Ý Ñ»ï ϳå ãáõÝ»óáÕ ³é³ëå»ÉÝ»ñÁ, áñáÝù Ó»õ³õáñáõ»É »Ý ï³ëݳٻ³ÏÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ³Ûó»Éáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ Ñ³Ý¹Çå³Í ¿ гɿåÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇÝ »õ ùÝݳñϳͪ ß÷áõÙÝ»ñÇ ·ñ»Ã¿ Ç ëå³é µ³ó³Ï³Ûáõû³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ѳÛ-ëáõñÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõû³Ý í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ: §Ø»Ýù ë³ ³ëáõÙ »Ýù ³ÝÏ»ÕÍ, áñáíÑ»ï»õ ѳÙá½áõ³Í »Ýù, áñ ѳñ»õ³Ý ²ÛÝáõÑ»ï»õ« ݳ˳·³ÑÁ ÑÇõñÁÝϳÉáõ³Í ¿ ѳɿå³Ñ³Û ѳٳÛÝùÇÝ ÏáÕÙ¿:


2010 14 ¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

вÚàò ØºÌ ºÔºèÜÆ ä²î²ð²¶ ºô යÎàâ²Î²Ü вܸÆêàôÂÆôÜ Î³½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµ`

ÂàðàÜÂàÚÆ ØÆæ-Ú²ð²Üàô²Ü²Î²Ü زðØÜÆÜ Ðáí³Ý³õáñáõû³Ùµ`

¶³Ý³ï³ÛÇ Ð³Ûó© ²é³ù»É³Ï³Ý, Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »õ Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ ä²î²ð²¶À ÎÀ زîàôòàôÆ ê© ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç (920 Progress Avenue,Scarborough, Ontario M1G 3T5)

Þ³µ³Ã« 24 ²åñÇÉ 2010, ºñ»ÏáÛ»³Ý ijÙÁ 6£30-ÇÝ ÎÁ ä³ï³ñ³·¿` ¶»ñ³å³ïÇõ î¿ñ Ø»ÕñÇÏ Ì© ì© ´³ñÇù»³Ý

යÎàâ²Î²Ü вܸÆêàôÂÆôÜ Û³õ³ñï ê© ä³ï³ñ³·Ç ä³ï·³Ù³ËûëÝ»ñ`

¶»ñ³ßÝáñÑ î© Ê³Å³Ï ê© ²ñù© Ú³Ïáµ»³Ý ¶»ñ³ßÝáñÑ î© ´³·ñ³ï ê© ºåÇ멶³Éëï³Ý»³Ý Ò»éݳñÏÇ ³õ³ñïÇÝ ê© ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ ßñç³÷³ÏÇ ºÕ»éÝÇ Ûáõß³ÏáÃáÕÇÝ ³éç»õ« Ù¿Ï áõ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ ³ÝßÇñÇ٠ݳѳï³ÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ` åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ Ñ᷻ѳݷÇëï »õ ѳõ³ù³Ï³Ý ³ÕûÃù ³å³ ͳÕÏ»åë³ÏÇ ½»ï»ÕáõÙ« ¶»Õ³Ýϳñã³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ë سñ³É Æß˳ݻ³Ý ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç áñáõÝ Ñ³ëáÛÃÁ åÇïÇ Ñ³ïϳóáõÇ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³Ûáó Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ: ÐÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ`سϳñáë

²ñÃÇÝ»³Ý êñ³ÑÇÝ Ù¿ç

Ðñ³õÇñáõ³Í ¿ ÂáñáÝÃáѳÛáõÃÇõÝÁ


15

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54


2010 16 ¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

Sahara

Travel

Residential & CommercialReal Estate

"M Travel Industry Council of Ontario

s e s ou

g

n aki

H into

" s me

Hallmark Realty Ltd. Brokerage Independently Owned and Operated

o H

416-494-7653

Competitive Prices & Best Service

416-225-7749 1-877-225-7749

travel@saharatravel.ca 738 Sheppard Ave. E. Suite # 206, North York (Bessarion Subway Station)

245 Fairview Mall Drive, North York, Ontario M2J 4T1 www.TorontoRealEstateGTA.com

Hratch & Alex

Melconian Broker & Sales Representative

Percy Fulton Ltd. Brokerage*

#1 Office in Canada Since 1990

STEVE H. MINASSIAN Sales Representative

DON’T SELL FOR LESS, LIST WITH THE BEST

GET $2,000 CASH BACK WHEN YOU BUY AND SELL. (Some Conditions Apply)

CALL NOW!

1-905-259-3707 Bus: 416-298-8200

Direct:

18 Year Canadian Champions

do Con r B 2 0

80o , 8 5 $1 Toront

Lara°s Catering гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ,áõñ ÏÁ ·ïÝ¿ù ѳÛÏ³Ï³Ý »õ ÙÇçÇÝ ³ñ»õ»É»³Ý ½³Ý³½³Ý Ñ³Ù»Õ »õ Ù³ïã»ÉÇ ·ÇÝ»ñáí ѳõáõ ù»å³å, Ïáíáõ ù»å³å, ÔÇÙ³ ù»å³å,гÙáë, ³åáõÉ¿, å³å³Õ³ÝÝáõß, ɳåÝ¿, ÙáõѳÙÙ³ñ³, ÓÏݻտÝÝ»ñ, å¿ûñ¿ÏÝ»ñ »õ ï»ë³Ï³õáñ ³ÛÉ ×³ß»ñ:

Üß³ÝïáõùÝ»ñáõ, ѳñë³ÝÇùÝ»ñáõ, ÙÏñïáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ï³ñ»¹³ñÓÝ»ñáõ ѳٳñ áñ³Ï³õáñ ׳߻ñ, Ù³ïã»ÉÇ ·ÇÝ»ñ »õ ɳõ³·áÛÝ ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝ:

4 1 6 - 8 4 6 - 7 2 0 7


²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

17

Come in enjoy breakfast . Have your lunch or a casual evening, and enjoy the freshest & tastiest food, & desserts with a wide variety of coffees & teas. Bring in your family & friends

Open7 days: Kitchen open till 10pm

Monday –friday: 8:00Am -10:00 Pm Sunday: 8:00Am -6:00Pm

1792 Birchmount Rd., Scarborough On M1P-2H7 Just North of Ellesmere on Birchmount

416-441-2450

416-754-1888

w w w. l e b a n es e b a ke r y. ca

Breakfast: sujuke & eggs, Foole, Fateh, freshly baked wide variety of manaeesh. Knefeh every day. Petit fours, Baklava, Cakes for all your occasions . The freshest & best tasting lahmajoon. Wide variety of cheese boreks & manaeesh with different flavors. Sujuke , chicken & liver, sandwiches on grilled buns with homemade garlic sauce. Shawarmas & falafels. Kabab & souvlaki sandwiches

T

Special Catering Now ready to serve for all occasions

Nana Solakian ÜáõÝáõß êáɳϻ³Ý

416-833-3035

²Ù¿Ý ï»ë³ÏÇ ø»å³å, гñÇë³, ʳß


2010 18 ¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

Specializing in real estate, wills and estates, and corporate law

Serving the community for over 26 years.

Cassandra Health Centre ê»÷³Ï³Ý³ï¿ñ ä³É»³Ý ÀÝï³ÝÇù

Armenian Medical Centre & Pharmacy

PHARMACY ¸»Õ³·ÇñÝ»ñáõ å³ïñ³ëïáõÃÇõݪ ß³µ³Ã³Ï³Ý Û³ïáõÏ ïáõ÷»ñáõ Ù¿ç ²ñ»³Ý ×ÝßÙ³Ý ùÝÝáõÃÇõÝ »õ Ñ»ï»õáճϳÝáõÃÇõÝ ³Ýí׳ñ Þ³ù³ñ³ËïÇ ùÝÝáõÃÇõÝ ¸»Õ»ñÁ Çñ»Ýó ѳëó¿Ý»ñáõÝ ³é³ù»Éáõ ³Ýí׳ñ ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝ î³ñ»óÝ»ñáõ 10% ½»Õã ÎÁ Û³ñ·»Ýù »õ ëÇñáí ÏÁ ϳï³ñ»Ýù µáÉáñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Walk-In Clinic µ³ó ¿ ß³µ³ÃÁ 6 ûñ Ïñݳù µÅÇßÏÝ»ñÁ ï»ëÝ»É ³é³Ýó ųٳ¹ñáõû³Ý

2040 Victoria Park Ave. Toronto, Ontario, M1R 1V2

416-449-2040


19 Toronto Premiere of Mary Apick’s "Beneath the Veil" Iranian-born American actress Mary Apick is bringing her critically acclaimed show to ²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

Toronto. Winner of the 2005 Los Angeles Theatre Festival’s Critics’ Choice Award, “Beneath the Veil” is the provocative portrayal of the true lives of women and girls in the 21st century who have been forced to cover their faces in public, as well as those who freely choose to wear the veil. The message of the play is "choice and freedom”—the birthright of every human, including women and girls. Using poetry, traditional music, and dance, “Beneath the Veil” relays the true-life stories of six different women in their journey for freedom, equality, and emancipation. It depicts the paradoxes that exist in the world today; of persons who are made to suffer in silence as a result of complex and idiosyncratic decrees and those who live in free and liberal states, where they are free to articulate and express their desire to embrace those very same idiosyncrasies. Critically acclaimed already in cities like Los Angeles and Washington DC, the play has gained a lot of momentum among Iranians and non-Iranians alike. An award winning actress and activist, Mary Apick had early success in her career in shows like “Octopus,” a long running “Saturday Night Live” type show on Iranian television. Mary went on to act in television, film and plays, becoming one of the most popular stars in Iran. She was the first Iranian actress to receive the Moscow Film Festival Best Actress Award for “Dead End.” She left Iran due to the revolution and started a new life in the United States, where she has since starred in several American productions, including the critically acclaimed “The Mission” and “Checkpoint.” She also played featured roles in productions such as the NBC miniseries “On Wings of Eagles,” and produced the MGM release, “Mind Games.” While working with partner, Bob Yari, prolific filmmaker and a producer of the Academy Award winning film “Crash,” Mary expanded her involvement in quality and socially significant projects, one of which has been “Beneath The Veil”. Mary’s mother Apick Youssefian is also a pioneer actress and producer in the field of theater, television, and cinema in Iran. She was the first woman television producer in the history of television for theatre. It worth noting that the Washington, D.C performance of the play was attended by First Lady Laura Bush with many other dignitaries. “Beneath The Veil” stars Mary Apick, Apick Youssefian and Ali Pourtash.

Armenian Team at 2010 Paralympics

Armenian Paralympic team with the Games° Mascot during the opening ceremonies. Armenia participated in the Paralympics of Vancouver 2010 that hosted 1,000 disabled athletes from 40 countries. The five member delegation comprised of the president of the Armenian National Paralympics Committee, Hakob Abrahamyan, two athletes, a trainer and a translator. The athletes were: Mher Avanesyan, a 28 year-old (from Mokhratagh in the Martakert region of Karabakh), who has lost both arms in an electric accident, and 25-year-old Gayane Usnyan, who has also lost a leg in the 1988 Spitak earthquake. Both athletes competed in the Giant Slalom event on March 18. Their trip was made possible by last minute sponsors.

AYT to host United We Rock! Concert to Raise Awareness for Human Rights

The Armenian Youth of Toronto (AYT) will be hosting “United We Rock!” The Concert for Human Rights on May 8, 2010, a concert to inform the public about international human rights violations. The public outdoor concert will be held at Toronto’s Yonge and Dundas Square from 12pm - 6pm. The event will feature a number of local established and up-and-coming artists from a variety of genres. The performance line up currently includes Amos the Transparent, Aramik, Karina Es, One Fell Swoop, Fame City Boiz, The Birds of Wales, and Graydon James and the Young Novelists. The idea for the concert “United We Rock!” initially began within the Armenian Community Centre, as an event to commemorate the 95th anniversary of the Armenian Genocide. However, as the purpose of the event expanded to include other human right atrocities, AYT partnered with The Zoryan Institute, STAND Canada, Genocide Watch, and numerous other cultural and political organizations. At its essence, this event is about bringing attention to international human rights violations involving genocide, war crimes, racism, and the restriction of freedom of expression. With information booths set up along the perimeter of the concert space, partner and participating organizations will personally convey their specific message. “United We Rock!” is a free event, open to the general public. For more information visit www.unitedwerockconcert.com.


2010 20¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

TORONTO ARMENIANS

ARS Roubina Chapter Marks International Women’s Day In An Elaborate Banquet

Ann Cavoukian: Never say I can’t go on any more; always defy the odds by Karin Saghdejian On the sunny morning of March 7, more than 300 women flocked into the banquet Hall of the Westin Prince Hotel in Toronto to celebrate International Women’s Day (IWD) in an exquisite banquet. The event was organized by the ARS Roubina chapter as part of the Armenian Relief Society’s centennial celebrations. Mistresses of ceremonies, Yeranig Kassabian and Alik Farra in their welcoming remarks spoke about the circumstances of the birth of the ARS in New York a century ago, acknowledged its century long achievements and humanitarian and relief service worldwide, and saluted its devoted members. They also mentioned that IWD was first observed in the early 1900’s, as women became more vocal and active in campaigning for change and social rights. It’s worth noting that the UN’s motto for IWD this year is: Equal rights, Equal opportunities. Progress for all. While Catholicos Aram I, in a tribute to the ARS, has declared 2010 the “Year of Armenian Women”. The keynote speaker was Ann Cavoukian, the Information and Privacy Commissioner of Ontario, one of the leading privacy experts in the world. Cavoukian is a remarkable woman who has overcome extreme personal hardship to become a highly successful personality in her field. She started off paying tribute and thanking her late parents who instilled in her the spirit of hope, perseverance and diligence. Showing pictures of her family an emotional Cavoukian spoke especially about her mother’s influence on her to get through her illness. “Without her strength I would not be here today,” she said. When Cavoukian was bedridden and her body had lost major functions (due to an inoperable cerebral tumor), her mother would never accept the sickness of her daughter and would imagine her recovered. And recover she did. She also healed a broken shoulder,

despite the predictions of doctors that it would take a medical miracle to restore it. But her unwavering determination paid off: after excruciating physiotherapy sessions she did recover and restore functionality to her right shoulder (she showed her hand working perfectly well). “Never say I can’t go anymore, go and defy the odds; you can do anything you put your mind to ” she advised. The commissioner then went on to recount the amazing survival story of her grandparents during the Genocide of 1915when her grandfather and his family escaped the death marches by the mere drawing skill he possessed which had impressed the Turkish Pasha. She also described her parent’s departure from Egypt for Canada in the late 1950s as an escape to freedom, a legacy she has integrated into her work as privacy expert. She elaborated on how freedom is integral to privacy by saying that the first thing totalitarian states do is take away the privacy Ontario Privacy Commissioner Ann Cavoukian during her lecture at IWD banquet of their citizens by collecting private organized by ARS Toronto Roubina chapter, March 7, at Westin Prince Hotel. information and manipulating them. “Our freedoms rest on the bedrock of privacy,” she said. She mentioned that the “privacy by design”, her signature ideas which seek to embed privacy terms into the design specifications of technology, is now used worldwide by leading high-tech companies like Intel, Microsoft and others. Cavoukian also cautioned against unprotected use of social networking sites (Twitter, Facebook, LinkedIn) advising that whatever you post on the web won’t go away. She especially cautioned parents to advice kids against overuse of these websites. She said when on Internet always “think before you click”. Identity Theft, which is a huge industry in North America, was another topic Cavoukian touched upon. Always protect yourself with a strong password, don’t give information on the web and if you become a victim of a fraud immediately call police, your A captivated audience follows Cavoukian°s speech about her personal ordeal bank and visit the post office, she advised. and family’s survival story. At the end of her presentation the organizing committee presented her with a designer Talia, and fashion designer and Lazuli, Artinian Diamonds, Berc’s Jewelery, gift- a painting by renowned Armenian painter illustrator Taline Assadourian. Samples of Hallmark Canada, Mac and Guerlain, Krupps, their couture cloths, custom made jewellery, Salon Ambiance, Tabule restaurant, Bayview Dikran Madoulian. During the banquet four young artists wedding gowns and paintings were beautifully Village Spa, Westin Prince Hotel, Dr. from the community were featured: painter showcased in the corners of the hall. Hasserjian, Hamazkayin Library, and items After the brunch, a silent auction took from the featured artists. and instructor Garine Khatcherian, designer, stylist Stefani Hagopian (Stema), jewellery place, featuring gifts from Knar Jewllery, Lapis

Women Gather in New York City for ARS Centennial Celebration Armenian Relief Society (ARS) members from various countries, including Syria, Lebanon, Cyprus, France, Argentina, Brazil, Canada, and the United States gathered in New York City March 12-14 to celebrate the o r g a n i z a t i o n ’s 1 0 0 t h a n n i v e r s a r y. The three-day celebration, organized by the ARS Central Executive Board, began with a gala evening at Carnegie Weill Recital Hall. Mistress of ceremonies Stephanie Mesropian began by reflecting on the 100 years of ARS service to Armenian communities worldwide. She described the humanitarian work of the ARS as it evolved during the past century and touched upon the organization’s future with special focus on the programs in Armenia, Artsakh (Karabagh), and Javakhk. She introduced the invited guests, including the benefactors, organizational representatives, church leaders, and UN representatives present. The evening’s keynote speaker, Mary Ellen Iskenderian, the president and CEO of Women’s World Banking, praised the ARS for its philanthropic and charitable work. She touched upon the changes in the non-profit

sector, mentioning that investment in women’s economic development has shown to be successful. She urged the gathering to continue promoting educational, healthcare, housing, and welfare issues for Armenian families throughout the world. Archbishop Oshagan Choloyan, Prelate of the Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America, was invited to read the Pontifical Encyclical of His Holiness Aram I Catholicos of the Great House of Cilicia, who declared 2010 the “Year of the Armenian Woman” and congratulated the ARS on its 100 years of selfless service to the Armenian nation. The ambassador of the Republic of Armenia to the United States, Tatoul Markarian, delivered a message from Armenia’s minister of diaspora, Hranoush Hakobyan and urged the members to continue its mission. ARF Bureau member Hagop Der Khatchadourian and Dr. Vartan Gregorian, the president of the Carnegie Corporation and past recipient of ARS scholarships, offered their remarks. Vicky Marashlian, the

chairperson of the ARS Central Executive Board, then spoke about the work that the ARS has undertaken. “The ARS works on a full spectrum of issues, from local community efforts, to sheltering and feeding orphans in the homeland, to promoting awareness of our vibrant culture and of equal justice wherever and whenever people are denied basic rights,” she said. She emphasized that “we are an alliance of strong, passionate women catalyzing partnerships and leveraging human and financial capital to serve the needs of our people.” She presented the ARS “Ararat” Award to the Near East Foundation, an organization celebrating its 95th anniversary, as it was started the same year as the Armenian Genocide in 1915. Shant Mardirosian, the chairman of the Near East Foundation, accepted the award with great honor and thanked the ARS for acknowledging their work. The evening featured a vibrant performance by opera singers Yeghishe Manucharyan, tenor, and Victoria Avetisyan, mezzo-soprano. They were accompanied on

piano by Armine Vardanyan and on the glass harmonica by Alisa Nakashian-Holsberg. The celebration concluded with a reception that gave all those in attendance an opportunity to collectively congratulate the ARS’ 100 years of service to the Armenian people. The ARS members who had gathered from throughout the world also attended a one-day seminar on various topics, including UN NGOs, Armenian women and empowerment, international philanthropy, and internal organizational issues. The 100th anniversary is also being celebrated with local and regional events throughout the 26 countries where ARS entities are located. The New York-based gathering is part of a series of events that will culminate this fall with a pilgrimage to Der Zor, the desert in Syria where hundreds of thousands of Armenians perished during the genocide, and a week-long celebration in Armenia. (The Armenian Weekly)


TORONTO ARMENIANS

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

21

Interview with Immigration Minister Jason Kenney

ANCT chairman Shahen Mirakian recently sat down with the Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism Jason Kenney and had the following interview with him regarding immigration issues and others related to the Canadian Armenian community. Shahen Mirakian: Minister, we recently became aware through media reports that there is a problem with fraudulent immigration consultants who promise easy entry into Canada and assistance with obtaining citizenship. Can you please tell us some of the things people should look for when selecting an immigration consultant, and the recent measures your department has taken to combat immigration fraud? Jason Kenney: Yes, we’re very concerned about the wide spread nature of immigration fraud that’s often fuelled by unscrupulous ghost consultants that exploit people’s desire of coming to or staying in Canada. That’s why I plan to come forward with legislation this spring that will toughen the criminal penalties for operating as an unlicensed immigration consultant or for providing people with advice to commit immigration fraud, which can forever put a black mark on their immigration history in Canada preventing them from coming here. So this we take very seriously, we’ve asked the Canadian Board of Services Agency and the RCMP to step up their enforcement efforts with respect to immigration offences and the throne speech mentioned that we will be bringing forward an action plan including legislation to crack down on unscrupulous ghost consultants, so I would ask people to stay tuned for that. ShM: Minister, could you please provide us with an update on the status of the program to expedite the acceptance of Iraqi Christians to Canada? JK: Well as you may know our government introduced last year special measures to triple the number of Iraqi refugees coming to Canada. So, over the course of three years we will be welcoming (we hope) some 12,000 Iraqi refugees, many of them Christians who have been bombed out of their homes or who have lost loved ones. We are working particularly with Churches and other Charitable Organizations to find new homes for these people in Canada. The Armenian community was one of the first to approach us three years ago about the plight of Iraqi Christian refugees which include of

by Frank Petizian*

course Armenians; and so we are encouraging the Armenian community to organize itself and open its doors to help these people resettle to Canada through what we call the Privately Sponsored Refugee Program. I’m pleased to hear that the Armenian National Committee has filed a sponsorship agreement with my Ministry which will facilitate the sponsorship of we hope hundreds of Iraqi Armenians to come to be resettled to Canada. I am a little concerned because the sponsorship requests from Canada (from churches for instance), have not kept pace with the numbers of Iraqi refugees who we are prepared to send to Canada. So we need the churches including the Armenian Community to pick up the pace and to devote significant resources to helping to resettle these people to give them a new beginning. I’ve visited them in the camps, in Damascus Syria last summer and I just call on people to be compassionate and to open their homes and open their parishes to these folks. ShM: We understand that the new knowledge test for Canadian citizenship has recently been implemented in the last week or so. Can you give us an update or how is it going so far? JK: I think so far very well. This is based on our new citizenship study guide “Discover Canada”, the idea of which is to increase the knowledge of the values, symbols and institutions that are rooted in Canadian history, not only for new comers but even for old stock Canadians. We need to approve what we call Civic Literacy, the knowledge of our Country and what its beliefs and customs are. For example, one of the statements in our new citizenship book is that equality of men and women is an important value in Canada and such barbaric cultural practices as honour killings or female mutilation or forced marriages are unacceptable and are illegal and will be prosecuted to the full force of the law. So, we are very frank in the book about what expectations there are on people to integrate and that there are not only rights in becoming Canadian citizens but also responsibilities and obligations. We want to make sure that with the high levels of immigration we are maintaining in Canada,

ANCT chairman Shahen Mirakian with Minister of Immigration Jason Kenney (left). that we don’t end up with the kind of social fracturing or radicalization that we’ve seen for example in parts of Western Europe. We want our diversity to immigration to lead to social cohesion to respect for our democratic values and that’s why we’ve brought in the new study guide and I think the new test will raise the bar a little bit, it will be a little more difficult for people to study and then pass it than before. That’s a good thing. We’re ambitious for newcomers to succeed and we don’t underestimate their intelligence or ability to learn this information. ShM: Recently the Turkish Prime Minister stated that he was going to deport 100.000 Armenian guest workers as a response to the recognition of the Armenian Genocide by Sweden's legislature and the Foreign Affairs Committee of the US House of Representatives. For many Armenians these statements are reminiscent of the deportations that took place during the Armenian Genocide and bring back stories we heard from our parents and grandparents about the caravans of death. What are your thoughts about this statement, especially as you are a Minister of Citizenship and Immigration? JK: It’s hard for me to comment on it because first I’ve heard about it is now, so I can’t really comment on something I’m not familiar with. Obviously, we encourage all countries to treat their minority populations including the immigrant and guest worker communities with full dignity and respect and I would hope that no country would treat a

minority differently because of foreign or international politics. We would obviously be very disappointed if any country was engaged in a kind of racial or ethnic targeting because of issues that are happening on the international stage. ShM: This is a question you get every time from us, as you know people from Armenia who are wishing to visit Canada face delays and difficulties because the visa services are in the Canadian embassy in Moscow, which is quite a distance a way to fly. We’re just wondering what can be done to improve this situation? JK: Well, I understand the concerns. We have looked at the possibility of creating a Canadian office in Yerevan but frankly we have constraints on our resources and the numbers of visitors and immigrants from Armenia at this point would not justify the enormous expense of creating an office. You need to understand, it’s very very expensive for us to establish oversees offices with the security requirements it costs us frankly nearly a million dollars to place a single Canadian public servant at any mission abroad, because of all of the associated costs. The minimum cost of setting up an office is several million dollars, which in this time of budgetary constraints is just not available, but I take note of the Community’s concerns about this and I would certainly like to see the day when we have a full diplomatic presence on the ground in the Republic of Armenia, but I don’t think that’s realistic in the short term because of the very tight fiscal constraints.

Five Years of Learning Armenian the Fun Way

The Halton-Peel Armenian Saturday School, whose mission statement is “to learn Armenian in a fun way,” is currently celebrating its 5th year of operation. This school had its humble beginnings as a necessity for the Oakville and Mississauga regions. In prior years, there was a small number of mostly Eastern Armenian students gathering to learn Armenian every Saturday. The limited numbers were a concern for Lily Sarian, the teacher running the current classroom. In order to increase the number of students, a decision was made to build on this already tremendous effort by offering both Western and Eastern Armenian classes. This was the seed that started the process for a new school. It was painfully obvious why many Armenian families in the Missisauga and Oakville communities were not involving their children in Armenian classes. The one hour drive to Toronto for the nearest Armenian school prevented them from doing so. “It’s too far to go to Armenian school” a local Armenian child complains. This legitimate complaint was the heart of an important regional need. “We felt compelled to open a school closer to home and to help the children cultivate their Armenian heritage” says Christine Ermarkaryan. The original committee members who initiated this endeavour were Lily Sarian, Christine Ermarkaryan, Berdj Artinian , Onnig Pilibossian, and Sarkis Hamboyan. During their initial meeting, the first topic that was discussed was how to motivate the children attending Saturday school. “We know that children generally do not want to come to Saturday school,” says Ermarkaryan. “Our goal was to determine methods and styles that would encourage the children to attend the classes. Therefore, we wanted to create a learning environment that was fun and interesting at the same time. In this way, the child would be more willing to come to the school.” Continued attendance was set as a key goal. When students come together consistently, friendships are formed and thus the forum is set for learning anything new together. With the help of dedicated certified teachers the staff was able to apply proven teaching strategies and games from the Ministry of Education to teach Armenian in a modern and motivating way. As a result, the children are learning the language without feeling like they are learning. Consistent attendance levels, week after week, are proof of this fun and

motivating environment. The curriculum for this school does not concentrate on language alone. Realistically, two and a half hours a week is not sufficient to teach a language effectively. It is particularly difficult for students that are from mixed marriages who do not know the Armenian language well. To compound the learning difficulty further, when a cultural school such as this one starts out, one needs to consider the limited amount of students and the age difference of the children. “We felt that if we concentrated too much on language, we would lose many students. Therefore, we decided to teach language, culture, history and music in small distinct 20 see page 29 *with the Staff of the Halton-Peel Armenian Saturday School


2010 22 ¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

TORONTO ARMENIANS

“Just Poems” do justice to Genocide victims, survivors and descendants by Arsho Zakarian The literary gathering at Hamazkayin Toronto Library on February 21st proved to be touching, reflective, educational and at the same time painful event. The master of ceremony Varak Babian, on behalf of Armen Karo Student Association and Hamazkayin Klatzor chapter’s Library Committee, gave a warm welcome to the guest, and to the audience. He then introduced the guest poet, Prof. Alan Whitehorn, who teaches History, Political Science and Genocide courses at the Royal Military College and is the author of many books, the most recent being “Ancestral Voices” and “Just Poems”. Whitehorn shared a special relationship with his maternal grandmother, an orphaned survivor of the Armenian Genocide, and was inspired by her story, resilience and courage. He later would dedicate multiple books and lectures on human rights Genocide, and its denial. Raffi Sarkissian, a teacher of the “Geno­ cide and Crimes against Humanity” course at the ARS High School, explored the book through the reflections and impressions of his students. Three students, Talar Hasserjian, Armen Baliozian and Sebouh Yacoubian and past

Ani Sharabkhanian

Armen Baliozian

of Genocide victims. Also, it summons us to reflect on the many aspects of the Armenian Genocide. It opens our minds to ideas and raises questions. It surfaces feelings and emotions. It serves as our conscience, re­ minding us of memories we have intentionally and unintentionally buried in our past, and of obligations we have to the past and the future generations,” he said.

Alan Whitehorn and Raffi Sarkissian. student Ani Sharabkhanian read different poems: “Memory”, “What Do I Say When the Last Survivor of the Genocide Dies”, Genocide Memorial” and “How Do We remember the Dead”. Whitehorn signed his books with a vision­ ary phrase “In hope of a world without Geno­ cide”. Sarkissian explained the message as a call to a universal movement to end geno­ cides. “A movement we are all a part of, whether we know it or not as the descendants

Sarkissian said that Prof. Whitehorn’s poetry was a perfect way to help his students grapple with concepts of memory, justice and identity. “They found the language of our suffering and a vivid depiction of their emotions in the poems,” he said. He then read some of the insightful com­ ments of his students: “Memory is a path to powerful transformation and education”, “De­ nial has restricted survivors from the oppor­ tunity to see justice”, “If it wasn’t for memory,

Sebouh Yacoubian

we would not have the knowledge we have today, even if it was long time ago, yes, we still need to know”, and “We must remember the past and strive forward to recognition. Memory educates us and breaks the cycle of genocide. We must recall the past and survivors and the connection to the past.” The denial of the Armenian Genocide prompted the students to reflect as follows: “We remember the dead and defy denial and this acts as their grave”, “Denial is picking at our wounds, preventing them from healing”, “By remembering our dead, we remember our culture, language and traditions.” Sarkis­ sian concluded his presentation by assuring Prof. Whitehorn that his personal journey through poetry has resonated with teachers and students. The book is an invaluable teach­ ing tool and a fountain of inspiration in the campaign against denial and in the pursuit of justice. The power of the pen inspires future generations to find their own ways to search for identity, hold on to memory and to seek justice as Whitehorn has weaved so elegantly and poetically. Prof Whitehorn explained that our history defines us and we are very much defined by the Genocide. Our identity is fragmented, therefore, it is important to teach, share and learn. It is doubly important to face the challenges and the hurdles. Our personal history is also the history of the Diaspora and of Armenia, especially now that we are at momentous times, facing Turkish-Armenian Protocols and the 95th memorial year of the Genocide. Whitehorn did not start out as an aca­ demic writing on Genocide. Thirty years ago he tried to fill the gaps in his personal knowl­ edge of that fateful year of the Armenian Genocide in 1915. He went through microfilm looking at the accounts in the old Toronto Globe. A decade later, the Globe published a letter from the Turkish Embassy denying

Varak Babian the Armenian Genocide. In response, he replied using the powerful headlines of the same newspaper from 1915. It was a pivotal moment in his career, and he was subse­ quently invited to a conference on ethnic and religious minorities in the Ottoman Empire. He joined a colleague, Lorne Shirinian, and each contributed a chapter to the confer­ ence book. Later these chapters became the basis for “The Armenian Genocide: Resisting the Inertia of Indifference” book. It was intend­ ed to give the Canadian Senate and House of Commons a historical background and Canadian perspective on 1915 Genocide, hoping it would help politicians understand the importance of a vote to recognize the Armenian Genocide. The collective efforts were successful. Some of his poems were read into debates and records of both legis­ lative chambers. Threats to silence the aca­ demics and authors have created the need to write. The power of poetry to convey can reach many levels. And he, the author now has become an advocate of freedom and human rights. The goal of “Just Poems” is to offer insight into the aspects and phrases of genocide and to reach audiences through the heart and imagination, with more personal and subjec­ tive accounts not just by detached academic format. Whitehorn has divided his poems under different headings. They give the reader the broad scope and the devastating effect of genocide. The heroic witnesses of the unex­ plainable, the denial, the quest for justice, recognition, hope and the Armenian fragment­ ed identity are some of the themes of his poems. Whitehorn explained further during the question and answer period, followed by the signing of his books. The hospitality and informal conversations continued.

Osana Mksy-Artinian AMP Mortgage Specialist

mobile: 416-315-7310 office: 416-490-0607 osana.mksy-artinian@bmo.com

S e r v i n g t h e A r m e n i a n C o m m u n i t y f o r 2 0 Ye a r s

Ara Graphics

ds e nee g a g t or our m rates y l l a ve For petiti m o c les t Bes ir Mi A 0 0 5 up to


TORONTO ARMENIANS

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

23

Barbara Coloroso Lectured about Bullying, Hate Crimes and Genocide “It’s a short walk from bullying to hate crimes to genocide”, she said. by Karin Saghdejian Canadian Armenian teachers had a unique opportunity to listen to the internation­ ally renowned author and educator Barbara Coloroso speaking about her landmark book on bullying and genocide on March 3, 2010 at St. Mary’s Armenian Apostolic Church’s Parish Hall. The event was organized by Armenian Certified Teachers’ Association of Ontario (ACTAO) on the occasion of the 95th anniver­ sary of the Armenian Genocide, which the Armenians are marking worldwide this year. In her opening remark, ACTAO chairper­ son Lucie Gharibian welcomed the teachers and the distinguished guest who she charac­ terized as the one who undoubtedly planted the seeds for the course on Genocides now offered by the Toronto District School Board (TDSB). Hasmik Kurdian presented Coloroso the educator through her numerous books on parenting, bullying and hate crimes and geno­ cide. She said her latest book, “Extraordinary Evil: A Brief History of Genocide...and Why it Matters” launched in 2007, which encompass­ es the three major genocides of the 20th century (Armenian, Jewish, Roma and Sinti, and Tutsi in Rwanda), had a great effect on educators and was included in the TDSB’s resource booklist despite a Turkish lobbying campaign. Coloroso’s research and writings in the field of parenting and education have led her to explore the attitude of intolerance and contempt that lead to acts of genocide. A fierce believer in school ethics and proper, responsible schoolyard conduct, Col­ oroso has been writing and lecturing since 1994 about how to raise children with a strong sense of inner discipline, and a compassionate and responsible attitude towards their school­ mates. A witty Coloroso expanded on the subject of contempt that can express itself in school­

yards in the form of bullying and in communi­ ties in the form of hate crimes and interna­ tionally in acts of genocide. “It’s a short walk from bullying to hate crimes to genocide”, she said. Coloroso, a former catholic nun, was first introduced to genocides through Elie Wiesel’s Night, and became interested in the field after being motivated by human right activist Stephen Lewis. She distinguished between bullying and conflict: “Bullying is not about anger or conflict, it’s about contempt- a strong feeling of dislike towards someone considered worthless or inferior”, she said. She counted the stages of bullying- ver­ bal, physical and relational- and how in geno­ cide verbal abuse leads to relational mistreat­ ment and crimes. She gave examples of how soon-to-become victims are first dehumanized by verbal abuse before their mistreatment Educator and author Barbara Coloroso speaks to the Canadian Armenian teachers and victimization begins and ends in full on March 3, at the Parish Hall of St. Mary Armenian Apostolic Church. fledged assaults (Armenians were called nonbelievers, Jews vermin and Tutsis cockroach­ es before their victimization began). She said students are usually reticent to complain about being bullied because of fear of retaliation or feelings of helplessness and shame. She warned against signs of bullyinglack of interest in school, taking an unusual route to school, withdrawal from family and social activities and physical signs of discom­ fort- urging parents and teachers to take action. Speaking about bystanders, she said these students typically stand by or look away while witnessing a bullying act. The same behaviour during genocide, leads to a legiti­ mization of the crime. Coloroso also pointed out the disengaged onlookers, who stay apart by justifying their action as being advised not to call, or the positive onlookers who are either afraid or think it might be worse for the victim if they Renowned educator signing her books. speak out. “Sometimes ironically our kids learn to take fun out of the pain of others. But olution and reconciliation; to nurture empathy, and civil rights. “Conflict can be resolved but bullying has we need to cultivate in them the spirit of to cultivate friendship skills, to teach them not compassion and speaking out against an to exclude anyone and to care deeply for to be stopped,” she concluded. After the lecture teachers and attendees injustice and taking responsibility for each each other. She expressed dismay at how incidents had the opportunity to chat with the educator other,” she said. She advised the teachers to inculcate of bullying and hate crimes are on the rise, and have copies of Coloroso’s books signed discipline in students through restitution, res­ despite the advances we witness in human by the author.

Genocide Education for Prevention at Ryerson University by Raffi Sarkissian More than 200 students and academicians attended the colloquium organized by the Armenian Students’ Association at Ryerson University. The colloquium, titled “Genocide and its Aftermath: Education for Prevention”, was organized on the occasion of the 95th Anniversary of the Armenian Genocide. The event, which took place on March 18, was made possible with the support of the Ryerson University Administration and Staff, who were determined to hold the event as a response to the university’s inadvertent participation in an event cosponsored by the Federation of Turkish Canadian Associations and featuring Armenian Genocide denial on campus last year. The participating academics were Dr. Gregory Stanton, , James Farmer Professor of Human Rights at Mary Washington College, Dr. Yair Auron, Professor of Sociology, Political Science, and Communication at The Open University of Israel and Dr. Frank Chalk, Director of the Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies at Concordia University. They addressed the issues of genocide recognition, prevention and denial. In his speech entitled "Twelve Ways to Deny a Genocide” Dr. Stanton spoke about the methods used by perpetrators in denying genocide and made references to how the Turkish Government employs them within the country and abroad. Dr. Auron in his talk entitled "Israel and the Armenian Genocide” discussed the State of Israel’s unwillingness to recognize the Armenian Genocide and the irony of genocide denial by a state whose people suffered the same fate. He outlined the many occasions where the Jewish people refer to the Armenian Genocide and use stories of Armenian resistance, as in Musa Dagh, as a source of inspiration during the genocide of the Jews. He showed disappointment toward the modern day denial practiced by Israel for the sake of personal and political interests. Dr. Chalk in a presentation entitled "Mobilising the will to intervene in Canada: Lessons Learned from Rwanda and Kosovo" gave the audience insight into tools and methods at our disposal with which states can act as watchdogs and help prevent cases of genocide. Through his discussion on the “will to intervene”, Chalk expressed concern about humanity’s continued failure in preventing genocides, despite increased knowledge and understanding on the matter. He highlighted Canada’s continued commitment to execute the “Responsibility to Protect” as a means to preventing future cases of genocide.

Drs. Frank Chalk, Yair Auron and Gregory Stanton during the colloquium on the Armenian Genocide at Ryerson University, March 18, Toronto. The audience had the opportunity to ask questions to the panel after the lectures. Interesting discussions took place on the Turkish Prime Minister’s recent threats to deport Armenians living in Turkey, recent Turkish denialist behaviour in light of recognition by the Foreign Affairs Committee of the U.S. House of Representatives and the Swedish parliament, and on the issue of reparations. The Turkish Government and its affiliates will unfortunately continue to operate their denial machine internationally, but will fail to achieve their goals, as long as our academic institutions dedicate the time and resources, as Ryerson University did with this lecture, to educate and spread awareness about the dangers of genocide denial and the consequences of our failure to prevent future cases of genocide.


2010 24 ¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

ARMENIAN GENOCIDE

Dr. Bedross Der Matossian lectures on the Armenian Genocide through the Prism of the Adana Massacres The Zoryan Institute presented a lecture by Dr. Bedross Der Matossian entitled “The Armenian Genocide through the Prism of the Adana Massacres,” held at the Toronto French School. In exploring the importance of the events of 1909 to the understanding of the larger scope of violence inflicted on the Armenian population, Dr. Der Matossian’s lecture dealt with the Young Turk revolution of 1908, the counter-revolution, and the Adana massacres of 1909, which became a turning point for the Armenians living in the Ottoman Empire. Unlike the existing historiographies on the subject, Dr. Der Matossian provided a new analysis of the massacres by examining the erosion of social and political stability in Anatolia in general, and in Adana in particular. The lecturer explained the rising ethnic tensions in Adana after the revolution and their culmination in the massacres, with specific attention given to the role of media as a vehicle for instigation of violence against the vulnerable population. “The study of ethnic strife, violence, and repression in the Ottoman Empire in general, and in Anatolia in particular, remains marginalized in the historiography of the Ottoman Empire. Only a handful of scholars have attempted to put these subjects at the core of their inquiries. However, most of these works concentrate on the Armenian Genocide during World War I, and do not consider the incidents of violence prior to the War.” With these words, Dr. Bedross Der Matossian explained how the study of the Adana Massacres has,

unfortunately, often been neglected. As Dr. Der Matossian expressed in his lecture, the Adana massacres of 1909 became a turning point for the Armenians living in the Ottoman Empire and were one of the earliest manifestations of violence during the Second Constitutional Period 1908-1918. Furthermore, he stated that the massacres represented a microcosm of the deterioration of ethnic conflict in Anatolia and its culmination in the destruction of the indigenous Armenian population during World War I. “Understanding the factors and the motives that led to the enactment of violence will shed new light on understanding the future acts of violence perpetrated against the indigenous Armenian population of the Ottoman Empire” expressed Dr. Der Matossian. “I do not suggest that there is a direct link between the Adana Massacres and the Armenian Genocide. Rather, what I suggest is that the methodology used by the local and regional actors to perpetrate the Adana massacres in 1909 is the same methodology that we see during the Armenian Genocide in 1915,” he concluded. Dr. Der Matossian is a full-time lecturer in Middle East History at the Massachusetts Institute of Technology and specializes in Ethnic Politics in the Middle East. He completed his Ph.D. at Columbia University in Middle East History in the Department of Middle East and Asian Languages and Cultures. He is proficient in Arabic, Armenian, Hebrew, modern and Ottoman Turkish, and Ladino and is also familiar with

Dr. Bedross Der Matossian French, and German. His knowledge of languages has been instrumental in his research and has allowed him to perform extensive work in historical archives from various countries. Most recently he has curated the Stanley E. Kerr papers in the Zoryan Institute archives. Dr. Kerr was an American medical missionary in Marash, and is also the author of Lions of Marash, published in 1973. Kerr’s personal papers, full of eyewitness information and analysis about the politics and violence in the region, and over 80 photographs, along with a detailed analytical catalogue prepared by Dr. Der Matossian are now freely available on the Zoryan Institute’s website.

IIGHR Announces Summer 2010 Genocide and Human Rights University Program The International Institute for Genocide and Human Rights Studies announced the 9th year of the Genocide and Human Rights University Program (”GHRUP”). The Program, which will be held August 2-13 in Toronto, is offered in collaboration with the University of Toronto, which allows registered students to earn graduate-level credits. The GHRUP not only features expert instructors, but the program is often described by students as a life-changing experience. “The GHRUP offers a brilliant opportunity for everyone who is interested in deepening their understanding of the phenomenon of genocide and ways we can work for its prevention. Its high academic standard, friendly and encouraging atmosphere provide a great setting to tackle and process one of the most destructive sides of human existence, ” says a graduate. Incorporating genocide theory, history, sociology, political science and international law, and through a comparative analysis of several case studies ( the Armenian Genocide, the Holocaust, Cambodia, Rwanda, Darfur) and a number of special themes, the GHRUP explores issues such as: The Foundations of Human Rights, International Politics and Genocide, International Law and Genocide, The Preconditions of Genocide, Patterns of Genocide, Conflict Resolution & Reconciliation, Genocide Denial and Prevention. GHRUP instructor Major Brent Beardsley, an officer with the UN peacekeeping forces and an eyewitness to the Rwandan Genocide, expressed the course’s ability to “look at the bigger crime of genocide but always focus on, at the very heart of it, the horrendous human tragedy, and the responsibility we have to maintain their memory and to pass that memory on to others.” Prof. Herbert Hirsch of Virginia Commonwealth University, one of the editors of Genocide Studies & Prevention: An International Journal, and a teacher of prevention at the GHRUP commented, “The Genocide and Human Rights University Program is ... one of the only programs that I have in fact ever heard of where students are in attendance for two very intense weeks, eight hours a day, where they are exposed to some of the leading scholars in their field to teach their specialties....Here they are exposed to ... eight different professors, all of whom are doing what they know best. Students get to interact with them, they get to interact with each other, they learn from the professors, they learn from each other, and the professors learn from the students. This is, in fact, a unique educational experience for everyone who participates.”

IIGHR Summer 2009 Students and faculty members Credits Students currently registered at the University of Toronto and graduate students from any university in Ontario may receive credit with no additional cost in tuition. Undergraduate students registered at other institutions across the province may make special arrangements for the same privilege. Students in other jurisdictions who wish to take the course for credit must make special arrangements with their local institution. Applicants must be current or recent university students with a minimum of three years of undergraduate experience. The International Institute for Genocide and Human Rights Studies (A Division of the Zoryan Institute) is dedicated to scholarly research and the dissemination of knowledge regarding the phenomenon of genocide in all of its aspects, to create an awareness of it as an ongoing scourge, and to promote the necessity of preventing it. Details and registration information are available on www.genocidestudies.org or by emailing: admin@genocidestudies.org

Your Most Reliable Transportation Partner To/From Armenia & Worldwide · Ocean, Air & Land

·

METRAS

SHIPPING & FORWARDING INC.

2175 Sheppard Ave. E. Suite 215 Toronto ON, M2J 1W8

Tel.: 416-497-0377 Fax: 416-497-0783 info@metrasshipping.com www.metrasshipping.com

Ara Graphics

· · · ·

Int'l Transportation Door to Door Services Available 20', 40', LCL and Break-Bulk Insurance Coverage Export Documentation, Letters of Credit Handling and Banking Negotiations Dedicated Agency Network Worldwide


ARMENIAN GENOCIDE

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

25

Key US House Panel Passes Armenian Genocide Bill Turkey recalls ambassador, Armenia Hails the ‘Yes’ Vote, H. Clinton finds it “inappropriate” Against the backdrop of severe opposition and pressure, the Armenian Genocide resolution, H.Res. 252, cleared a critical hurdle on March 4, when the House Foreign Affairs Committee voted in favor of the bill—23 to 22—paving the way for a vote by the entire House of Representatives. The passage of the bill elicited immediate House Foreign Affairs Committee reactions, with Secretary of State Hillary Chairman, Howard Berman Clinton calling on the entire House to not pass “We condemn this resolution which accuses the measure, and the Turkish government the Turkish nation of a crime it has not recalling its newly-appointed ambassador to committed. Following this development, our ambassador to Washington, Namik Tan, was the US. Three Genocide survivors and several recalled to Ankara for consultations.” Armenian National Committee of America members of the Armenian-American community, as well as Armenia’s ambassador (ANCA) celebrated passing of the bill. “The to the US Tatul Markarian and an Armenian Committee’s message was simple yet parliamentary delegation were on hand during powerful: Turkey doesn’t get a vote or a veto in the U.S. Congress,” said its chairman Ken the vote. In his introductory remarks, Berman Hachikian. “A moral foreign policy has always been underlined the undisputed fact of the Armenian Genocide, noted that the overwhelming among our strongest assets and one of the majority of scholars affirm the fact of the greatest forces for good in the world. Despite genocide, and urged his colleagues for vote Turkey’s last minute threats and intimidation, for it. He added, “It is now time for Turkey to Chairman Berman and the House Foreign acknowledge the reality of the Armenian Affairs Committee have shown that it’s always the right time to do the right thing,” concluded Genocide.” The passage of this resolution by the Hachikian. Representative Adam Schiff (D-CA) also committee is a tribute to the hard work of the Armenian-American community against praised the passage of the resolution he substantial lobbying by the government of authored recognizing and commemorating Turkey. the Armenian Genocide. Turkey immediately recalled its “One and a half million Armenians were ambassador to the U.S. for consultations. deliberately murdered in the first genocide of Turkish government spokesman said: the 20th century. If we are to avoid this horrific

Armenian Genocide survivors wait to hear the result of the US House panel vote on the Armenian Genocide Bill. crime in the future, we must be willing to condemn genocide whenever and wherever it occurs.” said Schiff. “Today’s Committee passage clears a major hurdle in moving this resolution forward.” Before the the vote, Secretary Clinton said the full U.S. Congress shouldn’t vote on a resolution passed by a House committee. “We do not believe that the full Congress will or should vote on that resolution and we have made that clear to all the parties involved,” Clinton told reporters. After remaining silent during the vote, both President Obama and Clinton made an eleventh-hour effort to derail the hearing, saying that the Genocide issue was a matter to be resolved between Turkey and Armenia and that the resolution would adversely impact the Armenia-Turkey protocols now awaiting ratification in the parliaments of the two countries. After speaking to Turkish President Abdullah Gul on March 3, Clinton reached out to Berman. “Secretary Clinton called Chairman Berman and in that conversation the Secretary

indicated that further Congressional action could impede progress on normalization of relations,” said National Security Staff spokesman Mike Hammer. The conversation took place after the president spoke with President Gul and “expressed appreciation” for his and Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s “efforts on normalization of relations between Turkey and Armenia.” The president also “pressed for rapid ratification of the protocols,” Hammer said, referring to efforts at normalization between Armenia and Turkey.

The final vote tally Yes= 17 (Democrat) + 6 (Republican) = 23 No = 9 (Democrat) + 13 (Republican) = 22 Absent = 1 (Democrat) = 1 Total = 46

Swedish Parliament Recognizes the Armenian Genocide Prime Minister Reinfeldt apologizes to Turkey, while Armenia thanks Sweden The Parliament of Sweden on March 11 recognized the Armenian Genocide after a long debate with a vote of 131 to 130. The debate lasted more than five hours. The resolution mandates Sweden to officially describe the large-scale murders of Armenians and other ethnic groups in Turkey in the early years of the last century as genocide. The motion was supported by members of five of the seven Swedish parliamentary parties including the Left Party, whose foreign policy spokesperson Hans Linde said the time had come for Sweden to take a stand on the issue. “First, to learn from history and stop it from repeating and second, to encourage the development of democracy in Turkey, which includes dealing with its own history. The third reason is to redress the wrongs committed against the victims and their relatives,” added Linde. The committee in its comments on the motion argued for an open debate on the issue. It also stated that the persecution of the Armenians and other ethnic groups in

1915 would have constituted genocide according to the definition adopted by the United Nations in its 1948 genocide convention if it “had it been in force at the time.” The Swedish parliament voted on the issue before, even approving a report in 2000 recognizing the disappearance of as many as 2.5 million Armenians, Chaldeans, Syrians, Assyrians and Pontian Greeks beginning on April 1915 as genocide. But the recognition was later withdrawn.

PM Apologizes to Turkey for Parliament Vote

On March 13, Swedish Prime Minister Frederick Reinfeldt apologized to his Turkish counterpart, Recep Tayyip Erdogan, for the resolution passed by the Swedish Parliament recognizing the Armenian Genocide. Reinfeldt said, “The government is absolutely against the resolution, which was ratified as a result of domestic policy, and it will have no sanction or exercise power.” He added that Sweden will not allow the resolution to affect relations will Turkey. Erdogan, in turn, demanded that Sweden “take steps to remedy this mistake.” He canceled his visit to Stockholm. Turkey also recalled its ambassador to Sweden for consultations. Later foreign minister Ahmet Davutoglu announced that Turkey was “satisfied” by Swedish government statements opposing the parliament’s move and that the ambassador to Sweden, Zergun Korutürk, will return soon to Stockholm.

Armenia Thanks Sweden

Armenia thanked Sweden's parliament for adopting a resolution that recognizing the Armenian Genocide. President Serzh Sarkisian hailed the development at a meeting with Goran Lennmarker, the visiting chairman of the Swedish parliament's foreign affairs committee. He said “recognition of and condemnation of crimes against humanity is the best way to avert such crimes.”

Lennmarker, who is better known in Armenia as the Nagorno-Karabakh rapporteur of the OSCE Parliamentary Assembly, visited the Yerevan memorial-Tsitsernagapert. Parliament speaker Hovik Abrahamian also welcomed the resolution. “I think that with its historic decision Sweden's parliament ... will also contribute to peace and stability in the South Caucasus,” Abrahamian said in a letter to his Swedish counterpart, Per Westerberg.


2010 26 ¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

ARMENIAN GENOCIDE

Sarkisian: ‘Auschwitz is the Der Zor of the Jews’

Your Eminences, Ladies and Gentlemen, I am here today since I could not but be here. It is the greatest grief of my nation that has brought me here, the grief of the first genocide of the 20th century and the greatest disgrace of civilized humanity. Up to this moment, in the 21st century, the stigma of that disgrace still remains on the foreheads of all those who have turned the denial of the evident facts into their policy, turned it into their bargaining chip and into their lifestyle and norm of behavior. In the desert of Der Zor, the most monstrous acts of the tragedy took place, and it is neither possible to articulate the particulars of that tragedy in the language of human beings, nor am I going do that since these particulars are well-known even to those who publicly deny the veracity of the genocide. Bereft of home and property, bereft of children and parents, bereft of health and the last hope, and finally bereft of the most important—their homeland—these people were doomed to lose the last thing they had—their life in accordance with the state orchestrated and meticulously developed plan of extermination. Quite often historians and journalists soundly compare Der Zor with Auschwitz, saying that “Der Zor is the Auschwitz of the Armenians.” I think that the chronology forces us to formulate the facts in a reverse way: “Auschwitz is the Der Zor of the Jews.” Only a generation later humanity witnessed the Der Zor of the Jews. Today, as the president of the Republic of Armenia, the homeland of all Armenians, I am here to ask: “Where and when will be held our Nuremberg?” I’m here to commemorate and to pray for the vast majority of my slaughtered nation that had suffered both physical and cultural extermination. I will elaborate neither on the quality,

nor on the quantity of the loss. Let me recall a single fact: As a result of the genocide the greatest share of the dialects of one of the most ancient Indo-European languages— Armenian—was irreversibly eradicated along with its speakers. In spite of all that happened, we say that we are ready to establish normal diplomatic relations with the modern Turkey, we are ready to have open borders and economic relations, we are ready to make efforts towards building confidence between the peoples of Armenia and Turkey, we are ready to bring closer the two societies by breaking stereotypes and myths that have nothing to do with the reality and were developed in decades of dearth of any sensible contact. We do this sincerely since we believe that there is no alternative to the living and development between neighbors through the implementation of what is proposed and still at the table, at least to start it. The signing of the ArmenianTurkish protocols presented us with an historic opportunity that should have a logical destiny. We, however, do not accept the style of references to the Armenian-Turkish dialogue in attempts to avoid the recognition of the genocide. I do not think it helps the process. Moreover, it is irrelevant to cite some commission of historians since the Armenian-Turkish protocols provide for merely a governmental sub-commission on the historic dimension. I assume everyone understands what it means and what the difference is. I ask all those who will have an occasion to elaborate or express themselves on the topic of the recognition of the Armenian Genocide: remember of this desert, millions of ruined human fortunes, and this ancient people deprived of their motherland and with pain in their hearts, before you make up your minds. In 1915 the greatest Armenian poets of the 20th century— 35-year-old Daniel Varoujan and 37-year-old Atom Yarjanian (Siamanto)—had also been slaughtered. Before being tortured to death, they were undressed, because they wore European clothes. In those times and places European clothes were quite expensive. The executioners dressed up in European clothing stolen from the Armenian geniuses encompassing millennia old civilization, stolen from ordinary Armenians. I would not interpret symbols signified in these images

Clinton Calls Bill “Inappropriate” Later, the Obama administration characterized the passage of the resolution was “inappropriate. “We have made that clear to all parties involved,” said Secretary of State Hillary Clinton to Turkish journalists. When she was asked: “Before entering the administration, both you and President Obama supported the campaign to label 1915 incidents as ‘genocide.’ Could you explain why you and the president have reversed course on this issue?” Clinton responded: “I think circumstances have changed in very significant ways...The process undertaken by Switzerland in bringing the Turkish and Armenian governments

together was a very worthy one that we intended to support, and we have done so. I do not think it is for any other country to determine how two countries resolve matters between them, to the extent that actions that the United States might take could disrupt this process,” she said. “President Obama and I have made clear…that we do not believe any action by the Congress is appropriate, and we oppose it. We do not believe that the full Congress will or should act upon that resolution, and we have made that clear to all the parties involved,” the Hurriyet Daily News cited Clinton as saying.

Armenia Hails the ‘Yes’ Vote Politicians in Armenia welcomed the vote by the US Congressional committee. Armenian president Robert Kocharian, who was visiting Brussels when the vote took place, hailed the outcome as a triumph for Armenians worldwide. On the question of the implications for Armenia’s relations with Turkey, he said, “Recognition of a historic injustice cannot damage bilateral relations.” In Armenia, the view among experts seems to be that relations with Turkey are unlikely to deteriorate drastically, partly because Ankara cannot afford to make things worse than they are now. “The border is closed, there are no diplomatic ties, and trade is carried out through third countries,” said political analyst Alexander Iskandarian. “The resolution will be forgotten in a few months’ time. But it is not just a resolution, it’s a process of recognising the genocide, it’s a train that has started moving.” He predicted, “If Turkey continues on the path it’s on now, in other words seeking membership of the western community, then in five, ten or 15 years it will inevitably find itself having to improve its relationship with Armenia.” Haik Demoyan, the director of Yerevan’s Genocide Museum Institute, agreed, telling Armenian Public Radio that, “when a country closes its border with its neighbour, imposes a blockade on it and severs diplomatic ties, the only thing worse that one can imagine happening is a war. I don’t think Turkey will dare complicate relations further.” Vahan Hovhannissian, the deputy speaker of the Armenian parliament and one of the leaders of the nationalist Dashnaktsutiun party, argued that recognition of the genocide might actually serve to unblock relations with Turkey. “The argument that recognition of the Armenian genocide is going to damage efforts to normalise Armenian-Turkish relations is completely wrong,” he said. “On the contrary, so long as the genocide remains unrecognised at an international level, Turkey will not have an interest in improving relations with Armenia and the Armenians.” (RFE/RL, Asbarez)

Armenian president S. Sargsyan speaks during his visit to Der Zor on March 24. but I am unequivocally convinced: While preaching European apparel, manners, or values, no one has a right to cast these images into oblivion. I am here to remind you of the well-known words: “It is impossible to kill a nation that does not want to die.” We mean to live and to grow. It is no more possible to intimidate or blackmail us since we have seen the most horrible. We shall continue to live and create with double vigor for us and for our innocent victims. We look forward to sharing with each other, and sharing with the world the brightness and glow that Daniel Varuzhan and Atom Yarjanian did not have the chance to share. And here, in Der Zor, we firmly and loudly say over and over again that we are, shall exist, and will flourish. (The Armenian Weekly)

Profiting From Genocide Denial: Defense Industry CEO’s Urge Congress To Oppose Armenian Genocide Legislation

Placing profit over human rights, the Chief Executive Officers of five top defense firms have urged Congress to block a measure calling for U.S. affirmation of the Armenian Genocide, reported the Armenian National Committee of America (ANCA). “Lobbying against genocide recognition for financial gain is morally reprehensible – whether it’s the Armenian Genocide, the Holocaust or the ongoing genocide in Darfur,” said ANCA Executive Director Aram Hamparian. “The CEO’s of Lockheed, Boeing, Raytheon, United Technologies and Northrop Grumman should be ashamed of themselves – trampling on the memory of 1.5 million men, women and children to justify their salaries.” In a letter to House Foreign Affairs Committee Chairman Howard Berman, just days before his Committee considers H.Res.252 – the Armenian Genocide resolution , leaders of Lockheed Martin Corporation, Boeing Corporation, Raytheon Corporation, United Technologies and Northrop Grumman warned of “alienating a significant NATO ally and trading partner” and “negative repercussions for U.S. geopolitical interests.” However trade statistics from the Organization for Economic Cooperation and Development tell a different story. Turkey’s trade levels with countries, which have recognized the Armenian Genocide since 1995, have increased between 24% and 351%. U.S. trade with Turkey has increased ten-fold since President Ronald Reagan cited the Armenian Genocide in a Presidential Proclamation in 1981. “The statistics prove that Turkey’s doomsday trade scenarios are hollow,” said Hamparian. “Once again, the Turkish lobby is using threats and intimidation to gag America from speaking truthfully about the Armenian Genocide.”

Dr. Raffi Aynaciyan braces for children and adults

D.D.S., M.Cl.D., F.R.C.D.(C)

Orthodontist Richmond Hill (Hillcrest Mall): 9350 Yonge Street, Suite 216 905-884-4161 North York: 3333 Bayview Avenue, Suite 203 416-221-0660 Downtown Toronto: 11 King Street West, Suite C115 416-363-3018

Ara Graphics

On March 22, at the invitation of the president of the Syrian Arab Republic, Bashar Al-Asad, the president of Armenia, Serge Sarkisian, arrived in Syria on a three-day official visit. On March 24 Sarkisian gave the following remarks in the Der Zor desert in Syria, where thousands of Armenians perished during the genocide


TURKEY

‘Memleketine Hoshgeldin’: Dispatches from Turkey “So what will I do tomorrow? If necessary, I will tell them ‘come on, back to your country’… I will do it. Why? They are not my citizens. I am not obliged to keep them in my country. Those actions [genocide resolutions] unfortunately have a negative impact on our sincere attitudes.” —Turkish Prime Minister Erdogan

By Khatchik Mouradian ANKARA, Turkey—“Memleketine hoshgeldin” (roughly, “welcome to your country”). That’s what a Turkish journalist said to me in a message upon learning of my arrival to Turkey on March 17. Knowing her, she was not simply extending a welcome note. Which brings me to Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s threat to deport Armenians from Turkey. Not all Armenians, mind you. The “good Armenians” get to stay. Only the citizens of Armenia, the “poor Armenians” working in Turkey, would be deported. (Erdogan has put their number at 100,000, but it is considerably less than that—and that’s not a secret. A Turkish newspaper editor I talked to today said their number does not exceed 15,000). As I, among others, have argued: Erdogan’s threat is, of course, empty. It would be a huge scandal to deport Armenians from Turkey, and would constitute a chilling reminder of what is referred to by the Turkish state as the “deportations” of Armenians almost a century ago (although the threat itself was enough to evoke such thoughts). But why make such a threat if it can’t be executed and reminds everyone of late-Ottoman history with a shudder? Is this a failed effort to brandish Turkey’s “benevolence” like a gun internationally? Or is politics, here too, local? Several commentators I talked to here think it is the latter. Erdogan, they say, was talking to the street: To those who would love to hear a discourse of “Let us teach those Armenians a lesson.” One commentator noted, “I have not seen any other politician who does so much good for this country and causes so much damage at the same time!” The deportation threat is front-page news here in Turkey, and was the topic of conversation among many people I talked to—or overheard on the street. There is a joke going around in Ankara that the Turkish Foreign Ministry—which is currently trying to calm the international and local outcry—should in fact be called the Ministry of Damage Control because of the work it has to engage in every now and then, when Erdogan makes such statements. Although in private, it was clear that those who do not subscribe to racist agendas found Erdogan’s threat unnec­ essary at the least, there were also many who publicly criticized Erdogan. There was at least one small demon­ stration against the anti-Armenian rhetoric by Erdogan and others. It was reported that the chairman of Turkey’s Human Rights Association, Ozturk Turkdogan, said: “These remarks could lead some people to think that to expel people is a 2010 version of forced migration. This mentality is far from human rights-oriented thinking. People have the right to work, and this is universal. There are many Turkish workers all over the world; does it mean that Turkey will accept their expulsion when there is an international problem? Secondly, these remarks are discriminatory; there are many workers in Turkey of different nationalities.” It was in this atmosphere that, on March 18, our delegation met with the vice-chairman of the main opposition party in Turkey, the Republican People’s Party (CHP), and the vice chairman of the ruling Justice and Development Party (AK Party) Reha Denemec. The protocols and the Armenian Genocide Resolution figured prominently during both meetings. We will publish a report on these meetings on March 19.

*Kh.Mouradian is a member of a nine-member delegation of U.S. commentators and analysts visiting Turkey at the invitation of TEPAV (Economic Policy Research Foundation of Turkey). The editor of the Armenian Reporter, Emil Sanamyan, is also part of the delegation. They will meet Turkish leaders and politicians in Ankara and Istanbul, and make a trip to Kars/Ani.

²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

27

Erdogan Threatens to Deport Armenians from Turkey (RFE/RL)- Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan threatened to deport Armenian nationals living and working in his country in retaliation for resolutions passed by U.S. and Swedish lawmakers defining World War One-era killings of Armenians in the Ottoman Empire as genocide. Asked during an interview with the BBC Turkish service in London on March 16, what he thought about the resolutions, Erdogan said: “There are currently 170,000 Armenians living in our country. Only 70,000 of them are Turkish citizens, but we are tolerating the remaining 100,000. If necessary, I may have to tell these 100,000 to go back to their country because they are not my citizens. I don't have to keep them in my country.” Armenian leaders condemned the threats. Prime Minister Tigran Sarkisian said they evoke memories of the mass deportations of Armenians ordered by the Ottoman rulers in 1915. “I think that shows that the issue of genocide recognition is still very timely and it will find a radical solution only if Turkey itself recognizes the genocide,” he said during his government's question-and-answer session in the Armenian parliament. Sarkisian said Ankara and Yerevan should address the problem of illegal Armenian workers, mainly concentrated in Istanbul, through `diplomatic channels.' “And that means there must be diplomatic relations between the two neighboring countries without any preconditions,” he said. “The statements by Turkey's prime minister do not contribute to the improvement of relations between the two states and peoples.” Turkish leaders have at various times spoken of between 30,000 and 100,000 citizens of Armenia allegedly residing in their country in an effort to embarrass Yerevan in the

Uncomfortable Truth Turkish threats to expel Armenian migrants to make a political point are shameful

international arena and showcase Ankara's declared good will towards Armenians. A senior Armenian government official accused the Turks late last year of grossly inflating their number, saying that it does not exceed 5,200. An Istanbul-born Armenian researcher who studied the issue last year came up with a similar estimate. Erdogan also accused the Armenian Diaspora of being behind the Armenian genocide resolutions in foreign parliaments, and called on Armenia and other foreign governments to avoid being swayed by their lobbying. Hranush Hakobian, the Armenian minister for Diaspora affairs, shrugged off the claim. “This is yet another statement which are used to hearing,” she told RFE/RL. “It is baseless and meaningless. The Armenian Diaspora and the Republic of Armenia will continue to campaign for genocide recognition.”

Erdogan under fire at home for remarks on Armenian workers

Prime Minister Recep Tayyip Erdo•an's remarks about Deportations have powerful symbolism in modern the possible deportation of irregular Armenian workers have European history. The notion that the government of a wouldangered civil society organizations in Turkey despite the be member state of the EU might propose the forced collective ruling Justice and Development Party (AK Party) attempts expulsion from its territory of a specified nationality ought to explain that Erdog an did not intend to expel these workers to be unthinkable. Yet that course was casually threatened but only wanted to underline Turkey's “magnanimity.” yesterday by Recep Tayyip Erdogan, the Turkish Prime Civil society organizations criticized Erdo•an's remarks Minister, against 100,000 Armenian migrants. on several grounds: first, he mentioned Armenian Turkish Its purported justification was the recent passage of citizens together with the citizens of Armenia, and secondly, non-binding resolutions in the US Congress and the Swedish he was using foreign workers as a tool of foreign policy and parliament. These motions describe as genocide the mass neglecting the humanitarian side of the problem. killings of Armenians in the Ottoman Empire during and after But Suat Kiniklioglu, deputy chairman of the AK Party the First World War. Turkey takes strong issue with the claim Foreign Affairs Committee, underlined that Erdo•an was trying of genocide. The history and politics of Turkish-Armenian to explain that Turkey tolerates the irregular Armenian workers. relations are convoluted, but the ethics of Mr Erdogan’s “As has been known for many years, there are Armenians remarks are not. His intervention is demagogic and illegally living and working in Turkey, and as a reflection of disreputable. our goodwill and efforts toward normalization which started The US and Swedish votes were carried by narrow in 2005, we do not really touch them. margins and were opposed by their respective governments. We tolerate them and take their difficult circumstances The historical events that they recall began with the into consideration. In particular, we are not questioning their massacres of Armenians in the Ottoman Empire in 1915. status due to the acceleration of the normalization process The very word “genocide” is a post-1945 coinage, intended in Turkish-Armenian relations. The prime minister needed to to define the peculiar barbarity of Nazism. Only gradually draw this fact to people’s attention, especially now, when did the Armenian massacres come to be recognised as the resolutions have been accepted which damage normalization. first authentic case of genocide in the 20th century. But so I think Turkey’s magnanimity is being ignored,” he said, and they were. On conservative historical estimates, around a added that the prime minister did not mean he would imme­ million Armenians were killed in a xenophobic purge that diately send those workers back to their country. continued till 1923. It was a crime without precedent in Öztürk Türkdogan, the chairman of the Human Rights modern history. Association said Erdo•an’s remarks could easily be considered Historical truth matters. It is extraordinary that the a “threat” and as discrimination. “These remarks could lead Government of modern Turkey should resist it. No one alive some people to think that to expel people is a 2010 version today was responsible for these barbarities. They were of forced migration. This mentality is far from human rightscommitted by an imperial power that has long since passed oriented thinking. People have the right to work, and this is into history along with Wilhelmine Germany, to which it was universal. There are many Turkish workers all over the world; allied in the First World War. While running for the presidency, does it mean that Turkey will accept their expulsion when Barack Obama declared his intention of being a leader who there is an international problem? Secondly, these remarks would speak the truth about the Armenian genocide. In are discriminatory; there are many workers in Turkey of practice, while his views are a matter of record, Mr Obama different nationalities,” he said. has been conciliatory in relations with Turkey. Ceren Öztürk from the immigrant solidarity network said Mr Erdogan has little cause for complaint about the that free circulation of people is a universal right and Erdo•an’s symbolic diplomacy of resolutions on historical events. He remarks are not acceptable. “The right to free circulation has no justification whatever for threats against Armenian cannot be used as a wild card in international relations. migrants. Turkey is home to thousands of illegal immigrants Immigrants have to have equal rights with Turkish citizens from Armenia. Few would dispute that sovereign nations because they are producing and contributing to society,” she have the right to determine barriers to entry on the part of said. non-citizens, but these are migrants who have sought refuge Journalist Hayko Bagdat said Turkish foreign policy from disaster. Forming an impoverished population that does loves the principle of “reciprocity,” but uses its own citizens necessary but low-wage work, they include many whose who are minorities. “If the prime minister is angry with the homes and livelihoods were destroyed in the Armenian US or Sweden, he should expel the citizens of those countries earthquake of 1988. Mr Erdogan estimated yesterday that who are living or working in Turkey. The poor Armenian of 170,000 Armenians in Turkey, only 70,000 held Turkish workers here -- by the way, their number is not 100,000 at all citizenship. He threatened directly to tell the rest to leave. See page 29 Turkey is a member state of NATO and a strategically important power within the Western alliance. It borders Iraq, in whose stability the Western democracies have an intense l accounting of awesome crimes is a demeaning and destructive interest. But the Government in Ankara cannot exploit that stance. But then to retaliate against the most vulnerable people status in order to advance its own diplomatic goals at the within Turkey’s borders is unconscionable. The Times, March 18, 2010 expense of liberal values. To object to a proper historica


2010 28 ¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

êöÆôèø

ØÃáõû³Ý Ø¿ç ƱÝã ÎÁ ä³ï³ÑÇ Ø³ñ¹áõÝ àõÕ»ÕÇÝ ¼·³Û³ñ³ÝÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ½É³óáõÙÁ (sensory deprivation) íÇ×»ÉÇ ÝÇõà ÙÁÝ ¿£ ²Ùµ³ëï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ϳÝ, ÿ ³ÝÇϳ Ç ·áñÍ ÏÁ ¹ñáõ¿ñ Îáõ³ÝóݳÙáÛÇ µ³ÝïÇÝ Ù¿çª Çµñ»õ ѳñó³ùÝÝáõû³Ý ÙÇçáó£ ²ß˳ñÑÇ ï³ñ³ÍùÇÝ Ñ³½³ñ³õáñ µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ ÏÁ å³ÑáõÇÝ ³é³ÝÓÇÝ Ëáõó»ñáõ Ù¿ç, ۳׳˪ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ½É³óáõÙÇ ÙÇçáóáí£ øáñ¿³ÛÇ å³ï»ñ³½Ù¿Ý »ïù, ·³Ý³ï³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ Ïþáõ½¿ñ ·ÇïݳÉ, ÿ Ç°Ýã å³ï³Ñ³Í ¿ñ å³ï»ñ³½ÙÇ ³ÛÝ ·»ñÇÝ»ñáõÝ, áñáÝù Ù³ÙÉáÛ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëáõÉÇëÝ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ Ëáëïáí³Ý³Í ¿ÇÝ, ÿ å³ï»ñ³½ÙÇ á×ñ³·áñÍÝ»ñ ¿ÇÝ£ Îþ»Ýó¹ñáõ¿ñ, ÿ ³ÝáÝó áõÕ»ÕÁ Éáõ³óáõ³Í ¿ñ ³é³ÝÓÇÝ Ëáõó»ñáõ Ù¿ç µ³Ýï³ñÏáõû³Ý áñáß Å³Ù³Ý³Ï¿ »ïù£ äñ³ÛÁÝ øÇÝÁÝ ß³ï ɳõ ͳÝûà ¿ ÝÙ³Ý µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñáõ ³åñ³Í ϳñ· ÙÁ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ ²Ý 4 ï³ñÇ å³ï³Ý¹ ¿ñ Èǵ³Ý³ÝÇ Ù¿ç£ §ØáõÃÇÝ Ù¿ç µ³Ýï³ñÏáõ³Í ¿Ç 7 ϳ٠8 ³ÙÇë£ ìëï³Ñ ã»Ù, ÿ áñù³Ý ųٳݳϣ Þ³ï ¹Åáõ³ñ ¿ñ ųÙÁ ·ÇïݳÉÁ¦, ÏþÁë¿ ³Ý£ §²Ù¿Ý¿Ý ¹Åáõ³ñÁ å³ñ³åáõÃÇõÝÝ ¿ñ£ àñáíÑ»ï»õ ÙïùÇë Ù¿ç ï»õ³µ³ñ ÏÁ ÏñÏÝáõ¿ñ ÝáÛÝ Ñ³ñóáõÙÁ. ÇÝã忱ë åÇïÇ ïáϳ٠۳çáñ¹ 10 í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ£ ÆëÏ ³ÙÇëÝ»ñ »ïù ÏÁ Ùï³ï³Ýçáõ¿Ç, ÿ ÇÝã忱ë åÇïÇ ïáϳÛÇ Û³çáñ¹ ûñÁ£ ²ñ¹»ûù µ³õ³ñ³ñ Ë»Éù Ùݳó³±Í ¿ñ áõÕ»ÕÇë ٿ禣 §ÎÁ ÛÇß»Ù, ÿ ûñ ÙÁ ³ñÃÝݳɿ »ïù ¹¿Ùùë »õ ÏáõñÍùë ë»ÕÙ»óǪ ѳñó ï³Éáí, ÿ ³ñ¹»ûù ï³Ï³õÇÝ Ï»Ý¹³ÝDZ ¿Ç¦, ÏÁ å³ïÙ¿ äñ³ÛÁÝ øÇÝÁÝ£ øÇÝÁÝ ³åñ³Í ¿ å³Ñ»ñ, »ñµ ³Ýáñ áõÕ»ÕÁ å³ïÏ»ñÝ»ñ ÏÁ ï»ëÝ¿ñ£ úñ ÙÁ ß³ï ïÑ³× íÇ×³Ï ÙÁ ³åñ³Í ¿ñ, »ñµ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ ëÏë³Í ¿ÇÝ Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³õ»ÉÇ µ³ñÓñ ÑÝã»É£

§Æñ³å¿ë í³Ëó³Û »õ ëÏë³Û ·ÉáõËë ½³ñÝ»É å³ïÇÝ, å³ñ½³å¿ë áñå¿ë½Ç å³ïÏ»ñÁ Ñ»é³Ý³ñ¦, ÏÁ å³ïÙ¿ ³Ý£ §ÎÁ ÷áñÓ¿Ç áõÕ»ÕÇë ëïÇå»É, áñ ³ÛÉ µ³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ùï³Í¿ñ... µ³Ûó ã¿Ç ѳݷëï³Ý³ñ£ ºõ ³Ûëå¿ë ß³ñáõݳÏõ»ó³õ ß³ï »ñϳñ ųٳݳϦ£ ¶ÇïݳϳÝÝ»ñ »ñϳñ ³ï»Ý¿ Ç í»ñ ÏÁ ÷áñÓ»Ý áõëáõÙݳëÇñ»É ³Ûë ϳóáõÃÇõÝÁ£ ¶Çï³Ï³Ý ÷áñÓ»ñáõ Ù³ëݳÏó³Í ϳٳõáñ ÙÁ Ï°Áë¿, ÿ

ÙÅ»ÕÝ»ñ Ïþ»ñ»õ³Ï³Û¿ñ »õ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý û¹³Ý³õ»ñ, áñáÝù ÏÁ ßñç¿ÇÝ Çñ ·ÉËáõÝ í»ñ»õ »õ ÏÁ ë³ñë³÷»óÝ¿ÇÝ ½ÇÝù£ àõñÇß ÙÁ, áñ Ñá·»µ³Ýáõû³Ý áõë³ÝáÕ ¿, ã¿ñ Ùï³Ñá·áõ³Í Çñ ï»ë³Í ÷áùñÇÏ ÇÝùݳ߳ñÅÝ»ñáí, ûÓ»ñáí áõ í³·»ñ³ÓÇ»ñáí£ ê³Ï³ÛÝ ³Ý ÏÁ í³Ëݳñ, »ñµ Û³ÝϳñÍ ÏÁ ½·³Û, ÿ Ù¿ÏÁ Ùï³Í ¿ Çñ ë»Ý»³ÏÁ£ §Øáõà ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç µ³Ý ãϳÛ,

áñáõÝ íñ³Û ϳñ»ÉÇ ¿ Ï»¹ñáݳݳÉ,- ÏÁ µ³ó³ïñ¿ ·ÇïÝ³Ï³Ý ÙÁ, áñ ÏÁ Ñ»ï»õÇ ÷áñÓ»ñáõÝ Ù³ëݳÏóáÕ ³ÝÓ»ñáõÝ í³ñáõ»É³Ï»ñåÇÝ£ - î»Õ»Ïáõû³Ý µ³ó³Ï³Ûáõû³Ýª Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõÕ»ÕÁ ÏÁ ß³ñáõݳϿ ·áñÍ»É »õ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ³ÝóÁÝ»É áõÕ»ÕÇÝ Ù¿Ï ÏÇë³·áõݹ¿Ý ÙÇõëÁ, ÝáÛÝÇëÏ »ñµ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ãÏ³Û ³ÝóÁÝ»ÉÇù, »õ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ »ïù ÏÁ ëÏëÇ Ç°Ýù ëï»ÕÍ»É ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ¦£ àõëáõÙݳëÇñáõû³Ýó ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ ·ÇïݳϳÝÝ»ñáõ Ïþû·Ý»Ý ѳëÏݳÉáõ, ÿ Ç°Ýã ÏñÝ³Û å³ï³ÑÇÉ ³ÝáÝó, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ ÏÁ µ³Ýï³ñÏáõÇÝ ³ÙÇëÝ»ñ »õ ÝáÛÝÇëϪ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõݳϣ §ÜÙ³Ý ³ñ·»É³í³Ûñ»ñáõ Ù¿ç ѳõ³ùáõ³Í ³å³óáÛóÝ»ñ å¿ïù ¿ ß³ï ³Ýíëï³Ñ»ÉÇ Ýϳï»É, áñáíÑ»ï»õ Ù³ñ¹ÇÏ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ »ïù ÏÁ ëÏëÇÝ Çõñ³óÝ»É ½Çñ»Ýù ѳñó³ùÝÝáÕÝ»ñáõÝ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ¦, ÏþÁë¿ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝ Ï³ï³ñáÕ ·ÇïÝ³Ï³Ý ÙÁ£ §Ø»ñ ϳٳõáñÝ»ñÁ 48 ų٠ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇç³í³ÛñÇ ÙÁ Ù¿ç, áõñ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ½É³óáõ³Í ¿ñ ³ÝáÝó, »õ áõñ ³ÝáÝù Ïþ³ñųݳݳÛÇÝ ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ í»ñ³µ»ñáõÙÇ£ ²ÛÉ Ï³Ù³õáñ ÙÁ 48 ų٠»ïù Ïþáõ½¿ñ ѳٵáõñ»É ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áñ µ³ó³Í ¿ñ Çñ ËáõóÇÝ ¹áõéÁ »õª ½ÇÝù ³½³ï ³ñӳϳͣ §ÂáÛÉ ïáõÇÝ, áñ ¹áõñë ·³Ù »õ 48 ųÙáõ³Ý Ù¿ç ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉɳÉáí ï»ë³Û ³ñ»õÝ áõ »ñÏÇÝùÁ£ ¼·³Û³ñ³ÝÝ»ñë ³ÙµáÕçáõû³Ùµ ³ÝÓݳïáõñ ¿ÇÝ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñáõ, Ó³ÛÝ»ñáõ, Ñáï»ñáõ ³½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ §Ðñ³ß³ÉÇ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ, áñ Ïþ³ñÅ¿ñ Ù¿Ï ³Ý·³Ù ³åñÇÉ£ ÆÝÍÇ ëáñí»óáõó ·Çï³ÏóÇÉ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñáõë »õ ³Ù¿Ý Ó»õÇ ÷áËÛ³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ñÅ¿ùÇݦ, Ï°Áë¿ ³Ý£

àõñϱ¿ Îáõ ¶³Û ì³ËÇ ²ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ ¶³Ý³ï³óÇ ËáõÙµ ÙÁ çÕ³·¿ïÝ»ñ ÉáõÍ³Í »Ý »Õ³÷áËáõû³Ý (Evolution) ³ÛÝ ËáñÑñ¹³õáñ ·³ÕïÝÇùÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ, ÿ ÇÝãá°õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¹¿ÙùÁ ÏÁ ͳٳÍéÇ í³ËÇ Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù£ ºñµ Ù»ñ ¹¿ÙùÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÷áËáõÇ, Ù»ñ ³ãù»ñÁ ¹áõñë ÏþÇÛݳÝ, éáõÝ·»ñÁ í³Ë Ïþ³ñï³Û³Ûï»Ý ÁݹɳÛÝ»Éáí, ³å³ ³ÝÙÇç³Ï³Ý íï³Ý· ݳ˳½·³Éáõ Ù»ñ ϳñáÕáõÃÇõÝÁ Ýϳï³é»ÉÇ Ï»ñåáí ÏÁ µ³ñ»É³õáõÇ, ÏþÁë»Ý áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÁ£ àõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ѳëï³ï»Ý â³ñɽ î³ñáõÇÝÇ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ, ÿ ½·³óáõÙÝ»ñ ³ñï³óáɳóÝáÕ ¹¿ÙùÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³×³Ë ÝÙ³Ý »Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µáÉáñ Ùß³ÏáÛÃÝ»ñáõÝ Ù¿ç »õ ÝáÛÝÇëϪ ϻݹ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇÝ, ÇÝã áñ Ùï³Í»É Ïáõ ï³Û, ÿ ³ÝáÝù ³ñ¹ÇõÝù »Ý »Õ³÷áËáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ û·ï³Ï³ñ ѳٳñáõ³Í, Ñ»ï»õ³µ³ñ å³Ñå³Ýáõ³Í »ñ»õáÛÃÝ»ñáõ£ §Þ³ï»ñ ÏÁ ϳñÍ»Ý, ÿ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ »Ý, ÏÁ ͳé³Û»Ý ÷á˳Ýó»Éáõ ³ÝÓÇ ÙÁ ½·³óáõÙÝ»ñÁ£ Ø»Ýù ÏþÁë»Ýù, ÿ ³ÝáÝù ѳõ³Ý³µ³ñ Ý³Ë »Õ³÷áËáõ³Í »Ý ǵñ»õ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý Ù¿Ï Ó»õÁ, ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ ÇñáÕáõûݿÝ, ÿ ½·³óáõÙÝ»ñ ÏÁ ÷á˳Ýó»Ý ³ÛÉáó¦, ÏþÁë¿ ÂáñáÝÃáÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¿Ý çÕ³·Çïáõû³Ý Ù³ëݳ·¿ï ²ï³Ù ²ÝïÁñëÁÝ, áñ ÏÁ ·É˳õáñ¿ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÁ£ §Nature Neuroscience¦ ûñÃÇÝ Ù¿ç ³Ý Öáßáõ³ ê³ù³ÛÝïÇ Ñ»ï ÏÁ ·ñ¿, ÿ Ù»½Ç ͳÝûà í³ËÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ ÏþÁݹ³ñӳϿ Ù»ñ ï»ë³¹³ßïÁ, Ïþ³ñ³·³óÝ¿ ³ãùÇÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ »õ ÏÁ µ³ñ»É³õ¿ û¹Ç »ÉáõÙáõïÁ Ù»ñ éáõÝ·»ñáõÝ Ù¿ç£ ²Ûë ѳϳ½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ µ³ñ»É³õ»Ý íï³Ý·Ý»ñ ï»ëÝ»Éáõ ϳ٠³ÝáÝó ÑáïÁ ³éÝ»Éáõ Ù»ñ ϳñáÕáõÃÇõÝÁ »õ Ù»½ ÏÁ å³ïñ³ëï»Ý §÷³Ëã»Éáõ ϳ٠Ïéáõ»Éáõ¦ ѳϳ½¹»óáõû³Ý, ³ÛÉ Ëûëùáíª Ïéáõ»Éáõ Ù»ñ íñ³Û Û³ñÓ³ÏáÕÇÝ ¹¿Ù ϳ٠ËáÛë ï³Éáõ£

ê³ëù³ÛÝï ϳï³ñ»É³·áñÍ³Í ¿ ¹¿ÙùÇ í³ËÇ »õ ½½áõ³ÝùÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ ûñÇݳÏÝ»ñ£ ²å³ ³Ý ϳٳõáñÝ»ñáõ í³ñÅ»óáõó³Í ¿ ÁݹûñÇÝ³Ï»É Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ£ ì³ËÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ å³Ñ³Ýç³Í ¿ ɳÛÝ µ³Ý³É ³ãù»ñÁ, µ³ñÓñ³óÝ»É ÛûÝù»ñÁ »õ ÁݹɳÛÝ»É éáõÝ·»ñÁ, ÇëÏ ½½áõ³ÝùÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ å³Ñ³Ýç³Í ¿ ×Çß¹ ѳϳé³õÏÁ. ÏÇï»É ÛûÝù»ñÁ, ÷³Ï»É ³ãù»ñÁ »õ ÏÍÏ»É éáõÝ·»ñÁ£ â³÷³·ñ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñ óáÛó ïáõ³Í »Ý, ÿ ³ÝáÝù, áñáÝù í³ËÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ ÁݹûñÇÝ³Ï³Í »Ý, áã ÙdzÛÝ ³õ»ÉÇ É³õ Ïñó³Í »Ý ï»ëÝ»É Çñ»Ýó »ñÏáõ ÏáÕÙÁ ·ïÝáõáÕ Çñ»ñÁ, ³ÛÉ Ý³»õ ³ÝáÝó ³ãù»ñÁ ³õ»ÉÇ ³ñ³· Ýϳñ³Í »Ý ½³ÝáÝù, ÇÝã áñ ÏÁ Ý߳ݳϿ, ÿ ³ÝáÝù ß³ï ³õ»ÉÇ ³ñ³· åÇïÇ ï»ëÝ¿ÇÝ Ùûï³Éáõï íï³Ý· ÙÁ£ ²ÛÉ ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ ³ÛÝ Ï³Ù³õáñÝ»ñÁ, áñáÝù ½½áõ³ÝùÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ ÁݹûñÇÝ³Ï³Í »Ý, ¹ñë»õáñ³Í »Ý ï»ëáÕáõû³Ý ë³Ñٳݳ÷³Ï ϳñáÕáõÃÇõÝ »õ ßÝã³éáõû³Ý ïϳñ³óáõÙª éáõÝ·»ñ¿Ý Ý»ñë£ §ì³ËÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ɳÛÝ ÏÁ µ³Ý³Ý ¹ÇÙ³·ÇÍÁ »õ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñÁ, ÙÇÝã¹»é ½½áõ³ÝùÁ ×Çß¹ ѳϳé³Ï ³½¹»óáõÃÇõÝÁ ÏÁ ·áñÍ¿. ³ÝÇϳ å³ßïå³ÝáÕ³Ï³Ý Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝ ÙÁ Ïþáõñáõ³·Í¿£ ì³ËÁ ßñç³Ñ³Û»³óáõû³Ý ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ, ½½áõ³ÝùÁª Ù»ñÅáõÙǦ, ÏþÁë¿ ²ÝïÁñëÁÝ£ àõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó Û³Ûïݳµ»ñáõÙÝ»ñÁ ÷³ëï³Í »Ý, ϳٳõáñÝ»ñ¿ å³Ñ³Ýç»Éáí, áñ ï³ñµ»ñ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³Ý Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ë³ñùáí ÝϳñáÕ ·áñÍÇùÇ ÙÁ ¹ÇÙ³ó£ ÜϳñÝ»ñÁ ѳëï³ï³Í »Ý í»ñáÝß»³É ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ (§²½¹³Ï¦¿Ý)


²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

29

ò³õ³Ïó³Ï³Ý ÐÚ¸ ÂáñáÝÃáÛÇ §êáÕáÙáÝ Â¿ÑÉÇñ»³Ý¦ ÏáÙÇï¿Ý Çñ Ëáñ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ º³·áõå»³Ý »õ Ü·ñáõñ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇÇݪ ÐÚ¸ ¶³Ý³ï³ÛÇ ä³ï³Ý»Ï³Ý ØÇáõû³Ý ÀݹѳÝáõñ ì³ñÇã سñÙÝÇ ³Ý¹³Ù ÁÝÏÑ. ³ÉÇÝ Ü·ñáõñ»³Ý- º³·áõ廳ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý ïËáõñ ³éÇÃáí, áñ å³ï³Ñ»ó³õ سñï 14-ÇÝ, ÇÝùݳ߳ñÅÇ ³ñϳÍÇ Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù:

Þáõï³÷áÛà ²å³ùÇÝáõÙ ÐÚ¸ ÂáñáÝÃáÛÇ §êáÕáÙáÝ Â¿ÑÉÇñ»³Ý¦ ÏáÙÇï¿Ý ßáõï³÷áÛà ³å³ùÇÝáõÙ ÏÁ Ù³Õÿ ÁÝÏ. ì³ã¿ î¿ÙÇñ×»³ÝÇÝ »õ ÂáñáÝÃáÛÇ å³ï³Ý»Ï³ÝÇ í³ñÇã ϳ½ÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ ê»åáõÑ º³·áõ廳ÝÇÝ áõ ²ÝÇ Þ³ñ³å˳ݻ³ÝÇÝ, áñáÝù íÇñ³õáñáõ»ó³Ý ÝáÛÝ å³ï³Ñ³ñÇÝ ÁÝóóùÇÝ£

Five Years ...

from page 21

minute lessons in both Armenian and English for all to understand,” Ermarkaryan explains. “This way, the classes remain fresh and time does not drag. The children remain focused and interested. Despite some debate, we also allocated some time for gym which motivates the kids to come to the school and as a result, increases the friendly interactions.” The school also plans for at least one Armenian related field trip a year. In addition it allocates certain days for special events. For example, two Armenian music videos were filmed with the participation of the children. The school also invites guest speakers such as the award-winning local writer of children’s historical fiction Marsha Skrypuch, author of the Armenian themed books My Name is Aram and Call me Aram. The foundation for the school has been set. Enrolment has climbed to over 50 students. The school soon will celebrate its 5th anniversary.

¶áñÍ ÏÁ ÷Ýïé»±ë

Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ

60 ï³ñÇÝ»ñáõ åǽݻëë ͳËáõ ¿ ï³ñÇùÇë µ»ñٳٵ:

Ú³ñ·»ÉÇ Øáõë³É»éóÇÝ»ñ

Armenian Delicious Daily foods Meals and Pastries гÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³¹³Ù ׳߻ñáõ »õ ³Ýáõ߻տÝÝ¿ñáõ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ

Call: Maral

(416) 609-1732 Math Tutoring (Gr.5 – Gr.12)

Math Contests Preparations

(Gauss, Pascal etc.)

Arto Hacherian

ahacherian@hotmail.com

416-495-1513

ÊݹñáõÙ »Ù ³ç³Ïó»É ÇÝÓ, Ò»ñ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÛÕ»Éáí soniatash@netsys.am ϳ٠info@sonia.am ѳëó»Ý»ñÇÝ, ÙÇÝã»õ 2010-Ç Ø³ÛÇë 1-Á£ Ú³ñ·³ÝùÝ»ñáíª êáÝdz ³ß㻳Ý

Erdogan ...

from page 27

-- have nothing to do with the genocide resolu­ tions,” he said. He added that Erdogan had also made a distinction between “good Armenians” and “bad Armenians.” “The prime minister mentioned Armenian Turkish citizens and Armenian citizens together, but later talked about expelling the poor Armenian workers. This means that the official policy has been lying to us for years. He put everyone in the same category, but according to what -- according to their ethnic origin. But for years we have been told that there are no dis­ tinctions on the basis of ethnic origin. This means that “unity” is not internalized and the roots of discrimination are very strong,” Bagdat said. He added that there are two camps in Turkey now: one is claiming that it is trying to change the system and the other one is resisting this change, but when it comes to the Armenians, they have a common understanding.

ÊÙµ³·Çñ

Torontohye Newspaper Publisher Torontohye communications Inc. 45 Hallcrown Place Willowdale, ON M2J 4Y4 Email:torontohye@gmail.com Phone: (416) 491- 2900 ext. 3 Fax: (416) 491- 2211

γñÇÝ ê³ÕïÁ×»³Ý

²ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ ²ñßû ¼³ù³ñ»³Ý êáõñ¿Ý â¿ùÇ×»³Ý ê³ñÇÏ ä³å»³Ý öáÉ Âéݳٻ³Ý

ºÔÆòÆ ...

ß³ñ ¿ç 8 ¿Ý

»Ã¿ áã ¹³ñÓ»³É ³ÝÑáõÝ¿Ý Ù»½Ç ѳëÝáÕ áõ ÙÇÉÇáݳ-õáñ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ÏñÏÝáõáÕ ³Û¹ Ù»Í §ºÕÇóǦݣ à±ñ áõÅÝ ¿ áñ Û³ÝϳñÍ áíÏdzÝáëÝ»ñÁ ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ¿, Íáí»ñáõÝ çáõñ»ñÁ »ï ÏÁ ù³ß¿, ³ÙµáÕç »ñÏÇÝùÁ Û³ÝϳñÍ Ï³ñÙÇñÇ áõ ϳåáÛïÇ ÏÁ Ý»ñÏ¿, ÑÇÝ· í³ÛñÏ»³ÝÇ Ù¿ç ÙÇÉdzéÝ»ñáí ͳé»ñ ï»ñ»õ³Ã³÷Ï°ÁÝ¿, ϳ٠½³ÝáÝù Ù¿Ï ³Ý·³Ù¿Ý ÏÁ ѳñëݳóÝ¿ ëåÇï³Ï ͳÕÇÏÝ»ñáí, ϳ٠·»ï»ñÁ ÏÁ Ûáñ¹»óÝ¿ ù³ÝÇ ÙÁ í³ÛñÏ»³ÝÇ Ù¿ç, ÑáÕ»ñÁ ÏÁ ß³ñÅ¿ áõ ÏÁ ×»Õù¿, ϳ٠½³ÝáÝù Ù¿Ï ·Çß»ñáõ³Ý Ù¿ç ϳݳÝã Ëáï»ñáí ÏÁ ͳÍÏ¿£ ØÇßï ÝáÛÝÝ ¿ áñ ³Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý Ï°³ñï³ëÝáõÇ »Ã¿ ³Ï³Ýç áõÝÇÝù Éë»Éáõ£ ºÕÇóÇ Í³ÕÇÏ£ ºÕÇóÇ ³Ùå£ ºÕÇóÇ Ï³åáÛï£ Î³Ù »ÕÇóÇ ³ÉÇù, »ÕÇóÇ Ùßáõß, »ÕÇóÇ ÙññÇÏ£ Øá·³Ï³Ý ÙÇßï ³Û¹ ÝáÛÝ µ³éÝ¿ áñ Ï°³ñï³ë³ÝáõÇ ï»Õ¿ ÙÁ »õ Ù»Ýù ³ÛÉ»õë ³ÛÝù³Ý í³ñÅáõ³Í »Ýù ³Ù¿Ý ûñ Ù»ñ ßáõñç ÏñÏÝáõáÕ ³ÝÑÙ³ñ ³Û¹ Ññ³ß³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, áñ »ñµ ÏÁ ï»ëÝ»Ýù ½³ÝáÝù, ã»Ýù ³Ý¹ñ³¹³éݳñ áñ Ù»Í ëï»Õͳ·áñÍÁ ÏÁ ß³ñáõݳϿ ³ñÓ³Ï»É Çñ »ÕÇóÇÝ»ñÁ »õ ë˳ñ ¿ ûñ»õë ÏñûÝÇ áõëáõóãÇë ³ÛÝ Ñ³õ³ëïdzóáõÙÁ, ÿ ²ñ³ñÇãÁ ѳݷÇë Áñ³õ »ûÃÝ»ñáñ¹ ûñÁ£ ´ÝáõÃÇõÝÁ ãÇ Ïñݳñ ѳݷÇëï ï³É Çñ ³ñ³ñÇãÇÝ£

“The Armenian question is the litmus test for everyone to find out if they really want a change in the system,” he said. After the “geno­ cide” resolutions in the US and Sweden, during a debate over the issue in Parliament’s Foreign Affairs Commission, Canan Ar•tman from the Republican People’s Party (CHP) suggested deporting Armenian workers in Turkey. In the past, she has also called for an investigation into the ancestry of President Abdullah Gül’s mother, implying that she was of Armenian origin. Gül took Ar•tman to court. The IHD’s Türkdogan was also critical of Erdo•an’s remarks regarding ethnically Armenian Turkish citizens: “We can see that the classic republican understanding based on ethnic Turkism is still valid. Minorities cannot be the subject of bargaining in international relations. This is racist discourse and only proves how far we are from a human rights-oriented perspective,” Türkdogan said. (Today’s Zaman)

HOME IMPROVEMENT

Parseh Margarosyan

60 Deerbrook Trl., Toronto Direct: 647-224-6668 nt Res.: 416-491-6668 y eme parma@sympatico.ca r an prov nd

a fo im inghome stmas k o bo f hri rly m o C Ea for before ecieve r

Answer to April 2010 issue of Armen’s Math Corner

Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõû³Ýó ѳٳñ Ñ»é³Ó³Ûݻɪ 416-494-2555 êáõÙåáõÉ»³Ý

²ÛÝ׳ñÇ ÑÇÙݳ¹ñáõû³Ý 70-³Ù»³ÏÇ ³éÇÃáí, ݳ˳ӻéÝ»É »Ù Ññ³ï³ñ³Ï»É §Øáõë³É»éóÇ ¶ñáÕÝ»ñÇ ÄáÕáí³Íáõ¦£

Jr. Prob.: 2003 ; Sr. prob. : 1 / 1915

Ø¿Ï Ï³Ù »ñÏáõ Ñá·ÇÇ Ñ³Ý·Çëï »õ Ù³ùáõñ ·áñÍ

(See answers reversed on this page)

¾ç³¹ñáõÙ ²ñ³ î¿ñ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

% t oun

0 1 c dis

RENOVATE IMPROVE CHANGE

Free Estimate

Editor

Karin Saghdejian

̳ÝáõóáõÙÝ»ñ ²Ý³å¿É ̳ïáõñ»³Ý лé.ª 416-871-4424

ê»õ³Ï Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý лé.ª 416-878-0746

Advertisements

Anabel Satourian Phone: 416- 871-4424 Sevag Haroutunian Phone: 416- 878-0746

Design & Graphics:

Ara Ter Haroutunian Email: aragraphics@gmail.com


2010 30¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ

²Ù³éݳÛÇÝ ö³é³ïûÝ

ÚáõÉÇë

a n n o g tI ’s hot be

سÝñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³çáñ¹Çõ


²äðÆÈ 2010 ¸. î²ðÆ, ÂÆô 54

ÂàðàÜÂàÚÆ

вÚ

²ÎàôØ´

31

Ú³é³çÇϳÛÇ Íñ³·ÇñÝ»ñ

ARMENIAN

ASSOCIATION OF TORONTO

¼³ïÇÏ 2010

îûݳϳï³ñáõÃÇõÝ, Êñ³Ë׳Ýù »õ

àõï»ÉÇùÝ»ñÇ É³ÛÝ ÁÝïñ³ÝÇ

׳ßÏ»ñáÛÃ

(Open Buffet)

²åñÇÉ 4-ÇÝ, ijÙÁ 2-ÇÝ 1001 Nights Restaurant and Banquette Hall, 72 Steeles West, Thornhill, ON

ØáõïùÇ Ýáõ¿ñª $25 (Ö³ßÁ Ý»ñ³é»³É) 5-Çó ÙÇÝã»õ 10 î³ñ»Ï³Ýª $18 îáÙë»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»é³Ëûë»Éª ²Ý³µ»É Þ³ñáÛ»³Ýª 416-871-4424 ²ñÙÇÝ¿ ø³½³ñ»³Ýª 905-629-9987

ÌÇͳÕÇ »õ ºñ·Ç ºñ»ÏáÛ

²ßáï Ô³½³ñ»³ÝÇ Ý Ñ»ï Ç ç é³ Ù

² Ý·³ ÛáõÙ ³ ÝÃá á ñ á Â

ÚáõÝÇë 26, 2010 »ñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 7:30 ÇÝ Toronto Centre for the Arts 5040 Yonge street

Tickets: $25 $35 $40 $50

www.ticketmaster.ca

îáÙë»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û ²ÏáõÙµ ϳ٠ѻé³Ó³Ûݻɪ 416 872 1111 or in person at

Toronto Centre Box Office

5040 Yonge Street Front Entrance

î³ñ»Ï³Ý ¸³ßﳷݳóáõÃÇõÝ

ÚáõÉÇë »õ ú·áëïáë, 2010

¶»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý ºñ»ÏáÛ ÜõÇñõ³Í ä³ñáÛñ ê»õ³ÏÇÝ

ÐáÏï»Ùµ»ñ 23, 2010

2011-Ç Üáñ î³ñõ³Û سÝÏ³Ï³Ý Êñ³Ë׳Ýù 2011-Ç Üáñ î³ñõ³Û ¹ÇÙ³õáñáõÙ

¸»Ïï»Ùµ»ñ, 2010 ¸»Ïï»Ùµ»ñ, 2010

www.aaot.ca

905-480-5945


2010 32 ¸.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 54

êàôð´ ºððàð¸àôÂÆôÜ

вÚò. ²è²øºÈ²Î²Ü àôÔÔ²ö²è ºÎºÔºòÆ

HOLY TRINITY ARMENIAN úRTHODOX APOSTOLIC CHURCH

ê²êàôÜ ä²ð²ÊàôØ´Æ î²ðºÎ²Ü ºÈàÚ SASSOUN

DANCE ENSEMBLE ANNUAL CONCERT

Artistic Director & Choreographer JOE AVAKIAN, Assistant Instructor SOSSY AVAKIAN

ÚáõÝÇë / June 26, 2010 4:00-pm & 8:00-pm 50 Hallcrown Place, Toronto

For tickets please call Holy Trinity Armenian Church office: 416-431-3001

Ara Graphics

Armenian Youth Centre

“SASSOUN” Juniors Dance Ensemble Boys & Girls ages 12 and up are invited to join practice sessions on Sundays from 1:30pm to 2:30pm at “Maral Ishkanian” Hall of Holy Trinity Armenian Church. For details please call church office at 416-431-3001

5th Annual Armenian Memorial Faith Build in Commemoration of the 95th Anniversary of the Armenian Genocide

Armenian Family Support Services and Habitat for Humanity Toronto

Armenian Memorial Faith Build Saturday, April 10th, 2010 Where: William’s Way, 1500 Weston Rd. Toronto Ontario. 8:30 am – 4:00 pm Requirements: Age 16 and over, Min $50.00 dollar donation (pledge forms available) You will receive: Free Habitat T-Shirt, lunch, snacks and a Great Sense of Satisfaction!! Construction skills NOT required. For more information and registration e-mail maida11@rogers.com Space is Limited!!! Through this humanitarian mission we remember the victims of the Armenian Genocide while providing a tangible difference in the life of a needy family.

TorontoHye Newspaper Volume 5, #7-54 - April 2010  
TorontoHye Newspaper Volume 5, #7-54 - April 2010  

TorontoHye Newspaper, the largest Armenian community newspaper in the Greater Toronto Area, which distributes to more than 3,000 households...

Advertisement