Page 1

1

À. î³ñÇ ÂÇõ 10 (95), êºäîºØ´ºð 2013 Øß³ÏáõóÛÇÝ, ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ, ²Ûɳ½³Ý ä³ñµ»ñ³Ã»ñÃ

êáõñdzѳÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ ä³ïñ³ëïáõÇ ì³ïÇÝ

ܳ˳·³ÑÁ 2 γÃáÕÇÏáëÝ»ñáõÝ Ð»ï øÝݳñÏ³Í ¾ êáõñdzѳÛáõû³Ý гñóÁ

г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý 30 ú·áëïáëÇÝ Ñ»é³Ó³ÛݳÛÇÝ Ï³å ѳëï³ï³Í áõ ½ñáõó³Í ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó ¶³ñ»·ÇÝ ´. »õ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ²ñ³Ù ². ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñáõÝ Ñ»ï: ܳ˳·³ÑÁ ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñáõÝ Ñ»ï ùÝݳñÏ³Í ¿ êáõñÇáÛ ³éÝãáõû³Ùµ ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³íÇ׳ÏÇ ÉáÛëÇÝ ï³Ï ëáõñÇ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ »õ г۳ëï³ÝÇ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãáõû³Ý ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñáõÝ ³Ýíï³Ý·áõû³Ý ³éÝãáõáÕ Ñ³ñó»ñ: ¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ ùÝݳñÏ³Í »Ý áõÅ»ñÁ ѳٳËÙµ»Éáõ, ³éÏ³Û É³ñáõ³Í »õ í³ïóñ³óáÕ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³óáõû³Ý Ù¿ç ﳷݳå³ÉÇ ûñ»ñ ³åñáÕ ëáõñÇ³Ñ³Û Ù»ñ ϳñÇù³õáñ »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ áõ ùáÛñ»ñáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ³Í Ï»ñåáí ë³ï³ñ»Éáõ »õ ³ÝáÝó ³é³õ»É³·áÛÝ ³ç³ÏóáõÃÇõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ áõÕÇÝ»ñÁ: ØÇÝã ³Û¹ ëáõñÇ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ ¹ÇÙ³Ï³Û»É ³Ù»ñÇÏ»³Ý ѳõ³Ý³Ï³Ý û¹³ÛÇÝ éÙµ³ÏáÍÙ³Ý ÙÁ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ£ àõ³ßÇÝÏÃÁݪ ëáõñÇ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ Ï»¹ñáÝÝ»ñ éÙµ³ÏáÍ»Éáõ áñáßáõÙÇ ÁÝïñ³ÝùÁ ë»Õ³ÝÇ íñ³Û ÏÁ å³Ñ¿ ëå³ë»Éáí ê»åï»Ùµ»ñÇ 9-Ç øáÝÏñ¿ëÇ ÝÇëïÇÝ£ ̳Ýûà ¿, áñ Ødzó»³É ݳѳ·Ý»ñ ëáõñÇ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ÏÁ Ýϳï»Ý »ïÇÝ ùÇÙÇ³Ï³Ý éáõÙµÇ Û³ñÓ³ÏáõÙÇÝ, áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ¸³Ù³ëÏáëÇ Ùûï³Ï³Û Ôáõ¹³ ßñç³ÝÇÝ íñ³Û£ ØÇõë ÏáÕÙ¿, гɿå ï³ÝáÕ ×³Ùµ³Ý»ñÁ ÏÁ ÙÝ³Ý ÷³Ï, ÇÝã áñ å³ï׳é ÏÁ ¹³éÝ³Û áõï»ëï»Õ¿ÝÇ »õ í³é»É³ÝÇõÃÇ ë³Ï³õáõû³Ý »õ ³ÝáÝó ·ÇÝ»ñÁ ³ÝݳËÁÝÃ³ó µ³ñÓñ³óٳݣ гϳé³Ï ³Ûë ¹Åݹ³Ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ, ѳɿå³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ ß³ñáõݳϿ Çñ Ï»³ÝùÁ. ³ñ¹¿Ý ÇëÏ µáÉáñ ѳÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í »Ý í»ñ³µ³óÙ³Ý Ãáõ³Ï³Ý£ г۳ëï³ÝÇ ³ïñ³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñáõû³Ý µ³Ýµ»ñ îÇ·ñ³Ý ä³É³Û»³Ý Û³ÛïÝ»ó, ÿ г۳ëï³ÝÇ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ·ñ³ë»ÝóÏÝ»ñÁ ÏÁ µ³ÝÇÝ ¸³Ù³ëÏáëÇ »õ гɿåÇ Ù¿ç£

Volume 8, No. 10 (95), SEPTEMBER 2013 Toronto Armenian Community Newspaper

Ø³Ñ Ñ³Û Ù»Í ·»Õ³ÝϳñÇã ijÝë»ÙÇ ¿çª 3

úÝóñÇáÛÇ Ü³Ñ³Ý·³å»ï ø³ÃÉÇÝ àõ¿ÛÝ Ü»ñÏ³Û ¶ïÝáõ»ó³õ ÂáñáÝÃáÛÇ ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óõáÛ 30-³Ù»³ÏÇ Ð³Ý¹Çëáõû³Ý

ܳѳݷ³å»ï ø³ÃÉÇÝ àõ¿ÛÝ ê.²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ ÙáõïùÇÝ ÏÁ ÑÇõñÁÝϳÉáõÇ ³Õ áõ ѳóáí (Èáõë³ÝϳñÁª êÃÇýÁÝ ÄáÉÇÇ):

Ðñ³ã ²Ûݿ׻³Ý

ú·áëïáë 16-ÇÝ úÝóñÇáÛ Ý³Ñ³Ý³·³å»ï ø³ÃÉÇÝ àõ¿ÛÝÁ Û³ïáõÏ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ ïáõ³õ ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Î»ïñáݪ Ýß»Éáõ ѳٳñ ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ Ð³Ûó. ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ 30³Ù»³ÏÁ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³õ ê. ²ëïáõ³Í³ÍÝ³Û ì»ñ³÷áËÙ³Ý îûÝÇ ³ñ³ñáÕáõû³Ýó áõ ³å³ª ï³ñ»Ï³Ý ù¿ñÙ¿ëÇÝ: ºÏ»Õ»óõáÛ ÙáõïùÇÝ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÁ ÁݹáõÝáõóÇÝ ²é³çÝáñ¹ Ê³Å³Ï ²ñù. Ú³Ïáµ»³Ý, »Ï»Õ»óõáÛ Ñá·»õáñ ÑáíÇõ Ø»ÕñÇÏ Ì. ìñ¹. ´³ñÇù»³Ý, ÇÝãå¿ë ݳ»õ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñª ѳó áõ ³ÕÇ ûñÑÝáõû³Ý ³ñ³ñáÕáõû³Ùµ: ø³ÃÉÇÝ àõ¿ÛÝ, áñ ÚáõÝáõ³ñÇÝ ÁÝïñáõ»ó³õ Çñ å³ßïûÝÇÝ íñ³Û, úÝóñÇáÛÇ 25ñ¹ »õ ³é³çÇÝ ÏÇÝ í³ñã³å»ïÝ ¿£ ²ëÇϳ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ ³é³çÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ ¿ñ Ð³Û Î»¹ñáݪ úÝóñÇáÛÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿£ Þ³ï»ñ åÇïÇ ÛÇß»Ý, áñ ê. ²ëï õ³Í³ÍÇÝ Çñ ³ÛÅÙáõ í³ÛñÇÝ Ù¿ç ϳéáõ-

óáõ»ó³õ ÙdzÛÝ 1990-ÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ, ³ÝÏ¿ ³é³ç »Ï»Õ»óÇÝ ÏÁ ·áñÍ¿ñ ê. úÏáëÃÇÝ ²ÝÏÉÇù³Ý »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç, áõñ 1983ÇÝ Ê³Å³Ï ²ñù. Ú³Ïáµ»³Ý ¹³ñÓ³õ ³Ýáñ ³é³çÇÝ Ñá·»õáñ ÑáíÇõÁ£ 26 ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç, 16 ú·áëïáë 1987-ÇÝ, ϳï³ñáõ»ó³õ ÑÇÙݳñÏ¿ùÁ »õ ëÏë³õ »Ï»Õ»óõáÛ Ï³çáõóáõÙÁ£ ÆëÏ 27 سÛÇë 1990-ÇÝ Ýáñ »Ï»Õ»óõáÛ Ï³éáÛóÁ ûñÑÝáõ»ó³õ »õ ³Ýó³õ Çñ ͳé³Ûáõû³Ýª ǵñ»õ ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇ£ 2012Ç ¶³ñÝ³Ý Ê³Å³Ï ²ñù. Ú³Ïáµ»³Ý Ñáí³Ý³õáñáõû³Ùµ »Ï»Õ»óõáÛ Ï³éáÛóÁ »ÝóñÏáõ»ó³õ µ³ñ»Ýáñá·áõû³Ýó£ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç ϳñ× å³ï³ñ³·¿ ÙÁ »ïù, Ëûëù ³é³õ ²é³çÝáñ¹ êñµ³½³Ý гÛñÁ ³å³ ݳѳݷ³å»ïÇÝ Û³ÝÓÝ»ó »ÙÇë ÏáÕÙ¿ ˳ãù³ñ ÙÁª ǵñ»õ ÛÇß³ï³Ï: ܳѳݷ³å»ïÇÝ Ûáõß³Ýáõ¿ñÝ»ñ Û³ÝÓÝ»óÇÝ Ý³»õ Ø»ÕñÇÏ Ì. ìñ¹. ´³ñÇù»³Ý »õ ËݳٳϳÉÝ»ñ ËáñÑáõñ¹Ç ³ï»Ý³å»ï ¶ñÇ·áñ ÞÇÃÇÉ»³Ý£ ²å³, ³ÝáÝù µ³ñÓñ³ó³Ý Ð³Û Î»¹ñáÝ, áõñ ѳݹÇåáõÙ ÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»-

ó³õ ²é³çÝáñ¹ÇÝ, ݳѳݷ³å»ïÇÝ áõ »Ï»Õ»óõáÛ »õ Ñ³Û Ï»¹ñáÝÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ: Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ úÝóñÇáÛÇ ø³Õ³ù³óÇáõû³Ý »õ Ü»ñ·³ÕÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ سÛùÁÉ øáÃáõ, ݳѳݷ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³Ù ä³ë ä³ÉùÇëáõÝ »õ ÂáñáÝÃáÛÇ ¸åñáó³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç (TDSB) ³Ý¹³Ù Ú³ñáõà سÝáõÏ»³Ý£ гݹÇåÙ³Ý ³õ³ñïÇÝ, ݳѳݷ³å»ïÁ ³é³çÝáñ¹áõ»ó³õ ¹¿åÇ ßñç³÷³Ï, áõñ ³Ý ÷á˳Ýó»ó Çñ ëñïÇ ËûëùÁ Ý»ñÏ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, áñáÝù »Ï³Í ¿ÇÝ ù³ç³É»ñ»Éáõ ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ ï³ñ»Ï³Ý ù¿ñÙ¿ëÁ: ²Ûó»ÉáõÃ»Ý¿Ý »ïù, Ð³Û Î»¹ñáÝÇ å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñáõÝ áõÕÕáõ³Í ݳٳÏáí ÙÁ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ÁݹáõÝ»Éáõû³Ý ѳٳñ »õ ÃáñáÝÃáÑ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ù³Õûó Û³é³ï»õ ³ß˳ï³Ýù£ ²Ý ݳ»õ í»ñ³Ýáñá·»ó Çñ Ï»óáõ³ÍùÁª ϳݷݻÉáõ ѳٳÛÝùÇ ÏáÕùÇݪ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ·Íáí£


2

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95


êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

3


4

Îàðàôêîܺð

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

²ß˳ñѳÑéã³Ï üñ³Ýë³Ñ³Û ¶»Õ³ÝϳñÇã` ijÝë»Ù àã »õë ¿

27 ú·áëïáëÇÝ Ù³Ñ³ó³õ Ñ³Û »õ ýñ³Ýë³Ï³Ý ·»Õ³Ýϳñãáõû³Ý ٻͻñ¿Ý ijÝë»ÙÁ£ гÛÏ³Ï³Ý »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï»ñå³ñáõ»ëïÇÝ Ñ³Ù³ñ 93 ï³ñ»Ï³Ý ijÝë»ÙÇ Ù³ÑÁ Ù»Í Ïáñáõëï ÙÁÝ ¿, áñáíÑ»ï»õ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Ï»ñå³ñáõ»ëïÇÝ Ù¿ç ³Ý Çñ á×Ý áõ ³Ýѳï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áõÝ»óáÕ Ï³ñ»õáñ ÝϳñÇãÝ»ñ¿Ý ¿£ ijÝë»ÙÇ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ÝÇõÃÁ ëÏǽµ Ï°³éÝ¿ Çñ Ù³ÝÏáõû³Ý ÛÇß³ï³ÏÝ»ñ¿Ýª Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù»Í ³ñѳõÇñù¿Ý£ üñ³Ýë³óÇ ï»ë³µ³Ý ø. äÉ³Ý Ä³ÝÙ»ëÇ Ù³ëÇÝ ·ñ³Í ¿. §Îáñáõë»³É Ñá·ÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó ³å³ëï³ÝÁ ·ï³Í »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍ-ÝϳñÇãÇÝ Ùûï£ ²Ý Ïï³õÇÝ Û³ÝÓÝ³Í ¿ ³ÛÝ, ÇÝã áñ ³ß˳ñÑÁ ãÏñó³õ ï»ëݻɣ ijÝë»ÙÇ ÝϳñÝ»ñÁ ³ÙµáÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ »Ý¦£ üñ³Ýë³Ï³Ý ï»ë³µ³ÝáõÃÇõÝÁ ½³ÛÝ µÝáõó·ñ³Í ¿ ǵñ»õ §Ùǽ»ñ³åÉÇë寧 Ãßáõ³éÝ»ñáõ ÝϳñÇ㣠ijÝë»Ù (ÚáíѳÝÝ¿ë ê»Ù¿ñ×»³Ý) ÍÝ³Í ¿ 9 سñï 1920-ÇÝ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ê»É»½ ù³Õ³ùÁ. Ù³ÝÏáõÃÇõÝÁ ³Ýóáõó³Í ¿ Úáõݳëï³ÝÇ Â»ë³ÕáÝÇÏ¿ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ ï»Õ³÷áËáõ³Í áõ ѳëï³ïáõ³Í ¿ üñ³Ýë³: ö³ñÇ½Ç ½³ñ¹³ñáõ»ëïÇ µ³ñÓñ³·áÛÝ ¹åñáóÇ ßñç³Ý³õ³ñï ijÝë»ÙÁ 1944-¿Ý ëÏë»³É ëÏë³Í ¿ Çñ ëï»Õͳ·áñÍáõ-

ÃÇõÝÝ»ñÁ óáõó³¹ñáõ»Éáõ ²ÝϳËÝ»ñáõ ë³ÉáÝÇÝ Ù¿ç, ÇëÏ 1950³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ³ñ¹¿Ý ³ñųݳó³Í ¿ ß³ñù ÙÁ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñáõ üñ³Ýë³ÛÇ, »õñáå³Ï³Ý ù³ÝÇ ÙÁ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ »õ Ø»ùëÇùáÛÇ Ù¿ç: ijÝë»Ù ³ÛÝ µ³ó³éÇÏ ÝϳñÇãÝ»ñ¿Ý ¿, áñáõÝ Ï»Ý¹³Ýáõû³Ý ûñûù µ³óáõ³Í ¿ Çñ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ »ñÏáõ óݷ³ñ³Ýª »ñÏáõùÝ ³É Ö³÷áÝÇ Ù¿ç: ²Ûëûñ ³Ýáñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ å³ÑáõÇÝ ³ß˳ñÑÇ µ³½Ù³ÃÇõ Ñ»ÕÇݳϳõáñ óݷ³ñ³ÝÝ»ñáõ áõ Ù³ëݳõáñ ѳõ³ù³ÍáÝ»ñáõ Ù¿ç£ êï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³Ýáñ ·áñÍ»ñÁ Ïñ³Í »Ý ³½·³ÛÇÝ ¹ñáßÙª §Ð³ÛáõÑÇݦ, §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñë³ÝÇù¦, §Â³ÕáõÙ¦ »õ ³ÛÉÝ: ²Û¹ ·áñÍ»ñáõÝ Ù¿Ï Ù³ëÁ Ý»ñϳÛÇë óáõó³¹ñáõ³Í »Ý ö³ñÇ½Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç: ijÝë»Ù ïáõ³Í ¿ ï³ëÝ»³Ï ³Ýѳï³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñª ö³ñǽÇ, ÜÇõ ºáñùÇ, ÞÇù³ÏáÛÇ, ÈáÝïáÝÇ, ÂáùÇáÛÇ, ÐéáÙÇ, äñÇõùë¿ÉÇ, Èû½³ÝÇ, ä¿ÛñáõÃÇ »õ ØáëÏáõ³ÛÇ Ù¿ç: ijÝë»Ù ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù г۳ëï³Ý ³Ûó»É³Í ¿ 1973ÇÝ: 2001-ÇÝ Ý³Ë³·³Ñ è. øáã³ñ»³ÝÇ Ññ³õ¿ñáí ijÝë»Ù ÏñÏÇÝ ³Ûó»É³Í ¿ г۳ëï³Ý »õ 2000-2001-ÇÝ Çñ ·Í³Í §º-

§Ø³Ã³ïáñ¦

§¸Çٳϳѳݹ¿ë¦

Õ»éݦ ß³ñùÁª µ³Õϳó³Í 34 Ïï³õÝ»ñ¿, ÝáõÇñ³Í ¿ гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý óݷ³ñ³ÝÇÝ: ²Ûë ß³ñùÇÝ ÏñÏÝûñÇݳÏÝ»ñÁ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ï»ñ-

¶»Õ³ÝϳñÇã ijÝë»Ù (Ä³Ý ê»Ù»ñ×»³Ý)

§ä³ñáõÑÇݪ Ýëï³Í¦

åáí Çñ»Ýó ï»ÕÁ ·ï³Í ¿ÇÝ î¿ñ ¼ûñÇ êñµáó ܳѳï³Ï³ó »Ï»Õ»óõáÛ Ý»ñù»õ ·ïÝáõáÕ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý Ûáõ߳ѳٳÉÇñÇÝ Ù¿ç£ ÆëÏ ³Ûëûñ ³ñ¹¿Ý ٻͳ-

·áÛÝ ÝϳñÇãÁ ׳Ýãóáõ³Í ³ÝáõÝ áõ Û³õ»ñÅÇ ×³Ùµáñ¹ ¹³ñÓ³õ: γñ»ÉÇ ¿ Áë»É, áñ ijÝë»Ù ÷³Ï»ó Ñ³Û ¹³ë³Ï³Ý ·»Õ³Ýϳñãáõû³Ý í»ñçÇÝ ¹áõéÁ:


ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

5

ÐúØ-Ç 93-ñ¹ »õ ¶³Ý³ï³ÛÇ ßñç³ÝÇ 21-ñ¹ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÁ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý 93-ñ¹»õ ¶³Ý³ï³ÛÇ ßñç³ÝÇ 21-ñ¹ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 5, 6 »õ 7 ÚáõÉÇë 2013-ÇÝ, ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Ï»¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë, Ù³ëݳÏóáõû³Ùµ ¶³Ý³ï³ÛÇ ßñç³ÝÇ 9 Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáõÝ, µ³Ý³õáñ µ³ó³Ï³Ûáõû³Ùµ ê¿Ýà ¶³ÃñÇÝ½Ç §²ñ³½¦ Ù³ëݳ×ÇõÕÇÝ: Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõû³Ý ÉñÇõ ϳ½ÙÇÝ, Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõÝ áõ 61 å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõÝ ÏáÕùÇÝ, ÅáÕáíÇÝ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý ݳ»õ ÂáñáÝÃáÛÇ ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ Ñá·»õáñ ÑáíÇõª Ø»ÕñÇÏ Ì. ì³ñ¹³å»ï ´³ñÇù»³Ý, ÎáÙÇï³ë ². ùÑÝÛ. ö³Ýá뻳Ý, ÐúØ-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõû³Ý ÷áË-³ï»Ý³å»ï ܳÛÇñÇ Þ³ÑÇÝ»³Ý, λ¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõû³Ý г۳ëï³ÝÇ áñµ³Ëݳ٠»õ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ å³ï³ë˳ݳïáõ ²Ý³ÑÇï Ø»ëñá廳Ý, áõÕ»ÏÇó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ùáÛñ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ÅáÕáíÇ ÏáÕÙ¿Ý ÁÝïñáõ³Í ÑÇõñ»ñ, ÐúØáõÑÇÝ»ñ »õ Ù»Í ÃÇõáí ³½³ï Ù³ëݳÏÇóÝ»ñ: ÄáÕáíÇÝ Ññ³õÇñáõ³Í ÑÇõñ»ñÁ Û³-

çáñ¹³µ³ñ Ëûëù ³éÝ»Éáí ¹ñáõ³ï»óÇÝ ÐúØ-Ç 103-³Ù»³Û ³½·³Ýáõ¿ñ »õ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ: гñÏ ¿ ³Ûëï»Õ ÛÇß»É, ÿ Ø»ÕñÇÏ Ì. ì³ñ¹³å»ï ´³ñÇù»³ÝÇ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó ÐúØ-Ç ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »õ ½³ÛÝ Ñ³Ù³ñÅ¿ù Ýϳï»ó å»ïáõû³Ý ÙÁ ÏáÕÙ¿ Çñ³·áñÍáõ³Í µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ³é³ù»Éáõû³Ý£ ²å³, ÐúØ-Ç ¶³Ý³ï³ÛÇ ßñç³ÝÇ 21-ñ¹ å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ³ï»Ý³å»ïÝ»ñ ÁÝïñáõ»ó³Ý سñû üñáõÝ×»³Ý »õ ¼»÷Çõé îáñݳ, ÇëÏ ³ï»Ý³¹åÇñÝ»ñª ²ÝÇ ä³åÇÏ»³Ý »õ ²ñÙÇÏ ê³ý³ñ»³Ý: ÄáÕáíÇ ³é³çÇÝ ÝÇëï¿Ý ÇëÏ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ÏÁ ïÇñ¿ñ ¹ñ³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï: ÄáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÁ ·Çï³Ïó¿ÇÝ ÅáÕáíÇÝ »õ Çñ»Ýó Ý»ñϳÛáõû³Ý áõ Ý»ñ¹ñáõÙÇÝ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ£ ÄáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÁ Ù»Í Ë³Ý¹³í³éáõÃÇõÝ ³åñ»ó³Ý »ñµ ²Ýݳ äáõÉϳñ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó ÿ ØáÝÃñ¿³ÉÇ §êû뿦 Ù³ëݳ×ÇõÕ¿Ý èÇó úѳݻ³ÝÁ »õ Çñ ½³õ³ÏÝ»ñÁ ÏÁ ѳëï³ï»Ý 20,000 ïáɳñÇ ·áõÙ³ñ ÙÁ, Ç ÛÇß³ï³Ï Çñ»Ýó ³ÙáõëÝáÛÝ »õ Ñûñ áÕ-

µ³ó»³É ²ñë¿Ý úѳݻ³ÝÇ, áñÙ¿ ·áÛ³ó³Í »Ï³ÙáõïÁ åÇïÇ û·ï³·áñÍáõÇ §Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõû³Ý ÏñóÃá߳Ϧ Íñ³·ñÇÝ: ²å³, λ¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõû³Ý ÷áË-³ï»Ý³å»ï ܳÛÇñÇ Þ³ÑÇÝ»³Ý Ý»ñϳ۳óáõó λ¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõû³Ý Ùdzٻ³Û ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ½»ÏáÛóÁ: ºéûñ»³Û ÝÇëï»ñáõ ÁÝóóùÇÝ, ùÝݳñÏáõ»ó³õ Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõû³Ý »ñϳٻ³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ, ϳ½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý, Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ý, ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý, ÏñóϳÝ, ù³ñá½ã³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý Ù³ñ½»ñ¿Ý Ý»ñë: ÄáÕáíÇ ·É˳õáñ ûñ³Ï³ñ·Ý»ñ¿Ý ¿ñ Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõû³Ý Ýáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ: ÀÝïñáÕ³Ï³Ý Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³é³ç³ñÏ³Í Ã»ÏݳÍáõÝ»ñáõ ó³ÝÏÁ ÙdzӳÛÝáõû³Ùµ ÁݹáõÝáõ»ó³õ: ì»ñÁÝïñ»ÉÇ ê»¹³ سÉ˳뻳ÝÇ (ØáÝÃñ¿³É), ²ÝÇ úѳݻ³ÝÇ (ȳõ³É), Ú³ëÙÇÏ ´³µÇ뻳ÝÇ (ÂáñáÝÃû) »õ Æé¿Ý ÂÇÉÇÙ»³ÝÇ (ÂáñáÝÃû) Ùdzó³Ýª ²ñÙÇÝ¿ γñ³å»ï»³Ý (ØáÝÃñ¿³É), êÇÉí³ ¶³ñµáõ½»³Ý (ØáÝÃñ¿³É)

»õ ²ÝÇ Â³ß×»³Ý (ØáÝÃñ¿³É) ³ÛëåÇëáí ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõû³Ý Ýáñ ϳ½ÙÁ: öáË-³Ý¹³ÙÝ»ñ ÁÝïñáõ»ó³Ý ܳÛÇñÇ üñáõÝ×»³Ý (ØáÝÃñ¿³É), ÜáÛ»ÙÇ º³Õ×»³Ý (ØáÝÃñ¿³É), ²½·³Ýáõß Ð³ïÇï»³Ý (ȳõ³É), ²ñ÷Ç ²×¿Ù»³Ý (ÂáñáÝÃû) »õ ÄÇõÉÇ¿Ã Ö³Ýå³½»³Ý (ÂáñáÝÃû): ÐúØ-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõû³Ý ÷áË-³ï»Ý³å»ï Þ³ÑÇÝ»³Ý Û³çáÕáõÃÇõÝ Ù³Õûó ÝáñÁÝïÇñ í³ñãáõû³Ý Çñ Û³é³çÇÏ³Û ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ѳٳñ, ³å³ ٻͳå¿ë ·Ý³Ñ³ï»ó ¶³Ý³ï³ÛÇ ßñç³ÝÁ áñå¿ë ÐúØ-Ç É³õ³·áÛÝ ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ, áñ ÙÇßï å³ñï³×³Ý³ã Ó»õáí ÏÁ ·áñͳÏóÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõû³Ý Ñ»ï: ÐÚ¸ ÎÎ-Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇã Ú³Ïáµ Ö³Ýå³½»³Ý ·Ý³Ñ³ï»Éáí ÐúØ-Ç ³ß˳ñѳë÷Çõé ͳé³ÛáõÃÇõÝÁ Áë³õ, ÿ ÐúØÁ Ù»Õáõ³÷»Ã³ÏÇ ÙÁ ÝÙ³Ý ÏÁ ·áñÍ¿ Åñ³ç³Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñáí »õ ³Ý¹³ÙÝ»ñáí, ³Ýë³Éáí Çñ ëñµ³½³Ý ³é³ù»Éáõû³Ý áõ Ýáñ³Ýáñ Ýáõ³×áõÙÝ»ñ Ù³Õûó ϳݳóÇ ³Ûë Ù»Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõû³Ý:

гٳ½·³ÛÇÝÇ ¶ñ³ë¿ñÝ»ñáõ ÊÙµ³ÏÇ Äº ѳõ³ùÇÝ ÝÇõÃÁª êÇåÇÉ Â³Ù³ñ îûݳå»ï»³Ý-¶áõ½áõ»³Ý

ö»ïñáõ³ñ 2012-¿Ý ÙÇÝã ûñë« Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ ¶É³Óáñ Ù³ëݳ×ÇõÕÇ ¶ñ³ë¿ñÝ»ñáõ ÊÙµ³ÏÇ Ñ³õ³ùÝ»ñÁ Û³çáÕ³Í »Ý Ù»½ ÷á˳¹ñ»É Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ѳñáõëï ³Ý¹³ëï³ÝÝ»ñÁ« ³éÇà ÁÝͳۻÉáí« áñ å³Ñ ÙÁ Ù»ñ ï³ÕïϳÉÇ ³éûñ»³Û¿Ý Ñ»é³Ý³Ýù áõ Ùï»ñÙÇÏ å³Ñ»ñ ³åñÇÝù Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñáõÝ Ñ»ï©©©£ ì»ñ³Ý³Ýù î¿ñ»³ÝÇ ùÝùáÛß ïáÕ»ñáí« Áݵáëï³Ý³Ýù êdzٳÝÃáÛÇ Ññ³ÑñáÕ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáí« ëñï³ÏÇó ¹³éݳÝù ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ« çñ¹»ÕáõÇÝù áõ í»ñ³½ÇÝáõÇÝù ̳éáõÏ»³Ýáí« Ëݹ³Ýù« ß³¯ï Ëݹ³Ýù Ù»ñ ä³ñáÝ»³Ýáí« í»ñ³¹³éݳÝù Ù»ñ ³ÏáõÝùÝ»ñÁ ê³Ñ»³Ýáí áõ ¸³õû³Ýáí« Âáõٳݻ³ÝÇ ËáñÇÙ³ëï Ëñ³ïÝ»ñáí Ù»Ýù Ù»½ å³ñáõñ»Ýù áõ í»ñÁÝÓÇõÕáõÇÝù ³ÛÝ µáÉáñ ï³Õ³Ý¹³õáñ ·ñáÕÝ»ñáí« áñáÝù ó³ñ¹ ³é³ÝóùÁ ϳ½Ù³Í ³Ûë ѳ- ÎÇÉï³ ø»å³å×»³Ý õ³ùÝ»ñáõÝ£ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ Û³ñÏÇÝ ï³Ï ·áñÍáÕ ÎÇñ³ÏÇ« 25 ú·áëïáë 2013« Û»ïÙÇ»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ çûñ¿Ç ųÙÁ 2:30-Ý ¿£ гϳé³Ï ÂáñáÝÎÇÉï³ÛÇ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ ͳÛñ Ï'³éÃáÛÇ Ù¿ç ëáíáñáõÃÇõÝ ¹³ñÓ³Í Ë³ã³Ý¿ ¼³å¿É ²ë³ïáõñÇ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ó»õáõÙÝ»ñáõÝ« ·ñ³ë¿ñÝ»ñáõ ËáõÙµ ÙÁ ѳõ³ùáõ³Í ¿ Éë»Éáõ ËáëïÙݳÉÇó ÎÇÉ- Ù³ëÇݪ ²ñß³Ï âûå³Ý»³ÝÇ Ëûëùáí© ï³ ø¿å³å×»³ÝÁ© ÎÇÉï³ Çñ ÝÇõÃÁ §Ð³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ ³Ù»Ý¿Ý Ýñµ»ÝÇ áõ Ý»ñÁÝïñ³Í ¿ Ù³Ý ·³Éáí Ç·³Ï³Ý ë»éÇ ¹³ßÝ³Ï µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ·ñ»ó© å³ïϳÝáÕ ·ñáÕÝ»ñáõÝ åáõñ³ÏÇÝ Ù¿ç ųݻ³ÏÇ »õ ßÕ³ñßÇ ÷³÷Ïáõû³Ùµ áõ ÑáÝ« Çñ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ·ñ³õ³Í ¿ êÏÇõ- ïáÕ»ñ« áñáÝó ÑÇõëùÇÝ Ù¿ç ÏÝáç Ù³ïÁ ï³ñÇ ÍÝáõݹª êÇåÇÉÁ (¼³å¿É ²ë³ïáõñ« ÏÁ ½·³óáõÇ£¦ ÎÇÉï³ÛÇ Ûëï³Ï ³éá·³ÝáõÃÇõÝÁ 1863-1934)£ Þ³ï ã³Ýó³Í« ·ñ³Ï³ÉÇÝ »ïÇÝ Ï- ³ñ¹¿Ý ·ñ³õ³Í ¿ µáÉáñë£ ²Ý Ï'³ÝóÝÇ '³ÝóÝÇ ·ñ³Ï³Ý Û³ÝÓݳËáõÙµÇ »õ ·ñ³- êÇåÇÉÇ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ·ÇÍ»ñáõÝ© ë¿ñÝ»ñáõ ËÙµ³ÏÇ ³Ý¹³Ùª ػջ¹Ç ÌÝ»³Éª ¼³å¿É ʳÝ×»³Ý« êÇåÇÉ §²½Øݳó³Ï³Ý»³Ý« Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳ- ·³Ýáõ¿ñ гÛáõÑ»³ó ÀÝÏ»ñáõû³Ý¦ Ù³ñ Çñ ¹³ëÁÝÏ»ñáõÑÇÝ£ ÎÇÉï³ ø¿- ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñ¿Ý ¿ñ© ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ÙÁª áå³å×»³Ý ÍÝ³Í ¿ ä¿Ûñáõé Û³×³Ë³Í ñáõÝ Ýå³ï³ÏÁ »Õ³Í ¿ äáÉëáÛ »õ ¿ ²½·³ÛÇÝ â³Ã³Éå³ß»³Ý ì³ñųñ³- ·³õ³éÝ»ñáõÝ Ù¿ç ¹åñáóÝ»ñ µ³Ý³É ³ÕÝÇ »õ êáõñ¿Ý ʳݳÙÇñ»³Ý ²½·³ÛÇÝ çÇÏÝ»ñáõ ѳٳñ« ë³Ï³ÛÝ æ³ñ¹Ç ÁݶáÉ¿×Ç Ù³Ýϳå³ñ�ݻñÁ« ³å³ Çñ óóùÇÝ« ³Ûë ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ݳ»õ ϳ½Ñ³Û»óÇ áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ ÂáñáÝ- ٳϻñå³Í ¿ Ñ³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ ËݳÙùÁ£ ÃáÛÇ ÐúØÇ ²Ù¿Ýûñ»³Û í³ñųñ³ÝÇÝ Ð³Û»ñ¿Ý¿Ý ³Ý¹ÇÝ« êÇåÇÉ ïÇñ³å»Ù¿ç£ ºñÏñáñ¹³Ï³Ý áõëáõÙÁ ³ÙµáÕç³- ï³Í ¿ ýñ³Ýë»ñ¿ÝÇ£ Æñ ³é³çÇÝ ³óáõó³Í ¿ Senator O’Connor College ÙáõëÝáÛݪ ÷³ëï³µ³Ý γñ³å»ï îáSchool-Ç Ù¿ç« áñÙ¿ »ïù å³ïáõáÛ ÛÇß³- Ý » É » ³ Ý Ç Ù ³ Ñ ¿ Ý » ï ù « ê Ç å Ç É ï³Ïáõû³Ùµ ³ÙµáÕç³óáõó³Í ¿ York Ï'³ÙáõëÝ³Ý³Û ·ñ³·¿ïª Ðñ³Ý¹ ²ë³Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ í³ñã³·Çïáõû³Ý µ³- ïáõñÇ Ñ»ï áõ Ùdzëݳµ³ñ ÏÁ Ññ³ï³ÅÇÝÁ« ³ñųݳݳÉáí BBA ÏáãáõÙÇÝ£ ²- ñ³Ï»Ý §Â³Ý·³ñ³Ý¦ ¹³ë³·ñù»ñáõ 峫 ÎÇÉï³ Ï»¹ñáݳó³Í ¿ ѳßáõ³·Ç- ß³ñùÁ£ êÇåÇÉ ë»ñáõݹݻñ ¹³ëïdzïáõû³Ý íñ³Û »õ ³ñųݳó³Í ¿ CMA ñ³Ï³Í ¿ áñå¿ë Ñ³Û É»½áõÇ ³ñÅ¿ù³õáñ ÏáãáõÙÇÝ© ³ÛÅÙ ÏÁ ·áñÍ¿ áñå¿ë íϳ- áõëáõóãáõÑÇ£ ¶ñ»É ëÏë³Í ¿ ϳÝáõË ï³Û»³É ѳßáõ³å³Ñ£ ²Ý ·áñÍûÝ ³Ý¹³Ù ¿ ñÇùÇÝ© Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ ѳ-

¶ñ³ë¿ñ Ý»ñϳݻñ

õ³ù³ÍáÝ ÉáÛë ï»ë³Í ¿ §òáÉù»ñ¦ Ëáñ³·ñÇÝ ï³Ï« Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ §²ÕçÏ³Ý ÙÁ ëÇñïÁ¦ í¿åÁ »õ §ÎÝáç Ñá·ÇÝ»ñ¦ å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ ѳïáñÁ£ êÇåÇÉ Ý³»õ áõÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõ ß³ñù ÙÁ« ÝáõÇñáõ³Íª ÏÝáç Û³é³ç¹ÇÙáõû³Ý ¹³ïÇÝ£ Æñ³å³ßï ßñç³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ ÝϳïáõÇ£ ¶³Éáí Çñ ·ñ³Ï³Ý á×ÇÝ« ÎÇÉï³ Ï'³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û ¶ñÇ·áñ ¼ûÑñ³åÇ Ñ»ï»õ»³É µÝáñáßáõÙÇÝ© §²Ýáñ íÇå³Ï³Ý ·ñáõ³ÍùÝ»ñÁ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý« ÇëÏ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁª í¿å»ñ£¦ êÇåÇÉ ³Ù»Ý¿Ý ³õ»ÉÇ ×³Ýãóáõ³Í ¿ ǵñ»õ µ³Ý³ëï»ÕÍ© ÎÇÉï³ ³åñáõÙáí ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿ êÇåÇÉÇ Ýñµ³ÑÇõë ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ýª §ÌáíáõݦÁ« áõñ »ñ»õ³Ý Ïáõ ·³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ ·ñ³Ï³Ý á×Ç ùÝùßáõÃÇõÝÝ áõ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÇõÝÁ£ ²å³« ³Ý Çñ Ý»ñϳ۳óáõÙÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ý»ñÙáõÍ¿ »ñÏáõ ѳïáõ³Íª §²ÝóÝ»Éáõ Ùûï¦ ù»ñÃáõ³Í¿Ý ѳïáõ³ÍÝ»ñ« áñáÝó Áݹٿç¿Ý ÏÁ ¹ñë»õáñáõÇÝ êÇåÇÉÇ ÝϳñÇãÇ Û³ïϳÝÇßÝ»ñÝ áõ µÝáõû³Ý Ñ»ï áõÝ»ó³Í Ùï»ñÙáõÃÇõÝÁ£ ²å³ ÏÁ ÷á˳¹ñ¿ Ù»½ ¹¿åÇ Ù»ñ ¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÁ §Ð³Û É»½áõݦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ùµ« áõñ êÇåÇÉ Ï'áÕçáõÝ¿« ÏÁ å³ßï¿ áõ Ï'ûñÑÝ¿ Çñ §Ù³Ûñ»ÝÇ ù³ÕóñÇÏ µ³ñµ³é¦Á£ êÇåÇÉ ÏÁ ÝϳïáõÇ Ñ³Û ÏÇÝ ·ñáÕ-

Ý»ñáõ ٻͳ·áÛÝÝ»ñ¿Ý£ Æñ ·ñ³Ï³Ý« ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ³ñųÝÇùÝ»ñ¿Ý ³Ý¹ÇÝ« ³Ý Ù»Í ¹»ñ ϳï³ñ³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ ·»ïÝÇ íñ³Û« ÇÝãå¿ë ݳ»õ áñå¿ë ¹³ëïdzñ³Ï »õ áñå¿ë Ñ³Û ÏÝáç³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÇ é³ÑíÇñ³Ý»ñ¿Ý« ß³ñáõݳϻÉáí áõ ½³ñ·³óÝ»Éáí ·ñáÕ« Ññ³å³ñ³Ï³Ëûëª êñµáõÑÇ (ì³Ñ³Ý»³Ý) îÇõë³µÇ µ³ó³Í áõÕÇÝ£ гõ³ùÇ ³õ³ñïÇÝ« Ý»ñϳݻñáõÝ ÏáÕÙ¿ Ï'ÁÉÉ³Ý Ï³ñ· ÙÁ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ« ³å³ ػջ¹Ç ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ÎÇÉï³ ø¿å³å×»³ÝÇÝ« Çñ µ³ñÓñáñ³Ï Ù³ïáõóáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ »õ ·ñ³Ï³Ý Û³ÝÓݳËáõÙµÇÝ ÏáÕÙ¿ Ûáõß³Ýáõ¿ñ ÙÁ ÏÁ Û³ÝÓÝ¿ Çñ»Ý£ ÎÇÉï³ Çñ áõëáõÙݳëÇñáõû³Ùµ« Ù³ùáõñ É»½áõáí »õ ¹Çõñ³Ñ³Õáñ¹ á×áí Û³çáÕ³Í ¿ Ý»ñϳݻñáõÝ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ ³ñÃÝóÝ»É Ñ³Û ÏÇÝ ·ñáÕÝ»ñáõ« Û³ïϳå¿ëª êÇåÇÉÇ Ñ³Ý¹¿å£ Ø»Í ¿ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ Ý»ñϳݻñáõÝ Ùûï© êÇåÇÉÇ Ù³ëÇÝ ß³ï ѳñóáõÙÝ»ñ ϳݫ áñáÝó å³ï³ë˳ÝÁ ³ÝϳëÏ³Í ·Çñù»ñáõÝ ËáñùÁ óÕáõ³Í ¿« Ù»½ ÙÕ»Éáí« áñ ϳñ¹³Ýù« åñåï»Ýù áõ ³é³õ»É »õë ׳ÝãݳÝù ¹¿Ùù ÙÁ« áñ Ññ³å³ñ³Ï³Ëûëª Ü³½³ñ¿Ã ä¿ñå¿ñ»³ÝÇ µ³é»ñáíª §áã ÙdzÛÝ ëï»Õͳ·áñÍ»ó« ³ÛÉ»õ Ùï³õáñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ áõ ·ñ³Ï³Ý Ñáë³Ýù ³é³çÝáñ¹áÕ Ý»ñϳÛáõÃÇõÝ ¹³ñÓ³õ åáÉë³Ñ³Û Çñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç©©©¦£


6

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

ÂáñáÝÃáÛÇ ²ñ³ñ³ï гÛÏ³Ï³Ý î³ñ»óÝ»ñáõ îáõÝ ²ÝÃÇå³ë Èáõë³ñ³ñ»³Ý

ÂáñáÝÃáÛÇ ²ñ³ñ³ï гÛÏ³Ï³Ý î³ñ»óÝ»ñáõ îáõÝÁ ÑÇÙݳ¹ñáõ»ó³õ ÚáõÝÇë 2003-ÇÝ, Leisureworld ScarboroughÇ Ýáñ³Ï³éáÛó ãáñë Û³ñϳÝÇ ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç£ ¶³Ý³ï³Ï³Ý »ñ»óÝ»ñáõ Ëݳٳï³ñ ³Ûë Ù»Í Ñ³ëï³ïáõû³Ý Ù¿ç ѳÛÏ³Ï³Ý µ³ÅÇÝÁ ÏÁ ·ñ³õ¿ »ñÏñáñ¹ Û³ñÏÇ Ù¿Ï Ù³ëÁ (3A)£ ²Ûë ݳ˳ӻéÝáõÃÇõÝÁ Çñ³Ï³Ý³ó³õ ³Ýѳï³Ï³Ý ç³Ýù»ñáíÁ ѳݷáõó»³É ¶¿áñ· ¶áÉáÉ»³ÝÇ£ ¶áÉáÉ»³Ý Çñ ßáõñç ѳõ³ù»ó ³½·³ÛÇÝÝ»ñª ·³ÕáõÃÇÝ ½³Ý³½³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ¿ »õ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿, áñå¿ë½Ç ïÝûñÇÝ»Ý ½³Ý³½³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÁª ³ÛÝï»Õ ÷á˳¹ñáõ³Í 32 ï³ñ»ó ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ£ Ú³é³ç³ó³Í Ñá·³ï³ñ ³Ûë سñÙÇÝÁ ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ Ïñ»ó. 2005-ÇÝ Çñ í³ïóñ³óáÕ ³éáÕçáõÃÇõÝÁ å³ï׳éáí ¶áÉáÉ»³Ý ÇÝÓÙ¿ »õ ÏÝáçÙ¿ë Ëݹñ»ó, áñå¿ë½Ç ëï³ÝÓÝ»Ýù ³Ûë ·áñÍÇÝ ³é³çÝáñ¹áõÃÇõÝÁ, ÇÝã áñ ó³ñ¹ ëÇñ³Ûûųé ÏÁ ϳï³ñ»Ýù£ ÐáÏï»Ùµ»ñ 2006-ÇÝ, ëáÛÝ Ø³ñÙÇÝÁ ÙÇç-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý »õ ѳٳ·³ÕáõóÛÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ßñç³µ»ñ³Ï³Ý-ݳٳÏáí ÙÁ ¹ÇÙáõ٠ϳï³ñ»óÇÝù ·³ÕáõÃÇë µáÉáñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ, áñå¿ë½Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇãáí ÙÁ Ù³ëݳÏóÇÝ Ø³ñÙÝÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ£ àÙ³Ýù ·áñÍݳå¿ë Áݹ³é³ç»óÇÝ ÇëÏ áõñÇßÝ»ñ µ³õ³ñ³ñáõ»ó³Ý ÙdzÛÝ ·Ý³Ñ³ï»Éáí ϳï³ñáõ³Í ·áñÍÁ£ ²ñ³ñ³ï гÛÏ³Ï³Ý î³ñ»óÝ»ñáõ îáõÝÁ ³é³çÇÝ ûñ¿Ý ÇëÏ ÏÁ í³Û»É¿ ³-

é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ£ àñå¿ë µÅÇßÏ ³ÛÝï»Õ Ï°³Ûó»É¿ îáùà ²õ»ïÇë äûÕá뻳ÝÁ, ÑÇõ³Ý¹³å³ÑáõÑÇÝ ¿ª ¶³ñÙ¿Ý ¶¿áñ·»³ÝÁ, Ó»é³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇ å³ï³ë˳ݳïáõݪ ÞáÕÇÏ Ê³ã³ïáõñ»³ÝÁ, ÇëÏ ÙáõïùÇ ÁݹáõÝ»Éáõû³Ýª ì³ÝáõÑÇ àëÏ»ñÇ㻳ÝÁ£ ¶³ÕáõÃÇë µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ ÑáíÇõÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ »õ ïûÝ³Ï³Ý ûñ»ñáõ Ï°³Ûó»É»Ý îáõÝÁ »õ Çñ»Ýó ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ µ»ñ»Ý Ù»ñ »ñ»óÝ»ñáõÝ£ ºñ»óÝ»ñáõÝ Ï°³Ûó»É»Ý ݳ»õ ѳÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõ »õ ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û í³ñųñ³ÝÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, áñáÝù ٻͳå¿ë Ï°á·»õáñ»Ý »õ Ï°áõñ³Ë³óÝ»Ý Ù»ñ »ñ»óÝ»ñÁ£ àõÝÇÝù ݳ»õ ϳٳõáñÝ»ñáõ ËÙµ³Ï ÙÁ, áñáÝù ÙÇßï å³ïñ³ëï »Ý Í³é³Û»Éáõ£ ²ÙÇëÁ Ù¿Ï ³Ý·³Ù ÏÁ Ññ³ÙóáõÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ×³ß, ÇÝãå¿ë ݳ»õª ÌÝáõݹÇÝ »õ ê. ¼³ïÇÏÇÝ£ ÎÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÇ Ý³»õ ½³Ý³½³Ý Û³Ûï³·ÇñÝ»ñ, áñáÝù Ù»ñ »ñ»óÝ»ñáõÝ Ï»óáõÃÇõÝÁ ùÇã ÙÁ ѳ׻ÉÇ ÏÁ ¹³ñÓݻݣ ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Í³Ëë»ñáõݪ ³Ùë³Ï³Ý ׳ßÁ å³ïñ³ëïáÕ Ï³ñ· ÙÁ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ »õ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ÏÁ Ñá·³Ý Ý³»õ ³ÝáÝó ͳËëÁ, ÇëÏ Ùݳó»³É ³ÙÇëÝ»ñáõÝ ³ÙµáÕçáõû³Ùµ ÏÁ íëï³ÑÇÝù Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ³é³ï³Ó»éÝ ÝáõÇñ³ïáõû³Ý£ ²ÛÅÙ, ³Ùë³Ï³Ý Ù»ñ ͳËëÁ ÙdzÛÝ 100 ïáɳñ ¿, µ³Ûó å¿ïù ¿ Áë»É áñ ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñ ÙÇßï Ï°ÁݹáõÝÇÝù£ Ú³ÝÓݳñ³ñ»ÉÇ ¿, áñ Ù»ñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý áõñ³Ë ÿ ïËáõñ ³éÇÃÝ»ñáõÝ ÛÇß»Ýù ݳ»õ Ù»ñ »ñ»óÝ»ñÁ, áñáÝù ½áõñÏ »Ý Çñ»Ýó ݳËÏÇÝ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ç»ñÙáõûݿݣ Ò»ñ Ýáõ¿ñÝ»ñÁ ٻͳå¿ë Ï°û·Ý»Ý Ù»½Ç ùÇã ÙÁ áõñ³ËáõÃÇõÝ »õ ѳ×áÛù

Leisureworld Scarborough-Ç ß¿ÝùÁ, áõñ ÏÁ ·ïÝáõÇ Ñ³Û »ñ»óÝ»ñáõ ²ñ³ñ³ï îáõÝÁ:

ÙïóÝ»Éáõ ³ÝáÝó Ùdzå³Õ³Õ ³éû»³ÛÇÝ Ù¿ç£ Ø³ñÙÇÝÁ ßÝáñÑ³Ï³É ¿ µáÉáñ ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõÝ, »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ, ÝáõÇñ³-

ïáõÝ»ñáõÝ »õ ϳٳõáñÝ»ñáõÝ, áñáÝù Çñ»Ýó ÝÇõÃ³Ï³Ý Ã¿ µ³ñáÛ³Ï³Ý û·Ýáõû³Ùµ ÏÁ ë³ï³ñ»Ý Ù»ñ ·áñÍÇݪ ѳ׻ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáí Ù»ñ Û³ñ·»ÉÇ

ÂáñáÝÃáÛÇ ²ñ³ñ³ï гÛÏ³Ï³Ý î³ñ»óÝ»ñáõ î³Ý ÝáõÇñ³ïáõáõû³Ýó ѳٳñ Ñ»é³Ó³Ûݻɪ ²ÝÃÇå³ë »õ ä»ÃÇ Èáõë³ñ³ñ»³ÝÇݪ 416 383 1900

²ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý Þ³µ³Ãûñ»³Û ì³ñųñ³ÝÁ Ú³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ 2013-2014 î³ñ»ßñç³ÝÇ ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÀݹáõÝ»ÉáõÃÇõÝ v Ø»Í áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¿ ¹³ñÓõáõÙ µ³é³å³ß³ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³Û: v ú·ï³·áñÍõáõÙ »Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ù»Ãá¹Ý»ñ, ϳ½Ù³Ï»ñåõáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ áõëáõÙݳϳÝ, Ùï³ÛÇÝ »õ ýǽÇù³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ, ÙñóáÛÃÝ»ñ »õ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: v ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ ïñõáõÙ ¿ ³Ýѳï³Ï³Ý Ùûï»óáõÙ: àõëáõóÇãÝ»ñÁ áõÝ»Ý û·Ý³Ï³ÝÝ»ñ: v àõÝ»Ýù ݳ»õ »ñ·Ç »õ óïñáÝÇ Ñ³ÙáÛÃ:

§Ø»Ýù Ð³Û »Ýù гۻñ¿Ý È»½õáí¦

ÀݹáõÝõáõÙ »Ýª 3-Çó - 13 ï³ñ»Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñ Þ³µ³Ã ûñ»ñÁ ³é³õûï»³Ý 9:00-Çó - 11:30-Á ¸åñáóÇ Ñ³ëó¿.ª Donview Middle School 20 Evermade Dr. North York M3A 2S3 ²ñӳݳ·áõû³Ý áõ ³ÛÉ Ù³Ýñ³Ù³ëáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳåõ¿ù ìÇáɿà ʳã³ïñ»³ÝÇÝ 905.948.9135 /416.357.7461 Eastern Armenian Saturday School Is now registering children for the 2013-2014 academic year. For more information regarding the teaching methods and materials or how to register your child, please call the teacher Violette Khachaturian @ 905.948.9135 / 416.357.7461


¶²Ü²î²

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

7

Âñù³Ï³Ý Üáñ ʳñ¹³õ³Ý³Ýù ¶³Ý³ï³ÛÇ Ø¿ç (ÐáñǽáÝ)- лÃÁñ ÆåáÃëÁÝ ·³Ý³ï³Ï³Ý §äñ³ÝÃýÁñï ¾ùë÷á½ÇÃÁñ¦ ûñ³Ã»ñÃÇ 2 ú·áëïáëÇ ÃÇõÇÝ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í Çñ Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç ÏÁ ѳÕáñ¹¿, áñ äñ³ÝÃýÁñï ù³Õ³ùÇ §Ø³áõÝà Ðá÷¦ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý Ù¿ç Ûáõß³ï³Ëï³Ï ÙÁ ϳ٠Ûáõß³ÏáÃáÕ ÙÁ ϳݷݻóÝ»Éáõ Íñ³·Çñ ÙÁ Û³é³ç³óáõó³Í ¿ í¿× ÙÁ, áñ äñ³ÝÃýÁñïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý ¹áõñë »Ï³Í ¿: Úáõß³ï³Ëï³ÏÇ ½»ï»ÕáõÙÁ ÏÁ Ñ»ï³åݹ¿ »ñÏáõ Ýå³ï³Ï. úÝóñÇáÛÇ Ù¿ç ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ÑÇÝ ·»ñ»½Ù³ÝÇ ÙÁ í³ÛñÁ Ýᯐ »õ гٳß˳ñѳÛÇÝ ²é³çÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝóóùÇݪ 1914 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ, ßáõñç 100 ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í §ÃßݳÙÇ ûï³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ¦ Ó»ñµ³Ï³ÉÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ å³ïÙ»É: øÝݳ¹³ïÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý, áñ ³Ûë »ñÏáõùÁ Çñ³ñáõ Ïó»ÉÁ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ߻ջÉáõ ÏÁ ͳé³Û¿ª ³õ»ÉóÝ»Éáí, áñ ÂáñáÝÃáÛÇ Ù¿ç Ãñù³Ï³Ý ÑÇõå³ïáë³ñ³Ý¿Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ ù³Õ³ù³å»ï øñÇë üñÇÉÇ Ï³ï³ñ³Í ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ûñ³Ï³ñ·Ç ÙÁ Ù³ëÇÝ ÏÁ íϳۿ: ø³Õ³ù³å»ï üñÇÉ ³Ûë ß³µ³Ã Û³ÛïÝ»ó, áñ Ûáõß³ï³Ëï³ÏÇ Íñ³·ÇñÁ §³éϳËáõ³Í ¿¦ ÙÇÝã»õ áñ ï»Õ³Ï³Ý å³ßïûݳï³ñÝ»ñ ¹³ßݳÏó³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÃ»Ý¿Ý å³ßïûݳï³ñÝ»ñáõ Ñ»ï ѳݹÇåáõÙ áõݻݳݪ ³õ»ÉóÝ»Éáí, áñ ѳñóÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇç³¹¿åÇ í»ñ³Í»Éáõ áñ»õ¿ ÷³÷³ù Ï³Ù ß³Ñ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ: ÆåáÃëÁÝ ÏÁ Ýß¿, áñ äñ³ÝÃýÁñïÇ »ñ»ë÷áË³Ý üÇÉ ØùùáÉÙÁÝÇ Ñ»ï ϳñ»ÉÇ ã¿ »Õ³Í ϳå ѳëï³ï»É, ÇëÏ ÂáñáÝÃáÛÇ Ù¿ç Ãñù³Ï³Ý ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇÝ Ï³ï³ñ³Í Çñ Ñ»é³Ó³ÛÝÁ Ùݳó³Í ¿ ³Ýå³ï³ë˳Ý:

ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ÷áùñ Ñáճ߻ñïÁ ëï»ÕÍáõ³Í ¿ 1912-Çݪ §Ø³áõÝà Ðá÷¦ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ÑÇõëÇë³ñ»õ»É»³Ý µ³ÅÇÝÇÝ Ù¿ç »õ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ³ÝÇϳ Ï°³ÏݳñÏáõ¿ñ ǵñ»õ §Ãñù³Ï³Ý Ñáճ߻ñï¦, ÿ»õ, Áëï ï»Õ³óÇ Ñ»ï³½ûïáÕ äÇÉ î³ñýÉÁñÇ, ³Û¹ï»Õ óÕáõ³Í ³ÝÓ»ñÁ ÏÁ ÃáõÇÝ Ãáõñù»ñ ãÁÉɳÉ: ²Ý ÏÁ Ýß¿, áñ Ù¿Ï ¹³ñ ³é³ç Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝó Ãáõñù ³ÝáõÝÁ ÏÁ ïñáõ¿ñ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ý»ñϳÛÇë Ù»ñ ѳëÏó³Í Ãáõñù»ñÁ ã»Ý: î³ñýÉÁñ ÏÁ Û³ÛïÝ¿, áñ Ñáճ߻ñïÇÝ Ù¿ç óÕáõ³Í 16 ³ÝÓ»ñáõ ٻͳٳëÝáõû³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ùï³Í»É Ïáõ ï³Ý, ÿ ³ÝáÝù ³É»õÇÝ»ñ »Ý: Ðáճ߻ñïÇÝ Ù¿ç 1912-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í óÕáõÙÁ §îÁ ¾ùë÷á½ÇÃÁñ¦Ç ÏáÕÙ¿ Ýßáõ³Í ¿ñ ǵñ»õ §³Ûë ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ³é³çÇÝ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ÛáõÕ³ñϳõáñáõÃÇõÝÁ¦: ²ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáÛó Ïáõ ï³Ý, áñ Ñáճ߻ñïÇÝ Ù¿ç Û³ñ³µ»ñ³µ³ñ Ýáñ »ÕáÕ »ñÏáõ ¹³Ùµ³Ý³ù³ñ»ñ Ï³Ý (1941 »õ 1963), ÇëÏ Ùݳó»³É 14Á 1912-¿Ý 1918 »ñϳñáÕ »õ ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝ ãáõÝ»óáÕ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñ »Ý, ÇëÏ 1939-ÇÝ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý »ñÏáõ ÛáõÕ³ñϳõáñáõÃÇõÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿: ä³ïÙáõû³Ý ÊáñùÁ ÜáÛ»µ»ñ 1914-ÇÝ, ´ñÇï³ÝÇáÛ »õ ÂáõñùÇáÛ ÙÇç»õ å³ï»ñ³½ÙÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý ûñ¿ñ »ïù, äñ³ÝÃýÁñïÇ áëïÇϳÝáõÃÇõÝÁ úÃóáõ³Û¿Ý Ññ³Ù³Ý ÏÁ ëï³Ý³Û Ó»ñµ³Ï³É»Éáõ ï»ÕõáÛÝ µáÉáñ Ãáõñù»ñÁ (ٻͳٳëÝáõû³Ùµ ·áñͳñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç µ³ÝáõáñÝ»ñ): Þáõñç 100 ³ÝÓ»ñ ϳñ× Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ µ³ÝïÇÝ Ù¿ç Ï°³ñ·»É³÷³ÏáõÇÝ, ³å³ ½³ÝáÝù ß᷻ϳéùáí ù³Õ³ù¿Ý ¹áõñë ÏÁ ÷á˳¹ñ»Ý »õ ø³÷áõù¿ÛëÇÝÏÇ Ù¿ç ׳ٵ³ñÇ ÙÁ Ù¿ç Ï°³ñ·»É³÷³Ï»Ý:

î³ñýÉÁñ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ ³é³ç ÝÇõÃ³Ï³Ý Ýå³ëï ÙÁ ëï³ó³õ ³Ûë å³ïÙ³Ï³Ý ¹¿åùÇÝ áõ ³Ýáñ ³ñ¹ÇõÝùÇÝ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ Ñ³õ³ù»Éáõ ѳٳñ: ²Û¹ Íñ³·ÇñÇÝ ßáõñç ³Ýáñ ϳï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÁ, Ç í»ñçáÛ, ·ñ³õ»ó Ãáõñù»ñáõ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ: 2013-ÇÝ, ÂáõñùÇáÛ ÁݹѳÝáõñ ÑÇõå³ïáë ²ÉÇ èǽ³ ÎÇõÝ¿Û ³Ûó»É»ó §Ø³áõÝà Ðá÷¦ ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ »õ ѳݹÇåáõÙ áõÝ»ó³õ üñÇÉÇ Ñ»ï: î³ñýÉÁñ, áñ ÂáõñùÇáÛ ÑÇõå³ïáëÇÝ ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ ³Ûó»Éáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ñ, Û³ÛïÝ»ó, áñ Ãñù³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳÛÇ Ù¿ç Ãáõñù»ñáõ ׳ϳﳷÇñáí Ñ»ï³ùñùñáõ³Í ¿ñ: ²ñ¹ÇõÝùÁ ³ÛÝ »Õ³õ, áñ Ñáճ߻ñïÇÝ Ù¿ç óÕáõ³Í ³ÝÓ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÃáõáÕ »õ 1914-ÇÝ Ó»ñµ³Ï³Éáõ³Í ³ÝÓ»ñáõÝ å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕ ï³å³Ý³ù³ñ ÙÁ ½»ï»Õ»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ ϳï³ñáõ»ó³õ: ¶É˳õáñ ѳñóÁ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ³Ýϳñ»ÉÇ ¿ñ ÷³ëï»É, ÿ 1914-ÇÝ Ó»ñµ³Ï³Éáõ³Í ³ÝÓ»ñ¿Ý á»õ¿ Ù¿ÏÁ ³Û¹ï»Õ óÕáõ³Í ¿: î³ñýÉÁñ Ï°Áë¿, áñ ÇñáÕáõÿ³Ý Ù¿ç ѳëï³ï ¿, áñ ³Û¹ï»Õ óÕáõ³Í »ûÃÁ ³Ûñ Ù³ñ¹ÇÏ Ï³å ãáõÝÇÝ 1914-Ç ¹¿åùÇÝ Ñ»ï, áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ³é³ç ٳѳó³Í »Ý: ²Ûë µáÉáñÇÝ íñ³Û Ï°³õ»ÉÝ³Û ³ÛÝ, áñ ·³Ý³ï³Ñ³Û ѳٳÛÝùÁ Ùï³Ñá· ¿, ÿ äñ³ÝÃýÁñï ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý »ñϳñ ³ï»Ý¿ Ç í»ñ Ùáéóáõ³Í µ³ÅÇÝÇÝ Ýϳïٳٵ Ãñù³Ï³Ý ϳé³í³ñáõû³Ý ³Ûë ³Ý³ÏÝÏ³É Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ å³ñ½³å¿ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñ¹³å³ï׳éÝ»ñ áõÝÇ: гñ³õ³ÛÇÝ úÝóñÇáÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³Ý¹³Ù, ÂáñáÝÃáÛÇ µÝ³ÏÇã ê³Ù سÝáõÏ»³Ý ÏÁ Û³ÛïÝ¿,

áñ Ñáճ߻ñïÁ å³ïß³× Ï»ñåáí ǵñ»õ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ ÝßáÕ Ûáõß³ï³Ëï³Ï ÙÁ ß³ï å³ïß³× åÇïÇ ÁÉɳÛ, ë³Ï³ÛÝ ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝÁ, ³é³Ýó áñ»õ¿ ÷³ëïÇ, гٳß˳ñѳÛÇÝ ²é³çÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝóóùÇÝ ³ñ·»É³÷³ÏÙ³Ý ¹¿åùÇÝ Ï³å»ÉÁ ã³÷³½³ÝóáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿: سÝáõÏ»³Ý ݳ»õ Ýß³Í ¿, áñ ³Û¹ï»Õ óÕáõ³Í ³ÝÓ»ñÁ ÂáõñùÇáÛ »õ Ãñù³Ï³Ý ϳé³í³ñáõû³Ý ³éÝãáÕ Ûáõß³ï³Ëï³Ï ÙÁ ϳ٠Ûáõß³ÏáÃáÕ ÙÁ ½»ï»Õ»ÉÁ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝ åÇïÇ ÁÉɳ۪ ³õ»ÉóÝ»Éáí, áñ ³Û¹ Ù¿ÏÁ ß³ïáÝó ٳѳó³Í ³É»õÇÝ»ñáõ »õ áõñÇßÝ»ñáõ ϳñ·Çݪ ѳɳͳÝùÝ»ñáõ å³ï׳éáí ÂáõñùÇ³Û¿Ý ÷³Ëáõëï ïáõ³Í ѳۻñáõ ѳë³Í ³åï³ÏÇ ÙÁ ѳٳ½ûñ åÇïÇ ÁÉɳÛ: سÝáõÏ»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿, áñ Ãñù³Ï³Ý ϳé³í³ñáõû³Ý ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ í³Û»ÉáÕ »õ ³É»õÇÝ»ñÁ ǵñ»õ Ãáõñù Ý»ñϳ۳óÝáÕ Ûáõß³ÏáÃáÕ ÙÁ áõݻݳÉáõ ·³Õ³÷³ñÁ §ÇëÏ³Ï³Ý ³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõݦ ÙÁÝ ¿, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ëË³É Ýϳñ³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ: Ìñ³·ÇñÇÝ ¹¿Ù »ÕáÕÝ»ñÁ keghart.com ϳÛùÇÝ íñ³Û ½»ï»Õ³Í »Ý §Î»ÕÍ Ûáõß³ÏáÃáÕÇÝ ³ñ·»Éù ѳݹÇë³ó¿ù¦ Ëáñ³·Çñáí Ëݹñ³·Çñ ÙÁ, áñ ÏÁ ¹³ï³å³ñï¿ ÂáõñùÇáÛ ¹»ëå³ÝÇÝ ¶³Ý³ï³ÛÇ Ý»ñùÇÝ Ñ³ñó»ñáõÝ ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ áã Ãáõñù ³ñ·»É³÷³Ï»³ÉÝ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ ²Ý·³ñ³ÛÇ ù³ñá½ã³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ã³ñ³ß³ÑáõÙÁ: ²ÝáÝù ݳ»õ Ïáã Ï°áõÕÕ»Ý §Ï»ÕÍ Ûáõß³ÏáÃáÕǦ Íñ³·ÇñÁ ã»Õ»³É Ýϳï»É:

г۳ëï³ÝÇ ²ñµ³Ý»³Ï³ÛÇÝ Ìñ³·ÇñÇÝ äÇïÇ Ø³ëݳÏóÇ Ü³»õ ¶³Ý³ï³Ï³Ý MDA ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ

г۳ëï³ÝÇ ÷á˳¹ñáõû³Ý »õ ϳåÇ Ý³Ë³ñ³ñ ¶³·ÇÏ ´»·É³ñ»³ÝÇ ·É˳õáñ³Í å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁª ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ñµ³Ý»³ÏÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Íñ³·ÇñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ÚáõÉÇë 29-¿Ý ú·áëïáë 2 ¶³Ý³ï³ÛÇ Ù¿ç ѳݹÇåáõÙ áõÝ»ó³Í ¿ ·³Ý³ï³Ï³Ý MDA ÁÝÏ»ñáõû³Ý ïÝûñ¿Ýáõû³Ý Ñ»ï: ¶³Ý³ï³ÛÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ѳݹÇåáõÙÇÝ ÁÝóóùÇÝ ùÝݳñÏáõ³Í »Ý г۳ëï³ÝÇ Ï³åÇ »õ Ñ»éáõëï³Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ë³ñùÇ ëï»ÕÍÙ³Ý »õ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý áõÕ»Íñ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇÝ íñ³Û ³Ýáñ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ ³éÝãáõ³Í ѳñó»ñ: ܳ˳ñ³ñ ¶³·ÇÏ ´»·É³ñ»³Ý ·³Ý³ï³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ Ý»ñϳ۳óáõó³Í ¿ Íñ³·ÇñÇ ·áñͳ¹ñáõû³Ý Ý»ñÏ³Û Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁ: ²Ý Ù³ëݳõáñ³å¿ë Ýß³Í

¿, áñ г۳ëï³ÝÇ ÷á˳¹ñáõû³Ý »õ ϳåÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý áõÕ»Íñ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ Çñ³õáõÝùÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ѳٳå³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñϳ۳óáõó³Í ¿ лé³Ñ³Õáñ¹³Ïóáõû³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇáõû³Ý (ÐØØ): ´³óÇ ³ïÏ¿, ³ñµ³Ý»³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí г۳ëï³Ý ݳ˳å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ï³ñ³Í ¿ª ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ñµ³Ý»³Ï³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ëÏë»Éáõ ·Íáí£ MDA ÁÝÏ»ñáõû³Ý ݳ˳·³Ñ Ø³Ï Æëù³ÝïÁñ ݳ˳ñ³ñ ¶³·ÇÏ ´»·É³ñ»³ÝÇÝ ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿, áñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý ͳÝûóó³Í ¿ г۳ëï³ÝÇ ÏáÕÙ¿ лé³Ñ³Õáñ¹³Ïóáõû³Ý ÙÇç³½-

·³ÛÇÝ ÙÇáõû³Ý Ý»ñϳ۳óáõ³Í ÷³ëï³ÃáõÕûñáõÝ, »õ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ Çñ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ³Í ¿ г۳ëï³ÝÇ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÇÝ Ù¿ç ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ ѳñóÇÝ ·Íáí: ܳ˳ñ³ñ ¶³·ÇÏ ´»·É³ñ»³ÝÇ »õ MDA-Ç Ý³Ë³·³ÑÇÝ ÙÇç»õ ÙÇÝã ³Û¹ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ ѳݹÇåáõÙÝ»ñ ÈáÝïáÝÇ »õ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç. ³ÝáÝó ÁÝóóùÇÝ Ó»éù µ»ñáõ³Í ¿ÇÝ ÙÇ³ó » ³ É ³ ß Ë ³ ï ³ Ý ù Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñ£ ²Ûó»Éáõû³Ý ÍÇñÇÝ Ù¿ç ݳ˳ñ³ñ ¶³·ÇÏ ´»·É³ñ»³ÝÁ ѳݹÇåáõÙ áõÝ»ó³Í ¿ ݳ»õ ¶³Ý³ï³ÛÇ å»ï³Ï³Ý ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ·áñͳϳÉáõû³Ý ݳ˳·³Ñ ÄÇÉ¿ È»ùÉ»ñùÇ »õ ¶³Ý³ï³ÛÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñͳ-

ϳÉáõû³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·Íáí ïÝûñ¿Ý ÖáÝ ØÇÉÉ»ñÇ Ñ»ï: ܳ˳ñ³ñÇÝ Ý»ñϳ۳óáõ³Í »Ý ·áñͳϳÉáõû³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñͳéáÛÃÝ»ñÁ: Üßáõ³Í ¿, áñ ·áñͳϳÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ ϳï³ñ¿ ·Çï³Ï³Ý »õ Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ, Íñ³·ÇñÝ»ñáõ »õ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý µÝ³·³õ³éÇ é³½Ù³í³ñáõû³Ý Ùß³ÏáõÙ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ÏÁ ѳݹÇë³Ý³Û å»ïáõû³Ý ÏáÕÙ¿ ѳëï³ïáõ³Í ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ å³ïáõÇñ³ïáõ: гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùÇÝ ¶³Ý³ï³ÛÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñͳϳÉáõû³Ý (EDC) ïÝûñ¿Ýáõû³Ý Ñ»ï ùÝݳñÏáõ³Í »Ý г۳ëï³ÝÇ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÇ Ý³Ë³·ÇÍÇ ýÇݳÝë³õáñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñÁ:

¶³Ý³ï³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ ä³É¿Ý ÎûßÇÏÝ»ñ îñ³Ù³¹ñ³Í ¾ г۳ëï³ÝÇ ú÷»ñ³ÛÇ ºõ ä³É¿Ç ²½·³ÛÇÝ Â³ïñáÝÇÝ ú·áëïáë 9-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõû³Ý Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç ݳ˳ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É ì³Ñ¿ æÇɳõ»³ÝÇ ·É˳õáñáõû³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ¶³Ý³ï³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ å³É¿¿Ý áõÕ³ñÏáõ³Í å³É¿Ç Û³ïáõÏ ÏûßÇÏÝ»ñáõ Û³ÝÓÝáõÙÁ ². êå»Ý¹Ç³ñ»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý ú÷»ñ³ÛÇ »õ å³É¿Ç ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»Ù³Ï³Ý óïñáÝÇÝ: ì³Ñ¿ æÇɳõ»³ÝÁ »õ ú÷»ñ³ÛÇ »õ å³É¿Ç ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»Ù³Ï³Ý óïñáÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã ÈÇÉÇà ä»ïñá뻳ÝÁ ϳñ»õáñ Ýϳï»óÇÝ ë÷ÇõéùÇ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁª г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç å³É¿Ç ³ñáõ»ëïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý: ÈÇÉÇà ä»ïñáë»³Ý ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó г۳ëï³ÝÇ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõû³Ý »õ ¶³Ý³-

ï³ÛÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõݪ ³ÝáÝó û·Ýáõû³Ý ѳٳñ: ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³Ûë ݳ˳ӻéÝáõÃÇõÝÁ ϳï³ñáõ³Í ¿ г۳ëï³ÝÇ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ ËáñÑñ¹³Ï³Ý Êáñ¿Ý سñ¹áÛ»³ÝÇ ³é³ç³ñÏáí: ä³ñ³ÛÇÝ ÏûßÇÏÝ»ñáõ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³ç³Ïó³Í »Ý ¶³Ý³ï³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ å³É¿Ç ½·»ëïÝ»ñáõ »õ å³É¿Ç ÏûßÇÏÝ»ñáõ Ó»õ³õáñáÕ-ջϳí³ñ ѳ۳½·Ç Èáéݳ λïïÁë êáõñÙ¿Û»³Ý »õ í³ñã³Ï³Ý ѳñó»ñáí û·Ý³Ï³Ý 껹³ ÜÇÏáÕá뻳Ý: ÎûßÇÏÝ»ñÁ г۳ëï³Ý áõÕ³ñÏ»ÉáõÝ ³ç³Ïó³Í ¿ гÛÏ³Ï³Ý ²é»õïñ³ÛÇÝ ò³ÝóÇ Ô»Ï³í³ñ ì³Ññ³Ù öÇñç³Ý»³ÝÁ:


8

êàôðƲвÚàôÂÆôÜ

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

ø³ß³Ã³ÕÇ Ø¿ç êáõñdzѳۻñáõ ì»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ð³Ù³ñ Üáñ ´Ý³Ï³ñ³ÝÝ»ñ ÎÁ γéáõóáõÇÝ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ëáõñdzѳۻñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ýáñ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ áõ ³é³ÝÓݳïáõÝ»ñ ÏÁ ϳéáõóáõÇÝ£ ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý í³ñãáõû³Ý å»ï èáµ»ñï سûõáë»³Ý áñ ¹Çï»É ïáõ³Í ¿, ÿ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ÏÁ ϳéáõóáõÇÝ Æß˳ݳÓáñÇ, Îáíë³Ï³ÝÇ »õ ´»ñÓáñÇ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç: §Îáíë³Ï³ÝáõÙ ³ñ¹¿Ý Ï³Û 12 µÝ³Ï³ñ³Ý áõÝ»óáÕ Ù¿Ï ß¿Ýù »õ 4 ³é³ÝÓݳïáõÝ, áñï»Õ ³ñ¹¿Ý ³åñáõÙ »Ý ëÇñdzѳۻñÁ: Ø¿Ï ³é³ÝÓݳïáõÝ áõÝ»Ýù Æß˳ݳÓáñáõÙ »õ 3 µÝ³Ï³ñ³Ýª ´»ñÓáñáõÙ: ²Ûë å³ÑÇÝ Îáíë³Ï³ÝáõÙ áõ Æß˳ݳÓáñáõÙ ß³ñáõݳÏõáõÙ »Ý Ù¿Ï³Ï³Ý µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß¿Ýù»ñÇ, ÇëÏ ´»ñÓáñáõÙª 2 ³é³ÝÓݳïÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙÁ», Û³ÛïÝ³Í ¿ سûõá뻳ÝÁª ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí, áñ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÝ áõ ³é³ÝÓݳïáõÝ»ñÁ ϳéáõóáõ³Í »Ý ï³ñµ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõª §Âáõý»ÝÏ»³Ý¦ ÑÇÙݳñÏÇ, §ú·ÝÇñ »Õµûñ¹¦ Íñ³·ÇñÇ »õ ³ÛÉ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ³ç³Ïóáõû³Ùµ: ²ñ¹¿Ý 80 ïáÏáëáí å³ïñ³ëï ¿ Îáíë³Ï³ÝÇ Ù¿ç ϳéáõóáõáÕ µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß¿ÝùÁ, áõñ Ý»ñÏ³Û ¹ñáõû³Ùµ ÏÁ ϳï³ñáõÇÝ Ý»ñùÇÝ Û³ñ¹³ñÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ: Æß˳ݳÓáñÇ ß¿ÝùÁ å³ïñ³ëï ¿ 50-60 ïáÏáëáí, ÇëÏ ´»ñÓáñÇ µÝ³Ï»ÉÇ ß¿ÝùÁ ¹»é Ýáñ ëÏë³Í ¿ ϳéáõóáõÇÉ: ø³ß³Ã³ÕÇ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý í³ñãáõû³Ý å»ïÁ ѳëï³ï³Í ¿, áñ µáÉáñ ß¿Ýù»ñÝ ³É ³Ûë ï³ñÇ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏÁ µÝ³Ï»óáõÇÝ:

§´Ý³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ³å³·³Û µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ ³ñ¹¿Ý ï»Õ³õáñáõ³Í »Ý ³Û¹ í³Ûñ»ñáõÙ. Ýñ³Ýù ³é³ÛÅÙ ³åñáõÙ »Ý ÑÇõñ³ÝáóáõÙ, áñÁ ·ïÝõáõÙ ¿ í³ñã³Ï³½ÙÇ ïñ³Ù³¹ñáõû³Ý ï³Ï: ØÇ Ù³ëÝ ¿É ѳñ³½³ïÝ»ñÇ Ñ»ï ¿ ³åñáõÙ: úñÇݳϪ ÙÇ ÁÝï³ÝÇù, áñÝ ³ñ¹¿Ý áõÝÇ µÝ³Ï³ñ³Ý, ³åñáõÙ ¿ »Õµûñ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ»ï, áí ëå³ëáõÙ ¿ Çñ µÝ³Ï³ñ³ÝÇ å³ïñ³ëï ÉÇÝ»ÉáõÝ», µ³ó³ïñ³Í ¿ سûõá뻳ÝÁ: Æß˳ݳÓáñÇ Ù¿ç ѳëï³ïáõ³Í ëáõñÇ³Ñ³Û µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý ëÏë³Í »Ý ½µ³Õ»Éáõ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõû³Ùµ: ²ÝáÝù ï»Õ³÷áËáõ³Í »Ý êáõñÇáÛ ø³ÙÇßÉÇ ù³Õ³ù¿Ý, áõñ »õë ÑáÕ³·áñÍáõû³Ùµ ÏÁ ½µ³Õ¿ÇÝ: Îáíë³Ï³ÝÇ Ù¿ç Ï³Û µÅÇßÏÝ»ñáõ ÁÝï³ÝÇù ÙÁ, áñáõÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ï°³ß˳ïÇÝ ï»ÕõáÛÝ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇÝ Ù¿ç: ÆëÏ ´»ñÓáñÇ Ù¿ç µÝ³ÏáÕÝ»ñáõÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ ³ñÑ»ëï³õáñÝ»ñ »Ý, áñáÝù ѳٳå³ï³ëË³Ý ³ß˳ï³Ýù Ïñó³Í »Ý ·ïÝ»É: §´áÉáñ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ³ß˳ï»Éáõ ó³ÝÏáõÃÇõÝ áõÝ»Ý, ³Ýå³ÛÙ³Ý ³ß˳ïáõÙ »Ý, Ù»Ýù Ýñ³Ýó ûųݹ³ÏáõÙ »Ýù: ä»ï³Ï³Ý ϳéáÛóáõÙ ³ß˳ï»É ó³ÝϳóáÕÝ»ñÁ ÝáÛÝå¿ë áõÝ»ÝáõÙ »Ý ³Û¹ Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝÁ: ÖÇß¹ ¿, ³ß˳ï³í³ñÓÁ ß³ï ³õ»ÉÇ ó³Íñ ¿, ù³Ý êÇñdzÛáõÙ »Ý ëï³ó»É, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó Ýϳïٳٵ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ß³ï ɳõ ¿: Üñ³Ýù µ³õ³Ï³Ý ³½·³ë¿ñ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, å³Ñå³Ý»É »Ý ³½·³ÛÇÝ ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÁ: Ø»Ýù ¿É Çñ»ÝóÇó µ³Ý áõÝ»Ýù ëáíáñ»Éáõª ³ß˳ï³ëÇñáõÃÇõÝÝ áõ ³õ³Ý¹³å³Ñáõ-

êáõñdzѳۻñ ²ñó³Ë ´Ý³Ï»óÝ»Éáõ гñóáí` ä³ùáõ ÎÁ ¸ÇÙ¿ زÎ-ÇÝ ²½ñå¿Û׳ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñ ¾ÉÙ³ñ سٻﻳñáí 21 ú·áëïáëÇÝ å³ßïûÝ³Ï³Ý Ý³Ù³Ïáí ÙÁ ¹ÇÙ³Í ¿ زÎ-Ç ÁݹѳÝáõñ ù³ñïáõÕ³ñ ä³Ý øÇ ØáõÝÇÝ` Ëݹñ»Éáí, áñ ³Ý ÏïñáõÏ ÙÇçáóÝ»ñáõ ¹ÇÙ¿, áñå¿ë½Ç ¹³¹ñ»óáõÇÝ ²½ñå¿Û׳ÝÇ §µéݳ·ñ³õ»³É ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÝ Ù¿ç г۳ëï³ÝÇ ³åûñÇÝÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦: §Ð³Û³ëï³ÝÁ, û·ï³·áñÍ»Éáí ½Çݳ¹³¹³ñÁ ÏÁ ß³ñáõݳϿ ç³Ýù»ñ Ç ·áñÍ ¹Ý»É` ²½ñå¿Û׳ÝÇ ·ñ³õ»³É ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõóÛÇÝ áõ ýǽÇù³Ï³Ý µÝáÛÃÇ ³åûñÇÝÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ: ÐáÝ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñ ÏÁ ϳéáõóáõÇÝ, û¹³Ï³Û³ÝÁ ÏÁ í»ñ³Ýáñá·áõÇ, µÝ³Ï»ÉÇ Ã³Õ³Ù³ë»ñ ÏÁ ÑÇÙÝáõÇÝ, ׳ٵ³Ý»ñ ÏÁ ϳéáõóáõÇÝ, ³åûñÇÝÇ Ï»ñåáí ÏÁ ÷áËáõÇÝ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ »õ ³ÛÉݦ, ·ñáõ³Í ¿ ݳٳÏÇÝ Ù¿ç: سٻﻳñáí Çñ ݳٳÏÇÝ Ù¿ç Û³ïϳå¿ë ÏÁ Ýß¿, ÿ г۳ëï³Ý ÏÁ ß³ñáõݳϿ Çñ §³åûñÇÝÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ¦` êáõñÇ³Û¿Ý Ñ³Û»ñ í»ñ³µÝ³Ï»óÝ»Éáí §²½ñå¿Û׳ÝÇ µéݳ·ñ³õ»³É ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦: ØÇõë ÏáÕÙ¿, å³ï³ë˳ݻÉáí ëáõñdzѳۻñáõÝ Ç Ýå³ëï Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ù¿ç ϳï³ñáõáÕ ¹ñ³Ù³Ñ³õ³ùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ ä³ùáõÇ Çß˳Ýáõû³Ýó ѳñóáõÙÇÝ` ²½ñå¿Û׳ÝÇ Ù¿ç Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿, áñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ËáõÙµ»ñÁ, áñáÝù ¹ñ³Ù³Ñ³õ³ù ÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»Ý È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç ëáõñdzѳۻñ í»ñ³µÝ³Ï»óÝ»Éáõ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ, ϳåáõ³Í ã»Ý Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ ϳé³í³ñáõû³Ý »õ ³Ýáñ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý Ñ»ï: Àëï ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ³ÕµÇõñÝ»ñáõÝ, ²ñó³ËÇ Ù¿ç ëáõñdzѳۻñ í»ñ³µÝ³Ï»óÝ»Éáõ ѳٳñ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ù¿ç ó³ñ¹ ѳõ³ùáõ³Í ¿ 1.3 ÙÇÉÇáÝ ïáɳñ: §Ì³Ýûà »Ýù È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç ëáõñdzѳۻñ ѳëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïáõáõû³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ãáõÝÇÝù ³Û¹ Ù³ëÇݦ, ·ñáõ³Í ¿ ݳٳÏÇÝ Ù¿ç:

ÃÇõÝÁ», Ýß³Í ¿ ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý í³ñãáõû³Ý å»ïÁª ϳï³Ï»Éáí, áñ ø³ß³Ã³ÕÇ Ù¿ç ³åñ»Éáõ ëáõñdzѳۻñáõÝ ÷³÷³ùÁ ß³ï Ù»Í ¿, ù³ÝÇ áñ ³ÝÇϳ ѳÛáó ³ß˳ñÑÇ ³Ù¿Ý¿Ý íï³Ý·³õáñ ï³ñ³ÍùÝ ¿: èáµ»ñï سûõá뻳ÝÁ ݳ»õ Û³ÛïÝ³Í ¿, áñ ø³ß³Ã³ÕÇ Ù¿ç Ï°³åñÇÝ 38 ëáõñÇ³Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ, áñáÝù ³ñ¹¿Ý ÷³÷³ù Û³ÛïÝ³Í »Ý ³åñ»Éáõ Ýáñ³Ï³éáÛó µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç: Î³Ý Ý³»õ 10 ³ÛÉ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ, áñáÝù ï»Õ»Ï³óáõó³Í »Ý, áñ åÇïÇ ·³Ý: §Ø»Ýù íëï³Ñ »Ýù, áñ ó³ÝϳóáÕÝ»ñ ß³ï ÏÁ ÉÇÝ»Ý: ºñµ ÇٳݳÝ, áñ µÝ³Ïáõû³Ý áõ ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³ñóÁ ÉáõÍáõ³Í ¿, ëÇñdzѳۻñÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏÁ ·³Ý: ²Ûëï»Õ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ÝáÛÝå¿ë Çñ»Ýó ɳõ »Ý ½·áõÙ: ÈáõÍáõ³Í ¿ ݳ»õ Ýñ³Ýó ÏñÃáõû³Ý ѳñóÁ: àõëáõóÇãÝ»ñ »Ýù ³é³ÝÓݳóñ»É, áíù»ñ ¹³ë»ñÇó ¹áõñë ½µ³ÕõáõÙ »Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï¦, ѳëï³ï³Í ¿ ³Ý: سûõá뻳ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ÝáÛÝÇëÏ Ï³Û ÁÝï³ÝÇù ÙÁ, áñáõÝ ³õ³· áñ¹ÇÝ Ï³Ù³õáñ³µ³ñ ÏÁ ͳé³Û¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ µ³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç: Üß»Ýù, áñ µÝ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí г۳ëï³Ý ï»Õ³÷áËáõ³Í ëáõñdzѳۻñáõÝ ÃÇõÁ í»ñçÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇëÝ»ñáõÝ ½·³ÉÇûñ¿Ý µ³ñÓñ³ó³Í ¿: ì»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ ó³Ù³ùÇ ×³Ùµáí г۳ëï³Ý »Ï³Í ¿ ³Ùë³Ï³Ý ßáõñç 350-400 ëáõñdzѳÛ: ²ÛÅ٠г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç Ï°³åñÇ 9.5-10 ѳ½³ñ ëáõñdzѳÛ, áñáÝóÙ¿ ѳ½³ñÁ ³ñ¹¿Ý ³ß˳ï³Ýù áõÝÇ:

§Üáñ Ð³É¿å¦ Â³Õ³Ù³ëÁ λ³ÝùÇ ÎÁ ÎáãáõÇ

21 ú·áëïáëÇÝ ²ßï³ñ³ÏÇ ù³Õ³ù³å»ï ²ñÙ¿Ý ²ÝïáÝ»³ÝÁ ÁݹáõÝ»ó §êÇñdzѳۻñÇ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÁ ѳٳϳñ·áÕ Ï»Ýïñáݦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ·áñͳ¹Çñ Ù³ñÙÇÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁª ݳ˳·³Ñ Ȼݳ гɳ绳ÝÇ ·É˳õáñáõû³Ùµ: Ð³É³ç»³Ý ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ù³Õ³ù³å»ïÇÝ, ѳٳÛÝùÇ ³õ³·³ÝÇÇÝ »õ ²ßï³ñ³Ï ѳٳÛÝùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñáõݪ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ, ç»ñÙ ÁݹáõÝ»Éáõû³Ý »õ µ³ñǹñ³óÇ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ó»õ³õáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ý Ýß»ó, áñ ëáõñdzѳۻñÁª µÝ³Ï»Éáí §Üáñ Ð³É¿å¦ Ã³Õ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç, åÇïÇ ¹³éÝ³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝÇÏÝ áõ ³ßï³ñ³ÏóÇÝ»ñáõÝ Ñ»ï åÇïÇ ÏÇë»Ý ³ÝáÝó ³éûñ»³Ý: §Üáñ гɿå óճٳë ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ²ßï³ñ³Ï ѳٳÛÝùÇ ³õ³·³ÝÇÇÝ ÏáÕÙ¿ ÝáõÇñáõ³Í ÑáÕÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ í³õ»ñ³óáõ»ó³õ ²ßï³ñ³ÏÇ Ýáï³ñ³Ï³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿çª ¹³éݳÉáí §êÇñdzѳۻñÇ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÁ ѳٳϳñ·áÕ Ï»Ýïñáݦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:

¸³Ù³ëÏáëÇ ê. ê³ñ·Çë ºÏ»Õ»óÇÝ ºõ ³ñ·Ù³Ýã³ó ì³ñųñ³ÝÁ` ÐñÃÇé³ñÓ³ÏÙ³Ý ÂÇñ³Ë. 1 ¼áÑ »õ íÇñ³õáñÝ»ñ

¸³Ù³ëÏáëÇ ê. ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óÇÝ ëï³ó³Í ѳñáõ³Í¿Ý »ïù

¸³Ù³ëÏáëÇ Ù¿ç, ú·áëïáë 24-ÇÝ ä³å Þ³ñùÇÇ Ùûï îáõ»É³³ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ÇÝÏ³Í Ññ³ë³Ý¹Ç ÑñÃÇéÇ å³ï׳éáí ÏÁ íÇñ³õáñáõÇ Ñ³Û ÙÁ: ÆëÏ Ï¿ëûñ¿ »ïù, ¸³Ù³ëÏáëÇ ä³å Þ³ñùÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ »ÝóñÏáõ»ó³õ ÑñÃÇé³ñÓ³ÏáõÙÇ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ, áñáÝóÙ¿ »ñÏáõùÁ ѳñáõ³Í»óÇÝ ¸³Ù³ëÏáëÇ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ê. ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óõáÛ ß¿ÝùÁ »õ ³ñ·Ù³Ýã³ó ×»Ù³ñ³ÝÁ: »ûõûñ¿Ý íݳëáõ³Í ¿ »Ï»Õ»óõáÛ ·Ùµ¿ÃÁ, ó³Ýϳå³ï¿Ý Ù³ë ÙÁ, ÇëÏ Ï³ñ· ÙÁ å³ïáõѳÝÝ»ñáõ ³å³ÏÇÝ»ñÁ ÷ßñáõ³Í »Ý, íݳëáõ³Í »Ý ݳ»õ Ö»Ù³ñ³ÝÇ å³ïáõѳÝÝ»ñÁ: ä³ßïûÝ³Ï³Ý ³ÕµÇõñÝ»ñ ѳÕáñ¹»óÇÝ, áñ Ññ³ë³Ý¹Ç ѳñáõ³ÍÝ»ñÁ íݳëÝ»ñ ѳëóáõóÇÝ Ý³»õ ³ëáñÇ áõÕÕ³÷³é »Ï»Õ»óõáÛ ß¿Ýù»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ áõ ÛáÛÝ áõÕÕ³÷³é §¼¿ÛÃáõݦ »Ï»Õ»óõáÛ ß¿ÝùÇÝ »õ å³ï׳é»óÇÝ »ñÏáõ ï³ëÝ»³Ï íÇñ³õáñÝ»ñ: гëï³ï»Ýù, áñ íÇñ³õáñÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ »Ý »ñÏáõ ѳۻñ` »Ï»Õ»óõáÛ å³Ñ³ÏÁ` Âáñáë ê³ñ·Ç뻳Ý, áñ µáõÅáõÙ ëï³Ý³É¿ »ïù í»ñ³¹³ñÓ³õ, »õ ð³ýýÇ Ö³åáõñ»³Ý, áñ ï³-

ϳõÇÝ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÁ µáõÅáõÙ ÏÁ ëï³Ý³Û, ÇëÏ Ú³Ïáµ ê³ñ·Ç뻳Ý, áñ ³é³çÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÇÝ å³ï׳é³Í íÇñ³õáñÝ»ñáõÝ û·Ý»Éáõ ÷áõóó³Í ¿ñ, ϳñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó Çñ ëï³ó³Í í¿ñù»ñáõÝ å³ï׳éáí ÏÁ ٳѳݳÛ: Üß»³ÉÝ»ñÁ ³Ý¹³Ù »Ý §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïå³Ýáõû³Ý ÷ñϳñ³ñ áõÅ»ñáõ¦ »õ ³ÛÉ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ ÏÁ ÑëÏ¿ÇÝ ä³å Þ³ñùÇ Ï³Ù³ñÇÝ »õ »Ï»Õ»óõáÛ ÙáõïùÇÝ: Üß»Ýù, áñ ä³å Þ³ñùÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ ÏÁ ÝϳïáõÇÝ §ÑÇÝ ¸³Ù³ëÏáë¦Ç å³ïÙ³Ï³Ý ù³Õ³ùÇ Ï»¹ñáÝÁ, áñ Ý߳ݳõáñ ¿ ݳ»õ Çñ Ñݳ·áÛÝ Ï³Ù³ñáí, áõñ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ ê. ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óÇÝ »õ ³ÛÉ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ: ú·áëïáë 25-ÇÝ, ¸³Ù³ëÏáëÇ Ð³Ûáó »ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ²ñÙ³ß »åÇëÏáåáë ܳÉå³ÝﻳÝ, êáõñµ ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óõáÛ éÙµ³ÏáÍáõÃ»Ý¿Ý ³ÝÙÇç³å¿ë »ïù, ÙáÙ»ñáõ ÉáÛëÇ ï³Ï ³Õûûó íÇñ³õáñÝ»ñáõ ³éáÕçáõû³Ý »õ ٳѳó³Í Ú³Ïáµ ê³ñ·Ç뻳ÝÇ Ñá·áõ ѳݷëï»³Ý Ñ³Ù³ñ:


êàôðƲвÚàôÂÆôÜ

êáõñÇ³Ï³Ý úñ³·ñáõÃÇõÝ 27 ¶Ç￱ù, áñ ³ß˳ñÑÇ Ù¿ç ³Ù³é ¿, áõ Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁ ׳ٵáñ¹»Ý Ýáñ »ñÏÇñÝ»ñ, Íáí³÷, É»éÝ»ñ` Ñݳñ³õáñÇÝë ѳ׻ÉÇûñ¿Ý ³ÝóÁÝ»Éáõ Çñ»Ýó ³ñÓ³Ïáõñ¹Á. Ýáñ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ, Ýáñ ͳÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñ, µ»éݳó÷áõÙ áõ óñÙ³óáõÙ: êáõñÇ³Ý »õë áõÝÇ Ñ³Ý·ÇëïÇ Ññ³ß³ÉÇ í³Ûñ»ñ` Íáí, É»é áõ Ñݳí³Ûñ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ³Ýáñ Íáí³÷Ý»ñáõÝ ÙdzÛÝ é³½Ù³Ý³õ»ñ ÏÁ ïáÕ³Ýó»Ý áõ Û»Éáõ½³ÏÝ»ñ ÏÁ Ý»ñËáõÅ»Ý` Ù³Ñáõ³Ý ½¿Ýù»ñ µ»ñ»Éáí, ³Ý³å³ïÇ í»ñ³Í»Éáõ ³Ûë ·áÕïñÇÏ »ñÏÇñÁ: ²Ýáñ ³Ýï³éÝ»ñÝ áõ É»éÝ»ñÁ ³Ûëûñ ³õ³½³ÏÝ»ñáõ áõ Ù³ñ¹³Ï»ñÝ»ñáõ áñç»ñ »Ý, ³Ýáñ Ñݳí³Ûñ»ñÁ` ·áÕ»ñáõ »õ á×ñ³·áñÍÝ»ñáõ ÃÇñ³Ë: êáõñdzóÇÝ»ñ ÝáÛÝå¿ë ÏÁ ׳ٵáñ¹»Ý®.ë³Ï³ÛÝ Ý»ñϳÛÇë ³ÝáÝó Ýå³ï³ÏÁ ³õ»ÉÇ ë³Ñٳݳ÷³Ï ¿` ÷ñÏáõÇ°É® ²Ù¿Ý å³ñ³·³ÛÇ, ÑáÝ ï»Õ ãáõÝÇ ÝÙ³Ý ßù»ÕáõÃÇõÝ, áñ ÏÁ Ïáã»Ýù ׳ٵáñ¹áõû³Ý ѳ×áÛù: ÊÇëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÝ ¿, áñ ³Ûëûñ ëáõñdzóÇÝ ÏÁ ÙÕ¿ Çñ ù³Õ³ù¿Ý ¹¿åÇ ³ß˳ñÑ »ÉÉ»É, ÇëÏ ³õ»ÉÇ Û³×³Ë` Çñ ù³Õ³ù¿Ý áõ »ñÏñ¿Ý §·ÉáõËÁ åñÍ»óݻɦ: Ö³Ùµáñ¹»É áñáß»Éáí` ³Ý íëï³Ñ ¿, ÿ ³ñϳͳËݹñáõû³Ý Ï°»ñóÛ, áõñ µÝ³õ ÷áùñ ã¿ Ù³Ñáõ³Ùµ »ÉùÁ, ë³Ï³ÛÝ ·Çï¿ Ý³»õ, ÿ å³Ï³ë íï³Ý·³ÉÇó ã¿ ÙݳÉÁ: ºñµ Ï°ÁÝïñ¿ Ñ»é³Ý³ÉÁ, ù³ç ·Çï¿, ÿ ÇñÙ¿ ³é³ç ·³óáÕÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñ Èǵ³Ý³ÝÇ ×³ÙµáõÝ µéÝáõ»ó³Ý, ·»ñ»í³ñáõ»ó³Ý, ³é»õ³Ý·áõ»ó³Ý, áõ®. ³ÝáÝóÙ¿ ß³ï»ñáõ ׳ϳﳷÇñÁ ³ÝÛ³Ûï ¿: ²Ý ·Çï¿, áñ ÂáõñùÇáÛ ë³ÑÙ³ÝÇÝ íñ³Û ·ñϳµ³ó ã¿, áñ ½ÇÝù ÏÁ ëå³ë»Ý, ë³Ï³ÛÝ ÛáÛëÁ ϳå³Í í³ñáñ¹Ý»ñáõ ËáëïáõÙÝ»ñáõÝ áõ §³ÝáÝó¦ Ñ»ï É»½áõ ·ïÝ»Éáõ §ÑÙïáõÃÇõÝÝ»ñáõݦ, ù³ç ÇٳݳÉáí, áñ Ñ³Û ÁÉɳÉÁ ÏñÝ³Û íï³Ý·Ç ѳٳ½ûñ ÁÉɳÉ, ³Ý, ׳ϳﳷñÇÝ ³å³õÇݳÍ, ù³ÛÉ Ï°³éÝ¿` §»ï»õÁ ëá¯õñ, ³é³çÁ çá¯õñ¦: àõ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù Ù»Ýù ÏÁ

Éë»Ýù, ÿ ÂáõñùÇ³Û¿Ý Ð³Û³ëï³Ý ׳ٵáñ¹áÕÝ»ñ ³é»õ³Ý·áõ»ñ »Ý®. ÆëÏ ¹áõÝ, áñ ÛáÛë áõÝÇë, ÿ ³ñÏ ÙÁ ã°ÇÛݳñ ïáõÝǹ íñ³Û, å³ï³Ñ³Ï³Ý ÷³Ù÷áõßïÇ ÙÁ ½áÑ ã»ë ÁÉɳñ, ã»ë ·Çï»ñ` ½³ñÙ³Ý³ë ³Ûë Ù³ñ¹áó ù³çáõû³±Ý, ÃáõñùÇ áõ ÙÇõë Ãñù³ÝÙ³ÝÝ»ñáõ ѳݹ¿å ѳõ³ïùDZ, ÿ± ³ñϳͳËݹñáõû³Ý íñ³Û: ÆëÏ ¹áõÝ, ûñ¿óûñ ͳÝñ³óáÕ »ñÏÇÝùÇÝ ï³Ï, ÛáÛë¹ Ï³å³Í ²ëïáõÍáÛ áõ ׳ϳﳷñÇÝ, ÏÁ ½³ñٳݳë áõ ÏÁ ó³õÇë Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ Ñ³Ù³ñ: سݳõ³Ý¹ ÏÁ Ûáõë³ë®. **** ® лï»õ³µ³ñ Ùǯ Ùï³Ñá·áõÇù »õ Áë¿ù. §Æ±Ýã åÇïÇ áõï»Ýù , DZÝã åÇïÇ ËÙ»Ýù ϳ٠DZÝã åÇïÇ Ñ³·ÝÇÝù¦: ²Û¹ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ ѻóÝáëÝ»ñáõÝ Û³ïáõÏ »Ý, áñáíÑ»ï»õ Ó»ñ ºñÏݳõáñ гÛñÁ ·Çï¿ ³ñ¹¿Ý, ÿ ³Û¹ µáÉáñÇÝ å¿ïù áõÝÇù® س³å³ñ - ³Ýóù. µ³é, ³Ûëûñ` ï»Õ³ÝáõÝ: ²Ýóù` гɿåÇ ³ñ»õ»É»³Ý áõ ³ñ»õÙï»³Ý Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõ ÙÇç»õ, ë³Ñٳݳ·ÇÍ` ׳ϳïáÕ ÏáÕÙ»ñáõ ÙÇç»õ, ³Ýóù` áõñÏ¿ Ó»éù-Ó»éùÇ ÏÁ ù³É»Ý Ï»³ÝùÝ áõ Ù³ÑÁ: ²ÙÇë¿ ³õ»ÉÇ ¿, áñ ³Ûë µ³éÁ ÏÁ ÑáÉáíáõÇ Ñ³É¿åóÇÝ»ñáõ µ»ñÝÇÝ Ù¿ç` áñå¿ë ϻݳó ³ÕµÇõñÇ: ´³éÁ Û³ÛïÝáõ»ó³õ ÷áÕáóÝ»ñáõ Ù¿ç, ·»ïÇÝÝ»ñÁ åïáõÕ áõ µ³Ýç³ñ»Õ¿Ý Û³ÛïÝáõ»ÉáõÝ Ñ»ï ÙdzëÇÝ: ¸áõÝ, áñ ѳٻٳﳵ³ñ ³Å³ÝÁ ÏÁ ÷Ýïé»ë, ëïÇåáõ³Í »ë ËáݳñÑÇÉ, ËóÏáõÇÉ` ÙïÝ»Éáõ ѳٳñ ·»ïÝÇÝ Ã³÷áõ³Í ÏáÛï»ñ¿Ý Çñ³ñáõ Ó»éù¿ ëÙµáõÏ, ÉáÉÇÏ »õ ³ÛÉ µ³ñÇùÝ»ñ ËÉËÉáÕ Ù³ñ¹áó ÏáÛïÇÝ Ù¿ç: ºÃ¿ ѳëóáõóÇñ ÁÝïñ»É áõ ³éÝ»É, Û³ÕóϳÝ, ùñïÝ³Í áõ ³ñųݳå³ïáõáõÿݿ¹ Ïïáñ ÙÁ »õë ·»ïÝÇÝ Ó·³Í, ³õ³ñ¹ ³é³Í` ÏÁ Ñ»é³Ý³ë, Ýáñ ÙdzÛÝ ·ÇÝ»ñáõ ëÕáõÃ»Ý¿Ý ·³Ý·³ï»Éáí ѳݹÇåáÕ Í³ÝûÃ-³ÝͳÝûÃÇ, áñáÝù ³ÝÓÏáõû³Ùµ Ó»éùǹ å³ñÏ»ñáõÝ ÏÁ ݳÛÇÝ®.

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

9

ºï»õÁ ëá°õñ, ³é³çÁ çá°õñ, êáõ·, í³Ûݳëá°õÝ, Çñ³ñ³Ýóá°õÙ, ´³é³ãáõÙ »Ý Ù»Í áõ åáõ×áõñ, Æñ³ñ ·ñÏáõ³Í` ·»ïÁ ÉóõáõÙ® Ú. Âáõٳݻ³Ý

¸áõÝ ÏÁ ·³Ý·³ïÇë »õ Çñ³õáõÝù áõÝÇë, ë³Ï³ÛÝ ï»Õ»³±Ï »ë ͳËáÕÇÝ ³É Çñ³õáõÝùÇ ã³÷¿Ý: ̳Ýûóóǯñ. ²ÑÙ³ïÁ Ù»ñ ¹ñ³óÇ åïÕ³í³×³éÝ ¿, áõñÏ¿ ·ÝáõÙ Ï°ÁÝ»Ý ²½Ç½Ç¿Ç µ³ñ»Ï»óÇÏ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ: ²ÝáÝù, áñáÝù ·»ïÇÝ ËáݳñÑÇÉ ã»Ý ëÇñ»ñ áõ ·ÇÝ Ñ³ñóÝ»Éáõ ³É ëáíáñáõÃÇõÝ ãáõÝÇÝ, Ûûųñ »Ý §²ÑÙ³ïÇ ·ÇÝ»ñáõݦ: ³ջóÇÝ»ñë §·áÕ¦ ÏÝù³Í ¿ÇÝù Ù³ñ¹áõÝ ³ÝáõÝÁ, áñ Ñ»é³õáñ áõ íï³Ý·³õáñ óտ ÙÁ »Ï³Í, ³Ûë ˳ÝáõÃÁ µ³ó³Í ¿ áõ ëáõÕ ·ÇÝ»ñáí ÁÝïÇñ åïáõÕ-µ³Ýç³ñ»Õ¿Ý ÏÁ ͳ˿: ºñ»ÏáÛ»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ïÕáõÝ Ñ»ï Ï°ÁÝÃñ¿ ˳ÝáõÃÇÝ ³éç»õ, ³ÃáéÇÝ ß³ñáõ³Í ÇÝã-áñ µ³Ý»ñ, áñ ׳߳ñ³Ý¿Ý ÏÁ µ»ñ¿. ÝáÛÝ ×³ß³ñ³ÝÇ ÝÏáõÕÝ ³É ·Çß»ñÝ»ñÁ ÏÁ å³éÏÇÝ, ïáõÝ »ñÃ³É ãϳÛ: ²Ûë ûñ»ñáõÝ, »ñµ §å³ïáõ³õáñ¦ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ áõ ѳٵ³õ³õáñ ˳ÝáõÃÝ»ñ ³É ëÝݹ»Õ¿ÝÇ ³é³ëå»É³Ï³Ý ·ÇÝ»ñáí ÏÁ ÏáÕáåï»Ý ÅáÕáíáõñ¹Á (³ß˳ñÑÁ ¹Ù³Ï ¿, ïÕ¿Ý ¹³Ý³Ï®) , Ç°Ýã ÏÁ ëå³ë»ë ²ÑÙ³ï¿ ÙÁ, áñ Ï»³ÝùÁ íï³Ý·»Éáí` Ù³³å³ñ¿Ý ù»½Ç Ï»³Ýù ÏÁ µ»ñ¿: ²Ý ÏÁ å³ïÙ¿ ¹ñ³óÇÇÝ. §Ø³³å³ñÁ ³ÛÉ»õë åÇïÇ ·áóáõÇ, Ù»Ýù í»ñçÇÝ ³éÝáÕÁ »Õ³Ýù. ѳ½Çõ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ³éÇÝù áõ åÇïÇ µ³ñÓ¿ÇÝù, Ññ³Ó·áõÃÇõÝ ëÏë³õ: ¶»ïÇÝÝ»ñÁ, ÑáÕÇ áõ ³ÕµÇ Ù¿ç å³éϳÍ` ÏÁ ëå³ë¿ÇÝù, ·Ý¹³ÏÝ»ñÁ Ù»ñ ·ÉáõËÝ»ñáõÝ íñ³Û¿Ý ÏÁ ëáõñ³ÛÇÝ. »ñµ ¹³¹ñ»ó³õ áõ »É³Ýù, ïÕáõë ï³µ³ïÁ óó ¿ñ. ÇÝù ÏÁ åݹ¿, ÿ ·»ïÇÝÁ óó ¿ñ®.¦: ²ÛÉ»õë DZÝã ·ÇÝ ÃáÕ ¹Ý¿ ²ÑÙ³ïÁ Çñ µ»ñ³Í ³åñ³ÝùÇÝ, ¹á¯õù áñáß»ó¿ù: ²Ý¹ÇÝ, ù³ç Ñ³Û ÏÇÝ»ñ Ï°áñáß¿ÇÝ »ñÃ³É áõ Ù³³å³ñ¿Ý ³Å³Ý ·Ý»É: ²Å³ÝÁ ÑÇÙ³ ÙdzÛÝ Ù³ñ¹áõë Ï»³ÝùÝ ¿, Ùdz°ÛÝ: **** ΰÁë»Ý, ÿ ÏÇÝ»ñ Û³×³Ë ÏÁ ËûëÇÝ áã ÿ Çñ»Ýó ÇÙ³ó³ÍÁ, ³ÛÉ` Çñ»Ýó ÷³-

÷³ù³ÍÁ, »õ áñ ³Ûñ»ñ ³Û¹ Ù¿ÏÁ ÏÁ Ïáã»Ý ÏÝáç³Ï³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÇõÝ: ´³Ûó Ç ½áõñ ÏÁ ûñ³·Ý³Ñ³ï»Ý ÏÇÝ»ñáõ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ù³Õ³ùÇë Ù¿ç Çñ³å¿ë ½³Ý³½³Ý ï»Õ»ñ ½³Ý³½³Ý Ýå³ëïÝ»ñ ÏÁ µ³ÅÝáõÇÝ: ²ñÃáõÝ Ù³ñ¹Á ÏñÝ³Û Ñ³Ý·Çëï ³åñÇÉ ïñáõ³ÍÝ»ñáí, ¹»é µ³Ý ÙÁÝ ³É®³õ»ÉóÝ»É áõ ͳ˻É: à±í Ù»Õ³õáñ ¿, áñ ¹áõÝ Ñå³ñï »ë áõ ã»ë »ñóñ ³ñӳݳ·ñáõ»Éáõ: úñÇݳÏ` ϳ½Ç ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝ, áñ Ï°ÁÉÉ³Û ÙáõËóñÇÝ ùáí: سñ¹Á ãÇ Ù»ñÅ»ñ, ÏÁ ·ñ¿ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ¹ áõ ÏÁ Ëáëï³Ý³Û®. ¶ñáõ¿° áõ »ñ³½¿ ûñ ÙÁ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ. 㿱 áñ ³ÛÉ Ã³Õ»ñáõ Ù¿ç ³é³Í »Ý® »ñ³½»ÉÁ ³ñ·ÇÉáõ³Í ã¿, ÇëÏ Ûáõë³ÉÁ ɳõ µ³Ý ¿: ²Ñ³ å³ïÏ»ñ ÙÁ` ÏÇÝ»ñáõ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ëûë³Ïóáõûݿ ÙÁ. - ä»ñå³É»³ÝÇ Ã³ÕÁ ³ÝáõÝÝ»ñ ÏÁ ·ñ»Ý, »ë ³É ·³óÇ áõ ·ñáõ»ó³Û: - г¯, ùáÛñÇÏÇë óÕÝ ³É ·ñ»ñ »Ý® - ÆÝãá±õ ÏÁ ·ñ»Ý, Éáõñ áõÝDZë: - ΰÁë»Ý, ÿ ݳ˳·³ÑÇÝ ÏÇÝÁ Ýáõ¿ñ åÇïÇ ï³Û® - ƱÝã Ýáõ¿ñ ¿ »Õ»ñ: - ΰÁë»Ý` ¹ñ³Ù åÇïÇ ï³Û: - ²Ù¿Ýá±õÝ® - àí áñ »ñóÛ, ÏÁ ·ñ»Ý: - ¾±, Ë×áÕáõ٠㿱® - øÇã ÙÁÝ ³É Ï»óÇñ ³ñ»õÇÝ ï³Ï, ã»ë ѳÉÇñ®. - г¯, Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ ³É ÏÁ ·ñ»Ý, µ³Ûó Û³ÛïÝÇ ã¿, ÿ Ç°Ýã åÇïÇ ï³Ý: - ΰ»ñ»õÇ` Ó»½Ç ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý Ýáõ¿ñÝ»ñ åÇïÇ ·³Ý® íǽ³ »õ ³ÛÉÝ: - Æ ½áõñ ÏÁ Ëݹ³ë, ³ñӳݳ·ñáõáÕÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ ³ñ¹¿Ý »ñÏáõ ѳ½³ñÁ ³Ýó»ñ ¿, µ³Ý ÙÁ ã»ë ÏáñëÝóÝ»ñ, áñ »ñÃ³ë ·ñáõÇë: - ¾°®

ñÇÝ, ³ß˳ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñ¿ ѳñ³½³ïÝ»ñ ÏÁ ѳٳËÙµáõ¿ÇÝ ÑáÝ, ÏÁ ѳݹÇå¿ÇÝ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ, ÏÁ í»ñÛÇß¿ÇÝ ÑÇÝ áõ ù³Õóñ ûñ»ñÁ: îûݳËÙµáõÃÇõÝÁ ÏÁ ï»õ¿ñ ÙÇÝã»õ ³é³õûï: ºñÏáõß³µÃÇ ³é³õûïáõÝ ëñµ³½³ÝÁ Ï°ûñÑÝ¿ñ Ñ»ñÇë³Ý, áñ ÏÁ ¹ñáõ¿ñ Û³ïáõÏ ³Ù³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç »õ ÏÁ µ³ÅÝáõ¿ñ µáÉáñ Ý»ñϳݻñáõÝ ³ÝËïÇñ: ºñ»ù ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç, ²ÛÝ׳ñÇ ÑÇÙݳ¹ñáõû³Ý 70-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí, ²ÛÝ׳ñ¿Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ñ áõËﳷݳóáõÃÇõÝ ÙÁ ¹¿åÇ Øáõë³ î³Õ: ÐáÝ ³É ²ëïáõ³Í³ÍÝ³Û ïûÝÁ ÏÁ ïûÝ»Ý ß³µ³Ã ·Çß»ñÁ: ²ÛÝ׳ñóÇÝ»ñÁ áõñ³Ë ¿ÇÝ ³Ûó»É»Éáí Çñ»Ýó å³å»Ý³Ï³Ý ÑáÕ»ñÁ` ï»ëÝ»Éáõ Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñáõÝ, Ù»Í Ñ³Ûñ»ñáõÝ ïáõÝ»ñÁ® »õ í»ñÛÇß»Éáõ Çñ»Ýó Éë³Í å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

ÆëÏ í»ñ³¹³ñÓÇ ×³ÙµáõÝ íñ³Û ÏÇñ³ÏÇ ûñ ³ÝáÝù ·³óÇÝ ø»ë³å, áñå¿ë½Ç Ù³ëݳÏóÇÝ ø»ë³åÇ ïûݳËÙµáõû³Ý: à±í Ïñݳñ »ñ»õ³Ï³Û»É, áñ ß³ï ³ñ³· ³Ù¿Ý µ³Ý åÇïÇ ÷áËáõ¿ñ »õ ³Ù¿Ý µ³Ý »ñ³½Ç åÇïÇ í»ñ³Íáõ¿ñ ® ÆëÏ ÑÇÙ³± ® гÛáõ ׳ϳﳷÇñ® гÛÁ ³Ù¿Ý ï»Õ ÏÁ ßÇÝ¿ Ù»Í Ë³Ý¹³í³éáõû³Ùµ, áñå¿ë½Ç å³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõ å³ï׳éáí Ó·¿ áõ »ñÃ³Û Ýáñ »ñÏÇñÝ»ñ` ÑáÝ »õë ß¿ÝóÝ»Éáõ ³é³Ýó Ûáõë³Ñ³ï»Éáõ: سÕóÝùë »õ ³ÕûÃùë ¿, áñ ßáõïáí ˳ճÕáõÃÇõÝ ÁÉÉ³Û ³ß˳ñÑÇ ãáñë ͳ·»ñáõÝ, »õ 2014-Ç ³Ùñ³Ý ¹³ñÓ»³É ϳñ»Ý³Ýù »ñÃ³É ø»ë³å »õ ¾ëùÇõñ³ÝÇ Ù»Í ëûëÇÇÝ ï³Ï ïûÝ»Ýù ²ëïáõ³Í³ÍÝ³Û ïûÝÁ:

êÇñ»ÉÇ ø»ë³åÇÝ ® êïáñ»õ ïñáõ³Í Ûû¹áõ³ÍÁ ïåáõ³Í ¿ §²½¹³Ï¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ú·áëïáë 17-Ç ÃÇõÇÝ Ù¿ç£ ê»õ³Ý Ö. ²µ¿É»³Ý

ì³ÕÁ 18 O·áëïáë ¿. ø»ë³åÇ àõëáõÙݳëÇñ³ó ÙÇáõû³Ý 2013 ï³ñáõ³Ý ûñ³óáÛóÇÝ íñ³Û Ýßáõ³Í ¿ §²ëïáõ³Í³ÍÇݦ: ²Ûë ûñÝ ¿, áñ ø»ë³å ³åñáÕ ù»ë³åóÇÝ»ñÁ »õ ³ß˳ñÑÇ ï³ñµ»ñ ³ÝÏÇõÝÝ»ñ ³åñáÕ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ ÏÁ ѳõ³ùáõÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ ·ÇõÕÇÝ Ù¿ç` ïûÝ»Éáõ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ ¹³ñÓ³Í «Ð»ñÇë³ÛÇ ïûÝ»-Á: ²Ûë ³éÇÃáí ø»ë³åÇ ÑáÕÇÝ íñ³Û ÏÁ ÙdzËÙµáõÇÝ Û³ïϳå¿ë гɿå¿Ý, ȳóùdzۿÝ, ¸³Ù³ëÏáë¿Ý, ä¿ÛñáõÃ¿Ý ù»ë³åóÇÝ»ñ ϳ٠å³ñ½³å¿ë ³Ûë ïûÝÇÝ ³éÇÃáí ÑáÝ ·ïÝáõÇÉ ÷³÷³ùáÕ Ñ³Û»ñ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ï³ñáõ³Ý ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ïûÝÁ µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ ¿: ¸Åµ³Ëï³µ³ñ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÁ ÁݹѳÝñ³å¿ë, ÇëÏ êáõñÇ³Ý Û³ïϳå¿ë ׳ϳﳷñ³Ï³Ý ûñ»ñ Ï°³åñÇÝ: ²Ûë ï³ñÇ ø»ë³åÇ Ù¿ç ³Ù³ÛáõÃÇõÝ ¿, ÙÃÝáÉáñïÁ ïËáõñ ¿: سñ¹ÇÏ ã»Ý Ïñݳñ »ñÃ³É ø»ë³å, áñáíÑ»ï»õ ³å³Ñáí³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ áõ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ ã»Ý ³ñïûÝ»ñ, áñ ³ÝáÝù ³å³Ñáí ï»Õ ѳëÝÇÝ: ܳËáñ¹ ï³ñÇ ³É íÇ׳ÏÁ ³õ»ÉÇ »ñ³Ý»ÉÇ ã¿ñ,

µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë ø»ë³åÇ »Ï»Õ»óõáÛ µ³ÏÇÝ Ù¿ç »÷»ó³õ Ñ»ñÇë³Ý, áñå¿ë½Ç ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ å³ÑáõÇ: ²õ³Ý¹áõÃÇõÝ ¿, áñ ²ëïáõ³Í³ÍÝ³Û ÏÇñ³ÏÇÝ ø»ë³åÇ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ñ»ñÇë³Û »õ ×»ñÙ³Ï ÉáõµÇ³ »÷Ç, ÇÝãå¿ë ݳ»õ Ó¿Ãáí «ù»Ëù¿» »õ å³ÝÇñáí ѳó` ÃáÝÇñÇÝ Ù¿ç: ÎÇñ³ÏÇ ³é³õûï, ê. å³ï³ñ³·¿Ý »ïù ï»ÕÇ Ï°áõݻݳñ ˳ÕáÕûñÑÝ¿ù: ²å³ ÅáÕáíáõñ¹Á ø»ë³åÇ »õ гɿåÇ ÷áÕ»ñ³ËáõÙµ»ñáõÝ ³é³çÝáñ¹áõû³Ùµ ÏÁ ïáÕ³Ýó¿ñ ø»ë³åÇ Ù³Ûñ ׳ٵáõÝ íñ³Û: ÆëÏ Ï¿ëûñ¿ »ïù ÏÁ ëÏë¿ñ Ñ»ñÇë³ÛÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ: ÆëÏ ³Ûë ï³ñDZ ® äÇïÇ Ï³ñ»Ý³±Ý ïûÝ»É ï³ñÇÝ»ñáõ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ ¹³ñÓ³Í ïûÝÁ: ÎÇñ³ÏÇ ûñ ø»ë³åÇ ¾ëùÇõñ³Ý ϳ٠ܻñùÇ ¶ÇõÕ Ïáãáõ³Í ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç áõËï³õáñÝ»ñ åÇïÇ Ñ³õ³ùáõDZÝ: سïáõéÇÝ ¹áõéÁ µ³ó ¿ñ µáÉáñ ѳõ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ ³éç»õ: ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ÏÁ ÙáñÿÇÝ áã˳ñÝ»ñÁ, »õ ÙÇëÁ ÏÁ ¹ñáõ¿ñ ϳÃë³Ý»ñáõÝ Ù¿ç, áñáÝù ùáí-ùáíÇ ß³ñáõ³Í Ï°ÁÉɳÛÇÝ Ù»Í ëûëÇ Í³éÇÝ ï³Ï: Þñç³ÝÇ ·ÝãáõÝ»ñÁ ·Çï¿ÇÝ, áñ ³Û¹ Ãáõ³Ï³ÝÇÝ §ø»ë³åÇ ûñ¦ ¿ »õ ÏÁ ÷áõóÛÇÝ Çñ»Ýó Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáí ß¿ÝóÝ»Éáõ ûñÁ: ²Ûë ïûÝ³Ï³Ý »õ Çõñ³Û³ïáõÏ ûñÁ Ù»Í áõñ³ËáõÃÇõÝ ÏÁ å³ï׳é¿ñ µáÉá-


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 10À.êºäîºØ´ºð

вڲêî²Ü

سßáõáÕ Ð³Û³ëï³Ý. ²ñï³·³ÕÃÁ ²Ýݳ˳¹¿å ¾

³ÃáõÉ Ú³Ïáµ»³Ý

²ñï³·³ÕÃÁ ÙdzÛÝ Ãáõ³µ³ÝáõÃÇõÝ ñ»õÙáõïù, ÑÇÙݳϳÝáõÙ` Ødzó»³É ܳàñù³±Ý Ù³ñ¹ ¿ ³ñï³·³ÕÃ»É Ð³ã¿: ²ñï³·³ÕÃÁ ݳ»õ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ Ñ³Ý·Ý»ñ áõ ºõñáå³, »ñµ ØáëÏáõ³ÛáõÙ Û³ëï³ÝÇó èáå»ñà øáã³ñ»³ÝÇ Ý³Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ íÇ׳ϳ·- ¿, ×ÝßáÕ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ, áñÁ áõÕÕ³- Çß˳Ýáõû³Ý »Ï³õ ØÇ˳ÛÇÉ ¶áñµ³- ˳·³Ñáõû³Ý ï³ëÁ ï³ñÇÝ»ñÇÝ: ñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÇõÝÁ í»ñç»ñë Ññ³- ÏÇûñ¿Ý ³½¹áõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó íñ³Û, ãáíÁ: ê³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ µ³óáõ»óÇÝ, §ä³Õ ÎñÏÇÝ ¹ÇÙ»Ýù íÇ׳ϳ·ñáõû³ÝÁ: å³ñ³Ï»É ¿ Ýáñ ïáõ»³ÉÝ»ñ, ѳٳӳÛÝ áíù»ñ µÝ³ÏõáõÙ »Ý г۳ëï³ÝáõÙ: Ü»ñ- å³ï»ñ³½ÙÁ¦ ³õ³ñïáõ»ó, »õ Ù³ñ¹ÇÏ 1998-1999 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ` øáã³ñ»³áñáÝó` ³Ûë ï³ñáõ³Û` 2013 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ï³Û³óݻ٠µ³ó³é³å¿ë å³ßïûÝ³Ï³Ý ëÏë»óÇÝ ³õ»ÉÇ É³õ Ï»³Ýù ÷Ýïé»É: ÝÇ Ý³Ë³·³Ñáõû³Ý ³é³çÇÝ »ñÏáõ ³é³çÇÝ í»ó ³ÙÇëÝ»Ãáõ»ñ, áñå¿ë½Ç å³ñ½ ÊêÐØ ·áÛáõû³Ý í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ` ï³ñÇÝ»ñÇÝ, íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ïáõ»³Éî¿ñ ä»ïñá뻳ÝÇ Ý³- »õ ѳëϳݳÉÇ ÉÇÝÇ, 1985-1991 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÊáñÑñ¹³- Ý»ñ ã»Ý å³Ñå³Ýáõ»É, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ßáõÇ ñÇÝ »ñÏñÇó Ù»ÏÝáÕÝ»ñÇ »õ ųٳÝáÕÝ»- ˳·³Ñáõû³Ý »ûà ï³ñÇ- ÿ ¹¿åÇ á¯õñ »Ý г- ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó ѳõ³Ý³µ³ñ Ñ»é³- ³éÝ»Éáí Û³çáñ¹ »ñÏáõ-»ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³ßáõ»ÏßÇéÁ ϳ½- Ý»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó Ñ»é³- Û³ëï³ÝÁ ï³ÝáõÙ ó»É ¿ ÙÇÝã»õ 100 ѳ½³ñ Ù³ñ¹: ÆëÏ »- ñÇ ïáõ»³ÉÝ»ñÁ »õ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ` ϳñ»Ù»É ¿ 123,303: ²ÛëåÇ- ó»É ¿ ßáõñç 600 ѳ½³ñ Ù³ñ¹ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÝ áõ ÿ ѳßáõÇ ³éÝ»Ýù, áñ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³- ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ »ñÏáõ ï³ñáõ³Û ÁÝóóëáí, ÚáõÝáõ³ñ-ÚáõÝÇë Ýñ³ ·É˳õáñ³Í гÝ- Û³ëï³ÝáõÙ µÝ³ÏõáõÙ ¿ñ ßáõñç 170 ѳ- ùáõ٠г۳ëï³ÝÇó ³ñï³·³ÕÃ»É ¿ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó Ñ»é³ó»É ¿ ñ ³ å » ï ³ Ï ³ Ý Ï á õ ë ³ Ï ó á õ Ã Ç õ Ý Á : ½³ñ ³½ñå¿Û׳ÝóÇ, áñáÝù »õë Ñ»é³- ßáõñç 100 ѳ½³ñ Ù³ñ¹: ìÇ׳ϳ·ñ³³õ»ÉÇ ù³Ý 123 ѳ½³ñ Ù³ñ¹: Øûï³õáг۳ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ íÇ׳ϳ·- ó³Ý, ³å³ ÏÁ ëï³óáõÇ, áñ ÊáñÑñ¹³- Ï³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñ å³Ññ³å¿ë ³Ûëù³Ý µÝ³ÏãáõÃÇõÝ áõÝÇ Ñ³Ý- ñ³Ï³Ý ͳé³Ûáõû³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáí, ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ å³Ýáõ»É »Ý 2000 Ãáõ³Ï³ÝÇó Ç í»ñ: ñ³å»ïáõû³Ý »ñÏñáñ¹ ù³Õ³ù ¶ÇõÙ- 2008-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó Ñ»é³ó»É »õ ãÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÇó Ñ»é³ó»É ¿ ßáõñç 2000-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó ³ñï³·³ÕÃ»É ñÇÝ: гëϳÝá±õÙ »Ýù, ³Ûá, ÿ ËûëùÁ í»ñ³¹³ñÓ»É 23 ѳ300 ѳ½³ñ Ù³ñ¹: ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 57 ѳ½³ñ, 2001-ÇÝ` ³õ»èáå»ñà øáã³ñ»³ÝÇ êñ³ ÏáÕùÇÝ å¿ïù ¿ ÉÇ ù³Ý 60 ѳ½³ñ, 2002-ÇÝ` Áݹ³Ù¿ÝÁ ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿: ÊûëùÁ ³Õ¿ïÇ Ù³ëÇÝ ¿, ½³ñ, 2009-ÇÝ` 25 ѳËûëùÁ Ù³ßáõáÕ áõ ³ñÇõݳù³Ù ÉÇÝáÕ ½³ñ, 2010-ÇÝ` ·ñ»Ã¿ ݳ˳·³Ñáõû³Ý ï³ëÁ Ýß»É, áñ ³Û¹ ÝáÛÝ Å³- 2700, 2003-ÇÝ` ßáõñç 10 ѳ½³ñ: ²Ûë47 ѳ½³ñ, 2011-ÇÝ` ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó ٳݳϳѳïáõ³ÍáõÙ åÇëáí, øáã³ñ»³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñáõû³Ý г۳ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ ¿: ²Ýßáõßï, áÕç ï³ñáõ³Û Ïïñáõ³Í- 44 ѳ½³ñ, 2012-ÇÝ` ³ñï³·³ÕÃ»É ¿ ßáõñç 200 ²½ñå¿Û׳ÝÇó г۳ë- ³é³çÇÝ í»ó ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ùáí, ѳõ³Ý³µ³ñ ³ñï³·³ÕÃÇ Áݹ- 43 ѳ½³ñ г۳ë- ѳ½³ñ Ù³ñ¹ ï³Ý ¿ ·³ÕÃ»É ßáõñç ÝÇó Ñ»é³ó»É ¿ ßáõñç 230 ѳ½³ñ Ù³ñ¹: ѳÝáõñ ÃÇõÁ ãÇ Ï³½ÙÇ 123 ѳ½³ñ, ù³- ï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ: 2004-Çó ³ñï³·³ÕÃÁ ϳݷ ³é³õ: 300 ѳ½³ñ ѳÛ, áÝÇ áñ Ñ»é³ó³ÍÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ èáõë³ë- ²ÛëåÇëáí, ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ý³Ë³- ñáÝù, ë³Ï³ÛÝ, ѻﳷ³Û ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ²õ»ÉǯÝ. ëÏëáõ»ó ÷áùñ ͳõ³ÉÝ»ñÇ Ý»ñï³ÝáõÙ »Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇ ·³Ñáõû³Ý ³é³çÇÝ ÑÇÝ· ï³ñÇÝ»ñÇÝ »ñµ ³ñ¹¿Ý г۳ëï³ÝÁ ³ÝÏ³Ë ¿ñ, ·³ÕÃ: Ü»ñϳ۳óݻ٠å³ßïûÝ³Ï³Ý Ù»ÏÝáÕ Ñ³Û µ³ÝáõáñÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù Ç- г۳ëï³ÝÇó ³ñï³·³ÕÃ»É ¿ ßáõñç ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ñ»é³ó³Ý »ñÏñÇó: ïáõ»³ÉÝ»ñ: 2004-ÇÝ Ý»ñ·³ÕÃÁ ϳ½ñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ` ÍÝáÕÝ»ñÇ áõ »ñ»Ë³- 182 ѳ½³ñ Ù³ñ¹: ºõ ë³, ÏñÏÝáõÙ »Ù, àñù³±Ý Ù³ñ¹ ¿ Ñ»é³ó»É г۳ë- Ù»ó ßáõñç 2 ѳ½³ñ: Ú³çáñ¹` 2005-ÇÝ, Ý»ñÇ ÙÇ Ïïáñ ѳóÁ í³ëï³ÏáõÙ »Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý Ãáõ»ñ »Ý, Çñ³Ï³Ý Ãá- ï³ÝÇó 1991-1998 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, »ñµ Ý»ñ·³ÕÃÁ ϳ½Ù»ó ³õ»ÉÇ ù³Ý 12 ѳèáõë³ëï³ÝáõÙ: Üñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ ï³- õ»ñÁ ·áõó¿ ³õ»ÉÇ Ùï³Ñá·Çã »Ý: ݳ˳·³ÑÁ È»õáÝ î¿ñ ä»ïñá뻳ÝÝ ½³ñ, ÇëÏ 2006` ßáõñç 22 ѳ½³ñ: ²Ûëñáõ³Û í»ñç»ñÇÝ` ÑáÏï»Ùµ»ñÇó ¹»Ï²Ûë ï³ñáõ³Û` 2013-Ç ³é³çÇÝ í»ó ¿ñ: ê³ íÇ×»ÉÇ ¿, ù³åÇëáí, ݳ˳·³Ñ ï»Ùµ»ñ ѳïáõ³ÍáõÙ, í»ñ³¹³éݳÉáõ ³ÙÇëÝ»ñÇ ³ñï³·³ÕÃÇ Í³õ³ÉÁ ³Ý- ÝÇ áñ ãÏ³Ý ³Û¹ ï³ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ý³- øáã³ñ»³ÝÇ Ý³Ë³¿ ïáõÝ: ê³Ï³ÛÝ µáÉáñÁ ã»Ý í»ñ³¹³é- ݳ˳¹¿å ¿ г۳ëï³ÝÇ í»ñçÇÝ 25 ñÇÝ»ñÇ å³ßïûݳ- ˳·³Ñáõû³Ý ÑÇÝ· áõ Ï¿ë ·³Ñáõû³Ý Û³çáñ¹ »Ý³Éáõ: ØÇïáõÙÝ»ñÁ óáÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ: ²ÛëåÇëÇ Í³- Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÁ: г- ï³ñÇÝ»ñÇÝ` г۳ëï³ÝÇó ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³áÕç ï³ñáõ³Û Ïïñáõ³Íùáí ³ñï³·³Õ- õ³Éáí ³ñï³·³Õà ãÇ »Õ»É ³Ý·³Ù 90- Û³ëï³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ Ñ»é³ó»É ¿ Ùûï 300 ѳ½³ñ Û³ëï³Ý í»ñ³¹³ñÃÇ ÃÇõÁ ÏÁ ϳ½ÙÇ ßáõñç 80 ѳ½³ñ: ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùáõà áõ óáõñï, å³ï»ñ³½- í ³ ñ ã ³ å » ï Ý » ñ Ç ó Ù³ñ¹: Ó³õ ßáõñç 35 ѳ½³ñ Ðñ³Ý¹ ´³·ñ³ï»³ÚÇßá±õÙ ¿ù` ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ݳ- ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ: Ù³ñ¹: øáã³ñ»³ÝÇ ËÁÝïñ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ î³õáõßÇ Ù³ñ½Ç Ü»ñϳ۳óݻ٠å³ßïûÝ³Ï³Ý íÇ- ÝÁ (1993-1996) åݹáõÙ ¿, áñ î¿ñ ä»ï- ݳ˳·³Ñáõû³Ý í»ñçÇÝ ï³ñáõÙ` Øáíë¿ë ·ÇõÕáõÙ µ³õ³Ï³Ý çÕ³ÛÇÝ á×áí ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñ, áñå¿ë½Ç ñá뻳ÝÇ Ý³Ë³·³Ñáõû³Ý »ûà ï³- 2007-ÇÝ, ÏñÏÇÝ ëÏëáõ»ó ³ñï³·³ÕÃ, ³ñÓ³·³Ý·»ó ÙÇ ·ÇõÕ³óáõ ·³Ý·³ïÇÝ: ѳëϳݳÉÇ ÉÇÝÇ, ÿ ÇÝãå¿¯ë »õ ǯÝã - ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó Ñ»é³ó»É ¿ ßáõñç ×Çß¹ ¿ ÷áùñ ͳõ³Éáí` 3 ѳ½³ñ: Øû§º±ë »Ù Ù»Õ³õáñ, áñ ùá ïÕ³Ý ·Ý³ó»É ͳõ³ÉÝ»ñ ¿ áõÝ»ó»É ³ñï³·³ÕÃÁ г- 600 ѳ½³ñ Ù³ñ¹, áñÇó 300 ѳ½³ñÁ ï³õáñ ïáõ»³ÉÝ»ñáí, ݳ˳·³Ñ øá¿ èáõë³ëï³Ý¦, Ý»Õëñï»ó ê³ñ·ë»³- Û³ëï³ÝáõÙ: ØÇ ³éÇÃáí ·ñ»É »Ù, áñ ³ÛÝ Ñ³Û»ñÝ ¿ÇÝ, áñáÝù »Ï»É ¿ÇÝ ²½ñ- ã³ñ»³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñáõû³Ý ï³ëÁ ï³ÝÁ£ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³é³çÇÝ å¿Û׳ÝÇó: êï³óõáõÙ ¿, áñ î¿ñ ä»ïñá- ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó ³ñï³·³ÕÃ»É ÜáñÇó ϳñ¹³ó¿ù »ñÏñÇ Õ»Ï³í³- Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ` 1926 Ãáõ³Ï³ÝÇ ïá- 뻳ÝÇ Ý³Ë³·³Ñáõû³Ý »ûà ï³ñÇ- ¿ ßáõñç 200 ѳ½³ñ Ù³ñ¹: ²Ù÷á÷»Éáí` ëï³ÝáõÙ »Ýù Ñ»ï»ñÇ Ëûëù»ñÁ. §º±ë »Ù Ù»Õ³õáñ, áñ ùá õ»³ÉÝ»ñáí, µÝ³Ïãáõû³Ý ÃÇõÁ ϳ½Ù»É Ý»ñÇÝ ³ñï³·³ÕÃ»É ¿ 300 ѳ½³ñ ïÕ³Ý ·Ý³ó»É ¿ èáõë³ëï³Ý¦: ²Ý- ¿ Áݹ³Ù¿ÝÁ 911 ѳ½³ñ, áñÇó ßáõñç 200 Ù³ñ¹, ϳ٠³Ù¿Ý ï³ñÇ` ßáõñç 45 ѳ- õ»³É å³ïÏ»ñÁ. î¿ñ ä»ïñá뻳ÝÇ Ý³Ë³·³Ñáõû³Ý »ûà ßá¯õßï, ê³ñ·ë»³ÝÁ ã¿ Ù»Õ³õáñ, áñ ÙÇ Ñ³½³ñÁ` áã ѳۻñ, ÑÇÙݳϳÝáõÙ` ³½ñ- ½³ñ г۳ëï³ÝÇ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ, ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ë³Ýѳï ï³õáõßóÇ ÃáÕ»É ¿ ѳÛñ»ÝÇ ïáõ- å¿Û׳ÝóÇÝ»ñ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³- ù³Õ³ù³óÇ: êï³óÝÁ, ÍÝáÕÝ»ñÇÝ áõ ÷áñÓáõÙ ¿ ³ñųݳ- ÝáõÙ í»ñçÇÝ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÁ ³Ýó ¿ Ï³- õáõÙ ¿, áñ î¿ñ ä»ïñá- » ñ » ù Ý ³ Ë ³ · ³ Ñ Ý » ñ Ç ï³ÝÇó Ñ»é³ó»É ¿ å³ïÇõ Ï»³Ýù ·ïÝ»É èáõë³ëï³ÝáõÙ: óáõ»É 1989-ÇÝ, »ñµ ÷Éáõ½õáõÙ ¿ñ ÊêÐØ- 뻳ÝÇ Çß˳Ýáõû³Ý Çß˳Ýáõû³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ßáõñç 600 ѳ½³ñ ´³Ûó ê³ñ·ë»³ÝÁ »õ ÇßËáÕ í»ñݳ˳õÝ -Á: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Û³ëï³ÝÝ áõÝ¿ñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ï³ñ»- г۳ëï³ÝÇó Ñ»é³ó»É ¿ Ù³ñ¹, áñÇó 300 ѳ½³ñÁ` ³½ñå¿Û׳ݳ¿ Ù»Õ³õáñ »õ å³ï³ë˳ݳïáõ, áñ í»ñ- ßáõñç 3,3 ÙÇÉÇáÝ µÝ³ÏãáõÃÇõÝ: ²ÛëåÇ- Ï³Ý ³ñï³·³ÕÃáõÙ 1,1 ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹: ѳۻñ: èáå»ñà øáã³çÇÝ ÑÇÝ· ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó ëáí, ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »ûà ¿ñ Ùûï ³ÛÝù³Ý Ù³ñ¹, ³ñï³·³ÕÃ»É ¿ ßáõñç 300 ѳ½³ñ Ù³ñ¹ ï³ëݳٻ³ÏÝ»ñÇ ÁÝóóùáõ٠ѳۻñÇ áñù³Ý ³Ûëûñ: ´³Ûó å¿ïù ¿ ÛÇß»É, áñ ñ»³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñáõû³Ý ï³ëÁ ï³Ï³Ù г۳ëï³ÝÇ µÝ³Ïãáõû³Ý 10 ïá- ÃÇõÁ ³õ»É³ó»É ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý ãáñë ³Ý·³Ù: ³Ûëûñ ãÏ³Û å³ï»ñ³½Ù, ³Ûëûñ Ù»Ýù ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó ³ñï³·³ÕÃ»É ÏáëÁ: г۳ëï³ÝÇó ³ñï³·³ÕÃ³Í ²ÛëåÇëÇ µÝ³Ï³Ý ³× г۳ëï³ÝÁ ãÇ Ùï»É »Ýù ³ÝϳËáõû³Ý 23-ñ¹ ï³ñÇÝ, ¿ ßáõñç 200 ѳ½³ñ Ù³ñ¹, ÇëÏ ê»ñÅ Ù¿Ï Ù³ñ¹áõ ѳٳñ ·áõó¿ ê³ñ·ë»³ÝÁ áõÝ»ó»É Çñ áÕç å³ïÙáõû³Ý ÁÝóó- ³Ûëûñ ãÏ³Û »É»Ïïñ³Ï³Ýáõû³Ý »õ ϳê³ñ·ë»³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñáõû³Ý ÑÇÝ· ½Ç å³Ï³ëÇ ËݹÇñ, ɳÛÝ Ñ³ßáõáí` ³Û»õ ÇßËáÕ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõ- ùáõÙ: áõ Ï¿ë ï³ñÇÝ»ñÇÝ` Ùûï 300 ѳ½³ñ ÃÇõÝÁ ã»Ý Ù»Õ³õáñ, µ³Ûó Ù»Õ³õáñ »Ý ²ñï³·³ÕÃÁ г۳ëï³ÝÇó ëÏëá- ëûñ ãÏ³Û Ñ³óÇ ËݹÇñ ³ÛÝå¿ë, ÇÝãå¿ë ÁݹѳÝáõñ 300 ѳ½³ñ Ñ»é³ó³ÍÇ Ñ³- õ»ó 1980-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇó: ÖÇß¹ ¿, ϳñ 1990-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽµÝ»ñÇÝ: àñ»- Ù³ñ¹: ÆëÏ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ, »ñ»ù Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ г۳ëï³ÝáõÙ ã»Ý ³- ³Ûëûñ ãÏ³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñ, õ¿ Ï»ñå ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ÛëûñÁ ѳٻٳï»É ݳ˳·³ÑÝ»ñÇ Çß˳Ýáõû³Ý ï³ñÇå³ÑáíáõÙ ³ñųݳå³ïÇõ Ï»³ÝùÇ µ³Ûó µáÉáñë ÛÇßáõÙ »Ýù, ÿ ÇÝãå¿ë ¿ÇÝ 1990-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇ Í³Ýñ ï³- Ý»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó Ñ»é³ó»É ¿ 1,1 ÙÇå³ÛÙ³ÝÝ»ñ: ѳ۳ëï³ÝóÇÝ»ñÁ ³ñï³·³ÕÃáõÙ ²- ñÇÝ»ñÇ Ñ»ï: ÉÇáÝ Ù³ñ¹:

²Ù¿Ý úñ ¶ÇõÙñÇ¿Ý Ð³Ýñ³Ï³éù»ñáí سñ¹ÇÏ ÎÁ Ø»ÏÝÇÝ èáõëdz ºõ Âáõñùdz

§Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ù³Õ³ùÇóª ¶ÇõÙñÇÇó, ³ñï³·³ÕÃÁ í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ ³Ñ³·Ý³óáÕ ã³÷»ñÇ ¿ ѳë»É: ºÃ¿ ݳËÏÇÝáõÙ ·ÇõÙñ»óÇÝ»ñÁ ·³ñݳÝÁ ·ÝáõÙ ¿ÇÝ ³ñï³·Ý³Û ³ß˳ï³ÝùÇ, ÇëÏ ÓÙñ³ÝÁ í»ñ³¹³éÝáõ٠ѳÛñ»ÝÇù, ³å³ ³Ûëûñ ß³ï»ñÝ »Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí ³Ýí»ñ³¹³ñÓ Ù»ÏÝáõÙ¦, ÏÁ ·ñ¿ Éñ³·ñáÕ èá½³ ÚáíѳÝÝÇ뻳ÝÁ£ §Ð»ï»õ»Éáí µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ í³×³éùÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ Ù»ñ ßñç³å³ïÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÇݪ ϳñáÕ »Ù ³ë»É, áñ ÑÇÙ³ ·ÝáõÙ »Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí áõ ·ÝáõÙ »Ý ï³ñáõ³Û µáÉáñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ: ¶ÇõÙñÇÇó ³Ù¿Ý ß³µ³Ã ÙÇ ù³ÝÇ ³õïáµáõë Ù³ñ¹ ¿ Ù»ÏÝáõÙ èáõë³ëï³Ý áõ Âáõñùdzª ³ñï³·Ý³Û ³ß˳ï³ÝùǦ, Û³ÛïÝ³Í ¿ ¶ÇõÙñÇÇ §ÞÇñ³Ï Ï»Ýïñáݦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ݳ˳·³Ñ ì³Ñ³Ý Âáõٳ뻳ÝÁ:

²Ý Ýß³Í ¿, áñ ·ÇõÙñ»óÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç ùÇã ã¿ ÃÇõÁ ³ÛÝ ³ÝÓ»ñáõÝ, áñáÝù Âáõñùdz ÏÁ Ù»ÏÝÇݪ ³ÛÝï»Õ¿Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ³é³ç³ñÏ ëï³Ý³Éáí£ ¶ÇõÙ»ñóÇÝ»ñÁ ݳ»õ »õñáå³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñ áõ Ødzó»³É ܳѳݷݻñ Ï°»ñóÝ: ²ñï³·³ÕÃÇ ³é³çÇÝ å³ï׳éÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç ÁݹѳÝñ³å¿ë, ÇëÏ ¶ÇõÙñÇÇ Ù¿ç Û³ïϳå¿ë ³Õù³ïáõû³Ý áõ ³Ý·áñÍáõû³Ý ٳϳñ¹³ÏÁ µ³ñÓñ³·áÛÝÝ ¿. ³Õù³ïáõÃÇõÝ ÑáÝ 47.7 ïáÏáë ¿, ³Ý·áñÍáõÃÇõÝÁª ³õ»ÉÇ ù³Ý 50 ïáÏáë: §²ñï³·³ÕÃÁ ݳ»õ ÙÇç³í³ÛñÇ áõ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³ï׳éÝ»ñ áõÝÇ, í³Õáõ³Û ûñáõ³Û ѳݹ¿å ѳõ³ïÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·»µ³Ýûñ¿Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿, áñ ·Ý³ÉÝ ³Ù¿Ý ¹¿åùáõÙ ×Çß¹ ¿¦, Ýß³Í ¿ ³Ý£ ¶ÇõÙñÇÇ ù³ñáõù³Ý¹ ÷áÕáóÝ»ñÁ, ³ÝÁݹѳï ß³ñáõݳÏáõáÕ áõ í»ñç ãáõÝ»óáÕ

µÝ³Ï³ñ³Ý³ßÇÝáõû³Ý Íñ³·ÇñÁ, Áëï ì³Ñ³Ý Âáõٳ뻳ÝÇ, Ù³ñ¹ÇÏÁ ÏÁ Ûáõë³Ñ³ï»óÝ¿ »õ ½³ÝáÝù ÏÁ ÙÕ¿ ¶ÇõÙñÇÝ Éù»Éáõ£ §â·Çï»Ù, Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ë³ ¹Çï³õáñ»³É ¿ ³ñõáõÙ, ÿ áã: ƱÝã Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý, ÇÝãá±õ »Ý Ó·ïáõÙ, áñ Ù³ñ¹ÇÏ ³ñï³·³ÕûÝ: ´³Ûó ë³ ÙdzÙïáõÃÇõÝ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É, ÇÝÓ ÃõáõÙ ¿ª ë³ ÇÝã-áñ Ýå³ï³Ï áõÝÇ: ²Ý·³Ù ù³Ý¹áõ³Í ÷áÕáóÝ ³Ûëûñ Ñá·»µ³Ýûñ¿Ý ³½¹áõÙ ¿ ·ÇõÙñ»óáõ Ñá·»íÇ׳ÏÇ íñ³Û: Àݹ³Ù¿ÝÁ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ÷áÕáó í»ñ³Ï³éáõó»óÇÝ, Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù¿ç áñáß³ÏÇ Ñ³õ³ïÇ ÝßáÛÉÝ»ñ ¿ñ »ñ»õáõÙ: гë³ñ³Ï µ³ÝÇó Ù³ñ¹ÇÏ á·»õáñõáõÙ »Ý, áñáíÑ»ï»õ ³éÇà »Ý Ù³Ý ·³ÉÇë Çñ»Ýó ѳÛñ»ÝÇùáõÙ ÙݳÉáõ, ³é³õ»É »õë ·ÇõÙñ»óÇÝ»ñÁ¦, Û³ÛïÝ³Í ¿ ì³Ñ³Ý Âáõٳ뻳ÝÁ: ²Ý Çñ ßñç³å³ï¿Ý Éë³Í ¿, áñ ³ñﳷݳÛ

³ß˳ï³ÝùÇ Ù»ÏÝáÕÝ»ñÁ ·áÑ »Ý ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñÓ³ïñáõûݿÝ: Èáõñç áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ ã»Ý ϳï³ñáõ³Í ×ß¹»Éáõ, ÿ ³Ûëûñ ù³ÝÇ µÝ³ÏÇã áõÝÇ ¶ÇõÙñÇÝ: ºñÏñ³ß³ñÅ¿Ý »ïù ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ³åñ³Í ¿ 225-240 ѳ½³ñ Ù³ñ¹: ì³Ñ³Ý Âáõٳ뻳ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ï³ñµ»ñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáí, ³Ûëûñ Ùûï 80-90 ѳ½³ñ µÝ³ÏÇã áõÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ù³Õ³ùÁ: §ºñ»ÏáÛ»³Ý í»óÇó Û»ïáÛ ù³Õ³ùáõÙ Ù³ñ¹ ã»ë ï»ëÝáõÙ, ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ ï³ëÇÝ ¿ ù³Õ³ùÝ ³ñÃݳÝáõÙ, ×ÝßáÕ ÙÃÝáÉáñï ¿ª ¹³ï³ñÏ ÷áÕáóÝ»ñ: Øݳó»É »Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ µÝ³Ï³ñ³Ý áõ ÙÇçáóÝ»ñ ãáõÝ»Ý, Ýå³ëïÇ áõ Ãáß³ÏÇ ÛáÛëáí »Ý ³åñáõÙ áõ ã»Ý ϳñáÕ ·Ý³É¦, Ýß³Í ¿ ì³Ñ³Ý Âáõٳ뻳ÝÁ:


²Ü¸ð²¸²ðÒ

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

11

ì»Ñ³÷³éÇÝ ²Ëï³ÝßáõÙÁ ºõ® ÂáñáÝÃáÛÇ úñÇݳÏÁ ØÇÑñ³Ý øÇõñïûÕÉ»³Ý

ï³ë³ñ¹³ó³Í ÁÉɳÉ: Ä³Ù³Ý³Ï¿Ý »ï ÙݳóÇÝù, ãÏñó³Ýù Ýáñ ÁÙµéÝáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï ѳÕáñ¹áõÇÉ, µ³Ûó ݳ»õ ·áñÍ»Éáõ ï»Õ áõ ³éÇà ãïáõÇÝù Ýáñ»ñáõ®¦: Àë³õ áõ ½·³ó³Í Ûáõ½áõÙ¿Ý Ó³ÛÝÁ Ù³ñ»ó³õ ÏáÏáñ¹ÇÝ Ù¿ç: ÊÕ׳ѳñáõÃÇõÝ ÙÁ, áñ áõß³ó³Í ÁÉɳÉáõÝ Ù³ëݳõáñ ³ñÅ¿ù ãÇ Ý»ñϳ۳óÝ»ñ ÿ»õ, µ³Ûó åÇïÇ ÁݹáõÝÇÝù, áñ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝáõ³Í Ëáëïáí³Ýáõû³Ý ³ÝÏ»ÕÍáõÃÇõÝÁ ³Ýëáíáñ ¿: ÆÝãå¿ë ݳ»õ åÇïÇ ÁݹáõÝÇÝù, áñ Ù³ïݳÝßáõ³ÍÁ Û³ïáõÏ ã¿ ÙÇ³Ï ï»ÕÇ ÙÁ ϳ٠å³ñ³·³ÛÇ ÙÁ, ³ÛÉ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý µÝáÛà áõÝÇ: γëÏ³Í ãϳÛ, áñ ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ Ï»³ÝùÁ ÏÁ µ³ñ»É³õáõÇ áõ áñáß ³ßËáõÅáõÃÇõÝ ÏÁ ëï³Ý³Û, »Ã¿ Çñ³Ï³Ý³Ý³Û í»Ñ³÷³éÇÝ ß»ßï³Í ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ »ñÇï³ë³ñ¹áõû³Ý ·áñÍûÝ Ù³ëݳÏóáõû³Ý Ù³ëÇÝ, ÇÝã áñ` §ÏÁ Ý߳ݳϿ Ù»ñ ѳٳÛÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ ϳ½ÙáÕ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ »ñÇï³ë³ñ¹³óáõÙ, ³ÝáÝó Ùûï»óáõÙÝ»ñáõÝ Ù³ëݳ·Çï³óáõÙ »õ ·áñͻɳϻñå»ñáõ »õ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý í»ñ³Ýáñá·áõÙ®¦: ¶Çï»Ýù, áñ ³Ûëå¿ë Áëáõ³Í §Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦ ã˳Ëï»Éáõ áã ÑÇÙݳõáñ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ ·»ñ³Ïßé³Í ¿ ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ ³Ù¿Ýáõñ® â»Ýù ·Çï»ñ ë³Ï³ÛÝ, ÿ Ý»ñÏ³Û å³ñ³·³ÛÇÝ, ²½·³ÛÇÝ ÁݹÑ. ÅáÕáíÁ Áݹ³é³ç ·Ý³±ó í»Ñ³÷³éÇ å³ï·³ÙÇÝ áõ Çñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ³Û¹ á·Çá±í³õ³ñï»ó, ÿ± áã: ²ÛÝù³Ý ³É ÙdzÙÇï å¿ïù ã¿ ÁÉÉ³É Ï³ñÍ»Éáõ ѳٳñ, áñ å³ï·³ÙÇ ÙÁ ³½¹»óáõû³Ùµ «Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÝ»ñÁ» ã˳Ëï»Éáõ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÝϳñÍ åÇïÇ ãù³Ý³Ý: ºñÇï³ë³ñ¹ ï³ññÇÝ å³ï³ë˳ݳïáõ ·áñÍ»ñ ãíëï³Ñ»Éáõ Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÁ Ëáñ³ó³Í ¿ ³ÛÝù³Ý, áñ ¹Åáõ³ñ ¿ Ãûó÷»É: ´³Ûó ³Ýϳñ»ÉÇ ³É ã¿: ê÷Çõéù»³Ý ßñç³Ý ÙÁ ϳÛ, ÂáñáÝÃáÛÇ ·³ÕáõÃÁ, áõñ í»ñç»ñë ϳï³ñáõ³Í ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ ѳëï³ï»ó, ÿ ÇÝãå¿ë ÑáÝ »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ññÁ ջϳí³ñ ·áñÍÇ íñ³Û, ³ÛÉ»õ` »ñ¿óÝ»ñáõ ·áñͳÏóáõû³Ùµ, ³ÝáÝó ÷áñÓ³éáõû³ÙµÝ áõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñáíÁ ½ÇÝáõ³Í` ³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý »õ Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý áõ ÏñÃ³Ï³Ý Ù³ñ½»ñÁ Ï°³ñ¹Çõݳõáñ¿ »õ ³å³·³ÛÇ Ñ³Ù³ñ Ýáñ Íñ³·ÇñÝ»ñ ÏÁ Ñ»ï³åݹ¿: ²Ûó»ÉáõÃ»Ý¿Ý í»ñ³¹³ñÓÇÝ ßñç³ÝÇÝ ÛÕáõ³Í ݳٳϿ ÙÁ ÇÝù½ÇÝù µ³ó³ïñáÕ Ñ³ïáõ³Í ÙÁ ³Ýï»ÕÇ ãѳٳñ»Éáí` Ù¿çµ»ñ»Ýù. §® ÂáñáÝÃáÝ ÏÁ ÙÝ³Û Ñ᷻ѳñ³½³ï ßñç³Ý ÙÁ` ·É˳õáñ³µ³ñ »ñÏáõ å³ï׳éÝ»ñáí. ݳË

áñ Ï³Ý ³Ýáõß áõ ÝáõÇñ»³É ÁÝÏ»ñÝ»ñ, áñáÝó Ñ»ï ³½·³ÛÇÝ-Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ùï³Ñá·áõû³Ýó ÿ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ñ½ ËݹÇñÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ ½ñáõó»ÉÁ û·ï³Ï³ñ áõ ѳ׻ÉÇ ÁÉɳɿ »ïù, ù³Õóñ Ûáõß»ñáí Ùï»ñÙáõÃÇõÝÁ ÏÁ í»ñ³Ýáñá·¿, »õ »ñÏñáñ¹, áñ ÑáÝ íÏ³Ý ÏÁ ¹³éÝ³ë ·³ÕáõÃÇ ÙÁ, áõñ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý, ÙÇáõûݳϳÝ, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý, ÝáÛÝÇëÏ Û³ñ³Ýáõ³Ý³Ï³Ý ·áñÍûÝÝ»ñÁ Ï°³ß˳ïÇÝ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï áõ ѳٻñ³ßË, ë»ñݹ³÷áËáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³çáÕÇ Ï³ï³ñ»É ѳٳËáÑáõû³Ùµ, ÷á˳¹³ñÓ Ñ³ëϳóáÕáõû³Ùµ áõ Çñ»ñû·Ýáõû³Ùµ, »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ ˳ݹÇÝ »ñ¿óÝ»ñÁ ÏÁ ÙdzóÝ»Ý Çñ»Ýó ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ áõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ »õ ³Ûëå¿ë ÙdzëÝ³Ï³Ý ³ßËáõÅáõÃÇõÝÝ»ñáí ßñç³ÝÁ ÏÁ í»ñ³Í»Ý (í»ñ³Í³Í »Ý ³ñ¹¿Ý) ѳÛñ»Ý³Ï³ñûï Ù»Í ÷»Ã³ÏÇ: ¶³ÕáõÃÇ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáõÝ áõ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ³Ï³Ý³ï»ë »õ ³å³·³ÛÇ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Çñ³½»Ï á»õ¿ ³Ýѳï ѳëï³ïûñ¿Ý ÏÁ ѳÙá½áõÇ, áñ ³Ýó»³ÉÇ Õ»Ï³í³ñ ¹Çñù»ñ ½µ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓ»ñÁ »õ Ý»ñϳÛÇ ß³ñáõݳÏáÕÝ»ñÁ ·áñÍ³Í »Ý áõ ÏÁ ·áñÍ»Ý ï»ëÇÉùáí, ³å³·³Û³ï»ëÇÉ ÙÕáõÙÝ»ñáí®¦: ºõ áñå¿ë½Ç ·ñáõ³ÍÁ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ ãѳٳñáõÇ, ³ñӳݳ·ñ»Ýù ݳ»õ ãáñ ÷³ëïÁ. ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Áݹ³ñÓ³Ï Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÁÝ ¿ñ ÂáñáÝÃáÛÇ §Ð²Ú κ¸ðàܦÁ, áñáõÝ Ïóáõ³Í ¿ å³ïáõ³µ»ñ »Ï»Õ»óÇ ÙÁ` Û³ñ³ÏÇó ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñáí: λ¹ñáÝÁ áõÝ¿ñ ß³ï Ù»Í ëñ³Ñ ÙÁ, µ³½Ù³ÃÇõ ÅáÕáí³ï»ÕÇÝ»ñáí, ׳߳ñ³Ýáí áõ ·ñ³Ë³ÝáõÃáí »õ »ûÃÁ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáí ݳ˳Ïñóñ³Ý ÙÁ` Ù³Ýϳå³ñï¿½Ç µ³ÅÇÝáí: ºõ® ÑáÝ Û³×³ËáÕÝ»ñáõ µ³½ÙáõÃÇõÝÝ áõ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý »éáõ½»éÁ` ³Ýå³Ï³ë:

лﳷ³ÛÇ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÁ Ù»Í ã³÷»ñáí ͳõ³É³Í ¿ Ýáñ ϳéáõóáõÙÝ»ñáí »õ í³ñųñ³Ý³ÛÇÝ Û³ïáõÏ ß¿Ýùáí: ºñµ ³ÛÉ ï»Õ»ñ í³ñųñ³Ý ÏÁ ÷³Ïáõ¿ñ ϳ٠÷³ÏÙ³Ý íï³Ý·Ç Ï°»ÝóñÏáõ¿ñ, ÂáñáÝÃáÛÇ Ý³Ë³Ïñóñ³ÝÁ ÏÁ í»ñ³Íáõ¿ñ ÙÇçݳϳñ·Ç, ÇëÏ ³ÛÅÙ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ÉñÇõ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáí »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñųñ³Ý ¿` ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áí ѳٵ³õ»³É ¶³Ý³ï³ÛÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý ë³ñù»ñáí »õ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ 550 Ãáõ³·áõÙ³ñáí: ̳õ³É³Í ѳٳÉÇñÇÝ Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù¿ ݳ»õ í³ñÓ»Éáõ ѳٳñ ï»Õ³óÇÝ»ñ¿Ý ÇëÏ ÷Ýïéáõ³Í Ýáñ áõ ëù³Ýã»ÉÇ Ã³ï»ñ³ëñ³Ñ ÙÁ` ³ñ¹Ç³Ï³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÇ Û³ñÙ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí: ²ß³Ï»ñïÝ»ñáõ ÷á˳¹ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ϳï³ñ»Ý ÍÝáÕÝ»ñÁ: âѳßáõ³Í ³ÛÉ ³ßËáõÅáõÃÇõÝÝ»ñ, ë³ ÏÁ Ý߳ݳϿ, ÿ 550 ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ ÍÝáÕÝ»ñ «å³ñï³õáñáõ³Í» ³Ù¿Ý ûñ »ñÏáõ ³Ý·³Ù «Ð³Û Ï»¹ñáÝ» Ï°³Ûó»É»Ý, áñáí »õ ³½·³ÛÇÝ Çñ»Ýó å³ïϳݻÉÇáõû³Ý »ñ³ßËÇùÁ Ïáõ ï³Ý: λ¹ñáÝÁ ÏÁ Ñáí³Ý³õáñ¿ ݳ»õ ß³µ³Ãûñ»³Û Ùdzų٠ѻé³ï»ëÇÉÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñ: §Ð³Û Ï»¹ñáݦÁ µ³µ³ËáÕ ëÇñïÝ ¿ ÂáñáÝÃáÛÇ ·³ÕáõÃÇÝ: ÆëÏ ³Û¹ ëñïÇÝ ³ñÇõݳï³ñÁ` ջϳí³ñáõû³Ý Ïáãáõ³Í »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ññÝ ¿ »õ® ë»ñݹ³÷áËáõÃÇõÝÁ ù³ç³É»ñáÕ, ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ áõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñ ã½É³óáÕ »ñ¿óÝ»ñÝ »Ý: ÐáÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ÏÁ Û³ñ·»Ý í³ëï³ÏÁ »õ ÏÁ ÷Ýïé»Ý »ñ¿óÝ»ñáõ ·áñͳÏóáõÃÇõÝÁ, áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝó Ùûï ÏÁ ѳëï³ï»Ý ë»ñݹ³÷áËáõÃÇõÝÁ ³ÝÏ»ÕÍûñ¿Ý ù³ç³É»ñáÕ á·ÇÝ: ´³ÝÇõ »õ ·áñÍùáí:

Dr. Raffi Aynaciyan braces for children and adults

D.D.S., M.Cl.D., F.R.C.D.(C)

Orthodontist Richmond Hill (Hillcrest Mall): 9350 Yonge Street, Suite 216 905-884-4161 North York: 3333 Bayview Avenue, Suite 203 416-221-0660 Downtown Toronto: 11 King Street West, Suite C115 416-363-3018

Ara Graphics

ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëáõû³Ý ²½·³ÛÇÝ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÇÝ, ³é³Ýó í»ñ³å³ÑáõÙÇ »õ ³é³Ýó Ýñµ³Ýϳïáõû³Ý ïáõñùÇ, ²ñ³Ù ². ϳÃáÕÇÏáë µ³óÙ³Ý Çñ ËûëùÇÝ Í³Ýñáõû³Ý Ï»¹ñáÝÁ ß»ßï³ÏÇûñ¿Ý ¹³ñÓáõó³Í ¿ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ûñ³óáõÙÝ»ñ, Ù³ïݳÝß³Í ¿ ½³Ýó³éáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝó å³ï׳éáí ³É` §ë÷ÇõéùÁ ³Ûëûñ Ý»ñùÇÝ Ù³ßáõÙÇ áõ ·áõݳó÷áõÙÇ Ù¿ç ¿®¦: γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý µ³ñÓñ ѳݷ³Ù³ÝùÇÝ µ»ñáõÙáíÝ ÇëÏ ë÷ÇõéùÇ ËݹÇñÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ Çñ Ëáñ ׳ݳãáÕáõû³ÙµÝ áõ ÷áñÓ³éáõû³ÙµÁ í»Ñ³÷³éÇÝ ³Ûë ë³ñë³÷»óÝáÕ Ñ³ëï³ïáõÙÁ 100-³Ù»³ÏÇ ë»ÙÇÝ, ùÝݳ¹³ïáõÃÇõÝ »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï íï³Ý·Ç ÙÁ ³Ñ³½³Ý·Á ÁÉɳɿ »ïù, ½·³ëï³óÙ³Ý Ññ³õ¿ñ ¿` áõÕÕáõ³Í áã ÙdzÛÝ Ý»ñÏ³Û ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñáõÝ, ³ÛÉ µáÉáñ ³ÝáÝó, áñáÝù ½³Ý³½³Ý å³ßïûÝÝ»ñáõ Ù¿ç »õ å³ï³ë˳ݳïáõ ¹Çñù»ñ¿ Ïáãáõ³Í »Ý ջϳí³ñ»Éáõ Ñ³Û Ï»³ÝùÁ: ê÷ÇõéùÇ å³ñ½³Í ³Ûë ïËáõñ å³ïÏ»ñÇÝ å³ï׳éÝ»ñáõ ÃõáõÙÇÝ Ù¿ç, Ç ß³ñë ³ÛÉáó, ϳñ»õáñáõû³Ùµ ÏÁ Ýß¿ ï³Ï³õÇÝ, ÿ` §Ù»ñ ϳéáÛóÝ»ñÁ, Ý»ñ³é»³É »Ï»Õ»óÇÝ, ã»Ý Ïñó³Í ϳå å³Ñ»É ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõû³Ý Ù¿ç ·ïÝáõáÕ Ý»ñÏ³Û ³ß˳ñÑÇ í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñáõÝ áõ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýûñ¿Ý ѳÕáñ¹ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹áõû³Ý ѻﮦ: гõ³Ý³µ³ñ ѳñÏÁ ½·³óáõ³Í ¿ ³Ý·³Ùáõ³Ý ÙÁ ѳٳñ ÷³÷ϳÝϳï ÁÉɳÉáõ »õ §ã»Ý Ïñó³Í ϳå å³Ñ»É¦-áõ ÷á˳ñ¿Ý, ϳ٠ǵñ»õ Éñ³óáõóÇã, ã¿ ³õ»Éóáõ³Í ݳ»õ §ã»Ý áõ½³Í¦ ݳ˳¹³ëáõÃÇõÝÁ: âϳñ»Ý³ÉáõÝ »õ ãϳٻݳÉáõÝ ÙÇç»õ Ï³Û Ëáßáñ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ: âϳñ»Ý³ÉÁ ë»÷³Ï³Ý ϳñáÕáõû³Ý ËݹÇñ ¿, áñáí »õ »ÝÃ³Ï³Ý ½»ñÍ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ å³ï³ë˳ݳïáõáõûݿ: ØÇÝã ϳٻݳÉÁ, ³Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ, Çñ ï»ÕÁ ½Çç»Éáõ ·ÇÝÁ Ï°³ñÅ¿, ÇÝã áñ ³ÛÝù³Ý ³É Ñ»ßï ã¿ Ù³ñ¹áóÙ¿ ³ÏÝϳɻÉ: سñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ûë ïϳñáõÃÇõÝÁ ÝϳïÇ áõݻݳÉáí ¿ ³ñ¹¿Ý, áñ ϳñ· ÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ áõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ ûñ¿Ýùáí ë³Ñٳݳ÷³Ï³Í »Ý å³ï³ë˳ݳïáõ å³ßïûÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ï³ñÇÝ»ñáõ ÃÇõÁ: ²éÇÃáí ÙÁ, »ñ¿ó ÁÝÏ»ñ ÙÁ ½ÕçáõÙáí áõ ËÕ×Ç Ë³ÛÃáí ÏÁ Ëáëïáí³Ý¿ñ, áñ ÇÝù áõ Çñ ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ »ñµ»ù ãÙï³Í»óÇÝ, áñ Çñ»Ýó Ù³½»ñÁ ûñ ÙÁ åÇïÇ ×»ñÙÏÇÝ: Ö»ñÙÏÝ³É¿Ý »ïùÝ ³É ãáõ½»óÇÝ ÁݹáõÝÇÉ ïϳñ³óáõÙÁ Çñ»Ýó ÙϳÝÝ»ñáõÝ áõ ³ß˳ïáõݳÏáõû³Ý: §²ñáõ»ëï³Ï³Ýûñ¿Ý ë»õóáõóÇÝù Ù³½»ñÝÇë »õ ϳñÍ»óÇÝù ·áÛÝÇÝ Ñ»ï »ñÇ-


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 12 À.êºäîºØ´ºð

ºÎºÔºò²Î²Ü вðòºð

ºÏ»Õ»óõáÛ ´³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ì³é³Ýª Àݹ¹¿Ù ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ¶»ñ³·áÛÝ Ì³é³ÛÇÝ

Ä. â.

Ðñ³Å³ñ³Ï³Ý ÙÁÝ ¿, áñ ï³ÏÝáõíñ³Û Ï°ÁÝ¿ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý ÝáõÇñ³Ï³ñ·Á: ºÏ»Õ»óõáÛ å³ïÙáõû³Ý Ù¿ç ѳ½áõ³¹¿å »ñ»õáÛà ÙÁ: ²åß»óáõóÇã: òÝóÇã: ¶³ÛóÏÕ»óáõóÇã: ²é³çÇÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»Ý¿Ý ëÏ뻳ɪ §²ï»Ý¿ ÙÁ Ç í»ñ Ýϳï³Í »Ù áñ ½Çë íÇñ³õáñ»ÉÝ áõ í³ñϳµ»Ï»ÉÁ Ó»ñ ѳ×áÛùÁ ¹³ñÓ³Í ¿¦: ÎÁ ß³ñáõݳϿ ÝáÛÝ Ã³÷áíª §Ò»ñ áñ³ÏáõÙÝ»ñÝ áõ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ áõÕÕáõ³Íª ³ÝÓÇë ¹¿Ù, å³ñ½³å¿ë ½³ñÙ³Ýù ÏÁ å³ï׳é»Ý ÇÝÍÇ: ¸áõù ã¿ù ³Ý¹ñ³¹³éݳñ ·áõó¿, ÿ Ù³ñ¹áó ³ñųݳå³ïáõáõÃÇõÝÁ ÏÁ ×½Ù¿ù Ó»ñ áïùÇÝ ï³Ï¦, ³Ûë Ëûëù»ñÁ Üáñí³Ý ëñµ³½³ÝÇÝÝ »Ý áõÕÕáõ³Í ϳÃáÕÇÏáëÇÝ, ÏÁ Ù¿çµ»ñ»Ýù Áݹ·Í»Éáõ ѳٳñ Áëáõ³ÍÇÝ Í³Ýñ³ÏßéáõÃÇõÝÁ: Þ³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý í³ñϳµ»ÏáõÙÝ»ñ áõ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ, áñáÝù ËáñÇÝ í¿ñùÇ í»ñ³Íáõ³Íª ³ÝѳݹáõñÅ»ÉÇ ¹³ñÓ³Í »Ý: îáÕ»ñÁ ÏÁ Ûáõß»Ý ÙÃÝáÉáñï ÙÁ, áñ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñáõ ϳñ·³íÇ׳ÏÇÝ ³ÝÛ³ñÇñ ¿, ³ÝáÝó Ñáíáõ³Ï³Ý ͳé³Ûáõû³Ý Ëáïáñ ѳٻٳïáÕ Ñá·»íÇ׳ÏÇ ÙÁ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ: ºÃ¿ §³ï»Ý¿ ÙÁ Ç í»ñ¦ ³Ûëù³Ý ·¿ß »Õ³Í ¿ ϳÃáÕÇÏáëÇÝ í»ñ³µ»ñáõÙÁ Çñ ³é³çÝáñ¹ÇÝ, ²ñ»õÙï»³Ý ºõñáå³ÛÇ å³ïáõÇñ³ÏÇÝ Ñ»ï, ÇÝãá±õ ëñµ³½³ÝÁ ³Ûëù³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ùµ»ñ³Í ¿ ѳϳ½¹»Éáõ: Ú³ÝáõÝ á±ñ ³ñŻѳٳϳñ·Ç å³ßïå³Ýáõû³Ý ëñµ³½³ÝÁ Éé³Í ¿: ²ñ¹»ûù, ϳÃáÕÇÏáëÇÝ ÛáéÇ í³ñáõ»É³Ï»ñåÁ Ï°³éÁÝãáõÇ ÙdzÛÝ Üáñí³Ý ëñµ³½³ÝDZÝ, ÿ ³ÙµáÕç »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ¹³ëáõÝ: ØÇÝã»õ ÑÇÙ³ üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç, ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÇÝ ¹¿Ù ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ïáõ ·³ÛÇÝ ³ß˳ñÑ³Ï³Ý ¹³ëáõ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ ׳ϳïÝ»ñ¿, ³é³çÇÝÁª ÜÇëÇ Ý³ËÏÇÝ Í˳ϳÝÝ»ñ¿Ý »õ »ñÏñáñ¹ª ³ÛÝ ×³Ï³ï¿Ý, áñ Ã»Ù³Ï³Ý Ï³Ýáݳ·ñáõû³Ý Ù¿ç »Ï»Õ»ó³Ï³Ý-³ß˳ñÑ³Ï³Ý ÷áËÛ³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ë³Ñٳݳ·ÍáõÙÁ Ï°áõ½¿ñ Ûëï³Ï³óÝ»É, üñ³Ýë³ÛÇ ûñ¿Ýë¹ñáõû³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ å³ïß³-

×»óÝ»Éáí: ê³Ï³ÛÝ, Üáñí³Ý ëñµ³½³ÝÇ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ Ýáñ áõ ³õ»ÉÇ Í³Ýñ³ÏßÇé ѳñó»ñ ÏÁ Û³ñáõó¿: ܳٳÏÁ ÏÁ Ëݹñ³Ï³Ý³óÝ¿ г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ¹³ëáõ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÇõÝÁ, ÏÁ ÛÇß¿ª §µÇ½Ý»ë¦ Ñá·»µ³Ýáõû³Ùµ ¹³ëïdzñ³Ïáõ³Í ³Ýϳé³í³ñ»ÉÇ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñ»Á: ºñÏáõ ï³ñµ»ñ Ùß³ÏáÛÃÝ»ñáõ µ³ËáõÙÇ Ñ³ñóÁ ÏÁ ¹Ý¿, »ñÏáõ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõª ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ųé³Ý·áõ³ÍÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç ³½³ïáõû³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç ÏñÃáõ³ÍÇ: ²õ»ÉÇݪ ÑáÝ Ï³Û §Ð³Ûáó Ù³Ûñ³í³ÝùÇÝ Ù¿ç µ³ó³Ï³Û ¿ ßÝáñÑùÇ »õ ëÇñáÛ ÙÃÝáÉáñïÁ¦ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ, áñ ϳÃáÕÇÏáëÇÝ ³é³ù»Éáõû³Ý µ³ó³ñÓ³Ï Ó³ËáÕáõû³Ý Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÇõÝÝ ¿, Ûáé»·áÛÝ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ: Ðñ³Å³ñ³Ï³ÝÇ »ïÇÝ Ï³Û Ëáëïáí³ÝáõÃÇõÝÁ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÇ ÙÁ, áñ Çñ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ ϳï³ñ»Éáõ ËáãÁݹáïáõÙÇ ¹ÇÙ³ó ÏÁ ·ïÝáõÇ: Ðñ³Å³ñ³Ï³Ý ÙÁÝ ¿, µ³Ûó ϳñ·³ÃáÕ ã¿. Üáñí³Ý ³ñù»åÇëÏáåáë ÏÁ ÙÝ³Û áõ ÏÁ ëïáñ³·ñ¿ª §Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ »Ï»Õ»óõáÛ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ëå³ë³õáñ¦: Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ µ³ñÓñ³·áÛÝ ¹³ëáõÝ Ù¿ç µ³óáõ³Í ³Ûë ×»ÕùÁ ÏÁ Û³é³ç³Ý³Û ³Ýϳ˳ó³Í г۳ëï³ÝÇ ûñûù® ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100³Ù»³ÏÇ Ý³Ëûñ¿ÇÝ: Ðá·»Ï³Ý µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ³ÝÏáõÙÇ óáõó³ÝÇßÝ ¿, áñ ÏñûÝ³Ï³Ý¿Ý ³Ý¹ÇÝ ÏÁ ÛÕáõÇ Ý³»õ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ г۳ëï³ÝÇ ÁÝÏ»ñ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ³å³Ï³Ý³Í ϳ߳é³Ï»ñ áÉáñïÇÝ: Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ, áñ å»ï³Ï³Ý µ³ó³Ï³Ûáõû³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç, ³½·Ç å³Ñ³å³ÝÝ ¿ñ, ³Ûëûñ å»ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ í³Û»É»Éáí ѳݹ»ñÓ, Çñ ½áõï Ïñûݳµ³ñáÛ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ ϳï³ñ»Éáõ ³ÝϳñáÕáõû³Ý ³éç»õ ÏÁ ·ïÝáõÇ, Áëï üñ³Ýë³ÛÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ÇÝ:

Üáñí³Ý ²ñù. ¼³ù³ñ»³Ý

üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç, ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ Üáñí³Ý ëñµ³½³ÝÇ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ï³½¹»óÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ, ѳٳÏñ³Ï³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáí: ÜáÛÝÇëÏ, Ã»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ѳÕáñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ, áñ ѳå×»å Ï»ñåáí Ï°ÁݹáõÝ¿ñ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ, ѳϳé³Ï ³Ýáñ, áñ Çñ Çñ³õ³ëáõû³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý ¹áõñë Ï°ÇÛݳñ ³Û¹ áñáßáõÙÁ, ݳ»õ Ï°ÁݹáõÝ¿ñ, ³é³Ýó ³ÛÉ»õ³ÛÉÇ, ëñµ³½³ÝÇÝ ¹ñ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ã»Ù³Ï³Ý Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë »õ ÏÁ Ûáõë³ñ áñ ³Ý ÏÁ ÙÝ³Û üñ³Ýë³ÛÇ Ã»ÙÇÝ ÏáÕùÇÝ Çñ ÷áñÓ³éáõû³Ùµ Ý»óáõÏ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ: §Üáñ Ú³é³ç¦

ºñáõë³Õ¿ÙÇ ä³ïñdzñùÁ êË³É ÎÁ ¶ïÝ¿ ê. ¾çÙdzÍÇÝÇ ¶»ñ³·áÛÝ Ðá·»õáñ ÊáñÑáõñ¹Ç àñáßáõÙÁ

ÜáõñÑ³Ý ²ñù. سÝáõÏ»³Ý

ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñdzñù ÜáõñÑ³Ý ²ñù. سÝáõÏ»³ÝÁ 3 ú·áëïáëÇÝ Ý³Ù³Ï ÛÕ³Í ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáë ¶³ñ»·ÇÝ ´.ÇÝ: ܳٳÏÇÝ Ù¿ç ³Ý §×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý ëË³É ù³Ûɦ Ýϳï³Í ¿ Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ üñ³Ýë³ÛÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ Üáñí³Ý ²ñù. ¼³ù³ñ»³ÝÇ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÇ ÁݹáõÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñ»³É ¶»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ ËáñÑáõñ¹ÇÝ áñáßáõÙÁ: §Î³ñÍ»Ù, »ñµ û¹³Ï³Û³ÝÇÝ Ù¿ç, ϳñ»õáñ ã¿ÇÝ Ý»ñϳݻñÁ, ¹áõù å³Ñ³Ýç»óÇù Üáñí³Ý ëñµ³½³Ý¿Ý í»ñ³Ñ³ëï³ï»É ï¿ñ ì³ã¿ Ïáã»ó»³É ù³Ñ³Ý³Ý

Çñ å³ßïûÝÇÝ Ù¿ç, »ñÏÇóë ÏñÏÝ»Éáíª ºÃ¿ ÙÇÝã»õ ÚáõÉÇë 1 ½ÇÝù å³ßïûÝÇ ãÏáã»ë, ³ÛÉ»õë سÛñ ³ÃáéÇ Ñ»ï ·áñÍ ãáõÝÇë¦, ³ñ¹¿Ý ׳ϳﳷÇñÁ áñáß³Í ¿Çù: ì»Ñ³÷³é î¿ñ, »Ã¿ ÃáÛÉ ï³ù »Õµ³Ûñ³µ³ñ åÇïÇ Áë¿Ç, ÿ ëå³éݳÉÇùÁ ãÇ° å³ïß³×Çñ ÏñûݳϳÝÇÝ, ݳٳݳõ³°Ý¹ µ³ñÓñ³ëïÇ׳ݪ §²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó ѳÛñ³å»ïÇݦ, áñÙ¿ Ï°³ÏÝϳÉáõÇ Çµñ»õ Çñ³¯õ Ðúðؾ áõ Ý»ñáÕ³ÙÇï غ̲ôàð¿ ëÇñáí áõ Ý»ñáÕ³ÙÇï á·Çáí í»ñ³µ»ñÇÉ Çñ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ »õ ϳ٠ëïáñ³¹³ëÝ»ñáõÝ Ñ»ï »õ Ýϳïٳٵ: ÆÝã忱ë ϳñ»ÉÇ ¿ »Ï»Õ»óõáÛ Çß˳ݳõáñÝ ³Ýï»ë»É Ç Ñ³ßÇõ å³ñ½ ù³Ñ³Ý³ÛÇ ÙÁ, áñ ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿ Çëϳå¿ë áñáß ³ñųÝÇùÝ»ñáõ ï¿ñ ³ÝÓ ÙÁÝ ¿, ³Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ Ã»É³¹ñ»ÉÇ ¿ñ áñ سÛñ ³ÃáéÇÝ Í³é³Û¿ñ¦, Ýßáõ³Í ¿ ݳٳÏÇÝ Ù¿ç£ §ºÃ¿ ã»Ù ë˳ÉÇñ, Û³é³çÇÏ³Û ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ Üáñí³Ý ëñµ³½³ÝÇ ³é³çÝáñ¹³Ï³Ý ßñç³ÝÁ Ï°³õ³ñï¿ñ, »õ ¶»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ ËáñÑáõñ¹Ç å³ïÏ»ñ-³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÏñݳÛÇÝ ³°ÛÝ ³ï»Ý §ÁݹáõÝÇɦ Çñ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ: ØÇÿ Ò»ñ §ÞÇݳñ³ñ ϳÃáÕÇÏáë¦Ç ѳٵ³õÁ Çëϳ忱ë Ï°áõ½¿ù ϳñ·³ÉáÛÍ Ñéã³Ïáõ³ÍÝ»ñáõ ß³ñùÁ »ñϳñ»Éáí ® çÝç»É¦, ·ñ³Í ¿ ºñáõë³Õ¿ÙÇ å³ïñdzñùÁ: ²Ý ݳ»õ ¹Çï»É ïáõ³Í ¿, ÿ ï³ñÇÝ»ñ »ïù ѳÙá½áõ³Í ¿, áñ í»Ñ³÷³é ѳÛñ³å»ïÁ Ñ»ï³ùñùñáõ³Í ¿ Û³ïϳå¿ë ³ñï³ùÇÝáí áõ ÝÇõóϳÝáí: §²Ýϳñ»ÉÇ ¿, áñ í³ËÇ »õ ëå³éݳÉÇùÇ ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç ³éáÕç ë»ñáõݹݻñ ѳëÝÇÝ, µ³Ý ÙÁ áñáõÝ å³ï׳éáí åÇïÇ ïáõÅ»Ý Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á »õ سÛñ »Ï»Õ»óÇÝ, áñáÝù ³Ù¿Ý ųٳݳϿ ³õ»ÉÇ Ï³ñÇùÁ áõÝÇÝ Ù³ùñ³ÏñûÝ, ½³ñ·³ó³Í »õ Çñ³°õ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ á°ã ÿ ·³ñß³å³ñ ÉǽáÕÝ»ñáõ¦, ѳëï³ïáõ³Í ¿ ݳٳÏÇÝ Ù¿ç: ܳٳÏÁ »½ñ³÷³Ï»Éáíª ÜáõñÑ³Ý ²ñù»åÇëÏáåáë ·ñ³Í ¿. §Ð»ï»õ³µ³ñ, ëáÛÝ ·ñáõû³Ùµ Ïáõ ·³Ù ì»Ñǹ Û³ÛïÝ»Éáõ, ÿ Ç ÙïÇ áõݻݳÉáí Ý»ñÏ³Û É³ñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ Ù»ñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë, áñáß³Í »Ù ê»åï»Ùµ»ñ 21-28 ï»ÕÇ áõݻݳÉÇù ºåÇëÏáåáë³Ï³Ý ÅáÕáíÇÝ ãÙ³ëݳÏóÇÉ: ¿»õ ²ñÇë ²ñù. ÞÇñ-

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ¶³ñ»·ÇÝ ´. γÃáÕÇÏáë

í³Ý»³Ý Ý»ñÏ³Û åÇïÇ ·ïÝáõÇ, ë³Ï³ÛÝ ³Ý ãÇ Ý»ñϳ۳óÝ»ñ ºñáõë³Õ¿ÙÇ å³ïñdzñùáõÃÇõÝÁ¦: ØÇõë ÏáÕÙ¿, سÛñ ³Ãáé ê. ¾çÙdzÍÇÝÇ ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÇ Õ»Ï³í³ñ ì³Ññ³Ù ùÑÝÛ. Ø»ÉÇù»³Ý å³ï³ë˳ݻÉáí §ºñÏÇñ Ø»¹Ç³¦Ç ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ, ÿ ¾çÙdzÍÇÝÁ ÇÝã忱ë åÇïÇ ³ñÓ³·³Ý·¿ ݳٳÏÇݪ Áë³Í ¿, ÿ سÛñ ³ÃáéÁ Ý³Ù³Ï ã¿ ëï³ó³Í£ лﳷ³ÛÇÝ Ñ³Ûñ Ø»ÉÇù»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿, ÿ سÛñ ²ÃáéÁ Áë»ÉÇù ãáõÝÇ ³Ûë áõÕÕáõû³Ùµ£


вڲêî²Ü ºô ¸ð²òÆܺð ³ÃáõÉ Ú³Ïáµ»³Ý

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

13

Æñ³Ý. ¸Åáõ³ñ úñ»ñÇ È³õ ÀÝÏ»ñÁ

г۳ëï³ÝÇ Ñ³ñ»õ³Ý ѳñ³õ³ÛÇÝ »ñÏñáõÙ ÝáñÁÝïÇñ ݳ˳·³Ñ гë³Ý èáõѳÝÇÝ »ñ¹ÙݳϳÉáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ ³Ýó³õ Çñ Édz½ûñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ ³é³çÇÏ³Û ãáñë ï³ñÇÝ»ñÇÝ Õ»Ï³í³ñ»Éáõ ¿ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ: ÖÇß¹ ¿, Æñ³ÝáõÙ í»ñçÇÝ ËûëùÁ, Û³ïϳå¿ë ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳñó»ñáõÙ, å³ïϳÝáõÙ ¿ Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹ÇÝ` Ïñûݳå»ï ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿ÇÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ý³Ë³·³ÑÇ áí ÉÇÝ»ÉÁ å¿ïù 㿠ûñ³·Ý³Ñ³ï»É: ²ñ»õÙáõïùÇ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ Çñ³ÝóÇ ÅáÕáíñ¹Ç ÙÇ ëïáõ³ñ ѳïáõ³ÍÇ ÏáÕÙÇó ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ Ø³ÑÙáõï ²ÑÙ³ïÇݻųïÇ ÷á˳ñÇÝáõÙÁ ·ÇïݳϳÝ, ÙÇ ù³ÝÇ É»½áõÝ»ñÇ ·Çï³Ï, ã³÷³õáñ³Ï³Ý гë³Ý èáõѳÝÇáí ÇÝùÝÇÝ ¹ñ³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ ¿: ²ñï³ùÇÝáí èáõѳÝÇÝ Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ ³ÝÓݳõáñáõÃÇõÝ ¿, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ñ ݳËÏÇÝ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇó ØáѳÙÙ»ï ʳóÙÇÝ: èáõѳÝÇÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ ²ÑÙ³ïÇݻųïÇ ³Ùµá˳í³ñáõû³Ý áõ ²ñ»õÙáõïùÇ Ñ³ëó¿ÇÝ Ïáßï Ñé»ïáñ³µ³Ýáõû³Ý, û·ï³·áñÍáõÙ ¿ å³ñÏ»ßï áõ ù³Õ³ù³ÏÇñà µ³é³å³ß³ñ, ÇÝãÁ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³õáõñ å³ïß³×Ç ¿ ·Ý³Ñ³ïáõ»É ²ñ»õÙáõïùáõÙ: ¸³ ɳõ Ù»ÏݳñÏ ¿ Æñ³Ý-²ñ»õÙáõïù Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û ×·Ý³Å³ÙÇó ¹áõñë µ»ñ»Éáõ ¹Åáõ³ñ ׳ݳå³ñÑÇÝ: Úáõë³¹ñáÕ ¿ ݳ»õ ÝáñÁÝïÇñ ݳ˳·³Ñ èáõѳÝÇÇ å³ßïûݳÙáõïÇ »ÉáÛÃÁ: ¸ÇÙ»Éáí ²ñ»õÙáõùÇÝ` ݳ ³ë»É ¿. §ºÃ¿ ѳٳñÅ¿ù ³ñÓ³·³Ý· ¿ù áõ½áõÙ, ¹áõù å¿ïù ¿ Ëûë¿ù áã ÿ å³ïųÙÇçáóÝ»ñÇ, ³ÛÉ Û³ñ·³ÝùÇ É»½áõáí¦: Æñ ³é³çÇÝ Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëáõÙ ùÝݳ¹³ï»Éáí Ødzó»³É ܳѳݷݻñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Æñ³ÝÇ Ýϳïٳٵ` èáõѳÝÇÝ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ å³ïñ³ëï ¿ Éáõñç µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ëÏë»É ²ñ»õÙáõïùÇ Ñ»ï` ÙÇçáõϳÛÇÝ ËݹñÇ ßáõñç: Üñ³ Ëûëùáí, »Ññ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ½ÇçáõÙÝ»ñ ã³ñÅ¿ ëå³ë»É, Û³õ»É»Éáí, áñ ÙÇçáõϳÛÇÝ Ñ³ñóÇ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ »ñÏñáñ¹ ÏáÕÙÁ å¿ïù ¿ ѳëϳݳÛ, áñ ËݹñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ Ñݳñ³õáñ ¿ ѳëÝ»É ÙdzÛÝ »ñÏËûëáõû³Ý, ³ÛÉ áã ÿ` ëå³éݳÉÇùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: èáõѳÝÇÝ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç »Õ»É ¿ ²ñ»õÙáõïùÇ Ñ»ï ÙÇçáõϳÛÇÝ ÃÕóÍñ³ñÇ ßáõñç µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Æñ³ÝÇ ·É˳õáñ µ³Ý³·Ý³óÁ: àõ³ßÇÝÏÃÁÝÁ ³ÝÙÇç³å¿ë ³ñÓ³·³Ý·»É ¿ èáõѳÝÇÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ: êåÇï³Ï î³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇã Ö¿Û ø³éÝÇÝ ³ë»É ¿, áñ Ødzó»³É ܳѳݷݻñÁ å³ïñ³ëï »Ý Ñ³Ù³·áñͳÏó»É Æñ³ÝÇ ÙÇçáõϳÛÇÝ Íñ³·ñÇ ßáõñç ѳñó»ñÇ Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³õáñÙ³ÝÁ: §ºÃ¿ Æñ³ÝÇ Ýáñ ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ Éñçûñ¿Ý Ùûï»Ý³É ѳñóÇÝ »õ ËݹñÇ Ë³Õ³Õ ÉáõÍáõÙ ·ïÝ»É, ³å³ Ç ¹¿Ùë Ødzó»³É ܳѳݷݻñÇ` ݳ ·áñÍÁÝÏ»ñ ÏÁ ·ïÝǦ, Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ø³éÝÇÝ:

ºÃ¿ Ødzó»³É ܳѳݷݻñÇ áõ ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõû³Ý Ýå³ï³ÏÁ Æñ³ÝÇÝ ÍÝÏÇ µ»ñ»ÉÝ ¿, ³å³ áñ»õ¿ Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ ãáõÝÇ, ÿ áí ¿ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ, ÇÝãåÇëÇ áõÕ»ñÓÝ»ñ ¿ ÛÕáõÙ »õ ϳ٠Ñé»ïáñ³µ³ÝáõÃÇõÝ û·ï³·áñÍáõÙ Æëñ³Û¿ÉÇ Ýϳïٳٵ: Æñ³ÝóÇÝ»ñÁ ϳëϳͳÙÇï ÉÇÝ»Éáõ Çñ³õáõÝù áõÝ»Ý, »õ ³Û¹ Çñ³õáõÝùÁ ÇÝã-áñ ÇÙ³ëïáí ïáõ»É ¿ ²ñ»õÙáõïùÁ: Æñ³ÝÆñ³ù-êáõñdz-Èǵ³Ý³Ý ³é³ÝóùÇ, ÇëÏ ³õ»ÉÇ Ûëï³Ï` ßdzݻñÇ Ýϳïٳٵ Ødzó»³É ܳѳݷݻñÇ Ëïñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ϳéáõóáÕ³Ï³Ý »ñÏËûëáõû³Ý ï»Õ ã»Ý ÃáÕÝáõÙ: ØÇõë ÏáÕÙÇó, àõ³ßÇÝÏÃÁÝáõÙ ·Çï³ÏóáõÙ »Ý, áñ Æñ³ÝÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³½¹»óÇÏ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇó ¿, »õ ³é³Ýó »Ññ³ÝÇ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý Ý»ñ·ñ³õáõ³Íáõû³Ý` ¹Åáõ³ñ ÏÁ ÉÇÝÇ »ñϳñ³Å³ÙÏ¿ï ÉáõÍáõÙ ·ïÝ»É ÇÝãå¿ë Çñ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáõϳÛÇÝ ÃÕóÍñ³ñÇ, ³ÛÝå¿ë ¿É Æñ³ùÇ, ²ýÕ³Ýëï³ÝÇ, êáõñÇáÛ áõ Èǵ³Ý³ÝÇ ËݹÇñÝ»ñÇÝ: Èǵ³Ý³ÝáõÙ Æñ³ÝÁ µ³ó³Û³Ûï Ý»ñϳÛáõÃÇõÝ áõÝÇ ÐÁ½å³ÉɳÛÇ ÙÇçáóáí, êáõñÇ³Ý Æñ³ÝÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñÝ ¿, Æñ³ùáõÙ Çß˳Ýáõû³Ý ¿ »Ï»É ßÇ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ: Ødzó»³É ܳѳݷݻñÁ ³ñ¹¿Ý ½·³ó»É »Ý Æñ³ÝÇ ¹ñ³Ï³Ý Ý»ñ·ñ³õáõ³ÍáõÃÇõÝÁ ²ýÕ³Ýëï³ÝÇ Ñ³ñóáõÙ: 2001 Ãáõ³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 11-Ç ³Ñ³µ»ÏãáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ, ×Çß¹ ¿` Éé»É»³ÛÝ, ϳéáõóáÕ³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïáõ»É »Ññ³ÝÇ »õ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ ÙÇç»õ ³ýÕ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙ: ³ÉÇå³ÝÝ áõ ø³ÛÇï³Ý ëå³éݳÉÇù »Ý ÇÝãå¿ë Ødzó»³É ܳѳݷݻñÇ, ³ÛÝå¿ë ¿É` Æñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: Æñ³Ý-²ñ»õÙáõïù Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³õáõÙÁ µËáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ï»Ýë³Ï³Ý ߳ѻñÇó: àõÇùÇÉÇùëÇ ÷³ëï³ÃÕûñÁ óáÛó »Ý ï³ÉÇë, ÿ ÇÝãåÇëÇ ×ÝßáõÙÝ»ñ »Ý µ³Ý»óñ»É ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÁ Ñ³Û ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñÇ, ³Ý·³Ù ݳËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñ èá-

å»ñà øáã³ñ»³ÝÇ íñ³Û, áñå¿ë½Ç Ï»³ÝùÇ ãÏáãáõ»Ý ѳÛ-Çñ³Ý³Ï³Ý ѳٳï»Õ Íñ³·ñ»ñÁ: Æñ³Ý-г۳ëï³Ý ϳ½³ï³ñÁ 2004-2007-ÇÝ Ï³éáõóáõ»ó ³Ù»ñÇÏ»³Ý ÏáÕÙÇ ³Ý¹³¹³ñ ×ÝßáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Ødzó»³É ܳѳݷݻñÇ »õ ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõû³Ý ÏáÕÙÇó Æñ³ÝÇ Ýϳïٳٵ å³ïųÙÇçáóÝ»ñÁ ÁݹѳÝñ³å¿ë µ³ó³ë³µ³ñ »Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝáõ٠г۳ëï³Ý-Æñ³Ý ѳٳ·áñͳÏóáõû³Ý íñ³Û: ²ÝÙÇç³Ï³Ý ѳñ»õ³ÝÝ»ñÇó ûñ»õë ÙdzÏÁ г۳ëï³ÝÝ ¿, áñÇ Ñ³Ý¹¿å Æñ³ÝÁ ãáõÝÇ Ï³ëϳͳÙïáõÃÇõÝ: 1991-Çó Ç í»ñ г۳ëï³ÝÇ áñ»õ¿ ϳé³í³ñáõÃÇõÝ ÃáÛÉ ãÇ ïáõ»É ù³ÛÉ»ñ, áñáÝù Æñ³Ýáõ٠ϳëϳÍÝ»ñÇ ï»ÕÇù ÏÁ ï³ÛÇÝ: øñÇëïáÝ»³Û г۳ëï³ÝÇ »õ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý Æñ³ÝÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ¹ñáõ³Í ¿ ·áñÍݳå³ßïáõÃÇõÝÁ »õ ѳϳé³Ï ÏáÕÙÇ Ýáõ³½³·áÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ áõ ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ·Çï³Ïó»Éáõ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ: ÜáÛÝÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É á°ã Âáõñùdz-Æñ³Ý »õ á°ã ¿É ²½ñå¿Û׳Ý-Æñ³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÿ»õ »°õ ÂáõñùdzÝ, »°õ ²½ñå¿Û׳ÝÁ ÝáÛÝå¿ë Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ñ, áñ ÝáñÁÝïÇñ ݳ˳·³Ñ èáõѳÝÇÇ å³ßïûݳÙáõïÇ ³ñ³ñáÕáõû³ÝÁ г۳ëï³ÝÁ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ñ ݳ˳·³ÑÇ, ÇëÏ ÂáõñùÇ³Ý »õ ²½ñå¿Û׳ÝÁ` ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ áõ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: Þ³ï ϳñ»õáñ ¿ñ, áñ èáõѳÝÇÇ »ñ¹ÙݳϳÉáõû³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ýñ³ ѳݹÇåáõÙÁ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ñ»ï: ²ñó³Ë»³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, »ñµ г۳ëï³ÝÁ ßñç³÷³Ïáõ³Í ¿ñ, ÙÇ³Ï ÛáÛëÇ å³ïáõѳÝÁ µ³óõáõÙ ¿ñ ¹¿åÇ Æñ³Ý: ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Æñ³ÝÁ ³å³óáõó»ó, áñ г۳ëï³ÝÇ ¹Åáõ³ñ ûñ»ñÇ Ûáõë³ÉÇ ÁÝÏ»ñÝ ¿, Ç ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ ÂáõñùdzÛÇ, áñÁ г۳ëï³ÝÇÝ ëå³éÝáõÙ ¿ñ ³Ý·³Ù é³½Ù³Ï³Ý Ý»ñËáõÅáõÙáí: г۳ëï³Ý-Æñ³Ý ³é³ÝóùÇ ³Ùñ³åݹáõÙÁ ã³÷³½³Ýó ϳñ»õáñ ¿ Âáõñùdz-²½ñå¿Û×³Ý ë»ñï³×áõÙÁ ½ëå»Éáõ ѳñóáõÙ: âÇ µ³ó³éõáõÙ, áñ Ùûï ϳ٠ѻéáõ ³å³·³ÛáõÙ ³ñó³Ë»³Ý ѳϳٳñïáõÃÇõÝÁ ϳñ·³õáñáõÇ, ѳëï³ïáõ»Ý г۳ëï³Ý-²½ñå¿Û×³Ý »õ г۳ëï³ÝÂáõñùdz ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ, ßñç³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ í»ñ³Ý³Ý, ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ µ³óáõ»Ý »õ ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ýáõ»Ý: ²Ý·³Ù ³Û¹ ¹¿åùáõ٠г۳ëï³Ý-Æñ³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ ãÇ Ýáõ³½»Éáõ, ù³ÝÇ áñ Æñ³ÝÁ г۳ëï³ÝÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ѳñ»õ³ÝÝ ¿: ²õ»ÉÇ°Ý. Æñ³ÝÁ ³ÛÝ Ñ³ñ»õ³ÝÝ ¿, áñÁ г۳ëï³ÝÇ Ñ»ï ɳõ ѳñ»õ³Ý ¿ »Õ»É ³Ù»Ý³Í³Ýñ å³Ñ»ñÇÝ, ³ñó³Ë»³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ³Ù»Ý³¹Åáõ³ñ ûñ»ñÇÝ:

§ÚáÛëáí ºÙ, àñ úñ ØÁ Âáõñù³É»½áõ ºñÏÇñÝ»ñáõ Իϳí³ñÝ»ñÁ гõ³ùáõÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ø¿ç¦ Î°Áë¿ ²åïÇõÉɳ ÎÇõÉ ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ ²åïÇõÉɳ ÎÇõÉ ²½ñå¿Û׳ÝÇ Ù¿ç ÁÝóóáÕ Ãñù³É»½áõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ ÁÝóóùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿, áñ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ËݹÇñÁ ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ Ãñù³É»½áõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ѳٳñ ϳñ»õáñ ѳñó ¿: ÎÇõÉ Ýß³Í ¿, áñ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³·Ý³åÁ å¿ïù ¿ ϳñ× Å³ÙÏ¿ïÇ Ù¿ç ÉáõÍáõÇ: §Ø»Ýù Édzϳï³ñ ³ç³ÏóáõÃÇõÝ åÇïÇ óáõó³µ»ñ»Ýù ³Û¹ ѳñóÇ Ë³Õ³Õ ÉáõÍÙ³Ý` ²½ñå¿Û׳ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ýáõû³Ý ÍÇñÇÝ Ù¿ç¦, Áë³Í ¿ ÎÇõÉ: ²½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý Î³å³É³ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç Ãñù³É»½áõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ѳٳ·áñͳÏóáõû³Ý ËáñÑáõñ¹Ç »ññáñ¹ í»Ñ³ÅáÕáíÇÝ ÁÝóóùÇÝ ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ ²åïÇõÉɳ ÎÇõÉ ÛáÛë Û³ÛïÝ»ó, áñ Ãñù³É»½áõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ջϳí³ñÝ»ñáõÝ Û³é³çÇÏ³Û í»Ñ³ÅáÕáíÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ϳñ»ÉÇ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ï³Û³óÝ»É È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç: §È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ËݹÇñÁ ³ÛÝ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ Ñ³ñó»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿, áñ ÏÁ ·ïÝáõÇ Ãñù³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ íñ³Û: Ô³ñ³µ³ÕÇ ËݹÇñÇÝ Ù¿ç ëóÃÇõë ùáÛÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¿: Ø»Ýù Ï- ²åïáõÉɳ ÎÇõÉ °ÁÝ»Ýù ³Ù¿Ý ÇÝã, áñå¿ë½Ç å³ßïå³Ý»Ýù ³ÛÝ µáÉáñ Ë³Õ³Õ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³Û Ô³ñ³µ³ÕÇ ù³Õ³ùÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç¦: ÏñÝ³Û ÉáõÍáõÇÉ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ËݹÇñÁ` ²½ñÊáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ï³ÝïÇñáç ϳñ·³íÇ×³Ï áõå¿Û׳ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ýáõû³Ý å³Ñ- Ý»óáÕ ²½ñå¿Û׳ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ÆÉѳ٠²ÉÇ»õ, ¹ÇÙ»å³Ýٳٵ ѳݹ»ñÓ», Û³Ûï³ñ³ñ»ó ÎÇõÉ` Û³ïáõÏ Éáí Çñ Ãñù³É»½áõ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ, Ýß»ó, áñ ËáñÁݹ·Í»Éáí Ñ»ï»õ»³ÉÁ. «ÚáÛëáí »Ù, áñ åÇïÇ ·³Û ûñ Ñáõñ¹Ç ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÁ, »ñµ Ù»Ýù µáÉáñë åÇïÇ Ñ³õ³ùáõÇÝù È»éݳÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ùßï³å¿ë Çñ³ñáõ Ï°³ç³ÏóÇÝ: ²Û¹

³éáõÙáí Õ³ñ³µ³Õ»³Ý ﳷݳåÁ »õë µ³ó³éáõÃÇõÝ ã¿: §Ø»ñ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ýå³ëïÁ ÏÁ µ»ñ»Ý ßñç³Ý³ÛÇÝ ³å³Ñáíáõû³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ·áñÍÇÝ: гϳé³Ï ³Ýáñ, ²½ñå¿Û׳ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÝûñ¿Ý ׳Ýãóáõ³Í ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ˳óñáõ³Í ¿, ѳÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ³½ñå¿Û׳ÝóÇÝ»ñáõÝ ¹¿Ù Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í ¿ ó»Õ³ÛÇÝ ½ïáõÙÝ»ñáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ »õ ˳Ëïáõ³Í »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ µáÉáñ ã³÷³ÝÇß»ñÁ: Ô³ñ³µ³Õ»³Ý ﳷݳåÇ ßáõï³÷áÛà ÉáõÍáõÙÁ åÇïÇ ³Ùñ³åݹ¿ ßñç³Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÇõÝÁ: Ô³ñ³µ³Õ»³Ý ﳷݳåÁ å¿ïù ¿ ÉáõÍáõÇ ²½ñå¿Û׳ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ýáõû³Ý ÑÇÙùÇÝ íñ³Û: ²Ûë Ùûï»óáõÙÁ ï»Õ ·ï³Í ¿ ݳ»õ Ù»ñ í»Ñ³ÅáÕáíÇ ³Ù÷á÷Çã ÷³ëï³ÃáõÕÃÇÝ Ù¿ç¦, Û³Ûï³ñ³ñ»ó ÆÉѳ٠²ÉÇ»õ: γå³É³ÛÇ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñáõÝ Ùdzó»³É Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ý 13-ñ¹ Ï¿ïÇÝ Ù¿ç Ýßáõ³Í ¿, áñ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³·Ý³åÁ ßñç³Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÇõÝÁ ËáãÁݹáïáÕ ·É˳õáñ ·áñÍûÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿: Âñù³É»½áõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ѳٳ·áñͳÏóáõû³Ý ËáñÑáõñ¹Á ѳٳӳÛÝ ¿ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý ﳷݳåÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõ³Í áñ»õ¿ ù³ÛÉÇ, å³ÛÙ³Ýáí áñ ³ÝáÝù »Ýó¹ñ»Ý ²½ñå¿Û׳ÝÇ` ÙÇç³½·³ÛÝûñ¿Ý ׳Ýãóáõ³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ å³Ñå³ÝáõÙÁ: ²Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ý ï³Ï ëïáñ³·ñ³Í »ñÏáõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ` Ô³½³Ëëï³Ý »õ ÊÁñËÁ½Çëï³Ý, г۳ëï³ÝÇ ¹³ßݳÏÇóÝ»ñÝ »Ý гõ³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõû³Ý å³Ûٳݳ·ÇñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõû³Ý


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 14 À.êºäîºØ´ºð

¶ð²Î²ÜàôÂÆôÜ

гٳ½·³ÛÇÝÇ ¶ñ³Ï³Ý ØñóáÛÃÁ гٳ½·³ÛÇÝ Ð³Û ÎñÃ³Ï³Ý »õ Øß³ÏáõóÛÇÝ ØÇáõû³Ý ¶³Ý³ï³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõû³Ý, 2012-2013 ï³ñ»ßñç³ÝÇ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý Ù³ë ϳ½Ù»ó ѳٳ·³Ý³ï³Ï³Ý ¶ñ³Ï³Ý ØñóáÛÃÁ. ·»ñ³·áÛÝ Ýå³ï³ÏÁª ѳۻñ¿Ý ·ñ»ÉÝ áõ ëï»Õͳ·áñÍ»ÉÁ ù³ç³É»ñ»É£ Ü»ñßÝãáõ³Íª ²ñ³Ù ². ì»Ñ³÷³é гÛñ³å»ïÇ 2013 ï³ñ»ßñç³ÝÁ §Ð³Û Øûñ î³ñǦ Ñéã³Ï»Éáõ гÛñ³å»ï³Ï³Ý ¶Çñ¿Ý, ØñóáÛÃÇÝ Çµñ ÝÇõà ÝϳïÇ ³éÝáõ»ó³õ §Ð³Û سÛñÁ¦£ ÜÇõÃ¿Ý ³ÝϳË, ØñóáÛÃÁ áõÝ¿ñ Ù¿Ï ³ÛÉ å³ÛÙ³Ý. ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁÉÉ³Ý Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí£ ØñóáÛÃÇÝ Å³ÙÏ¿ïÝ ¿ñ 10 سÛÇë 2013£ ì³ñãáõÃÇõÝë ɳÛÝ ù³ñá½ãáõû³Ý ¹ÇÙ»ó, û·ï³·áñÍ»Éáí Ù³ÙáõÉÇ »õ »É»ÏïñáݳÛÇÝ µáÉáñ Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ. ³ñ¹ÇõÝùÁª ÃÇõáí ùë³Ý Ù³ëݳÏóáÕÝ»ñ, ٻͳٳëÝáõÃÇõÝÁª ØáÝÃñ¿³É¿Ý, ٻͳٳëÝáõÃÇõÝÁª å³ï³ÝÇ£ ¸³ï³Ï³Ý ϳ½ÙÇÝ Ù³ë ϳ½Ù»óÇÝ ØáÝÃñ¿³É¿Ýª îáùÃ. êÇÙ³ ²µñ³Ñ³Ù»³Ý ÚáíѳÝÝ¿ë»³Ý »õ êáÝdz øÇɿ׻³Ý ²×¿Ù»³Ý ÇëÏ ÂáñáÝÃáۿݪ Øáõß»Õ ¶³ñ³·³ß»³Ý£ ¸³ï³Ï³Ý ϳ½ÙÇÝ ÏáÕÙ¿ »ñÏáõ ·É˳õáñ ïáõ»³ÉÝ»ñ ÝϳïÇ ³éÝáõ»ó³Ý. É»½áõ³Ï³Ý (áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝ, ß³ñ³¹³ëáõÃÇõÝ, ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ) »õ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý (Ýϳñ³·ñáõÃÇõÝ, Çõñ³Û³ïÏáõÃÇõÝ)£ î³ñÇùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ù³ëݳÏóáÕÝ»ñÁ µ³ÅÝáõ»ó³Ý »ñÏáõ ËáõÙµÇ. ä³ï³ÝÇÝ»ñª 18 ï³ñ»Ï³Ý¿Ý í³ñ »õ ã³÷³Ñ³ëÝ»ñª 18-¿Ý í»ñ£ ²ñÓ³Ï Ã¿ ã³÷³ÍáÛª µáÉáñ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³É ËݳÙùáí »õ µÍ³Ëݹñáõû³Ùµ å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ÇÝ£ êïáñ»õª ØñóáÛÃÇÝ ³ñ¹ÇõÝùÁ. ä³ï³ÝÇÝ»ñáõ µ³ÅÇÝÇÝ Ù¿ç, ³é³çÇÝ Ùñó³Ý³ÏÇÝ ³ñųݳó³õ ÂáñáÝÃáÛÇ ÐúØÇ ²Ù¿Ýûñ»³Û ì³ñųñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïª ²ñ»Ý Øݳó³Ï³Ý»³Ý (سÛñ)£ ºñÏñáñ¹ Ùñó³Ý³ÏÇÝ ³ñųݳó³Ý ØáÝÃñ¿³ÉÇ êáõñµ Ú³Ïáµ í³ñųñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñª γñû ä³Éáõ½»³Ý (سÛñ), Þ³Ýà ޳ÑÇÝ»³Ý (سÛñ»ñáõ ïûÝÇÝ ³éÇÃáí) »õ ÐáõñÇ ¼áÑñ³å»³Ý (سÛñ ÇÙ ÙdzÏ), ÇëÏ »ññáñ¹ ѳݹÇë³ó³Ý ¹³ñÓ»³É

ØáÝÃñ¿³ÉÇ êáõñµ Ú³Ïáµ í³ñųñ³Ý¿Ýª ²ñÇÝ àõñý³É»³Ý (سÛñ»ñáõ ïûÝ) »õ ²ñÇÝ îÇÙÇû³Ý (سÛñë)£ â³÷³Ñ³ëÝ»ñáõ µ³ÅÇÝÇÝ Ù¿ç, ³é³çÇÝ Ùñó³Ý³ÏÇÝ ³ñųݳó³õ ²ñßû ¼³ù³ñ»³Ý (²Ýáõݹ ÇëÏ ã»Ù ·Çï»ñ µ³Ûó ù³ç³Í³Ýûà »Ù ù»½Ç). »ñÏñáñ¹ Ùñó³Ý³ÏÇÝ ³ñųݳó³õ ´³ÉÇÏ È³ïáÛ»³Ý (سÝÏ³Ï³Ý Ë³Õ»ñ - ¿ç»ñ ûñ³·ñ¿ë) ÇëÏ »ññáñ¹ Ùñó³Ý³ÏÇݪ ²ñÙÇÝ¿ ÂáñÇÏ»³Ý (ºõ »Ã¿ Û³ÝϳñÍ)£ ²Ûë ³éÇÃáí, гٳ½·³ÛÇÝÇ ¶³Ý³ï³ÛÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõÃÇõÝÁ Çñ ËáñÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ¹³ï³Ï³Ý ϳ½ÙÇÝ, Çñ µÍ³ËݹÇñ ³ß˳ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ£ Øñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý ÂáñáÝÃáÛÇ »õ ØáÝÃñ¿³ÉÇ Ù¿ç, å³ïß³× ³éÇÃÝ»ñáí£ ÚáÛÅ ù³ç³É»ñ»Éáí µáÉáñÁ ³ÝËïÇñ, гٳ½·³ÛÇÝÇ ¶³Ý³ï³ÛÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõÃÇõÝÁ Íñ³·ñ³Í ¿ Ùûï ³å³·³ÛÇÝ Ùdzï»Õ Ññ³ï³ñ³Ï»É µáÉáñ Ù³ëݳÏóáÕÝ»ñáõÝ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ. ÙÇÝã ³Û¹, Ù³ÙáõÉÇ ÙÇçáóáí å³ñµ»ñ³µ³ñ åÇïÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÇÝ Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñÝ»ñáõÝ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ êÇñ»ÉÇ Ù³ëݳÏóáÕÝ»ñ, ²ß˳ñÑÇ ³Ûë ³÷»ñáõÝ íñ³Û, ÓáõÉáõÙÇ Ï³ï³ÕÇ Ñáë³ÝùÝ»ñáõÝ ¹¿Ù ѳݹÇٳݪ ¹áõù ÷³ëï»óÇù, áñ ϳñ»ÉÇ ¿ Ñ³Û É»½áõÇÝ ·áÛ³ï»õáõÙÁ ³å³Ñáí»É, »Ã¿ Ùdzëݳµ³ñ ç³Ýù ó÷»Ýù, »Ã¿ Ù»ñ Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ Ù»ñ áëϻջÝÇÏÁ å³Ñå³Ý»Éáõ »õ ë»ñáõݹ¿ ë»ñáõݹ ÷á˳Ýó»Éáõ ³Ý˳Ëï»ÉÇ Ï³ÙùÁ£ ÊÇëï ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Ýù Ó»ñ µáÉáñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ »õ ÏÁ ù³ç³É»ñ»Ýù µáÉáñ¹, áñ ß³ñáõݳϿù ·ñ»É ѳۻñ¿Ý. »õ Ù»Ýù Ó»ñ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí ù³ç³É»ñáõ³Íª ³å³·³ÛÇÝ åÇïÇ ß³ñáõݳϻÝù ³ÛëåÇëÇ ÙñóáÛÃÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»É£ κòò¾ø£ êïáñ»õª ³é³çÇÝ Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñÝ»ñáõÝ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ.гٳ½·³ÛÇÝÇ ¶³Ý³ï³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃÇõÝ

²Ýáõݹ ÇëÏ ã»Ù ·Çï»ñ µ³Ûó ù³ç³Í³Ýûà »Ù ù»½Ç ²ñßû ¶³ë³å»³Ý ¼³ù³ñ»³Ý

êÇñ»ÉÇ Ù»Í-Ù»Í Ù³Ûñ, ²Ýáõݹ ÇëÏ ã»Ù ·Çï»ñ µ³Ûó ÏÁ ׳Ýãݳ٠ùáõ Ñá·³ï³ñ, ù³ç »õ ÇÙ³ëïáõÝ Ù³ÛñáõÃÇõݹ: ²Ýáõݹ ÇëÏ ã»Ù ·Çï»ñ áñáíÑ»ï»õ ѳñ빪 Ù»Í Ù³Ûñë, »õ ÃáéÝÇϹª ѳÛñë, Ù³Ûñ »õ Ù»Í Ù³Ûñ Áë»Éáí ÏÁ ÷á˳Ýó¿ÇÝ Ëûëù»ñ¹ »õ ³ñ³ñùÝ»ñ¹: ºñµ ïÕ³¹ Ý߳ݻóÇñ, ³Ù¿Ý ß³µ³Ã Ï'³Ûó»É¿Çñ ѳñÝëóáõǹ »õ ÏÁ ëïáõ·¿Çñ áñ Çñ Ù»ï³ùë»³Û Ã»É»ñáí ³ß˳ï³Í ·áñ·Á áñù³Ý Û³é³ç³ó³Í ¿: §úÑ, Ù¿Ï Ù³ï »õë ³õ»Éó»ñ ¿¦ ϪÁë¿Çñ, §Ñ³Ûï¿ ³ÕçÇÏë ß³ñáõݳϿ¦: ²Ûëå¿ëáí ѳñëÝóáõ¹ Çñ ó÷Á ã¿ñ ÏáñëÝóÝ¿ñ »õ ÙÇÝã»õ åë³Ï ³õ³ñï»ó ³Û¹ ·ÉáõË ·áñÍáó Ù»ï³ùë»³Û ·áñ·Á: г峰, ïÕáõ¹ åë³ÏÇÝ Û³çáñ¹ ³é³õûïÁ ÇÝã»ñ° ÁëÇñ Ýáñ ѳñëǹ: §²ÕçÇÏë, Ññ³Ù³Ý áõÝÇë Ëûë»Éáõ: ºë ·Çï»Ù áñ ¹áõÝ É³õ ѳñë ÙÁ åÇïÇ ÁÉɳë: ºë ³ÕûûóÇ ²ëïáõÍáÛ »õ Ëݹñ»óÇ áñ ÇÝÍÇ ³ß˳ï³ë¿ñ, ׳ñåÇÏ »õ ɳõ ѳñë ÙÁ ï³Û: ܳ»õ Ëݹñ»óÇ áñ ÇÝÍÇ Ýß³Ý ÙÁÝ ³É ÕñÏ¿ áñ ÷³÷³ùë ÁݹáõÝáõ³Í ¿ »õ ²ëïáõ³Í ÕñÏ»ó: î»'ë ³Ûë µáÛëÁ, å½ïÇÏ ÍÇÉ ÙÁÝ ¿ñ, ³Ñ³ Ù»Íó³õ, ï»ñ»õÝ»ñ ïáõ³õ »õ ³Ñ³ Ù»ñ ï³Ý ¹ñ³Ý ßáõñç áÉáñáõ»ó³õ:¦ гñëǹ Ó»éù»ñÁ Ó»éù»ñáõ¹ Ù¿ç ³éÇñ »õ ³õ»ÉóáõóÇñ: §²Ûë ï³Ý µ³Ý³ÉÇÝ ùáí¹ ¿: ¸áõÝ åÇïÇ áñáß»ë ³Ù¿Ý µ³Ý: ºÃ¿ µ³Ýáí ÙÁ Ï'áõ½»ë û·Ý»Ù, ÇÝÍÇ ÇÙ³ó ïáõñ:¦ Àëï λë³ñ³Ï³Ý ëáíáñáõû³Ý áëÏ»Õ¿Ý ÙÁÝ ³É ïáõÇñ Çñ»Ý: ¶Çï»ë± áñù³Ý ëÇñï, å³ïϳݻÉÇáõû³Ý ½·³óáõÙ »õ ÇÝùݳíëï³ÑáõÃÇõÝ ïáõÇñ ùáõ »ñÏãáï »ñÇï³ë³ñ¹ ѳñëǹ: гñë³ÝÇù¿Ý »ñ»ù ß³µ³Ã í»ñç, ѳñë¹ Çñ ½³ñÙÇÏÇÝ åë³ÏÇÝ Ññ³õÇñáõ³Í ¿ñ: Üáñ ѳñë»ñÁ »õ ѳñëÝóáõÝ»ñÁ ·³ó³Í ¿ÇÝ Ñ³ñëÁ ѳ·óÝ»Éáõ: гñë¹ í»ñ³¹³ñÓ³õ, Ù³½»ñÁ Ù¿Ï ÑÇõëùÇ ï»Õª ѳõ³ù³Í ¿ñ »õ ·ÉËáõÝ íñ³Û ³Ù÷á÷³Í ¿ñ: ¼³ñÙ³ó³ñ »õ ϳï³Ï»óÇñ: §Æ±Ýã ¿, ÑáñÃáõÏÇ ³ÕïáïáõÃDZõÝÁ ¹ñ³Í »ë ·ÉËáõ¹¦: ²ÙãݳÉáí »õ Ëáݳñѳµ³ñ ÷ë÷ë³ó: §Ø³ÛñÇÏ, »Ã¿ ã»ë ѳõÝÇñ, ÑÇÙ³ ÏÁ ù³Ï»Ù¦•'3a ¼·³óÇñ áñ íÇñ³õáñáõ»ó³õ, ³ÝÙÇç³å¿ë ùÝùßáõû³Ùµ ѳñóáõóÇñ: §ÐÇÙ³ Ýáñ ѳñë»ñÁ ³Ûëå¿ ±ë Ï'ÁÝ»Ý Ù³½»ñÝÇÝ:¦ г½Çõ ÿ ·ÉËáí §³ÛᦠÁë³õ: à·»õáñáõû³Ùµ ù³ç³É»ñ»óÇñ: §î¿', ³Û¹å¿ë Á-

زÚð

²ñ»Ý Øݳó³Ï³Ý»³Ý

ñ¿, Ýáñ ѳñë»ñáõÝ å¿ë Áñ¿, Ç٠ѳñëë ÃáÕ ÙÇõëÝ»ñ¿Ý »ï ãÙݳۦ: ²Ñ³ áõñÇß ù³ÛÉ ÙÁ »õë ùáõ ù³ç³É»ñ³ùǹ »õ ÇÙ³ëïáõû³Ý¹ Ù¿ç: ¸áõÝ áñ Ù¿Ï ß³µÃáõ³Û ÁÝóóùÇÝ, ѳٳ׳ñ³Ï ÑÇõ³Ý¹áõû³Ý å³ï׳é³õ, »ñÏáõ ÷áùñ ïճݻñ¹ »õ ³ÙáõëÇݹ ÏáñëÝóáõóÇñ, Ï»³ÝùÇ Í³Ýñ ¹Åµ³ËïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã¹³éݳóáõóÇÝ ëÇñï¹: ØÇ³Ï ïÕ³Ûǹ ɳõ Ñá·³óÇñ: ºûÃÁ ï³ñ»Ï³Ý Ú³ñáõÃÇõÝǹ Ó»éù¿Ý µéÝ»Éáí ï³ñÇñ Ï»ñå³ëÇ ïå³·ñáõû³Ý í³ñå»ïÇÝ ùáí »õ Ëݹñ»óÇñ áñ ³ñÑ»ëï ëáñí»óÝ¿: ²Ýáñ ݳ»õ ëáñí»óáõóÇñ Û³ñ·»É, ³ß˳ïÇÉ, Û³é³ç¹ÇÙ»É »õ ßñç³Ñ³Û»³ó ÁÉɳÉ: ²ÛñÇáõû³Ý »õ áñµáõû³Ý ³Ñ³õáñ íÇßïÁ ûûõóÝ»Éáõ ѳٳñ, ¹áõé-¹ñ³óÇ ù»½Ç Í˳Ëáï ïáõÇÝ, ß³ï ã³Ýó³Í µéÝáõ»ó³ñ ³Û¹ ÙáÉáõû³Ý: âÏñó³ñ Ãûó÷»É íñ³Û¿¹ ³Û¹: ºñ»ù ïÕ³Û ÃáéÝ»ñáõ ï¿ñ »Õ³ñ: ²ãù»ñ¹ ïϳñ³ó³Ý µ³Ûó »ñµ»ù Ñá·Ç¹: ºÏ³õ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ³é³çÇÝ å³ï»ñ³½ÙÁ: îÕáõ¹ µ³Ý³Ï ϳÝã»óÇÝ: ì»ñçÇÝ ·Çß»ñÁ ÙÇÝã»õ ³é³õûï »ñ»ù¹ Ëûë»ó³ù, Çñ³ñáõ áÛÅ ïáõÇù, Û³ÝÓݳñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ÁñÇù »õ ³ÕûûóÇù: êÇñïǹ Ëáñù¿Ý ½·³óÇñ áñ í»ñçÇÝ ³Ý·³ÙÝ ¿ áñ ÏÁ ׳ٵ»ë ÙÇ³Ï ïÕ³¹: гñë¹ »õ ¹áõÝ ·áó ëáñí»ó³ù Çñ ½ÇÝáõáñáõû³Ý ÃÇõÁ »õ µ³Ý³Ï³Ù³ëÁ: Þáõïáí »Ï³Ý µéÝÇ ï³ñ³·ñáõû³Ý ï³ñÇÝ»ñÁ: Ö³ñåÇÏ Ñ³ñë¹ ãÓ·»ó áñ ¹Åáõ³ñ »õ óáõñï ׳ٵ³Ý»ñÁ ù³É»ë: ²Û¹ ³ÝËÇÕ× áëïÇϳÝÝ»ñáõÝ áëÏÇáí ϳ߳é»ó áñ ¹áõÝ ·áÝ¿ ϳñ»Ý³ë »½Ç ϳéù ÝëïÇÉ: ºñµ áñ íï³Ý·Ç Ù¿ç ½·³óÇù ¹áõÝ »õ ѳñë¹ ³ñï³ë³Ý»óÇù áëïÇϳÝÝ»ñáõÝ, ã¿Ã¿Ý»ñáõÝ »õ ³ÛÉ ëå³éݳóáÕÝ»ñáõÝ: §Ø»Ýù ½ÇÝáõáñÇ ÁÝï³ÝÇù »Ýù »õ å»ïáõû³Ý Ñáí³ÝÇÇÝ ï³ÏÝ »Ýù: Ø»ñ ½ÇÝáõáñÇÝ ÃÇõÝ ¿ ...µ³Ý³Ï³Ù³ëÝ ¿...:¦ àõñ áñ »ñóÛÇù, øÇõñï»ñÁ »õ Âáõñù»ñÁ, ß¿Ï »õ ·³Ý·áõñ Ù³½»ñáí »ñ»Ë³Ý, ²ñ³Ù ÃáéÝÇϹ Ï'áõ½¿ÇÝ ·Ý»É ѳñ뿹: ²Ý ³É Çñ ÏéݳÏÁ ³é³Í ¿ñ ²ñ³ÙÁ, ÉÙ³Ý ³ùëáñÇ ×³Ùµ³Ý: ²ãùÁ ÙÇßï ùáõ íñ³¹ ¿ñ, ݳ»õ Ù»Í ïÕáõݪ, úÝÝÇÏÇÝ »õ ÙÇç³ÏÇݪ, ê³Ñ³ÏÇÝ: úÝÝÇϹ ùáõ ³ÙáõëÇÝǹ, ÚáíѳÝÝ¿ëÇÝ, ³ÝáõÝÁ ÏÁ Ïñ¿ñ: гë³Ï³õáñ ¿ñ Çñ»Ý å¿ë »õ áëïÇϳÝÝ»ñÁ Û³×³Ë ÏÁ ѳñó³ùÝÝ¿ÇÝ áñ ÇÝãáõ µ³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç ã¿: ¸áõÝ ³ÝÙÇç³å¿ë Ï'Áë¿Çñ Ëëïáõû³Ùµ, §Ø³ëÇÙÁ, (Ó³-

·áõÏÁ) ÙdzÛÝ 11 ï³ñ»Ï³Ý ¿, ѳë³ÏÇÝ ÙÁ ݳÛÇù:¦ ØÇç³ÏÁ, ê³Ñ³ÏÁ, Ñá·³ï³ñÝ ¿ñ, ùáí¹ Ïáõ ·³ñ »õ ÏÁ ѳñóÝ¿ñ, §Ø»Í ٳٳ, ɳ±õ »ë¦£ гñë¹ Ù¿Ï Ù¿Ï áëϻտÝÝ»ñÁ Í³Ë»ó µ³Ýç³ñ»Õ¿ÝÇ ÙÁ ѳٳñ ϳ٠³ËáéÇ ÙÁ Ù¿ç ·Çß»ñ»Éáõ ѳٳñ: úñ ÙÁ, áëïÇϳÝÝ»ñÁ ù³ñ³ÛñÇ ÙÁ Ù¿ç ·Çß»ñ»É ïáõÇÝ Ó»ñ ù³ñ³õ³ÝÁ: ê³ñë³÷»ÉÇ óáõñïÇÝ Çñ³ñáõ ÏÍÏáõ³Í ÙݳóÇù: ØÇÝã»õ ³é³õûï, ï³ëÝÁ»ûÃÁ »ñ»Ë³Ý»ñ ë³é»ó³Ý: àã áù Ïñó³õ §µ³ñÇ ÉáÛë¦ Áë»É Çñ³ñáõ, ï³ëÝÁ»ûÃÁ Ù³Ûñ»ñáõ áÕµ»ñáí ëÏë³ù Ó»ñ ûñÁ: àëïÇϳÝÇÝ ß»ßï³ÏÇ Ý³Û»Éáí ÁëÇñ §²ù³Õ³ÕÝ»ñáõ Ó³ÛÝ¿Ý ·Çï»Ýù áñ Û³çáñ¹ ·ÇõÕÁ ÙdzÛÝ Ï¿ë ų٠ѻéáõ ¿, ·ÇïݳÉáí Ù»½Ç Ñáë Ó·»óÇù, ²ëïáõÍÙ¿ ·ïÝ¿ Ù³Ûñ»ñ áÕµ³óÝáÕÁ:¦ ²ÛÉ»õë Ñá·¹ ã¿ñ ÿ ÇÝã ÏñÝ³Ý ÁÝ»É ù»½Ç: ²Ý¹ÇÙ³¹ñ»ÉÇ ¿ñ ³Û¹ ó³õÁ: ¸áõÝ ß³ï ɳõ ·Çï¿Çñ ³Û¹ ³Ñé»ÉÇ »õ ³ÝÙ³ñ Ïñ³Ï¿ íÇßïÁ: ²Ù¿Ý ûñ ²ëïáõÍáÛ ÏÁ ¹ÇÙ¿Çñ »õ ÏÁ Ëݹñ¿Çñ áñ ÃáéÝ»ñ¹ å³Ñ¿: úñ ÙÁ Ãñù³Ï³Ý ·ÇõÕ ÙÁ ѳë³ù »õ ¹³ñÓ»³É ²ñ³ÙÁ áõ½»óÇÝ ·Ý»É: гñë¹ ãïáõ³õ: гݷÇëï ϳ٠¹³¹³ñ ã³é³Í ׳ٵ³Ý ß³ñáõÝ³Ï»É ïáõÇÝ Ó»½Ç: àõųëå³é, Ûá·Ý³Í »õ Ûáõë³Ñ³ï ѳñë¹ Áë³õ. §³É ã»Ù ¹Çٳݳñ, ÏéݳÏë í¿ñù µ³óáõ³Í ¿ »ñ»Ë³Ý ·ñϻɿÝ, Û³çáñ¹ ·ÇõÕÁ áñ ²ñ³ÙÁ áõ½»Ý ·Ý»É åÇïÇ ï³Ù:¦ ²ÛɳÛÉ»ó³ñ: §ì³Û ²ëïáõ³Í¦ ÁëÇñ »õ ³õ»ÉÇ áõÅ·ÇÝ ³ÕûûóÇñ: ¶Çïó³ñ áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõÅÇ Í³ÛñÁ ѳë³Í ¿ ѳñë¹: г½Çõ ÿ Û³çáñ¹ ·ÇõÕÁ ѳë³ù, áëïÇϳÝÇÝ Ï³Ýã»óÇñ ùáí¹ »õ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý Ó³ÛÝáí¹ ÁëÇñ, §³Ûëûñ Ñáë åÇïÇ ·Çß»ñ»Ýù:¦ ²ËáéÇ Ù¿ç ï»Õ ÙÁ ׳ñ»óÇù: гñëǹ ÁëÇñ «·Éáõ˹ ÍáõÝÏ»ñáõë íñ³Û ¹Çñ »õ ùݳóÇñ: Ø»Ýù ²ñ³ÙÇÝ ÏÁ ݳÛÇÝù¦: ºñÏáõ ų٠í»ñç »ñµ ³ñÃÝó³õ, §â¿, ²ñ³Ùë Ù³ñ¹áõ ã»Ù ï³ñ¦ í×é³Ï³Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó: §Ð¿Û ²ëïáõ³Í, ³ëáñ ³É ßÝáñÑ³Ï³É »Ù¦ ÁëÇñ óó ³ãù»ñáí: Ò»ñ µéÝÇ ï»Õ³Ñ³Ýáõû³Ý ûñ»ñÁ, ß³µ³ÃÝ»ñÁ, ³ÙÇëÝ»ñÁ »õ ï³ñÇÝ»ñÁ ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ ¿ÇÝ: úñ ÙÁ, ã·Çïó³ñ ÇÝãå¿ë, Éáõñ »Ï³õ Ó»ñ ù³ñ³õ³ÝÇÝ áñ ïÕ³¹ª Ú³ñáõÃÇõÝÁ, ïáõݪ, λë³ñdz, í»ñ³¹³ñÓ³Í ¿ »õ ß³ï ÑÇõ³Ý¹ ¿ áõ ÏÇÝÁ ÏÁ ÷Ýïé¿: гñëǹ ³é³çÇÝ Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝÁ »Õ³õ áïùÇ »ÉÉ»É »õ »ñóÉ: ²ÝÙÇç³å¿ë ϳÝË»óÇñ »õ Ïßï³Ùµ³Ýùáí ÁëÇñ, §áõñ± Ï'»ñóë, ÙÇ-

¸áõ ³é³çÇÝ ßáõÝã êÏǽµÝ ÇÙ Ï»³ÝùÇ, ¸áõ ³é³çÇÝ ë¿ñ ºñ³½ ³é³çÇÝ, ²é³çÇÝ áõëáõóÇã ÚáÛëÝ ÇÙ ³é³çÇÝ, ¸áõ áõÅ áõ »é³Ý¹ Ö³Ùµ³Ý ³é³çÇÝ, ¸áõ ѳݹ³ñï áõ Éáõé ºë ã³ñ áõ Ïñ³Ï, ¸áõ ÙÇïù áõ ËáѳÝù ºë ·ÇÅ áõ ˻ɳé, ¸áõ ½áѳµ»ñáõáÕ ºë ÙÇßï å³Ñ³ÝçáÕ, ¸áõ ÙÇßï ÅåïáõÝ, ºë ÁÙµáëï ÙÇ Ë»õ, سÛñ ¹áõ ³Ù»Ý ÇÝã ºë ù»½ Ùûï áãÇÝã, ¸áõ ³Ý·ÇÝ ·áѳñ ºë ÙÇ ³Ý³ñÅ¿ù, ´³Ûó ùáõ ÙÇçáó³õ, ¶ï³Û »ë ÇÝÓ àõ ¹³ñÓ³Û É³õ Ù³ñ¹: * ÐúØ-Ç ²Ù¿Ýûñ»³Û ì³ñųñ³ÝIJ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ݳϹ ÏÇÝ ÙÁÝ »ë: îÕ³ë ͳÝñ ÑÇõ³Ý¹ ¿, Ãáõݳõáñáõ³Í ¿ »õ åÇïÇ Ù»éÝÇ: ºÃ¿ ÝáÛÝÇëÏ Û³çáÕÇë »ï λë³ñdz í»ñ³¹³éݳÉ, ÙÇÝã»õ ѳëÝÇɹ ³Ý Ù»é³Í åÇïÇ ÁÉɳÛ: ÆëÏ ¹áõÝ åÇïÇ ã·ïݳë Ù»½, áñáíÑ»ï»õ Ù»½Ç ³Ý¹³¹³ñ ï»Õ¿ ï»Õ ÏÁ ùß»Ý: ²ñ¹¿Ý áõñ áñ Ï'»ñóÝù, ²ñ³Ù¹ Ï'áõ½»Ý ·Ý»É: ºë ·ñ»Ã¿ ÏáÛñ, Ï³Õ »õ ³ÝϳñáÕ »Ù: ºÃ¿ »ñóë, ³Ûë ³Ý·³Ù »ñ»ù ³Ýï¿ñ ïճݻñ¹ åÇïÇ ÏáñëÝóÝ»ë: Îáñáõëï¹ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ¿ åÇïÇ ÁÉɳÛ: ²Ý ïÕ³ë ¿, ³ëáÝù ³É ÃáéÝ»ñë »Ý: îÕ³ë áëÏáñë ¿, ÇëÏ ÃáéÝ»ñë ÍáõÍë »Ý:¦ âÓ·»óÇñ áñ §µ³Ûó¦ ÇëÏ Áë¿: ²ÛÉ»õë ѳñëǹ áëϻտÝÝ»ñÁ »õ áëÏÇ ¹ñ³ÙÝ»ñÁ í»ñç³ó³Ý, µ³Ûó á㪠ï³Å³Ý»ÉÇ »õ µéÝÇ ·³ÕóϳÝáõÃÇõÝÁ: ì»ñçÇÝ Ù³ï³ÝÇÝ »ñÏáõ í³ñáõÝ·Ç ï»Õ ÷á˳ݳϻó: Ú³çáñ¹ ·ÇõÕ³ù³Õ³ùÇ Ù»Í³Ù»ÍÁ, ·»Õ»óÇÏ Ñ³Û ³ÕçÇÏ ÙÁ ³é»õ³Ý·³Í ¿ñ »õ Çñ»Ý ÏÇÝ Áñ³Í ¿ñ: ²Û¹ ¹Åµ³ËïÁ ³ÙáõëÇÝ¿Ý å³Ñ³Ýç³Í ¿ñ ãáñë ͳé³Û ÏÇÝ»ñ, µáÉáñÝ ³É ѳÛ: ²ëáÝóÙ¿ Ù¿ÏÝ ³É ѳñë¹ ¿ñ: ²Ñ³ »ñ»ù ³ÙÇë ÙÁÝ ³É áõï»ÉÇù »õ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ áõÝ»ó³ù: úñ ÙÁ, ³éÇÃáí ÙÁ, ·³óÇñ ѳÝÁÙÇÝ ùáí »õ ÷ë÷ë³óÇñ, §³Õß³ñ. ï»ë. ¿ç 15


¶ð²Î²ÜàôÂÆôÜ ºô ØÞ²ÎàÚÂ

Úáõß³ï»ïñ è. Ð.

úñáõ³Ý Èáõë³ÝϳñÁ

¶½ñáóÇÝ Ù¿ç¿Ý Û³ÝϳñÍ ¹áõñë »Ï³õ Ùáéóáõ³Í ٻͳѳë³Ï Éáõë³Ýϳñ ÙÁ: ÆÝã忱ë å³ï³Ñ»ñ ¿, áñ »ë ÑáÝ Ùáéó»ñ ¿Ç ³Û¹ Éáõë³ÝϳñÁ, ·áõݳõáñ áõ ëù³Ýã»ÉÇ ³Û¹ Éáõë³ÝϳñÁ, áñ Ùûï³õáñ³å¿ë ï³ëÝÑÇÝ· ï³ñÇ ³é³çáõ³Ý ϳñ»õáñ ѳݹÇåáõÙ¿ ÙÁ ǵñ»õ ÛÇß³ï³Ï ÏÁ Ùݳñ ÇÝÍÇ: ÎÉáñ ë»Õ³ÝÇ ßáõñç å³ïϳé»ÉÇ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ ÙÁ Ñ»ï ¿ÇÝù, »ë »õ »ñÏáõ-»ñ»ù ÙûïÇÏ ÁÝÏ»ñÝ»ñ: λ¹ñáÝÁ` ÇÝùÁ, Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ ¿ñ: ²Ý ÏÁ Ëûë¿ñ, Ù»Ýù ÙïÇÏ Ï°ÁÝ¿ÇÝù: ܳۻó³Û å³ïÏ»ñÇÝ »õ ÛÇß»óÇ ³Û¹ ûñÁ: Èáõë³ÝϳñÇÝ »ïÇÝ Ãáõ³Ï³Ý ÙÁÝ ³É ϳñ ³ñ¹¿Ý: ²ëÇϳ ³Û¹ ûñáõ³Ý Éáõë³ÝϳñÝ ¿ñ: Øï³Í»óÇ, áñ ûñáõ³Ý Ù³ñ¹ÇÏÁ Ï°³ÝóÝÇÝ-Ï°»ñóÝ, ûñáõ³Ý Éáõñ»ñÁ ÏÁ Ù³ñÇÝ-ÏÁ ÙáéóáõÇÝ, ûñáõ³Ý ïËñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ áõñ³ËáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï°³ÝÑ»ï³Ý³Ý` Çñ»Ýó ï»ÕÁ Ýáñ»ñáõ ÃáÕÉáí, ûñáõ³Ý Ù¿ç ѳñÇõñ³õáñ ·áñÍ»ñáõ »ïÇÝ ¹ñáõ³Í í»ñç³Ï¿ïÝ»ñÝ ³É å³ïÙáõÃÇõÝ ÏÁ ¹³éݳÝ, µ³Ûó ûñáõ³Ý Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁ ÏÁ ÙݳÝ: ²ëáÝù §ûñáõ³Ý Éáõë³Ýϳñ¦ ÁÉɳÉáí ѳݹ»ñÓ, ÏÁ ¹³éÝ³Ý Ï»³ÝùÇ Éáõë³Ýϳñ: οï ÙÁ ϳÛ, áñ ×Çß¹ ¿: سñ¹ÇÏ Ã¿»õ ³ÝËïÇñ ³Ù¿Ý ûñ áõÝÇÝ, ûñáõ³Ý ïËñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ áõñ³ËáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ûñáõ³Ý Éáõñ»ñÝ áõ ½·³Û³óáõÝó ¹¿åù»ñÁ, ûñáõ³Ý í»ñç³Ï¿ïÝ»ñÝ áõ ëϽµÝ³Ï¿ï»ñÁ, µ³Ûó ³Ýå³ÛÙ³Ý ãáõÝÇÝ ûñáõ³Ý Çñ»Ýó Éáõë³ÝϳñÁ: سñ¹ÇÏ ³Ù¿Ý ûñ ã»Ý Éáõë³ÝϳñáõÇñ, áñå¿ë½Ç ³Ù¿Ý ûñ áõÝ»Ý³Ý Çñ»Ýó ûñáõ³Ý Éáõë³ÝϳñÁ: ØÇçÇÝ Ù³ñ¹Á ù³ÝDZ ³ÙÇëÁ ³Ý·³Ù ÙÁ, ϳ٠ù³ÝÇ ß³µ³ÃÁ ³Ý·³Ù ÙÁ ÏÁ Éáõë³ÝϳñáõÇ: à°í ·Çï¿, ³ß˳ñÑÇ íñ³Û ãϳ±Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù Çñ»Ýó Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Ù¿Ï ³Ý·³Ù ÇëÏ ã»Ý Éáõë³Ýϳñáõ³Í: âϳ±Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù Çñ»Ýó Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç ѳ½Çõ ÿ »ñÏáõ ϳ٠»ñ»ù ³Ý·³Ù Éáõë³Ýϳñáõ³Í »Ý: ²Û¹åÇëÇ Ù³ñ¹ÇÏ ß³ï ϳÝ: ´³Ûó ³Ûëûñáõ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç, »ñµ ³ÛÉ»õë Éáõë³ÝϳñÁ Ù³ÝáõÏÇ Ë³Õ³ÉÇù ¹³ñÓ³Í ¿, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï»³Ýù¿ Ý»ñë áñáß ¹³ë³Ï³ñ·Ç ÙÁ Ù³ñ¹Á ß³ï Û³×³Ë ³éÇÃÝ»ñ áõÝÇ Éáõë³Ýϳñáõ»Éáõ ϳ٠Éáõë³Ýϳñ»Éáõ: ²ïáñ ÷á˳ñ¿Ý` Ï³Ý µ³ó³éÇÏ Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ûñ»õë ³Ù¿Ý ûñ ѳñÇõñ ³Ý·³Ù ÏÁ Éáõë³ÝϳñáõÇÝ: ²ëáÝù ßñç³ÝÇ Ý߳ݳõáñ Ù³ñ¹ÇÏÝ »Ý, ٳݳõ³Ý¹` ûñáõ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏÁ, áñáÝù á¯õñ áñ ³É »ñóÝ, Çñ»Ýó »ï»õ¿Ý ÏÁ ï³ÝÇÝ Éáõë³ÝϳñÇãÝ»ñáõ µ³Ý³Ï ÙÁ »õ ³ÛÉ»õë ã»Ý Ïñݳñ ѳßáõ»É, ÿ Ù¿Ï ûñáõ³Ý Ù¿ç ù³ÝÇ Ñá·Ç Éáõë³Ýϳñ»ó ½Çñ»Ýù: ºÃ¿ ëáíáñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Á Çñ ³ÝÓÇÝ Ï³Ù Çñ Ù»ñÓ³õáñÝ»ñáõÝ Ï³Ù Çñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ÏÁ Éáõë³ÝϳñáõÇ áõ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏÁ ï»ëÝ¿ ³Û¹ Éáõë³ÝϳñÁ, ÏÁ å³Ñ¿ ³Û¹ Éáõë³ÝϳñÁ, Ý߳ݳõáñ Ù³ñ¹ÇÏÁ áõñÇßÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ¿, áñ ÏÁ Éáõë³ÝϳñáõÇÝ »õ Çñ»Ýù ³ÛÉ»õë ß³ï ³Ý·³Ù ã»Ý ÇëÏ ï»ëÝ»ñ ³Û¹ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁ: ºõ »ñµ ³Û¹ù³Ý ß³ï »Ý ³Û¹ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁ, ³ñ¹¿Ý ³ÝáÝù Ù»Í Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ÙÁÝ ³É ã»Ý Ý»ñϳ۳óÝ»ñ

Çñ»Ýó ѳٳñ: ´³Ûó ³Ûë ³É »ñϳñ ãÇ ï»õ»ñ, áñáíÑ»ï»õ µÝ³Ï³ÝáÝ »ñ»õáÛà ã¿: ¶Çï»Ýù, áñ ³Ù¿Ý ûñ ѳñÇõñ ³Ý·³Ù Éáõë³ÝϳñáõáÕ Ý߳ݳõáñ Ù³ñ¹ÇÏÁ ûñ ÙÁ åÇïÇ ¹³¹ñÇÝ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ ÁÉɳɿ áõ ûñÁ ѳñÇõñ ³Ý·³Ù Éáõë³Ýϳñáõ»É¿: ²ÝáÝó ³Ù¿Ýûñ»³Û «ûñáõ³Ý Éáõë³Ýϳñ»-Á ë³Ñٳݳ÷³Ï ßñç³ÝÇ ÙÁ ѳٳñ ¿ ÙdzÛÝ, áñáíÑ»ï»õ ³ß˳ñÑÇ ³Ù¿Ý¿Ý Ý߳ݳõáñ Ù³ñ¹Ý ³Ý·³Ù áñáß Å³Ù³Ý³ÏÇ ÙÁ ѳٳñ ¿, áñ Ý߳ݳõáñ ¿, áñáß Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÁ ѳٳñ ¿, áñ Éáõë³Ýϳñáõ»Éáõ ³ñųÝÇ ÏÁ ÝϳïáõÇ: Øݳó»³É ßñç³ÝÝ»ñáõÝ ³Ý Ùáéóáõ³Í Ù³ñ¹ åÇïÇ ¹³éݳÛ, Éáõë³ÝϳñÇãÝ»ñáõ µ³Ý³Ï åÇïÇ ãáõÝ»Ý³Û Çñ»Ý Ñ»ï: ²ÛÉ Ëûëùáí, ãÏ³Û Ù³ñ¹ ÙÁ, áñ Ï»³ÝùÇ ·ñ»Ã¿ ³ÙµáÕçáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ ³Ù¿Ý ûñ áõÝ»Ý³Û Çñ §ûñáõ³Ý Éáõë³ÝϳñÁ¦: ØdzÛÝ Ã¿ §ûñáõ³Ý Éáõë³ÝϳñÁ¦ ûñáõ³Ý ÙÇõë ÝÇõûñáõÝ ÝÙ³Ý ³ÝóáÕ³Ï³Ý ã¿: úñáõ³Ý ÙÇõë ÝÇõûñáõÝ ÝÙ³Ý ³ÝÑ»ï³Ý³Éáõ áõ Ùáéóáõ»Éáõ ѳٳñ ã¿: ²Ý §ûñáõ³Ý ÙÁ Éáõë³ÝϳñÁ¦ ÁÉɳÉáí ѳݹ»ñÓ, ¹áõñë Ïáõ ·³Û ³Û¹ Ù¿Ï ûñáõ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý áõ ÏÁ ¹³éÝ³Û ·³ÉÇù ûñ»ñáõ ³É ³åñ³ÝùÁ: ÎÁ ÙÝ³Û áõ ÇÝù½ÇÝù ÏÁ ÛÇß»óÝ¿: Ø»Ýù ³Ù¿Ý ûñ Ù»ñ Éáõë³ÝϳñÝ»ñáõ ³ÉåáÙÝ»ñÁ ã»Ýù ÃÕóï»ñ: ´³Ûó »Ã¿ å³ï³Ñٳٵ ëÏëÇÝù ÃÕóï»É Éáõë³ÝϳñÝ»ñáõ ë³ Ï³Ù Ý³ ³ÉåáÙÁ, Û³ÝϳñÍ ÏÁ ½·³Ýù, áñ Ù»ñ Ù¿ç ËáñÑñ¹³õáñ ï»Õ³÷áËáõÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ ϳï³ñáõÇ: ÎÁ ÷á˳¹ñáõÇÝù ¹¿åÇ ³Ýó»³ÉÇ ë³ Ï³Ù Ý³ áñáß Ï³Ù ³Ýáñáß Ãáõ³Ï³ÝÁ: ²ÉåáÙÇÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ¿çÁ Ù»½ ÏÁ Ññ³õÇñ¿ ³Ýó»³ÉÇ Ù¿ç Ùݳó³Í Ãáõ³Ï³ÝÇ ÙÁ Ñ»ï ÙdzݳÉáõ: Ø¿Ï ¿ç¿Ý ¹¿åÇ ÙÇõë ¿çÁ áñù³±Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó³Í ¿, ³ÙDZë ÙÁ, ï³ñDZ ÙÁ, ù³ÝDZ ÙÁ ï³ñÇ: γñ»õáñ ã¿: ²Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ ¿ç ÙÁ ÏÁ ¹³ñÓÝ»Ýù, Ù»Ýù Ù¿Ï Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ϯ³ÝóÝÇÝù ¹¿åÇ ÙÇõë Ãáõ³Ï³ÝÁ, Ù¿Ï ûñáõ³Ý Éáõë³Ýϳñ¿Ý ¹¿åÇ áõñÇß ûñáõ³Ý ÙÁ Éáõë³ÝϳñÁ: ²Û¹ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁ ß³ï µ³Ý ÏÁ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝ»Ý Çñ»Ýó Ñ»ï ÙdzëÇÝ, áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝù Ó»ñµ³Ï³É³Í »Ý Ù»ñ ûñ»ñÁ É»óÝáÕ Ñ³½³ñáõÙ¿Ï ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ Ù¿Ï Ù³ëÁ »õ ½³ÝáÝù å³Ñ³Í »Ý ³é³Ýó áñ ûñ»õë Ù»Ýù ÝßÙ³ñ»Ýù ϳ٠ó³Ýϳó³Í ÁÉɳÝù: ÖÇß¹ ¿, áñ Ù»Ýù ÁݹѳÝñ³å¿ë ÛÇß³ï³Ï ÙÁ Û³õ»ñųóÝ»Éáõ ѳٳñ ¿, áñ ÏÁ Éáõë³Ýϳñ»Ýù, µ³Ûó Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁ ÙdzÛÝ ³Û¹ ÛÇß³ï³ÏÁ ã¿, áñ ÏÁ å³Ñ»Ý, ³ÝáÝù ÏÁ å³Ñ»Ý ݳ»õ ³Û¹ ÛÇß³ï³ÏÇÝ Ñ»ï ϳåáõ³Í, ϳ٠³Û¹ ÛÇß³ï³Ï¿Ý ³ÝÏ³Ë ÇÝã»ñ áõ ÇÝã»ñ, áñáÝù ³Û¹ Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ϳñ»õáñ ã¿ÇÝ Ù»½Ç ѳٳñ, áñáÝù ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ»õáñ Ýϳïáõ³Í »Ý Éáõë³ÝϳñÇ ·áñÍÇùÇÝ ÏáÕÙ¿ »õ å³Ñáõ³Í »Ý: §úñáõ³Ý Éáõë³Ýϳñ¦Ý»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ãáõ³Ï³ÝÇ ÙÁ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÝ »Ý, µ³Ûó ³ÝáÝù ݳ»õ ³ÙµáÕç Ï»³ÝùÇ Éáõë³ÝϳñÝ»ñ »Ý: ²ÝáÝù ùáí ùáíÇ ·³Éáí ûñ»ñÁ ÏÁ ÙdzóÝ»Ý Çñ³ñáõ »õ ßÕÃ³Û ÙÁ ÏÁ ϳ½Ù»Ý ³ÝáÝóÙ¿:

ÊÙµ³·ñáõû³Ý ÏáÕÙ¿ §ÂáñáÝÃáѳۦ å³ï³ë˳ݳïáõ ã¿ Çñ ¿ç»ñáõÝ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ͳÝáõóáõÙÝ»ñáõ µáí³Ý¹³Ïáõû³Ý: Ø»½Ç ÛÕáõ³Í µáÉáñ ÃÕóÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³Û »Ý áñáß ËÙµ³·ñáõÙÇ:

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

15

سѳó³õ ²ñáõ»ëï³·¿ï, ¸»ñ³ë³Ýª ²½³ï ¶³ëå³ñ»³ÝÁ ú·áëïáë 2-ÇÝ Ù³Ñ³ó³õ г۳ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñáõ»ëï³·¿ï, ï³Õ³Ý¹³õáñ ¹»ñ³ë³Ý ²½³ï ¶³ëå³ñ»³ÝÁ: àÕݳ߳ñÇ íݳëáõ³ÍùÇ µáõÅáõÙÁ ß³ñáõݳϻÉáõ Ýå³ï³Ïáí ³Ý ù³ÝÇ ÙÁ ûñ¿ Ç í»ñ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç: ²Ýáñ ¹áõëïñÁª ܳÛÇñÇ ¶³ëå³ñ»³Ý Ýß³Í ¿ñ, áñ Ý߳ݳõáñ ¹»ñ³ë³ÝÁ ³ñ¹¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ ûñ¿Ý ÑÇõ³Ý¹³Ýáó¿Ý ïáõÝ åÇïÇ ÷á˳¹ñáõÇ »õ 13 ú·áëïáëÇÝ åÇïÇ Ýß¿ Çñ ÍÝݹ»³Ý 70³Ù»³ÏÁ£ ¶³ëå³ñ»³Ý ÍÝ³Í ¿ 13 ú·áëïáë 1943-ÇÝ, ºñ»õ³Ý: 1970-ÇÝ ³õ³ñï³Í ¿ ºñ»õ³ÝÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³-óï»ñ³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÁ: ²ß˳ï³Í ¿ ·ñ»Ã¿ µáÉáñ óïñáÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç, ݳ»õª å³ïÏ»ñ³ë÷ÇõéÇ Ï³Û³ÝÝ»ñáõÝ »õ ß³ñųå³ïÏ»ñÝ»ñáõ Ù¿ç£ 1999-ÇÝ ÉáÛë ï»ë³Í ¿ Çñ ÏáÕÙ¿ ϳ½Ùáõ³Í §ÆÙ É»½áõÇ ï³Ï ÷áõß ãϳۦ ÅáÕáí³ÍáõÝ: 2000-2004 »Õ³Í ¿ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý óïñáÝÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ջϳí³ñÁ: 1965¿Ý г۳ëï³ÝÇ Â³ï»ñ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñáõ ÙÇáõû³Ý ³Ý¹³Ù ¿, 1980-¿Ýª Ð妯 í³ñãáõû³Ý ³Ý¹³Ù: 2005-ÇÝ ³ñųݳó³Í ¿ ºñ»õ³ÝÇ ä³ïáõ³õáñ ù³Õ³ù³óÇÇ ÏáãÙ³Ý: 2006-ÇÝ ÁÝïñáõ³Í ¿ ºõñáå³ÛÇ µÝ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³Ï³¹»ÙdzÛÇ ³Ï³¹»ÙÇÏáë: 2008ÇÝ ³ñųݳó³Í ¿ §üñÇï¿ûñ ܳÝë»Ý¦, ÇëÏ 2009-ÇÝ §Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óǦ ßù³Ýß³ÝÝ»ñáõÝ: 2003-ÇÝ ³ñųݳó³Í ¿ г۳ëï³ÝÇ í³ëï³Ï³õáñ »õ 2010ÇÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñáõ»ëï³·¿ïÇ ÏáãÙ³Ý: ²ëÙáõÝùáí ѳݹ¿ë »Ï³Í ¿ г۳ëï³ÝÇ »õ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ù¿ç: Ò³Ûݳ·ñ³Í ¿ â³ñ»ÝóÇ, êdzٳÝÃáÛÇ, î¿ñ»³ÝÇ, ê»õ³ÏÇ »õ ³ÛÉáó »ñÏ»ñÁ: ²ëÙáõÝùáí, óï»ñ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõÙÝ»ñáí ѳݹ¿ë »Ï³Í ¿ ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿çª èáõëdz, Èǵ³Ý³Ý, üñ³Ýë³, ²Ý·Édz, Æñ³Ý, Ødzó»³É ܳѳݷݻñ, ¶³Ý³ï³ »õ ³ÛÉÝ: ²Ûë ³éÇÃáí г۳ëï³ÝÇ Â³ï»ñ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñáõ ÙÇáõû³Ý ݳ˳·³Ñ Ú³Ïáµ Ô³½³Ýã»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿. §Î»³ÝùÇó Ñ»é³ó³õ ³½·³ÛÇÝ ÏÇÝáÛÇ »ñ»õ»ÉÇ í³ñå»ïÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ, Ýß³-

²Ýáõݹ ÇëÏ ã»Ù ·Çï»ñ... ß³ñ. ¿ç 14 ¿Ý

çÇÏë, ãÁÉÉ³Û áñ Ûáõë³Ñ³ïÇë, ùáõ Áñ³Í¹ Ù»Í ·áñÍ ¿, ãáñë Ñ³Û ÁÝï³ÝÇù ÏÁ ÷ñÏ»ë: äÇïÇ ·³Û ûñ ÙÁ áñ ¹áõÝ ³É, Ù»Ýù ³É, µáÉáñë ³É, åÇïÇ ³½³ïáõÇÝù: ²ÕûÃáÕ »Ù ù»½Ç ѳٳñ:¦ ¶ÉáõËÁ Íé»ó ³Û¹ ³ÝáõßÇÏÁ, áñå¿ë½Ç ãï»ëݳë Çñ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ: úñ ÙÁ, áëïÇϳÝÝ»ñÁ »õ ÇÙ³ÙÁ (Ïñûݳå»ï) ϳÝã»óÇÝ µáÉáñ¹, ³ÛëÇÝùÝ §Ï»³íáõñÝ»ñ¹» (³Ýѳõ³ïÝ»ñ¹) ·ÇõÕÇ ÙÁ Ù½ÏÇÃÇÝ ³éç»õ »õ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ. §³ÛëûñáõÁÝ¿ ëÏë»³É Ãáõñù Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ¿ù ³ÛÉ»õ릣 úÝÝÇÏǹ ³ÝáõÝÁ гë³Ý ¹ñÇÝ, ê³Ñ³ÏǹÁª ¶¿Ù¿É ÇëÏ ²ñ³Ùǹª Ø¿ÑÙ¿¹: ²Û¹ ûñÁ ·ÉËáõ¹ ɳã³ÏÁ í³ñ ³éÇñ »õ ³ÝÇÍ»óÇñ ½Çñ»Ýù, Çñ»Ýó Ù³ñ·³ñ¿Ý »õ ÏñûÝùÁ: ´áÉáñ ßáõñçÇÝÝ»ñ¹ §ëáõë-ëáõë¦ ÁëÇÝ, ÷¿ß¹ ù³ß»óÇÝ »õ µ»ñ³Ý¹ ·áó»óÇÝ áñ Éé»ë: ²ÛÉ»õë ã¹ÇÙ³ó³ñ ³Ûë ݳ˳ïÇÝùÇÝ: ²Û¹ ·Çß»ñ, ѳñëǹ Ó»éù»ñÁ Ó»éù»ñáõ¹ Ù¿ç ³éÇñ »õ ùáõ µáÉáñ ëáñí³Í гۻñ¿Ý »õ Âñù»ñ¿Ý ³ÕûÃùÝ»ñ¹ ³ñï³ë³Ý»óÇñ §Ð³Ûñ Ø»ñ¦¿Ý ëÏ뻳É: Êñ³ïÝ»ñ¹ »õ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñ¹ ïáõÇñ: ì»ñçÇÝ Ëûëù»ñ¹ »Õ³Ý §³ÕçÇÏë, ÙÇ Ûáõë³Ñ³ïÇñ, ³Ûë ³Ýϳñ»ÉÇ ûñ»ñÁ åÇïÇ í»ñç³Ý³Ý, ³Ûë »ñ»ùÁ Ñ³Û »õ ùñÇëïáÝ»³Û åÇïÇ Ù»ÍݳÝ, Ù»Í Ù³ñ¹»ñ åÇïÇ ÁÉɳÝ, ٳݳõ³Ý¹ ²ñ³Ù¹: ºë ï³é³å»ó³Û Í˳ËáïÇ ÙáÉáõÃÇõÝ¿Ý, ãÁÉÉ³Û áñ ÃáéÝÇÏÝ»ñáõë ÙáËñ³Ù³Ý ï³ë: ºë åÇïÇ

ݳõáñ ³ëÙáõÝùáÕÁ, Ññ³ß³ÉÇ Ù³ñ¹Ý áõ ÁÝÏ»ñÁ® ²½³ï ¶³ëå³ñ»³ÝÁ ú·áëïáëÇ 13-ÇÝ ¹³éݳÉáõ ¿ñ 70 ï³ñ»Ï³Ý, å³ïñ³ëïõáõÙ ¿ÇÝù ßáõùáí Ýᯐ ³Û¹ Ûᵻɻ³ÝÁ, ¶ÇõÙñáõ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ ݳ˳·ÇÍ ¿ñ å³ïñ³ëï»Éª Ýñ³Ý ¶ÇõÙñáõ å³ïáõ³õáñ ù³Õ³ù³óáõ ÏáãáõÙ ßÝáñÑ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ú·áëïáëÇ 13-ÇÝ Ýñ³ ë»Õ³ÝÇÝ ¿ñ ¹ñáõ»Éáõ È»õáÝ Øáõóý»³ÝÇ §²½³ï ¶³ëå³ñ»³ÝÇ ý»ÝáÙ»ÝÁ¦ ·ÇñùÁ® ²õ³Õ, ³Ù¿Ý ÇÝã Ùݳó Ï¿ë ׳ݳå³ñÑÇÝ® §Ø»Ýù ã»Ýù óùóÝáõÙ Ù»ñ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ, Ù»ñ ó³õÁ, ÏáñëïÇ ÙñÙáõéÁ: Ø»Ýù ë·áõÙ »Ýù Ù»ñ ÁÝÏ»ñáç Ù³ÑÁ, áñÝ ³Ýѳõ³ï³ÉÇ ¿ñ® ÆÝã忱ë ϳñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É Ï³Ý· ³é³Í ß³ñÅáõÙÁ, Ï»Ýë³ËݹáõÃÇõÝÁ, á·»õáñáõÃÇõÝÁ, ÇÝã忱ë ϳñ»ÉÇ ¿ ³ÛÉ»õë ãÉë»É ²½³ï ¶³ëå³ñ»³ÝÇ ã³ñ»Ýó»³Ý ÁÝûñóáõÙÝ»ñÁ, ÇÝã忱ë ϳñ»ÉÇ ¿ ³ÛÉ»õë ãÁÙµáßËÝ»É Ùûï ùë³Ý µ³ñµ³éÁ, áñÁ ݳ Ù³ïáõóáõÙ ¿ñ ½³ñٳݳÉÇ ×ß·ñïáõû³Ùµ®¦£ Ù»éÝÇÙ, ÇÝÍÇ Ã³Õ»Éáõ Ù³ëÇÝ ÙÇ Ùï³Í»ñ, ¹áõÝ ÙdzÛÝ ß³ñáõݳϿ ï¿ñ ÁÉÉ³É ³ëáÝó: ºë Ó»½Ç Ñ»ï »Ù ³ÕûÃùÝ»ñáíë »õ Ñá·Çáíë: ²ëïáõÍáÛ ßÝáñÑ³Ï³É »Ù, áñ ù»½Ç å¿ë ѳñë ÙÁ ïáõ³õ ÇÝÍÇ:¦ êÇñ»ÉÇ Ù»Í Ù»Í-Ù³Ûñ, ãáñë ï³ñÇ¿Ý, ùáõ Ù³Ñáõ³Ý¹ ѳñÇõñ³Ù»³ÏÁ åÇïÇ ÁÉɳÛ: âï»ë³ñ ¹³Å³Ý ï³ñÇÝ»ñáõ í»ñçÁ µ³Ûó ï»ëÇÉùÁ áõÝ»ó³ñ áñ ÃáéÝ»ñ¹ Ù»ÍÝ³Ý áñå¿ë Ñ³Û »õ ùñÇëïáÝ»³Û »õ Çñ»Ýù ³É Çñ»Ýó ϳñ·ÇÝ åÇïÇ ÷á˳Ýó»Ý ѳÛáõ »õ ùñÇëïáÝ»³ÛÇ á·ÇÝ Çñ»Ýó ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ: ø»½Ç ÝÙ³Ý ³Ý³ÝáõÝ Ñ»ñáëáõÑÇÝ»ñáõ ßÝáñÑÇõ ¿, áñ Ù»ñ ³½·Á í»ñ³åñ»ó³õ, ·áÛ³ï»õ»ó »õ ÏÁ ß³ñáõݳϿ å³Ñ»É Çñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ, Ùß³ÏáÛÃÁ »õ ÏñûÝùÁ: ²Ñ³ ³Ûëûñ, Íáé»ñ¿¹ ÙÇÝ, ·ñÇ Ï'³éÝ¿ Ï»³Ýùǹ å³ï³Ñ³ñÝ»ñÁ: êÇñ»ÉÇ »õ ù³ç Ù»Í Ù»Í-Ù³Ûñ, ³ãù»ñ¹, áïù»ñ¹ »õ Ù³ñÙÇݹ ïϳñ³ó³Ý µ³Ûó »ñµ»ùª ϳÙù¹: âÛáõë³Ñ³ï»ó³ñ »õ å³Ûù³ñ»ó³ñ, ³ÕûûóÇñ »õ ù³ç³É»ñ»óÇñ, »ñ³Ëï³å³ñï »Õ³ñ Ï»³ÝùÇ µáÉáñ ÷áùñ áõ Ù»Í ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: ²ëïáõÍáÛ Ñ³Ý¹¿å ѳõ³ïù¹ ½¿Ýù¹ »Õ³õ: سÛñáõÃÇõÝÁ »õ Ù»Í Ù³ÛñáõÃÇõÝÁ ù»½Ç ³Ýí³Ë ÁñÇÝ: ä³ßïå³Ý»óÇñ ½³õ³Ï¹, ѳñë¹ »õ ÃáéÝ»ñ¹ ùáõ ÇÙ³ëïáõû³Ùµ¹: øáõ ù³ç Ñá·Ç¹ Ï'³åñÇ »õ ûñÇÝ³Ï ¿ Ù»½Ç: ²ÝßÇñÇÙ ÛÇß³ï³Ï¹ Ù»ñ ùáíÝ ¿: ²Ýáõݹ ã»Ýù ·Çï»ñ µ³Ûó ù³ç³Í³Ýûà »Ýù ù»½Ç: ²Ýáõݹ ã»Ýù ·Çï¿ñ µ³Ûó ³ÛÝù³Ý ëÇñ»ÉÇ ¿ »õ Û³ñ·»ÉÇ ùáõ ·Çï³ÏÇó »õ ÇÙ³ëïáõÝ Ù³ÛñáõÃÇõݹ:


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 16 À.êºäîºØ´ºð

Armenia Wins UN Tourism Poster Competition Armenia has won the European nomination of the United Nations World Tourism Organization 2013 Vettor Giusti Tourism Poster Competition. The news was announced during the 20th General Assembly of the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) held in Zambia and Zimbabwe from 24-29 August. Presented by the National Competitive-ness Foundation of Armenia and the Armenian Ministry of Economy, the poster, titled “Symphony of Stones,” was named the best among 44 member

Armenia's winning submission, titled, "Symphony of Stones"

countries of the UNWTO Commission for Europe. The Vettor Giusti tourism posters competition is held every two years on the occasion of the sessions of the UNWTO General Assembly. This year the Assembly was attended by over 140 countries. Armenia’s “Symphony of Stones” poster will be displayed at the entrance hall of the UNWTO building in Madrid and on the organization’s website until the next Vettor Giusti poster competition winner is announced in 2015.


êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

17


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 18 À.êºäîºØ´ºð


êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

19


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 20À.êºäîºØ´ºð

HomeLife / Vision

Realty Inc.-Realtor Member

Rimound Babaian A.Argiti Sales Representative

Cell: 416-897-8261

Office: 416-383-1828

Independently owned and operated

$379 379,,000 $1,498,000

1 Bedroom Bayview / Sheppard

¶Ç￱Çù ÿ ³ÕÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ ·ñ»Ã¿ ÝáÛÝÝ »Ý »õ ϳ˻³Éª ÁÝï³ÝÇùÇ Ï³ï³ñ³Í ÁÝïñáõûݿÝ

York Mills / Donmills 4 Bedroom, 4 washroom

´³ñ»õ« »ë ×áÝ ø¿ÛÝÝ »Ùª R.S.Kane Funeral Home-Ç Ý³Ë³·³ÑÁ: ºÃ¿ Û³õ»É»³É û·Ýáõû³Ý å¿ïù áõÝÇù« Ëݹñ»Ù ϳåáõ»ó¿ù Ù»½Ç Ñ»ï Ð»é© 416-221-1159 γ٠e-mail: info@rskane.ca


êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

21


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 22 À.êºäîºØ´ºð

TORONTO ARMENIANS

Premier of Ontario Celebrates the 30th Anniversary of the Armenian Church in Toronto

Premier Kathleen Wynne, minister Micheal Coteau and MPP Bas Balkissoon with young members of the community.

by Hratch Aynedjian On August 16, the Premier of Ontario Kathleen Wynne visited the Armenian Community Centre to celebrate the 30th anniversary of St. Mary Armenian Apostolic Church of Toronto. Wynne who was recently elected Premier of Ontario after a leadership contest in January was welcomed by Prelate Archbishop Khajag Hagopian and Archimandrite Meghrig Parikian and leaders of the Toronto Armenian community. Premier Wynne is the first female and the 25th Premier of Ontario. Her visit to our community centre was the first in many years for a current Premier. Wynne was presented with flowers as well as a serving of bread and salt, which symbolizes breaking and blessing of bread, one of the highest friendly gestures

Photos by Stephen Joly

Archbishop Khajag Hagopian and Krikor Chitilian present the Premier with gifts.

our church observes with a guest. The night marked the 30thanniversary of the opening of St Mary’s Armenian Apostolic Church and the Feast of the Assumption of St. Mary. The Assumption of St. Mary is celebrated in the Armenian Church in mid August. Many would remember that St. Mary Armenian Apostolic Church was built in 1990 at its current location at 45 Hallcrown Place. It might seem difficult to do the math of the 30thanniversary. The reality is that the church during its first seven years has operated from St. Augustine Anglican Church located on Bayview Ave. in Toronto. Archimandrite Khajag Hagopian was called to pastoral duties in Toronto and became the church's first pastor on February 28, 1983. Exactly 26 years ago, on August 16,

1987, the foundation was laid for the new church building to be built and construction began. On May 27, 1990 the new church building was consecrated and its first Holy Mass was celebrated. The Church was officially named St. Mary Armenian Apostolic Church. In the spring of 2012, the church was renovated under the auspices of the Prelate of Canada, Archbishop Khajag Hagopian. Upon her arrival, the Premier was first escorted to the church to watch a brief service where she took her seat with Prelate Hagopian. After the service, Prelate Hagopian Archbishop and Prelate, father Meghrig Parikian and Krikor Chitilian, Chairman of the Church Board of Trustees, each took their turn to present the Premier with a gift; a khatchkar, a book. Afterwards, the Premier was guided by

the clergy to the main hall where Community leaders and dignitaries were waiting. Among those present were Michael Coteau, Minister of Citizenship and Immigration; Bas Balkissoon, MPP Scarborough-Rouge River and and Harout Manougian, School Trustee for Ward 17. A short private meeting took place. The third stage of the visit was the address to the awaiting community. Premier Wynne moved outside into the courtyard where she delivered her previously prepared remarks to members of the community. Subsequent to her visit, the Premier wrote a letter to thank the community for the reception she received during her visit. She congratulated the community on its achievements and re-affirmed her solemn pledge to stand with the community on the Armenian Genocide.

Zoryan Hosts 22 University Students to Study Genocide The running of the 12th annual Genocide & Human Rights University Program (GHRUP) couldn’t have been timelier considering the atrocities and human rights violations currently taking place in Syria, Egypt, and several countries in the Middle East and Africa. This year, 22 students came to Toronto from 10 countries to meet and study with ten distinguished genocide scholars. Many of the students came from backgrounds where gross violations of human rights and genocide are part of their national or personal experience, such as Kurds, Nigerians, Pakistanis, Armenians, Jews, Muslims, and Christians. There were several students who work to provide aid to affected communities, such as those of Guatemala and Sudan. Perhaps even more remarkable was the number of students who do not have a direct connection, yet are deeply motivated to understand human rights violations and genocide and how to raise awareness to prevent them around the world. The Course Director, Prof. Joyce Apsel of New York University, noted: “Several students who are teachers commented on how much they learned from watching the pedagogy of different instructors, as well as from the course content. Other students consulted me and other instructors about which directions and schools to pursue for graduate education. They proved to be an outstanding group of students, and it was a privilege to have two weeks in and out of the classroom to exchange ideas and interests.” Indeed, the students brought many diverse experiences to the classroom. One student who is a journalist by trade, described

GHRUP Class 2013 students with faculty members.

to the class, based on a personal visit to North Korea, the importance of maintaining a critical perspective on decades-old yet still ongoing human rights abuses there. Another student presented the current and historical human rights abuses of disabled peoples affected by policies of eugenics in the USA, a group she works with in her field of Social Work and Disability Studies. Yet another brought the class to tears by discussing her own family’s history of having suffered chemical attacks in the Halabja massacre of March 16, 1988. The GHRUP allows students the opportunity to voice these backgrounds, to analyze comparatively how genocides unfold, their immediate and transgenerational effects on people, and to explore how we can stop them. It was remarkable to see descendants of perpetrator and victim groups in the Armenian Genocide—students of Armenian, Kurdish

Prof. Hovhannesian during his lecture to GHRUP students.

and Turkish background—find common interests with each other, and within the academic environment of the program and based on historical facts, explore issues of stereotypes, memory, denial and reconciliation together and see each other through the prism of humanity. One student from Pakistan, currently a member of the UNAMID effort in Darfur, Sudan, brought to the course the perspective and the dedication of those who work to prevent genocide in the field. This year, a business student audited the course. At the end of the course the student made a spontaneous and moving speech in which she said that the course restored her faith in humanity. The GHRUP evokes a powerful sense of enthusiasm and commitment from students and faculty alike, and makes them reflect on their own lives

and the lives of all others in the world. This student’s feeling of connectedness to the students and the course was really a beacon of hope. The sentiments of all course attendees are perhaps best captured in their own words. Explaining their perception of the program’s greatest strength, one student commented: “I think the GHRUP does an amazing job of providing an incredibly comprehensive course in such a short period of time. The quality of the scholars and students, and the incredible range of experiences and backgrounds are unparalleled.” Another student wrote that “This program is life- and career-changing. It focuses on the history of genocide, the patterns of genocide, the denial and prevention of genocide.” (Zoryan Institute, GHRUP)


TORONTO ARMENIANS

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

23

11th Armenian Medical World Congress Los Angeles, July 3-7, 2013

Dr. Ani Hasserjian During the first Armenian Medical World Congress in 1974 in Beirut, Lebanon, it was proposed to form an international body to create communications between the various Armenian Health Care Societies and professionals throughout the world. However, it was not until May 1990 that representatives from Canada, U.S.A. and France gathered in Montreal and founded the Armenian Medical International Committee (AMIC). After the first congress, Armenian Medical World Congresses were held in the following cities: Venice (1980), Montreal (1984), Los Angeles (1988), Paris (1992), Boston (1995), Lyon (1998), Toronto (2001), San Francisco (2005), New York City (2009) and Los Angeles (2013). Since 2003, once every four years, organized by the Armenian and Artsakh Health ministries with the cooperation of the Armenian Medical International Committee (AMIC), World Congresses were also held in Yerevan, Armenia. There has been Armenian Medical World Congresses held in 2007, 2011 and the next one is being organized for 2015. That means once every 2 years Armenian Health Professionals can attend those Medical Conferences from all over the world. This year, 3-7 July, the 11th Armenian Medical World Congress was held in Los Angeles, at the Hollywood Loews Hotel’s Ray Dolby Ballroom. The Congress was organized by The Armenian American Medical Society (AAMS) California Chapter. Founded in October 1985 in Los Angeles by a group of Armenian American Physicians, the society has over 500 members and currently is the largest Armenian Diasporan medical professional society in the world. The organizing committee, headed by the president of the Congress, Dr. Vicken Sepilian, had devoted countless hours of hard work for the last two years.

This year's theme of "Uniting for a Healthy Future" brought together Armenian health professionals from all over the world for collaboration and cooperation between Armenia and the Diaspora, for a better health care policies and medical education in Armenia. More than 200 lectures of various disciplines in Medicine, Dentistry and Pharmacology as well as other subjects were presented and over 400 professionals participated from 17 different countries. During the opening ceremony Dr. Derenik Dumanyan, the health Minister of Armenia, read President Serzh Sarkissyan's message addressed to the Armenian Health professionals. Minister of Health of Artsakh Dr. Zoya Lazaryan, Counsil General of Armenia Mr. Krikor Hovhannisyan and Dr. Jerry Manoukian the Interim President of the Armenian Medical International Committee also participated with their messages. The Scientific program was scheduled for the afternoon and it continued with the plenary sessions of innovations in medicine; Breakthroughs and promises of Novel Therapies in the Management of Heart Disease and Stroke, also Novel approaches in the management of Cancer. For the evening of July 3rd, the welcoming reception was at the Egyptian Theater Courtyard with the participation of Element Band as entertainers. Participants enjoyed an evening of fun in a social atmosphere. July 4th, the plenary sessions were about innovations in Science with different topics such as "Armenian Disease" diagnosis, treatment etc. also a mini- symposium on the Global Burden of Infectious Diseases was presented. The afternoon was scheduled for concurrent multi specialty breakout sessions which included the following: Cardiovascular Diseases, General Surgery, Oral Health/

Dentistry, Hematology/Oncology, Pediatric, Internal Medicine, Medical Health, Reproductive Health, Mental Health, Neuroscience, Obstetrics/ Gynecology, Nursing, Pharmacy. On the evening of July the 4th after dinner at the picnic area at Hollywood Bowl, the participants were entertained by Josh Groban followed by spectacular July 4th fireworks. July 5th the plenary sessions were devoted to challenges facing the Healthcare in Armenia and challenges facing the Medical Education in Armenia. Health care policy in Armenia and health care policy in the Nagorno Karbakh Republic were presented by Dr. Derenik Dumanyan, and Dr. Zoya Lazaryan, respectively. Dr. Shant Shekerdemian presented the Health Care in Armenia by identifying policy needs, measuring successes and defining the role of the Diaspora. The lecture was very well received and symbolically it became the highlight of the Congress. Educating the next generation of Health Care Professionals in the context of patient safety and implications for Armenia was another topic presented. The multidisciplinary concurrent sessions continued in the afternoon in the following disciplines and subjects: Alternative Medicine, Armenia's Health Projects, Internal Medicine, Mental Health, Oral Health, Orthopedics/podiatry/pain management, Pharmacy, Plastic and, Reconstructive Surgery, Urology. On the evening of July 5th, special alumni reunion receptions were organized for the American University of Beirut graduates and Yerevan State Medical University graduates which were greatly appreciated by the participants. July 6th the plenary sessions were about working towards solving the Global Paradox of overconsumption and under nutrition and

CNE: The Biggest Fun Fair in Canada

Join us www.facebook.com/ Torontohye newspaper

Canada’s biggest and North America’s seventh biggest fun fair opened its doors to the public on August 16 and will stay open until September 2, 2013. The Canadian National Exhibition (CNE), also known as The Ex, is for Torontonians the official announcement of the end of summer and for thousands of students, a new beginning full of new challenges. Established in 1879 for the development of agriculture and industry, the CNE, for 135 years, has been part of the social life of many generations as children and adults. It is settled on 192 acres of prime lakefront public property and falls under the jurisdiction of the City of Toronto, for many years contributing $20 million

annually to the city budget and having a surplus of $7.3 million. Attendance also has been increasing year over year. In 2012 alone, 1.39 million people went through the gates of the CNE. This year is a milestone in the history of The Ex. It’s the first year that the CNE is managed independently as a “Non Share Capital Corporation”. For the third year, TorontoHye Newspaper, as a member of the National Ethnic Press and Media Council of Canada, is on display along with many ethnic media publications. This year’s major setback was food poisoning which affected over 150 people. It scare was contained soon afterwards as the festivities continued uninterrupted.

targeted therapies with new frontiers in Pharmacology. The 11th Armenian Medical World Congress was concluded by the closing remarks of the two Health Ministers, the Congress president and AMIC's president which proved to be truly "United" in accordance to the theme of "Uniting for a Healthy Future". In the afternoon representatives from Armenia's medical organizations attended the Armenian Medical International Committee's (AMIC) General Meeting. After Dr. Avedis Bogosyan's resignation, Dr. Jerry Manoukian was appointed as the interim president. The representatives elected Dr. Manoukian to continue as the new President of AMIC. The next AMWC (12th) was decided to be held in Buenos Aires Argentina. In the evening, in keeping with the glamour of Hollywood, the Congress' Oscar themed Ball featured an elegant dinner dance catered by world famous celebrity chef Wolfgang Puck along with musical entertainment by Cheerz Band, at the Roy Dolby Ballroom, where Oscar Awards are presented. The Ball was a celebration of the culmination of the successful and wonderful four day conference which created a special bond among all of the participants coming from Armenia and the Armenian Diaspora. With great hopes and expectations of meeting in 2 years in Yerevan, Armenia and meeting again in 4 years in Buenos Aires, Argentina, the participants departed. Many Thanks to the organizing committee for the amazing congress with such particularly scheduled scientific program and social events.


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 24 À.êºäîºØ´ºð

MIDDLE EAST ARMENIANS

Aleppo Christians Fear Iraq-Style Ethnic Cleansing

by Edward Dark ALEPPO, Syria — Aleppo is basically “Little Syria,” a melting pot, representative of the diverse ethnic and religious groups that make up the nation. Christians in Aleppo have tended to live together in close-knit communities in neighborhoods usually clustered around churches. It would be very accurate to describe some areas of Aleppo as “Christian,” although this by no means implies any sort of self- or outside-imposed segregation or discrimination. Residents of other faiths are found, and get along just fine in those areas. It is just that they are predominantly Christian. Unfortunately, by a stroke of peculiarly bad luck, all the Christian neighborhoods are on or near the frontlines in the parts of Aleppo divided between regime and rebel control. They have seen more than their fair share of fighting, “collateral damage” and a long line of civilian casualties. The area of Midan in particular, home to many of Aleppo’s Armenian Christian minority, was a frontline area that saw heavy fighting for many months. It is still the scene of sporadic fighting and shelling today, although a large proportion of its inhabitants have already fled. Some went to Lebanon, others went back to Armenia where they applied for Armenian citizenship and passports, then moved on to settle in Europe or the Arab Gulf — where Syrian passport holders are denied work or residence permits, hence their change of passports. It is particularly sad and ironic to witness today the Armenians, who fled persecution and sought

sanctuary in Aleppo more than a century ago, again being forced to do the same, this time from Aleppo. I doubt very much whether they would have considered doing so under any other circumstances. They have always enjoyed excellent communal relations with the rest of Aleppan society, and were even allowed to set up their own private schools which taught in Armenian — something not allowed for other ethnic groups, most notably the Kurds. The Armenians were guaranteed a place in the Syrian parliament via their own elected representatives. As for Arab Christians — in other frontline places such as Sliemaniyeh, Siryan and Azizieh — the wealthy among them have fled, mostly to Europe or Lebanon, as have most of Aleppo’s wealthy elites. Those who stayed behind have now irrevocably tied their fate with that of the Syrian regime. Not out of love or loyalty or ideology, but out of fear and necessity. As a Christian friend told me the other day about the rebels, “If they don’t take my life, then they will take my way of life,” and it is easy to see what he means if you take a stroll through his area. Christians in Aleppo, while being for the most part conservative, are nonetheless a lot more open and liberal in their social customs, dress code and general attitude than other inhabitants in the city. They have enjoyed a large degree of social and religious freedom under the current regime, and it is a freedom they fear they will soon lose. It is this unique identity and way of life that will most likely be the first victim of a rebel victory. With some rebel groups

being largely made up of extremist Islamists and al-Qaeda affiliates, it is not such a stretch to deduce that Christians in Syria may suffer the same fate as they did in Iraq. That perception was reinforced recently with the kidnapping of prominent activist Jesuit Priest Father Paolo Dall’Oglio in al-Raqqa by al-Qaeda groups, as well as the disappearance of two Orthodox Christian bishops from Aleppo — Yohanna Ibrahim and Boulos Yazigi — more than four months ago, presumed to be held by foreign jihadists. Those reasons are exactly why, out of all the areas in Aleppo, one is most likely to find young Christian men taking up arms and manning checkpoints to defend themselves. This is very evident to anyone traveling through Sliemaniyeh’s checkpoints. The young men there are all locals, some even clad with long hair and tattoos. Sometimes, you see them hanging out with their wives or friends in casual conversation, it is clear that they are regarded heroes by their community. Walking there a couple of weeks ago, my eye caught a sunweathered khaki-clad young man, AK-47 rifle slung across his back. My mind registered a faint flicker of recognition. “George,” I exclaimed, “is that you? You’ve changed, you're a lot thinner and much more tanned!” He recognized me almost immediately, “You haven’t changed a bit! Although you have a lot less hair on your head!” After exchanging pleasantries, I learnt that George — someone I knew in college — had volunteered for a three-month stint with the “political intelligence” regime apparatus, whose massive

The burnt interior of Kevork Church is pictured after clashes between Free Syrian Army fighters and forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad, in the Midan area of Aleppo, Oct. 30, 2012. (photo by REUTERS/George Ourfalian)

building ominously overshadows the whole area. “We get a crash training course, and they provide us with weapons and ammunition. And best of all, we’re deployed in or near our neighborhoods. The salary is not so great though,” he mused. “Are you happy doing what you do? Will you extend your contract?” I asked. “No,” he said quite firmly. “I have relatives in Venezuela, I’m getting out of here as soon as I’m done.” His was a typical story, amid all the uncertainty, pressure and fear that he and his community feel, it maybe the wisest option to just cut and run — after all, many tens of thousands have already done so. But it is not just their home turf that they are protecting, many have also volunteered in the Syrian army or the various pro-regime militias, fighting on many frontlines in the city. One such case is the sad story of a young Christian boy named

Salim Nahhas, whose siblings I knew quite well. He was only 19 when he died fighting with the regime against the rebels in the Rashdeen area of Aleppo in July 2013. His family set up a tribute group on Facebook, where heartbreaking messages and photos are posted. But the most remarkable aspect of Nahhas’ story is that most of his family was initially with the uprising and against the regime, some even taking part in protests and later aid work for the displaced. That was before Aleppo was invaded by the rebels in the summer of 2012 and before rebel mortar shells hit Nahhas’ neighborhood, killing some of his friends and neighbors. Since then, many things have changed in Aleppo. (Al Monitor)

A Monument in Cairo Dedicated to the Armenian Massacres Committed by Turks by Essam Kamel, Editor in Chief As soon as the presses rolled and the previous issue of Veto was distributed to the readers, I received tens of phone calls and emails demanding that I take action towards the realization of the Egyptian people's recognition of the Armenian massacres committed by the Turks. There were many suggestions from both readers and intellectuals, some of whom supported the idea of the recognition and others who demanded an immediate & decisive action, at least symbolically, until an agreement would be reached for a method to communicate with international bodies to support the Armenians with their cause.

I will not be exaggerating if I say Europe, which has committed worse crimes against humankind, is not better than we are, but has already erected memorials representing the Turkish atrocities committed against the peaceful Armenian people. Therefore, I am calling for immediate action to erect a monument in one of Cairo's main squares for the Armenian victims whose only crime was demanding a national independence. I will be the first to donate my monthly salary to implement this project immediately, and hopefully other social or civic society organizations concerned with human rights would take over. The idea is simple as we have a number of internationally renowned artists who will

volunteer for this task. We will set an example for all humankind that our people will support this idea because it is noble and civilized, and not only because Armenians have played an important role in Egypt. It is sufficient to mention to our readers that during the liberation of Taba, we relied on maps provided by Egypt's first Foreign Minister Boghos Bey Yusufian, and he is Armenian by origin. And Armenians in Egypt have an honorable history, beginning with contributions in intricate industries, most important of which is jewelry, passing through many important professions, and reaching highest political offices. In fact, many of the Armenians played important roles in our fight for national independence when Egypt was subject to the yoke of occupation.

We will address the importance of the Armenians in Egyptian life in upcoming articles "insha'allah'. Now back to the necessity to support the idea of a monument memorializing the Armenian victims of the massacres perpetrated by the Turks and which claimed the lives of tens of thousands of children, women and the elderly in a systematic mass-annihilation. To create a different social demography, the massacres were committed by the Turkish troops at different intervals of time in history while Europe assisted with its silence. Perhaps the most important characteristic of Egyptian support for this idea is that Egypt was one of the foremost States in support of the Armenians when they were subjected to see page 25

Your Most Reliable Transportation Partner To/From Armenia & Worldwide · Ocean, Air & Land

·

METRAS

SHIPPING & FORWARDING INC.

2175 Sheppard Ave. E. Suite 215 Toronto ON, M2J 1W8

Tel.: 416-497-0377 Fax: 416-497-0783 info@metrasshipping.com www.metrasshipping.com

Ara Graphics

· · · ·

Int'l Transportation Door to Door Services Available 20', 40', LCL and Break-Bulk Insurance Coverage Export Documentation, Letters of Credit Handling and Banking Negotiations Dedicated Agency Network Worldwide


êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

MIDDLE EAST ARMENIANS

by Nanore Barsoumian

Amid Turmoil, Armenians of Egypt on the Sidelines

As violence peaked in Egypt in recent weeks, and rumors spread about an attack on an Armenian church, the Armenian Weekly contacted members of the Egyptian Armenian community for their interpretation of the events unfolding in the country. For the most part, the community had resented President Mohamed Morsi’s policies—concerned that religious polarization was being encouraged in the country, with Morsi, the Muslim Brotherhood, and their Islamist allies on one side, and moderate Muslims, Christians, and liberals on the other. So when tens of millions of Egyptians flooded the streets calling for an end to Morsi’s rule, many Armenians supported the demands of the protesters, some even joined the crowds. In recent days, Armenians stood on the sidelines, witnessing the burning of—mostly Coptic—churches. Armenians still felt safe and, as our sources confirmed, they did not believe their lives or institutions were threatened or targeted, despite a recent incident in Cairo that endangered an Armenian church, and perhaps even lives. “While police were dispersing the violent crowd at [Cairo’s] Ramses Square, some of the protesters hurled stones at the [St. Krikor Lousavorich] Church. As a result, the stained glass at the front of the church was affected minimally. Then, someone threw a Molotov cocktail. The bomb fell in the courtyard of the church, without any casualties or harm to the church,” a community leader* in Cairo told the Weekly. “The Muslim Brotherhood knows very well what they are aiming at. They could have burnt the church earlier while marching to Ramses square. The incident happened later on, when they were dispersing. It wouldn’t be wise to exaggerate incidents we were not the targets of. Their targets are the Copts because they believe they were mainly responsible for toppling Morsi,” added the source. An oral surgeon from Alexandria—Egypt’s second largest city that was once home to a vibrant Armenian community— assured that members of his community were safe. “Some people are being killed, a lot of churches are being burnt, but we, Armenians, are ok,” he said. Armenians are remaining cautious, staying indoors whenever there is a threat of violence on the streets. An Egyptian-Armenian student said his family felt safe, since men in his neighborhood stood guard when mobs approached, despite that hours before the Armenian Weekly contacted him a protest by Morsi supporters outside his apartment building concluded with gunshots in the air.

Churches ablaze

25

On August 14, Morsi supporters targeted Copts and Coptic institutions in the country, setting ablaze at least 50 churches, schools, and businesses, according to the Egyptian Al-Ahram newspaper. They included one of the oldest churches in Egypt, the Virgin Mary Church in Minya that dates back to the fourth century, as well as Greek, Baptist, Catholic, and Evangelical churches. The perpetrators threw Molotov cocktails and firebombs at these establishments. On Aug. 21, Human Rights Watch (HRW) condemned the attacks, and the authorities’ failure to protect minorities. HRW compiled a list of 42 churches that had been attacked, and noted the shooting death of two Copts, and the murder of one Muslim and one Copt— coworkers that had hid in the bathroom of an establishment as a mob set it on fire. Meanwhile in the city of Minya, residents reported that Coptic-owned stores had been marked with a black “X” before being attacked. HRW also condemned the attacks on police officers and stations. Since Aug. 14, 100 police officers have been reportedly killed. HRW also noted two instances where

Wedding at the Boghos Bedros Armenian Apostolic Church in Alexandria in 2008 (Photo by Nanore Barsoumian)

policemen were executed—13 in one case and 15 mutilated in another. However, the organization also criticized the failure of authorities to protect minorities. “For weeks, everyone could see these attacks coming, with Muslim Brotherhood members accusing Coptic Christians of a role in Mohammad Morsi’s ouster, but the authorities did little or nothing to prevent them,” said Joe Stork, acting Middle East director at Human Rights Watch. “Now dozens of churches are smoldering ruins, and Christians throughout the country are hiding in their homes, afraid for their very lives.” According to analysts, the attacks against Copts are at a scale that was never seen before. Coptic Orthodox Pope Tawadros II has cancelled sermon for weeks in a row due to the looming threat of violence. In a public plea, Tawadros called on all Egyptians to refrain from violence, “I ask every Egyptian to preserve Egyptian blood and exercise selfrestraint and stop any assault against anyone,” he was quoted by Al-Ahram as saying. Meanwhile, pro-Mosri protesters chanted slogans against Tawadros while attacking three churches, Coptic-owned businesses, two schools, and an orphanage in Minya city, reported HRW. The violence directed at Copts is not an attack against Christians, but against the Egyptian nation, said our Armenian source in Cairo. And thus, Christians and moderate Muslims are united in their struggle against Islamist elements that are supported by the West, he added. Over 30 million Egyptians flooded the streets demanding the resignation of Morsi on June 30. Protesters waved signs that read “Erhal ya Morsi” (Leave Morsi). Some local Armenians joined the protests, in solidarity with neighbors and friends and in fear of the future under Morsi. Our source in Cairo held that the protests and uprisings that led to Morsi’s removal from power were the result of a popular will, “a revolution against a fascist regime that harbored terrorists.” He also rejected the notion that Morsi’s removal amounted to a military coup. In his view, the army—under the command of Defense Minister Gen. AbdelFattah el-Sissi, simply backed the will of the majority of Egyptians—the estimated 30 million protesters that poured onto the streets of Egypt almost two months ago—just as it had done in January 2011, when . Those who called for the resignation of Morsi had much to blame on the new government— including intimidation and threats (even against elected officials), economic hardship, deteriorating security, political failures, and a drop in the standard of living. Morsi came to be viewed as a

Amir Tadros coptic Church in Minya, was set ablaze on August 14. (AFP/Virgnie Nguyen Hoang).

representative of the Muslim Brotherhood, an entity whose interests differed from those of the majority of Egyptians’, and whose agenda seemed cynical and dark, marked by greed for power and control. Among the main grievances of the protesters was Morsi’s move to issue a controversial constitutional declaration in Nov. 2012, concentrating more power in the hands of the President by exempting presidential decrees from judicial review. In addition, religion seemed to increasingly be the order of the day. The new government made it legal for political parties to be formed based on religion. Religious television channels were established that allegedly aired programs that called for violence and attempted to polarize the country based on religion. The Muslim Brotherhood was founded in 1928 by the Islamic scholar Hassan al-Banna. The organization is active in most Arab states. The Brotherhood, which has renounced violence, aims to lead society through the Koran. In recent weeks some in the organization had blamed Copts and “the church” for participating in Morsi’s ouster and

A Monument in Cairo... waves of brutality by the Ottoman Empire. Thousands of Armenians escaping from the Ottoman Sultan's hell were welcomed at Port Said, while the civilized countries blessed the Turkish actions with their silence or according to political equations with the Caliphate nation. This monument should be erected on Salah Salem Street - near Cairo Airport - not only as an important tribute for all travelers to Egypt to see, but also as a meaningful humane message; this monument will also return a favor

threatened “reaction,” while others had urged their followers to refrain from attacking Copts or Coptic establishments, according to HRW.

Armenians in Egypt

Starting in the 11th century, Armenians have brought their contributions to Egyptian history, holding important positions including the role of vizier. Egypt’s first Prime Minister (1878) was an Armenian by the name of Nubar Pasha, who held that post three times during his career. At the turn of the 20th century, Egypt’s wealthy Armenian community helped organize and support the post-genocide communities in the area. However, many Armenians emigrated after the Egyptian Revolution of 1952 led by Muhammad Neguib (first President of Egypt) and Gamal Abdel Nasser (second President of Egypt). Once numbered at 50,000, today’s Egyptian-Armenian population is estimated to be between 6,000 and 8,000. Note: Due to safety concerns, we at The Armenian Weekly have refrained from identifying the names of our sources. (Armenian Weekly, with abbreviations). from page 24 to the Armenians for all their civilized contributions in our struggle for independence, in addition to their contributions in the different aspects of life in Egypt. If not at that location, then let us erect it in front of the Turkish Embassy; perhaps that memory will assist the believers, that is if they are true believers! (Veto Gate, Egypt, Aug 27 2013) Translated from Arabic by Katia M. Peltekian


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 26 À.êºäîºØ´ºð

ARMENIA

Armenian Government Signals Radical Constitutional Reform (RFE/RL)- Armenia’s political leadership is considering embarking on sweeping constitutional reforms which could keep President Serzh Sarkisian in power after he completes his second and final term in 2018, a senior member of the ruling Republican Party (HHK) said on August 27. Davit Harutiunian, who also chairs the Armenian parliament’s committee on legal affairs, said Armenia’s transformation into a parliamentary republic led by a powerful prime minister is one of the options currently discussed by the HHK leadership. “I can say that the decision makers are already of the opinion that the constitution needs to be amended. To what extent? That’s the key question. There are different approaches,” he told RFE/RL in an interview. Harutiunian stressed that he personally believes that the existing constitutional system of checks and balances is “not effective” anymore.” More importantly, he did not rule out the possibility of Sarkisian leading the HHK in the next parliamentary elections and becoming prime minister in case of the radical change of Armenia’s existing system of

governance. “I don’t exclude the discussion of this or any other variant,” the influential lawmaker said. “There are no taboo subjects. Nevertheless, I think that when making decisions each of us will be taking into account possible dangers and negative aspects.” The Armenian constitution, which was adopted in 1995 and amended in 2005, gives sweeping powers to the president of the republic, making him by far the most powerful official in the country. Opposition groups have long been seeking to curtail those powers. Most of them have favored, at least until now, a switch to a parliamentary republic. The constitution bars Sarkisian from seeking a third five-year term in office in 2018. Citing unnamed HHK sources, the Yerevan newspaper “168 Zham” reported late last week that Sarkisian would like to extend his rule beyond that time frame. It claimed that he is even ready to resign as president and become prime minister in 2017, one year before the expiry of his second term. Harutiunian insisted that Sarkisian’s personal interests are not the driving force

President Serzh Sarkisian speaks at a meeting in Yerevan

behind the constitutional reform planned by the authorities. He claimed that they are only keen to neutralize unspecified “dangers” facing the Armenian state. Harutiunian also revealed that the

Gyumri Reconstruction Far From Complete

(RFE/RL)- At least 1,500 families in Armenia’s second largest city of Gyumri still lack adequate housing despite government pledges to complete the protracted reconstruction of the areas devastated by a catastrophic earthquake in 1988. The government launched in 2008 a $250 million program to build more than 4,600 apartments and houses there. Government officials said at the time that virtually all people living in makeshift homes in the earthquakehit regions will be provided with new housing by 2013. Over 2,800 apartments have since been constructed in Gyumri, according to the local municipality. A private construction firm contracted by the government was due to start building another 420 apartments last year. However, the construction has still not begun apparently because of a lack of government funding. The waiting list for free housing also

First Women Admitted To Armenian Military Academy

includes more than a thousand other Gyumri families. With no further construction plans announced by the government so far, they are facing an even more uncertain future. In addition, there are an estimated 200 households that are not on the list despite also huddling in metal shacks that were placed in Gyumri shortly after the 1988 earthquake, which killed 25,000 people and left hundreds of thousands of others homeless. Artyom Davtian, head of the housing department at the Gyumri municipality, said there are still as many as 4,000 such shacks, called by locals “domiks,” remaining in the city. Many of them are abandoned. “The mayor [Samvel Balasanian] has instructed us to clarify the exact number of homeless people,” said Davtian. He said the authorities need to have such information before announcing whether more housing construction should be expected in Gyumri in the coming years.

An Armenian military academy has admitted women as cadets for the first time as part of ongoing reforms of the country’s armed forces. The Armenian Defense Ministry said that five young women have been selected to study in the Marshal Khanperiants Military Aviation Institute that trains pilots for the national air force and officers for air-defense units. The ministry announced in early June that “physically strong” women aged 18 and older will now be allowed to apply to this academy and the Vazgen Sarkisian Military Institute, which prepares officers for ground forces. It said having more female officers stems from reforms designed to bring the Armenian army into greater conformity with NATO standards. “The number of applications wasn’t large because this was the first year [of women’s admission,]” the ministry spokesman, Artsrun Hovannisian, told RFE/RL. “But the most important thing is that the process has started,

Orogen Reports Further Gold Discovery in Armenia British mining company Orogen Gold has confirmed a new gold discovery at its operations in Mutsk, Armenia, following assay results that revealed substantially higher gold grades than previously reported. “These results confirm Mutsk as an exciting new gold discovery at shallow depths within an established epithermal district,” said

CEO Ed Slowey in a statement. “Assays from the Orogen confirmatory holes at Mutsk, as well as re-assays of the previous holes have exceeded our expectations for the project. While further work is needed to fully understand the controls on mineralization, we are particularly encouraged by the high grades and widths encountered in several of the holes and the

president will soon set up a working group tasked with developing a “concept” of the reform. He said it could be headed by Gagik Harutiunian, the chairman of the Constitutional Court.

apparently large strike extent of the system,” he added. “We have informed our Armenian partners that we will now proceed to phase two of our program under which Orogen has an option to earn an 80% interest in the Mutsk project by spending a total of US$2.5 million by the end of August 2016,” Slowey said.

which is a welcome development,” he said. Hovannisian added that unlike the male cadets the five women will not have to spend nights in barracks for the duration of their studies. “They will have to stay in barracks only during field exercises,” he said. According to the Defense Ministry, the total number of female soldiers and officers in the Armenian army stood at over 1,400 as of last November. The vast majority of them hold clerical positions in the ministry, army detachments and other military structures. Still, the number of women performing combat roles appears to have risen in recent years. Hovannisian confirmed the increased presence of female snipers in special army detachments. The Armenian military also revealed recently that one of its senior officers in charge of training paratroopers is a woman. A Defense Ministry program aired by state television showed her overseeing parachute jumps by future army commandos.


ARMENIA

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

27

As Armenia Walks Tightrope Between Russia And EU, Public Opinion May Be Shifting (RFE/RL)- For nearly a week now, several dozen youth activists have held a nonstop sit-in outside the office of Yerevan's mayor, protesting a rise in public-transit fares and demanding the dismissal of the officials who implemented them. The sit-in comes in the wake of much larger protests against the price rise, which the government says became necessary after Russia sharply increased rates for natural gas. The simmering tensions prompted an unusually prickly comment from Razmik Zohrabian, deputy chairman of the ruling Republican Party, who told RFE/RL that the protesters "are being used to cause trouble in Armenia." Zohrabian added: "Armenia is no superpower, and superpowers can easily stir up internal strife here. It's not just about Russia. A rivalry of civilizations is under way over whether Armenia should go for European integration or Russia's customs union. So the fight of giants is getting some resonance on the ground here." While Armenians have long regarded Russia as their country's main protector, a spate of actions by Moscow in recent weeks has provoked an unprecedented wave of public anger at a moment when Yerevan faces a key geopolitical choice. A Fork In The Road Armenia has been Russia's key strategic ally in the South Caucasus since the collapse of the Soviet Union, to the extent that Yerevan is largely dependent on Moscow economically and in terms of security. Now, however, the government is moving rapidly toward integration with the European Union, and Yerevan could well be on track to initial an Association Agreement and a Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) with the bloc at a summit of Eastern Partnership countries in Vilnius in November. As that potentially momentous occasion approaches, Moscow has been applying concerted pressure on Armenia -- and on Ukraine and Moldova as well, which are both in similar situations -- to change course and instead join the Russia-led Eurasian Customs Union. The European Union has made it clear that a DCFTA is incompatible with membership in the Eurasian Customs Union. On the surface, the government has been

adamant that ties with Russia are strong. The two countries inaugurated a small free-trade zone on July 29 at a Russian-owned electronics plant in Yerevan. At the opening, Prime Minister Tigran Sarkisian emphasized that "Russian-Armenian relations are dynamically developing." Sarkisian likewise took pains during a cabinet meeting on July 25 to praise the Yerevan transit protests as a sign of the country's dynamically developing civil society. "We can see that this is a spontaneous movement of people that has no partisan nature. This movement has a social nature," he said. "It is for social solidarity and against poverty. Understandable motives are guiding the young people who are raising this issue." Not Very Neighborly But beneath the surface there are signs that Moscow may be bungling relations with Yerevan at this crucial moment. In addition to raising natural-gas rates, Russia recently began the very public delivery of what will ultimately be $1 billion in new weaponry to Azerbaijan. The two neighbors fought a war in the early 1990s over the Azerbaijani region of Nagorno-Karabakh, which is populated and controlled by ethnic Armenians. But perhaps the most illustrative example is Russia's handling of the case of Hrachya Harutiunian, an Armenian citizen who was driving a truck in a Moscow suburb on July 13 that smashed into a bus, killing 18 people and injuring more than 30 others. Armenians were outraged when Harutiunian was brought into a Moscow court to face charges wearing a flowered housecoat and slippers. Appearing shocked and humiliated, Harutiunian was unable to address the court during his brief appearance. A Russian state television report broadcast in Armenia ridiculed Harutiunian's "grunting" and accentuated his ethnic origin. That incident brought hundreds of Armenians out to protest in front of the Russian Embassy. "We still remember [how] the antiChechen hysteria was there during the Chechen war in Russia. But even [former Chechen warlord Salman] Raduyev and others who were considered Russia's greatest enemies didn't face that kind of disgusting attitude," says Avetik Ishkhanian, a human rights activist in Yerevan who attended the

protest. "The fact that [Harutiunian] was brought to court in a woman's clothing was clearly a political decision. I don't think that it was a decision by the local police." Armenians' Changing Opinions In response to the anger, Russia issued a statement accusing unspecified individuals of trying to whip up anti-Russian sentiment over the case. Since then, both Russian and Armenian officials have played down the housecoat affair and stressed that Harutiunian is being treated well as his case goes forward. But public opinion in Armenia could be shifting slightly from its historically pro-Russian stance. Emma Gabrielyan, a journalist and blogger for the daily "Aravot," wrote recently that "one gets the impression the Russians are thoughtfully, with their own hands, destroying our belief in the stereotype that 'Russia is the guarantor of Armenia's security.'" "A year ago, no one could have imagined that one day the citizens of Armenia would hold protest actions in front of the Russian Embassy," she added. While Russia has profound leverage in Armenia, Moscow does not always use its advantages effectively, says James Nixey, head of the Russia and Eurasia Program at Chatham House in London. "Russia is not well-known for playing the cards that it holds tremendously well. It could -- were it to have a more enlightened attitude toward the other former Soviet states -- as we know in so many other cases, it could be

so much more attractive than it is. But it tends to slide roughshod over them," Nixey explains. "It tends to not pay them due respect, the kind of respect that Russia itself feels it deserves from Western countries, for example." He believes Yerevan has not yet made a final decision on the choice between deeper relations with the EU or joining Russia's customs union. He notes that the EU agreements entail commitments to political and economic reforms that the government might yet prove unwilling to make. The Eurasian Customs Union, by contrast, comes with no strings attached and, very likely, considerable short-term economic benefits. At the same time, public support in Armenia for EU integration appears to be growing as tangible results emerge on the horizon. And the very atypical wave of public anger toward Russia over the increase in gas prices, the Harutiunian case, and the sale of arms to Azerbaijan could signal a significant shift in the public mood. One that, Nixey says, President Serzh Sarkisian needs to take into account. "These sort of semiauthoritarian states take the temperature of public opinion very seriously and they wouldn't want to move too far beyond it," the analyst says. "And taking too much stick, taking too much punishment from Russia, too much humiliation, I think, would be very unwise for Mr. Sarkisian, politically speaking."

Why the Reelection of Aliyev Is in Armenia’s Best Interest by Harut Sassounian While visiting a youth camp on August 18, President Serzh Sarkisian was asked several questions on domestic and foreign issues. One particular question attracted the most attention due to the President’s unexpected answer. When asked which candidate’s election in Azerbaijan’s upcoming presidential race is in Armenia’s best interest, President Sarkisian surprised everyone by endorsing the reelection of incumbent President Ilham Aliyev. Normally, when politicians are asked for their preferred candidate in a foreign election, they refrain from expressing an opinion or simply state that it’s the choice of that country’s voters. In this case, President Sarkisian did not shy away from expressing his clear preference and provided the following explanation as to why President Aliyev’s reelection in October for a third term is in Armenia’s interest: “For Armenia, and not only for Armenia, neighbors that are on the democratic path of development are more beneficial. Hence, the conclusion that as a neighbor, and particularly as a negotiating partner, a democratic Azerbaijan is definitely more beneficial to us.

But, if we set aside this consideration, the answer to the question is: The victory of incumbent President Ilham Aliyev would be most beneficial for us. We have gone through a long, albeit difficult, negotiating process and the path for a resolution is practically outlined, at least through public acceptance of the principles proposed by the Co-Chairs of the Minsk Group. We have been actively negotiating for the last four years. Certainly, I wouldn’t say that the negotiating process is very active right now; nevertheless, we have made some progress, and if, after the election, Ilham Aliyev could muster the will and rise above his impetuous Armenophobia, I think this is the most acceptable and beneficial option for us.” President Sarkisian’s statement was promptly criticized both at home and, not surprisingly, in Azerbaijan. Opposition leaders in Yerevan were appalled that Armenia’s president would favor the reelection of President Aliyev who has repeatedly threatened to attack Karabakh (Artsakh). They wondered how the authoritarian and warmongering president of Azerbaijan could be beneficial to Armenia. Azeri leaders were also unhappy with President Sarkisian’s endorsement. Novruz Mammadov, Senior

Advisor to President Aliyev on Foreign Affairs, harshly condemned Armenia’s president for claiming that Aliyev’s reelection would be in Armenia’s best interest. In addition, Mammadov criticized Azerbaijan’s opposition parties for exploiting Sarkisian’s endorsement in their “dirty campaign” against Aliyev. Mammadov concluded by boasting that Azerbaijan’s president does not need Sarkisian’s support, because Aliyev enjoys the backing of such prominent world leaders as US President Barack Obama and Russian President Vladimir Putin. While Sarkisian conditioned his support for Aliyev on the merits of continued progress in the Artsakh negotiations, one can think of additional reasons why Aliyev’s reelection is in Armenia’s best interest: – President Aliyev is a vulnerable leader who is universally condemned for being autocratic, corrupt and a major violator of human rights. – Aliyev has wasted huge amounts of his country’s oil wealth in enriching himself, his family, and cronies. – He has spent billions of dollars buying weapons that have not helped him recover a single inch of Artsakh territory. – The reelection of an inept Aliyev is a

liability for Azerbaijan and an asset for Armenia. If he loses the presidency, his replacement could be a more effective leader who can pose a clear danger to the security of Armenia and Artsakh. – Sarkisian’s endorsement of Aliyev diminishes his credibility in the eyes of the Azeri people who would wonder why the leader of Armenia, demonized as the enemy of Azerbaijan, is supporting their president. Indeed, conspiracy theorists must be having a field day in Azerbaijan! Since Aliyev’s reelection to a third term is a foregone conclusion due to the country’s traditionally fraudulent electoral system, President Sarkisian’s preference for Aliyev may not lead to his defeat, but would certainly cast a cloud of suspicion on his already tarnished reputation. Finally, in international relations, it is important to have a predictable counterpart, whether friend or foe. President Aliyev’s behavior toward Armenia and Artsakh has been thus far quite predictable. Giorgi Lomsadze, writing in EurasiaNet.org, has accurately depicted President Sarkisian’s endorsement of Aliyev as: “Better the devil you know than the devil you don’t.”


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 28 À.êºäîºØ´ºð

ARMENIA

Western Style Banking in Armenia

by Victoria Araratian

(PanArmenian)—Armenia is moving forward with its western style banking system – the use of debit/credit cards now being very much in style. Presently, all commercial banks in Armenia offer various types of plastic cards yet the quality of service varies. The customers do get tempting offers. Many banks manage to attract new clients, yet very few are able to maintain the relationship by meeting their needs with affordable pricing. Hrachya Malkhasyan, the Head of Ameriabank’s Regional Branches, in this interview shares his professional insight on clients’ needs and some of the ways that banks succeed or fail to support them. PanArmenian: Currently, all commercial banks in Armenia offer various plastic cards. How do you meet the competition in this market? Hrachya Malkhasyan: The competition in this field isn’t just tough – we are seeing “price wars.” Ameriabank follows its course, trying to avoid these wars as they seem to be ineffective in attracting clients. We eye the business through the prism of each client’s needs and thereby build communication channels and product line. First, we value quickness and quality of service, as well as profitable lending conditions. We also try to develop infrastructure, specifically by increasing the number of ATMs and POS terminals. Here, a unique role is given to the bank’s image and the brand, which helps attract clients without being dragged into the so-called price struggle. Special attention is paid to bolstering security to rule out any possibility of leaks, a condition highly appreciated by the clients. I would like to emphasize that Ameriabank highlights quality, starting with the presentation of an application and through the entire service process. Also, Ameriabank card holders now profit from a special deal Ameriabank has with more than 250 sales outlets. With their Ameriabank cards our clients are able to get a 50%

discount in all of the 250 sales outlets that Ameria has partnered with. PA: What does Ameriabank do to make credit and debit cards more available for the population? HM: Ameriabank is one of the leaders in Armenia’s banking system in terms of its ATMs and POS terminals. Now our customers have access to 90 ATMs across the country – 68 in Yerevan and 22 ATMs conveniently located outside the capital. We work with many tourists from the Diaspora. We want to make sure they have western style banking support when they visit our historic sites, be it Dilijan, Tatev or Tsaghkadzor. They can easily have access to an ATM when needed at these sites. When in Yerevan, we welcome our customers to one of our six branches in the capital. In addition, we have three branches in the regions. Ameriabank also has an established branch in Stepanakert, Artsakh. PA: Western style banking also suggests the use of apps on smart phones. Is Ameriabank there yet? HM: I would like to note that Ameriabank is the first Armenian bank to have an application available via the Apple Store. Once you download the Ameriabank app, you are immediately connected to currency exchange rates, news, and the locations of the bank’s branches and ATMs. The Ameriabank app also has an interactive map. AP: With cashless payments gaining popularity in Armenia,

Moody°s Upgrades Armenia Outlook (Wall Street Journal)—Moody’s Investors Service has raised its outlook on Armenia’s junk-level ratings, touting the nation’s deficitreduction efforts and continued access to external funding sources on favorable terms. The ratings firm’s outlook on Armenia is now stable, and the nation’s rating was affirmed at Ba2, which is two levels into junk. Moody’s touted the nation’s commitment to fiscal consolidation, as reflected in the reduction of its deficit to 1.5 percent in 2012 from 7.5 percent in 2009. Moody’s expects Armenia’s fiscal deficit will remain low this year and in 2014, reflecting the costs of pension-reform implementation starting in 2014 and some resumption in capital expenditures. Moody’s did express some

concern about the nation’s ability to absorb external shocks, which has weakened amid its economic and financial exposure to Russia, which is experiencing an economic slowdown. Other concerns include natural gas and energy tariff increases that were implemented in July and large official loan repayments due the next two years. Armenia could be assigned a positive outlook and an eventual upgrade if the structural reforms the government implemented propel the economy towards more balanced growth and with a significant reduction in the current account deficit. Negative rating pressure could occur if the economic slowdown in Russia is sustained or if adverse export minerals prices were to persist.

Surge In Food Exports Eases Armenian Trade Deficit Armenia’s huge trade deficit eased in the first half of this year owing to a significant rise in exports of agricultural products and prepared foodstuffs mostly going to Russia, according to government data. A 2 percent drop in Armenian imports totaling $1.97 billion was another factor behind the country’s improved trade balance. The imports continued to dwarf exports even though the latter went up by 10 percent to almost $700 million in this period. The data released by the National Statistical Service (NSS) shows modest gains in revenue from Armenia’s main export items: copper and other nonferrous metals as well as ore concentrates. Their exports rose by roughly 4 percent to $370 million. By comparison, exports of prepared foodstuffs were up by as much as 22.6 percent, at $132.4 million, while those of fruits, vegetables and livestock doubled to around $44 million. Russia has long been the principal market for these products. Accordingly, the NSS reported a 19 percent surge in first-half Armenian exports to Russia which stood at $143.5 million. By contrast, imports from Russia

Armenia Introduces Online Tax Collection (RFE/RL)- The owners of small and medium-sized businesses operating in Armenia can now pay their taxes electronically using the Internet, the Finance Ministry announced recently as part of ongoing reforms of tax administration. “Taxpayers will now be able to pay taxes without interrupting their work, through MasterCard and [internal Armenian] ArCa cards,” a senior ministry official, Zhirayr Titizian, told journalists. Titizian explained that electronic payments will have to be made to the e-payments.am website which was launched by the Armenian government in April last year. According to the Finance Ministry, at least 12,000 people used the website in the first half of this year, sharply up from more than 2,000 such payments carried out in AprilDecember 2012. Titizian said the vast majority of users were car owners fined by the traffic police. The introduction of the new taxation mechanism is part of broader government efforts to make tax collection in Armenia less arbitrary and at the same time boost budgetary

what results did the bank achieve for card transactions for the first half of 2013? HM: In the second quarter of 2013, we have witnessed 8% growth for card use versus the first quarter. In total we have released 42,000 cards. With the new app, increased ATMs, guaranteed quality of service, and visits by Diaspora Armenians, we are looking at 50% growth in cards for the rest of the year. PA: What are some of the new programs and services that the bank offers or will offer to its card holders? HM: Now our customers can have both debit and credit cards with advantageous interest rates versus single-type cards. Also the service fees for credit and debit cards have been considerably reduced, and we offer an overdraft protection service. In the mid-term we’re planning to develop loyalty programs that will give additional incentives to our clients for using Ameriabank’s services. Despite the challenges and severe competition in the market of bank cards, Ameriabank is stepping up to develop the plastic card culture among the Armenian population, offering new approaches and secure terms of use. is a leading universal and retail bank with 68 ATMs in Yerevan and 22 ATMs outside the capital of Armenia. The bank has branches in Yerevan, provincial regions, and Stepanakert, Artsakh. Ameriabank, a member company of Ameria Group, is a winner of multiple global financial awards. It is the only financial institution in the South Caucasus to be recognized as a Global Growth Champion at the DAVOS World Economic Forum for its exceptional growth and expertise. With more than 500 employees, $600 million in assets, and branches across the country, Ameria is performing the most aggressive development in Armenia’s financial and advisory market.

revenues. International lending institutions have long been pressing the authorities in Yerevan to improve tax administration and the country’s overall business environment. Improved tax collection has been a key declared priority of Prime Minister Tigran Sarkisian’s cabinet. The introduction in January 2011 of electronic filing by businesses of financial reports to tax authorities is one of the reforms implemented by it in recent years. The electronic statements became mandatory this year. The government says that minimizing physical contact between tax officials and businesspeople is reducing “corruption risks” in tax collection. Titizian insisted that the online tax payments will serve the same purpose. “I think that corruption risks can decrease with the introduction of this system,” he said. But Ara Galoyan, an economic analyst, sounded a note of caution. “The electronic system alone won’t root out corruption,” he said, adding that its introduction should also be accompanied by a greater civic oversight of tax collection.

fell by 7.6 percent year on year to $453.4 million. Decreased consumption of natural gas in Armenia appears to have been instrumental in this drop. Russia remained Armenia’s single largest trading partner with a more than 22 percent share in the South Caucasus state’s external turnover, followed by China (7.4 percent) and Germany (6 percent). Overall trade with Germany and other EU member states accounted for just over 29 percent of Armenia’s external commerce in January-June. But it shrunk slightly in absolute terms, according to the NSS. Commercial ties between Armenia and the EU should receive a major boost with the planned creation by the two sides of a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). Citing an independent study commissioned by the EU, the European Commission said late last month that the DCFTA’s impact will be “significant.” “The forecast 15.2% increase in Armenian exports and 8.2% increase in its imports in the long run will lead improve Armenia’s trade balance in relative terms,” the commission said in a statement.

Armenian Tax Revenue Soars In 2013 The government reported a more than 21 percent surge in its tax revenues in the first half of this year, putting it on track to further strengthen Armenia’s fiscal position. The Armenian Finance Ministry said the State Revenue Committee (SRC) collected almost 480 billion drams ($1.2 billion) in various taxes in this period. Ministry data shows that increased proceeds from valueadded tax, mostly levied from imported goods, and customs duties accounted for most of this gain. Armenia’s first-half imports fell by around 2 percent, suggesting that improved customs administration was the main factor behind the higher tax revenue. The revenue increase also translated into a budget surplus of 47.2 billion drams. This is due in part to the fact that the government carried out only 91 percent of budgetary expenditures planned for JanuaryJune. Armenia’s 2013 state budget commits the government to cutting the budget deficit

to a level equivalent to less than 3 percent of Gross Domestic Product. The rising tax revenue puts the government on course to meet this target. It will also give more credence to government claims that tax collection in the country has been steadily improving. President Serzh Sarkisian emphasized that improvement last month, while cautioning that there is still “serious work” that remains to be done by tax authorities. He said his government remains committed to completing “large-scale” tax reforms. Tax collection in Armenia has long been arbitrary and at the same time insufficient as evidenced by a low ratio of tax revenues to GDP. Local entrepreneurs still accuse the SRC of harassing them to meet its budgetary targets at any cost. Western lending institutions have been pressing Yerevan to improve tax administration and the overall business environment, saying that is vital for Armenia’s sustainable economic development.


WESTERN ARMENIA

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

29

Houshamadyan: Recreating Armenian Life in the Ottoman Empire Interview with Vahe Tachjian Historian Vahé Tachjian is the project director and chief editor of www.houshamadyan.org, which was created in 2011 by the Berlin-based Houshamadyan not-for-profit Association, founded in 2010. The website aims is to reconstruct the daily life of the OttomanArmenian and his social environment in all its facets. Articles and various materials about the Harput (Kharpert), Palu, and Marash regions have already appeared on the website’s pages. New articles and materials about many other Armenianpopulated areas are in preparation. Armenian Weekly Editor Khatchig Mouradian recently conducted an interview with Tachjian via e-mail, about the Houshamadyan project. Khatchig Mouradian—Town and village histories and memory books written by Ottoman-Armenians have long been forgotten by Armenians—except for a small group of history buffs and scholars. In Turkey, they were never part of the discourse and were not incorporated into the historiography. Houshamadyan challenges this status quo. Tell us about the inception of this project and its mission. Vahe Tachjian—Yes, the histories have been both forgotten and ignored, but for different reasons. It is simply distracting for Turkish official historiography to value Armenian books that, through local history, local culture, local customs, and local characteristics, turn the Ottoman-Armenian into an inseparable part of the Ottoman legacy (although the Armenian authors of these books did not write the histories of their villages, towns, or regions with that aim in mind). In any event, when we use these books as primary sources, it is obvious how much can be learned through them, especially about 19th- and early 20thcentury Ottoman social and economic history. Turkish official historiography ignores Armenian books of this genre, simply because its policy is based on a denial that has, over many decades, seen the names of formerly Armenian-populated towns changed, and Armenian community structures destroyed. Attempts were made—and continue to be made—to obliterate every trace of Armenians in formerly Armenian-populated areas. These books are the proof of a rich and abundant Armenian heritage in the region. The question is different when seen from the Armenian historiography point of view. For a very long time the focal point of Armenian historiography was the Armenian Genocide. Everything revolved around this date—even the pre-1915 history of Ottoman-Armenians. Thus there is a leaning towards choosing the catastrophic dates in that history, such as 1895-96, the years of the anti-Armenian massacres, or 1909, the date of the Adana massacre. There is also a tendency diametrically opposed to this, which is limited to the heroic acts performed by OttomanArmenians, to the revaluing of rebellions against the Ottoman government, and making them the subjects of study. Against this, the Armenian books written about towns and villages present the social life of Ottoman Armenians, local micro-history such as their daily lives and the socio-economic environment that was immediately related to the general Ottoman social context and that, I think, in the final analysis, are important keys to understanding all the other events. At the same time, we must approach books of this genre carefully. They are often works written by people who were not specialists. They were written by a generation that survived the genocide, and the spirit and concepts of those times are very much evident in them. They are often emotional, and an important part of their text has to be put through a sort of scientific filter before using them. Thus they

A wedding photograph, 1912: Catherine Kalderdjian and Levon Attar Megerian (Levon Remzi) (Source: Hourig Attarian collection).

may be used more as primary sources; it may not be very wise to re-publish them in Armenian and present them to the reading public without critical editions first being prepared. These kinds of re-publications are not only meaningless, but also a waste of money. In the plan that Houshamadyan has adopted, we attempt to put the rich information found in these books into a general Ottoman context, preparing scientific articles based on it (in Armenian and English), and thus making it available to all. K.M.—How does Houshamadyan operate? How is its content selected and organized? V.T.—Houshamadyan has, at present, one full-time researcher: me. I write articles, edit others, take part in the search for pictures and photographs that illustrate our website pages, and assist in the preparation of maps, etc. Houshamadyan has a designer, Silvina Der-Megerditchian, who is responsible for the layout of the pages and the website’s visual content. We also have writers, who provide articles in return for honorariums. The articles are usually written in Armenian and translated into English. All the articles are first read by two people belonging to the editorial board; it is then decided whether they are worthy of being included in the website, or if they should be amended, or simply refused. The subjects of our articles are related to multiple themes and cover a wide geographical area. Thus our plan has in view all the provinces of the Ottoman Empire where Armenian community life existed until the beginning of the 20th century. In other words, we have not restricted ourselves to just the area of historic Armenia, but have encompassed places that are far to the west, such as Konya, Bardizag, Yozgat, and even places in the Ottoman-Arab provinces, such as Jerusalem, Baghdad, and Aleppo. So, if our sources allow, it is our plan to reflect the villagers’ daily life, the social and economic history in all these areas until 1915. We don’t have a special way of choosing subjects or places. We leave that to the preferences of our article writers. K.M.—Who is Houshamadyan’s target audience? V.T.—When over a year ago we began the Houshamadyan project, it was our aim to create a trilingual website—in English, Armenian, and Turkish. At present we only

Hussenig. Furniture makers (marangoz) in their workshop. Center, standing, Garabed Nadjarian (Source: Aharonian, op. cit.)

have the Armenian and English versions. It may be said that the articles are aimed at the Turkish and Armenian public. On the one hand, without provocations and by retaining a scientific style, we are attempting to reflect on a vast, rich, and abundant life—that of the Ottoman-Armenians. Without including the genocide phase in our plan, we aim to show the many colorful aspects of this rich life, and attempt to revitalize various different microcosms in villages and towns. We are convinced that the more emphasis is placed on their life, ways of living, on local histories, the more we will show how great the absence is of all that, the emptiness—demographic and cultural—that is still noticeable, especially in eastern Anatolia. What’s lacking, of course, is the Ottoman-Armenian, who is present on our website with his culture, customs, trades, personal histories, photographs, etc. The reason for the absence is 1915, with all of its atrocity. On the other hand, we are trying, on our website, to present the Ottoman-Armenian in the most authentic way possible. It becomes obvious how close this same Armenian is, in terms of culture, customs, and traditions, to the “Other,” in other words to his Turkish, Kurdish, Arab, Greek, or Assyrian neighbor. But this resemblance is often forgotten by Armenians. The emphasis is often placed on the differences. The reason is simple: Armenian identity is, in many respects, one that has been reconstructed after the genocide. Much of the rich Ottoman legacy and characteristics that were, in the years following the genocide, considered to be Turkish-Ottoman, and therefore unacceptable in the Armenian’s “new,” reconstructed identity, have been thrown away. We are therefore convinced that for both today’s Armenians and the inhabitants of Turkey, the contents of our website will contain many new insights. K.M.—What material do you seek to acquire for the website? How can readers contribute material and content? V.T.—First, of course, is the work we carry out, what we do to bring together the hundreds of written Armenian sources about these villages and towns. They are, very often, rare books that are very difficult to obtain. We therefore often work on digitized versions of them. Collecting photographs is also a major task. Fortunately, we have friends who have

large collections of Ottoman-Armenian photographs and, at the same time, believe in the importance of our work and have opened their rich collections to us. We also turn to those around us, asking them if they have any old family archives. We do the same every time we visit other countries. The marvelous thing is that visitors to our website take part in this kind of activity; Houshamadyan has become a structure that is being built collectively. We often receive digitized photographs, especially from the United States, as well as sound recorded testimony, songs, films, and books. We feel that our readers are gradually giving more importance to our work, especially when people, who are totally unknown to us, send materials to our address and make small donations through PayPal. It is this kind of collaboration and assistance that inspires us. It is they who infuse enthusiasm in our tiring and breathless work. K.M.—If you were to describe the Houshamadyan website as you would like to see it, say, in five years, what would it look like in terms of its content and scope? V.T.—We hope that by then, through all the articles on the website, we will have studied an important percentage of the Armenianpopulated areas in this vast geographical area. Then we will be the owners of a huge wealth of information. Once we have succeeded in achieving this, it will be possible, using these materials, to create publications. For example, it might be possible, taking only crafts as the subject, to publish a book in which the crafts carried on in different Armenian-populated areas are shown with all their individual characteristics. Many examples like this could be cited. We are also thinking of holding exhibitions in the future using our materials. And hope that by then we will have succeeded in creating Podcasts using our materials. We find their presence important in terms of providing our website with extra vitality. We also hope that by then, we will have attracted new donors, allowing us to speed up the rhythm of our development. And finally, we are hopeful that we will succeed in having a version of our website in Turkish, something that has always been one of our priorities, but that for financial reasons we have not yet been able to realize.

The Houshamadyan website uses various multi-media tools, such as musical recordings of historic value, oral history recordings, old photographs, pictures, old film footage, and maps. For this reason a part of our work is collecting and preserving cultural artifacts of all kinds produced by the Ottoman Armenians.Readers can help in reconstructing this rich legacy by sending Houshamadyan various materials, including: - old or family photographs from the Ottoman period; - books about Armenian-populated villages or towns;

- sound recordings of music; - testimonies (either written, audio, or video)


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 30À.êºäîºØ´ºð

γëdz ðÇë³ñ

úñ»ñ Ï³Ý »ñµ ³õ»ÉÇ Ûá·Ý³Í ÏÁ ½·³Ýù ϳ٪ ϳٳó »õ ϳ٠ÏÁ å³Ûù³ñÇÝù Ï»¹ñáݳݳÉáõ »õ ÛÇß»Éáõ ѳٳñ®Ñ³õ³Ý³µ³ñ ³Û¹ Ù»ñ Ù³ñÙÝÇ Ï³É³ù³ñÇ »õ ÃÃáõÇ (acid/alkaline) ³Ýѳõ³ë³ñáõû³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿£ ÆÝã ¿± ÂÃáõÝ »õ γɳù³ñÁ ²Û¹ Ù»ñ çñ³ÍÇÝÇ ×ÝßÙ³Ý (PH) ã³÷³ÝÇßÝ ¿£Ø»ñ ³ñ»³Ý çñ³ÍÇÝÇ ×ÝßÙ³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ å¿ïù ¿ 7.35-¿Ý 7.45-Ç ÙÇç»õ ÁÉɳۣ Ø»ñ Ù³ñÙÝÇ ÃÃáõÝ »õ ϳɳù³ñÁ ÏÁ ϳÝáݳõáñ»Ý Ù³ñÙݳÛÇÝ Ï»Ýë³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁª ÇÝãå¿ë ßÝã³éáõÃÇõÝ, ³ñ»³Ý ßñç³·³ÛáõÃÇõÝ, Ù³ñëáÕáõÃÇõÝ, ³ñï³ùëáõÙ (elimination), ³Ëï³½»ñÍáõÃÇõÝ (immunity) »õ ÑáñÙáÝÝ»ñáõ ³ñï³¹ñáõÃÇõÝ (hormone production). ÎÁ ï»ëÝ»Ýù ÿ Ù³ñÙݳÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÃÃáõÇ »õ ϳɳù³ñÇ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõû³Ý ßáõñç ÏÁ ¹³éݳÝ, ³å³ ÿ áã, »ñµ Ù»ñ Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ýù³ÝÇõûñÁ (minerals) Ýáõ³½ÇÝ ÇÝãå¿ëª Ïñ³ÍÇÝÁ (calcium), Ù³ÏÝǽÇáõÙÁ, ³ÕÁ »õ³ÛÉÝ, Ù³ñÙÇÝÁ ÏÁ ëÏëÇ Çñ ѳÝù³ÝÇõÃÇ å³Ñ»ëï¿Ý ëå³é»É, ÇÝãå¿ë Ù³½¿Ý, »ÕáõÝ·¿Ý, ÙáñÿÝ, áëÏáñ¿Ý, ³ñÇõÝ¿Ý ¨ Ïé×ÇÏ¿Ý (cartilage)£ ´áÉáñ áõï»ÉÇùÝ»ñÁ ÃÃáõ ϳ٠ϳɳù³ñ ÏÁ ¹³ëáõÇÝ£ γñ»õáñ ¿ Ýß»É, áñ ³ÛÝ áõï»ÉÇùÝ»ñÁ áñáÝó ѳÙÁ ÃÃáõ ¿ ÇÝãå¿ëª ÏÇïñáÝÁ ϳ٠³ñù³Û³ËÝÓáñÁ (pine apple), ÃÃáõÇ ã¿ áñ ÏÁ í»ñ³ÍáõÇñ Ù»ñ Ù³ñÙÝÇÝ Ù¿ç ³Ûɪ ϳɳù³ñÇ£ ØÇë»ñÁ, ½ïáõ³Í ³ÉÇõñÁ ¨ å³Ñ³ÍáÛ áõï»ÉÇùÝ»ñÁ (processed food) ÏñÝ³Ý ÃÃáõÇ í»ñ³ÍáõÇÉ Ù»ñ Ù³ñÙÝÇÝ Ù¿ç£

²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü

ÂÃáõ »õ γɳù³ñ Acid/Alkaline

ÂÃáõÇ »õ ϳɳù³ñÇ ³Ýѳõ³ë³ñáõÃÇõÝÁ ß³ï ÙÁ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹áõé ÏÁ µ³Ý³Û. ûñÇÝ³Ï ËÉÇñ¹Á (cancer) Ï°³×Ç ÃÃáõÇ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ù¿ç£ ºñµ Ù»ñ µ»ñÝÇ Ñ³ÙÁ ÃÃáõ ¿, ³Û¹ Ýß³Ý ¿ ÿ Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÇ ÃÃáõÝ ÏñÏݳÏÇ Í³Ýñ³µ»éÝáõ³Í ¿£ ²Ûë íÇ׳ÏÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ¹³ñÙ³Ý»É áõï»ÉÇùÝ»ñáí, áñ ϳɳù³ñÇ ÏÁ í»ñ³ÍáõÇÝ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ã³÷³õáñ áõ ËáñáõÝÏ ßÝã³éáõû³Ùµ£ ÂÃáõÝ Ù³ñÙÇÝÇ Ñ³Ýù»ñ¿Ý ÏÁ ëå³é¿£ ºñ»Ë³Ý»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ Çñ»Ýó ³Ïé³Ý»ñáõÝ íñ³Û §ÏÁ Û³ñÓ³ÏǦ, ³ÛÝ ïñ³Ù³µ³Ýáõû³Ùµ áñ ÑÇÝ ³Ïé³Ý»ñÁ Ýáñ»ñáí åÇïÇ ÷á˳ñÇÝáõÇÝ£ ²Ûë ÇÙ³ëïáí, ³ï³ÙÝ»ñáõ ÷ï³ËïÁ Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ áëÏñ³ËïÝ ÏÁ ÝϳïáõÇ (osteoporosis) ØϳݳÛÇÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñáí, ÷ñáÃÇ¿-

¶ÝáõÙÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï ÇëÏ Ù³ñ½³Ýù

¶ÝáõÙÝ»ñ¹ ³õ³ñï»É¿ »ïù, ¹¿åÇ ÇÝùݳ߳ñÅ áõÕÕáõÇɹ ³Ý·³Ù û·ï³·áñÍ¿£ ´³ñ»É³õ¿ Ï»óáõ³Íù¹ »õ ½ûñ³óáõñ ÏéݳÏǹ í»ñÇ Ù³ëÁ ÝáÛÝÇëÏ ÇÝùݳ߳ñÅǹ ëÝïáõÏÁ µ³Ý³É¿ ³é³ç£ 1- Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ó»éù¹ ³é Ù¿Ï³Ï³Ý Í³Ýñ ïáåñ³Ï, (Ù¿Ï ïáåñ³ÏÁ ³õ»ÉÇ ¹Åáõ³ñ ¿ ÙÇçÝáëÏáñǹ ѳٳñ)£ ´³½áõÏÝ»ñ¹ »õ Ù³ïÝ»ñ¹ Ïñó³Íǹ ã³÷ ßÇï³Ï å³Ñ¿, åÇݹ µéÝ¿ ïáåñ³ÏÝ»ñÁ ßÇï³Ï µéÝ»Éáí µáõóٳïǹ »õ ÙÇõë Ù³ïÝ»ñǹ Ù¿ç, (ûûõ ÙÁ Ûá¹áëÏáñÝ»ñ¹ knuckles Íé»Éáí)£ 2- ø³É¿ ÙÇÝ㨠ٿÏÝ³Ï¿ï¹ ³é³Ýó ÃáÛÉóÝ»Éáõ µéÝ³Í Ó»õ¹£ ÞÇï³Ï ù³É¿, áñù³Ý áñ ÏñÝ³ë »õ áõë»ñ¹ »ï å³Ñ¿£ ¶ÝáõÙÝ»ñ¹ ï»Õ³õáñ¿ Ù³ñ½³Ýùáí ¶ÝáõÙÝ»ñ¹ ï»Õ³õáñ³Í Å³Ù³Ý³Ï ÇëÏ û·ï³·áñÍ¿ Ù³ñ½³ÝùÁ£ 1- îáõ÷»Õ¿Ý ÙÁ ³é ³ç Ó»éù¹£ êÏë¿ ³ç µ³½áõÏáí, ßÇï³Ï µ³ñÓñ³óáõñ ·ÉËáõ¹ íñ³Ûáí, ÙÇÝ㨠áñ ³ç ³ñÙáõϹ ѳëÝÇ ³ç ³Ï³Ýç¹£ 2- ØÇ Ó·¿ñ áñ»õ¿ µ³Ý ³ñÙáõÏ¿¹ ³Ûë áõëÇ ß³ñÅáõÙÇÝ Ù¿ç, Íé¿ ³ñÙáõϹ ¹¿åÇ ÏéݳÏǹ í»ñÇ Ù³ëÁ£ ´³½áõÏǹ í»ñÇ ÙϳÝÝ»ñÁ û·ï³·áñÍ¿ ßÇï³ÏóÝ»Éáí µ³½áõϹ ³å³ í»ñ³¹³ñÓáõñ áõñÏ¿ áñ ëÏë³ñ£ ÎñÏÝ¿ ³Ûë Ù³ñ½³ÝùÁ 10-15 ³Ý·³Ù ³å³ ÝáÛÝÁ Áñ¿ Ó³Ë µ³½áõÏáí¹£

ÝÇ Å³Ý·³Ñ³ñáõÙáí (oxidation of protein) »õ Ýß³Ñáí (starches) ÃÃáõÇ ù³Ý³ÏÁ ÏñÝ³Û ³õ»ÉÝ³É ³ñ»³Ý Ù¿ç£ ²ïáñ ³ñ¹ÇõÝù ѳÝù³ÝÇõûñÁ Ù³ñÙÝÇ ³ÛÉ Ù³ë»ñ¿Ý ÏÁ ëå³éÇ£ ÂÃáõ³ÍáõÃÇõÝÁ »õ Ý»ñùÇÝ Ë³éݳÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý Ûû¹³ó³õÇ, Ùϳݳó³õÇ, µáñµáùáõÙÇ, ³ÝÏÝÏ³É ùñïÇÝùÇ Ï³Ù Ù³ñÙÝÇ ç»ñÙ³óÙ³Ý å³ï׳é ÁÉɳɮ¹»é ³Ûë Ýßáõ³ÍÝ»ñÁ ÙÇ ù³ÝÇÝ »Ý ÙdzÛÝ£ ƱÝãå¿ë ã³÷»É çñ³ÍÇÝÇ ×ÝßáõÙÁ (PH level) ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ˳ÝáõÃÝ»ñÁ ïáõ÷áí »ñǽݻñ ÏÁ Í³Ë»Ý Û³ñÙ³ñ ·ÇÝáí, áñáÝóÙáí ϳñ»ÉÇ ¿ ëïáõ·»É çñ³ÍÇÝÇ ×ÝßáõÙÁ£ ȳõ³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÁ ëïáõ·»Éáõ ѳٳñ ³éïáõÝ ¿£ лï»õ»³É áõï»ÉÇùÝ»ñÁ ßáõïáí ÏÁ í»ñ³ÍáõÇÝ ÃÃáõÇ. Ùë»Õ¿ÝÝ»ñÁ, ÇõÕ»ñÁ,

¸áõé»ñáõ µ³óáõ³ÍùÇÝ Ñ»Ý»Éáí Ù³ñ½³Ýù

1- äÇݹ µéÝ¿ ¹áõéÇÝ ßñç³Ý³ÏÁ »ñÏáõ Ó»éùáí Çñ³Ýǹ µ³ñÓñáõû³Ùµ£ 2- ÎáÝù»ñ¹ ¹¿åÇ í³ñ Ññ¿, ÏÉáñóáõñ ÏéݳÏǹ í»ñÇ Ù³ëÁ, ³ëÇ ³é³çÇÝ ¹Çñù¹ ¿£ 3- ¸ÇÙ³¹ñ¿ ³ç Ó»éùáí ¨ ͳÝñáõÃÇõݹ ³ç ÏáÝùǹ íñ³Û ÷á˳¹ñ¿£ лéáõ Ññ¿ ÏáÝù¹ ³ç áõ뿹 ϳñÍ»ë ÿ ÏáÝù¹ ÏÁ Ï»ñÏÝóÝ»ë£ ²Û¹ ¹ÇñùÁ å³Ñ¿ 20-¿Ý 30 »ñÏí³ñÏ»³Ý: ²å³ ÷áË¿ ¨ Ó³Ë ÏáÕÙáí ÝáÛÝ Ù³ñ½³ÝùÁ Áñ¿£

¶ñ»ó¿ù Ù»½Ç §ÂáñáÝÃáѳۦ Çñ ÁÝûñóáÕÝ»ñ¿Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ËÙµ³·ñáõû³Ý áõÕÕáõ³Í ϳñÍÇùÝ»ñ ÏÁ ëï³Ý³Û Ù»ù»Ý³·ñáõ³Í »õ áõÕÕáõ³Í Ñ»ï»õ»³É »É»ÏïñáÝÇù ѳëó¿Çݪ

Email: torontohye@gmail.com

ï³åÏáõ³Í ׳߻ñÁ, ³ÝáÛ߻տÝÝ»ñÁ, ËÙáñ»Õ¿ÝÝ»ñÁ, ½áí³óáõóÇãÝ»ñÁ (pops), ÁÙå»ÉÇÝ»ñÁ, Í˳ËáïÁ, ¹»Õ»ñÁ, ³ÝϳÝáÝ ßÝã³éáõÃÇõÝÁ »õ³ÛÉÝ£ Ø»ñ Ù³ñÙÝÇÝ Ù¿ç ÃÃáõÇ »õ ϳɳù³ñÇ Ñ³õ³ë³é³ÏßéáõÃÇõÝÁ å³Ñ»Éáõ ѳٳñ å¿ïù ¿ Ñ»ï»õÇÉ ëÝݹ³Ï³ÝáÝÇ ÙÁ, áñ ѳñáõëï ¿ µÝ³Ï³Ý Ó»õáí ³×³Í åïáõÕÝ»ñáí, µ³Ýç³ñ»Õ¿ÝÝ»ñáí ݳ»õ áã ϻݹ³Ý³Ï³Ý ÷ñáÃÇÝáí, ѳÝù³ÛÇÝ çáõñáí, µáõë³Ï³Ý ÿÛáí »Á Ù³ñ½³Ýùáí£ àõñÇß ÙÇçáóÝ»ñ ³É Ï³Ý ÇÝãå¿ë ³Õáí Éá·³Ýù, ÃáÛÝ»ñáõ ³ñï³ùëáõÙ (detoxication) »õ ³õß³ÛÇÝ çñù³Ù (lymph drainage). ØÇßï ÝϳïÇ áõÝ»ó¿ù, áñ ϳñ»õáñ ¿ ½³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÇ ¨ ·áÛÝÇ áõï»ÉÇùÝ»ñ ëå³é»É ÇÝãå¿ë åïáõÕÝ»ñ, µ³Ýç³ñ»Õ¿ÝÝ»ñ ¨ ë»ñÙݳѳïÇÏÝ»ñ (grains), ϳÝË»Éáõ ѳٳñ ½·³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñ ¨ ³ÝѳݹáõñÅáճϳÝáõÃÇõÝ£ à±ñù³Ý ÃÃáõ ϳ٠ϳɳù³ñ ¶³ñÝ³Ý ¨ ³Ùñ³Ý ³ÙÇëÝ»ñáõÝ É³õ Ï°ÁÉÉ³Û Ù»ñ áõï»ÉÇùÝ»ñáõÝ Ï³É³ù³ÛÇÝ ³ëïÇ׳ÝÁ å³Ñ»É 75%-Ç »õ 80%-Ç ÙÇç»õ£ ÆëÏ ³ßÝ³Ý »õ ÓÙñ³Ý ³ÙÇëÝ»ñáõÝ 65%- Ç »õ 70%-Ç ÙÇç»õ£ ÂÃáõÇ í»ñ³ÍõáÕ áõï»ÉÇùÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ Ñ³Ý¹áõñÅ»ÉÇ »Ý ³Û¹ ³ÙÇëÝ»ñáõÝ, áñáíÑ»ï»õ ÇõÕáï áõï»ÉÇùÝ»ñÁ áñå¿ë í³é»É³ÝÇõà ÏÁ ·áñͳÍáõÇÝ Ù³ñÙÝÇÝ Ù¿ç£ Ü³»õ µÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ³õ»ÉÇ ùÇã åïáõÕÝ»ñ Ï³Ý ³Û¹ ³ÙÇëÝ»ñáõÝ£ àñå¿ë ûñ¿Ýù, »ñµ áñ ϳñ»ÉÇ ¿, å¿ïù ¿ áõï»Ýù µ³Ýç³ñ»Õ¿ÝÝ»ñ, åïáõÕÝ»ñ, ë»ñÙݳѳïÇÏÝ»ñ áñå¿ë½Ç Ù»ñ Ù³ñÙÝÇ Ñ³õ³ë³ñ³ÏÁßéáõÃÇõÝÁ å³Ñ»Ýù£

гñóáõñ гñóáõñ γëdzÛÇÝ Î³ëdzÛÇÝ Ð³ñóáõÙ. ƱÝã å¿ïù ¿ áõï»É, »ñµ ÏÁ ï³é³åÇë ÃÃáõÇ Ñ³Ï³¹³ñÓ¿ (acid reflux) »õ á±ñ áõï»ÉÇÝ»ñ¿ å¿ïù ¿ Ëáõë³÷Çë£ ä³ï³ë˳Ý. Ü³Ë µ³ó³ïñ»Ù, áñ ÃÃáõÇ Ñ³Ï³¹³ñÓÁ ÏÁ Ý߳ݳϿ, áñ ÃÃáõÝ »ï¹³ñÓ Ï°ÁÝ¿ ëï³Ùáùë¿Ý ¹¿åÇ Ëéã³÷áÕ£ ²Ûñáõ³Íù ½·³óáõÙÁ ÏÁ µ³ó³ïñ»Ýù áñå¿ë §ëñï˳éÝáõù¦£ ÂÃáõÇ Ñ³Ï³¹³ñÓÇ »õ ϳ٠ëÇñï ˳éÝõáõùÇ å³ï׳éÁ ÏñÝ³Û ÁÉÉ³É á·»ÉÇó ÁÙå»ÉÇÝ»ñÁ, ½ûñ³õáñ ѳٻÙÝ»ñÁ, ÇõÕáï ϳ٠ï³åÏáõ³Í ׳߻ñÁ, ù³ñåáݳÃáí (carbonated) »õ ù³ýÇÝáí ËÙÇãùÝ»ñÁ, ã³÷»ñ¿ ¹áõñë ïáõñÙÁ (chocolate) »õ ³ÝáÛßÝ»ñÁ£ ܳ»õ ß³ï³Ï»ñáõÃÇõÝÁ, ÍË»ÉÁ »õ ¹»Õ³Ñ³ïÝ»ñÁ£ ²Ûë íÇ׳ÏÁ ßïÏ»Éáõ ɳõ³·áÛÝ »õ µÝ³Ï³Ý Ù»ñ áõï»ÉÇùÝ»ñÝ »Ý. ÑáõÙ µ³Ýç³ñ»Õ¿ÝÝ»ñ, áñáÝù ϳݳÝã ï»ñ»õÝ»ñ áõÝÇÝ »õ ë»ñÙݳѳïÇÏÝ»ñ (whole grains)£ ȳõ ûñÇݳÏÝ»ñ »Ýª í³ÛñÇ Ï³Õ³ÙµÁ (kale), Ïé³µ³Ýç³ñÁ (dandelion),Íáí³ÛÇÝ Ëáï»ñÁ, ѳ½³ñÁ, ßáÙÇÝ, ßáÕ·³ÙÇ Ï³Ý³Ýã ï»ñ»õÝ»ñÁ, ϳñáëÁ, ëï»åÕÇÝÁ, ëËïáñÁ, ¹¹áõÙÁ, í³ñáõÝ·Á, Ïá׳åÕå»ÕÁ (ginger), åïáõÕÝ»ñ¿Ýª ë»ËÁ, å³Ý³ÝÁ, ÷³÷³»³Ý, ÇëÏ ë»ñÙݳѳïÇÏÝ»ñ¿Ý í³ñë³ÏÁ (oats), ·³ñÇÝ (barley) »õ ѳ׳ñÁ (rye): γñ»õáñ ¿ ï»ë³Ï³õáñ áõï»ÉÇùÝ»ñ áõï»É µáÉáñ ëÝݹ»Õ¿ÝÝ»ñáõ µ³Å³ÝáõÙùÝ»ñ¿Ý, áñå¿ë½Ç ³é³çùÁ ³éÝáõÇ ·»ñ½·³ÛÝáõû³Ý (allergies) »õ ³ÝÙ³ñëáÕáõû³Ý£ Ú³ÝÓݳñ³ñ»ÉÇ ¿ ê÷ÇñáõÉÇݳ »õ øÉáñ»É³ (spirulina & chlorella) Éñ³óáõóÇã ¹»Õ³Ñ³ï»ñÁ ³éݻɣ ²Ûë ¿çÁ óñ·Ù³Ý»óª ²ñßû ¼³ù³ñ»³Ý


ÎÜàæ²Î²Ü

î³ïÇÏÇ ÊáѳÝáó êáÝdz ³ß×»³Ý

ʲâìºð²ò

ʳãÇ áõ ˳ã³÷³ÛïÇ Ýϳïٳٵ Û³ïáõÏ ë¿ñ »õ å³ßï³ÙáõÝù áõÝÇ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á: §âûÙ³ËÉáõ¦ (λë³ñÇáÛ Ù¿ç ·ÇõÕ) ·ñùÇ Ñ»ÕÇݳÏÁ ²ñÇë ¶³Éý³Û»³Ý ÏÁ ÛÇß³ï³Ï¿ Ù³ÝÏáõû³Ý ßñç³ÝÇÝ Éë³Í ˳㠳ñï³Û³Ûïáõû³Ý µ³½Ù³ÃÇõ ¹³ñÓáõ³ÍùÝ»ñ, áñáÝù Çñûù ß³ï Ñ»ï³ùñÇñ »Ý »õ ÏÁ µ³ó³Û³Ûï»Ý Ñ³Û Ù³ñ¹áõ ë»ñï ϳåáõ³ÍáõÃÇõÝÁ ˳ãÇ Ñ»ï. ³Ûëå¿ë.- ˳ã-÷³Ûï (»ñ¹ÇùÇ å³Ñå³Ý³ÏÁ ϳ٠Éáõë³ÙáõïÇ ÓáÕÁ), ˳ã-Ýß³Ý (ûñûñáóÇ Ï³Ù³ñÇ íñ³Û), ˳ã¹ñáßÙ (ËÙáñÇ íñ³Û), ˳ã-»ñϳà (ÃáÝñÇ íñ³Û), ˳ã-·³Ã³ (Ýáõ¿ñÇ Ù»Í ·³Ã³), ˳ãûñ (Ù³ÙÇÏÇ »ñ¹áõÙÁ), ˳ã-ϳå (»ñ»Ë³ÛÇ å³ñáõñÁ), ˳ã-ó· (Ýáñ³åë³ÏÝ»ñáõ ݳñûïÁ), ˳ã-ß³ñùáí (³ÙµáÕç Ï»³Ýù ÙÁ), ˳ãáí (³ñß³ÉáÛëÁ) »õ Ëáãáí (í»ñç³ÉáÛëÁ): ʳãí»ñ³óÇ ïûÝÁ ѳÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ïáÙ³ñÇÝ Ù¿ç ÏÁ ïûÝáõÇ ê»åï»Ùµ»ñÇ 14-ÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ Ï³Ù Û³çáñ¹áÕ ÎÇñ³ÏÇÝ: ²ÛÝ ÝáõÇñáõ³Í ¿ ÚÇëáõëÇ Ë³ã³÷³ÛïÇ ³½³ï³·ñáõû³Ý: Àëï å³ïÙ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáõ, лÕÇÝ¿ ÏáÛëÁ Û³Ûïݳµ»ñ³Í ¿ ʳãÁ »õ Ù»Í Ñ³Ý¹Çë³õáñáõû³Ùµ ³ÛÝ ï»Õ³¹ñ»É ïáõ³Í ¿ ºñáõë³Õ»ÙÇ êáõñµ Ú³ñáõÃÇõÝ »Ï»Õ»óáõ Ù¿ç: 610 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ å³ñëÇÏÝ»ñáõ Êáëñáí ´ ³ñù³Ý ïÇñ»Éáí ºñáõë³Õ¿ÙÇÝ, ·ñ³õ³Í ¿ ݳ»õ êáõñµ ʳãÁ »õ ³ÛÝ ·»ñ»õ³ñ³Í` ä³ñëϳëï³Ý: 627 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ð»ñ³ÏÉ Ï³ÛëñÁ Û³ÕûÉáí å³ñëÇÏÝ»ñáõÝ Û»ï í»ñóáõó³Í ¿ ³ÛÝ »õ Û³ÝÓÝ³Í ÝáÛÝ »Ï»Õ»óÇÇÝ: ä³ïÙáõû³Ý Ù¿ç ÏÁ ÛÇß³ï³ÏáõÇ, áñ лñ³ÏÉÇ µ³Ý³ÏÇ Ù¿ç »Õ³Í ¿ ݳ»õ ѳÛÏ³Ï³Ý ½ûñùÁ` ÇßË³Ý ØŻŠ¶ÝáõÝÇÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõû³Ùµ: Àëï ³õ³Ý¹áõû³Ý, ۻﹳñÓÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ »ñµ ½ûñùÁ ϒ³ÝóÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇçáí, ·Çß»ñ ÙÁ ÏÁ ѳݷñáõ³Ý¿ γñÇÝ ù³Õ³ùÇ Ù¿ç. ˳ãÇ ¹ñáõ³Í ï»Õ¿Ý ³ÕµÇõñ ÙÁ ÏÁ µËÇ. ۻﳷ³ÛÇÝ ³ÛÝï»Õ ÏÁ ϳéáõóáõÇ Ê³ã³í³ÝùÇ »Ï»Õ»óÇÝ: ʳãÇ ³½³ï³·ñáõû³Ý ¹ñáõ³·Ç ³éÇÃáí ùñÇëïáÝÇ³Û »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ïûÝáõÇ Ê³ãí»ñ³óÇ ïûÝÁ ϳ٠ÇÝãå¿ë Û³×³Ë ÅáÕáíáõñ¹Á ϒÁë¿ êáõñµ ʳã (µ³ñµ³é³ÛÇÝ` êÁñµË¿ã) ϳ٠³ÛÉ ³ÝáõÝáí` àõÉÝáó, áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ ûñÁ áõÉ Ù³ï³Õ ϒÁÝ»Ý: Àëï ÑÇÝ ³õ³Ý¹áõû³Ý áõÉÁ áõï»Éáí ÏÁ ÷׳óÝ¿ ˳ÕáÕÇ í³½»ñÁ. ³Û¹ ³éÇÃáí ³Ûë ïûÝÇÝ áõÉ ÏÁ ÙáñÃ»Ý »õ ÏÁ Ëáñáí»Ý: ÐÇÝ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ ûñÁ ÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõ¿ñ áõËﳷݳóáõÃÇõÝÝ»ñ Ùûï³Ï³Û ëñµ³ï»ÕÇÝ»ñÁ. ß³ï ï³ñ³Íáõ³Í ¿ñ ÂáõË Ø³ÝáõÏ Ï³Ù Ê³ã ²ÕµÇõñ »ñóÉáõ ëáíáñáõÃÇõÝÁ: ²Ñ³ ³Û¹ ûñáõ³Û »ñ·»ñ¿Ý ûñÇÝ³Ï ÙÁ. §àõËï³õáñÝ»ñ, áõËï³õáñÝ»ñ, ºÏ¿ù ï»ë¿ù êáõñµ ʳã ù³ñ»ñ. ÂáõË Ø³ÝáõÏ Ë³ã ÑáÝ ¿ ϳÛÝ»ñ, êáõñµ ͳéÇÝ ï³Ï ÉáõëÝ ¿ ó»Ã»ñ¦:

Þ³µ³Ã ûñÁ ϳݳÛù ËÙáñ»Õ¿ÝÝ»ñ ÏÁ å³ïñ³ëï¿ÇÝ, ÇëÏ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ áõÉ ÏÁ ÙáñÿÇÝ. ³å³ ÏÁ Ùáñó½»ñÍ¿ÇÝ, ÏÁ Ù³ùñ¿ÇÝ »õ ³ÛÝ ÏÁ ϳ˿ÇÝ ÃáÝñÇ Ù¿ç, ݳ˳å¿ë ï³ÏÁ ¹Ý»Éáí ͻͳÍáí ϳ٠ÏáñÏáïáí ÉÇ Ï³Ãë³Ý: ²ÙµáÕç ·Çß»ñ áõÉÁ ¹³Ý¹³Õ ÏÁ Ëáñáíáõ¿ñ, ÇëÏ ×³ñåÁ ѳÉáõ»Éáí ÏÁ É»óáõ¿ñ ϳÃë³ÛÇ Ù¿ç, áñáõÝ »ñµ»ÙÝ §ùÛ³ßϳϦ ³ÝáõÝÁ ÏÁ ïñáõÇ: ²Ûë Ëáñáí³ÍÇ ³ÝáõÝÁ Ëáñáíáõ ¿, ÇëÏ ì³Ûáó ÒáñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ³Ýáñ ϒÁë»Ý §Ëñáí ³Ý»É¦: ²é³õûï»³Ý ÏÁ ׳߳ϿÇÝ ÷ɳõÁ, ³å³ ϒ»ñóÛÇÝ ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ, Çñ»Ýó Ñ»ï ï³Ý»Éáí Ëáñáí³Í áõÉÁ, Ùñ·»ñ, ËÙáñ»Õ¿Ý, ϳݳã»Õ¿Ý, »õ³ÛÉÝ...: ¶»ñ»½Ù³Ý³ù³ñ»ñÇ ³é³ÝùÝ»ñÁ ÏÁ ÷é¿ÇÝ ËÝ×áÛùÇ ë÷éáóÝ»ñÁ »õ ÏÁ ëå³ë¿ÇÝ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ, áñå¿ë½Ç ûñÑÝÇ Çñ»Ýó Ù»é»ÉÝ»ñáõ ßÇñÙ³ù³ñ»ñÁ, ³å³ ÏÁ ëÏë¿ÇÝ Ï»ñáõËáõÙÁ: ²Û¹ ûñÁ ëáõ·Ç ûñ ã¿ñ, ³ÛÉ ³ßÝ³Ý µ³ñÇùÝ»ñáí µ»ñù³Ñ³õ³ùÇ ïûÝÇ ÝÙ³Ý áõñ³Ëáõû³Ý »õ ·áѳµ³Ýáõû³Ý ïûÝ. ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝÁ Ýß»Éáí Ù»é»ÉÝ»ñáõÝ §µ³ÅÇݦ Ïáõ ï³ÛÇÝ Çñ»Ýó ë»Õ³ÝÝ»ñ¿Ý: γï³Ï, ÍÇͳÕ, »ñ·, ÝáÛÝÇëÏ å³ñ »õ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ` ÙÇÙ»³Ýó ë»Õ³Ý: ´³ß ø³É¿Ç êáõñµ ´³ñ¹áÕÇÙ¿áë í³ÝùÇ Ù¿ç ×»ñÙ³Ï ·áÙ¿ß ÙÁ ÏÁ å³Ñ¿ÇÝ. ʳãí»ñ³óÇ ïûÝÇ ³éÇÃáí ³Û¹ ·áÙ¿ßÇ íñ³Û ßáõñç³é ÏÁ ¹Ý¿ÇÝ, ÏáïáßÝ»ñáõ íñ³Û í³éáõáÕ ÙáÙ»ñ ϒ³Ùñ³óÝ¿ÇÝ »õ ÏÁ åïÁïóÝ¿ÇÝ ·ÇõÕÇ Ù¿ç ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñ »ñ·»Éáí, ÃÙµáõÏ áõ ëñÇÝ· Ýáõ³·»Éáí: سñ³ßÇ Ù¿ç ³Û¹ ûñÁ Ù»Í Ë³ã ÙÁ ÏÁ å³ïñ³ëï¿ÇÝ »õ ÏÁ ½³ñ¹³ñ¿ÇÝ Í³ÕÇÏÝ»ñáí áõ é»Ñ³Ýáí. ³Û¹ å³ï׳éáí Û³×³Ë Ï³Ý³Ûù ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ϒ³Ýáõ³Ý¿ÇÝ §é»Ñ³Ý ûñÑݻɦ: Øáõë³É»é³Ý ·ÇõÕ»ñáõÝ Ù¿ç, 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ñ»ñáë³Ù³ñï¿Ý Û»ïáÛ, ʳãí»ñ³óÁ ¹³ñÓ³Í ¿ 18 ݳѳï³ÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³Ïáõû³Ý »õ Ù³ï³ÕûñÑÝ¿ùÇ ïûÝ, ½áñë ÏÁ ïûÝ»Ý ³Ù»Ýáõñ¿ù. »Ã¿ ÙÇÝã ³Û¹ ѳñÇë³Ý »Õ³Í ¿ ·É˳õáñ³µ³ñ ѳñë³Ý»Ï³Ý ׳ß, ³å³ ³Û¹ Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Û»ïáÛ ³ÛÝ ÏÁ ѳٳñáõÇ Ù³ï³ÕÇ ×³ß, áñÝ ûñÑÝáõ»É¿Ý »ïùÁ ³ÛÝ ÏÁ µ³ÅÝáõÇ ä³ï³ñ³·Ç µáÉáñ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñáõÝ: êÇ뻳ÝÇ Ù¿ç ³Û¹ ï³ñÇ Ñ³Ý·áõó»³É áõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ áëå³åáõñ ÏÁ å³ïñ³ëï»Ý »õ áñå¿ë Ñá·»×³ß ÏÁ µ³ÅÝ»Ý: ØÇÝã»õ ï³ëݳٻ³ÏÝ»ñ ³é³ç, ¼³Ý·»½áõñÇ Ù¿ç ³Ûë ûñ»ñáõÝ Û³×³Ë ÛÇß³ï³Ï»Éáí ݳËñ³ÃáÕÇ ïûÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ` ݳËÇñÁ ë³ñ»ñ¿Ý ïáõÝ µ»ñ»Éáõ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ, ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ ³õ³Ý¹³Ï³Ý ù³ßÇϳÝ, áñÁ ѳñÇë³ÛÇ ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñ¿Ý ¿: ²õ³Ý¹áÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »÷»Éáõ ÁÝóóùÇÝ ãåÇïÇ Ë³éÝ»É ×³ßÁ, áñå¿ë½Ç ï³ñáõ³Û ÁÝóóùÇÝ ï³Ý Ù¿ç ˳éݳÏãáõÃÇõÝÝ»ñ ãÁÉɳÝ...:

ø³ßÇϳ

´³Õ³¹ñáõÃÇõÝÁ 1 ùÇÉûÏñ³Ù áã˳ñÇ ÇõÕáï ÙÇë 1 ùÇÉûÏñ³Ù Í»Í³Í (Ó³õ³ñ) çáõñ ³Õ

ä³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ γÃë³ÛÇ Ù¿ç ß»ñï»ñáí ¹³ë³õáñ»É Ù³Ýñ³óáõ³Í ÙÇëÝ áõ Ãñç³Í Ó³õ³ñÁ: ̳ÍÏ»É çñáí »õ »÷»É Ù³ñٳݹ Ïñ³Ïáí:

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

31

ʳÕáÕÇ ÎáõïÇ ºõ ¶áÕïÏáõñÇ (Borage) ú·áõïÝ»ñÁ ø³ñɳ º³ñïÁÙ»³Ý

ʳÕáÕÁ Çñ Ïáõïáí ëå³é»ÉÁ û·ï³Ï³ñ ¿ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ϳñ· ÙÁ ѳñó»ñáõ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáÝó »ÝÃ³Ï³Û »Ý ß³ï»ñ, Ù³ëݳõáñ³µ³ñ` ùáÉ»ëûñáÉÇ ù³Ý³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý »õ ëñï³ÝûóÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ: ¶ÇïݳϳÝÝ»ñÁ »õ µÅÇßÏÝ»ñÁ Çñ»Ýó áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ϳï³ñ»Ý ³Õ³Éáí ˳ÕáÕÇ Ïáõï»ñÁ »õ ½³ÛÝ Çµñ»õ µáõÅÇã ¹»Õ ï³Éáí ÑÇõ³Ý¹Ý»ñáõÝ: ²Ûë áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÁ ٻͳå¿ë ³½¹»óÇÏ »Õ³Í¿: ÐÇÝ ¹³ñ»ñ¿Ý Ç í»ñ ˳ÕáÕÇ ÏáõïÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ï°û·ï³·áñÍáõÇÝ Çµñ»õ µáõÅÇã ¹»Õ ½³Ý³½³Ý ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ѳñó»ñáõ` ³ãùÇ, »ñÇϳÙÝ»ñáõ »õ É»³ñ¹Ç µáñµáùáõÙÝ»ñáõ, ùáÉ»ëûñáÉÇ ù³Ý³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý »õ ³ÛÉÝ: øë³Ý»ñáñ¹ ¹³ñáõ ëÏǽµ¿Ý ˳ÕáÕÁ ѳÝñ³Í³Ýûà ¹³ñÓ³õ Çñ µáõÅÇã ¹»ñáí` ½³Ý³½³Ý ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ѳñó»ñáõ, Ù³ëݳõáñ³µ³ñ ù³ÕóÏ»ÕÇ Ï³Ý˳ñ·ÇÉÙ³Ý Ù¿ç: ʳÕáÕÇ ÏáõïÁ ÏÁ å³ñáõݳϿ µ³ñÓñ ù³Ý³Ïáõû³Ùµ ѳϳݻËÇã ï³ññ»ñ, áñáÝù Ï°û·Ý»Ý å³Ûù³ñ»Éáõ ½³Ý³½³Ý ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹¿Ù, Ù³ëݳõáñ³µ³ñ` ëñï³ÝûóÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ: ²ÝÇϳ ϯ³ñ·ÇÉ¿ ëñïÇ »ñ³ÏÝ»ñáõ ϳñÍñ³óáõÙÁ »õ ËóáõÙÁ: ʳÕáÕÇ ÏáõïÁ ÏÁ å³ßïå³Ý¿ µçÇçÝ»ñÁ ѳϳݻËáõÙ¿ »õ íݳëáõ³Íù¿: ƱÝã óáÛó Ïáõ ï³Ý Ýáñ áõëáõÙ-

ݳëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: àõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝ ÙÁ ϳï³ñáõ»ó³õ »ñÏáõ ËáõÙµÇ Ù³ñ¹áó íñ³Û, áñáÝù µáÉáñÝ ³É ÏÁ ï³é³å¿ÇÝ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ѳñó»ñ¿, ÇÝãå¿ë` ùáÉ»ëûñáÉÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, ³ñ»³Ý ·»ñ×ÝßáõÙ, ·ÇñáõÃÇõÝ »õ ³ÛÉÝ: ²é³çÇÝ ËáõÙµÇÝ, ãáñë ß³µ³ÃÝ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ ïñáõ»ó³õ 150-300 ÙÇÉÉÇÏñ³Ù ù³Ý³Ïáõû³Ùµ ˳ÕáÕÇ Ïáõï»ñ¿ å³ïñ³ëïáõ³Í áõï»ÉÇù: ºñÏñáñ¹ ËáõÙµÇÝ áãÇÝã ïñáõ»ó³õ: âáñë ß³µ³Ã í»ñç Ç Û³Ûï »Ï³õ, áñ ³é³çÇÝ ËáõÙµÇÝ å³ïϳÝáÕ ³ÝѳïÝ»ñáõ ³ñ»³Ý ùáÉ»ëûñáÉÇ ù³Ý³ÏÁ Ýáõ³½³Í ¿, áñ Çñ ϳñ·ÇÝ ÏÁ ϳÝ˳ñ·ÇÉ¿ ݳ»õ ëñï³ÝûóÛÇÝ Ñ³ñó»ñÁ: ʳÕáÕÁ û·ï³Ï³ñ ¿ ³éáÕçáõû³Ý »õ ÏÁ å³ñáõݳϿ ½³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÇ ëÝݹ³Ï³Ý ï³ññ»ñ, ÇÝãå¿ë Ï»Ýë³ÝÇõûñ` C. »õ B Complex, ݳ»õ ѳÝù³ÛÇÝ ³Õ»ñ ÇÝãå¿ë` ù³ÉëÇáÙ, åÕÇÝÓ, »áï, »ñϳÃ, ýáëýáñ »õ ÷áóëÇáÙ: ¶Çï³Ïó»Éáí ˳ÕáÕÇ áõ ³Ýáñ ÏáõïÇ û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, å¿ïù ¿ ½³ÛÝ ÉÙ³Ý ëå³é»É, áñå¿ë½Ç ³é³õ»É³å¿ë û·ïáõÇù ³Ýáñ µ³ñÇùÝ»ñ¿Ý:

¶áÕïÏáõñÁ (Borage) ¶áÕïÏáõñÁ ϳåáÛï-Ù³ÝÇ߳ϳ·áÛÝ Í³ÕÇÏÝ»ñ å³ñáõݳÏáÕ µáÛë ÙÁÝ ¿: ²Ûë µáÛëÁ ѳÝñ³Í³Ýûà ¹³ñÓ³õ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ Ù¿ç: ²Ýáñ ë»ñÙ³ÝáõÙÁ ï³ñ³Íáõ»ó³õ ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç ÑéáÙ¿³óÇÝ»ñáõ ÙÇçáóáí: ¶áÕïÏáõñÇ ï»ñ»õÝ»ñÁ ÏÁ å³ñáõÝ³Ï»Ý Ù³ÍÝÇïÇ ï»ë³Ï ÙÁ, áñ Ï°û·ï³·áñÍáõÇ Ù³ñëáÕáõû³Ý, Û³ïϳå¿ë åݹáõû³Ý µáõÅÙ³Ý Ù¿ç: ²ÝÇϳ ݳ»õ ßÝã³é³Ï³Ý ·áñͳñ³ÝÝ»ñáõ ѳñó»ñáõ` ѳ½Ç áõ µáñµáùáõÙÇ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³Ï³ñ ¿: ²Ý ÏÁ å³ßïå³Ý¿ É»³ñ¹ÇÝ ³éáÕçáõÃÇõÝÁ, Ï°û·Ý¿ ³ñ»³Ý ѳϳݻËÙ³Ý »õ ÏÁ µáõÅ¿ Ù³ßϳÛÇÝ Ï³ñ· ÙÁ ѳñó»ñ: ´ÅÇßÏÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù ³Ûë µáÛëÁ Ï°û·ï³·áñÍ»Ý µáõÅ»Éáõ çÕ³ÛÇÝ ¹ñáõû³Ý Ñ»ï ³éÝãáõ³Í ϳñ· ÙÁ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ: ¶áÕïÏáõñÁ, ÇÝãå¿ë ï»ë³Ýù, ³-

éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ½³Ý³½³Ý û·áõïÝ»ñ áõÝÇ: γñ»ÉÇ ¿ ½³ÛÝ û·ï³·áñÍ»É ½³Ý³½³Ý Ó»õ»ñáí: γñ»ÉÇ ¿ ³Ýáñ ï»ñ»õÝ»ñÝ áõ ͳÕÇÏÝ»ñÁ ³õ»ÉóÝ»É ³Õó³ÝÇ Ù¿ç, Ù³ëݳõáñ³µ³ñ` ¹³÷ÝÇÇ ³Õó³ÝÇ Ù¿ç: ¶áÕïÏáõñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ »÷»É ݳ»õ ·áÕïÏáõñÁ ëå³Ý³ËÇÝ Ñ»ï, Ùûï 2-3 í³ÛñÏ»³Ý »õ Ññ³ÙóÝ»É Ñ³õáõ ϳ٠ÙÇëÇ ÏáÕùÇÝ: γñ»ÉÇ ¿ Ù³Ýñ»É ½³ÛÝ »õ ³õ»ÉóÝ»É ï³ù ϳ٠å³Õ óó³ÝÝ»ñáõ íñ³Û: γñ»ÉÇ ¿ ݳ»õ ½³ÛÝ ëå³é»É ǵñ»õ ï³ù Ñ»ÕáõÏ:


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 32 À.êºäîºØ´ºð

see answers reversed ûn this page

Are you interested to run the AYC Servery? For inquires call Haig @ 416 499 4781 or C: 416 528 3717

ÊÙµ³·Çñ

Torontohye Newspaper Publisher Torontohye communications Inc. 45 Hallcrown Place Willowdale, ON M2J 4Y4 Email:torontohye@gmail.com Phone: (416) 491- 2900 ext. 3215 Fax: (416) 491- 2211

γñÇÝ ê³ÕïÁ×»³Ý

ì³ñã³Ï³Ý ä³ï³ë˳ݳïáõ ÚáíÇÏ ê³ñ·Çë»³Ý Ð»é.ª 647-890-0762

²ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ ²ñßû ¼³ù³ñ»³Ý ̳ÝáõóáõÙÝ»ñ ä»ÃÇ ö³Ýáë»³Ý ê»õ³Ï Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý ³ٳñ îûݳå»ï»³Ý лé.ª 416-878-0746 ø³Ãdz î¿ñ Úáí³ÏÇÙ»³Ý sales.torontohye@gmail.com

¾ç³¹ñáõÙ

²ñ³ î¿ñ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

Join us www.facebook/ Torontohye newspaper

Editor

Karin Saghdejian

Administrator

Hovig Sarkissian (647-890-0762)

Advertisements

Sevag Haroutunian (416- 878-0746)

Design & Graphics: Ara Ter Haroutunian


êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

²îúÜÆê

³ñÙáõû³Ý ²ß˳ñÑ ²ñ¹¿Ý ´³óáõ³Í ¿ ´³ó »Ýùª ºñÏáõß³µÃÇ¿Ý ÎÇñ³ÏǪ ³é³õûï»³Ý 9¿Ý »ñ»ÏáÛ»³Ý10

33


2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 34 À.êºäîºØ´ºð


ÂàðÂàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

êºäîºØ´ºð 2013 À. î²ðÆ, ÂÆô 95

35


Ara Graphics

2013 î²ðÆ, ÂÆô 95 36 À.êºäîºØ´ºð

TorontoHye Newspaper Vol8 #95 September 2013  

TorontoHye Newspaper, the largest Armenian community newspaper in the Greater Toronto Area, which distributes to more than 3,000 households...