Page 1

1

EXCEPTIONAL REAL ESTATE SERVICE, BROKERAGE*

Sales Representative

Bus: 416-497-9794 Direct: 416-268-7766 Fax: 416-497-5949

www.bedrosianhomes.com rbedrosian@trebnet.com 200 Consumers Rd , Suite 100 Toronto On M2J 4R4

Â. î³ñÇ ÂÇõ 6 (102), ²äðÆÈ 2014 Øß³ÏáõóÛÇÝ, ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ, ²Ûɳ½³Ý ä³ñµ»ñ³Ã»ñÃ

àõ³ßÇÝÏÃÁÝ Êáñ³å¿ë Øï³Ñá· ¿ ø»ë³åÇ Ð³Ûáõû³Ý γóáõû³Ùµ سñï 28-ÇÝ, Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÙÁ ÁÝóóùÇÝ, Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñáõû³Ý µ³Ýµ»ñ Ø»ñÇ Ð³ñý Û³ÛïÝ»ó ¿, ÿ àõ³ßÇÝÏÃÁÝ Ëáñ³å¿ë Ùï³Ñá· ¿ Çñ ïáõÝ»ñ¿Ý Ñ»é³Ý³Éáõ å³ñï³¹ñáõ³Í ø»ë³åÇ Ñ³Ûáõû³Ý ϳóáõû³Ùµª Ïáã ÁÝ»Éáí å³ßïå³Ý»Éáõ Û³ïϳå¿ë µáÉáñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÝ áõ ³ÝáÝó ëñµ³í³Ûñ»ñÁ: §ÆÝãå¿ë Û³×³Ë ÏñÏÝ³Í »Ýù, êáõñÇáÛ ï³·Ý³åÇÝ ÁÝóóùÇÝ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ »õ ³ÛÉ ÷áùñ³Ù³ëÝáõû³Ýó ¹¿Ù ëå³éݳÉÇùÝ»ñÁ ÏÁ ¹³ï³å³ñï»Ýù: ²Û¹ ѳñóÁ ùÝÝáõ»ó³õ ݳ»õ ݳ˳·³Ñ úå³Ù³ÛÇ »õ üñ³ÝëÇë å³åÇ ÙÇç»õ ѳݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùÇÝ: ø»ë³åÇ Ù¿ç ÏéáõáÕ áñáß ÏáÕÙ»ñ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»Ý, ÿ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ÃÇñ³Ë åÇïÇ ã¹³ñÓÝ»Ý áõ åÇïÇ Û³ñ·»Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõû³Ýó Çñ³õáõÝùÝ»ñÝ áõ ³ÝáÝó ëñµ³ï»ÕÇÝ»ñÁ: ÎÁ Ûáõë³Ýù, áñ ³ÝáÝù ÏÁ Û³ñ·»Ý ³Ûë ËáëïáõÙÝ»ñÁ: Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ý Ý»óáõÏ Ï³Ý·ÝÇÉ êáõñÇáÛ »õ ³ÙµáÕç ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç µéݳñ³ñùÝ»ñ¿Ý íݳëáõ³Í ÏáÕÙ»ñáõÝ, Ý»ñ³é»³Éª ëáõñdzóÇÝ»ñáõÝ »õ ѳۻñáõÝ: ºñϳñ ³ï»Ý¿ Ç í»ñ Ùï³Ñá· ¿ÇÝù í³Ûñ³· ͳÛñ³Û»Õ³Ï³ÝÝ»ñáõ ëå³éݳÉÇùÝ»ñáí, »õ êáõñÇáÛ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í ³Ûë í»ñçÇÝ ëå³éݳÉÇùÁ Ïáõ ·³Û ѳëï³ï»Éáõ Ù»ñ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ¦, Áë³õ ³Ý:

²ñ³Ù γÃáÕÇÏáë زÎÇ Î°³é³ç³ñÏ¿ ø»ë³åÇ Þñç³ÝÇ ²å³½ÇÝáõÙÁ سñï 27-ÇÝ, ²ñ³Ù ². ϳÃáÕÇÏáëÇÝ Ñ»é³Ó³ÛÝ»ó Ødzó»³É ²½·»ñáõ γ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ÁݹѳÝáõñ ù³ñïáõÕ³ñ ä³Ý øÇ ØáõÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳñó»ñáõ å³ï³ë˳ݳïáõ Ö»ýñÇ ü»ÉÃÙ³ÝÁ: ²Ý í»Ñ³÷³éÇÝ Û³ÛïÝ»ó, áñ زΠÙï³Ñá· ¿ ø»ë³å¿Ý Ý»ñë ëï»ÕÍáõ³Í ³å³Ñáí³Ï³Ý ϳóáõû³Ùµª ³õ»ÉóÝ»Éáí, áñ ÇÝù ³Ûë áõÕÕáõû³Ùµ ѳݹÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»ó³Í ¿ êáõñÇáÛ ï³·Ý³åÇ Ñ³ñóáí زÎÇ »õ ²ñ³µ³Ï³Ý ÈÇϳÛÇ Û³ïáõÏ å³ïáõÇñ³Ï ȳËï³ñ Æåñ³ÑÇÙÇÇ Ñ»ï, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ï»ë³Ïó³Í ¿ زÎÇ Ùûï г۳ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ ¹»ëå³ÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï: ì»Ñ³÷³éÁ, ü»ÉÃÙ³ÝÇÝ å³ñ½»É¿ »ïù ø»ë³å¿Ý Ý»ñë ïÇñáÕ Ï³óáõÃÇõÝÁ, ß»ßï»ó Ãñù³Ï³Ý ·áñÍûÝÇÝ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ: γÃáÕÇÏáëÁ ³é³ç³ñÏ»ó, áñ زÎÇ ÏáÕÙ¿ ùÝÝáõÇÝ ø»ë³åÇ ßñç³ÝÁ ³å³½ÇÝ»Éáõ ϳñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ü»ÉÃÙ³Ý ßÇÝÇã ·ï³õ í»Ñ³÷³é ѳÛñ³å»ïÇÝ ³é³ç³ñÏÁ »õ Ëáëï³ó³õ ³Ûë áõÕÕáõû³Ùµ ȳËï³ñ Æåñ³ÑÇÙÇÇ Ñ»ï ³ÝÑñ³Å»ßï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõݻݳÉ: ß³ñ. ï»ë. ¿ç 8

Volume 9, No. 6 (102), APRIL 2014 Toronto Armenian Community Newspaper

*Each office is independently owned & operated

г½³ñ³Ù»³Û гÛÏ³Ï³Ý ²õ³Ý ø»ë³åÁ ä³ñåáõ»ó³õ Æñ ´Ý³ÏãáõûݿÝ

̳Ûñ³Û»Õ Æëɳ٠¼ÇÝ»³ÉÝ»ñ ¶ñ³õ»óÇÝ ¶ÇõÕÁª Âñù³Ï³Ý ¼ÇÝáõáñ³Ï³Ý úųݹ³Ïáõû³Ùµ гÛáõÃÇõÝÁ ÎÁ ä³Ñ³Ýç¿ ¶ÇõÕÇÝ ì»ñ³¹³ñÓÁ, ¶³Ý³ï³ »õ Ødzó»³É ܳѳݷݻñ, èáõëdz ÎÁ ¸³ï³å³ñï»Ý

ÂáñáÝÃáѳۻñáõ óáÛóª ÂáõñùÇáÛ ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇÝ ³éç»õ

سñïÇ 21-Ç í³Õ ³é³õûïáõÝ ù»ë³å³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ³ñÃÝó³õ Û³ÝϳñͳÏÇ éÙµ³ÏáÍÙ³Ý »õ Ïñ³ÏáóÇ Ñ»Õ»ÕÇ ÙÁ ï³Ï: ø»ë³åÇ Ãñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁª ³ÙµáÕç »ñϳñáõû³Ùµ µéÝÏ³Í ¿ñ: Âñù³Ï³Ý ï³ëÁ Ññ³ë³ÛÉ»ñ ѳï»óÇÝ Ãáõñù-ëáõñÇ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ »õ ëÏë³Ý áõÅ·ÇÝ Û³ñÓ³ÏáõÙ ·áñÍ»Éáõ ëáõñÇ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ ¹Çñù»ñáõÝ íñ³Û: ²ÝáÝù ëÏë³Ý ѳñáõ³Í»É Û³ïϳå¿ë ê»õ ²ÕµÇõñÇ »õ ø»ë³åÇ µ³ñÓáõÝùÇÝ íñ³Û ·ïÝáõáÕ ë³ÑٳݳÛÇÝ å³Ñ³Ï³Ï¿ï»ñÁ: г½³ñ³õáñ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñ »õ ³Ñ³·ÇÝ ½ÇݳÙûñù Ãñù³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñáí µ»ñáõ»ó³Ý ê»õ ²ÕµÇõñÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ íñ³Û: Ú³ñÓ³ÏáõÙÁ ëÏë³õ ³é³õûïáõÝ Å³ÙÁ ÑÇÝ·Ç Ùûï»ñÁ: ²é³çÇÝ å³ÛÃáõÙÁ Éëáõ»ó³õ ø»ë³åÇ µ³ñÓáõÝù¿Ý, »õ ³ÛÉ»õë ã¹³¹ñ»ó³õ, ѳϳé³Ï ëáõñÇ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ ½ûñ³õáñ å³ßïå³Ýáõû³Ý: ø»ë³åóÇ ïÕ³ùÁ, áñáÝù ³ÙÇëÝ»ñ¿ Ç í»ñ ÏÁ ÑëÏ¿ÇÝ ø»ë³åÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ, Ýϳï»óÇÝ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ³Ûë ÑëÏ³Û ï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ »õ ëÏë³Ý µÝ³Ïãáõû³Ý ³å³Ñáíáõû³Ý ù³ÛÉ»ñ ³éÝ»É. ÝÙÇç³å¿ë ëÏë³Ý ÅáÕáíáõñ¹Á ÷á˳¹ñ»É ³õ»ÉÇ ³å³Ñáí í³Ûñ»ñ: ê³Ï³ÛÝ ïճݻñÁ ÙݳóÇÝ µ³Ý³ÏÇ ûųݹ³Ïáõû³Ý ѳٳñ: ¼ÇÝ»³ÉÝ»ñÁ ã¿ã¿Ý, ³ýÕ³ÝÇëï³ÝóÇ, ÉÇådzóÇ, ÃáõÝáõ½óÇ »õ ß³ï Ù»Í ÃÇõáí ÃáõñùÙ¿ÝÝ»ñ ¿ÇÝ: Ú³ñÓ³ÏáõÙÁ ëÏë³õ ø»ë³åÇ µ³ñÓáõÝùÇ Ï¿ï¿Ý: г-

ø»ë³å ²õ³ÝÁ

½³ñ³õáñ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñ ϳÛͳÏÇ ³ñ³·áõû³Ùµ Ý»ñËáõÅ»óÇÝ Ý³Ë ê»õ ²ÕµÇõñ, ×»Õù»óÇÝ ³Ýó³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ å³Ñ³Ï³Ï¿ïÁ, ѳë³Ý îÇõ½³Õ³× »õ È»ÕÇ æáõñ: ¶³ñ³ï³ß¿Ý ø»ë³åÇ µ³ñÓáõÝù, ÙÇÝã»õ îÇõ½³Õ³× »õ ³ÝÏ¿ ÙÇÝã»õ ܳå ÁÉ ØÁñ ï³ëÝÑÇÝ· ùÇÉáÙ»Ãñ »ñϳñáõû³Ùµ ë³ÑÙ³ÝÁ ¹³ñÓ³õ ׳ϳï: ¶áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝóóùÁ ³ÏÝÛ³Ûï ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ñ, áñ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ Û³ñÓ³ÏáõÙ ÙÁ ã¿ñ »Õ³ÍÁ, ³ÛÉ É³õ³å¿ë ë»ñïáõ³Í, ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í »õ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ýûñ¿Ý ջϳí³ñáõ³Í µ³Ý³ÏÇ ÙÁ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ: Âñù³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ï»õ³µ³ñ ½ÇݳÙûñù ÏÁ ѳëóÝ¿ñ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõÝ: Ú³ñÓ³ÏáÕÝ»ñÁ Ññ»ï³ÝÇÇ »ñ»ù ѳñáõ³ÍÝ»ñáí ÷É»óÇÝ ø»ë³åÇ µ³ñÓáõÝùÇ ëáõñÇ³Ï³Ý ë³ÑٳݳϿïÁ »õ Ùï³Ý ·ÇõÕÁ: ²ÝÏ¿ »ïù ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁÝóó³Ý ß³ï ³ñ³·: ²éÇÝ ê»õ ²ÕµÇõñÁ, ë³ÑٳݳϿïÁ: ø»ë³åóÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Ó»ñµ³Ï³Éáõ»ó³õ »õ ³½³ï»ó³õ Ññ³ßùáí: ºÃ¿ ø»ë³åóÇÝ»ñÁ ½·³ó³Í ãÁÉɳÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ íñ³Û »Õ³Í ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ »õ ųٳݳÏÇÝ å³ñå³Í ãÁÉɳÛÇÝ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ, åÇïÇ ÏñÏÝáõ¿ñ ÀëÉÁÝý¿Ç ç³ñ¹Á: ÂáõñùÇáÛ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÙµáÕç »ñϳÛÝùÇÝ µáÉáñ µÉáõñÝ»ñáõÝ íñ³Û ³ñӳϳ½¿ÝÝ»ñ ¹ñáõ³Í ¿ÇÝ: ²ÝáÝù ø»ë³åÇ ÅáÕáíáõñ¹Á Ù¿ÏÇÏ Ù¿ÏÇÏ Ï°áñë³ÛÇÝ, »Ã¿ ³ÝáÝù ³ñ³· ãß³ñÅáõ¿ÇÝ: êáõñÇ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ Ù¿Ï ûñ ³é³ç ɳõ Ïéáõ³Í ¿ñ áõ å³ßïå³Ý³Í ³ÙµáÕç

ø»ë³åÇ Ù¿Ï ßñç³ÝÇÝ éÙµ³ÏáÍáõÙÁ

ë³ÑÙ³ÝÁ. ´³Ý³ÏÁ Ûá·Ý³Í ¿ñ, ÂáõñùÇáÛ Ï³ï³ñ³Í¿Ý áõ ѳñáõ³Í¿Ý »õ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ µ³½Ù³Ñ³½³ñÝáó ÃÇõ¿Ý ³Ý³ÏÝϳÉÇ »Ï³Í å¿ïù »Õ³Í ûųݹ³ÏáõÃÇõÝÝ ³É ³ï»ÝÇÝ ãѳë³õ, ÙÇÝã Ãñù³Ï³Ý ÑáÕ¿Ý ½ÇÝ»³ÉÝ»ñ ³Ý¹³¹ñáõÙ Ï»ñåáí ÏÁ ß³ñáõݳϿÇÝ Ý»ñËáõÅ»É: ø»ë³å¿Ý ¹áõñë »Ï³Ý ßáõñç 2000 ѳۻñ. ³ÛÝï»Õ ÙݳóÇÝ ï³ëÝ»³Ï ÙÁ »ñ»óÝ»ñÁ ¹áõñë »Ï³Ý ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ û·Ýáõû³Ùµ »õ ÃáõñùÇáÛ íñ³Ûáí ѳë³Ý ȳóùdz, ÇëÏ Ùݳó»³ÉÝ»ñ¿Ý Ûëï³Ï Éáõñ»ñ ãϳÝ: ø»ë³å ³ÙµáÕçáõû³Ùµ ѳ۳ó÷áõ³Í ¿. Çñ ³õ³ÝÁ »õ ï³ëÝ»ñÏáõ ·Çõ-

ß³ñ. ï»ë. ¿ç 23

Canada Concerned by Attacks on Armenian Town in Syria Andrew Bennett, Canada’s Ambassador for Religious Freedom, on March 25 issued the following statement: “Canada is deeply concerned by the recent attacks by al Qaeda affiliated armed groups on the ancient Armenian town of Kessab in the Latakia district of northern Syria during which Armenian churches were reportedly desecrated and Armenians driven from their homes.

“The continued attacks against Christians, including Armenian Apostolic Orthodox Christians and Armenian Catholics, in Syria are unacceptable. “We stand determined that the perpetrators be brought to justice for such acts and to stem the rising tide of sectarian violence. “Canada remains deeply concerned by the suffering of the Syrian people from all

communities and by widespread reports of violations of human rights, including reports of churches and mosques being destroyed or used for military purposes. “Canada stands by the Syrian people and will continue to push for pluralistic, democratic development that protects the rights of all Syrians, regardless of faith, allowing them to live in peace.”


2

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102


²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

3


4

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

Ð³Û ¸³ïÁ ²Ù»ñÇϳÛÇ ²ñï³ùÇÝ ¶áñÍáó ܳ˳ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý Úëï³Ï ø³ÛÉ»ñ ί³ÏÝϳɿ

ø»Ý ʳãÇÏ»³Ý

²Ù»ñÇϳÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ ·Ý³Ñ³ï³Í ¿ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñáõû³Ý, سñï 28-Ç Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁª ø»ë³åÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ í»ñ³µ»ñ»³É, »õ ³Ýѳٵ»ñ ÏÁ ëå³ë¿, áñ ³Ýáñ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í í»ñçÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ ÁÝóóùÇÝ ³ñï³ë³Ýáõ³Í Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ³ÍáõÇÝ Ûëï³Ï ·áñÍáÕáõÃÇõÝ-Ý»ñáõª Ç å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ ø»ë³åÇ, гɿåÇ »õ ³ÙµáÕç êáõñÇáÛ ùñÇëïáÝ¿³Ý»ñáõÝ, ѳۻñáõÝ »õ ÙÇõë ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ï ø»Ý ʳãÇÏ»³Ý Áë³Í ¿. §²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, Ù»Ýù Ùï³Ñá· »Ýù í³ñã³Ï³½ÙÇ Ééáõû³Ùµª ³ÛÝ å³ñ³·³ÛÇÝ, »ñµ ͳÛñ³Û»Õ³Ï³Ý áõÅ»ñáõ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ ¹Çõñ³óÝ»Éáõ ·áñÍÇÝ Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ Ù³ïݳÝßáÕ Ñ³Ùá½Çã ³å³óáÛóÝ»ñ ϳÝ, »õ Ï°³ÏÝϳɻÝù, áñ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñ Ö³Ý ø»ñÇÝ ËÇëï ѳÕáñ¹³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ áõÕ³ñÏ¿ ¾ñïáÕ³ÝÇ í³ñã³Ï³½ÙÇݪ ³Ûë Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ Ù»Õë³ÏóáõÃÇõÝÁ ¹³¹ñ»óÝ»Éáõ å³Ñ³Ýçáí»: ÆëÏ ùáÝÏñ»ë³Ï³ÝÝ»ñ ß³ñáõݳϻóÇÝ ø»ë³åÇ Çñ³¹³ñÓáõû³Ýó Ù³ëÇÝ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É: Ì»ñ³ÏáÛïÇ ²ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ï è³åÁñà ػݻÝ﻽, øáÝÏñ»ëÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ ѳٳËÙµáõÙÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ üñ»Ýù ö³ÉáÝ, سÛùÁÉ ÎñÇÙ »õ ³ÛÉ ùáÝÏñ»ë³Ï³ÝÝ»ñ ¹³ï³å³ñï³Í »Ý ø»ë³å ù³Õ³ùÇÝ íñ³Û ϳï³ñáõ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁª Ïáã ÁÝ»Éáí ݳ˳ñ³ñáõû³Ý Ñ»ï³ùÝÝ»Éáõ ³Û¹ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ »õ ³ÝÙÇç³å¿ë ù³ÛÉ»ñáõ Ó»éݳñÏ»Éáõª ³Ýå³ßïå³Ý µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ áõÕÕáõû³Ùµ: ÆëÏ Ý³Ë³·³Ñ ä³ñ³ù úå³Ù³ÛÇ áõÕÕáõ³Í ݳٳÏÇÝ Ù¿ç, ËáõÙµ ÙÁ ùáÝÏñ»ë³Ï³ÝÝ»ñ Û³ÛïÝ³Í »Ý, ÿ êáõñÇáÛ Ñ³Ûáõû³Ý ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ·³ÕÃÁ ÏÁ ÛÇß»óÝ¿ ßáõñç ѳñÇõñ ï³ñÇ ³é³ç úëٳݻ³Ý ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ: ØÇõë ÎáÕÙ¿, ê»Ý³ïÇ Ð»ï³½ûïáõû³Ýó Ú³ÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ î³Û³Ý ü³ÛëÃÇÝ Û³ÛïÝ»ó, áñ ÇÝù óÝóáõ³Í ¿ ÇٳݳÉáí, áñ Âáõñùdz ¹Çõñ³óáõó³Í ¿ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ ø»ë³å ÙáõïùÁ:

#Savekessab ø³ñá½³ñß³õ ²Ù»ñÇϳÛÇ Ð³Û ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ØÇáõÃÇõÝÁ ݳ˳ӻéÝ»ó #savekessab ù³ñá½ã³Ï³Ý ³ñß³õ, áñ ù³ÝÇ ÙÁ ûñ»ñáõ Ù¿ç ¹³ñÓ³õ ÐÇëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳÛÇ Ù¿ç ³Ù»Ý¿Ý ³õ»ÉÇ tweet »Õ³Í ÝÇõûñ¿Ý Ù¿ÏÁ (³õ»ÉÇ ù³Ý 100,000 ³Ý·³Ù): г½³ñ³õáñ ѳÛáñ¹ÇÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ ³Ýáñ Ùdzó³Ý ݳ»õ ³ß˳ñѳÑéã³Ï ѳۻñ, ÇÝãå¿ë øÇÙ ø³ñï³ß»³Ý, Þ¿ñ »õ ³Ýáõ³ÝÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñª лÝñÇÏ ØËÇóñ»³Ý, ºáõñ³ ØáíëÇ뻳Ý, ÇÝãå¿ë ݳ»õ çáõóÏÇ Ñ³Û ï³Õ³Ý¹ª ܳñ»Ï гËݳ½³ñ»³Ý »õ áõñÇßÝ»ñ:

øºê²ä²ÚàôÂÆôÜ

ܳ˳·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý. §ø»ë³åÇ Ñ³Û»ñÇ »ññáñ¹ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ßïå³Ýáõû³Ý ٻ˳ÝǽÙÝ»ñÇÝ Éñç³·áÛÝ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ ¿¦ ܳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý ø»ë³åÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ í»ñ³µ»ñÉ³É Ð¿ÛÏÇ Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñáõ Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç Û³ÛïÝ»ó, ÿ Ëáñ³å¿ë Ùï³Ñá· ¿ ø»ë³åÇ ßáõñç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ï³å³Ïóáõû³Ùµ: §´áÉáñë ß³ï ɳõ »Ýù ÛÇßáõÙ ø»ë³åÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ, áñÁ í»ñçÇÝ Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ ÁÝóóùáõÙ, ó³õûù, ѳñáõëï ¿ ѳۻñÇ ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý ¹Åá˳ÛÇÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí¦, Áë³Í ¿ê³ñ·ë»³Ý: ²Ý ÛÇß»óáõó³Í ¿, áñ ³é³çÇÝ Í³Ýñ å³ïáõѳëÁ ø»ë³åÇ ßñç³ÝÇ Ñ³Ûáõû³Ý ѳٳñ 1909 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ¿ñ, »ñµ ²åñÇÉÇÝ Ãñù³Ï³Ý ½ÇÝáõ³Í çáϳïÝ»ñÁ Ý»ñËáõÅ»óÇÝ ø»ë³å£ гۻñÝ ³å³ëï³Ý»ó³Ý ¶³ñ³ïáõñ³ÝÇ É»éÝ»ñÁ, Íáí»½»ñùÁ£ ø»ë³åÁ ÑñÏǽ»É¿ áõ óɳݻɿ »ïù Ãáõñù»ñÁ áõÕÕáõ»ó³Ý ¹¿åÇ ¶³ñ³ïáõñ³Ý, ³Ûñ»óÇÝ áõ ÏáÕáåï»óÇÝ ì»ñÇÝ Ã³ÕÇ ïáõÝ»ñÁ£ гۻñÁ ýñ³Ýë³Ï³Ý ÷á˳¹ñ³Ý³õáí ï»Õ³÷áËáõ»ó³Ý ȳóùdz£ ¶³ÕóϳÝÝ»ñÁ Ùûï Ù¿Ï ï³ñÇ È³Ã³ùdzÛÇ Ù¿ç Ùݳɿ »ïù í»ñ³¹³ñÓ³Ý ø»ë³å, í»ñ³Ï³éáõó»óÇÝ Çñ»Ýó ïáõÝ»ñÁ£ ä³ïÙ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ

³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ݳ˳·³ÑÁ ÛÇß³ï³Ï³Í ¿ ݳ»õ Ù¿Ï ³ÛÉ Ãáõ³Ï³Ýª 1915Á, »ñµ гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ·³ÕÿÝ, ³ùëáñÝ»ñ¿Ý ³ÝÙ³ëÝ ãÙݳó ø»ë³åÇ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ£ ø»ë³åóÇÝ»ñÁ ³ùëáñáõ»ó³Ý »ñÏáõ áõÕÕáõû³Ùµª ¹¿åÇ î¿ñ ¼ûñ »õ ¹¿åÇ Ñ³ñ³õª ÙÇÝã»õ Úáñ¹³Ý³Ý£ г½³ñ³õáñ ù»ë³å³Ñ³Û»ñ ½áÑáõ»ó³Ý, ٻͳٳëÝáõÃÇõÝÁª î¿ñ ¼ûñÇ ³Ý³å³ïÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ §ø»ë³åÇ Ñ³Û»ñÇ ³Ûëûñáõ³Û` ÃÇõáí ³ñ¹¿Ý »ññáñ¹ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÁ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ßïå³Ýáõû³Ý 21-ñ¹ ¹³ñÇ Ù»Ë³ÝǽÙÝ»ñÇÝ Ý»ïáõ³Í Éñç³·áÛÝ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ ¿: γñÍáõÙ »Ùª µáÉáñÁ å¿ïù ¿ ·Çï³Ïó»Ý, áñ ÇÝùÝÁëïÇÝù»³Ý ³é³ç »ÏáÕ ½áõ·³Ñ»éÝ»ñÁ ëó÷»óÝáÕ å¿ïù ¿ ÉÇÝ»Ý µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦, Áݹ·Í³Í ¿ ܳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ: ܳ˳·³ÑÁ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿ êáõñÇáÛ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ` ³Ûë ͳÝñ å³ÑáõÝ ù»ë³å³Ñ³Ûáõû³Ý å³ßïå³Ýáõû³Ý ѳٳñ Ó»éݳñÏáõáÕ ù³ÛÉ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ: §ºë ³ñ¹¿Ý Û³ÝÓݳñ³ñ»É »Ù زÎǪ ÜÇõ ºáñùÇ »õ ÄÝ»õÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»-

ñáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÇõÝÝ»ñÇݪ Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»É Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ »õ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí Ù³ëݳ·Çï³-ó³Í ϳéáÛóÝ»ñáõÙ ø»ë³åÇ Ñ³Ûáõû³Ý ³Ýíï³Ý·áõû³Ý »ñ³ß˳õáñÙ³Ý »õ Ýñ³Ýó µÝ³Ïáõû³Ý Ùßï³Ï³Ý í³Ûñ»ñ ³å³Ñáí í»ñ³¹³ñÓÇ ËݹÇñÝ»ñÇݦ, Áë³Í ¿ ê³ñ·ë»³Ý: ê³ñ·ë»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿, êáõñÇáÛ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ Ï°³ß˳ïÇ ù»ë³å³Ñ³Ûáõû³Ý ³ç³Ïóáõû³Ý Íñ³·ñÇ íñ³Û:

ø»ë³åÇ Æ Üå³ëï ¼ûñ³Ïóáõû³Ý òáÛó»ñ »õ ø³ñá½ã³Ï³Ý ²ñß³õ Èáõë³ÝϳñÝ»ñÁª ÆßË³Ý Ô³½³ñ»³ÝÇ

ÂáñáÝÃáѳۻñ ÏÁ µáÕáù»Ý Ãñù³Ï³Ý ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇÝ ³éç»õ, ²åñÇÉ 3-ÇÝ, ÂáñáÝÃáÛÇ Ù¿ç:

ø»ë³å³Ñ³Ûáõû³Ý Ç Ýå³ëï »õ ٳݳõ³Ý¹ µáÕáù»Éáõ ѳٳñ ÂáõñùÇáÛª Û³ñÓ³ÏáÕÝ»ñáõÝ ïáõ³Í ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ûųݹ³Ïáõû³Ýª óáÛó»ñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ, ¶³Ý³ï³ÛÇ, üñ³Ýë³ÛÇ, ²õëïñ³ÉÇáÛ »õ Èǵ³Ý³ÝÇ Ù¿ç: سñï 28-ÇÝ, ѳñÇõñ³õáñ ѳÛáñ¹ÇÝ»ñ, Áݹ³é³ç»Éáí Ð³Û ºñÇï³ë³ñ¹³ó ¸³ßݳÏóáõû³Ý »õ ø»ë³åÇ Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõû³Ý Ññ³õ¿ñÇÝ, ½ûñ³Ïóáõû³Ý óáÛó ϳï³ñ»óÇÝ Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ Ù¿ç Ãñù³Ï³Ý ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇÝ ³éç»õ: Êûëù ³éÇÝ Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ ù³Õ³ùå»ï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³Ù öáÉ ¶ñÇ·áñ»³Ý, ØáÝûå»ÉÉáÛÇ ù³Õ³ù³- ø»ë³åÇ Ç Ýå³ëï óáÛóÁ ö³ñÇ½Ç Ù¿ç å»ïÇ å³ßïûݳϳï³ñ Ö³ù г×ÇÝ»³Ý, Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµ¿Ý ¾- Ù³Ýáõû³Ýó ¹¿Ù Ïáïáñ³ÍÝ»ñ Çñ³É»Ý ²ë³ïáõñ»³Ý, ø»ë³åÇ Ñ³Ûñ»- ϳ-ݳóÝáã ͳÛñ³Û»Õ³Ï³Ý ½ÇÝ»³ÉݻݳÏó³Ï³Ý ÙÇáõû³Ý »õ Ð³Û ºñÇï³- ñáõÝ ïñáõáÕ ûõ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ »õ å³ë³ñ¹³ó ¸³ßݳÏóáõû³Ý Ý»ñϳ۳- ѳÝç»Éáõ §¹³ßݳÏÇó¦ ÂáõñùdzۿÝ, áñ ¹³¹ñ»óÝ¿ ø»ë³åÁ ·ñ³õ³Í ½ÇÝ»³É óáõóÇãÝ»ñ: ´áÉáñë ³É ù»ë³åóÇ »Ýù áÁ åÇïÇ ï³ñ»ñáõ Ñáí³Ý³õáñáõÙÁ: ÃáÛÉ ãï³Ýù, áñ ÂáõñùÇáÛ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñÏÝ»Ý ó»Õ³ëå³Ý Çñ»Ýó á×Çñ- ÂáñáÝÃáÛÇ »õ ØáÝÃñ¿³ÉÇ Ù¿ç ÐÚ¸ ¶³Ý³ï³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ý»ñÁ, ß»ßï»óÇÝ å³ï·³-Ù³ËûëÝ»ñÁ: ²ÝáÝù ݳ»õ å³Ñ³Ýç»óÇÝ ²Ù»ñÇϳ- Ï³Ý ÙÇáõû³Ý (¶ºØ) »õ ÐÚ¸ §²ñÙ¿Ý ÛÇ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý, ϳë»óÝ»Éáõ êáõ- ¶³ñû¦ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõû³Ý ϳ½ñÇáÛ Ù¿ç ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ »õ ÷áùñ³- ٳϻñåáõû³Ùµ, ²åñÇÉ 3-ÇÝ ø»ë³-

åÇ ½ûñ³Ïó³Ï³Ý µáÕáùÇ Ñ³õ³ùÝ»ñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ÂáñáÝÃáÛÇ »õ ØáÝÃñ¿³ÉÇ Ù¿ç£ ÂáñáÝÃáÛÇ µáÕáùÇ Ñ³õ³ùÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ï»ÕõáÛÝ Ãñù³Ï³Ý ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇ ß¿ÝùÇÝ ¹ÇÙ³ó£ òáÛóÇ ÁÝóóùÇÝ Ëûëù ³éÇÝ ¶ºØ-¿Ý Ú³ñáõà ¶³ë³å»³Ý, áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃ»Ý¿Ý ²É»ù úѳݻ³Ý, ëáõñÇ³Ñ³Û áõë³ÝáÕ è³½ÙÇÏ ä»å¿×»³Ý, ¶ºØ-Ç ³Ý¹³Ù èáõµÇݳ ê³ñ·Ç뻳Ý, áñáÝù µáõéÝ ß³ñ. ï»ë. ¿ç 6


ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

ÂáñáÝÃáÛÇ Ù¿ç, ÐÚ¸ ¶³Ý³ï³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Ú³ÝÓݳËáõÙµÇ ¼ûñ³Ïó³Ï³Ý ÜáõÇñ³Ñ³õ³ùÇÝ ¶áÛ³ó³õ 76,600 ïáɳñ

²ñ³Ù гٵ³ñ»³Ý

ì³½ñÇÏ Þ³ñ³å˳ݻ³Ý

سñï 14-ÇÝ, ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ¶³Ý³ï³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ Ñ³Ý·³Ý³Ï³ÛÇÝ Ó»éݳñÏÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ »ññáñ¹Á, áñáõÝ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý Ð³Û 150 ¸³ïÇ ½ûñ³ÏÇóÝ»ñ£ ºñ»ÏáÝ í³ñ»ó îáùÃ. Ê³Å³Ï ¶áõɳ׻³Ý, áñ Ý³Ë Ñ³ÏÇñ× ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ïáõ³õ §Ð³Û ¸³ï¦ ѳëϳóáÕáõû³Ý Ù³ëÇÝ ÇÝãå¿ë ݳ»õ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏݳñÏ ÙÁª Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµ»ñáõ ϳ½Ùáõû³Ý, Ýß»Éáí áñ Ð³Û ¸³ïÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý-ù³ñá½ã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý Ù»Í µ³ÅÇÝÁ Ð³Û ¸³ïÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñÁ Ï'Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ý »õ ³Û¹ ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñáõ ÝÇõÃ³Ï³Ý åÇõï׿ݻñÁ ÏÁ ѳõ³ë³ñ³ÏßéáõÇÝ ÝáõÇñ³ïáõáõ-

îáùÃ. Ê³Å³Ï ¶áõɳ׻³Ý

ÃÇõÝÝ»ñáí: ¶áõɳ׻³Ý ³õ»Éóáõó áñ ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã³÷³ÝÇß »Ý ·³Ý³ï³Ñ³Ûáõû³Ý Û³ñ·³ÝùÇÝ »õ íëï³Ñáõû³Ýª Ð³Û ¸³ïÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ýϳïٳٵ. Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ ϒ³ñï³Û³Ûï¿ Çñ ÝáõÇñ³ïáõáõû³Ùµ: ²å³ µ»Ù Ññ³õÇñ»ó ì³½ñÇÏ Þ³ñ³å˳ݻ³Ý áñ ë³ÑÇÏÝ»ñáí Ý»ñϳ۳óáõó ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ: ²å³ Ëûëù ïáõ³õ è³ýýÇ îûݳå»ï»³ÝÇÝ, áñ ë³ÑÇÏÝ»ñáõ û·ï³·áñÍáõÙáí, ѳٳå³ñ÷³Ï Ó»õáí Ý»ñϳ۳óáõó ¶³Ý³ï³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³Ýó»³ÉÇ »õ Ý»ñϳÛÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ áõ Û³é³çÇÏ³Û ï³ñÇÝ»ñáõ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõ Áݹ-

è³ýýÇ îûݳå»ï»³Ý

ѳÝáõñ ÍÇñÁ: îûݳå»ï»³Ý ß»ßï»ó, áñ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ·É˳õáñ Ïǽ³Ï¿ï»ñÝ »Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý ¹³ïÁ, ²ñó³ËÇ »õ æ³õ³ËùÇ ÑÇÙݳѳñó»ñÁ »õ ·³Ý³ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïÇÝ íñ³Û ¹³ßݳÏó³ÛÇÝ »õ ݳѳݷ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Û ï³ñáõáÕ Ð³Û ¸³ïÇ ·Íáí ù³ñá½ã³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³áõÕÕáõ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ£ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ Ð³Û ¸³ïÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ³Ù÷á÷áÕ ï»ë»ñÇ½Ç ÙÁ óáõó³¹ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù, ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ í³ñÇã ïÝûñ¿Ýª ²ñ³Ù гٵ³ñ»³Ý ½»Ïáõó»ó ²Ù»ñÇϳÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñáõ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ:

5

Ú³Ïáµ î¿ñ ʳã³ïáõñ»³Ý

ì»ñçÇÝ ½»Ïáõó³µ»ñÝ ¿ñ ÐÚ¸ ´ÇõñáÛÇ ´ÇõñáÛÇ ³Ý¹³Ù, Ð³Û ¸³ïÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ݳ˳·³Ñ Ú³Ïáµ î¿ñ ʳã³ïáõñ»³Ý, áñ Çñ ϳñ·ÇÝ ½»Ïáõó»ó ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ·»ïÝÇ íñ³Û ï³ñáõáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ, Û³ÛïÝ»Éáí, ÿ Ý»ñÏ³Û Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ, 35 ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç ·áñÍáÕ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµ»ñáõ ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í ·É˳õáñ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÁª Ãñù³Ï³Ý »õ ³ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý Ñ³Ï³Ñ³Û ù³ñá½ã³Ï³Ý ³ñß³õÝ ¿£ Ò»éݳñÏÇ ³õ³ñïÇÝ, îáùÃ. ¶áõɳ׻³Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó, ÿ ÝáõÇñ³Ñ³õ³ùÇ Ñ³Ý¹Çëáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ ÝáõÇñ³ïáõÝ»ñ¿Ý ·áÛ³ó³Í ·áõÙ³ñÁ ѳë³Í ¿ 76 ѳ½³ñ ïáɳñÇ£

§¼ûñ³ÏóÇ'Ýù гÛñ»ÝÇ ÄáÕáíáõñ¹Çݦ. §Ð³Ùß¿ÝÁ ä³ïÙáõû³Ý ʳãÙ»ñáõÏÝ»ñáõ

Skype ¼ñáÛó ÐÚ¸ å³ï·³Ù³õáñ ²ñÍáõÇÏ ØÇݳ뻳ÝÇ Ñ»ï

ìñ³Û, ²Ýó»³ÉÇÝ »õ ²Ûëûñ¦ Þ³ñųå³ïÏ»ñÇ òáõó³¹ñáõÃÇõÝ

²ÝÇ Ð³ëÁñ×»³Ý

سÿáë î¿ñï¿ñ»³Ý »õ ²ñÍáõÇÏ ØÇÝ³ë»³Ý (å³ëï³éÇ íñ³Û)

سñï 16-ÇÝ, §¼ûñ³ÏóÇ'Ýù гÛñ»ÝÇ ÄáÕáíáõñ¹Çݦ Ý߳ݳµ³Ýáí, Ð.Ú.¸. ¶³Ý³ï³ÛÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç §ê÷Çõéù-г۳ëï³Ý Î³å¦ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»ó Skype ½ñáÛóª г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ð.Ú.¸. å³ï·³Ù³õáñ ²ñÍáõÇÏ ØÇݳ뻳ÝÇ Ñ»ï£ §Îáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãá߳ϳÛÇÝ å³ñï³¹Çñ ѳٳϳñ·Áª ѳϳ-ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ݳ˳·Çͦ Ëáñ³·ñáí ½ñáÛóÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë£ ²Ýáõß üñ³Ýù»³Ý µ³óÙ³Ý ËûëùÁ ϳï³ñ»É¿Ý »ïù, Ññ³õÇñ»ó §ê÷Çõéùг۳ëï³Ý Î³å¦ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³Ý¹³Ù سÿáë î¿ñï¿ñ»³Ý, áñ Ý»ñϳݻñáõÝ ÷á˳Ýó¿ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ å³ï·³ÙÁ£ î¿ñï¿ñ»³Ý Ýß»ó, ÿ ѳϳé³Ï áñ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ³Ýϳ˳óáõÙ¿Ý »ïù ³Ýó³Í »Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý 20 ï³ñÇÝ»ñ, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ï³Ï³õÇÝ Ï'³åñÇÝ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ͳÝñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç£ ²Ý Ýß»ó áñ Û³ÝÓݳËáõÙµÇÝ ·É˳õáñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ê÷ÇõéùÁ ϳå»É

гÛñ»ÝÇùÇÝ, ½³ÛÝ Çñ³½»Ï»Éáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç ¹ÇÙ³·ñ³áõ³Í ï³ñµ»ñ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£ ²å³ª üñ³Ýù»³Ý Ý»ñϳ۳óáõó ²ñÍáõÇÏ ØÇݳ뻳ÝÇ Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÁ, áñÙ¿ »ïù ØÇÝ³ë»³Ý Ý»ñϳ۳óáõó Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãá߳ϳÛÇÝ ûñ¿ÝùÁ »õ ³Ýáñ ½³Ý³½³Ý ѳϳë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ£ ²Ý ß»ßï»ó, áñ Ý»ñϳÛÇë ³é³ç³ñÏáõ³Í ûñ¿ÝùÁ ïÝï»ë³Ï³Ý ͳÝñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Ýáñ ϳ½ÙáõáÕ ÙÇçÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³ñ »õ ݳ»õ åÇïÇ ãÝå³ëï¿ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõû³Ý ½³ñ·³óٳݣ ²Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ §¸¿Ù ºÙ¦ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý, áñ Ï°Áݹ¹ÇÙ³Ý³Û ³Û¹ ûñ¿ÝùÇÝ, »õ ½»Ïáõó»ó Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ãáñë Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõû³Ý Ù³ëÇÝ£ Ò»éݳñÏÇ í»ñç³õáñáõû³Ý Ý»ñϳݻñÁ ³éÇÃÁ áõÝ»ó³Ý ²ñÍáõÇÏÇÝ áõÕÕ»Éáõ ѳñóáõÙÝ»ñ£ Æñ ÷³ÏÙ³Ý Ëûëùáí ³Ý ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñáõÝ Ïáã áõÕÕ»ó ½ûñ³ÏóÇÉ Ð³Û³ëï³Ý³µÝ³Ï ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõ áõÅ»Õ »õ µ³ñûñ å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ï»ñï»Éáõ å³Ûù³ñÇÝ£

ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Ù³½·³ÛÇÝ ØÇáõû³Ý Üáõé üÇÉÙÇ í»ñçÇÝ ö³é³ïûÝÇ ÍÇñ¿Ý Ý»ñëª Ð³Ùß¿ÝÝ»ñáõ ÝáõÇñáõ³Í í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý ß³ñųå³ïÏ»ñÇ óáõó³¹ñáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ áñå¿ë ö³é³ïûÝÇ µ³óÙ³Ý ³é³çÇÝ ß³ñų-å³ïÏ»ñ, ÜáÛ»Ùµ»ñ 6, 2013-ÇÝ Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ Â³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ Ð³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñÁ Ûáõë³Ë³÷ ¿ÇÝ, »ñµ ÇÙ³ó³Ý, ÿ µ»Ù³¹ñÇãÁ ϳÙù¿ ³ÝÏ³Ë å³ï׳éÝ»ñáí ÏÁ µ³ó³Ï³Û¿ñ£ Þ³ñųå³ïÏ»ñÁ ë³Ï³ÛÝ Ù»Í ÁݹáõÝ»ÉáõÃÇõÝ ·ï³õ »õ ³Û¹ ÑÇÙ³Ý íñ³Û áñáßáõ»ó³õ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ½³ÛÝ óáõó³¹ñ»É µ»Ù³¹ñÇã öñáý. ÈáõëÇÝ¿ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ í»ñ³Ññ³õÇñ»Éáí ÂáñáÝÃû£ ²Û¹ å³ÑÁ ѳë³õ سñï 21-ÇÝ, ¹³ñÓ»³É ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý λ¹ñáÝÇ Ð³Ù³½·³ÛÇÝ Â³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç, µ»Ù³¹ñÇãÇ Ý»ñ-ϳÛáõû³Ý, ÃáñáÝÃáѳۻñ ³éÇà áõÝ»ó³Ý í³Û»É»Éáõ ³ÛÝù³Ý ·»Õ»óÏûñ¿Ý »õ ËݳÙùáí å³ïñ³ëïáõ³Í í³õ»ñ³·ñ³Ï³ÝÁ£ гٳ½·³ÛÇÝÇ ÂáñáÝÃáÛÇ §¶É³Óáñ¦ Ù³ëݳ×ÇõÕÇ í³ñãáõû³Ý ³ï»Ý³å»ïª ÈáñÇÏ Î³ñåáõß»³Ý-¶³ÃÁñ×»³Ý Áñ³õ µ³óÙ³Ý ËûëùÁ »õ Ý»ñϳ۳óáõó ÑÇõñ µ»Ù³¹ñÇãÁ£ öñáý. ÈáõëÇÝ¿ ê³Ñ³Ï»³Ý ºñ»õ³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý гٳÉë³ñ³ÝÇ ²ñ»õ»É³·Çïáõû³Ý ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëûë ¿ »õ ÝáÛÝ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ð³Û³·Çï³Ï³Ý ѻﳽûïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÇÝëïÇïáõïÇ Ñ³Û ûëÙ³Ý³Ï³Ý ³éÝãáõÃÇõÝÝ»ñáõ µ³ÅÝÇ í³ñÇ㣠²Ý áõÝÇ ß³ñù ÙÁ ·Çï³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñª ÝáõÇñáõ³Í г۳ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³·ñáõû³Ý, ÇÝãå¿ë ݳ»õ úëٳݻ³Ý γÛëñáõû³Ý ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç í³ñ³Í

öñáý. ÈáõëÇÝ¿ ê³Ñ³Ï»³Ý

ÇëɳٳóÙ³Ý, ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñáõ Ãñù³óÙ³Ý »õ ѳñϳÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý áõëáõÙݳëÇñáõû³Ý£ ²Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáí ѳݹ¿ë »Ï³Í ¿ Úáõݳëï³Ý, ²ØÜ, Æñ³Ý, üñ³Ýë³£ 2012-ÇÝ ÐáÉÇíáõïÇ Ù¿ç ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í ²ñ÷³ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÉÙÇ ÷³é³ïûÝÇÝ §Ð³Ùß¿ÝÁ ä³ïÙáõû³Ý ʳãÙ»ñáõÏÝ»ñáõ íñ³Û, ²Ýó»³ÉÇÝ »õ ²Ûëûñ¦ ýÇÉÙÁ §×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ ï»ëÝ»Éáõ »õ ½³ÛÝ µ³ó³Û³Ûï»Éáõ ù³çáõû³Ý ѳٳñ¦ ³ñųݳó³Í ¿ Ø»Í ºÕ»éÝÇ ³Ï³Ý³ï¿ë, ³å³ ¶»ñٳݳóÇ ·ñáÕ ²ñÙÇÝ ì¿ÏÝÁñÇ ³Ýáõ³Ý سñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Ùñó³Ý³ÏÇÝ£ ÐÇõñ µ»Ù³¹ñÇãÁ Ëûëù ³é³õ »õ µ³ó³ïñáÕ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí Ý»ñ³Í³Ï³Ý ÙÁ Áñ³õ ýÇÉÙÇ å³ïñ³ëïáõû³Ý Ù³ëÇÝ£ ²Ý ÛÇß»ó, ÿ Çñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÁ ß³ñųå³ïÏ»ñÇ Ó»õáí Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÁ ϳÝ˳Ùï³Íáõ³Í ÁÉɳɿ ³õ»ÉÇ å³ï³Ñ³Ï³Ý »Õ³Í ¿£ Ü»ñϳ۳óáõó ýǽÇù³Ï³Ý »õ Ñá·»Ï³Ý å³ïß³ñ. ï»ë. ¿ç 8


2014 ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø î²ðÆ, ÂÆô 102 6 Â.²äðÆÈ ÂáñáÝÃáÛÇ ÐúØ-Ç §èáõµÇݳ¦ سëݳ×ÇõÕÇ Î³½Ù³Ï»ñå³Í γݳÝó ÈáéÇ ê. ØÇç³½·³ÛÇÝ úñáõ³Ý гݹÇëáõÃÇõÝ

²Ûë ï³ñÇ, Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý ÂáñáÝÃáÛÇ §èáõµÇݳ¦ Ù³ëݳ×ÇõÕÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í γݳÝó ØÇç³½·³ÛÇÝ úñáõ³Û Ó»éݳñÏÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ سñï 2-Çݪ Sheraton ÑÇõñ³ÝáóÇ ßù»Õ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç: ÐúØÇ ³õ»ÉÇ ù³Ý 400 ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñ »õ ÃáñáÝÃáÑ³Û Ï³Ý³Ûùª γݳÝó ØÇç³½·³ÛÇÝ úñáõ³Û Ó»éݳñÏ¿Ý ³é³ç ¹ÇÙ³õáñáõ»ó³Ý ç»ñÙ ÁݹáõÝ»Éáõû³Ùµª ÑÇõñ³ëÇñáõ»ó³Ý ËÙÇãùÝ»ñáí, ³éÇÃÁ áõÝ»ó³Ý Éáõë³Ýϳñáõ»Éáõ, ÇëÏ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ ï³Õ³õ³ñÝ»ñ ³Ûó»É»Éáíª Ñ³×»ÉÇ ÙÃÝáÉáñï ÙÁ ëï»ÕÍáõ»ó³õ, áñÁ ß³ñáõݳÏáõ»ó³õ Û³Ûï³·ñÇ ÁÝóóùÇÝ áõ ÙÇÝã»õ Ó»éݳñÏÇ ³õ³ñïÁ: ¶³Ý³ï³ÛÇ »õ г۳ëï³ÝÇ ½áÛ· ù³ÛÉ»ñ·Ý»ñ¿Ý »ïùª ûñáõ³Û ѳݹÇë³í³éÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ³Ý·É»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí ϳï³ñ»ó Ó»éݳñÏÇ µ³óáõÙÁª ѳÏÇñ× ïáÕ»ñáõ Ù¿ç Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí ÐúØÇ »õ ØÇç³½·³ÛÇÝ Î³Ý³Ýó úñáõ³Û å³ïٳϳÝÝ»ñÁ: ²å³ª µ»Ù Ññ³õÇñáõ»ó³Ý ¶³Ý³ï³ÛÇ ÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý »õ γݳÝó гñó»ñáõ ܳ˳ñ³ñáõÑÇ Dr. Kellie Leitch »õ ÂáñáÝÃáÛÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ÊáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³Ù Councillor Shelley Carroll, áñáÝù ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý ÏÇÝ ³ÝѳïÇ ¹»ñÇÝ, ÁݹѳÝñ³å¿ë, »õ ÏÝáç ÃáÕ³Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ ¶³Ý³ï³Û¿Ý Ý»ñë Ù³ëݳõáñ³µ³ñ: Êûëù ³é³õ ݳ»õ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ¿Ýª Toronto District School Board-Ç ³Ý¹³Ù Ú³ñáõà سÝáõÏ»³Ý: ܳËù³Ý ûñáõ³Ý µ³Ý³ËûëÇ µ¿Ù Ññ³õÇñ»ÉÁ ѳݹÇë³í³éÁ гÏÇñ× ·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç Ý»ñϳ۳óáõó Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÁ ûñáõ³Û µ³Ý³Ëûëª ²ÝÇ î¿ÙÇñ×»³ÝǪ áñ Û³ïϳå¿ë Ññ³õÇñáõ³Í ¿ñ äñ³ÃÇëɳõ³Û¿ (êÉáí³ùdz): ²Ý Ødzó»³É ²½·»ñáõ γ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý (زÎ) ÍÇñ¿Ý Ý»ñë Çñ ·áñÍ»ñáõ Áݹٿ-

²ÝÇ î»ÙÇñ×»³Ý

ç¿Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ÏÇÝ ³ÝѳïÇ Ý»ñ·áñÍáõû³Ý »õ ÏÝáç Ï»³ÝùÇ ï³ñµ»ñ ѳݷñáõ³ÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ: ²Ý ݳ»õ Ëûë»ó³õ Ýáñ ѳÕáñ¹³ÙÇçáóÝ»ñáõ ϳñ»õáñáõû³Ý »õ Ù³ñ¹áó íñ³Û ÃáÕ³Í ³½¹»óáõû³Ý Ù³ëÇÝ: ²ÝÇ î¿ÙÇñ×»³Ý µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó ÐúØÇ 100-³Ù»³Û ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ê÷ÇõéùÇ, гÛñ»ÝÇùÇ, ²ñó³ËÇ »õ æ³õ³ËÇÇ Ù¿ç ϳï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ: êñï³Ýó ßÝáñѳõáñ»ó »õ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ÐúØÇ Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇ ³ÝódzÉÇ »õ Ý»ñϳÛÇ ÝáõÇñ»³É ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõÝ, áñáÝù ¹³ñ ÙÁ »õ ³õ»ÉÇ ³Ý߳ѳËݹÇñ »õ ³ÝÓÝáõ¿ñ Ù³Ûñ³Ï³Ý ·áõñ·áõñáï Ó»éù »ñϳñ»óÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç µáÉáñ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ ³ÝËïÇñ: Ö³ßÇ ëå³ë³ñÏáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ óáõó³¹ñáõ»ó³õ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñǽ ÙÁ, áñ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ»ñ ãáñë ѳÛáõÑÇÝ»ñ, áñáÝù Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ³ñÓ³-

ø»ë³åÇ Æ Üå³ëï ¼ûñ³Ïóáõû³Ý ... Ï»ñåáí ¹³ï³å³ñï»óÇÝ Ãñù³Ï³Ý å»ïáõû³Ý ·áñÍûÝ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ ø»ë³åÇ ¹¿åù»ñáõÝ£ ÂáñáÝÃáÛ¿Ý »õ ¶¿ÙåñÇ×¿Ý Å³Ù³Ý³Í 600 »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ, ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³Ý áõë³ÝáÕÝ»ñ ÐúØ-Ç ¶áÉáÉ»³Ý ºñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñųñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ »õ ÃáñáÝÃáÑ³Û ³½·³ÛÇÝÝ»ñ ÏÁ Ù³ëݳÏó¿ÇÝ óáÛóÇÝ£ Øûï 20-25 Ãáõñù»ñ »õ ³ïñå¿Û׳ÝóÇÝ»ñ ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇÝ ¹ÇÙ³ó ѳϳ¹³ñÓ»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ µáÕáùÇ Ñ³õ³ùÇÝ£ ²ÝáÝù Û³ïϳå¿ë Çñ»Ýó Ó»éù»ñáí Ãñù³Ï³Ý §¶áñß ¶³ÛÉ»ñ¦ ³½·³ÛݳÙáÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ·³Ûɳϻñå Ýß³ÝÁ å³ñ½³Í ¿ÇÝ »õ å³ï³éÝ»ñáõ íñ³Û ·ñáõ³Í Ñ³Ï³Ñ³Û Éá½áõÝ·Ý»ñ áõÝ¿ÇÝ, ÇÝãå¿ëª §Ð³Û»ñ ¹áõñë »Ï¿ù Ô³ñ³µ³Õ¿Ý¦: ÜáÛÝ ûñáõ³Ý ÁÝóóùÇÝ, ØáÝÃñ¿³ÉÇ Ødzó»³É ²½·»ñáõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý (زÎ) ß¿ÝùÇÝ ¹ÇÙ³ó ϳ۳ó³õ µáÕáùÇ óáÛó, áñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ñ ÐÚ¸ ¶³Ý³ï³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÙÇáõû³Ý (¶ºØ) »õ ÐÚ¸ §²ñÙ¿Ý ¶³ñû¦ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõû³Ý ÏáÕÙ¿£ ´áÕáùÇ Ñ³õ³ùÇÝ ÏÁ Ù³ëݳÏó¿ÇÝ Ý³»õ

γ½Ù³Ï»ñåÇã Û³ÝÓݳËáõÙµÁ »õ ѳÛÏ³Ï³Ý ½·»ëïÝ»ñáõ show-ÇÝ Ù³ëݳÏóáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ

ß³ñ. 4ñ¹ ¿ç¿Ý

êáõñµ Ú³Ïáµ ²½·³ÛÇÝ í³ñųñ³ÝÇ »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ µ³ñÓñ³·áÛÝ Ï³ñ·»ñáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ØáÝÃñ¿³É¿Ý »õ ȳõ³É¿Ý Å³Ù³Ý³Í ßáõñç 500 ³½·³ÛÇÝÝ»ñ£ Êûëù ³éÇÝ ØÇñݳ üáõïáõÉ»³Ý »õ ÎáñÇõÝ ¶áÛáõÝ»³Ý£ òáõó³ñ³ÝñÝ»ñÁ زÎ-¿Ý å³Ñ³Ýç»óÇÝ ³å³½ÇÝ»É ø»ë³åÁ áõ ßñç³Ï³ÛùÁ »õ ¹³ï³å³ñï»óÇÝ Ãñù³Ï³Ý Û³ñӳϳå³ßï ÁÝóóùÁ£ ¶¿ÙåñÇ×Ç Ù¿ç ½ûñ³Ïó³Ï³Ý ѳõ³ù سñï 30-ÇÝ, ¶¿ÙåñÇ×Ç Ð³Û Î»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ׷ݳųÙÇ Ù¿ç Û³ÛïÝáõ³Í ø»ë³åÇ Ñ³Ûáõû³Ý Ç Ýå³ëï ½ûñ³Ïó³Ï³Ý ѳõ³ù£ êáõñdzѳÛáõû³Ý úųݹ³Ïáõû³Ý ¶³Ý³ï³ÛÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý Ú³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ï Ä³Ý Ð³É³×»³Ý ½»Ïáõó»ó êáõñÇáÛ Ñ³Ûáõû³Ý ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£ γñû سÝ×ÇÏ»³Ý ȳóùÇ³Û¿Ý áõÕÇÕ »Ã»ñáí Ý»ñϳ۳óáõó ø»ë³åÇ Ý»ñÏ³Û Ï³óáõÃÇõÝÁ: Ò»éݳñÏÇ ³õ³ñïÇÝ ø»ë³åÇ ³ç³Ïóáõû³Ý ѳٳñ·áÛ³ó³õ $22 000£

Ò»ñ ͳÝáõóáõÙÝ»ñÁ §ÂáñáÝÃáÑ³Û¦Ç Ù¿ç ͳÝáõó»Éáõ ѳٳñ Ñ»é³Ó³ÛÝ»ó¿ùª 647 890 0762 »õ 416 878 0746 ÃÇõ»ñáõÝ Ï³Ù ·ñ»ó¿ùª Sales.torontohye@gmail.com ѳëó¿ÇÝ

ݳ·ñ³Í »Ý Éñ³·ñ³Ï³Ý »õ Éñ³Ñ³Õáñ¹Ù³Ý µÝ³·³õ³ñÝ»ñ¿Ý Ý»ñëª Ø³ñÇ Ü»ñë¿ë»³Ý ê³ÕÁñ»³Ý,ØÇß¿É ¼³ïÇù»³Ý, ²ñï³ ¼³ù³ñ»³Ý »õ ÈáõëÇ Ü»ñë¿ë»³Ý-Èá÷¿½: Èñ³·ñáÕÝ»ñÁ Û³çáÕáõû³Ùµ í³ñ»óÇÝ Ý³»õ Ó»éݳñÏÇ Ñ³Ý¹Çë³í³ñáõû³Ý »õ óٳï³ÛÇ Ñ³×»ÉÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ: Ò»éݳñÏÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·ñÇ Ïǽ³Ï»ïÁ ѳݹÇë³ó³õ ѳÛÏ³Ï³Ý ½·»ëïÝ»ñáõ óáõó³¹ñáõÃÇõÝÁª ·ÇõճϳÝ, ·³õ³é³Ï³Ý »õ ³ñùáõÝÇùÇ Ù¿ç û·ï³·áñÍáõ³Í Ñ³Û ÏÝáç ëù³Ýã»ÉÇ »õ ·áõݳ½³ñ¹ ½·»ëïÝ»ñ, áñáÝù µÍ³Ëݹñáõû³Ùµ ϳñáõ³Í »õ å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ÇÝ Ü»õñÇÏ ²½³ï»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ áñ Û³ïϳå¿ë Ññ³õÇñáõ³Í ¿ñ ¼áõÇó»ñÇ³Û¿Ý ³Ûë Ó»éݳñÏÇÝ óáõó³¹ñ»Éáõ ѳٳñ ½³ÝáÝù: Ø»ñ ¶³ÕáõÃÇ å³ñÙ³ÝáõÑÇÝ»ñÝ áõ »ñÇï³ë³ñ¹áõÑÇÝ»ñÁ ë·»ëï³õáñáõ³Í ѳÛÏ³Ï³Ý ·áÛݽ·áÛÝ

·»Õ³ëù³Ýã ï³ñ³½Ý»ñáíª Ù»Í áõñ³Ëáõû³Ùµ »õ ˳ݹ³õ³ñáõû³Ùµ µ»Ù µ³ñÓñ³ó³Ý ³ñųݳݳÉáí ç»ñ٠ͳ÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ·áÑáõݳÏáõû³Ý µ³ó³·³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñáõ: ²Ûë ï³ñÇ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉɳÉáí, íÇ׳ϳѳÝáõû³Ý ÏáÕùÇÝ, Ó»éݳñÏÇ ÁÝóóùÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ³×áõñ¹, Live Auction, äñÝ. ¼³ïÇÏ»³ÝÇ ×³ñï³ñ å³ïñ³ëïáõû³Ùµ: ²×áõñ¹Ç »õ ÁݹѳÝáõñ ѳëáÛÃÇÝ Ù³ë ÙÁ åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñáõÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ºñ»õ³ÝÇ Î³Ý³Ýó λ¹ñáÝÇÝ Women’s Support Centre-Ç »õ ¶³Ý³ï³ÛÇ ÎáõéóùÇ ø³Õóù»ÕÇ ÁÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ý: ÂáñáÝÃáÛÇ ÐúØ-Ç §èáõµÇݳ¦ سëݳ×ÇõÕÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í γݳÝó ØÇç³½·³ÛÇÝ úñáõ³Ý ٻͳßáõù ѳݹÇëáõÃÇõÝÁ Çñ ³õ³ñïÇÝ Ñ³ë³õ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý »õ ù³ç³É»ñ³Ï³Ý ÷³ÏÙ³Ý Ëûëù»ñ¿Ý »ïù:


ÂàðàÜÂàвںð

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

7

ì³ñ¹³Ý³Ýó лñáë³Ù³ñïÇ »õ Ô³ñ³µ³Õ»³Ý Þ³ñÅáõÙÇ ï³ñ»¹³ñÓÝ»ñáõ ïûݳϳï³ñáõÃÇõÝÝ»ñ §ì»ó î³ñÇÝ»ñ, àñáÝù öáË»óÇÝ Ð³Ûáó ²ß˳ñÑÁ¦-1988-1994

سï³Ã ´. سÙáõñ»³Ý

γ½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµ ÂáñáÝÃáÛÇ ì³ñ¹³Ý³Ýó ²ëå»ïÝ»ñáõ êñµáó ì³ñ¹³Ý³Ýó ¼ûñ³í³ñ³ó »õ Ô»õáݹ»³Ýó лñáë³Ù³ñïÇ 1563-ñ¹, ÇÝãå¿ë ݳ»õ Ô³ñ³µ³Õ»³Ý Þ³ñÅáõÙÇ 26-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÝ»ñáõ ïûݳϳï³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ýßáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É Ó»éݳñÏÝ»ñáí: ö»ïñáõ³ñ 23-ÇÝ, ÂáñáÝÃáÛÇ ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ð³Ûó. ²é³ù. ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ê. ä³ï³ñ³·ª êñµáó Ô»õáݹ»³Ýó »õ ì³ñ¹³Ý³Ýó лñáë³Ù³ñïÇ ïûÝÇÝ ³éÇÃáí: úñáõ³Û å³ï³ñ³·ÇãÝ ¿ñ »Ï»Õ»óõáÛ ÐáíÇõª ¼³ñ»Ñ ². øÑÝÛ. ¼³ñ·³ñ»³Ý, áñ Ëûë»ó³õ Û³õáõñ å³ïß³×Ç ù³ñá½ ÙÁ: ²ñ³ñáÕáõû³Ý Ý»ñÏ³Û ¿ñ üñ³Ýë³Û¿Ý ÑÇõñ³µ³ñ ù³Õ³ùë ·ïÝáõáÕ, »Ï»Õ»óõáÛë ³é³çÇÝ ÙݳÛáõÝ Ý³ËÏÇÝ ÐáíÇõª (1961-1975) ÄÇñ³Ûñ Ì. ìñ¹. ³ß×»³Ý: ºñ·»óáÕáõÃÇõÝÁ ϳï³ñáõ»ó³õ »Ï»Õ»óõáÛ ¸åñ³ó ¸³ëÇÝ ÏáÕÙ¿, ջϳí³ñáõû³Ùµ ޳ѿ ²ÉÃáõÝ»³ÝÇ, »ñ·»ÑáÝÇ ÁÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ùµ êûݳ ²ñÃÇÝ»³ÝÇ: ÚÁÝóóë ê. ä³ï³ñ³·Ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ·³ÕáõÃÇë Ù¿ç ·áñÍáÕ Ùß³ÏáõóÛÇÝ, µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý »õ ѳÛñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ í³ñãáõû³Ýó Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ: Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ñ᷻ѳݷëï»³Ý å³ßïûݪ ì³ñ¹³Ý³Ýó ²ëå»ïÝ»ñáõ »Õµ³Ûñ³ÏóáõÃ»Ý¿Ý »õ ¸ëï»ñù ì³ñ¹³Ý³ÝóÇ ûû³Ï¿Ý Û³õ¿ï µ³ÅÝáõ³Í ³ëå»ï »Õµ³ÛñÝ»ñáõ »õ ùáÛñ»ñáõ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ç Ñ³Ý·Çëï: ºÏ»Õ»óõáÛ ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù, Ï¿-

ëûñ¿ »ïù ųÙÁ 2:00-ÇÝ, Ý»ñϳݻñÁ »Ï»Õ»óõáÛë §Ø³Ï³ñáë ²ñÃÇÝ»³Ý¦ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ë»Õ³ÝÝ»ñáõ ßáõñç ï»Õ ·ñ³õ»óÇÝ »õ í³Û»É»óÇÝ ùáÛñ»ñáõ ÏáÕÙ¿ å³ïñ³ëïáõ³Í ûûõ ׳ßÇ »õ ëáõñ×Ç ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝÁ: ê»Õ³ÝÇ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ ϳï³ñ»ó øÑÝ ¼³ñ·³ñ»³Ý: Ðñ³õÇñ»³ÉÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ ¿ÇÝ ê.º.Ð.².ºÏ»Õ»óõáÛ ÐáíÇõª ²ñÅ. î. ¼³ñ»Ñ ². ø³Ñ³Ý³Ý, ÌË³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç ²ï»Ý³å»ïª úÑ³Ý úѳݿ뻳Ý, §²ÉÇ߳ݦ ¸³ÑÉÇ×Ç êå³ñ³å»ï Øáõñ³ï Üß³Ý »õ Çñ ïÇÏÇÝÁ, §²ñï»ÙÇë¦ úû³ÏÇ îÇñáõÑÇ »õ ûñáõ³Û ѳݹÇë³í³ñáõÑǪ îdzݳ äûÕá뻳Ý, ùáÛñ»ñáõ ØÇç-²ñ»õÙï»³Ý Þñç³Ý³ÛÇÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇ㪠Øûݳ ê»É»³Ý, ·³ÕáõÃÇë Ù¿ç ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ »õ ѳݹÇë³ï»ëÝ»ñ: гݹÇëáõÃÇõÝÁ ëÏë³õ ¶³Ý³ï³ÛÇ, г۳ëï³ÝÇ »õ Þ³õ³ñß³ÝÇ ù³ÛÉ»ñ·Ý»ñáí, ¹³ßݳÏÇ Ï³ï³ñáÕáõû³Ùµ îÇÏ. ¾Éǽ³å¿Ã ²ßÁùÇ: úñáõ³Û ѳݹÇë³í³ñáõÑÇ îdzݳ äûÕáë»³Ý Ï³ï³ñ»ó µ³óÙ³Ý ËûëùÁ, ï³Éáí ûñáõ³Û å³ï·³ÙÁ: ²Ý ßÝáñѳõáñ»ó »ÙÇ µáÉáñ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ç Ù³ëݳõáñÇ »Ï»Õ»óõáÛ Åñ³ç³Ý î. ¼³ñ»Ñ ². ø³Ñ³Ý³Ý, áñáõÝ ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý Ó»éݳ¹ñáõû³Ý 22-³Ù»³ÏÁ ÏÁ ½áõ·³¹ÇåÇ ì³ñ¹³Ý³ÝóÇ ïûÝÇÝ: äûÕáë»³Ý Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý Ý»ñϳ۳óáõó ûñáõ³Û å³ï·³Ù³µ»ñÁª îdzñ ØÏñïÇã ØÏñïÇ㻳ÝÁ, ï³Éáí Û³Ù³éûï Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ·ÇÍ»ñÁ: ØÏñïÇã»³Ý ÍÝ³Í ¿ äáÉÇë, ì³Ý»-

²ß³Ï»ñï³Ï³Ý îå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ г۳ëï³Ý ²Ûó»ÉáõûݿÝ

óÇ ÍÝáÕÝ»ñ¿: Æñ ݳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝÁ ëï³ó³Í ¿ ØËÇóñ»³Ý ì³ñųñ³Ý¿Ý Ý»ñë, ßñç³Ý³õ³ñï »Õ³Í ¿ äáÉëáÛ èáå¿ñà ¶áɿ׿Ý, Ù³ë ϳ½Ù³Í ¿ Çñ ·ïÝáõ³Í ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ, »Õ³Í ¿ ê.º.Ð.².ºÏ»Õ»óõáÛ ÌË³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³Ù, Çñ ·áñÍûÝ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ³Í ¿ »Ï»Õ»óõáÛë ßÇÝáõû³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ: 1993-¿Ý Ç í»ñ ²ï»Ý³å»ïÝ ¿ §Ð³Û³ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙǦ ÂáñáÝÃáÛÇ Ù³ëݳ×ÇõÕÇÝ: Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç Çñ ï³ñ³Í ï³ñÇÝ»ñáõ ³ß˳ï³ÝùÇ Çµñ ³ñ¹ÇõÝù å³ñ·»õ³ïñáõ³Í ¿ ãáñë ݳ˳·³Ñ³Ï³Ý Ù»ï³ÉÝ»ñáí, áñáÝóÙ¿ 2000-ÇÝ ëï³ó³Í ²ñó³ËÇ í»ó»ñáñ¹ ¹³ñáõ ó·³õáñÝ»ñáõ §ì³ã³Ï³Ý ´³ñ»å³ßï¦Ç Ù»ï³ÉÁ ϳñ»õáñ³·áÛÝÝ ¿, áñáíÑ»ï»õ ëáÛÝ Ù»ï³ÉÁ ÏÁ ïñáõÇ ÙdzÛÝ Ô³ñ³µ³ÕóÇÝ»ñáõÝ. ³Ý ³é³çÇÝ ë÷Çõéù³Ñ³ÛÝ ¿ áñ ëï³ó³Í ¿ ëáÛÝ Ù»ï³ÉÁ: ØÏñïÇã»³Ý Ñ³ïáõ³Í ÙÁ ³ñï³ë³Ý»ó ì³½·¿Ý úí»³ÝÇ §²Ûë Ô³ñ³µ³ÕÝ ¿¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»Ý¿Ý ²Ûë Ô³ñ³µ³ÕÝ ¿ ѻóÝáëáõÑÇÝ, ÜáÛÇ ï³å³ÝÇó Ãé³Í ³Õ³õÝÇÝ, î»Õ ¿ñ áñáÝáõÙ ÇçÝ»Éáõ ѳٳñ ºõ ï»ÕÝ ³Û¹ »Õ³õ ϳï³ñÝ ³ÛÝ É»é³Ý, àõñ ¶ïÇã ì³ÝùÁ åÇïÇ µ³ñÓñ³Ý³ñ..... ØÏñïÇã»³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ì³ñ¹³Ý³Ýó ֳϳï³Ù³ñïÇÝ áõ ³Û¹ ϳå»ó Ý»ñÏ³Û ûñ»ñáõ ²ñó³ËÇ ß³ñÅÙ³Ý Ýáõ³×áõÙÝ»ñáõÝ, »õ Áë³õ ³õ»ÉÇ ù³Ý 2000

ï³ñÇ ³é³ç, îÇ·ñ³Ý Ø»Í Â³·³õáñ³ó ³·³õáñÇ Ï³ÛëñáõÃ»Ý¿Ý Ç í»ñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïÙáõû³Ý Ù¿ç ѳ½áõ³¹¿å »Õ³Í »Ý Û³ÕÃ³Ï³Ý ×³Ï³ï³Ù³ñïÝ»ñÁ »õ ѳõ³Ý³µ³ñ ²ñó³ËÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ ѳݹÇë³ó³õ ³é³çÇÝ ×³Ï³ï³Ù³ñïÁ, áõñ ѳÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ÑáÕ ãÏáñëÝóáõó, ³ÛÉ ³½³ï³·ñ»ó ¹³ñ»ñ¿ Ç í»ñ ·»ñ»í³ñáõ³Í ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: º½ñ³Ï³óÝ»Éáí Çñ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ, ØÏñïÇã»³Ý Áë³õ ÿ ²ñó³ËÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ ѳÛáó å³ïÙáõû³Ý µ³½Ù³ÃÇõ ¹ñáõ³·Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ã¿ ÙdzÛÝ, ³ÛÉ ³Ý å¿ïù ¿ ¹³ë³õ³Ý¹áõÇ Ù»ñ ¹åñáóÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïáõû³Ý áñå¿ë ì³ñ¹³Ý³Ýó лñáë³Ù³ñïÇ Ñ³Ù³½ûñ ³ÝÏÇõݳ¹³ñÓ ÙÁ: àñ³Ï³õáñ å³ïñ³ëïáõ³Í ë³ÑÇÏÝ»ñÁ, µ³Ý³ËûëÇÝ ïÇñ³å»ïáÕ Ó³ÛݳÛÇÝ »õ ѳÕáñ¹³Ï³Ý Ù³ïáõóáõÙÇ Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ϳåáõ³Í å³Ñ»óÇÝ áõÝÏݹÇñÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ ù³Ý »ñÏáõ ųÙ, áñ ³ñųݳó³õ ͳ÷³Ñ³ñáõû³Ý: ²õ³ñïÇÝ ûñáõ³Û ѳݹÇë³í³ñáõÑÇ îdzݳ äûÕáë»³Ý ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ØÏñïÇ㻳ÝÇÝ ß³Ñ»Ï³Ý ¹³ë³Ëûëáõû³Ý ѳٳñ, áñ Ý»ñϳ۳óáõ³Í ¿ñ 11 ³Ý·³ÙÝ»ñ ¶³Ý³ï³ÛÇ ï³ñ³Íù¿Ý ÙÇÝã»õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë »õ ê³Ý ö³áõÉû: ²å³ Û³ÝáõÝ ì³ñ¹³Ý³Ýó ²ëå»ïÝ»ñáõ áõ ¸ëï»ñù ì³ñ¹³Ý³ÝóÇ, îÇñáõÑÇ îdzݳ äûÕáë»³Ý ÛÇß³ï³ÏÇ Ýáõ¿ñ ÙÁ Û³ÝÓÝ»ó ØÏñïÇã ØÏñïÇ㻳ÝÇÝ:

ÆÙ êÇñïë г۳ëï³Ý ¿

ÂáñáÝÃáÛÇ ÐúØÇ ³Ù¿Ýûñ»³Û í³ñųñ³ÝÇ ï³ëÝ»ñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ Íñ³·ÇñÇÝ Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù¿ г۳ëï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁª ö»ïñáõ³ñ-سñïÇÝ: ÊÙµ³·ñáõÃÇõÝë ëï³ó³õ »ñÏáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝù ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Ýù ëïáñ»õ:

¸³ñÓ»³É ²Ûó»É»Éáõ ÊáëïáõÙáí ²ÉÇù ä³ñë³Ù»³Ý

25 ö»ïñáõ³ñ 2014-ÇÝ, »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ÁÉɳÉáí ³éÇÃÁ áõÝ»ó³Û ³Ûó»É»É г۳ëï³Ý-²ñó³Ë: úñ»ñ ³é³ç ³ñ¹¿Ý ³Ýѳٵ»ñ ÏÁ ëå³ë¿Ç áñ í»ñ³Ûó»É»Ù ѳÛñ»ÝÇù: ìëï³Ñ ¿Ç áñ ɳõ Å³Ù³Ý³Ï åÇïÇ ³ÝóÁݻ٠»ñÏñáñ¹ ÁÝï³ÝÇù ¹³ñÓ³Í ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñáõë »õ ÁÝÏ»ñ³ÏÇó áõëáõóÇãÝ»ñáõë Ñ»ï: ÂáñáÝÃáÛÇ û¹³Ï³Û³ÝÇÝ Ù¿ç µáÉáñë áõñ³Ë »õ ³Ýѳٵ»ñ ¿ÇÝù: ÂéÇãùÁ »ñϳñ ¿ñ, µ³Ûó µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ Ïñó³Í ¿ÇÝù ùáí-ùáíÇ ÝëïÇÉ û¹³Ý³õÇÝ Ù¿ç áõ Ù»Ýù ½Ù»½ ½µ³Õ å³Ñ»É: ì»ñç³å¿ë û¹³Ý³õÁ ¿çù ϳï³ñ»ó ºñ»õ³Ý: ²Ýѳٵ»ñ ÏÁ ëå³ë¿ÇÝù ѳëÝÇÉ å³Ý¹áÏ, ßáõï ùݳݳÉ, ßáõï ³ñÃÝݳÉ, áñå¿ë½Ç ëÏë¿ÇÝù Ù»ñ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ: ºñÏáõ ß³µ³ÃÝ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ ³Ûó»É»óÇÝù »Ï»Õ»óÇÝ»ñ, óݷ³ñ³ÝÝ»ñ, »õ í³Û»É»óÇÝù Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ ·»Õ»óÇÏ µÝáõÃÇõÝÁ: Ø»ñ ³é³çÝáñ¹ª γï³ñÁ ³Ù÷á÷ µ³Ûó ïå³õáñã Ó»õáí Çõñ³ù³ÝãÇõñ í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ ïáõ³õ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ³Ûó»É³Í í³Ûñ ïå³õáñÇã ¿ñ, µ³Ûó ³Ù¿Ý³ÛÇß³ï³Ï»ÉÇ í³ÛñÁ, áñ ³Ù¿Ý³Ëáñ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ Ó·»ó íñ³ëª ºé³µÉáõñÝ ¿ñ: î»ë³Ýù Ù»ñ ³½·Ç Ýáñ³·áÛÝ å³Ûù³ñÇ Ñ»ñáëÝ»ñáõ ßÇñÇÙÝ»ñÁ, í»ñÛÇß»óÇÝù Ù»ñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ »õ Ûáõ½áõ»ó³Ýù: Ú³ïϳÝß³Ï³Ý ¿ñ ºÕ»·Ý³ÓáñÇ

Ù¿ç ¹åñáóÇ ÙÁ Ù»ñ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ, áñáõ ÁÝóóùÇÝ ³éÇÃÁ áõÝ»ó³Ýù ³Û¹ ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Ñ»ï »ñ·»É, å³ñ»É áõ ³ëÙáõÝù»É: ¸åñáóÁ ³Õù³ïÇÏ ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ß³ï áõñ³Ë ¿ÇÝ »õ áã áù ÏÁ ·³Ý·³ï¿ñ: Ðá°ë ¿ñ áñ ëáñí»ó³Û ÷³éù ï³É ²ëïáõÍáÛ ³ÛÝ µ³Ëï³õáñáõû³Ý ѳٳñ, áñ Ù»½ ßÝáñÑ³Í ¿, ëáñí»ó³Û ݳ»õ áñ Çñ³õáõÝù ãáõÝÇÙ áãÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ·³Ý·³ï»Éáõ áñáíÑ»ï»õ µ³Õ¹³ï³µ³ñ µ³ñõáù Ï»³Ýù ÙÁ Ï°³åñÇÙ: ´áÉáñë ݳ»õ ß³ï ëÇñ»óÇÝù Grand Candy ˳ÝáõÃÁ: Ø»ñ ãáñë ÏáÕÙÁ É»óáõÝ ¿ñ ѳÛÏ³Ï³Ý ³Ýáõ߻տÝÝ»ñáí »õ ïáõñÙ»ñáí: Þ³ï Ñ³Ù»Õ ¿ñ åáÝãÇÏÁª ï³åÏáõ³Í ËÙáñ¿Õ¿Ý ÙÁ, É»óáõ³Í Cream/custard-áí: Ø»ñ Íñ³·ÇñÁ Ï'Áݹ·ñÏ¿ñ ݳ»õ ³½³ï ųÙ, áñ ³éÇÃÁ ëï»ÕÍ»ó ³Ûó»É»É ѳñ³½³ïÝ»ñáõ ϳ٠ٻÝù Ù»½Ç åïï»Éáõ: ²Ûë ÁÝóóùÇÝ ¿ñ áñ ÏÁ ½µûëÝ¿ÇÝù ºñ»õ³ÝÇ ÷áÕáóÝ»ñáõÝ íñ³Û »õ ѳÛñ»Ý³µÝ³Ï Ù»ñ ³½·³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ï»³ÝùÁ ÏÁ ¹Çï¿ÇÝù: Þ³ï ¿ÇÝ ãù³õáñÝ»ñáõ ÃÇõÁ, µ³Ûó ³÷ëáë ³ÝϳñáÕ ¿ÇÝù µáÉáñÇÝ û·ï³Ï³ñ ¹³éݳÉáõ: Þáõï ³Ýó³Ý »ñÏáõ ß³µ³ÃÝ»ñÁ: ¸Åáõ³ñ µ³ÅÝáõ»ó³Ýù Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇù¿Ý, ÿ»õ ϳñûïó³Í ¿ÇÝù Ù»ñ ïáõÝ»ñÁ: ´³ó³éÇÏ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ ¿ñ »ñÏñáñ¹ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝë г۳ëï³Ý-²ñó³Ë: ìëï³Ñ »Ù áñ í»ñçÇÝÁ åÇïÇ ãÁÉɳÛ:

ê³ñ·Çë ¶ÁÉÁåá½»³Ý

25 ö»ïñáõ³ñ 2014-ÇÝ, ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñáõë »õ áõëáõóÇãÝ»ñáõëª ïÇÏÇÝ Ú³ëÙÇÏÇÝ áõ å³ñáÝ ð³ýýÇÇÝ Ñ»ï áõÕÕáõ»ó³Ýù ¹¿åÇ Ñ³Ûñ»ÝÇù: ºñÏñáñ¹ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝë ¿ñ г۳ëï³Ý-²ñó³Ë: ²é³çÇÝ¿Ý ß³ï ³õ»ÉÇ ïå³õáñÇã ¿ñ áõ Ëáñ ³½¹»óáõÃÇõÝ Ó·»ó íñ³ë: Îñݳ٠ѳëï³ï»É áñ ó³ñ¹ ³åñ³Í µáÉáñ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ»ñáõë ³Ù¿Ý³Û³ïϳÝ߳ϳÝÝ ¿ñ: гÛñ»ÝÇ ÑáÕÇÝ íñ³Û ¿çù ϳï³ñ»Éáõ ³é³çÇÝ í³ÛñÏ»³Ý¿Ý ÇëÏ Ñ³Ý·ëïáõÃÇõÝ ÙÁ áÕáÕ»ó ³ÙµáÕç ¿áõÃÇõÝë... »ñÏáõ ï³ñÇ¿ Ç í»ñ ÏÁ ëå³ë¿Ç í»ñ³Ûó»É»É г۳ëï³Ý-²ñó³Ë: ²ÛÝù³Ý ³½¹áõ³Í ¿Ç, áñ ã¿Ç Ïñݳñ ѳõ³ï³É áñ Ù»ñ ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û ÏÁ ù³É»Ù, ѳÛñ»ÝÇ û¹Á ÏÁ ßÝã»Ù: ºñ»ù ³Ù¿Ý³Ûáõ½Çã í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñë ³åñ»ó³Û ºé³µÉáõñÇ, ÌÇÍ»éݳϳµ»ñ¹Ç »õ Ô³½³Ýã»óáó »Ï»Õ»óÇÇÝ Ù¿ç: ºé³µÉáõñª ²ñó³Ë»³Ý Ù»ñ Ñ»ñáë ݳѳï³ÏÝ»ñáõ ßÇñÇÙÝ»ñÁ Ùï³Í»É ïáõÇÝ áñ »Ã¿ »ë ϳ٠ÁÝÏ»ñÝ»ñ¿ë Ù¿ÏÁ ï³ñÇùáí ³õ»ÉÇ Ù»Í ÁÉɳÛÇÝù, Ù»½Ù¿ Ù¿-

ÏÁ Ïñݳñ ÁÉÉ³É ³Ûë Ñ»ñáëÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ: ÌÇÍ»éݳϳµ»ñ¹ª »ñÏÇõÕ³Íáõû³Ùµ ͳÕÇÏÝ»ñ ½»ï»Õ»óÇÝù áõ ³ÕûÃù µ³ñÓñ³óáõóÇÝù ²ëïáõÍáÛ, Ù»ñ Ù¿Ï áõ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ »õ ³õ»ÉÇ »õë É»óáõ»ó³Ýù íñ¿ÅËݹñáõû³Ý áõ å³Ûù³ñÇ á·Çáí: Ô³½³Ýã»óáó »Ï»Õ»óǪ ³Ùñáó ÙÁÝ ¿ ³Ý, »õ á㪠µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ý ëñµ³ï»ÕÇ ÙÁ: ²Ûó»Éáõû³Ýë ÁÝóóùÇÝ ³éÇÃÁ áõÝ»ó³Û ݳ»õ ¹Çï»Éáõ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ³åñ³Í Ï»³ÝùÁ: îÝï»ë³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ ß³ï í³ï ¿: ãù³õáñ-Ùáõñ³óÇÏÝ»ñáõ ÃÇõÁ µ³ñÓñ³ó³Í ¿, ³Ý·áñÍáõÃÇõÝÁ ³ÝѳݹáõñÅ»ÉÇ ¹³ñÓ³Í ¿ »õ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ ¹ÇÙ¿ ³ñï³·³ÕÃÇ: ÆÝã忱ë Ù»Ýù åÇïÇ Ñ³ëÝÇÝù §²½³ï, ²ÝÏ³Ë »õ Ødzó»³É г۳ëï³Ý¦ ï»ëɳϳÝÇÝ, »ñµ Ù»ñ »ñÏÇñÁ ÏÁ ¹³ï³ñÏáõÇ áõ ë÷ÇõéùÇ ÃÇõÁ ÏÁ ͳõ³ÉÇ: ²Ûë µáÉáñáí ѳݹ»ñÓ, ÏÁ ѳëï³ï»Ù áñ ѳÛñ»ÝÇùÇë Ñ»ï ëï»ÕÍ³Í Ï³åë ³Ýù³Ïï»ÉÇ ¿ª ÇÙ ëÇñïë г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç ¿, г۳ëï³ÝÝ ³É ÇÙ ëñïÇë Ù¿ç:


8

¶ð²Î²ÜàôÂÆôÜ

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

ìñ¿Å-²ñÙ¿ÝÇ §ÆÙ àõÕ»å³ïáõÙÁ¦ гïáñÇ ÞÝáñѳݹ¿ëÇÝ ²éÇÃáí ¶³Éáõëï ä³å»³Ý

ê÷Çõéù³Ñ³Û Ù»ñ Ý»ñÏ³Û Çñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç« »ñµ ³Ù¿Ý ûñ ³Ï³Ý³ï»ë Ï'ÁÉɳÝù« ÿ ÇÝãå¿ë Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇÝ Ñ³Ý¹¿å Û³ñ·³Ýù áõ å³ßï³ÙáõÝù áõÝ»óáÕÝ»ñáõ ß³ñù»ñÁ ÏÁ Ýûëñ³Ý³Ý« Ñ³Û ·ñùÇ ßÝáñѳݹ¿ëÝ»ñÁ ÏÁ ëï³Ý³Ý Ù³ëݳõáñ ÇÙ³ëï »õ ÛáÛëÇ áõ ɳõ³ï»ëáõû³Ý ½·³óáõÙÝ»ñáí ÏÁ å³ñáõñ»Ý Ù»½£ ÎÇñ³ÏÇ« 9 سñï 2014-Ç Û»ïÙÇçûñ¿£ ²ñ»õÁ áÕáÕ³Í ¿ ÓÇõݳͳÍÏ ßñç³å³ïÁ »õ û¹ÇÝ Ù¿ç ·³ñݳݳÛÇÝ Ý³Ë³Ýß³ÝÝ»ñ Ï'»ñ»õÇÝ£ Î'áõÕÕáõÇÙ Ð³Û Ï»¹ñáݪ Ý»ñÏ³Û ÁÉɳÉáõ ìñ¿Å-²ñÙ¿Ý ²ñÃÇÝ»³ÝÇ Ýáñ ÉáÛë ÁÝÍ³Û³Í Ñ³ïáñÇ ßÝáñѳݹ¿ëÇÝ »õ ã¿Ç Ïñݳñ í»ñáÛÇß»³É ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ãáõݻݳɣ êñ³ÑÇ ³ÃáéÝ»ñÁ ëÏë³Í »Ý ·ñ³õáõÇÉ£ ìñ¿Å-²ñÙ¿Ý ßñç³å³ïáõ³Í ¿ í³Õ»ÙÇ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñáí« ·³Éáõëï»³Ý³Ï³Ý ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñáí áõ Ýáñ ͳÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñáí£ ²Ý ³ñ¹¿Ý ëÏë³Í ¿ §ÆÙ áõÕ»å³ïáõÙÁ¦-Ç Ù³Ï³·ñáõû³Ý£ Øï»ñÙáõû³Ý« ѳñ³½³ïáõû³Ý« Ùß³ÏáÛÃÇ ç»ñÙ ßáõÝãáí Û³·»ó³Í ¿ ÙÃÝáÉáñïÁ áõ Ñá·»ß³Ñ Û»ï ÙÇçûñ¿Ç ÙÁ Ñ»é³ÝϳñÁ ÏÁ Ññ×áõ»óÝ¿ ½Çë£ Ò»éݳñÏÇ Ñ³Ý¹Çë³í³ñ ²ÝÇ Ð³ëÁñ×»³Ý« §Ð³Ù³½·³ÛÇÝ¦Ç ¶É³Óáñ Ù³ëݳ×ÇõÕÇ ·ñ³ï³ñ³Í áõ ·ñ³Ï³Ý Û³ÝÓݳËáõÙµ»ñáõ ³ÝáõÝáí µ³ñÇ ·³Éáõëï ÏÁ Ù³Õÿ Ý»ñÏ³Û ·ñ³ë¿ñÝ»ñáõÝ »õ Ùï»ñÇÙ ß»ßïáí ÙÁ ÏÁ ÛÇß»óÝ¿, ÿ ³Ûëûñ Ù»ñ Û³ñÏÇÝ ï³Ï ÑÇõñ Ñ»ÕÇÝ³Ï ÙÁ ã¿ áñ ÏÁ ٻͳñ»Ýù« ³Ûɪ ѳñ³½³ï ÙÁ« áñáõ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ë»ñïûñ¿Ý ³éÝãáõ³Í ¿ Çñ ëÇñ»ÉÇ §Ð³Ù³½·³ÛÇÝ¦Ç ÁÝï³ÝÇùÇÝ£ ¶³ÑÇñ¿Ç ÍÝáõݹª ìñ¿Å-²ñÙ¿Ý ²ñÃÇÝ»³Ý Çñ ݳ˳ÏñÃáõÃÇõÝÁ ëï³ó³Í ¿ ï»ÕõáÛÝ ¶³Éáõëï»³Ý í³ñųñ³ÝÇÝ Ù¿ç© ×³ñï³ñ³å»ïáõû³Ý åë³Ï³õáñ ¿ ¶³ÑÇñ¿Ç ѳٳÉë³ñ³Ý¿Ý« ³å³ Ù³·Çëïñáëª ØáÝñ¿³ÉÇ McGill ѳٳÉë³ñ³Ý¿Ý£ ¶ñ³Ï³Ý ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ÷áñÓ»ñÁ ëÏë³Í ¿ ¹åñáó³Ï³Ý ·ñ³ë»Õ³ÝÝ»ñ¿Ý£ ²ß˳ï³Ïó³Í ¿ ß³ñù ÙÁ ûñûñáõ ÇÝãå¿ëª ¶³ÑÇñ¿Ç §Úáõë³µ»ñ¦ÇÝ »õ äáëïáÝÇ §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ÇÝ£ Æñ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ³Í ¿ §Ðáñǽáݦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ÑÇÙݳ¹ñáõû³Ý« ßñç³Ý ÙÁ í³ñ»Éáí ³Ýáñ ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÁ£ Æñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ áõÝ»ó³Í ¿ ݳ»õ êáõñµ Ú³Ïáµ ³½·³ÛÇÝ í³ñųñ³ÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù¿ç£ Ð»ÕÇݳÏÝ ¿ §àëï³ÛÝ 1¦« §àëï³ÛÝ 2¦« §àëï³ÛÝ 3 гÕáñ¹áõÃÇõݦ »õ í»ñç»ñëª §àëï³ÛÝ 4 - ÆÙ àõÕ»å³ïáõÙÁ¦ ѳïáñÝ»ñáõÝ£ 2008-ÇÝ ³ñųݳó³Í ¿ Ø»ÍÇ ï³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëáõû³Ýª ·ÇñÇ áõ Ùß³ÏáÛÃÇ ëå³ë³ñÏáõû³Ý Û³ïϳóáõ³Í Ø»ëñáå سßïáó ßù³Ýß³ÝÇÝ£ лÕÇݳÏÇ µ»ÕáõÝ áõ µ³½Ù»ñ³Ý·

Ï»³ÝùÇÝ Ù³ëÇÝ ³Ûë ³Ù÷á÷ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï³Éáí« Ð³ëÁñ×»³Ý Ï'Áݹ·Í¿ ݳ»õ Ñ»ÕÇݳÏÇ Ýϳñ³·ñÇ Ï»ñïáõÙÇÝ Ù¿ç Çñ ÍÝáÕùÇÝ áõÝ»ó³Í ËÇëï ϳñ»õáñ µ³ÅÇÝÁ« áñáÝóÙ¿ ųé³Ý·³Í ¿ ׳ñï³ñ³å»ïÇ »õ ·ñáÕÇ ßÝáñÑÝ»ñÁ£ ´Ý³õ å¿ïù ã¿ ÙáéÝ³É Ý³»õ Çñ µ»ÕáõÝ Ï»³ÝùÇ Í³ÕÏáõÙÇÝ Ù¿ç Çñ Ï»³ÝùÇ ÁÝÏ»ñáçª ß³ï ëÇñ»ÉÇ Ü³½ÇÏÇ áõÝ»ó³Í ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ Ýå³ëïÝ áõ Ý»ñ¹ñáõÙÁ£ гïáñÇ Í³ÝûóóáõÙÝ áõ í»ñÉáõÍáõÙÁ ÁÝ»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Û³ÝÓÝáõ³Í ¿ í³ëï³Ï³õáñ áõëáõóÇã Øáõß»Õ ¶³ñ³·³ß»³ÝÇÝ£ ²Ý ÏÁ Ëáëïáí³ÝÇ« áñ §³ÝÙÇç³å¿ë »õ ³Ýí³ñ³Ý ÁݹáõÝ»óÇ ³é³ç³ñÏÁ© ݳ˪ ϳñûïÁ áõÝ¿Ç ·ñùÇ ÙÁ ÃáõÕÃÇ áõ ٻɳÝÇ µáÛñÇÝ »õ ÁÝûñó³Ýáõû³Ý Ññ³åáõñÇã ѳ×áÛùÇÝ« ³å³ ìñ¿Å-²ñÙ¿Ý Çñ ³ÝÓáí »õ ·ñãáí ǵñ»õ í³ëï³Ï³õáñ Ùï³õáñ³Ï³Ý« Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ »õ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã áõ ËÙµ³·Çñ« Ñ᷻ѳñ³½³ï ¿ñ ÇÝÍǦ ²ÏݳñÏ»Éáí ѳïáñÇ ß³åÇÏÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Ó»õ³õáñٳݫ Øáõß»Õ ¶³ñ³·³ß»³Ý ÙdzÛÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý Ëûëù áõÝ¿ñ ³ñáõ»ëï³·ÇïáõÑÇ ¾Éǽ äûÕáë»³Ý Ø»ÉùáÝ»³ÝÇÝ£ ²õ»Éóݻ٫ áñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ í³Û»É¿ñ Ñáí³Ý³õáñáõÃÇõÝÁ гٳ½·³ÛÇÝÇ ¶³Ý³ï³ÛÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõû³Ý »õ ÐáñǽáÝ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ£© îåáõ³Í γñû ܳ½³ñ»³ÝÇ ØáÝÃñ¿³ÉÇ §Ø»É³Ý¦ ïå³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç« å³ïÏ»ñ³½³ñ¹ª ѳñáõëï Éáõë³ÝϳñÝ»ñáí áõ 320 ¿ç»ñ¿ µ³Õϳó³Í ³Ûë ѳïáñÁ« µ³ÅÝáõ³Í ¿ ³é³ÝÓÇÝ 13 Ëáñ³·Çñ áõÝ»óáÕ Ù³ë»ñáõ« ûÕ³ÏÝ»ñá°õ« áñáÝù Çñ³ñáõ ³·áõóáõ»Éáí ÏÁ ϳ½Ù»Ý Ñ»ÕÇݳÏÇ Ï»³ÝùÇ ßÕóݫ Çñ áõÕ»å³ïá°õÙÁ£ гïáñÇ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ ÏÁ í»ñ³ÍáõÇ ³Ý˳éÝ ·ñ³Ï³Ý í³Û»ÉùÇ« áõ ÁÝÏ© ¶³ñ³·³ß»³Ý« Çñ µÍ³ËݹÇñ« ³ñÑ»ëï³í³ñÅ Ùûï»óáõÙáí« ÏÁ Û³çáÕÇ áõÝÏݹÇñÁ Ù³ëݳÏÇó ¹³ñÓÝ»Éáõ ÝÇõÃÇ ¿áõû³Ý£ Ðá·»å³ñ³ñ »ñ»õáÛà ¿ñ гٳ½·³ÛÇÝÇ ·ñ³ë¿ñÝ»ñáõ ËÙµ³ÏÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ ³Ûë ßÝáñѳݹ¿ëÇÝ£ Ú³çáñ¹³µ³ñ« î³ñûÝ Ð³É³×»³Ý« ¾ûÅ»ÝÇ ´³ñë»Õ»³Ý áõ ÎÇÉï³ ø¿å³å×»³Ý« Ù¿ç Áݹ Ù¿ç ·ñù¿Ý ϳï³ñ³Í Çñ»Ýó ÁÝûñóáõÙÝ»ñáí Ï'³ÙµáÕç³óÝ»Ý Ý»ñϳ۳óáõÙÁ áõ ѳݹÇë³ï»ëÁ ÏÁ ÷á˳¹ñ»Ý ìñ¿Å-²ñÙ¿ÝÇ Ý»ñ³ß˳ñÑÁ£ ²å³ µ³Ý³ËûëÁ ÏÁ ÷á˳Ýó¿ Çñ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÝ áõ ѳëï³ïáõÙÝ»ñ© §ÆÙ áõÕ»å³ïáõÙÁ¦Ç ÁÝûñóáõÙáí Ù»ñ ³é³çÇÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ Ï'ÁÉÉ³Û ³ÛÝ« ÿ Ñ»ÕÇݳÏÁ Çñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ûáõß³·ñáõÃÇõÝÝ ¿ áñ ÏÁ ϳï³ñ¿« ϳ٠Çñ»Ý Û³ïáõÏ ·ñ»É³á×áí ÙÁ Çñ 4-ñ¹ áëï³ÛÝÝ ¿ áñ ÏÁ ÑÇõë¿£ ê³Ï³ÛÝ« ìñ¿Å-²ñÙ¿Ý Çñ

§Ð³Ùß¿ÝÁ ä³ïÙáõû³Ý ʳãÙ»ñáõÏÝ»ñáõ ... Ý¿ßÝ»ñÝ áõ ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ, áñáÝó å¿ïù ¿ñ ¹ÇÙ³·ñ³õ¿ñ áõ Û³Õóѳñ¿ñ£ ²õ»ÉÇ ù³Ý í»ó ³ÙÇë гÙß¿ÝÇ ½³Ý³½³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ ßñç³·³Û»Éáí ³Ý Ïñó³Í ¿ ë»ñï»É, áõëáõÙݳëÇñ»É áõ ó÷³Ýó»É ÅáÕáíáõñ¹Ç ³éûñ»³Û¿Ý Ý»ñë »õ ·»Õ»óÏûñ¿Ý Ý»ñϳ۳óÝ»É ³ÝáÝó Ï»Ýó³ÕÁ, Ù³ëݳõáñ³µ³ñ ѳÛÏ³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñáõ »õ É»½áõÇ ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÁ£ üÇÉÙÇÝ Ù¿ç гÙß¿ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç гÛÏ³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñáõ í»ñ³µ»ñ»³É ÇÝùÝáõû³Ý µÝáñáßÙ³Ý Ñ³ñóÁ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ó»õáí ÏÁ å³ñ½áõÇ£ ä³ñÁ, »ñ·Á, ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ Ï»Ýó³ÕÁ Ï'³ñï³óáÉ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ ³½¹»óáõû³Ùµ »õ ѳõ³Ý³µ³ñ ѳÛÏ³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñáõ ÙûïÇÏ ³éÝãáõ-û³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ áã ³Ù¿Ý Ð³Ùß¿Ý ³Ýѳï å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ÁݹáõÝ»Éáõ ³Û¹ »õ ϳñ·

ß³ñ. ¿ç 5¿Ý

ÙÁ å³ñ³·³Ý»ñáõ Ýáõ³ëï³óáõóÇã ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ³ñÙ³ï áõݻݳÉáõ ·³Õ³÷³ñÁ£ ²ëÇϳ Çëɳٳó³Í гÙß¿ÝÝ»ñáõ ÙáÉ»é³Ý¹áõÃÇõÝÁ áñáß ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç ³õ»ÉÇ ß»ßïáõ³Í ¿£ ì³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý ß³ñųå³ïÏ»ñÇ Áݹٿç¿Ý ·»Õ³ï»ëÇÉ í³Ûñ»ñáõ ÑÙ³ÛÇã áõ áÉáñ³åïáÛï »ñÃÇÝ, ½µûë³ßñçÇÏÇ ³ãù»ñáí ³Ï³Ý³ï»ë ÁÉɳÉáõ í³Û»Éù¿Ý ³Ý¹ÇÝ, ѳۻñ¿Ý µ³é»ñáõ ۳׳˳ÏÇ ·áñÍáõÃÇõÝÁ Ñ³Û áõÝÏÁݹñÇ Ñá·ÇÝ áõ ÙÇïùÁ ÏÁ óÝó¿ áõ ÏÁ Û»Õ³ßñç¿£ öñáý. ÈáõëÇÝ¿ ê³Ñ³Ï»³Ý ýÇÉÙÇ óáõó³¹ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù å³ï³ë˳ݻó Ý»ñϳݻñáõ ѳñóáõÙÝ»ñáõÝ£ ²Ý ÏÁ Íñ³·ñ¿ å³ïñ³ëï»É Ýáñ í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ß³ñųå³ïÏ»ñ ÙÁ ÝáõÇñáõ³Í Ð³Û ´ÅÇßÏÝ»ñáõ úëٳݻ³Ý γÛëñáõû³Ý ßñç³ÝÇÝ£

ìñ¿Å-²ñÙ¿Ý ²ñÃÇÝ»³Ý ÏÁ ٳϳ·ñ¿ Çñ ·ÇñùÁ Ý»ñϳݻñáõÝ:

Ý»ñ³Íáõû³Ý Ù¿ç Ï'ÁÝ¿ Ñ»ï»õ»³É ÛÇß»óáõÙ-ûɳ¹ñ³ÝùÁ« áñ ÁÝûñóáÕÁ §áõÕ»õáñ¿Ý ³õ»ÉǪ ³Ýáñ ³Ýó³Í áõÕÇÝ Û³Ûïݳµ»ñ¿ñ¦ ³Ûë ѳïáñÇÝ Ù¿ç« áñ Çñûù ë÷Çõéù³Ñ³Ûáõ å³ïÙáõÃÇõÝÝ ¿« ùÇã ÙÁ µáÉáñÇë å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ ²Ûë ÇÙ³ëïáí« »ñµ Ù»ñ µáÉáñÇÝ Ï»³ÝùÇ áõÕÇÝ»ñÁ ÏÁ ˳ãáõÇÝ ìñ¿Å-²ñÙ¿ÝÇ §ÆÙ àõÕ»å³ïáõÙÁ¦ÇÝ Ñ»ï« ÑáÝ ÏÁ ·ïÝ»Ýù áõë³Ý»ÉÇ ß³ï µ³Ý« áñ ϳñ»ÉÇ ¿ áõÕ»óáÛó Ýϳï»Éª ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç ǵñ»õ ÉdzñÅ¿ù áõ ·Çï³ÏÇó Ñ³Û ³åñ»Éáõ ѳٳñ¦£ Øáõß»Õ Ñ³ïáñÇ ·ñ³Ï³Ý ë»éÇ µÝáñáßáõÙÁ Ï'ÁÝ¿ ½³ÛÝ Ýϳï»Éáí í³õ»ñ³·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ·áñÍ ÙÁ£ ²Ý ³ÏݳñÏáõÃÇõÝ Ï'ÁÝ¿ ݳ»õ Ñ»ÕÇݳÏÇ ·ñ³Ï³ÝÉ»½áõ³Ï³Ý µ³ó³Û³Ûï ³ñųÝÇùÝ»ñáõÝ« Áë»Éáí© §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ×ß·ñÇï áõ µÇõñ»Õ³ó³Í ·áñͳÍáõÃÇõÝÁ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³Ý ßáõÝã ÙÁ Ïáõ ï³Û ٳѳٻñÓ É»½áõÇݦ£ ²å³ Ï'³õ»ÉóÝ¿© §ÆÙ àõÕ»å³ïáõÙÁ¦ ÇÝÍÇ å³ñ·»õ»ó ÁÝûñó³ëÇñáõÃÇõÝë Û³·»óÝáÕ« ÁÝûñó³Íë ÁÙµáßËÝ»Éáõ ·»ñ³·áÛÝ ½·³óáõÙÇ í³Û»ÉùÁ£ ì»ñç³å¿ë ³Ý Çñ ËûëùÁ Ï'³õ³ñï¿ Áë»Éáí©- §´áÉáñ ÁÝûñóáÕÝ»ñáõ »õ µáÉáñ ·ñ³ë¿ñÝ»ñáõ ³ÝáõÝáí Ï'áõ½»Ù å³ï³ëË³Ý»É ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙǹ« ÿ ³ñÅ»±óÇÝ ³ñ¹»ûù »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñáõ ×Ç·Ý áõ ½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ûë ѳïáñÇ »ñÏÝáõÙÇÝ áõ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý Ç ËݹÇñ£ ¶É˳·Çñ ²Úà ÙÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ù»ñ å³ï³ë˳ÝÁ« ëÇñ»ÉÇ ÁÝÏ© ìñ¿Å²ñÙ¿Ý« áõ Ò»½ ÏÁ ¹Ý¿ Ýáñ Û³ÝÓݳéáõÃÇõÝÝ»ñáõ ï³Ï« ³ÛëåÇëÇ ÁÝûñó³Ýáõû³Ý í³Û»ÉùÝ»ñ å³ñ·»õ»Éáõ Ù»½Ç£ ØÇÝã ³Û¹« ëÇñ»ÉÇ »õ ٻͳ۳ñ· ìñ¿Å-²ñÙ¿Ý« ÁݹáõÝ»ó¿ù Ù»ñ ³ÝÏ»ÕÍ ë¿ñÝ áõ Û³ñ·³ÝùÁ »õ ç»ñÙ ßÝáñѳõáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ© ÇëÏ ³Ûë ³éÇÃáí ݳ»õ Ù»ñ Ù³ÕóÝùÁ ©- í³ñÓù¹ ÁÉÉ³Û Ï³ï³ñ« ·ñÇã¹ µ»ÕáõÝ

áõ ¹³É³ñ« Ï»³Ýù¹ ³éáÕç áõ »ñϳñª Ç ËݹÇñ ³å³·³Û Íñ³·ÇñÝ»ñáõ¹ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇÝ »õ Ýáñ³Ýáñ ѳïáñÝ»ñáõ »ñÏÝáõÙÇݦ£ ²å³ ËûëùÁ ÏÁ ïñáõÇ Çñ»Ýª Ñ»ÕÇݳÏÇÝ« áñ Ý³Ë ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ µáÉáñÇÝ« áñáÝù µ³ñáÛ³å¿ë ÿ ÝÇõóå¿ë ûųݹ³Ï»óÇÝ ³Ûë ѳïáñÇ å³ïñ³ëïáõû³Ý« Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý áõ ï³ñ³ÍáõÙÇÝ« ٳݳõ³Ý¹ гٳ½·³ÛÇÝÇÝ áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ÛÉ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù ³Ûëï»Õ ϳ٠³ÛÉáõñ ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ ·ñùÇÝ ßÝáñѳݹ¿ëÝ»ñÁ£ ä³ï³ë˳ݻɿ »ïù Ý»ñϳݻñáõ ѳñóáõÙÝ»ñáõÝ« ìñ¿Å-²ñÙ¿Ý å³ëï³éÇ íñ³Û ÏÁ óáõó³¹ñ¿ Ýϳñ³ß³ñ ÙÁ« µ³Õϳó³Í ·Çñù¿Ý ù³Õáõ³Í ùë³Ý ïå³õáñÇã Éáõë³ÝϳñÝ»ñ¿« áñáÝóÙ¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ áã ÙdzÛÝ Ç°ñ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Çõñ³Û³ïáõÏ å³Ñ ÙÁ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿« ³ÛÉ ë÷Çõéù³Ñ³Û Ï»³ÝùÇ Û³ïϳÝß³Ï³Ý Ï³Ù å³ïÙ³Ï³Ý »ñ»õáÛà ÙÁ£ ¶É³Óáñ Ù³ëݳ×ÇõÕÇ ³ï»Ý³å»ï ÈáñÇÏ ¶³Ãñ×»³Ý »õ ·ñ³ï³ñ³Í Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ï ²ñßû ¼³ù³ñ»³Ý« ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÇ Ï»³ÝùÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Éáõë³ÝϳñÝ»ñáõ ³ÉåáÙÇ Ó»õáí ÉáÛë ï»ë³Í ·»Õ³ïÇå ·Çñù ÙÁ ǵñ Ûáõß³Ýáõ¿ñ ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ý Ñ»ÕÇݳÏÇÝ£ Î'ÁÉÉ³Ý ·Ý³ï³ï³Ï³Ý Ëûëù»ñ Ý»ñϳݻñáõ ÏáÕÙ¿£ ì³ëï³Ï³õáñ ѳٳ½·³ÛÝ³Ï³Ý ÁÝÏÑ© êáݳ ÚáíѳÝÝ¿ë»³Ý Çñ ëñï³µáõË ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ËûëùÁ ÏÁ ÷á˳Ýó¿ ìñ¿Å-²ñÙ¿Ý ²ñÃÇÝ»³ÝÇÝ« í»ñ ³éÝ»Éáí Çñ µ³½Ù³ÃÇõ ³ñųÝÇùÝ»ñÁ áñå¿ë ëï»Õͳ·áñÍáÕ« ËÙµ³·Çñ »õ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñ£ гݹÇë³í³ñÇÝ ÷³ÏÙ³Ý Ëûëùáí í»ñç ÏÁ ·ïÝ¿ ³Ûë ÛÇß³ï³Ï»ÉÇ Û»ïÙÇçûñ¿Ý« ÙÇÝã Ñ»ÕÇݳÏÁ ÏÁ ß³ñáõݳϿ Çñ ѳïáñÇÝ Ù³Ï³·ñáõÃÇõÝÁ£

²ñ³Ù γÃáÕÇÏáë زÎÇ ...

¿ñ ³Ûë Íñ³·ÇñÇÝ ßáõñç ³õ»ÉÇ É³ÛÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³É í»Ñ³÷³éÇÝ Ñ»ï: ì»Ñ³÷³éÁ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë öɳÙåÇÇÝ áõß³¹ñáõû³Ý Û³ÝÓÝ»ó ø»ë³åÇ Û³ïáõÏ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ, ÿ ø»ë³åÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ßáõïáí å¿ïù ¿ í»ñ³¹³éÝ³Û Çñ ßñç³ÝÁ: ØdzųٳݳÏ, í»Ñ³÷³éÁ ß»ßï»ó ȳóùdz ѳëï³ïáõ³Í ù»ë³å³Ñ³Ûáõû³Ý ûųݹ³Ï»Éáõ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ: öɳÙåÇ í»Ñ³÷³éÇÝ Û³ÛïÝ»ó, áñ زÎÇ ²å³Ñáíáõû³Ý ËáñÑáõñ¹ÇÝ Ý»ñϳ۳óáõ»ÉÇù ï»Õ»Ï³·ñÇÝ Ù¿ç åÇïÇ ÛÇßáõÇ ø»ë³åÇ Ñ³ñóÁ: ²Ý ݳ»õ Ëáëï³ó³õ í»Ñ³÷³é Ñûñ, áñ ²åñÇÉÇ ëÏǽµÁ زÎÇ ·³ÕóϳÝÝ»ñáõ ѳñóÇÝ ÁݹѳÝáõñ å³ï³ë˳ݳïáõÇݪ Èǵ³Ý³ÝÇ Ù¿ç ѳëï³ïáõ³Í ·³ÕóϳÝÝ»ñáõÝ ï³ÉÇù ³Ûó»Éáõû³Ý ÍÇñ¿Ý Ý»ñë, ³Ý åÇïÇ ³ñͳñÍ¿ ø»ë³åÇ Ñ³Ûáõû³Ý Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ:

ß³ñ. ². ¿ç¿Ý

زÎÇ Ü»ñϳ۳óáõóÇãÁ ²Ûó»É»ó ²ñ³Ù ². γÃáÕÇÏáëÇÝ

àõñµ³Ã »ñ»ÏáÛ ²ñ³Ù ². ϳÃáÕÇÏáëÇÝ ³Ûó»É»ó زÎÇ ÁݹѳÝáõñ ù³ñïáõÕ³ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã î»ñ»ù öɳÙåÇ: ²Ûó»Éáõû³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ í»Ñ³÷³éÇÝ Ñ»ï ø»ë³åÇ Ñ³ñóÇÝ ßáõñç ËáñÑñ¹³ÏóÇÉ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ѳÕáñ¹¿ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ: Ú³ÛïÝ»Ýù áñ ûñ ÙÁ ³é³ç ÜÇõ ºáñù¿Ý Ñ»é³Ó³ÛÝ³Í ¿ñ زÎÇ ÁݹѳÝáõñ ù³ñïáõÕ³ñ ä³Ý øÇ ØáõÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳñó»ñáõ å³ï³ë˳ݳïáõ Ö»ýñÇ ü»ÉÃÙ³ÝÁ »õ áõ½³Í ¿ñ ѳÛñ³å»ïÇÝ ï»ë³Ï¿ïÁ áõÝ»Ý³É ø»ë³å¿Ý Ý»ñë ëï»ÕÍáõ³Í ϳóáõû³Ý ·Íáí: ì»Ñ³÷³éÁ ³é³ç³ñÏ³Í ¿ñ ø»ë³åÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É áñå¿ë ³å³½ÇÝ»³É ßñç³Ý: î»ñ»ù öɳÙåÇÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ ïñáõ³Í


Ø

º àò

úðÐܺ²È ¾ Ú²ðàôÂÆôÜÀ øðÆêîàêÆ

ºÈ

ø ðÆ

àê

Ʋ ô Æ ð ² Ú

è

êî

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

êµ. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ð³Ûó. ²é³ù. ºÏ»Õ»óõáÛ

IJزܲβòàÚò

²ô²¶ Þ²´Âàô²Ú ºô ê. ¼²îÎÆ 2014 ̳Õϳ½³ñ¹, ÎÇñ³ÏÇ ²åñÇÉ 13 ºñÇï³ë³ñ¹³ó »õ Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ ûñ ²é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ êÏǽµ ê. ä³ï³ñ³·Ç ¸éݵ³ó¿ù سÝáõÏÝ»ñáõ ³÷ûñ

9:30-ÇÝ 10:30-ÇÝ 12:30-ÇÝ 1:00-ÇÝ

ê . ä³ï³ñ³·Á ÏÁ Ù³ïáõó¿ »õ ÏÁ ù³ñ὿ ²ñÅ. î¿ñ ¼³ñ»Ñ ². øÑÝÛ. ¼³ñ·³ñ»³Ý Ðá·»õáñ ÐáíÇõ ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ ºÏ»Õ»óõáÛ Ú³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç, Ö³ßÇ ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝ »õ Û³Ûï³·Çñ ºÏ»Õ»óõáÛ ºñÇï³ë³ñ¹³óÇ ÏáÕÙ¿

²õ³· ÐÇÝ·ß³µÃÇ, ²åñÇÉ 17

ê. ä³ï³ñ³· 10:30-ÇÝ Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç ׳ßÇ ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµ îÇÏݳÝó ØÇáõû³Ý γñ· àïÝÉáõ³ÛÇ ºñ»ÏáÛ»³Ý ijÙÁ 7:00-ÇÝ Ê³õ³ñáõÙ ºñ»ÏáÛ»³Ý ijÙÁ 9:00-ÇÝ

²õ³· àõñµ³Ã, ²åñÇÉ 18

γñ· ³ÕÙ³Ý

ºñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 6:00-ÇÝ

²õ³· Þ³µ³Ã, ²åñÇÉ 19 Öñ³·³ÉáÛó êµ. ¼³ïÏáõ³Û

ÁÝûñóáõÙ êáõñµ ¶ñáó ºñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 5:30-ÇÝ

êµ. ä³ï³ñ³·

ºñ»ÏáÛ»³Ý ųÙÁ 6:00-ÇÝ ê. ä³ï³ñ³·Á ÏÁ Ù³ïáõó¿ »õ ÏÁ ù³ñ὿ ¶»ñß. î¿ñ Ü³Ã³Ý ²ñù. ÚáíѳÝÝÇë»³Ý ²é³çÝáñ¹³Ï³Ý î»Õ³å³Ñ ¶³Ý³ï³Ñ³Ûáó »ÙÇ

êáõñµ ¼³ïÇÏ, ÎÇñ³ÏÇ ²åñÇÉ 20 ²é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ 9:30-ÇÝ êÏǽµ êµ. ä³ï³ñ³·Ç 10:30-ÇÝ ê. ä³ï³ñ³·Á ÏÁ Ù³ïáõó¿ »õ ÏÁ ù³ñ὿ ²ñÅ. î¿ñ ¼³ñ»Ñ ². øÑÝÛ. ¼³ñ·³ñ»³Ý Ø»é»Éáó, ºñÏáõß³µÃÇ, ²åñÇÉ 21

²é³õûï»³Ý Ä³ÙÁ 10:30-ÇÝ Ð᷻ѳݷÇëï Ø»Í ºÕ»éÝÇ Úáõß³ÏáÃáÕ Ê³ãù³ñÇ ³éç»õ (York Cemetery - Section 3) 1915-Ç Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ܳѳï³ÏÝ»ñáõ »õ ѳٳÛÝ ÝÝç»ó»³ÉÝ»ñáõ Ñá·ÇÝ»ñáõ Ç Ñ³Ý·Çëï Ú³õ³ñï Ñ᷻ѳݷëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõû³Ý, ÝÝç»ó»³ÉÝ»ñáõ ѳñ³½³ïÝ»ñáõ Ëݹñ³Ýùáí ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñáõ ûñÑÝáõÃÇõÝ î¿ñ ¼³ñ»Ñ ². øÑÝÛ. ¼³ñ·³ñ»³ÝÇ ÏáÕÙ¿

êµ. ¼³ïÏáõ³Û îÝûñÑÝ¿ù

Ú³ñáõû³Ý îÝûñÑÝ¿ùÇ »õ ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ ѳٳñ ÏÁ ËݹñáõÇ Ý³Ë³å¿ë ϳå ѳëï³ï»É Ðá·»õáñ ÐáíÇõÇÝ Ñ»ï Ñ»é³Ó³ÛÝ»Éáí 416-431-3001 ÃÇõÇÝ:

9


2014 10Â.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 102

вÚÎ²Î²Ü òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ

¼áõÇó»ñÇáÛ Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ö»ñÇÝã»ùÇ ¶áñÍáí гÛó Ü»ñϳ۳óáõó سñ¹Ï³ÛÇÝ Æñ³õ³Ýó ºõñáå³Ï³Ý ¸³ï³ñ³ÝÇ ¶»ñ³·áÛÝ ä³É³ïÇÝ

¼áõÇó»ñÇáÛ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõû³Ý ¹³ßݳÏó³ÛÇÝ ·ñ³ë»Ý»³Ï¿Ý Û³ÛïÝ³Í »Ý, áñ ¼áõÇó»ñÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ 17 سñïÇÝ Ñ³Ûó Ý»ñϳ۳óáõó³Í ¿ سñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó »õñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇÝ` «ö»ñÇÝã»ù Áݹ¹¿Ù ¼áõÇó»ñÇáÛ» ·áñÍÁ ¶»ñ³·áÛÝ å³É³ïÇÝ ÷á˳Ýó»Éáõ Ëݹñ³Ýùáí: سñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó »õñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Çñ³õ³ëáõ å³É³ïÇ 17 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2013-Ç ¹³ï³í×ÇéÁ, Áëï áñáõÝ, ½áõÇó»ñÇ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ˳Ëï³Í »Ý ö»ñÇÝã»ùÇ ËûëùÇ ³½³ïáõû³Ý Çñ³õáõÝùÁ, í»ñçÝ³Ï³Ý ãÇ ÝϳïáõÇñ: ºõñáå³Ï³Ý áõËïÇ 43-ñ¹»õ 44-ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, »ñ»ù ³Ùëáõ³Ý ÁÝóóùÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ÏñÝ³Ý å³Ñ³Ýç»É, áñ ·áñÍÁ í»ñ³ï»ëáõû³Ý »ÝóñÏáõÇ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó »õñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ¶»ñ³·áÛÝ å³É³ïÇÝ ÏáÕÙ¿: ÜÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ

å³ñ³·³ÛÇÝ ÑÇÝ· ¹³ï³õáñÝ»ñáõ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ Ï°áñáß¿, ÿ ³ñ¹»û±ù ·áñÍÁ ѻﳷ³Û ùÝÝáõû³Ý ϳñÇù áõÝDZ, ÿ± áã: ºõ ÙdzÛÝ ¹³ï³õáñÝ»ñáõ ¹ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý¿Ý »ïù ¶É˳õáñ å³É³ïÁ ÏÁ ùÝÝ¿ ·áñÍÁ »õ ÏÁ ϳ۳óÝ¿ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ï³í×ÇéÁ: ºÃ¿ µáÕáù³ñÏÙ³Ý Ñ³ÛóÁ Ù»ñÅáõÇ, ³å³ ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û í»ñçÝ³Ï³Ý »õ ÏÁ ÷á˳ÝóáõÇ ºõñáå³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ݳ˳ñ³ñÝ»ñáõ ÏáÙÇï¿ÇÝ` ³Ýáñ ·áñͳ¹ñáõû³Ý í»ñ³ÑëÏ»Éáõ ѳٳñ: ¼áõÇó»ñÇáÛ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõû³Ý ¹³ßݳÏó³ÛÇÝ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ñ³Õáñ¹³Ïóáõû³Ý µ³ÅÇÝÇ ³ß˳ï³ÏÇó üáÉùû γÉÇ µ³ó³ïñ³Í ¿, áñ ëáíáñ³µ³ñ ù³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇë ÏÁ ï»õ¿, ÙÇÝã»õ áñ ÑÇÝ· ¹³ï³õáñÝ»ñáõ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ áñáßáõÙ ï³Û:

Ȼѳëï³ÝÇ Ù¿ç γ½Ùáõ»ó³õ Ð³Û ¸³ïÇ Ú³ÝÓݳËáõÙµ

Ȼѳëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ì³ñß³í³ÛÇ Ù¿ç, ºõñáå³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõû³Ùµ »õ ݳ˳·³Ñ ¶³ëå³ñ γñ³å»ï»³ÝÇ Ý»ñϳÛáõû³Ùµ, ÑÇÙÝáõ»ó³õ Ȼѳëï³ÝÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ, µ³Õϳó³Í ÝáõÇñ»³É »õ Ð³Û ¸³ïÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëݳÏÇó ¹³éݳÉáõ å³ïñ³ëï³Ï³Ù ³ÝÓ»ñ¿£ Ȼѳëï³ÝÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Çñ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ùµ, ç³Ý³É ³¯É³õ»ÉÇ Ñ³Õáñ¹ ¹³ñÓÝ»É Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ µ³ñ»Ï³Ù Ȼѳëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÝ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ջϳí³ñáõÃÇõÝÁ, Ù»ñ ÑÇÙݳѳñó»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ³ñ¹³ñ å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÝ ßáõñç: ܳ»õ åÇïÇ ç³Ý³Û ë»ñï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ѳëï³ï»É ÐÐ ¹»ëå³Ýáõû³Ý »õ ·³ÕáõóÛÇÝ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï, ³ñųݳí³Û»É Ï»ñåáí Ñ»ï³åݹ»Éáõ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõÝ ÑáÉáíáÛÃÁ: Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ áõñ³Ëáõû³Ùµ åÇïÇ Áݹ³é³ç¿ µáÉáñ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñáõÝ »õ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáõÝ ùÝݳñÏÙ³Ý, ³ÏÝϳ-

É»Éáí, áñ Ù»ñ ѳٳÛÝùÁ åÇïÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï»ñåáí ë³ï³ñ¿ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ: Ȼѳëï³ÝÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ ϒáÕçáõÝ¿ µáÉáñ ѳ۳·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ Ù¿ç ·áñÍáÕ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµ»ñÁ, ѳõ³ï³Éáí áñ ÇÝù ³É ¹³éݳÉáí ³Û¹ ³½·³Ýáõ¿ñ Ù»Í ó³ÝóÇÝ Ù¿Ï Ù³ëÝÇÏÁ, åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Çñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÙdzëÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ Û³çáÕ Çñ³·áñÍÙ³Ý: Ȼѳëï³ÝÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ, Çñ ³é³çÇÝ ÝÇëïÇÝ, áñ¹»·ñ»ó ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ áõÕ»óáÛóÁ »õ ϳï³ñ»ó Íñ³·ñáõÙÝ»ñáõ ß³ñù ÙÁ, áñáÝù Ùûï Û³é³çÇϳÛÇÝ åÇïÇ ¹³éÝ³Ý Ñ³Ýñáõû³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ: ºõñáå³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ Çñ ϳñ·ÇÝ åÇïÇ ÁÝÓ»é¿ Ñݳñ³õáñ µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ ÿ° Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ Ï³Û³óÙ³Ý »õ ѽûñ³óÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ, ÿ° áõñ áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ ÏáÕÙ¿ ³éÝáõ»ÉÇù ù³Õ³Ï³ù³Ý ݳ˳ӻéÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

ÐáɳÝï³óÇ Ú³ÛïÝÇ ¶áñÍÇãÝ»ñ Îáã ΰáõÕÕ»Ý ²ß˳ñÑÇÝ` Ö³ÝãݳÉáõ гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÐÚ¸ ÐáɳÝï³ÛÇ Ð³Û ¹³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-³Ù»³Û ï³ñ»ÉÇóÇÝ Áݹ³é³ç ÏÁ ݳ˳å³ïñ³ëï¿ ß³ñù ÙÁ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ó»éݳñÏÝ»ñ: Ú³ÝÓݳËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ سëÇë ²µñ³Ñ³Ù»³Ý Û³ÛïÝ»ó, áñ Çñ»Ýó ÏáÕÙ¿ Çñ³Ï³Ý³óáõ»ÉÇù ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ѳٳå³ï³ë˳ݻóáõ³Í »Ý ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ Ð³Û ¹³ïÇ ÙÇõë Û³ÝÓݳËáõÙµ»ñáõÝ Ñ»ï: §öáË³Ý³Ï³Í »Ýù ³é³ç³ñÏÝ»ñ »õ Ï³Ý ß³ñù ÙÁ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝù ÙdzëÇÝ å¿ïù ¿ ÁÝ»Ýù¦, Áë³õ سëÇë ²µñ³Ñ³Ù»³Ý: Àëï ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÇ, ÐáɳÝï³ÛÇ Ù¿ç Çñ»Ýù ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÝ Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ ï»ë³ÑáÉáí³Ï ÙÁ, áõñ Û³ÛïÝÇ ÑáɳÝï³óÇÝ»ñÁ Ïáã Ï°áõÕÕ»Ý ³ß˳ñÑÇÝ, áñ Çñ»Ýó ç³Ýù»ñÁ Ý»ñ¹Ý»Ý гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç: §ÐáɳÝï³Ý ëϽµáõÝùûñ¿Ý ׳Ýãó³Í ¿ гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ: ØÇõë Ù»ñ ݳ˳ӻéÝáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ 24 ²åñÇÉÇ óáÛóÇÝ

ÇÝãù³Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ß³ï Ù³ñ¹ Ù³ëݳÏóÇ, ß³ï ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ Ý»ñÏ³Û ÁÉɳݦ, Áë³õ سëÇë ²µñ³Ñ³Ù»³Ý` ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí, áñ Çñ»Ýù Ý»ñϳÛÇë ÏÁ µ³Ý³ÏóÇÝ ÐáɳÝï³ÛÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ñ»ï, áñ 24 ²åñÇÉÇÝ áñ»õ¿ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Å³Ùáõ µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ ½³Ý·»ñÁ ÑÝã»Ý ³ÙµáÕç »ñÏñÇÝ Ù¿ç: Ð³Û ¹³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñÁ ݳ»õ ³õ»Éóáõó, áñ áñù³Ý ³É 100³Ù»³Û ï³ñ»ÉÇóÁ ǵñ»õ ï³ñ»ÃÇõ Ýß»ÉÁ ɳõ ³éÇà ¿ ³ß˳ñÑÇÝ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳ÝãÝ³É ï³Éáõ ѳٳñ, µ³Ûó ³ïÇϳ ãÇ Ý߳ݳϻñ, áñ ÙÇõë ï³ñÇÝ»ñáõÝ å¿ïù 㿠ɳõ å³ïñ³ëïáõÇÉ: §100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ ɳÛݳͳõ³É Ó»éݳñÏÝ»ñáí Ýß»ÉÁ ãÇ Ý߳ݳϻñ, áñ 101-ñ¹, 102-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÝ»ñÁ Ýáõ³½ ϳñ»õáñ ï³ñ»ÃÇõ»ñ »Ý Ù»½Ç ѳٳñ: Ø»Ýù å¿ïù ¿ Ù»Í ç³Ýù»ñ ·áñͳ¹ñ»Ýù, ÙÇÝã»õ áñ ѳëÝÇÝù Ù»ñ Ýå³ï³ÏÝ»ñáõݦ, Áݹ·Í»ó ²µñ³Ñ³Ù»³Ý:

Ö¿ÙÇÉ âÇã¿ù ò³õ Ú³ÛïÝ»ó гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ·Íáí ¶³Ý³ï³ÛÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ àñáßáõÙÇÝ Ð³Ù³ñ سñï 11-ÇÝ, ÂáõñùÇáÛ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ü³Ë³·³Ñ Ö¿ÙÇÉ âÇã¿ù ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ÁݹáõÝ»ó ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ¶³Ý³ï³ÛÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ËûëÝ³Ï ¾ÝïñÇõ ÞÇñÇ »õ ³Ýáñ Ñ»ï ËáñÑñ¹³Ïó»ó³õ Âáõñùdz-¶³Ý³ï³ ïÝï»ë³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ: гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùÇÝ âÇã¿ù ÞÇñÇ áõß³¹ñáõû³Ý Û³ÝÓÝ»ó, áñ ¶³Ý³ï³ÛÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÁ ׳Ýãó³Í ¿ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£ âÇã¿ù ³Ûë ËݹñÇ Ï³å³Ïóáõû³Ùµ ÏñÏÝ»ó ³ÛÝ ÇÝã áñ ÂáõñùÇáÛ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³ÕµÇõñÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï Ï°Áë»Ý ûï³ñ ÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñáõ. §ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÁ å³ïÙáõû³Ý í×Çé ã»Ý Ïñݳñ ³ñӳϻÉ, Âáõñùdz ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý Ù»Õù ã¿ ·áñͳͦ£

âÇã¿ù Áë³õ, áñ гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ù³ñ ß³ï ϳñ»õáñ ¿£ §Ø»Í³·áÛÝ Ý³Ë³ïÇÝùÁ áõ ³Ý³ñ·³ÝùÁ, ½áñ ϳñ»ÉÇ ¿ ϳï³ñ»É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ý¹¿å, ³Û¹ ÝáÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á ³Ùµ³ëï³Ý»É ¿ ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý Û³Ýó³Ýùáí£ Âáõñùdz ³ÛëåÇëÇ ³ÝÇñ³õ ³Ùµ³ëï³Ýáõû³Ýó Ñ»ï ¹¿Ù ۳ݹÇÙ³Ý ¿ áõ ¹Åµ³Ëï³µ³ñ ³Ûë ³Ùµ³ëï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç ÏÁ ·áñͳÍáõÇÝ ûï³ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÁ£ Âáõñùdz Çñ ³ñËÇõÝ»ñÁ µ³ó³Í ¿ »õ ³é³ç³ñÏ³Í ¿ áñ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ ˳éÝ Û³ÝÓݳËáõÙµ ÙÁ ³Ûë Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ ÁݹáõÝÇ£ ÆÝã áñáßáõÙ áñ ³Ý åÇïÇ ÁݹáõÝÇ, Âáõñùdz åÇïÇ Ñ³Ù³Ï»ñåǦ, Áë³Í ¿ âÇã¿ù£

²õëïñÇáÛ Ù¿ç ÐÇÙÝáõ»ó³õ Ð³Û ¸³ïÇ Ú³ÝÓݳËáõÙµ èáõÙ³ÝÇ³Û¿Ý áõ Ȼѳëï³Ý¿Ý »ïù, ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ²õëïñdzÛÇ Ù¿ç: ²Ûë ³éÃÇõ, Ù³ñï 18-ÇÝ, Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ìÇ¿ÝݳÛÇ Ù¿ç ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í ÙÇçáó³éÙ³Ý, áñå¿ë Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ²õëïñÇáÛ »õ ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ù¿ç ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· »õ Édz½ûñ ¹»ëå³Ý ²ñÙ³Ý ÎÇñ³Ïá뻳ÝÁ, ²õëïñÇáÛ Ñá·»õáñ ÑáíÇõ î¿ñ ²Ýïñ»³ë ù³Ñ³Ý³Û Æë³Ë³Ý»³ÝÁ, ²õëïñÇáÛ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ: ºÉáÛà áõݻݳÉáí, ºõñáå³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ý³Ë³·³Ñ ¶³ëå³ñ γñ³å»ï»³ÝÁ, Ý³Ë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ý»ñϳÛÇë Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñáõÝ, ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý »õ ѳïáõóÙ³Ý Ñ³ñóÇÝ, Âáõñùdz-г۳ëï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, ²ñó³ËÇ Ñ³ñóÇ ÑáÉáíáÛÃÇÝ »õ êáõñÇáÛ Ñ³Ûáõû³Ý ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í ÑÇÙݳѳñó»ñáõÝ: ¶³ëå³ñ γñ³å»ï»³ÝÁ ß»ßï»ó, áñ ºõñáå³ÛÇ ï³ñ³ÍùÇÝ Ð³Û ¸³ïÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõ ͳõ³ÉÙ³Ý ³éáõÙáí Çñ ϳñ»õáñáõÃÇõÝÝ áõÝÇ ²õëïñdzÝ: ²Ý å³ßïûݳå¿ë Û³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ ϳ½Ùáõ³Í ¿ »õ åÇïÇ ·áñÍ¿ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ: Ü»ñϳ۳óÝ»Éáí, áñ Û³ÝÓݳËáõÙµÝ áõÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹ »õ áñáß³ÏÇ å³ïñ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ï³½Ù,

γñ³å»ï»³Ý Ý»ñϳݻñáõÝ Ïáã Áñ³õ ûųݹ³Ï»É Ð³Û ¸³ïÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ: ²Ý ݳ»õ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ¹»ëå³Ý ÎÇñ³Ïá뻳ÝÇݪ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ ѳٳñ »õ ß»ßï»ó, áñ ÑáÝ, áõñ ÏÁ ·áñÍ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Ð³Û ¹³ïÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñÁ í»ñáÝß»³É ËݹÇñÝ»ñáõ ѳñóáí ÏÁ ѳٳ·áñͳÏóÇÝ ³ÝáÝó Ñ»ï: Êûëù ³éÝ»Éáí ¹»ëå³ÝÁ, Çñ ·áÑáõݳÏáõÃÇõÝÁ ÷á˳Ýó»ó Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ³éÃÇõ »õ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ë»ñïûñ¿Ý ѳٳ·áñͳÏó»Éáõ Û³ÝÓݳËáõÙµÇÝ Ñ»ï: ²ñÙ³Ý ÎÇñ³Ïáë»³Ý ³é³ç³ñÏ»ó ³ÝÙÇç³å¿ë ѳݹÇåÇɪ ùÝÝ»Éáõ ѳٳñ ·³ÉÇù ³åñÇÉ ùë³ÝãáñëÇ Ñ»ï ϳåáõ³Í ÙdzëÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ûñ³Ï³ñ·Á, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ·³ÉÇù ѳٳï»Õ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ Íñ³·ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²å³ ²õëïñÇáÛ Ð³Û ¸³ïÇ Ýáñ³ëï»ÕÍ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ï γñû Þ³ïáÛ»³ÝÁ Ý»ñϳ۳óáõó Û³ÝÓݳËáõÙµÇ Ï³½ÙÁ, »õ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ýß»ó, ÿ ³é³çÇÝ ûñ¿Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ѳٳ·áñͳÏóÇÉ ¹»ëå³Ýáõû³Ý, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ï»ÕÇ µáÉáñ ѳÛÏ³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ Ñ»ï£

ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-³Ù»³ÏÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ѳٳñ Âáõñùdz ëï»ÕÍ³Í ¿ Û³ïáõÏ ÏáÙÇï¿ ÂáõññùÇáÛ Ù¿ç Éñçûñ¿Ý ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÝ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ: Âñù³Ï³Ý §ÐáõñÇ¿Ã¦Ç Ñ³Õáñ¹Ù³Ùµª ëï»ÕÍáõ³Í ¿ Û³ïáõÏ ÏáÙÇï¿, áñÁ å¿ïù ¿ å³Ûù³ñÇ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100³Ù»³ÏÇ ³éÇÃáí ѳÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñ-

å»ÉÇù Ó»éݳñÏÝ»ñáõÝ ¹¿Ù: Âñù³Ï³Ý ϳé³í³ñáõû³Ý Û³é³ç³óáõó³Í ³Ûë ÏáÙÇï¿Ý, µáÉáñ ݳ˳ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÕ³ñÏ³Í ¿ª å³Ñ³Ýç»Éáí, áñ µáÉáñ µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Íñ³·Çñ ϳ٠³é³ç³ñÏÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã»½»ñáõ ¹¿Ù:

ÊÙµ³·ñáõû³Ý ÏáÕÙ¿ §ÂáñáÝÃáѳۦ å³ï³ë˳ݳïáõ ã¿ Çñ ¿ç»ñáõÝ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ͳÝáõóáõÙÝ»ñáõ µáí³Ý¹³Ïáõû³Ý: Ø»½Ç ÛÕáõ³Í µáÉáñ ÃÕóÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³Û »Ý áñáß ËÙµ³·ñáõÙÇ:


²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

11

Wine, appetizers and

a memorable night...

An unusual and pleasant evening is awaiting all Toronto Armenians on

April 12, 2014.

Many of the songs of the most famous French-Armenian chanson, Charles Aznavour, have been translated into Armenian and you will have the chance to enjoy them for the first time on that night.

Toronto's own Armenia Sarkissian will also be delighting everyone with a few songs. The MC for the evening will be Grigor Shahmouradian.

Poet, singer and songwriter Berge Turabian, especially invited from New York, will be delighting the audience with his wonderful lyrical translation of popular songs such as "La Bohe'me", "La Mamma", "Hier Encore" (Yesterday, When I Was Young) and many others.

"...I liked the songs and listened to them for so many years without really knowing what they're about...Now, suddenly, I realize how much I've missed out not knowing French...I love these songs now..." Rouben Karapetyan, Yerevan

гÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñÇ

§Ðáñáí»É¦

Concert

ѳÙáÛÃÇ

гٻñ·

Ê

õ ñ ¹ Ý

¿ Ù áõ

É » õ Ó»

³ ã ³ ãË

ÐáÏï»Ùµ»ñ 5, 2014

Canada's only Armenian traditional instrument ensemble

HOROVEL October 5, 2014 Markham Theatre

Details to follow


2014 12 Â.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 102

Âðø²Ð²ÚàôÂÆôÜ

§²½³ïáõÃÇõÝ »õ ²ñ¹³ñáõÃÇõÝ ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÇݦ ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÙÇï¿ Î³½Ùáõ»ó³õ §Ø³ñÙ³ñ³¦- ÆÝãå¿ë ͳÝûà ¿, ÞÇñÇÝ׿ ·³õ³é³ÏÇ µ³ñ»½³ñ¹Ù³Ý Ñ»ÕÇݳÏ, Ùï³õáñ³Ï³Ý ê»õ³Ý Ü߳ݻ³Ý, ³é³Ýó ³ñïûÝáõû³Ý ß¿Ýù»ñ ϳéáõó³Ý»Éáõ å³ï׳鳵³Ýáõû³Ùµ µ³Ýï³ñÏáõ³Í ¿, áõñ Ï°³åñÇ í»ñç»ñë ËÕ׳ÉÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ ï³Ï£ ÎÁ ѳÕáñ¹áõÇ áñ Ï»¹ñáÝ áõݻݳÉáí ¶»ñÙ³ÝÇáÛ üñ³Ýùýáõñà ù³Õ³ùÁ, ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÁ ³½³ï ³ñӳϻÉáõ Ù³ëÇÝ ÂáõñùÇáÛ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áõÕÕ»³É §²½³ïáõÃÇõÝ »õ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÇݦ ³Ýáõ³Ùµ ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÙÇï¿ ÙÁ ϳ½Ùáõ³Í ¿, áñáõÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ý»óáõÏ Ï³Ý·ÝÇÉ ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÇ ¹³ïÇÝ »õ ³å³Ñáí»É áñ ³Ý ³½³ï ³ñÓ³ÏáõÇ ³ÛÝ µ³Ýï¿Ý, áõñ ³ñ·»É³÷³Ïáõ³Í ¿£ ²Ûë ÎáÙÇï¿ÇÝ Ï°³Ý¹³Ù³ÏóÇÝ ³ß˳ñÑÇ ãáñë ͳ·»ñ¿Ý ͳÝûà Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ£²Ûë Ù³ëÇÝ Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í ¿ Ù³ÙÉáÛ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ, ½áñ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï»Ýù ëïáñ»õ. §3 ÚáõÝáõ³ñ 2014 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ ³Ý³½³ïáõû³Ý Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇ ÂáõñùÇáÛ ù³Õ³ù³óÇ Ñ³Û³½·Ç Ùï³õáñ³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã, É»½áõ³µ³Ý ê»õ³Ý Ü߳ݻ³Ý£ ÜϳïÇ áõݻݳÉáí Ùï³õáñ³Ï³ÝÇÝ Ýϳïٳٵ µ³Ýï³ñÏáõû³Ý í×ÇéÇ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇáõÃÇõÝÁ, Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³Ýï³Ý»ÉÇ ¹³ñÓáÕ ³Ýáñ å³ñï³¹ñáõ³Í µ³Ýï³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Ýáñ »õ áã å³Ï³ë ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¹³ï³Ï³Ý Ñ»ï³åݹáõÙÝ»ñáõ ëå³éݳÉÇùÝ»ñÁ, ѳÝñ³×³Ý³ã Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñáõ Ù³ë-

ݳÏóáõû³Ùµ ëï»ÕÍáõ»ó³õ §²½³ïáõÃÇõÝ »õ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÇݦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÙÇï¿£§²½³ïáõÃÇõÝ »õ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÇݦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÙÇï¿Ý ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÇ µ³Ýï³ñÏáõû³Ý ¹³ï³Ï³Ý í×ÇéÁ ÏÁ ѳٳñ¿ ͳÕñ³Ýùª Ý»ïáõ³Í ³ñ¹³ñáõû³Ý »ñ»ëÇÝ »õ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ïáõñùª ³½³ï Ùï³ÍáõÙÇ Çñ³õáõÝùÇÝ ¹¿Ù áõÕÕáõ³Í ³Ùµá˳ÛÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ ÎáÙÇï¿Ý Ü߳ݻ³ÝÇ µ³Ýï³ñÏáõÃÇõÝÁ Ï°áñ³Ï¿ Ëïñ³Ï³Ýáõû³Ý »õ ùÇݳËݹñáõû³Ý µ³ó³Û³Ûï ¹ñë»õáñáõÙ, áñáõÝ Ï°»ÝóñÏáõÇ Ùï³õáñ³Ï³ÝÁª ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í å»ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõû³Ý ¹ñáÛÃÝ»ñáõ Ýϳïٳٵ ³Ýáñ ³Ýѳßï Áݹ¹ÇÙáõû³Ý ѳٳñ£§²½³ïáõÃÇõÝ »õ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÇÝ» ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÙÇï¿Ý Ïáã Ï°áõÕÕ¿ ÂáõñùÇáÛ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³ÝÛ³å³Õ ³½³ï ³ñÓ³Ï»É ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÁ »õ ¹³¹ñ»óÝ»É ³Ýáñ Ýϳïٳٵ ë³ÝÓ³½»ñÍáõ³Í ѳɳͳÝùÝ»ñÁ£ ÎáÙÇï¿Ý Ïáã ϦáõÕÕ¿ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Ñ³Ýñáõû³Ý, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ å³ßïå³Ý Ï»¹ñáÝÝ»ñáõÝ ¹³ï³å³ñï»É ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÇ ³ñ·»É³÷³ÏÙ³Ý ÷³ëïÁ »õ Ó»éݳñÏ»É ù³ÛÉ»ñ ³Ýáñ ³½³ï ³ñÓ³ÏÙ³Ý áõÕÕáõû³Ùµ£ÎáÙÇï¿Ý Ïáã Ï°áõÕÕ¿ ÂáõñùÇáÛ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝ ï¿ñ ϳݷÝÇÉ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ å³ïÅÇã Ù»ù»Ý³ÛÇ ½áѪ ³Û¹ »ñÏñÇÝ Ñ³Ù³ñ Ùï³õáñ ³ÛÝù³Ý ³ñÅ¿ù³õáñ ³õ³Ý¹ ëï»Õ-

ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý سëÇÝ ºñÏáõ Üáñ гïáñÝ»ñ ÈáÛë ÎÁ î»ëÝ»Ý ÂáõñùÇáÛ Ø¿ç ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç í»ñç»ñë Çñ»ñ³Û³çáñ¹ Ï»ñåáí ÏÁ ïåáõÇÝ ·Çñù»ñ, áñáÝù ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý Ï°³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý: Üáñ³·áÛÝ »ñÏáõ ·Çñù»ñÁ Ïáõ ·³Ý §ö»Ý×»ñ¿¦ Ññ³ï³ñ³Ïã³ïáõÝ¿Ý: Ðñ³ï³ñ³Ïã³ïáõÝÁ ³Ýó»³ÉÇÝ ÉáÛë ÁÝÍ³Û³Í ¿ ³ÛÅÙ ·³Ý³ï³µÝ³Ï Ú³ÏᵠʳãÇÏ»³ÝÇ Ý߳ݳõáñ §²ñ»õÁ ²Û¹ ²Ù³é ´Ý³õ âͳ·»ó³õ¦ í¿åÇ Ãñù»ñ¿Ý óñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ: ºñÏáõ Ýáñ ·Çñù»ñ¿Ý ³é³çÇÝÁ ²ñß³ÉáÛë سñïÇϳݻ³ÝÇ §´½Ïïáõ³Í г۳ëï³Ý¦ (Ravished Armenia) ·ÇñùÝ ¿, áñ ÏÁ Ý»ñϳ۳óáõÇ Ð³Û»ñáõ Ä³Ý î°²ñùÁ »ÝóËáñ³·Çñáí: îÇñ³Ý ÈáùٳϿû½»³ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ýáõû³Ùµ Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í »õ 1918-ÇÝ ·ãáõ³Í ³Ûë ·ÇñùÁ ³Ï³Ý³ï»ëÇ íϳÛáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ µ»ñ¿ 1915Ç áÕµ»ñ·áõûݿÝ: سñïÇϳݻ³Ý ³Ï³Ý³ï»ë ¹³ñÓ³Í ¿ Çñ Ùûñ »õ Ñûñ Ù³Ñáõ³Ý` ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáõ ï³Ï, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ѳ½³ñ³õáñ Ù³Ûñ»ñáõ »õ ³ÕçÇÏÝ»ñáõ ëïñÏáõû³Ý, áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝù ã¿ÇÝ áõ½³Í áõñ³Ý³É Çñ»Ýó ÏñûÝùÁ: ²Ûë óÝóÇã ïáÕ»ñáí ÏÁ µ³óáõÇ ëáÛÝ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ, áñ Çñ 220 ¿ç»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ËûëÇ Ñ»ÕÇݳÏÇÝ ³åñ³Í ¹Åáõ³ñáõû³Ýó Ù³ëÇÝ: ¶ÇñùÇ ÏáÕùÇÝ íñ³Û ·ñáõ³Í ¿, áñ ³Ûë í¿åÁ ųå³õ¿ÝÇ í»ñ³Íáõ³Í ¿ ûñÇÝ, µ³Ûó ³Û¹ ųå³õ¿ÝÁ ËáñÑñ¹³õáñ Ï»ñåáí ³ÝÑ»ï³ó³Í ¿ »õ ³ÝÏ¿ ÙdzÛÝ Ù³ë ÏÁ ·ïÝáõ³Í ¿ í»ñç»ñë:¦ ºñÏñáñ¹ ·ÇñùÝ ¿ ²Ûï³ ¶áõÛáõÙ×»³ÝÇ §ºñÏáõ ¶»ï»ñáõ ØÇç»õ¦ í¿åÁ, áñ ÏÁ Ý»ñϳ۳óáõÇ áñå¿ë §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ä³ïÙáõÃÇõÝ ØÁ¦: Ðáë »õë ³õ»ÉÇ ù³Ý 300 ¿ç»ñáõ íñ³Û ÏÁ å³ïÙáõÇÝ ³ÛÝ ïËáõñ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÏÁ óáɳóÝ»Ý ³ÛÝ, ÇÝã Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ã¿ Ïñó³Í ÙáéݳÉ, »ñµ»¯ù: ²Ûë Ï»ñåáí Ãáõñù ÁÝûñóáÕÝ»ñÁ Ï°ÇٳݳÝ, ÿ 1915Ç Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ ÙdzÛÝ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ ã¿ áñ ³Ýѳٳñ ·Çñù»ñ ·ñÇ ³é³Í »Ý, ³ÛÉ ³Ûë ÷áÃáñÇÏ¿Ý í»ñ³åñ³Í, µ³Ûó Çñ»Ýó Ù»ñÓ³õáñÝ»ñáõÝ ×³Ï³ï³·ÇñÁ ï»ë³Í µ³½Ù³ÃÇõ ³ÝѳïÝ»ñ »õë ·ñÇ ³é³Í »Ý Çñ»Ýó ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ûáõß»ñÁ:

Í³Í Ñ³Ù³ù³Õ³ù³óÇÇÝ, Ùï³õáñ³Ï³ÝÇÝ, ÂáõñùÇáÛ µ³½Ù³ß»ñï Ùß³ÏáÛÃÇ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ å³ßïå³ÝÇÝ »õ ï³ñ³ÍáÕÇÝ, Û³ÝáõÝ ³Û¹ »ñÏñÇÝ Ù¿ç ³õ»ÉÇ ³ñ¹³ñ ѳë³ñ³Ïáõû³Ý å³Ûù³ñáÕ Ù³ñ¹áõÝ »õ µáÕáùÇ Ó³ÛÝ µ³ñÓñ³óÝ»É µáÉáñ ûñÇÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí Û³ÝáõÝ ³ñ¹³ñáõû³Ý£ ÎáÙÇï¿Ý ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ áñ ÂáõñùÇáÛ »õ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ù¿ç åÇïÇ Ó»éݳñÏ¿ µ³½Ù³ï»ë³Ï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõª ÝáõÇñáõ³Í ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÇ ¹³ïÇÝ, áñáõ Û³ÕóݳÏÇÝ ÏÁ ѳõ³ï³Û ³Ý»ñϵ³Ûûñ¿Ýª ·áñͳÏóáõû³Ùµ áõÅ»Õ Ï³ÙùÇ ï¿ñ ³ß˳ñÑÇ Ù³ñ¹áó£ ÚÇß»³É ѳÕáñ¹³·ñáõû³Ý ï³Ï, áñå¿ë §²½³ïáõÃÇõÝ »õ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ ê»õ³Ý Ü߳ݻ³ÝÇݦ ØÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÙÇï¿Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ, ɳïÇÝ³Ï³Ý ï³é»ñáõ ϳñ·áí, ëïáñ³·ñ³Í »Ý Ñ»ï»õ»³É ³ÝÓ»ñÁ. ²ÉÇ ¾ñÿÙ, ²ñ³ ä³ÉÇá½»³Ý, ²ÃÇÉɳ ³ÛÏáõÝ, ä³ëùÁÝ úñ³Ý, Ö³Ý ä³ßù¿ÝÃ, î³ÉÇó-èáÅ¿ г׻³Ý, î¿ÛíÇï γáõݹ, îáÕ³Ý ¾û½ÏÇõï¿Ý, ¾ñù³Ý Ø¿ÃÇÝ, ¾ñûÉ ¾û½ùáñ³Û, ¾ëÿñ ÞáõÉó-ÎáÉïßóÛÝ, üÇùñ¿Ã ä³ëù³Û³, ÄÇñ³Ûñ ¶áõïã³ñ»³Ý, ¶áõñ·¿Ý ʳÝ×»³Ý, Ðñ³Ý¹ ¶³ëå³ñ»³Ý, Ðñ³ã ¶³Éë³Ñ³Ï»³Ý, Ðñ³ÝáÛß Ê³é³ï»³Ý, Æåñ³ÑÇÙ ê¿í¿Ý, ÆßË³Ý âÇýÃ×»³Ý, ÆëÙ³ÛÇÉ ä¿ßÇÏ×Ç, γñÇÝ¿ ÊáïÇÏ»³Ý, ʳãÇÏ Øáõñ³ï»³Ý, سÑÙáõï ¶áÝáõù, Ø¿ëáõï Âáõý³Ý, ܳïdz àõÛÏáõÝ, ÜáõñÑ³Ý ä»×ÇﻳÝ, ä»ñ× ¼¿ÛÃáõÝó»³Ý, ð³ýýÇ Ð»ñÙáÝ ²ñ³ùë, ð³Ù³½³Ý ο½ÏÇÝ, ê³Çà â¿ÃÇÝûÕÉáõ, ê³·û ²ñ»³Ý, 껹³ ö³÷³½»³Ý, ê»õ³Ï ²ñÍñáõÝÇ,

êÇå¿É ¾û½åáõïáõÝ, êÇññÇ êÇñ¿ÛÛ³ ¾ûÝï¿ñ, ³ݿñ ²ùã³Ù, ¿ëë³ ÐáýÙ³Ý, îÇ·ñ³Ý ´³ëÏ¿íÇ㻳Ý, Â¿Ù¿É î¿ÙÇñ¿ñ, òáõñáõ Æñ³, ì³Ñ³·Ý â³ù³É»³Ý, ì³ñ¹³Ý ³ß×»³Ý, º³ÉãÁÝ ¾ñÏÇõÝïáÕ³Ý, ¼¿ÛÝ¿å ³Ýå³Û£ ÚÇß»³É ³ÝÓ»ñ¿Ý, »ñÏÇñÝ»ñáõ ³ÝáõÝáí å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñ Ý߳ݳÏáõ³Í »Ý ÂáõñùdzۿÝ, ¶»ñÙ³ÝdzۿÝ, ØÇçÇÝ ²ñ»õ»Éù¿Ý, üñ³Ýë³Û¿Ý, ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý »õ г۳ëï³Ý¿Ý£ ÂáõñùÇ³Û¿Ý å³ï³ë˳ݳïáõ Ý߳ݳÏáõ³Í ¿ª ê³ÛÇà â¿ÃÇÝûÕÉáõ, г۳ëï³Ý¿Ýª ê³·û ²ñ»³Ý, ØÇçÇÝ ²ñ»õ»Éù¿Ýª Ðñ³ã ¶³Éë³Ñ³Ï»³Ý, ¶»ñÙ³Ýdzۿݪ ²ÉÇ ¾ñÿÙ, üñ³Ýë³Û¿Ýª 껹³ ö³÷³½»³Ý, ²Ù»ñÇϳۿݪ ܳïdz àõÛÏáõÝ:

§ºÃ¿ ÂáõñùÇ³Ý í»ñ³¹³ñÓÝ¿ Ù»ñ ÑáÕ»ñÁ, ÇÝã忱ë å¿ïù ¿ ÉáõÍáõÇ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ñ³ñóÁ¦, ΰÁë¿ ²ñ³ ä³å»³Ý г۳ëï³ÝÇ ÄáõéݳÉÇëïÝ»ñÇ §²ëå³ñ¿½¦ ³ÏáõÙµ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý Éñ³·ñáÕÝ»ñ¿Ý ѳñó³½ñáÛó ÙÁ áõÝ»ó³Í ¿ §Øá¹áõë-íÇí»Ý¹Ç¦ ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñÉáõÍáÕ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÇ Õ»Ï³í³ñ ù³Õ³ù³·¿ï ²ñ³ ä³å»³ÝÇ Ñ»ï, ·É˳õáñ ÝÇõà áõݻݳÉáí ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ µéݳ·ñ³õáõ³Í ѳÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñáõ ѳñóÁ£ Üß»Ýù, áñ ²ñ³ ä³å»³Ý 2000-2006 í³ñ³Í ¿ ¶³Ý³ï³ÛÇ Ùûï г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõû³Ý ³ñï³Ï³ñ· »õ Édz½ûñ ¹»ëå³ÝÇ å³ßïûÝÁ£ êïáñ»õ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Ýù ѳñó³½ñáÛóÁ£ гñó.- Ú³×³Ë ËûëáõÙ »Ýù ݳËÏÇÝ úëٳݻ³Ý ϳÛëñáõû³Ýª Ù»½³ÝÇó ËÉáõ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ñݳñ³õáñáõû³Ý Ù³ëÇÝ: ºÃ¿ ÂáõñùÇ³Ý ×³Ý³ãÇ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ г۳ëï³ÝÇÝ »ï í»ñ³¹³ñÓÝÇ Ù»½³ÝÇó ËÉ³Í ÑáÕ»ñÁ, ÇÝã忱ë å¿ïù ¿ ÉáõÍáõÇ ¹ñ³Ýó í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ñ³ñóÁ, »Ã¿ Ù³ñ¹ÇÏ ³ñï³·³ÕÃáõÙ »Ý ³ÛÅÙ»³Ý г۳ëï³ÝÇó: ²ñ³ ä³å»³Ý.- §î³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý Ñ»ï ϳå ãáõÝÇ: γñáÕ ¿ ÂáõñùÇ³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳ݳãÇ, µ³Ûó áãÇÝã »ï ãí»ñ³¹³ñÓÝÇ »õ ϳñáÕ ¿ ѳϳé³ÏÁ ÉÇݻɪ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ã׳ݳãÇ »õ ÑáÕ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝÇ: ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ѳñóÝ ³é³ÝÓÇÝ ËݹÇñ ¿ª ³õ»ÉÇ ß³ï µ³ñá۳ϳÝáõû³Ý ¹³ßïáõÙ ÁÝϳÍ, ù³Ý Çñ³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÇ:

ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ µÝ³Ï»óÝ»É-ãµÝ³Ï»óÝ»ÉáõÝ, Ù»ñ Çñ³õáõÝùÝ ¿, Ϧáõ½»Ýù ÏÁ µÝ³Ï»óÝ»Ýù, ã»Ýù áõ½Çª ã»Ýù µÝ³Ï»óÝÇ: Æ Ñ³ñÏ¿, ß³ï»ñÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó ³ñï³·³ÕÃáõÙ »Ý, ù³ÝÇ áñ »ñÏÇñÝ ³ÛÝù³Ý ÷áùñ ¿, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý áñ»õ¿ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ ãÇ ¹³éÝáõÙ ß³Ñáõóµ»ñ, ù³ÝÇ áñ Ù»ñ »ñÏÇñÁ ãáõÝÇ ë³ÑÙ³Ý ÍáíÇ Ñ»ï, Ù»Í ßáõϳÛ, ѳ½³ñ áõ ÙÇ ï»ë³ÏÇ ËݹÇñÝ»ñ ϳÝ: ºÃ¿ Ù»Ýù ³ñï³·³ÕÃÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï׳éÁ ï»ëÝáõÙ »Ýù å»ïáõû³Ý í³ï ϳé³í³ñÙ³Ý Ù¿ç, ³å³ í³ï ϳé³í³ñÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ Ù»Í »ñÏÇñÁ ³õ»ÉÇ ß³ï Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ, ù³Ý ÝÙ³Ý Ó»õáí ϳé³í³ñáõáÕ ÷áùñ »ñÏÇñÁ: ²Ûëûñ Ù»ñ µÝ³Ïãáõû³Ý 2/3-Ý ³åñáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ï»³Ý ¹³ßïáõÙ, áñÁ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³½³ñ ù³é. ùÉÙ. ¿: ²Ûë ï³ñ³ÍùáõÙ áã ÙÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ËáñáõÃÇõÝ ãϳÛ, ³ÛëÇÝùݪ å³ï»ñ³½ÙÇ ¹¿åùáõÙ ³ÛÝ Ñ³ñáõ³ÍÇ ï³Ï ÏÁ ·ïÝáõǦ: §ÐáÕÁ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ϳñ»õáñ Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ áõÝÇ: ÜáÛÝ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ, ÙÇÝã»õ í»ñçÇÝ 20-30 ï³ñÇÝ ÏÇë³¹³ï³ñÏ ¿ñ: ´³Ûó »ñµ Ù»Ýù 1920-21 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ãáõñù»ñÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÙ ¿ÇÝù, »ñµ ³Ý·³Ù ³é³ç³ñÏ »Õ³õ, áñ ²ÝÇ ù³Õ³ùÁ í»ñ³¹³ñÓóÝ»Ý, áñÁ ÙÇ ù³ÝÇ ù³é. ùÉÙ. ï³ñ³Íù ¿ »õ ÂáõñùdzÛÇ Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ, ¹³ ¿É ãïáõ»óÇÝ: Þ³ï »ñÏñÝ»ñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñ áõÝ»Ý, áñï»Õ Ù³ñ¹ ãÇ ³åñáõÙ, µ³Ûó

íëï³Ñ»óÝáõÙ »Ù, áñ áñ»õ¿ Ù¿ÏÁ ÙÇõëÇÝ ÙÇ Ãǽ ÑáÕ ³Ý·³Ù ãÇ áõ½»Ý³Û ½Çç»Éª ÉÇÝÇ ³Ý³å³ï, û ë³éó³å³ï¦: §ºñµ »ë ¶³Ý³ï³ÛáõÙ ¿Ç, ³ÛÝï»Õ ѳñó ³é³ç³ó³õ ¸³ÝdzÛÇ Ï³åáõ³Í Îñ»ÝɳÝï³ÛÇ Ùûï ·ïÝáõáÕ ÙÇ ÏÕ½áõ ѳñóáí£ ¸³ÝÇ³Ý »õ ¶³Ý³ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñ »Ý, µ³Ûó ¹³ ã˳ݷ³ñ»ó, áñ ÙÇ ÷áùñ ÏÕ½áõ ѳٳñ Çñ»Ýù ϳï³ÕÇ å³Ûù³ñ ÙÕ¿ÇÝ, ³ÛÝ ¹¿åùáõÙ, »ñµ ÝáÛÝ ¶³Ý³ï³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³ÝÙ³ñ¹³µÝ³Ï ÑáÕ»ñ áõÝÇ: ¸¿, ÃáÕ ¶³Ý³ï³Ý ÙÇ Ãǽ ÑáÕ ½ÇçÇ áõñÇßÇÝ, ÇÝãá±õ ãÇ ï³ÉÇë: ¶³Ý³ï³ÛÇ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ë³Ñٳݳ·ÍÇó 100150 ùÉÙ. »Ã¿ µ³ñÓñ³Ý³ë ÑÇõëÇë, ¹³ï³ñÏ ¿: ²Û¹ ³ÙµáÕç ÑÇõëÇëáõÙ, áñÁ ºõñáå³ÛÇó ³õ»ÉÇ Ù»Í ¿, 100.000 Ù³ñ¹ ãÇ ³åñáõÙ¦:


²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

вÚÎ²Î²Ü òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ

104-²Ù»³Û Øáõë³É»éóÇÝ Î³åáõ³Í ¿ гÛñ»ÝÇ ÐáÕÇÝ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç ¾çÙdzÍÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ äïÕáõÝù ·ÇõÕÇ µÝ³ÏÇã ʳãÇÏ ä»åÇ뻳ÝÁ (´³µÇ뻳Ý) 1910ÇÝ Øáõë³ É»é ÍÝ³Í ¿£ ØdzÛÝ³Ï ï³ñ»óÁ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ µÝ³Ï³Í ¿ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ù¿ç, ³å³ í»ñ³¹³ñÓ³Í ¿ äïÕáõÝù, áõñ, ѳϳé³Ï ï³ñÇùÇÝ »õ ³éáÕç³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñáõÝ, ³é³ÝÓÇÝ Ï¦³åñÇ£ 104-³Ù»³Û Í»ñáõÝÇÝ ³éáÛ· ¿£ «²ñÙ¿Ý÷ñ»ëÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ ËáõÙµÁ »ñµ ½ÇÝù ÏÁ ÷Ýïé¿ñ ï³Ý Ù¿ç, ½ÇÝù ·ï³õ ï³Ý ÏïáõñÇÝ, áõñ µ³ñÓñ³ó³Í ¿ñ ë»÷³Ï³Ý Ó»éù»ñáí ³×»óáõó³Í ˳ÕáÕÁ Ù߳ϻÉáõ ѳٳñ£ ÊáõÙµÁ ï»ëÝ»Éáíª ³Ý Çç³õ ÷³Ûï¿ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñáí, ÅåÇïÁ ¹¿ÙùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó³õ å³ïÙ»É ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí ÉÇ Çñ Ï»³ÝùÁ£ ʳãÇÏÁ ÏÁ ϳñÍ¿, áñ ÇÝù ï³Ï³õÇÝ Áݹ³Ù¿ÝÁ 20 ï³ñ»Ï³Ý ¿, ѳϳé³Ï ³Ýáñ, áñ »ñµ»ÙÝ ³éáÕç³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ ÏÁ ÛÇß»óÝ»Ý Çñ³Ï³Ý ï³ñÇùÇÝ Ù³ëÇÝ£ §Øáõë³ É»ñ³Ý ø»åáõëÇ¿ ·ÇõÕÇÝ Ù¿ç ÍÝ³Í »Ù, ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ, ÇÝã Áë»ë Ù»ñ ·ÉËáõÝ »Ï³Í ¿®Øáõë³ É»é¿Ý ѳë³Í »Ýù Èǵ³Ý³Ý, áõñ ϳٳó ϳٳó ëÏë³Ýù ³Ý³ëáõÝÝ»ñ å³Ñ»É, »ûà ³ÙÇë »ïù ÁÝï³ÝÇùáí ѳëï³ïáõ»ó³Ýù ä¿Ûñáõæ, ÏÁ ÛÇß¿ ʳãÇÏÁ£ Øáõë³ È»ñ³Ý í»ó ·ÇõÕ»ñáõ (ø»åáõëÇ¿, ì³·Áý, Êïñå¿Ï, ºáÕáõÝáÉáõ·, г×Ç Ð³åÇåÉÇ, äÇÃdzë) ѳÛáõÃÇõÝÁ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý É»éݳÛÇÝ ¹ÇñùÇ ßÝáñÑÇõ ·ñ»Ã¿ ÷ñÏáõ»ó³õ ºÕ»éÝÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ Ñ³ÙÇï»³Ý Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñ¿Ý, ÇëÏ 1915-Ç ÚáõÉÇëÇ Ï¿ë»ñáõÝ ¹ÇÙ»ó ÇÝùݳå³ßïå³Ýáõû³Ý£ 26 ÚáõÉÇë 1915ÇÝ Ññ³å³ñ³Ïáõ»ó³õ ÑÝ·ûñ»³Û ųÙ-

Ï¿ïÇ Ù¿ç Ùûï³Ï³Û ѳ۳µÝ³Ï ·ÇõÕ»ñ¿Ý ø»ë³åÇ ï³ñ³·ñÙ³Ý Ññ³Ù³ÝÁ£ Øáõë³É»éóÇÝ»ñáõ Ù¿Ï Ù³ëÁ ëÏë³õ É»é µ³ñÓñ³Ý³É, ÇëÏ ÇÝùݳå³ßïå³Ýáõû³Ý ¹ÇÙ»Éáõ áñáßáõÙÁ áñ¹»·ñáõ»ó³õ 29 ÚáõÉÇëÇÝ, ºáÕáõÝûÉáõ·Ç Ù¿ç ·áõÙ³ñáõ³Í ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÇ ÁÝóóùÇÝ, »õ ù³ÝÇ ÙÁ ûñáõ³Ý Ù¿ç Øáõë³ É»é µ³ñÓñ³ó³õ ßáõñç 5000 ѳÛ, ÇëÏ 2000-Á ï³ñ³·ñáõ»ó³Ý£ ¿»õ ³Ýó»³ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ Çñ í»ñÛÇßáõÙÁ ³Õûï ¿, å³ïÙáõû³Ý Ñ»ñáëÁ ÏÁ íëï³Ñ»óÝ¿, áñ Ùáõë³É»éóÇÝ»ñÁ ß³ï ï³Ýçáõ³Í »Ý£ ²Ï³Ý³ï»ëÇ Ñ³ÛñÁ Ù³ëݳ·Çïáõû³Ùµ ³ï³ÕÓ³·áñÍ ¿ñ£ ÀÝï³ÝÇùÇÝ Ù¿ç ·ñ»Ã¿ µáÉáñ ½µ³Õ³Í »Ý ³Ý³ëݳå³Ñáõû³Ùµ£ ʳãÇÏÁ ³ÏݳͳÝùáí ÏÁ ÛÇß¿ Ù»Í Ñûñ »õ å³åÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù ÑÇõ³Ý¹áõû³Ý å³ï׳éáí ßáõï Ñ»é³ó³Í »Ý Ï»³Ýù¿Ý£ Øáõë³ É»ñ³Ý íñ³Û ͳõ³É³Í å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ ѻﳷ³ÛÇÝ Ý»ñßÝã³Í ¿ ³õëïñdzóÇ ·ñáÕ üñ³Ýó ì»ñý¿ÉÁ, áñ ·ñ³Í ¿ §Øáõë³ É»ñ³Ý ù³é³ëáõÝ ûñ»ñÁ¦ í¿åÁ£ ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç ³åñáÕ Ññ»³Ý»ñÁ ½³ÛÝ ÏÁ ϳñ¹³ÛÇݪ ϳÝ˳½·³Éáí Çñ»Ýó ׳ϳﳷÇñÁ£ àÕç³ÏǽáõÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ ·ÇñùÁ Ï»ÃáÛÇ å³ßïå³ÝÝ»ñÁ Ó»éù¿ Ó»éù ÏÁ ÷á˳Ýó¿ÇÝ, áñå¿ë Ý»ñßÝãÙ³Ý ³ÕµÇõñ »õ ݳóÇÝ»ñáõ ¹¿Ù ½¿Ýù µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ïá㣠ì»ñý¿ÉÇ §Øáõë³ É»ñ³Ý 40 ûñ»ñÁ¦ í¿åÇ ³é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÉáÛë ï»ë³Í ¿ ·»ñٳݻñ¿Ýáí 1933-ÇÝ£ ØdzÛÝ »ñÏáõ ï³ñáõ³Ý ÁÝóóùÇݪ 1934-1935, í¿åÁ óñ·Ù³Ýáõ³Í ¿ 36 É»½áõÝ»ñáõ£ ì»ñý¿É í¿åÁ ·ñ³Í ³ï»Ý

û·ï³·áñÍ³Í ¿ ³Ï³Ý³ï»ëÝ»ñáõ íϳÛáõÃÇõÝÝ»ñ, Éñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñ, áõëáõÙݳëÇñ³Í ¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïÙáõÃÇõÝÁ, ÏñûÝÝ áõ Ùß³ÏáÛÃÁ£ 1934-ÇÝ ·ÇñùÁ ³ñųݳó³Í ¿ ï³ñáõ³Û ɳõ³·áÛÝ í¿åÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³Ý³ÏÇÝ£ Èǵ³Ý³Ý¿Ý ï»Õ³÷áËáõ»Éáí г۳ëï³Ýª ʳãÇÏ Ï°³ÙáõëݳݳÛ, Ï°áõÝ»Ý³Û ÑÇÝ· ³ÕçÇÏ »õ Ù¿Ï ïÕ³Û, áñáÝóÙ¿ áã Ù¿ÏÁ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ µ»ñٳٵ, ³ÛÅÙ Çñ Ñ»ï Ï°³åñÇ£ ²Ý »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ ÙÝ³Û Ødzó»³É ܳѳݷݻñª áñ¹ÇÇÝ Ùûï, ³å³ Ï°áñáß¿ í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý, áñáíÑ»ï»õ Ù»Í ¿ñ Ù»Õáõ³µáõÍáõû³Ùµ ½µ³Õ»Éáõ Çñ ó³ÝÏáõÃÇõÝÁ£ Ì»ñáõÝÇÝ ÛáÛëáí ¿, áñ ûñ ÙÁ Çñ áñ¹ÇÝ ³É åÇïÇ í»ñ³¹³éÝ³Û Ð³Û³ëï³Ý£ гÛñ»ÝÇùÇ Ù¿ç ³åñ»Éáíª Ê³ãÇÏÁ

13

ëïÇåáõ³Í ¿ ÇÝùÝ Çñ»Ý Ñá· ï³ÝÇÉ, ×³ß »÷»É, ½µ³ÕáõÇÉ Ï»ó³Õ³ÛÇÝ ·áñÍ»ñáí, Ùß³Ï»É ë»÷³Ï³Ý ï³Ý ÷áùñÇÏ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÁ£ Ú³ïϳå¿ë ³Ùñ³Ý ³ÙÇëÝ»ñáõÝ ÑáÕ³·áñÍáõÃÇõÝÁ »õ Ù»Õáõ³µáõÍáõÃÇõÝÁ ³Ýáñ ³éûñ»³ÛÇÝ ³Ýµ³Å³Ý Ù³ëÝ »Ý£ §ºë ÙÇßï ³Ý³ëݳå³Ñáõû³Ùµ ½µ³Õ³Í »Ù, Ïáí»ñ áõÝ»ó³Í »Ù£ ²ÛÅÙ ÙÇÝ³Ï Ï°³åñÇÙ, ÏÁ ¹Åáõ³ñ³Ý³Ù, Ù»ÕáõÝ»ñáõÝ ÃÇõÝ ³É í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ å³Ïë³Í ¿¦, Çñ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ³Ý áõ ³é³ÝÓݳÏÇ Ñå³ñïáõû³Ùµ ÏÁ å³ïÙ¿ Çñ ïÝÏ³Í Ë³ÕáÕÇ ïáõÝÏ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£ §Øáõë³ É»ñ³Ý Ù¿ç Ù»Ýù ß³ï ɳõ Ϧ³åñ¿ÇÝù£ ì»ñ³¹³éÝ³É ã»Ù áõ½»ñ£ Æ íÇ׳ÏÇ ã»Ù, ÑÇÙ³ ³ÛÝï»Õ Ãáõñù»ñ Ï°³åñÇÝ, Ãáõñù»ñáõ Ñ»ï ÇÝãå¿ë ³ÛÝï»Õ Ùݳ٦, Ï°Áë¿ í»ñ³åñáÕ ³Ï³Ý³ï»ëÁ£

гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý гñÇõñ³Ù»³ÏÇ Ø»Í³·áÛÝ Ø³ñï³Ññ³õ¿ñÁ (ØïáñáõÙÝ»ñª êñïÇ Ëáñ»ñ¿Ý, àõÕÕáõ³Í гñÇõñ³Ù»³ÏÇ Ø³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ) îáùÃ. Ê. ¶áõɳ׻³Ý

Ìñ³·ÇñÝ»°ñ, Íñ³·ÇñÝ»°ñ, ³Ýí»°ñç Íñ³·ÇñÝ»ñ... ÆÝãá±õ ³Ûë Íñ³·ÇñÝ»ñÁ ѳñÇõñ³Ù»³ÏÇ ë»ÙÇÝ: ƱÝã ¿ §Ñ³ñÇõñ¦Ç Ý߳ݳÏáõÃÇõÝÁ: ¸³±ñ ÙÁ ³Ýó³Í ¿ ³ÛëÇÝùÝ: Æ°Ýã ÷áÛÃ: γñ»ÉÇ ã¿±ñ Û³çáÕ»óÝ»É ³Ûë Íñ³·ÇñÝ»ñÁ 71ñ¹, 83ñ¹ ϳ٠92ñ¹ ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ ÁÝóóùÇÝ: ²ñ¹»û±ù Ù»ñ éáÙ³ÝÃǽÙÇ Áݹ³é³ç, Ãáõñù ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ Çñ Çõñ³Û³ïáõÏ Ãñùáõû³Ùµ Ù»½Ù¿ ³é³ç ãDZ å³ïñ³ëïáõÇñ ¹ÇٳϳɻÉáõ ѳñÇõñ³Ù»³ÏÁ: гñó³¹ñáõÙÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÁݹѳï Ùï³½µ³Õ ÏÁ å³Ñ»Ý ½Çë: سݳõ³°Ý¹ áñáíÑ»ï»õ ³Ûë Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ûëï³Ïûñ¿Ý ÏÁ å³ÏëÇÝ Ð³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ ·áñͳÍáõÃÇõÝÁ ù³ç³É»ñáÕ áõ Ùß³ÏáÛÃÁ å³Ñå³ÝáÕ ù³ÛÉ»ñ: Àëï É»½áõ³µ³Ýª îáùÃ. ²ñï³ Ö¿å¿×»³ÝÇ, §»ñµ Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ ¹³¹ñÇÝù Ëûë»É¿, Ù»ñ ³Ýó»³ÉÇÝ, ݳËÝÇÝ»ñáõÝ, »õ ³½·³ÛÇÝ å³ïÙáõû³Ý Ñ»ï Ù»ñ ϳåÁ ÏÁ ˽áõǦ: ÆëÏ »ñµ Ù»ñ å³ïÙáõû³Ý Ñ»ï ϳåÁ ˽áõÇ, ³É Ùݳ°ë µ³ñáí ׳ݳãáõÙ, »ñó°ë µ³ñáí å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝ: ä³ïÙ³Ï³Ý ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñ óñÙ³óÝ»Éáõ ϳñ·áí Û³ÛïÝ»Ù, áñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý Ù³½³åáõñÍ »Õ³Í ѳÛáñ¹ÇÝ»ñ, ½Çñ»Ýù ÑÇõñÁÝÏ³É³Í »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ç³Ý³óÇÝ å³Ñ»É Çñ»Ýó ·áÛáõÃÇõÝÁª ËÇëï ³ÝÝå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç. ݳѳï³Ïáõ³Í ÙÇÉÇáÝÝ»ñáõÝ ÷á˳ñ¿Ý íñ¿ÅËݹÇñ ѳÛáñ¹ÇÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ ѳٳñ, ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³Ý É»½áõ, å³ïÙáõÃÇõÝ, Ùß³ÏáÛà áõ ÏñûÝ ¹³ë³õ³Ý»É Ýáñ ë»ñáõݹÇݪ ϳéáõó»Éáí ¹åáñóÝ»ñ, ³Ïáõٵݻñ áõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ: ºõ ·³ÕáõÃÝ»ñÁ ³×»ó³Ý: ö³¯éù ²ëïáõÍáÛ: ºõ áõÝ»ó³Ýù Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ×³ñï³ñáõû³Ùµ, Ù»ñ ³ß˳ï³ëÇñáõû³Ùµ ÷³ÛÉáõÝ ¹Çñù»ñáõ ѳë³Í ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ: ö³¯éù ²ëïáõÍáÛ: ´³Ûó ï³ñÇÝ»ñáõ óõ³ÉáõÙáí, ѳۻñ¿Ý É»½áõÇ ³Ý·áñͳÍáõÃÇõÝÁ áõ Ù»ñ Ùß³ÏáõóÛÇÝ µ³ñù»ñáõÝ, ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áõ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ Ùáé³óáõÙÁ ëÏë³Ý ó÷ ëï³Ý³É: ´Ý³Ï³Ý »ñ»õáÛà ¿, áñ ûï³ñ

ÑáÕÇ íñ³Û ѳٳϻñåÇÝù ï»ÕõáÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÝ: ѳٳϻñåÇÝù, ³Ûá°, á°ã ÿ ݳѳÝç»Ýù: ²Ûëûñ, ÏÁ ݳѳÝç»Ýù É»½áõáí, µ³ñù»ñáí, ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙáéݳÉáí, ÙáéݳÉáí ÝáÛÝÇëÏ Ù»ñ ݳ˳ѳÛñ»ñáõÝ ½áѳµ»ñáõÃÇõÝÁ, ³Ý³å³ïÇÝ Ï³Ù ûï³ñáõû³Ý Ù¿ç Çñ»Ýó ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ É»½áõ ëáñí»óÝ»Éáõ ѳٳñ: ÆÝãù³Ý ѳñ³½³ï ÏÁ ÑÝã»Ý, ³Ûë å³Ñáõë, Þ³Ñ³Ý Þ³ÑÝáõñÇ Ëûëù»ñÁª §ÎÁ ݳѳÝç»Ý ÍÝáÕù, áñ¹Ç, ù»éÇ, ÷»ë³Û. ÏÁ ݳѳÝç»Ý µ³ñù, ÁÙµéÝáõÙ, µ³ñá۳ϳÝ, ë¿ñ£ ÎÁ ݳѳÝç¿ É»½áõÝ, ÏÁ ݳѳÝç¿ É»½áõÝ, ÏÁ ݳѳÝç¿ É»½áõÝ£ ºõ Ù»Ýù ¹»é ÏÁ ݳѳÝç»Ýù µ³ÝÇõ áõ ·áñÍáí, Ï³Ù³Û »õ ³Ï³Ù³Û, ·Çïáõû³Ùµ »õ ³Ý·Çïáõû³Ùµ. Ù»Õ³°Û, Ù»Õ³°Û ²ñ³ñ³ïÇݦ£ ºë DZÝã Áݻ٠ù³Õ³ùÇ ÙÁ Ù¿Ï ³ÝÏÇõÝÇ Ï³Ý·Ý³Í Ûáõß³ÏáÃáÕÁ, »ñµ ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç ßáõïáí ѳۻñ¿Ý ËûëáÕ åÇïÇ ãáõݻݳÙ: ºë DZÝã Áݻ٠óáÛó»ñÝ áõ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÁ, »ñµ ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç ßáõïáí ѳۻñ¿Ý ·ñáÕ áõ ÉëáÕ åÇïÇ ãáõݻݳÙ: ºë DZÝã Áݻ٠ûï³ñ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ Ù»ñ ¹³ïÇÝ, »ñµ ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç ѳۻñ¿Ýáí Ùï³ÍáÕ åÇïÇ ãáõݻݳÙ: ²é ³Û¹, ѳñÇõñ³Ù»³ÏÇ ë»ÙÇÝ, Ù»ñ ³é³çݳ·áÛÝ Íñ³·ÇñÁ å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û ³ß˳ïÇÉ ³ÛÝ »ñÇï³ë³ñ¹áõû³Ý Ñ»ï, áñ Ç ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ Ý³Ëáñ¹ ë»ñáõݹݻñáõÝ, ³ÛÉ»õë ãÇ Ñ»ï³ùñùñáõÇñ ѳÛÏ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ýáõû³Ùµ »õ Ùdzëݳµ³ñ Ó»õ»ñ áñáÝ»É ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ñ³Û É»½áõÇ ·áñͳÍáõÃÇõÝÁ í³é å³Ñ»Éáõ ÇëÏ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç ѳÛÁ ɳõ ù³Õ³ù³óÇ ¹³ëïdzñ³Ï»Éáõ »õ ³Û¹åÇëáí ³ß˳ñÑÇ ï³ñ³ÍùÇÝ Ð³ÛÁ Ð³Û å³Ñ»Éáõ: Úëï³Ï å³ï³Ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ, §²ëå³ñ¿½¦Ç ϳÛù¿çÇÝ íñ³Û ѳݹÇå»ó³Û Ûû¹áõ³ÍÇë ûٳÛÇÝ Ñ»ï ³éÝãáõáÕ ¶ñÇß ¸³õû³ÝÇ §ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý гñÇõñ³Ù»³Ï¦ Ëáñ³·Çñáí µ³Ý³ëï»Íáõû³Ý, áñÙ¿ µ³ÅÇÝ ÙÁ Û³ñÙ³ñ ·ï³Û ÏÇë»É Ó»ñ Ñ»ï ª §àÕµ ¿® áÕµ ¿ ѳñÇõñ³Ù»³Û® ÄáÕáíÝ»ñ »Ý Ùß³ÏáõÙ ÜáÛÝ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ »ñ·»Éáõ, γï³ñ»Éáõ å³ï³ñ³· ѳݹÇë³õáñ, Ð᷻ѳݷÇëï, å³ßï³ÙáõÝù

ÊÝϳÑáï³Ë³éÝ, àñ ųÑáõÙ ¿ ÃáõÉáõû³Ý Ù»ÕÏ ßÝã³éáõû³Ùµ: àÑ°® áÕµ»ñë á±õñ ɳó»Ù ÇÙ ³Ý½ûñáõû³Ý, ²Ýå»ï³Ï³Ý ë÷Çõéùáí µ³½Ù³Ó³ÛÝáõû³Ý® ÆëÏ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ® ÙÇ µáõé® µ³½Ù³µáõé ×»Õùáõ³Í, àñ å»ï³Ï³Ý µéáõÝóùáí ³½· ¿ ÷ßñïáõÙ, àõ µéáõÝóùÇ ×»Õù»ñÇó ó÷áõÙ ¿ ó÷áõÙ® ²Ûɳë»ñáõáÕ ³ñï³·³Õî ³å³½·³ÛݳóáõÙ, гÛñ»Ý³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ µÇñï ³½·³Ã³÷áõÙ: ÆëÏ ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ݳѳï³ÏÝ»ñÇë ÛÇß³ï³ÏÝ»ñÁ ²ñÇõݳѻÕÓ áõ ÷áßdzó³Í ØÝáõÙ »Ý Ãáõñùáõû³Ý í³ëï³Ï³Í ¹ñ³Ù³·ÉáõËÁ ²ñ³µ³Ï³Ý ù³ñÇõÕ³Ñáë ³Ý³å³ïÝ»ñáõÙ, ºõñáå³ÛÇó áõ ²Ù»ñÇϳÛÇó ߳ѻÉáí ø³Õ³ù³Ï³Ý áõ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ß³Ñ áõ ïáÏáëÝ»ñ¦: ²Ûëûñ, »ñµ ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÝù ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ѳñÇõñ³Ù»³ÏÇÝ, ÇÝãåÇëDZ ·áÑáõݳÏáõû³Ùµ åÇïÇ Ý»ñϳ۳ݳÝù Ù»ñ ݳѳï³ÏÝ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñųóÝ»Éáõ å³ñï³õáñáõû³Ý: ƱÝã ÏÁ Ùï³Í¿ ³ñ¹»ûù гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ѳñÇõñ³Ù»³ÏÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý Ø³ñÙÇÝÁ: Ò³ÛÝ µ³ñµ³éáÛ Û³Ý³å³ïÇ...


2014 øºê²ä 14 Â.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 102 ø»ë³åÁ ÐÇÝ ¸³ñ»ñ¿Ý ØÇÝã»õ Ø»ñ úñ»ñÁ - ä³ïÙ³Ï³Ý ²ÏݳñÏ

Þáõñç í»ó ѳ½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñ ³é³ç, êáõñÇ³Ï³Ý Íáí³÷ÇÝ íñ³Û »õ àñáݹ¿ëÇ ÑáíÇïÇÝ Ù¿ç ëÏë³Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÑÇÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõû³Ý ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç, ·ïÝáõ³Í ¿ ø»ë³å ßñç³ÝÁ: ø»ë³åÁ »õ ٳݳõ³Ý¹ îáõ½³Õ³×Ç Ñ³ñóí³ÛñÁ, àõϳñÇÃÇ ³é»õïñ³Ï³Ý ó³Ù³ù³ÛÇÝ ×³Ùµáõ íñ³Û Ï'ÇÛݳñ »õ ½³ÛÝ ÏÁ ϳå¿ñ öáùñ ²ëÇáÛ, ÎÇÉÇÏÇáÛ »õ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ÙÇç³·»ïùÇÝ: ê»É»õÏ»³Ý-лɻÝÇëï³Ï³Ý å»ïáõû³Ý ßñç³ÝÇÝ, ø»ë³åÇ ßñç³ÝÁ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ ³Û¹ ųٳݳÏÝ»ñáõÝ Ï³éáõóáõ³Í ²ÝïÇáù, ê»É»õÏdz »õ ȳõá¹ÇÏ¿ (ȳóùdz) ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ï³½Ù³Í »é³ÝÏÇõÝÇÝ Ï»¹ñáÝÁ: ȳõá¹ÇÏ¿ - ê»É»õÏdz Íáí³ÛÇÝ ×³Ùµ³Ý Ï'³ÝóÝ¿ñ ¶³ñ³ïáõñ³ÝÇ µ³ó»ñ¿Ý, ÇëÏ È³õá¹ÇÏ¿ ²ÝïÇáù ó³Ù³ù³ÛÇÝ ×³Ùµ³Ýª îáõ½³Õ³×Ç ÑáíÇï¿Ý: Ø»ÍÝ îÇ·ñ³ÝÇ Çß˳Ýáõû³Ý »õ ÐéáÙ¿³Ï³Ý ϳÛëñáõû³Ý ųٳݳÏ, ȳõá¹ÇÏ¿Ç, ê»É»õÏÇáÛ »õ ²ÝïÇáùÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ï'³½¹¿ ø»ë³å ßñç³ÝÇ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý »õ ÏÁ Ïñ¿ ³Û¹ ¹³ñ»ñáõ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý µáÉáñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ: ø»ë³åÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ïÙáõû³Ý Ù³ëÇÝ ·ñ³õáñ ³ÕµÇõñÝ»ñ ãϳÝ: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ßñç³ÝÁ ÛÇß³ï³Ïáõ³Í ¿ ʳã³ÏÇñÝ»ñáõ å³ïÙáõû³Ý Ù¿ç, »ñµ ²ÝïÇáùÇ ¸áõùë ä»ÙáõÝï ². ø³ëåÇëÇ ³õ³ñÁ (ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÁ) ÏÁ ßÝáñÑ¿ ä»ïñáë ׷ݳõáñÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ, ø³ëåÇë ϳ٠ø³ë³å»Éɳ (Cassembella, Cassabella) ³ÝáõÝáí, áñ ÝáÛݳó³Í ¿ ø»ë³å ³ÝáõÝÇÝ Ñ»ï: гÛÏ³Ï³Ý ï³ññÇ ·áÛáõÃÇõÝÁ áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñ ÏÁ ï³ÝÇÝ ÙÇÝã»õ Ø»ÍÝ îÇ·ñ³ÝÇ ûñ»ñÁ ϳ٠ÝáÛÝÇëÏ ³ÝÏ¿ ³é³ç: Þ³ï»ñ ø»ë³åÁ ÏÁ ¹Çï»Ý ǵñ»õ ÎÇÉÇÏ»³Ý г۳ëï³ÝÇ ë³ÑٳݳÏÇó »õ ³Û¹ ųٳݳϳßñç³ÝÇ Ï³½Ùáõ³Í ѳÛÏ³Ï³Ý ·³õ³é³Ï: ê³Ï³ÛÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáÛó Ïáõ ï³Ý, Ù³ëݳõáñ³µ³ñ µ³ñµ³é³ÛÇÝ ³é³ÝÓݳ۳ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÝϳïÇ ³é³Í, ø»ë³å-êáõ¿ïdz ßñç³ÝÇ Ñ³Û»ñÁ ²ÝïÇáùÇ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ·áÛ³ó³Í Ñ³Û ·³ÕóϳÝáõû³Ý ÙÁ Ùݳóáñ¹³óÝ »Ý: Ø»ÙÉáõù»³Ý ³ñß³õ³ÝùÝ»ñáõÝ »õ úëٳݻ³Ý Çß˳Ýáõû³Ý ³é³çÇÝ ßñç³ÝÇÝ (13-14-ñ¹ ¹³ñ) ²ÝïÇáùÇ ßñç³ÝÇ Ð³Û, ÚáÛÝ »õ ²ëáñÇ ·ÇõÕ»ñÁ ÏÁ å³ñåáõÇÝ ç³ñ¹»ñáõ »õ µéÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ǵñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù: гۻñÁ ½»ñÍ ÙݳÉáõ ѳٳñ ѳɳͳÝùÝ»ñ¿ »õ Ïáïáñ³ÍÝ»ñ¿, Ó·»Éáí ²ÝïÇáùÇ ï³÷³ëï³ÝÝ»ñÁ, Ï'³å³ëï³ÝÇÝ É»éÝáï ßñç³ÝÝ»ñª ÇÝãåÇëÇÝ, ø»ë³åÁ »õ Øáõë³ É»éÁ: ø»ë³åÇ »õ ßñç³Ï³Û ·ÇõÕ»ñáõÝ Ï³½Ù³õáñáõÙÁ »õ ½³ñ·³óáõÙÁ ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û 16-ñ¹ ¹³ñ¿Ý ÙÇÝã»õ 19-ñ¹ ¹³ñáõ ëÏǽµÁ: Àëï ³õ³Ý¹áõû³Ý, ѳۻñÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù »Ï³Í »õ ѳëï³ïáõ³Í »Ý ¾ëÏÇõñ³Ý (¾ëÏ¿ ¾ûñ³Ýª ÑÇÝ ·ÇõÕ) ϳ٠ÜÁñùÁ ¶Ç¿Õ ÏáãáõáÕ ßñç³ÝÁ: ¿ ³ÝáÝù áõñÏ¿± »Ï³Í »Ý, ï³ñµ»ñ ·»ñ¹³ëï³ÝÝ»ñ ï³ñµ»ñ ï»Õ»ñ ÏÁ ÛÇß³ï³Ï»Ý, ÇÝãå¿ë ²ñ³Ùû, ²ñý³ÉÇ, г×ÁÝ, ¼¿ÛÃáõÝ, øÇõñï î³Õ »õ ²ÝïÇáù: ¶ÇõÕ³óÇù, áñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÏÁ ѳëï³ïáõÇÝ Ü»ñùÇ ¶ÇõÕÇ Ù¿ç, áñáß Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ »ïù ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Ý ³õ»ÉÇ í»ñ, áñ ³ÛÅÙáõ ø»ë³åÝ ¿: Þáõïáí, ø»ë³åÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û ÑÇÝ áõ Ýáñ »Ï³Í ·³ÕóϳÝÝ»ñáõÝ µÝ³Ï³í³ÛñÁ: Ü»ñùÇ ¶ÇõÕÇ Ï³½ÙáõÃÇõÝÁ ѳõ³Ý³µ³ñ »Õ³Í ÁÉÉ³Û 16ñ¹ ¹³ñáõ ëÏǽµÁ: ڻﳷ³ÛÇÝ ù»ë³åóÇÝ»ñ Ùûï³Ï³Û ßñç³ÝÝ»ñáõ ϳÉáõ³ÍÝ»ñáõÝ ïÇñ»Éáí, ÏÁ ÑÇÙÝ»Ý ßñç³Ï³Û ·ÇõÕ»ñÁ, áñáÝó ϳ½Ù³õáñáõÙÁ ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û 19-ñ¹ ¹³ñáõ ëÏǽµÁ: ø»ë³åÇ ßñç³ÝÁ ÙÇÝã»õ 19-ñ¹ ¹³ñáõ Ï¿ë»ñáõÝ í³ñã³Ï³Ýûñ¿Ý »ÝóϳÛ

¿ñ ²ÝïÇáùÇ Ï³é³í³ñÇãÇÝ, áñ áõÕÕ³ÏÇ ÏÁ Ý߳ݳÏáõ¿ñ êáõÉóÝÇÝ ÏáÕÙ¿: ²ÝïÇáù ÏÁ ÙïÝ¿ñ гɿåÇ Ïáõë³Ï³Éáõû³Ý Ù¿ç, ǵñ»õ ³é³ÝÓÇÝ íÇ×³Ï ·³ï³³ »õ Ï'áõݻݳñ Çñ ³é³ÝÓÇÝ Ïáõë³Ï³ÉÁª ·³ÛÙ³·³ÙÁ: 1922-ÇÝ, üñ³Ýë³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ÷áË»Ý ßñç³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ: Þñç³ÝÇ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ »Õ³Í ɳñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ Ù»ÕÙ»Éáõ Ùï³¹ñáõû³Ùµ, ø»ë³åÇ ßñç³ÝÁ Ï'³Ýç³ïáõÇ úñïáõ¿Ý »õ ÏÁ ¹³éÝ³Û ³é³ÝÓÇÝ ßñç³Ý, áñáõÝ Ï»¹ñáÝÁ Ï'ÁÉÉ³Û ø»ë³å ³õ³ÝÁ: γé³í³ñÇã ÏÁ Ý߳ݳÏáõÇ Ñ³Û ÙÁ, áñáõÝ »ÝóϳÛáõû³Ý ï³Ï ÏÁ ¹ñáõÇ áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý çáϳï ÙÁ: ØÇÝã»õ 1840-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ø»ë³å ÏÁ ѳٳñáõ¿ñ ·ÇõÕ»ñáõÝ Ï»¹ñáÝÁ, ÇëÏ ßñç³ÝÇ ·ÇõÕ»ñÁ ÏÁ ѳٳñáõ¿ÇÝ ø»ë³åÇ Ã³Õ»ñÁ ϳ٠³ñáõ³ñÓ³ÝÝ»ñÁ: ijٳݳÏÇ ÁÝóóùÇÝ ·ÇõÕ»ñÁ ÏÁ µ³ÅÝáõÇÝ Ï»¹ñáÝ¿Ý »õ Ï'áõÝ»Ý³Ý Çñ»Ýó ³é³ÝÓÇÝ ·ÇõÕ³å»ï»ñÁ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ, ¹åñáóÝ»ñÁ »õ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ: 1850-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ, ßñç³Ý Ùáõïù ÏÁ ·áñÍ»Ý ûï³ñ ØÇëÇáݳñÝ»ñ »õ ÙÇÝã»õ ¹³ñ³í»ñç ÏÁ ϳ½ÙáõÇÝ Î³ÃáÕÇÏ¿, ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý »õ ȳïÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ: гٳÛÝùÝ»ñáõ Ç Û³Ûï ·³ÉÁ Çñ ³Ý¹ñ³¹³ñÓÁ Ï'áõÝ»Ý³Û ßñç³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç: ÎÁ ëï»ÕÍáõÇÝ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ, ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ µ³ÅÝáõÇ ï³ñµ»ñ ѳٳÛÝùÝ»ñáõ, áñ Çñ µ³ó³ë³Ï³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓÁ Ï'áõÝ»Ý³Û ßñç³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Íáõû³Ý íñ³Û: ê³Ï³ÛÝ, ûï³ñ ÙÇëÇáݳñÝ»ñáõ ßñç³Ý ³ÛóÁ Ï'áõÝ»Ý³Û Ý³»õ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝ: ²ÝáÝó ÝÇõÃ³Ï³Ý Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙáí ½³ñÏ ÏÁ ïñáõÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ù³ñ½ÇÝ: ØÇÝã»õ 19-ñ¹ ¹³ñáõ ÏÇëáõÝ, ÍË³Ï³Ý Ù¿Ï ¹åñáó¿ ½³ï ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç áõñÇß ¹åñáó ãϳñ: ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ѳٳÛÝùÁ µáõéÝ Ã³÷áí ÏÁ ½³ñ·³óÝ¿ ÏñÃ³Ï³Ý - ¹åñáó³Ï³Ý ·áñÍÁ: 1880-ÇÝ, ³õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý µ³ñÓñ³·áÛÝ Ý³Ë³Ïñóñ³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ, ÇëÏ 1908-ÇÝ, ³ÝáÝù ÏÁ í»ñ³ÍáõÇÝ µ³ñÓñ³·áÛÝ í³ñųñ³ÝÇ: Ð³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ßñç³Ý Ùáõïù ÏÁ ·áñÍ»Ý 1890³Ï³ÝÝ»ñáõÝ: 1893-ÇÝ, ²Õ³ëÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ ³Ù·³Ù Çñ ËáõÙµáí Ï'³Ûó»É¿ ø»ë³å »õ ÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñå¿ ßñç³ÝÁ: Þáõïáí ÏÁ µ³óáõÇÝ ÐÝã³Ï»³Ý Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñ: Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ ßñç³Ý ÏÁ ÙïÝ¿ ³õ»ÉÇ áõߪ 1906-ÇÝ, ï»Õ³óÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿, áñáÝù Ï'áõë³Ý¿ÇÝ ²ÛÝóåÇ »õ ä¿ÛñáõÃÇ ²Ù»ñÇÏ»³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç: 1910-ÇÝ ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ ø»ë³åÇ àõëáõÙݳëÇñ³ó ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ, áñáõÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ÏñÃ³Ï³Ý Ù³ñ½Á ¹áõñë µ»ñ»É Û³ñ³Ýáõ³Ýáõû³Ýó ³½¹»óáõÃ»Ý¿Ý »õ ½³ÛÝ ¹Ý»É ³½·³ÛÇÝ ÑÇÙùÇ íñ³Û: ÜáÛÝ Ãáõ³Ï³ÝÇÝ 6000 µÝ³ÏãáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ßñç³ÝÁ áõÝ¿ñ 20-¿ ³õ»ÉÇ í³ñųñ³ÝÝ»ñ: ²Ûë Ù»Í ÃÇõÁ ÏÁ µ³ó³ïñáõÇ Û³ñ³Ýáõ³Ýáõû³Ýó ·áÛáõû³Ùµ: ø»ë³åÇ µÝ³Ïãáõû³Ý Ù³ëÇÝ ³é³çÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ïáõ ·³Ý 19ñ¹ ¹³ñáõ Ï¿ë¿Ý: 1848-ÇÝ, ´áÕáù³Ï³Ý ØÇëÇáݳñÝ»ñáõ ѳÕáñ¹³Í ÃÇõÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ø»ë³å ³õ³ÝÁ ÏÁ ѳßáõ¿ñ 300 ïáõÝ µÝ³ÏãáõÃÇõÝ:

´Ý³Ïãáõû³Ý å³ïÏ»ñÁ

ø»ë³åÇ µÝ³Ïãáõû³Ý Ù³ëÇÝ ³Ù¿Ý¿Ý ëïáÛ· ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ Ïáõ ·³Û 1911ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñ¿Ý, áñ ϳï³ñ³Í ¿ ȳóùÇáÛ ºñáõë³Õ¿Ù³å³ïÏ³Ý Ñá·»õáñ ï³Ý ï»ëáõã »õ ³é³çÝáñ¹ª Øáíë¿ë ìñ¹. àëÏ»ñÇ㻳Ý: ø»ë³å Çñ ßñç³Ï³Û ·ÇõÕ»ñáí ÏÁ ѳ-

ßáõ¿ñ 6115 ³ÝÓ: 19-ñ¹ ¹³ñáõ í»ñç»ñáõÝ, ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û »ñÇï³ë³ñ¹áõû³Ý ·³Õà ÙÁ ¹¿åÇ ßñç³Ï³Û ѳÛÏ³Ï³Ý ·³õ³éÝ»ñ »õ ûï³ñ »ñÏÇñÝ»ñ: ¶³ÕÃÇÝ å³ï׳éÁ ïÝï»ë³Ï³Ý ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ ¿ñ: ¶³ÕûñÁ ß³ñáõݳÏáõ³Í »Ý ݳ»õ ۻﳷ³ÛÇÝ, áñ ³½¹³Í ¿ ßñç³ÝÇ µÝ³Ïãáõû³Ý ³×ÇÝ íñ³Û: 1915-ÇÝ, ßáõñç 8000 ø»ë³åóÇ ï³ñ³·ñ»³ÉÝ»ñ¿Ý, ³ñ¹¿Ý 5000-Á ½áÑáõ³Í »Ý : 1919-ÇÝ, ø»ë³åÇ µÝ³Ïãáõû³Ý ÃÇõÁ ÏÁ ѳßáõ¿ñ 2200 ³ÝÓ: 1920-ÇÝ, áõëáõóÇã êÇÙáÝ ²Û³Ý»³Ý ÏÁ Ó»éݳñÏ¿ Ýáñ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñ ÙÁ: Àëï ³Û¹ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇÝ, ø»ë³å »õ ßñç³Ï³Û ·ÇõÕ»ñÁ ÏÁ ѳßáõ¿ÇÝ ßáõñç 2363 ³ÝÓ, áñáÝóÙ¿ 779 ³ñï³ë³ÑÙ³Ý Ï'³åñ¿ÇÝ: 1921-Çݪ 2500 ³ÝÓ: 1923-Çݪ 3500 ³ÝÓ: 1947-Ç ÚáõÉÇë 25-ÇÝ, ø»ë³åÇ 5100 µÝ³ÏãáõÃ»Ý¿Ý Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ Ý»ñ·³ÕÃ»Ý Ùûï³õáñ³å¿ë 2400 ³ÝÓ: 1955-Çݪ 1632 ³ÝÓ: 1993-Çݪ 1277 ³ÝÓ: Ø»Í ÃÇõáí ø»ë³åóÇÝ»ñ Ï'³åñÇÝ Ý³»õ ûï³ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç »õ áõÝÇÝ Çñ»Ýó ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ëª ä¿ÛñáõÃ, ².Ø.Ü., ¶³Ý³ï³, ².Ø.¾. »õ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ: ØÇÝã»õ Ý»ñ·³Õà (1947), ø»ë³å ßñç³ÝÁ ½áõï ѳ۳µÝ³Ï ¿ñ: 1947-¿Ý »ïù ø»ë³åÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ëÏë³õ ÷áËáõÇÉ: ¶³ÕÃáÕ ø»ë³åóÇÝ»ñáõ ï»Õ »Ï³Ý ѳëï³ïáõ»Éáõ ûï³ñ³½·ÇÝ»ñ: ²ÝáÝù ³Ûëûñ Ù»Í Ý»ñϳÛáõÃÇõÝ »Ý ø»ë³åÇ Ù¿ç ѳۻñáõ ÏáÕùÇÝ:

1909-Ç ³Õ¿ïÁ

1909-Ç ³Õ¿ïÁ (³ɳÝï¿Ý), ³é³çÇÝ ë»õ áõ ó³õ³ÉÇ å³ïáõѳëÝ ¿ñ ø»ë³å ßñç³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ: ²åñÇÉ 10-23, ÑÇÝ· ѳ½³ñ ѳßáõáÕ Ãáõñù ËáõÅ³Ý ÙÁ ³ñ»õ»Éù¿Ý ÏÁ Ý»ñËáõÅ¿ ø»ë³å: Âáõñù»ñÁ ê»õ ²ÕµÇõñ, ¾ëÏÇõñ³Ý, âÇݳñ×Á· »õ ʳÛÁà ·ÇõÕ»ñÁ ÏáÕáåï»É¿ áõ ÑñÏǽ»É¿ »ïù, »ñ»ù ÏáÕÙ¿ ÏÁ å³ß³ñ»Ý ø»ë³å ³õ³ÝÁ: ²Õ¿ï»³É ·ÇõÕ»ñáõÝ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ Ëáõ׳å³Ñ³ñ ÏÁ ѳëÝÇÝ ø»ë³å, 300 ï»Õ³óÇ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñ µáõéÝ Ï»ñåáí ÏÁ ¹ÇÙ³¹ñ»Ý, ë³Ï³ÛÝ Ãáõñù»ñÁ ÏÁ Û³çáÕÇÝ ·ÇõÕÇÝ Ù¿Ï Í³ÛñÁ ³Ûñ»É: гۻñÁ Ï'³å³ëï³ÝÇÝ ¶³ñ³ïáõñ³ÝÇ É»éÝ»ñÝ áõ Íáí»½»ñùÁ: ø»ë³åÁ ÑñÏǽ»É¿ áõ óɳݻɿ »ïù, ËáõųÝÁ Ï'áõÕÕáõÇ ¹¿åÇ ¶³ñ³ïáõñ³Ý, ³ÛÝï»Õ »õë Ï'³Ûñ¿ áõ ÏÁ ÏáÕáåï¿ í»ñÇ Ã³ÕÇ ïáõÝ»ñÁ: гۻñÁ ¶³ñ³ïáõñ³ÝÇ Íáí³÷¿Ý Ï'áõÕÕáõÇÝ ¹¿åÇ ä»ïñáõëdz Ãñù³Ï³Ý ·ÇõÕÁ, ³ÝÏ¿ ¹¿åÇ ä³ëÇÃ,

áõñ ßáõïáí ÏÁ ѳëÝÇ ýñ³Ýë³Ï³Ý ÜÇÅ»ñ ÷á˳¹ñ³Ý³õÁ »õ ÅáÕáíáõñ¹Á ȳóùdz ÏÁ ÷á˳¹ñ¿: ȳóùÇáÛ Ù¿ç, Øáíë¿ë ì³ñ¹³å»ï àëÏ»ñÇ㻳ÝÇ ·É˳õáñáõû³Ùµ ÏÁ ϳ½ÙáõÇ ³Õ»ï»³ÉÝ»ñáõÝ ûųݹ³Ï Ù³ñÙÇÝ ÙÁ, áñ ï³ñ³·ÇñÝ»ñáõ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ϳñÇùÝ»ñÝ áõ µÝ³Ïáõû³Ý ï»Õ»ñ ÏÁ Ñá·³Û, ѳÛáó Ñá·»ï³Ý »õ ³ñ³µ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ Ù¿ç ϳ٠³é³ÝÓÇÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ Ùûï: ø»ë³å³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ³Õ¿ïÇÝ Ïáõ ï³Û 161 ½áÑ, µ³Ûó Ù»Í Ï'ÁÉÉ³Ý ÝÇõÃ³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÁ: γóáõÃÇõÝÁ Ë³Õ³Õ»É¿Ý »ïù, ãïáõÅ³Í ·ÇõÕ»ñáõ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý Çñ»Ýó ïáõÝ»ñÁ: ¶³ÕóϳÝÝ»ñÁ ßáõñç Ù¿Ï ï³ñÇ È³Ã³ùdz Ùݳɿ »ïù ø»ë³å ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý áõ ÏÁ í»ñ³ßÇÝ»Ý Çñ»Ýó ïáõÝ»ñÁ: ²Õ¿ïÇÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí, Ñ³Û »õ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ ø»ë³åÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñáõÝ û·Ýáõû³Ý ÏÁ ÷áõóÝ: ²Õ¿ï¿Ý »ïù ø»ë³å Ï'³Ûó»É¿ êëáÛ Ð³Ûñ³å»ïª ê³Ñ³Ï γÃáÕÇÏáë ʳå³Û»³Ý: ø»ë³åÇ Ù¿ç ßáõïáí ÏÁ µ³óáõÇÝ ³ÛñdzÝáó, áñµ³Ýáó »õ Ù³Ýã»ñáõ ³ñÑ»ëï³Ýáó: îÝï»ëáõÃÇõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ×Ç·»ñ ÏÁ ó÷áõÇÝ »õ ٳݳõ³Ý¹ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý µáõéÝ Ã³÷ ÙÁ ÏÁ ëÏëÇ: ÎÁ ëÏëÇÝ í»ñ³Ï³éáõóáõÇÉ »Ï»Õ»ó³¹åñáó³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõóÛÇÝ íÇÃ˳ñÇ µ³½Ù³ÃÇõ ß¿Ýù»ñ, áñáÝù ÙÇÝã»õ ûñë ϳݷáõÝ »Ý »õ ß³ï»ñ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý Í³é³Û»É ßñç³ÝÇ Ñ³Ûáõû³Ý:

1915-Ç ³Õ¿ïÁ

1915-Ç Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ³Õ¿ïÁ (Ù³³×ÁñÉÁù)Á ¹³ñÓ»³É Ïáõ ·³Û µ³Ý³Éáõ ù»ë³åóÇÝ»ñáõ ëñï»ñ¿Ý Ý»ñë 1909-Ç ³Õ¿ïÇ ëåÇÝ: ÚáõÉÇë 26-ÇÝ, ï³ñ³·ñáõû³Ý Ññ³Ù³ÝÁ ø»ë³å ÏÁ ѳëÝÇ ÑÇÝ· ûñ¿Ý ׳ٵ³Û »ÉÉ»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí: Ü³Ë ÅáÕáíáõñ¹Á Ññ³Ù³ÝÇÝ ãÑݳ½³Ý¹»Éáõ »õ ¶³ñ³ïáõñ³ÝÇ îÇõÝ³Ï É»éÁ ù³ßáõ»Éáõ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿: ¸ÇÙ³¹ñáõû³Ý ÏáÕÙݳÏÇó Ï'ÁÉÉ³Û Û³ïϳå¿ë ¶³ñ³ïáõñ³Ý ·ÇõÕÇ Ñá·»õáñ ÑáíÇõª ²ñÅ. î¿ñ ä»ïñáë øÑÝ. ö³÷áõ×»³Ý²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ·áñÍÁ ãÇ Û³çáÕÇñ: Þñç³ÝÇÝ Ñ³Ûáó ï³ñ³·ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ëÏëÇ ¶³ñ³ïáõñ³Ý ·ÇõÕ¿Ý: ø»ë³åóÇù ÏÁ ï³ñ³·ñáõÇÝ »ñÏáõ áõÕÕáõû³Ùµ.- ¹¿åÇ î¿ñ ¼ûñ »õ ¹¿åÇ Ñ³ñ³õª ÙÇÝã»õ Úáñ¹³Ý³Ý: г½³ñÝ»ñ ÏÁ ½áÑáõÇÝ ï³ñ³·ñáõû³Ý ׳ٵ³Ý»ñáõÝ íñ³Û, áÙ³Ýù ÖÁëñ ÞÁÕáõñ, гٳ, ÐáÙë, ¸³Ù³ëÏáë, Úáñ¹³Ý³Ý ׳ٵáõÝ íñ³Û, ÇëÏ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁª î¿ñ ¼ûñÇ ³Ý³å³ïÝ»ñáõÝ Ù¿ç ß³ñ. ï»ë ¿ç 17


вȺä²Ð²ÚàôÂÆôÜ

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

15

¾ç»ñ ѳɿå³Ñ³ÛÇ ÙÁ ûñ³·ñ¿Ý - Æ. ´³ÅÇÝ Ø³ñáõß ºñ³Ù»³Ý

öáÕáóÁ å³ï³Ñ³µ³ñ ѳݹÇå»ó³Û Çñ»Ý: â¿ñ ÷áËáõ³Í. ÝáÛÝ Ñ³×»ÉÇ, Ååï³¹¿Ù »õ å»ñ׳Ëûë áõëáõóãáõÑÇÝ ¿ñ, Ù³Ýϳå³ñï¿½Ç ³Ù»Ý¿Ý ëÇñáõ³Í »õ ÷Ýïéáõ³Í áõëáõóãáõÑÇÝ, Ï'»ñ»õÇ Ï¿ë ¹³ñ ÙÁ ³é³ç, »ñµ ÇÝù ³É ï³Ï³õÇÝ Ñ³½Çõ µ³óáõ³Í í³ñ¹ ÙÁÝ ¿ñ: -ºÏ»Õ»óÇ Ï'»ñó٠ÚÇëáõëÇë Ñ»ï Ëûë»Éáõ,- Áë³õ,- Ëûë»Éáõ áñ ³¯É í»ñç ÙÁ ï³Û ³Ûë µáÉáñ »Õ³ÍÝ»ñáõÝ ... ÆÝù ß³ñáõݳϻó ËûëÇÉ áõ å³ïÙ»É, ÙÇÝã »ë, Ýáñ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í Çñ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³é³ÝÓÝáõû³Ý, ëÏë³Û Ùï³Ñá·áõÇÉ ÇñÙáí, ÿ ǯÝã Ï'ÁÝ¿ ³Ûëù³Ý ͳÝñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç: -ºÕÝÇÏ ÙÁ áõÝÇÙ,- ß³ñáõݳϻó,¶³Ý³ï³Û¿Ý µ»ñ»ñ ¿Ç, ѳݻóÇ ë»Ý»³ÏÇë Ù¿ç ¹ñÇ, ÁëÇ Î³Õ³Ý¹ ÁÉɳÉÁ ·áÝ¿ ½·³Ù: ºÕÝÇÏë ïËáõñ-ïËáõñ ݳۻó³õ ÇÝÍÇ áõ Áë³õª «¼Çë ÇÝãá±õ Ñáë µ»ñÇñ, Ñáë Ùáõà ¿ áõ å³Õ, ³õ»ÉÇ É³õ 㿱ñ ÑáÝ ÙݳÛÇ, Ï³Õ³Ý¹Ç Éáõë³õáñ ͳéÇ ÙÁ ï³Ï, áõñ³Ëáõû³Ùµ ßñç³å³ïáõ³Í»: ºë ³É ß³°ï Ý»Õáõ»ó³Û »ÕÝÇÏÇë ѳٳñ, µ³Ûó ×Çß¹ ³¯Û¹ å³ÑáõÝ Ñáë³ÝùÁ »Ï³õ, «ï»ë³±ñ, »ÕÝǯÏ, ³Ñ³ ÙdzëÇÝ Éáõë³õáñáõ»ó³Ýù, ³¯É ÙÇ Ý»ÕáõÇñ, áñ »ë ³É ãÝ»ÕáõÇÙ, 㿱 áñ ϳճݹ ¿ ...»: Ú»ïáÛ Ù¿Ï ßáõÝãáí ß³ñáõݳϻó. -¼³õ³ÏÝ»ñáõ¹ ùáí åÇïÇ ã»ñó±ë: -²Ýßáõßï åÇïÇ »ñóÙ,- ÁëÇ: -ºë ³É åÇïÇ »ñóÙ. ùñáçë ùáí Ï'»ñóÙ, DZÝã ÁÝ»Ù, ³É ã»Ù ¹Çٳݳñ ³é³ÝÓÝáõû³Ý ... Ñ³ï¿ »ë »Ï»Õ»óÇë »ñó٠³Õûû٠... ºõ ·Ý³ó ÝáÛÝ Ã»Ã»õ áõ áëïáëïáõÝ ù³ÛÉ»ñáí: ø³Õ³ùÇÝ Ù¿ç áñù³°Ý Ù»Í ¿ ÃÇõÁ ³é³ÝÓÇÝ ³åñáÕ ÏÇÝ»ñáõ »õ Ù³ñ¹áó, áñáÝù ëáíáñ³Ï³Ý ûñ»ñáõÝ ³éû»³Û ÙÁ ëï»ÕÍ»ñ ¿ÇÝ Çñ»Ýù Çñ»Ýó ѳٳñª ùÇã ÙÁ ³éïÝÇÝ ³ß˳ï³Ýù, ùÇã ÙÁ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ, ùÇã ÙÁ ³ÏáõÙµ ϳ٠µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ, »õ ûñÁ ÇñÇÏáõÝ Ï'ÁÉɳñ, Ñ»é³ï»ëÇÉÇÝ ³éç»õ Ù¿Ï-»ñÏáõ ýÇÉٳ߳ñ »õ ûñÁ Ï'³õ³ñï¿ñ, ÷³éù ù»½, î¿ñ ... ´³Ûó ÑÇÙ³±, ³Ûë ³ÝÑáë³Ýù, ³Ýçáõñ, ³Ýç»éáõóáõÙ áõ ٳݳõ³Ý¹ ³Ý¹ñ³Ù íÇ׳Ïáí DZÝã Ï'ÁÝ»Ý ³Ûë Ù³ñ¹ÇÏÁ, áñáÝù ݳ˳å¿ë »Ã¿ ½Çñ»Ýù ѳñóÝáÕ »õ Çñ»ÝóÙáí Ñ»ï³ùñùñáõáÕ ¹ñ³óÇÝ»ñ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ áõÝ¿ÇÝ, ³Ûëûñ áã áù áõÝÇÝ, áñáíÑ»ï»õ ³Ù¿Ý Ù³ñ¹ ѳ½Çõ ÏñÝ³Û Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÁ å³Ñ»É ³Ù¿Ý ûñ ùÇã ÙÁ ³õ»ÉÇ ÷ÉãáÕ ³éûñ»³ÛÇÝ ï³Ï: â»ñÃ³Û Ç±Ýã ÁÝ¿ ³Ûë ûñÇáñ¹Á, áñ ѳϳé³Ï ³Ù¿Ý µ³ÝÇ, ×Ç· ÏÁ ó÷¿ ·áÝ¿ ÇÝù½ÇÝù å³Ñ»Éáõ, ÿÏáõ½ Çñ ÚÇëáõëÇÝ Ñ»ï Ëûë»Éáí:

*** î³ëÁ ·³ÕÃáÕÝ»ñáõ ÷á˳ñ¿Ý »ñµ ؾΠí»ñ³¹³ñÓáÕÇ Ñ³Ý¹ÇåÇÙ, Ï'³åñÇÙ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ Ïáñëáõ³Í »õ ·ïÝáõ³Í áã˳ñÇÝ ïÇñáç, ³Ý³é³Ï áñ¹ÇÇÝ Ñûñ: ´³ñ»Ï³ÙáõÑÇ ÙÁ ºñ»õ³Ý¿Ý í»ñ³¹³ñÓ»ñ ¿, ÙݳÉáõ áñáßáõÙáí: -ÐÇÙ³ÏáõÑÇÙ³ Ñáë »Ù,- Áë³õ Ñ»é³Ó³ÛÝ¿Ý,- »õ ·Çï»±ë ÇÝã, ÑÇÙ³ íÇ׳ÏÁ ß³ï ³õ»ÉÇ É³õ ¿, ù³Ý ÇÙ ·³ó³Í ûñ»ñáõë, »ñµ áã ѳó ϳñ»ÉÇ ¿ñ ׳ñ»É, áã å³ñ¿Ý ... *** ÎÁ ËݹñáõÇ ã˳ã³Ó»õ»É ... -â¿Ç±ù Ïñݳñ Ãáõ³Ï³ÝÁ ÷áË»É: -ºñÏáõ ³ÙÇë ³é³ç ³ñ¹¿Ý Ãáõ³Ï³Ý áñáß»ñ ¿ÇÝù, ¹³ë³Ëûë Ññ³õÇñ»ñ ¿ÇÝù, ëñ³Ñ í³ñÓ»ñ ¿ÇÝù, ÇÝã忱ë ÷áË¿ÇÝù ³Ûë µáÉáñÁ: ÜáÛÝ ÎÇñ³ÏÇ ûñáõ³Ý ·ñ»Ã¿ ÝáÛÝ Å³ÙáõÝ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ ÙÁ ϳÛ, ÝáõÇñáõ³Í Ù»ñ Ù»Í ù»ñÃáÕÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ, »õ Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ ÙÁª ÝáõÇñáõ³Í Ù»ñ Ù»Í ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ: ²é³çÇÝ ³Ý·³ÙÁ ã¿, áñ ÝÙ³Ý Ë³ã³Ó»õáõÙ Ï'ÁÉɳÛ: Ú³×³Ë »Õ³Í ¿: гϳé³Ï ³ëáñ, Ù»ñ ûñûñáõÝ Ù¿ç ã¿ »Õ³Í «ÏÁ ËݹñáõÇ ã˳ã³Ó»õ»É» Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ý ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ: §ÎÁ ÊݹñáõÇ ... ʳã³Ó»õ»É¦: ²Ûë ³É êÇÙáÝ êÇÙáÝ»³ÝÇ Ù¿Ï Ñ³ïáñÁ, áñ ¶ÇñùÇ ²ÏáõÙµÇÝ Û³çáñ¹ ·ÇñùÁ åÇïÇ ÁÉɳÛ, ³Ý·³Ù ÙÁ áñ ³õ³ñïÇ Ñ³ëóÝ»Ýù Îáëï³Ý ¼³ñ»³ÝÇ §Ü³õÁ È»ñ³Ý ìñ³Û¦ í¿åÁ: *** êáõñÇáÛ ËݹÇñÝ»ñáõÝ »ññáñ¹ ï³ñÇÝ ¿: ºõ Û³çáñ¹³Ï³Ý »ññáñ¹ ï³ñÇÝ ÁÉɳÉáí ßáõïáí ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û Jemaran Got Talent Íñ³·ÇñÁ, áñáõÝ Ññ³õÇñáõ»ó³Û áñå¿ë ÅáõñÇÇ ³Ý¹³Ù, µ³Ûó ëïÇåáõ³Í Ù»ñÅ»óÇ, áñáíÑ»ï»õ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ »ñÏáõ ÷áõÉ»ñáõÝ Å³Ù»ñÁ ÏÁ ... ˳ã³Ó»õáõÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇë ųٻñáõÝ Ñ»ï: γóáõÃ»Ý³Ï³Ý ³Ûë ÷³ÏáõÕÇÝ Ùïݻɿ ³é³ç Ñ»éáõëï³ëÇñáõÃÇõÝÝ áõ Ãñù³Ï³Ý ýÇÉٳ߳ñ»ñáõ Ñ»ï»õÇÉÁ ³ÛÝù³Ý Ùûï³ÛÇÏ ¹³ñÓ³Í ¿ÇÝ áã ÙdzÛÝ Ñ³É¿å³Ñ³Û ïÇÏÇÝÝ»ñáõÝ, ³ÛÉ Ù³Ý³õ³Ý¹ ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, áñ Û³çáñ¹ ûñ»ñáõÝ ýÇÉٳ߳ñ»ñáõÝ í»ñçÇÝ ¹¿åù»ñÁ ½µûë³ÝùÝ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ ÏÁ å³ïÙáõ¿ÇÝ áõ ÏÁ ùÝݳñÏáõ¿ÇÝ ïÕáó ÏáÕÙ¿: ÐÇÙ³±: ´³óÇ »É»ùïñ³ÍÇÝ Ù»ù»Ý³Ý»ñ áõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ¿Ý, ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ³ÛÉ ½µ³ÕáõÙÝ»ñ ·ï³Í ¿ª ûñÇáñ¹Ý»ñÝ áõ ïÇÏÇÝÝ»ñÁ ÉÍáõ³Í »Ý ӻ鳷áñÍÝ»ñáõ »õ Ó»é³ÛÇÝ ³ß-

˳ï³ÝùÇ, ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏÁ í»ñ³·ï»ñ »Ý Çñ»Ýó Ãñ³Ý½ÇëÃáñÝ»ñÁ »õ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ §Í»Í»Éáõ¦ »é³Ý¹Á, ÇëÏ Ù³Ýñ ïÕ³ùÁª Çñ³ñáõ Ñ»ï ËÙµáíÇÝ Ë³Õ³Éáõ ѳ×áÛùÁ. ³ÛëÇÝùÝ Ñáë³ÝùÇ ³Ûë ÅáõÅϳÉáõû³Ý Ù¿ç - 2/24 - Ùáéóáõ»ñ »Ý Ñ»é³ï»ëÇÉÝ áõ ýÇÉٳ߳ñ»ñÁ: ºõ ... Jemaran got talent. ºÃ¿ ãÁÉɳñ Ù»ñ Ý»ñϳÛÇ Ï³óáõÃÇõÝÁ, ³Ûë Íñ³·ÇñÁ Û³çáÕáõÃÇõÝ åÇïÇ ·ïÝ¿±ñ: ÎÁ ã³÷³½³Ýó»Ù: ²Ýßá¯õßï Ïñݳñ ÝáÛÝ Û³çáÕáõû³Ùµ Íñ³·ñáõÇÉ »õ ϳï³ñáõÇÉ ï³Õ³Ý¹Ý»ñáõ ³Ûë µ³ó³Û³ÛïáõÙÁ: ´³Ûó Ï'áõ½»Ù ݳ»õ ѳõ³ï³É, áñ ³Ûëù³Ý ÅËï³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï ϳóáõÃÇõÝÁ Ù¿Ï ¹ñ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»ó³õ Ù»ñ ³éûñ»³ÛÇÝ: ÄËï³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ¹ñ³Ï³ÝÁª Jemaran Got Talent ® *** ¶ñ»Ã¿ ³Ù¿Ý ûñ ÏÁ ѳݹÇåÇÙ Í»ñ»ñáõ, ³Ûñ ÿ ÏÇÝ, áñáÝù Ù»Í ÏáÛï»ñáõ ³éç»õ Íé³Í, ³Õµ»ñÁ ÏÁ ùñùñ»Ý: â»Ù ݳÛÇñ, Ï'áõ½»Ù ·»ïÝÇÝ ï³Ï ³ÝóÝÇÉ »õ ãï»ëÝ»É ½Çñ»Ýù, Çñ»Ýó ѳßõáÛÝ ³Ùûÿë ÇÝù½ÇÝùë ³ï»Éáí: Ú»ïáÛ »ñµ ÏÁ Ñ»é³Ý³Ù, ÏÁ ëÏëÇÙ ÇÝù½ÇÝùë ѳÙá½»É, áñ ³ÝáÝó ÷Ýïé³ÍÁ áã ÿ áõï»ÉÇù ¿, ³ÛÉ Ï³½á½Ç ÃÇûÕÝ»ñ, ËÙÇãùÇ ßÇß»ñ »õ ˳õ³ù³ñï¿ ïáõ÷»ñ, ѳõ³ù»Éáõ »õ áñáß ·áõÙ³ñÇ ÙÁ ÷á˳ñ¿Ý í»ñ³-û·ï³·áñÍáõÙÇ Û³ÝÓÝ»Éáõ ѳٳñ: ä³ñ³å µ³Ý ¿ Ùï³Í³Íë. ³Û¹ Ù³ñ¹ÇÏÁ ³é³ÝÓÇÝ ³åñáÕÝ»ñ »Ý, ³Ýáù »Ý, ³Ýû· »õ ³ÝûÃÇ: º±ñµ ¿ñ Ù»ñ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ³ÝûÃÇ Ù³ñ¹ Ùݳó»ñ ... ³Ýûûõ³Ý ϳ٠³ÝïáõÝ Ù³ñ¹: Æõñ³ù³ÝãÇõñÁ áõÝ¿ñ Çñ ïáõÝÁ, áõ »Ã¿ ïáõÝ ãáõÝ¿ñ, ϳ¯Ù Í»ñ³Ýáó Ï'³åñ¿ñ, ϳ٠áñµ³Ýáó: Ø»ñ ù³Õ³ùÁ ϳÙáõñçÝ»ñ ãϳÛÇÝ Ý³»õ ³Ýáñ ѳٳñ, áñ ϳÙáõñçÝ»ñáõÝ ï³Ï ³åñáÕÝ»ñ ãáõÝ¿ÇÝù, ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ áëï³ÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ï³é³Ï: àõ »Ã¿ Ùáõñ³óÇÏÝ»ñ ϳÛÇÝ, ³ÝáÝù å³ñ½³å¿ë Çñ»Ýó §³ß˳ï³ÝùÁ¦ ÏÁ ϳï³ñ¿ÇÝ: àÕµÁ ùÇã ¿ ³Ûëù³Ý ³õ»ñÇÝ ¹ÇÙ³ó, áñáíÑ»ï»õ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ÏáÃáÕÝ»ñáõ ù³Ý¹áõÙÇÝ Ñ»ï, ³ÝçÝç»ÉÇ å³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁ ù³Ý¹»Éáõ ÷áñÓÇÝ Ñ»ï ÏÁ ù³Ý¹áõÇ Ý³»õ زð¸Á Çñ ÑÇÙ»ñ¿Ý, Çñ ѳõ³ïùÝ»ñáõÝ Ù¿ç, Çñ ѳÙá½áõÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç, Ç ï»ë ù³Ý³ÏÇÝ ëáõï»ñáõ, áñáÝó Ç°Ýã ¹Çõñáõû³Ùµ ×ßÙ³ñïáõû³Ý å³ïÙáõ×³Ý Ñ³·óáõ»ó³õ »õ åáéÝÇÏÇ ÙÁ å¿ë, áñå¿ë ÏáÛë ͳËáõ»ó³õ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ßáõϳݻñáõÝ íñ³Û: ²ÛëåÇëÇ ½³õ»ßï ù³ÝDZ ³Ý·³Ù ϳñ»ÉÇ ¿ µ»Ù³¹ñ»É áõ ˳ճÉ, Çñ³ñáõ ѳñó Ïáõ ï³Ý ѳɿåóÇù »õ ïËñáõû³Ùµ ·ÉáõËÝ»ñÁ ûñûñ»Éáí, Ï'»ñÃ³Ý Çñ»Ýó ûñáõ³Ý ѳóÇÝ »ï»õ¿Ý í³½»Éáõ:

-̳˻óÇ,- ÏÁ å³ïÙ¿ ÙÇçÇÝ ï³ñÇùÇ Ù³ñ¹ ÙÁ ùáí¿Ý ù³ÉáÕ ÁÝÏ»ñáç,ÏÝáçë áëϻտÝÁ ͳ˻óÇ. ÿ»õ ß³ï ÏÁ Ý»ÕáõÇÙ, µ³Ûó Ï'³ÕûûÙ, áñ ßáõï ¹áõñë ·³Ýù ³Ûë ϳóáõûݿÝ, ÏñÏÇÝ Ï'³ß˳ïÇÙ, ÏñÏÇÝ ÏÁ ·Ý»Ù: ì³Ëë ³ÛÝ ¿ ë³Ï³ÛÝ, áñ áëϻտÝÁ í»ñç³Ý³Û ϳóáõÃÇõÝÁ ãí»ñç³ó³Í. ³Ûëù³Ý ëÕáõû³Ý ¹Çٳݳ±É Ï'ÁÉɳÛ: ²ÛÝ ³ï»Ý DZÝã åÇïÇ ÁÝ»Ù, ÇÝã忱ë åÇïÇ å³Ñ»Ù ½Çñ»Ýù ... ÎÁ ß³ñáõݳϻ٠׳ٵ³ë ³õ»ÉÇ ³ñ³· ù³É»Éáí. ³Ûëù³Ý ÙïÙïáõùáí, ÁÝï³ÝÇùÁ å³Ñ»Éáõ ͳÝñ Ñá·ÇÝ ï³Ï ³Û¹ Ù³ñ¹Á ÏñÝ³Û áã ÙdzÛÝ ³éáÕçáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ »õ Ï»³ÝùÁ íñ³Û ï³É: ²ñ¹¿Ý ûñ ã³ÝóÝÇñ, áñ ². سÝáõÏ»³Ý Ï»¹ñáÝÇ ÇÙ «¹³ë³ñ³Ý¿ë» Ù¿Ï Ï³Ù »ñÏáõ óÕáõÙ ãÉë»Ù, ³ÝóÝáÕ Ù»é»É³Ï³éùÇÝ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ¹³ï»Éáí. -Üáñ¿±Ý óÕáõÙ ... ijٳݳÏÇÝ, ä¿ÛñáõÃÇ Í³Ýñ ûñ»ñáõÝ, »ñµ µáÉáñë ³É Ù»ñ ³½·³Ï³Ý-µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ Ù»ñ ïáõÝ»ñ¿Ý Ý»ñë »ñϳñ ųٳݳÏáí ÑÇõñÁÝϳɻóÇÝù, ³ÝáÝó å³ïÙ³ÍÝ»ñÁ Éë»Éáí ÏÁ Ùï³Í¿ÇÝùª ã¿°, Ù»Ýù »ñÏáõ ß³µ³Ã ÇëÏ ã»Ýù Ïñݳñ ¹ÇٳݳÉ, »Ã¿ ÝÙ³Ý µ³Ý å³ï³ÑÇ ... §ÜÙ³Ý µ³Ý¦Á ß³ï ³õ»ÉÇ Í³Ýñ Ï»ñåáí å³ï³Ñ»ó³õ áõ Ù»Ýù, á°í ½³ñÙ³Ýù, ÏÁ ¹ÇٳݳÝù, ÏÁ ß³ñáõݳϻÝù ³åñÇÉ »õ Ù»ñ ûñ»ñáõÝ ç³Ý³ëÇñ³µ³ñ ÏÁ ÷áñÓ»Ýù ëáíáñ³Ï³ÝÇ ½·»ëï ѳ·óÝ»É Ó»éݳñÏÝ»ñáí, »ÉáÛÃÝ»ñáí, Ýß³³ÝïáõùÝ»ñáí »õ ѳñë³ÝÇùÝ»ñáí: §²ÛÝù³Ý ³ï»Ý áñ ã»Ýù Ù»é³Í, å³ñï³õáñ »Ýù ³åñÇÉ, ·áÝ¿ ɳõ ³åñÇÝù¦ Ï'Áë¿ñ ÇÙ³ëïáõÝ Í»ñáõÝÇ ÙÁ: ÖÇß¹ ³Û¹å¿¯ë: ÄËï³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ¹ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Î'»ñ»õÇ å¿ïù ¿ñ Ó»éݳñÏÝ»ñÁ ˳÷³Ýáõ¿ÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ µ»ñáõÙáí, áñ Ù»Ýù ·ÇïݳÛÇÝù ³ÝáÝó Û³ñ·Á »õ Ù»½Ç ïáõ³Í ѳ×áÛùÁ: ÐÇÙ³ áã Ù¿Ï Ó»éݳñÏ Ý»ñϳÛáõû³Ý ë³Ï³õáõûݿ ÏÁ ï³é³åÇ:

Join us www.facebook.com/ Torontohye newspaper

Your Most Reliable Transportation Partner To/From Armenia & Worldwide · Ocean, Air & Land

·

METRAS

SHIPPING & FORWARDING INC.

2175 Sheppard Ave. E. Suite 215 Toronto ON, M2J 1W8

Tel.: 416-497-0377 Fax: 416-497-0783 info@metrasshipping.com www.metrasshipping.com

Ara Graphics

· · · ·

Int'l Transportation Door to Door Services Available 20', 40', LCL and Break-Bulk Insurance Coverage Export Documentation, Letters of Credit Handling and Banking Negotiations Dedicated Agency Network Worldwide


2014 16 Â.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 102


øºê²ä

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

êáõñdz Æñ γñ»ÉÇÝ äÇïÇ ÀÝ¿ ø»ë³åÇ Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ ì»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáõ гٳñ سñï 22-ÇÝ, ²ñ³Ù ².Ç ³Ûó»É»ó Èǵ³Ý³ÝÇ Ùûï êáõñÇáÛ ¹»ëå³ÝÁ: ²Ý Û³ÛïÝ»ó, áñ êáõñÇáÛ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ÏáÕÙ¿ Çñ»Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ ïñáõ³Í ¿ ³ÝÙÇç³å¿ë ³Ûó»É»Éáõ í»Ñ³÷³é ѳÛñ³å»ïÇÝ Çñ»Ý íëï³Ñ»óÝ»Éáõ, ÿ êáõñÇáÛ å»ïáõÃÇõÝÝ áõ µ³Ý³ÏÁ Çñ»Ýó ϳñ»ÉÇÝ åÇïÇ ÁÝ»Ý í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáõ ßñç³ÝÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ: ¸»ëå³ÝÁ Áë³õ, áñ ݳ˳·³ÑÁ »õ ëáõñÇáÛ å»ïáõÃÇõÝÁ Ëáñ Û³ñ·³Ýù áõÝÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ýϳïٳٵ »õ ëáõñdzÑå³ï³Ï ѳۻñÁ ÏÁ Ýϳï»Ý ѳõ³ï³ñÇÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ ëáõñÇ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ, Ñ»ï»õ³µ³ñ ³ÝáÝó å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ å»ïáõû³Ý ³õ³· å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ ¿: ²Ý ݳ»õ ï»Õ»³Ï å³Ñ»ó í»Ñ³÷³é ѳÛñ³å»ïÁ, áñ ȳóùÇáÛ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÁ ³Ûó»É³Í ¿ »Ï»Õ»óõáÛ áõ ¹åñáóÇ ëñ³ÑÝ»ñÁ ѳëï³-

ïáõ³Í ø»ë³åÇ Ñ³Ûáõû³Ý áõ Ëáëï³ó³Í ³Ù¿Ý ï»ë³Ï û·ÝáõÃÇõÝ ÁÝͳۻÉ: ì»Ñ³÷³éÁ Áë³õ, ÿ ÇÝù Ùï³Ñá·áõû³Ùµ ÏÁ Ñ»ï»õÇ êáõñÇáÛ ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ »õ á°ã ÙdzÛÝ êáõñÇáÛ Ñ³Û»ñáí, ³ÛÉ»õ ³ÙµáÕç êáõñÇáÛ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áõ êáõñÇáÛ µáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñáõ ³å³Ñáíáõû³Ùµ Ùï³Ñá· ¿: Êûë»Éáí ø»ë³åÇ Ù³ëÇݪ í»Ñ³÷³éÁ Áë³õ, áñ ø»ë³åÁ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ÇÙ³ëï ÙÁ áõÝÇ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ: ²Ý ÛÇß»óáõó, áñ ÝáÛÝ ó»Õ³ëå³Ý ÂáõñùÇ³Ý ¿, áñ ³éÇÃÁ Ï°û·ï³·áñÍ¿ ѳñáõ³Í»Éáõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á: سñï 23-ÇÝ Ùdzµ³Ý ѳÛñ»ñ¿ µ³Õϳó³Í å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ ³Ûó»É»ó ȳóùdz: ä³ïáõÇñ³Ïáõû³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ ÷á˳Ýó»É í»Ñ³÷³é ѳÛñ³å»ïÇÝ ³-

ÕûÃùÝ»ñÝ áõ ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ, ï»Õ»³Ï ¹³éÝ³É ëï»ÕÍáõ³Í ϳóáõû³Ý Ù³ëÇÝ »õ Û³ïϳå¿ë áõëáõÙݳëÇñ»É ÅáÕá-

17

íáõñ¹ÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÁ, áñå¿ë½Ç ϳÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ϳñ·³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ϳï³ñáõÇÝ:

ø»ë³å³Ñ³Ûáõû³Ý úųݹ³ÏáõÃÇõÝ ì»Ñ³÷³éÁ ѳݹÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»ó³õ ²ÝÃÇÉdzëÇ Ø³Ûñ³í³Ýù Å³Ù³Ý³Í ´»ñÇáÛ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ Þ³Ñ³Ý ³ñù. ê³ñ·Ç뻳ÝÇ »õ ²½·. λ¹ñ. í³ñãáõû³Ý ³Ý¹³Ù Öáñ× Þ³ÑÇÝ»³ÝÇ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ Èǵ³Ý³ÝÇ Ù¿ç ù»ë³åóÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ Ñ»ï: Æñ áõÝ»ó³Í ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áõ ѳݹÇåáõÙÝ»ñáõÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï, í»Ñ³÷³éÁ ø»ë³åÇ Ñ³Ûáõû³Ý ûųݹ³ÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÝÏ³ï¿ ËÇëï Ññ³Ù³Û³Ï³Ý: àñå¿ë½Ç ϳï³ñáõ»ÉÇù ûųݹ³ÏáõÃÇõÝÁ ÁÉÉ³Ý ³õ»ÉÇ Ï³½Ù³Ï»ñå áõ ³ñ³· µáÉáñ ûųݹ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ϳï³ñáõÇÝ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇÝ ×³Ùµáíª Û³ïϳóáõ»Éáõ ѳٳñ ø»ë³åÇ Ñ³Ûáõû³Ý ϳñÇùÝ»ñáõÝ áõ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇÝ: ¸ñ³Ù³ïݳÛÇÝ ÷á˳ÝóáõÙÝ»ñÁ ϳï³ñ»É Ñ»ï»õ»³É ѳßÇõÇÝ. Bank: FRANSABANK SAL, Antelias Branch, Lebanon Name of Account: CATHOLICOSSAT ARMEIEN DE CILICIE IBAN: LB87 0001 0002 4753 8500 0030 3501 SWIFT Code: FSAB LB BX ȳóùÇáÛ ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óÇÝ ³å³ëï³Ý³Í ù»ë³å³Ñ³Û»ñ:

ø»ë³åÁ ÐÇÝ ¸³ñ»ñ¿Ý ... î³ñ³·ÇñÝ»ñáõ í»ñ³¹³ñÓÁ

¼Çݳ¹³¹³ñ¿Ý »ïù, í»ñ³åñáÕÝ»ñÁ ϳٳó - ϳٳó ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý Çñ»Ýó ïáõÝ»ñÁ: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ø»ë³å ÏÁ ѳëÝÇÝ µÝÇÏ ù»ë³åóÇ ²Ù»ñÇÏ³Ñ³Û É»·¿áÝ³Ï³Ý ù³ÝÇ ÙÁ ϳٳõáñÝ»ñ, áñáÝù ýñ³Ýë³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÎÇÉÇÏdz Ùáõïù¿Ý »ïù, 1918Ç í»ñç³õáñáõû³Ý, ÏÁ ÷³ËãÇÝ »õ Ïáõ ·³Ý Çñ»Ýó ѳÛñ»ÝÇ ßñç³ÝÁ: ²ÛëåÇëáí ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ø»ë³å í»ñ³¹³éÝ³É Ùݳó»³É ù»ë³åóÇ É»·¿áݳϳÝÝ»ñÁ, ÙÇÝã»õ ú·áëïáë 1920: ØÇÝã ³Û¹, ³ñ¹¿Ý ѳÛñ»ÝÇ ·ÇõÕ í»ñ³¹³ñÓ³Í Ï'ÁÉÉ³Ý í»ñ³åñáÕÝ»ñáõ ٻͳٳëÝáõÃÇõÝÁ: È»·¿áݳϳÝÝ»ñáõ ø»ë³å í»ñ³¹³ñÓÁ, µ³ñ»ñ³ñ ¹»ñ Ï'áõÝ»Ý³Û ï³ñ³·ñáõÃ»Ý¿Ý í»ñ³¹³ñÓáÕ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõ ׳ϳﳷñÇÝ íñ³Û áõ ÏÁ ÷ñÏ¿ ½³ÝáÝù Ýáñ³Ýáñ ³ñѳõÇñùÝ»ñ¿, áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ ßñç³ÝÇÝ ÙÇÝã»õ 1922-Ç ëÏǽµÝ»ñÁ, ³ÝÇß˳ÝáõÃÇõÝ ÏÁ ïÇñ¿ñ ³ÙµáÕç ²ÝïÇáùÇ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç: È»·¿áݳϳÝÝ»ñáõÝ áõ í»ñ³åñáÕÝ»ñáõÝ ³é³çÇÝ ·áñÍÁ Ï'ÁÉɳÛ, µáÉáñ Û³ñ³Ýáõ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕ áõ í»ó ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿ µ³Õϳó³Í ²½·³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝ ÙÁ ÑÇÙÝ»É: ²å³ ÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÇÝ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý, áëïÇϳݳϳÝ, ¹³ï³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ÏñÃ³Ï³Ý Û³ÝÓݳËáõÙµ»ñ: ²Ù¿Ý¿Ý ¹Åáõ³ñ »õ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ·áñÍÁ, ïÇñáÕ ³ÝÇß˳Ýáõû³Ý Ù¿ç, ßñç³ÝÇÝ ³å³Ñá-

ß³ñ. 14ñ¹ ¿ç¿Ý

íáõÃÇõÝÝ ¿ñ: Þáõñç 40 ϳٳõáñÝ»ñ¿ ϳ½Ùáõ³Í ËáõÙµ ÙÁ, ·Çß»ñ-ó»ñ»Ï ÏÁ ßñçÇ ·ÇõÕ¿ ·ÇõÕ »õ ¹Çñù¿ ¹Çñù: ²ëáÝóÙ¿ ³Ù¿Ý¿Ý »ñ»õ»ÉÇÝ»ñÁ Ï'ÁÉÉ³Ý àíëdz ê³ÕïÁ×»³Ý (¶³ñ³ï³ÛÇ)Ý »õ ØÇë³ù ÎÇñ³Ïáë»³Ý (ØÇë³ùáÛ)Á: ²Ù»Ý¿Ý íï³Ý·³õáñ ·ûïÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³ñ»õ»ÉùÝ áõ ѳñ³õÁ, áõñÏ¿ ³Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ Ï'³ÏÝϳÉáõ¿ñ: ø»Ù³É³Ï³Ý ëå³Ý»ñáõ Ññáë³Ï³ËáõÙµ»ñ, »ñµ»ÙÝ ËáõÅ³Ý ÙÁÝ ³É ѳõ³ù³Í, ù³ÝÇ ÙÁ ³Ý·³Ù ÏÁ ÷áñÓ»Ý ÙïÝ»É ßñç³Ý¿Ý Ý»ñë, ë³Ï³ÛÝ ÙÇßï ³É Ï³Ù³õáñÝ»ñáõ ½ûñ³õáñ ¹ÇÙ³¹ñáõû³Ý ÏÁ ѳݹÇåÇÝ: ²½·³ÛÇÝ ØÇáõû³Ý áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý çáϳïÝ»ñÁ áõ ³ñï»ñáõ å³Ñ³ÏÝ»ñÁ, ÝáÛÝå¿ë ³é³çùÁ Ï'³éÝ»Ý Ý»ñùÇÝ Ï»³ÝùÁ ËéáíáÕ ³Ù¿Ý ï»ë³Ï Û³Ýó³·áñÍáõû³Ýó: ²½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ýå³ëï¿ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ »õ í»ñ³ßÇÝáõû³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ: 1924-ÇÝ, Û³ñ³Ýáõ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ëÏëÇÝ ³ÝÏ³Ë ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý: ²½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÇõÝÁ ÇÝùݳµ»ñ³µ³ñ ³Ý·áñÍáõû³Ý ÏÁ Ù³ïÝáõÇ: 1921-ÇÝ ø»ë³å ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç, ͳÛñ Ï'³éÝ»Ý Ý³»õ Ý»ñùÇÝ ³Ý³ËáñÅ ¹¿åù»ñ, áñáÝù ¹Åµ³Ëï³µ³ñ ÏÁ ۳ݷÇÝ »Õµ³Ûñ³ëå³Ý ÏéÇõÝ»ñáõ: ê³Ï³ÛÝ 1922-ÇÝ, ýñ³Ýë³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ùáõïùáí ˳ճÕáõÃÇõÝ ÏÁ ïÇñ¿

ø»ë³åÇ ØdzóáõÙÁ êáõñÇáÛ

1938 ÚáõÉÇë 5-ÇÝ, ýñ³Ýë³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ѳٳӳÛÝáõû³Ùµ, Ãñù³Ï³Ý ½ûñù»ñÁ ÏÁ ÙïÝ»Ý ²É»ùë³Ýïñ¿ÃÇ ê³Ý׳ùÁ: ê»åï»Ùµ»ñ 2-ÇÝ, å³ßïûݳå¿ë ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñáõÇ Ð³Ã³ÛÇ å»ïáõÃÇõÝÁ »õ Ï'áõÝ»Ý³Û Çñ å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ø»ë³å ßñç³ÝÁ ÏÁ ÙïÝ¿ ³Û¹ å»ïáõû³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñë: Âñù³Ï³Ý ½ûñù»ñáõ áõ å³ßïûÝ»³Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿ ͳÛñ Ï'³éÝ»Ý µéÝáõÃÇõÝÝ»ñ, ϻջùáõÙÝ»ñ »õ ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Ý ½ÇÝ»³É µ³ËáõÙÝ»ñ: Ø»Í ÃÇõáí ø»ë³åóÇÝ»ñ ÏÁ ÷³ËãÇÝ ä¿Ûñáõà ϳ٠Ï'³å³ëï³ÝÇÝ É»éÝ»ñÁ: ²Û¹ ßñç³ÝÇÝ, ø»ë³å Ï'³Ûó»É»Ý Ñ³Û »õ ýñ³Ýë³óÇ µ³½Ù³ÃÇõ ³ÝÓݳõáñáõÃÇõÝÝ»ñ: 1939 ÚáõÝÇë 23-ÇÝ, гóÛÇ å»ïáõÃÇõÝÁ å³ßïûݳå¿ë ÏÁ ÉáõÍáõÇ »õ »ñÏÇñÁ ÏÁ ÏóáõÇ ÂáõñùÇáÛ: ø»ë³å ßñç³ÝÇ µÝ³Ï»ÉÇ Ù³ëÁ Ï'³Ýç³ïáõÇ ³ÝÏ¿ áõ ÏÁ ÙÇ³Ý³Û êáõñÇáÛ: ²Û¹ áõÕÕáõû³Ùµ, Ù»Í ¹»ñ Ï'áõÝ»Ý³Û Î³ñ¹ÇÝ³É ¶ñÇ·áñ ä»ïñáë ĺ ²Õ³×³Ý»³ÝÁ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ êáõñÇáÛ »õ Èǵ³Ý³ÝÇ ä³å³Ï³Ý ÝáõÇñ³Ï ²ñÑ. è¿ÙÇ ÈÁ÷ñ»ÃñÁ: ê³Ï³ÛÝ, ÂáõñùÇáÛ ÏÁ ÏóáõÇ Î³ëÇáë É»éÁ, áñáõÝ É³Ýç»ñáõÝ áõ Óáñ»ñáõÝ ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ ß³ï»ñáõ ÙÇ³Ï ³ñï»ñÁ, å³ñ�ݻñÁ, ¹³÷ÝÇÇ ³Ýï³éÝ»ñÝ áõ ³ñûï³í³Ûñ»ñÁ:

´. ²ß˳ñѳٳñï¿Ý »ïù

ìñ³Û ѳëÝáÕ Ð³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ´.

å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí ëï»ÕÍáõ³Í ïÝï»ë³Ï³Ý ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³õ»ÉÇ ÏÁ ͳÝñ³óÝ»Ý ·ÇõÕ³óÇÝ»ñáõÝ ïÁÝ-ï»ë³Ï³Ý ϳóáõÃÇõÝÁ: ä¿Ûñáõà ÏÁ É»óáõÇ ù»ë³åóÇ ëå³ëáõÑÇÝ»ñáí »õ ëå³ë³õáñÝ»ñáí áõ ø»ë³å¿Ý ³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ ÏÁ ß³ïݳÛ: 1947-ÇÝ, ßñç³ÝÇ 5100 µÝ³ÏÇãÝ»ñ¿Ý гÛñ»ÝÇù ÏÁ Ý»ñ·³ÕÃ»Ý 2407 ³ÝÓ, ³ÛëÇÝùݪ µÝ³Ïãáõû³Ý ßáõñç Ï¿ëÁ: 1950-1960 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»Í áõ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Û³é³ç³Ý³Ý ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç: 1952-ÇÝ, ³Ù»ñÇϳµÝ³Ï ù»ë³åóÇÝ»ñáõ ûųݹ³Ïáõû³Ùµª ø»ë³å ³õ³ÝÁ Ï'áõÝ»Ý³Û Çñ »É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÁ, ÇëÏ 1970-1980 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ, ·ñ»Ã¿ µáÉáñ ·ÇõÕ»ñÁ Ï'ûÅïáõÇÝ å»ï³Ï³Ý »É»Ïïñ³Ï³Ýáõû³Ùµ: 1950-1960 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ, ø»ë³å Ñ»ïÁ½Ñ»ï¿ Ñéã³Ï Ó»éù ÏÁ µ»ñ¿ ǵñ»õ ³Ù³ñ³Ýáó: ²ÛÝå¿ë áñ, ³ÛÅÙ ßñç³ÝÇÝ ·ñ»Ã¿ µáÉáñ ·ÇõÕ»ñÝ ³É Û³ÛïÝÇ ³Ù³ñ³ÝáóÝ»ñ »Ý: êáõñÇáÛ ½³Ý³½³Ý ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý Ù»Í ÃÇõáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ ÑáÝ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ áõ ïáõÝ»ñ áõÝÇÝ, áõñ Ï'³ÝóÝ»Ý ³Ùñ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ, ÇëÏ áÙ³Ýù áõÝÇÝ åïÕ³ïáõ Áݹ³ñÓ³Ï »õ »Ï³Ùï³µ»ñ ϳÉáõ³ÍÝ»ñ: êáõñÇ³Ñ³Û Ñá·»õáñ, Ù³ñ½³Ï³Ý »õ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñ áõ ѳëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ ÑáÝ áõÝÇÝ ³Ù³éݳÛÇÝ Ï»¹ñáÝÝ»ñ áõ ϳÉáõ³ÍÝ»ñ: ²Ûëûñ, ѳÛáó ÏáÕùÇÝ ûï³ñ ï³ññÝ ³É Ù»Í Ý»ñϳÛáõÃÇõÝ ¿ ø»ë³åÇ Ù¿ç:


2014 18 Â.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 102

¶ð²ê¾ðܺðàô ¾æ

¶ñ³ë¿ñÝ»ñáõ ËÙµ³ÏÇ Ð³Ý¹ÇåáõÙ. ²ñ³Ù гÛϳ½ ²ñ¿Ý Øݳó³Ï³Ý»³Ý

гٳ½·³ÛÇÝÇ ¶ñ³ë¿ñÝ»ñáõ ÊÙµ³ÏÇ 22-ñ¹ ѳõ³ùÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÎÇñ³ÏÇ« سñï 23« 2014-ÇÝ« гٳ½·³ÛÇÝÇ §Ú© سÝáõÏ»³Ý¦ ·ñ³¹³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë© ÝÇõÃÝ ¿ñ ²ñ³Ù гÛϳ½Ç (19001986) Ï»³ÝùÝ áõ ·ñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ: Ø»Í ÃÇõáí Ý»ñϳݻñáõÝ µ³ñÇ ·³Éáõëï Û³ÛïÝ»ó »õ µ³óÙ³Ý ËûëùÁ ϳï³ñ»ó ػջ¹Ç ¶³ÉáõëﻳÝ: ²Ý ѳÏÇñ× Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ÙÁ ïáõ³õ ûñáõ³Û ½»Ïáõó³µ»ñª ػջ¹Ç ¾Ãǻٻ½»³ÝÇ Ù³ëÇÝ£ ػջ¹Ç ¾Ãǻٻ½»³Ý ÍÝ³Í ¿ ä¿Ûñáõë Èǵ³Ý³Ý£ ܳ˳ÏñÃ³Ï³Ý áõëáõÙÁ ²ùëáñ ø³ë³ñ×»³Ý í³ñųñ³Ý¿Ý ëï³Ý³É¿ »ïù« ³õ³ñï³Í ¿ È»õáÝ »õ êáýdz Ú³Ïáµ»³Ý »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñųñ³ÝÁ£ гٳÉë³ñ³Ý³Ï³Ý áõëáõÙ ëï³ó³Í ¿ ä¿ÛñáõÃÇ Ð³Ûϳ½»³Ý í³ñųñ³Ý¿Ý ³å³ ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý¿Ý© ³ñųݳó³Í ¿ åë³Ï³õáñ ·Çïáõû³Ý íϳ۳ϳÝÇÝ (honours« BSc) Ù³ëݳ·Çï³Ý³Éáí Ñá·»µ³Ýáõû³Ý Ù¿ç£ ºÕ³Í ¿ ÐØÀØ-³Ï³Ý© ³ßËáÛÅ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ¿ гٳ½·³ÛÇÝÇ ¶É³Óáñ Ù³ëݳ×ÇõÕÇ« áõñ í³ñ³Í ¿ ½³Ý³½³Ý å³ßïûÝÝ»ñ« Ý»ñ³é»³É ³ï»Ý³¹åÇñÇ »õ ³ï»Ý³å»ïÇ£ Ìñ³·ñÇÝ Ù³ëݳÏó»ó³õ ݳ»õ ·ñ³Ï³Ý Û³ÝÓݳËáõÙµÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý î³ñûÝ Ð³É³×»³Ý© ³Ý ÁÝûñó»ó ³Ý·É»ñ¿Ý¿ óñ·Ù³Ýáõ³Íª ²ñ³Ù гÛϳ½Ç ¹áõëïñÇÝ ·ñ³Í ݳٳÏÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ Çñ Ñûñ Ù³ëÇÝ: îÇñáÕ ÙÃÝáÉáñïÇÝ Ù¿ç« Ï³ñÍ»ë ÿ ²ñ³Ù гÛϳ½ Ï»³Ýù ³é³õ áõ Çñ ½áõ³ñ׳ÉÇ »õ ËáÑáõÝ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ »õ ³Ýáõß É»½áõáí Ù»½Ç ï³ñ³õ ç³ñ¹Ç ³ñѳõÇñùÝ»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ ²Ù»ñÇÏ»³Ý ÑáíÇïÝ»ñÁ: Ü»ñϳݻñáõ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ ³ÛÝã³÷ µ³ñÓñ ¿ñ áñ Çñ»Ýù ³É Ù³ëݳÏó»ó³Ý Çñ»Ýó ·ñáÕÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í Ûáõß»ñáí »õ å³ï³Ñ³ÍÝ»ñáí: àõñ³Ë³ÉÇ ¿ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ Ý»ñϳÛáõû³Ý ÃÇõÁ ·ñ³¹³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë: ²ÛëåÇëáí ·ñ³Ï³Ý ËÙµ³ÏÇ Ñ³õ³ùÝ»ñÁ ëÏë³Í »Ý ³é³õ»É Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»É ·³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë: ػջ¹Ç ¾Ãǻٻ½»³Ý ÑÙáõïûñ¿Ý Ý»ñϳ۳óáõó ²ñ³Ù гÛϳ½Ç Ï»³ÝùÇÝ ï³ñµ»ñ ѳݷñáõ³ÝÝ»ñáõ« ÇÝãå¿ë ݳ»õ ·ñ³Í ѳïáñÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ« ³Ù¿Ý Ù¿ÏáõÝ ³éÃÇõ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ ï³Éáí »õ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñ ÁÝûñó»Éáí: ػջ¹Ç ÏÁ ëÏëÇ å³ïÙ»Éáí« Ã¿

гٳ¹ñáõÙª ³ٳñ îûݳå»ï»³ÝÇ

ÇÝãå¿ë ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç »ñÏáõ §Ë»Ýæ»ñ ³Ýíëï³Ñ»ÉÇ ÇÝùݳ߳ñÅáí ׳ٵ³Û Ï'»ÉÉ»Ý ¹¿åÇ ÜÇõ ºáñù« ³Ý³ÏÝÏ³É ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ ï³Éáõ Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ïÇï³ÝÝ»ñ¿Ýª ²ñ³Ù гÛϳ½Ç£ гõ³ùÇ ³õ³ñïÇÝ ÏÁ Û³ÛïÝáõÇ áñ ³Û¹ §Ë»Ýæ»ñ¿Ý ÙÇÝ Çñ ѳÛñÝ ¿ñª ì³½·¿Ý ¾Ãǻٻ½»³Ý »õ ÙÇõëÁª ¶³Éáõëï ä³å»³Ý£ ػջ¹Ç Çñ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ µ³ÅÝ³Í ¿ñ ãáñë ųٳݳϳ·ñ³Ï³Ý ѳïáõ³ÍÝ»ñáõ©- سÝÏáõÃÇõÝ »õ å³ï³Ý»ÏáõÃÇõÝ (1900-1915)« гÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ »õ ³ùëáñ (19151919)« äáÉÇë (1919-1921) »õ Ødzó»³É ܳѳݷݻñ (1921-1986)£ ÀÝûñóáõ³Í ÏïáñÝ»ñÁ« гÛϳ½Ç ÇÝÁ ѳïáñÝ»ñ¿Ý ù³Õáõ³Íª ã³÷³½³Ýó Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ÇÝ »õ ѳ×áÛù å³ï׳é»óÇÝ Ý»ñϳݻñáõÝ: ¶ñ³·¿ïÁ« Çñ ·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ÁÝóóùÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ ò»ÕÇÝ Ò³ÛÝÁ« Þ³åÇÝ ¶³ñ³ÑÇë³ñ »õ Çñ Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ« âáñë ³ß˳ñÑ« ä³Ý¹áÏ« γñûï« âáñë ï³ñÇ ùÇõñïÇëï³ÝÇ É»éÝ»ñáõÝ Ù¿ç« ²åñ¿ù »ñ»Ë¿ù« ºñç³ÝÏáõÃÇõÝ£ ²ñ³Ù гÛϳ½ ÍÝ³Í ¿ Þ³åÇÝ ¶³ñ³ÑÇë³ñ 22 سñï 1900© ûñ ÙÁ ³é³ç åÇïÇ Ýßáõ¿ñ Çñ ÍÝݹ»³Ý 114-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÁ£ Îñïë»ñ³·áÛÝÁ »Õ³Í ¿ Çñ ÍÝáÕùÇÝ£ ²Ý ÏÁ ·ñ¿©- àñáíÑ»ï»õ ÏÁ ëïÇåáõÇÙ í»ñ³åñÇÉ ³Ý·Ãûñ¿Ý ˳ãáõ³Í ëÇñ»ÉÇÝ»ñáõë »õ ³Ýí»ñ³¹³ñÓ Ï»ñåáí ÏáñëÝóáõó³Í Ù³ÝÏáõû³Ýë ³Ýë³ÑÙ³Ý Ï³ñûïÁ£ ܳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõû³Ý Ù³ëÇÝ Ñ»ï»õ»³ÉÁ Ï'Áë¿©²Ý³é³Ïáõû³Ý ѳٳñ íï³éáõ³Í ¿Ç Ù³Ýϳå³ñ�¿Ý áõ ãáñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ Éù³Í ݳ˳Ïñóñ³ÝÁ© ÑáÝ î³ñáõÇÝÇ í³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝÁ ëÏë³Í ¿ÇÝ ³õ³Ý¹»É áõ ½Çë ³Ý³ëïáõ³Í åÇïÇ ÁÝ¿ÇÝ£ ػջ¹Ç Ï'ÁÝûñó¿ ÚáÛëÇ ×³ÙµáõÝ íñ³Û å³ïÙáõ³Íù¿Ý гÛϳ½Ç ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ ·ñáõ³Í å³ñµ»ñáõÃÇõÝ ÙÁ ³å³ Ï'³ÝóÝÇ ºÕ»éÝÇ ûñ»ñáõÝ®£ ÎÁ Ù¿çµ»ñ»Ýù ػջ¹ÇÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ¿Ý µ³ÅÇÝ ÙÁ© §²ñ³Ù гÛϳ½Ç Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ññ×áõ³ÝùÝ áõ ³ÝÙ»ÕáõÃÇõÝÁ ÏÁ ˳õ³ñÇ 1915-Ç ³Ùñ³Ý« »ñµ ³Ý ³Ï³Ý³ï»ë Ï'ÁÉÉ³Û Çñ ÍÝݹ³í³ÛñÇ ÏáñͳÝÙ³Ý ³ñѳõÇñùÇÝ£ Þ³åÇÝ ¶³ñ³ÑÇë³ñóÇÝ»ñ Çñ»Ýó ïáõÝ»ñÝ áõ ï»Õ»ñÁ ³Ûñ»Éáí ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Ý µ»ñ¹ »õ ÏÁ ÙÕ»Ý ÇÝùݳå³ßïå³Ý³Ï³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñ£

²ñ³ÙÇ Ñ³ÛñÁ« »Õµ³ÛñÁ »õ ß³ï ÙÁ áõñÇß Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ ÏÁ ݳѳï³ÏáõÇÝ£ ÆÝùÝ áõ Ù³ÛñÁ áõñÇß ÏÇÝ»ñáõ »õ »ñ»Ë³Ý»ñáõ Ñ»ï Ï'³é³çÝáñ¹áõÇÝ ¹¿åÇ êáõñÇáÛ ³Ý³å³ïÝ»ñÁ£ гÛϳ½ Çñ §âáñë ï³ñÇ øÇõñïÇëï³ÝÇ É»éÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦ Ñ³ïáñáí ÏÁ í»ñ³åñÇ ³Û¹ ¹Åµ³Ëï áõ ë»õ ûñ»ñÁ »õ ѳñ³½³ï å³ïÏ»ñ³óáõÙáí áõ ³Ï³Ý³ï»ëÇ ×ß·ñïáõû³Ùµ ½³ÝáÝù ÏÁ ÷á˳Ýó¿ Ù»½Ç¦£ ²å³ ػջ¹Ç ÏÁ å³ïÙ¿« ÿ ÇÝãå¿ë ³ñѳõÇñùÇ ë³ëïÇÏ ûñ»ñáõÝ« »ñµ ³ùëáñÇ Ï³é³õ³ÝÁ ÏÁ ß³ñáõݳϿ Ëáñ³Ý³É ³Ý³å³ïÝ»ñáõÝ Ù¿ç« Ð³Ûϳ½ çáõñ ÷Ýïé³Í ³ï»Ý ÏÁ ѳݹÇåÇ Ãáõñù å³é³õÇ ÙÁ áñ ½³ÛÝ Ï'ÇëɳٳóÝ¿© ³å³ Ï'ÁÝûñó¿ ²ñ³Ù гÛϳ½Ç ã³Ï»ñï»³É áñ¹»·ñáõû³Ý Ù³ëÇÝ áõ ³é³õ»É Ûáõ½áõÙ¿ ËݳۻÉáí Ý»ñϳݻñÁ ½³Ýó Ï'³éÝ¿ ²ñ³ÙÇ ÙûñÙ¿Ý µ³ÅÝáõ»Éáõ Ýϳñ³·ñáõÙÁ §Î'ûñÑݻ٠ù»½¦ å³ïÙáõ³ÍùÇÝ Ù¿ç£ äáÉëáÛ Ù¿ç« ²ñ³Ù гÛϳ½ ÏÁ ۳׳˿ λ¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñųñ³ÝÁ »õ í»ñçÇÝ ÏÇë³Ù»³ÏÇÝ Ï'³ß³Ï»ñï¿ Ú³Ïáµ ú߳ϳÝÇ© í»ñçÇÝÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÇõÝ ÏÁ Ó·¿ íñ³Ý£ ػջ¹Ç Ï'ÁÝûñó¿ §Ú³Ïáµ ú߳ϳݦ å³ïÙáõ³Íù¿Ý ѳïáõ³Í ÙÁ£ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ù¿ç ²ñ³Ù гÛϳ½ ÏÁ ïÇñ³å»ï¿ ³Ý·É»ñ¿ÝÇ« Ï'³ÙáõëÝ³Ý³Û ì³ñ¹³ÝáÛßÇ Ñ»ï áõ ÏÁ µ³Ëï³õáñáõÇÝ Ð³ÛÏáí »õ ÆñÇëáí£ ÎÁ Ù¿çµ»ñ»Ýù ػջ¹ÇÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ¿Ý µ³ÅÇÝ ÙÁ© §1935-ÇÝ Ã³÷ Ï'³éÝ¿ ²ñ³Ù гÛϳ½Ç ·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ£ γñ-

Í¿ù Ï»³ÝùÝ áõ ÁÝï³ÝÇùÁ ϳñ·Ç ¹ñ³Í« ÙÇïùÁ ѳݷÇëï Ïñݳñ ³ÛÉ»õë Å³Ù³Ý³Ï Û³ïϳóÝ»É å³ïÙ»Éáõ Çñ ³åñ³Í ³éûñ»³Û Ï»³ÝùÇÝ Ù³ëÇÝ« ÷á˳Ýó»Éáõ Çñ ³Ï³Ý³ï»ëÇ íϳÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ« å³ñåáõ»Éáõ« ÃáõÕÃÇÝ Û³ÝÓÝ»Éáõ Çñ ï³Ýç³ÝùÝ»ñÁ« Ûáõ½ÙáõÝùÝ»ñÁ« ϳñûïÝ áõ ÇÕÓÁ¦£ ػջ¹Ç Ï'ÁÝûñó¿ µ³½Ù³ÃÇõ å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ Ý»ñ³é»³É ÆÙ Ù³ÑÁ áõñ Ñ»ÕÇݳÏÁ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿ Çñ ³Ý¹Ç³Ï³ÝÇ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ©©©£ Ú³ïáõÏ ï»Õ ÏÁ ·ñ³õ»Ý ݳ»õ ²ñ³Ù гÛϳ½Ç ݳٳÏÝ»ñÁ« áñáÝó Û³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ñ гÛϳ½£ Æñ ܳٳϳÝÇÝ ÉáÛë ï»ë³õ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïáñáí« ÇÝãå¿ë ݳ»õ ³ÛÉ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ Çñ ·áñÍ»ñ¿Ýª §Øáé³óáõ³Í ¿ç»ñ¦ ѳïáñÇÝ Ù¿ç£ Ø»Õ»¹Ç ¾Ãǻٻ½»³Ý ÏÁ ÷³Ï¿ Çñ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ ²ñ³Ù гÛϳ½Ç Ëûëùáí ©§Îñݳ٠Áë»É ÿ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ û·ï³·áñÍ»Éáí »ñµ»ù ù³ñá½ãáõÃÇõÝ ã»Ù Áñ³Í« Ù³ñ¹áõ µ³Ý ëáñí»óÝ»Éáõ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ »õ Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝ ã»Ù áõÝ»ó³Í© ´³Ûó Ñ³Û ÁÉɳÉáõ Ñå³ñïáõÃÇõÝÁ ÙÇßï Ý»ñÏ³Û ¿ ³Ù¿Ý Ù¿Ï ïáÕÇë Ù¿ç© Ý»ñÏ³Û ¿ ݳ»õ ³ß˳ñÑÇ µ³Ý»ñáõÝ íñ³Û Ëݹ³Éáõ ÷³÷³ùë£ Î»³ÝùÁ ß³ï ϳñ× ¿ áõ óÝϳ·ÇÝ« ½³ÛÝ ³é³Ýó í³Û»ÉùÇ »õ ³é³Ýó áõñ³Ëáõû³Ý í³ïÝ»Éáõ ѳٳñ© ì³é³Í ÙáÙÇ å¿ë ³Ý ÙÇßï ¹¿åÇ í³Ë×³Ý ÏÁ í³½¿©©© ˻ɳóÇ ¿ ³ÛÝ Ù³ñ¹Á áñ íßï³é³ï ³Ûë Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç« ÍÇͳÕÇ ÷³Ï³·ÇÍÝ»ñ µ³Ý³Éáõ ·³ÕïÝÇùÁ ·Ç₩£

Ø¿çùë ãáñݳñ©©© (ò»ÕÇÝ Ò³ÛÝÁ ´. ѳïáñ¿Ý) 1915-Ç ÚáõÉÇëÇ ëÏǽµÝ ¿ñ£ ÆÝùݳå³ßïå³Ýáõû³Ý ëñµ³½³Ý Çñ³õáõÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ å³ï»³ÝÝ»ñ¿Ý ¹áõñë ѳÝáõ³Í ëáõñ»ñÁ Ù»ñ ÏïñÇ×Ý»ñáõÝ ÷ßñáõ³Í »Ý ÃßݳÙÇÇÝ ¹¿Ù áõ Çñ»Ýù ÇÝÏ³Í ³ñÇõݳóóõ£ àõ ÑÇÙ³ Ù»Ýù« ³ÝáÝó Ùݳóáñ¹Ý»ñÁ« ÏÇÝ áõ »ñ³Ë³Û« ÏëÏÇÍÁ ëñï»ñÝáõë áõ í³ËÁ Ù»ñ áõëÇÝ« ï³ñ³·ñáõû³Ý ׳ٵáõÝ íñ³Û »Ýù£ à±õñ »õ ÇÝãá±õ ÏÁ ï³ÝÇÝ Ù»½ª ã»Ýù ·Çï»ñ£ âáññáñ¹ ûñÁ Ï¿ëûñáõ³Ý Ùûï« ß¿Ýùáí ßÝáñÑùáí ·ÇõÕÇ ÙÁ ÏÁ Ùûï»Ý³Ýù£ λ³Ýù áõ ß³ñÅáõÙ Ï³Û ÑáÝ£ سñ¹ÇÏ Ï'»ñÃ³Ý Ïáõ ·³Ý£ î³ÝÇùÝ»ñ¿Ý ÍáõË ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Û£ ´áÉáñ ³ñï»ñÁ ó³Ýáõ³Í« ѳë³Ï Ý»ï³Í áõ å³Ñå³Ýáõ³Í »Ý£ ¸³ßï»ñÁ ÉÇ »Ý Ù³ñ·»ñáí« ³Ý³ëáõÝÝ»ñáí« ³ß˳ï³Ýùáí£

Î'³ÏÝϳɻÝù Ñáë ѳó ·ïݻɫ »õ ³Û¹ ³Õáõáñ áõ Éáõë»Õ¿Ý Ñ»é³ÝϳñÁ áõÅ Ïáõ ï³Û Ù»½Ç£ ä³Ñ³Ýçáõ³Í¿Ý ³õ»ÉÇ ³ñ³· ÏÁ ù³É»Ýù£ ƱÝã ù³É»É« Ï'³ñß³õ»Ýù ¹¿åÇ ·ÇõÕ£ ÎÇë³ßñç³Ý ÙÁ ÁÝ»É Ïáõ ï³Ý Ù»½Ç »õ ·ÇõÕ¿Ý ¹áõñë »ñÏáõ ·áÙ»ñáõ Ù¿ç ÏÁ É»óݻݣ -²ÛÍåÁï»ñ ѳë³Ýù« Ï'Áë¿ Ù¿ÏÁ£ Ð³Û ·ÇõÕ ¿« 300 ïáõÝ µÝ³Ïãáõû³Ùµ£ êñï»ñÝÇë ¹áÕ Ï'»ÉÝ¿£ γëÏ³Í ãÏ³Û áñ ³ÝáÝù ³É ç³ñ¹áõ³Í áõ ï³ñ³·ñáõ³Í »Ý« »õ Çñ»Ýó Ãáõñù ¹ñ³óÇÝ»ñÝ »Ý áñ ï¿ñ »Ý ¹³ñÓ³Í ³ÝáÝó ïáõÝ»ñáõÝ áõ ³ñï»ñáõÝ£ -´³Ûó ÇÝãá±õ ³Ûëù³Ý »ñϳñ ³é³õ ׳ٵ³Ý« Ï'³é³ñÏ¿ Ù¿ÏÁ« ²ÛÍåÁï»ñ »ûÃÁ ų٠¿ ù³Õ³ù¿Ý£ -ÞÇï³Ï ׳ٵ¿Ý ãµ»ñÇÝ« ÏÁ µ³ó³ïñ¿ ÙÇõëÁ« ç³ñ¹»Éáõ Ýáñ Ó»õ ¿£

-Ø»ñ å³ßïûÝÁ Ñáë ÏÁ í»ñç³Ý³Û« ÏÁ µ³ó³ïñ¿ ¹ñ³Ý Ù¿ç ÑëÏáÕ »õ Ù»½Ç ÁÝÏ»ñ³ÏóáÕ áëïÇϳÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« ÑÇÙ³ ·ÇõÕ¿Ý Ù³ñ¹ åÇïÇ ·³Û Ó»½ §Ã¿ëÉÇÙ¦ ³éÝ»Éáõ£ ²ëïáõ³Í ï³Û áñ ³ÝáÝù ³É Ù»½Ç ã³÷ ï¿ñ ÁÉÉ³Ý Ó»½Ç« Ï'³õ»ÉóÝ¿ ³Ý áõ ϳñÍ»ë ÏÁ ѳõ³ï³Û Áë³ÍÇÝ áñáíÑ»ï»õ Éáõñç ¿£ §Î¿ëûñÁ ÏÁ Ùûï»Ý³Û »õ ·ÇõÕ¿Ý Ù³ñ¹ ãÇ ·³ñ Ù»½ §Ã¿ëÉÇÙ¦ ³éÝ»Éáõ« áñáíÑ»ï»õ Ù»½ µ»ñáÕÝ»ñÇ å³ßïûݳå¿ë Éáõñ ïáõ³Í ã»Ý ·ÇõÕÇ Çß˳Ýáõû³Ý£ Ú³å³ÕÙ³Ý ß³ñųéÇÃÁ ÏÁ å³ñ½áõÇ ßáõïáí« »ñµ Ù»½Ç ÏÁ Ññ³Ù³Û»Ý ³Ù÷á÷áõÇÉ ·áÙ»ñ¿Ý ÙdzÛÝ Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç£ ´³Ý ÙÁ« áñ ³é³çÇÝ ³ÏݳñÏáí ³Ýϳñ»ÉÇ ÏÁ ÃáõÇ« µ³Ûó ùÇã ÙÁ ×Ç·¿ »õ ß³ï ÙÁ ëå³éݳÉÇù¿ í»ñç Ï'Çñ³Ï³Ý³Ý³Û£ ²ÛÝ ³ï»Ý Ù»½ Ù¿ÏÇÏ Ù¿ÏÇÏ

¹áõñë ÏÁ µ»ñ»Ý »õ å³ïß³×áõû³Ý« µ³ñ»ÏñÃáõû³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõû³Ý µáÉáñ ·ñ³õáñ »õ ³Ý·Çñ ûñ¿ÝùÝ»ñÁ ³ñѳٳñÑ»Éáíª ÏÁ Ëáõ½³ñÏ»Ý áõ ÏÁ ÏáÕáåï»Ý£ ÎÁ ÍÇͳÕÇÝ ÏÇÝ»ñáõ ³ÙûÃ˳Íáõû³Ý íñ³Û£ ÎÁ ÃùÝ»Ý ³é³ùÇÝáõû³Ý áõ Ù³Ûñáõû³Ý »ñ»ëÇÝ« áõ Ï'³ñ³ï³õáñ»Ý Ù³ñ¹Ïáõû³Ý ³ÝáõÝÁ£ ²ÝÏ¿ í»ñç Ù»½ ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ý ÙÇõëÝ»ñáõÝ »õ ÓÇ»ñÁ Ýëï³Íª ÏÁ Ñ»é³Ý³Ý »ñ·»Éáí£ ©©©©©©©©©©©©©©©©©©© àõ Ù»½ ·ÇõÕ ÏÁ ï³ÝÇÝ£ ÎÁ É»óÝ»Ý Ë³ÝÇ ÙÁ ³ËáéÁ« áõñ ÙÇÝã»õ ÉáÛë ÏÁ ÏéáõÇÝù ÙÅ»ÕÝ»ñáõ « Éáõ»ñáõ« ÷³ÛïáçÇÉÝ»ñáõ »õ Ù»½Ù¿ ³é³ç ÑáÝ É»óáõ³Í ·³ÕóϳÝÝ»ñáõ ó÷³Í ٳϳµáÛÍ»ñáõÝ Ñ»ïª Ë»Õ¹áõ³Í« å³ñï³ë³Í« Ãßáõ³ß³ñ. ï»ë ¿ç 23


²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

19


2014 20Â.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 102

ITALY ²ÜØàè²Ü²ÈÆ Þðæ²äîàÚî

Æî²ÈƲÚÆ ¶ºÔ²îºêÆÈ Ð²ð²ôÀ ºô êÆêÆÈ

HomeLife / Vision

Realty Inc.-Realtor Member

Rimound Babaian A.Argiti Sales Representative

$539 539,,900

Vaughn 3+1 Free Hold Townhouse

Napoli - Capri - Sorrento - Positano - Amalfi ... and more

ÚáõÝÇë 11-22 & Charters Ltd.

î»Õ»ñÁ ë³Ñٳݳ÷³Ï »Ý

سÝñ³Ù³ëÝáõû³Ýó ѳٳñ ¹Çٻɪ ´»Ýݳ ³ñ½ÇÇÝ 416-494-4067 ϳ٠416-496-0606

To advertise

in Ontario’s only Armenian Monthly

647-890-0762 or 416-878-0764

Call

Cell: 416-897-8261

Office: 416-383-1828

Independently owned and operated

$324,900

Yonge / Sheppard 1 Bedroom


²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

21


2014 22 Â.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 102

AZ

¶Ç￱Çù ÿ ³ÕÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ ·ñ»Ã¿ ÝáÛÝÝ »Ý »õ ϳ˻³Éª ÁÝï³ÝÇùÇ Ï³ï³ñ³Í ÁÝïñáõûݿÝ

´³ñ»õ« »ë ×áÝ ø¿ÛÝÝ »Ùª R.S.Kane Funeral Home-Ç Ý³Ë³·³ÑÁ: ºÃ¿ Û³õ»É»³É û·Ýáõû³Ý å¿ïù áõÝÇù« Ëݹñ»Ù ϳåáõ»ó¿ù Ù»½Ç Ñ»ï Ð»é© 416-221-1159 γ٠e-mail: info@rskane.ca


øºê²ä

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

23

ß³ñ. ².¿ç¿Ý زÎÇ ²å³Ñáíáõû³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç Ø»Í Ð³½³ñ³Ù»³Û гÛÏ³Ï³Ý ²õ³Ý ... سëÁ Øï³Ñá· ¾ ø»ë³åáí. ö³áõÁñ Õ»ñÁ ·ñ³õáõ³Í ¿ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿: ·»ïáõÝÁ, ×Çß¹ ³ÛÝ í³ÛñÁ, áõñ å³ïë-

²åñÇÉ 2-ÇÝ Ï³Û³ó³Í Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ ï³Ý Ú³ïϳóáõÙÝ»ñáõ »Ýó۳ÝÓݳËáõÙµ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç ùÝݳñÏáõÙÇ ÙÁ ÁÝóóùÇÝ, زÎÇ Ùûï Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ ¹»ëå³Ý êÁÙ»Ýó ö³áõÁñ Û³Ûï³ñ³ñ»ó, ÿ زÎÇ ²å³Ñáíáõû³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ù»Í Ù³ëÁ Ùï³Ñá· ¿ ø»ë³åÇ µéݳ·ñ³õáõÙáí, »õ Ïáã Áñ³Í ¿ زÎÇÝ, áñ Û³õ»É»³É ù³ÛÉ»ñáõ ¹ÇÙ¿ª û·Ýáõû³Ý ѳëÝ»Éáõ ѳٳñ ø»ë³åÇ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ: ö³áõÁñ ÏÁ å³ï³ë˳ݿñ ùáÝÏñ»ë³Ï³Ý ¾ïÁÙ ÞÇýÇ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ: ÞÇý Çñ ѳñóáõÙÇÝ Ù¿ç ß»ßï³Í ¿ñ, ÿ §ø³ÛÇï³¦Ç ½ÇÝ»³ÉÝ»ñÁ ø»ë³å Ùáõïù ·áñÍ³Í ¿ÇÝ ÂáõñùÇáÛ ë³ÑÙ³Ý¿Ý »õ ÛÇß»óáõó³Í, ÿ ï»Õ³Ñ³Ýáõ³ÍÝ»ñÁ ųé³Ý·áñ¹Ý»ñÝ ¿ÇÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý í»ñ³åñ³Í ѳÛáñ¹ÇÝ»ñáõÝ: §Ø»ñ Ó³ÛÝÁ ÏÁ ÙdzóÝ»Ýù ø³ÉÇýáñÝÇáÛ »õ ³ÙµáÕç ²Ù»ñÇϳÛÇ ï³ñ³ÍùÇÝ ³åñáÕ Ñ³Ûáõû³Ý, ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáõ ѳٳñ ùáÝÏñ»ë³Ï³Ý ÞÇýÇÝ, áñ ø»ë³å¿Ý ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í ѳÛáõû³Ý ѳñóÁ Éáõë³ñÓ³ÏÇ ï³Ï ³é³Í ¿, ÇÝãå¿ë ݳ»õª ¹»ëå³Ý ö³áõÁñÇÝ, áñ ѳëï³ï³Í ¿, ÿ ø»ë³åÇ Ñ³ñóÁ «Ëáñ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ» å³ï׳é³Í ¿: äÇïÇ ß³ñáõݳϻÝù

г½³ñ³õáñ ù»ë³å³Ñ³Û»ñ, ˳ճճë¿ñ »õ ³ß˳ï³ë¿ñ, ¹³ñÓ³Í »Ý áã ÙdzÛÝ ·³ÕÃ³Ï³Ý áõ ³ÝïáõÝ, ³ÛÉ Ý³»õª ³ñÙ³ï³ËÇÉ Çñ»Ýó å³ïÙ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ¿Ý, áõñ ³åñ³Í ¿ÇÝ Ñ³½³ñ³õáñ ï³ñÇÝ»ñ, áõñ ³ñÇõÝ-ùñïÇÝù ó÷³Í ¿ÇÝ, ù³ñ¿Ý ѳó ù³Ù³Í ѳëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ ÑÇÙݳÍ, Ùß³ÏáÛà ϻñï³Í: ȳóùÇáÛ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ·ñϳµ³ó ÁݹáõÝ»ó ·³ÕÃ³Ï³Ý ù»ë³å³Ñ³Û»ñÁ »õ ³ÝáÝó å³ïëå³ñ³Ý Û³ïϳóáõó ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç, ѳÛáó Ñá-

å³ñáõ³Í ¿ÇÝ ù»ë³å³Ñ³Û»ñÁ 1909-Ç ²Õ¿ïÇÝ ³ï»Ý: ¶³ÕáõÃÇ å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñÁ ·áñͳÏó³µ³ñ ø»ë³åÇ å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñáõÝ Ó»éÝѳëûñ¿Ý ÏÁ Ñá·³Ý ù»ë³å³Ñ³Û»ñáõÝ å¿ïù»ñÁ: ´áõéÝ Ù³ñï»ñÁ ï³Ï³õÇÝ ÏÁ ß³ñáõݳÏáõÇÝ ø»ë³åÇ Ù¿ç, ÝáÛÝå¿ëª ïáõÝ»ñáõ »õ áõÝ»óáõ³ÍùÇ Ã³É³ÝÁ: ø»ë³å³Ñ³Ûáõû³Ý ÏÁ ëå³ë»Ý ³Ýáñáß ûñ»ñ:

ï³Ýù« û·áõï ã»Ý ÁÝ»ñ£ -гñë ¿« »ñÏáõ ½³õÏÇ ï¿ñ ¿« ÏÁ å³Õ³ïÇ ÏÇÝ ÙÁª ³ÕçÇÏÁ ÷ñÏ»Éáõ ѳٳñ£ ²é»õ³Ý·ÇãÁ ³ÛÝåÇëÇ ï·»Õ å³ï³ëË³Ý ÙÁ Ïáõ ï³Û« áñ ÏÇÝ»ñÁ ÏÁ µéÝ»Ý Çñ»Ýó ³Ï³ÝçÝ»ñÁ áõ ·ÉáõËÝÇÝ ÏÁ å³Ñ»Ý ³÷»ñÝáõÝ Ù¿ç£ ²éïáõÝ ³ÝáÝóÙ¿ ÑÇÝ·Á »ï ÏÁ µ»ñ»Ý« Ûá·Ý³Í« ç³ñ¹áõ³Í« ï³é³å³Í« ³ñóáõÝù¿ ϳñÙñ³Í áõ ³ÙûÃ¿Ý ÁÝÏ×áõ³Í áõë»ñáí£ àõ ½³ñٳݳÉÇ µ³Ý© ²ÛÝ Ù³Ûñ»ñÁ« áñáÝó ³ÕçÇÏÝ»ñÁ »ï ã¿ÇÝ

µ»ñáõ³Í« ³õ»ÉÇ µ³Ëï³õáñ ÏÁ ѳٳñáõ¿ÇÝ ù³Ý ³ÝáÝù« áñáÝó ½³õ³ÏÝ»ñÁ »ï »Ï³Ý ·Çß»ñáõ³Ý ÙÁ ³Ï³Ù³Û µ³ó³Ï³Ûáõûݿ í»ñç£ Î³ñÍ»ë ³É ³ÝáÝù ³ÙûÃÇ« åÕÍáõû³Ý áõ ÙßïÝç»Ý³Ï³Ý åÅ·³ÝùÇ ¹³ï³å³ñïáõ³Í ³ÝûÃÝ»ñ ¿ÇÝ« áñáÝó áã áù Ï'áõ½¿ñ ÑåÇÉ« ٳݳõ³Ý¹ª ï¿ñ »Éɻɫ µ³óÇ Çñ»Ýó Ù³Ûñ»ñ¿Ý£ -Ø¿çùë ãáñݳñª ãÍÝ¿Ç ù»½« ÇÙ ³Ýµ³Ëï ½³õ³Ïë« ÏÁ ѻͻͿñ Ù¿ÏÁ« Çñ ï³Ýçáõ³Í ³ÕçÏ³Ý ·ÉáõËÁ ·ñÏÇÝ Ù¿ç å³Ñ³Í« Ù¿çùë ãáñݳñ« ãÍÝ¿Ç ù»½©©©£

øáÝÏñ»ëÇÝ Ù¿ç Ù»ñ ç³Ýù»ñÁ, áñå¿ë½Ç Ù»ñ ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ Ûëï³Ï á×áí Ùûï»Ý³Û ³Ûë ѳñóÇÝ »õ Û³ïϳå¿ë §ø³ÛÇï³¦Ç ½ÇݳÏÇóÝ»ñáõÝ ûųݹ³Ï»Éáõ ÂáõñùÇáÛ Ï»óáõ³ÍùÇÝ, áñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáíª ³õ»ÉÇ ù³Ý 2000 ѳۻñ ï»Õ³Ñ³Ý »Õ³Ý Çñ»Ýó å³å»Ý³Ï³Ý ïáõÝ»ñ¿Ý», ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ ²Ù»ñÇϳÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ·áñͳ¹Çñ í³ñÇã ²ñ³Ù гٵ³ñ»³Ý: Ð³Û ¸³ïÁ Ïáã Áñ³Í ¿ Ì»ñ³ÏáÛïÇ î»Õ»Ï³Ñ³õ³ùÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇÝ, áñ Ñ»ï³åݹ¿ ø»ë³åÇ µéݳ·ñ³õÙ³Ý Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ, »õ ³Ûë Ýå³ï³Ïáí Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û ×ÝßáõÙ µ³Ý»óÝ»Éáõ ѳٳñ Ïáã ϯÁÝ¿ ѳÛáõû³Ý, áñ ¹ÇÙ»Ý Çñ»Ýó Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñáõݪ ³Ûó»É»Éáí www.anca.org/savekessab ϳÛù¿çÁ: øÝݳñÏáõÙÇÝ ÁÝóóùÇÝ, ¹»ëå³Ý ö³áõñÁ ݳ»õ ó³õ Û³ÛïÝ³Í ¿, áñ Ødzó»³É ܳѳݷݻñÁ »õ ÁݹѳÝñ³å¿ë زÎÇ ³Ý¹³Ù »ñÏÇñÝ»ñÁ ѳñϳõáñ ÉͳÏÝ»ñÁ ãáõÝÇÝ ø»ë³åÁ ·ñ³õ³Í ͳÛñ³Û»Õ³Ï³Ý ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõÝ íñ³Û ³½¹»Éáõª åݹ»Éáí, ÿ ³Ûë ѳݷñáõ³ÝÇÝ êáõñÇáÛ ï³·Ý³åÇÝ É³õ³·áÛÝ ÉáõÍáõÙÁ åÇïÇ Çñ³Ï³Ý³Ý³Û ã³÷³õáñ³Ï³Ý Áݹ¹ÇÙáõû³Ý Ý»óáõÏ Ï³Ý·Ý»Éáõ »õ ½³ÛÝ ½ûñ³óÝ»Éáõ ÙÇçáó³õ:

¶ñ»ó¿ù Ù»½Ç §ÂáñáÝÃáѳۦ Çñ ÁÝûñóáÕÝ»ñ¿Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ËÙµ³·ñáõû³Ý áõÕÕáõ³Í ϳñÍÇùÝ»ñ ÏÁ ëï³Ý³Û Ù»ù»Ý³·ñáõ³Í »õ áõÕÕáõ³Í Ñ»ï»õ»³É »É»ÏïñáÝÇù ѳëó¿Çݪ

Email: torontohye@gmail.com

Ø¿çùë ãáñݳñ©©©

ß³ñ. 17ñ¹ ¿ç¿Ý

é³ó³Í« ÙÃÝáÉáñïÇ ÙÁ Ù¿ç« áñ ùñïÇÝù¿« ³Õµ¿« ³ñï³ßÝãáõÙÝ»ñ¿ »õ ·³ñß³Ñáïáõûݿ Û³·»ó³Í ¿ áõ Ãáõݳõáñ£ ¶ñ»Ã¿ µáÉáñë ÏÁ ï³é³åÇÝù ·É˳ó³õ¿ »õ ³ñ»õ³Ñ³ñáõûݿ« µ³Ûó ã»Ýù Ïñݳñ ÙáéÝ³É Ù»ñ ³ÝûÃáõÃÇõÝÁ£ ÐëÏáÕáõÃÇõÝÁ ѳٻٳﳵ³ñ ÃáÛÉ ¿ »õ ù³ÝÇ ÙÁ ïÕ³ù ¹áõñë ÏÁ ëåñ¹ÇÝ£ ³ëå³ï³õ»Éáõ ѳٳñ ѳۻñáõ Éùáõ³Í ïáõÝ»ñÁ£ àÙ³Ýù ÝáÛÝÇëÏ ÏÁ Û³çáÕÇÝ

ѳó áõ Ù³ÍáõÝ ·Ý»É£ ÆÝãá±í « ã·Çï»Ù£ îÕ³Û ÙÁ ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û ³ÉÇõñáí áõ ³Õáí« áõñÇß ÙÁª Ù»Õñáí É»óáõÝ åïáõÏáí ÙÁ« ½áñ ·ï³Í ¿ ѳÛáõ ÙÁ Éùáõ³Í ï³Ý Ù³é³Ý¿Ý£ æáõñ Ï'áõݻݳÝù »õ ·¿ß ³Õ¿Ï áõï»Éáõ µ³Ý£ ©©©©©©©© Î¿ë ·Çß»ñ¿Ý ³é³ç« áëïÇϳÝÝ»ñ Ý»ñë Ïáõ ·³Ý« ÏÁ ÷³Ï»Ý ¹éÝ»ñÁ áõ ×ñ³·Ý»ñáí ÏÁ ÙïÝ»Ý Ù»ñ Ù¿ç£ ÎÁ ½³ï»Ý áõà ·»Õ³ÝÇ ³ÕçÇϪ ï³Ý»Éáõ ѳٳñ£ ²Õ³ã³Ýù« µáÕáù« ÏéÇõ« å³Õ³-


2014 24 Â.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 102

TORONTO ARMENIANS

Hrair Boudjikanian Performs for Syrian Armenian Relief Efforts Chris Joly

Field trip through the ages... by Talyn Terzian Gilmour Recently I had the distinct pleasure of accompanying my 7 year old’s Grade 2 class on a school field trip to the new Ripley’s Aquarium in downtown Toronto as a parent volunteer. I was responsible for my son and two other boys – together, Les Trois Mousquetaires, and with Athos, Porthos and Aramis to my d’Artagnan, we set off on our adventure: all for one, and one for all! The shenanigans these muskateers pulled were absolute text book: from insisting that they knew more than the guides, to suggesting the existence of extinct mega-sharks (megaladon shark – more deadly than the T-Rex!) in the tanks to other passersby – but these were no match to their glee, exhilaration and delight over their adventure. Which got me thinking… During my elementary school years, both here while at the ARS Armenian Private School, or back in Jeddah where I grew up, I remember looking forward to field trips with such excitement that I would lose sleep at night or continuously ask my parents “how much longer ‘til I go?” and prepare, redo and refine lists of things to bring, what to wear and weigh decisions about who to sit next to or pair up with. Ahhh…the field trip. So many wonderful things would happen on the field trip… In the early years, it was all about getting out of the routine of being in a classroom and for the über nerd in me, the opportunity to learn by doing! Growing up in Saudi Arabia had its advantages and I will never forget one very special field trip that our school was able to organize – at the time, field trips were tricky for expats for reasons I won’t bore you with. Aside from the extracurricular activities at school which consisted of ballet, computers (a real treat in the early ‘80s) and survival swimming (I would tell anyone who would listen that I could hold my breath for an impossible five minutes underwater!) this particular field trip supplemented my regular classroom learning and shaped me in a very profound way. I was taken to the Red Sea where I was able to swim with and learn about many exotic species and was even given a sea cucumber to hold, which in its frightened state defecated on my hand. True story! And despite that one event, it was on that field trip that a love of adventure (and the sea) really took hold. When we moved here, to Toronto, my parents enrolled me in the ARS Armenian Private School, where I started as a grade 6 student. It was quite a shellshock for me to have come from such an international school where students were literally from all over the world, to a school where the vast majority were born and raised in Canada, were all Armenian and had essentially grown up together. For many months I skirted on the periphery – trying to find my place among this new crowd. It was one particular field trip that finally earned me my stripes… We were all bussed downtown to a theatrical production. Prior to our departure we were warned that we were not permitted to purchase any concessions by not only the teachers, but also the principal. What? No popcorn?? My rebellious, adventurous side got the better of me and I disobeyed that rule and for my punishment, I was lined up along the front entrance of the school (along with the other rule breakers) and shamed. During detention, those guilty of this crime were required to write an essay expressing their remorse. Not believing that my punishment fit the crime, though recognizing that as a twelve year old, the fight would be futile, I chose to equate my

actions with those of Adam and Eve and their tasting of the forbidden fruit. It was once again my sense of adventure that took my imagination on such a ride as to equate my principal with God – thereby appealing to his ego, gaining me a pardon and entry into “the club”! Years later in high school, field trips provided the opportunity to find the courage to sit next to the boy I had a crush on and was otherwise too shy to approach. Field trips broke barriers and allowed for the transcending between classes – and by that I don’t mean grades or levels. There were the mean girls, the jocks, the nerds, the preps, the headbangers, and so on and so forth. I fell into none of these categories as my three very close friends and I were drifters and spoke to people in all groups regardless of boundaries – though that didn’t mean we belonged. Again, I attributed this to my sense of adventure – never wanting to set roots or belong to any one group or place, instead experiencing as much as possible. One particular field trip led me to an on-again-off-again boyfriend and a relationship that would last throughout most of high school; a relationship that my parents were wholeheartedly against – I’m sure you can guess, he was not Armenian!! He ran with a pack that socialized only with a certain group, but it was on field trip day that I got noticed, as barriers came down and I was viewed through more objective lenses. Years later, the corporate retreat or social event would replace the school field trip. Whether it’s a Christmas party or a seminar for teambuilding, leadership training, or soft skill building, these corporate events are none other than adult field trips! During these professional years, it is still amazing to see how a change from the routine, once again, gives rise to adventure, atypical behavior and rebellion… Emboldened by one such work party during the early years of my career, my professional decorum gave way to my funloving, “Armenian host” side. For years my parents had honed the importance of being a good Armenian host, something that I did not use in my day-to-day professional life as a financial advisor. This side of my personality made its debut at the most unlikely (and perhaps inopportune) time when at this work event I ordered round after round of Kamikaze shots for “all my friends at the bar”, on the company tab, while standing next to none other than the company president. Needless to say, company policies about social events were modified after that occasion. Once again, I blame it on the field trip! So I was quick to recognize the beginnings of the “field trip persona” for my Trois Mousquataires…especially evident when Athos, or was it Porthos, or perhaps Aramis exclaimed, “this is the best day of my life so far.” As a sort of d’Artagnan, or student to the ways of today’s 7 year olds, I am reminded of the importance to just grab life, to find moments of pure joy and adventure in the everyday. To step out of our comfort zones and to explore aspects of our personality which normally don’t get showcased. Their unabashed enthusiasm triggered so many memories, flooding my brain. It is a rare privilege to get a glimpse of people experiencing moments that will shape them forever – whether they’re moments of real learning, of overcoming, or even of regret. In my case, I wonder… when these three musketeers are older, will they recall this field trip, with that same twinkle in their eyes, as the start of

On March 15th, the ArgentineanArmenian baritone Hrair Boudjikanian performed for the Toronto Armenians at the Armenian Evangelical Church. The event was organized by the Armenian Missionary Association of Canada and the Syrian Armenians Fundraising Committee of Toronto. Their goal was to raise money for the Armenians living through the war in Syria, to help keep their children in school, to bring food for their families, and to fill many other needs. This was the committee's first organized event to raise money for Syrian Armenians. The church was packed with an eager audience. Master of Ceremonies Mihran Jizmedjian welcomed the audience. After prayer and welcoming remarks, Boudjikanian performed his songs with Tina Garabedian accompanying on piano. Hrair Boudjikanian was born in Beirut, Lebanon where he received voice training for two years. At the age of 20, Boudjikanian and his family moved to Buenos Aires, where he studied under professors Armando Mioto, Carlos Guichandutt, and Nino Bianch to strengthen his baritone voice. He has performed Bellini, Verdi, Bizet, Donizetti, and Tosti in many cities. Boudajikanian has been

a member of the Buenos Aires Armenian Community Centre's "Gomidas" choir, and has played the part of Mosi in the Anoush Opera. In 2008, he sang with the Cordoba choir during its 39th anniversary concert and in 2013 he toured Argentinean cities. When asked the reason for performing in Toronto, he said: "I was born and grew up in Beirut, but I have a lot of Armenian relatives in Syria. We would visit each other [all the time]. I'm really happy that [the money] will benefit [the Syrian Armenians.] It's really important to me." Boudjikanian, with his unique baritone sound, performed a variety of traditional and patriotic Armenian songs, such as Pari Arakil, Kedashen, and most notably, Hay Herosneri Yerke. In addition, he performed a selection of famous Spanish Opera songs, like Eri Tu, and Toreador from Carmen. Throughout the concert he kept the audience enchanted with his operatic performance. Near the end, he encouraged the audience to sing along well known patriotic songs. Mr. Jizmedjian closed the event and thanked Boudjikanian and Garabedian for their inspiring performances, and on behalf of the organizing committee, he presented them with gifts of appreciation. The committee raised close to $7,000 to help the Syrian Armenians.

CABC Members Mingle at Networking Dinner

Ambassador Armen Yeganian

Alfred Baghouzian

by Chris Joly

guests and the keynote and thanked sponsors for contributing to the event. He went on to describe the mission of CABC and its role in facilitating business ventures of Canadian Armenian businesses in Armenia. After dinner, Baghouzian took to the stage and talked about how mobile technology is shifting. Baghouzian started his talk by giving some background information about Telus. He then described how mobile technology is changing the dynamics of how society operates, and how the delivery of services by organizations is changing as a result of the technology. He said that consumers have become hyperconnected due to their smartphones, which means that there is a whole new platform available to deliver services to customers. Businesses can leverage the power of social media by connecting with their customers directly. At the end of the lecture, he took questions from the audience. The evening’s concluding remarks were made by Ambassador Armen Yeganian, who praised the work of the CABC to promote trade between Canada and Armenia. He offered the Embassy's full support for any business that wants to do work in Armenia. And after his speech, the guests returned to networking.

The Armenian-Canadian community boasts a good number of businessmen and professionals well established in their fields. In an effort to support Canadian- Armenian businesses and professionals, on March 20, the Canadian Armenian Business Council (CABC) hosted a networking dinner for its members and guests. Incorporated in 1979, CABC’s mandate is to bring Armenian business owners and professionals together and provide them with the opportunity to meet each other, share contacts, exchange ideas, and ultimately, expand their networks. In addition, they also encourage business owners to work and trade with companies based in Armenia to help improve Canada's bilateral trade relations with Armenia. The event started with a networking session where CABC members and guests met and socialized. The keynote speaker was Alfred Baghouzian, Vice President of Devices and Applications at Telus. In addition, TDSB trustee Harout Manougian, and Armenian Ambassador to Canada Armen Yeganian with his wife, Maria Yeganian, were present at this event. The Master of Ceremonies welcomed the


KESSAB

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

25

Syrian Rebel Forces attack Kessab from the Turkish Border Ancient Armenian Town of Kessab Evacuated 670 Armenian families find Refuge in Lattakia The ancient Armenian town of Kessab has been emptied after rebel forces attacked the region from the Turkish side in a bid to control strategic points in the area. Kessab has been the target of three days of brutal cross-border attacks from Turkey by al-Qaeda affiliated armed bands, which have cost 80 lives and forced the civilian population of the area to flee to neighboring hills, with many seeking safe-haven in the nearby cities of Latakia and Basit. According to reports, Kessab and its surrounding villages are now largely under the control of rebels. “According to a military source, units of the armed forces have since morning been directing fatal strikes to the terrorist groups which infiltrated the border from Turkey in Kassab area, inflicting heavy losses upon them,” reported the Syrian Arab News Agency (SANA) on March 23. Perched in the northwestern corner of Syria, near the border with Turkey, Kessab had, until very recently, evaded major battles between the army and rebels. Many Syrian Armenians had taken refuge there because of the relative calm in the area over the past three years. In a written statement, the Armenian National Committee—International, condemned the attacks and Turkey’s active role in aiding and abetting extremist groups in their targeted attacks against the Christian and minority populations in Syria. “For months, we have warned the international community of the imminent threat posed by extremist foreign fighters against the Christian minority

Kessab being bombed during the attack by extremist rebels on March 21

population in Syria,” noted the ANC-I statement. “These vicious and unprompted attacks against the Armenian-populated town and villages of Kessab are the latest examples of this violence, actively encouraged by neighboring Turkey. We call upon all states with any influence in the Syrian conflict to use all available means to stop these attacks against the peaceful civilian population of Kessab, to allow them to return to their homes in safety and security. In the last one hundred years, this is the third time that the Armenians are being forced to leave Kessab and in all three cases, Turkey is the aggressor or on the side of the aggressors.” According to news reports, the armed incursion began on Friday, March 21, 2014, at 5:45a.m., with rebels associated with AlQaeda’s al-Nusra Front, Sham al-Islam and Ansar al-Sham crossing the Turkish border

and attacking the Armenian civilian population of Kessab. The attackers immediately seized two guard posts overlooking Kessab, including a strategic hill known as Observatory 45 and later took over the border crossing point with Turkey. Snipers targeted the civilian population and launched mortar attacks on the town and the surrounding villages. According to eyewitness accounts, the attackers crossed the Turkish border with Syria openly passing through Turkish military barracks. According to Turkish media reports, the attackers carried their injured back to Turkey for treatment in the town of Yayladagi. Some 670 Armenian families, the majority of the population of Kessab, were evacuated by the local Armenian community leadership to safer areas in neighboring Basit and Latakia. Ten to fifteen families with relations too elderly to move were either unable to leave or chose

Kessab midtown

to stay in their homes. On Saturday, March 22, Syrian troops launched a counteroffensive in an attempt to regain the border crossing point, eyewitnesses and state media reported. However, on Sunday, March 23, the extremist groups once again entered the town of Kessab, took the remaining Armenian families hostage, desecrated the town’s three Armenian churches, pillaging local residences and occupying the town and surrounding villages. Located in the northwestern corner of Syria, near the border with Turkey, Kessab had, until very recently evaded major battles in the Syrian conflict. The local Armenian population had increased in recently years with the city serving as safe-haven for those fleeing from the war-torn cities of Yacubiye, Rakka and Aleppo.

An Appeal to All Armenians Across the World from the Armenians of Kessab LATAKIA, Syria—The Armenians of Kessab, having fled from attacks by militant extremists from Turkey and currently living in refuge in Latakia, have issued an appeal addressed to all Armenians across the world. The full text of the letter is below. “On Mother’s Day, March 21, 2014, our beautiful town was brutally attacked by AlQaeda linked extremists, with the blessings and full military and logistical support of the Turkish government. “Before sunrise, we woke up to the horror of a shower of missiles and rockets falling on our town. Thousands of extremists crossed the borders towards our town. Missiles were fired from Turkey to destroy beautiful Kessab and to celebrate the approach of the 100th anniversary of the Armenian genocide. Kessabtsi heroes defended the town with their simple hunting weapons until more forces from the Syrian government came to fight back the horrific attack on our town. If Kessabtsis were not informed to leave their houses by those heroes, the world would have silently witnessed yet another genocide and stood by while the media gave them yet another version of lies. “Kessab has always been home to thousands of Armenians for centuries. The first agonizing tragedy in Kessab happened in April 1909, when a rabble of thousands of Turkish men attacked Kessab, robbing and burning houses. 161 Armenians were killed in this brutal attack. In 1915, during the Armenian genocide, Turkish troops came into Kessab and started deporting Armenians and killed almost 5000 Armenian people from Kessab. The Armenian genocide at the hands

of the Turks in 1915 took the lives of one and a half million Armenians. More Armenians are getting killed and will get killed in Syria if nothing is done. The Arabs in Syria took us in then, took care of us, helped us back on our feet and helped us survive through that horrible memory of death and destruction and we will be eternally grateful to them. Since then we lived in peace and harmony with other sects, like a huge family in a home called Syria. “Today, we need help once again, because sadly the Turkish government dared to attack Armenians one more time ignoring the Armenian case. With this act Turkey has refused, yet again, to recognize the Armenian genocide at the hands of the Turks and is assisting in the murder of more Armenians in Syria. We have nothing against the Turkish people. We have lived as neighbors with them and want to continue to live as neighbors with them. It is the Turkish government, supporting and facilitating the murder of Kessabtsis by terrorists, that we plea against. We just want our town back, or what remains of it. We are heartbroken by the numerous videos and photographs that show how those extremists are destroying and burning our beautiful town. All Syrians know that wherever those extremists get in, only death and destruction is left behind. “Our homes have been taken from us, centuries of our heritage has been destroyed. “This is a call to all Armenians. This is a call to humanity. The world needs to hear the truth. Erdogan and his government are war criminals. We need your help. We need you to take action. Our lives depend on the chance

that you will do something to make sure we too don’t die. We were forced out of our homes and our town with nothing but the clothes we wear. If we stayed to gather even the bare necessities, we would have definitely died. Most of us cannot even escape because we don’t have our passports or documents of identification. Please, invoke the intervention of your governments, of the UN, of any other authority that you believe can help us. All we want to do is live. If you ignore this, we all will die a horrible death at the hands of these terrorists, by being butchered in cold blood like many other Armenians in Aleppo, Yacoubiyeh, Ghenemiyeh, and around Syria. “Those who you call rebels are extremists

who came to Syria for jihad with many nationalities amongst them like Afghans, Chechens, and Saudis. Kessabtsis and all of Syria saw them and were attacked and killed by them. The media can’t hide the truth forever. Those who you call rebels were targeting and attacking civilians. “Don’t you think enough innocent blood has been spilled? Don’t you think enough destruction has been done? We all lived peacefully and happily just three years ago. This is not a revolution, this is war. And the Syrian army is now in Kessab fighting to make sure Armenians will go back to their homes safely.”


2014 26 Â.²äðÆÈ î²ðÆ, ÂÆô 102

KESSAB

ANCC condemns targeting of Armenians and other minorities in Syria; calls upon Prime Minister Harper to demand that Turkey prevent future incursions and end support for al Qaeda Syria's Armenian Villages of Kesab Targeted by Al-Qaeda Front Groups in CrossBorder Attack from Turkey Ottawa, Ontario - The Armenian populated villages of Kesab (Kessab, Kasab), Syria were the target of three days of brutal cross-border attacks from Turkey by al-Qaeda affiliated armed bands, which may have cost 80 lives and has forced the civilian population of the area to flee to the nearby cities of Latakia and Basit. According to news reports, the armed incursion began on Friday, March 21, 2014, at 5:45a.m., with rebels associated with AlQaeda's al-Nusra Front, Sham al-Islam and Ansar al-Sham crossing the Turkish border and attacking the Armenian civilian population of Kesab. The attackers immediately seized two guard posts overlooking Kesab, including a strategic hill known as Observatory 45 and later took over the border crossing point with Turkey. Snipers targeted the civilian population and launched mortar attacks on the town and the surrounding villages. Terrorist attackers openly passed through Turkish barracks According to eyewitness accounts, the attackers crossed the Turkish border with Syria openly passing through Turkish military barracks. According to Turkish media reports, the attackers carried their injured back to Turkey for treatment in the town of Yayladagi. Some 670 Armenian families, the majority of the population of Kesab, were evacuated

by the local Armenian community leadership to safer areas in neighboring Basit and Latakia. Ten to fifteen families with relations too elderly to move were either unable to leave or chose to stay in their homes. Three Armenian churches desecrated On Saturday, March 22, Syrian troops launched a counter-offensive in an attempt to regain the border crossing point, eyewitnesses and state media reported. However, on Sunday, March 23, the extremist groups once again entered the town of Kesab, took the remaining Armenian families hostage, desecrated the town’s three Armenian churches, pillaging local residences and occupying the town and surrounding villages. ANCC calls upon PM Harper to help reignin NATO ally’s aggression In the last one hundred years, this is the third time that the indigenous Armenian population Misakian Cultural Centre in Kessab. of Kesab is being forced to leave and in all three cases, Turkey is the aggressor or on requests that the Canadian government use any influence it has to ensure that the the side of the aggressors. The Armenian National Committee of population of Kesab is able to return home. Canada (ANCC) condemns the attacks and Finally, ANCC is calling upon the Canadian Turkey's active role in aiding and abetting government to direct a portion of Canada’s extremist groups in their targeted attacks budget for Syrian humanitarian assistance to against the Christian and minority populations the displaced people of Kesab. in Syria. The ANCC called upon the Prime Dr. Girair Basmadjian, President of ANCC Minister Stephen Harper to demand that the stated “Kesab was the only part of the Turkish government control its borders and medieval Armenian land of Cilicia still expel all al Qaeda affiliated groups from its populated by Armenians. This incursion by al territory immediately. Additionally, the ANCC Qaeda groups from Turkey is an existential

ANCC Letter to Prime Minister Stephen Harper March 24, 2014 The Right Honourable Stephen Harper, P.C., M.P. Prime Minister of Canada Office of the Prime Minister 80 Wellington Street Ottawa, ON K1A 0A2 Dear Prime Minister: On behalf of the Armenian National Committee of Canada, and Canadians of Armenian origin, I would like to bring your attention an urgent matter concerning the Syrian Armenian community of Kassab. As you may be aware, the Armenian-populated region of Kassab has been the location of a recent attack in Syrian territory from Turkey by al Qaeda linked fighters. Kassab is the last remaining outpost of the medieval Armenian principality of Cilicia. Kassab has had a constant Armenian population for almost one thousand years. Although the area has been subject to many disputes between various countries seeking control and to significant persecution of its Armenian population during the Ottoman Empire (including massacres in 1909 and deportation of much of its population during the Armenian Genocide in 1915), until this week’s evacuation, the Christian population has never had to completely flee the region. As we write, al Qaeda members roam the streets of Kassab and the surrounding Christian and Alawite villages. There are confirmed reports of armed men raising al Qaeda banners over Armenian churches and Alawite mosques and making threats to kill all Christians and Alawites found in those communities. Fortunately, the civilian population of Kassab was able to flee to Latakia prior to the arrival of these terrorist attackers. This already dire situation is compounded by the fact that these fighters crossed into Kassab from Turkey and seem to have the tacit approval of Turkish authorities to carry out this attack. As you can appreciate, the Armenian population of Kassab, which suffered under the Ottoman Empire, is especially afraid that these attacks are an attempt by Turkey to displace the last elements of the indigenous Armenian population of Cilicia. We request a meeting to discuss this matter with you in person at your earliest convenience. In advance of this meeting, recognizing the urgency of the situation, we have set out our suggestions for ways in which

Canada may act to prevent a humanitarian catastrophe and help to uphold the international laws of warfare. We ask that Canada call upon all sides to the conflict to immediately cease all hostilities in the region and allow the return of the civilian population. We would hope that this could serve as an example for the broader conflict as well and help to bring peace to Syria. Additionally, we ask that Canada call upon Turkey to take all steps necessary to secure its border and prevent any incursions into Syrian territory. We also ask Canada to request that Turkey explicitly disavow its support of all al Qaeda affiliated groups in the region and to ensure that these groups are expelled from its territory immediately. We believe that by depriving al Qaeda of its safe havens and removing the element of religious extremism and ethnic hatred from the conflict, the Syrian people can choose their destiny without fear that a change in government would lead to genocide of its Christian and Alawite population. The Armenian population of Syria has maintained its neutrality throughout the recent conflict, but has always made it clear that it can not accept a government whose stated goal is the elimination of all minorities from Syria. Finally, we ask that Canada direct a portion of the assistance allocated for Syrian assistance to the evacuated population of Kassab which is now living in difficult circumstances. We commend you for Canada’s principled stand on the protection of the rights of minorities in Syria and for Canada’s generous contributions to help Syria’s civilian population and Syrian refugees. We believe that based on Canada’s strong record in this area, Canada and its allies can play an important role in guaranteeing the safety of Syria’s historically important Christian community and in making sure that noncombatants are not displaced from their homes by acts of terrorism contrary to any recognized law of war. Thank you for all that you have done for the Syrian people and the Armenian-Canadian community and we hope that you continue to come to the assistance of a people whose lives are under serious threat. Yours sincerely, Dr. Girair Basmadjian, President, Armenian National Committee of Canada March 24, 2014

threat to the continued presence of Armenians in a region where they have lived for nearly one thousand years. Despite remaining neutral, the Armenian minority in Syria has been subject to repeated attacks by extremists, many of whom who are based in Turkey. Canada must use all of its influence with the Turkish government and all factions in the Syrian conflict to protect the people of Kesab and ensure the protection of all the minority peoples of Syria.”

Save Kessab: An Urgent Appeal to All Armenian Canadians & People of Good Conscience The Armenian National Committee of Canada (ANCC) and Armenian Youth Federation of Canada (AYF Canada) issues a petition urging Prime Minister Harper to Stop Turkey’s Support for the Destruction of Kessab, Syria. To s e n d y o u r m e s s a g e t o P r i m e M i n i s t e r H a r p e r g o t o http://www.ayfcanada.org/action-alerts/save-kessab/, enter your name, address and email and click “Send Message.” A copy of this letter will automatically be sent to your MP. Here’s the letter. Dear Prime Minister Harper, As you may be aware, the Armenian-populated region of Kassab has been the location of a recent attack in Syrian territory by organised bands of al Qaeda linked fighters. Kassab is the last remaining outpost of the medieval Armenian principality of Cilicia. Kassab has had a constant Armenian population for almost one thousand years. As I write, al Qaeda members roam the streets of Kassab and the surrounding Christian and Alawite villages. There are confirmed reports and video of armed men raising al Qaeda banners over Armenian churches and Alawite mosques and making threats to kill all Christians and Alawites found in those communities. Fortunately, the civilian population of Kassab was able to flee to Latakia prior to the arrival of these terrorist- attackers. This already dire situation is compounded by the fact that these fighters crossed into Kassab from Turkey and seem to have the tacit approval of Turkish authorities to carry out this attack. Prime Minister, I write to ask that the government of Canada take the following three actions: 1) Call upon all sides to the conflict to immediately cease all hostilities in the region and allow the return of the civilian population. 2) Call upon Turkey to take all steps necessary to secure its border and prevent any incursions into Syrian territory. I also ask Canada to request that Turkey explicitly disavow its support of all al Qaeda affiliated groups in the region and to ensure that these groups are expelled from its territory immediately. 3) Canada direct a portion of the assistance allocated for Syrian assistance to the evacuated population of Kassab which is now living in difficult circumstances. I commend you for Canada’s principled stand on the protection of the rights of minorities in Syria and for Canada’s generous contributions to help Syria’s civilian population and Syrian refugees. I believe that based on Canada’s strong record in this area, Canada and its allies can play an important role in guaranteeing the safety of Syria’s historically important Christian community and in making sure that non-combatants are not displaced from their homes by acts of terrorism contrary to any recognized law of war. I thank you for all that you have done for the Syrian people and the Armenian-Canadian community and I hope that you continue to come to the assistance of a people whose lives are under serious threat.


KESSAB

Aram I Proposes Kessab Demilitarization to UN On March 27, His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia had a phone conversation with Jeffrey Feltman, the United Nations Under-Secretary-General for Political Affairs. Jeffrey Feltman told His Holiness that the UN is concerned about the situation in Kessab and added that he discussed the issue with United Nations-Arab League Special Representative for Syria Lakhdar Brahimi, as well as the Armenian and Turkish Ambassadors to the UN. Aram I briefed the UN representative on the current situation in Kessab, especially emphasizing the role of the Turkish government. The Catholicos suggested that

the UN discuss the demilitarization of Kessab. Feltman said the suggestion was constructive and promised to consult with Lakhdar Brahimi on the issue. Aram I also received on Firday a delegation of Armenian members of parliament. His Holiness discussed the situation in Kessab and Latakia with the lawmakers and explained the work that the Catholicosate of Cilicia is doing, including consultations with political and diplomatic leaders. The Catholicos voiced his appreciation for President Serzh Sarkisian’s support and particularly his political and diplomatic activity.

Statement from NDP Foreign Affairs Critic Paul Dewar on attacks in Kessab

NDP Foreign Affairs critic Paul Dewar (Ottawa Centre) has issued the following statement regarding the attacks in Kessab: "New Democrats continue to be shocked by the terrible violence of the conflict in Syria, which has killed over 120,000 people and displaced millions of civilians. I am deeply saddened by the recent attacks by extremist militants on the ancient and culturally

significant Armenian community of Kessab and the forced evacuation of its residents. "Such attacks on civilians, and the targeting of ethnic or religious minorities, are unacceptable and must be vigourously condemned by the international community. The perpetrators should be brought to justice. "The NDP has written to the Minister of Foreign Affairs to request that Canada set aside a portion of its humanitarian assistance for the conflict in Syria to specifically ensure that minority groups, including ethnic and religious minorities such as Armenian and

Christian populations, receive the help they need. Canada should show leadership in targeting its assistance to help those most at risk from the devastating physical, social, and economic impacts of the Syrian conflict. "The Government of Canada must also work in concert with its international partners to maximize civilian protections in Syria and the surrounding region. Canada should also play a leading role in pursuing a lasting political solution that includes security, justice, and peace for all people in Syria."

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

27

Australian politician speaks in support of Kessab Armenians The Armenian National Committee of Australia (ANC Australia) reports that the Member for Davidson, Jonathan O’Dea has raised the plight of Syrian-Armenians in the Kessab region in the New South Wales Parliament. On the floor of the Parliament, O’Dea stated: "I recognise the substantial number of Armenians in the Davidson electorate who contribute positively and constructively to our society. Some of my constituents have recently raised concerns about reported various ongoing attacks by Al-Qaeda affiliated foreign fighters targeting the civilian population in the predominantly Armenian region of Kessab in Syria. Churches, homes and livelihoods have reportedly been destroyed and people have been taken hostage, forcing the population to flee to neighbouring towns. Common among the innocent civilians targeted are the descendants of Armenians who settled in the local towns after escaping from the Ottoman Turkish authorities between 1915 and 1923. I recognise and endorse the view of people in my electorate that the international community should assist to cease any human rights violations in Syria." ANC Australia Executive Director, Vache Kahramanian, remarked: "On behalf of the Armenian-Australian I thank the Mr. O’Dea for his firm stance on the Kessab issue. The international community has a moral obligation to condemn Turkey for its aggression against the Armenian community of Kessab, who are direct survivors of the Armenian genocide of 1915,” Kahramanian added.


2014 KESSAB î²ðÆ, ÂÆô 102 28 Â.²äðÆÈ Sarkisian Directs UN Missions State Dept. ‘Deeply Troubled’ about to Raise Kessab Issue Threats to Kessab Armenians

The U.S. Department of State building in Washington, D.C.

The US State Department on March 28 said it was “deeply troubled” by the violence in Syria that is endangering the Armenian community in Syria. “We are deeply troubled by recent fighting and violence that is endangering the Armenian community in Kessab, Syria, and has forced many to flee,” said State Department spokesperson Marie Harf during a press briefing on March 28. The press conference came one day after a meeting between a delegation of Armenian community representatives led by the Armenian National Committee of America and Department of State officials, during which the State Department was urged to act immediately to end the vicious onslaught on the historically Armenian town of Kessab by al-Qaeda affiliated extremists and to confront Turkey about its complicity in aiding the extremists’ attack on Kessab. Among the participants at the meeting were Dr. Viken Hovsepian and Western Prelate Archbishop Moushegh Mardirossian. “The United States will continue its steadfast support to those affected by violence in Syria and throughout the region, including Syrian Armenians,” Harf said in her press briefing. “We have long had concerns about the threat posed by violent extremists and

this latest threat to the Armenian community in Syria only underscores this further.” Harf acknowledged the role of the ISL, al Nusra, and other al-Qaeda linked terrorist groups in the attacks and that they have targeted Armenians and other minority groups, saying, “we’re particularly concerned about these minority communities and want to make sure that their rights are protected.” Harf made no mention, however, of the State Department’s stance on Turkey’s involvement in the attack on Kessab or their support of the belligerent extremists. Asked about the recent leaked phone conversations between Turkish leaders, in which high level Turkish officials – including Foreign Minister Ahmet Davutoglu – are heard planning military intervention in Syria via a false flag, Harf said, “I don’t have anything for you on alleged calls or conversations that are out there among Turkish officials.” Moreover, Harf echoed statements made by Syrian rebels that they will respect minorities. “We have seen some statements by groups fighting in Kasab [sic.] saying they will not target civilians and will respect minorities and holy places. We expect those commitments to be upheld,” Harf said.

ANCA Demands White House and Congressional Action to Stop Attacks On Kessab The Armenian National Committee of America has called on President Obama and Congress to press Turkey to stop facilitating the attacks by extremist foreign fighters on the northwestern Syrian town of Kessab, whose predominantly civilian Armenian population was forced to evacuate to avoid slaughter earlier this weekend. In a strongly worded letter issued this morning, ANCA Chairman Ken Hachikian called on President Obama to direct his Secretary of State, the U.S. Ambassador to Turkey, and his Ambassador to the United Nations to demand that Turkey halt the crossborder attacks on Kessab that have forced the immediate civilian evacuation of the area and led to the looting of properties and the desecration of churches. Separately, the ANCA has been in communication with members of the House Committee on Intelligence, House Foreign Affairs Committee and Senate Foreign Relations Committee over the weekend to urge that Congress use its influence to immediately end Turkey’s role in the destruction of Kessab. “The attacks on the predominantly Armenian populated village of Kessab over the weekend represent an attack on all

Armenians,” remarked ANCA Chairman Ken Hachikian. “The Armenian American community stands united in seeking to reverse the events of the last several days, which has seen militant extremists stream into Kessab from Turkey. We are strongly urging our government, led by President Obama and Congressional leaders, to send a firm message to Ankara that the safe haven and safe passage being offered to these militant groups intent on destroying Kessab must end.” Hachikian added. Located in the northwestern corner of Syria, near the border with Turkey, Kessab had, until very recently, evaded major battles in the Syrian conflict. The local Armenian population had increased in recently years with the city serving as safe-haven for those fleeing from the war-torn cities of Yacubiye, Rakka and Aleppo. On the morning of March 21st, extremist foreign fighters launched a vicious attack on Kessab civilians, forcing them to flee neighboring Latakia and Bassit. The ANCA will be working with a vast network of supporters across the United States this week to effectively address the ongoing crisis in Kessab, Syria.

President Serzh Sarkisian on March 24 said he has directed Armenia’s United Nations missions in New York and Geneva to address the importance of “ensuring the security of the Armenians in Kessab and their safe return to their permanent places of residence at the structures dealing with human rights and ethnic minorities,” reported the presidential office. Sarkisian, who is in the Hague to attend the world Nuclear Security Summit, spoke to reporters at the World Forum Convention Center, saying that the weekend’s attack of the Armenian-populated city of Kessab by gunmen who infiltrated through the Turkish border, posed serious challenges. “[The] deportation of Kessab Armenians today is a serious challenge to ethnic minority rights’ protection mechanisms of the 21st century,” said Sarkisian. “I have already instructed the diplomatic missions at the UN Headquarters in New-York and Geneva to raise the issue of ensuring the security of the Armenians in Kessab and their safe return to their permanent places of residence at the structures dealing with human rights and ethnic minorities.” Telling reporters about Kessab’s bloody

history beginning with Turkish armed detachment attacks of Armenians in 1909 and the impact of the 1915 Genocide on the residents of the area, Sarkisian drew attention to the historical parallels to the present-day crisis. I think that everyone should realize that these parallels should be a sobering reminder to all involved,” said Sarkisian. Sarkisian thanked the Syrian authorities for the steps being taken to protect the Armenians in Kessab and added the Armenia’s Embassy in Damascus is working on measures to support the Armenian population of Kessab. Sarkisian also announced that he met with His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia to discuss the Kessab situation. Beginning on Friday, the Armenianpopulated Kessab region of Syria has been under siege after Al-Qaeda affiliated foreign fighters penetrated the Turkish border with Kessab and began a large-scale attack, forcing the population to flee to nearby Latakia. Earlier press reports indicated that the town has been all but emptied.

Armenian Lawmakers Meet Kessab Armenians in Latakia

LATAKIA (ArmRadio)—Many of Kessab’s Armenians have found refuge at St. Astvatsatsin Church in Latakia and the nearby school, Member of the Armenian National Assembly Samvel Farmanyan told Tert.am. Farmanyan left for Syria on March 24 with a group of lawmakers. The Armenian members of parliament met with Kessab Armenians. “I should say the impression was shocking. The situation is like the one we have read about in textbooks and literature about the Armenian Genocide, in the memories of Genocide survivors,” Samvel Farmanyan said. The Governor, the Mayor and other highranking officials in Latakia have assured the Armenian delegation that the Syrian government is taking all possible measures to ensure the return of Kessab Armenians to their native lands. Farmanyan said Kessab Armenians were encouraged by the visit of the parliamentary delegation. “We conveyed a very important message to them: this is a problem of the whole Armenian nation, not an individual sector of it,” he added. “These are tragic events, which cannot but bring forth obvious parallels with the events of 100 years ago – the Armenian Genocide,” the lawmaker said. Upon their return to Armenia, the members of parliament will present their proposals to the National Assembly and the government, after which the future steps will be determined and the details of possible aid

will be worked out. Meanwhile in Yerevan, representatives of the Armenian Revolutionary Federation of Syria Nerses Sardisian and Karo Yuzbashian met with journalists to speak about the Kessab events and the future of Syrian Armenians. They have hope that Armenians will again return to Kessab. The Syrian Armenians stressed that Turks opened the border and helped the terrorists enter Armenian-populated Kessab. They are urging the international community to condemn Turkey’s actions. “The Turkish factor in Kessab was apparent both in their political support and their contribution to the incursion of armed units into Syria. The Armenian authorities can use this fact to reveal the real face of Turkey ahead of the 100th anniversary of the Armenian Genocide,” Karo Yuzbashian said. Nerses Sargisian said several Armenian families did not manage to leave the city, and their fate is unknown. Most of those who managed to escape have found refuge in Latakia and must now wait with uncertainty. Will this lead to another inflow of Syrian Armenians to Armenia? Karo Yuzbashian said the first direction of every Syrian Armenia leaving the country is Armenia or Artsakh. The farmers settle in Arsakh, while craftsmen prefer Armenia. The Syrian Armenians stressed it’s important for international structures to condemn the role of Turkey in the recent events.


KESSAB

KESAB - A brief history

Kesab, Kessab or Kasab is an Armenianpopulated town in northwestern Syria, administratively part of the Latakia Governorate, located 59 kilometers north of Latakia. It borders Turkey on the slope of Mount Casius (Mount Aqraa) 800 meters above sea level and 9 kilometers from the Mediterranean Sea. According to the Syria Central Bureau of Statistics, Kesab had a population of 1,754 in the 2004 census. The name of the town is thought to be derived from the Latin expression Casa Bella (the Beautiful House). With its dry climate and encirclement by wooded green mountains and deep valleys, Kesab is a favored vacation resort for many of Aleppo and Latakia's residents. Kesab is an ancient Armenian town, which dates back to the period of Armenian Kingdom of Cilicia. The population today is mainly Armenian with an Alawite Arab minority. The town is surrounded with small villages and farms with a majority of Armenians: Duzaghaj, Esguran, Sev Aghpyur, Chinar, Chakhaljekh, Keorkeuna, Ekizolukh, Baghjaghaz (Upper and Lower), Karadouran, Karadash and the abandoned village of Bashurd . History The region of Kesab was part of the ancient civilization that spread from the Syrian coasts up to the Orontes River, six millennia ago. During the Seleucid period, the Kesab region was at the centre of the triad comprised Antioch, Seleucia and Laodicea. The Laodicea-Seleucia coastal road passed by the Karadouran bay whereas the LaodiceaAntioch road passed through the Duzaghaj valley. During the reign of the ruler of the short-lived Armenian Empire Tigranes The Great, in the 1st century BC, and later the Roman era, the Syrian coast flourished greatly and had a positive affect on the development of the Kesab region. There are no written sources about the primitive history of the Kesab region, but the first record of the name of Kesab was mentioned in a historical document dating back to the Crusaders period when Duke Belmont I granted the region of "Kasbisi" to the family of Peter the Hermit. Kasbisi, Cassembella or Cassabella are the names from which "Kesab" was derived. Being located on the borders of the Armenian Kingdom of Cilicia, the region of Kesab was gradually developing by its Armenian migrants. A research conducted on the peculiarities of the Kesab Armenian dialect and the dialects of the Armenians in the region of Alexandretta and Suweidiyeh (Musa Dagh), shows that the Armenians of Kesab and the surrounding villages are the remainders of migrants who came from the region of Antioch. The migration of the Armenians to the region increased in the 14th and the 15th centuries, during the Mamluk and the Ottoman periods, in an attempt to avoid persecutions, trying to find much safer mountainous regions such

as Kesab and Musa Dagh. The first Armenian refugees settled in the area now called Esguran. After a period they moved uphill and settled in the area now called the town of Kesab, turning it to a centre of the whole region and the destination of new refugees. During the 1850s Kesab turned into a mission field with the arrival of Evangelical and Catholic missionaries rising anger among the Armenians of the region who were following the Armenian Apostolic Church. In the beginning of the 20th century, the population of Kesab region was around 6000 (all Armenians), with more than 20 schools, as a result of denominational and political divisions. The first disaster in Kesab happened in April 1909. This calamity costed the Armenians 161 deaths and a massive material loss. After the event, Catholicos Sahag I Khabaian visited Kesab. The Armenian Genocide in 1915 proved even more destructive. The commands arrived in Kesab on the 26th of July ordering deportations within 5 days. First, Kesabtsiz wanted to rebel and fortify on the mountain Dounag located in Karadouran. Priest Bedros Papoujian-Aprahamian, the priest of Karadouran, particularly supported the idea of the opposition, but on the real ground, the whole idea failed to become a reality. The genocide of the Armenians in Kesab region started from Karadouran. The Armenians were deported in two directions: one towards the dessert of Deir ez-Zor and the other towards the south to the desert of Jordan. Almost five thousand Armenians were killed during this deportation process. Some died in Jisr alShughur, some in Hama or Homs while others on the way to Damascus or Jordan. The majority of the refugees were killed in the desert of Deir ez-Zor. After the ceasefire, the Armenians who survived the genocide returned to Kesab in a process that lasted till 1920. But the eastern and northern areas of the region still remained unsecured, because they were constantly vulnerable to attacks from neighboring Turkish villages. A voluntary group of 40 men successfully foiled many attempts by bandits to invade the region at that time. In 1922, peace was established after the entrance of the French troops into Kesab. On the 5th of July 1938, the Turkish army entered the Sanjak of Alexandretta and Antioch, in an agreement with the French colonial authorities, and the region was renamed as the province of Hatay Province. Many Armenians left Kesab for Lebanon or took refuge in the mountains. Important personalities visited Kesab during that time. On 23 June 1939, the Hatay government was officially dissolved and the whole region became part of Turkey. By the efforts of the Armenian community of Paris, Cardinal Krikor Bedros Aghajanian and the Papal representative to Syria and Lebanon Remi

Dr. Raffi Aynaciyan

D.D.S., M.Cl.D., F.R.C.D.(C)

Orthodontist Richmond Hill (Hillcrest Mall): 9350 Yonge Street, Suite 216 905-884-4161 North York: 3333 Bayview Avenue, Suite 203 416-221-0660 Downtown Toronto: 11 King Street West, Suite C115 416-363-3018

Ara Graphics

braces for children and adults

Leprert, many parts of Kesab inhabited by Armenians were separated from Turkey and placed within the Syrian boundaries. The result of the annexation of the Sanjak of Alexandretta proved disastrous for the Armenians of Kesab: Mount Casius was attached to the Turkish side including their farms, properties, laurel tree forests and the grazing lands located in the mountain's bosoms and valleys that once used to belong to the native Armenians. Besides, with this annexation, the Armenians of the town were also deprived from their traditional and historical Barlum Monastery, where the inhabitants used to celebrate the feast of Surp Asdvadzadzin (feast of Virgin Mary) during the month of August of each year. In March 2014, during the Syrian Civil War the population of Kesab and the surrounding villages was evacuated. Churches Kesab has three operating Armenian churches: The Holy Mother of God (Virgin Mary) Armenian Apostolic Church of Kesab (dates back to the Middle Ages, renovated in 1880). -The Holy Trinity Armenian Evangelical Church of Kesab (1909, renovated in 1997). -Saint Michael the Archangel Armenian Catholic Church of Kesab (1925). Churches in the nearby villages: -Surp Stepanos (Saint Stephen) Armeian Apostolic Church built in 909 in Karadouran village near the Syrian-Turkish borderline. Surp Stepanos is the oldest standing Armenian church in Syria. It was renovated in 1987 by the Armenian-French organization "Yergir yev Mshaguyt" (Country and Culture). -Church of the Holy Mother of God of the Apostolic Armenians in Karadouran village. On 18 October 2009, His Holiness Aram I Catholicos (of the Holy See of Cilicia), consecrated the new Virgin Mary's Church in Karadouran. The newly built church came to replace the old church that was built in 1890 and ruined in 1942, then built again in 1950 and was about to crumble in the beginning

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

29

of the 21st century. -Emmanuel Armenian Evangelical Church in Ekizolukh (opened in 1911, construction completed in 1956). -The Armenian Evangelical Church in Keorkeuna. -The Armenian Evangelical Church in Karadouran (1908, renovated in 1986) -The Church and the Convent of Our Lady of Assumption of the Catholic Armenians in Baghjaghaz (1890, renovated in 2003). Modern Kesab Nowadays there are around 3000 Armenian inhabitants in Kesab and the surrounding villages, mainly involved in agriculture. They have their own dialect of the Armenian language, which is still in use even among the new generation. The number of Kesab visitors usually grows during summers especially in the month of August, when a lot of Armenians choose this mountainous town, to celebrate the Assumption of Virgin Mary. Many groups of Armenian scout movements visit Kesab to attend their summer camping programmes. During the last 20 years the town witnessed a construction booming with the inauguration of several high-class hotels, luxurious residential buildings and the renovation of the existing churches. Many modern and attractive hotels were built during the recent years. Kesab is famous for its high-quality laurel soaps and tasty apples. Schools Currently, there are three operating schools in Kesab: -The Armenian National high school of Usumnasirats (high school since 2002). -The Armenian Evangelical school. -The Good Hope Armenian Catholic school. Since late 2008, the National school of Usumnasirats is undergoing a major expansion process, planned by the Apostolic Armenian Prelacy, diocese of Aleppo. It has around 250 students.


2014 î²ðÆ, ÂÆô 102 30Â.²äðÆÈ

ARMENIAN GENOCIDE

Armenian Genocide Survivor Turns 100 (Armenpress)—Many people in the world want to live a hundred years; although there is no distinct recipe for that. One part of mankind finds that longevity is a kind of curse, while it’s a cherished bliss for others. March 20 was a special day for a resident of Yerevan’s Estonakan Street. The Armenian Genocide survivor Aharon Manukyan, who was born in Van in 1914, celebrated his 100th birthday anniversary. The readers had already had a chance to get acquainted with Aharon Manukyan’s life from “The Eyewitness” exclusive project introduced by Armenpress News Agency. Aharon Manukyan was born in 1914 in Van. He was one years old when his family had to leave their house neighboring a church. In 1915 the Van residents started their struggle of resistance against the marauding Turkish troops. When Russian forces left the city, the city’s Armenian population had to flee to Eastern Armenia. Aharon’s father was martyred during the heroic defense of Van. The American orphanage in Leninakan became Aharon’s home. His kind and modest eyes seem to reveal

the positive qualities of his character, just like his hands tell us about his long life full of difficulties. Aharon will never forget the story of his family and his birthplace Van, despite his deteriorated health conditions and old age. The fact of the Armenian Genocide by the Ottoman government has been documented, recognized, and affirmed in the form of media and eyewitness reports, laws, resolutions, and statements by many states and international organizations. The complete catalogue of all documents categorizing the 1915 wholesale massacre of the Armenian population in the Ottoman Empire as a premeditated and thoroughly executed act of genocide is extensive. Uruguay was the first country to officially recognize the Armenian Genocide in 1965. The massacres of the Armenian people were officially condemned and recognized as genocide in accordance with international law by France, Germany, Italy, Belgium, Netherlands, Switzerland, Sweden, Russia, Poland, Lithuania, Greece, Slovakia, Cyprus, Lebanon, Uruguay, Argentina, Venezuela, Chile, Canada, Vatican City, and Australia.

Aharon Manukyan at his home in Yerevan on his 100th birthday. (Photo: Armenpress)

Kessab Roots: A Survivor’s Story

by Lalai Manjikian (the Armenian Weekly)- As a Diasporan Armenian connected to Armenia, as well as historical Armenia (currently in Turkey), part of the multitude of attachments I carry is with Kessab, a region and a town located in the northwestern part of Syria, on the Mediterranean Sea, at the Turkish border. Apparently, it has been inhabited by Armenians since the 11thcentury, going back to the Cilician Armenian Kingdom. Kessab remains a predominantly Armenian enclave to this day. A drive down a narrow, winding road through towering mountains eventually leads to my father’s village Karadouran, located directly on the Mediterranean Sea. The untamed, mountainous backdrop is now being populated with modern condo developments alongside ancient stone houses. The most valuable resource in the area is the fertile land, and villagers subsisted mainly by selling their harvest, initially with non-mechanized and rudimentary processes. Karadouran is where my grandmother, Kalila Yaralian-Manjikian, lived until she quietly passed away last week at the age of 104. I was fortunate enough to have visited her—to have heard her wisdom, laughed with her, answered her questions, heard her answer the questions I had about her life, hugged her, and experienced her sense of humor and inquisitive mind first hand. The last time I saw her was during her 100th birthday celebration in October 2007. I was in the presence of a century lived, and Kalil Nene inspired me with her strength and resilience. She was unquestionably the doyenne of the village. Visitors, friends, and family, from near and far, would always make the mandatory stop to see Kalil Nene, to receive her blessings, to answer her inquisitive questions of what they were up to and where they were in their life—and this, until her very last days. Even filmmakers, who for some reason stopped in this remote area, were taken by her degree of lucidity and her life trajectory, as they sought to preserve her and her words on film.

When I last saw her, I was amazed by how “with it,” self-sufficient, and mobile she was at 100. Her level of awareness, her intact memory that recalled the finest of details, her sharp, inquisitive mind, and her wit, were remarkable. At times, she had critical words to offer; at other times, she was very categorical about what she wanted. Most of the time, she would voice her opinion and would then let it go with a simple “Eh, took keedek” (as you wish, or, you know best). She always knew the whereabouts and status of everyone in the village, and those who had left and were abroad. Named after the Biblical Galilee (the Armenian variant of her name was Kalila), Kalil Nene was born in 1907 in the village of Karadouran, near the town of Kessab. My grandmother was one when the Adana massacres were carried out by the Turkish authorities. Along with her immediate family and many of the other villagers, she fled Karadouran for a brief time. Upon their return to Kessab, and as soon as they had rebuilt what had been pillaged, in 1915 the Armenian population of Kessab was once again confronted with displacement, alongside the massive deportation orchestrated by the Ottoman Turks who forcefully removed the Armenian population from eastern Turkey. My grandmother’s family, along with the rest of the Armenians of Karadouran, made their way to Damascus on foot. After a short rest, the caravan of the displaced headed towards Jordan, to the Salt and Mahas regions. In Mahas, Kalil Nene’s father passed away. In 1918, when the British army entered Jerusalem, her family moved there. She bore a tattoo with a cross and the year 1918 as a memento from her time in Jerusalem. Her family moved yet again, this time by train, to Port Said, in Egypt. A number of other Armenian inhabitants of Kessab from various regions, as well as some from Musa Dagh, where established there. It is in Port Said where Kalil Nene learned the Armenian alphabet. After World War I, at the beginning of 1919, the Armenians residing in Port Said

Weekly columnist Lalai Manjikian with her grandmother.

began to resettle in other regions or returned home. Kalil Nene’s family was taken by train to Aleppo, Syria, where horse wagons took them to the region of Antioch. From there, they made their way back to Kessab, and then to Karadouran on foot. The Armenian population of Kessab that survived the mass killings and deportations was able to begin rebuilding their destroyed homes and villages. Kalil Nene married my grandfather, Hovsep Manjikian, in 1927 and they had three children. In addition to her motherly responsibilities, she worked hard with her husband in all the demanding village tasks. When Kalil Nene turned 100 years old, one of her grandchildren asked her, What is the secret to living so long? She simply replied, “Lead a clean life.” There is a multitude of ways one can interpret her statement. During her 100th birthday celebration, she refused everyone’s help in getting to the party: On her own, she went down the 10 stairs from where she lived with my aunt, then walked quite a distance from the car to get to the “honor table” at the birthday venue, a restaurant at the edge of the Mediterranean. We all watched as she took one solid step

after another, with her two wooden canes. She was a long-standing member of the Armenian Relief Society—a member for 80 years—as well as a supporter of Armenian schools in the Kessab region. She even attended the opening of the new school building recently and contributed to the project. How did she live such a long and healthy life? Perhaps it was the clean air, her genetic make-up, the arduous physical labour in the village for years, or the fact that she was a strict vegetarian and preferred to eat grains, such as bulgur and lentils, that granted her a long life. Maybe a bit of all of that, combined with her overall positive and healthy outlook on life and her sense of humor. Although twice forcefully displaced, Kalil Nene had returned to her ancestral land. She was born and raised there, she tirelessly worked the land there, and she passed away there peacefully after living a healthy life for more than a century, only to be buried in the land she laboured so hard on. Life came full circle for her, as it will for all of us. Yet, living within a diasporic reality, to be born, raised, to work and die on one’s ancestral land, close to one’s roots, is a rare gift.

Armenia’s National Archives to Compile List of Genocide Victims (ArmRadio)—The Armenian National Archive will compile a list of the names of Armenian Genocide victims, director Amatuni Virabyan told the press on March 27. “The Jewish people have collected the names of six million victims and three million photos. In our case the number will be small, as the initiative is too belated,” Director of the

National Archive Amatuni Virabyan told reporters. The National Archive is also preparing to publish a book in Russian titled “The Participation of Armenians in the First World War,” which will most probably be released in Moscow. Virabyan informed that a three-volume publication “The Armenian Genocide in the Ottoman Empire” has already been published,

the first volume has been translated into English, as well. According to Virabyan, the Armenian nation lost the motherland as a result of the Genocide, losing almost all of its cultural heritage and property. Between 1918 and 1919 a commission set up in Tbilisi by Hovhannes Tumanian was calculating the material loss Armenians suffered

during the First World War. The results were to be submitted at the Paris Conference for restitutions, but this never happened. Director of the National Archive regrets that Armenians remember some things only from anniversary to anniversary, while he is confident the work should be permanent.


ARMENAIN GENOCIDE

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

Genocide Must Be Punished to Be Prevented, Nalbandian Tells UN Armenia’s Minister of Foreign Affairs Edward Nalbandian spoke on Friday at the 25th session of the United Nations’ Human Rights Council, devoted to the 65th anniversary of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. In his speech, Nalbandian told international delegates that, as survivors of a catastrophic genocide, the Armenian people, more than anyone, have utmost interest in eradicating genocide and crimes against humanity from the world. Nalbandian also stressed that punishment of crimes against humanity and genocide is of paramount importance for the prevention of it in the future. “The Armenian people, as a nation that survived the first genocide of the 20th century, feel a strong moral responsibility to bring their contributions to international efforts in the prevention of crimes against humanity,” Nalbandian said. The foreign minister added: “Genocide prevention requires the development of both enforcement and preventive measures. If

genocide is committed, the perpetrators should have no doubt whatsoever that they will definitely be held responsible. On May 24th, 1915 in a special declaration the Allied Powers – Russia, France and Great Britain – warned the perpetrators of the atrocities against the Armenian people that they would be held personally responsible for ‘these new crimes of Turkey against humanity and civilization,’ from which the modern concept of Crimes against Humanity entered the international legal system.” Edward Nalbandian also reminded the Council that the topic at hand, namely genocide prevention and justice, is deeply ingrained in Armenians’ worldview, representing the single most tragic page of Armenian history. “Raphael Lemkin, the author of the term “genocide,” while defining the crime of genocide, referred to the very policy of mass extermination perpetrated against Armenians,” Nalbandian said. “Lemkin dedicated his life to the study of crimes against humanity, which, among others, paved the way for the adoption of the 1948 Convention.”

Nalbandian stressed that the prevention of genocide must focus on early warning systems, keeping a close watch for any signs of a coming human rights crisis. Nalbandian noted that, moreover, in order for early detection to be useful, effective and concrete measures for the deterrence of genocide must also be in place. Nalbandian added that, lastly, education, recognition and, most importantly, punishment of past genocides are imperative to the prevention of genocide in the future. “New generations should be taught the history of past tragedies, past genocides,” Nalbandian said. “The acknowledgement and condemnation of committed genocides are one of the most effective tools for their prevention in the future. “Non-acknowledgement or willful ignorance of genocide, which is otherwise called denial, along with impunity pave the way for the repetition of new crimes against humanity. Independent of geopolitical or other interests, the international community should stand together in the recognition, condemnation and punishment of past

31

genocides…in their efforts towards its prevention in the future,” Nalbandian said. “The remembrance days of the victims of genocides, Mets Yeghern, Shoah, remembrance days in Cambodia, Rwanda, Darfur and other genocides should be days of mourning not only for the descendents of victims, but for the descendents of the perpetrators,” the foreign minister urged. “These days should be approached with willingness to move towards recognition and reconciliation. True reconciliation does not mean forgetting the past or feeding younger generations with tales of denial.” Foreign Minister Edward Nalbandian concluded his speech by retorting Turkish disagreements with his remarks about the Armenian Genocide, inviting the Turkish delegate to address his concerns to Russia, France, and Great Britain, who called on Ottoman leaders to stop their crimes against humanity, and to the many countries who have recognized those acts for what they were, a genocide.

An Interview with ANCA Executive Director Aram Hamparian Conducted by Daron Halajian Recently Armenian National Committee of America’s executive director Aram Hamparian was in Toronto. TorontoHye contributor Daron Halajian had the following interview with him. Q: As we approach the 100th anniversary of the Armenian Genocide, what are some of the goals that the Armenian National Committee of America (ANCA) has outlined? A: The 100th anniversary of the Armenian Genocide represents an opportunity for much greater international attention to this crime. If you think about genocide in broad terms, ours is a case in which we seek justice, we have the facts on our side and a moral case to be made; but there are political obstacles. The Turkish side doesn’t have the facts, doesn’t have the morality but it does have power and time on its side. Their effort is to drag this out and see the will of Armenians dissipate so that they can consolidate what they stole. Ultimately the power balance doesn’t change in 100 years; what does change is that the world is watching more than other times. We have to use that opportunity to frame the issue properly. They want the Armenian Genocide or what they call “the events of 1915” to be understood as a conflict or a dispute that can be resolved through dialogue, debate or discussion. There is a whole discipline in academia called conflict resolution. They see the problem as conflict and the remedy is conflict resolution; we see it as a crime that took place some time ago but it is still a crime. The consequences were real in 1915 but they are just as real today. The viability challenges that Armenia faces are largely derived from 1915; the loss of demographics, obviously people, loss of cultural resources, economic resources, water resources, defensible resources, access to the see… all these elements of viability were denied to us and they will be restored to us not through a conflict resolution model but through a reparations model. I think that this is a long struggle. It will neither begin nor end with the 100th anniversary; 2015 is an important year, and it represents a milestone in terms of public attention, we have to use that attention to put Turkey on the defensive and to frame the issue as a matter of justice. The world will struggle mightily against us. Turkey has its interests in keeping what it stole. To give you a sense of that, think about where the world would be today had this not occurred. Ottoman empire lost a lot of territory as WWI approached, lost WWI, lost the Arabian peninsula, lost euro holdings, feared it could not hold Anatolia with the Armenians there, so they wiped them out. If they hadn’t done that there may have been 20 odd million Armenians, generally prosperous, very well connected, very intellectual, living in that part of the world today. They destroyed that future and they don’t want that to re-emerge. They’re

willing to work very hard on that, they have enough geopolitical leverage that they can enlist many other countries in their efforts. It is an asymmetrical struggle for us; the 100th anniversary will be an asset in this struggle. It represents a new opportunity, which is the securing of international public attention. Some politics and some clauses are done in the shadows and others are done in sunlight. In our case, when it’s done in sunlight, we benefit. When deals are done in the shadows we tend to suffer. The denial of the Armenian Genocide does not stand up to scrutiny very well. Public scrutiny is one of our assets. The 100th anniversary is a special opportunity for public scrutiny. Q: How do we respond as Armenians, about the current issues within Turkey regarding freedom of speech and freedom of press, knowing that Turkey in 2013 imprisoned the most journalists, more than any other country, how do we use that to our advantage? A: It’s tough. One painful lesson of Armenian history is that while Turkish society and politics are divided, there tends to be a common consensus on Armenian issues. Whether they are nationalists, or Islamist or Kemalists, none of them have really but shown a belligerent posture towards Armenians. It is tempting to look and see while Erdogan is a denier, anti -Armenian, he’s in trouble, well who’s going to take his place? A bunch of militarists or Gulenists. That creates a real challenge. There is a small core of human rights activists; they hold vigils on April 24, very brave. Zarakoglu, an example of a guy who sticks his own neck out to tell the truth and call for reparations - this is a small minority but we should support them. A point comes from the State Department a lot is all this outside pressure iscounterproductive; the people in Turkey resent it and it backlashes; you really should work within Turkish society. It borders on the offensive for intellectual Armenians about how we should play a role in Turkish society when we had a role in Turkish society, and for at least 1000 years since they entered Anatolia and that future was denied to us. We were wiped out and killed for being Armenian and then people come and tell us later we should work in that society. Well we would be working within that society if we were in that society beyond a token number. It seems very illegitimate. Q: Do you believe that there is a distinct difference between the government and the average citizen in Turkey? For example, after Hrant Dink’s death there were over 80000 people protesting in the streets of Istanbul. The majority were Turks or Kurds and they admired Hrant as an intellectual to be a symbol for freedom of speech and press. How do we react recognizing the impact he made on modern Turkish society, seeing as his ideology was to always work within the society there? Of course, it did eventually lead to his murder. Do you believe it was a government-initiated

act or that it was organized on behalf of the Turkish ultra-nationalist citizens? A: I think they’re tied very closely together. For example, Africans were enslaved during the colonial period. I don’t think you could say that that was the government policy but the people were against it. The people held the view about being African, that slavery was somehow a good thing. And that was reflected in government policy. Even after the policy was gone it took a hundred years and maybe were not even there yet as discrimination still persists. I think that the government has a really bad policy but I wouldn’t give a free pass to society because it is often a reflection of society. Think about for the crime of being massacred by Europeans, native Indians were treated brutally, and then the cultural narrative of Indians as savages. How were they savages? They were the ones being killed. Until the last few decades have we seen a retreat from this demonization of native Indians. But we built a whole form of art largely around how Indians were the bad guys. It is not just movie makers or government. There was a societal blindside. I don’t think its accurate to say it was a government policy and that’s it. It reflects the population in some ways. A lot of education needs to be done in that country {Turkey}. Q: Recently in NY the Azeris put a lot of effort into advertising this campaign on Khojaly. What’s ANCA’s response with regards to that? A: That’s a good question. The conflict between the Azeris and the Turks and the Armenians on the other hand has always been very asymmetrical. The Aliyev lobby has really picked up in the last 5 years or so. The first temptation when you see something like that, and they spent a million dollars, well they have put up ads, then we should put up ads but it’s not a good strategy. In Avarayr, Vartan saw that the Persians had elephants and he might have said.- I need elephants; well, he didn’t. So you fight with the army you have in the best way that you can. We don’t have a million dollars sitting in our bank account for ads and if we did we would invest it very differently; in our community, our youth, our activism, we have a different approach. I will give an example, they’ve done this campaign for several years, they have done a White House petition asking the President to condemn Khojaly. Clearly a foreign led campaign because in our view there aren’t 100 000 Azeri Americans signing a petition. We think it was a pay for play. We thought it was false and misleading. We talked to the White House about that and said don’t fall into a trap in terms of foreigners influencing you. And when the White House did respond, they didn’t mention Khojaly and said they call on both sides. We thought this was a big repudiation. They brought their resources in a petition and we focused our efforts on the White House and it is never as satisfying as they punch, you punch them. That’s like a

first instinct; but we owe it to our cause to always act ethically. Q: Recently the ANCA has been involved with voicing concerns for the recent controversial pension reform in Armenia. Do you think the ANCA should have a larger role in raising awareness about social issues in Armenia? A: The ANCA was organized as a vehicle for Armenian citizens of any given country to petition their government. We exercise our rights under our nation. That is our primary mission. There is a school of thought that says our resources should also lobby Washington. We look for those opportunities where we can stay true to our mission in terms of lobbying Washington, but also show a concern for what’s happening in Armenia. And one of those issues where there was common ground was pension issue. It wasn’t simply that Yerevan was pursuing a policy on pension reform. Ultimately pension reforms and other domestic issues are the concerns of Armenian citizens. Here is a case where the US surprised us by taking sides in a domestic Armenian debate in a way that we thought was not wise and certainly isn’t popular. The previous two presidents don’t like it, the people don’t. Very low political backing and public approval. Only 5 other countries have this same system, including Nigeria and El Salvador. If it was the judgment of the Armenian government to move in this direction and the US wasn’t as actively involved, we might not have been as active, but when our government took a partisan stand on a domestic issue we said you’re on the wrong side of this issue. The question I think is this: Should diasporans be a force for good in terms of reform and development in Armenia? I think the answer is yes. Diasporans should assert a more forceful role; they do have the power. Their voices inspire the people in Armenia. The people from outside can encourage and strengthen but the ANCA is not the vehicle for that. Our concern is when it intersects with US policy.


2014 î²ðÆ, ÂÆô 102 32 Â.²äðÆÈ

ARMENIA

Armenia Tasks Toronto Agency with Tourism Rebrand by Susan Krashinsky TORONTO ()—In 2015, the 100th anniversary of the Armenian genocide, more foreign media than usual will be telling stories about Armenia. That is why the country has set a strict timeline for a rebranding project that will seek to attract more investment and tourists to its borders – starting in 2015, when it will be the focus of more attention. And it is bringing a Canadian advertising agency on board to help, the Globe and Mail writes. On Tuesday, Toronto-based Cundari Group announced that, in partnership with New York agency GK Brand, it has won the contract for Armenia’s brand development

project. The contract is with the National Competitiveness Foundation of Armenia, a public-private partnership between the government and Armenian business leaders, both within the country and abroad. A team from Cundari will be travelling to Armenia in a couple of weeks to begin the process of developing the country’s brand strategy. It’s not unfamiliar territory: Cundari helped to create a new brand strategy for Washington, D.C., in 2008, and has done similar projects for the city of Calgary, Ontario’s Niagara region, and Yonkers, N.Y., among others. Armenia is the farthest-flung project

it has yet tackled. “We understand that place branding is very different from product or service branding,” said Kelly Frances, Cundari’s senior vicepresident of sales and marketing. “You really have to take in the perspective not just of residents of the place, but of businesses, potential visitors, potential investors. You have to look at the brand from many different vantage points.” The team will be designing a new logo for Armenia, but the project goes far beyond that. It will be developing a strategy to attract foreign investment, and also to transform the country’s growing tourism industry. Because it is not a beach

destination, it will be advertising itself to tourists who are interested in culture and history. A project is under way, for example, to revitalize the more than 1,000-year-old Tatev

monastery. The ad agencies will now be charged with creating a communications plan by the time Armenia is in the public eye next year.

Armenian Scientists Establish Platform ATP: 4.4 million Trees Have Been Planted During 40 Seasons for Web-Based Collaboration

From l. to r.: Dr. Gevorg Poghosyan, head of the simulation laboratory for particle physics at the Karlsruhe Institute of Technology’s Steinbuch Center for Computing; Dr. Suren Chilingaryan, data processing expert at Institute of Data Processing and Electronics; and Dr. Arsen Hayrapetyan, researcher at the Large Scale Data Management and Analysis Project at the Karlsruhe Institute of Technology’s Steinbuch Center for Computing.

The Yerevan Physics Institute (YPI), together with its Cosmic Ray Division (CRD), is establishing an international partnership for analysis of scientific data stored at some of the world’s largest scientific installations. The CRD’s part of this project, entitled Web-Based Data Analysis Platform for Space Weather Observations, will develop a sophisticated web based application for collaborative analysis and research of complex data. The data will originate from multiple research laboratories both at CRD’s facilities in Armenia and from distant sources. The system is currently operational at CRD’s site and its further development is supported within the framework of the Vaporciyan Multivariate Analysis and Visualization (VMAV) project. Data in a wide range of formats will be analyzed. When completed, the system will allow space weather and geophysical data from around the world to be analyzed by CRD’s scientists as well as placing data collected at CRD’s facilities at the disposal of the international scientific community. YPI is in the process of upgrading its networking servers to facilitate the analysis of the vast amounts of data collected worldwide from some of the world’s largest particle accelerators. On many of the world’s most complex and expensive scientific instruments, large teams of international researchers perform the analysis on huge quantities of collected data. In many instances the amount of data collected is so large that it is estimated

that only 30-40% of the data actually gets analyzed. International scientific collaborators often access remote data via the Internet from thousands of miles away. Astrophysical observations similarly gather huge amounts of data that need analysis. To enlist expertise in networking and knowledge management, CRD’s director and the head of its Cosmic Ray Division, Dr. Ashot Chilingarian, recently visited several European research centers to discuss the establishment of this Armenian-European project. At DESY, the German physics center, Dr. Zaven Akopov, head of DESY’s Knowledge Management Project at the X-Ray Laser Project Center, will participate in YPI’s project. Also in Germany, Dr. Gevorg Poghosian, head of the simulation laboratory for particle physics at Karlsruhe Institute of Technology’s Steinbuch Center will join this effort. Working on the Large Scale Data Management and Analysis Project, former YPI staffer, Dr. Arsen Hairepetyan, and data processing expert at the Institute of Data Processing and Electronics, Dr. Suren Chilingaryan, all expressed their eagerness to work collaboratively with their colleagues in Armenia over high speed Internet links. This project will allow Armenia’s scientists to collaborate with their international colleagues on some of the most challenging projects of the 21st century. The VMAV project was established in memory of the late Kirakos Vaporciyan by the Vaporciyan family of Michigan.

Twenty two years ago philanthropist Carolyn Mugar witnessed the cutting and burning of thousands of trees in Armenia so that families could survive the severe shortages the country faced in the aftermath of the earthquake, and during the conflict with neighboring Azerbaijan. Committed to preventing further deforestation, Ms. Mugar and her husband, the late John O’Connor, decided to do something. By 1994, Armenia Tree Project (ATP) was established. Today, the organization has planted more than 4.4 million trees during 40 seasons of planting, established three nurseries and two environmental education centers, and has greened villages, churches, parks, and open spaces throughout Armenia. “In the process, ATP has provided employment for hundreds of people,” explains Managing Director Tom Garabedian. “We are grateful for the vision of our founder, and the many partners with whom we have worked over the years.” To celebrate ATP’s 20th anniversary, volunteer committees are organizing events in Los Angeles, Boston, and Yerevan. The first of these celebrations will take place on the exclusive grounds of the historic Huntington Library and Botanical Gardens in San Marino, California on May 4, 2014. Ms. Mugar will be attending the exceptional evening along with other special guests. In Boston, the stunning Atrium of the John Joseph Moakley United States Courthouse overlooking Boston Harbor will be the site of a November 8 celebration, headed by committee co-chairs Nina Festekjian and Nicole Babikian Hajjar. As details about the celebrations in Los Angeles and Boston are released in the coming weeks, ATP will also unveil a new logo and website to give the organization a new look and broaden its scope in Armenia and the Diaspora. “Our traditional base of support has been the Armenian-American community with

Armenian-American philanthropist Carolyn Mugar plants a tree.

donors in all 50 states, but we hope to expand our network throughout the Diaspora,” continues Garabedian. “We hope to further internationalize the work of ATP. Over the past 20 years, we have received support from 57 countries and have had strong ties in places like Buenos Aires, Australia, Germany, Norway, and Cyprus, but we know there is much more to do.” “At this time, I’m reminded of the Chinese proverb: ‘The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.’ I can’t think of anything more fitting as we look ahead and invite the community to get behind this effort to restore our nation’s natural infrastructure,” concludes Garabedian.

21,142 people applied for Armenian citizenship in 2013 (Armenpress)- More than 21,000 people applied for and acquired Armenian citizenship in 2013, the head of Armenia’s Police Department for Passports and Visas, Norayr Muradkhanian, reported. A significant proportion of those who applied were foreign citizens – most commonly French, Russian, American, and Georgian – who were of Armenian descent. Any person of Armenian descent can acquire Armenian citizenship. Furthermore, anyone, regardless of heritage, can acquire Armenian citizenship with three years of

permanent residence in Armenia and basic knowledge about the Armenian Constitution. Muradkhanian says that so far, the numbers in 2014 look to be outdoing the previous year’s numbers by a wide margin. Muradkhanian elaborated that 82,383 applications for ID cards and 20,279 for biometric passports have been registered in January-February of the current year. In addition, the police colonel emphasized: “The main part of the applicants’ passports are still valid, but despite this our compatriots want to get biometric passports.”


MUSIC

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

“Troubadour & The Nightingale”

33

A candid conversation with renowned composer Serouj Kradjian Tamar Donabedian Kuzuian A few months have gone by since that cold November evening, when we made our way through the bustling streets of downtown Toronto, toward Yorkville Avenue, on the occasion of the launch of the album entitled ‘Troubadour & The Nightingale’. Upon entering L’Atelier Grigorian, we were immediately captivated by the rich and flawless voice of celebrated opera singer Isabel Bayrakdarian, in her rendition of Sayat Nova’s ‘Nazani’. We set sail on an emotional journey, as one unique interpretation followed the other; before long, the iconic classical music store had filled up with fans. We feel privileged to have been given the opportunity to connect with composer Serouj Kradjian following the launch. TD: Serouj, a sincere thank you for this opportunity. Please take us through the process of creating ‘Troubadour & The Nightingale’? How did the album come about?

SK: Anne Manson, the conductor and artistic director of the Manitoba Chamber Orchestra had just finished reading ‘The Ornament of the World’, a book about how Muslims, Jews and Christians created a world of tolerance in medieval Spain; she was fascinated by it and approached me to write music that is inspired by that period in history. Of course I knew Anne; Isabel and I had toured North America with the Manitoba Chamber Orchestra, performing the music of Gomidas. My research started with the music of the “Convivencia” period of Spanish history, but my steps guided me toward the music of women troubadours of the medieval ages; their story fascinated me…how men allowed this phenomenon to happen at the time, is truly amazing. And this is how my new work “Trobairitz Ysabella” came about. I actually went to Spain for this; to research the poetry, the music, the story…the resulting work was successfully premiered ... So the CD project didn’t really start out as an album, but it evolved as such, with a focus on troubadour music; then we included songs by the most famous Armenian troubadour Sayat Nova and Maurice Ravel’s “Greek Songs” and “Kaddish”, all of which I arranged and orchestrated. TD: Songs and music can be presented and interpreted differently; staying true to the essence has to be one of the most challenging things about presenting traditional pieces in a new light. How do you do it?

SK: There should be a fine balance between staying true to the style, the traditions, to the philosophy and authenticity of the musical language, and presenting it in a way, which reaches a very wide audience. When I listen to Sayat Nova for example, I almost try to listen to it not as an Armenian, but as a nonArmenian listener, or simply a classical musician hearing it for the first time. I do this to stay away from the sentiment that “It’s ours so it should be good”. I also like to listen to very traditional interpretations of singers from Soviet Armenia or of Diasporan singers from

‘When composing, it is her voice that I hear in my mind’

the generation following the [Armenian] Genocide. The same applies to my Gomidas arrangements; that was a huge responsibility. For many of the non-Armenian listeners, it would be their first introduction to his music. I researched the different versions Gomidas had come up with, for each song (including the choral versions) - sometimes Gomidas had even used different harmonies for the same tune - and I tried to incorporate those in my arrangements. TD: Artists are asked this question often: What are some of the challenges that you face in your professional career?

SK: I think the longevity of a career in music is measured by how an artist reinvents himself and doing so stays on the cutting edge. So any project that I undertake I put the emphasis on the innovation factor, something that has never been done before. From a project perspective, for it to succeed, it should have a very strong focus; that is what I strive for, that focus. As a composer/arranger the challenges are different: For example, composer Maurice Ravel was one of the best arrangers and orchestrators ever; and here I am taking his voice-piano works and orchestrating them myself. To do justice to what he has done, is a big challenge. From an artistic perspective, striking that balance between authenticity and reaching a wider audience, as well as doing something different with each verse of a Sayat Nova song for example, are very important and challenging at the same time. And of course, when arranging music, it is hearing Isabel sing the songs; the right key is very important to bring out the best colors in her voice. When arranging, the aim is how to make it such, that the orchestra compliments the voice, enriches it. When composing, it is her voice that I hear in my mind. TD: What inspires you to create or make new arrangements? Tell us about the process.

L to R: Vicki Young, the General Manager of the Manitoba Chamber Orchestra. David Jaeger, Recording Producer.Isabel Bayrakdarian and Serouj.Kradjian.

of pressure to follow certain set styles. I compose to make myself content with what I am doing and for the listener to go through the emotions that my work creates; if I come close to that, then I consider that particular composition a success. TD: The flexibility and purity of Isabel’s voice are astounding. Both of you have done a tremendous job of expanding and at times perhaps creating awareness out there, about Armenian classical and traditional music; what insights are you able to share with us?

SK: What Isabel’s voice can do is truly amazing. What’s also remarkable is that she can fit her voice into so many languages. Isabel has the talent of making the language she sings in - no matter which language, her own; so authentic. I always say, we have a lot of gems in our culture, in literature, music, visual arts, but we have the chance of reaching a bigger audience through our music because music is a universal language. My objective is to present our beautiful music, give it a new edge, and make it part of the mainstream rather than seeing it confined in its ethnic boundaries. I know that the Armenian listener will be moved by it; my objective is to reach the non-Armenian listener. Quality should never be compromised and we must ask ourselves: what and how are we contributing to world culture? We do many voice/piano recitals together, we always include a group of songs by Gomidas alongside the masterpieces of the greatest Western composers….. But somehow, at every concert without exception, Gomidas’ music works its magic. People are mesmerized by it. And it’s no wonder that our album “Gomidas Songs” was nominated for a Grammy Award as best Classical album; a proud moment for both of us, and for Armenian music!

SK: I never keep the accompaniment the same between verses. When you listen to traditional interpretations, the accompaniment is usually the same. In the orchestral accompaniment I always try to add something new, which complements the lyrics. It is almost like painting; I love the process of how a painter creates. Sometimes it is a basic idea, but it is the different moods that a painter wishes to capture. Essentially, I work that way; I put the colours in by using the combination of different instruments. Sometimes the voice is left alone and the orchestra pulls back….it is a process. When it comes to the melody for example, I listen to the words, I reflect on them. The challenge is presenting the tunes in a new light. I must admit, I am the type of person who gets bored very easily; I embrace change and sometimes TD: You have also won a Juno I try too much to create that “different”. SK: I won the Juno for Best Classical Album last year with my album “Levant” (with my TD: What is important for you as a composer? chamber ensemble Amici), which included SK: The main thing is to be honest to yourself. works by Armenian composers Gurdjieff and The tendency out there to imitate others is so Tchepodarian, and before that, our album big. Especially in composition, there is a lot “Armenian Chamber Music “ was also

Sergey Khachatryan wins Credit Suisse Young Artist Award Armenian violinist Sergey Khachatryan has won Credit Suisse Young Artist Award, which carries a cash prize of $83,000. Khachatryan also received a concerto performance with the Vienna Philharmonic at Lucerne Festival on 13 September,

under the direction of Gustavo Dudamel. The award is given every two years to a young soloist under 30 and is presented jointly by the Lucerne Festival, the Vienna Philharmonic, the Friends of Music Society in Vienna and the Jubilee Fund. This year's jury was chaired

by Lucerne Festival executive and artistic director Michael Haefliger, and the result was announced following auditions in the Vienna Musikverein. Khachatryan, 28, became the youngest winner of the Sibelius Violin Competition in 2000, and won the Queen Elisabeth Competition five

years later. Only one of the eight awards given out over the past 14 years has gone to a nonstring player (pianist Martin Helmchen in 2006). Previous string player recipients include violinist Vilde Frang (2012) and cellist Nicolas Altstaedt (2010).

nominated for a Juno. TD: As world-renowned accomplished artists, how do you balance work/family? And speaking of family, has your son, Ari started playing the piano yet?

SK: It is a big challenge to manage both. Sometimes there is chaos but I call it happy chaos. In music, as well as in family life, the important component is love. It is very hectic sometimes but that hectic pace gives us energy to keep going. We haven’t pushed Ari yet to play an instrument, but he has a total bass voice from now; if he does nothing else in life, he will be a great bass singer. Ari started singing before talking. TD: What’s next Serouj?

SK: I am looking forward to the last concert with Amici this season, called “American Berserk” (on May 4th at RCM’s Mazzoleni Hall), and also next season which promises to be a stellar one. My flamenco concerts with Russian guitar virtuoso Grisha Goryachev are getting a lot of attention. Isabel and I will be performing in Toronto, on April 22, 2015, on the occasion of the 100th anniversary of the Armenian Genocide. We [Isabel Bayrakdarian and I] are looking forward to performing my arrangements of the Gomidas Songs with the Toronto Symphony Orchestra; the highly acclaimed violinist Sergey Khachatrian will be performing Khachaturian’s Violin Concerto and Isabel will also sing in a new work by Oscar-winning composer Mychael Danna based on his soundtrack of Atom Egoyan’s Ararat. The orchestra will be conducted by Peter Oundjian. I am also very excited to share the news that the Fresno Philharmonic Orchestra has commissioned me to write a new piece for Isabel, orchestra and choir, on the occasion of the 100th anniversary of the Armenian Genocide; it will be premiered on April 25, 2015. I am starting work on this piece now. Partners in music and partners in life, Isabel Bayrakdarian and Serouj Kradjian continue to inspire us with their sheer talent and vast contribution to world music.


2014 COMMENTARY î²ðÆ, ÂÆô 102 34 Â.²äðÆÈ Serzh Sarkisian’s Catalogue of Failures: A Brief Foreign Policy Survey

By Emil Sanamyan Writing after the first year of Serzh Sarkisian’s presidency, I half-jokingly suggested that Armenia’s leader may have come under the influence of Buddhist “third way” philosophy, trying to find a balanced compromise path that would take him clear of the confrontational approaches of his two predecessors. Now, some years later, the third president’s years in power are likely to be remembered for three major failures in achieving compromise breakthroughs: the Turkish-Armenian protocols (officially declared dead of “exhaustion” in 2010), the EU association and free trade negotiations (killed last September), and the Custom’s Union/Eurasian integration process (fatally wounded by the Ukrainian crisis). Through each of these initiatives— dragged out over years—the president managed to annoy key constituencies: many in the Armenian Diaspora, Russia’s leadership and, most recently, the European bureaucrats and the pro-reform minded activists in Armenia. In all three cases, the initiatives came from Sarkisian—under varying degrees of duress—but were killed by circumstances that he could not really influence. But even outside the realm of big politics, Sarkisian’s credibility has long been shot, his eloquently prepared speeches contrasting greatly with actual policies. Here is a listing of some of the more memorable foreign policy blunders of recent years that serve to illustrate Sarkisian-style policies in the Karabakh conflict—a subject in which Armenia has a greater say: – In August 2012, several Armenian NGO by Harut Sassounian The purpose of this column is to draw lessons from the recent attacks on the Armenian town of Kessab in Syria. Last week, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan took two bold actions: 1) he blocked Twitter, a social media site with 12 million users in Turkey, to cover up revelations of corruption about himself and his inner circle; and 2) he aided and abetted the Jihadist fighters’ invasion of Kessab, located in the Northwest corner of Syria, bordering Turkey! What do these two seemingly unrelated events have in common? Erdogan himself indirectly answered this question, during a campaign rally on March 20: “we will wipe out Twitter. I don’t care at all what the international community says. Everyone will see the power of the Turkish Republic.” Clearly, the Prime Minister does not care that he would be criticized for violating the democratic principle of freedom of expression and acting as an autocratic thug. He says and does whatever he thinks is in Turkey’s or his own best interest! US officials reacted by paying mere lip service to Erdogan’s internet crackdown. Samantha Power, US Ambassador to the United Nations, tweeted the following

groups circulated a letter warning that the Hungarian government had struck a deal with Azerbaijani President Ilham Aliyev and was about to transfer (read: release) the murderer of Armenian officer Gurgen Margaryan to Azerbaijan. Nothing is known to have been done by Armenia to prevent the extradition. Following the extradition, release, and herolike treatment given to the murderer, Armenia severed diplomatic ties with Hungary and launched a legal complaint with the European Court of Human Rights. Sarkisian said that Armenia’s relations with third countries will henceforth depend on their attitude to the Budapest scandal. After many tough words, there was no accounting on what was, in fact, done. On the one-year anniversary of the extradition, the issue could have been completely ignored if Margaryan’s father had not attempted a suicide. In the meantime, Sarkisian went back to negotiating with Aliyev and even said that the latter’s “re-election” was good for Armenia. – In June 2010, four Armenian soldiers were killed and as many were wounded in one of the single bloodiest episodes for the Armenian Army since the cease-fire on the Line of Contact with Azerbaijan. Sarkisian continued on his trip to Russia and Germany, and visited the wounded only two weeks later. Armenia initially refused to return the body of an Azerbaijani army serviceman who launched the kamikaze-style attack resulting in the deaths. Then, after Armenian civilian Manvel Saribekian was captured on the border and died in Azerbaijani prison, his body was exchanged for the one of the psycho, who was already declared a national hero. The “extradition” was brokered by the Russian

Patriarch and Armenian Catholicos. Talks with Aliyev continued. – Also in 2010, a new Stepanakert airport was built in Karabakh, the Armenian leadership declared its determination to begin direct passenger flights from Yerevan, and Sarkisian promised to become one of the first passengers. Now, more than three years later, with Azerbaijani threats to kill passengers mid-air and requests from the American, French and Russian Minsk Group diplomats to hold off, flights have yet to materialize. In effect, Armenia and Karabakh have surrendered full sovereignty over their airspace. – On the matter of Karabakh’s status, Armenia’s official line has also undergone an unpleasant transformation. Under former president Robert Kocharian, Armenia ruled out any subordination of Karabakh to Azerbaijan and reserved the right for unilateral recognition of Karabakh in the absence of progress in negotiations. Today, the so-called Madrid Principles accepted by Sarkisian are a muddle of both self-determination and territorial integrity principles. With no resolution in sight, Armenia has made recognition of the Nagorno Karabakh Republic (NKR) conditional on fresh Azerbaijani military aggression. Remarkably, Sarkisian even described calls for recognition of NKR by some of his political opponents as “foolishness and treason.” To be fair to Sarkisian, his domestic policies are a substantial improvement on both of his predecessors’. The political opponents are mostly left alone and the activists have enjoyed greater room to campaign. If one is to generalize, following

What Should Armenians Learn From Prime Minister Erdogan?

message: “Deeply troubling that Turkey blocked Twitter. Shutting down free access to info inconsistent with democracy; support citizens’ call to unblock.” Douglas Frantz, Assistant Secretary of State for Public Affairs and former managing editor of the Los Angeles Times, who was forced to resign after blocking publication of an article on the Armenian Genocide, described Erdogan’s anti-Twitter action as: “21st century book burning.” Similar benign criticisms were voiced by State Department spokeswoman Jen Psaki, White House Press Secretary Jay Carney, and European Union Digital Agenda Commissioner Neelie Kroes. Did Erdogan care about these verbal lashings? Absolutely not! He didn’t give a damn! He had already blocked YouTube for two years, because the website carried videos deemed insulting to Kemal Ataturk. The Turkish Prime Minister now threatens to ban both Facebook and YouTube after the March 30 elections. Why don’t Armenian leaders — in Armenia and Diaspora — act more boldly, similar to Erdogan, especially when the survival of Armenians is at stake? It is most

appropriate to raise such a question after the invasion of Kessab by Jihadists, taking Armenian hostages, pillaging their homes, and desecrating their churches. Regrettably, repeated pleas by ArmenianAmerican organizations to US officials, to help protect Armenians and other Syrian Christians, have fallen on deaf ears. On March 24, the ANCA sent another strongly-worded letter to Pres. Obama, demanding immediate White House and congressional intervention to stop the attacks on Kessab. The US government does not seem interested in the tragic fate of Syrian-Armenians and other minorities, since Washington is hell-bent on toppling Bashar al-Assad’s regime, ignoring the loss of innocent lives. Armenians should not be content by merely shaking their heads and complaining to each other about the tragic news emanating from Syria. They must wake up from their collective coma and take bold action. Daily demonstrations must be held in major U.S. cities and in front of American, British, French, Saudi, and Turkish embassies and consulates around the world to protest their arming of so-called rebels who are kidnapping and

Levon Ter-Petrossian’s tough-at-home, softabroad approach and Kocharian’s tough-athome and tough-abroad approaches, Sarkisian is proving to be soft in both. Armenia remains adrift and in dangerous waters. Vladimir Putin’s move into Crimea is a calamity that—unless it is somehow reversed—will lead to Western efforts to isolate Russia, with consequences for its remaining allies, Armenia among them. While Armenia may have few options when dealing with the world’s top players—Washington, Brussels and Moscow—the country should do better when it comes to defining objectives and following through on core security issues. Emil Sanamyan is the editor of the Armenian Reporter. murdering Syrian Armenians, among many others. Urgent meetings should be held with top US, British and French officials, demanding that they immediately halt deliveries of all weapons and financial assistance to ‘rebels’ in Syria, until they cease attacks on civilians! I wrote a column back in 2002 with the following headline: “The Armenian ‘Mouse’ Needs to Roar More Often.” Basically, it was a call for bolder action. I had referred to the short story written by William Saroyan, titled: “The Armenian Mouse,” in which a brave mouse, by its aggressive behavior, manages to defend itself from more ferocious beasts. Remaining silent and inactive are no longer viable options, while our compatriots are getting slaughtered in Syria. Sheepish behavior only serves to embolden the enemies of the Armenian nation. Armenians need to be proactive rather than reactive. On the eve of the Genocide Centennial, they cannot be silent bystanders while the Turkish government and its allies are directly or indirectly embarking on a new campaign of exterminating Armenians in Syria. Armenians must speak up, protest, and take effective action to defend their countrymen in all corners of the world. They need to become the ‘mouse’ that ROARS!

DRIVING LESSONS TORONTO - RICHMOND HILL EXCELLENT RESULTS

ÊÙµ³·ñáõû³Ý ÏáÕÙ¿ §ÂáñáÝÃáѳۦ å³ï³ë˳ݳïáõ ã¿ Çñ ¿ç»ñáõÝ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ͳÝáõóáõÙÝ»ñáõ µáí³Ý¹³Ïáõû³Ý: Ø»½Ç ÛÕáõ³Í µáÉáñ ÃÕóÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³Û »Ý áñáß ËÙµ³·ñáõÙÇ:

99 % PASSING RATE 3 LESSONS&ROAD TEST-175$

FAST TEST BOOKING

G HIGHWAY TEST WITHOUT HWY

ANANIA HAKOBYAN

Call 647-860-6646 asuperdriving.com


ARMENIA

²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

35

DEPOP Research Group Concludes International Speaking Tour AGBU-Organized Events Reveal New Trends in Armenia’s Emigration

The DEPOP Research Group, in partnership with AGBU and the Kololian Foundation, has just concluded a worldwide tour to present its report “The Depopulation Crisis in Armenia.” Drawing hundreds of attendees in Beirut, Paris, Toronto, New York, and Los Angeles, the events sparked a new dialogue about emigration, demographic and socioeconomic challenges in Armenia today and possibilities for building a stronger future for the republic. The report, which was first introduced at a United Nations Population Fund conference in Yerevan in October 2013, is based on extensive fieldwork conducted across Armenia. For more than a year, four independent research teams, selected by the International Center for Human Development in Yerevan on behalf of the Kololian Foundation, gathered data on the ground. The researchers include Dr. Khatchik Der Ghougassian of the Hrayr Maroukhian Foundation; Veronica Aghajanyan, Ani Avetisyan, Tatevik Hovhannisyan, Elena Kozhemyakina, Elena Muradyan, and Elina Sahakyan of the Russian-Armenian (Slavonic) University; Kristine Antonyan, Karlen Khachatryan, and Haik Sargsyan of Yerevan State University; and independent researchers Arshak Balayan, Armen Gakavian, and Avetik Mejlumyan. The DEPOP teams’ focus groups, interviews, media monitoring and surveys revealed startling statistics: a near 20% drop in Armenia’s population over the past two decades. Their research shows that although those numbers were initially tied to a lack of

Vahan Kololian, sponsor of the DEPOP research initiative, takes questions from the audience at the AGBU Central Office in New York.

economic opportunities, in recent years, families with higher earnings are even more likely to leave the country. In light of these findings, the DEPOP group proposed recommendations, which they shared at each stop on their global tour. Vahan Kololian, co-founder of the Toronto-based think tank the Mosaic Institute and the sponsor of the DEPOP project, pointed to the need for the Armenian diaspora to help reverse these demographic trends. In his address to guests at the AGBU Central Office in New York, Kololian remarked that “the Armenian people have a history of

Ani Avetisian discusses the fieldwork conducted across Armenia for the DEPOP research project in New York.

uniting in the face of crisis. The country’s readily declining population is yet another crisis that we must resolve together, whether it is by investing in local businesses and microlending or by engaging with the Ministry of Diaspora to support civic projects that lead to greater citizen involvement.” The first step to bringing about meaningful change, he continued, is to organize robust public debates and discussions—which they were able to initiate with AGBU as a partner. The DEPOP group also stressed the importance of strengthening civic institutions across Armenia. Kamo Mailyan, the editor of

www.depop.am, shared, “We believe that the development of economic, education and judicial systems, as well as civil society, will bring positive change in Armenia. By building the capacity of those institutions, we can strengthen the democratic process and create a prosperous future for our country and our people.” With its first international tour complete, the DEPOP Research Group is now seeking to partner with local civic groups to encourage transparency and participatory decisionmaking and to empower Armenian youth country-wide.

Reflections on ‘Depat’ Armenians by Nareg Seferian (The Armenian Weekly)- I am a member of the Facebook group that the Repat Armenia Foundation maintains. I am, in fact, a fan of that organization, which provides assistance to Armenians who wish to move to the Homeland, whether in terms of technical or legal information, employment, or some guidance on housing. It’s the sort of function that one would have wished the state to perform, that one might have expected the Ministry of the Diaspora to take on, via Armenian embassies or otherwise. To be fair, we are talking about a big deal, highly resource-heavy in realization, and also ideologically and philosophically heavy in its own right. The issue of moving to Armenia has been in focus in recent years, even celebrated, both because of the alarming numbers of emigrants from Armenia, and also because of the influx of Armenian refugees from Syria. The latter group has indeed been given some support both by the state and otherwise, but a significant part has moved on to a third country, or has returned to Syria. The group on Facebook often discusses the sensitive issue of Armenia-diaspora relations, how the Republic and the Homeland may or may not be the same thing for all Armenians all the time, and, regardless of any such possible nuances, how we face the imperative of populating and working towards prosperity in Armenia and Artsakh (Karabagh). I am sure the reader can imagine the backand-forth on these fronts. I often find myself caught in the middle. On the one hand, I did make the conscious decision to live and work in Armenia, including taking on citizenship. On the other hand, I likewise consciously waited to take on that citizenship until I was too old to be carted off by the army. What I mean to say is that I do indeed wish to be a part of Armenia in a meaningful way, but there are practical considerations and day-to-day matters to take into consideration as well. I have felt for some

time that moving to Armenia is like moving to any other country, with all the technical issues that entails, only with the additional motivation of national sentiments. But without any extreme, exclusive nationalism. At least in my case. I cannot speak for all the repats. That term, I feel, is a little inaccurate. A “repat” or “repatriate” is one who returns to a homeland, a patria. My ancestral homeland is not Yerevan. There are a few cities and countries on the historical way back to Marash, in my case. And yet, I wish for the Republic of Armenia to become the Homeland, don’t I? I suppose one should be glad to be referred to as a “repat” in that sense; it is a welcoming word. “Neopat” might be another option; both the patria and the “patriate” are new, after all, in many respects. But what of former repats, those diasporans who made it over but somehow made their way back? I thought of a few acquaintances myself—“depats,” I’ve decided to call them (this word is apparently a versatile one)—each with a different story, and they did me the service of responding to my highly unscientific survey via e-mail. I asked them why they moved to Armenia in the first place, and then why they left. I asked them about their ties to Armenia today, and whether or not they would ever consider living there again—and what that would take. “I wanted my two children to spend at least a part of their childhood living outside the United States,” Vincent said. “That would give them—and has given them—a more global outlook on life. My preference was to raise them, at least for a few years, in Armenia because it would establish and give substance to their Armenian identity, strengthen their Armenian language skills, give them a circle of Armenian and international friends and relatives.” “I originally went to Armenia just after I finished my bachelor’s degree,” Dave responded, “as I was looking for something different to do. I didn’t want to start graduate school right away and couldn’t find a job that

held my interest, so I signed up to volunteer for one year. However, I do not consider that my ‘move’ to Armenia. That was my ‘volunteering’ in Armenia. My move came after I completed my volunteer work and decided to stay. I made some great friends, enjoyed the life style, and wanted to stick around. I was also able to find a job that allowed me to transition from ‘volunteering’ to ‘working,’ which made the whole thing possible.” Needless to say, the job situation was an essential element. And, in fact, changes in the job situation and family ties contributed to both Vincent and Dave heading back to the U.S. Neither of them considers their ties to Armenia cut off in the least, as friends, relatives, and visits attest. Whether or not they could ever move to Armenia again was a little difficult to clearly state, for different reasons, but both Vincent and Dave certainly wish they could spend more time in the country more regularly. The third person who responded—Talin, originally from Canada—echoed the love of the lifestyle in Yerevan. But her pedigree stretches a bit farther back: “After my third trip I stopped counting. Instead, I decided that a couple of months in the summer were not enough, so I got a job teaching in Yerevan. Those years in Armenia were difficult; the winters were hard and like everyone else I survived without heat or running water for days, sometimes weeks. But the people, their will to survive and their generosity, more than compensated for all the necessities which we all lacked.” Family and job security played a role in Talin heading back, too. But as I found when I e-mailed her, she is in fact returning to Armenia very soon, to stay. “My quality of life is better in Armenia. Intellectually, socially, and even physically! It is as simple as that. There seems to be more job opportunities as well. The one thing that has always been consistent in my life has been the fact that I love being in Armenia.” I figure that Talin will consider herself a

“rerepat” or maybe a “repeat” (I am just having fun with the word at this point). As for me, nothing is dissuading me from wanting to live and work in Yerevan. But would I turn down a good job offer, a chance to gain experience (and, sure, more money), to broaden my horizons in another country? I deeply cherish the education I received abroad and feel that I am a better citizen of the Republic of Armenia for it. Returning to Armenia later still with even more experience to offer would sound enticing, but who would be in a position to guarantee that I would return at all, even with the best intentions? What if I fell in love with someone from Somalia tomorrow? On the other hand, I could get married to someone from Gyumri or Meghri, and settled down in Dilijan. Who’s to say? Questions more to the point: How do I convince myself and those around me that things will get more stable in terms of the economy, politics and society, and human rights in Armenia? How do I convince the hundreds of thousands of Armenians who have left already? These are the more pressing issues that are at times secondary for members of an Armenian Diaspora community, as opposed to Armenian citizens of an Armenian state. My three friends above had good experiences in the country, but surely a number of diasporans leave Armenia in a huff after facing those difficulties mentioned above, and some decide to just give up, or perhaps take a break. I still maintain that moving to Armenia is not a romantic step to take, nor an achievement, but a serious calculation to be made, and that anybody who thinks and acts otherwise is being naïve. But I am sometimes myself made to wonder whether my own ideals and consequent efforts in Yerevan amount to anything at all. The only conclusion I can draw for myself, for now, is to try and trust that they will be worthwhile in a larger context. And to invite others to do the same.


2014 î²ðÆ, ÂÆô 102 36 Â.²äðÆÈ

ÎÜàæ²Î²Ü

î³ïÇÏÇ ÊáѳÝáó êáÝdz ³ß×»³Ý

²ô²¶ Þ²´²Â

¼³ïÇÏÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ Ù¿Ï ß³µ³ÃÁ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ Ïáã¿ ²õ³· Þ³µ³Ã, ѳٳñ»Éáí ï³ñáõ³Û ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ß³µ³ÃÁ. ß³µ³Ãáõ³Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñ ûñÁ áõÝÇ Çñ ³ÝáõÝÁ »õ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç ÏÁ ï³ñµ»ñáõÇÝ ³ÝáÝù: ²Ûëå¿ë ûñÇݳÏ.- øáé ºñÏáõß³µÃÇ, ä³ë ºñ»ùß³µÃÇ, âÇù âáñ»ùß³µÃÇ, ²õ³· ÐÇÝ·ß³µÃÇ, Úáõ¹Ç àõñµ³Ã ûñ, ¼³ïÏÇ Þ³µ³Ã ûñ` êáõñµ гÕáñ¹Ù³Ý ûñ, øÛáõýÃÇ ÎÇñ³ÏÇ Ï³Ù ê»õ ºñÏáõß³µÃÇ, ÞÇÉ ºñ»ùß³µÃÇ, âÇù âáñ»ùß³µÃÇ, ²õ³· ÐÇÝ·ß³µÃÇ, Úáõ¹Ç àõñµ³Ã, ¼³ïÏÇ Þ³µ³Ã, ²Ë³é ÎÇñ³Ïǔ ϳ٠ÚáõßÇÏ - ÛáõßÇÏ ºñÏáõß³µÃÇ, ºñ»ùß³µÃÇ` ù³ñù³ßÇÏ, âÇù âáñ»ùß³µÃÇ, ²õ³· ÐÇÝ·ß³µÃÇ, Úáõ¹³ÛÇ àõñµ³Ã, ¼³ïÏÇ Þ³µ³Ã, ²Ë³ñ ÎÇñ³ÏÇ: ºñÏáõß³µÃÇ Ù»é»Éáó, γݳã-ϳñÙÇñ ÎÇñ³ÏÇ, »õ³ÛÉÝ....: ºÃ¿ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»Ýù, ºñÏáõß³µÃÇ ûñ çñ³Õ³óå³ÝÝ»ñáõ ûñÝ ¿, áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ ûñÁ µáÉáñÁ óáñ»Ý åÇïÇ ³Õ³Ý: ø³ñù³ßÇÏ ºñ»ùß³µÃÇ` áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ ûñÁ, Áëï »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÍÇë³Ï³ñ·Ç ÛÇÙ³ñ-ÇÙ³ëïáõÝ íÇ×³Ï ù³ß»Éáõ ûñÝ ¿, áñáõ ÙÇçáóáí ݳ»õ ѳõ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÙïùÇÝ Ù¿ç Ùï³å³Ñ³Í ѳñó³¹ñáõÙÇ å³ï³ë˳ÝÁ ÏÁ ëï³Ý³Ý, Ý³Û³Í Ã¿ áñáõ íñ³Û ë»õ»éáõ³Í »Ý »õ Ǖ'3fÝã µ³Ëï ϒáõÝ»Ý³Û »Ï»Õ»óÇÇÝ Ù¿ç 10 íÇ׳ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ù³ßáÕ ïáõ»³É »ñ»Ë³Ý: âÇù- ãùáõ»É µ³éáí ÏÁ ѳõ³ï³Ý, áñ ³Û¹ ûñÁ Çñ»Ýó Ï»³Ýù¿Ý åÇïÇ ãùáõÇ, í»ñ³Ý³Û ã³ñ áõ ïÑ³× Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ. ³Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí ³Û¹ ûñÁ ÏÁ Ù³ùñ»Ý ïáõÝÁ, ϒ³ÙµáÕç³óÝ»Ý §ÏÇë³ï-åé³ï¦ ·áñÍ»ñÁ, ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÁ áõËï³ï»ÕÇ Ï³Ù »Ï»Õ»óÇ Ï’»ñóÝ` Ù³ùñáõ»Éáõ Çñ»Ýó ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý: ÜáÛÝÇëÏ ëáíáñáõÃÇõÝ ¿ »Õ³Í ³Û¹ ûñ §á·»õáñáõ³Í ë³ï³Ý»ñáõݦ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ѳٳñ ïáõÝ µ»ñ»É Ù³ëñ»ÝÇÇ ÷ßáï Ãáõ÷»ñ, ׳ٵ³Ý»ñáõÝ Ïñ³Ï í³é»É ϳ٠ѳ·áõëïÝ»ñáõ íñ³Û ·Ý¹³ë»ÕÝ»ñ ïÝÏ»É: ÆëÏ ²õ³· ÐÇÝ·ß³µÃÇ ûñÝ ³é³õûï»³Ý Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó å³ñ�ݻñáõÝ Ù¿ç Ýáñ ͳé»ñ ÏÁ ïÝÏ»Ý, ÇëÏ ÑÇÝ Í³é»ñáõÝ ÏÁ ëå³éÝ³Ý Ïïñ»É, »Ã¿ ɳõ µ»ñù ãï³Ý: γݳÛù ËÝáóáõ Ù¿ç ѳõ³ùáõ³Í Ù³ÍáõÝÝ áõ ÑáõÙ ë»ñÁ ÏÁ ѳñ»Ý, ÇõÕÇ ÏÁ í»ñ³Í»Ý, »ñ»ÏáÛ³Ý ³ÝÏ¿ µ³ÅÇÝ ÙÁ »Ï»Õ»óÇ ï³Ý»Éáõ, áñå¿ë½Ç ûñÑÝáõÇ. Û³ïáõÏ ï»ë³ÏÇ Ñ³ó»ñ ÏÁ å³ïñ³ëï»Ý. ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ϒ»ñÃ³Ý ³ñï»ñÁ µ³Ýç³ñ ѳõ³ù»Éáõ, áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ ûñáõ³Û ׳ßÁ µ³Ýç³ñáí »õ ѳïÇϻտÝáí åÇïÇ ÁÉɳÛ. »ñ»ÏáÛ³Ý »Ï»Õ»óÇÇ

Ù¿ç ï»ÕÇ Ï’áõÝ»Ý³Û áïÝÉáõ³ÛÇ (Ç ÛÇßáÕáõÃÇõÝ ÚÇëáõëÇ ÏáÕÙ¿Ý Ï³ï³ñáõ³Í áïÝÉáõ³ÛÇ ¹ñáõ³·ÇÝ), ÇëÏ ·Çß»ñÁ` ÑëÏáõÙÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ, »ñµ ³ÙµáÕç ·Çß»ñ ³ÕûÃù »õ »ñ·»óáÕáõÃÇõÝ ÏÁ ϳï³ñáõÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç, áñå¿ë ÛÇßáÕáõÃÇõÝ ÚÇëáõëÇ ÏáÕÙ¿Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ ÛÕáõ³Í å³ï·³ÙÇÝ, áñ ³ñÃáõÝ ÙÝ³Ý áõ ÑëÏ»Ý. »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÁÝûñóáõáÕ 7 ²õ»ï³ñ³ÝÝ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ ëáíáñáõÃÇõÝ Ï³Û Ã»ÉÇ íñ³Û 7 ѳݷáÛó ÁÝ»É »õ ϳå»É ¹³ëï³ÏÇÝ: ê»õ³ÝáõÙ ³Û¹ ûñÁ ÏÁ Ïáã»Ý §ÏáÉÇÝç¦, áñ ÏÁ Ý߳ݳϿ ó³õ, ·³É³ñáõÙ: ²ÛÉ ï»Õ»ñ ³ÛÝ ÏÁ Ïáã»Ý ɳóÇ Ï³Ù Ë³õ³ñÙ³Ý ·Çß»ñ: ²Û¹ ûñÁ ѳõÏÇà ÏÁ Ý»ñÏ»Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ÃÇõáí »õ ÏÁ ׳߳ϻÝ, Éáõͳñ»Éáí å³ÑùÁ ÙÇ ûñáõ³Û ѳٳñ: àõñµ³Ã ³é³õûï»³Ý ³ùÉáñ³Ï³Ýã¿Ý ³é³ç, ¹³ñµÇÝÝ»ñÁ 7 ³Ý·³Ù Ùáõñ×áí ÏÁ ѳñáõ³Í»Ý ë³ÉÇÝ, áñå¿ë ÑÇÝ ÛÇßáÕáõÃÇõÝ ßÕóÛáõ³Í ²ñï³õ³½¹Ç. Û»ïáÛ Ï’»ñÃ³Ý »Ï»Õ»óÇÇ µ³ÏÇÝ Ù¿ç ͳ˻Éáõ Çñ»Ýó ÇëÏ ÏáÕÙÇó ßÇÝáõ³Í §áõñµ³Ã³ñáõñ¦ ÏáãáõáÕ ³ãù˳÷³Ý ÑÙ³ÛÇÉÝ»ñ` Ù³ï³ÝÇÝ»ñ, ³å³ñ³Ýç³ÝÝ»ñ: îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ Ï’»ñÃ³Ý ³ñï Ñ»ñÏ»Éáõ, ÿÏáõ½ ù³ÝÇ ÙÁ ³Ïûë ÙdzÛÝ: ²Û¹ ûñáõ³Û ³åáõñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ù³ó³Ëáí åÇïÇ áõï»Ý, Ç ÛÇßáÕáõÃÇõÝ Ë³ãÇ íñ³Û ÚÇëáõëÇÝ çáõñÇ ÷á˳ñ¿Ý ù³ó³Ë ËÙóÁÝ»Éáõ ¹ñáõ³·ÇÝ: Þ³µ³Ã ûñÝ ³ñ¹¿Ý ïûÝ³Ï³Ý ¿. ϳݳÛù ²Ïɳïǽ å³åÇ íñ³Û¿Ý ÏÁ Ñ³Ý»Ý í»ñçÇÝ ÷»ïáõñÁ, í³é»Éáõ ÃáÝÇñÇÝ Ù¿ç. ³ÏɳïÇ½Ç ëáËáí óݳåáõñ ÏÁ å³ïñ³ëï»Ý. ÇëÏ ïճݻñÁ ³ÏɳïǽÇÝ ÏÁ ï³ÝÇÝ Ùûï³Ï³Û ·»ïÁ Ý»ï»Éáõ: ÎÁ Ý»ñÏ»Ý Ñ³õÏÇÃ, ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÝ ïûÝ³Ï³Ý ë»Õ³ÝÇÝ: ²ÕçÇÏÝ»ñÁ ÏÁ ÑÇõë»Ý §÷Ýç³Í¦ ѳõÏÇÃ` ·áõݳõáñ ûɻñáí »õ ÑáõÉáõÝùÝ»ñáí ë³ñ¹áëï³ÛÝÇ ÝÙ³Ý ³ë»Õݳ·áñÍáõÃÇõÝ` ѳõÏÇÃÇÝ íñ³Û: ²Û¹ ·Çß»ñ ÏÁ Éáõͳñáõ¿ñ å³ÑùÁ` ÁÝï³Ý»Ï³Ý ç»ñÙ ÙÃÝáÉáñïáí ë»Õ³ÝÝ»ñÇÝ: Ú³çáñ¹ ûñ ¼³ïÇÏÝ ¿, §²Ë³é ÎÇñ³ÏǦ: §²Ë³é¦ ÏÁ ÏáãáõÇ Ù³ï³ÕÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ, áñÁ ·Ý»Éáõ ѳٳñ ѳݷ³Ý³ÏáõÃÇõÝ Ï’ÁÉÉ³Û ¹éÝ¿-¹áõé, áñå¿ë½Ç µáÉáñÝ ³É Ù³ëݳÏóÇÝ Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõû³Ý, áñ ëáíáñ³µ³ñ ѳñÇë³ Ï³Ù Ë³ßÉ³Ù³Û Ï’ÁÉɳÛ: ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý Û»ïáÛ Ù³ï³ÕÁ ϒûñÑÝáõÇ áõ ÏÁ µ³ÅÝáõÇ, ѳõ³ù³Ï³Ý ËÝçáõÛùÇ »õ áõñ³Ëáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ: Ü»ñùáÛÇß»³É Ï»ñ³Ïñ³ï»ë³ÏÁ ²õ³· ÐÇÝ·ß³µÃÇ ûñáõ³Û ß³ï Çõñ³Û³ïáõÏ ×³ß»ñ¿Ý ¿:

úÓÇ ÃÃáõ, ÃÃáõ³ÏáÉáÉ Ï³Ù ÃáõÇ (ÃñßáõÇ) çñáí ÏÉáõÉÇÏ ´³Õ³¹ñáõÃÇõÝÁ

1 ·³õ³Ã Ù³Ýñ ÏáñÏáï 1 ·³õ³Ã áëå 1/2 ·³õ³Ã ³ÉÇõñ 2 ëáË Ó»Ã Ï³ñÙÇñ »õ ë»õ åÕå»Õ ãáñó³Í ϳݳãÇ Ï³Õ³ÙµÇ Ãñßáõ »õ ÃñßáõÇ çáõñÁ

ä³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ

1.- Ê³ß»É áëåÁ. ï³ù-ï³ù É»óÝ»É ÏáñÏáïÝ áõ ³ÉÇõñÁ, ѳٻÙáõÝùÁ »õ ß³Õ»É: 2.- سïÝ»ñÁ çñáï»Éáí í»ñ³Í»É ·Ý¹ÇÏÝ»ñáõ: 3.- Ê³ß»É Ï³Õ³ÙµÇ ÃáõñßÇÇ çáõñÇÝ Ù¿ç. »ñµ ·Ý¹ÇÏÝ»ñÁ çáõñÇ »ñ»ë µ³ñÓñ³Ý³Ý, É»óÝ»É Ù³Ýñáõ³Í Ï³Õ³ÙµÇ ÃÃáõÝ »õ ëá˳é³ÍÁ. ß³ñáõÝ³Ï»É »÷»É »õë 10 í³ÛñÏ»³Ý:

Internship Opportunity With TorontoHye Newspaper For Spring/Fall Positions: Assistant to the Editor and Reporter Duties: Interns can be given a variety of assignments such as proofreading, translating, selecting and editing news items, and reporting on community activities. Requirements: A strong interest in journalism and writing is required. Applicants must have excellent writing skills in either Armenian or English (both would be preferable but not required). Compensation: Internships are not paid positions, but letters of reference and volunteer credits can be provided as required. For qualified candidates, the internship has the potential to become a permanent position as an assistant to the editor. How to Apply: Interested applicants must submit a relevant education and work resume as well as a cover letter of interests and qualifications. Please include samples of published work if applicable. Email applications to: torontohye@gmail.com Application Deadline: The positions will be open until filled For more information: Contact Karin Saghdejian (the editor): torontohye@gmail.com


²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

37

see answers reversed ûn this page

APARTMENT

IN YEREVAN

Beautifully renovated 2 bedroom apt. Weekly $500 US monthly $1400 US

Call Vazken 416 473 0273 or 093 41 34 96 (Yerevan) accom. up to 6 people

Torontohye Newspaper Publisher Torontohye communications Inc. 45 Hallcrown Place Willowdale, ON M2J 4Y4 Email:torontohye@gmail.com Phone: (416) 491- 2900 ext. 3215 Fax: (416) 491- 2211

ÊÙµ³·Çñ

ì³ñã³Ï³Ý ä³ï³ë˳ݳïáõ

γñÇÝ ê³ÕïÁ×»³Ý

ÚáíÇÏ ê³ñ·Çë»³Ý Ð»é.ª 647-890-0762

²ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ

ing t k a t rara n h t ea A va Br w of Yere vie ll of &a

Editor

Karin Saghdejian

Administrator

Hovig Sarkissian (647-890-0762)

²ñßû ¼³ù³ñ»³Ý ä»ÃÇ ö³Ýáë»³Ý Â³Ù³ñ îûݳå»ï»³Ý ø³Ãdz î¿ñ Úáí³ÏÇÙ»³Ý

̳ÝáõóáõÙÝ»ñ ê»õ³Ï Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý лé.ª 416-878-0746

Advertisements

¾ç³¹ñáõÙ

sales.torontohye@gmail.com

Design & Graphics:

²ñ³ î¿ñ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

Sevag Haroutunian (416- 878-0746) Ara Ter Haroutunian


2014 î²ðÆ, ÂÆô 102 38 Â.²äðÆÈ

OPENING

April

th 30

2014

at 9am

Monday to Sunday from 9am till 10pm.


²äðÆÈ 2014 Â. î²ðÆ, ÂÆô 102

AZ

39


2014 î²ðÆ, ÂÆô 102 40Â.²äðÆÈ

سëݳÏóáõû³Ùµ Ð³Û »õ úï³ñ ä³ñáÕÝ»ñáõ, ºñ³ÅÇßïÝ»ñáõ »õ ¸»ñ³ë³ÝÝ»ñáõ ²ñ»õ»É»³Ý ä³ñÇ ²ÝݳËÁÝÃ³ó ´»Ù³Ï³Ý³óáõÙ` ´»Ù³í³ñª ²ñÙÇÝ¿ ø¿ßÇß»³Ý

“Follow Your Heart” Evolution Dance Theatre brings dance and drama to the stage with stories that resonate deep within the Middle Eastern community and connect across cultures with their universal appeal. Hamazkayin Erebuni Dance Ensemble has been invited by Evolution Dance Theatre to perform in “Follow Your Heart” on May 8-11, 2014. The creator and director of “Follow Your Heart”, Armineh Keshishian invites you to see the show. With an international cast of over 40 dancers, musicians and actors, “Follow Your Heart” is the most exciting Middle Eastern inspired dance theatre production to date. With its spectacular costumes, special effects and stunning dance ranging from traditional belly dance to hip hop, to jazz and Middle Eastern, “Follow Your Heart” is a must-see experience that demonstrates the power of dance and storytelling to entertain, educate and inspire. Evolution Dance Theatre is a not-for-profit company that develops, promotes and performs original Middle Eastern-inspired multimedia and multidisciplinary spectacles to both entertain and provide dialogue on social, spiritual and humanistic themes. The company is committed to producing unique, one-of-a-kind performances which are visceral, visually captivating and have broad universal appeal. If you like to sponsor or donate please visit us at www.EvolutionDT.ca/donate

TorontoHye Newspaper Vol8 #102 April 2014  

TorontoHye Newspaper, the largest Armenian community newspaper in the Greater Toronto Area, which distributes to more than 3,000 households...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you