Page 1

SHOP IN ARMENIA Ķ. î³ñÇ ÂÇõ 5 (149), زðî 2018 Øß³ÏáõóÛÇÝ, ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ, ²Ûɳ½³Ý ä³ñµ»ñ³Ã»ñÃ

Èǵ³Ý³ÝÇ ¼µûë³ßñçáõû³Ý ܳ˳ñ³ñ ²õ»ïÇë ÎÇï³Ý»³Ý ²Ûó»É»ó ÂáñáÝÃû

Volume 13, No. 5 (149), MARCH 2018 Toronto Armenian Community Newspaper

²ñÙ¿Ý ê³ñ·ë»³Ý ÀÝïñáõ»ó³õ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý 4ñ¹ ܳ˳·³Ñ

ܳ˳ñ³ñ ÎÇï³Ý»³Ý, سñï 4ÇÝ, ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝÇÝ Ù¿çª ÃáñáÝÃáѳÛáõû³Ý Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý å³ÑáõÝ:

Èǵ³Ý³ÝÇ ¼µûë³ßñçáõû³Ý ݳ˳ñ³ñ ²õ»ïÇë ÎÇï³Ý»³Ý سñï 4ÇÝ ³Ûó»É»ó ÂáñáÝÃû »õ ØáÝÃñ¿³Éª ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳ ϳï³ñ³Í Çñ ³Ûó»Éáõû³Ý ÍÇñ¿Ý Ý»ñë: ÜáÛÝ ûñÁ ³Ý ѳݹÇåáõÙ áõÝ»ó³õ ÂáñáÝÃáÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ñ»ïª ½»Ïáõó»Éáí Èǵ³Ý³ÝÇ ·³ÉÇù ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ: ܳ˳ñ³ñÁ Ëûë»ó³õ Èǵ³Ý³ÝÇ Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý íÇ׳ÏÇÝ Ù³ëÇÝ Áë»Éáí« Ã¿ í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ Èǵ³Ý³Ý ϒ³åñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ë³Õ³Õ ßñç³Ý ÙÁ« ßÝáñÑÇõ »ñÏñÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ »õ í³ñã³å»ïÇÝ Ñ³Ù³ËáÑáõû³Ý: Èǵ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ ß³ñáõݳϿ ³åñÇÉ áñå¿ë Èǵ³Ý³ÝÇ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñª í³Û»É»Éáí Û³ñ·³ÝùÁ µáÉáñ áõÅ»ñáõÝ: ÎÇï³Ý»³Ý ³ëáñ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ Ýϳï»ó Èǵ³Ý³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ØÇß¿É ²áõÝÇ í»ñç»ñë г۳ëï³Ý ϳï³ñ³Í ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ: ܳ˳ñ³ñ ÎÇï³Ý»³Ý Û³ÛïÝ»ó« ÿ 2000 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ ¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³Í ¿ »ñÏáõ »ñ»ë÷á˳ÝÝ»ñ Èǵ³Ý³ÝÇ ÊáñÑñ¹³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë: ²ÛÅÙ ë³Ï³ÛÝ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÷áËáõ³Í »Ý »õ ÁÝïñáõû³Ýó ûñ¿ÝùÝ»ñÁ Ýáñ ϳñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ ϒÁÝÓ»é»Ý Éǵ³Ý³ÝѳÛáõû³Ý: ²Ûë å³ï׳éáí å¿ïù ¿ ³Ù¿Ý ×Ç· Ç ·áñÍ ¹Ý»Ýù »ñ»ù ϳ٠ãáñë »ñ»ë÷á˳ÝÝ»ñ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç áõݻݳÉáõ ѳٳñ, Áë³õ ³Ý: ²Ý ù³ç³É»ñ»ó ¶³Ý³ï³ ³åñáÕ Éǵ³Ý³Ý³Ñ³Û»ñÁ ϳï³ñ»Éáõ Çñ»Ýó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Áë»Éáí. §·ñ³Ýóáõ»Éáõ ×ß¹áõ³Í ųٳݳϳßñç³ÝÁ ³Ýµ³õ³ñ³ñ Ýϳï»Éáí« Ý»ñùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ Ï³ñ ½³ÛÝ »ñϳñ³Ó·»Éáõ« ë³Ï³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳñ· ÙÁ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ å³ï×³é ¹³ñÓ³Ý »ñϳñ³Ó·áõÙÇÝ Ë³÷³ÝÙ³Ý: лï»õ³µ³ñ, ëå³ëáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ãÏñó³Ýù ѳëÝÇÉ: ÎÁ Ùï³ÍáõÇÝ Ýáñ ÙÇçáóÝ»ñáõ Ù³ëÇݪ ѳٳÉñ»Éáõ ùáõ¿³ñÏáÕÝ»ñáõ å³Ñ³Ýçáõ³Í ÃÇõÁ¦: ²Ý ϳñ»õáñáõû³Ùµ ß»ßï»ó« áñ µáÉáñ ·ñ³ÝóáõáÕÝ»ñÁ ²åñÇÉ 29ÇÝ áõÕÕáõÇÝ ùáõ¿³Ï»¹ñáÝÝ»ñ »õ Çñ»Ýó ùáõ¿Ý ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ ¸³ßݳÏóáõû³Ý ûÏݳÍáõÝ»ñáõÝ: ²Ý ݳ»õ Áë³õ, áñ ³ÝáÝó áñáÝó Éǵ³Ý³Ý»³Ý ÷³ëï³ÃáõÕûñÝ áõ ³Ýó³·ÇñÝ»ñÁ Ç ½ûñáõ ã»Ý ³ÛÉ»õë« ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ ¹ÇõñáõÃÇõÝÝ»ñ ϒÁÝͳۿ Ýáñá·»Éáõ »õ Ýáñ ³Ýó³·ÇñÝ»ñ ³ß³ñ. ï»ë. ¿ç 3

г۳ëï³ÝÇ ÝáñÁÝïÇñ ݳ˳·³Ñ ²ñÙ¿Ý ê³ñ·Çë»³Ý ³ÛÅÙáõ ÁÝóó³õ³ñï ݳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·Ç뻳ÝÇ Ñ»ï ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç, ö»ïñáõ³ñ 16, 2017:

سñï 2ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ ùáõ¿³ñÏáõû³Ùµ ÁÝïñ»ó г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý 4ñ¹ ݳ˳·³ÑÁ: г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïûÝÇÝ íñ³Û ²ñÙ¿Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ Ã»ÏݳÍáõû³Ý ÏáÕÙ ùáõ¿³ñÏ»ó 90« ¹¿Ù` 10 å³ï·³Ù³õáñ£ §øáõ¿³ñÏáõû³Ý Ù³ëݳÏó³Í ¿ 101 å³ï·³Ù³õáñ: øáõ¿³ïáõ÷ÇÝ Ù¿ç »Õ³Í ¿ 101 ùáõ¿³Ã»ñÃÇÏ« áñáÝóÙ¿ ³Ýí³õ»ñ Ýϳïáõ³Í ¿ Ù¿Ï ùáõ¿³Ã»ñÃÇÏ: ÐРݳ˳·³ÑÇ ÁÝïñáõû³Ý ùáõ¿³ñÏáõû³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ Û³Ûï³ñ³ñáõ»É¿Ý »ïù, ²ñÙ¿Ý ê³ñ·ë»³Ý Áݹ·Í»ó« áñ Ï°³ÏÝϳɿ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõÝ »õ áÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ: §Î°³ÏÝϳɻ٠ݳ»õ Ó»ñ »õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ áõ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ Ù»ñ ³å³·³Û µáÉáñ Û³ÕóݳÏÝ»ñáõÝ« áñáÝù åÇïÇ ÁÉÉ³Ý Ç ß³Ñ Ù»ñ å»ïáõû³Ý »õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Çݦ« Áë³Í ¿ ÝáñÁÝïÇñ ݳ˳·³ÑÁ: Àëï Ýáñ ë³Ñٳݳ¹ñáõû³Ý« ²åñÇÉ 2018¿Ý ëÏ뻳ɫ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ջϳí³ñÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û í³ñã³å»ïÁ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ Ý³Ëáñ¹ ë³Ñٳݳ¹ñáõû³Ýª Ýáñ ݳ˳·³ÑÇ Édz½ûñáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÇÝ »õ ³Ý ÑÇÙݳϳÝûñ¿Ý Ý»ñϳ۳óáõóã³Ï³Ý ¹»ñ åÇïÇ Ï³ï³ñ¿: Üáñ ë³Ñٳݳ¹ñáõû³Ùµª ݳ˳·³ÑÁ ÏÁ Ý߳ݳϿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý »õ ³ñï³Ñ»ñà ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÏÁ ëïáñ³·ñ¿ »õ ÏÁ Ññ³å³ñ³Ï¿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÁݹáõÝ³Í ûñ¿ÝùÝ»ñÁª ùë³ÝÙ¿Ïûñ»³Û ųÙÏ¿ïÇ Ù¿ç: гÝñ³å»ïáõû³Ý ݳ˳·³ÑÁ ÏñÝ³Û ÁÝ-

¹áõÝÇÉ Ï³é³í³ñáõû³Ý Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ »õ í³ñã³å»ïÇ ³é³ç³ñÏáí ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ ϳï³ñ»É ϳé³í³ñáõû³Ý ϳ½ÙÇÝ Ù¿ç: гÝñ³å»ïáõû³Ý ݳ˳·³ÑÁ ÝáñÁÝïÇñ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Édz½ûñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ųÙÏ¿ïÁ ëÏë»É¿Ý »ïù, ³ÝÛ³å³Õ í³ñã³å»ï ÏÁ Ý߳ݳϿ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ٻͳٳëÝáõû³Ý Ý»ñϳ۳óáõó³Í ûÏݳÍáõÝ: ²ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý µÝ³·³õ³éÇÝ Ù¿ç гÝñ³å»ïáõû³Ý ݳ˳·³ÑÁ ÏÁ ÏÝù¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÝ»ñ« í³ñã³å»ïÇ ³é³ç³ñÏáí ÏÁ Ý߳ݳϿ »õ »ï ÏÁ ϳÝã¿ ûï³ñ»ñÏñ»³Û å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ« Ï°ÁݹáõÝÇ ûï³ñ»ñÏñ»³Û å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ ѳõ³ï³ñÙ³·ÇñÝ»ñÁ »õ Û»ïϳÝã³·ÇñÝ»ñÁ: γé³í³ñáõû³Ý ³é³ç³ñÏáí ÏÁ ѳëï³ï¿« ÏÁ ϳë»óÝ¿ ϳ٠ã»Õ»³É ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ í³õ»ñ³óáõÙ ãå³Ñ³ÝçáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÝ»ñÁ: Üáñ ë³Ñٳݳ¹ñáõû³Ùµ ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñáõ ·»ñ³·áÛÝ ·É˳õáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ ³ÛÉ»õë ݳ˳·³ÑÁ ã¿ »õ å³ï»ñ³½ÙÇ å³ñ³·³ÛÇÝ ³Û¹ Édz½ûñáõÃÇõÝÝ»ñÁ í³ñã³å»ïÇÝ ÏÁ å³ïϳÝÇÝ: ²ñÙ¿Ý ê³ñ·ë»³Ý Çñ å³ßïûÝÁ åÇïÇ ëï³ÝÓÝ¿ ²åñÇÉ 9ÇÝ« »ñµ Ï°³õ³ñïÇ ·áñÍáÕ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Édz½ûñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ųÙÏ¿ïÁ:


2

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

îáõÝ»ñáõ »õ γÉáõ³ÍÝ»ñáõ ѳٳñ ¹ÇÙ»ó¿ù Ù»½

Serving our Community for 30 years


زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

Èǵ³Ý³ÝÇ ¼µûë³ßñçáõû³Ý ... å³Ñáí»Éáõ ß³ï ϳñ× Å³Ù³Ý³ÏÇÝ (Ù¿Ï ß³µ³Ã) »õ ·ñ»Ã¿ ³Ýí׳ñ (1000 É.á): ²Ý Û³ÛïÝ»ó, áñ ùáõ¿³ñÏ»Éáõ ѳٳñ úÃóáõ³ Ù»ÏÝ»Éáõ ѳñóÁ ÉáõÍáõ³Í ¿. ùáõ¿³Ï»¹ñáÝÝ»ñ åÇïÇ Ý߳ݳÏáõÇÝ ØáÝÃñ¿³ÉÇ »õ ÂáñáÝÃáÛÇ Ù¿ç: Üß»Ýù, ÿ ¸³ßݳÏóáõû³Ý ûÏݳ-

ß³ñ. ². ¿ç¿Ý

ÍáõÝ»ñáõ ÁÝïñ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ »Ý ä¿Ûñáõà ٳÛñ³ù³Õ³ùÁ« سÃÁÝÇ ßñç³ÝÝ áõ ²ÛÝ׳ñÁ: ²Ý Ïáã áõÕÕ»ó ·³Ý³ï³óÇ Éǵ³Ý³Ý³Ñ³Û»ñáõÝ í»ñçÇÝ ×Ç·Á ãËݳۻɪ Ç Ýå³ëï Éǵ³Ý³Ý³Ñ³Ûáõû³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñáõÝ:

TO ADVERTISE IN CANADA’s ONLY ARMENIAN MONTHLY NEWSPAPER CALL 416-878-0746

3


4

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

ÂáñáÝÃáÛÇ Ø¿çª §²é³çÝáñ¹Ç ÀÝÃñÇù¦ Ðáí³Ý³õáñáõû³Ùµ ´³µ·¿Ý ²ñù. â³ñ»³ÝÇ »õ ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµ γݳÝó ÊáñÑáõñ¹ÇÝ, ¶³Ý³ï³ÛÇ Ð³Ûáó »ÙÇ ²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ç Ýå³ëï §²é³çÝáñ¹Ç ÀÝÃñÇù¦Á ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ö»ïñáõ³ñ 4ÇÝ, ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë: ä³ßïûÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹Çëáõû³Ý Ñáí³Ý³õáñÝ»ñÝ ¿ÇÝ î¿ñ »õ îÇÏÇÝ Þ³Ýà »õ ²ÉÇÝ Ô³½³ñ»³ÝÝ»ñÁ: ä³ßïûÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹Çëáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ, ´³µ·¿Ý ²ñù»åÇëÏáåáë ¶ñÇ·áñ ÞÇÃÇÉ»³ÝÁ å³ñ·»õ³ïñ»ó ²ñ³Ù ². ì»Ñ³÷³é гÛñ³å»ïÇ ÏáÕÙ¿ ÛÕ³Í §ÎÇÉÇÏ»³Ý ²ëå»ï¦Ç Îáݹ³Ïáí »õ ßù³Ýß³Ýáí` Çñ µ³½Ù³Ù»³Û ï³ñÇÝ»ñáõ ÝáõÇñ³Ï³Ý ͳé³Ûáõû³Ý ѳٳñ: ÀÝÃñÇùÇ ³õ³ñïÇÝ 25 ѳ½³ñ ïáɳñ ѳݷ³Ý³Ïáõ»ó³õ Ç Ýå³ëï ²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇÝ:

ÂáñáÝÃáÛÇ Ù¿ç ²é³çÝáñ¹Ç ÀÝÃñÇùÇ å³ïáõáõÛ ÑÇõñ»ñª ²é³çÝáñ¹ ëñµ³½³ÝÇÝ »õ ¶»Õ³Ù ̳Ûñ. ì³ñ¹. øÇõå¿Ï»³ÝÇ Ñ»ï:

ì³ñ¹³Ý³Ýó лñáë³Ù³ñïÇ îûݳϳï³ñáõÃÇõÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµª ÂáñáÝÃáÛÇ ØÇç-Ú³ñ³Ýáõ³Ý³Ï³Ý سñÙÝÇ Ø³ï³Ã ´© سÙáõñ»³Ý

ö»ïñáõ³ñ 8Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý, Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ì³ñ¹³Ý³Ýó лñáë³Ù³ñïÇ »õ 1036 ëñµ³ó³Í íϳݻñáõÝ 1567³Ù»³ÏÇ ïûݳϳï³ñáõÃÇõÝÁª ѳõ³ù³Ï³Ý ³ÕûÃùáí »õ å³ïß³× Ñ³Ý¹Çëáõû³Ùµ« ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµª ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý« Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »õ Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ Ødzó»³É سñÙÝÇ£ Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ù»Í ÃÇõáí ѳõ³ï³ó»³ÉÝ»ñ« áñáÝù »Ï³Í ¿ÇÝ Ñ³Õáñ¹áõ»Éáõ ì³ñ¹³Ý³ÝóÇ ËáñÑáõñ¹áí£ îûݳϳï³ñáõû³Ý Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ºÕdz Ì© ìñ¹© øÇñ¿×»³Ýª ÑáíÇõ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»Õ»óõáÛ« ¼³ñ»Ñ ²õ³· øÑÝÛ© ¼³ñ·³ñ»³Ýª ¶³Ý³ï³Ñ³Ûáó »ÙÇ öá˳é³çÝáñ¹ »õ ÑáíÇõ ê© ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ« ÎáÙÇï³ë ²õ³· øÑÝÛ© ö³Ýá뻳ݪ Í˳ï¿ñ ÑáíÇõ ê© ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ »õ îÇ·ñ³Ý ¶³É³Û×»³Ýª ²ï»Ý³å»ï Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ í³ñãáõû³Ý£ Ú³ÝáõÝ ØÇç Ú³ñ³Ýáõ³Ý³Ï³Ý سñÙÝÇ« ³ï»Ý³å»ïª Ú³Ïáµ Ö³Ýå³½»³Ý Ý³Ë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ù»½Ù¿ Û³õ¿ï µ³ÅÝáõ³Í ê³ñ·Çë гÙåáÛ»³ÝÇ Ù³ëÇÝ. ³Ý Áë³õ. §Ð³ÙåáÛ»³Ý Íݳõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïÙáõû³Ý ³Ù¿Ý¿Ý ¹Åáõ³ñÇÝ ûñ»ñáõÝ£ ²Ý »Õ³õ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ« Ñá·»õáñ« Ïñóϳݫ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ »õ ٳݳõ³Ý¹ Ñ³Û »ñ·Ç áõ »ñ³Åßïáõû³Ý ͳé³Ûáõû³Ý áõ ÝáõÇñáõÙÇ á·ÇÝ Ù³ñÙݳõáñáÕ ³ÝÓݳõáñáõÃÇõÝ ÙÁ£ Æñ Ù³Ñáí ÃáñáÝÃáÑ³Û ·³ÕáõÃÁ ÁݹѳÝñ³å¿ë »õ ØÇç Ú³ñ³Ýáõ³Ý³Ï³Ý سñÙÇÝÁª Ù³ëݳõáñ³å¿ë« åÇïÇ ÷Ýïé¿ Çñ ù³Õóñ ÅåÇïÁ« »õ áñå¿ë ÝáõÇñ»³É ËÙµ³í³ñÁª §Ü³ÛÇñǦ »ñ·ã³ËáõÙµÇÝ£ ÊûëùÇ ³õ³ñïÇÝ Ö³Ýå³½»³Ý Ññ³õÇñ»ó Ý»ñϳݻñÁ Ù¿Ï í³ÛñÏ»³Ý ÛáïÝϳÛë Û³ñ·»Éáõ ÛÇß³ï³ÏÁ гÙåáÛ»³ÝÇ »õ Ç Û³ñ·³Ýù ³Ýáñª ÙáÙ ÙÁ í³éáõ³Í Ùݳó ѳݹÇëáõû³Ý ÁÝóóùÇÝ£ ´³óÙ³Ý Ëûëùáí ѳݹ¿ë »Ï³õ ºÕdz Ì© ìñ¹© øÇñ¿×»³Ý« áñ Áë³õ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ²é³çÇÝ ²ÝϳËáõû³Ý 100³Ù»³ÏÇ ³Ûë ï³ñÇÝ (2018)« ì³ñ¹³Ý³Ýó á·»ÏáãáõÙÁ ÏÁ ÕûÕ³Ýç¿ ÝáÛÝ å³ï·³ÙÁ« ÏÁ ½·»Ýáõ ÝáÛÝ ËáñÑáõñ¹Á »õ ÏÁ í»ñ³Ýáñá·¿ ÝáÛÝ áõËïÁ ѳٳë÷Çõé ѳÛáõû³Ý¦£ ²Ý Çñ ËûëùÁ ³õ³ñï»ó Áë»Éáí §²õ³ñ³ÛñÇ ³Ý½áõ·³Ï³Ý »õ Û³õ»ñÅ³Ï³Ý µÝ³µ³Ýáí« ì³ëÝ Ð³õ³ïáÛ »õ ì³ëÝ Ð³Ûñ»Ý»³ó ½³Ý·áíª ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý« Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ áõ Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ ØÇç Ú³ñ³Ýáõ³Ý³Ï³Ý سñÙÇÝÁ Ï°áÕçáõÝ¿ Ó»½ ³Ûë »ñ»ÏáÛ»³Ý á·»ÏáãÙ³Ý ³éÃÇõ¦£

Ú³Ûï³·ÇñÁ ëÏë³õ ѳõ³ù³Ï³Ý î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃùáí« áñáõÝ Û³çáñ¹»óÇÝ ê© ¶ñ³ÛÇÝ ÁÝûñóáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£ ²é³çÝáñ¹áõû³Ùµ ÎáÙÇï³ë ²õ³· øÑÝÛ© ö³Ýá뻳ÝÇ« ¹³ßݳÏÇ ÁÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ùµ êáݳ Úáíë¿÷»³ÝÇ »õ Ù³ëݳÏóáõû³Ùµ Ý»ñÏ³Û Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõݪ ËÙµ»ñ·»óÇÝ §Þ³ñ³Ï³Ý êñµáó ì³ñ¹³Ý³Ýó¦Á« ²ñÙÇÝdz ê³ñ·Çë»³Ý Ù»Ý»ñ·»ó ѳÛñ Ô»õáݹ ²ÉÇß³ÝÇ §äÉåáõÉÝ ²õ³ñ³Û³ñǦ »õ §²Ù¿Ý гÛǦ ѳÛÏ³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ£ îáõïáõÏÇ íñ³Û »ÉáÛà áõÝ»ó³õ ê¿Ûñ³Ý Ô³½³ñ۳ݫ ëï»Õݳ߳ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÇ ÁÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ùµª Üí»ñ Ô³½³ñÛ³ÝÇ£ ²å³, êáݳ Úáíë¿÷»³Ý ٻݻñ·»ó §Ð³Û³ëï³Ý ²ß˳ñѦÁ: ºÕdz Ì© ìñ¹© øÇñ¿×»³Ý Ý»ñϳ۳óáõó ûñáõ³Û µ³Ý³ËûëÁª úÝóñÇáÛÇ Ñ³Û µÅÇßÏÝ»ñáõ ÁÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ý (ACMAO) ݳ˳·³Ñª îáùé ²ÝÇ Ð³ëÁñ×»³ÝÁ »õ ïáõ³õ ³Ýáñ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ·ÇÍ»ñÁ£ îáùé ²ÝÇ Ð³ëÁñ×»³Ý ÍÝ³Í ¿ ²ÛÝ׳ñ« Èǵ³Ý³Ý£ Îñïë»ñ³·áÛÝÝ ¿ Øáõë³Û É»éóÇ äûÕáë »õ ²ÏÝ¿ë Ö³Ýå³½»³ÝÝÝ»ñáõ í»ó ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ£ ܳËÝ³Ï³Ý »õ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý áõëáõÙÁ ëï³ó³Í ¿ ²ÛÝ׳ñÇ Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý í³ñųñ³ÝÇÝ Ù¿ç£ öáùñ ï³ñÇù¿Ý ³Ý¹³Ù³Ïó³Í ¿ Ð³Û ²õ»ñ³ï³ñ³Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ ä³ï³Ý»³ó »õ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý æ³ÝÇó ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ ä³ù³Éáñ¿³ÛÇ íϳ۳ϳÝÁ ëï³ó³Í ¿ ä¿ÛñáõÃÇ Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ¶áɿ׿ݣ Èǵ³Ý³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ä³ï»ñ³½ÙÇÝ å³ï׳éáí áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ Ødzó»³É ܳѳݷݻñ-¶³ÉÇýáñÝdz »õ íϳÛáõ³Íª äë³Ï³õáñ ¶Çïáõû³Ýóª (Bachelor of Science) ïÇïÕáëáí£ ìϳÛáõ³Í ¿ University of Toronto-¿Ý áñå¿ë ³ï³ÙݳµáÛÅ: ²Ý¹³Ù ¿ ÐúØÇ »õ гٳ½·³ÛÇÝ Ð³Û ÎñÃ³Ï³Ý »õ Øß³ÏáõóÛÇÝ ØÇáõû³Ý »õ ϳٳõáñ ÃÕóÏÇóª ÂáñáÝÃáÑ³Û ³Ùë³Ã»ñÃÇÝ£ Æñ ·áñÍáÝ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ³Í ¿ úÝóñÇáÛÇ ¶³Ý³ï³Ñ³Û ´ÅßÏ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ý Ù¿ç 1988 ÑÇÙݳ¹ñáõÃ»Ý¿Ý Ç í»ñ« Ý³Ë áñå¿ë áõë³ÝáÕ ³Ý¹³Ù« ³å³ í³ñã³Ï³Ý« »õ Ý»ñϳÛÇëª áñå¿ë ݳ˳·³Ñ£ ÀÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ý ç³Ýù»ñáí ²ñó³ËÇ Ù¿ç ÑÇÙÝáõ³Í ²ï³Ùݳµáõųñ³ÝÝ»ñáõÝ Çñ ï³ñ»Ï³Ý ۳׳˳ÏÇ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí Ù³ëݳÏó³Í ¿ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý »õ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ÝáõÇñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ£ îáùé ²ÝÇ Ð³ëÁñ×»³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõû³Ùµ »õ ç³Ýù»ñáí ²ñó³ËÇ Ñ»é³ï»ëÇÉÇ §²éáÕç ²åñ»Ýù¦ Û³Ûï³·ñÇÝ íñ³Û ³õ»Éóáõ³Í ¿ §²ï³ÙÝ»ñáõ »õ ÈÇÝïÇ ÐÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ γÝ˳ñ·ÇÉáõÙ¦ ѳÕáñ¹³ß³ñÁ£ ²Ý ݳ»õ í³ñã³Ï³Ý ³Ý¹³Ù ¿ гٳß˳ñѳÛÇÝ Ð³Û ´ÅßÏ³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹ÇÝ£

îáùÃ. ²ÝÇ Ð³ëÁñ×»³Ý ÏÁ ÷á˳Ýó¿ ì³ñ¹³Ý³ÝóÇ å³ï·³ÙÁ:

²ÙáõëݳݳÉáí È»õáÝ Ð³ëÁñ×»³ÝÇ Ñ»ï ѳëï³ïáõ³Í ¿ ÂáñáÝÃû« ¶³Ý³ï³£ àõÝÇ »ñ»ù ½³õ³ÏÝ»ñª ²ñ³½« ¸³É³ñ »õ γñ¿Ý£ îáùé гëÁñ×»³Ý Ý³Ë ³ÏݳñÏ ÙÁ Ý»ï»ó ì³ñ¹³Ý³Ýó лñáë³Ù³ñïÇÝ »õ Áë³õ §Øßï³Ýáñá· á·»õáñáõû³Ùµ ì³ñ¹³Ý³Ýó å³ï»ñ³½Ù-·áÛ³Ù³ñïÇ ï³ñ»Ï³Ý ÝßáõÙÁ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ÉÇÝ»Éáõû³Ý ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ñ³õ³ïùÝ ¿£ Ø»ñ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ å³Ñ»Éáõ ³Ýå³ñï»ÉÇ Ï³ÙùÁ« ·Çï³ÏÇó Ù³Ñáõ³Ùµ Ù»½Ç ßÝáñÑáõ³Í ³ÝÙ³Ñáõû³Ý ïûݳËÙµáõÃÇõÝÁ« áõñ Ï°á·»Ïáã»Ýù êáõñµ ì³ñ¹³Ý³Ýó »õ Ô»õáݹ»³Ýó ³ÝÙ³Ñ Ñ»ñáëÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ£ ì³ñ¹³Ý³ÝóÇ §ì³ëÝ ÏñûÝÇ« ì³ëÝ Ñ³Ûñ»Ý»³ó¦ ݳßݳµ³Ýáí ï¿ñ ϳݷÝÇÝù Ù»ñ ëñµ³í³Ûñ»ñáõÝ© ûõ áõ ÃÇÏáõÝù ï³Ýù Ù»ñ Ñ³Û ½ÇÝáõáñÇÝ« áñ ÏÁ ß³ñáõݳϿ ûñ »õ ·Çß»ñ Çñ Ï»³ÝùÁ íï³Ý·»Éáí å³ßï³å³Ý»É Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ£ ÎÁ ѳõ³ï³Ù« áñ »Ã¿ Ù»ñ Û³ñ·³ÝùÁ »õ ì³ñ¹³Ý³ÝóÇ Û³õ»ñÅûñ¿Ý ·áÛ³ï»õ»Éáõ ³Ýù³Ïï»ÉÇ Ï³ÙùÁ ³éûñ»³Û å³ßï³ÙáõÝù ã¹³ñÓÝ»Ýù« á°ã ÙdzÛÝ ¹åñáóÝ»ñáõÝ »õ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç« ³ÛÉ Ù³ëݳõáñ³å¿ë Ù»ñ ïáõÝ»ñ¿Ý Ý»ñë« ã·Çï³ÏóÇÝù ÿ ѳÛñ»ÝÇù¿Ý Ñ»éáõ Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ ¿ áñ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ áõ Ùß³ÏáÛÃÁ å³ßïå³ÝáÕ ÙÇ³Ï ½¿ÝùÝ ¿« ï³ñÇÝ ³Ý·³Ù ÙÁ ÙdzÛÝ ³Ûëå¿ë ïûݳËÙµáõÇÉÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û ³ÝÇÙ³ë念 ²Ý Çñ ËûëùÁ ³õ³ñï»ó ³õ»ÉóÝ»Éáí §Æõñ³ù³ÝãÇõñë ѳõ³ïùÁ »õ ËáݳñÑáõÃÇõÝÁ áõݻݳÝù гÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõû³Ý ç³ÑÁ í³é å³Ñ»Éáí ÷á˳Ýó»Éáõ Û³çáñ¹ ë»ñáõݹÇÝ£ г۳ëï³ÝÇ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ²Ý-

ϳËáõû³Ý 100³Ù»³ÏÇ ³Ûë Û³ïϳÝß³Ï³Ý ï³ñáõ³Û ë»ÙÇÝ« §ì³ëÝ øñÇëïáëÇ« ì³ëÝ Ð³Ûñ»Ý»³ó« Ú³é³ç¦« ì³ñ¹³Ý³ÝóÇ Ï³ñ·³ËûëÇ á·Çáí »Ï¿°ù áõËï»Ýù »õ ù³É»Ýù ¹¿åÇ Éáõë³ßáÕ ³å³·³Û« ûõ áõ ÃÇÏáõÝù ϳݷݻÉáí Ù»ñ гÛñ»ÝÇùÇÝ« ²½³ï« ²ÝÏ³Ë »õ Ødzó»³É г۳ëï³ÝÇ ï»ëɳϳÝáí¦£ ö³ÏÙ³Ý Ëûëùáí ѳݹ¿ë »Ï³õ ¼³ñ»Ñ ²õ³· ùÑÝÛ© ¼³ñ·³ñ»³Ý« áñ Ý»ñϳݻñáõÝ Û³ÛïÝ»ó êñµáó Ô»õáݹ»³Ýó ø³Ñ³Ý³ÛÇó ïûÝÇÝ ³éÃÇõ ·³Ý³ï³Ñ³Û Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ Û³çáÕ Ñ³õ³ùÇÝ Ù³ëÇÝ« áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ñ ØáÝÃñ¿³ÉÇ ê© Ú³Ïáµ ²é³çÝáñ¹³ÝÇëï »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç »õ ïáõ³õ Çñ ëñïÇ ËûëùÁª Û³õ»ñųóÝ»Éáí ì³ñ¹³Ý³Ýó ݳѳï³ÏÝ»ñáõ ëñµ³½³Ý ûñÇݳÏÁ£ ÊûëùÇ ³õ³ñïÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåÇã Ù³ñÙÝÇ ³ÝáõÝáí ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ÑÇõñÁÝÏ³É Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ í³ñãáõû³Ý »õ »Ï»Õ»óõáÛ Î³Ý³Ýó Ú³ÝÓݳËáõÙµÇÝ« ßÝáñѳõáñ»ó ëáÛÝ Ó»éݳñÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáÕ ØÇç Ú³ñ³Ýáõ³Ý³Ï³Ý سñÙÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë ݳ»õ ûñáõ³Û µ³Ý³Ëûëª îáùé ²ÝÇ Ð³ëÁñ׳ÝÁ Çñ ËáñÇÙ³ëï Ëûëù»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ »õ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·ñÇÝ Ù³ë ϳ½ÙáÕÝ»ñÁ£ §²ÕûÃù Ç îûÝ Ø³ñïÇñáë³ó¦Á ÁÝûñó»óÇÝ ºÕdz Ì© ìñ¹© øÇñ¿×»³Ý« ¼³ñ»Ñ ²õ³· ùÑÝÛ© ¼³ñ·³ñ»³Ý« ÎáÙÇï³ë ²õ³· ùÑÝÛ© ö³Ýáë»³Ý »õ ì»ñ© ºë³ÛÇ ê³ñÙ³½»³Ý£ ºÕdz Ì© ìñ¹© øÇñ¿×»³ÝÇ §ä³Ñå³ÝÇã¦áí ³ÕûÃùÇ »ñ·»óáÕáõû³Ùµ Ó»éݳñÏÁ Çñ ³õ³ñïÇÝ Ñ³ë³õ« áñÙ¿ »ïù §Øáíë¿ë Ö³Ùå³½»³Ý¦ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ£


زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

5

гٳ½·³ÛÇÝÇ ¶É³Óáñ سëݳ×ÇõÕÁª ö»ïñáõ³ñÇÝ Â© î©

ÂáñáÝÃáÛÇ Ù¿ç« ö»ïñáõ³ñ ³ÙÇëÁ ëáíáñ³µ³ñ µáõù áõ µáñ³Ý¿Ý Ñ»éáõª ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç« Ïñ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÝ ³éç»õ ÏÍÏáõ»Éáõ ³ÙÇë ¿© ϳ٪ ³õ»ÉÇ ³ñϳͳËݹÇñÝ»ñáõÝ Ï³Ù Ù³ñ½³Ýùáí Ñ»ï³ùñùñáõáÕÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñª ù³Õ³ù¿Ý ¹áõñë« É»éÝ»ñáõ íñ³Û ë³Ñ»Éáõ ³ÙÇë£ ê³Ï³ÛÝ« ï³ñµ»ñ ¿ñ ö»ïñáõ³ñÁ ³Ûë ï³ñÇ© Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ó»éݳñÏÝ»ñáí áÕáÕáõÝ ³ÙÇë ÙÁ« ѳϳé³Ïª ë³ëïÇÏ óáõñïÇÝ« ³Ý¹³¹³ñ ï»Õ³óáÕ ÓÇõÝÇÝ« ë³éáõó»³É ³ÝÓñ»õÇÝ« áñáÝù Çñ³ñáõ Ñ»ï »Ï³Ý ù³Õ³ùÁ ×»ñÙ³Ï áõ ë³ÑáõÝ ï³÷³ëï³ÝÇ ÙÁ í»ñ³Í»É« ٳݳõ³Ý¹ª ³Ùëáõ³Ý ³é³çÇÝ ÏÇëáõÝ£ ÆëÏ ³Ûë íÇ׳ÏÇÝ ëï»ÕÍ³Í ïñ³Ù³¹ñáõûݿÝ- سÝáõÏÝ»ñáõ å³ïÙáõû³Ý ųÙ... ¹áõñë ·³Éáõ ѳٳñ« ³õ»ÉÇ Û³ñÙ³ñ DZÝã ÙÇçáó Ï³Û ³ñ¹»ûù« ù³Ýª ÍÇͳÕÁ© áõñ»ÙÝ« ѳÏÇñת ì³Ñ¿ ä¿ñå¿- Ù³ëݳÏó»Éáõ öáùñ»ñáõ ä³ïÙáõû³Ý ij٠Íñ³·Çñ»³ÝÇ Ù»Ý³Ëûëáõû³Ý Ù³ëÇÝ£ ñÇÝ« áñ ¶ñ³Ï³Ý Û³ÝÓݳËáõÙµÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµ« ³Ùë³Ï³Ý Ñ»ñóϳÝáõû³Ùµ ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û 2017¿Ý Ç í»ñ£ §àôðºØܦ ¶ñ³Ï³Ý Û³ÝÓݳËáõÙµ¿Ý ²ñÙÇÝ¿ ÂáñÇÏ»³ÝÇ »õ ²ñï³ î¿ñ Ú³Ïáµ»³ÝÇ ÏáÕùÇݪ ǵñ å³ïÙáÕ Ù»½Ç Ñ»ï ¿ñ ÐúØÇ ²Ù¿Ýûñ»³Û ì³ñųñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï гÛÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ£ ´³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ »õ ûñÇݳϻÉÇ ¿ ٳݳõ³Ý¹ª гÛÏÇÝ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ£ öáùñÇÏÝ»ñÁ Ñ»ï³ùñùñáõû³Ùµ Ñ»ï»õ»ó³Ý §ÂáõÕÿ ïáåñ³Ïáí Çß˳ÝáõÑÇݦ »õ §Ø³ÝÇ߳ϳ·áÛÝ« ϳݳ㠻õ ¹»ÕÇݦ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ·Çñù»ñáõ å³ïáõÙÇÝ© ³å³« µ³ñ»Ï»Ý¹³ÝÇ Ã»Ù³ÛÇÝ ßáõñç Ó»é³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ« Ù¿Ï Å³Ùáõ³Ý Û³Ûï³·ÇñÁ µáÉáñ»Éáí ·áÛݽ·áÛÝ ¹ÇÙ³ÏÝ»ñáõ å³ïñ³ëïáõû³Ùµ£ ¸åñáóÇ ¹³ë³å³Ñ»ñ¿Ý ³Ý¹Çݪ ³Ñ³õ³ëÇÏ ÷áùñÇÏÝ»ñÁ Ñ»ï³ùñùñáÕ« áõë³Ý»ÉÇ« ÙdzųٳݳϪ ³½·û·áõï ݳ˳ӻéÝáõÃÇõÝ ÙÁ »õë ¶É³Óáñ Ù³ëݳ×Çõì³Ñ¿ ä¿ñå¿ñ»³Ý ÕÇ Ó»éݳñÏÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ£ ػݳËûëáõû³Ý Ý»ñϳ۳óáõÙÁ Íñ³·ñáõ³Í ¿ñ гٳ½·³ÛÇÝÇ §¸¿Ù ¸ÇٳϦ óïñáÝÇÝ ÏáÕÙ¿« 10 Children’s Spring Festival »õ 11 ö»ïñáõ³ñÇÝ« ѳٵ³õ³õáñ §ºñ· г۳ë-ï³ÝǦ »ñ³Åßï³Ë³éÝ Ã³ï»ñ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõÙ¿Ý Ùûï »ñ»ù ß³µ³Ã ³Ýó£ ö³Ï³·ÇÍ ÙÁ µ³Ý³Éáí Ï'³ñÅ¿ Ý߻ɫ ÿ ÐÐ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ ³ñïÇëï ²ßáï Ô³½³ñ»³ÝÇ« ÑÙ³ÛÇã ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ-»ñ·ãáõÑÇ ²ñ÷Ç ¶³µñÇ¿É»³ÝÇ áõ ëÇñáõ³Í« ï³Õ³Ý¹³õáñ ¹»ñ³ë³Ý è³ý³Û¿É ºñ³Ýá뻳ÝÇ Ï³ï³ñáÕáõû³Ùµª §ºñ· г۳ëï³ÝǦ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ (µ»Ù³¹ñáõÃÇõÝÁª ²ñß³ÉáÛë Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ) ٻͳå¿ë ˳ݹ³í³é³Í ¿ñ ÂáñáÝÃáÝ« 26 ÚáõÝáõ³ñÇÝ£ ö»ïñáõ³ñÁ ѳ½Çõ ûõ³Ïá˳ͫ §àõñ»ÙÝ¦Ç »ñÏáõ »ÉáÛÃÝ»ñáõÝ ïáÙë»ñÁ ëå³é»ó³Ý© ÄáÕáíáõñ¹Ç µáõéÝ ÷³÷³ùÇÝ Áݹ³é³ç»Éáí« »ññáñ¹ Ý»ñϳ۳-óáõÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõ»ó³õ« 13 ö»ïñáõ³ñÇÝ£ ì³Ñ¿ ä¿ñå¿ñ»³ÝÇ Ý»ñϳ۳óáõÙÝ»ñáõÝ Í³Ýûà ³ÝÓÁ ·Çï¿ Ã¿ ÇÝã гٳ½·³ÛÇÝÇ å³ñ³ËáõÙµÇ Ù»Í»ñÁ »ÉáÛà ϰáõÝ»Ý³Ý Children Ï'³ÏÝϳɿ© ä¿ñå¿ñ»³Ý Çñ ÝÇõûñÁ ÏÁ í»ñóÝ¿ Ï»³Ý- Spring Festival-Ç ÁÝóóùÇÝ: ù¿Ý« ÅáÕáíáõñ¹¿Ý« Ù»ñ ³éûñ»³Û¿Ý© ãÇ í³ñ³ÝÇñ« ãÇ ÜáÛÝ ûñÁª 11 ö»ïñáõ³ñÇÝ« ÙÇÝã ë³éáõó»³É ³ÝÓ½ï»ñ« ãÇ Ù»ÕÙ³óÝ»ñ© Ïáõ ï³Û ³ÛÝå¿ë ÇÝãå¿ë áñ ÇÝù ñ»õÁ ÏÁ ï»Õ³ñ« гٳ½·³ÛÇÝÇ ²ñó³Ë ä³ñ³ñáõ»ëѳٳ¹ñ³Í ¿ª ³½³ï« ³ÝÏ»ÕÍ« ³Ýϳßϳݹ£ ÆÝãå¿ë ïÇ àõëáõÙݳñ³ÝÇ Ù»Í»ñáõ ËáõÙµ¿Ý áñáß ³Ý¹³ÙÝ»ñ ѳݹÇë³í³ñ ì³ñ³· ä³å»³Ý Çñ µ³óÙ³Ý ËûëùÇÝ ÏÁ å³ïñ³ëïáõ¿ÇÝ Ù»ÏÝ»Éáõ ¹¿åÇ Metro Toronto Ù¿ç ³ñï³Û³Ûïáõ»ó³õª §²Ûë ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ѳõ³ùáõáÕ- Convention Centre« John Bassett Ù»Í ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç å»Ý»ñáõë ѳٳñ« ì³Ñ¿ ä¿ñå¿ñ»³ÝÁ ³ÝͳÝûà ³ÝáõÝ« ï³Ï³Ý ׳ݳãáõÙ ëï³ó³Í 2018 Children’s Spring ³ÝͳÝûà ¹¿Ùù ã¿£ î³ëÝ»³Ï ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ « Çñ FestivalÇ Û³Ûï³·ÇñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ£ ¸Åµ³Ëï³µ³ñ« ëñ³ÙÇï ٻݳËûëáõû³Ùµ« Ïñó³Í ¿ « ³ñïûÝ³Í ª ËáõÙµ¿Ý áÙ³Ýù ãÏñó³Ý Çñ»Ýó Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ µ»Ù»ñ ³½·Á å³ßïå³ÝáÕ í³Ñ³ÝÁ Ù¿Ï ÏáÕÙ ¹Ý»É ¨ ñ»É ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ï׳éáí£ ²ÝݳËÁÝóó ³Ûë ß³ï å³ñ½ Ó»õáí Ù»ñ áïù»ñÁ ïÝÏ»É áõ Ëݹ³É¦: ºõ ³éÇÃÁ ßÝáñÑáõ³Í ¿ñ гٳ½·³ÛÇÝÇÝ« ¹³ßݳÏó³³Û¹ ³É Áñ³õ ѳݹÇë³ï»ëÁ© »ñ¿óÝ áõ »ñÇï³ë³ñ¹Á« ÛÇÝËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³Ù ¸áÏï© Î¿ÝÏ Â³ÝÇ ·ñ³Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ« ëáõñdzѳÛÁ« å³ñëϳѳÛÁ« Éǵ³Ý³- ë»Ý»³ÏÇÝ »õ Youth Future ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ÙÇçѳÛÁ« ·³Ý³ï³Ñ³ÛÁ« Çñ³ù³Ñ³ÛÁ®© §Ð³Ù³½·³-ÛÇݦ Ýáñ¹áõû³Ùµ£ óï»ñ³ëñ³ÑÁ µ»ñÝ¿ µ»ñ³Ý É»óÝáÕ Ñ³ÛÁ Ýëï»ó³õ ºñÏáõ µ³ÅÇÝÝ»ñáõ íñ³Û »ñϳñáÕª »ñ»ù ųÙáõ³Ý »õ Ùûï »ñÏáõ ų٠µ³ñÓñ³Ó³ÛÝËݹ³ó Çñ Ï»³ÝùÇÝ« Íñ³·ÇñÇÝ ³õ³ñï³Ï³Ý å³ñ»ñÝ ¿ÇÝ §ºë ÇÙ ³ÝáÛß Ï»Ýó³ÕÇÝ« Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ѳÙá½áõÙÝ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³ÝǦ (¶áíù г۳ëï³ÝÇ) ³ÕçÇÏÝ»ñáõ ѻٳëÇÝ ³é³Ýó ¹³¹³ñÇ« »ñ»ñ³Û³çáñ¹ å³ïáõÙÝ»- ½³×ÏáõÝ å³ñÝ áõ §²õ³ñ³Ûñ¦ ïÕáó Û³ÕÃ³Ï³Ý å³ñáõÝ ³Ï³Ý-ç³Éáõñ£ ²õ³ñïÇÝ« ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ì³Ñ¿ ñÁ« å³ñáõëáÛó ²ñ»õÇÏ Ø³ñïÇñá뻳ÝÇ µ»Ù³¹ñáõä¿ñå¿ñ»³ÝÇ ·Çñù»ñáõ »õ Ëï³ë³ÉÇÏÝ»ñáõ í³×³é- û³Ùµ£ ùÁ« ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¶ñ³ï³ñ³Í-·ñ³¹³ñ³ÝÇ Û³ÝÓºñµ ûï³ñ »õ å³ïϳé»ÉÇ ëñ³ÑÇ Ù¿ç Ýëï³Í« ݳËáõÙµÇÝ ÏáÕÙ¿£ ßáõñç¹ áã-Ñ³Û Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñáí ßñç³å³ïáõ³Í ÁÉɳë áõ Û³ÝϳñÍ« ÑÝã¿ ùáõϹ« Ñ᷻ѳñ³½³ï¹« Ûáõ½áõÙ¿¹ µ³é»ñÁ ¹áõñë ã»Ý »ÉÉ»ñ©©© ÿ»õ Ï'áõ½»ë åáé³É« áñ öáùñ»ñáõ ä³ïÙáõû³Ý ij٠ÎÇñ³ÏǪ 11 ö»ïñáõ³ñ 2018« ѳõ³Ý³µ³ñ ¶É³- µáÉáñÁ ·ÇïÝ³Ý Ã¿ ³Û¹ Ù¿ÏÁ ùáõϹ ¿£ §ºë ÇÙ ³ÝáÛß Ð³Û³ëï³ÝÇ¦Ý ÏÉ³Ý³Í ¿ñ ³ÙµáÕç Óáñ Ù³ëݳ×ÇõÕÇ å³ïÙáõû³Ý ¿ç»ñáõÝ ³ÝóÝÇ Çµñ ëñ³ÑÁ© »Ã»ñ³ÛÇÝ Ï³åáÛïÇÝ Ù¿ç« Ù»ñ ãùÝ³Õ ³ÕçÇÏ³Ù»Ý¿Ý µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇûñ¿Ý ͳÝñ³µ»éÝáõ³Í ûñ»ñ¿Ý ÙÇÝ© »ñ»ù ï³ñµ»ñ Ó»éݳñÏÝ»ñª §àõñ»ÙÝ¦Ç »ñÏ- Ý»ñÁ (ëÇñ³Ûûųñ ¹ÇÙ³Û³ñ¹³ñáõÙÁª سñdz ¶³ñ³ñáñ¹ »ÉáÛÃÁ« öáùñ»ñáõ ä³ïÙáõû³Ý ų٠۳Ûï³·Ç- Ï¿û½»³ÝÇ) ³ÛÝù³Ý Ýáõñµ áõ ë³ÑáõÝ ³Ýó³Ý µ»Ù¿Ý« ñÁ »õ ä³ñ³ñáõ»ëïÇ »ÉáÛê Ù¿Ï ûñáõ³Ý Ù¿ç£ Ù»ñà µ³óáõ»Éáí« Ù»ñà ÙdzݳÉáí áõ ÙÇßï ½Çñ³ñ ³Ùгٳ½·³ÛÇÝÇ §Ú³ñáõÃÇõÝ Ø³ÝáõÏ»³Ý¦ ·ñ³- µáÕç³óÝáÕ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ß³ñÅáõÙÝ»ñáí»õ í»ñç³å¿ëª ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ѳõ³ùáõ³Í ¿ÇÝ ËáõÙµ ÙÁ ÷áùñÇÏÝ»ñ« Ù»Í áõ ÷áùñ سëÇëÝ»ñáõ áõñáõ³·ÇÍáí« ³å³Ñáí»Éáí

Ý»ñϳݻñáõÝ µáõéÝ Í³÷»ñÁ£ ²ÝÙÇç³å¿ë Û³çáñ¹»ó ²ñ³ ¶¿áñ·»³ÝÇ §²õ³ñ³ÛñÁ¦© ³Ûë ³Ý·³Ù ïÕ³ùÁ« Çñ»Ýó ³éݳϳݫ ѳٳã³÷ ß³ñÅáõÙÝ»ñáí ïå³õáñ»óÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ© ²ñ³Ù ê³åáÝ×»³ÝÇ »õ سñÇݳ ¶³ÉáõëﻳÝÇ Ñ³ÏÇñ× Ù»Ý³Ï³ï³ñáõÙÝ»ñÁ Û³õ»É»³É ÷³ÛÉù ïáõÇÝ å³ñÇÝ« áñ ³ÙµáÕç³ó³õ ѳݹÇë³ï»ëÇÝ áñáïÁݹáëï ͳ÷»ñáí£ ´³ñÓñ ·Ý³Ñ³ïáõ»ó³õ гٳ½·³ÛÇÝÇ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ© Åñ³ç³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ Çñ ÷³ÛÉáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÁ ïáõ³õ« Û³õ»É»³É ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³×»ÉÇ å³Ñ»ñ å³ñ·»õ»Éáí Ù³ëݳÏóáÕÝ»ñáõÝ£

λ³Ýù àõ ÎéÇõ 1 ºõ 2

гٳ½·³ÛÇÝÇ Üáõé üÇÉÙÇ ö³é³ïûÝÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ¹³ßïÇÝ Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù»Ý ï³ñáõ³Ý ÁÝóóùÇÝ« ö³é³ïûÝ¿Ý ³Ý¹Çݪ Û³ïáõÏ Ýå³ï³ÏÇ ÙÁ ѳٳñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í óáõó³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ØÑ»ñ ØÏñï㻳ÝÇ Î»³Ýù áõ ÎéÇõ 1 »õ 2 ß³ñųå³ïÏ»ñÝ»ñáõ óáõó³¹ñáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Þ³µ³Ãª 24 ö»ïñáõ³ñÇ ·Çß»ñÁ« §Ð³Ù³½·³ÛÇݦ óï»ñ³ëñ³Ñ¿Ý Ý»ñë© Ñ³ëáÛÃÁª Ç Ýå³ëï ÐúØÇ ²Ù¿Ýûñ»³Û ì³ñųñ³ÝÇÝ£ ºñÏáõ ýÇÉÙ»ñáõÝ ÝÇõÃÁ ²ñó³Ë»³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ ¿© »ñÏñáñ¹Áª ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÃ»Ý¿Ý 25 ï³ñÇ ³Ýóª ù³éûñ»³Û å³ï»ñ³½ÙÇÝ íñ³Û Ï»¹ñáݳó³Í ¿£ Úáõ½Çã å³Ñ»ñ« ë¿ñ« ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ« Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝ« ³½·³ÛÝáõÃÇõÝ« ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝ« ëËñ³Ýù« Ûáõë³Ë³µáõÃÇõÝ©©©í»ñç³å¿ëª Ï»³Ýù áõ ÏéÇõ£ гٳ·áñͳÏóáõû³Ý ³Ûë ù³ÛÉÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿« ÏñÃ³Ï³Ý Ù³ñ½ÇÝ Ç Ýå³ëïª Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ³é³õ»É »õë ½³ñ·³óÝ»Éáõ£ гٳ½·³ÛÇÝÇ Üáõé üÇÉÙÇ ö³é³ïûÝÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ÁݹѳÝáõñ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ɳõ³ï»Õ»³Ï ÁÉɳÉáõ ѳٳñ ÏÁ Ññ³õÇñ»Ýù Ó»½ áñ ³Ûó»É¿ù pomegranatefilmfestival©com ϳÛù¿çÁ£

¼³ñ»Ñ Êñ³ËáõÝÇ

ȳݳ î¿ñ ä»ïñá뻳Ý

ì»ñç³å¿ë« гٳ½·³ÛÇÝÇ ¶ñ³ë¿ñÝ»ñáõ ÊÙµ³ÏÇ Ñ³õ³ùÝ»ñáõ ß³ñùÇݪ ¼³ñ»Ñ Êñ³ËáõÝÇÇ Ù³ëÇÝ« 25 ö»ïñáõ³ñÇÝ« ȳݳ î¿ñ ä»ïñá뻳ÝÇ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ í»ñç ÏÁ ¹Ý¿ ö»ïñáõ³ñÇ Ó»éݳñÏÝ»ñáõÝ« ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³éÇà ï³Éáí« áñ ¶ñ³Ï³Ý Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ÏáÕÙ¿ í»ó ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ß³ñáõݳÏáõáÕ Ð³õ³ùÝ»ñáõÝ ï³ñ»¹³ñÓÁ ÛÇß³ï³ÏáõÇ« ÊÙµ³ÏÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñáõ Ý»ñϳÛáõû³Ý£Ð³õ³ùÇ µ³óÙ³Ý ËûëùÁ ÷á˳Ýó»ó ¶ñ³Ï³Ý Û³ÝÓݳËáõÙµ¿Ý ²ñï³ î¿ñ Ú³Ïáµ»³ÝÁ© ÀÝûñóáõÙáí Çñ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ³õ ÐúØÇ ²Ù¿Ýûñ»³Û í³ñųñ³ÝÇ 7-ñ¹ ϳñ·Ç ³ß³Ï»ñïª Ü³ÝëÇ ê³åáõÝ×»³ÝÁ£ г׻ÉÇ ¿ñ ݳ»õ Éë»É Êñ³ËáõÝÇÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ¿Ýª ²Õ³õÝÇ ²ñëɳÝÇ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ¶ñ³ë¿ñÝ»ñáõ ÊÙµ³ÏÇ Ñ³õ³ùÝ»ñáõÝ Áݹٿç¿Ý ã»Ýù Û³õ³ÏÝÇñ ³ÙµáÕç³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»É ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ·ñáÕÇÝ Ù³ëÇÝ« ϳ٠ٳëݳ·Çï³Ï³Ý ¹Çï³ÝÏÇõÝ¿ ³ñÅ»õáñ»É« ·ñ³ùÝݳ¹³ï»É ϳ٠·Ý³Ñ³ï»É ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ·ñáÕÝ áõ Çñ ·áñÍÁ© ³Ûɪ ÙdzÛÝ ³éÇà ÁÝÍ³Û»É å³ï³ÝÇÇÝ« »ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ« ë»ÕÙ »õ ³å³Ñáí ÙÇç³í³ÛñÇ Ù¿ç« Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí« Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý ¹¿Ùù ÙÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ« ·áñÍ ÙÁ ÁÝûñó»Éáõ« ³ñï³ë³Ý»Éáõ£ ì³Ñ³Ý î¿ñ»³Ý¿Ý ÙÇÝã ä³ñáÝ»³Ý« ¾ÙÇÝ áõ ¸áõñ»³Ý« ê»õ³Ï áõ ì³ñáõÅ³Ý »õ ¹»é ß³ï ³õ»ÉÇÝ©©© ù³é³ëáõÝ¿ ³õ»ÉÇ Ñ³õ³ùÝ»ñáõ Áݹٿç¿Ý ½ñáÛóÇ ÝÇõà ¹³ñÓ³Í »Ý гٳ½·³ÛÇÝÇ §Ú© سÝáõÏ»³Ý¦ ·ñ³¹³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë© Ï³ñ¹³óáõ³Í »Ý« Ï»³ÝùÇ Ïáãáõ³Í »Ý áõ åÇïÇ ß³ñáõݳÏáõÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇ Ùݳɫ ßÝáñÑÇõ Ù»ñ ·ñ³ë¿ñ »ñÇï³ë³ñ¹áõû³Ý áõ Çñ»Ýó ù³ç³É»ñ ѳݹÇë³óáÕ Ñ³õ³ï³õáñ гٳ½·³ÛݳϳÝÝ»ñáõ« ÝáõÇñ»³É ¹³ëïdzñ³ÏÝ»ñáõ« ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõ£


6

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

ÐØÀØ ÂáñáÝÃû سëݳ×ÇõÕÇ ÒÙ»éݳÛÇÝ ´³Ý³ÏáõÙ

§ÂáõñùÇáÛ ÎáÕÙ¿ ´éݳ·ñ³õáõÙÁ ÎÁ ڳݷ»óÝ¿ ²ÝÙ»ÕÝ»ñáõ سÑáõ³Ý¦. Ð³Û ¸³ïÇ Ú³ÝÓݳËáõÙµ

ÐØÀØ ÂáñáÝÃáÛÇ Ù³ëݳ×ÇõÕÇ ÓÙ»éݳÛÇÝ µ³Ý³ÏáõÙ¿Ý ËÙµ³ÛÇÝ ÝϳñÝ»ñ:

ÒÙ»é« ÚáõÝáõ³ñ ³ÙÇë. ÓÇõÝ« óáõñï »õ… µ³Ý³ÏáõÙ: ²Û°á« ß³ï»ñáõ ѳٳñ ³Ýϳñ»ÉÇ µ³Ý ¿« µ³Ûó ÐØÀØ ÂáñáÝÃáÛÇ Ù³ëݳ×ÇõÕÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýϳñ»ÉÇÝ ÏÁ ¹³éÝ³Û Ï³ñ»ÉÇ« »ñµ Çñ ÝáõÇñ»³É ëϳáõï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñáí« ËÙµ³å»ï³Ï³Ý ϳ½Ùáí »õ ã³ñù³ß 183 ·³ÛÉ, ³ñÍáõÇÏ« ³ñÇ, ³ñ»ÝáÛß »õ »ñ»ó å³ñÙ³ÝáõÑÇ ÏÁ ¹³éÝ³Ý Ù»Ï Ñ³õ³ù³Ï³Ý áõÅ: 12-14 ÚáõÝáõ³ñ ß³µ³Ã³í»ñçÇ ÁÝóóùÇÝ« ÁݹѳÝáõñ ëϳáõï³Ï³Ý ϳ½ÙÁ Çñ»Ýó Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ³õ ÓÙ»éݳÛÇÝ ¹åñáó µ³Ý³ÏáõÙÇÝ §Camp Samac¦ µ³Ý³Ï³í³Ûñ¿Ý Ý»ñë: àõñµ³Ã »ñ»ÏáÛ»³Ý Ð³Û ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý λ¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ËáõÙµ»ñáõ ѳõ³ùÁ ݳËù³Ý µ³Ý³Ï³í³Ûñ Ù»ÏÝÇÉÁ© »ñ»óÝ»ñÝ áõ å³ñÙ³ÝáõÑÇÝ»ñÁ ëï³ÝÓÝ»óÇÝ ·áÛù»ñáõ« å³Ûáõë³ÏÝ»ñáõ »õ áõï»ÉÇùÝ»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙÁª ÷á˳¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñáõ Ù¿ç: ÊáõÙµ»ñÁ µ³Ý³Ï³í³Ûñ ѳëݻɿ »ïù, ëï³ÝÓÝ»óÇÝ Çñ»Ýó ïݳÏÝ»ñÁ »õ µ³Ý³ÏáõÙÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ϳï³ñ»óÇÝ §Ú³é³ç ܳѳï³Ï¦ ù³ÛÉ»ñ·áí: ²å³, ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ϳ½ÙáõÃÇõÝÁ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ, áñáÝù Ïáãáõ»ó³õ ÐØÀØÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñáõ ³ÝáõÝÝ»ñáí : Æõñ³ù³ÝãÇõñ ËáõÙµ áõÝ¿ñ Çñ Û³ïáõÏ

Û³Ûï³·ÇñÁ, áñ ÏÁ å³ñáõݳϻñ ³½·³ÛÇÝ »õ ëϳáõï³Ï³Ý ûٳݻñáí ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ« »ñ·»ñ« ëϳáõï³Ï³Ý ˳ջñ« Éáõë³ñÓ³Ïáí å³ïñ³ëïáõ³Í ÝÇõûñ »õ Ó»é³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ: Ú³çáñ¹ ³é³õûï« ëϳáõïÝ»ñÁ ³ßËáõÅáõû³Ùµ Çñ»Ýó Ù³ñ½³ÝùÁ ϳï³ñ»óÇÝ: Ü³Ë³×³ß¿Ý »ïù, ·³ÛÉÇÏ ³ñÍáõÇÏÝ»ñÁ »õ ³ñÇ-³ñ»ÝáõßÝ»ñÁ ϳï³ñ»óÇÝ ÷áÕϳåÇ ïáõãáõû³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ: ¶³ÛÉÇÏ-³ñÍáõÇÏÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÷áùñ ï³ñÇùáí µ³Ûó µ³ñÓñ ·Çï³Ïóáõû³Ùµ í»ñ³Ýáñá·»óÇÝ Çñ»Ýó ËáëïáõÙÁ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ÏñÏÝ»óÇÝ íáÑÙ³ÏÇÝ ûñ¿ÝùÁ »õ ³ñųݳó³Ý Çñ»Ýó ¹»ÕÇÝ ÷áÕϳåÇÝ: ²ù»ÉÉ³Ý »õ Ù³ëݳ×ÇõÕÇ ËÙµ³å»ïÁ ßÝáñѳõáñ»óÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõݪ Ù³ÕûÉáí Çñ»Ýó Û³çáÕáõÃÇõÝ »õ µ³ñÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝ ÐØÀØÇ ß³ñù»ñ¿Ý Ý»ñë© ÝáÛÝå¿ë ³ñÇ-³ñ»ÝáõßÝ»ñÁ Çñ»Ýó ËáëïáõÙÁ í»ñ³Ýáñá·»óÇÝ »õ ëï³ó³Ý Çñ»Ýó ϳåáÛï ÷áÕϳåÝ»ñÁ Ëáëï³Ý³Éáí, áñ Û³ÝÓݳéáõ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý Û³õ»É»³É å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ï¿ñ åÇïÇ Ï³Ý·ÝÇÝ ËáëïáõÙÇÝ »õ ³éûñ»³Û µ³ñÇ ·áñÍ»ñ ϳï³ñ»Éáõ ëáíáñáõû³Ý: ÒÙ»éáõ³Û »õ ÓÇõÝÇ ³éÇÃÁ û·ï³·áñÍ»Éáí ËáõÙµ»ñÁ å³ïñ³ëï»óÇÝ ë³Û-

ɳÏÝ»ñ »õ Çñ³ñ Ñ»ï Ùñó»Éáí h³×»ÉÇ »õ áõñ³Ë ÙÃÝáÉáñï ëï»ÕÍáõ»ó³õ: êϳáõïÝ»ñÁ ݳ»õ ͳÝûóó³Ý »õ ëáñí»ó³Ý ÐØÀØÇ 100³Ù»³ÏÇ ÝáõÇñáõ³Í ù³ÛÉ»ñ·Á: гë³Í ¿ñ ˳ñáÛÏÇÝ Å³ÙÁ© ×Çß¹ ¿ñ, áñ û¹Á ùÇã ÙÁ óáõñï ¿ñ« µ³Ûó ³Û¹ Ù¿ÏÁ å³ï׳é ã»Õ³õ, áñ ˳ñáÛÏÁ ãÇñ³Ï³Ý³Ý³Û: ºñ»ó »õ å³ñÙ³ÝáõÑÇ ÷³Õ³ÝùÝ»ñÁ ˳ñáÛÏÁ å³ïñ³ëï»óÇÝ© ˳ñáÛÏÁ ëÏë³õ ϳÝã»ñáí áõ ß³ñáõݳÏáõ»ó³õ ³½·³ÛÇÝ »ñ·»ñáí »õ ½³õ»ßïáí: ²Û¹ µáÉáñÁ ³õ»ÉÇ ç»ñÙ »õ Ùï»ñÇÙ ÙÃÝáÉáñï ëï»ÕÍ»ó ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ: ²ñ¹¿Ý ×ñ³·Ù³ñÇÝ Å³ÙÁ ѳë³Í ¿ñ »õ ëϳáõïÝ»ñÁ å¿ïù ¿ñ å³ïñ³ëïáõ¿ÇÝ Û³çáñ¹ ûñáõ³Ý: ´³Ý³ÏáõÙÇ ÷³ÏÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §àí Ð³Û ²ñǦ ù³ÛÉ»ñ·áí: ì»ñ³¹³ñÓÇ Å³ÙÁ ѳë³Í ¿ñ© ëϳáõïÝ»ñÁ Ó»éù Ó»éùÇ ßÕÃ³Û Ï³½Ù³Íª óï»ëáõû³Ý »ñ·Á »ñ·»óÇÝ. §óï»ëáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ »Õµ³Ûñ ÙdzÛÝ óï»ëáõÃÇõÝ ¹³ñÓ»³É Çñ³ñ ÏÁ ѳݹÇåÇÝù áõ Ï°»ñ·»Ýù ÙdzӳÛݦ: êϳáõïÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓ³Ý Ýáñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí »õ ·»Õ»óÇÏ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñáí, ÇëÏ ³Ù»Ý¿Ý ϳñ»õáñÁª Ëáëï³ó³Ý §´³ñÓñ³óÇñ, ´³ñÓñ³óáõñ¦ Ý߳ݳµ³Ýáí áõÕÕáõÇÉ ¹¿åÇ Û³é³ç:

êÇñáÛ ºñ»ÏáÛ Ø³ñÃ¿Ý ºáñϳÝóáí© ²Ýó»³É¿Ý ²Ûëûñ

سñÃ¿Ý ºáñϳÝó ϳ½Ù³Ï»ñåÇã Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ïÇÏݳó Ñ»ï:

سï³Ã ´© سÙáõñ»³Ý

ö»ïñáõ³ñ« 10ÇÝ ÂáñáÝÃáÛÇ ê© ºññáñ¹áõÃÇõÝ ºÏ»Õ»óõáÛ §´³ñ»õ¦ λ¹ñáÝÁ Valentine-Ç ïûÝÇÝ ³éÃÇõ ϳ½Ù³Ï»ñå³Í ¿ñ §êÇñáÛ »ñ»ÏáÛæ ûٳÛáí å³ñ³ÝóÇÏ Ëñ³Ë׳Ýù ÙÁ« áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ßù»Õûñ¿Ý ½³ñ¹³ñáõ³Í §Ø³Ï³ñáë ²ñÃÇÝ»³Ý¦ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ Î³ñ× Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝóóùÇÝ ëñ³ÑÁ É»óáõ³Í ¿ñ ³õ»ÉÇ ù³Ý 250 Ý»ñϳݻ-

ñáí« áñáÝù µáõéÝ Ï³ñûïÁ áõÝ¿ÇÝ ³Ýó»³ÉÇ ûñ»ñÁ í»ñÛÇß»Éáõ سñÃ¿Ý ºáñϳÝóÇ »ñ·»ñáõÝ Áݹٿç¿Ý£ γ½Ù³Ï»ñåÇã Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ÝáõÝáí µ³ñÇ ·³Éëï»³Ý Ëûëù»ñáí ѳݹ¿ë »Ï³õ ê»Éɳ ¶³Éóù×»³Ý« Ý»ñϳݻñáõÝ Ù³ÕûÉáí áõñ³Ë ųٳÝó£ »ÙÇë öá˳é³çÝáñ¹ »õ Ñá·»õáñ ÑáíÇõ ¼³ñ»Ñ ²õ³· ùÑÝÛ© ¼³ñ·³ñ»³Ý ßÝáñѳõáñ»ó ëáÛÝ »ñ»ÏáÛÃÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁª üñ³Ýë

¶³Ýï³Ñ³ñ»³Ý« ²Ûï³ ²ý³ñ»³Ý« êÇÉí³ Ø¿ñÙ¿ñ« 껽³ ܳ½³ñ»³Ý« ÂÇÉÇ Æßݳñ« êáõ½³Ýݳ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý« êÇåÇÉ øÇõñù×»³Ý« ²ÝÇ ê³ñí³ñ»³Ý« ÇÝãå¿ë ݳ»õª È»õáÝ »õ ê»Éɳ ¶³Éóù×»³ÝÝ»ñ« áñáÝó ³Ýë³Ï³ñÏ ÝáõÇñáõÙÇÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿ñ Ùï»ñÙÇÏ »õ ѳ׻ÉÇ ³Ûë »ñ»ÏáÝ« ³å³ ϳï³ñ»ó ë»Õ³ÝÝ»ñáõ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ£ ê»Õ³ÝÝ»ñÁ ¹³ë³õáñáõ³Í ¿ÇÝ ×³ß³Ï³õáñ »õ ѳٳ¹³Ù ݳËáõï»ëïÝ»ñáí« áñáÝó Û³çáñ¹»ó Ñ³Ù»Õ ×³ß»ñáõ ³ÝûñÇ ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝÁ£ ²Ýѳٵ»ñáõû³Ùµ ëå³ëáõ³Í ųÙÁ ѳë³Í ¿ñ« »ñµ µ»Ù ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³ñ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñáõ ѳÝñ³Í³Ýûà »õ ѳٵ³õ³õáñ »ñ·Ç㪠سñÃ¿Ý ºáñϳÝóÁ« áñáõÝ Ã³õß³ÛÇÝ Ó³ÛÝÇÝ áõ ½·³ÛáõÝ »ñ·»óáÕáõû³Ý ßÝáñÑÇõ å³ñ³Ñ³ñóÏÁ ³Ýµ³õ³ñ³ñ ÏÁ Ùݳñ å³ñáÕÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£ ÀÝóóùÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ݳ»õ íÇ׳ϳѳÝáõÃÇõÝ© µ³Ëï³õáñÝ»ñÁ ߳ѻó³Ý ·»Õ»óÇÏ Ýáõ¿ñÝ»ñ£ ijٻñÁ ³Ý½·³ÉÇûñ¿Ý ë³Ñ»ó³Ý ç»ñÙ »õ Ùï»ñÙÇÏ ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç£ ²é³õûï»³Ý í³Õ ųٻñáõÝ Ý»ñϳݻñÁ ³Ï³Ù³Û µ³ÅÝáõ»ó³Ý ëñ³Ñ¿Ý« Û³ÛïÝ»Éáí Çñ»Ýó ·áÑáõݳÏáõÃÇõÝÝ áõ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ£

¶³Ý³ï³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ, ö»ïñáõ³ñ 7ÇÝ, Ý³Ù³Ï ÛÕ³Í ¿ ¶³Ý³ï³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñ øñÇëïdz üñÇɳÝïÇÝ` ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí, áñ ²ýñÇÝÇ Ýϳïٳٵ Ãñù³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇÝ ÏáÕÙ¿ ÏÇñ³ñÏáõáÕ ½ÇÝáõ³Í ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý »Ý: §Ü»ñÏ³Û Çñ³íÇ׳ÏÁ Éáõñç ëå³éݳÉÇù ¿ êáõñÇáÛ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Ë³Õ³Õ ÉáõÍٳݦ, Áëáõ³Í ¿ ݳٳÏÇÝ Ù¿ç: ¶³Ý³ï³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿, áñ ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ µéݳ·ñ³õáõÙÁ ÏÁ ۳ݷ»óÝ¿ ³ÝÙ»Õ ÏÇÝ»ñáõ »õ »ñ»Ë³Ý»ñáõ Ù³Ñáõ³Ý: Àݹ·Í»Éáí, áñ ²ýñÇÝÁ êáõñÇáÛ Ë³Õ³Õ »õ ³Ýíï³Ý· ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý ¿, ݳٳÏÁ ÏÁ ÛÇß»óÝ¿, áñ ³ÝÇϳ ëáõñdzóÇ Ý»ñ·³Õû³ÉÝ»ñáõ ѳٳñ ³å³ëï³Ý ÏÁ ѳݹÇë³Ý³Û: §²Ûëûñ ²ýñÇÝÁ ßñç³å³ïáõ³Í ¿ áõÅ»ñáí, áñáÝù ã»Ý áõ½»ñ ³Ûë ßñç³ÝÇ ½³ñ·³óáõÙÁ¦, ÏÁ ÝßáõÇ Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç: §Ø»Ýù íëï³Ñ »Ýù, áñ ¶³Ý³ï³Ý »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ ùÇõñï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ³ç³ÏóáõÃÇõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ µ³ñáÛ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ Ïñ»Ý¦, Ïáã áõÕÕ³Í ¿ ¶³Ý³ï³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ: Ú³ÝÓݳËáõÙµÁ Ëëïûñ¿Ý ¹³ï³å³ñï³Í ¿ Û³ñÓ³ÏáõÙÁ, Ëݹñ³Í, áñ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñÁ û·Ý¿ ϳë»óÝ»Éáõ ÂáõñùÇáÛ ³åûñÇÝÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ í»ñçÇÝÇë ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñÁ ³ÝÛ³å³Õ ¹áõñë µ»ñ»Éáõ å³Ñ³Ýç Ý»ñϳ۳óÝ¿:

§²ñÙ¿Ý ¶³ñû¦ àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ØÇáõû³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµª г۳ëï³ÝÇ ². гÝñ³å»ïáõû³Ý ÜáõÇñáõ³Í ÊáñÑñ¹³ÅáÕáí ÐÚ¸ §²ñÙ¿Ý ¶³ñû¦ àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÁ, ѳٳ·áñͳÏóáõû³Ùµ ¶³Ý³ï³ÛÇ ½³Ý³½³Ý Ñ³Û áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï, ϳ½Ù³Ï»ñå³Í ¿ г۳ëï³ÝÇ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ÝáõÇñáõ³Í ËáñÑñ¹³ÅáÕáí ÙÁ` §ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ. 900 ûñáõ³Ý ѳÝñ³å»ïáõÃÇõÝÁ¦ ûٳÛáí: ÊáñÑñ¹³ÅáÕáíÁ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Ø³ñï 13-15 ØáÝÃñ¿³ÉÇ McGill, úÃóáõ³ÛÇ Carlton »õ University of Toronto-Ç Ù¿ç: ÊáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ½»Ïáõó³µ»ñÝ»ñÝ »Ý UCLA ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ÷ñáý»ëáñ »õ å³ïÙ³µ³Ý ¹áÏïáñ èÇãÁñï ÚáíѳÝÝÇ뻳Ý, UCLA ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ÷ñáý»ëáñ, Ñ»ÕÇÝ³Ï »õ ·Çï³ß˳ïáÕ ¹áÏïáñ èáõµÇݳ öÇñáõÙ»³Ý »õ ÄÁÝ»õÇ Webster ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ÷ñáý»ëáñ »õ Éñ³·ñáÕ ¹áÏïáñ ìÇ·¿Ý âÁÃÁñ»³Ý:


ÂàðàÜÂàÐ²Ú Îº²Üø

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

7

Ðñ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ¸³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ¸³ë³ËûëáõÃÇõÝ ²ï³ÙÝ»ñáõ ²éáÕç³å³Ñáõû³Ý سëÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõû³Ùµ ÐúØÇ ÂáñáÝÃáÛÇ §èáõµÇݳ¦ سëݳ×ÇõÕÇ ¸³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý Ú³ÝÓݳËáõÙµÇÝ »õ гٳ·áñͳÏóáõû³Ùµ úÝóñÇáÛÇ ¶³Ý³ï³Ñ³Û ´ÅßÏ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ý (ACMAO)Ç« ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ ÙÁ ö»ïñáõ³ñ 11Ç Û»ïÙÇçûñ¿ÇÝ« ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç£ ¸³ë³Ëûëáõû³Ý ÝÇõÃÝ ¿ñ« §´»ñ³ÝÇ« ÈÇÝïÇ »õ ²ï³ÙÇ ÐÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ γÝ˳ñ·ÇÉáõÙ¦£ ÐúØÇ ¸³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý Ú³ÝÓݳËáõÙµÇ ³Ý¹³Ùª ÈáõëÇÝ Ø³Ýϳë³ñ»³ÝÇ µ³óÙ³Ý Ëûëùáí ëÏë³õ ÙÇçáó³éáõÙÁ£ ²Ý ѳÏÇñ× Ó»õáí Ý»ñϳ۳óáõó »ñÏáõ ²ï³ÙݳµáÛÅ ¹³ë³ËûëÝ»ñáõݪ îáùé ²ÝÇ Ð³ëÁñ×»³ÝÇ »õ îáùé ¶ñÇ·áñ ä¿å¿×»³ÝÇ, Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ·ÇÍ»ñÁ£ Èë³ï»ëáÕ³Ï³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÁ ëÏë³õ îáùé гëÁñ×»³ÝÇ Ý»ñ³Í³Ï³Ýáí£ ²Ý Áë³õ, ÿ ÐúØÇ »õ ACMAOÇ Íñ³·ñ»ñáõÝ Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù»Ý ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ£ ²Ýó»³ÉÇÝ ´ÅßÏ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ Ù³ëݳõáñ³µ³ñ ACMAOÇ ÐÇõ³Ý¹³å³ÑáõÑÇÝ»ñáõ ´³Å³ÝÙáõÝùÁ« ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÝÇõûñáí »õ Health Fair-áí« Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå³Í ¿ ѳÝñáõû³Ý ѳٳñ£ ²ÛÅ٠ϳñÇùÁ Ýϳï»Éáí ¹³ñÓ»³É ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ¹³ë³Ëûë³Ï³Ý ß³ñù»ñ åÇïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÇÝ£ ¸³ë³ËûëáõÑÇÝ ³õ»Éóáõó« §²ñ¹Ç ´ÅßÏáõÃÇõÝÁ Ù»Í Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Û »õ ³Ù¿Ý ųٳݳÏÝ»ñ¿ ³õ»ÉÇ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ ³é³çùÁ ³éÝ»Éáõ« ³ÛëÇÝùÝ Ï³Ý˳ñ·ÇÉ»Éáõ »õ ݳ˳½·áõßáõû³Ý íñ³Û¦: ²å³ ³Ý Û³ÛïÝ»ó, ÿ §ÄåÇïÁ Ù³ñ¹áó ³Ù»Ý³Ã³Ýϳ·ÇÝ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýϳï»É£ г·áõ³Íù« Ù³½Ç Ó»õ ÏñÝ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íñ¿å ¹³éݳɫ ë³Ï³ÛÝ Ù»ñ ÅåÇïÁ Ù»ñ Ù³ëÇÝ ß³ï µ³Ý Ï'³ñï³Û³Ûï¿ »õ »ñµ¿ù ãÇ ¹³¹ñÇñ Ýáñ³Ó»õáõûݿ£ ²éáÕç »õ Ù³ùáõñ ³Ïé³Ý»ñ áõݻݳÉÁ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ·³ÝÓ ÙÁÝ ¿£ àõß³·ñ³õ ÅåÇïÁ ³ñÅ¿ù³õáñ ѳñëïáõÃÇõÝ ¿ »õ ٻͳå¿ë ÏÁ Ýå³ëï¿ »õ Ï'³ñï³óáɳóÝ¿ Ù»ñ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ »õ ¹ñ³Ï³Ý ÇÝùݳíëï³ÑáõÃÇõÝÁ£ ÄåÇïáí ÏÁ Û³ñ³µ»ñÇÝù ¹áõñëÇ ³ß˳ñÑÇÝ Ñ»ï »õ ³Û¹ ß³ï µ³Ý Ï'Áë¿ Ù»ñ Ù³ëÇÝ« áñáíÑ»ï»õ ÅåÇïÁ Ù»ñ Ý»ñ³ß˳ñÑÇ å³ïáõѳÝÝ ¿£ ºÃ¿ Ù»ñ µ»ñ³ÝÁ í³ï³éáÕç ¿ »õ ³Ïé³ÛÇ ó³õ áõݻݳÝù« Ù»ñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ù³Ý¹áõÇ« Ù»ñ ÅåÇïÁ Ï'³ÝÑ»ï³Ý³Û« ã»Ýù Ïñݳñ µÝ³Ï³ÝáÝ »õ ëÝݹ³ñ³ñ áõï»É« Í³Ù»É »õ Ù³ñë»É »õ Ù»ñ Ù³ñÙÝÇ í³ï³éáÕçáõû³Ý å³ï׳é ÏÁ ѳݹÇë³Ý³Û£ Ø»ñ µ»ñ³ÝÁ ³éáÕç å³Ñ»ÉÁ µ³Ý³ÉÇÝ ¿ Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÁ ³éáÕç å³Ñ»Éáõ¦: ²õ»ÉóÝ»Éáí îáùé гëÁñ×»³Ý Áë³õ« ÿ»õ гۻñ¿Ý É»½áõáí §²ï³ÙݳµáÛŦ µ³éÁ ³ï³ÙÝ»ñÁ µáõÅáÕ ÏÁ Ý߳ݳϿ« ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹Ç ³ï³ÙݳµáÛÅÁ áñå¿ë ²é³çÇÝ ¸³ë ÏÁ ëáñíÇ »õ íϳÛáõ³Í Å³Ù³Ý³Ï Ï'áõËï¿ §To Conserve Tooth Structure¦ ³ÛëÇÝùÝ §ä³Ñå³Ý»É ²Ïé³ÛÇ Î³éáõóáõ³ÍùÁ¦£ ²Ûë ÏÁ Ý߳ݳϿ ¹³ñٳݻɿ ³õ»ÉÇ ³é³ç ϳñ»õáñ ¿ ³éáÕç ³ï³ÙÝ»ñÁ Û³õ»ñÅ å³Ñ»Éáõ ç³Ýù »õ ³ß˳ï³Ýù ï³ÝÇÉ« ³ÝѳïÇÝ »õ ³ï³ÙݳµáÛÅÇÝ »ñÏáõëï¿ù ѳٳ·áñͳÏóáõû³Ùµ »õ ûɳ¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õ»Éáí£ ²Ïé³ÛÇ ÷ïï³ËïÇ« ÉÇÝïÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ µ»ñÝÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ Ï³Ý-

îáùÃ. ²ÝÇ Ð³ëÁñ×»³Ý

îáùÃ. ¶ñÇ·áñ ä¿å¿×»³Ý

˳ñ·ÇÉÙ³Ý Ù³ëÇÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ ïñáõ»ó³Ý£ ²Ïé³Ý»ñáõ »õ ÉÇÝïÇ ½³Ý³½³Ý ˳õ»ñÁ »õ ϳ½Ùáõ³ÍùÁ óáÛó ï³É¿ »ïù« Ý»ñϳݻñÁ ÝϳñÝ»ñáõ Áݹٿç¿Ý ï»Õ»Ï³ó³Ý, ÿ ³ï³ÙÇ ÷ïï³ËïÁ ÏÁ å³ï³ÑÇ, »ñµ ׳߻ñáõ ù³Õóñ ß³ù³ñÁ »õ Ù»ñ µ»ñ³ÝÇ Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ ÏÁ ÙÇ³Ý³Ý »õ ÃÃáõ ÏÁ Û³é³ç³Ý³Û£ ÃÃáõÝ ³ï³ÙÇ Ñ»ï ËáñáãÝ»ñ ϳ٠³Ïé³ÛÇ ÷ïï³Ëï ÏÁ Û³é³ç³óÝ¿£ Sugar+Bacteria=Acid Acid+Healthy Tooth=Cavities (Sick Tooth) ÈÇÝïÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³é³ç³Ý³Ý »ñµ ³Ïé³ÛÇÝ »õ ÉÇÝïÇÝ ÙÇç»õ ׳ßÇ å³ï³éÇÏÝ»ñ ÏÁ ÙÝ³Ý »õ Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ ׳ßÁ ÃÃáõÇ (Acidic Plaque) ÏÁ í»ñ³Í»Ý »õ ÉÇÝïÁ ÏÁ Ïñͻݣ ºñµ ÉÇÝïÁ ³ñÇõÝÇ ÏÁ Ý߳ݳϿ Gingivitis (ÈÇÝïÇ Ù»ÕÙ µáñµáùáõÙ) ϳۣ Öß·ñÇï ËέݳϻÉáí »õ ³ï³ÙÝ³Ã»É (Dental Floss) û·ï³·áñÍ»Éáí »õ ۳׳˳ÏÇ (6 ³ÙÇëÁ ³Ý·³Ù ÙÁ) ³ï³Ùݳµáõųñ³Ý ³Ûó»É»Éáí ϳñ»ÉÇ ¿ ¹³ñÙ³Ý»É GingivitisÁ£ ê³Ï³ÛÝ, »Ã¿ ³ÝѳïÁ ³ÝÑá· ·ïÝáõÇ µáñµáùáõÙÁ ÏÁ Û³é³ç³Ý³Û »õ ³õ»ÉÇ Éáõñç ÉÇÝïÇ ÑÇõ³Ý¹áõû³Ý ÏÁ í»ñ³ÍáõÇ« Ý³Ë Early Periodontitis« ³å³ Moderate Periodontitis »õ í»ñç³å¿ëª Advanced Periodontitis, áõñ ³Ïé³Ý»ñÁ ÏáñëÝóÝ»Éáõ ѳõ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ µ³ñÓñ ¿ »õ ÉÇÝïÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ»³Ýó Ù³ëݳ·¿ïÇ ËݳÙùÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿£ àõñ»ÙÝ ³ï³ÙÝ»ñÁ ×ß·ñÇï Ó»õáí ËέݳϻÉáõ »õ ³ï³ÙݳûÉáí ɳõ Ù³ùñ»Éáõ ÏáÕùÇÝ« ϳÝáõݳõáñ³µ³ñ ³ï³ÙݳµáÛÅÇ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ µ³ÝÝ ¿, áñ ³Ýѳï ÙÁ ÏñÝ³Û ÁÝ»É µ»ñ³ÝÇ« ÉÇÝïÇ »õ ³ï³ÙÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ ϳÝ˳ñ·ÇÉ»Éáõ ѳٳñ£ ´»ñÝÇ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï'ûųݹ³Ï»Ý ³Ëï³×³Ý³ãáõÙÁ ÁÝ»Éáõ »õ ϳë»óÝ»Éáõ« µ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñ ëï»ÕÍáõ»É¿ ³é³ç: êÝݹ³ñ³ñ áõï»ëï»Õ¿ÝÝ»ñ áõï»ÉÁ ß³ï ϳñ»õáñ ¿, áñáíÑ»ï»õ Ï'ÁëáõÇ, ÿ ɳõ áõï»ÉÁ µ³Ý³ÉÇÝ ¿ ÉÇÝï»ñÁ ³éáÕç å³Ñ»Éáõ£ γñ»õáñÁ ³ÛÝ ¿, ÿ ëÝݹ³ñ³ñ áõï»ÉÇùÝ»ñÁ ÏÁ Ýå³ëï»Ý ݳ»õ Ù»ñ ÁݹѳÝáõñ ³éáÕçáõû³Ý£ Þ³ù³ñÁ ³Ïé³Ý»ñáõÝ íݳë Ïáõï³Û« áõñ»ÙÝ Ï³ñ»õáñ ¿ ½³ÛÝ ã³÷³õáñ áõï»É. ݳËÁÝïñ»É µ³Ýç³ñ»Õ¿ÝÝ»ñ« åïáõÕ« Áݹ»Õ¿Ý« ϳÃݻտݫ Ùë»Õ¿Ý »õ³ÛÉÝ »õ Ñ»éáõ ÙÝ³É ù³Õóñ »õ ÏåãáõÝ áõï»ÉÇùÝ»ñ¿Ý£ ²ï³ÙÝ»ñÁ Ëá½³Ý³Ï»É Ý³Ë³×³ß¿Ý »ïù »õ ùݳݳɿ ³é³ç »õ »Ã¿ ϳñ»ÉÇáõÃÇõÝ Ï³Û Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿ Éáõ³É Çõñ³ù³ÝãÇõñ ׳߿ »ïù£ î»ë»ñǽݻñáí óáõó³¹ñáõ»ó³Ý Ëá-

½³Ý³Ï»Éáõ« ³ï³ÙݳûÉÁ û·ï³·áñÍ»Éáõ óáõóÙáõÝùÝ»ñ »õ ·³Ý³ï³Ï³Ý êÝݹ³Ï³ÝáÝÇ Canadian Food Guide-Ç Ù³ëÇÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ« ÇÝãå¿ë ݳ»õ ³ÉùáÑáÉÇ »õ Í˳ËáïÇ íݳëÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ϳë»óÙ³Ý Ã»É³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ£ ºñÏñáñ¹ µ³ÅÇÝÁ Û³ïϳóáõ³Í ¿ñ ϳÝ˳½·áõß³óÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ »õ Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ ËݳÙùÇÝ£ îáùé ¶ñÇ·áñ ä¿å¿×»³Ý µ³ó³ïñ»ó гÝñáõû³Ý ѳٳñ æáõñÇ Ù¿ç Fluoride-Ç ¹»ñÇÝ Ù³ëÇÝ:

²Ý Áë³õ, ÿ ÅáÕáíáõñ¹Ç ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ýå³ëï¿ ³õ»ÉÇ Ñá·³ï³ñ ÁÉɳÉáõ ³ï³ÙÝ»ñáõ ³éáÕçáõû³Ý Ýϳïٳٵ£ ´³ó³ïñ»Éáí Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ ³ï³ÙÝ»ñáõ ËݳÙùÇÝ Ù³ëÇÝ« îáùé ä¿å¿×»³Ý Ëûë»ó³õ, ÿ ÇÝã å¿ïù ¿ Áݻɣ γÝáõݳõáñ ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³é³çÇÝ ³ï³ÙݳµáÛÅÇ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û ³ï³ÙÝ»ñÁ ¹áõñë ·³É¿ 6 ³ÙÇë »ïù£ Èë³ï»ëáÕ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ³Ý óáÛó ïáõ³õ ³ï³ÙÝ»ñÁ ¹áõñë ·³Éáõ ß³ñùÁ« ï³ñÇùÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ÿ ÇÝã忱ë ÍÝáÕùÁ ³ã³Éáõñç ÏñÝ³Û ÁÉɳɣ ²Ý ѳëï³ï»ó ϳñ»õáñáõÃÇõÝÁ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³ï³ÙÝ»ñáõ ³éáÕçáõû³Ý Áë»Éáí« »Ã¿ Ñá· ï³ÝÇÝù ³ï³ÙÝ»ñáõÝ ÏñݳÝù ó³õ¿« µáñµáùáõÙÝ»ñ¿ »õ µ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñ¿ Ëáõë³÷ÇÉ£ ºÃ¿ Ù³ÝáõÏÁ ϳÝË³Ñ³ë ³ï³ÙÝ»ñÁ ÏáñëÝóÝ¿ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÷áËáõÇ« Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý µ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñ ÏñÝ³Û áõݻݳɫ ׳ßÁ ãϳñ»Ý³É ɳõ Í³Ù»É »õ OrthodonticsÇ Ñ³ñó»ñ Û³é³ç³óݻɣ γñ»õáñ ¿ Ù³ÝáõÏÁ ³ï³ÙݳµáÛÅÇÝ ï³ÝÇÉ ÷áùñ ѳñó»ñÁ ßáõïáí ¹³ñٳݻÉáõ ѳٳñ »õ ³é³Ýó ó³õÇ ÷áñÓ³éáõû³Ý ÷áùñÇÏÇÝ Ùûï ¹³ñٳݳï³Ý ѳݹ¿å ¹ñ³Ï³Ý Ùûï»óáõÙ ½³ñ·³óÝ»Éáõ ѳٳñ: ¸³ë³Ëûëáõû³Ý í»ñç³õáñáõû³Ý »Õ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ³é³ç³ñÏáõ»ó³õ ÏñÏÝ»É ÝÙ³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ£


вÚÎ²Î²Ü òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ 8 ÐáɳÝï³ÛÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÁ ÀݹáõÝ»ó гÛáó øÝ»ë»ÃÁ ÎÁ Ø»ñÅ¿ гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý سëÇÝ ´³Ý³Ó»õ»ñÁ زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

Dutch Foreign Minister Sigrid Kaag told parliament on Thursday that her cabinet will send a member to Armenia in April to commemorate the Genocide

ÐáɳÝï³Ñ³Û ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Ç ݳ˳·³Ñ سÃû гËí»ñï»³Ý ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿, áñ ÐáɳÝï³ÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ

Ó³ÛÝ»ñáõ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõû³Ùµ ÁݹáõÝ»ó »ñÏñÇ Ñ³Ù³ËáÑ Ï³é³í³ñáõû³Ý Ù¿ç ÙïÝáÕ øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ØÇáõÃÇõÝ Ïáõë³Ïóáõ-

û³Ý ³Ý¹³Ù ÖáÛ»É üáñï»õÇÝïÇ Ý»ñϳ۳óáõó³Í гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý »ñÏáõ µ³Ý³Ó»õ»ñÁ: §´³Ý³Ó»õ»ñáõ ùáõ¿³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ »Õ³Í »Ý ·ñ»Ã¿ µáÉáñ ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ. ¹¿Ù ùáõ¿³ñÏ³Í ¿ ÙdzÛÝ ÷áùñ³ÃÇõ ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ, áñáõ »ñ»ù ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³É ³½·áõû³Ùµ Ãáõñù »Ý: ´³Ý³Ó»õ»ñÁ ÁݹáõÝáõ»ó³Ý 142 ÏáÕÙ Ó³ÛÝ»ñáí¦, Áë³Í ¿ гËí»ñﻳÝ: ²é³çÇÝ µ³Ý³Ó»õáí ÏÁ í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÇ ÐáɳÝï³ÛÇ ÏáÕÙ¿ 2004ÇÝ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳ÝãݳÉáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹áí ÏÁ å³ñï³¹ñáõÇ Ï³é³í³ñáõû³Ý` ݳ˳ñ³ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ÑÇÝ· ï³ñÇÝ ³Ý·³Ù ÙÁ ²åñÇÉ 24ÇÝ ³Ûó»É»É »õ Û³ñ·³ÝùÇ ïáõñù Ù³ïáõó»É ÌÇÍ»éݳϳµ»ñ¹Ç Ù¿ç¦:

§Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý гñóÇÝ Üϳïٳٵ º·ÇåïáëÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ø»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ àõÝÇ Ð³Û³Ýå³ëï ¸ÇñùáñáßáõÙ¦ ΰÁë¿ Ø³½ÉáõÙ»³Ý

س½ÉáõÙ»³Ý »õ º·ÇåïáëÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý¿Ý å³ïÏ»ñÝ»ñ:

гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý í»ñ³µ»ñ»³É º·ÇåïáëÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ áõÝÇ Ñ³Û³Ýå³ëï ¹ÇñùáñáßáõÙ, §²ñÙ¿Ý÷ñ¿ë¦ÇÝ Ýß³Í ¿ º·ÇåïáëÇ Ù¿ç Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ ²ñÙ¿Ý Ø³½ÉáõÙ»³Ý:

§Ø»ñ ³éç»õ ³åñÇÉ ³ÙÇëÝ ¿« »õ »ñ»ë÷á˳ÝÝ»ñÁ ¹³ñÓ»³É ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ»Ý Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý Ñ³ñóÁ: ܳËáñ¹ ï³ñÇ ½·³ÉÇ ÃÇõáí »ñ»ë÷á˳ÝÝ»ñ ëïáñ³·ñ³Í ¿ÇÝ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý

µ³Ý³Ó»õÁ ûñ³Ï³ñ· ÙïóÝ»Éáõ »õ ùÝݳñÏ»Éáõ ¹ÇÙáõÙÁ« ë³Ï³ÛÝ ³ïÏ¿ »ïù ·áñÍÁ Û³é³ç ãÁÝóó³õ: ²Ûë ûñ»ñáõÝ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ »ñÏáõ ϳñ»õáñ` ä³ßïå³Ýáõû³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõû³Ý« ÇÝãå¿ë ݳ»õ ²ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÝÓݳËáõÙµ»ñÁ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳï³ñ»óÇÝ« áñ гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳ÝãóáõÇ` ³ïÇϳ ãϳå»Éáí ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ËݹÇñÝ»ñáõ Ñ»ï« ³ÛÉ ½³ÛÝ ¹Çï»Éáí ½áõï Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç: Ƶñ»õ ûñÇÝ³Ï Ý»ñϳ۳óáõ»ó³Ý ÐáɳÝï³ÛÇ »õ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ï³ï³ñ³Í ù³ÛÉ»ñÁ¦« Áë³õ س½ÉáõÙ»³Ý: س½ÉáõÙ»³Ý Ýϳï»É ïáõ³Í ¿« áñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïÁ µ³ñ»Ýå³ëï ¿: ì»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ º·ÇåïáëÇ »õ ÂáõñùÇáÛ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ í³ïóñ³ó³Í »Ý »õ ÂáõñùÇáÛ ¹»ëå³ÝÁ º·Çåïáë¿Ý íï³ñáõ³Í ¿: ä³ï׳éÁ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿« º·ÇåïáëÇ ¹¿Ù áõÝ»ó³Í Ï»óáõ³ÍùÝ ¿:

øáÝÏñ»ëÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ù³ËÙµáõÙÁ ÎÁ Üß¿ ²ñó³ËÇ Þ³ñÅáõÙÇÝ 30³Ù»³ÏÁ ³ï»Ý³å»ï ¾ïÁÙ ÞÇý å³ßïûÝ³Ï³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳï³ñ³Í »Ý ²ñó³Ë»³Ý ß³ñÅÙ³Ý 30³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí: øáÝÏñ»ë³Ï³ÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ý Ù¿ç ¹ñáõ³ï³Í »Ý Çñ»Ýó ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³õáõÝùÇÝ ï¿ñ Ï³Ý·Ý³Í ²ñó³ËÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç ϳÙùÁ »õ í»ñçÇÝ 30 ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÁÝóóùÇÝ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý Ù¿ç ³ñӳݳ·ñáõ³Í ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Û³é³ç¹ÇÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù Ï°Çñ³Ï³Ý³óáõÇÝ` ѳϳé³Ï ²½ñå¿Û׳ÝÇ Û³ñÓ³øáÝÏñ¿ë³Ï³ÝÝ»ñ ö³ÉáÝ »õ ÞÇý ÏáÕ³å³ßï ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý« øáÝÏñ»ëÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³- üñ³Ýù ö³ÉáÝ« Ö»ùÇ ê÷Çñ »õ î¿Û- ëå³éݳÉÇùÝ»ñáõÝ »õ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ËÙµáõÙÇ Ñ³Ù³³ï»Ý³å»ïÝ»ñ íÇï ì³É³ï³û« ÇÝãå¿ë ݳ»õ ÷áË- ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

Ö³ÝãóáÕ ´³Ý³Ó»õÁ

§Ö»ñáõ½³É»Ù öáëæ.- Æëñ³Û¿ÉÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ (øÝ»ë»Ã) ö»ïñáõ³ñ 14ÇÝ ùáõ¿³ñÏáõû³Ý ¹ñ³Í ¿ гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳ÝãݳÉáõ Ù³ëÇÝ µ³Ý³Ó»õÁ, áñ ³é³ç³¹ñáõ³Í ¿ñ §ºß ²ÃÇï¦ Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ Ïáõë³Ïóáõû³Ý ³é³çÝáñ¹ º³ÛÇñ ȳ÷ÇïÇ ÏáÕÙ¿: 41 »ñ»ë÷á˳ÝÝ»ñ ¹¿Ù ùáõ¿³ñÏ³Í »Ý »õ ÙdzÛÝ 28 Ñá·Ç ÏáÕÙ ùáõ¿³ñÏ³Í ¿ ³Ýáñ, ÇÝãÇÝ Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù µ³Ý³Ó»õÁ Ù»ñÅáõ³Í ¿: §âÏ³Û å³ï׳é, áñáõÝ Ñ³Ù³ñ øÝ»ë»ÃÁ, áñ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿ Ðñ¿³Ï³Ý àÕç³ÏǽáõÙ¿Ý ³Ýó³Í »ñÏÇñ ÙÁ, áñ ã׳ÝãÝ³Û Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ áõ ³Ýáñ ÝáõÇñáõ³Í ÛÇß³ï³Ïáõû³Ý ûñ ãáõݻݳۦ, Áë³Í ¿ ȳ÷Çï: Ð³Û ¸³ïÇ ºñáõë³Õ¿ÙÇ Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ï Ú³Ïáµ ê»õ³Ý ѳÙá½áõ³Í ¿, áñ Æëñ³Û¿É Ç í»ñçáÛ åÇïÇ ×³ÝãÝ³Û Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÷³ëïÁ: §úñÇݳ·ÇÍÁ Ý»ñϳ۳óáõ³Í ¿ñ áã Ù»ñ ݳ˳ӻéÝáõû³Ùµ, ÇÝãå¿ë ÙÇÝã ³Ûë, »ñµ Ù»ñ ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹ÇõÝùáí ÝÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáí ѳݹ¿ë Ïáõ ·³ñ Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ §Ø¿»ñ»ó¦ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ: ÜÙ³Ý ûñÇݳ·ÇÍ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇë ³é³ç Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ñ º³ÛÇñ ȳåǹÁ` ÇÝã áñ ³éáõÙáí ѳßáõÇ ³éÝ»Éáí Çëñ³Û¿É³-Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ í³ï³óÙ³Ý ÷³ëïÁ¦, Áë³Í ¿ ê»õ³Ý: Àëï ³Ýáñ` ³ÛÅÙ Æëñ³Û¿ÉÇ Ù¿ç, í³ñã³å»ï ܻóݻ³ÑáõÇ ¹¿Ù ϳ߳é³Ï»ñáõû³Ý Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ Ñ»ï ³éÁÝãáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý áñáß ·áñÍÁÝóóÝ»ñ ï»ÕÇ Ï°áõݻݳÝ: ²Û¹ ·áñÍÇÝ Ù¿ç íÏ³Û ¿ §ºß ²Ãǹ¦Ç ³é³çÝáñ¹ º³ÛÇñ ȳ÷Çï: §ì»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ Ù»Ýù гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ѳñóÇ ßáõñç ݳ˳ӻéÝáõÃÇõÝÝ»ñáí ѳݹ¿ë ã»Ýù ·³ñ` ãó³ÝϳÉáí ߳ѳñÏ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ, ѳßáõÇ ³éÝ»Éáí ݳ»õ ѳٳËáÑ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõû³Ý »õ Áݹ¹ÇÙáõû³Ý ÙÇç»õ ëáõñ å³Ûù³ñÁ, ù³ÝÇ ¹»é ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ ã¿ Û³Õóѳñ³Í Çñ ÅËïáÕ³Ï³Ý Ï»óáõ³ÍùÁ: ØdzųٳݳÏ, íëï³Ñ »Ýù, áñ ·³Éáõ ¿ ³ÛÝ ûñÁ, »ñµ Æëñ³Û¿ÉÁ ÏÁ ׳ÝãÝ³Û Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ÷³ëïÁ` ѳßáõÇ ³éÝ»Éáí, áñ ѳÛÇëñ³Û¿É³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ ÏÁ ½³ñ·³Ý³Ý »õ ³Ùñ³åݹáõÇÝ, áõ ³ÛÉ»õë ë³éÝáõÃÇõÝ ãϳۦ, Û³ÛïÝ³Í ¿ Ú³Ïáµ ê»õ³Ý:

²Ù»ñÇϳÛÇ 50 ܳѳݷݻñ¿Ý ºñÏáõùÁ î³Ï³õÇÝ â»Ý Ö³Ýãó³Í гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ 2017ÇÝ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳Ýãó³Í ²Ù»ñÇÏ»³Ý ݳѳݷݻñáõ ÃÇõÁ ѳë³Í ¿ 48Ç: Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ 50 ݳѳݷݻñ¿Ý ÙdzÛÝ ØÇëÇëÇ÷ÇÝ »õ ²É³å³Ù³Ý ï³Ï³õÇÝ ã»Ý ׳Ýãó³Í гÛáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£ ²Ýó»³É ï³ñÇ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ׳Ýãó³Í »õ ¹³ï³å³ñï³Í ݳѳݷݻñáõÝ Ùdzó³Í »Ý ì³ÛáÙÇÝÏÁ (²åñÇÉ 21)« »ùë³ëÁ (سÛÇë 19)« ²Ûáí³Ý (ú·áëïáë 24)« ÆÝïÇ³Ý³Ý (ÜáÛ»Ùµ»ñ 6):

www.torontohye.ca


êöÆôèø

äáÉëáÛ Îáõë³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ²Ýí³õ»ñ Üϳï»ó ä³ïñdzñùÇ î»Õ³å³ÑÇÝ ÀÝïñáõÃÇõÝÁ

¶³ñ»·ÇÝ ²ñù. ä¿ù×»³Ý

§Ø³ñÙ³ñ³¦- äáÉëáÛ Ð³Ûáó ä³ïñdzñùÇ ÁÝïñáõû³Ý ÃÝ×áõÏÁ, áñ »ñϳñ ųٳݳϿ Ç í»ñ ß³ï ó³õ³ÉÇ Ñ³ñó ¹³ñÓ³Í ¿ ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ûáó ѳٳÛÝù³ÛÇÝ áõ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë, ö»ïñáõ³ñÇÝ Ýáñ ÷áõÉ ÙÁ Ùï³õ` äáÉëáÛ Ïáõë³Ï³ÉáõÃ»Ý¿Ý Ã¿° å³ïñdzñù³ñ³ÝÇ Ñ³ëó¿ÇÝ »õ ÿ° ²ñ³Ù ³ñù. ²Ã¿ß»³ÝÇÝ áõÕ³ñÏáõ³Í å³ßïûÝ³Ï³Ý Ý³Ù³Ïáí ÙÁ:

ܳٳÏÇÝ Ù¿ç í»ñç³å¿ë Ûëï³Ï å³ï³ëË³Ý ïñáõ³Í ¿ ݳ˳å¿ë å³ïñdzñù³ñ³Ý¿Ý ÕñÏáõ³Í í»ó ݳٳÏÝ»ñáõÝ. í»ñç³õáñáõû³Ý ÏÁ ѳÕáñ¹áõÇ, áñ å³ïñdzñù³Ï³Ý Ýáñ ÁÝïñáõû³Ý ÙÁ ѳٳñ ϳï³ñáõ³Í ¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ áõ ³Û¹ ϳå³Ïóáõû³Ùµ ϳï³ñáõ³Í ï»Õ³å³ÑÇ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ å³ßïûݳå¿ë ³Ýí³õ»ñ ÏÁ ÝϳïáõÇÝ: ܳٳÏÇÝ Ù¿ç ¹Çï»É ÏÁ ïñáõÇ, áñ å»ïáõÃÇõÝÁ ãÇ ×³Ýãݳñ ¶³ñ»·ÇÝ ³ñù. ä¿ù×»³ÝÇ` ï»Õ³å³ÑÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, »õ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ÏÁ åݹáõÇ, áñ Áëï ݳ˳å¿ë ϳï³ñáõ³Í ÁÝïñáõû³Ý »õ å»ïáõû³Ý ÏáÕÙ¿ ³É í³õ»ñ³óáõ³Í áñáßáõÙÇÝ` ²ñ³Ù ëñµ³½³Ý ÏÁ ѳٳñáõÇ å³ïñdzñù³Ï³Ý ÁݹѳÝáõñ ÷á˳Ýáñ¹: ܳٳÏÇÝ Ù¿Ï Ù³ëÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Ýáñ å³ïñdzñùÇ ÁÝïñáõû³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ. ÑáÝ Áëáõ³Í ¿, ÿ Ýáñ å³ïñdzñùÇ ÁÝïñáõÃÇõÝ Ï³ñ»ÉÇ Ï°ÁÉÉ³Û ÙdzÛÝ ³ÛÝ å³ñ³·³ÛÇÝ, »ñµ å³ïñdzñùÁ ÏÁ í³Ë׳ÝÇ, ϳ٠ÏÁ Ññ³Å³ñÇ, ϳ٠³ÃáéÁ ÏÁ å³ñåáõÇ ï³ñµ»ñ ³½¹³ÏÝ»ñáí, áõ ÏÁ åݹáõÇ, ÿ ³Ýáñ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ ³Ûë ³½¹³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ã¿: ²õ»ÉÇ Ï³ÝáõË ¹³ï³ñ³Ý ÙÁ »õë

áñáß³Í ¿ñ, áñ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ Ýáñ ÁÝïñáõû³Ý ÙÁ ѳٳñ ³½¹³Ï ãÇ ÝϳïáõÇñ: ²Ûë å³ï׳éáí ³É, å»ïáõÃÇõÝÁ ãÇ° ׳Ýãݳñ ï»Õ³å³ÑÇ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ, ãÇ° ׳Ýãݳñ ݳ»õ ï»Õ³å³ÑÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí ¶³ñ»·ÇÝ ëñµ³½³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ϳï³ñáõ³Í ¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ áõ ÕñÏáõ³Í ݳٳÏÝ»ñÁ: ÎÁ ѳÕáñáõÇ, áñ ¶³ñ»·ÇÝ ³ñù. ä¿ù×»³Ý ëñµ³½³ÝÁ ³Ýó»³É ß³µ³Ã Ïáõë³Ï³ÉáõÃÇõÝ Ï³Ýãáõ³Í ¿ »õ Çñ»Ý ³ÝÓ³Ùµ Áëáõ³Í ¿, ÿ å»ïáõÃÇõÝÁ ãÇ ×³Ýãݳñ Çñ ï»Õ³å³ÑÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ: ¿»õ å³ïñdzñù³ñ³Ý¿Ý ³Ûë Ù³ëÇÝ å³ßïûÝ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ã¿ Ñ³Õáñ¹áõ³Í, ѳٳÛÝù¿Ý Ý»ñë ï³ñ³Íáõ³Í ¿ ݳ»õ ³ÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ, ÿ å³ïñdzñù³ñ³ÝÁ å»ïáõû³Ý ¹¿Ù ¹³ï µ³ó³Í ¿` å³ïñdzñù³Ï³Ý ÁÝïñáõû³Ý Ó·Ó·áõÙÇÝ å³ï׳éáí: ØÇõë ÏáÕÙ¿, ÏÁ åݹáõÇ, áñ å³ïñdzñù³Ï³Ý ÁÝïñáõû³Ý ݳ˳ӻéݳñÏ Ù³ñÙÇÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý` Êáëñáí ø¿ûÉ»¹³õÇÃûÕÉáõ, ÎáñÇõÝ ùÑÝÛ. ¾Ý¿ñ×»³Ý »õ îñ¹³ï ùÑÝÛ. àõ½áõÝ»³Ý Ññ³Å³ñ³Í »Ý Û³ÝÓݳËáõÙµÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõûݿÝ:

Æñ³ùÇ Ð³Ûáó »ÙÇ ²é³çÝáñ¹Á ²Ûó»É³Í ¿ ØáõëáõÉÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ºÏ»Õ»óÇÝ»ñ

²õ³· ²ñù. ²ë³ïáõñ»³Ý Ï°³Ûó»É¿ Æñ³ù»³Ý øÇõñïÇëï³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ:

Æñ³ùÇ ¼³ËáÛÇ Ñá·»õáñ ÑáíÇõ سٵñ¿ ùÑÝÛ. ÐÙ³Û»³Ï»³Ý ÏÁ Û³ÛïÝ¿, áñ Æñ³ùÇ Ð³Ûáó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ ²õ³· ³ñù. ²ë³ïáõñ»³Ý, Ñáíáõ³Ï³Ý ³Ûóáí ÏÁ ·ïÝáõ³Í ¿ Æñ³ùÇ øÇõñïÇëï³ÝÇ ßñç³Ý, ¾ñåÇÉÇ Ù¿ç ѳÛÏ³Ï³Ý Ýáñ ϳéáõóáõáÕ »Ï»Õ»óõáÛ ÑÇÙݳñÏ¿ùÇ ³éÇÃáí, ³Ûó»Éáõû³Ý ÍÇñ¿Ý Ý»ñë ö»ïñáõ³ñ 5ÇÝ, ³Ûó»É³Í ¿ ØáõëáõÉÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ, ï»ÕõáÛÝ íñ³Û ͳÝûóݳÉáõ ³õ»ñáõ³Í »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ íÇ׳ÏÇÝ, Û³ÛïÝ³Í ¿ ¼³ËáÛÇ Ñá·»õáñ ÑáíÇõ î¿ñ سٵñ¿ ùÑÝÛ. ÐÙ³Û»³Ï»³Ý: ²é³çÝáñ¹ êñµ³½³Ý Ñûñ ϒáõÕ»Ïó¿ÇÝ Æñ³ùÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõû³Ý ³Ý¹³Ù ¶¿áñ· ¶³ïáÛ»³Ý, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ØáõëáõÉÇ Ñ³ñóí³Ûñ»ñáõ ѳٳÛÝùÇ ³ï»Ý³å»ï Þ³Ýà Øáõñ³ï»³Ý, ²ßóñ Ñ»áõëï³ÁÝÏ»ñáõû³Ý ïÝûñ¿Ý è³½ÙÇÏ Øáõñ³ï»³Ý »õ ØáõëáõÉÇ Ã³Õ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ³ï»Ý³å»ï ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ÎÇõÉÇõ½»³Ý: ²õ³· êñµ³½³ÝÁ ØáõëáõÉ ·ïÝáõ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ý¹Çå³Í ¿ ØáõëáõÉÇ êáõñdzÝÇ »Ï»Õ»óõáÛ ²é³çÝáñ¹ ä»ïñáë ØáõßÇÇÝ: Êûëáõ³Í »Ý ØáõëáõÉÇ Ý»ñÏ³Û »õ ³å³·³Û íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ:

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

9

²Ûó»ÉáõÃÇõÝ î¿ñ ¼ûñÇ êñµáó ܳѳï³Ï³ó Úáõ߳ѳٳÉÇñ

§¶³ÝÓ³ë³ñ¦- ´»ñÇáÛ Ð³Ûáó »ÙÇ ²é³çÝáñ¹ Þ³Ñ³Ý êñµ© ²ñù© ê³ñ·Ç뻳ݫ ²½·© ì³ñãáõû³Ý »õ »ñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ Ñ»ï 28 ö»ïñáõ³ñÇÝ ³Ûó»É³Í »Ý î¿ñ ¼ûñ ù³Õ³ù« áõñ ѳݹÇåáõÙ áõÝ»ó³Í »Ý ݳѳݷ³å»ïÇݪ ²åï ³É Ø³×Çï ø³áõ³ùÇåÇÇ Ñ»ï£ ²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí î¿ñ ¼ûñÇ ³½³ï³·ñáõÙÇÝ »õ ѳÛáõû³Ý ѳٳñ ³Ýáñ Çõñ³Û³ïáõÏ Ý߳ݳÏáõû³Ý« êñµ³½³Ý гÛñÁ Áë³Í ¿« áñ гÛáó ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ûñ»ñáõÝ ÝáÛÝ á×ñ³·áñÍÝ»ñÁ ÷áñÓ»óÇÝ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ áãÝã³óÝ»É î¿ñ ¼ûñÇ Ù¿ç« ë³Ï³ÛÝ Ñ½ûñ îÇñáç ûñÑÝáõû³Ùµ »õ êáõñÇáÛ ³ëåÝç³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ßÝáñÑÇõ Û³ñáõÃÇõÝ ³éÇÝù£ ²Ûë ÇÙ³ëïáí î¿ñ ¼ûñÁ ïáÏáõÝáõû³Ý »õ Û³ñáõû³Ý« í»ñ³åñ»Éáõ »õ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿£ ܳѳݷ³å»ïÁ ·Ý³Ñ³ï³Í ¿ ѳÛáõû³Ý ϳåáõ³ÍáõÃÇõÝÁ êáõñÇáÛ »õ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ êáõñÇáÛ Í³ÕÏáõÙÇÝ« ÇëÏ Û»ïå³ï»ñ³½Ù»³Ý ûñ»ñáõÝ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇÝ Ù¿ç£ ²å³ ³ÝáÝù ³Ûó»É³Í »Ý ³Ï³Ýáõ³Í »õ ù³Ý¹áõ³Í êñµáó ܳѳï³Ï³ó Úáõ߳ѳٳÉÇñ« áõñ ϳï³ñáõ³Í ¿ å³ßïûÝ³Ï³Ý Í³ÕϻٳïáÛó »õ Ñ᷻ѳݷëï»³Ý Û³ïáõÏ ³ÕûÃù£ ²å³ Ý»ñϳݻñÁ áõÕÕáõ³Í »Ý Ù½ÏÇë áõñ ï»ÕõáÛÝ Ñá·»õáñ å³ï³ë˳ݳïáõÝ Ý³Ñ³ï³Ï³ó Ñá·õáÛÝ Ñ³Ù³ñ ³ÕûÃ³Í ¿£

ä³ïÙ³Ï³Ý ²ÝÇÝ ÎÁ ¸³éÝ³Û ÂáõñùÇáÛ ²ñ»õ»É»³Ý ²Ù»Ý³ï³ñ³Íáõ³Í ¼µûë³ßñç³ÛÇÝ àõÕÕáõÃÇõÝÁ §Â»ñæ- Âñù³Ï³Ý §²Ý³ïáÉáõ¦ ·áñͳϳÉáõÃÇõÝÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ÑÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñ¿Ý ²ÝÇÇÝ` ½³ÛÝ ³Ýáõ³Ý»Éáí §ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÝ»ñáõ ûññ³Ý¦: §ÂáõñùÇáÛ »õ г۳ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ, ųٳݳϳÏÇó γñë Ý³Ñ³Ý·Ç ²ñ÷³ã³ ßñç³ÝÇ Ùûï ·ïÝáõáÕ ²ÝÇÝ 961-1045 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »Õ³Í ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ´³·ñ³ïáõÝÇ Ã³·³õáñ³Ï³Ý ïáÑÙÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ¦, ÏÁ ·ñ¿ Ãñù³Ï³Ý ·áñͳϳÉáõÃÇõÝÁ` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ý³»õ ß»ßï»Éáí, áñ ï³ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç ÇßË³Í áõ ³åñ³Í »Ý µ³½Ù³ÃÇõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ` éáõë»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ Çñ³ÝóÇÝ»ñ áõ ë»É×áõùÝ»ñ: γñëÇ å³ïÙáõû³Ý óݷ³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ý Ü»×Ù»ÃÃÇÝ ²É÷ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ï ½ñáÛóÇ ÁÝóóùÇÝ Ýß³Í ¿, áñ ³Ûë ÓÙ»é ²ÝÇ ßï³åáÕ ½µûë³ßñçÇÏÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ »é³å³ïÏáõ³Í ¿, »õ ³Ý ¹³ñÓ³Í ¿ ï»ÕÇ ³Ù»Ý³Û³ÛïÝÇ ½µûë³ßñç³ÛÇÝ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ: §Ø³ñ¹ÇÏ Ïáõ ·³Ý ³Ûëï»Õ ï»ëÝ»Éáõ γñëÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ, ê³ñÇÕ³ÙÇ-

ßÁ, âÁÉïÁñ ÉÇ×Á, »ÏáÕÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ²ÝÇÝ ³É ÏÁ ï»ëÝ»Ý: §²Ûë ÓÙ»é ½µûë³ßñçÇÏÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ »é³å³ïÏáõ³Í ¿, ²ëïáõ³Í ï³Û` ÙÇõë ï³ñÇ ³É ÝáÛÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ áõݻݳÝù: ÎÁ ϳñÍ»Ù, áñ ³ïÇϳ ݳ»õ Çñ Ýå³ëï³õáñ ¹»ñÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ²ÝÇÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñáõ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ³ñ³·³óÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç¦, Áë³Í ¿ ²É÷: ²Ý Ýß³Í ¿, áñ ï»Õ³óÇ ½µûë³ßñçÇÏÝ»ñáõ Ù»Í Ù³ëÁ ³Ûëï»Õ Ïáõ ·³Ý ÑÇÙݳϳÝûñ¿Ý ²ÝÇÇ Ø³Ûñ ï³×³ñÇ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ²Ý³ïáÉÇáÛ ï³ñ³ÍùÇÝ ³é³çÇÝ Ãñù³Ï³Ý Ù½ÏÇÃÁ ѳٳñáõáÕ ²åáõÉ Ø³Ýáõã»ÑñÇÝ ï»ëÝ»Éáõ ѳٳñ: ²ÙÇëÝ»ñ ³é³ç BBCÇ Ãñù³É»½áõ ͳé³ÛáõÃÇõÝÁ Û³ïáõÏ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ³Í ¿ñ ²ÝÇÇ å³ïÙáõû³Ý áõ ½³ÛÝ ³Ýáõ³Ý³Í §Ùáéóáõ³Í ϳÛëñáõû³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù¦: §²Ûëï»Õ Ùݳó³Í µ³½Ù³ÃÇõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ ³õ»ñ³ÏÝ»ñÁ, ϳñÍ»ë, Éùáõ³Í ù³Õ³ùÇ Éáõé å³Ñ³ÏÝ»ñÝ »Ý¦, ·ñ³Í ¿ñ ͳé³Ûáõû³Ý Ãáõñù ÃÕóÏÇ-

ÒÙñ³Ýª ²ÝÇ ³Ûó»ÉáÕ ëµûë³ßñçÇÏÝ»ñ:

óÁ` ³õ»ÉóÝ»Éáí, áñ ´³·ñ³ïáõÝ»³ó ó·³õáñáõû³Ý ûñ»ñáõÝ` ²ÝÇÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ѽûñ Ï»¹ñáÝ »Õ³Í ųٳݳÏ, ³Ûëï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ³Ýó³Í ¿ 100 000Á: UNESCOÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Å³é³Ý·áõû³Ý óáõó³ÏÇÝ Ù¿ç ï»Õ ·ï³Í ²ÝÇÇ å³ïÙ³Ùß³ÏáõóÛÇÝ

ųé³Ý·áõû³Ý ßáõñç µ³Ý³í¿×»ñÁ Ãáõñù »õ Ñ³Û å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ ÙÇç»õ ã»Ý ¹³¹ñÇñ, ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ »ñÏáõ ÏáÕÙÇ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÝ áõ Ñݳ·¿ïÝ»ñÁ ëÏë³Í »Ý ÛÇß»óÝ»É ³ß˳ñÑÇÝ ²ÝÇÇ Ùáéóáõ³Í ϳñ»õáñáõû³Ý Ù³ëÇÝ:


10

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

²ðò²Ê

§äÇïÇ ÀÝ»Ýù Ðݳñ³õáñ ²Ù¿Ý ÆÝã, àñå¿ë½Ç Ø»ñ гÛñ»ÝÇùÁ ÀÉÉ³Û ²õ»ÉÇ Ð½ûñ àõ ´³ñ»Ï»óÇϦ, Üß»ó ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý ²ñó³ËÇ ì»ñ³ÍÝáõÝ¹Ç 30³Ù»³ÏÇÝ ²éÇÃáí

ê³ÉµÇ ê³ÕïÁ×»³Ý

1988Ç ö»ïñáõ³ñÁ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ѳٳñ ¹³ñÓ³õ ³ÝÏÇõݳ¹³ñÓ³ÛÇÝ: ö»ïñáõ³ñ 12ÇÝ, г¹ñáõÃÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÁ, áñáõ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ å³Ñ³Ýç»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ²ñó³ËÇ í»ñ³ÙdzõáñáõÙÁ: ö»ïñáõ³ñ 13ÇÝ, êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ È»ÝÇÝÇ Ññ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û, 40-50 ѳ½³ñ Ù³ñ¹ óáÛóÇ »É³õ: ö»ïñáõ³ñ 20ÇÝ, ÈÔÆØ Ø³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á ³ñï³Ñ»ñà Ýëï³ßñç³ÝÇÝ áñáßáõÙ ÁݹáõÝ»ó` ÈÔÆØÁ ¹áõñë µ»ñ»É ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ²½ñå¿Û׳ÝÇ Ï³½Ù¿Ý »õ í»ñ³ÙÇ³Ý³É Ù³Ûñ гÛñ»ÝÇùÇÝ: ÜáÛÝ ûñÁ, ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç, Ç ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝ ³ñó³Ë³Ñ³Ûáõû³Ý, ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ µ³½Ù³Ñ³½³ñ³Ýáó ѳÝñ³Ñ³õ³ù: ²ïÏ¿ »ïù` óáÛó»ñÁ ã¹³¹ñ»ó³Ý: ²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ä³ñ·»õ ³ñù»åÇëÏáåáë سñïÇñáë»³Ý §²é³õûï¦ Ã»ñÃÇÝ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ½ñáÛóÇ ÙÁ ÁÝóóùÇÝ ÏÁ Ýϳñ³·ñ¿ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ, Áë»Éáí, áñ ³Û¹ ûñ»ñáõÝ ½³ñٳݳÑñ³ß ÙÃÝáÉáñï ÏÁ ïÇñ¿ñ, ϳñÍ»ë ÿ ³ÙµáÕç ³½·Á Ù¿Ï ßáõÝã, Ù¿Ï Ñá·Ç ¹³ñÓ³Í ¿ñ: سñ¹ÇÏ å³ïñ³ëï ¿ÇÝ ³Ù¿Ý ÇÝãáí Ýå³ëï»Éáõ ѳٳ½·³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý: §ºë ÏÁ Ûáõ½áõ¿Ç, áñáíÑ»ï»õ ³ïÇϳ ÇÙ ëå³ë³Í Ñ³Û ³½·Ý ¿ñ` ³½ÝÇõ, µ³ñÇ, Ù³ùñ³Ù³ùáõñ: ²ÛÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ ¿ñ, áñ ϳñÍ»ë êáõñµ Ñá·ÇÝ Çç³Í ¿ñ »õ ï³ñ³Íáõ³Í µáÉáñÇ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ê³ ÏÁ ËûëÇ Ý³»õ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÁ Çñûù ³½ÝÇõ ¿ñ »õ ²ëïáõ³Í Ù»½Ç Ñ»ï ¿ñ¦, Ï`Áë¿ ³é³çÝáñ¹ ëñµ³½³ÝÁ: Æ å³ï³ëË³Ý È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ³½³ï ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³õáõÝùÇ å³Ñ³ÝçÇÝ` ²½ñå¿Û×³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå»ó ѳۻñáõ ç³ñ¹»ñÁ êáõÙ·³ÛÇÃÇ, ä³ùáõÇ, ¶³ÝÓ³ÏÇ, Þ³ÙËáñÇ »õ ³ÛÉ ßñç³Ý-

Ý»ñáõ Ù¿ç: ìñ³Û ѳë³õ å³ï»ñ³½ÙÁ: ²ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ` Çñ ÃÇÏáõÝùÇÝ áõݻݳÉáí áÕç ѳÛáõû³Ý ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ` á°ã ÙdzÛÝ óáÛó»ñáí, ³ÛÉ Ý³»õ ½¿Ýùáí Ýáõ³×»ó Çñ ³ÝϳËáõÃÇõÝÁ: 1991Ç ê»åï»Ùµ»ñ 2ÇÝ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ Ñéã³Ï»ó ²ÝϳËáõÃÇõÝ, áñ í³õ»ñ³·ñáõ»ó³õ ÝáÛÝ Ãáõ³Ï³ÝÇ ¸»Ïï»Ùµ»ñ 10ÇÝ Ï³Û³ó³Í ѳÝñ³ùáõ¿áí: ²Ûë ï³ñÇ Éñ³ó³õ ²ñó³Ë»³Ý ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý 30³Ù»³ÏÁ: ö»ïñáõ³ñ 20Á, áñ ÏÁ ÏáãáõÇ Ý³»õ ì»ñ³ÍÝáõÝ¹Ç ûñ, ²ñó³ËÇ Ù¿ç Ýßáõ»ó³õ Ù»Í ßáõùáí: êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù¿ç ϳ½Ù³Ï»ñåáõ»ó³Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ó»éݳñÏÝ»ñ. óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ, ѳٻñ·, ·Çï³ÅáÕáí, »ñà »õ ѳÝñ³Ñ³õ³ù: гõ³ùÇ ÁÝóóùÇÝ, ݳ˳·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý ѳݹ¿ë ·³Éáí ßÝáñѳõáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓáí` Áë³õ. §ºñ»ù ï³ëݳٻ³Ï ³é³ç, ³Ûë ûñ»ñáõÝ, ѳٳÛÝ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ѳٳËÙµáõ»ó³õ, ¹³ñÓ³õ Ù¿Ï µéáõÝóù` áÕç ³ß˳ñÑÇÝ ³½¹³ñ³ñ»Éáí ë»÷³Ï³Ý µÝûññ³ÝÇÝ Ù¿ç ³½³ï áõ ³Ýíï³Ý· ³åñ»Éáõ ѳٳñ Ù³ù³é»Éáõ Çñ å³ïñ³ëï³Ï³Ùáõû³Ý Ù³ëÇÝ: ...»õ ³Ûë ß³ñÅÙ³Ý åë³ÏÁ ¹³ñÓ³õ ѳÛáó ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³Ýáõû³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ¦: ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç, ö»ïñáõ³ñ 20ÇÝ, ²½³ïáõû³Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÝÇÝ íñ³Û ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ѳÝñ³Ñ³õ³ù: Ðñ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û ÏÁ óáõó³¹ñáõ¿ÇÝ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõ óáÛó»ñáõ Éáõë³ÝϳñÝ»ñ »õ å³ëï³éÝ»ñ: гõ³ùÇÝ Ý»ñÏ³Û ïÇÏ. ¾ÙÙ³Ý ÏÁ í»ñÛÇß¿ ³é³çÇÝ óáÛó»ñÁ, áñáÝó ÇÝù ³É Ù³ëݳÏó³Í ¿ñ: §²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï µáÉáñë Ù¿Ï ¿ÇÝù, µáÉáñÇë å³Ñ³ÝçùÁ Ù¿Ï ¿ñ, Ù»Ýù Ù»½Ç áõÅ»Õ ÏÁ ½·³ÛÇÝù, áñáíÑ»ï»õ µáÉáñë ÙdzëÇÝ Ù¿Ï Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ÏÁ å³Ûù³ñ¿ÇÝù¦, Ï°Áë¿ ³Ý: Êûëù ³é³õ ²ñ³Ù سÝáõÏ»³Ý, áñ

ß»ßï»ó, ÿ 30 ï³ñÇ ³é³ç ³Ûë Ññ³å³ñ³ÏÁ óÝó»ó ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑÁ: ²Ûë Ññ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û ëÏë³õ ß³ñÅáõÙ, áñ ëϽǵ ¹ñ³õ êáí»ï³Ï³Ý ϳëñáõû³Ý ù³Ûù³ÛÙ³Ý: Ô³ñ³µ³Õ»³Ý ß³ñÅáõÙÁ ³é³çÝ»ÏÝ ¿ñ ³ÙµáÕç ³ñ»õ»É»³Ý ºõñáå³ÛÇ ³½³ï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ: ²Ý ³é³çÇÝÝ ¿ñ Çñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Íáõû³Ùµ, Çñ Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõû³Ùµ, Çñ »ñϳñ³Ï»óáõû³Ùµ »õ ³é³çÇÝÝ ¿ñ Çñ ³ñ¹ÇõÝùáí: ²ÛÉ Ù³ëݳÏÇó ÙÁ ÏÁ í»ñÛÇß¿, ÇÝãå¿ë ï»Õ»Ï³ó³õ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù³ëÇÝ: §²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ï°³ß˳ï¿Ç ïÝï»ëáõû³Ý ݳ˳ñ³ñáõû³Ý Ù¿ç: Ø»ñ ÑÇÙݳñÏÇ Õ»Ï³í³ñÁ` åñ. ²ñ½áõٳݻ³ÝÁ, Ù»½` ³ß˳ïáÕÝ»ñë, Ý»ñë ϳÝã»ó, ÷³Ï»ó ¹áõéÁ, áñ Ù³ñ¹ ãÉë¿: ºï»õÇ ¹éÝ¿Ý ù³ñï¿ë ÙÁ µ»ñ³õ »õ óáÛó ïáõ³õ Ô³ñ³µ³ÕÇ ï»ÕÁ: Ø»½Ç µ³ó³ïñ»ó, áñ ÑÇÙ³ ÈÔÆØÇ íÇ׳ÏÁ ß³ï ¹Åáõ³ñ ¿ »õ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ å¿ë µ³Ý ÙÁ ÏñÝ³Û ï»ÕÇ áõݻݳÉ, µ³Ûó Ù»Ýù åÇïÇ å³Ûù³ñÇÝù: ²Û¹åÇëáí Ù»Ýù ³É ÷áÕáó »É³Ýù¦: ²ñÙ³õÇñóÇ ¾¹·³ñÁ ÏÁ íëï³Ñ»óÝ¿, áñ ²ñó³ËÁ Ù»ñÁ »Õ³Í ¿ »õ Ù»ñÝ ³É åÇïÇ ÙݳÛ: ÐÇÙ³ »ñÏáõ ѳÝñ³å»ïáõÃÇõÝ Ï°áõݻݳù, ÿ Ù¿Ï` ϳñ»õáñ ã¿: γñ»õáñ 㿠ݳ»õ, ÿ áí ¿ ³Ûëûñáõ³Ý Çß˳ÝáõÃÇõÝÁ, ϳ٠í³ÕÁ áí åÇïÇ ÁÉɳÛ: §à°ã Ù¿Ï ÷á˽ÇçáõÙ Ï`ÁݹáõÝÇÝù: Ø»Ýù ¹»é ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑáÕ»ñÁ »ï åÇïÇ µ»ñ»Ýù, Ù»Ýù ¹»é ܳËÇç»õ³Ý áõÝÇÝù, ¹»é ²ñó³ËÇ ³ÙµáÕçÁ Ù»½Ç 㿦, å³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý á·Çáí Ï°Áë¿ ³Ý: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ݳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý Çñ ßÝáñѳõáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓÇÝ Ù¿ç ѳëï³ï»ó, áñ §³ñ¹¿Ý 30 ï³ñÇ¿ ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ÉáõÍÁ Ãûó÷³Í ³½³ï ²ñó³ËÁ ÏÁ ½³ñ·³Ý³Û ³é³ç³ÝóÇÏ ÏßéáÛÃáí` ÿ° ïÝï»ë³å¿ë, ÿ° ù³Õ³ù³Ï³Ý³å¿ë, ÿ° Ùß³Ïáõóå¿ë¦: ÆëÏ Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý í»ñ³Ñ³ëï³ï»ó, áñ µáÉáñë ѳëï³ï³Ï³Ù »Ýù »õ åÇïÇ ÁÝ»Ýù Ñݳñ³õáñÁ, áñå¿ë½Ç í³Õáõ³Ý ûñÁ ÁÉÉ³Û Ûáõë³ÉÇ, Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÁ` ³õ»ÉÇ Ñ½ûñ áõ µ³ñ»Ï»óÇÏ: ºñ»ù ï³ëݳٻ³Ï »ïù` ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ³é³ç ÏÁ ß³ñÅÇ Çñ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñáí, Çñ ³Ùñ³Ïáõé µ³Ý³Ïáí, í×é³Ï³Ù áõ Çñ ÑáÕÇÝ íñ³Û ³Ùáõñ Ï³Ý·Ý³Í µÝ³Ïãáõû³Ùµ: ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ Çñ ¹Çõ³Ý³·Çïáõû³Ùµ ÏÁ ÷áñÓ¿ í»ñ³¹³éÝ³É µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ë»Õ³Ý, êï»÷³Ý³Ï»ñïÁ ç³Ýù»ñ ÏÁ ·áñͳ¹ñ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ϳå»ñ ÏÁ ѳëï³ï¿ »õñáå³Ï³Ý ϳéáÛóÝ»ñáõ, ºõñáËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõ, ³Ù»ñÇϳóÇ ùáÝÏñ»ë³Ï³-ÝÝ»ñáõ Ñ»ï: ²Ûëûñ ²ñó³ËÁ ÇñáÕ³å¿ë (ï¿ ý³ùÃû) ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃÇõÝ ¿ »õ ç³Ýù»ñ ÏÁ ·áñͳ¹ñ¿ Çñ³õ³Ùµ (ï¿ Åáõñ¿) ׳Ýãóáõ»Éáõ ѳٳñ:

ÊÙµ³·ñáõû³Ý ÏáÕÙ¿ §ÂáñáÝÃáѳۦ å³ï³ë˳ݳïáõ ã¿ Çñ ¿ç»ñáõÝ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ͳÝáõóáõÙÝ»ñáõ µáí³Ý¹³Ïáõû³Ý: Ø»½Ç ÛÕáõ³Í µáÉáñ ÃÕóÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³Û »Ý áñáß ËÙµ³·ñáõÙÇ:

´³Ïû ê³Ñ³Ï»³ÝÇ àõÕ»ñÓÁ` ÜáõÇáõ³Í ²ñó³Ë»³Ý Þ³ñÅÙ³Ý 30³Ù»³ÏÇÝ

´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý

ܳ˳·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý ö»ïñáõ³ñ 20ÇÝ ßÝáñѳõáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓ ÛÕ³Í ¿ ²ñó³ËÇ í»ñ³ÍÝáõÝ¹Ç ûñáõ³Ý ³éÃÇõ: àõÕ»ñÓÇÝ Ù¿ç Ï°ÁëáõÇ. êÇñ»ÉÇ° ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ, ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ³ÝáõÝ¿Ý Ç ëñï¿ ÏÁ ßÝáñѳõáñ»Ù Ó»½ ²ñó³ËÇ í»ñ³ÍÝáõÝ¹Ç ûñáõ³Ý ³éÃÇõ: 30 ï³ñÇ ³Ýó³Í ¿ ³ÛÝ ûñ¿Ý, »ñµ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ÙdzëÝ³Ï³Ý áõ Ùdzϳ٠áïùÇ »É³õ` Çñ í×éáñáß Ó³ÛÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí Û³ÝáõÝ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ å³ßïå³Ýáõû³Ý: ²ïÇϳ Ë³Õ³Õ »õ ³ñ¹³ñ³óÇ å³Ñ³Ýç ¿ñ, áñáõÝ ²½ñå¿Û׳ÝÁ å³ï³ë˳ݻó ä³ùáõÇ, êáõÙ·³ÛÇÃÇ »õ ³ÛÉ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõ Ù¿ç Ñ³Û µÝ³Ïãáõû³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñáí, µéÝÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñáí, ѳ½³ñ³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ ¹³ñÓ³Ý ³Û¹ Û³Ýó³õáñ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý ½áÑÁ: ²½ñå¿Û׳ÝÇ ÏáÕÙ¿ Ù»½Ç å³ñï³¹ñáõ³Í ³Ýѳõ³ë³ñ »õ ³ñÇõݳÉÇ å³ï»ñ³½ÙÁ ³°É ³õ»ÉÇ Ïá÷»ó Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ϳÙùÁ, Ùdzõáñ»ó ѳٳÛÝ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ù»ñ å³å»Ý³Ï³Ý ÑáÕÁ å³ßïå³Ý»Éáõ »õ ³Ýáñ Çñ³Ï³Ý ï¿ñÁ ¹³éݳÉáõ ·áñÍÇÝ: ²Û¹ ÙdzëÝáõû³Ý áõ ѳٳËÙµáõ³Íáõû³Ý, Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ѳÛñ»Ý³ëÇñáõû³Ý »õ ³½³ï³ï»Ýã á·ÇÇÝ ßÝáñÑÇõ Ù»Ýù Ïñó³Ýù áã ÙdzÛÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»É ë³ÝÓ³½»ñÍ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ, ³ÛÉ»õ ïûÝ»É Ù»Í Û³ÕóݳÏÝ»ñ: ºõ ³Ûëûñ` 30 ï³ñÇ ³Ýó, ÏñݳÝù Ñå³ñïûñ¿Ý ³ñӳݳ·ñ»É, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ÁÝïñáõÃÇõÝÁ ×Çß¹ ¿ñ, »õ Ù»Ýù ³ÛÉ ×³Ý³å³ñÑ ãáõÝ¿ÇÝù: سÛñ г۳ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ù»ñ ùáÛñ»ñáõ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñáõ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ñ»ñáë³µ³ñ å³ßïå³Ý»óÇÝù íï³Ý·áõ³Í ѳÛñ»ÝÇùÁ, í»ñ³Ï³Ý·Ý»óÇÝù ³õ»ñáõ³Í ïÝï»ëáõÃÇõÝÁ »õ ëï»ÕÍ»óÇÝù ϳÛáõÝ ÑÇÙù»ñ ³Ýáñ ۻﳷ³Û ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ϳ½Ù³õáñáõ»ó³õ å³ßïå³Ýáõû³Ý µ³Ý³ÏÁ, áñ ¹³ñÓ³õ áã ÙdzÛÝ Ù»ñ »ñÏñÇ, ³ÛÉ»õ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ï³ÛáõÝáõû³Ý áõ ˳ճÕáõû³Ý »ñ³ß˳õáñÁ, Íݳõ áõ ¹³ëïdzñ³Ïáõ»ó³õ ë»ñáõݹ ÙÁ, áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ ³½³ïáõÃÇõÝÝ áõ ³ÝϳËáõÃÇõÝÁ µ³ó³éÇÏ ³ñÅ¿ùÝ»ñ »Ý: ³Ýϳ·Ç°Ý µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, ºë ³õ»ÉÇ ù³Ý íëï³Ñ »Ù, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Ï»³ÝùÇ åÇïÇ Ïáã¿ Çñ µáÉáñ ÝáõÇñ³Ï³Ý ÇÕÓ»ñÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ: Ø¿Ï ³Ý·³Ù »õë ÏÁ ßÝáñѳõáñ»Ù µáÉáñë å»ï³Ï³Ý ϳñ»õáñ³·áÛÝ ïûÝÇ ³éÇÃáí »õ ÏÁ Ù³Õû٠˳ճÕáõÃÇõÝ áõ ٻͳ·áÛÝ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇÝ áõ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ:


²ðò²Ê

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

11

§ê³ È»éÝ»ñáõ »õ ²½³ïáõû³Ý ºñÏÇñ ¾¦ ȳÃídzóÇ Èñ³·ñáÕÇÝ îå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ²ñó³ËÇ Ø³ëÇÝ §²ñó³Ë÷ñ»ë¦- ȳídzóÇ ²É»ùë¿ÛÁ ³Ûó»É³Í ¿ ²ñó³Ë »õ å³ïÙ³Í, ÿ ÇÝã ï»ë³Í ¿ É»éÝ»ñáõ »õ ³½³ïáõû³Ý »ñÏñÇÝ Ù¿ç »õ ÇÝãå¿ë µÝáõû³Ý µ³ó³éÇÏ »ñ»õáÛÃÇ ³Ï³Ý³ï»ë ¹³ñÓ³Í ¿: èÇÏ³Û¿Ý ¿ç³ï¿ñ (blogger) ²É»ùë¿Û ì¿ë»áÉÇÝ ûï³ñ»ñÏñ»³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ ËáõÙµÇ ÙÁ Ñ»ï ö»ïñáõ³ñ 10-14 ³Ûó»É³Í ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ: EunetworkÇ Çñ ¿çÇÝ Ù¿ç ³Ý å³ïÙ³Í ¿ áõÕ»õáñáõÃ»Ý¿Ý ëï³ó³Í Çñ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, ÿ ÇÝãÁ ½³ñÙ³óáõó³Í ¿ Çñ»Ý ³ÛÝï»Õ: §Èñ³·ñáÕÝ»ñáõ ËáõÙµÇ Ñ»ï »ë Ù»ÏÝ»ó³Û µ³ó³Û³Ûï»Éáõ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝͳÝûà »ñÏÇñ ÙÁ` ²ñó³ËÁ, áñ Û³ÛïÝÇ ¿ ݳ»õ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ ³ÝáõÝáí: Ø»ñ ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÇõÝÁ ÉÇ ¿ñ ³ñϳÍÝ»ñáí¦, ·ñ³Í ¿ ì¿ë»áÉÇÝ: ȳïídzóÇ ¿ç³ï¿ñÇÝ ²ñó³ËÁ ½³ñÙ³óáõó³Í ¿ Çñ É»éÝ»ñáí, Ù³ùáõñ û¹áí »õ µÝáõû³Ùµ: §²ñó³ËÁ ÏÁ ·ïÝáõÇ É»éÝ»ñáõ íñ³Û, ³Ùå»ñ¿Ý ³É í»ñ: Îñݳ±ù å³ïÏ»ñ³óÝ»É: ÆÝãå¿ë ϳñ»ÉÇ ¿ ³åñÇÉ ³Ùå»ñ¿Ý í»ñ: ²Ûë Ññ³ß³ÉÇ »ñÏñÇÝ Ù¿ç ³ñ»õÁ ÏÁ ßáÕßáÕ³Û ·ñ»Ã¿ ÙÇßï, û¹Á ß³ï Ù³ùáõñ ¿: È»éÝ»ñÁ Ï°³åß»óÝ»Ý Çñ»Ýó µ³ñÓñáõû³Ùµ, í»Ñáõû³Ùµ: ÎáíÏ³ë»³Ý É»éÝ»ñ: ²ÝáÝù, ϳñÍ»ë, ÁÉÉ³Ý ¹³ñ³õáñ Ñëϳݻñ, áñáÝù ï»Õ³Ï³Ûáõ³Í »Ý ³Ûë Û³ñÙ³ñ³õ¿ï É»éݳÑáíïÇÝ Ù¿ç »õ ³ß˳ñÑÇÝ ÏÁ ݳÛÇÝ ³Ùå»ñáõ Ù¿ç¿Ý… î»Õ³óÇÝ»ñÁ Ù»Õáõ³µáõÍáõû³Ùµ ÏÁ ½µ³ÕÇÝ, ¹»Õ³µáÛë»ñ ÏÁ ѳõ³ù»Ý: ²Ûëï»Õ Ñ»ßï ¿ ßÝã»ÉÁ, û¹Á ϳ½¹áõñÇã ÏÁ ÃáõǦ, ÏÁ ·ñ¿ ³Ý: ²É»ùë¿ÛÇ Ëûëùáí` ²ñó³ËÇ Ù¿ç Û³×³Ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ É»éݳÛÇÝ ³ÕµÇõñÝ»ñ, ·ÇÝ»·áñͳñ³ÝÝ»ñ, ÏñûÝ³Ï³Ý Ûáõß³ñ-

Ó³ÝÝ»ñ ï»ëÝ»É: §Ø»Ýù ϳݷ ³éÇÝù Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ùûï: ÞáõñçµáÉáñÁ É»éÝ»ñ, É»éÝ»ñ, ³Ýí»ñç É»éÝ»ñ: æáõñ ËÙ»óÇÝù ³ÕµÇõñ¿Ý, ³Ý ß³ï Ù³ùáõñ ¿ñ, Çëϳå¿ë óñÙ³óÝáÕ: È»éݳÛÇÝ ï»Õ³ÝùÇ ³é³ÝÓݳ۳ïÏáõÃÇõÝÁ ѳßáõÇ ³éÝ»Éáí` ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ ɳõ íÇ׳ÏÇ Ù¿ç ¿ÇÝ: гݻÉáõÏ ÏÁ ÙݳÛ, ÿ ï»Õ³óÇÝ»ñÁ ÇÝãå¿ë ÏñÝ³Ý ³ïáÝù å³Ñå³Ý»É ³Û¹ ï»ëùáí: ¸Åáõ³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, áñ ³Û¹ ϳ˳ñ¹³Ï³Ý »ñÏÇñÁ é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõû³Ý Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇ, ÇëÏ ÑáÕÁ ³Ûëï»Õ Ëáñ ëåÇÝ»ñáí å³ïáõ³Í ¿: ²ñó³ËÁ ³ÝÏ³Ë »ñÏÇñ ¿ ½³ñٳݳÉÇ Ùß³ÏáÛÃáí, Ù³ñ¹áóÙáí, á-

ñáÝù µ³ñÓñ ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Ý ³½³ïáõÃÇõÝÁ : ²Ûëï»Õ µáÉáñÁ ÏÁ ËûëÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ µ³ó³éÇÏ µ³ñµ³éáí, ³Û¹ É»½áõÝ ÝáÛÝÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ¹Åáõ³ñáõû³Ùµ Ï°ÁÝϳɻݦ, ÏÁ Ýß¿ ³Ý: ¾ç³ï¿ñÁ Ï°³õ»ÉóÝ¿, áñ ³Ûë »ñÏñÇ íñ³Û ¹Çõó³½Ý»ñ·³Ï³Ý Ù³ñï»ñ ÙÕáõ³Í »Ý: §Þ³ï»ñÁ ½áÑáõ³Í »Ý` å³ßïå³Ý»Éáí Çñ»Ýó ·ÇõÕ»ñÁ, ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ áõ ÑáÕÁ: àñáß ï»Õ»ñ ÙÇÝã ³Ûëûñ Ññ³Ó·áõÃÇõÝ Ï°ÁÝóݳÛ: àñáß ·ÇõÕ»ñ, áõñÏ¿ Ù»Ýù ³Ýó³Ýù, ³ÙµáÕçáõû³Ùµ ³õ»ñáõ³Í »Ý, ë³Ï³ÛÝ ³ÝáÝù ÏÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÇÝ ï»ÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñáõ »õ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ßÝáñÑÇõ: ¸áõù Ïñݳù ²ñó³ËÇ ³Ýϳ-

Ëáõû³Ý ѳٳñ Ù³ñïÝãáÕ áõ ÇÝÏ³Í ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í µ³½Ù³ÃÇõ Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ ï»ëÝ»É: ÎÁ ½³ñÙ³óÝ¿ Ù³ñ¹áó ù³çáõÃÇõÝÁ, ³ÝáÝù ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ³åñÇÉ ³Ûëï»Õ »õ ã»Ý í³Ëݳñ ϳéáõó»É¿ ³ÛÝ, ÇÝã áñ ³õ»ñáõ³Í ¿ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí: ʳճÕáõÃÇõÝÁ ³Ûëï»Õ Çëϳå¿ë ϳñ»õáñ ¿¦, Ï°Áݹ·Í¿ ³Ý: êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù¿ç ²É»ùë¿ÛÁ ÙÇõë Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ï ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ µÝáõû³Ý »ñ»õáÛÃÇ ÙÁ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³Í ¿: §²ñó³ËÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù êï»÷³Ý³Ï»ñï, Ù»Ýù ѳë³Ýù »ñ»ÏáÛ»³Ý, »õ ³Ý ÑÇõñÁÝÏ³É Ï»ñåáí Ûá·Ý³Í ׳ݳå³ñÑáñ¹Ý»ñáõ ³éç»õ µ³ó³õ Çñ ¹éÝ»ñÁ: ø³Õ³ùÁ óÝóáõ³Í ¿ñ å³ï»ñ³½Ù¿Ý, ë³Ï³ÛÝ ß³ï ³ñ³· í»ñ³Ï³Ý·Ýáõ³Í: ²é³çÇÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ ³ÛÝåÇëÇÝ ¿, ϳñÍ»ë »ñÏÝùÇ Ù¿ç ÁÉɳë: ´³ó³ïñ»Ù` ÇÝãáõ. ³Ûëï»Õ Ù»Ýù ³Ï³Ý³ï»ë ¹³ñÓ³Ýù µÝáõû³Ý µ³ó³éÇÏ »ñ»õáÛÃÇ ÙÁ, »ñµ ÙßáõßÁ ³Ùå»ñáõ Ñ»ï ÏÁ ͳÍÏ»Ý ù³Õ³ùÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ: ¶áõó¿` ²ñó³ËÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý í³ñÅ »Ý ³ïáñ »õ ã»Ý Ýϳï»ñ, ë³Ï³ÛÝ ³ïÇϳ Ñ»ùdzÃÇ ÝÙ³Ý ¿ñ. ³ÛÝåÇëÇ ïå³õáñáõÃÇõÝ ¿ñ, ϳñÍ»ë É»éݳÛÇÝ ù³Õ³ùÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ ÏÁ ë³õ³éÝÇÝ »ñÏÇÝùÇ Ù¿ç: سÛñ³ù³Õ³ùÇ É³åï»ñÇ ÉáÛëÇ ×³é³·³ÛÃÁ ÏÁ ßáÕßáÕ³Û ³Ùå»ñáõ Ù¿ç »õ Ýñµûñ¿Ý ÏÁ óñáõÇ: سé³ËáõÕ¿Ý áõ ³Ùå»ñ¿Ý í»ñ ³ëïÕ»ñÝ »Ý: ¸áõù ³ïáÝù ÏÁ ï»ëÝ¿ù ³ÝÙÇç³å¿ë Ó»ñ ·É˳í»ñ»õÁ¦, ÏÁ ·ñ¿ ³Ý: ²ñó³ËÇ Ù³ëÇÝ Çñ ß³ñ³¹ñ³ÝùÁ ²É»ùë¿ÛÁ Ï°³õ³ñï¿ Ñ»ï»õ»³É Ëûëù»ñáí. §ê³ ²ñó³ËÝ ¿. É»éÝ»ñáõ »õ ³½³ïáõû³Ý »ñÏÇñÁ¦:

Þ³ï ØÇñ· λñ¿ù, ÊÝÓáñ »õ ê³Éáñ. ÊáñÑáõñ¹ Îáõ ï³Û ²ñó³ËóÇ 110 î³ñ»Ï³Ý î³ïÇÏÁ §ÜÇáõ½¦- Ô³ñ³µ³Õ»³Ý ÑáÕÁ Ñéã³Ï³õáñ ¿ á°ã ÙdzÛÝ Çñ ëù³Ýã»ÉÇ µÝáõû³Ùµ, Ñݳ¹³ñ»³Ý Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáí, µ³ñ»µ»ñ ÑáÕáí, ³ÛÉ Ý³»õ` »ñϳñ³Ï»³óÝ»ñáí: 2018Ç ö»ïñáõ³ñÇ ïáõ»³ÉÝ»ñáí` È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç Ï`³åñÇ 100 ï³ñ»Ï³ÝÁ ³Ýó 16 Ù³ñ¹: ²Ù»Ý³ï³ñ»óÁ` 110³Ù»³Û ²ñ»õѳï ê³ñ·ë»³ÝÁ, ÏÁ µÝ³ÏÇ Â³Õ³í³ñ¹ ·ÇõÕÇÝ Ù¿ç: ²Ýáñ ³Ûó»É³Í »Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÇ ÃÕóÏÇóÝ»ñÁ »õ ·ñ³Í.§Ø»ñ ³Ûó»Éáõû³Ý å³ÑáõÝ ²ñ»õѳï ï³ïÇÏÁ ïáõÝÁ ã¿ñ: âÍñ³·ñ³Í ÑÇõñ»ñÁ ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ ïÝ»óÇÝ»ñÁ` ѳñë»ñÝ áõ ÍáéÝ»ñÁ: Þáõïáí Û³ÛïÝáõ»ó³õ ݳ»õ ÇÝùÁ` ³Ûó»Éáõû³Ý §Ù»Õ³õáñÁ¦: ê»õ ·É˳ßáñáí áõ ·á·Ýáóáí ÷ËñáõÝ ÏÇÝ ¿: ¸Åáõ³ñ Ï»³ÝùÇ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ñ»ïùÁ Ó·³Í »Ý, ë³Ï³ÛÝ ã»Ý ÷áË³Í Éáõë³ßáÕ, Ù³ÝϳϳÝûñ¿Ý áõñ³Ë ÅåÇïÁ: §²ñ»õѳï ï³ïÇÏÇ Ñ»ï ½ñáõó»ÉÁ ѳ׻ÉÇ ¿, µ³Ûó ¹ÇõñÇÝ ã¿: Ô³ñ³µ³Õ»³Ý µ³ñµ³éÁ, áñ ß³ï ¹Åáõ³ñ³Ñ³ëÏݳÉÇ ¿, ßé³ÛÉûñ¿Ý ѳٻÙáõ³Í ¿ ï»Õ³Ï³Ý µ³é»ñáí »õ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáí: ÎÁ ÷áñÓ»Ù ï³ïÇÏ¿Ý Ýñµ³Ýϳïûñ¿Ý Çñ Ù³ëÇÝ Ñ³ñóáõ÷áñÓ ÁÝ»É, ë³Ï³ÛÝ 10 í³ÛñÏ»³Ý¿Ý ÁݹÙÇçáõÙ ÏÁ Ëݹñ»Ù »õ` §Ã³ñ·Ù³ÝÇã¦: §Ð³ñëÇ` êûÉɳÛÇ ÙÇçáóáí ÏÁ å³ñ½áõÇ, áñ ²ñ»õѳï ï³ïÇÏÇ 110 ï³ñ»Ï³ÝÁ Éñ³ó³Í ¿ ÚáõÉÇë 1ÇÝ: Ø¿Ï ¹³ñ¿Ý »ñϳñ ï»õ³Í Ï»³ÝùÁ »Õ³Í ¿ ¹Åáõ³ñ, ͳÝñ, Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí »õ ÏáñáõëïÝ»-

²ñó³ËóÇ î³ïÇÏÁ Çñ Ù»Í Ù»Í ÃáéÝ»ñáõÝ Ñ»ï:

ñáí ÉÇ: 17³Ù»³Û ²ñ»õѳïÁ ³Ùáõëݳó³Í ¿ ÑÇÝ· ½³õ³ÏÝ»ñáõ ѳÛñ` ³ÛñÇ Ô³½³ñÇÝ Ñ»ï: ä³ï³ÝÇ ²ñ»õѳïÁ Çñ ³é³çÝ»ÏÁ áõÝ»ó³Í ¿, ë³Ï³ÛÝ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó` Ô³½³ñÁ ٳѳó³Í ¿: ²ñ»õѳïÁ ã¿ Ó·³Í ѳñ³½³ï ¹³ñÓ³Í ûï³ñ ½³õ³ÏÝ»ñÁ: ø³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ »ïù` ²ñ»õѳïÁ ³Ùáõëݳó³Í ¿ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù: ºõ ¹³ñÓ»³É ³ÛñÇÇ ÙÁ Ñ»ï, áñ áõÝ¿ñ í»ó ½³õ³Ï: ¼áÛ·Á áõÝ»ó³Í ¿ »ñ»ù ½³õ³Ï: ºñÏñáñ¹ ³ÙáõëÇÝÇ Ù³Ñ³Ý³É¿Ý »ïù` ²ñ»õѳïÁ Ù»Íóáõó³Í ¿ 15 ½³õ³Ï` ÇÙë »õ ùáõϹ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ ã¹Ý»Éáí: ²ñ»õѳïÁ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇ Ù¿ç ³ß˳ï³Í ¿: ÀݹѳÝñ³å¿ë í»ñ³åñ³Í Ï»³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ï³ïÇÏÇÝ Ñ³ñóáõ÷áñÓ ÁÝ»ÉÁ í¿ñù»ñáõ ÷áñ÷ñáõÙ

¿: ²Ûë ϳ٠³ÛÝ µ³ÝÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙ»Éáõ ÁÝóóùÇÝ` ²ñ»õѳï ï³ïÇÏÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ ÏÁ ÏñÏÝ¿` §â»Ù ³åñ³Í, ³ÛÉ ï³Ýçáõ³Í »Ù¦, »õ ³ãù»ñÁ ³ñï³ëáõùáí ÏÁ É»óáõÇÝ: гñóÁ, ÿ ï³ïÇÏÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, ù³ÝDZ Ãáé áõ Íáé áõÝÇ, ³Ýå³ï³ëË³Ý Ùݳó: §Ð³ñÇõñ¿Ý ³õ»ÉǦ, ³Ù÷á÷»ó êûÉɳÝ: §ºõ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, ³ãù»ñáõ Ëáñ³Ù³ÝÏ ÷³ÛÉÝ áõ ÅåÇïÁ ÏÁ Ù³ïÝ»Ý ßñç³å³ïÇ Ñ³Ý¹¿å ³ßËáÛÅ Ñ»ï³ùñùñáõû³Ý Ù³ëÇÝ: «ØdzÛÝ Ã¿ í³ï ÏÁ ï»ëݻ٠áõ ÏÁ Éë»Ù¦, ÏÁ µáÕáù¿ ï³ïÇÏÁ: ²Ý Ýñµ³·»Õ Ù³ïÝ»ñáí ÷áùñÇÏ Ó»éùáí ÏÁ í»ñóÝ¿ ëáõñ×Ç ·³õ³ÃÁ: ä³ñ½áõ»ó³õ` ï³ïÇÏÁ ëáõñ× »õ ɳõ ·ÇÝÇ ÏÁ ëÇñ¿: §ÆëÏ ÍË»É ÷áñÓ³±Í ¿ù¦, ÏÁ ϳ-

ï³Ï»Ýù Ù»Ýù: §ì³Û, í³Û¦, ÏÁ ½³Ûñ³Ý³Û ²ñ»õѳï ï³ïÇÏÁ: §îÝ»óÇÝ»ñáõÝ Ëûëùáí` ï³ïÇÏÁ ëÝáõÝ¹Ç ï»ë³Ï»ï¿ ÁݹѳÝñ³å¿ë ½áõëå ¿: Ø»Í Ù³ë³Ùµ µ³Ýç³ñ»Õ¿Ý »õ ϳݳã»Õ¿Ý Ï`áõï¿, ÙÇë ãÇ ëÇñ»ñ, ÇëÏ »ñßÇÏ »õ Ýñµ»ñÇßÏ µ»ñ³ÝÁ ãÇ ¹Ý»ñ: §Þ³ï ÙÇñ· Ï»ñ¿ù, ËÝÓáñ »õ ë³Éáñ, ãÇñ, ³éáÕçáõû³Ý ѳٳñ û·ï³Ï³ñ ¿¦, ËáñÑáõñ¹ Ïáõ ï³Û ²ñ»õѳï ï³ïÇÏÁ: ì³ïóñ³ó³Í ï»ëáÕáõÃÇõÝÁ ï³ïÇÏÇÝ ÃáÛÉ ãÇ ï³ñ Ù³Ýñ ³ß˳ï³Ýù ϳï³ñ»Éáõ, ·áñÍ»Éáõ ϳ٠ϳñ»Éáõ, ë³Ï³ÛÝ ³ßËáõÅûñ¿Ý` Çñ áõÅ»ñáõ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç` Ñݳñ³õáñ ³Ù¿Ý ÇÝã Ï`ÁÝ¿ ï³Ý »õ ³Û·ÇÇÝ Ù¿ç: ÎÁ ëÇñ¿ Ù¿Ï-»ñÏáõ µ³é ÷áË³Ý³Ï»É Ñ³ñ»õ³Ý ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõ Ñ»ï: §²ñ»õѳï ï³ïÇÏÁ ÑÇõñ»ñÁ ׳ݳå³ñÑ»ó ÙáõïùÇ ë³Ý¹Õ³Ñ³ñóÏÇÝ: ºõ ÙÇÝã Ù»Ýù ¹¿åÇ ¹³ñå³ëÝ»ñÁ Ï`»ñóÛÇÝù, Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñáõÝ, ÏÁ Ååï¿ñ »õ Ù»ñ Ñ»ïù¿Ý Ó»éùÁ ÏÁ ó÷³Ñ³ñ¿ñ: §êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ù»½Ù¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Ùïù»ñáõ Ù¿ç ¿ñ, áñáÝóÙáí ѳٳÏáõ³Í ¿ñ ²ñ»õѳï ï³ïÇÏÇ Ñ»ï ѳݹÇåáõÙáí: гٳß˳ñѳÛÇÝ ³é³çÇÝ å³ï»ñ³½Ù, гٳß˳ñѳÛÇÝ »ñÏñáñ¹ å³ï»ñ³½Ù, Ù³ñ¹áõ ÏáÕÙ¿ îÇ»½»ñùÇ Ýáõ³×áõÙ, ²ñ»õѳï ï³ïÇÏÁ »Õ³Í ¿ ³ÙµáÕç ¹³ñáõ ÙÁ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³Ï³Ý³ï»ëÁ: §²ñ»õѳï ï³ïÇÏ, ³éáÕçáõÃÇõÝ ù»½Ç¦:


12

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

²Ü¸ð²¸²ðÒ

ÆÝãá±õ Β³é³ñÏ»Ýù γñû ²ñٻݻ³Ý

²ñ³Ù سÝáõÏ»³ÝÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÇ Ý³Ë³·ÍÇÝ ßáõñç ͳõ³ÉáÕ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ í¿×Á ÏÁ µËÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ÛÝ ÝáñÙ»ñ¿Ý, áñáÝù ÏÁ ë³ÑÙ³Ý»Ý ¿áõÃÇõÝÁ Ñ³Û ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³Ýáõû³Ý ·³Õ³÷³ñÇÝ: ²ñ³ÙÁ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ÑÇÙݳ¹Çñ ѳÛñÁ ã¿ ÙdzÛÝ: ²Ý ѳñ³½³ï ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿ µáÉáñ ųٳݳÏÝ»ñáõ Ù»ñ ÇÝùÝÇßË³Ý å»ï³Ï³Ýáõû³Ý: ºõ ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ ¿, áñáí åÇïÇ ã³÷áõÇÝ µáÉáñ Ý»ñÏ³Û »õ ³å³·³Û ë»ñáõݹݻñÁ гÛñ»ÝÇùÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ù»ñ ջϳí³ñáõû³Ý »õ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ: Ð³Û ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³Ýáõû³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »ñµ»ù Ñ»ßï åÇïÇ ãÁÉɳÛ: ²Ý åÇïÇ ÁÉÉ³Û ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñáí ³Ï³Ýáõ³Í é³½Ù³¹³ßï ÙÁ, áõñ åÇïÇ ·áñÍ¿ Ñ³Û ³½·Ç ËáÑ»Ù, Ñ»é³ï»ë, ³ñ¹³ñ³Ïáñáí, Û³Ù³éûñ¿Ý Ëëï³å³Ñ³Ýç, µ³Ûó ݳ»õ Ëǽ³Ë »õ ÙÇßï ³ÝÝÏáõÝ »õ ÙÇßï ÇÝùÝáõñ³ó ջϳí³ñáõÃÇõÝÁ Çñ Ûëï³Ï ï»ëɳϳÝáí »õ Çñ ¹Åáõ³ñÇÝ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáí: Ð³Û ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç ï»Õ ã»Ý Ïñݳñ áõÝ»Ý³É ÙÇç³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÐáÝ ï»Õ ãÏ³Û »ë³ÙáÉáõû³Ý, ߳ѳÙáÉáõû³Ý, ÃáõɳÙáñÃáõû³Ý ѳٳñ: ²ÛÝï»Õ §³Ù¿Ý ûñ »õ ³Ù¿Ý ų٦ åÇïÇ ·áñÍáõÇÝ §µ³½áõÙ ·áñÍù ³ñáõû³Ý¦, ÇÝãå¿ë ÏÁ å³ï·³Ù¿ ä³ïٳѳÛñÁ: ²ÝÇϳ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ³ñÇ Ù³ñ¹áó é³½Ù³µ»ÙÁ, áõñ ß³ñáõÝ³Ï åÇïÇ í×éáõÇ Ù»ñ ѳõ³ù³Ï³Ý ׳ϳﳷÇñÁ »õ áõñ åÇïÇ Ññ³ß³·áñÍ¿ Ñ³Û Ù³ñ¹áõÝ Ñ³Ý׳ñÁ: ²Ûë ï»ëɳϳÝÝ ¿, áñ Ï»³ÝùÇ Ïáãáõ»ó³õ ѳñÇõñ ï³ñÇ ³é³ç ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñáõ ÏáñáíÇ ÷³Õ³Ý·Ç ÙÁ ³ñÇõÝáí »õ ùñïÇÝùáí »õ ³Û¹ ¹³Å³Ý »ñÏáõÝù¿Ý Íݳõ Ýáñ ųٳݳÏÝ»ñáõ Ù»ñ ³ÝϳËáõÃÇõÝÁ: ²Û¹ ·áñÍÇÝ é³ÑíÇñ³Ý»ñÁ Ñ³Û Û»Õ³÷áË³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ` ²ñٻݳϳÝ, ÐÝã³Ï»³Ý »õ ٳݳõ³Ý¹ ¸³ß-

²ñ³Ù ݳÏó³Ï³Ý ·áñÍÇ ÑÝáóÝ»°ñÁ øñÇëï³÷áñ ØÇù³Û¿É»³ÝÇ, èáëïáÙÇ, êÇÙáÝ ¼³õ³ñ»³ÝÇ »õ ³ÛÉ Ù»Í»ñáõ ѽûñ ÇÙ³ó³Ï³Ýáõû³Ùµ áõ í×é³Ï³Ùáõû³Ùµ: ºõ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ·áñÍÇ ³Û¹ ùáõñ³Û¿Ý ³½·Ç ÷ñÏáõû³Ý í×é³Ï³Ý ·ñáÑÇÝ Ïáãáõ³Í ²ñ³ÙÝ ¿ñ, áñ åÇïÇ Û³ÛïÝáõ¿ñ »õ Ñ³Û Ï»³ÝùÇ ³Ù»Ý¿Ý ׳ϳﳷñ³Ï³Ý ûñ»ñáõÝ åÇïÇ Ññ³ß³·áñÍ¿ñ Ï»³ÝùÇ áõ Ù³Ñáõ³Ý »ñ³Ë¿Ý Ïáñ½áõ³Í Ù»ñ ÑëÏ³Û Û³ÕóݳÏÁ:

ÎÁ ë˳ÉÇÝ µáÉáñ ³ÝáÝù, áñáÝù ³Ûë ²ð²Ø ÇñáÕáõû³Ý Ù¿ç ϒáõ½»Ý ï»ëÝ»É §³ÝѳïÇ å³ßï³ÙáõÝù¦: ´áÉß»õÇÏ»³Ý ³Û¹ »½ñ»ñÁ Ù»½Ç ѳٳñ ã»Ý: ²ñ³ÙÁ í³Õáõó ¹³¹ñ³Í ¿ ³ÝѳïÇ Ý»Õ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³åñ»É¿: ²Ý - ÇÝãå¿ë Çñ ·³Õ³÷³ñÇ áõëáõóÇãÝ»ñÝ áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ - Çñ Ù»Í ÝáõÇñáõÙÇ ×³Ùµáí í³Õáõó ÝáÛݳó³Í ¿ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ »õ ѳٳٳñ¹Ï³ÛÇÝ ï»ëÇÉùÇÝ Ñ³ëï³ï»Éáí Ï»³ÝùÇ ³ÛÝ ã³÷³ÝÇßÁ, áñ ³Ûëûñ ÏÁ ë³Ñٳݿ Ù»ñ ѳõ³ù³Ï³Ý ³ñſѳٳϳñ·Á: ²Û¹ ³ñŻѳٳϳñ·Ý ¿, áñ å¿ïù ¿ óáɳóáõÙ ·ïÝ¿ ²ñ³ÙÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÇ ÛÕ³óùÇÝ Ù¿ç: ̳±Ýñ å³Ñ³Ýç ÏÁ ¹Ý»Ýù Ó»ñ áõë»ñáõÝ: ²Ûá, ËÇëï ͳÝñ ¿ Ù»ñ å³Ñ³ÝçÁ: øÝݳñÏÙ³Ý Ý»ñϳ۳óáõ³Í ݳ˳·ÇÍ»ñ¿Ý »õ áã Ù¿ÏÁ (¹³ï»Éáí Éáõë³ÝϳñÝ»ñ¿Ý) ÏÁ Ñ³ï¿ ë³ÑÙ³ÝÁ: ²ñ³ÙÁ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿ Ù»ñ ѳõ³ù³Ï³Ý ËáÛ³ÝùÁ »õ µáÉáñ ³ÛÝ Û³ñ·³ñÅ³Ý ù³Ý¹³Ï³·áñÍÝ»ñÁ, áñáÝù å³ïñ³ëï »Ý ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³Ûë Ù»Í Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÇÝ, åÇïÇ ³Ýå³ÛÙ³Ý ·áѳóÝ»Ý ³Ûë ¹Åáõ³ñ³Ñ³× å³ÛÙ³ÝÁ: ²Ûë å³ÛÙ³ÝÁ µ³é»ñáí ãÇ µ³ó³ïñáõÇñ: àã Ù»Ýù »õ áã ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ïáõÃÇõÝÁ ÏñÝ³Û ³Ûë ËáñÑñ¹³õáñ å³ÛÙ³ÝÁ µ³Ý³Ó»õ»É: ²ÝÇϳ ÏÁ µËÇ Ñ³Û Ù³ñ¹áõÝ í»ó»ñáñ¹ ½·³Û³ñ³Ýù¿Ý: ØÇ Ñ³ñóÝ¿ù Ù»½Ç, ÿ DZÝã ¿ ³Ý: ºñµ ºñáõ³Ý¹ øáã³ñÁ Ñå³ñïûñ¿Ý ϳݷݻó ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇÃÇ Ñ³Ý׳ñ»Õ ÓdzñÓ³ÝÁ, áã á°ù, µ³ó³ñӳϳå¿ë áã áù ÏÁ ϳëϳͿñ ³Û¹ ÏáÃáÕÇ ÇÝùÝáõû³Ý: Ø»Ýù µáÉáñë ³ß˳ñÑÇ ãáñë ͳ·»ñ¿Ý í»ñçݳϳÝûñ¿Ý ѳÙá½áõ³Í ¿ÇÝù, áñ ³Û¹ ÇëÏ ¿ñ ¸³õÇÃÁ…ì³ñå»ïÁ §·Çï¿ñ¦, ÿ á±í ¿ñ Ù»ñ ¹Çõó³½Ý³í¿åÇÝ Ñ»ñáëÁ, ù³ÝÇ áñ ·Çï¿ñ, ÿ á±í »Ýù Ù»Ýù: ¸áõù Ý³Ë »õ ³é³ç åÇïÇ ·Çïݳù, ÿ á±í ¿ ²ñ³ÙÁ... ö»ïñáõ³ñ 2, 2018 àõ³ßÇÝÏÃÁÝ

êáõÙϳÛÇû³Ý æ³ñ¹»ñ« ä³ïÙ³Ï³Ý ¼áõ·³Ñ»éÝ»ñ ºõ ¸³ë»ñ ²ñï³ß¿ë Þ³Ñå³½»³Ý

1988 Ãáõ³Ï³ÝÇ ö»ïñáõ³ñÇ 12-Çó ²ñó³ËáõÙ ëÏǽµ ³é³Í ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ë³Õ³Õ óáÛó»ñÇ »õ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý å³Ñ³Ýçáí Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Çñ³õ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñÇ å³ï³ë˳ÝÁ »Õ³õ êáõÙϳÛÇà ù³Õ³ùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ѳÛáõû³Ý ç³ñ¹Á: ºñ»ù ûñ ß³ñáõݳÏáõ³Í ݳË×ÇñÁ í³Ûñ³·áõû³Ùµ ã¿ñ ï³ñµ»ñõáõÙ ³ÛÝ »Õ»éݳ·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó« áñ ¹³ñ³ëϽµÇÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ÇÝ Ãáõñù»ñÁ »õ ÝáÛÝ ³½»ñÇÝ»ñÁ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ßÇÝÍáõ ÇÝï»ñݳóÇáݳÉǽÙÇ ï³ëݳٻ³ÏÝ»ñÇó Û»ïáÛ ë»ñݹ³÷áËáõÃÇõÝÝ ³Ý·³Ù ³½»ñÇÝ»ñÇ ÍÇݳÛÇÝ ÛÇßáÕáõû³Ý Ù¿ç ã¿ñ Ù³ñ»É Ñ³Û ï»ë³ÏÇ Ýϳïٳٵ »Õ³Í ³Ý³÷ ³ï»ÉáõÃÇõÝÁ: ²ñ¹Çõݳµ»ñ³Ï³Ý êáõÙϳÛÇà ù³Õ³ùÁ ß³ï Ñ»éáõ ¿ ·ïÝõáõÙ ²ñó³ËÇó« »õ ³ß˳ï³Ýù ÷Ýïé»Éáí ³Ûëï»Õ Û³ÛïÝáõ³Í ¸³ßï³ÛÇÝ áõ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÝ»ñÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ áñ»õ¿ ³éÝãáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ« Ñ¿Ýó ³Ûëï»Õ ïñáõ»ó ²ñó³ËÇ ÁÙµáëï³óÙ³Ý å³ï³ë˳ÝÁ« ÇÝãÁ Ý³Ë »õ ³é³ç Ñ³Û µÝ³Ïãáõû³ÝÁ áõÕÕáõ³Í ½·áõß³óáõÙ ¿ñ: ²ÛÝ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ñ« áñ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³õáõÝùÇ Çñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ë³Õ³Õ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõû³ÝÁ ä³ùáõÝ Ñ³Ï³¹ñ»Éáõ ¿ µÇñï áõÅÁ« ÝϳïÇ áõݻݳÉáí« áñ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ« ¸³ßï³ÛÇÝ áõ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÝ»ñÇ Ñ³Û³µÝ³Ï óñáõ³Í µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ« ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ« Û³ÛïÝõáõÙ ¿ å³ï³Ý¹Ç íÇ׳ÏáõÙ »õ Ï°³ñÅ³Ý³Ý³Û êáõÙϳÛÇÃÇ Ñ³Ûáõû³Ý ׳ϳﳷñÇÝ: ÆÝãå¿ë ѻﳷ³Û Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÷³ëï»óÇÝ« ²½ñå¿Û׳ÝÇ Çß˳ÝáõÃÇõÝÁ Ñ¿Ýó ³Û¹ ׳ݳå³ñÑáí ¿É ·Ý³ó` ѳ۳ó÷»Éáí áÕç ¸³ßï³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ« óɳÝáí áõ ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí ï»Õ³Ñ³Ý»Éáí ä³ùáõÇ Ñ³Û µÝ³Ïãáõ-

û³ÝÁ: Æ í»ñçáÛ« »ñµ Ñݳñ³õáñ ã»Õ³õ ½³Ý³½³Ý Ù»Í áõ ÷áùñ ë³¹ñ³ÝùÝ»ñáí ϳë»óÝ»É ³½³ï³·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ« ²½ñå¿Û׳ÝÁ å³ï»ñ³½Ù ë³ÝÓ³½»ñÍ»ó ï³ñ³Íù³ÛÇÝ áõ Ãáõ³ù³Ý³ÏÇ ³éáõÙáí ³Ýѳٻٳï ÷áùñ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ýϳïٳٵ« áñÝ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ ·ïÝõáõÙ ¿ñ ßñç³÷³ÏÙ³Ý Ù¿ç: ´³ñµ³ñáëáõû³Ý ѳñóáõÙ ÷³ëï»Éáí ë»÷³Ï³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÃÇõÝÁ` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ ÛÇß»óõáõÙ ¿ñ Ýñ³ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ³Ýó»³ÉÁ (Û³ÛïÝÇ ¿« Ç ¹¿å« áñ ëáõÙϳÛÇû³Ý »Õ»éݳ·áñÍáõû³Ý ûñ»ñÇÝ ²½ñå¿Û׳ÝáõÙ »Ý ·ïÝáõ»É §ËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñ¦ ÂáõñùdzÛÇó): àã ÙÇ Ï³ëÏ³Í ãϳ۫ áñ »Ã¿ ãÉÇÝ¿ñ ³ñó³ËóÇÝ»ñÇ ³Ùáõñ ¹ÇٳϳÛáõÃÇõÝÁ »õ û·ÝáõÃÇõÝÁ г۳ëï³ÝÇó« ³å³ ²ñó³ËÇ ÑáÕáõÙ ÏñÏÝáõ»Éáõ ¿ÇÝ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ºñµ í³Ûñ»Ý³ó³Í ³ÙµáËÁ »ñ»ù ûñ ß³ñáõÝ³Ï ·Çß³ïÇã³Ï³Ý Ëñ³Ë׳Ýù ¿ñ ë³ñù»É ѳÝñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÇ »ñÏñáñ¹ ù³Õ³ùáõÙ« å³ñ½õáõÙ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ØáëÏáõ³ÛáõÙ §ï»Õ»³Ï ã¿Çݦ: ²ÛÝ ¹¿åùáõÙ« »ñµ ѳÝñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ »õ Ç Ù³ëݳõáñÇ ³Ýíï³Ý·áõû³Ý ÏáÙÇï¿Ý»ñÁ« Áëï ¿áõû³Ý« §·É˳¹³ë³ÛÇݦ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñÝ ¿ÇÝ« »õ µ³ó³éõáõÙ ¿ñ« áñ áñ»õ¿ í³ÛñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ³Ù»Ý³÷áùñ Çñ³¹³ñÓáõû³Ý Ù³ëÇÝ ³Ý·³Ù ÝáÛÝ å³ÑÇÝ ³Ñ³½³Ý· ãÑÝã»ñ Ï»¹ñáÝáõÙ: Æñ³Ï³ÝáõÙ ³ñó³ËóÇÝ»ñÇ µ³ñÓñ³óñ³Í ËݹÇñÁ ³Ù»Ý³ó³õáï ѳñáõ³ÍÝ ¿ñ« ÇÝãåÇëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ѳëóÝ»É Ù»Í Ï³Ûëñáõû³ÝÁ« áñ Ó»õ³õáñáõ»É ¿ñ ³½·»ñÇ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ µÇñï áïݳѳñÙ³Ý »õ ·³ÕáõóóÙ³Ý ÙÇçáóáí: ²ÛÝå¿ë áñ« ³Û¹ »ñ»ù ûñáõ³Û ¹³ëÁ ØáëÏáõ³ÛÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ« áñå¿ë½Ç ѳÛáõÃÇõÝÁ ¹³¹³ñ»óÝ¿ñ ù³Ý¹»É ϳõ¿ ÷ÕÇ áïù»ñÇ ï³ÏÇ ÑáÕÁ: ä³ïÙ³Ï³Ý Û³çáñ¹ ½áõ·³Ñ»éÁ ÛÇ-

ß»óÝáõÙ ¿« ÿ ÇÝãå¿ë ó³ñ³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÇõÝÝ ¿ñ Ññ³Ññáõ٠ѳÛ-óóñ³Ï³Ý ÁݹѳñáõÙÝ»ñ« ϳ٠ÇÝãå¿ë ²© гٳß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ûñ»ñÇÝ« éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý ·áñͳñùÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ« áã ÙdzÛÝ éáõë³Ï³Ý ½ûñù»ñÁ ¹áõñë µ»ñáõ»óÇÝ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÇëÏ Ññ³Ññ³Í »õ ѳۻñÇÝ ¹ñ³ Ù¿ç Ý»ñù³ß³Í ÏáíÏ³ë»³Ý é³½Ù³µ»ÙÇó« ³ÛÉ»õ ³õ»ÉÇ áõß« ²ñ»õ»É»³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ùáÝý»ñ³ÝëÇ á·áõÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 1920é ë»åï»Ùµ»ñÇ 3-8 ä³ùõáõÙ) ¹ñ³ÝÇó Ùûï »ñÏáõ ß³µ³Ã ³Ýó ëÏëáõ»ó Ãáõñù³Ï³Ý Ýáñ ³ñß³õ³ÝùÁ г۳ëï³ÝÇ íñ³Û« »õ Ýáñ ûñѳëÇ ³éç»õ Ï³Ý·Ý³Í Ñ³Ûáõû³ÝÁ åáÉß»õÇÏ»³Ý èáõë³ëï³ÝÁ í»ñçݳ·ñ³ÛÇÝ Ó»õáí å³ñï³¹ñ»ó Û³ÝÓÝ»É Çß˳ÝáõÃÇõÝÁ: Æ ¹¿å« ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¿ñ« áñ ¹ñ³ÝÇó Û»ïáÛ §Û³Õóͦ Ýáñ Çß˳ÝáõÃÇõÝÁ Ñ»ßïáõû³Ùµ Ãáõñù»ñÇÝ ¹áõñë ÏÁ Ññ³õÇñ¿ñ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÇó µéݳ·ñ³õáõ³Í 40 ѳ½³ñ ù³é© ùÙ ï³ñ³ÍùÇó« µ³Ûó ÇѳñÏ¿ ã³ñ»ó: гٻٳïáõÃÇõÝÁ áõÕÕ³ÏÇ ã¿« µ³Ûó ÛÇß»Ýù ݳ»õ« áñ ëáõÙϳÛÇû³Ý í³Ûñ³·áõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý ïáõáÕ ã»Õ³õ« ÿ»õ ³Û¹ ³Ù¿ÝÁ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ó»É ËáñÑñ¹³ÛÇÝ §»Õµ³Ûñ³Ï³Ý ÙÇáõû³Ý¦ ï³ñ³ÍùáõÙ« ÇëÏ ¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ³Ýóϳóáõ»ó ØáëÏáõ³ÛáõÙ: ä³ïÙ³Ï³Ý ½áõ·³Ñ»éÝ»ñÇ Ù¿ç Ëáñ³Ý³Éáí` ÛÇß»Ýù ݳ»õ« áñ »ñµ ÝáÛÝ 1920 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ûñѳë³Ï³Ý ÏéÇõÝ»ñ ¿ñ ÙÕáõÙ ³Ýѳٻٳï ٻͳù³Ý³Ï »õ ѽûñ Ãáõñù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ñ»ï« èáõë³ëï³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»ó í»ñçÇÝÝ»ñÇÝ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ù³Ý³Ïáõû³Ùµ ½¿Ýù« é³½Ù³Ùûñù »õ áëÏÇ: ÐÇÙ³ ÛÇß»Ýù« áñ ³ñ¹¿Ý ³ñó³Ë»³Ý å³Ûù³ñÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÝáÛÝ éáõëÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ ¿ñ« áñ ³½»ñÇÝ»ñÁ ϳñáÕ³ó³Ý ·ñ³õ»É ¶»ï³ß¿ÝÝ áõ سñïáõݳ߿ÝÁ« ¹³ï³ñÏáõ»ó Þ³ÑáõÙ»³ÝÁ« ËáñÑñ¹³ÛÇÝ µ³Ý³ÏÇ §úճϦ ·áñÍáÕáõû³Ý ÙÇçáóáí

ѳ۳ó÷áõ»óÇÝ áõ ²½ñå¿Û׳ÝÇ ÑëÏáÕáõû³Ý ï³Ï ³Ýó³Ý سñï³Ï»ñïÇ »õ г¹ñáõÃÇ µ³½Ù³ÃÇõ ·ÇõÕ»ñÁ: ºõ ³Ûëûñ ¿É« »ñµ г۳ëï³ÝÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ßñç³÷³Ïáõ³Í ÙÝ³É ÂáõñùdzÛÇ ÏáÕÙÇó« áã ÙÇ ûñ í»ñ³ó³Í ã¿ å³ï»ñ³½ÙÇ Ýáñ ÷áõÉÇ µéÝÏÙ³Ý íï³Ý·Á ²½ñå¿Û׳ÝÇ Ñ»ï« èáõë³ëï³ÝÁ å³ïñ³ëïõáõÙ ¿ ³Ù»Ý³Ýáñ³·áÛÝ ½Çݳï»ë³ÏÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»É ÂáõñùdzÛÇÝ »õ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ½ÇÝ»É ²½ñå¿Û׳ÝÇÝ: ä³ïÙ³Ï³Ý ½áõ·³Ñ»éÝ»ñÁ áã ÿ §Ñ³Ï³¦ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ µáñµáù»Éáõ ѳٳñ »Ý (¹ñ³Ýó íݳëÁ ÙÇßï ³õ»ÉÇ ß³ï ¿)« ³ÛÉ` »½ñ³Ï³óÝ»Éáõ ѳٳñ« áñ ï³ñ³Í³ßñç³Ýáõ٠߳ѻñÁ ã»Ý ÷áËáõ»É »õ ³Ý»É ¹ñ³ÝÇó ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñ»ï»õáõÃÇõÝÝ»ñ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ êáõÙϳÛÇÃÇ Ã»Ù³ÛÇÝ« áñÇÝ ¿É ÝáõÇñáõ³Í ¿ ³Ûë ³Ý¹ñ³¹³ñÓÁ« ³å³« ÇÝãå¿ë ѳñÇõñ ï³ñÇ ³é³ç« ³ÛÝ Ñ³Ûáõû³ÝÁ ïáõ»ó ϳñ»õáñ »õ ³Ù»Ý³·É˳õáñ ¹³ëÁ` Ññ³Å³ñáõ»É µáÉáñ ï»ë³ÏÇ å³ïñ³ÝùÝ»ñÇó (í»ñ³Ï³éáõóáõÙ« ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óáõÙ« å³ïÙ³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõû³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ »õ ³ÛÉÝ) »õ ݳ˳å³ïñ³ëïáõ»É ³½³ïáõû³Ý ϳ٠ٳÑáõ³Ý ¹ÇٳϳÛáõû³Ý: àõ µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ êáõÙϳÛÇÃÇó Û»ïáÛ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ¹³Ý¹³Õ-¹³Ý¹³Õ ëÏë»ó ݳ˳å³ïñ³ëï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ« áñáÝó ßÝáñÑÇõ Ñݳñ³õáñ »Õ³õ Ëáõë³÷»É Ýáñ êáõÙϳÛÇÃÝ»ñÇó »õ Û³ÕÃ»É å³ñï³¹ñáõ³Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ: ²½ñå¿Û׳ÝÝ áõ ÂáõñùÇ³Ý ³éÝáõ³½Ý Ù¿Ï µ³Ý ѳëϳó³Ý« áñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ñ»³Ý Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ Ãáõñù³Ï³Ý í³Ûñ»Ýáõû³Ý ¹¿Ù ѳϳ¹»ÕÁ« »õ »Ã¿ ³Ûë ÅáÕáíñ¹Ç Ó»éù áõ áïùÁ ãϳå»Ý« Ýñ³Ý Û³ÕûÉÁ ¹Åáõ³ñ ¿: êáõÙϳÛÇû³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó áÕç áÕµ»ñ·³Ï³Ýáõû³Ùµ í»ñ³Ñ³ëï³ï»óÇÝ áõÕÇÕ Ñ³ñÇõñ ï³ñáõ³Û í³Õ»Ùáõû³Ý« ê³ñ¹³ñ³å³ïÇó ³é³ç ²ñ³Ù سÝáõÏ»³ÝÇ ÑÝã»óñ³Í ÏáãÁ` Ù»Ý³Ï »Ýù »õ ÛáÛëÝ»ñë Ù»½ íñ³Û åÇïÇ ¹Ý»Ýù:


Ð²Ú ØÞ²ÎàÚÂ

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

13

²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ²ñ¹¿Ý ²é³ÝÓÇÝ È»½áõ³Ï³Ý ̳Íϳ·Çñ àõÝÇ

§àõÇùÇÙ»ïdz г۳ëï³Ý¦ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý »õ ¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÑÇÙݳñÏáõû³Ý ï³ñ³Í ç³Ýù»ñáí« ³ñ»õÙ³ï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ûÅïáõ³Å ¿ Û³ïáõÏ ISO 639-3 É»½áõ³Ï³Ý ϳñ·³ÝÇßáí£ SIL International-Á« áñ ISO 639-3-Á ·ñ³ÝóáÕ Ù³ñÙÇÝÝ ¿« 30 ÚáõÝáõ³ñ 2018ÇÝ áñáß»ó ëï»ÕÍ»É §hyw¦ ϳñ·³ÝÇßÁ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ñ³Ù³ñ£ ¶ñ³Ï³Ý ѳۻñ¿ÝÇ »ñÏáõ ×ÇõÕ»ñÁª ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ »õ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿-

ÝÁ« ųٳݳϳÏÇó ѳۻñ¿ÝÇ »ñÏáõ ·ñ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÝ »Ý« áñáÝù ½³ñ·³ó³Í »Ý ï³ñµ»ñ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ ϳéáõóáõ³Íùáí« ³é³ÝÓÇÝ ÙÇç³í³Ûñ»ñáõ Ù¿ç »õ ³é³ÝÓÇÝ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ« ½áñë ÙÇßï ã¿« áñ ϒÁÝûñóáõÇÝ Ï³Ù ÏÁ ѳëÏóáõÇÝ ÙÇõë ×ÇõÕÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿£ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ³ÝϳËáõÃ»Ý¿Ý »ïù ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ« ÙÇçÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÝ áõ ·ñ³µ³ñÁ ÿ»õ ³é³ÝÓÇÝ É»½áõ³Ï³Ý ϳñ·³ÝÇß»ñ ëï³ó³Ý« µ³Ûó á㪠³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ£ ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí ÏÁ ËûëáõÇ« ¹åñáóÝ»ñ¿Ý Ý»ñë ÏÁ ¹³ë³õ³Ý¹áõÇ« ûñûñ ÉáÛë ÏÁ ï»ëݻݫ ·Çñù»ñ ÏÁ óñ·Ù³ÝáõÇÝ »õ Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ« ѳϳé³Ï ³Û¹ µáÉáñÇݪ 2010ÇÝ« ºàôܺêøú-Ý ½³ÛÝ Ý»ñ³é»ó §²ß˳ñÑÇ íï³Ý·áõ³Í É»½áõÝ»ñáõ »É»ÏïñáݳÛÇÝ ù³ñï¿ë¦¿Ý Ý»ñë£ È»½áõÇÝ ³ÝÏáõÙÁ ϳÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ê÷ÇõéùÇ »õ г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç« µ³½Ù³ÃÇõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ݳ˳ӻéÝáõ»ó³Ý•'b7 ³ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ »É»ÏïñáݳÛÇÝ ³ÕµÇõÝ»ñáõª Ý»ñ³é»³É ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý

àõÇùÇ÷»ïdzÛÇ ½³ñ·³óáõÙÝ ¿ñ« áõñ Ý»ñ·ñ³õáõ»ó³Ý µ³½Ù³ÃÇõ ³ÝѳïÝ»ñ »õ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ£ ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ³é³ÝÓÇÝ É»½áõ³Ï³Ý ϳñ·³ÝÇß ãáõݻݳÉáõÝ å³ï׳éáí« ³éó³Ýó ѳٳϳñ·¿Ý Ý»ñë« å³ñµ»ñ³µ³ñ ËݹÇñÝ»ñ ÏÁ Û³é³ç³Ý³Ý£ úñÇݳϫ ²ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý àõÇùÇ÷»ïdzÛÇ ¿çÇÝ íñ³Û Ù¿Ï ÝÇõÃÇ Ù³ëÇÝ ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ »ñÏáõ Ûû¹áõ³Í Ù¿ÏÁª ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý« ÇëÏ ÙÇõëÁª ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý« ³ÛëÇÝùݪ ³é³ÝÓÇÝ Ï³ñ·³ÝÇß »õ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ñÃ³Ï ãáõݻݳÉáõ å³ï׳éáí ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÙÇ»õÝáÛÝ ¿çÇÝ íñ³Ûª ÁÝûñóáÕÝ»ñÁ ß÷áÃÇ Ù³ïÝ»Éáí ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý Ûû¹áõ³ÍÇÝ ·áÛáõû³Ý Ù³ëÇÝ£ Ødzųٳݳϫ ËݹÇñ ÏÁ Û³é³çÝ³Û Ãáõ³ÛÇÝ ³ñÑ»ëï³·Çïáõû³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï•'b7 áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ëïáõ·ÇãÇ« Ó³ÛݳÛÇÝ ×³Ý³ãٳݫ óñ·Ù³Ýáõû³Ý »õ ³ÛÉ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍáõÙÁ »ñÏáõ ×ÇõÕ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ å³ñ½³å¿ë ϳñ»ÉÇ ã¿£ §àõÇùÇÙ»ïdz г۳ëï³Ý¦Ý áõ ¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÑÇÙݳñÏáõÃÇõÝÁ »-

гÛÏ ¸»ÙáÛ»³ÝÇ Üáñ ¶ÇñùÁ` §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð»ïù ²Ù»ñÇϳÛÇ Ø¿ç© 400³Ù»³Û ijé³Ý·áõÃÇõݦ

ÈáÛë ï»ë³Í ¿ гÛÏ ¸»ÙáÛ»³ÝÇ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»ïù ²Ù»ñÇϳÛÇ Ù¿ç© 400³Ù»³Û ųé³Ý·áõÃÇõݦ Ýáñ ٻݳ·ñáõÃÇõÝÁ: ¶ÇñùÁ ÝáõÇñáõ³Í ¿ ³é³çÇÝ Ñ³ÛáõÝ ²Ù»ñÇϳ »ñóÉáõ 400³Ù»³Û å³ïÙáõû³Ý© 1618ÇÝ Ø³ñÃÇÝ ³ÝáõÝáí (Martin the Armenian) ³é³çÇÝ Ñ³ÛÁ ѳë³õ ìÇñ×ÇÝdz: ²é³çÇÝ Ñ³ÛáõÝ Å³Ù³ÝáõÙÁ ³½¹³ñ³ñ»ó ݳ»õ Ñ³Û ·³ÕóϳÝÝ»ñáõÝ ÑáëùÁ« ·³ÕóϳÝÝ»ñ« áñáÝù Çñ»Ýó Ñ»ï Üáñ »ñÏÇñ µ»ñÇÝ` ë»÷³Ï³Ý ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ï»Ýë³Ó»õÁ« ËáѳÝáóÁ »õ Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ: ²ÝáÝù áõë³ÝáÕÝ»ñ ¿ÇÝ« ³ñÑ»ëï³õáñÝ»ñ« ³é»õïñ³Ï³ÝÝ»ñ« ÑáÕ³·áñÍÝ»ñ«

áñáÝù »Ï³Í ¿ÇÝ ²Ù»ñÇϳ` ·áÛ³ï»õ»Éáõ »õ ѳÛñ»ÝÇùÁ Ùݳó³Í` ߳ѳ·áñÍÙ³Ý áõ µéÝáõû³Ý ÉáõÍÇÝ ï³Ï ï³é³åáÕ Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ û·Ý»Éáõ Ù»Í ÛáÛëáí: 620 ¿ç»ñ¿ µ³Õϳó³Í å³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ³ß˳ïáõÃÇõÝÁ ûÅïáõ³Í ¿ 2200 Éáõë³ÝϳñÝ»ñáí« áñáÝó ϳñ·ÇÝ` ³ñÅ¿ù³õáñ ³ñËÇõ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕûñ »õ ѳ½áõ³·Çõï å³ïÏ»ñÝ»ñ« áñáÝù óáÛó Ïáõ ï³Ý ѳÛ-³Ù»ñÇÏ»³Ý ѳٳÛÝùÇ å³ïÙáõÃÇõÝÝ áõ ųé³Ý·áõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë ݳ»õ` ѳۻñáõÝ ³é³õ»É Ý߳ݳϳÉÇó Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ù¿ç: гïáñÁ ÏÁ Ý»ñ³é¿ г۳ëï³ÝÇ »õ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ ѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñáõ ³ñËÇõ³ÛÇÝ ÝÇõûñ« áñáÝóÙ¿ ß³ï»ñ ÏÁ Ý»ñϳ۳óáõÇÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉɳÉáí: ¶ÇñùÇÝ ·ÉáõËÝ»ñÁ »õ Ýϳñ³½³ñ¹áõÙÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óáõ³Í »Ý ųٳݳϳ·ñ³Ï³Ý ϳñ·áí` Áݹ·ñÏ»Éáí 1618¿Ý ÙÇÝã»õ 1990³Ï³ÝÝ»ñáõ ëÏǽµ »ñϳñáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ: ²Ûëûñ ѳۻñÁ »õ ѳÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ Ñ»ïù»ñÁ ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý ²Ù»ñÇϳÛÇ ·ñ»Ã¿ µáÉáñ ݳѳݷݻñáõÝ Ù¿ç© Ñ³Û µÅÇßÏÝ»ñÁ« »ñÏñ³ã³÷Ý»ñÁ« ׳ñï³ñ³å»ïÝ»ñÁ« ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÁ« ß³ñųå³ïÏ»ñÇ ·áñÍÇãÝ»ñÁ« »ñ·ÇãÝ»ñÁ« Û³çáÕ³Ï Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ ·áñͳñ³ñÝ»ñÁ ÏÁ ϳÙñç»Ý Ødzó»³É

ܳѳݷݻñÁ »õ г۳ëï³ÝÁ` ³Ùáõñ ۻݳëÇõÝ»ñáí: гïáñÁ ѳÛ-³Ù»ñÇÏ»³Ý ѳٳÛÝùÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ³é³çÇÝ ÷áñÓÝ ¿: ²ÝÇϳ ݳ»õ Û³ñ·³ÝùÇ Çõñ³Û³ïáõÏ ïáõñù ¿ ÛÇß³ï³ÏÇÝ Ødzó»³É ܳѳݷݻñ ѳëï³ïáõ³Í ³ÛÝ Ñ³Û»ñáõÝ« áñáÝù Çñ»Ýó »é³Ý¹áõÝ ç³ÝùÁ Ç ·áñÍ ¹ñ³Í »Ý ѳÛ-³Ù»ñÇÏ»³Ý ϳå»ñáõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ç ËݹÇñ« »õ »ñ³Ëï³·Çïáõû³Ý ïáõñù` ÛÇß³ï³ÏÇÝ ³ÝáÝó« áñáÝù ï³é³å³Í »Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ»ï Çñ»Ýó Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ ϳï³ñ»Éáõ ³ï»Ý` ÷ñÏ»Éáí »õ Ýáñ ϳñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáí гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý »õ Ø»Í »ñÏñ³ß³ñÅ¿Ý í»ñ³åñ³Í ѳñÇõñ³õáñ Ï»³Ýù»ñáõ: ¶ÇñùÁ Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ¿ §Üáõå³ñ »õ ²Ýݳ ²ý¿»³ÝÝ»ñ¦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇÝ ³ç³Ïóáõû³Ùµ« §²õñáñ³¦ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ݳ˳ӻéÝáõû³Ý ÏáÕÙ¿: §²Ûë ·ÇñùÁ Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ù¿ç ѳۻñáõÝ »õ ³ÝáÝó ³½¹»óáõû³Ý Ù³ëÇÝ ¿: Ø»Í Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ` гÛÏ ¸»ÙáÛ»³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿: àõñ³Ë »Ýù« áñ ÏñݳÝù ³ç³ÏóÇÉ ³Ýáñ »õ ѳٳ·áñͳÏóÇÉ §²õñáñ³¦ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ݳ˳ӻéÝáõû³Ý ѻ嶺 Ýß³Í ¿ §²õñáñ³¦ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ݳ˳ӻéÝáõû³Ý ѳٳÑÇÙݳ¹Çñ« ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñ Üáõå³ñ ²ý¿»³ÝÁ:

ÂàôØúÝ Ð³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Øñó³Ý³ÏÇ Î°³ñÅ³Ý³Ý³Û ºñ»õ³ÝÇ ÂàôØú ëï»Õͳñ³ñ ³ñÑ»ëï³·Çïáõû³Ýó Ï»¹ñáÝÁ î»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ³ñÑ»ëï³·Çïáõû³Ý (î²) ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ (WCIT-2018) ³ñųݳó³Í ¿ ·É˳õáñ Ùñó³Ý³ÏÇÝ: §Âáõ³ÛÇÝ ¹³ñáõ ËáñÑáõñ¹Á Çñ³·áñÍ»Éáõ ѳٳñ¦ ³Ýáõ³Ý³Ï³ñ·ÇÝ ïñáõáÕ Ùñó³Ý³ÏÁ Ï»¹ñáÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ³Í ¿ ѳٳÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ÆõáÝ âÇõ: WCIT ѳٳÅáÕáíÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ðݹϳëï³ÝÇ Ù¿ç, ö»ïñáõ³ñ 18-22ÇÝ: 2019ÇÝ Ñ»ÕÇݳϳõáñ ³Ûë ѳٳÅáÕáíÁ åÇïÇ ·áõÙ³ñáõÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç: Üß»Ýù, ÿ ýñ³Ýë³Ï³Ý We Demain ٳϳ½ÇÝÁ, 2016ÇÝ, ÂàôØú Ï»¹ñáÝÁ Ýϳï³Í ¿ñ ³ß˳ñÑÇ É³õ³·áÛÝ Ýáñ³ñ³ñ ¹åñáóÝ»ñáõÝ ³é³çÇÝÁ:

ñ»ù ï³ñÇ ³é³ç ݳ˳ӻéÝ»óÇÝ ³é³ÝÓÇÝ É»½áõ³Ï³Ý ϳñ·³ÝÇß ëï³Ý³Éáõ ·áñÍÁÝóóÇÝ« »ñµ ï³ñµ»ñ Ó»éݳñÏÝ»ñáõ »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ ÙÇçáóáí ëÏë³Ý ï³ñ³Í»É áõ ³ç³ÏóÇÉ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ÝÇõûñáõÝ ëï»ÕÍٳݫ ³ç³Ïóáõû³Ùµª г۳ëï³ÝÇ »õ ë÷Çõéù³Ñ³Û ѳٳÛÝùÝ»ñáõ ³ñ»õÙï³Ñ³Û ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ£ ´³óÇ §àõÇùÇÙ»ïdz г۳ëï³Ý¦¿Ý »õ ¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÑÇÙݳñÏáõûݿݫ ³Ûë ·áñÍÁÝóóÇÝ Ù¿ç Ý»ñ³éáõ³Í »Ý ݳ»õ ö³ñÇ½Ç ²ñ»õ»É»³Ý È»½áõÝ»ñáõ »õ ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÝ»ñáõ ²½·³ÛÇÝ ÐÇÙݳñÏÇ Ð³Û³·Çï³Ï³Ý ³ÙåÇáÝÁ« ³ÛÉ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ê÷ÇõéùÇ µ³½Ù³ÃÇõ ѳٳÛÝùÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ« áñáÝùª 2016-Ç ³Ùñ³Ý« Ëݹñ³·ñáí ÙÁ ¹ÇÙ³Í »Ý SIL International-ÇÝ£ ²Ûë Û³çáÕáõÃÇõÝÁ ÙdzëÝ³Ï³Ý ç³Ýù»ñáõ ³ñ¹ÇõÝù ¿ »õ åÇïÇ Ýå³ëï¿ ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý µáí³Ý¹³Ïáõû³Ùµ ÝÇõûñáõ ½³ñ·³óٳݫ ѳë³Ý»ÉÇáõû³Ý« »õ ѳٳó³ÝóÇÝ íñ³Û ³ÝáÝó ï³ñ³Íٳݣ

TO ADVERTISE IN CANADA’s ONLY ARMENIAN MONTHLY NEWSPAPER CALL 416-878-0746

Join us

www.facebook/ Torontohye newspaper


14

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149


زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

¶Ç￱Çù ÿ ³ÕÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ ·ñ»Ã¿ ÝáÛÝÝ »Ý »õ ϳ˻³Éª ÁÝï³ÝÇùÇ Ï³ï³ñ³Í ÁÝïñáõûݿÝ

´³ñ»õ § »ë ×áÝ ø¿ÛÝÝ »Ùª R.S.Kane Funeral Home-Ç Ý³Ë³·³ÑÁ: ºÃ¿ Û³õ»É»³É û·Ýáõû³Ý å¿ïù áõÝÇù § Ëݹñ»Ù ϳåáõ»ó¿ù Ù»½Ç Ñ»ï Ð»é© 416-221-1159 γ٠e-mail: info@rskane.ca

Taste of Aleppo

15


16

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149


زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

17


18

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

Grant Tour of

SPAIN & Charters Ltd.

ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ºñ¿óÝ»ñáõ ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇÝÁ Ïáã Ï°áõÕÕ¿ ·³ÕáõÃÇë »ñ¿ó ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ù³ë ϳ½Ù»Éáõ ÀÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ý »õ í³Û»É»Éáõ Ùï»ñÙÇÏ ÙÃÝáÉáñï

³Ù¿Ý »ñ»ùß³µÃÇ ³é. ųÙÁ 9:00¿Ý ÙÇÝã»õ Ï». ųÙÁ 2:00Á ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë£

Madrid, Barcelona, Cordoba, Gibraltar Gibraltar,, Granada, Sevilla ... ÚáõÝÇë 28- ÚáõÉÇë12 î»Õ»ñÁ ë³Ñٳݳ÷³Ï »Ý

سÝñ³Ù³ëÝáõû³Ýó ѳٳñ ¹Çٻɪ ´»Ýݳ ³ñ½ÇÇÝ 416-494-4067 ϳ٠416-496-0606


زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

19

Armenian Heritage Cruise 2018 By: Barbara Haroutunian The 21st Armenian Heritage Cruise sailed from Fort Lauderdale, Florida on January 2028, 2018 on Royal Caribbean’s premiere ship, the gorgeous Freedom of the Seas. Fellow Armenians from all over the world represented many countries such as: Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, England, France, Germany, Lebanon, Turkey, Venezuela and many states within the United States. For eight glorious days, Armenians were given the opportunity to interact with old friends and make new connections with fellow Armenians. This cruise gave everyone onboard an unforgettable experience with many wonderful memories. What brings over together over 1,000 Armenians from all over the world on the Armenian Heritage Cruise is a common desire to meet new and old friends, attend cultural events, visit new places, and dance to Armenian music, while cruising on the “Hye Seas.” Our destinations this year included St. Kitts & Nevis, Antigua, Puerto Rico, and Labadee. On each island we enjoyed exotic secluded beaches, where we were all able to swim, listen and dance to Armenian music, eat good food and have fun in the tropical weather. We were honored to have onboard Rev. Fr. Nareg Berberian, the Primate of the Diocese of the Armenian Church of Brazil. Our days started out with daily Armenian Church Service. For those guests who needed a little help on the dance floor, Margo Kaftajian taught basic Armenian dances. Her classes were packed with enthusiastic dancers looking to learn new dance moves! Each day the Armenian Heritage Cruise Hospitality desk was open for any questions or concerns. Maro Asatoorian was also available with information regarding the 2018 Armenian Heritage Tour to Armenia and Karabagh. This year they will be celebrating the 100th Anniversary of the first independence of Armenia on May 21 –June 4, 2018. For some friendly competition Antranig Boudakian, John Jerikian and Hampar Vartanian supervised the annual Tavlou and Belote tournaments. The Hairenik Bookstore was open each day where guests had the opportunity to purchase unique Armenian books, CD’s, videos and souvenirs. The first night there was a welcome reception hosted by Maria Tavitian and Margo Kaftajian highlighting the week’s activities. The entertainment aboard the ship was truly exceptional this year. We listened to the dynamic vocals of Harout Pamboukjian and his fantastic band from California. Harout captivated his audience during his performance and truly created an atmosphere of energy, excitement, and dancing. We also enjoyed the “All Star Kef Band” featuring Jim Kzirian, Steve Vosbikian, Richard Berberian, Antranig Kzirian and Vik Momjian. Harout Artin Bedrossian also joined the line-up for a truly amazing combination of entertainers. Sibil from Istanbul, Turkey performed two concerts singing her newest songs which delighted the souls of everyone. The Akh’Tamar Dance Ensemble from

New Jersey dazzled the audience under the artistic directorship of Sylvia Asadourian. They performed traditional Armenian folk dances dressed in authentic costumes. For the second year in a row, Maria Tavitian, Dr. John P. Bilezikian and Dr. Raffi Hovanessian organized and introduced special Medical Programs for Health Care Professionals where ACCME, CDE and CPE Accreditation were received. The following are some of the topics presented: •Osteoporosis in Armenia: The Second Decade” John P. Bilezikian, MD, PHD •Prevalence of Gum Disease in Armenia” – Gregory Kazandjian, DDS, MS

ship. Five guest speakers presented interesting and culturally relevant Armenian topics that directly affect Armenia and the Diaspora. We were honored to have Robert Avetisyan, the Permanent Representative to the Nagorno Karabagh Republic. The topic presented was “The Current situation in and around Artsakh, the conflict settlement process, as well as the economic process in the rebuilt and investment opportunities”. Raffi Hamparian is Chairman of the Armenian National Committee of America (ANCA). He discussed “The Armenian Cause: Today, Tomorrow and into the Future”. Shahen Mirakian is the President of the

relationships for the Armenian people”. The Armenian Cultural Association of America, Inc. continues to create a venue where Armenians of all backgrounds come together in a lavish setting and benefit in a friendly environment with respect and dialogue between each other, our heritage and our history. We put aside our political and religious differences and come together as ARMENIANS to support one nation and one purpose – “A Free and Independent Armenia”. We dance, sing, dine, mingle, network, and enjoy each other’s camaraderie and friendship. To our many loyal and sustaining friends we extend our most heartfelt gratitude in

•Eye Care in Armenia” – Lawrence V. Najarian, MD •”Pharmaceutical Delivery in Armenia: Challenges” – Romic Eskandarian, Pharm D. •Healthcare and Education in Armenian Women’s Reproductive Years” – Samuel Badalian, MD, PHD On Wednesday evening the chefs aboard the “Freedom of the Seas” prepared a special Armenian dinner which included such favorites as cheese boureg, chicken kebob, hommous, boulghour pilaf, seasoned lamb chops, baklava and much more. The ACAA and TravelGroup International served complimentary wine for the guests along with dinner. On the same evening was a Cocktail Party featuring Harout Pamboukjian sponsored by ACAA and TravelGroup International. This year guests experienced an extraordinary cultural program aboard the

Armenian National Committee of Canada (ANCC). He discussed “International Recognition of Artsakh: The Legal Case”. Robert Haig Setrakian discussed, “An Overview of the Armenian Banking System: A Bright Spot in Armenia’s Economy”. Rev. Fr. Nareg Berberian, the Primate of the Diocese of the Armenian Church of Brazil discussed Armenians in Brazil. Other activities included: •Armenian Business Networking – This unique event gave professionals from various backgrounds the opportunity to exchange business cards and network amongst fellow Armenians •Homenetmen Presentation •Armenian Relief Society (ARS) Program The entire Armenian Community worldwide is now enjoying this cruise. This is the fulfillment of the Mission – “to foster better

helping make the Armenian Heritage Cruise one of the premiere events of the Armenian social scene. This is an unforgettable week of Armenian fellowship, Armenian music, Armenian food, Armenian spirit and fun. Please join us next year January 20-27, 2019 aboard the Royal Caribbean’s Allure of the Seas for another unforgettable Armenian experience. Cruising is fabulous, but cruising Armenian is USKANCHELI! Our appreciation is extended to the Armenian Cultural Association of America for making the cruise possible. For more information or to book a reservation on Armenian Heritage Cruise XXII contact TravelGroup International at 866-447-0750.

Comments From A Few Pleased Passangers “I am from Paris, France and I came with my nephew on the Armenian Heritage Cruise. Since Harout Pamboukjian and Sibil were being featured, I wanted to see them perform. I also loved meeting people from all over the world. I have had so much fun I want to come again next year with my sister”. Beatrice Hagopian, Paris, France “It was again a really great opportunity for any Armenian from all over the world to come and meet another compatriot in a friendly nationalistic atmosphere and have fun in the meantime on the Armenian Heritage Cruise”. Nubar Costanian, Los Angeles, California

“I have been on the AHC 17 times and I am anxiously waiting to sign up again for next year’s cruise. Hope to see everyone again next year”. Boghos and Sylva Deradourian Philadelphia, Pennsylvania “This is my 5th AHC and each time it gets better and better. The committee is very well organized and everyone you meet is very friendly. You get to meet Armenians from all over the world, enjoy singers, musicians, comedians, and hear lectures and get the latest information about Armenia and Artsakh. You will have fun every hour of the day, all week long while making new friends”. Zabel Belian Bloomfield Hills, Michigan

“While I was certainly looking forward to my first Armenian Heritage Cruise; I had no idea what to expect. Everyone welcomed me. Having an opportunity to come together to celebrate and honor our culture has been very important to me. I am so grateful that despite all our struggles we are still here and able to sing, and dance as Armenians in such a beautiful setting”. Azat Guven British Columbia, Canada “Thank you Armenian Heritage Cruise committee for organizing a wonderful cruise on the Freedom of the Seas. Had a great time with some old friends and met new ones from around the world”. Beatrice Babgouni Florida


20

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

TORONTO ARMENIANS

Interview with Krikor Chitilian, Member of Local Advisory Committee for ConsumerNext Development Plan In the coming years, the Toronto Armenian community’s focal point at Hallcrown Place, where a considerable number of its institutions are located, will undergo major physical changes. The area surrounding St. Mary Armenian Church, the ACC, ARS Day School and AYC is slated for a major development project (dubbed ConsumerNext) that might affect the everyday life at the community centre and especially, the school. ACC leadership is following up closely with the developments of the proposed project as it fights its way through municipal and city hall planning and decision making stages. TorontoHye asked Head of ACC Committee regarding ConsumerNext Development and representative of ACC at the Local Advisory committee Krikor Chitilian about the background, the work done so far towards the proposed project and its modification to meet the ACC’s safety and traffic concerns, as well as where things stand right now. Q. Can you give us an overall idea about the ConsumerNext project. In what ways these changes can affect the Community Centre's and ARS School's surroundings? A. The planned high density High-rise developments along Sheppard Ave East from Don Mills to Victoria Park Ave. at the fringes of Consumers Rd. (which is the largest employment office/commercial area in the City of Toronto after Downtown core), were mostly approved by the Ontario Municipal Board (OMB), bypassing the city planning. The City of Toronto Commissioned a Planning Study for this very important Employment Lands in 2015. The purpose was to control the development in this commercial area and to increase the employment from the current 18,000 to about 30-35,000 within the next 25-30 years, with improvements to expand transportation to the area and convert it into a walk-able neighbourhood. The City formed a Local Advisory Committee (LAC), comprised of land owners and businesses in the area and invited the ACC to participate. Initially. two individuals from ACC were involved as committee members, Harout Manougian and Krikor Chitilian. The committee submitted a final report to the Planning and Growth committee in the fall of 2016, which was then adopted and the staff was directed to prepare a secondary plan for the area, which if approved by the Council will control the development of the Employment Lands for the next 5-10 years. The ACC Board appointed a committee internally to follow the proposed development of the total area within the Employment lands in general and the adjoining Universal Property at 2450 Victoria Park Ave., which was sold to a developer in 2011-2012. The committee met with the developer at least 4-5 times, the last one in Mid 2016, and expressed our desire to see a mid rise development with commercial/office buildings bordering St. Mary Church and the Community Centre/school at 45 Hallcrown. After several revisions, the Developer submitted a plan shown in Fig.1, with mostly residential development, low to mid rise buildings bordering the Church and ACC, a park at Hallcrown Place and Twin towers along consumers Rd., 44 and 39 Storey high. With a new Road from Hallcrown Place to Victoria Park Ave. at the north boarder of the Church, as a buffer separating the two properties. This has been a long process over the last three years, with 3 LAC committee meetings, 6 or 7 Public consultation meetings where the hundreds of Armenian Community

Figure 2

members were present, expressed their concern until the “ConsumerNext” report was finalized. In the fall of 2017 the report was presented and accepted by the Planning and Growth Management committee of the City

and concerns with the planning staff and the Area Councillor. Then, the Secondary plan was submitted to the Planning and Growth Management Committee for adoption in February 22, 2018. At this meeting Deputations

Figure 1

of Toronto, where we were represented by our Planning Consultant, Weston Consulting, and we had Written deputations by our committee. This is when the planning staff was directed to prepare a draft Secondary Plan for The Consumers Rd. Employment Area. In December 2017, this draft plan was presented for public consultation in early February, where our community members had another opportunity to discuss their views

were made by our planning consultant, Chairman of the St. Mary Church Harout Kassabian, Chairman of the ARS School Board, Sevag Kupelian, and Member of our ACC Committee Serouj Kaloustian, and School Parent Representative, Haig Petrossian. The Secondary Plan was moved to be adopted by the Planning and Growth Management Committee, with a

recommendation that the planning staff meet with the representatives of the Armenian Community to further discuss their concerns and make minor modifications within the next two weeks, as the Secondary plan will be submitted to the Toronto City Council for Adoption in Mid March 2018. (Fig. 2 represents the development concept at the Sheppard Ave and Victoria Park Ave. with a tall building option (25 storey high single building on the Universal Site). Q. In what ways can these changes affect the Community Centre's and ARS School's surroundings, mainly traffic and pedestrian safety? A. The ACC committee still has some concerns and we hope that they will be addressed during our meetings with the planning staff and our councillor within the next week or so. These concerns are summarized as follows: a. The new proposed road to the North of the Church from Hallcrown Place to Victoria Park Ave. should be built first, prior to any development in excess of the existing floor space. b. The traffic on the new road should be controlled to discourage through traffic, and should be mainly intended to service the properties at the Hallcrown Place circle. c. Safety and security of the school students, teachers and parents are paramount and, if the traffic congestion is further aggravated, we stand to lose students and endanger survival of the school. d. The density (coverage) of the areas to the south of Consumers Road should be all labelled as 2.0 (two times the lot area. As our lands at 45 and 50 Hallcrown Plc. are designated as 1.5 times, to present some incentive to the land owners bordering 401 to consider commercial development. e. The green path along the non-buildable areas within the 401/404 right of way should be limited in width to 5-6m to accommodate Cycling path, walk and green tree lines. f. The Universal lot at 2450 Victoria Park Ave. is designated as mixed use the only such designation on the south side of Consumers Rd, which will allow residential uses. It is our view that the density on the south side on both side of Victoria Park East and West be cont. on page 21


TAI TAD

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

21

ANCC’s Statement on the 30th Anniversary Conference devoted to the First Republic of Armenia will be held of the “Karabakh Movement” The Struggle Continues for a Free Artsakh... Ottawa – Today marks the 30th anniversary of the “Karabakh Movement”, the very movement that courageously tore down the Soviet walls of silence to grant the people of Artsakh (formerly known as Nagorno-Karabakh) the freedom and dignity that they continue to struggle for today. On February 13, 1988, the freedom loving people of Artsakh marched in unison in major demonstrations in the capital city of Stepanakert, demanding for their homeland to be partitioned from the illegal soviet machinated merger to Azerbaijan. In what was seen as a protest against the Soviet administration of that time, the Armenian population of Artsakh demanded their rights under full compliance with the laws and constitution of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR). The Karabakh Movement was the

first expression of people’s right to self-determination in the Soviet Union and Eastern Bloc, which led directly to the movements that brought about the fall of the Berlin Wall, the revolutions in Eastern Europe and the freedom of the former Soviet republics. “What came after the demonstrations was the beginning of the current fate facing the people of Artsakh… their struggle to live in peace and freedom, free of any Azeri aggression and violence” said Shahen Mirakian, president of the Armenian National Committee of Canada (ANCC). Shortly after their rightful expression of freedom, the Armenians of Artsakh were faced by unrepentant aggression from neighbouring Azerbaijan, which eventually resulted in full-scale war in the early 1990’s, lasting until 1994. Despite a 1994 ceasefire agreement, Azerbaijan has steadily continued to carry out attacks against Artsakh. The most recent large-scale ceasefire violation, which occurred

in April 2016, was unprecedented in its scale, duration, and number of civilian casualties. Ever since, and almost on daily basis, innocent soldiers and civilians are killed, due to unsanctioned Azeri aggression. “Since 1994, the Artsakh side has tirelessly reiterated its commitment to reach a viable and a peaceful resolution to this conflict that respects the right to selfdetermination of the Armenian population and recognizes the territorial integrity of Artsakh, However, Azerbaijan’s bellicose and unconstructive campaign of aggression continues to threaten a resumption of war and bloodshed” said Mirakian. “Despite all the hardships faced today, Artsakh stands as a beacon of democracy, hope and freedom that throughout the years has strongly demonstrated its commitment to peace and its ability in becoming a sovereign nation, worthy of international recognition” concluded Mirakian.

ANCA Hovig Apo Saghdejian Capital Gateway Program Welcomes New Winter 2018 Class

in Canada

ARF Armen Karo Student Association announced details of its March 2018 conference entitled “From Genocide to Statehood – The 900 Days Republic” and devoted to the First Republic of Armenia. The conference is organized in Collaboration with various Armenian Student Associations in Canada. Guest Speakers of the conference are Dr. Richard Hovannisian – Historian, Professor Emeritus, UCLA, Dr. Rubina Peroomian – Author, Professor/Researcher, UCLA, Dr. Vicken Cheterian – Journalist, Professor, Webster University of Geneva. The schedule: Tuesday March 13 – 7pm – McGill University, Montreal Wednesday March 14 – 7pm – Carleton University, Ottawa Thursday March 15 – 7pm – University of Toronto, Toronto Reception will follow after each conference Conferences organized by the Armenian Student Associations: Armen Karo Student Association Association des Etudiants Arméniens de l’Université de Montréal Concordia Armenian Student Association McGill Armenian Student Association Carleton University of Ottawa Armenian Students Association Council of Ontario Armenian Students’ Association University of Toronto Scarborough Campus Armenian Students’ Association University of Toronto St. George Campus Armenian Students’ Association Ryerson University Armenian Students’ Association York University Armenian Students’ Association McMaster University Armenian Students’ Association

Azeri Crimes Remain Unpunished After Thirty Years of Bloodshed ANCC Statement on the 30th Anniversary of the Sumgait Massacre

Ottawa — Thirty years ago, Azerbaijani authorities organized and systematically committed the mass pogroms and massacres against the peaceful Armenian population of Sumgait. In what was seen as a response to the peaceful manifestation of Artsakh Armenians for self-determination, dozens of Armenians were brutally killed or detained, beaten and tortured. The Sumgait massacre was the first ethnic cleansing campaign that Azeri nationalists committed since the onset of the Karabakh movement which fueled further bloody episodes of ethic cleansings perpetrated by Azeri authorities in Kirovabad, Mingechaur, ANCA Hovig Apo Saghdejian Program Advisory Committee and alumni welcome the Winter 2018 Baku and elsewhere around Azerbaijan. class to Washington DC on the first evening of the session. “Instead of facing their history and repenting for their monstrous crimes, The Armenian National Committee of available at and below. America (ANCA) kicked off its 2018 youth With the arrival of the Winter, 2018 class, Azerbaijani authorities spare no effort today empowerment agenda by welcoming the latest Yerimyan and the CGP Advisory Committee to deny their past and shift the international Hovig Apo Saghdejian Capital Gateway (CGP) coordinated two weeks of intensive seminars community’s attention in order to escape class, a group of talented recent graduates focusing on resume development, cover letter responsibility” said Shahen Mirakian, president committed to launching professional careers writing, interviewing and networking skills, of the Armenian National Committee of in Washington’s competitive public policy job culminating in a “meet and greet” mixer with Canada. The massacre claimed the lives of over market. Six out of six of the Fall 2017 fellows D.C. area professionals. CGP fellows are now are working professionally in the Washington, in the process of applying to jobs on Capitol D.C. policy sector, five having already secured Hill, with think tanks and a range of policy permanent full-time positions. consulting companies. “There are few better ways to start a new Looking to Fall 2018, Yerimyan joined year than helping goal-oriented recent ANCA-WR Communications Coordinator reduced to 2.0, and the building forms be low graduates secure career opportunities in our Dickran Khodanian, a CGP program alumnus, to mid rise (up to 12 Storey high). nation’s capital,” remarked ANCA Program at a leadership retreat organized by the Allg. The city requirement for mixed use Director Tereza Yerimyan. “We are proud of Armenian Student Associations (All-ASA) at areas where commercial employment buildings the success of our fellows over the course of AYF Camp Big Pines. Yerimyan and exist is to keep the building, or if it will be the past year and are encouraged by the participation of our alumni as seminar leaders Khodanian led a professional development demolished then at least the existing footage and mentors, furthering the career workshop, outlining how the ANCA-WR’s of the building should be constructed as Walter and Laurel Karabian Fellowship in commercial component of the development. opportunities for our fellows.” Fall 2017 fellow Areni Margossian Sacramento, Calif., the ANCA-WR internship This does not mean only retail space at the discussed the vital role the CGP played in her in Los Angeles as well as the CGP and Leo ground floor of a residential development. h. The preferred recommended option in successful Washington, D.C. job search, Sarkisian Summer Internship Programs in sharing her experiences in a video encouraging Washington, D.C. can offer opportunities to the “ConsumersNext” Study and as dictated students and recent graduates to explore explore conventional and unconventional by the PPS (Provincial Planning Statement), opportunities in the nation’s capital. “From the careers in policy, politics and media. They and the City of Toronto OPA 321 (Official Plan ANCA staff to the CGP Advisory Committee, also offered a “how to advocate on campus” Amendment), is mid rise mixed use this program is filled with the most genuine seminar—leading discussions on how to development. This concept picture should also and dedicated people who only want to see effectively advance Armenian American be included in the Secondary Plan, as the tall you succeed,” said Margossian in her video, concerns at universities. building option currently is included.

36 innocent Armenian men, women and children. Internationally renowned media sources including the New York Times, Washington Post, and many others reported about these heinous crimes committed by Azeri nationalists. “The international community’s silence is what further encouraged Azeri nationalists to perpetrate their crimes and instill hatred and discrimination against Armenians in the region” said Shahen Mirakian. As a result of lack of monitoring and international pressure, to this day, Azerbaijan remains committed to its campaign of aggression against Armenians by constantly violating the current ceasefire regime and by making outrageous threats of attacking Armenia proper itself. "It is the international community's responsibility to put an end to Aliyev's bellicose war-mongering and aggression that not only is threatening the political stability of the region, but also causing serious consequences for global peace and security" concluded Mirakian.

Interview with Krikor ... cont. from page 20 i. Finally, the infrastructure capacity in the area should be considered for equitable distribution as the ACC and AYC lands (6.12 Acers) are earmark for Institutional and Commercial developments, starting with the expansion for the school, for which an application is in process by KIRKOR Architects and Planners. We are not yet out of the woods. The developer can still apply to the OMB with their plan. However, if the Secondary Plan passes the City Council, it will be more difficult for OMB to bypass the City Council, and their decision could be legally challenged. Having the City on our side will be an important matter, as this could be a very expensive proposition without the city's support.


22

VARIETY

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

Isabel Bayrakdarian’s Mother of Light Nominated for a Juno Award

Spincycle Diaries REWIND:

What me? A hypochondriac? By: Talyn Terzian-Gilmour These past couple of months this XXsomething has been completely overwhelmed and…you guessed it, in the spincycle! Please enjoy this revamped repost and I promise to give you something new to ponder next month! Aging is a funny thing. Not laugh out loud funny…in fact, it’s downright depressing. And as my speed train gets closer and closer to middle age ***ugh*** I’ve started to notice the “funny” a little more…like those funny little lines they call “laugh lines” and crow’s feet, or how my once full cheeks, that transformed into a more chiseled high cheek bone look (ooooh Christy Turlington) in my mid-20’s, are now just a couple of deflated balloons…speaking of which…NO, I will NOT go there but you know what I’m talking about…shh! Gravity it’s entirely your fault!!! The seasons changing and before long I’m going to have to shed the (protective) layers and squeeze myself into my shorts and summer skinny jeans…which incidentally, are the year’s before too-tight skinny jeans and I’m really not looking forward to an in-your-face I-told-you-so from my muffin top, thank you very much. Unless it comes with muffins…mmmm…warm, blueberry muffins...or I could just buy a new pair but since I refuse to upsize, I’m just going to find myself in the exact, same squished predicament. Ugh…why can’t the aging of humans be like the aging of a fine wine?? Still, this time of year continues to mark a time of beginnings – like the start of new life and springtime, birds chirping, buds forming on trees…yet I haven’t a clue as to where the time has gone!! It feels like only a week ago when it was getting dark at four-thirty in the afternoon… My mind jumps back to thoughts of summer…ah summer…my happy place. Loafing around, hanging out by the pool working on my tan (responsibly of course), not having to worry about grades and homework, or of driving people here and there. Ahhh summer, when I can put all my worries on hold and the only thing I’m competitive about is how many laps I can do swimming on just one breath… But I have to snap out of it. Wake up. Time is passing quickly and shouldn’t I make a go of those resolutions I made only a couple of months ago? You know…finding that fulfilling job, being able to run past the end of my street, eating more vegetables (blech) and what about planning that great South American adventure to Rio and seeing the Carnivale, the sugar loaf mountain and the giant Jesus. To be surrounded by the warm breezes of Ipanema… BAAAAHHH!!! I digress…many of us make new year’s resolutions about being more healthy, doing more exercise and of course, eating a healthier diet, after all, taking one’s health into one’s own hands is important…don’t we have more to lose at this (***gulp*** middle) stage? And if I’m

not doing those things, then aren’t I just a ticking time bomb??? I’m just not satisfied with the attitude of those of my parents’ generation: 2 Tylenols and a good night sleep are not a good enough RX for me…particularly given my tendency towards hypochondriasis (real word, I swear!) and Googling!! Speaking of which…I had a spot…on my back…a nagging, little, brown spot. I could’ve sworn it wasn’t there a couple of months ago. I worked myself up to the point where I asked the 7 year old what he thought of the spot… Me: Can you take a look at this? 7 year old: What? It’s your back. Me: THIS! This SPOT on my back. 7 year old: You have spots on your face. Me: [IRRITATED] NOT my face!! Forget my face. And besides, those are cute freckles…well, no, not that one…or that one…oh my God, is that an age spot??? NEVERMIND THAT!!! This one, on my back. [Trying to reach over, angling to point out the spot while trying maneuvering in between two mirrors] 7 year old: Oh. It’s a spot. A brown spot. Me: Does it look weird to you? 7 year old: Huh? I’m hungry. When’s dinner? Hmmmppphhhfft. And like I said, I know me…hypochondriasis. Sometimes I get worked up for no legitimate reason. Like, oh my goodness, I’ve had a headache for three days, is it a tumour? Or, oh my goodness, I have a pain in my chest, am I having a heart attack?! But while I think all of these things, somewhere deep down, I think I know that I’m overreacting – a particular gift of mine, I’m told…particularly by Mr. Niceguy. A good friend of mine who has a knack for speaking the truth and being utterly genuine – even though you wouldn’t think it at first glance given his extremely stylish exterior – once gave me an analogy of how it feels when you’re in a particularly “sticky wicket”. He said, that during times of utter, full blown, hypochondria, it’s like you’re an old, rolled up tube of toothpaste and the last drops of you are being SQUEEZED out by a giant thumb PRESSING on your neck. Yup, that’s exactly how it feels when I think the sky is falling. It turns out the spot was not as big a deal as I thought – at least it wasn’t a health risk…but it sure was a bit of a blow to the ego. And now, post spot removal, I wait for this wound to heal despite having yet another scar of undeniable aging. Though perhaps I should view it more like progress? An opportunity? It’s knocking…so I’m going to open that door. I’m going to revisit those resolutions I quickly forgot about in all the hub-bub and hoopla of these past two months. After all, isn’t it better to just toss that old tube of toothpaste, pay the 5 bucks and get a chance to start over? And who knows, I may even change the flavour this time.

Isabel Bayrakdarian’s newest album “Mother of Light: Armenian Hymns & Chants in Praise of Mary” was nominated for a Juno Award in the Classical Album of the Year category. The album consists of medieval Armenian spiritual hymns performed with Coro Vox Aeterna (conducted by Anna Hamre) and cellist Ani Aznavoorian. The musical arrangements belong to pianist and composer Serouj Kradjian. The Juno Awards 2018, honouring Canadian music achievements, will be presented in Vancouver, BC, during the weekend of 24–25 March. The primary telecast ceremonies will be held at Rogers Arena and will be hosted by Michael Buble’.

French-Armenian producer nominated for Cesar award

French Armenian producer Dulguerian

French producer of Armenian origin Alexis Dulguerian has been nominated for a Cesar award in the Best Film category for the movie ‘Bloody Milk’ (Petit Paysan). Alain Terzian, the president of the Academy of Arts and Techniques of Cinema, unveiled the list of nominees for the 43rd César Awards on Wednesday, January 31. As previously announced, Penelope Cruz will receive an honorary prize from the Academy, which is considered France’s equivalent of the Oscars. In ‘Bloody Milk’, a lonely young dairy farmer obsessed with his work will stop at

nothing to save his cows from the threat of an epidemic that could decimate them. The feature, directed by Hubert Charuel, is also nominated in the Best First Feature Film category. The César Award is the national film award of France. It is delivered in the Nuit des César ceremony and was first awarded in 1976. The nominations are selected by the members of twelve categories of filmmaking professionals and supported by the French Ministry of Culture. The César Award is considered the highest film honor in France.

Irrevocable Written by: Vahan Derian Translated by: Varak Babian We’ve gone our separate ways. The soot life brings with its passing days, Has still to etch sombre on your colourless face. Yet, I’m already a foreigner to that memory, Where dreams were majestic, and luck- unsavoury. With a cold stare I focus on the distance Left- with the shadow of expired days, Another melody is put forth and heard And although it is sweet, it is not mine… I’m forced to say. We never said goodbye, no final farewell. “Why torture? Why be tortured? When it’s all in vain” Our lives cast us apart, away from each other We didn’t want to cry out. No appeal. Not one of us to the other. The years drifted by, and I am left contemplating those departed days, Left to recollect it all with an indifferent heart. And as a captive would yield to his burden, I allow life to pass by, its days unbothered. I no longer take notice. Silence greets every outcry. And if suddenly your voice, your words were to echoIf I were to catch sight of you upon your return, How would I call out for you?…I am not the same him…No longer he…

*Translated from the original, Vahan Derian’s, §²Ý¹³ñÓáõÃÇõݦ©


ARMENIAN GENOCIDE

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

23

Dutch Parliament Recognizes Armenian Genocide; Government Says Recognition Will Not Become Official Policy (A.W.)—The lower house of the Dutch Parliament (Tweede Kamer) approved a motion on Thursday, officially recognizing the Armenian Genocide. The Dutch government, however, said the recognition would not become official policy of the Netherlands. “The government will not follow the judgment of the parliament,” Dutch Foreign Minister Sigrid Kaag told Dutch television prior the vote, according to a Reuters report. The motion was by Joel Voordewind of the ChristenUnie and were supported by all four coalition parties. “We can not deny history out of fear of sanctions. Our country houses the capital of international law after all, so we must not be afraid to do the right thing here too,” Voordewind said to Dutch daily Trouw late last week. In Dec. 2004, the Dutch Parliament unanimously adopted a resolution calling on the Netherlands government to consistently bring up the Armenian Genocide in future negotiations dealing with Turkey’s accession to the European Union. The move came following extensive efforts by the Federation of Armenian Organizations in the Netherlands (FAON) and its April 24th Committee, both of which worked for years with Members of Parliament and representatives of their government in support of Armenian Genocide recognition. The relationship between the Netherlands and Turkey has been tense as of late. The Netherlands recently refused Turkish ministers

to campaign throughout the country for a referendum that extended Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s powers. A diplomatic feud erupted between the two countries last March and protests sparked after the Netherlands denied landing rights to Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavu•o•lu. The Dutch also barred the landing of Turkish Family and Social Policy Minister Fatma Betul Sayan Kaya, according to the Dutch Foreign Ministry. President Erdogan had attempted to rally the estimated 4.6 million expatriate Turks living in western Europe to vote in the then forthcoming Turkish referendum. International election observers sharply criticized Turkey’s historic referendum, which took place a little over a month later and passed by a narrow margin. According to official results, 51.4% voted in favor of the proposed constitutional changes, which secured Erdogan’s increasing grip on power. Germany, Austria, and Switzerland also denied landing rights to the Turkish foreign ministry prior to the referendum, citing security concerns as well. At the time, Turkey also summoned their Dutch envoy back to Ankara. “To protest this decision by the Dutch Government, the Charge d’Affaires of the Embassy of the Netherlands in Ankara was summoned to the Foreign Ministry,” read a statement by the Turkish foreign ministry. “We informed that we did not wish the Dutch Ambassador who is presently on leave outside of Turkey to return to his post for some time.” On March 13, 2017—two days after the

Dutch parliament during session

refusal by Dutch authorities—President Erdogan also accused the Netherlands of acting like a “banana republic” instead of a member of the EU and called on sanctions while speaking at a mass ceremony. “I call on all the EU institutions and all the international organizations that pursue a mission to uphold democracy, human rights and rule of law to raise their voices and even

Erdogan Admits that Turkey is ‘The ‘Continuation’ of the Ottoman Empire By Harut Sassounian For many decades Turkish officials have outright denied the occurrence of the Armenian Genocide. In recent years, however, some Turks have made the excuse that today’s Turkish Republic is not responsible for the Armenian Genocide because it was committed by the Ottoman Empire, a defunct state. With this pretext, the issue is no longer whether genocide was committed or not, but who is responsible for it. Those who use this justification, claim that the Republic of Turkey is neither the successor nor the continuation of the Ottoman Empire, but a new and separate state! This argument has gradually grown weaker as President Recep Tayyip Erdogan began speaking and acting as an Ottoman Sultan! Two weeks ago, the Turkish leader made matters worse for his country when he, according to The Times of London, asserted that “modern Turkey is a ‘continuation’ of the Ottoman Empire — a direct contradiction of Ataturk’s ideology, which cast the Imperial era as backwards, stale and to be discarded and forgotten rather than celebrated.” By stating that Turkey is a ‘continuation’ of the Ottoman Empire, Erdogan effectively concedes that today’s Turkey is responsible for the actions of the Ottoman Empire. In other words, the Republic of Turkey, which inherited the Ottoman Empire’s assets, also inherited its liabilities! To confirm his allegiance to the Ottoman dynasty, Erdogan attended a ceremony earlier this month to mark the centenary of the death of Sultan Abdulhamid II, the ‘Red Sultan,’ who has been rehabilitated by the current government. Erdogan conveniently ignored the fact that the Red Sultan had ordered the killing of 300,000 Armenians from 1894 to 1896, known as the Hamidian massacres. As

reported by The Times of London, “The descendants of one of the last Ottoman sultans are to be given Turkish citizenship, ending almost a century of outcast and ostracism.” According to The Times of London, “Abdulhamid II ruled from 1876 to 1909, and was much maligned in Kemal Ataturk’s modern Turkish republic for his authoritarianism, antiWesternism and clampdowns on the media. Yet, in the era of President Erdogan he has been rehabilitated. A television series, ‘Payitaht’, which depicts the life of Abdulhamid in glowing terms has been lauded by Mr. Erdogan as essential viewing for Turkish youths to find out about their country’s history…. ‘We see Sultan Abdulhamid II as one of the most important, most visionary, most strategic-minded personalities who have put their stamps on the last 150 years of our state,’ Mr. Erdogan said. ‘We should stop seeing the Ottomans and the Republic as two eras that conflict with one another.’ Abdulhamid died in 1918 and at celebrations for the centenary this week, Turkish foreign minister Mevlut Cavusoglu said that he would personally oversee the granting of citizenships to the family.” Arrogantly, Erdogan then warned that U.S. soldiers in Northern Syria would soon receive the ‘Ottoman slap,’ according to Reuters. He was “referring to a half-legendary Turkish martial move that involves a potent open-palm hit, resulting in a one-hit knockout or even skull fractures and death.” An illustration published by the pro-government Turkish media shows Pres. Donald Trump receiving an ‘Ottoman slap’ by Pres. Erdogan. Furthermore, Reuters quoted Turkish Foreign Minister Cavusoglu stating that Washington was backing the YPG [Kurdish forces in Syria] because it shared the same “Marxist, communist, atheist” ideology!

Returning to the issue of whether the Republic of Turkey is a brand new and separate entity from the Ottoman Empire, Prof. Alfred de Zayas, an international law expert, explained in an essay titled, “The Genocide against the Armenians 1915-1923 and the relevance of the 1948 Genocide Convention,” that a ‘successor state’ is responsible for the crimes committed by its predecessor regime. Moreover, a state that is a ‘continuation’ of a previous entity is even more responsible because there is no difference between the two, as admitted by Erdogan two weeks ago. In addition, Alfred de Zayas quoted in his study Prof. M. Cherif Bassiouni stating that “In international law, the doctrine of legal continuity and principles of State responsibility make a ‘successor Government’ liable in respect of claims arising from a former government’s violations.” Prof. de Zayas concluded that “the claims of the Armenians for their wrongfully confiscated properties did not disappear with the change from the Sultanate to the regime of Mustafa Kemal.” Finally, Prof. de Zayas affirmed that “the principle of responsibility of successor States has been held to apply even when the State and government that committed the wrongs were not that of the ‘successor State.’ This principle was formulated, inter alia, by the Permanent Court of Arbitration in the Lighthouse Arbitration case.” We can conclude that Pres. Erdogan, by affirming that today’s Republic of Turkey is the continuation of the Ottoman Empire, has inadvertently admitted that Turkey is responsible for the genocidal, territorial and economic damages caused by the Ottoman Empire to the Armenian people. Erdogan’s confession should be presented as evidence when demands emanating from the Turkish Genocide of Armenians are submitted to the World Court.

impose sanctions on the Netherlands,” read a statement on the President’s website. Erdogan also accused the Dutch of Nazism at the International Goodness Awards on March 11 in Istanbul. The Dutch Prime Minister said that Erdogan’s comments about Nazism were “unacceptable” and demanded an apology.

Israeli Parliament Rejects Armenian Genocide Bill Israel’s parliament voted down on February 14 an opposition motion to officially recognize the 1915 Armenian genocide in Ottoman Turkey. The Knesset rejected the bill introduced by Yair Lapid, the leader of the Yesh Atid party, by 41 votes to 28 after a first-ever debate on the sensitive issue held on the Israeli parliament floor. The bill describes the World War Oneera extermination of some 1.5 million Armenians as genocide and calls for its official remembrance in Israel. Lapid made a case for the passage of the measure in a 3-minute speech that preceded the vote. He said an official Israeli recognition of the genocide is “a matter of conscience for Jews and non-Jews.” Also, he said, the mass killings and deportations of Armenians inspired Adolf Hitler to mastermind the Jewish Holocaust. However, Deputy Foreign Minister Tzipi Hotovely voiced the Israeli government’s opposition to the measure during the heated discussion. She cited the “complexity” of the issue and its “diplomatic repercussions.” Successive Israeli governments have opposed Armenian genocide recognition lest it antagonize Turkey, a former security partner of Israel. Some Israeli politicians have openly challenged this policy in recent years. The Knesset speaker, Yuli Edelstein, called the Armenian massacres a genocide and urged the Jewish state to recognize it in 2015. The Knesset debate on the genocide issue coincided with a visit to Israel by a delegation of Armenian parliamentarians. The five lawmakers representing various Armenian political groups were offered to attend the debate but declined to do that.


24

ARMENIA

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

New Armenian President Elected (RFE/RL)- The Armenian parliament voted on Friday to elect Armen Sarkissian, a former prime minister who has long resided in Britain, Armenia’s new and largely ceremonial president. Sarkissian was nominated for the post by the outgoing President Serzh Sarkisian (no relation) and the ruling Republican Party of Armenia (HHK) in January. He was also endorsed by the HHK’s junior coalition partner, the Armenian Revolutionary Federation, and businessman Gagik Tsarukian’s alliance, which is officially in opposition to the government. The opposition Yelk alliance, the fourth political group represented in the National Assembly, has rejected Sarkissian’s candidacy. Yelk, which holds 9 seats in the 105-member parliament, has also questioned his eligibility to serve as head of state. Sarkissian was elected in secret ballot by 90 votes to 10. He gave a short speech in the parliament moments after the announcement of the vote results. “I want to thank those who voted for me and those who voted against me,” he said. “I will invest my long experience and knowledge and my entire energy in properly performing the duties of Armenia’s president and properly serving the Republic of Armenia, its citizens and our people.” “And I certainly expect your and our

citizens’ support for and participation in our future important victories,” added the presidentelect. Only seven Yelk deputies cast ballots on Friday, suggesting that three other lawmakers affiliated with the HHK, ARF or the Tsarukian Bloc secretly broke ranks to vote against Serzh Sarkisian’s preferred successor. It was not clear who they are. Yelk’s parliamentary leader, Nikol Pashinian was quick to pounce on that fact. He declared with sarcasm that there are “hidden Yelk members” in the ruling party’s ranks. Armen Sarkissian will be sworn in on April 9 immediately after Serzh Sarkisian completes his second and final term in office. The outgoing president is widely expected the newly elected president of Armenia Armen Sarkissian with the outgoing Serzh Sarkissian in to become prime minister later in April. With Yerevan, March 2, 2018. Armenia switching to a parliamentary system Sarkissian, 64, has repeatedly stated in He served as prime minister for four months of government, he would remain the country’s recent weeks that despite the lack of executive in 1996-1997 before being again named most powerful man in that case. powers he intends to play a major role in ambassador in London. Under sweeping constitutional changes Armenia’s political and economic life. He has His second ambassadorial stint was cut controversially enacted by Serzh Sarkisian, pledged, among other things, to strive to heal short in 1999 by then President Robert the new president of the republic will have what he sees as serious divisions existing Kocharian. Sarkissian stayed in Britain and largely ceremonial powers. In particular, he within the Armenian society. made a fortune there in the following decade, will appoint members of the government, A physicist and mathematician by working as an advisor and middleman for Armenian ambassadors abroad and the education, Sarkissian worked at the Western corporations doing business in the Armenian army’s top brass. But all of those Cambridge University when he was appointed former Soviet Union. He was appointed as officials will have to be nominated by the prime as newly independent Armenia’s first Armenian ambassador to Britain for a third minister first. ambassador to the United Kingdom in 1991. time in 2013.

ARF Call For Faster Poverty Reduction In Armenia

Armenian Mining Giant May Rehire Laid-Off Workers

Teghut mine in Armenia

Leaders of the Armenian Revolutionary Federation meet in Yerevan, 1 February 2018

(RFE/RL)- The Armenian Revolutionary Federation, President Serzh Sarkisian’s junior coalition partner, has said that it remains dissatisfied with the socioeconomic situation in Armenia despite “unprecedented” GDP growth achieved last year. The pan-Armenian party’s worldwide Bureau and decision-making body in Armenia reviewed the government’s economic and other policies at a special joint meeting held in Yerevan late last week. An ARF statement released over the weekend said they praised the government for expediting the country’s transition to the parliamentary system, pursuing a “complementary” foreign policy, embarking on defense reforms and speeding up economic growth in 2017. But it also said: “Public distrust in the reforms has not yet been overcome and the pace of the country’s development does not satisfy us.” The government, it said, should, among other things, do more to reduce poverty, spur job creation, and “ease income polarization,” take tougher anti-trust measures, and “revise” its social programs. “The number one problem … is that we did not have inclusive growth, which is different

from [normal] economic growth” Suren Parsian, a representative of ARF’s economic research office, said on Monday. He argued that poverty in Armenia did not decline noticeably in 2017 despite a nearly 7 percent growth rate reported by the authorities. “The government must not confine itself to just simplifying and improving tax and customs administration,” Parsian told reporters. “It needs to implement concrete policies so that new economic entities emerge in some sectors.” The ARF representative specifically made a case for liberalizing the Armenian fuel market that has long been effectively monopolized by a handful of fuel-importing companies owned by government-linked individuals. Parsian made clear at the same time that his party believes Prime Minister Karen Karapetian’s cabinet is on the right track. ARF, which is particularly influential in the worldwide Armenian Diaspora, is represented in the government by three ministers in line with a power-sharing agreement reached with Sarkisian two years ago. It won 7 seats in the country’s 105-member parliament elected in April 2017.

(RFE/RL)- A leading Armenian mining company said on Tuesday that it hopes to resume soon production operations at a large copper mine in northern Armenia and rehire hundreds of people that worked there until this month. The company, Vallex Group, sent the vast majority of its 1,200 employees working at the Teghut deposit on indefinite leave on January 12, citing the need for “planned prophylactic repairs” of the mine’s waste disposal facilities. It announced on February 2 that it will lay them off due to what it expects to be a “prolonged stoppage” of mining and ore processing at Teghut. In its latest statement, Vallex specified that the layoffs cover over 85 percent of its Teghut workforce. But it said it will keep a skeleton staff of around 300 employees tasked with maintaining sophisticated equipment and guarding the vast mining site. The company also said 200 other laid-off workers will be transferred to other mining enterprises belonging to it. Those include a copper smelter in the nearby town of Alaverdi and metal mines in Nagorno-Karabakh. “The company is hopeful that in case of a favorable course of events it will manage to restore, within a short period of time, the [Teghut] staff formed over the years,” added the statement. It cited no possible time frames, saying only that Vallex will be able to “quickly relaunch production after solving problems facing the company.” The Liechtenstein-registered company announced the layoffs several months after expressing its intention to significantly increase

copper ore extraction at Teghut. It said on February 2 that it needs to hire Armenian and foreign consultants for conducting “scientific research” for that purpose. It did not elaborate. In recent months, environment protection groups have repeatedly reported toxic leaks from Teghut’s waste disposal dump contaminating a nearby river. Vallex has denied those reports. The environmentalists opposed open-pit mining at Teghut even before it was launched in 2014. They argued, among other things, that the multimillion-dollar project will lead to the destruction of hundreds of hectares of rich forest. Vallex pledged to plant a new and bigger forest in adjacent areas. It also promised to create 1,300 jobs, build new schools and upgrade other infrastructure in nearby villages. The Teghut mine generated over 42 percent of Vallex’s total operating revenue which soared by about 32 percent to $358 million last year. The mining group benefited from rising international prices of copper and other non-ferrous metals. A loan extended by the Russian commercial bank VTB has covered most of $380 million in capital investments which Vallex claims to have made in Teghut. The company also tried to secure through VTB a $62 million credit from a Danish pension fund for buying Danish mining equipment. Denmark’s Export Credit Agency (EKF) initially agreed to guarantee the export credit. However, EKF withdrew the guarantee in October, accusing the Teghut operator of failing to comply with environmental standards.


ARMENIA

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

25

Yerevan’s ‘Aleppo Cuisine’ Center Looks to Provide Jobs—and Hope—to Refugee Families By Hagop Toghramadjian YEREVAN—After months of preparation, the Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO), a SyrianArmenian humanitarian relief group, is nearly ready to open its new Middle Eastern foodservice center. Named “Aleppo Cuisine,” the center will be located on Koghbatsi Street in the heart of Yerevan. In addition to a small on-site café, Aleppo Cuisine will offer catering and delivery services, and will produce a wide array of frozen foods for distribution to grocery stores and restaurants across Armenia. Developed with the intent of providing jobs to individuals who fled to Armenia during the Syrian conflict, Aleppo Cuisine will also distribute a share of its profits to refugee families whose breadwinners are incapacitated by illness or disability, and will regularly donate food to vulnerable local populations. Aleppo-NGO President Ani Balkhian relates that she and others at Aleppo-NGO had the idea for a cuisine center while considering ways to help refugees who arrived in Armenia via the NGO’s “” program from 2015 to 2017. “We brought these people here,” Balkhian says, referencing Aleppo-NGO’s evacuation of hundreds of Armenians from Syria at the height of the conflict, “and we feel a responsibility to help them rebuild their lives.” Vreij Kolandjian, parish council chairman of Houston’s St. Kevork Armenian Apostolic Church—who raised more than $120,000 for the “Save a Life” project—agrees that it’s imperative to focus on helping refugees adjust to their new home. “Aleppo Armenians need jobs ahead of anything else,” he argues—especially women in the community, who stand to benefit the most from the “sense of security and selfaccomplishment” provided by a job. Two factors convinced NGO leaders that a cuisine center would be the best way to create jobs for Syrian Armenian refugees. First, they say, they took note of the rising demand for Western Armenian and Middle Eastern food in Armenia. Tsola Beshlian Vizoyan, Aleppo Cuisine’s prospective head chef, observes that “Syrian food has quickly become very popular in Yerevan. Over the past few years, locals have definitely developed a taste for it.” Evidence for her claim is scattered across the city: from Erebuni to Arabkir, more than 40 restaurants—the vast majority owned and operated by recent refugees from Syria—now focus on Middle Eastern cuisine. As restaurateurs scramble to keep up with demand, Aleppo Cuisine’s large-scale production and distribution service will address major gaps in the market, increasing the availability of Middle Eastern and Western

Armenian cuisine at catered events, grocery stores, and beyond. The second factor that persuaded AleppoNGO to open a cuisine center was the skillset of the refugee population. “The women of our community,” says Harout Zoulamian, a member of Aleppo Cuisine’s leadership team, “are talented, energetic, and hardworking, and their culinary expertise is a great untapped resource. We are convinced that they can accomplish anything they set their mind to.” Since December, Aleppo Cuisine’s prospective employees have participated in a variety of business, hygiene, and safety trainings, and are now concluding the preparation process with hands-on practice in a mock kitchen. Zoulamian notes that the women entered the trainings with a wealth of knowledge and experience regarding Middle Eastern cuisine. “They already knew how to prepare all of the dishes,” he says. “Ichli kufta, madzunov kufta, yalanchi, pastries, desserts, you name it—they can make it perfectly.” The trainings thus sought to draw on these existing skills and prepare the women to work as a team, to produce much larger quantities of food, and to meet uniform quality standards. “When you give someone a fish, you feed them for a day. When you teach them how to fish, you feed them for a lifetime. This is our philosophy,” Zoulamian says. “The cuisine center isn’t a temporary aid initiative. It’s a sustainable foundation on which families can build their lives in Armenia.” Balkhian elaborates: “You can’t teach someone how to fish in a desert. They also need access to water and access to tools. In contrast to many other training programs for Syrian refugees, this is the level of support Aleppo Cuisine Center will provide, offering a direct path to sustainable employment and income for some of the most vulnerable members of our community.” Aleppo-NGO hopes to employ up to 25 Syrian-Armenian women and persons with disabilities within its first 12 months of operations, increasing to 70-90 within the first five years. Work hours will be personally tailored for each employee, allowing individuals with unpredictable schedules to participate. For many of the employees, the center will represent the end of a months-long—or even years-long—search to find a job that accommodates their family responsibilities. In the words of Beshlian-Vizoyan, “A job is one of the most important ways someone can feel strong, one of the best ways to build dignity. So I have great hopes for this enterprise and the impact it will have on the women who participate. It’s proof that we as Syrian Armenians are not broken, that we’re still fighting, and that we have a fierce will to survive.” The Aleppo Cuisine Center will be

Donors enter the Aleppo Cuisine Center, 83 Koghbatsi Street, in downtown Yerevan (Photo: Aleppo-NGO)

headquartered at 83 Koghbatsi Street, and is scheduled to open for business as soon as remodeling is completed—likely by the beginning of summer. The center’s space was bought thanks to a generous donation from St. Kevork Armenian Apostolic Church in Houston, Tex., supplemented by Robert and Nyree Österbauer-Tanielian of the United Kingdom. The kitchen, meanwhile, has been fully equipped with new appliances by GIZ, Germany’s flagship international development agency, as part of its “Economic Integration of Syrian Refugees in Armenia” (EISRA) program.

Aleppo-NGO’s leadership has ambitious plans for the cuisine center’s future. One hundred percent of the profits will be used for humanitarian relief assistance and reinvestment into growth—hiring new employees, expanding services and increasing production amounts, and eventually opening a second location. One day, Zoulamian says, Aleppo Cuisine’s products will be found throughout Armenia, and will even be exported internationally. “There are no limits in our minds as to where we can go.”

Average Life Expectancy is up in Armenia According to the National Statistical Service of Armenia, the country’s population is 2,972,900 as of January 1, 2018, which is 13,200 people less than January 1 of the previous year. As of January 1 of the current year, 1,560,800 women and 1,412,100 men live in Armenia; that is, women in the country are about 11 percent more than men. The average life expectancy in Armenia is up to 75 years; this is 78.3 years for women, whereas 71.6 years for men.

Child mortality rate has dropped in Armenia in 2017. In the case when this was 8.5 children per thousand births in 2016, this has reduced to 8.1 children in the year past. Armenia’s maternal mortality ratio between 2015 and 2017 was 18.3 (22 cases) per 100,000 live births, against 19.6 (25 cases) from 2012 to 2014. And the GDP per capita in Armenia made up Armenian drams equivalent to $2,615, or €2,349 between January and September 2017.

Your Most Reliable Transportation Partner To/From Armenia & Worldwide · Ocean, Air & Land

·

METRAS SHIPPING & FORWARDING INC.

2175 Sheppard Ave. E. Suite 215 Toronto ON, M2J 1W8

Tel.: 416-497-0377 Fax: 416-497-0783 info@metrasshipping.com www.metrasshipping.com

Ara Graphics

· · · ·

Int'l Transportation Door to Door Services Available 20', 40', LCL and Break-Bulk Insurance Coverage Export Documentation, Letters of Credit Handling and Banking Negotiations Dedicated Agency Network Worldwide


26

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

ARMENIA

The Country Breeding a Generation of Chess Whizz Kids – BBC on Armenia (BBC, FEB 18)- Since 2011, all children in Armenia from six to eight years old have had compulsory chess lessons. For one boy it's paying off, reports Emma Levine. I was trapped. Surrounded on all sides, and there was no escape. The king's capture was imminent - and my bishop was of no use this time. "Shakh yev mat," Mikhael announced triumphantly. Check mate - and my victor was just 11 years old. It wasn't surprising - a few days earlier Mikhael had been crowned the national schools' chess champion, adding to his other trophies. He'd been playing since he was five. "I learned from my father and grandfather - and then, weekly lessons in school," he told me in the family's apartment in Yerevan, Mikhael beat Emma in just eight minutes. Armenia's capital. One of his heroes is compatriot Levon Aronian. This charismatic 35-year-old, one of Armenia's many grandmasters, was once number two in the world - a superstar and national hero in a country not accustomed to sporting success. Mikhael's mum, Nara, proudly shows me her son's trophies and medals. "Mikhael wants to be a world champion. He watches international games to perfect his chess," she told me over tiny cups of soorj - strong Armenian coffee. "We don't put pressure on him - it's what he loves doing and that's the most important thing." Nara travels with her son to all his tournaments, including going abroad. "I can't beat him any more!" his older brother, Khachatur, tells me ruefully. "Mikhael has this amazing knack of getting inside an opponent. If he gets beaten he'll analyse their moves and their game, and Chess academy teacher Tigran congratulates a young opponent. Photograps by Emma Levine. knows instinctively how to beat them next actually 28 years older than Rome. But there's I join a handful of spectators watching time. little evidence of that now. The marshrutka several elderly men perch at rickety wooden "And," he adds, "he memorises every weaves through Republic Square, which is tables, playing chess with their pals. I head game, and recreates it on the board." encircled by elegant 20th-Century government past them to Chess House and the real hub Mikhael's perseverance is paying off. He's buildings and museums built from pink volcanic of activity - upstairs in the main hall, rows of racing up the national chess rankings for youth tufa stone. long tables are lined with chess sets, with players. In a couple of years he could be one But in construction-mad Yerevan, you're about 200 children deep in play. of the world's youngest-ever grandmasters. never far away from a crane or deafening drill. The room is silent, the children's behaviour Since 2011, all children in Armenia from Recent years have seen the government impeccable, with no tantrums or raised voices. six to eight years old have compulsory chess reneging on its promise to protect historic All look utterly immersed in the games - which lessons. It's the first country in the world to buildings - embarking instead on urban last up to two hours - their faces wearing the include it on the national curriculum. development on a mammoth scale. serious expressions of professionals. The To see more young stars I head to Chess I jump off the marshrutka at Circular Park, children record every move in their notebooks. House on a packed marshrutka - or minibus. a leafy respite. But when 10-year-old Davit makes a Yerevan has an ancient history - it's

FAST Announces Start of Science and Technology Angels Network On February 5, 2018 Foundation for Armenian Science and Technologies (FAST) announced the start of the Science and Technology Angels Network (STAN). The purpose of the Angels Network is to facilitate joint investments in science and technology startups in Armenia, as well as to share and engrave the best international practice in the country. The initiative has united 18 investors and entrepreneurs of Armenian descent from Armenia and abroad, that in addition to financing, offer advice and mentorship to Armenian startups, as well as introductions and connections for their development. Minimum annual investment is set to $10,000 per member for the first four years of the network’s operation. Starting from the fifth year of operation the minimum annual investment will be set to $20,000. FAST assists in setting communication between the network and the startups, and supports in further development opportunities, organizes pitching and other events, provides legal support, and performs due diligence assessment of startups.

“We are not your typical ‘angels’. The ‘business angels’ invest in companies in the early stages, when the entrepreneur has realized the idea and needs additional funding. We focus on quality and not quantity, so we will prioritize startups with scientific and technical base that contribute to the development of these areas not only in Armenia, but worldwide. We will give more than money: our time, knowledge, and experience,” said STAN Co-chair Ruben Arutyunyan. “It is extremely important that these businesses come from science, so that the invested money goes to science, and a scientist, who makes a discovery, gets a chance to commercialize it and takes it to the global market. We aim to build connections between business and science,” said FAST co-founder Arthur Alaverdyan. “I’m pleased with this addition to ecosystem and with the fact that the Foundation will support people who develop mechanisms that can be helpful to Armenia’s scientific and business communities,” highlighted FAST CEO Armen Orujyan.

blunder, there are tears - and then a motherly arm around his shoulder from Maria, one of the supervisors. "They are just children, after all!" she says, smiling. Downstairs in the waiting area, scores of parents, grandmothers and a few uncles wait patiently for the children to emerge from the hall, once their matches are over. You can feel tension mounting as each one walks slowly down the carpeted steps to greet their mum. Win lose, or draw, each gets a hug. In the main entrance is a bust of Tigran Petrosian, the chess world champion from 1963 to 1969. "Armenia has always enjoyed a strong link with chess, but Tigran's victories were the revolution for us," explained Smbat Lputian, president of the Armenian Chess Academy. He shows me around the academy, a smart three-storey building in dazzling white, in a neighbourhood otherwise dominated by Soviet-era grey apartment blocks. "Since our independence from the USSR in 1991, we have made fantastic progress," he says proudly. With a population of a little over three million, Armenia has one of the highest numbers of chess grandmasters, per capita, in the world. Lputian was the driving force behind making chess mandatory in schools, with the support of the Armenian President, Serzh Sargsyan. "So what was the main reason?" I asked him. "The most important quality of chess is that it's a fair game, so young children start learning a game which is clean and honourable, and it teaches them good behaviour. The child is constantly making strategic decisions - assessing the situation before making a move." He paused. "I think this is a great benefit for society as a whole." Armenia now has more than 3,000 qualified trained chess teachers in its schools. Many other countries want to follow suit, according to Lputian. He tells me excitedly about a new chess scientific research institute, due to open in Yerevan later this year, where scientists and psychologists will research the impact of chess in the learning process. Through their dedication, Mikhael and thousands more children here have helped put Armenia on the chess-playing map. And at least I can console myself that I was beaten by a potential grandmaster.

TUMO Wins Chariman’s Award at WCIT 2018 TUMO has received an award for “Fulfilling the Promise of the Digital Age” from Chairman of the Commission Yvonne Chiu at the World Congress on IT (WCIT) that took place in Hyderabad, India this week. The winners in the main categories were well-known organizations such as Acer (prize for a smart parking meter solution) and Taiwan’s leader in the digital sector, the Digital Education Institute (DEI) at the Institute for Information Industry. TUMO is proud to represent the Armenian IT and education sectors at such high level international events, and to invite the attention of leading experts toward our country and the young potential within it. We hope that this platform will help Armenian projects gain more recognition and appreciation in the global IT sector. WCIT is a conference that has been organized since 1978 by the World Information Technology and Services Alliance (WITSA). WCIT is an international platform for communication and networking attended by thousands of businessmen, innovators, IT

organizations, investors and renowned scientists. As part of an agreement with the Union of Information Technology Enterprises of Armenia (UITE), it has been decided to organize WCIT 2019 in Armenia.


ARTS AND CULTURE

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

27

Varak’s Crescent Hrant Alianak: A Tentative Armenian? By:Varak Babian Hrant Alianak is many things: actor, writer, producer, director. These roles share a certain public quality to them, and it is worth noting here a habit Armenians often seem to exercise. It could be said that we place anybody who shares even a sliver of our common ancestry, and who exists in the public eye, on a pedestal of sorts,

V- We live in a world where, pardon the broad stroke, everybody wants to be famous. People strive not necessarily for fulfilment from a craft, but a sort of instant recognition. How hard it is to “make it” as an actor? H-Acting is a number of things. It is the toughest thing. I often tell people don’t do it unless you absolutely have to. If it’s your dream, pursue it. If you can do other things and be equally as happy, don’t do it, it’s not worth it. V- Was there ever a backup plan? H- No, this is what I’ve always wanted to do. Since I was 12 years old living in Sudan, where there was no opportunity. People would say, “What are you talking about, you can’t be an actor”. But, it was my dream. It’s always been my dream. I’m very happy, at the very least, I’ve never done what I don’t want to do. I’ve never had to manage a corner store strictly to make money. I’ve been fortunate. My partner Sheila has always been there for support. She’s provided the stability whenever it might have been lacking. Teamwork is crucial. V-From Sudan to Toronto. Sounds like a compelling heading for a travel log. H- I’ve been in Canada for more than 50 years now. I was 17 when I left. I never dabbled in acting in Sudan. I finished school early. I was 15 and a half when I enrolled in university in Khartoum. I studied Economics, It was never my thing. Then we moved to Canada. First to Montreal. Again, I was back in a classroom. My major this time was business administration. I’d constantly skip classes and go see films instead. The following year, we came to Toronto. I became a postman for 2 years, and then tried the university route again. I never finished. I started taking acting classes, and by 1972 I was starting to write. My first play was under my belt, and it was a big success. At that time there weren’t that many people who would both write and direct. I was able to access grants, so I had the opportunity to make a good living for many years. It was the 70’s and I was working non stop. I was doing play after play after play, and then in the 80’s I started acting.

often placing a great deal of pressure on them to speak for us and to represent on our behalf. Perhaps it is that we are longing for some sort of validation from society and are attempting to stand on the shoulders of those who have “made it” to seek it. Hrant Alianak is, above all, a professional. An individual who has carved a living through the avenue of artistic

expression for the majority of his life. By way of forced migration and a version of the narrative that has coloured an entire population, he was born in Sudan, moved to Canada, and has done his part in contributing to Toronto’s ever growing and eclectic tapestry: weaving it with the experiences gained from television, theatre and film. He has been involved with bodies of

work that deal with both Armenian and more broadly drawn issues and themes. Is he an artist first and an Armenian second? Does his bloodline influence his narrative? As we meet for our conversation, I attempt to be honest about my own predetermined versions of the “ideal” responses I am searching out, wondering if they themselves illuminate a set of insecurities and biases themselves.

came along which required casting a Middle Eastern guy. So, I auditioned, and I got the part. My very first role was a big movie in Spain. I was there for a whole month. It was encouraging, and of course I got the bug. Some of it was enjoyable, and I made some money, but when it comes to acting, the deadly part is that you can go for weeks, or months without hearing from your agent, without getting an audition. Then you go to an audition, and, you blow it. Or, you think you did a really good job and you’re expecting to get it, and you don’t. And you remember there are 10-12 people auditioning for the same part, and they’re also very good at their craft. The whole process can be quite disheartening. I’ve had other things to focus on. I created my own work, first theatre, and now film.

H- Through my friend Kaloust. Kaloust had noticed my name on some kind of advertisement promoting a play I was involved in, and he showed up at the theatre. I remember it was on Mt. Pleasant road. My father never showed a desire to submerge himself within the Armenian community in Toronto. I’m not sure why, both my mom and dad were not the most sociable people. My father was very well established in Sudan. When we made the move to Canada, he had to reinvent himself, and that transition was difficult. I gained access to the community because of my friend.

in people memories, and those people are dying.

V-I’m sure you fielded your share of questions in regards of what your nationality was. Was there a lack of awareness towards being Armenian? H- No, they didn’t know. That still continues, less now. The usual questioning process would begin with “Where’s Armenia”, and I would list the neighbouring countries, close to this, south of that. At that time, it was apart of the Soviet Union. There’s less of that, because it’s such a multicultural climate, especially in Toronto. V- Was there an Armenian community in Sudan? H-Oh yeah, there were about 1000 Armenians. There were clubs. The English club, the Arabic club, the Greek club. There was the Catholic club, which was made up of the Italians. The Armenians had a club as well. My dad was the president for a couple of years. Picture an open air space. You could play tennis, soccer, basketball. That was a major part of how I grew up, being involved with activities the club would offer. V- Sudan doesn’t seem to register as a hot bed for Disaporan activity. H-No, no it’s not. Most of my relatives ended up in Beirut, and Cairo. I think they needed doctors, people with medical training in Sudan. That’s how that branch of my family came over there. I think there is only a handful of Armenians that still call Sudan home.

V- How were you first exposed to the H- It was a mixed blessing. There weren’t that many Middle Eastern actors then. A role Armenian community in Toronto?

V- Does being apart of Armenian themed productions offer a unique kind of satisfaction? H-No, not really. Different projects have their own set of challenges and satisfactions. My work has always been experimental, and the Armenian community…well, in my experiences, can be quite reluctant to get behind that kind of art. For example, “The Crooked Man”, (a 2008 production dealing with the Armenian Genocide) it was ok, but I pursued that project because that's the way funding works. If there’s a social or multicultural element to something, you’re more likely to get grants, as opposed to an experimental thing. And that was the last play I did, because I didn’t really enjoy it. I was second guessing my intentions. Not comfortable with being involved with a play solely because I could attain the money needed to create it. I mean I liked it, but my whole career has been developing experimental work. Exploring new ways of telling stories. Anytime I submitted any kind of work that didn’t have a cultural element to it, I wasn't getting the financial backing. 15, 16 failed attempts at securing grants. I realized that theatre is impossible for me. Especially now, creating films is so accessible and doable. It’s just more commitment. It takes longer, with shooting just being a part of it. There’s the editing, the sound. It’s a full year’s worth of work. All that being said, it’s there. That’s the best part about it. With all its variables; good or bad, it’s there. If I do a film that’s successful, the public’s curiosity will be initiated, and they’ll search out for other work that I’ve been a part of. That’s how the other films will live. What about my plays? They are just in book form. There’s no documentation of what they look like, it’s

V- A hypothetical question. You’ve been contacted to be a part of a film that deals with a considerable amount of Armenian issues. The film would serve as a mouthpiece for topics and concerns that don’t usually receive exposure. The script is sloppy, the story is weak, but…the money is more than right. Do you sign on? H-I don’t know, I guess it depends. It’s very hard, I would hate doing that. Sometimes the financial reward isn’t the deciding factor. Television work for instance, I did a bit of that and I hated it. It’s not the director’s medium, it’s the producers’ medium. So, you’re just a hired gun. And you do make a lot of money. These people who direct one hour episodes, they get upwards of $30 000 dollars. It’s nothing to sneer at. If I get the opportunity, would I turn it down? Probably not. But I wouldn’t go out of my way to pursue that kind of work. I’d prefer something in which I have full control. V- Have you been to Armenia before? H-No, never. I submitted some of my films to the Golden Apricot festival. The appreciation wasn’t there. I don’t think my type of storytelling would jive there. V-Forget as an artist, more on a visceral level, you’ve never felt the urge? H-No, no... Look, I was born in Sudan, went to an English school, was taught by Italian priests, and I eventually settled in Toronto, I don’t feel the connection. I mean of course Armenian issues are still important to me. The whole thing with Turkey really bugs me. Not admitting to the genocide, that sort of thing. But going to Armenia... I mean, I don’t not want to go, but it’s not a priority. I’d rather go to Paris again. It’s interesting, for example, both of us speak Armenian. Why did we decide to have this conversation in English? As we part ways, I’m left reflecting on the last few strands of our conversations: why do I keep choosing Yerevan over Paris? Why didn’t we try to stumble our way through that conversation in Armenian? And why do we keep trying to foist the megaphone into the hesitant hands of those who have a cadence that has drawn its own fair share of ears?


28

COMMENTARY

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

The Failed Istanbul Armenian Patriarchate (Special to the Armenian Weekly) The neverending manipulations and power games at the Istanbul Patriarchate took a turn for the worse this past week. In 2008, the Istanbul Patriarch, Archbishop Mesrob Mutafyan, was diagnosed with dementia—a disease that has incapacitated him and effectively put him into a vegetative state. The cleric next in line at the Patriarchate, Archbishop Aram Ateshian, was appointed the Acting Patriarch at that time, with the expectation that unless Patriarch Mutafyan miraculously recovered, elections would be held to decide a successor. For the past nine years, Acting Patriarch Ateshian had resisted all attempts of the Istanbul Armenian community, other Patriarchate clerics, and even the Etchmiadzin Catholicos, to hold the elections. Finally, in March 2017, Ateshian relented to the Religious Council of the Patriarchate’s request to start the election process. Archbishop Karekin Bekdjian of the Diocese of Germany was elected Locum Tenens—a caretaker cleric— until the election of a new Patriarch to replace the ailing Patriarch Mutafyan and the Acting Patriarch Ateshian. Both Ateshian and Bekdjian were supposed to be candidates in the elections, along with four other eligible clerics. But now, following a meeting with Turkey’s Minister of the Interior and a letter received from the Istanbul Governor, the Religious Council of the Istanbul Patriarchate has declared that there will be no elections and that Archbishop Ateshian will continue serving as Acting Patriarch until Patriarch Mutafyan dies. Archbishop Bekdjian has since resigned and is on his way back to Germany. How is all this possible? Ateshian is favored by the government of Turkey, which, from day-one, considered the election process and the selection of the Locum Tenens null and void, even though the process for the community to freely elect their religious leaders is clearly spelled out in the legal authority of the Istanbul Patriarchate and the Lausanne Treaty defining the legal rights of the minorities in Turkey.

The Turkish government—and the country’s authoritarian President Recep Tayyip Erdogan—interprets the laws as it pleases. And, in Turkey, that “interpretation” is all that counts. Archbishop Ateshian once proclaimed that he was proud to call President Erdogan his brother. Ateshian was also a fierce critic of Germany’s passing of an Armenian Genocide resolution in June 2016. The Archbishop even wished Erdogan success in starting the Afrin invasion in Syria, which has killed numerious Kurdish (and some Armenian) civilians. It is natural that the Turkish government will interfere to the benefit of an Armenian religious leader so much in line with its priorities. There have been two occasions during which I had the chance to communicate directly with Archbishop Ateshian. The first instance was when I planned to perform a piano concert at the then-newly reconstructed Surp Giragos Armenian Church in Diyarbakir, during the Centennial Commemoration of the Armenian Genocide in April 2015. As part of the concert program, in addition to my performance of Armenian composers, I had proposed to invite a well-known Armenian and a Kurdish opera singer to present songs of Komitas, a noted victim of the Armenian Genocide. Archbishop Ateshian opposed the idea of the concert in “his church” and suggested that I hold the concert somewhere else in Diyarbakir. At the end, the concert did take place in the church, in the presence of more than 1,000 attendees, including elected officials, local Kurds and Turks, and—perhaps most significantly— hundreds of hidden Armenians. Instead of the two singers, I ended up playing the Komitas works in the church myself—so meaningful and symbolic, 100 years after the Armenian Genocide. The other occasion was when my friends and I approached the Archbishop about the thousands of abandoned Armenian churches in Turkey. For a few years in the early 2010s, there was a window of opportunity by an apparently liberalized Turkish government to allow for the return and reconstruction of

Armenian churches. The reconstruction of Surp Giragos Church is one example, even though the situation has dramatically worsened in the past two years. However, at that time, there was some willingness by the government to return or restore the churches as our cultural heritage in Anatolia. We even had discussions with government officials on specific churches in Van, Sivas, and Malatya. Unfortunately, Archbishop Ateshian turned down these attempts. “I cannot even take care of the Armenian Churches in Istanbul, what do I need to have more churches in Anatolia?” he said. I am not sure whether to call this line of thinking shortsightedness or toeing the line of the state. But my intention is not to blame Ateshian or the Turkish government, which sees him as its man. I would like to focus on the attitude of the Istanbul Armenian community, and more specifically its nonreligious leaders, who are the elected leaders of dozens of charitable organizations attached to the Istanbul Armenian Churches, schools, and hospitals. The charitable organizations are all supposed to be under the control of the Istanbul Patriarchate and act in unison. The wealthier foundations, which own large assets, are supposed to help the less fortunate ones. Unfortunately, this rarely happens, and as long as there is no interference from the Patriarchate, most of the leaders, with a few exceptions, treat the charitable organizations as their own personal empires without much consideration for the overall benefit of the community. The community itself is deeply divided, apathetic, and/or unable to voice any protest, except for a few progressive groups—including the Nor Zartonk movement—and some young intellectuals and activists gathered around the Agos newspaper. After what happened this past week at the Patriarchate, one would expect the community to organize and take some protest actions against the unilateral takeover by Ateshian. A possible protest could be boycotting the religious services conducted

Archbishop Bekjian

by the Archbishop and instead attending church services at other local Armenian Churches. Of course, the church in which he presided over Mass this past Sunday was completely full. There was only one Armenian lawyer among the crowd who dared to protest—she sang aloud the prayer “Der Voghormia” out of turn. According to Agos, she was removed from the church upon instructions from Archbishop Ateshian, arrested by Turkish authorities, and taken to a police station. She was released after being held in detention for about an hour. As the saying goes, people get the leaders they deserve. While we lament and complain and protest against the unfair treatment of Armenians by other nations, we should also recognize our own weaknesses and do something about them. *** Editor’s Note: Archbishop Aram Ateshian’s last names is spelled “Atesyan” (an English rendering of the Turkish spelling Ate•yan) in several sources, including in some previous articles in the Armenian Weekly. Henceforth, we will employ the spelling that appears in this article.

Sewage Protest Causes a Stink in Yerevan City Council Meeting By: Bradley Jardine A Yerevan City Council meeting turned violent on February 13 after two opposition politicians staged an unconventional protest against city mayor Taron Markaryan. The brawl ensued after two female representatives of the Yerkir Tsirani party brought bottles of sewage to the front of the hall as a “gift” for the mayor. The putrid liquid was brought from the city’s Nubarashen district, which has seen protests this week as a result of issues with the sewage system. “The people [of Nubarashen] have to smell this, and you should too,” one of them said. Soon after, the two party members – Marine Khachatryan and Sona Agekyan – got into an altercation with members of the country’s ruling Republican Party of Armenia (RPA). Khachatryan claims to have received head injuries. At the beginning of the week, city residents blocked a road leading to the Nubarashen Prison, complaining about unsanitary conditions in the area. The sewage at the prison has been creating unsanitary conditions, with reports of it overflowing onto the streets. The unorthodox demonstration aimed at bringing the issue to the government’s attention. “Nubarashen is also home to the largest unsanitary dumpsite in the country – an issue

a brawl unfolded during the year's first session of the Yerevan City Council (Photo: Photolure)

often discussed, but never addressed,” the news site The Armenian Weekly said in its report on the incident. In a video of the brawl, the mayor can be heard calling for police to remove the women, while onlookers worry as to whether the bottles contain sulfuric acid. Khachatryan can then be seen slapping RPA politician Edmond Kirakosyan – allegedly in response to being grabbed inappropriately – before he slaps her in response. The protester’s hair is then pulled from behind and she is violently shoved out of the room.

Members of Yelk, a less radical opposition group also represented in the council, can be seen trying to separate the two sides. On the same day, Yerkir Tsirani supporters staged a protest outside the Yerevan mayor's office demanding council members who used force against their colleagues be brought to justice. Activists held signs saying: “Violence breeds violence!” and “You have created a vile stench in our country!” along with chants of “Shame!” and jeering at officials as they left the building.

Following the incident, Mayor Taron Markaryan issued a statement playing down the issue. “We also condemn the use of force. But no one here today was subject to the use of force by anyone else,” he said. Zaruhi Postanjian, the outspoken leader of the Yerkir Tsirani party, remained in the hall as her colleagues were removed to deliver a final message: “That foul smell will accompany you wherever you go,” she said. “Even your expensive perfume and cognac won’t save you… We are going to poison your lives.” Afterward, she told local journalists that as the fighting took place, her party’s office was broken into and the sewage was poured over her furniture. Yerkir Tsirani currently holds three seats in Yerevan’s 65-member council. Postanjian and her colleagues have frequently clashed with the mayor and members of his party.

Correction In our February 2018 issue (print edition), the ending of Varak Babian’s piece “He Has The Sun, And I The Soil” should read as follows: “Good. Just in case your Mom calls. You know how she worries.” We apologize for the error.


Êàв¶Æð

êáÝdz ³ß×»³Ý

ØÆæÆÜøÆ ÂàöÆÎ

ØÇçÇÝùÁ Ù»ñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ïûݳóáÛóÇ ÛÇß³ï³Ï»ÉÇ ûñ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿, ½áñë Ï°³½¹³ñ³ñ¿ å³ÑùÇ Ï¿ëÁ: ²ÛÝ ÏÁ ½áõ·³¹ÇåÇ ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ûñ»ñáõÝ, »ñµ»ÙÝ Ý³»õ ·³ñݳݳÛÇÝ ·Çß»ñ³Ñ³õ³-ë³ñÇݪ سñïÇ 22ÇÝ: лï»õ³µ³ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ýûñ¿Ý Ï°³éÝãáõÇ µÝáõû³Ý ½³ñÃûÝùÇ »õ »ñÏñ³·áñÍáõû³Ý Ñ»ï: ÐÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ëáíáñáõû³Ý ѳٳӳÛÝ, ³Û¹ ûñÁ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ³ñ»õ³Í³·¿Ý ³é³ç Ï°³Ûó»É»Ý Çñ»Ýó ³ñï»ñÝ áõ å³ñ�ݻñÁª ëïáõ·»Éáõ Çñ»Ýó ó³ÝùÇ »õ ͳé»ñáõ µáÕµáçÇÉÁ: ÀÝï³ÝÇûù ѳݹ»ñÓ Ï°»ñÃ³Ý ¹³ßï»ñÁ µ³Ýç³ñ ѳõ³ù»Éáõ »õ µ³óû¹»³Û ËÝ×áÛùÝ»ñáí ïûÝ»Éáõ ÍɳñÓ³ÏáõÙÁ ³ñï»ñáõÝ. ³ÛÝ Çõñ³Û³ïáõÏ ³õ»ïÇë ¿ ·³ñݳÝ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ïûÝÇ ÍÇë³Ï³Ý áõï»ëïÝ»ñ¿Ý ¿ Ë³ß³Í Ñ³ïÇϻտÝÁ, ½áñë ÏÁ ï³ÝÇÝ Ý³»õ ѳñëݳóáõÇ ïáõÝ. ³Û¹ ûñÁ ϳñ»õáñ ¿ Û³ïϳå¿ë å³Ñù å³ÑáÕ Ýß³Ýáõ³Í ûñÇáñ¹Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ. Ï»ëáõñ – Ù³ÛñÇÏÁª ÁÝï³ÝÇùÇ ³½·³Ï³Ý áõ µ³ñ»Ï³Ù ϳݳÝó Ñ»ï Ù»Í ßáõùáí Ï° ³Ûó»É¿ ѳñëݳóáõÇ ïáõÝ, ïûÝÇÝ Û³ïáõÏ ×³ß»ñáí, ù³Õóñ»Õ¿ÝÝ»ñáí áõ Ýáõ¿ñÝ»ñáí:

ѳïÇÏ

ϻտÝÝ»ñª óáñ»Ý, µ³ÏɳÛ, ÉáõµÇ³, ëÇë»é, áëå, áÉáéÝ, Ïáñ»Ï, »õ³ÛÉÝ.., »õ ÏÁ Ù³ïáõó»Ý ³Õáí áõ ù³ó³Ëáí. Û³×³Ë Ý³»õ ÏÁ Ë³ß»Ý ÙdzÛÝ óáñ»ÝÇ Ñ³ïÇÏ áõ ÏÁ Ù³ïáõó»Ý ù³Õóñáíª ãÇñ»ñáí, ã³ÙÇãáí áõ ÁÝÏáÛ½áí: ØÇçÇÝùÇ ³Ù»Ý³ï³ñ³Íáõ³Í ׳߳ï»ë³ÏÁ Ãá÷ÇÏÝ ¿. ÷áùñ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáí áõÝÇ µ³½Ù³ÃÇõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ. ʳñµ»ñ¹Ç Ù¿ç ³ÛÝ »Õ³Í ¿ §ëÇë»éáí ØÇçÇÝùÇ ÏáÉáɳϦ. Üáñ ܳËÇç»õ³ÝÇ Ù¿ç Ïáãáõ³Í ¿§ëÇë»éÃû÷¦, ÇëÏ î¿ûñÿûÉÇ Ù¿çª §·á׳ ÏáÉáɳϦ: ²ñ³µÏÇñÇ Ù¿ç ß³ï ³õ»ÉÇ Ù»Í ÏÁ å³ïñ³ëï»Ý áõ ³õ»ÉÇ ß³ï ù³Ý³Ïáõû³Ùµ, áñå¿ë½Ç ûñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ×³ß³Ï»Ý ³Û¹ ëÇñ»ÉÇ Ï»ñ³ÏáõñÁ:

î³åɳ

ºñÇï³ë³ñ¹ ³ÕçÇÏÝ»ñáõ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »Õ³Í ¿ Ñ»ï³ùñùÇñ ÍÇë³Ï³Ý ëáíáñáõÃÛáõÝ ÙÁ. ·Çß»ñÁ ѳõ³ùáõ³Í »Ý Ýß³Ýáõ³Í ÁÝÏ»ñáõÑáõ ï³Ý Ù¿ç, 40 Ñ³ï µ³ÏɳÛÇ Ñ³ïÇÏ É»óáõó³Í ³ÝûÃÇ ÙÁ Ù¿ç, ³å³ Ù¿Ï ³é Ù¿Ï Ñ³Ý»Éáí ÍÝñ³¹ñ³Í áõ »ñÏñå³·³Í »Ýª ÏñÏÝ»Éáí. §ø³éëáõÝ Ù³ÝáõÏ, ù³éëáõÝ Ïáõë(ÏáÛë), ù³éëáõÝ Ù³ÝϳÝó µ³ñ»Ëûë¦. ³Ûë ³éÇÃáí ·Çß»ñÁ Ïáãáõ³Í ¿ §ø³éëáõÝ Ø³ÝÏáõÝù¦ ·Çß»ñ: Øáéóáõ³Í ëáíáñáõÃÇõÝ ¿ ݳ»õ ³Û¹ ·Çß»ñ ÙáÙÇ Ï³Ù Ó¿ÃÇ ×ñ³·Á í³é å³Ñ»É ÙÇÝã»õ ³é³õûï: ÌÇë³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ÙÁ »Õ³Í ¿ ݳ»õ µ³ó»É ï³Ý ¹áõéÝ áõ å³ïáõѳÝÝ»ñÁ »õ ùß»Éáõ ß³ñÅáõÙÝ»ñ ÁÝ»Éáí íéÝï»É ï³Ý ³ÝÏÇõÝÝ»ñÁ Íáõ³ñ³Í ÓÙ»é³ÛÇÝ á·ÇÝ»ñáõÝ, ÏñÏÝ»Éáí. – §Þíáï (ϳ٠÷áõé¹ÇÏ)ª ¹áõñë, سñï ³ñǯ...¦: ²Û¹ ûñÁ, ³Ù³ÝÇ ÙÁ Ù¿ç, Ïïáñ ÙÁ µ³Ùµ³ÏÇ íñ³Û ÏÁ ó³Ý»Ý óáñ»Ý, áñå¿ë½Ç ÙÇÝã»õ ¼³ïÇÏ ³ÛÝ ÍÉÇ, ÷³ñÃ³Ù³Ý³Û »õ ÝáõÇñ³µ»ñ»Ý ³ñï»ñáõÝ:

ø³Õóñ ѳïÇÏ

²ÙµáÕç г۳ëï³ÝÇ ï³ñ³Íùáí å³ïñ³ëï³Í »Ý å³Ñù³ÛÇÝ ù³Õóñ ѳó³ï»ë³Ï ÙÁ, ½áñë µ³ÅÝ³Í »Ý Ù³ï³ÕÇ ÝÙ³Ý: ²ÛÝ ï³ñµ»ñ ³ÝáõÝÝ»ñ áõÝÇ. –ÙÇçáõÝù, µ³Õ³ñç, ÏÉá×, ï³åɳ , ѳñ»·ÇÉ, å³ÉÇó, »õ³ÛÉÝ..., »õ Û³×³Ë Ý³»õ ï³ñµ»ñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ. ¹³ë³Ï³Ý ï³åÉ³Ý Ñ³óÇ ËÙáñÇ íñ³Û ÏÁ Ëñ»Ý ÁÝÏáÛ½ áõ ã³ÙÇã »õ ÷áõé¿Ý Ñ³Ý»É¿Ý Û»ïáÛ íñ³Ý Ù»Õñ ÏÁ Íáñ»óÝ»Ý. ÙÇÝã¹»é ä³ñëϳѳÛùÇ Ñ³Û»ñáõ å³ïñ³ëï³Í §ÙÇçÇÝù¦ ³ÝáõÝáí »ñϳñ³õáõÝ Ñ³ó³ï»ë³ÏÁ ÏÁ ÉóáÝ»Ý Ñ³ïÇÏ ÉáõµÇ³Ûáí »õ ¹¹áõÙáí: àñå¿ë ·³ñݳݳó³ÝÇ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý áõï»ëï, ØÇçÇÝùÇ ïûÝÇÝ ÏÁ Ë³ß»Ý ï³ñµ»ñ ѳïÇ-

Âá÷ÇÏ

´³Õ³¹ñáõÃÇõÝÁ ËÙáñÇ Ñ³Ù³ñ` 1 ·³õ³Ã Ë³ß³Í ·»ïݳËÝÓáñ 2 ·³õ³Ã ëÇë»é 1 ëáË ãáñ é»Ñ³Ý ϳñÙÇñ »õ ë»õ åÕå»Õ ùÇÙÇáÝ ³Õ ÙÇçáõÏÇ Ñ³Ù³ñ` 5 ëáË 0.5 ·³õ³Ã Ù³Ýñáõ³Í ÁÝÏáÛ½ 0.5 ·³õ³Ã ã³ÙÇã 0.5 ·³õ³Ã ˳ñÏáõ³Í »õ ³Õ³ó³Í ßáõßÙ³Û ãáñ é»Ñ³Ý ϳñÙÇñ ÷áßÇ åÕå»Õ ³Õ

ä³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ 1.- ܳËáñ¹ ·Çß»ñáõÁÝ¿ Ãñç»É ëÇë»éÁ: 2.- ØÇçáõÏÇ Ñ³Ù³ñ ëáËÁ Ù³Ýñ»É, ³Õ ó³Ý»É, Ó·»É çñáïáõÇ, Û»ïáÛ ù³Ù»É. ³õ»ÉóÝ»É Ùݳó»³É µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ: 3.- ÊÙáñÇ Ñ³Ù³ñ ³Õ³É ëÇë»éÁ, ³õ»ÉóÁÝ»É ß³ï Ù³Ýñ Ù³Ýñáõ³Í ëáËÁ, ·»ïݳËÝÓáñÝ áõ ѳٻÙáõÝùÁ »õ ß³Õ»É, Ù³ïÝ»ñÁ Ãñç»Éáí: 4.- ÊÙáñ¿Ý í»ñóÝ»É ³÷Ç ÙÁ ã³÷áí, Ù³ïáí ÷áëÇÏ µ³Ý³É, ÉóáÝ»É ÙÇçáõÏáí, ·áó»É, ³å³ 20 x 20 ëÙ-³Ýáó µ³Ùå³Ï»³Û ÏïáñÇÝ Ù¿ç ¹Ý»Éáí` Íñ³ñÇ ÝÙ³Ý Ï³å»É : 5.- ºñµ µáÉáñ Ãá÷ÇÏÝ»ñÁ å³ïñ³ëï »Ý, Ë³ß»É ³Õ³çáõñÇ Ù¿ç: ʳ߻Éáõ ÁÝóóùÇÝ »ñµ ëÏëÇÝ çáõñÇÝ »ñ»ëÁ µ³ñÓñ³Ý³É, áõñ»ÙÝ »÷áõ³Í ¿: 6.- Ð³Ý»É çáõñ¿Ý, ß³ñ»É ÷ɳõù³ÙÇãÇÝ Ù¿ç, Ó·»É å³ÕÇ: 7.- Ð³Ý»É Ïïáñ¿Ý »õ Ù³ïáõó»É ÉÇÙáÝÇ (ϳ٠ù³ó³ËÇ, Ýé³Ý ÑÇõÃÇ) áõ ÓÇóÇõÕÇ ÁÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ùµ:

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

29

Tololyan Literary Prize for 2018

Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society's Eastern Regional Executive announces the 2018 Minas and Kohar Tölölyan Prize in Contemporary Literature Watertown, MA – The Regional Executive of Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society of the Eastern United States is pleased to solicit submissions for the fourth annual Minas and Kohar Tölölyan Prize in Contemporary Literature. As in previous years, two prizes will be awarded to the winners of the Prize: one for a submission in Armenian and one for a submission in the English language. Named after one of the major Armenian literary critics of the second half of the Twentieth century and his wife, a devoted and acclaimed teacher of literature, the annually awarded prize will recognize the work produced by talented writers working in North America. The prize is intended to encourage new work in all the major genres of literary production, as they are currently understood in North America. In this expanded understanding, poetry, short stories, novels and drama are all included, but so are works of creative non-fiction, a genre that includes memoirs, as well as personal, descriptive, literary and critical essays. Writers in all these genres may be considered as candidates for the prize, as long as the authors are of Armenian ancestry, or the work has an Armenian theme or revolves around an Armenian topic. The primary purpose of the Prizes is to encourage and offer recognition through the award and through the ensuing publicity for those who wish to write about Armenian subjects and topics. There will also be a modest financial award of $1,500 for each of the two winners. Members of the jury are: Dr. Sima Aprahamian (Montreal), Dr. Vartan Matiossian (New York/New Jersey), Mr. Gourgen Arzoumanian (California), Mr. Yervant Kotchounian (California), and Ms. Anoush Agnerian (Montreal). Dr. Khachig Tölölyan is rotating off the jury this year and is being replaced by Ms. Agnerian. Hamazkayin Regional Executive Committee of Eastern USA is grateful to Dr. Tölölyan for his leadership and stewardship of the prize over the past several years. Mr. Kotchunian will assume the operational responsibilities of the committee, to which he has been a key contributor for the past three years. The Prizes will be announced in October of 2018 as a part of the events dedicated to the Armenian Cultural month. All submissions must be sent electronically to tololyan_award@hamazkayin-usa.org as a PDF file by April 30, 2018. All submissions must be accompanied by the Tololyan Prize Application form, found online at http://bit.ly/167vSsM. The Armenian and English versions of the Rules and Regulations of the Prize can also be found at the above link. Submissions may consist of works published in 2016 or 2017, as well as recent, yet unpublished works. This award has been made possible by the generosity of Mr. and Mrs. Edward & Vergine Misserlian of San Francisco, CA.

JOB POSTING RESTAURANT гÛÏ³Ï³Ý é»ëïáñ³ÝÇ Ù¿ç ³ß˳ï»Éáõ ѳٳñ ÷ÝïñõáõÙ ¿

Êáѳñ³ñ, Êáñáí³ÍÇ Ù³ëݳ·¿ï ÊÙáñÇ Ù³ëݳ·¿ï, سïáõóáÕ Call Grisha - 416-625-3527


30

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

see the asnswers reversed on this page

Dr. Raffi Aynaciyan

braces D.D.S., M.Cl.D., F.R.C.D.(C) for children and adults

Orthodontist

Richmond Hill (Hillcrest Mall): 9350 Yonge Street, Suite 216 905-884-4161

Downtown Toronto: 11 King Street West, Suite C115 416-363-3018

Ara Graphics

North York: 3333 Bayview Avenue, Suite 203 416-221-0660

Editor

Torontohye Newspaper ÊÙµ³·Çñ Publisher Torontohye communications Inc. 45 Hallcrown Place Willowdale, ON M2J 4Y4 Email:torontohye@gmail.com Phone: (416) 491- 2900 ext. 3215 Fax: (416) 491- 2211

Karin Saghdejian

ì³ñã³Ï³Ý ä³ï³ë˳ݳïáõ

γñÇÝ ê³ÕïÁ×»³Ý

Ð»É¿Ý Ü³×³ñ»³Ý

²ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ

̳ÝáõóáõÙÝ»ñ

²ñßû ¼³ù³ñ»³Ý ³ٳñ îûݳå»ï»³Ý

¾ç³¹ñáõÙ

²ñ³ î¿ñ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

ê»õ³Ï Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý лé.ª 416-878-0746

sales.torontohye@gmail.com

Administrator

Helen Najarian

Advertisements

Sevag Haroutunian (416- 878-0746)

Design & Graphics:

Ara Ter Haroutunian (aragraphics@gmail.com)


A RT S A N D C U LT U R E

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

19


32

زðî 2018 Ķ. î²ðÆ, ÂÆô 149

Torontohye#149 march 2018  
Torontohye#149 march 2018  

TorontoHye Newspaper is the largest Armenian community newspaper in the Greater Toronto Area which distributes to more than 3,000 households...

Advertisement