Page 1

jaarverslag annual report

20 13


Colofon/Colophon Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid Divisie Klinische methoden en Public Health Academisch Medisch Centrum Amsterdam Coronel Institute of Occupational Health Division Clinical Methods and Public Health Academic Medical Center Amsterdam Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam www.amc.nl/Coronel coronel@amc.nl T +31 (0)20 566 53 25 F +31 (0)20 697 71 61

Tekst/texts: Julitta Boschman, Monique Frings-Dresen, Sanja Kezic, Paul Kuijer, Henk van der Molen, Judith Sluiter, Bas Sorgdrager, Sietske Tamminga, Haije Wind Redactie/Editing: Jan Bakker, Julitta Boschman, Bibi Groendijk, Merel de Jong, Fred Moeijes, Els Ruijer, Sietske Tamminga, AnneClaire Zaman Coverfoto: spoorbrug Moerdijk Fotograaf/Photography: Carel Kremer, voor VolkerRail Ontwerp/Design: CO3 (Toon van Lieshout) Druk/Print: Grafisch Goed


inhoud contents Voorwoord - Kwaliteit van zorg Organisatie - Afdeling Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

04 06

Onderzoek Ontstaan en preventie van arbeidsgerelateerde aandoeningen PI: prof. dr. Monique HW Frings-Dresen

Foreword - Quality of healthcare Organization - Coronel Institute of Occupational Health

Research

08

Development and prevention of occupational diseases PI: Professor Monique HW Frings-Dresen

Medische selectie en begeleiding van werknemers PI: prof. dr. Judith K Sluiter

11

Medical selection and guidance for employees PI: Professor Judith K Sluiter

Preventie van arbeidsgerelateerde contacteczeem PI: dr. Sanja Kezic

14

Preventing work-related contact eczema PI: Dr Sanja Kezic

Onderwijs

16 18

Education

People and Work Outpatient Clinic

Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid

22 24

Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

26

Research Center for Insurance Medicine

Publicaties

28

Publications

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Polikliniek Mens en Arbeid

Netherlands Center for Occupational Diseases

Expertise Center of Pre-employment Medical Examinations and Workers’ Health Surveillance

3


voorwoord

Kwaliteit van zorg In de zorg wordt het meten van kwaliteit meer en meer van belang. We moeten transparant en zichtbaar maken wat we doen en waarom we dat doen. De Gezondheidsraad heeft in afgelopen tijd zich over dit onderwerp gebogen en over gepubliceerd in 2013. In de curatieve sector zijn voorzichtig ervaringen opgedaan met het meten van de kwaliteit van het proces en de uitkomsten van zorg. Geen eenvoudige taak, want eerst moeten indicatoren worden geformuleerd die een afspiegeling zijn van de kwaliteit van de geleverde zorg. De tweede stap is de operationalisatie en meting van deze indicatoren.

Binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde kan de discussie over uitkomstmaten en de meting daarvan nadrukkelijker plaatsvinden. Allereerst dient de voor ons vakgebied relevante uitkomstmaat van de zorg geëxpliciteerd te worden. Een uitkomstmaat die binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde wordt gebruikt om de relevantie van allerlei typen zorg in kaart te brengen is functioneren in het werk. Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid is gestart om een samengestelde gewogen maat (een meetinstrument) te ontwikkelen voor het meten van functioneren in het werk van personen met

Quality of healthcare Quality measurements are becoming increasingly important in healthcare. What we do and why we do it should be made both transparent and visible. In recent years, the Health Council of the Netherlands looked at this issue, which in 2013 resulted in a publication. The curative health sector has made a tentative start with carrying out controlled measurements of process quality and healthcare outcomes. By no means an easy task, because a prerequisite is the formulation of indicators that reflect the quality of the care delivered. The second stage would then be to operationalize and measure the indicators. In the occupational health and insurance health sectors, there is plenty of room for discussion on outcome criteria and how to measure them. First, the outcome measure relevant to our field should be made explicit. One outcome measure used in the occupational health and insurance health sectors for the purpose of identifying the relevance of various

4

types of care concerns the level of functioning at the work place. The Coronel Institute of Occupational Health has made a start with developing a composite weighted criterion (a measuring tool) for evaluating the functioning of people with health problems at the work place. This is just one example of innovative projects being carried out by our institute that could contribute to making quality of care measurable in practice. Together with clinical departments, we are developing ‘patient-reported outcome measures’ (PROMS) to determine the quality of clinical care in terms of work participation before and after treatment. This is a useful step towards the clinical introduction of patient employment opportunities as a socially relevant care outcome. In short, we are taking fresh steps to improve and measure the quality of care in relation to people’s


foreword

gezondheidsaandoeningen. Dit is een voorbeeld van één van de innovatieve projecten uit ons instituut dat voor de praktijk van nut kan zijn om de kwaliteit van de zorg te kunnen meten.

Kortom, we zetten nieuwe stappen om de zorg op het gebied van functioneren en participeren kwalitatief te verbeteren en te meten. In beweging zijn en blijven creëert in meerdere opzichten gezondheidswinst.

Samen met klinische afdelingen ontwikkelen we binnen het instituut patient reported outcome measures (PROMS) om de kwaliteit van klinische zorg in termen van arbeidsparticipatie voor en na een behandeling vast te stellen. Dit is een mooie stap om de arbeidsmogelijkheden van de patiënt als maatschappelijk relevante uitkomst van zorg te introduceren in de kliniek.

Mede namens alle medewerkers, wens ik u veel leesplezier toe met de resultaten die wij in 2013 hebben geboekt en hopelijk levert het u ook (nog meer) werkplezier op. Prof. dr. Monique HW Frings-Dresen Afdelingshoofd

ability to function and participate. Keep moving bring benefits to healthcare in many different ways. On behalf of all our employees, I hope you will enjoy reading about our achievements in 2013, and that this may even lead to greater job satisfaction.

Professor Monique HW Frings-Dresen Director

5


organisatie

Afdeling Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid is een afdeling binnen het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam en ressorteert onder de Divisie Klinische Methoden en Public Health. Het instituut richt zich op vraagstukken op het gebied van arbeid en gezondheid. Het hoofd van de afdeling is prof. dr. Monique HW Frings-Dresen. De gezondheid van de werknemer of patiënt en de gezond­ heidszorg voor hen staan centraal. Er wordt gestreefd naar optimale preventie van beroepsziekten en bevordering van arbeidsparticipatie. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), het Kenniscentrum Verzekerings­ geneeskunde AMC-UMCG-UWV-VUmc (KCVG), de Polikliniek voor Mens en Arbeid (PMA) en het Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid (KMKA) zijn onderdelen van de afdeling. Het instituut neemt deel in de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) en de AOWP (Academische OpleidingsWerkPlaats).

Van links naar rechts/From left to right: Coen van Bennekom, Monique Frings-Dresen, Haije Wind, Judith Sluiter, Carel Hulshof

6


organisation

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) heeft het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid aangewezen als WHO Collaborating Center in Occupational Health. Het Coronel Instituut is bijzonder actief in de International Commission on Occupational Health (ICOH). De afdeling heeft vijf hoogleraren: prof. dr. Monique HW Frings-Dresen, en prof. dr Judith K Sluiter en drie bijzondere hoogleraren, te weten: prof. dr. Haije Wind, benoemd als Bijzonder Hoogleraar vanuit de Stichting Instituut Gak, prof. dr. Carel TJ Hulshof, benoemd als Bijzonder Hoogleraar vanuit de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), en prof. dr. Coen AM van Bennekom, benoemd als Bijzonder Hoogleraar vanuit de Stichting

Heliomare. Op 1 mei 2013 is prof. dr. Frank JH van Dijk met pensioen gegaan. Het onderzoek van de afdeling wordt geleid door drie Principal Investigators (PI’s): prof. dr. Monique HW Frings-Dresen, prof. dr. Judith K Sluiter en dr. Sanja Kezic. Het onderwijs voor onder andere het Curius curriculum, studenten Medische Informatiekunde, en postgraduate en masteronderwijs wordt gecoördineerd door de staf onderwijs onder voorzitterschap van dr. P Paul FM Kuijer. Dr. Henk F van der Molen en prof. dr. Monique HW Frings-Dresen leiden het NCvB en dr. Bas Sorgdrager en prof. dr. Monique HW Frings-Dresen de PMA; prof. dr. Judith K Sluiter en prof. dr. Carel TJ Hulshof voeren de leiding bij het KMKA; het KCVG heeft een eigen bestuursstructuur.

Coronel Institute of Occupational Health The Coronel Institute of Occupational Health is a department of the Academic Medical Center (AMC) in Amsterdam and is part of the Division of Clinical Methods and Public Health. The Institute’s research focuses on the field of occupational health. The department is headed by Professor Monique HW Frings-Dresen. Its primary mission concerns the health and healthcare of employees and patients. The aim is to optimize the prevention of occupational diseases and to encourage work participation. The department includes the Netherlands Center for Occupational Diseases (NCvB), the Research Center for Insurance Medicine AMC-UMCG UWV-VUmc (KCVG), the People and Work Outpatient Clinic (PMA) and the Expertise Center of Pre-employment Medical Examinations and Workers’ Health Surveillance (KMKA). The Institute participates in the Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) and the Academic Collaborative Training Center (AOWP). The World Health Organization (WHO) designated the Coronel Institute of Occupational Health as a WHO Collaborating Center in Occupational Health.

The Coronel Institute is a particularly active member of the International Commission on Occupational Health (ICOH). The department employs five professors: Professor Monique HW Frings-Dresen and Professor Judith K Sluiter, as well as three endowed professors. These are Professor Haije Wind, professor by special appointment of Stichting Instituut Gak, Professor Carel TJ Hulshof, professor by special appointment of the Netherlands Society of Occupational Medicine (NVAB), and Professor Coen AM van Bennekom, professor by special appointment of the Stichting Heliomare. Professor Frank JH van Dijk retired on 1 May 2013. The department’s research is supervised by three Principal Investigators (PIs): Professor Monique HW Frings-Dresen, Professor Judith K Sluiter, and Dr Sanja Kezic. The teaching provided in the Curius curriculum, to medical informatics students, and as part of post-graduate and Master’s courses is coordinated by the educational staff, chaired by Dr P Paul FM Kuijer. Dr Henk F van der Molen and Professor Monique HW Frings-Dresen manage the NCOD, whiled Dr Bas Sorgdrager and Professor Monique HW Frings-Dresen manage the PMA. Professors Judith K Sluiter and Carel TJ Hulshof manage the KMKA; the KCVG has its own independent management structure.

7


onderzoek

Ontstaan en preventie van arbeidsgerelateerde aandoeningen/beroepsziekten PI: prof. dr. Monique HW Frings-Dresen

Missie van de onderzoekslijn De missie van de onderzoekslijn is het voorkomen van beroepsziekten en het verbeteren van de zorg gericht op arbeidsre-integratie bij mensen met een (chronische) aandoening. Samen met de curatieve sector voeren we onderzoek uit op het gebied van arbeidsmogelijkheden tijdens het behandel­ proces van de patiënt. Een aantal onderzoeksprojecten richt zich op de kwaliteit van verzekeringsgeneeskundig handelen, zoals naar interventies die effectief zijn bij (zieke) werklozen met depressieve stoornissen, naar factoren die relevant zijn bij de beoordeling van jonggehandicapten (Wajongers) en voor begeleiding naar werk bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.

Activiteiten 2013 Twee promotie trajecten zijn afgerond, te weten: 1 promotietraject van Julitta Boschman naar de effectiviteit van preventief medisch onderzoek in de bouw, in samen­­ werking met PI prof. dr. Judith Sluiter en dr. Henk van der Molen, en

Development and prevention of occupational diseases PI: Professor Monique HW Frings-Dresen

8

Mission for the line of research The mission of the line of research is to prevent occupational diseases and to improve care aimed at helping people with chronic or other conditions to return to work. In conjunction with the curative health sector, we are conducting research into opportunities for patients under­ going treatment to work. Currently, a number of research projects are examining the quality of insurance medicine, such as interventions that proved effective for unemployed people with depressive disorders, factors that are relevant in the assessment of young adults with a disability, and back-to-work guidance for patients with acquired brain injuries.

>


research

2 promotietraject van Patricia Dekkers-Sanchez naar kwaliteit van WIA beoordelingen, in samenwerking met PI prof. dr. Judith Sluiter en prof. dr. Haije Wind. Door de benoeming van Coen van Bennekom als Bijzonder Hoogleraar op gebied van Arbeid en Revalidatie vanuit de Stichting Heliomare is het onderzoek gericht op arbeids­ revalidatie versterkt..

Actiepunten 2014 Het onderzoek naar arbeidsre-integratie en behoud van werk van patiënten met de diagnose kanker, klachten aan het bewegingsapparaat en niet-aangeboren hersenletsel vormt ook in 2014 een belangrijk onderwerp. We gaan verder met de ontwikkeling en evaluatie van instrumenten naar kwaliteit van werken en e-health interventies.

Coen van Bennekom Per 1 augustus 2013 ben ik aangesteld als bijzonder hoogleraar Arbeid en Revalidatie, in het bijzonder bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Mijn missie ligt in het verbeteren van de arbeidsparticipatie van deze doelgroep. In 2013 heb ik me met name gericht op de begeleiding van twee promovendi. Als promotor ben ik betrokken bij de studie van Judith van Velzen en als co-promotor bij de studie van Timo Beemster. Judith onderzoekt de re-integratie van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en Timo onderzoekt de kosten­effectiviteit van arbeidsintegratie van mensen met chronische pijn. In 2014 wordt de begeleiding van deze promotiestudies voort­gezet. Op 19 juni 2014 houd ik mijn inaugurele rede. Daarnaast zal ik me in 2014 ondermeer richten op een inventarisatiestudie van de best practices, het vinden van financiering voor een nieuw promotietraject en bijdragen leveren aan congressen en artikelen op mijn aandachtsgebied.

On 1 August 2013, I was appointed endowed professor of Employment and Rehabilitation, with a special focus on people with acquired brain injuries. My mission is to improve employment participation within this group. In 2013, my primary work focus was on supervising two PhD candidates. I am involved, as a PhD supervisor, in the studies being carried out by Judith van Velzen and Timo Beemster, in the latter case as a co-supervisor. Judith is examining the process of returning to the work place for patients with acquired brain injuries, while Timo is carrying out research into the costeffectiveness of employment integration of people suffering from chronic pain. I will continue to supervise their work in 2014. On 19 June 2014, I will deliver my inaugural speech. My focus will also be on working on an inventory study of best practices, on finding funding for a new PhD project, and on contributing to conferences and publications in my specialist field.

9


onderzoek

Angela de Boer Onderzoeksprogramma kanker en werk

Research program on cancer and work

Ik ben hoofd van de onderzoekslijn kanker en werk. Mijn onderzoekslijn richt zicht op: 1 het identificeren van prognostische factoren voor werkhervatting voor mensen met kanker, 2 in kaart brengen van ervaringen met werkhervatting, 3 de impact van diagnose kanker op werkhervatting en werkloosheid, 4 het verbeteren van aandacht voor werk als onderdeel van de psychosociale oncologische zorg en 5 onderzoeken van (kosten)effectiviteit van inter­ venties die gericht zijn op het verbeteren van werkuitkomsten voor mensen met kanker.

I am head of the Cancer and Work line of research. My line of research is aimed at 1 identifying prognostic factors for people with cancer to return to work, 2 highlighting people’s experiences with returning to work, 3 the impact that a cancer diagnosis has on returning to work and being unemployed, 4 improving the focus on work as part of psychosocial oncological care, and 5 the cost-effectiveness and effectiveness of inter­ ventions carried out for the purpose of improving work outcomes for people with cancer.

Daarnaast ben ik sinds 2013 de voorzitter van EU COST-action Cancer and WOrk Network (CANWON). CANWON is een Europees netwerk gericht op het integreren van kennis op het gebied van kanker en werk vanuit de oncologie, bedrijfs­gezondheidszorg, economie, epidemiologie, psychologie en sociologie.

In addition, I have been chairman of the EU COST Action Cancer and Work Network (CANWON) since 2013. CANWON is a European network for integrating cancer knowledge and work related to oncology, occupational healthcare, economics, epidemiology, psychology, and sociology.

Activities 2013 Two PhD projects were completed, 1 by Julitta Boschman into the effectiveness of preventive medical examinations in the construction industry, in cooperation with PI Professor Judith Sluiter and Dr Henk van der Molen; and 2 by Patricia Dekkers-Sanchez into the quality of WIA assessments, in cooperation with PI Professor Judith Sluiter and Professor Haije Wind. The appointment of Coen van Bennekom as endowed professor of Work and Rehabilitation from Stichting Heliomare has strengthened the research activities in that area.

10

Areas of attention 2014 Research into Return-to-work and job retention for people diagnosed with cancer, or who have musculoskeletal complaints or acquired brain injuries will continue to be important in 2014. We will continue our efforts to develop and evaluate tools for measuring the quality of work and e-health interventions.


research

Medische selectie en begeleiding van werknemers PI: prof. dr. Judith K Sluiter

Missie van deze onderzoekslijn De missie van deze onderzoekslijn is het verbeteren van de kwaliteit van de medische onderzoeken en aanvullende begeleidingsvormen bij de medische selectie en medische begeleiding van werknemers. Dit is van belang omdat het in kaart brengen van het werk- en herstelvermogen van (beoogde) werknemers een belangrijke taak is van artsen in het veld van arbeid en gezondheid. Het beter kunnen (blijven) functioneren in werk en het duurzaam inzetbaar houden van werknemers is daarbij het streven.

Activiteiten 2013 De volgende promotietrajecten werden afgerond: Julitta Boschman ontwikkelde en evalueerde een beroepsspecifiek preventief medisch onderzoek voor een fysiek en een mentaal belastend beroep in de bouwsector. Dit beroeps­ specifieke PMO leidt tot betere resultaten dan inzet van het oude algemene onderzoek uit de bouwsector. Patricia Dekkers-Sanchez ontwikkelde een checklist bruikbaar tijdens WIA-beoordelingen door verzekeringsartsen. Verder werd de legitimiteit en inhoud van verplichte medische keuringen voor specifieke beroepen vastgesteld (bv nautisch- en weginspecteurs, conducteurs). Ander onderzoek richt zich op de vraag wanneer er sprake is van vitaliteit van werknemers van universitair medisch centra’s en hoe de vitaliteit kan worden beïnvloed.

Medical selection and guidance for employees PI: Professor Judith K Sluiter

>

Mission The mission of this line of research is to improve the quality of medical examinations and additional forms of employees guidance as part of the medical selection in occupational medicine. This is significant, because identifying the workability of prospective or current employees, as well as their capacity to recover from work, is an important responsibility of occupational health physicians. The aim here is for people to function better while at work and to make it easier to deploy employees on a long-term basis.

> 11


onderzoek

Actiepunten 2014 Diverse promoties worden in 2014 afgerond: op het gebied van de ontwikkeling en evaluatie van PMO in de gezond­ heidszorg, en op de balans tussen belasting en belastbaarheid in relatie tot bijvoorbeeld leeftijd van werknemers.

Daarnaast ontwikkelen we voor de spoor-infra sector in plaats van per beroep op veiligheidstaakniveau verplichte medische onderzoeken. Verder leidt een ZonMw project tot een integraal meetinstrument waarmee de belangrijkste domeinen van werkfunctioneren gewogen in één score te bepalen is in toekomstig evaluatieonderzoek.

Ilona Zoer Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van specifieke groepen werknemers is een belangrijk aandachtspunt binnen deze PI-lijn. Het doel van mijn promotieonderzoek was om het inzicht te vergroten in de balans tussen de werkbelasting en het werk­ vermogen vanuit verschillende invalshoeken. Binnen specifieke beroepen en beroepsgroepen heb ik daarvoor de werkbelasting in kaart gebracht, bijzondere fysieke en mentale functie-eisen geconstateerd, belast­baarheidseisen opgesteld en verstoringen in de balans tussen werkbelasting en werkvermogen opgespoord. Ik zou de praktijk aanraden om de balans tussen de werkbelasting en het werkvermogen van werknemers in kaart te brengen wanneer een disbalans aannemelijk lijkt. Dergelijke problemen zouden met bijvoorbeeld periodiek preventief medisch onderzoek tijdig kunnen worden herkend. Interventies zouden vervolgens leeftijdsspecifiek moeten zijn, voor zowel oudere en jongere werknemers. Ook voor werknemers met beperkingen zouden specifieke interventies moeten worden overwogen.

Improving the long-term employability of specific groups of employees is an important area of focus in this line of research. The purpose of my PhD research was to increase understanding of the balance between work load and the capacity to perform work from various perspectives. To this end, I identified the work load for specific professions and professional groups, made observations of any particular physical and mental requirements associated with the function in question, drew up work load requirements and signaled disruptions, if any, to the balance between work load and capacity to work. I would advise all relevant parties to monitor the balance between work load and the capacity of employees to carry out their work whenever an imbalance between the two is suspected. Problems of this nature might be caught early through periodic preventive medical examinations. Intervention should then be age-specific, for both older and younger employees. Consideration should also be given to specific interventions for employees with impairments.

Activities 2013 The following PhD projects were completed: Julitta Boschman developed and evaluated a job-specific workers health surveillance (WHS) for workers with physically and mentally demanding jobs in the construction industry. This job-specific WHS leads to better results than the generic examination currently used in the construction industry. Patricia Dekkers-Sanchez developed a checklist that insurance physicians can use during “WIA” assessments. In addition, the legitimacy and content of compulsory medical examinations for specific professions were

12

evaluated (for example, nautical and road inspectors, railway conductors). Other research looked at the question of when university hospital employees can be considered to be vital, and how their vitality level can be influenced.

Areas of attention 2014 Various PhD projects are going to be completed in 2014. They involved the development and evaluation of WHS in the-healthcare sector, and the matching between work load and the-health of employees in relation to their age.


research

Julitta Boschman De bouwsector biedt werk aan ruim 200.000 werk­ nemers die veelal in zware beroepen werken. Een preventief medisch onderzoek (PMO) kan bijdragen aan de gezondheid en het werkvermogen van deze mensen. Mijn promotie-onderzoek richtte zich op het ontwik­ kelen en evalueren van een beroepsspecifiek PMO voor twee bouwberoepen: metselaars en uitvoerders. Essentieel in PMO is dat bedrijfsartsen preventieve adviezen geven wanneer nodig, en dat de werknemers vervolgens deze adviezen opvolgen. Ons beroeps­ specifieke PMO faciliteert zowel bedrijfsarts als werknemer, vergeleken met een generiek PMO. Een beroepsspecifiek PMO is daarom een veelbelovende strategie voor het verbeteren van gezondheid en werkvermogen van bouwvakkers. De verdediging van mijn proefschrift was op 11 oktober 2013.

The construction sector employs more than 200,000 people, many of which perform physically demanding work. A preventive medical examination (PME) may well boost their health and their ability to work. My PhD research focused on the development and evaluation of a job-specific PME for two constructionsector professions - bricklayers and foremen. An essential aspect of a PME is that occupational physicians give preventive advice where necessary, and that employees will actually follow that advice. Our job-specific PME makes things easier for both the occupational physician and the employee, more so than with a generic PME. A profession-specific PME is therefore a highly promising strategy for improving the health of construction workers and their capacity to work. I defended my thesis on 11 October 2013.

Scan de QR-code en bekijk het proefschrift online.

Scan the QR code and view the thesis online.

For the railway-infrastructure sector, we are also developing compulsory medical examinations based on safety tasks, rather than for each individual profession. In addition, an ongoing Netherlands Organisation for Health Research and Development project will result in an integrated weighted tool for work of functioning, for the purpose of obtaining one single score to be used in future evaluation research.

Keuze onderwijs “ Topsport, dans en muziek als werk ” Elective modules “ Top sport, dance and music as work”

13


onderzoek

Preventie van arbeidsgerelateerd contacteczeem PI: dr. Sanja Kezic

Missie van deze onderzoekslijn De missie van de onderzoekslijn is bijdrage leveren aan preventie van arbeidsgerelateerd contacteczeem.

Activiteiten 2013 Onderzoek is gedaan naar de werkzaamheid van beschermende crèmes voor het herstel van de huidbarrière bij proefpersonen na beschadiging van de huid met irriterende stoffen. Daarnaast zijn verschillende biomarkers voor de huidbarrière geïdentificeerd, waarmee meer inzicht verkregen kan worden in veranderingen van de samenstelling en structuur van de hoornlaag, bijvoorbeeld

als gevolg van de blootstelling aan irriterende stoffen, atopisch eczeem of genetische factoren zoals mutaties in het filaggrine gen. Verder is onderzoek gedaan naar de opname van zilver ionen en zilver nanodeeltjes uit textiel in de huid bij gezonde personen en bij patiënten met atopisch eczeem. Deze zilverionen en nanodeeltjes in de huid en textiel zijn gekarakteriseerd met behulp van geavanceerde technieken zoals ICP-MS, Atomic Force Microscopy en Electron Scanning Microscopy.

Preventing work-related contact eczema PI: Dr Sanja Kezic

Mission of this line of research The mission of this line of research is to help prevent work-related contact eczema.

people and patients with atopic eczema. The silver species in the skin and textiles were characterized with the aid of advanced technologies such as ICP-MS, atomic force microscopy, and electron scanning microscopy.

Activities 2013 Research has been carried out into the effectiveness of moisturizing creams for restoring the skin barrier after experimentally induced skin irritation. A set of characteristics for the skin barrier was identified that provides more insight in the compositional and structural changes in the stratum corneum resulting from exposure to irritating substances, atopic eczema or genetic factors such as mutations in the filaggrin gene. Research was conducted into dermal absorption of silver ions and silver nanoparticles from textiles in both healthy

14

Areas of attention 2014 Maaike Visser will defend her thesis entitled, ‘Susceptibility to hand eczema in high-risk occupations’ in April 2014 (see box). The effectiveness of various moisturizing creams will be investigated in a randomized control trial. In addition to relevant clinical parameters and the skin barrier function, the composition of lipids, proteases and amino acids in the stratum corneum of the skin will be determined. ‘Best practices’ will be developed regarding the use of skincare creams at the work place.


research

Maaike Visser

Actiepunten 2014 Maaike Visser verdedigt haar proefschrift getiteld “Susceptibility to hand eczema in high risk occupations“ in april 2014 (zie kader). In een Randomised Control Trial wordt de werkzaamheid van diverse huidbarrière herstel­ lende crèmes onderzocht. Naast relevante klinische para­ meters en de huidbarrièrefunctie wordt de samenstelling van de lipides, proteases en aminozuren in de hoornlaag van de huid bepaald. “Best practices” wordt ontwikkeld voor het gebruik van huidverzorgende crèmes op de werkplek.

Mijn promotie-onderzoek richtte zich op de bijdrage van genetische factoren, het bekend zijn met atopisch eczeem en de blootstelling aan ‘nat werk’ voor het ontwikkelen van werkgerelateerd contacteczeem. Hiervoor voerde ik o.a. een prospectief cohortonderzoek onder leerling-verpleegkundigen en een patiënt-controle onderzoek uit. Veelvuldig handen wassen bleek de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van contacteczeem. Mutaties in het filaggrine gen verhoogde het risico op contacteczeem met name in personen die óók atopisch eczeem hadden. Deze selecte groep, die een vijf keer hoger risico heeft op het krijgen van contacteczeem, verdient extra aandacht in preventieprogramma’s voor hoog risicoberoepen, zoals verpleegkundigen. Verder vind ik dat er meer voorlichting over de effecten van nat werk op de huid, individuele gevoeligheid en bescherming van de huid aan te bevelen is binnen beroepsopleidingen.

My PhD research looked at the contribution of genetic factors, familiarity with atopic eczema, and exposure to ‘wet work’ in the development of work-related contact eczema. To this end, I conducted a prospective cohort study of trainee nurses as well as patients. The repeated washing of hands appeared to be the most significant risk factor in developing contact eczema. Mutations to the filaggrin gene increased the risk of contact eczema, especially among people who also had atopic eczema. Special attention should be given to this population, whose members are five times more likely to contract contact eczema, within the context of prevention programs targeting high-risk professions such as nurses. I also feel that more information about the effects of wet work on the skin, individual sensitivity, and skin protection should be given as part of vocational study programs.

15


onderwijs

Onderwijs dr. P Paul FM Kuijer

In 2013 heeft het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid meer dan 200 studenten Geneeskunde in de juniorco- en in de coschappen getraind om scherper te letten op de rol van werk bij het ontstaan van ziekten én de zorg voor zieken ook te richten op deelnemen aan werk. Dit zou niet gelukt zijn zonder de goede samenwerking met de Arbodienst van het AMC, HumanCapitalCare, ArboUnie, Arbo Vitale, UWV en vele anderen zoals sportartsen en zelfstandig bedrijfsartsen. Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid is – naast actief in het opleiden van AMC studenten Geneeskunde – ook actief in de AMC Medische Informatiekunde opleiding, en in de opleiding én in de bij- en nascholing van bedrijfsen verzekeringsartsen bij de Netherlands School of Public & Occupational Health (www.nspoh.nl). Professor Carel

Hulshof gaf dit jaar in het kader van het 10-jarig bestaan van de NSPOH een webinar ‘Evidence-based werken, zo doe je dat’. De multidisciplinaire staf onderwijs van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid zorgt voor ontwik­ keling, coördinatie en kwaliteitsborging. Dit jaar heeft dit onder leiding van professor Haije Wind geresulteerd in nieuw keuzeonderwijs voor de tweedejaarsstudenten geneeskunde over ‘Leven en werken met een chronische ziekte’. Voor de eindopdracht maken de studenten een videoverslag naar analogie van het BNN televisieprogramma ‘Je zal het maar hebben’.

Education Dr P Paul FM Kuijer

In 2013, the Coronel Institute of Occupational Health trained more than 200 medical students on internships and junior internships to pay closer attention to the role of work in the development of diseases, as well as to gearing patient care to work participation. This would not have been possible without the close cooperation of the AMC Occupational Health and Safety Service, HumanCapitalCare, ArboUnie, Arbo Vitale, UWV, and others such as sports physicians and many independent occupational physicians.

16


education

Keuze onderwijs “leven en werken met een chronische ziekten” Elective modules “living and working with a chronic disease”

As well as being active in the teaching of AMC medical students, the Coronel Institute of Occupational Health plays a key role in the AMC Medicine and Medical Informatics study program and in the training and additional schooling of occupational and insurance physicians at the Netherlands School of Public & Occupational Health (www.nspoh.nl). This year, against the background of celebrating the NSPOH’s first decade, Professor Carel Hulshof presented a webinar entitled ‘Evidence-based werken, zo doe je dat’ (‘Evidence-based working, that’s how it’s done’).

The multidisciplinary teaching staff at the Coronel Institute of Occupational Health manages development, coordination, and quality assurance. This year, under the leadership of Professor Haije Wind, this resulted in new elective modules for second-year medicine students on ‘living and working with a chronic disease’. For their final assignment, the students make a video report similar to the ‘Je zal het maar hebben’ BNN television program.

17


monitoring en signalering

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten dr. Henk van der Molen

Missie van het NCvB Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) wil als (inter)nationaal kennisinstituut de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling, begeleiding en registratie van beroepsziekten bevorderen.

Activiteiten 2013 In 2013 heeft het NCvB zich op haar twee centrale activiteiten gericht: het verkrijgen en verspreiden van kennis over vóórkomen en preventie van beroepsziekten. In een aanwijzingsbeschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn deze twee hoofdtaken vastgelegd. De peilstations voor het verkrijgen van incidentiecijfers over beroepsziekten in de verschillende economische sectoren (PIM) en het signaleren van nieuwe arbeidsgerelateerde aandoeningen (SIGNAAL) waren belangrijke activiteiten in 2013.

In 2013 zijn 6391 meldingen van beroepsziekten geregistreerd. Het merendeel van alle meldingen over 2013 komt uit drie categorieën beroepsziekten, namelijk: gehooraandoeningen (38%), aandoeningen van het houdingen bewegingsapparaat (29%) en psychische aandoeningen (25%). In het Peilstation Intensief Melden zijn in 2013 in totaal 1.258 meldingen van beroepsziekten gedaan. Als wordt uitgegaan van alle meldingen, dan is de incidentie 265 beroepsziekten per 100.000 werknemersjaren in 2013 tegenover 266 in 2012 en 302 in 2011. Tabel 1 geeft een overzicht van de incidentiecijfers van de beroepsziekte­ meldingen per 100.000 werknemersjaren per economische hoofdsectie met het bijbehorende 95% betrouwbaarheids­ interval over 2013. Daarnaast besteedt het NCvB veel aandacht aan de herkenning en signalering van beroepsziekten via de website

Netherlands Center for Occupational Diseases Dr Henk van der Molen

Mission of the Netherlands Center for Occupational Diseases As an international knowledge institute, the Netherlands Center for Occupational Diseases (NCOD) seeks to enhance the quality of prevention, diagnosis, treatment, supervision and registration of those with occupational diseases.

Activities 2013 In 2013, the NCOD continued focusing on its two main activities – acquiring and disseminating knowledge about preventing occupational diseases. These two main tasks have been set down in a designation order by the Ministry

18

of Social Affairs and Employment. Key activities in 2013 were setting up monitoring points for obtaining incidence statistics on occupational diseases in the various economic sectors (PIM) and identifying new work-related conditions (SIGNAAL). A total of 6,391 notifications of occupational diseases were recorded in 2013. The majority of these fell into three categories: hearing disorders (38%), musculoskeletal disorders (29%), and mental disorders (25%). In 2013, the Intensive Notification Monitoring Point received 1,258 notifications of occupational diseases. Based on the

>


monitoring and notification

Geregistreerde meldingen van beroepsziekten in 2013 Notifications of occupational diseases in 2013

8% 38%

25% www.beroepsziekten.nl, nieuwsbrieven en publicaties zoals ‘Kerncijfers 2013’. De website heeft in 2013 ruim 239.051 unieke bezoekers getrokken en er zijn 518 vragen over beroepsziekten gesteld via de helpdesk. In 2013 zijn twee nieuwe registratierichtlijnen ontwikkeld voor het diagnosticeren en melden van werkgerelateerde astma en lumbaal radiculair syndroom.

>

29%

gehooraandoeningen hearing disorders aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat musculoskeletal disorders psychische aandoeningen mental disorders anders other

Teus Brand Werkfactoren rondom zwangerschap van levensbelang

Work factors in relation to pregnancy are crucial

Ik ben bedrijfsarts en specialist op het gebied van voortplanting en werk. In 2002 startte ik een zoektocht in de literatuur om meer te weten te komen over het effect van werk op de zwangerschap. Ik vond een zestal werkfactoren (fysiek zwaar werk, mentaal belastend werk, onregelmatige diensten/nachtwerk, chemische blootstelling, fysische factoren en infecties) die de zwangerschap en het kindje nadelig kunnen beïnvloeden. Deze kennis over werk en voorplanting leidde tot de NVAB-richtlijn ‘Zwangerschap en werk’. Naast deze informatie voor bedrijfsartsen volgden de websites zwangerwijzer.nl en strakszwangerworden.nl. Aanstaande ouders kunnen op deze websites onder andere nagaan of en welke risico’s hun werk met zich meebrengt. Zwangerwijzer.nl wordt jaarlijks ongeveer 140.000 keer bezocht. Ook voor het informatiekompas van het RIVM voor gynaecoloog, huisarts en verlos­ kundige leverde ik informatie aan over risico’s in werk voor zwangerschap en kind. Het belangrijkste toe­ komstige doel is om het preventieve effect van alle inspanningen te evalueren.

I am an occupational physician and a specialist in the field of reproduction and work. In 2002, I started a literature search to learn more about the effect of work on pregnancy. I identified six work-related factors (physically demanding work, mentally demanding work, irregular shifts/working at night, exposure to chemicals, physical factors and infections) that could have a negative impact on pregnancy and the newborn. The body of knowledge on work and reproduction thus accumulated resulted in the Netherlands Society of Occupational Medicine ‘Pregnancy and Work’ guideline. This new source of information for occupational physicians was followed by the creation of the zwangerwijzer.nl and strakszwangerworden.nl websites. Prospective parents can use these websites to see what risks are associated with their work. Zwangerwijzer.nl receives around 140,000 visits a year. I have provided information about work-related risks to pregnancy and the child for the National Institute for Public Health and the Environment information compass for gynecologists, GPs, and midwives. The most important goal for the future is to evaluate the preventive effect of each single type of measure.

19


monitoring en signalering Tabel 1 Incidentie beroepsziekten per 100.000 werknemersjaren per economische hoofdsectie over 2013 in Nederland Table 1 Incidence figures (per 100,000 employee years) of occupational diseases reported in the Netherlands in 2013, by economic category

Economische hoofdsectie Economic category Bouwnijverheid Construction

Incidentie per 100.000 werknemersjaren Incidence per 100,000 employee years

95% BI * 95% CI *

1.709

1.541-1.878

Kunst, amusement, recreatie Arts, entertainment, recreation

284

135-432

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen Public administration and defense; mandatory social insurance

276

218-334

FinanciĂŤle activiteiten en verzekeringen Financial activities and insurance

265

188-343

Landbouw, bosbouw en visserij Agriculture, forestry and fishery

250

143-357

Industrie Industry

210

172-249

Vervoer en opslag Transportation and storage

203

153-253

Verschaffen van accommodatie en maaltijden Provision of accommodation and meals

198

81-315

Overige diensten Other services

157

107-207

156

0-462

Informatie en communicatie Information and communication

148

76-221

Onderwijs Education

129

96-162

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Human healthcare and social services

119

101-138

Vrije beroepen en wetenschappelijke technische activiteiten Professions and academic technical activities

116

30-202

Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Distribution of water; waste and waste water management and sanitation

108

13-202

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen Wholesale and retail trade; car and motorcycle repair

101

70-132

Administratieve en ondersteunende diensten Administrative and supporting services

88

46-129

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Production and distribution of electricity, gas, steam and cooled air

48

0-115

Exploitatie van en handel in onroerend goed Operation of and trade in real estate

31

0-91

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Household activities

* Betrouwbaarheidsinterval Confidence interval

20


monitoring and notification

Actiepunten 2014 In 2014 wordt het 5 stappenplan voor het melden van beroepsziekten vernieuwd en uitgebreid met een 6e stap om de signalering en preventie van beroepsziekten te versterken. De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde is bereid gevonden om samen te werken bij het ontwikkelen van dit vernieuwde en aan­ gepaste stappenplan. In dit nieuwe NCvB 6-stappenplan worden de stappen van het meldingsproces besproken en wordt verwezen naar bestaande meldingsrichtlijnen en achtergronddocumenten. Doel is om op deze manier de kennis van bedrijfsartsen te vergroten, hen handvatten te geven om beroepsziekten te kunnen melden, en het inzetten van preventieve maatregelen te bevorderen.

overall number of reported cases, there were 265 cases of occupational disease for every 100,000 employee years in 2013, compared to 266 in 2012 and 302 in 2011. Table 1 gives an overview of the incidence levels of occupational disease reports per 100,000 employee years for each main economic sector, with the corresponding 95% confidence interval for 2013. In addition, the NCOD places strong emphasis on recognizing and identifying occupational diseases through the www.beroepsziekten.nl website, newsletters, and publications such as ‘Kerncijfers 2013’. The website recorded 239,051 unique visitors in 2013, while the helpdesk received 518 questions about occupational diseases. Two new registration guidelines were formulated in 2013, for diagnosing and reporting work-related asthma and lumbar radicular syndrome.

Areas of attention 2014 In 2014, the five-stage plan for reporting occupational diseases will be updated and expanded with a sixth stage to strengthen the process of identifying and preventing occupational diseases. The Netherlands Society of Occupational Medicine has declared its willingness to work with us in developing this newly updated step-by-step plan. The stages of the notification process will be discussed in this new NCOD six-stage plan, with references to existing notification guidelines and background documents. The aim is to increase knowledge among occupational physicians, to provide them with tools for reporting occupational diseases, and to promote the use of preventive measures.

21


polikliniek mens en arbeid

Polikliniek Mens en Arbeid dr. Bas Sorgdrager

De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) beantwoordt vragen over complexe arbeidsrelevante gezondheidsproblemen. Kernactiviteiten van de PMA zijn onder te verdelen in het Solvent Teamproject, adviezen spoorveiligheid, expertises en uitvoeren van projecten. Disciplines met de meeste verwijzingen zijn dermatologie, audiologie, cardiologie en neurologie. Het Solvent Team beoordeelt mensen met een verdenking op niet-aangeboren hersenschade door het werken met oplosmiddelen met daarin als essentiële voorziening het

neuropsychologische onderzoek (NPO). Jaarlijks onderzoekt het Solvent Team ongeveer 200 patiënten. De adviezen spoorveiligheid worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport aangewezen arts-deskundigen uitgevoerd. De 472 adviezen (waarvan 359 per e-mail) betreffen belastbaarheidsbeoordelingen over waakzaamheid en waarnemen (zien en horen). Expertises en projecten (118) richten zich vooral op het verkrijgen van duidelijkheid over medische causaliteit van aangeboden gezondheidsproblemen. Van de 76 arbeids­ dermatologische verwijzingen waren er 8 bedrijfsgerichte projecten, één aangeboden cluster (10 werknemers) van huidproblemen in een bedrijf kon niet worden onderzocht vanwege financiële belemmeringen bij de werkgever. Casus overstijgende projecten: medische criteria voor NS hoofdconducteurs en het beoordelen van dossiers Posttraumatisch Stressstoornissen bij politiepersoneel.

Gerda de Groene, klinisch arbeidsgeneeskundige Casus: benauwd op de werkplek

Case history: breathing difficulties at the work place

Een 45 jarige schoonmaker komt met benauwdheidsklachten bij mij. Hij is door zijn bedrijfsarts vanwege het werkgebonden karakter van zijn klachten verwezen naar de Polikliniek Mens en Arbeid. De longarts en ik zien de man op het speciale spreekuur voor werk­gebonden longklachten en de diagnose astma wordt gesteld. Een allergie tegen bepaalde producten op het werk kunnen we niet aantonen maar irritatieve factoren zoals aerosolen van de verschillende schoonmaaksprays lijken verantwoordelijk voor zijn klachten. Ik geef de man een piekstroommeter mee om zelf zijn longfunctie te meten, thuis en op de werkplek. Op basis van de afwijkende waarden op de piekstroommeter en zijn dagboek stel ik vast dat hij de meeste klachten ervaart tijdens het reinigen van de toiletgroepen met verschillende sprays. Samen met de man, zijn leidinggevende, zijn eigen bedrijfsarts en de arbeidhygiënist leg ik een werkplekbezoek af om te adviseren over verbetermaatregelen. Het advies is om weer terug te gaan naar schoonmaakmiddelen in vloeibare vorm en attent te zijn op piekblootstellingen, zoals bij het verdunnen van de schoonmaakmiddelen in water en bij het werken in kleine, slecht geventileerde ruimten. Na aanpassingen in zijn werkproces verminderen zijn klachten.

A 45-year-old cleaner with breathing difficulties came to my office. He had been referred by his occupational physician to the People and Work Outpatient Clinic on account of the workrelated nature of his complaints. The pulmonologist and myself saw the man during the special consultation period for work-related lung complaints, and we diagnosed him with asthma. We were unable to prove that he was allergic to certain products used at work, but irritant factors like the aerosols of the various cleaning sprays would appear to be responsible for his complaints. I gave the man a peak flow meter so that he could measure his lung function himself, both at home and at work. Based on the values recorded on the meter and his own daily records, I was able to establish that his complaints were most frequent when cleaning the toilets with different sprays. Together with the man, his supervisor, his own occupational physician, and the work hygienists, I visited his place of work to suggest measures for improvement. I advised going back to using liquid cleaning agents and to be aware of exposure peaks, like when diluting the cleaning agents in water and when working in small and poorly ventilated rooms. After making adjustments to his work process, he had fewer complaints.

22


people and work outpatient clinic

People and Work Outpatient Clinic Dr Bas Sorgdrager The People and Work Outpatient Clinic (PMA) addresses issues regarding complex occupational health problems. Its core activities include the Solvent Team project, making recommendations on safety on the railways, various areas of expertise, and carrying out projects. The fields from which most referrals are made are dermatology, audiology, cardiology and neurology. The Solvent Team evaluates people who are believed to have acquired brain injuries as a result of working with solvents. An essential aspect of this task is the neuropsychological examination. Around 200 patients are examined by the Solvent Team each year. The rail safety recommendations are made by expert physicians appointed by the Human Environment and Transport Inspectorate. The 472 recommendations (359 of which were made by e-mail) concern work load assessments relating to the use of eyes and ears. Its areas of expertise and projects (118) focus primarily on obtaining clarity on the medical causes of the-health problems that are presented. Of the 76 work-related dermatological referrals, eight were company-specific projects, while one cluster (ten employees) of skin problems could not be investigated due to the employer’s financial difficulties. Non-case specific projects: medical criteria for senior conductors working for the Dutch Railways (NS), and assessing the files on posttraumatic stress disorder among police employees.

Slechthorende docent heeft het moeilijk Bijna de helft van de expertises van de voorziening Audiologie betreft beoordelingen en advies over de belastbaarheid van slechthorende docenten. De auditieve eisen zijn hoog in dit beroep. Inzetbaarheid van een slechthorende docent is afhankelijk van de mate van slechthorendheid en revalidatiemogelijkheden, en staat onder invloed van de organisatie van het werk (lesrooster) en de arbeidsomstandigheden (klassen­akoestiek en omgevingsrumoer). De wijze waarop de slechthorende omgaat met de auditieve beperking is een belangrijke modulerende factor. Het moeten voldoen aan de auditieve eisen in het werk kost de slechthorende docent vaak veel energie. Oververmoeidheid en psychische klachten zijn doorgaans de verschijnselen waarmee deze docenten zich melden bij de bedrijfsarts. De gemiddelde leeftijd van de patiënten die we zien ligt boven de 55 jaar. Of onze beoordelingen en adviezen ook op langere termijn hebben bijgedragen aan duurzame inzetbaarheid is onderwerp van gepland evaluatieonderzoek.

Teachers who are hard of hearing have a difficult time of it Almost half the expert advice given in the field of audiology concerns assessments and recommendations regarding the work load of teachers with hearing problems. Auditory requirements in this profession are challenging. The employability of a teacher who is hard of hearing depends on the hearing level and rehabilitation options, as well as the organization of his work (timetable) and working conditions (the acoustics in the classroom and any background noise). The way in which the person in question deals with his auditory limitations is an important modulating factor. Meeting the auditory job requirements can take up a great deal of the teacher’s energy. Fatigue and mental disorders are generally the symptoms with which teachers in this category present to the occupational physician. The average age of the patients we see is over 55. Evaluation research is being planned to determine if our assessments and recommendations have contributed to the long-term employability of this group.

23


kmka

Expertise Center of Pre-employment Medical Examinations and Workers’ Health Surveillance Professor Judith K Sluiter

24


kmka

Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid prof. dr. Judith K Sluiter

Een kenniscentrum op het gebied van medisch onderzoek, het Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid (KMKA), www.amc.nl/kmka, wordt geleid samen met de NVAB.

Missie van het KMKA Het KMKA is een vraagbaak en hulpverlenende instantie. De missie van het KMKA is ondersteuning bieden aan medische professionals, werkgevers en werknemers die te maken hebben met medisch onderzoek van (aspirant) werknemers met een garantie op kwaliteit.

A medical research knowledge transfer center, the Expertise Center of Pre-employment Medical Examinations and Workers’ Health Surveillance (KMKA), www.amc.nl/kmka, is managed together with the Netherlands Society of Occupational Medicine.

Activiteiten 2013 In 2013 herschreven we voor de beroepsvereniging van bedrijfsartsen de Leidraad Preventief Medisch Onderzoek. We evalueerden de NVAB praktijktest van een praktijk­ richtlijn (het preventieconsult) voor de bedrijfsgezondheids­ zorg en vonden dat deze nog niet inzetbaar is.

Actiepunten 2014 In 2014 richt de KMKA zich op het beantwoorden van vragen via de helpdesk en het gegeven van adviezen aan praktijkpartijen. We verzorgen in-company trainingen op het gebied van verplichte medische keuringen.

Activities 2013 In 2013, we rewrote the Preventive Medical Examination Guidelines for the professional association of occupational health physicians. We evaluated the Netherlands Society of Occupational Medicine’s practical test of a guideline for the prevention CVD.

Mission of the KMKA The KMKA is a knowledge- and information resource for practitioners in the field of occupational medicine. The mission of the KMKA is to provide support to medical professionals, employers, and employees who are involved in medical examinations and guidance of employees or future employees.

Areas of attention 2014 In 2014, the KMKA will focus on answering questions through the helpdesk and on giving advising field parties. We organize in-company training courses on compulsory medical examinations.

25


kenniscentrum verzekeringsgeneeskunde

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde prof. dr. Haije Wind

Research Center for Insurance Medicine Professor Haije Wind

26


research center for insurance medicine

De missie van het KCVG is bijdragen aan optimaal maatschappelijk functioneren van de potentiële beroeps­ bevolking door de verzekeringsgeneeskundige sociaalmedische beoordeling en begeleiding te optimaliseren. In 2013 zijn er een aantal promotieonderzoeken succesvol afgerond door verzekeringsartsen. Binnen onze afdeling was dat Patricia Dekkers-Sánchez. Haar promotieonderzoek ging over belemmerende en bevorderende factoren voor werkhervatting die verzekeringsartsen in hun beoordeling van WIA-aanvragers moeten betrekken. In 2014 verwachten we de afronding van het promotie­ onderzoek van Rob Kok. Hij onderzocht de toepassing van Evidence-based Medicine (EBM) in de verzekerings­ geneeskundige praktijk. Verder is het promotieonderzoek van Selwin Audhoe goed op gang gekomen: hij onderzoekt een interventie om zieke vangnetters met psychische

The mission of the Dutch Research Center for Insurance Medicine (KCVG) is to optimize the socio-medical assessment and supervision of the potential working population on behalf of the medical insurance sector in order to maximize the social functioning of said population. A number of PhD research projects were successfully completed by insurance physicians in 2013 including, in our department, Patricia Dekkers-Sánchez. Her research focused on identifying factors that either limit or promote the patient’s ability to return to work and that insurance physicians should take account of in their WIA applicant assessments. In 2014, Rob Kok is expected to finish his PhD research. He has been looking at the application of evidence-based medicine (EBM) in day-to-day insurance medicine. Meanwhile, Selwin Audhoe’s PhD research project has made good progress; he is investigating an intervention for getting

klachten terug te laten keren in werk (project Breinwerk). Ook Birgit Donker is met haar promotieonderzoek begonnen. Zij onderzoekt hoe de richtlijn niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en arbeidsparticipatie in de praktijk van verzekeringartsen geïmplementeerd kan worden. Daarnaast blijven de problemen die jonggehandicapten met een Wajong-uitkering ondervinden een punt van aandacht in het komend jaar. Het vinden van aangepast werk, blijft voor hen moeilijk. Een ander aandachtspunt is de totstand­ koming van academische werkplaatsen met een aantal UWV kantoren. De bedoeling hiervan is om kennis uit te wisselen op het gebied van onderzoek, onderwijs en verbetering van de zorg.

sick ‘vangnetters’ (‘safety netters’, people who were ill at the time their employment status changed, such as when their contract of employment ended or have an unemployment benefit) with psychological complaints back to work (the Breinwerk project). Birgit Donker, too, has started a PhD research project. She is looking at how the guideline about acquired brain injury and employment can be implemented in the day-to-day practice of insurance physicians. In addition, the problems encountered by those young people who have a disability and receive a Wajong benefit will remain a point of focus in the forthcoming year. They continue to struggle to find suitable employment. Another area of attention is the creation of academic positions in collaboration with a number of UWV offices. The rationale is to exchange knowledge in the field of research, education, and improvements in healthcare.

27


publicaties

Proefschrift

Rapporten

Thesis

Reports

Boschman Julitta S: Job specific workers’ health surveillance for construction workers. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Universiteit van Amsterdam Promotor: Frings-Dresen MHW. Copromotoren: Molen HF van der, Sluiter JK. 2013.

Boschman JS, Molen HF van der,

Noordik Erik: Understanding and enhancing return to work after sick leave for workers with common mental disorders. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Universiteit van Amsterdam Promotor(s): Dijk FJH van, Klink JJL van der. Copromotor: Nieuwenhuijsen K. 2013.

Boschman Julitta, Molen Henk van der, Frings-Dresen Monique: Wat is het effect van de campagne ‘lichter werk(t)’ op het gebruik van hulpmiddelen in de bouw? Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA, 2013 (Coronel rapportnummer; 13-04).

Sánchez Mendoza Patricia Marina: Work ability assessment of employees on long term sick leave in Insurance Medicine. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Universiteit van Amsterdam Promotor: Frings-Dresen MHW. Copromotor: Sluiter JK, Wind H. 2013.

Dijk Jaap L van, Sorgdrager Bas, Sluiter Judith K, Hulshof Carel TJ, FringsDresen Monique HW: Advisering herziening keuringen hoofdconducteurs. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA, 2013. (Coronel rapportnummer; 13-05).

Frings-Dresen MHW, Sluiter JK: Een beroepsspecifiek preventief medisch onderzoek voor de bouwsector. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA, 2013 (Coronel rapportnummer; 13-07).

Leider Priscilla, Boschman Julitta, Molen Henk van der, Frings-Dresen Monique: De effecten van (taak)roulatie op blootstelingsfactoren, klachten aan het bewegingsapparaat en duurzame inzetbaarheid. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA, 2013. (Coronel nummer; 13-06). Molen Henk van der, Kuijer Paul, Groene Gerda de, Bakker Jan, Sorgdrager Bas, Lenderink Annet, Stinis Harry, Maas Jaap, Valen Evelien van, Brand Teus: Kerncijfers beroepsziekten 2013. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, 2013. Plat Marie Christine J, Frings-Dresen Monique HW, Sluiter Judith K: Onderzoek naar de brandweerstairmastertest als mogelijke vervanger van de brandweertraplooptest. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, 2013. (Coronel Rapportnummer; 13-02).

28

Plat MJ, Boschman JS, Bastiaanssen M, Hulshof CTJ, Sluiter JK: Praktijktest van de Praktijkwijzer PreventieConsult Cardiometabool Risico voor Bedrijfsartsen. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA, 2013. (Coronel Rapportnummer; 13-03). Sluiter Judith K, Hulshof Carel TJ: Hulpdocumenten voor bedrijfsartsen bij de ontwikkeling en uitvoering van preventief medisch onderzoek bij werkenden. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, KMKA, 2013. (Coronel rapportnummer; 13-01). Sluiter Judith, Weel André NH, Hulshof Carel: Leidraad: Preventief medisch onderzoek van werkenden. KMKA/Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, Amsterdam. Kwaliteitsbureau NVAB, Utrecht, 2013.


publications

Nationaal National Audhoe Selwin, Hoving Jan, Nieuwenhuijsen Karen, Sluiter Judith, Frings-Dresen Monique: Onderzoek in het kort: Ontwikkeling en evaluatie van een werkwijzer voor zieke werklozen en uitzendkrachten met stressgerelateerde stoornissen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekerings­ geneeskunde 21(6), 2013, p.278-279. Bakker JG: Diagnostiek van werkgerelaterde huidaandoeningen. Quintesse; Praktisch Nascholingstijdschrift over Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1(3), 2013, p.12-17. Balk HP, Sorgdrager Bas, Smits Paul: Berichten uit het NCvB: Peilstation intensief melden: tuberculosebesmetting. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(6), 2013, p.285. Brand Teus: Berichten uit het NCvB: Wanneer is een zwangere ongeschikt voor haar werk? Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(2), 2013, p.93-94. Dam Edwin, Sorgdrager Bas, Smits Paul: Berichten uit het NCvB: Peilstation Intensief Melden: Gebruik niet je hand als hamer.... Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(5), 2013, p.237-238. Eshuis W, Sorgdrager B: Financiële compensatie bij beroepsziekten. Wie betaald de schade? ARBO: Vakblad voor Arbeidsomstandigheden 12, 2013, p.12-14. Gerritsen Jacqueline CM, Smits Paul BA, Brand Teus: Iedere arts moet arbeidsanamnese uitvragen: belang van ‘arbeid en gezondheid’ in de medische opleiding. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 157(14), 2013, p.A5787. Gille Arjen, Kuijer Paul, Smits Paul: Beroepsziekten in de vangnetpopulatie: een kans voor UWV. Tijdschrift voor Bedrijfsen Verzekeringsgeneeskunde 21(1), 2013, p.25-30.

Groenenberg Bea, Sorgdrager Bas, Smits Paul: Berichten uit het NCvB: Peilstation Intensief Melden: carpaletunnelsyndroom (CTS). Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(9), 2013, p.439-441. Ham Irene van, Sorgdrager Bas, Smits Paul: Berichten uit het NCvB: Een chauffeur met knieklachten: werkgerelateerd? Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(8), 2013, p.386-387. Hertog Kees, Sorgdrager Bas: Interview: Bedrijfsartsen zijn onbewust bekwaam! Interview met Jos Verbeek. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(2), 2013, p.85-88. Hulshof Carel TJ: Leefstijlinterventies in de baas zijn tijd? Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 157(6), 2013, p.A5931. Jonker J, Sorgdrager Bas, Smits Paul: Berichten uit het NCvB: Peilstation Intensief Melden: Een scheepslasser met siderose, een bespreking van de medische beperkingen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(3), 2013, p.139-141. Ketelaar Sarah, Nieuwenhuijsen Karen, Gärtner Fania, Bolier Linda, Smeets Odile, Dijk Frank van, Sluiter Judith: PMO module psychische gezondheid verbetert werkfunctioneren in de zorg. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(9), 2013, p.406-411. Kuijer Paul, Smits Paul, Sorgdrager Bas, Moeijes Fred, Dijk Frank van, Molen Henk van der: Stap zes van het vijfstappenplan: preventie van beroepsziekten. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (5), 2013, p.198-203.

Kuijer Paul, Verbeek Jos, Elders Leo, Roden Nico van, Wittenboer Marion van den, Visser Bart, Lebbink Marian, Burdorf Lex, Hulshof Carel: Multidisciplinaire richtlijn vermindering van tilbelasting om rugklachten te voorkomen. Tijdschrift voor Ergonomie 38(4), 2013, p.9-12. Kuijer Paul, Verbeek Jos, Elders Leo, Van Roden Nico, Wittenboer Marion van den, Visser Bart, Lebbink Marian, Burdorf Lex, Hulshof Carel: Richtlijnen: Preventie van rugklachten door tillen: een multidisciplinaire richtlijn. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(8), 2013, p.371-374. Kuijer Paul, Verbeek Jos, Hulshof Carel, Elders Leo, Roden Nico van, Wittenboer Marion van den, Visser Bart, Lebbink Marian, Burdorf Lex: Multidisciplinaire richtlijn tillen en voorkómen van rugklachten; Vele professionals maken licht werk. ARBO: Vakblad voor Arbeidsomstandigheden 5, 2013, p.32-35. Kuijer PPFM, Bennekom CAM van, Frings-Dresen MHW: Geef arbeidsparticipatie meer aandacht. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 157(51), 2013, p.A7024. Laan Gert van der: Leren van gevallen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(8), 2013, p.362-362. Langendam MW, Daams JG, Wetering FT, Hoving JL, Smits PBA: Evidence based medicine in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, deel 2. Quintesse; Praktisch Nascholingstijdschrift over Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2, 2013, p.42-47. Maas Jaap: Voor de praktijk: Infectieziekten en arbeid: Een nieuw type coronavirus: MERS CoV. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(7), 2013, p.323-324.

29


publicaties

Maas Jaap: Voor de praktijk: Infectieziekten en arbeid: Het nieuwe aviaire influenzavirus H7N9: een update. Tijdschrift voor Bedrijfsen Verzekeringsgeneeskunde 21(7), 2013, p.324. Maas Jaap, Stinis Harry, Ruijs Helma: Voor de praktijk: Infectieziekten en arbeid. GGD arts en bedrijfsarts: de een kan niet zonder de ander. Tijdschrift voor Bedrijfsen Verzekeringsgeneeskunde 21(9), 2013, p.419-423. Maas JJ: Infectieziekten op de werkvloer. De rol van arbodeskundige en GGD nader toegelicht. Infectieziekten Bulletin 24(7), 2013, p.202-205. Macan Jelena, Rimac Davor, KeŞić Sanja, Varnai Veda Marija: Occupational and Non Occupational Allergic Contact Dermatitis: A Follow Up Study. Dermatology 227(4), 2013, p.321-329. Mehnert A, Boer A de, Feuerstein M: Employment challanges for cancer survivors. Cancer 119(suppl. 11), 2013, p.2151-2159. Noordik E, Klink JJL van der, Dijk FJH van, Nieuwenhuijsen K: Exposure in vivo niet geschikt bij begeleiding terugkeer werknemers die verzuimen om psychische redenen. Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine 24, 2013, p.6-8. Oord Marieke HAH van den: Prevention of flight related neck pain in military aircrew. Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift 66(1), 2013, p.18-21. Oord Marieke HAH van den: Samenvatting proefschrift: Prevention of flight related neck pain in military aircrew. Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap 1, 2013, p.33-35. Pal Teake: Op zoek naar veilig en gezond werken in de nachtdienst. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(8), 2013, p.350-351.

30

Pal Teake: Zin in het vak: Zorg in de volle breedte bij de ENKA. Tijdschrift voor Bedrijfsen Verzekeringsgeneeskunde 21(10), 2013, p.475-476.

Sorgdrager Bas: Berichten uit het NCvB. Tinnitus als beroepsziekte: melden en aanpak. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(4), 2013, p.189-190.

Reneman Michiel, Kuijer Paul: Mening van verzekeringsartsen en medisch adviseurs over FCE: wanneer wel, wanneer niet, waarom en hoe verder? Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(2), 2013, p.74-78.

Sorgdrager Bas: Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheid: Loonsanctie UWV leidt tot gang naar tuchtrechter. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(9), 2013, p.429-430.

Schaafsma FG, Nieuwenhuijsen K: Zoeken en vinden van informatie over depressie en arbeid. Quintesse; Praktisch Nascholingstijdschrift over Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2(1), 2013, p.45-49

Sorgdrager Bas: Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: Agressie in de spreekkamer melden aan de werkgever? Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(5), 2013, p.216-218.

Simons Ruud, Maas Mario, Kuijer Paul: Risicofactoren voor een scheur in het triangulare fibrocartilage complex (TFCC). Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(3), 2013, p.123-125.

Sorgdrager Bas: Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: Het tuchtrecht geldt voor elke bedrijfs- en verzekeringsarts. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(1), 2013, p.38-39.

Sluiter Judith K, Groene Gerda de, Nieuwenhuijsen Karen: Burn-out als beroepsziekte. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 29(3), 2013, p.279-286. Smits Paul, Kuijer Paul, Molen Henk van der, Braam Ingrid, Moeijes Fred, Dijk Frank van: Welke bedrijfsarts meldt beroepsziekten? Een prognostisch onderzoek over 3 jaar onder deelnemers van het Peilstation Intensief Melden. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(7), 2013, p.305-310. Smits Paul, Sorgdrager Bas: Verandert de attitude van medisch studenten in Groningen over werk en gezondheid tijdens het derdejaars geneeskundeonderwijs? Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(8), 2013, p.352-356. Sorgdrager Bas: Berichten uit het NCvB. 20 jaar beroepsziekten in TBV. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(1), 2013, p.41-42.

Sorgdrager Bas: Hoofdredactioneel. Blijft arbeidsgeneeskunde een luxeproduct? Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(4), 2013, p.147. Sorgdrager Bas: Hoofdredactioneel: Interdoktervariatie is te managen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(2), 2013, p.49. Sorgdrager Bas: Hoofdredactioneel: Samenwerken met huisartsen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(6), 2013, p.243. Sorgdrager Bas: Redactioneel: Niet vrijblijvend! Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(8), 2013, p.339-339. Sorgdrager Bas: Standpunt TBV. Over poortwachters en klokkenluiders. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(3), 2013, p.101.


publications

Sorgdrager Bas, de Groene Gerda, Bakker Jan, Sluiter Judith K: NS Conducteurs (HC en HC S&V): advies keuringen voor spoorwegveiligheid. [Rapport] Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA, 2013. (Coronel rapportnummer; 13 08). Sorgdrager Bas, Weel Andre: Hoofdredactioneel: Zin in TBV. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(10), 2013, p.447.

Zoer Ilona, Hoving Jan, Meer Marrit van der, Straaten Yvonne van der, Logtenberg Carin, Kraak Put Simone, Vries Niek de, Tak Paul Peter, Sluiter Judith, Frings-Dresen Monique: Reuma@work: Haalbaarheid van een e-healthinterventie om werkfunctioneren van werknemers met reuma te verbeteren. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(3), 2013, p.111-116.

Sorgdrager B: Expertise bij beroepsziekten. Letsel & Schade 1(1), 2013, p.24-31. Spreeuwers D, Nieuwenhuijsen K: Depressie en werk: epidemiologie en nieuwe ontwikkelingen. Quintesse; Praktisch Nascholingstijdschrift over Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2(1), 2013, p.6-10. Stinis Harry: Meten is niet altijd weten! Grenswaarden vaststellen voor biologische agentia, is dat mogelijk? Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 21(6), 2013, p.271-274. Stinis Harry: Terugblik: 33 jaar bedrijfsarts, idealist, parelvisser en activist. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (10), 2013, p.484-486. Wind H: De verzekeringsarts als duizendpoot. Verzekerings Archief: Tijdschrift voor Verzekeringswetenschap 90(3), 2013, p.133. Woutersen Koch H, Smout AJPM, Flik CE, Hulshof CTJ, Wit NJ de, Horst HE van der: Multidisciplinaire richtlijn prikkelbaredarmsyndroom. Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde 156, 2013, p.A4584.

31


publicaties

Internationaal International Achterberg Thea, Wind Haije, Prinzie Peter, Frings-Dresen Monique: Inter rater reliability of the `Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit’ (MELBA) in young disabled adults with psychosocial limitations. Work a Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation 44(4), 2013, p.491-497. Boot Cécile RL, Heuvel Swenne G van den, Bültmann Ute, Boer Angela GEM de, Koppes Lando LJ, Beek Allard J van der: Work adjustments in a representative sample of employees with a chronic disease in the Netherlands. Journal of Occupational Rehabilitation 23(2), 2013, p.200-208. Boschman JS, Molen HF van der, FringsDresen MHW, Sluiter JK: Preventive Actions Taken by Workers After Workers’ Health Surveillance A Controlled Trial. Journal of Occupational and Environmental Medicine 55(12), 2013, p.1401-1408. Boschman JS, Molen HF van der, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW: Evaluating individual physical work ability: Examples from the construction industry. Open Occupational Health and Safety Journal 4, 2013, p.1 7. Boschman JS, Molen HF van der, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW: Psychosocial work environment and mental health among construction workers. Applied Ergonomics 44(5), 2013, p.748-755. Boschman Julitta S, Molen Henk F van der, Sluiter Judith K, Frings-Dresen Monique HW: Improving occupational health care for construction workers: a process evaluation. BMC Public Health 13, 2013, p.218.

Braeckman Lutgart, Clercq Bart de, Janssens Heidi, Gehanno Jean François, Bulat Petar, Pauncu Elena Ana, Smits Paul, Dijk Frank van, Vanderlinde Ruben, Valcke Martin: Development and Evaluation of a New Occupational Medicine Teaching Module to Advance Self Efficacy and Knowledge Among Medical Students. Journal of Occupational and Environmental Medicine 55(11), 2013, p.1276-1280. Dapic Irena, Jakasa Ivone, Yau Nico LH, Kezic Sanja, Kammeyer Arthur: Evaluation of an HPLC Method for the Determination of Natural Moisturizing Factors in the Human Straum Corneum. Analytical Letters 46(14), 2013, p.2133-2144. Dekkers Sánchez Patricia M, Wind Haije, Sluiter Judith K, Frings-Dresen Monique HW: What factors are most relevant to the assessment of work ability of employees on long term sick leave? The physicians’ perspective. International Archives of Occupational and Environmental Health 86(5), 2013, p.509-518. Elbers Nieke A, Hulst Liesbeth, Cuijpers Pim, Akkermans Arno J, Bruinvels David J: Do compensation processes impair mental health? A meta analysis. Injury International Journal of the care of the Injured 44(5), 2013, p.674-683. Gärtner Fania R, Nieuwenhuijsen Karen, Ketelaar Sarah M, Dijk Frank JH van, Sluiter Judith K: The Mental Vitality@Work Study Effectiveness of a Mental Module for Workers’ Health Surveillance for Nurses and Allied Health Care Professionals on Their Help Seeking Behavior. Journal of Occupational and Environmental Medicine 55(10), 2013, p.1219-1229. Groeneveld Iris F, Boer Angela GEM de, Frings-Dresen Monique HW: Physical exercise and return to work: cancer survivors’ experiences. Journal of Cancer Survivorship Research and Practice 7(2), 2013, p.237-246.

32

Hoving Jan L, Zwieten Myra CB van, Meer Marrit van der, Sluiter Judith K, Frings-Dresen Monique HW: Work participation and arthritis: a systematic overview of challenges, adaptations and opportunities for interventions. Rheumatology 52(7), 2013, p.1254-1264. Hulshof Carel, Pransky Glenn: The role and influence of care providers on work disability. Loisel P, Anema JR (red.): Handbook of Work Disability: Prevention and Management. New York: Springer Science+Business Media, 2013. ISBN 978 1 4614 6214 9.p.203-215. Joosen Margot CW, Frings-Dresen Monique HW, Sluiter Judith K: Long Term Outcomes Following Vocational Rehabilitation Treatments in Patients with Prolonged Fatigue. International Journal of Behavioral Medicine 20(1), 2013, p.42-51. Ketelaar Sarah M, Gärtner Fania R, Bolier Linda, Smeets Odile, Nieuwenhuijsen Karen, Sluiter Judith K: Mental Vitality@Work a workers’ health surveillance mental module for nurses and allied health care professionals: process evaluation of a randomized controlled trial. Journal of Occupational and Environmental Medicine 55(5), 2013, p.563-571. Ketelaar Sarah M, Nieuwenhuijsen Karen, Gärtner Fania R, Bolier Linda, Smeets Odile, Sluiter Judith K: Effect of an E mental Health Approach to Workers’ Health Surveillance versus Control Group on Work Functioning of Hospital Employees: A Cluster RCT. Plos One 8(9), 2013, p.e72546. Kok Rob, Hoving Jan L, Smits Paul BA, Ketelaar Sarah M, Dijk Frank JH van, Verbeek Jos H: A clinically integrated post graduate training programme in evidence based medicine versus ‘no intervention’ for improving disability evaluations: a cluster randomised clinical trial. Plos One 8(3), 2013, p.e57256.


publications

Kuijer P Paul FM, Smits Paul B, Molen Henk F van der, Dijk Frank JH van: Avoid yelling & quot; stop thief! & quot; and work disability prevention due to an occupational disease. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 39(4), 2013, p.421-422. Kuijer P Paul FM, Verbeek Jos H: Safe Lifting and Apparently Conflicting Evidence: Increase Understanding for Making Progress in Prevention of Musculoskeletal Disorders. Journal of Occupational and Environmental Medicine 55(8), 2013, p.861-862. Landeck Lilla, Visser Maaike, Kezic Sanja, John Swen M: Genotype phenotype associations in filaggrin loss of function mutation carriers. Contact Dermatitis 68(3), 2013, p.149-155. Landeck L, Visser M, Kezic S, John SM: IL1A 889 C/T gene polymorphism in irritant contact dermatitis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 27(8), 2013, p.1040-1043. Nieuwenhuijsen Karen, Noordik Erik, Dijk Frank JH van, Klink Jac J van der: Return to work perceptions and actual return to work in workers with common mental disorders. Journal of Occupational Rehabilitation 23(2), 2013, p.290-299. Noordik Erik, Klink Jac J van der, Geskus Ronald B, Boer Michiel R de, Dijk Frank JH van, Nieuwenhuijsen Karen: Effectiveness of an exposure based return to work program for workers on sick leave due to common mental disorders: a cluster randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 39(2), 2013, p.144-154.

Oude Hengel Karen M, Blatter Brigitte M, Molen Henk F van der, Bongers Paulien M, Beek Allard J van der: The effectiveness of a construction worksite prevention program on work ability, health, and sick leave: results from a cluster randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 39(5), 2013, p.456-467. Plat Marie Christine J, Westerveld Gre J, Hutter RenĂŠe C, Olff Miranda, FringsDresen Monique HW, Sluiter Judith K: Return to work: Police personnel and PTSD. Work a Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation 46(1), 2013, p.107-111. Reneman MF, Beemster TT, Edelaar MJA, Velzen JM van, Bennekom C van, Escorpizo R: Towards an ICF and IMMPACT Based Pain Vocational Rehabilitation Core Set in the Netherlands. Journal of Occupational Rehabilitation 23(4), 2013, p.576-584. Rees Vellinga TP van, Ooij PJAM van, Dijk FJH van: Severe spinal cord decompression illness after an uneventful North Sea dive. Undersea and Hyperbaric Medicine 40(2), 2013, p.205-210. Ruitenburg MM, Frings-Dresen MHW, Sluiter JK: Physical job demands and related health complaints among surgeons. International Archives of Occupational and Environmental Health 86(3), 2013, p.271-279. Saboli Pipini I, Varnai VM, Turk R, Breljak D, Kezi S, Macan J: Low frequency of filaggrin null mutations in Croatia and their relation with allergic diseases. International Journal of Immunogenetics 40(3), 2013, p.192-198. Schellart Nico AM, Rees Vellinga Tjeerd P van, Hulst Rob A van: Body fat does not affect venous bubble formation after air dives of moderate severity: theory and experiment. Journal of Applied Physiology 114(5), 2013, p.602-610.

Smeden Jeroen van, Janssens Michelle, Lavrijsen Adriana P, Kezic Sanja, Vreeken Rob J, Bouwstra Joke A: Skin barrier dysfunction in non lesional atopic eczema: the role of stratum corneum lipids. European Journal of Dermatology 23, 2013, p.39-42. Tamminga Sietske J, Verbeek Jos HAM, Bos Monique MEM, Fons Guus, Kitzen Jos JEM, Plaisier Peter W, Frings-Dresen Monique HW, Boer Angela GEM de: Effectiveness of a Hospital Based Work Support Intervention for Female Cancer Patients - A Multi Centre Randomised Controlled Trial. Plos One 8(5), 2013, p.e63271. Tamminga Sietske J, Verbeek Jos HAM, Boer Angela GEM de, Bij Ria M van der, Frings-Dresen Monique HW: A work directed intervention to enhance the return to work of employees with cancer: A case study. Work a Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation 46(4), 2013, p.477-485. Varekamp I, Dijk FJH van, Kroll LE: Workers with a chronic disease and work disability. Problems and solutions. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 56(3), 2013, p.406-414. Verweij Lisanne M, Proper Karin I, Weel Andre NH, Hulshof Carel TJ, Mechelen Willem van: Long term effects of an occupational health guideline on employees’ body weight related outcomes, cardiovascular disease risk factors, and quality of life: results from a randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 39(3), 2013, p.284-294. Verweij Lisanne M, Terwee Caroline B, Proper Karin I, Hulshof Carel TJ, Mechelen Willem van: Measurement error of waist circumference: gaps in knowledge. Public Health Nutrition 16(2), 2013, p.281-288.

33


publicaties

Visser MJ, Landeck L, Campbell LE, McLean WHI, Weidinger S, Calkoen F, John SM, Kezic S: Impact of atopic dermatitis and loss of function mutations in the filaggrin gene on the development of occupational irritant contact dermatitis. British Journal of Dermatology 168(2), 2013, p.326-332. Visser MJ, Rhebergen MDF, Kezic S, Dijk FJH van, Willems DL, Verberk MM: Ethical issues of genetic susceptibility testing for occupational diseases: opinions of trainees in a high risk job. International Archives of Occupational and Environmental Health 86(7), 2013, p.827-836. Visser Steven, Molen Henk F van der, Kuijer P Paul FM, Holland Berry J van, Frings-Dresen Monique HW: Evaluation of two working methods for screed floor layers on musculoskeletal complaints, work demands and workload. Ergonomics 56(1), 2013, p.69-78. Vrijman C, Hosseinpour D, Bakker JG, Wolkerstorfer A, Bos JD, Veen JPW van der, Luiten RM: Provoking factors, including chemicals, in Dutch patients with vitiligo. British Journal of Dermatology 168(5), 2013, p.1003-1011. Wier Marieke F van, Verweij Lisanne M, Proper Karin I, Hulshof Carel TJ, Tulder Maurits W van, Mechelen Willem van: Economic Evaluation of an Occupational Health Care Guideline for Prevention of Weight Gain Among Employees. Journal of Occupational and Environmental Medicine 55(9), 2013, p.1100-1109.

34


publications

35


Coronel instituut jaarverslag 2013  
Coronel instituut jaarverslag 2013  

Coronel Institute annual report 2013

Advertisement