Page 1


Årsregnskab 2012

Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Den uafhængige revisors erklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ledelsens årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Resultatopgørelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 TVIS i 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Regnskabsopgørelse udgiftsbaseret 1. januar – 31. december . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Supplerende resultatopgørelse 1. januar – 31. december . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Balance 31. december . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Pengestrømsopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1


Årsregnskab 2012

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Virksomhed

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) Tonne Kjærsvej 11 7000 Fredericia

Telefon 75 94 07 11 Hjemmeside www.tvis.net E-mail tvis@tvis.net CVR-nr. 13348545 Oprettet 20. december 1982 Hjemsted Fredericia Regnskabsår 1. januar – 31. december

Direktion

Adm. direktør Hans Bjørn

Bestyrelsen

Leif Skov, Vejle Kommune, formand Vagn Åge Jensen, Vejle Kommune, næstformand Finn Muus, Fredericia Kommune Henning Due Lorentzen, Fredericia Kommune Mads Lund, Fredericia Kommune Carl C. Poulsen, Kolding Kommune Charlotte Uhrskov, Kolding Kommune Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Henning Lindved Jensen, Vejle Kommune

Interessenter

Fredericia Kommune Kolding Kommune Middelfart Kommune Vejle Kommune

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 8000 Aarhus C

Pengeinstitut

Danske Bank Fredericia afdeling Gothersgade 18 7000 Fredericia

2


Årsregnskab 2012

LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2012 for TVIS. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Fredericia, den 15. marts 2013 Direktion

Hans Bjørn

Bestyrelse

Leif Skov Formand

Vagn Åge Jensen Næstformand

Finn Muus

Henning Due Lorentzen

Mads Lund

Carl C. Poulsen

Charlotte Uhrskov

Steen Dahlstrøm

Henning Lindved Jensen

3


Årsregnskab 2012

Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i TVIS Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for TVIS for perioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik jf. Lov om kommunernes styrelse. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for interessentskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne

4


Årsregnskab 2012

kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen TVIS har i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2012. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Århus, den 15. marts 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

5


Årsregnskab 2012

LEDELSENS ÅRSBERETNING Vision og væsentligste aktiviteter I Trekantområdet har Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle Kommuner været bundet sammen af et underjordisk net af fjernvarmerør siden 1986. De mange forbundne rør vidner om et usædvanligt samarbejde om opvarmning af husstande og virksomheder billigt og miljøvenligt i 27 år. TVIS gør det muligt at transportere overskudsvarme fra Shell-Raffinaderiet (Shell), Skærbækværket og Trekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS) rundt i fjernvarmenettet. De syv lokale fjernvarmeselskaber i de fire

kommuner sørger for at sende varmen videre til borgerne, mens Vejle Sygehus, Gartneriet Gårslev A/S og Funktionærbyen ved Skærbækværket får varmen direkte fra TVIS. TVIS blev stiftet for at udnytte overskudsvarmen i stedet for at lade den gå til spilde, hvilket er til fordel for fjernvarmekunderne i hele området. TVIS’ transmissionsnet distribuerer i dag varme ud til over 55.000 kunder, og vi leverer varme, der svarer til 80.000 husstandes forbrug

TVIS’ VISION STABIL LEVERING AF PRISBILLIG OG MILJØVENLIG VARME

6


Årsregnskab 2012

TVIS binder det hele sammen TVIS har ansvaret for planlægning, drift, finansiering og videreudvikling af transmissions­ systemet, der består af to parallelle fjernvarmerør på op til 650 mm i diameter, som strækker sig fra Kolding i syd til Bredballe nord for Vejle. I alt en længde på 83 km, som er gravet ned i jorden. 5 pumpestationer og 27 varmevekslerstationer sikrer, at varmen

overføres til de lokale fjernvarmesystemer i kommunerne. 26 spids- og reservelastanlæg sikrer, at der i særligt kolde perioder eller ved manglende leveringsmulighed fra grundlastproducenterne er tilstrækkelig varme hos fjernvarmeforbrugerne. Det sikrer en meget høj forsyningsstabilitet hele året.

Vi udnytter varmen mere effektivt Ved at forbinde alle fjernvarmeselskaber i de fire kommuner opnår hele området markante økonomiske og miljømæssige fordele. I stedet for at lade overskudsvarmen gå til spilde bliver den ledt ud til fjernvarmekunder i hele Trekantområdet. Det betyder, at fjernvarmeselskaberne ikke skal producere så meget varme på lokale kedler og kun i særligt kolde perioder, når varmebehovet er ekstra stort. Tilsammen giver det et væsentligt mindre forbrug af

fossile brændsler til opvarmning – og vi høster alle gevinsten i form af mindre miljøbelastning og reduceret CO2-udledning. Set i forhold til individuel opvarmning, hvor husene er opvarmet af oliefyr, el eller naturgas, er fjernvarme langt mere energieffektiv. Fjernvarmen i TVIS’ forsyningsområde opvarmer fire huse med den samme CO2-udledning som ét oliefyret hus eller som to et halvt huse opvarmet med naturgas.

7


Årsregnskab 2012

Resultatopgørelsen Omsætning og resultatet i 2012 er primært påvirket af et varmesalg lavere end budgetteret for et normalår, stigende energiafgifter og faldende brændselspriser specielt i 2. halvår 2012. Ud af en omsætning på 569 mio. kr. fik

TVIS et driftsoverskud på 32 mio. kr. Selskabets balance pr. 31. december 2012 udviser materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver på 131 mio. kr.

Hovedtal (mio. kr.) 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsætning

569

510

533

427

391

Driftsresultat

32

29

-30

5

-22

Over-/underdækning

19

-4

-32

-6

-11

5.263

4.981

6.025

4.998

4.884

Solgte enheder/TJ

TVIS’ varmepriser TVIS’ rolle som transmissionsselskab betyder, at selskabet leverer varme til forbrugerne gennem lokale varmeselskaber. En lav pris hos TVIS betyder også besparelser for slutkunden.

Forbrugerne kan glæde sig over, at varmepriserne i de tilsluttede selskaber stadig er i den lave ende, når vi sammenligner med fjernvarmepriserne i hele landet.

8


Årsregnskab 2012

Driftsforhold Sammenlagt for hele 2012 har TVIS solgt 5.263 TJ varme, hvilket er 2,9 % mindre end budgetteret. Målt i forhold til 2011 er der tale om en stigning på 5,7 %.

0,2%

3,8%

3,4%

25,8% Carlsberg TAS Spids- & reservelastproduktion Shell DONG

Den primære varmeproduktion baseret på industri- og kraftvarme udgør 5.020 TJ svarende til 93 % af totalproduktionen. Affaldsvarme udgør 4 % af totalproduktionen.

66,9%

Varmetabet i transmissionssystemet er opgjort til 152 TJ svarende til 2,81 % af total varmeproduktion.

Spids- og reservelastproduktionen baseret på olie- eller naturgaskedler er for hele 2012 begrænset til 3 %. Den meget begrænsede drift på de forholdsvis dyre olie- og naturgaskedler med høje CO2 emissioner er særdeles tilfredsstillende.

CO2 -kvoter For året 2012 har TVIS anvendt 175.754 kvoter på primære produktionsanlæg, hvoraf vi har fået tildelt 124.730 kvoter relateret til produktionen på Skærbækværket.

Til den sekundære varmeproduktion – spidsog reservelastkedlerne – er der anvendt 9.569 kvoter, hvoraf TVIS har tilkøbt 6.292 kvoter.

9


ÅRSBERETNING 2012

Årsregnskab 2012

10

10


Årsregnskab 2012

Strategisk energiplanlægning Potentiale for kollektiv forsyning Den kollektive forsyning af den samlede forsyning i området svarer til cirka 71 %, hvoraf fjernvarme udgør 48 %, og naturgas udgør 23 %.

F

redericia, Kolding, Middelfart, Vejle   og Hedensted Kommuner har som del   af EU-projektet North Sea Sustainable Energy Planning undersøgt mulighederne for fælles energiplanlægning. Samarbejdet forener lokale interesser og fokuserer på en fælles indsats om at skabe billig, stabil og miljøvenlig fjernvarme.

Det efterlader 29 % til individuel forsyning, hvilket også gælder for områder i åbent land med spredt bebyggelse. Optimistisk set vil potentielle ressourcer i de fem kommuner bidrage til dækning af det samlede behov. Desuden er ikke al overskudsvarme anvendt. Det gælder for eksempel for kølehusene i Vejle Nord.

Udgangspunktet er den danske regerings og EU’s oplæg på klima- og energiområdet frem mod 2050. Kommunernes udfordring ved en fælles strategi omfatter, hvordan man anvender lokale ressourcer og samtidig tager hensyn til fællesskab, miljø, bæredygtighed og samfundsøkonomi.

Efterspørgslen på varme i fremtiden samt lokale og fælles initiativer må udnytte potentielle ressourcer i kollektive varmeforsyningssystemer. TVIS-systemets udstrækning til alle forsyningsselskaberne vil kunne understøtte dette.

Kollektiv varmeforsynings andel i de fem kommuner indikerer potentialet for udvidelse.

11


Årsregnskab 2012

Nyt biomassekraftværk

S

iden foråret 2008 har TVIS set på mulig  hederne for alternativer til den nu  værende aftale med DONG Energy/ Skærbækværket om levering af fjernvarme. Aftalen med DONG Energy/Skærbækværket har løbet siden 1995 og udløber 31. december 2017. Værket er baseret på naturgas, men har analyseret grundlaget for en ombygning til træflis. TVIS har løbende forhandlet med DONG Energy om leveringsbetingelser og pris fra det nye værk, men sideløbende har en alternativ aktør meldt sig på banen.

masse - både træflis og halm. Begge selskaber afgiver deres tilbud til TVIS den 2. april 2013, og TVIS vil efterfølgende indlede en forhandlingsproces. Stabilitet, pris og miljø Det overordnede formål for TVIS bag en ny varmeleveringsaftale er at sikre en konkur­ rencedygtig, stabil og grøn varmeleverance. Den kommende proces giver TVIS mulighed for en sammenligning af forskellige produktionsalternativer, og DONG Energy og 3KV opnår klarhed over, hvad TVIS forlanger fra en ansvarlig forhandlingspart. Det giver TVIS mulighed for at vælge den bedste aftale, der tager hensyn til stabilitet, pris og miljøet.

Et konsortium af Trekantområdets fjernvarmeselskaber, under navnet 3KV, ønsker at afgive tilbud på levering af fjernvarme. 3KV vil bygge et nyt kraftværk i Kolding også baseret på bio-

12


Årsregnskab 2012

Driftsoptimering

T

VIS fortsatte i 2012 det gode sam  arbejde med distributionsselskaberne   om at optimere på driften, hvor det er muligt. De enkelte parter fik mulighed for at fremlægge deres ideer på det første af flere møder med målrettet fokus på den løbende driftsoptimering for hvert forsyningsområde.

Kurverne for 2011-12 (Se figur 1) viser, at vi løbende optimerer driften på fremløbstemperaturen (grå kurve), blandt andet når vi hæver temperaturen, hvis udetemperaturen (rød kurve) falder. Det er en optimering, der har ført til, at varmetabet (forskellen mellem køb og salg) er faldet. Det betyder mindre brændsel til varmefremstilling på Skærbækværket, og forsigtigt vurderet er TVIS’ udgifter til brændsel reduceret med 1,2 % eller cirka 3,3 mio. kr.

Driftsoptimeringen fortsætter i 2013 og vil især følge op på disse fokusområder: • Energioptimeringer - hvad har virket, og hvad har ikke virket? • Driftserfaringer • Metoder til indsamling af data • Opfølgning på ombygning til naturgas på stationer • Autostart på kedler, iltstyringer, røggaskøling (Economizer)

En lavere returtemperatur har givet mindre varmetab ved varmeselskaberne, og det betyder, at TVIS kan få mere overskudsvarme fra Shell. Det ser altså ud til, at den samlede strategi virker. Fremløbstemperaturen er sænket uden ringere afkøling. Det betyder, at de optimeringer, som distributionsselskaberne laver, også virker positivt på TVIS-nettets temperaturer.

Energioptimering TVIS kan på baggrund af samarbejdet med distributionsselskaberne fremlægge positive erfaringer, da driften er optimeret på fremløbstemperaturen fra Skærbækværket for fyringssæsonen 2011-2012.

Figur 2

Figur 1

13


Årsregnskab 2012

Morgenbadet blev grønnere og billigere

E

n lille ombygning og en god aftale   betød, at TVIS’ strategi om grønne   initiativer, mindre CO2-udslip og lavere driftsomkostninger blev udbygget i august. En lidt større del af fjernvarmen vil om sommeren komme fra forbrænding af affald hos Trekantområdets Affaldsselskab (TAS) i stedet for naturgas på Skærbækværket.

skudsvarme fra Shell-Raffinaderiet i sommerperioden. Varme, der ellers ville være gået til spilde.

Varmt vand på kanden TVIS’ fjernvarmerør leder varme fra TAS’ forbrændingsanlæg ind i Skærbækværkets varmeakkumulator i løbet af natten. Da den i princippet fungerer som en stor termoflaske, er det en løsning, der sørger for behagelige morgenbade hos fjernvarmekunderne. Samtidig giver det en billigere drift. Skærbækværket undgår at starte sit produktionsanlæg op for at opvarme vandet i korte perioder om sommeren, og TAS brænder lidt mere affald eller biomasse i deres anlæg, der alligevel kører døgnet rundt. Ændringen betyder, at hele produktionen af fjernvarme vil komme fra enten affald hos TAS eller over-

TVIS udsendte en pressemeddelelse med den gode nyhed, som Fredericia Dagblad bragte.

14


Årsregnskab 2012

Ny rekord for varmebehov

D

en 6. februar 2012 var særdeles kold,   derfor oplevede TVIS en ny rekord for   varmebehov med et døgngennemsnit på 480 MW.

Tidligere var den 26. december 2010 den dag, hvor vi leverede mest varme, og den holder stadig rekorden for vores varmekøb ved Skærbækværket og leverancen gennem vores rør.

Beredskabsplan

T

VIS har i 2012 arbejdet med udarbej  delsen af en beredskabsplan, som blev   indført den 1. januar 2013. Implementeringen af en beredskabsplan tager udgangspunkt i, at enhver organisation med ansvar for samfundskritiske funktioner bør have en beredskabsplan. Beredskabsplanen er beregnet som et praktisk redskab, som ledelse og medarbejdere kan bruge ved ekstraordinære situationer, for eksempel i tilfælde af brand. Planen skal ruste medarbejderne til at imødegå en uventet hændelse, hvor de almindelige ressourcer og rutiner ikke slår til.

Beredskabsplanens indhold • Vi har gennemgået og følger løbende op på drifts-, vedligeholds- og arbejdsinstruktioner - herunder information til håndværkere udefra. • Vi har opstillet mål i beredskabsplanen for de sikkerhedstiltag, som vi udfører, og det er beskrevet i beredskabsplanen i hvilket interval, de udføres. • Der er sat et skilt op i kontrolrummet, der definerer, hvem der er beredskabskoordinator og tilkaldevagt.

Beredskabsplanen beskriver udførligt, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, og hvordan støtteberedskabet skal iværksættes.

15

• Behovet for førstehjælpskurser, brandøvelser, hjertestartere, oversigtsplaner for bygninger og så videre vil løbende blive vurderet.


Årsregnskab 2012

Vedligehold

T

VIS gennemgår løbende systemet for   at optimere og vedligeholde stabi  liteten i transmissionen af fjernvarme. På baggrund af en vedligeholdelsesplan foretager vi blandt andet undersøgelser af isolerede koblinger (fuldsvejste og flange). TVIS’ teknikere undersøger isolerede koblinger ved frigravning, hvor metoder og tids- og aktivitetsplan for udskiftning lægges fast. Nettets første utætte isolerede kobling siden etablering af rørnettet blev konstateret i 2012.

Udskiftningen af den i 2013 kan potentielt give yderligere inputs til et fremadrettet forløb for udførelse af udskiftninger. Vi undersøgte i løbet af året andre kritiske anlægsdele, så som kompensatorer, udluftningshane, PURskum i rørene, kapperør og muffer. Der er, som i de sidste 15 år, udskiftet en del muffer. Derudover er 6 fastspændinger repareret. TVIS gennemfører i disse år også et stort renoveringsarbejde på alle regulerings- og afspærringsaktuatorer samt gear.

16


Årsregnskab 2012

Termografi

I

vinteren 2012 foretog TVIS undersøgelser   af ledningsnettets tilstand ved termografi   fra fly. Undersøgelsen viste enkelte punkter, der krævede nærmere undersøgelser. Ud af cirka 300 punkter med varmeudstråling var der kun 18, der blev udpeget som ”punkter med kraftig varmeudstråling”. Det kunne betyde rørskader, men en undersøgelse viste ingen utætheder. Der kunne dog ses skader i forbindelse med fastspændinger. De steder, hvor der blev registreret forøget varmeudstråling, vedrører eksempelvis fastspændingskonstruktioner eller brønde, hvor der normalt vil være forøget varmeudstråling.

Udvidelse ved Mølholm

T

VIS gennemførte en udvidelse af veksler  kapaciteten til Mølholm Varmeværk i   Vejle, så der i dag kan overføres 26 MW. Samtidig er rørledningen udvidet til Vinding, så det er muligt at forsyne området med

fjernvarme. Ønsket om at udvide kommer af, at Vinding ved Vejle er et område, der bliver opvarmet med naturgas. Udvidelsen betyder en mere fleksibel varmeløsning, hvor 240 husstande nu er tilkoblet fjernvarme.

17


Årsregnskab 2012

Benchmarking

S

iden 2009 har Centralkommunernes   Transmissionsselskab (CTR), Vestegnens   Kraftvarmeselskab (VEKS), Varmeplan Aarhus (VPA) og Trekantområdets Varmetransmissionsselskab (TVIS) arbejdet for en fælles model for benchmarking til nytte for de fire transmissionsselskaber. Indførelsen af fælles standarder har til formål at sikre gennemsigtighed og et brugbart sammenligningsgrundlag på tværs af de enkelte selskabers resultater.

Fokus har i første omgang været at udvikle viden, som de enkelte selskaber kan benytte internt i det daglige arbejde. Det er også meningen på sigt at benytte resultaterne til en fælles ekstern kommunikation. Med tiden vil der blive tilføjet flere år, så det er muligt at beregne et gennemsnit for driften samt at analysere tendenser og resultater af målrettede tiltag. Benchmarking gør det muligt for CTR, VEKS, VPA og TVIS at sammenligne resultater for produktion, transmission, administration og tekniske parametre.

Formålet har også været at opstille et samlet resultat for 2009, som er det første år for analyse, og som giver de fire selskaber mere viden ved at sammenligne driften med hinanden.

CO2 emission  i+.  leveret  mængde   %BP   100%   80%   60%   40%   20%  

TVIS har opnået best practice på 4 ud af 6 nøgletal for 2009. Især på parametre, der relaterer sig til omkostninger, miljø og CO2-emission.

0% TVIS  

VEKS

AVA

CTR

Varmetab i  forhold  /l  ledningslængde  %BP   100%   80%   60%   40%   20%   0%   TVIS   AVA  

VEKS CTR  

18


Årsregnskab 2012 ÅRSBERETNING 2012

19 19


Årsregnskab 2012

Anvendt regnskabspraksis GENERELT

skrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

TVIS er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriets i Budgetog Regnskabssystem for Kommuner.

ÆNDRINGER I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS I FORHOLD TIL FOREGÅENDE ÅR

Som kollektivt varmeforsyningsselskab er TVIS underlagt reglerne i Varmeforsyningsloven, herunder Afskrivningsbekendtgørelsen. Det betyder blandt andet, at TVIS er omfattet af et økonomisk ”hvile-i-sig-selv” princip, hvilket indebærer, at TVIS i forbindelse med sin prisfastsættelse skal sørge for, at interessentskabets indtægter og udgifter over en årrække skal balancere.

Anvendt regnskabspraksis for indregning af småanskaffelser er ændret, således at anskaffelser under 50.000 kr. udgiftsføres i det omkostningsbaserede regnskab. Effekt heraf har udgjort 2,7 mio. kr. i 2012. I regnskab efter Årsregnskabsloven samt Varmeforsyningsloven aktiveres småanskaffelser.

De driftsøkonomiske afskrivnings- og henlæggelsesprincipper er udført i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser.

SKATTER OG AFGIFTER

Der indgår supplerende opgørelse over resultat i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Varmeforsyningsloven.

Da TVIS er et fælleskommunalt interessentskab, er TVIS undtaget fra skattepligt, og årsregnskabet indeholder derfor hverken skat af årets resultat eller udskudt skat. TVIS er dog en fuld moms- og afgiftspligtig virksomhed.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

REGNSKABSOPGØRELSE:

GOD BOGFØRINGSSKIK

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Selskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, be-

20


Årsregnskab 2012

aktivet er anskaffet eller endeligt færdigopført og klar til anvendelse.

forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Præsentation i udgifts- og omkostningsregnskabet Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af Årsregnskabsloven, og er opgjort efter omkostningsbaserede principper. Regnskabet indeholder således blandt andet også afskrivninger på selskabets aktiver.

Grunde og bygninger Bygninger og grunde indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

BALANCEN Øvrige materielle anlægsaktiver Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver, der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Afskrivningsperioden fastsættes til forventet levetid.

Der er af Økonomi-og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under udførelse Aktiver indregnes i resultatopgørelsen som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Indretning af lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edbudstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg m.v. måles til nominel værdi eller en lavere nettorealisationsværdi opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. Periodeafgrænsningsposter

Udgifter, der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig

Periodeafgrænsningsposter indregnet under

21


Årsregnskab 2012

aktiver omfatter blandt andet afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Resultat til indregning i kommende års priser Årets over-/underdækning opgjort som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter Varmeforsyningsloven. Beløbet er mellemværende med forbrugerne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender Egenkapital Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende Varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf udgør egenkapitalen 0.

Varmeprismæssige reguleringer består af langsigtede mellemværender med varmeaftagerne som følge af forskelle i regnskabsprincipper hovedsageligt vedrørende henlæggelser og afskrivninger. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v. optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelser er beregnet som 15 % af den ferieberettigede løn ultimo året og optages som en kortfristet gældsforpligtelse. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes, når TVIS som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et forbrug af TVIS’ økonomiske ressourcer. Forpligtelserne indregnes til de officielle kursværdier ultimo regnskabsåret. Kurstab/-gevinster på låneporteføljen indregnes i resultatopgørelsen. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld. Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter kapitalforhøjelser og -nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter bankindeståender og kontant kassebeholdning. Noter til driftsregnskab og balance

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/ regnskabsbemærkning.

22


Årsregnskab 2012

Supplerende resultatopgørelse efter Årsregnskabsloven og Varmeforsyningsloven. Årets realiserede over-/underdækning opgjort efter Varmeforsyningslovens regler indgår som en reguleringspost til nettoomsætningen under Årsregnskabsloven. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver, som indgår i opgørelsen af årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven – og dermed i prisfastsættelsen – er i henhold til Afskrivningsbekendtgørelsens bestemmelser opgjort, så de afspejler de materielle anlægsaktivers tekniske og økonomiske levetid – dog minimum over 5 år og maksimum 30 år fra ibrugtagningstidspunktet. Henlæggelser Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år maks. andrage 20 % af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan maks. udgøre 75 % af investeringsplanen. Bestyrelsen har besluttet at benytte denne mulighed, og til brug for investeringer indenfor de kommende 5 år er der ultimo indeværende regnskabsår i alt henlagt 6,3 mio. kr. til ovennævnte formål.

23


Årsregnskab 2012

Regnskabsopgørelse udgiftsbaseret 1. januar – 31. december

Budget

Netto indtægter

Andre driftsindtægter

2

Andre eksterne udgifter

Regnskab

2012 2012 2011

Note 1

Regnskab

t.kr.

kr.

tkr.

584.400

569.280.118

509.723

49.000

37

-566.999

-527.415.443

-470.174

Bruttoresultat

17.401

41.913.675

39.586

3

Personaleudgifter

-10.401

-10.182.107

-10.269

Driftsresultat

7.000

31.731.568

29.317

Finansielle indtægter

0

27.959

15

Finansielle udgifter

-700

-251.156

-823

6.300

31.508.371

28.509

31.508.371

28.509

Årets resultat

Omregningstabel til omkostningsbaseret

resultatopgørelse

Årets resultat i henhold til ovenstående

Tilbageført salgssum anlægsaktiver

-49.000

Aktiverede anskaffelser

312.471

3.493

4

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

-5.791.896

-3.849

Feriepenge til senere afregning

-88.502

78

Årets resultat ifølge resultatopgørelsen

25.891.444

28.231

24


Årsregnskab 2012

Supplerende resultatopgørelse efter Årsregnskabsloven 1. januar – 31. december 2012 2011 Note

kr.

tkr.

1

Nettoomsætning

540.418.589

481.523

Andre driftsindtægter

0

37

2

Andre eksterne omkostninger

-525.761.312

-466.681

Bruttoresultat

14.657.277

14.879

3

Personaleomkostninger

-10.270.609

-10.191

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

-4.163.471

-3.849

Driftsresultat

223.197

839

Finansielle indtægter

27.959

15

Finansielle omkostninger

-287.961

-823

Resultat før årsreguleringer

-36.805

31

Årsreguleringer

Årets resultat

25

36.805 0

-31 0


Årsregnskab 2012

Supplerende resultatopgørelse efter Årsregnskabsloven (fortsat) Omregningstabel fra resultatopgørelsen til resultat i henhold til Varmeforsyningsloven 2012 2011

kr.

tkr.

Årets resultat før årsreguleringer

-36.805

31

Tilbageførsel af afskrivninger indregnet i ovenstående

4.163.471

3.849

287.961

823

Tilbageførsel af finansielle omkostninger i henhold til ovenstående

Afskrivninger og henlæggelser i henhold til Varmeforsyningsloven -10.463.471

-3.849

Finansielle omkostninger i henhold til Varmeforsyningsloven

-251.156

-854

Indregnet over-/underdækning efter Varmeforsyningsloven

28.861.529

28.200

Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven

22.561.529

28.200

Over-/underdækning overført fra tidligere år

-3.699.800

-31.900

Resultat til indregning kommende års priser

18.861.729

-3.700

18.861.729

-3.700

Disponeret i alt

18.861.729

-3.700

Forslag til disponering: Overført resultat til indregning i kommende års priser

26


Årsregnskab 2012

Balance 31. december Aktiver 2012 2011 Note

kr.

tkr.

Grunde og bygninger

9.280.718

11.717

Produktionsanlæg og -maskiner

9.074.055

9.499

Andre anlæg og driftsmateriel

402.329

3.020

Anlæg under udførelse

0

0

4

Materielle anlægsaktiver

18.757.102

24.236

Tilgodehavender fra salg

105.369.032

87.693

Andre tilgodehavender

0

0

Deposita

2.500

3

Periodeafgrænsningsposter

509.258

308

Resultat til indregning i kommende års priser

0

3.700

Tilgodehavender i alt

105.880.790

91.704

Likvide beholdninger

6.797.562

3

Omsætningsaktiver

112.678.352

91.707

Aktiver i alt

131.435.454

115.943

27


Årsregnskab 2012

Balance 31. december Passiver Note

2012 2011 kr.

tkr.

Egenkapital

0

0

Deposita 0 0 7

Varmeprismæssige reguleringer

3.329.914

5

Gæld til KommuneKredit

9.680.178

10.286

Langfristede gældsforpligtelser

13.010.092

10.286

5

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

605.000

605

Gæld til pengeinstitutter

0

35.151

Leverandører af varer og tjenesteydelser

91.474.820

67.410

Periodeafgrænsningsposter (forpligtelse) 0 0

Resultat til indregning i kommende års priser

18.861.729

0

6

Anden gæld

7.483.813

2.491

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

118.425.362

105.657

Gældsforpligtelser i alt

131.435.454

115.943

Passiver i alt

131.435.454

115.943

8

Eventualposter mv.

28


Årsregnskab 2012

Pengestrømsopgørelse Specifikation 2012 2011

Pengestrømme fra driftsaktiviteten

Årets resultat

a Reguleringer b

Ændring af driftskapital

Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster

Renteindbetalinger og lignende

Renteudbetalinger

kr. 25.891.444 5.966.093

tkr. 28.231 4.657

11.180.033

-78.014

43.037.570

-45.126

27.959

15

-251.156

-823

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt

42.814.373

-45.934

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten

Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar

-312.471

-1.860

Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar

49.000

0

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten i alt

-263.471

-1.860

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Afdrag på langfristet gæld

-605.000

-636

Etablering af langfristet gæld

0

0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt

-605.000

-636

Årets pengestrøm

41.945.902

-48.430

Likvider 1. januar 2012

-35.148.340

13.282

Årets pengestrøm

41.945.902

-48.430

Likvider 31. december 2012

6.797.562

-35.148

29


Årsregnskab 2012

2012 2011 kr.

tkr.

Afskrivninger 5.791.896

3.849

Specifikation a:

Reguleringer

Salg af anlægsaktiver

-49.000

0

Renteindtægter og lignende indtægter

-27.959

-15

Renteudgifter og lignende udgifter

251.156

823

Reguleringer i alt

5.966.093

4.657

Specifikation b:

Ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender

-17.876.838

40.318

Ændring i leverandørgæld m.v.

29.056.871

-118.332

Ændring i driftskapital i alt

11.180.033

-78.014

30


Årsregnskab 2012

Noter 2012 2011 kr. tkr. Note 1 Nettoomsætning Salg af varme (variabel drift)

509.587.918

455.629

Fast anlægsafgift

700.200

900

Fast produktionsafgift

18.167.400

21.912

Fast driftsafgift

40.824.600

31.282

I alt nettoomsætning udgiftsbaseret

569.280.118

509.723

Årets resultat efter Varmeforsyningsloven

-22.561.529

-28.200

Varmeprismæssige reguleringer - Henlæggelser

-6.300.000

I alt nettoomsætning Årsregnskabsloven

540.418.589

481.523

Note 2 Andre eksterne omkostninger Varmekøb

479.074.801

425.014

El til pumper

9.445.336

7.356

Faste produktionsomkostninger

17.110.718

16.344

Øvrige omkostninger, herunder renovering og vedligehold

21.784.588

17.967

I alt udgiftsbaseret

527.415.443

466.681

-312.471

3.493

I alt omkostningsbaseret

527.102.972

470.174

Aktiverede anskaffelser over 50 tkr. Aktiverede anskaffelser under 50. tkr.

-1.341.660

I alt efter Årsregnskabsloven

525.761.312

Note 3 Personaleomkostninger De samlede personaleomkostninger udgør: Løn og gager

10.088.629

10.025

Bestyrelseshonorarer, diæter mv.

181.980

166

I alt udgiftsbaseret

10.270.609

10.191

-88.502

78

I alt efter omkostningsbaseret

10.182.107

10.269

Ændring i feriepengeforpligtelsen

31


Årsregnskab 2012

Grunde og Produktions- Andre Anlæg Bygninger anlæg og anlæg og under -maskiner driftsmateriel udførelse Note 4 Materielle anlægsaktiver kr. kr. kr. kr. Kostpris 1. januar 2012

86.861.833 883.426.632

5.279.035

0 0

Tilgang

0

108.203

204.268

Afgang til kostpris

0

0

-4.572.612

Kostpris 31. december 2012

86.861.833 883.534.835

910.691

0

Afskrivninger 1. januar 2012

75.144.359 873.927.728

2.258.886

0 0

Årets afskrivning

2.436.756

533.052

120.492

0

0

-1.871.016

77.581.115 874.460.780

508.362

0

402.329

0

Afgang til kostpris Afskrivninger 31. december 2012 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012

9.280.718

9.074.055

Note 5 Langfristede gældsforpligtigelser

1/1 2012 31/12/2012 Afdrag Restgæld Gæld i alt Gæld i alt næste år efter 5 år kr. kr. kr. kr.

til optagelseskurs KommuneKredit

10.285.576

9.680.178

605.000

6.665.178

Samlet

10.285.576

9.680.178

605.000

6.665.178

Kursværdien pr. 31.12.2012 udgør kr. 10.285.178

2012 kr.

2011 tkr.

Note 6 Anden gæld Skyldig moms

6.323.381

1.419

Feriepengeforpligtelser, afsat

1.160.432

1.072

I alt

7.483.813

2.491

-2.970.086

0

Note 7 Varmeprismæssige reguleringer Forskel afskrivninger Henlæggelser

6.300.000 0

I alt Varmeprismæssige reguleringer

3.329.914

32

0


Årsregnskab 2012

Note 8  Eventualposter m.v. SKAT har i januar 2010 fremsendt kendelse om afkrævning af afgift af den varme, som Shell leverer fra gasturbinen fra og med 2006. En samlet opkrævning til TVIS på 65,1 mio. kr. for de historiske afgifter i perioden 2006-12 og en fremtidig afgiftsbelastning på 9 - 10 mio. kr. årlig. TVIS besluttede i marts 2010 at anke kendelsen til Landsskatteretten og vil søge afgørelsen ændret, idet gasturbinen udelukkende er etableret med det formål at afbrænde spildolie som led i raffinaderiprocessen. Det vides stadig ikke, hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

33


Vejle

Fredericia

Middelfart

Kolding

Ingen gode Ìbler uden vand i stamme og grene... – og ingen boliger uden varmt vand i rørene

Tvis årsberetning 2012