Page 1

1

VARMEPLAN TVIS – BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG 1. januar 2021

I det følgende opstilles samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunernes myndighedsbehandling af projektforslag i TVIS' forsyningsområde i henhold til Varmeforsyningsloven. Forudsætningerne er opstillet med baggrund i TVIS' plan- og budgetgrundlag pr. oktober 2020 og Energistyrelsens seneste forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger publiceret 23. oktober 2019. Såvel de samfundsøkonomiske som de selskabsøkonomiske forudsætningerne er opstillet som et konkret datablad – der opdateres hver gang, der sker ændringer såvel i Energistyrelsens udmeldte forudsætninger som i TVIS' egne budgetforudsætninger. TVIS' budget-forudsætninger opdateres årligt i tilknytning til TVIS' administrative procedurer og vedtægter.

Forudsætningerne angives i faste 2021 priser samt i løbende priser. Varmeleverancen fra Skærbækværket er efter ombygningen i 2018 primært baseret på biomassekraftvarme. Skærbækværket er et centralt kraftvarmeværk, der baseres på udtagsdrift. I datablad E1 og E2 angives samfunds- og selskabsøkonomiske priser for hvert år i perioden 2021 – 2041. Energnist I/S bidrager til dækning af varmebehovet i Varmeplan TVIS. TVIS har i 2019 indgået en ny varmeleveringsaftale med Energnist, der indebærer at Energnist fra 2020 leverer hele varmeleverancen fra produktionsanlægget til TVIS.

Samfundsøkonomiske forudsætninger De samfundsøkonomiske analyser, der skal gennemføres ved projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet baseres på det gennemsnitlige produktionsmiks ab TVIS fastlagt med baggrund i TVIS' budget 2021, marginale varmevirkningsgrader for de enkelte produktionsanlæg samt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger. Den samfundsøkonomiske pris på overskudsvarmeleverancerne til TVIS er 0 kr./GJ. Den samfundsøkonomiske brændselspris for varme fra affaldsforbrænding hos Energnist I/S er ligeledes 0 kr./GJ, men de miljømæssige og afgiftsmæssige omkostningselementer knyttet til varmeleverancerne fra affaldsforbrændingen er indregnet i de samfundsøkonomiske priser.

De samfundsøkonomiske brændselsomkostninger for leverancerne fra Skærbækværket beregnes på baggrund af Energistyrelsens udmeldinger omkring brændselspriser an kraftværk fra oktober 2019 samt driftsomkostninger, varmevirkningsgrader, produktions- og brændselsmiks baseret på driftssimulering som angivet i langtidsbudget for varmeleverancen til TVIS udarbejdet af Ørsted september 2020. De opdaterede samfundsøkonomiske priser fremgår af Bilag E1, der angiver de samlede samfundsøkonomiske omkostninger pr. leveret varmeenhed ab TVIS (kr./GJ). Den samfundsøkonomiske pris pr leveret varmeenhed ab TVIS fastsættes med baggrund i Energistyrelsens vejledning som den samfundsøkonomiske produktionsomkostning ab


2

værk tillagt variable omkostninger til transmissionstab og el til pumper i transmissionssystemet. Faste omkostninger indgår ikke som marginale omkostninger ved udvidede leverancer. Faste omkostninger i forbindelse med de samfundsøkonomiske analyser vil alene være knyttet sammen med konkrete nye investeringer i distributionsanlæg samt eventuelle behov for kapacitetsudvidelser i transmissionssystemet (veksler- og/eller spidslastkapacitet). I Varmeplan - TVIS er det forudsat, at transmissionssystemet i dag har kapacitet til at forsyne det grundlag, der fremgår af ”Tillæg til Varmeplan TVIS – Varmegrundlag og varmebehovsprognose” (seneste opdatering december 2019). Tilsvarende gælder, at den spids- og reservelastkapacitet, der allerede er i systemet, er tilstrækkelig til det fuldt udbyggede marked. Som udgangspunkt vurderes der således ikke at være behov for kapacitetsudvidelser for at realisere varmeplanen. Ved vurderingen af konkrete projektforslag bør det dog hver gang tjekkes, at kapacitetsforholdene såvel i transmissionssystemet som hos de specifikke spidslastkedler knyttet til udvidelserne, er tilstrækkelige. TVIS vil være behjælpelig med vurderinger såfremt de planlagte udvidelser af forsyningsområderne viser behov for kapacitetsudvidelser samt med vejledning i relation til følsomhedsanalyser knyttet til den samfundsøkonomiske omkostning ved konkrete større udvidelsesprojekter. CO2-omkostningerne opgøres på basis af de konkrete brændselsmængder og den af Energistyrelsen oplyste CO 2-kvotepris. Øvrige miljøomkostninger (SO₂, NOX og partikler) beregnes på tilsvarende vis. I overensstemmelse med Energistyrelsens seneste vejledning værdisættes emissioner fra metan og lattergas

(CO₂ ækvivalenter) ud fra skønnet for CO2-prisen uden for kvotesektoren. I forbindelse med opgørelse af ovenstående emissionsomkostninger anvendes emissionsfaktorer, der fremgår af Energistyrelsen samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger samt realiserede emissioner på Skærbækværket og hos Energnist I/S jf selskabernes egne miljøoplysninger. Miljøeffekterne fremgår ligeledes af Bilag E1. Summen af ovenstående omkostningselementer udgør "de samfundsøkonomiske faktoromkostninger". Ved fastsættelse af de samfundsøkonomiske beregningspriser tillægges den såkaldte nettoafgiftsfaktor til omkostningerne til brændsel, drift og vedligehold, investeringer, scrapværdier og CO2. Nettoafgiftsfaktoren er jf. finansministeriets nøgletal p.t. 28 %. For miljøomkostninger er nettoafgiftsfaktoren indeholdt i de priser, som er anført i Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselsprisforudsætninger. Den samlede afgiftsbelastning pr. leveret varmeenhed ved udvidelse af leverancerne fra TVIS er angivet sammen med den samfundsøkonomiske omkostning pr. ekstra leveret varmeenhed ab TVIS. Med baggrund i Energistyrelsens vejledning skal der i beregningen af projekter medtages et afgiftsforvridningstab på 10 pct. I tidligere TVIS udmeldinger var dette indregnet direkte i den samfundsøkonomiske pris ab TVIS men i Bilag E1 nederst er dette nu angivet separat og vises som en negativ omkostning for afgiftsforvridning forbundet med TVIS leverancer beregnet som afgiftsbidraget pr. leveret varmeenhed * 1,10 (afgiftsforvridning) * 1,28 (nettoafgiftsfaktoren).


3

Selskabsøkonomiske forudsætninger TVIS har i 2019 gennemført en vedtægtsændring. I relation til afregningsprincipperne i TVIS, de nye vedtægter trådte i kraft pr. januar 2020, og de selskabsøkonomiske priser ab TVIS, der fremgår af Bilag E2 er derfor baseret på bestemmelserne i TVIS' nye vedtægter. TVIS' vedtægter samt såvel de gældende som de nye varmeleveringsaftaler som TVIS har indgået, er baseret på omkostningsægte principper. Det er kommunerne, der afregner med TVIS jf. vedtægterne og afregningen mellem kommunerne

og selskaber baseres i princippet på en direkte videreførelse af afregningen med TVIS. De selskabsøkonomiske priser fastsættes med baggrund i den produktionsfordeling som TVIS har fastlagt i forbindelse med budgetlægningen for 2021 samt de varmeleveringsaftaler som TVIS har indgået med de enkelte varmeleverandører. Nedenstående figur illustrerer udviklingen i den variable del af varmeleveringspriserne ab TVIS baseret på vedtægternes omkostningsbestemte princip.

TVIS variabel 2021-niveau 70,00 60,00

kr/GJ

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Selskabsøkonomisk variabel pris ab TVIS i faste 2021 priser

De selskabsøkonomiske priser til anvendelse ved selskabs- og brugerøkonomiske analyser i forbindelse med projektforslag for udvidelse af forsyningsområder fremgår af Bilag E2 (variabel pris og faste omkostninger på kommuneniveau). Den samlede faste omkostning omfatter fast produktionsomkostning, fast driftsomkostning og fast finansieringsomkostning i henhold til TVIS'

En udvidelse af et varmemarked vil resultere i, at de faste omkostninger fordeles over et større varmesalg. Det gennemsnitlige produktionsmiks vil, såfremt der ikke er kapacitetsbegrænsninger i transmissionssystemet (flaskehalse), ikke ændre sig væsentligt i forhold til det miks der ligger til grund for den variable andel af tarifferne.


4

Bilag E1 – 2021 Datablad – Samfundsøkonomiske priser og miljøeffekter Klima- og miljøparametre CO₂ CO₂ ækvivalenter SO₂ Nox PM2,5

kg/GJ varme kg/GJ varme kg/GJ varme kg/GJ varme kg/GJ varme

2021 9,54 0,20 0,00 0,04 0,00

2022 9,56 0,20 0,00 0,04 0,00

2023 9,14 0,21 0,00 0,04 0,00

2024 8,62 0,20 0,00 0,04 0,00

2025 8,56 0,20 0,00 0,04 0,00

2026 8,60 0,20 0,00 0,04 0,00

2027 8,48 0,20 0,00 0,04 0,00

2028 8,46 0,20 0,00 0,04 0,00

2029 8,46 0,20 0,00 0,04 0,00

2030 8,43 0,20 0,00 0,04 0,00

2031 8,49 0,20 0,00 0,04 0,00

2032 8,45 0,20 0,00 0,04 0,00

2033 8,43 0,20 0,00 0,04 0,00

2034 8,39 0,20 0,00 0,04 0,00

2035 8,37 0,20 0,00 0,04 0,00

2036 8,40 0,20 0,00 0,04 0,00

2037 8,39 0,20 0,00 0,04 0,00

2038 0,70 0,20 0,00 0,04 0,00

2039 0,70 0,19 0,00 0,04 0,00

2040 0,69 0,20 0,00 0,04 0,00

2041 0,69 0,20 0,00 0,04 0,00

Samfundsøkonomiske priser for varme leveret ab TVIS Brændselsomkostning kr/GJ varme D&V CO₂ omkostning Total faktor omkostning Nettoafgiftbidrag SO₂ Nox PM2,5 Miljøomkostninger totalt Total samfundsøkonomisk varmeomkostning

kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme

2021 21,60 3,29 2,24 27,12 7,59 0,04 0,65 0,01 0,69 35,41

2022 22,56 2,83 2,31 27,69 7,75 0,04 0,66 0,01 0,70 36,14

2023 23,77 2,93 2,28 28,98 8,11 0,03 0,66 0,01 0,70 37,79

2024 24,13 2,70 2,21 29,05 8,13 0,03 0,65 0,01 0,69 37,87

2025 24,34 2,73 2,26 29,33 8,21 0,03 0,65 0,01 0,69 38,23

2026 24,61 2,73 2,34 29,67 8,31 0,03 0,65 0,01 0,69 38,67

2027 24,75 2,75 2,38 29,88 8,37 0,03 0,65 0,01 0,69 38,93

2028 24,91 2,76 2,44 30,11 8,43 0,03 0,65 0,01 0,69 39,22

2029 25,30 2,76 2,52 30,58 8,56 0,03 0,65 0,01 0,69 39,83

2030 25,24 2,77 2,58 30,59 8,57 0,03 0,65 0,01 0,69 39,84

2031 25,53 2,76 2,67 30,97 8,67 0,03 0,65 0,01 0,69 40,32

2032 25,64 2,76 2,74 31,13 8,72 0,03 0,65 0,01 0,69 40,54

2033 25,79 2,74 2,81 31,34 8,78 0,03 0,65 0,01 0,69 40,81

2034 26,03 2,47 2,88 31,37 8,78 0,03 0,65 0,01 0,69 40,85

2035 26,18 2,46 2,96 31,60 8,85 0,03 0,65 0,01 0,69 41,13

2036 26,56 2,47 3,06 32,08 8,98 0,03 0,65 0,01 0,69 41,75

2037 26,68 2,46 3,14 32,29 9,04 0,03 0,65 0,01 0,69 42,02

2038 37,14 3,54 0,34 41,02 11,49 0,00 0,62 0,01 0,63 53,13

2039 37,30 3,53 0,35 41,17 11,53 0,00 0,62 0,01 0,63 53,33

2040 37,57 3,52 0,35 41,44 11,60 0,00 0,62 0,01 0,63 53,68

2041 37,72 3,50 0,36 41,59 11,65 0,00 0,62 0,01 0,63 53,87

Afgifter Afgiftsforvridning Samfundsøkonomisk omk ekskl Afgiftsfrovridning

kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme

6,11 0,78 34,63

6,91 0,88 35,26

6,71 0,86 36,94

6,80 0,87 37,00

6,73 0,86 37,37

6,76 0,87 37,80

6,64 0,85 38,08

6,59 0,84 38,38

6,56 0,84 38,99

6,58 0,84 39,00

6,70 0,86 39,47

6,69 0,86 39,68

6,68 0,85 39,95

6,60 0,84 40,00

6,59 0,84 40,29

6,64 0,85 40,91

6,63 0,85 41,17

2,08 0,27 52,87

2,08 0,27 53,07

2,05 0,26 53,42

2,06 0,26 53,60

Nominelle priser Samfundsøkonomiske priser for varme leveret ab TVIS Brændselsomkostning kr/GJ varme D&V CO₂ omkostning Total faktor omkostning Nettoafgiftbidrag SO₂ Nox PM2,5 Miljøomkostninger totalt Total samfundsøkonomisk varmeomkostning

kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme

2021 21,60 3,29 2,24 27,12 7,59 0,04 0,65 0,01 0,69 35,41

2022 22,95 2,88 2,35 28,17 7,89 0,04 0,67 0,01 0,71 36,77

2023 24,57 3,03 2,35 29,95 8,39 0,04 0,68 0,01 0,73 39,07

2024 25,30 2,83 2,32 30,45 8,53 0,03 0,68 0,01 0,72 39,70

2025 25,89 2,91 2,41 31,20 8,74 0,03 0,69 0,01 0,73 40,66

2026 26,66 2,95 2,53 32,14 9,00 0,03 0,70 0,01 0,74 41,89

2027 27,31 3,03 2,62 32,96 9,23 0,03 0,71 0,01 0,76 42,95

2028 27,99 3,10 2,74 33,84 9,47 0,04 0,73 0,01 0,77 44,08

2029 28,96 3,16 2,88 35,00 9,80 0,04 0,75 0,01 0,79 45,59

2030 29,44 3,23 3,01 35,68 9,99 0,04 0,75 0,01 0,80 46,47

2031 30,37 3,29 3,18 36,84 10,31 0,04 0,77 0,01 0,82 47,97

2032 31,12 3,35 3,32 37,79 10,58 0,04 0,79 0,01 0,83 49,20

2033 31,93 3,39 3,48 38,80 10,86 0,04 0,80 0,01 0,85 50,51

2034 32,86 3,12 3,64 39,61 11,09 0,04 0,82 0,01 0,87 51,57

2035 33,71 3,16 3,81 40,68 11,39 0,04 0,84 0,01 0,89 52,96

2036 34,87 3,24 4,01 42,12 11,79 0,04 0,86 0,01 0,91 54,83

2037 35,72 3,30 4,21 43,23 12,10 0,04 0,88 0,01 0,93 56,26

2038 50,72 4,83 0,46 56,01 15,68 0,00 0,85 0,01 0,86 72,55

2039 51,93 4,91 0,48 57,32 16,05 0,00 0,87 0,01 0,88 74,25

2040 53,33 5,00 0,50 58,83 16,47 0,00 0,88 0,01 0,89 76,20

2041 54,59 5,07 0,52 60,18 16,85 0,00 0,90 0,01 0,91 77,94

Afgifter Afgiftsforvridning Samfundsøkonomisk omk ekskl Afgiftsfrovridning

kr/GJ varme kr/GJ kr/GJ

6,11 0,78 34,63

7,03 0,90 35,87

6,94 0,89 38,18

7,13 0,91 38,79

7,16 0,92 39,75

7,32 0,94 40,95

7,32 0,94 42,01

7,41 0,95 43,13

7,51 0,96 44,62

7,67 0,98 45,49

7,97 1,02 46,95

8,12 1,04 48,16

8,27 1,06 49,45

8,33 1,07 50,51

8,48 1,09 51,87

8,72 1,12 53,71

8,88 1,14 55,12

2,84 0,36 72,19

2,89 0,37 73,88

2,92 0,37 75,83

2,98 0,38 77,56


5

Bilag E2 – 2021 Datablad – Selskabsøkonomiske priser prisniveau 2021 Gennemsnitlig variabel pris kr/GJ Faste årlige betalinger Fredericia kommune Kolding kommune Middelfart kommune Vejle kommune Totalt faste afgifter

1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr

Nominelle priser Gennemsnitlig variabel pris kr/GJ Faste årlige betalinger Fredericia kommune Kolding kommune Middelfart kommune Vejle kommune Totalt faste afgifter

1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr

2021 54,65

2022 57,10

2023 57,71

2024 57,36

2025 57,06

2026 56,77

2027 56,46

2028 56,46

2029 56,52

2030 56,45

2031 56,49

2032 56,49

2033 56,48

2034 56,24

2035 56,24

2036 56,31

2037 56,30

2038 53,14

2039 53,20

2040 53,31

2041 52,16

72.826 100.347 19.933 82.098 275.203

66.439 94.349 18.459 79.759 259.005

64.665 90.814 18.177 78.033 251.689

64.413 89.421 18.277 78.136 250.247

65.534 89.928 18.774 80.141 254.378

63.644 86.029 18.404 78.316 246.393

68.444 91.569 19.997 84.193 264.202

71.636 95.616 21.212 89.016 277.481

64.031 85.260 19.213 80.262 248.766

65.131 86.511 19.767 82.204 253.612

64.150 84.996 19.657 81.432 250.234

63.310 83.709 19.568 80.845 247.433

62.514 82.524 19.451 80.367 244.856

61.455 81.033 19.224 79.619 241.331

59.546 78.460 18.703 77.823 234.533

60.765 80.044 19.140 80.186 240.136

57.991 76.365 18.328 77.294 229.978

39.567 52.083 12.548 53.272 157.471

39.687 52.219 12.634 53.921 158.461

38.830 51.066 12.403 53.193 155.491

37.425 49.191 11.992 51.650 150.258

2021 54,65

2022 58,09

2023 59,66

2024 60,13

2025 60,70

2026 61,50

2027 62,29

2028 63,45

2029 64,69

2030 65,84

2031 67,20

2032 68,56

2033 69,91

2034 71,01

2035 72,41

2036 73,94

2037 75,38

2038 72,57

2039 74,07

2040 75,68

2041 75,48

72.826 100.347 19.933 82.098 275.203

67.592 95.986 18.779 81.143 263.500

66.842 93.871 18.789 80.659 260.161

67.527 93.743 19.161 81.912 262.342

69.709 95.657 19.970 85.247 270.583

68.949 93.199 19.938 84.844 266.929

75.511 101.023 22.061 92.887 291.482

80.509 107.458 23.840 100.041 311.849

73.288 97.586 21.990 91.865 284.728

75.961 100.896 23.054 95.874 295.785

76.317 101.116 23.385 96.876 297.694

76.837 101.595 23.750 98.119 300.301

77.381 102.149 24.076 99.479 303.086

77.595 102.314 24.273 100.529 304.710

76.664 101.015 24.080 100.195 301.954

79.793 105.110 25.134 105.297 315.335

77.646 102.248 24.540 103.491 307.924

54.028 71.120 17.135 72.744 215.026

55.254 72.701 17.589 75.071 220.615

55.123 72.493 17.608 75.513 220.736

54.154 71.178 17.353 74.737 217.421

Profile for TVISvarme

Varmeplan TVIS- Bilag E -Samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for projektforslag - 2021  

Bilag E til Varmeplan TVIS opstiller de samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunerne...

Varmeplan TVIS- Bilag E -Samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for projektforslag - 2021  

Bilag E til Varmeplan TVIS opstiller de samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunerne...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded