Varmeplan TVIS- Langtidsbudget - forudsætninger for projektforslag - juni 2022

Page 1

1

VARMEPLAN TVIS – BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG 20. juni 2022

I det følgende opstilles samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunernes myndighedsbehandling af projektforslag i TVIS' forsyningsområde i henhold til Varmeforsyningsloven. Forudsætningerne er opstillet med baggrund i TVIS' plan- og rev. budgetgrundlag pr. juni 2022 og Energistyrelsens seneste forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger publiceret 28. februar 2022. Såvel de samfundsøkonomiske som de selskabsøkonomiske forudsætningerne er opstillet som et konkret datablad – der opdateres hver gang, der sker ændringer såvel i Energistyrelsens udmeldte forudsætninger som i TVIS' egne budgetforudsætninger.

TVIS' budget-forudsætninger opdateres årligt i tilknytning til TVIS' administrative procedurer og vedtægter. Forudsætningerne angives i faste 2022 priser samt i løbende priser. Varmeleverancen fra Skærbækværket er efter ombygningen i 2018 primært baseret på biomassekraftvarme. Skærbækværket er et centralt kraftvarmeværk, der baseres på udtagsdrift. I datablad E1 og E2 angives samfunds- og selskabsøkonomiske priser for hvert år i perioden 2022 – 2043. Energnist I/S bidrager til dækning af varmebehovet i Varmeplan TVIS.

Samfundsøkonomiske forudsætninger De samfundsøkonomiske analyser, der skal gennemføres ved projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet baseres på det gennemsnitlige produktionsmiks ab TVIS fastlagt med baggrund i TVIS' rev. budget 2022, marginale varmevirkningsgrader for de enkelte produktionsanlæg samt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger.

omkring brændselspriser an kraftværk fra februar 2022 samt driftsomkostninger, varmevirkningsgrader, produktions- og brændselsmiks baseret på driftssimulering som angivet i langtidsbudget for varmeleverancen til TVIS udarbejdet af Ørsted juni 2022.

Den samfundsøkonomiske pris på overskudsvarmeleverancerne til TVIS er 0 kr./GJ.

De opdaterede samfundsøkonomiske priser fremgår af Bilag E1, der angiver de samlede samfundsøkonomiske omkostninger pr. leveret varmeenhed ab TVIS (kr./GJ).

Den samfundsøkonomiske brændselspris for varme fra affaldsforbrænding hos Energnist I/S er ligeledes 0 kr./GJ, men de miljømæssige og afgiftsmæssige omkostningselementer knyttet til varmeleverancerne fra affaldsforbrændingen er indregnet i de samfundsøkonomiske priser.

Den samfundsøkonomiske pris pr. leveret varmeenhed ab TVIS fastsættes med baggrund i Energistyrelsens vejledning som den samfundsøkonomiske produktionsomkostning ab værk tillagt variable omkostninger til transmissionstab og el til pumper i transmissionssystemet.

De samfundsøkonomiske brændselsomkostninger for leverancerne fra Skærbækværket beregnes på baggrund af Energistyrelsens udmeldinger

Faste omkostninger indgår ikke som marginale omkostninger ved udvidede leverancer.


2

Faste omkostninger i forbindelse med de samfundsøkonomiske analyser vil alene være knyttet sammen med konkrete nye investeringer i distributionsanlæg samt eventuelle behov for kapacitetsudvidelser i transmissionssystemet (veksler- og/eller spidslastkapacitet). I Varmeplan - TVIS er det forudsat, at transmissionssystemet i dag har kapacitet til at forsyne det grundlag, der fremgår af ”Tillæg til Varmeplan TVIS – Varmegrundlag og varmebehovsprognose” (seneste opdatering juni 2021). Tilsvarende gælder, at den spids- og reservelastkapacitet, der allerede er i systemet, er tilstrækkelig til det fuldt udbyggede marked. Som udgangspunkt vurderes der således ikke at være behov for kapacitetsudvidelser for at realisere varmeplanen. Ved vurderingen af konkrete projektforslag bør det dog hver gang tjekkes, at kapacitetsforholdene såvel i transmissionssystemet som hos de specifikke spidslastkedler knyttet til udvidelserne, er tilstrækkelige. TVIS vil være behjælpelig med vurderinger såfremt de planlagte udvidelser af forsyningsområderne viser behov for kapacitetsudvidelser samt med vejledning i relation til følsomhedsanalyser knyttet til den samfundsøkonomiske omkostning ved konkrete større udvidelsesprojekter. CO2-omkostningerne opgøres på basis af de konkrete brændselsmængder og den af Energistyrelsen oplyste CO 2-kvotepris. Øvrige miljøomkostninger (SO₂, NOX og partikler) beregnes på tilsvarende vis. I overensstemmelse med Energistyrelsens seneste vejledning værdisættes emissioner fra metan og lattergas (CO₂ ækvivalenter) ud fra skønnet for CO2-prisen uden for kvotesektoren.

I forbindelse med opgørelse af ovenstående emissionsomkostninger anvendes emissionsfaktorer, der fremgår af Energistyrelsen samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger samt realiserede emissioner på Skærbækværket og hos Energnist I/S jf. selskabernes egne miljøoplysninger. Miljøeffekterne fremgår ligeledes af Bilag E1. Summen af ovenstående omkostningselementer udgør "de samfundsøkonomiske faktoromkostninger". Ved fastsættelse af de samfundsøkonomiske beregningspriser tillægges den såkaldte nettoafgiftsfaktor til omkostningerne til brændsel, drift og vedligehold, investeringer, scrapværdier og CO2. Nettoafgiftsfaktoren er jf. finansministeriets nøgletal p.t. 28 %. For miljøomkostninger er nettoafgiftsfaktoren indeholdt i de priser, som er anført i Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselsprisforudsætninger. Den samlede afgiftsbelastning pr. leveret varmeenhed ved udvidelse af leverancerne fra TVIS er angivet sammen med den samfundsøkonomiske omkostning pr. ekstra leveret varmeenhed ab TVIS. Med baggrund i Energistyrelsens vejledning skal der i beregningen af projekter medtages et afgiftsforvridningstab på 10 pct. I tidligere TVIS udmeldinger var dette indregnet direkte i den samfundsøkonomiske pris ab TVIS, men i Bilag E1 nederst er dette nu angivet separat, og vises som en negativ omkostning for afgiftsforvridning forbundet med TVIS leverancer.

Selskabsøkonomiske forudsætninger TVIS’ vedtægter pr. 1. januar 2020 er gældende i relation til afregningsprincipperne i TVIS og de


3

selskabsøkonomiske priser ab TVIS, der fremgår af Bilag E2 er derfor baseret på bestemmelserne i TVIS' vedtægter. TVIS' vedtægter samt såvel de gældende som de nye varmeleveringsaftaler som TVIS har indgået, er baseret på omkostningsægte principper. Det er kommunerne, der afregner med TVIS jf. vedtægterne og afregningen mellem kommunerne og selskaber baseres i princippet på en direkte videreførelse af afregningen med TVIS.

De selskabsøkonomiske priser fastsættes med baggrund i den produktionsfordeling som TVIS har fastlagt i forbindelse med budgetlægningen for 2022 samt de varmeleveringsaftaler som TVIS har indgået med de enkelte varmeleverandører. Nedenstående figur illustrerer udviklingen i den variable del af varmeleveringspriserne ab TVIS baseret på vedtægternes omkostningsbestemte princip.

TVIS variabel 2022-niveau 80,00 70,00 60,00

kr/GJ

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Selskabsøkonomisk variabel pris ab TVIS i faste 2022 priser

De selskabsøkonomiske priser til anvendelse ved selskabs- og brugerøkonomiske analyser i forbindelse med projektforslag for udvidelse af forsyningsområder fremgår af Bilag E2 (variabel pris og faste omkostninger på kommuneniveau). Den samlede faste omkostning omfatter fast produktionsomkostning, fast driftsomkostning og fast finansieringsomkostning i henhold til TVIS' vedtægtsbestemmelser. En udvidelse af et varmemarked vil resultere i, at de faste omkostninger fordeles over et større varmesalg.

Det gennemsnitlige produktionsmiks vil, såfremt der ikke er kapacitetsbegrænsninger i transmissionssystemet (flaskehalse), ikke ændre sig væsentligt i forhold til det miks der ligger til grund for den variable andel af tarifferne.


4

Bilag E1 – 2022 Datablad – Samfundsøkonomiske priser og miljøeffekter Gennemsnitlig produktionsfordeling Nettoafgiftsfaktor (NAF) Afgiftsforvridning

1,28 Kommer fra Finansministeriets nøgletalskatelog, som ikke hænger sammen med ENS-priser og skal tjekkes hver gang 10%

Klima- og miljøparametre CO₂ CO₂ ækvivalenter SO₂ Nox PM2,5

kg/GJ varme kg/GJ varme kg/GJ varme kg/GJ varme kg/GJ varme

2022 10,83 0,21 0,00 0,04 0,00

2023 7,93 0,20 0,00 0,04 0,00

2024 7,72 0,19 0,00 0,03 0,00

2025 7,54 0,17 0,00 0,03 0,00

2026 6,87 0,17 0,00 0,03 0,00

2027 6,76 0,17 0,00 0,03 0,00

2028 6,67 0,17 0,00 0,03 0,00

2029 3,47 0,17 0,00 0,03 0,00

2030 0,17 0,00 0,03 0,00

2031 0,17 0,00 0,03 0,00

2032 0,17 0,00 0,03 0,00

2033 0,17 0,00 0,03 0,00

2034 0,17 0,00 0,03 0,00

2035 0,17 0,00 0,03 0,00

2036 0,17 0,00 0,03 0,00

2037 0,16 0,00 0,03 0,00

2038 0,14 0,00 0,02 0,00

2039 0,14 0,00 0,02 0,00

2040 0,14 0,00 0,02 0,00

2041 0,14 0,00 0,02 0,00

2042 0,14 0,00 0,02 0,00

2043 0,14 0,00 0,02 0,00

Samfundsøkonomiske priser for varme leveret ab TVIS Brændselsomkostning kr/GJ varme D&V CO₂ omkostning Total faktor omkostning Nettoafgiftbidrag SO₂ Nox PM2,5 Miljøomkostninger totalt Total samfundsøkonomisk varmeomkostning

kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme

2022 22,64 2,67 6,88 32,19 9,01 0,03 0,46 0,00 0,50 41,70

2023 24,23 2,63 5,15 32,01 8,96 0,02 0,43 0,00 0,45 41,42

2024 22,34 2,65 5,08 30,07 8,42 0,02 0,39 0,01 0,41 38,90

2025 19,55 2,56 5,08 27,20 7,61 0,02 0,36 0,01 0,38 35,19

2026 19,96 2,62 4,76 27,34 7,65 0,02 0,36 0,01 0,38 35,37

2027 20,26 2,68 4,82 27,76 7,77 0,02 0,36 0,01 0,38 35,91

2028 20,57 2,72 4,90 28,19 7,89 0,02 0,36 0,01 0,38 36,46

2029 20,61 2,70 2,69 25,99 7,28 0,02 0,35 0,01 0,38 33,64

2030 20,53 2,65 0,13 23,30 6,53 0,02 0,35 0,01 0,37 30,20

2031 20,75 2,68 0,13 23,56 6,60 0,02 0,35 0,01 0,37 30,53

2032 21,02 2,72 0,14 23,87 6,68 0,02 0,35 0,01 0,37 30,93

2033 21,20 2,73 0,14 24,07 6,74 0,02 0,35 0,01 0,37 31,18

2034 22,68 2,46 0,15 25,29 7,08 0,02 0,35 0,01 0,37 32,74

2035 22,85 2,48 0,15 25,48 7,14 0,02 0,35 0,01 0,37 32,99

2036 22,96 2,48 0,16 25,60 7,17 0,02 0,35 0,01 0,37 33,14

2037 22,38 2,37 0,16 24,91 6,97 0,02 0,34 0,01 0,36 32,25

2038 26,51 3,15 0,14 29,80 8,34 0,00 0,26 0,00 0,26 38,41

2039 26,67 3,16 0,14 29,97 8,39 0,00 0,26 0,00 0,26 38,63

2040 26,88 3,17 0,14 30,19 8,45 0,00 0,26 0,00 0,26 38,91

2041 26,89 3,18 0,15 30,21 8,46 0,00 0,26 0,00 0,26 38,93

2042 26,90 3,18 0,15 30,23 8,46 0,00 0,26 0,00 0,26 38,95

2043 26,90 3,18 0,15 30,22 8,46 0,00 0,26 0,00 0,26 38,95

Afgifter Afgiftsforvridning Samfundsøkonomisk omk ekskl Afgiftsfrovridning

kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme

7,76 0,99 40,71

5,75 0,74 40,69

6,71 0,86 38,04

6,52 0,83 34,36

6,47 0,83 34,55

6,27 0,80 35,11

6,16 0,79 35,67

6,07 0,78 32,87

6,02 0,77 29,43

6,10 0,78 29,75

6,04 0,77 30,16

6,01 0,77 30,42

5,91 0,76 31,98

5,88 0,75 32,24

5,91 0,76 32,38

5,83 0,75 31,50

1,33 0,17 38,24

1,32 0,17 38,46

1,29 0,16 38,74

1,28 0,16 38,76

1,27 0,16 38,79

1,26 0,16 38,79

Omregning til nominelle priser

Index ENS

Nominelle priser Samfundsøkonomiske priser for varme leveret ab TVIS Brændselsomkostning kr/GJ varme D&V CO₂ omkostning Total faktor omkostning Nettoafgiftbidrag SO₂ Nox PM2,5 Miljøomkostninger totalt Total samfundsøkonomisk varmeomkostning

kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme kr/GJ varme

2022 22,64 2,67 6,88 32,19 9,01 0,03 0,46 0,00 0,50 41,70

2023 24,62 2,67 5,23 32,53 9,11 0,02 0,43 0,00 0,46 42,09

2024 23,04 2,74 5,24 31,02 8,68 0,02 0,40 0,01 0,43 40,13

2025 20,56 2,70 5,34 28,60 8,01 0,02 0,38 0,01 0,40 37,01

2026 21,36 2,81 5,10 29,27 8,19 0,02 0,38 0,01 0,41 37,87

2027 22,05 2,92 5,24 30,21 8,46 0,02 0,39 0,01 0,41 39,08

2028 22,75 3,01 5,42 31,18 8,73 0,02 0,39 0,01 0,42 40,33

2029 23,18 3,03 3,02 29,24 8,19 0,02 0,40 0,01 0,42 37,84

2030 23,48 3,03 0,15 26,65 7,46 0,02 0,40 0,01 0,43 34,54

2031 24,16 3,12 0,15 27,43 7,68 0,02 0,41 0,01 0,43 35,54

2032 24,90 3,22 0,16 28,28 7,92 0,02 0,41 0,01 0,44 36,64

2033 25,57 3,29 0,17 29,03 8,13 0,02 0,42 0,01 0,45 37,60

2034 27,83 3,02 0,18 31,03 8,69 0,02 0,43 0,01 0,45 40,17

2035 28,55 3,10 0,19 31,83 8,91 0,02 0,44 0,01 0,46 41,21

2036 29,25 3,16 0,20 32,62 9,13 0,02 0,44 0,01 0,47 42,22

2037 29,09 3,08 0,21 32,38 9,07 0,02 0,44 0,01 0,47 41,92

2038 35,16 4,18 0,18 39,52 11,06 0,00 0,34 0,00 0,34 50,92

2039 36,08 4,27 0,20 40,55 11,35 0,00 0,35 0,00 0,35 52,25

2040 37,08 4,38 0,20 41,66 11,66 0,00 0,36 0,00 0,36 53,68

2041 37,84 4,47 0,20 42,51 11,90 0,00 0,36 0,00 0,36 54,78

2042 38,61 4,56 0,21 43,38 12,15 0,00 0,37 0,00 0,37 55,90

2043 39,38 4,65 0,21 44,24 12,39 0,00 0,38 0,00 0,38 57,01

Afgifter Afgiftsforvridning Samfundsøkonomisk omk ekskl Afgiftsfrovridning

kr/GJ varme kr/GJ kr/GJ

7,76 0,99 40,71

5,84 0,75 41,34

6,93 0,89 39,24

6,85 0,88 36,13

6,92 0,89 36,98

6,82 0,87 38,21

6,82 0,87 39,46

6,82 0,87 36,97

6,89 0,88 33,66

7,10 0,91 34,63

7,15 0,92 35,72

7,25 0,93 36,68

7,25 0,93 39,25

7,34 0,94 40,27

7,52 0,96 41,26

7,58 0,97 40,95

1,76 0,23 50,70

1,78 0,23 52,02

1,77 0,23 53,45

1,80 0,23 54,55

1,82 0,23 55,66

1,85 0,24 56,77

1 1,016115 1,031537 1,051607 1,070489 1,088285 1,106377 1,124864 1,143648 1,164113 1,184577 1,205833 1,227187 1,249135 1,274147 1,299951 1,325952 1,352743 1,379733 1,407316 1,4350964 1,4637667


5

Bilag E2 – 2022 Datablad – Selskabsøkonomiske priser prisniveau 2022 Gennemsnitlig variabel pris

kr/GJ

Faste årlige betalinger Fredericia kommune Kolding kommune Middelfart kommune Vejle kommune Process kunder Totalt faste afgifter

1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr

Nominelle priser Gennemsnitlig variabel pris

kr/GJ

Faste årlige betalinger Fredericia kommune Kolding kommune Middelfart kommune Vejle kommune Process kunder Totalt faste afgifter

1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr

2022 66,06

2023 68,04

2024 60,63

2025 58,19

2026 57,69

2027 57,12

2028 56,50

2029 55,65

2030 55,41

2031 55,40

2032 55,42

2033 55,40

2034 55,61

2035 55,59

2036 55,47

2037 54,95

2038 53,42

2039 53,35

2040 53,31

2041 53,23

2042 53,16

2043 53,07

73.566 105.222 20.414 87.743 124 287.070

75.537 106.810 21.218 90.599 5.405 299.569

73.951 103.763 21.204 89.874 8.646 297.438

74.072 104.197 22.287 91.369 8.569 300.494

71.283 100.295 22.684 89.045 8.165 291.473

76.083 107.118 25.715 95.925 8.623 313.463

76.221 109.079 27.665 97.710 8.658 319.334

67.468 97.787 26.034 87.090 7.679 286.058

68.020 99.142 27.525 88.547 7.712 290.945

66.707 97.735 27.963 87.464 7.543 287.411

74.369 109.484 32.013 98.200 8.342 322.407

73.174 108.224 32.036 97.333 8.215 318.983

71.815 106.843 31.697 96.251 8.068 314.673

69.731 104.322 30.889 94.123 7.829 306.895

71.279 107.198 31.670 96.876 8.009 315.031

59.544 90.032 26.562 81.438 6.718 264.294

42.577 64.708 19.073 58.550 4.844 189.752

46.766 71.321 21.030 64.609 5.308 209.034

45.764 70.036 20.650 63.508 5.196 205.154

44.571 68.446 20.171 62.117 5.070 200.374

43.869 67.602 19.863 61.386 4.997 197.717

43.182 66.780 19.562 60.619 4.932 195.075

2022 66,06

2023 69,14

2024 62,54

2025 61,19

2026 61,75

2027 62,16

2028 62,51

2029 62,60

2030 63,36

2031 64,49

2032 65,65

2033 66,80

2034 68,25

2035 69,44

2036 70,67

2037 71,43

2038 70,84

2039 72,17

2040 73,55

2041 74,91

2042 76,29

2043 77,68

73.566 105.222 20.414 87.743 124 287.070

76.754 108.531 21.560 92.059 5.492 304.397

76.283 107.035 21.872 92.709 8.919 306.818

77.895 109.575 23.437 96.085 9.011 316.002

76.308 107.365 24.283 95.321 8.741 312.019

82.800 116.575 27.985 104.393 9.384 341.137

84.329 120.683 30.608 108.105 9.579 353.304

75.892 109.998 29.285 97.964 8.638 321.776

77.791 113.383 31.478 101.266 8.820 332.739

77.654 113.774 32.552 101.818 8.781 334.579

88.096 129.692 37.922 116.325 9.882 381.916

88.236 130.500 38.630 117.367 9.906 384.640

88.130 131.116 38.898 118.118 9.901 386.163

87.104 130.312 38.585 117.573 9.780 383.353

90.819 136.586 40.352 123.434 10.205 401.396

77.404 117.037 34.529 105.866 8.734 343.569

56.455 85.800 25.290 77.634 6.423 251.602

63.262 96.479 28.449 87.399 7.180 282.770

63.142 96.631 28.491 87.624 7.169 283.057

62.725 96.325 28.386 87.418 7.136 281.990

62.956 97.015 28.505 88.095 7.171 283.743

63.209 97.750 28.634 88.732 7.219 285.544