TVIS' Årsberetning 2020

Page 1

ÅRSBERETNING 2020 For Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/SSelskabsoplysninger

4

Ledelsespåtegning

5

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

6

Ledelsesberetning

9

Resultatsopgørelse

14

Resultatsopgørelse efter Årsregnskabsloven

15

Balance 31. december – aktiver

16

Balance 31. december – passiver

17

Pengestrømsopgørelse

18

Noter

19

Anvendt regnskabspraksis

24

Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0 –  3


SELSKABSOPLYSNINGER Virksomhed Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) Tonne Kjærsvej 11, 7000 Fredericia Telefon 75940711 Hjemmeside www.tvis.net E-mail tvis@tvis.net CVR-nr. 13348545 Oprettet den 20. december 1982 Hjemsted Fredericia Regnskabsår 1. januar – 31. december

Revision Pengeinstitut BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Danske Bank Kystvejen 29 Fredericia afdelingen 8000 Århus C Gothersgade 18 7000 Fredericia

Direktion Adm. Direktør Jørgen Nielsen

Bestyrelse Lars Schmidt, Bestyrelsesformand, Byrådet i Vejle Søren Larsen, Næstformand, Byrådet i Fredericia Finn Muus, Bestyrelsesformand i Fredericia Fjernvarme Bente Ankersen, Byrådsmedlem i Fredericia Tobias Jørgensen, Byrådsmedlem i Kolding Morten Hansen, Næstformand i EWII Merete Due Paarup, Byrådsmedlem i Kolding Steen Dahlstrøm, Byrådsmedlem i Middelfart Johnny Beck, Byrådsmedlem i Vejle Reimer Mikeli Olsen, Bestyrelsesformand i Vejle Fjernvarme TVIS er et kommunalt ejet §60-selskab underlagt Varmeforsyningsloven. Vi er ejet af Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Middelfart Kommune og Vejle Kommune, og efter Kommunalvalg hvert fjerde år udpeger de fire byråd deres repræsentanter til TVIS’ bestyrelse. Fordelingen af medlemmer i bestyrelsen er baseret på kommunernes ejerandele, som afhænger af det forventede årlige varmeaftag fra TVIS.

Interessenter

Ejerandele

Medlemmer

Fredericia Kommune Kolding Kommune Middelfart Kommune Vejle Kommune

31,68% 28,87% 8,14% 31,32%

3 3 1 3

4  –  Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0


LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2020 for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Fredericia den 26. marts 2021

Direktion

Adm. Direktør Jørgen Nielsen

Bestyrelse

Lars Schmidt, formand

Søren Larsen, næstformand

Finn Muus

Bente Ankersen

Tobias Jørgensen

Morten Hansen

Merete Due Paarup

Steen Dahlstrøm

Reimer Mikeli Olsen

Johnny Beck

Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0 –  5


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til interessenterne i TVIS Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S Konklusion

Centrale forhold ved revisionen

Vi har revideret årsregnskabet for TVIS Trekantområdes Varmetrans-

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vur-

missionsselskab I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020,

dering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regn-

der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabs-

skabsåret 2020. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af

praksis, pengestrømsopgørelse for selskabet. Årsregnskabet udarbej-

årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom.

des efter årsregnskabsloven.

Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af

Værdiansættelse af immaterielle brugsrettigheder

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle brugsrettigheder udgør

samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regn-

1.272.623 tkr. Regnskabsposten er væsentlig for regnskabet og er ligele-

skabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med års-

des kompleks, hvorfor forholdet er anset for ét af de mest betydelige ved

regnskabsloven.

revisionen. Der henvises til årsregnskabet på side 16 ”Aktiver”, såvel som note 10 side 20.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokol til bestyrelsen.

Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standar-

Ledelsens regnskabsmæssige vurdering af indregning og måling er baseret på indholdet i den bagvedliggende aftale til brugsretten samt nugældende Varmeforsyningslovgivning.

der om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisions-

Vores behandling i revisionen:

påtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi

Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende værdiansættelsen af

er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske

immaterielle brugsrettigheder har været:

regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Vi har gennemgået den bagvedliggende aftale til brugsretten og sammenholdt med ledelsens valg af regnskabspraksis, herunder kontrolleret de foretagne afskrivninger

samt udført diverse rådgivningsopgaver. Vi blev af bestyrelsen første gang

Vi har gennemgået selskabets muligheder for at benytte brugsretten i aftaleperioden

antaget som revisor for TVIS Trekantsområdets Varmetransmissionssel-

Vi har gennemgået de løbende omkostninger som er tilgået aktivet

skab I/S den 1. december 2011 for regnskabsåret 2011 og har varetaget

Vi har vurderet tilstrækkeligheden af informationer i årsregnskabets noter

Udover den lovpligtige revision har vi afgivet andre erklæringer der er pålagt

revisionen i en samlet opgaveperiode på 10 år frem til og med regnskabsåret 2020.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et

helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-

retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledel-

svigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusi-

sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser

on. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en

for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-

garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med interna-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

tionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-

selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende

tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen

som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

6  –  Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0


Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internati-

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesbe-

onale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

retningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i

Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

skepsis under revisionen. Herudover:

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsrapporten, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom. Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse over-

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

veje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregn-

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rap-

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.   Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre portere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispo-

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang

sitioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmel-

og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisions-

se med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter

mæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern

samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision

kontrol, som vi identificerer under revisionen.

vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-

Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rappor-

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen,

tere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærk-

og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelses-

ninger at rapportere i den forbindelse.

beretningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelses-

Aarhus, den 26. marts 2021 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70

beretningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Søren Peter Nielsen Statsautoriseret revisor MNE-nr. mne16691

Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0 –  7LEDELSESBERETNING Om TVIS TVIS er et tværkommunalt samarbejde om fjernvarme i Trekantområdet, som dækker kommunerne Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Siden 1986 har et 83 km langt underjordisk net af fjernvarmerør forbundet kommunerne.

TVIS blev stiftet for at udnytte overskudsvarme fra lokal industri som ressource i stedet for at lade den gå til spilde. TVIS’ transmissionsnet distribuerer i dag varme ud til, hvad der svarer til 75.000 husstandes forbrug.

TVIS transporterer overskudsvarme fra SHELL Raffinaderiet, Skærbækværket og affaldsselskabet Energnist til seks lokale fjernvarmeselskaber, som leverer fjernvarmen til institutioner, virksomheder og boliger.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0 –  9


Hoved- og Nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsætning

606 529 587 402 517

Indeksering af nettoomsætningen (%)

117

102

114

78

100

30

26

29

19

26

Nettoomsætning pr. medarbejder Bruttoresultat Driftsresultat Finansielle poster

132 131 130 -25 -6 35 36 36 -49 -25 -35 -36 -37 -15

0

Årets resultat Årsregnskabsloven

0 0 0 0 0

Over-/underdækning Varmeforsyningsloven

9 2 -26 46 41

Balancesum Egenkapital

1.411 1.401 1.481 1.586 1.352 0 0 0 0 0

Pengestrømme: Investeringer i materielle anlæg

-13

-7

Igangværende arbejder

-45 0 0 0 0

Nøgletal

2020 2019 2018 2017 2016

Afkast af investeringer

5.064

-10

5.968

Overskudsgrad

5.343

-9

Solgte enheder (TJ)

Bruttomargin

5.239

-8

5.338

22 25 22 -9 -1 6 7 6 -12 -5 10

10

9

-2

-12

Soliditetsgrad

0 0 0 0 0

Egenkapitalforrentning

0 0 0 0 0

Årets resultat er en overdækning på 8,8 mio. kr. mod forventet resultat på 0 kr. 2020 var et varmt år hvilket medfører lavere salg.

10  –  Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0


Væsentlige aktiviteter

TVIS har ansvaret for planlægning, drift, finansiering og videreudvikling af transmissionssystemet, der består af fremløbs- og returløbsrør, som strækker sig fra Kolding i syd til Bredballe nord for Vejle. 54 pumpe- og vekslerstationer fordeler varmen til borgerne og spids- og reservelastanlæg sikrer, at der i særligt kolde perioder altid vil være varme i stuerne. TVIS er i tæt samarbejde med fjernvarmeselskaberne og leverandørerne af overskudsvarme for løbende at optimere og styrke den høje forsyningssikkerhed og bevare de lave priser. TVIS er et non-profit selskab, hvilket betyder, at TVIS skal ”hvile i sig selv” og har derfor et samfundstjenstligt formål. TVIS’ eksistensberettigelse ligger i at investere i varme på vegne af alle fire kommuner for at sikre borgerne billig, miljøvenlig og stabil fjernvarme. Der er ikke registreret nogen usædvanlige forhold i 2020. Som i mange andre virksomheder har Covid19 fyldt meget i 2020, og energisektoren har en særlig samfundsunderstøttende funktion. Hos TVIS har vi taget vores ansvar alvorligt og omstillet hverdagen for at beskytte driften. Kontrolrummet har fortsat været døgnbemandet og øvrige medarbejdere har som udgangspunkt arbejdet hjemme eller hjemmefra i 2020. TVIS besluttede dog allerede i marts 2020 at fortsætte med det planlagte høje aktivitetsniveau for at kunne medvirke til den grønne omstilling. Vi er stolte over, at det med en stor medarbejderindsats er lykkedes at fastholde det høje aktivitetsniveau, samtidig med at vi har fastholdt en stabil varmeforsyning igennem hele 2020. For første gang siden TVIS’ etablering i 1982 er der indgået nye varmeaftaler med tre fjernvarmeselskaber, og ledningsprojekterne har holdt hjulene i gang. Både i den grønne omstilling, men det har også bidraget til at bevare og skabe nye arbejdspladser i en periode, hvor flere dele af samfundet har reduceret aktiviteterne.

Lav flis-pris til TVIS Skærbækværket har leveret omtrent halvdelen af varmen til TVIS baseret på træflis. Markedet for bæredygtig træflis har været præget af barkbille-angreb på træer i Tyskland, hvilket har betydet, at der har været meget flis tilgængeligt på markedet i 2020. Det har medført en lavere pris på flis og dermed brændselspris. 2020 var desuden et varmt år, hvilket medførte lavere salg og medvirkede til årets overdækning på 8,8 millioner kroner mod et budgetteret resultat på 0 kr.

Nye vedtægter og varmeproducenter

1982. Vedtægterne har hidtil gjort det godt som fundament for stabil, prisbillig og miljøvenlig varmeforsyning til Trekantområdet, men trængte til en revidering. Dels for at modernisere TVIS’ afregningsmodel, og dels så TVIS’ rolle i den grønne omstilling er tydeligere. Varmeforsyningen er en prioriteret del af ejerkommunernes ambitioner for grøn omstilling, hvor især Verdensmål og DK2020 er det fælles sprog i de kommunale klimaplaner. Fra 1. januar har TVIS også overtaget ansvaret for varmeaftaler og varmeleverancer fra Energnist i Kolding, og på grund af den moderniserede afregningsmodel er der nu i højere grad fælles incitamenter for at investere i fjernvarmens udvikling og den grønne omstilling. De nye vedtægter har også ændret bestyrelsens sammensætning, da Kolding Kommune har fået en ekstra plads, så vi er gået fra 9 til 10 medlemmer.

Strategisk bestyrelse Efter en lang periode med fokus på vedtægtsændringer har det været helt naturligt at fokusere mere på den strategiske retning for TVIS. Bestyrelsen har prioriteret sit ansvar, dels som repræsentanter for kommunerne, men også ansvaret for at styrke fordelene ved et koordineret samarbejde på tværs af kommunegrænser. Derfor arbejder vi målrettet i bestyrelsen med fokus på strategi, lovgivning, muligheder og udfordringer, nye partnerskaber og fokus på udviklingen af fremtidens fjernvarme. Blandt andet deltog TVIS’ bestyrelse i et bestyrelsesseminar med CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) og VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af bestyrelsesarbejdet på kort og lang sigt.

Udvidelser og nye projekter TVIS blev i 2020 bevilget en låneramme på 228 millioner kroner til nye etableringsprojekter, som er godkendt af bestyrelse og kommuner. 160 millioner går til udvidelser af transmissionsnettet til Vamdrup Fjernvarme, Jelling Varmeværk og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk. Fossile brændsler bliver erstattet med varme fra TVIS, hvilket reducerer den årlige CO2-udledning med 9.400 ton pr. år i Trekantområdet, og samtidigt kan de nye varmeselskaber sænke varmeprisen. Tilslutningen af de nye varmeselskaber har også en positiv selskabsøkonomi for de eksisterende fjernvarmeselskaber i TVIS, og derudover har de selvfølgelig en positiv samfundsøkonomi.

TVIS’ vedtægter er med virkning fra 1. januar 2020 blevet ændret gennemgribende for første gang siden TVIS blev etableret i Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0 –  11


Nye opgaver og ansvar for afdelingerne Opstart af udvidelsesprojekter har fyldt meget ved TVIS, og nye medarbejdere er kommet til for at understøtte det høje aktivitetsniveau. I vedligehold har vi igangsat implementeringen af systematisk vedligehold efter en international standard (ISO 55001 – Asset Management). Sigtet er at skabe en struktureret, risikobaseret arbejdsproces for alle aktiviteter indenfor vedligehold, drift og projekter, som er certificeret efter gældende standard. For at sikre god dokumentation for vores nye anlæg og for at leve op til vores sociale ansvar har vi ansat en ny medarbejder i en flexjob stilling, som opdaterer de tekniske tegninger i forbindelse med udvidelser. TVIS har ombygget to stationer, så de har kapacitet til udvidelserne og sikrer en bedre forsyning i Kolding. Vi har inddraget den nødvendige ekspertise internt, når kommunikationen mellem stationer og SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning) skal etableres og optimeres. En af vores kompetente driftsmestre med mest viden om SRO-systemet understøtter projekt- og vedligeholdsafdelingen med at etablere de nye stationsanlæg, hvilket er en model, vi fortsætter med i 2021. På grund af det øgede anlægsaktivitetsniveau, som blandt andet kræver assistance fra driften, har vi fastansat en tidligere maskinmesterpraktikant, og en nyuddannet maskinmester er ansat i en 1-årig projektstilling.

På vej mod grøn og bæredygtig varme I 2021 vil TVIS med flere konkrete projekter bistå kommunerne og fjernvarmeselskaberne i at nå deres klimamål. Foruden de nuværende udvidelsesprojekter i Vejle og Kolding, som forventes idriftsat til oktober i 2021, så har Vamdrup Fjernvarme indsendt projektforslag om at konvertere 500 boliger fra naturgas til TVIS-varme. Derudover arbejder vi sammen med Middelfart Fjernvarme om udvidelser til Strib og videre til Røjle og Vejlby. Alt i alt et område med knap 1800 forbrugere. Med de nye vedtægter har TVIS også fået mulighed for at gå mere aktivt ind i nye partnerskaber og projekter med fokus på grøn og brændselsfri fjernvarme. TVIS er aktiv part i udviklingen af Power-to-X i Trekantområdet. Indledningsvis indgår vi i samarbejdet, HySynergy, hvor Everfuel etablerer et elektrolyse-anlæg ved Shell Raffinaderiet med potentiale på 80 Tj overskudsvarme fra det kommende anlæg. TVIS forventer i 2021 etablere cirka 1 kilometer transmissionsledning til anlægget, så fjernvarmen bliver en integreret del af afkøling på elektrolyse-processerne. Grøn og bæredygtig varme er kravet fra fremtidens forbrugere og for at opfylde dette, kræves klare mål og en aktiv indsats.

12  –  Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0


REGNSKAB


RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER Note

2020

2019

kr. t.kr.

1 Nettoomsætning

605.758.976

528.665

2

Andre driftsindtægter

0

10.415

3

Direkte omkostninger

-470.582.620

-403.606

4

Andre eksterne omkostninger

-3.603.924

-4.232

5

Andre Driftsomkostninger

0

-23

Bruttoresultat

131.572.432 131.219

6 Personaleomkostninger

-13.909.332

-14.148

7

Afskrivninger af anlægsaktiver

-82.219.840

-80.929

Driftsresultat

8

Finansielle indtægter

9

Finansielle omkostninger

Resultat før årsreguleringer

Årsreguleringer

Årets resultat

14  –  Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0

35.443.260 36.142 17.632

7

-35.460.892

-36.144

0

5

0 0

-5 0


RESULTATOPGØRELSE EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN (fortsat) Omregningstabel fra resultatopgørelsen til resultat i henhold til Varmeforsyningsloven Note

2020

2019

kr. t.kr.

Årets resultat før årsreguleringer Tilbageførsel af afskrivninger indregnet i ovenstående

0

5

82.219.840

80.929

Tilbageførsel af finansielle omkostninger i henhold til ovenstående

35.460.892 36.144

Tilbageførsel salg af CO2-kvoter

0

-10.392

Salg af CO2-kvoter

0

10.392

Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven -70.025.914 -68.006 Finansielle omkostninger i henhold til Varmeforsyningsloven

-35.460.892 -36.148

Indregnet over-/underdækning efter Varmeforsyningsloven m.v.

-3.420.140 15.010

Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven

8.773.786

Årets resultat til indregning næste år

8.773.786

27.934

Over-/underdækning overført fra tidligere år

2.158.882

-25.775

10.932.668

2.159

10.932.668

2.159

Resultat til indregning kommende års priser

27.934

Forslag til disponering: Overført resultat til indregning i kommende års priser Disponeret i alt 10.932.668

Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0 –  15


BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note

2020

2019

kr. t.kr.

Brugsrettigheder Skærbækværket

Andre immaterielle anlægsaktiver

10

Immaterielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger

Produktionsanlæg og –maskiner

Andre anlæg og driftsmateriel

Anlæg under udførelse

11

Materielle anlægsaktiver

88.527.490

37.661

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg

16.346.185

18.127

12

Andre tilgodehavender

23.342.654

9.403

13 Periodeafgrænsningsposter

1.272.622.831

1.334.691

50.136

200

1.272.672.967

1.334.891

0

0

40.655.324

35.048

2.508.427

2.217

45.363.739

396

1.361.200.457 1.372.552

308.290

14

Tidsmæssige forskydninger i aftager betaling

Tilgodehavender

Indestående i pengeinstitut

2.298

0

Likvide beholdninger

2.298

0

Omsætningsaktiver AKTIVER

16  –  Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0

9.331.231

439 0

49.328.360 27.969

49.330.658

27.969

1.410.511.115 1.400.521


BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER

2020

Note

2019

kr. t.kr.

Egenkapital

0

0

Egenkapital

0

0

14

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger (lang)

0

2.883

15

Gæld til KommuneKredit

1.216.056.229

1.284.633

Langfristede gældsforpligtelser

1.216.056.229

1.287.516

15

Gæld til KommuneKredit

109.564.870

64.907

Gæld til pengeinstitutter

30.618.274

17.578

Leverandører af varer og tjenesteydelser

41.586.934

25.209

16

Resultat til indregning i kommende års priser

10.932.668

2.159

17

Anden gæld

1.752.140

3.152

Kortfristede gældsforpligtelser

194.454.886

113.005

Gældsforpligtelser

1.410.511.115 1.400.521

PASSIVER 18

1.410.511.115 1.400.521

Eventualposter mv.

Egenkapitalopgørelse

Indskudskapital

Overført overskud

i alt

Egenkapital 1. januar 2020

0

0

0

Forslag til resultatdisponering

0

0

0

Egenkapital 31. december 2020

0

0

0

Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0 –  17


PENGESTRØMSOPGØRELSE Specifikation Pengestrømme fra driftsaktiviteten årets resultat

2020

2019

kr. t.kr. 0

5

Indregnet resultat efter varmeforsyningsloven

-3.420.140

15.010

Afskrivninger

82.219.840 80.929

Renteindtægt og lignende indtægter Renteudgift og lignende udgifter

-17.632

-7

35.460.892

36.144

-12.028.512

-7.150

14.978.072

-9.237

Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster 117.192.520

115.694

Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv.

Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt

17.632

7

-35.460.892

-36.148

81.749.260

79.553

-12.940.530

-7.432

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar Køb af andre immaterielle anlægsaktiver

-24.985

0

65.000

38

Igangværende arbejder

-44.967.819

-396

Brugsrettigheder Skærbækværket

-12.999.548

-21.471

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten i alt

-70.867.882

-29.261

-66.131.082

-64.910

42.211.041

0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt

-23.920.041

-64.910

Årets pengestrøm

-13.038.663

-14.618

Likvider 1. januar

-17.577.312

-2.959

Årets pengestrøm (specificeres)

-13.038.663

-14.618

Likvider 31. december

-30.615.975

-17.577

Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Etablering af langfristet gæld/byggekredit

18  –  Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0


NOTER

2020

2019

kr. t.kr.

Note 1 – Nettoomsætning Salg af varme (variabel drift)

330.840.081

316.924

35.280.006

36.242

Fast produktionsafgift

132.218.746

86.284

Fast driftsafgift

104.000.004

104.225

Fast anlægsafgift

Årets resultat efter Varmeforsyningsloven

-8.773.786 -27.933

Tidmæssige forskydninger i kundebetalinger

12.193.925

Nettoomsætning

12.923

605.758.976 528.665

Note 2 – Andre driftsindtægter CO2-kvoter (salg)

0

10.415

Andre driftsindtægter

0

10.415

320.258.389

301.700

3.829.386

3.071

131.598.153

82.953

14.896.692

15.882

470.582.620

403.606

Note 3 – Direkte omkostninger Varmekøb variabel El til pumper Varmekøb fast Drift og vedligehold (eksl. Administration) Direkte omkostninger Note 4 – Andre eksterne omkostninger Eksterne rådgivere

2020

2019

2.213.773

2.908

Abonnementer

573.698 526

Øvrige administrationsomkostninger

816.453

798

3.603.924

4.232

2020

2019

CO2-kvoter (gebyr og krediter)

0

23

Andre driftsomkostninger

0

23

2020

2019

20

20

Andre eksterne omkostninger Note 5 – Andre driftsomkostninger

Note 6 – Personaleomkostninger Antal ansatte Bestyrelse Løn og gage Pension

182.250 186 11.312.987

11.468

1.874.183 1.785

Andre omkostninger til social sikring

120.674

93

Øvrige personaleomkostninger

419.238

616

Personaleomkostninger

13.909.332 14.148

Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0 –  19


NOTER

2020

2019

kr. t.kr.

Note 7 – Afskrivninger Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger materielle anlægsaktiver Avance ved salg af aktiver Afskrivninger

75.242.760

74.588

7.042.080

6.379

-65.000

-38

82.219.840 80.929

Note 8 – Finansielle indtægter Renteindtægter KommuneKredit

1.260

Debitor/kasserabat

4.349 6

1

Kursregulering

12.023 0

Finansielle indtægter

17.632

7

Note 9 – Finansielle omkostninger Kommunekredit Pengeinstitutter Garantiprovision til ejerkommuner Kursregulering Finansielle omkostninger

27.949.040 28.251 89.471 113 7.422.381

7.778

0 2 35.460.892

Note 10 – Immaterielle anlægsaktiver

36.144

Andre

Brugsrettigheder

immaterielle

Skærbækværket

anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2020 Tilgang Kostpris 31. december 2020 Afskrivninger 1. januar 2020 Årets afskrivning Afskrivninger 31. december 2020 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

kr. kr. 1.488.360.456

848.809

12.999.548

24.985

1.501.360.004

873.794

153.669.172

648.899

75.068.001

174.759

228.737.173

823.658

1.272.622.831

50.136

Ørsted har ombygget Skærbækværket til biomassebasseret varme- og kraftvarmeproduktion for 1,8 mia. kr., hvor TVIS har købt rettigheden til levering af fjernvarme frem til 2037 ved betaling af 80% af anlægssummen. Startdato for ny kontrakt er den 14. november 2017.

20  –  Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0


NOTER Note 11 – Materielle anlægsaktiver

Produktions

Andre anlæg

Anlæg

Grunde og

anlæg og

og

under

Bygninger

maskiner

driftsmateriel

udførsel

Kostpris 1. januar 2020

kr. kr. kr. kr. 86.861.833

929.643.836

14.621.073

395.920

Tilgang

0

11.647.894

1.292.637

44.967.819

Afgang

0

0

-254.493

0

Kostpris 31. december 2020

86.861.833

941.291.730

15.659.217

45.363.739

Afskrivninger 1. januar 2020

86.861.833

894.595.591

12.404.019

Årets afskrivning

0

6.040.815

1.001.264

Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver

0

0

-254.493

86.861.833

900.636.406

13.150.790

0

40.655.324

2.508.427

Afskrivninger 31. december 2020 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

2020

45.363.739

2019

kr. t.kr.

Note 12 – Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms

2.111.709

0

Andre tilgodehavender

21.230.945

9.403

I alt

23.342.654

9.403

Note 13 – Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indeholder forudbetalte abonnementer for 2021 samt betalt varmeindhold på Ørsteds akkumuleringstank.

Note 14 – Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Ikke anvendt Afskrivning på Henlæggelser

Urealiseret

anlægsaktiver kursgevinst/-tab

Saldo primo

23.251.872

20.369.178

Overførsel Henlæggelser

-3.658.249

17.196

0

0

Årets kursregulering

0

-17.196

Afskrivninger efter Årsregnskabsloven

0

8.535.676

0

19.593.623

28.904.854

0

Saldo ultimo

I alt

9.311.231

Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0 –  21


NOTER Note 15 – Langfristede gældsforpligtelser

1/1 2020

31/12/2020

Afdrag

Restgæld

Gæld i alt

Gæld i alt

næste år

efter 5 år

KommuneKredit

kr. kr. kr. kr. 1.349.541.141 1.325.621.099

2020

2019

kr. t.kr.

Note 16 – Resultat til indregning i kommende års priser Primo

2.158.882

-25.775

Årets resultat

8.773.786

27.934

10.932.668

2.159

Feriepengeforpligtelser, afsat

1.752.140

1.406

I alt

1.752.140

1.406

Ultimo Note 17 – Anden gæld

Note 18 – Eventualposter m.v. Selskabet har to igangværende sager med SKAT omhandlende for meget afregnet i energiafgifter vedrørende tidligere år. Det samlede krav på Skat udgør i alt 17,5 mio. som selskabet har søgt tilbagebetalt. Sagerne er endnu ikke afsluttet, hvorfor udfaldet endnu ikke kendes. 1. oktober 2021 skal TVIS leverer varme til Vamdrup Fjernvarme, Jelling Varmeværk og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk. Overslag for projekterne er 160 mio. kr., den 31-12-2020 var der indgået kontrakter på 68,1 mio. kr.

22  –  Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0

67.353.830

933.813.817ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er alene aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C. Tidligere har årsrapporten ligeledes fulgt de kommunale udgiftsbaserede regnskabsprincipper. Denne udgiftsbaserede opgørelse er udeladt fra og med 2020 i henhold til vedtægternes bestemmelser.

”HVILE I SIG SELV” – PRINCIPPET Over og underdækninger Varmetransmissionsselskabet er underlagt det særlige ”hvile i sig selv” - princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos kunderne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med kunderne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra kunderne i forhold til de regnskabsmæssige værdier, der vil udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.

RESULTATOPGØRELSEN 1.1.1 Nettoomsætning Nettoomsætning ved behandling af varmetransmissioner indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag. 1.1.2 Transmissionsomkostninger Transmissionssomkostninger omfatter omkostninger direkte relateret til materiale og ressourceforbrug samt behandlingsomkostninger ved transmission. 1.1.3 Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det kontorlokaler, IT, repræsentation mv. samt afskrivninger i forbindelse hermed.

Investeringer i anlægsaktiver indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for kundernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivets forventede brugstid.

1.1.4  Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Ydelser i forbindelse med operationelle leasingaftaler og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Urealiserede kursgevinster- og tab indregnes i henhold til Varmeforsyningsloven efter realisationsprincippet, mens der efter Årsregnskabsloven anvendes lagerprincip. Forskellen behandles som en tidsmæssig forskydning i årsrapporten.

1.1.5  Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Tidsmæssige forskelle i kundebetalinger

Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen. En henlæggelse efter varmeforsyningsloven er en forpligtelse efter årsregnskabsloven, indtil den planlagte investering er gennemført. Forpligtelsen er i regnskabet optaget under posten tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger under hensatte forpligtelser.

24  –  Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0

Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.


1.1.6  Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Renter og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af omsætningsaktiver og anlægsaktiver indregnes ikke i kostprisen for aktiverne. 1.1.7 BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver Brugsrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Brugsrettigheder afskrives lineært over licensperioden på maksimalt 20 år. Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter og som opfylder kriterierne for indregning. Immaterielle anlægsaktiver nedskrives generelt til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end regnskabsmæssig værdi. Fortjeneste eller tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 1.1.8  Materielle anlægsaktiver Transmissionsledninger, grunde & bygninger, installationer og øvrige driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. Materielle anlægsaktiver til over 50.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/ nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi:

Transmissionsledninger

Brugstid

Restværdi

20 – 30 år

0%

Grunde & bygninger

20 år

0%

Installationer

20 år

0%

Tekniske anlæg, maskiner m.v.

20 år

0%

Levetidsforlængelse af tekniske anlæg

10 år

0%

5 år

0%

Inventar, it-udstyr m.v.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktivs henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 1.1.9 Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 1.1.10  Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 1.1.11  Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbej-der, omstruktureringer mv. samt udskudt skat. Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden på 1-5 år. De hensatte forpligtelser måles og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbejder. Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, hensættes det samlede tab, der må påregnes på entreprisen. Hensættelsen indregnes som omkostning under produktionsomkostninger.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0 –  25


1.1.12 Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Amortiseret kostpris for kortfristede forpligtelser svarer normalt til nominel værdi. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Periodeafgrænsningsposter, passiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene for året fordelt på driftsaktivitet, investe¬ringsaktivitet og finansierings¬aktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger. De anførte nøgletal er beregnet som følger: Bruttomargin = Bruttoresultat*100/Nettoomsætning Overskudsgrad = Driftsresultat*100/Nettoomsætning Afkast af investeringer = P rimærdrift*100/(Aktiver - leverandørgæld - andre hensættelser) Soliditetsgrad = Egenkapital*100/Aktiver Egenkapitalforrentning = Driftsresultat*100/egenkapital

26  –  Å R S B E R E T N I N G 2 0 2 0