I KUNSTENS TJENESTE

Page 1

EN DAG MED KUNST

I KUNSTENS TJENESTE Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner

Ordinær generalforsamling på Malergården. Beretning ved Alice Faber. Nyt om kunstmuseerne ved Britta Tøndborg. Direktør Eskil Vagn Olsen om Museum Vestsjælland og kommende renovering af Malergården. Anette Wolthers om kvindelige kunstneres 150 års historie. Jesper Sejdner Knudsen om de kvindelige Odsherredske kunstnere. Afsluttende dialog mellem Wolthers & Knudsen.

Tommy Flugt Tekst og fotos 20.05.2017


Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner Ordinær generalforsamling på Malergården Plejerupvej 10, 4571 Grevinge Lørdag den 20. maj 2017 Kl. 10-15 Hjemmeside: http://www.malergaardensvenner.dk

Redigering, tekst og fotos: Tommy Flugt Mail: tommyflugt@gmail.com Tlf.: 5126 5643

1


Bestyrelsen ankom til malergården tidlig lørdag morgen for at gøre klar til den Ordinære Generalforsamling i Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner den 20.05.2017. Man startede med et fælles morgenbord og en drøftelse af dagens generalforsamling og spændende program. Et program i foreningens og kunstens tjeneste fra kl. 10 til 15 med mange interessante indslag i dagens løb. Dertil lodtrækning om kunstværker af Charlotte Krogh fra Huset i Asnæs og kunstbøger blandt de fremmødte. Generalforsamlingen blev styret af dirigent Poul Erik Andersen, formanden Alice Faber aflagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt med applaus og kan læses in extenso på foreningens hjemmeside. Kassereren Hans Erik Andersen aflagde regnskab og fremlagde budget. Og det blev ligeledes godkendt. Under evt. fortaltes om rejse til Norge i 2018, om tur til Sydsjælland og om Holbæk Symfoniorkester tilbud.

2


3


Formanden Alice Faber aflægger beretning

Kassereren Hans Erik Andersen regnskab og budget

Sekretær Poul Andersen om tur til Sydsjælland - Michael Svendsen Pedersen om Holbæk Symfoniorkester

Der blev holdt en pause og sunget et par sange fra den omdelte Højskolesangbog. Og så kom solen igen. Næste punkt på programmet var Charlotte Krogh som fortalte om sin kunst og værker. Hun er medlem af Huset i Asnæs og talskvinde for samme. Og foreningen havde indkøbt to af hendes værker til udlodning på generalforsamlingen, så det var fint at møde hende og høre hendes fortælling og inspiration fra San Cataldo i Italien, hvor hun havde været på studieophold og boet på et kloster. Hun fortalte fint og levende om sit ophold og om klosterlivet blandt nonnerne. Der var mange modsatrettede oplevelser dernede for hende.

4


Charlotte Kroghs hjemmeside: http://charlottekrogh.com/ og Huset i AsnĂŚs: http://husetiasnaes.dk/charlotte-krogh

5


Udlodningen forløb fint styret af næstformanden Hans Ole Svendsen og bestyrelsesmedlem Inge Frandsen og værker og bøger fandt deres ejermænd og kvinder. Vinderne af Charlotte Kroghs værker får skriftlig besked.

Niels Merrild fra bestyrelsen får i en pause en snak med tidligere foredragsholder mag.art. Lise Fogh.

6


Formanden gav ordet til museets daglige leder Britta Tøndborg fra kunstmuseerne i Odsherred som fortalte om nyt. Hun indledte med at takke for et godt år med tæt samarbejde i åbenhed med kunstforeningen. Venneforeningen er drivere i meget af det der foregår her, sagde hun og syntes at man supplerer hinanden godt. Venneforeningen udvikler tiltag som den sætter i gang. Og det er udviklende fx tiltaget med musikeren og digteren Søren Mølstrøm. Godt sat op. Støt op om folk der vil og tør noget anbefalede hun forsamlingen. Et godt og stærkt medlemskab har foreningen og i den forbindelse blev bestyrelsesmedlem Inge Frandsen rost stærkt for sit virke. Da hun havde travlt lige på det tidspunkt andet steds bad Britta Tøndborg forsamlingen om at give hende et klem. Hun er sej, benhård og arbejdsom. Britta Tøndborg ville gerne have forsamlingens hjælp til at fejre noget næste år, nemlig Victor Brockdorff. Museumsinspektør Jesper S. Knudsen og museet havde over tid været i dialog med Brockdorff familien om værker til museet. Vil gerne have en samling på otte værker af Victor Brockdorff til museet og havde fået en bevilling på en kvart million fra Carlsbergfondet. Der var ros til Jesper Knudsen for arbejdet fra Britta Tøndborg. Og nu står vi med landets største samling af maleren Brockdorff værker, sagde hun. Men ellers er der ikke nye tiltag. Udover at de arbejder med at rejse midler til Malergården. Derudover er der en slags oprydning af donerede billeder på museet som følge af at museet er blevet et statsanerkendt museum. Man kan ikke mere have donerede billeder, så det skal afvikles over tid. I direkte spørgsmål til dette redegjorde hun fint for forsamlingen om problematikken omkring dette. De er nede på omkring 100 billeder som samlingerne skal trimmes med. De kan ikke beholde det hele var svaret.

Britta Tøndborg sluttede med at fortælle at de er glade for Røde Mor udstillingen og i gang med at indsamle interviews og materiale om 70erne og Røde Mor i Odsherred og på Tuse Næs.

7


Direktør Eskil Vagn Olsen fortalte om Museum Vestsjællands det kommende år og sluttede med at fortælle om arbejdet med at skaffe midler til renovering af Malergården, der havde første prioritet. Også direktøren havde bemærkninger til Venneforeningens arbejde. Han havde rosende ord om foreningens virke. Og også på entreindtægtssiden og butikssalg er det gået godt og over budget, og her var der også gode bemærkninger til Inge Frandsen: Ja, hun er god til at sælge. Og hun medvirkende i høj grad til Venneforeningens medlemstal på 662. Det er ganske fint og godt for foreningens arbejde.

8


I en grundig og dybdegående indføring fortalte Eskil Vagn Olsen om Museum Vestsjællands udfordringer. Kulturbussen er blevet reddet af bevilling fra Nordea. Fundraising for at genskabe Swanernes Paradis går i gang i efteråret. Museet har sat Rønnow Arkitekterne på opgaven: Bæredygtighed, Ressourceudnyttelse plus Genbrug. Beregnet budget 40 mio. til renovering. Dertil 14 mio. oveni til konservering og registrering. Og så at udvide sæsonen så skolerne kan komme med og udnytte og bruge Malergårdens potentiale. Drøm om at Casambu lånes til indvielses åbningen af den renoverede Malergård til den tid i ikke så fjern fremtid. Der er et stykke vej endnu, men fremtiden begynder at nærme sig. Efter nogle spørgsmål og åben diskussion takkede formanden direktøren for hans indlæg og man holdt en frokostpause inden næstsidste punkt på dagens fyldige program.

9


Anette Wolthers efterlyste i starten af sit store indlæg viden om de kvindelige kunstnere her på egnen. Det ville være godt for venneforeningen, hvis nogle af medlemmerne lå inde med viden om kvindelige kunstnere fra egnen og delagtiggjorde foreningen i det og delte denne viden med venneforeningen. Dels er der behov for at synliggøre de kvindelige kunstneres arbejde og deres vilkår. At synliggøre kvinderne.

10


Det var et meget dybtborende indlæg og grundigt researcharbejde Anette Wolthers fremlagde. Hun vendte hver en sten i sit timelange foredrag. Vigtigt at få synliggjort kvindernes kamp for ordentlige forhold som kunstnere og at fastholde indvundne erfaringer og positioner. At fremhæve kvindernes lige rettigheder på den danske kunstscene. Der er evident at der ikke købes nok ind af kvinders værker til de danske museer. Men tager vi kønsbrillerne på – sker der noget i nutiden. Vinklen belyses i vor tid af flere, og fokus er på problematikken. Dertil er et foredrag og dybde som Anette Wolthers indlæg et vigtigt bidrag til forståelse og nødvendigheden af at sætte problemerne til debat og belysning. Og det gjorde hendes glimrende indlæg som var en berigelse og til stor afklaring af en kompleks problematik. Den nuværende udstilling på Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs om de malende kvinder i Odsherred er en begyndelse til at tage hul på en lokal problematik om kvindernes fravær i museerne. Derfor er udstillingen vigtig ikke alene for egnen, men i det hele taget.

11


Efter en pause var det tid til sidste foredrag på Malergården. Man gjorde sig klar til næste taler:

Jesper Sejdner Knudsen, museumsinspektør i Odsherreds Kunstmuseum og Malergården fortsatte tråden om de kvindelige malere i Odsherred og tog udgangspunkt i udstillingen med de kvindelige malere i Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs. Men forinden takkede han Venneforeningen for hjælp til de fire store malerier som venneforeningen har støttet i indeværende år. Museet er meget taknemlig for den ydede støtte. Det drejer sig om tre Sigurd Swane malerier og et selvportræt af Kaj Ejstrup.

12


Dagen sluttede med en dialog mellem Anette Wolthers og Jesper Sejdner Knudsen om den kvindelige og mandlige synsvinkel der er under opbrud i vor tid. På fotoet er tre værker: Gerda Swane på væggen, Kaj Ejstrup selvportræt og Sigurd Swane maleri fra 1935.

13


14


15


16


Odsherreds Kunstmuseum & MalergĂĽrden

17


Dér, hvor de malede: Billetto

To nyindkøbte malerier af Sigurd Swane, som Odsherreds Kunstmuseums og malergårdens Venner har sponsoreret.

18


http://www.malergaardensvenner.dk

Bliv medlem af

19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.