Page 1

PODER JUDUCIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AMAZONAS

3 DE ABRIL DE 2014

CLIPAGEM IMPRENSA

Jornais impressos


A5

POLÍTICA Manaus, 3 de abril de 2014

±


-EKNØ RTBØDAØOARSAØ OAQAØ $QRMSÖTMJR@LCM ĒØDĒØ ĒØANØ 2EOESIMDNØ AØ DNREØ PTEØ EW OEQILEMSNTØ MAØ GERSĔNØ DEØ !LAYNMIMN Ø (NLEQNØ UNKSAQĒØ AØCNLAMDAQØAØ3ELRA KNRAØ #H@ÖCDÖ&P@ĕ@Ö 03$ Ø SEL Ø %KEISAØOQERIDEMSEØDNØ4QIBTMAKØ PTEØ Ø EW DEØ*TRSIėAØDNØ!LAYNMARØ4*!- Ø ARSAØ OAQAØNØBIĚMINØ ØAØDE QNRNØ RELBAQGADNQAØ 'QAėAØ &IGTEIQE DNØFNIØHNLEMAGEADAØCNLØTLAØ -NėĔNØ DEØ 0AQABEMIYAėĔNØ DAØ !RRELBKEIAØ,EGIRKASIUA

GIRSQADA ØFTMDALEMSADAØELØAėĔNØ 0SDAP@ B@ADĕ@ DAØ 0QEFEISTQAØ DEØ #NAQI Ø NØ 4#%Ø MĔNØ ONDEQIAØ QEAKIYAQØ AØ ATDISN QIAØONQPTEØIRRNØMĔNØCNMRSAUAØMNØ /MSEL Ø EMPTAMSNØ NØ OQEFEISNØ CAKEMDĒQINØ DEØ.ESNØ IMROEėĤERØ !QSHTQØ AMTAKØ 6IQGĝKINØ 03$" Ø FA DEØ

KILIMAQ ØAØIMROEėĔNØ QIAØPTEØNØ4QIBTMAKØD %RSADNØ DNØ !LAYNMA OPINIÃO ERSAUAØ QEAKIYAMDNØ M YIAØOEQEGQIMAėĔNØOEKAØYNMAØQTQAK Ø DEØ#NAQIØDERDEØNØĨK -ĒQCINØ .NQNMHAØ 3ELGNU Ø PTE DEØLAQėNØDERSEØAMN Manaus, 3 de abril de 2014

A3

±

_Ø!ØIMROEėĔNØMĔNØHAUIAØRIDNØ ATSNQIYADAØOEKNØ4QIBTMAKØ0KEMNØDNØ 4#%Ø^ØAQGTLEMSAØAØ#AQKAØ2EIRØ

/+ 42.2

5MXÖCMÖ!P@QHJ

5

&P@ĕ@Ö%HFSDHPDCM

0QNȫESNØPTEØSQAMRFNQLAØNØOQN GQALAØDEØQĒDINØb!Ø6NYØDNØ"QARIKcØ ELØOASQILģMINØCTKSTQAKØILASEQIAKØ FNIØAOQNUADNØMERSAØSEQėA FEIQAØò Ø OEKAØ #NLIRRĔNØ DEØ #IĚMCIA Ø 4EC MNKNGIA Ø)MNUAėĔN Ø#NLTMICAėĔNØ EØ)MFNQLĒSICAØ##4 Ø

$

%JĐTHMÖ+@ 3)

MNHLH@MDKRDKNM BMK AP

.Ö@SRMP OAQAØ ĔØ DNØ Ø $EØ ATSNQIAØ DNØ DEOTSADNØ ER KADNØ CNLØ SADTAKØ -AQCNRØ 2NSSAØ 0-$" Ø AØ AėAQØ -NėĔNØDEØ0AQABEMIYAėĔNØđØOQERI JEPDCMÖ@NMH@ 4EMHNØOEKAØLIMHAØEWOEQ DEMSEØEKEISAØDNØ4Ø*!-ØFNIØQEPTEQIDAØ DEØ SEQØ NCTOADNØ UĒQINRØ C MAØLAMHĔØDERSAØPTAQSA FEIQAØ Ø !NØKEQØNØOAQECEQØEKABNQADNØONQØ ȫTMSNØđØLERAØDIQESNQAØDAØCARA ,NBĔNØ&IKHNØ0-$" -! ØNØREMA SAMSNØ MAØ ĒQEAØ OQIUADAØ DNQØ!KFQEDNØ.ARCILEMSNØ02 !- Ø OĨBKICA ØEØAIMDAØCNLNØCNM (LRDJDBRS@JÖDÖKMP@J NØ NØ AÜØQLNTØ PTEØ ęØ ȫTRSNØ PTEØ NØ OQN AMAKIRADNØ UĒQINRØ OEQFIRØ D RAM GQALAØDEØQĒDINØREȫAØCNMRIDEQADNØ KERØPTEØNCTOALØFTMėĤERØ .AØAUAKIAėĔNØDEØ2NSSA ØAØHNLE OASQILģMINØILASEQIAKØDNØOAĝR ARSAØ QEėĔNØ/RØLAIRØSAKEMSNRNR 0AQAØ AØ DERELBAQGADNQAØ 'QAėAØ &IGTEIQEDNØ MAGELØđØDERELBAQGADNQAØęØȫTRSAØ ASTALØCNLNØKIDEQERØAOQN PTE Ø DEONIRØ DEØ TLAØ EKEIėĔNØ DIROTSADĝRRILA Ø E MĔNØAOEMARØONQØRTARØPTAKIDADERØ EØAMILALØARØOERRNAR ØBTRC IMSEKECSTAIR Ø LNQAIRØ EØ OQNÜØRRIN CHEGAØđØOQERIDĚMCIAØDNØ4QIBTMAKØDEØ*TRSIėAØDNØ WAQØMNUARØOEQROECSIUARØDS MAIR ØLAR ØOQIMCIOAKLEMSE ØONQØRTAØ _Ø-AIRØAMSIGNØOQNGQALAØQA EØ IMSEGQAėĔN Ø SQABAKHAL !LAYNMAR ØNØSNONØDEØTLAØCAQQEIQAØBEL RTCEDI E ØRTB Ø DEDICAėĔNØEØCNLOESĚMCIAØ DINFģMICNØDNØGĚMEQNØMNØLTMDN ØHĒØ UAKNQIYAQØ IDEMSIDADERØ CNL DA ØFTMDALEMSADAØMAØęSICAØEØMAØCNLOESĚMCIA _Ø 0NQØ SNDARØ ARØ UIQSTDERØ DAØ ØAMNRØMNØAQ Øb!Ø6NYØDNØ"QARIKcØ RUA EØ ASAQØ NRØ OEDAėNRØ PTEØ RØ ANØ LAGIRSQADA ØACQEDISNØREQØDAØLAINQØ CNMRSISTIØ IMERSILĒUEKØ CAMAKØ DEØ FNIØREOAQAMDNØ -$" Ø ILONQSēMCIAØQECNMHECEQØSĔNØUIQST ACERRNØ đØ IMFNQLAėĔNØ OAQAØ OAQ 3ĔNØ CNMRSQTSNQERØ NQG NRAØERCNKHAØDNØOKEMN ØAØPTAKØRĢØ CEKARØRIGMIÜØCASIUARØDAØONOTKAėĔNØ CINMAIR Ø FTMDADNQERØ DEØ EMGQAMDECEØNØØ4QIBTMAKØDEØ*TRSIėAØ BQARIKEIQAØ^ ØDIRREØNØREMADNQ OACSNRØ DEØ CNMUIUĚMCIAØ ^ ØAÜØQLNTØNØOAQKALEMSAQ AėĔNØ 3NBØ RETØ CNLAMD "@P@Ö@ÖB@P@ 3"$ÖA@PP@CM ØCNM NQGAMIYAėĤERØ QEMARCEL /LAQØ /Ø )MOAØ UAIØ SEQØ AØ CHAMCEØ DEØ KAMėALØ CNLØ NTRADIAØ M !ØDERELBAQGADNQAØ#AQKAØ2EIRØ RABEQØNØPTEØOEMRALØNRØCAMDI QEUNKSNØ DAØ CNMCNQQĚMCIAØ RTROEMDET ØONQØLEINØDEØLEDIDAØ DASNRØPTEØDIROTSALØNØCAQGNØDEØ CQIREØ #NMREGTELØ ERCAO KILIMAQ ØAØIMROEėĔNØEWSQANQDIMĒ DIQESNQØDAØIMRSISTIėĔN UEQDADERØ ĨMICARØ EØ QEȫEIS QIAØPTEØNØ4QIBTMAKØDEØ#NMSARØDNØ /RØREIRØCAMDIDASNRØÜØCAQĔNØFQEM GAQGAKNRØ NQėALEMSĒQINR FEISNØ %RSADNØ DNØ !LAYNMARØ 4#% !- Ø SEØAØFQEMSEØMNØOQILEIQNØDEBASEØDNØ NMIOQEREMSER Ø CNMSQAONM Ø FA ERSAUAØ QEAKIYAMDNØ MAØ 0QEFEISTQAØ OQNCERRNØEKEISNQAK ØPTEØREQĒØQEAKI EKERØ MĔNØ AØ RTBREQUIĚMCIA TQAK Ø DEØ#NAQIØDERDEØNØĨKSILNØDIAØØ YADNØHNȫEØ ØđRØH ØMNØATDISĢQINØ AØ AKSIUEYØ MNØ KTGAQØ DEØ PTE DEØLAQėNØDERSEØAMNØ DNØ"NRPTEØDAØ#IĚMCIA

"GDEDQÖDÖJě

EØ CNLOQERRĤER Ø BTRCAL UEISAQØNONQSTMIDADER ØATL NØ KEPTEØ DEØ REQUIėNRØ EØ


Ö

@Ö H@Ö

E AØ ØRE IRSAØ LØ CNLØ

ONQ ȫEK Ø N" Ø CN TSI RLNØ LA EØDAØ RCT ADAØ ROT KEIAØ AL Ø Ø REØ

±

K@LGĒ ÖMÖTHBD FMTDPL@CMPÖ)MQėÖ,DJMÖPDBDADPĐÖMÖFMTDPLMÖC@QÖKĒMQÖC POLÍTICA

A5

K@LGĒ ÖMÖTHBD FMTDPL@CMPÖ)MQėÖ,DJMÖPDBDADPĐÖMÖFMTDPLMÖC@QÖKĒMQÖCDÖ.K@PÖ XHX ÖDKÖQDQQĒMÖQMJDLDÖLMÖ3D@RPMÖ K@XML@Q

Manaus, 3 de abril de 2014

5HBD FMTDPL@Lĕ@ÖÚB@PĐÖN

5HBD FMTDPL@Lĕ@ÖÚB@PĐÖN@P@ÖMÖ)SCHBHĐPHM !Ø SQNCAØ MAØ QNTOAGELØ DNØ GNUEQMNØDEUEØASIMGIQØSALBęLØ NØ0NDEQØ*TDICIĒQINØ*NRęØ-EKNØ MĔNØSEQĒØTLØUICE GNUEQMADNQØ E Ø MTLAØ EUEMSTAKØ ATRĚMCIA Ø REQĒØ NØ OQERIDEMSEØ DNØ 4QIBT MAKØ DEØ *TRSIėAØ DNØ !LAYNMARØ 4*!- Ø !QIØ -NTSIMHN Ø PTELØ ARRTLIQĒØNØCNLAMDNØE ØAØOAQ SIQØDEØȫTKHN Ø'QAėAØ&IGTEIQEDN Ø EKEISAØ OQERIDEMSEØ MAØ ĨKSILAØ SEQėA FEIQAØ )RRNØ ONQPTE Ø MAØ !KEAL Ø AØ KIMHAØ RTCERRĢQIAØ ęØ

CNLONRSAØONQØOQę CAMDIDASNR Ø PTEØSELELØSNQMAQ REØIMEKEGĝ UEIRØCARNØSEMHALØPTEØARRTLIQØ NØCAQGNØELØEWEQCĝCIN .AØ OQEFEISTQA Ø NØ ERUAYIA LEMSNØ DEØ MNLERØ OQę CAMDI DASNRØȫĒØFNIØQEAKIYADNØMNØIMĝCINØ DERSEØAMNØ!ØLTDAMėAØęØPTEØ AØ OAQSIQØ DAØ OQĢWILAØ RELAMAØ NØUICE OQEFEISNØ(IRRAØ!BQAHĔNØ 003 Ø DEUEQĒØ OEQDEQØ EROAėNØ DEØASTAėĔNØMNØ%WECTSIUNØLT MICIOAKØ0Qę CAMDIDASNØANØGN

UEQMN Ø!BQAHĔNØEMCALIMHAQĒØ ALAMHĔØđØ#ēLAQAØ-TMICIOAKØ DEØ -AMATRØ #-- Ø EØ đØ #ARAØ #IUIKØNØCNLTMICADNØNÜCIAKØDEØ PTEØ MĔNØ ONDEQĒØ ARRTLIQØ AØ OQEFEISTQAØMTLAØEUEMSTAKØAT RĚMCIAØDEØ!QSHTQØ.ESNØ 0QILEIQNØ MAØ KIMHAØ RTCER RĢQIA ØNØOQERIDEMSEØDAØ#-- Ø "NRCNØ 3AQAIUAØ 03$" Ø SAL BęLØDIROTSAQĒØTLAØUAGAØMAØ !KEALØEØMĔNØONDEQĒØARRTLIQ Ø SQAMRFEQIMDNØ AØ EUEMSTAKØ RT

CERRĔNØ OAQAØ NØ òØ UICE OQE RIDEMSEØ DAØ CARA Ø 3IKDNLA !BSIBNKØ 020 Ø !NØ KNMGNØ DA ĨKSILARØ RELAMAR Ø !BQAHĔ SELØ UNKSADNØ AØ FAKAQØ MAØ RT CAMDIDASTQAØCNLNØbAKGNØPT SELØPTEØREQØCNMUEQRADNØCNL NØ OQEFEISNcØ /Ø AMĨMCIN Ø M EMSAMSN Ø MĔNØ SELØ RIMAIRØ D IMSEQUEMėĔNØ DEØ !QSHTQ Ø PT CNMSIMTAØ LAMSEMDN REØ DIR SAMSEØDAØDECIRĔNØOEKNØMNL PTEØAONIAQĒØMARØEKEIėĤER

!Ø SQNCAØ MAØ QNTOAGELØ DNØ CNLONRSAØONQØOQę CAMDIDASNR Ø UEQM Q GNUEQMNØDEUEØASIMGIQØSALBęLØ PTEØSELELØSNQMAQ REØIMEKEGĝ ALA Ø NØ0NDEQØ*TDICIĒQINØ*NRęØ-EKNØ UEIRØCARNØSEMHALØPTEØARRTLIQØ DEØ " Ø MĔNØSEQĒØTLØUICE GNUEQMADNQØ NØCAQGNØELØEWEQCĝCIN #IUIK N E Ø MTLAØ EUEMSTAKØ ATRĚMCIA Ø .AØ OQEFEISTQA Ø NØ ERUAYIA PTEØ I REQĒØ NØ OQERIDEMSEØ DNØ 4QIBT LEMSNØ DEØ MNLERØ OQę CAMDI OQEF NØ MAKØ DEØ *TRSIėAØ DNØ !LAYNMARØ DASNRØȫĒØFNIØQEAKIYADNØMNØIMĝCINØ RĚMC A 4*!- Ø !QIØ -NTSIMHN Ø PTELØ DERSEØAMNØ!ØLTDAMėAØęØPTEØ 0Q AØ ARRTLIQĒØNØCNLAMDNØE ØAØOAQ AØ OAQSIQØ DAØ OQĢWILAØ RELAMAØ RĢQIA T C@QÖKĒMQÖCDÖ.K@PÖ XHX ÖDKÖQDQQĒMÖQMJDLDÖLMÖ3D@RPMÖ K@XML@Q 0!*+(+#% NØUICE OQEFEISNØ(IRRAØ!BQAHĔNØ "NRC SIQØDEØȫTKHN Ø'QAėAØ&IGTEIQEDN Ø AØ EKEISAØ OQERIDEMSEØ MAØ ĨKSILAØ 003 Ø DEUEQĒØ OEQDEQØ EROAėNØ BęL T )MTDLQÖBPH@KÖ@NJHB@RHTMÖ/MJěRHBMQ SEQėA FEIQAØ )RRNØ ONQPTE Ø MAØ DEØASTAėĔNØMNØ%WECTSIUNØLT !KEA AØ @AP@J ÖLMÖ1HM ).$+, Ö,4-(9 SIQØAØASTAėĔNØDNØOAQKALEMSAQØ b/ØNBȫESIUNØDNØGQTONØREL !KEAL Ø AØ KIMHAØ RTCERRĢQIAØ ęØ MICIOAKØ0Qę CAMDIDASNØANØGN SQAM Ø CAOISAKØ/ØOEDIDNØDEØQEFNQėNØ %PTIOEØ%-Ø4%-0/ ERCNKHIDN FNIØIMCEMSIUAQØOQNȫESNRØDE LØAØ #NMFNQLEØNØIDEAKIYADNQØDNØ OACSNØKNCAKØEØMACINMAK ØEØM GT FEDEQAKØ FNIØ FEISNØ ONQØ #ABQAKØ EØ /RØEKEISNQERØĒUIDNRØONQØSEC OQNȫESN Ø NØ DERIGMEQØ 'KATBEQØ LEKHNQØPTEØTLØAOKICASIUN IQNØ AØ$IKLAØDEONIRØDEØTLAØRęQIEØ MNKNGIAØEØIMSEQERRADNRØELØDER 'NLER Ø OAQAØ ARØ LAMIFERSAėĤERØ SNCAMSEØONKĝSICNØ/BREQUE QA DEØASAPTERØAØ500RØEØDEØTLØ ASNR Ø UEQMN Ø!BQAHĔNØEMCALIMHAQĒØ CERRĔNØ NØ òØ UICE OQE CNBQIQØ NØ PTEØ ACNMSECEØ MNØ DIAØ MACINMAIRØ PTEØ NCNQQELØ OEKNØ LAMIFERSAėĤERØ EØ OTDEØ U IĔNØ RAKDNØDEØØ0-RØLNQSNRØELØ AØDIAØDAØUIDAØOAQKALEMSAQØDNRØ ÜCAQØ AØ MECERRIDADEØ DNØ O DNQØ EGĝ ĒQEARØOACIÜCADAR ØELØLEMNRØ ALAMHĔØđØ#ēLAQAØ-TMICIOAKØ RIDEMSEØ DAØ CARA Ø 3IKDNLAQØ ONKĝSICNRØEKEISNR ØSEQĔNØLAIRØTLØ ELØ DERCNBQIQØ PTAIRØ RĔN GA DEØØAMNR TLIQØ DEØ -AMATRØ #-- Ø EØ!RØCNBQAMėARØPTEØSĚLØ đØ #ARAØ !BSIBNKØ 020 Ø !NØ KNMGNØ DARØ AKIADNØ REØ FASNØ ARØ IMICIASIUARØ SNLA NØEØ !ØHIRSĢQIAØREØQEOESEØMNØDIAØ "!..)!*0 LTKSIOKICADNØONQØLEINØDARØQEDERØ OEKNRØ ONKĝSICNRØ OAQAØ NØ B ėNRØ ØDEØȫAMEIQNØDEØ ØØ 0!*+(+#% #IUIKØNØCNLTMICADNØNÜCIAKØDEØ ĨKSILARØ RELAMAR Ø !BQAHĔNØ .Ö@NJHB@RHTMÖDQRĐÖCHQ

RNCIAIR ØONDELØAØOAQSIQØDNØAOKI DAØRNCIEDADE ØEØDAĝØRTQG RAQØ HNLEMRØ DAØ &NQėAØ .ACINMAKØ NMLěTDJÖFP@RSHR@KDLRDÖ CASIUNØ 0NKĝSICNR Ø KAMėADNØ OEKNØ DNØ CHEGAQALØANØ%RSADN ØATSNQI AYIA PTEØ MĔNØ ONDEQĒØ ARRTLIQØ AØ SELØ UNKSADNØ AØ FAKAQØ AOKICASIUNc ØEWOKICNT MAØ RTAØ GQTONØ'KNBAKØ3HAQOEQRØ-AMATR Ø N@P@ÖMÖQHQRDK@ÖMNDP@

!RØIMFNQLAėĤERØCNLØNR AM YADNRØOEKNØEMSĔNØOQERIDEMSEØ BHML@JÖ LCPMHCÖD Ö@RėÖMÖ REQØDIQECINMADARØCNLØOQECIRĔNØ DNRØ DNRØ GNUEQMADNQER Ø CIAØ MDI ,TIYØ)MĒCINØ,TKAØDAØ3IKUAØ#A OQEFEISTQAØMTLAØEUEMSTAKØAT CAMDIDASTQAØCNLNØbAKGNØPTEØ ÚL@JÖCDQRDÖKĘQ ÖN@P@Ö ANRØOEQÜRØDARØATSNQIDADER FEISNRØ DEOTSADNRØ ERSAD BQAKØHAUIAØSNLADNØONRREØMNØ MQÖH.2 Ö$QQ@ÖQDPĐÖK@HQÖ MĝCINØ RĚMCIAØDEØ!QSHTQØ.ESNØ SELØPTEØREQØCNMUEQRADNØCNLØ $IRONMĝUEKØ GQASTISALEMSEØ EØ UEQEADNQERØ DEØ SNDAR RTAØ DIAØò ØELØLEINØAØTLAØNMDAØDEØ OAQAØ NØ RIRSELAØ NOEQACINMAKØ SK@ÖEDPP@KDLR@ÖN@P@ÖMQÖ CAOISAIR Ø ERSĔNØ ELØ FARE ERI UINKĚMCIAØEMSQEØFACėĤERØQIUAIRØ PTEØ 0QILEIQNØ MAØ KIMHAØ RTCER NØ OQEFEISNcØ /Ø AMĨMCIN Ø MNØ DJDHRMPDQÖKMLHRMP@PDKÖ !MDQNID ØEØASęØNØÜMAKØDEØABQIKØ CAOSAėĔNØEØREGTMDNØ'NL GIR PTEØDEIWNTØLAIRØDEØUIMSEØLNQ QDSQÖPDNPDQDLR@LRDQ OAQAØNRØI/3 ØNØAOKICASIUNØLNRSQAØ ERSAQĔNØđØDIRONRIėĔNØDNRØE ØEØ SNRØELØDNIRØLERERØ%LØRETRØ ).$+, SIQ LAMAØ RĢQIA ØNØOQERIDEMSEØDAØ#-- Ø EMSAMSN Ø MĔNØÖ,4-(9 SELØ RIMAIRØ DAØ AKęLØDAØFNSN ØNØMNLEØCNLOKESN Ø SNQERIMSEQMATSAR MSEØ DIRCTQRNR Ø EKEØ SELØ EWAKSADNØ CNMSASNRØDNRØSAL GABIMESER ØE LAIK Ø /ØGQTONØ'KNBAKØ3HAOEQRØ %PTIOEØ%-Ø4%-0/ ER AØEQ AØIMRSAKAėĔNØDEØØ500RØELØ CAOISAKØ/ØOEDIDNØDEØQEFNQėNØ AHĔNØ "NRCNØ 3AQAIUAØ 03$" Ø IMSEQUEMėĔNØ DEØ !QSHTQ Ø PTEØ OEQÜKØDNØ&ACEBNNJ Ø4VISSEQØDEØ "QARIK ØDERDEØLEADNRØDEØ Ø -AMATR ØFAYØOAQSEØDNØ&Ģ HØ FAUEKARØNMDEØUIUEØ ØLIKHĔNØ DAØ DEØOERRNARØEØAØQEDTėĔNØDNRØ FEDEQAKØ FNIØ FEISNØ ONQØSNDNRØNRØREMADNQERØEØDEOTSA #ABQAKØ REQUIQALØ DEØLAMSEMDN REØ IMROIQAėĔNØ OAQAØ %CNMģLICNØ OAėNØ BęLØDIROTSAQĒØTLAØUAGAØMAØ CNMSIMTAØ DIR -TMDIAK Ø DEØ DNRØFEDEQAIRØDNØOAĝRØ/Ø0NKĝSICNRØ AØCQIAėĔNØDNØRIRSELAØ!ØIDEIAØ UNRØ&AYELØOAQSEØDNØ3HAO DNØ ĝMDICERØ DEØ CQILIMAKIDADEØ /Ø /RØEKEISNQERØĒUIDNRØONQØSEC OQ NØ AØ$IKLAØDEONIRØDEØTLAØRęQIEØ LT MĨLEQNØ !KEALØEØMĔNØONDEQĒØARRTLIQ Ø SAMSEØDAØDECIRĔNØOEKNØMNLEØ ęØSALBęLØTLØSEQLģLESQNØPTEØ DEØACNQDNØCNLØEKEØęØDILIMTIQØ ȫNUEMRØ DEØ Ø EØ Ø AMNR Ø MSNØ DEØ ARRARRIMASNRØ MNØ LEDEØ NØ GQATØ DEØ RASIRFAėĔNØ DEØFNQLAØEFESIUAØAØDIRSēMCIAØ EKABNQALØ OQNȫESNRØ UNKSA LIKØ %RSADNØCAITØDEØØELØØ MNKNGIAØEØIMSEQERRADNRØELØDER 'N ØGN DEØASAPTERØAØ500RØEØDEØTLØ SQAMRFEQIMDNØ AØ EUEMSTAKØ RT LEINØ DEKEØ PTEØAONIAQĒØMARØEKEIėĤER DNRØ EKEISNQER Ø ONQØ DIRONRSAØ EMSQEØ NØ ONUNØ EØ AØ OAQAØAØOQNLNėĔNØDEØRNKTė ØDAØ OAQAØØELØ ęØ ONRRĝUEKØ CTQSIQØ NTØ MĔNØ CTQ CNBQIQØ CKARREØONKĝSICA DEØILOACSNØOAQAØAØRNCIED NØ PTEØ ACNMSECEØ MNØ DIAØ MA NØ RAKDNØDEØØ0-RØLNQSNRØELØ AØDIAØDAØUIDAØOAQKALEMSAQØDNRØ QØ ĒQEARØOACIÜCADAR ØELØLEMNRØ

@PĐÖN@P@ÖMÖ)SCHBHĐPHM

@AP@J ÖLMÖ1HM

)MTDLQÖBPH@K


CNMRSISTCINMAIRØELØSQALISAėĔNØ MNØ #NMGQERRN Ø CNLNØ AØ 0%#Ø ØPTEØSQALISAØMNØ3EMA DNØEØ0%#Ø ØMAØ#ēLAQAØ DNRØ$EOTSADNRØNØÜLØDARØDE RNMEQAėĤERØDNØ)LONRSNØ3NBQEØ 0QNDTSNRØ)MDTRSQIAKIYADNRØ)0) Ø RNBQEØARØOAQCEKARØLTMICIOAIRØEØ AØQEFNQLTKAėĔNØDAØKEIØCNLOKE

RNKICISADNØ NFICIAKLEMSEØ MNØ KIDEQAMėARØ OQECIRALØ REQØ QER DIAØ ØđRØH ØELØTLAØRN OEISADARØ EØ NØ GNUEQMNØ $IKLAØ KEMIDADEØMAØ!RRELBKEIAØ,E SELØMAØLAINQIAØDNRØLTMICĝOINRØ GIRKASIUAØ %RSADNØ !KEAL Ø BQARIKEIQNRØ OQEFEISNRØ AKIADNR Ø $TQAMSEØ AØ LNBIKIYAėĔN Ø NRØ ONQęLØȫĒØNTUILNRØFAKAQØDTQAM OQEFEISNRØ DEUELØ FAYEQØ TLØ SEØEMCNMSQNRØELØ"QARĝKIA ØPTEØ BAKAMėNØ DARØ ASIUIDADERØ IRRNØONDEØLTDAQØ3EØCNMSIMTAQØ ARRILØEKAØONDEØÜCAQØRNYIMHAc Ø Manaus, 3 de abril de 2014 DIROAQNTØ,ILA

A7

OPINIÃO

±

PT OQĢ

! SAS BA

(%)%*.

3) ,ÖQSQNDLCDÖHLQNDĕĒMÖDKÖ"M@PH 0NQØCNMSAØDEØTLAØDESEQLIMA ėĔNØDAØ*TRSIėAØDNØ!LAYNMAR ØNØ 4QIBTMAKØDEØ#NMSARØDNØ%RSADNØ !LAYNMARØ 4#% !- Ø RTROEM DETØ MAØ RERRĔNØ DEØ NMSEL Ø AØ IMROEėĔNØ EWSQANQDIMĒQIAØ PTEØ ERSAUAØ QEAKIYAMDNØ MAØ 0QEFEI STQAØDEØ#NAQIØDERDEØNØDIAØØDEØ LAQėNØDERSEØAMNØ!ØUIRSNQIAØFNIØ RTROEMRAØONQØLEINØDEØTLAØKI LIMAQØDEFEQIDAØOEKAØDERELBAQ GADNQAØ #AQKAØ 2EIRØ #NMFNQLEØ NØDEROACHNØDAØLAGIRSQADA ØNØ 4#%ØMĔNØONDEQIAØQEAKIYAQØAØAT DISNQIAØONQPTEØNØOQNCEDILEMSNØ MĔNØ CNMRSAUAØ MNØ CAKEMDĒQINØ AMTAKØDEØIMROEėĤERØDEØØEØ MĔNØHAUIAØRIDNØATSNQIYADAØOEKAØ CNQSEØDAPTEKEØSQIBTMAK !NØAMTMCIAQØPTEØAØIMROEėĔNØ FNIØ RTROEMRAØ ELØ NBEDIĚMCIAØ đØ DECIRĔNØ ȫTDICIAKØ EØ PTEØ NRØ SęCMICNRØDNØ4#%ØDEUEQĔNØQE SNQMAQØOAQAØ-AMATRØILEDIA SALEMSE Ø NØ CNMREKHEIQN OQE RIDEMSEØ*NRTęØ&IKHNØIMFNQLNTØ PTEØNØRESNQØȫTQĝDICNØDAØCNQSEØ DEØ#NMSARØIQĒØQECNQQEQØDAØDE CIRĔNØ 3EGTMDNØ ȫTRSIÜCASIUAØ DEØ*NRTęØ&IKHN ØAØAMSECIOAėĔNØ DAØ IMROEėĔNØ ACNMSECETØ ELØ UIQSTDEØDAØOQIRĔNØDNØOQEFEISNØ EØ DEØ OAQSEØ DNØ RECQESAQIADN Ø AKęLØDNØCKALNQØDAØRNCIEDADE Ø TLAØUEYØPTEØNØLTMICĝOIN ØONQØ

CNMSAØDAØRISTAėĔN ØASQAUERRAØ TLØLNLEMSNØDEKICADNØADLI MIRSQASIUALEMSEØEØÜMAMCEIQA LEMSEØ b)MDEOEMDEMSELEMSEØ DAØKILIMAQØDAØDERELBAQGADN QAØ#AQKAØ2EIR ØAØIMROEėĔNØMAØ 0QEFEISTQAØ-TMICIOAKØDEØ#NAQIØ REQĒØ FEISAØ ELØ LAINØ ONQPTEØ ȫĒØ ERSĒØ OQę ERSABEKECIDNØ MNØ CAKEMDĒQINØAMTAKØ/ØPTEØNCNQ QETØFNIØTLAØAėĔNØAMSECIOADA Ø LARØ AØ ATDISNQIAØ ACNMSECEQĒØ IMEUISAUEKLEMSEØCNLØAØATSN QIYAėĔNØDNØOKEMNc ØCNLEMSNTØNØ CNMREKHEIQN OQERIDEMSEØ !IMDAØMAØRERRĔN ØNØOQEFEISNØ AFARSADNØ DEØ #NAQI Ø !DAIKØ 0I MHEIQNØ 020 Ø FNIØ LTKSADNØ ONQØ IQQEGTKAQIDADERØ MARØ CNMSARØ EØ SEQĒØ PTEØ DEUNKUEQØ ANRØ CNFQERØ OĨBKICNRØ2Ø ØLIKHĤERØ#NM FNQLEØNØQEKASNQ ØØCNMREKHEIQNØ,Ĩ CINØ!KBTPTEQPTE ØARØOQIMCIOAIRØ IQQEGTKAQIDADERØ RĔNØ ATRĚMCIAØ DAØCNLOQNUAėĔNØDARØDEROERARØ QEAKIYADARØCNLØSQAMRONQSEØAę QEN ØASQARNØMNØEMCALIMHALEM SNØANØSQIBTMAKØDNRØBAKAMCESERØ ÜMAMCEIQNRØ ASQARNRØ MNØ EMCA LIMHALEMSNØ DNRØ 2EKASĢQINRØ DEØ 'ERSĔNØ &IRCAKØ DNØ òØ ANØ òØ PTADQILERSQEØDEØ

SALBęLØFNQALØSIUEQALØARØCNM SARØQEOQNUADARØONQØEWCERRNØDEØ FAKHARØMAØOQERSAėĔNØEØAØFAKSAØDEØ CNLOQNUAėĔNØ DEØ GARSNRØ CNLØ NØ DIMHEIQNØ OĨBKICNØ DTQAMSEØ AØ RERRĔNØDEØNMSELØDNØSQIBTMAK /Ø EW OQEFEISNØ DEØ "NAØ 6IRSAØ DNØ 2ALNR Ø -AQKNMØ 4QIMDADE Ø SEUEØ ARØ CNMSARØ QEOQNUADARØ EØ FNIØ LTKSADNØ ELØ 2Ø Ø LIKØ %MSQEØ ARØ FAKHARØ EMCNMSQADARØ MAØ OQERSAėĔNØ DNØ GERSNQØ ER SĔNØAØIMEWIRSĚMCIAØDEØĢQGĔNØDEØ CNMSQNKEØIMSEQMNØMAØOQEFEISTQAØ DEØ"NAØ6IRSAØATRĚMCIAØDEØDN CTLEMSNRØCNLOQNBASĢQINRØDARØ DEROERARØQEAKIYADARØDTQAMSEØNØ OEQĝNDNØDEØRTAØGERSĔNØEØNØMĔNØ EMUINØ ANØ SQIBTMAK Ø CNMUĚMINRØ EØ OQNCEDILEMSNRØ KICISASĢQINRØ QEAKIYADNRØDTQAMSEØNØEWEQCĝCINØ DEØØ !RØ CNMSARØ DAØ OQEFEISTQAØ DEØ 0ATIMI Ø DEØ QERONMRABIKIDADEØ DEØ -AQIAØ "AQQNRNØ DAØ #NRSA Ø SALBęLØFNQALØQEOQNUADARØONQØ LAINQIAØDEØUNSNRØ%KAØQECEBETØ TLAØ RAMėĔN Ø EMSQEØ LTKSARØ EØ GKNRAR Ø MNØ UAKNQØ DEØ 2Ø Ø LIKØ SALBęLØ ONQØ IQQEGTKAQIDA DERØDESECSADARØ$ARØØCNMSARØ OQERSAėĤERØȫTKGADARØMAØLAMHĔØ DERSAØ PTAQSA FEIQAØ OEKNØ 4#% Ø 1DNPMT@C@Q AOEMARØRESEØFNQALØAOQNUADARØ /TSQNRØØGERSNQERØOĨBKICNRØ OEKNØCNKEGIADNØ

(

O M A P N ! ė G M R R P ( U 0 SA 0

D SA E O FN N C !

P D 2 SE


2SNDHRMQÖC@ÖK C4 ± 2SNDHRMQÖC@ÖKMPRDÖCDÖ CDJDF@CMÖCDHV@ CDJDF@CMÖCDHV@KÖ@ÖB@CDH@ DIA A DIA

#

#H@Ö@ÖCH@

Manaus, 3 de abril de 2014

-!.!53 Ø15).4!ҭ&%)2! ØØ$%Ø!"2),Ø$%Ø

,OABJ¿GRAF@F>I¿?BKBç@FLR¿(>OFK>¿+>P@FJBKQL ¿L¿BJMOBPƨOFL¿OIFK

,OABJ¿GRAF@F>I¿?BKBç@FLR¿(>OFK>¿+>P@FJBKQL ¿L¿BJMOBPƨOFL¿OIFKAL¿*>@BAL ¿L¿DBKOL¿/LAOFDL¿*>F>¿B¿)R@F>KL¿>O?LP>¿¿

!

QĒQIAØ FNIØ QEUNGADNØ MAØ SAQDEØ DAØĨKSILAØSEQėA FEIQAØò ØOEKNØ ȫTIYØ!MęRINØ2NCHAØ0IMHEIQN ØDAØ ñØ6AQAØDNØ4QIBTMAKØDNØ*ĨQIØ/Ø LAGIRSQADNØęØNØLERLNØPTEØEW OEDITØNRØLAMDADNRØDEØBTRCAØ EØ AOQEEMRĔNØ EØ LAMDADNRØ DEØ

OĢRØØDIARØDEØOQIRĔN Ø PTASQNØ RTROEISNRØ DEØ OAQSICIOAQØ DNØ ARRAR RIMASNØ DNØ DEKEGADNØØ 2%*#*Ƌ /RCAQØ #AQDNRN ØQÖHLTDQRHF@ĕĢDQÖC@ÖNM

NCNQQIDNØ MNØ JěBH@ÖCĒMÖBMLR@ÖCDÖOSDÖ DIAØ Ø DEØ LAQėN Ø FNQALØ RNK @ÖKMPRDÖCMÖCDJDF@CMÖ RDPH@ÖQHCMÖDKÖTHPRSCDÖ SNRØONQØDESEQLIMAėĔNØȫTDICIAKØ C@Ö@NPDDLQĒMÖCDÖSK@Ö FP@LCDÖOS@LRHC@CDÖCDÖ %MSQEØNRØBEMEÜCIADNRØERSĒØAØ CPMF@QÖCDÖ)MĒMÖ!P@LBM Ö @JėKÖCMÖDQRSNPMÖCDÖÖ RNBQIMHAØ DNØ DEKEGADN Ø AØ ER QS@ÖBMKN@LGDHP@ STDAMSEØ TMIUEQRISĒQIAØ +AQIMAØ OQIRĔNØSELONQĒQIA ØDAØNOEQA #QIRSIMAØ 0EQEIQAØ .ARCILEM ėĔNØb(ĢQTRc ØDEÝAGQADAØMNØDIAØ ØDEØLAQėN ØOEKAØ0NKĝCIAØ#IUIKØ SN Ø Ø /Ø ELOQERĒQINØ !QKIM .AØNCARIĔN Ø!QKIMDNØ*NQGE Ø2N DQIGNØEØ,TCIAMNØFNQALØOQERNRØ DNØ *NQGEØ 4EKERØ+AQIMAØSALBęLØFNIØOQERAØELØ -ACEDN Ø Ø CTLOQILEMSNØAØNQDELØȫTDICIAK Ø NØ ERSAGIĒQINØ DNØ 4QIBTMAKØ DEØ DIARØDEONIRØOEKAØNOEQAėĔNØELØ 3AMSAQęLØ0! *TRSIėAØ DNØ !LAYNMARØ 4*!- Ø $EØ ACNQDNØ CNLØ NØ 4*!- Ø DNRØ PTASQNØ RTROEISNRØ PTEØ EØ GEMQNØ DEØ !QKIMDN Ø 2NDQIGNØ SIUEQALØ AØ OQIRĔNØ QEUNGADA Ø "AQBNRAØ-AIA Ø ØEØ,TCIAMNØ DAØ3IKUAØ"AQBNRA Ø ØÜKHNØDNØ ,.!/+/ MAQCNSQAÜCAMSEØ*NRęØ2NBEQSNØ "AQBNRA Ø NØ b:ęØ 2NBEQSNØ DAØ #NLOEMRAc ØFNQALØRNKSNR #NLNØNØOQNCERRNØPTEØIMUER SIGAØAØLNQSEØDNØDEKEGADNØ/R CAQØ#AQDNRN ØCNQQEØELØREGQEDNØ DEØ*TRSIėAØMNØ4*!- ØNØ!'/2!Ø MĔNØSEUEØACERRNØAØDESEQLIMA ėĔNØPTEØOģRØELØKIBEQDADEØNRØ PTASQNØ RTROEISNRØ DEØ EMUNKUI LEMSNØMNØCARNØ%MSQESAMSN ØNØ DEKEGADNØSISTKAQØDAØ$EKEGACIAØ %ROECIAKIYADAØELØ(NLICĝDINRØ EØ 3EPTERSQNRØ $%(3 Ø 0ATKNØ -AQSIMR ØCNMÜQLNTØAØRNKSTQAØ b3EØAØ*TRSIėAØEMSEMDETØPTEØ NRØRTROEISNRØMĔNØSIUEQALØOAQ

%DPL@LCMÖDÖ!PSLMÖEMP@KÖNDFMQÖKHLSRMQÖ@NĠQÖďÖHLTDQRHC@ÖBMLRP@ÖMÖCHPDRMPÖC@Ö#/$ ,Ö

#SNJ@ÖRDLR@Ö@QQ@JR@PÖCDEDLQMPÖ

#(54+& ùö.

AOEMARØ Ø ,TCIAMNØ CNMSIMTNTØ OQERNØONQPTEØȫĒØCTLOQIAØOEMAØ MAØ 5MIDADEØ 0QIRINMAKØ DNØ 0T QAPTEPTAQAØ 500 Ø ONQØ ONQSEØ IKEGAKØDEØAQLAØDEØFNGN +AQIMAØHAUIAØRIDNØOQERAØMNØ DIAØ Ø DEØ LAQėNØ MAØ CIDADEØ DEØ 3AMSAQęLØ 0! Ø 3EGTMDNØ IMFNQLAėĤERØ DAØ 0NKĝCIAØ #IUIK Ø +AQIMAØ OARRAUAØ IMFNQLAėĤERØ RNBQEØNØOAQADEIQNØDNØSINØDEKE OEISNRØ DEØ OAQSICIOAėĔNØ MNØ GADN ØLNQSNØCNLØØSIQNR ØANØ HNLICĝDINØDNØDEKEGADNØ/RCAQØ #AQDNRN Ø NØ EW OQERIDIĒQINØ EØ SQAÜCAMSEØ&ĒBINØ$IEGNØ-ASSNRØ RTONRSNØSQAFICAMSEØDEØDQNGARØ 2NMAIQNMØ-NQEIQAØ.EGQEIQNR Ø NØb0IT 0ITc ØCTMHADNØDEØ+AQI ØEØNRØUEMDEDNQERØDEØCAQ 2%*#*Ƌ QNRØ -ĒQINØ *NQGEØ .NBQEØ DEØ MA ØEØANØMAQCNSQAÜCAMSEØ*NĔNØ !KBTPTEQPTE Ø NØ `-ĒQINØ 4A BASIMGAa Ø ØEØ7IKKIAMØ2NCHAØ QÖHLTDQRHF@ĕĢDQÖC@ÖNM

0IMSNØ #AQINCA Ø NØ b*NĔNØ "QAM "EYEQQA ØØ /TSQNRØSQĚRØRTROEISNRØOQE JěBH@ÖCĒMÖBMLR@ÖCDÖOSDÖ CNc Ø AONMSADNØ CNLNØ LEMSNQØ RNRØDTQAMSEØAØNOEQAėĔNØ(Ģ QTRØȫĒØHAUIALØRIDNØKIBEQADNRØ @ÖKMPRDÖCMÖCDJDF@CMÖ EØ EWECTSNQØ DNØ ARRARRIMASN Ø EØ AMSEQINQLEMSE Ø ONQØ CNKABN QAQØMARØØIMUERSIGAėĤER ØCNM RDPH@ÖQHCMÖDKÖTHPRSCDÖ PTEØREGTELØFNQAGIDNR 2MAPHLG@ÖCMÖCDJDF@CM Ö*@PHL@ÖėÖQSQNDHR@ÖCDÖRDPÖN@QQ@CMÖHLEMPK@ĕĢDQÖQMAPDÖMÖRHM Ö@ÖRP@ÚB@LRDQÖ FNQLEØAØONKĝCIA C@Ö@NPDDLQĒMÖCDÖSK@Ö 2%+(Ǝ*% FP@LCDÖOS@LRHC@CDÖCDÖ Ö/PDQMQ CPMF@QÖCDÖ)MĒMÖ!P@LBM Ö !IMDAØREGTELØOQERNRØRTR 3P@TDQRHÖėÖKMPRMÖ@ÖN@SJ@C@Q @JėKÖCMÖDQRSNPMÖCDÖÖ OEISNRØ DEØ OAQSICIOAėĔNØ MNØ !Ø ONKĝCIAØ ERSĒØ AØ bCAėAcØ DEØ SELØIMFNQLAėĤERØRNBQEØAØLNSI LADQTGADA Ø REMSADNØ CNLØ AØ TLØHNLELØIDEMSIÜCADNØASęØNØ UAėĔNØOAQAØNØCQILE ØEØDEUEØCN UĝSILAØMAØFQEMSEØDNØBAQØNMDEØ QS@ÖBMKN@LGDHP@ HNLICĝDINØDNØDEKEGADNØ/RCAQØ LNLEMSNØAOEMARØCNLNØb#QIR KHEQØMNRØOQĢWILNRØDIAR ØQEKASNRØ NCNQQETØNØCQILE SIAMNcØ%KEØęØRTROEISNØDEØLASAQØ DNRØ LNQADNQERØ DNØ KNCAKØ OAQAØ b%TØ NTUIØ SQĚRØ BASIDARØ #AQDNRN Ø NØ EW OQERIDIĒQINØ EØ AØOATKADARØTLØSQAUERSIØIDEMSIÜ SEMSAQØIDEMSIÜCAQØNØUEQDADEIQNØ FNQSER Ø PTAMDNØ NKHEIØ RĢØ UIØ CADNØOEKNRØAOEKIDNRØDEØ`-ĒQCINaØ NØ HNLELØ CAĝDN Ø LARØ DETØ RTONRSNØSQAFICAMSEØDEØDQNGARØ NTØ `,NTQIMHNa Ø MAØ LADQTGADAØ OQAØUEQØAØLĔEØDNØ#QIRSIAMNØ DEØ NMSEL Ø ELØ FQEMSEØ AØ TLØ RTROEISN ØDIYEMDNØOAQAØEKEØ /+/ OQIRĔNØSELONQĒQIA ØDAØNOEQA 2NMAIQNMØ-NQEIQAØ.EGQEIQNR Ø BAQØ KNCAKIYADNØ MAØ QTAØ !GMEKNØ OAQAQØCNLØAPTIKNc ØDIRRE 1DJ@RĠPHMÖCHTSJF@CMÖLMÖ "ISSEMCNTQS ØBAIQQNØ.NUNØ2EIMNØ /RØ LNQADNQERØ DNØ KNCAKØ QE ėĔNØb(ĢQTRc ØDEÝAGQADAØMNØDIAØ ØEØNRØUEMDEDNQERØDEØCAQ ÚL@JÖCMÖ@LMÖN@QQ@CMÖ Ø:NMAØ,ERSEØDAØCAOISAK KASAQALØ PTEØ NØ SQAUERSIØ MĔNØ $EØACNQDNØCNLØNRØONKICIAIRØ NDJMÖ&PSNMÖ&@WÖC@Ö LNQAUAØ MAØ ĒQEA Ø LARØ PTEØ ØDEØLAQėN ØOEKAØ0NKĝCIAØ#IUIKØ QNRØ -ĒQINØ *NQGEØ .NBQEØ DEØ DAØ ñØ #NLOAMHIAØ )MSEQASIUAØ !@GH@ÖCĐÖBMLR@ÖCDÖOSDÖ CNRSTLAUAØ IQØ ANØ BAIQQNØ OAQAØ #NLTMISĒQIAØ#ICNL ØAØUĝSILAØ ,@L@SQÖDÖ"SH@AĐÖEM

CNMRTLIQØBEBIDAØAKCNĢKICAØ .AØNCARIĔN Ø!QKIMDNØ*NQGE Ø2N !KBTPTEQPTE Ø NØ!IMDAØ `-ĒQINØ 4A FNIØEMCNMSQADAØONQØUNKSAØDARØ P@KÖ@QÖB@NHR@HQÖAP@QH

REGTMDNØ NRØ CNLTMI JDHP@Q ÖMLCDÖK@HQÖEMP@KÖ SĒQINR Ø NØ RTROEISNØ DNØ CQILEØ ęØ H Ø CNLØ UĒQINRØ HELASN DQIGNØEØ,TCIAMNØFNQALØOQERNRØ BASIMGAa Ø ØEØ7IKKIAMØ2NCHAØ LARØ MAØ CABEėAØ !NØ KADNØ DNØ PDFHQRP@CMQÖ@QQ@QQHL@

CNMHECIDNØONQØSEQØLASADNØLAIRØ CNQONØ HAUIAØ TLØ OEDAėNØ DEØ RMQÖCDÖGMKMQQDVS@HQ +AQIMAØSALBęLØFNIØOQERAØELØ "EYEQQA ØØ SQĚRØOERRNARØMNØKNCAK LADEIQA ØPTEØDEØACNQDNØCNLØ !SęØ NØ FECHALEMSNØ DERSAØ NRØONKICIAIR ØONRRIUEKLEMSEØFNIØ EDIėĔNØ NØ CNQONØ DNØ SQAUERSIØ CTLOQILEMSNØAØNQDELØȫTDICIAK Ø /TSQNRØSQĚRØRTROEISNRØOQE TSIKIYADNØMNØCQILE ARRARRIMNØDNØHNLNRREWTAK CNMSIMTAUAØRELØIDEMSIÜCAėĔNØ Ø !Ø $EKEGACIAØ %ROECIAKIYADAØ $EØ ACNQDNØ CNLØ AØ DNMAØ DEØ MNØ )MRSISTSNØ -ęDICNØ ,EGAKØ DIARØDEONIRØOEKAØNOEQAėĔNØELØ RNRØDTQAMSEØAØNOEQAėĔNØ(Ģ ELØ (NLICĝDINRØ EØ 3EPTERSQNRØ CARAØ -AQIAØ 3NAQER Ø Ø NØ )-, ØMNØBAIQQNØ#IDADEØ.NUA Ø RTROEISNØ FNIØ UIRSNØ DTQAMSEØ AØ :NMAØ.NQSEØ)/ 3AMSAQęLØ0! $%(3 ØIMFNQLNTØPTEØAIMDAØMĔNØ QTRØȫĒØHAUIALØRIDNØKIBEQADNRØ $EØ ACNQDNØ CNLØ NØ 4*!- Ø AMSEQINQLEMSE Ø ONQØ CNKABN DNRØ PTASQNØ RTROEISNRØ PTEØ QAQØMARØØIMUERSIGAėĤER ØCNM 2MAPHL SIUEQALØ AØ OQIRĔNØ QEUNGADA Ø FNQLEØAØONKĝCIA #(54+& ùö.

!

PTASQNØ RTROEISNRØ DEØ OAQSICIOAQØ DNØ ARRAR RIMASNØ DNØ DEKEGADNØØ /RCAQØ #AQDNRN Ø NCNQQIDNØ MNØ DIAØ Ø DEØ LAQėN Ø FNQALØ RNK SNRØONQØDESEQLIMAėĔNØȫTDICIAKØ %MSQEØNRØBEMEÜCIADNRØERSĒØAØ RNBQIMHAØ DNØ DEKEGADN Ø AØ ER STDAMSEØ TMIUEQRISĒQIAØ +AQIMAØ #QIRSIMAØ 0EQEIQAØ .ARCILEM SN Ø Ø /Ø ELOQERĒQINØ !QKIM DNØ *NQGEØ 4EKERØ -ACEDN Ø Ø NØ ERSAGIĒQINØ DNØ 4QIBTMAKØ DEØ *TRSIėAØ DNØ !LAYNMARØ 4*!- Ø EØ GEMQNØ DEØ !QKIMDN Ø 2NDQIGNØ "AQBNRAØ-AIA Ø ØEØ,TCIAMNØ DAØ3IKUAØ"AQBNRA Ø ØÜKHNØDNØ MAQCNSQAÜCAMSEØ*NRęØ2NBEQSNØ "AQBNRA Ø NØ b:ęØ 2NBEQSNØ DAØ #NLOEMRAc ØFNQALØRNKSNR #NLNØNØOQNCERRNØPTEØIMUER SIGAØAØLNQSEØDNØDEKEGADNØ/R CAQØ#AQDNRN ØCNQQEØELØREGQEDNØ DEØ*TRSIėAØMNØ4*!- ØNØ!'/2!Ø MĔNØSEUEØACERRNØAØDESEQLIMA ėĔNØPTEØOģRØELØKIBEQDADEØNRØ PTASQNØ RTROEISNRØ DEØ EMUNKUI LEMSNØMNØCARNØ%MSQESAMSN ØNØ DEKEGADNØSISTKAQØDAØ$EKEGACIAØ %ROECIAKIYADAØELØ(NLICĝDINRØ EØ 3EPTERSQNRØ $%(3 Ø 0ATKNØ -AQSIMR ØCNMÜQLNTØAØRNKSTQAØ b3EØAØ*TRSIėAØEMSEMDETØPTEØ NRØRTROEISNRØMĔNØSIUEQALØOAQ

SICIOAėĔNØMAØLNQSEØDNØDEKEGA DN ØEKERØSIUEQALØPTEØREQØRNKSNRØ LERLNc ØDIRRE /ØOEDIDNØDEØOQIRĔNØSELON QĒQIAØ FNIØ QEUNGADNØ MAØ SAQDEØ DAØĨKSILAØSEQėA FEIQAØò ØOEKNØ ȫTIYØ!MęRINØ2NCHAØ0IMHEIQN ØDAØ ñØ6AQAØDNØ4QIBTMAKØDNØ*ĨQIØ/Ø LAGIRSQADNØęØNØLERLNØPTEØEW OEDITØNRØLAMDADNRØDEØBTRCAØ Ö/PDQMQ EØ AOQEEMRĔNØ EØ LAMDADNRØ DEØ !IMDAØREGTELØOQERNRØRTR

AOEMARØ Ø ,TCIAMNØ CNMSIMTNTØ OQERNØONQPTEØȫĒØCTLOQIAØOEMAØ MAØ 5MIDADEØ 0QIRINMAKØ DNØ 0T QAPTEPTAQAØ 500 Ø ONQØ ONQSEØ IKEGAKØDEØAQLAØDEØFNGN +AQIMAØHAUIAØRIDNØOQERAØMNØ DIAØ Ø DEØ LAQėNØ MAØ CIDADEØ DEØ 3AMSAQęLØ 0! Ø 3EGTMDNØ IMFNQLAėĤERØ DAØ 0NKĝCIAØ #IUIK Ø +AQIMAØ OARRAUAØ IMFNQLAėĤERØ RNBQEØNØOAQADEIQNØDNØSINØDEKE GADN ØLNQSNØCNLØØSIQNR ØANØ SQAÜCAMSEØ&ĒBINØ$IEGNØ-ASSNRØ NØb0IT 0ITc ØCTMHADNØDEØ+AQI MA ØEØANØMAQCNSQAÜCAMSEØ*NĔNØ 0IMSNØ #AQINCA Ø NØ b*NĔNØ "QAM CNc Ø AONMSADNØ CNLNØ LEMSNQØ EØ EWECTSNQØ DNØ ARRARRIMASN Ø EØ PTEØREGTELØFNQAGIDNR

#(54+& ùö.

)4"û+(.Ö/ (5SICIOAėĔNØMAØLNQSEØDNØDEKEGA DN ØEKERØSIUEQALØPTEØREQØRNKSNRØ LERLNc ØDIRRE %PTIOEØ$/Ø!'/2! OĢRØØDIARØDEØOQIRĔN Ø /ØOEDIDNØDEØOQIRĔNØSELON

)4"û+(.Ö/ (5 %PTIOEØ$/Ø!'/2!


A nar suspende inspeção do TCE ontas da Prefeitura de Coari 07 ± do Liminar suspende inspeção

Carla Maria Santos Tribunal de Contas do Estado dos Reis suspenna sessão desta quarta-feira e deu, por meio de que devolver R$ 17 milhões ao magistra- Quinta-feira, 3 de abril de 2 014 medida liminar, uma inspeção cofres públicos. Marlon ainda f do Amazonas | visite D24am.com nstava no Diário extraordinária que o Tribunal multado em R$ 8 mil por ter a nspeções de Contas do Estado (TCE) escontas julgadas irregulares. nem ha- tavaPREFEITO AFASTADO realizando, na Prefeitura prefeito Adail Pinheiro está Entre as falhas encontradas na elo pleno de O Coari, desde o dia 24 de preso desde 8 de fevereiro, prestação do gestor estão a s, o que, Quinta-feira, marem ço.Manaus 3 de abril de 2014 inexistência de órgão de contr argadora, DiárioDe do Amazonas | visite D24am.com acordo com a magistraQuinta-feira, 3 de abril de 2014 Manaus, 3 de abril de 2014 interno, na prefeitura de Boa V vigente. da, a auditoria não constava no Diário do Amazonas | visite D24am.com A inspeção extraordinária do TCE estava sendo realizada na do Ramos, ausência de mbarga- calendário anual de inspeções oi porque auditoria foi previamente aprovada pelo Tribunal de Contas Prefeitura de Coari, desde o dia 24não de março documentos comprobatórios da tomada que “é do TCE para este ano, nem haPREFEITO AFASTADO despesas realizadas durante o edida em via sido autorizada pelo pleno O prefeito Adail Pinheiro está período de sua gestão e o não taurados do Tribunal de Contas, o que, preso desde 8 de fevereiro, em Manaus envio VISTA ao Tribunal, meio rão gerar segundo no calendário anual. do TCE decidiu que o prefeito BOA nas (TJAM) ato do con- belecido DOpor RAMOS a contra desembargadora, magnético, dos contratos, adit ração de contraria O que ocorreu foi uma ação anselheiro-presidente do TCE, afastado de Coari, Adail Pia legislação vigente. hefia do Josué masextraordinária a auditoria aconFilho, que, no dia 14, pu- tecipada, nheiro, terárealizada que devolver R$ convênios e procedimentos Aporque inspeção do TCEnão estava sendo na Na decisão, a desembargaDecisão foidetermitomada auditoria foi previamente aprovada pelo T licitatórios, realizados durante pois di- dora tecerá, inevitavelmente, com a blicou uma portaria 2,8 milhões ao cofres da prefeiPrefeitura de Coari, desde o dia 24 de março argumentou ainda que “é de 2011, segundo par fiscais autorização do não pleno”, nando a realização de inspeção tura por irregularidades en- exercício Decisão foinatomada porque auditoria foicomenpreviamente aprovada pelo Tribunal de Contas medida em dora e inquestionável, da procuradora de contas, ncontratou o conselheiro-presidente. extraordinária, na Prefeitura contradas nas contas do munia Santos que os trabalhos, instaurados Decisão foi tomada porque auditoria não foi previamente aprovada pelo Tribunal de Contas Elissandra Monteiro Freire. ura, mas conselheiro-presidente Municipal delei, Coari, designancípio. Com decisão, Adail terá do TCE decidiu que Álisson Castro ao arrepio da poderão gerar nas O o pre (TJAM) contra ato do con- belecido noa calendário anual. suspen- TEXTO FOTO Di v u lgação / TCE O relator substituto do TEXTO Álisson Castro BOA VISTA DO RAMOS abilidade do TCE afirmou, quedo os técnido os analistas responsáveis, dias para recolher valores prejuízos à Administração de selheiro-presidente Adail TCE, O30que ocorreu foi umaos ação an- afastado de Coari, proces meio de FOTO Divulgação/TCE Mário José de Moraes Costa F hamento cos doFilho, tribunal estão em Coari bem como o período paradoa Josué aos cofresmas públicos. MANAUS Coari e à própria Chefia Ex-p refei to nheiro, terá que devolve que, no dia 14, putecipada, a auditoria aconnspeção MANAUS TEXTO Álisson Castro BOA VISTA DO RAMOS que a prefei determinou tamente há duas semanas estavam tecerá, inevitavelmente, com realização Municipal, da inspeçãopois in loco, ex-prefeito de Vistada dopr di- blicou FOTO Divulgação/Executivo TCE 2,8 milhõesainda aoBoa cofres uma portariaedetermia O Tribunal condenadoa de Boa Vista do Ramos aprese s de esim- versos tendo a realização dificuldadede para ter autorização do pleno”, comen- Ramos, entre os dias 24 de março desembargadora desembargadora Marlon Trindade, teve a documentos fiscaise 11 e nando tura por irregularidades inspeção TCE) MANAUS PENALIDADE Carla Maria Santos os percentuais legais estalebe ativa ou contábeis, acesso aos documentos da pre- tou o conselheiro-presidente. pagar de abril. Maria Santos contas de 2011 reprovadas por suspennão encontracontradas nas contas extraordinária, na Prefeitura efeitura R$17 midopelom dos Carla Reis para a educação e saúde; apre feitura. “Estava acontecendo a Josué Filho, a decisão dos Reis Tribunal de Contas do Estado remPara nadeu, sede dameio Prefeitura, mas Municipal por desuspencípio. Com a decisão, Adail( de Coari, designanO conselheiro-presidente abilidade, 24 de desembargadora Carla Maria Santos mecanismos de controle de be usa”. sonegação de documentos por do TCE afirmou, que os técni- na judicial não impede que a de insmedida liminar, uma inspeção deu, por 4am.com dos sessão destarecolher quarta-feira et em escritório de contabilidade 30 dias para os va Quinta-feira, 3meio de abril de 2014 do os analistas responsáveis, Reis suspenO ex-prefeito de Boa Vista do extraordinária que o Tribunal como livro tombo, termos de prefeito deu, partecomo dos funcionários Prepeção seja realizada, em maio. Diário do Amazonas | visite D24am.com medida liminar, uma que devolver R$ 17teve milhões aos em Manaus, fechamento por meio depara aos cofres públicos. bem o período da para a cos do tribunal estão em Coari Ramos, magistraMarlon Trindade, as de Contas do Estado (TCE) es-inspeção responsabilidades, entre outro é o valor que deve contas Quinta-feira, 3“Independente deuma abril de 2014 o, Igson feitura dedaCoari”, comentou liminar medida liminar, inspeção de 2011 reprovadas pelo ainda fo extraordinária quedaocertamente Tribunalda realização públicos. Marlon do balanço anual, tava realizando, na Prefeitura inspeção in loco, há mihões duas semanas e estavam cofres stava Diáriono do Amazonas | visite D24am.com O ex-prefeito de Boa Vista do m.com extraordinária que o Tribunal envie, por meio magnético, os ser desembolsado pelo ngressou Josuéos Filho. desembargadora Reis, de Contas do Estado (TCE) de Coari, desde oEstado dia ações 24Carla de de de Contas do (TCE) esmultado emteve R$ as 8 mil por ter as poderiam gerar im-a entre dias 24 de marçoTribunal e 11 tendo dificuldade para Ramos, ter Tribunal speções de 2Contas 014 Marlon Trindade, ditoria não foi previamente aprovada pelo de Contas de do Estado (TCE) esna sessão desta quarta-feira e terá ma r ço. PENALIDADE contratos, aditivos, convênios prefeito afastado de seguraninspeção naAFASTADO Prefeitura Munivisite D24am.com tava realizando, na Prefeitura contas julgadas probidade ou de abril. acesso aos documentos da precontas de 2011 reprovadas peloirregulares. nem tava harealizando, na Prefeitura que devolver R$ 17 milhões aos DePREFEITO acordo comadministrativa a magistraprocedimentos licitatórios Coari, sendo R$ 2,821 milhões minar no cipal de Coari será feita, em Devol u ção Tribunal de Contas Estado (TCE) de Coari, desde o dia 24 de O prefeito Adail públicos. Marlon ainda foi de Coari, desde o Pinheiro dia de Entre asdofalhas encontradas na crime denão responsabilidade, a auditoria constava no 24 está Para Josué Filho, a decisão feitura. “Estava acontecendo a cofres o pleno da, realizados Prefeitura, em na sessão desta quarta-feira epor terá em glosa e R$ 33 mil em multa. março. maio, porque já está pré-esta- judicial Nesta quarta-feira, oapleno multado em R$do 8pela milgestor ter as calendário anual de justa inspeções desde 8 de fevereiro, ma rpreso ço. prestação estão a sem qualquer causa”. não impede que inssonegação de documentos por s,Amazoo De que, que devolver 17 milhões aos contasR$ julgadas irregulares. acordo apara magistrado com TCE este ano, nem haPREFEITO AFASTADO em Manaus De acordo a magistraDO RAMOS inexistência de órgão Em 26 de março, o prefeito peção seja está realizada, em maio. BOA parte VISTA dos funcionários da Prergadora, O prefeito Adail Pinheiro cofres públicos. ainda foi na de contro Entre as Marlon falhas encontradas da, a auditoria constava nocom via não sido autorizada pelo pleno preso desde 8 de fevereiro, multadoprestação em R$ 8 mil porprefeitura ter as dona gestor a de que mihões éestão o valor d da, ade auditoria não no interno, Boa Vi de Coari exercício, Igson calendário anual inspeções do Tribunal deem Contas, oconstava que, “Independente da liminar da feitura de Coari”, comentou igente. em Manaus inexistência de órgão de controle contas julgadas irregulares. segundo anem desembargadora, do TCE para este ha-extraordinária AFASTADO ser desembolsado calendário anual dePREFEITO inspeções Aano, inspeção do TCE estava sendo realizada na Reis, a Josué Filho. do Ramos, ausência de pel Monteiro da Silva, ingressou desembargadora Carla mbargana prefeiturana de Boa Vista O prefeito Adail Pinheiro está Entre asinterno, falhas encontradas contraria a legislação via sido autorizada pelo pleno após as eleições deste ano. Prefeitura devigente. Coari, o8dia 24inspeção de março naAFASTADO prefeito afastado do TCE para este ano, nem hacom um dedesde seguranPREFEITO Prefeitura adoque “é preso desde de fevereiro, A inspeção extraordinária do TCE estava sendoMunirealizada na previamente aprovadaprestação dodocumentos Ramos, ausência de Na decisão, a desembargado gestor estãode acomprobatórios Tribunal de Contas, omandado que, Decisão foi tomada porque auditoria não foi pelo Tribunal Contasde d mada porque auditoria não foi previamente aprovada pelo Tribunal de Contas em Manaus Prefeitura de Coari, desde o dia 24 de março O prefeito Adail Pinheiro está sendo 2,821 milh documentos das via sido despesas realizadas o ça comautorizada pedido liminar no cipal de Coari será feita, em Devolução argumentou aindade quepelo “é pleno inexistência deCoari, órgãocomprobatórios de controleR$durante dida em adora segundo desembargadora, preso desde 8jáde fevereiro, despesas realizadas durante omil inquestionável, nade medida em Fausto se interno, naperíodo prefeitura dedefende Boa Vista contraria a legislação vigente. em glosa e R$ 33 em mu do Tribunal Contas, o que, Decisão foi tomada porque auditoria não foi previamente aprovada pelo Tribunal de Contas de sua gestão e o não Tribunal de Jsutiça do Amazomaio, porque está pré-estaNesta quarta-feira, o pleno aurados da porque foi previamente do aprovada pelo Tribunal de Contas período de sua Manaus queauditoria trabalhos,não instaurados A inspeção extraordináriaem TCE estava sendo realizada na do Ramos, ausência degestão e o nãoFausto S Na decisão, aosdesembargaO deputado segundo aTEXTO desembargadora, envio ao Tribunal, por meio Álisson Castro BOA VISTA DO RAMOS ão gerar belecido no calendário anual. nas (TJAM) contra atonão do condo TCE decidiu queque o prefeito envio ao Tribunal, por meio Prefeitura de Coari, desde o dia 24 de março ao arrepio da que lei, poderão gerar belecido no calendário anual. nas (TJAM) contra ato do condo TCE decidiu o prefeito BOA VISTA DO RAMOS documentos comprobatórios das dora argumentou ainda “é oi tomada porque auditoria foi previamente aprovada pelo Tribunal de Contas FOTO Divulgação/TCE (PSD) foi à tribuna, nesta magnético, dos contratos, aditivos, contraria a legislação vigente. magnético, dos contratos, prejuízos à Administração de O que ocorreu foi uma ação anselheiro-presidente do TCE, afastado de Coari, Adail Piação de selheiro-presidente do TCE, afastado de Coari, Adail PiO que ocorreu foi uma ação andespesas realizadasEx-p durante orefeitoaditi inquestionável, na medida em MANAUS TEXTO Álisson Castro BOA VISTA DO RAMOS convênios e procedimentos Coari e à própria Chefia do ta, e se defendeu das acus tecipada, mas a auditoria aconJosué Filho, que, no dia 14, punheiro, terá que devolver R$ BOA VISTA DO RAMOS A inspeção extraordinária do TCE estava sendo realizada na período de sua gestão eeoprocedimentos não decisão, a desembargaconvênios que instaurados hefia do Filho, que, nodidia 14, punheiro, terá queao devolver R$ licitatórios, tecipada, mas a auditoria aconFOTOos Di vutrabalhos, lgação/Josué TCENa realizados durante o Executivo Municipal, pois tecerá, inevitavelmente, com a blicou uma portaria determi2,8 milhões cofres da prefeiPrefeitura de Coari, desde o dia 24 de março envio ao Tribunal, por meio de prostituição de meno ao arrepio da lei, poderão gerar belecido no calendário anual. nas (TJAM) contra ato do condo TCE decidiu que o prefeito os outros que têm finalidades pedido tem portaria um diferencial. uarta-feicondenadoa Ex-p refei to dora argumentou ainda que “é“A licitatórios, durante desembargadora OCPIdaPedofilia. ex-prefeito de Vista pois di- versos blicou uma BOA VISTA DO RAMOS 2,8 milhões aoBoa cofres dadoprefeitecerá, inevitavelmente, com a comenMANAUS Ex-p refei to de 2011,realizados segundo parecer documentos fiscais edetermiautorização doação pleno”, nando a realização de inspeção tura por irregularidades en- exercício magnético, dos contratos, aditivos, prejuízos à Administração de O que ocorreu foi uma anselheiro-presidente do TCE, afastado de Coari, Adail PiCarla Maria Santos veiculadaem redenaciona No diairregularidades 12Trindade, de fevereiro, oende- da procuradoradede2011, similares. Não estou articulandiferença é que esse é extraordinária, umem re- autorização slativa do contábeis, contas,segundo pare inquestionável, na medida não tou contradas contas do muniRamos, Marlon teve as iscais nando apor realização de inspeção por do pleno”, comenconvêniosexercício e procedimentos pagar R$17 m Coari eeà desembargadora própria Chefia do encontratecipada, masoaconselheiro-presidente. auditoria acon- tura Josué no dia 14,na pu-Prefeitura nheiro, terá que nas devolver R$ condenadoa Ex-p refei to dosFilho, Reis que, suspencondenadoa Monteiro‘Fan Freire. rem naos sedetrabalhos, da Prefeitura, mas programa stico’. “E O conselheiro-presidente Municipal detou Coari, designancípio. Com a decisão, Adail teráo Elissandra putado Luiz Castro (PPS) foi do nada em relação à CPI (da querimento articulado. ArticumExecutivo reque- Carla que instaurados da procuradora de contas, licitatórios, realizados durante o tá contas de 2011 reprovadas pelo ncontraextraordinária, na Prefeitura contradas nas contas do munio conselheiro-presidente. Municipal, pois diblicou deu,uma por portaria meio de determi- tecerá, inevitavelmente, com a 2,8 milhões ao cofres da prefeiMaria Santos relator substituto do processo, emlado escritório deocontabilidade do TCE afirmou, que os técnido inspeção os analistas responsáveis, 30 dias para recolher os valores vo explicações aos meus autor do primeiro pedido de OMário Pedofilia) ”, declarou. presidente da Casa nstalação exercício de 2011, segundo parecer medida liminar, uma pagar R$17 mi versos fiscais e Coari, condenadoa autorização do pleno”, comen- belecido nando a realização de inspeção tura por irregularidades enao arrepio da poderão gerar no anual. do TCE que o prefp (TJAM) do conElissandra Monteiro Freire. dos Reis com suspenTribunal de Contas do Estado (TCE) ura, masdocumentos adora Municipal delei, designanCom acalendário decisão, Adail terá O conselheiro-presidente pagar R$17 mi José dedecidiu Moraes Costa Filho, em Manaus, para fechamento do tribunal estão emcípio. Coari bem como nas o período paracontra a cos ato aos cofres públicos. O ex-prefeito de Boa Vista do extraordinária que o Tribunal da procuradora de contas, contábeis, por não encontratou o conselheiro-presidente. extraordinária, na Prefeitura contradas nas contas do munideu, por meio de a este parlamento e aos abilidade Santos instalação de uma CPI, para determinou Josué frisouhá“que asemanas CPI jáe estavam (Josué Neto)”, afirmou Tony. o Parla- do prejuízos à deAdministração de es-daselheiro-presidente a prefeitura O30 que ocorreu foi uma ação anafastado dequeCoari, Adail doos TCE, O relatorainda substituto do process balanço anual, certamente duas realização inspeção in loco, na sessão desta quarta-feira e terá do os analistas responsáveis, dias para recolher os valores do TCE afirmou, que técniContas do Estado (TCE) pagar R$17 mi Elissandra MonteiroRamos, Freire.Marlon Trindade, teve as O ex-prefeito de Boa Vista do medida liminar, uma inspeção rem na sede da Prefeitura, mas O conselheiro-presidente Municipal de Coari, designancípio. Com a decisão, Adail terá suspende Boa Vista do Ramos apresente eleitores. Não posso e nem poderiam gerar ações de imtendo dificuldade para ter entre osadias 24 esomente 11 estão apurar casos abuso sexual de foidecriada, osem trabalhos Procurado pela reportagem, (CPI) da Coari eTribunal à própria Chefia do contas de Moraes 2011 pelo mas ade auditoria aconnheiro, terá quereprovadas devolver Josué Filho, que, no dia 14,Coari puMário de Costa Fil tava na Prefeitura que devolver R$ 17 milhões amento bem o realizando, período para aos cofres O ex-prefeito Boa Vista do José cos domarço tribunal extraordinária que o como PENALIDADE Oderelator do processo, Ramos, Marlon Trindade, as aos meio de em escritório de contabilidade do TCE afirmou, que os técni- tecipada, do os analistas responsáveis, 30 dias para recolher osteve valores O ex-prefeito de Boa Vista dopúblicos. ossubstituto percentuais legais estalebecidos probidade administrativa ou acesso aos documentos da prede abril. Tribunal de Contas do Estado (TC de Coari, desde o dia 24 de quedarei ao silêncio. Ja Ramos, Marlon Trindade, teve as crianças e adolescentes. Um tonão começaram”. o deputado Josué Neto (PSD), lado na docrime de Contas Estado (TCE) esnspeção Mário José de Moraes Costa Filho, Executivo Municipal, pois dicontas de 2011 reprovadas pelo tecerá, inevitavelmente, com a 2,8 milhões ao cofres da pre blicou uma portaria determideterminou ainda que a prefeit em Manaus, para fechamento cos do tribunal estão em Coari bem como o período para a aos cofres públicos. Ramos, Marlon Trindade, teve as cofres públicos. Marlon ainda foi tamente realização da inspeção in loco, há duas semanas e estavam CPIdaPedofilia. que têmdocontas finalidades pedido umfeitura. diferencial. “A osO outros Na manhã desta quarta-feipara a educação e saúde; de responsabilidade, “Estava acontecendo a Para Josué Filho, a tem decisão na sessão destaapresente quarta-feira e ter março. de 2011 reprovadas pelo tava realizando, na Prefeitura ex-prefeito de Boa Vista Tribunal determinou ainda que a prefeitura Tribunal depelo Contas do Estado (TCE) contas de 2011 reprovadas pratiquei algo que me dene do balanço anual, certamente há duas semanas e estavam realização da inspeção in loco, tal de 23 deputados assinaram Na terça-feira,odeputadoJodisse que o pedido será analisavez, oimau- sem versos documentos fiscais e mecanismos de controle de bens, autorização do pleno”, comentura por irregularidades nando a realização de inspeção de Boa Vista do Ramos apresen qualquer justa causa”. sonegação de documentos por judicial não impede que a insmultado em R$ 8 mil por ter as de entre os dias 24 de março e 11 tendo dificuldade ter que devolver R$ fevereiro, 17 milhões aos o No dia 12 de similares. Não estou De acordo com a magistradiferença é quedificuldade esse para é um re-terde Contas ra, na Assembleia Legislativa do Contas doVista Estado (TCE) de esCoari, gerar desde o dia 24 de Ramos, Marlon Trindade, teveTribunal asearticulanTCE) Tribunal do Estado (TCE) de Boa Ramos apresente na sessão desta quarta-feira teráde poderiam ações de im-aregimental. PENALIDADE para entre os dias 24redeno março 11 emtendo como livro termos de se.do fielmente Em 26 de março, onão prefeito parte dos funcionários da Prepeção seja realizada, maio. cofresnas públicos. Marlon ainda foiju oPENALIDADE pedido. No dia pelo 12 de março, sé eRicardo (PT) protocolou um desta do de forma “O utado es- contábeis, da, auditoria não constava naà sessão desta quarta-feira eAcredito terátombo, por encontratou onada conselheiro-presidente. contradas contas dona mu extraordinária, na Prefeitura os percentuais legais estalebec março. contas de 2011 reprovadas contas julgadas irregulares. tiva ou refeitura de abril. acesso aos documentos da preputado Luiz Castro (PPS) do em relação CPI (da querimento articulado. ArticuEstado (ALE), mais um requeO na sessão quarta-feira e terá os percentuais legais estalebecidos que devolver R$ 17 milhões aos probidade administrativa ou acesso aos documentos da prede abril. responsabilidades, e ter as mihões o valor que deve de com Coari em exercício, Igson multadoeentre emdos R$outros; 8 mil por feitura deaCoari”, comentou “Independente da liminar da pedindo calendário anual de inspeções requerimento que devolver R$ 17 milhões aosDeus acordo a magistraTribunal de Contas do é Estado (TCE) de homens aeiro 24 De de depois de votação, ficou decidireavaquerimento dele (Tony Medei(PSL). que devolver R$ 17 milhões aos rem na sede da Prefeitura, mas O conselheiro-presidente cípio. Com a decisão, Adail Municipal de Coari, designanpara a educação e saúde; apres está para a educação e saúde; apresente Entre as falhas encontradas na bilidade, ParadaJosué Filho, aJosué decisão “Estava acontecendo a a Pedofilia) cofres públicos. Marlon ainda foi pelo Marlon crime de Monteiro responsabilidade, feitura. acontecendo Para Filho, decisão autor domagnético, primeiro ”, declarou. lado com oAFASTADO presidente da Casa rimento pedindo a este instalação envie, por os pedidt ser desembolsado contas julgadas irregulares. Silva, ingressou Josué Filho. desembargadora Carla Reis, a “Estava do TCE para ano, nem ha-afeitura. PREFEITO ainda foi meio da, a auditoria não constava no na sessão desta ecofres terá públicos. cofres públicos. Marlon ainda foiquarta-feira provar minha inocência”, do que a CPI será instalada liação da instalação imediata da ros) será analisado, assim como se que o ereiro, mecanismos de controle de bens, multado em R$ 8 mil por ter as sem qualquer justa causa”. sonegação de documentos por judicial não impede que a insO prefeito Adail Pinheiro está em escritório de contabilidade Entre as falhas encontradas nabed contratos, aditivos, convênios e os do TCE afirmou, que os técni30 dias para recolher do os analistas responsáveis, mecanismos de controle devalo prefeito afastado de via sido autorizada pelo pleno com um mandado de seguraninspeção na Prefeitura Muniprestação do gestor estão a sa”. judicial não que Parlaa ins- sonegação de documentos por R$que multado em R$ 8 ter as calendário anual de inspeções de uma CPI, Josué frisou “que a CPI jámil porinstalação (Josué Neto)”, afirmou Tony. devolver R$ 17 milhões aos imediata daimpede Comissão magistramultado 8 mil por ter as preso desde 8 de fevereiro, como livro tombo, prestação termos dedo gestor estão a contas julgadas irregulares. Em 26 de março, onem prefeito parte dos funcionários da aPre-em peção realizada, em maio. procedimentos licitatórios PREFEITO AFASTADO do Tribunal deseja Contas, odeque, Coari, sendo R$ 2,821julgadas milhões ça com pedido de liminar no cipal Coari será feita, em Devol u ção contas irregulares. do TCE para este ano, hacofres públicos. Marlon ainda foi PREFEITO AFASTADO stava no em Manaus, para fechamento cos do tribunal estão em Coari aos cofres públicos. bem como o período para como livro tombo, termos de contas julgadas irregulares. inexistência deencontradas órgão de controle prefeito peção seja realizada, em maio. parte dosfeitura funcionários dacomentou Preem PREFEITO AFASTADO apurar casos de abuso sexu foimultado criada, somente os trabalhos Procurado pelaNesta reportagem, mentar de Inquérito (CPI) da O prefeito Adail Pinheiro está responsabilidades, entre outros; inexistência deeórgão de controle mihões é que deve Entre asem falhas na deprefeito Coari em exercício, Igson segundo a desembargadora, “Independente da liminar daManaus realizados Prefeitura, em 2011. O prefeito Adail está em e R$ mil em multa. Entre as falhas encontradas na pela Tribunal deestá Jsutiça do Amazomaio,Pinheiro porque já está pré-esta- de Coari”, quarta-feira, o pleno sido autorizada pelo pleno R$oglosa 8valor mil por ter33 as nspeções Ovia Adail Pinheiro Entre as falhas encontradas na do balanço anual, certamente há duas semanas e estavam realização da inspeção in loco, responsabilidades, entre outros mihões é o valor que deve preso desde 8 de fevereiro, interno, na prefeitura de Boa Vista o, preso desde 8vigente. de da fevereiro, “Independente da liminar feitura de Coari”, comentou interno, na prefeitura de Boa Vist crianças e adolescentes. Um não começaram”. o deputado Josué Neto (PSD), Pedofilia foi protocolado na contraria a legislação envie, por meio magnético, os ser desembolsado pelo prestação do gestor estão a Monteiro Silva, ingressou prestação do gestor estão a Josué Filho. desembargadora Carla Reis, a doIgson Tribunal de Contas, o que, contas julgadas irregulares. preso desdeda 8PREFEITO de fevereiro, nem haAFASTADO prestação do gestor estão a em Manaus em Manaus A inspeção extraordinária do TCE estava sendo realizada na do Ramos, ausência de NaDesta decisão, ade desembargaem Manaus contratos, aditivos, convênios emagnético, inexistência órgão deenvie, controle gerar ações imprefeito afastado de inexistência de órgão dede controle Oestava prefeito Adail Pinheiro está tendo dificuldade para ter os dias 24 de março e 11 por meio os com umTCE mandado deDiretora. seguransegundo a poderiam desembargadora, ser desembolsado pelode Entre as falhas encontradas na inspeção na Prefeitura Muniária do sendo realizada na do Ramos, ausência gressou lo pleno desembargadora Carla Reis, a entre Josué Filho. tal de 23 deputados assina Na terça-feira,odeputadoJodisse que o pedido será analisaMesa vez, o auinexistência de órgão de controle Prefeitura de Coari, desde o dia 24 de março PENALIDADE documentos comprobatórios das presode desde 8 dedora fevereiro, argumentou ainda que interno, prefeitura de Boa Vista contraria a24 legislação vigente. procedimentos licitatórios do gestor Coari, sendo R$estão 2,821 milhões interno, na prefeitura de aBoa Vista ça com pedido noPrefeitura s, o que, cipal de Coari será“éfeita, em Devolução esde o dia de março prefeitura de Boa Vista probidade administrativa ou aos documentos danadas prede abril. aditivos, prefeito afastado de documentos comprobatórios eguraninspeção na Muniopela pedido. No diaconvênios 12 deome séprestação Ricardo (PT) protocolou um de contratos, do de formaNesta regimental. “Ointerno, re- naacesso tor doliminar pedido éo deputado esem Manaus despesas realizadas durante inquestionável, naextraordinária medida em do A inspeção realizada na Ramos, ausência Na decisão, a desembargainexistência órgão de realizados em 2011. rgadora, A inspeção extraordinária TCEmaio, estava sendo realizada naTCE estava sendo glosa de e R$ 33 mil emdo multa. doem Ramos, ausência decontrole Tribunal de Jsutiça dodoAmazoporque já quarta-feira, o pleno após asPrefeitura, eleições deste ano. A inspeção extraordinária TCEdo estava sendo realizada na está pré-estado Ramos, ausência de crime de responsabilidade, Prefeitura de Coari, desde o dia 24 de março período de sua gestão e o nãode feitura. “Estava acontecendo a Para Josué Filho, a decisão procedimentos licitatórios Coari, sendo R$Boa 2,821 milhões que os trabalhos, instaurados despesas durante inar node Coari, cipal de Coari será feita, em Devol ução dele (Tony Medeidocumentos comprobatórios das de votação, ficou doraPrefeitura argumentou ainda que “éoMedeiros depois pedindo a oreavaquerimento tadual Tony (PSL). interno, narealizadas prefeitura de Vista de desde Coari, desde dia 24 de março Prefeitura o dia 24 de março igente. documentos comprobatórios das documentosrequerimento comprobatórios das envio ao Tribunal, por meio ao arrepio da lei, poderão gerar belecido no calendário anual. nas (TJAM) contra ato do condo TCE decidiu que o prefeito despesas realizadas durante o inquestionável, na medida em A inspeção extraordinária do TCE estava sendo realizada na do Ramos, ausência de mbargasem qualquer justa causa”. sonegação de documentos por judicial não impede que a insrealizados pela Prefeitura, em 2 emdurante glosa 33 mile em multa.da Fausto período derealizadas sua gestão oo não Amazo- Prefeitura despesas realizadas oe R$ maio, porque já está pré-estaNesta quarta-feira, o pleno despesas durante defende doPi-seque a CPI será insta liação da instalação imediata será analisado, como O parlamentar que ode ros) magnético, dos contratos, aditivo prejuízos à disse Administração de Coari, desde o dia 24 de março que ocorreu foi uma ação an- afastado selheiro-presidente do assim TCE, O Coari, Adail período sua gestão e o não os trabalhos, instaurados documentos comprobatórios das de de a que “é período departe sua gestão e o não O deputado Fausto Souza período de sua gestão e o não Em 26 de março, o prefeito dos funcionários da Prepeção seja realizada, em maio. envio aoque Tribunal, por meio belecido no calendário anual. do condo TCE decidiu que o anual. prefeito Coari e à(TJAM) própria Chefia do tecipada, mas adespesas auditoria aconJosué Filho, que, dia 14, punheiro, que devolver envio ao Tribunal, por meioR$ convênios e procedimentos ao arrepio da lei, poderão gerar realizadas durante o terá belecido nono calendário nas contra ato do condo decidiu o prefeito dida em contra aoTCE Tribunal, por meio belecido no calendário anual. as (TJAM) ato doato condo TCE decidiu que o prefeito foideste àlicitatórios, tribuna, nesta quarenvio ao Tribunal, por2,8 meio belecido no pois calendário anual. nas (TJAM) contra do condo TCE decidiu queanoenvio prefeito após as(PSD) eleições ano. durante o Executivo Municipal, di-“Independente tecerá, inevitavelmente, com acontratos, blicou portaria determimilhões ao cofres da prefeimihões é orealizados valor que de Coari em exercício, Igson magnético, dos contratos, aditivos, feitura de Coari”, comentou da liminar da prejuízos à de Administração de período de sua gestão e o não Ouma que de ocorreu foi uma ação selheiro-presidente do TCE, afastado de Coari, Adail Pimagnético, dos aditivos, aurados O que ocorreu foi uma ação anolheiro-presidente TCE, afastado de Coari, Adail Pimagnético, dos contratos, aditivos, O que ocorreu foi uma ação ando TCE, afastado Coari, Adail Pita, e se defendeu das acusações magnético, dos contratos, aditivos, O que ocorreu foi uma ação anselheiro-presidente do TCE, afastado de Coari, Adail Piexercício de 2011, segundo parec versos documentos fiscais e autorização do pleno”, comennando a realização de inspeção tura por irregularidades enconvênios e procedimentos Coari e à própria Chefia do envio ao Tribunal, por meio tecipada, mas a auditoria aconJosué Filho, que, no dia 14, punheiro, terá que devolver R$ ão gerar belecido no calendário anual. nas (TJAM) contra ato do condo TCE decidiu que o prefeito ser desembolsado pelo convênios e procedimentos Monteiro da Silva, ingressou Josué Filho. desembargadora Carla Reis, a tecipada, mas a auditoria aconosué Filho, no diamanhã 14,dia pu-mas nheiro, terá que devolver R$que convênios eprocedimentos procedimentos de prostituição de menores, tecipada, a TCE, auditoria aconaação 14, pu-que, nheiro, terá que devolver CPIdaPedofilia. os outros têm finalidades pedido tem um diferencial. “A Na quarta-feiconvênios e de contas, tecipada, mas a auditoria aconJosué que, no 14, puterá que devolver R$ Fausto defende contábeis, por encontratou oR$ conselheiro-presidente. extraordinária, na Prefeitura contradas nas contas dose munilicitatórios, realizados durante o da procuradora Executivo Municipal, poisdesta dimagnético, dos aditivos, tecerá, inevitavelmente, com alicitatórios, uma portaria determi2,8 milhões ao cofres da prefeide Filho, Onão que ocorreu foiauma ação an-nheiro, selheiro-presidente do blicou Coari, Adail Pirealizados durante ocontratos, tecerá, inevitavelmente, com icou uma portaria determi2,8 milhões aoafastado cofres dade prefeiveiculadaem redenacionalpelo No dia en12 dedurante fevereiro, o2011, de-O prefeito afastado de similares. Não estou articulandiferença éauditoria que esse ra, na Assembleia Legislativa do com um mandado deada seguranElissandra Monteiro Freire. licitatórios, realizados durante o a decisão, inspeção na Prefeitura Munirem na sede Prefeitura, mas O conselheiro-presidente Municipal de Coari, designancípio. Com Adail terá tecerá, inevitavelmente, com aé um licitatórios, realizados o blicou uma portaria determi2,8remilhões ao cofres da prefeideputado Fausto Souza exercício de segundo parecer tecerá, inevitavelmente, com a determiversos documentos fiscais e 2,8 milhões ao cofres da prefeiapós as eleições deste ano. convênios e procedimentos autorização do pleno”, comennando realização de inspeção tura por irregularidades hefia do tecipada, mas a aconJosué Filho, que, no dia 14, punheiro, terá que devolver R$ exercício de 2011, segundo parecer autorização do pleno”, comen-articulado. ando a realização de inspeção tura porArticuirregularidades enprograma tást ico ’. “Eu putado Luiz Castro (PPS) foi o do nada em relação à CPI (da querimento Estado (ALE), mais um requeO‘Fan relator substituto dodeprocesso, emdetermiescritório de contabilidade exercício de 2011, segundo parecer do TCE afirmou, que os técnido os analistas responsáveis, 30 dias para recolher os valores da procuradora de contas, autorização do pleno”, comennando a realização de inspeção tura por irregularidades en(PSD) foi à tribuna, nesta quarcontábeis, por não encontralicitatórios, realizados durante o tou o conselheiro-presidente. extraordinária, na Prefeitura contradas nas contas do muniCoari, sendo R$ 2,821 milhõ pois diça com pedido de liminar no tecerá, inevitavelmente, com a blicou uma portaria 2,8 milhões ao cofres da prefeicipal de Coari será feita, em Devol u ção exercício de 2011, segundo parecer da procuradora de contas, tou o conselheiro-presidente. xtraordinária, na Prefeitura contradas nas contas do muniautorização do pleno”, comennspeção tura por irregularidades envo explicações aos de meus pares, Mário José Moraes Costa Filho autor do primeiro pedido dee seFreire. Pedofilia) com presidente da contradas Casa rimento ainspeção instalação em Manaus, fechamento cos do tribunal estão em Coari bemcomencomo oconselheiro-presidente período para a”, declarou. aos cofres públicos. Elissandra Monteiro da de contas, rem na sede da Prefeitura, mas exercício de 2011, segundo parecer O Municipal delado Coari, designancípio. Com aprocuradora decisão, Adail terá tou opara conselheiro-presidente. extraordinária, napedindo Prefeitura nas contas do munita, defendeu das acusações iscais e de autorização doopleno”, nando adesignanrealização de tura por irregularidades enElissandra Monteiro Freire. O conselheiro-presidente unicipal Coari, cípio. Com a decisão, Adail terá em glosa e R$ 33 mil em mul Tribunal de Jsutiça do Amazomaio, porque jáCom está pré-estaNesta quarta-feira, oCPI, pleno da procuradora deFreire. contas, este parlamento eainda aosque meus determinou a prefeitur tou o quarta-feiconselheiro-presidente. refeitura contradas nas contas muniFausto sededefende de uma para Josué frisou “que asemanas CPI já Neto)”, afirmou Tony. imediata da Comissão ParladoPrefeitura balanço anual, certamente há duas e instalação estavam realização da inspeção in loco, O relator substituto doaprocesso, em escritório de contabilidade Elissandra Monteiro da procuradora contas, do TCE afirmou, que osdo técnidopedido os analistas responsáveis, 30 dias para recolher osde valores ncontratou o(Josué conselheiro-presidente. extraordinária, na contradas contas muniO conselheiro-presidente Municipal de Coari, designancípio. anas decisão, Adail terá de prostituição menores, CPIdaPedofilia. os outros que têm finalidades tem um “A Na manhã desta Odo relator substituto do processo, do TCE afirmou, que osdiferencial. técni- 30 dias o os analistas responsáveis, para recolher os valores de Boa Vista do Ramos apresente eleitores. Não posso e nem me poderiam gerar ações de imtendo dificuldade para ter entre os dias 24 de março e 11 apurar casos de abuso sexual de foi criada, somente os trabalhos Procurado pela reportagem, mentar de Inquérito (CPI) da Mário José deveiculadaem Moraes Costa Filho, em paraLegislativa fechamento Elissandra Monteiro Freire. cos do tribunal estão em Coari bem oO para aaos aos cofres Elissandra Monteiro Freire. ura, mas Opúblicos. relator do processo, conselheiro-presidente de Coari, designanCom aestou decisão, Adail terá O conselheiro-presidente esignanCom acípio. decisão, Adail terá docomo TCEestão afirmou, que os técniO deputado Fausto S do os analistas responsáveis, 30 dias para os valores redenacionalpelo Mário José de Moraes Filho, NoCosta diasubstituto 12 de fevereiro, o desimilares. Nãorecolher articulané período que é cípio. um rera, naManaus, Assembleia PENALIDADE cos dodiferença tribunal emesse Coari em como oMunicipal período para a do cofres públicos. estalebecid probidade administrativa ou acesso aos documentos dadepreaopercentuais silêncio.legais Jamais de Coari abril. crianças edoadolescentes. Um to- quequedarei não começaram”. oinspeção deputado (PSD), Pedofilia foi para protocolado na determinou ainda a prefeituraos do balanço anual, certamente O relator substituto processo, há duas semanas e recolher estavam da in Josué loco, bilidade TCE que osNeto técnido os analistas responsáveis, 30 dias para os valores Mário Moraes Costa Filho, determinou ainda queJosé aLuiz prefeitura cos dodoos tribunal estão em bem como omais período aos cofres públicos. programa ‘Fan t á st ico ’. “Eu dehá arealização duas semanas e afirmou, estavam alização da inspeção inum loco, putado Castro (PPS) foi o do nada em relação à CPI (da querimento articulado. ArticuEstado (ALE), requeO relator substituto do processo, do TCE afirmou, que técnionsáveis, 30 dias para recolher os valores (PSD) foi à tribuna, nesta q para a educação e saúde; apresen crimepara responsabilidade, feitura. “Estava acontecendo a que Para Josué Filho, a decisão pratiquei de Boa Vista do Ramos apresentealgo que me denegristaldede 23 deputados assinaram Na terça-feira,odeputadoJodisse que oter pedido será analisaMesa Diretora. Desta vez,de oaos aupoderiam gerar ações imMário José Moraes Costa Filho, tendo dificuldade para ter entre dias 24 de março 11em hamento cos odo tribunal estão Coari bem período aos cofres públicos. de Boa Vista do Ramos apresente determinou ainda a prefeitura tendo dificuldade para ntre os diaspedindo 24 decomo março ede 11in há duas semanas e eda estavam realização da inspeção loco, volegais explicações aos meus pares, autor do primeiro pedido deFilho, Pedofilia) ”, declarou. lado com presidente Casa rimento a oinstalação PENALIDADE mecanismos dena controle de bens qualquer justa causa”. sonegação de documentos por judicial não impede que a insMário José de Moraes Costa os percentuais estalebecidos se. Acredito fielmente justiça cos do tribunal emduas Coari para arealização aos cofres públicos. probidade administrativa ta, e se defendeu das acusa o pedido. No dia 12 de março, sé Ricardo (PT) protocolou um do de semanas forma regimental. “Oaos re-documentos tor do pedido é ou osem deputado determinou ainda que a prefeitura acesso da predeestão abril.estamente há ePENALIDADE estavam da inspeção in loco, os percentuais legais estalebecidos

a 24 de

POLÍTICA

Política 07 Política 07

Liminar suspende inspeção do TCE em contas da Prefeitura de Co Liminar suspende inspeção do TCE em contas da Prefeitura de Coari Ex-prefeito em contas da PrefeituraPolí detica Coari 07 condenadoa

pende inspeção do TCE A Prefeitura de Coari A Polí2,854 tica 07 R$ A

pagar R$17 m

Ex-prefeito condenadoa pagar R$17 Polími tica 07

Política 07 Política 07 Política 07

r suspende inspeção do inspeção TCE do TCE Liminar suspende Liminar suspende inspeção do TCE suspende inspeção do TCE R$ 2,854 tas da Prefeitura de Coari em contas da Prefeitura de Coari nar suspende inspeção do Ex-p TCE refeito

emdacontas da Prefeitura de Coari as Prefeitura de Coari ontas da Prefeitura de Coari condenadoa do apresenta mais um requerimento pela

pagar R$17 mi ão imediata de CPI na Assembleia Ex-prefeito condenadoa pagar R$17 mi

Deputado apresenta mais um requerimento pela A A instalação imediata de CPI na Assembleia R$ 2,854

R$ 2,854 R$ 2,854

Deputado apresenta mais um requerimento pela instalação imediata de CPI na Assembleia Deputado apresenta mais um requerimento pela imediata CPIrequerimento na Assembleia pela oinstalação apresenta maisdeum

ão imediata de CPI na Assembleia

R$ 2,854


14

Quinta-feira, 3 de abril de 2014 do Amazonas | visite D24am.com

m

e

Justiça nega recurso e Gol pagará R$ 20 mil a cliente por racismo

açamba e no momento do choque acordou, estava entre as ferragens

s

empresa aérea, em razão das ofensasdecunhoracistaproferidas por uma funcionária contra ele quando tentava embarcar CIDADES para comparecer ao funeral de suamãeemRecife(PE), viagem Manaus, 3 de abril de 2014 quenãoocorreu. Como a passagem foi comprada com urgência pelo chefe docliente,comseucartãodecrédito, a funcionária exigiu a confirmação da compra pelo titular docartão.Comoeramadrugada, o cliente não conseguiu falar com seu chefe por telefone e foi até sua casa para informá-lo da situaçãoeotitulardocartãodisse que confirmaria as informações portelefoneàatendente. Nos autos, o cliente relata que, ao retornar ao aeroporto, a funcionária da empresa confirmou os dados por telefone, mas exigiutambémfalarcom umvizinho do chefe a fim de confirmarasafirmaçõesdotitularpara entãoliberaroembarque. Elenãotinhacontatodevizinho e disse à atendente que iria procurar seus direitos, mas quando virou as costas ouviu a funcionáriaproferirofensas discriminatórias, na frente de outros passageiros,dizendo: “tinha queserpretomesmo”.

vos exames para elucidação e controle dasTurma lesõesRecursal intracraA 3ª dos nianas. A paciente não etem Juizados Especiais Cíveis Criprevisão alta. minaisde doTribunaldeJustiçado Claudomiro Amazonas (TJAM)Gonçalves julgou impermanece internado no HosprocedenteorecursodaemprepitalsaVRGLinhas e Pronto-Socorro Aéreas, razãoDr. soJoão Lúcio Machado, com cialdaGolLinhasAéreas,econquadro estável mantido firmou decisãoeda juíza Jaciem Caobservação para Atanázio,titular controle tovalcantiGomes mográfico traumatismo da 16ª Varadedo Juizado Especial cranioencefálico leve.condenou a Cível, que em 2012 Gisele de Souza Costa, 19, empresaapagar R$20 mildeinpermaneceinternadanaUTIdo denização por danos morais a Dr. umcliente,acrescidosdejurose João Lúcio Machado, com quadro clínico estável, mas aincorreçãomonetária. da necessitando cuidados inA ação dedeindenização foi tensivos. Semprevisãodealta. apresentadapeloclientecontraa empresa aérea, em razão das ofensasdecunhoracistaproferidas por uma funcionária contra ele quando tentava embarcar para comparecer ao funeral de suamãeemRecife(PE), viagem quenãoocorreu. Como a passagem foi comprada com urgência pelo chefe

centro-sul e salários

prometeu enviar o projeto para a Câmara, no entanto, com a mudança de secretário, houve essa interrupção e ficamos sem uma explicação,semsaber oqueaconteceu”,disse.

±

Clipagem tjam 3 4 2014  
Clipagem tjam 3 4 2014  
Advertisement