Page 1

Een universitaire lerarenopleiding: iets voor jou? Ben je (binnenkort) in bezit van je masterdiploma en wil je je

Of je nu (bijna) afgestudeerd bent of al werkzaam bent als ervaren en

opgedane kennis en liefde voor je vakgebied overbrengen op anderen?

gedreven professional, als je de ambitie hebt om als docent je steentje

Ben je al werkzaam als leraar en wil je je carrière meer diepgang

bij te dragen aan de vorming van onze maatschappij, dan is de Univer-

geven met een eerstegraads bevoegdheid?

sitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT) een prima keuze. Per september

Wil je een carrièremove maken en je voorbereiden op een baan

2011 zal deze van start gaan met de lerarenopleidingen Nederlands,

in het onderwijs?

Filosofie en Levensbeschouwing.

Educatieve master Universitaire Lerarenopleiding Tilburg 2011/2012

Nederlands / Filosofie / Levensbeschouwing


Het opleidingsaanbod van de Universitaire Lerarenopleiding

Integratie van theorie en praktijk

Toelatingseisen

Toelating met masteropleiding

Tilburg zal gefaseerd geïntroduceerd worden. De lerarenopleiding

Centraal in de opzet van de ULT staat het woord “integratie”. Integratie

Om in te kunnen stromen in de universitaire lerarenopleiding, moeten

Wat als je vooropleiding niet in het lijstje van de toegangseisen staat

Maatschappijleer start in september 2012. De start van de leraren-

tussen theorie en praktijk en integratie tussen de onderdelen van het

studenten de vakinhoudelijke universitaire master hebben afgerond. Een

genoemd? In dit geval is het mogelijk om door middel van het volgen

opleidingen Economie, Management & Organisatie en Wiskunde

programma. Het programma is zo ontworpen dat de praktijk en de

afgeronde universitaire bachelor of een afgeronde HBO-opleiding biedt geen

van een vakdeficiëntie programma, dus specifieke vakken die ervoor

zal plaatsvinden in september 2013.

theorie geïntegreerd zijn tot één samenhangend geheel.

toegang tot de lerarenopleiding. Onderstaande opsomming van toegangs-

zorgen dat je de ontbrekende voorkennis zo snel mogelijk eigen maakt,

eisen is gebaseerd op beschikbare opleidingen aan Tilburg University.

alsnog in te stromen. In dit geval zul je een officieel verzoek tot toelating

De voordelen van een eerstegraads bevoegdheid

Programmastructuur

moeten indienen bij de Examencommissie om te horen welke vakken je

De ULT bestaat uit drie fases. In de eerste twee fases (die samen het

ULT Lerarenopleiding

eerste semester vormen) worden vakdidactiek, algemene didactiek en

Lerarenopleiding Bachelorprogramma Filosofie of Wijsbegeerte. Filosofie Daarnaast een afgeronde master Filosofie.

Het volgen van de universitaire lerarenopleiding aan Tilburg University

stage afgewisseld. Binnen elke opleidingsweek zijn deze onderdelen

biedt je, binnen relatief korte tijd, extra beroepsmogelijkheden.

met elkaar verweven rondom een thema. Vanaf het begin vindt een

De voordelen: 1. Je kunt aan de slag als leraar. 2. Je kunt uiteraard nog

deel van het curriculum plaats op de scholen zelf. De koppeling theorie

steeds aan de slag in het vakgebied van je oorspronkelijke studie. 3. De

en praktijk wordt versterkt door de nauwe samenwerking tussen univer-

combinatie van beide studies maken andere beroepskeuzes mogelijk.

sitaire docenten algemene didactiek en vakdidactiek, en opleidings-

Uit een onderzoek naar de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren blijkt

docenten van het voortgezet onderwijs.

bovendien dat de vraag naar leraren de komende jaren zal toenemen.

In de derde fase, die de tweede helft van de opleiding beslaat, zal de

Dus ook als je kiest voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt is het

nadruk liggen op de stage en het doen van opdrachten en onderzoek.

behalen van je eerstegraads bevoegdheid een verstandige keuze.

Vereiste vooropleiding

Lerarenopleiding Voor deze opleiding geldt aan Tilburg Nederlands University een combinatie van de masteropleidingen Algemene Cultuurwetenschappen en Communicatie- en Informatiewetenschappen met aanvullende vakeisen. Lerarenopleiding De lerarenopleiding Levensbeschouwing is Levensbeschouwing nu nog onderdeel van een tweejarige masteropleiding in combinatie met de master Religie in Samenleving en Cultuur (RSC) en kan ook gevolgd worden na het bachelorprogramma RSC en een afgeronde master RSC.

nog moet volgen.

Toelating voor zij-instromers Heb je je master niet aan Tilburg University behaald? Ook dan kun je een verzoek tot toelating indienen. De Examencommissie zal in dat geval bepalen of je op basis van je vooropleiding(en) direct toegang krijgt of dat je nog deficiënties moet wegwerken. Alle andere vooropleidingen worden beoordeeld aan de hand van de landelijk vereiste vakinhoudelijke kennis voor universitaire lerarenopleidingen. HBO-afgestudeerden moeten eerst een premaster en een master van bovengenoemde opleidingen afronden voordat ze mogen instromen in de ULT. Wie al over een tweedegraads bevoegdheid beschikt, kan in

De ULT werkt samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het curriculum wordt in optimale samenwerking met het werkveld opgezet en uitgevoerd. Bovendien zijn er voldoende, kwalitatief zeer goede opleidingsplaatsen beschikbaar op scholen voor voortgezet onderwijs.

Wie kan zich niet een leraar herinneren uit zijn/haar middelbare-schooltijd die van grote invloed is geweest op zijn of haar ontwikkeling? Voor een toekomstige generatie leerlingen kun jij die leraar zijn!

Het is wel mogelijk om, als je aan Tilburg University studeert, tijdens je vakinhoudelijke universitaire bachelor al (een) vak(ken) te volgen als onder-

aanmerking komen voor vrijstellingen.

deel van je vrije minor, die je vrijstelling op kan leveren in je ULT master.

Studiefinanciering

Indien toegekend kan deze vrijstelling maximaal 30 ECTS bedragen (bij

Op dit moment kan voor de lerarenopleiding nog een extra jaar

een volledige minor in de bachelorfase die uit ULT mastervakken bestaat).

prestatiebeurs worden aangevraagd. Meer informatie over deze beurs

Vrijstellingen

en hoe deze aangevraagd kan worden is te vinden op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Kijk daarvoor op:

Het zou kunnen dat je, op basis van een eerdere opleiding of ervaring als

http://www.ocwduo.nl/. Ben je al werkzaam in het onderwijs,

docent, in aanmerking komt om een vrijstelling te krijgen voor bepaalde

dan kom je wellicht in aanmerking voor een Lerarenbeurs. Kijk voor

onderdelen. Wanneer je tot de lerarenopleiding bent toegelaten, kun je

meer informatie op de website van DUO-IB-Groep: www.ib-groep.nl.

een verzoek tot vrijstellingen of tot een aangepast traject indienen bij de Examencommissie.


Aanmelding en deadlines

Meer informatie

Vanaf september beginnen de colleges en de stages. Voor de plaatsing

De volgende mastervoorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag-

van studenten op de stagescholen moeten wij op tijd weten hoeveel

avond 19 mei 2011. Houd de website van de ULT in de gaten om je in te

studenten we moeten plaatsen. Om deze reden is het raadzaam

schrijven voor deze voorlichtingsavond.

om je zo snel mogelijk aan te melden, zodra je hebt besloten een lerarenopleiding te volgen. Aanmeldingen worden op volgorde van

Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Gaby

ontvangst behandeld.

Twilhaar via lerarenopleiding@uvt.nl.

Aanmelden kan vanaf februari door middel van het inschrijfformulier op de website: http://www.tilburguniversity.edu/lerarenopleiding

Tilburg University Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoon Fax

013 466 28 92 E-mail

013 466 25 80

lerarenopleiding@uvt.nl

www.tilburguniversity.edu/lerarenopleiding

Universitaire Lerarenopleiding  
Universitaire Lerarenopleiding  

Universitaire Lerarenopleiding