Page 1

Persoonlijkheidstype D en verder

Diagnoses en verder

Kwaliteit van leven en verder

Psychologisch welbevinden en verder

Medische Psychologie • Medische Psychologie voor volwassenen • Klinische Neuropsychologie • Pediatrische Psychologie

Masters 2011/2012

Fysieke gezondheid en verder

Wat brengt jou verder? ...en verder


Toelating en aanmelding 11

In het kort

Universiteit van Tilburg brengt jou verder

05

Medische Psychologie

Meer informatie

11

Case Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

06

Programma

07

Richtingen tweede studiejaar

Vergrijzing, marktwerking in de gezondheidszorg, individualisering,

08

godsdienstige verschillen, economische crisis, digitalisering. Actuele thema’s uit de maatschappij. De UvT wil met haar onderzoek en onderwijs meer inzicht krijgen in de problematiek van deze maatschappelijke vraagstukken en een structurele bijdrage leveren aan een betere samenleving. Studeren en onderzoeken aan de UvT brengt je nieuwe ideeÍn en inzichten. Iedere dag weer zoek je naar meer begrip van het menselijk functioneren in deze wereld. Onderzoek, leer en begrijp de maatschappij.

Understanding society

02

... en verder

Toekomstperspectief

10

Pediatrische Psychologie

08

Klinische Neuropsychologie

09

Medische Psychologie voor volwassenen

08

03


Master Medische Psychologie Prof. dr. Johan Denollet Hoogleraar Medische Psychologie

“De Master Medische Psychologie vult een belangrijke lacune op” het snijvlak van de psychologie en de geneeskunde. De opleiding omvat een cursorisch deel in het eerste studiejaar en in het tweede studiejaar

De faculteit werkt daartoe samen met ziekenhuizen binnen de Brabant Medical School, met name met het Elisabethziekenhuis in het eerste

In de master Medische Psychologie staat de relatie tussen psychologisch

jaar en het Catharina Ziekenhuis en andere ziekenhuizen in de regio in

1. Unieke opleiding in Nederland

welbevinden en fysieke gezondheid van mensen (kinderen en volwassenen)

het tweede jaar.

2. Een tweejarige klinische masteropleiding

centraal. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende subdisciplines

3. In het eerste opleidingsjaar naast psychologische ook medische

binnen de psychologie: klinische psychologie, ontwikkelings-

curriculumonderdelen “De tweejarige masteropleiding Medische Psychologie bevindt zich op

Studeren op het grensvlak van psychologie en geneeskunde

Vijf redenen om Medische Psychologie te kiezen

4. Het tweede opleidingsjaar: een klinische stage die gekoppeld is aan

In het kort

...en verder psychologie, functieleer en sociale psychologie. De opleiding

Naam

Medische Psychologie

08

kenmerkt zich door een integrale benadering van de patiënt vanuit de

Richtingen tweede

1. Medische Psychologie voor volwassenen

gedachte dat somatische, psychologische en contextuele aspecten bij

opleidingsjaar

2 . Pediatrische Psychologie

het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek

3. Klinische Neuropsychologie

elke aandoening een rol spelen. De combinatie van psychologische en

5. Een kleinschalige opleiding met interactieve colleges

medische curriculum-onderdelen maakt deze tweejarige masteroplei-

Croho*

66581

Daarmee is deze master uniek in Nederland. Met het zorgvuldig opge-

ding uniek in Nederland.

Duur

Tweejarige masteropleiding

bouwde curriculum vult de master een belangrijke lacune op in het

Tijdens de opleiding leer je om je vaardigheden en kennis op het gebied

Programma

Voltijd

bestaande onderwijsaanbod en zorgt ervoor dat studenten psychologie

van diagnostiek en therapie in dienst te stellen van de optimalisering

Titel

Master of Science

beter voorbereid worden op het werken in de somatische gezondheids-

van de behandeling van somatisch zieke patiënten. Je expertise komt

Toelating

Er vindt een selectieprocedure plaats

zorg. De afgestudeerde masters in de Medische Psychologie definiëren de

zowel tot uiting in direct contact met de patiënten en andere persoonlijk

Taal

Nederlands

opleiding als “het neusje van de zalm”. Wanneer je in een ziekenhuis of

betrokkenen, als in bijdragen aan multidisciplinair overleg met andere

Onderwijsvormen

College’s, videoconferencing, groepswerk

vergelijkbare medische setting wilt werken, of je wilt je verder bekwamen in

professionals. Met je wetenschappelijke vaardigheden kun je

Tentamens Schriftelijke tentamens, verslagen,

is een klinische stage en wetenschappelijk onderzoek opgenomen.

bijdragen aan beter inzicht in de psychologische aspecten van

wetenschappelijk onderzoek, dan biedt de master Medische Psychologie je de basiskennis en vaardigheden om dit doel te bereiken.”

presentaties

...en verder lichamelijke ziekten.

Start

September

10

Informatiedagen

25 november 2010 en 19 mei 2011

Meer informatie

www.tilburguniversity.nl/mp

In het tweede jaar kun je je middels een uitgebreide klinische stage en de master thesis specialiseren in een van de richtingen Medische Psychologie voor volwassenen, Pediatrische Psychologie of Klinische

...en verder

www.tilburguniversity.nl/masters

Neuropsychologie. * Registratiecode voor Nederlandse studenten om zich in te schrijven bij de IB-Groep 04

05


Case Bevolkingsonderzoek naar borstkanker Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker door middel van een

De radioloog die de röntgenfoto’s interpreteert, kan op de foto min of

screeningsmammografie is vanaf 1990 een feit in Nederland. Sinds

meer zien of het verdachte knobbeltje wijst in de richting van een

dat jaar worden vrouwen tussen de 50 en 70 jaar, vanaf 1997 tot

goedaardig gezwel (dat is meestal het geval!) of van een borsttumor.

75 jaar, om de twee jaar uitgenodigd voor een onderzoek.

Bij de minste twijfel, zal men worden doorverwezen naar een

Eline Spieker - Student Medische Psychologie “Wat ik erg leuk vond aan het eerste jaar van deze opleiding is dat je meteen een kijkje krijgt in de praktijk van een

ziekenhuis. Niet alleen de colleges vinden vaak plaats in het ziekenhuis, ook hebben we een uitgebreide rondleiding gehad en kregen we zelfs de mogelijkheid om een operatie bij te wonen. De vakken die gegeven worden zijn erg afwisselend. Met name de colleges die door de medisch specialisten worden gegeven zijn erg interessant en leerzaam.”

chirurgisch centrum waar tijdens een kleine ingreep een stukje van Een mammografie is een onderzoek van de borsten door middel van

het knobbeltje wordt afgenomen voor nader onderzoek.

Programma

Vak

Klinische neuropsychologie

6

De Master Medische Psychologie heeft een voltijds dagprogramma

ECTS

Jaar 1

Medical Psychology-1: Theory and Research

3

zo precies mogelijk beeld moet opleveren met een minimum aan

Screeningsmammografie

van 120 ECTS, dat in september start en twee jaar duurt. De studie kan

Medische psychologie-2: ziekteleer

3

bestraling. Een mammografie kan onregelmatigheden aan het licht

Een screeningsmammografie past in het kader van de vroegtijdige

alleen in voltijd worden gedaan. De medische curriculumonderdelen

Pediatrie en Pediatrische psychologie

6

brengen nog voor ze met de hand voelbaar zijn. Er zijn twee soorten

opsporing van kanker, dus zonder dat er van enige klacht sprake is.

worden samen met het St. Elisabeth ziekenhuis verzorgd en tevens in

Ziekteleer

12

mammografieën: de diagnostische en de screeningsmammografie

Bedoeling is om een eventuele borsttumor op te sporen voor een

dit ziekenhuis uitgevoerd. Het tweede jaar bestaat uit een uitgebreide

Behandelingsmethoden en klinische vaardigheden

6

ervaren arts de woekering van weefsel kan voelen.

klinische stage en een onderzoek die beide zoveel mogelijk in dezelfde

Diagnostiek medische psychologie

6

röntgenstralen. Hiervoor wordt speciale apparatuur gebruikt die een

Diagnostische mammografie

instelling worden gedaan. In het tweede studiejaar kun je je middels

Liaisonpsychiatrie

6

Wanneer men een verdacht knobbeltje in de borst voelt, moet men de

Vragen:

de klinische stage en de masterthesis speciaal richten op een van de

Psychofarmacologie Medische Psychologie

6

huisarts raadplegen. Vindt hij of zij eveneens een voelbare woekering,

Een patiënte heeft na oproep voor het bevolkingsonderzoek naar

drie richtingen binnen de master, te weten Medische Psychologie

Psychosomatic Models of Explanation

6

dan wordt men doorverwezen voor een diagnostische mammografie.

borstkanker een screeningsmammografie laten maken. Zij krijgt

voor Volwassenen, Pediatrische Psychologie en Klinische

nadien van de huisarts te horen dat er iets op de mammografie is

...en verder Neuropsychologie.

Jaar 2

gezien en wordt doorverwezen naar het ziekenhuis.

08

Klinische stage Medische psychologie

36

Master thesis Medische psychologie

24

• Wat betekent de screeningsuitslag voor deze vrouw vanuit medisch perspectief? • Wat betekent de screeningsuitslag voor deze vrouw vanuit psychologisch perspectief?

06

De genoemde vakken gelden voor collegejaar 2010-2011. Het is

• Wat levert deelname aan screening een patiënte op?

mogelijk dat de vakken voor collegejaar 2011-2012 nog wijzigen. Kijk

• Welke risico’s loopt deze vrouw vanuit medisch perspectief?

voor een recent overzicht en uitgebreide vakbeschrijvingen in de elek-

• Welke risico’s loopt deze vrouw vanuit psychologisch perspectief?

tronische studiegids www.tilburguniversity.nl/studiegids 07


Richtingen tweede studiejaar In het tweede studiejaar van de master kunnen studenten aangeven

Pediatrische Psychologie

Klinische Neuropsychologie

welke richting zij willen geven aan de klinische stage en de master-thesis.

De Pediatrische Psychologie (ofwel Medische Kinder- en Jeugd-

De Klinische Neuropsychologie houdt zich bezig met de relatie tussen

Zij kunnen kiezen tussen: Medische Psychologie voor volwassenen,

psychologie) is een jong vakgebied waarin de relatie centraal staat

aandoeningen van de hersenen, zoals tumoren, bloedingen, dementie en

Pediatrische Psychologie of Klinische Neuropsychologie. Deze drie

tussen psychologisch welbevinden en het fysieke verloop van een kind

schizofrenie, en veranderingen in het gedrag van mensen. Als voorbeel-

richtingen worden achtereenvolgens toegelicht.

dat in ontwikkeling is. Binnen de Pediatrische Psychologie komen

den uit de praktijk kun je denken aan mensen die door een auto-ongeluk

zowel wetenschappelijk onderzoek als de rol van de pediatrisch

een hersenbeschadiging hebben opgelopen en daardoor nu problemen

psycholoog in de praktijk aan bod.

met hun geheugen of met het hanteren van hun impulsen hebben.

Medische Psychologie voor Volwassenen Binnen de richting Medische Psychologie voor Volwassenen kun je

Of mensen die zich door de gevolgen van een hersentumor en een

je speciaal richten op psychische problemen van volwassen patiënten

Psychologen en gedragswetenschappers voeren steeds vaker in

noodzakelijk neurochirugische ingreep nog maar moeilijk kunnen

met chronische en ernstige aandoeningen zoals hart- en vaatziekten,

samenwerking met kinderartsen wetenschappelijk onderzoek uit op

concentreren en veranderingen in hun waarneming ervaren.

longaandoeningen, kanker en diabetes in de eerste en tweede lijn.

het raakvlak van de Psychologie en de Kindergeneeskunde. Dit

Neuro-psychologen zijn traditioneel werkzaam binnen ziekenhuizen

gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek leidt, naast kennisverbreding

(op bijvoorbeeld neuropsychologische, neurologische en geriatrische

Je krijgt als medisch psycholoog onder andere te maken met patiënten

en -verdieping, tot een verbetering van de kwaliteit van de multi-

afdelingen), forensische klinieken, schoolbegeleidingsdiensten en

die het moeilijk vinden om te gaan met een ernstige lichamelijke

disciplinaire behandeling van kinderen en adolescenten met een

revalidatiecentra. Maar gezien het groeiende maatschappelijke inzicht

aandoening, stress, angst en somberheid ervaren, waardoor lichamelijk

chronische, acute en/of levensbedreigende aandoening. Hierbij staan

dat kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag voor vele disciplines

herstel en kwaliteit van leven negatief worden beïnvloed. Er zijn patiënten

zowel het minimaliseren van symptomen als het verbeteren van het

van belang is, kun je ze ook op vele anderen terreinen tegenkomen.

die angstig zijn voor een medische ingreep of moeite hebben om nood-

psychosociale functioneren centraal. Dit onderzoek levert een belang-

zakelijke veranderingen aan te brengen in hun gezondheidsgedrag.

rijke bijdrage aan de zorg voor deze groep kinderen.

Medisch specialisten doen dan een beroep op de medisch psycholoog om deze patiënten te begeleiden en te behandelen om het ziektebeloop te optimaliseren. Je ziet patiënten met lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden of waarbij de klachten niet in

Prof. dr. Margriet Sitskoorn - Hoogleraar Klinische Neuropsychologie

overeenstemming zijn met het medische ziektebeeld. Als medisch psycholoog kun je dan middels psychodiagnostisch onderzoek

“In ons onderzoek kijken we niet alleen naar veranderingen in emotie, cognitie en gedrag door incidenten zoals

inventariseren of er psychologische problemen ten grondslag liggen

tumoren en bloedingen, maar ook naar hoe we door gedrag en omgeving te veranderen het brein kunnen beïnvloeden.

aan (de ernst van) de lichamelijke klachten.

We onderzoeken bijvoorbeeld of we met behulp van een speciaal computerspelletje of met neurofeedback bij zowel zieke als gezonde mensen invloed uit kunnen oefenen op cognitieve vaardigheden, ontspanning, kwaliteit van

08

slaap of kwaliteit van leven.”

09


Toekomstperspectief De masteropleiding Medische Psychologie leidt studenten op tot

Toelating en aanmelding

medisch psychologen die “scientist-practitioners” zijn. Afgestudeerden

Annelieke Roest

beschikken niet alleen over medische kennis op het gebied van frequent

Alumnus Master Medische Psychologie

voorkomende chronische aandoeningen; zij kunnen daarnaast psychologische zorg verlenen aan patiënten en gedegen wetenschappelijk onderzoek verrichten. Studenten die de opleiding afronden

“De Master Medische Psychologie is een erg goede basis voor mijn huidige werk”

De bachelors die het beste aansluiten op de master Medische Psychologie zijn de Bachelors Psychologie met als specialisatie Psychologie en Gezondheid, Klinische Psychologie, Kinder- en Jeugdpsychologie of Cognitieve Neurowetenschappen. Daarnaast gelden er aanvullende eisen. Toelating tot de master geschiedt op basis van selectie.

verwerven de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en voldoen aan de vooropleidingseisen van de vervolgopleiding tot

“Nadat ik ben afgestudeerd in de master Medische Psychologie ben ik

Kandidaten die in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats

gezondheidszorgpsycholoog. Afgestudeerde medisch psychologen

als promovenda gestart bij het het onderzoeksinstituut CoRPS van de

in het komend studiejaar dienen hiervoor een sollicitatiebrief te

vinden relatief snel een baan. Van de afgestudeerden heeft een

Universiteit van Tilburg. Ik doe onderzoek naar angst en depressie bij

schrijven. Op de website www.tilburguniversity.nl/mp/eisen

derde een baan gevonden in een medische setting, een derde een

mensen die een hartinfarct gehad hebben. Zo onderzoek ik wat het

worden de toelatingsvoorwaarden verder toegelicht, alsmede welke

baan in een GGZ instelling en is een derde als AiO/wetenschappelijk

effect is van angst op de medische prognose. Dit jaar zal ik in St. Louis

criteria de toelatingscommissie hanteert en hoe het tijdpad voor de

onderzoeker werkzaam.

in de VS samen met andere onderzoekers onderzoek doen naar de

toelatings-procedure eruit ziet.

invloed van depressie na een hartinfarct en de behandeling van depressie. De Master Medische Psychologie is een erg goede basis

Meer informatie

voor mijn huidige werk. Tijdens het eerste jaar van de master heb ik

Kijk voor meer informatie over de Master Medische Psychologie op

veel colleges over medische aandoeningen gehad, waar ik nu nog steeds

de website www.tilburguniversity.nl/mp. Voor specifieke vragen

profijt van heb. Mijn afstudeerscriptie was destijds ook al gericht

kun je terecht bij Dr. Frans Pouwer, opleidingsdirecteur Medische

op hartpatiënten en tijdens mijn stage in een algemeen ziekenhuis

Psychologie, tel (013) 466 3144, e-mail infobalieFSW@uvt.nl,

Uitgave

Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.

Vormgeving Scheepens reclame adviseurs, Tilburg

heb ik veel ervaring opgedaan met het begeleiden van hartpatiënten. Dat komt me nu goed pas.”

Colofon

Fotografie

Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit van Tilburg Ton Toemen, Beelenkamp Ontwerpers, Nationale Beeldbank, Ben Bergmans

Druk

10

Prisma Print, Universiteit van Tilburg Augustus 2010

11


UvT Masteropleidingen Economie en Bedrijfswetenschappen Accounting Economics Economics and Finance of Aging Econometrics and Mathematical Economics Finance Fiscale Economie Information Management International Management Marketing Management Marketing Research Operations Research and Management Science Quantative Finance and Actuarial Science Research Master in Business Research Master in Economics Strategic Management Supply Chain Management

Sociale Wetenschappen

Human Resource Studies Leisure Studies Medische Psychologie • Medische Psychologie voor volwassenen • Pediatrische Psychologie • Klinische Neuropsychologie Organization Studies

Psychologie en Geestelijke Gezondheid • Kinder- en jeugdpsychologie • Klinische Psychologie • Forensische Psychologie Research Master Social and Behavioral Sciences Social Psychology • Social Psychology • Economic Psychology • Work and Organizational Psychology Sociology

Geesteswetenschappen

Communicatie Communicatie- en Informatiewetenschappen • Bedrijfscommunicatie en Digitale Media • Communicatie-design • Human Aspects of Information Technology • Interculturele Communicatie Research Master in Language and Communication Cultuur Algemene Cultuurwetenschappen • European Culture Studies* • Jeugdliteratuur* • Kunsten, Publiek en Samenleving • Management of Cultural Diversity* Filosofie Filosofie Research Master in Philosophy

Universiteit van Tilburg Adres

Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Telefoon

(013) 466 22 11

Fax

(013) 466 28 11

E-mail

Studievoorlichting@uvt.nl

tilburguniversity.nl/masteropleidingen

Religie Religie in Samenleving en Cultuur Zorg, Ethiek en Beleid Research Master in Theology

Katholieke Theologie

 heologie T • Parochiepastoraat • Categoriaal Pastoraat • Religieuze Educatie Research Master Theology Theologie en Samenleving; Christianity and Society

Rechtswetenschappen

Rechten European and International Taxation Fiscaal Recht International and European Labour Law International and European Public Law International Business Law International Business Tax Law Law and Technology Recht en Management Rechtsgeleerdheid Research Master in Law Sociaal Recht en Sociale Politiek Bestuurskunde Bestuurskunde Research Master in Public Administration and Organizational Science

Nederlandstalige Master Engelstalige Master * In voorbereiding

Brochure master Medische Psychologie  

Brochure master Medische Psychologie