Premium Magazine 5 2018

Page 60

HAPPYNEST PRESENTERAR: - detaljerna

H

%UD SURGXNWHU I¸U KHOD KHPPHW HQNOD YLOONRU RFK XQLND VÂŚOMO¸VQLQJDU Č‚ I¸U DOOD +HOW HQNHOW ΖQWHULRU %XVLQHVV 0DGH (DV\

appynest är det Ă–rebrobaserade fĂśretaget som i tjugo ĂĽr fĂśrsett butiker och privatpersoner med det senaste inom inredning och design. Idag är Happynest en av de stĂśrre distributĂśrerna till den växande onlinehandeln. I sin produktportfĂślj just nu bär de tio Koziol – Superglass .R]LROV SURGXNWHU WLOOYHUNDV L §WHUYXQQHQ SODVW KHOW XWDQ JLIWHU RFK IULD IU§Q PHODPLQ RFK %3$

starka varumärken och med säljare L KHOD 6YHULJH VDPW NRQWRU L E§GH ˜UHEUR RFK 6WRFNKROP HUEMXGHU Happynest en bredd och närvaro som inte gĂĽr att jämfĂśra med nĂĽgon annan distributĂśr inom sin bransch. Dessutom har de ett eget lager och VKRZURRP PHG EÂŚVWD OÂŚJH SUHFLV bredvid E20 strax sĂśder om Ă–rebro.

– Vi älskar när folk bara dyker upp RFK NQDFNDU S§ 'HW Č´QQV DOOWLG en säljare eller nĂĽgon annan pĂĽ huvudkontoret som gärna bjuder S§ NDÎ?H RFK YLVDU XSS HWW XUYDO DY DOOD SURGXNWHU YL NDQ HUEMXGD E§GH WLOO VP§ RFK VWRUD I¸UHWDJ VÂŚJHU -RKDQ 6M¸VWHGW VRP ÂŚU 9' ÂŚJDUH RFK grundare av Happynest.

Villa Collection .RUJDU YÂŚJJYDVHU PHG PHUD

9ŒJJYDVHU IU§Q 9LOOD &ROOHFWLRQ

I EN VĂ„RLD DĂ„R ständig fĂśrändring blivit vĂĽr vardag KDU +DSS\QHVW I¸UVW§WW YÂŚUGHW DY JRGD UHODWLRQHU E§GH till sina varumärken och till ĂĽterfĂśrsäljare i hela landet. 1§JUD DY YDUXPÂŚUNHQD KDU WURJHW KÂŚQJW PHG L WMXJR §U GÂŚU dialog och gemenskap präglat samarbetet. Vi ser idag att PÂŚQQLVNRU V¸NHU VLJ WLOOEDND WLOO QDWXUHQ PHG §WHUYXQQHQ UHVSHNW I¸U GMXU RFK PLOM¸ RFK GÂŚU OLJJHU +DSS\QHVW varumärken och produkter i framkant.

Blomus doftljus 'RIWOMXV WLOOYHUNDGH L FHUWLȴHUDG PLOM¸YŒQOLJ VRMDYD[ VRWIULD RFK JLIWIULD +HOW HQNHOW HWW OMXV I¸U DOOW GX WURU S§

60 Premium Magazine


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.