DoorEngels A2 - inkijkexemplaar - 9789006731866

Page 1

A2

DoorEngels A 2

D D

Auteurs

JantineBroek

JuliavanEekelen

JessicaHak-Viveen

RobertHempelman

GellyHenderson

MarkdeJong

SoniaMartinez

H.Ozguc-Kayar

MilouPaulissen

LidijaPomper

AmbervanderStelt

HedwigSuurmeijer

EzravanWilgenburg

Eindredactie

EllisdeBresser

JokeNoordegraaf

Vormgeving

BurodeKuijper, ’s-Hertogenbosch

Omslag+omslagfoto’s

StudioFraaj,Rotterdam

PeterBak,Rotterdam

Opmaak

ImagoMediabuilders, Amersfoort

Fotogra fietaakopeners

CharlotteBogaertFotogra fie, Haarlem

Metdankaan:

AngelAgudoHair&Fashion, Amsterdam; BakkervanVessem,Haarlem; BibliotheekHuizen; BloemenshopvanVliet,Zutphen; Buuffie’s,Heino; BuurtzorgSchalkwijk,Haarlem; GarageHoutwal,Zutphen; HaarlemsTimmerfabriek,Haarlem; Hemubo,Almere; Huizerapotheek,Huizen; MBOCollegeCentrum,Amsterdam; Mooi,Heino; Ouderenfonds,Amersfoort; PointenHairstyling,Huizen; ROCRijnIJssel,Arnhem; TransportbedrijfBeentjes,Haarlem; ZorgwinkelHulpmedi,Heino.

Fotogra fieoverig

©Shutterstock,iStock

Tekeningen

TiekstraMedia,Groningen

OverThiemeMeulenhoff

Over ThiemeMeulenhoff  ThiemeMeulenhoff ontwikkelt slimme flexibele leeroplossingen met een persoonlijke aanpak. Voor elk niveau en elke manier van leren. Want niemand is hetzelfde.

We combineren onze kennis van content, leerontwerp en technologie, met onze energie voor vernieuwing. Om met en voor onderwijsprofessionals grenzen te verleggen. Zo zijn we samen de motor voor verandering in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

ThiemeMeulenhoffontwikkeltzichvaneducatieveuitgeverijtoteen learningdesigncompany.Webrengencontent,leerontwerpen technologiesamen.Metonzegroeiendeexpertise,ervaringen leeroplossingenzijnweeenpartnervoorscholenbijhetvernieuwen enverbeterenvanonderwijs.Zokunnenwesamenbeterrechtdoen aandeverschillentussenlerendenenscholenenervoorzorgendat lerensteedspersoonlijker,effectieverenef ficiënterwordt.

Samen leren vernieuwen.

Samenlerenvernieuwen.

www.thiememeulenhoff.nl

www.thiememeulenhoff.nl

ISBN9789006731859DoorEngelsStudentlicentieA2+B1+B21jaar plusLeerwerkboekA2

ISBN 978 9006 73185 9 DoorEngels Studentlicentie A2 + B1 + B2 1 jaar plus Leerwerkboek A2

ISBN9789006731866DoorEngelsStudentlicentieA2+B1+B22jaar plusLeerwerkboekA2

ISBN 978 9006 73186 6 DoorEngels Studentlicentie A2 + B1 + B2 2 jaar plus Leerwerkboek A2

ISBN9789006731873DoorEngelsStudentlicentieA2+B1+B23jaar plusLeerwerkboekA2

ISBN 978 9006 73187 3 DoorEngels Studentlicentie A2 + B1 + B2 3 jaar plus Leerwerkboek A2

Tweededruk,eersteoplage,2023

Tweede druk, eerste oplage, 2023

©ThiemeMeulenhoff,Amersfoort,2019

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2023

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagworden verveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd gegevensbestand,ofopenbaargemaakt,inenigevormofopenige wijze,hetzijelektronisch,mechanisch,doorfotokopieën,opnamen, ofeniganderemanier,zondervoorafgaandeschriftelijke toestemmingvandeuitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.

Voorzoverhetmakenvankopieënuitdezeuitgaveistoegestaanop grondvanartikel16BAuteurswet1912j°hetBesluitvan23augustus 1985,Stbl.471enartikel17Auteurswet1912,dientmendedaarvoor wettelijkverschuldigdevergoedingentevoldoenaanStichting Publicatie-enReproductierechtenOrganisatie(PRO),Postbus3060, 2130KBHoofddorp(www.stichting-pro.nl).Voorhetovernemenvan gedeelte(n)uitdezeuitgaveinbloemlezingen,readersenandere compilatiewerken(artikel16Auteurswet)dientmenzichtotde uitgevertewenden.Voormeerinformatieoverhetgebruikvan muziek, filmenhetmakenvankopieëninhetonderwijsziewww. auteursrechtenonderwijs.nl.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Deuitgeverheefternaargestreefddeauteursrechtenteregelen volgensdewettelijkebepalingen.Degenendiedesondanksmenen zekererechtentekunnendoengelden,kunnenzichalsnogtotde uitgeverwenden.

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

DezeuitgaveisvolledigCO2-neutraalgeproduceerd.Hetvoordeze uitgavegebruiktepapierisvoorzienvanhetFSC®-keurmerk.Dit betekentdatdebosbouwopeenverantwoordewijzeheeft plaatsgevonden.

Zo werk je met DoorEngels

Met DoorEngels kun je volledig online werken of online met een leerwerkboek. Alles uit je leerwerkboek vind je ook online. Je kunt online taken op een ander niveau maken en extra oefenen. Ook kun je zelftoetsen maken om te kijken of je al klaar bent voor de volgende stap.

DoorEngels bereidt je voor op je examen. Met een apart thema met uitgebreide training voor je centraal examen en instellingsexamens. Bovendien sluit je iedere lees- en luistertaak af met examentraining.

DoorEngels bestaat uit thema’s. Deze thema’s zijn onderverdeeld in taken. Elke taak heeft een vaardigheid als uitgangspunt en een vaste opbouw. De taken vormen op zich staande, zelfstandige leereenheden.

Elke taak (vaardigheid) heeft een eigen kleur. Hierdoor kun je gemakkelijk zien met welke vaardigheid je bezig bent.

Om je te helpen bij het maken van de opdrachten bieden we Language support. Hier vind je de theorie over de grammatica, woordenschat en Engelse zinnen. Bij de opdrachten staan verwijzingen naar de Language support.

Listening Reading Writing Speaking Conversation

Verschillende mogelijkheden

Door de modulaire opzet van DoorEngels kun je je eigen keuzes maken. Die kunnen afhangen van je eigen voorkeuren, de leerdoelen die je belangrijk vindt of van wat je nodig hebt. Deze keuze hoef je niet voor het hele jaar te maken. Je kunt dit op elk moment aanpassen. Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Lineair

Je volgt de thematische leerlijn:

Per vaardigheid

Alle combinaties zijn mogelijk. Je kiest één vaardigheid:

Je kiest alleen receptieve vaardigheden (voorbereiding op het Centraal examen):

Je kiest alleen productieve vaardigheden (voorbereiding op instellingsexamens):

Willekeurige volgorde

Stel je eigen leerroute samen uit verschillende thema's en/of taken, al dan niet op verschillende niveaus:

Theme 1 Task 2 Listening ... en zo verder
Theme 1 Task 1 Reading Theme 1 Task 3 Writing Theme 1 Task 4 Speaking Theme 2 Task 8 Writing ... en zo verder Theme 1 Task 3 Writing Theme 3 Task 13 Writing Theme 4 Task 18 Writing Theme 1 Task 2 Listening ... en zo verder Theme 1 Task 1 Reading Theme 2 Task 6 Reading Theme 2 Task 7 Listening Theme 1 Task 4 Speaking ... en zo verder Theme 1 Task 3 Writing Theme 1 Task 5 Conversation Theme 2 Task 8 Writing Theme
Task 1 Reading ... en zo verder Theme
Task 14 Speaking Theme 7 Task 32 Listening Theme 5 Task 23 Writing
1
3
3 2 1

Opbouw van de taken

Elke taak heeft een vaste opbouw. Deze opbouw ziet er als volgt uit:

belang van deze taak voor je toekomstige beroep overzicht leerdoelen overzicht Language support praktijkgerichte startopdracht

opdrachten die te maken hebben met je dagelijks leven oefenen met Engelse woorden, zinnen en grammatica die je nodig hebt om de praktijkopdracht (At work) te maken verwijzing naar de Language support achterin het leerwerkboek

kennis en vaardigheden uit 'In daily life’ toepassen in een praktijksituatie resultaat beoordelen met behulp van feedback- en beoordelingsformulieren en een rubric

bij Reading en Listening oefenen met opdrachten zoals je die tegenkomt op het centraal examen

beoordelen of je de Language support bij de taak voldoende beheerst in de digitale leeromgeving

extra oefenen met de Language support in de digitale leeromgeving

Betekenis van de iconen

Bij deze opdracht werk je samen met anderen.

Bij deze opdracht hoort een audio- of videofragment. Dit kun je vinden in de digitale leeromgeving.

Ga naar de digitale leeromgeving.

verwijzing naar de Grammar achter in het leerwerkboek

verwijzing naar de Vocabulary achter in het leerwerkboek

verwijzing naar de Useful phrases achter in het leerwerkboek

verwijzing naar de Strategies and examples achter in het leerwerkboek

Introduction In daily life At work Exam practice Self-test Extra practice 1 12 20 5

Tableofcontents

Theme1 Lifelonglearning9

Task1 Developingyourselfbyreading-A210

Task2 Learningfromvideos-A219

Task3 Makingnotesforpersonaluse-A226

Task4 Sharingknow-howwithcolleagues-A232

Task5 Askingyourcolleaguesquestions-A238

Theme2 Workplacement47

Task6 Readinginpreparationforaworkplacement-A248

Task7 Gettingthemostoutofyourworkplacement-A257

Task8 Writingaboutyourexperiencesatyourworkplacement-A263

Task9 Talkingaboutyourworkplacement-A270

Task10 Shadowingacolleague-A276

Theme3 Instructionsandprocedures83

Task11 Readinginstructions-A284

Task12 Listeningtoinstructions-A292

Task13 Fillingoutatravelexpenseform-A2100

Task14 Instructingyourcolleagues-A2109

Task15 Showinganewcolleaguearound-A2116

Theme4 Workingtogetherwithcolleagues125

Task16 Readinganewsletter-A2126

Task17 Listeninginameeting-A2134

Task18 Writinghandovernotes-A2139

Task19 Takingpartinastand-upmeeting-A2145

Task20 Expressingyourselftocolleagues-A2151

Theme5 Dealingwithyourtargetgroup158

Task21 Readingaboutdealingwithyourtargetgroup-A2159

Task22 Listeningtoyourtargetgroup-A2167

Task23 Reportingbackoncontactwithyourtargetgroup-A2175

Task24 Speakingtoyourtargetgroup-A2182

Task25 Talkingtoyourtargetgrouponthephone-A2187

6
Theme6 Dealingwithcomplaints193 Task26 Readingacomplaint-A2194 Task27 Listeningtosomeonemakingacomplaint-A2204 Task28 Writingaletterofapology-A2210 Task29 Makingacomplaint-A2217 Task30 Complainingandnegotiating-A2223 Theme7 Applyingforajob229 Task31 Readingajobadvertisement-A2230 Task32 Findingtherightcompany-A2237 Task33 Writingaletterofapplication-A2243 Task34 Doinganelevatorpitch-A2250 Task35 Havingajobinterview-A2256 Languagesupport 262 Vocabulary 265 Usefulphrases 284 Grammar 293 Strategiesandexamples329 Rubrics 339 WritingA2 339 SpeakingA2 341 ConversationA2343 7

Theme1 Lifelonglearning

Perhapsyoucan’twaittograduate,saygoodbyetoschoolandstartyour workinglife.Thatwouldbegoodnews,actually – becauseitmeansthatyou areexcitedaboutyourcareer!However,justbecauseyourtimeatschoolhas ended,doesn’tmeanthatlearninghastoo.Youwillkeeplearning throughoutyouradultlife.Youwilllearnnewskillsatwork,butalsoindaily life.Ifyoucontinuetolearn,youwillcontinuetogrow.Employerswillbe happytowelcomeagraduatewhoishappytolearn – buttheywillalsobe happyintwentyyears’ timetohireaprofessionalwhoisstillup-to-datein their field.So,keepupthegoodworkandkeeplearning!

Task1 Developingyourselfbyreading A2 Task2 Learningfromvideos A2 Task3 Makingnotesforpersonaluse A2 Task4 Sharingknow-howwithcolleagues A2 Task5 Askingyourcolleaguesquestions A2

Developingyourself byreading

Manypeoplethinkthatlearningstopsassoonasyouleaveschoolandstep intotheworkplace.Butwelearneveryday,bothathomeandatwork –whetherit’slearninghowtophoneacustomerforthe firsttimeorhowto useanewpieceofequipment,techniqueorsoftware.Wecallthewaywe learninschool formallearning,andallthelittlethingswepickupineveryday lifeoratwork informallearning.

Task1
A2
Lifelonglearning – 1Developingyourselfbyreading l A2 10

Learningobjectives:

• Youwillpractise findingandunderstandingspeci ficinformationinshorttexts.

• Youwillpractiseunderstandingshort,descriptivetextsaboutfamiliarsubjects.

• Youwillpractisewritingashorttext.

• Youwillpractisegivingashort,presentationaboutasubjectfromeverydaylife.

Text1

HOWTOSTAYUP-TO-DATEINHEALTHCARE

Workinginhealthcaremeansyouseealotofquickchanges.Thinkofnewpatient managementsystemsandnewmedication,forexample.Butifyouhaveabusyjob,itmay bedifficulttokeepupwithallthis.Hereare fivetipsonhowyoucaneasilystayup-to-date.

1Talktoyourcolleagues.Ifaprofessionalinhealthcarelearnsaboutabreakthroughora newstrategyforcaringforpatients,theytelleveryoneelse.Notjustotherdoctors,but nursesandpharmacists,too.Mentoring,whereolderprofessionalswithmoreexperience helpyoungerprofessionals,isalsoagoodidea.Sharinginformationcansavelives.

2Readmedicaljournals.Thisisthebestwaytogetup-to-dateinformationabout developmentsinyour field.Whenapieceispublished,itmeansotherprofessionalshave readit,testedit,andapprovedit.Soyouknowwhatyou’rereadingistrue.

3Usedecisionsupporttools.Maybeyou’realreadyusingtheseatwork:forexampleapps thatgivemedicalbackgroundinformation.Theyhelpyoutoprepareandgiveyou informationwhenyouneedit,soyoucanmakebetterdecisionsforyourpatient.

4Educateyourself.Asahealthcareprofessional,trainingisongoing,soyoucankeepyour licenceorcertificate.Butyoudon’thavetodoitonlyonceortwiceayear.Forexample,if youhavetousemathsalotinyourdailywork,itmaybeagoodideatopractisethisdaily orweekly.

5Gotoconferencesandstudydays.Again,thesearegreatopportunitiestotalktoother professionals.Here,youcanattendlecturesandworkshopsthatteachyouaboutthelatest updates.Forexample,howtousenewtools,orwhattheeffectsofnewmedicationare.

Exercise1 Warmingup

ReadText1 ‘Howtostayup-to-dateinhealthcare’.Thetextmentionsdifferentwaystostay up-to-dateasahealthcareprofessional.Readthetipsbelow.Wouldthesetipsbeusefulfor youinyourfuture fieldofwork?ChooseYesorNoandgiveanexample.

Languagesupportforthistask: 1 Vocabularyindailylife 40 Vocabularyatwork 33 Howtoformwordswithprefixesand suffixes 7 Howtoprepareforwriting 11 Howtowriteasummary 13 Howtoprepareapresentation
Introduction 11

1Sharinginformationwithyourcolleagues.

Example:

2Readingjournalsaboutrecentdevelopments.

Example:

3Usingappsorsupporttoolsintheworkplace.

Example:

4Trainingbasicskills.

Example:

5Visitingconferencesandstudydays.

Example: Indailylife

Learningisaconstantprocessthatalsotakesplaceindailylife – withhobbies,for example.Inthistask,youaregoingtoreadmoreabouthowlearningworksin dailylife.Youarealsogoingtowriteandtalkaboutyourownskillsandhobbies.

Text2

HOWTOBEABEGINNER

Everyonehasalistofthingsthey’dlovetobeabletodo:playingthepiano,scubadiving, orpaintinglikeVanGogh.Oftenpeoplewillnotevenbegintolearnthesenewskills.Why not?Manywillsaythattheydon’thavethetime.Butwhataboutallthetimetheyspendon socialmedia?

Itcouldbethatpeopleareafraidoffailingorlookingstupid.Theywanttobegreatat somethingfromthebeginningandcreateaperfect finalproduct.Butthatisnothowit works.Ifyou findithardtobeabeginneratsomething,justrememberthesefourthings:

1YOU’REEXPECTEDTOFAIL.

Asabeginner,it’snormaltomakemistakes.Justacceptthatyoudon’tknoweverythingyet andbenicetoyourselfaboutit.Ifyoudiditwrongthe firsttime,younowknowhowtodo itright.Nobodythinksyou’llbeabletodoback flipsinyour firstgymnasticsclass.Sowhy doyouexpectitofyourself?

2TEACHERSDON’THATEYOUFORMAKINGAMISTAKE

Haveyouevertaughtsomethingnewtosomebodywhokeptmakingmistakes?You probablydidn’tgetangrywiththem;youjustrepeatedyourexplanation.Teachersare morelikelytogetangrywiththemselvesbecausetheydon’tknowhowtohelpyou.Ifyou tellthemwhereyougotconfused,thiswillhelpthemtohelpyou.Thisway,youcanlearn fromeachother.

YesNo
Lifelonglearning – 1Developingyourselfbyreading l A2 12

3NOONEISWATCHINGYOU – PROMISE!

Mostbeginnersareafraidofbeingjudgedbyotherpeople,especiallybypeoplewhohave moreexperience.Thetruthisthatotherpeopleareusuallytoobusywiththeirownworkto bewatchingyou.Andiftheydolook,theywon’tthinkyou’restupid;they’lljustremember whatitwasliketobeabeginner.

4FORGETABOUTYOURFEAR

Whydidyoustartlearninganewskill?Becauseyouwantedto.Sodon’tlistentoyour beginner ’sfears:you’rethekindofpersonwho’snotafraidtoworkfortheirdreams.It’s easytobeexcellentatsomethingafteryearsoftrainingandpractising.Butwhatif everybodywastooafraidtolearn,createordesignsomethingnew?Theworldneeds beginners!

Exercise2

Readingaboutbeingabeginner

ReadText2 ‘Howtobeabeginner’ andanswerthequestions.

1 Whydomanypeopleputoffgettingstartedonlearningsomethingnew?

○ Theyareafraidoflookingstupidbecausetheyaren’tgoodatsomethingyet.

○ Theythinkitmaytakeaverylongtimetolearnanewskill.

○ Theywouldratherspendtimeonsocialmediathanspendtimelearninganewskill.

2 Whyisitgoodtotalktoteachersaboutyourmistakes?

○ Becausethentheycanthinkofbetterwaystohelpyou.

○ Becausetheywanttoknowhowmanytimestheyhavetoexplainsomethingtoyou.

○ Becausetheywillbelessangryifyouhaveagoodreasonformakingamistake.

3 Whyaremanybeginnersafraidofbeingaroundpeoplewhoarebetteratthesameskill?

○ Becauseiftheyneedhelp,thesepeoplearetoobusywiththeirownworktohelpthem.

○ Becausetheyareafraidtheywillbelaughedatformakingalotofmistakes.

○ Becausetheygetnervouswhenthesepeoplewatchthemwhiletheypractise.

Exercise3 5 Reflectingonyourownexperienceswithlearning GotoDoorEngelsonlineforthisexercise.

Exercise4 Learningnewwords

StudytheLanguagesupport.Readthesentencesandchoosethecorrectwords.

1 Thesedays/Whatif youhadstudiedharder?Wouldyouhavehadahighergrade?

2 Ihave often/probably beentoldbyfriendsandfamilythatmygoalsareimpossible.

3 Mybrotherlikesto practise/repeat playingtheguitareveryday.

4 Ingeisgoingto getangrywith/getstartedwith hernewcourseverysoon.

GotoDoorEngelsonlineforanextendedversionofthisexercise.

Exercise5 Learninghowtouseprefi xesandsuffixes

StudytheLanguagesupport.Thefollowingwordshaveprefi xesandsuffixes.Choose whethertheprefixesandsuffixeshavepositiveornegativemeanings.

1

33

Indailylife 13

1Ourneighbourslefttheircatbehindwhentheymovedhouse,soit became homeless.

2Myfather dislikes itwhenpeopleleavemuddyfootprintsinthehall.

3Sarahwas unable togettimeofftogoonholiday.

4ThecrowdattheWorldCupwas pro-England

5Thecoffeemachinebrokebecauseit overheated.

Exercise6

Usingprefixesandsuf fixes

StudytheLanguagesupport.Lookatthedefinitions.Fillinthecorrectprefixesandsuffixes.

Pre fixes: co – il – over Suf fixes: able – ful – less

Prefixes

1someoneyouworkwithworker

2toworktoomuchwork

3againstthelawlegal

Suffixes

4withoutajobjob

5somethingthathasbrightcolourscolour

6somethingyouenjoyenjoy

Writingahow-toarticle

GotoDoorEngelsonlineforthisexercise.

Text3

WHYWESTOPLEARNINGATWORK

Whydosomanyhighschoolstudentsthesedaysthinkmathsisdifficultandboring?The answerissimple:becausethey’renevertoldwhytheyhavetolearnit.Tosolvethestrange problemsyougetinmathsclass,youneedinformationthatyouoftendon’tuseindailylife. Becauseofthis,yourbraindoesn’tthinkthisinformationisimportantenoughtosave.Asa result,youquicklyforgetwhatyou’velearnt.So,howcanwemakemathsinteresting again?

Researcherssaythatschoolsshouldalsoteachstudents thereasonwhy they’relearning maths,andnotjusthowtodomaths.Thebestwaytoteachmathsistomakestudents usetheirmathsskillstosolverealproblems.Ifateachertellstheirstudentstobuilda bridge,thestudentswillneedtousemathstodoit.Thisway,they’llunderstandthatwhat they’relearningisuseful.Andwhilethey’resolvingthesereal-lifeproblems,theymayeven learnotherusefulskills.

Thesamethinghappensatwork.Abossmightwanttheiremployeestolearnsomething newtobenefitthecompany.Butiftheemployeesdon’tknowwhythey’relearning

Positive meaning Negative meaning
33
GotoDoorEngelsonlineforanextendedversionofthisexercise. 7
Exercise7 5
Lifelonglearning – 1Developingyourselfbyreading l A2 14

somethingnew,theymightnotbemotivatedandnotlearnatall(or:notbecomegoodat it).

Adultstendonlytolearnnewskillswithsuccesswhentheyunderstandthepurposeofwhat theyarelearning.Maybetheyjustenjoylearning,ortheywanttolearnhowtosolvea certainproblem.Theymaywanttolearnaskillbecausetheywanttobemoreconfidentin theirwork,orbecausetheywantapromotion.Forchildren,learningisaslightlydifferent process.Youngchildrentendtobelessquestioningaboutwhytheyarelearningsomething andmoreopentolearningingeneral,withoutneedingaspecificgoalfortheirlearning. However,teenagersandadultsaremorelikelytolearnsomethingwellifthatknowledge willbeofrealbenefittothem.

So,learningatworkisnotsodifferentfromlearninginschool.Ifbossesgivetheir employeesagoodreasontolearnsomethingnew,itbecomesmoreinteresting.Ifyou’re anemployee,tryaskingyourbossaboutit.Thisishowlearningonthejobbecomesfun!

Exercise8 Understandingthemainmessageofatext

ReadText3 ‘Whywestoplearningatwork‘.Whatisthemainmessageofthetext?Choose thecorrectanswer.

○ Adultsandstudentsdon’tlearnmathsskillsinthesameway.

○ Adultscanlearnanewskillbestwhentheyknowwhyit’susefultothem.

○ Adultsforgetwhatthey’velearntinschooloncetheystartworking.

○ Adultslearnnewskillsbestwhentheyhavetousetheminaworksituation.

Exercise9 Readingatextaboutlearning

ReadText3 ‘Whywestoplearningatwork’ again.Accordingtothetext,arethefollowing statementsTrueorFalse?Choosethecorrectanswers.

TrueFalse

1Yourbraindoesn’trememberinformationthatitthinksisunimportant.

2Schoolsusuallyteachmathsbymakingstudentsuseittosolverealproblems.

3Studentsbecomebetteratbuildingbridgeswhentheyaretoldwhatmaths knowledgetouse.

4Atworkadultsusuallylearnnewskillsbecausetheirbosstellsthemto.

5Adultsneedpersonalmotivationtolearnanewskillwithsuccess.

6Childrenlearnnewskillsbecausetheirfriendstellthemtheyhaveto.

Exercise10 5 Talkingaboutskills

GotoDoorEngelsonlineforthisexercise. 5

GotoDoorEngelsonline

Dothe ‘Self-test’ forthisTask.Ifyourscoreislowerthan expected,youcandotheExtrapracticeexercisesthereaswell.

13
Indailylife 15

Atwork

Inthistask,youhavelookedatinformallearning:theskillsandknowledgeyou learnineverydaylife,outsidetheclassroom.Nowyouaregoingtousetheseskills togiveotherpeopletipsaboutlearningwhileatwork.

Situation

Youhavebeentalkingtoyourcolleaguesaboutdifferentwaysofkeepingyourskillsup-todateinyour field.Oneofthemisinterestedinknowingmoreandhasaskedyoutomakealist ofdifferentwaystostayupdated.Youhavedecidedtowritethemahow-toarticleaboutyour ownideasandexperiences.

40 11

Preparation

StudytheLanguagesupportandreadtheevaluationcriteriatoknowwhatisexpectedofyou inthistask.

Practicaltask

Step1Selectaskill

Thinkofaskillyouaregoingtoneedinyourfuturejob.Itdoesn’thavetobesomethingthat youneedformaltrainingfor.Forexample:videoediting,givingapresentation,leadership, communicationwithclients,teamwork,etc.

Text4 Informallearning

Howdoyoustayanexpertinyour field?Nomatterwhatyourroleis,stayingupdatedon industrynewsandtrendswillhelpyoustayontop.Youdon’tnecessarilyhavetoengagein formallearningactivitiessuchascoursestolearnnewthings.Itdoesn’thavetobedifficult atall

justreadourtips.

1COLLEAGUES

Youcanlearnalotfromjustworkingtogetherwithcolleagues – aslongasyou’reopento learning.Youcanaskthemquestionswithoutjudgement,learntoseethingsfroma differentperspective,andlearnmoreaboutyourindustry.

2NEWSLETTERSANDBLOGS

Afreeandeasywaytostayupdatedisbysigningupfornewslettersfromcompanies, onlinetradejournals,blogsandotherpublications.Youcanprintthemoutorreadthem onyourphone.Trydoingthiseverydayatthesametimetocreatearoutine.

3NETWORK

Getoutoftheofficeandnetwork!Everyindustryhasconferences,workshopsandtraining sessionsallyearround.Hereyoucanmeetnewpeopleandtalktosuppliersand customers.You’llhearaboutthelatestnewsandtrends,andyoucanseewhatother professionalsandcompaniesinyour fieldaredoing.

Lifelonglearning – 1Developingyourselfbyreading l A2 16

4MESSAGEBOARDS

Visitonlineforumsandmessageboards.Theseoftenhavelotsofinformationonspecific topicsandindustries.It’sagreatwaytotalktoothersinyourindustry(orinsimilar industries)allovertheworldandlearnfromtheirexperience.

5SOCIALMEDIA

Thereisnobettersourceforthelatestnewsthansocialmedia.Youcanfollowwell-known expertsandindustrypeopleonLinkedIn,TwitterorFacebook.Thisway,you’llknowabout thelatestopinions,newsandeventsinyourindustrywithjustafewclicks.

6SEARCHONLINE

WithasimpleGooglesearch,youcan findblogs,newspaperarticles,e-books,surveysand otherpublicationsaboutyourindustry.It’snotjustjournalistswhoreportonthelatest newsandtrends.Manyprofessionalshavetheirownblogorwebsitewheretheypublish opinions,adviceortipsabouttheirindustry.

7BOOKS

Readbooksfrompeoplewhoareexpertsinyour field.Atriptothebookshopwillshow youwhatthelatestbestsellersare,andwhattopicsarethemostrelevant.

Text5 Formallearning

Mostformallearningintheworkplacehappenssoonafteryoustartworkingthere,inthe firstfewweeks.Agoodexampleissafetytrainingonaconstructionsite.Butifyouwantor needtocontinuelearningatyourjob,thereareplentyofotheroptions.Manycompanies havebudgetsfortraining,forthewholedepartmentorforindividuals.Otherswantyouto doitinyourowntimeandyourownbudget.Here,wehavelistedfouroptionsthatcan helpyoutogrowyourcareerandperformbetterinyourjob.

1VIRTUALCLASSROOM

Avirtualclassroomletsastudentfollowaclassroominstructionfromanylocation(also calleddistancelearning).Itusesabrowser-basedinterfacethatletsstudentsseeandhear theotherstudentsandtheteacher.Theycanalsocommunicate.Theinterfaceshowswhat isgoingonintheclass:whentheteacherisexplainingsomethingusingaPowerPoint,you canseetheslides.Anotherexampleisremotelabtraining.Thisallowsstudentstologinto alabsomewhereelse,whereanotherlearnerisdoingarealexperiment.

2SEMINARS

Everyindustryhasseminars:largemeetingsaboutacertainsubjectwhereprofessionals, usuallythroughworkshopsandlectures,shareknowledgeandinformation.Theyarea greatwaytomeetwithotherprofessionalsandbuildupanetwork,buttheydocosttime andmoney.

3WEBINARS

Webinarsareonlinepresentationsormeetings,heldviatheInternetinrealtime.They’re idealforworkerswhodon’thavethetimeormoneytogotoaseminar.Peoplefromall overtheworldcantuneinandlisten.Theystartandstopatasettime.Thespeakercan’t heartheiraudience,butthereareplentyofoptionsforinteractingwiththem,suchaspolls, asurvey,orachat.Webinarsareagreatwaytoeducateanaudienceaboutstrategies, showaserviceupgrade,orinstructthemhowtouseaproduct.

Atwork 17

4ONLINECOURSESANDE-LEARNING

Forevery field,therearethousandsofcoursesandonlineclassesyoucantaketolearnnew skillsandearncertificates.Mostofthemarefree,too.Theyareagreatwaytogetup-todateknowledgethatyouneedinyourdailyworklife.Andifyoujustwanttodoaquick coursetoseeiftheskillsuitsyou,that’spossibletoo.Goodwebsitesforfreeonlinecourses areedX,Udemy,Skillshare,LinkedInLearning,CourseraandMOOC.

Step2Readthetext

Therearetwokindsoflearning:formalandinformal.Decidewhichkindyouwouldliketo knowmoreabout.ReadeitherText4 ‘Informallearning’,orText5 ‘ Formallearning’ Selectthreetipsfromthetextyouchosethatyouthinkcouldbeusefulwhenlearningthisnew skill.Writethemdown.

Step3Makeamindmap

Howcanthesetipsbeusedtohelpyoulearnyournewskillforyourfuturejob?Writedownan exampleforeachtip.Forinstance,ifyourchosenskillis ‘givingapresentation ’,youcoulduse thetipto ‘searchonline’.Youcouldtype ‘howtogiveapresentation’ intoyourbrowserto viewvideosofeffectivepresentationsandtalks,andmakenotesaboutthetricksthespeakers use.

Step4Writeashorthow-toarticle

Startbywritinganintroductioninwhichyouexplainwhatskillyouwanttolearnandwhy. Thenwriteashortexplanationofhoweachofthethreetipsyouchosecouldhelpyoutolearn thisskill.Combinetheintroductionwiththethreeexplanationstomakeupyourarticle.Reread thetexttomakesureeverything flows.Thewholetextshouldbenolongerthan120-150words. Evaluation

3 Haveaclassmateorteacherreviewyourwork.

‘Yes’ toallcriteriameansthatyourgoalhasbeenaccomplished.

1Youwrotedownthreepracticaltipsfromthetext.

2Youexplainedwhatthesetipsmean.

3Youshowedhowthesetipscanbeappliedwhenlearningaskillinyourfuture workplace.

4Theintroductionmadeitclearwhatskillyouaregivingadviceaboutandwhythis skillisusefultoyour fieldofwork.

Nowreflectonyourownwork.Writedown:

• onethingthatwentwell;

• onethingthatyoucouldworkon.

YesNo

Lifelonglearning – 1Developingyourselfbyreading l A2 18

Learningfrom videos

Whenstartingatyourfuturejob,youwillhavetolearnnewskillsand informationquickly.Sometimesyoucanaskacolleagueforhelp,butother timesyouwillhavetodoresearchonlineinorderto findouthowsomething works.Youcanreadarticlesaboutthesubject,butthereisalsoplentyof informationtobefoundinvideosorpodcasts.

Task2 A2
Introduction 19

Learningobjectives:

• Youwillpractiseunderstandingthemostimportantpointsinashortaudioclipabouta familiarsubject.

• Youwillpractiseunderstandingthemainpointsoftextsinmagazinesandnewspapers andonwebsites.

• Youwillpractisetalkingaboutpractical,familiar,everydaytopicswithanotherperson.

Exercise1 43 Warmingup

WatchVideo1 ‘Thehotelindustry’ aboutchangesinthehotelindustrythroughtheyears. Pairupwithaclassmateandanswerthequestions.

1 Together,thinkoftwodevelopmentsthatyouthinkwillchangeyourindustryinthefuture.For example:changesinthetargetgrouportechnologicalchanges.Writethemdown.

2 Doyouthinkthat,atschool,you’relearningeverythingyouneedtobe ‘future-proof’?Explain.

3 Whatskillorpieceofknowledgethatyouhavedoyouthinkwillbeout-of-dateverysoon? Why?

4 Whatisagoodwaytostayupdatedonnewdevelopmentsinyourindustry?Nameone.

Indailylife

Inthistask,youaregoingto findvideosonlinethatyoucanusetolearnnewskills, becauselearningdoesnotjustapplytoschoolorwork,butalsotodailylife.Before youstartsearchingtheinternetfortutorials,youwill firstlistentoapodcast –anothergreatwaytolearnnewthings.

Languagesupportforthistask: 2 Vocabularyindailylife 40 Vocabularyatwork 20 Howtousetherightwordorderin sentences 21 Howtouseadverbsofplaceandtime 11 Howtowriteasummary
Lifelonglearning – 2Learningfromvideos l A2 20

Exercise2 4 Listeningtoapodcast

ListentoTrack1 ‘LifeHacksPodcast’.ArethefollowingstatementsTrueorFalse?

TrueFalse

1AnoushagottheideafortheNoFlamebecauseshehadanaccidentwithher barbecueatafestival.

2Thehotstoneissafetouseinsideatent.

3Anoushaisunhappythatshehadtospendalotoftimeonherinvention.

4TheHandsOffbikecan’tbestolenbecausethelockispartofthebike.

5TomfounditdifficulttoknowwheretostartwhenhedesignedtheHandsOff.

Exercise3 4 Summarisingapodcast

ListentoTrack1 ‘LifeHacksPodcast’ againandanswerthequestions.

1 NameonethingAnoushaandTom’sinventionshaveincommon.

2 WhatarethethreemainthingsAnoushahaslearntwhileinventingtheNoFlame?

3 WhatisTom’stoptipforinventors?

Exercise4 Learningnewwords

StudytheLanguagesupport.Matchthewordsinboldwiththeircorrectmeaning.

1Forhardskills suchas typingandcooking,youcangetadiploma thatshowsyou’reverygoodatthem. avisit

2Ithinklearningsoftskillscanbe justas difficult as learninghard skills. bbymeansof

3Itwas through myfriend’sadvicethatIdiscoveredhowtomake mydesignevenbetter. cnoless than

4Doyouknowifwe have anytime left toanswersomequestions?dlike

5Wecanworkontheprojectatmyhouse.Whattimedoyouwant to comeround? ehaveextra

6Lotsofpeoplewanttolearnnewskills,buttheynever actually startonlearningthem. freally

123456

GotoDoorEngelsonlineforanextendedversionofthisexercise.

Exercise5 5

Readinganarticle

GotoDoorEngelsonlineforthisexercise.

2

1 2 3
Indailylife 21

Exercise6 Learninghowtousetherightwordorderinsentences

StudytheLanguagesupport.Putthechunksinthecorrectorder.Writedownthe correctsentences.

Exercise7 Writingsentences

Studythelanguagesupport.WritefourfullEnglishsentences,usinganadverbofplace andtimeineachsentence.

Exercise8 Findingagoodvideoonline

Youaregoingto findaninstructionvideoonYouTubeaboutaskillthatyoualreadyhave, butwhichyouwouldliketogetbetterat.Followthesteps.

1 First,thinkofaskill.Ideally,somethingyouenjoydoing.Forexample:baking,drawing, vlogging,workingout,etc.Writedownyourskill:

2 Setyourgoal.Thinkofsomethingspecificthatyouwouldliketolearn.Pickasmallgoal; somethingthatyoucanlearninaday.Forexample:

• howtomakeavegancheesecake;

• howtoaddtexttoyourvideo;

• howtodrawaportrait.

Ifyou finditdifficulttothinkofagoal,thinkabout:waysofdoingtheskillyouchose faster, betterorusing differentmaterials/apps/techniques.Writedownyourgoal.

Mygoalisto

3 Writedownthreesearchtermsthatyoucanuseto findasuitablevideo.Ifyou finditdifficult tothinkofsearchterms,use ‘Howto …’, ‘Tipsfor …’ or ‘Tutorialfor …’

20|21
1 a fightbetweentwostudents|intheclassroom|tookplace|thismorning|. 2 inBoston,Massachusetts|wasbuilt|the firsthotel|in1873|. 3 yesterday|inthelecturehall|didyoulookfor|yourbag|? 4 amgoingtoshow|nextweek|attheinventorsfair|myinvention|I|.
20|21
5 onholiday|Sophie’sdad|hisleg|broke|.
1 2 3 4
Lifelonglearning – 2Learningfromvideos l A2 22

Whenlookingforaninstructionvideo:

• Avideoshouldnotbetooeasyortoodifficult.Youshouldbeabletofollowwhatissaid orshown,butstilllearnsomethingnew.Itisokayifyouhavetowatchavideomultiple times.Ifyoukeep findingvideosthataretoocomplex,trythesearchterms ‘beginner’s tips …’, ‘anintroductionto …’ or ‘… 101’.Thismeansthatyouarelookingforvideosfor beginners.

• Thespeakerusuallysayswhattheendgoalisatthebeginningandattheendofthe video.Seeifitmatchesyourgoal.

• Itisofteneasytotellifaninstructionvideowasmadebyanexpert.Lookatthechannel itcamefrom.Thebestinstructionalvideosaremadebyofficialvideochannelsor vloggerswhospecialiseinthesubject.

4 ReadtheTip.Startlookingforvideos.Whenyouthinkthatyouhavefoundausefulvideo,use thechecklistbelow.Ifyoucannotsay ‘yes’ toeachcriterion,keeplookingforabettervideo.

□ Thevideoisnomorethan fiveminuteslong.

□ Itisclearfromthetitlewhatthevideoisabout.

□ Icanunderstandmostofwhatisbeingsaidand/orshownintheinstructionvideo.

□ Icanlearnnewthingsfromthevideo,butitisnottoodifficult.

□ Thegoaloftheinstructionvideomatchesmyowngoal.

□ TheinstructionvideoisaboutsomethingIcanlearninaday.

□ Iamsurethatthepersonpresentingthevideoisanexpert.

5 WritedowntheURLofthevideoyoufound.

Exercise9 Summarisingwhatyouhavelearnt

StudytheLanguagesupport.Watchthevideoyoupickedinexercise8again.Answerthe questions.

1 Whatisthemostimportantthingyoulearntfromthevideo?Forexample:whattiporadvice didyougetthatyoufounduseful?

11

2 Afterwatchingthisvideo,whatisyournextstepinimprovingyourskill?Writedownwhatyour nextgoalcouldbe.

Exercise10 35 Reflectingonwhatyouhavelearnt

GotoDoorEngelsonlineforthisexercise.

GotoDoorEngelsonline

Dothe ‘Self-test’ forthisTask.Ifyourscoreislowerthan expected,youcandotheExtrapracticeexercisesthereaswell.

01|06

TIP
5
Indailylife 23

Atwork

Youhavelearnthowto findvideosonlinethatcanteachyounewskills.Now,you aregoingtousethisknowledgetogetbetterataskillthatyouneedforyour futurejob.

Situation

Yourcareerhasstarted!Butthatdoesnotmeanthatyoudon’tneedtolearnnewthings.In ordertostayfuture-proof,youhavedecidedyouaregoingtoworkonaprofessionalskillthat youneedinyourjob.Youteamupwithtwocolleaguesto findinformationonline.

40

Preparation

StudytheLanguagesupportandreadtheevaluationcriteriatoknowwhatisexpectedofyou inthistask.

Practicaltask

3 Step1Pickaskill

Workingroupsofthree.Together,pickaskillthatyouwillneedinafutureworksituationand thatyouwouldliketogetbetterat.Ifyouarelookingforachallenge,youcouldmakethisa skillthatiscompletelynewtoyou.

Itcanbeeitherahardskillorasoftskill.Youcanthinkofaskillyourself,orusethe suggestionsbelow:

FieldHardskillsSoftskills

ITProgramming,coding,dataanalysis, usingsoftware

HealthcarePatientcare, firstaid,medical knowledgeandvocabulary

Manufacturing/engineeringWorkingwithmachineryandtools, makingblueprints,writingtechnical reports,mathsskills

HospitalitySpeakingEnglish,eventplanning,food preparation,cleaning

Communication

Timemanagement

Criticalthinking

Networking

Flexibility

Multitasking

Attentiontodetail

Problem-solvingskills

Workingunderpressure

Teamwork

Leadership

Coaching

Writedowntheskillyoupickedandwhythisisimportantforyourfuturejob:

Step2Individually: findavideoorpodcast

Now,eachgroupmembergoesonlineandlooksforvideosorpodcaststhatgiveadviceor tipsabouthowtobecomebetterattheskilltheychose.Usethechecklistbelowtomakesure thatyouhavefoundausefulvideo.

□ Thevideoorpodcastisnomorethan fiveminuteslong.

□ Itisclearfromthetitlewhatthevideoorpodcastisabout.

□ Icanunderstandmostofwhatisbeingsaidand/orshowninthevideoorpodcast.

□ Icanlearnnewthingsfromthevideoorpodcast,butitisnottoodif ficult.

Lifelonglearning – 2Learningfromvideos l A2 24

□ Thegoalofthevideoorpodcastmatchesmyowngoal.

□ Iamsurethatthepersonpresentingthevideoorpodcastisanexpert.

Everyonechoosesonerecordingtheyaregoingtouse.Makesurenobodyhaschosenthe sameonebycomparingthetitlesorURLs.Don’tshoweachotheryourvideosorpodcastsyet.

Step3Watchthevideoandmakenotes

Watchthevideoorlistentothepodcastthatyoupicked.Notedowntwothingsyoulearnt fromitthatwillhelpyougetbetteratthisskill.Forexample,iftheskillyouwanttolearnis ‘leadingameeting’,twousefultipscouldbe:

1 Writedownyourmainpointsandtopicsinthecorrectorderbeforeyoustart;

2 Writedownhowmuchtimeyou’llhavetotalkabouteachtopicandtoanswerquestions.

Summariseyourtips.Writeeachtiponaseparatepieceofpaper,explaining:

• whatthetipis;

• whyitisusefulforyourfuturework(giveanexample,ifpossible).

Don’twriteyournameonthepapers;eachtiphastobeanonymous.

3 Step4Readanddiscusseachother’stips

Mixupthesixpiecesofpaperandtaketurnsreadingallthetips.Whichofthetipsdoyou thinkarethemostuseful?Writedownyourtopthree.

Discusstheresults.Giveargumentstosupportyourthreechoices.

Evaluation

3 Together,discussthefollowingquestions:

• Wasiteasyto findagoodpodcastorvideo?Why(not)?

• Areyougoingtousethetipsthatyougotinthevideosorpodcasts?Why(not)?

• Whatotherprofessionalskillswouldyouwanttolearn?

• Wouldyoulookforvideosandpodcastsagaintolearnnewskills?

Atwork 25

DoorEngels laat je zien hoe relevant taal is. Niet alleen in het dagelijks leven, maar juist als je straks je diploma op zak hebt en taal het verschil kan maken tussen wel of niet die baan. Tussen jne en frustrerende vergaderingen. Tussen precies het juiste of juist het verkeerde zeggen tegen die collega, klant, cliënt of patiënt. DoorEngels focust daarom op jouw toekomst, met thema’s en taken die aansluiten bij jouw beroepspraktijk. Zodat je leert hoe je met Engels kunt werken. En hoe de taal voor je kan werken.

Dit leerwerkboek gebruik je in combinatie met de online studentomgeving. Je vindt daar niet alleen alle taken uit het boek met interactieve feedback, maar ook taken op een ander niveau, extra oefeningen voor grammatica, vocabulaire, handige zinnen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren, zelftoetsen en audio- en videobestanden.

Auteurs:

Jantine Broek

Julia van Eekelen

Jessica Hak-Viveen

Robert Hempelman

Gelly Henderson

Mark de Jong

Sonia Martinez

H. Ozguc-Kayer

Milou Paulissen

Lidija Pomper

Amber van der Stelt

Hedwig Suurmeijer

Ezra van Wilgenburg

Eindredactie:

Ellis de Bresser

Joke Noordegraaf

9 789006 731866
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.