Page 1

Април2019 г.

брой 73

мла деж та THE

YOUTH

Д О Б Р О

В О Л Ц И

Т Е

BY THE(Y) VOLUNTEERS

1


Аптечка за първа помощ

ЕкипъТ

6

Проекта „Аптечка за първа помощ“- два джни след провеждането си, вече е добра практика

7

Бюлетинът се разпространява в следните библиотеки: Общинска библиотека „Искра“ гр. Казанлък, ул. „Искра“ 1; Регионална библиотека “Захарий Княжески” гр. Стара Загора, бул. „Руски“ 44

СЪДЪРЖАНИЕ

The project “First Aid Kit”

MITTETULUNDUSUHING NOORED – Estonia, Youth development center-Mutual aid – Bulgaria, Compass Európai Ifjúsági – Hungary, Ventspils Jauniesu dome – Latvia, Inceptus – Lithuania, vStowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Mlodziezowych FENIKS – Poland, „EQuality“ Community Development” – Romania, ASOCIACION JUVENIL INTERCAMBIA – Spain, Vedogiovane Società Cooperativa Sociale - Italyz

3 4+5


В България курсове по първа помощ

се организират само за хора кандидат шофьори, като няма да коментираме монопола на БЧК в тази тема, заложен в законодателството ни, а ще се опитаме да направим нещо хубаво, ако този проект, бъде одобрен, за да популяризираме и нуждата и резултатите му в последствие за подобро бъдещe в насока “Обучения по първа помощ”. Но този проблем съществува и като сериозен проблем в младежката работа. Всички наши партньори работят по проекти по програмата „Еразъм+“ и във всеки един момент може да се случи инцидент, който да налага оказване на първа помощ от обучен за това човек. Тъй като никой не осъзнава, че има потенциални рискове, които могат да възникнат при провеждането на обучения, събития и други дейности, няма и обучени участници, които да окажат първа помощ при необходимост. Също така не се осъзнава необходимостта от обучения за действия при бедствия и аварии. Нашият проект „Аптечка за първа помощ“ дава възможност на младежките работници да повишат своите познания и да натрупат опит и умения за оказване на първа помощ и за ограничаване на щетите от бедствия и аварии. Ние съзнаваме, че такива обучения се

провеждат предимно от Червения кръст и специализираните държавни институции. Младежките работници трябва да се научат как да окажат първа помощ и така ще придобият знания и умения, които са много необходими, за да се спаси човешки живот. От друга страна, чрез обучението на младежки работници в оказването на първа помощ, организациите ще сведат до минимум разходите си за лечение на фатални, сериозни и дребни наранявания, които могат да се случат на участниците в проектите. Даже не говорим за финансовите ползи от намаляването на тежки наранявания и минимизирането на инвалидността от наранявания. Първа помощ е незабавната помощ, оказана на лице, което е било ранено или е заболяло внезапно. Знанието за първа помощ може да реши не само това, дали човек ще избегне смъртта, но и ръководи последователността и приоритета на оказването на първа помощ при извънредна ситуация. Затова е важно човек да знае какво трябва да направи първо, и какво след това. Целта на проекта е да повиши осведомеността и да предостави опит и умения за правилно прилагане на процедурите за първа помощ и как да приложи решения за намаляване на риска от бедствия от 30 младежки работници от 9 партньорски организации от 9 държавиИспания, Италия, Литва, Латвия, Естония, Унгария, Румъния, Полша и България.

3

Целите на проекта са следните: • Да се повиши осведомеността и да се развият уменията на 30 младежки работници от 9 партньорски организации относно това как да се осигури правилно оказване на първа помощ в случай на често срещани аварии или в животозастрашаващи ситуации до края на проекта; • Да се повиши нивото на увереност в предоставянето на първа помощ на 30 младежки работници от 9 партньорски организации от 9-те споменати страни, така че да контролира емоциите в реална ситуация в дейностите до края на проекта; • Да се предотвратят щети и да се контролират реакциите в случай на бедствия (земетресения, наводнения, измръзване, свлачища и други) на 30 младежки работници от 9-те споменати страни до края на проекта; • Създаване на кратък видео клип с послание за повишаване на осведомеността относно превантивното образование в контекста на младежката работа. Тези цели са свързани с общите цели на програмата Еразъм + и отразяват нейните постоянни приоритети в областта на младежта.


ЕкипъТ Марчин Домбкевич

Президент на организация „Феникс” от Полша, идеен и основен фасилитатор на проекта.

Румен Сомов

Графичен лектор/ художник и основен обучител в заснемането, монтажа и режисирането на късометражните и документален филм по проекта.

Красимир Цанев Психолог Основател на МЦР Взаимопомощ през 2004 Координатор на обучението. 4


Антон Вълев

Магистър фармацевт и Президент на „Национална аптечна камара” на него бяха поверени Специализираните теми за първа помощ

Мария Славова

Ръководител на проекта. Председател на Младежки център за развитие - Взаимопомощ и Вдъхновител на България по инициатива на Job Tiger през 2012 г. В момента Мария Славова е Председател на Асоциацията на работещите с младежи и доброволци организации в България. 5


The projec t “ Firs t Aid K it ” From 5 to 14 April 2019 in Varhovrah, near Perushtica, the team of YDCMA is implementing a training course for youth workers funded by the HRDC under the Erasmus + programme. There are 30 participants in the project, from Poland, Bulgaria, Italy, Spain, Hungary, Romania, Lithuania, Latvia, Estonia. It was developed by an international team, among the members of which are Nikolay Ivanov, PhD, Krasimir Tzanev, international career counselor and psychologist, and Maria Slavova, chairperson of the Association of the organizations working with youth and volunteers- Bulgaria. The activities aim at developing various skills and competences of youth workers related to first aid, risk management, managing with crisis situations. There are three experienced trainers to provide the participants with information on the topic, as well as to improve their skills through informal and non-formal learning. Anton Valev, a master of pharmaceutics and chairperson of the National Chamber of Pharmacists, is engaged with the medical details of first aid. The other two trainers are Rumen Somov from United Avangard Artist, and Marcin Dąbkiewicz from the Polish NGO “Feniks”. After the training course the youth workers will be able to know more about: what is formal and non-formal education; safety rules in case of first aid (are there rules and why we should have rules?); first aid- introduction; a person that has lost consciousness; breathing; problems with heart and massage of the heart; injuries; how to manage with disasters; how to be prepared for them.v The participants will visit Plovdiv to organize a campaign in the European capital of culture 2019.

As a part of the dissemination of the results of the project, a short movie will be made, and online platform for information about first aid will be created. All participants will have

6

the task to take part in the dissemination, and they will receive special information materials, including flash memory sticks.


Пр о е к т а „ А пт е ч к а з а п ъ р в а п о мощ “ два д ни с ле д п р о в е ж дан е то си, в е ч е е д о б р а п р ак т ика

На 17 и 18 април 2019 г. в с. Старосел, общ. Хисаря преди първата за тази година работна среща на Координационния съвет на Националната платформа “Обединени за ученето на възрастни”,   Националното звено за подкрепа на EPALE организира и проведе семинар на тема “Добри практики в сектора за учене на възрастни”. Участниците в събитието имаха възможност да се запознаят с постигнати или планирани резултати, заложени в широк спектър от проектни интервенции, финансирани по Програма “Еразъм+”. Събитието откри д.ик.н. Я.Такева - председател на СБУ и носител на наградата “Посланик на ученето през целия живот” за 2017 г. Тя изведе ролята на неправителствените организации (НПО сектора) като

важен в работата си сред и близо до хората. Спомена факта, че за добри резултати трябват социална и лична мотивация и завърши с думите „ Всеки ден учим нещо ново”. Сред презентаторите бяха психолога Красимир Цанев и инж. Атанас Митев членове на екипа на МЦРВзаимопомощ, осъществил проект за обучение на младежки работници по Програма „Еразъм+”, финансиран от Център за развитие на човешките

7

ресурси „Аптечка за първа помощ”. Той посрещна 30 участника от девет страни. Дейностите му целяха развиване на различни умения и компетенции на младежките работници във връзка с оказване на първа помощ, управление на риска, справяне с кризистни ситуации, както и с бедствия и аварии. Като част от разпространението на резултатите, се създадоха четири късометражни филма и един документален за проекта. Създадохме и онлайн платформа/ http://trainingcoursefirstaidkit.eu/, именно те бяха представени в 30-те минути на МЦР-Взаимопомощ. Благодарим на всички участници и организатори. Създадохме много нови контакти, дискутирахме предизвикателствата пред сектора за учене на възрастни и найважното, за което разбрахме че е създадена и EPALE: споделихме своя опит. Екип /theyouth.info/


В ПРОЕКТА ВЗЕХА УЧАСТИЕ : MITTETULUNDUSUHING NOORED – Estonia, Youth development center-Mutual aid – Bulgaria, Compass Európai Ifjúsági – Hungary, Ventspils Jauniesu dome – Latvia, Inceptus – Lithuania, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Mlodziezowych FENIKS – Poland, “EQuality” Community Development” – Romania, ASOCIACION JUVENIL INTERCAMBIA – Spain, Vedogiovane Società Cooperativa Sociale - Italyж

проект No2018-3-BG01-KA105-060971 under Erasmus+ Programme

Проектът е финансиран по програма “Еразъм +” на ЕС

ПЕЧАТ:

Редакторски екип: Мария Славова, Красимир Цанев, Николай Иванов, Атанас Митев, Румен Сомов, Матрчин Добкевич.

За контакт: info@ydcma.org; theyouthbg@gmail.com theyouth. info

@theyouth. info

theyouth_ info

www.theyouth.info

Profile for The Youth Media Project

Mladezhta The Youth magazine April 2019  

Mladezhta The Youth magazine April 2019  

Advertisement