Page 1

10a. Liebe Hirten words & melody: traditional, Austrian

arr. Paul Hillier

1 ° CWith strong rhythm ∑ ∑ &

S

œ œ œ œ œ œœœ˙ 1. Lie - be Hir - ten, geht's mit mir,

MS

&C

œ œ œ œ œœœœ˙ 1. Lie - be Hir - ten, geht's mit mir,

&C

A

œ œ œœ œ un - ser Bleib - en

œ œ œœ œ un - ser Bleib - en

∑ œ œ œ œ œœœœ˙

œ œ œ œ un - ser Bleib - en

1. Lie - be Hir - ten, geht's mit mir,

&C ‹

T

> ˙

> ˙

> > > [etc.] œ œ ˙ ˙

˙

œ œ ˙

˙

˙ ˙

œ œ ˙

˙

[sim.]

Don, don,

> > ? C˙ B ¢ ˙

> > > [etc.] œ œ ˙ ˙

˙

don, don, don,

don,

œ œ ˙

˙ ˙

[sim.]

Don, don,

don, don, don,

don,

8

° œ œ ˙ & ist nit hier,

& œ œ ˙ ist nit hier,

& œ œ ˙ ist nit hier,

& œ œ ˙ ‹

œ ™ œJ œ œ œ œ ˙ ™

Œ œ œ œ œœ œ œ ˙

geht's mit mir fein gschwind

jœ œ œ™ œ œ œ ˙™

a - bi na - her Beth - le - hem

w

Ó

wo der Ochs und

wo der Ochs und

> Œ œ w

E - sel stehn

˙

˙ ˙

Œ œ œ

w don,

32

E - sel stehn

˙

don,

? ¢ œ œ ˙

E - sel stehn

j œ™ œ œ œ œ œ œ œ ˙

a - bi na - her Beth - le - hem

wo der Ochs und

j œ œ œ™ œœœ œ œ ˙

Œ œ œ œ œœ œ ˙ œ

geht's mit mir fein gschwind

œ œ

a - bi na - her Beth - le - hem

Œ œ œ œ œœ œ œ ˙

geht's mit mir fein gschwind

j œ™ œ œ œ œ œ ˙ ™

œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ ˙

w

˙™

don,

> > > Œ œ œ œ don, don, don,

© 2013 Theatre of Voices Edition, Copenhagen Engraving by Pedro Marques


15

2 ° œ œ œ & œ w

œ œ œ œ

bei dem klein - en Kind.

2. Brü - der, i geh

& œ œ œ œ w

œ œ œ œ

bei dem klein - en Kind.

2. Brü - der, i geh

& œ œ œ œ w

∑ œ œ œ œ

bei dem klein - en Kind.

& ˙ ‹ don, ? ˙

˙

w

don,

don.

¢

w

> ˙

> ˙

don.

Don,

don,

˙

> > > > [etc.]2. Brü - der, Œ œ œ œ ˙ ˙

> Œ ˙

> > > [etc.] Don, œ œ ˙ ˙ ˙

don,

i geh

œ

don, don, [sim.]

œ œ ˙

˙ ˙ [sim.]

don,

don,

don, don, don,

don,

don,

don, don, don,

22

° œœœ œ˙ & a

mit

dir,

& œœœœ˙ a

mit

dir,

& œœœœ ˙ a

& œ ‹ ? ¢ ˙

mit

dir,

nimm mei Pfeif - en

a mit mir,

und

die Schal - mei

Œ

du

Wann ma kannt in

j œ™ œ œ œ œ œ ˙ ™

œ œ œœ œ œ ˙

œ œ œ œœ

Œ

œ œ œ œœ

œ nimm mei Pfeif - en

a mit mir,

œ œ œ

und

die Schal - mei

du

Wann ma kannt in

j œ™ œ œ œ œ œ ˙ ™

œ œ ˙

Œ

œ œ œ œœ

œ nimm mei Pfeif - en

œ Œ ˙

˙

œ™ œ œ œ œ œ ˙™ J

œ œ œœ œ œ ˙ œ

œ œ ˙

a mit mir,

œ

und

die Schal - mei

œ œ œ œ œ ˙

Wann ma kannt in

œ

> œ œ ˙

œ

w

˙

œ œ ˙

˙

du

œ

w

don,

28

° œ œ ˙ &

œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ ˙

Stall hin - ein,

grües - sen wir das

& œ œ ˙ Stall hin - ein,

grües - sen wir das

Kin - de - lein,

j œ™ œ œ œ œ œ œ œ ˙

& œ œ ˙ Stall hin - ein,

& Ó ‹ ? ¢ ˙™

Kin - de - lein,

j œ™ œ œ œ œ œ œ œ ˙

> grües -sen wir Œ œ w

das

Kin - de - lein,

w

œ. œ. œ. . w œ pfeif -fen eins da - zu. . . . œ. œ œ œ w . . . . œ œ œ œ w

pfeif -fen eins da - zu.

Œ œ œ œ w don, don, don, don.

pfeif -fen eins da - zu.

don,

Œ

3

> > > Œ œ œ œ ˙ don, don, don, don,

w ˙ don,

don.

> > œ œ œ œ œ. œ. ˙ Don, don, don, . don,. don, ˙ ˙ œ œ ˙ Don,

don,

don, don, don,

33


35

° &

œ œ œ

œ 3. O

&

wie liegt das

œ

œ

œ

ar - me Kind,

geht ja

aus

œœœ œ œœ œœœœ˙ 3. O

&

œœœœ ˙

wie liegt das

ar - me Kind,

∑ 3. O

don,

don,

wie liegt das

œ œ œ

œ

œ

geht ja

und

aus

geht ja

aus

œ

œ

œ

œ

˙

ein der Wind,

œ œ ˙

œœœœœ

ar - me Kind,

œ

und

œœ œœœœœ

œœœ œ œœ œœœœ˙

> > & œ œ œ œ œ œ ˙ . don, . ‹ don, don, don, . . don, ? œ œ ˙ ¢ ˙ ˙

œœ œ œ ˙

ein der Wind,

œ œ ˙

und

ein der Wind,

œ œ ˙

œ

[sim.]

˙

˙

˙

˙

œ œ

œ œ ˙

˙

don, don, don, [sim.]

41

° œ™ œ œ œ œ œ ˙™ & J O

wie war

i

Œ

froh,

wann i

jœ œ œ™ œ œ œ ˙™ & O

wie war

i

Œ

froh,

wie war

& ˙ ‹ ? ˙ ¢

œ

i

Œ

froh,

œ

da mein Häus - erl hätt,

dass dort drunt im

dass dort drunt im

da mein Häus - erl hätt,

> dass Œ œ w

Ó

Dörf -el steht,

Dörf -el steht,

dort drunt im

œ 3 2 œ œ œ don, don, don,

Œ œ

w

Œ

˙™

w

3 2

Dörf -el steht,

don,

œ

3 2

j œ œ œ™ œ œœ œ œ ˙

œ œ œ œœ œ œ ˙ wann i

3 2

j œ™ œ œ œ œ œ œ œ ˙

da mein Häus - erl hätt,

> ˙

˙

œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œœ œ œ ˙ wann i

j & œ™ œ œ œ œ œ ˙ ™ O

œ œ œ œœ œ œ ˙

don,

œ 23 œ œ don, don, don,

47

° 3œ œ ˙ &2

Cw ˙

und a we - nig

3 &2 œ œ ˙

˙

don,

don,

Stroh.

Cw

und a we - nig

3 &2 œ œ ˙ ˙ und a we - nig 3˙ &2 w ‹ don, don, ? 23 ˙ ¢ w

Stroh.

C w Stroh.

Cw w don.

p

à

Cw

˙ ˙

don.

pp

à

( )

Don, don,

œ œ ˙ don, don, don,

Ó

˙ ˙ don, don,

œ œ w

Ó ˙

don, don, don...

end here, or attacca... 34


10b. Andachtsjodler words & melody: traditional, Austrian

arr. Paul Hillier

Slowly rit. S

° C pp & ˙

œ œ w

˙

œ œ w

˙

˙

Djo

djo - i - ri,

djo

djo - i - ri,

djo

djo

ri

œ œ w

˙

œ œ w

˙

˙

˙™

˙ Djo

djo - i - ri,

djo

djo - i - ri,

djo

djo

ri

˙™

œ œ œ œ œ œ w -

i - di

jo - e djo - i - ri.

pp A

¢

&C

œ œ œ œ œ œ w -

i - di

jo - e djo - i - ri.

9

rit. S

° p & ˙ Djo

˙™

œ œ w

˙

œ œ w

˙

˙

djo - i - ri,

djo

djo - i - ri,

djo

djo

ri

œ œ w

˙

œ œ w

˙

˙

˙™

djo - i - ri,

djo

djo - i - ri,

djo

djo

ri

˙

œœ œœ w

˙

œ œ w djo - i - ri,

djo

djo - i - ri,

djo

œ œ œ œ œ œ i - di

-

w

jo - e djo - i

-

ri.

p A

& ˙ Djo

œ œ œ œ œ œ i - di

-

w

jo - e djo - i

-

ri.

p T

¢& ˙ ‹ Djo

˙œ œ ˙™ ˙™ djo

œœ œœ œœ œœ œ œœœ w

ri

i - di

-

jo - e djo - i

-

ri.

rit. mf

mp

(dim.)

17

f (senza forza) S

° & ˙

œ œ w

3

˙

œ œ w

˙

˙

˙˙

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

w

3

Djo djo - i - ri, f (senza forza)

djo

djo - i - ri,

djo

djo

ri

i - di

-

jo - e djo - i - ri. mf (dim.) mp

3

A

& ˙ Djo

œ œ w

˙

œ œ w

˙

˙

˙

djo - i - ri,

djo

djo - i - ri,

djo

djo

ri

˙

œ œ w

˙

djo

djo - i - ri,

djo

œœœœ œ œ œ œ œ -

i - di

w

jo - e djo - i - ri. mf (dim.) mp

f (senza forza) T

& ˙ œ œ w ‹ Djo djo - i - ri,

œ œ ˙™ djo

ri

œ œ œ œ œ œœ w -

i - di

jo - e djo - i

mf

-

ri.

mp

(dim.)

f (senza forza) B

? ˙ ¢ w

œ œ w

˙ ˙

œ œ w œ œ w

˙

˙

Djo

djo - i - ri,

djo

djo - i - ri,

djo

djo

˙™ ˙™ ri

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ -

i - di

jo - e djo - i

w w w -

ri.

35

Carols from the Old and New Worlds: 10a. Liebe Hirten; 10b. Andachtsjodler  

Paul Hillier Carols from the Old and New Worlds: 10a. Liebe Hirten; 10b. Andachtsjodler for choir

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you