Brosjyre_smittevernsambassadører Halden frivilligsentral

Page 1

Møt smittevernsambassadørene!

Norsk


12. mars 2020 innførte den norske regjeringen en rekke påbud, restriksjoner og råd for å slå ned koronapandemien. Det flerkulturelle miljøet ved Halden Frivilligsentral så raskt behov for å forenkle rådene, oversette dem og spre dem direkte til Haldens innvandrerbefolkning på deres egne språk. Arbeidet startet allerede i mars/april med støtte fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, IMDI. Vi tok utgangspunkt I Folkehelseinstituttets veileder. Med konkret kunnskap om de kulturelle utfordringene, ble det utformet kortfattet, punktvis informasjon som til å begynne med ble oversatt til seks språk. Det ble rekruttert seks frivillige lokale smittevernambassadører. De ble avbildet sammen med rådene på plakater og brosjyrer. Disse ble så distribuert til kjøpesentre, butikker, treningssentre, legekontor, sykehjem m.m. Halden kommune bidro med publisering på kommunens nettsider. Halden Arbeiderblad publiserte artikler om prosjektet, som også ble presentert på Frivilligsentralens Facebook-side og nettsted, og IMDI’s hjemmeside.


Norsk

Persisk/farsi


Smittevernambassadørenes viktigste oppgave er å spre informasjonen direkte til sine miljøer, ved personlig kontakt på korrekt avstand. Etter hvert har det meldt seg representanter fra stadig flere minoritetsspråklige miljøer. Så nå har vi ambassadører på med plakater på nærmere 40 språk. Norge, og Halden, lyktes i første omgang med å slå ned pandemien. I sommer ble det nasjonalt lettet på restriksjonene. Etter det har smitten igjen økt i hele landet og i Halden, selv om vi så langt har unngått like store smitteutbrudd som i våre nabobyer. Så nå må vi på ny øke aktiviteten, mobilisere alle smittevernambassadørene og sammen bidra i Halden til den nasjonale dugnaden. Sammen med hele Haldens befolkning kan vi klare og holde smitten nede, forhindre alvorlig sykdom og bidra til at vi kan leve så normalt som mulig, i påvente av at vaksinen kommer til våren.

Per G. Weydahl

Nynorsk

Thai


Georgisk

Dansk

Nederlandsk

Gresk


Rumensk

Kiswahili

(Kenyansk)

Kiswahili

(Tanzaniansk)

Litauisk


Tysk

Tamilsk

Vietnamesisk


Svensk

Lingala (Kongo)

1 MIBATELA - KOZALA PENE PENE NA BANINGA TE, ATA NA NDAKO TO LIBANDA. 2 KOKUTANA NA MIBANGE TE. 3 KOPESA MBOTE NA MABOKO TE. 4 SUKOLA MABOKO TANGU NYOSO. 5 TIKALA NA NDAKO SOKI OZALI NA BILEMBO YA BOKONO, LOKOLA FIEVRE, KOSUKOSU, MOTO PASI, KINGO TO ZOLO.

Urdu

Engelsk


Luganda (Uganda)

Nordsamisk


On March 12th, the Norwegian government imposed several injunctions, restrictions and advices to crack down on the corona pandemic. The multicultural community at Halden Frivilligsentral quickly recognized needs to simplify the advices, translate them and spread them directly to Halden’s immigrant population in their own languages. The work started in March/April with support from the Directorate of Integration and Diversity, IMDI. Our short guidelines were based on the Norwegian Institute of Public Health’s advices. With concrete knowledge of the cultural challenges, concise, punctual information was initially translated into six languages. Six volunteer local infection control ambassadors were recruited. They were pictured with the advices on posters and leaflets. These were then distributed to shopping malls, shops, gyms, doctor’s offices, nursing homes, etc. Halden municipality contributed publishing on the municipality’s website. Halden Arbeiderblad published articles, and the project was also presented on the Frivilligsentralen’s Facebook page and website, and IMDI’s website.

Trøndersk

Turkmensk

1 IÇERDE WE DAŞARDA

BEÝLEK ILERDEN UZAK SAKLAN

2 ESASANDA GARRY LAR

BILEN SOSIAL GATNAŞYKLARDAN ÇÄKLEN. 3 GOL BILEN SALAMLAŞMA .

4 ELLERI ÝYGY-ÝYGYDAN ÝUW.

5 EGERDE GYZDY RMANYŇ, ÜSGÜLE WIGIN IŇ, SOVYKLAMANYŇ ALAMATLARY BAR BOLSA ÖÝDE GALYŇ.


The main task of the infection control ambassadors is to spread the information directly to their communities, by personal contact at the correct distance. Over time, representatives from even more foreign cultural communities have signed up. So now we have ambassadors with posters in close too 40 languages and over 50 volunteers. Norway, and Halden, succeeded in knocking down the first phase of the pandemic.

Sørsamisk

This summer, the restrictions were nationally eased. Since then, the infection has again increased throughout the country, although we have so far avoided the large outbreaks of infection that our neighboring cities have faced. So now we need to again increase the activity, mobilize all the infection control ambassadors and together contribute in Halden to the national dugnad. Together with the entire population of Halden, we can manage to control the infection, prevent serious illness and contribute to living as normally as possible, in anticipation of the vaccine coming in the spring.


Her finner du mer om smittevern:

facebook.com/Smittevernambassadøreri-Halden facebook.com/haldenfrivilligsentral

ESSENCE CREATIVE 12-2020

69 18 88 18 – mobil 916 35 173 post@halden.frivilligsentral.no halden.frivilligsentral.no Violgata 14, 1776 Halden

Kontaktpersoner: Kurdish Women Rights v/Fereshteh Golparvar Palwasha Kakar Per G. Weydahl Anette Nordby Strømnes Fitwi Ghebremeskel Wenche Erichsen Med støtte fra Halden kommune Anne-Kari Holm Ordfører i Halden kommune

Norsk


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.