Page 1

Weekly

ข่าวสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจําสัปดาห์

8-16 ตุลาคม 2557


ข่าวสารจากศธ. I เรื่อง/ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ-ปชส.สพฐ. I เรียบเรียง : ธเนศ

รมว.ศธ.

มอบนโยบาย สพฐ. พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ ั นาศัย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแก่ผบู้ ริหาร สพฐ. เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่อาคาร สพฐ. 4 โดยมีดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และคณะผู้ บ ริ ห าร สพฐ. ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในภาพรวมสพฐ.ได้ดําเนินการเป็นไปตาม แนวทางนโยบายที่กําหนด โดยที่ สพฐ.เป็นองค์กรใหญ่ที่จะต้องมี ปัญหาและอุปสรรคอยู่แล้ว จึงต้องการมาหารือเพื่อร่วมกันหาแนว ทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะ ปัญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก นั ก เรี ย น ซึ่ ง การประชุ ม ครั้ งนี้ มี แ นวทางการ ดําเนินการที่สําคัญ คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านมามีการจัด อบรมสัมมนาครูโ ดยใช้เวลา 3-4 วัน และมีก ารใช้งบประมาณสู ง พอสมควร บางงานเป็นการอบรมขนาดใหญ่มผี เู้ ข้าร่วมหลายพันคน มี ค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าโรงแรม แต่อาจได้ประโยชน์กลับมาไม่ คุ้มค่า สพฐ.จึงเสนอให้มีการปรับรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึ ก ษา โดยให้ ค รู ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น ร่ ว มกั น จั ด กระบวนการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน เพือ่ ให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า ทัง้ นีจ้ ะมีการหารือ ในรายละเอียดของรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางให้ สพฐ.ดํ าเนินการใน ปีงบประมาณ 2558 1

การปรับลดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกที่ไม่จําเป็น สําหรับกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกจํานวน มากที่จัดขึ้น และให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียนเข้าร่วม ทําให้ รบกวนการเรี ย นในห้ อ งเรี ย นของนั ก เรี ย น จึ ง ต้ อ งหารื อ ถึ ง วิ ธี ก ารปรั บ ลดกิ จ กรรมที่ ซ้ํ า ซ้ อ นและไม่ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ นักเรียน หรืออาจจะผนวกกิจกรรมดังกล่าวเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาในห้องเรียนมากขึน้ ค่าใช้จ่ายรายหัว ทีเ่ ป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต) มี แนวทางการแก้ไขเบื้องต้นคือ การช่วยกันประหยัด และขอรับ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งปลูกฝัง ค่านิยมในเรื่องการ ประหยัดน้ําและไฟฟ้า หากดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว แล้วยังไม่เพียงพอ และจําเป็นที่จะต้องขอเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัว ก็ ข อให้ พิ จ ารณาทบทวนและเสนอ ซึ่ ง อาจจะจั ด สรรจาก งบประมาณที่มีอยู่ เช่น งบประมาณการดูงานต่างประเทศ โดย ให้ตัดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศที่ไม่จําเป็นออกไป

นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้เร่งรัดให้ใช้งบประมาณ ในปี 2558 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่ง สพฐ.จะใช้งบประมาณ ส่วนนี้โดยเน้นไปที่การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ส่วน การสร้างอาคารเรียนใหม่ให้ดําเนินการเฉพาะเท่าที่จําเป็น ที่ สํ า คั ญ จะต้ อ งมี ค วามโปร่ ง ใสในการใช้ ง บประมาณ โดยให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตเป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ


ผอ.สพม.1 รับนโยบาย รมว.ศธ. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2557 เพือ่ รับฟังนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผูบ้ ริการระดับสูงของศธ. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ผอ.สพป. ผอ.สพม. และผู้เกี่ยวข้อง 350 คน ร่วมประชุม พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กรุณามอบ นโยบาย ในทีป่ ระชุม 7 ประเด็น ดังนี้ 1.เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัฐบาลได้เห็นความสําคัญมาก ซึ่งปีนี้ได้จัดงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการมากลําดับที่ 1ของ ประเทศและเป็นลําดับที่ 2 ของโลก ถึงกว่า 5 แสนล้านบาท จึงขอให้ บุคลากรที่สพฐ.และผอ.สพท.ซึ่งเป็นผู้ความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนา ประเทศชาติหาวิธีการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพเป็นอนาคต ที่ดีของชาติให้ได้ด่วน 2.เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ในทุก พื้นที่ของประเทศโดยอาจเริ่มในที่ทํางานของตนเองก่อนและขยายวง ไปสู่โรงเรียน ชุมชนทั่วประเทศให้ได้ ขอให้จัดทําแบบศูนย์ดํารงธรรม ของกระทรวงมหาดไทย โดยเน้ น ให้ บุ ค ลากรชี้ แ จงเสนอแนะแก่ ประชาชนให้กระจ่าง 3.ขอให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทํ า งานอย่ า งมื อ อาชี พ ทุ่ ม เท ประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษา 4.ให้เขตพื้นที่การศึกษาทํางานเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับทุก องค์กรในพื้น ที่ เช่ น องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (อปท.) โรงเรีย น กระจายสู่ชุมชนโดยแปลงนโยบายจากส่วนบนปฏิบัติลงสู่เขตพื้นที่ การศึกษาให้ได้ผลงานเชิงประจักษ์ คาดหวังว่าผอ.สพท.ทุกคนทํา หน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละและพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้ทันโลกและ ทําหน้าที่ปรึกษาให้โรงเรียน ครู และนักเรียนอย่างดียิ่ง

5.ขอให้ ทํ า งานอย่ า งสุ จ ริ ต โปร่ ง ใสไม่ มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ขณะนี้สื่อต่างๆสังคมมองเราในแง่การใช้งบประมาณอย่างไม่โปร่งใสมี มาก จึงต้องตระหนักรู้เพราะมีคนกําลังเฝ้ามองอยู่เสมอ สิ่งที่ท่านทําไม่ดี นั้ น ไม่ ส ามารถปกปิ ด ได้ ก ารใช้ ง บประมาณต้ อ งถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ ตรวจสอบได้ และรมต.กับรมช.จะทํางานโดยไม่มีเรื่องเช่นนี้โดยเด็ดขาด ยึดหลักธรรมาภิบาลและไม่อยากให้พวกเราตกเป็นเครื่องมือของอิทธิพล ไม่ ว่ า กรณี ใ ดก็ ต าม สั ง คมภายนอกดู แ คลนกระทรวงศึ ก ษาว่ า ระบบ การศึกษาของไทยล้มเหลว พวกเรารวมทั้งผมด้วยจึงตกเป็นจําเลยสังคม จึงขอให้พวกเราทุกคนนําพลังบีบคั้นจากภายนอกมาหาวิธีการที่จะทําให้ ผลผลิตคือนักเรียนลูกหลานของเราเป็นคนที่มีความคิด มีเหตุมีผลคิด วิเคราะห์เป็นตามวัยของเขา เติบโตขึ้นมาด้วยคุณธรรมจริยธรรม ความ มี จิ ต อาสาติ ด อยู่ ภ ายในตั ว เขา ถ้ า ลู ก หลานไทยทุ ก คนเป็ น เช่ น นี้ ไ ด้ อนาคตประเทศไทยเจริญแน่นอน จึงขอให้ผอ.เขตนําเรื่องนี้ไปถ่ายทอด ให้ ผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก คนได้ รั บ ทราบว่ า รั ฐ บาลอยากให้ สั ง คม ภายนอกมองเข้ามาในศธ.อย่างชื่นชมสามารถยกมือไหว้เราได้อย่างไม่ ตะขิดตะขวงใจ 6.การปฏิรูปการศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ โดยในส่วนกลางกําลังทําอยู่ทั้งสภาการศึกษาและสภาปฏิรูปการศึกษา ต่างเร่งที่จะช่วยทําให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ระบบ การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รระบบการผลิ ต ครู เ ป็ น ต้ น จะต้ อ งมี ก าร

เปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นแน่นอน 7.การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเป็ น ความคาดหวั ง ของประชาชนทั้ ง ประเทศ ซึ่ง เห็น ได้จ ากมีผู้ท รงคุณ วุฒิ สูง มาสมัค รจํา นวนมากในสภา ปฏิรูปการศึกษามากที่สุด เพื่อจะช่วยการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นให้ได้ ดัง นั้น ผอ.สพท.จะต้อ งขับ เคลื่อนวิ ธีก ารทํา งานสร้า งการยอมรับ ของ สัง คม จุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาขอให้เริ่มจากตัวเราเองทุก คน ทั้งวิชาการจรรยาบรรณวิชาชีพและสิ่งที่จะยอมรับไม่ได้ คือการปฏิบัติ หน้าที่โดยไม่เป็นธรรม ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ผอ.สพท. ทุกคนเปรียบดั่งเสาหลักที่ต้องแข็งแรง และสร้างเด็กไทยให้เป็นเสาหลัก ที่แข็งแรงเช่นเดียวกัน ขอให้ผอ.สพท.ทํางานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรัฐบาล และความคาดหวังของประชาชนในสังคม 2


สพฐ. ขอปรับโครงสร้าง 3 รูปแบบ แยก 3กรม ตังทบวงการศึกษาขันพืนฐาน สพฐ. ชงไอเดียขอปรับโครงสร้างด้วย “เลขาธิการ กพฐ.” เผยองค์กรครูชงข้อมูลให้ในฐานะ สปช. การศึกษา เพื่อพิจารณาจัด ระเบียบ สพฐ. ใหม่ 3 รูปแบบ ขณะที่ “อาจารย์ จุฬาฯ” แนะจัด ประชาพิจารณ์เปิดโอกาสให้สังคมร่วมแสดงความเห็น ฟาก ทปอ. เผยจะนําประเด็นแยก สกอ.มาเป็นกระทรวงอุดมฯ เข้าหารือในวันที่ 26 ต.ค. นี้ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีแนวคิดจะ ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใหม่ โดยต้องการให้แยก สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) สํ า นั ก งาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานเลขาธิการสภา การศึกษา (สกศ.) ออกไปเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งไม่รวมกับ ศธ.นั้น เรื่องนี้ รมว.ศึกษาธิการ มองว่าโครงสร้างงานด้านการศึกษาจะใช้ ทิศทางประเทศเป็นที่ตั้ง ในฐานะที่ตนอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านการศึกษา ก็ได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาพิจารณาอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้ก็มี ข้อเสนอจากองค์กรครูและองค์กรบริหารงานด้านการศึกษา ได้เสนอ ขอให้ ป รั บ โครงสร้ า งของ สพฐ.เข้ า มาเช่ น กั น โดยมี ข้ อ เสนอ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. เสนอให้ สพฐ. แยกออกเป็น 3 กรม คือ กรม ประถมศึกษา กรมมัธยมศึกษา และกรมวิชาการ ภายใต้การกํากับ ของ ศธ. แต่ไม่ต้องมีผู้บริหารระดับ 11 กํากับดูแล 2. เสนอตั้ง ทบวงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ร ะดั บ 11 กํ า กั บ และมี ก รม ประถมศึกษา กรมมัธยม และกรมวิชาการ มีผู้บริหารระดับอธิบดี 3 คน และสุดท้าย ขอให้ตั้งเป็น ทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยก ออกมาและกําหนดโครงสร้างบริหารจัดการภายในใหม่ อย่างไรก็ ตาม มีข้อเสนอให้ขยายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครบทั้ง 77 จังหวัดด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ รมว.ศึกษาธิการ จะไม่ เสนอให้ สพฐ. ไปวิเคราะห์การปรับโครงสร้าง ศธ. แต่เมื่อมีข้อเสนอ ในลักษณะนี้ สพฐ. ก็จะต้องตั้งคณะทํางานขึ้นมากลั่นกรองข้อเสนอ ต่างๆ เหล่านี้ด้วยว่าจะดําเนินการอย่างไร 3

ด้าน รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ข้อเสนอ ของ พล.ร.อ.ณรงค์ เป็นข้อเสนอที่แรง ทําให้ ศธ. เกิดแรงกระตุก ซึ่งน่าสนใจและ เป็นความคิดที่ไกลกว่านักการศึกษาเคยเสนอไว้ ที่ผ่านมาการ รวม สกศ. และทบวงมหาวิทยาลัยเข้ามาอยู่ใน ศธ. ก็เพื่อความ เป็นเอกภาพด้านนโยบาย แต่ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่สําเร็จ เนื่องจาก ศธ. ให้ความสําคัญกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา จะเห็นได้ว่า สกศ. และ สกอ. เกือบจะไม่ได้รับความสําคัญ หรือ กลายเป็นลูกเมียน้อย โดยส่วนตัวคิดว่า หากคืน สกศ. ให้กับ สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี คน สกศ. น่ า จะดี ใ จ ส่ ว น สกอ. ก็ เ ป็ น ข้อเสนอของคนอุด มศึกษามานานแล้ว ส่ วนข้อเสนอการแยก สอศ. และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ ศธ. เป็นองค์กรที่เล็กลงนั้นเป็น แนวคิดที่ถูกต้อง แต่หากจะทําเรื่องโครงสร้าง ก็ต้องทําเรื่องเขต พื้นที่ คณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่งตนเป็นห่วงว่าการปฏิรูปการ เรี ย นการสอน ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของเด็ ก โดยตรงจะได้ รั บ ความสําคัญลดน้อยลง ทั้งนี้ ศธ. ควรจัดประชาพิจารณ์ให้ทุกฝ่าย ร่วมกันให้ความคิดเห็น เมื่อ พล.ร.อ.ณรงค์ กล้าที่จะโยนประเด็น แรงๆออกมา ก็ ต้ อ งให้ สั ง คมทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มาร่ ว มแสดง ความเห็นด้วย ขณะที่ รศ.ดร.ประดิ ษ ฐ์ วรรณรั ตน์ อธิก ารบดีส ถาบั น พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ หรื อ นิ ด้ า ในฐานะรั ก ษาการประธานที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในการประชุม ทปอ. วันที่ 26 ต.ค. นี้ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทาง ทปอ. จะ ได้ ห ารื อ เรื่ อ งนี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ว่ า ควรแยก สกอ. จาก ศธ. ออกไปเป็นทบวงหรือกระทรวงอุดมและวิจัย เพราะเป็นเรื่องดีที่ รมว.ศธ. เปิ ด ทางให้ แ ล้ ว ถื อ เป็ น แนวโน้ ม ที่ ดี ที่ เ ราต้ อ งรี บ ทํ า ข้อสรุปเพื่อเสนอโดยเร็ว ที่ผ่านมา ทปอ. เรียกร้องมาตลอดให้มี การแยก สกอ. ออกจาก ศธ. เพราะ ศธ. ดูแลการศึกษาตั้งแต่ อนุบาลจนถึงปริญญาเอก เป็นเรื่องที่หนักมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อ แยก สกอ. ออกมาแล้ว จะต้องทําเกิดความเชื่อมโยงระหว่าง การศึกษาในแต่ละระดับให้มากขึ้น


แวดวงสพม.1 I เรื่อง : ธเนศ

I ภาพ : ธเนศ-เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

สพม.1 ร่วมถวายพระพร

คณะผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารครู และ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสั ง กั ด พร้ อ มใจกั น นํ า แจกั น ดอกไม้ ไปทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พร้ อ มขอให้ พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง โดยเร็ว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งโรงเรียนใน สังกัด อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนทีปังกรวิทยา พัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ทั้งนี้ ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน สามารถไปร่วม ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

4


สพม.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในประเด็น “ปัญหา พฤติ ก รรมนั ก เรี ย น การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ การใช้ ค วาม รุนแรงในครอบครัว และการรังแกกันในสถานศึกษา”ระหว่าง วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีหัวหน้า งานแนะแนว และหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จํานวน 67 โรงเรียน รวม 110 คน ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นางงามพิ ศ ลวากร เป็ น ประธานเปิ ด การ ประชุ ม ฯและบรรยายพิ เ ศษ และวิ ท ยากรได้ รั บ เกี ย รติ จ าก แพทย์ ห ญิ ง กุ สุ ม าวดี คํ า เกลี้ ย ง โรงพยาบาลศรี ธั ญ ญา คุณณัฐวดี ณ มโนรม โรงพยาบาลศิริราช คุณธีร์ ภวังคนันท์ หั ว หน้ า ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ คุ้ ม ครองและช่ ว ยเหลื อ เด็ ก นั ก เรี ย น สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นายชวลิ ต ช่ า งสลั ก รองอธิ บ ดี ศ าลอาญาธนบุ รี และคุ ณ มาริ ษ ฐ์ สธู ป มู ล นิ ธิ ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ เ ป็ น วิ ท ยากร ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ของผู้ เ ข้ า ประชุ ม ฯ จากกรณี ศึ ก ษา ในประเด็ น “ปั ญ หา พฤติกรรมนักเรียน การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง ในครอบครัว และการรังแกกันในสถานศึกษา” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้ า ใจในกระบวนการทํ า งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นักเรียน และสร้างกระบวนการทํางานในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียน ได้พัฒนาตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหาจาก ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย และเป็ น นวั ต กรรมที่ จ ะช่ ว ยให้ ค รู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้อยู่รอด ปลอดภัยจากปัญหาต่างๆได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 5

และนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่กําหนดให้ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครอง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเติบโตในสิ่งแวดล้อม ที่เอื้ออํานวยให้เกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์


ข้าราชการ สพม.1 ตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา

นางงามพิศ ลวากร รองผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทําบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ มณฑลพิ ธี วั ด ประยุ ร วงศาวาสวรวิ ห าร กรุ ง เทพมหานคร โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์

ผอ.ทวีธาภิเศก ได้รบั คําสังให้ปฏิบตั หิ น้าที ผอ.สมป.สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อํานวยการ โรงเรีย นทวี ธ าภิเ ศก สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 1 ปฏิ บัติ หน้ า ที่ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานบริ ห ารงานการมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย(สมป.) สํ า นั ก งาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกหน้าที่หนึ่ง จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง ตาม คําสั่งสพฐ. ที่ 1529/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557

สพม.1 จัดทําเงินเดือนเลือนขัน 1 ตุลา พร้อมเบิกจ่ายสินเดือนนี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดําเนินการประชุมผู้จัดทํา เงินเดือน โรงเรียนในสังกัด จํานวน 67 โรงเรียน เพื่อจัดทําเงินเดือนและตรวจสอบการเบิกจ่ายการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับเกียรติจากนายจตุรงค์ เปรมชัย พร รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เมื่อวัน อังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนที่เลื่อนขั้นแล้ว ในสิ้นเดือนนี้ 6


กิจกรรม สพม.1 I เรื่อง/ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1

ผลการประเมิน สถานศึกษาป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดดีเด่น ระดับเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปี การศึกษา 2556 ด้ ว ย ศู น ย์ อํ า นวยการพลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ดําเนินงานนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดให้การ ป้อ งกันและแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติด เป็ นวาระ แห่ ง ชาติ และดํ า เนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ใน แผนงานที่ 3 การสร้างภูมคิ มุ้ กันและป้องกันยา เสพติด กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาทั้งใน ระบบและนอกระบบการศึ ก ษา โดยดํ า เนิ น โครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดดีเด่นปีการศึกษา 2556 ในการนี้ ได้มอบหมายให้สํานักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทุ ก เขต ประเมิ น ผลการ ดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา และผูป้ ฏิบตั งิ าน ทีเ่ สียสละและอุทศิ ตน ทํางาน ด้วยความมุ่งมั่น และส่งผลให้สถานการณ์แพร่ ระบาดในสถานศึกษามีประสิท ธิภาพ และผู้ เสพรายใหม่ลดลง สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดําเนินการกระบวนการประเมินผล การดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว ผลการประเมิน ปรากฏ ดังนี้

7

1. ประเภทสถานศึกษา ที่ สถานศึกษา 1 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 2 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 4 โรงเรียน เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 1

2. ประเภทบุคคล 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 1 2

นายโสภณ กมล นายวิโรฒ สํารวล

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ผลการประเมิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม

กลุ่ม ผลการ โรงเรียน ประเมิน กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 4

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม

2.2 ครูผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา ที่ 1 2 3 4

ชื่อ-สกุล

สถานศึกษา

กลุ่ม ผลการ โรงเรียน ประเมิน นางสุภจิต ช่วยสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กลุ่มที่ 5 ยอด เยี่ยม นางศรสวรรค์ แนบเนื้อ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กลุ่มที่ 4 ยอด เยี่ยม นางสาวปราณี ปิ่นแสง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กลุ่มที่ 2 ดีเด่น นายเทวัญ วงเวียน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กลุ่มที่ 5 ดีเด่น


สพฐ. เผยแนวคิดใช้โรงเรียน เป็ นฐานการอบรม (School Base Training) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้เสนอเรื่องการ ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา ซึ่ง รมว. ศึกษาธิการ เห็นด้วยและสั่งให้ดําเนินการทันที ดังนั้นจากนี้ไป สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ.) จะไป กํ า หนดแผนการทํ า งานปรั บ หลั ก สู ต ร โดยเบื้ อ งต้ น จะตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รขึ้ น มา 2 ชุ ด ซึ่ ง ชุ ด แรกเป็ น คณะกรรมการอํ า นวยการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และชุ ด ที่ ส อง คณะกรรมการระดั บ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยจะให้ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชามาช่วยให้คําแนะนํา อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาทํางานอย่างน้อย 1 ปี เพราะต้อง วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ ร่างหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานเดิม ที่ ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขานุการ รมว. ศึกษาธิการ ได้ทําการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะสามารถนํามา ปรับใช้ได้ด้วยหรือไม่ เลขาธิก าร กพฐ. กล่า วต่ อไปว่า ส่ วนกรณีที่ รมว. ศึกษาธิการ มี นโยบายให้ลดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูนอก สถานที่ เพราะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ และทําให้ครูต้องทิ้ง ห้องเรียนนั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้คิดรูปแบบการอบรมพัฒนาครู ที่ จ ะใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานการอบรม หรื อ School Base Training ซึ่ ง จะเป็ น การจั ด อบรมรู ป แบบใหม่ โดยใช้ ศึกษานิเทศก์เป็นแกนนําในการอบรมให้ความรู้ครูแต่ละวิชา จากนั้ น จะให้ ค รู ท ดลองปฏิ บั ติจ ริ ง ในห้ อ งเรีย น ทั้ง นี้ ก าร อบรมรู ป แบบดั ง กล่ า วจะทํ า ให้ ค รู ไ ด้ รั บ ประโยชน์ แ ละ ประหยัดงบประมาณด้วย "สพฐ.ได้ เ ตรี ย มงบประมาณสํ า หรั บ อบรมครู แ ละ บุคลากรทางการศึกษา ในปี 2558 ไว้แล้ว ประมาณ 600 ล้านบาท เพื่ออบรมครูในรูปแบบดังกล่าว โดยจะมุ่งเน้นการ อบรมกลุ่มผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียน และกลุ่มศึกษานิเทศก์ เพราะอยาก ให้กลุ่มคนเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาความรู้ ด้าน การบริหาร หลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ผอ.เขตพื้ น ที่ จ ะเน้ น ทํ า งานด้ า นบริ ห ารงบประมาณและ บุคลากรเท่านั้น" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.

โรงเรียนวัดรางบัว ปลูกฝังการสร้างคุณธรรม การเป็ นคนดีในสังคม นําสูผ่ ลสัมฤทธิทางการศึกษา โรงเรียนวัดรางบัว นําโมเดลโรงเรียนคุณธรรมมาปรับใช้ โดยนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น จะต้ อ งร่ ว มกั น คิ ด โครงงานตั้ ง แต่ ต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ในด้ า นการทํ า ประโยชน์ ภ ายในโรงเรี ย น เช่ น โครงการพี่สอนน้อง โครงการปรับปรุงสวนสีเขียว ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ ได้หลังจากการทํางาน 1 ปีการศึกษา นางบุษบง พรหมจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดรางบัว กล่าวว่า โครงการคุณธรรม ทําให้ นักเรียนเป็นคนใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มากขึ้น คุณภาพทางการศึกษาดีขึ้น เห็นได้จากสถิติการสอบเข้า มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นจํานวนมาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ถ่ายทําข่าว ออกอากาศใน รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 และได้รบั รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ผลงาน“SKA-AA Model บันไดสู่การ จัดการเรียนรู้แบบ MPBL” หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม จากคุรุ สภาอีกด้วย 8


ครูดี โรงเรียนเด่น นักเรียนเก่ง I เรื่อง/ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

นักเรียน สพม.1 คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิ ก ระหว่างประเทศ สวนกุหลาบวิทยาลัย

สามเสนวิทยาลัย

(IMSO 2014)

นักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาโรงเรี ย นสารสาสน์ เ อกตรา เขต 1 คว้ า เหรี ย ญรางวั ล จากการแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ แ ละ กรุงเทพมหานคร คณิตศาสตร์โอลิมปิกเหรียญทองแดง 1 คน วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ : International Mathe- เด็กชายกรภาวิศ บัณฑิตสาธิสรรค์ เรียนชั้นประถมศึกษา matics and Science Olympiad (IMSO 2014) ระหว่างวันที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา -11ตุ ล าคม 2557 ณ สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย โดยสํ า นั ก งาน 2.นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่ง วิทยาศาสตร์โอลิมปิกเหรียญเงิน 1 คน คือเด็กชายณัฏฐ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาของไทยที่ มี ค วามสามารถด้ า น พล สุ พ รรณศรี เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาโรงเรี ย นพญาไท คณิตศาสตร์ จํานวน 12 คน และวิทยาศาสตร์ จํานวน 18 คน กรุงเทพมหานคร เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ก ไตรมิตร นํานักเรียนเข้าค่ายภาษาจีน ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ซึง่ มีนกั เรียน สพม.1 ได้รบั รางวัล 7 เหรียญรางวัลในสองโรงเรี ยน คื อ 1. นัก เรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีท1ี่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จํานวน 6 คน ได้แก่ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก เหรียญทอง 1 คน 1)เด็กชายณภัทร คี รี ว รรณมาศ เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาโรงเรี ย นราชวิ นิ ต กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 2 คน 1)เด็กชายกฤติน เวณุนนั ทน์ เรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนกรพิทักษ์ศกึ ษา กรุงเทพมหานคร 2)เด็กชายจิราธิป เลิศลุมพลีพนั ธุ์ เรียนชัน้ ประถมศึกษาโรงเรียน เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร คณิตศาสตร์โอลิมปิกเหรียญเงิน 2 คน 1)เด็กชายวิทวัส ก่อเจริญวัฒน์ เรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย นํานักเรียนเข้าค่ายภาษาจีน วิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพมหานคร 2)เด็ ก ชายกษิ ดิ ศ จั น ทโรจวงศ์ ณ เมืองปังกิ่ง และเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 15 วัน

รสท.ขับเคลือนคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัด อบรม "การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา การ ประกั น คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ ก ษารอบ 4"แก่ ข้ า ราชการครู ใ นสั ง กั ด เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษารอบ 4 และแนวทางการจัดทําโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อรองรับตัวบ่งชี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุ ม โรงเรีย นรั ต นโกสิน ทร์ ส มโภช บางขุนเทียน 9


มัธยมวัดสิงห์ อบรมจรรยาบรรณครู โพธิสาร บูรณาการ Tablet เพือการเรียนการสอน

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การบูรณาการ จรรยาบรรณครู กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ แก่ ผู้ บ ริ ห าร ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต เพื่ อ ยกระดั บ การเรี ย นการสอน แก่ โรงเรียน และข้าราชการครู ในสังกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ข้าราชการครูในสังกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นักเรียนสวนกุหลาบ ตัวแทนประเทศไทย แข่งดาราศาสตร์โอลิมปิ ก

มัธยมวัดดุสติ พัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู ให้ ป ฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตามเป้ า หมายโรงเรี ย น จึ ง ได้ จั ด การอบรมเชิ ง ปฏิบัติการด้วยเทคนิคการสอนกลับด้านสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ด้ ว ย โปรแกรม Google Apps For Education ระหว่ า งวั น ที่ 9-10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

นายปวริศ ลัภกิตโร และนายญาณภัทร เหมรัฐ พาณ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ คัดเลือกเป็นผู้แนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระหว่างประเทศ สาขาดาราศาสตร์ในระหว่าง วั น ที่ 12-22 ตุ ล าคม 2557 ณ เมื อ งบิ ช เคก และ ชอลพอน อาตา ประเทศคีร์กีซสถาน

นักเรียนสุวรรณพลับพลา เรียนรูก้ ารทํางาน จากประสบการณ์จริงกับ CP ALL

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม นํานักเรียนฝึกงาน ตามโครงการทวิภาคีระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ กระบวนทํ า งาน และพั ฒ นาตนเอง โดยการเรี ย นรู้ จ าก ประสบการณ์จริง เพื่อเกิดทักษะชีวิตและทักษะการทํางานใน รู ป แบบ Work-based Learning ในระหว่ า งปิ ด ภาคเรี ย นใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) จํานวน 10 สาขา 10


Scan me อ่านออนไลน์ที่นี่>>>http://www.sesao1.go.th/sesao1focus.html

Sesao1focus Weekly ข่าวสพม.1ประจำสัปดาห์ 8-16ตุลาคม57  
Sesao1focus Weekly ข่าวสพม.1ประจำสัปดาห์ 8-16ตุลาคม57  
Advertisement