Page 1

Weekly ข่าวสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจําสัปดาห์

29 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2557


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร “หออิสลามนิทศั น์บา้ นของพ่อ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศ ไทย ทอดพระเนตร“หออิสลามนิทัศน์บ้านของพ่อ” พร้อม ทั้งทอดพระเนตรผลงานความสําเร็จของอิสลามวิทยาลัย แห่งประเทศไทย พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศและถ้วย รองชนะเลิศการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานทํานองเสนาะ(กอรี) การอ่ า นคั ม ภี ร์ อั ล กุ ร อานแบบคล่ อ ง(มุ ร๊ อ ตตั้ ล )และการ ขับร้องประสานเสียง(อนาชีด) พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ ผู้มีอุปการคุณต่ออิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทรงปลูก ต้นกัลปพฤกษ์ ทรงลงพระนามาภิไธยบนผืนผ้าใบด้วยอักษร ภาษาอาหรั บ และทรงฉายพระรูปร่ วมกับคณะผู้บริหาร อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ อิสลามวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ดร.สุ ท ธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตทุง่ ครุ นายประพั น ธ์ บุ ณ ยเกี ย รติ ประธานอ.ก.ค.ศ.สพม.1 ว่าที่ร้อยตรีดร. อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อํานวยการสํานักงาน 1


เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ประธานกลุ่ ม โรงเรี ยนสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ ม ที่ 5 นายสายั ณ ห์ ต่ า ยหลี รองผู้ อํา นวยการ รั ก ษา ราชการแทนผู้อํานวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ อิ ม รอน มะลู ลี ม ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อิสลามวิทยาลัย ฯ นายสาธิต สันนะ กิ จ นายกสมาคมผู้ ป กครองและครู อิ ส ลามวิ ท ยาลั ย แห่งประเทศไทย พันตํารวจเอก สุวิทย์ มาดะมัน นายก สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า อิ ส ลามวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย นางวรรณา ถาวรวั ฒ นะ ประธานเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เฝ้า ฯ รับเสด็จ ขอขอบคุณภาพและข้อมูลโดยอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2


กระทรวงศึกษาธิการ-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หารือการบูณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ ล เ รื อ เ อ ก ณ ร ง ค์ พิ พั ฒ น า ศั ย รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พร้ อ มด้ ว ย ดร.พิ เ ชฐ ดุ ร งคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุม หารื อ ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ศธ.) และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เกี่ยวกับการบูรณาการ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม เพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ข องประเทศ เมื่ อ วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2557 ที่ ห้ อ งประชุ ม ราชวั ล ลภ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กี ร ติ ก ร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของ ทั้งสองกระทรวง ร่วมประชุมในครั้งนี้ รมว .ศ ธ. กล่ าวแส ดงความยิ นดี ที่ รั ฐมนตรี ว่ า การ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เดินทางมาประชุมหารือกับ ศธ. ในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึง โครงการต่ า งๆ ที่ ทั้ ง สองกระทรวงจะดํ า เนิ น การร่ ว มกั น โดยใน เบื้ อ งต้ น จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ ศึ ก ษารายละเอี ย ดของ โครงการทั้งหมด จากนั้นจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้การดําเนินโครงการมีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ดังนี้ โครงการคื น ความสุ ข ให้ เ ธอ...เยาวชน ศธ.จะร่ ว มกั บ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในสั ง กั ด วท. กําหนดจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์นําชาติยั่งยืน” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นของขวัญปีใหม่แก่เด็ก เยาวชน และคน ไทย ในระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณท้องฟ้าจําลอง เอกมัย กรุงเทพฯ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ภายในงานประกอบด้วย นิ ท รรศการชั่ ว คราวบนเนื้ อ ที่ 600 ตารางเมตร ภายใต้ หั ว ข้ อ “พระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์” ได้แก่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 3

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเทพ รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ซึ่ ง มี ค วามสน พระทั ย และมี พ ระราชกรณี ย กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า น ดาราศาสตร์ ส่ ว นภายในอาคารท้ อ งฟ้ า จํ า ลองได้ ปรับปรุงให้มีความทันสมัย น่าสนใจ พร้อมทั้งจัดแสดง นิทรรศการที่มีชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ตลอดจนครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ มาเยี่ยมชมนิทรรศการที่จะ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นรู้ ใ นระยะของการปฏิ รู ป การศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําระบบการ เรียนรู้ทางไกลอย่างครบวงจร โดยจัดทําคลังทรัพยากร การศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resource) คลั ง บทเรี ย นแบบเปิ ด (Open Online Course หรื อ Open Coures Ware) ทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ทุกระดับ มีระบบการจัดการสื่อสารที่ครู อาจารย์ และ นักวิชาการสามารถร่วมพัฒนาบทเรียนได้ นําไปสูร่ ะบบ เรียนออนไลน์ในอนาคต ซึ่งทั้งสองกระทรวงจะพัฒนา ระบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสาระความรู้ เนื้อหา ข้อมูลด้านการศึกษา ทั้งข้อมูลในลักษณะเอกสาร ตํารา รูปภาพ วีดิทัศน์ แผนภาพ ผังมโนทัศน์ แบบทดสอบ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากร


และผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ โครงการจัดการเรียนรู้ทางด้านสะเต็มศึ กษา (STEM) ของทุกช่วงวัย ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) ได้เสนอให้นํา STEM มาใช้เป็นแนวทางการ จัดการศึกษา ซึ่งจะมีการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ที่เน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหา ในชีวิตจริง เพราะทั้งสี่สาขาวิชาเป็นความรู้ที่จําเป็นต่อการพัฒนา ประเทศ ดั งนั้ น ศธ.จึ งจะร่ ว มกั บ สถานศึก ษาและหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนํา STEM มาใช้ในทุกระดับการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงผู้ที่จบการศึกษาแล้ว โครงการส่ ง เสริ ม ให้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนั ก วิ จั ย จาก ภาครัฐไปปฏิบัติงานกับภาคเอกชน โครงการดังกล่าวส่งเสริม ให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากภาครัฐไปปฏิบัติงานเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการภาคเอกชน (Talent Mobility) เพื่อส่งต่อนักวิชาการจากภาครัฐเข้าไปทํางาน เสนอแนะ และทํ า การวิ จั ย กั บ ภาคเอกชน เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ถ่ายเทองค์ความรู้และส่งต่อบุคคลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ซึ่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จะได้ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป

สพฐ.แจ้งปิ ดเรียน 2 วัน ใน 181 โรงเรียนสนามสอบ GAT/PAT

ดร.พิ เ ชฐ ดุ ร งคเวโรจน์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความ ชื่นชมและยินดีที่ได้พบปะแลกเปลี่ยน และหารือร่วมกับ ผู้บริหารของ ศธ. ซึ่งความร่วมมือทั้ง 4 โครงการข้างต้น เป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่าง ศธ. และ วท. และ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารบู ร ณาการการ ทํางานข้ามกระทรวงมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งหวังเป็น อย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงจะมีความ ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ขอขอบคุ ณ ข้ อ มู ล จาก กลุ่ ม ประชาสั ม พั น ธ์ สํ า นั ก งาน รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียน ม.6 ได้ใช้สิทธิในการสอบดังกล่าว สพฐ. จึงทําหนังสือ เรื่องการปิดการเรียนการสอนเพื่อการจัดสอบ GAT/PAT ครั้ง ที่ 1/2558 ระหว่ า งวั น ที่ 24 - 25 พฤศจิ ก ายน 2557 โดยขอให้ สพท. แจ้งให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. หัวหน้าสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบพิจารณาปิดการเรียน การสอนในวั น ดั ง กล่ า วและต้ อ งทํ า การสอนชดเชยให้ ค รบตาม จํานวนวันที่ปิด 2. หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบที่อยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดเข้าสอบได้ โดยไม่ถือเป็น การขาดเรียน ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องดําเนินการสอนชดเชยให้ ครบตามจํ า นวนเข้ า สอบ 3. หั ว หน้ า สถานศึ ก ษาอนุ ญ าตให้ บุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้เป็นสนามสอบมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบ โดยไม่ถือเป็นวันลา และ 4. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้มี สิ ท ธิ์ ส อบทราบล่ ว งหน้ า ทั้ ง นี้ การจั ด สอบ GAT/PAT ใน 2 วั น ดังกล่าวนั้น สทศ. ได้ใช้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศเป็น สนามสอบจํานวน 181 โรง อย่างไรก็ตาม สพฐ. ได้รายงานเรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับทราบแล้ว

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งปิดเรียน 2 วัน 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 ใน 181 โรงเรียนที่เป็นสนามสอบสอบ GAT/ PAT ครั้งที่ 1/2558 เปิดทางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าสอบโดยไม่ถือว่า ขาดเรียน ในส่วนของครูบุคลากรคุมสอบก็ไม่ถือเป็นวันลา พร้อมกําชับ สถานศึกษาต้องสอดชดเชยให้ครบ ดร.กมล รอดคล้ า ย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ขอความร่วมมือมายัง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาปิดการ เรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษเพื่อการจัดสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป หรื อ GAT และวิ ช าความถนั ด ทางวิ ช าการ/วิ ช าชี พ หรื อ PAT ครั้ ง ที่ 1/2558 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนําคะแนนไปใช้ในการเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง กํ า หนดจั ด สอบในวั น ที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557 แต่เนื่องจากวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน นั้น ตรงกับวัน ขอขอบคุณข้อมูลจาก ผู้จัดการออนไลน์ จั น ทร์ แ ละวั น อั ง คาร ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นการสอนตามปกติ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้

4


นายกรัฐมนตรี ให้ ศธ. ดําเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย 4 ประการ

พ ล เ รื อ เ อ ก ณ ร ง ค์ พิ พั ฒ น า ศั ย รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบ้ ริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาส เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรื อ เที ย บเท่ า ครั้ ง ที่ 2/2557 เมื่ อ วั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2557 ที่กระทรวงศึกษาธิการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวต่อ สื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดําเนินการ ตามนโยบายได้เป็นอย่ างดี อาจมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ไม่น่ าหนัก ใจ และคงสามารถแก้ได้ไม่ยากนัก เพียงแต่จะต้องสร้างความเชื่อมโยง และสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย การสร้างคนให้เป็นมันสมองของประเทศ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ศธ. ดําเนินงานด้านการศึกษา เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่ 1. การสร้ า งคนให้ มี ศั ก ยภาพด้ า นวิ ช าการ เพื่ อ ไปเป็ น ครู อาจารย์ และนักวิชาการ 2. การสร้างคนให้มีอาชีพ มีงานทํา และมีขีดความสามารถใน การแข่งขัน เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป 3. การผลิตคนที่มีศักยภาพรองรับการแข่งขันของประชาคม โลก ที่ จะมี การเคลื่อ นย้ ายประชากร และเคลื่ อนย้ ายแรงงานใน อนาคต 4. การพัฒนาคนด้านกีฬา ที่จะต้องสร้างและส่งเสริมผู้ที่มี ศัก ยภาพทางด้ า นกีฬ า ตลอดจนถึ ง สามารถนํา ไปต่ อ ยอดในการ 5

ทํางานได้ เช่น ในพื้นที่ภาคใต้มีคนชอบกีฬามาก จึงได้ แนะนําให้มีการทดลองเปิดห้องเรียนหรือแผนกกีฬา สําหรับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจ อย่างไรก็ ตาม ทราบว่า ศธ.ได้เตรียมการและ ดําเนินการด้านต่างๆ ตามเป้าหมายดังกล่าวไว้บ้างแล้ว ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา เช่น การปรับระบบการศึกษา การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานและบริ ห ารการศึ ก ษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ ศธ.ส่วนหน้า เป็นต้น ซึ่งจะได้มอบหมายให้ ศธ. และทุกกระทรวง ตั้งเป้าหมายการทํางานในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ พร้อม ทั้งดําเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงาน รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


จากกรณี ที่ น ายประเสริ ฐ บุ ญ เรื อ ง ผู้ ต รวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เปิดเผยข้อมูลการตรวจราชการ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งพบว่ามีนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.) โดยเฉพาะระดับชั้น ป.3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นจํานวน มากนั้น ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้ น พื้ น ฐาน (กพฐ.) กล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล ของผู้ ต รวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่พบว่าโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) มี นั ก เรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษา โดยเฉพาะ ป.3 อ่ า นไม่ อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้ เ ป็ น จํานวนมาก ว่า ที่ผ่านมา สพฐ.ได้ทําการสํารวจเรื่องการอ่านไม่ ออก เขี ย นไม่ ไ ด้ ในนั ก เรี ย นชั้ น ป.3 ทั่ ว ประเทศ ที่ มี อ ยู่ ก ว่ า 600,000 คน พบว่า อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ประมาณ 35,000 คน อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ประมาณ 200,000 คน ซึ่งก็ถือว่า เป็นตัวเลขที่มาก เพราะเป็นจํานวนถึง 1 ใน 3 ของเด็กชั้น ป.3 ทั้งหมด และที่ผ่านมา สพฐ.ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหามาตลอด ล่ า สุ ด จะตั้ ง คณะกรรมการยกระดั บ การอ่ า นออกเขี ย นได้ ข อง นักเรียนขึ้นมา โดยเชิญนางวีณา อัครธรรม อดีตที่ปรึกษา สพฐ. ด้านการพัฒนากระบวน การเรียนรู้ เป็นประธาน เพื่อดูแลเรื่องนี้ อย่างครบวงจร "ต้องยอมรับว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เด็กที่อ่านไม่ออก เขียน ไม่ได้ขึ้นมาเรียนอยู่ชั้น ป.3 หรือสูงกว่าได้เป็นเพราะนโยบาย ศธ. ที่กําหนดไม่ให้เด็กตกแล้วต้องเรียนซ้ําชั้น เด็กสอบไม่ผ่านก็ให้

สพฐ. ฟื นระบบสอบตกเรียนซําชัน สอบแก้ หรือไม่ก็ให้ทํากิจกรรมอื่นแทนแล้วปล่อยให้ผ่าน ซึ่งก็เหมือนเป็นการหมักหมมปัญหาเอาไว้ ไม่เหมือนกับ โรงเรีย นเอกชนที่ ส ามารถให้ เด็ กที่ส อบไม่ ผ่ า นซ้ําชั้ น ได้ ทั้งนี้ หากจะแก้ไขนโยบายของ ศธ.ในประเด็นดังกล่าว ก็ ถือ เป็ น เรื่อ งใหญ่ เ พราะต้อ งมีก ารแก้ ไ ขกฎกระทรวงให้ รมว.ศธ.เป็นผู้ลงนามให้ความเห็นชอบ" ดร.กมล กล่าว และว่ า อย่ า งไรก็ ต ามตนจะนํ า ปั ญ หานี้ ไ ปหารื อ กั บ คณะกรรมการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ก่อน อย่างไรก็ตามส่วนตัวตนอยากให้มีการนําระบบสอบ ตกซ้ําชั้นกลับมาใช้อีก ขอขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 31 ต.ค. 2557

ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ด ร.อานนท์ สุ ข ภาคกิจ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 รั บ โล่ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ ร างวั ล ชมเชย ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ลูกเสือ ปีงบประมาณ 2557 จากนายกมล รอด คล้ า ย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 30 ตุ ล าคม 2557 ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น กรุงเทพมหานคร

ผอ.สพม.1รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลชมเชยผูส้ นับสนุนกิจกรรมลูกเสือ สพฐ. ปี 2557 6


สพม.1 ประชุมผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน ครังที8/2557 ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมประชุมหารือการจัด การศึ ก ษา ในโรงเรี ย นในสั ง กั ด ในการประชุ ม ผู้ อํ า นวยการ โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้งที่ 8/2557 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 28 ตุ ล าคม 2557 ณ โรงเรี ย น ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร 3 รายการ 1.มอบเกียรติบัตรแก่ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพม.1 จํานวน 27 ศูนย์ 2.มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่สนับสนุนและส่งเสริมครูเข้า ร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดกิจกรรมรักการอ่านและห้องสมุด โรงเรียนที่มีการบูรณาการแนวคิดตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี จํานวน 15 โรงเรียน 3.มอบวุฒิบัตรการประกวดนวัตกรรมครู เครือข่าย EIS บูรณาการใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการ สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ราย

7


โรงเรียนวัดอินทาราม เป็นศูนย์การแข่งขัน ขั บ ร้ อ งเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ประเภทชาย และหญิ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอน ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิ กายน 2557 เพื่ อ เป็น ตัว แทนเขตพื้น ที่ เ ข้ า แข่ ง ขั น ในระดั บ ภาคต่ อ ไป ผลการแข่ ง ขั น ม.ต้ น ชาย ผู้ ช นะเลิ ศ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชิ โ นรสวิ ท ยาลั ย และนั ก เรี ยนโรงเรียนสั นติราษฎร์วิท ยาลัย ม.ต้ น หญิง ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัด สิงห์ และนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม ม. ปลาย ชาย ผู้ชนะเลิศได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสันติ ราษฎร์วิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ม.ปลายหญิ ง ผู้ ช นะเลิ ศ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นโรงเรียน มัธยมวัดสิงห์ นักเรียนโรงเรียนสตรีวทิ ยา โดยได้รับ เกียรติจากว่าที่ร้อยตรีดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ. สพม.1 มอบรางวัลและให้กําลังใจนักเรียนในการ แข่งขันครั้งนี้ด้วย

วัดอินทาราม ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้ ร่ ว มกั น ออกกํ า ลั ง กายก่ อ นเข้ า เรี ย น โดย กํ า หนดให้ ทุ ก วั น ศุ ก ร์ เ ป็ น วั น Sport Day ของ โรงเรี ย น ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ เรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ตามโครงสร้ า ง หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุทธศักราช 2551 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ฤทธิ ณ รงค์ ร อน ฤทธิณรงค์รอน ร่วมออกกําลังกาย สนองนโยบายสพฐ. โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา เป็ น ศู น ย์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) งานศิลปหัตถกรรม นั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ 64 ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 เมื่ อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็น ตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับ ภาคต่อไป

สตรีวิทยา

จัดแข่งขัน2D Animation 8


100 ปี สตรีวดั ระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จัดกิจกรรม วันสถาปนาโรงเรียน 100 ปี สตรีวัดระฆัง พร้ อ มทั้ ง มอบทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย น เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2557และ ได้ รั บ ประทานแจกั น ดอกไม้ จ ากผู้ แ ทน พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอพระองค์ เ จ้ า โสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ โอกาสนี้ด้วย

ผูบ้ ริหารโรงเรียน สพม.1 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.1 ฝึกอบรม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระหว่ า งวั น ที่ 1 -3 พฤศจิ ก ายน 2557 ณ โรงแรมปริ น ซ์ ตั น พาร์คสวีท กรุงเทพมหานคร

ปรับกระบวนทัศน์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์อบรมสัมมนาพัฒนาครู แนวทางการปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพ การศึกษาโดยทบทวนหลักสูตรการวัดประเมินผลแนวทางการพัฒนาผู้เรียน GOALศตวรรษที่21 ชุดกิจกรรม ออกแบบวางแผน การจัดการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

Stop Teen Mom 9

แจ้งร้อนวิทยา

โรงเรี ยนแจงร้ อนวิท ยา จัดกิจ กรรม โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น(Stop Teen Mom) ภายใต้โครงการ สายใยรั ก แห่ ง ครอบครั ว ในพระอุ ป ถั ม ภ์ พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า ศรี รั ศ มิ์ พระวรชายาฯ เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557


ฤทธิณรงค์รอน พิธีเข้าประจํากองลูกเสือ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดให้มีการ เข้าประจํากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจําปี การศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ลาน เอนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

วัดนอยนพคุณ ฝกอบรมเจาที่ธนาคารโรงเรียน

โรงเรี ย นวั ด น้ อ ยนพคุ ณ จั ด ฝึ ก อบรม นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ธ นาคาร โรงเรี ยน โดยมีวิทยากรจากธนาคารออมสิ น เป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ก่ นั ก เรี ย น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

นายธราดล รานริ น ทร์ ครู ค ศ.1 โรงเรียนสวนอนันต์ ร่วมเสวนา ในรายการ ตอบโจทย์ ไทยพีบเี อส หัวข้อ “เปิดห้องเรียน "หน้ าที่พลเมือง ประวั ติศาสตร์" ยกแรก เทอม 2” โดยมี ดร.เบญจลั ก ษณ์ น้ํ าฟ้ า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คุณระวิวรรณ ภาคพรต กรรมการพัฒนา การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ หน้ าที่ พลเมื อง ร่ วมเสวนา ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ครู สวนอนันต์ ร่วมเสวนา "หน้าทีพลเมือง องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 3 รายการตอบโจทย์ ไทยพีบเี อส พฤศจิกายน 2557 เวลา 22.00-22.30น. สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

ประวัตศิ าสตร์"

http://program.thaipbs.or.th/newsprogram/article41826.ece 10


บันทึกเทป

ถวายพระพร คณะผู้ บ ริ ห าร ครู และนั ก เรี ย น จาก โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 อาทิ โรงเรี ย นสั น ติ ร าษฏร์ วิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียน เ ท พ ศิ ริ น ท ร์ โ ร ง เ รี ย น เ บ ญ จ ม ร า ช า ลั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ วิท ยาลั ย ธนบุ รี และสวนอนั น ต์ ร่ ว มบั น ทึ ก เทป โทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวัน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่ อ แสดงความจงรั กภั ก ดีแ ละสํา นึ ก ในพระมหา กรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ ไทย(NBT) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ( ททบ.5) และสถานี โ ทรทั ศ น์ โ มเดิ ร์ น ไนน์ เมื่อเร็วๆนี้

11


แห่ผา้ แดงห่มองค์บรมบรรพต

ภูเขาทอง ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ ร่วมสืบสาน ประเพณี ห่ ม ผ้ า แดงถวายองค์ บ รมบรรพต ภู เ ขาทอง ใน "งาน นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ หรือ งานภูเขาทอง ประจําปี 2557" ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 8พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณพระ บรมบรรพต(ภู เ ขาทอง) และลานพระวิ ห าร วั ด สระเกศ ราชวรมหาวิหาร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จั ด อบรมวิ นั ย ...น่ า สนุ ก แก่ ข้ า ราชการครู เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัย และการรั ก ษาวิ นั ย จรรยาบรรณวิ ช าชี พ การปฏิบัติตัวของข้าราชการครู ตลอดจน สร้ า งความตระหนั ก ต่ อ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ข้าราชการ โดยคาดหวังว่าเมื่อข้าราชการครู ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลให้การเรียนการสอน ของครูมี ประสิทธิ ภ าพ ประสิ ทธิผล ซึ่ ง จะ ส่ ง ผ ล ดี ต่ อ นั ก เ รี ย น ต่ อ ต น เ อ ง แ ล ะ สถานศึกษาต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นาย อุ ด ม อิ น ทรเวศน์ วิ ไ ล ข้ า ราชการบํ า นาญ อดี ต ผู้ อํ า นวยการภารกิ จ เสริ ม สร้ า งและ มาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.ค.ศ. และ นาย คงพิสิฏฐ์ ไชยวงศ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ หั วหน้ า กลุ่ ม งานมาตรฐานวิ นั ย 1 ภารกิ จ เสริ ม สร้ า งและมาตรฐานวิ นั ย สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากร

สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี จัดกิจกรรม วินยั ...น่าสนุก

12


สพม.1 จัดพิธี แสดงความยินดี กับ ผอ.สมป. คนใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) จัดพิธีแสดงความยินดีกับนายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นทวี ธ าภิ เ ศก สั ง กั ด สพม.1 ใน โอกาสได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ( ส พ ฐ . ) ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน ปลาย(สมป.) เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 28 ตุ ล าคม 2557 ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร โดยมี ร ศ.ดร.วี ร ะวั ฒ น์ อุ ทั ย รั ต น์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น การศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ร้อยตรีดร. อานนท์ สุ ข ภาคกิ จ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้บริหารและบุคลากรจาก สมป. สพม.1 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี

ผอ.อานนท์ ว่ า ร้ อ ยตรี ด ร.อานนท์ อานนท์ สุ ข ภาคกิ จ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) กล่ า วว่ า ท่า นผู้อํา นวยการชัยอนัน ต์ ได้ รั บ การยอมรั บ จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ท่ า นมี ค วาม เหมาะสมอย่ า งยิ่ ง กั บ สภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อน พี่ น้ อ ง ชาว สพม.1 พร้ อ มเป็ น กํ า ลั ง ใจ สนั บ สนุ น การ ทํ า งาน เป็ น ปั จ จั ย ในการดํ า เนิ น การของสํ า นั ก บริ ห ารงานการมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย(สมป.) เพื่ อ ขับเคลื่อนงานการมัธยมศึกษา ให้ก้าวหน้าต่อไป 13

รศ.ดร.วีระวัฒน์ มอบกระเช้าแก่ผอ.ชัยอนันต์ ผู้ อํ า นวยการชั ย อนั น ต์ แก่ น ดี ผู้อํานวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก ปฏิบัติ หน้ า ที่ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารงานการ มัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวว่า ตามที่ผม ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สมป. แต่การทํางานตาม ลํ า พั ง คนเดี ย วคงจะทํ า อะไรไม่ ไ ด้ ม ากนั ก พลังจาก 67 โรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.1 และ2,359 โรงเรียนมัธยมศึกษาในทุกเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งมาช่ ว ยกั น คิ ด ว่ า จะทํ า อย่ า งไรต่ อ ภาพลั ก ษณ์ เจตคติ ข อง ประชาชนที่ มี ต่ อ การศึ ก ษาไทย โดยมี สิ่ ง สูงสุดคือคุณภาพที่พวกเราทุกคนใฝ่หา และ ต้องการเดินทางไปถึงจุดหมายที่เราต้องการ ผมได้ เ รี ย นรู้ จ ากโรงเรี ย นขนาด เล็กๆ ในการเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนวัด ธรรมจริยาภิรมย์ อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร ผมเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนได้ ประมาณ 3-4 เดือน มีการปรับเปลี่ยนครั้ง ใหญ่ ข องการศึ ก ษา มี ก ารรวมหน่ ว ยงาน ทางการศึกษาระดับจังหวัดเป็นสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ผมได้รับมอบหมายให้ เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารงาน บุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา สมุ ท รสาคร เป็น ครั้ ง แรก ผมพยายามทํ า หน้า ที่ของตนเองให้ดีที่สุด เป็น เวลา 3 ปี เต็ ม จากนั้ น ได้ ย้ า ยมาเป็ น ผู้ อํ า นวยการ โรงเรียนทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เป็น เวลา 5 ปี 3ปี ผ่ า นไปที่ โ รงเรี ย นทวี วั ฒ นา สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ้ า มหา วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารและพระ เจ้ า ว ร วง ศ์ เ ธ อ พ ร ะ อ ง ค์ เ จ้ า ศ รี รั ศ มิ์

พระวรชายาฯ ทรงรับโรงเรียนรับไว้ ในพระราชู ป ถั ม ภ์ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒ ั นา) ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฯ ในปั จ จุ บั น มีโอกาสรับใช้ท่านอีก 2 ปี หลังจาก นั้ น ผมได้ รั บ มอบหมายให้ ม าเป็ น ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นบางปะกอก วิทยาคม เป็นเวลา 3 ปี ที่ผ่ า นมารูป แบบการบริ หาร โรงเรี ย นวั ด ธรรมจริ ย าภิ ร มย์ แ ละ โ ร ง เ รี ย น ที ปั ง ก ร วิ ท ย า พั ฒ น์ (ทวี วั ฒ นา) ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฯ มี วิ ธี ก ารที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น เพราะ โรงเรียนขนาดเล็กเหมือนกัน ในการ ทํ า งานถึ ง แม้ ว่ า ผมจะเคยเป็ น ครู ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถึง 25 ปี แต่ผมได้พยายามศึกษาบริบทของ แต่ละโรงเรียน ที่จะทําให้ได้รับความ นิยมจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้า เรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น จากนั ก เรี ย น 800 คน เพิ่ ม เป็ น 1,690 คนในช่ ว ง ระยะเวลา 3 ปี ผมได้วางแผนพัฒนา โรงเรียน โดยความร่วมมือของคุณครู ทุกคน มีความคุ้นเคยเป็นกันเอง เป็น โรงเรียนที่ประทับใจที่สุด เพราะว่าอยู่ นานที่สุด และเหนื่อยที่สุด สัญลักษณ์ อย่างหนึ่งของผม คื อ การทอดผ้ า ป่ า การศึ ก ษา ได้ เ งิ น เกื อ บ 1 ล้ า นบาท ตามแบบฉบั บ ส่วนตัวไม่ได้ใช้เงิน ทําเท่าที่ทําได้ เพื่อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ โรงเรียน จนทําให้เป็นหน้าเป็นตาของ โรงเรียนฝั่งธน


จากโรงเรี ย นบางปะกอกวิ ท ยาคม ผมได้ย้ายมาอยู่ในโรงเรียนอายุร่วม 120 ปี คือโรงเรียนทวีธาภิเศก เป็นความตั้งใจของ ผม เพราะเป็ น โรงเรี ย นของสมเด็ จ พระ ปิยมหาราช ผมคิดว่าชีวิตการทํางานของผม นั้ น ได้ เ จริ ญ งอกงามจากโรงเรี ย นสวน กุหลาบวิทยาลัย เดินเข้าสู่ประตูโรงเรียนเมื่อ 25 มิถุนายน 2521 แม้จะเดินเข้าโรงเรียน เกือบไม่ถูกด้วยความเข้าใจว่าเป็นวัด ในการ เข้ารายงานตัววันแรก จากวันนั้นจนถึงวันนี้ วั น ที่ ม าอยู่ ที่ โ รงเรี ย นทวี ธ าภิ เ ศก เป็ น โรงเรี ยนพระราชทานของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโอกาสที่ผม จะเกษี ย ณอายุ ร าชการ โดยการสนอง พระองค์ท่ า นที่ ผ มเคารพสูง สุด หลัง จากที่ ตั ด สิ น ใจมาอยู่ ที่ โ รงเรี ย นทวี ธ าภิ เ ศก ก็ ไ ด้ พยายามทํ า หลายๆอย่ า งในเวลา 9 เดื อ น ชวนเพื่อ พี่ น้อ ง ช่ ว ยกั น ทํ า ก็ ไ ด้ รั บ ความ ร่ ว มมื อ อย่ า งดี ผมต้ อ งขอโทษคุ ณ ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก ที่ผมไม่สามารถอยู่ร่วม ลําบากกับทุกท่าน ตามที่ผมได้พูดไว้ว่าจะอยู่ ครบ 1 ปี 11 เดือน แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงเรียนทวีธาภิเศกทําให้ผมมีโอกาสในวันนี้ แบบงงๆ แต่ การทํา งานคงไม่ง ง เนื่องด้วย ได้รับมอบหมายงานจากสพฐ.เป็นระยะอยู่ แล้ว ได้รับมอบหมายอะไรก็ทําทุกอย่าง เพื่อ ประโยชน์ ข องวงการศึ ก ษา และในวั น นี้ ผอ.สพม.1 ท่านได้กรุณาพบปะพูดคุย และ นัดหมายครอบครัวของเราชาว สพม.1 จึง ทําให้เกิดงานในวันนี้ ผมต้องขอขอบคุณ เพื่อน พี่ น้อง ที่ ไปส่งที่ สมป. สพฐ. จนแน่นไปหมด แม้พื้นที่ จะแคบ แต่ ก็ เต็ ม ไปด้ ว ยความอบอุ่น ผมมี ความเชื่ อ ว่า ความตั้ ง ใจของผมที่ จ ะทํ า ให้

การศึกษาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นโยบายจาก ท่าน เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้แนวทางหลักๆไว้ 5 ข้ อ 1.ทํ า อย่ า งไรคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจาก เกิดขึ้น 2.การบริการของรัฐจะต้องเป็นธรรม 3.ทําอย่างไรให้โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถขั บ เคลื่ อ นอย่ า งเชื่ อ มโยง 4.ทํ า อย่างไร O-NETจะสูงขึ้น 5.ทําอย่างไรการใช้ นโยบายจะเป็นธรรมโปร่งใส เพราะฉะนั้ น การทํ า งานของ สมป. จะต้องปรึกษาหารือร่วมกัน ผมขอถือโอกาสนี้ เรียนเชิญท่านว่าทีร่ อ้ ยตรีดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 เป็นที่ปรึกษา ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษา ทุกแห่ง ประสานงานอย่างเป็นระบบ จะต้อง ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น เพื่ อ เข้ า สู่ เ ป้ า หมายอย่ า ง ผอ.ชัยอนันต์ แท้ จ ริ ง เพราะฉะนั้ น ผมคิ ด ว่ า ผมเดิ น ทาง มาถึ ง เส้ น ทางที่ ค าดไม่ ถึ ง แต่ เ มื่ อ เดิ น ทาง ขั บ เคลื่ อ น ทํ า ให้ เ กิ ด พลั ง ในการประสาน มาถึงเส้นทางเส้นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะท้อถอย สั ม พั น ธ์ ทํ า ให้ กิ จ การการมั ธ ยมศึ ก ษาเกิ ด ผมจะมุ่งมั่นประสานทําให้เกิด กิจกรรมดีๆ ประสิทธิภาพ สมกับความคาดหวังของทุกคน บรรยากาศวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ผมอยากเห็น ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆครับ ขอบคุณครับ บรรยากาศความเป็น ตลาดนั ดวิ ช าการของ พวกเราที่สัมพันธ์กัน ทั้ง สพม.1 สพม.2 และสพม.ทั่ ว ประเทศ อยากเห็น อยากได้ยนิ ผูบ้ งั คับบัญชา พู ด ถึ ง ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย น ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต้ พูดถึงแล้วเรียกได้ เข้าใจได้ รู้จัก ได้ ซึง่ ขณะนีไ้ ม่คอ่ ยจะเป็นอย่างนัน้ บรรยากาศที่ ผ มเคยได้ รั บ การ ถ่ายทอดจากอดีตผู้บังคับบัญชา ของเรานั้ น เป็ น บรรยากาศที่ เป็นกันเอง ที่จะส่งผลให้เกิดการ จั ด การให้ เ กิ ด บรรยากาศทาง วิ ช าการ ผมคิ ด ว่ า 11 เดื อ นนี้ พลังที่ผมจะประสานให้เกิดการ ผอ.อานนท์ มอบกระเช้าแก่ผอ.ชัยอนันต์

ชมภาพประทับใจได้ที่

14


Scan me

อ่านออนไลน์ที่>>>http://www.sesao1.go.th/sesao1focus.html

สงภาพขาวลงหนังสือ แนะนํา ติชม ไดที่ งานประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 e-mail : sesao1gennew@gmail.com / Line ID : thanaetch Facebook : เครือขายนักประชาสัมพันธ สพม.1 / โทร 024102044 ตอ 303(ธเนศ)

สรุปข่าว สพม.1 ประจำสัปดาห์ 29ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2557 [SESAO1focus Weekly Magazine]  
สรุปข่าว สพม.1 ประจำสัปดาห์ 29ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2557 [SESAO1focus Weekly Magazine]  
Advertisement