Page 1

ข่าวสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจําสัปดาห์

18-28 ตุลาคม 2557

Weekly


สพฐ.ดีเดย์ 3 พ.ย. ปรับการสอน "ประวัตศิ าสตร์และ หน้าทีพลเมือง" ใหม่ทวประเทศ ั พล.อ.สุ ทั ศ น์ กาญจนานนท์ ที่ ป รึ ก ษาพล.อ.สุ ร เชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผย ตอนหนึ่งในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่มีอัตรา การแข่ ง ขั น สู ง ทั่ ว ประเทศ เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม ที่ โ รงแรม อะเดรียติค พาเลซ ว่าในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง และการเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มหลั ก คนไทย 12 ประการ ว่ารัฐบาลต้องการสร้างสังคมที่เข็มแข็ง เพื่อให้คนไทยมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ซึ่ ง ผู้บริ หารสถานศึกษาจะต้องเห็นความสํ าคัญ ในเรื่องนี้ เพราะ จุ ด มุ่ ง หมายสํ า คั ญ ของการเรี ย นการสอนวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ จะต้ อ งยึ ด มั่ น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก ไทยมี จริ ย ธรรม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ใ นชาติ จ นนํ า ไปสู่ ก าร

ปฎิบัติอย่างแท้จริง ด้านนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การบูรณาการการ เรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนทั่วประเทศนั้น จะเริ่มดําเนินการในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งสพฐ.จะต้อง ทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและจะให้โรงเรียนดังที่ มี ศักยภาพสูงเหล่านี้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนําไปขยาย ผลและให้โรงเรียนอื่นๆนําไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ จะต้องพลิกโฉมให้ได้คือ ไม่ใช่เรียนเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น แต่จะต้องสร้างจิตสํานึกความเป็นไทยและทําให้เด็กเกิด ความรักชาติด้วย ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สพฐ. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ ให้เสร็จสินใน 31 ธันวาคม 2557 สํ า นั ก การคลั ง และสิ น ทรั พ ย์ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ห นั ง สื อ ถึ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึกษา และมั ธยมศึกษา และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทั่ว ประเทศ ที่ ศธ 04002/ว 2992 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ครูแ ละบุคลากรทางการศึ ก ษา ประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 สํ า หรั บ ผู้ มี วิ ท ยฐานะรายเดิ ม และมี ค งเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ มี วิทยฐานะรายใหม่ โดยผู้มีอํานาจลงนามคําสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-วันที่ 31 กันยายน 2556 โดยให้เร่งรัดดําเนินการเบิก จ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ให้มีประสิทธิภาพ และ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 1(31 ธันวาคม 2557)

1


สพฐ.กําหนดแนวปฏิบตั ิ การจัดการเรียนการสอน “สุขศึกษาและพลศึกษา” สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ ร ะ ห ว่ า ง กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ส รุ ปว่าควรจั ด ให้ นั กเรี ย นทุ กคนเรีย นพลศึก ษาและกี ฬ า อย่างน้อย 2ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเป็นไปตามข้อตกลงของ ปฏิญญากรุงเทพ(Bangkok Agenda ปี ค.ศ.2005) เมื่อ พ.ศ. 2548 ควรมีการกําหนดให้ทุกโรงเรียนจัดเวลาสําหรับการ เรี ย นพลศึ ก ษาและกี ฬ าให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ เ รี ย นวิ ช า พลศึ กษาอย่างน้ อย 120 นาที ต่อสัปดาห์ เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คมและ สติ ปั ญ ญา เด็ ก และเยาวชนควรออกกํ า ลั ง กายอย่ า งน้ อ ย สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงต่อเนื่องทุกภาคเรียน สําหรับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ การเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลเมื อ งได้ กํ า หนดเวลาเรี ย น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน ปีละ 80 ชั่วโมง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จํานวน 120 ชั่วโมง และ สถานศึกษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอน โดยจัดเป็นรายวิชา สุ ข ศึ ก ษาและรายวิ ช าพลศึ ก ษาอยู่ แ ล้ ว เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และ เยาวชนเกิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น เป็นไปตามข้อสรุปการหารือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสอดคล้องกับข้อตกลง ของปฏิญญากรุงเทพ ปี ค.ศ.2005 สํานักงานคณะกรรมการ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล ศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้

1. จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาควบคู่กัน ทุกสัปดาห์ ในระดับประถมศึกษาปีที่1-6 2. จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาควบคู่กัน ทุกภาคเรียน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 3. จัดกิจกรรมกายบริหารในช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ หรือก่อนเลิกเรียนทุกวัน วันละ 15-20 นาที 4. จัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมพลศึกษา โดยจัดกิจกรรม การออกกํ า ลั ง กายหรื อกี ฬ าที่ ห ลากหลายเพื่ อให้ นั ก เรี ย นได้ เลือกกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ 5. จัดการเรียนการสอนการออกกําลังกายบูรณาการกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยให้ ส ถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การตั้ ง แต่ ภ าคเรี ย นที่ 2 ปี การศึกษา 2557 เป็นต้นไป ที่มา : หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04010/ว1409 เรื่อง แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาลง วันที่ 20 ตุลาคม 2557)

2


ศธ. เตรียมจัดระบบดูแลเด็กอัจฉริยะ พลเรื อ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เปิ ด เผยถึ ง แนวทางการพั ฒ นาเด็ ก อั จ ฉริ ย ะว่ า ได้ ม อบหมายให้ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา การศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการรวบรวมข้อมูลเด็ก อั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ จั ด ระบบดู แ ลและส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพทางด้ า น วิชาการได้อย่างเต็มที่ รมว.ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้ ประเทศไทยมีเด็กที่มีความรู้ ความสามารถพิเ ศษหรื อ เด็ กอั จ ฉริ ยะกระจายอยู่ทั่ว ประเทศ จํานวนมาก เช่น นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการในสาขาวิ ช าและประเทศต่ า งๆ แต่ ยั ง ไม่ มี หน่วยงานใดดูแลเด็กที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเหล่านี้เป็น การเฉพาะ ส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ เอกชน ตลอดจนมู ล นิ ธิ ต่ า งๆ เช่ น มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้การดูแลสนับสนุน จากการประชุ ม องค์ ก รหลั ก เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ มี ค วามเห็ น ตรงกันว่า ศธ. ควรเป็นเจ้าภาพหลักดูแล ติดตาม และให้การ ส่งเสริมสนับสนุนเด็กเหล่านี้ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามความสามารถของแต่ละคนให้สูงที่สุด เพราะในอนาคตเด็ก 3

เหล่านี้จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป จึงได้มอบหมายให้ สกศ.เป็นเจ้าภาพในการดูแลเด็ก อั จ ฉริ ย ะ โดยในเบื้ อ งต้ น ให้ จั ด ตั้ ง คณะทํ า งานชุ ด เล็ ก เพื่ อ รวบรวมข้อมูลเด็กอัจฉริยะที่กระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ อาทิ มูลนิธิ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นจะจัดระบบ ดูแ ลและสนับสนุนความสามารถด้านวิชาการในทิ ศทางที่ ถูกต้อง เช่น ด้านคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์ ด้านศิลปะ ด้าน ดนตรี เป็นต้น ซึ่งจะยกเว้นด้านกีฬา เพราะมีกรมพลศึกษา ดูแลโดยตรงอยู่แล้ว หากเด็ ก เหล่ า นี้ มีค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาต่ อ ใน ระดับที่สูงขึ้น แต่ครอบครัวขาดแคลนหรือไม่มีความพร้อม ศธ.ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุน โดยจัดเป็นทุนการศึกษาหรือ เจรจาขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดทุนการศึกษา ให้ตอ่ ไป และเมือ่ จัดระบบเสร็จแล้ว ศธ. จะจัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อค้นหาเด็กอัจฉริยะที่กระจายอยู่ตามภู มิภาคด้ วย เช่น การจัดประกวด การแข่งขันต่างๆ เป็นต้น ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่24 ตุลาคม 2557


สพม.1 ร่วมถวายพระพร สพฐ. ร่วมกับสํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยล์ งนามความร่วมมือ “โครงการเรียนรูค้ ณ ุ ค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รตั นโกสินทร์” สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยนายสมบูรณ์ ชัยเดชสุรยิ ะ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ํานวยการสํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้คุณค่าแห่งยุค สมั ย นอกห้ อ งเรี ย นกั บ นิ ท รรศน์ รั ต นโกสิ น ทร์ ภายใต้ “โครงการ เรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์” เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและองค์ ค วามรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสมัยรัตนโกสินทร์แก่นักเรียน เพื่อเรียนรู้ และตระหนัก ถึง ความสํ าคั ญ ของศิลปวั ฒ นธรรมแห่ง ยุคสมั ย เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 20 ตุ ล าคม 2557 ณ อาคารนิ ท รรศน์ รั ต นโกสิ น ทร์ ถนนราชดํ า เนินกลาง กรุ ง เทพมหานคร โดยว่า ที่ร้ อ ยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นางงามพิ ศ ลวากร รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 นายศรี รั ต น์ รั ต นราศรี รอง ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพม.1 อาทิ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โรงเรียน แจงร้อนวิทยา โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียน โรงเรียนวัดราชบพิธ ผู้บริหารของสพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน 4


โรงเรียน สพม.1 น้อมลํารึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ “สมเด็จพระปิ ยมหาราช” ข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมใจกัน ร่วมพิธีวางพวง มาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการ ลํารึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร อาทิ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนมัธยม วัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนวัดสระเกศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และเครือข่ายโรงเรียนจตุรมิตร สามัคคี ประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียน เทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิ ท ยาลั ย ด้ า นโรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด พิ ธี ว าง พวงมาลา เนือ่ งในวันปิยมหาราช เพือ่ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระผูพ้ ระราชทาน กําเนิดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ณ โรงเรียน และโรงเรียน ทวีธา บางขุนเทียน ก็ได้จัดพิธีที่โรงเรียนด้วยเช่นกัน ขอขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.1

5


อ.ก.ค.ศ. สพม.1 ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สมป.คนใหม่

นายประพั น ธ์ บุ ณ ยเกี ย รติ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต1 และอนุกรรมการ แสดงความยินดีกบั นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อํานวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก เนื่องใน โอกาสได้ รั บ คํ า สั่ ง จาก สพฐ. ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานบริหารงานการมัธยมศึกษา ตอนปลาย(สมป.) ณ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุม พญาไท เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 24 ตุ ล าคม 2557 โดย นายชั ย อนั น ต์ จะเดิ น ทางไปรั บ หน้ า ที่ ในวั น อังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00น.

นักเรียน สพม.1 คว้า 1 ทอง 2 เงิน แข่งดาราศาสตร์โอลิมปิ ก ระหว่างประเทศ ครังที 19 การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (ระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ) ณ เมื อ งบิ ช เคกและชอลพอน อาตา ประเทศคีรก์ สี ถาน ระหว่างวันที่ 12-21 ตุลาคม 2557 ผลปรากฏว่า ผู้ แ ทนจากประเทศไทยสามารถสร้ า งผลงาน 1 เหรี ย ญทอง พร้ อ มรางวั ล ทฤษฎี สู ง สุ ด และ 2 เหรี ย ญเงิ น จากประเทศ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 17 ประเทศ เหรียญทองและรางวัลคะแนนรวมทฤษฎีสูงสุด จาก นาย อธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเหรียญเงิน 2 รางวัล จาก นายปวริศ ลัภกิตโร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

และ นายญาณภั ท ร เหมรั ฐ พาณ โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ วิทยาลัย สําหรับอาจารย์ผู้นําทีม ได้แ ก่อาจารย์ไพศาล ตู้ประกาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสํานักข่าวไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

6


นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ รุ่ น พิ เ ศษ ในการ แข่งขันการอ่านพระธรรมพร้อมคําแปล ภาคภาษาบาลี-ไทย รับพระราชทานถ้วย รางวัลจากสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี พ.ศ. 2555 เมื่ อ วั น ที่ 23 ตุ ล าคม 2557 จั ด โดย สมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ชนะเลิศ รุน่ พิเศษ ในการแข่งขันการอ่านพระธรรม นักเรียนโรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (วั ด น้ อ ยใน)ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฯ เข้ า แข่งขัน ในรายการนักคิ ดตะลุยอาเซียน ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ชนะคู่แข่ง 46:9 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ซึ่ ง จะออกอากาศทางสถานี โ ทรทั ศ น์ โมเดิร์นไนน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00น.

นัคว้ากทุนเรีการศึยกนวั ด น้ อ ยใน ษา 2 หมืนบาท ในรายการนักคิดตะลุยอาเซียน คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนมัธยมวัด สิ ง ห์ โครงการEnglish Program ศึ ก ษาดู ง าน ณ Cerdon College ประเทศออสเตรเลีย เพื่อ นํามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โครงการ English Program ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 20-24 ตุลาคม 2557

คณะครู มัธยมวัดสิงห์ ศึกษาดูงาน ออสเตรเลีย 7


พระกฐินพระราชทาน วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ข้าราชการครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเฝ้า รั บ เสด็ จ พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ เสด็ จ ถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557

นักเรียน วัดอินทาราม รับโล่อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินั ดดามาตุ ประทานโล่เกี ยรติ คุณ อาสาสมัค ร ดี เ ด่ น ประจํ า ปี 2557 แก่ น ายนิ รุ ติ ไทยสกุ ล วงศ์ นักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม เนื่องในโอกาสวันสังคม สงเคราะห์ แ ห่ ง ชาติ แ ละวั น อาสาสมั ค รไทย ประจํ า ปี 2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นักเรียน โยธินบูรณะ2 คว้ารางวัลรองอันดับ 1 ประกวดสิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นโยธิ น บู ร ณะ2(สุ ว รรณสุ ท ธาราม) ประกอบด้ ว ย นางสาวปาลิ ต า ปลุ ก ใจเสื อ นางสาวไข่ มุ ก แซ่ซิน และนางสาวขวัญชนก ร่มโพธิ์ชี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รั บรางวัลรองชนะเลิ ศ อั นดับ 1 ทุน การศึ ก ษา 3,000 บาท ผลงาน “โมบายไลท์ ” ในการประกวดการสร้ า งสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ประเภททีมมัธยมศึกษา ระดับกรุงเทพมหานคร จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่ อ วั น ที่ 1 6 ตุ ล าคม 57 ณ อาคารกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ สิ่งแวดล้อม 8


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืนทีการศึกษา ครังที 64 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะดํ าเนิ นการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปี ก ารศึก ษา 2557 ระหว่ า งวั น ที่ 3-20 พฤศจิ ก ายน 2557 ทั้ ง นี้ ผู้ เ ข้ า สมั ค รสามารถพิ ม พ์ บั ต ร ประจําตัวผู้เข้าแข่งขัน และหากจําเป็นต้องเปลี่ยนตัว หรือเพิ่มรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน จํานวนตามหลักเกณฑ์ สามารถ ดาวโหลดบัตรฯ/เอกสารที่เกี่ยวข้องมีผู้บริหาร โรงเรียนลงนามรับรองข้อมูล นําเอกสารไปแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน จาก เมนูหลัก ที่ Website : http://www.central64.sillapa.net/sm-bkk1/?name=report&file=area_select หรือแสกน QR Code ด้านข่างนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศั พ ท์ / โทรสาร 0 2354 4962 หรื อ 0 2354 4960 ต่อ 111 e-mail: artsesao1@gmail.com กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา สพม.1 (อรพินท์ เจริญผล)

สวนกุหลาบ ราชวินติ บางแค จับมือเข้ารอบ 10 ทีม ฟุตบอล 7 สี ที ม โรงเรี ย นฟุ ต บอลโรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย และโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย ในการแข่งขัน”ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กฬี า 7 สี แชมเปี้ยน คัพ 2014” จัดโดยสถานีโทรทัศน์ สีกองทัพบก ช่อง 7

9


จับเข่าคุย แชมป์ โอเน็ต เด็กสวนกุหลาบ วันนี้ชวนไปรู้จักเพื่อนคนเก่งสวนกุหลาบ ผู้ได้รับโล่คะแนนรวมสูงสุดในการ สอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ประเภทโรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ่พเิ ศษ จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ความใฝ่ฝัน นายพงศ์พล นิมิตรปัญญา นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 เผยถึงอาชีพใฝ่ฝัน ในอนาคตว่า อยากเป็นแพทย์ เพราะเป็นวิชาชีพที่เรียนรู้ เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และได้ช่วยคน ปัจจุบันพงศ์พล เป็น นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เทคนิคการเรียน ก่อนจะเผยถึงเทคนิคการเรียนเก่งว่า ต้องมุ่งมั่น เอา จริ งเอาจั ง มีวินั ยกับตั วเอง ตั้งใจเรียนในห้ องเรียน เวลา อาจารย์สอนต้องคิดตามและทําความเข้าใจ หลังจากกลับ บ้านต้องหาเวลาทบทวนสิ่งที่เรียนมาวันต่อวัน แต่ถ้าไม่มี เวลาจริงๆ ก็ไม่เป็นไร เพราะปกติแล้วเด็กมัธยมมีกิจกรรม เยอะแยะมากมาย แต่ต้องมีวินัยในการกลับมาตามอ่านเรื่อง ที่ค้างไว้ สําหรับการติวหรือเรียนพิเศษ พงศ์พล บอกว่าต้องมี บ้าง แต่ไม่ใช่ให้ความสําคัญกับการเรียนพิเศษมากกว่าใน ห้องเรียน การเรียนพิเศษควรเป็นการเรียนในเรื่องที่เราไม่ เข้ า ใจจริ ง ๆ หรื อ ต้ อ งการเพิ่ ม เติ ม จากที่ อ าจารย์ ส อนใน ห้องเรียน

นายพงศ์พล นิมิตรปั ญญา ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556 ทั้งฟุตซอลและบาสเกตบอล โดยต้องซ้อมเพิ่มเติมในเวลาว่าง หลังจากเรียนหนักเล่นกีฬาเหนื่อย วันเสาร์-อาทิตย์ก็จะ เป็นช่วงดูหนัง ฟังเพลง นอน ถือเป็นการพักผ่อนไปในตัว ส่วน เกมถือว่าช่วยผ่อนคลายเวลาว่างได้ดีมาก สําหรับปัญหาเด็กติด เกมผู้ ป กครองต้ อ งดู แ ลใกล้ ชิ ด เนื่ อ งจากเด็ ก เหล่ า นี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ ตระหนักว่าในชีวิตจริงต้องเจอกั บอะไรบ้ าง และในวัยรุ่นควร เตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น พ่อ แม่ผู้ปกครองควรตักเตือนอย่างใจเย็น อย่าไปต่อว่ารุนแรง เพราะ นั่นอาจเป็นการซ้ําเติมทําให้ปัญหาใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

นักกิจกรรม แม้ จ ะเป็ น เด็ ก เรี ย นดี แต่ พงศ์ พ ลก็ เ ป็ น นั ก กิ จ กรรมตั ว ยง เช่นกัน ทั้งเรียนและเล่นตามประสา เด็ ก วั ย มั ธ ยม เช่ น ช่ ว งเช้ า และพั ก ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลางวั น ที่ โ รงเรี ย นก็ จ ะไปเล่ น ข่าวสดรายวัน ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2557 แบดมินตัน ฟุตบอล หรือบาสเกตบอล กับเพื่อนๆ หากที่โรงเรียนมีการจัด แข่งขันกีฬาภายใน ก็จะลงแข่งด้วย 10


Scan me

อ่านออนไลน์ที่>>>http://www.sesao1.go.th/sesao1focus.html

สงภาพขาวลงหนังสือ แนะนํา ติชม ไดที่ งานประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 e-mail : sesao1gennew@gmail.com / Line ID : thanaetch Facebook : เครือขายนักประชาสัมพันธ สพม.1 / โทร 024102044 ตอ 303(ธเนศ)

สรุปข่าวสพม.1 ประจำสัปดาห์ 18-28ตุลาคม57  
สรุปข่าวสพม.1 ประจำสัปดาห์ 18-28ตุลาคม57  
Advertisement