Page 1

ข่าวสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2557


6

   

2

   

ขาว สพม.1 SESAO1focus ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2557

8 19

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-3884 โทรสาร 0-2354-3887 e-mail : sesao1gennew@gmail.com website : http://www.sesao1.go.th facebook : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 https://www.facebook.com/groups/prsesao1/

14

คณะผูจัดทํา

13

ว่าที่ร้อยตรี ดร. อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

23

นางวัลภา เขียวชอุ่ม ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ

นายกุณฑล ราชนิล ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสมบูรณ์ ราชนิล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

นายประทีป หมื่นขํา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

นางช่อฉัตร จันตะเภา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

นางสาวสารภี ก้อยการุณ

21

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

นายวรพงษ์ แจ่มจํารัส นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

30

นายธเนศ ไชยสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ออกแบบ และเผยแพรโดย งานประชาสัมพันธ์ กลุม่ อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

1


พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป ประทานโล่รางวัล “อีเนอร์จี ไมด์ อะวอร์ด 2013” (Energy Mind Award 2013) แก่ สถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานด้านการ อนุรักษ์พลังงานดีเด่น จัดโดยการไฟฟ้านคร หลวง เป็นปีที่ 7 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษ า มั ธยม ศึ ก ษ า เขต 1 เ ข้ า รับประทานโล่รางวัลฯ รางวัลสถานศึกษา ดี เ ด่ น ด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม มาตรฐานฯ ระดับ 5 ดาว ได้แก่ โรงเรียน แจงร้อนวิทยา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ซึ่งมาตรฐานฯ ระดับ 5 ดาว จะได้รับ เงิ น รางวั ล 100,000 บาท พร้ อ มใบประกาศ และโล่เกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานฯ ระดั บ 4 ดาว ได้ แ ก่ โรงเรี ย นสามเสน วิทยาลัย โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มาตรฐานฯ ระดับ 4 ดาว จะได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้ อ มใบประกาศและโล่ เ กี ย รติ คุ ณ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและ สิ่ ง แวดล้ อ ม มาตรฐานฯ ระดั บ 3 ดาว ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้รับ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมใบประกาศ และโล่เกียรติคุณ นอกจากนี้ยังมีครูและนักเรียนสังกัด สพม.1 ที่เป็นผู้นําและมีการดําเนินกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างดี เยี่ ย ม เข้ า รั บ ประทานรางวั ล Energy Master Award 2013 และ Young Energy Master Award 2013 ด้วย

โรงเรียนในสังกัด สพม.1 รับโล รางวัล Energy Mind Award 2013 รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy Master Award) ได้แก่ นางสาวมนทิรา เดชชนะขจรสุข รอง ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นทวี ธ าภิ เ ศก บางขุ น เที ย น นายพนม สุ ม าศรี ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางไตรมาศ สาโหมด ครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน นางสาวนิตยา เจริญนิเวศนุกูล ครูโรงเรียนแจงร้อนวิทยา นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ํา ครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม รางวั ล เยาวชนดี เ ด่ น ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Young Energy Master Award) ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสามเสน วิทยาลัย นักเรียนแจงร้อนวิทยา และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

2


พ ล เ รื อ เ อ ก ณ ร ง ค์ พิ พั ฒ น า ศั ย รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กร หลั ก เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2557 ในประเด็ น การปรั บ แนว ทางการดําเนินงานโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่ นที่ 5 และการจั ด ทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการ และวิชาชีพ (PAT) ประจําปีการศึกษา 2557 ของสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และของขวัญปีใหม่ ของกระทรงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.แถลงข่าว ประเด็นทุน ODOS, GAT/PAT, ของขวัญปี ใหม่ ศธ. ป รั บ แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 รมว.ศธ.กล่าวว่ า ได้มีการหารือในที่ ประชุ ม องค์ ก รหลั ก เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การ ดําเนินงานโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาหลั ก เกณฑ์ ยั ง ไม่ มี ค วามเข้ ม งวด อาจจะเป็ น สาเหตุ ที่ ทํ า ให้ เ ด็ ก บางคนขาด ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ไ ป ศึ ก ษ า ต่ อ ต่างประเทศ จนเกิดเป็นปัญหาในเรื่องของ การเรียน ซึ่งหากจะเริ่มดําเนินการในรุ่นที่ 5 ก็ ค ว ร มี ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให้ รั ฐ บาลได้ รั บ ประโยชน์ คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป โดยที่ประชุม ได้ พิ จ ารณาร่ า งหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก 2 ประการ ดังนี้ 1) การคัดเลือกจากครอบครัวยากจน ในพื้นที่ต่างๆ โดยไม่จํากัดจํานวนทุนในแต่ ละอําเภอ หากในอําเภอใดๆ มีเด็กยากจนที่ สามารถสอบผ่ า นตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนด มากกว่า 1 คน ก็ส ามารถได้ รั บมากกว่า 1 ทุ น ในขณะที่ ใ นบางอํ า เภออาจจะมี เ ด็ ก ยากจนแต่ไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ อําเภอ นั้นอาจไม่ได้รับทุนเลยก็ได้ 3

2) การส่ ง เสริ ม ให้ ไ ปเรี ย นสาย อาชีวศึกษา ที่ผ่านมา ศธ.ไม่ได้กําหนด สาขาวิชาหรือประเทศที่เด็กจะไปศึกษา ต่อ รวมทั้งการใช้ทุนคืน ดังนั้น หากจะ ดําเนินการโครงการนี้ต่อไป ควรจะทํา สัญญากับเด็กเพื่อชดใช้ทุนภายหลังจบ การศึกษา ซึ่งเด็กอาจจะกลับมาทํางาน ในหน่วยงานของรัฐหรือกลับมาเป็นครู ซึ่ ง ตรงกั บ ความต้ อ งการของ ศธ. ที่ ต้ อ งการให้ เ ด็ ก เหล่ า นี้ ไ ด้ ก ลั บ มา ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ภ า ษ า ประสบการณ์ ที่ได้รั บจากการเรี ย นใน ต่างประเทศในสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งจะ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประเทศเป็ น อย่างมาก ที่ผ่านมา มีนักศึกษาสายอาชีวะ ได้รั บทุนนี้ เพียงคนเดียว ประกอบกั บ แหล่งทุนสายอาชีวะจากหน่วยงานอื่นๆ มี จํ า นวนน้ อ ยมาก ในขณะที่ นั ก เรี ย น โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนส่วนใหญ่ไป เรียนสายสามัญ อีกทั้งในสายสามัญยัง มีแหล่งทุนของหน่วยงานต่างๆ จํานวน มากอยู่แล้ว ที่ประชุมจึงมีแนวคิดที่จะ เน้ น ให้ ทุ น ในสายอาชี ว ะ ซึ่ ง จะต้ อ งมี

การปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกเด็กที่มี ความสามารถเพียงพอและสอบผ่าน เกณฑ์ที่กําหนด เมื่อเด็กที่ได้รับทุน มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ก็มี ความเป็นไปได้ที่จะใช้เวลาเรียนไม่ มากนั ก และกลั บ มาทํ า งานสร้ า ง รายได้ แ ก่ ต นเองและครอบครั ว ตลอดจนถึงเป็นโอกาสอันดีที่เด็กจะ ได้ เ รี ย นสายอาชี พ ในประเทศที่ มี ความเชี่ ย วชาญโดยตรง และนํ า ความรู้ก ลับมาทํ า งานให้กั บรัฐ เมื่ อ จบการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ หากเด็ ก มี ขี ด ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น ศธ.ก็ยินดีสนับสนุนต่อไป น อ ก จ า ก นี้ ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ความเห็นว่าการพัฒนากําลังคนสาย อาชี ว ศึ ก ษาเป็ น หนทางที่ จ ะช่ ว ย พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศได้รวดเร็วที่สุด เ พ ร า ะ ข ณ ะ นี้ ป ร ะ เ ท ศ มี ค ว า ม ต้องการกําลังคนสายอาชีวะจํานวน มาก ทั้งภาคอุตสาหกรรม การไฟฟ้า และเกษตรกรรม โดยเฉพาะผู้ที่จบ สายอาชีวะโดยตรงจากต่างประเทศ จึงควรปรับแนวทางการดําเนินงาน โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน จึงได้มอบ ใ ห้ ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร รวบรวมข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ประเทศต่ า งๆ ที่ เ ด็ ก จะไปเรี ย น ระยะเวลาเรียน และงบประมาณที่ จะใช้ ทั้ ง ในหลั ก เกณฑ์ เ ดิ ม และ


หลักเกณฑ์ใหม่ เมื่อร่างหลักเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป การจัดทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และ วิ ช าความถนั ด ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ (PAT) ประจําปีการศึกษา 2557 ของ สทศ. รมว.ศธ. กล่ า วว่ า การดํ า เนิน การจั ด ระบบการ ทดสอบของประเทศ หน่ ว ยงานที่ จั ด สอบต้ อ งมี ค วาม รอบคอบและดูแลอย่างรัดกุม และหากมีความบกพร่อง จุดใดในการจัดสอบ ก็ควรมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ในส่วนของการ ยกร่างพระราชบัญญัติการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของ สทศ. ที่กําหนดให้การทุจริตการสอบทุกประเภทมี ความผิดทางกฎหมายในคดีอาญานั้น ส่วนตัวเห็นด้วยว่า เป็ น เรื่ อ งที่ ค วรจะต้ อ งลงโทษผู้ ที่ ก ระทํ า การทุ จ ริ ต ทุ ก ประเภท โดยเฉพาะในเรื่ อ งของการสอบ แต่ จ ะต้ อ ง พิจารณาในรายละเอียดของกฎหมายก่อนว่า บทลงโทษมี ความรุนแรงหรือมีความเหมาะสมเพียงใด ซึ่งขณะนี้ยังไม่ เห็นร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า สทศ.เองก็ไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น และได้แสดงความรับผิดชอบโดยการหาความจริง หา สาเหตุของปัญหา และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อหาสาเหตุเจอ ก็จะสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไปได้ ของขวัญปีใหม่ของ ศธ. รมว.ศธ.ได้ เปิ ด เผยถึง ของขวัญ ปี ใ หม่ ที่ ศธ.เตรี ย มมอบ ให้กับ ประชาชนในปี 2558 ด้ วยว่ า ศธ.จะมอบความรู้ใ ห้เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่ กั บ คนไทย โดยให้ ส ถานศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม อัธยาศัย (กศน.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยชุมชน (วชช.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) จัดหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการทําอาหาร การเย็บปักถักร้อย งานประดิษฐ์ ว่ายน้ํา การซ่อมไฟฟ้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามขาวการศึกษา ขาวสาร ความเคลื่อนไหว ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดที่ Facebook : “เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1”

https://www.facebook.com/groups/prsesao1 4


ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑคัดครูผูชวยทั่วไป สพฐ.ออกขอสอบภาค ก-จัดสอบอังกฤษเพิ่ม

น า ง ศิ ริ พ ร กิ จ เ กื้ อ กู ล เ ล ข า ธิ ก า ร คณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึ ก ษา (ก.ค.ศ.) เปิ ด เผยว่ า จากการ ประชุม ก.ค.ศ.ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็น ประธาน เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณี ทั่ ว ไป สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน (สพฐ.) โดยในการสอบ ภาค ก กําหนดให้ สพฐ.เป็นผู้บริหารจัดการออก ข้อสอบแทนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ข้อสอบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มการสอบความรู้ ภาษาอั ง กฤษด้ ว ย เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน โดยให้ สพฐ.นํ า ข้อสอบมอบให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่ การศึ ก ษา หรื อ อ.ก.ค.ศ.สํ า นั ก บริ ห ารงาน การศึก ษาพิ เศษ เป็ นผู้ ดํา เนิน การสอบภาค ก โดยผู้ที่มีคะแนนสอบภาค ก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จะมีสิทธิสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถ เฉพาะตํ า แหน่ ง วิ ช า และภาค ค การสอบ สั ม ภาษณ์ โดยการออกข้ อ สอบ และการสอบ ภาค ข และภาค ค จะดํ า เนิ น การสอบโดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ ขึ้นบัญชี 2 ปี จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60 และรวมกันไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 60 5

นางศิ ริ พ รกล่ า วต่ อ ว่ า นอกจากนี้ ยั ง เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลฯ ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจําเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ ที่ส่วนใหญ่ยังใช้หลักเกณฑ์เดิม เช่น กําหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขต พื้นที่ฯ เป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนเอง แต่มีส่วนที่เพิ่มเติม คือ การสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และเห็นชอบให้เปิด สอบวิชาเอกทั่วไปตามกรอบอัตรากําลังที่มีอยู่แต่ละเขตพื้นที่ฯได้ เพราะที่ ผ่านมามีเขตพื้นที่ฯเปิดสอบในสาขาวิชาเอกทั่วไปกันน้อยมาก ทําให้ผู้ที่ จบสาขานี้ไม่มีโอกาสได้สอบบรรจุ นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมคํานิยามของครู อัตราจ้าง พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานครบ 3 ปีที่มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาบางโรงเรียนได้ใช้เงินที่อ้างว่าเป็นรายได้ของ สถานศึกษามาจ้างครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการ แต่เมื่อตรวจสอบ แล้วอาจไม่ใช่รายได้ที่แท้จริงของโรงเรียน ดังนั้น จึงต้องกําหนดคํานิยาม เงินรายได้ของสถานศึกษา ว่าเป็นเงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยนําเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนําไปใช้จ่ายตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ทางราชการกําหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมาย หรือ ระเบียบว่าด้วยการนั้น "ก.ค.ศ.ยังเห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกรองผู้อํานวยการ สถานศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่จะมอบอํานาจให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็น ผู้ดําเนินการคัดเลือก โดยให้ สพฐ.เป็นผู้ดําเนินการบริหารจัดการในการ ออกข้อสอบภาค ก ส่วนภาค ข ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯออกข้อสอบ โดย จะต้ อ งแบ่ ง ผู้ เ ข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ กเป็ น กลุ่ ม ทั่ ว ไป และกลุ่ ม ประสบการณ์ โดยให้ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 60 เรียงลําดับตามคะแนนจากมากไปน้อย และให้ขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี และในการ ประกาศตําแหน่งว่าง ให้ประกาศตําแหน่งว่างในปัจจุบัน โดยให้ สพฐ. เป็นผู้ดําเนินการกําหนดปฏิทินการสอบคัดเลือกต่อไป" นางศิริพรกล่าว ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557


สพม.1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ป 2553 ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําในสังกัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1(สพม.1) จั ด พิ ธี ม อบ เ ค รื่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์ ชั้ น ต่ํ า ก ว่ า สายสะพายและเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา ประจําปี 2553 ให้ แก่ข้ าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา ในสังกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุ ม กาญจนาภิ เ ศก โรงเรี ย นจั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐารามวิ ท ยาคม สพม.1 โดยได้ รั บ เกี ย ติ จ าก ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ดร.อานนท์ สุ ข ภาคกิ จ ผอ.สพม.1 เป็ น ประธานในพิธี ใ น ก า ร จั ด พิ ธี ม อ บ ค รื่ อ ง ร า ช อิสริยาภรณ์ฯเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ ได้รบั พระราชทาน ซึง่ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ ได้รับพระราชทานประจําปี 2553 ปรากฏ ว่ า มี ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการ ศึกษา และลูกจ้างประจํา ในสังกัดสพม.1 ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้ น ต่ํ า กว่ า สายสะพาย และเหรี ย ญ จักรพรรดิมาลา รวมทั้งสิ้น 148 ราย 6


ในชี วิ ต การรั บ ราชการนั้ น การ ได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ชั้ น ต่ํ า กว่ า สายสะพาย และเหรี ย ญ จั ก รพรรดิ ม าลาถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง มี คุ ณ ค่ า และเป็ น มงคลอย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ น เครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่า ตลอด ระยะเวลาการรั บ ราชการที่ ผ่ า นมา ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการ ศึกษาและลูกจ้างประจําผู้นั้นได้ปฏิบัติ หน้ า ที่ร าชการมาด้ ว ยความเรีย บร้อ ย โดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความ อุ ต สาหะ ซื่ อ สั ต ย์ และเอาใจใส่ ต่ อ หน้าที่ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้มีส่วน ช่วยให้งานราชการโดยรวมมีผลสําเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี ด้ ว ยเหตุ นี้ ข้ า ราชการครู แ ละ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้ จึงเป็น ทรัพยากรบุคคลที่สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

7


สพม.1 พัฒนาครูผูสอนวิชาประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง และคานิยม หลัก12 ประการ สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 จั ด โครงการพั ฒ นา ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และค่านิยม หลัก12 ประการ โดยดร.เบญจลักษณ์ น้ําฟ้า อดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น ประธานเปิ ด โครงการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในการสอน วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง แ ล ะ ช ม ก า ร แ ส ด ง ข อ ง นั ก เ รี ย น แ ล ะ นิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ก า ร ส อ น วิ ช า ประวั ติศ าสตร์ หน้ า ที่พลเมื อง และค่ า นิ ยม หลั ก 12 ประการ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ดร.อานนท์ โรงเรียน ในสังกัด และครูสังคมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ สุขภาคกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้อํานวยการ พุทธมณฑล ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบาย เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เรื่ อ ง การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การสร้ า งวิ นั ย การมี จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และมี ค วาม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียน การสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียนซึ่งเป็นสิ่ ง สําคัญและควรส่งเสริมการเรียนให้เข้มข้นขึ้น

8


สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึ ง กํ า หนดให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ดํ า เนิ น การปรั บ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้ เป็ น ไปตามโครงสร้ า งเวลาเรี ย นของหลั ก สู ต ร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้ ดําเนิ นการตั้งแต่ ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตระหนักถึงความสําคัญที่จะให้ทุกโรงเรียนสามารถ จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และได้รับการนิเทศ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นตามนโยบายของสํ า นั ก งาน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น แ ล ะ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต่ อ ไป จึ ง จั ด อบรมพั ฒ นา ครู ผู้ ส อนวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ แ ละหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 นี้ ภายในงานประกอบด้ ว ยการแสดงโขน ค่านิยมหลัก 12 ประการ และโปงลาง ของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล บูธนิทรรศการของโรงเรียน ด้านประวัติศาสตร์และ หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง อาทิ โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา โรงเรี ย นสายปั ญ ญา ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนโพธิ สารพิทยากร โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนบางปะ กอกวิทยาคม โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม บูธนิทรรศการของโรงเรียน ด้านค่านิยมหลัก 12 ประการ อาทิ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรม ราชู ป ถั ม ภ์ โรงเรี ย นมั ก กะสั น พิ ท ยา โรงเรี ย น ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 โรงเรียนสันติ ราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียน ชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนวัด ราชโอรส โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ใน พระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุ ป ถั ม ภ์ " โรงเรี ย นสตรี วั ด อั ป สรสวรรค์ โรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด หนองแขม โรงเรี ย นไตรมิ ต ร วิทยาลัย และโรงเรียนวัดราชบพิธ

9


สพม.1 กําหนดการสอบ ประจําปการศึกษา 2557 สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ประชุมประธานศูนย์สอบ ประจําปีการศึกษา 2557 ว่าที่ ร้อยตรีดร. อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 เป็ น ประธานในการ ประชุม ซึ่งประธานกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ สพม.1 เข้ า ร่ วมประชุ ม โดยมติที่ ป ระชุม ได้ ก ารกํ า หนดการสอบ ดังนี้ 1. การสอบ Pre O-NET สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี นโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการ เรี ย นรู้ ห ลั ก คื อ ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สํานักทดสอบทางการศึกษา จึงจัดสร้าง ข้ อ สอบ Pre O-NET ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ชั้ น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้สถานศึกษาเห็นความสําคัญของ การนําผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ คิด วิ เ คราะห์ รวมถึ ง วิ ธีก ารตอบข้ อ สอบในรู ปแบบต่ า งๆ และเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน ตามข้อ วิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ จ ากผลการสอบ จั ด สอบในวั น ที่ 8-9 ธั น วาคม 2557 โดยใช้ ข้ อ สอบสํ า นั ก งานทดสอบทาง การศึกษา สพฐ. 2. การจั ด สอบทางการศึ ก ษาระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มี สนามสอบ ทั้งสิ้น 81 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนใน สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม)

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) โดยจะ จัด สอบนั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในวั นที 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 3. การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.2 และ ม.5 ปี การศึกษา 2557(LAS) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะจัดสอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ) จัดสอบในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้ขอ้ สอบ จากสํานักทดสอบทางการศึกษา 4. การสอบข้อสอบกลาง สพฐ. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่18 เมษายน 2557 เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 8 กําหนดให้ใช้ข้อสอบ กลางที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน การสอบปลายปี ร้ อ ยละ 20 ของคะแนนสอบทั้ ง หมด ชั้ น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ให้ใช้ข้อสอบกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สํา นัก ทดสอบทางการศึ กษา สพฐ. จึงได้ ดํา เนิ นการสร้ า ง ข้อสอบกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนใช้ผลการประเมินที่ ได้ ม าตรฐานตามหลั ก สู ต รมาใช้ ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสําคัญ ในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง และเพื่อให้ครู ได้เห็นตัวอย่าง ของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดสอบ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อมูลโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.1 10


สพม.1 ยายและแตงตั้ง ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีคําสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้อํานวยการ 13 ราย และรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 27 ราย โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจําแนกเป็นรายโรงเรียน ตามรายนามต่อไปนี้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี อดีตผอ.ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช สพม.12 2.นายภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ อดีตรอง ผอ.ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวอัญชลี ประกายเกี ย รติ อดี ต ผอ.ร.ร. จากโรงเรี ย นสตรี วั ด อั ป สรสวรรค์ 2. นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล อดีตรอง ผอ.ร.ร.บางปะกอกวิ ท ยาคม โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ อดีตผอ.ร.ร. จาก โรงเรี ย นที ปั ง กรวิ ท ยาพั ฒ น์ ( วั ด น้ อ ยใน)ในพระราชู ป ถั ม ภ์ 2. นางนีรนุช แสวานี อดีตรองผอ. ร.ร.วัดราชาธิวาส โรงเรียนทีปังกร วิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสิรกิ ร สุกนิ ผอ.ร.ร. จาก โรงเรี ย นสาธุ กิ จ ประชาสรรค์ รั ช มั ง คลาภิ เ ษก สพม.37 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายจั กรพงษ์ เร่ งฐาปนกุ ล อดีตผอ.ร.ร. สุ ว ร ร ณ า ร า ม วิ ท ย า ค ม โ ร ง เ รี ย น สุ ว ร ร ณ า ร า ม วิ ท ย า ค ม 1. นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ อดีตผอ.ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ อดีตผอ.ร.ร. ปั ญ ญาวรคุ ณ 2. นางสาวชญานิ ศ ณพธนบดี อดี ต รอง ผอ.ร.ร. นวลนรดิ ศ วิ ท ยาคม รั ช มั ง คลาภิ เ ษก โรงเรี ย นปั ญ ญาวรคุ ณ 1. นายขวั ญ ชั ย ไกรธรรม อดี ต ผอ.ร.ร.ทวี ธ าภิ เ ศก บางขุ น เที ย น โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายณรงค์ คงสมปราชญ์ อดีตผอ.ร.ร. วัดบวรมงคล 2. นางสมปอง เอี่ยววงศ์เจริญ อดีตรอง.ผอ.ร.ร.วิมุตยา รามพิทยากร 3. นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ์ อดีตรองผอ.ร.ร.แสวงหา วิ ท ยาคม สพม.5 โรงเรี ย นจั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐารามวิ ท ยาคม 1. นายธวั ช ชั ย ชั ย เพชระกุ ล อดี ต ผอ.ร.ร.ธนบุ รี ว รเทพี พ ลารั ก ษ์ 2. นายชลิต เกษทอง อดีตรอง.ผอ.ร.ร.วรราชาทินดั ดามาตุวทิ ยา สพม.4 3. นายณั ฐ พงศ์ เลิ ศ ชี ว ะ อดี ต รอง.ผอ.ร.ร.มั ธ ยมวั ด ดาวคะนอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นายมนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ อดีต ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น พั ฒ นศึ ก ษา สพม.25 โรงเรี ย นวั ด สั ง เวช 1. นายชาย จันทร์งาม อดีตผอ.ร.ร.พลอยจาตุรจินดา สพม.9 โรงเรียน สุ ว รรณพลั บ พลาพิ ท ยาคม1. นายชั ย อนั น ต์ แก่ น ดี อดี ต ผอ.ร.ร. ทวี ธ าภิ เ ศก โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา 1. ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี สุ ท ธิ ศั ก ดิ์ 11

กีชวรรณ์ อดีตรอง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุ รี สพม.3 โรงเรี ย นสั น ติ ร าษฎร์ วิ ท ยาลั ย 1. นายสุพจน์ จันตราชู อดีตรองผอ.ร.ร.มัธยมวัด เบญจมบพิตร 2. นางสาววรรณณี ภาณุ วัฒน์สุข อดีตรอง ผอ.ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชูชาติ เก้ากิตต์ อดีต รอง ผอ.ร.ร.วั ด ราชบพิ ธ โรงเรี ย นวั ด ราชบพิ ธ 1. นายกิ ต ติ ภ พ งามชุ่ ม อดี ต รอง ผอ.ร.ร.มั ธ ยม วั ด นายโรง โรงเรี ย นบางปะกอกวิ ท ยาคม 1 . น า ง ปิ่ น ท อ ง ใ จ สุ ท ธิ อ ดี ต ร อ ง ผ อ . ร . ร . สตรี วั ด อั ป สรสวรรค์ โรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด สิ ง ห์ 1. นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์ อดีตรอง ผอ.ร.ร.มัธยม วั ด ดุ สิ ต าราม โรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด ดุ สิ ต าราม 1. นายถนอม พิระขัมม์ อดีตรอง ผอ.ร.ร.วัดพุทธบูชา โรงเรี ย นรั ต นโกสิ น ทร์ ส มโภชบางขุ น เที ย น 1. นางลัดดาวัลย์ โควาเจริญธรรม อดีตรอง ผอ.ร.ร. ยานนาเวศวิทยาคม สพม.2 โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายมงคล อินทรโชติ อดี ต รอง ผอ.ร.ร.จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐารามวิ ท ยาคม โรงเรี ย นสตรี วั ด ระฆั ง 1. นายสถาพร รั ต นสกล อดีตรองผอ.ร.ร.สุ วรรณารามวิทยาคม โรงเรี ยน โพธิสารพิทยากร 1. นายกฤษณ์ วัฒนาการ อดีต รอง ผอ.ร.ร.มหรรณพาราม โรงเรียนราชนันทจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 1. นายอนันต์ วัฒนะวิทย์ อดีต รอง ผอ.ร.ร. ฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนฤทธิณรงค์ รอน 1. นายนาวิน เหมือนแสง อดีตรอง ผอ.ร.ร. มั ธ ยมสั ง คี ต วิ ท ยา สพม.4 โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ วิทยาลัย ธนบุรี 1. นางหยกฟ้า พัฒนเจริญ อดีต รอง ผอ.ร.ร.ศึ ก ษานารี วิ ท ยา อิ ส ลามวิ ท ยาลั ย แห่งประเทศไทย 1. นายเกียรติศักดิ์ หมัดซา อดีต รอง ผอ.ร.ร.ทวี ธ าภิ เ ศก โรงเรี ย นที ปั ง กรวิ ท ยา พัฒน์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสุรภี โสภา อดี ต รองผอ.ร.ร.ฤทธิ ณ รงค์ ร อน โรงเรียน ไตรมิตรวิทยาลัย 1. นางสาวนิพา ตรีเสถียรไพศาล อดีตรอง ผอ.ร.ร.วัดบวรมงคล โรงเรียนพิทยาลงกรณ์ พิทยาคม 1. นายฉัตรชัย แสงจันทร์ อดีตรองผอ. ร.ร.อนุบาลวัดนางนอง สพป.กทม. หมายเหตุ รายชื่อที่ขีดเส้นใต้ คือท่านที่ย้ายจากต่าง เขต ซึ่งมี 10 ท่าน


แนะนําผูอํานวยการ และ รองผูอํานวยการโรงเรียนที่ยายจากตางเขต

มีคําสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้อํานวยการ13 ราย และรอง ผู้อํานวยการสถานศึกษา 27 ราย ในสังกัด สพม.1 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นั้ น มี ผู้ อํานวยการโรงเรียนที่ ย้ายจาก ต่างเขต จํานวน 4 ราย และ รองผู้อํานวยการจํานวน 6 ราย รองผู้อํานวยการโรงเรียน

ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี ผู้อํานวยการโรงเรียน

สามเสนวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิศักดิ์ กีชวรรณ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา นางลัดดาวัลย์ โควาเจริญธรรม

นางสิริกร สุกิน

รองผู้อํานวยการโรงเรียน

ผู้อํานวยการโรงเรียน

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์

นายชลิต เกษทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียน

จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นายมนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ์

ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

รองผู้อํานวยการโรงเรียน

นายชาย จันทร์งาม

นายนาวิน เหมือนแสง

ผู้อํานวยการโรงเรียน

รองผู้อํานวยการโรงเรียน

วัดสังเวช

ฤทธิณรงค์รอน

ราชวินิตมัธยม

นายฉัตรชัย แสงจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียน

พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 12


สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและ ประเมิ น บุ ค คล และสถานศึ ก ษา เพื่ อ รั บ รางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ.(OBEC AWARDS) ปี 2557 ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ผ ลการคั ด เลื อ ก เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของ สพม.1 ไปประกวดในระดั บ ภาคกลางและ ตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม - ด้ า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรียนการสอน ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย ธนบุรี ระดับดีเยี่ยม - ด้ า นวิ ช าการ ได้ แ ก่ โรงเรี ย นสตรี วิทยา ระดับดีเยี่ยม ประเภท ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษา ยอดเยี่ยม - ด้ า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน ได้ แ ก่ นายพิ ศ ณุ ศรี พ ล ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย ธนบุรี ระดับดีเยี่ยม - ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ ผู้อํานวยโรงเรียนนวมิ นทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ระดับดี เยี่ยม ป ร ะ เ ภ ท ร อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สถานศึกษายอดเยี่ยม - ด้านวิชาการ ได้แก่ นางวิมลนาถ บัว แก้ ว รองผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา ระดับดีเยี่ยม ป ร ะ เ ภ ท ค รู ผู้ ส อ น ย อ ด เ ยี่ ย ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ด้ า นวิ ช าการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ ค รู โ ร ง เ รี ย น ส ต รี วิ ท ย า ร ะ ดั บ ดี เ ยี่ ย ม - ด้ า นวิ ช าการ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สังคมศึกษา ได้แก่ นางจริยา ธรรมบรรหาร ค รู โ ร ง เ รี ย น ส ต รี วิ ท ย า ร ะ ดั บ ดี เ ยี่ ย ม - ด้ า นบริ ห ารจั ด การ กลุ่ ม สาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ 13

ดอกนารี ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ระดับดีเยี่ยม - ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ นายบันเทิง จันทร์นิเวศน์ ครูโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ระดับ ดีเยี่ยม ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางสาวนภา ภรณ์ โล่ห์วัฒนา ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับดีเยี่ยม - ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ นายประ จิต เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับดีเยี่ยม - ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ นางสาว นันทพร พวงแก้ว ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับดีเยี่ยม - ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นาย ปราโมทย์ น้ํายาง ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับดีเยี่ยม - ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ได้แก่ นายมานะ อินสว่าง ครูโรงเรียนศึกษานารี ระดับดีเยีย่ ม ขอขอบคุณข้อมูลโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.1


สพฐ. ร่วมกับ สพม.1 จัดโครงการ “รินนําใจช่วยโรงเรียนประสบภัย จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว นําท่วม ภัยหนาว” ดร.กมล รอดคล้ า ย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้นพื้นฐาน(เลขาธิก าร กพฐ.) เปิ ด เผยว่า ตามที่สํานั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1(สพม.1) ได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด โครงการ “รินน้ําใจช่วยโรงเรียนประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ําท่วม ภัยหนาว” เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนสังกัดสพฐ.ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ําท่วม และภัยหนาว ได้รับ ความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในเขตอําเภอพาน อําเภอแม่ลาว และอําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(สพม.36) 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา แม่ลาววิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เขต 1 จัดโครงการ“รินน้ําใจช่วยโรงเรียนประสบภัย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล โรงเรียนแม่ม อญวิท ยา และโรงเรียน จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ําท่วม ภัยหนาว” โดย ดร.กมล รอดคล้ า ย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน พิ ธี เ ปิ ด ปล่ อ ยคาราวาน เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557 จากโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สูจ่ ังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ านั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของสพฐ. ผูบ้ ริหารสพม.1 และผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.1 เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมคาราวาน 14


สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 (สพป.เชียงราย2) จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา โรงเรียน ธารทองวิ ท ยา โรงเรี ย นบ้ า นดอยช้ า ง และ โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา โดยอาคารเรียน ได้รับความเสียหายจากการยุบตัวและพังทลาย นอกจากนี้ ยั ง มี โ รงเรี ย นในพื้ น ที่ อี ก กว่ า 30 โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายเล็ ก น้ อ ยถึ ง ปานกลาง

15


นายชัยอนันต์ แก่นดี ผอ.สมป. นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 ทําพิธีปล่อยคาราวานคณะบริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ สพม.1 เดินทางไปมอบสิ่งของและเงินบริจาคแก่โรงเรียนผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรีดร.อานท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 ได้กล่าวเพิ่มเติม ว่า สพม.1 ได้รับการสนับสนุนการบริจาคทุนทรัพย์จากทุกโรงเรียน ในสั ง กัด จํ า นวน 67 โรงเรี ย น และผู้มี จิต ศรั ท ธาเพื่ อนํ าไปฟื้ น ฟู คุณภาพการศึกษา ดังนี้ นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มอบเงินบริจาค จํานวน 200,000 บาทกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 1 มอบเงินบริจาค จํานวน 200,000 บาท กลุ่ม โรงเรี ยน กลุ่ ม ที่ 2 มอบเงิน บริ จ าค จํ า นวน 325,000 บาท กลุ่ ม โรงเรี ยน กลุ่ ม ที่ 3 มอบเงิ น บริ จ าค จํ า นวน 104,200 บาท กลุ่ม โรงเรี ยน กลุ่ ม ที่ 4 มอบเงิน บริจ าค จํ า นวน 150,000 บาท กลุ่ ม โรงเรี ยน กลุ่ ม ที่ 5 มอบเงิน บริ จ าค จํ า นวน 100,000 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 6 มอบเงินบริจาค จํานวน 100,000 บาท รวม เป็นเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 1,179,200 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ด หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมสิ่งของบริจาค วัสดุอุปกรณ์ การศึกษาช่วยเหลือส่วนหนึ่ง

“การดํ า เนิ น การของ สพม.1 ที่ ใ ห้ ค วาม ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการระดมทุ น สนั บ สนุ น โรงเรี ย นใน จังหวัดเชียงรายนั้น เป็นตัวอย่างซึ่งถือว่า เป็นสิ่งที่ น่ า ชื่ น ชมเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ยั ง มี สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั่ว ประเทศ ที่แสดงความห่วงใย แก่โรงเรียนที่ประสบ ภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ําท่วม และภัยหนาว ซึ่งโรงเรียนเหล่านั้น มิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ยังมี ธารน้ําใจจากทุกสารทิศ ที่จะให้ความช่วยเหลือ และ เป็นกําลังใจให้แก่นักเรียนและครูที่อยู่ในสถานศึกษา ในเขตพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ” เลขาธิ ก าร กพฐ. กล่าว.

16


17


ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เปดพิพิธภัณฑวาวไทย พลเอก สุ ทั ศ น์ กาญจนานนท์ กุ ล ที่ ป รึ ก ษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานใน พิ ธี เ ปิ ด "พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ว่ า วไทย" ณ โรงเรี ย นทวี ธ าภิ เ ศก บางขุ น เที ย น วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2557 ซึ่ ง อาคาร พิพิธภัณฑ์ว่าวไทยนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ว่าวไทยแห่งเดียว แห่งแรกของประเทศไทย โดยมี นายมนูญ ไตรรัตน์ เป็น ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ว่าวไทย ซึ่งท่านได้รวบรวมว่าวไทย ทั้ง ๔ ภาค เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และสถานศึกษา นั บ ว่ า เป็ น อี ก หนึ่ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ สํ า คั ญ ของเขต บางขุนเทียน ที่อยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจในเรื่องว่าวไทย เข้ามาชม มาศึกษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ โดยคณะกรรมการ สถานศึกษาผู้ แทนชุมชน นายจตุร งค์ เปรมชัยพร รอง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.1 นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นโรงเรี ย นทวี ธ าภิ เ ศก บางขุนเทียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

18


สรุปผลการแขงขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดําเนินจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 3-20 พฤศจิกายน 2557 โดยมี ผ ลการแข่ ง ขั น นั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล “เหรียญทอง ชนะเลิศ” ในแต่ละกิจกรรม ได้เป็นตัวแทน เขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ทําการโอนผลการแข่งขันของผู้ที่ได้เป็นตัวแทนฯ ไป เข้าแข่ งขั นระดับภาคเรี ยบร้ อ ยแล้ว จากผู้เข้าแข่ งขัน ระดับเขตฯ ทั้งสิ้น 4,543 ทีม ได้เป็นตัวแทนไประดับ ภาคฯ รวมจํานวน 352 ทีม) ได้ตัวแทน สพม.1 ไป เข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 ณ สถานศึกษาในสังกัด สพม.3 (จังหวัดนนทบุรี-อยุธยา) ในการส่งตัวแทนไปเข้ าแข่งขันในครั้งนี้ ได้ แจ้ ง อย่างเป็นทางการไปยังทุกโรงเรียนในสังกัดแล้ว ขอให้ ตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ติดตามข่าวสารเพื่อ เตรียมตัวเข้าแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ที่ http://www.central64.sillapa.net/

19

มีปฏิทินดําเนินการจัดการแข่งขัน ดังนี้ - 21-23 พฤศจิกายน 2557 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค - 24-30 พฤศจิกายน 2557 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค - 8-14 ธันวาคม 2557 พิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค - 17-19 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี และอยุธยา - 19 ธันวาคม 2557 พิ ธี เ ปิ ด -ปิ ด งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นภาคกลางและ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สามารถชมผลการแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัลระดับ เหรียญ ทองชนะเลิ ศ และสรุป อัน ดับ และเหรีย ญรางวัล ระดับ เขต พื้นที่การศึกษา ได้เป็นตัวแทน สพม.1 ไปเข้าแข่งขันระดับภาค กลางและภาคตะวันออก ได้ท่ี http://www.sesao1.go.th/media/files/score.xlsx หรือแสกน QR Code ข้างล่างนี้ได้เลยครับ


มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว(Melodies of the KING)

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยสํ า นั ก งาน คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จั ด งาน “มหกรรมดนตรี มัธ ยมศึ ก ษา เฉลิม พระเกีย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว” ณ หอประชุ ม กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น ประธานเปิดงาน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ บ ริ ห าร ระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง ต่ า งๆ รวมทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษา ครู และนักเรียน จาก ทั่วประเทศร่วม ในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมี ผู้บริห ารโรงเรี ย นในสั งกัด สพม.1 ร่ วมพิ ธีเปิ ด และ มี นั ก เรี ย นในสั ง กั ด สพม.1 ร่ ว มแสดง ความสามารถทางดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทย ในมหกรรมครั้ ง นี้ อาทิ นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย น เตรียมอุดมศึกษา สวนกุหลาบวิทยาลัย และสตรี วัดระฆัง

20


สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้นพื้นฐาน ดําเนินการแพร่ภาพออกอากาศสด รายการ “เปิดรั้วรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานี วิทยุโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ ทีวี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ ชี้แจงนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมรายการ ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมเป็น วิทยากรในรายการ อาทิ นางสาวสุคนธา อรุณภู่ ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย , นายจรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎ กษัตริย์ ในรายการช่วงที่3 : เปิดรั้วโรงเรียนดี ใกล้บ้าน นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อํานวยการโรงเรียน เตรี ย มอุ ดมศึก ษา พร้อ มด้วยนัก เรี ยนโรงเรี ย น เตรี ย มอุดมศึ ก ษา โรงเรียนโยธิ นบูร ณะ และ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นไตรมิ ต รวิ ท ยาลั ย ร่ ว มแสดง ความคิดเห็นในรายการ นอกจากนี้ยังมีผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัด สพม. 1 ร่ ว มรั บ โทรศั พ ท์ ต อบข้ อ ซั ก ถาม ใน รายการประกอบด้ ว ยโรงเรี ย นที่ มี อั ต ราการ แข่งขันสูง และโรงเรียนดีใกล้บ้าน อาทิ โรงเรียน ที่มีอัตราการแข่งขันสูง นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย นางสุ ม นรั ต น์ อั ศ ตรกุ ล ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย น 21

เปดรั้วการรับนักเรียน สพฐ. '58


เบญจมราชาลั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ นางวั ช ราภรณ์ จิ ต รอนุ กู ล ผู้ อํ า นวยการ โรงเรี ย นสตรี วั ด ระฆั ง นางเบญญาภา คงรอด ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา และ นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อํานวยการโรงเรียน เทพศิรินทร์ โรงเรี ย นดี ใกล้ บ้ าน อาทิ นายชะลอ เขี ย วฉลั ว ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด เบญจมบพิ ต ร นายสมทบ โตสุ รั ต น์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส นายกิตติ ศักดิ์ สมพล ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสระเกศ นายนโรดม นริ น ทร์ รั ม ย์ ผู้ อํ า นวยการ โรงเรียนสวนอนันต์ และนายชาย จันทร์งาม ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสังเวช

22


ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ บุคคลที่เปนแบบอยาง

และทําคุณประโยชน ตอสังคม ประเทศชาติ

ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไ ด้ รั บ ป ร ะ ท า น ร า ง วั ล " ธ ร ร ม ลั ก ษ ณ์ ศิ ล า " ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 7 Exemplary Award and the benefits to the nation 2014 โครงการ ยกย่องสร้างสรรค์บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทําคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ แ ละศาสนา โดย สมเด็ จ พระวั น รั ต (จุ น ท์ พฺ ร หฺ ม คุ ตฺ โ ต) ผู้แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็ น องค์ ป ระธานพิ ธี มอบรางวั ล เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2557 ณ หอประชุม กองทัพอากาศ

23


เหรียญทอง วูซู World Traditional Championship นายโจ แซ่ลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนมหรรณพาราม เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้า แข่ ง ขั น กี ฬ าวู ซู รายการ "World Traditional Championship" ระหว่ า งวั น ที่ 24 - 29 ตุ ล าคม 2557 ณ เมื อ งอานฮุ น สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม

นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชนะเลิศชายเดียว ในการประกวด ร้องเพลง งานวันพ่อแห่งชาติ ปี ที 35 นายภาณุ พ งศ์ พุ่ ม พวง ตั ว แทน นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ชายเดี่ ย ว ในการ ประกวดร้องเพลง งานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 3 5 แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร้ อ ง เ พ ล ง เทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราช กุ ม ารี รอบชิ ง ชนะเลิ ศ จั ด โดยสมาคม อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวัน พ่ อ แห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2557 ณ กรมประชาสัมพันธ์ 24


ข่าวประชาสัมพันธ์

25


26


27


28


29


30


Scan me

อ่านออนไลน์ที่>>>http://www.sesao1.go.th/sesao1focus.html

สงภาพขาวลงหนังสือ แนะนํา ติชม ไดที่ งานประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 e-mail : sesao1gennew@gmail.com / Line ID : thanaetch Facebook : เครือขายนักประชาสัมพันธ สพม.1 / โทร 024102044 ตอ 303(ธเนศ)

สรุปข่าว สพม.1 ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2557  
สรุปข่าว สพม.1 ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2557  
Advertisement