Page 1

ste 39 ste Joargang 43 Joargang 11 november 2014 11 november Oplage : 3.500 2018 stuks.

Oplage: 3.850 stuks.

Het Teutegezètje 2018 Oorkonde

Ten van devan twèdde moand, verkloare wellie, Hameter Ten joare joare twie-je-doezend twie-je-doezend vèrtien, achttien,dedeûrste dertiende de ûrste moand, verkloare wellie, Stadscarnavalvereeniging De Teutepeuters, Hameter Stadscarnavalvereeniging De Teutepeuters,

Preens Davy Jordy den den Ûrste Ûrste Preens

Vie-ef en-viefstigste Stadspreens van de Stad Hamet. Ie-jen-en-viefstigste Stadspreens Ridder in de Orde van de Teut. van de Stad Hamet. Ridder in de Orde van de Teut. Baron van de Meulestroat. Baron van De Weenter. Groe-et-mèster in ’t bakken van broe-wed. Groe-et-mèster ’t oe-et en oe-et deuken. Beschermhie-jerinvan alle blutsen carnavalisten Beschermhie-jer van De Loltrappers. Oewterst bedreeve in ’t knee-ën van die-eg. Oewterst bedreeve in ’t opmaken van bulli’s. Regerende van de Groe-ewete Hoart tot oan de Visvie-ever. En kruusgewie-es van de tot oan de Loacht. Regerende van de Hork totWeenter oan de Bever. En kruusgewie-es van de Zwèrte Weeg tot oan de Toomp. Decorerend in de Orde van “De Die-egrol”. Verordineren, decideren, en proclameren dè hiej volgende èllef artiekels, Decorerend in de Orde vancommanderen het Carrosserie Wèrrek bo zich iederie-en oan te haauwen hèt: Verordineren, decideren, commanderen en proclameren dè hiej volgende èllef artiekels, bo zich iederie-en oan te haauwen hèt: Ten ûrste: Ie-jenendertig joar gelèje moog ozze pa carnaval oan de gang drè-ejen, dit joar is het oan mich om mèj de scepter te zwè-ejen. Ten ûrste: Ziet unne hie-jer in het verkie-jer, ow bluts maak ich mèj dees daag dus nè mie-jer. Ten twèdde: twèdde: Dè op tie-ed mien broe-wed oe-et de oven moet hoalen, Ten Hetich wasmèj nè carnaval hènnig, mèr ich hem ‘t toch goe verzwege, do door hèmme de anders koom ich te loat om op de Preensenwagen te proalen. Loltrappers hunne Preens gekrege. Ten derde: dèrde: Dé ûnne carnavalstraditie hèmme wie-ete wehoe allang, Ten Dè de ichMeulewiekers hoop dè ze oan de andere kant van Hamet och wie-ete dè ze hopelik gûn ze och dit joar as mien bürt oan de gang. carnaval moete viere. Ten vierde: vierde: Dè carnaval fietsers op weegdè noa wèrrek zeker een fluo vèsje oan Ten Dètmèj er drèj daag alle niemet zal mèrreke zehun op de gemènt nè hoeve te wèrreke. dûn in de carnavalskleuren, dan kan er onderweeg zeker niks gebeuren. Ten viefde: Hawt och mèj carnaval zeker nè in, en viert dè in Hamet, dan hèdde het zeker Ten viefde: Dè noade owfamilie zin! zich zeker moet verklèje in alle pracht en proal, en gelûft mich, ze kunnen het allemoal! Ten zesde: Ozze Teutenexpress dendert gewoe-ën door, hopelik keumt dien andere trein Ten zesde: Dè mèjuncarnaval niemèd iets moet vrezen, drèj daag lang zulde achter mich nè op dwoalspoor! oan moeten sjezen. Ten zeuvede: De crisis blieft nog wel effe duure, mèr mèj carnaval is het tie-ed om och oe-et Ten zeuvede: Dè ze op de FAL drèj daag gèn roamen meugen fabriceren, te kuure. want moet in deisorde die-egrol gûn decoreren. Ten achtste: Dè nèjich masterplan wèr van unnedehie-ele rompsloomp, mèr blieft mèj ow han van Ten achtste: Gût mèj carnaval zeker mèj de fiets op stap, dan kan de pelies mien naftpoomp. och ne kie-ejer de lap!en klein is, de lol en plezier kriegde gratis. Ten niggede: Dè carnaval vuropgroe-et Ten tiende: niggede: Dè unne wèireldreiziger och dor Hamet Ten Vanne joar duj ich mien best en hoop dè moet gèlliegoan, het och nè beklagt, alaaf oan nou toch zeker want carnaval keumt eroan! alleman die carnaval een wèrrem hart tow dragt! Ten èllefde: tiende: Dè al langis:droe-wem mèj dè wit oe-et te pakken, Ten Dè ich os motto “Mèj denom Teut zidde op kostuum ’t goeie spoor!” in mien vierenvèrtigste joar is eindelik mien brûjke gebakke. Ten èllefde: os motto is:“Och mèj carnaval vèrtien. zetten wèllie de bluumkes boe-ewete” Gegève te Hamet,Dè ie-jen februoari twie-je-doezend

Gegève te Hamet, dertien januoari twie-je-doezend achttien Preens Davy I Preens Jordy I

UTTEE P PE EU U TT E ER RS S H HA AM MO ON NTT 11996600 TTEE U 11


VERKOOP VERHUUR

EPC

dak- & afdichtingswerken

Kerkstraat 10 3930 Hamont-Achel

isolatie- & waterdichtingswerken voor het platte dak PVC - EPDM - TPO - TPE bitumineuze toepassingen industriële dakwerken

Erkend vastgoedmakelaar Evelien Thys

www.immopunt.com -  011 44 65 36 -  info@immopunt.com

Maatheide 76d 3920 Lommel Tel. 011/64.84.09 Fax: 011/64.07.38

www.polydak.be info@polydak.be

2


Wortje van DE VORST

MOPPENTROMMEL Crisis Den iëne zelfstandige tigge den andere: “En hoe goan de zaken ?” “Slecht, het is zelfs zoe ver gekome dè de meensen die nui-jt betoalden, nou och al niks mie-er koëpe.”

Bêste Teutepeuters & Teutepeuterinnekes,

Èrlik Mèster: “Wie kan mich un veurbèld gêven van het sprêkwoord: Èrlikheid duurt het langst?” Jantje: “Als ich mien hoe-eswèrrek van iemed anders overschrie-ef, bin ich gaaw kloar, mèr als ich het alliën maak, duurt het veul langer!”

Noa de verkie-ezingskoorts kriegde now teminste wèr wa plezantere lectuur in ow brievebus um te lêze, dè is us wa aanders dan dien brol mè al die fotto’s op, ich beklaag degene dien al die petrette hit moete fottosjoppe, dè moet nogal un wèrrek gewist zie-en! En dan meuge ze nog blij zie-en dè de Teut nè mè unne lie-est is opgekome, we zouwe nogal bekie-eks gehad hèmme, mèr vural veul stimme deenk ich.

Het is wèr zoe-e ver, we stun op de drèmpel van un nèi carnavalsezoen! Noa unne prachtige mèr vural wèrreme zomer zie-en wèllie er opnèi kloar veur om er un top sezoen van te maken.

In ieder geval weens ich degene die oan het beweend keumt (wie dè och maag zie-en), hiël veul succes tow in hunne kommende regeertie-ed, en oan de opposiesie hiël veul sterkte, want gèllie zult het noe-wedig hèmme. Mèr vur zoever de poletiek, now tie-ed vur carnaval!

Dorst Mêster: “Mevrouw, ouwe zoon hèt un groewete dorst noa kennis.” Moeder: “Dè verwondert mich niks, de kennis hèt ie van mich en de dorst van zien voader!”

Os Teutepeuters hèmme in het tussensezoen nè stil gezête, do is in de verschillende commissies hiël hoard gewèrrekt om alles op peunt te krie-ege. Zoe-e hèdde intusse ie-ejen van os realisoaties now vur ow neus ligge, en dè is os Teutegezètje oftewel os carnavalskrant.

Slecht nèis Dokter: “Ich heb goed en slecht nèis.” Patiënt: “Zegt mich mèr ûrst het slechte.” Dokter: “Ich heb het resultoat van ow bloedonderzuuk gekrege en ge hèt mèr 24 uur miër te lêven.” Patiënt: “Noch mèr 24 uur, dè is verschrikkelik. Niks kan er erger zien!” Dokter: “Ich probeer och al sinds gistere te bereike.”

Het carnavalissima liedje is och wèr opgenomen, en wel toen de mèste mè hun koont nog onder de zon lagge. De Commissie zittingen haaw al lang erveur het pregram van de zittingen kloar, kwestie van de goei artiesten op tie-ed vast te leggen, want anders komde unne trein te loat (en dè is nè dien trein noa Wèrt!). De Technische commissie hit intussen de nishut unne kie-jer oe-et gemêst, de eindnummer commissie is volop oan de gang om de noëdige danspasjes oan te lie-ere zoe dè we mè de groe-ewete zitting os beste bintje kunne veur zette, en ie-ën van dees daag schiet och de stoetcommissie wèr oan de gang om de noe-wedige zaken te besprêke. De wèrrekgroep van het Frühshoppen hèt un volledig nèi concept oe-et gewèrrekt zoe dè we mè de opening van het nèi sezoen op zonnig 11 november er mèi te goei in kunnen vlie-ege! Voila, now hèdde mèj och ne kie-ejer kennis kunne maken mè al os commissies en werkgroepen. Het kommende sezoen zullen we beginnen mè twie-eje nèikomers, en dè zie-en Ronny Gerrits en Maikel Vereyken, zèllie loe-wepe al un poe-wes mèi, en wie-ëte intussen al bo dè dien carnavalsklepel hangt.

de meest complete groothandel d e m e e s t c o m p lw e t ewgw r o.ovt haa nndze lo

de meest com plete groothandel www.vanzon.be | info@vanzon.be

Ron en Maikel hiël veul succes en plezier, mèr gèllie hèt al loaten zie-en dè gèllie

n.be | info@ n stut z obèjnde. bTeutepeuters. e echt v nèamis

Ozze vûrrige Preens Roy I hit mè veul brio zie-ene Prinselijke doe-wep dorstoan, Roy nog ne kie-ër bedaankt vur al die schwoan momeenten die we hèmme meuge belêve. Ziene opvolger Jordy I keumt oe-et un echte carnavalsfamilie, eigelik Preensenfamilie, want ziene pa Rudy I (Joosten) was al Preens in 1987 (Orde van de Teutetaart), zien noonkels Lei I (Joosten) in 1983 (Orde van de Basket) en Francois I (Van Hout) in 1976 (Orde van de Inschietklippel) gingen heum al veur! Jordy gèft er de kommende wêêken nog un goei lap op, want het is vurbij vur dè gi er erreg in hèt.

www.vanzon.be | info@vanzon.be

Middenweg 9 - Industrieterrein - 3930 Hamont Tel.: 011/44.07.10 - ax: 011/62.22.05 Inkoopcentrum Beringen Nijverheidspark M42 - 3830 Beringen

Carnaval valt vanne joar loat in het sezoen, namelik op zonnig drèj mèrt, dè weelt dus zegge dè we un hiël laank sezoen hèmme mè veul oe-etstappen en o.a. kroegentochten, tigge dien tie-ed zie-en de mèste Teutepeuters wèr kloar vur het aafkickcentrum. Ich wil zeker nè vergêten alle deelnemers van ozze optocht te bedaanke vur hun diëlname en inzet, ieder joar wurdt de kwaliteit bêter. Och un specioal wordje van daank oan al os adverteerders en sponsors van dees gazet, en oan al os medewerkers, zonder ullie was dit allemoal nè meugelik. Och het Stadsbestuur (het aawt of het nèi, dè makt nè oe-et) bedaankt vur ullie steun en medewerreking! Eindigen duun we dan zoe-e as altie-ed mè os motto, en do hèmme we nè lang ovver moete noa deenke, want het is mich wa mè al die wegenwèrreke in en boe-ete Hamet, mè al die pielkes, wie-ezers en ander plakoaten ziede dor de buuwem het bos nè miër, probeert er nog mèr us wie-es oe-et te gerake as ge erreges moet zie-en…

“Wèllie viere carnaval zonder umweeg”

Hamet Alaaf 3

Vorst Noël I


Teksten en foto’s Binnenkort wegens groewet succes van dit Teutegezètje terug in De Walburg!

zien in mekoar geflanst dôr os Teuteredaksie en papperatsie: André Van den Wildenberg Piet Rooijakkers Jan Schuurmans Mario Heijligen Roy Vaesen Peter Hendriks Ron Gerrits Cartoons: Ragnar cartoons ge soms druk- of toalfouten zot tegenkomen HetAls lèèvensverhoal van Luc, de zoon van dan moede wieëte dè we dit ekspres duun. Het Teutegezètje unne koolputter en zien liefde vûrdie Marina, is er vûr iederie-ën en do zien altie-ed meensen op zuuk dezien dochter van unne facteur. noa fouten van iemed anders.

Lèèftie-ed : + 16

4 16


Wortje van Preens Jordy I

Preens Jordy I van alle mêrte thoe-es Bakker, spinner, carnavalist, wandelèir, buurtpolitie en sinds vanne zomer Buxusspecialist

De zomer is wêr vûrbij, allemoal un goei verlof gehad deenk ich. Goe geluierd of actief gewist, gezellig BBQ’en of op het terras gezêten um van het schwoan wêêr te geniete. Of van un rêgenbui, kan allemoal.

Preens Jordy I (Preens in de Orde van Diëgrol) is un bedrie-evig mènneke die zien beroepsbezigheden goed wèt te combineren mè zien hobby’s. Zo duut ie oan spinning op diëgrollen in de bakkerij en als carnavalist wandelt ie, samen mè zien bruur Sven, joarliks mèi in de stoet.

Het wurdt wêr kaawer, dikkere jassen en mutsen hemme we terug oan. Het is al wêr do, de 11de van den 11de, begin van un nèi carnavalssezoen, bo elke carnavalist noa oetkiekt. En zeker vûrrig joar rond hetzelfde tie-edstip begonne vûr mich de preensekriebels te komen. Noadèt er veul vroagen, gesprekken en afspraken waren gewist mè os (mien vrouw Tanja en ich) en mè de afgevaardigden van de Teutepeuters, woord er besleest dè ich Preens 2018 moocht wêre. Yes, eindelik, ich dolblij as un klèn joonk. Miene kinderdroëm keumt oet, en zeker in opvolging van miene pa en veurbèld, aawt Preens Rudy den urste (1987). Bè deese wil ich mien vrouw Tanja bedaanken, die samen mè mich de beslissing hèt genomen um miene droëm te loate oetkomen. Schat bedaankt! Preensepak passen, afspraken en fotto’s maken, de noëdige mentale veurbereidingen … alles moest in het geheim gebeuren. Het zwiege geenk goe. Preensezitting in de Posthoorn op 13 januoari, do geenk het gebeuren. Zenuwe onder control. Gelachen en genoten van de zitting. En op het juuste momeent stiekem weg geraken was goe gelukt. Achter de schermen, goed opgevangen, kreeg ich het witte pak oan, in de oanwezigheid van miene pa. Noa het lange wachten de roei-j kap op, op mien kneien in de discobol (joa do kon ich in) en zenuwen nog onder control. Noa de muziek en unne hoëp gedouw en getrek, geenk de discobol umhoëg, un verlossend momeent. De hand van de Vorst en de burgemèster haaw ich vast. Die van de burgemèster misschien iets te enthousiast, sorry Theo.

Jordy oan het spinnen op de diëgrollen

In 2017 liepen ze nog samen in de stoet als Buurtpolitie en het is dan og gèn verrassing dè ze zien oetgenodigd om un rol te speulen in de nèie film van de Buurtpolitie als 2 champetters die onder het genot van un sjètje koffie mè iederiën gezellig komen buurten om tips te verzamelen ovver hun specialiteit de Gasboetes zoeals : sluukstorten, belleketrek, weeldplassen, onzedige kliëding, kakken in de biechtstoel, burenruzies, vuurke stoken, hondepoep en naachtlawijt.

En do gebeurde het, um nui-jt te vergête, de roei-j kap woord van miene kop getrokken en alle emoties kwamme los. Un prachtig onthoal, en zeker mè mien vrouw Tanja en mien döchter Eva en Noor. Ternoa de felicitoaties van iederiën, meense bedaankt! ‘s Anderdaags was het al de rondvlucht EN de ûrste vliegervoaring vûr mien döchter, bove os schwoan Hamet. Het kon nè bêter. ’s Middigs de traditie, ten huize van de Preens, oan humor en gezelligheid gèn gebrek. De do-op volgende wêken waren zeker de moeite, mè verschillende oetstappen, aftrap gêven. Fantastisch um te doen. Vriddig 9 februoari, bezuuk oan de schoëlen en de kinderzitting in de Posthoorn. En ich moocht as Preens og un bezuuk bringen oan de klassen van mien döchter. Ich kon zeker zien dè carnaval goe lêft in de schoëlen. Kinder en leraars, goat zoe door! Carnavalszonning, ’t is zoever. Miene adjudant Stijn kwaam mich (zoeals altied) helpen oankleejen, zoedè ich alles oanhaaw as Preens en overal op tie-ed kwaam. En dè was og altied het geval. Stijn, gi deed dè vortreffelik, streng mèr rechtvoardig. We begonnen ’s murreges bè os thoe-es mè de noëdige gezelligheid en spek mè eier. Ternoa de machtsoverdracht in het stadhoe-es mè leuke en overwachtse momeenten, bovan ge sprakeloos wèrd en die zeker bè mich in mien geheugen en hart bewoard blie-even.

Sven en Jordy krie-egen un hoofdrol bè de Buurtpolitie Sinds vanne zomer hèt Jordy zich og gespecialiseerd in de bestrijding van de Buxusrups noadè die zien veurtuintje kompliët noa de vâântjes haawe geholpe. Is ow heg og koal gevrête dan kunde Jordy bellen en keumt ie gratis sproeien.

’s Middigs de stoet. Wa mich zeker oan het hart laag, was de gezamelikke diëlname van mien familie en vrienden. Ich bin er trots op dè zijllie het nè verlieerd hemme. En natuurlik de diëlname van mien buurt, opnèi onder de naam ‘De Molensteenwiekers’. Prachtig! Het schwoan publiek en de prachtige wagens, groepen, de lollige en dubbelzinnige humor, altied oanwezig. Meensen, dè is het schwoan er oan, blieft do oan wèrreke. Het carnavalsbal op zonnig en diensig waren prachtig. De schwoanst en gekst verklèide waren wêr goe oanwezig. Og iederiën die noa lange tie-ed ziene weeg terug haaw gevonne noa het Hameter carnaval. Merci! Mèr zeker nè te vergêten de Teutepeuters en de Dansmariekes, gijllie zeker bedaankt dè gijllie mich as Preens in ontvangst hèt genomen. Inderdoad, hiël wa werk veur en achter de schermen um carnaval oan de gang te haawe. En het was druk. Prachtig um carnaval mè ullie mèi te maken. Kortum, het was fantastisch aafgeloewepe joar. Miene droëm dien oetkeumt, mèr dien nog lang nè vurbij is. Carnaval lêft in Hamet en dè blieft duren! Oan iederiën bedaankt vûr de fijne carnaval en op noa de volgende!!! Preens Jordy I

Hèt de buxusrups ow heg koal gevrête? Jordy keumt gratis sproeien

Hamet Alaaf 5

Driek, Piet en Roy


Café “De

Reinigingsdienst

VANHOUDT

Kleine Haart 22/1 3930 Hamont-Achel

• Ledigen van WC’s, septische putten, en sterfputten • Ontstoppen van riolering • Camera-inspectie • Riool-opzoeksysteem • Geurdetectie

Végtès”

Tel. 011/44.86.44 Fax 011/44.62.04

www.vanhoudtreinigingsdienst.be • info@vanhoudtreinigingsdienst.be BTW-BE-0862.905.169

Voor een lekker pintje bier, diverse frisdranken en een ruime keuze uit speciaalbieren en trappisten, heerlijke snacks en vooral een gezellig ouderwets samen-zijn, …, één adres: Café De Vègtes! Open: alle dagen vanaf 14.00 uur ‘s zondags vanaf 9.30 uur Rustdag: maandag

Dijk 66, Hamont - Tel.: 011/44.69.74

Vanreusel Snacks NV, Lozenweg 30, BE 3930 Hamont Tel. +32Snacks (0)11/44 60 Fax +32 39 Vanreusel NV,04 Lozenweg 30,(0)11/62 BE 3930 18 Hamont www.vanreusel.eu info@vanreusel.be Tel. +32 (0)11/44 04 60- Fax +32 (0)11/62 18 39 www.vanreusel.eu - info@vanreusel.be 6


Stadsbestuur reageert mè eigen logo op aafgespronge fusiegesprekken Noa de fusie tussen Overpelt en Nèèrpelt is mè ènige fierheid hun nèi logo veurgesteld. Het logo stut vûr ‘Pico Bello’ al zou het volgens sommige tegenstanders van de fusie og un groewete nul kunnen veurstellen.

WORTJE VAN DEN OPPERTEUT Beste Teutepeuters en Teutepeuterinnekes, De moand november noadert, het magische getal 11 is in oantocht en dan gèt menig carnavalshart kloppen. De dagen wêre korter, de ochtenden vullen mè nêvel en mist en de ûrste vrieskaaw meldt zich. Dan wèt elke carnavalist(e) dè zien of heur hoëgdaag, mè de joarlikse Groewete zitting, Preensenpronkzitting , optocht enz…in oantocht zien. Og dit sezoen beloft carnaval wèr un schwoan fêst te wèire. Carnavalvierend Hamont-Achel wèrdt verwind dor de Teutepeuters. Want zeg nou zelf, bo vinde: 4 carnavalszittingen (de Groewete Zitting, de Preensenpronkzitting, de Kinderzitting en de Zitting vûr de senioren), un start van het carnavalssezoen mè het Frühshoppen, un wervelende stoet die elk joar oan kwaliteit en toeschouwers wint, de twië carnavalsballen, un Teutegazetje, un kroegentocht, het aaftrappen van sportwedstrijden, un joarliks eigen carnavalslied … en … meugelik vergêt ich nog iets?

Veurstelling van het nèi logo van de fusiegemènt Pelt ...

In Hamet-Achel liggen de aafgesprongen fusiebesprêkingen nog altied gevuulig en het stadsbestuur hèt nou in un tegenreactie gereageerd mè un nèi logo. In de plak van un nul is het un groewete 1 die moet oanwie-eze wie de echte numero uno is in Noord-Limburg.

Indrukwekkend is dit programma! Un programma dè dor veul vrijwilligers in elkoar gestoken wèrdt. Ik wil doarum dees vrijwilligers danken voor hun inzet en tegelie-ek oanmoedigen om verder te blie-even doen. Karnaval makt diël oet van het bruisend lêven in Hamet-Achel. Het zet ons stadje mèi op de koart en lut meensen genieten van het echte carnaval: ongedwongen plezier maken mè elkoar en in respect vûr elkoar. Lut carnaval 2018-2019 opnèi oetgrui-je tot un prachtig fêst.

Alaaf … en het nèi logo van de stad Hamet-Achel als reactie op de aafgespronge fusiegeprekken

Theo Schuurmans Opperteut Driek en Peter

N O I T A IC D E D ijs D h N T A e n E DANC o.l.v. San info: doubleddance@hotmail.com

7


VLOER-, TEGELEN CHAPPEWERKEN

Lemmens Adriën

B.V.B.A.

Kievitstraat 38 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.55.86 Fax: 011/44.18.76 GSM: 0475/26.64.89 adrien.lemmens@telenet.be

S

4

Op unne daag vinde de job van ouw lèèven

T

8

Producer of: Sports socks (esp. football) - Men’s socks

KLUSPUNT Voor vakman & Doe-het-zelf

| machines

Kapelstraat 75 3930 Hamont-Achel (B)

| gereedschappen

| ijzerwaren | sanitair | elektro

Tel. +32 (0)11 - 44.54.94 Fax. +32 (0)11 - 62.21.13

| bouwmaterialen

Hèdde zin om os redactie te kome versterreke? Stationsstraat 53 we hèmme nog unne 3930 Hamont-Achel info@kluspunt.be stoel vrij Tel. 011 60 53 vûr 33 och www.kluspunt.be

4

info@geropa.be 8


SCV CARNAVALSVERENIGING DE TEUTEPEUTERS

www.teutepeuters.be

Opperteut: Theo Schuurmans Preens: Jordy I (Jordy Joosten) Dagelijks bestuur: Vorst: Noël Van den Rul Sikretoaris: Stijn Bernaerts Kassier: Guido Bernaerts Bestuursleden: Leo Pinxten Jan Schuurmans Davy Plas

Leden:

info@mezo-hout.be BREE Peerderbaan 96 089 – 46 96 66

Dansmariekes: Jolien Verbeek Merlen Teppers

Jacky Custers Patrick Claes Ernie Pinxten Peter Hendriks Ben Stelten Rik Beliën Roy Vaesen Ronny Gerrits Maikel Vereyken

MOL Zuiderring 103 014 – 14 02 20

ST TRUIDEN STDuifhuisstraat 4330 011 – 59 79 05

Rustende zwaluwen: Giel Mans Colla Gielen André Van den Wildenberg Ereleden: Grootvorst Jos Jaeken

.be U

HOUT van ons

ELEKTRO BOWILEK bvba AUDIO - VIDEO - ELEKTRO - MULTIMEDIA - IT

ten, zorgenloos genie ik zorg ervoor

Hamonterweg 183 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.51.22 info@bowilek.be www.elektrobowilek.be Open:

dinsdag - vrijdag: 9:00u -12:00u en 13:00u - 18:00u. zaterdag: 9:00u -12:00u en 13:00u - 17:00u. Gesloten: zondag en maandag

Zaakvoerders Robert & Anja

9


Nieuwbouw - Renovatie - Algemene metselwerken

Tel: 0496 654135

GBS TENTENVERHUUR & VREKOOP Korte Watertorenstraat 2, 3930 Hamont-Achel Tel: 0032-11 44 51 74 e-mail: info@gbstenten.be www.gbstenten.be

Stad 50 Hamont-Achel tel. 011/44.89.83 hoteldeklok@skynet.be www.hoteldeklok.be

Voor al uw feesten en partijen.

10


Poalkampeerplak De Warande ontvangt ûrste bezuukers

Aafgeloewepe zomer is in Hamet-Achel un spleenternèi camping geopend, oangeleejd en oetgebaat dor het stadsbestuur mè de bedoeling om verloren geloëpe wandelèirs (op het verkieerde pad gerakt) un sloapplak oan te bieje. Het is un low budget camping mèr (zoeals het Hameter Woater) mè un kantien, unne dansvloer en luxueuse sanitaire vûrzieningen die oan de strengste normen volduun.

Camping de Warande hèt het allemoal: un kantien, dansvloer en moderne sanitaire vûrzieningen Nèisgierig as we zien gingen de Teutepeuters us loeren wat er zich allemoal aafspult diep in de afgelêge bossen van de Warande. En ge kunt het al roa-je: lowbudget weelt zegge dè we vûral veul Hollanders zien tegen gekomen. Normoal gezien is het eenkel toegangkelik vûr wandelèirs mèr vanaaf den ûrste daag stonne de ûrste sleurhutten al geparkeerd. We kwamme og un poar verdwaalde bezuukers tegen van camping Cosmos en camping Kitsch die zich kostelik hemme geamuseerd mè gezelschapsspellekes en er zoë de stemming in brachten.

De urste Hollanders zien al oangekomen

Schepen van Toerisme Ben Schuurmans zingt mè de opening ‘Vrolijke vrolijke vrienden’ samen mè de oanwezige gemènteroadsleden (Foto genomen vûr de verkiezingen) Zelf hadde we os eigen poaltentje mèigebroacht en hemme we de nacht doorgevierd in de fèsttent.

Bezuukers van camping Cosmos en camping Kitsch

Het poaltentje van de Teutepeuters

11

Teutepeuters amuseren zich in de fèsttent

Driek en Piet


Flaming Star Ranch E. Meeuwissen bvba Deken Dolstraat 75 3930 Hamont-Achel T. : 011/62 12 22

E-Meeuwissen Horeca Groothandel b.v.b.a. Gaston Eyskenslaan 2 3900 Overpelt T.: 011/62. 12 22 F.: 011/62 24 05 info@horecameeuwissen.com www. horecameeuwissen.com

F. : 011/62 24 05 info@horecameeuwissen.com www.horecameeuwissen.com

• Pensionstalling • Lessen: beginners & gevorderden • Buitentochten door bosrijke omgeving • Western Store & Privé-lessen • Inkoop & Verkoop

Winter 17 - Hamont Tel: 0477/28 06 60

Ondernemersstraat 1 • 3930 Hamont-Achel T 011 800 666 • F 011 800 669 nveloppe ME.indd 1 E info@tyre-1.com • W www.tyre-1.com

GROEP PEETERS SOUND AND LIGHTING ALLE GELUIDS- EN LICHTINSTALLATIES PODIUMS EN DEKORS

OPENINGSUREN: ma., woe., don. en zon. van 16 tot 24 uur vrij. en zat. van 16 tot 1 uur • di. gesloten (behalve op feestdagen)

Voor: Modeshows Openluchtmanifestaties Strand- en andere party’s Koncerten Beurzen Bedrijfsshows Toneel- en TV-belichting ...

Volg ons ook via facebook: amon amon

Oude Watertorenstraat 24 Hamont Tel.: 011/44.64.92 GSM: 0496/818515

12


Preensenpoar seniorenzitting 2018 Kerkstraat 8 - Hamont - Bestellijn: 011/44.53.75

ma-di-wo-do alle pizza’s aan X 7,00 OPENINGSUREN: MA. tot DO.: 16 tot 24 u. VRIJ. en ZA.: 16 tot 2 u. - ZON.: 16 tot 24 u.

NAAMPLATEN SPORTPRIJZEN

UMANSWINTERS

Brandstoffen & Benzinestation

André Thijs en Truda Kwanten

Preensenpoar BejOardenhoe-es 2018

Graveer-, laser- en ponstechniek Nieuwstraat 92A, 6021 HV Budel Tel. 0031-495-491032 Fax 0031-495-496830 E-mail: info@vonkennaamplaten.nl www.vonkennaamplaten.nl

Steeds de goedkoopste Stationsstraat 33, Hamont Tel.: 011/44.70.68

Jef Vanlangendonck en Maria Bernaerts

GSM +32 (0)497 37 51 40 • ronny.vanduffel@telenet.be

Stad 33 3930 Hamont-Achel Stad 33 Hamont-Achel 011/445592 3930 011/445592

13


T

Wie wèrd de nèie Preens?

Wa is er goande dit carnavalsjoar? Onder het motto: Wèllie vieren carnaval zonder umweeg!

Noa het succes van vûrrig joar, kan er og vannejoar wèr gegokt wèire op wie de nèie preens wèrd. Mie-er informoatie kunde vinne in de platselikke pers, op de site van de Teutepeuters en op Facebook as het zoe wie-et is. Do zal dan bekind gemakt wèire bij welke handelèirs dè ge mèi kunt doen en vanaaf wanie-er.

Zonnig 11 november 2018 vanaaf 14.11 u. tot 22.00 u.: Opening Carnavalsezoen in De Posthoorn (inkom gratis) mè dit joar optrejens van: o.a. Roel Bloks en DJ Bèr Total

Natuurlik zien er og vannejoar wèr schwoan prie-ze te winnen.

Zoaterig 17 november 2018 om 20.00 u.: 53ste Groe-wete Zitting in zoal De Posthoorn Oe-etreiking Orde Lachend Limburg Mèj optredens van: Hameter talenten: Liedje Carnavalissima dôr de Teutepartys: “Carnaval is ozze drug!” Gardedans ‘De Limaros’ Tonproaters: Frank Schrijen (Gradje Boemel), Freddy van den Elzen en Jasper van Gerwen. De Vlaegelkes De Deurzakkers. Zate Hermenie “Neet sjoen mèr hel” Eindnummer Teutepeuters: “Teuten Muziekfestijn” Noa afloe-ëp is er bal mè DJ Bèr Total.

Alle onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties. Renovaties van stooklokalen. Olietank keuringen. Verhuur mobiele verwarmingsunits. Tel. (B) 011 - 44 60 87 Tel. (NL) 0495 - 49 95 72 Fax (B) 011 - 62 14 41

Zoaterig 02 februoari 2019 om 20.00 u.: 36 Preensenpronkzitting in zoal De Posthoorn ste

E-mail: info@ruttencv.be Web: www.ruttencv.be

Afscheid Preens Jordy I Oanstelling van de nèie Preens Oe-etreiking Orde van Verdienste Mèj optredens van: De Teutedames Erwin Damen Tonproater Hans Keeris De Kletskup Armand Schreurs Dieter Koblenz Dweilorkest “Que Mas” Noa afloe-ëp is er bal mè DJ.

Vridig 01 mèrt 2019: Kindercarnaval Vûr de kleuters en de lagere scholen, mè in de vûrmiddig un optreden in De Posthoorn van Clown Pleks & Timo, oanvang 10 u. In de noamiddig bezuuk oan Basisschool De Horizon – Optocht van Lagere school De Robbert (start) en de oankomst van de optocht van Basisschool Hamontlo. ’s Oaves wagewijding in Jeugdhoe-es “De Schelft”

Zoaterig 02 mért 2019 om 14.00 u.: Zitting vûr de senioren in zoal De Posthoorn Koarten zien oan de zoal te bekomen (inkom: € 6) Optreden van o.a. Micha Mara. Vloa-j en koffie kriegde vûr niks Verkiezing van de Preens en Prinses van de senioren

Zonnig 03 mèrt 2019: Stoet en Carnavalsbal VERANDA’S VERANDA’S OP OP MAAT MAAT

09.30 u. Afhoalen van de nèie Preens oan hoe-es 10.30 u. Machtsoverdracht op het stadhoe-es 14.11 u. ’s Middigs trekt de carnavalsstoet dor de stroaten van Hamet, oansloe-etend prie-esoetreiking en carnavalsbal mè DJ in De Posthoorn 20.11 u. ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mè DJ. Prie-eskamp vûr de schwoanst verklei-jden

VAN VAN VLOER VLOER TOT TOT DAK DAK

Diensig 04 mért 2019: Carnavalsbal

Rangeerweg Rangeerweg 12 12| |3930 3930 Hamont-Achel Hamont-Achel| |België België

+32 +32 468 468 3232 7373 5151| | JWB-VERANDAS.BE JWB-VERANDAS.BE

14.00 u. Bezuuk oan de carnavalszitting van het St. Jan Berchmanstehoe-es 20.11 u. ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mè DJ. Prie-eskamp vûr de gekst verklei-jden

14


SPAREN - LENEN - VERZEKEREN

Gielen Ludo Kantoorhouder FSMA nr.: 67747

KANTOOR HAMONT

Hoogstraat 7 Tel.: (011) 44 84 10 e-mail: ludo.gielen@argenta.be

53e

Armand Schreurs

Groe-wete zitting

ZOATERIG 17 november 2018

PreensenPronkzitting 2 februoari 2019

in zoal DE POSTHOORN

Program vand: den oaven • • • • • • • • • •

Orde lachend Limburg Gardedans Frank Schrijen Carnavalissima Freddy v.d.Elzen Jasper van Gerwen Marleen Mols De Vlaegelkes De Deurzakkers Eindnummer Teutepeuters

Opgeluisterd door zatte hermenie “Neet Sjoen mèr Hel.”

Oanvang 20.00 uur n Frank Schrije De De urzakk

De Vlae ge

Hans Keeris

15

lkes

Jasper van Gerwen

Elzen Freddy van den Marleen

Mols

VOORVERKOOP START MAANDAG 5 NOVEMBER V.A. 19U00 DE BURG, DE BURG 34 HAMONT - KAARTEN IN VVK: 13 EURO DE ZITTING IS GÈN AHA-VEURSTELLING

ers


Kindercarnaval Kleuter-

Stad 16/2 • Hamont-Achel 011 75 55 07

16


- en Lagere scholen Hamont

www.emmerskelderbouw.be info@emmerskelderbouw.be

Bosstraat 182 B-3930 Hamont

Tel. +32(0)11-44.66.40 Fax +32(0)11-62.20.40 B.T.W. BE 0433.299.394 B.T.W. NL 8010.24.961.B01

17

www.emmerskelderbouw.be info@emmerskelderbouw.be

Tel. +32(0)11-44.66.40 Fax +32(0)11-62.20.40 B.T.W. BE 04


TEUTEPEUTERS KOMEN O Carnavalswêreld in shock (VTM-journalist Bo Van Spilbeeck stelt Teutepeuters 2.0 veur) Het is begonne mè Boudewijn Van Spilbeeck, de bekinde VTM-reporter dien als transgender oet de kas is gekomen en ondertussen Bo is gewore. En blie-ekboar vuule er zich nou mie-er manskêrels oangesproke want og bè de Teutepeuters is er ondertussen hiël wa veranderd sinds carnaval. Ze vuulden zich als manskêrel nè zoe lekker in hun vel en hadde het gevuul dè ze in het verkie-erde lichaam ware geboren. Sommigen hadden zich mè carnaval al uns stiekem verklèid als vrouw mèr vûr de mêste moog het toch wa mie-er zien. Ze hemme dan og contact opgenome mè Bo Van Spilbeeck en die was onmiddellik bereid um de Teutepeuters te begeleiden in hun wonderboarlikke transformoatie van man tot vrouw.

Amy (Ben) Stelten

Alison (Rik) Beliën

Marilyn (Stijn) Bernaerts

Fabiola (Patrick) Claes

Maggie (Noël) Van den Rul

Madonna (Jacky) Custers Nèie Teutepeuter: Freddy (Maikel) Vereyken

18


OET DE KAS Ze zien gestart mè het inspuiten van vrouwelikke hormonen gevolgd dor un delicoate geslachtsoperoatie, de verwijderde lichaamsdiëlen hemme ze geschonken oan un goed doel. Hienoa zien de billen nog wa opgetrokken en kregen ze un borstvergroeweting alhoewel dit vûr sommigen nè noëdig bleek te zien. Ze zien allemoal erg content mè het resultoat en vuulen zich nou bêter in hun vel, al zien er wel wa nêvenverschienselen: ze hemme veul mie-er last van koppien als vruuger, het ottorijen en koartlêzen gèt wa moeilikker, mèr langs den andere kant kunnen ze nou og mie-erdere taken tiggeliek oetvoeren.

Miley (Peter) Hendriks

Driek en Peter

Nana (Guido) Bernaerts Pamela (Jan) Schuurmans

Nèie Teutepeuter: Peggy (Ron) Gerrits

Lady Edna (Leike) Pinxten

Tatjana (Ernie) Pinxten Nathalia (Roy) Vaesen Rihanna (Davy) Plas

19


2 Meer dan2 500 m 0 minterieur! 50& n rf Meer dave ieur!

Specioal artikelke mèi unne biezundere inhaawd (oftewel unne column)

Sikkens ·· Flexa Sigma · Sikkens Histor · Flexa Sikkens· ·Sigma Sigma ·· Histor tottot40% 40% goedkoper goedkoper tot 40% goe verf & inter

2 Meer dan 500 m verf & interieur!

Oet de kas

2 Sikkens · Sigma · Histor · Flexa m 0 0 5 an d Meer tot 40% goedkoper erieur!

Vloeren of tegelen? Bert zal ’t wel regelen!” Inderdaad, bij Kattenstaart vliegengordijn de renovatie van onze badkamer zorgde Bert, één van de vijf Kattenstaart werklui, voor het plaatsen van vloeren en tegels. De stielman vliegengordijn leverde tot onze tevredenheid prima vakwerk af.

Cuprinol tuinbeits

Kattenstaart vliegengordijn

Cuprinol tuinbeits

verf & int

Cuprinol Sikkens · Sigma · Histor ·tuinbeits Flexa tot 40% goedkoper

Tijdens de schaft - tegenwoordig heet dat: lunchpauze of workbreak, afhankelijk van de leeftijd van de schafter keuvelden de mannen over werk, gezin, hobby’s, sport, nieuws, plavuizen en closetpotten, over van alles en nog wat. Bert ‘kalde’ graag over sport, muziek en vrouwen. Hij hield van• woordspelingen, humor en gore moppen. Geen wonder dat de speekselrijke, vunzige Hans Teeuwen zijn favoriete cabaretier• was. Bert had altijd wel een ‘sprookje uit de familiale sfeer’ klaar. Aanvankelijk geloofde ik, goedgelovige naïeveling,• de hersenspinsels van Bert. Later, toen ik de lichaamstaal, de mimiek, de lachen, de moppen van het paljaske in het snotje kreeg, begon ik te twijfelen aan de authenticiteit van zijn anekdotes. Dus, of het onderstaande verhaal waar of verzonnen is, laat ik aan mijn lezers over. 'Al was 't daan gène Teutepeuter, hij hield èvezier van lollen en grollen.' Ter informatie: zijn Bocholter tongval ‘vertaalde’ ik naar het Hamonter dialect.

Kattenstaart vliegengordijn

Kattenstaart vliegengordijn

• het traditionele anti-vliegen-gordijn • in meer dan zes verschillende kleuren het traditionele • 90 x 210 cm anti-vliegen-gordijn

Anti-muggenarmbandje

Anti-muggenarmbandje

Anti-muggenarmbandje

Cuprino tuinbeit

• voor bescherming van schutting • kindvriendelijk en veilig en tuinhuis tegen UV en vocht anti-muggenarmbandje • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen donker bruin muggen voor en bescherming groen • voor van schutting3-4• weken kindvriendelijk en veilig 5L + 1L tegen UV en9vocht voor 0 • ideaalanti-muggenarmbandje 90 en• Nu tuinhuis 95 gratis! op kamp in meer dan • hetzes traditionele • voor bescherming van schutting • kindvriendelijk en veilig • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen en vakantie! anti-vliegen-gordijn verschillende en tuinhuis anti-muggenarmbandje donker bruintegen UV en vocht muggen voor in meer dan zes • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen kleuren •Open: 00 00 00 00weken00 groen 3-4 Maandag-vrijdag: 8.00en -12. en 13. 8.00-12.   en 13. -17.00 uur verschillende donker bruin-18. uur - Zaterdag: muggen voor 90 x 210 cm • Nu en 5Lgroen + 1L ideaal voor kleuren 3-4•weken • 90 x 210 cm Generaal gratis! 12 Achel • Nu 5L + 1L • ideaalop voor kamp 90 Dempseylaan 90• 3930 95 gratis! op kamp en vakantie! tel. 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be en vakantie!

29.

34.

nù 0 9nù

9.

nù 90

29.29.

4. 334.

9.

5

9.9

Open: Maandag-vrijdag: 8. -12. en 13. -18. uur - Zaterdag: 8. -12.   en 13. -17. uur Cuprinol Anti-muggenGeneraal Dempseylaan 12 Achel Generaal Dempseylaan 12• 3930 • 3930 Achel tuinbeits armbandje • het tel. traditionele 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be • voor bescherming va 00

00

00

00

00

00

00

Open: Maandag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00-18.00 uur - Zaterdag: 8.00-12.00  en 13.00-17.00 uur

00

tel. 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be anti-vliegen-gordijn en tuinhuis tegen UV • in meer dan zes • kleuren; licht bruin, verschillende donker bruin kleuren TOURINGCARBEDRIJF en groen • 90 x 210 cm • Nu 5L + 1L

Op de wekelijkse reünie van zijn familie enkele maanden geleden zat Bert de hele avond al ongedurig te wiebelen op zijn stoel. Zijn vader werd dat gewrikkel beu: “Bert, zit stil, had op mê ow gewriemel. Ich wèèr er zenuwechtig vaan, hoorndul, gratis! nondedju!” Even kon Bert zich bedwingen, maar dan kreeg het onweerstaanbare weer de bovenhand. “Bert,” brieste zijn vader. “Joa pa, mer ich moet ullie iets zèggen, iets…, iets • het traditionele • voor beschermingBVBA van schutting • kindvriendelijk en veilig bekinnen.” Aarzelend begon Bert zijn bekentenis: “Al joaren anti-vliegen-gordijn Open: Maandag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00-18.00 uu en vocht anti-muggenarmbandje zit ich in de kas. Mer nou hem ich besloten oetendetuinhuis kas te tegen UV • inVerbaasd meer dan zeszijn vader: “Welke kas? komen.” vroeg Bo hedde gi • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen ’t eigeluk over?” Bert sloeg zijn ogen neer en fluisterde: “Pa, verschillende donker bruin muggen voor ich binkleuren eigeluk unne verkierden.” Bert blies van opluchting. groen 3-4 weken Oef, ’t was eruit! De vader begreep de zoon niet:en“Wa ziede • 90 x 210 cm • Nu 5L neus + 1L • ideaal voor gi, jongen, unne verkierden? Gi hed misschien un langer pantone 369 mê groewter koowter as unne doorsnee mins, mer vor de…” gratis! op kamp pantone 428 OF 877 zilvergrijs Kanaal Noord 1433 Industrieterrein Lettertype: Pirulen.ttf Bert, nochtans relatief gelukkig getrouwd en vader bovendien, opmerking: de letters A worden en vakantie! pantone 432 als volgt uitgevoerd: A 3960 Bree brulde: “Pa, ich bin unnen homo… Homo!” De stilte woog. Met Tel.: 089/48 08 80 gebogen hoofd tot op de tafel snikte de vader: “Dê kan nè…, 00 00 00 00Fax: 089/76 41 60 00 Maandag-vrijdag: 8. -12. dê kan Open: nè…” Rob, zijn tweede zoon, frazelde: “Eigeluk en 13. ich…, -18. uur - Zaterdag: 8. -12.00  en 13.00-17.00 uur E-mail: info@dewilg.be ich eigeluk och, pa…!” De vader richtte zich langzaam op en Website: www.dewilg.be brieste in crescendo: “Is er hie dan niemud die van de vrullie had…?” Sarah, zijn dochter, stak weifelend haar hand op: “Toch wèl pa, ich!”

nù 0 9

n

29. De Wilg

3

Generaal Dempseylaan ù 29 • in nù 0tel. 0032 11 64n19 9 95

nù 0 9

29.

34.

9.

Generaal Dempseylaan 12 • 3930 Achel tel. 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be

• Schooldiensten• • Groepsvervoer binnen- en buitenland • • Georganiseerde dagtrips voor groepen • • Touringcars van 19 tot 88 plaatsen •

Harrie Beks Columnist van “Het lèèven zoeals het is in Hamet-Achel” in het Belèngske.

20


CARNAVAL 2018

21


CARNAVAL 2018

Vûr mie-er fotto’s kiekt op ozze websaai-jt: www.teutepeuters.be

22


CARNAVAL 2018

23


CARNAVAL 2018

24


TEUTEPEUTERSLIED

Erelijst Limburgse Teutenorde “Lachend Limburg”

Wij zijn de Teutepeuters van Hamont zijn wij. Wij houden van de leute wij zijn er gèire bij. Wij dansen en wij springen en maken graag plezier. En wie daar niet van houdt die gaat wij blijven hier.

* 1974 * 1974 * 1975 * 1976 * * * *

Zoals de Teuten leefden zo peuters leven wij. Zoals de Teuten feesten zo peuters feesten wij. Het masker voorgebonden de zotskap opgezet. Met carnaval dan maken de Teutepeuters pret.

1977 1978 1979 1980

* 1981 * 1982 * 1983 * 1984 * 1985 * 1986 * 1987 * 1988 * 1989 * 1990 * 1991 * 1992 * 1993

STEVENS WENST U EEN FIJNE CARNAVAL!

* 1994

STEVENS TELEVISIES De televisie-specialist met een verrassend lage prijs! Grootschoterweg 105-107, Budel-Schoot (NL) tel. 0031 495 493616 - www.stevensbudelschoot.nl

* 1995 * 1996 * 1997

P. STEENSELS-STEVENS FITNESS - TUINMEUBELEN Grootschoterweg 99 A, Budel-Schoot (NL) - tel. 0031 495 491185 www.deFitnessSpecialist.nl - www.deTuinmeubelenSpecialist.nl

* 1998 * 1999

STEVENS DE PVC VLOEREN SPECIALIST Uw specialist in PVC vloeren Grootschoterweg 101, Budel-Schoot (NL) tel. 0031 495 491399 - www.depvcvloerenspecialist.nl

* 2000 * 2001 * * * * * * * * * *

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

* 2012 * 2013 * 2014 * 2015 * 2016 Begoniastraat 39 3930 Hamont-Achel

* 2017

25

Professor FRANS VAN VLIERDEN (Bernard Kemp) Dekaan van de fakulteit Letteren en Wijsbegeerte. Auteur. Drs. ANDRE RIJCKEN Burgemeester van Hamont. Kanunnik FRANS WILLEMS (Sooi) Nationaal Aalmoezenier Milac. Dr. MATHIEU BUSSELS Ere-conservator van het Rijksarchief Limburg. Auteur. ARMAND PREUD’HOMME Komponist en tekstdichter. Senator HUBERT LEYNEN Senator en journalist. Dr. CYRIEL LEETEN Burgemeester van Hamont. TONY VANWYCK Groot vorst van het Heilig Wammes. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Carnavalspromotor. LUDO LAAGLAND Kunstschilder. Kanunnik PHIEL BOSMANS Stichter en voorzitter van de Bond Zonder Naam. Mevrouw RITA JAENEN Radiopresentatrice. Aalmoezenier WILLEM SANGERS Aalmoezenier woonwagenwerk. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Ereburger van de stad Maaseik. Geschiedkundige en auteur. ADRIAAN CLAASSEN Diocesaan inspekteur. Archeoloog. Geschiedkundige. Auteur. JOS GHYSEN Directeur, hoofdproducer BRT 2 Omroep Limburg. Auteur. JOS VANDELOO Schrijver. KAREL LISMONT Atletiek-kampioen. ARMAND SCHREURS Dagbladreporter. Humorist met de poppen (theater Boulevard). HARRIE MEEUWISSEN Burgemeester van Hamont-Achel. STIJN CONINX filmregisseur. JEF HUYNEN promotor Carnaval Limburg. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Dhr. FONS APPERMANS redacteur en opsteller Sneppeke bij het Belang van Limburg. Mevrouw MANUELA VAN WERDE actrice en TV-presentatrice. JOZEF MERTENS wetenschappelijke Geschiedschrijver. JAN STEVENS dirigent - jurylid fedekam Vlaanderen. GROOT DRUMBAND ENSEMBLE K.F. KEMPENBLOEI ACHEL MON BEX jubilaris 33 jaren medewerker Hamonter Carnaval LAMBERT VAN WERDE promotor Hamonter Verenigingsleven JOS JAEKEN jubilaris Grootvorst van de Teutepeuters PAUL EYBEN oud notaris, medeoprichter SCV De Teutepeuters ANN REYMEN presentatrice TV-Limburg en Radio Donna DANA WINNER zangeres BELLE PEREZ zangeres ERIC VANDERAERDEN ex-profwielrenner NATUURHULPCENTRUM VZW OPGLABBEEK THEO SCHUURMANS Burgemeester Hamont-Achel RUDI DIELS Atletiektrainer JACOB BEKS Acteur SALIM SEGHERS Zanger ORGANISATIE MARS- EN SHOWWEDSTRIJDEN DER LAGE LANDEN BENNIE BAX Hygiëne-inspecteur, Presentator van ‘De Smaakpolitie’ RUDI MOESEN Producer en presentator TVL, ‘Orde Broensgroene Leeuw-Liveke’ PATRICK VAN HORNE Vice-Wereldkampioen ‘Levendig Standbeeld’ MAARTEN COX Zanger en presentator TVL RENE HUYNEN Carnaval promotor Limburg, 33 jaar bestuurslid Liveke, 22 jaar voorzitter Liveke ANKE BUCKINX Radio presentatrice


Jos Saes

Party- & Verhuurservice “U zorgt voor de gasten, wij zorgen voor het slagen van uw feest...” Wij verhuren alles voor uw feest, verzorgen uw catering, Barbecue, maar ook uw ballondecoratie en heliumballonnen. "Altijd een passend advies" Korte groenstraat 6 - 3930 Hamont-Achel

bouwwerkenroda.be

+32(0)477 703.197

info@bouwwerkenroda.be

Party en Verhuurservice Jos Saes ‘t Inne 26 - 6021 DA Budel Tel.: 0495-495542

BE0896.251.789

netxniP ikiR

Riki Pinxten

R O BOONEN Vliegenramen en -deuren Elastische voegwerken • Rolluiken Ook herstellingen

Riki Pinxten

R Boekhouding Fiscaliteit

Stad 24 Hamont-Achel tel. 011 62 17 27 PinxtenR@telenet.be

Boonen Rob Kloosterstraat 5 bus 1 • 3930 Hamont-Achel 0498/22.16.60 (na 17u00) Boonen.rob@telenet.be

26


Wonen in het park (Wa wûrdt de Wal?) Vûral jong inwoners oet Hamet geïnteresseerd in het project ‘Wonen in het park’

En mè succes want de ûrste bewoners hemme ondertussen hun intrek genomen in hun park.

Het Hoe-es van het Keend is nog mèr pas geopend of het stadsbestuur schudt al un nèi bouwproject oet de mouw. Tijdens de bouw van het Hoe-es van het Keend woordt al snel duudelik dè het allemoal wa krap zou wêre, en nog uns un oetbreiding in het stadspark vond men toch wa link mè de verkiezingen in oantocht.

Ze zien erg content ovver de centroale en toch rustige ligging, de gruun omgêving (al moet den ûrste boëm nog gepland wêre), ruume parking, gloascontainer vlak in de buurt, de goeie liechtinval, un optimoale verluchting, Wifi en snelle internetverbinding. Minpuntje vinne ze wel het ontbrêke van dakisoloatie

Doarum hemme ze unne projectontwikkelèir bè de hand genomen die de vrijgekomen ruumte tussen het Stadspark en De Posthoorn de juuste invulling moet gêve, namelik ‘Wonen in het park’.

Driek en Roy

De ûrste bewoners wonen ondertussen in hun park

Zandbedrijf Grindhandel en vervoer

n.v. WINTERS

27

Erkstraat 82 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.22.47 Fax 011/62.22.51


Verhuur van speelwagen, (verlicht)- springkastelenstoelen en Tafels,………...…. Beukenlaan 1c 3930 Achel. Tel: 0032(0)498/ 85.13.22

Verhuur van speelwagen, (verlicht)- springkastelen, stoelen en tafels, ... Beukenlaan 1c 3930 Achel. Tel: 0032(0)498/ 85.13.22

Kapsalon Esther HULSBOSCH René

Nijverheidsstraat 7 bus 2 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.85.31 Fax: 011/62.21.67

Esther Beliën

BANDENCENTRALE

Kleine Haart 31a 3930 Hamont-Achel Tel. 0499/35.54.68

Salvatorstraat 14 Hamont-Achel 011/44.53.58

zekeringkast vervanging alarminstallaties

Bosstraat 1 - 3930 Hamont-Achel

Tel.: 0032 (0)11 39 11 59 28


Coiffure

“Heidi” Thuisdienst

Rangeerweg 8, 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/62.20.64

PATISSERIE KWANTEN - VANESCH Michielsplein 48 bus 2 - 3930 Achel

011 64 14 49 Houtmolenstraat 56 - 3900 Overpelt info@kwanten-vanesch.be wwww.kwanten-vanesch.be

GOLD FASHION JUWELEN www.goldfashion.be woens. t/m vrij.: 11 tot 18 uur zaterdag: 10 tot 17 uur

Audio-Visual Rental Entertainment & DJ´s Horeca Audio Installs

0494 / 94 11 79

KWALITATIEF DE GOEDKOOPSTE 14 KRT GOUDEN SIERADEN GROTE COLLECTIE • TROUWRINGEN • BRILJANT SIERADEN

INKOOP OUD GOUD Stationsstraat 65 - 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.88.63

MOPPENTROMMEL Goei zake “Gèt het goe mè de zaak?” vroagt Nol oan Pol. “Joa, ’t is zoe èrrig dè ich nou al miene smartfoon mèi noa bed pak!” “Och, zwiegt mich do over”, zegt Nol, “do wiët ich alles van. Ich heb het soms zoe druk dè ich mien sikretaresse mèi noa bed pak!”

drukkerijBoonen

bvba

Gehuurd op schoël In het ûrste lie-erjoar wèrd gerêkend mè snuupkes. Juf: “Als ge 5 snuupkes hèt en ow bruurke vroagt er 2. Hoeveul hèdde er dan nog over?” “Nog altied 5, juf!” roept Jantje. “Mama,is het woar dè juffrouw Anniek betoald wèrd om noa schoël te kome?” vroagt Jantje. “Joa jonge.” “Mèr dè is toch nè êrlik”, zegt Jantje, “wijllie duun toch al het werk!”

011 44 03 60

De schoël is gedoan. Jantje lopt noa de juffrouw en vroagt: “En wa hemme we gelie-erd vandaag?” “Woarum weelde dè wiëte?” vroagt de juf. “Omdè ze dè thoe-es og iedere dag vroage!”

Oude Watertorenstraat 27 3930 Hamont

Verschil Tussen unne hond en unne zanger? Als ge flut keumt den hond en gèt de zanger.

29


Stoetdeelnemers 2018

Zijllie hemmen ui-jt as preens geregeerd over Hamet 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tjeu I Leo I Martin I Sooi I Thei I Fons I Tjeu II Sjef I Neel I Paul I Miel I Jo I François I Louis I Tonny I Luc I Jos I Paul II Martien I Lei I Harry I Jos II Lei II Rudy I Swa I Tony II Frits I Ad I Ivo I Jacky I Georges I Stef I Luc II Jan I Noël I Bèr I Roger I John I Danny I Flip I Danny II Roel I Ronny I Rob I Peter I Piet I Daan I Patrick I Stijn I Jan II Davy I Peter II Rik I Roy I Jordy I ???

M. Boonen L. Spaas M. Lemmens F. Gielen T. Emmers A. Emmers M. Van Geloven J. Noten C. Cornelissen P. Van Hout E. Sools J. Bongers F. Van Hout L. Kauffman T. Boonen L. Westhof J. Van der Wielen P. Van Hout M. Dolders L. Joosten H. Wijnants J. Jaeken L. Pinxten R. Joosten F. Dirks T. Boonen F. Van Vlierden A. Verhoeven I. Boonen J. Custers G. Nouwen S. Vaes L. Fiten J. Van Cranenbroek N. Van den Rul A. Willekens R. Mertens J. Marshall D. Bernaerts F. Van De Broek D. Kiggen R. Van Rul R. Duijsters R. Boonen P. Rooyakkers P. Rooijakkers D. Goversen P. Dirks S. Bernaerts J. Schuurmans D. Plas P. Hendriks R. Beliën R. Vaesen J. Joosten ???

Enkelingen/Kleine groepen • Koen, Marc, Swa en Patrick Leeg bèkske • CV De Lulmutsen # We Too • Roger Mertens E(g)lise Mertens • Frits Van Vlierden Fit?? Niks!! • Patrick Van Horne Een benarde situatie

In de Orde van: De Marmerblok ‘t Gaaskenneke ‘t Benzienpeumpke De Postbus Het Schietloeet De Plekspoan De Stookketel ‘t Mazoetkenneken Den Houtwurrem Den Teut Den Overweeg De Gardisette Den Eenschietklippel De Eikenbaank De Gouwe Schaaf Den Tonproater De Schier De Gulle Lach De Tennis-Raket De Basket De Twiejdekker De Bakstieen De Klapdeur De Teutentoart De Buldoezer De Printer Den Trucker De Plavei De Nagelklopper De Beenhauwer De Betongieter De Schapendrijver De Industrie De Kasseiklopper De Bal Het Graafmachien ‘t Rèkenmachien De Lie-estemaker Muziek en Lach De Tapkroan De Stoalpers Het Frietbèkske Het Kersvèt De Vishengel De Vernèjing De Bouwwerf ‘t Betonwèrrek De Bandparodist De Teutepeuter ‘t Mellekmachien ‘t Carrosseriewèrrek ‘t Knipperend Lèmpke ‘t Lulie-ezer De Drè-ejtoffel De Die-egrol ???

Grote groepen • De Vrolijke Nootjes • De Parkeerschie-efkes • CV De Poorkupkes • CV De Lolmutsen • De Molensteenwiekers • De Teutedames • Familie En Vrienden

Mej Carnaval komen de emoties los De Parkeerschie-efkes De Spookrijders Carnaval blieft os boeien In De Orde van de Diëgrol Vannejoar goan wellie carnavallen mej veul bling bling en discoballen Bak-kt hie er (h)iets van

Wagens • CV De Leuke Bende • CV De Jeugdige Jeugd • CV De Pelter Flügeltellers • CV De Feestbeesten • CV De Vredesbokken • CV DFG • CV De Rare Vogels • CV De Liller Brassers • CV Goe Gemengd • CV De Liller Fiejstbende • CV De Hameter Garde • CV De Breugeler Vèrekes • CV De Pelter Jeugd • CV De Aa-kes • CV De Flaming Star • The Goodies • CV De Pleksmoele

Feestmatrozen Politie en boef Carnavalfestival Fibronil kippen Super Mario Met de vrouwen als cipier hebben de boeven veel plezier Prinsenwagen Grote Heide Musketiers Wanne cirrik is mich dè Disney, Minnie en Micky Mousse We doen geen reet in de werfkeet The Daltons Wild Wild Pelt Moulin Rouge Schot gespot bij sanering De Bever Dit gajes viert carnaval in de bajes Willie hemme ne lege(r)tank

Inlichtingen m.b.t. de stoet:

info@teutepeuters.be 0496 99 56 85

30


o t e s t s C a r n a v a l 2018

31


o t e s t s C a r n a v a l 2018

32

VÝr mie-er fotto’s kiekt op ozze websaai-jt: www.teutepeuters.be


o t e s t s C a r n a v a l 2018

33


o t e s t s C a r n a v a l 2018

34


www.time-out-hamont.be Molenstraat 011 62 38, 20 Hamont, 20 dinsdag en woensdag gesloten

KERKSTRAAT 26 | 3930 HAMONT 011 / 96 41 77 VERGADERZAAL 20 PERSONEN

Voetreflexologie S.T.E.R.-therapie Dr. SchĂźssler celzouten Bach Bloesems Oorkaarsen Reiki

Rodenbachstraat 11 3930 Hamont-Achel Tel. +32 (0)11 62 13 49

Behandelingen & opleidingen anita.luys@skynet.be www.alvoet.be

& Deuren Ramen & DeurenRamen Ruud Van Samang Ruud Van Samang Oude weg 22 3930 Hamont-Achel +32 (0)478 84 24 80 info@vsb-bvba.be www.vsb-bvba.be

Ramen & Deuren Ruud Van Samang

Parochiaal centrum

Oude weg 22 3930 Hamont-Achel +32 (0)478 84 24 80 info@vsb-bvba.be www.vsb-bvba.be

Slenders Wooncomfort Burg. van Houtstr. 71

Hamont-Lo

6021 AS Budel (0031) 495-431480 info@slenders.nl

35

tel. 011 44 63 18


Het Limburgs volkslied Waar in ’t bronsgroen eikenhout ’t nachtegaaltje zingt, over ’t malse korenveld ’t lied des leeuw’riks klinkt. Waar de hoorn des herders schalt langs de beekjesboord. Daar is mijn vaderland Limburgs dierbaar oord. Daar is mijn vaderland Limburgs dierbaar oord. Waar de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit. Weeld’rig sappig veldgewas, kost’lijk groeit en bloeit. Bloemengaard en beemd en bos overheerlijk gloort.

AUTORIJSCHOOL HENDRIKS N.V. Nieuwstraat 1 3930 Hamont 011/44.70.65

ge pretti n e e r e! t iede eiddeeedrreee i t s t Wens lsdagen to Wen s Weennst iaelsldsaadg va W carna navavlasd

ava ccacararnrn

KBC Bank Hamont

Reparatie, e service & onderhoud in rett ttigservicewerkplaats e r onze van: en p p n e e e e r e (verrijdbare) autolaadkranen d e g Reparatie, i e d i rReparatie, t! (inkorten) e t Reparatie, i t e s e t r toese!se n s o heftruckmasten p t e n n e e W g g i onze servicew t We delsrdeaegnen a service revtalsd onze Opleggers onze servi enrnpa evoorzetapparatuur Heftruck ! i va rcea (verrijdba a e e Heftruck voorzetapparatuur t d s n o (verrijdb r e Heftruck voorzetapparatuur t ! i n a e t (verrijd c WeMachinebouw n to gen ens (inkorten

Voorziet haar klanten in:

Autolaadkraan toebehoren Heftruck voorzetapparatuur Voorziet klanten Voorziet haar klanten in:in:in: Voorziet haarhaar klanten Machinebouw Autolaadkraan toebehoren Autolaadkraan toebehoren Special products Autolaadkraan toebehoren

Stad 9, 3930 Hamont Tel. 011 44 06 20 Fax 011 44 06 21 hamont1@kbc.be

lsda

va carna

Machinebouw Machinebouw

Special products Echter leveren, repareren en Special products Special products reviseren wij ook:

www.kbc.be

W ge valsda carna

(inkorten Oplegge Oplegg

(inkort Opleggers

Hydraulische cilinders (ook op maat gemaakt) Hydraulische pompen en motoren U kunt bij ons ook voor het gehele service & on Echter leveren, repareren enterecht Voorziet haar klanten in:aggregaten Reparatie, Voorziet haar klanten in: Reparatie, service & onderhoud in Hydraulische (hydraulieken & aandrijftechniek) pakket van Kramp. Echter leveren, repareren Voorziet haar klanten in: Reparatie, service &groothandels onderhoud in reviseren wij ook: Echter leveren, repareren en Diverse hydrauliek slangen Autolaadkraan toebehoren (Één van de grootste technische van Europa) onze servicewerkplaats Autolaadkraan toebehoren onze servicewerkplaats van: Autolaadkraan toebehoren reviseren wij ook: onze servicewerkplaats van: Hydraulische cilinders (ook op maat gemaakt) Heftruck voorzetapparatuur reviseren wij ook: autolaadkranen Heftruck voorzetapparatuur (verrijdbare) autolaad (verrijdbare) Heftruck voorzetapparatuur (verrijdbare) autolaadkranen JKB Transporttechniek b.v. 6021 RE Hydraulische Budel Hydraulische T:cilinders +31 (0)495 492573 E: info@jkb-handling.com pompen en motoren (ook op maat gemaakt) Machinebouw U kunt bij ons ook terecht Hydraulische cilinders (ook op maat gemaakt) Machinebouw (inkorten) heftruckma Machinebouw (inkorten) heftruckmasten Fabrieksstraat 106a Nederland F: +31 (0)495 492575 W: www.jkb-handling.com heftruckmasten Hydraulische aggregaten Autolaadkraan toebehoren Hydraulische pompen en(inkorten) motoren (hydrauliek & aandrijftech Special products Special products Hydraulische pompen en motoren Special products Opleggers Opleggers U kunt bij ons ookook terech Opleggers Diverse hydrauliek slangen U kunt bijgrootste ons ter (Één van de techn Heftruck voorzetapparatuur Hydraulische aggregaten

tige tige tigtiege nerpereentepreerreeetnenprpertet e e r e t ied t ieenedsntstitoeeieden!dtoee!nentoteo!e! WensWenlssdWaW g glsd gg vaarnavaaralnsrdanavaain valsada a n r Reparatie, service & onderhoud a c c cc onze servicewerkplaats van:

Voorziet haar klanten in:

(verrijdbare) (hydrauliek & aandrijftec Hydraulische autolaadkranen aggregaten (hydrauliek & aandrijf Diverse hydrauliek slangen (Één vanvan de de grootste tech (inkorten) heftruckmasten Diverse hydrauliek slangen (Één grootste Voorziet Voorziet haarVoorziet klanten Voorziet haar klanten haar in:haar klanten in: klanten in: in: Reparatie, Reparatie, service Reparatie, Reparatie, service & onderhoud service & service onderhoud & & onderhou onderh in t JKB Transporttechniek 6021 RE Budel T: +31 (0)495 492573 in Echter leveren, repareren en b.v. Opleggers en Autolaadkraan Autolaadkraan Autolaadkraan toebehoren Autolaadkraan toebehoren toebehoren toebehoren onze servicewerkplaats onze servicewerkplaats onze onze servicewerkplaats servicewerkplaats van: van: van: van: Fabrieksstraat 106a Nederland F: +31 (0)495 492575 Echter leveren, repareren Echter leveren, repareren en reviseren wij ook:

Machinebouw Special products

HeftruckHeftruck voorzetapparatuur Heftruck voorzetapparatuur Heftruck voorzetapparatuur voorzetapparatuur JKB Transporttechniek b.v. 6021 RE Budel (verrijdbare) T: autolaadkranen +31 (verrijdbare) (0)495 492573 (verrijdbare) autolaadkranen autolaadkranen autolaadkrane JKB Transporttechniek 6021 RE Budel T:(verrijdbare) +31 (0)495 492573 Hydraulische cilinders (ookb.v. op maat gemaakt) reviseren wij ook: Machinebouw Machinebouw Machinebouw Machinebouw Fabrieksstraat 106a Nederland F: +31 (0)495 492575 (inkorten) (inkorten) heftruckmasten (inkorten) (inkorten) heftruckmasten heftruckmasten heftruckmasten Hydraulische pompen en motoren Fabrieksstraat 106a Nederland F: +31 (0)495 492575 Hydraulische cilinders (ook opUmaat kuntgemaakt) bij onsOpleggers ook terecht voor Opleggers hetOpleggers gehele Special(ook Special products products Special Special products products Hydraulische cilinders op maat gemaakt) Opleggers Hydraulische aggregaten (hydrauliek & aandrijftechniek) pakket van Kramp. Hydraulische pompen en motoren Fietsenleveren, en Tuinmachines Echter repareren en en motoren Hydraulische pompen Diverse hydrauliek slangen de gehele grootste van Europa) Utechnische kunt bij groothandels ons ook terecht voor het geh U kunt bij ons ook terecht (Één voorvan het Hydraulische aggregaten aggregaten (hydrauliek (hydrauliek & aandrijftechniek) pakket van Kramp. & aandrijftechniek) pakket reviseren wijHydraulische ook: EchterEchter leveren, Echter leveren, Echter repareren leveren, leveren, repareren engrootste repareren repareren enT:technische enen492573 hydrauliek slangen (Éénvan van de grootste technische grootha JKB Transporttechniek b.v. Diverse 6021 RE Budel +31 (0)495 E: info@jkb-handling.com Diverse hydrauliek slangen (Één van de groothandels Europa)

reviseren wij ook:

Hydraulische cilinders (ook op maat gemaakt) 106a reviseren Nederland W: www.jkb-handling.com reviseren wijreviseren ook: reviseren wij ook: wijwij ook: ook: F: +31 (0)495 492575 Bosstraat 39, Hamont Fabrieksstraat Hydraulische pompen en motorenHydraulische Hydraulische cilinders Hydraulische Hydraulische cilinders (ook op maat cilinders (ook cilinders gemaakt) op maat (ook gemaakt) (ook op maat op maat gemaakt) gemaakt) Ub.v. kunt bij492573 ons ook terecht voor hetT:gehele JKB Transporttechniek 6021 RE pompen Budel +31 (0)495 492573 E: info@jkb-ha 011/62 b.v. 24 32 JKB Transporttechniek 6021 RE Budel T:Hydraulische +31 (0)495 E: motoren info@jkb-handling.com Hydraulische pompen Hydraulische Hydraulische pompen en motoren en pompen motoren enen motoren Hydraulische aggregaten Fabrieksstraat 106a

U kuntpakket bijUF:ons kunt ook bij Uterecht ons kunt UKramp. kunt ook bij voor terecht bij onsons het ookook voor gehele terecht terecht het gehele voor voor het gehele gehele (hydrauliek & aandrijftechniek) van FabrieksstraatHydraulische 106aF:Hydraulische Nederland +31 (0)495 492575 W:het www.jkb-h Nederland +31 (0)495 492575 W: www.jkb-handling.com aggregaten Hydraulische Hydraulische aggregaten aggregaten aggregaten (hydrauliek (hydrauliek & aandrijftechniek) (hydrauliek (hydrauliek & aandrijftechniek) & pakket aandrijftechniek) & aandrijftechniek) van pakket Kramp. van pakket Kramp. pakket vanvan Kramp Kra (Één van de grootste technische groothandels van Europa) DiverseDiverse hydrauliek Diverse hydrauliek Diverse slangen hydrauliek hydrauliek slangen slangen slangen (Één van (Één de grootste van de (Één grootste (Één technische vanvan de technische de grootste groothandels grootste technische groothandels technische van Europa) groothandels groothandels van Europa) vanvaE

Diverse hydrauliek slangen www.bax.be info@bax.be

Stationsstraat 12 3930 Hamont-Achel Tel.: 011 62 26 83 JKB Transporttechniek b.v. GSM: 0475/96 15 47 Fabrieksstraat 106a

JKB Transporttechniek JKB Transporttechniek JKBJKB b.v. Transporttechniek b.v. 6021 REb.v. Budel 6021 b.v. RE Budel 6021 6021 RE RE Budel T:Budel +31 (0)495 +31 492573 (0)495 T: +31 T:492573 +31 (0)495 (0)495 492573 492573 E: info@jkb-handling.com E: info@jkb-handling.com E: info@jkb-handling.com E: info@jkb-handling.c 6021 RE Budel T:Transporttechniek +31 (0)495 492573 E: T:info@jkb-handling.com Fabrieksstraat Fabrieksstraat 106a Fabrieksstraat Fabrieksstraat 106a 106a Nederland 106a NederlandNederland Nederland F: +31 (0)495 F: +31 492575 (0)495 F: +31 F:492575 +31 (0)495 (0)495 492575 492575 W: www.jkb-handling.com W: www.jkb-handling.com W:W: www.jkb-handling.co www.jkb-handling Nederland F: +31 (0)495 492575 W: www.jkb-handling.com

36


www.haardenwinkel.be

Onze online winkel waar de doe het zelver zijn haard,... kan kopen met een korting.

BON

VOOR GRATIS KRANT

(uitknippen niet nodig)

Al het carnavalsnieuws (en meer) wekelijks in de bus.

Uw haard, niet zomaar een warmtebron maar een bron van gezelligheid en genot. www.kissen.be

Haarden - Tegels - Parket Watertorenstraat 24 - 3930 Hamont (België) - +32(0)11-66 88 80

Stationsstraat 41, 3930 Hamont • T: 011 446035 • www.hacweekblad.eu

GHOTRA nachtwinkel Stationsstraat 20 Hamont

auwers

MOPPENTROMMEL Bè den dokter Dokter noa het onderzuuk van de patiënt: “Ich kan gèn oorzaak van ow klachte vinne, het moet van den drank komen.” Patiënt: “O, mèr dan koom ich wel us terug als ge nuchter ziet!”

b.v.b.a.

Constructiewerken glaswerken metalen ramen aluminium ramen

Duvel De 3 directeurs van de Buulse brouwerij, Heineken en Duvel nemen iedere mûrrige um 8 uur dezelfde trein noa het werk. Op un mûrrige is er, zoeals zoe dikwels, un serieus vertroaging en ze goan mèr iets dreenken. Ze goan un kaffee binnen bo ze wel 120 verschillende soorten bier hemme. De directeur van Buuls Bier roept: “Patron, drèi Buuls bier!” Noa het ûrste rondje roept de directeur van Heineken: “Patron, nog 3 Heineken alsteblieft!” Het volgende rondje is vûr de directeur van Duvel: “Patron, bringt nog uns hetzelfde als het kan?” De 2 andere directeurs kie-eken mekoar verwonderd oan, en dan zegt dien van Heineken: “Gi ziet directeur van Duvel en gi bestelt 3 Heinekes?” “Wel joa,” zegt de directeur van Duvel terwiele dèt ie op zien gurlussie kiekt, “’t is nog wa vruug um bier te dreenke!”

Industriestraat 14 - 3930 Hamont Tel.: 011/44.70.47 - Fax: 011/62.15.69

Verschil Tussen unne holle tand en unne huweliksnacht? Bè tandpien ziede blij dèt ie er oet is en in de huweliksnacht ziede blij dè ge gèn tandpien hèt.

SCHOONHEIDSZORG DRIESEN Lieve Driesen: "Vertel ons uw huidproblemen en wij vinden een oplossing!"

37

INSTITUUT PARFUMERIE

Lieve Driesen, Kerkstraat 14, HAMONT Tel. 0032 11 44 55 44


Boseind 98 • 3910 Neerpelt Tel. 011/ 64.29.14 Fax: 011/ 64.46.90 e-mail: degraef.linsen@acdgl.be

carnaval 2018-2019

Budelpoort 2, Hamont - Tel.: 011 44 70 31 Tel.: 0032(0)11 44 70 31 - Gsm: 0494 99 16 34 - www.krispashop.be 38


Elise Mertens hèt eindelik de juuste trainer gevonne

(Vorst Noël is vûr Elise al de 4e trainer van het sezoen) Er waren us 3 trainers: unne Bels (Robbe Ceyssens), unne Hollander (Rick Vleeshouwers) en unne Duitser (Dieter Kindlmann) … Het kleenkt als het begin van un mop mèr dè is het nè, want noa dees 3 ex-trainers van Elise is Vorst Noël van de Teutepeuters zoepas in de Kim Clijsters Academy veurgesteld als de nèie trainer van Elise Mertens.

Volgens Elise was het unne lange zoektocht mèr ze is ervan overtuugd dè ze nou de ware hèt te pakke, iemed die heur in stoat moet stelle om tot de absolute top door te dringen. Vorst Noël is vûral bekind als succeskootsj en vliegende kieper in het voetbal bè gerenommeerde clubs zoeals Lutlommel en KFC Hamet 99. Mèr volgens insiders is ie og gène onbekinde in de tenniswêreld. Vruuger als klein mènneke zaat ie namelik al dikwijls in de speultuin bè den tennis en de lêste tie-ed was ie er og al riggelmoatig te zien in de kantien. Noël is in bèèld gekomen noa advies van Kim die Noël kinde van toen ze nog op stap geenk in Bree, en toen is heur het balgevuul van Noël al opgevalle. Volgens Kim hèt Noël het juuste profiel: sportief, de juuste looks, in het bezit van un bewie-es van goed gedrag en zeden en tie-ed genoeg want vrijgezel.

Niks als stroalende gezichten bè de veurstelling van de nèie succeskootsj

39

Driek en Ron


CreaFig CreaFig Boekhouding & Accountancy

Boekhouding & Accountancy

Thirion Jaak - Vandenberk Kevin - Verhoeven Mitch Budelpoort 50, 3930Kevin Hamont-Achel Thirion Jaak - Vandenberk - Verhoeven Mitch Tel. 011 44 74 71 Budelpoort 3930 Hamont-Achel GSM50, 0478 44 74 90 Tel. Info@CreaFig.be 011 44 74 71

GSM 0478 44 74 90 Info@CreaFig.be

www.belienenzonen.be

GSM: 0490 42 18 66 40


CARNAVALSZITTINGEN 2017-2018 18 november 2017 en 13 januari 2018 De Alpenzusjes

Tonproater A3 Compen

hen ammerKätzc Tanzgarde K r diene Und Kammer

Tonproater Andy Marcelissen

Tonproater Hans Eijkemans De Teutedames

De Knöppele

Afscheid Prins Roy I

Yves Segers

Prins Jordy I

avalissima

Liedje Carn

e Limaros

Gardedans D

Eindnummer Teutepe

Ivo J.J. Van Der Bijl

uters

DSG Dynamic Erwin Damen

Marc Dex

Juulke

Tadaa!

Oe-etreiking Orde Van Verdienste

Vûr mie-er fotto’s kiekt op ozze websaai-jt: www.teutepeuters.be

de iking Or Oe-etre Limburg Lachend

41


Bosstraat 8/1 3930 HAMONT

info@lievebernaerts.be Tel.:0497/20 97 10

FSMA: 46036A

42


CARNAVALISSIMA 2018 Vereniging: Hamont - SCV De Teutepeuters. Tekst: Ernie Pinxten & Peter Hendriks. Muziek: Roel Bloks – Peter Hendriks – Ernie Pinxten. Uitvoerders: “De Teutenparty’s”.

Carnaval is ozze drug Lala lala la laaa lala lala la laaa lala ... ... Refrein: Joa vur niks gèt hiej de zon op, en vur niks zakt ze trug. Do mèj wil ich hiej och blieve, guj ich nè noa hoe-wes trug. Strofe 1: Van zonnig tot diensig is het carnaval, van op de Burg tot oan de Wal. Ieder-ien stut dan wèr langs de boan, want de stoet die keumt eroan. ’t Schwoanste pèkske hoale we wèr oe-et de kast, makt nie oe-et of het nog past. Po-lo-naise duun we dan wèr dur de stroat, gèt er mèr van oe-et het wèrt wèr loat! Refrein: Joa vur niks gèt hiej de zon op, en vur niks zakt ze trug. Do mèj wil ich hiej och blieve, guj ich nè noa hoe-wes trug. Joa vur niks gèt hiej de zon op, en vur niks zakt ze trug. Gut mèr drèj daag op ouwe kop stoan, car-na-val is ozze drug!

• Slotenmakerij • Kluizen • Veiligheidsdeuren

Strofe2: Do keumt de Preens mèj ziene road, ziet um us doe-en ’t kan gènne koa-wet. We sloe-wete diensigs aaf mèj ut afsloe-wetbal, komt mèr us aaf, dè gèft unnen knal! Ge kunt ur danse tot ’s meurreges vruug, want ow bie-jen wèrre tog nè muj. Zet die drèj daag ow zurrig oan de kaant, Hamet ut plezantste stadje van ut land. Lala lala la laaa lala lala la laaa lala ...

t. 0473 35 14 84

FINANCIELE DIENSTEN • AXA-BANK • VERZEKERINGEN KREDIETEN • BELEGGINGEN • VERMOGENSPLANNING

Salvatorstraat 1 • 3930 Hamont-Achel Tel. (011) 44 02 60 • Fax (011) 44 02 65

CDV NR. 43406

Refrein: Joa vur niks gèt hiej de zon op, en vur niks zakt ze trug. Do mèj wil ich hiej och blieve, guj ich nè noa hoe-wes trug. (2x) Joa vur niks gèt hiej de zon op, en vur niks zakt ze trug. Gut mèr drèj daag op owwe kop stoan, car-na-val is ozze druuuuuuuuuuuuug.

UW VERTROUWEN WAARD

43


44


45


www.glittertattoo.be Het adres voor al uw ballondecoraties grime-materialen animaties en glittertattoo's Hooghaag 39 - 3930 Achel tel. +32 (0)11 66 78 60 I +32 (0)475 59 39 92 www.iparty.be I www.glittertattoo.be winkel open: enkel op afspraak

46


Dubbele bewaking grensovergang Buul Slimme camera’s én Jef Lipkens ingezet tigge zwoare criminaliteit Politiezone HANO voert de strijd tigge de criminaliteit fiks op. Bè de grensovergang mè Buul zien er slimme camera’s gezet en is er beroep gedoan op Jef Lipkens oet de Keunenloan die vanaaf nou permanent de drukke grensweeg vanoet zien veurdeur in de goate zal haawe. De slimme camera’s werken mè de modernste technologie en kunnen zelfs nummerploaten herkènne. Jef echter werkt nog op de aaw manier en duut beroep op zien gevleugelde vrienden. Zien kanaries zien opgeleid in de koolmijn en moeten alarm sloan bè gasgevoar, zien gans is de perfecte waakhônd en ziene papegoai kan perfect het geluid van un alarmsirene noa doen. Jef hèt ondertussen al hiël wa tips kunnen verzamelen en op socioale media circuleren al gelekte fotto’s die dor de slimme camera’s gemakt zien. Driek en Roy

Jef Lipkens in zien veurdeur oan de Keunenloan makt vûrtoan samen mè zien bewakingsteam diël oet van politiezone HANO

Fotto’s gemakt dor de slimme camera’s:

Verdachte boe-ete echtelikke reloaties

Weeldplassers

Gevoarlikke transporten

Ongevallen

ONDERNEMEN IS TEAMWORK ONDERNEMEN IS TEAMWORK

Industriestraat 8 3930 Hamont-Achel tel. 011 44 74 48 wies@wiesumans.be

erkend boekhouder-fiscalist BIBF 203342

47


ALGEMENE BOSBOUW

A

N

Lozenweg 97 - Hamont Tel. 0479/89 06 23 Fax 011/66 75 22

E

T

R

JESB OD A O V E R

R

B

H a m o n t - Uit A c hsympathie. e l ( B ) 0 11 / 6 4 8 6 3 3

www.dewatervallei.be

48


Hamet - Korte nèisberichten

Fietsen in het woater Hamet-Achel viel boete de prie-es Fietsen in het woater Bokrie-ek in top 100 toeristische bestemmingen van Time Magazine

Elektrische oploadpoal op het mèrretplein wurdt nog mèr weinig gebruukt

Teutepeuter erkend as zwoar beroep

Pas oangelegde fietssnelweeg Hamet-Achel - Hasselt eist al un ûrste slachtoffer

De 3 zwarte schöpkes geboren in de kerststal vûr het stadhoe-es kriege de namen van os politieke herders : Theike, Rikske en Roosjeeke. Moeder Ilse had ze in de goate

Zwimbad Ben Schuurmans wel goedgekeurd

Overdekt zwimbad in Achel kriegt gèn vergunning

11de Trappistenroute geopend en fêstelik ingewandeld dor de nèi bewoners van de Achelse kloe-es

Wolvin Naya nou og gespot in Hamet

49

Driek en Piet


Stad 38 - 3930 Hamont-Achel Tel.: 011 44 62 87

www.forumhamont.be

Schoonmaak kantoren, scholen, instellingen Bouwopleveringen IndustriĂŤle reinigingen Glasbewassing Lommel

+32 (0)11 42 70 67

www.kuismasters.com

Gevelreiniging

50


Elektrificoatie spoorweeg Mol-Hamet (en … Wèèrt) Ûrste poal van de Teutenexpreslijn is recht gezet Zoepas is in oanwezigheid van eenkele notabelen de ûrste poal recht gezet die moet dienen vûr de elektrische spoorleidingen tussen Mol en Hamet.

Volgens de wethaawer zien de meense content dè ze straks eindelik noa Wèèrt kunnen mè den trein: vûr de gezelligheid in Wèèrt ! Now now… dien durft proaten ! In Hamet-Achel is er anders toch og veul te belêven (kiekt mèr in dees gazet).

Volgens minister Bellot zullen de arbeiders van den NMBS hun beste bêêntje veurzetten Zelfs minister Bellot was mè ziene otto noa het verre Hamet aafgereisd (mè de bus of den trein duurde te lang) en hij hèt beloft dè de spoorwegarbeiders hun beste bêêntje zullen veurzetten um alles op tie-ed kloar te krie-egen (zie fotto). Er was tijdens de opening og nog vuurwerk gepland mèr do hemme ze vanaaf gezien umdè dit tijdens WO I al uns fleenk fout is aafgeloëpe. Mèr og in Wèèrt zien ze content mè de geplande elektrificoatie van de spoorverbinding tussen de twië steden. Wethaawer (bè ons is dè schepen) Frans van Eersel, ziet het wel zitten dèt er èllentriek bovve het spoor keumt hangen. Hij was er al mèi bezig van vûr de milleniumwisseling… Er laag al un spoor, er moesten allie-jen nog kabels boven gehange wêre (en doa hemme ze 20 joar over moete noadeenke…).

Burgemêsters Van Velthoven, Drieskens en ozze Theo hemme al un proefritje gemakt mè de nèie elektrische Teutenexpress Er is zelfs proat dè Miel Sools bereid is gevonne om zien café oan het Stoatieplein terug te openen mè elektrische loadpoalen vûr fietsers (gemèkkelik en goeiekoëp oan te sloe-ete op die spoorleidingen). Mèr soit, dien trein dien keumt er en zoeals de mêste treinen, is og disse te loat oangekomen. Intussen stoan de Teutepeuters al onder spanning… Ozze Teutenexpres (Preensenwagen) die nog op stoëm liep hèt unne serieuse elektrische upgrade gekregen en hèt in het gezelschap van de burgemêsters Van Velthoven (Lommel), Drieskens (Nèèrpelt) en ozze Theo al un proefritje gemakt. Volgens Theo zullen er langs het parcours van den optocht mè carnaval ellentriekkabels boven de weeg wêre gehangen. Te beginnen in de Bosstroat, um vervolgens via de nèie rotonde bè de Pebbles rechtdoor richting de Burg dees lijn verder te trekken.

Het Hollandse traject hèt nog wa achterstand, mèr men hoopt volgend joar mè Sinterkloas kloar te zien

Dees kabels passeren og vûr de weenkel van EPH en aawdPreens Peter zûrregt dan og dè de Teutenexpres moeiteloos kan oansloeten op dees kabels. Het ènigste bo we nog gèn oplossing vûr hemme is ozze steek… sommige ploeme zien te laank en raken de kabels. Nè gezond vûr de ploeme en zeker nè vûr de Teutepeuters die al genoeg opgeloa-je zien mè carnaval. Mario en Ron

Het grootste assortiment carnavalsartikelen tegen de scherpste prijzen vind je bij Van Cranenbroek!

Verzekeringen Leningen Financieringen Vermogensplanning

Opglabbeek (B) Weg naar Zwartberg 232 3660 Tel. 089-518300

Tonny Van Otterdijk NV Ven 10 • 3930 Achel • Tel.: 011/64.19.95

Budel (NL) Randweg Zuid 8 (industrieterrein Airpark) 6021 PW Tel. 0031-495/430920

www.vancranenbroek.com

51


Grootschoterweg 102 •6023 AV Budel-Schoot Info@multi-service.nl •www.multi-service.nl 06 - 53 33 75 64 • 0495 - 49 44 34

Garage Broekmans Ondernemersstraat 1 BE-3930 Hamont-Achel

Terug naar het verleden Met de kennis van het heden

+32 11 800 660

info@vdr-b.be

www.vdr-b.be

Wassen, chemisch reinigen en persen/strijken, verkoop van werk- en bedrijfskleding, beddengoed en bad textiel.

Stomerij & Wasserij de Kim

Pater Ullingstraat 13, 6023 AM Budel-Schoot Stomerij & WasserijW.de Kim T. +31 (0) 495 - 49 13 34 E. info@de-kim.nl www.de-kim.nl

Pater Ullingstraat 13 • 6023 AM Budel-Schoot T. +31 (0) 495 49 13 34 • E. info@de-kim.nl W. www.de-kim.nl

52


Pas onthulde gedeenkploat van partnersteden Hamet-Achel en Strausberg moet al wêre oangepast STIKKERS DRUKWERKEN BACHES GROOTFORMAAT PRINTEN ZEEFDRUK OP KLEDING

Peerderbaan 169/2 • 3910 St. Huibrechts-Lille 011-44.70.50 info@letterzetter.be

Kantoren Hamont I A

Van Horne Hamont Uw tankstation en mazoutleverancier

Kantoren Hamont I Achel I Kaulille

Lozenweg 32 • 3930 Hamont • 011 44 50 91 info@vanhornebrandstoffen.be

oei g e t k e Verr ! s r e g r u hamb

Stationsstraat 59 - Hamont - www.billsbroodjesbar.be 53


Datums Carnaval Carnaval valt altie-ed 7 wèèken vûr Poasen en kan dus ten vruugste vallen op 1 februoari en ten lèste op 7 mèrt. Om ow snipperdaag al vast te kunnen regelen vinde hieonder de datums vûr de kommende 11 joaren:

3 mèrt 2019 23 februoari 2020 14 februoari 2021 27 februoari 2022 19 februoari 2023 11 februoari 2024 2 mèrt 2025 15 februoari 2026 7 februoari 2027 27 februoari 2028 11 februoari 2029

www.dbrevents.be info@dbrevents.be Roel +32 472 27 61 79 Davy +32 496 26 82 64

RAMEN & DEUREN VERVANGINGSRAMEN RENOVATIE VERANDA’S IN- & VOORZETROLLUIKEN GLAS VOLLEDIGE AFWERKING

Dhr. RUTTEN (011) 44 67 47 Dhr. STEVENS (011) 64 27 30

Kievitstraat 51 3930 Hamont-Achel

Schuurmans - Lipkens Borstraat 96

54


55

Bosstraat 169 3930 Hamont-Achel Tel. 011 44 59 74

carrosseriebelien.be PICKKUP & DELIVERY SERVICE AUTOWASSERIJ SERVICE

OP HERSTELLINGEN GRATIS VERVANGWAGEN

2 JAAR GARANTIE

Dé professionele partner voor alle autoschade.

c a r ro ss e r i e

Belien


BELIËN - SEVENS AARDAPPELEN & ASPERGES

KLEINE HAART 31a • 3930 HAMONT-ACHEL

TEL. 011/44.87.27 • HENDRIK.BELIEN.1@TELENET.BE

VAN HEUGTEN Marc B.V.B.A. • droogzuigingen • putboringen • verkenningsboringen • pompen Ondernemersstraat 5, 3930 Hamont-Achel Tel. 011-44.67.21 • fax 011-62.18.34 56


Wa is de overiënkomst tussen verkie-ersborden en verkiezingsborden in Hamet-Achel …? Antwoord: Do zien er vuls te veul en wa ge og kiest, ge komt mêstal verkie-erd oet!

Pedicure

“Hilde” Hilde Boonen -Dirks Kievitstraat 37 3930 Hamont Tel. 0494/64.01.22

DOE HET ZELF & HUISHOUDCENTER

Bosstraat 47, 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.10.23 Gereedschap, ijzerwaren, hout, verven, sanitair, electriciteit, tuingereedschap, huishoud, electro

Driek

Cafetaria ‘Het Stadspark’

Tennisclub, speeltuin, fietscafé Gezellig samenzijn, ...

DIERENARTS

CELIA VAN BELLEGEM

Uitbaters: Luc & Marina Iedereen van harte welkom!

HTC TEAM

BELIEN

Alle dagen open vana f 09.00 uur

KOSTUUMS BLAZERS PANTALONS BORDUURWERK UNIFORMEN KEPI’S EMBLEMEN TOEBEHOREN

Sleutjes 7 3930 Hamont-Achel Tel: 011 44 62 71 of 0468 30 20 87

Op maat gemaakt in eigen atelier. Kerkstraat 20, B-3930 Hamont Tel.: 011/44.52.58

57

Geopend van: Ma. - vr. 6 - 18 & Za. 6 - 17 u

Stad 16 bus 5 - 3930 Hamont Tel. & Fax 011 62 14 29


58


Veurstelling Hamet-Achelse carnavalsgroepen

CV De Hamèter Garde

In het joar 2015 zien wijllie ontstoan noa un fusie van CV De Hamèter Jeugd mè CV De Jong Garde, 2 verenigingen mè un rie-ek verlee-je in het Hameter carnaval. Dees fusie zurrigde er veur dè un 70-tal Hameter carnavalisten samen kwamme. Joarliks begint het wagen bouwen mè het brainstormen ovver un geschikt thema, zoe waren we al piloten, bouwvakkers, ziëmannen en (après)skiërs. Onder het motto ‘Nè goed mèr wel gezellig’ slagen we er ieder joar in om unne schwoane wagen te bouwen. Os doel is echter nè om de schwoanste wagen te hemme, mèr wel de gezelligste groep te zien, vûr de sfeer en de gezelligheid verdiene we zeker un 10.

Os stoanplak ligt bij “Boer Hoed” in de Kiekoet bo we moanden vûr de stoeten samen komen om ozze wagen te bouwen. Og de komende joaren zullen we de Noord-Limburgse stroaten onveilig blie-even maken, want dè hemme we belofd oan ozze “Boer Hoed” dien spie-etig genoeg op 17april 2018 overlee-je is. Dus we zien ulllie gêr terug volgend joar.

Hamet-Achel Alaaf

VLOER- EN TEGELWERKEN

JACKY SUTENS OUDE WATERTORENSTRAAT 23 - 3930 HAMONT-ACHEL TELEFOON 011/62 22 93 • FAX 011/62 26 64 e-mail: jacky.sutens@outlook.com

Mathieu Joosten Burg 34 - 3930 Hamont-Achel +32 (0)11/96.70.80 - +32 (0)496/81.95.40 mathieujoosten.deburg@outlook.com

59


Dijk 62 • 3930 Hamont Gsm. 0475/38 49 12 | 0494/36 33 14 Tel. 011/66 21 62 | Fax. 011/66 63 01

Melkmachines en VMS De Laval Drinkwater voorzien Suevia Algemene Koeling Stalinrichting SPINDER Mengmestmixers ( RECK ), mengmestpompen ( DODA ) en noodstroomvoorziening Doormeten van melkmachine’s en koeltanken Alle toebehoren voor de melkveehvouderij

60


Govers Dorpsstraat 30 3930 Hamont-Achel

Stad 30 • 3930 Hamont-Achel 011 622 222 • www.eyecare.be

Bosstraat 119 • 3930 Hamont • Tel. 011/44.85.29

+31 (0)495 493 212 | www.airflow.nl

Bloemen Planten Decoratie

MARKT 10 - 6021 CE BUDEL

en meer...

DIGITALE FOTOSERVICE Wij garanderen topkwaliteit

Aan het marktplein van Hamont!

MOPPENTROMMEL In de boekerij Un aawer madam lènt in de boekerij un erotisch boek. Lachend zegt de bediende: “Mèr madam toch, gi lèst gewoanlik historische romans en dit is toch nè echt historisch!” Woarop het madammeke antwoordt: “Vûr mich wel!”

OPENINGSUREN

Sneeuwwitje Sneeuwwitje is oan ’t wandelen in het bos en keumt de 7 dwergen tegen. Oet volle borst zinge ze allemoal: “Wijllie hebben toverkracht, wijllie hebben toverkracht!” Un bitje verder keumt sneeuwwitje ’n schrûwend mèchtje tegen. ”Wa schilt er?” vroagt sneeuwwitje. “Ich bin To”, snikt het mèchtje. Rapport Jantje keumt thoe-es mè zien rapport. “Pa, gi hèt toch mèr geluk mè zoene zoon as ich,” zegt ie. “Hoezoë?” “Gi hoeft volgend joar gèn nèi schoolbuuk vûr mich te koëpe!” Ovver tie-ed Nol en Pol zitten samen bè De Klok op het terras. “Ich bin er slecht oan tow,” zegt Nol, “ich zit mèi un rechtszaak, un belastingoangifte, un zwoar factuur en un secretaresse … en ze zien alle vier ovver tie-ed!”

MA & DI 16.30 - 21.00 WO 11.30 - 13.30 16.30 - 21.00 DO GESLOTEN VR & ZA 11.30 - 13.30 16.30 - 22.00 ZO 16.30 - 22.00

Stad 8, 3930 Hamont 011 667166 • 0496 213462 FrituurCentrum@outlook.be 61


S T U D I E B U R E E L S T U D I E B U R E E L

Weversstraat 13 3930 HAMONT-ACHEL

Tel. 011-44.55.50

Fax: 011-62.25.47

011-44.55.04

S T U D I E B U R E E L Tel.: +32(0)11/66 50 04 GSM Peter: +32(0)473/47 20 84 GSM Pierre: (0)476/94 43 75 GSM Geert: +32(0)474/81 43 44

E-mail: bvba.triki@skynet.be Bosstraat 35 • 3930 Hamont www.trikibvba.be www.facebook.com/trikihengelsport

Tel.: +32(0)11/66 50 04 62


Blauwe parkeerzone in Hamet centrum Teutepeuters stellen hun eigen parkeerschie-even veur

En dan is er og nog dien nèie elektrische loadpoal op de mêrt. Dien wurdt op dit momeent amper gebruukt umdè de oploadtie-ed vûr unne elektrische otto al gaaw 3 tot 4 uren duurt, dus die meensen moeten og iederes kiër hun schie-ef goan verzetten. Do zien er al die unne verlengkabel van 200 m gekocht hemme, zoedè ze hunne wagen op De Wal kunnen oploa-jen.

Sinds vanne joar hèt os stadscentrum wêr wa mie-er kleur, en dan hemme we het nè ovver de veul verkie-ersborden en verkiezingsaffiches bo we nou al moanden mè zitten opgeschupt mèr wel ovver de blauwe parkeerzone. De smurf dien dè hèt bedacht, hèt woarschienlik het begrip ‘mie-er Blauw op stroat’ verkie-erd begrepen. ’t Is nogal ingewikkeld mè allemoal die verschillende zones en ander uren. Op de mèrret is het maximum 2 uren en dè is ’s diensigs mè de mêrt gèn probleem, want do gerakde in 2 uren gemèkkelik overhènne. Mèr vûr ander meense zien er wel problemen. Zoe is er ozze Vorst Noël dien op de mêrt woant. Hij is al zoelang vrijgezel mèr kint nou gèn rust mie-er. Hij hèt al un poar kie-ere mè un nèi vlam op de bank gezête. Mèr dè lopt steeds mis … iederes kiër als het bekans zoe ver is, dan moet ie zien parkeerschie-ef goan verzetten. Dus als het van Noël aafhangt dan gêr dien tie-ed verlingen tot 3 uren, dan moet het wel lukken, want anders zal het bè un vluggertje moete blie-eve.

Dus ge zult begrie-epe, de Teutepeuters vinne die parkeerschie-even mèr niks. Mèr we hemme un bêter idee: we hemme os eigen Teutenparkeerschieeven gemakt, zonder uren mèr in de plak un aafbêlding van bo ze og kunne vinne. Als iemed ziene wagen dan in de weeg stût dan kunde dien mins tenminste goan zuuken. Veul minder stress en gèn boetes, ge hoeft og dus nè mie-er blauw te ergeren en nè mie-er blauw te betoalen Driek en Peter

Ich bin noa de bakker

Ich bin noa de apothiëker

Ich bin noa de kapper

Ich bin noa de cinema

Ich zit op de bank bij Vorst Noël

Ich bin noa het stadhoe-es vûr unne nèie pas

Ich bin er ènne goan dreenke …

… mèr het kunne er og mie-er zien natuurlik

Ich bin noa de lingerieweenkel

Ich bin noa den optieker

Ich bin noa de nachtweenkel

Ich bin noa de bank

Dakwerken & EPDM

63


HOUTSKELET

TRADITIONEEL

Bosstraat 193, 3930 Hamont +32 (0)11 44 85 53 www.marc-ceelen.be info@marc-ceelen.be

64

Teutegazetje 2018  
New
Advertisement