Page 1

ste 39 ste Joargang 42 Joargang 11 november 2014 11 november Oplage : 3.500 2017 stuks.

Oplage: 3.850 stuks.

Het Teutegezètje 2017 Oorkonde

Ten dede ûrste van twèdde moand, wellie, Hameter Ten joare joare twie-je-doezend twie-je-doezend vèrtien, zuvetien, aacht ende twintigste van de verkloare ûrste moand, Stadscarnavalvereeniging Teutepeuters, verkloare wellie, HameterDe Stadscarnavalvereeniging De Teutepeuters,

Preens Davy Roy den Preens denÛrste Ûrste

Viejer-en-viefstigste Stadspreens van de Stad Hamet. Ie-jen-en-viefstigste Stadspreens Ridder in de Orde van de Teut. van de Stad Hamet. Ridder in de Orde van de Teut. Baron van de Korte Ruiterstroat. Baron van De Weenter. Groe-et-mèster in ’t bedienen van ûn drè-ej toffel. Groe-et-mèster ’t oe-et en oe-et deuken. Beschermhie-jerinvan “De blutsen Busselkes” Beschermhie-jer van De Loltrappers. Oewterst bedreeve in ’t verhuren van vanalles en nog wa. Oewterst bedreeve in ’t opmaken van bulli’s. Regerende van de Hoarterhèj tot oan de L’Escaille. En kruusgewie-es van de tot Bever. oan de Militaire die-ek. Regerende van de Hork totMulk oan de En kruusgewie-es van de Zwèrte Weeg tot oan de Toomp. Decorerend in de Orde van de drè-ej toffel. Verordineren, decideren, en proclameren dè hiej volgende èllef artiekels, Decorerend in de Orde vancommanderen het Carrosserie Wèrrek bo zich iederie-en oan te haauwen hèt: Verordineren, decideren, commanderen en proclameren dè hiej volgende èllef artiekels, bo zich iederie-en oan te haauwen hèt: Ten ûrste: Dè DJ Team “Ongeremd” terug ie-ejen team is!

Ten ûrste: twèdde: Ten Ten twèdde: Ten derde: Ten Ten derde: vierde:

Dè mèj carnaval de vloer ow oe-et de maak Posthoorn zullen loe-wepe, Zietwèllie unne hie-jer in het verkie-jer, bluts ich mèj dees daag dus nè mie-jer. dan hèt de gemènt eindelik un reje om ne nèje te koe-wepe. Het was nè hènnig, mèr ich hem ‘t toch goe verzwege, do door hèmme de Dè vûr het twèdde op gekrege. rij ne plèksmoel de polonaise op gang zal trekken! Loltrappers hunne joar Preens ich hoop dè ze oan de andere van un Hamet ochbouwe, wie-ete hoe dè ze Dè het hoe-weg tie-jed wèrd dè dekant gemènt hal gèt carnaval zoe dè wemoete er alleviere. Hameter carnavalswagens in kunnen douwe. Ten Dèt er drèj daag zaltoffel mèrreke dè zedeop de gemènt nè hoeve te wèrreke. Ten vierde: viefde: Mèj carnaval gèt niemet de drè-ej effe oan kaant, Ten viefde: Hawt och mèj carnaval zeker nè in, en viert dè in Hamet, dan hèdde het zeker mèr samen mèj ullie un fèsje bouwen is zeker zoe-e plezaant! noa ow zin! Ten zesde: Dè ze op het Stadhoe-es mèj carnaval nè het vèrreke hoeve oe-et te hange, Ten zesde: Ozze dè Teutenexpress dendert door, hopelik keumt dien andere trein want duun ze al het gaansegewoe-ën joar! nè op un dwoalspoor! Ten zeuvede: Oet lie-enen en verhuren zal mèj carnaval nè goan, Ten zeuvede: De crisis blieft nog wel effe duure, mèr mèj carnaval is het tie-ed om och oe-et want ich moet boven op de Preensen wagen gûn stoan! te kuure. Ten achtste: Dè de gemènt cafetaria “De Posthoorn” mèr oan de Teut moet geive, Ten achtste: Dè nèj masterplan is wèr unne hie-ele rompsloomp, mèr blieft mèj ow han van dan valt er vurtoan hie-el wa mie-ejer te beleive! mien naftpoomp. Ten niggede: niggede: Tis joare geleje de Busselkes hèmmekriegde mèj gedoan, Ten Dè carnaval vurdè groe-et en kleininis,dedeoptocht lol en plezier gratis. mèr ich zou het geweldig vinne als ze er vanne joar opnèj zouwwe stoan.oan Ten tiende: Vanne joar duj ich mien best en hoop dè gèllie het och nè beklagt, alaaf Ten tiende: Mèj carnaval is er vûreen fusie gesprekken gènne tie-ed, alleman die carnaval wèrrem hart tow dragt! zurrigt mèr dè gi in De Posthoorn ziet, anders Ten èllefde: Dè os motto is: “Mèj den Teut zidde op ’t goeiekriegde spoor!”hie-el veul spie-et. Ten èllefde: Dè os motto is: “Dût mèr allemoal mèj”” Gegève te Hamet, ie-jen februoari twie-je-doezend vèrtien. Gegève te Hamet, aacht en twintig januoari twie-je-doezend zuvetien. Preens Davy I Preens Roy I

UTTEE P PE EU U TT E ER RS S H HA AM MO ON NTT 11996600 TTEE U 11


VERKOOP VERHUUR

EPC

dak- & afdichtingswerken

Kerkstraat 10 3930 Hamont-Achel

-

isolatie- & waterdichtingswerken voor het platte dak PVC - EPDM - TPO - TPE bitumineuze toepassingen industriële dakwerken

-

Maatheide 76d 3920 Lommel Tel. 011/64.84.09 Fax: 011/64.07.38

www.polydak.be info@polydak.be

2


Wortje van DE VORST

MOPPENTROMMEL Olifant Nol is bè de Sporthal op de bus oan het waachte als er plots unne olifant langs hum keumt zitte. “Tiens”, zegt Nol verwonderd, “dè is den ûrste kiër dè ich unne olifant op de bus zie waachte.” Woarop dien olifant: “Het zal og de lêste kie-er zien want murrege is miene brommer gemakt!” Doktersbriefke Un koppel kan gèn kinder krie-ege en hèt al vanalles geprobeerd. Als lêste goan ze noar unne dokter in Amerika dien alle vruchtbaarheidsproblemen kan oplossen. Do oangekome zegt den dokter: “Please do it here on the table.” Het koppel is wa gegeneerd mèr ze zien nè vûr niks zoe vêr gekomen en beginnen er oan. Noa 1 minuut zegt den dokter: “Allright, you can stop” en hij schrieft iets op un papierke dèt ie hun mèigèft. Het koppel begriept het allemoal nè zo goed en ze goan mè hun briefke noa unne Belse apothiëker. Do vroage ze: “Un pötje Triteoterol”. De apothiëker zegt: “Nui-jt van gehuurd.” Het koppel gèft het veurschrift dan mèr oan de apothiëker en dien snapt het wel. Er stût op: “Try the other hole!” Borrel Nol: “Den dokter beweert dè elke borrel ouw lêven mè iëne daag verkort.” Pol: “Dè klopt nè, want dan zou ich nou nog nè geboren zien!”

Bêste Teutepeuters & Teutepeuterinnekes, As ze mich vroage om wêr in de pen te kroe-ewpe vûr het wortje van de Vorst in dees gezet, dan wèdde gillie och wêr hoe loat het is….zjust, de start van un nèi carnaval sezoen! Un nèi sezoen mè hopelik wêr hie-el veul hogtepeunten, do is tussendoor hoard gewerrekt om och van het komende carnaval sezoen ûn groe-ewet succes te make. In het begin van mien wortje wil ich och nog efkes blie-eve stilstoan bè het overlije van twie-eje aawd gedienden van de Teut, Rustende Zwoaluw Etienne Verhees en aawt Vorst Lambert Van Wèrde zien in de loe-ewep van vûrrig sezoen overlee-je, wèllie willen dan och os oprechte diëlneming betuugen oan de getroffen families, vrienden en kennisen. In de vereniging hèmme we afscheid genome van André Van den Wildenberg, die noa 29 joar hit beslote om ûn stèpke terug te zetten, en zien kostuum definitief oan de kapstok te hange. André zien keunsten zullen vurtoan nè miër te bewonderen zie-en op het podium, echter achter de schermen blieft André bè den Teut mèj wèrreke, bo we dan och hiël blij mèj zie-en. We hèmme André en zie-en vrouwke Annie al us goe in de bluumkes gezet, mèr och nouw wil ich ze allebei nog us ferm bedaanke vûr al die schwoan joare die we samen hèmme meuge beleive, en vûr al dien inzet vûr het Hameter carnaval! André en Annie namens de Teut nogges unne dikke merci, en geniet van de veule vrije tie-ed dien ge nouw hopelik gût krie-ege. Och hit Roel Vansamang os in het tussensezoen verloate, Roel nog hiël veul succes in ow verder carrière. Naturlik meuge nèj kandidoaten zich nog altie-ed oanmelden, we zullen ze mèj open èrrem verwelkomen, en weeg wie-es maken in os schwoan vereeniging, bo dè lol, plezier en vriendschap vurrop stèt. Mèj ozze Preens Roy I, dien nog altie-ed regeert in de orde van de drèj toffel, hèmme we het och getroffen, en vûr de prie-es van ie-jen, hèmme we now twie-je DJ’S bè den Teut, want we konne die twie-je toch nè zoe mèr oe-et mekoar hoale! Oan Preens Roy en zien vrouwke Eveline bedaankt vur al het gene dè al is gewist, en zeker nog vûr het gene dè nog moet komen, en vûr dè nog moet gûn komen zou ich zeggen, geniet er nog mèj volle teugen van, want vûr dè gi het wèt is het 13 januoari, en stèt de vollegende alwèr te springen om het over te nemen, mèr zoe ver is het naturlik nog lang nè . Alle deelnemers mèj de optocht bedaankt, want zonder ullie zou er naturlik gènne optocht @ v azie-en. n z oHetnmoet . bvûr e os un oe-etdaging zie-en om ieder joar de kwaliteit te verbêteren of toch zeker zoe te haawe. Vûrrige carnaval haawe we un record oantal groe-wete groepen die zich ingeschreven haawe, ich zou zegge duut zoë verder, want carnaval in Hamet lèft mie-jer dan ui-jt! Och hèmme we vûrrig sezoen veul plezie-er gehad van os inzending vûr carnavalissima, het liedje “Dût mèr allemoal mèj” woor zoe wa grie-es gedrêjd. We hèmme er gènne prie-es mèj gehuld, mèr vûral mèj het stemmen op de socioale media vûr de publieks prie-es hèmme we er sommige het vuur oan de schenen geleejd, en nipt ozze meerdere moeten erkinnen in De Spasbinken van Genk, ze zie-en er do nog altie-ed nè goe van! Och vanne joar kunde ow stem wèr oe-et bringen, hie veur moede gewoe-en os faceboek pagina in de goaten haawwe. As we dit joar nog mèr de helft plezier hèmme dan het vûrrige joar, dan is het zeker al geslaagd! Langs dizze weeg wil ich och wèr van de gelegenheid gebruuk maken om al os medewerkers, adverteerders en sponsors te bedaanke vûr hunne inzet en sympathie. Naturlik maag ich och het Stadsbestuur en alle carnavalisten nè vergête te vernuumen, want och zonder ûllie zou carnaval in Hamet nui-jt kunne bestoan. Het verdere program van vanne joar lêsde verderop wel in dees gezet, en zoe as gewoanlik wil ich och dizze kie-ejer eindigen mèj os motto van komend sezoen, en we hèmme er eigelik nè zoe lang moete ovver noa deenke, en tis dan och mèj unne groe-ewete knipoe-eg noa Hamet-Achel bloemenstad want:

de meest complete groothandel

d e m e e s t c o m p lw e t ewgw r o.ovt haa nndze lo n . b e | i n f o de meest com p l e t e g r o o t h andel www.vanzon.be | info@vanzon.be

www.vanzon.be | info@vanzon.be

Middenweg 9 - Industrieterrein - 3930 Hamont Tel.: 011/44.07.10 - ax: 011/62.22.05 Inkoopcentrum Beringen Nijverheidspark M42 - 3830 Beringen

Het grootste assortiment carnavalsartikelen tegen de scherpste prijzen vind je bij Van Cranenbroek!

Opglabbeek (B) Weg naar Zwartberg 232 3660 Tel. 089-518300

Budel (NL) Randweg Zuid 8 (industrieterrein Airpark) 6021 PW Tel. 0031-495/430920

“Och mèj carnaval zette wèllie de bluumkes boe-ewete!”

Hamet Alaaf

www.vancranenbroek.com

3

Vorst Noël I


TEKSTEN EN FOTO’S VAN DIT TEUTEGEZÈTJE

zien in mekoar geflanst dôr os Teuteredaksie en papperatsie: André Van den Wildenberg Piet Rooijakkers Jan Schuurmans Noël Van den Rul Mario Heijligen Davy Teppers Guido Tijskens Cartoons: Ragnar cartoons Als ge soms druk- of toalfouten zot tegenkomen dan moede wieëte dè we dit ekspres duun. Het Teutegezètje is er vûr iederie-ën en do zien altie-ed meensen die op zuuk zien noa fouten van iemed anders.

Den 11e van den 11e

Het carnavalssezoen wurdt op gaank geschoten

BELIËN - SEVENS AARDAPPELEN & ASPERGES

KLEINE HAART 31a • 3930 HAMONT-ACHEL

TEL. 011/44.87.27 • HENDRIK.BELIEN.1@TELENET.BE

4


Wortje van Preens Roy I

Preens Roy I: van alle mêrte thoe-es Vûrrig joar vertelden we in dees gazet al het succesverhoal van Preens Rik I, de bêste moat van Roy. Samen vûrreme ze het DJ ‘Team Ongeremd’ en zien ze te bewonderen op kwansels, bierfêsten, carnavalszittingen en de bêêtere festivals. DJ wêre zaat er bij Roy al vruug in. Hij was nog nè druug of hij stond al achter de drêj-toafel.

Mè het sezoen van festivals, tentfuiven, terrasconcerten en gezellige zomerbarbecues nog mèr juust achter de kiezen, stût het volgende sezoen vol fêsten wêr vûr de deur! Den daag bo elke carnavalist noa oetkiekt! Den 11de van den 11de, DE start van het carnavalssezoen! Het was juust op dien daag dè het vûr mich allemoal begon. Op 11 november 2016 vroag ich onder het Frühshoppen oan eenkele Teutepeuters of ich lid kon wêre van de Teut. Joazeker, goat dè mèr uns overleggen mè Vorst Noël klonk het. Zoe gezeejd zoe gedoan, ich stel mien vroag oan Noël en hij antwoordt: “Hèdde nè liever un wit pak?” Het overviel mich kompliët mèr noa overleg mè mien lief vrouwke heb ich mèr al te gêêr ingestemd. Het geenk allemoal zoe snel … er moest un nèi preensenpak wurde oangemêête, de noëdige ronde toafelgesprekken, medaille ontwerp, … nuum mèr op. In de oanloëp van mien oanstelling was het dan og hiël moeilik um dè geheim te haawe. Onder het bouwen van de wagen bè De Pleksmoele woordt er al uns riggelmoatig gespeculeerd. Het kunnen zwiege tigge miene moat, den toenmoalige Preens, was al hielemoal nè seempel onder het drêêjen op verschillende fêsten en partijen.

Klên Royke was nog nè druug of hij stônd al achter de drêj-toafel Langs zien hoofdberoep als DJ is ie og nog boefer gewist bè het elitekorps van het Bèls leger, de 1ste Jagers te Pêêrd. Hij was zoe goe dè ze hum altie-ed zoe ver meugelik weg hemme gestuurd, zoeals noa Kosovo. Zoe hèt ie uns samen mè ziene moat 2 mijnen gevonne die ze noa de sergant gingen bringen. Vroagt ziene moat: "En wa als er iën ontplooft?” Woarop Roy antwoordt: “Dan zegge we gewoën dè we er mèr iëne gevonne hemme!”

Dan was het zoevêr 28 januoari 2017, unne oavend um nè te vergêten. Unne hie-ele emotioniële oavend. Zelf mè unne hoëp zenuwen zitten vûr wa komen zou en tiggeliekertied het afscheid mèimaken van miene moat Rik als Preens. Het ontsnappen oet de Posthoorn was og nè zoe seempel. Mèr dankzij eenkele mèiverdachten kon ich de Posthoorn verloaten zonder teveul argwoan te creëren . Noa het umklêêjen en lang wachten mocht ich de totempoal in en woordt ich noa het podium gebroacht. Wa er dan allemoal dor och hènne goat dè is echt nè normoal! Spanning, geluk, stress … Het is het allemoal wêêrd want do stûdde dan! Wa un heerlik onthoal, wa un heerlik gevuul als ze die kap van ouwe kop trekken! De weekends noa de zitting waren geweldig! De oetstappen noa verschillende zittingen, aftrappen gêêven, vliegen over os prachtig Hamet, gewoën heerlik um mij te maken. En dan zien we er, carnavalshoëgdaag in Hamet. De Kinderzitting, Scholenbezuuken, Seniorenzitting en als lêêste mèr zeker nè het minste, Hamet stoet!

Roy als elitesoldoat bè de 1ste Jagers te Pêêrd in Kosovo

Noa de geweldige machtsoverdracht in het stadhoe-es konden we genieten van de prachtige wagens van verschillende groepen en zeker nè te vergêêten mien eigen buurt! Un groëte opkomst woaroan ge ziet: Carnaval in Hamet lêft! De carnavalsbals waren er het prachtigste bewie-es van. Zoewel op zonnig als diensig unne volle zoal en fêst à volonté! ‘Duut mèr allemoal mèi” was os motto en dè was zeker het geval!!!

Ondertussen is ie verkâst noa Interrent in Bree. Ge kunt bè Roy alles huure bo ie zelf ruume ervoaring in hèt zoeals: DJ Team Ongeremd, legermaterioal, mobiel huuskes, pampers en carnavalsattributen.

Ich zou in het biezonder mien vrouw Eveline willen bedanken! Ze was zwanger van os twêdde zoontje en toch weelde ze van dit alles niks missen! We hemme er samen enorm van genoten! Schatteke merci! Miene adjudant Rik zûrrigde erveur dè we overal op tie-ed waren en dè alles altie-ed in orde was. Het was nè seempel vlak noa zien preensenjoar, mèr ich haaw mich gêne bêtere adjudant kunnen weensen, moat merci! Og alle Teutepeuters, bedankt vûr het harde werk achter en vûr de schermen, het was mè momeenten alle hens oan dek! Het was prachtig om samen mè ullie carnaval in Hamet te meuge mèimaken!

En … dames, sinds het succes van de ‘Callboys’ kunde Roy og zelf inhuren. Efkes un mailke noa ziene bââs in Bree sturen of ge kunt hum og rechtstreeks bereiken op ziene websaajt ‘www.Preens Roy.com com com’. Vûr un klèn extraake duut ie og nog zien Preensekostuumke oan.

Het was gewoënweg un geweldig joar, un joar um nui-jt te vergêêten! Unne jongensdroëm dien oetkwaam, un herinnering bovan ich nog lang van goa noagenieten! Oan iederiën bedaankt vûr un supergezelligge carnaval! Het was mich un hiële iër! Preens Roy I

Ge kunt bè Roy alles huure

Hamet Alaaf

Driek en Davy

5


Café “De

Reinigingsdienst

VANHOUDT

Kleine Haart 22/1 3930 Hamont-Achel

• Ledigen van WC’s, septische putten, en sterfputten • Ontstoppen van riolering • Camera-inspectie • Riool-opzoeksysteem • Geurdetectie

Végtès”

Tel. 011/44.86.44 Fax 011/44.62.04

www.vanhoudtreinigingsdienst.be • info@vanhoudtreinigingsdienst.be BTW-BE-0862.905.169

Voor een lekker pintje bier, diverse frisdranken en een ruime keuze uit speciaalbieren en trappisten, heerlijke snacks en vooral een gezellig ouderwets samen-zijn, …, één adres: Café De Vègtes! Open: alle dagen vanaf 14.00 uur ‘s zondags vanaf 9.30 uur Rustdag: maandag

Dijk 66, Hamont - Tel.: 011/44.69.74

Vanreusel Snacks NV, Lozenweg 30, BE 3930 Hamont Tel. +32Snacks (0)11/44 60 Fax +32 39 Vanreusel NV,04 Lozenweg 30,(0)11/62 BE 3930 18 Hamont www.vanreusel.eu info@vanreusel.be Tel. +32 (0)11/44 04 60- Fax +32 (0)11/62 18 39 www.vanreusel.eu - info@vanreusel.be 6


Dokter Jan Neven stelt ziene opvolger veur

WORTJE VAN DEN OPPERTEUT

Noa un carrière van 40 joar legt dr. Jan er de riem aaf en stelt ie ziene opvolger veur. Volgens Jan hèt ie qua oanpak en zelfs oeterlik hetzelfde profiel. Ge kunt un afspraak maken in zien praktijk mèr un afspraak oan hoe-es is og meugelik.

Bêste Teutepeuters en Teutepeuterinnekes, Het vûroetzicht dè de daag korter wêre en het ’s oaves vruuger donker wurdt is vûr de mèste van os gèn plezierig vûroetzicht! Mèr vûr de carnavalisten onder os gèft dit un goei gevuul want vûr hun betèkent dit dè carnaval eroan keumt! Now dè de moand november korter keumt en het magisch getal 11 in oantocht is klopt immers ieder carnavalshart.

Jan weenst al zien patienten alvast veul plezier.

Og dit sezoen beloft carnaval wêr un schwoan fêst te wêre.

Dr. Jan Neven gèt mè pensioen …

Carnavalvierend Hamet-Achel wurdt verwind dor de Teutepeuters. Want zegt nou zelf: bo vinde zoe un program: 4 carnavalszittingen (de Groëte Zitting, de Preensepronkzitting, de Seniorenzitting en de Kinderzitting), un start van het carnavalssezoen mè het Frühshopppen, un wervelende stoet die elk joar oan kwaliteit en bezuukers wint, de 2 carnavalsballen, het Teutegazetje, un kroegentocht, het aaftrappen van sportmanifestoaties, bezuuk oan de schoëlen en het bejoardentehoe-es, un joarliks carnavalslied, de machtsoverdracht op het stadhoe-es … en … meugelik vergêt ich nog iets?

en stelt ziene opvolger veur …

Indrukwekkend is dit program! Un program dè dor veul mèiwèrrekers in elkoar gestoken wurdt. Ich wil doarum dees vrijwilligers daanken vur hunne inzet en tiggeliek oanmoedige um verder te blie-even doen. Carnaval makt diël oet van het bruusend lêven in Hamet-Achel. Het zet os stadje mèi op de koart en lût meensen genieten van het echte carnaval: ongedwongen plezier maken mèi elkoar en in respect vûr elkoar.

succes gegarandeerd

Lût carnaval 2017-2018 opnèi oetgrui-je tot un prachtig fêst.

Alaaf

Hoe-esbezuuke zulle vûrtoan sneller aafgewerkt wêêre

Theo Schuurmans Opperteut

Driek

N O I T A IC D E D ijs D h N T A e n E DANC o.l.v. San info: doubleddance@hotmail.com

7


VLOER-, TEGELEN CHAPPEWERKEN

Lemmens Adriën

B.V.B.A.

Kievitstraat 38 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.55.86 Fax: 011/44.18.76 GSM: 0475/26.64.89 adrien.lemmens@telenet.be

S

4

Op unne daag vinde de job van ouw lèèven

T

8

Producer of: Sports socks (esp. football) - Men’s socks

KLUSPUNT Voor vakman & Doe-het-zelf

| machines

Kapelstraat 75 3930 Hamont-Achel (B)

| gereedschappen

| ijzerwaren | sanitair | elektro

Tel. +32 (0)11 - 44.54.94 Fax. +32 (0)11 - 62.21.13

| bouwmaterialen

Hèdde zin om os redactie te kome versterreke? Stationsstraat 53 we hèmme nog unne 3930 Hamont-Achel info@kluspunt.be stoel vrij Tel. 011 60 53 vûr 33 och www.kluspunt.be

4

info@geropa.be 8


SCV CARNAVALSVERENIGING DE TEUTEPEUTERS

www.teutepeuters.be

Opperteut: Theo Schuurmans Preens: Roy I (Roy Vaesen) Dagelijks bestuur: Vorst: Noël Van den Rul Sikretoaris: Stijn Bernaerts Kassier: Guido Bernaerts Bestuursleden: Leo Pinxten Jan Schuurmans Davy Plas

Leden:

Terug naar het verleden Terug naar het verleden Met de kennisMet vandehet heden kennis van het heden

V Budel-Schoot 6023 AV Budel-Schoot

De student die un ‘0’ kreeg op zien examen Vroag 1: Antwoord: Vroag 2: Antwoord: Vroag 3: Antwoord: Vroag 4: Antwoord: Vroag 5: Antwoord: Vroag 6:

Info@multi-service.nl ulti-service.nl

www.multi-service.nl ulti-service.nl

33 75 6406 - 53 33 75 64 0495 - 49 44 34

Antwoord: Vroag 7: Antwoord: Vroag 8:

Pedicure

“Hilde”

Antwoord: Vroag 9:

Hilde Boonen -Dirks Kievitstraat 37 3930 Hamont Tel. 0494/64.01.22

Ereleden: Grootvorst Jos Jaeken

Dansmariekes: Jolien Verbeek Merlen Teppers

hoterweg 102 Grootschoterweg 102

9 44 34

Rustende zwaluwen: Giel Mans Colla Gielen André Van den Wildenberg

Jacky Custers Patrick Claes Ernie Pinxten Peter Hendriks Davy Teppers Ben Stelten Rik Beliën

Antwoord: Vroag 10: Maandag en Zondag Woensdag en Donderdag Dinsdag Vrijdag en Zaterdag

Antwoord:

11.45 - 13.30 / 16.30 - 22.00 11.45 - 13.30 / 16:30 - 21.00 Gesloten 11.45 - 13.30 / 16.30 - 23.00

9

In welke oorlog kwaam Napoleon um het lêêven? Ziene lêêste oorlog Bo is indertie-ed het verdrag van Maastricht getêêkend? Onderoan de bladzijde Wa is de belangriekste ree-je vûr un echtscheiding? Het huwelik Wa kunde nui-jt êêten bè het ontbijt? Lunch en Diner Wa liekt er op unne halve appel? De ander helft Als ge unne roëje stiën in de blauw zië goi-jt, wa wurdt het dan? Dan zal het noat wêêre Hoe kunde unne olifant ophuffen mè iën hand? Er zien gên olifanten mè iën hand Als ge in iën hand 3 appels en 4 appelsienen hèt, en in de ander hand 4 appels en 3 appelsienen, wa hèdde dan? Hiël groëte hâân Als 10 meensen un muur bouwen in 8 uur. Hoelang zal het dan duren als 4 meensen diezelfde muur bouwen? Dè kost dan gêne tie-ed umdè de muur er al stût Hoe kunde un rauw ei op unne betonnen vloer loate vallen zonder dè het brêêkt? Op allerlei manieren … unne betonnen vloer is namelik moeilik te brêêken


Wie wèrd de nèie Preens?

Wa is er goande dit carnavalsjoar?

Noa het succes van vûrrig joar, kan er og vannejoar wèr gegokt wèire op wie de nèie preens wèrd.

Onder het motto: Carnaval: “Och mèj carnaval, zetten wèllie de bluumkes boe-ewete.

Mie-er informoatie kunde vinne in de platselikke pers, op de site van de Teutepeuters en op Facebook as het zoe wie-et is. Do zal dan bekind gemakt wèire bij welke handelèirs dè ge mèi kunt doen en vanaaf wanie-er.

Zoaterig 11 november 2017 vanaaf 14.00 u. tot 22.00 u.: Fout Zangfêst in De Posthoorn (inkom gratis)

Natuurlik zien er og vannejoar wèr schwoan prie-ze te winnen.

Opening van het carnavalssezoen mèi dit joar optrejens van: De Kletskup, Chris Leurs, Roel Bloks en DJ Bèr Total.

Zoaterig 18 november 2017 om 20.00 u.: 52ste Groe-wete Zitting in zoal De Posthoorn Oe-etreiking Orde Lachend Limburg Mèj optredens van: Hameter talenten: Liedje Carnavalissima dôr de Teutepeuters Gardedans ‘De Limaros’ Tonproaters Arian Compen en Andy Marcelissen. Tadaa! Tanzgarde “Kammerkatzchen und Kammerdiener” oet Keulen (D) Ivo V.d.Bijl Alpenzusjes Hofkapel “De Bloasbuk oet Buul” Eindnummer Teutepeuters Noa afloe-ëp is er bal mèj DJ Bèr Total.

Alle onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties. Renovaties van stooklokalen. Olietank keuringen. Verhuur mobiele verwarmingsunits. Tel. (B) 011 - 44 60 87 Tel. (NL) 0495 - 49 95 72 Fax (B) 011 - 62 14 41

Zoaterig 13 januoari 2018 om 20.00 u.: 35ste Preensenpronkzitting in zoal De Posthoorn

E-mail: info@ruttencv.be Web: www.ruttencv.be

Afscheid Preens Roy I Oanstelling van de nèje Preens Oe-etreiking Orde van Verdienste Mèj optredens van: Hameter talenten De Teutedames Erwin Damen Tonproater Hans Eijckemans Juulke De Knöppele Yves Segers Hofkapel “Neet sjoen mèr hel” Noa afloe-ëp is er bal mèj DJ Koen

Vridig 09 februoari 2018: Kindercarnaval

“Uw officiële

Vûr de kleuters en de lagere scholen, mèj in de vûrmiddig un optreden in De Posthoorn van Clown Tobi, oanvang 10 u.

-dealer”

In de noamiddig bezuuk oan Basisschool De Horizon – Optocht van Lagere school De Robbert (start) en de oankomst van de optocht van Basischool Hamontlo. ’s Oaves wagewijding in Jeugdhoe-es “De Schelft”

Ramen en deuren

Zoaterig 10 februoari 2018 om 14.00 u.: Zitting vûr de senioren in zoal De Posthoorn

Industriestraat 18 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.84.21 Fax: 011/44.71.96 GSM: 0475/76.89.61

Koarten zien oan de zoal te bekomen (inkom: € 6) Optreden van o.a. Marc Dex Vloa-j en koffie kriegde vûr niks Verkiezing van de Preens en Prinses van de senioren

Zonnig 11 februoari 2018: Stoet en Carnavalsbal 9.30 u. Afhoalen van de nèje Preens oan hoe-es 10.30 u. Machtsoverdracht op het stadhoe-es 14.11 u. ’s Middigs trekt de carnavalsstoet dor de stroaten van Hamet, oansloe-etend prie-esoetreiking en carnavalsbal mèi DJ in De Posthoorn 20.11 u. ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mèi DJ. Prie-eskamp vûr de schwoanst verklei-jden

www.deco-bvba.com Openingstijden: Maandag en dinsdag: op afspraak. Woe. en don.: 13-18 u. (na 18 u. op afspraak) Vrijdag: 13 tot 18 u. Zaterdag: 13 tot 17 u.

Diensig 13 februoari 2018: Carnavalsbal 14.00 u. Bezuuk oan de carnavalszitting van het St. Jan Berchmanstehoe-es 20.11 u. ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mèi DJ. Prie-eskamp vûr de gekst verklei-jden

10


www.haardenwinkel.be

Onze online winkel waar de doe het zelver zijn haard,... kan kopen met een korting.

52e

Groe-wete zitting

ZOATERIG 18 NOVEMBER 2017 in zoal DE POSTHOORN

Program van : den oavend

Uw haard, niet zomaar een warmtebron maar een bron van gezelligheid en genot. www.kissen.be

• • • • • • • • • • • •

Opkomst TTP en gastverenigingen. Orde Lachend Limburg. Gardedans «De Limaros » (Kaulille). Buut : A3 Compen. Alpenzusjes Carnavalissima. Buut: Andy Marcelissen. Tadaa! Ivo J.J. van der Bijl. Tanzgarde Kammerkätzchen kammerkaetzche n13 und Kammerdiener. De Alpenzusjes. Eindnummer Teutepeuters.

INKOM: 13 EURO

Haarden - Tegels - Parket

VOORVERKOOP START 6 NOVEMBER 19:00 DE BURG, DE BURG 34 HAMONT

Watertorenstraat 24 - 3930 Hamont (België) - +32(0)11-66 88 80

11

Oanvang 20.00 uur

DE ZITTING IS GÈN AHA-VEURSTELLING

A3com

pen

TADAA

n Andy Marcelisse

De limaros

IVO JJ van der bijl


Kindercarnaval KleuterDe Robbert

De Horizon

Hamont-Lo

12


en Lagere scholen Hamont

De Robbert

De Horizon

Hamont-Lo

www.emmerskelderbouw.be info@emmerskelderbouw.be

Bosstraat 182 B-3930 Hamont

Tel. +32(0)11-44.66.40 Fax +32(0)11-62.20.40 B.T.W. BE 0433.299.394 B.T.W. NL 8010.24.961.B01

13

www.emmerskelderbouw.be info@emmerskelderbouw.be

Tel. +32(0)11-44.66.40 Fax +32(0)11-62.20.40 B.T.W. BE 04


Vorst Noël is iemed die mè de moderne tie-ed mèigoat en doarum hèt ie z Jef hèt ze allemoal grondig oangepakt. Vûr sommige was het hoëg noëdig w doen vûr de gekst verklèdde. Ondertussen is het overtollig vet weggezogen, zien de borsten vergroët en juuste plak. Og de oëg plavetuure zien opgetrokke zoedè ze noa daag carnaval nog al Het resultoat maag gezien wêre !

Davy geenk vûr un neuscorrectie en kon gelukkig unne geschikte donor vinne

Guido gebruukt al un poar wêken un nèi hoargroei middel dè al succesvol is oetgetest op walrussen

DJ Team Ongeremd h drèèj-toafel bij. Ze schotellippen en ze kunn ouw favoriete C

Davy is gegoan vûr un maagverkleining en nog wa groeweter platvuut. Hij vuult zich nou The Lord of the Rings

Ben en Jan kunnen goe hemme samen gekozen Onder het motto : ‘M agai Jackie was zoe wa gek gekeken op zien doeeven.Hij hèt zien oëge loate leesere en hèt vanaaf nou un bêter dieptezicht

Bè Peter in de weenkel kunde vûrtoan pillekes krie-ege. Gên batterijen, mèr ge kunt er wel ow eige mè oploaje

14


zien Teutepeuters allemoal vûr un grondige restyling op bezuuk gestuurd bè Jef Hoeyberghs. want do waren er bij die mè carnaval al gên moelbakkes mie-er moeste opzetten um mèi te kunne de magen verklènd, de billen gelift, de flapoëren en neuzen bijgesteld en zit alle hoar wêr op de

ltie-ed fris oet hun köpke kie-eke.

hèt vûrtoan zien eige gingen vûr Afrikanse nen nou altied en overal CD‛s aafspeule

Unne goeie Vorst moet altie-ed un luusterend oër hemme. Noël hèt zich dan og oe-ëre loate oannêje die perfect bè zien nèi neus passen

Transformoatie van babylook noa macho-look of wa un bezuukske oan de kapper en de zonnebânk kan doen. Dames…Stijn wants you !

Bè Patrick hemme ze zoewa alles vervangen. ‛t Was noëdig, Mèr hij bleenkt wèr as unne spiegel

e mè mekoar gewêre en vûr un actueel kapsel. Make den Teut great in !‛ Ernie is goe bezig gewist in de fitnis.Alle spieren zien, zoevèr we het kunnen zien, fleenk opgespannen. Hij zal wel un nèi Teutekostuumke moeten koëpe

Leike dreenkt al uns gêr unne goeie borrel. Hij moet de leenkse kânt nog loate doen zoedèt ie de fles og kwie-et kan

15


2 Meer dan2 500 m 0 minterieur! 50& n rf Meer dave ieur!

MOPPENTROMMEL

Sikkens ·· Flexa Sigma · Sikkens Histor · Flexa Sikkens· ·Sigma Sigma ·· Histor tottot40% 40% goedkoper goedkoper tot 40% goe verf & inter

Op het terras Unne Hametenèir en ènne van Buul zitte samen op het terras. Dien van Buul: “Bij os op de Boschdie-ek hemme ze opgravingen gedoan, en wèdde wa ze hemme gevonne? Hametenèir: “Gèn flauw idee.” Dien van Buul: “Unne koperen droad! Dè bewie-est dè de aaw inwoners van Buul al den telefoon kinden!” “Dè kan” zegt den Hametenèir, “mèr bij os op den Achterhoek hemme ze och opgravinge gedoan en wèdde wa ze gevonne hemme? … Niks!” “Wel”, lacht dien van Buul, “dè weelt toch niks zegge?” “Joawel, toen gijllie nog mè die drui-j sukkelden hadde wijllie al droadloze telefoon!”

2 Meer dan 500 m verf & interieur!

2 Sikkens · Sigma · Histor · Flexa m 0 0 5 an d Meer tot 40% goedkoper erieur!

Kattenstaart vliegengordijn

Cuprinol tuinbeits

Kattenstaart vliegengordijn

Cuprinol tuinbeits

verf & int

Kattenstaart Cuprinol Sikkens · Sigma · Histor ·tuinbeits Flexa vliegengordijn tot 40% goedkoper

Wiskunde Unne wiskunde professor stuurt unne fax noa zien vrouw: “Liefste vrouw, ich wil och nè beledige of kwetse mèr gi ziet nou 54 joar en ich heb bepoalde behoeftes die gi mich nè langer kunt gêven. Vûr de rest bin ich • hiël gelukkig dè gi mien vrouw ziet, dus ziet nè al te kwoad • dè ich momentiël in het Grand Hotel bin mè mien 18-joarige secretaresse. Ich zal vûr middernacht thoe-es zien. Ouwe • mins.” Als de professor zien hotel boete gèt kriegt ie oan de balie unne fax van zien vrouw: “Liefste mins, gi ziet og 54 joar en als ge disse faxt lêst, zal ich in het Metropol Hotel zien mè ozze 18-joarige zwimbadjongen. Umdè gi unne goeie wiskundeprofessor ziet wèdde zelf og wel de 18 mie-er kiëre in 54 kan dan 54 in 18. Ge hoeft nè op te blie-even!”

Kattenstaart vliegengordijn

Kattenstaart vliegengordijn

• het traditionele anti-vliegen-gordijn • in meer dan zes verschillende kleuren het traditionele • 90 x 210 cm anti-vliegen-gordijn

Anti-muggenarmbandje

Anti-muggenarmbandje

Anti-muggenarmbandje

Cuprino tuinbeit

• voor bescherming van schutting • kindvriendelijk en veilig en tuinhuis tegen UV en vocht anti-muggenarmbandje • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen donker bruin muggen voor en bescherming groen • voor van schutting3-4• weken kindvriendelijk en veilig 5L + 1L tegen UV en9vocht voor 0 • ideaalanti-muggenarmbandje 90 en• Nu tuinhuis 95 gratis! op kamp in meer dan • hetzes traditionele • voor bescherming van schutting • kindvriendelijk en veilig • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen en vakantie! anti-vliegen-gordijn verschillende en tuinhuis anti-muggenarmbandje donker bruintegen UV en vocht muggen voor in meer dan zes • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen kleuren •Open: 00 00 00 00weken00 groen 3-4 Maandag-vrijdag: 8.00en -12. en 13. 8.00-12.   en 13. -17.00 uur verschillende donker bruin-18. uur - Zaterdag: muggen voor 90 x 210 cm • Nu en 5Lgroen + 1L ideaal voor kleuren 3-4•weken • 90 x 210 cm Generaal gratis! 12 Achel • Nu 5L + 1L • ideaalop voor kamp 90 Dempseylaan 90• 3930 95 gratis! op kamp en vakantie! tel. 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be en vakantie!

29.

34.

nù 0 9nù

9.

nù 90

29.29.

4. 334.

9.

5

9.9

Open: Maandag-vrijdag: 8. -12. en 13. -18. uur - Zaterdag: 8. -12.   en 13. -17. uur Cuprinol Anti-muggenGeneraal Dempseylaan 12 Achel Generaal Dempseylaan 12• 3930 • 3930 Achel tuinbeits armbandje • het tel. traditionele 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be • voor bescherming va 00

00

00

00

00

00

00

Open: Maandag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00-18.00 uur - Zaterdag: 8.00-12.00  en 13.00-17.00 uur

00

tel. 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be anti-vliegen-gordijn en tuinhuis tegen UV • in meer dan zes • kleuren; licht bruin, verschillende donker bruin kleuren TOURINGCARBEDRIJF en groen • 90 x 210 cm • Nu 5L + 1L

auwers

nù 0 9

29. De Wilg

b.v.b.a.

Constructiewerken

n

gratis!

3

• het traditionele • glaswerken voor beschermingBVBA van schutting • kindvriendelijk en veilig anti-vliegen-gordijn metalen ramen tegen UV Open: Maandag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00-18.00 uu en tuinhuis en vocht anti-muggenarmbandje aluminium ramen • in meer dan zes • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen verschillende donker bruin muggen voor Dempseylaan Generaal Industriestraat 14 - 3930 Hamont kleuren Tel.: 011/44.70.47 - Fax: 011/62.15.69 en groen 3-4 weken tel. 0032 11 64 19 29 • in • 90 x 210 cm • Nu 5L + 1L • ideaal voor 0 0 9 9 95 gratis! op kamp Industrieterrein Kanaal Noord 1433 en vakantie! 3960 Bree Tel.: 089/48 08 80 00 00 00 00Fax: 089/76 41 60 00 Open: Maandag-vrijdag: 8. -12.  en 13. -18. uur - Zaterdag: 8. -12.00  en 13.00-17.00 uur E-mail: info@dewilg.be Website: www.dewilg.be

29.

34.

pantone 369

pantone 428 OF 877 zilvergrijs pantone 432

9.

Lettertype: Pirulen.ttf opmerking: de letters A worden als volgt uitgevoerd: A

Generaal Dempseylaan 12 • 3930 Achel tel. 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be

• Schooldiensten• • Groepsvervoer binnen- en buitenland • • Georganiseerde dagtrips voor groepen • • Touringcars van 19 tot 88 plaatsen •

16


Hameter hobbyfotograaf hèt zich gespecialiseerd in macro fotografie Al sinds zien pensioen is Hametenèir Theike Van Vlierden geobsedeerd dor macro fotografie. Dor wêêr en weend is Theike dageliks op pad mè ziene spiegelreflexcamera om mè veul gedeuld unieke fotto’s te maken. Volgens Theike duurt het soms uren en uren um mè de sjuuste beliechting, sloe-etertie-ed en witbalans zoewel de fotograaf als de fotto goe scherp te krie-ege. Ondertussen is ziene makro-album mè fotto’s oet binnen- en boeteland al fleenk oangegrui-jt en zien er plannen vûr un nèi serie ovver de Bijekörf. Driek

Un selectie oet Theike zien makro-collectie:

Theike wacht mè veul gedeuld op het juuste momeent.

Makro Antwerpen

Makro Luik

Makro Amsterdam

17

Makro Best


Jos Saes

U droomt het, wij bouwen het...

Party- & Verhuurservice “U zorgt voor de gasten, wij zorgen voor het slagen van uw feest...” Wij verhuren alles voor uw feest, verzorgen uw catering, Barbecue, maar ook uw ballondecoratie en heliumballonnen. "Altijd een passend advies" Korte groenstraat 6 - 3930 Hamont-Achel

bouwwerkenroda.be

+32(0)477 703.197

info@bouwwerkenroda.be

+32(0)11 75.46.94

BE0896.251.789

netxniP ikiR

Riki Pinxten

R O BOONEN Vliegenramen en -deuren Elastische voegwerken • Rolluiken Ook herstellingen

Riki Pinxten

R Boekhouding Fiscaliteit

Party en Verhuurservice Jos Saes ‘t Inne 26 - 6021 DA Budel Tel.: 0495-495542

Stad 24 Hamont-Achel tel. 011 62 17 27 PinxtenR@telenet.be

Boonen Rob Kloosterstraat 5 bus 1 • 3930 Hamont-Achel 0498/22.16.60 (na 17u00) Boonen.rob@telenet.be

Zandbedrijf Grindhandel en vervoer

n.v. WINTERS

18

Erkstraat 82 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.22.47 Fax 011/62.22.51


CARNAVAL 2017

19


CARNAVAL 2017

20


CARNAVAL 2017

21


CARNAVAL 2017

22


TEUTEPEUTERSLIED

Erelijst Limburgse Teutenorde “Lachend Limburg”

Wij zijn de Teutepeuters van Hamont zijn wij. Wij houden van de leute wij zijn er gèire bij. Wij dansen en wij springen en maken graag plezier. En wie daar niet van houdt die gaat wij blijven hier.

* 1974 * 1974 * 1975 * 1976 * * * *

Zoals de Teuten leefden zo peuters leven wij. Zoals de Teuten feesten zo peuters feesten wij. Het masker voorgebonden de zotskap opgezet. Met carnaval dan maken de Teutepeuters pret.

1977 1978 1979 1980

* 1981 * 1982 * 1983 * 1984 * 1985 * 1986 * 1987 * 1988 * 1989 * 1990 * 1991 * 1992 * 1993

STEVENS WENST U EEN FIJNE CARNAVAL!

* 1994

STEVENS TELEVISIES De televisie-specialist met een verrassend lage prijs! Grootschoterweg 105-107, Budel-Schoot (NL) tel. 0031 495 493616 - www.stevensbudelschoot.nl

* 1995 * 1996 * 1997

P. STEENSELS-STEVENS FITNESS - TUINMEUBELEN Grootschoterweg 99 A, Budel-Schoot (NL) - tel. 0031 495 491185 www.deFitnessSpecialist.nl - www.deTuinmeubelenSpecialist.nl

* 1998

STEVENS DE PVC VLOEREN SPECIALIST Uw specialist in PVC vloeren Grootschoterweg 101, Budel-Schoot (NL) tel. 0031 495 491399 - www.depvcvloerenspecialist.nl

* 2000 * 2001

* 1999

* * * * * * * * * *

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

* 2012 * 2013 * 2014 * 2015 * 2016

Onderwijslaan 8 3910 Neerpelt

23

Professor FRANS VAN VLIERDEN (Bernard Kemp) Dekaan van de fakulteit Letteren en Wijsbegeerte. Auteur. Drs. ANDRE RIJCKEN Burgemeester van Hamont. Kanunnik FRANS WILLEMS (Sooi) Nationaal Aalmoezenier Milac. Dr. MATHIEU BUSSELS Ere-conservator van het Rijksarchief Limburg. Auteur. ARMAND PREUD’HOMME Komponist en tekstdichter. Senator HUBERT LEYNEN Senator en journalist. Dr. CYRIEL LEETEN Burgemeester van Hamont. TONY VANWYCK Groot vorst van het Heilig Wammes. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Carnavalspromotor. LUDO LAAGLAND Kunstschilder. Kanunnik PHIEL BOSMANS Stichter en voorzitter van de Bond Zonder Naam. Mevrouw RITA JAENEN Radiopresentatrice. Aalmoezenier WILLEM SANGERS Aalmoezenier woonwagenwerk. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Ereburger van de stad Maaseik. Geschiedkundige en auteur. ADRIAAN CLAASSEN Diocesaan inspekteur. Archeoloog. Geschiedkundige. Auteur. JOS GHYSEN Directeur, hoofdproducer BRT 2 Omroep Limburg. Auteur. JOS VANDELOO Schrijver. KAREL LISMONT Atletiek-kampioen. ARMAND SCHREURS Dagbladreporter. Humorist met de poppen (theater Boulevard). HARRIE MEEUWISSEN Burgemeester van Hamont-Achel. STIJN CONINX filmregisseur. JEF HUYNEN promotor Carnaval Limburg. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Dhr. FONS APPERMANS redacteur en opsteller Sneppeke bij het Belang van Limburg. Mevrouw MANUELA VAN WERDE actrice en TV-presentatrice. JOZEF MERTENS wetenschappelijke Geschiedschrijver. JAN STEVENS dirigent - jurylid fedekam Vlaanderen. GROOT DRUMBAND ENSEMBLE K.F. KEMPENBLOEI ACHEL MON BEX jubilaris 33 jaren medewerker Hamonter Carnaval LAMBERT VAN WERDE promotor Hamonter Verenigingsleven JOS JAEKEN jubilaris Grootvorst van de Teutepeuters PAUL EYBEN oud notaris, medeoprichter SCV De Teutepeuters ANN REYMEN presentatrice TV-Limburg en Radio Donna DANA WINNER zangeres BELLE PEREZ zangeres ERIC VANDERAERDEN ex-profwielrenner NATUURHULPCENTRUM VZW OPGLABBEEK THEO SCHUURMANS Burgemeester Hamont-Achel RUDI DIELS Atletiektrainer JACOB BEKS Acteur SALIM SEGHERS Zanger ORGANISATIE MARS- EN SHOWWEDSTRIJDEN DER LAGE LANDEN BENNIE BAX Hygiëne-inspecteur, Presentator van ‘De Smaakpolitie’ RUDI MOESEN Producer en presentator TVL, ‘Orde Broensgroene Leeuw-Liveke’ PATRICK VAN HORNE Vice-Wereldkampioen ‘Levendig Standbeeld’ MAARTEN COX Zanger en presentator TVL RENE HUYNEN Carnaval promotor Limburg, 33 jaar bestuurslid Liveke, 22 jaar voorzitter Liveke


Verhuur van speelwagen, (verlicht)- springkastelenBeukenlaan 1c 3930 Achel. Tel: 0032(0)498/ 85.13.22

Verhuur van speelwagen, (verlicht)- springkastelen, stoelen en tafels, ... Beukenlaan 1c 3930 Achel. Tel: 0032(0)498/ 85.13.22

Kapsalon Esther HULSBOSCH RenĂŠ

Nijverheidsstraat 7 bus 2 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.85.31 Fax: 011/62.21.67

Esther BeliĂŤn

BANDENCENTRALE

Kleine Haart 31a 3930 Hamont-Achel Tel. 0499/35.54.68

Salvatorstraat 14 Hamont-Achel 011/44.53.58

zekeringkast vervanging alarminstallaties

Bosstraat 1 - 3930 Hamont-Achel

Tel.: 0032 (0)11 39 11 59 24


Preensenpoar seniorenzitting 2017

Annie Duysters en Piet Verschuren

Preensenpoar BejOardenhoe-es 2017

Jef Jansen en Marie Emmers

Stad 33 3930 Hamont-Achel Stad 33 Hamont-Achel 011/445592 3930 011/445592

25

Volg ons ook via facebook: amon amon


Stoetdeelnemers 2017

Zijllie hemmen ui-jt as preens geregeerd over Hamet 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tjeu I Leo I Martin I Sooi I Thei I Fons I Tjeu II Sjef I Neel I Paul I Miel I Jo I François I Louis I Tonny I Luc I Jos I Paul II Martien I Lei I Harry I Jos II Lei II Rudy I Swa I Tony II Frits I Ad I Ivo I Jacky I Georges I Stef I Luc II Jan I Noël I Bèr I Roger I John I Danny I Flip I Danny II Roel I Ronny I Rob I Peter I Piet I Daan I Patrick I Stijn I Jan II Davy I Peter II Rik I Roy I ????

M. Boonen L. Spaas M. Lemmens F. Gielen T. Emmers A. Emmers M. Van Geloven J. Noten C. Cornelissen P. Van Hout E. Sools J. Bongers F. Van Hout L. Kauffman T. Boonen L. Westhof J. Van der Wielen P. Van Hout M. Dolders L. Joosten H. Wijnants J. Jaeken L. Pinxten R. Joosten F. Dirks T. Boonen F. Van Vlierden A. Verhoeven I. Boonen J. Custers G. Nouwen S. Vaes L. Fiten J. Van Cranenbroek N. Van den Rul A. Willekens R. Mertens J. Marshall D. Bernaerts F. Van De Broek D. Kiggen R. Van Rul R. Duijsters R. Boonen P. Rooyakkers P. Rooijakkers D. Goversen P. Dirks S. Bernaerts J. Schuurmans D. Plas P. Hendriks R. Beliën R. Vaesen ????

Enkelingen/Kleine groepen • Patrick Van Horne • Swa, Patrick en Frits • CV Het Leeg Bekske • CV Hospital • Het Kliekske • CV De Lulmutsen

In de Orde van: De Marmerblok ‘t Gaaskenneke ‘t Benzienpeumpke De Postbus Het Schietloeet De Plekspoan De Stookketel ‘t Mazoetkenneken Den Houtwurrem Den Teut Den Overweeg De Gardisette Den Eenschietklippel De Eikenbaank De Gouwe Schaaf Den Tonproater De Schier De Gulle Lach De Tennis-Raket De Basket De Twiejdekker De Bakstieen De Klapdeur De Teutentoart De Buldoezer De Printer Den Trucker De Plavei De Nagelklopper De Beenhauwer De Betongieter De Schapendrijver De Industrie De Kasseiklopper De Bal Het Graafmachien ‘t Rèkenmachien De Lie-estemaker Muziek en Lach De Tapkroan De Stoalpers Het Frietbèkske Het Kersvèt De Vishengel De Vernèjing De Bouwwerf ‘t Betonwèrrek De Bandparodist De Teutepeuter ‘t Mellekmachien ‘t Carrosseriewèrrek ‘t Knipperend Lèmpke ‘t Lulie-ezer De Drè-ejtoffel ????

De Hameter Bérkini Wil Je Wippen? Luchtballon Niks Aan De Hand De Fusie Door De Ogen Van Het Kliekske Bleend Getrouwd

Grote groepen • KVC De Lookes • Teutedames • CV De Lo(l)-trappers • De Vrolijke Nootjes • Eric Dewael • Buurt Van De Prins • CV De Poorkupkes • Snapdem • CV De Lolmutsen • Haag Achel

Wij Breken Elkaar Niet Af “Gedraagde och als een schandoal dan binne we och oan ozze totempoal” De Fusie-rollercoaster Mej Carnaval Zetten Wellie De Bluumkes Boete Onsieparty: We Hebben Een Bed Op Wielen “De Verassing” Hoe Kom Der op “De Buurtpolitie” Mama’s willen jullie onze cup zien, Papa’s bakken het “bruin” We Zijn Er Weer BIJ

Wagens • CV De Vredesbokken • CV De Leuke Bende • De Jeugdige Jeugd • CV Goe Gemengd • CV De Pelter Jeugd

Belle En Het Beest Egyptisch Paleis “Saloon” Disco/Flower Power Als Elf En Fee Doen We Voor De 5de Keer Mee • CV De Hameter Garde Hameter Aire Force • CV De A-Akes Wellie Gokken Er Op Los • CV De Pleksmoele Al 11 Joar Stelen Wellie De Show • CV De Pelter Flugeltellers Fiesta Na De Siesta • CV Veer Weite’t Neet Mier Hebben Boeven • CV De Rare Vogels Prinsenwagen Grote Heide • CV Da Hedde Wel Is Rovers • Flaming Star Ranch Werelderfgoed Garnaalvisserij Op De Prinsenloop • CV De Feestbeesten Markiezenwagen • CV De Liller Fiejstbende US Army • CV De Feest Generation DFG Draait Door • KFC U10 Alcatraz The Love Boat • CV De Goodies • CV De Leute Meute Tiroler Skihut • CV De Breugeler Verkens Après Ski • CV Gesplitst Naftpomp • CV De Liller Brassers Vikingen

Inlichtingen m.b.t. de stoet:

info@teutepeuters.be 0496 99 56 85 26


o t e s t s C a r n a v a l 2017

27


o t e s t s C a r n a v a l 2017

28


o t e s t s C a r n a v a l 2017

29


o t e s t s C a r n a v a l 2017

30


Verzekeringen Leningen Spaarbank Financieringen Vermogensplanning

Hoek 39a - Hamont-Achel - T. 0494/72 98 64 Openingsuren:

dinsdag 13.00 tot 21.00 uur Woensdag & donderdag 09.00 tot 18.00 uur vrijdag 08.00 tot 20.00 uur zaterdag 07.00 tot 14.00 uur

Tonny Van Otterdijk NV Ven 10 • 3930 Achel • Tel. : 011/64.19.95

Enkel op afspraak

Dakwerken & EPDM

VLOER- EN TEGELWERKEN

JACKY SUTENS OUDE WATERTORENSTRAAT 23 - 3930 HAMONT-ACHEL TELEFOON 011/62 22 93 • FAX 011/62 26 64 e-mail: jacky.sutens@outlook.com

Mathieu Joosten Burg 34 - 3930 Hamont-Achel +32 (0)11/96.70.80 - +32 (0)496/81.95.40 mathieujoosten.deburg@outlook.com

31


VAN HEUGTEN Marc B.V.B.A. • droogzuigingen • putboringen • verkenningsboringen • pompen Ondernemersstraat 5, 3930 Hamont-Achel Tel. 011-44.67.21 • fax 011-62.18.34

Boseind 98 • 3910 Neerpelt TEL. 011/ 64.29.14 FAX: 011/ 64.46.90 E-MAIL: DEGRAEF.LINSEN@ACDGL.BE 32


Fusie Hamet-Achel-Nêrpelt-Overpelt gèt nè door. Bo is het misgeloëpe? (Diëlname van de 3 burgemêêsters oan populair TV-programma ‘Dating Naked’). Het Teutegezètje legt de gevuulige peunten bloët. Op initiatief van ozze Opperteut Theo hebben de 3 burgemêêsters diëlgenomen oan het bekinde TV-programma ‘Dating Naked’, dit mè de bedoeling om mekoar uns langs den andere kant te lie-ere kinne en alles open en bloët op toafel te goi-je. Theo zelf haaw goei ervoaringen mè het programma want hij haaw er zien vrouw al lie-ere kinne. De opnames gingen door in de specioal oangelee-jde bloemenwei bè de Kempkes en al gaaw bleek wa de pienpeunten waren:

G DATIN NAKED

• Over de naamkeuze was er og gèn akkoord. Vûr Nêrpelt en Overpelt moest het kost wa kost ‘Pelt’ wêre woarop Theo veurstelde um er dan mèr ‘HA HA Pelt’ van te maken. • En dan pakde ozze Theo op de lêêste daag nog oet mè un verrassing. Stiekum haaw ie Marga Vermue oet Buul oetgenodigd, en do konne Fransen en Drieskens nè mè lachen. Ze vuulden zich bè hun pietje gepakt, umdè Theo duudelik mie-er interesse haaw in de grenzeloze charme van Marga. En die mie-er als gewoën interesse kon ie mèr moeilik verstoppen, nog un geluk dèt er un groëte zonnebloem in de buurt stond. Fransen en Drieskens vuulden zich in hunne bloëte gezet en zien het aafgedrupt, ze zullen het mè hun twieën moeten oetzuuken. We weensen ze veul succes en mocht het nè lukken dan meugen ze van Marga en Theo nog altie-ed samen unne kiër mè hun de wei in.

• Os motto van de stad Hamet-Achel ‘Grenzeloze charme’ bleek nè te passen bè Overpelt en Nêrpelt. Die liggen al nè oan de grens en de charme is er vêr te zuuken mè hun stopliechten, het belastings- en politiekantoër, het ziekenhoe-es en het containerpark. Terwiele dè wijllie toch grenzeloos kunnen oetpakke mè de Achelse Kloes, de Napoleonsmeulen, … en nuum mèr op.

Driek en Piet

De burgemêêsters hadden un date in de bloemenwei bè de Kempkes.

33


Het Limburgs volkslied Waar in ’t bronsgroen eikenhout ’t nachtegaaltje zingt, over ’t malse korenveld ’t lied des leeuw’riks klinkt. Waar de hoorn des herders schalt langs de beekjesboord. Daar is mijn vaderland Limburgs dierbaar oord. Daar is mijn vaderland Limburgs dierbaar oord. Waar de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit. Weeld’rig sappig veldgewas, kost’lijk groeit en bloeit. Bloemengaard en beemd en bos overheerlijk gloort.

RCWebdesign creatief & doordacht

AUTORIJSCHOOL HENDRIKS N.V. Nieuwstraat 1 3930 Hamont 011/44.70.65

KBC Bank Hamont Stad 9, 3930 Hamont Tel. 011 44 06 20 Fax 011 44 06 21 hamont1@kbc.be

www.kbc.be

Fietsen en Tuinmachines Bosstraat 39, Hamont 011/62 24 32 Stationsstraat 12 3930 Hamont-Achel Tel.: 011 62 26 83 GSM: 0475/96 15 47

www.bax.be info@bax.be

webdesign

online-marketing

RCWebdesign.be

34


Nèie stadswerf geopend Vol trots is aafgeloëpe zomer de nèie stadswerf veurgesteld. Volgens schepen van openbaar- en gruunwerken Guy Joosten, volduut het gebouw oan de strengste eisen en is de inrichting gebeurd mè ruume insproak van de gemêntewêrrekers. En dè is te merken, want de noadruk ligt vûral op ‘n rustige werkumgêêving.

Kerkstraat 8 - Hamont - Bestellijn: 011/44.53.75

ma-di-wo-do alle pizza’s aan X 7,00

Er is, zoeals bè het Hoe-es van het keend, zelfs gedacht oan un ‘dutjeskamer’ en de nèie stadsbelleman is ingeschakeld om iederiën wèr op tie-ed wakker te krie-egen.

OPENINGSUREN: MA. tot DO.: 16 tot 24 u. VRIJ. en ZA.: 16 tot 2 u. - ZON.: 16 tot 24 u.

NAAMPLATEN SPORTPRIJZEN

UMANSWINTERS

Brandstoffen & Benzinestation

Graveer-, laser- en ponstechniek Nieuwstraat 92A, 6021 HV Budel Tel. 0031-495-491032 Fax 0031-495-496830 E-mail: info@vonkennaamplaten.nl www.vonkennaamplaten.nl

De nèie stadsbelleman moet het gemêntepersoniël wakker haawe Hetzelfde vûr de bureaus, mè roamen tot op de grond, zoedè het kantoërpersoniël og liggend noa boe-ete kan kie-eken.

Steeds de goedkoopste Stationsstraat 33, Hamont

Ondertussen werpt het og al zien vruchten aaf op de prestoaties van het gemêntepersoniël. Of zoeals ze zelf zegge: “We werken nou vûr 10 … mèr goed dè we mè 30 man zien!”

Tel.: 011/44.70.68

Driek en Davy

BELIEN

Salvatorstraat 1 • 3930 Hamont-Achel Tel. (011) 44 02 60 • Fax (011) 44 02 65

CDV NR. 43406

FINANCIELE DIENSTEN • AXA-BANK • VERZEKERINGEN KREDIETEN • BELEGGINGEN • VERMOGENSPLANNING

KOSTUUMS BLAZERS PANTALONS BORDUURWERK UNIFORMEN KEPI’S EMBLEMEN TOEBEHOREN Op maat gemaakt in eigen atelier. Kerkstraat 20, B-3930 Hamont Tel.: 011/44.52.58

UW VERTROUWEN WAARD

35

Geopend van: Ma. - vr. 6 - 18 & Za. 6 - 17 u

Stad 16 bus 5 - 3930 Hamont Tel. & Fax 011 62 14 29


B

N

Lozenweg 97 - Hamont Tel. 0479/89 06 23 Fax 011/66 75 22

E

T

A

R

R

JESB OD A O V E R

www.dewatervallei.be

36


CARNAVALSZITTINGEN 2016-2017 12 november 2016 en 28 januoari 2017

DĂŠja Vu Fabrizio

Erwin Damen

s

De Lawineboy

Margriet Hermans

Frans Theunisz

Afscheid Prins Rik I

De Limaro's

Tonproater Berry Knapen

uters

er Teutepe

Eindnumm

Miss Daisy Divine mburg

e Lachend Li

Ord Oe-etreiking

Les Froeures Copuleu

Prins Roy I

rs

Tonproater Boy Janssen

Oe-etreiking Orde Van Verdienste

Liedje Carnavalissima

De Teutedames

ter Tonproa ssen Hub Sta

Tonproater Pierre Knoops

Wibo Westra

37


38


CARNAVALISSIMA 2018 Vereniging: Hamont - SCV De Teutepeuters. Tekst: Ernie Pinxten. Muziek: Roel Bloks, Peter Hendriks en Ernie Pinxten. Uitvoerders: 'De Teutenparty’s'

ZOE-WEPLOAI Strofe 1: Op ûn druk terras, rap ûn peent of 10 gezope. Moedde meinis pisse, kriegt ow boks nog nè miejer ope. Alkool in owwe kop, lut ow kupke drèje. Studde in èns op, valde vûr over op de kèije. Refrein: (2x) Zoe-weploai seg ... wa ziedde tog een zoe-weploai seg ... "en dan zegge ze" ... Zoe-weploai seg ... wa ziedde gi een zoe-wep ... "1-2-3-4" "en springen nouw" "en zoe-wepe" Strofe 2: Schraavelt mèr omhoe-weg, ge kunt al nè mie-jer loe-wepe. Op han en vuut noa hoe-ws, dût ow vrouw de veur deur ope. As oe-egen konne schie-ete, dan hawwe ze al gescho-wete. Dinkt noa vûr ge begint,vur gèt wèt ist noa de kloe-ewete.

• Slotenmakerij • Kluizen • Veiligheidsdeuren

Refrein: Zoe-weploai seg ... wa ziedde tog een zoe-weploai seg ... "en dan zegge ze"... Zoe-weploai seg ... wa ziedde gi een zoe-wep ... "en springen nouw" "en zoe-wepe" "1-2-3-4"

t. 0473 35 14 84

39


Ria v uult z ich ‘ sup er calif rag ilistice x p ialidocio us’ as M ary P op p ins ( musical)

B en as B en in B en Hur ( actie)

40

T h eo g è t v û r un termij n T h e G odf ath e ( reality of s cienc


n 3 e amb tsin er P art III ce-f iction ? )

S tadssiccretoaris T h eo in g ez elsch ap v an 2 b ardames z û rg t v û r v ertier onder de P oos en tot in de loate uurk es ot in Ilse is h (1 6 + ) s r e t t e S p

erg e as S è m r rro P ure h o n Dracula ( nè ri v amp ie tj es) v û r mie

G uy k e g eh t los in de b e rg en v an T irol ( 1 6 + g esp ro k en in Ham eter dialect) 41

L ach en mè R Dunne’ in z ie udi as ‘ den n dolle j oar en as sch ep en ( k omedie)


Budelpoort 2, Hamont - Tel.: 011 44 70 31 Tel.: 0032(0)11 44 70 31 - Gsm: 0494 99 16 34 - www.krispashop.be GBS TENTENVERHUUR & VREKOOP Korte Watertorenstraat 2, 3930 Hamont-Achel Tel: 0032-11 44 51 74 e-mail: info@gbstenten.be www.gbstenten.be

Stad 50 Hamont-Achel tel. 011/44.89.83 hoteldeklok@skynet.be www.hoteldeklok.be

Voor al uw feesten en partijen.

42


MOPPENTROMMEL

Specioal artikelke mèi unne biezundere inhaawd (oftewel unne column)

Het verschil Nol: “Zeg Pol, kinde gi het verschil tussen Onze-Lieve-Vrouw en un modern vrouw?” Pol: “Ich zou ’t nè wiëte.” Nol: “’t Is toch nè zoe moeilik: Onze-Lieve-Vrouw vluchtte mè unne ezel en liet alles achter. Un modern vrouw langs den andere kant, die vlucht mè alles en lût den ezel achter!”

Bij de oogarts

Fout Un non lopt achter unne kinderwagen dor den hoof van het klöster. De bisschop dien op bezuuk is vroagt: “Aha, een kloostergeheim?” “Nie-je”, antwoordt de non, “un kardinale fout!”

Tweemaal per jaar mag, moet ik op consultatie bij mijn oogarts. Een vriendelijk, vrouwelijk wezen. Naar mijn mening prominent in haar vakgebied. Ze praktiseert in Bree, op de Witte Torenwal. Verder uitweiden over haar expertise en haar druk bezochte groepspraktijk zou kunnen lijken op illegale sluikreclame. Daar pas ik voor!

Ziek Jantje wûrdt ziek in de kèrrik onder de mès. “Ma, ich deenk dè ich moet overgêven”, fluustert ie. Moeder: “Goat mè rap noa boe-ete en makt dè niemed iets in de goate hèt.” Nog gèn minuut loater is Jantje terug. Moeder: “Ziede nou al zoe rap noa boe-ete gewist?” Jantje: “Dè was nè noëdig, achter in de kèrrik stond un bekske mè erop: ‘Voor de zieken’.”

Eind vorige week had ik er een afspraak om 10 voor 10. Stipt op tijd meldde ik me aan bij het onthaal: gewassen, geschoren, gekamd - wat er nog te kammen valt -, in een wolkje reuk, tanden en bril gepoetst, identiteitskaart in de hand. Na de eerste twee onderzoeken aan de balie vielen mijn ogen - nergens kunnen ze beter vallen - op drie decoratieve, ceramische appels, twee groene met ertussen een witte, op de desk. Ik vroeg aan een secretaresse of die appels er lagen om kleurenblindheid te testen. Haar verwonderde blik vroeg om enige uitleg. Bloedernstig verduidelijkte ik: “Juffrouw, as gi vrogt on unne patiënt: ‘Gèft mich dien roeje appel ‘s.’ En hij of zij gèft och braaf unne grune of dien witte … Tjê, dan wèdde ’t wèl!” De aangesprokene grimlachte, haar collega schaterde. In de overvolle wachtkamer gaf mijn vrouw me stiekem een por. Na lang wachten verzachtte de oogarts de scha met positieve resultaten over mijn zicht veraf en dichtbij, over mijn oogdruk en over mijn haarvaatjes. Haar onderzoek maakte me wel een tijdje quasi stekeblind en lichtschuw.

Gezocht Man mè bovengebit zuukt vrouw mè ondergebit, om same aaf en tow un hèpke te goan ète. Tel 011/11 11 11.

Thuisgekomen, bij het updaten van mijn contactadressen verwonderde mijn vrouw zich over de vele ‘-logen’ in mijn lijstje: cardioloog, dermatoloog, podoloog, uroloog, oftalmoloog, pneumoloog, nefroloog, endocrinoloog en nog anderen die ondanks hun beroepseer een vorm van liegen niet kunnen laten. Na haar leessessie vroeg ze: “Vertolt mich aal dê GrieksLatien geduuj ‘s.” Ik ‘dialogeerde’: “Ich zal ’t proberen, omdê ge ’t zoe schjown vrogt. En as ich ’t nèmmer wiejt, zèg ich zoemêr wa ’t er op trèkt. Akkoord?” In volgorde articuleerde mijn vrouw het rijtje af en probeerde ik een valabel trefwoord te verzinnen: “Hert, vèl, vuutjes, woaterleiding, oewgen - geluuf ich -, longen, nieren, sokker.” Na - om in Latijn en Grieks te blijven - de oremus over of de litanie van kwalen stond ik er zelf versteld van wie er in de loop van mijn 72 levensjaren ooit aan en / of in mijn lijf zat.

T +32 (0)472 595 333 www.kookkunstenaars.be

Tja, zou het dan toch zijn dat niet mijn God maar mijn dokter mij levend houdt …?

Harrie Beks Columnist van “Het lèèven zoeals het is in Hamet-Achel” in het Belèngske.

43


SCHOONHEIDSZORG DRIESEN Lieve Driesen: "Vertel ons uw huidproblemen en wij vinden een oplossing!"

www.glittertattoo.be Het adres voor al uw ballondecoraties grime-materialen animaties en glittertattoo's Hooghaag 39 - 3930 Achel tel. +32 (0)11 66 78 60 I +32 (0)475 59 39 92 www.iparty.be I www.glittertattoo.be winkel open: dinsdag tot vrijdag: 13u30 tot 19u00 zaterdag: 10u00 tot 17u00

44

INSTITUUT PARFUMERIE

Lieve Driesen, Kerkstraat 14, HAMONT Tel. 0032 11 44 55 44


Hamet - Korte nèisberichten

Hoe-es van het Keend is vanne zomer fêstelik geopend

Ûrste bewoners zien al oangekomen

Om oet de kösten te geraken zal bespoard wêêre op poetspersoniël Stadsbestuur nimt moatregelen tigge weeldkakken in het Stadspark

Racisme vastgestêld bè Hameter Kippenboer Opperteut Theo gèt zwoare criminaliteit persoënlik oanpakke Hamet-Achel gruun- en bloemenstad 2017 Verantwoardelikke Schepen van het gruun Guyke hèt al wortel geschoten

Hameter jeugd hèt steeds mie-er last van gehuurbeschadiging

Bord bè Dienst vrêmdelingenzaken op het stadhoe-es verwelkomt nèikomers

45

Driek


Flaming Star Ranch

GROEP PEETERS SOUND AND LIGHTING ALLE GELUIDS- EN LICHTINSTALLATIES PODIUMS EN DEKORS

Voor: Modeshows Openluchtmanifestaties Strand- en andere party’s Koncerten Beurzen Bedrijfsshows Toneel- en TV-belichting ...

• Pensionstalling • Lessen: beginners & gevorderden • Buitentochten door bosrijke omgeving • Western Store & Privé-lessen • Inkoop & Verkoop

Oude Watertorenstraat 24 Hamont Tel.: 011/44.64.92 GSM: 0496/818515

Winter 17 - Hamont Tel: 0477/28 06 60

E. Meeuwissen bvba Deken Dolstraat 75 3930 Hamont-Achel T. : 011/62 12 22

FRITUUR

F. : 011/62 24 05 info@horecameeuwissen.com www.horecameeuwissen.com

JOHAN Hamont Tel. 011/62.13.45

E-Meeuwissen Horeca Groothandel b.v.b.a. Gaston Eyskenslaan 2 3900 Overpelt T.: 011/62. 12 22 F.: 011/62 24 05 info@horecameeuwissen.com www. horecameeuwissen.com

Ondernemersstraat 1 • 3930 Hamont-Achel T 011 800 666 • F 011 800 669 enveloppe ME.indd 1 E info@tyre-1.com • W www.tyre-1.com

46


MOPPENTROMMEL Komma Woarum kan un komma op de juuste plak belangriek zien? Zin 1: Hij zat op haar schoot, en rustte uit. Zin 2: Hij zat op haar, schoot, en rustte uit Te loat Jantje keumt te loat in de schoël. Op den trap keumt ie de direktrice tegen. “10 Minuute te laot”, zegt ze. “Joa”, zegt Jantje, “ich og”.

Schoonmaak kantoren, Schoonmaak kantoren, scholen, instellingen scholen, instellingen Bouwopleveringen Bouwopleveringen Industriële reinigingen Industriële reinigingen Glasbewassing - Gevelreiniging Glasbewassing - Gevelreiniging Lommel +32 (0)11 42 70 67 Lommel +32 (0)11 42 70 67 www.kuismasters.com

Opa Opa wurdt 100 joar en omdè opa nog nui-jt in un vliegtuig hèt gezête hemme de kinder besloten om samen te goan vliege. Ze zitten allemoal in het vliegtuig hoëg in de locht en de aawste dochter vroagt oan opa: “Opa, bo deenkde nou oan?” Opa: “Oan nakse vrûllie!” Dochter: “Oan nakse vrûllie? Hoe komde do toch bij?” Opa: “Do deenk ich altie-ed oan!”

www.kuismasters.com

Schèèl Jantje keumt beukend bè de mêster: ”Ich bin wêr gepest menie-er, ze nuumen mich allemoal schêle Jantje.” Zegt de mêster: “Wa kan och dè nou schêle Jantje?”

NIEUW!!! Hoeks-Vespa NIEUW!!! Hoeks-Vespa (www.hoeks-vespa.be) (www.hoeks-vespa.be) Leer Lommel en omstreken op een Leer Lommel en omstreken andere manier kennen!op een andere manier kennen!

Examen Schoolmêster: “Gi hèt precies dezelfde fouten in ouw examen als de jongen dien langs och zit!” Jantje: “Dè vin ich nè zoe moeilik, we hemme dezelfde mêster!”

S T U D I E B U R E E L S T U D I E B U R E E L

Weversstraat 13 3930 HAMONT-ACHEL

Tel. 011-44.55.50

Fax: 011-62.25.47

011-44.55.04

www.belienenzonen.be

0490 42 18 66 Beliën en zonen bvba Dijk 69 - 3930 Hamont-Achel

info@belienenzonen.be 47


Agri Limburg Dijk 62 - 3930 Hamont GSM: 0475 38 49 12 - Tel.: 011 66 21 62 Fax: 011 66 63 01 Melkmachines en VMS De Laval Drinkwatervoorziening Suevia Algemene koeling Stalinrichting GEA Mengmestmixers (RECK) Mengmestpompen (DODA) Noodstroomvoorziening DOORMETEN VAN MELKMACHINES EN KOELTANKEN Alle toebehoren voor de melkveehouderij

48


Veurstelling Hamet-Achelse carnavalsgroepen (Achel)

CV A-Akes

Ozze groep is ontstoan zoeals allicht verschillende carnavalsgroepen … op un zomers terras tussen de peenten door. We zien begonne as vriendenkliek die mè carnaval wouwe mèi doen, als naam kozen we “Achel-anders”, CV A-Akes was geboren. Het ûrste joar makde we van un busonderstel un hippie piratenboët, iederiën zûrgde zelf nog vûr zien kostuum en we waren vertrokke. Dor de joaren bouwden we verschillende thema’s zoeals de Achelse Kloe-es, Après ski, Disco Ridders en Casino ...

We wore groëter en groëter en de lêste joaren hemme we 100 carnavalsvierders in ozze groep. Iën joar hemme we og unne wagen gehuurd mèr we hadden als bestuur- en bouwteam al snel door dè de oanloëp tot carnaval zeker zoe belangriek is dan de stoeten zelf. Intussen zien we gekind als de groep mè de frikandellen (bakploat) op hunne wagen en dit joar zullen de A-Akes er vûr de 15e kiër bij zien mè carnaval, het aaftellen is al begonne.

Hamet-Achel Alaaf

www.time-out-hamont.be

Cafetaria ‘Het Stadspark’

Molenstraat 38, Hamont, 011 62 20 20 dinsdag en woensdag gesloten

Tennisclub, speeltuin, fietscafé Gezellig samenzijn, ...

Uitbaters: Luc & Marina Iedereen van harte welkom!

HTC TEAM

Alle dagen open vana f 09.00 uur

SPAREN - LENEN - VERZEKEREN

Gielen Ludo Kantoorhouder FSMA nr.: 67747

Sleutjes 7 3930 Hamont-Achel Tel: 011 44 62 71 of 0468 30 20 87

KANTOOR HAMONT

Hoogstraat 7 Tel.: (011) 44 84 10 e-mail: ludo.gielen@argenta.be

49


Datums Carnaval Carnaval valt altie-ed 7 wèèken vûr Poasen en kan dus ten vruugste vallen op 1 februoari en ten lèste op 7 mèrt. Om ow snipperdaag al vast te kunnen regelen vinde hieonder de datums vûr de kommende 11 joaren:

11 februoari 2018 3 mèrt 2019 23 februoari 2020 14 februoari 2021 27 februoari 2022 19 februoari 2023 11 februoari 2024 2 mèrt 2025 15 februoari 2026 7 februoari 2027 27 februoari 2028

GOLD FASHION JUWELEN inkoop oud goud

Kwalitatief de goedkoopste 14 KRT GOUDEN SIERADEN GROTE COLLECTIE • TROUWRINGEN • BRILJANT-SIERADEN

Stationsstraat 65 - 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.88.63 woens. t/m vrij.: 11 tot 18 uur zat: 10 tot 17 uur

www.goldfashion.be

RAMEN & DEUREN VERVANGINGSRAMEN RENOVATIE VERANDA’S IN- & VOORZETROLLUIKEN GLAS VOLLEDIGE AFWERKING

Dhr. RUTTEN (011) 44 67 47 Dhr. STEVENS (011) 64 27 30

Kievitstraat 51 3930 Hamont-Achel

DOE HET ZELF & HUISHOUDCENTER

Schuurmans - Lipkens Borstraat 96

50

Bosstraat 47, 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.10.23 Gereedschap, ijzerwaren, hout, verven, sanitair, electriciteit, tuingereedschap, huishoud, electro


51

Bosstraat 169 3930 Hamont-Achel Tel. 011 44 59 74

carrosseriebelien.be PICKKUP & DELIVERY SERVICE AUTOWASSERIJ SERVICE

OP HERSTELLINGEN GRATIS VERVANGWAGEN

2 JAAR GARANTIE

Dé professionele partner voor alle autoschade.

c a r ro ss e r i e

Belien


52


Mia Bloemen 50 joar Binnenkort wegens groewet succes hoedenmaakster van terug in De Walburg! de Teutepeuters Het was in het carnavalssezoen 1966-1967 dè Joep vanne Boën van textielweenkel Botex oan Mia vroeg um nèi carnavalssteken te maken vûr De Teutepeuters. Er woord unne carnavalssteek in Duitsland gekocht dien als model moest dienen, en Mia ging onmiddellik oan de slaag want de ganse Road van Ellef en de Preens moesten al binnen de 3 wêêken mè hunne nèie steek kunnen pronken. De Teutepeuters zien onder de carnavalsverenigingen nog altied uniek mè hun eigen ontworpen, handgemakde steken. Hoeveul het er in al die joaren zien gewist kan Mia nè precies zeggen, mèr het zien er noa schatting minstens 120. Mia hoopt, zoelang het nog kan, er mèi door te goan en de Teutepeuters zien dan og êrreg dankbaar vûr al die joaren van geweldige inzet vûr hun vereniging. Mia bedankt !

Het lèèvensverhoal van Luc, de zoon van unne koolputter en zien liefde vûr Marina, de dochter van unne facteur. Lèèftie-ed : + 16

53 16


Govers Dorpsstraat 30 3930 Hamont-Achel

Stad 30 • 3930 Hamont-Achel 011 622 222 • www.eyecare.be

Bosstraat 119 • 3930 Hamont • Tel. 011/44.85.29

+31 (0)495 493 212 | www.airflow.nl

Bloemen Planten Decoratie en meer...

DIERENARTS

CELIA VAN BELLEGEM

Aan het marktplein van Hamont!

OPENINGSUREN

bvba

drukkerijBoonen 011 44 03 60 Oude Watertorenstraat 27 3930 Hamont

MA & DI 16.30 - 21.00 WO 11.30 - 13.30 16.30 - 21.00 DO GESLOTEN VR & ZA 11.30 - 13.30 16.30 - 22.00 ZO 16.30 - 22.00

Stad 8, 3930 Hamont 011 667166 • 0496 213462 FrituurCentrum@outlook.be 54


Hameter terrasjes De horeca van Hamet hèt aafgeloëpe zomer fleenk geïnvesteerd. Vûral de terrasjes wêre steeds groëter. Un overzicht:

Cafetaria De Posthoorn Het stadsbestuur ontkint mè klem dèt er un probleem zou zien mè cafetaria De Posthoorn. Het terras was iedere daag bomvol.

Forum Het Forum kondigt oan dè hun terras, mè de mèiwerking en noa un traktoatie oan het stadsbestuur, groëter is gewore. Mèr hun parking joammer genoeg wa klênner.

Time Out Og Ilse en Piet loate wiëte dè er sinds vanne zomer miër plak is op hun terras, en dè og disse weenter hun terras onkruudvrij en verwêrremd zal zien.

Driek

GHOTRA nachtwinkel Stationsstraat 20 Hamont

BON

VOOR GRATIS KRANT

(uitknippen niet nodig)

PATISSERIE KWANTEN - VANESCH Michielsplein 48 bus 2 - 3930 Achel

011 64 14 49 Houtmolenstraat 56 - 3900 Overpelt info@kwanten-vanesch.be wwww.kwanten-vanesch.be

Audio-Visual Rental Entertainment & DJ´s

Al het carnavalsnieuws (en meer) wekelijks in de bus.

Horeca Audio Installs

0494 / 94 11 79 Stationsstraat 41, 3930 Hamont • T: 011 446035 • www.hacweekblad.eu

55


Coiffure

Eindejaarsmenu's liggen klaar

“Heidi� Thuisdienst

Rangeerweg 8, 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/62.20.64

Wassen, chemisch reinigen en persen/strijken, verkoop van werk- en bedrijfskleding, beddengoed en bad textiel.

Stomerij & Wasserij de Kim

Pater Ullingstraat 13, 6023 AM Budel-Schoot T. +31 (0) 495 - 49 13 34 E. info@de-kim.nl W. www.de-kim.nl

Openingstijden: 8.00 - 21.00 uur 8.00 - 18.00 uur

Ma t/m Za van Zondag van e n j Fi al v na r Ca 56


Dè is nè vûr te lache

MOPPENTROMMEL De snelste 3 Jongens zitten tigge mekoar te stoefen. “Ich heb de snelste voader, hij is F16 piloot in Klène Brögel.” “Oh, mèr de miene is nog sneller”, antwoordt den twèdde,” hij is astronaut.” “Pff”, zegt den derde, “de miene is nog sneller, hij wèrrikt in Hamet op de gemènt van negen tot vie-ef, mèr hij is al um drèi uur thoe-es!”

• Gehecht zien oan ouw littêken • Het stadsbestuur van os bloemenstad, dè os vroagt om de bluumpkes uns goed boete te zette • Inwoners van Litouwen Lee Towers nuumen • Honing mèi unne bijsmaak • Unne schipper dien ziene kop nè boven woater kan haawe • Unne bakker dien mè moeite zien broëd verdient • Un verpleegster die er gèn duukskes umdrêêjt • Ozze schepen van sport Ben Schuurmans dien zien kaak oet de kom zingt • Unne gehiëlonthaawer dien eist dè ze hum kloare wie-en scheenke • Unne kletskop dien mèi zien hâân in zien hoar zit • Unne muzikant dien zich van de wie-es lût bringe

Hoe sterft un … Astronaut: hij voart ten hemel Bokser: hij wûrdt oetgeteld Jager: hij schiet er zien hachje bij in Klie-ermaker: hij gèt noa de knöp Köster: hij bloast zien kèrs oet Lieraar Nederlands: hij zet er un peunt achter Lierares handwèrrik: ze stikt Schwoanmoeder Jantje: “Papa hoe hèdde de schwoanmoeder van Adam?” Voader: “Adam, haaw gèn schwoanmoeder, hij lêfde in het aardsparadie-es!” Leenks of rechts Nol: “Moet un vrouw leenks of rechts in het echtelik bed ligge?” Pol: “Eigenlik rechts, mèr do zien hiël wa manslui-j die hun vrouw gewoën leenks loate ligge!”

RIJNDERS JORDY

VERANDA’S VERANDA’S OP OP MAAT MAAT VAN VAN VLOER VLOER TOT TOT DAK DAK

Zandstraat 102 - 3920 Lommel

info@rijndersj-bestratingen.be VERANDA’S OP OP MAAT MAAT 0491 59 60 46 VERANDA’S

Rangeerweg Rangeerweg 12 12| |3930 3930 Hamont-Achel Hamont-Achel| |België België

VAN VAN VLOER VLOER TOT TOT DAK DAK

+32 +32 468 468 3232 7373 5151| | JWB-VERANDAS.BE JWB-VERANDAS.BE

57


MARKT 10 - 6021 CE BUDEL TEL. 0495-494890

DIGITALE FOTOSERVICE Wij garanderen topkwaliteit

58


Vogelverschrikkers bè Napoleonsmeulen duun niks aaf De 3 mûlders Harrie, Harry en Harry (in de volksmond og wel de 3 H’s of H3 genuumd) loate wiëte dè de vogelverschrikkers die aafgeloëpe zomer in het haverveld bè de Napoleonsmeulen zien geplâtst, nè het geweenste resultoat hemme opgeleverd:

KERKSTRAAT 26 | 3930 HAMONT 011 / 96 41 77

De veugel komen erop aaf en de bezuukers blie-even weg! Fietsers loate sinds vanne zomer de meulen leenks ligge en kie-eken den andere kânt oet. Of het oan de veugel of oan de vogelverschrikkers ligt moet nog oetgevogeld wêre, mêr de 3 H’s loate zich nè mie-er op hunne kop schie-ete en beluuve tigge volgend joar un oplossing.

VERGADERZAAL 20 PERSONEN

Voetreflexologie S.T.E.R.-therapie Dr. Schüssler celzouten Bach Bloesems Oorkaarsen Reiki

Rodenbachstraat 11 3930 Hamont-Achel Tel. +32 (0)11 62 13 49

De 3 H’s (Harrie, Harry en Harry) loate zich nè mie-er op de kop schie-ete

Behandelingen & opleidingen anita.luys@skynet.be www.alvoet.be

De veugel trekke zich niks oan van de vogelsverschrikkers

& Deuren Ramen & DeurenRamen Ruud Van Samang Ruud Van Samang Oude weg 22 3930 Hamont-Achel +32 (0)478 84 24 80 info@vsb-bvba.be www.vsb-bvba.be

Fietsers loate sinds vanne zomer de meulen leenks ligge

Ramen & Deuren Ruud Van Samang

Driek en Piet

Parochiaal centrum

Oude weg 22 3930 Hamont-Achel +32 (0)478 84 24 80 info@vsb-bvba.be www.vsb-bvba.be

Slenders Wooncomfort Burg. van Houtstr. 71

Hamont-Lo

6021 AS Budel (0031) 495-431480 info@slenders.nl

59

tel. 011 44 63 18


HOUTSKELET

TRADITIONEEL

Bosstraat 193, 3930 Hamont +32 (0)11 44 85 53 www.marc-ceelen.be info@marc-ceelen.be

60

Teutegazetje 2017  

DU gazet van Hamet

Teutegazetje 2017  

DU gazet van Hamet

Advertisement