Tenalablade 2 2011

Page 1

ÅRGÅNG 14 / 2011 - Nr: 30

Utgiven av Tenala byarådsförening r.f.

g n i n e r ö f s d å r a y B a l a Ten en a l l a r e r a önsk ! r e t n i V d Gla ta n u ik im to lä y K n la Tenho le il ik a k le il te a a tt o iv to Iloista Talvea!

Företagarnas andra tar form Nya radhus i centrum av kyrkobyn har lockat både köpare och hyresgäster.

Yrittäjien toinen muotoutuu Kirkonkylän keskustan uudet rivitalot ovat houkutelleet sekä ostajia että vuokralaisia. Sid / Sivu 16-17

Tenala-Tenhola Meny Smaker från Tenala Maistuisiko Tenhola-menu? Sid / Sivu 22-23

Tenala under jorden Tenhola maan alla Sex olika företag, har lagt ner sina kablar och rör. Kaikkiaan kuusi eri yritystä ovat asentaneet kaapeleitaan ja putkiaan. Sid / Sivu 18-19

Västnylands Miss Marple

Villa Christine - möjligheternas hus

Länsi-Uudenmaan Miss Marple

Villa Christine– mahdollisuuksien talo

Anja Gustafssons tredje kriminalroman Uranaiset (Karriärkvinnor) utspelar sig i bekanta miljöer.

Anja Gustafssonin kolmas rikosromaani, Uranaiset, sijoittuu tuttuihin maisemiin.

Sid / Sivu 8-9

Försäljning av ostar och korvar, café, kursverksamhet, kulturella evenemang, festlokal. Idéerna tar aldrig slut.

Kyseessä on juustojen ja makkaroiden myynti, kahvila, kursseja, kulttuuritapahtumia, juhlatila. Ideat eivät koskaan lopu. Sid / Sivu 28-29


2

Bästa läsare

Hyvä lukija

Ett år är igen snart till ända och byarådet är i färd med att planera verksamheten för inkommande verksamhetsår. Men före vi går in på nästa år är det viktigt att utvärdera detta år. Sammanfattningsvis måste jag säga att speciellt dialogen med Raseborgs stads tekniska central och då speciellt planeringsavdelningen har fungerat bra. Att byarådet fått komma med utlåtanden och ändringsförslag i planeringsfrågor ser jag som oerhört viktigt. Här har nu Raseborg helt konkret infriat löftet om att se byaråden som en resurs och potential. Nu är det sedan de folkvaldas sak att se till att det finns pengar i budgeten för att förverkliga dessa projekt. Tenala lever i en fas av inflyttning vilket är positivt, speciellt barnfamiljer vill slå sig ner i Tenala mycket p.g.a. den ordnade infrastrukturen såsom en högklassig dagvård, skola, eftermiddags verksamhet och en fungerande kollektivtrafik. Detta betyder också att planeringen av nya bostadsområden inte får släpa efter – finns det efterfrågan måste det finnas ett utbud! Men en positiv inflyttning betyder också att det skapar ett visst tryck på just ovan nämnda infrastruktur, vi kan inte ha dagisbarnen inhysta i en barack i tid och evighet utan denna fråga måste få en annan lösning snarast möjligt. Samtidigt väcks frågan om det f.d. kommunalhusets skick och framtid – kommer huset i framtiden att fungera som ett säte för eftermiddagsverksamheten eller finns det kanske andra planer. Eller rättare sagt – har man på tjänstemannanivå utrett alla möjligheter? Det är aldrig fel att ha visioner och vi kan kalla denna för byarådets ”Vision 2013”; Elevprognosen i Höjdens skola visar att elevunderlaget de närmaste 7 åren är på samma nivå som idag varför utrymmet där biblioteket verkar inte kommer att behövas för utbildningen. Eftermiddags verksamheten däremot är i behov av nya utrymmen varför den flyttar in i skolan där biblioteket är idag, dessa faciliteter behöver inga investeringar för att genomföras och skolans kök förser barnen med eftermiddagsmål. Biblioteket däremot finns nu i Företagarhuset mitt i byn som har visat sig vara en ypperlig lösning. Biblioteket har idag en större utlåning än tidigare, mycket p.g.a. att det är mera tillgängligt. Inte heller belastar biblioteket stadens ekonomi med högre hyreskostnader eftersom Företagarhuset erbjöd staden en hyra motsvarande den interna hyran. Ödet med det f.d. Kommunalhuset fick sin lösning i att föreningar i Tenala köpte fastigheten av staden för en summa på 2012€ med tilläggsvillkor om att

Vuosi on kohta taas lopuillaan ja kylätoimikunta on suunnittelemassa tulevan vuoden toimintaa. Ennenkuin siirrymme seuraavalle vuodelle, on tärkeää arvioida tätä vuotta. Yhteenvetona minun on sanottava, että erityisesti keskustelu Raaseporin kaupungin teknisen viraston ja varsinkin suunnitteluosaston kanssa, on sujunut hyvin. Näen todella tärkeänä sen, että kylätoimikunta on saanut antaa lausuntoja ja muutosehdotuksia suunnitteluasioissa. Tässä Raaseporin kaupunki on konkreettisesti lunastanut lupauksensa ja nähnyt kylätoimikunnat voimavarana ja potentiaalina. Nyt sitten valtuutettujen asia on varmistaa, että talousarviosta löytyy rahat näiden projektien toteuttamiseen. Tenhola on muuttovoittoinen alue, erityisesti lapsiperheet haluavat asettua Tenholaan pitkälti hyvin järjestetyn infrastruktuurin kuten korkeatasoisen päivähoidon, koulun, iltapäivätoiminnan ja toimivan joukkoliikenteen takia. Tästä syystä uusien asuinalueiden suunnittelu ei saa laahata jäljessä – jos on kysyntää, pitää myös olla tarjontaa. Muuttovoittoisuudesta johtuen kohdistuu edellä mainittuihin toimintoihin myös tiettyä painetta; päiväkotilapsia ei voi pitää parakissa ikuisesti, vaan tähän tulee mahdollisimman nopeasti löytää joku muu ratkaisu. Samassa herää kysymys entisen kuntatalon kunnosta ja tulevaisuudesta – toimiiko talossa tulevaisuudessa päiväkoti vai onko ehkä muita suunnitelmia. Toisin sanoen – onko kaikkia mahdollisuuksia selvitetty virkamiestasolla? Aina voi olla visioita, joten tässä kylätoimikunnan ”Visio 2013”; Höjdens skolanin oppilasennuste osoittaa oppilasmäärän pysyvän seuraavan seitsemän vuoden ajan nykyisellä tasolla. Siksi tilaa, jossa kirjasto nyt toimii, ei tarvita opetustarkoituksiin. Iltapäivätoiminta on uusien tilojen tarpeessa ja muuttaa siksi koulussa nyt kirjaston käytössä oleviin tiloihin. Näihin tiloihin ei tarvitse tehdä muutosta varten investointeja ja koulukeittiöstä saadaan lapsille välipala. Kirjaston sijoittaminen Yrittäjätaloon keskelle kylää on sen sijaan osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi. Kirjastosta lainataan nykyisin aikaisempaa enemmän sen paremman sijainnin takia. Kirjasto ei myöskään rasita kaupungin taloutta korkeampien vuokrakustannusten muodossa sillä Yrittäjätalo tarjosi kaupungille sisäistä vuokraa vastaavan vuokratason. Entisen kuntatalon kohtalo ratkesi, kun tenholalaiset yhdistykset ostivat kiinteistön 2012 € hintaan sekä ottivat vastuulleen korjauskustannukset. Näin

...fortsätter på följande sida...

...jatkuu seuraavalla sivulla...


Tenala byarådsförening, styrelsen 2012 Tenholan kylätoimikunta, hallitus 2012 ÅRGÅNG 14 Tenalablade utkommer två gånger per år. Utgivare: Tenala byarådsförening rf Ansvarig utgivare: Kim Holmberg Ansvarig redaktör: Börje Broberg Foto: Krister Slöör Översättning: Johan Lindgren Layout & Ombrytning: Mikael Roms, MR MEDIA Upplaga: 2 500 Tenalablade ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija: Tenholan kylätoimikunta ry Vastaava julkaisija: Kim Holmberg Vastaava toimittaja: Börje Broberg Kuvat: Krister Slöör Käännökset: Johan Lindgren Layout & Taitto: Mikael Roms, MR MEDIA Levikki: 2 500 Bli medlem i Tenala byarådsförening! Genom att bli medlem understöder du byarådets verksamhet. Kontonummer: 405558-213162 Medlemsavgiften är 4€/person Kom ihåg att skriva ditt namn i meddelandefältet! Liity jäseneksi Tenholan kylätoimikuntaan! Liitymällä tuet kylätoimikunnan toimintaa. Tilinumero: 405558-213162 Jäsenmaksu on 4€/henkilö Musita kirjoittaa nimesi ilmoitus kenttään!

Ordförande / Puheenjohtaja Kim Holmberg 040 829 7760

Sammankallare i samarbetsutskottet

info@carldemumma.com

Medlemmar / Jäsenet Anna Taube-Mattsson 044 309 3736

anna@popana.fi

Magnus Selenius 0400 844 030

selema@surfnet.fi

P-O Friman 0400 472 281

service@pofriman.fi

Jenny Sjöberg 040 555 9440

jenny.sjoberg@novia.fi

Börje Broberg 044 541 0679

brunos@surfnet.fi

Kent Gustafsson 040 504 5171

kent.m.gustafsson@gmail.com

Lars-Ove Backman 0400 202 728

larre.backman@pp.inet.fi

Annika Sjöblom 040 755 6305

annika.sjoblom@raseborg.fi

...fortsätter från föregående sida...

...jatkuu seuraavalta sivulta...

stå för reparationskostnaderna, Tenala Föreningsgård blev således ett faktum. Det nya daghemsbygget kunde inledas redan hösten 2012 mycket tack vare våra driftiga och lokala förtroendevalda. Byarådet skulle gärna också se att flere personer engagerar sig i verksamheten. Styrelsemötena är öppna för allmänheten och speciellt skulle byarådet se att någon eller några yngre personer kommer med och jobbar för morgondagens och Tenalas bästa! Avslutningsvis vill jag önska alla Tenalabor en riktigt fridfull och god jul. Byarådet tackar också alla annonsörer för att ni igen en gång bidragit till att denna publikation blivit verklighet, endast genom att handla lokalt garanteras vi Tenalabor den närservice som vi så mycket förtjänar.

Tenholan Yhdistystalo on tosiasia. Uuden päiväkodin rakentaminen voitiin aloittaa jo syksyllä 2012, paljolti aikaansaavien ja paikallisten luottamushenkilöiden ansiosta. Kylätoimikunta näkisi mielellään myös useamman henkilön osallistuvan toimintaan. Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille ja erityisesti kylätoimikunta toivoisi jonkun tai muutaman nuoren liittyvän mukaan työskentelemään huomisen ja Tenholan hyväksi. Lopuksi haluan toivottaa kaikille tenholalaisille oikein rauhallista ja iloista joulua. Kylätoimikunta kiittää myös kaikkia mainostajia; osallistumisenne on jälleen kerran mahdollistanut tämän julkaisun. Vain ostamalla paikallisesti takaamme tenholalaisille heidän ansaitsemansa lähipalvelut.

Kim Holmberg / Ordförande

Kim Holmberg / Puheenjohtaja

Tenala Byarådsförening r.f.

Tenholan kylätoimikunta ry

3


Anslagstavlan förnyad Den gamla anslagstavlan på Frimans diversehandels lidervägg har ersatts med en ny. Nu är anslagen skyddade för regn och blåst. Den nya anslagstavlan har dörrar med glasrutor. Dörrarna kan den som vill hänga upp reklam öppna själv och stifta fast sin affisch. En stor förbättring jämfört med tidigare är, att lampor tänds när skymningen lägger sig och man kan studera anslagen också sent på kvällen. Det är att hoppas, att alla gör sitt bästa för att hålla anslagstavlan snygg. Den som har satt upp reklam kan gärna ta ner den igen när budskapet inte längre är aktuellt. I annat fall sköter Frimans det. Missbruk av anslagstavlan har Frimans också rätt att ingripa i. Den gamla anslagstavlan sattes upp för ca. femton år sedan. Den har varit i flitig användning och behövde en ersättare. Platsen är förhoppningsvis bra och alla vet var de skall hämta information.

Ilmoitustaulu uusittiin Frimans diversehandelnin vajan seinällä oleva vanha ilmoitustaulu on uusittu. Nyt ilmoitukset ovat suojatut sateelta ja tuulelta. Uusi ilmoitustaulu on lasitettu ja näin julisteet ovat suojassa. Taulun ovet saa avattua ilmoitusten kiinnittämistä varten. Suuri parannus entiseen on myös että uusi taulu on valaistu. Lamput syttyvät kun hämärtyy ja ilmoitukset voi lukea myös myöhään tai varhain. Toivottavasti kaikki tekevät parhaansa, että taulu pysyy siistinä. Se, joka on kiinnittänyt ilmoituksen, voi hyvin itse poistaa sen kun asia ei enää ole ajankohtainen, muussa tapauksessa Friman’s tekee sen. Väärinkäytökseen Friman’s voi myös puuttua. Vanha ilmoitustaulu asennettiin noin 15 vuotta sitten. Sitä on käytetty ahkerasti mutta se oli kulunut vuosien mittaan. Paikka on tuttu ja toivottavasti hyvä. Kaikki tietävät mistä voivat saada tietoja eri asioista. Näin myös jatkossa.

Var i Tenala? – Det här ankaret finns någonstans i Tenala. Kan du gissa var? Om du behöver hjälp kan du bläddra vidare i tidningen. Där finns svaret!

Tenholassa, mutta missä? – Tämä ankkuri on jossain Tenholassa, arvaatko missä? Ellet arvaa, saat vastauksen myöhemmin tässä lehdessä.

4


Byarådet uppmanar alla läsare att tycka till om Tenala skall ha en ”Välkommen” skylt eller en symbol och hur skulle de i så fall se ut? Kylätoimikunta haluaa että sinä lukija kerrot mielipiteesi seuraavasta: Pitäisikö Tenholassa olla Tervetuloa-juliste tai joku symbooli. Minkälaisesta pitäisit? Om du tycker det skall vara en ”Välkommen till Tenala” skylt – vilken är då ditt förslag till slogan? Jos pidät ’’Tervetuloa Tenholaan’’ julisteesta – minkälainen sen tulisi olla? Mitt förslag: / Minun ehdotukseni:

Om du tycker att Tenala skall ha sin egen symbol – hur kunde då en sådan symbol se ut? Jos sinusta Tenholalla pitäisi olla oma symbooli – minkälainen se voisi olla? Mitt förslag: / Minun ehdotukseni: Namn: / Nimi:

Näradress: / Lähiosoite:

Postnummer och ort: / Postinumero ja kunta: Postas till: / Lähetetään: Tenala Byarådsförening r.f., c/o Kim Holmberg, Gränden 6, 10520 Tenala

BRANDSLÄCKARESERVICE SAMMUTINHUOLTO

AGA gaser Förstahjälpprodukter Brandskyddsprodukter Småmaskinservice m.m

AGA kaasut Ensiaputuotteita Palosuojelutuotteita Pienkonehuolto y.m

www.tekno-test.fi

Industrigatan 3 10600 Ekenäs 0400-805 347 / 019-241 3429 tore.lindberg@teknotest.inet.fi

5


6


7


Västnylands Miss Marple En observant dam som är intresserad av antikviteter och gärna deltar i olika kurser om sina intressen och som dessutom råkar befinna sig på platser där det händer. Sådan är pensionerade historieläraren Paula Roos, en västnyländsk miss Marple. Anja Gustafssons tredje kriminalroman Uranaiset (Karriärkvinnor) utspelar sig i bekanta miljöer som Svartå slott, Skåldö, Ekenäs, Ingå men också i Helsingfors. Det är trevligt att läsa en roman med dessa ingredienser i stället för att allt skall ske i stora städer eller på platser långt borta. Och en del av poliserna arbetar vid Raseborgspolisen. Personerna i boken samlas i Svartå för att gå på två olika kurser. När alla är samlade börjar saker hända. En död person upptäcks vid kvarnen och senare sker andra mord på andra platser. Men vilket är sambandet mellan morden? Paula Roos träffar vänner, diskuterar med sin ingifta släkting polisen, observerar och ställer frågor. Och drar slutsat-

Anja Gustafssons bok Uranaiset. Anja Gustafssonin kirja Uranaiset.

ser av det hon har erfarit. Vad betyder den miniatyrmålning, som dyker upp på olika ställen och vad har personer, som vid första anblicken är främlingar för varandra, för gemensamt? Och vad ger en peruk för ledtrådar? Anja Gustafsson skriver gärna om människors klädsel, utseende, om inredningar, landskap. Det ger intryck av lugn, men i bakgrunden lurar människor med ont i sinnet. Det är något Paula och polisen kommer att lösa. Ett tips inför julen, hämta boken till exempel hos Frimans. BB

Länsi-Uudenmaan Miss Marple Länsi-Uudenmaan Miss Marple, eli eläkkeellä oleva historianopettaja Paula Roos on antiikista kiinnostunut tarkkaavainen rouva, joka osallistuu mielellään häntä kiinnostaville kursseille. Anja Gustafssonin kolmas rikosromaani, Uranaiset, sijoittuu tuttuihin maisemiin Mustion linnaan, Skåldöhön, Tammisaareen, Inkooseen mutta myös Helsinkiin. On mukava lukea romaania, joka sisältää näitä mausteita sen sijaan, että kaikki tapahtuu surkaupungeissa tai kaukaisissa paikoissa. Ja osa poliiseista on Raaseporin poliisista. Kirjan henkilöt kokoontuvat Mustioon osallistuakseen kahdelle kurssille. Kun kaikki ovat koolla alkaa tapahtua. Yksi kuollut löytyy myllyn luota ja myöhemmin murhia tapahtuu muissakin paikoissa. Mutta mikä murhia yhdistää? Paula Roos tapaa ystäviään, keskustelee sukulaispoliisin kanssa, tarkkailee ja kyselee. Ja vetää johtopäätöksiä kokemastaan. Mikä merkitys on eri paikkoihin ilmestyvällä pienoismaalauksella ja mitä yhteistä on ensi silmäyksellä toisilleen vierailla ihmisillä? Ja mitä johtolankoja löytyy peruukista?

8

Anja Gustafsson.

Anja Gustafsson kirjoittaa mielellään ihmisten vaatteista, ulkonäöstä, sisustuksesta ja maisemista. Tämä luo mielikuvan rauhasta mutta taustalla vaanii ihmisiä, joilla on pahat mielessä. Tätä Paula ja poliisit ratkovat. Vihje joululahjaksi, nouda kirja vaikka Frimansilta. BB


Mer än en bok om Tenala kyrka När Bo Wessman tar sig an uppdraget att skriva om någonting så kan man vänta sig något utöver det vanliga. Han håller sin stil oberoende om det handlar om jugendhus, båtliv eller kyrkor. Boken om Tenala kyrka och församling är ett julklappstips till alla, som intresserar sig för samhället. Kyrkan mitt i byn har man alltid talat om, numera mest därför, att kyrkobyggnaden befinner sig i centrum av sin församling, i kyrkobyn. Tidigare var också en hel del av den världsliga makten koncentrerad till kyrkan och alla var beroende av det som kyrkan/kyrkoherden tyckte och tänkte. Till Tenala församling hörde också Hangö och Bromarf, så vad kyrkoherde och församling bestämde, berörde människorna på ett stort område. I boken beskrivs Tenala allt från forntiden, genom vikingarnas farleder, i katolsk tid och vidare till i dag, där också den nuvarande biskopen i Borgå stift figurerar. En lång tid med som dokumenterats ända från 1200-talet. Tenala var förr en genomfartsort för trafiken väst-öst, varför Tenalaborna beskrivits också av resenärer, som stannat till här på något av gästgiverierna längs Stora strandvägen/ Kungsvägen. Hurudana var människorna förr, det kan man läsa synpunkter på. Liksom synpunkter på en del av prästerna i Tenala börjande med Winaldus, den första kända prästen i Tenala. Var han kanske samme Winaldus, magister från Prag, som var ärkebiskop i Norge, domprost i Åbo osv? Men inte är det bara Winaldus, som är värd en beskrivning. Genom tiderna har det funnits präster av olika slag, milda och mindre milda. Det fanns till exempel en fältpräst, som i sina tidigare uppgifter blivit mera råbarkad än vanligt var och på sina skatteuppbördsfärder inte betedde sig särdeles milt. Det har funnits präster, som prisats för sin godhet, sin konst att predika eller som inte spottat i glaset. Anekdoter om dem återberättas av Wessman. I kyrkans tjänst har det också funnits klockare, kantorer, sexmän, spögubbar, en del färgstarka personligheter, som

man gärna läser om men kanske inte så gärna skulle ha att göra med. Och församlingen, den var tidvis långt ifrån den vi har i dag, bråkig, grälsjuk, pratsam under gudstjänsterna. Bo Wessman skriver gärna om detta också. Tenala kyrka är rik på målningar, rik på andra inredningsdetaljer också utöver det som hör direkt ihop med kyrka och gudstjänstliv. Tenala kyrka är rikt dekorerad med adelsvapen, en sak som tidvis har skapat split i församlingen, men som absolut är värda en beskrivning. Runt kyrkan finns områden och byggnader, som hör ihop med kyrkan. Det finns prästgårdar, gamla magasin, en stor park, begravningsplatser, alla med sin historia. I boken om Tenala kyrka förs också allt detta fram. Den som är intresserad av boken gör bäst i att vända sig till Tenala församling. BB Boken om Tenala kyrka. Kirja Tenholan kirkosta.

Enemmän kuin kirja Tenholan kirkosta Kun Bo Wessman ottaa tehtäväkseen kirjoittaa jostakin aiheesta, voi häneltä odottaa jotakin tavanomaisesta poikkeavaa. Hän on tyylilleen uskollinen oli sitten kyseessä jugendtalot, veneily tai kirkot. Kirja Tenholan kirkosta ja seurakunnasta on joululahjavihje kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnasta. Aina on puhuttu kirkosta keskellä kylää, nykyään siksi, että kirkkorakennus sijaitsee seurakunnan keskellä kirkonkylässä. Aikaisemmin myös merkittävä osa maallisesta vallasta oli keskittynyt kirkolle, ja kaikki olivat riippuvaisia siitä mitä

mieltä kirkko/kirkkoherra oli. Tenholan seurakuntaan kuuluivat myös Hanko ja Bromarv, joten kirkkoherran ja seurakunnan päätökset koskivat koko tämän laajan alueen ihmisiä. Tenholaa kuvataan kirjassa aina muinaisista ajoista viikinkien reittien kautta katoliseen aikaan ja edelleen nykyhetkeen, jossa myös Porvoon hiippakunnan piispa esiintyy. Pitkä ajanjakso, josta mukana asiakirjoja 1200-luvulta lähtien. Aikaisemmin Tenhola oli läpikulkupaikka länsi-itä liiken...jatkuu seuraavalla sivulla...

9


...jatkuu seuraavalta sivulta...

teelle ja siksi tenholalaisista löytyy Ison rantatien/Kuninkaatien varren kestikievareihin pysähtyneiden matkailijoiden kuvauksia. Mielipiteitä voi lukea siitä minkälaisia ihmiset ennen olivat, kuten mielipiteitä Tenholan papeista, alkaen Winalduksesta, Tenholan ensimmäisestä tunnetusta papista. Oliko hän ehkä sama Winaldus, maisteri Prahasta, joka oli Norjan arkkipiispa, Turun tuomiorovasti jne? Mutta Winaldus ei ole ainoa, joka ansaitsee tulla mainituksi. Aikojen saatossa on pappeja ollut erilaisia, lempeitä ja vähemmän lempeitä. Oli esimerkiksi kenttäpappi, joka aikaisemmissa tehtävissään oli tullut tavallista kovemmaksi ja joka veronkantomatkoillaan ei käyttäytynyt erityisen lempeästi. On ollut pappeja, joiden hyvyyttä on ylistetty, joiden taitoja saarnata kehuttu ja niitä jotka eivät ole sylkeneet lasiin. Näistä henkilöistä Wessman kertoo tarinat.

10

Kirkon palveluksessa on myös ollut lukkareita, kanttoreita, kuudennusmiehiä, suntioita, osa värikkäitä persoonia, joista mielellään lukee, mutta joiden kanssa ei ehkä olisi halunnut olla tekemisissä. Seurakunta oli ajoittain rähisevä, riidanhaluinen, puhelias jumalanpalveluksen aikana, kaukana siitä mitä meillä tänään on. Myös näistä asioista Bo Wessman mielellään kirjoittaa. Tenholan kirkossa on runsaasti maalauksia ja muita sisustusyksityiskohtia, jotka eivät suoraan liity kirkkoon ja jumalapalvelukseen. Tenholan kirkko on koristeltu aatelisvaakunoilla. Nämä ovat ajoittain jakaneet seurakunnan mielipiteet, mutta ovat ehdottomasti kuvailemisen arvoisia. Kirkon ympäristössä on kirkon yhteyteen kuuluvia alueita ja rakennuksia. On pappiloita, vanhoja makasiineja, suuri puisto, hautausmaita, joilla kaikilla oma historiansa. Tenholan kirkosta kertovassa kirjassa käsitellään myös kaikkea tätä. Kirjasta kiinnostunut voi kääntyä Tenholan seurakunnan puoleen.


(Karis f.d. Stadshus) Torggatan 8, 10300 Karis

(Karjaan ent. kaupungintalo) Torikatu 8, 10300 Karjaa

11


BYGGNADSARBETEN RAKENNUSTYテ傍 Listerbyvテ、gen 8, 10520 Tenala Tel. 019 245 0564, 0400 477 007, Fax: 019 245 0569 E-mail: bygg@gronroos.inet.fi

12


13


Barack för dagis Den slutliga placeringen av Lönneberga dagis är inte ännu klar, däremot nog de närmaste årens placering. Företagarhuset byts ut mot barack. Dagisgruppen Lönneberga var tvungen att flytta ut från kommunalhuset när man upptäckte mögel i den del av huset, som Lönneberga använde. Lönnebergas följande adress blev Företagarhusets mötesutrymme i källarvåningen. Inget fel på de inre utrymmena där, utom att fönstren högt uppe vid taket inte ger tillräckligt ljus till rummet. Men gården utanför är definitivt inte en sådan, som man borde ha för dagisbarn. Den gård man kunde förfoga över fanns på den bilväg, som för till baksidan av huset. Ett staket sattes upp kring området. Men inte blev det ändå en trivsam gård.

Först barack, sedan nybygge Nu återvänder Lönneberga till området vid Kommunhuset – brandstationen. Dagiset får en barack som finns redan på plats och barnen med sina tanter snart inhysta där. Uppförandet av baracken blev försenat på grund av att byggnadslovet inte godkändes i det första försöket och hela processen måste göras om. Nu är allting klart. När baracken finns på plats på sitt fundament, så går resten sedan snabbt.

Men baracken är förstås endast tillfällig. Staden har gjort ett hyresavtal på två år och under den tiden skall en ny byggnad förhoppningsvis byggas. Investeringsplanen för staden har behandlats av stadsfullmäktige och om det finns kvar anslag för dagisbygget, ännu år 2013 så får vi se det nya Lönneberga inflyttningsklart efter två år.

Behov av mögelsanering i Kommunhuset Det som också borde göras är något för att råda bot på mögelproblemen i Kommunalhuset. Det är i den västra delen av byggnaden som problemen finns, närmare bestämt vid den forna ingången till biblioteket. Den delen är isolerad från resten av byggnaden i väntan på åtgärder. Men när något görs är fortfarande öppet. Tråkigt att en fin byggnad bara kan användas delvis, för det har visat sig, att det finns behov av utrymmen för olika funktioner i kyrkobyn. Vår förhoppning är, att Kommunhuset snart igen kan användas och att huset också i fortsättningen tillhör staden, Tenalaborna till nytta och glädje. BB

Päiväkodille parakki Lönnebergan päiväkodin lopullinen sijainti ei ole vielä selvillä, sen sijaan muutaman seuraavan vuoden sijainti on. Yrittäjätalo vaihtuu parakiksi. Lönnebergan päiväkotiryhmän oli muutettava kuntatalosta kun ryhmän käytössä olleesta talon osasta löytyi hometta. Yrittäjätalon kellarikerroksen kokoustilasta tuli Lönnebergan uusi osoite. Lukuunottamatta katon rajassa olevia ikkunoita, jotka eivät anna huoneeseen riittävästi valoa, sisätiloissa ei ole vikoja. Sen sijaan ulkopuolella oleva piha ei todellakaan ole päiväkotilapsille sopiva. Käytössä oleva piha on talon taakse vievällä autotiellä. Ympärille pystytettiin aita. Siitä huolimatta pihasta ei tullut viihtyisää.

Ensin parakki, sitten uudisrakennus Nyt Lönneberga palaa kuntatalo/paloasema-alueelle. Päiväkoti saa parakin joka on jo paikallaan ja lapset hoitotäteineen ovat sijoittuneet sinne. Parakin pystyttäminen viivästyi kun rakennuslupaa ei ensimmäisellä kerralla myönnetty

14

ja koko prosessi oli otettava uusiksi. Nyt kaikki on valmiina ja on vain odotettava parakin toimitusta. Kun se on perustuksillaan sujuu loppu nopeasti. Loppu sujuu sitten npeasti. Parakki on kuitenkin vain väliaikainen. Kaupunki on tehnyt kahden vuoden vuokrasopimuksen ja tänä aikana rakennetaan toivottavasti uusi rakennus. Valtuusto on käsitellyt kaupungin investointisuunnitelmaa, ja jos päiväkotihankkeelle on määrärahoja jäljellä vielä vuonna 2013 saamme nähdä uuden Lönnebergan muuttovalmiina kahden vuoden kuluttua.

Kuntatalossa tarvetta homesaneeraukselle Jotain tulisi myös tehdä Kuntatalon homeongelmille. Niitä esiintyy rakennuksen länsiosassa, tarkemmin sanottuna entisen kirjaston sisäänkäynnin kohdalla. Tämä osa on toi-


Det ’’nya’’ Lönneberga. ’Uusi’’ päiväkoti Lönneberga.

Dörren till Lönneberga går via gården. Päiväkotiin tullaan pihan kautta.

menpiteitä odotettaessa eristetty muusta talosta. Avoinna on edelleen milloin jotain tehdään. Ikävää, että hieno rakennus on vain osittain käytössä, sillä erilaiset toiminnot kirkonkylässä tarvitsisivat tiloja. Toiveemme on siis, että

Kuntataloa voidaan kohta taas käyttää ja että talo jatkossakin säilyy kaupungin omistuksessa tenholalaisten hyödyksi ja iloksi. BB

Pressmeddelande:

Georges von Swetlik 100 år! – jubileumsutställning i Tenala med verk insamlade i Västnyland År 2012 har det gått 100 år sedan konstnären Georges von Swetliks födelse i St. Petersburg. Han kom under ett färgstarkt och spännande liv, styrt av de stora historiska skeendena i världen, att till slut hamna i Västnyland. Från år 1970 blev han permanent boende i Västnyland då hans fru fick en tjänst som lärare i Tenala grundskola. År 1971 flyttade familjen till Lilla Prästgården i Tenala. År 1980 flyttade han sedan till sitt eget hus i Björnböle. Där verkade han fram till sin död i Ekenäs år 1991. von Swetlik har kommit att förankras i vår landsända som en av våra mest fascinerande konstnärspersonligheter. Hans konst är vida spridd i bygden. Hans konstnärsskap genomgick många skeden – allt från en slags klassisk realism till den abstrakta perioden under 1950-talet. Han livnärde sig länge på att måla porträtt, som stilmässigt förändrades med de olika perioderna. Under tiden i Tenala arbetade han med sitt främsta tema,”De visa och de fåvitska jungfrurna” – kvinnogestalter som rytmiskt rör sig i en ljusfylld

rymd. Övriga teman härstammar från den klassiska litteraturen och antika mytologin. År 2006 ställdes han ut i Helsingfors på Rysslands vetenskaps- och kulturcentrum och år 2007 i Moskva. I Moskva var intresset mycket stort och han presenterades i olika media och beskrevs som en ”stor rysk mästare”. Åren i Tenala blev mycket viktiga för hans skapande, men här uppstod också en kontakt till bygden som han skulle behålla livet ut. Många av oss Tenalabor minns ännu hans resliga gestalt och hans sociala karaktär. Därför har vi tagit initiativet till att fira von Swetliks kommande jubileum med en utställning och ett seminarium. Under jubileumsåret 2012 skall von Swetlik, förutom i Tenala, också visas i Johanneskyrkans krypta i Helsingfors och på Ålands konstmuseum. På hans 100-årsdag den 8nde december öppnas en utställning i hans första lärofaders, den ryske konstnären Ilja Repins, hemmuseum i Repino ...fortsätter på sidan 20...

15


Företagarnas andra tar form Nya radhus i centrum av kyrkobyn har lockat både köpare och hyresgäster. På andra håll kommer det också upp nya hus och fortfarande finns det en tomtreserv. Det är andra gången som Tenala-Bromarf företagare tar sig an ett bygge i Tenala kyrkoby. De första radhusen byggdes på 1990-talet och nu är de följande på god väg att bli klara. Det första av de två radhusen finns redan på plats vid Sockenvägen mittemot bankhuset. Där finns fyra bostäder, som alla har sina invånare klara. Det följande, B-huset, torde också när den här tidningen kommer ut, vara på plats i rät vinkel mot A-huset. I det huset finns tre bostäder, alla de är också reserverade. Några av de sju bostäderna är köpta av invånarna själva, en del hyr invånarna av ägaren. Det har inte varit svårt att få bostäderna sålda, säger ansvariga byggmästaren Jocke Lahtinen, som också konstaterar, att det finns plats för ytterligare ett radhus med 3-4 bostäder på tomten. Hela tomten ligger i en rätt brant sluttning, vilket har satt sin prägel på de inledande arbetena. Dessutom fanns det mängder av stora stenar i marken och de måste fraktas bort. Annars är ju sluttningen en del av sandåsen i kyrkobyn och det har å sin sida underlättat

grundarbetet en hel del. De två första radhusen skall stå inflyttningsklara den sista april, berättar Lahtinen. Om och när den tredje byggnaden byggs beror på intresset att köpa bostäder där. Det man kan konstatera är, att Tenala-Bromarf företagarförening är synnerligen aktiv och verkligen jobbar hårt för att utveckla sitt område så att det inte somnar in utan får nya invånare. Nya och flere människor har förstås en gynnsam inverkan på företagen och föreningslivet i kyrkobyområdet. En snabbkoll på Raseborgs stads hemsida berättar, att det finns drygt tjugo lediga tomter i kyrkobyområdet. De flesta av dem finns i Germundbyområdet, Brantvägen – Brantgränden –Solkärrsvägen, totalt sjutton tomter. De övriga lediga finns i Kyrkparksområdet (4) och vid Mirjam Stäubers väg (2). Småningom torde fortsättning följa med några tomter mellan Gabrielsbacken och sportplanen, men när, det får tiden utvisa. BB

Yrittäjien toinen muotoutuu Kirkonkylän keskustan uudet rivitalot ovat houkutelleet sekä ostajia että vuokralaisia. Muuallekin nousee uusia taloja ja tontteja on edelleen varastossa. Tämä on toinen kerta kun Tenhola-Bromarvin Yrittäjät ryhtyy rakentamaan Tenholan kirkonkylään. Ensimmäiset rivitalot rakennettiin 1990-luvulla ja nyt seuraavat ovat jo hyvää vauhtia valmistumassa. Ensimmäinen kahdesta rivitalosta on jo paikallaan Pitäjäntiellä pankkitaloa vastapäätä. Talossa on neljä asuntoa, joiden asukkaat ovat jo selvillä. Seuraava, B-talo, lienee tämän lehden ilmestyessä, jo paikallaan suorassa kulmassa Ataloon nähden. Tässä talossa on kolme asuntoa, jotka myös ovat kaikki varattuja. Muutama seitsemästä asunnosta on asukkaiden itsensä omistamia, osassa asutaan vuokralla. Asuntoja ei ole ollut vaikea myydä, sanoo vastaava mestari Jokke Lahtinen, joka myös kertoo, että tontilla on tilaa vielä 3-4 asunnon rivitalolle. Tontti sijaitsee varsin jyrkässä rinteessä, mikä on vaikuttanut alustaviin töihin. Lisäksi maassa oli runsaasti isoja kiviä, jotka oli kuljetettava pois. Muutenhan rinne on osa kirkonkylän hiekkaharjua ja se on

16

puolestaan melkoisesti helpottanut perustustöitä. Kaksi ensimmäistä rivitaloa ovat muuttovalmiit huhtikuun viimeisenä, kertoo Lahtinen. Jos kolmas talo rakennetaan, ja milloin, riippuu kysynnästä. Todeta voi, että TenholaBromarvin yrittäjäyhdistys on erittäin aktiivinen ja todella tekee töitä alueensa kehittämiseksi niin, että se ei näivety vaan saa uusia asukkaita. Usealla uudella asukkaalla on tietenkin myönteinen vaikutus yrityksiin ja yhdistystoimintaan kirkonkylässä. Nopea vilkaisu Raaseporin kaupungin kotisivuille kertoo, että kirkonkylän alueella on runsaat 20 vapaana olevaa tonttia. Useimmat, 17 kpl sijaitsevat Germundbyn alueella, Rinnetien – Rinnekujan – Solkärrintien varrella. Muut vapaana olevat tontit ovat Kirkkopuistossa sekä Mirjam Stäuberin tiellä. Muutama lisätontti lienee luvassa Gabrielinmäen ja urheilukentän välille, mutta milloin, sen aika näyttää. BB


Arbetena går raskt framåt. Så här såg radhuset ut i mitten av november. Työt edistyvät hyvää tahtia. Tältä rivitalo näytti marraskuun puolessavälin.

BOKFÖRING KONTORSHJÄLP LÖNERÄKNING Vi finns i Kontorama i Ekenäs. Grönalundsgatan 11, 10600 EKENÄS.

17


Tenala under jorden Sällan har det skett så mycket grävningar i centrum av Tenala som denna sommar och höst. Men så har det också varit sex olika företag, som lagt ner sina kablar och rör. Alla har säkerligen haft nytta av att man gemensamt gjort grävningsarbetena. Några av de företag, som deltagit, har gjort det före sitt egenliga tänkta program, men att dela på kostnaderna är ju klokt. Så Karis Telefon, Sonera, DNA, Fortum, Optowest och Raseborgs stad slog som kolleger och konkurrenter ihop sig för arbetet. Men allt är trots det inte klart när det gäller arbetet. Staden skall ju återkomma till gång- och cykelvägen längs Sockenvägen och dessutom allt som gäller Torget, dvs. Den gamla Shelltomten i centrum av centrum. Karis Telefon och Fortum fortsätter grävningsarbetet också nästa år och förhoppningsvis har också staden anslag för fortsatta arbeten.

Optisk fiber – snabbt bredband Innan året är slut har de första abonnenterna av optisk fiber blivit inkopplade och njuter av den snabba bredbandsanslutningens fördelar. Patrik Gustafsson på Karis Telefon berättar, att man i det första skedet grävt ner kabel i största delen av kyrkobyområdet österom Bromarvvägen. För att slippa nya grävarbeten har man försett varje tomt med en anslutningskabel vid tomtgränsen och för de fastigheter, dit Fortum dragit elkabel till huset, har också Karis Telefon fört anslutningskabeln ända till husväggen, färdig att kopplas när husägaren så bestämmer. Gustafsson säger, att intresset för optisk fiberanslutning har varit gott, cirka sextio hushåll har redan bestämt sig för inkoppling. Nästa år fortsätter arbeten med skede 2, som är området västerom Bromarvvägen och norrom Sockenvägen. I det skedet deltar åtminstone Karis Telefon och Fortum. Snart är det också dags för andelslaget Optowest att inleda sina arbeten. Optowest drar sina kablar för optisk fiber på den egentliga glesbygden, den första linjen går från Te-

nala kyrkoby längs Krokbyvägen, sedan längs Prästkullavägen – Nitlaxvägen, över till Tapels vid Bromarvvägen och vidare till Bromarf. Guy Källberg på Optowest berättar, att andelslaget nu har fått sina första pengar för projektet, det är drygt 100.000 euro, som Pomoväst beviljat. I och med att det nu finns pengar att tillgå, kan man komma igång med arbetena under år 2012. I början av året sätter marknadsföringen igång på allvar. Men det behövs förstås mera pengar och det får man av staden och staten, dessutom genom egen finansiering en lika stor andel som de två föregående. I första hand handlar den egna andelen om att hushåll ansluter sig till det snabba bredbandet – optiska fibern. Alla betalar samma anslutningsavgift oberoende av hur lång den egna anslutningen är eller om man är fast bosatt eller sommarboende.

Elkablar och rör Elkablar i luften hört snart till historien när arbetena är klara. Alla kablar läggs ner i marken längs de gator och vägar, som grävningsarbetena berör. På samma gång har staden installerat fundamenten för de kommande nya belysningsstolparna. Men vi får nog lov att vänta på dem en tid ännu, eftersom anslaget för i år har gått åt till grävningsarbetena. Samtidigt har staden också lagt på plats dräneringsrör innan arbetena med Sockenvägens gång- och cykelväg inleds. Mera om det på en annan plats i Tenalablade. Trots att det kan se en aning stökigt i kyrkobyn just nu med grävarbeten och husbyggen, så är det ändå en tid, där aktiviteten skapar en känsla av framåtanda i stället för stagnation. Och aktiviteterna kommer att fortsätta redan nästa år. BB

Tenhola maan alla Tenholan keskustassa on harvoin kaivettu yhtä paljon kuin tänä kesänä ja syksynä. Kaikkiaan kuusi eri yritystä ovat asentaneet kaapeleitaan ja putkiaan. Kaikki ovat varmasti hyötyneet yhteisistä kaivaustöistä. Muutamat osallistuneista yrityksistä ovat suorittaneet asennuksensa etuajassa, mutta kustannusten jakaminenhan on järkevää. Niinpä kolleegat ja kilpailijat Karjaan Puhe-

18

lin, Sonera, DNA, Fortum, Optowest ja Raaseporin kaupunki yhdistivät voimansa työtä varten. Kaikki työt eivät kuitenkaan ole valmiit. Kaupungin suunnittelu on edelleen kesken Pitäjäntien varteen tulevan kevyen liikenteen väylän


sekä ydinkeskustan Torin, eli vanhan Shellin tontin osalta. Karjaan Puhelin ja Fortum jatkavat kaivaustöitä myös ensi vuonna ja toivottavasti myös kaupungilta löytyy määrärahoja töiden jatkamiselle.

Optinen kuitu – nopea laajakaista

I väntan på sin plats under jorden. Odotellen maahankaivamista.

Ennen vuoden loppua ensimmäiset optisen kuidun tilaajat on kytketty verkkoon ja he saavat nauttia nopean laajakaistan eduista. Patrik Gustafsson Karjaan Puhelimesta kertoo, että kaapeleita on ensi vaiheessa kaivettu suurimmalle osalle kirkonkylän Bromarvintien itäpuoliselle alueelle. Jotta vältyttäisiin uusilta kaivaustöiltä, on jokaisen tontin rajalle asennettu liittymäkaapeli. Niihin kiinteistöihin, joihin Fortum on vetänyt sähkökaapelin talolle asti, on myös Karjaan Puhelin vienyt liittymäkaapelin talon seinälle asti, valmiiksi kytkettäväksi kun talon omistaja niin päättää. Gustafsson kertoo, että kiinnostusta optiselle kuituliittymälle on ollut, sillä noin 60 taloutta on jo päättänyt kytkennästä. Ensi vuonna seuraa töissä vaihe 2, joka käsittää Bromarvintien länsipuolisen ja Pitäjäntien pohjoispuolisen alueen. Tähän vaiheeseen osallistuvat ainakin Karjaan Puhelin ja Fortum. Kohta myös osuuskunta Optowest aloittaa työnsä. Optowest vetää optiset kuitunsa varsinaiselle haja-asutusalueelle. Ensimmäinen linja kulkee Tenholan kirkonkylästä Krokbyntietä pitkin ja jatkuu Prästkullantietä ja Nitlaxintietä seuraten yli Tapelsin Bromarvintielle ja edelleen Bromarfiin. Guy Källberg kertoo Optowestin nyt saaneen ensimmäisiä Pomovästin myöntämiä projektirahoja, runsaat 100.000 euroa. Kun rahat nyt ovat käytettävissä voidaan työt käynnistää vuoden 2012 aikana. Vuoden alussa markkinointi alkaa toden teolla. Rahaa tarvitaan kuitenkin lisää ja sitä saadaan kaupungilta ja valtiolta sekä omarahoituksella, joka määrältään vastaa kahta edellä mainitun osuutta. Omarahoituksessa on pääasiassa kyse talouksien liittymisestä nopeaan optiseen kuituverkkoon. Liittymismaksu ei ole riippuvainen liittymäetäisyydestä eikä siitä onko kyseessä vakituinen vai vapaa-ajan asunto, vaan kaikki maksavat yhtä paljon.

Sähkökaapeleita ja putkia

Många rör och ledningar behöver plats. Monta putkea ja johtoa tarvitsee paikan.

Töiden valmistuttua jäävät ilmassa kulkevat sähkökaapelit historiaan. Kaikki kaapelit asennetaan maahan niiden katujen ja teiden varsilla, joilla kaivaustöitä tehdään. Tässä yhteydessä kaupunki on asentanut perustukset uusille valaisinpylväille. Niitä saamme kuitenkin vielä odottaa, sillä tämän vuoden määrärahat ovat menneet kaivaustöihin. Samalla kaupunki on asentanut salaojaputket Pitäjäntien kevyen liikenteen väylää varten. Tästä enemmän toisaalla Tenalabladessa. Vaikka juuri nyt kirkonkylässä voi näyttää hieman sekavalta kaivaustöiden ja talonrakentamisen takia, on taantumisen sijaan kuitenkin aistittavissa kehitystä. Ja toiminta jatkuu jo ensi vuonna. BB

19


...fortsätter från sidan 15...

(Kuokkala) på Karelska näset. Också en porträttutställning planeras. Många av von Swetliks verk från hans västnyländska period hänger runt om i bygden men har aldrig visats för en större publik. Bildkonstnären Riggert Munsterhjelm, von Swetliks elev, har inför jubiléet samlat in uppgifter om en stor mängd verk i Västnyland. Det är ett urval av alla dessa, 50 till 100 verk, vi nu vill visa upp! Utställningen hålls i Bygdegården i Tenala från 30 juni till 4 augusti. Guidade visningar kommer att ordnas. På seminariet i början av juli presenteras konstnären, dels så som

hans vänner minns honom, men också hans konstnärliga utveckling och de källor som inspirerat hans konst. En jubileumsskrift planeras. Det finns kanske ännu anekdoter och verk som vi inte känner till! All information mottas med tacksamhet. Särskilt efterlyser vi målningar i hans serie av Tenala kyrka. Informationen kan sändas per e-post eller ges per telefon till Börje Broberg, brunos@surfnet.fi, tel. 044 5410679 eller till utställningens kurator, Riggert Munsterhjelm, riggert.munsterhjelm@gmail.com, tel. 040 5264442. Brev och bilder kan också sändas per post till Riggert Munsterhjelm, Svarvarsvägen 41, 10600 Raseborg. Tenala Byarådsförening r.f.

Lehdistötiedote:

Georges von Swetlik 100 vuotta! Länsi-Uudeltamaalta koottujen teosten juhlanäyttely Tenholassa Taiteilija Georges von Swetlikin syntymästä Pietarissa on vuonna 2012 kulunut 100 vuotta. Suuret historialliset tapahtumat vaikuttivat hänen värikkääseen ja jännittävään elämäänsä ja lopulta hän päätyi Länsi-Uudellemaalle. Hän asui pysyvästi Länsi-Uudellamaalla vuodesta 1970, jolloin hänen vaimonsa sai opettajan viran Tenholan peruskoulussa. Perhe muutti vuonna 1971 Tenholan Pieneen Pappilaan. Vuonna 1980 hän sitten muutti omaan taloonsa Björnbölessä, jossa hän toimi kuolemaansa asti vuoteen 1991. von Swetlikistä on maakolkassamme tullut yksi mielenkiintoisimpia taidepersooniamme. Hänen taiteensa on seudulla levinnyt laajalle. Hänen taiteensa kävi läpi monia vaiheita – tietynlaisesta klassisesta realismista 1980-luvun abstraktiin kauteen. Hän elätti pitkään itsensä maalaamalla muotokuvia, jotka tyylillisesti muuttuivat eri kausien mukana. Tenholassa asuessaan hän työskenteli merkittävimmän aiheensa ”Viisaat ja tyhmät neitsyet” parissa, jossa naishahmot liikkuvat rytmisesti valontäytteisessä tilassa. Muita aiheita tuli klassisesta kirjallisuudesta ja antiikin mytologiasta. Vuonna 2006 hänen teoksensa asetettiin näytteille Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksessa Helsingissä ja vuonna 2007 Moskovassa. Moskovassa kiinnostusta oli paljon ja hänet esiteltiin eri medioissa ja kuvailtiin ”suurena venäläisenä mestarina”. Vuosista Tenholassa tuli hyvin merkittäviä hänen luovalle työskentelylleen, mutta täällä kehittyi seutuun yhteys , joka säilyi hänen elämänsä loppuun. Monet meistä Tenholassa muistavat hänen näkyvän hahmonsa ja sosiaalisen luonteensa. Olemme siksi aikeissa juhlia von Swetlikin tulevaa merkkipäivää näyttelyllä ja seminaarilla.

20

Juhlavuoden 2012 aikana von Swetlik on esillä paitsi Tenholassa myös Johanneksen kirkon kryptassa Helsingissä ja Ahvenanmaan taidemuseossa. von Swetlikin 100-vuotispäivänä 8.11. avataan näyttely hänen ensimmäisen oppiisänsä, venäläisen taiteilijan Ilja Repinin kotimuseossa Kuokkalassa Karjalan kannaksella. Myös muotokuvanäyttely on suunnitteilla. Seudultamme löytyy monia von Swetlikin länsi-uusimaakauden teoksia, joita ei ole ollut esillä suuremmalle yleisölle. Kuvataiteilija Riggert Munsterhjelm, von Swetlikin oppilas, on juhlan alla kerännyt tiedot suuresta määrästä teoksia Länsi-Uudellamaalla. Haluamme nyt asettaa esille valikoiman näistä noin 50-100:sta teoksesta! Näyttely pidetään Bygdegårdenissa Tenholassa 30.6. ja 4.8. välisenä aikana. Opastettuja kierroksia tullaan järjestämään. Heinäkuun alun seminaarissa taiteilija esitellään sellaisena kuin hänen ystävänsä hänet muistavat sekä esitellään myös hänen taiteellinen kehityksensä ja lähteitä, jotka inspiroivat hänen taidettaan. Suunnitteilla on juhlajulkaisu. Vielä saattaa löytyä anekdootteja ja teoksia, joista emme tiedä! Kaikki tieto otetaan kiitollisuudella vastaan. Erityisesti peräänkuulutamme maalauksia von Swetlikin sarjasta Tenholan kirkosta. Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse tai puhelimitse Börje Brobergiin, brunos@surfnet.fi, puh. 044 5410679 tai näyttelyn kuraattoriin Riggert Munsterhjelmiin, riggert. munsterhjelm@gmail.com, puh. 040 5264442. Kirjeitä ja kuvia voi lähettää postitse osoitteella Riggert Munsterhjelm, Svarvarsintie 41, 10600 Tammisaari. Tenholan Kylätoimikunta r.y.


GRÄVNING SPRÄNGNING TRANSPORTER

KAIVUUTYÖT LOUHINTATYÖT KULJETUKSET

21


Smaker från Tenala Intresset för närmat har vuxit enormt under detvå senaste åren. De västnyländska matproducenterna har svarat på det här genom att ordna olika evenemang med målet att skapa en uppfattning om Västnyland som en producent av smaklig närmat. Under året har man bl.a. haft flere matmarknader, som fått ett gott mottagande. Till exempel marknaden i Fiskars i början på oktober lockade en mångtusenhövdad publik till marknaden. Bland producenterna på plats fanns också flere från Tenala. På marknaden presenterades också många restaurangers Raseborgsmeny.

Tenala meny

Där föddes hos Anja Gustafsson tanken att skapa en närmatsmeny med ingredienser från våra egna Tenalaproducenter. Menyn borde vara sådan, att den skulle lämpa sig för festliga tillfällen och så enkel, att man kan förverkliga den hemma i sitt eget kök. Detta ledde till ett förslag till den första Tenalamenyn. Hur skulled et vara att bjuda familj eller vänner på den? Under den finska texten finner du uppgifter om en del producenter i Tenala. Anja Gustafsson

- Rätternas tillredningsdirektiv för fyra personer:

Morotssoppa 4 medelstora morötter 4 medelstora potatisar 1 l vatten 2 hönsbuljongtärningar salt, vitpeppar 1 tsk dragon citronsaft Skala rotfrukterna och tärna dem. Koka upp vattnet och tillsätt buljongtärningarna. Tillsätt rotfrukter och koka dem lagom mjuka, men inte för mjuka. Salta, peppra, tillsätt några droppar citronsaft och smaka av. Ta upp de kokta grönsakerna och kör i matberedare till mos. Häll moset tillbaka i kastrullen med hönsbuljong. Värm upp. Servera med en klick creme fraiche ev. blandad med hackad gräslök.

Honungmarinerade rotfrukter 2 rödlökar en bit kålrot 1 palsternacka 2 potatisar av fast typ olja eller smör malen ingefära 1 msk honung 2 dl vatten Skala och tärna rotfrukterna. Skala och skär löken i klyftor. Fräs grönsakerna i fettet. Tillsätt ingefära, honung och vatten. Låt koka, ej för hög värme, ca. 15 minuter.

Vitlöksstekt lammfilé 600 g lammytterfilé 2 vitlöksklyftor timjan smör salt och svartpeppar Sätt ugnen på 125 grader. Bryn köttet i fettet tillsammans med krossad vitlök och timjan i en stekpanna. Salta och peppra. Lägg över på ett ugnssäkert fat och tillaga köttet mitt i ugnen ca. 25 minuter tills köttets innertemperatur är 58 grader. Låt vila 10 minuter före servering. Skär filén i portionsbitar och lägg dem mitt på tallriken. Sätt rotfrukttärningarna omkring köttet. Tillsätt honungsky.

Apelsinmarinerade bär 400 – 500 g frysta bär, jordgubbar, hallon eller efter smak 2 apelsiner ½ citron ½ dl socker (2 msk citruslikör, t.ex. Cointreau) Tvätta och riv skalet på apelsinerna. Pressa saften ur apelsinerna och citronen. Koka upp saften och det rivna skalet i en kastrull. Rör i sockret och låt det smälta. Ta kastrullen från spisen. Rör i likören och de frysta bären. Låt bären tina och marinera ca. 30 minuter. Servera bären med vaniljglass till.

...fortsätter på sidan 25...

22


Maistuisiko Tenhola-menu? Kiinnostus lähiruokaan on kasvanut valtavasti parin viime vuoden aikana. Länsi-Uudenmaan ruoantuottajat ovat vastanneet tähän ilmiöön järjestämällä erilaisia tapahtumia, joiden tavoitteena on ollut luoda mielikuva herkullista lähiruokaa tuottavasta alueesta. Tämän vuoden aikana täällä on ollut mm. useita hyvän vastaanoton saaneita ruokamarkkinoita. Esimerkiksi Fiskarsissa lokakuun alussa järjestetyt markkinat saivat liikkeelle monituhatlukuisen yleisön. Mukana olleiden tuottajien joukossa oli myös tenholalaisia tuottajia. Markkinoilla esiteltiin myös usean ravintolan ruo-

Tenhola meny

kalistalle otettu Raasepori-menu. Siitä syntyi ajatus, että jospa me täällä Tenholassa voisimme kehittää oman lähiruokamenumme omien tuottajiemme tuotteista. Menun tulisi olla juhlatilaisuuksiin sopiva ja niin helppo, että sen voisi toteuttaa kotioloissa. Näistä lähtökohdista syntyi ehdotus ensimmäiseksi Tenhola-menuksi. Mitä jos tarjoaisit sen perheelle tai ystäville esim. pikkujouluna. Anja Gustafsson

- Ruokien valmistusohjeet neljälle:

Porkkanakeitto 4 keskisuurta porkkanaa 4 keskikokoista perunaa 1 l vettä 2 kanaliemikuutiota suolaa ja valkopippuria 1 tl rakuunaa sitruunan mehua Kuori juurekset ja paloittele ne. Kiehauta vesi ja lisää liemikuutiot. Lisää juurekset ja keitä sopivan kypsiksi (ei liian pehmeiksi). Lisää mausteet ja muutama pisara sitruunan mehua. Ota kasvikset liemestä ja soseuta ne monitoimikoneessa tai sauvasekoittimella. Kaada sose takaisin liemen sekaan ja lämmitä. Tarjolle tuotaessa lisää lautasen keskelle nokare ranskankermaa, johon on niin halutessa lisätty silputtua ruohosipulia.

Hunajaiset juurekset 2 punasipulia pala lanttua palsternakka 2 kiinteää perunaa öljyä tai voita suolaa ja valkopippuria jauhettua inkivääriä 1 rkl hunajaa 2 dl vettä Kuori ja kuutioi juurekset. Kuori ja lohko sipulit. Kuullota kasvikset rasvassa. Lisää mausteet ja vesi. Kypsennä miedolla lämmöllä noin 15 minuuttia.

Valkosipulipaistettu lampaanfilee 600 g lampaan ulkofileetä 2 valkosipulin kynttä timjamia voita paistamiseen suolaa ja mustapippuria Lämmitä uuni 125 asteiseksi. Puhdista filee mahdollisista kalvoista. Kuori valkosipulinkynnet. Lämmitä paistinpannu, lisää voi, murskattu valkosipuli ja timjami. Ruskista filee joka puolelta valkosipulivoissa. Suolaa ja pippuroi. Nosta filee uunivuokaan ja anna sen kypsyä uunissa kunnes lihan sisälämpötila on 58 astetta (noin 10-15 min. lihan paksuudesta riippuen). Anna lihan rauhoittua noin 10 minuuttia ennen leikkaamista. Leikkaa filee viipaleiksi ja aseta lämmitetylle lautasille. Asettele hunajajuurekset kauniisti fileen ympärille. Lusikoi myös juureslientä lautasille.

Appelsiinimarinoidut marjat 400 – 500 g pakastettuja marjoja, mansikoita, vadelmia tai halusi mukaan 2 appelsiinia ½ sitruunaa ½ dl sokeria (2 rkl sitruslikööriä esim. Cointreau) Pese ja raasta appelsiinin kuoret. Purista appelsiineista ja sitruunasta mehu. Kiehauta mehu ja kuoriraaste kattilassa. Lisää sokeri ja sen sulaa. Ota kattila liedeltä. Sekoita mukaan likööri ja pakastetut marjat. Anna marjojen sulaa ja marinoitua noin 30 min. Tarjoile marjat ja marinadi vaniljajäätelön kanssa. ...jatkuu sivulla 25...

23


Planerna för Sockenvägen och torget tar form När Tenalablade kommer ut har förhoppningsvis planeringen av Sockenvägen österom Bromarvvägen tagit ett steg närmare sitt förverligande. Samhällstekniska nämnden har behandlat ärendet och gett sitt godkännande till planerna. Enligt den skiss, som nämnden behandlat, har man ritat upp en gång- och cykelväg, som är väl tilltagen för att alla verkligen skall använda den. Dess dragning är som man också tidigare beskrivit, på Sockenvägens norra sida fram till bankhuset, där den flyttar över till den södra sidan och fortsätter ända till Åsvägen. Vid torget gör den en sväng inåt mot torget för att lämna plats för en busshållplats för de bussar som är på väg mot Bromarf eller Salo. För den motkommande busstrafiken finns hållplatsen vid Brasses, på den plats bland björkarna där det finns en gammal otydlig skylt för hållplats. Frågan om att få ner körhastigheterna längs Sockenvägen får kanske åtminstone en dellösning med den nya planen. På avsnittet mellan Listerbyvägen och Telegrafgränd tänker man sig nämligen ett smalt avsnitt, där bilar inte kan mötas. När upphöjningar på vägar inte är så populära bland bilister, så kan det smala avsnittet förhoppningsvis tjäna samma syfte och sänka hastigheterna i centrum. Tanken är ny och kan väcka en hel del diskussion.

Ny vägbelysning I samband med arbetena på gång- och cykelbanan får kyrkobyn också ny vägbelysning. Det finns fundament för

kring sjuttio belysningsstolpar, som kommer att utrustas med en annan typ av lampor än man haft tidigare. De nya lamporna ger ett mycket kraftigare sken än den gamla typens lampor. Tid för upplysning alltså i Tenala.

Torgets ansiktslyftning Torget, den förra bensinstationens tomt, bör få en ordentlig arbetslyftning. Som det nu ser ut ger det ett tråkigt intryck av centrum, så alla åtgärder är till fördel för hela området. Exakt hur det kommer att se ut i framtiden är inte helt klart, men tanken är, att det i delen närmast Sockenvägen efter busshållplats och trottoar skall finnas parkeringsplatser. Sopkärlen flyttas närmare Sockenvägen och då blir det plats för något annat längre bak på tomten. Vad det blir är ännu öppet, man kan tänka sig planteringar, bänkar, lekredskap, torgverksamhet eller något annat där. Nu är det fritt fram för alla att komma med idéer, säger Henrik Westerlund, planeringsansvarig i samhällstekniska sektionen. Huvudsaken är, att området kan användas till något vettigt, säger han. BB

Pitäjäntien ja torin suunnitelmat muovautuvat Tenalabladen ilmestyessä on Bromarvintien itäpuolisen Pitäjäntien suunnittelu askeleen lähempänä toteutumistaan. Yhdyskuntatekninen lautakunta on käsitellyt asian ja antanut suunnitelmalle hyväksyntänsä. Lautakunnan käsittelemässä luonnoksessa on reilusti mitoitettu kevyen liikenteen väylä, jotta sitä todellakin käytettäisiin. Väylän linjaus on Pitäjäntien pohjoispuolella pankkitalolle asti, jossa se siirtyy eteläpuolelle jatkuen Harjutielle saakka. Torin kohdalla väylä kaartuu torille päin antaakseen

24

tilaa länteen päin kulkevan linja-autoliikenteen pysäkille. Vastaantulevan linja-autoliikenteen pysäkki sijaitsee Brassen kohdalla, paikassa, jossa koivujen seassa on vanha haalistunut pysäkkimerkki. Kysymykseen ajonopeuksien alentamisesta Pitäjäntiel-


Torille kasvojenkohotus

lä saadaan ehkä ainakin osaratkaisu uuden suunnitelman myötä. Listerbyntien ja Lennätinkujan väliselle tien osuudelle kaavaillaan nimittäin kapeaa kohtaa, jossa autot eivät voi kohdata. Kun töyssyt eivät ole autoilijoiden suosiossa voi kapea kohta toivottavasti ajaa saman asian ja alentaa nopeuksia keskustassa. Uutena ajatuksena tämä voi herättää paljonkin keskustelua.

Torille, eli entiselle huoltoaseman tontille, tulee tehdä kunnon kasvojenkohotus. Nykyisellään tori antaa keskustasta tylsän kuvan, joten kaikki toimenpiteet ovat eduksi koko alueelle. Tarkkaan ei ole selvillä miltä alue näyttää tulevaisuudessa, mutta ajatus on, että lähimpänä Pitäjäntietä, linja-autopysäkin ja jalkakäytävän jälkeen olisi pysäköintipaikkoja. Jäteastiat siirretään lähemmäksi Pitäjäntietä ja näin saadaan tontin perälle tilaa jollekin muulle. Mitä muuta, on vielä auki, mutta alueelle sopisi esimerkiksi istutuksia, penkkejä, leikkivarusteita, toritoimintaa tai jotain muuta. Nyt saa vapaasti esittää ideoita, sanoo Henrik Westerlund, joka on suunnitteluvastaava yhdyskuntateknisellä osastolla. Pääasia on, että alue saadaan järkevään käyttöön, sanoo hän. BB

Uusi tievalaistus Kevyen liikenteen väylän töiden yhteydessä saa kirkonkylä myös uuden tievalaistuksen. Perustuselementtejä on noin 70:lle valaisinpylväälle, jotka varustetaan vanhoihin lamppuihin verrattuna selvästi kirkkaammin loistavilla lampuilla. Val(a)istuksen aika koittaa siis Tenholassa.

519 0 +21.4 M400

EN

+2 1.4

7

VVÄG

x

0

x .x

30

+x

R=

A MM

22. 25

26. 44 24. 45 24.45

2

0 3 .5 +2

SV 250 PEH

24 8 100

3

25 2

2

212

2

Soc ken väg en 0

28 30

SV 250 PEH

150

1

1

2:29

14 P15

3

SV 250 PEH

211

210

1:6

31 0

25 0

PE H

0 itä 112 P SV

209

0 111

208

ie jänt 31.03 29 .03

250

31.11 29.11

0

31 0

BUS

27.91

KÖRBANAN AVSMALNAD; MÖTESFÖRBUD AJORADAN KAVENNUS; EI KOHTAAMISTA

95

1:45

18

1:46

k

...fortsätter från sidan 23.

Ce nt ra lg rä nd

2

1:46

2:5

4 0 0 29 3 0 TENALA SOCKENV ÄG110 SKYDDSVÄG 0 SUOJATIE 0 0 0 SV 250 PEH

32 0

54

SV

25 0

PE

4

PE H

MADALL

1

35 0

BUS

0 SKYDDSVÄG SUOJATIE

300

31 9

II k

3 29 .0

1:4

29.11

SKYDDSVÄG SUOJATIE

H

20 0

Apt

PROJEKT

TENALA SOCKE ÄNDRING

RITNING

471 2

1 0

30.05 27.91

26.65

SV

0 207

13

200

1:103 96

2:2 28.75 26.65

3

213

SUUNN

NEDS 30.04

30 3

Pki

k

R=200

0 P EH

R=300

x

25

50

3,50 2,50

RU GT VÄ 0 B E 1.6

23 3

23 .7 5 22 .2 5

PLAN

KANT

2 32 .0 4 30.0

12

0

469

1:14 Hdl 2:4

73 SV

+2

x .x +x

00

M4

SV 200 PEH

REUNA

2:28

3

15

1

.53

F.

MAR

KEVYE

P001

21

AJORAT

LÄTT

700

R =20

BRO

1800

700

1800

CP1

1800

700

1800

KÖRB

31 7

TENALA TORG

30 2

1800

700

27 5

2

1800

700

3

3:22

1800

2472 5

kt

4

700

7

467

1:8 2:29

33 1

21 4

G

VÄGO

TIEALU

Bygdegården

11 700

1:6

467

0

509

507

22 8

kt

32 ränd 4 illesg

TECKENFÖRK

MERKINTÖJEN SE

1800

BP1

ar

1

1:34

k II

700

15

1:70

Gennarby

9

gen

22 8

kt

xx 465

1800

+x x.

yvä

VÄGT 22 1RUMMA

517

74

1:103

BEF.

xx

46 5 2 10 29 8

1800

521 +x x.

40

1:11

8

700

46

erb

k

700

List

75

47

95 4 1

SITUATIONSPL . .

II k

4

k

30 5

29 9

1:51

4

1:11

...jatkuu sivulta 23.

Ainekset Tenhola-menuun voi hankkia esim. seuraavilta tenholalaisilta tuottajilta:

Lammköttet från Björkåsa fårfarm,

Lampaanlihan voi tilata Björkåsan lammastilalta

tel 040 58 41 815

puh. 040-584 1815.

Rotsaker får man i Holmqvists trädgård, tel 040 51 01

Juureksia saa Holmqvistin puutarhalta puh. 040-510

441. Björn Holmqvist säljer också sina produkter på Tenala sommartorg och på julmarknaden i Tenala.

1441. Björn Holmqvist myy tuotteitaan kesäisin Tenholan kesätorilla ja myös Tenholan joulumarkkinoilla.

Hulta gård säljer potatis. Tel 0400 742 515. Också Henrik Kevin säljer potatis, tel 040 51 16 975.

Perunoita myy Hultan tila puh. 0400-742 515 ja

Honungsförsäljning finns på Mellangård honung.

Hunajaa myy Mellangård honnung. Hunajapuoti on auki

Honungsboden är öppen må-fre 9-16 på adressen Svedjavägen65. Brasses café i centrum av kykobyn säljer också Mellangårds honung.

ma-pe 9-16 osoitteessa Svedjantie 65. Mellangårdin hunajaa saa myös Brassen kahvilasta Tenholan keskustassa.

Härlig glass av opastöriserad mjölk tillverkas av Herrgårds Glass. Glassen säljs bl.a i Café Skarp i Tenala kyrkoby. Caféet är öppet må-fre kl. 9-17 och lö kl 9-16.

PROJEK

PVM

SUUNN

PLANERING / SUUNNITTELU

Ingredienserna till Tenalamenyn kan man skaffa t.ex. från följande lokala producenter:

Stefan Lindholm, tel 050 52 41 385 odlar jordgubbar, som man kan plocka under skördetiden.

DATUM

Henrik Kevin puh. 040-511 6975.

Stefan Lindholm puh. 050-524 1385 viljelee mansikoita ja niitä voi käydä poimimassa satoaikaan. Ihanaa pastöroimattomasta maidosta valmistettua

jäätelöä valmistaa Herrgårds Glass. Jäätelöä myy mm.

kahvila Villa Skarp Tenholan keskustassa. Kahvila on avoinna ma-pe 9-17 ja la 9-16.

25

AIRIX Ympäristö Oy

17.10.2011

PL 669, 20701


26


Målar inne-ute - Slipar golv och lackar Kaklar - Skylift - även uthyrning Tapetserar - Mattläggning Mindre träarbeten Pålarfvägen 35, 10570 Bromarf, tel. 040 575 6228

Rolfs TAXI 0400 225 627 Rolf Törnroos

27


Villa Christine – möjligheternas hus Christine Struck har massor av idéer, det märker man när hon berättar om allt, som skall hända i Villa Christine, den förra finska skolan i Tenala kyrkoby. Det handlar om försäljning av ostar och korvar, café, kursverksamhet, kulturella evenemang, festlokal och en hel del annat. Idéerna tar aldrig slut. Christine Struck har bott och verkat i Tenala också tidigare och nu är hon tillbaka för att ta sig an allt möjligt, som en stor byggnad har plats för. Vi börjar genomgången i butiken.

Ost och korv När man kommer in i butiken, som förr var de yngre elevernas klassrum, möts man av en doft av ost. Christine importerar nämligen ost från Österrike (och litet från Italien), till försäljning. Osten tillverkas av mjölk från kor, som betar på alpängarna under sommaren och på vintern äter samma gräs i torkad form. Osten får olika smak beroende på av vilken mjölk den lagas och dessutom kryddas med t.ex. naturblommor, rödvin eller något annat. När man dessutom tillägger några italienska ostar, så finns det en stor variation smaker att välja emellan. Och om man under sin shopping inte nöjer sig med ostar, så kan man fortsätta med att välja bland alla korvar. Prickiga korvar av medwursttyp från Schweiz. Också korvarna är av olika kryddighet och styrka och inget, varken ostar eller korvar, är av det slag, som vi kan köpa i de vanliga affärerna i vår trakt.

Lär ut språk I samband med butiken har Christine ett café, där hon gärna samtalar med sina kunder, på engelska eller tyska. Christines modersmål är tyska, men hon talar nog också svenska och finska fastän de två förstnämnda är starkare, åtminstone tillsvidare. En av hennes specialiteter är att lära ut tyska och genom att uppmuntra den som någon gång läst tyska, att genom att prata återfå förmågan att tala det språket. Och att våga tala. En grupp möts redan regelbundet för samtal

om olika ämnen allt efter gruppens önskemål. Christine säger, att hon gärna tar emot önskemål om språklektioner/ kurser och så försöker hon uppfylla önskemålen.

Kultur och fest När man har tillgång till stora klassrum så finns det plats för många människor. Det betyder, att Villa Christine varit och blir plats för kulturella tilldragelser, utställningar och annat. En kväll med musik och konst i Gothstil har hållits, på kommande är en Barockveckor 17-31.3.2012 med bl.a. konstnärerna Daniel Enckell och Patricia Hackman. Konst, fotografier och musik går bra ihop, tycker Christine, som i de äldre elevernas tidigare klassrum har bord och stolar för många personer. En flygel står klar för användning vid en öppning som liknar en scen. Det här utrymmet kan vem som helst hyra för en fest och detsamma gäller källarvåningen med kök, matsal och bastu. Der går bra att ha med sig en egen kock och egna ingredienser, eller få hjälp med catering av Christine. Ute på gården skall det bli en uteservering bara det lider.

Marknad – torg - idékläckning Det bör ytterligare sägas, att Christine också vill inbjuda hantverkare, bakande människor och andra med någon specialitet till marknad, torg, hur man vill kalla det. Gemensam försäljning gynnar alla, menar hon och konstaterar också, att hon gärna har sin verksamhet på flere ben, både henne själv och andra till nytta. För den saken inbjuder hon alla att komma fram med sina idéer till henne. Senare finns det skäl att samla människor till idékläckningstillfällen, brainstorming, för att hitta på allt möjligt som kunde locka folk utifrån till Tenala. Finns det intresse hos någon för Bed and Breakfast, underhållning, vad som helst. En person, som gärna är med och funderar är Christine Struck.

Villa Christine – mahdollisuuksien talo Christine Struckilla on runsaasti ideoita. Sen huomaa kun hän kertoo kaikesta siitä mitä tulee tapahtumaan Villa Christinessä, entisessä Tenholan kirkonkylän suomalaisessa koulussa. Kyseessä on juustojen ja makkaroiden myynti, kahvila, kursseja, kulttuuritapahtumia, juhlatila sekä paljon muuta. Ideat eivät koskaan lopu. Christine Struck on asunut ja toiminut Tenholassa myös ai-

28

kaisemmin. Nyt hän on palannut toteuttaakseen niitä monia asioita, joille isossa rakennuksessa on tilaa. Aloitamme kierroksen kaupasta.


Juustoa ja makkaraa Kun astuu sisälle kauppaan, joka aikaisemmin oli nuorempien oppilaiden luokkahuone, vastaan tulee juuston tuoksu. Christine nimittäin tuo Itävallasta (ja vähän Italiastakin) juustoja myyntiin. Juustot valmistetaan kesäisin alppiniityillä laiduntaneiden ja talvisin samaa ruohoa kuviattuna syöneiden lehmien maidosta. Juusto saa erilaisen maun riippuen siitä mistä maidosta se valmistetaan ja siitä maustetaanko se esimerkiksi luonnonkukilla, punaviinillä vai jollakin muulla. Tarjontaan kun vielä lisätään muutama italialainen juusto, on makuvalikoima melkoinen. Ja jos ei tyydy pelkästään juustoihin voi siirtyä sveitsiläisen, metvurstityypisen makkaravalikoiman pariin. Myös makkarat ovat mausteiltaan ja voimakkuudeltaan erilaisia. Näitä juustoja tai makkaroita emme seudun tavallisista kaupoista todellakaan voi ostaa.

Kielten opetusta Kaupan yhteydessä Christinellä on kahvila, jossa hän mielellään keskustelee englanniksi tai saksaksi vieraidensa kanssa. Christinen äidinkieli on saksa, mutta hän kyllä puhuu myös ruotsia ja suomea, joskin kaksi ensin mainittua ovat vahvempia. Yksi hänen erikoisuuksistaan on opettaa saksaa rohkaisemalla niitä, jotka joskus ovat lukeneet sitä, puhumalla palauttaa kykynsä käyttää kieltä. Ja uskaltaa puhua. Yksi ryhmä kokoontuu jo säännöllisesti keskustelemaan eri aiheista ryhmän toiveiden mukaan. Christine sanoo ottavansa mielellään vastaan toivomuksia kielitunneista/kursseista sekä yrittävänsä toteuttaa toiveet.

Kulttuuria ja juhlaa Kun käytettävissä on suuria luokkahuoneita löytyy suurellekin ihmismäärälle tilaa. Villa Christine on siis ollut, ja tulee olemaan paikka kulttuuritapahtumille, näyttelyille sekä muille tapahtumille. Goottityylinen musiikki- ja taideilta on jo pidetty ja tulossa on Barokkitapahtuma 17-31.3.2012, johon mm taiteilijat Daniel Enckell ja Patricia Hackman osallistuvat. Taide, valokuvat ja musiikki sopivat Christinen mielestä hyvin yhteen. Hänellä on vanhempien oppilaiden entisessä luokkahuoneessa pöytiä ja tuoleja monelle henkilölle. Näyttämöä muistuttavassa aukossa seisoo käyttövalmiina flyygeli. Tila, kuten myös kellarikerroksen keittiö, ruokasali ja sauna on kenen tahansa vuokrattavissa juhlia varten. Oman kokin ja omat ainekset voi tuoda mukanaan, vaihtoehtoisesti pitopalveluapua saa Christineltä. Pihaan tulee jossain vaiheessa oma tarjoilualueensa.

Markkinat – tori – ideointia Lisäksi Christine haluaa kutsua käsityöläisiä, leipovia ihmisiä sekä muita, joilla on erikoisosaamista markkinoille, torille tai miksi tapahtumaa haluaa nimittää. Yhteismyynti on hänen mielestään kaikille eduksi. Omaksi että muiden hyödyksi Christine mielellään näkee toiminnalleen useita tukijalkoja.

Ostar av många olika slag att välja ifrån. Valittavissa monenlaisia juustoja.

Tätä ajatellen hän toivoo jokaisen tuovan esille omia ideoitaan. Myöhemmässä vaiheessa on syytä koota ihmiset ideointitilaisuuksiin, aivoriihiin, keksimään keinoja, joilla väkeä voisi houkutella Tenholaan. Löytyykö kiinnostusta Bed and Breakfastille, viihteelle tai jollekin muulle? Christine Struck on mielellään mukana ideoimassa.

29


Invigning av den grundförbättrade Vikstrandsvägen Då den nya stamvägen mellan Ekenäs och Salo år 1978 togs ibruk övergick ansvaret för den gamla stamvägen mellan mejeriet i kyrkobyn och Olsböle gård på Vikbro-Olsböle väglag. Vägsträckans totala längd är cirka 3,6 kilometer. Under årens lopp har trafiken på vägen varit livlig. Den tunga trafiken var under många år betydande då tusentals kubikmeter ved årligen transporterades till Vikstranden för att flottas vidare till massafabrikerna. Idag är trafiken fortfarande omfattande på sommaren, isynnerhet till den kommunala simstranden. Den livliga och tunga trafiken har slitit ner den gamla vägen. Väglaget inledde år 2004 planeringsarbetet för en grundförbättring av vägen. Samtidigt togs de första kontakterna till för vägnätet ansvariga myndigheter. År 2009 fick väg-

laget äntligen grönt ljus för NTM-centralens deltagande i finansieringen av grundförbättringen och följande år genomfördes skede 1, då vägtrummorna förnyades och vägrenarna iståndsattes på ett drygt kilometerlångt avsnitt av Vikstrandsvägen. På samma vägavsnitt frästes under innevarande års sommar den gamla vägytan och vägen fick en ny tjältålig ytbeläggning. Det förnyade vägavsnittet invigdes den 3.11.2011. Totalt har kostnaderna för det mångåriga förbättringsarbetet uppgått till cirka 107.000 euro. Finansiering för grundförbättringen har väglaget erhållit från NTM-centralen och Raseborgs stad. Grundförbättringsarbetet är det första där NTM-centralen deltagit i finansieringen av förnyandet av ytbeläggningen på en tidigare stamväg.

Invigningen förrättades av väglagets första ordförande Rainer Lindgren. Övriga vid bandet är från höger väglagets ordförande Raimo Tamminen, styrelsemedlem Torsten Långström och sekreterare Håkan Lindgren.

Avajaisnauhan leikkasi tiehoitokunnan ensimmäinen puheenjohtaja Rainer Lindgren. Muut etualalla oikealta: Tiehoitokunnan puheenjohtaja Raimo Tamminen, hallituksen jäsen Torsten Långström ja sihteeri Håkan Lindgren.

Perusparannettu Vikstrandintie avattiin Tammisaaren ja Salon välisen uuden kantatien valmistuessa vuonna 1978 siirtyi vanha kantatie kirkonkylän meijerin ja Olsbölen kartanon väliseltä matkalta Vikbro-Olsbölen tiehoitokunnan vastuulle. Tieosuudella on pituutta noin 3,6 km. Vuosien saatossa tie on ollut vilkkaassa ja raskaassakin käytössä. Usean vuoden ajan Vikstrandiin kuljetettiin useita tuhansia kuutioita puuta vuosittain edelleen uitettavaksi massatehtaisiin. Nykyään liikennettä on kesäisin edelleen paljon, varsinkin kunnalliselle uimarannalle. Vilkkaassa käytössä vanha tie on rapistunut. Vuonna 2004 tiehoitokunta aloitti suunnittelu- ja valmistelutyöt tien kunnostamiseksi. Alkoi tiivis yhteydenpito tiestöstä vastaaviin viranomaisiin. Vihdoinkin vuonna 2009

30

saatiin varmuus ELY-keskuksen osallistumisesta kunnostustyön kustannuksiin ja vuonna 2010 toteutettiin ensimmäinen vaihe, tierumpujen uusiminen sekä tiepenkkojen kunnostaminen runsaan kilometrin matkalta Vikstrandintiellä. Kuluvan vuoden kesällä vanha tienpinta jyrsittiin ja päällystettiin uudella routasietoisella kestopäällysteellä. Kunnostetun tieosuuden avajaiset pidettiin 3.11.2011. Monivuotisen kunnostustyön kokonaiskustannukset olivat noin 107.000 euroa. Rahoitusta perusparannustyölle tiehoitokunta sai ELY-keskukselta sekä Raaseporin kaupungilta. Toteutettu perusparannustyö on ensimmäinen, jossa ELY-keskus on rahoittanut entisen kantatien kestopäällysteen uusimista.


31


Kim Holmberg är Årets Företagare 2011 i Tenala-Bromarv Perfektionism, tålamod och innovation. Det handlar om att tro på sig själv om man vill nå framgång. Det är egenskaper som beskriver Årets företagare i Tenala-Bromarv, Kim Holmberg, som driver Carl de Mumma Ab.

Tenala-Bromarf företagarförening beslöt om utmärkelsen på sitt styrelsemöte i november. - Carl de Mumma i är ett café i Ekenäs, som lockar både ortsbor, sommargäster och besökare med god trivsel och smakliga bageriprodukter. - I företagarföreningen har vi också lagt märke till att de som arbetar på Carl de Mumma trivs, de anställda är glada, positiva och ger god kundservice. Det bidrar på ett avgörande sätt till företagets goda rykte, säger Veera Holmström, ordförande för Tenala-Bromarf företagarförening. Bageri & Café Carl de Mumma grundades vintern 2001 då Kim Holmberg beslöt att bli företagare efter att varit bagare i 16 år, först på Hemholmens Bageri (1984-1990) och sedan som ansvarig bagare på Dragsvik Soldathem (1990-2001). Beslutet att bli företagare hade han fattat redan tidigare men en lämplig lokal hittade han först hösten 2000. För honom var det synnerligen viktigt att hitta den optimala affärslokalen, den skulle inrymma både bageriet och ett litet café och den måste ligga så centralt som möjligt. Denna lokal fann han sedan vid Rådhustorget i Ekenäs. Allting började med att Kim gjorde upp en fullständig förteckning över vilka maskiner han inte skulle klara sig utan och vad satsningen skulle kosta. Sedan gjorde han upp en verksamhetsplan som presenterades för Marcus Forsström på Sydspetsens Nyföretagarcentral. Tillsammans gjorde de sedan upp en budget och lönsamhetskalkyl och när detta var gjort konstaterade de att företaget hade goda chanser att lyckas. Finansieringen ordnades, maskiner beställdes och reparationen av affärslägenheten påbörjades i februari och Carl de Mumma öppnade dörrarna den 4 juni 2001. Då sysselsatte verksamheten en person i caféet och en person i bageriet, men redan på hösten anställdes en första person på deltid och ytterligare en till i december 2001. På vintern 2002 blev det sedan dags att fundera på ”byns” (Tenala) utveckling när det ryktades att Lyktan skulle stänga

32

och då såg Kim det som en skyldighet att agera. Café Carl de Mumma öppnade i februari 2002 i det utrymme som idag kallas Brasses. Stället sysselsatte en person på heltid och under sommaren jobbade ytterligare två sommarjobbare främst på glasskiosken men också i caféet. Inför sommarsäsongen 2004 såldes verksamheten till en anställd och följande steg i utvecklingen stod för dörren. År 2004 erbjöds Kim att köpa affärslägenheten vid torget, vilket gav honom en oerhörd trygghetskänsla och möjlighet att satsa långsiktigt. Som en följd av att äga sina verksamhetsutrymmen blev det aktuellt att bolagisera verksamheten och 2006 bildades Carl de Mumma Ab. Ungefär samtidigt började ”väggarna komma emot” i den meningen att lokaliteterna var för små. Som den handlingens man Kim är föreslog han för fastighetsbolaget att de källarutrymmen som stod utan användning och delvis var vägg i vägg med hans lokaliteter skulle göras till en separat affärslägenhet och säljas. Så skedde och efter en ombyggnad inrymdes bageriet där, vilket i sin tur möjliggjorde ett större café i gatuplan, det skedde vintern 2008. Följande och samtidigt ett naturligt steg i utvecklingen togs när lägenheten ovanför caféet kom till försäljning hösten 2010 och Kim Holmberg två dagar före jul skrev under köpebrevet. Renoveringen påbörjades i januari i år och i april kunde Carl de Mumma öppna en egen festvåning som fick namnet systerÅbror. Carl de Mumma Ab sysselsätter i dag 5 heltids- och 5 deltidsanställda, omsättningen är på stigande och årsbidraget 12 procent av omsättningen. - Utmärkelsen Årets Företagare är ett sätt att lyfta fram människan bakom företaget. Föreningen vill synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att utveckla sin verksamhet. Duktiga företagare bidrar med sitt arbete positivt till samhällets utveckling, säger ordföranden Veera Holmström.


När Tenalabon säger... Vi fyller på med nya dialektord, som du kan fundera på en stund innan du vid behov kan finna svaren litet längre fram i Tenalablade. Det är Harald Wikström från Dotterböle, som skrivit ner orden och förklaringarna år 1975.

Kun Tenholalainen sanoo... Jatkamme tässä murresanojen sarjaa, jonka aloitimme edellisessä Tenalablade’tissa. Toivottavasti ymmärrät paremmin mitä Tenholassa tarkoitetaan, kun saat selityksen myöhemmin tässä lehdessä. Sanat on koonnut Dotterböessä asunut Harald Wikström vuonna 1975. Baaksve

Blindviist

Blyxta

Drypja

Döusnar

Extumera

Flaaså

Flöjta

Glåtrån

Greina

Hygga

Höuter

Jäddar

Kalusar

Kontant

Krypjåt

Lullå

Mårånfråsa

Rööbääråger

Sexa

Slankka

Var i Tenala? Visste du svaret? Ankaret på bilden finns på den lilla bergsklacken bredvid församlingshemmet i Tenala kyrkoby.

Tenholassa, mutta missä? – Tiesitkö vastauksen? Kuvan ankkusin paikka on seurakuntatalon viereisellä kallionyppylällä.

Nytt från ungdomsföreningarna

Seurauutisia

Tenala ungdomsförening har valt ny ordförande och ny vaktmästare för Bygdegården. Den nya ordföranden heter Maria Sundstrand och kommer att tillträda vid årsskiftet. Avgående ordföranden Carola Rosenqvist hann vara ordförande i sju år och flyttar nu över till en annan post i föreningens styrelse.

Tenala UF - Tenholan nuorisoseura on valinnut uuden johtokunnan ja Bygdegårdenin uuden vahtimestarin. Uuden puheenjohtajan nimi vuoden 2012 alusta on Maria Sundstrand. Edellinen puheenjohtaja jatkaa hallituksessa toisissa tehtävissä. Hän ehti olla puheenjohtajana 7 vuotta.

Den nya vaktmästaren heter Anton Dahlström. Anton är den man skall kontakta i frågor gällande Bygdegården, till exempel när det gäller att hyra huset för fest eller något annat.

Uusi vahtimestari on nimeltään Anton Dahlström. Kenellä on asiaa Bygdegårdeniiin tai haluavat esim. vuokrata talon voi ottaa yhteyttä Antoniin.

Här uppgifter om Anton Dahlström: Telefon: 040 7025494 / säkrast efter kl.16 E-post: anton_dahlstrom@hotmail.com Också Norra Tenala Hembygdsförening har bytt ordförande. Ny på posten är Anders Örnmark. Carl-Gustaf Rappe var före honom ordförande i tretton år. Maria Sundstrand är TUF:s nya ordförande, Anton Dahlström Bygdegårdens nye vaktmästare.

Ota yhteyttä Antoniin: Puhelin: 040 7025494 / varmimmin klo 16 jälkeen Sähköposti: anton_dahlstrom@hotmail.com. Myös Norra Tenala Hembygdsförening (Pohjois-Tenholan nuorisoseura) on valinnut uuden puheenjohtajan. Hän on Anders Örnmark, Ennen hänta Carl-Gustaf Rappe oli puheenjohtajana 13 vuotta. Maria Sundstrand är TUF:s nya ordförande, Anton Dahlström Bygdegårdens nye vaktmästare.

33


AUKI – ÖPPET VARJE DAG / JOKA PÄIVÄ 11.00-03.00 FOOD, MUSIC, BEER

BOKA ER FEST hOS OSS! VI STåR GÄRnA TIll TJÄnST FÖR ATT GÖRA ER FEST lyCKAD! lEVAnDE MUSIK VARJE VECKOSlUT!

SKILLNADSGATAN 14 EKENÄS, 019-2461 173, www.pubsantafe.com

34


...så menar Tenalabon Nedan finns förklaringarna till orden. Du kunde kanske en helk del, men det fanns möjligen också sådana, som du inte hört förr.

...niin Tenholalainen tarkoittaa Alla voit lukea vastaukset tenholalaisiin murresanoihin. Olivatko tuttuja? Seuraavan kerran kun tapaat naapurisi tai tuttavan, voit kokeilla ymmärtääkö hän mitä sanot.

-Filtar, -Lyktor -Läckerheter, -Pynt -Fågelmatare...

Baaksve

I smyg

Salaa

Blindviist

Godtycklikt, utan urskillning

Suummittain

Blyxta

Blinka

Räpyttää silmiä

Drypja

Idissla

Märehtiä

Döusnar

Stökar

Siivoa

Extumera

Bry sig om

Välittää jostakin

Flaaså

Fläck

Tahra

Flöjta

Ljuga, berätta sannsagor

Valehdella, sepittää

Glåtrån

Hjortron ’’Måsabär’’ Hilla

Greina

Gå i djup snö, pulsa Kulkea syvässä lumessa

Hygga

Fatta, komma att göra de

Käsittää, saada tehtyä

Höuter

Tång

Hohtimet

Jäddar

Stickade vantar

Kintaat

Kalusar

Träklossar

Puupalikat

Kontant, kontantter

God vän, bekant

Hyvä ystävä, tuttu

Krypjåt

Trångt

Ahdasta

Lullå

Vagga

Kehto

Mårånfråsa

Is efter kall vårnatt

Jäätä kylmän kevätyön jäl-

keen Rööbääråger Dödkindad

Punaposkinen

Sexa

Mellanmål, vila

Välipala, lepotauko

Slankka

Promenera

Kävellä

Besök vår webbbutik

secretgarden.fi

och vår butik på ing interstämn Bruksvägen 7 i BILLNÄS.

V

35Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.