Forum zena prijepolje tv forum 2014

Page 1


FORUM ŽENA FORUM ŽENA PRIJEPOLJA I PRIJEPOLJA I TELEVIZIJA TELEVIZIJA FORUM U 2014. FORUM U 2013.

WOMEN`S FORUM WOMEN`S FORUM PRIJEPOLJE AND PRIJEPOLJE AND2014. TELEVISION FORUM TELEVISON FORUM 2013.

Za izdavača: Za izdavača: Mileva Malešić, predsednica Mileva Malešić, predsednica UpUpravnog odbora ravnog odbora Foruma žena Prijepolja Foruma žena Prijepolja

For publisher: For publisher: Mileva Malešić, president Mileva Malešić, president of the of the Managing board Managing board of Women`s of Women`s Forum Prijepolje Forum Prijepolje

Izdavač: Izdavač: FORUM ŽENA FORUM ŽENA PRIJEPOLJA PRIJEPOLJA

Publisher: Publisher: WOMEN`S FORUM WOMEN`S FORUM PRIJEPOLJE PRIJEPOLJE

Redakcija: Redakcija: Mirjana Tešević, Mirela Veljović, Mirjana Tešević, Mirela Veljović, Daliborka Simović, Sanja Malešić, Daliborka Simović, Sanja Malešić, Vladanka Malešić, Mihajilo Vladanka Malešić, Mihajilo Moračanin, Vladimir Malešić, Moračanin, Vladimir Malešić i Aldina Luinović, Ljubinka Radovan Čarkilović Ljujić i Radovan Čarkilović

Redaction: Redaction: Mirjana Tešević, Mirela Veljović, Mirjana Tešević, Mirela Veljović, Daliborka Simović, Sanja Malešić, Daliborka Simović, Sanja Malešić, Vladanka Malešić, Mihajilo Vladanka Malešić, Mihajilo Moračanin, Vladimir Malešić, Moračanin, Vladimir Malešić i Aldina Luinović, Ljubinka Radovan Čarkilović Ljujić and Radovan Čarkilović

Dizajn Dizajn Mihajilo Moračanin Mihajilo Moračanin

Design: Design: Mihajilo Moračanin Mihajilo Moračanin

Grafički prelom Grafički prelom Radovan Čarkilović Radovan Čarkilović

Prevod na engleski Prevod na engleski Selma Halilović Selma Halilović Štampa: Štampa:

Graphic layout: Graphic layout: Radovan Čarkilović Radovan Čarkilović

Translation: Translation: Selma Halilovic Selma Halilović Print: Print:


FORUM ŽENA PRIJEPOLJA

WOMEN`S FORUM PRIJEPOLJE

Forum žena Prijepolja je ženska nevladina organizacija koja se bavi osnaživanjem žena i promovisanjem rodne ravnopravnosti putem medija. Organizacija je osnovana 2000. godine i realizovala je brojne projekte koji su za cilj imali podizanje svesti javnosti o rodnoj ravnopravnosti, osnaživanje žena za učešće u javnom i političkom životu, ekonomsko osnaživanje žena i povećanje vidljivosti žena u medijima. Od 2008. u okviru Foruma žena Prijepolja pokrenuta je TV stanica civilnog sektora, Televizija Forum.

Women's Forum Prijepolje is women's nongovernment organisation that deals with empowering women and promoting gender equality through media. The organization was founded in 2000 and has implemented numerous projects aimed to raise public awareness about gender equality, to empower women to participate in public and politic life, economic empowerment of women and increase the visibility of women in media. In 2008, Women’s Forum has launched TV station for the civil sector- Television Forum.

TELEVIZIJA FORUM

TELEVISION FORUM

Televizija Forum je elektronski medij civilnog sektora. Nastala je aktivnišću UG Forum žena Prijepolja. Neprofitna je medijska kuća koja promoviše vrednosti građanskog društva, posvećujući posebnu pažnju rodnoj ravnopravnosti i pitanjima i problemima marginalizovanih grupa. Pažljivo negujući prave vrednosti novinarske profesije, afirmišući pravo na drugost i različitost u multietničkoj sredini, doprinoseći promociji evropskih vrednosti i standarda stekla je brojne prijatelje. Misiju TV Forum prepoznali su brojni domaći i strani donatori.

Television Forum is an electronic medium of civil sector. It was founded by activity of the Association of citizens Women`s Forum Prijepolje. It is a nonprofit media organization that promotes the values of civil society, paying special attention to the gender eqaulity issues and problems of marginalized groups. TV Forum has gained many friends through promoting true values of journalism, affirming the right to otherness and difference in a multiethnic environment, contributing to promotion of european values and standards. Mission of TV Forum has been recognized by many domestic and foreign donors. 3


JAVNI INTERES NA PRVOM MESTU

Za šesti rođendan TV Forum, 15. oktobra 2014., najlepše čestitke stigle su od naših gledateljki i gledalaca. Hajrudin Baltić: Prijepolje bez vas nije Prijepolje. Informivno ste pokrili ovaj naš opštinski prostor u toj meri da sam o svemu obavešten. Muzički i filmski program vam je na nivou najjačih nacionalnih televizija. Hadija Kriještorac: Posmatrajući TV Forum kao medij koji fotografiše i beleži, pamti za nas događaje i nas same, naše živote i sve što njih čini, ja ga vrlo cenim, smatram vrlo važnim i mislim da, ukoliko je potrebno, treba da pomognemo rad ovog medija. Milanka Krpović: TV Forum je u pogledu informisanja ispunila sva očekivanja građanki, građana i nas privrednika i privrednica u ovom gradu. Posebno je značajno što je prioritet dat afirmaciji žena i njihovoj većoj prisutnosti u javnom životu, što je veoma značajno za naš grad. Zlatan Halilović: TV Forum nametnula se kao regionalni lider ne samo na polju izveštavanja, nego i brojnih kulturnih sadržaja. Posebno bih istakao da je TV Forum otvorila veoma bitna pitanja za razvoj naše zajednice, kao što je pitanje rodne ravnopravnosti, većeg učešća žena i mladih na mestima odlučivanja, pitanje ženskog i omladinskog preduzetništva... 4

PUBLIC INTEREST AT THE FIRST PLACE

For the sixth birthday, on 15th October 2014, TV Forum received the most beautiful regards from our viewers. Hajrudin Baltic: Prijepolje without TV Forum is not Prijepolje. You have covered, informatively, our municipal area to the extent that I was informed about everything. Music and film program is at the level of the strongest national televisions. Hadija Krijestorac: Looking at TV Forum, the media that photographed, recorded and remembered the events for all of us and ourselves as well, our lives and everything that makes them, I appreciate it very much and I think that, if necessary, we should help the work of this media. Milanka Krpovic: TV Forum informatively has fulfilled all the expectations of our citizens, as well as entrepreneurs in this city. It is particularly important that priority is given to the affirmation of women and their greater participation in public life, what is very important for our city. Zlatan Halilovic: TV Forum has emerged as a regional leader not only in the field of reporting but also in the field of numerous cultural events. In particular, I would point out that the TV Forum opened very important issues for our community to develop, such as gender equality, greater participation of women and youth in decision-making, the issue of women's and youth entrepreneurship.


Šta stoji iza ovako laskavih ocena Prijepoljki i Prijepoljaca o radu TV Forum? Statistički gledano, građani i građanke opštine Prijepolje su tokom 2014. godine bili informisani o najznačajnijim događajima koji se tiču njihovog života i rada kroz 1358 priloga objavljenih u emisiji Vesti, za 230 radnih dana. Teme raznolike kao i sam život: privreda, politika, finansije, zdravstvo, obrazovanje, (ne)zaposlenost, kultura, komunalni problemi, ekologija, putna privreda, saobraćaj, poreska politika, važni datumi iz istorije i ljudskih prava na državnom i međunarodnom nivou... sa posebnim akcentom na ženska ljudska prava i jednake mogućnosti. U Pregledu nedelje objavili smo oko 520 priloga, rezimirajući događaje i ličnosti koje su obeležavali vreme između dva vikenda. Temama i događajima koji su zahtevali i zasluživali više televizijskog vremena posvetili smo 48 emisija, u proseku po dve mesečno.

What is behind such flattering assessment of female and male citizens of Prijepolje about the work of TV Forum? Statistically speaking, the citizens of Prijepolje were informed during 2004 about the most important events that affect their lives and work through 1358 features aired in our informative program for 230 working days. Topics as diverse as life itself: the economy, politics, finance, health, education, (un) employment, culture, community issues, ecology, economy travel, transportation, tax policy, important dates in history and human rights at the national and international level with special accent on women's human rights and equal opportunities. In the program Pregled nedelje (Review of the week) we have aired about 520 features, summing up the events and personalities that marked the days between two weekends. We have devoted 48 shows to the topics and events that demanded and deserved more media space and time, on average two per month.

Posebnu pažnju kroz vesti i specijalizovane emisije TV Forum je posvetila pitanjima rodne ravnopravnosti. Osnaživanju i animiranju žena za učešće u javnom životu i na mestima odlučivanja i afirmaciji uspešnih žena u privredi, kulturi, politici... bilo je posvećeno 17 specijalizovanih emisija. Gostujući u programu TV Forum, stalna koordinatorka UN u Srbiji Irena VojačkovaSolorano, je ženama Prijepolja poručila: Najvažnije je da aktivno učestvujete na izborima, da imate svoj stav, da se lično obrazujete do što većeg stepena, jer obrazovanje ima za rezultat i poštovanje, a cilj toga je ostvarivanje jednakog partnerstva samuškarcima. Poruke o neophodnosti većeg učešća žena u društvenom i političkom životu lokalne zajednice, u programu TV Forum, upućivale su tokom 2014. godine i prof. dr Marijana Pajvančić, narodne poslanice Aida Ćorović i Milanka Vukojičić, zamenica ambasadora Finske u Beogradu Outi Isotalo, poslanica u Parlamentu Finske Elizabet Nukler, predsednica DSS Sanda Rašković Ivić, koordinatorka programa UN Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji Vesna Jarić ...

Special attention TV Forum, through the news and specialized shows, has dedicated to the questions of gender equality. Seventeen specialized programs were dedicated to the strengthening and animating of women to take part in public life and decision-making, as well as the affirmation of successful women in the economy, culture and politics. Irena Vojackova-Solorano, a permanent UN coordinator in Serbia, told to women of Prijepolje during her appearing on TV Forum: The most important thing is to actively participate in elections, to have your own opinion, to educate yourself to the greatest possible extent because education has resulted in the respect and aim is the achievement of equal partnership with men. Messages about the necessity of greater participation of women in social and political life of the local community, during 2004 in the program of TV Forum, were also sent by Prof. Dr Marijana Pajvančić, female members of Parliament Aida Corovic and Milanka Vukojicic, Outi Isotalo – Deputy Ambassador of Finland in Belgrade, Elisabeth Naucler – member of the Finnish Parliament, Sanda Raskovic Ivic – President of DSS, Vesna Jaric – program coordinator of the UN Integrated response to violence against women of Serbia.

TV FORUM U FUNKCIJI AFIRMISANJA ŽENA

THE FUNCTION OF TV FORUM IN THE AFFIRMATION OF WOMEN

5


NAGRADE I PRIZNANJA U 2014.

Šesta godina rada TV Forum obeležena je prestižnim profesionalnim nagradama i priznanjima. Prvo priznanje i podrška su stigli u martu 2014. kada je na Konkursu Fondacije Slavko Ćuruvija TV Forum izabrana za podršku. Cilj konkursa je bio osnaživanje lokalnih medija da progovore o temama o kojima Srbija ćuti. Proglašenje pobednika na konkursu O čemu Srbija ćuti istovremeno je bio i zvanični početak rada Fondacije. Televizija Forum je u okviru konkursa radila temu Učešće žena u procesima odlučivanja u lokalnim zajednicama. U oktobru 2014. na 19. Internacionalnom festivalu reportaža u konkurenciji preko 180 radova, reportaža televizije Forum Kosačka moba, autorke Mileve Malešić nagrađena je drugom nagradom u kategoriji društveno odgovornih reportaža. Na istom festivalu prošle godine reportaža Selu u pohode, iste autorke nagrađena je takođe, drugom nagradom. Kamerman i montažer u obe reportaže je bio Mihajilo Moračanin. Organizatori 19. INTERFER bili su Televizija Apatin i nedeljnik Glas komune pod pokroviteljstvom opština Apatin i Sombor. Kraj godine obeležila je još jedna nagrada na prestižnom Festivalu Pres Vitez. Žiri 9. festivala Pres Vitez 2014. dodelio je Televiziji Forum specijalnu nagradu za najbolju lokalnu televiziju na Festivalu, za rad Badnje jutro u Kamenoj Gori, autorke Mileve Malešić i snimatelja Mihajila Moračanina. U obrazloženju je napisano da je uočeno poštovanje i primena solidnih standarda po svim osnovama, te je žiri televiziju Forum ocenio kao najbolju među svim lokalnim medijima i produkcijama koje su se prijavile na ovogodišnjem Festivalu. Festival Pres Vitez organizuje Udruženje novinara Vojvodine uz podršku Pokrajinske vlade Vojvodine, Jugoslovenske kinoteke i radionice Stojkov.

6

AWARDS AND HONORS IN 2014.

Prestigious professional awards and honors marked the sixth anniversary of TV Forum. The first honor and support came in March 2014 when the Foundation Slavko Curuvija chosen TV Forum for its support. The aim of the competition is to strengthen local media to speak about subjects that Serbia is silent. The announcement of the winners of the contest What is Serbia silent about at the same time was the official beginning of the work of Foundation. TV Forum has worked on the theme – women’s participation in decisionmaking processes in local communities. In October 2014, at the 19th International Reporting and Media Festival, among over 180 papers, the reportage of TV Forum Kosacka

moba (Mowing in Kamena Gora) whose author was Mileva Malesic, was awarded second prize in the category of socially responsible reportage. Last year, at the same festival, the reportage Village Campaign of the same author was also awarded the second prize. Mihajilo Moracanin was cameraman and picture editor in both cases. The organizers of 19th INTERFER were Apatin Television and weekly Glas komune under the auspices of the Municipalities of Apatin and Sombor. One more award at the prestigious Festival Press Vitez (Knight) marked the end of the year. The Jury of the 9th Festival Pres Knight 2014 awarded TV Forum special award for the best local television for the project Christmas morning in Kamena Gora whose author was Mileva Malesic and cameraman Mihajilo Moracanin. In the explanation is written that the respect and application of solid standards on all grounds are observed so the jury assessed TV Forum as the best among all the local media and productions that have applied for this year's festival. The Association of Journalists of Vojvodina with support from the provincial government of Vojvodina, the Yugoslav Film Archive and workshops Stojkov organized the Press Knight Festival.


PROJEKTI: ŽENE NA POLITIČKOJ SCENI U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Projektom Žene na političkoj sceni u lokalnoj zajednici, Forum žena Prijepolja nastavio je svoj rad na osnaživanju žena za učešće u političkom životu. Projekat je započet u novembru 2013. godine,dolaskom NJ.E. Ambasadora Pekka Orpana i njegove zamenice Outi Isotalo i potpisivanjem ugovora. Time je ujedno počela i prezentacija i medijska promocija projekta. Budući da su znanje i raspolaganje informacijama presudni za bilo kakav napredak, tri edukativna seminara predstavljala su ključne aktivnosti. Prvi seminar sa temom Žene u politici, održala je Snežana Jakovljević iz NVO Peščanik, februara 2014. godine. Drugi seminar, održan u aprilu od strane Zorana M. Markovića, bavio se Odnosima s javnošću. Treći seminar, koji je bio od presudnog značaja za žene koje su učestvovale u realizaciji projekta, ali i za gošće iz Užica, Priboja, Nove Varoši i Čajetine (članice Saveta za rodnu ravnopravnost, odbornice i članice Saveta mesnih zajednica) održan je u junu 2014. godine, vodile su predavačice Snežana Jakovljević i članica finskog parlamenta, gospođa Elisabeth Naucler. Pored seminara, održano je pet sastanaka u mesnim zajednicama Brodarevo, Sedobro, Sopotnica, Prijepolje i Ivanje. Sastancima su prisustvovali zainteresovani građani i članovi Saveta mesnih zajednica. Cilj je bio da se ukaže na nedostatak žena na mestima odlučivanja, položaj žena u Opštini Prijepolje ali i da se čuje glas građana i građanki, njihovi komentari, predlozi i problemi. Predstavnice Foruma žena Prijepolja, Odbora za rodnu ravnopravnost i predstavnice mesnih zajednica imale su priliku da, 8. marta 2014. godine, kao primer dobre prakse, posete Užice. Sastale su se sa predstavnicama Odbora za rodnu ravnopravnost Užice, Mreže odbornica i predstavnica nevladinih organizacija. Tema sastanka bila je razmena iskustava i uključivanje žena u Savete mesnih zajednica, kao i mogućnosti umrežavanja na regionalnom nivou. Žene su ujedno imale priliku da posete izložbu pod nazivom Žene u sportu.

PROJECTS: WOMEN ON POLITICAL SCENE IN LOCAL COMMUNITY

With the project Women on political scene in local community, Women’s Forum Prijepolje continued its work on strengthening women to take part in political life. The project began in November 2013 with the arrival of the Ambassador of Finland Pekka Orpana and his Deputy Outi Isotalo when they signed the contract. Due to that, the presentation and media promotion of the project have started. The knowledge and access to information are crucial for any progress and because of that three educational seminars were core activities. Snezana Jakovljevic from NGO Pescanik (Hourglass) in February 2014 held the first seminar on the topic of Women in Politics. The second seminar was held in April by Zoran M. Markovic who talked about public relations. The third seminar, which was crucial for women who took part in the realization of the project, but also for guests from Uzice, Priboj, Nova Varos and Cajetina (members of the Gender Equality Council, councilors and members of local community councils) was held in June 2014 by lecturer Snezana Jakovljevic and a member of the Finnish Parliament, Mrs. Elisabeth Naucler. Not only seminars but also five meetings were held in local communities: Brodarevo, Sedobro, Sopotnica, Prijepolje and Ivanje. The meetings were attended by interested citizens and members of local community councils. The aim was to point out the lack of women in decision-making positions, the position of women in the municipality of Prijepolje, but also to hear the voice of other citizens, their comments, suggestions and problems. The representatives of Women's Forum Prijepolje, the Committee for Gender Equality and representatives of local communities had the opportunity to, as an example of good practice, visit Uzice on 8th March 2014. They met with representatives of the Committee for Gender Equality and Network of female councilors and representatives of nongovernmental organizations. The aim of the meeting was to exchange experiences and involvement of women in the local community councils, as well as networking opportunities at the regional level. Women also visited the exhibition entitled Women in Sport. 7


U okviru medijske promocije projekta realizovana su 4 promotivna TV spota, 11 emisija i brojni prilozi u informativnim emisijama TV Forum. Da je projekat uspešno realizovan najviše govori činjenica da je glavni cilj – ostvarivanje prava žena da biraju i budu birane – ostvaren. U sedam mesnih zajednica deset žena je izabrano za članice Saveta mesnih zajednica Opštine Prijepolje, što do sada nikada nije bio slučaj. U mesnoj zajednici Prijepolje, žena je izabrana za potpredsednicu Saveta.

Within the media promotion of the project four promotional TV spots, 11 shows and numerous articles in informative program of TV Forum were implemented. The project is successfully implemented due to the fact that the main goal - the achievement of women’s rights to vote and be elected – is accomplished. In seven local communities, ten women were elected members of the Council of the Municipality of Prijepolje since until now it has never been the case. In the local community of Prijepolje, a woman was elected as a Vice-President of the Council.

Uz podršku švedske organizacije Kvina til Kvina Forum žena Prijepolja je u 2014. godini nastavio sa aktivnostima na projektu Aktivne žene u izgradnji lokalne zajednice, započetog u junu 2012.godine. U okviru projektnih aktivnosti obilazile smo mesne zajednice i animirale žene da se kandiduju za izbore. Takođe smo na programu televizije Forum emitovale spotove kandidovanih žena na izborima, koje su pričale o svojim programima i planovima za svoje mesne zajednice ukoliko budu izabrane. Tokom projekta u 2014. godini, nastavile smo da radimo na njihovom daljem osnaživanju. Naša očekivanja su bila da će 25 žena biti osnaženo da učestvuju u političkom životu svoje zajednice. Broj žena koje su se kandidovale (34) i druge žene koje su izrazile interesovanje da prisustvuju našim aktivnostima, dovele su do boljeg rezultata od očekivanog. Nakon izbora, 10 žena je izabrano u sedam mesnih zajednica. Pored sastanaka po mesnim zajednicama, za zainteresovane i izabrane žene organizovana su tri seminara: Javni nastup, Javno zagovaranje i Priprema predloga projekata i prikupljanje sredstava. Oragnizovana je studijska poseta Užicu. Urađene su 4 emisije sa izabranim ženama i 5 televizijskih spotova u kojima su one govorile o svojim planovima i inicijativama za dalji rad u svojim lokalnim zajednicama.

With the support from the Swedish organization Kvinna til Kvinna, Women’s Forum Prijepolje in 2014 continued the realization of the project.Active women in building local community that had started in June 2012. Within the project activities, we have visited local communities and animated women to run for elections. We also, on the program of TV Forum aired clips of the nominated women in elections who talked about their own programs and plans for their local communities if they are elected. During the project in 2014, we continued to work on their further empowerment. Our expectations were that 25 women will be empowered to take part in the political life of their community. The number of women who ran for elections (34) and the other women who have expressed an interest to attend our activities have led to better results than we have expected. After the election, 10 women have been chosen in seven local communities. In the local communities not only meetings were held but also three seminars were organized for interested and chosen women: public speaking, advocacy and preparation of project proposals and fundraising. TV Forum organized study visit to Uzice. Four TV shows are broadcasted with elected women and 5 TV spots where they talked about their plans and initiatives for further work in their own local communities.

AKTIVNE ŽENE U IZGRADNJI LOKALNE ZAJEDNICE

8

ACTIVE WOMEN IN BUILDING LOCAL COMMUNITY


MREŽA ŽENA ZLATBORSKOG OKRUGA

Forum žena Prijepolja je tokom 2014. godine organizovao dve studijske posete Užicu. Jedna je bila u okviru projekta Žene na političkoj sceni u lokalnoj zajednici – 8. marta, a druga 26. septembra kao aktivnost na projektu Aktivne žene u izgradnji lokalne zajednice. Posete su imale za cilj da se razmene iskustva sa ženama članicama saveta mesnih zajednica u Užicu. Takođe, bilo je reči i o umrežavanju tela za rodnu ravnopravanost i ženskih nevladinih organizacija iz Užica, Prijepolja, Priboja i Nove Varoši. Učesnice na sastanku tokom studijskih poseta bile su odbornice grada Užica, članice Odbora za rodnu ravnopravnost Prijepolja i Užica, predstavnice ženskih nevladinih organizacija i članice saveta mesnih zajednica Prijepolja i Užica. U okviru projekta Žene na političkoj sceni u lokalnoj zajednici, 6. juna održan je okrugli sto na temu Upoznavanje sa radom lokalnih institucija i odbora za rodnu ravnopravnost. Učesnice okruglog stola bile su predstavnica ženske parlamentarne mreže Aida Ćorović, zamenica finskog ambasadora u Srbiji Outi Isotalo i poslanica u parlamentu Finske Elizabet Nukler. Gošće iz Beograda i Finske su se sastale sa predstavnicama Odbora za RR opština Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i grada Užica, odbornicama Skupštine opštine Prijepolje, lokalne samouprave i javnih institucija. I tokom ovog okruglog stola, proizašla je potreba za umrežavanjem članica Odbora za RR iz svih opština i zajedničko učešće u donošenju odluka u lokalnim zajednicama. Umrežavanje odborničkih mreža i povezivanje mehanizama za rodnu ravnopravnost i ženskih nevladinih organizacija iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši i Užica će svakako pomoći da se poveća broj žena u procesima odlučivanja. Užice je prvi grad u Srbiji u kome je formirana Ženska odbornička mreža.

THE NETWORK OF WOMEN OF ZLATIBOR DISTRICT

Women’s Forum Prijepolje organized two study visits to Uzice during 2014. The first visit was during the project Women on political scene in local community – in March 8th and second one in September 26th as the activity of project Active women in building local community. The main goal of these two visits was to exchange experience with women who are the members of local community councils in Uzice. Another goal was the networking of body for gender equality with women’s NGOs from Uzice, Prijepolje, Priboj and Nova Varos. Participants at the meeting during study visits were female councilors from Uzice, members of the Committee for Gender Equality from Prijepolje and Uzice, representatives of women’s non-governmental organizations as well as members of local community councils from Prijepolje and Uzice. Within the project Women on political scene in local community on 6th June the roundtable was organized on the topic Introduction to the work of local institutions and committees for gender equality. The participants of round-table were the representative of Women’s parliamentary network - Aida Corovic, Deputy Ambassador of Finland in Serbia - Outi Isotalo and member of the Parliament of Finland - Mrs. Elisabeth Naucler. Guests from Belgrade and Finland met with representatives of the Committee for Gender Equality of the municipalities Prijepolje, Priboj, Nova Varos and the city of Uzice, members of Municipal Assembly of Prijepolje, local government and public institutions. During the round-table the need for networking among the members of gender equality from all municipalities and joint participation in decision-making in local communities arose. The networking of councilor’s networks and connection of mechanisms for gender equality and women's NGOs from Prijepolje, Priboj, Nova Varos and Uzice will certainly help to increase the number of women in decisionmaking processes.

9


Po uzoru na njih, Forum žena Prijepolja i članice Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Prijepolje pokrenule su inicijativu za osnivanje takve mreže i u Prijepolju. Cilj je da se odbornice iz vladajućih i opozicionih stranaka udruže i zajedničkim aktivnostima deluju na rešavanju problema i poboljšanju kvaliteta života svih žena koje žive na području opštine Prijepolje. Povezivanje lokalnih odborničkih mreža na regionalnom nivou dodatno će ojačati položaj žena. Saradnja sa parlamentarnom ženskom mrežom Srbije, takođe bi bio jedan od rezultata umrežavanja.

Uzice is the first city in Serbia where Women councilors’ network was formed. Modeled on them, Women's Forum Prijepolje and members of the Gender Equality Board Prijepolje launched an initiative to establish such network in Prijepolje. The goal is that female councilors from the ruling and opposition parties together, through joint activities, work in solving problems and improving the quality of life of women living in the municipality of Prijepolje. The linking of local councilor’s networks at the regional level will further strengthen the position of women. Cooperation with parliamentary women's network of Serbia would also be one of the results of networking.

U prostorijama Centra za kulturnu dekontaminaciju Beograd, 16. decembra 2014. godine, održan je okrugli sto posvećen uticaju nacionalizma na ženska prava u Srbiji, regionu i Evropi, u organizaciji Udruženja žena Peščanik, a uz podršku Fondacije za mir i rodnu ravnopravnost Kvinna till Kvinna. Okruglom stolu prisustvovale su i članice Foruma žena Prijepolja: Mileva Malešić, Mirela Veljović i Vladanka Malešić. U prvom delu okruglog stola predstavljena je publikacija Patriotizam i patrijarhat – uticaj nacionalizma na rodnu ravnopravnost, autorki Christine Wassholm i Annike Hamrud. U drugom delu učesnice su imale priliku da pogledaju dokumentarni film Televizije Forum autorke Mirele Veljović o studijskoj poseti aktivistkinja iz Srbije Švedskoj u novembru 2013. godine. Ovaj događaj je nastavak istoimenog okruglog stola održanog u Švedskoj 2013., u organizaciji Fondacije Kvinna till Kvinna, na kojem su učestvovale i aktivistkinje iz Srbije.

The round-table dedicated to the impact of nationalism on women’s rights in Serbia, the region and in Europe, organized by the Association of women Pescanik with the support of the Foundation for Peace and gender equality Kvinna till Kvinna was held in Belgrade, on 16th December 2014, at the Center for Cultural Decontamination. The members of Women’s Forum Prijepolje, who attended this round-table, are Mileva Malesic, Mirela Veljovic and Vladanka Malesic. The publication entitled Patriotism and Patriarchy - the impact of nationalism on gender equality, whose authors are Christine Wassholm and Annika Hamrud, was presented during the first part of a round-table. In the second part, participants had the opportunity to see a documentary film of TV Forum whose author is Mirela Veljovic about the study visit of Serbian activists to Sweden last year in November. This event is the continuation of homonymous roundtable held in Sweden in 2013, organized by the Foundation Kvinna till Kvinna, with the participation of activists from Serbia.

FEMINIZAM ANTIPOD NACIONALIZMA

10

FEMINISM ANTIPODE TO NATIONALISM


IZABRANO 10 ŽENA U SAVETE MESNIH ZAJEDNICA

Izbori u mesnim zajednicama u opštini Prijepolje održani su 15. juna 2014. godine. Slaba izlaznost na birališta, posebno u gradu, i primedbe na sami tok glasanja – obeležili su izbore za savete mesnih zajednica. Ipak, prvi put u Savetima imamo 10 žena. Ukazivanjem Foruma žena Prijepolja i Televizije Forum da je važno da žene budu u savetima mesnih zajednica kako bi odlučivale o stvarima koje se tiču direktno njih, postigle smo da se za izbore kandiduju 34 žene. Većina njih je više ili manje doživljavala pritiske okoline zbog svog kandidovanja. To je bio i razlog da jedan broj žena odustane od kanidovanja. Ipak, s druge strane bilo je i onih koji su sa odobravanjem prihvatili ideju da glasaju za žene, tako da sada, nakon izbora, imamo situaciju da je od 34 kandidovane žene izabrano njih 10 koje će učestovati u radu saveta mesnih zajednica. A to su: Svetlana Divac, Dragica Koković i Bojana Marušić ( Ivanje), Rosanda Kijanović ( Kamena Gora), Amela Turković i Slađana Martinović ( Prijepolje), Nataša Ninčić (Sedobro), Marijana Sredojević Kuburović ( Seljašnica), Dragana Vulović ( Sopotnica) i Milena Steljić ( Babine).

TEN WOMEN ELECTED IN THE COUNCILS OF LOCAL COMMUNITIES

The elections in the local communities of Prijepolje were held on 15th June 2014. Low turnout at the polls, especially in the city and objections to the voting process itself marked the elections for the Councils of local communities. However, for the first time we have ten women in Councils. Women’s Forum Prijepolje and TV Forum point out that it is important for women to be present in the local community councils in order to decide on matters concerning them directly. We have achieved that there are 34 women who ran for the elections. Most of them experienced more or less the pressure from people in their environment because of the candidacy. It was the reason why a number of women gave up to candidacy. However, on the other hand, there were those who approvingly accepted an idea about voting for women and now after the election there are chosen 10 out of 34 nominated women who will participate in the work of local community councils. These ten women are: Svetlana Divac, Dragica Koković and Bojana Marušić (Ivanje), Rosanda Kijanović (Kamena Gora), Amela Turković and Slađana Martinović (Prijepolje), Nataša Ninčić (Sedobro), Marijana Sredojević Kuburović (Seljašnica), Dragana Vulović (Sopotnica) and Milena Steljić (Babine).

11


Novogodišnje okupljanje

Poslednja provera pred početak seminara

Sa ženama Sopotnice 12

Rad u grupama

Zajedno smo jače


Perspektive lokalnih medija Medija centar Niš INTERFER 2014.

Medijska podrška manifestaciji Cvet uspeha za ženu zmaja

Snaga saradnje

Sa predstavnicima lokalne samouprave 13


PROJEKTI MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA

Znanjem protiv predrasuda naziv je projekta Foruma žena Prijepolja koji je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja u 2014. godini. Radionice, tv spotovi i tv emisije su samo deo aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta. Ciljna grupa su bili mladi i medijski radnici i radnice. Na istom konkursu podržan je i projekat jačanja stručnih kapaciteta Televizije Forum u oblasti informisanja nacionalnih manjina u cilju kvalitetnijeg informisanja pripadnika nacionalnih manjina u 2014. godini. Zahvaljujući ovoj podršci redakcija TV Forum je ojačana na 6 meseci sa dve novinarke.

STOP NASILJU NAD ŽENAMA

U okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama Forum žena Prijepolja i Televizija Forum su 26. novembra organizovali okrugli sto na temu Multisektorska saradnja – institucionalni odgovor na nasilje nad ženama. Cilj okruglog stola bio je da se podigne svest javnosti i ukaže na problem nasilja nad ženama. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici/e državnih organa, institucija i organa lokalne samouprave koji su zaključili Sporazum o saradnji u sprovođenju zaštite žrtava nasilja u porodici i žena u partnerskim odnosima u opštini Prijepolje (Opština Prijepolje, Centar za socijalni rad, Policijska uprava, Dom zdravlja, Opšta bolnica Prijepolje, Aktiv direktora osnovnih i srednjih škola, Predškolska ustanova „Miša Cvijović“, Osnovni sud, Prekršajni sud, Osnovno javno tužilaštvo, Crveni krst, Forum žena Prijepolja). U radu okruglog stola učestvovala je i predstavnica UNDP Vesna Jarić. Na okruglom stolu bilo je reči i o nedavno ratifikovanoj Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i eliminisanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i važnosti saradnje javnog i civilnog sektora. Okrugli sto organizovan je uz podršku programa UN za razvoj, Agencije UN za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost, Dečjeg fonda UN i finansijsku pomoć Fonda UN za borbu protiv nasilja nad ženama. 14

PROJECTS OF MINISTRY OF CULTURE AND INFORMING OF REPUBLIC OF SERBIA

The Ministry of Culture and Informing supported the project of Women's Forum Prijepolje known as Knowledge against Prejudice in 2014. Workshops, TV spots and TV shows are only the part of the activities carried out within the project. The target groups were young people and male and female media workers. At the same competition, the project of strengthening the professional capacities of TV Forum in the field of information of national minorities in order to better inform them was supported in 2014. Due to this support the reduction of TV Forum is strengthened with two female journalists at 6 months.

STOP THE VIOLENCE AGAINST WOMEN

As part of the global campaign 16 Days of Activism Against Gender Based Violence, Women’s Forum Prijepolje and TV Forum in November 26th organized the round-table on topic Multi-sectoral collaboration- the institutional response to violence against women. The goal of round-table was to raise the public awareness and highlight the problem of violence against women. The participants of round-table were representatives of State bodies, institutions and local authorities who have concluded an agreement on co-operation in the implementation of protection of victims of domestic violence and women in intimate relationships in Prijepolje (the Municipality of Prijepolje, Centre for Social Work, Police Department, Public Medical Center, General Hospital of Prijepolje, Active of directors of primary and secondary schools, Pre-school ’’Misa Cvijovic’’, Supreme Court, Magistrate’s Court, the Public Prosecutor's Office, the Red Cross, Women`s Forum Prijepolje). The representative of UNDP, Vesna Jaric, attended the roundtable. During the round-table it was discussed about recently ratified Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) as well as the importance of cooperation between public and civil sectors. The roundtable was organized with the support of three UN agencies – UNDP, UN Women, UNICEF and the financial support of the UN Trust Fund to End Violence Against Women.


Gost Foruma žena Prijepolja i Televizije Forum bio je eksperet za komunikacije pri Razvojnom programu Ujedinjenih nacija i dugogodišnji reporter televizije En-bi-si, Karl Bostik. Povod dolaska bila je priprema dokumentarnog filma o događajima kojima se u Srbiji obeležava 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Jedan takav, bio je Okrugli sto u organizaciji Foruma žena Prijepolja. Veliko interesovanje ovog iskusnog novinara privukla je Televizija Forum kao jedina televizija u Srbiji koju su osnovale žene. Bilo bi pogrešno reći da je Televizija Forum isključivo ženska televizija, koju su osnovale i vode žene za žene. Mislim da je ovo TV stanica koja daje informacije na način kao nijedna druga televizija. Uglavnom zbog raznovrsnog i zanimljivog osoblja, koje se uvek trudi da publici predstavi neku dodatnu priču, ili da opšte informacije predstavi na rodno senzitivan način. Kao na primer okrugli sto koji ste organizovali povodom 16 dana aktivizma. Kada govorimo o nasilju u porodici, to nije samo pitanje pojedinačnog slučaja koje se svodi na to da pozovete policiju, uhapsite nasilnika i da se žtrva smesti u bolnicu, već je to širi društveni problem. Svrha ovog okruglog stola je i bila da pokaže da različite institucije sistema imaju važnu ulogu i odgovornost da zajedničkim naporima rešavaju i preveniraju problem nasilja nad ženama – rekao je Karl Bostik, ekspert za komunikacije UNDP.

The guest of Women’s Forum Prijepolje and TV Forum was an expert for communication at the United Nations Development Program and a longtime TV reporter of NBC, Karl Bostic. The reason of his coming was to prepare a documentary film about the events that marked 16 days of activism against gender based violence in Serbia. One such was the round-table organized by Women’s Forum Prijepolje. TV Forum as the only television station in Serbia founded by women has attracted great interest of this experienced journalist. It would be wrong to say that TV Forum is exclusively female television, founded and led by women for women. I think this is a TV station that provides information in a way like no other television. Mainly because of diverse and interesting staff who are always trying to launch some additional story to viewers or to present general information in gender sensitive way. The example is roundtable organized as the part of the campaign of 16 days of campaign. When we talk about domestic violence, it is not just a case of individuals to call the police, arrest the perpetrator or put the victim in a hospital, but it is broader social problem. The purpose of this round-table was to show that different institutions of the system have an important role and responsibility to work together in order to solve the problem and prevent violence against women said Karl Bostic, an expert for communication UNDP.

15


SAJAM ŽENSKOG STVARALAŠTVA 2014.

Povodom 08. marta, na inicijativu Foruma žena Prijepolja, a u saradnji sa Domom kulture, treći put je u Domu kulture od 05. do 08.marta organizovan Sajam ženskog stvaralaštva. Cilj Sajma je bio da se rad žena i njihovo stvaralaštvo učine vidljivijim i da se kroz medijsku promociju pomogne ženama koje su krenule u preduzetničke vode. Svoje radove izložile su kreativne žene iz Prijepolja i Nove Varoši. Na štandovima su se mogli naći cvetni aranžmani, proizvodi od meda, nakit ručne izrade, odevni predmeti od vune i prirodna kozmetika. Televizija Forum je, kroz produkciju tv emisije i marketing, i ovom prilikom promovisala žensko preduzetništvo.

PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Suvlasnica i direktorka firme Protekt point, Milenka Krpović, dobitnica je specijalnog priznanja Cvet uspeha za ženu zmaja 2014. Za nagradu, koju dodeljuje Udruženje poslovnih žena Srbije, kandidovale su je članice Foruma žena Prijepolja. Već godinama veoma uspešna preduzetnica u opštini Prijepolje, i to u delatnosti autoprevoza i špedicije, Mila Krpović ruši predrasude o „muškim“ zanimanjima. Kako sama kaže, ova nagrada je kruna njenog dugogodišnjeg rada i zalaganja. U najuži izbor za nagrade ušlo je 27 kandidatkinja iz gotovo cele zemlje, a njih 16 je ponelo titulu - Žena zmaj. TV Forum je i ove godine bila medijski sponzor manifestacije. 16

FAIR OF WOMEN'S HANDICRAFTS 2014.

Anent to March 8th on the initiative of Women’s Forum Prijepolje and in collaboration with the House of Culture, a Fair of Women’s Handicrafts was organized for the third time from March 5th to March 8th. The goal of the fair was to make women’s work and creativity more visible and to help through media promotion those women who started some entrepreneurship. Creative women from Prijepolje and Nova Varos displayed their handicrafts. The products that were displayed in booths were floral arrangements, honey products, handmade jewelry, woolen clothing and natural cosmetics. TV Forum, through the production of TV shows and marketing, promoted female entrepreneurship.

SUPPORT FOR THE FEMALE ENTREPRENEURSHIP

Co-owner and Director of company Protekt point, Milenka Krpović was awarded the special prize the Flower of Success for a Dragon Lady in 2014. The female members of Women’s Forum Prijepolje nominated her for this prize awarded by the Association of Business Women of Serbia. For years, a very successful entrepreneur in the municipality of Prijepolje, in the activities of auto transportation and freightage, Mila Krpović crashes prejudices about "male" occupations. She said that this award is the crown of her long-standing work and dedication. 27 candidates from all over the country entered the shortlisted for the award, but 16 of them took the title – a Dragon Lady. TV Forum was a media sponsor of the event and this year.


KONFERENCIJA O DOBRIM PRAKSAMA

THE CONFERENCE OF GOOD PRACTICES

U.organizaciji švedske organizacije Kvinna til Kvinna, od 24. do 27. juna u Draču (Albanija) održana je međunarodna konferencija o dobrim praksama organizacija sa kojima sarađuje KTK. Osnovni cilj konferencije je bio razmena iskustava i dobrih praksi, učenje kroz interesantne radionice kao i umrežavanje. Neke radionice su isključivo bile bazirane na ideji deljenja dobrih praksi, dok su druge bile više tradicionalni seminari na kojima su obrađene specifične teme. Bila je to izuzetna prilika da se sretnu aktivistkinje iz regiona. Forum žena Prijepolja na konferenciji je predstavljala predsednica UO FŽP Mileva Malešić.

Organized by the Swedish organization Kvinna till Kvinna the international conference on good practices of organizations with whom Kvinna till Kvinna cooperates was held in Drac (Albania) from 24th to 27th June. The amain goal of the conference was the exchange of experience and good practice, learning through interesting workshops, as well as networking. Some workshops are exclusively based on the idea of sharing best practices while others were more traditional seminars with certain specific topics. It was a great opportunity to meet activists from the region. The representative of Women's Forum Prijepolje at the conference was Mileva Malešić, the president of the Board of Women’s Forum Prijepolje.

SASTANAK MREŽE ORGANIZACIJA IZ SRBIJE I CRNE GORE

THE MEETING OF NETWORK ORGANIZATIONS FROM SERBIA AND MONTENEGRO

Od 16. do 19. septembra u Vrnjačkoj Banji, održan je godišnji sastanak organizacija iz Srbije i Crne Gore koje podržava fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske. Sastanak je okupio oko 40 učesnica, među kojima su bile i članice Foruma žena Prijepolja Mileva Malešić i Mirela Veljović. U saradnji sa Ženskim studijama iz Beograda, članice Kvinna till Kvinna organizovale su predavanja o tranzicionoj pravdi, istoriji i dekonstrukciji identiteta, odnosno kako spomenici oslikavaju politiku jedne države i utiču na građenje nacionalnog identiteta. Novi mediji i internet revolucija, koje mogućnosti, ali i opasnosti sa sobom donosi, kao i koja je uloga i odgovornost aktivistkinja/sta u virtuelnom svetu, takođe je bila tema predavanja.

The annual meeting of organizations from Serbia and Montenegro supported by Foundation Kvinna till Kvinna from Sweden was held from 16th to 19th September in Vrnjacka Banja. The meeting gathered together about 40 participants and in front of Women’s Forum Prijepolje were Mileva Malešić and Mirela Veljovic. In collaboration with the Women's Studies from Belgrade, female members of Kvinna till Kvinna organized a lecture on transitional justice, history and deconstruction of identity, i.e. how monuments depict the policies of one country and affect the construction of national identity. New media and internet revolution, which possibilities but also dangers it brings and what is the role and responsibility of the female and male activists in the virtual world, has also been the topic of the lecture.

17


NOVA AKCIJA ZA ŽENSKA PRAVA

NEW ACTION FOR WOMEN’S RIGHTS

U Malmeu je od 12. do 15. juna održan Nordijski forum pod nazivom Nova akcija za ženska prava. Ovo je u proteklih 20 godina najveća konferencija o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti održana u nordijskom regionu, koji inače važi za najnapredniji u svetu u oblasti rodne ravnopravnosti. Konferencija je sadržala 12 osnovnih tema koje se tiču ženskih prava među kojima su nasilje nad ženama, politička participacija žena, reproduktivna prava i zdravlje žena, pravo na jednaku platu, obrazovanje i karijeru, feministička ekonomija i mnoge druge.

The Nordic Forum titled New action for women's rights was held in Malmö from 12th to 15th June. In the past 20 years, it was the major conference on women's rights and gender equality held in the Nordic region, which otherwise applies to the most advanced in the world in the field of gender equality. The conference included 12 basic topics related to women's rights, including violence against women, political participation of women, reproductive rights and health of women, right to equal pay, education and career, feminist economics and many others.

Jedna od glavnih težnji Nordijskog foruma Malme 2014. je strateško sprovođenje Pekinške platforme u novom globalnom okruženju. Nordijski forum 2014. je pre svega bio usmeren ka predstavnicama ženskog pokreta, aktivistkinjama, organizacijama, grupama, političkim partijama i drugim zainteresovanim stranama u Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Finskoj i Islandu. Zahvaljujući podršci švedske organizacije Kvinna till Kvinna, dve aktivistkinje iz Srbije bile su u mogućnosti da prisustvuju konferenciji, Ksenija Perišić iz Beograda i članica Foruma žena Prijepolja Vladanka Malešić.

One of the main tendencies of the Nordic Forum Malmö 2014 was the strategic implementation of the Beijing Platform in the new global environment. The Nordic Forum 2014 was primarily directed towards the representatives of the women's movement, female activists, organizations, groups, political parties and other stakeholders in Sweden, Norway, Denmark, Finland and Iceland. Thanks to the support of the organization Kvinna till Kvinna, two activists from Serbia were able to attend the conference, Ksenija Perisic from Belgrade and Vladanka Malešić, a member of Women's Forum Prijepolje.

18


ŠTA NAS SVE ČINI NESIGURNIM?

WHAT ALL OF US MAKES UNSAFE?

Učesnica 27. Belgrade Ignita bila je novinarka i aktivistkinja Foruma žena Prijepolja Mirela Veljović. U neformalnoj atmosferi prostora Mikser House, prezenteri/ke govorili su o tome šta nas sve može učiniti nesigurnim u savremenom društvu, ali i koje su njihove sigurne zone. Mirela Veljović je prezentovala rad Televizije Forum, prve televizije civilnog sektora koju su osnovale žene i aktivnosti Foruma žena Prijepolja na razbijanju predrasuda o političarkama i uključivanju žena u donošenje odluka. Udruženje građana Srbija u pokretu organizuje Ignite od 2009. godine, a pokrovitelji 27. izdanja su bile Ujedinjene nacije u Srbiji i SeConS - Grupa za razvojnu inicijativu.

Mirela Veljovic, a journalist and activist of Women’s Forum Prijepolje, was the participant of 27th Belgrade Ignite. In an informal atmosphere of the space of Mixer House, presenters talked about what all of us can make unsafe in modern society and what are its safe zones. Mirela Veljovic presented the work of TV Forum, the first television of civil sector founded by women and the activities of Women's Forum Prijepolje breaking the misconceptions about female politicians and the inclusion of women in decision-making. The Association of Serbian citizens in movement organizes Ignite since 2009 and the sponsors of the 27th edition were the UN in Serbia and SeConS - Development Initiative Group.

- Dobar dan. Ja sam Ljubinka Ljujić. Vi ste glavni urednik? - upitala sam. - Ja sam urednica - usledio je odgovor koji je trebalo da mi skrene pažnju na pravilnu upotrebu rodno senzitivnog jezika i uređivačku politiku ovog medija. Tako je započeo moj prvi susret sa direktorkom i redakcijom Televizije Forum kada sam pre četiri godine, kao studentkinja novinarstva, potražila priliku da na ovoj televiziji odradim fakultetsku praksu. Posle dve godine i završenog fakulteta, opet sam u televiziji u kojoj sam stekla prva iskustva u novinarskom radu. Prvo kao studentkinja, zatim kao volonterka, a sada kao zaposlena. Rad u Televiziji Forum, otkrivanje i učenje novinarske profesije koja sa sobom, pored dobrih priča i zadovoljstva, donosi i mnogo izazova, predstavlja za mene dragoceno iskustvo. Komentar sa početka priče motivisao me je da shvatim koliko je važna rodna ravnopravnost u društvu i da se kroz aktivnosti projekata Foruma žena Prijepolja angažujem na širenju ove priče.

- Good afternoon. I am Ljubinka Ljujić. Are you the chief editor? - I asked. - I am the female editor - followed by a response that was supposed to draw attention to the proper use of gendersensitive language and the editorial policy of the media. In that way began my first meeting with the director and redaction of TV Forum when I, as a student of journalism, looked for an opportunity to do university practice at this TV four years ago. Two years later, after finished faculty, I am again here where I gained my first experience in the work of journalism. I started, as a student then, as a volunteer and now I am an employee. Job in TV Forum, discovering and learning journalistic profession which brings many challenges together with a good story and satisfaction represents a valuable experience for me. Comment from the beginning of the story has motivated me to realize how much gender equality in society is important and to engage myself in the activities of the project Women's Forum Prijepolje in spreading these stories.

NAŠA NOVINARSKA I AKTIVISTIČKA PRIČA

OUR PRESS AND ACTIVIST STORY

19


-Ja sam Aldina Luinović, apsolvent novinarstva na FPN-u u Beogradu. Došla sam da pitam da li vam možda treba dodatna radna snaga, u dahu izgovaram tekst koji sam drugačije oblikovala kod kuće, a koji je, u kritičnom trenutku otvaranja vrata televizije, misteriozno ispario. Kolega Vladimir me upućuje u susednu prostoriju, gde direktorki i urednici ponavljam sličan tekst. Posle desetak minuta razgovora, stiže kafa, uz komentar:- Prvu kafu mi kuvamo, a od sutra svako za sebe! Sada se iskreno ne sećam koja od njih dve je to rekla, ali pamtim dašak topline tog osmeha koji je počeo da otapa grozničavi grč nelagodnosti i treme u kom sam, uprkos njihovim prijatnim osmesima, do tada bila. -Ti dolazi, pa ćemo videti da li ti odgovaraš nama i da li mi i naš način rada odgovaramo tebi, zaključi direktorka. -Osim što radimo kao novinarke i novinari, mi smo i aktiviskinje za prava žena, reče urednica. Odlično, to se poklapa i sa mojim stremljenjima, rekoh ojačana znanjem koje sam stekla na predmetu Studije roda. Nakon polusatnog razgovora, u sada već opuštenoj at-

mosferi, rukovah se sa njima, i sa osmehom pozdravih sa ostalim članovima redakcije, uz reči: -Vidimo se sutra! Taj 11. septembar i prvi susret sa redakcijom Televizije Forum doneo je veliki preokret u mom životu. Već sutradan sa novinarkom Daliborkom Simović išla sam na teren, a narednog dana radila i svoj prvi prilog . Praktičan rad je obnovio moju ljubav prema novinarstvu. Uporedo sa novinarskim poslom, upoznajem se i sa misijom udruženja Forum žena Prijepolja. Prošlo je skoro godinu i po dana, a želja za učenjem i radom u struci je samo veća. Trud na putu ka rodnoj ravnopravnosti učvrstio se kao jedan od mojih osnovnih životnih principa. Kroz rad u televiziji uvidela sam koliko je važna uloga medija u jednom društvu i koliko borba za informacije od javnog interesa može biti teška. Iako ponekad liči na borbu protiv vetrenjača, za dobrobit svoje društvene zajednice i lično zadovoljstvo zbog pobede istine i pravde, spremna sam da istrajem.

20

- I'm Aldina Luinović, a graduate student of journalism at the Faculty of Political Sciences in Belgrade. I came to ask if you need one more worker in your TV, I said that without breathing even though I thought to say the text differently at home, but it mysteriously vanished at the critical moment of opening the doors. Vladimir, a colleague, led me into the next room where I repeated the similar text to the director and editors. After ten minutes of conversation, there was a coffee with the comment: We cook the first coffee, but tomorrow everybody will make it for herself/himself. Honestly I do not remember now who told that, but what I remember is the warmth touch of their smile that began to melt the feverish spasm of discomfort and nervousness that I felt in spite of their friendly smiles. At the end director concluded: You can come and we will see if you are proper worker for us and you will see if we and our work are proper working place for you. -We are working as journalists but we are also the activists for women’s rights, said the editor. Great, it coincides with my aspirations, I said reinforced with the knowledge I have gained in gender studies. After a half-hour conversation, now in a more relaxed atmosphere, I shook hands with them and with a smile on my face said to other staff members: See you tomorrow! That 11th September and the first meeting with the reduction of TV Forum changed my life. Almost the following day I went to work with a journalist Daliborka Simovic and the day after I did my first contribution. Practical work has renewed my love that I felt toward to journalism. Along with journalism, I learned more about the mission of the Association Women's Forum Prijepolje. A year and a half have passed but desire to learn and work in the profession is just bigger. One of my basic life principles is the effort on the way towards gender equality. Through my work on television, I realized how much the role of the media in society is important and how the struggle for the information of public interest can be difficult. Although it sometimes resembles on a fight against windmills, for the benefit of the community and personal satisfaction for the victory of truth and justice, I'm willing to persist.


STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

EXPERT TRAINING OF EMPLOYEES

Stalno dodatno usavršavanje putem treninga, seminara i studijskih poseta stalne su aktivnosti zaposlenih u Televiziji Forum. Najbolji efekti se postižu kad svi učestvujemo u obukama. Sredinom oktobra, zaposleni u televiziji Forum imali su četvorodnevni trening o radu u medijima, u organizaciji misije OEBS u Srbiji. O novinarskom, ali i poslovima kamermana i montažera podučavala nas je tročlana ekipa: Milan Miletić, Petar Kesić i Slavoljub Ristić. To je bio četvrti put da borave u Prijepolju i rade sa zaposlenima iz naše televizije. Neke stvari smo obnovili, pre svega zbog novih članica redakcije, ali i stekli dosta novog znanja. Treneri su pohvalili rad i stručnost osoba zaposlenih u Televiziji Forum, ukazali na sitne propuste i načine da unapredimo svoj rad. Istakli su da je u odnosu na prošli trening napredak evidentan, posebno u informativnom i dokumentarnom programu. Za našu ekipu su takođe rekli da je izuzetno perspektivna, jer predstavlja spoj mladosti i iskustva, i jer su svi novinari/ke visoko obrazovani. Treninzima su prisustvovali i predstavnici odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji – Ljiljana Breberina i Srđan Đurđević. Zadovoljni rezultatima koje naša televizija postiže u svakodnevnom radu, predstavnici OEBS-a predložili su Televiziji Forum da bude nosilac jednog novog projekta međuopštinske saradnje sa televizijom iz Tutina. U cilju daljeg profesionalnog usavršavanja i podizanja kvaliteta programa TV Forum, saradnja sa OEBS-om će se nastaviti.

Continuous development and specialization through training, seminars and study visits are permanent activities of employees in TV Forum. The best effects are achieved when all of us are the participants of training. In the middle of October, employees of TV Forum had four-day training on working in the media, organized by the OSCE Mission in Serbia. Three-member team: Milan Miletic, Petar Kesic and Slavoljub Ristic, spoke about jobs of journalists, cameramen and editors. It was their fourth visit to Prijepolje and work with employees of our television. We renewed knowledge about some things primarily because of the new members of our reduction, but we also gained some new knowledge. Coaches have praised the work and professionalism of persons employed in TV Forum and pointed out some gaps and the ways how employees can improve their work. They said that progress is evident in comparison to the last training, especially in informative and documentary program. They also said that our team is extremely perspective since we represent the combination of youth and experience and all of us are highly educated journalists. The representatives of the Media Department of the OSCE Mission in Serbia – Ljiljana Breberina and Srdjan Djurdjevic attended the training. These representatives, satisfied with the results that our TV achieved in daily work, have suggested TV Forum to be the bearer of one new project of inter-municipal cooperation with TV Tutin. In order to further professional development and raising the program quality of TV Forum, the co-operation with the OSCE will be continued.

21


ZA PRIJEPOLJE U CVEĆU

U šestoj akciji Za Prijepolje u cveću učešće je uzelo 13oro građanki i građana Prijepolja. Od samog početka svesrdnu podršku u organizovanju akcije pruža Turistička organizacija Prijepolja, a četvrtu godinu Akciju je podržalo i Javno komunalno preduzeće Lim. Prijatelji akcije, čiji je cilj da sa što više uređenih bašti i balkona zajedno doprinesemo lepšem izgledu grada, bili su: Cvećara Viktorija, Emilio Šteher, MB Baković, Radulović , Restoran Kanjon, Radionica Adilović, Logistik frend, Dom kulture, akademska slikarka Ivana Kovalčik, Jusuf Kozica iz Nove Varoši, Kafana Stara Jabuka, Poljoprivredno gazdinstvo Dragomir Tabašević, Palačinkarnica Mala Švabija. Na svečanosti, koja je održana 7. avgusta u Domu kulture, uz učešće vlasnika bašti, donatora i prijatelja akcije, proglašene su najlepše bašte. Prema glasovima gledateljki i gledalaca, prvo mesto pripalo je Ibrahimu i Bedriji Mehović iz Zaluga. Drugi po broju glasova bili su Hamed i Murfeta Hanić iz Brodareva i treće mesto pripalo je Zejnilu Preljeviću iz Prijepolja. Žiri u sastavu inženjer hortikulture Mirsad Sadiković Zec, direktorka Turističke organizacije Prijepolja Ivana Rakonjac, prošlogodišnja pobednica akcije Milica Banduka, dodelili su tri nagrade. Prvu nagradu žiri je dodelio Sabihi Dacić (Prijepolje), drugu Ljiljani Trišić (Prijepolje) i treću nagradu Radu Kijanoviću (Kamena Gora). Dobitnici posebnog priznanja za učešće u akciji bili su Ilija Zindović iz Kolovrata i Gora Lazović iz Brodareva. Svi učesnici su pored zahvalnica dobili cvetne aranžmane Cvećare Viktorija i sadnice JKP Lim. 22

PRIJEPOLJE IN FLOWERS

During the 6th community action, Prijepolje in Flowers, 13 citizens from Prijepolje took part in it. The Tourist Organization Prijepolje has been giving its full support from the start of this Action, and for the fourth year in a row, this Action was also supported by the Public Utility Firm Lim. Friends of this Action, whose aim was to make town more beautiful place with beautiful gardens and balconies, were also: Flower shop Viktorija, Emilio Stecher d.o.o., MB Bakovic, Radulovic d.o.o., Restaurant Kanjon, Workshop Adilovic, Logistik friend d.o.o., House of Culture Prijepolje, academic painter Ivana Kovalcik, Jusuf Kozica from Nova Varos, Restaurant Jabuka, Agricultural husbandry Dragomir Tabasevic and Pancake shop Mala Svabija. The manifestation and the awarding of the most beautiful gardens were done on August 7th in the House of Culture Prijepolje with participation of the owners of gardens, donors and friends of action. Owners of the garden that were voted first place by the viewers of TV Forum were Ibrahim and Bedrija Mehovic from Zalug. The second place was given to the garden of Hamed and Murfeta Hanic from Brodarevo, and the third place was given to Zejnil Preljevic from Prijepolje. The jury consisted of the engineer of horticulture Mirsad Sadikovic Zec, the Director of the Tourist Organization Prijepolje Ivana Rakonjac and the winner of this Action in 2013, Milica Banduka, awarded three gardens that they thought were most beautiful. According to the jury, the first prize was given to Sabiha Dacic (Prijepolje), the second prize to Ljiljana Trisic (Prijepolje) and the third place to Rade Kijanovic (Kamena Gora). The special recognitions in this action were given to Ilija Zindovic (Kolovrat) and Gora Lazovic (Brodarevo). All participants received letters of thanks in addition to floral arrangements of Flower shop Viktorija and seedlings of the Public Utility Firm Lim.


23Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.