Brosura forum zena 2015

Page 1


FORUM ŽENA FORUM ŽENA PRIJEPOLJA I PRIJEPOLJA I TELEVIZIJA TELEVIZIJA FORUM U 2015. FORUM U 2013.

WOMEN`S FORUM WOMEN`S FORUM PRIJEPOLJE AND PRIJEPOLJE AND2015 TELEVISION FORUM TELEVISON FORUM 2013.

Izdavač: Izdavač: FORUM ŽENA FORUM ŽENA PRIJEPOLJA PRIJEPOLJA

Publisher: Publisher: WOMEN`S FORUM WOMEN`S FORUM PRIJEPOLJE PRIJEPOLJE

Za izdavača: Za izdavača: Mileva Malešić, predsednica Mileva Malešić, predsednica UpUpravnog odbora ravnog odbora Foruma žena Prijepolja Foruma žena Prijepolja

For publisher: For publisher: Mileva Malesic, president Mileva Malešić, president of the of the Managing board Managing board of Women`s of Women`s Forum Prijepolje Forum Prijepolje

Redakcija: Redakcija: Mirjana Tešević, Mirela Veljović, Mirjana Tešević, Mirela Veljović, Daliborka Simović, Sanja Malešić, Daliborka Simović, Sanja Malešić, Vladanka Malešić, Mihajilo Vladanka Malešić, Mihajilo Moračanin, Vladimir Malešić, Moračanin, Vladimir Malešić i Aldina Luinović, Ljubinka Radovan Čarkilović Ljujić i Radovan Čarkilović

Redaction: Redaction: Mirjana Tesevic, Mirela Veljovic, Mirjana Tešević, Mirela Veljović, Daliborka Simovic, Sanja Malesic, Daliborka Simović, Sanja Malešić, Vladanka Malesic, Mihajilo Vladanka Malešić, Mihajilo Moracanin, Vladimir Malesic, Moračanin, Vladimir Malešić i Aldina Luinovic, Ljubinka Radovan Čarkilović Ljujic and Radovan Carkilovic

Grafički prelom Grafički prelom Radovan Čarkilović Radovan Čarkilović

Graphic layout: Graphic layout: Radovan Čarkilović Radovan Carkilovic

Dizajn Dizajn Mihajilo Moračanin Mihajilo Moračanin

Design: Design: Mihajilo Moračanin Mihajilo Moracanin

Prevod na engleski Prevod na engleski Selma Halilović Ljubinka Ljujić

Translation: Translation: Selma Halilovic Ljubinka Ljujic

Štampa: Štampa:

Print: Print:


15 GODINA FORUMA ŽENA PRIJEPOLJA I 7 GODINA TV FORUM

15 YEARS OF WOMEN’S FORUM PRIJEPOLJE AND 7 YEARS OF TV FORUM

Sa ciljem da u našoj patrijarhalnoj sredini otvore prostor ženama da iskažu svoje znanje, umeće, intelektualni potencijal, grupa žena je, na inicijativu Mileve Malešić, 2000. godine osnovala Forum žena Prijepolja. Za 15 godina upornog rada i podsećanja da je rodna ravnopravnost merilo demokratizacije društva, Forum žena Prijepolja se bavio ekonomskim osnaživanjem žena, zdravljem žena, nasiljem nad ženama, njihovim osnaživanjem za učešće u javnom i političkom životu, podizanje svesti javnosti o rodnoj ravnopravnosti, afirmacijom institucionalnih mehanizama za pitanja rodne ravnopravnosti. U društvu u kome su prava i problemi žena bili nevidljivi a mediji nezainteresovani za afirmaciju rodne ravnopravnosti, Forum žena Prijepolja 2008. godine pokreće tv stanicu civilnog sektora, Televiziju Forum. Neprofitna medijska kuća koja promoviše vrednosti građanskog društva, posvećuje posebnu pažnju rodnoj ravnopravnosti i pitanjima i problemima marginalizovanih grupa, 7 godina neguje prave vrednosti novinarske profesije, afirmišući pravo na drugost i različitost u multietničkoj sredini. Dve godišnjice obeležili smo radno i svečarski, u duhu naše profesije. Za predstavnike i predstavnice medija, članica Poslovnog udruženja Lokal pres, seminar na temu „Unapređenje noninarskog i medijskog profesionalizma i stručnosti u cilju borbe protiv korupcije“ održao je Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbije. U galeriji Doma kulture izložbu najboljih medijskih fotografija iz jugoistočne Evrope „Betina fotografija godine 2015“, a koja je priređena povodom rođendana televizije Forum i Foruma žena Prijepolja, otvorila je pomoćnica direktora novinske agencije „Beta“ Zlata Kureš.

With the aim of opening space for women in our patriarchal society to express their knowledge, skills, intellectual potential, a group of women, on Mileva Malesic’s initiative, founded in 2000 Women's Forum Prijepolje. For 15 years of hard work and reminding that gender equality is a measure of democratization of society, Women's Forum Prijepolje deal with the economic empowerment of women, women's health, violence against women and their empowerment for participation in public and political life, to raise public awareness on gender equality, affirming the institutional mechanisms for gender issues. In a society in which the rights and problems of women were invisible and the media unconcerned for the affirmation of gender equality, the Women's Forum Prijepolje 2008 launches TV station of the civil sector, Television Forum. Non-profit media organization that promotes the values of civil society, devotes special attention to gender equality and the issues and concerns of marginalized groups, 7 years nurtures the true value of the journalistic profession, affirming the right to otherness and diversity in a multiethnic environment. Two anniversaries we celebrated at work and with birthday cake, in the spirit of our profession. For representatives of media, members of the Business Association Local Press, a seminar on "Improving journalistic and media professionalism and expertise in order to fight against corruption" was held by ZlatkoMinic, Associate of Transparency Serbia. In the gallery of the House of Culture Prijepolje photo exhibition of the best media photos in Southeast Europe "Beta’s Photo of the Year 2015", which was organized on the occasion of birthdays Television Forum and Women's Forum Prijepolje, was opened by the Assistant Director of news agency "Beta" Zlata Kures.

TV FORUM U 2015.

TV FORUM IN 2015

Zahvaljujući digitalnom emitovanju programa od 25. juna 2015. godine, a u okviru mreže drugog multipleksa u zoni Tornik-Ovčar, program Televizije Forum je vidljiv na prostoru jugozapadne Srbije kao i dela Šumadije. Tokom 2015. u emisiji Vesti objavljeno je: više od 1600 priloga, 520 priloga u 51 emisiji Pregled nedelje, 90 emisija iz sopstvene produkcije ...

Thanks to digital broadcasting at 25th June 2015 as part of a network of multiplex in Range TornikOvčar, program of Television Forum is visible in the area of the southwestern part of Serbia and Šumadija. During 2015 in our News programme we broadcasted: more than 1600 TV reports, 520 reports in 51 shows of Review of the week, 90 emissions from own production. 3


UMREŽAVANJE – PREDUSLOV ZA USPEH

Izbor deset žena za članice Saveta mesnih zajednica označio je prekretnicu u političkom životu opštine Prijepolje ali i dao razlog Ambasadi Finske u Beogradu da nastavi sa podrškom projektu Žene na političkoj sceni u lokalnoj zajednici započetom 2013. godine. Nove aktivnosti trebalo je da omoguće nastavak rada sa novoizabranim članicama Saveta i pokretanje inicijative za uspostavljanje mreže žena – članica Odbora za rodnu ravnopravnost, Ženskih odborničkih mreža i ženskih nevladinih organizacija opština Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i grada Užice u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti i položaja žena u ovom regionu. Jedna od dve najznačajnije aktivnosti u okviru nastavka projekta bila je organizacija sastanka novoizabranih članica Saveta i građana i građanki opštine Prijepolje, na kom su članice imale priliku da se predstave, govore o svojim planovima za upređenje mesnih zajednica u kojima su izabrane ali i da saslušaju predloge i probleme svojih sugrađana. Druga aktivnost - okrguli sto, održan na Zlataru, 20. marta 2015. godine, pokazao je da je tema umrežavanja i predstavljanje novog modela Zakona o rodnoj ravnopravnosti od strane ekspertkinje, prof. Marijane Pajvančić, vredna posete tadašnjeg Ambasadora, Peke Orpana i članice Parlamenta Finske, Elizabet Nukler. Kao rezultat dvogodišnjeg rada i želje za promenom, više od trideset žena, predstavnica nevladinog sektora i institucionalnih mehanizama koje su prisustvovale sastanku, formirale su Mrežu žena Zlatiborskog okruga, tj. potpisale Sporazum o saradnji institucionalnih mehanizama za unapređenje rodne ravnopravnosti i položaja žena, Ženskih odborničkih mreža i ženskih nevladinih organizacija opština Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i grada Užice. Umrežavanjem, stvoren je preduslov za uspeh. 4

NETWORKING A PREREQUISITE FOR SUCCESS

The election of ten women for members of local community Councils was a turning point in the political life of Prijepolje but also gave reason for the Embassy of Finland in Belgrade to continue supporting the project Women on political scene in local community that began in 2013. New activities were supposed to allow continued work with the newly elected members of the Council and initiating to establish a network of women - members of the Committee on Gender Equality, Women Councilors Network and women's NGOs in municipalities of Prijepolje, Priboj, Nova Varos and the town of Uzice in order to promote gender equality and position of women in the region. One of the two most important activities in the continuation of the project was a meeting of the newly elected members of the Councils and the citizens of the municipality of Prijepolje, where members had the opportunity to introduce themselves, talk about their plans for improving local communities in which they are elected but also to listen the proposals and problems of their fellow citizens. The second activity – round table, held on Zlatar, at 20th March 2015 showed that the topic of networking and presentation of a new model of Law on Gender Equality by women experts, prof. Marijana Pajvancic was worth of visit of the Ambassador of the Republic of Finland Pekka Orpana and member of Finish Parliament Mrs Elisabeth Naucler. As a result of two years of work and a desire for change, more than thirty women, representatives of the NGO sector and the institutional mechanisms that attended the meeting, formed the Women's Network of the Zlatibor region, signed an Agreement on cooperation of institutional mechanisms for the advancement of gender equality and the position of women, Women Councilors Network, women's NGOs in municipalities of Prijepolje, Priboj, Nova Varos and the town of Uzice. Networking, created a prerequisite for success.


MEDIJI I KORUPCIJA

MEDIA AND CORRUPTION

Koliko mediji, naročito na lokalnom nivou izveštavaju o korupciji? Da li su dovoljno edukovani da je prepoznaju i nesenzacionalistički i neselektivno se baveovompojavom? Koliko je u vremenima ekonomske nezavisnosti medija moguće profesionalno obavljati novinarski posao i izboriti sa pritiscima? Ima li korupcije i među novinarskim redovima? Odgovore na ova pitanja pokušali smo da pronađemo na seminaru koji je TV Forum organizovala za novinare i novinarke lokalnih medija, članica Lokal Presa, kroz projekat Unapređenje novinarskog i medijskogprofesionalizma i stručnosti u ciljubobeprotivkorupcije, koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Istraživali smo i koliko je politička korupcija prisutna u Prijepolju.

How the media, especially at the local level report on corruption? Are the journalists sufficiently educated to recognize and non-sensationally and indiscriminately deal with this phenomenon? Is it possible in times of economic independence of media, professionally do journalistic work and deal with the pressure? Is there corruption among the journalistic ranks? The answers to these questions we tried to find on the seminar organized by the TV Forum for journalists of local media, members of Local Press, within the project - Improving the journalistic and media professionalism and expertise in order to berries against corruption, supported by the Ministry of Culture and Informing. We r e s e a r c hed how much political corruption is present in Prijepolje.

INFORMISANJE GRAĐANA I GRAĐANKI NA PRVOM MESTU

INFORMING CITIZENS IN THE FIRST PLACE

Projekat Informisani građani – aktivni građani, koji sprovode Forum žena Prijepolje i Televizija Forum, pokazuje značaj informisanja šire javnosti ali i koliku pažnju Misija OEBS-a u Srbiji posvećuje medijima i slobodnom toku informacija.

Project “Informed citizens - active citizens”, realized by Women's Forum Prijepolje and Television Forum shows the importance of informing the general public but also how much attention the OSCE Mission to Serbia devotes to media and the free flow of information.

5


Cilj projekta je da se kroz produkciju 12 TV emisija na teme od javnog interesa, sa posebnim akcentom na rodnu ravnopravnost i prava žena, poveća informisanost građana i građanki u cilju njihovog motivisanja za aktivno učešće i davanje doprinosa u izgradnji svoje lokalne zajednice. Cilj je da građani i građanke postanu aktivni/e učesnici/e koji iniciraju promene a ne samo pasivni/e posmatrači/ce. U okviru ciklusa od 12 emisija obrađene su teme korupcije, nasilja nad ženama, trošenja budžetskih sredstava opštine Prijepolje, malinarstva kao razvojne šanse Opštine, ženskog preduzetništva i drugih tema, bitnih za naše sugrađane i sugrađanke. Podršku radu Foruma žena Prijepolja i Televizije Forum, svojom posetom, pokazali su Zamenik Šefa Misije OEBS u Srbiji - Majkl Ujehara, Politička Savetnica – Marcija Cimino, kao i Šef OEBS Trening Centra u Novom Pazaru – Mario Barfus.

TRENIRAJ I BUDŽET KREIRAJ RODNA RAVNOPRAVNOST NA SVIM TERENIMA

Od septembra 2015. do februara 2016. godine Forum žena Prijepolja i Televizija Forum su sproveli projekat "Treniraj i budžet kreiraj – rodna ravnopravnost na svim terenima". Projekat je bio deo šireg projekta - "Budžetsko zastupanje na delu", Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, koji je realizovan u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo i organizacijom Civil rajts defenders, a uz finansijsku podršku Evropske unije. Članice Foruma žena Prijepolja istraživale su na koji način su u 2014. i 2015. godini u okviru budžetske stavke sport i rekreacija, trošena sredstva sa akcentom na rodni aspect i položaj ženskih sportskih klubova. Podaci su štampani u vidu letaka i deljeni građanima i građankama Prijepolja na uličnoj akciji. Realizovana su 2 video spota, 4 tv priloga i 2 emisije koji su se bavili temom raspodele budžetskih sredstava u oblasti sporta i problemom favorizovanja tradicionalno muških klubova, pre svega fudbala. Organizovali smo okrugli sto na kom su pored predstavnika sportskih klubova i udruženja, učestvovalii predstavnici Sportskog saveza Prijepolja, član Opštinskog veća zadužen za sport, predsednica Odbora za rodnu ravnopravnost SO Prijepolje, a čija je glavna tema bila mogućnost pravednije raspodele budžetskih sredstava, kako bi se podstaklo veće uključivanje devojčica i žena u svet sporta. Forum žena Prijepolja i TV Forum su i po završetku projekta nastavili da promovišu ženske sportske klubove i njihova postignuća, prate donošenje novih odluka i strategija u oblasti sporta i podsećaju na važnost poštovanja principa rodne ravnopravnosti u svim oblastima. 6

The project objective is that through the production of 12 TV shows on topics of public interest, with special emphasis on gender equality and women's rights, increase awareness of the citizens in order to motivate them to actively participate and contribute in building their community. The aim is that citizens become active participants who initiate changes and not just passive observers. In the series of 12 shows we dealt with topics of corruption, violence against women, budgetary spending of Prijepolje municipality, raspberry as a chance of development of the Municipality, women's entrepreneurship and other topics important for our fellow citizens. Support to the work of Women's Forum Prijepolje and Television Forum, with his visit showed Deputy Head of the OSCE Mission to Serbia - Michael Uyehara, Political Advisor - Marzia Cimmino, as well as the OSCE Head of Training Centre in Novi Pazar - Mario Barfus.

TRAIN AND CREATE A BUDGET GENDER EQUALITY IN ALL FIELDS From September 2015 to February 2016 Women's Forum Prijepolje and Television Forum conducted the project "Train and create a budget - gender equality in all fields." The project was part of a larger project - "Budget advocacy” which was implemented by Center for Research,Transparency and Accountability - CRTA in cooperation with the Open Society Foundation Serbia and Civil Rights Defenders, with the financial support of European Union. Members of the Women's Forum Prijepolje have researched on what way in 2014 and 2015 funds within the budget line for sport and recreation have been spent, with emphasis on the gender aspect and the position of women's sports clubs. The data are published in the form of leaflets andshared to citizens of Prijepoljein the street action. We produced 2 TV spots, 4 TV reports and 2 shows that dealt with the topic of allocation of budget funds in the area of sport and the problem of favoritism traditionally male clubs, especially football. We organized a round table on which are besides representatives of sports clubs and associations, participatedthe representatives of the Sports Federation of Prijepolje, a member of the Municipal Council in charge of sports, President of the Committee for Gender Equality AM Prijepolje, whose main topic was the possibility of a fairer redistribution of the budget, in aim to encourage greater involvement of girls and women in the world of sport. Women's Forum Prijepolje and TV Forum after completion of the project continued to promote women's sports clubs and their achievements, follows the adoption of new decisions and strategies in the field of sports, and reminds of the importance of respecting the principle of gender equality in all areas.


NAGRADE I PRIZNANJA U 2015. Prvo priznanje stiglo je u februaru u okviru konkursa za najbolji medijski prilog o preduzetništvu mladih u Srbiji, u kategoriji najbolji televizijski izveštaj. Nagrađen je prilog Televizije Forum, autorke MireleVeljović. Konkurs su organizovali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Smart kolektiv i Erste banka.

Na jubilarnom 10. Festivalu dokumentarnog filma "Zlatna buklija" 2015. održanom uVelikoj Plani, reportaža Kosačka moba, autorke Mileve Malešić osvojila je specijalnu nagradu. Za međunarodni festival dokumentarnog filma u Velikoj Plani bilo je prijavljeno 157 naslova, a selekciju je prošlo 80 ostvarenja iz Srbije i regiona. Televizija Forum je 2014. godine na Regionalnom festivalu TV minijatura Press Vitez učestvovala sa reportažom Badnje jutro u Kamenoj Gori, autorke Mileve Malešić, na kom je proglašena za najbolju lokalnu televiziju u Srbiji. Polovinom juna 2015.godine nagrađena autorka priloga Mileva Malešić učestvovala je na međunardnom festivalu lokalnih televizija “Zlatni prosjak” u slovačkom gradu Košice. Za festival je bilo prijavljeno 300 filmova iz 49 zemalja u tri kategorije: lokalne televizije, produkcijske kuće i mladi autori. Dokumentarni film Televizije Forum “Badnje jutro u Kamenoj Gori” autorke Mileve Malešić, dobitnik je specijalne nagrade na Međunarodnom festivalu “Jahorina film festival 2015” održanom od 26. do 29. avgusta na Palama. Za učešće na Festivalu bilo je prijavljeno više od 2 750 filmova iz 117 zemalja. Selekciona komisija je za prikazivanje na Festivalu izabrala 95 filmova iz 28 država među kojima su bila dva filma Televizije Forum – “Badnje jutro u Kamenoj Gori” i “Kosačka moba”. Kameru i montažu za oba filma potpisuje Mihajilo Moračanin. Krajem novembra, direktorki Televizije Forum i predsednici UO Foruma žena Prijepolja Milevi Malešić, na svečanosti održanoj u Belom dvoru u Beogradu, uručena je prestižna nagrada “Naj – žena 21.veka”, u kategoriji elektronskih medija. Nagradu “Naj - žena 21.veka” svake četiri godine dodeljuje agencija Airli nivo iz Beograda. Prva Škola digitalnog novinarstva za novinare i novinarke lokalnih medija Slavko Ćuruvija fondacije održana je tokom leta 2015.godine. Među šest polaznica ove desetonedeljne škole iz cele Srbije, bile su dve novinarke televizije Forum Ljubinka Ljujić i Aldina Luinović. Novinarka Ljubinka Ljujić jedna je od dve najuspešnije polaznice škole i nagrađena je tronedeljnom studijskom posetom medijima u Danskoj.

AWARDS AND HONORS IN 2015 The first award came in February in the Competition for the best media report on youth entrepreneurship in Serbia in the category of the best TV report. The author of TV report MirelaVeljovic won the second price in this category. The competition was organized by the Social Inclusion and Poverty Reduction Unit of the Government of the Republic of Serbia, Smart Collective and Erste bank. At the jubilee tenth International Documentary Film Festival "Golden Jug" 2015 held in Velika Plana, TV reportage “Mowing in Kamena Gora”, by Mileva Malesic won a special award. For the competition on this Film Festival applied 157 titles and 80 films from Serbia and the region passed the selection. At The Short Piece TV Festival “Press Knight” in Serbia 2014, Television Forum participated with reportage “Christmas morning in Kamena Gora”, whose author was Mileva Malesic, where it was declared the best local television in Serbia. In mid-June 2015 the author of awarded reportage, Mileva Malesic, participated in The International Festival of Local Televisions "Golden Beggar" in the Slovak city of Košice.About 300 films from 49 countries competed at the Festival in three competition sections: Local Televisions, Production Companies, Young Authors. Documentary "Christmas Morning in Kamena Gora" by Mileva Malesic, won the special prize at the International Festival "Jahorina Film Festival 2015" held from 26th to 29th August in Pale. For the

participation in the Festival were registered more than 2 750 films from 117 countries. The selection committee elected 95 films from 28 countries, among which were two films of Television Forum "Christmas Morning in Kamena Gora" and "Mowing in Kamena Gora". Camera and editing for both films signed Mihajilo Moracanin. In late November, director of Television Forum and the president of the MB of Women's Forum Prijepolje, Mileva Malesic, at a ceremony held at the White Palace in Belgrade, awarded the prestigious prize "Most women of the XXI century” in the category of electronic media. The "Most women of the XXI century" is awarding every four years by April Level Agency from Belgrade. The first School of digital journalism for journalists of local media Slavko Curuvija Foundation held during the summer of 2015. Among the six participants of this ten-week school from all over the Serbia, were two journalists of TV Forum Ljubinka Ljujic and Aldina Luinovic. Journalist Ljubinka Ljujic, as one of the two most successful participants at the school was awarded a three-week study visit to the media in Denmark. 7


MEDIJI NA DANSKI NAČIN

MEDIA ON DANISH WAY

Kao jedna od dve najuspešnije polaznice Škole digitalnog novinarstva, projekta Slavko Ćuruvija Fondacije, novinarka TV Forum, Ljubinka Ljujić, boravila je tri nedelje u dva najveća grada u Danskoj, Kopenhagenu i Orhusu i tom prilikom posetila šest redakcija velike medijske kuće JP Politikens Hus. U načinu rada i novinarskim pravilima profesije nema mnogo razlike, ali u poštovanju istih i u društvenom okruženju i standardima, razlike su velike. Glavni utisak nakon obilaska redakcija medija različitih uredjivačkih politika i publike je digitalizacija ovih uglavnom pisanih medija. Odnosno, pronalaženje načina kako naplatiti digitalni sadržaj, a samim tim i opstati u digitalnoj eri novinarstva koja je na Zapadu, ali i kod nas već nastupila, kaže Ljujićeva.

As one of the two most successful participants of the School of digital journalism,within the project Slavko Curuvija Foundation, a journalist from TV Forum, LjubinkaLjujic, spent three weeks in the two largest cities in Denmark, Copenhagen and Aarhus and visited six newsrooms of large media companies JP Politikens Hus. - In the way of work and rules of the journalistic profession there are no many differences, but in the respect of those rules and in social environment and standards, the differences are large. The main impression, after visiting the newsrooms with different editorial policies and audience is digitization of these, mainly written media. Actually, finding ways to charge the digital content, and survive in digital age of journalism that is in the West, but also in our country has already begun, says Ljujic.

MIROVNA AKADEMIJA ZA MLADE ŽENE KOSOVA I SRBIJE

THE PEACE ACADEMY FOR YOUNG WOMEN FROM KOSOVO AND SERBIA

Među 19 učesnica Mirovne akademije za mlade žene Srbije i Kosova bila je članica Foruma žena Prijepolja Mirela Veljović. Prvi modul obuke u okviru Akademije održan je od 17. do 22. aprila u Prištini. Obuka je obuhvatila osnovne koncepte i teorije analiziranja i rešavanja sukoba, prevazilaženje konflikata, praktične veštine pregovaranja i šta podrazumeva Rezolucija UN 1325. Drugi Modul obuke odžan je od 25. do 30. juna u Bečićima u Crnoj Gori. Modul je pružio napredne veštine i teoriju o rešavanju sukoba i zagovaranju. Učesnica akademije Mirela Veljović je u okviru podrške za male projekte uradila kratki film „Mlade žene u mirovnim pokretima u Srbiji“. Sagovornice u filmu bile su mlade žene iz žesnkih organizacija iz Beograda, Niša, Kruševca i Prijepolja. Link za film: https://www.youtube.com/watch?v=U2sL8TkeWUs Projekat Mirovna akademija za mlade žene, implementirala je Fondacija Kvinna till Kvinna uz finansijsku podršku švedske Poštanske lutrije.

Among the 19 participants of the Peace Academy for Young Women from Kosovo and Serbia was a member of the Women's Forum PrijepoljeMirelaVeljovic. The first module of trainings at the Academy was held from 17th to 22nd April in Pristina. The training covered basic concepts and theories of analyzing and resolving conflicts, overcoming conflicts, practical skills of negotiation and what it means to UN Resolution 1325. The second training module was held from 25th to 30th June in Becici in Montenegro. The module has provided advanced skills and theory of conflict resolution and advocacy. Participant of the Academy MirelaVeljovic within the support for small projects has done short film "Young women in peace movements in Serbia." The interviewees in the film were young women from women’s organizations from Belgrade, Nis, Krusevac and Prijepolje. LInk to film: https://www.youtube.com/watch?v=U2sL8TkeWUs Project Peace Academy for Young Women is implemented by the Foundation Kvinna till Kvinna, with financial support from the Swedish Postcode Lottery.

8


DIGITALNO BEZBEDNE Zahvaljujući ženskoj švedskoj fondaciji Kvinna till Kvinna u Istanbulu (Turska) je od 27. aprila do 1. maja 2015. godine održana radionica Digitalna sigurnost za aktivistkinje ženskih organizacija sa područja Balkana, u kojoj je učestvovala i članica Foruma žena Vladanka Malešić. Učesnice iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova bile su u mogućnosti da nauče kako da bezbedno komuniciraju preko interneta, kako da zaštite mreže unutar svojih organizacija i kako da koriste mnoge druge alate koji će im pomoći da bezbednije koriste internet. Radionicu su držali iskusni treneri za digitalnu sigurnost iz Sirije, Turske i Makedonije.

PROJEKTI TV FORUM

DIGITALLY SECURE Thanks to The Kvinna till Kvinna Foundation, Digital security workshop was held from 27th April to 1st May 2015 in Istanbul (Turkey). Participants were women activists from women’s organizations from Balkan. One of the participants was a member of Women’s Forum PrijepoljeVladanka Malesic. The participants from Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Albania and Kosovo were able to learn how to communicate securely over the Internet, how to protect networks within their organizations and how to use many other tools that will help them to use the Internet safely. The workshop was held by experienced trainers for the digital security from Syria, Turkey and Macedonia.

PROJECTS OF TV FORUM

TV Forum je i u 2015 kroz projekte koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja zagovaralo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pored informacija o mogućnostima zapošljavanja kroz programe NSZ i aktivnosti koje se vode na stvaranju uslova za većim učešćem OSI u političkom životu Srbije, predstavljene su i životne price četvoro mladih visokoobrazovanih osoba iz Prijepolja, Priboja i Nove Varoši, od kojih je jedna osoba nakon emitovanja emisije našla zaposlenje. Zahvaljujući projektu Umetnost i kultura življenja Bošnjaka, kroz sevdalinku upoznali smo se sa usmenom kniževnošću Bošnjaka, a na temeljima preostalih hanova, musale i ruždije podsetili smo na spomenike bošnjačke kulture na ovim prostorima. Zaveštanje Zavičajnog muzeja, Dani Danila Lazovića i aktuelno stanje u susednoj opštini predstavljeni su u projektu koji je podržala opština Priboj.

Through projects supported by the Ministry of Culture and Informing of Republic of Serbia in 2015, TV Forum was advocated the employment of persons with disabilities. In addition to information about employment opportunities provided by programs of NES and activities underway to create the conditions for greater participation of persons with disabilities in the political life of Serbia, we also presented the life stories of four young highly educated people from Prijepolje, Priboj and Nova Varos. After the airing of show, one of them found the employment. Thanks to the project Art and culture of life of Bosniaks, through traditional song – sevdalinka, we met with the oral literature of Bosniaks. On the basis of remaining Hans, Musala and Ruzdija we reminded on the Bosniak culture monuments in the region.The legacy of the Regional Museum, Dani Danilo Lazovic and the current situation in the neighboring municipality were presented in a project supported by the municipality of Priboj.

SAJAM ŽENSKOG STVARALAŠTVA

FAIR OF WOMEN'S HANDICRAFTS

U susret međunarodnom danu žena 8.martu, u Domu kulture održan je četvrti po redu Sajam ženskog stvralaštva. Sajam su organizovali Forum žena Prijepolja i Dom kulture, sa ciljem da se rad žena i njihovo stvaralaštvo promoviše i učini vidljivijim. Radove su izložile kreativne žene iz Prijepolja i NoveVaroši, a prvog dana Sajma gošće su bile žene iz Udruženja Zlakušanke iz Zlakuse. Na štandovima su se mogli naći cvetni aranžmani, proizvodi od meda, nakit ručne izrade, odevni predmeti od vune i prirodna kozmetika. Televizija Forum je, kroz produkciju tv emisije i marketing i ovom prilikom promovisala žensko preduzetništvo.

On the eve of International Women's Day March 8th, at the House of Culture held the fourth Fair of women’s handicrafts. The Fair was organized by the Women's Forum Prijepolje and House of Culture, with the aim of promoting women’s work and make visible their creativity. Creative women from Prijepolje and Nova Varos presented their work, and the first day of the Fair guests were women from the Association of Zlakusanke from Zlakusa. In the stands were floral arrangements, honey products, handmade jewelry, woolen clothes and natural cosmetics. TV Forum through the production of TV shows and marketing promoted women's entrepreneurship. 9


ZA PRIJEPOLJE U CVEĆU 2015.

FOR PRIJEPOLJE IN FLOWERS 2015

U sedmoj akciji Za Prijepolje u cveću za epitet najlepše takmičilo se devet bašti i jedan balkon iz Prijepolja, Velike Župe, Ivanja, Brodareva, Kamene Gore i Kolovrata. Odluku o najlepšim baštama doneo je stručni žiri u sastavu: pobednica akcije iz 2014.godine po odluci stručnog žirija Sabiha Dacić, inženjer horticulture Mirsad Sadiković Zec I direktorka Turističke organizacije Dragana Varaklić. Bašta Ersana Jusovića iz Velike Župe je jednoglasnom odlukom stručnog žirija proglašena za najlepšu. Nagradu za pobednika obezbedio je Forum žena Prijepolja a poklon je rad

During the seventh community action “For Prijepolje in Flowers” for the title of the best,competed nine gardens and a balcony from Prijepolje, Velika Zupa, Ivanje, Brodarevo, Kamena Gora and Kolovrat. The decision about the most beautiful gardens brought a jury consisted of the winner of the action of 2014 after the jury's decision Sabiha Dacic, the engineer of horticulture Mirsad Sadikovic Zec and the Director of the Tourist organization Prijepolje DraganaVaraklic.Garden of Ersan Jusovic from Velika Zupa is by unanimous decision of the jury declared the most beautiful. The prize for the

akdemske slikarke Ivane Kovalčik. Za osvojeno drugo mesto, Bojana Marušić iz Ivanja, nagrađena je vazom od prirodnog kamena, poklon firme Emilio Šteher. Prema odluci stručnog žirija treću nagradu osvojila je DesankaTošović iz Velike Župe, a nagrada je klub sto poklon firme Matis iz Ivanjice. Za vlasnike preostalih bašti, njih sedam, dodeljena su specijalna priznanja. Za najefikasnije iskorišćen mali dvorišni prostor nagrađena je Aziza Aličković, za posvećenost akciji Vladeta Zindović. Rade Kijanović dobio je specijalno priznanje za uređeno seosko dvorište, dok je za cvetnu oazu na balkonu specijalno priznanje uručeno Seleni Kovalčik. Mina Bakić nagrađena je za posvećenost negovanju ruža, Anđelko Zindović za širenje kulture gajenja cveća. Dobitnik specijalnog priznanja za kreativnost u izradi elemenata u dvorištu je Husein Kijametović. Prijatelji akcije od samog početka su Javno komunalno preduzeće Lim i Turistička organizacija Prijepolja, а njima su se u 2015.godini pridružili Cvećara Viktorija, Emilio Šteher DOO, MB Baković DOO, Radulović DOO, Umetnička radionica “Adilović” , Dom kulture, akademska slikarka Ivana Kovalčik, Kafana „Stara Jabuka“, Poljoprivredno gazdinstvo „Dragomir Tabašević“ i firma Bolero.

winner, a work of academic painter Ivana Kovalcik, provided Women's Forum Prijepolje. For the second place, Bojana Marusic from Ivanje, was awarded with a vase made of natural stone, a gift from Emilio Stecher DOO. According to the decision of the jury the third prize won Desanka Tosovic from Velika Zupa, and the prize was a club table, a gift from company Matis Ivanjica. The owners of the remaining seven gardens were awarded with special prizes. For the most effectively used small courtyard area was awarded Aziza Alickovic and for commitment to Action Vladeta Zindovic. Rade Kijanovic received a special prize for the most beautiful garden in the countryside, while Selena Kovalcik won the special prize for the floral oasis on the balcony. Mina Bakic was awarded for its commitment to nurturing roses, Andjelko Zindovic for spreading the culture of growing flowers. The winner of the special prize for creativity in designing elements in the yard was Husein Kijametovic. Friends of Action from the outset are the Public Utility Firm “Lim” and the Tourist Organization Prijepolje. In 2015 they were joined by Flower shop Victoria, Emilio Stecher DOO, MB Bakovic, Radulovic DOO, Art workshop "Adilovic", House of culture Prijepolje, academic painter Ivana Kovalcik, Restaurant "Jabuka”, Agricultural husbandry "Dragomir Tabasevic" and the Company “Bolero”.

10


Vesna Stanojević i prof. dr Slobodan Savić gosti TV Forum

Sastanak članica Saveta MZ, Foruma žena Prijepolja i odbornica SO Prijepolje

Formiranje Mreže žena Zlatiborskog okruga Okrugli sto na Zlataru

Okrugli sto - rodna ravnopravnost na sportskim terenima

Tijana Kostić i Mileva Malešić potpisivanje Ženske platforme na Paliću

Mileva Malešić, Natalija Vidić i Zlata Kureš na 7 rođendanu TV Forum

Članice Saveta MZ, sumiramo rezultate godinu dana nakon izbora

Novinarke TV Forum uspešno završile školu digitalnog novinarstvaTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.