Page 1

Yara Magazine

Bedrijfskrant van Yara Sluiskil B.V.

Verschijnt vier maal per jaar | Nr. 413

April 2011

De “Korte Wapper� verbindt het oude met het nieuwe ureumgedeelte

l Focus op procesveiligheid

pag 2

l Jean-Pierre Heinis in Qatar l Commissioning Ureum 7 l Nieuwe OR

pag 9

pag 5

pag 6-7


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Focus op procesveiligheid Nog meer aandacht voor procesveiligheid, dat is het doel van een projectgroep die eind vorig jaar bij Yara Sluiskil startte. Wat houdt procesveiligheid in?

De werkgroep ‘Procesveiligheid’ v.l.n.r.: Hans Klandermans, Martin Dhaene, Pieter van Driessche, Ronald Elias, Samantha de Moor, Ab de Kramer en Carlo Broeckaert (inzet: v.l.n.r. Henk-Jan Kirkenir, Adri Walhout en Tom Reynaers)

‘Procesveiligheid omvat alles wat nodig is om het ‘proces’ binnen de pijpen en installaties te houden. Denk hierbij aan veiligheidsstudies, het ontwerpen en onderhouden van de installaties, het aankopen van de juiste materialen en het goed bedrijven van de installatie. Een sleutelfactor in procesveiligheid zijn onze eigen medewerkers. Zij moeten de juiste kennis en ervaring hebben en houden.’ Aan het woord is Martin Dhaene, leider van de projectgroep die op procesveiligheid focust. Projectgroep Als BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)-bedrijf heeft Yara Sluiskil veel geregeld om de veiligheid op en buiten het terrein in goede banen te leiden. Onderdeel hiervan is een tweejarig project dat vorig jaar in november startte met als doel de aandacht voor procesveiligheid te verhogen en beter te waarborgen in de systemen en organisatie. ‘Een projectgroep heeft zich de eerste maanden volop op procesveiligheid georiënteerd,’

2

zegt Martin. ‘We bezochten andere bedrijven en namen deel aan seminars. Vooral intern keken en luisterden we intensief. Het akkoord van het MT voor de scope van het project eind maart betekende de definitieve start van het project. Op het programma staan ondermeer het uitwerken van een planning, actieplannen en natuurlijk het verkrijgen van de nodige middelen.’ Eerst meten ‘Om een goed beeld te krijgen van onze procesveiligheid, zullen we eerst moeten meten,’ aldus Martin. ‘We gebruiken hiervoor de process safety indicatoren die we sinds 2010 rapporteren aan Yara International. Op basis van de metingen zullen we correctieve acties initiëren. Dit is een van de belangrijkste zaken. Hierbij speelt onder meer communicatie een belangrijke rol. Hoe gaan we de zaken aanbrengen? We zullen tevens de organisatie bekijken. Is procesveiligheid wel voldoende ‘vertegenwoordigd’ in de organisatie? Als

projectgroep zullen we zonodig een aanbeveling doen om de organisatie zodanig aan te passen dat procesveiligheid de juiste aandacht krijgt.’ VBS ‘Om alle relevante aspecten te behandelen, zullen we een transparanter ‘veiligheidsbeheersysteem’ (VBS) opzetten binnen ons kwaliteitssysteem TQS (Total Quality System). De overheid gebruikt een VBS voor haar BRZO-inspecties en adviseerde ons zo’n systeem te implementeren. Het is voor ons de ideale ‘leidraad’ voor het project. Maar het allerbelangrijkste zijn de kennis en de ervaring van de mensen in ons bedrijf. Zij moeten weten waarom ze een taak uitvoeren, wat de risico’s zijn en welke maatregelen die risico’s kunnen voorkomen. Ze moeten er zich van bewust zijn dat we hiervoor regels en procedures moeten volgen. We moeten er tevens voor zorgen dat deze duidelijk en werkbaar zijn. Kortom, een enorme uitdaging!’


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Column

Transparantie basis voor wederzijds vertrouwen Goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is van groot belang. Voor beide partijen. Uit samenwerking haal je de beste resultaten als er een stevige basis van wederzijds vertrouwen is. Deze ontstaat en groeit door open en transparant met elkaar te communiceren. Een en ander is blijkbaar echter niet altijd zo vanzelfsprekend. Recente publicaties, zowel landelijk als regionaal, illustreren dat. Soms lijkt het alsof de overheid, meer concreet het Openbaar Ministerie, en het bedrijfsleven lijnrecht tegenover elkaar staan. Bedrijven worden in de beklaagdenbank gezet voor vermeende milieudelicten. Het Openbaar Ministerie baseert zich daarbij op inspectierapporten van Arbeidsinspectie en Provincie. Veel van die rechtszaken leiden uiteindelijk tot vrijspraak, of het vonnis is een fractie van wat aanvankelijk werd geĂŤist. Helaas is het kwaad dan al geschied. Bedrijven lopen imagoschade op en het risico bestaat dat het vertrouwen tussen beide partijen een deuk oploopt. En dat niet alleen, een dergelijke benadering is ook funest voor de open cultuur binnen ons bedrijf, een absoluut ver-

eiste voor een lerende organisatie, gericht op het continu verbeteren van haar prestaties. Kan dit anders? Volgens mij wel. Laat vooraf duidelijk zijn dat ik voorstander ben van een goede en deskundige handhaving van de overheid. Het is hun taak en verantwoordelijkheid jegens onze samenleving. En het draagt bovendien bij aan de geloofwaardigheid van de bedrijven in onze sector. Wil de overheid haar controlerende en handhavende taak goed kunnen vervullen, dan moeten bedrijven zorgen voor openheid en transparantie. En dat doen wij. Roepen bepaalde zaken bij de overheid vragen of twijfel op dan zullen we dat moeten verduidelijken. Omgekeerd geldt hetzelfde. Wederzijds begrip met respect voor elkaars rechten, plichten en verantwoordelijkheden is essentieel. Soms bekijken we zaken vanuit een verschillend perspectief, maar ook dat levert vaak meerwaarde op. Door een goede dialoog worden misverstanden in elk geval vermeden. BRZO-inspecties en inspecties in het kader van de milieuvergunningen vormen hiervoor een uitstekend podium. Discussies voor rechtbanken daarentegen, hebben

hierin nauwelijks een toegevoegde waarde. Door een open en transparante communicatie naar elkaar toe, kunnen we misverstanden voorkomen en ontstaat een gezond wederzijds vertrouwen. Elkaar beter leren kennen, resulteert in vertrouwen en leidt tot de beste resultaten. Zo bouwen we samen aan de toekomst. En, over communicatie gesproken, ook de communicatie met onze omgeving is voor verbetering vatbaar. Wellicht moeten we ook daar, om maar eens in landbouwtermen te spreken, de hand samen met de overheid, aan de ploeg slaan.

Marc Van Hijfte Algemeen Directeur

Jaarfeest op 1 en 15 oktober De voorbereidingen voor het Yara jaarfeest zijn alweer in volle gang. Het feest staat dit jaar in het teken van de start van Ureum 7. De data zijn al vastgesteld. Het feest zal plaatsvinden op 1 en 15 oktober. In de volgende editie van Yara Magazine lees je meer details hierover.

3


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Strafzaak tegen Yara: wordt vervolgd … Op 11 februari deed het Hof van de Rechtbank in Den Haag uitspraak in het hoger beroep dat Yara had ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank te Middelburg in de strafzaak tegen Yara. Het boek is nog niet definitief gesloten want het Openbaar Ministerie (OM) gaat in cassatie.

Nog even de feiten: op 2 september 2010 veroordeelde de Rechtbank Middelburg Yara in eerste instantie voor het niet tijdig melden van twee incidenten in Ureum 6 (een lekke pakking in de topleiding van destillatiekolom 606B en een lekkende veiligheid in de pompenzaal, beide op 27 april 2007). Bovendien werden beide incidenten gekwalificeerd als zware ongevallen en werd Yara veroordeeld omdat niet al het mogelijke was gedaan om deze zware ongevallen te voorkomen. Ook werd Yara verweten dat medewerkers de plaats van de incidenten hadden betreden zonder vooraf de luchtkwaliteit te meten. Hierdoor gebruikten de betreffende medewerkers mogelijk niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook voor het niet vooraf meten van de luchtkwaliteit bij een derde incident (een lekke pakking bij een pomp in de pompenzaal van Ureum 6 op 24 november 2007) volgde in eerste instantie een veroordeling. Tot slot achtte de Rechtbank Middelburg Yara schuldig aan het overschrijden van de lozingsvergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (eind 2008, begin 2009). Voor deze overtredingen veroordeelde de Rechtbank Middelburg Yara tot

een boete van 140.000 euro, waarvan 60.000 euro voorwaardelijk. Vrijgesproken Het Hof van de Rechtbank Den Haag vernietigde op 11 februari de uitspraak van de Rechtbank Middelburg en sprak Yara vrij van vrijwel alle ten laste gelegde feiten. Voor wat betreft het niet melden achtte het Hof niet bewezen dat er als gevolg van de incidenten sprake was van (dreigende) milieuschade, een voorwaarde voor de plicht tot melden. Bovendien meende het Hof dat de (relatief geringe) lekkages niet als een zwaar ongeval konden worden gekwalificeerd en dat daarmee ook de vraag of Yara alles had gedaan om die zware ongevallen te voorkomen, niet meer aan de orde was. Voor de overschrijding van de lozingsvergunning was het Hof van mening dat er een fout is gemaakt bij het interpreteren van de metingen. Yara is hierin op formele gronden vrijgesproken. Alleen bij het betreden van de pompenzaal bij het incident in Ureum 6 op 27 april vond het Hof dat er sprake was van overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet (het niet meten van de luchtkwaliteit voor het betreden van de plaats van het incident). Vanwege het feit dat de

behandeling van de zaak zo lang heeft geduurd, heeft het Hof de straf hiervoor gematigd en de boete bepaald op 3.000 euro. Cassatie Het OM stelde op haar beurt cassatie in tegen de uitspraak van het Hof in Den Haag. Dit betekent dat er nog geen definitief eindoordeel is over deze strafzaak. Wanneer de zaak opnieuw voorkomt bij de Hoge Raad is nu nog niet duidelijk. Niet inhoudelijk Overigens is een cassatieprocedure (de laatste beroepsmogelijkheid bij de Hoge Raad) een geheel andere procedure dan die bij de Rechtbank Middelburg en het Hof in Den Haag. De Hoge Raad gaat namelijk de zaak niet meer inhoudelijk beoordelen. Dus bijvoorbeeld de vraag of nu daadwerkelijk het milieu door een bepaalde uitstoot is geschaad of niet, is een feitelijke vraag, die door het Hof is beantwoord en waar de Hoge Raad niet meer op ingaat. Onze hoogste rechter kijkt alleen of de uitspraak van het Hof goed gemotiveerd is en of het Hof het recht goed heeft toegepast. Wordt dus vervolgd.

Ammoniak productierecord 2010 In 2010 is er een nieuw ammoniak productierecord gevestigd. Het nieuwe record bedroeg 1.780.618 ton. Dit is een verbetering van het oude record van 2005 met 24.000 ton. Dit record is behaald door er met z’n allen als collectief voor te zorgen dat de plants veilig en betrouwbaar bedreven worden. Dit heeft naast een totaalrecord geleid tot een verbetering van het productierecord

4

van Reforming C en D. Ook Reforming E leverde een zeer goede prestatie, rekening houdend met het productieverlies als gevolg van de aanwarming van de coldbox en de katalysemassa’s die ‘end of run’ zijn. Een pluim voor iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen.


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

H o e g a a t h e t m e t… Jean-Pierre Heinis in Qatar. Tussen fabriek en zandkorrels Vier jaar geleden vertrok Jean-Pierre Heinis van Yara Sluiskil naar Qatar. Daar werkt hij momenteel als Secondee in de Qatar Fertilizer Company (Qafco), een joint-venture van Yara. Yara Magazine sprak met Jean-Pierre. met een tiental Yara-medewerkers aan de slag en zetten we dit systeem voort. Mijn grootste uitdagingen op dit moment zijn het veilig opstarten en zorgen voor veilige en betrouwbare installaties.

Jean-Pierre Heinis met gezin in Qatar

Wanneer ben je in Sluiskil begonnen? In 1992 liep ik stage op Reforming E, mijn eerste ervaring met Yara Sluiskil. Tijdens schoolvakanties hielp ik ook bij het vullen en verladen van zakken kunstmest. Mijn echte loopbaan begon ik buiten Zeeuws-Vlaanderen. In 2002 werd ik aangenomen als Commissioning Engineer bij destijds HFT (Hydro Fertiliser Technology). Voor HFT ging ik onder meer naar Koeweit voor twee revamp-projecten en naar Qatar voor het Qafco 4-project. HFT werd verkocht aan Uhde en enige tijd later werkte ik mee aan de haalbaarheidsstudie van het Ureum 7-project. Hoe zag je carrière eruit na je vertrek uit Sluiskil? Bij Qafco begon ik als ‘Head of Urea-3 and Urea Formaldehyde plants’. Ik kon ten volle gebruik maken van de ervaring die ik opdeed in Ureum 5 en 6 van Yara Sluiskil, bijvoorbeeld bij de lekkage van de carbamaat condenser. De twee fabrieken van Qafco draaiden uiteindelijk zeer stabiel. We pasten de technieken van Sluiskil toe om de duur van de onderhoudsstops tot een minimum te beperken. Daarnaast is op het terrein van Ureum 3 ook een AdBlue® productie-unit en een

plant voor ammoniakwater gebouwd. Ook hier maakten we gebruik van de knowhow van Yara. In deze functie ging ik regelmatig op rekruteringsmissie naar India, Bangladesh, Pakistan, Egypte en Indonesië om daar medewerkers te werven.

Waar woon je? Momenteel woon ik in Mesaieed met mijn gezin. Mijn zoon Maxime, 8 jaar, en dochter Isabelle, 4 jaar, gaan naar de internationale school. Mijn vrouw zou ook graag werken, maar ontsnapt in de zomer graag aan de warmte. Het is dan zo’n 46 graden Celsius. We hebben hier een mooie club met sportgelegenheid, zwembad, tennisbanen, enzovoort. In Mesaieed heb ik met hulp van Bodyline in Terneuzen spinningklassen georganiseerd. Af en toe tennis of golf ik, of rijd ik in de duinen met een quad.

Waar ben je momenteel werkzaam en in welke functie? Sinds één jaar werk ik in het Qafco 5-project als ‘Head of Urea-5 and UFC plants’. Dit project bevat alle utilities met vier gasturbines en één stoomturbine, twee ammoniakfabrieken, één ureumfabriek en één ureumformaldehyde-fabriek. Sinds het begin van Qafco is het Yara-systeem hier uitgerold. In Qafco zijn we nu

Denk je nog wel eens terug aan Sluiskil? Ja hoor, de leuke sfeer tussen de collega’s en de afdelingen heb ik altijd zeer prettig gevonden. De efficiëntie van de organisatie en de specialistische kennis van de medewerkers vind ik indrukwekkend. Ik wens iedereen in Sluiskil veel succes met de commissioning en opstart van het Ureum 7-project!

Zoon Maxime

Dochter Isabelle

5


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Onze projecten Ureum 7 is een ‘once in a lifetime’ project! Tientallen Yara-medewerkers zijn momenteel intensief bezig met de voorbereiding van de opstart van Ureum 7. Een rondje bij de betrokkenen levert bijna steevast de reactie op dat Yara Sluiskil na de start van Ureum 7 een ander bedrijf zal zijn.

V.l.n.r.: Alex Sidiropoulos, Peter Desein en Howard Volke

Iedereen beseft dat de bedrijfsvoering met betrekking tot deze mastodont optimaal moet verlopen omdat de impact ervan op de rest van ons bedrijf groot is. Reden dus om op alle fronten te werken aan een nauwgezette voorbereiding. Dat geldt uiteraard in de eerste plaats voor de technische oplevering van de installatie, maar ook voor het voorbereiden van de bedrijfsvoering, de onderhoudsstrategie en het analyseren van en het afstemmen op mogelijke consequenties voor andere productieinstallaties in Yara Sluiskil. Groot enthousiasme Het enthousiasme van alle betrokkenen is groot, maar ook petje af voor de medewerkers van Ureum 5 en 6 die een aantal van hun collega’s zagen vertrekken naar het commissioningteam. Ook van hen is en wordt de komende periode een extra

6

inspanning gevraagd. Hieronder lees je een korte impressie van enkele medewerkers uit de relevante disciplines in het team. Controle In de opleveringsfase is het van belang dat wordt nagegaan of de installatie is gebouwd conform het ontwerp in het contract en of alle discussiepunten die zich tijdens de bouw hebben voorgedaan, voldoende zijn opgevolgd. Rik Lambotte en Lino

Bas Tilborghs (links) en Edwin van Duyse

Porro, van meet af aan bij het project betrokken, zorgen op dit punt voor de nodige continuïteit. Brede inbreng Ben de Maat en Edwin van Duyse (ureum support) volgen het project al een tijdje. Vooral het werken in teamverband met een brede inbreng vanuit verschillende disciplines garandeert dat fouten worden gesignaleerd en gecorrigeerd. Zo wordt enorm veel kennis gedeeld die na de inbedrijfname van de installatie van groot belang is. Het overdragen van deze kennis is wat hen betreft dan ook cruciaal. Afrondende werkzaamheden Ook vanuit alle andere disciplines worden de afrondende werkzaamheden die onder regie van Uhde worden uitgevoerd, nauwlettend gevolgd. Circuits worden gespoeld, getest,


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

aangepast en opnieuw getest. Waar nodig worden nog modificaties en aanpassingen uitgevoerd. Openstaande punten worden verzameld op een lijst en moeten voor de overdracht van de plant worden afgewerkt. Natuurlijk moeten de betreffende documenten, handboeken, tekeningen en instru-

V.l.n.r.: Albert Platteeuw, Johan Broos, Peter Boone, Johnny Bakker en Pascal Smit

V.l.n.r.: Stefan van Bunder, Patrick Schelstraete en Jimmy de Smet

mentatiegegevens perfect kloppen met de werkelijkheid (as build). Deze documenten vormen het fundament voor de toekomstige bedrijfsvoering van Ureum 7.

‘Het meelopen van een start-up team in de opleveringsfase zorgt voor veel praktische kennis over de installatie zelf’ Onderhoud Als Ureum 7 straks in bedrijf is, zal er ook duidelijkheid over het onderhoud moeten zijn. Wat is een passende onderhoudsstrategie, welke controleronden moeten er worden gelopen en welke reserveonderdelen zijn er nodig? Hoe moet de planning er voor de rest van de installaties uitzien als Ureum 7 stopt? Vanzelfsprekend moet alle documentatie qua opzet en inhoud ook geschikt zijn voor koppe-

ling met de bestaande Yara-systemen zoals SAP. Om ook dit allemaal goed georganiseerd te krijgen, maakt ook het onderhoud deel uit van het commissioningteam. Zij werken de details uit voor de onderhoudsfilosofie en -planning als Ureum 7 straks effectief in bedrijf is. Start-up team Het start-up team zorgt voor een vlotte overdracht in het veld. De vorderingen tijdens de afronding van de bouw en het testen en opleveren van de verschillende onderdelen van de bouw volgt het team zelf op. Circuits worden meebekeken en nagelopen,

V.l.n.r.: Randolf Pijpelink, Peter Desein, Frank Coppejans en Robin Groosman

details bestudeerd en ervaringen vastgelegd. Daarmee wordt nuttige kennis over de bedrijfsvoering verzameld. Het team vormt met andere woorden de ogen en oren van die

medewerkers die de installatie in de toekomst zullen runnen. Wat opvalt is dat het team niet uitsluitend bestaat uit medewerkers van de ureum. Ook de ammoniakafdelingen en CES zijn

‘De kruisbestuiving in een multidisciplinair team levert een belangrijke meerwaarde op’ vertegenwoordigd. Op die manier wordt niet alleen bestaande kennis uit die afdelingen, zoals bijvoorbeeld van grote machines, in het team ingebracht, maar is er ook aandacht voor bijvoorbeeld de impact van een plotselinge stop van Ureum 7 op de stoom-, ammoniak- en CO2-balans binnen het bedrijf. Frikandellen en bitterballen Met wie je uit het commissioningteam ook spreekt, het enthousiasme is groot. En mocht er toch eens een mindere dag zijn, dan is er altijd het vooruitzicht van een ‘frikandellen en bitterballen’ sessie om de moraal hoog te houden. Dit is weliswaar niet helemaal in lijn met het Yara gezondheidsbeleid, maar bij dit ‘once in a lifetime’ project is het de betrokken medewerkers vergeven!

7


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Nieuwe milieuvergunning Op 22 februari ondertekende Yara Sluiskil, samen met de Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat, een intentieverklaring voor het actualiseren van de milieuvergunning van haar fabriek. Doel is een eenduidige, transparante en integrale milieuvergunning vóór april 2012. De aanvraag moet uiterlijk 25 mei worden ingediend.

V.l.n.r.: Eric Blaakman (Rijkswaterstaat), Ineke Jansen (Provincie Zeeland) en Marc Van Hijfte ondertekenen de intentieverklaring

Hiermee volgen we de vraag van de Provincie Zeeland om tot één transparantere en beter handhaafbare vergunning te komen. Onze huidige milieuvergunningen hadden tot nu slechts betrekking op een deel van het bedrijf. Wijzigingen in de installaties werden geactualiseerd door uitbreidingsvergunningen en meldingen. Het resultaat is een lappendeken aan deelvergunningen. Deze worden nu vervangen door één vergunning met een duidelijke beschrijving van de vergunde installaties en heldere voorschriften voor de uitstoot naar lucht, geluidsemissies, externe veiligheid, enzovoort. Projectaanpak Ook de tijdelijke vergunning voor de lozing van koel- en afvalwater van ons bedrijf, verleend door Rijkswaterstaat, loopt in april volgend jaar af. Bovendien is de wetgeving voor waterlozingen veranderd, waardoor

8

voor afvalwater de Provincie Zeeland het nieuwe bevoegde gezag is geworden. Rijkswaterstaat blijft bevoegd gezag voor het koelwater. Ook de manier waarop vergunningaanvragen moeten worden ingediend, is aangepast. Dit gebeurt nu elektronisch met een nieuw systeem, waar iedereen toch even aan moet wennen. Al deze zaken waren voldoende aanleiding om met de Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat rond de tafel te zitten om het traject voor een nieuwe sitevergunning in goede banen te leiden. Uiteindelijk is, naar het voorbeeld van de succesvolle vergunningverlening van Ureum 7, gekozen voor een meer projectmatige aanpak. Deze aanpak verschaft duidelijkheid over de te volgen route met periodiek overleg en afspraken om stagnatie van de indiening te voorkomen. Naast een duidelijke tijdlijn werd ook de procedurele afhandeling van de

sitevergunning bepaald. Yara Sluiskil zal in de vergunningaanvraag tevens moeten aangeven wat haar visie is met betrekking tot de reductie van de uitstoot van fijn (kunstmest)stof en de mogelijkheid van een verdere reductie van de stikstoflozing via het afvalwater en wanneer en hoe deze verbeteringen zullen worden gerealiseerd. Voor de concrete aanvraag is er dus nog behoorlijk wat werk aan de winkel. De grootste uitdaging is de tijdige aanlevering van duidelijke procesbeschrijvingen door alle afdelingen. Een goede samenwerking tussen Yara en de betrokken overheidsinstanties en vooral het wederzijds tijdig signaleren van knelpunten is essentieel om de afspraken vlot te realiseren. Yara Sluiskil zal op deze manier ook wat haar milieuvergunningen betreft, helemaal klaar zijn voor de toekomst.


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

LU

ISKI

S

OND

E

MING

D

Conferentie De nieuwe OR woonde in januari een begeleidingsconferentie bij, samen met de nieuw gekozen PVT (personeelsvertegenwoordigers) van Yara Vlaardingen en Yara Spijkenisse. Naast een inleiding in het moderne mede-

NE

R

AA

Begin januari kwam de nieuw gekozen Ondernemingsraad van Yara Sluiskil voor de eerste maal bijeen. Na de verkiezingen van december vorig jaar zijn er vijf nieuwe leden en acht herkozen leden. Na de kennismaking werden de vertegenwoordigers voor het Dagelijks Bestuur (DB) en de verschillende commissies (interne zaken, sociaal beleid, financiĂŤle zaken en de VGWMcommissie) gekozen. Daarnaast neemt de OR deel aan een aantal voorbereidingscommissies, overlegorganen en werkgroepen zoals de Euro-OR, stuurgroep personeelsontwikkelingsbeleid (POB), stuurgroep roadmap, werkgroep arbeidstijdenmanagement (ATM), arbeidsvoorwaarden niet-CAO, auditors in productie- en onderhoudsafdeling en het Afrika-project.

www.yara.nl

R

Vijf nieuwe OR-leden

|

S

L

Wie zijn de OR-leden en op welke afdeling zijn ze te bereiken?

n ie u w

Maurice Vereecken Voorzitter KAM

Marco Herwegh Vice Voorzitter Supply Managem.

Francine Van Laere Secretaris OR-kantoor

Harold Verhelst 2e Secretaris Kam Lab

n ie u w

bi j de or Ingrid Berwouts L&V

Tom de Smit Ammoniak D/E

bi j de or Erik van der Peijl Onderhoud SPTM

n ie u w

Wilfried Sarneel Ammoniak C

Sjef Pouwels NU

zeggenschap bepaalde de OR van Yara Sluiskil de aandachtspunten voor het komende werkjaar. De OR gaat op de ingeslagen weg verder en zet de

bi j de or Carlo Broeckaert CES

n ie u w

bi j de or Henk-Jan Kirkenir Ammoniak D

n ie u w

Ben van den Bos Ammoniak C

bi j de or Rudy Harding NU

komende vier jaar de schouders onder een dynamische en constructieve samenwerking met alle medewerkers en het MT van Yara Sluiskil.

Wall of Art ontdekt nieuwe kunst Onze kunstmuur in het hoofdgebouw zocht en vond talenten. Twee nieuwe kunstenaars stellen hun werken tentoon. Will de Vries, echtgenote van Eddy de Vries (ex-wachtchef in Reforming C), maakt mozaĂŻeken en keramieken. Het is bewonderenswaardig hoe ze met kleine stukjes aardewerk en porselein mooie schilderijen en stillevens maakt. Een aantal van haar werken kun je bekijken in de gang (linkerkant) op de begane grond.

Will de Vries aan het werk

Raoul de Clerck, oud-medewerker van de Verlading, maakt beelden in keramiek. Zijn beelden zijn te bewonderen aan de ramen aan de trap op de verschillende etages. Ook bij Huguette staan enkele beelden. Raoul is tevens schilder: zijn aquarellen zijn te bekijken in de gang (rechterkant) op de begane grond.

Voor informatie: Huguette De Wolf (0115-474175) Thilly de Krijger (0115-474509) Mirjam Meesen (0115-474318) of Evelien de Visser (0115-474969)

Enkele kunstwerken van Raoul de Clerck

9


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Personalia

Jubilarissen ●●

35 jaar dienst

Koninklijk lintje

3 mei Wijnand van de Winckel Ammoniak

10 mei Jacobus Koekkoek Logistiek & Verlading

25 jaar dienst Cees Maas (57) is bij zijn afscheid van de brandweer van Terneuzen koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ureumoperator Cees is lid van onze bedrijfsbrandweer vanaf 1975. Daarnaast behoorde hij van 1981 tot en met 2010 bij de blusgroep Sluiskil van de gemeente Terneuzen. Burgemeester Jan Lonink speldde hem de versierselen op tijdens de jaarlijkse bindingsavond van de brandweer Terneuzen.

1 mei Frank Talboom Onderhoudsdienst

1 mei Hans Kooyman Business Support

1 mei Luc van Hurck Ureum

1 mei Peter Schram CES

1 mei Gerard de Bruijn Ammoniak

1 mei Paul Raes Ammoniak

1 mei Erwin Marin Ammoniak

1 mei Edwin de Smit Ureum

6 mei Tonny Riemens Ammoniak

26 mei Alex van der Heijden Onderhoudsdienst

1 juni Koen De Buck Onderhoudsdienst

1 juni Marc Bukkens Logistiek & Verlading

16 juni Ben van den Bos Ammoniak

3 januari Manolito Verschraegen Onderhoudsdienst

3 januari Maarten Kouijzer Onderhoudsdienst

1 februari William Faes Business Support

1 februari Stan Vereecken Onderhoudsdienst

1 maart Sylvie-Anne Ombrecht KAM

Proficiat Cees!

In dienst

●●

1 juni Gerrit Braakman Ureum

10


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

Personalia ●●

Uit dienst

1 januari Michael Pieters CES

●●

Geboren

29 december 2010 Bieke, dochter van Jochem & Angelique Vervaet Onderhoudsdienst 16 januari Diewke, dochter van Martin & Linda Dhaene-de Bokx KAM 3 februari Caro, dochter van Stefan & Dorien Liefting-Herman Supply Management 3 maart Angela, dochter van François & Gao Ledoux R&D

●●

Huwelijk

1 maart René Hamelink & Sahargul (Sarah) Babajeva Onderhoudsdienst 15 april Jaspert van Doeselaar & Susanne Audenaerd Onderhoudsdienst

●●

25 jaar huwelijk

2 mei Dhr. & mevr. T. de Smit-de Kort Kloosterzande, Ammoniak 4 juni Dhr. & mevr. F. Bertram-Bunderen St. Jansteen, Ammoniak 20 juni Dhr. & mevr. R. Murre-Baart Overslag, CES

●●

40 jaar huwelijk

4 juni Dhr. & mevr. R. De Baerdemaeker-Putte Moerbeke Waas 25 juni Dhr. & mevr. D. Verstraeten-Martinet Westdorpe

●●

50 jaar huwelijk

15 juni Dhr. & mevr. J. Koekkoek-Harte Terneuzen 24 juni Dhr. & mevr. W. Lockefeer-Blommaert Hulst

●●

55 jaar huwelijk

1 juni Dhr.& mevr. H. Wullaert-Ferket Stekene

●●

60 jaar huwelijk

10 mei Dhr. & mevr. J. Jonkman-Geelhoedt Terneuzen Receptie op 8 mei in De Veste vanaf 15.00 tot 17.30 uur 21 mei Dhr. & mevr. A. Kindt-Lafort Terneuzen

●●

65 jaar huwelijk

8 juni Dhr. & mevr. A. Seghers-Buijs Hulst

●● IN

MEMORIAM

Tot ons leedwezen overleden in de afgelopen periode onderstaande oud-medewerkers en jubilarissen. Hun nabestaanden betuigen wij onze oprechte deelneming. 19 december Andries Overdulve (94 jaar) Technisch Administrateur

a g e n d a Yara MotorToerrit

Graag nodigen wij de Yara-medewerkers en hun partner/huisgenoot uit om op zondag 22 mei een heerlijk dagje mee te gaan toeren. Gelieve uw deelname te bevestigen vóór 15 april bij rene.van.mol@yara.com of Nico.haverbeke@yara.com.

Runners/wandelaars

Weekend 20-22 mei: gezamenlijk evenement met toerclub

T.C. Yara

Zat. 14 mei: Rondje Zeeland-Lewedorp Weekend 20-22 mei: gezamenlijk evenement met runners/wandelaars Zat. 21 mei: Diekentocht-Axel Zat. 11 juni: Ride of the roses Zat. 25 juni: Zwalmroute

4 januari Johan Hoffman (70 jaar) Bedrijfssociaal werker 22 januari Willem Dekker (84 jaar) Magazijnman 22 januari Marc Dhaeze (63 jaar) Production Support Engineer Tristan, zoon van Purdey en Marco Baart-Roelands. Geboren op 11 maart 2011 om 16.18 u. en om 17.53 u. van ons heengegaan. We wensen Marco en Purdey ontzettend veel sterkte.

Data om niet te vergeten

zaterdag 14 mei De Vereniging van Jubilarissen van Yara Sluiskil organiseert een busreis naar natuurgebied de Peel.

Vissen

5 mei: Forellendag aan de Bonte Koe te Zuiddorpe vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur. 2 juli: Kustwedstrijd. Vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur. Deelname: medewerkers van Yara, gepensioneerden en huisgenoten. Aantal deelnemers: max. 50. Inschrijven tot en met 1 juli (12.00 uur) op volgende e-mail adressen: honny.de.kerf@yara.com of marcel. mechielsen@yara.com. Inleg 2 euro per persoon voor de leden van de visclub en 3 euro per persoon voor niet-leden. Kaarten afhalen op 1 juli vanaf 12.00 uur in de portiersloge, nadien op het visterrein. Plaats : Ser-Arendspolder DP-330-DP-340. Prijsuitreiking om 19.00 uur in het Rivierenhuis in Terneuzen. De data voor de overige activiteiten worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt via intranet.

Kaart- en biljartkampioen

Op 12 maart organiseerde de Vereniging van Jubilarissen de laatste gezelligheidsmiddag van het seizoen in ‘t Meulengat in Sluiskil. De kampioenen in biljart en kaarten zijn respectievelijk de heren J. de Bot (op de foto links met gestreepte trui) en R. Bertram (oranje trui).

11


Bedrijfskrant Yara Sluiskil B.V.

|

www.yara.nl

kids-pagina kleuren maar! Wie woont waar? Drie sportmannen wonen naast elkaar. Hun huisnummers zijn 34, 36 en 38. De kleur van hun auto is verschillend en ze beoefenen ook elk een andere sport. De man met de blauwe auto speelt tennis. In het huis waarvan het nummer deelbaar is door 4 woont een man met een rode auto. De wielrenner woont in het huis met het hoogste nummer. Wat is het nummer van het huis van de hockeyspeler?

k j i l ! o vr s en pa

wat staat hier?

ZEE R Colofon

Muzikale flessen regel de waterstand bij tot je een mooie toonladder hebt. Blaas nu ook eens over de nek van de flessen, zoals bij een panfluit.

Wat heb je nodig? Een dozijn glazen flessen, water en een stokje. Wat doe je? Zet de flessen op een rij, te beginnen met een volle. Doe in elke volgende fles wat minder water. Tik ertegen en

Wat gebeurt er? De noten van je flessenxylofoon lopen van laag naar hoog, maar die van de flessenpanfluit van hoog naar laag! Hoe meer massa (fles + water) je stokje doet trillen, hoe lager de toon. Hoe meer lucht je lippen doen trillen, hoe lager de toon. Maar omdat een fles met veel water automatisch weinig lucht bevat ‌

Yara Magazine is het personeelsblad van Yara Sluiskil B.V., Industrieweg 10, 4541 HJ Sluiskil. Realisatie Puype en Partners Opmaak en druk Drukkerij Bareman, Terneuzen Redactie/Fotografie Evelien de Visser, Huguette De Wolf, Hans Kooyman, Kees van Baal, Peter van Cadsand, Lesley Vermeerssen, Johan Van Den Hende, Harold Verhelst en Jochem Vervaet. Eindredactie Jos van Damme, Manager Externe Relaties & Communicatie (ERC) Indien u geen prijs stelt op ontvangst van Yara Magazine, gelieve dit te melden op het tel.nr.: +31 (0)115 474 175 of via huguette.de.wolf@yara.com.

Oplossingen: De hockeyspeler woont in het huis met nummer 36. Droedel: onderzeeĂŤr. Bron kleurplaat: www.juf-joyce.nl

Ym 413  
Ym 413  
Advertisement