Page 1

T e e T i m e i s e e n u i tg av e va n G o l f c l u b O u d e M a a s , R h o o n | 4 3s t e j a a rg a n g , n r .1 , m a a rt 2018

Gezellige drukte bij Nieuwjaarswedstrijd en -receptie

7

DiDo Dames hebben ‘oog voor elkaar’ tijdens Kerstwedstrijd

Impressie van goed bezochte Algemene Ledenvergadering

11

Jean-Pierre weer terug van weggeweest op Oude Maas

OUDE AAS

TeeTime_maart_2018.indd 1

B LU

8 M

GOLFC

4

7-3-2018 11:28:05


Partner in schilderwerk Breijer Schilders maakt gebruik van de modernste technieken en technologieën en werkt uitsluitend met zeer ervaren en vakkundig personeel. Hierdoor zijn we in staat alle werkzaamheden op het door de opdrachtgever gewenste niveau te brengen én te houden. Wij zijn al sinds jaar en dag een vaste partner voor tal van woningcorporaties, zorginstellingen, VVE’s, vastgoedbeheerders en onderwijsinstellingen. U kunt bij ons ook voor uw totale gevelonderhoud terecht. Dat is niet alleen zeer efficiënt; u heeft ook nog eens het voordeel dat u maar één aanspreekpunt heeft. Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie kan betekenen? Kijk op www.breijer.nl.

De juiste mensen op de juiste plek

Import en handel in granen en in grondstoffen voor de Nederlandse mengvoederindustrie

www.bemacommodities.com

TeeTime_maart_2018.indd 2

7-3-2018 11:28:06


INhOuDsOPGAVe

VAN De VOOrZItter

NieuWe oNtWikkeliNGeN

Vervolgens werden op grond van hun sportieve prestaties Dewi van Oeveren, Rinse Groenendijk en Max Kasteleijn gehuldigd, respectievelijk als golfster, golfer en jeugdgolfer van het jaar 2017. De Hugo Zwenkbeker, die bestemd is voor een clublid dat gedurende langere tijd (én in goede harmonie) veel voor de club heeft betekend, ging dit jaar naar Dick van der Zwaard vanwege zijn inzet op veel fronten. Tijdens de Algemene ledenvergadering in februari is naast de financiële en inhoudelijke verslaggeving gesproken over het lange termijn beleidsplan in ontwikkeling. Ook werd Evert Maassen als nieuw lid van het bestuur officieel bevestigd als vice-voorzitter. Cora Vos en Peter Heeren werden voor een laatste jaar herkozen, respectievelijk als bestuurslid en penningmeester. Mocht u zich geroepen voelen om deze plaatsen in het dagelijks bestuur volgend jaar in te vullen, meldt u zich dan bij mij aan voor een gesprek hierover. Het werven van nieuwe leden blijft een groot aandachtspunt en daarin zijn onze huidige leden ook belangrijke medewerkers. Inmiddels zijn er basisscholen benaderd om deel te nemen aan de actie Jeugd en Familie

OPLAGE: 1.000 stuks, verschijnt 6 maal per jaar OPMAAK: Stephan Bakker

DIDO DAMes Sinds 19 februari prijkt in de hal van ons clubhuis een groot beeldscherm, waarop clubnieuws, baaninformatie en alles wat interessant is kan worden gepubliceerd. Ad van Koppen en Ronald Reindorp hebben zich bereid verklaard om regelmatig nieuwe informatie op dit scherm te plaatsen. Geïnteresseerden om dit team te versterken kunnen zich melden bij Henk Schuit, de voorzitter van de commissie werving en binding. Adverteerders van de TeeTime kunnen voor een kleine jaarlijkse extra bijdrage via dit medium reclame maken. Diverse adverteerders hebben al positief gereageerd. Er wordt binnen de club veel georganiseerd door het bestuur, de commissies en individuele leden. Zo lijkt alles in gereedheid te komen om straks nog te kunnen golfen ook. Ik kijk er naar uit dat de vorst definitief uit de grond is verdwenen, het weer lekker opknapt en de NGF-competitie en onze clubwedstrijden weer gaan beginnen.

INterVIew JeAN-PIerre GOeDe DOeLeN PINK rIbbON KeNNIsMAKINGsweDstrIJD

B LU

8 11 13 14 15

KerstweDstrIJD

17

crOss cOuNtry

18

cOLuMN DIcK VAN Der ZwAArD

Gijs Bernouw

7

ADVerteerDersDAG

Ik wens u een heerlijk golfseizoen.

21

OUDE

petergans0103@gmail.com Paul van den Broek, tel. 0180-690363 (financiën en advertenties) paul@vdbroekbdr.nl Dick van der Zwaard, tel. 070-3107457 (eindredactie) dvdzwaard@ziggo.nl DruK: Fennema Drukkers, Gorinchem

rEDACtIE: Peter Gans, tel. 010-2033395 (voorzitter, redactiesecretariaat en redactie)

ALGeMeNe LeDeNVerGADerING

4

AAS

TeeTime is een uitgave van Golfclub Oude Maas, Rhoon

NIeuwJAArsweDstrIJD eN -recePtIe

M

COLOFON

van de NGF. Met diverse scholen zijn de eerste contacten al gelegd om daar de oudste groepen met de golfsport bekend te maken. Uw (klein)kind is ook van harte welkom om hierbij aan te haken als deze activiteiten zich ook naar de golfbaan zouden verplaatsen.

GOLFC

Op de nieuwjaarsreceptie werd stilgestaan bij het onverwachte overlijden van Arie van Eeden op 1 januari en ook de leden die het afgelopen jaar overleden zijn, werden in herinnering gebracht. Omdat de weduwe van Arie nadrukkelijk heeft verzocht om geen In Memoriam in de TeeTime te plaatsen, zult u zoiets ook niet aantreffen.

ADVErtENtIEtArIEVEN (FuLL COLOur VOOr 6 EDItIES)

1/1 € 1500,- | 1/2 € 800,- | 1/4 € 425,-

Kopij voor de volgende TeeTime uiterlijk inleveren op 4 mei 2018, petergans0103@gmail.com De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren en (zonder de essentie van de inhoud aan te tasten) in te korten. Alleen ingrijpende veranderingen worden naar de auteur(s) teruggekoppeld. Opiniestukken worden, mits zij aan de elementaire fatsoensnormen voldoen, integraal geplaatst. COVEr: Team Schotland werd tijdens de fotosessie gestalkt door captain Team Spee

3

TeeTime_maart_2018.indd 3

7-3-2018 11:28:10


Nieuwjaarswedstrijd

Grote opkomst bij Nieuwjaarswedstrijd en -receptie Hoe anders liep het deze keer bij de Nieuwjaarswedstrijd ten opzichte van vorig jaar. Waren we in 2017 al blij met honderd deelnemers; dit jaar stopte de teller bij 96. Geen groot verschil en eigenlijk ook een heel mooie opkomst. Helemaal waar. Het waren ook niet die vier deelnemers die het verschil maakten, maar het feit dat de wedstrijd dit jaar onder prachtige weersomstandigheden kon worden afgewerkt en vorig jaar vanwege de weers- en baanomstandigheden moest worden afgelast. Vandaar dat een van de wedstrijdleiders voorafgaand aan de prijsuitreiking tegen de deelnemers zei dat het een feest was geweest om deze wedstrijd voor hen te mogen organiseren. Voor hem was de grote opkomst een teken dat het clubgevoel nog steeds onder de leden leeft, maar tekende daar ook bij aan dat hij hoopte dat dit enthousiasme ook voor andere speciale clubwedstrijden kan worden opgebracht. Want voor met name de laatste sinterklaas- en kerstwedstrijd was de animo op z’n zachtst gezegd matig geweest. Clubgedruis De Nieuwjaarswedstrijd was zoals gewoonlijk georganiseerd door de wedstrijdcommissie en de commissie beginnende golfers en stond open voor alle leden van de club. Het gevolg hiervan was dat mensen die elkaar niet of nauwelijks kenden in één flight terechtkwamen waardoor er sprake was van veel (hernieuwde) kennismakingen op de baan en in het clubhuis. Ook voor een aantal nieuwe leden was dit een uitgelezen gelegenheid om zich in het clubgedruis te storten. Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd die werd gevolgd door de traditionele nieuwjaarsreceptie. Logisch dat ook hier de opkomst groot was en dat de aanwezigen niet zoals vorig jaar een onevenredig groot aantal bitterballen ten aanzien van het aantal aanwezigen, hoefden weg te werken. De wedstrijd werd in de hoge handicapklasse gewonnen door Theo Heiligers en Rob Hofland. Bij de lage handicappers ging

de eerste prijs naar Herman en Jürgen de Graaff. Hoe zij dat voor elkaar kregen, leest u na dit artikel. Speech In zijn nieuwjaarsspeech ging Gijs Bernouw in vogelvlucht door het afgelopen jaar. Na even stil te zijn geweest voor de mensen die ons in 2017 waren ontvallen, behandelde hij een aantal gedenkwaardige gebeurtenissen. Zo memoreerde hij dat de club met de nieuwe gebruikersovereenkomst per 1 januari voor de komende vijf jaar in rustig vaarwater terecht was gekomen. Voorts was hij blij dat na de voorzitterswisseling van hem met Ted Hartman ook Evert Maassen tot het bestuur was toegetreden. Zo ook dat Ted Hartman en Wim Overweg waren toegetreden tot het elite corps van de Leden van Verdienste. “Bovendien zijn er het afgelopen jaar ook een heleboel leden jarig geweest”, aldus de voorzitter, “allemaal van harte gefeliciteerd maar vergeef me dat ik ze niet allemaal ga opsommen.” Mooie prestaties Wel stond hij stil bij de mooie prestaties van de competitieteams. Maar liefst vijf teams (Heren 1/27 holes, 2/27 holes 4/27 holes; 7/27 holes, dames senioren 1/27 holes) waren kampioen geworden. Een bijzondere nieuwe ontwikkeling was de Golfweek in de nieuwe opzet geweest, die behalve veel lovende reacties ook een flink aantal nieuwe leden had opgeleverd. Gijs was blij dat de terugloop in leden nu gekenterd lijkt te zijn en dat er zelfs op een flinke groei gehoopt mag worden. Jaarbekers Uiteindelijk kwam Gijs op het onderwerp waar elk jaar weer reikhalzend naar wordt uitgekeken: de uitreiking van de jaarbekers, te weten die voor de Golfer van het Jaar, de

beker voor de Golfster van het jaar, die voor de jeugdgolfer van het jaar en tenslotte de Hugo Zwenk Bokaal die wordt uitgereikt aan leden die gedurende langere tijd (én in goede harmonie) veel voor de club hebben betekend. Golfer van het Jaar werd zoals verwacht Rinse Groenendijk die ook dit jaar weer het match- en strokeplay kampioenschap op zijn naam had geschreven. Dezelfde prestatie was geleverd door Dewi van Oeveren, die daarom de beker voor de Golfster in ontvangst mocht nemen. Max Kastelein werd benoemd tot Jeugdgolfer van het jaar. Hij kreeg deze aanmoedigingsprijs vanwege zijn enorme handicapverlaging van 17.4 naar 12.9 en het winnen van de maandbeker. Dick van der Zwaard mag zich dit jaar de houder van de Hugo Zwenk bokaal noemen. Behalve vanwege zijn werkzaamheden voor verschillende commissies werd hij door het bestuur ook (unaniem) onderscheiden vanwege zijn werk voor de TeeTime. “Dick is als eindredacteur en columnist van de TeeTime (en in het verleden mede-redder van dit blad) de thermometer voor de diverse ontwikkelingen, verhoudingen en gebeurtenissen en binnen onze club. De temperatuur van zijn column stijgt langzaam naar aangenamere waardes oftewel: van azijn naar aardige wijn”, aldus de voorzitter. Nadat iedereen (en vooral de schrijver dezes) van de schrik was bekomen, bleef het nog lang gezellig.

4

TeeTime_maart_2018.indd 4

7-3-2018 11:28:13


Nieuwjaarswedstrijd

Winnaars Nieuwjaarswedstrijd lage handicappers

Het was onze eerste wedstrijd samen, dat maakte het resultaat extra leuk Op het laatste moment ingeschreven en met een goed resultaat als beloning is mede mogelijk gemaakt door de mensen van de wedstrijdleiding. Dick van der Zwaard en Johan Ooms, bedankt! Na veel handjes schudden op een goed en gezond 2018 en een lekker kopje koffie werden mijn zoon en in ik aan Joop Noordzij en Pauline van der Capelle gekoppeld. Wij mochten starten op hole 12. Dat is best een aardige wandeling en toch wel een lastige hole om te starten. Wij begonnen met een heerlijke afslag en het kiezen van welke bal gespeeld moest was niet moeilijk, altijd fijn om zo te beginnen. Een paar slagen later kwamen wij er met een bogey af, een prima resultaat. Goede omstandigheden De kop was er af, het was een begin van een geweldige dag. Niet alleen door het golfspel en de gezelligheid (met o.a. dank aan onze

flightgenoten), maar ook door het goede weer (niet koud en windstil), zeker voor de tijd van het jaar. De baan lag er goed bij, op sommige stukken zwaar, maar met een bee tje glibberen en de plassen ontwijken is het uiteindelijk een heerlijke golfdag geworden. Met een voor ons verrassend resultaat! Het was voor ons de eerste keer dat wij samen aan een wedstrijd deelnamen, dus dat maakte het resultaat nog extra leuk. Bedankt Verder willen wij iedereen bedanken die deze dag tot een succesvolle golfdag hebben gemaakt. Natuurlijk Pauline van der Capelle en Joop Noordzij, de wedstrijdleiding, de greenkeepers, mensen van het restaurant,

alle deelnemers (in totaal 96, wat een mooie opkomst) en iedereen die wij vergeten, bedankt! Allemaal een mooi golfseizoen 2018 gewenst! Herman en Jürgen de Graaff

Winnaars Nieuwjaarswedstrijd hoge handicappers

De koekjes van de koffie doen het… Begin december krijg ik een app van Theo Heiligers: Zullen we meedoen als koppel aan de Nieuwjaarswedstrijd 6 januari. Ik ben niet bepaald een liefhebber van golf in de winterperiode en snap nog steeds niet dat het golfspel zijn oorsprong in Schotland heeft. Plassen, modder, wintergreens, wintertees en lage temperaturen, het is niet mijn ding en Theo zit tijdens de winterperiode ook liever bij de open haard dan op de golfbaan. Maar dit terzijde, golf is volgens de insiders een sport die een goede voorbereiding vereist. Dag voor de wedstrijd vroeg naar bed, niet drinken en geen sex. Nou is dat laatste op onze leeftijd het minste probleem. De voorbereiding in mijn geval is een schoolvoorbeeld hoe je het niet moet doen. De laatste serieuze golfwedstrijd was eind oktober in Spanje bij

24 graden, dan voelen die clubs vreemd aan na twee maanden inactiviteit. Bier! Vrijdag voorgaande aan de wedstrijd naar de nieuwjaarsreceptie van het Bier! Magazine geweest en ik kan jullie verzekeren, daar wordt géén limonade of koffie gedronken. ’’Proef

eens het biertje van deze nieuwe brouwer. Gulpener heeft een nieuw bier, heel lekker. Oei, dit Belgisch biertje is ook geweldig’’. Zo gaat het de hele middag, daarna met wat redactieleden nog wat biercafé’s bezocht en toen naar huis. Even iets gegeten van de afhaalchinees, beetje suf naar Flikken

5

TeeTime_maart_2018.indd 5

7-3-2018 11:28:17


fantastische kwaliteit. Superieur van kleur. Adv_Breijer-105x148mm

22-10-2007

15:43

Subliem afgewerkt. Uiterst snel geleverd

Pagina 1

en bijzonder scherp geprijsd.

TITIe ChC-CommIssIe Breijer. Partner inM E T Zeilmakerij S P R I N G E R U I T VA N M E U R S en elk bouwproject

bhandicapcommissie is inmiddels al weer een paar weken aan de gang. groep van ‘ die hards’ te vinden die op het scherpst van de snede strijden SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF rcompetitie worden verdeeld. Uiteraard doet iedereen zijn/haar best om zo de gezelligheid en humor tijdens deze dagen is voor alle deelnemers zeker

J.SCHOOTS B.V.

Als digitale drukwerkexperts denken we met u mee en komen met de beste oplossingen. Wij zijn FSC

apparatuur in de regio. Zoals de Canon imagePRESS

RKINGSBEDRIJF

Hoks I Agaatlaan 37 Ialle 3162deelnemers TA Rhoon r bekend als het rekenwonder, deMark tussenstanden aan mailt, Mobiel. 413 een 106 86 wat er de afgelopen speeldag is gebeurd. Er loopt06ook roddelverslaggever www.schildersbedrijfhoksenzn.nl iets te schrijven valt. Deze Hop SingE-mail: maakt bijna wekelijks een voorpagina schilderhoks02@kpnmail.nl nemers en andere onzin te lezen is, met als gevolg over Voor particulieren BTW mails verlaagd naar 6 % en weer. commissie staat garant voor: Patrick Tchai

DERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF

C6000. U vindt ons lekker dichtbij, Industrieterrein Donkersloot, vlakbij-de A15 en A16. Dus goed Gaaskleden Isolatiedekens - Opentopzeilen bereikbaar en parkeren kan gratis voor de deur. Isolatiescheidingswanden - Drijfankers Kom langs, bezoek onze site www.vanmeurs.com Dekzeilen - Luchtzakken - Windvanen. of maak een afspraak. Watersportartikelen: Bootkappen - Kuipzeilen

Sprayhoods - Railingzeilen - Giekhuiken. k Hoks I Agaatlaan 37 I 3162 TA Rhoon Reclame en Belettering. Mobiel. 06 413 106 86 U kunt ons met recht totaalleverancier noemen als het gaat om www.schildersbedrijfhoksenzn.nl nieuwbouw, renovatie, vernieuwbouw, installatie, afbouw, onderhoud en beheer. Doordat we bijna alle specialismen in huis hebben, kunnen W olweverstraat 21 T 0180 - 418 200 Van Riemsdijkweg 6 E-mail: schilderhoks02@kpnmail.nl we praktisch elk project oppakken. En dankzij onze ervaring in integraal bouwen kunnen we uitermate efficiënt te F werk gaan. Onze projectPostbus 142 0180 - 418 127 Voor particulieren BTW verlaagd naar 6 % 3088 HC Rotterdam manager stemt de werkzaamheden en logistiek perfect op elkaar af. Zo komt wachten op elkaar niet meer voorien kan een project sneller 2980 AC R idderkerk n f o @ v a n m e u r s . c o m www.van meurs.com Tel.: 010 - 4281339 Mark Hoks I Agaatlaan 37 I 3162 TA Rhoon worden afgerond. Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie kan

Fax.: 010 - 4290265 Mobiel.: 06 - 53246788 E-mail: info@jschoots.nl www.jschoots.nl

betekenen? Kijk op www.breijer.nl. Mobiel. 06 413 106 86 www.schildersbedrijfhoksenzn.nl E-mail: schilderhoks02@kpnmail.nl

Voor particulieren BTW verlaagd naar 6 %

De juiste mensen op de juiste plek

4

TeeTime magazine

0050952.pdf 1

10-11-2010 14:59:49

0006573.pdf 1

5-5-2008 13:12:40

• • • • • •

YA YA STREET ONE ANGELS DREAMSTAR FREE QUENT VERO MODA

e Alle verzekeringen e Hypotheken Big Boss

st

e Kredieten

Heren Mode

Dealer van onder andere:

nde lling n

m -882 227

e Bancaire produkten

-• B.DIGEL Meyer -• Digel STATE OF ART - Gardeur MAC -• Giordano •- Van GARDEUR Gils -• McGregor CAVALLARO - Van Santen & Van Santen • LACOSTE - State of Art MEYER -• Tom Tailor - Vanguard

010-46 510 51 www.vschagen.nl

Middenbaan 61-63 2991 CS BARENDRECHT T 0180-471109 Nick Jozee

TeeTime magazine TeeTime_maart_2018.indd 6

6 7-3-2018 11:28:18


NIeuwJAArsweDstrIJD Maastricht zitten gluren, met Ank en één glaasje wijn de afgelopen dag doorgenomen. Niet op tijd naar bed dus, met als gevolg dat ik mij de volgende ochtend verslaap. Half negen word ik wakker met een licht zeurend gevoel. Vlug alle golfspullen bij elkaar gegraaid, snelle wasbeurt en even na negen zonder ontbijt richting de golfbaan. Halverwege terug, hoge schoenen vergeten. fris eN fruitiG Van de geur van koffie in het clubhuis word ik een beetje misselijk en dat ligt echt niet aan de koffie. Ik doe een greep in de mand met de koffiekoekjes en nuttig er vier als ontbijt. Voel mij gelijk een stuk beter worden. Theo Heiligers komt zoals gewoonlijk fris en fruitig

het clubhuis binnen en heeft er echt zin in. ’’Kom op Rob, lekker weer, we gaan er een mooie dag van maken’’. Ik ben al blij als ik de dag overleef. oM de tWee holes Normaal gesproken kom je er pas op de vierde of vijfde hole achter dat het golfen al is begonnen. Deze keer vreemd genoeg niet, vanaf de eerste hole loopt het als een trein, we blijven geconcentreerd onze ballen slaan. En om de twee holes eet ik steeds een paar koekjes. Theo slaat geweldig af, zijn en mijn chips komen allemaal dicht bij de hole. Onze approaches zijn prima, putten gaat goed en we scoren op iedere hole onze puntjes. Flightgenoten Leen Boomsma en Bert Bennink

trekken zich aan ons op, waardoor zij ook hoog eindigen in het klassement van de lage handicappers. plaatJe Het gaat ons eigenlijk zo gemakkelijk af dat Theo en ik na afloop er niet aan denken dat we in de prijzen zullen vallen. Ik ga mij daarom snel douchen en omkleden voor de nieuwjaarsreceptie en hoor in de kleedkamer ineens de stem van Theo die de gebruikelijke bedankjes doet aan wedstrijdleiding en flightgenoten. Shit, prijsuitreiking gemist, dat past precies in het plaatje van de afgelopen 24 uur waarin alles niet op normale wijze is verlopen. rob Hofland

DIDO DAMes

‘oog voor elkaar’ thema voor de kerstwedstrijd met spanning volgde de damescommissie de weerberichten in de tweede helft van december. na hevige sneeuwval, code rood, de golfbaan gesloten, was het een kadootje dat op 19 december 2017 de zon scheen, het gras groen was en de baan bespeelbaar was.

Het is belangrijk te weten…dat er iemand leeft die je begrijpt er voor elkaar zijn, …. belangrijk niet zomaar gewoon zal heten

De koffie en thee met Kersttaartje stonden klaar voor 42 dames die verdeeld op hole 1 en hole 10 om 10.00 uur startten voor een 9 holes wedstrijd. Naast de prijzen voor de 3 beste scores waren er ook 2 (B) engel-prijzen voor de golfster die na één keer afslaan de bal het dichtst bij de grote rode kerstbal met rendier, sloeg. GediCht Na terugkomst in het clubhuis heette Ellen van der Schalie allen welkom. Als thema voor deze kerstbijeenkomst was gekozen voor “Oog voor elkaar”. Dit thema was ook terug te vinden in het door haar voorgelezen gedicht (zie kader).

Er voor elkaar zijn Niet alles is zomaar gewoon dat blijkt in het dagelijkse leven Er voor elkaar zijn geeft troost Wat je elkaar dan kunt geven

Dichtbij ’t kent geen afstand een telefoon of mail is genoeg zomaar gewoon wat woorden is meer dan je misschien vroeg priJzeN Het pasteitje met kippenragout viel bij ieder in de smaak; de prijzen uitgereikt door Ying Ong ook. De eerste prijzen kwamen toe aan respectievelijk Cora Vos en Ria van der Rakt. Lucille van Opdorp en Marianne Plaat eindigden als tweede, gevolgd door de derde prijswinnaars Marjan Dekker en Jacqueline van Alebeek. Lucille won ook het (B) engeltje op hole 1 en een birdie op hole 2; Sjaan van der Hoek sloeg de (B)engel op hole 11. drie WiJzeN Willemien Dingemans las het Kerstsprookje van de Drie Wijzen voor, waarna Ellen het samenzijn afsloot met wederom een toepasselijk gedicht. Terugkijkend op deze Kerstbijeenkomst mag uit de reacties van alle

de mail zend je naar iemand na een bericht met veel verdriet lieve familie veel liefs en sterkte weet dan, wij vergeten je niet er voor elkaar zijn is mee leven even wat steun vragen om licht een afstand is nu niet bepalend met ’t oog op hoop gericht “Oog voor elkaar” te hebben

aanwezigen worden geconcludeerd dat het thema “Oog voor elkaar” bij de dido dames leeft!! Willemien Dingeman

7

TeeTime_maart_2018.indd 7

7-3-2018 11:28:20


ALV

Algemene ledenvergadering in het teken van de toekomst “Best wel mooi, maar toch nog minder dan 10% van ons totale leden bestand”. Aldus kwalificeerde voorzitter Gijs Bernouw de opkomst van 53 aanwezigen bij de Algemene Ledenvergadering van Golfclub Oude Maas op woensdag 14 februari 2018 in Brasserie Rhoonse Polder te Rhoon. Als blijk van waardering kreeg iedereen op deze Valentijnsdag een doosje lipgloss. De joepie’s waren dan ook niet van de lucht…! Wie precies wil weten wat er op de vergadering is besproken en behandeld, kan te zijner tijd terecht op het besloten deel van de website, waar ongetwijfeld de notulen van deze ALV zullen worden gepubliceerd. Wij beperken ons hier tot een impressie van deze avond en een aantal onderwerpen en opmerkelijkheden. Belangrijk waren de twee mandaten die werden gegeven voor financiering van de nieuwe handicartstalling en gesprekken over de toekomst van de driving range. Door dit plus de presentatie van een concept meerjaren-beleidsplan stond de vergadering duidelijk in het teken van de toekomst. Hartekreet voor AED Voor de vergadering officieel door voorzitter Gijs Bernouw geopend kon worden, vroeg Sjaan van der Hoek het woord om een lans

te breken voor een goed werkende AED en een duidelijk bijbehorend EHBO protocol. De AED is het apparaat dat in de hal hangt, waarmee mensen na een hartstilstand middels een elektrische schok weer tot leven kunnen worden gewekt. Sjaan wees het bestuur erop dat het ding al vele maanden (zo niet jaren) buiten werking in de hal hangt en dat het niemand gelukt is om hem voor langere tijd stand-by te zetten. Ze nam het woord omdat ze het vreemd vond dat dit onderwerp niet als ingekomen punt in de agenda was opgenomen. Was haar verzoek niet ontvangen? Jawel, want het bleek dat Evert Maassen naar aanleiding van Sjaans cri de coeur de gebruiksaanwijzing was gaan lezen en er zo achter was gekomen hoe de AED goed opgestart en ingesteld moest worden. Na enig heen-en-weer gepraat werd

afgesproken dat het bestuur in de persoon van Evert het apparaat zal controleren en zich verantwoordelijk stelt voor de paraatheid van het apparaat en de beschikbaarheid van een duidelijk protocol. Sjaan wees er ten overvloede op dat het toch zonde was als alle mensen van onder meer de herensenioren- en damescommissie die de reanimatieen EHBOcursus hadden gevolgd niet over dit levensreddende apparaat zouden kunnen beschikken... Volgens Evert zou de AED nu minstens twee jaar onafgebroken op scherp moeten staan, omdat hij, nadat de batterijen waren vervangen, aan de hand van de gebruiksaanwijzing op de goede knopjes had gedrukt wat daarvoor door niemand was gelukt. “Veiligheid voor alles!”, aldus Gijs.

8

TeeTime_maart_2018.indd 8

7-3-2018 11:28:24


ALV Pink Ribbon Willemien Dingemans van de damescommissie wees de vergadering er op dat dit jaar in het teken staat van Pink Ribbon, de niet aflatende strijd tegen borstkanker bij vrouwen én mannen. Ze was blij dat verschillende commissievoorzitters positief hadden gereageerd op haar verzoek om hier tijdens wedstrijden en evenementen op de een of andere manier aandacht aan te geven. Zo zal bij de openingswedstrijd van de damescommissie een informatiestand worden ingericht, waar voorlichtingsmateriaal beschikbaar zal zijn en leuke hebbedingetjes (zoals de bekende roze strikjes) gekocht kunnen worden. Sketch De vergadering verliep zoals verwacht en te verwachten was, inclusief de komische sketch voor twee personen (een vroegere en de huidige penningmeester), die begon met een welgemeend compliment van de eerste naar de tweede over de mooie en adequate presentatie van de jaarcijfers en vervolgens verzandde in een eindeloze muggenzifterij over het al dan niet in de balans verwerken van de uitgekeerde depositorente en eindigde met de constatering van de huidige penningmeester dat hij zijn bipolaire storing voelde opkomen. Niks nieuws onder de zon dus. Ook niet toen laatstgenoemde even achter de schermen verdween waar hij even gelukkig als toevallig iemand tegenkwam die hem een biertje in de hand kon drukken, waarmee hij zichtbaar opgelucht weer achter de bestuurstafel plaats nam. Blitzcarrière Andere punten die aan de orde kwamen waren onder meer de samenstelling van het bestuur, of wel de herverkiezingen van Cora Vos als lid en penningmeester Peter Heeren, die met algemene stemmen (en omdat er geen tegenkandidaten waren) werden goedgekeurd. Ook een officiële plichtpleging was het verslag van de kascommissie, bij monde van kascommissievoorzitter Peter Gans (waar kennen we die van?), die constateerde dat er geen onregelmatigheden waren aangetroffen en het bestuur en de penningmeester complimenteerde met de financiële verslaglegging om vervolgens de vergadering te adviseren het bestuur kwijting en decharge te verlenen. Enigszins tot zijn eigen verbazing was dit optreden voor Peter ook zijn laatste in deze hoedanigheid omdat het de gewoonte is dat het voorzitterschap van de kascommissie een eenmalige aangelegen-

heid is. Normaal gaat daar een meerjarige loopbaan van twee jaar lid en een jaar voorzitter aan vooraf. Maar hoewel hij pas vorig jaar als lid tot de commissie was toegetreden en hij halverwege het jaar de zieke Gale Scheffer als preses moest vervangen kwam zijn kascommissiecarrière in een stroomversnelling en stond hij voor hij het wist met een fles wijn tussen de andere afgetreden commissieleden. Dat niet alle vertrokken commissieleden op de jaarvergadering aanwezig waren, mocht de pret niet drukken. Zij werden vertegenwoordigd door Carolien van Vaalen die de damescommissie vaarwel had gezegd, Anja Overweg die de handicap- en regelcommissie heeft verlaten, Anita Beljaars die gestopt is met de commissie Werving en Binding en Kees van Dijk die vond dat hij lang genoeg van de wedstrijdcommissie deel had uitgemaakt. De dames kregen een bloemetje, de mannen een flesje wijn en allemaal een warm en dankbaar applaus van de voltallige vergadering. Algemene stemmen Het agendapunt ‘Sociaal Veilige Sportomgeving’ bleek te draaien om het Reglement Seksuele Intimidatie van de NGF. Dit reglement, dat op het besloten deel van onze website is gepubliceerd werd door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen van toepassing op Golfclub Oude Maas verklaard. Voor de functie van vertrouwenspersoon voor dit onderwerp hadden zich nog geen kandidaten aangemeld.

Niet echt als hamerstuk, maar uiteindelijk wel met algemene stemmen kreeg het bestuur mandaat om met het baanmanagement te onderhandelen over het mogelijk verlenen van een financiering voor de bouw van de nieuwe stalling voor de handicarts. Ook kreeg het bestuur toestemming om met partijen gesprekken te voeren over de toekomst van de driving range. Meerjarenplan Peter Heeren had enige tijd ingeruimd voor de toelichting op het concept meerjaren-beleidsplan van het bestuur. Dat deed hij aan de hand van een power point presentatie die hij de titel ‘Het Juiste Spoor’ had meegegeven, geïllustreerd door een NS-trein die (hopelijk op tijd) van een station vertrok. Omdat het nog om een concept ging, heeft het weinig zin om hier op de inhoud van het beleidsplan, dat in nauwe samenwerking met Rhoon Golfcenter wordt ontwikkeld, in te gaan. “We hebben parallelle belangen met het baanmanagement”, aldus de penningmeester, die onder andere duidelijk maakte dat het vooral gaat om het tot staan brengen en terugdringen van de vergrijzing van de club door het ontwikkelen van een dynamisch jeugdwervingsbeleid. Hij vroeg de leden van de club met hem en het bestuur mee te denken en vooral ook mee te werken om de club op het juiste spoor te zetten. Wat bij een van de aanwezigen de opmerking ontlokte dat je voor een goed spoor wel veel dwarsliggers nodig hebt. Dick van der Zwaard

9

TeeTime_maart_2018.indd 9

7-3-2018 11:28:29


badkamers

toiletten

tegels

tegelvloeren

installatie

Onze showroom is gevestigd aan de Deventerseweg 11 in Barendrecht ■ 0180 646810 ■ info@tegelhuis.nl ■ www.tegelhuis.nl

TeeTime_maart_2018.indd 10

7-3-2018 11:28:31


interview

Jean-Pierre wil het jeugdgolf binnen Oude Maas nieuw leven inblazen Gelukkig vond hij het niet nodig om gedurende dit gesprek met zijn volledige naam aangesproken te worden. JeanPierre le Cocq d’Armandville. De golf-pro die veel leden van Oude Maas de beginselen én finesses van het golfspel heeft bijgebracht is terug van weggeweest. Hij wil zich vooral gaan bezighouden met het plan om het jeugdgolf binnen de club nieuw leven in te blazen. Jean-Pierre (48) is golfpro sinds 1989 en is ook dat jaar op Oude Maas met lesgeven begonnen. “In die tijd was de driving range elke dag afgeladen vol. Dat waren gouden tijden”, herinnert hij zich. Hij is blij dat de rimpels met de golfschool zijn gladgestreken, waardoor hij sinds 1 november weer een vertrouwd gezicht is op de driving range. “In de tussentijd heb ik ook nog les gegeven bij Abel Pitch en Putt. Dat was zowel aan enkelingen als groepen en scholieren in een oefenkooi en in de baan. Ik ben erg blij hier weer terug te zijn en merk weer hoe leuk het hier eigenlijk is. Ik kom veel klanten van vroeger tegen die ook nu weer bij mij willen gaan lessen. Je merkt dat golf nog steeds meer mensen aanspreekt. Eerst denken ze vaak dat het saai is maar als ze eenmaal de slag te pakken hebben, zijn ze al snel van het tegendeel overtuigd.”

Met Rinus van Blankers Samen met collega Rinus van Blankers vertegenwoordigt hij de golfschool bij Golfclub Oude Maas. Zij vormen het sprekende bewijs van de verbeterde samenwerking tussen de partijen op Rhoon Golfcenter. Dit teamwork kwam mede tot stand dankzij de succesvolle AH-actie, die vele tientallen mensen uit de regio voor gratis golflessen naar onze baan had getrokken. Een actie waar voorzitter Gijs Bernouw tijdens de Algemene Leden Vergadering met trots en plezier op terugkeek omdat hier alle partijen op en rond de baan bij waren betrokken: de golfschool en Rhoon Golfcenter vanwege de beschikbaarstelling van de driving range, de baan en de (oefen)ballen, Jean-Pierre en Rinus die de lessen voor een fractie van hun normale tarief hadden gegeven, het restaurant dat er vele gratis kopjes koffie voor

over had om met de nieuwelingen kennis te maken en uiteraard de commissie Werving en Binding van Golfclub Oude Maas die dit alles in gang had gezet en begeleid. Commissie Werving en Binding Jean-Pierre: “het is de bedoeling dat ik in samenwerking met de golfschool de jeugd van Golfclub Oude Maas een betere begeleiding ga geven. Daar zijn nu vergaande gesprekken over met de commissie Werving en Binding. Dat gaat tot nu toe allemaal erg prettig en ik zie ook zeker kansen. Het is ook van groot belang en nodig dat de club een jeugdbasis heeft, zeker in het licht van de vergrijzing van de club plus het feit dat de jongste jeugd steeds ouder wordt.” Hij ziet nu al resultaat en wijst op de AHactie. “Die was erg goed. Daar zat een aantal jeugdige spelers bij; nog te weinig maar het is een begin. Waar ik zelf heel blij mee ben, is dat de club de intentie heeft uitgesproken om samen met de golfschool van onderaf te gaan opbouwen. We worden daarbij gesteund door een plan van de NGF om te proberen de gemiddelde leeftijd van de club omlaag te krijgen. Ik ben ook bij het gesprek daarover met de NGF met Gijs Bernouw, Ronald van Veen en Henk Schuit aanwezig geweest. Dat was leuk en leerzaam omdat de NGF de hele breedte van de jeugdgolfproblematiek overziet. Wij hebben onze eigen plannen die zo snel mogelijk van start moeten gaan. In maart/april willen we onze eerste jeugdlessen al gaan starten. De campagne van de NGF: “jeugd en familie” volgen wij niet helemaal maar we houden het wel als richtlijn.

11

TeeTime_maart_2018.indd 11

7-3-2018 11:28:34


INterVIew betrokkeN ouders “We richten ons in eerste instantie op de jeugd vanaf 6 jaar. Hoe we dat precies gaan doen, zijn we nog aan het uitwerken. Wij denken dat woensdagmiddag tussen 4 en 6 een goede start zou kunnen zijn om jeugdlessen in te richten. Dan hebben we wel genoeg kinderen nodig om instroom van vriendjes en vriendinnetjes te realiseren. Daarnaast is het zeker de bedoeling om de familie er bij te betrekken. Misschien door wandelingen te organiseren in deze mooie omgeving of iets te doen op de driving range. In ieder geval om de ouders die niet of nog niet golfen hier niet plompverloren aan hun lot over te laten. We vragen de ouders mee te komen naar de les en samen met de andere ouders leuke dingen te doen: een wandeling, gezellig koffiedrinken met z’n allen of wat dan ook. De ouders moeten meer zijn dan taxi, we moeten ze laten zien dat het hier ook goed toeven is. Dat houdt in dat alle partijen op Rhoon Golfcenter gaan meewerken: de club, de golfschool en het restaurant. Het is niet de insteek ze ook aan het golfen te krijgen. Het gaat om de jeugd. Maar ouders die het leuk vinden, zullen we natuurlijk graag in onze club verwelkomen.”

doelGroep De grote vraag is: waar haal je de jeugd vandaan? “Daarvoor gaan we allereerst in de eigen vijver vissen”, vertelt Jean Pierre. ‘Kijken of we kinderen en kleinkinderen van leden aan het golfen kunnen krijgen. Daarnaast worden alle scholen benaderd in de directe omgeving om de kinderen uit te nodigen bij ons golfervaring op te komen doen. Mede op aanraden van de NGF starten we bij de bovenbouw basisschool. Onze doelgroep is tussen de 6 en 12 jaar.” “Een jaar of 10 geleden hadden we een florerende jeugdafdeling met een grote Jeugdcommissie, ondersteund door de vriendenclub. Er werd toen goed samengewerkt. Om dat weer voor elkaar te krijgen hopen we met een aantal enthousiaste kinderen verder te gaan uitbouwen. Daarna gaan we eventueel sponsors zoeken. Dat lijkt ons onder de huidige omstandigheden de beste weg.” tWee WeGeN “Met de club is nu afgesproken dat we twee wegen inslaan. Eén: we gaan in ieder

geval starten, ook al is dat met maar twee jeugdleden. De tweede weg is een plan voor de lange termijn, gericht op continuïteit en de goede samenwerking tussen de club en de golfschool.” Jean Pierre zal vanuit de golfschool de kartrekker van het jeugdplan zijn. “Voordat ik golfprofessional werd, heb ik onder meer een didactische sportopleiding gevolgd. Ik vind het ook leuk om met jeugd te werken. Omdat verlies bij een individuele sport harder aankomt bij een kind, ben ik blij dat ik op dat gebied iets kan betekenen. Het aardige bij jeugd is de mentale training. Ze kijken naar elkaar en vergelijken. Daarom is het goed om het in een groep te doen. Een volwassene begrijpt beter als je zegt: het gaat nu even niet goed, maar dat komt als je blijft oefenen wel weer goed. Een kind vindt dat het altijd goed moet gaan. Dat pak je het beste aan door het golf spelenderwijs te trainen, dus met wedstrijdjes, putten en chippen. Golf is leuk genoeg dus heb je geen andere dingen nodig. Andere trucs hoef je er niet bij te halen”. Peter Gans

GOeDe DOeLeN

pink ribbon dit jaar in het centrum van de belangstelling vanuit de damescommissie is het initiatief genomen om voor dit jaar het goede doel Pink Ribbon in het centrum van de belangstelling te plaatsen. dit initiatief is besproken in het voorzittersoverleg en wordt clubbreed gedragen en ondersteund. Een werkgroep uit de damescommissie, versterkt vanuit de herensenioren en de wedstrijdcommissie gaat aan de slag om deze actie voor 2018 te laten eindigen in een flinke bedrag dat in oktober 2018 zal worden overhandigd aan Pink Ribbon.

voor. Een reden temeer om de gehele golfclub bij deze actie te betrekken. Zeer waarschijnlijk kennen alle leden wel een of meer gevallen van borstkanker in familie-, vrienden- en kennissenkring.

Wat doet piNk ribboN? Pink Ribbon financiert wetenschappelijk onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Borstkanker komt niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen

hoe zet piNk ribboN ziCh iN? Door mensen, fondsen en talenten te organiseren en mobiliseren; door zorgvuldig de beste onderzoekers en onderzoeken te selecteren. Hierbij

wordt ingezet op baanbrekend onderzoek door kennis te delen en informatie over borstkanker door te geven aan de achterban, en (ex-)patiënten. zoals piNk ribboN tereCht ook stelt: het beGiNt alleMaal biJ Jou, biJ MeNseN die Geld ophaleN voor oNderzoek! De Pink Ribbon werkgroep van Golfclub Oude Maas hoopt dat alle leden van onze club de actie dit jaar zullen steunen. Wij zullen periodiek informatie over de activiteiten, de financiële stand, de donaties en dergelijke via de Internet Nieuwsbrief verspreiden. Willemien Dingemans (namens de Pink Ribbon werkgroep)

12

TeeTime_maart_2018.indd 12

7-3-2018 11:28:34


j. de kluyver

Goed horen

dakbedekking rhoon rhoon b.v.b.v.

Van het feilloos een gesprek volgen tot het horen van alle geluiden op de golfbaan. Als uw gehoor achteruit gaat wilt u hier uiteraard een goede oplossing voor.

onder alle omstandigheden

j.dakbedekking de kluyver

Bij ‘t Hoorhuys begrijpen we dat maar al te goed. Door onze expertise en jarenlange ervaring staan wij garant voor deskundigheid en kwaliteit. U neemt toch ook alleen genoegen met het beste voor uw oren!

ambachtsweg 7 3161 gl rhoon ambachtsweg 7 telefoon 010 - 5016044

Heeft u al een hoortoestel maar bent u niet tevreden? Kom dan langs voor een vrijblijvende second opinion. Naast hoortoestellen leveren wij diverse soorten hoorhulpmiddelen en U bent gehoorbeschermers.

3161 gl rhoon telefoon 010 - 5016044

CHA R LO I S STAAL BV

welkom voor een vrijb lijvend advies.

Aploniastraat 23 3084 CC Rotterdam ‘t Hoorhuys, Kikkerstraat 3 3171 GH Poortugaal Telefoon (010) 4103099, Telefax (010) 4100106

q (010) 76 50 093 E info@hoorhuys.nl M www.hoorhuys.nl

CHA R LO I S STAAL BV

In en IS verkoop THE WORLD OUR FAIRWAY Aploniastraat 23 3084 CC Rotterdam

Telefoon (010) 4103099, Telefax (010) 410

… WITH FREQUENT SERVICES TO AND FROM YOUR DESTINATIONS IN SPAIN, PORTUGAL, MOROCCO, ST. PETERSBURG, RED SEA, EAST AFRICA AND THE CARIBBEAN.

Voor al uw rollend transport materiaal

Albert Plesmanweg 59 3088 GB Rotterdam The Netherlands T +31 (0)10 491 33 50 F +31 (0)10 491 33 97 E office@nl.weclines.com

Trucks, opleggers, www.weclines.com mobiele kranen en machines

In en verkoop

Polderweg 74

Voor al uw rollend transport materiaal

SCHIEDAM Tel. 010-415 74 88

Trucks, opleggers, Natuurlijk genieten www.schaftentrucks.nl mobiele kranen en machine Fax 010-462 49 02

Dé locatie voor alinfo@schaftentrucks.nl uw feesten, presentaties, zakelijke bijeenkomsten en arrangementen. Gratis parkeren en gratis Wifi. Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden. 16

Veerweg 2a 3161 EX Rhoon TeeTime magazine info@rhoonsepolder.nl

t 010 501 79 28 f 010 501 30 55 16 www.rhoonsepolder.nl

11-2101-1_RP_Adv_TeaTime_180x65.indd 1

TeeTime_maart_2018.indd 13

28-11-2011 17:24:38

Polderweg 74

7-3-2018 11:28:35


KeNNIsMAKINGsweDstrIJD

deelnemers ah-actie maken kennis met de baan en de club de deelnemers aan de ah-actie om gratis op onze baan met golf kennis te maken werden uitgenodigd om in december vorig jaar aan een (negen holes) kennismakingswedstrijd mee te doen. Zij gingen echter pas op 14 januari van dit jaar de baan in, omdat de baan op oorspronkelijke datum vanwege de winterse omstandigheden onbespeelbaar was. Een Sneeuwwitte winterse baan van december was deze middag veranderd in een zonnige middag met zelfs bespeelbare zomergreens. Ruim 40 deelnemers werden door de voorzitter Gijs Bernouw welkom geheten. voorliChtiNG Het deelnemersveld bestond voornamelijk uit golfers die gestart zijn met het volgen van lessen en nu verder willen in de golfsport. Maar er waren ook golfers onder die al wat langer spelen, maar op zoek zijn naar een golfclub. Een golfpro vertelde over het materiaal dat een golfer nodig heeft. Bovendien gaf hij toelichting over de regels en op welke manier het GVB behaald kan worden. Verder werden wij voorgelicht over de activiteiten en wedstrijden die door Golfclub Oude Maas worden georganiseerd. eNthousiaste beGeleiders De aanwezigen werden verdeeld over flights die uit drie tot vier personen bestonden. Al deze flights hadden een enthousiaste begeleider vanuit Golfclub Oude Maas bij zich. De planning was om negen holes te lopen, maar door de tijdsdruk kwamen we niet verder dan zeven tot acht holes. Nadat het aantal gemaakte slagen bij elkaar waren

opgeteld, werden de eerste drie flights met de minste slagen beloond met een klein, maar bruikbare golfprijs. sNert Bij terugkomst in het clubhuis werd er een goede kop snert geserveerd, aangeboden door Brasserie Rhoonse Polder. Door de belangstellenden werd er tot een uur of 5 nagepraat, waarna iedereen tevreden huiswaarts ging.

plezieriGe iNdruk Zelf heb ik van deze middag een plezierige indruk gekregen van de golfbaan in Rhoon en van de aanwezige leden van de Golfclub Oude Maas. Bovendien werden wij gepolst of wij zin hadden om in de nabije toekomst zin hebben om met een andere activiteit mee te doen. Dat is zeker het geval! Murk Broos

OPrOeP

de stichting old Grand dad zoekt nieuwe doelen en leden Wie van de leden weet in zijn omgeving een instelling welke nodig een attribuut nodig heeft om gehandicapten beter te laten bewegen. Als dat aan de voorwaarden (zie www.oldgranddad.nl) voldoet, kunnen wij het aanvragen. Welke opa is nog geen lid? Meld je aan en steun het noodzakelijk doel. Als lid doe je mee aan de clubwedstrijd op maandag 11 juni, met kans op de regio- en landelijke finale wedstrijd. Mail voor vragen en aanmelden naar de clubconsul wim van helden (helde436@ziggo.nl). Ik wacht in spanning af. Met vriendelijk groeten, Wim van helden

14

TeeTime_maart_2018.indd 14

7-3-2018 11:28:39


adverteerdersdag

Heroïsche strijd om felbegeerde TeeTime Adverteerders Bokaal Deze wedstrijd was oorspronkelijk vastgesteld op 8 september maar de weersomstandigheden noopten ons een nieuwe datum te prikken. Uiteindelijk hadden – in de hoop op beter weer - 21 deelnemers zich op 29 september gemeld voor de strijd om de fel begeerde TeeTime Adverteerders Bokaal. Kort voor de start werd er nog één aan het spelersveld toegevoegd. Zo kon Bart van Leyden, na wat strubbelingen en veranderingen in de startlijst (als mogelijk toekomstige adverteerder) alsnog in de flight van Walter Bhageloe worden geplaatst. “Voor adverteerders is er altijd wel een mouw aan te passen”, aldus wedstrijdleider Peter Gans, die zo uiteindelijk 22 spelers voor deze heroïsche strijd de wei in stuurde. Lunchpakket De gasten werden bij binnenkomst ontvangen met koffie en een warme appelflap. Hoewel daar niets over was afgesproken, kwam een deelnemer vragen waar het lunchpakket kon worden opgehaald. “Ik heb hier de uitnodiging waarin dat duidelijk staat vermeld”, zei Petra Teeuwkens van H.A.C. Theeuwens en Zn. BV. Dat klopte. Peter had haar abusievelijk de uitnodiging van 2015 gestuurd. Zijn nederige excuses werden met een brede glimlach geaccepteerd. Gelukkig hadden geen andere adverteerders de verkeerde uitnodiging ontvangen. Paul van den Broek zorgde dat de start op een goede manier verliep en speelde

‘Het is maar goed dat dit op beeld is vastgelegd’ Ik was voor deze dag uitgenodigd door Jack Verkamman van Duisenburgh Vermogensregie - Barendrecht, een solide partij voor beleggen en financiële planning. Om 12 uur werden we ontvangen met een heerlijke koffie en een appelflap om 13.49 uur startte onze flight met Peter Gans en Jack Verkamman op hole 1. Nadat ik mijn nieuwe tee liet zien, zat de sfeer er direct goed in... Peter moest na negen holes de baan verlaten, vanwege voorbereidingen voor het avondprogramma. Mijn score was na negen holes belabberd; slechts 13 stablefordpunten. Die van Peter en Jack waren vele malen hoger. Echter, ik had bijzonder goed opgelet hoe deze heren hun slagen deden. Dit heb ik op de laatste negen holes toegepast, wat resulteerde in maar liefst 25 stableford punten! Peter stond ons al op te wachten. Ik vertelde hem

vol trots wat er zich op de tweede negen holes had voorgedaan en stelde meteen voor om het een volgende keer ook de eerste negen holes maar zonder hem te doen (een brede glimlach bij Peter). Daarna gezellig aan een drankje met bitterballen, en kwamen er goede gesprekken op gang. Na de douche, barstte de feestvreugde echt pas los. We werden getrakteerd op een heerlijk diner met alle toeters en bellen. Tot mijn grote verbazing werd mij zelfs de eerste prijs plus de wisselbeker overhandigd. Het is maar goed dat dit op beeld is vastgelegd en er ook een fysieke prijs is overhandigd, anders hadden ze thuis nooit geloofd dat ik met handicap 54 de eerste prijs heb gewonnen. Al met al een dag om nooit te vergeten. Het was geweldig!!! Edwin van Hemert

15

TeeTime_maart_2018.indd 15

7-3-2018 11:28:42


Adv 93x135 Tee Box.pdf

1

27-2-2018

9:40:47

WELKOM BIJ TEE-BOX RHOON Golfpartner voor iedere leeftijd en niveau. C

M

Y

CM

MY

Op afspraak ben je van harte welkom voor persoonlijk advies over het juiste materiaal, het op maat laten aanpassen van je golfset en tips om jouw resultaten in de baan te verbeteren. Speciaal voor de lezers van TeeTime hebben we een aanbieding: bestel 13 nieuwe grips en betaal er slechts 11! Graag tot ziens. Walter Bhageloe

CY

CMY

CONSULT

GEAR

GRIP & FIT

FASHION OUTLET

SERVICE

K

Geopend ma t/m vrij 16:00 – 18:00 uur of op afspraak.

FITTED GOLF GEAR RHOON

Tee-Box Rhoon Dorpsdijk 148, Rhoon 06 – 519 754 10 fore@tee-box.nl tee-box.nl volg ons op

H.A.C. THEEUWKENS & ZONEN B.V. assurantiën ° financieringen hypotheken Verzamelgebouw ”Rotterdam Zuid” Strevelsweg 696 3083 AR Rotterdam telefoon (010)-4817766* telefax (010)-4101891

WIJ BEMIDDELEN BIJ: ASSURAntiËn FinAnCiËRinGen tAXAtieS VAStGOeD

Tel. 010-4817766 TeeTime_maart_2018.indd 16

7-3-2018 11:28:45


adverteerdersdag zelf met de laatste flight. Peter Gans speelde met Jack Verkamman en Edwin van Hemert, die hij na negen holes heeft losgelaten om de rest van de dag in goede banen te kunnen leiden. Prijzentafel Na een gezellige borrel werden tijdens het uitstekende diner de prijzen uitgereikt. De prijzentafel was goed gevuld met naast de TeeTime Adverteerders Bokaal veel extra prijzen. Deze waren beschikbaar gesteld door Jack Verkamman en Bert de Bode, waaronder vijf gratis greenfees. Hierdoor was er een eerste, tweede en derde prijs beschikbaar voor de lage en voor de hoge

handicapgroep, alsmede een prijs voor de neary op hole 9 voor beide groepen. De ‘overtollige’ prijzen vonden via verloting hun weg. Diana Lathouwers en Aad Störmann wonnen de neary’s. De eerste prijs in de hoge groep plus de TeeTime Adverteerders Bokaal ging naar Edwin van Hemert. Andere prijswinnaars waren Patrick Tchai, Jack Verkamman, Walter Bhageloe, Aad Störmann en Brian Shields. Deze kaatste kon tevens met zijn bedrijf als nieuwe adverteerder worden genoteerd. Goed voorbeeld doet goed volgen...

kerstwedstrijd

Wat nat onder de voeten en hobbels op de greens konden de pret niet drukken De Kerstwedstrijd die op 23 december 2017 werd gespeeld had een nieuwe, voor de meeste deelnemers onbekende maar leuke spelvorm: 2-bal scramble. Simpel gezegd: je slaat allebei en dropt (of plaatst) de slechtste bij de beste en slaat allebei verder. Het bleek een formule voor hoge scores. Er gingen 28 tweepersoonsteams met elkaar de strijd aan. Claudia Rietveld en Theo Vrijland kwamen met 50 stablefordpunten over de streep en wonnen bij de lage handicappers. Janny en Leen van Diggele sloegen 49 punten bij elkaar en werden eerste in de hoge handicapgroep. Hieronder hun verslag. Zo’n dag Na een natte decembermaand hadden wij het geluk dat de kerstwedstrijd gespeeld kon

worden op de mooiste dag van deze maand. Oké, wat nat onder de voeten, wat vreemde hobbels op de greens maar dit mocht de pret niet drukken. Wij mochten starten op hole 18, In het prettige gezelschap van Joke en Rinus Zonruiter. Een prima eerste helft. Het leek zo’n dag te worden waarop het balletje rolt zoals gewenst. Ik kon de afslagen van Leen corrigeren met strakke rechte lijnen midden op de fairway en dit gelardeerd met 2 birdies... Het ideale koppel ...even voelden wij ons toch wel het ideale koppel. Rinus en Joke hadden een wat mindere start maar iedereen die Rinus maar ook Joke een beetje kent, weet dat zij dit niet op zich laten zitten en zo kwamen Rinus en Joke het tweede deel van de wedstrijd sterk terug en werd het een vrolijke onderlinge strijd. Uiteindelijk eindigden wij met respectievelijk 49 en 47 punten. Heel tevreden natuurlijk met deze score maar geen idee dat dit genoeg zou zijn om eerste en tweede te worden.

Leuke herinnering Groot was dan ook de verrassing dat wij bij de hoge handicappers de kerstman mee naar huis mochten nemen. Hij heeft tijdens kerst vrolijk naast de open haard staan flikkeren als leuke herinnering aan een gezellige kerstwedstrijd. Met dank vooral aan Bruni en Jolanda voor het organiseren van deze wedstrijd en Rinus en Joke als vanouds voor gezelligheid en positiviteit. Leen en Jannie van Diggele

17

TeeTime_maart_2018.indd 17

7-3-2018 11:28:48


Cross Country

Een avontuurlijke tocht bij Siberische temperaturen Eigenlijk zou de jaarlijkse cross country op zondag 10 december worden gespeeld. Maar zoals zo vaak al eerder was gebeurd, moest het evenement wegens de barre weers- en baanomstandigheden worden uitgesteld. Twee maanden later werd de wedstrijd alsnog afgewerkt. Onder behoorlijk winterse omstandigheden gingen 104 deelnemers op zondag 11 februari de strijd aan. Met elkaar en vooral ook met het avontuurlijke parcours dat zoals gewoonlijk door Henk van der Vorm en Aad Keizer was uitgezet. Het werd 18 holes zoeken, improviseren, gokken en

vertrouwen op hoogstaande golftechniek van jezelf en je flightgenoten en vooral ook 18 holes plezier, ondanks Siberische temperaturen. Team Spee en Team Schotland grepen met allebei een score van 58 slagen netto de

prijzen in de twee handicapgroepen. Team Spee speelde dankzij een aantal beginnende Speetjes in de hoge handicapgroep. Team Schotland gooide in de lage groep hoge ogen, ondanks de deelname van een sterk overgewaardeerde stranger. Hieronder het relaas van de winnende teams.

Lekker door de baan ploeteren en hier en daar wat bomen overwinnen Aangezien het ledenbestand van Oude Maas niet meer zo groot is als voorheen, is het wel een aanwinst dat drie familieleden van mij lid zijn geworden: broer Jeroen, schoonzus Ivonne en kleine grote neef Boris. De cross country was dan ook een mooie gelegenheid om met z’n viertjes de baan in te gaan. Het was een koud maar gelukkig droog begin. Een prachtig parcours was uitgezet met de nodige hindernissen. De eerste holes verliepen voorspoedig. Lekker door de baan heen ploeteren en hier en daar wat bomen overwinnen. Elke bal werd nauwkeurig bekeken en beoordeeld als beste of slechtste. Halverwege werd de chocomelk met rum met grote vreugde ontvangen. Voordeel De handen werden opgewarmd en team Spee begon aan de tweede negen. Ook hier bleek de familieband in het voordeel te werken. Een paar onverwachte putts erin en een uitgeholede chip werden uitbundig gevierd met de nodige high fives. Langzaam groeide het besef dat er wel eens een goede score in kon zitten.

Concurrent Onze grootste concurrent, team Schotland, zat gelukkig in de andere groep. Misschien daarom dat ze ons uitnodigden de maaltijd na afloop gezamenlijk te nuttigen. Een winnaarstafel werd het inderdaad toen bleek dat niet alleen wij maar ook zij de winnaar waren in hun groep. Succesvol begin Een mooi begin van het golfjaar voor ons allen, en voor onze nieuwe leden een zeer succesvol begin bij Oude Maas. Volgend jaar hopen we onze titel te kunnen verdedigen. Wedstrijdleiding bedankt, het was weer een leuke baan die jullie uitgezet hadden. Alle Speetjes wensen u een gezond en succesvol golfjaar toe! Evelien Spee

18

TeeTime_maart_2018.indd 18

7-3-2018 11:28:51


Cross Country

De Schotten en ik vulden elkaar goed aan Op zaterdag avond kreeg ik een app van David Mackail dat ik zondag voor de wedstrijd om 9.15 word verwacht for Scottisch Breakfast. Die avond kwamen de meest vreemde foto’s voorbij van dingen die wij zouden gaan eten. Zoals: black pudding, Lorne Sausage, haggis en meer van dat. Ik kan u verzekeren dat ik niet echt “lekker” heb geslapen, maar goed: alles voor de game! We speelden ambrose en na vier holes hadden wij alleen nog maar de afslagen van David gebruikt want die slaat nogal ver. De rest van de afslagen werden daarna netjes gedeeld door Brian Shields en Billy Louden. De mijne waren niet je van het. Whisky Mijn approaches naar de vlag en mijn putts waren goed en konden regelmatig worden gebruikt. Na wat glaasjes whisky’s gingen wij steeds beter spelen. Maar mijn afslagen bleven uit en ik ging mij steeds meer zorgen maken. F*ck nog maar 5 holes en ik moest er nog minimaal drie slaan. Twee holes verder en nog drie te gaan had ik nog steeds geen afslag op de kaart staan. Onder druk De meeste van jullie weten dat ik onder druk heel goed speel (haha). De schotten hoefden niet meer af te slaan dus liep ik alleen naar de afslag en zij keken toe... De sh*t liep langs mijn broekspijp terwijl ik dacht dat golf toch leuk moest zijn! Ik haalde diep adem en sloeg mijn bal gelukkig zó goed dat de boys er wat mee konden. Maatwerk De volgende hole vroegen ze mij de bal in het midden te spelen, zodat zij over de bomen konden spellen. Zo gezegd zo gedaan. Maatwerk dus. Billy sloeg de bal over de bomen en er bleef een chip van ongeveer 60 meter over. Ik mocht als eerste en legde de bal op 20 centimeter van de vlag. Volgens de jongens liep ik met een arrogantie naar mijn tas toe waar de honden geen brood van lusten. Ik schrijf dit toe aan spanning. Al met al een hele leuke dag gehad met de Schotten. Wij vulden elkaar heel goed aan. En volgend jaar gaan wij zeker onze titel verdedigen. Wim Bloemink

19

TeeTime_maart_2018.indd 19

7-3-2018 11:28:55


TeeTime_maart_2018.indd 20

7-3-2018 11:28:58


Column

DIcK VAN Der ZwAArD

Gevoelstemperatuur ‘Van azijn naar aardige wijn’, zo kwalificeerde Gijs Bernouw tijdens de Nieuwjaarsreceptie het temperatuursverloop van mijn column. Het bleek ook een van de redenen om mij met de Hugo Zwenk Bokaal op te schepen. Zeer vereerd natuurlijk en hartelijk dank, maar het maakt mij ook wel een beetje onrustig. Te meer omdat de voorzitter mij ‘voor de diverse ontwikkelingen, verhoudingen en gebeurtenissen en binnen onze club’ als de thermometer van de club beschouwde. Dat is te veel eer. Als ik al iets meet, dan is dat alleen mijn eigen gevoel en iedereen weet (zeker na de afgelopen winterperiode) dat gevoelstemperatuur vaak een veel dramatischer beeld geeft dan de werkelijkheid. Een thermometer meet objectieve waarden, en als ik iets niet ben dan is dat objectief. Daar is mijn column ook niet voor bedoeld. Ik wil stenen in de vijver gooien, rimpels veroorzaken, tegen heilige huisjes schoppen en discussies op gang brengen in de hoop daarmee positieve veranderingen op gang te

brengen. En ik geloof dat mij dat in de loop van de tijd ook best wel een beetje is gelukt. Maar ook dit is een subjectieve waarneming, en soms wordt het mij wel eens droef te moede als ik merk dat mijn geschop ons geen millimeter verder heeft gebracht. Bijvoorbeeld als ik hoor dat een van de actiefste leden van de club een brief heeft gekregen omdat het Dagelijks Bestuur van een commissie hem het zomerseizoen niet of nauwelijks op de baan heeft gezien en hoopt dat er niets ernstigs met hem of zijn familieleden aan de hand is. Een Dagelijks Bestuur dat schitterde door afwezigheid op de nieuwjaarsreceptie van onze club omdat ze (en dat is wel gevoelsmatig) het waarschijnlijk te druk hadden met de voorbereiding van hun eigen nieuwjaarsreceptie. Dan moet ik wel even heel hard op mijn tong bijten om niet één van mijn stokpaardjes van stal te halen. Vandaar alleen deze objectieve waarneming, zonder gevoelstemperatuur. Daarom heb ik het liever over de commissies, leden en bestuurders die niet alleen maar bezig zijn hun eigen straatje schoon te vegen. Over Oude Mazers die begrijpen dat je de vergrijzing van onze club niet moet koesteren maar juist moet bestrijden, om de toekomst van de club te

verzekeren. Zoals de vernieuwde Commissie Werving en Binding. Hoewel het nog maar eerste stapjes zijn en de resultaten nog voorzichtig, vind ik dat deze club alle suppoort verdient die ze vraagt en nodig heeft. Ik denk dat Henk Schuit, John Chow en Gijs Bernouw van deze commissie alle voordeel van de twijfel verdienen bij hun pogingen om de regionale jeugd en hun ouders zo enthousiast te krijgen, dat zij zich bij onze club zullen aansluiten. Ik geniet er van als ik hoor dat deze plannen van harte ondersteund worden door de golfschool in de personen van Rinus van Blankers en zijn collega golfpro Jean-Pierre le Cocq d’Armandville. Net zoals ik er blij van word als blijkt dat er steeds meer initiatieven op en rond Oude Maas gedragen worden door samenwerkingsverbanden van alle belanghebbende partijen. Prima dus dat de algemene Ledenvergadering het bestuur toestemming heeft gegeven om te onderhandelen over de financiering van een nieuwe handicartstalling, waardoor die dit voorjaar ook gerealiseerd kan worden. Behalve dat het mooi is dat zoiets er komt, is het goed dat de belangen van de baan en de club zo nog meer parallel gaan lopen. Zo ook als het bestuur het mandaat van de ALV uitvoert waarmee zij te zijner tijd mee mogen praten over de toekomst van de driving range. Daar kan je niet vroeg genoeg bij zijn, al was het maar omdat wat met de driving range gebeurt (inclusief de oefenholes en alles wat daar bij hoort), bepalend is voor de (toekomstige) kwaliteit en aantrekkelijkheid van de baan, de horeca en de club. Tot zover mijn mening Bedankt voor uw aandacht

21

TeeTime_maart_2018.indd 21

7-3-2018 11:29:03


Clubwedstrijd wordt pink ribbon evenement

’Dichterbij dan je denkt’

Zet 30 juni in ieder geval je agenda want dit wil je écht niet missen…!

B LU

OUDE

AAS

w w w.waalrestaurant.nl

De driekoppige wedstrijdleiding (Caudia, Jörgen en Dick) zullen er alles aan doen om er een prachtig totaal-evenement en een leuke dag van te maken. Wie meer wil weten over de wedstrijdvorm moet even op de volgende TeeTime wachten. M

Lunchen of dineren op de mooiste plek van Zuid-Holland. Perfect voor feesten en partijen door het ruim opgezette restaurant, onze mooie tuin en grote (gratis) parkeerplaats. Wij hebben alle ingrediënten voor een fantastische middag of avond.

GOLFC

Restaurant Waal Molenweg 37 2995 BK Heerjansdam 078 677 1409 info@waalrestaurant.nl

De clubwedstrijd die voor 30 juni op de kalender staat zal geheel in het teken staan van Pink Ribbon. Niets is normaal aan deze wedstrijd: de wedstrijdvorm, het inschrijfgeld en de prijzen. Het wordt namelijk een Power Tee Wedstrijd (door Claudia Rietveld meegenomen uit Thailand) waarvoor € 10,- (of meer) inschrijfgeld wordt gevraagd, dat in zijn geheel aan Pink Ribbon zal worden gedoneerd. Er zijn dus geen prijzen te verdienen, tenzij er sponsors zijn, die daar voor willen zorgen.

Spuitwerk en schadeherstel aan personenwagens, bedrijfsvoertuigen, campers en caravans Spuitwerk van industriële objecten Spuitwerk van meubels keukens en deuren Daarnaast leverancier en verwerker van een unieke kunststof coating ‘IPC ‘.

Zie onze website www.inducar.nl Boezemweg 3 2641 KG Pijnacker (Industrieterrein De Boezem) Tel: (015) 369 88 98

0166198.pdf 1

TeeTime_maart_2018.indd 22

18-4-2016 10:27:40

7-3-2018 11:29:04


clubinformatie

tel. 010-5019536 tel. 010-5014644 tel. 06-22921849 tel. 0186-694070 tel. 06-22921849

BAANCOMMISSIE: Paul van den Broek Wim Overweg

tel. 0180-690363 tel. 0186-694070

TeeTime_maart_2018.indd 23

tel. 06-54981773 tel. 010-2230663 tel. 010-2236441 tel. 0180-397923

tel. 0180-420102

tel. 010-5019175 tel. 010-2237743 tel. 0180-531896 tel. 0180-623365

tel. 010-2033395 tel. 0180-690363 tel. 070-3107457

tel. 06-14036664 tel. 0180-411981

tel. 06-24516381 tel. 06-46176101 tel. 0180-617495 tel. 06-44768714 tel. 010-4818840 tel. 06-50537022 tel. 0180-397923 tel. 070-3107457

OUDE B LU

AAS

HANDICAP- EN REGELCOMMISSIE: Pieter Vos, (vz) Beppie van Hengel Diana Lathouwers Anja Overweg-Kruidenier Diana Lathouwers

tel. 0180-617495 tel. 010-4199059 tel. 0180-616825 tel. 010-4715074 tel. 0180-616532 tel. 010-4734074 tel. 010-4828371 tel. 0180-397923

M

GOLFC

Bestuur: JEUGDCOMMISSIE: Voorzitter: Gijs Bernouw tel. 010-2237743 Vacant Vice-voorzitter: Evert Maassen tel. 06-47358217 Secretaris: Bruni Leentfaar-Hanken tel. 06-22935965 COMMISSIE BEGINNENDE GOLFERS: Penningmeester: Peter Heeren tel. 06-53690435 Johan Ooms, (vz) Lid: Cora Vos-de Groot tel. 010-5019536 Leny Drenth-de Jong Jan de Jong BANK: Frans Jordan ABN/AMRObank: NL46 ABNA 0480196680 Anneke Kasius-Langstraat t.n.v. Penningmeester Golfclub Oude Maas Rob Rook Jolanda Schenk GOLFCLUB OUDE MAAS: Stella Vonk-Kool Het secretariaat is geopend op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur Telefonisch bereikbaar onder nummer 010-5015135 COMMISSIE COMPETITIEGOLF: Secretaresse: Caroline van Valen-den Heijer Jaap van Oeveren, (vz) Verder kunt u ons bereiken via e-mail: secretariaat@golfcluboudemaas.nl Marion Koenders-de Bot Website: www.golfcluboudemaas.nl Ann Maréchal-Sars Willem Vonk WEDSTRIJDBALIE EN COMMISSIEKAMER: uitsluitend tijdens wedstrijden: tel. 010-5015643 STICHTING HANDICART: Vacant RHOON GOLFCENTER: Caddiemaster/starttijden/baaninfo tel. 010-5018058 STICHTING OLD GRANDDAD NEDERLAND: Consul: Wim van Helden GOLFSHOP tel. 010-5013300 COMMISSIE WERVING EN BINDING: BRASSERIE “RHOONSE POLDER” tel. 010-5017928 Henk Schuit, (vz) Gijs Bernouw WEDSTRIJDCOMMISSIE: John Chow Harry Briel, (vz) tel. 0180-611704 Ronald van Veen Liesbeth Bol tel. 010-5016190 Jörgen van den Broek tel. 06-33836670 REDACTIECOMMISSIE: Rinse Groenendijk tel. 010-4101510 Peter Gans, (vz) Bruni Leentfaar-Hanke tel. 06-22935965 Paul van den Broek Wim Overweg tel. 0186-694070 Dick van der Zwaard Claudia Rietveld tel. 010-4749907 Arie Jan Stoorvogel tel. 010-4354561 COMMISSIE ICT EN WEB: Dick van der Zwaard tel. 070-3107457 Jan Sins, (vz) Marianne Plaat-Brouwer DAMESCOMMISSIE: Sjoerd Hartman (adviseur) Ellen van der Schalie, (vz) tel. 06-50537022 Evert Maassen (adviseur) Marjan Dekker tel. 010-2920292 Ronald Kramp (adviseur) Willemien Dingemans tel. 078-6101958 Sjaan van der Hoek-Deurloo tel. 06-27073324 COMMISSIE GOLFWEEK: Yvonne Immerzeel-van der Pijl tel. 06-21541186 Jan Bierman, (vz) Marina Kaal-Vaandrager tel. 06-46176101 Marina Kaal-Vaandrager Len Ruissen tel. 010-5011199 Johan Ooms Ying Ong-Tan tel. 010-4169239 Marianne Plaat-Brouwer Henny Serier-Groeneveld tel. 010-5018495 Ton van de Rakt Veronica Snijders tel. 078-6734228 Ellen van der Schalie Willem Vonk SENIORENCOMMISSIE: Dick van der Zwaard Eric Schuuring, (vz) tel. 078-6127160 Piet Alderliesten tel. 0180-423022 Eric de Baat tel. 010-7142702 André Gosens tel. 078-6156206 Aad van den Hamer tel. 0180-614372 Wim van Helden tel. 0180-420102 Jan Hendriks tel. 010-4527887 Henk Krikke tel. 010-5012095 Nico Lockhorst tel. 078-6814694 Joop van der Lubbe tel. 010-5915446 Ton van de Rakt tel. 010-4818840 Frank Schmitt tel. 010-5013310 Wim van der Wal tel. 0180-616567 Henk de Wijn tel. 078-6103602 Jan Wijnolts tel. 0180-615988

7-3-2018 11:29:04


Smith-Holland is specialist and market leader in Europe for service and repair on reefer containers. Amsterdam Rotterdam Vlissingen

Bremenhaven Ludwigshaven Hamburg Duisburg

Antwerpen Zeebrugge

Le Havre Basel

Member of

total reefer service Röntgenweg 8 (Halfweg 2) 3208 KG Spijkenisse P.O. Box 600 3200 AN Spijkenisse The Netherlands

TeeTime_maart_2018.indd 24

THE

SMITH GROUP

Branch offices in Belgium, France and Germany.

We service the following reefer brands • • • •

Carrier Star Cool Thermo King Daikin

• Mitsubishi • TRS • Klinge

Additional services for • Ship kit management & parts supply • Marine parts • Technical support

Contact Phone +31 181 678 400 Service calls 24/7 +31 181 618 686 info@smith-europe.eu www.smith-europe.eu

Smith-Holland is officially accredited and certified by:

7-3-2018 11:29:05

Tee Time maart 2018  

Tee Time maart 2018

Tee Time maart 2018  

Tee Time maart 2018

Advertisement