Page 1

teCniCALL

®

Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze

IV 2008

nanotechnologie Metrologie a nanorozměry strana 14

Nanomedicína strana 18

Člověk a nanoarchitektura strana 19

Studenti ČVUT staví nanodružici strana 30


inzerce

Tesco v Žatci: První energeticky úsporný obchod v )R Rok po otev¶ení hypermarket Tesco v Žatci dosáhl minimáln” t¶icetiprocentní úspory energie ve srovnání se stejným obchodem, kde nejsou zavedena speciální a pokroková opat¶ení. Tento model prodejny odpovídá vysokým nárokÃm na moderní nakupování a souasn” je jeho ¶ešení ekologicky šetrn”jší k p¶írod”. Žatecké Tesco stanovilo nové standardy p¶i výstavb” dalších prodejen.

Žatecký hypermarket Tesco byl první vlaštovkou v realizaci výstavby energeticky úsporných obchodà Tesco. ¥ ¥

Plán výstavby t”chto prodejen navazuje na celosv”tový závazek spolenosti dosáhnout do roku 2020 padesátiprocentní snížení tzv. uhlíkové stopy. Projekt na výstavbu nového typu prodejen navazuje na snahy spolenosti být nejen dobrým maloobchodem, ale i zodpov”dnou rmou a p¶isp”t k ¶ešení problému zm”ny klimatu.

Osv”tlení a elektroinstalace Snížení intenzity základního osv”tlení bylo dosaženo zm”nou kongurace osv”tlovacího systému. Osová vzdálenost mezi jednotlivými ¶adami svítidel byla zmenšena a souasn” osazena jednotrubicovými svítidly (namísto dvoutrubicovými) v kombinaci s dvoutrubicovými s asymetrickým reektorem na obvodových st”nách. ¥ Pro zvýšení intenzity osv”tlení byly navrženy podlahy v odstínech sv”tlé až bílé barvy, které více odrážejí sv”tlo, a tím zvyšují intenzitu osv”tlení. ¥ Instalace úsporného osv”tlení v interiéru i na parkovišti p¶inesla 10 – 20% úsporu elektrické energie. ¥ V p¶ípad” elektroinstalace byly nap¶íklad použity transformátory s lepšími materiálovými a výkonnostními vlastnosti, a tím i nižším ztrátovým výkonem. ¥

www.itesco.cz INZ_TECHNICALL_210X148_uspora en1 1

Kariérní kurzy na ČVUT MBA English říjen 2008 – květen 2009 Specializovaný kurz angličtiny pro manažery. Výuka probíhá ve dvoudenních blocích cca 1x měsíčně (pátek a sobota) a zahrnuje následující okruhy: Business Terminology (Finance, Marketing, Management, Operations Functions), Business Grammar (praktické procvičování jevů, které činí nejčastěji potíže), Writing (business writing & research papers, essays, etc.), Presentation Skills (včetně praktického předvedení vlastní prezentace). Uvedené okruhy lze absolvovat i samostatně. Kontaktní osoba: PhDr. Monika Hřebačková Tel.: 224 359 130 E-mail: hrebackova@muvs.cvut.cz Místo konání: Masarykův ústav vyšších studií, Horská 3, Praha 2 Cena: 26 500,- Kč

2

zima 2008

teCniCALL

Kurz marketingového managementu a testování manažerských schopností manažerů září 2008 nebo dle dohody Pro potřeby rozvoje manažerských schopností je v ústavu řízení a ekonomiky podniku realizován intenzivní kurz marketingového managementu, určený především vrcholovým manažerům. Kurz kombinuje přednášky s řešením praktických úloh s počítačovou podporou a ověřováním nabytých znalostí pomocí moderního simulačního programu MARKSTRAT3. Manažeři mají možnost prakticky si vyzkoušet účinnost nabytých schopností v simulovaném tržním prostředí a otestovat míru svých manažerských dovedností. Kurz je určen výhradně účastníkům z jedné organizace. Kontaktní osoba: doc. Ing. Václav Dolanský, CSc. Tel.: 224 359 281, 604 892 140 E-mail: vaclav.dolansky@fs.cvut.cz Místo konání: Fakulta strojní ČVUT, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Horská 3, Praha 2 (počítačová učebna č. 222) Cena: 140 000,- Kč

11.11.2008 17:09:50

Presentation Skills říjen 2008 – květen 2009 Kurz je zaměřený na trénink jazykových a měkkých manažerských dovedností. Účastníci kurzu pracují s odbornými materiály z vlastní praxe. Naučí se profesionálně zvládnout prezentaci v anglickém jazyce a zvýší přesvědčivost a kultivovanost svého jazykového vyjadřování. Kurz zahrnuje konzultace při individuální přípravě, praktické předvedení prezentace, natočení video-záznamu a jeho následný rozbor. Kontaktní osoba: PhDr. Monika Plíčková Tel.: 224 359 135 E-mail: plickova@muvs.cvut.cz Místo konání: Masarykův ústav vyšších studií, Horská 3, Praha 2 Cena: 10 000,- Kč


Editorial / tiráž

Milí čtenáři,

teCniCALL

®

v současné době je v popředí pozornosti jak vědců a techniků, tak laické veřejnosti, problematika zvaná nanotechnologie a nanovědy. Tato pozornost je oprávněná, neboť zmíněné nanotechnologie a nanovědy nabízejí dosud nepoznané možnosti využití prakticky ve všech oblastech lidského konání.

Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze

Co to nanotechnologie a nanovědy vlastně jsou a kde se dají použít?

IV 2008

nanotechnologie Metrologie a nanorozměry strana 14

strana 14

Nanomedicína strana 18

Na tyto otázky se snaží odpovědět (samozřejmě ve velmi omezené míře) toto číslo časopisu TecniCall. Stejně tak se snaží představit pracoviště ČVUT, která se touto problematikou zabývají. Je velmi dobře, že se ČVUT snaží participovat na výzkumu a aplikování nanotechnologií, neboť moderní doba se bez těchto technologií neobejde.

Člověk a nanoarchitektura strana 19

Studenti ČVUT staví nano-družici strana 30

TecniCall 4/2008 Vydavatel, adresa redakce Rektorát ČVUT Zikova 4, 166 36 Praha 6 IČO: 684 077 00 http://tecnicall.cvut.cz tecnicall@cvut.cz

Jako nanotechnologie se obecně označuje vědní obor výzkumu a vývoje, který se zabývá cíleným vytvářením a využíváním struktur materiálů v měřítku několika nanometrů alespoň v jednom prostorovém rozměru. Takové materiály mají velmi unikátní vlastnosti, naprosto rozdílné od vlastností ostatních, běžně používaných materiálů.

Datum vydání 15. prosince 2008 Periodicita čtvrtletník Náklad 4 000 kusů

Tyto unikátní vlastnosti jsou využitelné prakticky ve všech oblastech, např. v elektronice, medicíně, strojírenství, stavebnictví, optice, automobilovém průmyslu, chemii, životním prostředí, kosmických aplikacích a dalších. Jmenujme pouze některé aplikace: nanoroboti, nanosenzory, samočistící nátěry, nanotkaniny, fotonické krystaly, izolační materiály a mnoho dalších. Netušené vlastnosti nových nanomateriálů vzbuzují oprávněné naděje na dalekosáhlé využití.

doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. Děkan Fakulty jaderné a fyzíkálně inženýrské ČVUT

Cena Zdarma Evidenční číslo MK ČR E 17564 Šéfredaktor Mgr. Andrea Vondráková vondrako@vc.cvut.cz Editorka Alexandra Hroncová hroncova@vc.cvut.cz Redakční rada Ing. Marie Gallová Fakulta stavební ČVUT marie.gallova@fsv.cvut.cz Mgr. Natálie Šeborová Fakulta elektrotechnická ČVUT seborova@fel.cvut.cz Ing. Libor Škoda Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Libor.Skoda@fjfi.cvut.cz

Doufám, že při čtení následujících stránek a ponoření se do světa atomů a molekul najdete zajímavé informace a třeba i inspiraci pro váš obor.

Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. Fakulta dopravní ČVUT riha@fd.cvut.cz Ing. Ida Skopalová Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT skopalo@vc.cvut.cz Jan Klepal Masarykův ústav vyšších studií ČVUT klepal@muvs.cvut.cz doc. RNDr. Květoslava Lejčková, CSc. Rektorát ČVUT, odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost lejckova@vc.cvut.cz Ing. Ivan Šiman, CSc. Fakulta strojní Ivan.Siman@fs.cvut.cz

Obsah

Jiří Horský Fakulta architektury jiri.horsky@fa.cvut.cz

Kariérní kurzy na ČVUT v Praze

2

Nanočástice v diagnostice a terapii

18

Editorial

3

Člověk a nanoarchitektura

19

„Pokud nepřitáhneme nejtvořivější mozky, hrozí nám ...

4

„Masarykáč“ už dávno není jen MBA

23

Auta, která šetří silnice

6

Je vodík alternativou pro pohon vozidel?

24

Fakulta stavební ČVUT v Praze nechyběla...

7

Laboratoř mikromechaniky na Fakultě stavební ČVUT

25

S princem Edwardem na ostrově Mauritius

7

Jak vznikají andělské nápady

26

Emil Škoda ohodnotil diplomové práce

8

Propojení potenciálu ČVUT s průmyslovou praxí

28

„Koberec“ studentů ČVUT získal druhé místo

9

Mikrovlnná energie se dá použít i v textilním průmyslu

29

Distribuce ČVUT v Praze

Externí spolupráce Vlastimil Beránek vlastimil.beranek@centrum.cz Design Marek Prchal

Inzerce Alexandra Hroncová hroncova@vc.cvut.cz

Univerzity cementově spojené s průmyslem

10

Studenti ČVUT staví nanodružici

30

Fotograf David Neugebauer

Antibakteriální nanokompozity pomáhají v lékařství

11

Díky neutronům vidíme i nano…

31

Tisk K&A Advertising

Nanotextilie pro stavebnictví

13

Stvořeno pro život

32

Metrologie a nanorozměry

14

Oracle Czech zahájil Innovate program

33

„Druhý život“ ve virtuálním světě

15

Vědecké konference na ČVUT v Praze

34

“Pomocí nanostruktur dokážeme určit u ženy ...

16

Foto na titulu Stanislav Petera www.stanislavpetera.net Přetisk článků je možný pouze se souhlasem redakce a s uvedením zdroje.

zima 2008 teCniCALL

3


rozhovor Mgr. Andrea Vondráková ì vondrako@vc.cvut.cz

„Pokud nepřitáhneme nejtvořivější mozky, hrozí nám smrt ekonomická a ekologická,“ říká prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., vedoucí odboru mechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT budoucnost strojního inženýrství. Nejmechatroničtější výrobek, jaký si umíme v dnešní době představit, je automobil. Během několika let zmizí jeden jeho mechanismus v tradiční realizaci a objeví se místo něj mechatronické řešení. Nemáme už karburátor, ani klasickou kličku na stáčení oken. Nahradila je mechatronická řešení, třeba elektronické řízení motoru, komponenty zvyšující bezpečnost a pohodlí automobilu. V podstatě všechny výrobky, pocházející ze strojního inženýrství, se stávají mechatronické.

foto “Inženýrství je pro společnost klíčová záležitost”, říká prof. Ing. Michael Valášek

Co je to mechatronika? Uvádí se, že mechatronika je jeden z pěti nejdůležitějších vývojových trendů inženýrství ve 21. století. Začala od spojení strojů a mechaniky s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením. Dnes se chápe ještě šířeji. Jako metoda navrhování nových výrobků, kde dochází ke kombinaci a vzájemné synergii různých technologií – mechanických, elektrotechnických, kybernetiky, informatiky, stavebnictví, chemie a například biologie. Tvrdím, že mechatronika je 4

zima 2008

teCniCALL

Jaké uplatnění najdou absolventi, kteří mechatroniku vystudují? Všude tam, kde se dělají moderní výrobky. Naši absolventi umí provádět jejich virtuální navrhování. Dokáží k výrobku vytvořit počítačový model a podle modelu ho navrhnout. Mohou tak pracovat v jakémkoliv konstrukčním týmu libovolného podniku. Nejsou vyhranění pro systematizované místo inženýr mechatronik, začínají bez výrazného zaměření. A to je dobře. Po čase se stávají členy vývojových nebo koncepčních týmů. Tam je to pravé místo v uplatnění mechatroniky, která ovlivňuje výběr konceptu výrobku. To znamená, v jaké míře a jak zkombinovat technologie, aby vznikl výrobek s novými vlastnostmi, který si může najít místo na trhu. Trh je dnes přesycený a nedá se prorazit, když budu vyrábět něco, co nikdo nevyrábí. Prorazím, když se mi podaří

najít takové specifikace výrobku a místo, o kterém posléze můžeme říci, že bylo bílým místem nebo se vytvoří jako nové místo. Příkladem z minulosti je walkman. Když vznikl, nikdo nevěděl, k čemu má být dobrý. Na trhu pro něj neexitovalo místo. Nikdo ho nepožadoval. Ale svojí užitečností okamžitě zaujal a místo na trhu si sám vytvořil. Stál jste u zrodu nadace CTU Media Lab., která podporuje nadané studenty. Jak se podle vás tato práce daří? Založení nadace pro nás bylo složitou výzvou. Po několika letech úsilí jsme získali přízeň průmyslových podniků, které nám poskytly donační přispěvky. Stáli jsme před úkolem dokázat ve velmi krátké době, že jsme se studenty schopni přinést zajímavé výstupy. Letos jsme dosáhli pozoruhodných výsledků na dvou projektech, na nichž jsem se podílel a které jsem inicioval. Ukázaly, že lze nalézt studenty se zájmem a schopnostmi podílet se na vývojových a výzkumných pracích. Jedním z projektů je postavený model konceptu HexaSphere. Světu byl představen na brněnském strojírenském veletrhu. HexaSphere dokázal, že jsme schopni to, co dělá sériový sférický mechanismus, udělat paralelním mechanismem a současně k tomu přidat všechny výhody vyšších mechanických vlastností. Jednalo se o kompletní mechatronickou záležitost. Studenti museli vyvinout řídicí systém, oživit ho, spojit dohromady, naprogramo-


vat a provozovat. Druhý projekt, který se nám podařil, vychází z vazby na Škodu Auto. Studenti prováděli měření, kdy porovnávali dva tlumiče, jeden standardní a jeden speciálně navržený pro Škodu Octavii. Jejich výsledky byly užitečné ve vývoji automobilu pro doladění detailů podvozku. Vedle nadaných vysokoškoláků podporujete i mladší nadané studenty. Co vás vedlo k myšlence uspořádat pro ně technickou olympiádu nazvanou Robiáda? Jsem velice kritický k tomu, jak se staví dnešní společnost k technickým vědám. Inženýrství je pro společnost klíčová záležitost. Jestliže inženýrství nebudeme rozvíjet a nepřitáhneme k němu ty nejtvořivější mozky populace, tak nám hrozí dvě smrti – ekonomická a ekologická. Smrt ekonomická znamená, že naše podniky nebudou schopny přijít na globálni trh s konkurenceschopnými výrobky. Mám obavu, že cestovní ruch a služby populaci Česka neuživí. Druhá smrt je ekologická. Tíží mě, že se uměle vytváří dojem, že ekologie se dá vyřešit pouze tím, že se technika vypne. Že nejlepší řešení by bylo, kdybychom se odstěhovali do jeskyní. Že technici a inženýři jsou původci zneužívání technických zařízení pro zhoršování životního prostředí. Musíme si uvědomit, že žijeme v naprosté většině v umělém prostředí, kde se cokoliv neodehraje bez inženýrů. Až osmdesát procent času našeho života strávíme v budovách. Bez techniky nevyrobíme dostatek potravin pro všechny lidi na Zemi. Veškerá medicína je založena na vysoce rozvinuté technice a průmyslu. Jedinou cestou, jak zastavit poškozování životního prostředí, je přijít s novými technologiemi konkurenceschopnými na globálním trhu, které budou levnější, produktivnější a šetrnější k přírodě. K tomu potřebujeme větší množství vysoce nadaných absolventů. Jaký je zájem o Robiádu mezi dnešními středoskoláky? Mladou populaci je třeba oslovit co nejdříve. Dospěli jsme k myšlence přiblížit jim inženýrství hravě formou virtuální reality. Kolik lidí se šlo podívat na film Matrix? V mých očích je Matrix super rek-

lama na inženýrství, protože to, co se tam odehrává v sociální oblasti, lze provádět dnes úžasnými aplikacemi v technické oblasti. Naše virtuální soutěž v rámci Robiády je na internetu. Letos vstupuje do třetího ročníku. Je určena základním a středním školám. K soutěži se snažíme přilákat i firmy. Všechny firmy od českých přes mezinárodní se potýkají s nedostatkem absolventů z řad inženýrů. Dlouhodobě působíme nejen na mladou generaci, ale i na rodiče, aby pochopili, že inženýrství je perspektivní kariéra do budoucnosti. Stojíte v čele Komise pro rozvoj a vědu ČVUT. Co je jejím cílem a jak se vám daří tyto cíle naplňovat? Jsem presvědčen, ze ČVUT vykonalo v minulosti mnoho pro tuto zemi. Zasloužilo se o její emancipaci do podoby Československa, která se opírala o průmyslové a hosdpodářské uspěchy. A to ČVUT zavazuje i do budoucna. Stále se od nás něco očekává a my tomu chceme dostát. Máme potenciál a kvalitu. Na veřejnost ale často působíme konzervativně a málo dynamicky. Abychom do budoucna uspěli a rozvíjeli se, potřebujeme vize a strategie. Naše komise byla

založena pro přípravu strategických materialů, rozvah o strategických problémech nebo o příležitostech ČVUT, a to jako poradní orgán rektora. Rozvoj ČVUT vidíme především ve vědě, ze které se bude rekrutovat poznání pro studenty a tím pádem pro ně vznikne i nejlepší prostředí pro vzdělávání v technice. Jsem přesvědčen, že základním posláním vysokoškolského profesora je zprostředkovat poznání. Má studentům ukázat, co, kde a jak se mají naučit. Z témat, na něž naše komise zpracovala analytický materiál, mohu uvést strukturované studium, otázku vnitřní evaluace, vytváření hodnotové orientace akademických pracovníků nebo problematiku interdisciplinarity s horizontální prostupností. To přinese možnost volného pohybu studentů mezi fakultami a větší možnost flexibilních studijních programů, aniž by se musela zakládat nová fakulta se všemi legislativními, finančními a prostorovými problémy, které s tím souvisí. Komise přispěla ke vzniku mezifakultního studia Inteligentní budovy. Nyní se připravují další takto prostupné obory, například průmyslový design a nanotechnologie. Tyto obory pak budou naší reklamou a vývěsním štítem.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Vystudoval Fakultu strojní ČVUT. Účastnil se výzkumu na univerzitě ve Stuttgartu a na základě Fulbrightova stipendia na University of Connecticut. Od 90. let působí v Ústavu mechaniky ČVUT. Za jeho přispění byla na ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni a TU v Liberci zavedena výuka mechatroniky. Podílel se na založení Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka a vede jeho Laboratoř dynamiky a mechatroniky. V roce 2003 získal ocenění Česká hlava Invence. zima 2008 teCniCALL

5


Představujeme prof. Ing. Michael Valášek ì michael.valasek@fs.cvut.cz

Auta, která šetří silnice

foto Velkou

oblastí výzkumu, který probíhá v Laboratoři mechatroniky a dynamiky, jsou výrobní stroje.

Laboratoř mechatroniky a dynamiky najdete na Fakultě strojní na Odboru mechaniky a mechatroniky na Karlově náměstí v Praze. Pokrývá široké spektrum výzkumu a znalostí od počítačové mechaniky, přes vytváření virtuálních modelů podobných jako ve filmu Martix. Vedle teorie řeší i praktické úkoly na automobilech a výrobních strojích. Jedním ze směrů výzkumu je nahrazování reality počítačovou náhradou, která pak umožní realitu lépe navrhnout a poznat. Tématem počítačových simulací a modelování se zabývá i výzkumný záměr laboratoře. Už vznikl i výstup – produkt, který ale ještě není ve stavu uvedení pro trh. Umožní optimalizovat na velké množství variant výrobní stroje. Odhadem tisíckrát urychlí existující postupy. V oblasti automobilů se laboratoř zabývá řízením motorů a řízenými podvozky. Byly zde postaveny prototypy nákladního automobilu, který dokáže snížit poškozování vozovek. Kdyby byl takový automobil zaveden do praxe, umožnil by velké úspory v opravách. Podobnou aplikací je automobil přívětivý k brždění. Výzkumníci dokázali o 2 – 6 metrů zkrátit brzdou dráhu při 6

zima 2008

teCniCALL

nouzovém brždění ze 100 km za hodinu na plné zastavení. A to rozhoduje o lidských životech. Dalším příkladem jsou offroadová vozidla nebo traktory, které jezdí mimo pevné vozovky a nevratně poškozují zemědělskou půdu. A nakonec se může jednat i o vojenskou aplikaci, kdy při jízdě po terénní vozovce nevznikají pověstné vlny. Polní cesta zůstane bez boulí a umožní rychlejší jízdu. Laboratoř vytváří i virtuální modely automobilů, na nichž je možné testovat nastavení podvozku pro příznivé lidské vjemy, jako je vibrační pohodlí, které zažíváme všichni v dopravních prostředcích. V reálném autě vyžadují tyto testy zkušené řidiče a složitá měření. Velkou oblastí výzkumu jsou výrobní stroje. Laboratoř dlouhodobě rozvíjí oblast tzv. paralelních kinematických struktur. Do budoucna přinesou revoluční změny v podobě obráběcích, tvářecích a měřících strojů, robotů atd. V laboratoři se podařilo postavit kompletní výrobek obráběcího stroje, který současně dokáže dvakrát zvýšit veškeré technické vlastnosti stroje. Stal se průlomem, protože pokusy aplikovat techniku paralelních kinematik trvají už dvacet let a mnoho jich selhalo. Výsledkem práce je TRIJOINT. Za tento stroj a teorii s ním spojenou byl prof. Michael Valášek oceněn spolu s konstruktérem cenou Česká hlava Invence v roce 2003. V oblasti obráběcích strojů představila laboratoř na brněnském strojírenském veletrhu stroje Sliding Star a HexaSphere, který může být aplikován i v jiných oblastech. Může být novou naklápěcí hlavou obráběcích strojů, ale i základem teleskopu nebo mechanismu antén zcela nových vlastností s velkou dynamikou. Věrnou aplikací jsou i teleskopy pro gama záblesky. V loňském roce byl vystavován také RedCaM, redundantní kalibrační a měřící stroj. Umožňuje měřit všech

šest stupňů volnosti v prostoru současně, je přenosný a lehký. Zcela novou vlastností RedCaMu je, že nedochází ke sčítání chyb při měřícím řetězci, což se běžně děje. RedCaM byl základem nabídky a poptávky ze strany firmy Continental na mezioperační kontrolu v montážní výrobní lince a základem MPO projektu pro měření zvýšení přesnosti obráběcích strojů pro Varnsdorf. Uvažuje se o celé řadě dalších aplikací. Další oblastí je tvorba komponent pro stroje, které mají výrazně zvýšeny mechanické vlastnosti. Jde o vytváření mechatronické tuhosti, tlumení a přesnosti, což je důležité pro stavbu strojů. Z mechatronických aplikací uvedeme např. nekývavý jeřáb. Byl použit v Dětmarovicích při generálce turbíny. Jestliže výtah turbíny trvá osm hodin a vyžaduje šest pracovníků, s tímto jeřábem se to odehrálo za patnáct minut s jedním pracovníkem. Důsledkem bylo, že město Plzeň snížilo cenu této akce o 5 milionů korun. V současné době laboratoř připravuje patentování a výrobu prototypu zařízení, které bude velmi rychle testovat, zda je stožár pouličního osvětlení prorezlý a musí se vyměnit.

foto V

laboratoři vznikly také prototypy nákladního automobilu, který dokáže snížit poškozování vozovek.


aktuality Ing. Marie Gallová ì marie.gallova@fsv.cvut.cz

Fakulta stavební ČVUT v Praze nechyběla na Dnech stavitelství Fakulta stavební ČVUT pořádá v akademickém roce 2008/2009 hned tři dny otevřených dveří. První z nich byly v sobotu 18. října v rámci akce Dny stavitelství a architektury, kdy v prostorách fakulty byly připraveny prezentace s cílem oslovit širokou veřejnost a ukázat, jakými činnostmi se studium a výzkum na fakultě zabývá.

foto V

rámci akce Dny stavitelství a architektury si návštěvníci si mohli prohlédnout i střechu budovy „B“ Fakulty stavební ČVUT, na které jsou instalovány experimentální fotovoltaické panely sloužící k výuce a výzkumu.

Mezi tyto činnosti patří např. laserové skenování pro památkové účely, mikromechanika a výzkum materiálů, modely vodních děl, geologické průzkumy a výzkum na UEF Josef. Poutavá byla také exkurze po vybraných laboratořích, která je každý rok obměňována, takže i věrní návštěvníci z loňského roku se dozvěděli zase něco nového.

Druhý den otevřených dveří se uskutečnil 6. listopadu a velká návštěvnost mile překvapila pedagogy a studenty, kteří zde zastupovali jednotlivé obory. Celkem dvanáct oborů mělo připravenou velmi kvalitní a názornou prezentaci, co jednotlivé profese obnáší. Návštěvníci si tak mohli udělat srovnání a vybrat si to správné zaměření pro své budoucí povolání. Další zájemci o studium na Fakultě stavební ČVUT jsou srdečně zváni na další den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 23. ledna 2009.

Mgr. Andrea Vondráková ì vondrako@vc.cvut.cz

S princem Edwardem na ostrově Mauritius Student Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Búda se v říjnu tohoto roku zúčastnil jako zástupce Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu mezinárodního setkání na ostrově Mauritius. Čtrnáctidenní pobyt, kterého se zúčastnilo sto delegátů ze třiceti zemí světa, zahrnoval workshopy a akce, uvítal speciálního hosta – britského prince Edwarda. Účastníci diskutovali na workshopech na témata žurnalistiky, fotografování, blogování a networkingu či nahrávání videa. Během evropského večera představil Jan Búda Českou republiku a také Program EDIE. Cílem mezinárodního Programu, který založil v roce 1956 Princ Philip, vévoda z Edinburghu, je pomoci mladým lidem ve věku od 14 do 25 let rozvíjet svou osobnost a aktivně využívat volný čas.

Součástí pobytu na ostrově byly i charitativní práce – budování přístřeší pro bezdomovce a sociálně slabé, natírání a malování zdi v Centru Chrysalide (léčebna drogově závislých) nebo čištění a sběr odpadků v ptačí rezervaci v Mer Rouge. Jan Búda se na závěr zúčastnil i Mezinárodního fóra mládeže v Pointe aux Sables. Fórum navštívil také britský princ Edward. Delegáti se v rámci workshopů a debat zaměřili především na budoucnost, možnosti rozvoje a zlepšení mezinárodní Ceny. “Účast na mezinárodním projektu takového rozsahu pro mě byla úžasnou zkušeností, ať už se jedná o navázání kontaktů s lidmi z celého světa nebo o pouhé zjištění, jak žijí lidé na jiných místech planety,“ řekl Jan Búda. „Jedním z největších

foto Zleva: Princ

Edward společně s Janem Búdou, studentem ČVUT

zážitků pak byla závěrečná slavnostní večeře, na které jsem měl, spolu se dvěma dalšími delegáty, čest sedět u stolu s princem Edwardem.”

zima 2008 teCniCALL

7


Událost Ing. Ilona Prausová ì prausova@vc.cvut.cz

Emil Škoda ohodnotil diplomové práce V úterý 14. října 2008 společnost ŠKODA HOLDING vyhlásila vítěze již šestého ročníku soutěže o Ceny Emila Škody, a to opět ve dvou kategoriích – o nejlepší diplomovou a o nejlepší doktorandskou práci. Přihlášené práce hodnotila komise odborníků z technických vysokých škol a univerzit. Letošní ročník byl pro ČVUT významný, jelikož první cenu včetně finanční odměny ve výši 80 000 Kč v kategorii o nejlepší diplomovou práci obdržel absolvent ČVUT Fakulty strojní Ing. Petr Mohelník za svoji diplomovou práci na téma Třínápravový podvozek motorové lokomotivy. U příležitosti čerstvě uděleného ocenění jsme mu položili několik otázek.

foto Ing. Petr

Mohelník

Očekával jste takový úspěch? Absolutně neočekával. Původně jsem neměl v úmyslu práci do soutěže vůbec posílat. Nikdy by mne nenapadlo, že může být takto ohodnocena, zvlášť v konkurenci tolika oborů a témat. Mohl byste se čtenářům stručně představit? Jaký obor jste studoval a proč? Pocházím z Čeladné, malé vesnice na severní Moravě. Po gymnáziu jsem se rozhodoval mezi dopravní a strojní fakultou v Praze, chtěl jsem být co nejdál od domova. Od dětství mne fascinovaly vlaky, protože nám jezdily za domem. Proto jsem se nakonec rozhodl jít na Fakultu strojní ČVUT, kde jsem si po absolvování tří všeobecných ročníků zvolil obor Konstrukce kolejových vozidel. 8

zima 2008

teCniCALL

Můžete říci něco o své práci? O čem pojednává? Práce jee primárně zaměřena na návrh rekonstrukce pohonu lokomotivy T669, u nás známé pod přezdívkou „čmelák“. V práci jsem se ale snažil vystihnout komplexní přístup k návrhu celého vozidla. Obsahuje proto hmotnostní bilanci, návrh vypružení, analýzu průjezdného profilu vozidla i základní trakční charakteristiky, ze kterých jsem stanovil působící zatížení v pohonu lokomotivy. Stěžejní kapitoly mé práce jsou zaměřeny na dimenzování a konstrukční návrh nápravové převodovky, kloubové spojky a umístění celého pohonu v podvozku. Oproti původní konstrukci pohonu u lokomotivy T669 je v mém provedení motor zavěšen na rámu podvozku, čímž dojde ke snížení nevypružených hmot. Protože se jedná o třínápravový podvozek, je vybaven mechanismem pro radiální stavění dvojkolí. To umožňuje průjezd oblouky o menších poloměrech vyšší rychlostí, s menším opotřebováním kol i kolejnic. Jak jste se o této soutěži dozvěděl? Už poslední rok studia jsem na částečný úvazek pracoval ve Škoda Transportation, proto jsem o soutěži věděl. Poslat tam práci mi navrhl vedoucí diplomové práce poté, co jsem ji odevzdal. Co vám účast v soutěži přinesla? Jak tohoto úspěchu využijete v budoucnu? V první řadě jsem měl možnost porovnat svůj přístup a styl práce s ostatními. Z osobního hlediska jsem si dokázal, že jsem schopný

kvalitně zpracovat zadaný úkol. Výhra v soutěži je pro mne obrovským úspěchem a zároveň výzvou do budoucna. Jsem za ni Škodovce i ČVUT moc vděčný.

V letošním roce byl Emil Škoda k absolventům ČVUT štědrý, jelikož mezi oceněnými byli kromě již zmíněného Petra Mohelníka ještě další, v tuto chvíli již bývalí, studenti ČVUT. Jedním z nich byl Libor Linhart, absolvent Fakulty elektrotechnické, který za svoji diplomovou práci na téma Modulační strategie maticového měniče obdržel 3. místo. Hned za ním se umístil pan Martin Guth z Fakulty strojní s diplomovou prací pojednávající o Výpočtu jízdních vlastností pětičlánkové tramvaje Škoda 14T. Hodnocení přihlášených prací měla za úkol komise sestavená z odborníků z technických vysokých škol a univerzit a také se na něm podílela Nadace ČVUT Media Lab, jejíž předseda prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. předsedal hodnotící komisi a osobně se zúčastnil slavnostního vyhlášení. “Letos byla soutěž obeslána opravdu kvalitními diplomovými pracemi, rozhodování bylo nesmírně těžké. Za významné a potěšující považuji, že všechny diplomové práce se zabývaly úlohami, na jejichž řešení průmysl netrpělivě čeká. Soutěž o Cenu Emila Škody opět potvrdila, že český průmysl může – ve spolupráci s vysokými školami – efektivně motivovat mladou generaci inženýrů,” řekl profesor Mařík na adresu soutěžících.


událost Veronika Lobreisová ì lobreiso@vc.cvut.cz

„Koberec“ studentů ČVUT získal 2. místo Úkolem pro účastníky třetího ročníku soutěže Schindler Award bylo zrevitalizovat zchátralé území rakouské metropole Vídně. Porota posuzovala 125 projektů od studentů z 22 evropských zemí. Projekt „Vienna Carpet“ Martiny Šotkovské a Jakuba Krčmáře z Fakulty architektury ČVUT pod vedením Ing. arch. Ivana Plicky získal 2. místo v této soutěži. dvojice projektu Vienna Carpet. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v listopadu letošního roku ve švýcarském Luzernu. “Účast na závěrečné ceremonii a výstavě byla pro nás nezapomenutelným zážitkem. Organizace ve švýcarském pojetí fungovala perfektně. Soutěžní projekty byly vystaveny v Kulturním a kongresovém centru od světoznámého architekta Jeana Nouvela, které jsme si měli možnost podrobněji prohlédnout. Setkání s porotou a ostatními nominovanými studenty bylo velmi spontánní a příjemné,” prozradila nám Martina Šotkovská.

foto Zákres

projektu Vienna Carpet do reálného prostředí Vídně Hlavní myšlenkou tohoto projektu je prvek tzv. koberce, který je atraktivním bezbariérovým veřejným prostorem skýtajícím škálu možných prožitků i pro handicapované.

riérové. Cílem bylo zformovat dané složky tak, aby převažující plochu území představoval atraktivní zelený park pro aktivity a relaxaci všech obyvatel.

Jeho přirozené zvlnění propojuje více úrovní bez použití dodatečných prvků. Koberec také umožňuje některé objekty exponovat a jiné objekty skrývat. Nabízí se tak hra s podporováním a potlačováním jednotlivých urbanistických funkcí.

„Mezinárodní studentská architektonická soutěž Schindler Award je pořádána výrobcem eskalátorů a výtahů Schindler. Tématem soutěže je Access for All – přístupnost všem, a to jak lidem s omezenou pohyblivostí, tak osobám s jiným handicapem“, říká autorka Martina Šotkovská.

Vytvořený veřejný prostor propojuje 4 složky návrhu: komunitní centrum, sociální bydlení, rychlé občerstvení (drive-in) a čerpací stanici, přičemž všechny prostory jsou bezba-

„Smyslem této soutěže je podnítit zájem v mladých architektech a přimět je nad tématem koncepčně uvažovat od prvopočátku návrhu“, dodává Jakub Krčmář, druhý z autorské

“Vernisáž výstavy a předávací ceremonie proběhla za účasti zhruba 250 hostů z řad zástupců handicapovaných, novinářů a managementu firmy Schindler. Naše nadšení z 2. ceny je obrovské, velice si jej vážíme a považujeme tuto událost za nejlepší tečku za naším studiem na ČVUT,” doplňuje Jakub Krčmář.

foto Vizualizace

projektu Vienna

Carpet zima 2008 teCniCALL

9


téma Ing. Jiří Němeček, Ph.D. ì jiri.nemecek@fsv.cvut.cz

Univerzity cementově spojené s průmyslem Evropské sdružení Nanocem bylo založeno v roce 2002 na základě iniciativy jak akademických, tak i průmyslových partnerů. Důvodem jeho vzniku byla potřeba integrovat evropský výzkum a jeho aplikace v oblasti cementových hmot a aktivně se podílet na zkoumání, vylepšování a zefektivnění těchto hmot především na mikroúrovni. Výsledkem je model, který poskytuje informaci o rozložení teplot, pórových tlaků, napětí, smrštění, poškození apod. V rámci projektů pracuje zhruba 60 studentů, kteří jsou podporováni evropskými fondy (Marie Curie Research Training Network), pravidelně se konají tématické workshopy. Tím se konsorcium významně podílí na výchově nové generace výzkumníků s širokým záběrem kompetencí.

foto Pohled

do vakuové komory elektronového mikroskopu

Cílem sdružení bylo také propojit akademickou a průmyslovou sféru a podílet se na vzdělávacím procesu nových odborníků. Od roku 2003 je členem sdružení též katedra mechaniky Fakulta stavební ČVUT v Praze. V současnosti má sdružení 37 členů, z toho 14 z průmyslu a 23 z akademické sféry. Mezi význačné průmyslové partnery patří velké cementářské firmy, jako např. Lafarge, Holcim, Italcementi, Heidelberg, Cemex a další, firmy z oblasti chemie a aditiv (BASF, Sika). Akademická pracoviště zahrnují význačné evropské university, jako např. EPFL Lausanne, ESPCI Paris, BAM Germany, DTU Denmark, LIT Lund a řadu dalších. Struktura konsorcia je řízena komisí, která se pravidelně schází dvakrát ročně, koordinuje činnosti, organizuje workshopy a diskutuje základní směry výzkumu. Výzkum je rozdělen do několika dlouhodobých, tzv. core projects. Na každém z nich spolupracuje několik pracovišť s potřebnou kompetencí, PhD studenti a 10

zima 2008

teCniCALL

výzkumníci PostDoc. Tyto projekty jsou financovány konsorciem, výsledky jsou obsaženy v půlročních zprávách a prezentují se na otevřených mítincích. V současnosti existují čtyři základní projekty (Hydrate Assemblages containing C-S-H, Pore Structure by NMR, OrganoAluminate Interactions, Hydration of blended cement ) a dalších 21 partnerských projektů, které jsou financovány ze zdrojů konkrétního akademického pracoviště. Hlavní výsledky jsou sdíleny s ostatními členy konsorcia.

Vzhledem k počtu průmyslových partnerů je také zajištěno, že témata nejsou čistě akademická a že jsou často iniciována přímo těmito členy, kteří na druhou stranu také očekávají a vyža-dují jejich zpětné uplatnění v praxi.

Více informací naleznete na www.nanocem.org

Projekt katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT s názvem Thermo-chemo-mechanical multiscale computer simulation of early-age development in concrete se zabývá vývojem výpočetního nástroje pro simulaci procesů v mladých betonech. Je založen na trojrozměrném víceúrovňovém řešení hydratace a tvrdnutí betonu pomocí konečně prvkové simulace.

foto Krystaly

Portlanditu na povrchu cementové pasty (snímek z elektronového mikroskopu)


Téma doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. ì miroslav.jelinek@fbmi.cvut.cz

Antibakteriální nanokompozity pomáhají v lékařství V současnosti stále častěji slyšíme o uplatnění nanotechnologií v různých oborech. Stejně tak jsou výzkumné aktivity na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT zaměřené tímto směrem.

foto Antibakteriální nanokompozity se využívají např. při výrobě umělých srdečních chlopní

Katedra přírodovědných oborů má laboratoře, ve kterých je mimo jiné studován vliv koncentrace stříbra a velikosti stříbrných částic zabudovaných v hydroxyapatitové vrstvě na antibakteriální vlastnosti takto vytvořeného kompozitu (ve srovnání s čistým hydroxyapatitovým materiálem). Hydroxyapatit (HA), tj. fosforečnan vápenatý Ca10(PO4)6) (OH)2, je jedním z často používaných materiálů

v lékařství. Jedná se o křehký materiál, jehož mechanické, bioinertní a biodegradabilních vlastnosti mohou být zlepšeny dopováním – např. dopováním MgO, ZnO, MnO2, bioaktivním sklem, Ag, atd. Stříbro je materiál známý a používaný právě pro své antibakteriální vlastnosti.

(i vícesložkový) materiál. Metodou PLD lze snadno měnit koncentraci stříbra v hydroxyapatitu, a to buď použitím segmentovaných terčů (část terče je z HA a část z Ag), nebo hybridními laserovými depozičními systémy, tj. např. kombinací PLD a magnetronového naprašování.

Příprava kompozitu hydroxyapatitu se stříbrem probíhá jednou ze zajímavých metod pro syntézu tenkých vrstev, kterou je metoda pulzní laserové depozice (PLD). Metoda je založena na principu ablace terčového materiálu laserem. Materiál je umístěný v depoziční komoře, buď evakuované, nebo naplněné reaktivním plynem. Zplyněný materiál následně kondenzuje na připravené podložce a dochází k růstu vrstvy, která má složení stejné (podobné) jako výchozí

V laboratořích katedry přirodovědných oborů FBMI je metoda pulzní laserové depozice testována pro přípravu celé řady biokompatibilních materiálů. Bylo realizováno například pokrytí koronárních stentů, umělých srdečních chlopní a textilních cévních náhrad diamantu podobným uhlíkem, pokrytí zubních implantátů a nanovláken hydroxyapatitem a pokrytí implantátů biosklem.

České vysoké učení technické v Praze pořádá

III. Reprezentační ples ČVUT Žofín, sobota 21. února 2009, od 19:00

Moderuje tereza Kostková zpívá Kateřina Brožová Jana Fabiánová All X Nightwork hraje Orchestr Karla Vlacha Plesový orchestr pražských symfoniků Beatles Revival DJ Oldřich Burda

Více informací o plesu a prodeji vstupenek www.plescvut.cz


†ƒÝŒ”“‹’‰“ċ

`ƒ’Ú‡‘ ŒĈ‰’“ĉ

ŒĈ‰’ė‡ŠŽŠ“‘  ŒĈˆ“Œ‡ƒ‹ă‰’ƒôˆƒ“¦ƒŒŽƒ‘’“ˆ»» ‚ľł‚ĿŃŠƒ’ ă˜»‘‰šÝ‘Šƒ”“

łĽŎ Œˆƒ‚Œ‘‹®Œ¬

˜Žš’ƒ¦Œ»ˆ»˜‚ƒŒ‰—‘Šƒ”“ĿłŎŒ’ ፔ¬‘»á”¬ˆ»˜‚ƒŒ‰—Ć

•••Ć‚Ɓ˜ •••Ć‡Œ‰’Ɓ˜


téma Doc. Ing. Jan Krňanský, CSc. ì 2jk@seznam.cz

Nanotextilie pro stavebnictví Uplynulo bezmála 50 let od doby, kdy Richard Feynman ve své známé přednášce „Tam dole je spousta místa“ z roku 1959 předestřel širší odborné veřejnosti problematiku tvorby systémů o velmi malých rozměrech. Feynman mimo jiné předpověděl, že pokrok v tomto oboru přinese především obrovské množství technických aplikací. stavebnictví) nedostatečné mechanické pevnosti. Během technologického procesu jsou proto nanovlákna nanášena na nosnou (obvykle netkanou) textilii, která je nosičem nanotextilní vrstvy a současně dává celému dvouvrstvému kompozitu potřebné mechanické vlastnosti, nezbytné například pro manipulaci.

foto Ukázka

nanovláknité struktury. Průměr vlákna 100-200 nm. Plošná hmotnost 3g/m2, foto prof. Jirsák KNT TU Liberec Předestřené vize o desetiletí předběhly svou dobu. V současnosti je však přívlastek „nano“ téměř synonymem pokroku, nanotechnologie jsou předmětem intenzívního výzkumu a stejně intenzivně se hledají i jejich aplikace v tradičních průmyslových odvětvích. Nanotechnologie mohou vést (mimo jiných aplikací) i k tvorbě nanomateriálů. Jejich hlavním rysem je, že některý charakteristický rozměr materiálové struktury je neobyčejně malý, řádově v oblasti nanometrů. Z širokého spektra současně známých nanomateriálů jsou jednou z nadějných oblastí pro stavební průmysl tzv. nanotextilie. Jde o vláknité tenkovrstvé struktury, u nichž

se průměr jednotlivých vláken zpravidla pohybuje v desítkách až stovkách nanometrů. Tyto materiály se zdají být ve značném měřítku využitelné i v oblasti stavebních konstrukcí. Jednou z možností, jak nanotextilní materiály vyrábět, je metoda založená na principu elektrostatického zvlákňování z roztoku polymeru. Patrně jedinou technologií, která je schopná vyrábět nanotextilie uvedenou metodou v průmyslovém měřítku, je technologie Nanospider, vyvinutá skupinou prof. O. Jirsáka na Katedře netkaných textilií TU v Liberci. Touto technologií se dnes běžně dociluje průměrů vláken v rozmezí 100-500 nm. Samotná nanovlákenná vrstva je extrémně subtilní a má (v měřítcích obvyklých ve

Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT se rozhodla zahájit systematický výzkum možných aplikací výše uvedených nanotextilií do stavebních konstrukcí. Vzhledem k evidentně interdisciplinárnímu charakteru této problematiky se předpokládá spolupráce s řadou dalších pracovišť. V první řadě jde o spolupráci s autorským kolektivem technologie Nanospider z KNT TU v Liberci a dále s dodavatelem samotné technologie, libereckou společností Elmarco. Výzkumné pracoviště bude rovněž úzce kooperovat jak s dalšími odbornými pracovišti v rámci samotné FSv ČVUT, tak i s jinými tematicky spřízněnými odbornými pracovišti, jako je například VŠCHT Praha. Nanotextilie jsou bezesporu materiály s extrémně vysokými „výkony“ v porovnání s neobyčejně malou spotřebou materiálu. Běžná plošná hmotnost nanotextilií na bázi polymerů se totiž pohybuje v řádech jednotek až desítek gramů na metr čtvereční nanotextilie. Lze proto očekávat, že se tyto materiály prosadí do stavební praxe nejen díky svým specifickým technickým vlastnostem, ale také díky relativně příznivé ceně.

zima 2008 teCniCALL

13


Téma Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D. ì jan.podany@fs.cvut.cz

Metrologie a nanorozměry To, že se svět neustále zmenšuje a zrychluje, je fakt, se kterým musíme počítat. Není to jen díky dosahovaným rychlostem dopravních prostředků či komunikačních sítí, ale je to dáno i tím, že neustále zpřesňujeme naši lidskou činnost, tedy i výrobu. Pryč jsou ty doby, kdy základní jednotkou pro strojaře byl milimetr.

zkoumání materiálů a fenoménů v této oblasti. To však vede k velkým chybám v měření. Je třeba dodat, že kromě tradičních měřicích disciplín a vyjadřování množství (délka, hmotnost, svítivost atd.) jsou doplňovány nové technologie pro charakterizování nanomateriálů, a to proto, že jsou vlastnosti materiálů v dimenzích nanorozměrů různé.

foto Nanovrstvy

a nanopovrchy se dají měřit a pozorovat pomocí konfokálního laserového mikroskopu LEXT 3000 od firmy Olympus

V současné době se mluví o mikrometrech a nebude to dlouho trvat, kdy nanometr bude normálně užívanou jednotkou pro rozměr. Co však nanometr je? Dalo by se banálně odpovědět, že nanometr už není nic. Opravdu. Když si řekneme, že je to miliardtina metru, kdo z nás si to umí představit? Je to něco nepředstavitelně titěrného. Je to například 1/80000 tloušťky lidského vlasu. Nanorozměry a nanotechnologie si však zaslouží právem pozornost, neboť již v současné době jsou předvojem brzké přeměny chápání světa a hmoty. Možná již za pár let bude běžné, že nás nanočástice obklopí – a kdo jim nebude rozumět, bude na vedlejší koleji tak, jako jsou nyní lidé, kteří nedokáží využívat počítače. Už teď je o nanorozměry velký zájem, neboť miniaturizace (neměli bychom už spíše užívat termínu nanoturizace?) neustále postupuje. Objevují se nové 14

zima 2008

teCniCALL

technologie a výrobní možnosti, které posunují lidské možnosti zkoumání čím dál menších objektů – částic. Z ekonomického pohledu je možná ta předpověď, že nanotechnologie přinesou světové ekonomice od roku 2015 více než jednu miliardu dolarů ročně. Z tohoto pohledu je jasné, že nanotechnologie budou mít globální dopad a jsou vším, jen ne něčím malým. Ale vraťme se k problémům metrologie – vědy o měření, která se bude muset se vznikem a požadavky nanorozměrů vypořádat, neboť měření a charakterizace jsou potřebné na počátku každého procesu. Co se nanotechnologií týče, kde je všechno v nanorozměrech, ať již z kteréhokoliv oboru (fyzika, chemie, biologie, mechanika, lékařská diagnóza, atp.), bylo velmi rychle zjištěno, že zásadní problém nastal v měřicích kapacitách a zařízeních. Tyto přístroje jsou (zatím) užívány na hranici jejich rozlišení při

Doplňování nových technologií může souviset například s tvarem, objemem, povrchovou úpravou a reliéfem, schopností pohlcovat, pórovitostí, měrným odporem, pružností a silovými projevy. A nakonec, nikoli však v poslední řadě, všechna měření musí být patrná způsobem obvyklým v mezinárodním systému jednotek SI. Jak v současné chvíli provádět měření nanorozměrů? Jedná se hlavně o měření různě vzniklých nanovrstev. Jak je uvedeno výše, při současném metrologickém vybavení není možné tyto vrstvy měřit přímo. Musíme vycházet při přípravě měření z fyzikálních vlastností nanovrstev, které mj. zlepšují, tedy snižují, činitel tření. To znamená, že k nanorozměrům se můžeme prozatím dostávat nepřímo. Závěrem mi dovolte vyslovit přání, abychom s poznáváním na první pohled nicotných, avšak důležitých částic, a skrze ně poznávali svět ve své velikosti a kráse a uvědomovali si i své funkce v tomto světě.


Téma alexandra hroncová ì hroncova@vc.cvut.cz

„Druhý život“ ve virtuálním světě Už vás někdy napadlo, jaké by to bylo žít druhý život? Ne ten posmrtný, ale druhý vedle toho reálného. Díky virtuálnímu světu Second Life můžete. Stačí si jen vytvořit virtuální postavu, zvolit pohlaví a vzhled a můžete vstoupit. Tento projekt vám umožní dělat téměř cokoliv, co vás napadne. Můžete chatovat, obchodovat, vzdělávat se nebo jen tak nezávazně objevovat obrovský a dynamicky se vyvíjející svět. Vítejte v úžasném trojrozměrném virtuálním prostředí. Second Life je v současné době pravděpodobně nejdokonalejší a nejúspěšnější simulace virtuálního světa. Nejde o hru, ale o další život v jiném prostoru, kde lidé normálně komunikují, potkávají nové přátelé, podnikají a vydělávají skutečné peníze, budují, nakupují, vzdělávají se nebo se baví v kavárnách, barech a na diskotékách. Od roku 2007 je v projektu Second Life také československé virtuální město Bohemia. Nápad jej vybudovat vznikl na základě celosvětového úspěchu tohoto projektu virtuálního světa, který vznikl v roce 2008 ve Spojených státech. Jde o typické české město, kde si můžete zajít „na jedno“ do pivnice Staropramenu nebo si při jeho procházení poslechnout Radio Wave. Nechybí ani Policie ČR nebo pobočka Raiffeisenbank. Na virtuálním stadionu AC Sparty Praha najdete kromě šatny s fotkami hráčů také obchůdky pro fanoušky. Do české obdoby Second Life se zapojila také společnost Telefónica O2, která zde má nejen vlastní budovu a telefonní budky, ale také informační centrum. To pomáhá začátečníkům ve virtuální realitě s orientací v novém světě. Po nabytí zkušeností a zorientování se v prostředí můžete začít třeba podnikat – prodávat auta, elektroniku, nábytek či jídlo. Nebo si zařizovat byt, nakupovat oblečení, vyrážet za zábavou – zkrátka cokoliv vás napadne. Vše záleží na vaší kreativitě a fantazii. Život ve virtuálním městě s neomezenými možnostmi si můžete vyzkoušet sami na www.secondlife.cz

Účast v projektu virtuálního světa Second Life přibližuje Jana Vyhlídalová, ředitelka pro informační a reklamní služby společnosti Telefónica O2.

Jana Vyhlídalová, ředitelka pro informační a reklamní služby společnosti Telefónica O2

foto

Kolik virtuálních lidí navštíví v průměru denně virtuální sídlo O2 v Second Life? Budova O2 ve městě Bohemia je informačním centrem pro český Second Life, tudíž sem míří většina nových návštěvníků města. Řádově se jedná o stovky lidí měsíčně. Proč jste se rozhodli vstoupit do virtuáního světa? A vyplatilo se to? Naší prioritou pro vstup do světa Second Life nebyly na první pohled viditelné atributy, ale především hodnota, kterou můžeme z naší pozice telekomunikační společnosti nabídnout. I proto jsme s tvůrci českého města připravili informační centrum pro poskytování rad úplným začátečníkům ve virtuální realitě. Denně jsou zde k dispozici operátoři, kteří zodpovídají jakékoliv dotazy nováčků. V budově O2 také probíhají hromadné kurzy na téma, jak vydělávat, kde získat nové oblečení apod. Díky tomu budovu navštěvují stovky lidí měsíčně. Chystáte pro obyvatele Second Life nějaké novinky? Naše další plány se ubírají směrem rozvoje podpory i mimo svět Second Life, tedy na oblast internetu, abychom mohli odpovídat i na dotazy lidí, kteří do virtuálního světa chtějí vstoupit, ale neví jak. Ve spolupráci s provozovateli serveru SecondLife.cz jsme na našem komunitním portálu Ochutney.cz spustili nový kanál Second Life (www.ochutney.cz/secondlife). Kromě videí z akcí zde nabídneme všem sérii videoprůvodců neboli kurzů pro začátečníky. A chystáme také další aktivity.

zima 2008 teCniCALL

15


Téma Mgr. Andrea Vondráková ì vondrako@vc.cvut.cz

„Pomocí nanostruktur dokážeme v nedaleké budoucnosti určit u ženy v ranném stadiu těhotenství, zda bude mít dítě s Downovým syndromem“, říká otec nanotechnologií, doc. Ing. Anton Fojtík, CSc. z katedry fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

žluté a rozpouštělo se ve vodě. Vzniklo nové odvětví, které přineslo nové fyzikální perspektivy pro aplikace jako „chytré“ strukury. Američané okamžitě pochopili, co to přináší. Skupovali v Německu miligramy za tisíce dolarů. Začali používat nanotechnologie pro své kosmické programy. A ty jsou dnes založeny z 95 % na nanotechnologiích. Evropská unie začala do nanotechnologií investovat až v roce 2002, tedy dvacet let po USA.

foto “Ve

spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK a MBU AVČR se pokoušíme likvidovat patogeny a rezistentní bakterie,” uvádí doc. Anton Fojtík

Říká se o vás, že jste „otec nanotechnologií“ v Čechách. Jak jste k této přezdívce přišel? Uvádí se proto, že jsem jako první český vědec v roce 1983 publikovat stať o nanostrukturách. Nanotechnologiemi se zabývám už přes třicet let, tehdy se jim ale říkalo malé částice nebo koloidní částice. Poprvé jsem se s nimi setkal během své práce pro Hahn-Meitner Institut v Západním Berlíně na začátku osmdesátých let v rámci evropského programu Eureka. Jeho cílem bylo dostihnout USA a Japonsko. Spolupra16

zima 2008

teCniCALL

covalo na něm Německo, Francie, Belgie a Velká Británie. Měli jsme vyvinout materiál pro čipovou technologii s vyšší hustotou pamětí. Malé částice tehdy vznikly jako vedlejší produkt. My zpočátku samozřejmě netušili, že tyto malé částice mohou díky svým unikátním, v té době ještě netušeným vlastnostem, v budoucnu způsobit takovou technologickou revoluci. Uhlík je najednou červený a rozpouští se v alkoholu. Křemík byl rozpustný, červeně svítil a lezl po stěnách. Běžně černé polovodiče byly barevné, železo

Jak jste se svými zahraničními zkušenostmi začínal u nás? Moje první práce na nanostrukturách jsem realizoval s profesorem Hengleinem z Berlína (tehdy západního), otcem nanotechnologií v Německu, ředitelem Ústavu Otto Hahna a Lisy Meitnerové. Přes TU Mnichov jsem na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT přišel v roce 1997. Nabídl jsem tehdy fakultě zdarma k využití přístroje a laboratorní zařízení, které jsem si přivezl z Německa. Jejich hodnota se pohybovala na úrovni několika set tisíc euro. Tehdy byly ale nanotechnologie v Česku ještě Popelkou. Zabýval jsem se proto tzv. rentgenovskými lasery, které nevysílají viditelné světlo, ale rentgenové svazky. Využitelnost mají pro životní prostředí, lékařství a pro vojenské účely. V roce 2002 otevřel na fakultě nanotechnologiím dveře profesor Pavel Fiala, vedoucí katedry fyzikální elektroniky, když umožnil vytvořit experimentální základnu nanostruktur. Náhodou totiž zjistil, že se nanostrukturami


zabývám již přes dvacet let, a nabídl mi šanci věnovat se nanotechnologiím naplno. Takovou výzvu jsem samozřejmě nemohl ponechat bez povšimnutí a se vším ostatním, včetně svých koníčků, jsem rázně skončil. Nanotechnologie jsou pro mě totiž skutečným životním posláním. Začal jsem přednášet v roce 2003, zpočátku ne studentům, ale profesorům, a každá težkost se ukázala jako velký klad. Univerzity si časem vychovaly vlastní odborníky, píší granty a zjistily, že se nanotechnologiím dnes otevírají dveře. Já jim dnes říkám „chytré“ struktury s potencialními revolučními vlastnostmi. Čemu se věnujete nyní především v rámci výuky na ČVUT? Přednáším částicové nanostruktury, nanochemii a nanofyziku v rámci výuky na magisterském zaměření fyzika nanostruktur, které je možné studovat na naší fakultě. Kromě mě tady přednášejí také další významní představitelé českého nanotechnologického výzkumu. Pomáháme přednášet i na jiných fakultách v rámci ČVUT. Absolventů máme zatím poměrně málo. Naší prioritou je vychovávat odborníky. Snažíme se po vzoru amerických univerzit učit je vědy, které s nanotechnologiemi souvisí, aby měli co nejširší záběr. O výsledcích práce spolu komunikujeme v angličtině, abychom mohli studenty co nejvíce vysílat do zahraničí. Jsem hrdý na to, když slyším o úspěších svých studentů. Jedna moje studentka dostala na Evropském sympoziu pro materiálový výzkum cenu za nejlepší poster ze čtyř set vystavovaných. Další z mých studentů byl přijat na doktorské studium do Oxfordu, jiný se chystá do Delft v Holadsku. Mám i zahraniční doktorandy. Jak je to s uplatněním vašich absolventů? Všeobecně se ví, že absolventi ČVUT jsou rozebráni dříve, než opustí promoční místnost… V zemích České koruny zatím ještě nejsou podniky, které by naše absolventy dokázaly efektivně využít. Snad až na konzultantské firmy. Doposud také nikdo nepřišel s nabídkou, že by chtěl spolupracovat. Takové nabídky, a není jich málo, dostáváme

zatím výhradně ze zahraničí. Na konferencích v zahraničí dostávám vizitky od firem, které mají zájem o mé studenty ještě před dokončením studií. O naše bakaláře mají zájem firmy, jako je např. Siemens. Ostatní pokračují na doktorandském studiu na univerzitách v zahraničí a někteří po úspěšném ukončení pracují v nemocnicích v Ústí nad Labem i v Praze. Dneska je výhodné a moderní říkat, že dělám nano. EU takovým firmám přiděluje dotace. Ale problém je, že dotace dostane i ten, kdo nano nikdy nedělal, pořádně ani netuší, co se za tímto magickým slůvkem skrývá, ale bez jakýchkoli skrupulí si v tomto oboru podává žádosti o granty. Chybí zde prostě větší kontrola. Ale to vše je prostý důsledek současného nedostatku odborníků v kombinaci s vidinou velkých dotací, které vláda na podporu tohoto oboru v nedávné minulosti uvolnila a kterým mnozí nedokáží sebekriticky odolat. Čím se zabývá vaše laboratoř zvaná Nanolab? Zabýváme se konstrukcí nanočástic a nanostruktur druhé generace, kterým přiřazujeme vlastnosti, které z nich dělají chytré nanostruktury. Třeba křemíkové struktury dokáží šplhat po stěně nádoby. Pokud by nebyla uzavřená, vytečou ven. Tyto vlastnosti se dají využít pro konstrukci vrstev pro fotovoltaiku nebo v biologickém výzkumu pro testování pohybu přes membránu buněk. Povrch struktur vybavujeme organickým a biologickými látkami, které jim dodávají chytrost. Dále se zajímáme o konstrukci kovových a nekovových nanostruktur, které jsou účinné proti bakteriím a virům. Připravujeme

kovové nanočástice pro detektory v životním prostředí a sendvičové nanostruktury, které dovolují rozdělit elektrický náboj. To je základ pro fotovoltaické články, katalyzátory a tvoří také podstatu záznamu optických informací. Kombinované nanostruktury by se vyplatilo využívat i v oblasti energetiky. Ve vodě při denním světle dokáží rozkládat vodu na kyslík a vodík, což je velkou výhodou v době energetické krize. Nanotechnologie jsou nyní velmi využívané v oblasti lékařství. Ubírají se tímto směrem oblasti vašeho výzkumu? Ano! A vyzdvihl bych zejména spolupráci na strukturách pro bioaplikace s nanotechnologickým ústavem Caesar z Bonnu. Tam se v současné době snaží u těhotné ženy již ve velice ranném stadiu těhotenství pomocí nanostruktur určit, zda bude mít dítě s Downovým syndromem. Zkoušíme u nich také dorůstání kostí. Mezera se za tři měsíce vyplní a kost doroste. Ve fakultní nemocnici 1. LF v Praze a MBU AV ČR zkoušíme účinnost našich nanostruktur, které zabíjejí bakterie a které jsou rezistentní vůči antibiotikům. Problém je, že na zkoušení těchto látek stále ještě nemáme povolení. Nemůžeme zatím ani likvidovat rakovinné nádory na zvířatech, přestože dokážeme takový nádor velmi podstatně a přitom lokálně zlikvidovat nanočásticemi. Až bude vydáno potřebné povolení, stane se ve světě tato léčba běžnou záležitostí. Celý rozhovor najdete v lednu 2009 na www.tecnicall.cz

doc. Ing. Anton Fojtík, CSc. Patří k prvních absolventům FJFI (tehdy FJTF) ČVUT v Praze. Na konci 70. let zkoumal nanostruktury v USA. V 80. letech působil v předních německých výzkumných laboratořích, jako byl Hahn-Meitner Institut v Západním Berlíně, TU Mnichov, Argon National Labolatory v USA atd. Od konce 90. let vede výzkum v oblasti nanočástic na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Ve světě je uznáván jako přední český odborník na nanotechnologie.

zima 2008 teCniCALL

17


téma doc. MUDr. JoZef Rosina, Ph.D. ì rosina@fbmi.cvut.cz

Nanočástice v diagnostice a terapii Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT s pomocí 3. lékařské fakulty UK a AV ČR připravuje k akreditaci moderní studijní obor, který se bude zabývat aplikací nanotechnologií do medicíny.

foto Nanomedicína

je na počátku své cesty, stále častěji se hovoří o využití bioimplantátů, nanorobotů a nanosoučástek. Nanotechnologie lze definovat jako technický vědní obor zabývající se výzkumem, vývojem a vytvářením struktur materiálů na atomární, molekulové a makromolekulární úrovni v rozměrech mezi 0,1 až 100 nm. Jedním z úkolů tohoto oboru je vytvářet nové struktury materiálů, nové systémy a zařízení. Tím, že jsme schopni zasahovat do struktury látek již na atomární úrovni, jsme schopni vytvářet i materiály úplně nových neočekávaných vlastností, a to jak v oblasti neživé přírody, tak i v oblasti nanobiotechnologií (při dodržení všech fyzikálních zákonů). Nanotechnologie jsou dnes již etablovaným vědním oborem se širokým uplatněním v mnohých průmyslových odvětvích. Nanomedicína, medicína 21. století, s obrovským spektrem očekávání, idejí, hypotéz a konceptů, je dnes na začátku své cesty. Přesto má o využití těchto struktur jasnou představu. V oblasti diagnostiky budou využity jako indikátory k detekci informací nejenom o anatomických, ale také

18

zima 2008

teCniCALL

o fyziologických funkcích a metabolizmu. V oblasti farmakologie se budou s pomocí těchto nosičů dopravovat léčiva cíleně k určeným orgánům a tkáním (v některých klinických oborech se tato technologie již používá) a budou fungovat jako senzory různých biochemických či fyzikálněchemických dějů v organizmu. S jejich pomocí v terapii budeme moci cíleně likvidovat nádory, léčit naprostou většinu onemocnění charakterizovaných poškozením na buněčné úrovni. Stále častěji budeme mluvit o bioimplantátech, nanorobotech a nanosoučástkách. Úkolem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT bude vychovat pro praxi teoreticky i prakticky připravené odborníky, kteří budou pracovat v oblasti přípravy, diagnostiky a terapie pomocí nanočástic. Naším cílem je vytvořit náročný, avšak velmi přitažlivý multidisciplinární studijní obor – Nanotechnologie pro medicínu. Proto ve vzdělání našich studentů, zejména v prvních třech letech, bude kladen důraz na hluboké znalosti matematiky, fyziky, anorganické a organické chemie, fyzikální chemie, analytické chemie, biochemie, biologie a biofyziky a z lékařských oborů na fyziologii, patologii a patofyziologii, farmakologii a farmakokinetiku, cytologii a cytogenetiku. Dále se budou věnovat nauce o materiálech, základům elektrotechniky, biofotonice, samotným technologickým postupům výroby nanočástic, principům laserové techniky, chemii polymerů, kvantové fyzice. Naučí se základům programování, statistiky, zvládnou výuku o aplikaci elektromagne-

tických polí a laserů v medicíně. V připravovaném navazujícím magisterském studiu se budou již plně věnovat aplikacím skutečně nanomedicínským. Čekají je předměty, jako jsou buněčná terapie a tkáňové náhrady, zobrazovací diagnostické metody a systémy v medicíně a diagnostika pomocí nanočástic, senzory a biosenzory a nanobiosenzory pro optickou a elektrickou detekci, geneze, analýza a zpracování biologických signálů, nanomateriály pro buněčné implantáty, nezbytné matematické modelování a programování. Studenti si osvojí na dobré úrovní znalosti z mnohých lékařských oborů, ve kterých se předpokládá využití nanotechnologií. Významnou část svého studia budou věnovat získávání praktických dovedností, zejména v různých laboratořích ústavů AV ČR a ve zdravotnických zařízeních. Dnes je výzkumná činnost v oblasti nanomedicíny zaměřena především na boj s rakovinou, kardiovaskulárními a vzácnými chorobami. Významnou oblastí je studium mozku a boj s chorobami nervového systému a rovněž studium lidského vývoje a stárnutí s cílem nejenom prodloužit život, ale také zvýšit kvalitu života naších seniorů. Věříme, že se nám podaří připravovaný nový studijní obor úspěšně akreditovat a naplnit tak očekávání nejen naší moderní medicíny, ale i celé naší společnosti.


Téma Ing.arch. Miloš Florián, Ph.D. ì florian@fa.cvut.cz

Člověk a nanoarchitektura V současnosti ve vědě a technologií probíhá revoluce, kterou umožňuje naše schopnost měřit, manipulovat a organizovat hmotu v oblasti nanometrů. Ve vědeckých a technických souvislostech používáme předponu nano- pro miliardtinu nějaké jednotky. Nejde o další fázi miniaturizace, ale o kvalitativní nové chování hmoty. Komponenty okolo jednoho nanometru již nemusejí vykazovat chování typické pro makroskopické objekty. V našem kontextu to znamená projekty, které by byly schopny, kdyby existovaly, stavět více a více strojů, jako jsou samy a provádět tak mechanosyntézu. Výsledkem je technologie autogeneze.

nanomotory 30 m

nanotrubice

skin

Atom House V prvním představovaném projektu Atom House jako autor architekt, který spolupracuje s mladým architektem Michalem Kutálkem v oblasti počítačového generování formy a struktury, vycházím z nanotechnologie, která není souborem zvláštních technik, zařízení a produktů.

- zo

om

30 nm

pohled shora

foto Sekvence

generování stavby a detail struktury. Atom House, studie fáze 3, autor: M. Florián, spolupráce: M. Kutálek, rok 2005-2007 Nanoprojektování Nanozařízení a nanostroje patří mezi nejsložitější nástroje, které člověk vůbec kdy projektoval. Projektování v současnosti probíhá pomocí programů, jež jsou napsány v rozmanitých jazycích, jako jsou VHDL a Verilog. Nanozařízení či nanostroje jsou vytvářeny automaticky v rámci rozsáhlého systému, který znázorňuje namísto trojrozměrného designu symboly programovacího jazyka. Designér popisuje stroj, který vykonává určitý úkon a pohyb. Software projektu popisuje pohyb stroje a rozhoduje, zda se jedná o chytré chování, o přímé rychlé ovládání spojovacích článků, hlavní rameno poháněné krokovými motory řízenými procesory nebo o nějakou jejich kombinaci. Pro vysoce stylizované aplikace vznikají systémy, které

se automaticky generují a jsou v podstatě automatizovanými dotazníky, jež dovolují popis potřebných typů řešení designu nanozařízení a nanostrojů. Technologie autogeneze Technika autogeniky představuje výrobní základnu – všechny stroje, které vyrábějí stroje – schopnou produkovat kterýkoli komponent stroje. V nanoměřítku je třeba postavit komponent atom po atomu nebo molekulu po molekule, protože tento proces zaručuje dokonalou kontrolu umístění, kam který atom či molekula patří, aby vznikl dokonalý finální komponent. Metoda přesného řízení reakcí se nazývá mechanosyntéza. Mechanosyntéza umožňuje, abychom precizně stavěli komponenty z milionů atomů díky přesnému dosazení atomů na konkrétní předem stanovené místo.

Jedná se spíše o soubor schopností, které nastanou, až se naše technologie dostane blízko hranic stanovených atomovou fyzikou. Je možné dělat předpovědi pro takovou technologii, aniž jsou známy specifika, jak jich bude dosaženo. Dále je možné například znát sílu látky s daným vzorem atomů a kovalentních vazeb, aniž je známý proces, jakým byly formovány. Musí se však znát vzory atomů a vazeb. Zákony fyziky nesdělují přímo, jak silný může být nějaký materiál, ale řeknou, jak silný bude určitý materiál. Podobně, fyzikální zákon nesděluje, jak silný může být motor, ale řekne, jak silný bude určitý motor. Hranice schopností nanotechnologie se mohou pochopit pouze analyzováním souboru projektů. Projekt analyticky zohledňuje dostupné poznatky uvedené nejen v tomto textu, a proto je postaven na schopnosti vyrábět z molekulární stavebnice rotory, něco, co má osičku, setrvačník, co se může točit, co se dá pohánět elektrickým polem, světlem nebo proudem plynu.

zima 2008 teCniCALL

19


téma

ZEMĚDĚLSTVÍ organický odpad

PRŮMYSL anorganický odpad

podpůrné zařízení

buněčná farma

nano-replikátor

sluneční energie

sluneční energie

trávící zařízení

třídící zařízení

mechanická recyklace organická recyklace

CO2

organický odpad

podpůrné zařízení

kompletace

anorganický odpad

buněčná farma

O2

nano-replikátor

foto Výroba základních stavebních prvků města: 1.fáze nanokonstrukce-příprava k přepravě: vložení kmenové buňky do útrob nanorobota. 5.-8.fáze roztažení konstrukce, propojení nanorobotů a kmenové buňky postupně zaplní prostor mezi nanoroboty, čímž dochází k diferenciaci konkrétních orgánů. Next Level, ocenění TOP 10 mezinárodní soutěž FEIDAD Award, International Digital Architectural Design, autor: Michal Kutálek, rok 2005-2007

Jednotlivé stavební bloky stavebnice se skládají z molekul o desítkách až stovkách atomů. Molekulární stavebnice umožňuje v rámci struktury projektu stavby syntézu zatím neznámých materiálů neobvyklých vlastností. V tomto případě jde o zcela nové materiály, při jejichž přípravě by se mohla řídit přesná poloha jednotlivých chemicko-fyzikálních skupin. Jako o základních strukturálních modelech se uvažuje o sendvičových molekulárních rastrech a trojrozměrných vícepatrových vrstev sestavených z molekulárních spojek a trubiček. Podle toho, jaký druh spojek a trubiček bude aplikován, se budou moci vyrobit molekulární sendvičové rastry různé symetrie a velikosti ok. 20

zima 2008

teCniCALL

Zajímavější materiály pro struktury vznikají přidáním různých aktivních prvků nejen do dutin ok, ale i k uzlovým bodům rastru.

Programovatelné kvantové body mohou vytvářet kovové vodiče uvnitř struktur, vytvořit elektrický obvod, který provede určitou úlohu a následně tento obvod smazat.

Počítačové simulace vedou k pochopení vztahu mezi strukturou a funkcí. Zkoumají závislost chování těchto systémů na struktuře motoru a rastru, na mechanismu pohánění čerpadla, setrvačníku či vrtule, na teplotě systému i na dalších faktorech.

Cílem je konstrukce materiálů s přesně definovanou adaptivní strukturou na atomární úrovni a s vestavěnými molekulárními zařízeními, která vykonávají různé řídicí funkce jako větrání, topení, chlazení, osvětlení a podobně.

Výsledkem jsou optimální struktury materiálu pláště stavby s integrovanými rotory, setrvačníky, čerpadly a vrtulemi, která mohou mít například podobu sendviče, který lze programovat pomocí elektrického náboje.

Tyto systémy lze programovat tak, aby měly neuvěřitelně malou velikost, měnily tvar a přizpůsobovaly se změnám prostředí. Struktura projektu by se měla být schopna chovat distribuovaným způsobem velmi podobně jako vzájemně spolupracující buňky v lidském těle. Jednotlivé stavební kompo-


Téma

nenty struktury projektu získávají design pomocí CAD systémů a pak se pomocí speciálního softwaru buď přímo tisknou, anebo se vyrábějí v plně auomatizované nanotovárně.

se pohybuje na pomezí mezi živočichem, rostlinou a inteligentním materiálem. Město žije v symbióze s člověkem, tak jako v přírodě spolu žijí například velryby s menšími rybami - jejich čističi…

Next Level V druhém představovaném projektu Next Level jeho autor architekt Michal Kutálek zobrazuje futuristickou urbanistickou vizi výstavby a rozvoje megaměst v prostředí geostacionární dráhy Země. Hledá odpověď na otázky, jak dlouho bude Země pro člověka skutečně obyvatelná a kdy nastane čas hledat možnou alternativu. Člověk je již dnes postupně vylepšován různými implantáty a v budoucnu bude pronikání elektronických implantátů a genetických modifikací pokračovat. Člověk díky tomu urychlí svou evoluci. Bude člověk za sto let vypadat stále stejně?

Biotechnologické procesy odehrávající se v nanoměřítku umožňují, aby se hmota tvarově vyvíjela, zvětšovala, měnila velikost vnitřních prostorů. Může se tak přizpůsobovat požadavkům a potřebám jeho obyvatel.

S rozvojem digitálních technologií dojde k přesunu mnoha lidských aktivit z reálného světa do virtuálního. Bude to mít za následek další urychlení života a práce. Dojde k online přiblížení domova a pracoviště, což bude mít za následek, že místa pro setkávání získají na atraktivitě v souvislosti s využitím volného času. Soustava měst budoucnosti bude napojena na vesmírný výtah. Jednotlivé nové městské struktury rostou v pravidelném rastru řízeném vloženou genetickou informací. Jakmile dojde k dosažení dospělého stavu hvězdice města, začnou rašit z jednoho chapadel nové výhonky budoucích měst.

Hmota vytváří umělou gravitaci. Svým obyvatelům poskytuje základní životní funkce: přeměňuje oxid uhličitý na kyslík, vytváří tlak a klima, čistí ovzduší a zároveň reguluje vlhkost, teplotu a tlak, recykluje vodu a odpady.

foto Sekvence

generování stavby. Atom House studie fáze 3, autor M.Florián, spolupráce M.Kutálek, 2005-07

Samoopravitelný plášť nevyžaduje údržbu a zároveň rozvádí elektřinu, vodu, teplo. Na vnějším povrchu jsou umístěny solární elektrárny využívající sluneční vit i solární vítr. Miloš Florián, ing.arch. Ph.D.,FA ČVUT Praha, Ústav stavitelství I.-15 123. Od podzimu roku 2004 vedoucí ateliéru Glass & Freeform Architecture. Zajímá se o počítačem simulované navrhování inteligentních skleněných fasád, struktur architektur volných forem a nanotechnologie.

foto Sekvence

generování stavby. Atom House studie fáze 3, autor M.Florián, spolupráce M.Kutálek, 2005-07

Ty se budou opě postupně rozvíjet a růst, aby mohly umožnit vznik dalších měst. Kompozice rastru v sobě skrývá možnost prostorové rezervy růstu města do šířky. Dopravní systém je základním prvkem celé městské megastruktury a jeho řešení odpovídá systému krevního oběhu: tepnycévy-žíly-vlásečnice. Samotná forma základního prvku města je inspirována tvarem neuronu, který v přírodním světě umožňuje nejrychlejší transport.

foto Sekvence

generování stavby. Atom House studie fáze 3, autor M.Florián, spolupráce M.Kutálek, 2005-07

Organismus města je inteligentní hmotou-umělým tvorem, který zima 2008 teCniCALL

21


Máš technické vize? Ano Zúčastni se nového ročníku soutěže INZERCE Robert Bosch Cena Bosch - Technik roku 2008/2009

Přihlaste se na www.bosch.cz/technikroku Cílem soutěže je podpora mladých studentů a techniků z oblasti automobilové a průmyslové techniky, propojení teorie a praxe škol a průmyslových podniků. Soutěž je otevřena bez omezení pro všechny studenty prezenčního studia všech technických vysokých škol a vyšších technických odborných škol, kteří jsou řádně zapsaní ve studijním roce 2008/2009, a dále pro řešitele doktorandských prací. Soutěže se mohou zúčastnit pouze jednotlivci, kteří v roce 2009 nepřesáhnou věk 28 let.


Téma Ing. Monika Bartoníčková, MBA, PCC ì bartonickova@muvs.cvut.cz

„Masarykáč“ už dávno není jen MBA Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) Českého vysokého učení technického v Praze už dávno není v podnikatelské sféře neznámým pojmem. Od roku 1991 patří mezi přední poskytovatele MBA programů, které pro manažery připravuje ve spolupráci s britskou Sheffield Hallam University. V České republice je dnes více než 500 vedoucích pracovníků s titulem MBA právě z „Masarykáče“. To je ale jen špička ledovce – Masarykův ústav nabízí zájemcům mnohem pestřejší paletu výukových programů. Zejména v posledních letech došlo v jeho koncepci k velmi zajímavým změnám.

foto “Posláním

ústavu je podílet se v rámci ČVUT na výzkumné a pedagogické činnosti“, říká prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c., ředitel Masarykova ústavu. Škol, poskytujících v současnosti studium MBA, je na českém trhu hned několik. Jejich úroveň je ale různá, stejně jako je různá úroveň jejich studentů. Ve snaze poskytnout tento prestižní titul co nejvíce zájemcům, jsou některé školy ochotny z požadavků na své studenty velmi slevit. V praxi to potom vypadá tak, že program studují i lidé, jejichž předpoklady pro úspěšné zvládnutí takového programu jsou přinejmenším sporné. Masarykův ústav je známý tím, že jeho přijímací řízení má velmi jasná a relativně přísná kritéria a všichni zájemci o MBA program jsou těmto kriteriím při vstupních zkouškách podrobeni. Kdo je nesplní, nemůže být přijat do programu.

Čas je magickým zaklínadlem drtivé většiny manažerů a studium MBA si z něj určitě ukrojí pořádný krajíc. Pro studující manažery je tudíž velmi důležité, jak efektivně je tento jejich čas využit. Navíc je studium podobných programů i dobrým základem získání nových kvalitních kontaktů v oblasti podnikání. „Kdybychom nebyli nároční, mohl by za chvíli MBA studovat každý, kdo vychodil základní školu,“ říká Mgr. Pavla Brettová, ročníková vedoucí programu MBA. „Na Masarykově ústavu se snažíme MBA zachovat jeho reputaci a to pochopitelně bez zachování špičkových standardů nejde. A pro ty, kterým nejde tolik o titul, ale spíše o know-how, nabízíme studium Certifikátu v managementu.” I když to může na první pohled vypadat nelogicky, vedení lidí a jejich rozvoj je nedílnou součástí moderního managementu a tedy patří i do výuky na ČVUT. Ředitelem Masarykova ústavu vyšších studií se loni stal prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c.. Ke svému více než ročnímu působení ve funkci říká: „Při jmenování ředitelem ústavu jsem rektorovi ČVUT slíbil, že stabilizuji a zkvalitním běžící studijní programy. To se podařilo beze zbytku splnit. Je podepsána nová dohoda se Sheffield Hallam University o uskutečňování studia MBA a počet studentů v akreditovaných studijních programech vzrostl.“

podnikatelského sektoru a podnítí potřebu jejich dalšího vzdělávání. Manažeři podnikatelského sektoru pak musí tuto potřebu vnímat a investovat do vzdělání nadějných pracovníků. Investice do vzdělání je nejlepší investicí pro zajištění budoucího rozvoje.“ Teorie a praxe jsou totiž dvě strany jedné mince. Dnešní studenti nekončí se vzděláváním ve dvaceti letech, rozvoj se pro ně stává celoživotní záležitostí a to platí u vedoucích pracovníků dvojnásob. Vysoké školy a univerzity musí být schopny na tuto potřebu reagovat a přizpůsobit jí svou nabídku. „O to se právě snažíme,“ potvrzuje Jan Klepal, vedoucí oddělení vnitřních a vnějších vztahů na MÚVS. “Vysoké školy mají obrovský znalostní potenciál a díky mezinárodním aliancím se zahraničními univerzitami jsme schopni nabídnout českým firmám velmi zajímavé alternativy zejména v oblasti dlouhodobého vzdělávání jejich klíčových zaměstnanců. Zaměstnavatelé už znají programy MBA, my jim ale chceme ukázat, že toho umíme pro ně připravit mnohem víc,” dodává Jan Klepal. Bližší informace o možnostech studia a konkrétních programech Masarykova ústavu naleznete na www.muvs.cvut.cz

Masarykův ústav není zdaleka jen MBA. Prof. Kučera má jasnou vizi o podobě ústavu. „Ústav musí nabízet moderní a atraktivní studijní programy, které osloví pracovníky zima 2008 teCniCALL

23


projekty Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. ì riha@fd.cvut.cz

Je vodík alternativou pro pohon vozidel? Problémy s nahrazováním ropných paliv v dopravě různými alternativami lze rozdělit do čtyř okruhů problémů – ekonomických, ekologických, energetických a technických.

motoru anebo pomocí elektromotoru získávajícímu proud přímo z vodíkových palivových článků, které jsou považovány v dopravních prostředcích za vhodnější alternativu vzhledem k vyšší účinnosti. Vzniklou elektrickou energii lze též akumulovat a dále je možné případně rekuperovat kinetickou energii při brzdění vozidla. Další komplikace vzhledem k nízkému bodu varu a nižší hustotě způsobuje skladování a přeprava vodíku.

foto Automobil

na vodíkový pohon automobilky DaimlerChrysler Jinak řečeno, alternativní palivo musí být srovnatelné s klasickými ropnými palivy cenou a dopady na životní prostředí, energeticky pak je klíčovým poměr mezi energií získanou a vloženou. Zajímavostí je, že tento poměr se u ropy v počátcích její těžby pohyboval okolo 100, na konci 20. století se tento ukazatel už pohyboval okolo 30 a s tím, jak se dále bude ropa těžit v obtížnějších lokalitách, bude dále klesat. Paliva navíc musí být přizpůsobena současným dopravním prostředkům a musí být pro jejich prodej vytvořena infrastruktura. Stačí si uvědomit, jak komplikovaně vzniká síť čerpacích stanic pro distribuci CNG. Jak si v této situaci stojí vodík – tedy palivo, kterému je mnohdy přisuzována velká budoucnost a skoro role spasitele? V případě dopravy jde o to, jak zajistit takovou formu paliva, kterou lze využít

24

zima 2008

teCniCALL

v dopravních prostředcích. Vodík je jednou z těchto možností. Není sám o sobě zdrojem energie, ale jejím nositelem. Klíčovým problémem tedy je, jakým způsobem vodík vyrobit, s jakými náklady, jaké dopady na životní prostředí bude celý tento proces jeho výroby mít (tedy nejen jeho vlastní spalování v dopravním prostředku) a jaká bude jeho energetická bilance, tj. poměr energie získané ku energii vložené. Za perspektivní postupy výroby vodíku jsou v současnosti považovány parní reformování uhlovodíků (hlavně zemního plynu), elektrolýza nebo termické štěpení vody (obojí např. s využitím elektřiny a tepla vzniklých z jaderné energie) a zplyňování (odpadní) biomasy. Vodíkový pohon je z technického hlediska již dnes možný. Lze jej uskutečnit jednak pomocí upraveného tradičního spalovacího

Výzkumy naznačují, že je technicky možné po určitých úpravách k distribuci vodíku využít existující systém potrubí pro dopravu a distribuci zemního plynu. Přestože je objemová výhřevnost vodíku oproti zemnímu plynu třetinová, je možné díky jeho nižší viskozitě a hustotě přepravit pouze o 10 % – 15 % méně energie ve vodíku než v zemním plyn a je potřeba jen o málo více čerpací práce. Přestože již mnohé automobilky poslaly do světa nejeden prototyp automobilu na vodíkový pohon, k jeho masovému použití vede ještě dlouhá cesta. Hlavní problémy jsou v tomto článku naznačené – jedná se především o energetickou bilanci při jeho výrobě, technické problémy spojené s jeho přepravou a skladováním a v konečné fázi jeho uvedení na trh, kde bude samozřejmě klíčovou cena tohoto paliva, která musí být srovnatelná s klasickými palivy. Vodíkový pohon by se vzhledem ke svým dosavadním vlastnostem ve střednědobém výhledu mohl uplatnit hlavně v městské autobusové dopravě, nutnou podmínkou ovšem je kvantifikace a započítávání nákladů emisí v celém životním cyklu.


pŘedstavujeme Ing. Jiří Němeček, Ph.D. ì jiri.nemecek@fsv.cvut.cz

Laboratoř mikromechaniky na Fakultě stavební ČVUT V posledních několika letech jsme svědky prudkého nárůstu zájmu o experimentální a výpočetní techniky, které směřují k vývoji nových nebo k využití potenciálu stávajících materiálů za pomoci různých nanotechnologií. Tento trend se snaží sledovat i katedra mechaniky na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde byla před několika lety založena laboratoř mikromechaniky. z pohledu jednotlivých materiálových komponent (fází). Pro tyto fáze lze odděleně zkoumat např. modul pružnosti, tvrdost, dotvarování, plastické deformace atd. Tyto údaje slouží jako vstupní data pro mezomechanické modely, které sestaví výsledné vlastnosti kompozitního materiálu na vyšší úrovni, a to postupně až na úroveň celého vzorku. Takto lze úspěšně optimalizovat složení materiálu s požadovanými vlastnostmi. Dobrých výsledků dosahuje pracoviště na hmotách na bázi cementu, alkalicky aktivovaných popílků, polymerech, ale v poslední době také na kostech či chrupavkách.

foto Nanoindenter

Nanohardness tester umístěný v klimatizační komoře Tato laboratoř se orientuje především na základní výzkum v oblasti stavebních, ale i jiných materiálů (např. plasty, kovy, biomateriály), a to ve velmi malých objemech, které se svým rozměrem pohybují v nanometrické až mikrometrické oblasti. K tomuto výzkumu je pracoviště vybaveno několika unikátními zařízeními, které snesou srovnání se světovou špičkou.

Přístroje se liší měřícím rozsahem, přesností a různými nadstavbovými funkcemi, které jsou užitečné pro detailní popis materiálu nebo pro provedení různých typů zkoušek. Přístroj CSM je navíc umístěn v klimatizační komoře kde lze provádět experimenty s definovaným průběhem teploty a vlhkosti během měření, což je zvláště výhodné pro stavební hmoty.

V oblasti měření základních mechanických vlastností v současnosti laboratoř disponuje třemi nanoindentery. Jedná se o zařízení Tribolab Hysitron, Nanohardness tester firmy CSM a Nanotest od firmy Micromaterials. Všechna tato zařízení využívají základního principu nanoindentace, tj. zatlačování velmi přesného, většinou diamantového hrotu do materiálu za současného monitorování síly a hloubky zaboření.

Mechanické vlastnosti jsou závislé na mikrostruktuře materiálu, a proto je nutná součinnost ještě s další přístrojovou technikou. V našem případě je pracoviště vybaveno ještě kvalitní zobrazovací a skenovací technikou, jakou je elektronový mikroskop XL30 ESEM TMP Philips a též mikroskop atomových sil dánské firmy DME. Vzhledem k malým rozměrům měření lze naměřené údaje zpracovávat a vyhodnocovat

Přestože byla laboratoř založena jako akademické pracoviště se zaměřením na základní výzkum, má výrazný potenciál ve vztahu k přímému využití výsledků v průmyslových aplikacích (např. vývoj materiálů s aditivy, testování povrchů, lokalizace slabých míst v materiálu, apod.). Výsledky jsou pravidelně publikovány na konferencích a v časopisech a také sdíleny v rámci centra Nanocem, což je rozsáhlé sdružení 37 akademických pracovišť a průmyslových podniků z celé Evropy.

foto Ukázka

různě velkých vpichů hrotu indenteru do cementové pasty (snímek AFM)

zima 2008 teCniCALL

25


rozhovor Alexandra Hroncová ì hroncova@vc.cvut.cz

Jak vznikají andělské nápady V obývacím pokoji „takové normální rodinky“ se zjevuje postava anděla se stížností, že se tam moc topí a nahoře v nebi je proto velké vedro. Určitě jste tento televizní spot viděli a možná že si i pamatujete hlavní sdělení: RWE vám nejen poradí, ale i pomůže, jak ušetřit peníze za energii. Jde o jeden z prvků kampaně, kterou během letošního roku připravoval útvar marketingu RWE Transgas. dvanáct devadesátiminutových rozhovorů s malými skupinami respondentů. Na čtyřech skupinách se zkoumaly v prvním kole tři rozdílné koncepty, ve druhém pak již jen jeden vybraný, tj. anděl, rozpracovaný do větších detailů. Cílem bylo posoudit, jak jednotlivé koncepty na lidi působí. Zda jim například nevadí, že se v této konkrétní souvislosti objevuje anděl apod.

foto Na

natáčení televizních spotů s postavou anděla se přímo podíleli specialisté z marketingu RWE Transgas Cílem kampaně je pomoci zákazníkům používat energii efektivněji a tím zvýšit jejich spokojenost se službami poskytovanými společnostmi skupiny RWE. Navazuje na kampaň loňskou, zaměřenou na úspory energie. Konkrétně chce přispět ke snížení úniků tepla výměnou starých oken za nová a zlepšením zateplení domů. Jak oslovit zákazníka? Na počátku byla idea nové kampaně z „dílny“ marketingu RWE Transgas. Jeho tým pak připravil pro tři specializované agentury (kreativní, reklamní a mediální) zcela konkrétní zadání. Měly vypracovat vícekanálovou komunikaci se sdělením, že RWE pomáhá zákazníkům šetřit energii. Tomu předcházela dohoda o spolupráci RWE Transgas s firmami Sulko (plastová okna) a Dektrade (zateplování) s cílem marketingového využití. Tyto firmy vyhrály výběrové řízení, v němž RWE oslovila zhruba tucet

26

zima 2008

teCniCALL

společností, jejichž výrobky mají vliv na úsporu energií. „Pro firmy je výhodné podílet se na kampani, kterou financuje RWE, jejich podíl pak představují významné slevy, které poskytnou zákazníkům našich regionálních plynárenských společností,“ říká David Konvalina, marketingový ředitel RWE Transgas, který mimo jiné odpovídá za aktivity v oblasti strategického marketingu ve skupině RWE v ČR. Mezi ně patřilo v rámci přípravy kampaně nejen vyjednání spolupráce s vybranými partnery, ale také veškeré pre i post testování. Vyber si svého anděla Motiv kampaně, tj. anděl, kterému je příliš horko, byl původně poněkud jiný. Postupně se proměňoval, ale základní nápad zůstal. Aby nechyběla zpětná vazba, v režii marketingu RWE Transgas proběhlo testování jednotlivých variant. Výzkumná agentura uskutečnila podle instrukcí z RWE

Na obsazení postavy anděla proběhl standardní casting, rodinka v obýváku už je televizním divákům známá z dřívějších TV spotů. Také na natáčení se specialisté z marketingu RWE Transgas přímo podíleli. Vybírali z navržených herců, schvalovali jednotlivé scény, účastnili se i dokončovacích postprodukčních prací. Současně s televizní reklamou se natáčel videoprůvodce úsporami energií, takže celé natáčení trvalo dva dny. Co a komu říci? Pro viditelnost kampaně je rozhodující přítomnost v televizi, rozhlase, inzerce v tisku a na internetu. Podceňována ale také nesmí být forma přímé komunikace. Marketing RWE Transgas jejím prostřednictvím osloví na 400 tisíc zákazníků skupiny. To je asi 20 % z celkového počtu odběratelů zemního plynu od RWE v kategorii domácností v ČR. A právě to jsou zákazníci, pro které by měly mít největší smysl investice do stavebních úprav na snížení spotřebovávané energie. „Bylo velmi náročné vytvořit funkční databázi zákazníků s těmito parametry. Nakonec


Vyber si svého anděla Motiv kampaně, tj. anděl, kterému je příliš horko, byl původně poněkud jiný, postupně se nám to podařilo promítnutím databáze z posledního oficiálního sčítání domů a bytů do zákaznické databáze RWE Transgas a přepravní společnosti TNT. Vznikl tak soubor domácností, které od nás dostanou kupony na slevu přímo bez nutnosti další registrace, což by mělo podpořit úspěch celé kampaně. Zároveň jsme také vybrali dalších 200 tisíc zákazníků, které oslovíme e-mailem nebo prostřednictvím SMS,“ vysvětluje Václav Podzimek, manažer RWE, který se věnuje aktivitám z oblasti operativního marketingu. Mezi tyto oblasti patří mimo jiné zajištění veškeré zákaznické komunikace. V případě kampaně tedy vše od tvorby televizního spotu až po plakáty s anděly a související branding v zákaznických kancelářích RWE.

Co a komu říci? Pro viditelnost kampaně je rozho tomnost v televizi, rozhlase, inzer

Tři otázky pro Davida Konvalinu, ředitele Tři otázky pro Davida Konvalinu, marketingu RWE Transgas

ředitele

jsoujimhlavní úkoly vašeho útv Jak se vyvíjíproaktivně mar- aCo nabízet nové služby či produkty. Zjednodušeně lze říci, keting v plyná- Aktivity útvaru marketingu ve že péče o zákazníka tak, ně RWEse mění lze rozdělit do tří na renství? aby dosahovala standardů v konMohlo by sekurenčních zdát, odvětvích. vazujících oblastí. Ta první že v segmentu do- je chování zákazníků a jejich Co jsou hlavní úkoly vašeho davatelů energií potřeby, druháútvaru? zajišťuje tvorbu Aktivity útvaru marketingu ve skupině a třetí vytv není příliš pro- produktů a služeb RWE lze rozdělit do tří na sebe navazujících znickou komunikaci v nejširší storu pro klasický oblastí. Ta první analyzuje chování marketing. zákazníků Opak asmyslu. jejich aktuální potřeby, druhá zajišťuje tvorbu nových produktů je však pravdou. vytváří zákaznickou S liberalizacía služeb trhu a třetí Kdo má šanci stát se členem komunikaci v nejširším slova smyslu. i sem vstoupila týmu? nová konkurence. Dnes si tak každý Kdo zákazMarketing v oblasti utilit má svo má šanci stát se členem Jak se vyvíjí marketing v plynárenství? ník vybírá, od žekoho plyn odebere. vašeho Pokud týmu? fika. Neočekávám proto, že ucha Mohlo by se zdát, v segmentu Marketing v oblasti utilit má svoje dodavatelů energií není příliš prostoru městnání bude veškeré detaily tét energetické společnosti chtějí být úspěšné, specifika. Neočekávám proto, že uchazeč pro klasický marketing. Opak je však musí vystupovat vůči zákazníkům proaktivmatiky ovládat. Hlavními požada o zaměstnání bude veškeré pravdou. S liberalizací trhu i sem detaily této problematiky ovládat. ochota porozumět našemu byzny ně a nabízet jim nové služby či produkty. vstoupila nová konkurence. Hlavními požadavky jsou ochota se novým věcem. Vysokoškolské Zjednodušeně lze říci, že péče o zákazníporozumět našemu byznysu a učit se Dnes tak každý vybírá, a aktivní znalost angličtiny považ ka sesimění tak,zákazník aby dosahovala standardů novým věcem. Vysokoškolské vzdělání od koho plyn odebere. Pokud energemozřejmost. vtické konkurenčních odvětvích. a aktivní znalost angličtiny považuji společnosti chtějí být úspěšné, musí vystupovat vůči zákazníkům

za samozřejmost.

ENERGIE PRO VAŠI KARIÉRU SPECIALISTÉ PRO ENERGETIKU, PLYNÁRENSTVÍ A IT ANALYTICI PRO OBCHOD, MARKETING, PORTFOLIO MANAGEMENT, FINANCE OBCHODNÍCI PRO PÉČI O ZÁKAZNÍKY V CELÉ ČR

Požadavky – Vysokoškolské vzdělání, směr ekonomie, matematika, IT, energetika, technologie plynárenství – Aktivní znalost angličtiny, němčina vítána – Znalost MS Office, Excel na pokročilé úrovni – Zkušenost s rozvojem a implementací SW nástrojů výhodou – Vhodné pro absolventy – pracovní zkušenost v průběhu studia vítána

– Orientace na detail, analytické a strategické myšlení, pečlivost – Smysl pro týmovou práci – Flexibilita Nabízíme – Zajímavou práci v mezinárodním prostředí stabilní společnosti Aktuální informace o pracovních příležitostech – nabídkách na: www.rwe.cz

zima 2008 teCniCALL

27


projekty Ing. Etienne Samoura, MBA ì samoura@bic.cvut.cz

Propojení potenciálu ČVUT s průmyslovou praxí Na přelomu roku 2007/2008 vzniklo z části oddělení technologického transferu a informací Technologického a inovačního centra ČVUT (TIC) nové Oddělení poradenství a projektového řízení. konkurenci není jednoduché získat příslušné granty. Zde s úspěchem využíváme náš statut BIC (The Business Innovation Centre), členství v prestižní evropské organizaci EBN (The European BIC Network) a oprávnění používat logo kvality EC BIC.

foto Zleva: Ing. Miloslav Tocháček,

DrSc., Ing. Ida Skopalová, Ing. Etienne Samoura, MBA, Ing. Šárka Procházková Oddělení poradenství a projektového řízení zajišťuje pro vědecká pracoviště i pro komerční subjekty poradenství orientované na aplikaci progresivních výsledků výzkumu a vývoje. Zaměřuje se také podporu inovačního podnikání – zejména na pomoc při zavádění moderních technologií ve firmách a na poradenství stran financování inovačních snah. Oddělení zároveň usiluje o vybudování fungujícího celoškolského systému technologického transferu. Hlavním nástrojem činnosti oddělení jsou národní i mezinárodní projekty, financované vládou ČR či Evropskou komisí. Tyto projekty jsou hlavním zdrojem finančního zajištění TIC ČVUT. Při dnešní široké

28

zima 2008

teCniCALL

Mezinárodní projekty vyžadují partnery z dalších zemí. Taková partnerství umožňují pracovníkům TIC ČVUT získávat další poznatky a zkušenosti z jiných, převážně západoevropských zdrojů: na jedné straně z inovačních center, vědecko-technických parků a podnikatelských inkubátorů, na druhé straně z universit a vědeckovýzkumných center. Tyto znalosti pracovníci TIC ČVUT využívají ku prospěchu pracovišť aplikovaného výzkumu, středisek vývoje technologií, inovačních a technologicky zaměřených firem i státní správy. Významné poznatky a zkušenosti šíříme sítí Společnosti vědecko-technických parků do dalších poradenských center v České republice. Dalším nástrojem poradenství a projektového řízení je naše Regionální kontaktní organizace pro Prahu a Střední Čechy, která vznikla v roce 2000 v rámci projektu MŠMT a která je konzultačním centrem pro problematiku rámcových programů Evropské unie a dalších programů na podporu výzkumu, vývoje, technologického transferu a inovací. Hlavním cílem Regionální kontaktní organizace je podpořit zvyšování technologické a inovační úrovně v regionu prostřednictvím účasti českých subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, v současné době (2007 – 2013) zejména v 7. rámcovém programu pro výzkum a technologický rozvoj a napomoci širšímu zapojování

těchto subjektů do aktivit Evropského výzkumného prostoru ERA. TIC ČVUT vytváří a udržuje síť strategických partnerů, kteří na jedné straně podporují aplikovaný výzkum, vývoj technologií a inovací na ČVUT či, na druhé straně, šíří nebo využívají výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje nových technologií z ČVUT formou inovací. Síť strategických partnerů v ČR i v EU budujeme řadu let a patří tam orgány státní správy, vysoké školy, průmyslové podniky, výzkumné instituce, finanční instituce, inovační centra, technologické parky, podnikatelské inkubátory, poradenská centra, odborné společnosti a řada dalších. TIC informuje zainteresované skupiny o aktuálních českých a evropských dokumentech týkajících se strategií, politik, metodik, principů, nejlepších zkušeností a doporučení pro vysoké školy a výzkumné instituce v oblasti technologického transferu a inovací. Zkušeností a znalostí v oblasti komercionalizace a technologického transferu má TIC ČVUT dostatek. Díky svému statutu – BIC, činnosti v evropské síti EBN a díky zahraničním projektům, které TIC ČVUT dlouhá léta úspěšně řeší, máme síť nedocenitelných kontaktů a zkušené pracovníky, kteří se seznámili se systémy technologického transferu, systémy komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje v různých zemích a na různých univerzitách. Tyto zkušenosti narůstají s každým dalším zahraničním kontaktem.


Projekty Ing. Marika Pourová ì pourovm@fel.cvut.cz

Mikrovlnná energie se dá použít i v textilním průmyslu Při výrobě všech druhů textilních látek dochází k mnoha různým procesům zpracování – k barvení, napouštění impregnacemi pro zvýšení odolnosti a řadě dalších. Mezi základní výrobní procesy patří vysoušení, které je v průběhu výroby použito i několikrát. Spotřebovaná energie může být efektivněji využita, čímž je dosaženo i snížení nákladů na výrobu. Skupina doktorandů z katedry elektromagnetického pole Fakulty elektrotechnické ČVUT se pod vedením prof. Ing. Jana Vrby, CSc. zabývá již od roku 2001 projektem využití mikrovlnného vysoušení v textilním průmyslu. Na tomto projektu skupina spolupracuje s experty z Fakulty textilií Technické Univerzity Liberec a s Výzkumným ústavem textilních strojů v Liberci. Hlavní výhodou mikrovlnného ohřevu je nárůst teploty v celém objemu materiálu současně, díky čemuž je možné dosáhnout velkých energetických úspor a tím pádem i ekologické šetrnosti.

foto „Podnětem

pro můj zájem o vysoušení pomocí mikrovlnné energie byly povodně v roce 2002. Pro vysoušení papírových dokumentů a knih, které byly povodněmi zničeny, se dá použít stejný způsob jako pro vysoušení textilních látek“, říká Ing. Marika Pourová.

Prakticky se jedná o to, že mikrovlnná energie prochází skrz ohřívanou textilii. Uvnitř této látky dochází k přeměně energie na teplo, následkem čehož se odpařuje z látky voda a dochází k jejímu vysoušení.

Tradičně se k tomuto procesu využívají zařízení pro konvekční přenos tepla, tzv. horkovzdušné sušičky, které jsou tvořeny velkými halami. Skrze ně prochází vysoušená textilie, okolo cirkuluje horký vzduch, který textilní látku vysouší a zároveň odvádí odpařenou vlhkost.

Mikrovlny pronikají pouze do určité hloubky materiálu, a může se jednat jak o textilie, tak o dřevo nebo potraviny, což závisí na schopnostech daného materiálu absorbovat mikrovlnnou energii. Typickým příkladem je ohřev jídla k mikrovlnné troubě – téměř každý z vlastní zkušenosti ví, že ne vždy se podaří ohřát jídlo na stejnou teplotu v celém jeho objemu.

Tento postup má své nevýhody, jakými jsou doba vysoušení a především energetická náročnost. V případě využití mikrovlnné energie se proces vysoušení může značně zkrátit.

Skupina doktorandů katedry elektromagnetického pole FEL ČVUT se podílí na vývoji dvou typů systémů, pomocí kterých je možné vysoušet a testovat různé druhy textilních materiálů. První systém, tzv. rezonanční, je určen

pro pásovou výrobu textilních látek. Druhý, tzv. vlnovodný systém je možno využít také při výrobě textilií, ale i při jejich testování a technologickém vývoji. Při průmyslové výrobě je potřeba danou textilní látku vysušit na 8 % vlhkosti, přičemž v tomto stavu je látka považována za suchou. V průběhu testování vlnovodného systému bylo tohoto stavu, tj. látka byla vysušená, dosaženo během 1 minuty. Využití mikrovlnného ohřevu v průmyslové výrobě skýtá nové obzory a další možnosti zkoumání. V současné době jsou oba systémy stále ve vývoji. V budoucnu by se tyto mikrovlnné sušičky textilií daly využít pro průmyslovou textilním výrobu a výrazně přispět ke snížení nákladů na výrobu. Mikrovlnná energie může být dále využita i při vývoji nových technologických procesů pro úpravu textilií.

foto Při

vývoji a testování vlnovodného systému pro vysoušení textilií bylo použito klasické kuchyňské mikrovlnné trouby. zima 2008 teCniCALL

29


Studenti mgr. Andrea Vondráková ì vondrako@vc.cvut.cz

Studenti ČVUT staví nanodružici Studenti ČVUT uspěli s žádostí o zapojení do studentského programu SSETI (The Student Space Exploration and Technology Initiative), který byl založen Evropskou vesmírnou agenturou v roce 2000. Konkrétně se zapojili do družicového projektu nazvaného SWARM. lizace palubního zařízení pro ukládání dat na hlavní družici,” vysvětluje Ondřej Daniel. „Průběžně plánujeme zvát další studenty z relevantních studijních oborů ČVUT ke spolupráci.“

foto Vypuštění

družic z projektu SWARM, na kterém se podílí studenti ČVUT, je plánováno na konec roku 2010

Cílem projektu je návrh a stavba jedné nanodružice a několika femto-družic a jejich vypuštění na nízkou oběžnou dráhu Země. Všechny družice spolu budou navzájem komunikovat, na jejich palubách budou prováděny fyzikální experimenty a výsledky budou posílány k dalšímu zpracování na Zem. Projekt je plně financován Evropskou vesmírnou agenturou. Na projektu spolupracují studenti ČVUT se studentskými týmy z několika evropských a jedné kanadské univerzity. „Chceme demonstrovat, že mezinárodní tým studentů je schopen dovést do zdárného cíle takto odvážný projekt a že se studenti dokáží vyrovnat s úskalími spojenými s vlastním návrhem, realizací a vypuštěním družic. Věříme, že vybudování kvalitního týmu povede nejen k dalšímu zvýšení mezinárodní prestiže ČVUT, ale v rámci evropského vesmírného programu také ke zvýšení prestiže České republiky,“ řekl Ondřej Daniel z Fakulty elektrotechnické ČVUT. 30

zima 2008

teCniCALL

Od tohoto programu si studenti slibují především získání nových zkušeností a teoretických i praktických znalostí ze širokého spektra oborů, nutných pro zdárný chod týmu a jeho úspěšného začlenění do struktury programu SSETI – od klíčových technických záležitostí, jako jsou např. návrh elektronických zařízení a tvorba software, až po neméně důležité projektové řízení a vedení vlastního týmu. Velkou motivací pro zapojení se do projektu je pro studenty také možnost přiblížit se Evropské vesmírné agentuře a poznat blíže její fungování. V budoucnu by tato zkušenost mohla členům týmu pootevřít dveře při snaze získat zaměstnání v této zajímavé a prestižní oblasti. Veškerá komunikace v rámci SSETI probíhá v angličtině, a tak si studenti také zdokonalují své jazykové schopnosti. Tvar nanodružice je krychle o rozměrech 10 x 10 x 10 cm. Oproti tomu má femto-družice čtvrtinový objem a rozměry 5 x 5 x 10 cm. „Úkolem našeho týmu je návrh a rea-

Vypuštění družic je plánováno na konec roku 2010. Náklady spojené se stavbou satelitů a s jejich vypuštěním hradí SSETI. Zajištění finančních prostředků na vlastní chod týmu je však pouze v jeho vlastní režii. „Touto cestou se chceme ubírat i my. V rámci našeho týmu bude mít finanční otázky na starosti jedna osoba, která se tomuto tématu bude intenzivně věnovat. Tým také mírně finančně podporuje ČVUT v rámci standardního mechanizmu podpory studentských volnočasových aktivit. V rámci aktuálního projektu však nepočítáme s velkými dodatečnými finančními náklady,“ doplňuje Ondřej Daniel. ČVUT se vesmírnému výzkumu a výuce věnuje a nezávisle na novém studentském programu SSETI existuje také evropský program SpaceMaster mezi ČVUT, švédskou univerzitou v Lulea, německou univerzitou ve Würzburgu a dalšími evropskými školami. „Studenti zapojení do tohoto programu mohou řešit výzkumné úkoly i na Stanfordské univerzitě, v Šanghaji či Tokiu. Společný program SpaceMaster je otevřen pro studenty ČVUT a studenty partnerských univerzit,” řekl prof. Michael Šebek, vedoucí katedry řídicí techniky. Více o projektu a týmu ČVUT najdete na www.sseti.net


studenti Vadim Davydov ì davydov@fjfi.cvut.cz

Díky neutronům vidíme i nano… Neutron, kamarád nebo nepřítel? Jak je ovšem známo, neutron je jednou z nejdůležitějších součásti jaderné reakce, již se používá v jaderných zbraních. Avšak jiné uplatnění jeho fyzikálních vlastnosti a schopnosti k dost hlubokému průniku přes jakoukoliv překážku nacházejí fyzici i v mírových účelech, a to dost úspěšně. Neutrony jsou v současnosti hojně využívány pro studium materiálů v nano- i mikro- měřítku. Pomocí neutronů výzkumníci dokáží získat množství informací o studované látce jak z jejího povrchu, tak i z hloubky několika centimetrů. Na tomto velmi důležitém oboru se podílí Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, která má vlastní zařízení u výzkumného jaderného reaktoru LVR-15 v Řeži a která spolupracuje s přední neutronovou laboratoří v Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Neutronová difrakce je nepostradatelný nástroj nejen v oblasti materiálového inženýrství. Jejím prostřednictvím se stanoví například taková důležitá charakteristika jako je vnitřní pnutí, dále složení, mikrostruktura, a také řada jiných parametrů vyžadovaných v mnoha fyzikálních a technických oborech. Tato metoda má navíc mnoho aplikací v biologii a medicíně, například při studiu proteinů a jejich reakce na nově nalezené

foto Vadim

leky. Výhoda neutronů je i ta, že jsou nedestruktivní, což znamená, že nemůžou podstatně ovlivnit nebo změnit studované vlastnosti – ani krystalické, ani amorfní látky. Metoda neutronové difrakce je založena na interakci neutronů s jádrem atomu zkoumaného materiálu a celkově s krystalickou mřížkou složenou z těchto atomů v případě krystalických pevných látek. Rozsah velikostí, o kterých se získává informace, může sahat od meziatomové vzdálenosti, totiž nanometry, až po mikro, získané z objemu rovnému několika jednotek mikrometrů. Co z toho vyplývá? V prvé řadě získáme tak nejdůležitější informace o materiálech, kterou nejde získat jiným způsobem natolik “snadno” jako v případě neutronů. Za druhé, tato metoda je spojena nejen s “čistou” fyzikou, ale i s aplikacemi v průmyslu. Čeští vědci v tomto oboru jsou velice známí, a proto neutronová laboratoř, s ohledem na svoji širokou spolupráci s ústavy a

Davydov z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT pracuje v Ústavu jaderné fyziky v Řeži

podniky v České republice, často dostává nabídky na výzkum z ciziny. Příkladem můžou být nedávná studia mechanických vnitřních napětí ve svárných konstrukcích, a elasto-plastických vlastnosti nových druhů oceli pro použití v autoprůmyslu a strojírenství v Americe a Japonsku. Též i studovaný keramicky materiál pro medicínské účely, který by měl později nahradit lidský kyčelní kloub. Ovšem nesmíme zapomenout, že neutron, oproti všem uvedeným výhodám, má i svoje nedostatky. Za prvé, je to poměrně drahá metoda; za druhé, neutronové záření ve velkých dávkách může být nebezpečné pro zdraví člověka. Všechna měření se provádějí na jaderném reaktoru. Avšak roční radioaktivní dávka pracovníků se skoro neliší od té, kterou běžně dostává obyvatelstvo z kosmického záření a dalších přírodních zdrojů. Neutronovou fyziku vidím jako velmi pozitivní, jelikož je to důležitá, zajímavá a účinná oblast výzkumu, která navíc umožňuje širokou spolupráci s jinými oblastmi a která je nezbytná zejména pro technický vývoj prováděný na univerzitách a ústavech.

foto Keramicky

materiál pro nahrazení kyčelního kloubu. zima 2008 teCniCALL

31


partnerství

Stvořeno pro život Společnost Robert Bosch je dlouhodobým partnerem ČVUT. Lidé od Roberta Bosche pomáhají při výchově budoucích inženýrů během celého jejich studia, a to například formou exkurzí, témat odborných a především diplomových prací. zaměřené na daný výrobní proces. V Českých Budějovicích navíc jede vývojové a testovací centrum pro čerpadlové nádržové moduly. Potřeba čerstvých absolventů technických disciplín tedy neklesá… Ve střednědobém období budeme stále potřebovat absolventy, kteří kromě samozřejmé odbornosti a jazykové vybavenosti budou flexibilní, schopni vést mezinárodní týmy a budou mít chuť se dál učit. Hledáme je i přes soutěž Cena Bosch-Technik roku. Letošní ročník je už vyhlášen a reálná zadání pocházejí z našich výrobních závodů Bosch v Česku. Nejúspěšnější řešitelé dostanou nabídku stáže. Mohou tak proniknou do vývojových oddělení podniků Bosch Group v Česku i v zahraničí. Tři nejlepší se navíc podělí o finanční odměnu. foto Nevyvíjíme nějaké hračky, ale skutečnou techniku, která člověku přináší užitek ,“ říká dipl. Ing. Pavel Roman, MBA.

Ve spolupráci s Kariérním centrem ČVUT se pořádají semináře a besedy, na kterých se studenti mohou seznámit nejen s nejnovějšími technologickými trendy, ale rozvíjejí se i v oblasti tzv. soft-skills. Dipl. Ing. Pavel Roman, MBA je vedoucí korporátní komunikace Bosch Group v ČR a SR a povídali jsme si s ním o aktuálních tématech, které se společnosti Bosch silně dotýkají. Pociťujete, že by na trhu práce zmizel problém s kvalifikovanou pracovní silou? Současné turbulentní období nezmění dlouhodobý trend nedostatku kvalifikovaných odborníků. Bosch v Česku po silné patnáctileté expanzi, kdy zde investoval například v minulých 5 letech přes 700 milionů EUR, prochází konsolidační fází. To ovšem nevylučuje menší investice jako bylo zbudování opravárenského centra v Mikulově nebo nové výrobní sídlo Rexrothu v Brně. V každé továrně máme vlastní vývojové aktivity, které jsou 32

zima 2008

teCniCALL

Finanční krize dělá v současnosti starosti všem podnikům i politikům na celém světě. Jak se krize projeví v České republice a jak postihne vaši firmu? Jaké z toho vyvozujete důsledky? Tomuto vývoji se nemůže vyhnout ani firma Bosch. Krizí jsme postiženi jako dodavatel, takže takříkajíc ve druhé vlně. Finanční krize zasahuje reálné hospodářství, zde automobilový sektor a skrz výrobce automobilů také nás. Každý ví, že výroba se snižuje, někde dokonce celé týdny stojí. To znamená, že dodáváme méně dílů a že v našich českých továrnách klesá poptávka. Na tuto situaci reagujeme tak sociálně, jak je to jen možné. Bosch má výjimečnou vlastnickou strukturu, patří nadaci Roberta Bosche, takže podnik není možné přátelsky ani nepřátelsky převzít. To je pro nás výhoda, protože můžeme dlouhodobě plánovat a naše inovační strategie mohou být dlouhodobé. Každým rokem Bosch investuje více jak 3 miliardy eur do výzkumu a vývoje a celosvětově přihlašuje více než 3000 patentů. Tato suma představuje téměř osm procent

obratu a 40 procent z nich jde v současnosti do energeticky efektivních technologií a technologií šetřících zdroje. To se také odráží v našem sloganu Stvořeno pro život. Nevyvíjíme nějaké hračky, ale skutečnou techniku, která člověku přináší užitek. Ať se jedná o bezpečnost nebo výrobky šetřící životní prostředí. V povědomí veřejnosti je Bosch domácí spotřebič nebo elektrické nářadí. Co vlastně Bosch dělá a jak si na trhu v České republice stojí? Bosch Group za obchodní rok 2007 dosáhla celosvětově obratu 46,3 miliard eur v oblastech automobilové a průmyslové techniky, spotřebního zboží a technického vybavení budov. Máme téměř 271 000 zaměstnanců. V Česku sídlí několik na sobě nezávislých dceřiných firem Bosch, které obchodují nebo vyrábějí produkty Bosch a zaměstnávají téměř 9000 lidí. Včetně interních dodávek do Bosch Group činil loni celkový obrat 1,3 miliardy euro. Samotný prodej na území ČR pak 518 milionu euro. A co se konkrétně vyrábí v Čechách? Výrobu zde mají divize automobilové, tepelné a průmyslové techniky. Špičkové výrobky jako automobilové vysokotlaké pumpy Common rail CP4 z Jihlavy – Bosch Diesel s.r.o. nebo nádržové moduly z Českých Budějovic – Robert Bosch s.r.o. jdou do celého světa. Naopak v Brně – Bosch Rexroth s.r.o. vzniká průmyslová hydraulika od 50 kg až po 50 tun pro celou Evropu. A nerad bych opomněl tepelnou techniku z Krnova a Albrechtic – Bosch Termotechnika s.r.o. (dříve Dakon s.r.o.). Více informací o soutěži společnosti Bosch naleznete na www.bosch.cz/technikroku


partnerství Ing. Ilona Prausová ì prausova@vc.cvut.cz

Oracle Czech zahájil Innovate program V listopadu zahájila společnost Oracle ve spolupráci s předními technickými univerzitami ČVUT v Praze a VUT v Brně a se vzdělávací organizací Junior Achievement mezinárodní program Oracle Innovate. Na semináře volně navazuje „job shadowing“, tj. aktivita“a známá na ČVUT jako Mentoring. Studenti a vybraní zaměstnanci Oracle se dle předem stanoveného časového harmonogramu setkají ve skutečných pracovních podmínkách a mohou získat zkušenosti z reálného prostředí IT firmy.

foto zleva: Sergio

Giacoletto, výkonný víceprezident Oracle Corporation pro Evropu, Blízký východ a Afriku, Ing. Milan Sameš, MBA, generální ředitel Oracle Czech, prof. František Vejražka, prorektor pro vnější vztahy ČVUT. Cílovou skupinu programu tvoří studenti informačních technologií, jejichž zájmem je rozšířit dovednosti a znalosti důležité při přechodu z akademického prostředí do praxe, nastartovat vlastní kariéru či podnikání v oboru IT. Program Oracle Innovate je koncipován do čtyř fází, které poskytnou studentům obchodní a technologické informace, rady k vytvoření tzv. „manažerské sady“ a získání povědomí o fungování IT průmyslu. Studentům, kteří přemýšlí o rozjezdu vlastního podnikání, pomůže doplnit praktické informace o fungování firmy. Jejich obchodní nápady získají cílenou podporu při tvorbě strategického obchodního plánu nutného pro rozjezd vlastní společnosti. Pokud budou vyhodnoceny jako životaschopné, program je pomůže rozvinout do finální podoby a podpoří

jejich start množstvím benefitů. Semináře, které se uskuteční v lednu 2009 na ČVUT v Praze, budou věnovány tématu „Seznámení s potřebami IT trhu“ a pěti profesním rolím v oblasti IT. V bloku přednášek od odborníků ze společnosti Oracle získají studenti přesný popis klíčových znalostí a dovedností, jež daná profese (např. analytik architekt, IT Manager, IT Salesman, IT Developer nebo IT administrátor) vykonává v praxi. Bude jim rovněž ozřejměna terminologie IT businessu a klíčových znalostí. Další témata se budou věnovat znalostem IT trhu, struktuře nabídky a poptávky, dostupným produktům a službám, významným dodavatelům, modelům licencování SW a vývojovým trendům trhu. Studenti nebudou ochuzeni o informace o metodách řízení a organizace podniku spolu s autorským zákonem, obchodním zákoníkem a marketingem.

Pro studenty se zájmem o podnikání je připravena série seminářů věnující se etice v podnikání, podnikatelské praxi, proceduře řízení, finančním mechanismům a mechanismům rozvoje. Odpolední část seminářů je věnována aktivnímu přístupu, diskusím a networkingu, který má odstranit bariéry mezi účastníky a navázat aktivní spolupráci s Oracle a venture capital firmou. Tyto subjekty zůstanou účastníkům k dispozici i při přípravě podnikatelského návrhu. Na konci období vítězné projekty přejdou do Inovačního skleníku. Systém benefitů a podpory povede začínajícího podnikatele, poskytne jim podporu a startovní kapitál. Společnost Oracle považuje za velmi důležité navázat aktivní spolupráci s technickými vysokými školami a propojit akademické prostředí s prostředím IT praxe. ČVUT, které trvale poskytuje kvalitní technické myšlení a dovednosti, je tím nejlepším partnerem pro budoucí spolupráci. Podrobnosti o programu Oracle Innovate v Česku poskytne Vendula Fleissigová, Oracle Academy Coordinator, na e-mailu: vendula.fleissigova@oracle.cz

zima 2008 teCniCALL

33


Kalendář akcí

Vědecké konference na ČVUT v Praze prosinec 2008 – únor 2009 17. prosince 2008 Technika v anglicky mluveném jazyce (téma: Mechanika) Pokračování oblíbeného cyklu, který se soustřeďuje na zdokonalování angličtiny sledováním hodnotných filmů. V rámci tohoto cyklu bude vždy promítán anglicky mluvený film v původním znění s anglickými titulky uvedený přednáškou rovněž v angličtině na předem stanovené téma. Kontakt: Ústav jazyků a společenských věd Fakulty dopravní ČVUT Místo konání: Děkanát FD ČVUT, Konviktská 20, Praha 1 Webové stránky: http://jazyky.fd.cvut.cz/ filmovy-cyklus.html Leden – únor 2009 Cyklus seminářů Protherm 2009 Odborný seminář zaměřený na přehled aktuálních změn v legislativě České republiky související s problematikou TZB. Semináře jsou určené široké odborné veřejnosti a pořádá je společnost Vaillant Group Czech s.r.o. a Protherm ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Kontaktní osoba: prof. Ing. Karel Kabele E-mail: kabele@fsv.cvut.cz Místo konání: Česká republika Webové stránky: http://tzb.fvs.cvut.cz; www.protherm.cz 27. ledna 2009 Beton – Povrch architektury Tématem konference je Grafický beton – realizace v České republice. Přednáší Ing. Antonín Jančařík ze společnosti Dywidag Prefa a.s. Kontaktní osoba: Michal Števula E-mail: michal.stevula@fsv.cvut.cz Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze, místnost C 210 Webové stránky: http://www.betontks.cz

34

zima 2008

teCniCALL

26. - 29. ledna 2009 (nebo 16.-19. února) Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí I Čtyřdenní kvalifikační kurz pro pracovníky aplikačních firem, investory, pracovníky státních orgánů a projektanty, zajišťující sanace betonových a železobetonových obytných a inženýrských konstrukcí. Kontaktní osoba: Ing. Petr Tůma Ph.D. E-mail: tuma@klok.cvut.cz Místo konání: Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Webové stránky: www.dohnalek.org 4. – 9. února 2009 Pokročilé solární kolektory Mezinárodní doktorandský kurz pokrývá oblast solárních kolektorů se zaměřením na pokročilé koncepty (hybridní PVT, hybridní vzduch - kapalina, koncentrační, vysokoteplotní, integrace kolektorů do budov). Kurz je dále zaměřen na teoretické modelování a experimentální zkoušení solárních kolektorů. Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., tel: 224 352 433 E-mail: tomas.matuska@fs.cvut.cz Místo konání: CTIV, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Webové stránky: www.solar.uni-kassel.de/solnet 12. února 2009 Konference „Aktuální problémy ochrany krajinného rázu 2009“ Cílem 3. ročníku konference je poskytnout pracovníkům orgánů ochrany přírody a krajiny a expertům zabývajícím se hodnocením vlivů na životní prostředí nejnovější poznatky z řešení aktuálních úkolů, které v uplynulém roce vyvstaly, a to zejména v uplatňování ochrany krajinného rázu v nástrojích územního plánování. Kontaktní osoba: doc.Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. E-mail: ivan.vorel@fsv.cvut.cz Místo konání: Masarykova kolej Praha Webové stránky: http://www.krajinnyraz.cz

18. – 19. února 2009 Konference Energetika a biomasa 2009 Konference je zaměřena na témata biopaliva pro energetiku, moderní technologie spalování, zplyňování a pyrolýzy, pokročilé energetické systémy, minimalizace znečišťujících látek ve spalinách ze spalování biomasy, výpočtové metody a modelování procesů a ekonomie energetického využití biomasy. Kontaktní osoba: Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. E-mail: Jan.Hrdlicka@fs.cvut.cz Místo konání: Fakulta strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 Webové stránky: http://fermi.fsid.cvut.cz/ 11. března 2009 Vysílač na Ještědu: Dilema památkové péče Roku 2007 VCPD ČVUT spolupracovalo s ÚOP NPU na zápisu budovy televizního vysílače a horského hotelu na Ještědu na indikativní seznam Světového dědictví UNESCO. Následně pro ÚOP vytvořilo pasportizaci jeho interiérů a rozhodlo se iniciovat pracovní setkání vyzvaných odborníků, které by mělo doporučit metodiku nutné rekonstrukce této stavby a postihnout problematiku památkové ochrany děl poválečné architektury. Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Beran E-mail: beran_lukas@post.cz Místo konání: Hotel Ještěd, Librerec XIX-Horní Hanychov Webové stránky: http://vcpd.cvut.cz/


10

JIŽ LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ 220 / 400 kV

Akciová společnost ČEPS je provozovatelem přenosové soustavy České republiky. ČEPS přenosovou soustavu řídí a rozvíjí jako součást evropské elektrizační sítě. ČEPS zajišťuje všem účastníkům trhu s elektřinou rovné a transparentní podmínky pro přístup k přenosové soustavě. ČEPS zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax: +420 211 044 568, e-mail: ceps@ceps.cz www.ceps.cz zima 2008


Tecnicall 4/08  

Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze