Page 1

publications of tbe

<tatbolic lRecorb $octetr Vol. XI

THE Catholic 10 June, 1904,

Record Society was founded (or printing Registers and other old Records of the Faith, chiefly personal and genealogical, since the Reformation in England and Wales.


(/); CWJiuurv 93idop, !J3iohop of 0~, (ir;:;// CVi=r-Jlp<J~ of~16Q3-16Q1 FrontiJPitc~

CatA

Ru. Soc Xl.


CATHOLIC RECORD SOCIETY

'ttbe 1Ooua)2 <tollege 10iaries THIRD, FOURTH

A~D

FIFTH

1598-1654 WITH THE RHEIMS REPORT, 1579-80

VOL. II

EDITED BY

~DWIN H. BURTON, D.D., F.R.Hist.S., Vice· President of St. Edlllund's College, Old Hall, Herts,

THOMAS L.

WILLIA~IS.

M.A.,

"'faster of St. Edmund's HOllse, Clllllhridge.

LONDON PRIVATELY PRINTED FOR THE SOCIETY BY J. WHITEHEAD & SON, LEEDS


QUARTUM HEMEROLOGIUM ab an: 1641 ad an: 1647 [Pages 1-14 blank; on page IS the Tdle and the first two paragraphs 0/ the Pre/ace, as printed below, arewrz"tten. Tv the title Canon l'zerney has added a jenct'lled note :-" This part of the Diary is called by Bish. Challoner, 'Mr. Ireland's Diary' (Missionary Priests, ii, 187, etc.) No doubt, therefore, it is in Ireland's handwritin?;. He was Procurator from this time to 1647, when the hand changes." On ,page 20

the Diary beg~'ns, repeaNng the tdle and first two paragraphs already written on page 1$, with the variants that the llame Barberint' whz'ch was abbreviated on page IS zs here wrdt'11 in /ull, and the date ill the Nile there wrt'tten as a numeral tS here given in words.]

[Po 2I]

1641 Hemerologium Collegii Anglorum Duaceni incipiens a Pra!sidentia Rdl admodum Domini D. Georgii Muscotti, qUa! incidit in annum Domini Millesimum sexcentesimum quadragesimum primum. PRÂŁFATIO.

jam agitur annus ex quo laudatissimus mos ille indies' summatim res nostras colligendi penitus intercisus est, utpote a morte Rdl Dnl D. ffrancisci Barber, Presbyteri et hujus Collegii Procuratoris fidelissimi, qui huic operi' gnaviter incumbebat. Quo tamen tam laudata, et a primordiis Collegii religiose fere servata consuetudo postliminio quasi restituta tandem reviviscat, nos illam ex quo R. D. Georgius Muscottus Collegii gubernacula suscepit, pro tenuitate nostra ex speciali ipsius mandato in integrum restituere non gravabimur. Cum eximius Dominus ac Magister noster D. Matthreus Kellisonus S. T. Doctor et Collegii Anglorum Duaceni Prceses meritissimus anna retatis sure 80, sacerdotii 52, Prresidentire vera 27 (quo munere summa vigilantia, sollicitudine et charitate perfunctus est) maximarum virtu tum posteris exempla relinquens, anna Domini 1641 die 21 Januarii Duaci in dicto Collegio, diem clausisset extremum, SSmUB Dominus noster Urbanus Papa Octavus de ejus obitu certior factus, ex omni clera Anglicano D. Georgium Muscottum virum doctrina, prudentia et pietate insignem post plurimos pro fide Catholica in vinea Anglicana ex antI at os labores, post diutumas diversorum carcerum per 20 et amplius annos molestias strenue superatas, mortisque pro fide sententiam alacriter sustentatam, summa omnium gratulatione selegit et in Prresidem dicti Collegii feliciter ordinavit; datis primum [22] NONUS

BB


424

FOURTH DOUAY DIARY

1641

die 2 0 Maii I64I, Emlsslml Cardinalis Barberini literis ad Officiales, Lectores et Alumnos dicti Collegii cOllsolatoriis de morte Pra:sidis defuncti, pariter et exhortatoriis ut predictum Rdm D. Georgium Muscottum amanter amplecteretur, eique tanquam Pra:sidi obedientiam et obsequium exhiberent, quarum tenorem subjungendum duximus. Admodum Rdl in Christo. Quem de morte vestri Pra:sidis Mattha:i Kellisoni concepistis, et mihi per lit eras significastis mcerorem nova probatissimi Viri Doctoris Georgii Moschetti electione levandum duxi. Is scecularis sacerdos est, quod vos tam anxie optastis, et multis pro fide Catholic a olim exantlatis laboribus, et tempore Londinensis pestilentice exhibitis pietatis officiis ita commendatus, ut spem magnam faciat fore ut Collegium istud vestrum sub ejus regimine, doctrina, moribus, zelo fidei in dies magis efflorescat, et pace et concordia, in qua est locus Dei, crescat et augeatur. Runc igitur propriis meritis et mea pariter erga vos chari tate commendatum complectamini, eique quam defuncto prcestitistis obedientiam et obsequium exhibete, meque quem vestri et omnium Anglire Catholicorum amantissimum esse scitis, orationum vestrarum participem facite. Literas patentes pro novo Prceside propediem submittam. Datis Romce die ii Maii I641. Vester Studiosus. F. Cardinalis Barberinus. Quarto deinde die ejusdem Maii promissce suce Em tlae patentes, quibus in Prcesidem constituitur, ad prcefatum D. Muschottum in carcere pro fide tunc Londini detentum, sunt datce in hrec verba: Franciscus Stl Laurentii in Damaso CardII8 Barberinus S. R. E. Vicecanc1l8 et Regni Anglice Protector. Dilecto nobis Rdo D. Georgio Muschetto Salutem. Cum sicut accepimus Collegium Anglorum Duacenum nuper ob mortem Matthcei Kellisoni Prceside destitutum sit, nostrique officii sit, pro eo quo fungimur munere Protect oris Anglia: apud Sanctam Sedem Apostolicam, de simili Pra:side ei Collegio providere, te quem probitate prudentia, doctrina, religionis et fidei zelo a Deo insignitum novimus, pra:dicti Collegii Anglorum Duaceni Prresidem constituendum duximus; prout pra:sentium tenore autoritate nostra de mandato etiam ssml D. N. constituimus [23] et deputamus: Volentes te omnibus facultatibus privilegiis, pra:eminentiis, ct emolumentis quibus similes Pra:sides hactenus usi sunt, frui, potiri et gaudere; Mandantes proinde et pra:cipientes Dilectis in Christo Officialibus Lectoribus, Alumnis ca:terisque dicti Collegii Ministris et inferioribus famulis quibuscum que ut te tan quam verum et legitimum CoUegii Pra:sidem agnoscant, tibique in omnibus debitum obsequium et obedientiam


426

FOURTH DOUAY DIARY

1641

et in Collegio, tam a senioribus (nullus enim prreter D. Nicolaum Middletonum secundarium Theologire Professorem adhuc discesserat) quam a sacerdotibus et creteris alumnis perhumaniter accepti sunt. Post biduum R. D. Hyde coram omnibus presbyteris, theologis, et dicti Collegii studiosis suam authoritatem promulgavit, et in signum humilis acceptationis rogavit ut omnes se ad Ecelesiam statim conferrent quinquies Pater et Ave recitatur, quod et factum est. Edmundus vero Irelandus ne cuivis offendiculum daret, nec Procuratoris nec Prrefecti Generalis muneribus aperte se immiscuit ante 2gum prredicti Octobris, quo die tam D. Sanfordus Procurator, quam D. Wake, Prrefectus [25] nuper Generalis e Collegio discesserunt in Angliam profecturi. Per id temporis tam R. D. Viceprreses quam Edmundus Irelandus summis viribus con ten de runt ut statum Collegii perspectum haberent. Inprimis omnia Collegii membra, tam famulos quam studiosos recensuere, repertisque senioribus tribus utpote Confessario uno, et duo bus philosophire professoribus, (D. enim Gulielmum Hart, qui febri quartana duntaxat detentus, discessum brevi meditabatur, in numerum non redegerunt) Sacerdotibus quatuor, theologis quinque, philosophis novem, rhetoribus sex, syntaxianis duobus, grammatico uno, famulis vero novem, inter quos duobus deprehensis janitoribus, alterum senio pene, et annis inutilem confestim dimiserunt, et integer numerus Collegialium, comprehensis etiam ipsis, consistebat quadragenarius. Deinde ad libros Collegii ratiocinarios animos applicabant, et cum ex rationibus a D. Sanfordo nuper nrmatis (qure quidem tantum continebant debita in Belgio contract a) debita Collegii viginti quinque millia et trecentos nonaginta duos et duodecim asses excedere non videbantur, re penitius inspecta, et creditori bus aliis sub adventum novorum officialium in lucem prodeuntibus ad summam viginti sex millium nongintorum quinquaginta quatuor florenorum et quatuordecim assium eadem debita excrescere deprehensum est. Porro adjectis debitis in Anglia pro quibus Collegium solvit census annuos ad rationem octo pro centum nec non et computatis fundationibus absumptis in usum Collegii, oneribus nihilominus relictis. totalis debitorum summa ad usque quadraginta quatuor millia [26] quingentos octoginta tres florenos et novemdecim asses pertingere visa est, ut ex catalogo infra ponendo elarius consideranti patebit. Prreterea inter omnes studiosos octo tan tum reperti sunt qui pensiones annuatim persolvere tenebantur, reliqui enim vel in alumnorum numerum sunt admissi vel ex contractibus pecunia numerata et jamdudum absumpta initis ab ulteriori solutione liberabantur. Qui vero in Collegio convictorum more alebantur ultra ducentos florenos annuatim solvere ut plurimum non tenebantur, cum tamen, tam ex rationibus tribus abhinc annis ab eximio Dno Edmundo Stratfordo et D. [blank] Martino Collegii tunc


1641

FOURTH DOUAY DIARY

427

temporis Procuratore ad calculum redactis, quam ex recentioribus ab Edmundo Ire1ando (pro notitia quam adhuc habere poterat) jamjam initis satis constet neminem convictorum posse in hoc Collegio, uti moris est nutriri, tam communibus quam privatis expensis in computus plene reductis, infra trecentorum florenorum impensas annuatim exhibendas. Horrea denique omni genere commeatus destituta visebant; in cellariis viginti majora dolia cerevisice repererunt, parum butyri, majorem copiam casei, ad usum vero culince paucissima ligna licet hiemps jam instaret, prceter tria millia fasciculorum in unum cumulum congestorum, ita ut omnes provisiones quce per domum ullo modo reperiri poterant vix aut ne vix quidem restimari poterant pretio sexcentorum florenorum. FlEx pensione Apostolica pro decursis mensibus debebantur octoginta duo floreni supra duo millia et decem asses, in parata pecunia numerabantur in manibus Domini Davisii Confessarii centum quatuordecim floreni et sex stuyveri, reliquice quidem mille florenorum supradictorum a R. D. Preside illi consignatorum in usus Collegii. Quicquid enim commeatus [27] erat in Collegio, vel ab illo mediantibus dictis pecuniis paratum fuerat, vel ex credito ab allis inferebatur, ac propterea inter debita Collegii merito recensendum. Et hcec prcesens rerum facies. ;',j ~ Summa igitur cura habita est ut annona in totius anni usum paulatim inferreretur; quinque enim millia florenorum secum ex Anglia in hunc finem attulerant, omniaque, juxta mandata qure a R. D. Prceside acceperant, numerata pecunia coemebant, ut si debita . . .saltem si'~.¡


428

FOURTH DOUAY DIARY

1641

Catalogus debitorum quem D. Sanfordus · nuperrimus Procurator die decima quinta Augusti 1641 absolutum in manus prrefati Edmundi Irelandi moderni Procuratoris tradidit dicta die vigesima sexta Odobris I64I. flor. Nicolao Everard Mercatori Dunquerq. 537 - 12 - .. Gulielmo Craftes, quondam Collegii Emptori 1,000 - .. - .. Romano Ramery, mercat. Insulensi . 1,100 - .. - .. Antonio Ie Febure, Insulensi 789 - 6 - .. CEgidio Ie Grand, lari.ioni . 3,700 - .. - .. Petro et Anthonio Havets, lignorum mere. 2,850 - .. - .. Nicolas de Raismes brasii mercat. 1,939 - IS - .. Hreredibus Joannis Fabri lignarii . 1,371 - 1- .. Jacobo We1combe butyri mercatori 55 2 - ., - .• Nicolao Mesplant, casei mercatori . 510 - 6 - ., Anthonio Foliet, candelarum mercat. novo 1,506 - I I - .. Danieli Goodman, fabro ferrario 63 - 13 - .. Christophero Petri, vitriario ; 29 - .. - .. Martino Janviere, butyri recentis mercat. 151 - 12 - .. Petro Caron, Plumbario 180 - .. - .. Venditori galerorum Jacobo. 28 - 4 - 2 Roberto Hustin, vini mercatori 28 4 - .. - .. Marire la Gauch, molendini custodi 29 1 - .. - .. Crementarii vidure 671 - 1 - .. D' ouzy pistori 121 - 6 - .. David Laloe, pharmacopolre 1,739 - 19 - 2 Francisco Dronie, salsorum piscium mercat. 64 0 - 17 - .. [29] Amato Lanchry, linei panni mercat. 582 - 2 - .. Claudio Herigner, metaxario 456 - IS - 2 Gulie1mo Lodey, fabro operis intestini 28 - IS - .. Antonio Villanie, veteri candalarum mercat. 557 - .. - .. Joanni Coco, famulo Collegii 274 - 14 - .. Francisco Allan, Emptori Collegii 74 - 8 - 3 Juliano, vetri janitori . 44 - 16 - .. Thom;e Jorosie, infirmarire famulo 52 - ., - .. Petro Bedon, lixre 25 - 2 - •• D. Francisco Sanford, Collegii Procurat. 602 - .. - .. Edmundo Busquel olim Collegii Emptori 79 - 5 - 3 Judre Valliaunt, frumenti mercat. 376 - IO - •• Vidure Marci Wyon, typographre . 98 - .. - .. Marire Pleasaunt, lanionis sorori 345 - .. - .. Joanni Thefruict, lignorum mercat. 352 - 16 - .. Dno Joanni Davisio, Confessario 24- .. - .. Dno Anthonio Burdet, philos. professori . 9- .. - .. Dno Joanni Talbot, studioso . 8 - 10 - .. Dno Radulpho Boldes, sacerdoti 7 - 5 - .. Dno Roberto Stanlreo, sacerdoti 12 - 2 - .. Dno Joanni Tompsono, sacerdoti 22 - •. - •• Joanni Markenfieldo et fratri, studiosis 15 - .. - ..


1641

FOURTrl: DOUAV

429

DIARV

flor.

Magistro Thoma: Layton. theologo Serrurier bibliopola: Collegii . Jacobo Galerorum vendi tori Uxori Walrici Remington. Ecclesia: lotrici Andrea: braxatori Agneti lotrici linteaminum Collegii Petro de Raismes pro hordeo . Dno Michacli Wake. pra:fecto generali J oanni Broode. fabro Jignario . Dno Collier. advocato Georgio Russels. studioso Dno Georgio Persono ex mutuo . Petro Aquatori

[30J

30 97-

.• - •. 2 - ..

I9 - .. 26 - .. - .. 29 - I7 - .. I22 - 7 - ..

96 - .. - .. 235 - .. - ..

52 - 5 - .. 5- .. - .. 25 - .. - .. 3I - I6 - .. I2 - .. - .•

Summa Catalogi D. Sandfordi 25.392 - I2 Debita quibus obnoxium erat Collegium dicta I5 t 3o Augusti in pra:dicto Catalogo non expressa.

..

flar.

Eximio Dno Valentino Randour virtute assignationis D. Eustachii de Sandas ab eximio D. Kellisono nupero Pra:side acceptata: pro Castro escarpensi Rdo Dno Randour. hebraica: lingua: pro£essori ex syngrapha D. Kellisoni manu signata Exactoribus vectigalis trium assium super singulis raseriis brasii a Januario I640 usque ad mens em Septembris ejusdem anni . Simoni Laden pro rudi panno in affixionibus poetarum usurpato duobus retro annis Hospitali sive zenodochio B. Virginis in platea Cervi census perpetuus I3 Hor. IO sol. pro quatuor retro annis . Oppido Duacensi pro domo e regione Collegii census pro quinque retro annis Zenodochio sive HospitaJi infantum expositorum census pro quatuor retro annis cum dimidio . Davidi Laloe. pharmacopola: superius non contentum Pro paramentis sacerdotalibus injuncta in testa. mento D. Richardi Irelandi .

I5 1a

200 - •• - ..

80 - .. - .. IO - I6 - ••

3-

8 - ..

54 - .• - .•

4-

2 - ..

I2 - IO - ••

58 - 5 -

200 - .• - ••

Summa 623 - I Debita contracta pro expensis diurnis a dicta Augusti usque ad 26 80 Octobris I64I.

Roberto Hustin pro dolio vini Juda: Valliaunt. pro frumento . Maria: la Gauche. vidua: pro brasio 20 Rasir Eidem pro viginti quatuor raseriis brasii .

2

2

flar. 80 - .. - ..

II9 - 9 - 2 84- .. - .. 98 - .. - ..


430

1641

FOURTH DOUAV DIAR.V

./lor. [31] Eidem pro molendo brasio tribus vicibus Petro Aquatori pro aqua ducenda ad bis conficiendam cerevisiam . Joanni Baptista: Ramery pro literarum expensis a prima Augusti ad quintam Octobris 1641

9- .. - ..

12 - .. - ., IO - 17 - ..

Summa debitorum contractorum a 15& Aug. ad 26 3 Octo bris . 413 - 6 - 2 Debita contracta quibusdam artificibus partim ante dictam 15 3 Augusti, partim post, quibus omnibus gravabatur Collegium pra:dicta 26 a Octobris I64I. flor. Tegularum artifici 40 - .. - .. Sartori a:rario IS - .. - .. Plumbario . 5 - .. - .. Operis intestini fabro 25 - .. - .. Restioni . 4- .. - .. Fabro ferrario 26 - .. - .. Pistori 75 - .. - .. Tonsori sive Chirurgo 30 - .. - ., Joanni Coco Collegii IS - .. :- .. Carolo promo . 27 - .. - .. Thoma: Simpson, calceatori 27 - .. - .. 18 - .. - .. Juliano J anitori . 25 - .. - ., J oanni Hortulano Francisco Allan, Emptori 33 - 14 - .. Lignorum Mercatoribus pro censu . 110 - .. - .• JEgidio Lanioni pro censu 50 - .. - .. Summa debitorum contractorum artificibus et famulis . 525 - 14 - .. [32] Debita contract a extinctione quorundam censuum et absumptione pecuniarum qui bus census perpetui vel temporales creari debuerant ad sustinenda onera relicta Collegio. Census ducentorum florenorum in monte pietatis flor. Duaceno a R. D. Richardo Irelando fundatus in partem sustentationis studiosi in perpetuum oppigneratus pro . 4,000 - •. - .. Census 60 flor. fundatus super mille floren. in monte Antverpiensi pro duabus missis singulis hebdomadis pro anima D. Gulielmi Harrisoni, . 1,000 - .. - .. presbyt. in perpetuum, extinctus ' Census 90 floren. super domo Antverpiensi fundatus a R. D. Roberto Tempest in partem sustentation is studiosi e sua familia, extinctus, venditione domus 1,900 - .. - .. Census 120 florenorum in Anglia a R. D. Colletono fundatus in partem sustentationis studiosi in perpetuum, extinctus absumptione principalis. 1,500 - .• - ••


432

FOURTH

DOUAY

1641-42

DIARY

qui animo revertendi in Angliam hic tantum subsistere videbatur) non excedebant quinque millia sexcentos nonaginta duos fiorenos et quatuordecim asses ut ex subjecta tabella patepit. Census annui Collegii Duaceni qui de facto percipiuntur. flor. Pro pensione Apostolica .5,25 0 - •• - •• Pro aliis censibus Rom.e in montibus 191 - 14 - ;. Ex fundatione D. Roberti Tempest 112 - .. - .• Ex fundation'e D. Richardi Irelandi 140 - .. - •. Summa censuum 5,693 -

14 -

••

Anno Domini 1642 Die quarto Januarii Duacum venit Edoardus Fitz-herbert, alias Fettiplace, sacerdos hujus Collegii qui aliquot annos in vinea Anglicana transegerat, Generalis Prcefecti officio functurus, pensiom,m nihilominus trecentorum fiorenorum per annum, in Collegii usus ex charitate refundens ac si Convictor esset. Die 28 vo Januarii e Collegio dimissus est Joannes Danby hic Talbot, philosophi.e operam dans, postquam per quinquennium fere studiis hic vacasset, scecularem vitam aggressurus, eo quod sumptibus Collegii jam vivens alia se in animo habere ab institutione Collegii aliena omnino declarasset. Martyrium Die 21 0 : S. Agneti sacro R. D. Thomas Greene D . Thomae communiter Reynolds natus Oxonii, hujus Collegii Reynolds alumnus et sacerdos, passus est Londini cetate jam grandcevus. Et cum esset [35J natura metulosior, et ob senium jam factus infirmior plurimum extulit gloriam Dei, admirabundus quod tam debilem et timidum senem corroborasset ad tam acerbam, et ignominiosam mortem fortiter et alacriter subeundam. Anno Dni. 1628 capitis damnatus est eam solam ob causam quod sacerdos esset, sed clementissimus Rex Carolus ad instantiam serenissimce Regince vitam illi prorogavit; ita tamen ut ab illo usque ad prcesentem annum, utpote per quatuordecim annos sub custodia manserit Londini. Hoc vera anna jussu parliamenti in arenam vocatus absque ulla prioris causs.e disquisitione, aut novi criminis delatione ad lanienam raptus est, et glorioso martyrio vitam finivit, quam multis longo jam tempore in Anglia agens cumulaverat, nam plurimos a via veritatis aberrantes, zelo Dei fervens, ad caulas Ecclesi.e Catholicce reduxerat, et factus bonus odor Christi a vitiis ad virtu tis amorem attraxerat. Eadem die pariter cum illo passus est R. Pater D. Albanus Albanus Roe, sacerdos et monachus Benedictinus Roe, marlyr olim in juventute in hoc Collegio studiosus. 'l'

*

*'l' Thus in the original. Possibly in error for' meritis.' Note in Tierney's hand ;-" He was expelled . Diary i,

should be Diary iii,

120.

120."

See pages 106-108 and 354-356 supra.

The reference


;D. j!!llI!nes

LoCkwood, nlartyr+


434

*

FOURtH

DOUAY DIARY

1642

Gulielmus Eure, hic dictus Georgius Phillipsonus, filius unicus patris sui D. Radulphus Eure de Malton in comitatu Eboracensi et Katharinre Arundellii filire Illml D. Thom;:e Arundellii, S. Imp. R. Comitis et Baronis de Warder omnium nobilissimoru~ Catholicorum. Hic adolescens in Castro de Warder natus, et jam decimum tertium retatis annum agens huc venit animi excolendi gratia, studia a primis rudimentis inchoaturus. Pecunias sec urn duxit ad dissolvendam pensionem per triennium numerando trecentos fiorenos per annum qure in manibus Procuratoris depositre sunt, ne quid dispendii ex non soluta pensione propter temporum calamitates Collegium pateretur. D. Edoardus 26 0 Aprilis Londini passus est mirabili alacritate Morgan, D. Edoardus Morgan, natus in Wallia in comitatu martyr. Flint, hujus Collegii alumnus, annos habens quinquaginta septem. Postridie ejus diei quo sententiam mortis accepit tanto perfusus est gaudio in sacris mysteriis celebrandis, ut maxima cum difficultate potuerit finem Missre imponere, et hoc non priusquam animum divertisset a cogitando Smum nomen Jesu, clamans cum B. Zaverio, Satis est, Domine. Maius 1642 2 0 Maii e Collegio discessit Richardus Shereborne, hic Lee, ad recuperandam pensionem retro jam aliquot annis actam. Rhetor erat, et adolescens bonre spei, sed propter tumultus in patria nihil potuit recipere. [38] 12 0 Maii, habitum Collegialem induti sunt Georgius et Gulielmus Gray, consultis prius parentibus eorum optimis Catholicis, qui omnino cupiebant ut studiis se diligenter accingerent, et institutis Catholicre religionis plenius imbuerentur. Classi grammatices destinati sunt. 140 Maii in Collegio suscepta est crux argentea a Smo D. N. Urbano octavo huicCollegio a triennio don at a ad instantiam admodum Rdl D. Georgii Leyborne sacerdotis tunc Romre agentis, qui negotia hujus Collegii tam domi quam foras insigniter promovebat. Una cum cruce argentea in pix ide lignea referta Agnis Dei, pariter receptum est Breve Apostolicum in hrec verba. Urbanus P. P. viii. Dilecti filii salutem et Apostolicam Benedictionem. Eximia vestra promerita, ac pr<csertim singularis pietas et erga nos atque hanc Sanctam Sedem observantia jampridem pontificiam charitatem mirifice qu<csiverunt. Propterea qure de vestris virtutibus srepe commemorari audimus, cum filiorum, quos unice diligimus, laudibus suffragentur, uberem lretitire materiam nobis afferunt. Perjucundum sane Nobis est, in isto Collegio iis doctrinre ac morum institutionibus ingenia decorari, un de non parum in Christianam Rempublicam ornamentum, in Catholic am William Eur\! succeeded his grandfather as fifLh Lord Eure of Malton. His alias is from his maternal grandmother, Anne daughter of Miles Phillipson, and second wife uf Thomas, the first Lord Arundell of Wardour.-J.s.H.

*


·~b~.. Z2~~·

GUli . Fost~~i;;pt~fden:t~ I>. Plilgo Green\l,. matt)'r.

Qallegii alumn

amob saeex:d ventlie a ~ce .. <$f~cls$o.~t abd~. ·supet ~us calloeato, intmtus est, etsinistliatetJgi:t Viscera; s114. dumda;x;trase munivit signo liedempf;Jonis· nastlia:i, ·e:j:;.dum catnifex. 100111" evellit, et viscem, qqoquQ. vets¢» ·inveliteuS timatu~ eorisalutifetumnom.en Jesus~pius rustincte pronunciavit. . Fr()ns s),ldolie madUit; et oc).lli, et ~ese ~ aqqa .exundImmt. Et quando ob·~pentes 's rlvoS a;. non potWt 143J amplius salutare nomen pronuncf . i a move:ban:tur e:t. crabri gemitus quoS ex: ·il:fio co~d~f. ede:bat, indicia e:ra:nt !,ccel'biSSimi doJoris.et. cruciatusque:m .ao.dimldium hpr~ et ius ~victe animo. oeulis increlum intentis,toleliavit;.· s .est ~o ~tafus

sure qUlnquagesimo septimo; Caussaeo quod sacerdos Ramanus esset. 2Imo Augusti admissus est Wolstanus Paston generosus, hie Augustinus Beeston, qui cursum philosophire pariter ac theologire magna ex parte in hoc Collegio ab aliquot annis audiverat, at sacris ordinibus initiatus non erat, suis expensis semper vivens, et jam ad mensam R D. Presidis inter seniores admissus, trecentos et octoginta fiorenos pro vietu et vestitu numerabat, et ex charitate munus Prrefecti Infirmarire obibat, et Procuratori Collegii,. dum ipse catechizandis scholaribus diligentiu5 incumbebat manus auxiliares ferebat. Una cum ipso venit Balduinus de Sto Georgio, hic Thomas Phrenix, filius Thomre de Sto Georgio, armigeri et Francisc;l! uxoris ejus comitatus Ca[n]tabrigensis, ipse vero Landini natns parentibus tunc temporis hreretica labe infectis. Post aliquot

*

*

The f.'lmily de St. George (thl! Diary implies that they continue<l tn IISC the prefix "de," generally abandoned by our ancl!stors ahout A.n. 1400) \\,,\S seate,1 from an early period at lIatle}·.St. George, Cambs., the name of Baldwin constantly recurring. The third son of John St. George of Hatley was Thomas, of whom nothing more is said in the long Vi.itation pedigree of 1619, which was mati" hy John's first cousin, Sir Henry St. George (of thl! junior branch), then Richmond Herald, who with his sons, Sir Thomas and Sir Henry, succes.ivcly held the office of Garter King of Arms from 1644 to 1715. whilst another ~Oll, Richard, was Ulsln King of Arms. l"our successive generations were indeed heralds i Francis, the


1643-44

FOURTH

DOUAY

DIARY

443

December 1643 17 mo Decembris e Collegio discessit et Angliam repetiit D. Georgius de forti scuto eo quod media ad promovenda studia ilJi non suppeditarentur. . Hoc anna additis accedentium et subtractis discedentium mensibus, per totum alebantur in Collegio triginta octo personre.* Anno 1644 Aprilis l<)mo Aprilis e Collegio discesserunt D. Augustinus Beeston alias Wolstanus Paston, Gulielmus Paston ejus nepos hic Beeston, et Thomas Blount hic Anderton, Bruxellas versus; ille quidem ad res suas curandas: hi vero duo ad valetudinem recuperandam [53] et confirmandam qua nimis adversa in Collegio usi sunt. Maius 1644 19na Maii 'l' profecti sunt Ipras Magister Georgius Russels, et Magister Gulie1mus Walmesley hic Hammerton, pr;csentati a R. Dno Pr;:eside ad sacros ordines suscipiendos. 21 ma die Maii a Rdmo Dno Judoco Boukaert ยง Episcopo Iprensi ibidem promoti sunt ad sacrum subdiaconah,ls ordinem. 2411 Maii domum reversi sunt incolumes prrefati ordinati. Junius 1644 23 11 Junii ad Collegium accessit Robertus Heneadge hie Browne filius Georgii ~ Henedge equitis aurati,et Elizabethre Tressham, amborum Catholicorum, in Catholiea religionis enutritus. Hue missus est a D. Francisco Mannocke, anna ,etatis decimo septima ad exeolendum ingenium, et primis rudimentariis annumeratus est 26 tl1 reversus est Bruxellis Thomas Blount hie Anderton, confirmata aliquantulum valetudine, at vero Gulielmus Paston hie Beeston ibi se studiis applicuit, et plene convaluit excepto quod post aliquod temporis spatium suborto tumore in gutture struma sive Regio, quod vocant, morbo laborare credebatur, ideoque in Gallias transmissus, ut contactus regii beneficio frueretur. [54] 27 ma die Junii D. Georgius Russels et D. Gulielmus Hammerton Gandavum profecti sunt ad saeros ordines suseipiendos, sed post aliquot dies re infecta reversi sunt, dieente Rmo Dno Episcopo Gandavensi rem quidem fieri posse, ut scilicet extra -tempora a jure statuta eonferrentur Ordines in vigori Indulti Apostoliei: se autem nolle faeere. Julius 1644 9na Julii Duacum venit Gulielmus Wall hie dictus Marsh, filius Guliclmi Wall et Dorothe;:e uxoris ejus Catholieorum et generosorum. Curriculum studiorum humaniorum Odomari

*

For list of names see ].i-n! alld Secolld Douay Dim-ies, Pl" 40, 41. 'l' From this point Mr. Irelan(ll1scs the feminine form of thc date instead of the masculine as hitherto. ยง Jodocl1s BOl1chncrt, Congo Drat., Bishop of Yprcs 1641-1646. 'If Sir George lIeneagc of IIainton, co. Lincoln, married Eli7.aheth, only daugllter of Francis Tresham uf Rushtun, Norlhants., an,\ was sl1ccec<lc(\ hy his seventh but eldest surviving son George. Rohcrt, in the text, is the eighth, and born 17 Nov., 1626. Charles, the ninth son, was horn 7 April, 1629 (Hart. Soc_, Ii, 480).--)_5. H.


1645

FOURTH DOUlI.Y DIARY

441

cujusque) eXlmlO D. Sylvio suam prresentiam in hac parte ob nimias occupationes excusante. Et primo visitatur R. D. Prreses, deinde D. Viceprreses, seniores, sacerdotes, et creteri, singuli suo ordine, nec omittuntur famuli. [60] In Collegio, decrescente per singulos annos numero, ne nimis graveretur sicut in adventu R. D. Prresidis, jam non reperiebantur ultra triginta personas, quorum circiter novem convictores, creteri alebantur sumptibus Collegii. Hora undecima surgit Venlls D. Visitator et una cum fratre suo rem eat ad redes proprias. A prandio revertitur, et sic deinceps quotidie usque dum totalis visitatio personarum absoluta est. Junius 1645 8va die Junii e Collegio discessit R. Dns Edoardus Fettiplace hic Fitzherbert, Prrefectus Generalis, et Neoportum in Flandria se contulit, sanctissimum Carthusianorum ordinem inter Anglos ingressurus, quod et fecit, et per fecit vir vere pius et bonus. In ejus locum surrogatus est a R. D. Prceside, habito prius consilio Venlls Dnl Visitatoris, D. Gulielmus Irelandus, Sacerdos, et theologus tertii anni, vir modestus et prudens non enim visum est illi multiplicandum esse numerum seniorum pendente visitatione, donec resciret quid Eminen. DD. statuerent de rebus Collegii. z6 a Junii, peracta visitatione personali, inquirunt RR. DD. Visitatores quantum quisque Collegialium pro alimento et creteris necessariis consume ret per annum, ut inde dijudicari possit an Collegium complectatur numerum competentem ad exhauriendam pensionem Apostolicam, et libris expositorum omnium a z6 ta die Octobris 1641 usque ad finem Maii 1645 una cum numero omnium personarum qure toto illo tempore in hoc Collegio alebantur diligenter examinatis, satis aperte constabat singula capita annuatimconsumpsisse fere trecentos fiorenos, Deinde distinctione inter [61] Convictores et alumnos singulis annis accuratius facta, compertum est ultra convictores qui pensiones solvebant, fuisse primo anno, hoc est a dicta 26 ta Octobris 1641 usque ad finem anni 1642, per totum alitos in Collegio nihil solventes, personas viginti novem: a principio anni 1643 usque ad finem ejusdem per tot urn viginti quatuor personas cum dimidio, sive sex mensibus superstitibus: ab initio vero anni 1644 usque ad finem ejusdem per totum personas viginti duas cum dimidio: ab initio demum anni 1645 usque ad fin em Maii jamjam elapsi personas viginti cum dimidio. Ex quibus omnibus in computus district ius redact is manifestum erat per triennium in sustentandis Alumnis fuisse supra pensionem Apostolicam expositos supra quatuor millia quingentos fiorenos qui suffecissent ad sustentationem quatuor seniorum per illud triennium, casu quo Eminent. DDls non fuisset visum seniores alendos esse ex pensione Apostolica. Porro in dissolvendis antiquis debitis et pro interesse pecuniarum constabat fuisse exposita quindecim millia fiorenorum,


1645

451

FOURTH DOUAY DIARY

Usum librorum suorum una cum linteaminibus legavit Pnesidi futuro, et pro tempore existenti in perpetuum, ac vestimenta et lanea quceque ordinavit vendenda ad coemenda paramenta nigra pro celebratione Missce solemnis defunctorum, cum hac obligatione, ut dies ejus anniversarius solemniter celebraretur in Collegio ad septennium. Quibus executor ejus testamentarius addidit trecentos circiter ftorenos [68] ad perficienda dicta paramenta et pro parili ornamento altaris cum hac ulteriori obligatione, ut elapso prcefato septennio, adhuc per aliud septennium omnes et singuli sacerdotes, quos tunc contigerit fore in Collegio sacra faciant saltern privatim in hac die anniversaria pro requie ipsius animce, quce Rdo D. Prcesidi moderno proposita et ab illo acceptata et concordat a fuit. Donavit pneterea sex millia ftorenorum ad fundandum censum annuum perpetuum pro sustentatione unius alumni in hoc Collegio ad colendam vine am Anglicanam, absque ulteriori obligatione quam ut disciplinam observet per omnia sicut creteri alumni et post quam ad sacerdotium promotus fuerit, singulis septimanis, quamdiu hac pensione fruetur, unum sacrum faciat pro anima fundatoris, pro animabus patris et matris ejus, fratrum ac sororum. Commendavit postremo literas in manus executoris sui presentis non aperiendas ante mortem D. Thomce Roper, de quarum contentis dicetur 29 n& die Octobris 1647, post recepta certa nuncia de morte prcefati Domini Thomce Roper. 26t & die Decembris circa meridiem depositum R. D. Georgii Muscotti, nuper Prcesidis dignissimi, terrce committitur in templo D. Jacobi in sacello Bm&e Virginis, prcesentibus Venblllbus et admodum RR. DD. Visitatoribus aliisque Doctoribus et ingenti concursu populorum, qui ad rumorem sepultur:c Martyris designati et tanta pro fide Catholica passi (qui quidem rumor a R. D. Pastore non rogato in die Nativitatis Domini pro concione sponte promanans per civitatem percrebuerat) visendi studio densis agminibus conftuxerant. Absoluto Officio in Ecclesia Ven1es DD. Visitatores redierunt ad Collegium et ingressi [69] triclinium, protulerunt et perlegerunt literas. perillustris D. Pronuncii, quibus, intellecta gravi infirmitate R. D. Prresidis, illis potestatem fecerat, casu quo mors sequeretur, providendi de bono regimine Collegii quousque aliud a superioribus decerneretur; in quarum vigore committebant facultatem regendi Collegium DD. Gulielmo Hydceo Vicepresidi et Edmundo Irelando Confessario et Procuratori Collegii. donec aliud statlleretur. Omnes expensre funeris ab executoribus persollltre sunt, a quibus paulo post impositllm est et marmor sepukhro Pncsidis defuncti cum inscriptione qme, si cui libeat, ibi perlegi potest. Hoc anna per totum alebantur in Collegio triginta circitc personce, quarum viginti cum dimidio alebantur sllmptibus Collegii.*

* For list of names sec

First and S((oml

DO/lII)' Dilln¡~,¡,

Pl'. 4 2 , 43.


1646

FOURTH DOUAV DIARY

455

vincialibus et synodalibus Conciliis editis, generalibus vel specialibus, creterisque contrariis quibuscunque. Datum Romre apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die xvi Februarii MDcxxxxvi. Pontificatus [blank] Nostri [blank] Anno secundo. In dorso. Dilecto filio Modemo et pro tempore ex [iste]nti Rectori Collegii Anglorum Duaceni. Sigillum in dorso in cera rubra. M. A. Maraldus. [76] Junius r646. 26a. Junii Andreas Why tall hic Kniveton in cubieulo D. Viceprresidis coram eodem et Edmundo Irelando Confessario Collegium [sic] ex commissione perillustris D. Pronuncii regentibus professionem fidei a Pio 4 prrescriptam una cum promissione nihil moliendi sponte quod ad pacem Collegii perturbandam conduceret, juramento firmavit et sic ad convietum et habitum Collegialem admissus est. Julius r646 24t a. die Julii vesperi ad Collegium venit Renricus Veer, filius Roberti Veer, generosi et Annre Roberts, Catholicorum, natus Londini inibique literis educatus, et religione Catholic a e cunabulis imbutus. Ruc autem venit in numerum Alumnorum admittendus et logicre operam daturus. 3ra. Julii Mrl Thomas Graddell, Thomas Duffield hie Thirkill, et Thurstonus Anderton hic Robertus Thurston, Theologi,


1646

FOURTH

DOUAY DIARY

457

nisi interea temporis animo amplectendi, statum Ecclesiasticum Deus illum inspiraret ex alto. [blank] die Septembris discessit D. Gulielmus Ireland alias Mennell absoluto jam cursu Theologico, et sacro sacerdotio initiatus. Is per annum et amplius primus omnium Sacerdotumnon-seniorum functus fuerat officio Pra:fectus Generalis cum laude et modestia. Et jam licet facultatibus orclinariis munitus, se tamen ex consensu Superiorum Lutesiam Parisiorum, ut inter Pat res qui dicuntur Missionis plenius instrueretur in Sacramentis administrandis et aliis muneribus obeundis qme spedant honum Missionarium, et ab iisdem peramanter exceptus est. r7 a die Septembris D. Gulielmus Hyda:us Vicepmses recepit ab Internuncio Apostolico copiam literarum [79] quibus constitutus est Prreses. r8 va die convocatis in aulam D. Pra:sidis scholaribns omnibus R. D. Gulielmus Hydceus legit coram omnibus literas sive pra:dictam copiam literarum Em' D. Protedoris se in Prresidem erigentium in ha:c verba: Aloysius, Cardinalis Capponius dilecto nobis Rdo Gulielmo Hydceo salutem. Cum sicut accepimus Collegium Anglorum Duacenum nuper ob mortem Georgii Muschotti pra:side dcstitutum sit, nostrique officii sit, pro eo quo fungimur munere Protectionis Anglia: apud Starn Sedem Apostolicam de simili Pneside illi Collegio providere, Te, quem probitate, doctrina, prudentia, religionis et fidei zelo a Deo insignitum novimus, pr;:cdicti Collegii Anglorum Duaceni Prresidem constituendum duximus, prout pra:scntium tenore authoritate nostra, de mandato etiam S. D. N. constituimus et deputanms. Volentes te omnibus facultatibus, privilegiis, prreeminentiis, et emolumentis qui bus similes Pra:sides hactemis usi sunt, frui, potiri, ac gaudere. Mandantes proinde ac pra:cipientes dilectis in Christo officialibus lectoribus, alumnis, creterisque dicti Collegii ministris, et inferioribus famulis quibuscunque ut te tanquam verum et legitimum Collegii Pncsidem agnoscant, tibique in omnibus debitum obsequium et obedientiam exhibeant: tibi vero ut ecc1esiasticam disciplinam et con cordi am ante omnia promoveri cures, injungimus; sic enim villicationis tua: ration em Christo Domino in die judicii tanquam bonus et fidelis servus, et ejusdem Christi Domini Vicario, sive nobis quoties opus fuerit, tanquam prudens minister pra:clare reddes. Omnino autem ne quid novi ad Collegii pra:dicti regimen spectans [80] Nobis inconsultis, aut a Sta Sede Apostolica non obtenta licentia introducas, prohibeamus. Datum Roma: die 2r ma Julii r646. .Pontificatus Sml D. N. Innocentii X anna secundo. Subsignat. A. Cardinalis Capponius cum certo paragrapho, et appositum magnum sigillum cum insignibus dicti Cardinalis et infra ad caIcem. Simon Oliverius, secret. Ha:c copia collationata cum suo originali ut supra snbsignato et sigillato concordat quod attestor. Jac. Thibault, Not. r646.


1646-4.7

FOURTH

DOUAY DIARY

459

tiones theologicas revertitur. R. D. Prreses scholares omnes ad pietatis et doctrinre studium cohortatus est. Eadem die literas origin ales constitutivas Prresidis a perillustri D. Internuncio recepit R. Dna Prreses, de industria enim retent;e fuerint quousque certior factus esset pnefatus D. Internuncius de receptione Copire earum, et R. D. Prreses designasset tabellarium per quem mitterentur originales, ne ambre peri rent in via. Una vero cum originalibus accepit R. Dns Prreses, literas Emml D. Protectoris juxta hunc tenorem. [In the margin, Literre Eml D. Protectoris Italice.] Illustris et admodum Rde Dne. Publicas institutionis ture in Prresidem Collegii literas mitto, ut perspectum tibi reddent conjunctre. Notitia qure mihi facta est de virtute, et egregiis animi tui dotibus sicut eo me induxit ita futurum spero, ut emolumentum quod exinde Collegio accrescet, et augmentum meriti semper prrestet tibi, et lretitiam mihi. Gratanter accipio voluntatis ture amoris plenre indicia, et vicissim spondeo, quicquid a me proficisci poterit vel in commodum Collegio. vel ad gus tum tibi. Romre 3 Idus Augu!';ti 1646. Dominationi vestrre Addictus uti frater. In dorso. A. CardliB Capponius. Perillustri D. Gulielmo Hydreo, Collegii Anglorum Duaceni Prresidi. [83] 8va die Octobris R. D. Prreses coram Venll Dno Prreposito Attrebatensi prrestitit juramentum fidei, et eundem Ven1em D. Prrepositum una cum Eximio Dno Francisco Sylvio, Visitatoribus nostris, et fratre prrefati D. Prccpositi ad prandendum secum invitavit, et a prandio exhibitum est in schola theologorum a syntaxianis parvum drama in honorem R. D. Prresidis a D. Thoma Middletono, qui syntaxim anna superiori professus fuerat, compositum. I2ma die Octobris aperiuntur schob! theologorum, et dure lectiones quotidie prreleguntur ex dictatis R. D. Prresidis, qui semel in die per horam prresidet in disputationibus. November 1646 13110 die Novembris juramentum fidei de more prrestitit D. Joannes Hamelyn hie Downing sacerdos, cum promissione observandi regulas et pacifice vivendi in Collegio. December 1646 2gno. die Decembris juramentum fidei una cum promissionc observandi regulas Collegii, et pacifice vivendi in Collegio pnestitit Mr Joannes Jowseus coram Rdo D. Prreside, prresente Edmundo Irelando Confessario, et ad convictum admissus est. Annus 1647 6tllo die Januarii in cubieulo R. D. Prresidis antiquum Collegii juramentum, pariter ac novissimum prrestiterunt D. Joannes HamelYIl hie Downing, et Dns [84] Joannes Jowseus, theologus


16+7

FOURTH

DOUAY

DIARY

461

13 3 die Fehruarii ad Collegium venit Edouardus Kinn (hie Colle ton) filius Joannis Kinn, h,uetici, et Catharimc Colleton, catholicre, natus Lautoni::c in Comitatu Glocestrensi, ubi pater cjus exercuit artelll pannariam. E pueritia literis vacavit,t sed grandior factus primo Jurisconsulto traditus est instituendus cui per biennium inservivit, deinde chirurgo cujus artem, ut potuit, didicit. Et tandem huc venit, suadentibus amicis desiderio [86J amplectendi statum ecclesiasticum ut patriam juvet; ideoque humiliter orat ut aelmittatur in Collegium super pensione ab admodum R D. Joanne Colletono consanguineo suo olim in Anglia CIeri srecularis superiori fund at a, et petitioni annuit R. D. Pneses. Annum retatis agit vigesimum secundum, et circiter decimum sextum vel septimum proprio motu Catholic::c Ecclesice reconciliatus est. Martius 1647 I3 3 i\iartii ael sacros ordines suscipiendos profecti sunt l'daurontis VillaIn l\iagistri Edoardus Barkerus hic Vemalty, dicccesis Norvicensis et Joannes Jowseus, direcesis Eboracensis. Hic MagI" Jowseus filius erat Thomce Jowsei etJan;e uxoris ejus, humili fortuna Catholicorum, sed multis persecutionibus et meritis auctorum. Pater enim ejus vincula et carceris [sicJ pro fide Catholica diu perpessus est, mater etiam domi suis ;erumnis et jacturis non caruit, quorum exemplo, et piorum sacerdotum cohortatione animatus hic Joannes ad literarum studia (dimissa arte coriarii, quam per aliquot annos exercuerat, sibi qucestuosa) se contulit animo amplectendi statum ecclesiasticum, et patrire affiict;e suceurendi. Et ex quo ad hoc Collegium venit, dum humanioribus literis et philosophire operam dedit, modo famuli ministerio in Collegio fungens, modo suis expensis in oppido vivens, multa dura passus est; nihilominus in proposito perseverans jam tertii anni theologus a R. D. Prreside ad omnes S<l.cros ctiam Presbyteratus ordines pnesentatus est. [blankJ die Martii [rest of page blankJ. [87J Aprilis 1647 4111 die Aprilis ad Collegium venit ex Anglia, Georgius Burie, Cestrensis Comitatus, ut coci ministerio fungeretur. lOrna die Aprilis in publicis scholis R. D. Prreses titulo Licentiati in theologia insignitus est, benedictionem impertiente Eximio Dno Sylvio Vice-cancellario, Eximius enim D. Colvenerius Universitatis . Cancellarius senio jam pene confectus prre nimia debilitate scholas non valuit adire. Convivium pro Doctoribus Regentibus instructum est in Collegio, expensis R. D. Prresidis. Dominica . passionis suas primitias cantavit D. Edouardus Vcrnalty. Hic filius erat Edoardi Barkeri, et Susannre, uxoris ejus, jurisconsulti sed h::cretici, sieut uxor erat Susanna usque ael obi tum viri. Filius vero Edoardus in domo patrui nobilis Catholici a decimo quarto anna instructus et imbutus erat in Catholica re1igione quam semper amaverat, licet vivente patre

*,

* Probahly Rac-SL-Maur.


1647

463

FOURTH DOUAY DIARY

Schedula debitorum antiquitus contractorum in Anglia. Capitulo Londinensi ad rationem octo pro cent. . 4,000 - •. - •• Eximio D. Georgio Leybornio ad rationem octo 2,000 - •• - •• pro cent. Executoribus D. Georgii Muschotti olim Prresidis ad rationem octo pro cent. sed non exiguntur 1,000 - .• - ., ab executoribus ultra quinque . Summa debitorum in Anglia 7,000 - •• [90] Schedula debitorum ex extinctione fundationum contractorum. In Monte Pietatis Duaceno census annuus perpetuus floren. ex fundatione R. Dnt Richardi Irelandi oppigneratus pro 4,000 - •• In monte Antverpiensi vel domo civica census sexaginta florenorum perpetuus ex fundatione D. Gulielmi Harrisoni Archipresbyteri pro duabus Missis per hebdomadam in perpetuum ... 1,000 - •. venditus pro Domus Doctoris Thomre Tempest Antverpia donata in part em sustentationis unius e sua familia in Collegio in perpetuum, qure valebat nonaginta 1,900 - •• florenos per annum, vendita pro Ex fundatione R. D. Joannis Colletoni ad alendum unum studiosum in perpetuum consumpti. 1,500 - •• Ad fundandum tres rnissas per hebdomadam in perpetuum pro anima R. D. Georgii Harrisoni presbyteri donati et consumpti 1,000 - •• Ex fundatione R. D. Richardi Tayleri ad alendum scholarem ex Northumbria consumpti . 600 - •• Swnma fundationum extinctorum Summa totalis debitorum Collegii Anglo-duaceni 30 ma die Apr. 1647 •

- ••

- ••

- ••

- •• - ••

- •• - ••

10,000 - •• - ••

25,533 -

5-

3

Insuper debetur Eleenorre Waferer cens vitalitius 50 fiorenorum. Debentur duo sacra per hebdomadam per 20 an. post mortem D. Abigael. Debentur tria sacra in perpetuum in honorem Smae Trinitatis. Debentur quatuor sacra per annum, pro anima Thomre Cumberford. [91] Ex quibus schedulis una cum catalogis in quarto, 510, 610 et 7 mo folio hujus diarii collatis facile constabit quanta diminutio debitorum antiquorum, nullis novis contractis, in hoc quinquennio . cum medio facta fuerit, utpote novemdecim millium quinquaginta florenorum, et tredecim assium cum uno quadrante. Deinde per lustrata domo, repertre sunt provisiones intra septa CoUegii tam in ligno, panno, quam frumento, butyro, creterisque


1647

FOURTH

DOUAY

Atque ita. Reman[ent] Collegio 30 ma. Aprilis

4.65

DIARY

flor.

ass.

¡ I2,983 - I6 - ..

Gravatur Collegium rere alieno in Belgio . . 08,533 - 5 - 3 Debentur pro fundationibus hic extinctis. . IO,OOO - 00 - 0 Debentur pro pecuniis mutuo acceptis in Anglia. 7,000 - 00 - 0 Summa debitorum 25,533 - 05 - 3 Atque ita. Diminuuntur debita anti qua ¡ 1Q,050 - I3 - 1 Et reman[ent] in provisionibus et pecunia . ¡ I2,983 - I6 - .. Sum. dim. et rem. 32,034 - 09 - I Sum. omnium inventor urn 26 to. Octobris 164I . . 02,735 - IO - .. Atque ita. Auctum est Collegium a die 26 1a Octobris I64I usque ad diem 30mam Aprilis I647 viginti novem millibus ducentis nonaginta octo florenis, novemdecim assibus, et uno quadrante . . 29,298 - 19 - 1 [94] Sed tanta: molis erat verum hujusce Collegii tot debitorum involucris implicati statum explicare, ut aliquid post tot annorum spatium acciderit ad istas etiam rationes interturbandas. Dictum est in initio hujus diarii fol. 4 nos quinque florenorum millia, ad paranda Collegio necessaria nobiscum ex Anglia attulisse, et omnino creditum est hrec omnia integre ad Collegium pertinuisse, sed quadriennio fere elapso, et non ante, conclusa jam visitatione, et rationibus in ea initis Romam transmissis, significavit nobis R. D. Georgius Gage (e cujus manibus recepta fuerunt prredicta quinque florenorum millia) septingentos et octoginta florenos eorundem non Collegium sed alio spectare, non tamen integram summam unica solutione repetiit, sed per partes prout Collegium solvendo erat, utpote trecentos florenos annuatim, et quia viro spectatre probitatis omnino fides adhibenda erat, de ordine R. D. Georgii Muschotti Prresidis, prrefati trecenti floreni confestim illi numerati sunt. Labente vero anna D. Petrus Curtesius, visis chartis et rationibus (qure diu propter persecutionem ingruentem et srevientem absconditre latuerant) hoc negotium spectantibus, omnino affirmavit quingentos ad minimum florenos pretactre summa: ad Collegium pertinere. Atque de hoc non semel, sed iterum et tertio summa confidentia tanquam de re certissima Procuratorem suis literis certiorem fecit. In qua fide formatre at que perfectx sunt rationes suprapositre. Postea vero cum Edmundus Irelandus Procuratoris munus abdicasset, convenientibus prrefatis DD. Gage et Curtesio [95] et rem accuratius examinantibus, prrefatus DDB Curtesius agnovit errorem suum, fatendo se nescisse dictos septingentos et octoginta florenos mutuo fuisse accept os ad perficiendam summam quinque millium florenorum in sublevamen hujus Collegii in illa extremitate destinatorum, atque literis in


1647

FOURTH DOUAY DIARY

467

Hydreus modernus Prreses prresidentiam suam auspicatus est formatre sunt, eo quod in his Procurator utpote officium abdicaturns, magis insudaverit, et longiori experientia doctus, hic tanquam postremis ultimam manum adhibuelit. Et cum annus elapsus sit dum hrec' scribo, ex quo hre rationes compilatre fuerint, novo Procuratore diligenter interim munus obeunte, et difficultates pro re nata de die in diem movente, nihil aliud prreterquam quod supra expositum est (quod fuit in favorem Collegi.i) emendandum occurrit. 7 ma die Maii jacta sunt fundamenta parietis lateritii e sacristia ad braxatorium usque portendentis, primum lapidem ponente R. D. Prreside. Eadem die dimissus est Joannes Jackson cocus, in cujus locum suffectus est Georgius Burie ab Anglia in hunc finem evocatus, Joannes vero Bruxellas se contulit cum literis commendatitiis R. D. Prresidis, bene enim se gesserat, et servitium Collegio utile semper prrestiterat. Junius 1647 2 da die Junii ' remissus est D. Joannes Jows~us e Collegio ad hospitium qurerendum in oppido. 12 ma die Junii significatum est R. D. Prresidi duo decreta emanasse a S. Congregatione de propa[g8]ganda fide ad moderandum vel tollendum novum juramentum nobis intimatum 23 die Aprilis anni superioris ut supra dictum est, quorum alterum factum est absente, alterum prresente S. D. N. Innocentio X, et paulo post allata sunt ad Collegium, quorum propterea copias hic subjungimus. Decretum S. Congregationis de propaganda fide habitre 12 Martii 1647. Ref. Emmo D. Cardinali Capponio monitum Prresidis Collegii Duaceni asserentis non posse ab alumnis Anglis prrefati Collegii observari juramentum juxta ultimam formulam ad earn [sic] transmiss am in duobus punctis, quorum alterum obligationem continet abeundi quocunque illos destin are voluerit S. Congregatio, cum eorum patria operariorum ecclesiasticorum penuria adeo laboret, ut ext eros missionarios qui curam habeant Catholicorum Angloium accersere necesse sit. Alterum vero est obligationis non discedendi a missione sine licentia ejusdem S. Congregationis, cum prredicti alumni in Anglia pro prredicta licentia discedendi a - missionevix sine periculo .vitre scribere possint ad Urbem et interdum iis derepente fugere, ac alio ad evitandum periculum mortis vel amissionis bonomm, 'aut gravis mulctre, se transferre necessarium sit. Emml Patres censuerunt alumnos prrefatos a duabus prredictis obligationibus esse liberandos, ita tamen ut in creteris juramentum vim suam obtineat. Decretum S. Congregationis de propaganda fide habitre die 26t a Aprilis 1647 coram Smo. Ref. Emmo D. Cardinali Capponio decretum, editum die 12 m&. Martii proxime prreteriti circa moderationem novre formulre


1647

46!l

FOURTH DOUAY DIARY

venerit, inspirabit; jam quatuordecim annorum tan tum a'tatem habet. Crathorne, Secundus Radulphus Crathorne, filius Radulphi armigeri et Margarita' Thorneton, Catholicorum, natus et educatus apud Nesse, in parocia Hovingi in Eboracensi comitatu in fide Catholica, et bonis literis ab ineunte a'tate eruditus, quas ut ad perfectionem perduccret huc a parentibus missus est, et statum ecclesiasticum desiderat ut patriam juvet, annos quatuordecim jam tantum natus. Ducentos vel ducentos et quinquaginta Rorenos per annum a parentibus expectat. [lOr] Tertius Gregorius Hooge hic Wharton, filius Gulielmi Hooge generosi, et Annre Gelderd, Catholicorum, natus et educatus Haregate '1' in parrecia in Knaesborough in comitatu Eboracensi in fide Catholica, et bonis literis instruct us, quas ut excoleret Duacum venit animo capessendi statum ecclesiasticum ut patriam juvet. Aliquam pecuniarum summam ab amicis expectat, prout conventum fuerit cum R. D. Pneside. Annos sexdecim jam habet. [Pages I02-II2 blank.]

*

*

The visitation of 5 Sept., 1665, gives the children of Ralph Crathorne of Crathorne, by his second wife, Margaret dau~hter of Robert Thornton of East Newton (elder ones heing by the first wifc)-(2) Ralph, ret. 31, (3) Francis,:-et. 26, (4) John, ret. 23, and (2) Dorothy wife of Henry . son ancl heir of Sir Solomon Swale of South Stainley, bart. (Su,-/e.s Soc., xxxvi, 67 and 145). East Ness in the parish of Hovingham. Stonegrave parish, in which nrc East Newton and West Ness, is close bY.-J.S.H. '1' High Harrogate was in the parish of Knaresborongh; whilst Low Harrogate was in the parish of l'annal.-J.s.l!.


484

FOURTH DOUAY DIARY

1645

affable, temperate, abstemious from wine and strong beer, willingly turning his discourse to piety. As to his labours, as long as his strength endured, he was tireless night and day, in diligently fulfilling the duties of a good shepherd, providing and ministering both corporally and spiritually to the plague-stricken and those who were abandoned by all. Often did he risk his own life to gain souls, especially in that plague of London, which the Cardinal Protector recalled in his letters to the superiors, lecturers, and students of the College on his election as President. If you regard his sufferings, he was glorious-being betrayed by false brethren for the sake of gain, he had experience of many prisons; was emaciated by captivity for twenty years and more, and finally was condemned to death for his priesthood. As to his works of charity, he was exemplary, pouring out the bowels of his mercy on the poor, for whom he not only at the moment generously provided every necessity, but he took care to get annual rents and revenues to the amount of four hundred florins established in perpetuity for the support of orphans, widows and poor people kept in prison for the Catholic Faith; and at his death he commended the care of this funcI to the Bishop of Cha1cedon. Regarding his administration, he was farsighted in the management of his resources, sparing of the goods of others, lavish of his own. He was strict in preserving discipline, not regarding the face of man; keen in reproof, faithful in admonition, earnest in exhortation, he shone alike in work and word, as with the very look of an angel. In respect to his reputation, he was noteworthy, with good report among the clergy, as well regular as secular, and all the laity, winning them by his many good deeds. In truth, he \vas such a man that the Eminent Cardinal Protector did not hesitate to declare him the flower of the English clergy. He caused discipline to flourish anew, and he administered domestic affairs so brilliantly, that in the period of only four years during which he was President, although the times were calamitous, and England was blazing with civil war, and the Catholics were oppressed, yet he left the College richer by twenty-five thousand florins. When making his will, besides the thousand florins which in September, when he was drafting the will, he had given to the College, he bequeathed to it five hundred florins, which it owed him, as part of a larger sum lent by him in the presidency of Dr. Kellison. He left in perpetuity the use of his books, together with his household linen, to the future President for the time being; and he ordered his clothes and some woollen things to be sold, and the proceeds applied to the purchase of black vestments for the celebration of solemn Mass for the dead, ¡with this obligation, that his anniversary should be solemnly observed in the College for seven years. To these proceeds the executor of his will added about three hundred florins to complete the said vestments, and to provide altarhangings to match, with this further obligation, that when the aforesaid period of seven years should have expired, the priests who


488

FOURTH

DOUAY DIARY

1647

to the extent of 19,050 florins. Stores in the College were valued at 2,250 florins, and there were 7,143 florins in ready money. Mr. George Gage, the agent in London, held a further sum of 1,300 florins. These amounts, when computed in the current coinage, would bring in an extra sum of 1,761 florins. Moreover, 1,733 florins were owing to the College from the Apostolic pension, besides other debts, the payment of which was doubtful. Several calculations follow, with the final result ; -

And thus, from the 26th of October, I64I, to the 30th of April, I647, the College gained 29,298 florins I9 stivers. But it was a work of such magnitude to unravel the true state of this College, involved and swathed in so many debts, that something may happen even after such an interval of years to disturb these accounts. He then enters into lengthy explanation concerning two items on the accounts which subsequent events caused to be questioned, and another amount which he omitted on purpose. The final upshot was, however, in favour of the College, and Mr. Ireland concludes this subject with some general reflections ; -

" Finally, it seemed good to insert in the Diary these accounts rather than those which had been drawn up three months before the death of the former President, Mr. Muscott, or those which were made out when Dr. Hyde, the present President, assumed office. Because in these the Procurator, as beirig about to resign his office. took more pains, that, having been taught by a lengthy experience. he might put the finishing touch to these as being the latest. And though while I am writing this, a year has passed since these accounts were drawn up, nothing else (except the matters which have been explained above, and which were in favour of the College) has been met with which needs alteration, though the new Procurator has meanwhile diligently discharged his duty, and from day to day raised questions as they arose. Thc rcmaining entries in the Diary are of no grcat intcrest, relating, as they do, chiefly to the admission of new students, and matters of domestic concern ; -

On May 7th, the foundations were laid of a new brick wall, extending from the sacristy to the brew-house, the first stone of which was laid by the President. On the I2th day of July it was intimated to the President that two decrees had been published by the Congregation of Propaganda to modify or abolish the new oath which had been sent to us on April 23rd in the previous year. One of these was made in the absence of His Holiness Innocence X, the other in his presence. Shortly afterwards both were brought to the College. The first of these two decrees, which related only to the English College at Douay, was dated 12 March, 1647, and modified the oath on two points. The second decree, dated 27 April, 1647, altogether relieved the students from the obligation of taking the new oath. With the entry of three new boys on August 8th, 1647, the Fourth Diary comes to a close.


490

FIFTH

DOUAY

DIARY

1646-i7

theologis providit, videlicet un am quotannis fecit, aliamque factam dictavit, ac in utraque prresidebat. 1646. Sept. 27. Prrefatus Gulie1mus Hydeus recepit notitiam ab Emtss mo Cardinali Caponi, Protectore Anglire, quod constitutus esset Pra:ses CoUegii. 2B. Omnibus alumnis et studiosis convocatis, prredictre literre lectre sunt, postea, brevi habita oratione, locum suum prreses suscepit. 1646 Octobris 1. Aperiuntur scholre (post sacrum a Dno. Prreside decantatum) et pro more exhortatione facta, singulis in classibus magistri ad suos respective scholares venerunt. Magister theologire Dna Prreses. Confessarius ordinarius et prrefectus studiorum, Dna Edmundus Irelandus. Magister logices DDS Michael Genings. Magister poesios et grammaticre Dna J oannes Singleton. Prrefectus Generalis Dna Russel, sacerdos tantum, non senior; catechista dictus D. Genings. B. Dna Prreses recepit patentes suas a dicto Protectore, qui bus in pubiico lectis, scholares sua carmina gratulatoria prresentarunt, et post praridium dramma exhibuerunt. [uB] 12. Dns Pra:ses classem theologorum adivit, increpitque duas diet are lectiones. 13 Dna Edmundus Irelandus munus catechisandi reliquit. 14. Ad id munus subeundum rogatus Dna Michael Genings, proximo die dominico catechisare increpit. 21 Octobris. 30. Dna Laureten, Prrepositus Atrabati, Vicarius Generalis capituli sede vacante, extendebat facultates Dno. Prresidi concessas ad absolvendum omnes sibi confitentes in festis Sti. Caroli Boromrei, Sti. Thomre Cantuar: Sti. Gregorii et Sti. Augustini et insuper prredicto Dno. Prresidi potestatem corrigendi libros ad legendum in Collegio idoneos concessit. Dec. 14. D. Pra:ses scripsit Dno. Fitton et Dno. Harrington significans quod non potu it admittere Doum Starky, sacerdotem Lisbona: (quem in Collegium admitti rogabant) propter defectum unius tibire quam in bello Anglicano amiserat; quia regulre Collegii prrescribunt admt'ttendum in alumnum esse salis honesta corporis specie; erat etiam opinio Dni. Prrepositi Atrebatensis pra:dictum D. Starky non esse admittendum sine dispensatione aRoma. 17. Thomas Crumpe admissus erat servus. 29. Post utrumque Collegii juramentum prrestitum, Magister Joannes lousy admittitur alumnus. 30. Omnes creperunt frequentare ec[c]lesiam ad meditandum tempore illo a regulis pro meditationibus pra:stituto.

*,

1647 Jan. 6. D. Joannes Dowinge, sacerdos Cicestrensis, et Joannes Jowsey juramentum CoUegii prrestiterunt.

*

These were the Patron Saints of the College. Their festivals are still specially observed at Old Hall an,l Ushaw. the colleges descenned from DOllay, hy High Mass at the former and Benediction at the Ial ter.


492

FIFTH

DOUAY

1647

DIARY

I5. Novum horologium datum a' D. Edwardo Fettiplace a fabro perficitur et in turri juxta ecclesi\lm collocatum. Aprilis 2I. Dominica Resurrectionis mane ad Collegium venit D. Gulielmus Hamerton, Parisi is ad munus fungendum Procura toris. Eodem die hora IOB primitias suas cantavit D. Joannes Joucy. Maii I. Officium Procuratoris suscepit D. Gulielmus Hamerton. 8. Fundamenta parietis lateritii e sacristia ad braxatorium protensi posita sunt . . 23. Soluti sunt 50 fior. Amato Lanchre in diminutione debiti sm. Eodem die dimissus erat J oannes Jackson cocus. 26. Affictiones habuit Dna J oannes Singleton. Junii 2. Dimissus est D. Joannes Joucy ut suis expensis vivat in oppido Duac. I2. Significatum est per literas Roma duo decreta emanasse a S. Congregatione de novo juramento in Collegio proponendo. Junii 2I. Dna Prceses acceptavit mille fior. de pecuniis Comitiss<c Rutlandice in manibus Dnl Georgii Gage, pro quibus D. Prceses assignavit similem summam in manibus Dnl Wake, Antwerpice, unde recipiendus et redditus de 5 pro censu, 24 die J unii et 24 Decembris, recepto autem isto redditu missce (pro rata) dicendce sunt pro dicta illust ma Dna. Comitissa Rutlandice. 22. Soluti sunt 512 fiOr.-IO asses, qui debebuntur Drome. [I20] Julii 18. Ad Collegium venit Richardus Brathwait, Carleolensis, hic Tolson, ad Collegium. 20. Solutum est Amato Lanchre quod restabat de suo debito videlicet 39 fiOr.-I2 asses. 25. e Collegio discessit Parisios D. J oannes Downings sacerdos. Aug. 5. Sub Dno Prceside defendebant tractatum de deo uno et trino, Dna Georgius Russel et Dna Edwardus Vernalty. 7. Finita est constructio domus in area lignorum, ubi reponuntur ligna. 8. Venerunt ad Collegium Radulphus Craythorne hic Yaxley, Franciscus Chomley hic Thorneton, et Gregorius Hog hic Wharton Eboracenses, quos Dna Thomas Thwenge sacerdos huc adduxit. 15. Discessit Dna Thwenge. 15. IBm disputationem pro doctoratu fecit D. Pn:eses de prcedestinatione. 17. 2Bm vero, de verbo Dei scripto et non scripto fecit. 19. Tertiam disputationem de ordine. 20. I,OOO fior. soluti sunt D. Gulielmo Hamertono ratione 973 fior. persolutorum a D. Georgio Gage et Dno Petro Petersono in satisfactione omnium summarum pecunice receptarum a Dno Gage durante procuratione Dnl Irelandi.

*

*

The alias" Yaxley" is omitted 'in the Fo",.t" Diary, p. 469. IIis great. grandfather, Ralph Crathorne, married Bridget daughter of Richard Yaxley of Yaxley, Suffolk (Foster's Yorks. Visitatiolls, 209). Richard seems to be eIder brother of \villiam Yaxley of Boston, co. Lincoln, father of the priest.martyr Richard Yaxley (flarl. SO(., Iii, II24).-].S.H.


494

FIFTH

DOUAY

DIARY

1647-48

Novembris 16. venit ad Collegium ex Anglia D. Humphredus Whitaker Laneastrensis, hie Franeiseus Clayton, magister theologire, de quo sit mentio 1° die Oetobris, et cum eo Edwardus Barret, hie Gower. eodem die cum ipsis venit ex Anglia ad Collegium, Thomas Berry, filius Georgii Berry, eoei Collegii, 12 annum agens ad Rudimenta eleemosynis Collegii alendus. [124 (sic)]* Nov. 25. Professionem fidei coram D. Prreside et D. Edmundo Irelando emiserunt Henricus Gage hie Daniel, Richardus Brathwait hic Tolson, et Edwardus Barret, hie Gower. 27. Suam lectionem theologieam pomeridianam £reliciter auspicatus est R. D. Humfredus Whitaker, hie Franciscus Clayton. 27. De veteri debito soluti sunt 200 floreni D. Davidi Laloe pharmaeapolre Collegii. DeC'embris 1°. Pro£essionem fidei de more coram D. Prresidc et D. Edmundo Irelando £ecerunt, Baldwinus de Sto Georgio Cantabrigensis, Geargius Penny Dorcastrensis, Augustinus Belson, Sussexiensis, Franciscus Chomeley, Eboraeensis, Anthonius Penny, Dorcestrensis, Rodulphus Clay thorne, Eboracensis, Gregorius Hogge, Eboracensis, Edwardus Belson, Sussexiensis, et Gulielmus Langdale, Eboracensis. 21 die. de Parisiis discedens D. Gulielmus Irelandus in Angliam missus a R. D. Prreside et facultatibus ordinariis munitus; concessa ipsi insuper facuItate benedicendi mille numismata. 28. Solutre sunt dueentre librre sterlingorum (reliquum veteris debiti) capitulo cleri Anglicani. 30. A p die Septembris, 1646, ad hunc diem soluta sunt debita vetera (sieut librum expositorum inspicienti patebit) qure simul sumpta pervenerunt ad summam sexies mille nongentorum et trium florenorum cum duobus assibus.. 1648 Jan. I I die admissus est in Collegium Michael Constable Lincolnensis. If' 27. Discessit e Collegio Thomas Ravenscroft hie Rider philosophus, versus Bruxellas ad avuneulum suum iter carpens. Febr. 2. Utrumque Collegii juramentum prrestiterunt Franciscus Rider et Henricus Vere. Feb. 10. D. Prreses missam Stl Gulielmi cantavit, placentas et vinum in prandio omnibus in re£ectorio dedit; insuper unum ferculum extraordinarium senioribus, aliudque sacerdotibus addidit, pro habitis a Collegio solvebat novem florenos procuratori. 6 die Martii ad Collegium a Lutetia Parisiorum venit D. Thomas Read Hamptoniensis, juris Doctor, et in Curiis Cantuariensibus

*'ft There is no page 123. Although described of Lincolnshire he was probably a Constahle of Evering. ham. Yorks., the family having property in hoth counties. Sir Philip Constable. the first baronet, an, I perhap, mentioned 9 June helow, had a brothel· Michael, o. J. p. See this onc's death 3 Oct. following.-J.s.H.


1M8

FIFTH

DOUAY DIARY

495

advocatus*; post 28 annos in studiis exactos in Oxollia ad fidem Catholicam nuper conversus, qui prius principalis erat Aulre St&e Magdelenre. [12S] Martii, die 10. D. Prreses iter auspicatus est versus Antwerpiam ad tractandum Collegii negotium cum D. Lyonello Wake de assecuratione prrestanda pro solutione istarum precuniarum quas prrefatus D. Wake Collegio debet. Martii die 27, reversus est D. Prreses. Maii 13 >fc die CollegiaIi habitu indutus D. Thomas Read. 14. Juramentum professionis fidei prrestitit prrefatus D. Rcad. 20. Abiit in Angliam a Rhetorica Andreas Whytehall hic Kniveton ob defcctu valetudinis. Aprilis 3. D. Prreses concessit facuItates ordinarias (una cum potestate benedicendi mille numismata ad communicandas illdulgentias extraordinarias) D. Joanni Collingtono, alias Kinne. II. Venit ad Collegium Gulielmus Winchcombe hic Pen, Berceriensis. 27. e Collegia discessit D. Thomas Read versus Neoportllm iter suum dirigens. Maii 2 die ad Col1egium venit ex Anglia Robertus Brathwait hie Tolson Carleolensis, cum intentione studcndi sacrosque ordines cum tempore suscipiendi. . Eodem die reversus est prrefatus D. Read et in Collegium de novo receptus est. 2. Eodem aie etiam disccssit a Collegia Andreas Kniveton alias , Rhetor, in Angliam ob defectu valetudinis.


1648

FIFTH DOUAY DIARY

497

GuEelmus Waynman, Wiltoniensis, hic Meneral. De Bruxellis huc venerunt Edwardus Goldinge, Notingamensis, Georgius Roper, hic Browne, Staffordiensis, et Petrus Vavasour hic Whyte, Eboracensis, ex Lutetia Parisiorum, Gulielmus Timperley, hic Haire, Suffolciensis. 27. D. Franciscus Gascoigne, constitutus est a D. Prreside, Prrefectus Generalis. 30. D. Joannes Jowsey scripto propria manu signato testatus est, quod admissus erat in Collegium hac conditione, nimirum, ut post susceptum presbiteratum extra Collegium in civitate se propriis aleret expensis. Eodem die examinabantur pro missione Anglicana D. Thomas Duffield, hic Thirkill, et D. Joannes Jowsey. Aug. 3. Juramentum profession is fidei prrestiterunt Georgius Roper, hic Browne, Staffordiensis, Edwardus Goldinge, Notingamiensis, Petrus Vavasour, hic Whyte, Eboracensis, Richardus Fletcher, hic Barton, Lancastrensis. 18. Missa Stl Caroli solemn iter decantata est in gratiarum actione pro preservatione Collegii a peste. Eodem die in messem Anglicanam missi sunt D. Thomas Duffield, hic Thirkil, post 4 annos in studio theologire exactos et Dns Joannes J owsey facultatibus ordinariis muniti, qui per Hollandiam in Angliam carpserunt iter, cum potestate cuilibet eorum benedicendi mille numismata ad commu[ni]candas indulgentias extraordinarias ab Urbano 8 indultas. 26. Ad Collegium venerunt Cecillus Trafford hic Howel, Cestrensis, et Edwardus Williscot hic Fitzherbert, Berceriensis. 28. Facultates ordinarias concessit D. Prreses D. Joanni Downinge a Parisiis in Angliam misso, cum potestate benedicendi mille numismata, ad communicandas indulgentias extraordinarias. 29. Factus est D. Franciscus Johnson, Confessarius extraordinarius, et prrefecturam reliquit. Eodem die constitutus est Prrefectus Generalis, D. Georgius Russel, sacerdos tantum. . 30. D. Thomas Read factus est prrefectus valetudinarii. Sept. ro. e Collegia discessit Baldwinus de Sto Georgia hic Thomas Phrenix, carpens iter versus Bruxellas. 22. A Collegia amovetur Edwardus Goldinge, quia nec regulas observaret nec penitentias subiret. Eodem die juramentum proiessionis fidei prrestitit Cecillus Trafford. 28. Loco Dnl Reade in prrefectura infirmorum suffectus est D. Robertus Thurstan. [128] 1° die Octobris post sacrum pro felici virtutis et doctrinre successu a D. Prreside decantatum reserantur scholre, et studiosi omnes, prout designabatur ipsis, suam petierunt Classem; ubi post habit a exhortatione a D. Prreside ad virtu tern et in studiis diligentiam scholaribus respective commendantur magistri. Theologis magister primarius D. Franciscus Clayton, secundarius D.


1648-49

FIFTH

DOUAY

DIARY

4!l9

Eodem tempore modoque prredicto juramentum alumnoruhl prrestiterunt Richardus Fletcher hic Barton, et Edwardus Kinne hie Collington. Idem prrestitit Nieholaus Tempest hic Wilmot hac conditione ut si ab amicis suis sua pensio compleatur et complete solvatur quotannis: hoc juramento non obligetur plusquam sibi (Wilmot) visum fuerit, et prreterea sub promissione D. Prresidis quod prrefatus Nicholaus Wilmot nullo modo per hoc juramentum lredat aut in posterum impeniat amicorum suorum jus prretendendi hic admissionem et victum ex sumptibus Collegii, ex intuitu pensionis in illum finem a Dno. Tempest Collegio donatre, juxta modum et rationem in suo testamento prrefixam. 29. Tornaco reversi sunt DDS Joannes Copland, hic Street et Dna Andreas Skinner, hie Bentley, sacro presbyteratus ordine insigniti. 30. A 1° die Jan. proxime elapso ad hunc diem, soluti sunt de rere alieno veteri (sicut librum expositorum inspicienti patebit) quater mille quingenti nonaginta quatuor fioreni, dllodecim asses, cum duobus quadratitibus. 1649. [130] Jan. I. Ex Anglia per Lutetiam Parisiorum huc advenit. Henrieus Holden. diocesis Cestrensis studiis operam dandi gratia. 2. Prrestitit juramentum profession is fidei. 6. In die Epiphanire Domini primitias suas celebrarunt D. J oannes Street et D. Andreas Bentley. 8. Missre sunt a D. Prreside rationes de statu Collegii Em1881mo D. Cardinali Protectori Barbarino. 14. E Collegio versus Bruxellas a Rhetorica discessit Henricus Gage. hie Daniel, ob adversam valetudinem. IS. Discessit a Collegio iter carpens versus Parisios D. Andreas Skinner, hie Bentley, qui quondam per duos annos studio philosoph ire hie operam denerat, theologire vero per sex menses. 20. Thomas Crumpe factus est promus. 27. Rationes de statu Collegii missre sunt Romre Cardinali Protectori. 28. ¡ Pro missione examinatur D. Joannes Street. 29. In messem Anglicanam facultatibus ordinariis instruct us ob defectum valetudinis missus est D. Humfredus Whitaker hie Franciscus Clayton hie lector Iarlus theologire, confessarills ordinarius et prrefectus studiorum, cum potestate benedicendi millc numismata ad communicandas indulgentias extraordinarias. Eodem die in vineam Anglicanam lucrandarum animarum gratia mittitur Dns Joannes Copland hic Street, facultatibus ordinariis munitus, cum potestate benedicendi mille numismata ad communicandas indulgentias extraordinarias. Febr. 10. D. Prreses, post missam Stl Gulielmi decantatam, in prandio omnibus in refcctorio placentas et vinum, scnioribus ferculum idemque sacerdotibus, cum vino Hispanico qure omnia constiterunt tredecim fior.


1649

FIFTH

501

DOUAY DIARY

13. la.m tonsuram et quatuor minores ordines Duaci a RdUlo. D. Episcopo Audomarensi in Collegio Stl Amandi, susceperunt Edwardus Kynne, hic Collington, Joannes Watts, hic Richardson, Nicholaus Wilmot, alias Tempest, et Barton alias Fletcher. 30. Habentur affictiones a D. Vernaltey magistro poesios, poetre fuerunt Nicholaus Wilmot, Philippus Constable, Edwardus Gower, Gulielmus Smithson, Richardus Tolson, Edwardus Clifford, folia 223. [I32] Maii 3I. Ex Anglia ad Collegium venit Edmundus Penny, hie Smith, Dorcestriensis, cum intentione studiis incumbendi. Junii die 2. D. Prreses a provisoribus dotis electus est Regius professor lectionis historicre quod precipue summo conatui et diligentire Dni. Shan trine acceptum refert D. Prreses. 4. Literre mittebantur¡ Bruxellas ad confirmationem prredictre election is obtinendam. 6. Abiit e Collegio in Angliam Gulielmus Langdale hic Creswel, syntaxianus. 8. Designatus est D. Thomas Midleton professor rhetorices, ad levan dum onus D. Vernaltey, qui existimabat se non posse sufficienter docere Rhetoricam et poesim. 14. D. Thomas Midleton adductus est in c1assem H.hetorices, ibique brevi prremissa a D. Prreside exhortatione, magister dec1aratur. 17. D. Prreses post lectum S. Scriptura~ caput in prandio et crena instituit Firini commentarium (super capita prrelecta) legendum theologosque examinandos esse a professoribus theologire, circa difficuItates ibidem explicatas. 2I. A Lutetia Parisiorum huc accessit Gem'gius Tattersall Hamptoniensis 16 annum agens, desiderans se in studiis perficere in Angliam redire. 24. Ex Anglia ad Collegium venit Joannes Stitch hie Saunders, Londinensis. Eodem die ex Anglia venit Richardus Gildon, hic Worsley, de comitatu Dorcestrire, et diocesi Bristoliensis, qui post cursum philosophire auditum rediturus est. Eodem die venerunt Robertus et Joannes Gildon, hie Worsley (fratresnatu minores supradicti Rieh : Gildon) prretendentes divino numine favente sacros suscipere ordines. [I33] Junii 27. D. Thomas Thwenge hic adduxit Thomam'l' hie Vavasour, Eboracensis 16 annum l'gentem qui in "otis habet, Deo annuente, sacerdotem fieri. Julii 1. Pnefatus Thomas Vavasour admissus est inter commensales Collegii. 4. D. Thomas Thwenge abiit per Hollandiam iter faciens in Angliam. ro. Ex Anglia venit ad Collegium Richardus Langdale hic Creswel, I6 annum agens, Eboracensis.

*

*

In the LOIl<l<>n visitation 16;4 there is an ci~ht generation pedigree of :l Stych family, deducing from Stych[c] in Shropshire. A third son John, whose eldest brother was then age<) 21, ""ly be the olle in the 1);,11)" \l'h,'re the rle,cription is too scanty (1/(1>1. Soc., xvii, ~71).-J,s.lI. 'l' Surname omitted. It sholl hi be VOllng.


1649

HFTH DOUAY DIARY

503

lB. Juramentum professionis fidei prrestiterunt J oannes et Carolus Towneley hic Ashton, Lancastrenses. 24. E Collegio in Angliam discessit D. Joannes Tatlocke hic Wilson, sacerdos, quia D. Prreses ipsum studiis haud idoneum esse judicavit. 29. E Collegio Rhetor discessit Gulielmus Winchcombe hie Pen. 29. Eodem die discessit a Collegio Robertus Brathwait, hic Tolson, post negotia sua ibi expedienda reversurus. Sept. B. A D. Prreside loco D. Georgii Russel constituitur Prrefectus Generalis D. Robertus Thurston Sacerdos, et prrefatus D. Russel monitus est ad Rhetoricam sequenti an no docendam. [135] 1° die Octobris 1649 post sacrum (pro frelici virtu tis et doctrinre studiorum progressu) a D. Prreside solemn iter decantatum aperiuntur scholre; studiosi singuli suas, pro ut unicuique designabatur, classes adibant; postea singulis in classibus prremissa a D. Prreside ad virtutem bonosque mores exhortatione magistri declarantur; theologire (primarius D. Doctor Daniel post 3 menses expectatus) secundarius D. Michael Genings, philosophire D. Joannes Singleton, Rhetorices D. Georgius Russell; pcesios D. Edwardus Vernalty; syntaxeos magister Joannes Hawley, grammatices et rudimentonun Magister Thomas Feasby. Confessarii extraordinarii, dietus D. Genings et D. Franciscus Johnson. Prrefectus studiorum prrefatus D. Singleton; prrefectus generalis D. Robertus Thurstan ad rnensam sacerdotum scdens. Catechista prredictus D. Genings. Nov. I. D. Thomas Gradel, hic Midleton examinatUl' pro missione. 2. e Collegio discessit D. Thomas Gradel, hie Midleton, Lancastrensis, facultatibus ordinariis munitus, cum potestate benedicendi 1,000 numismata ad indulgentias communicandas; ipse docuerat grammatieam et syntaxim et poesim, et rhetorieam per 3 menses. Per tres annos et amplius studio theologire scholastiere ope ram dederat. 9. Ex Anglia ad Collegium venerunt studendi gratia, J oannes Trafford, IB annum agens (hie Howell) de Trafford, in comitatu Lancastrire, et Henricus Trafford (frater prredieti Joannis), hic Howell, 17 annum agens. 19. Ex Anglia huc accessit studendi gratia Franciscus Lawson IB annum agens (hie Langley), de Brough in parochia Catericke et comitatu Eboracensi. Eodem die venit ex Anglia Carolusf Salvin hie Heberon, 17

*

*

John Trafford would, by these statements of age, be fourth, not sixth son, as often stated, of Sir Cecil TraO'o rd of Trafforu. He married Anne daughter and coheir of Richard Ashton of Croston, so bt"coming of Croston. The Trafford estates reverted to his descendants, the senior representative being now Sir Humphrey de Trafford, baronet.-].s.n. , Gerard son of Gerard Salvin of Croxdale by Anne daughter of Humphrey Blakiston and his wife Margaret Hebborne. By two wives he had seventeen children. By the second, Mary daughter of Bryan Belasyse of Morton, he had a fifth son, Charles Salvin of Turlhoe, who rlied 1685 unmarried (Commolltrs, i, 536).-].S.H.

GG


1650

FIFTH

DOUAY

DIARY

ii05

Jesuitis Audomari, postea sub Jesuitis Anglis Romre cursum philosophire magno cum applausu sub viridi panno defendit; aliquam partem theologire ibidem prrelectam audivit. Eodem die Neoporto ad Collegium venit Riehardus Savage de Rocksavage in comitatu Cestrensi. Martii 20 die e Gallia Duacum venit Carolus 2 us , Anglire Rex; hospitabatur in refugio Aquacinctino; coram Sua Majestate orationem gratulatoriam habuit D. Prreses. Rex jussit D. Prresidem suo nomine gratias agere Rectori magnifico et universitati pro observantiis sibi ab ipsis exhibit is. 2I. D. Prreses in nomine Collegii sure majestati prresentavit carmina Latina et Anglica. Eodem die majestas sua Duaco discessit Insulas * petens, exinde in Hollandiam. 3I. E Collegio discessit Thomas Joucy sutor, versus Romam. [139] April 26. Dimitt [it] ur Georgius Berry Anglus quondam cocus prretendens post paucas septimanas ire in Angliam. Eodem die suo loco suffectus Richardus D'Urcy, Duacenus. Eodem die admittitur lixa Quintinus Angraffe, Wallo. Maii 26 die publice exhibentur carmina parietibus affixa, a D. Georgio Russel magistro rhetorices, et D. Edwardo Vernaltey [poeseos] magistro, folia 226. 27. D. Pra:!ses dixit, quod hoc 27 die Maii 1650 D. Gulielmus Russel, eques Auratus, ipsi debebat redditus pro septem annis ultimo elapsis. 29. Juramentum alumnorum pra:!stitit Robert Brathwait hie Tolson, Carleolensis. 30. J Qramentum professionis fidei pnestiterunt Dns Gulielmus Wall hic Marsh, et Riehardus Savage, Cestrenses. 31 die pra:!fatus D. Gulielmus Marsh juramentum alumnorum pra:!stitit. Junii die 19. Neoporto ad Collegium venit D. Edwardus Daniel, s. theologire doctor, prreses per 6 annos quondam Lisbonensis Collegii Anglorum. 22. Factus est prredictus D. Daniel professor primarius theologire, et confessarius ordinarius. 24. Ex Anglia ad Collegium venit Thomas Gage, 14 annum agens, hie Markham, de Bentley in Comitatu Sussexire. Julii 10. Mortuus est Georgius Berry, Anglus, quondam cocus. J ulii 22. Admissus est Symon Tottell, Duacenus, sutor Collegii. [140] Julii 23. Ex Anglia venit ad Collegium Joannes Dracot hic Parker, de Paynesley in parochia Dracot in comitatu Staffordiensi. 24. In Refectorio declaratur a D. Prreside, D. Doctorem Daniel esse Confessarium ordinarium. 27. Juramentum profession is fidei prrestitit Joannes Draycot. hic Parker, Staffordiensis. Aug. 2. Michael Lanchry. Duacenus, admissus est servus Collegii Rartor.

* Lille.


1650

FIFTH

DOUAY

DIARY

5u7

[142] Octob. 1 die 1650 reserantur scholre, exhortatione singulis in classibus pro more habita a D. Prresiue, qui scholaribus in qualibet classe magistros suos designabat; theologis primarium professorem D. Doctorem Daniel, 2 rlum D. Michae1em Genings, logicis D. Joannem Singleton, rhetoribus D. Gulielmum Marsh, poetis magistrum Joannem Hawley, syntaxianis magistrum Thomam Feasby, grammaticis et rudimentariis magistrum Edwardum Collington: confessarium ordinarium D. Daniel': extraordinarios D. Genings, et D. Franciscum Johnson, prrefcctum generalem et prrefectum studiorum D. Edw. Vernalty factus scnior. Catechist a prredictus D. Genings. Octob. 19. A Collegio discessit Franciscus Allen janitor ad habitum Benedictinorum Anglomm suscipiendum Duaci. Eodem die in officium janitoris admittitur Gulielmus Craftes. Octob. 20 mo die, D. Prreses admissus est in Societatem Cavere Universitatis hac conditione ut a 1 0 die Januarii 1651, quo tam suam de fructibus exindc provenientibus perciperet: quo facto Dns Prreses deposuit in mallibns Joannis Pleasant Vinitoris prredictre Cavere 25 ÂŁloren os, quam summam universitas reddere tenebitur Collegio post mortem D. Prresidis, insuper autem partem suam pro fructibus dictre cavere aliorum trium mensium juxta condictum eo tempore factum. . ' 26. Parisiis ad Collegium venit D. Richardus Nichols, diaconus ut sacrum presbyteratus ordincm hic susciperet; hic educatus in Collcgio Stl Petri in Academia Cantabrigiensi, ubi lectione s[anc] torulll patrum ct controvertistarum ad fidem convertitur, ibidemquc incarceratur, postea liberatus Londinul1l petiit ubi a parliamento ter vel quater in carcerclU missus, tandem ope illustr ml Comitis Egmundi liberatus, Galliam petiit, et coram 'Apostolico Nuntio Parisiis hrercsim abjuravit. [143] Octob. 28. D. Prreses in convivio excepit Dnum Shantrine cum uxore sua et sorore ejus, Dominam Velue et consobrinam ejus; D. Carolum Laureten, Archidiaconul1l, Doctorem Denis, Doctorem Briet et Dnnl Bonhoseau; quod constitit 74 ÂŁlor. CUIll IS assibus. Nov. 7 die theses theologicas de fide, spe, et charitate publice propugnabant Magister Henricus Vere et Magister Thomas Church hill hie Downham, sub D. Michaele Genings. 22. Ex Anglia ad Collegium venit Gulielmus Gildon hic Worsley, Bristoliensis. Dec. 4. Juramentum professionis fidei prrestiterunt Dns Richardus Nichols Cantuariensis, Georgius Rider Lincolniensis, Edwardus Ley, Ccstrensis, Edwardus Hunt, Salopicnsis, Georgius Tattersall, Sarisburicnsis, Henricus Dalton, Eboracensis, Gulielmus et Thomas Brooke, Herefordienses, Gulielmus et Joannes \Vorsley, Bristolicnscs, Edwardus Gray,Dunelmensis, J oanncs Wolfall, Cestrensis, Franciscus Gascoigne, Eboracensis, Franciscus Blaxton, Lincolniensis, Joannes Flud, Ciccstrensis, Edmundus Smith, Dorccst.rensis, Robertus Robinson, Londinensis, Carolus Tasborough, Norvicensis, Gulielmus 0


1651

FIFTH

DOUAY DIARY

509

ce que luy avons donn~ en charge de vous dire a nre. part. Atant cher et bien aym~ nre bon dieu vous ayt en sa guard. de nre ville de Bruxell quasi hie erat Nomen Secretarii Ie 28 Febvrier, 1651, cito. Consilii Privati. [146] Martii 4. Equis conductis D. Prreses et D. Dr Daniel eum famulo Jacobo Ie Symon hine profecti sunt versus Bruxellas. 9. A Collegio discessit versus Bruxellas Augustinus Belson hie Clifford, post studium philosophire cursus exactum. 10. Ad Collegium ex Anglia venit Mauritius Thril,* hie Web, de Leusom in comitatu Sussex ire et diocesi Cantuariensi. 23. Bruxellis revertitur D. Prreses cum D. Daniel postquam Secretarius Consilii Privati in mandatis dedisset D. Prresidi ut ageret cum Rdmo D. Episcopo Chalcedonensi de retrahendo D. Georgium Gage a partibus Regis Portugallire, et quod D. Prreses in posterum nullum per literas cum D. Gage retineret commercium. April 8. Jacobus Ie Symon, famulatum D. Prresidis re1iquit et admittitur servus Collegii ad inserviendum regrotis. Eodem die admitt[it]ur Gerardus Fennell, Hybernus, in famulum Dni. Prresidis. April 30. A Parisi is ad Collegium venit D. Carre quondam hic procurator, et cum eo, Monsieur Leonard Bibliopola Parisiensi[s]. 6 die hinc abiit versus Antwerpiam. 9. Ex sumptibus D. Carre facta est recreatio in refectorio, dantur artocrere cum vino, senioribus et sacerdotibus insuper capones assati . Maii 3 die a Collegio discessit Bruxellas Georgius Ravenscroft, hic Rider, post studium in philosophia finitum et part em hujus anni in theologia. IS. A Collegio discessit in Angliam Anthonius Penny hie Smith, philosophus. [147] Maii 20. Ad Collegium ex Anglia venit Thomas Jones, hic Johllson , Wallus, de Kingstone et in parochia ejusdem nominis in comitatu Monumeti et diocesi Landaphiensi. 22 die abiit hinc in Angliam Stephanus Wharton hie Rud, Westmorlandiensis, ob defectum pension is. Eadem die etiam abiit in Angliam Franciscus Smith, hic Blaxton, ob defectum pension is sure. 23 die continua febri laborans mortuus est Thomas Yonge hie Vavasour. Eodem die D. Prreses recepit literas ab Emtss mo D. Cardinali Caponi, per ql1as significatur D. Pmsidi, quod rationes sure de

*

In the Sussex visitations [I633?] (Had. Soc., liii, 75) is a confused and unsigned pedigree, showing that Thomas Threc1e of Lewsham [? Lewisham, Kent], by his first wife, Margaret daughter of . ... , Gifford of Lonclon, doctor, had these 50n5,-( I) John; (2) William; (3) Thomas; (4) Charles; (5) Anclrew; (6) Lawrence; (7) Henry; (8) Morrice. Lewis-ham or Lcwisom would he in Canterbury diocese as above. Maurice or Morrice Threele may from residence have so described him. self; hut, as a Sussex man, of the diocese of Chich ester, as in the First Diary. Mistakes are prevalent however, as Box;1l and Boxley in Sussex, probably Be,hill in Sussex and Boxley in Kent.-J.s.lI.


510

FIFTH DOUAY

1651

DIARY

statu Collegii in plena Congregatione perlegebantur, et quod D. Prreses iure merito exemplum ab aliis il1litandllm esse prrebuisset. 26 die puhlice exhibita sunt carmina parietibus affixa per D. Gulielmmn Marsh, magistrum rhetoriees, et Magistrum joannem Hawley, poesios professorem, folia latinorum 260, grreeorum vero earminum 3I. Eodem die ad Collegium ex Anglia venit Gulielmus Canninge hie Fowler, de Foscut in paroehia Femington in eomitatu Warwieensi. Eodem die etiam ex Anglia venit Evannus ~ Messenger, hie joannes Smithson de paroehia Rippon in comitatu Eboraci. [148] junii 2° die, theses logicas publiee defendebant tempore matutino Nicholaus Tempest hic Wilmot et Gulielmus Messenger, hie Smithson, post prandium joannes et Carolus Towneley hic Ashton. 3 die Riehardus Gildon, hie Worsley, et Philippus Constable, Dno. joanne Singletono, prreside. II. A Collegio nostro Lisbonensi per Angliam huc venit Carolus Genings hie Newport, filius Anthonii § Genings de Dunmuw in comitatu Essexire, logiere operam daturus, alendus ex sumptibus Collegii. Eodem die de Lisbona una per Angliam venit huc Gulielmus Gascoigne, hie Meynel , filius Gulie!. Gascoigne de Hilton in eomitatu Eboracensi ex sumptibus Collegii alendus operamque daturus logicre. Eodem die ex Anglia venit Edwardus Lucy filius Henrici Lucy capitanei in eomitatu Staffordiensi, natus Gandavi, per sex annos Parisiis apud Benedictinos Anglos, postea in Collegio Anglo Lisbonre per tres vixit, studio philosoph ire incumbere prretendens. julii 10. A Dno. Prreside eonsulitur Doctor Briet utrum Collegium teneatur solvere pensiones suas Benedictinis Reeolleetis et Carthusian is (ex illo redditu a D. Richardo Irelando fundato quem ex Monte Pietatis Duaeeno recipimus) juxta valorem preeuniarum regium sieut recipimus vel juxta eurrentem pro tempore. Respondit Collegium teneri solvere juxta valorem regium quemadmodum recipitur, quia capitale fundationis erat monetre Regire et redditus solutus in moneta regia nobis. Eodem die de eadem materia eonsulitur D. Fouquier, juris Licentiatus. Respondit, praxim valere in eontrarium, videlicet solvendi redditus in moneta eurrenti.

*

*

Richard Canning of Foxcote in the parish of IImington, co. Warwick, ..,t. 8 in [6[9, mftrried Grace daughter of Edward Fowler of 8t. Thomas' Priory, Stafford, by his second .. ife, Dorothy daughter of Thomas Eyre of Hassop, co. Derby. They had,-([) William, in the text; (2) Nicholas; (3) Richard, heir to his father; (4) John, O. P.; (5) and Thomas (liari. SO(., xii, 225; Commmrers, iii, 263; J. Gillow's St. 7holllflS' Pr;ory).-}.S.II . .,.. The Messengers were of Fountains Hall in the pari5h of Ripon.-}.s.lI.

§ Anthony son of Richord Jellnyns of Dunmow anll his wife Elizaheth daughter of Thomas Wiseman of Northend, Saffron-Walden, married Elizabeth daughter of Robert Brooke of Rarkway, Roy,ton, Hert,., and hud,-(l) Richard, ..,t. 21, 1634; (2) Anthony; (3) John; (4) Robert; (5) Jerome; (6) Geurge; (7) Charles; and four daughters (Hnd. Soc., xiii, 428-9).-J.S.H.


1651

FIFTH

DOUAY

511

DIARY

Julii 13. Abiit a Collegio prredictus Edwardus Lucy, Bruxellas petens, lassus hic studendo. [149] Julii 26. A Collegio discessit Mathreus Lockwood, hic Atkinson, e syntaxi, Bruxellas cum intentione pro aliquo tempore illic commorandi. . Eodem die ob defectum valetudinis e Collegio discessit Joannes Draycot,hic Parker, syntaxianus,versus Bruxellas exinde in Angliam. Eodem" die profectus est versus Bruxellas et inde in Angliam Joannes Lockwood, hic Atkinson, grammaticus, ob defectum valetudinis. J ulii 22. Juramentum profession is fidei pnestiterunt Guliel. Gascoigne, hic Meynel, Eboracensis, Carolus Genings, hic Newport diceeesis Londinensis, Evannus Messenger hic Joannes Smithson, Eboraeensis, Mauritius Thrill hie Webb, Cieestrensis, Gulielmus Canninge, Wigorniensis, et Thomas Jones hie Johnson, Landaffensis in Wallia. 22. Eodem die ex Anglia ad Collegium venit J oannes Daneastle, 16 annum agens, hie Griffin , filius unicus Joannis Daneastle armigeri, de parochia Binfield in eomitatu Bercerire. 23 die ad Collegium de Lutetia Parisiorum venerunt Thomas Summerset hic Johnson, et Carolus, frater ejus, 2 US . et 3 uS filius illustr m1 D . Dni. Joannis' Sumrnerset (et Dnre Marire Arundel) de Pantley in eomitatu-[blankJ. 30 die ex Gallia per Atrebatum hue venit D. Joannes Davis, quondam in Collegio confessarius ordinarius. )ISo] Aug. 7 die examinatur pro missione D. Edwardus Barker, hic Vernalty, per D. Prresidem, assistentibus D. Doetore Daniel, et D. Miehaele Genings. 9 die hinc in Angliam diseessit D. Edwardus Vernalty senior et prrefectus generalis, facultatibus ordinariis munitus, cum potestate benedicendi 1,000 numismata ad communicandas indulgentias, obedientia promissa Rdmo D. Episcopo Cha1cedonensi et Vicariis ejus in Anglia. Cum ipso abiit hinc in Angliam D. Joannes Davis ad fuilctionem ibi exercendam, cui D. Prreses dono dedit viginta quinque Borenos ad supplendam necessitatem suam in itinere suo. Cum iis eodem die discessit a Collegio, Edwardus Barret, hie Gower, logicus, quia ulterius in animo non habuit studere. Eodem die ad supplendum locum Prrefecti Generalis, dum alius habeatur exeratur D. Franciscus Johnson. I I die conc1usiones theologicas publice defendebant Magister Henricus Vere mane; post prandium Magister Thomas Dunham, alias Churchhill, tractu de sacrament is : prreside D. Michaele Genings.

*

*

John Dancaslle of Well house [? Well House in Hampstead¡Norris] had,-(I) John, of Wclhouse; (2) Griffin, of the Grange in the parish of Shaw. J. Orlcbar Payne shows that the family owned the manor of Binfield in 1717 (Harl. Soc., lvi, 190, 194; NOllj",¡ors, 7).-}.s. II. '" In Calk . Rec. Soc., ix, 127. [ was unahle 10 show where Sir John Somerset was seated. By this it seems that l'auntlq, Gloucestershire, fills the hiatus.-J.s.H.


1651

rlFTH

518

DOUAY DIARY

Hybernus, ad syntaxim, filius Theobaldi B~tler generosi Hyberni de Callania in comitatu Kilkenice. 12 die vocati sunt tres doctores medicince, videlicet Doctor Remy, Doctor Ie Surq, et Doctor Ie Count, ad simul consult an dum de morbo D. Prcesidis. [153] Octobris 13. Abiit a Collegio logicus Edwardus Belson, hic Clifford, petens Bruxellas. 19. Ex Anglia venit ad Collegium Rhetor J oannes Evans, Wallus, 22 um annum agens, filius Hugonis Evans et Gueathance, medice sortis, de parochia Sti. Joannis Evangelistce in comitatu Brechinice, ex contractu admittitur Alumnus pro quingentis florenis. 29. Juramentum professionis fidei prrestiterunt D. Joannes Morgan, Londinensis, Mathreus Chamber, Londinensis, Robertus Chamber, Londinensis, J oannes Evans, Wallus Menevensis, Audlceus Butler, hic Tho: Audeley, Hybernus Kilkennensis. 29. De Parisiis ad Collegium venerunt Gulielmus Bloomer hic Greene, 18 annum agens, filius 2 U8 Dni. Joannis Bloomer Armigeri defuncti et Franciscce Browne, filice illustr ml D. Dni. de Monte acuto de Hardrope in comitatu et diocesi Glocestrire, ad rhetoricam ; et Anthonius Bloomer hic Greene, frater ejus, ad poesim. Nov. I I die ex Anglia revertitur Andrceas Kniveton alias Whitehall qui abiit Maii 20, 1648, propter defectum valetudinis, logicus. Dec. 9. Ad Collegium ex Anglia per Hollandiam venit Richardus Russel philosophus (filius Richardi Russel de Bucklandia in Comitatu Bercerice generosi) vixerat in Collegio Anglo Vlisiponensi per 9 annos. 10. Venit ad Collegium D. Joannes Jowsey, sacerdos, ad conducendum Marmaducem Beckwith hic Thomam Nateby in Angliam. [154] Dec. 13. A Collegio e syntaxi iter tendens in Angliam discessit Marmadux Beckwith hic Thomas Nateby, sub conductu D. Joannis Jowsey. Eodem die cum ipsis discessit Nicholaus Tempest, hic Wilmot, philosophus et Collegii alumnus, iter carpens in Angliam ad suam valetudinem recuperandam. 18 die D. Pneses testamentum suum condidit, statuitque Collegium hceredem omnium bonorum suo rum, post funerales ex pens as et legata (prout in dicto testamento exprimuntur) soluta, reliquit Collegio (deductis ut supra) in pecuniis hic et in Anglia (ut videre est, Jan. I, 1653, in rationibus Eximio D. D. Georgio Leyborne tunc prcesidi redditis) novies mille octingentos quadraginta duos florenos, cum octodecim assibus. Executorem testamenti constituit Gulielmum Hamerton, cum licentia tradendi to tum quod restabat oneris, prcesidi venturo. Dns Hydeus reliquit bibliothecam suam ad usum prcesidis venturi, etc. [ISS] Dec. 22. Longo stomachali morbo laborans moritur D. Gu1ielmus Hyde, prceses. Eodem die venerunt ex parte Magnifici Rectoris D. Licentiatus There is a pedigree of B10mer of Hatherop in the visitation of 1623 (Harl. Soc., xxi, 21). No such connection with the family of the Viscounts Montagu is shown; but would probably Le of a later date. It i, not, however, I:iven in Burke's Ex/i.ICI

*

*

l'~eral{e.-J.s.H.


1652

FIFTH

DOUAY DIARY

fi15

Feb. 8 die ad Collegium delatre sunt literre a superioribus CIeri Anglicani missre ad seniores, hac inscriptione: Dilectis fratribus nostris, senioribus Collegii Duaceni , per quas significabant quod cupiebant D. Daniel supplere locum Prresidis usque dum alius a Stmo Dno. Papa constitueretur, et quod prredicto D. Daniel intenm solveretur pensio ordinaria Prresidis, videlicet 200 fior. per annum. Prrefatre literre datre erant Londini, Jan. 23, Hoc modo signatre: 1652 . Henricus Mettham. Georgius Fisher. Franciscns Hoard. Gulil. Harrison. Petrus Peterson. Georgius Warham. 13. A Collegio in Angliam discessit Gulielmus Timperley hie Haire, logicus. 16. Ad Collegium redierunt prredicti officiales Universitatis, afferentes omnia particularia taxation is, pro suis vacationibus in conficiendo prredicto inventario, scripta in duo bus foliis sed ratione cartre tam vilis tamque obliteratre scription is, non legenda; deinde non suhscripserant nomina sua, quemadmodum ab ipsis desideratum fuit. His visis prredictus executor summopere rogavit , ut omnia traderent in bona charta nitide conscript a , suisque Ilominibus ill calee suppositis; unde conquesti sunt de !iilatione solutionis suorum salariorum, nihilominns promittcntes hoc t'ffectum dan' itenllll . abierunt. ¡ 17. Ad Collegium venit Anthonius Knowles quem huc misit D. Comes de Andover Bruxellis. Feb. 26 venit ad Collegium Philippus Giles, Duacenus, ad munus janitoris subeundum, loco Gulielmi Craftes, qui regrotabat. [157] Feb. 28 iterum ad Collegium venerunt prredicti officiales universitatis, vdzt fiscallus, secretarius et Bedellus adferentes omnia particularia taxationis prredictre in bona charta nitide conscripta cum suis nominibus in calee appositis, in manus prrefati executoris tradiderunt, urgentes prresentem solutionem, quam ipse nec recusabat, nec promittebat, sed humiliter rogabat quatenus ipsi dignarent habere patientiam per aliquot dies, usque dum ipse acquisisset precunias talis speciei, qure minus cederet in damnum Collegii (quia tunc temp oris multmn interesset inter unam et aliam precunire speciem solvendam juxta valorem regiu1l1, propter majorem valorem arbitrarie sine regis consensu a populo introduct urn) hoc regre ferentes abierunt; . et vesperi ad Collegium promotorem universitatis cum duobns satellitibus habentem chyrographum Rectoris sigillo munituIl1, ad prredictas pecunias vi extorquendas, miserunt, et in mandatis dederunt a Collegio sine precuniis predictis non discedere: tamen Rector post 3 horas ipsos revocabat affirmans srepissime D. Doctori Daniel et D. Singletono, his verbis, me plane nescientc ¡totum !1Of. feeerttllt. lIce taxaliolll'l/! approbavi, nee vidi, sed Fiscallus vel secrcltll'ius aliud pucicildens nbstulit sigillum hac de re me plane iuconsulto.


]652

FIFTH

DOUAY

DIARY

517

citaverunt D. Daniel et reliquos seniores et adducere infra 3 dies ornnes studiosios immatriculationem subire coram Rectore, sub prena 8 fior. per capita singula. April 3 hinc in Angliam abiit Josephus Creswell, qui huc venit Junii 28, 1648. [159] April 6. E Collegio discessit Richardus Tolson in Angliam iter carpens per Antwerpiam; ipse ad Collegium venit Julii 19, 1648. 7 die dimittitur Jacobus Ie Symon ad sibi providendum in civitate Duacena cum permissione redeundi ad prandium pro IS diebus vel 3 septimanis dum servitium qmerat alibi. 16 die D. Hamerton mane hora 8 exhibuit petitionem Collegii (ad protectionem regiam implorandam) illust mo D. D. Wacktendoncke, Viceprresidi Consilii Privati, et ante horam rr am matutinam, decretum est a Consilio emanare statim prohibitionem universi[ta]ti, et in registris relatum. Postridie literre regire claus<c mittuntur universitati in hunc modum Gallice scriptre. Par Ie Roy. Venerable chers et bien aymez nous vous envoyons avec ceste, la requeste a nous presentee de la part des Superieurs et estudiants entretenus au College des Anglois en Nre. Ville et Universite de Douay, affin de la veoir avec les pieces y attachees, et advertir ceux de nre. counseil prive ce qu'est de plaints y contenu, endedans Ie mois de la reception de ceste pendant lequel seront tenues en surceance to utes les executions et poursuites mentionnees par la mesme requeste. Atant Venerable Chers et bien aymez Notre Signeur Dieu vous ayt en sa guard. De Bruxelles Ie 16 d'Avril 1652. Signe 11. Comte. La superscriptionA Ven b1e nos chers et bien aymes Ie Recteur et Counseil de Notre Universite de Douay. Hoc tam cito obtentum et expeditum fuit mediantibus literis Rdl D. Patris Rudisendi ex parte Collegii ad illustr lllum D. Archiepiscopum Mechliniensem datas. 22 . . Hre litterre clausre traditre sunt in manus Rectoris Magniflci per Joannem de Gouy Lictorem regium Duacenum, unde procell a adversariorum in plenam malatiam* transformatur. [160] April 26 ex Anglia venit ad Collegium magister Etl\mnlus Whalle hic Robinson, filius Thomre \"'halle, nobilis ct Philipp,e>f'

*'l' SoEdward wrilten for" malitiam." llrampton of llrampton, anu his wife JOll.n ,laughter of Christllpher

Daubeney of Sharrington, hoth died in 1622. Ire was succ~eded successively uy the last remaining of his six som,-Charles and Edward, who uoth dying without issue, their two sisters became coheiresses. The yOl1n~er, Alice, married - - Bray. The elder, Philippa, married Thomas \Vhall of Catton ncar Norwich, and lIIiddelOn ncar Lynn as above. These had, Augustine 'Alhall, who married l\largaret <lallghle. of I'hilip Paris (or Parris) of Puddinr:¡Nllrton near Fakenham, oy his wife Magdakn daughter of Charles Waldegrave of Sianninghall. SnITnlk . AIl~Il,till~ \\' hall h:Hl sons, Augustine and Charles, llenedictines at Lamsprin!: l \\' cldun ollly gives Dom. liem!:c


1652

FIFTH DOUAY DIARY

519

Junii 14. E Collegio discessit Mauritius Webbe alias Thrill recte in Angliam proficiscens ob ingravescentem quotidie calculi morbum; ipse ad Collegium venit 10 Martii 1651. J unii 25. Theses logicas propugnabant publice Henricus Howen, Gregorius Wharton, Mathreus Chamber, Wm Meynell, Charles Newport, Robert Worsley; sub D. Joanne Morgano. Julii 2. Abiit in Angliam Carolus Johnson (oculorum morbo laborans) sub conductu magistri Thomre Dunham, theologi 4 anni. 3 die hinc profectus est magister Henricus Vere, Gandavum versus, cum parentibus aliquamdiu commorari, quia ipse finiisset 4 annos in theologia et non erat potestas in Collegio prresentandi ad sacros ordines. Julii 6 die totam philosophiam solus defendebat Richardus Gildon hic Worsley sub D. Joanne Singleton. Julii 10 die hinc discessit Richardus Gildon, hic Worsley, in Angliam post universam philosophiam ab ipso cum magno applausu publice propugnatam. 10 die abiit in missionem Anglire D. Marsh, postquam docuit hic rhetoricam et per unum annum cum dimidio theologire operam dedit. Ipse huc venit Maii 18,1649. Eodem die abiit in missionem D. Franciscus Rider post 4 annos in studio theologire exactos. J ulii II. Ex Anglia ad Collegium venit 2& vice J oannes Lockwood hic Atkinson qui infirmitate pectoris laborans abiit hinc in Angliam Julii 16, 1651. 12 totam philosophiam defendebat mane Henricus Holden. post prandium Joannes Ashton. 13 die mane defendebat Carolus Ashton sub D. Joanne Singleton. 13 die ex Anglia venerunt ad Collegium Jacobus Thwaits, hic Smith, 15 annum agens, ¡ filius natu maximus Joannis Thwaits armigeri et Lucire Smith, de Longe Marston in comitatu Eboraci, et Carolus et Franciscus Thwaits, fratres Jacobi prredicti. [162] Julii 13. Eodem die venit ad Collegium Johannes Brathwayt hic Tolson, filius 4U8 Richardi Brathwayt, armigeri, schismatici de parochia Strickland in comitatu Westmorlandire et diocresi Carleolensi,23 um annum agens ad rudimenta,relicta militia Anglicana in qua pro rege multa passus est in carceribus, etc. 19. Ex Anglia venit ad Collegium J oannes Gascoigne grammaticus, 16 annum agens (filius 4U8 D. Thomre Gascoigne, BaroneUi, et Annre Simons, Catholicorum de Barnebowe in parochia Baricke et comitatu Eboraci) ab infantia in disciplina Catholica educatus. Julii 20 die eximius D. Dna Georgius Leyborne recepit patentes suas de Emtss mo D. Cardinali Barberino Protectore, per quas constitutus est Prreses Collegii Anglorum Duaceni. 31 die hinc abiit in Angliam J oannes Stitch hic Saunders, non proficiens.

*

*

Thi5 entry is writ tcn at the bottom of the page, its place in the text being hy the wortl~, .. I() ffr~ nht'i! ;1/ miss;ont,n An.~"ir '/f. rtl infra."

indicnt~rl

IIH


1652

FifTH

DOUAY

DIARY

521

6.

E Parisi is per Atrebatum huc venerunt Robertus et Valentinus Knightly, hic Parker filius IUB et 2 US Roberti* Knightley armigeri, de Offchurch in comitatu Warwicensi, ab infantia sua in fide Catholica instructi et educati sunt. 29. Ad Collegium rediit magister Vere, qui abiit Julii 3, 1652. Nov. 12 hinc discessit D. Joannes Singleton, in Angliam. [I63J>f' Nov. 19 die cum venia Dn! Prresidis prrefecturam et Collegium reliquit D. Thomas Thirkill in Angliam tendens, cuius loco Prrefectus generalis suffectus est per literas Dni. Prresic1is, D. Franeiscus Johnson. Nov. 22 die ex Anglia venit Edmundus Perkins hic More, 16 annum agens, § ad poesim, filius natus maximus Edmundi Perkins, et Janre Kennion, Catholicorum, de villa qure vulgo vocatur Brooke in Comitatu Southaptonire. ab ineuntc retate principiis fidei Catholicre imbutus est. Eodem die venit huc D. Carolus Williams, Wallus, sacerdos, filius Thomre Williams, schismatiei de Monmothia; hic Carolus ad fidem Catholicam con versus et in literis in Monmothia educatus, studendi gratia missus est Lisbonam, ubi in Collegio Anglorum literas humaniores una cum logiea addiscebat, tunc factus sacerdos in Angliam in missione Lisbona discessit ob inopiam C:ollegii, huc aceedens ad philosophiam et theologiam audire, et iterum postquam idoneus est factus in Angliam redire, sub pensione 250 fior. per annum. 23 . Ad Collegium venit Joannes Basset hie Stansby I2 um annum agens, (ex Anglia solvens captus est ab Hollandis sic per Midleburgan et Flishingam hue venit spoliatus) filius unicus Anthonii Basset~ pharmocopolre Londinensis et Marire Cobs de platea Strand in parochia Sti. Martini, ubi prrefatus J oannes natus et ab infantia in fide Catholica instructus est ab utroque parente Catholico. Dec. 30 die ex Anglia hora sexta vesperi ad Collegium venit eximius D. Georgius Leyborne, Collegii prreses, cui in Aulam intrato pro more leguntur et exhibentur carmina congratulatoria magnum omnium exprimentia gaudium. His peractis, a D. Prreside brevi habita oratione, dimittuntur scholastici. Eodem tempore cum D. Prreside rediit Dns Joannes Singleton ad incceptum munus prrelegendi dictata logicre D. Morgani continl1andum, quod reliquit Nov. I2, proxime discedens in Angliam. [164] Dec. 30. Eodem die ex Anglia etiam cum D. Prresidt'

*

Rohert Kni~htl('y of Offchurch.Bury, who married Anne daughter of Sir John Pettons of Norwich, at the visitation of 1619 only names his son John, ret. 8; Edward ob. illf.; anc! Bri(lgel. IIis arms, consisting of twenty.three grand.quarterings, is given (Har!. Soc., xii, 401).-J.s, H.

'f'

This is the second page so numbered.

§ The fil:nre has been altered.

Possibly it shonld rend 18. , Anthon), Bassett of 51. Martin's in the Fields, apothecary, ano P Frances) hi, wife appear as recusants 4 Dec. 1640. He was convict~d as such 5 May 1641 IJlltd,,·. Rteords, iii, lS', 156). Perhap' he j, the same, as )'tomal1, 15 l\1:uch 1674 (Ihid., iv.

52).--l.s.1I.


16513

FIFTH

llOUAY

DIARY

Febr. 19. Theses lJubliee defendebant de 8 libris physicorum Nicolaus Tempest, hie Wilmot, et Henricus Trafford, hie Howell, prreside D. Joanne Morgan. Feb. 20. Abiit hine in Anglialll Gulielmus Waynman hic Menerell, syntaxianus, qui hue venit 26 Julii, 1648. Martii 5. Juramentum alumnorum prrestiterunt magister Edward Whalle, Norwieensis, hie Robinson, lVIath:eus et Robertlls Chamber, Eboraeenses. Martii 5 die examinantur pro onlinibus sllscipienuis magister Edwardus Whall, hie theologus 411 anni, magister Thomas Roudon, hie Feasby, 2 anni, magister Thomas Churehhil hic Dunham, theologus 4 anni eompleti, Edwardus Kynne hie Collington, theologus I anni, magister Hellrieus Vere, theologlls 4 anni eompleti, Matheeus et Robertus Chamber, philosopbi. 6 die preefati mittuntur Cameracum presentatione ad saeros ordines muniti. 7 die Magister Robinson, Dunham, Vere * et Matha~us et Robertus Chamber, min ores ordines suseeperunt Cameraei. 8 die Sabbato omnes subdiaconatum susceperunt. 9 die Dominica diaeonatum ~useeperunt. 12 in festo SI! Gregorii omnes saero presbyteratu insigniuntur. 13. Reversi sunt omnes supradieti septem, sacerdotes. [r66J Martii 14. Ex Anglia ad logieam revertitur Mauritius Webbe, qui infirmus abiit Junii 14, proxime elapso. 16 die Dominica 380 quadragesimee primitias suas eantavit D. TllOmas Rouden hie Feasby, hora 10 80 â&#x20AC;˘ 23. Dominiea 480 quadragesimee tempore communis saeri, primitias silas celebravit D. Edwardus Kinne hie Collington; hora lOa. eodem mane primitias suas cantavit, D. Thomas Churehhill hie Dunham. 25 die in Festo Annuntiationis B. Marire Virginis tempore communis saeri primitias suas D. Henricus Vere, hora lOa. eodem mane primitias suas eantavit D. Edwardus Whalle, hie Robinson. 30. Dominica 5 quadragesimre de Passione Domini tempore communis sacri, snas primitias eelebravit D. Robertus Chamber, eadem mane hora lOa. primitias suas eantavit D. Mathreus Chamber. Eadem die vesperi ad Collegium ex Anglia venerunt ad syntaxim fratres, Henricus Carne, 16 annum agens, et Carolus, 15 annum agcns, til ius 4ua et 5uS Gulie1mi Carne defuncti, armigeri, et J anee Thomas, Catholiere, de parochia Naeh in eomitatu Glamorganire, ;\b an no tantum in fide Catholiea instructi sunt. [I67J Aprilis 10. Ad Collegium 2 0 rediit ex Anglia Thomas Smith, hie Gray, qui 1 venit hue Aug. 23, 1650. Eadem die venit ad Collegium ex Anglia Ludovicus Slyne, 20 um annum agens, admissus sartor Collegii. 13 die Ad Collegium ex Anglia venit Robertus Lambert, pater eins Nicolaus Lambert, Catholieus defunctus generosus; mater 0

* This is probably nn error, as Vere hnd received the Minor Orders

[0

Nov. 1649.


16M

~'IFTH

DOUAV

525

DIARY

Junii 5. l'r~misso examinc mittuntur Cameracum Magister Joannes Wats hic Richardson et Magister Richardus Russell, ad sacros ordines suscipiendos. 6, feria 6 quatuor temporum, Magister Russell Call1craci minores ordines suscepit. 7. Sabbato uterque subdiaconatull1, et die Dominico diaconatum susceperunt. 7. Eodem die reversi sunt Cameraco minoribus ordinibus insigniti, Magistri Henricus Holden, Grcgorius Wharton, Carolus Newport, l~()bertus Worsley, Andra;as Kniveton, Henricus Howell, Gnlielmus Meynell. J unii 8 die ex Anglia ad Collegium venerunt ad rudiment a, Gulielmus Cobs, hic Bedingfield et frater ejus, Henricus IIum et I3 um annum agentes, (filius secundns et tertius Gulielll1i Cobs arll1igeri et Elizabetha; Bedingfield, Catholicorull1 de Sandringham in comitatu Norfo!ciensi et diocesi Norvicensi): in fide Catholica ab infantia instmcti sunt. 12. Reversus est D. Pra;ses, Bruxellis, per Valencenas cum famulo suo. Eodcm die cum pra;dictis venit ad rudimenta Thomas Short. hic Pcregrine, 10 annum agens (filius unicus Pcregrini Short, Doctoris Medicime, ct J ana; uxoris ejus, Catholicorum, de Castle Acrc in comitatu Norfolcicnsi et diocesi Norvicensi) in fide Catholica ab illcunte a;tate instructus. 12 die, in Festo Corporis Christi, Magister Joannes Richardson solus presbyteratull1 susccpit. 13. Cameraco reversi sunt presbyter D Richardson, diaconus Magister Russel. IS die abiit hinc ad Anglo Benedictinos Duacenos (quia ad Hcmigialia hic non incipitur logical Anthonius Benson, qui huc vCllit Maii 28 die proxime elapso. 2I. Ad Collegillm ex Anglia venerunt Richardus et HenricHS Conquest, hic Houghton, ad rudimenta, 18 et I3 annum agentes, filius 2 US et 3 uS Richardi Conquest armigeri et Elizabetha; Thimbleby, Catholicorum, dc Houghton-Conquest in comitatu Bedfordiensi. [16gJ Junii 22. Die Dominica primitias suas cantavit D. Joannes Wats hic Richardson. 22. Eodcm die 2 do ex Anglia huc venit Franciscl1s La\\'son hic Langlcy, qui IO venit ad Collcgium Nov. Ig, I64g. 23 die ex Anglia venit Thomas Simpson, natns 55 annos, sutor, qui fuit Collegii serVl1S a 12 ann is pra;teritis, iterulll sub probatione aclmissus Collcgii servus. 26. Ahiit il1 Angliam Thomas (;agc. hic Markam, grammaticus, qui huc venit ] unii 24, I650, avocatus in Angliam ex occasione mortis sui patris.

*

*

Elizabeth daughter of Richard Thimhlcby of Irnham, co. Lincoln, and his wife (hughter of E,lwarrl Ilrookshy of Shohy, co. Leicester. Elizabelh WR. a lady of the privy chamber to Queen IIenrietta l\I aria. Their only children in the 1634 \'isitntion wcrc, 路-John Thimhlchy Couquest; Richaf<l; nlHI Eli7.ahcth (Ha";. Sor., xix, ')7; Iii, 959)路 路 路 J.S.II. ;\Jar)'


FIFTH

DOllA\'

DUI,\'

527

Singleton, facultatibus ordinariis 11llll1itus, sacerdos et senior Collegii. ipse docuerat grammaticam et pcesim anna 1647. Rhetoricam vero anna 1648. Duos completos philosoph ire cursus de propriis dictatis docnit, logicam hoc an no de dictatis D. JO<tnllis Morgan prrelegit. Eodem die in Angliulll discessit D. Jounllcs Morgan (qui huc venit Sept. 27, 1651) cum animo revertendi statim post quredam sua negotia ibidem transacta, qure sine sua presentia expedire non possent. Sept. I die mittitur in Allgliam D. Joanncs Watts hic Richardson, sacerdos, facultatibus ordinariis munitus (qui in Collegium admissus cst Dec. 26, 1648); anno 1652 docuit grammaticam ct rudimenta. hoc prresenti anno syntaxim, incubuit stuuio philosophire per duos allnos, pcr unum tantulll theologire. Eodem die in Angliam per Bruxellas et Antwerpiam discessit Magister Carolus Towneley, hie Ashton (qui huc venit Aug. 6, 1649) post CurSUlll integrum philosophire absolutulll. et unum annum in theologia. Eodem die disccssit hinc Thomas Smith hic Gray, poet a, qui 1° venit ad Collegium Aug. 23, 1650. [172] Sept. 18 die ex Anglia ad Collegium accessit Edwardus Howard hic Talbot, ad gramlllaticam, 16 annum agens, (filius 4U8 illust ml D Henrici Howard defuncti, Cmuitis Arundelire, et Dnre Elizabethre Stewart, Catholicorum, in comitatu Sussexire) ab infantia in fide Catholica instructus. Cum prrefato Edwardo venerunt Franciscus et Bcrnardus Howard, fratres ejus, filius 5 et 6 us, 14um et IIum annum agentes, hic ad rudimenta, ille ad grammaticam, ab ineunte retate principiis fidci Catholicre imbuti sunt. Eodem die ll1ittitur Valencenas Magister Richardus Russell diaconus ad presbyteratulll suscipiendum . . 20. Sabbato quatuor temporum sacerdotio initiatus est. 22. Revertitur sacerdos. 27 die ad Collegium ex Anglia venit ad rhetoricam Carolus Whytehall hic Shirley (frater Andrere de quo mentio facta est II Nov., 1651) 18 um annum agens, filius 4uS Joannis Whytehall, defuncti generosi, et Annre Pegge. Catholicre habitant is in Yeldersley in parochia Ashborne in comitatu Derbire, ab infantia in disciplina Catholica eruditus: ex contractu debet solvere 250 flor. per annum pro tribus annis et postea sumptibus Collegii alelldus, usque dum omnes suos cursus philosophire et theologire absolverit, et statum ecclesiasticum (Deo ordinante) susceperit. Eodem die venit simul ad Collegium Gulielmus Peg hie Hastings, 16 annum agens, ad syntaxim, filius 3uS Thomre , Peg defuncti geIler-

*

*

Christopher Pcgge of Vddcrsley, by his wife Jan" daughter of Rowland Eyrc of Bassop. had a daughter Annc, wife of John Whitewall of Veldcr.ley (Har!. Soc., xX''''ii, 305).-J.5.1I. , Thomas was son of Christopher Pcggc mentioned in the last note. His wife wa;; Catharine daughter of Sir Gilbert Kniveton of l\Iyrcaston, baronet. Hunter does not mention their son William. whose sister Catharine disgraced the family by becoming a concubine uf Charle~ II, and mother of Charles FitzCharks, Earl of Plymouth (Har!. SOt'., xxxvii, 305).-J.5....


1653-54

Fwni

DOUAY

DIARY

floreni ;ediliblls ecclesire pro admissiolle illlpUUClldi 1Jncuictuill marmor. Dec. 30. D. Henricus Vere exhibuit dramma Anglicallum, qnod ipsemet confecerat. 1654 [175] Feb. 4- A Collegio discessit recta proficiscens in Angliam Henricus Threel hie Web, ob defectum valetudinis, idem qui venit huc Octob. 28 die proxime clapso. Feb. II. Dns Edwardus Robinson rhetorices professor, drama exhibuit latinum, cui nomen Homo cadens et resurgens, privatim hac vice agebatur. 12. Postridie Domino Hecart, Benedictinis Anglis aliisque invitatis, idem drama 2 do exhibebatur. 16 idem drama 3 exhibcbatur iuvitatis Dno. Waltenshewe cum uxore, filiis filiabusque suis, aliisque prcescntibus. 23 Dominus Joannes Morgan philosophicc professor et Magister Carolus Genings hic Newport, missi sllnt Cameracum ad majores ordines suscipiendos. Eodem die iballt CameracuIll Edwardus Tildsley hie Ley, et Radulphus Craythornc hic Yaxley, ad sacramentum confirmationis suscipiendum. 24. Prcedictus Dn. Morgan et Magister Newport subdiaconatum susceperunt. 27. Reversi sunt Edwardus Ley et Rodulphus Yaxley confirmati. 28. Sabbatho quatuor temporum D. J oannes Morgan et Magister Carolus Newport diaconatum susceperunt. Martii I. Die Dominico Dominus Joannes Morgan et Magister Carolus Newport, sacro presbyteratus ordine insigniti sunt. [176] Martii 2. Feria 2. Dictus Dns Joannes Morgan et Dns Carolus Newport ad Collegium sacerdotes revertuntur. 12, die Stl Gregorii, primitias suas cantavit Dns J oannes Morgan. IS, die Dominico, primitias suas cantavit Dns Carolus Newport. 27. Ex Anglia ad Collegium venit Anthonius Ducket hic Curwen, I8 um annnm agens, filius natu maximus Jacobi Ducket annigeri, schismatici, et Magdelence Curwen, mortuce, de Grayrigge in parochia de Kerkby Kendal, et in comitatu Westmerlandice, in studiis hucusque prcedictus Anthonius versatus est, et hie syntaxi operam dare ccepit. Aprilis 13. Dns Joannes Morganlls constitutus est prcefectus studiorum, et Dns Michael Genings reiiquit prcedictam prcefecturam. 25. Dns Robertus Tolson reliquit officium prceÂŁecti generalis, loco autem ipsius substitutus est Dns Carolus Newport, et factus est senior. Eodem tempore prcedictus Dns Tolson constituitur procurator Collegii in loco Gulielmi Hamerton. (This enils the Fijth Diary. The jollowi1tg list oj martyrs is on a smaller sheet oj paper a(fixed to page 178.)


1577

FIFTH

DOUAY

Gull: Davies. Edva: Waterson. Gull: Harrington. Joa: Bostus. Edva: Osbaldestonus. Alen. Rolingu3. 90 Gull: Freemllnnus. Gull: AnlabEeus. Petrus SnoWUB. Christoph: Robinsonus. Rich: Hornerus. 95 Matthi: Harisonus. Ohristo: Whartonus. Thom: Sprattus. Rob: Nutterus. Edva: Thwingus. 100 Joa: Pybus. b* Jacobus Harrisonus alias Hayes. Frano: Pagus. Rob: Watkinsonus. Joa: Sugerus. 105 Mathleus Flattherus. •• Rogerus Cadwallador. Georgius Napperus. Tho : Wilsonus seu Sommers. N. Atkinsonus. lID Joa: Thulis. Tho: Maxflldleus 10 Julli, 1616.

DIARY

581

Tho: Tunatallus. Guil: Sowthrne. Edmu: Arrowsmith.

85

[Hand changes.]

~

120

Tho: Grecne, hic Reynolds. Edmundus Catherick. Edwardus Morgan. Hugo Greene. Joan: Ducket. [blank] Southwell.*

[Ha1ld change •. ]

Nicol: Postgate. Tho: Thweing. [Notes, at end of MS., to above list :-]

'" -- Lockwood. O. Thurstanus Hunt Lancastrile

1601. Georgius Gervasius hic sacrdos, postea receptus in ordinem sti Benedicti, passus Londini 1608. { ·SiC evadunt 124 l Anno 1694. J

a.

[Hand changes.]

Rigby. a Priest. nlartyd.

*

So written for Southworth (Ven. John), 1654, whose relics were preserved at the College. This list was copied in or after 1630, when the work of Raissius, Calalogus Christi S(1Ctrdotlllll qui "x nobili Allglimno Dlltlcwa civitatis Collegi() prosemillati /,r,ularulll fidei Calho/kte lestimonium ill Brit.lllllia pn:eotlcnm/, was published at Douay. · Later additions in other hands were subsequently made. Down to and incluelirig Edmund Arrowsmith (1628) it is in one writing . . The Parliament martyr< from Greene to Southworth (here written Southwell), who died hetween 1642 anti 1654, as well as the date" An 1577 .. prefixed to the name of Cuthbert Mayne, are supplied by a much later hand. The three names, Postgale, Thwin~ and Lockwood, have been added by a still later wriler in or after 1680. Notcs a and b* and the summary are in another writing; and the entry about Rigby seems to he in Dr. Witham's hanel . (He became Prcsielent in 1716).


FIFTH DOUAY DIARY

533

4° Decanllm in prresenti una cum suis capitularibus in prresenti, paucis except is juramentum novum quod quidam Recollecta Hybernus (cujus cognomen \Ve1ch) in perniciem Catholicorum excogitaverat, suis ca1culis comprohasse, sigillumque capitulare sure approbationi apposuisse, His prremissis de spectabilioribus utriusque c1assis seu ordinis commemorati Personis sigillatim agere requirit Catologi Ilostri ratio, et quoad spectabiliores priOl'is cJassis sacerdotes, 1° Recensctur Dominus HUl11fredus Warine alias mentito cognol11il\e Elliceus, utpotc Sacerdotum Capitularium Decanum sc gerens, Hunc apprime Dovit Prreses Collegii Pontificis Duaci ex quo ex eph~ebis egressus est. Fuit in eodem Collegio nutritus ct cdnca tllS , spatio circiter quinque annorum, sed completis philos ophi~c studiis ad Collegium Anglo-Ulysipponense rccens erectum simul cum aliis scholaribus ejusdem Pontificii Collegii tanquam ad nO\'am coloniam traductus fuit, ubi in Prreceptorem Theologire habuit AlhiuIl1, alias mentito cognol11ine Blackloum, peregrinarum et perniciosarum doctrinarum auctorcm ; cxpleto \'ero Theologire cursu commemoratns Humfredns \\'arine, Philosophiam in eodem Collegio docuit. posteaque Theologiam: tandem decem ahhinc annis scilicet, ab Albio Albii Partiariis in capitularium sacerdotum Decanum electns fuit, tum ex eo quod esset erga istam factionem bene :lffectus, Cllm quod esset cerere et tenerre naturre, qure in guamlibet quasi partem Recti possit. Hunc cum Prreses Collegii Duaci (missus in Angliam ab Illustrissimo de Vechiis Internuncio Bruxellensi) sciscitaretur, cur facultates defuncti Episcopi extraordinarias exercere aliisque concedere auderet, non ohtenta prius Iicentia a Sua Sanctitate: respondet bonus Decanus id sufficerc quod eadem Sua Sanctitas taceat juxtaillud qui tacet consentire videtur; item cum idem Prreses sciscitabatur eum (fuerat Prresidi valde chams) cur non veHet morem gerere Sure Sanctitatis decretis, pro quibus tnendis ql1adraginta super centum martyres (omnes Collegii Pontificii nlumlli in quo et ipse Pontificius Alumnus factus fuit) sui sanguinis effusione gloriosam mortem subierullt. Ad quod replicuit bonus Decanus se aliosque Capitulares statu tum habere vivere deinceps more Ecc1esire Gallicanre. Commemoratus Decanus Londini degit, annos habens 58 vel circiter, ortus honest is parentibus ex minori nobilitate . . Zdo Dominus Gulielmus Clifford ex antiquis Baronibus Cliffordire ortus, sacerdos sane vitre exemplaris, nunc vero senio fractus vix e lecto surgit, semper fuit affectus erga Albium ejusque Capitulares amicos, quamvis peregrinas ejusdem Albii doctrinas nunquam amplexatus fuerit nunquam induci potu it ut publicis CIeri rebus se immisceret. Vir sane bonus et cordatus sed in literis humariioribus et sublimioribus doctrinis p~rum versatus; Parisiis degit. 3° Thomas Albius alias mentito cognomine- Blacklous hic sat is superque Pontifici notus totique Curire Romanre inter capitulares sacerdotes post Decanum, principem locum obtinet, et ad instar oraculi ap illis habetur, qui nunc temporis neque judicio neque memoria pollet. Londini degit malus senex,

*

*

New page hegin,,·- unnumbered,


FIFTH DOUAY DIARY

535

ejus notitiam habuit Eminentissimus Franciscus Cardinalis Barbarinus, Anglire Protector: nunc vero Parisi is degit curam habens nobilissimi Domini Baronis de Lumley. 7° Dominus J oannes Leyburnus ex antiquis Leyburnorum Baronibus ortus, est nepos Prresidis Pontificii Collegii Duaci; hujus conversatio et commoratio fere semper fuit in Gallia, ejus enim curre commiserat Illustrissimus Vice-comes Montis Acuti filium suum natu maximum, qui durantibus turbis contra Regem a Parliamento excitatis, nllnc in una, nunc in alia Gallire provincia commoratus est, tandem' Romam profectus quasi totam Italiam peragravit: habet annos 44, magnis a natura dotibus instructus, Anglice, Latine et Gallice eleganter scribit, optimre indolis et vitre valde excmplaris. *Judicio tamen patrui sui qui nunc temporis prresidet Collegio Duaceno factus est Neopoliticus Gallus, proprio magis quam communi bono invigilans, tam secretus 11t nulli prorsus cordis secreta communieet ; utcumque autem hoc sit, Prreses patruus ipsius quemadmodum pro commemorato Domino Lassells ita pro ipso audet spondere quod animo erit semper paratus Sure Sanctitatis voluntati obedire tum verbis tum effectibus. Londini degit communiter in domo prrefati Vieecomitis Montis Acuti. 8° Dominus Joannes' Gageus Sacrre theologire Doctor. Hie agens fuit CIeri Anglicani Romre aliquot abhinc annis, proindeque sufficienter notus est Eminentissimo Anglire Protectori, ceterisque Ecc1esire Romanre cardinalibus, hie parum laboravit in vinea Anglieana ex quo sacerdos initiatus est. Educatio ejus fuit in Collegio Pontificio Duaci, cujus alumnus est. Hunc probe novit ejusdem Collegii Prreses, et vitam semper exemplarem duxit; nunc temporis commoratur in Collegio Navarico Parisiis, habens sure curre commissos duos nobiles et natu maximos. Ex nobili familia oriundus, sufficienti doctriha imbutus et quoad dissensiones quas peperit Albii doctrina in Anglia valde politice se gerit; nullum habens patrimonium, cujus carentia reddit multos plures ex Clero Seculari sacerdotes non audentes palam condemnare novitates quas animo odio habent, ne elemosinis careant qure capitularibus sacerdotibus distribuendre datre sunt; annos habet quadraginta. gO Dominus Georgius Warrham, Archidiaconus Sussexire et Suffolcire pauperibus parenti bus natus, parum doctus, multum in secularibus rebus versatus, magnre auctoritatis apud Decanum. § Pro eo quo prreditus est zelo erga factionem adversus Prresidem Duacenum existentem. Hunc bene novit idem Prreses; fuit enim educatus in prredicto Collegio, nullius spei juvenis, ne quidem idoneus ad docenda Grammatiere rudimenta. Degit in comitatu Norfolcire, annos habens circiter 60. romo Dominus Riehardus Stevenson vel Stevens, ita nominabatur dum Duaci studeret, est Viearius Generalis, cujus curre committuntur plures Anglire comitatus: est septegenarius et paralyticus, honest is non nobilibus parentibus natus, ipsius residentia est apud nobilem

'f' .. Fmncis" II

*

New page begins-unnumbered. written above. § New ragc-unnumber~rl.


536

FIFTH DOUAY DIARY

Dominum Fitchherbert, qui est nepos Rdl Patris Fitchherberti qui olim fuit Anglo-Romani Collegii Rector, piam et exemplarem vitam degisse observatus est. Ejus Magister in theologia fuit AThfus. , n째 Dominus Joannes Medcalfus Archic1iaconus Northumbrire et Cumbrire, magnus zelotes pro causa Capituli, quamvis nihil ~abet doctrinre ad eam defendendam. Hic palam dixit quod si lpse esset Rex Anglire proscriberet omnes sacerdotes qui juramentum fidelitatis prrestare recusarent. Annos habet circiter 38 in equis nutriendis et instruendis valde versatus, natus vero honest is parentibus sed non nobilibus. Degit in comitatu Dunelmensi. I2째 Dominus Joannes Singletonus questor rerarius sacerdotum sacerdotum* Capitularium, pauperimis ortns parentibus. Alumnus fuit Collegii Dnaceni, ubi liter as humaniores et unum philosophire cursum docuit. Ab Albio in numerum Capitularium relatus eidemque Albio ejusque doctrinis mirabiliter adhreret, ita ut semper apud se teneat libro[sJ ejusdem Albii novis missionariis (hoc est recens Londinum appulsis) commendandos; turbulentissimo est ingenio, cum in Collegio [I54J Duacensi commoraretur, faction em adversus Prresidem suum concitavit, et causa extitit prrecipua factionis adversus Pnesentem Prresidem a Dno. Shephardo et Dno. Luttono, duo bus Collegii confessariis promotre. Habet anno[sJ circiter 38, et est bonus socius, advocatum magis quam concionatorem se exhibens, habitat Londini. 13째 Dominus J oannes Hollandus alias Serjeant, men tit is cognomentis hic spatio multorum annorum Capitularium sacerdotum secretarius fuit, ad illud officium ab Albio evectus, cujus nunc scripta, ejus nomine in Iucem veniunt plena profanis novitatibus, nunc temporis autem quia male audit apud muItos Catholicos, ejus opera non utuntur Capitulares Sacerdotes. Natus est ex parentibus hrereticis, educatus Cantabrigire, unde commendatus fuit loco amanuensis Pseudo-Episcopo Dunelmensi, qui Catholicos miris modis insectabatur. Mortuo vero Pseudo-Episcopo sub initio turbarum Anglicarum nihil habuit quo se sustentaret, habens autem familiaritatem cum quodam Catholico se Ecc1esire Catholicre aggregavit, et commendatus Superiori CIeri Anglire Londini residenti, missus fuit ad Collegium Vlisypponense, ubi factus sacerdos in Angliam rediit et Albiiamanuensem se gessit, quousque in Capitularium Sacerdotum secretarium elect us fuit. Annos hahet circiter 38, est bonus socius et habitat Londini. 14째 Dominus Mathreus Sherborne, comitatus Lancastriensis, Vicarius Generalis, hic simul cum Prreside Collegii Duaceni qui nunc est, cursum philosophicc et theologire in eodem Collegio absolvit, estque ejusdem Prresidis cognatus. Ex qno ad missionem Anglicanam destinatus est in eadem missione perseveranter laboravito Sacerdos sane bonus, pius et doctus sed adeo senex et pinguis nec non corpore infirmus [ISS] ut vix ambulare vel equitare possit. 68 annos hah~t, ortus nobili familia, et cum ejusdem familire hrerede

* "Sacerdotum "-thus repeated in text.


FIFTH DOUAY DIARY

537

suo hepote habitat prope Lancastriam, pnecipnam comitatus Lancastriensis ciyitatem. IS° Dominus Robertus Charnack alias Manleus, Archidiaconus commemorati comitatus Lancastriensis. Hunc bene novit Pneses Collegii Pontificii Duaci, nempe quem juvenem et amicis destitutum Ulysipponem misit, effecitque ut in Collegium Anglo Ulisypponense gratis admitteretur, ubi in theologia magistrum habuit Dominull1 Humfredum Warine, Capitularium Sacerdotum Decanum. Hie bonus Arehidiaeonus aetuosus et activus est quoad negoeia forensia, et aliis saeerdotibus eapitularibus in subtilitate longe exeellit sicut in zelo erga Albium, quamvis minus sufficiens est ad ejusdem Albii opiniones comprehendendas, vir scilicet parum doetus, vitre tamen exemplaris; habitat in domo lIobilis Domini et equitis aurati cognomento Thomre Tylslei vidure. Natus est ex nobili familia sed valde pauperi, mortuo vero fratre contigit illi ab aliquot annis aliqualis hrereditas, qui antea nullum habuit patrimonium. Annos habuit circiter 42. 16° Dominus Hodgsonus, comitatus Eboracensis, Archidiaconus hie ab an no et medio substitutus fuit in locum insignis et sancti viri Domini Georgii Hudlestoni, quem Richardus Episcopus Chalcedon~nsis ejusdem comitatus Archidiaconum creaverat. Prreses Collegii Pontificii Duaci hunc non novit, audivit tamen a sacerdotibus in prrefato comitatu commorantibus eum esse juvenem nulla nobilitate fulgentem et nobilibus, piis, doctis et antiquioribus sacerdotibus ideo solum prrepositum, quod amicus esset supradicti Singletoni, Questoris Capituli. Annos habet 36 et in eodem Comitatu degit. *17° Dominus Georgius Leyburnus Sacrre Theologire Doctor et Pontificii Collegii Duacensis Prreses, annum sure presidentire 16 m agens, antequam hujusmodi regimen suscepit, fuit spatio 4 annorum Vicarius Generalis defuncti Episcopi Chalcedonensis ultimi et totius CIeri Anglicani Superior. Hic nunc temporis est quasi alter Joseph inter fratres puta Capitularis. Sufficiet· hrec dixisse de principalioribus l ae classis sacerdotibus, et sane quoad reliquos parvi momenti sunt. Postulat nunc catologi nostri ratio ut de sacerdotibus 2 dae classis hoc est de saeerdotibus non capitularibus spectabilioribus agatur, ubi sese offert. 1° Illustrissimus Dominus Walterus Montagu Abbas commendatarius in Gallia, et Reginre Regis Anglire matris nec non Ducissre Aurelianensis magnus elemosinarius : hunc bene nov it Prreses Pontificii Collegii Duaci ab exordio sure conversionis ad fidem Catholicam. Hrereticis enim parenti bus ortus est. Pater ipsius primum fuit advocatus postea factus comes Mancestriensis. Et frater ipsius natn maximus creatus est a Rege Anglire, qui nunc est, regire domus Prrefectus vulgo my Lord Chamberlaine. Est uutem prrefatus Abbas Montagu Prresul omni laude major, scilicet omni genere virtu tum prrediius. Dolendum quod sit adeo senex, annos enim habet 6 ad minimum supra 60, habitat in domo pnedictre RFginre

*

New page-unnumbered.


FIFtH DOtJAY DIARY

539

Capitularium dissensit. Honestis natus parentibus, annos habet circiter 60, corpore tamen infirmus. Habitat Brantonire in comitatu Eboracensi. Plures hujus classis sacerdotes, pios bonos, et sufficienti doctrina prreditos hic commemorarem, nisi quod studeo brevitati, et commemoratio eorum majorem desiderat sermonem quam ut paucis explicari que at. Finis. [ISO] Anno 1725 Maii 8 vo . Ego R. Witham, prreses hujus Collegii, test~r me nondum reperire posse u1lum diurnale, vel narrationem rerum qure spectant ad hoc Collegium ab anna 1654, ad annum 1676 sive per illos annos viginti duos, quibus prresidebant Collegio Ex. D. Georg[ius] Leyburnus usque ad annuII} 1670 et de in de successor ejus, R. D. Joannes Leyburn, nepos prioris Prresidis. Cum vero in conclavi Procuratoris nuper invenerim literas, et quandoque Catalogum Magistrorum et aliorum in Collegio, nullum tamen hactenus catalogum sacerdotum qui in Angliam missi sunt sub utroque Prreside, neque alumnorum qui juramentum prrestiterunt sub eximio Dno. Georgio Leyburn. Visum est nihilominus quredam qure potuimus invenire hie annotare ab anna 1654 quo desinit hemerologium sub prrefato Prreside. Anno 1654, vel saltern an. 1655 (entry breaks of!).

A LIST OF PROFESSORS OF DIVINITY AND PHILOSOPHY . SINCE THE YEAR 1655.* Professors of Divinity. Professors of Phylo[sophy]. 1655 Dr. Leyburne and Mr. Tho. 1655 Mr. Ed: Robinson. Progers. idem. 1656 Mr. Rob: Worsley and Mr. Nie: Wilmot. 1657 Mr. Ed. Robinson and 1657 Mr. J 0: Warner. Progers. 1658 Mr. Robinson, Mr. Warner. 1658 Mr. Rob : Worsley and Mr. Jo: Evans. !idem. 1659 Mr. Jo: Worsley solus. 1659 1660 Mr. Rob: Tolson. Iidem. 1660 1661 Mr. Anthony Harris. !idem. 1661 1662 Mr. Harris and Warner. 1662 Mr. Ed: Paston and Mr. William Gower. 1663. Mr. W. Layburne and Mr. Petr: Bodwell [?]. Mr. Shepheard. 1664 Mr. Shepheard, Mr. Paston. 1664 Mr. Edv: Paston and Mr. William Gower again.

*

This list must be used with the utmost caution, as the writing is so ilIegihle that mnny of the readings arc very douhtful. Thosc most open to question arc indicated by [?].


540

FIFTH DouAV DIARV

1665 [he same. 1665 Mr. James Dirdo [?]. 1666 the same. 1666 Mr. J 0: Coniers. 1667 the same. 1667 Mr. Roger Croft. 1668 nobody. 1668 Mr. Jo: Cother [?]. 1669 nobodv. 1669 Mr. Tho: White. 1670 Mr. Paston, Mr. Coniers. 1670 Mr. Jo: Cother [?]. 1671 the same. 1671 Mr. And: Levison. 1672 Mr. J ames Smith. 1672 Mr. Paston, Dr. Giffard. the same. 1673 Mr. Andrew Levison. 1673 1674 Mr. Paston, Mr. And: 1674 Ml'. J ames Smith. Levison. 1675 Mr. Past on, Andrew 1675 Mr. Lovell. Levison. 1676 the same. 1676 Mr. Rob: Jones. 1677 . the same. 1677 Mr. Tho: Yaxley. 1678 Dr. Smith, same. 1678 Mr. Rob: Jones. 1679 the same. 1679 Mr. Yaxley. 1680 the same. 1680 Mr. Metcalf. 1681 the same, Dr. Smith. 1681 Mr. Tho: Yaxley. 1682 Dr. Smith, Dr. Jones. 1682 Mr. Metcalf. 1683 Mr. Geo: Witham. 1683 Dr. Smith, Dr. Jones. 1684 Dr. Smith, Dr. Jones. 1684 Mr. Metcalf. 1685 Mr. Tho: Yaxley. 1685 Dr. Jones, Mr. Paston. 1686 Dr. Paston, Dr. Jones. 1686 Mr. Birtwisle. 1687 Mr. W. Coniers. 1687 Dr. Jones, Mr. Yaxley. 1688 Dr. Geo: Witham and 1688 Mr. Tho: Hall. Mr. Yaxley. 1689 the same. 1689 Mr. Birtwisle. 1690 the same. 1690 Mr. J 0: Morgan. 1691 the same. 1691 Mr. Phil. White. 1692 the same, Birtwisle. 1692 Mr. Rob: Witham. 1693 Mr. Birtwisle, Mr. Inglebie, 1693 Mr. Ralph Carthorne. I l. each. 1694 Maistres of phylosophy, 3°. Maistres of Retoricke. 55 Mr. Tatershall. 69 Mr. Andrew Levison. S6 Mr. Vere. 70 Mr. Paul Harrison [?]. 71 Mr. Postgate. S7 Mr. Vere. S8 Mr. Petr. Fen.· 72 Mr. Thomas Yaxley. S9 Mr. Berry. 73 Mr., Tho: Manering. 60 Mr. Berry. 74 Mr. Geo. Wytham. 61 Mr. J 0: Flood. 75 Mr. William Martin. 62 Mr. Hastings. 76 Mr. Tho: Beckwith [?]. 63 Mr. Jo: Fen. 77 Geo. Massey. 64 .Mr. Milburne. 78 Mr. Nicolson. 65 Mr. Leban [? Leyburne). 79 Mr. Tho: Brocholes. 66 Mr. Roger Croft. 80 Mr. William Daniel. 67 M r . - - 81 Mr. Colebeck. 68 Mr. William Croft.


SUMMARY OF THE FIFTH DIARY. This Diary, which is more truly described by the words set aga inst the title" Notes for a Diary," begins with a biographical account of Dr. William Hyde, vel'e Bayaert, who became President in 1646, This is followed by notes 0 :[ events which have already bzen recorded in the Fourth Diary, The result is that the two overlap until Augnst, 1647, when the Fourth Diary stops, The biographical notice of the President runs as follows : -

William Hyde, whose true name is Bayaert, was born at London on March 27th, in the year of Our Lord 1597, For three years he studied humanities at Leyden, and then returning, he was sent to Oxford, where, becoming commoner in the College called Christ Church, and afterwards a Master of Arts, he devoted himself to the study of controversy for four years, At length, by reading Catholic books, he was convinced of the falsity of the Protestant religion, chiefly from the motive that he thought it plainly necessary to have some certain and infallible rule of faith, and this he could not find anywhere save in the Catholic Church, Afterwards he was reconciled to the Roman Church, In the year of our Lord 1623, he was admitted on Jan, 6th to the English College at Douay, and there under the supervision of Mr. Mark Drury. he defended all logic and philosophy, In the third year of his theology he was called upon to teach philosophy, and he taught two whole courses of philosophy by himself, When the second course was finished, he left the College for the English Mission on June 3 in the year of Our Lord 1631, being accredited with the ordinary faculties, For one year he lived with Mr. Preston, of " The Manor," whom he left on the advice of Dr. Kellison and his superiors at London; he then passed another year with Lord Monteagle. :aeing recalled from England in the year 1633 by Dr. Kellison, the President, he taught theology for three years, but when the plague attacked the College he returned to England, where for another three years he resided with Sir Walter Blount . . Then he was appointed Archdeacon of the counties of Worcester and Salop by the Bishop of Chalcedon. Latterly he lived with Mr. Humphrey Weld. On Sept .. I, 1641, he was appointed Vice-President of the College by Mr. George Muscott, the President, and he was sent to the College with'presidential powers during the absence of the said Mr. Muscott. He discharged the office of Vice-President for five years, during which time he furnished always two courses of lectures to the students in theology; that is, he gave one every year, and the other he dictated, and in both he presided.


FIFTH

DOUAV DIARV

1646-49

On Sept. 27, 1646, the aforesaid William Hyde received notice from the most eminent Cardinal Capponi, Protector of England, that he had been appointed President of the College. On the 28th, the said letters were rean to the assembled alumni and. students, and after a short address, the President assumed office. There is little recorded during the first year of his presidency, especially as the Fourth Diary and this overlap for this period in the manner already explained. He received permission from the Cardinal Protector in February, 1647, to take the degree of Doctor of Divinity, and passed through the ordinary course, matriculation. baccalaureate. licentiate. performing his disputations for the doctorate. which degree he received on October 25th. The Rev. William Hamerton arrived at the College on April 21st. 1647, to take over the duties of procurator; and by the end of this year it is recorded that 6,903 florins and 2 stivers of the old debt on the College had been paid off. The ordination of the following priests is recorded in 1647 ; March. Edward Barker. alias Vernalty. at Bac-St. Maur. John Jousy. 1648. A distinguished convert. Thomas Read. arrived from Paris on March 6th. seeking admission to the College. He was a Doctor of Civil Law. an advocate in the Archiepiscopal Courts. and had spent twenty-eight years in Oxford, where he had been President of Magdalen Hall. Permanent arrangements were made by the President in June with regard to Masses being offered for benefactors. One Mass was to be offered for every ten florins given unconditionally to the College. and Mass was to be said at a privileged altar every Monday for the souls of deceased benefactors. The institution of a French class with Walric Remington as the first master is recorded on June 23rd. During the year the ordination of the following priests is recorded : December. John Copland. alias Street. Andrew Skinner. alias Bentley. The death of Michael Constable from smallpox is recorded on October 3rd. 1649. The entry for June 2nd records the election of the President to be Regius Professor of History in the University, though he only received royal letters from Brussels confirming his election on December 27th. Amongst matters in the College itself, we may note on July 25th the beginning of the custom of ringing the Angeh,ls bell. The" affictiones" mentioned in the entry for May 30th and elsewhere seem to have been a scholastic exercise for the class of poetry. Latin and Greek poems were composed and written out by the scholars. usually on the feast of St. Augustine. and were then ' affixed' to the walls of the school for public inspection. Payments continue to be made towards the reduction of the College debt. 4.594 florins and 12 stivers having been paid off during 1648, and 2.904 florins 16 stivers for this year. Thc ordination of Thomas Read to the priesthood at Tournay is recorded as having taken place on April 6th.


1650-51

FIFTH DOUAY DIARY

543

165 0 â&#x20AC;˘ The President began his public lectures as Professor of History, taking as his subject the works of Baronius. He was admitted to the Council of the University in January; and when on March 20th, Charles II, the fugitive King of England, paid a visit to Douay, he ordercd the President to give thanks in the King's name to the Rector Magniiicus and the University for the display and entertainment given in his honour. Latin and English addresses were also presented to the King by the President in the name of the College. The arrival of Dr. Edward Daniel at the College, on June 19th, is worthy of note. He had been President of the English College at Lisbon for six years, and now carne to Douay as professor of theology and ordinary confessor. Among the arrivals was a new student, who had already suffered imprisonment for the Faith ; -

Richard Nichols, then a deacon, came from Paris to the College on October 26th, in order to be ordained priest. Educated at Peterhouse, Cambridge, he had been converted through his study of the writings of the Fathers and of controversialists, and had been imprisoned at Cambridge. When set free, he had gone to London, where he had been three or four times imprisoned by order of Parliament, and finally being set at liberty through the influence of the Count Egmont, he had gone to France, and abjured his heresy before the Apostolic Nuncio at Paris. . During the year the ordination of the following priests is recorded ; December. Richard Nicols, at Tournay. Robert Tolson, alias Brathwait, Francis Rider. The dcath of George Berry, an Englishman, formerly cook, is recorded on July 10th. 1651. .On March 1st, the President received a letter from the Privy Council, commanding him to go to Brussels, and there consult the Secretary for War, who would give him directions as to what he was to do. He returned from Brussels on the 24th, having been told by the Secretary to consult with the Bjshop of Chalcedon on the matter of withdrawing the Rev. George Gage from the cause of the King of Portugal, and for the future to have no communication by letter with him. On Septcmber 2nd occurs the first notice of the Presidcnt's illness. He

" hegins to suffer from colic and afterwards from stone, and from this time his disease increased gradually till his death." Threc doctors were sunUDoned on October 12th, and held a consultation. . On Dec. 18th,

" he made his will, and left the College heir to all his possessions, after the payment of funeral expenses and legacies as expressed in the will. He left to the College, in monies here and in England, 9,842 florins 18 stivers." William Hamerton, the Procurator and writer of thc Diary, was made executor, with instructions to hand cvcrything over to thc ncw


1653-54

FlFTti

DOtTAV DiARY

an oath not to teach anything contrary to faith. The matter was referred to Brussels, but though the President made a journey thither in May, we are not told how it was settled. The year was a quiet but busy one, arrears in ordinations being made up, and many priests leaving the College for England. During the year the ordination of the following priests is recorded :March 12. Edward Whall, alias Robinson, at Cambrai. Thomas Rowdon, alias Feasby, Thomas Churchhil, alias Dunham, Edward Kynne, alias Collington, Henry Vere, Matthew Chamber, Robert Chamber, June 12. John Richardson, alias Wats, Sept. 20. Richard Russell, at Valenciennes. The death is recorded of Anthony Bloomer, alias Gl'eene, of the School of Poetry, on July 31St. 1654. The Diary ends on April 25th with the appointment of the Rev. Robert Tolson as procurator in place of the Rev. William Hamerton, the writer of this Diary. The following priests were ordained during these months ; March 1. John Morgan, at Cambrai . Charles Newport, alias Cenings, There follows a list of martyrs' transcribed from the well-known catalogue of Raissius. Next comes the document which has already been desCl"ibed in the note appended to the Latin text. As there stated, it originally formed no part of the Diary, but its intrinsic interest is so considerable that it is here translated in full.

..

A WHO

LIST OF THE MORE NOTEWORTHY PRIESTS ARE TO BE FOUND AT PRESENT AMONG THE ENGLISH SECULAR CLERGY.

For the better understanding of this list, it will be well to observe: 1° That the Secular Clergy of England is divided into two classes or orders, of which the first consists of capitular priests who administer affairs belonging to the whole secular clergy; and the second embraces the non-capitular priests, i.e. all those priests of the secular clergy who are not among the number of the capitulars. 2° The capitular priests (who are usually twenty-six or thereaLouts in number, under one head, who is called the Dean) consist of Vicars-General, Archdeacons, and officials, and also of simple priests who take no part in the administration of the affairs of the clergy. *3° That the Very Reverend George Berkett was appointed second Archpriest of England by Pope Clement VIII of happy

*

Opposite this third observation, in the margin, is placed the following note: "The first Archpriest of EnJ::land was a priest of the secular clergy, named Blackwell, who was deposed by Clement VIII because he constituted himself defender of the oath of allegiance, which contains many propositions contrary to Catholic faith and the authority of the Apostolic Sec; and by the authority of the same Pontiff, Berkett was pllt in his place.


546

FIFTH 1.l0UAY DIARY

memory, and that the same Pope assigned to him twelve assistants. He with his council of twelve assistants divided the whole kingdom of England into twelve provinces, and committed to each of the assistants the care of a province and the title thereof, so that confusion in ecclesiastical administration might be avoided, and no province of the kingdom might be deprived of pastoral care. This disciplinary arrangemen t was followed by the two bishops of England, William and Richard of Chalcedon, who succeeded Berkett in turn as rulers of the secular clergy. For they assigned .the separate provinces of England (though the name of assistants was discontinued) to Vicars and Archdeacons; and the practice obtains now, and ever since the death of Richard [Bishop] of Chalce.don, the dean of the Capitular priests has continued it, and exercises all the extraordinary faculties which the said bishop obtained from His Holiness by a petition to that effect, though he does it without ¡consulting. His Holiness, and perhaps against his wish; for the Church of God has no such custom. 4° The present Dean and his Capitulars, with a few exceptions, have approved by their votes of a new oath devised by an Irish Recollect (whose name is Welch), to the great harm of Catholics, and have affixed the Capitular seal to their approval. With this introduction, the purpose of our list now. demands that the more noteworthy men of each class 'should be considered separately. And among the more noteworthy priests of the first class is reckoned Mr. HumphreyWarine,* known also by the assumed name of Ellice, who is the Dean of the Capitular priests. The President of the Pontifical College of Douay has known him well from his youth. He was brought up and educated in the same College for about five years, but after completing his philosophical studies, was sent with other scholars of the same College to the recentlyerected English College at Lisbon as to a new foundation. There, as his professor of Theology, he had White, known also by the assumed name of Blacklow, the author of strange and harmful teachings. At the end of his Theological course, Humphrey Warine taught philosophy at Lisbon, and afterwards Theology. At length, ten years ago, he was chosen by White and his partisans as Dean of the Capitular priests, both because he was well-disposed towards this party, and because his was a pliable, easy nature which could be bent in any direction . When the President of the College of Douay (sent to England by the Illustrious Internuncio at Brussels, de Vechiis) asked him why he dared to exercise and to grant to others the extraordinary faculties of the deceased bishop, without first obtaining leave from His Holiness, the good Dean answered, that it was quite sufficient that His Holiness was silent, according to the principle that silence means consent. And again the same President asked him (he had been a close friend of the President) why he was unwilling to comply with the decrees of His Holiness, for the keeping of which decrees

*

Dodd calls him Waring.


FIFTH

nOUAY DIARY

547

one hundred and forty martyrs (all students of the same College as himself) had shed their blood, and undergone a glorious death. And the good Dean answered to this that he and the other Capitulars had made up their minds to live for the future according to the customs of the Gallican Church. The said Dean lives in London, is about fifty-eight years of age, born of respectable parents of good position. 2° Mr. William Clifford sprung from the ancient Barons Clifford. He is a priest of undoubtedly exemplary life, who is now broken down by age, and scarcely rises from his bed. He has always been well-disposed towards White and his .Capitular friends, although he has never accepted the strange doctrines of the said White. He has never been persuaded to mix in the public affairs of the Clergy. A man of virtue and prudence, but not well versed in humanities or higher learning. He lives at Paris. 3° Thomas White, who goes by the assumed name of Blacklow, known sufficiently and more than that to the Pope and the whole Roman Court, holds the principal place among the Capitular priests after the Dean, and is looked on by them as an oracle, though now he is gifted neither with judgment nor memory. The wicked old man lives in London. 4° Mr. Thomas Carr, for many years was confessor to the English Augustinian nuns at Paris. He is abo1;lt sixty-two years of age, and suffers from paralysis and other bodily ailments. He, with Henry Holden, a Capitular priest and Doctor of Paris, now dead, always strongly upheld the strange and harmful doctrines of White, and to the best of his power promoted Jansenism. So much so that he refused to help his own nephew, whom the President of Douay had presented for the priesthood, and who was in want, because the nephew hated the doctrines of Jansenius, as the President has heard from the nephew himself. The said Mr. Carr, born of respectable parents, of little learning, and much occupied in secular business, has never worked on the English Mission. SO Mr. Henry Turbervill is Archdeacon, and usually lives in London in the house of the Marquess of Winchester. For some years he was nearly blind, his eye being badly injured, and even now he suffers from dimness of sight. His life is exemplary, and he is well versed in controversial theology. With the Dean and the other Capitular priests, he has such weight that they submit to his opinion in nearly all consultations. He was known to and much liked by the President of Douay. both being educated in the same College, he being then a well-disposed youth of great promise. But it is to be regretted that no one of all the secular clergy is more infected with the dangerOlls teachings of White; and he constitutes himself defender of the oath, commonly known as the oath of allegiance, in which are contained many things contrary to Catholic Faith and the authority of the Roman Church. He and White have had

*

*

Honestis parenti bus ex minori nobilitate. Nobilis is used not only of the nobility, but of the county families and landed gentry.


548

FIFTH

DOUAY

DIARY

wonderful influence with the English clergy since the death of Bishop Richard of Chalcedon. He is about sixty, has never taught Philosophy or Theology, though he is an able man, the son of respectable parents. 6° Mr. John Lassells, alias Bolds. The President of Douay knew him well at the College, where he taught humanities. He is about fifty-eight years old, well-born, though his family are very poor, has always lived a pious and exemplary life, and though a follower of White, he has never yet seemed openly to favour his profane novelties. With respect to the factions which have arisen among the clergy concerning White, he has kept a neutral position, being neither a warm supporter nor opponent. Yet he was made by the Dean of the Capitular priests Archdeacon of Norfolk and another county, though he knew or should have known that according to the canons, ecclesiastical dignities ought not to be conferred without permission of the Apostolic See. However this may be, the President cf the College is ready to answ'er for him that if he should be appointed Superior of the English Clergy or President of the same College, he would always comply with the will of His Holiness. He has done little or no work on the English Mission since his ordination to the priesthood, always having charge of the eldest sons of noble families who for the sake of education have gone abroad. Hence his life has mostly been spent in France, and sometimes in Italy, where His Eminence Francis Cardinal Barberini, Protector of England, has had acquaintance with him. Now, however, he lives in Paris, having charge of the most noble Baron Lumley. 7° Mr. John Leyburn, of the ancient Barons Leyburn, is the nephew of the President of Douay. His life has been nearly all spent in France, for the Illustrious Viscount Montague entrusted to him the care of his eldest son, and during the troubles between King and Parliament he stayed in various provinces of France, and finally setting out for Rome, travelled through most of Italy. He is forty-four years old, has great natural gifts, is a good English, Latin, and French scholar, of excellent disposition, and very exemplary life. In the opinion, however, of his uncle, now President of Douay, he has become a " Neopoliticus Gallus," looking after his own rather than the public good, so reserved that he confides secrets to no man. Still the President, his uncle, as he answered for Mr. Lassells, can answer for him, that by word and deed he will always be prepared to obey the will of His Holiness. He usually lives at London in the house of the said Viscount Montague. 8° Mr. John (Francis) Gage, Do~tor of Theology, was Agent for the English Clergy at Rome some years ago, and hence is sufficiently well known to His Eminence the Protector of England, and the other Cardinals of the Roman Church. He has worked very little in England since his ordination. He was educated in the Pontifical College of Douay, is well known to the President, and has always led an exemplary life. He now lives in the College of Navarre at Paris, in charge of two eldest sons of noble families. He is of


FIFTH

DOUAY DIARY

ii49

good birth, and sufficiently learned, and he acts diplomatically with regard to the dissensions in England caused by White's teaching; for he has no patrimony, and the want of this makes many more secular priests afraid to condemn openly novelties which they hate at heart, lest they should be deprived of the alms which are given to the Capitular priests for distribution. He is forty years of age. 9 Mr. George Warrham, Archdeacon of Sussex and Suffolk. born of poor parents, is unlearned, much occupied in secular business. and has great influence with the Dean because he is full of zeal for the party which opposes the present President of Douay. The President knows him well, for he was educated in the said College ; he was a youth of no promise, not even capable of teaching the elements of grammar. He lives in the county of Norfolk, and is about sixty years of age. 10° Mr. Richard Stevenson, or Stevens, for so he was named when stUdying at Douay, is a Vicar-General, to whose care are entrusted many counties of England. He is seventy, is paralysed, of respectable though not noble birth. He lives with a gentleman, Mr. Fitchherbert, nephew of the Reverend Father Fitchherbert, who used to be Rector of the English College at Rome. He seems to have led a pious and exemplary life. His professor of theology was White. l I o Mr. John Medcalf, Archdeacon of Northumberland and Cumberland, is a keen supporter of the Chapter's cause, though he has no learning to defend it. He has said openly that if he were king of England, he would proscribe all priests who refused to take the oath of allegiance. He is about thirty-eight, experienced in breeding and training horses, born of respectable though not nohle parentage. He lives in the county of Durham. 12° Mr. John Singleton is Treasurer of the Capitular priests. He was born of very poor parents, was a student at Douay, where he taught humanities and one course of philosophy. He was brought into the Capitulars by White, and is so strong a supporter of his teachings that he always keeps White's books by him to be recommended to the new missionaries, i.e. the latest arrivals in London. He is of a quarrelsome disposition, and ,>"hen he was in the College at Douay he organised a party against his President; and he was the principal cause of the faction against the present President, supported by Mr. Shephard and Mr. Lutton, two confessors of the College. He is about thirty-eight, is a good companion, showing himself rather an advocate than a preacher; he lives in London. 13° Mr. John Holland, alias Serjeant, under assumed names has been for many years Secretary of the Capitular priests, being raised to that office by White. His writings now published in his name are full of profane novelties. But since at present he is in bad odour amongst many Catholics, the Capitular priests do not make use of his help. He was born of heretical parents, and educated at Cambridge, and was then recommended as Secretary to the pseudobishop of Durham, who used to persecute Catholics in wonderful ways. On the death of the pseudo-bishop at the beginning of the .


550

FIFTH DOUAY DIARY

English troubles, he had no means of sustenance. But being friendly with a Catholic he joined the Church, and being recommended to the Superior of the English Clergy living in London, was sent to t he College at Lisbon. After being ordained there, he returned to England, and acted as private secretary to White, until he was elected Secretary of the Capitular priests. He is about thirtyeight years old, is a good companion, lives in London. 14째 Mr. Matthew Sherborne, Vicar-General of the county of Lancaster, "vas at Douay together with the present President, completed his course of philosophy and theology in the same College, and is a relative of the present President. He has worked perseveringly on the English Mission from the time that he was sent there. A priest certainly good, pious, and learned, but so old, fat, and weak of body that he can scarcely walk or ride. He is sixtyeight years of age, of good birth, and lives with his nephew, the heir of the family estates, near Lancaster, the principal town of the county. IS째 Mr. Robert Charnack, alias Manley, Archdeacon of the said county of Lancaster. The present President of Douay knows him well, and sent him as a friendless youth to Lisbon, securing free admission for him to the English College there, where his professor of theology was Mr. Humphrey Warine, dean of the Capitular priests. This good Archdeacon is a busy and active man with regard to legal business, and excels the other Capitular priests both in subtlety and in zeal for White, though he is incapable of understanding White's opinions owing to his want of learning. He is a man of exemplary life, and lives at the house of the widow of the noble knight, Sir Thomas Tylsley. His family was very poor, but of good position, and, after some few years, at the death of his brother, he succeeded to some property, whereas previously he had nothing. He is about forty-two. 16째 Mr. Hodgson, Archdeacon of the county of York, was put in that position a year and a half ago in place of the distinguished and holy man, Mr. George Hudleston, whom Richard, Bishop of Chalcedon, had made Archdeacon of the same county. The President of Douay does not know him, but he has heard from priests living in the said county that he is a young man of no distinction, and only placed over distinguished, pious, learned, and older priests because he is a friend of the said Singleton, Treasurer of the Chapter. He is thirty-six years of age, and lives in the same county. 17째 Mr. George Leyhurn, Doctor of Theology and President of the Pontifical College of Douay, is at present in the sixteenth year of his presidentship. Before he undertook this office, he was for four years Vicar-General of the late Bishop of Cha1cedon and Superior of all the English Clergy. At the present time he is like another Joseph among his brethren of the Chapter. These remarks will be sufficient with regard to the chief priests of the first class, and certainly as to the rest they are of little account. The purpose of this list now demands some notice, where possible,


FIFTH DOUAV DlARV 551 of the priests of the second class, that is, the more noteworthy priests who are not Capitulars . . Ist. The most illustrious Walter Montague, Abbot Commendatory in France and Chief Almoner to the Queen-Mother of the King of England, and of the Duchess of Orleans. The President of the Pontifical College of Douay has known him well since the beginning of his conversion to the Catholic Faith. For he was born of heretical parents and his father, who was originally a barrister, was afterwards created Earl of Manchester. His eldest brother was also appointed by the reigning King of England to be prefect of the palace'--in English, "My Lord Chamberlain." Now the aforesaid Abbot Montagu is a Prelate beyond all praise, that is, endowed with every kind of virtue, and it is to be regretted that he is so old, for he is at least sixty-six. He dwells in the house of the said Queen at Paris, and he has great influence with her, and it would be to the advantage of the Clergy if he possessed such influence ",-ith the King of England himself. 2nd. Mr. Edward Thimbleby, provost of the Collegiate Church of Cambray, a man of great eminence, is of very noble family. and one which is highly regarded by the King of England. He is very acceptable to all the regulars, especially to the Fathers of the Society and the English Benedictines. For a long time he resided at Rome in the service of a certain Cardinal, and so he is very wellknown at the Roman Court. His abilities and prudence are great, but he has never been upon the English Mission. 3rd. Mr. William Mennell, descended from the ancient race of the Barons Mennell, is good, devout, sufficiently learned, and gifted with prudence in conducting affairs. The President of the English College at Douay would have chosen him as his Vice-President, but he refuged that office, through the influence of his relatives and friends, who could not be induced to allow him to live out of England. He is about fifty years old, and has always dissented from the favourite objects of the Capitular priests, both as to the exercise of extraordinary faculties without the leave of His Holiness, and as to the profane novelties of White. He lives in the county of York with Mr. Witham, a man of high birth. 4th. Mr. Michael Jenison,* Vice-President of the Pontifical College of Douay, born of parents of good standing, is distinguished by piety, and possesses sufficient learning. He is, moreover, an enemy to strange doctrine, and a very obedient son of the Roman Church. He is forty-three years old, and is well-known to the King of England, and in favour with him. 5th. Mr. Robert Pugh, doctor in both laws, devout and good, is sprung from a distinguished but impoverished family. He has published several pamphlets against White, which have made him unpopular with the chief Capitulars. He is sixty-six or thereabouts, but strong in body. Formerly he joined the Jesuits, and although he left their Society, he remains very devoted to them. He lives in London.

JJ

* In the Fifth Diary he is always called Gening"


552

FIFTH DOUAY DIARY

6th. Mr. Robert Brathwet, a man distinguished by piety and prudence, and an enemy of strange doctrine. The President of the Pontifical College of Douay knows him well, as he is his relative. He taught philosophy in the same College, and for several years acted as Procurator. He was born of parents of good standing, and is about forty-four years old. He lives in Lancashire in the house of his sister. 7th. Mr. James Heaselwood, licentiate of theology, is a contemporary and fellow-student of the President of the English Collegc at Douay. He detests the strange doctrines of White, and execratcs them worse than a dog. He is descended from a family of good standing, and for the space of many years lived with the illustrious Viscount Stafford, to whose wife he was confessor. He is a learned man of exemplary life. He is sixty-eight years old, and still vigorous. Bth. Mr. Lawrence Jones, a man of good disposition and learned, very hostile to strange doctrines. He was born of well-born but poor parents. He is about fifty years old and lives in London. Mr. John Younge, is a devout, good, and prudent priest, who was always averse to the pernicious doctrines of White, and disapproved of the favourite ¡ objects of the Capitulars. He was born of parents of good position. He is about sixty years old, but feeble in body. He lives at Branton, in the county of York. . Many priests of this sort, devout, good, and possessed of sufficient learning, I might here enumerate; but I am aiming at brevity, and their enumeration would lead to a longer explanation than could be sct out in brief. On the last page of the Diary there is a note, written seventy years later, which runs as follows : -

In the year r725, May Bth. I, Robert Witham, President of this College, certify that I cannot yet find any journal or history of events relating to this College from the year r654 to the year r676-that is, for the twenty-two years during which there presided over this College Mr. George Layburne (till the year r670), and then his successor, Mr. John Leyburne, nephew of the previous President. But though I lately discovered in the Procurator's room some letters and at some time a catalogue of masters and others in the College, hitherto I have not found any list of the priests who were sent into England by both these Presidents, or of the alumni who took the oath under Mr. George Leyburn. Nevertheless, it has seemed well to note down here some things which we have been able to discover from the year r654, in which the Diary, under the aforesaid President, ceases. In the year r654, or at least in r655 . . . . . And there the entry ceases, no particulars being given, except a hastily-scrawled list of professors of theology, philosophy, and rhetoric. This is scribbled rather than written on a sheet of paper affixed to the Diary by a wafer.


THE RHEIMS ANNUAL REPORT.

1579-1580 Contributed from the "Old Brotherhood" archives by the . Rev. Raymund Stanfield

Seminarii Pontificii Anglorum apud Remenses gesta a festo Sanctissimi Trinitatis an no 1579 usque ad festum S. Marice Magdalence 1580 Julii 22. In superiori narratione nostra illud erat postremum quod Duaceni Magistratus, Catholicissimi viri, suis nos literis vehementer revocarunt et quod ccepimus jam tum cogitare de reditu. Nunc autem sequentis relationis hujus hoc erit initium, Deo Opto Max o et post illum Sanctissimo Domino nostro vero patri ac parenti nostro gratias agere, quod non redierimus. Cum enim nihil absque illo tentandum statueremus, dignata est sanctitas sua significare nobis non prius esse migrandum quam major esset securitas. Ubi et incredibilem curam suam in nobis conservandis, et singularem prudentiam in futuris prospiciendis, facile declaravit. Ecce enim anlJ.US jam est et amplius, cum nihil interim ibi tutum, propter excursantium hostium vicina quredam et munitissima prresidia: tum vero hoc tempore ita sublata est omnis securitatis exspectatio ut, hostibus quotidie invalescentibus, plurimi etiam cives Duaceni (nescio quibus insidiis) in eorum potestatem armati devenerint. Magnum ergo est immo maximum beneficium habuisse nos semper et nunc habere civitaterri hanc Remensem ' studiorum nostrorum domicilium in qua tanquam in portu quodam tranqui11issimo sic conquiescimus ut hactenus nemo sit qui terreat. Et sane quamvis ante aliquoties, nunquam tamen 'satis laudare possumus et magistratum ipsum et prrecipuos quosdam ex clero; admirabiles viros, et vieinos Episcopos ordinatores presbyterorum nostrorum et nobiles quosdam magna pietate viros, pro eo quem spirant erga nos religioso affectu, miserti causre et condition is nostrre. Dum in hac pace consistimus, quasi alibi non esset pax, undique ad nos confluunt Duaco Lovanio, reliquo Belgio, ex nostris non solum Theologi venerabiles sed multi nobilissimi viri, partim in transitu, salutantes Collegium, partim etiam apud nos seu prope nos commorantes. Taceo eos qui ex Hispania, qui e Roma ad nos hoc anne venerunt, qui omnes quocumque pergerunt, hie prius subsistendum, atque hoc Gregorii 13 Seminarium sibi invisendum existimabant, idque vel honoris causa erga fundatorem vel mutui solatii, quo nosmet invicem in Domino exhortantes consolati sumus. Horum princeps quidem et pater gentis nostrre fuit RmuB D. Episcopus Asaphensis quem in nostra etiam mensa (sic enim dignatus est) quotidie grandrevum et ven<'rahi1('m muItorum annornm confessorem lretissimis animis


554-

RHEIMS ANNUAL REPORT

1579-80

intuemur. Ex Anglia autem quam numerose advolaverint, vel ex eo apparct quod prreter eos qui ¡Romam, interim vel in Angliam discesserunt (de quibus postea) jam nunc hodierno die sumus, non dico in urbe, sed in Seminario IIZ, prreter Duacenos nostros qui plurimi sunt hum ani oris litteraturre et philosoph ire in Collegio patrum studiosi quod hujus Collegii quasi pedagogium philosophicum constituimus. Certe Remenses nostros magnum refectorium non capit, quantumvis in his augustiis loci dilatentur spatia charitatis, quod eo est mirabilius postquam D. Alanus prreses, metuens ne sumptus quoque tantre multitudinis non suffecerint non solum exquisitum examen et delectum facit advenientium, sed de venturis quoque mandat et monet quantum pot est ut quam maxime idonei accedant; Nam reliquam turbam Catholicorum scholarium ferendo plane non esset; quamvis hoc anna Sanct mus D. N. pro sua incredibili largitate priori munificentia:, menstrure centum Coronatorum adjecerit 50 in singulos menses. Non solum autem sic ab illo cautum est necessario, sed et legatus Anglire Parissiis consistens, videns et audiens nobiles adolescentes plurimos huc transfretare et alios fieri presbyteros, alios religiosos, omnes ad seminaria tendere, fertur dixisse se dominam suam et consiliarios ejus admonituruin ut huic rei mature prospiciant idque per parentum incarcerationem nisi filios suos non modo domi detineant sed etiam domum revocent. Veniunt tamen quotidie et veniunt tales ut jam sint apud nos nobilium virorum hreredes et filii natu maximi quos parentes cupiunt esse sacerdotes: et unus in primis xx plus minus annorum bellus juvenis et Duaci olim educatus, nuperime in Anglia disposito opulentissimo patrimonio, et con temp to sreculo, cum esset totus sui juris, anhelat ad vitam ecclesiasticam; et omnino illud in his adolescentibus nostris est mirabile et gentis nostrre peculiare atque singulare beneficium tam multos esse qui sua sponte, etiam nolentibus parentibus et interdum vetantibus, nullo prremio proposito sed carceribus et creteris affiictionibus, studiosissime tamen appetunt sacerdotium non sine aliquo magno (ut speramus) prresagio futurre divinre clementire erga gentem nostram. Cum alias rarissimi esse soleant ex nobilibus presbyterii appetentes, atque illi ipsi non nisi 0pulentum prius consecuti beneficium. Sunt et alii prreterea in Collegio juvenes nobiles qui tum primum nati cum hreresis jam dominari crepisset, usque ad hunc diem sic a Catholicis parentibus instituti fuerunt ut, nullahreresis aut schismatis societate contaminati, semper in ecclesire gremio fuerint ab ipsa infantia. Quod ideo refero quasi rem valde notandam quia cum prrec1arum sit creteros reconciliationis beneficium a nostris presbyteris postulare, hoc est ut ecc1esire unde exierant reconsilientur, isti reconsiliatione ista non indigeant. Atque ut de aliis quoque dicam non vulgaribus, sunt duo in mensa nostra nobiles, provectre retatis atque maturre prudentire domi non ita pridem juris mancipalis primum studiosi, deinde in jure etiam dicendo apud populum spectabiles viri: nunc sacrre Theologire dediti et de presbyterio cogitantes. Qualis etiam tertius hoc an no factus est diaconus. Et illud adhuc majus est


1579-80

RHIÂŁIMS ANNUAL REPORT

555

quod venerint quatuor (quos vocant ministri Calvanistici) et duo ex illis jam facti, alteri duo,futuri presbyteri. Quem concursum majorem quam antea unde putemus fieri, nisi par tim propter presbyteros nostros qui plures hoc anna missi quam prius, plurium quotidie corda tetigerunt, partim autem et maxime propter Romanum illud Collegium, quod hoc anna crepit sub patribus societatis valde fiorere, sure Stls incredibili beneficio et summo favore Illml et benignissimi protectoris nostri Cardinalis Moroni. Cujus Romani Collegii desiderio sic infiamantur omnes fere nostri ut D. Prresidi nihil sit molestius quam ista insatiabilis et incessabilis suorum ambitio ut in hanc Romanam disciplinam et institutionem mittantur. Sed quia moderate et cum delectu hac in re agendum fuit, missi sunt hoc temporis spatio ad Collegium illud in disciplinam patrum scholares I8 prreter hosce octo qui nunc mittuntur, et prreter qnosdam nobiles qui in eadem domo et disciplina vivunt de suo. In Angliam autem interea temporis, hoc est post superiorem relation em anni prreteriti profecti sunt ad illam messem dominicam, presbyteri ex hoc seminario 35, quorum unus quinquegenarius et valde nobilis frater illustris cujusdam regni COllsiliarii, quibus accesserunt Roma presbyteri I6. Atque hic est ille annus in quo non solum illud Collegium nostrum, sed ilia fiorentissima societas J esu primum nobis nostrreque Anglire emisit presbyteros operarios quos omnes illustrissimus et piissimus Boromreus Cardinalis mira charitate amplexus est, et ad se invitans hospitium prrebuit, et factus est nobis alter talis patronus Mediolanensis qualem ante habuimus illus mum et omni pn~dicatione dignissimum, Cardinalem Bononiensem. Quorum patrum adventus tam exoptatus antea, nunc autem postquam incolumes appulerunt, bonis omnibus in Anglia gratissimus, quos non pollicetur (Deo bene juvante) fructus ex illa messe Anglicana ? Qui profecto ita exuberat ut D. Writus, S. Theologire licentiatus (de quo in superioribus annalibus) hoc jam biennio et amplius vinctus Christi scribat nihil deesse prreter operarios. Messem enim in illis septentrionalibus esse incredibilem et certe in una regni provincia non maxima, missas et conciones audiunt centeni et ducenteni non in ecclesiis, quas ad hanc rem nullas habent, sed in secretis et spatiosis locis et ibidem inveniuntur circiter 5,000 hom inurn nominatorum quas reconciliatos vocant, hoc est ecclesire gremio ab omni contagione et societate schismatica restitutos, et quos sub hoc nomine summi consiliarii in numerato habent et in eos inquirendum statuerunt et quid factum sit nondum plene scimus, nisi quod populus hanc vexationem sua morte vellet redimere. Jam vera in ipsis vinculis gignuntur plurimi, et in carcere demonis est ecclesia Christi, et in mediis catenis verbum Dei non est alligatum, et opulentre matronre Londinenses a maritis, mariti ab uxoribus, liberi a parentibus et e contra, si non habitatione, tamen fide separantur. Una autem marito Catholico et magno juris consulto mortuo, vidua transfretavit ad suscipiendum habitum religiosum. Quid

*

*

The First Diary does not enable us to identify the eight students referred to. It gives a list of cleven sent to Rome on August 4 (page 168).


1579-80

RHEiMs ANNuAL REPORT

557

patientia possidebimus per Dei gratiam animas nostras. Non nos dico tantum qui seminario sumus quorum beatissimus status vix habet patient ire locum sed eis multo magis quibus patientia necessaria est, qui in Anglia tot jam annos vivunt in carceribus, latent in crypt is, circumveniunt in melotis quocumque vocat lucrum animarum: eosque extra Angliam de suis sedibus atque adeo de suis monasteriis deturbati, et veluti de exilio suo iterum exules facti, pro magno beneficio putant expelli non necari et alia quocunque salvos commigrare posse: ex his sunt moniales nostne Mechlinienses quarum nonnullre ante annum in Anglia a Catholicis modo clam enutritre; ceterre nuper urbe ab hrereticis capta abierunt Rotomagum. Carthusiani nostri Brugensis qui varie huc illucque agitati Lovanii tandem misere et periculose consistunt, hoc est in illa civitate unde propter metum circumstantium periculorum, et summam omnium rerum caritatem, creteri nostri fere omnes diffugierunt Namurrum, Remos alioquocunque. Jam que (vre peccatis nostrisj et a Parisi is iminet tribulatio, ut qui inde ad nos ex AngIia commigrare velint ut antea quotidie, nunc propter pestem suppullulantem non possint ne et nobis et huic urbi rediretur periculum. Quos omnes peropertune hoc ipso anna R. D. Hydus ¡ egregius olim regnante Maria concionator, deinceps exul in Belgio prolixa quadam epistola, hoc est libello suo ad omnes Catholicos Anglos scripta, mirifice consolatur: inter creteros nos quoque patrio sermone compellans his verbis" et vos de celeberrimis et nominatissimis Gregorii Papre Seminariis Romre et Rhemis consistentibus, succrescens spes atque subsidiulll ruentis patrire." Sic ille dixit et nos in honorem Dei et sure Stla . ipsa verba posuimus. Fit hoc verbum verum in ore ejus et quod Deus crepit in nobis ipse perficiat ad suam gloriam. Certe vivitur ut ante, studetur ut ante, non metu legis qure nulla est, sed amore et reverentia superioris qure non est vulgaris : fit oratio, confessio, communicatio, prredicatio ut in superioribus annalibus dictum est. Catechizantur rudiores, initiandi et modo initiati ad recitandum Breviarium, instituuntur publice ut et facilius et certius et uniformius dicatur. Ad majora exercitia access it hoc anna Magister Sententiarum docente primum D. Bernardo doctore Theologo, deinde postquam reversus Roma est ipso D. Alano. Nam in Summam D. Thomre nunquam defuit nec cessavit lectio ex optimis quibusque dicta tis Societatis Jesu nuperime autem in brevissimam formam redactis in questionibus controversiarum propter majorem expeditionem et breviorem instructionem sacerdotum nostrorum in Angliam pneparantium. Post reditum D. Bristoi a professione Duacena (nam ibi docebat Magistrum Sente.ntiarum pio D. Alano absente) resumpta est lectio in novum Testamentum, brevissime sed plane explicans textum et adversus hrereticos ubique demonstrans Chris tum ct Ecclesiam. Data est jam olim presbyteris nostris in scriptis forma catechizandi vel etiam lucrandi animas, accessit ad hanc alia forma per D. Alanum qure docet quomodo pro quaIitate, conditione, moribus personarum cum singulis agi dcbcat ad corum Conversioncm. Edita cst typis


RHEtMs

ANNUAL

REPORT

1579-80

tabula quredam partitionum in Summam D. Thomre, et jam nunc sub prrelo est, mox proditurus, ejusdem authoris D. Bristoi liber patrio sermone prolixe refellens librum hreretici cujusdem Fulci, qui solus fere nunc in Anglia audet contra nostros scripto garrire. Editus porro et in Anglia disseminatus est libellus (authore D. Greg: Martino, Sanctre Theologire Licentiato) propter reconciliandos, de abstinendo prorsus ab hrereticorum ecc1esiis et concionibus, qua una in re valde hrerent, multi alioqui Catholici; et putant rem esse parvi momenti, qureque facile illis concedi et condonari posset. Finita quoque est sed non dum edenda vernacula translatio Catholicis sima bibliorum: quam selectissimis annotationibus ex commentariis prrecipuorum patrum sic exornamus contra hrereses hujus temporis ad instructionem nostrorum popularium qui propter importunos hrereticos qui nihil nisi scripturas ostentant, avidissime hoc a nobis flagitant et expectant, ut verissime existimemus, idque in singulis quotidie capitulis experianmr nullum librum reque valere posse ad nostrorum confirmation em seu etiam conversionem et adversariorum confusionem. Sunt et alii nonnulli libri tam latine quam anglice scripti jamque ad prrelum parati, sed non est opportunitas excudendi. Hoc anne Rmus Epus Rossensis propter seminarium suorum Scotorum Parissiis inchoatum postulavit a nobis instituta et omnem formam Collegii nostri sicut anna prreterito fecerat vir amplissimus Vindivillius, Catholicre Majestati in Belgio consiliarius. Quid plura! nisi quod illud quoque ad gloriam Dei multum interest unum adolescentem xx duorum annorum Londinensem in hreresi semper enutritu11l omnibus errorum libris legendis assuetum, solo affectu nescio quo et desiderio videndi cognatum quemdam SUU11l, quem nee ipse satis noverat, sed esse tamen audicrat, contra suo rum voluntatem, ignota via, incerto itinere omnino, transfretare voluisse et Remos usque inquirere, venit, audivit qure nunquam prius denique post mensem sic divina gratia mutatus est ut confessus et communicatus etiam minima Catholicre religionis sacra signa devotissime amplexerctur. Postremo qua11lvis necessitate impulsus nolebat discedere, sic tamen £lens et paulo post reversurus discessit ut suo tempore sacerdos fieret. Denique ut absolvam et certis quibusdam numeris conc1udam omnia: ordinati sunt presbyteri hoc anne 20, diaconi sex, subdiaconi tres '1' ; missi sunt Romam ad Seminarium 26 et missi in Angliam presbyteri Remenses et Romani 51. Quibus junxit se eruditissimus quidam medicus § prius doctor Remis creatus, egrotantibus Catholicis operam omnem prrestiturus, omnes in prresenti Seminario sumus II2. Ecce autem dum hrec scribimus, modo supervenerunt literre, patres societatis

*,

*

John Jcames. See DO/lay Diaries I alld II (London 1878), page 161. The Douay Diaries give the names of the twenty priests-but there is a dis· crepancy as to the other figures, for during the period covered by this report the numbers of deacons and subdeacons respectively arc given as nineteen and twelve instead of six and three. Possibly the Report does not include those deacons and subdeacous who had since become priests. § Dr. Matthew Fox. Sec Douay Diaries I alld II, page 167.

'1'


1579-80

RHEIMs ANNUAL RIo:POR1'

559

salvos in Angliam appulisse et clam cOllcursum ad res* fieri salutandi et discendi causa. 40r autem, nempe tres presbyteros et unum nobilem, sub illud tempus huic quoque appellentes, captos esse et adhuc teneri constrictos. Addebat is qui scripsit incredibile esse et nisi oculis cerneretur non facile persuaderi posse quanta sit seges in una civitate Londino, nobilium maxime et aliorum adolescentulorum qui se totos Catholicce religioni dedunt : de senionbus autem multo minorem spem esse propter eum qui jam penitus in ipsorum animis insedit, at que inveteravit, s~culi amorem. Ecce venerunt alire quoque recentiores literre presbyteri cujusdem nostri, qui per aliquot jam annos incarceratus scribit e vinculis his verbis. "Ingens gaudium hic apud nos ex salvo adventu eorum qui postremi a vobis appulerunt (intelligit patres societatis et comites eorum). Est in arcta custodia proximus meus qui faciet primitias apud me (hic ordinatus presbyter statim certis de causis migravit in Anglia). Hartus sub obligatione pecuniaria dimissus est (iste eodem tempore appellans, captus quoque est). Nos de istiusmodi periculis nihil curamus, messis succedit (laus Deo) sive per vincula sive per libertatem, gaudium nostrum est fides corum. Nos per Dei gratiam omnem timorem profligavimus, omnia possumus in eo qui nos confortat. Videmus plane quod nos aut posteri nostri conculcabimus hanc hreresim et omnem altitutidinem extollen-tcm sc adversus scientiam Dei." Sic ille.

TRANSLA nON OF RHEIMS REPORT.

Events at the Pontifical English College at Rheims from . the feast of the Holy Trinity in the year 1579 till the feast of St. Mary Magdalen IsBo, July 22. In our forn1er narrative the last thing recorded was that the magistrates of Douay, who were good Catholics, earnestly invited us back by their letters, and that we had already begun to think about returning. Now let us begin the following relation by giving thanks to Almighty God, and after Him, to our most holy Lord and Father the Pope, that we did not return. For as wc had decided that nothing was to be undertaken without him, His Holincss deigned to intimate to us that we must not return till there was more security. And by this he readily showed both his wonderful care in protecting us, and his singular prudence in foreseeing future developments. For now it is a year and more since anything has been safe there on account of the close vicinity of thc invading enemy and their strongly fortified garrisons. And, indeed, at this time all hope of security is so far withdrawn that the enemy daily grows stronger, and many citizens of Douay who were in arms have (by what stratagems I know not) fallen into their power. It is, therefore, a great-nay, an exceedingly great-benefit that we have ,.; The 1\IS. reads" r9," hut probahly this is a copyist's error for" cos."


560

RHEiMS ANNuAL REPORT

1579-80

always had and now have this city of l~heillls as a home for our studies, and as a most secure harbour in which we rest, so that hitherto there is no one to alarm us. And certainly, though we have often spoken before, we can never sufficiently praise both the magistracy itself and some admirable men of the leading clergy, also the neighbouring bishops who have ordained our priests, and some of the nobility, men of great piety, for the religious good-feeling they have shown us, being moved to compassion for our cause and our condition. While we dwell in this peace there pour in on us from all sides, as though there were no peace elsewhere-from Douay, from Louvain, and from the rest of Belgium,' not only venerable theologians belonging to our country; but many men of good standing, some of whom visit the College as they travel, others dwell with us or near us. I do not mention those out of Spain who came this year to us from Rome; all of whom, whithersoever they were bound, felt that they must tarry here and visit this Seminary of Gregory XIII, either out of devotion towards our founder or for the sake of the mutual encouragement by which we console ourselves, exhorting one another in Our Lord. The chief of these and the father of our race was the right reverend Lord Bishop of St. Asaph's, that aged and venerable confessor of many years, whom with joyful souls we beheld daily at our table-such was his condescension. In what numbers they hav'e fled hither from England appears even from the fact that besides those who have departed in the meantime for Rome or for England (about whom we will speak hereafter), now at the present moment we are II2 in number, I do not say in the town, but in the seminary, besides our Douay students, who are for the most part studying Humanities and Philoso- ' phy at the College of the [Jesuit] Fathers, whom we have chosen to teach philosophy for this College. Certainly the large refectory does not hold our Rhemish students, although in the narrowness of the place the breadth of charity is enlarged. And this is the more wonderful since Mr. Allan, our President, fearing that the expenses of such a great multitude would be too great, has not only made a thorough and particular examination of all new-comers, but has ordered and advised with regard to those about to come that so far as may be they should come as fit as possible. For our resources are plainly unequal to support the remaining crowds of Catholic students, although this year our most holy lord, in his incredible generosity, has added to his previous monthly munificence of a hundred crowns, fifty more every month. And not only was necessary provision made by him, but the English Ambassador resident at Paris, seeing and hearing that very many noble youths were travelling hither, and that some were becoming priests, others religious, but all going to the seminaries, is reported to have said that he would advise his mistress and her counsellors to take early steps with regard to this matter by the imprisonment of the parents, unless they not only kept their sons at home, but abo recalled them thither. Yet they arrive daily, and they are of such standing


1579-80

RHEiMS ANNUAL REPORt

561

that now there are among us the heirs and eldest SOilS of good families, whom their parents desire to be made priests. One especially, about twenty years old, a fine lad, formerly educated at Douay, having lately resigned a very rich inheritance, and renounced the world, being altogether sui iuris, aspires to the ecclesiastical state. And about these young men of ours this is a fact altogether wonderful, and of peculiar and singular advantage to our nation, namely, that there are so many who of their own accord, most earnestly desire the priesthood even against the wishes and sometimes against the commands of their parents, and this, though no reward is offered them but imprisonment and other trials. All this is not (as we hope) without great promise of divine clemency towards our nation in the future. Whereas usually there are very few of good family who desire the priesthood, and these only when they have first obtained a rich benefice. There are also other noble youths in the College who, being born at a time when heresy began to gain the mastery, have been brought up by their parents to this day in such a manner that they have never been contaminated by any association with heresy or schism, and have ever been in the bosom of the Church from their infancy. And therefore I mention this as a very noteworthy thing, because, as it is notorious that others seek the benefit of reconciliation from our priests-that is that they may be reconciled to the Church from which they had gone out-these stand in: no need of this reconciliation. And that I may also. speak of others not of common birth, there are two of high rank at our table, advanced in age and of ripe prudence, who not so long ago at home were, first, students at the Inns of Court, then men of high repute publicly practising law, and who are now devoted to sacred theology and contemplating the priesthood. A third of the same description was this year ordained deacon. And, what is more, there have arrived four whom the Calvinists call ministers, two of whom are already priests and the other two will be. To what shall we attribute this concourse, greater than ever before, except in part to our priests, more of whom have been sent out this year than previously, and who daily touch the hearts of more people; and partly and chiefly to that Roman College which this year has begun to flourish exceedingly under the Fathers of the Society, through the wonderful good offices and extreme favour of our most illustrious and most kind protector, Cardinal Moroni? Almost all our students are so inflamed with the desire of going to the Roman College that nothing gives more trouble to the President than this insatiable and ceaseless ambition of his own subjects to be sent to the Roman teaching and training. But as we must act with moderation and discrimination in this matter, there have been sent during this space of time to the College and to the teaching of the Fathers eighteen scholars besides the eight who are being sent now, and some of high rank besides who live at their own expense in the same house and under the same discipline.


562

R.HEIMS ANNUAL REPORT

]579-80

But during the same space of time, that is, since the latest relation last year, there have set out for England, into that harvest of the Lord, thirty-five priests from this seminary, of whom one is fifty years of age and of very high rank, being the brother of a certain illustrious Councillor of the kingdom. And to these have been added sixteen priests from Rome. And this is the year in which not only that our College, but the most flourishing society of Jesus for the first time has sent priests to us and to our England. All these labourers the most illustrious and most holy Cardinal Borromeo embraced with wonderful charity, and inviting them to him, hospitably entertained them. And so the Archbishop of Milan has become t6 us such another patron as we had before in the most illustrious Cardinal Of Bononia, who was worthy of all praise. What fruits in that English harvest are not (with the help of God) promised by the arrival of these Fathers, which before was so much desired, but now that they have safely landed, is so welcome to all good men in England? This harvest is so abundant that Mr. Wright, licentiate of Sacred Theology (whom we mentioned in our previous reports), and who has for two years and more been a prisoner for Christ, writes that nothing is wanting but labourers. For he states that the harvest in the northern parts is incredible, and certainly in one province of the kingdom, not very large, a hUlldred or two hundred people hear mass and sennons-not in the churches, for they have none for the purpose-but in places which are secret and spacious. There are to be found in that district about five thousand people known by name, who are called" the reconciled," that is restored to the bosom of the Church, from every schismatic contagion and association. The Chief Counsellors have a list of them under this name, and they have decided that an enquiry is to be held with regard to them. What will be done we do not yet fully know, except that the people wish to avenge this annoyance by their death. But now even in their chains the priests win over many, so that in the devil's gaol is the Church of Christ, and in the midst of chains the Word of God is not bound. Wealthy London ladies are separated from their husbands, husbands from their wives, children from their parents and the reverse, if not in their daily lives yet in faith. One widow, on the death of her husband, who was a Catholic and a great lawyer, has crossed the sea to take the religious habit. Nay, furthermore, many men belonging to the people (a class of man among us of velY respectable position) are forced like thieves to plead before the bar and answer the charge of hearing Mass; and on their confession or conviction they are compelled to pay fines. On their release they immediately resume the same worship of God, not fearing the fines, but labouring with their hands that they may have wherewithal to pay them. How often, oh good God I at London and elsewhere are men of good position with their wives, and even the wives without their husbands (as they are more religious), summoned to court, not out of zeal for religion, but for the sake of the fine, which when often extorted


1579-80

RHEIMS ANNUAL REPORT

563

brings great gain to certain courtiers who solicit these penalties. And from the least of the heretics to the greatest they entirely measure all things not by any religion, but by their own profit. Yet Mistress Norton (otherwise called Jonson, from her husband's name), the devout daughter of the old man Norton, an illustrious lady, who two years previously sought for her father even as far as Rome, she, I say, returning to her husband, was cast into prison, and cannot yet buy her liberty. But seeing the Catholics increase daily more and more, and that the Truth, which is mighty and which will prevail, is quietly creeping into houses, cities, counties, and into the Royal palace itself, hearing that the Fathers of the Society have arrived and not knowing how to discover them or being able to hinder them-because the finger of God is here-despairing, in a measure, they are for ever afraid of I know not what happening to their temporal possessions. They are afraid, like the Jews, "lest the Romans should come," and so they suspect that every fleet, every warlike armament of the Catholic princes is directed against themselves; and the words of the poet are fulfilled in them: "Greater than war is the fear thereof." This fear is also increased by the earthquake this year which, though it took place overseas and in neighbouring countries, yet was very great there, and very authentic and manifest visions in the air as of two armies in combat. Whence it happens that besides other preparations of a warlike kind three fast days were enjoined in one week (a wonderful thing among heretics), and that which they scorn to do religiously at the bidding of the Church, they do in a heretical and secular way through fear of losing their property. Would that they did not fear in vain, and certainly, when* it shall be Heaven's will, this their fast, which the Lord hath not appointed, will be of small benefit to them. Meanwhile, with expectation we have waited for the Lord and in patience alone, through God's grace, shall we possess our souls. Nor do I speak only of us who are in the seminary, and whose fortunate condition scarcely affords opportunity for patience, but of those to whom patience is much more necessary, those who in England have for so many years lived in prisons, hidden themselves in secret places, gone about in sheepskins, wherever the salvation of souls called. And those outside England, thrust from their homes and so from their monasteries, and, as it were, again exiled- from their exile, that they consider it a great benefit that they are expelled and not killed, and that they can in safety escape together elsewhere. Among these are our nuns at Mechlin, some of whom this year past are now secretly supported in England by Catholics; and others, on the capture of the town by the heretics, lately went to Rouen. Our Carthusians at Bruges, who have been driven hither and thithrr in different ways, at length have settled-in misery and in dangerat Louvain, that is at the very city whence on account of fear at the impending dangers and the extreme dearness of all things, the rest of our countrymen have fled to Namur, Rhemes and elsewhere.

*

The phrase is a strange one, co quando voluntas fllerit in crelo.


564

RHEIMS ANNUAL REPORT

1579-80

And now (woe to our sins I) Paris also is threatened with tribulation, so that those who want to travel together thence out of England to us, as they daily used to do, now on account of the pestilence, which is on the increase, cannot do so lest danger should come both upon us and upon this city. Very opportunely in this very year the Reverend Mr. Hyde, formerly a distinguished preacher in Queen Mary's reign, and afterwards an exile in Belgium, wonderfully consoled all these in a certain lengthy epistle, that is in his little book to all English Catholics,and among the rest he addresses us, too, in our native tongue, in these words: " You who depend <?n the very famous and renowned seminaries of Pope Gregory at Rome and Rheims, the growing hope ann support of our falling country." Thus he wrote, and we have applied his words to the honour of God and His Holiness. May this word prove true in his mouth, and may God Himself perfect to His glory that which He has begun in us. Certainly we live as before; we study as before; not for fear of the law, for there is none, but out of a love and reverence for the superior which is not common. Prayers, confessions, communions, and sermons go on as was described in previous yearly relations. The less instructed are catechised; those who ought to be initiated and those who have already been initiated into the recitation of the Breviary are publicly taught, so that it may be said more easily, more exactly, and more uniformly. As to the more important exercises this year, the Master of the Sentences was used, being taught first by Mr. Bernard, Doctor of Theology, then by Dr. Allen himself after his return from Rome. Lectures on the Summa of St. Thomas have never been wanting or laid aside, being taken from all the best dictates of the Society of Jesus, which quite recently have been reduced to a very brief compass on questions of controversy for the sake of the more rapid forwarding and briefer instruction of our priests who are preparing for England. After the return of Dr. Bristow from his professorship at Douay (for he was teaching the Master of the Sentences there in the absence of Dr. Allen) the ectures on the New Testament were resumed, which briefly but clearly explain the text, and everywhere demonstrate Christ and His Church against the heretics. Formerly there was given to our priests a written form of catechising and also of winning souls. To this is now added another form by Dr. Allen, which teaches how persons should be treated according to their rank, condition, and character, in order to their cOllversion. There has been printed a certain table of divisions in the Summa of St. Thomas; and now there is in the press and will shortly be published a book by the same author, Dr. Bristow, in our ¡native tongue, answering at length the book of a certain heretic called Fulk, who, almost alone in England, now dares to prate in writing against our men. Moreover, there has been published and disseminated in England a little book, written by Mr. Gregory Martin, Licentiate in Sacred Theology, for the sake of those about to be converted, on the subject of total


1579-80

RHEIMS ANNUAL REPORT

56:1

withdrawal from heretical churches and discourses. For to this one point many stick who are otherwise Catholics, and they think that it is a matter of small moment, and one which can easily be allowed and condoned in them. There is also complete but not yet published a very Catholic translation into the vernacular of the Bible, which is enriched with selected notes and commentaries from the chief Fathers against the heresies of our time. These are for the instruction of our people, who on account of importunate heretics who display nothing except the Scriptures, most eagerl~' demand this of us, and are waiting for it. So that we think in very truth, and we experience daily from many sources, that no book can do so much to strengthen us or even to convert or confute om adversaries. There are some other books written both in Latin and in English, and now ready for the press, but there is no opportunity of printing them. During the course of this year the Right Reverend the Bishop of Ross, on account of his Scots College now begun at Paris, asked us for our constitutions and all the rules of our College just as the distinguished man Vendeville, counsellor of His Catholic Majesty in Belgium, had done last year. What more need we write? Unless the fact which also concerns the glory of God, that a young Londoner, twenty-two years of age, who had always been brought up in heresy and accustomed to read all books of error?, simply by some sort of wish and desire to see a relation whom he himself did not know but had heard of, wanted , against the wish of his relatives, to cross the sea, and to find his way to Rheims, though he did not know the way and the journey was all uncertain. He arrived; he heard what he had never heard before; and finally, after one month, he was so changed by divine grace that he made his confession and communion, and most devoutly received even the smallest sacred signs of the Catholic Faith. Finally, although pressed by want , he was unwilling to depart; yet he left weeping, and intending to return a little later, that he might become a priest. Finally, to conclude and to round off everything with certain definite figures: twenty priests have been ordained this year, six deacons and three subdeacons; z6 were sent to Rome to the seminary there, and 51 Rhemish and Roman priests were sent to England. To these a certain very skilful physician joined himself, having first been made doctor at Rheims, with the intention of devoting all his care to Catholics who are sick. Altogether we are IIZ in the present Seminary. But behold! even as we write this, letters have just reached us saying that the Fathers of the Society* have landed safely in England, and that a secret concourse took place for the purpose of saluting them and hearing them . But four Catholics, that about that time,. namely three priests and one man of good position , making their way hence were taken, and are still held prisoners. The writer added that it was incredible except to eyewitnesses, and not easily to be believed how great was the harvest

*

Blessed Edmund Campion nnd Father Robert Persons.


RHF.JMS ANNUAL REPORT

1579-80

in the City of London alone, especially among well-born and other young men, who give themselves entirely to the Catholic Faith. But that there is much less hope of older men because of the worldliness which is now thoroughly established and grown inveterate in their minds. And, see, other new letters have come from one of our priests who has been imprisoned for some years already, and who writes from his prison in these words: "There is great joy among us here because of the safe arrival of those who last came from you" (hE. means the Fathers of the Society and their companions). "There is in close custody my neighbour, who will say his first Mass with me " (this priest, for certain reasons, crossed over to England after his ordination). "Hart was discharged on a surety" (he setting out at the same time was also captured). "Vtle care nothing for dangers of that kind: the harvest prospers (praise be to God!) whether by bondage or by liberty: their faith is our joy. We, by the grace of God, have cast away all fear. We can do all things in Him who strengtheneth us. We see clearly that we or our successors will crush under foot this heresy and every height that lifts itself against the knowledge of God." Thus he writes.


APPENDIX A A REPORT BY JOHN FAWETHER, THE SPY.

In the Westminster Archives (MSS . A"chiv. Westmon . vii, 215) there is a contemporary transcript of a document signed by John Fawether, containing information about Douay, which appears to have been meant for the English Government. This document, which is printed below, is dated 10 April 1602. To appreciate the circumstances, it is well to recall some dates. 1601 . Oct. 2. John Fawether, according to his own statement, entered the English College. The Diary says he arrived on October 18. 1601. Nov. 29. Yen. Robert Watkinson, alias Wilson, his victim, arrives from Rome. 1602. Mar. 24. Christopher Reyner ordained priest. Mar. 25 . Robert Watkinson ordained priest. Mar. 30. Fawether departs secretly from the College according to the Diary. He himself says April 3. April 3. Christopher Reyner and Robert Watkinson leave the College for England. April 10. Fawether wrote this report. Between April 10 and April 15 he meets Robert Watkinson in London and betrays him. April 15. Jury find true bill against Robert Watkinson. April 20. He is martyred. From this we gather that the document was certainly written on April 10, 1602, and probably in London. The question then arises: When and where and how was this transcript made? The arresting circumstance that strikes us at once is the unexpected fact that the transcript is in the same writing as the Diary itself from January 1600, to April 3, 1602. The next curious fact is that the last entry in the Diary in that particular handwriting is the record of the departure of Christopher Reyner and Robert Watkinson on April 3. As Watkinson was only a recent arrival at Douay, the inference is immediately suggested that Christopher Reyner was the writer of the Diary from January 1600, to April 3, 1602. Moreover, this portion of the Diary shows that a great part of it was entered up as a whole between March 30 and April 3. For the entry for October 18, 1601, includes a reference to the departure of Fawether on March 30, 1602, and the entry for Nov. 29 goes on to speak of Watkinson's ordination on Lady Day following. Now, if it was Christopher Reyner's duty to keep the Diary, we can well understand that on receiving orders to accompany Watkinson (who was then very ill) to England, he should have wished to complete his task before going, and so should have sat down and written the Diary up to date, including his own departure on April 3rd. If he is the writer of the Diary he is also the writer of the transcript, and one is left to conjecture how it became possible for him to discover and copy a report drawn up by a spy presumably for the Government. We know that he arrived in London just about the time when Fawether wrote the report, and if he had met Fawether, the latter would certainly have betrayed him just as he betrayed Robert Watkinson. But if KK


APPENDIX A

M9

Doctor Wehb examyner of those that be newlie come out of England. Mr. Thomas Connyers a jesuytt and second brother to Mr. Connyers of *Cockbourne in Yorkshire he is the generall confessor and doth p[rea]che ev[er]y sonndaie of controversies and of the markes of the true church as they call it : appointed theirunto by ffaither Parsons the Rector of the Colledge of Rome. Mr. WylIis, Preist, generall prrefect for the Philosophers and humanists. he was some five yeares since a Minister benyficed in London' he commeth shortlie for England. Mr. Umpton, Preist, he was confessor the last yeare to the English regyment with the Archducke he haith bene verie conversant about the Court of England. Mr. Lowe a layman Steward and Purveyor for the Colledge. Mr. Coffin, Provider for the sicke schollers and the m r of musicke he is the King of Spaines Pensioner: all thes above named are the Superiours of the said Colledge, and have recourse to the Table and Parlour of Mr. President as assistantts to him. Thes following weare maid Preist since the second weeke in Lentt and have taiken their oathes to come presently for England: Mr. Reynold of the age of fiftie yeares he was eighteine yeares prisoner in England he was the first maid preist. Mr. Gamadge Preist he is a graduat in Oxford and borne in Worstershire. Mr. Willm. Browne Preist a gentleman of good desert. Mr. Tirrell Preist sonn and heir to some gentleman in Essex. Mr. Evans Preist borne in Wayles. Mr. Hughes borne about Bristow he escaped out of Bridwell the last yeare. Mr. Young a Yorkeshireman borne he haith a brother preist also. [In the margin :-1 know Young and all his friends.] Mr. Wilson preist by dispensacon from the Pope being onlie twentie two yeares of age. [In the margin :-1 know the plaice of his hirth and his friends also.] Mr. Dougell Preist borne in Rippon'T' and is a schole dyvine. [In the margin :-his freinds also I know.}

*

The Conyers family were seated from early times at Sockburn in the county of Durham, but part of the parish is in Yorkshire. 'T' When Christopher and his brother Clement (who both became Benedictine monks) entered the College (p. 2), they were described as Dou/:lolls alias Rayne,.."s, the spelling varied on page 4 as DOligletts. On page 27 Christopher is called son of Richard Reyner, the name the brothers are generally known by. The spy's evidence as to Christopher's name and birth in Ripon may be correct. In the other list he is called Mr. f)owg~ll. As a place·name Dowgill is about seven miles south·west of Ripon, ann the indexes of wills ann anministrations (Yorks. Arch. SOt. Ru. Ser.) give references to five of the name ahout this time in the extensive parish of Ripon, including the will of Richard Dowgill of Ripon, mercer, dated 8 Nov. 1600, ann proved 3 Sept. 1601. The Reyners are also often found in the West Riding, notably in Birstall parish. Robert Reyner, a merchant of Hull, died intestate about 1599, and another merchant of Hull, Marmaduke Reyner, had bis \I ill proved 9 !lIay 1608. The IIull spy had thus some special means of self· introduction to the brothers, if not acquainten before.-J.s. H.


.\I'PENnICES R ANn c

!i71

APPENDIX B DR KELLISO.l\¡S REPORT TO FLACCI.

There is ill the Westminster Archives (MSS. Archiv. IVcstmult. xvi, 635-645sqq.) a contemporary transcript of Dr. Kellison's Report tv Flacci, divided up into two portions, which, when pieced together, correspond to the report as found in the Third Douay Diary. The two portions of the Westminster MS. have no resemblance to one another, being written in different handwritings on paper of different size. The first part (pp. 635-644) is the description of the English College at Douay: De Collegio seu Seminario Anglorum Duaceno, which the Report itself states was originally a separate document drawn lip for the information of the Archbishop of Bad, when he was Nuntio Apostolic at Brussels. The second part (645 sqq.) consists of the rest of the Report divided up into numbered sections. The title and the first three sections exactly correspond to the beginning of the Report as printed in this volume (p. 195). The long section on the English College is omitted, and the fourth section begins "De Collegio Audomarensi." In the Diary this numbering ceases with the third section. The remaining numbers as supplied by the Westminster MS. are : ,'5. Familia Patrum Societatis

6. 7. 8. 9. 10. II . 12.

I3. 14.

15. I6. I7. 18.

Prreter has est quredam residentia Patres S. Benedicti . Patres S. Francisci . Monachi Carthusienses Feminarum sex computantur Proximum freminarum domicilium Tertia familia virginum Quarta familia est Quinta familia Antverpire. Sexta familia Bruxellis Quantum ad extemas Scoti Collegium babent Habetur Lovanii .

APPENDIX C. GEORGE GA(;E, PRIEST, AND THOMAS GAGE, TilE APOSTATE DOIlHNICAN. [An intended footnote on page 242, expanded to such an extent as to be out of place. It had also to he .further ¡ extended to deal even lightly with " difficult sl1hjecLl

George, third son of John Gage of Haling, Croydon, Surrey, and St. John's Street, Clerkenwell, Middlesex, by his first wife, Margaret daughter of Sir Thomas Copley of Gatton. Surrey. His parents were condemned to death for harbouring the Ven. George Beesle)" who was martyred 2 July 1591, and although pardoned. Like his eldest brother, the heroic and suffered several years' imprisonment. celebrated Catholic soldier, Colonel Sir Henry Gage, when a student at the English College in Rome, he assumed the name of Howard, or rather Hoard (Gillow, Dirt. J:.'llg. CaIns., ii, 357). Their father, by will dated 4 Dec. 1625, proved J Jan.


APPENDICES C AND D

573

he had early cause? The writer in the article in the Did. Calk. Biog. attribl1tes it to the father's objection to hi, son joining the Dominicans. On the other hand. earlier provision may have been maue for him; and any public provision, as in a will, would have caused the bequest to be sequestrated. The words and deeds of Thomas Gage, Preache.路 of tilt Word of Cod, seem a likely field of stuuy of sensationalism. Another Jesuit martyr, the Ven. Thomas Holland, was condemned on 7 Dec. 1642, on a parody of evidence. Francis Newton and his servant, John Cook, who said they had seen him" speak to Mr. Smyth, who they say is a Jesuit priest" ; whilst John Wadsworth anel "one that it pains me [the martyr] very much tn name, a man on whom I pray God to have mercy and to bring back to the Church, from which he has apostatized miserably,-Thomas Gage, an unfrocked Jacobin priest," wh" reported that they had" seen him stuuying at the seminaries on the Continent and nothing more" (Rev. J. H. Pollen, Ads of the English Martyrs). The martyr seems in doubt whether the last two were even present. Bishop Challoner certainly men路 tionsf0141' witnesses in the case. This may have seemed to him a reasonahle reading of such evidence as he had to his hands; and he may be right. It is possible. however, that the Bishop may not have weighed ti,e value of some words. A repo ..t not liable to cross路examination would be no evidence, but only an ex parte statement, repugnant to equity and true jurisprudence. \\'hether there were two or four witnesses, however, we cannot, in the face adduced against Thomas Holland in the cited Atts, wnnder at Challoner's narration of the surprise of the Lord Mayor of Londnn (Sir Isaac Pennington), and others in cnurt, at such a verdict being found. Only two of the thirty路seven convictions were before Thomas Gage landed at Rye on 29 Sept. 1641, and there may be some significance in the word ., report." -B y the description of Jacobin, it seems that his studies had been at the Dominican schools attach~d to their church of St. Jacques at Paris.-J.S.H.

APPENDIX D. THOMAS MEYNELL OF NORTH KILVINGTON, 1564-1653, WITH SOME MEMBERS OF HIS FAMILY.

The short notice on p-ages 297-8 of Thomas Meynell alias Markenfield and his anonymous father and grandfather, especially the fifteen imprisonments of the last, seem to call for more than passing notice. The main points of descent of the family at the time are sufficiently distinct to identify each person, viZ.:-(I) Thomas Meynell of North Kilvington, a notable sufferer for religion; (2) his eldest son and heir, Anthony; and (3) Thomas, who assumed the alias of Markenfield, the eldest son of Anthony, who did not succeed to the estates, owing to his death whilst his two predecessors were alive. Strenuous advocate as I am of restricting our work to printing full records, with the shortest possible notes and useful references. there is more than justification for calling attention to and thereby eliciting facts about such a glorious confessor of the Faith. Fifteen imprisonments-fifteen testimonies to God-fifteen curbs on his own flesh! And these only items, glorious no doubt. of his sufferings in his duty, the greatest of all duties, to God. He might have saved himself all his sufferings by periodical visits to the profaned parish church of Thornton-Ie-Street, where there was "no priest. no altar. and no sacrifice OJ as the people used to say, taking a drink of wine and a bite of bread, which. he knew to be only wine and bread; given indeed as such. The Head, which alone could confer Christian priesthood, had been twice repudiated. The altars had been twice torn down. Transubstantiation. the sacrifice, had been twice declared an idle folly.


574

ApPENDIX b

The sacraments had been changed into state functions, administered by the state officials of this little island. We ought to know more about such a man. Mr. John Burke, in 1833, wrote an account and pedigree, having had access to family muniments. He subsequently modified this in his Commoners, i, 401-5; but the information is scanty and not free from error. We are not dealing now with the pedigree of the family in its descent from its Norman origin. Settled first in places on either side of the River Tees, then at Hilton in Cleveland, and later at North Kilvington and the Fryerage, Yarm, allied with much of the best blood of the district, it is distinctly a Yorkshire and Catholic family for eight centuries. We have rather to consider here matters relating specially to the three persons referred to in the D£ary. (1) Thomas, the eldest son and heir of Roger Meynell of North Kilvington, near Thirsk, by Margaret his wife, daughter and coheir of Rowland Tempest of Holmside, co. Durham, was born in 1564. He married twice-firstly, Winefride, daughter of Thomas Pudsey of Barforth, Forcett, and his wife Elizabeth, daughter of John, eighth Lord Scrope of Bolton. The Pudseys were of ancient and distinguished lineage. He married, secondly, Mary, daughter of . Gale of Acomb Grange, in the Ainstey, but by her he had no issue. In the Recusant I~oll of the Exchequer for the year 1592-3, these entries appear :-" Thomas Mennell de Kilvington in parochia de Thornton in Ie Streete armiger-260 1£.," and" Wynifrid uxor Thome Mennell de Kelvington in parochia de Thornton in Ie Streete armigeri180 Ii." That is a full year of thirteen lunar months for his own, and nine months for his wife's refusal to go to the state church. In Peacock's list of 1604, under" Thornton Streete," are" Thomas J'vIeynell of North Kelvington, Esquier," amongst the old recusants; and Thomas Cooke, Gilbert Browne, Richard Robinson, and Dorothy Watson, spinster, his servants, non-communicants two years; also Thomas Lyones and Grace his wife, for over a year; whilst under Forcett parish, Thomas Lyones and Grace Pearson, his servants, were reported as secretly married. The North R£d£ng Records (i . . 66. and ii, 72 and 147) give further ilOtes of his staunch recusancy in Jan. 1606-7, July 1614, and July 1616. Every·year must have given further proofs, if the necessary records were available. A later evidence of his constancy is contained in N. Riding Records (iv, 195-6). Thirty-nine inhabitants of North Kilvington were presented for recusancy at Thirsk on 4 May 1641. They include,-Thomas MenneIl, esquire; Anthony Mennen. gentleman, and Mary (Thwaites) his wife; Richard Mennen. gentleman (the second son); Hugh MenneH, gentleman (third son of Anthony, described in 1665 as dead and unmarried); and six named Lynas, evidently the same name as Lyones in 1604. The family archives record only two of his fifteen imprisonments. In 1600, he was committed to the Block-House, HuH; on 1 June 1601, he was imprisoned in York Castle. A mass of records in York Castle, overlooked for years, have lately been removed to the Public Record Office.; and we may hope, when they are sorted, to obtain further testimony of this valiant confessor, and others like him. On 5 March 1604, King James I granted him a general pardon; and on 10 Feb. 1626, Charles I granted him a like general pardon. In 1627, he obtained some mitigation by compounding for his estates


APPI£NDlX D

575

regarding the reeusaney of himself, his son Anthony, and their wives, at £40 per annum, increased in 1629 to £100. The Parliamentarians finally sequestrated two-thirds of his income for his recusancy (Yorks. Arch. Soc. Record, xx, 120) . Born in 1564, four years before his father's participating in the rising in 1569 of the Earls of Northumberland and Westmorland, he may have remembered that father's trial for treason. Surviving persecution, imprisonments, and fines, he lived throughout the horrors of the Civil War, the murder of his king, must have heard of the persecutions anel ignominious exit of the Rump Parliament, which he survived a few months. He was blind at the time of his death, which occurred 13 July 1653, aged eighty-nine. His grandson, William Meynell alias Ireland, a priest, whose name appears in these Diaries, may well have described him as "weary of this world and fit for heaven." (2) Anthony Meynell, married Mary, daughter of James Thwaites of Long Marston, near York. We see him relieved of some penalties by the composition made by his father. Again, when the Parliament sequestered the estates, their names are associated, perhaps as joint owners . As eldest son and heir of his father, the latter may well have wished to keep him near in his old age, with blindness perhaps creeping on. At the visitation made by Dugdale (Sttrtees Society, xxxvi, 95) on 23 Aug. 1665, Anthony's age is given as seventy-four (b. 1591), that of his deceased son, Thomas. omitted, whilst his grandson and heir. Roger, was twenty-five. Anthony Meynell was buried at Thornton-leStreet, 22 Sept. , 1669. . (3) Thomas Meynell alias Markenfield, the . student mentioned 011 page 297. was born in 1615, and married. in 1637, Gerard, daughter of William Ireland of NosteII Priory, in the parish of Featherstone. By her he had several children, of whom only two married-Roger, born 1639, who married Mary, daughter of Sir John Middleton of Thurntoft; and a daughter, Mary, who became the wife of Thomas Brigham of Wyton. Thomas Meynell, dying in the lifetime of both his father and grandfather, abouf May 1648, did not succeed to the family estates, as his son Roger did. In Lord Castlemaine's list of Catholic officers slain in the royal cause is, .. Captain Meynel at Pontefract." After several sieges the castle had been captured by the Parliamentary army in 1645. The Royalists are known to have attempted its recapture, and they finally succeeded on 8 June 1648, when a number of persons secretly armed, under the command of Colonel John Morris, after a skirmish, obtained possession. Garrard Saltmarshe (Thomas Meynell's widow) petitioned for her dower on 17 May 1650; the report dated four days later says Thomas Maynell .. died about 2 years since" (see below) . The Rev. W. Gell, vicar of Pontefract, has courteously searched his registers, and informs me that no such burial is recorded in them. No obvious blood relationship suggests itself for Thomas Meynell taking the alias of Markenfield . May it have been a spiritual one? The Markenfields of Markenfield Hall, near Fountains Abbey, in the parish of Ripon, lost their estates owing to Sir Ninian Markenfield taking part in the religious rising of 1669. On 21 Feb. 1625, administration of the affairs of Anne Markenfield alias Anderson of Sowerby, was granted to Francis Anderson, her husband. And in 1612, Thomas Meynell (the senior in these notes) bought the manor of Sowerby, next Thirsk.


AI'I'I!:N UIX \)

Thomas Meynell's widow (Gerard Ireland) marned, secondly, in July 1649, Captain Edwal-d Saltmarshe, who had" been in the service of the Parliament ever since the beginning of the wars" (Yorks. Arch. Soc_ Rec., xx, 120-1). \Nhen she and Captain Saltmarshe claimed her dower in 1650, no mention was made of his religion; but if a Catholic at the time, his military services may have been taken as excuse (?). Her recusancy was in doubt, but" no conviction for recusancy is found .. against her (Ibid.). Their children and descendants were clearly Catholics (Catll . Rec. Soc., iv, 382 note). The family continued, and still continues, true to the Faith, giving several priests to the Church. By maintaining their private chaplain, they kept the light burning from 1690 at least. The Rev. Edward Crane expressed his conviction in the registers that the mission was certainly founded b¡y that time. It was maintained by the family at North Kilvington until BishopCornthwaite moved it to Thirsk about 1867. It is now represented by a member of our Society, Mr. Edgar Meynell of North Kilvington, to whom I am indebted for assistance in these short and unworthy 1l0tes.-].s.H.


IN D EX. COMPILED AND CONTRIBUTED BY MRS. SEYMOUR SPENCER AND MISS ANNIE STEARN.

* .\U asterisk signifies more than one entry on a page. H

n" indicates that the name is in the notes to the page.

Abbatia. St. Gisleni, see St. Ghislain Abbatia Laetiensis, 147*0 Abbas Aquicinctensis, see Anchin Abbatis Villa, see Abbeville Abbayes, Abbeyes, Robert 239, 253*, 269 Abbeville, Abbatis Villa, 3*n, 318 Abbeyes, see Abbayes Abbington, see Abingdon Abbots, John lI4, II5*, 363 Abcourt, see Apps Court Abigael, Lady 431,463,474* Abingdon, Abbington, Berks., 208,520 Acomb Grange, Acumgrange, Yorks., 275*0,574 Acrise Rectory, Kent, 572 Acton, Ammia 283; James, als Jones, 102, II3*, lI5*; Robert, als Bridges. 283. 287. 3lI ; William 283 Acton-Burnell, Salop, 512" Acumgrange, see Acomb Adams. John 530; William J09, 112, lI3*, II4, 363 Adamson, John 64, 263"', 416"', 417* fErius, see Eyre fEton, John lI6 fEyrus, see Eyre Aieria, see Aire Aiinscome, see Anscombe Ainsty, The, Yorks., 574 Ainsworth, Aynsworth, John, als Sherrington or Skevington, 35, 55, 87, 93, 103, 104, 350"'0 Aire, Aieria, 192*n, 390, 455 0 Aiscough, Ascouius, Askouius, Henry 192; Robert, als Browne, 30, 34, 35,39"',41,336; Walter 192 Aishill, see Aisholt Aisholt, Aishill, Somerset, 295* . Aketon, Featherstone, Yorks., 502" Alabaster, ¡William 43, 74 Alan, William 195, 198, 199; als of Heskett, Thomas Albaldeston, see Osbaldeston Alberry, William, als More, 176, 193, 206,23 1*,232 Albert, Archduke, of Austria, Ib, J25 Aldington, Thomas, als Crackmore, 104, 105*, 106, 108, III, 357

Aldemius, John, als Barnaby, 287 Alfild. Thomas, 530 Alford, Michael 71; Robert, als Griffith, 37, 38 Alison, Dalison, als of Price, Edward; Mr. IH Allan, Francis 428, 430, 507; George, als of Andrews, Gilbert; John 189, 209; Morgan 189 Allen, William, Cardinal, 1st President of Douay College, xiv, xv, 33*0,173,3380,391,554,557*.560, 56 4,5 68 Alleyne, Anne 308; Charles, als Gray, 308; Walter 308 Allibond, J~es 516; Job: als Ford, John, 522*; Margaret 516, 522; Peter, als Ford, 516 Allison, see Alison A[l]mand, sec Almond Almond, A[l]mand, Hammond. Ven. John, martyr, xxvii, 45*0 Alveston, Auson, upon Avon, Warwick, HOo Ambassador 10 tile Austrian Archduke, 129; Belgium, 127; England, IH; thc Belgian, at Paris, SC8 Buescotte ; the English, at Paris, 554, 560; fyom King of Spain, 34 Ambianum, see Amiens Amias, Jo: 530 Amiens, Ambianum, 3*0, 318 Anchin, Aquicinetensis. Abbey of, 25 2 *,410*,50 5 Anderson, Francis, of Sowerby, 575 ; Robert 506*, 436; Thurston, als Thurstan; see also Anderstone Anderstone-Winterbourne, Anderson, Dorset, .4420 Anderton, Anna 299; Christopher, als Ashley, 192*, 221; family of, 62,299 0 ; George 228,235; James 299; Nicholas, als Bardsea 01' Bardsay, 299*n, 312; Ralph 56, 60. 61, 70; Robert 530; Roger 19; Thurstan, als Thurstan, Thomas. 455*,487; als of Blount, Thomas; als of Salkeld , Thomas Andover, Earl [/ ViscountJ, 515


578

INDI!:X

Andover. Hants. 296 D Andraepolitanac. sec St. Andrew's Andrew. (brascator). 429 Andrewe. Francis 282: john. als Wilmore. 282. 287. 294. 303. 3II ; William 282 .\ndrew[s). Gilbert. {(Is Allan. Georgc. 138. 141*; George 138; als of Payne. john Angraff. Quintin SOS. S16* Anlaby. William. martyr. S31 Anmar. Norfolk. 294 Anscombe. Anscome. Aiinscolllc. Arthur 286*C. 306 Answorth. Mr.• B.A .• :;70 Antrobus. Ralph 341, Antwerp. Antverpia. 8. 22. 3S. 50. 5 1 *. S2. 72. 82. 104. 133. 137. 146• 181.20.1.205.206*.217.244*.249. 261. 28~ 314. 337. 368*. 397. 39 8 . 399*.4 10,442• -1 63*. 46 4. 492• S09. 517. S71 ; Castlc of. 2(H ; Governor of. 410 Ap Harry. sec Parry • Ap Rhys. see Parry?'MC-e Aparius. Apharius. see Parry Apricius. Apretius. see Ap Rhys Apleton. Norfolk. 512 Appleguard. Frances 38. 336 Appleton. Alice 292n; Roger 292" Appleton-upon-Wiske. Yorks .• 185 c Apps Court. Surrey. 298 h Aquator. Petrus 429. 430 Aquicinctensis. see Anchin Archbishop's House. xiv Archduke. The. 569 Archer. Giles 39.46.334.335,568,570 Archidalea. Archidapalitanus. bishop of. in partibus. see Giffard Archpriest (1599 to 1608). see Blackwell. George; (1608 to 1614). sec Birkett. George; (1614 to 1621). see Harrison. William Aria. see Aire Arismendy. Francis, 273; john. als Hill. 273. 274; Margaret. 273 Aristsmittheus. see Arrowsmith Armenteriae. see Armentiers Armentiers. Armenteriae. 445*n Armstrong. als of Boys. George Arnold. Richard 57. 66. 70 Arousmyth. see Arrowsmith Arras. Attrebatum. Attrebatensis. Ih. 8. 16*.17.19.27*.31*.37.39, :;7. 62. 64. 67 .... 69*. 71• 75. 76. 82. ry6*. 97. loS. 112. 113*. 121-127 pass •• 132. 133, 134. 14S. 147 c• 178• 216. 218-222 pass .• 231. 232 •• 241. 2S1. 262·. 263. 265. 267. 269. 273. 279. 289. 33·z• 35 2 , 357. 400. 416• 427.435.436 •• 446 •• :;04.511.521 ; Archdeacon of.scc Stravius.Richard

'.,70

Paul; Bishop of. sec Baudot. Moulert. Ottemberg. Richardot Provost of. see Laurence. Laurenten Arrowsmith. Aristsruittheus, Arousmyth. Edmund. S.J.. ven. martyr. als Bradshaw. 79 h • 93. 99. 1I5. 121. 122.272.363.417.531*c; Edmund (martyr's uncle) 198 Artois. 568 Arton, William 55, 62. 74. 340 Arundell. xxviii. Anne, Lady. 434 n ; family of. 180 ; George. als German, 180, 193; Henry 238; John 304c; Katherine 434; Mary 304c; Mary. Lady. 5II; Thomas 180; Thomas. als German. 139, 180; Thomas. 1st Lord ArundelI of Wardour. 434*n; Manor of. 572 Asaphensis. sec St. Asaph Asche. George S·. 8 Ascot. Wing. Bucks .• 294; Viscount of. see Dormer Ash, als of Fezard, Edward; sec Eshe Ashboume. Derby. 527D. 528 Ashe, Isle of Wight. 276 Asheton, Charles 519; jane S02 u ; john 519; Mary 502D; Ralph 502. Ashburnham, BattJ.... Sussex. 306 Ashly. als oj Anderton. Christopher Ashton. als of Fisher. George. Richard atld Thomas Aske. Henry. als Dalton. s06. 507. 526 Askew. Askuus. George 19. 29. 32• 37. 326. 331 •• 332.; Henry 223. 230, 243; Samuel 37 Askouius. Asconius, Asonius. see Aiscough Askuus. see Askew Aston-Cantlow. Warwick, 498. Atkins. Athanasius. 78. 95. 98. 100; Frances 312; Philip 312.; Robert 100. 312.; William 37. 52 Atkinson. Anthony S02 D; Dorothy S02 D ; N. 531; als oj Lockwood. John and Matthew AttIebrig. Norfolk. 273 Attre in Hainault. 438 Attrebatum. see Arras Audley. Thomas. als of Butler. Audlcy Audomaropolitanus. Audomarensis. see St. Omer Auson. see Alveston Austria. Archduke of. see Albert; Archduchess. see Isabella Aynsworth. see Ainsworth Ayscowe. see Aiscough Babcrlye. Norfolk. 2<)4 Babington, als of Watkins. james Babthorpe. Robert. als Smith or Smythe. 71. 88.89


IX[)EX

Baccius, Octavius 117 Backhouse, Richard, uls Bassett, 105, 109, II3, Il6, 122, 125*, 126, 364 Bacon, Jane 278, 305; Matthew, uls Boyer, 305. 315; Richard. (lIs Boyer, 277, 278; Richard 278-305 ; Robert, (lIs Boyer. 286. 301, 314 Bac-St.Maur,Maurontis ViJlam.46I *n, 49 1*n, 542 Badelew, see Badulay Badulay[ghJ, Badula. Badelew. Francis, als Rosse, 66,74,79.88.93.98 BiCS. D . . . . . 125 Bagshaw, Christopher 38• 334; Thomas, als Spencer. 121. 131. 132, 133*,136,368 Bagshald, Thomas 1I2 Baker, Cecilia 280 Bald, als 0/ Ballis, Simon Bale. John, quoted 379" Bales, Yen. Christopher 530 Baley, D .•••• 88, 351 Balles, BaIlis. Bals, John 189; Simon 233, 234; Simon, als Bald, 189 Balneo a, Guidus, see Guidi Baluinus, P. (probably Bawden, William, S.J.). als Baldwin, 33 Baltonsburrow, Somerset, 280 Bamber, William, als Worthington, Peter, 54, 135, 179, 252, 253, 259, 267,269,271,272,274,418 Bancroft, Richard. anglo bp. of London, 568 Bandini. Octavius. Cardinal, 229, 230 Bangor[iensisJ. 3,68,74.182, 194,518 Bank Hall, Lanes., 436" Bankes, als 0/ Medcalf, Peter and Robert Barbaria, see Barbary Barbary, Barbaria, 93, 350" Barber, Francis xi, xxvii, 99, 122" 124, 129, 134, 138, 140, 141, 142 (by mistake wrillen Bameus 140h), 182, 194. 246, 255, 261, 266, 268, 279, 285, 286, 289, 291, 367, 372, 416,423.470; Richard 315 Barberini, Cardinal, protector of England, xx, 243, 423*, 424*, 425, 427, 453*, 470 , 471*, 474*. 499*, 5 19,535*,544,548 Barbiani, Vestrius 26, 331 Bardsay in Urswick, Lanes., 299*"; see Bardsea Bardsea Hall, 299" Bardsea, Bardsay, Nicholas 299"; his daughter, 299" ; also/Anderton, Nicholas Barforth, Forcett, Yorks., 574 Barl, Archbishop of, 195, 391 Baricke, see Barwick Baring-Gould, Sabine, quoted 379" flark, comitatus, see Berksbire

[.19

Barker, Alexander, als Parr, 186,243. 250.253*.285,289.292*.295,420; Edward. als Vemalty, 444. 492, 498. 501, 503, 506. 507. 511; Margaret 178; Richard 178. 186; Thomas. als Parr. 178, 191. 216. 233, 236 Barkham. Berks .. 232 Barkway. Royston. Herts., 510" Barlamont. Comtesse de 218.249. ",07 Barlow. Barlous, Edward, ven. martyr, als Ratcliffe, 89, 95*". 104*n, II6, 123; Edward, als Vemalty. 436*,461*,491*,495.511.542; Edward (senior) 461*; Lewis 49, 55, 337; Rudescind, Rosendus. O.S.B., 192, 200; \Villiam, "Is Ratcliffe. 42, 61. 65. 69. 70 Barnaby, Francis, 38, 334; als oj Bradford, Barnabas; see Aldem. John, als Barnaby Barnbow. Barrenbowe. Yorks., 286*n. 306 , 5 1 9 Barnes, Bameus. Barnesius, Anne 288. 520"; John. O.S.B., 200; (lIs of Coldham. William; Stephen 51*,52.55.65,68.98,99.106*.112. 33 8 ,34 2 ,354 Barney, see Berney Bamsley, Henry, als Holland, 149. 208, 233, 247, 253, 262*, 265, 266, 272, 418 ; William 149 Barr. Robert 50. 337 Barrembowe, see Barnbow Barret, Edward, als Gower, 494*, 5II; Edward, President of English College, Douay, xvi*. xxiii, I, 3*, 5, 6*, 20; Dr. 217: Richard 198; Thomas, als Gower or Goer, 217, 248 Barrowes,Christopher ,otherwIse Bartlet, als Harding. 183, 194, 217*. 3 1 5, 389, 390 Barthelmew, Matthew. see Smith. Bartholomew, als Barthelmew Bartlet, Bartholomew, als Harding, Christopher, 315 ; Basil. (lIs Stapleton, Thomas, 315; see Barrowes Barton, Edward I IS. 209, 243; Edward (senior) 209; Richanl 528; Robert 96, 102. 109; als 0/ Britton or Bretton, Thomas; (lIs 0/ Fletcher, Richard Barwicke, Baricke, Yorks., 286 Basset, Anthony 521"; Catherine S18 n : Edward 518"; Frances 5'21 ; John, als Stansby, 521*; Mary 521 Bastard, Robert 32, 34. 39*, 74, 336. 568 * Bateman, Baytman, Philip, als Fytton, Francis, 6, 8; Margaret 288 n Bates, Battey, John, (lIs Headlam, 134, 141, 389; see Batt Bath[oniensis]. 9, 180, 190,276, 28Q


580

INT)f;X

Batt, John 28; John, als Headlam, 180, 149; see Bates, William, als 13recther, 2, 15,28,62*,63,70,342 Batteus, see Bates RLttey, see Bates Baudot, Boudot, Paul, bishop of St. Orner, and afterwards archbishop of Arras, 253* , 262, 265, 267, 269,271,273,276*,279,282*,287*, 280,292*,293,295,304 Bavaria, 38 Bawden, see Baluinus Bayaert, Beyart, William, als Hide, Hyde, President of Douay from 1646 to 1651, xxii, 207*0, 213, 23 1• 233, 23 8, 247, 249, 260, 268*, 269, 272. 276. 279. 285. 286. 294*. 4 06, 4 16, 424-428 pass .• 441. 445, 447, 449. 45 1• 453. 45 6 • 457*. 459. 466*,467.472*,481,485,486.487*. 488-499 pass .• 513*. 514*. 522, 528, 542, 543, 544 *; - - 207 Bayley, Bayleus, John 7 Baynes, Stephen 283 Baysha!!, Thomas II6 Baytman, see Bateman Beare, Richard, merchant, 572 Beam, Berne, John 37, 55 Bearne, Mr., student, 570 Beauley, Robert 179; see Bewley Beaumont, Elizabeth 295 0 ; Henry 295*0; als of Muttlebury, Francis Beausay, Bewsey, Warrington, 5180 Beckwith, Barbara 5020; Joseph 60, 66, 68; Marmaduke, als Nateby, Thomas, 502, 513*; Thomas 502D, 51 3 Beeonsawe, Mary 3II: als of Corn-, wallis, William Becquett. Bequettus, Apostolic Notary, lI6, 130h Bedell, France (sic), 514*, 515; - 5 22 Bedford. William 114 *; als of Drury, William Bedfordiensis, 184 Bedinfield, Katherine 314D Bedingfeld, Edmund 294D; Elizabeth 525; Mary 294 D; als of Cobs, Henry and William Bedon. Pierre 428 Beesley, Yen. George 571; John 251D; Margaret 251D; Richard 42 ; als of Scrope, John, see Bisley Bc[e]ston, als of Paston, Augustine; als of Paston, 'Vulstan; als of Paston, William . Begenitas, see Beginages Beginages, Begenitas, Nuns, 52 Beilby, Bilbie, Anne 3050; Thomas 3050; als of Wyvcll. Thomas Beke, als of Speke, Francis

Belasyse, Bryan, 503fl; Mflry 50]D; see Bellasis Belfeld, Belfiltl, John, als Egerton, 45, 4 8 ,5 0 .34 0 Belfild, see Belfeld Belgium, Apostolic Nuncio to, see Morra; Religious 111m in, Benedictines, 395; Carthusians, 396 ; Franciscans, 395; Recollects, 399 ; Society of Jesus, 394, 395; Religious Women, Benedictines, 396; Carmelites, 398; Poor Clares, 397, 398 Bell, Yen. Arthur, O.S.F., martyr, 57 2 Bellarmine, Cardinal, 65, 342 Bellasis, Katherine 4560; Mary 526 ; William, Sir, 4560; see Belasyse Belley, Bellecensi, 24G*D; Lishop of, see Camus Belphantc, Dominic, 286; Elizabeth 286; Joseph, als Zannini, 286, 307 Belson, Anne 254 0 ; Augustine or Austin 254*0; Augustine, als Clifford, 448*, 494, 502*, 509; Edward, als Clifford, 44 8*, 494, 513; Edward, als Tempest, 254. 298,305,308,421; Margaret 2',4 D ; Mildred 254·; Robert 254D; Thomas, martyr, 254 0 ; William 254" Bendlowes, Benlowes, Benloes, Andrew 216; Clare 2510, 297 0, 440*D; Edward 2510, 260*D; Francis 297 D; John, als Smithson, 297,307; Henry,alsWilson,25 1h , 252, 274, 282, 286; Phillipa 2510 ; William 251D, 297 n ; William, als Wilson, 216, 2"38, 240, 252, 260 Benicourt. - - 125 Benignius, Jacques [Soete], Rector of Douay University, 54, 339 Benley, see Bentley Bennet, Edward 175; John 175, 188*, 191*", 193, 207, 212, 216, 225*,290*.399,400*.402*; Peter 269,296,313; Ralph 296 ; --17 Benson, Anthony 525; als of Wilkinson, Henry Bentivolus, Guido, Archbishop of Rhodes and Apostolic Nuncio in Belgium, 34, 45, 96, II2, lIS, II7, 120*, 121*, 122, 123*, 352*, 357, 35 8 ,359*.3 6 3 Bentley, Sussex, 216,2510,2540,290, 49 80 , 50 5 B<!ntley, Rowley, Yorks., 506 Bentley, Benley, Andrew 498*, 499 ; Edward 56 ; Henry 36* ; Frederick, als Walker, Francis, 3, 16, 37*, 39 ; --- 325; als of Skinner, Andrew, Anthony, Edward and James ami George Berbock, John 9


INflEX

Berceriensis, see Berks~.i .. c Berinton, als of Seaborne, Benedi,c t mid Richard Berkett, see Birkett Berkshire, Berceriensis, Berkcnsis, 57,121,178,188 , 208,210,232,234, 235, 495, 496, 497 Bernard, Francis. Sir. 502; Mary 5020; Philip 184. 216; - - 557, 564 Berne. see Bearne Berney, Barney. Alice 2920; Henry 2920; John 292*0; Mary 2920; [Richard], 1st Bart., 2920; Thomas 2920; Thomas. als Thurstin. 292 Berry, George 491, 494. 505. 543; Mr. 540; Thomas 494, Sq . .)40 Bertincourt. 183 Best, Thomas 1850 Bestunic[us]. Nicholas 147 Beswicke. Edward 292*. 420 Betham. Bitham, Bytham. Thomas 152; William, als Palmer, 152. 179, 237. 26o, 266*, 267. 269, 271, 272. 281.418 Bethem. Westmorland. 313 Betquettus. see Becquet Beum . . • m. D-- 100 Beverege. Robert 27; Thomas 19, 27, 29*.63 Beverlett[us]. see Bretton. Beverley Beverley. John, als of Bretton, Beverley Bewley. Beuleus, Robert 194. 209. 210, 219, 4°1: see Beault:y Bewsey. see Beausay Bewtrop.222 Bexhill, Boxill. Sussex. 5090 Bexington, 229 D Beyart, see Bayaert Beyleus. see Bayley Bichi, Antony, Abbot of St. Anas· tasia. 452, 458*. 486. 516 Bickley, Ralph, S.J., 50.337 Biddle. Peter. als Fytton. see Bidulph Biddlecom[b]e. Martin, als Martin. Edward, 176. 27°,418 Bidulph. als of Fytton, Peter. see Biddle Biflet. see Byfiet Bilbie, see Beilby Binfield. Berks.• 5Ilh Bingley, Yorks., 568 Bird, als of Blundeville, John Birkbeck, John 50, 337 Birkett, Berket. Birkhead, George. Archpriest, xvii. xviii*, 9, 95, 98 , 99. 103'". II6. 121, 357'", 358, 532*.545*0 Birkhead. see Birkett Birstall, parish of, .~69 Hirtwisle, Mr. 540·

Bishop, George, als Harris, 135. 136, 184: Henry, 189, 209. 235: John 32,34,232,336: john, als Fallowes, 39, 41 : Richard, als Harris, 135, 139, 179, 184: Richard, als Phillips, 232, 248, 249: William. bishop of ChaJcedon. x, xviii. xxvii, 199, 200, 210, 212, 213, 216·, 222-225 /Jass., 358, 400*,401 *,402*.532,546" Biskina (? Biscay), province of, 273 Bislaeus, see Bisley Bisley. Bislaeus, Edward 28: George 530: john 21, 28: john, als Parker, 263, 276, 285*, 287, 301, 416: Margaret 263: Richard 36 ; als of Scrope, Scroope, john. set. Beesley Bitham. see Betham Blackdon, Devon, 230 Blackfan, Richard. S.j .• 200 Blacklow, als of White, Jerome mill Thomas Blackwell, George, Archpriest, xv*, xvii, 12, 17, 18,21*122,24.26,29. 30, 32, 35, 37*. 38n , 39*. 43·, 44*, 46*,48*.51*.52*,56,58*,60*,62*, 63*,67*,68,72,74,338, 341, 532, 545 0 Blaize, .see Blaze Blake, John. als of Sa.yer or Sagar or Sager, Stephen or John Blakiston, Blaxton, Anne 503u: Humphrey 5030: Margaret 5030 ; als of Rolls, Francis: als vf Smith, Francis Blaxton, see Blakiston Blaze, Blaize, Jacques. O.S.F.• bishop of Namur. and later of St. Omer, 27*0.63,68*0.1300,202,395 Blenkinsopp, Blinkinsop, Francis 42. 45,121*,335.363 Blinkinsop. see Blenkinsopp Block House, Hull. 574 Bloomer, Anthony. als Greene. 513. 526.545: family of, 513*0. 51Sn Bloomfield. FranCIS, quoted 5180 Blount. Blunt. Cecilia 280: Elizabeth Lady 436*": Henry. als Greellt', 2S0, 281. 308-421: Richard 280; Thomas, als Anderton. 443*. 448 : (William catlcel/ed). 436; Walter. Sir. 436 .... 489*0. 541: William, als Greene. 280*. 287.309.310 Bludeville. see Blunderville Bluett. Thomas 38, 334 Blundell. James 74 Blnnderville, Bludevill. james. als Bird or Bord. 179. 261. 279*.281*. 282*. 287. 419; Margaret 179: Thomas 179 Blundcstone. Daniel. als Campian. Robert. 179,190.272. 2711. 282, 400.


IiR2

INDF.X

119; Daniel by mistake for Rohert 268"; Nicholas 178; Robert, als

Campian, 194, 219, :266, 268; Thomas 240, 248 Blunt, see Blount; - - , priest, 127 Bodwell, Peter 539 Bohun, see Sounus Bois, see Boyes Bold, Anne 275"; William 275" Rold Hall, Lancs .. 275" Boldes, Bouldes, George, als Parre, 147, 14 8*; Richard 302; Thomas, als Parre, 147*; als of Parre, William; als of Lassels, John and Thomas Boles, als of La sse Is, John and Thomas Bolney, als of Bowerman, Robert Bologna, Cardinal Archbishop of, 555, 562 Boloniensis, see Boulogne and Bologna Bolton. Yorks .• 574 Bolton, John 50, 337 Bolton-by-Bolland (Holland sic). Yorks .• 291, 29211 Bolton-by-Holland, see Bolton-byBolland Bonhoseau, Dr. 507 Bononia, see Bologna Boold. als ofLassels. Thomas and John Boone, Boune. als of Good, John, Thomas; see Bourne Booth, als of Yates, John Bord, als of Blunderville, James Borghese, Burghesse. Camillus, Cardinal. Vice-Protector of Douay,20. 30,327; Scipio. Cardmal, 147 Bormished, Westmorland, 285 Borne, John Gregory 570 Borrowbridge, Yorks .• 307 Boste, Ven. John. martyr. 531 Boston, Lincoln, 492 Boswell. John 175 Bouchacrt. Boukaert, Judocus. Congo Orat. Bishop of Ypres, 443*. 445 Boucherous. see Bowker Boudot. see Baudot Boughton-under-Bleane, Kent, 295" Boukaert, see Bouchaert Bould, Thomas, als of Perrotte, John Boulds. see Boldes Boulogne, Boloniensis. Bishop of, see d'Ormy Boulthorpe. Wilts .• 280" Bounde. see Boone Bounus. Bourne. Bohun, Abraham. Canon of Tournay, 32, 332*n Bourne. Cardinal, xiv. xxix Bowen, Hugh, 74* Bowerman, Elizabeth, 308; Robert . als Dolney. 308; William, 308 Bowes. Catherine 30611; Sir William 30611

Bowker. Boucherous, Alexander. {,Is Butler, 43, 61, 66. 70 , 71, 77. 84. 87*,89,92,352 Box. Wilts., 303 Boxhill, see Bexhill Boxley. Kent, 509" Royce. Boys, George II4, II6, I2.~., 129, 130. 131, 364, 366. 367 Royer, \Vm., see Scudamore, Benedict, als of Bacon , Matthew, Hobert, alld Richard Boyes, Bois, George, als Armstrong. 229*, 231 Boys. see Boyce Brabant, 91; Duke of, see Albert; Duchess of, see Isabella Bradford, Barnabas, als Bamabie, John,283 ; Magdalen 283 ; - - 283 Bradley, Durham, 30611 Bradley, Alice 299; George 148. 182, 188, 231, 255; Mark, Ills Hill. ISO, 243, 253*; William 151; als of Leybome, George, Thomas, alld William Bradshaw, Robert, als Gamage, 16. 27,34,35,39*,41.336; Roger 192 (of Haigh): Roger. Ills Whitaker, 192.243; Thomas 27, 80; Thomas, O.S.B.. 346; also of Arrowsmith. Edmund. S.J., ven. martyr; als of Pouncett, George Braham,Braim ,Spofforth. Y ork~ .• 265" Brailes. Warwickshire, 210, 400 Braim. see Braham Braithwaite, Anne 468; John, als Tolson, 519; Philip, als Tolson, 500*,508; Richard 285. 468. 519 ; Richard. als Tolson. 468, 492. 494, 501, 514, 517; Robert, als Tolson, 338• 495*, 496• 503, 50S, 508 • 5 17, 526, 528.. 529, 539. 543. 552 ; Thomas, Ills Errington, 285, 289 Brakenborrow, Yorks., 217. 275 h Brambletye, Sussex, 290 Brampton, Norfolk, 299, 517". 518 Drampton, Alice 51711; Charles 5170; Edward 5170; Joan 5170; Philippa 51711; see Bramston Bramston; Thomas 50, 74 •. 76 , 337. 345· Brandsby, Yorks., 468" Branton, Yorks .• 539, 552 Bratton. Somerset. 276, 289 11 Bray, Alice 517". 5180; - - 5170 Breather, Mr. 570 Brecon. Brechinae, Wales. 513 Breether. als of Batt. William Breham., see Braham Bretton. Britton, Beverley. als Beverley, John. 125, 136-338; Dorothy 284"; Frances 284"; Francis. als Burdet, 284; John 291; Luke


INDItX

::184·.; Mary 284 •• , ::191; Richard 291, 295: see Britton Bretton, Brittona, Yorks., 284 •• ,291 Brett's Hall, Brott's, Tendring, Essex, 293. D Brian, John, of Bristol, 568. Brian, John, see Bryant Bridges, Bridgeus, Brigges, Briguess, Edward 27; John 7, 21, 27, 36, 50, 340,570; als of Acton, Robert; als of Street, Thomas Bridwell prison, London, 569 Briet, Dr. 507, 510, 514 Brigittines in Spain, 203 Brigges, see Bridges Briggeus, see Bridges Brigham, Mary (Meynell) 575; Thomas, of Wyton, 575 Brill, Bucks., 254 D Bristol[iensis], 35, 39, 177, 186, 261. 276, 285., 287., 309, 311. 312 , 313, 501, 504, 507., 508, 568 Bristow [Bristol], 569 Bristow, Dr. 178, 289, 557, 564; Lewis 178, 389; Richard 198, 199 Britton, Bretton, George, als Burdet, 316; James 277, 300, 418, 420 ; Matthew, S.T.D., 7, 14, 18, 39, 52, 53, 57, 199, 338 ; Richard 7, 102, 115, 123; Thomas, als Barton, 194, 247, 249, 254, 268; William 238*, 277,284,289,301,303,307,313 Brocke, Elizabeth 297 Brockholes, Thomas 540 Broode, John 429 Brooke, Southampton, 521 Brooke, Brucke, Edward, als .Goodman, 176, 180 Brooke[s], Basil, Sir, 506D; Elizabeth 510.; Francis 276D; Joan 276D ; Mary 506.; Richard 5IOD ; Robert 145, 176; Thomas 507; Thomas, als Shepheard, 145; William 507 ; als of More, Cressacre and William Brookesby, Brouxby, Edward 525D; Mary 525D; William, als Green, 98 Broome HaIl, Suffolk, 311, 421 Brott's Hall, see Brett's Brough, Caterick, Yorks., 503D Broughton, Edmund (senior) 142; Edmund, als Edmunds 01' Edmundson; William 142, 177; Richard, V.G. in England, 175, 200, 310, 421 Brouxby, see Brookesby Brown, George, als Wakley (Wakleus) 01' Whatley, 58·, 341. Browne, Dr. 127; Francis 99·, ~)I3 ; George 52; Gilbert, servant, 574; John, als Stanley,William, 189, 191, 569; Thomas (Bronus) 57, 58, 8o, 340, 341 ; T., Sir, 3, 317; als of Aiscough, Robert; als of Greene, LL

58~

Hugh; ab of Heneadge, Robert; als of Manocks, John and Francis; als of Matthews, Francis; Thomas, als of Napper, John; als of Roper, George; Frances, daughter of Viscount Monta~u, 513 Broxtowe, Nottingham, 506 Bruche, see Brooke Bruges, Brug;:e, 203, 287, 295, 396, 516,526 ; Carthusians at, 557, 563 Brussels, Bruxt'IIa>, xx, xxi, 3, 8, 9·, 10,22,27,28,30,3 1,33,39.45,49., 50, 52, 57, 64, 70, 74, 75, 84, 88*, 100.,101.,102,103., 108, 109, 110, 113, 117, 121, 126, 132, 136, 137·, 140 , 145*, 151, 160, 175, 194 , 195, 201, 203, 208, 216, 230, 231*, 237, 238, 243*, 247, 248, 249, 254, 255, 259, 260, 268, 272, 280, 283, 314, 336, 337, 344, 353, 359, 363, 365, 368 , 37 1, 372, 374, 390 , 394, 398, 400,4 02 , 406, 407, 411*, 443*, 444, 449.,479,494,495.,497,499,501 , 502, 504, 506, 508 , 509, 5 11 ., 513, 5 15, 5 16 *, 517, 524, 525, 526, 533, 542, 543·, 544*, 571*, 572; St. Gudule's Church at, 203, 249, 397 ; Dean of, see Clement C<esar Bruton, Somerset, 276*. Bruxel1<e, see Brussels Bryant, Brian, Alexander 530; John 3 1,34,336 Buck, see Burke Buckenham, Bucknam, Norfolk, 294,

30 4. D Buckingham, Buchamgamiensis, 9, 237, 315 Buckland, Berks, 513 Buckland, Jane 283; Ralph 74, 212, 400 Bucknam, see Buckenham Budbrooke, Budbroke, Warwickshire, 30 5. D Buescotte, . . . • ,Belgian Ambassador at Paris, 137 Bulent, . . • • • 3 Bulie, Robert 148, 151 Bullin, Thomas, als Ingleby, 133 Bullion, de, Peter 21 Burch, van der, Francis, Archbishop of Cambrai, 134h, 138, 140, 141., 142, 147, 149, 178., 183., 187, 188, 190,194, 2°7., 209,210,223,229., 235,236 ,237.,239.,248,249,281, 284, 285, 286, 300, 302, 309,312*, 3 13, 43 8h , 442 Burden, Edward 530 Burdet, Anthony 428,437,.438,478 Burdet, al~ of Bretton, Francis, and of Bntton, George Burghese,Scipio,Cardinal,seeBorghese Burgundy, Duke of, see Albert of


IND~X

Carlisle, Carleolensis, Carlilensi!, 4, 61,64.,7°.,71, 96,97, II2, 11'3·, 126, 177, 178., 179, 194, 209, 210, 211, 231, 233, 237, 239, 253*, 259, 26o, 264, 285*, 287, 3II, 312, 313 . 492, 495, 496, 500, 504, 505, 506, 514,519 Carlisle, Carlillus . . . . , als Nightingale, 105 Camarvon, Earl of, Setl Dormer Came, Charles 523; Henry 523; Jane 523 " Caron, Pierre, 428, 462 Carondelet, Carodolet, Francis, Archdeacon of Cambrai, 208*, 400; see Burch Carous [Caruq), Catherine 313 Carpenter, Sebastian 2 Carr, Anne 296; Robert 406 ; Thomas 296, 534*, .547; William, als Huddleston, 296; see Carre Carr[e), als Pinckney, Miles Carre, Robert 212*, 233, 234, 508*; see Carr Carrington, als of Smythe, John Carter, Thomas 84,85, 89, 92, 94, 109, 28 4,352 Carus, see Carous Carvajal, de, Aloysia 201, 395 Cary, Prudence 2970; Richard 63 ; Robert 297 0 ; als of Rowe, John Cassano, Bishop of, see Owen Castle-Acre, Norfolk, 525 Castlemaine, Lord 575 Caterall, als of Constable, Philip, John, Robert and William Caterick, Yorkshire, 503 " Catharall, Catherall, see Caterall Catherforth, written for Rotherforth Catherick, Anthony 138, 231; Ven, Edmund, M., als Huddleston, xxvii, 23 1*°, 285, 287, 301 , 433*, 476, 531; Geor~e, als Huddlestone, 138, 179,183,187,209 Catton, Norwich, 5170 Cawdmer, als ofHarbutt, Robert Cecil, Robert 568; William 67, 98, lIS, II6, 124 Cervi a, Cerviensi, Archbishop of, see Guidi,262 Cestrensis, see Chester Chadock, William 49, 51, 337 Chalcedon, Bishop of (1623-1624), see Bishop, William; (1625-1655) see Smith (Richard) Chalin[us), see Chaliner, als of Coram, George 105; John 343; als of Coram, George Challoner, Bishop, quoted xii, xiii, xxv, xxvii, 40°, 74°, 1850, 345, 423, 573; Francis, als Williamson, 261,

269, 275; William 2at Chamberlin, Robert, vere Verder Chambers, George, vere Fortescue, Edward; Margaret 516, 522; Matthew 512*, 513, 519, 523*, 524, 545; Peter, als Peterson, 55, 68,69, 70, 71, 84*0, 493*; Peter 343*0; Richard 30, 512; Robert xviii, I I 7" , 121, 512, 513, 358*, 359*, 36o", 362*n, 363*, 523", 524, 545 ; Susan 5 12 Champian, see Campian Champney, ChaOlnaeus, Anthony, Vice-President of Douay CoIl., xviii*, xix, xx, xxi, 149,153,155*, 176,188*,1910,192, 195 , 199*,209, 213, 220*, 223, 243, 246, 249, 252, 255, 259, 266, 268, 272 , 280, 358, 373, 374, 376*, 381 , 4°7, 4 16 , 4 17, 425*, 472 Chance, Chancey, Felix, vere Foliott, John, 570 Chancellor of Douay University, 96 Chancey, see Chance Chandler, James 181, 232, 233, 23 8 ; John 181 Chapman, John 33, 34; Stephen 75 Charles, Prince, afterwards Charles I, 386°, 390 Charles I, xxviii, 406, 432, 475, 495°, 505, 574; II, xxiii, 5270, 543 Charlton, Surrey, 293 0 Chamack, Robert , als Manley, Archdeacon of Lancaster, 537* , 550* Charnock, John 181; Richard, als Cooper, 181,230,236,249,252,271, 418 Chatcull, Chatkull, 265 Chatterton, Henry 41, 74 Chawner, - - 104* Chaytor, William 185° Chelston, Hereford, 506*0 Chester, Cestrensis, 3, 4, 5*, 17, 18, 19, 21*,27*,28*,32,39,4°,46,48,50, 56-9,61,62.,63,64,68,69*,70,75, 77, 78,80,89*,95*,96,97,99*,100, 102, 103, 105, 106, 109, II2, II3·, lIS., II6·, 121*, 122", 123, 124., 125,147,177,178",179*,181*,185, 187, 189, 190., 191, 192, ,1 94, 206, 209,210,212,222,228*,23 1 ,233*, 234*, 235, 239, 246 , 253, 259-2 7 1 pass., 273, 274, 285., 286, 287*, 289, 291, 292·, 300, 302, 303, 310,

461, 50z, 504,507*,508,509 Cheston [? Chediston), Suffolk, 314* Cheswarden, Salop, 302 Chichester, Cicestrensis, 67,102, lIZ*, 113*,267,271, 273,290, 302, 310*, 490,491, 50 7, 5 1I Chidiocke, Dorset, 18o, 3°4.


1\8r.

INDEX

Cholmeley, Francis, aU Thorneton, 46811, 492, 494; Katherine 275 0 ; Sir Richard 275 11 ; Marmaduke 468; Ursula 468". Christian, Andrew 246 Church, Roeh, 63 ChurchhiJl, Catherine 455; Edward 455; Thomas, als Downham, Dunham, 455, 456, 493, 507, 5 I1 , 519, 520",522,523",524,545 Chyney, Charles 144, 179,190,191,208 Cicestrensis, see Chichester Cirby, [?] Yorks .. 307 Claiton. see Clayton Clampett, George 18o; Philip 180. 188,190,231",233"0,236,406 Clapton, John, als Lepton, 178, 182 : William 178 Clargenett, Clarjenett, William 49,51, 74, 83, 337 Clark (e] , Cleark, Christophp,r235, 271; Edward 23.5; John, als Collins, 9 ; Anne 3060; John 3060; Mr. Pt. 570; Roger 41; Thomas 149; Wi11iam 137: al5 of Grayen, Grayin, Groney, Groyne (vere Hawton), Robert; als of Hawton, Robert; als of Remmington, Francis; see Clerk Clarken-Well, 5e' Clerkenwcll Clarkson, Thomas 9,10,14,16,19,332 Clavus, - - , priest, 309 Claxton, als of Hall, William Claxton, Ralph 68,89, II2", II3, 122, 363; Ven. James 530 Clay, John W., F.S.A., 5180 Clay thome, Ralph 494 Clayton, Claiton, Cleyton, James, als Cutler, 45, 50; see Cletan; Francis 495, 497", 498 ; als of Grimeshe, Grimsche [Grimsha\\e], Thomas; Francis, vere Whitaker, Humphrey Clayton, Lanes., 506 Cleark, see Clarke Clegg, als of Massey, Edward Clement, Caesar, dean of St. Gudule's, Brussels, xviii, 116, 117, 121, 198, 203, 358", 359", 360", 3628 , 363", 397 Clement [Dowgill als Reyner ?], Abbot of Lambspring in Westphalia, 449, ol7 D Clement VIII, Pope, 24", 380. 172, 173,257,325",329,33°,383",413, 532",545"0 Clenock, Clymachus, Morgan 26, 175 Clerk, Edward 133; Thomas 133,134, 438,439; William 134; see Clark[e] Clerkenwell, London, 291, 571 Cleton, Cletan, Stilt Clayton, Edward and Richard, als Grimshe Cliderow, see Clitherow

Cliffe, Henry 52"; John, vere Jordan Clifford, Henry, 2nd Earl of Cumberland. 281 0 ; Frances 281 0 ; als of Belson, Augustine; als of Belson . Edward; William, als Hockley. Hooley, 315; Barons, 523; Henry 245", 246"; Aug. 500; Wm., als Phillips, 183, 189; Edward 5°0" 501 : William 244. 533. 547 Clifton, als of Tylsly, William Clinton, als of Hipwell, Charles Clitherow, Clideroe, Cliderow, Clytherow, WilHam, als West, 57, 61. 69,7°,84,87",89,9°,93,352 Cloughe, Richard, als Fostinne, 308 ; Christopher 308; Maria 308 Cloughton, Scalby, Yorks., 275 D . Clovelly, Devon, 297 0 Clymachus, see Clenock Clytherow, see Clitherow Cobbles]. William 70; Elizabeth 294 8 ; Mary 294", 521; William. Sir, 294 8 ; Frances, als Thaightes, 294. 8; Geofrey,alsThaightes,294 *o. 308; Godfrey, 294; 2 daus. 294 D ; Henry 294 8 Cobs, Elizabeth 525; Henry, als Bedingfield, 525; William, als Bedingfield, 525; William 525 Cockerham, Lancs., 296*0 Cockboume [Sockbunn], 569 Cocks, Thomas, als of Ven. John Sugar, martyr· Coffin, Edward. S.J., 50, 337; Mr., music master, 569; Peter 77, 85; Thomas, als Collier, 138, 18o; William 138 ; - - 77 Colbeck (Colbeccu~), als of Probyn, Edward Colbertus (em,,), see Colbeck Colchester, 570 Coldham, Mary 520""; Wm. 520 •• : William, als Barnes, 520" Cole, Elizabett 297. 0 ; Hugh 297 n Coley Hall, Yorks., 29O*n Colford, Gabriel64· CoHer[s] , Edward William or William Edward 71.,72",74 Coller, Edward 26 Colleton, Collington, - - 135, 140, 143·; Catherine 461; John 190, 191, 195, 200, 240, 441, 463; - - 430 , 479; als of Kynne, John; als of Kinn, site Collington Collier, Thomas 143, 144, 148, 152 ; 429 : Wm. 343; als of Coffin, Thomas Collington, Edward 507, 512, 518; Edward, als Kin, 491; Thomas 315: John, dean, 299: site Colleton Collingwood, Collingwoddu9, John 78, 93


5R7 Collins, JOhU14, 27,3 Z *,33,54,56 , 334 Collins, Coulins, Coulingus, Richard, S.J., 28, 33, 67 Collinson, Peter 36 Collinson, Collison, als 0,4 Morse, William Collison, see Collinson Colman, Walter, als Whitgreeve, 132, 136 Cologne, 397 Coloma, Charles, Governor of Cambrai,I92 Colton [? Staffs.], 276ft Colvenor, Dr., 461, 487 Comberford, Tamworth, Staffs., 284 Coming[s], Martin and Robert, als Hartburn Compton-Wynates,Warwick,290ft,298 Compton, Cecilia, Lady, 290, 298; Edmund 290; Henry, Lord, of Compton - Wynates, 290 D, 298; Henry, Sir, 290*, 420; Richard, als Farmer, 290ft, 298; William 420; William, als Farmer, 290, 298 Concett, Edward 185ft Conestable, sec Constable Congam, Congum, Norfolk, 293, 302 Coniers (Conierus, Connierus), Francis, als Butler, 44: George 59, 60, II2*, 357; Joseph 540*; Mr. 540, 569; Roger 101, 110,114; Thomas,· S.J., 33 h , 40,336,569; see Coniyer, Conyers Coniers-Norton, see Conyers-Norton Conisby, Simon 26, 28 Coniscliffe, 297 Coniyer, Thomas 70 Conquest, Elizabett 525*n; . Henry, als Houghton, 525; John Thimbleby 525D; Richard 525h; Richard, als Houghton, 525* Constable, Conestable, Cunstable, of Everingham, Yorks., 494 n ; Elizabett 456 n ; Henry 16; John, als Caterall, 150, 247, 254, 289*, 292*, 293*, 303, 310, 420; Michael 141, 494*n, 496, 498, 510, 542; Philip 131*,496,501, 518; Philip, Sir, 1St Bart., 456D, 494 n ; Robert 150; Robert, als Caterall, 131*, 136, 139, 186, 187; William, als Caterall, 141, 191 Constable-Burton, Yorkshire, 506 Continho, Coutinho, Don Pedro 418 Conyers-Norton, Coniers-Norton, Basil, als Winbush,? John, Francis, 390; Francis 179,183. 187*,190; .~ee Coniers. Coniyer Cook,John,spy.573 (",(Joke, Christopher 59, 67. 92*; Thomas. servant, 574; William. als of Prince, James

CoomiJe, 297 Cooper, Coper, Richard, als Palmer. 45, 50. 94, 95; als of Charnock, Richard; John 352 Coper, see· Cooper Cople[us], see Copley Copland. John. als Street, 498*. 499*, 54 2 Copledick. Coupledicke. Francis. als [blank], 222, 240 Copley, Copleus. John 45. 74; Margaret 571; Sir Thomas, of Gatton, 571 ; Lord, 45 Coram. als of Chaliner, George; George, als Chaliner 01' Chalin. 89 Cornaille. B. 436 Cornthwaite. Bishop 576 Comubiensis. Cornvallia. see Cornwall Cornwall. Cornubiensis. Cornvallia. 2.4,60,82,98.103,132.146,288 Cornwallis, Cornwaleys, Cornelius 27 ; Francis 27; Mary 3II; William 21; William, als Beconsaw. 3II, 421; William, senior, 311; als of Huett, Huyt (Hewett) Cornwaleys, sec Cornwallis Cortracensis. Cortracum. sec Conrlrai Cother. Jo. 540* Cottam, BI. Thomas 530 Cottington. Edward 45 Cottrell, Antony. als Tuchiner. 0*, 9 Coulins. see Collins Cpulsdon. Cullesdon. Surrey. 290n Count, Ie, Dr. 513 Coupledicke. sce Copledick Courtfield. Hereford, 255 n Courtrai, Cortracum. Cortracensis. Curtracensis. xvi, 41,45.51.79,80, 81,82; dean of, see Wright, John Coutinho, Peter de. 252, 270; .~cc Continho Coventria.Coventry,276 Coverden. Dr. 491* Cox. als of Sugar, Yen. John. martyr Crackmore. als of Aldington. Thomas Craft. Edward 190; Roger. als Montan. 190. 233. 237; als of Goodwin. James and John; William 428 • 462• 507, 515. 5 1 6*, 544 Crammish, - - 32 Crane, Rev. Edward 576 Crathorne, Craythome, Bridget 492" : Dorothy 469"; Francis 469": John 469D: Margaret 469*n: Ralph 469*D, 492D: Ralph. als Yaxley 0" Yakley 469*n. 492*n. 529 Craven in Bumsall, Yorks., 307 Craythome, see Crathome Creey, see Cressy Cressing Temple, Essex, 297 Cresswell, Fr.• S.J., x. xxi*: GeorgI' 456 11 ; Joseph 57, 202. 395 •.~t7: D


INDEX

Dolman, Elizabeth 288 D; Marmaduke 288*D. 419; Thomas, senior, 288 D, 419; Thomas, als Ruoston, 287, 288,298; Ursula 288 D Dolwarth, see Dieulouart Doncaster, Dancaster, see Dancastle, Griffin, 176; John, als Griffiths, 176,182,390 Donington, Lincoln, 290~ Dorcestrensis; sec Dorchester Dorchester, Dorcestrensis, 37, 61, 63, 66'", 69, 78, 101'", 102, II3'", II5, 134, 176, 180, 186, 206, 230, 216, 437,477,494*,501 *,50 7 Dormann, Thomas 200 Dormer, Alice 293 D, 294; Anthony 305h. 420; Anthony, als Savage; Charles. als Darcy, 315; Edward, als Darcy, 315; George 305; Francis 420; Francis. als Standish, 294; Margaret 305,"D; Mary. Lady. 402; Mari.e 225; Nicholas, als Fairfax; Richard 420; Richard, als Norris, 293'", 294; Robert 305D; Robert, Lord Dormer, 305"; Sir Robert made Lord Dormer of Wenge or Wing 293 D ; Robert, Viscount of Ascot and Earl of Carnarvon, 294"; Rowland, Sir, 4th Baron Dormer, 305D; William 293; Sir William 293, 294 D, 420 Dorobernum, see Dover Dorset, Baron, 298; Earl of, see Sackville Doto, Richard 34, 333 Douay, Duacum, ix, xiii, xiv, xvi*, xviii. xx, xxii, xxvii. xxviii·, xxix, 1*,13,14,19,21,3 1,33*,115*,53", 62,75,81, 100,"D, 107, 108,110, 112, II4, II7, 124, 125, 128, 130*, 135, 14,5, 146. 151'", 167, 168, 170*-181 pass., 191D, 197,198,202,218,219*, 224, 234, 24 1, 243, 244*, 245, 249, 251. 253, 255, 256, 263, 268, 301 , 309,310,314*,315,317*,318*,320, 323', 324, 325, 333*, 344, 345, 348. 35 2 , 353, 355, 357, 358'", 369, 37 1, 381, 382 *. 383*, 384*, 387*, 389, 391, 393, 395, 400*, 402 , 40 3, 405, 407*,409*,410*,411,116,417,420, 121"422, 423*, 425*, 427, 429, 43 2, 433, 435*, 449, 453, 454, 45 8 *, 470 *, 47 1*, 472*, 474*, 475*, 477, 488, 505*, 507, 508*, 5 12*, 514*, ,'i 15, 5 17'", 520, 533*, 534*, 535*, 536'",537'",546,549*,55°,551,552. 553*, 554, 559, 500*, 561 , 567*, .168*, 570*, 571*; Jesuit College at, 153*, J55, 157, 158. 162, 163; Churches at-St.Albin's,241,"D,407; St. Amatus's, 353; St. James's, 436; S.J. Superior at, 374*, 37(', 379*

589

rDougell, Dowgell, Dowgill, Dougleus, . Douglous. Clement, als or verr. Reyner, O.S.B., 2,4, 569; Christopher, O.S.B., 2, 4, 569; Richard, of Ripon, merchant, 569; see Reyner Dougleus, Christopher and Clement, als Dougell. Reyner Dover, Dorobernicum, Dovorensis, 78,132,134,137,225,253,201,282, 402, 410*, 419* Dovorensis, see Dover Dowening, Bridget 456 Dowgill, see Dougell and Reyner Dowgill, Kirkby-Malzeard, Yorks .• 569 Downing, John 490, 492, 497 Dracot, Draycott, Staffordshire, 505 Dracot, see Draycot Drae, John, or Drue, als oj Trevelyan Draper. John, als Ley or Lee, 43, 47 Draycot, Dracot, Alban, als Parker, 518h; Albion 578n; Anne 518"; Catherine 518D; Edward 518*"; Edward, als Tomson, 182, 222, 232, 243; Elizabeth5t8D; George5 18D; John 518D; John, als Parker, 505*, .'ill ; Margaret 518"; Philip 518n ; Ralph 258; Richard 518n Driland, Christopher 49, 55, 337 Droitwich, Worcester, 436n Drome, Franyois 462 Dronie, Franyoise 428 Drury (Druroeus), Anne 293*"; John 293 n ; Sir John 293"; Mark, vere Harrington; Mr. 368, 372 ; Robert 293 D ; Southwell 293 D ; William 148, 185, 186, 372; William, als Bedford, 2(n*". 304, 3II Duacum, sce Douay Dublin, Archbishop of, see Eugene, i.c. Owen, Matthews, 188 Duckett, Anthony, als CUlwen, 529; Christopher (? Francis). 133, 177, 179, 181, 185, 189, 222, 233, 236, 247, 248, 252, 259*, 260*, 270, 274,279, 296, 307*, 315, 1 15, 428 ; Francis 3II; James 103, II4, 124, 125, 126*, 127, 129, 177, 179, 194, 217, 222*, 223; John, als Girlington, 3II; John, Ven. M., 180,410, 417, 444*, 445, 53 1 : John 123, 191*, 206*, 219, 221, 235 see Ducquesius, 246, 252, 26o, 263, 264*, 266*, 3II; John, Prior of Charterhouse, 480; Magdalen 529 ; Robert, fiere Sanford (? Samford) Duffield. Thomas, als Thirkill, 436, 455'", 487, 497*, 526 Dugdale, Sir William, 575 Dunelmensis, see Durham Dungannon, Baron, 86, 3.9 Dunkerd, see Dunkirk Dunkicc'm, soc Dunkirk


590

INDEX

Dunkirk, Dunkerd, Dunkicem, Dunkerkanorum, Dunquerq, 40, 247·, 264.314,407,428,526 Dunmow, Dunmuw, Essex, 510." Durham, Dunelmensis, 17, 18, 21, 26-29, 36, 41, 78., 80, 86, 87, 89·, 90, 95, 97, 99, II2·, II3, 134, 179, 184, 233. 237, 244, 289. 292·, 293, 297,433. 502 • 504., 507, 512, 536., 549, 569, 574; Anglican Bishop of, 536*,547 Dutton. Barbala 275"; Edmund. als Ireland. xi. xii, xiii, xxii, 187. 208. 233, 238, 239, 247. 249, 250, 259*. 260·, 261-266. 272, 296. 301, 303. 390*0, 410-415, 425, 426., 427*, 4 28 • 449·, 45 1, 453, 455, 456• 459, 460.462*,465,472*.475; Kather· ine 275"; Matthew, als of Gale, 4 80 • 0• 482• 4 85, 4 87, 488, 492, 493, 494.,495,516; Richard 275" East, Richard (senior) 269; Richard, als Jemingham, 269, 279, 291, 292., 293·, 301, 305, 310, 420 East Coker, Somerset, 442" East Ne!lS, Hovingham, Yorks., 469" East Newton, Yorks., 4560, 468", 469" Eaton, als nfSimon, John Ecdeshall, Staffs., '265" Edgerton, Egerton, John, als Osbaldeston QI' Asbaldeston, 77, 103. II5°, 122*, 123*, 126, 364; als of BeHeld, John; Simon, als Eaton. vere Pottinger Edmundburiensis, se~ Edmundbury Edmundbury, Edmundburicnsis. 53 Edmunds, Robert 46, 49; William, als of Broughton, Edmund Edmundson, William 147 Broughton, Edmund Edwards, Lawrence 56,58*, 340, 341 ; als of Monke, Richard; Richard 31 3 Effingham, Surrey, 572 Egerton, see Edgerton Egmont, Count, 507. 543* Egton, Yorks., 1850 Eldrington, Elrington, Edward, als Lutton, 518*; Francis 518*"; Ralph 518'" Elie, see Ely Elinson, John. als of Butler Eliolensis, Eliensis, see Ely Eliseus, see Ellis Elizabeth. Queen, x, xiv, xxiii, xxviii, 49*,59,75,336.,337.341.349 Ellice, see Ellis Ellis, Ellice, Eliseus, Anne 307; Philip 307; Ralph 307; Humphrey and William, ver, Waring

Elmor[ej, Charles, vere Powel Elrington, see Eldrington Elton, Anthony 136 Elverton, Charles, 93 Elvet, Durham, 3060 Ely, Eliensis, EJiolensis, 17, 18, 22, 55, 122*, 123, 124 Ely, Elie, Humphrey 199 Emersam. Brother Ralph, S.J., 50, 337 Enderby, Enderbie, Edmund, als Percy, John, 233; EdWald 290 ; Edward, als Manby (Mambie), 289 ; 'Elizabeth 290"'; George 290; Percy, als Percy, John, ISO; Thomas 150.290.0 Englefield. see J nglefield Epping. Essex, 275 0 Erdeswick, Dorothy 2650; John 265" Errington. John. als Tunstall. 297, 301, 302, .420; John, senior, 297 ; Mary 297; Thomas, vere Brathwaite Eshe, Ask, Lanchester, Durham. 5060. 512 " Eskdaleside. Yorks., 1850 Esne, d', Michael, Bishop of Tournai. 3 1 *" Essex(iensis], Essextiae, 7. 189. 194, 236, 568 Eure, Catherine 306*0; George. 5th Lord Eure of Malton, 434 *n, 495 ; Mary 306"; Peter 306"; Ralph 434; Thomas, Major, 306 ; William, als Hetherton, 306; William, senior, 306."; Sir William 3060; William. 2nd Lord, 306"; William, als Philipson. George . Euxtoil.. Lancashire. 192 Evans, Evens. Gueathan 513; Hugh. vere Philips, 513; John 513*, 526, 539;' Lewis 123, 124; Mr., Pt.. 569; Thomas 3.5,9, 14. 17,58,63, 324; William 90, 92; William, als Meredith,4 Evelith. Iveleth, Shifnal. Salop, 276*" Evens. see Evans Everard, Edward, als Paston; Elizabeth 189; Francis 189. 206; Nicholas 428 ; Thomas41; William 189; William, als Talbot. 143, 146*. 193. 212, 223. 232. 239. 250, 261. 272. 278. 279. 287. 29 8 • 301 , 30 7. 313, 401 Everingham. Yorks., 456 0• 494" Exeter, Exoniensis. 95. 96• 97*. 103. 122.179,180,189.230,253.259.260 Exoniensis, sec Exeter Eyre ("£rius), Dorothy 510"; Jane 527"; John 77; Peter, als Stafford. 24; Roland 527"; Thomas StOll; Vincent 32


INDILX

591

Fabri. Joannis 428 Finchingfield. Essex. 297 Face. see Facey Fingall. Fingle. Yorks .• 271"". 506 Facey. Face. Anthouy 269; Hugh 269 Fingle. see Fingall Facou. see Falcon Fingley. Ven. John 530 Fairfax. Nicholas. als Dormer. 150. Fisher. George. als Muscot. Musket. als Ashton. President of Douay. xii. 222: Thomas 150 Faiwather. see Fawether xxii. xxiii. 15. 16. 35. 83. 85. 90. 93. Falcon. Facon. John 229". 232. 405 137. 262. 289. 290. 325. 4 10• 423*. Fallowes. John. als of Bishop. 84 4 2 4 •• 42 5. 43 1. 44 8 • 45 1• 453*. 457. Farmer. John 63. 65. 67*.68". 343 46 3-4 66 *. 47 0 ". 474. 481 -4 89. 493. Faroese. Odouardo. Card: Protector of 496.541"; George 515; Ralph 2·; -England. xx. 20. 22.41.74. 117". 318; Richard. als Ashton. 9. 45. 47.51 •• 56; Thomas 340; William. 118". 145. 147. 149. 150. 153*. 155. als of Heneagc 159. 175. 243. 325. 327. 344. 35 8 •• Fitchherbert. see Fitzherbert 374. 376 .377. 3 81 Farrar. Ferrar. William. als of Hare- Fitter. Edward. als Green. 2. 4. 15. 28. 43; Gilbert. vere Foster. well. xxvii. 86. 121. 129. 130. 188*. George; William 28 191.n. 193. 194.208".212.228.366. Fitton. see Fytton 367.390".4 00 ".40 5 Farrington. vere Osbaldeston. Alexan- Fitzarbert. see Fitzherbert der and Francis FitzCharles. Charles. Earl of PlyFarthing. Halfe-farthing. in Coulsdon. mouth. 527" Fitzherbert. Fitchherbert. Edward. 290·" Fathers. Thomas 89. 90. 98. Il5. Il6. als of Fettiplace. 536. 549; Rector 121; Thomas. ills Greene. 180. 190. of English College. Rome. 536. 192.208.390.400 549 Fawatter. Fayrewether. Bingley • . Fitzjames. Nicholas 9. 14. 21. 27. 3 1• Yorks .• 568 32".33.334; Richard 27 Fawether. Faiwather. John (Spy) Flaccius. Chrysogonus. Apostolic xxviii. 36*n. 335*n. 567*. 568 •• Nuntio to Brussels. 195·. 390*. 391·. 57 1 569*.570 Fayrewether. see Fawattcr Flanders. 147". 202. 339. 371• 44-1. Feasby. Thomas. vere Rowden. Hou462. 464; Count of 395; Nuntio don. Rouden. 493. 498 fr\" 503. 507 in. 155 .Featherstone. Yorks .• 575 Flather. Ven. Matthew or Major. M.• Featly. Dr. 310. 421 60 •• 61.66.69.70 .71*.73.90.343. Febure. Februe. Antoine de. 428. 462. 345.35 1".35 2.53 1 Flaxen. William. als Johnson. 14. 17. 496 Felton. John. als Gross. Thomas 530 18.35.332 Femington. see limington Fledborough. Notts .• 518" Fenell. Gerard 509. 512; John 52. 96 Fletcher. John 249; Richard. ills Fenix. see Phrenix Barton. 496. 497. 499. 501 ; Robert. Fenn. James 530; Jo. 540; Peter 540 als Parker. 249. 253. 285. 287. 298. Ferar. see Farrar 307.310.313.314.315 Feria. Duke of 396 Flint. 57. 296 .434 Ferrara. 323 Flint. Thomas 41 •• 44. 47. 65. 70 • 74. Fesand. see Fezard 34 2 Fettiplace. Edward. als Fitzherbert. Flixton. Suffolk. 291. 304*. Floid. see Floyd 212. 268. 275. 432. 447. 475. 492 Feules. M. de 248 • 407 Flood. Flud. John 507.526. 540 Fezard. Fesand. Edward. ills Ash. 58·. Floyd(e].- Floid. Floyed. Elizabeth 294*n; Hugh 42; John (senior) 34 1 ffallar. Mr.• M.A .• 570 232; John 232. 278. 294". 301. 302. ffaulconer. als of Dinglet. John 309.419; Roger 50; Roger.S.J .• Field. Fildus. Fyldus. George. ills 32 7 Floyed. see Floyd Nelson. 57. 67. 81. 82. 347; Simon. vere Maxfield; Ven. Thomas. M•• Flud. see Flood 122; vere Maxfield Flushing. Vlishinghum. 3. 49. 317. 521 Filbey. Bl. William 530 Foley. Brollier. 5.].. quoted J51D Fildus. see Field Foliott. John, als Felix Chance or Filton. Peter 229 Chauncey. 38, 62. 69. 70, 76 • 77·. Finch. Thomas 65 93.35 0


INDEX

Gauche. lao Marie 428. 429 Goderick, Thomas 282*,283,295.305. Gaunt. Gant. James 42. 61, 66, 70, 96, 419 Goer, see Gower 98. 263*, 416., 417*; John,als Osbaldeston, 126; Thomas 67, 283. Godfrey, Godfrid, Arthur, als Lacy, Gawen, Gawin, Robert. als Devenish, 81.82.347 37,88; Thomas, als Devenische, 30 Godfrid. see Godfrey Gawin, see Gawen Godstall, see Godstow Geldred, Anne 469 Godstow. Wolvercott, near Oxford. 59, Gell, Rev. W, 575 77 Geffry, see Geoffrey Godwin. see Goodwill Geneson, als of Withes, Edward Godwyn, James 180D ; Robert 180 D; Gennings, see Jennings see Goodwin Geoffrey, Geffry, George and John, Golding, Edward 497·; Frances 396 ; alsWarham Richard, als Green, 189 Goldsmith, Francis 37; Peter 95. 96, Gerard, Ven. Miles 530; Thomas 75 German, Thomas 139, 143, 148, 180; 97. 98, 353; Peter, als Middleton. see Arundel, Thomas 20 9 Gertman, Dnus 493 Goldwell. Thomas, Bishop. xv. 553.560 Gemingham, see Jemingham Gondomar. Gundomar, Count. legate, Gervase, Ven. George, M., xxvii, 28. 145. 169, 237, 371, 386. 406 42, 50 • D, 51, 60,74,84,85,90.318, , Gondy, Jean Franyois dc, Archbishop of Paris, 246, 262 340,349,351.; John 28; William 60 Gettisham. 'D evon, 29Su Gooch[e], Thomas 53, 55, 50 h Good. Charles 284u; Elizabeth 284 h; Ghent. Gandavum, 201 , 247, 249, John 284'·u; John, als Boone or 335,394,445,449,5 10 ,5 19 Gibbon, Alice 293 Bounde, 228, 268; Sebastian 284 ; Thomas, als Bound, 284, 290, 291*, Gibbons, Richard 70, 80, 346 Gibson, Richard 30, 31 420 Giffard, Gifford, Capt. Peter, spy, 572; Gooderiche, Anne 271; Philip 186. Dr. 540; William Gabriel, O.S.B., 219; Robert 271; Thomas 217, Bishop of Archidaliae, in partihus 253 •• 271 Goodlucke, Gudlacke, (1618), Archbishop of Rheims Goodlake, Robert, als Younge, 235*, 253, 273 (1621), 148 h , 198, 199, 255 h • 261 ; Goodlucke. see Goodlake --255 D Goodman, Charles, vere Edward Gifford. see Giffard; Dr. 5, 37; --,M.D.,509D; Henry, verc ? Hide Brooke; Daniel 428; Gawen 182 ; (? Hick); Margaret 509D, 528 John 182, 190, 194, 228, 389 Goodwin, Godwin, James (senior) Gifford Hall, near Stocke,Sufiolk,282, 180; James, als Craft, 180D• 193, 1 4 9 Gildon, John, als Worsley, SOl, 508 ; 194; John, als Craft, 192, 193. 194, Richard, als Worsley, 501., 510, 273. 277; Robert 180 u ; als of Okenden, Thomas 519*; Robert. als Worsley, 501. Goodyer, Richard 30,32 504; William. als Worsley, 507 Goss, Bishop, xiv Giles, the butclier, 193 h , 430 Gothridge, Gothrigius, Gutteridge. see Giles, Philip 515, 520 Gotteridge Gill, Peter 74 D Gillow, Joseph, quoted xxii, 296 , 510 Gotteridge, William, vere Harper Gilpin, Arthur, als Thomas Green, Gould, Edward 297 u ; Juliane 297 ft 105. 109, II6, 121, 122, 134, 262, Gouy, Jean de 517 266.363: Francis, als Garsten. 146, Gower, Goer, Charles and John, vere Ha.wkins; Edward and Thomas, 189 ; Martin 146 vere Barrett; Edward 501; William Girlington, Frances 3II Gledge (Clegg), Edward, vere Massey 539· Gowin, Edward, als Green. 127; see Glen, Henry 442, 479 Glocestriae, see Gloucester Gawen Gradell (Gradwell), John 122, 130. Gloucester Hall, see Oxford Glostocke, see Lostocke 134, 138., 140 , 151, 152, 367. 370 ; Thomas 487; Thomas, als MiddleGloucester,Glocestriae,60,66. 299, 490 Goar, Goer, Henry, als Jackson. 186, ton, 436,45S*, 50 5 Gradwell, sec Gradell 208, 233, 240, 249, 259, 262, 265, Grafton, als of John Hawtou ' 266, 2()7, 275, 390. 418; John 186 Graine, sec Groyne GoathlancJ, Yorks. , 185"


INDItX

Hall, Alice 306; Andrew 176. 182. 367; Andrew, als of Hallam; John 74, 86; Richard, Dr., xvi, S*, II, 16,22*,23,24,31,41*, 198• 199, 322*, 323*. 325, 327, 328*, 332. 335. 570 ; Rodulph 306 ; Thomas 540; William, als Caxton. 306 Hallam, Andrew, als Hall, 13:1*, 134. 13B*, 147, IB7. 369. 370 Hamburgham in Holland, 6 Hame. Dorset. 176 Hamelton. Alexander B5; Thomas 69 Hamelyn, Bonifac~ 456; Bridget 456 ; John. als Downing. 456, 459*, 468 Hamerton, Dorothy 50:1"; John 502"; Mary :197; William 445. 492• 5 13. 5 14*, 5 16 , 517, 5:14, 529. 54 0 .543,544*.545 Hamford. Edward, als Stanley. 184. 243; John. als Stanley, 222 Hammou, Helen 308 Hammond. als of Hackshot. John Hampshire. Hantoniensis. 138*, 144, 57 0 Handes. Edward, als Johnson. 82. IIo. II3*, II5*, II6; see Hanne Handsam, see Hansom Hanne. Handes. Edward 7:1. 530; Edward, als Johnson, 82; Robert 7 1,75.76 ,77.79.35 0 " Hannie. Liford. Berks, 280 Hannonia, 333 Hansam. Thomas. alias Smith. sec Hansom Hansom, Handsam.Hansam. Hanson. Anne, als Cusson. IBI"; John 181"; John, als Smith, 180*"; Joseph Stanislaus xxv; Mary. also Smith, 180"; Robert 181"; Thomas 181*"; Thomas. als Smith, 180 h , 246.248," 270,277,279*.281*,282,4 19 Hantoniensis. sec Hampshire Hanworth. John 28,34; Joseph 28 Harbour House. near Durham. 306" Harbutt, Joseph 28; Robert, als Cawdmer, 185" Harding. Christopher. als of Bartlet. 183.188; als of Barrowes. Christopher Hardingham, Norfolk. 294" Hardrope, sec Hatherop Haregate, see Harrogate Harewcll. William. als Ferrar. 121. 122*.124.125*.136.213,216.364 Hargrave. James 37. 53, II5: William, als Hunt. 210. 217*, 231. 239, 247. 249. 250. 254. :160. 272. 278• 279. 284.285.301,307,419 Harley. Thomas. Provost of Cambrai, xviii, 218, 219, 358, 400 Harlow, Thomas 212,213,218

Harmer, Anne 290, 3°9; Isaias. al. Udall, Laurence, 290, 3°5; John 29°,300: William, als Toby, Tobie, 309*,421 Harper, William 55. 57*. 34:1, 343, 344 ; William, als Gothrigius. Gutteridge, 72, 73*,75 Harrie'!. Harris. Franci~ 269, 4 I 7; see Harris; Henry, als of Pratt Harrington. John, als Wate, 179,216; Mark, als Drury, 131, 132*, 133*. 138, 145, 146, 147, 190, 194, 213. 21 7, 230, 231, 246, 247, 248, 249. :150,251*,252*,255,259.268*,270. 368,410,411*,416*,418*,489,490, 541; Robert II4 Harris, Francis 229. 230, 235*, 236. 237, 238, 239, 24 0 • 247, 249. 252, 406*; George. als Bishop, 178; Henry 176. 182. 188, 389; Mr. 539; Richard 124. 129, 148, 366; William 146; als of Charles Newport; als of Henry and William Pretty Harri"son, Edward 95, 96, 121. 353* ; George 431, 463; James, als Hayles, 531; John 144; Matthew 531; Paul 540; William (Procurator, afterwards Archpriest) .xxi, 5*, 7, 14, 3 1 • 47, 52, 94, 97, 149. 164, 165. 170*, 175. 198• 310*, 332, 336, 352*, 370, 373, 381 , 386• 430 • 46 3.5 15,568 Harrogate, Haregate, Yorks., xxvii, 469h, 502" Harsnies, 183 Hart, William 231.268,416,426,427. 473, 474*, 53 0 ; als of Hargrave. 559,566 Hartbum, John 95, 96. 97, 101, 353 ; Martin, O.S.B., als Comings, 86. 89. 95. II2. 122; Robert. als Comings. John. 68. 78. 95; written for Merriman. 87 Hartley Green. Staffs.• 2658 Hartley, William 530 Harvey,George 105*,356; George.als of Hastings ; Joseph. als of Haynes Haselbury. Wilts., 303 Hassell. Mr. 570 Hassels, Walter 5. 10. 324 Has[s]elwood. Hazlewood, Catherine 455*: James. als Wood. 142. 210. 218, 235*. 238*, 239. 267. 406. 455*",538,55 Hassop. Derby. 510". 527" Hastings. George. als Hervey. Herveus. l05*.54° Hatherop. Hardrope. Gloucester. 513 Hatley. St. George, Cambs .• 437" Haudecceur. Abbe xiv Hauton, see Hawton


1196

INDF.X

Havets. Antoine 428; Pierre 428 Haward, Francis. als of Gage. George Hawes. John 336 Haworth. John 15; Joseph. als Parkinson 01' Larkinson. 3. 4*, 1.';' 36. 43. 62. 81*n 82. 347 Hawkins. Hakins. Anne 295*n; Catherine 295 n ; Charles. als Gower. 295; Frances 295 0 ; John. als Gower. 295. 301. 313; Mary 295*n; Richard 295*n; Thomas, Sir, 295 ; Thomas, als Gower. 295. 301 Hawkshee. see Hackshot Hawley. John 503.507.512.518.528 Hawton. Hallton. Robert. als Clarke. Groyne. Grayner. and Groney. 179. 187. 193. 194. 217. 231. 233. 248 • 249. 254. 258• 261, 262*, 265. 266, 269. 272, 276, 278, 279. 305*. 310• 418. 419; John. als Grafton. 207. 217.222*,399.401; Ralph 207.399 Haydon. Thomas, als of Palgravc, Henry Hayes, Haies. Hay. Hayns. Alexander 46. 48. 340 ; John, als Rouse. Timothy 37. 57. 61. 66. 69. 76, 9 6. 98. 112. 353; - - 123 Haynes, Joseph. als Harvey, 268. 270; see Heynes. 274, 418 ; 96. 124 Hayton, Yorks., 288 n Hazelwood. see Haselwood Headlam. als of Bates and Batt, John Hearst. N. and W. [? Richard Herst]. martyr. 272 •.f!7 Heaselwood. see Haselwood Heath.Ven,Henry.440' 478 ; James 57 Hebborne. Margaret 503n Heburn (? Hepburn). Anthony 62 Hec[c]art. - - . O.S,B.. 462. 529 Heley. George 58. 61. 63 Helm. Thomas. vel'e Tunstall, Ven . Thomas. 76*.79.89,96 Helmes. Hugh 3. 7; William 308 ; als of Tunstall, Ven, Thomas. M.; see Helm Helmsley. Yorks . • 185n Hemisse. Hemety. John, als Venables, Francis. lSI, 179.187*n, 188$0.232, 39 0 h Hemetius. see Hemisse Hemety, see Hemisse Hemeuneurs, see Lemeuneurs Hendlam. see Hcnllan Heneage, Heneadge. Charles 443 n ; Elizabeth 443 h ; George 443 n ; George. Sir. 443*0; Robert, als Browne. 443*1L.445 Henin. Monastery of. 39 Hcnllan. Hendlam. Denbigh. 2510 Henrietta Maria, Queen. xxii. 474*n.

5 2 5n

Hensley. als of Jones, John Henslow[e]. Anne 520; Thomas 520 ; Thomas als Ford. 138. 141; Thomas. als Tomson. Wm., 520 Herbert, Alfred, M.A., xxv; Catherine 299 ; Dnl 310: William, Sir. afterwards Lord Powis. 299*n; - - 138; als of Johnson. William Hereford[iensis]. 4. 44"', 60*. 61, 65 . 8~ 8~ 102. 105. 108. 133. 134. 139. 151. 182. 184. 191. 206*, 207. 223 . 23 1• 232*. 234. 235 . 239, 270. 283. 285.287.507 Herigner. Claude 428 Heskett. George lIS; Henry 59. GG ; John 62. 66. 93 ; Thomas 59. 62 Heth, John 228 Hewes. Hues, Edward 37, 55, 77. 78 ; Francis. als Meverill. 236, (Howe) 284. 294, 295; John 22, 39*; Nicholas 237; see Hughs Hewett, see Huett; als of Sander. Anthony Hewitt, Jo: 530 Heynes, Heyneus. Joseph 175; see Haynes Hickman. John. als of Page. Ven . Francis. martyr Hide. Hyde, Anthony. als Tempest, 178.179.230; Cecilia 44ID; Henry. a/s Gifford. 208, 219; Hugh 441n ; Humphrey 63*, 208; Mr. 557. 5G4; William 239. 572; William, als of Beyaert.President of Douay College [q.v.]

Hidruntinus, see Otranto Hildreth. John 134; Richard. als Tayler. 134. 141 ; Thomas II3 Hildsley. Elenore 526 Hill. John. als of Owen; John, als of Arismendy; Mark 250, 260. 418; Mark, als of Bradley; Hichard 530 ; Thomas 44 HiII~. Henry and John, als of Owen Hilton. Yorks .. 510.574 Hilton. Christopher. als Sy[d]lcy, 177. 209; John 177; Robert. als of Dalton; Thomas. als Musgrave. GI. 70, 79, 91; see Hulton Hinde, George 20. 327; Thomas 20, 32 7 Hinkelsom Hall, see Hintlcsham Hintlesham. Suffolk (Hinklesom HaU). .297*0 Hipwell. Clinton 01' Charles. tlls Mallereus [? Mallory]. 57, 66, 68 Hispanus. Antony 240.241. 407* Hockley, Hoeley. William. als Clifford Hodgson, John, als Langlie. 237. (Langley) 247, 249. 252. 291, 292*. 293·, 295. 420; Richard 237; Richard. als of Reyner; als of


INDEX

597

Haddoc][, 6; - - , Archdeacon of Howell, Henry 519, 526: als Leventhorpe York, 537, 550 Hodson, Thomas 74 Howley, John 510, 520 Hoellus, Howell, Henry, als oj Hubbert, Thomas, als of Cufiold Leventhorpe Huddleston. Andrew, als Parkinson, Hog[ge], Gregory, als Wharton, 492, 5, 15, 28,29; Anne 296; Edmund, Sir, 436D; Frances 436D; George, 494, 508, 528; see Hooge; Joa: Archdeacon of York, 350, 537; see 530 Catterick, George; Richard, als Holden, Houlden, Henry 499", 50-l, Parkinson, 5, 15, 28, 35, 72,75, 76 , 5 14, 519, 524, 525, 534, 547; Henry, als Johnson, 140, 179, 187'*n, 87-. 88; Richard 350; George, als 188, 190,219,400; Richard 146 ojCatherick; Edmund, als ofCatherick, Ven. Edmund, M.; John, als Holland, 572 of Caries, Carey; William, als (If HOlland, Henry xviii, 69,7°,200,358; Caries, Carey John 59, 6o, 549; John, als Hues, see Hewes Serjeant, 536; Ven. Thomas 573" ; Henry, als oj Barnesley; als (lj Huett (? Hewett), Huyt, William, als Cornwallis, 8, 29; Anthony, Kemble, Ven. John, M. Holliday, Daniel, als Whitaker, Leonals of Sanders; see Hewett ard 190,208,213,222; John 190; Hughes, Edward 49, lOa, 337; John Richard 530 7, 14.4 1 ; Mr., Pt., 569 Hull(ensisl, Yorks., 36, 506, 568., HoIlowood, Christopher, S.J., 337 Holmes, Hugh 4; Thomas 97 569,574 Hulton, Hilton, Elizabeth 296. D; Holmside, Durham, 254 D, 574 Holt, Robert 466; William, S. J., 200 Robert 296 Hulton Park .. Lancs., 296 Holtby,HouItbye,Richard,S·J·,79,200 Honore, George 514 Humphrey, Umphrey, John 2 Hoodey, see Hockley Hungate. Philip 60·, 66, 69; Robert Hooge, Hogg, Anne 4t'i9; George 60,64",69; Thomas 66 (? Gregory), als Wharton, 469; Hungerford, Thomas 431,474 William 469; see Hogge Hunt, Hutt, Edward 502, 507, SIS; Hoord, Hoard, Catherine 313; FranFrancis. 179,23°; - - 1°4", 105 ; cis 515; Francis, als Ford, 313; Gilbert 62, 64, 65,67·,69, 72, 343 ; als of Green, Francis: James, als John 313 Hopwood, Hopwodd, Edmund, Green; Ven. Thurston 531 changed to Arthur, als Middleton, Huntingdon(iensisJ, 43, 441, 502 . Hustin, Robert 428. 429 53,61,65,69,70",73",74,344Horde, Alan 297 D ; Dorothy 297 D Hutchins, John, q!4oted 442D Horde Home, Bridgnorth, Salop, 297 D Hutt, see Hunt Hornby, Great Smeaton, Yorks., 185D Huyt, see Huett Homer, Richard 9T, 93; Ven. Rich- _Hyde, see Hide and Bayaert ard, martyr, 531 Hoskins, Anthony 229, 235, 259", lImington (Femington, sic), Warwick, 260, 269, 270, 405, 415 Hough-on-the-HilI, Lincoln, 524-D 5 10."(Ingham), John 35, 42 Houghton, John 510, 52o; see Ingam Hoghton Inglebee, sec Ing-Ieby Houghton Conquest, Bedfordshire, Ingleby in Saxilby, Lincoln, 180D Ingleby, Inglebee, Anne 286", 306; 52 5 HOlllden, see Holden Frances 306, 530; John 286 D ; Houltbye, see Holtby Thomas, als Bullin, 133; Thomas, Houlteus, see Holt als Johnson, 306; William, als Hoving:ham, Hovengam, Yorks., 271, Savell, 182, 186; - - 540 - ,,69. D Inglefield (Englefield), Anthony, als Howard, Bernard 527; Edward, als Mulling, 234, 240; Frances 210, Talbot, 527"; Elizabeth, I.ady 234; John, als Mulling, 23 1, 234, 240; William, als Mulling, 210 Arundell, 527; Francis 527; George, als of Gage, 571; Henry, Ingolus, Francis 230, 2.p, 242, 408 , Lord Arundel, 527; of Effingham, 4°9., 453·, 468• Lord, 572; Thomas, Earl of Innocent X. 457, 467, 481. 486, 4 87. Arundel,572 488 Howe, see Hewes Insulae, see Lille


598

JND~:X

Iprensis, see Ypres Ireland, Edmund, als of Dutton, xi, xii, xiii, xxii *; Gerard (Meynell) 575; Richard 182, 389, 429, 430, 431, 463, 510; William, vel'e Mennell (Meynel), 423, 493*, 575 Iremonger, see Ironmonger Irnham, Lincoln, 5250 Iron-Acton, Gloucester, 442n Ironmonger, Iremonger, James (? John), als Ireland, 265*D, 277 ; Dorothy 265*0; William 265*n; - - 265n Isabella, Archduchess of Austria, 16, 32 5 Isam, Francis 30, 35 I velith, see Eveleth Jackman, Mgr. Arthur, D.D., xxix Jackson, Jaxson, Bernard 52, 63, 64, 73*. 342, 343, 344; Francis 91, 343; John ix, x, xiv, Ih, 14, IS, 175, 318, 462, 467*, 492: Henry. alsofGoar James I of England, x, xxviii, 49, 53. 337,33 8,4 06 ,574 James, 429 Janviere, Martin 428 Jaxson, see Jackson Jeames, John 558n Jeanes, Robert 55, 61, 62, 64, 71*, 83, 345 Jee, Jeus, Nicholas, als Wade, 74, 77, 79 Jeffrey, George 122; John IlO Jenegallus, Antonius 425, 471 Jenison, Michael 538,551 Jennings, Jennyns, Gennings, Anthony 5160; Charles, als Newport, 510, 5Il, S19, 524*, 525, 526, 529, 545: Charles 510n: Erlmund 530: Elizabeth 5100; George 5IOn: Jerome 5100; John, als of" Powell, John 26. 29, 35, 44, 52, 61, 78, 82, 86, 87*, 94, 350, Sloo: Michael 456, 458, 490*, 493*, 503*, 504, 507*, SlI, 512*, 520*, 528* ; Richard 5100: Robert 510D; four daughters 510n Jennyns, see Jennings Jermingham. Jerningham, Gerningham, Catherine 300; George. senior, 300: George, als Wotton, 300; Richard als of East, xx Jesuits, College at Douay, Superior of, 374 *, 376, 379*; Provincial (1624), 404; General of (1624), 40,1 Jhones, see Jones Joanes, 285 John, the cook, 428. 430 John,aservant,67,430

Johns, a warder, 285 Johnson, Charles 519, ,520; Fx:ancis 57, 61, 67*, 68, 73, 479*, S03. 5 0 7, SII, 512*, 516, 520, 521, 52~ 528 ; Henry 181; Bl. Lawrence. als Richardson, 530: Mistress 556*, 563*; Richard 43. 49, 51, 53, 63, 235,340 ; BI.Robert 530; William,als Herbert, 191, 217, 23 1, 238, 239, 247, 249. 250 , 259; William 4; - - 556*, S63: als of Edward Handes and Robert Hanne; als of Flaxen, William; als of Gascoigne, Francis: als of Holden, Henry; als of lngleby, Thomas; als of Keeling, John; als of St. George, William; als of White, Richard Johnsons, Catherine 244 Jones, Joanes, Jhones, Edward 530 ; Elizabeth 296: James 98, 363; James, see Acton: John 28: John, als Hensley, 31S: Laurence, als Richardson, 530, 538, 552; Peter 3IS*: Robert 540; Thomas. als Johnson, 509, 511*, 520; William 15. 21, 28, 30, 55, 56, 66; Dr. 540*; als of James Acton: als of William Trevors; als of Wyard (Peter) Jordains, Somerset, 29S Jordan, John, als Cliffe, 84, 89, 99, I09,3S7 Jorosie, Thomas 428 Jowsey, Joucy, Jane 461; 459*, 461 *, 462, 467, 490, 492*, 497*, S02*, 5 1 3*, Thomas 461 Julian the porter, 428, 430 Keeling, John, senior, 284: John, als Johnson, 284, 287, 291, 313; Mary 284; Thomas 14, 21, 27.32*, 36, 334; William 27 Keen, Henry 337 ; see Kene Keighley, Kigheley, Bridget 275; Lawrence, of Newhall, Otley, 568 ; Thomas 275 Kellam, Lawrence 53 0 Kelley, Thomas, als of Woodward Kellison, Kellisone, Matthew, S.T.D. (afterwards President of Douay in 1613), x, xviii*, xx路, xxi路, xxii路, xxiii, xxvii, 7, H. 16, 26, 30, 31*, 32. 34, 38, 52, 53*, 5S, 62. 63, 104, 122, 123-144 pass., 147, lSI, 152, 153, IS9, 165, 166, 170 , 174, 175. 186, 188, 190, 199*, 210, 212, 213, 218, .219, 221, 241-271 pass., 281, 309, 310, 314, 319, 325, 328, 329, 33 1, 332, 333*, 338*, 357, 358, 3(;4, 365*, 366., 367*, 368*, 369., 370, 37 1*, 372*, 373*, 374路, 375, 376 ,


INDEX

311·, 319·, 38o, 381, 382., 383., 384., 381., 388., 389., 400, 401 . , 406, 4°7"', 410-411"' pass., 421"', 423"', 424"', 429"', 45 0 , 410"', 471, 484,486, 489,496, 508, 541"'; Thomas 213,214 Kemble, Ven John, Martyr, als Holland, 232, 234"', 236, 406",n, 511 Kemi3h, Thomas 59, 68: see Kemys Kemys, John 27; Thomas 27, 29; see Kemish Kendall [ensis], Kerkby, Westmorland, 81, 89. 303; see Kerby-Kendall Kene, Henry 50; see Keen Kennion, Jane 521 Kensington, Thomas 8 Kent, Cantia, 57,65,66,71, II6, 572 Kerby-Kendal, Westmorland, 529 Kettlewell, Wilfrid, als Frank, 79, 88 Kigheley, see Keighley Killerby in Cayton, Yorks., 305n Kilvington, Yorkshire, 298, 573"', 574"',576 King, als of Knight, John Kingston in Staverton, Devon, 297",D Kingstone, Monmouth, 509 Kinn, see Kynne Kinsman, Edward,IooD,20B, 233, 243, 262,264,415; - - l00D Kinsmell, John, als of Kirton Kirby, Bl. Luke 530 Kirby-Thewer, Westmorland, 504 Kirby-Wiske, Yorks., 275 D Kircham, Henry, see Kirkham Kirk, Dr. xiii*, xxv Kirkham, Kirrham, Kirrkam, Giles, (lEgidius), als Careys, 230, 236; Henry, 45 ; Robert, als Careys, 230, 277"', 296; William 230 Kirkman, Richard 530 Kirrham, Kirrkam, see Kirkham Kirtleys, Lancashire, 207 Kirton, John, als Kinsmell, 179,233 ; Thomas 119 Knapton, Norfolk, 290, 309 Knaresborough, Yorks., 469",D Knatchbull, Snatchbull, Snathbolt, John, Vice-President of Douay College, xvii, xviii, xix, xx, xxiv, 64, 10, 15, 77, 99, 100"', 102, 103"', 105, 106"', 107"', 108, 112, 1I8, 128, 132, 137,342,354,358,359,366,368"'; John, als Reynolds (Reginaldus), 131, 140, 14 6h Knight, Andrew 27; John 334; John, als King, 9, 14,21,21, 31, 32, 34; Mr., music master, 133, 136, 137, 140; - - 50,337 Knightley, Anne 521D; Bridget 521D ; Edward 521n; John 521n; Robert 521D; Robert, als Parker, 521; Valentine, als Parker, 521 . MM

~99

Kniveton, Catherine ,527 D, ,528; Gilbert, Sir, 521n; als of Whithall (Andrew) Knot, Mr. 510 Knott, John, als of Matthias Wilson Knowles, Anthony 515 Knox, Thomas Francis, D.D., Cong. Orat., ix"', xiv, xvi, xxii, xxix Knype, Elenore 526; George 526; George, als Kilds!ey, 526Knyvet, Catherine 294, 304",D; john 420: John, als Forde, 294, 304: Philip 294; Philip, Sir, 304",D; Robert, Sir, 304D; Robert, als Forde, 294 Kynne, Kinn, Collington, als Collington (Colleton), John 299, 441, 495 ; Catherine 298, 461; Edward, als Colleton, 461, 496, 501 , 523"', 524, 545; John, als Colleton; John 299, 461 "'; --44 2 ,500 L - , Mr. [Lewkenor] 317

La Loeuve, 147D Laborn, see Leyborne Lagonissa, de, Fabius, Nuncio in Belgium, 281, 419 Laiborne, see Leyborne Laithwayte, Laithwait, Adam 8, 21, 28,35,43 ; see Lathwatt Lallaigne, Chateau of, 248, 249"', 250, 251,407"',409,410 Laloe, David 428, 429, 462, 494 Lambert, Nicholas 523; Robert 523 Lam[b]spring, 419, 517D Lampton, Jos: 530 Lancashire, 510"' Lancaster, Francis, als Willowby, 56, 61,63,67,342: Roger 3, 31B; ab of North, John Lancaster, I,ancastriensis, 2-7 pass., 28,36"',31,38,42"',43,44,49,53"', 59,60,61"'-70 pass., 74, 78-84 pass., 89,109,112,116,123,126,127,13°, 134, 142, 146, 147, 151, 187, 189, 190, 192, 195, 209, 212, 249, 263"', 272,217*,296,299"',417,342,43B, 456,496,498,503"',5°4"',514,531, 537, 538, 550, 552; Archdeacon of, see Charnock,Robert; Vicar General of, see Sherborne Lanchester, Durham, 506D Lanchrey, Lanchre, Amatus 428,462, 492; Michael 505 Landafensis, Landaphiensis, Landavensis, see Llandaff Landmoth, see Lanmoth Lane, als of Pounds, William Langdale, Langdall, Anne 456"'.; Bridget 456D; Elizabett 456n; Joseph, als Creswell, 496"'; Philip,


600

INDEX

als Creswell, 456*D; Richard, als Creswell, 501, 504; William 456*D ; William, als Creswell, 494, 501 Langdall, see Langdale Langhorne, Benjamin 41, 46, 47, 50, 57, 6o, 72*, 73*, 83, 85, 340, 343, 344 Langley, Langlie, Christopher 288 D; Richard 288 n ; Ursula 288 n ; als of Hodgson, John; als of Forcer, Thomas; als of Lawson, Francis Langthorpe, Swine, Yorks., 456D Langworth, John 295*D; Mary 295*D Lanmierth, see Lanmoth Lanmoth, Landmoth, Lanmierth, Leake, Yorks" 193*n Lanthony, Gloucester, 461 Larkinson, John, als of Haworth, Joseph LasceIles, Lassels, Anne 275 D; Christopher 74; Elizabeth 275 u ; John, als Boldes or Boold, Archdeacon of Norfolk, 144, 179, 190, 193, 194, 208, 231, 234*, 23~ 40~ 534, 535, 548* ; Ralph or Rudolph, als Boldes or Boold, 275 h , 276, 314, 428, 433; Richard, als Boldes or Eoold, 217, 243, 279, 285*, 286, 28~ 300, 301, 310, 312, 421; Richard 255; Thomas, als Boldes or Boold, 144, 179, 190, 229*D, 237, 406; William 144,217, 275*D Lassels, see Lascelles Latham, Lathom, George 62, 66,101, III, II2, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 364, 366, 367; Thomas 43. 62*, 70; William 62. 66. 84, 99. 109. 115, 121, 363 Lathom, see Latham Lathom, Lancashire, 502 Lathroppe, als of Davenporte. Christopher Lathwatt. Edward 64, 66, 79, 93; Francis (formerly Ralph) 66, 74; Henry 28; John 43, 53; Thomas 43,74; see Laithwayte Lauretan, Secretary, 219; Charles, Archdeacon, 507; Gaspar, Provost of Arras Cathedral and V.G., 446*, 452, 458*, 459, 481*. 482, 486, 487, 490, 496*; - - , Brother of Gaspar and Canon of Arras, 481*, 482, 487 Laus, see Lawe Lawe, Laus, Lee. Low, Francis 15, 50 *D; John 26, 29, 52, 57*, 6o, 342,570; Nicholas 57. 61, 64. 67, 76, 85, 345; Thomas 28*, 44, 47, 52, 57, 61, lI8, 140. 336*D, 359, 370. 569; 570: Thomas the younger 28, 44,52; William 124.127,129, 131*. 140, 367, 368

Lawson. Anne 468; Francis. als Langley, 503, 504. 525 Layborne. see Leyborne Layton. Thomas 429; als of Malton, Thomas Leak. Yorks .• 193*D Lealholm, Yorks., 185 Leander, Father (O.S.B.). vere John Jones, 202. 395 Leban. Mr. (? Leyborne) 540 Lecestrensis. see Leicester Lechmore, see Letchmore Leckonby, John, als Hawley. 502*. 50 4 Lee. Leus, Ley. Loei, Augustine 52 ; John 367; Roger, S.J., 204. 397; Stephen 123. 124. 125: Stephen, see Stevenson. Richard; WIlliam 364; als of Draper, John; als of Maxwell, Robert; als ojSherborne. Richard; als of Southworth. John, Ven. Martyr; als of TiIdes!ey, Edward Leicester. Lecestrensis, 19. 110. II5 Lemeuneurs, Hemeuneurs. J - 2 I 3 *" Lemmyshe. Thomas 19 Leodium, Leodiensis. see Liege Leonard, M-- 509 Lepton, als of Clap ton. John Lesley. John. Bishop of Ross (1566-1596), 196, 205, 206 Letchmore. Lechmore, Edmund, als Stratford. 136, 139*. 140, 142, 143. 148, 152, 176. 182. 186, 187, 199. 206*, 207, 210, 217, 232, 239, 246, 254,268*,269*,272,279,285,287*, 296, 298. 300, 301, 307*. 310. 314. 315*.370,400,416.421*,426.473: John. als Stratford. 184. 247, 249, 250*,259,261. 287,307.437,444*, 446. 480. 481; Thomas 139; see Litchmore . Lethecaduan in Caermarthen, 306 Leuchester, Durham. 307 Leucom, see Lewisham Leus. see Lee Leusom, see Lewisham Leventhorpe, Henry, als HoeIlus. 42, 46 .47.5°,34° Lever,502D Levison. Andrew, 540. Lewes, Christopher 246 Lewisham, Leucom, Lewisom, Leusom, Kent, 509*D, 528 Lewkenor, Edmund 1*n; Francis, als Sheldon, Baldwin, 2 Ley. see Lee Ley-borne, Layborne, Laiborne (? Leban), Laburn. Barons 548, 535; Catherine 281, 3 0 3, 313; George. als Bradley, President of Douay College (1651-3), x. xii,


601

INDF:X

xxiii .... 123*D. 134-136. 137. 143. 144. 152*. 180*. 194. 231. 234. 236, 237, 238, 240. 247, 249, 259, 261, 28 4, 293, 308• 311 , 4°6, 407, 419, 421 , 43 1• 434, 435, 46 3, 47 6 • 477. 513, 519, 521, 55 2D , 537, 539*. '544. 550,552*; John (senior) 281, 313 ; John, President of Douay and V.A. of England, V.A. London District. xxiii, 303, 313*D, 535*, 539, 548• 552; Joseph 537; Thomas, als Bradley, 3°3; William, als Bradley, 30 3 Leyden, 541 Ley ton, als of Malton, Thomas Lichfield[iensis], xiii, 2,5*,7, 17, 18*, 21, 24, 27*, 28*, 32*, 36, 61, 70", 112*, 116*, 122, 124, 179", 187, 188*. 190*,210,239, 265, 276, 291, 302, 45 8 Liege, Leodium,Leodiensis,338-,395*, 39 8 Lille, Ju~ula., 332,399,5°5*Lincoln[iensis), 9, 21. 27*, 28, 32, 36, 4°,41,43,46-5° pass., 56-63 pass., 66, 67. Il2-116 pass., 122, 124*, 125, 150, 180*·, 181·, 183, 184*, 190, 233*. 237, 253, 267*, 269*, 271*, 279, 280. 281, 289, 290, 291, 292*, 293*. 305, 310*,494, 496*. 507*; Christ's College, 180 n ; .. St. Peter's at Arches" Church, 181 n Lingard,572 Linkinholt, Hants, 495 n Linn. Richard 71, 75, 76; - - 59, 6o; see Lyne Lisbon. Ulissipons, Vlisipons, -(? 41), 270,410.418*,490,510*,512,513*, 52 I *.533.536,537,543,546,55°* ,572 Lister, Christopher 65; Thomas 99 ; Thomas, als of Massey, David Litchmorus, Stratford, John 446; see Letchmore Littleboes, Littlebois, see Littleboys Littleboys.Littleboes, Littlebois,Anne 306·n; Frances 306n; John. als Webster, 305, 3II Liverdun[ensis) in Lotharingia, 59, 65 Liverpool, xiv Llandaff, Landafensis, Landaphiensis, Landavensis, Wales, 5·. 17, 18, 19. 26, 27, 35, 39, 64, 100, 101·, 102, 509,5II Llanvilling. Montgomery. 294 Llewellyn, ap. Edward, als Hosyer, 518n; Elizabeth 5I8D Lloyd, John 74 Lockwood, Barbara 502D; Christopher 502n; Dorothy 502D; Edward 130, 132, 368; John (senior) 502n; John. als Atkinson, 506, 519, 522 ; John, Ven. Martyr, xxvii, 475*,

502D, 5Il; Matthew 5°2"'": Matthew,als Atkinson, 511 ; - - 531*" Lodey, Guillaume 428 Lodge, Richard I85n Loe, see Lawe Lomax, John. als Maxel (? Maxwell),

31 5

London, Londiniensis, xiii*, 6", 17, 18, 19, 21, 22, 27*, 36, 3i, 40, 46, 54 *,51, 58,61,65-70 pass., 76, 77, 89,9°, 103., Il2*, 113*, 115*, 124, 125,13 1*,132, 144, 176*, 179*, 184, 189, 194*, 207,216, 21 7,222*,225, 228,231*-236 pass. , 238*, 253, 259, 260*, 265, 269, 271, 273, 274*, 278-282 pass., 286, 287, 288*, 299*, 302 *. 305, 306, 308 , 309*, 326, 335, 345, 35 1, 364, 3 88 , 4 I I -424 ", 42 5*, 43 2", 434, 437, 444, 455, 456, 463, 464, 466• 47 2 , 475, 477, 4 88 , 493, 501 *., 504, 5°7*, 509 n, 5 I l , 512,515,521,528*,533*,536",538, S41~ 543*, 547, 549, 500, 55 1, 555, 556,559,562*,566,567*,568*,569, 570, 572, 573; Bishop of, 568; Churches in, St. Clement Danes, 287, 295 n ; St. Paul's, 572 ; College of Physicians, 180 D; Fleet Street, 278,287, 295; Holborn, 299, 512 ; Lincoln's Inn, 3°°; Inng of Court, 555, 561; Long Acre, 518; Pater Noster Row (Rooe), 286, St. John's Street, Clerkenwell, 571; Strand, ix; Prisons-Clink, 312 ; Newgate. x1;ii, 65, 342, 572"; Towel. 248; Turneball Street, 295 Long Marston, see Marston Lorraine, Lotharingia, 40, 51, 57, 59, 200; Duke of, 439; de, Louis, Cardinal, Archbishop of Rheims (1605-21), 152* Lostocke, Glostocke, Lanes., 192*" Lotharingia, see Lorraine Lous, see Lawe Louvain, Lovanium, 4, 5-46, 6o, 89, 90 ,93,110.112*,13 1,136,139,174, 198, 201, 203, 206, 217, 222, 247, 275, 283, 35 1, 368, 395, 396, 399, 49 8 , 5 16 , 553, 557*, 559, .563*,571 Lovanium. see Louvain Lovat, see Lovett Lovell, Lady 2°5; Samuel 32; William 140; - - 398, 540 Lovett, Lovat, als of Martin, Thomas Low, see Lawe Lowberry, Gaspar, 5, 9, 324 Low Countries, xxvii Lowe, see Law, Thomas Lucy, Edward 510, 511; Henry 510 Luddington, Robert 261; Walter, als Smith. 269, 275; William, (lIs Smith,261


INDEX

Mauritius. s~e Maurice Maurontis Villa. see Bac St. Maur . Maxel (? Maxwell). als of Lomax. John Maxfield (Macclesfield). Simon. als Field. 48, 66.78.85.87.98; Thomas Ven. Martyr. als Field, xxix. 48 h • 66*D. 79. 102*D. II4. 122. 123. 124. 126*. 131h. 217. 218. 353, 364*. 368 *.400.53 1 Maxwell. Robert (senior) 222 ; Robert. als Lee. 222. 251 Mayhew. Mr. 368; - - 368 Mayland. Henry 418 Maylard. Henry 270 Mayne, BI. Cuthbert. Martyr. 344. 530, 53 1D Mayo. Thomas, spy. 572* Mechliania. see Mechlin Mechlin, Mechliania (Malines). 51, 75. 202.203,359.396,557,563; Archdeacon of. see Clements; Bishop of. 203*.396; Prior of English Carthusians at. 46 Medcalf. Anthony 153; Ferdinand. als Warde, 43, 35*. 335; John, Archdeacon of Northumberland and Cumberland. 536. 549; Peter. als Bankes, 153. 179,237.247.254, 270. 418; Robert. als Bankes. 153, 192; Thomas. als Carleton. 125. 141• 179, 181. 190. 236. 364, 460; . Thomas. als Proctor. 103. 104. II3*; 540* ; als of Carleton. Thomas; als of Rawlinson. John; see Metcalfe Mediolanum. see Milan Melcombe, Dorset. 284 Meldon. see Maldon Melling. John 62. 66. 80. 88. 99. II5. 121. 123. 363; Ralph or Rudolph 191. 208. 233. 243. 249. 271. 272. 273. 274. 301 • 303. 419; Richard 122. 127. 178. 181. 184. 274. 389 ; Robert 191 Mellini. Mollini. Cardinal. Vice-Protector of England. 165. 381 Meneral. Menerell. als of Waynman. William Menevensi[St.David·s,Wales),306.513 Mennell. John, als Markenfield, 428, 437; Thomas. als Markenfield. 297. 301. 308. 420. 428; William. als Ireland. 437. 445. 446 • 447. 457. 485. 495, 538• 551*; Barons.-538. 551; see Meynell Meredith. Jonas 63. 70; Humphrey (? Meridale) 82; als of Evans. William Merick. William. Sir, 495 Meridale, Humphrey 340 Merriman. Michael. als Wake. Wacke. 126, 177, 230, 237, 247, 249. 259,

(lOS

288.289*.292.293.298.313.315*, 420; Thomas, als Wake, 68. 78, 87. 92. 94; Thomas (jil'st Wl'itten Hartburn). als Wake, 87 Merston. Lancashire. 502* Mesplant, Nichola'! 428.462 Messenden. als of Madison. Edward Messenger. Evans. als Smithson. John. 315, 510*D. 5Il; family of. 510D; William. als Smithson. 49S*. 5 IO *D Metcalfe. John H .• quoted 251D. 314D; Walter C.. quoted 524D; see Medcalf Metham. Mettam, Bridget 456D; Dorothy 456D. 46SD; Henry 515; Ralph 80. 122; Thomas 456D. 468D Metham, Howden, Yorks., 468D Mettam, see Metham Meverill. als of Hewes, Francis Meynell. als of Gascoigne. William; Anthony 573, 574. 575*; Capt. 575; Edward 576; Gerard (Ireland. als Saltmarshe) 575*; Hugh 574 ; Margaret 574; Mary (Middleton) 575; Mary (Thwaites) 574, 575; Richard 574; Roger 574.575 ; Thomas 573, 574 *.575; WilIiam.als Ireland. 575; Winefride (Pudsey) 574*; see MenneH Michel, Francis 78, 93, 96 Michelgrove, Clapham, Sussex. 254 D• . 297 D Michell. John 175 Middleburgh[um), Holland, 3. 317,521 Middlesex. 317. 571 Middleton, near Lynn. Norfolk. 517D. 5 1Sh Middleton. Anton. 530; Elizabeth 526; Sir John. of Thurntoft. 575 ; Mary (Meynell) 575; Nicholas 426, 472. 500; Philibert, Philip 55, 72. 105. 133. 36S*; Thomas 437. 458• 459, 487, 501 *; als of Goldsmitb, Peter; als of Gradell. Thomas; als of Hopwood. Edmund;. als oJ Stric1and, Nicholas. and Thomas Midelburga, see Middleburgh Milan. Mediolanum, 218; Archbishop of. 555. 562 Milburie, Elizabeth 290 Milbume, - - 540 Millard. - - 34; als of Paine. Jerome Millington, Yorks .• 288, 419 Min. als of Daye. William Minshall. John, als of Massey, David; John 367; Thomas 69, 78, 92, 94. 95. 35 2 Missenden, als afMaddison, Edward Mitchell. Francis 353 Molinax. see Molyneux


604

INDEX

Molins, John 18, 31 Mollini, see Mellini Molso[n), see Mulsho Molyneux, Molinax, Mullinax, Alice 293",294*",302; Christopher 302; Richard, Sir, 294*", 302,307,421 Momford, see Montford Monington, Richard 304"; Sibyl304n Monke, Edward 237; Richard, als Edwards, 239, 285, 287, 301, 3II, 312,313,421 Monmouth, Monumentensis, Monumothensis, 44, 124, 259, 260, 521 Mons Acutus, see Montague Mons Aquil <e , see Mounteagle, Lord Mons in Hainault (Montes Hannoniae), 147, 3IIh, 312*", 313h Montag.ue, Montescue, Mons Acutus, Anthony Mary Browne, Viscount , 225, 278*, 279*; Walter, Abbot Commendatory in France, 537*, 551*; - - , Lord Chamberlain, 537,551 ; - - , Earl of Manchester, 537, 551 ; - - , Viscount, 403, 419*,535*, 548: see Browne Montalto, Card;nal 216 Montan, als afCraft, Roger Monte Leon, Spain, 146 Montes in Hannonia, see Mons Montescue, see Montague Montford, Moruford, John 89. 104 , 112, 122. 123; John, als Ford. 104 Monumentensis, see Monmouth Moore, als of Danby. Richard; sec More Morant, Philip, quoted 288 n Moree, see Morse More, Morus, Basil 5060; Crcssacre, Chrysacerus, als Brooke, Thomas, 246, 506*0, 512; Hugh 530; Jane 436*0; John 4360, 5060; Thomas 5060; William 506; William, als Brooke, 506*0, 512; als of Alberry, William; als 0/ Mossock, Richard; als a/Perkins, Edmund Morgan, Antony, als Williams, 60,66; Edward , Ven. Martyr, xxvii, 57*0, 434*,476,531; George 44, 61 ; Jane 512; John 74. 519 , 520*, 521 , 523, 526*, 527, 528*. 529*, 540 , 545; Thomas 512 Morice, Thomas 246 Morley, Baron. see Parker; Baroness, see Parker Moroni, Cardinal 555, 561 Morrha, de, Lucius, Archbishop of Otranto (Hidruntinum). Papal Nuncio in Belgium, aftenvards Archbishop of Salerno, 145, 146, 153, ISS, 162, 165*, 172, 176 *, 372, 374, 37 6 , 377, 3 81 Morri s, John, S.J ., quuted 345 0 ;

William '84; 104 ; sell Maurice. Morice, Morys Morse. Moree. Ven. Henry. als Warde, Martyr, I24*", 144, 181; William, als Collinson. IlO. 122, 123, 124, 129,132*.133,134,146,367.370 Morton, Francis 332; Richard 14, 17, 18; Robert 530; - - 122 Morton, 503" Morns. see More Morys. James 5. 27; see Maurice, Morris Moser. Martin 139 Moss, als 0/ Timperley, Thomas Mossock, Henry 436; Jane 436"; Richard, als More, 436. 444, 449, 49 8 Mostin, see Mostyn Mostyn, Mostin, als 0/ Pennant, Thomas Motlebury, see Muttlebury Moulart, Matthew. Bishop of Arras. 1. 0 , 16 Mounteagle, Baron. see Parker ; Barone~s, see Parker Mudford, Somerset, 280 Mullin, John 28 Mullinax. see Molyneux Mulling. als of Inglefield. john and William Mulsho, Molso[n], john, als Day, 93*, 94,97,352 Munden, john 530 Muscott,George, vere Fisher, President of Douay College Musgrave, als of Hilton. Thomas Mush, John 92, 352; William 92*, 35 2 * Musket, als of Fisher, George; sec Muscott Mussipontana, see Pont-a-Mousson Mutesius, John 449 Muttlebury, Motlebury, Muttleberye, Dorothy ' 295 ; Elizabeth 295"; Francis, als Beaumont. Beuamont, 295*0,315 , 441; John, als Mallett, 21, 27. 31, 82, 84; Robert 27; Thomas 295 Myles. Edward 2, 4 Myreaston, 5270 Nach, Glamorgan, 523 Namur[censis), 27 h , 557 Nanconan, Peter, als Simons, 57, 66, 78,95,96,97, III. 353 Napier, Napper, Ven. George, Martyr, xxvii, In, 51h, 52. 53*, 317, 338, 531; see Napper Naples, Neapolis. Kingdom of, 171 Napper, Andrew 299 0 ; Anne 299 0 ; Arundell 299 0 ; Catherine 299 D ; Edward 299 n ; John 299 D ; John,


605

INDt:X

als Browne, Thomas, 299'; Katherine 299'; Robert 299'; Shelton 299'; William 299'; William, of Puncknowle, 299; see Napier Narbonne[ensis] , 2 Nash Court, Kent, 295' Nateby, als ajBeckwith , Marmaduke; als aj SaIthouse, Arthur Nea.polis, see Naples Need[h]am, Nidam, Nidoll, Nicholas, als Sturmer, 9, 14, 16, 22, 332; Oliver 85, 89; Oswald 2, 104*; William, vere Nicholas, als Sturmer, 14*' Nelson, John 52,182,389,530; John, ven. martyr, 338; Thomas 51, 52, 217, 338*; als aj Field , George Neoport, Wm. 32; see Niewport, Flanders Nevell, als aj Palmes, George; als aj Sale, John Neville, Nevyll, Fulco, als Riddell ar Ruddell, 2, 14, 17, 24, 74, 332 ; Fulco, als aj Riddell or RuddeU, Francis Nevyll, see NeviIle Newbury, Berk~ . , 296", 306" Newgate Prison, Nova Porta, see London, Prisons, xxii Newsame, Newshame, Andrew, als Worthington, 77, 179, 187, 189, 233,234,235 Newport, Charles, als Thomas Harris, 1, 4,15,21,27,29,32*,35*,68,69, 74,334; Edward 29 ; Newpo: 27; Richard 74; Robert 36; Thomas 41 Newsham, Anclrew, als Worthington, 406 • Newton, Francis, a spy, 572*, 573 Nichols, Richard 507, 508*, 543*; Yen. George 530 Nicholson, Lancelot 84; Mr. 540: als aj Lancelot, MacheU Niewport in Flanders, 266*, 305, 308, 444, 447, 4 80 , 495, 504, 505, 506 Nightingale, Richard 68, 70: 74: als ajCarlillus Norcot, Abbington [Abingdon], 208 Nordovicensis, see Norwich Norfolk, 37, 52, 82, 86, 89, IlO, 122, lSI, 289, 419, 535, 549, 568 Norice, Edward 71 ; Silvester 74 Norres, Edward, als Salisbury, 304 : Margaret 3°4: William 304 Norris, Anne 518': als aj Webster, Thomas; als aj Dormer, Rd North, Andrew 3Il: John, als Lancaster, 195, 247, 248, 250,260,272, 279,285,286,292*,293,296,301,420 Northampton[iensis], 9, 43, 63, 65, 66*, 67, 69, 81, 89, IIn: Marquis of, 290n

Northland,Saffron Walden,Essex,51o' Northumberland, 463, 570; Arch,leacon of, see Medcalf, John; Earl of, 570, 575 Northwood - Barningham, Norfolk, 265*' Norton, Anna 314*': Basil 122; Basil ar John, als Winbush, 146*; Edward 314': Elizabeth 314"; Frances 314': Father 394; Francis 314: Grace 314'; Henry 314*"; John 199: John, als Carleton, 314: Katherine 314"; Margaret 314"; Mary 314': Mistress, als Johnson, 556, 563; Richard 151, 387, 389; Walter 314*'; N-- 124, 201,556,563 ; als aj Throckmorton, George; als aj KnatchbuIl, Dr. John Norvicensis, see Norwich Norwich ,N ordovicensis, N oruvicensis, 21, 27, 36, 39, 64, 67, 69, 75, 124, 125, 184, 189, 222, 231, 233, 265, 302,310,314,461,507,5°8,525* Nostell Priory, Featherstone, Yorks., 575 Nottingham[iensis], 4, 9, 497 Nova Porta, see Newgate Numan, William 270, 418 Nuncio Apostolic, see Bentivolus; see Guidi; see Morrha Nunkeeling, Yorks., 456" Nuportus in Flanders, see Niewport Nutt, David ix Nuttall, Edward, als Matthew, 63, 66, 68,81,83,347,348 Nutter, Elizeus 51: Yen. John 530; Yen. Robert 531 Ockley, OcJeus, Michael, als Stanford, Francis OcJells, see Ockley Odewenus, see Owen Oenus, see Owen Offchurch-Bury, Warwick, 521 Ogle, Edmund, als aj Greene, 193; William 2*, 318 Oglethorpe, Oglethrop, Oglethrob, Francis, als aj Paver (Power); Jane 265"; Robert 265" Okenden, Thomas, als Goodwin, 148, 176, 186,390; William 148 Olbaldeston, see Osbaldeston Old Hall, Herts., xii, xxviii, xxix, 45", 218",49 00 O'Neill, Hugh, Earl of Tyrone, 349* Oratory, London, ix, xix*; Oratorians, xxv xxix Ormskirk, Lanes., 436 Ormy, d', Claude, Bishop of Boulogne, 19*" I


1106

INDEX

Ortemberg. see Ottemberg Orton. Charles 64. 115. 116, 124; Henry 32. 64; William 51. 85 Ortoni. d' • . . . . • 8 OsbaIdeston. AlbaIdeston. OlbaIdeston. Osbaston. Alexander. als Farrington. 142. 179. 231. 236. 251; Edward 142. 531; Francis. als Farrington. 142. 179. 191; John (Theology student. here called AIbaldeston); see Egerton; John (a boy) II5*0; als of Gaunt Osbaston. see Osbaldeston Oscott College. xiii. 1760 Osgodby in Cayton. Yorks .• 305D Osmington. Dorset. 299 0 Ostend. Ostendan. 34. 40 • 333 Otley. Yc;>rks .• 568 Otranto. Hidruntinum. Archbishop of. Nuntio. see Morrha. 155. 376 Ottemberg. Ortemberg. Hermann, Bishop of Arras, 127*0. 132*. 134. 145. 178. 181. 212*. 213. 217. 218, 222. 223. 228. 231. 241. 400. 407 Overton. Paul. als Snod Owdoenus. see Owen Owen. Odewenus, Oenus. Owdoeus, Dr.. Bishop of Cassano. 401; Francis. of Godstow, 59. 66, 92; Henry. als Hills (of Godstow). 59. 66.77. 109; Hugh 33.34,36; John, als Hills. 59. 66.94. 109*, III; Mr. (Godstow) 59,77; Richard 2. 4. 5. " 6.3 2 4 Owsthorpe, Pocklington. Yorks. 288 0 Oxford. Oxoniensis. xxviii. 2. 3*. 4, 17*, 18*.21.46,59*,66,78,91,97. 132, 179, 182, 187, 188, 207, 228. 230. 231, 243, 244. 253, 254 D, 261. 280*, 290. 302, 310-317, 389. 432, 475, 495. 49 8 • 569, 57 0 ; Christ" Church College, 489*0, 541; Magdalen College, 495 0, 500, 542; New College. 317. 495 0 ; University of (Academia). 148,311 Padstow, St. Patroci, Petrocstowe, Cornwall,295*0 Page, Ven. Antony 530; Ven. Fran· cis, als Hickman, John, Martyr. xxvii, I, 4. 14, 17,18,22. 317. 318, 332. 531; Richard, als Harriot, 81, 89,92,101*,102*,116.262,356.411 Pagrave. see Pal grave Paine. Jerome. als Millard, 33. 38, 332. "333*. 336 ; Peter 67 Pa[IJgrave. Austin (Augustine), Sir. 265*0; Elizabeth 2650; Henry, als Haydon. Thomas. 265*0, 270 Palley, Thos. 341*; see Pellay Palmer, als of Betham. Bitham.

William; als of Cooper, Richard; als of Porter, John Palmes. George, als Nevel, Nivell, 67. 78 ,86.87.93.350 Pannal, Yorks., 4690 Pannell, Robert 123* Paris, Parrhisii, Parres, xiv, xxvii, I, 2*,5,6.9. 16,21.28,33,38,42,47. 52-00.6:1. 64,67. 70, 89. 104, 107, 136, 137, 139*, 145*, 146 , 149. 15 2 • 182, 190. 219, 224, 231. 233. 237240 pass., 243, 246, 247. 249, 255. 261,262.265, 267. 274*,278,279*, 285. 296, 298, 300. 307. 312, 318, 333. 334. 336, 355, 388 • 402 , 406 • 407*,427.442*,444.474.49:1,493*. 497. 504. 507-512 pass., 521 • 533*, 534*,535.536,543*.546.548 ,557. 564. 572. 573; Archbishop of, see Gondy; Augustinian nuns at, 534, 547; College of Navarre at. 535, 548; President of Parliament at. 388* ; Sorbonne of, 373; see Lutetia Parisiorum Paris, Parris. Philip 5170; Magdalen 5170; Margaret 5170, 518 Parker. Charles 291, 295. 298, 420; Elizabeth. Baroness Morley and Mounteagle. 291; Henry, Baron Morley and Mounteagle, Baron de Rie,283.285*.291.298.419.489*o, 541; Isabella 287; John, als of Penny, George; Richard 39, 46.86. 334, 335. 568, 570 ; Robert 28 7; Thomas 287; William 230. 234. 283; William. Baron Morley and Mounteagle, 420; als of Bisley, John; als of Burt. William; als of Draycote. Alban and John; als of Fletcher, Robert; als of Knightly, Robert and Valentine Parkins. John. als Matthew. 69; Matthias 60. 66 Parkinson. John. als of Haworth, Joseph; Mr. 570; Robert 198; als of Huddleston, Andrew and Richard Parlington. Aberford, Yorks .• 306 Parr. John 124; William, als Boldes, 176. 181; als of Barker. Alexander and Thomas; als ofBoldes, George; William, als Salesbury. 188 Parret, Stephen 4.16 Parrhisii. see Paris Parris. see Paris Parry, Ap Harry, Ap[hJarius. "Apricius. Apritius. Blanche 251D ; Henry 251*0; Hugh, als Salisbury. 92*0, 98, 103*. 104; John 53. 54; Richard 251*0; William. als Salis· bury (possibly called Ap RhyR as w,ll). 248. 2.54, 407. -po


INDEX

607

Percehay, Richard 101 Parsa.vall, Mr., priest, 570 Parson Murton. Mr., priest, 570 Percie. John 243 Parsons, see Persons Percival, Persivall, Persiwall, William Pasgrave, Edward 39; see Presgrave 36 ,44,54"',335,339 Paston, Augustine, als Beeston, 231, Percy. John, als Martin, 316"'; John. 248; Edward, als Everard, Presials of Enderby, Percy and Edmond; dent of Douay (1688-1714), 512*D ; William 199 Edward 539*; family 420; Tho- Peregrine, (lIs of Short, Thomas mas (senior) 302, 420; Thomas. Perkins, Edmund 442D. 521; Edals Fanner, 302; William 479, mund, als More, 521*, 524; Jane or Anne 442",D 512; William, als Beeston, 443; Wulstan, als Beeston (Birston), AuPersivall, see Percival gustine 289. 301,437.442,443.449; Persons, George 336, 429, 442, 445, 479, 480 ; Robert, S.J., rector of - - 539,540* Patara, Patracensis, Archbishop of, English College at Rome, xv, xvii*, see Guidi xviii, xix, 15*0, 26, 30, 35, 42, 74, Patensen, Yen. William 530 90 ,101,173,353",°,357,569 Patroci, St., see Padstow Perrotte, Humphrey .139; John, als Paul V, Pope, 96, 112, 117, 129, 130, Bould, Thomas, 139 165, 170 , 342,344,352,356,365*, Perse, Pierce, Clare 440*0; Thomas 44o",D; Thomas, als Greene, 449 366, 367, 381 , 384, 385, 386 Paul, Father, see Heath. Yen. Henry Perugia, 33"', 332, 333 Pauntley, Gloucester, 5II*D Peter, Christopher 428 Paver, Francis, als Oglethrop. 153, Peter the organist 261 208, 209, 216, 231, 233, 239, 247, Peterborough, Peterburgensis. 21, 27, 248, 264, 265, 268, 270, 315. 418, 35, 56,70 ,101"',102,179"'.194, 207 422: Jane 265D; Margaret 265*D ; Peterburgellsis, see Peterborough Richard 153, 276. 441; Richard. ' Peterson. als of Chambers. Peter also Oglethrop. 265*D; William Petit, Anne 295 D; Ciriack 295 D 265*n Petite, Charles 67 Payne, Francis 314; John (senior) Petrocstowe, see Padstow 314; Bl. John, 530; John, als Pett, Henry 8, 9"'; Robert 9, 15, 32"'. Andrew, 314; J. Orlebar, quoted 99,334 422D, SlID Pettlewell, error for Kettlewell Paynesley, Staff., 50S, 518 Pettons, Anne 52ID; John, Sir, 52ID Peacock, Edward, quoted I85D, 284D Philip II of Spain, 388, 391 Peale, Robert 29 Philip III of Spain 394 Pearson, Grace (Lyones) 574 Philips, Hugh, als Evans, 26, 27. 34. Pearson, als of Mann, Antony 35, 39"', 41, 336 ; Philip 27; Pegge, Anne 452, 527; Catherine Morgan 244; William. als Vincam 527n; Christopher 527*0; Jane and als Williams, 60, 78. 94, IOZ"'. 527n ; Thomas 527*0; William lOS, 106, 108-11 I pass., 356*; als 527n; William, als Hastings, 527n of Bishop. Richard; als of Clifford , Pellay, Palley, Thomas 57,58* Williams; als of Worthen aI, Richard Pen, als of Winchombe, William Philipson, Anne 434; George 493; George, als of Eure, William; . Penkevell, Mark 4,14,28,324 Pennant, Thomas. als Mostyn, 177, Miler 434 Phrenix, Fenix, Thomas. als of St. 179,186,233. 234*,235,406 Penne, see Penny George, Baldwin Pennington, Sir Isaac, 573 Pickering-Lythe, Yorks., 185" Penny,Penne,Anne442*D; Anthony, Pickering, John 264; John, als Green, als Smyth, 442*D, 509; Anthony 264,296 494; Dorothy 442D; Edmund, als Pickford. Pigford, Edward, als Daniel. Smith,501 ; Elizabeth 442D; George 146, 147, 179, 193. 194, 212, 213, (senior) 230, 442*D; George, at.< 239, 253, 259, 260*, 267, 270. 415Parker, John, 230 , 238, 494; 418 ; Jerome 276; John, als George, als Smyth, 442*0, 502, 506; Daniel 132, 141; Richard 146 ' Giles 442D; Jane or Anne 442D; Thomas. als Daniel. 246; se~ John 442D; Poynb: 442D Daniel, John, als Pickford Pierce, see Perse Pentreth. Richard 33, 38 Peraltus, Francis, rector of English Pigford, see Pickford College in Spain, 57, 58"', 341 Pilchard, Yen. Thomas 530


tNDEX

Pullau, Joshua 21; Mary 2114*n (? Pulleyne) Puncknowle, Bridport, 299" Purston - jackling, Featherstone, Yorks., 502" Pybus. Ven. John 531 Quintain, Quinten, Robert, als Prannell,438,444,478,502 Rabone, Edward 97* Radepol, Dorset., 284 Rainer, see Reyner Raisme~, de, Nichola~ 428, 462; Petru~ 429 Ramery, John Baptist 430; Romanus 428 ,4 62 Ramirez, see Martiu, Francis Rand, Fr., S.J., xxi Randour, D - - 493; Valentine 429* Rasin, Raysin, als of Matthew (surname ·not given), 100, 124, 126 R~ius. Arnoldus. quoted. list of martyrs, xii. 545 Ratcliffe. Helen 308; John ColIillgton, Richard. als Turret, 308: Richard 308; als of Raynes. William Rathbone, William 28. 53, 61. 62, 64. 82,87,95.350* Ravenscroft. George. als Rider. HI. 5·· S09; J 44t.RiA~, i'· jpm, S~{

,:1!hGm~f ¥~-t4z1' . 493.494' ~. . Rawdon. :&6S· J~~~i iiJs: Medcau,~~!~*. 00.

o ·

• ••

!l09

Remmington. Francis, als Clarke. 30*; Henry 33, 38• 54*, 339* Remy. Dr. 513, 514* Reymirez, als of Martin, Francis Reyner, Rayner, Christopher, als Dougell, Dowgil\, 2, 4, 15, 27, 37*. 39*. 40• 61, 334*. 336• 567*, 568 ; Clement. als Dougell, Dowgill. 2. 4. 15.28*.35.59.71*,569: Marmaduke. a merchant. 569: Richard 27. 28. 569; Richard. als Hodson. 86. 89, 90, 92, 103: Robert. a merchant, 569 Reynes, see Raynes Reynold, Mr. 568, 569 Reynolds (Reginald us), William, als of KnatchbulI, John; William 200 Rheims, Remensis, Rhemi, xvi, xxv, xxvi, I, 3*, 5, 6,7*,8*,20*,33.34*, 38, 52, 55, 63, 73, 75, 79, 84*, 85, 89,91*,95*. 131. 140 , 148*", 152. 153.178,198.255,261,319*,327*, 333*, 33 8 *. 374, 381 , 389. 557*, 558,563,564,565*; Archbishop of. see Giffard; Canon of. see Barrett Rhemi. sse Rheims Rhodes (Rhodiensis). Archbishop of, 588 Bentivolus, 363, 364*: Rhodiensis, Rodiensis, 34, 45. 96, 1I2. lIS, II7, 120*, 121*. 122, 123* Rhodiensis, see Rhodes Rhotomagum. see Rouen Richardot. John. Bishop of Arr~. 62,


610

INDEX

Risley. Delby. 265" Teynham. 524"; John 66; Thomas Rishworth. Richworth. Rigworth. 450*.485*. 493; William, Sir - - . William. als Rossel. Charles. 114. 402; William 103. 225 116. 124. 125. 126*. 127. 129. 130. Roscowe. John. als Williamson. 192. 221; William 192 . . 141. 364 Rose. George 60 Roane. Edward (senior) 184; Edward. als Smith. 184. 216. 222 Rospigliosi, Julius 435,477 Roberts, Ven. John, O.S.B., Martyr, Ross. D-- 152: Bishop of. 392, SOh, 74, 337*; Anne 455; Edward 399*. 558• 565; see Lesley; Felix and George. als a/Woodson 36 3 Robguethus. Balthaser. 216 Rosse. Charles 366. 367; Charles, als Robinson, Christopher 74, 123; Ven. 0/ Rishworth, William; Francis. als Christopher, martyr. 531; Edward oj Badulay; als oj Francis (no surname given). 53, 77 518.520.522,524.528*.529,539*; Edward. Thomas. als 0/ Whall. Rotherfuth. John 184; William, als William; Francis 4.49*.50.337; Shelley. 184. 233*", 243 Rotomagum, see Rouen John 520; Ven. John. martyr. 530; Roudon, see Rowdon Michael. als Taylor, 146. 179. 194. 217.229.231. 240,406; Miles 146; Rouen.Rotomagum;204,397. 557. 563 Rountree.Rowntree.Leonard 103.104. Peter 315; Richard 67. 99. III. 116*. 126. 363; Richard. servant. 105*. 106. 108. 109*. 132. 357 ROllS. sell Rowe 574; Robert 507 Rouse (Rouseus), Anthony 74; John. Rochester, 379" Rocksavage. Chester. 505 als Hay[es]. Timothy. uo; als 0/ Rocroe. see Recroi Hay (Hayes). John Rouseus. see Rouse Rocroi. Rocroe, 20*-. 327 Rodiensis. see Rhodes Rowdon. Roudon. Rouden. Thomas. Roe. Rous, Ven. Bartholomew. afterals Feasby. 446. 523*.526.545 wards Alban. M. als Rolfe or Roc. Rowe. Rolfe. Alban, als 0/ Roc. Ven. Bartholomew als Rowe. James xxvi, 86*". 89.99. 106*. 107*, 108. 354*. 355. 356• Rowe. Dorothy 297"; George 297 h ; John (senior) 297; John. als Cary, 4 22 .475 Rogers. John 58, 61 297*",410; Juliane 297 D ; Prudence Rokeby. Ralph 185" 297" . Rowley, Rowleus, Richard 115* Rokewood. Robert 69 Rolf, James. als o/Ven. Bartho!. Rowe Rowsham. Ven. Stephen 530 Roling. Alexander 531 Rowntree, see Rountree Rols. Rolls. Francis, als Blakeston or Roxby, Yorks .. 275" Royle. Roger 17*. 18 Blaxton, 433. 436 • 438, 439. 478*. Royston. Herts .• 510" 50 7 Rome, Roma, 2, 9. 18*. 22, 26*-105 Rudde. Rood. Henry. als ojWivill pass .• 109. 110, 114*. 123, 124. 126, Rudiscind. Fr.• [Barlow] 275. 517 Rudston. John 288; Ursula 288 134. 181 D • 186. 191. 193. 195. 199, 200. 204. 206. 212. 216. 218. 232. Rufforth. Yorks .. 275 Ruince. see Wrench 236. 237. 24 1, 242, 279. 290. 324. Rushforth. Elizabeth 290"; Robert 326 • 332 • 333*. 334. 335. 34 8 • 349. 35 1, 353. 35 8 • 36 3. 364*. 372 • 29 0 " Rushton. Northants .• 443" 390-401 pass .• 405, 424. 433. 434, Rushworth (f Rishworth). William. 1 6 66 435*.455. 4 • 47 • 474*. 475. 47 • als Ross. Charles. 145 477*. 49 0 • 49 2 • 495". 50 4. 506 • 5 28 • Russell. France~ 288; George (senior) 538. 551-565 pass., 567. 568. 56<). 571; Church of St. Laurence in 316 ; George 316. 429. 436. 437. Damaso. in. 471; Roman College. 443. 445*. 480 . 49 2 • 496*. 497. 49 8 • xv 503. 505. 506; John. Sir. 288; Rondon. sell Rowdon Richard (senior) 513; Richard 513. Rood. see Rudde 524. 525*. 528. 545; Thomas 27 1, Hooke. Thomas 53, 6.') 299; als a/Greene. John.Rooke and William; als ojWaldegra ve. Charles Roose. Timothy. als Hayes. 50 Rooter. John. als Flud. 498 Rutland. 492* Rooth. de. - - 205. 399 Rye. Sussex. 573 Roper. Catherine 524"; George, als Rylands. W. Harry. quoted 297 Rysclen. Bartholomew 50 Browne. 497 n ; Henry, 2nd Lord


INDF.X

Sacfelde. see Sackville Sackvil1e. Sacfelde. Thomas 201. 395 ; 1St Earl of Dorset. 296 ft ; 2nd EarJ of Dorset 290ft; 3rd Earl of Dorset '290ft Sadler. Walter 18. 28, 32, 34 ; - - ' 88 Sager, see Sayer Sainctgeorgius, see St. George Saine. sell Sayne St. Amatus' Church, Douay, 481 St. Andrew'!'!. Andraepoletanae. 46. 48 St. Asaph. Asaphensis. xv. 2. 4. 21*, 27·. 28. 32. 44. 55. 177. 179. 23 2, 233. 251. 253·. 259. 262. 265. 296 ; Bishop of; see Gold1ll.ell St. George. Sainctgeorgius, Sengeorgius, Baldwin, als Phrenix, Thomas, 437*n, 438, 449, 456, 494, 497; family of 437 ft ; Frances 437; Francis, Norroy King of Arms, 438ft; Henry, Sir, Garter King of Arms, 437 ft ; John 437ft ; Richard, mster King of Arms, 437 ft ; Richard. Sir, Norroy King of Arms, and Clarencieux King of Arms, 438ft; Thomas 437 ; Thomas, Sir, Garter King of Arms, 437ft ; William 364; William. als Johnson, 104. 122·, 123, 124. 126, 133, 140, 144. 146 St. Ghislain. Guislan, Abbey Church,

611

235. 246. 2.53, 270. 280, 283. 303, 438.441,445.496.507.508,524 Salisbury. John 53, 54; als of Parry, Hugh and William Salkeld, Thomas 297, 420; Thomas, als Anderton, 297, 301, 307 Salkins, Salkyns, Henry I04 ; Richard 105 Salkyns, see Salkins Salmanticensis, 448 Salopiensis. see Shropshire Salthouse. Arthur (senior) 306 ; Arthur, als Nateby. John 306, 315; Catherine 306 Saltmarshe, Capt. Edward 575, 576: Gerrard (Ireland and Meynell) 575, 576 Salvin, Anne 503ft; Charles. als Hebborne, Heberon. Hebron. 503ft, 504, 512; Gerard 503ft, 526: Gerard (senior) 503ft: John, als Heberon, 526; Mary 503ft, 526 Sameford. see Samford Samford. Sameford, Francis 148, 181, 188,254; als o/Duckett, Robert Samowayes, Sammoyes, Henry 283; Jane 283; John, als Foster or Forster, Henry, 283, 287,301,439 Samuel, Henry, als Pounde, 6 Sanall, S88 Sandal Sandal Magna, Yorks., 284n, 291 Eustachius 429 Sandas, als Huett,


~12

INDEX

Sayne, Saine, Monastery of, 276, 287 Scarborough, Yorks., 2750,305 Scarisbrick, Edward 4360; - - 43&' Scarisbrick, Lancashire, 4360 Scaming, Margaret 254 n Scarpe, 421, 422 Schelton, see Skelton Schidmore, see Scudimore Schinner, see Skinner Scot, Yen. Montford, 530 Scrimshier, Elizabeth 276 Scrope, Scroop, Scroup, Antony, als Morgan, 69; Christopher 116, 251'; Elizabeth (Pudsey) 574; John, 8th Lord Bolton, 594; John, als Beesely, 216,248,251*,271, 418; Margaret 251n Scudimore [Sclldamore], Schidmore, Scuidesmore, Benedict, als Boyer, William, 151,191,209,223*,228*,406 Scuidesmore, see Scudimore S~[a]bome, Benedict, als Berington, 304; Christopher 303; Richard, als Berington, 303, 304D; Sibyl304n Searle, als of Spicer, Edward Sedberg, Yorks., 311 Sefton, Lancs., 294 n Semley, Wilts., 526 Sengeorgi liS, see St. George Sensom, Sensomes, 102, 103 Sensomes, see Sensom Sergent, Yen. Richard 530 Seville, xv, 350, 389, 392 Seymour-Spencer, Mrs. xxix Shantrine, --- 501, 507; - - , his wife, 507 Sharpe, James, als Pollard, 72, 73*, 77,344 Sharrington, Norfolk, 517n Shaw, Berks., 5I1n Shawe, Richard 125; Richard, als Proctor, 178, 179, 181, 191, 209* Shelby, als of Rotherfuth, William Sheldon, Baldwin, als af Lewkenor, Francis Shelfield, Aston-Cantlow, Warwick, 49 8n Shelley, Anthony, 229*, 235, 239, 2.'iO, 261,266,27 1,273*,274*,405,418 ; Edward 363; Edward, als Whitby, 100,102, 112*, 113, 125, 177, 182; Elizabeth 297"; John 297 n ; Margaret 254n; Mr. 249; William 254 n Shepheard, Thomas 216; Mr. 536, 539*, 549; als of Brookes, Thomas Sheprcy, Sheprevus, William 198 Sheprevus, see Sheprey Sherborne, Matthew 125, 536, 550; Richard, als Lee, 434; see Tunstall, Matthew, Richard, and Thomas Sherrington, als of Sherwoocl, Robert Shert, BI. John 530

Sherolldus, see Shenvood Shervin, see Sherwin Sherwin, Shervin, Bl. Ralph 200, 530 Sherwood, Sheruodus, Richard 51; Robert, als Sherrington, 114, II6; BI. Thomas 530 Shiers, Ambrose 28¡ Shifnal, Salop, 276*" Shipman, - - 123 Shirley, als afWhitewall, Charles Shoby, Leicester, 5251l Short, Jane 525; Peregrine 525; Thomas, als Peregrine, 525 Shrewsbury, 5I8n Shropshire, Salopiensis, 2*, 4, 7, 9, 43, 66, 69, 276, 507, 518; Archdeacon of, see Bayaert, William Shrubbe, Thomas, als Bush, xxviii, 10 Sichem, Sichen, Brabant, Belgimn, 91, 102,351 Siclemor, John 74 Sikes, \Ten. Edmund 530 Simson, see Simpson Simons, Anna 519; John, als Eaton, 105; Lawrence, als of Swaiston or Swinston, Lancelot; Symons, als of Nanconan, Peter Simpson, Cuthbert 185n; John 18511 ; Richard 18511; Yen. Richard 530; Robert 18511; Thomas 430,525,528 Singleton, Singliton, George 127; Dr. John xvii,xviii, xix*,xx*, xxi*,145, 358, 365, 367, 370., 371, 372, 380; John, als Waddington, 445,446,458, 490 ,492, 493, 495, 496*, 498, 502 , 503*,506,507,510,512*,514*,515, 519*,520*,521,526,527,536,537, 549, 550 ; Mary 277; Robert, als Standley, 277, 287, 291, 294, 298, 77, 438 ; Thomas 277; William 99*, 103, 105, 106, 128, 130 , 139, 142, 143*, 199, 354 Singliton, see Singleton Siser, see Sizergh Sizergh, Siser, Westmorland, 211*0, 23 0 * Skelton, Yorks., 25111 Skelton, Schelton, Simon 126, 134, 141*, 178*, 182,389 Skinner, Andrew 498*8; Andrew, als Bentley, 290, 498*n; Antony 135, 193, 498n; Antony, als Bentley, 193*,234,290,301,302,498,499*, 542; Edward, als Bentlt'y, 135, 137,192,193, 498n; Eleanor 49811; Elizabeth 498; George, als Bentley, 270; George, als Smith, 230, 249 ; James 498n; James, als Bentley, 193*, 248, 249, 264, 269, 276, 296, 315; John (senior) 290; John 230; John, als Warren, 290,313; Mary 290*, 498n; William 498n

Z4,


INDEX

Skevingtoll, als 0/ Ainsworth, John Slade, Ven. John 530 Slyne, Lewis 523, 528 Smaleman, Benedict, als Sanders Smalmann, Samuel 55* Smarthwaite, Smarthwatt, Cuthbe.·t 334,.570 Smeaton, Yorks., 18511 Smith, Anthony, als of Winchcomhe, William; Bartholomew, als BaTthelmew, Matthew, 3, 4, 5, 17, 18* ; Dorothy IB2; Dr. 53B, 540*; Edmund 55*, 67,343,507; Edward BI, 89*, 125, 12B, 142, 209, 366; Edward,als GraY,506,5I2; Francis, als Blaxton, 506, 509: family of 51211: George 60; George, als Gray, 433, 444; James 540*; Jane 512; John, als 0/ Foster, Allan; Lucy 519; Mary IBo; see Hansom; Nicholas, S.J., 17, IB, 20, 28, 29,42 ; Richard 20,34*,42,47,53,55,72, 73*, 100, 103, 113, 127*, 140, IBolI, 199, 200, 333*, 33B, 343, 344, 366 ; Richard, als Marshall, 182*, 208, 223, 389, 406; Richard, Bishop of Chalcedan, xvi, xxi, 246, 248, 250, 262, 270, 274, 277, 281, 286, 291, 296 , 450 , .f56, 48.f, 509, 511,532, 537, 545, 546*., 548, 572; Thomas, als Gray, 506, 512, 523, 527; als of Hansom, Thomas; Walter 182 :

618

Somerset[ensisl, 8", 89, 122, IBo. 192, 276.0, 570 Sommer, - - 125: als of Wilson, Thomas Sommerton, Oxford, 244 Sorbonne, Paris, 139, 149, 170, 190, 210, 212, 373. 418 Souch, sell Zouch Southampton, 570 Southcott, als of Gage, John Southerne, Sutheron, Ven. William, Martyr, xxvii, 9*0, q, 531 Southleigh, Southly, Oxon.,230,2go*u Southly, see Southleigh South Stainley, Yorks., 46911 Southwell,f/W Southworth, Ven.John, Martyr, 531*u Southworth, Ven. John, als Lee, 123, 124, 127, 129, 130, 134, 13B*, 140 *. 142, 151. 177. 222, 230. 372.531*11 Sowerby. near Thirsk, Yorks .• 502D, 506 ,575 Sowthme. see Southerne, 'Villiam Spain, xvii, xx, 340; King of, xxii, 34, 372 • 3 B6 *", 568 , 569 Spaldington, Yorks., 2BBII Sparke, Matthew IB Sparkford, Somerset, 289 SpawfQrth, SI1I1 Spoffortll Speake, Hugh, als Yeatman Speke, Elizabett 3°3; Hugh 303; Francis, als Beke. 303. 3II Westmorland, 2BI


flU

INDEX

Stanfield, Rev, Raymund, XX\" xxvi. 57 2 * Stanford. Francis. als Ocleus. 71 * Stanford Hall. Essex, 288 Stanford-Rivers. Essex. 288· Stanley. Colonel 55; Edward 55*.66. 123. 129, 136, 364,366; John 55*; Robert 428, 438; William 21, 37. 40. 66. 75; als of Browne. John; als of Hamford. Edward; - - 77 Stanney, Thomas 74 Stannington. Suffolk. 517n Stansby, fils of Basset. John Stansteau, Sussex. 275· Stanton, William 114 Stapleton, Brian 4, 5*. 10. 324*; Jane 271.; Robert, Sir. 2710; Thomas 198, 199; Thomas. fils of Bartlet. Basil Stark. A,. quoted 181· Starkey. Edward 3000 ; Henry (senior) 300*"; Henry. als Lee, Bernard,300; Jane 300*0; Thomas 300n ; - - 490* Starre, Thomas 191. 193 Staverton, Devon. 297*" Stedham, Sussex. 520 Stegrensis. 446 Stephens. Dorothy 280*0; Richard 198; Nicholas 280 0 Stevens, John 283; als of Yates. Thomas Stevenson, Richard, als Lee. Stephen. 134. 137. 144. 148, 177. 179. 190*, 192*. 206. 216. 400; Richard. fils Stevens. Vicar-General. 535. 549; William (senior) 229; William 1850; William. als Burnett. Paul., 229. 234. 239. 248 Stewart, Elizabeth 527 Stillington, Thomas 198 Stockman, JEgidius [Giles1, als of Greene, Gabriel Stonegrave, Yorks., 4690 Stonor, John Talbot, Bishop, 1760 Stransan. see Stransham Stransham,Stransan, Ven,Edward 530 Stratford, als of Letchmore. Edmund and John Stravius, Richard Paul, Archdeacon of Arras, 250, 251, 254, 255*, 256, 281,409.4 11 *,415* Streatlam, Durham, 306. Street. John 206; John, als Bridges, 231; Thomas. als Bridges, 206, • 232.,234,406 Stricland, Nicholas, als Middleton. 211, 247, 249. 268, 276. 285, 287. 301, 309, 312; Roger 175 ; Thomas 211, 230; Thomas, als Middleton, 230,243 Stringer, Richard 185

Stric1and, near Bormished, WestmOl', land. 285. 468, 519 Strood. Kent. 3790 Sturton. Matthew, als Williamson, 436 Stych[e]. Shropshire, 501. Styche, Stitch, John, als Saunders, 501*.,519; family of 5010 Suffolk[iensis], 60, 61, 63, 66, 85, 89, 99, 115, 121*, 122, 135. 143, 184, 282, 497; Archdeacon of, see Warrham, George Sugar, John (senior) 27; Ven. John, als Cocks OY Cox. xxvii, 7, 14, 21, 27.32,36*,334,531 Suliard, see SuI yard Sulyard, Suliard, Anne 314*"; Edward 3 1 4. Summerset, Charles, als Johnson, 511 ; John, Sir. 5II*"; Mary, Lady, 51I; Thomas. als Johnson, 511 Surg, Ie, Dr. 513 Surrey, 571 * Sussex[iensis]. 135, 145, 351, 456 , 494*, 498; Archdeacon of, see Warrham. George Sutcliffe. Matthew, Dr., Dean of Exeter, 53" Sutheron. see Southeme Sutton, Hereford, 304" Sutton, Abraham 74, 77, 79; Gaspar, (lIs Swift, 10; Ven. Robert 530 Swaiston, Lancelot, als Simpson at' Swinton, 86, 89, 90. 92, 101, 110, 1I2, 1I3

Swale, Dorothy 469"; Henry, Sir. 4690: Solomon, Sir, 4690 Sweet, Mr" merchant, 570 Sweete, Henry, als of Meridale, Humphrey Swetus, - - 96 Swinston, Lawrence 363 Swinston, see Swaiston Sydley, als of Hilton, Christopher , Sydney, Robert, Sir, 3, 317 Syley, als of Hilton, Christopher Sylvius, Francis 446, 447. 459, 461, 4 8J , 4 8 7*. 491* Symon, Ie, James 498 509*, 512, 5 14,5 17 Taile-r, see Taylor Talbot. Bishop. 218 11 ; George 38*, 61; John 428; William 176, 177, 181. 182, 188, 192, 193, 199, 237. 246,268, 416; - - 148, 238, 259; als of Everard, William Taller, see Taylor Tamworth, Staffs .• 284 Tankard' (? Tancred). John, als Mannering, 184,248,271,276,284; Thomas, als Mannering. 184, 210; Thomas (senior) 184


IlHl

INn~:x

Tadde. John (syntaxian) 9*. 10. 324: John (another student) 9 Todhill. Todkill. Richard (senior) 243; Richard. als Tempest. 243. 253. 276. 284. 286. 298. 301. 302. 303. 304.307.310.314*.421 Toledo. Toletum. 73 Toletum. see Toledo Tollard. Royal. ToIlorth.Dorset.275 h Toller-Welme. Dorset. 442D Tollorth. see Tollard. Royal Tolson. als of Braithwait. Philip. Richard, Robert Tompkins, Alice 280 ; Nicholas (senior) 280; Nicholas, als Kingston, 280, 287, 290 Tomson, als of. Dracot. Edward, Frances 518 ; BI. James 530; John 493; Ven. William 530 Toole, Richard, als Richardson, 52, 53,75 Torington [1 Tortington], Sussex, 313 Tornacum, see Tournai Torquatus, Thomas 200 Tott, Christopher, see Fott Tottal, Tottell, Symon 505, 50B Tottell, see Tottal Touleus, Richard. see Toole Tour, Baron de, see Maupas Tournai, Tornacum, 31*0, 32*, 75, 101*,102*,105.106*,108,147,196, 206, 311*, 399. 498, 500*, 50S*, 542. 543; Abbot of 332; Bishop of, see d'Esne; see Villain Towneley. Charles 5°2: Charles, als Ashton, 502*°,503,510,526; Francis 502; Jane 502 0 ; John 502; John. als Ashton. 502; Richard 502" Towneley, Lanes.• 502*0 Trafford. Anne 5030; Cecil, Sir, 5030 ; Cecil, als Howell, 497*, 502, 504*; Henry, als Howell, 503, 504, 523, 524,525; de, Humphrey, Sir, 5030; John. als Howell, 503*0. 504 Trafford, Lancs., 5030 Transam, Transum, als of Tyas, Tias, Tyus, Georg", and William Travis, als of Wetherbie, Peter Tredway, als of Tasburgh, John and Peregrine Tregean, Tregian, Francis 74, 2BoD, 344.; Mary 280 0 Tregonwell, Anne 4420; Thomas 4420 Trent, George 50S Tresham, Tressham. Elizabeth 443*- ; Frances 443Trevelyan, Trevelian, Anthony 3°3.0 ; Cecily 303*0; John, als Drue, 3°3. 0,309 Trevor, Singleton IOJ; William, al. Jones, 9 Trp.\\er, Mr. 570

Trichoneliae, see Tyrconnell Trim, Trym, Richard 99, 104 Trollope. Cuthbert I, 2, 175 Trym, John I Tuchinor, Tychener, Anthony 10, 14, 16. IS, 85, 332; als of Cottrell, Antony Tudhoe, Brancepeth, Durham. 503n Tufnell. John. als of Vavasour. Francis Tuite. Rev. Francis xiii. xiv Tunstall. Elizabeth 275 D ; Francis 275°; Matthew 134.144 ; Matthew, als Sherburne. 148. 152, 279. IB6. 194. 209, 210. 313; Richard, als Sherburne. 125. 141. 179, ISS. 190. 23S. 400; Ven. Thomas. M.• als Helmes. 76 •• 79. S9. 96, 103.°. :II6. 122. 531 ; als of Sherborne. Richard and Matthias T .. uler (? Tauler). 340 Twenge. Thomas 506; see Thwenge Twist. Robert 34, 42• 45. 335 Twyford. Buckingham. 3II Twysog. Henllan, Denbigh. 251 Tyas. Tias, George. als Transam (01'dained 1597). 2. 145. 179, 20S. 233. 243. 249. 260. 26S. 26g. 271. 272. 273. 279. 2S6. 297. 298• 306• 307. 312*. 4IS; George (01'dained 1628) 317*; Frances 312; Robert 144. 145; William. als Transum, . 144 Tyburn. xxvii, 1310, 572 Tychener, see Tuchinor Tyldesley, Tylsley, Thomas, Sir, 537, 550; William, als Clifton, 190 Tyrconnell, Earl of 86*0, 349 Tyrone, Earl of 85; see O'Neill, Hugh Tyroniae, see Tyrone Ufton, Berks., 442° Ugglebarnby, Whitby, 1850 Ulissipo, see Lisbon Umphrey. see Humphrey Umpton, William, als of Ridley, Roger Urban VIII, Pope, 241, 408*, .p6. 423,434,435.,452,470,471,476., 4770 5 6 9 Urcy. d', Richard 505 Ursinus, de, S - 216; - - , M., 216 Ushaw College, Durham. xxviii. xxix, 490 Uxley. George 82 Vahamus, see Vaughan Valencenae, see Valenciennes Valenciennes, Valencenae. 51.52.527, 545


618

INDEX

Waring, Warring.\Varine.Charles 192; Humphrey, als Ellis, 192. 247. 249. 254.270.418.533*.537.546*0.550; William. als Ellis. 192. 247. 249. 270. 418 Warmington. William 62. 69 Warmford. see Warren ford 'Yarnell. Cumberland. 265° Warner. Jo: 539; Mr. 539* Warnford. Peter. als West. 62. 68 \Yarram. see Warham Warren. John, als of Skinner Warren ford. Edward. als of Walden Warring. see Waring Warvitensis. see Warwick Warwick, Varvicensis.Warvicensis. 19. 52. 53, 79. 132. 150• 152. 193. 210. 49 Sh ' Washington. Paul. als of Green Wate. John. als of Harrington Waterford, 302 Waterperry. Oxon .• 292 Waterson. Yen. Edward 531 Wathood, Isabella 287; John 287. 301. 302; William 276. 284. 287. 292*.420; see Watwood Watkins, James (senior) 184; James, als Babington. 184.216 Watkinson. Yen. Robert. als Wilson. xxvii. xxviii. 3. 4. 9. 360,37*°.39*. 40 .°. 3 18 *. 333. 334*n.336• 53 1• 567*. 568* Watson. als of Postgate. Yen. Nicholas. M.; his grandmother. 18Sn; Dorothy. a servant. 574 Watten. Watton. Wattenum. 202. 228.395 Watton. see Watten Watts. John. als of Richardson. 498*. 501.506.525*.527 . Watwood, John 249 . 252. 309. 314 ; William In; William (mistake for John) 252 Waynman, William, als Meneral. Menerell. 497.523 "Vear·Gifford. Devon. 303n "Veaver. F. W .• quoted 304n Webb. als of Thrill. Threele. Henry and Maurice Web be. Dr. 339. 569; his nephew. .570 ; Edward 3. 27, 36 . 43. 83. 84 ; Lawrence 8.14. 29. 54. 73. 78• 79. 87. 88. 199. 343. 344. 34 8 • 349*. 35 0 *. 351. 352; Thomas 9; William 27 Webster. John 67; John. als of Littleboys; John. als Norris. 282 ; Yen. William, 62*n. 66. 69. 70. 86. 92. 94. 352 Wedacre in Lanes .• 44 Weddington, see Waddington Welcombe. Jane 428. 462. 493 Weld. Humphrey 489, 541

Welford. Northamptonshire. 207 Wellensis. see Wells Well House. Hampstead - Norris. Berks·.5 IIn Wells. Wellensis. 21*. 27*. 28, 32*, 33. 46.57.59.61.62*.63.64.116,180*°. 273. 276,280 Welsh. - - 533. 546 Welton. Lincoln. 180° Wendam. Nicholas 199 Wenge. see Wing Wensley. Yorks., 5020 West. James 42. 47; Peter 102; Peter. als of Warnford; William. als of Clitherow Westby. Westbie (? vere Webster). John. als Norris. 212.282. 284. 294. 295; Thomas (senior) 212; Thomas. als Norris. 212 Westen. Dorset. 230 WestmerJandensis. see Westmorland Westminster. Westmonasteriensis.xiv; xxviii, 278. 305. 308* Westmonasteriensis. see Westminster Westmorland, Westmerlandensis. 42. 66*. 69. 74. 79. 81. 105, II6. 121. 151. 177. 2II. 230, 264. 285. 504. 509; Earl of 575 West Ness. Stonegrave. Yorks .• 469° Weston. Dr. xxi. II6. 128. 130*. 136. 137. 570; Edward 8. 14. 22. 39. 199*. 336*. 365. 367*, 380; Roger 22*, 27.35; William 27 Wetherby. Wetherbie. Peter, als Travis, 130. 179. 189. 194. 229*0. 238. 406 Wetherhed. Thomas 56. 63 Whaddon. Cambs., 4410 Whale. see Whall Whall[e]. Whale. Augustine 517n; Augustine. O.S.B.. 517n; Charles. O.S.B .• 517°; Charles. als Robinson. 518; Edward 5170: Edward. als Robinson, 273. 276. 301 • 315. 517. 518.523*.528.545; George.O.S.B .• 517°.518n; Margaret 5170; Philippa 517*°.518°; Thomas 228. 229. 284. 285.294.301.517*°; William. als Robinson. 229. 309. 518 Wharram. sec Warham Wharton. Christopher 531; Eleanor • Lady 2810; Frances. Lady. at.. Clifford, 28In; George 519; Gregory 519. 524; Philip. Lord 2RID ; Stephen. als Rud. 504*,509 Whatley, George, als of Brown Wheatley. als of Forge. Christopher Whenby, Yorks .• 209 Whitaker, Humphrey. als Clayton. Francis. 493. 494*. 499; Leonard. "Is of Holliday. Daniel; Robert. als of Bradshaw


INDEX

287, 421; Thomas (senior) 280*D, 309; William 280·; five daughters, 280 D Yaxley, Alice 293; Bridget 492D; Henry 222, 223; John 286, 293; John, als Richardson, 293; M-222; Ralph, als Craythome, 529; Richard 293*., 492D; Yen. Richard, 492*,530; Thomas 540*; William 49 2D Yaxley, Suffolk, 492D Yeamscomb, see Yarnscomb Yeatman, Anne 520 ; Hugh, als of Speake; John 520; Thomas, als Cantrell,52o Yong, see Young Yonger, James 198 York, Eboracum, Eboracensis, 1-10 pass., 16-22 pass., 27*, 28*, 35, 36*, 37,39*,43*,48,50-'70 pass., 75-80 pass., 84, 89*, 90, IO()-II5 pass., 122, 124*, 125, 131, 133, 141, 144153 pass., 178-190 pass., 194, 212, 217, 228, 23()-238 pass., 253*, 255, 259, 262*, 265, 271, 275*D, 28I*D, 282,284,285*,286,287*,288,291, 292, 300, 302, 309, 310, 312, 316, 318,352,433*,444,445*,455D,456, 468 , 475, 492, 494, 496*, 497, SOl,

621

502,504,506,507*,508*,511*,512, 538, 551, 575; Archdeacon of, see Middleton, George; see Hodgson ? Yorke, Y ourke, Peter, als Wandesford, 310; . Peter 307; Richard, als Marston als Green; Thomas 69, 70; William 307; als o/Yowarte, John; als o/Marston, Richard Yorkshire, 569, 570, 573 Younge, Yong, John 212, 248, 267, 285, 287, 298, 301, 302, 303*, 310, 421, 538, 552; Mr., Priest, 569; Robert 30, 34, 39*, 336; Thomas, als Vavasour, 501*D, 502, 509; als of Goodlake, Goodlucke (Robert) ; als of Mannock (Henry) Yourke, see Yorke Yowarte, Yoward , als Yorke als Smith,100 Yprae, see Ypres Ypres, Yprae, Iprensis, 18; Bishop of, see Bouchaert

Zannini, als 0/ Belphante, Joseph Zeeland,261* Zouch, Souch, als of Wright, John Zufio, Joannes 466

Profile for The Catholic Record Society

Records Volume 11: The Douay College Diaries (Vol 2)  

Records Volume 11: The Douay College Diaries (Vol 2)  

Profile for tcrs