__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 96

96  ГРА ДЪТ   ЮНИ / ЮЛИ 2017

КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГАЗОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Състоянието и развитието на газовата инфраструктура е съществена предпоставка за развитието и либерализацията на вътрешния газов пазар. Националният комбиниран газов оператор „Булгартрансгаз” ЕАД носи основната отговорност за сигурността, надеждността, развитието и свободния равнопоставен

достъп до националната газова инфраструктура - преносната мрежа за транспортиране на природен газ до потребители в страната, подземното хранилище за съхранение на природен газ и преносна мрежа, основно предназначена за транзитен пренос на газ през територията на България. Същевременно в качеството си на комбиниран

Вече се работи по анализа на търсенето и предлагането, оценката на риска, изискванията на европейското енергийно законодателство, както и задълженията на комбинирания газов оператор към обществото определят необходимите инвестиции, тъй като тези дейности са планирани за периода 2016 - 2025 г. Предвидените за периода 2016 - 2025 г. инвестиции ще допринесат за повишаване и гарантиране на техническата сигурност, безопасност и надеждност на газовата инфраструктура, както и изпълнение на изискванията за опазване на околната среда за посрещане на очакваното нарастващо търсене на газ в страната и региона, отбелязват от дружеството. Проектите на „Булгартрансгаз” ЕАД, включени в списъка с проекти от „общ интерес”, са част от двa от приоритетните за Европа газопреносни коридори: КОРИДОР ВРЪЗКИ СЕВЕР-ЮГ МЕЖДУ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ В ЦЕНТРАЛНА ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (NSI EAST), ОБХВАЩАЩ ПРОЕКТИТЕ: Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ Рехабилитация, модернизация и разширение

газов оператор в държава - членка на ЕС, съгласно енергийното законодателство произтичат задълженията на дружеството за интегриране на националната газопреносна система с регионалната и европейската с цел създаване на единен, конкурентен общоевропейски газов пазар.

на съществуващата газопреносна система Проект за изграждане на газопровод/и за увеличаване на капацитета на междусистемната свързаност на Северния полупръстен на националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД и газопреносната мрежа на "Трансгаз С.А.", Румъния Изграждане на газов хъб в България Проект Eastring - България Проектът за Разширение капацитета на ПГХ “Чирен” обща прогнозна стойност 7 800 000 евро. проектното предложение на „Булгартрансгаз“ ЕАД е избрано да получи финансова подкрепа по програмата CEF. Размерът на безвъзмездните средства е 50% от стойността на действието - 3 900 000 евро. Проектът предвижда поетапно увеличаване на капацитета на единственото на територията на България газохранилище с цел постигане на поголеми обеми съхраняван газ, повишени налягания в газовия резервоар и по-големи средни денонощни дебити за добив и нагнетяване. Проектът предвижда увеличаване на обема работен газ до 1 млрд. куб. м и увеличаване на дебита на добив и

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 3, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 3, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Spisanie Gradat

Profile for tcmgbg

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded