Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради / Spisanie Gradat

Page 66

64

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

ТЮТЮНЕВИЯТ ГРАД ИНДУСТРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ПЛОВДИВ

Текст СВЕТЛ А ДОБРЕВА


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.