Page 1

09:01

Page 1

DYDDIADUR :: DIARY MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

SUL 5 SUN MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 3 MWLDAN 1

MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3 3D

MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

12.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

IAU 9 THU MWLDAN 1 MWLDAN 2

GWE 3 FRI

5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 5.40 8.30 Jack Ryan

MWLDAN 3

5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 5.40 8.30 Jack Ryan

3D

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk yth ystw ad

Aber

GUIDE

1 2 3

THEATR MWLDAN

MWLDAN 1

Pe n

MWLDAN 2

1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 5.40 8.30 Jack Ryan

MER 8 WED

IAU 2 THU MWLDAN 1

12.15 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.30 Saving Mr Banks 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

MAW 7 TUE

MER 1 WED

MWLDAN 2

12.15 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.50 The Artist & The Model 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

LLUN 6 MON

IONAWR :: JANUARY MWLDAN 1

12.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3D 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

MWLDAN 2

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

MWLDAN 3

www.mwldan.co.uk BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

St Mary st

SINEMA 3D | 3D CINEMA DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS

Quay

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

rhaglen 20.09.13 – 09.01.14 programme

LIVE EVENTS 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL N! DA L W YM

ABERTEIFI CARDIGAN

Pont y Cleifion

SINEMA | CINEMA 2D

BOOK ON-LINE!

C A R D I G A N 3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

? RS TS / Y U MÊ EN 6

st

Hig h st

LIVE BROADCAST EVENTS

Priory

o

hR Nort

st

1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks MWLDAN 2 12.45 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan LLUN 30 MON MWLDAN 1 1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks MWLDAN 2 12.45 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan MAW 31 TUE MWLDAN 1 1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 Jack Ryan

ier

MWLDAN 1

ir rfa

12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 1.00 Cloudy With.. Meatballs 3.00 Frozen 5.00 Saving Mr 3D Banks 7.20 Frozen LLUN 23 MON MWLDAN 1 12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 1.00 Cloudy With.. Meatballs 3.00 Frozen 5.00 Saving Mr 3D Banks 7.20 Frozen MAW 24 TUE MWLDAN 1 12.00 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood MWLDAN 3 12.20 Free Birds 2.30 Saving Mr Banks 4.50 Frozen MER 25 WED Ar Gau Closed – Nadolig Llawen! IAU 26 THU Ar Gau Closed GWE 27 FRI MWLDAN 1 1.10 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.25 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.40 Frozen 2.50 5.30 8.10 Jack Ryan SAD 28 SAT MWLDAN 1 12.35 Free Birds 2.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 5.55 Saving Mr Banks 8.05 The Hobbit: The 3D Desolation of Smaug MWLDAN 2 2.00 7.30 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

p Na

SAD 4 SAT

Feid

SUL 29 SUN

MWLDAN 1

INFORMATION GWYBODAETH :: INFORMATION

SUL 22 SUN

st d

n ra

St

AFO

E IF I NT

RIVER TEIFI

ED SIA AL 8 O :: PRI TUD 1 R ! -

01239 - 621200

Newcastle Emlyn Pont Prioryy Priordy Bridge

6/9/13

dr e

5592 MLDcover

Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI

E S 11 RATE WEL S /G

AN LD W M

E TE MA PAG E SE


5592 MLDcover

6/9/13

11:11

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 6 31 32 50 54

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Exhibitions Arddangosfeydd Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

CROESO I RAGLEN NEWYDD THEATR MWLDAN SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN FFILMIAU O 20 MEDI HYD AT 9 IONAWR A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT FAWRTH 2014. WELCOME TO THEATR MWLDAN’S NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME FROM 20 SEPTEMBER TO 9 JANUARY, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO MARCH 2014.

Mae’r Hydref yn agosáu a’r nosweithiau’n tywyllu’n gynt, felly gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i ddigon i’ch ysbrydoli a’ch difyrru yn y Mwldan. Bydd ein rhaglen o berfformiadau byw yn cynnwys comedi, cerddoriaeth, dawns, syrcas, drama a sioeau cerdd, tra bod ein digwyddiadau darlledu byw trwy loeren yn cynnwys rhai o gynyrchiadau gorau’r byd. Yn dilyn ei llwyddiant ysgubol dros yr haf gyda Bianco, mae’n bleser gennym groesawu’r syfrdanol Syrcas NoFit State yn ôl i lenwi llwyfan y Mwldan gyda llond lle o ‘Noodles’ yn ystod hanner tymor! Rydym wrth ein bodd ein bod yn teithio rhai o gerddorion gorau’r byd yn dilyn eu perfformiadau yn WOMEX 13 yng Nghaerdydd – bydd taith Gorwelion yn ymweld â 16 lleoliad mewn 4 diwrnod rhwng 27-30 Hydref, gan gynnwys y Mwldan. Yn ogystal, mae ‘na amrywiaeth o ffilmiau i’w mwynhau – eisteddwch yn ôl, bodiwch trwy’r rhaglen, a chynlluniwch eich ymweliadau â’r Mwldan. Edrychwn ymlaen at eich gweld yma’n fuan! As Autumn approaches and the evenings draw in, we hope you’ll find plenty to inspire and entertain you at Mwldan. Our live performance programme features comedy, music, dance, circus, drama and musicals, whilst our live broadcast satellite events feature some of the world’s finest productions. After their stunning summer success with Bianco, we’re delighted to welcome back the brilliant NoFit State Circus who will be filling the Mwldan stage with a large helping of Noodles during October half-term! We’re also very excited to be touring some of the world’s finest musicians after they showcase at WOMEX 13 in Cardiff – the Horizons tour visits 16 venues in 4 days between 27-30 October, including Mwldan.

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk

And there’s an amazing line-up of films to enjoy too – sit back, browse our programme, and plan some great experiences at Mwldan. We look forward to seeing you here soon!

5592/13 Image (cover): Sean Purser: Noodles Images (top): Noelle Pollington Image (bottom right): Vince Jones

Best Wishes :: Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director :: Cyfarwyddwr

DYDDIADUR :: DIARY HYDREF :: OCTOBER SUL 20 SUN 1.10 3.20 5.30 Turbo 7.40 Turbo 3D MWLDAN 2 12.55 Monsters University 3.35 Planes 6.00 Before Midnight 8.25 Rush MWLDAN 3 12.45 Despicable Me 2 3.00 5.50 8.35 Captain Phillips LLUN 21 MON 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.10 More Than Honey 8.25 Rush MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips MAW 22 TUE 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.45 NT Live: Hamlet MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips MER 23 WED 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.10 More Than Honey 8.25 Rush MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips IAU 24 THU 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 7.30 Cwmni Theatr 3D: Wyneb Dros Dro MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips GWE 25 FRI MWLDAN 1 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 8.00 Cloudy With.. Meatballs 2 3D MWLDAN 2 8.00 Ralph McTell: One More For The Road 3D MWLDAN 3 5.30 Turbo 7.40 Turbo SAD 26 SAT MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 1.15 Despicable Me 2 3.25 Monsters University 6.00 Met Opera: The Nose 3D 8.50 R.I.P.D MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D SUL 27 SUN MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 1.15 Despicable Me 2 3.25 Monsters University 6.10 A 3D Highjacking 8.20 R.I.P.D MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D LLUN 28 MON MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 7.30 Horizons Tour/Taith Gorwelion: Cumbia All Stars + DnA MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D MAW 29 TUE MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 7.00 NoFit State Circus: Noodles MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D

DYDDIADUR :: DIARY

MER 30 WED MWLDAN 1

MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

IAU 31 THU

GWE 8 FRI 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 2.00 7.00 NoFit State Circus: Noodles 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MAW 19 TUE 3D 6.05 Gravity 8.10 Gravity 5.50 Rush 8.25 The Fifth Estate 5.30 Thor: The Dark World 3D 8.30 Thor: The Dark World

SAD 9 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2

1.50 6.05 Gravity 4.00 8.10 Gravity 3D 1.30 Turbo 3.40 Cloudy With.. Meatballs 2 6.00 Met Opera: Tosca 2.30 8.30 Thor: The Dark World 3D 5.30 Thor: The Dark World

1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy MWLDAN 3 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 2.00 NoFit State Circus: SUL 10 SUN Noodles MWLDAN 1 1.50 6.05 Gravity 4.00 8.10 Gravity 3D MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D MWLDAN 2 1.30 Turbo 3.40 Cloudy With.. TACHWEDD :: NOVEMBER Meatballs 2 5.50 Populaire 8.25 The Fifth Estate GWE 1 FRI MWLDAN 3 2.30 8.30 Thor: The Dark World 3D MWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World 5.30 Thor: The Dark World 8.30 Thor: The Dark World 3D LLUN 11 MON MWLDAN 2 1.25 Turbo 7.30 Morgan & MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D West: Time Travelling MWLDAN 2 5.50 Rush 8.25 The Fifth Estate Magicians MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With.. 3D 8.30 Thor: The Dark World Meatballs 2 3.40 Cloudy With.. 3D Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MAW 12 TUE SAD 2 SAT MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 2 5.50 Rush 8.25 The Fifth Estate 8.30 Thor: The Dark World 3D MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 2 1.25 3.35 Turbo 5.45 Rush 3D 8.30 Thor: The Dark World 8.10 R.I.P.D. MER 13 WED MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With.. 3D Meatballs 2 3.40 Cloudy With.. 3D MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 2 7.30 Reduced Shakespeare Company: Complete Works of SUL 3 SUN Shakespeare… MWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World D 3 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World 3D 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 2 1.25 3.35 Turbo 6.00 Beware Of Mr Baker 8.10 R.I.P.D. IAU 14 THU MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With.. MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D Meatballs 2 3.40 Cloudy With.. 3D MWLDAN 2 6.45 NT Live: The Habit Of Art Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World LLUN 4 MON 3D 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World GWE 15 FRI 3D 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 1 6.20 Philomena MWLDAN 2 5.45 Royal Opera: 8.25 One Chance Les Vêpres Siciliennes MWLDAN 2 8.00 Lucy Porter: Northern Soul MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 3 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MAW 5 TUE SAD 16 SAT MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 1 1.30 Cloudy With.. Meatballs 2 8.30 Thor: The Dark World 3D 3.35 Thor: The Dark World MWLDAN 2 6.45 NT Live: Frankenstein 6.20 Philomena 8.25 One Chance MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 7.30 PGMT: Sujin Park 8.00 Captain Phillips & Jocelyn Freeman MER 6 WED MWLDAN 3 1.50 Turbo MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World 4.00 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D 3D 8.30 Thor: The Dark World SUL 17 SUN MWLDAN 2 7.30 Call Me Dusty MWLDAN 1 1.30 Cloudy With.. Meatballs 2 MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.35 Thor: The Dark World 8.00 Captain Phillips 6.20 Philomena 8.25 One Chance IAU 7 THU MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 3 1.50 Turbo 3D 8.30 Thor: The Dark World 4.00 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MWLDAN 2 8.00 Mark Thomas: LLUN 18 MON 100 Acts Of Minor Dissent MWLDAN 1 6.20 Philomena 8.25 One Chance MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

SAD 30 SAT 6.20 Philomena 8.25 One Chance Ar Gau Closed 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MER 20 WED MWLDAN 1

MWLDAN 1

4.45 Philomena 7.00 RSC Live: Richard II 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 5.50 One Chance 8.10 Gravity

3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 3.50 Philomena 5.50 One Chance 8.10 Gravity

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 6.05 Philomena 8.10 One Chance

SAD 23 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

2.35 5.15 7.55 The Hunger Games: Catching Fire 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 1.10 Cloudy With.. Meatballs 2 3.20 Thor: The Dark World 6.05 Philomena 8.10 One Chance

SUL 24 SUN 2.35 5.15 7.55 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 6.10 Behind The Candelabra MWLDAN 3 1.10 Turbo 3.20 Thor: The Dark World 6.05 Philomena 8.10 One Chance LLUN 25 MON MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 10.00 1.00 6.30 Cwmni Martyn Geraint: Draw Dros y Don MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance MAW 26 TUE MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 10.00 Cwmni Martyn Geraint: Draw Dros y Don 6.45 NT Live: Frankenstein MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance MER 27 WED MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 6.00 Diana 8.15 About Time MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance IAU 28 THU MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 7.30 Theatr Bara Caws: Llanast MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance GWE 29 FRI MWLDAN 1 5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 3D MWLDAN 2 6.00 Philomena 8.15 About Time MWLDAN 3 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 1

MWLDAN 3

SAD 14 SAT MWLDAN 1

MWLDAN 1

MWLDAN 3

GWE 22 FRI

MWLDAN 2

SUL 1 SUN MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1 3D

RHAGFYR :: DECEMBER

IAU 21 THU MWLDAN 1

GWE 13 FRI 1.20 5.40 Free Birds 3.30 7.50 Free Birds 8.00 Jamie Smith’s Mabon 1.50 4.40 7.30 The Hunger Games: Catching Fire

1.20 5.40 Free Birds 3D 3.30 7.50 Free Birds 1.45 Cloudy With.. Meatballs 2 3.55 Turbo 6.05 I Am Nasrine 8.10 Philomena 1.50 4.40 7.30 The Hunger Games: Catching Fire

MWLDAN 2

MWLDAN 3

3D

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

3D

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

3D

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

3D

MER 4 WED MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

IAU 5 THU MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

GWE 6 FRI MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.40 Frozen 7.50 Frozen 7.30 PGMT: Galliarda 6.00 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

SAD 7 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 1.50 Cloudy With.. Meatballs 2 4.00 Turbo 6.10 Philomena 8.20 Don Jon 1.40 6.00 Free Birds 3.50 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

3D

SUL 8 SUN MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 1.50 Cloudy With.. Meatballs 2 4.00 Turbo 6.10 Blancanieves 8.20 Don Jon 1.40 6.00 Free Birds 3.50 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

3D

LLUN 9 MON MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.40 Frozen 7.50 Frozen 7.30 Chris Wood 6.00 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

MAW 10 TUE MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

3D 5.40 Frozen 7.50 Frozen 6.10 One Chance 8.20 Don Jon 6.00 Free Birds 8.10 The Family

MER 11 WED MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D 6.10 One Chance 8.20 Don Jon 6.00 Free Birds 8.10 The Family

IAU 12 THU MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.35 Cloudy With.. Meatballs 2 3.45 Free Birds 6.00 The Deep 8.10 Thor: The Dark World MWLDAN 2 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3D MWLDAN 3 1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 3D LLUN 16 MON MWLDAN 1 5.20 Romeo & Juliet MWLDAN 2 4.30 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 5.40 Frozen MAW 17 TUE MWLDAN 1 6.00 Romeo & Juliet 8.15 Thor: The Dark World MWLDAN 2 10.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Nadolig 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3D MWLDAN 3 5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D MER 18 WED MWLDAN 1 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 10.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Nadolig 4.45 Royal Opera: Parsifal MWLDAN 3 5.40 Frozen 7.50 Frozen IAU 19 THU MWLDAN 1 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 7.15 Royal Ballet: The Nutcracker MWLDAN 3 5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D GWE 20 FRI MWLDAN 1 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 6.00 Frozen 8.10 Saving Mr Banks SAD 21 SAT MWLDAN 1 12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 1.00 Cloudy With.. Meatballs 3.00 Frozen 5.00 Saving Mr 3D Banks 7.20 Frozen MWLDAN 1

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

MAW 3 TUE MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.35 Turbo 3.45 Free Birds 6.00 Met Opera: Falstaff 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 3D

SUL 15 SUN

LLUN 2 MON MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.00 Romeo & Juliet 8.15 Thor: The Dark World 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug 5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D

5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D Event TBC 6.00 Free Birds 8.10 The Family


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 1

01239 621200

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

NATIONAL THEATRE LIVE

ALL SCREENINGS POB DANGOSIAD £12.50 (£11.50)

Dydd Mawrth 3 Hydref Thursday 3 October, 6.45yh/pm M W L D A N 2 LIVE BROADCAST EVENT – ENCORE SCREENING OF BROADCAST ON 26 SEPTEMBER

Dydd Mawrth 5 Tachwedd Tuesday 5 November, 6.45yp/pm

Dydd Iau 30 Ionawr Thursday 30 January, 6.45pm/yh

Dydd Mawrth 26 Tachwedd Tuesday 26 November, 6.45yp/pm M W L D A N 2 ENCORE

MWLDAN 2 NATIONAL THEATRE LIVE

NATIONAL THEATRE LIVE

NATIONAL THEATRE LIVE

OTHELLO

FRANKENSTEIN (15)

See page 6. Gweler tudalen 6.

See page 17. Gweler tudalen 17.

Dydd Mawrth 22 Hydref Thursday 22 October, 6.45yh/pm M W L D A N 2 ENCORE

Dydd Iau 14 Tachwedd Thursday 14 November, 6.45yp/pm M W L D A N 2 ENCORE

NATIONAL THEATRE LIVE

NATIONAL THEATRE LIVE

HAMLET (12A)

THE HABIT OF ART (12A TBC)

See page 11. Gweler tudalen 11.

See page 19. Gweler tudalen 19.

CORIOLANUS

Dydd Mercher 20 Tachwedd Wednesday 20th November 7.00pm/yh MWLDAN 1 RSC LIVE

RICHARD II See page 21. Gweler tudalen 21.

3


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 2

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

MWLDAN 2 Dydd Mercher 16 Hydref Wednesday 16 October, 7.15yh/pm

Dydd Mercher 18 Rhagfyr Wednesday 18 December, 4.45yh/pm

Dydd Llun 27 Ionawr Monday 27 January, 7.15yh/pm

Dydd Mercher 19 Mawrth Wednesday 19 March, 7.15yh/pm

THE ROYAL BALLET

ROYAL OPERA

THE ROYAL BALLET

THE ROYAL BALLET

DON QUIXOTE

PARSIFAL

GISELLE

(PETIPA/MINKUS)

(WAGNER)

(CORALLI/PERROT/ADAM)

THE SLEEPING BEAUTY

See page 9. Gweler tudalen 9.

See page 25. Gweler tudalen 25.

Dydd Llun 4 Tachwedd Monday 4 November, 5.45yh/pm

Dydd Iau 19 Rhagfyr Thursday 19 December, 7.15yh/pm

ROYAL OPERA

LES VEPRES SICILIENNES (VERDI) See page 16. Gweler tudalen 16.

ENCORE SCREENING OF EVENT BROADCAST ON 12 DECEMBER

(TCHAIKOVSKY) Dydd Mercher 12 Chwefror Wednesday 12 February, 6.45yh/pm ROYAL OPERA

DON GIOVANNI (MOZART)

Dydd Llun 28 Ebrill Monday 28 April, 7.15yh/pm THE ROYAL BALLET

THE WINTER’S TALE (WHEELDON)

THE ROYAL BALLET

THE NUTCRACKER (TCHAIKOVSKY) See page 26. Gweler tudalen 26.

ALL SCREENINGS POB DANGOSIAD £16 (£15)

Dydd Mawrth 24 Mehefin Tuesday 24 June, 6.45yh/pm ROYAL OPERA

MANON LESCAUT (PUCCINI)


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 3

5

01239 621200

ALL SCREENINGS POB DANGOSIAD £16 (£15)

THE MET OPERA: LIVE IN HD SEASON LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

MWLDAN 2

Dydd Sadwrn 5 Hydref Saturday 5 October, 6.00yh/pm

Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr :: Saturday 14 December, 6.00yh/pm

EUGENE ONEGIN

FALSTAFF

(TCHAIKOVSKY) See page 7. Gweler tudalen 7.

(VERDI) M W L D A N 1 See page 25. Gweler tudalen 25.

Dydd Sadwrn 26 Hydref Saturday 26 October, 6.00yh/pm

Dydd Sadwrn 8 Chwefror :: Saturday 8 February, 6.00yh/pm

THE NOSE

RUSALKA

(SHOSTAKOVICH) See page 12. Gweler tudalen 12. Dydd Sadwrn 9 Tachwedd :: Saturday 9 November, 6.00yh/pm

TOSCA (PUCCINI) See page 18. Gweler tudalen 18.

(DVORÁK) Dydd Mawrth 4 Mawrth Tuesday 4 March, 6.00yh/pm ENCORE SCREENING OF EVENT BROADCAST ON 1 MARCH

PRINCE IGOR (BORODIN)

Dydd Mawrth 18 Mawrth :: Tuesday 18 March, 7.00yh/pm

Dydd Sadwrn 26 Ebrill Saturday 26 April, 6.00yh/pm

ENCORE SCREENING OF EVENT BROADCAST ON 15 MARCH

COSÌ FAN TUTTE (MOZART)

WERTHER (MASSENET) Dydd Sadwrn 5 Ebrill Saturday 5 April, 6.00yh/pm

LA BOHÈME

Dydd Sadwrn 10 Mai Saturday 10 May, 6.00yh/pm

LA CENERENTOLA (ROSSINI)

(PUCCINI)

EXHIBITION: GREAT ART ON SCREEN Dydd Iau 10 Hydref :: Thursday October 10, 7.00yh/pm £10 (£9) MWLDAN 2

The Met: Live in HD series is made possible by a generous grant from the Neubauer Family Foundation. Bloomberg is the global corporate sponsor of The Met: Live in HD. The HD Broadcasts are supported by Toll Brothers.

VERMEER AND MUSIC: THE ART OF LOVE AND LEISURE See page 8. Gweler tudalen 8.


5592 MLDmain

6

6/9/13

09:20

Page 4

www.mwldan.co.uk Dydd Iau 26, Dydd Gwener 27, Dydd Sadwrn 28 Medi Thursday 26, Friday 27, Saturday 28 September, 7.30yh/pm £13 (£11) MWLDAN 2

CYD-GYNHYRCHIAD THEATR MWLDAN MAPPA MUNDI CO-PRODUCTION

THE COMPLEAT FEMALE STAGE BEAUTY A colourful exploration of gender and the rise of the Actress in British history. ::

Dydd Mercher 2 Hydref :: Wednesday 2 October, 7.30yh/pm £12 (£10) M W L D A N 2 WELSH FARGO STAGE COMPANY

DANDELION A sensitive tribute to the human spirit from playwright Patrick Jones. ::

Dydd Iau 3 Hydref :: Thursday 3 October, 6.45yh/pm £12.50 (£11.50) MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT - ENCORE SCREENING OF LIVE BROADCAST ON 26 SEPTEMBER

NATIONAL THEATRE LIVE

OTHELLO Shakespeare's celebrated play starring Adrian Lester and Rory Kinnear. ::

Dydd Gwener 4 Hydref :: Friday 4 October, 7.30 yh/pm £13 (£12) MWLDAN 2

FAUSTUS Nominated in the 2009 BBC Radio 2 Folk Awards, the Faustus triumvirate are three of the leading lights of their generation: Saul Rose (Waterson:Carthy, Whapweazel), Benji Kirkpatrick (Seth Lakeman Band, Bellowhead) and Paul Sartin (Bellowhead, Belshazzar’s Feast). ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 5

01239 621200

7

Dydd Mercher 9 Hydref :: Wednesday 9 October, 8.00yh/pm £14 (£12) MWLDAN 2

DANIEL SLOSS STAND-UP After a massive year of live touring, television, and a debut DVD release comes the new stand-up show from Daniel Sloss, the internationally acclaimed Scottish comedian, actor and writer, notable for having launched his comedy career at the tender age of 16.

Dydd Sadwrn 5 Hydref :: Saturday 5 October, 6.00yh/pm £16 (£15) MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

THE MET OPERA

EUGENE ONEGIN (TCHAIKOVSKY) Anna Netrebko and Mariusz Kwiecien star as the lovestruck Tatiana and the imperious Onegin in Tchaikovsky’s fateful romance. Deborah Warner’s new production, set in the late 19th century, moves episodically from farmhouse to ballroom, with a powerful snowstorm providing the dramatic setting for the finale. Piotr Beczala is Lenski, Onegin’s friend turned rival. Russian maestro Valery Gergiev conducts.

Now still only 23, Sloss has matured from comedy boychild into a “strongman of stand-up… blessed with a sharp mind and a potent stage persona … not far off being the nation’s heavyweight champion” (The Scotsman). His new, hilarious show is fresh from a sold-out run at the Edinburgh Fringe Festival, and is full of his “charming, self-deprecating and genuinely funny” (Time Out) trademark style of humour. Daniel’s many TV appearances include Michael McIntyre’s Comedy Roadshow, BBC’s Stand Up, Russell Howard’s Good News, Mock The Week and 8 Out Of 10 Cats. Daniel Sloss is supported by Newcastle newbie Kai Humphries. Sioe newydd ddoniol wrth y llwyddiannus hanner dyn hanner Xbox byd comedi! Yn dilyn blwyddyn o deithio, ^ro ymddangosiadau teledu a’i DVD cyntaf...byddwch yn siw gadw’ch tocynnau’n gynnar! ::

Eugene Onegin is a co-production of the Metropolitan Opera and English National Opera. Mae opera Tchaikovsky am ramant dyngedfennol Tatiana ac Onegin, wedi ei gosod ar ddiwedd y 19eg ganrif, gan symud o ffermdy i ystafell ddawns, gyda storom eira’n darparu gosodiad dramatig ar gyfer y diweddglo. ::

“A star in the making… unstoppable!” Telegraph “Hysterical… a stunning show of observational humour” Sunday Express


5592 MLDmain

6/9/13

8

09:20

Page 6

www.mwldan.co.uk

Dydd Iau 10 Hydref :: Thursday 10 October, 7.00yh/pm £10 (£9) MWLDAN 2

Dydd Gwener 11 Hydref :: Friday 11 October, 7.30yh/pm £13 (£12) M W L D A N 2

LIVE BROADCAST EVENT

RCT THEATRES PRESENT EXHIBITION: GREAT ART ON SCREEN

VERMEER AND MUSIC: THE ART OF LOVE AND LEISURE This autumn, the National Gallery, London, is offering a major exhibition on one of the most startling and fascinating artists of all-time: Johannes Vermeer, painter of the Girl with a Pearl Earring. Vermeer painted little more than 30 works that still exist, and the National Gallery has chosen to focus on his art in relation to music. Music was one of the most popular themes of Dutch painting and revealed an enormous amount about the sitter and the society. The event film goes beyond the exhibition to tell the entire story of Vermeer's life and, in doing so shows in detail many other of the artist's great works. The programme is perfect for those who adore Vermeer's work and who want both to see it in detail and to learn more about this mysterious, fascinating man. Mae’r Oriel Genedlaethol yn cyflwyno arddangosfa fawr am arluniwr hynod ddiddorol – Johannes Vermeer, a baentiodd Girl with a Pearl Earring. Mae’r Oriel wedi dewis canolbwyntio ar ei gelf mewn perthynas â cherddoriaeth, un o’r themau mwyaf poblogaidd yn arlunio’r Isel-diroedd. Mae’r ffilm yn mynd y tu hwnt i’r arddangosfa i adrodd hanes bywyd cyfan Vermeer, ac wrth wneud, yn amlygu nifer o weithiau mawr eraill yr arluniwr. Bydd y ffilm hon yn gweddu ar gyfer y gynulleidfa ehangach sy’n edmygu ei waith – ac sydd am ei weld mewn manylder a dysgu mwy am y dyn dirgel, diddorol hwn. ::

MARTYN JOSEPH + PAPER AEROPLANES A unique pairing of two of Wales’ finest musical talents appearing together as a double bill for the first time on this tour. Martyn Joseph is renowned across the world for the craft of his song-writing, the power of his performances, and the emotional response to the humanitarian vision his songs provoke. Paper Aeroplanes have been building acclaim for their own music over the past few years. Strongly backed by BBC Radio Wales, they are the leading lights of a new generation of acoustic performer, and this year they release a new album “Little Letters” on the Navigator label. Pâr unigryw o ddwy o dalentau mwyaf gwerthfawr Cymru yn ymddangos gyda'i gilydd mewn cyngerdd am y tro cyntaf ar y daith yma. Mae Martyn Joseph yn cael ei adnabod ar draws y byd am ei grefft o ysgrifennu caneuon, y pwer o'i berfformiadau a'r ymateb emosiynol am y weledigaeth ddyngarol y mae ei ganeuon yn profocio. Mae Paper Aeroplanes wedi bod yn adeiladu cefnogaeth am ei gerddoriaeth ei hun dros y blynyddoedd diwethaf. Yn cael cefnogaeth cryf gan BBC Radio Cymru, maent yn arweinyddion o genedl newydd o berfformwyr acwstig, ac eleni maent yn rhyddhau albwm newydd "Little Letters" ar label Navigator. :: www.martynjoseph.net www.paperaeroplanesmusic.com

Tour produced by RCT Theatres with the support of Creu Cymru and with funding from Arts Council of Wales Cynhyrchwyd y daith gan Theatrau Rhondda Cynon Taf gyda chymorth Creu Cymru a chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 7

01239 621200

9

Dydd Sadwrn 12 Hydref :: Saturday 12 October, 7.30yh/pm £12 (£10) £1 under 19

Dydd Mercher 16 Hydref :: Wednesday 16 October, 7.15yh/pm £16 (£15)

MWLDAN 2

MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

PETER GOULD MUSIC TRUST

ALEXANDRA DARIESCU (piano)

THE ROYAL BALLET

Beethoven: Sonata in F, Op 10 No 2 Scarlatti: Sonata in F minor K 466 Schumann: Fantasiestucke, Op 12 Chopin: 24 Preludes, Op. 28

(PETIPA/MINKUS)

Featured as BBC Music Magazine's Rising Star in June 2011, Alexandra Dariescu is an outstanding communicator, hugely popular with audiences. In 2012 Alexandra made her debut at the Weill Recital Hall in Carnegie Hall where she was one of five young international pianists invited by Andras Schiff to join him in a residency. She has given recitals at the major venues and festivals throughout Europe and further afield including Wigmore Hall, Bridgewater Hall, Cheltenham (broadcast by BBC Radio 3) and Bath Festivals, among many others. This season Alexandra makes her debut with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra and appears as soloist at the Barbican, Bridgewater Hall and at the Royal Albert Hall with the Royal Philharmonic Orchestra. Wedi ei chynnwys fel Seren ar ei Hanterth yng Nghylchgrawn Cerddoriaeth y BBC ym Mehefin 2011, mae’r pianydd Alexandra Dariescu yn gyfathrebwr neilltuol, yn hynod boblogaidd gyda’r gynulleidfa. Mae wedi cyflwyno datganiadau yn nifer o’r cyngherddau a gwyliau mawr ar draws Ewrop a thu hwnt, gan gynnwys Neuadd Wigmore a Gwˆ yl Caerfaddon ymhlith eraill. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by PETER GOULD MUSIC TRUST

DON QUIXOTE Carlos Acosta presents his first work for The Royal Ballet – a dance adaptation of the classic novel by Miguel de Cervantes. Acosta has already established himself as an exciting choreographic talent with Tocororo – A Cuban Tale, a semi-autobiographical work that draws on his childhood in Cuba and broke box office records at Sadler’s Wells Theatre in 2003. The adventures of the bumbling knight Don Quixote and his ever-faithful squire Sancho Panza have been the inspiration for countless ballets, of which one of the most well-loved is the version by 19th-century Russian choreographer Marius Petipa. Acosta has danced the virtuoso role of Basilio many times, and now brings his unique and vibrant vision to the story, drawing on Petipa and with music by Ludwig Minkus, full of Spanish flair and atmosphere. Don Quixote, with its famously bravura Act III pas de deux and its infectious joie de vivre makes for a wonderfully entertaining evening. Addasiad dawns o’r nofel glasurol gan Miguel de Cervantes. Mae anturiau’r marchog trwsgl Don Quixote a’i sgweier ffyddlon Sancho Panza wedi bod yn ysbrydoliaeth i faleoedd niferus, ac mae ei joie de vivre deniadol yn sicr o greu noson o adloniant difyr. ::


5592 MLDmain

10

6/9/13

09:20

Page 8

www.mwldan.co.uk

Dydd Gwener 18 Hydref :: Friday 18 October, 7.30 yh/pm £12.50 (£11)

Dydd Sadwrn 19 Hydref :: Saturday 19 October, 8.00yh/pm £12 (£10)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

BLACK RAT & BLACKWOOD MINERS’ INSTITUTE

ELIS JAMES & CHRIS CORCORAN

BOEING BOEING By Marc Camoletti Translated by Beverly Cross & Francis Evans Directed by Richard Tunley Following highly successful tours of Bouncers (2010), Up 'n' Under: The Welsh Tour (2011) and Neville’s Island by Tim Firth (2012), Black RAT Productions are flying into action with their brand new production. It is the swinging 1960s and Bernard is living his dream life! He has a stylish apartment in Paris and, most importantly… an airline timetable!

C A B A R E T FO R M AT

THE COMMITTEE MEETING An hilarious evening is in store with two of Wales finest comedians as they deliver a delicious session of character comedy with a democratic life of its own. The entirely loveable Elis James (BBC 2’s 8 Out Of 10 Cats) from Carmarthen is no stranger to Mwldan, and has been gathering acclaim as “hugely appealing” (The Guardian) and “a complete joy” (Time Out).

With accurate planning, and the help of a very reluctant housekeeper, he successfully juggles three gorgeous air stewardess fiancées, each unaware of the others - one up, one down and one pending!

The "affectionate and charming" (The Sunday Times) Chris Corcoran is best known as Rhod Gilbert’s co-host every Saturday morning on BBC Radio Wales and "makes you feel good" (The Times).

But turbulence hits Bernard’s perfect life when his friend Robert comes to stay. Weather-delayed flights and a new, faster Boeing jet send his busy love life into chaos. Soon all three stewardesses are grounded in Paris and poor Robert struggles to remember which lies to tell to whom, and pandemonium ensues.

In The Committee Meeting, arguably the best thing to happen in the Valleys since 1992’s Garden Festival of Wales, Corcoran and James bring a chaotic night of workingman’s club culture to Mwldan. Corcoran presides as Mr. Chairman, whilst James adopts the persona of club caretaker Rex Jones. It’s comedy gang show, committee style, plus bingo!

Fasten your seat belts for this breathtakingly farcical play brought to you with the usual Black RAT high energy and gusto! A Black RAT Productions and Blackwood Miners' Institute coproduction in association with RCT Theatres and supported by Arts Council Wales. Yr adeg yw’r 1960au byrlymus ac mae Bernard yn arwain ei fywyd delfrydol! Mae ganddo fflat steilus ym Mharis, ac mae wrthi’n ddawnus yn cael perthynas gyda thair stiwardes awyr prydferth, i gyd yn anymwybodol o’i gilydd. Ond mae trefniadau perffaith Bernard yn dechrau datod, a chyn hir mae’n anghofio pa gelwydd i ddweud wrth ba ferch! Tynhewch eich gwregys ar gyfer siwrnai dymhestlog yn y ffars syfrdanol hon. ::

All members must attend; by reading this you are a member. ^ Y peth gorau i ddigwydd yn y Cymoedd ers Gw yl Gerddi Cymru ym 1992, daw Chris Corcoran ac Elis James â’u harddull unigryw o ddiwylliant clwb dynion gweithio i Aberteifi. Comedi benigamp. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 9

01239 621200

Dydd Mawrth 22 Hydref :: Thursday 22 October, 6.45yh/pm £12.50 (£11.50)

Dydd Iau 24 Hydref :: Thursday 24 October, 7.30yh/pm £9 (£8)

M W L D A N 2 LIVE BROADCAST EVENT - ENCORE SCREENING

MWLDAN 2

11

CWMNI THEATR 3D NATIONAL THEATRE LIVE

HAMLET (12A) National Theatre Live’s 2010 broadcast of Hamlet returns to cinemas as part of the National Theatre's 50th anniversary celebrations. Following his celebrated performances at the National Theatre in Burnt by the Sun, The Revenger's Tragedy, Philistines and The Man of Mode, Olivier Award-winning actor Rory Kinnear plays Hamlet in a dynamic new production of Shakespeare’s complex and profound play about the human condition, directed by Nicholas Hytner. He is joined by Clare Higgins (Gertrude), Patrick Malahide (Claudius), David Calder (Polonius), James Laurenson (Ghost/Player King) and Ruth Negga (Ophelia). Dychwela darllediad 2010 y National Theatre Live o Hamlet i’r sinema fel rhan o’i dathliadau pen-blwydd yn 50 oed. Rory Kinnear sy’n chwarae Hamlet mewn cynhyrchiad deinamig newydd o ddrama gymhleth a dwys Shakespeare sy’n ymwneud a ‘r cyflwr dynol. ::

WYNEB DROS DRO gan Glenn Jones Ar ôl cyrraedd ty^ ei Fam am y Nadolig, mae Dylan a’i wraig anfodlon yn gweld bod Mam, sydd newydd ysgaru, yn llawn hwyl yr wy^l, a hynny oherwydd fod dyn newydd yn ei bywyd, dyn sy’ ddigon ifanc i fod yn fab iddi. Wrth iddyn nhw giniawa, ac yfed gormod o win mae rhagor o sypreisys yn cael eu datgelu. Ymunwch â Chwmni Theatr 3D, sydd bellach yn ei degfed flwyddyn, wrth iddynt gyflwyno drama wreiddiol a llawn hiwmor sy’n tywys ei chynulleidfaoedd at wraidd camweithred deuluol. Dyma’r moddion perffaith ar gyfer noson oer yr hydref. Upon reaching his mother’s house for Christmas, Dylan and his sulking wife find his newly divorced mother has a surprising spring to her step, and it’s all down to a new man in her life - a man young enough to be her son. Forced into close quarters, tensions build, the wine flows and family secrets are revealed. Now in their 10th year, 3D Theatre Company present a warm, funny and captivating original play that takes the audience to the heart of family dysfunction. The perfect remedy for a cold autumn evening. This show is presented in welsh, suitable for welsh learners. :: Cefnogir gan :: Supported by Ganolfan Mileniwm Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru :: Wales Millennium Centre and Arts Council of Wales


5592 MLDmain

09:20

Page 10

www.mwldan.co.uk The Nose -Paulo Szot as Kovalyov, photo by Ken Howard.

12

6/9/13

Dydd Gwener 25 Hydref :: Friday 25 October, 8.00yh/pm £17.50 (£16.50)

Dydd Sadwrn 26 Hydref :: Saturday 26 October, 6.00yh/pm £16 (£15)

MWLDAN 2

MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

RALPH MCTELL ONE MORE FOR THE ROAD Ralph McTell has enjoyed a 48 year career and Autumn 2013 sees the One More For The Road tour of this quintessential singer-songwriter-guitarist. Ralph's shows feature beautifully crafted narrative songs, combined with dextrous fingerstyle guitar playing and evocative story telling, and will of course include the Ivor Novello award winning 'Streets of London'. Mae Ralph McTell wedi mwynhau gyrfa 48 mlynedd, ac mae ei sioeau’n cynnwys caneuon naratif cain, wedi cyfuno â chwarae gitâr fedrus ac adrodd stori atgofus. ::

THE MET OPERA

THE NOSE (HANDEL) William Kentridge stormed the Met with his inventive production of Shostakovich’s opera, which dazzled opera and art lovers alike in its inaugural run in 2010. Now Paulo Szot reprises his acclaimed performance of a bureaucrat, whose satirical misadventures in search of his missing nose are based on Gogol’s comic story. Valery Gergiev conducts. The Nose is a co-production of the Metropolitan Opera; the Festival d’Aix en Provence; and the Opéra National de Lyon. Opera am fiwrocrat sydd yn bwrw ati i chwilio am ei drwyn colledig. Wedi ei seilio ar stori ddifyr Gogol. Valery Gergiev sy’n cyfarwyddo. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 11

13

The Nose -Paulo Szot as Kovalyov, photo by Ken Howard.

01239 621200

Dydd Mawrth 29 Hydref :: Tuesday 29 October, 7.00yh/pm Dydd Mercher 30 Hydref :: Wednesday 30 October, 2.00yp/pm, 7.00yh/pm Dydd Iau 31 Hydref :: Thursday 31 October, 2.00 yh/pm £12 (£10) £8 children NOFIT STATE CIRCUS

NOODLES Hot on the heels of the phenomenal BIANCO at Bluestone back in July, we are delighted to be the only venue in Wales to bring you the latest production from Nofit State Circus: Noodles! Fun, funny and fantastic - Noodles is tasty fun for all the family! NoFit State is known around the world for groundbreaking productions that challenge preconceptions of contemporary circus, combining live music, dance, stage design, text and film with traditional circus skills. With Noodles, the company take a new run at the barriers between circus and theatre, re-inventing themselves and moulding their work for the theatre stage. In a sea of irreverent chaos and a world of knots, wires and spaghetti, a surreal cooking show loses the plot as the noodles take over. Aerialists, handbalancers, contortionists and magicians twist and bend the frontiers of reality in a world that will make you laugh, gasp and drop your jaws in wonder at moments of great beauty and madness.

‘a masterfully curated piece’ The Stage

Directed by renowned Finnish circus director, Maksim Komaro, Noodles is a complete departure and a new direction for NoFit State. It has different ingreditents and a new recipe. Together they have cooked up something classically fresh and seriously fun. Yn hwyl, yn ddoniol ac yn wych. Ffwlbri nwdls i bob oed! Mae NoFit State yn enwog ar draws y byd am gynyrchiadau arloesol sy’n herio rhagdybiaethau am syrcas gyfoes. Gyda Noodles, bydd y cwmni yn cymryd golwg newydd ar y rhwystrau rhwng syrcas a theatr, gan ail-ddyfeisio’u hunain a mowldio eu gwaith ar gyfer llwyfan y theatr. Mae sioe goginio swrrealaidd yn mynd yn draed moch wrth i’r nwdls gymryd drosodd. Gydag acrobatiaid a hud, byddwch yn chwerthin a synnu ar yr harddwch a’r gwallgofrwydd. ::


5592 MLDmain

6/9/13

14

09:20

Page 12

www.mwldan.co.uk

Cyd-Gyhyrchaid Theatr Mwldan :: Creu Cymru Co-production Dydd Llun 28 Hydref :: Monday 28 October, 7.30 yh/pm MWLDAN 2

TAITH GORWELION HORIZONS TOUR 4 days… 8 bands… 16 shows… 16 venues…

CUMBIA ALL STARS

Creu Cymru and Mwldan in association with Cerdd Cymru : Music Wales present a major music tour of Wales featuring artists hand picked from global showcases appearing at Womex 2103 in Cardiff, with support from world class Welsh artists. Appearing at Mwldan on 28th October will be:

+ DNA (CYMRU)

4 diwrnod… 8 band… 16 sioe… 16 lleoliad… Bydd Creu Cymru a’r Mwldan mewn cydweithrediad â Cerdd Cymru : Music Wales yn cyflwyno taith gerddorol fawreddog o Gymru sy’n cynnwys artistiaid wedi eu dethol yn ofalus o berfformiadau bydol sy’n ymddangos yn Womex 2013 yng Nghaerdydd, gyda chefnogaeth o artistiaid Cymreig o’r safon flaenaf:

(PERIW/PERU)

Travel back to the psychedelic roots of the Peruvian Cumbia! Like a Peruvian Buena Vista Social Club, the 8-piece Cumbia All Stars come from the legendary bands of Peruvian Cumbia and, after 40 years, they meet again to finally play together the music they participated in creating. Psychedelia was a phenomenon that only could have occurred during the sixties in Peru, a product of the effervescent environment of rediscovered freedoms when psychedelia took root in the removed cities of Amazonia, and among children of immigrants who gave birth to a musical genre that is now an integral part of the Peruvian identity. Delirious melodies, bold guitar, latin grooves and jerky beats – these guys swing! DnA by name, DnA by nature: music is in the very DNA of this hugely talented mother-and-daughter duo Delyth & Angharad Jenkins from Wales, both of whom enjoy international reputations not only as soloists but as members of such bands as Calan, Adran D, Aberjaber and Cromlech. Whether they’re vamping up a traditional oldie or minting something entirely new, there’s a timeless beauty to these intimate and irresistible conversations between harp and fiddle.


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 13

15

01239 621200 Teithiwch yn ôl i wreiddiau seicedelig Cumbia Periw! Fel Clwb Cymdeithasol Buena Vista Periwaidd, daw’r Cumbia All Stars 8 rhan o fandiau enwog Cumbia Periw, ac, ar ôl 40 mlynedd, maent yn cyfarfod eto o’r diwedd i chwarae’r gerddoriaeth wnaethant gyfrannu at ei chreu. Roedd Seicedelia yn ffenomen gallai fod wedi digwydd yn ystod y chwedegau ym Mheriw, yn gynnyrch amgylchedd byrlymol rhyddid wedi ei ail-ddarganfod pan fagodd seicedelia wreiddiau yn ninasoedd anghysbell Amazonia, ac ymhlith plant mewnfudwyr a chreasant genre cerddorol sydd erbyn hyn yn rhan annatod o’r hunaniaeth Periwaidd. Melodïau hyfryd, chwarae gitâr rymus, grw ˆfs lladin a churiadau sionc - mae tipyn o swing gyda’r criw hwn! DnA yw’r enw, a DnA yw’r natur: cerddoriaeth yw DNA'r deuawd hynod ddawnus hwn, sef mam a merch Delyth ac Angharad Jenkins o Gymru, y ddwy ag enw da rhyngwladol nid yn unig fel unawdwyr ond hefyd fel aelodau o fandiau megis Calan, Adran D, Aberjaber a Chromlech. P’un ai a fyddant yn adnewyddu hen ffefryn traddodiadol neu yn creu rhywbeth newydd sbon, mae ‘na brydferthwch dragwyddol i’r sgyrsiau personol ac anorchfygol hyn rhwng y delyn a’r ffidl. ::

www.cerddcymru.com/cardiff-womex-2013/ taith-gorwelion-horizons-tour

Tour | Taith 1 Cumbia All Stars

Tour | Taith 2 Ghazalaw

(Periw/Peru) + DnA (Cymru)

(India/Cymru)

27.10.13 Harlech Theatr Harlech 28.10.13 Cardigan | Aberteifi Theatr Mwldan 29.10.13 Swansea | Abertawe Taliesin Arts Centre 30.10.13 Pontypridd Muni Arts Centre

+ Ballet Nimba (Cymru/Guinea) 27.10.13 Narberth | Arberth Span Arts & Torch Theatre at Queens Hall 28.10.13 Porthcawl The Grand Pavilion 29.10.13 Pwllheli Neuadd Dwyfor 30.10.13 Brecon | Aberhonddu Theatr Brycheiniog

Tour | Taith 3 Les Tambours de Brazza (Gweriniaeth y Congo / RepubIic of the Congo)

+ 9Bach (Cymru) 27.10.13 Aberystwyth Arts Centre 28.10.13 Caernarfon, Galeri 29.10.13 Blackwood | Coed Dduon, Blackwood Miners’ Institute 30.10.13 Pontardawe Arts Centre

Tour | Taith 4 Ebo Taylor (Ghana) + Alaw (Cymru) 27.10.13 Ystradgynlais The Welfare 28.10.13 Builth Wells | Llanfair ym Muallt, Wyeside Arts Centre 29.10.13 Holyhead | Caergybi Ucheldre Centre 30.10.13 Abergavenny | Y Fenni Borough Theatre


5592 MLDmain

16

6/9/13

09:20

Page 14

www.mwldan.co.uk

Dydd Gwener 1 Tachwedd :: Friday 1 November, 7.30yh/pm £12 (£10) £8 children / plant

Dydd Llun 4 Tachwedd :: Monday 4 November, 5.45yh/pm £16 (£15)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MORGAN & WEST

THE ROYAL OPERA

TIME TRAVELLING MAGICIANS

LES VEPRES SICILIENNES

Great Scott! Victorian magicians Morgan & West bring a magical extravaganza to a millennium near you! No future is left unseen and no timeline left unaltered as this pair of temporal tricksters bring a show brimming over with baffling magic, unparalleled precognitive powers and a totally genuine ability to travel through time! This is genuinely rich, wholehearted, fun entertainment for all the family packed with mind-boggling trickery and many comical hum-dingers - from the duo who actually managed to fool Penn & Teller on national TV.

***** “Your spirits will be raised immeasurably by this delightful, family-friendly show. Simply spiffing!” Three Weeks **** “They are 100% genuine about their mental magic gift” The List **** “I can’t recall the last time my awe was so thoroughly struck” The Scotsman Swynwyr Fictoraidd yn cyflwyno sioe benigamp yn llawn triciau difyr a hud sy’n teithio trwy amser! ::

LIVE BROADCAST EVENT

(VERDI) The French have occupied Sicily, and Hélène is held hostage by Montfort, the French governor, who has had her brother executed. She turns to the partisan Jean Procida and the rebellious patriot Henri in her bid for vengeance. Les Vêpres Siciliennes is one of Verdi’s lesser-known mature operas, but was vital to his development as a composer. It was created for the Paris Opéra in 1855, providing Verdi with an opportunity to embrace the elaborate style and traditions of French grand opera. Stefan Herheim brings Verdi’s tale of revenge, family relations and patriotism to Covent Garden for the first time. His imaginative production draws parallels between the opera and the opera house for which it was written, including a spectacular re-creation of the Paris Opéra itself. Musically, the work contains impressive choruses, passionate duets and some wonderful showpiece arias for the principal singers. Particular highlights include Procida’s aria on returning to Sicily ‘Et toi, Palerme’, the Act IV duet ‘De courroux et d’effroi’ in which Hélène expresses her sympathy for Henri’s dilemma and Hélène’s brilliant Act V boléro, ‘Merci, jeunes amis’. Dyma un o operâu llai adnabyddus Verdi, stori am ddial a theulu, sy’n ei weld yn troi at arddull a thraddodiadau coeth yr opera fawr Ffrengig. Yn gerddorol, mae’r gwaith yn cynnwys corysau trawiadol, deuawdau angerddol ac ambell aria ryfeddol wrth y prif gantorion. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 15

01239 621200

17

Dydd Mawrth 5 Tachwedd :: Tuesday 5 November, 6.45yp/pm £12.50 (£11.50) Dydd Mawrth 26 Tachwedd :: Tuesday 26 November, 6.45yp/pm £12.50 (£11.50)

Dydd Mercher 6 Tachwedd :: Wednesday 6 November, 7.30yh/pm £12 (£10)

MWLDAN 2

IGNITION PRESENTS

LIVE BROADCAST EVENT - ENCORE

NATIONAL THEATRE LIVE

FRANKENSTEIN (15) 5 NOV WITH BENEDICT CUMBERBATCH AS THE CREATURE AND JONNY LEE MILLER AS VICTOR FRANKENSTEIN 26 NOV WITH JONNY LEE MILLER AS THE CREATURE AND BENEDICT CUMBERBATCH AS VICTOR FRANKENSTEIN

By Derek Webb Following phenomenal audience and critical response to the National Theatre’s 2011 production of Frankenstein – starring Benedict Cumberbatch and Jonny Lee Miller – NT Live is offering audiences a one-off opportunity to see this thrilling experience again on the big screen, directed by Danny Boyle, Oscar-winner for Slumdog Millionaire and director of London’s Olympic opening ceremony. Urgent concerns of scientific responsibility, parental neglect, cognitive development and the nature of good and evil are embedded within this thrilling and classic gothic tale blessed by fantastic production design and brilliant performances from the leads. Frankenstein won rave 4 and 5 star reviews from the press and has subsequently won numerous awards, including all top UK theatre awards (Olivier, Evening Standard and Critic’s Choice awards). Suitable only for 15yrs+ Yn dilyn ymateb rhyfeddol oddi wrth gynulleidfaoedd a beirniaid i gynhyrchiad 2011 y National Theatre o Frankenstein – yn serennu Benedict Cumberbatch a Jonny Lee Miller – mae NT Live yn cynnig cyfle unigryw i gynulleidfaoedd i wylio’r sioe gyffrous hon ar y sgrin fawr eto. Caiff pryderon taer am gyfrifoldeb gwyddonol, esgeulustod rhieni, datblygiad gwybyddol a natur da a drwg eu hymgorffori o fewn y clasur gothig gafaelgar a hynod ysgytiol hwn. ::

MWLDAN 2

CALL ME DUSTY By Derek Webb Without doubt the finest white soul singer of her era, Dusty Springfield is for millions the definitive pop diva, and 2013 is the 50th anniversary of the start of her extraordinary solo career. Her lifestyle is the stuff of legend – and great drama. With her relentless quest for perfection and refusal to compromise, Dusty Springfield led a tormented life. Her stage persona – extravagant black mascara and backcombed hair – was at odds with the quiet, shy convent girl Mary O'Brien and her sexuality. The result was a downward spiral of drugs, alcohol abuse and self-harm– but, despite all that, she produced tremendous music, which still ranks as some of the finest of its kind. ‘Call Me Dusty’ is a one woman show that celebrates the music, while exploring the dichotomy of the private person and her alter ego. Playing Dusty is Jessica Sandry who starred in an acclaimed show about another legendary singing star, Doris Day, in addition to her many national theatre, television and film roles. Heb os nac oni bai Dusty Springfield yw cantores soul croen gwyn gorau ei hoes. Ac mae 2013 yn marcio 50 mlynedd ers iddi ddechrau ar ei gyrfa unigol ryfeddol. Mae ‘Call Me Dusty’ yn dathlu’r gerddoriaeth, wrth archwilio dicotomi'r person preifat a’i hunan arall. ::


5592 MLDmain

18

6/9/13

09:20

Page 16

www.mwldan.co.uk

Dydd Iau 7 Tachwedd :: Thursday 7 November, 8.00yh/pm £15 (£13)

Dydd Sadwrn 9 Tachwedd :: Saturday 9 November, 6.00yh/pm £16 (£15)

MWLDAN 2

MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

MARK THOMAS

THE MET OPERA

100 ACTS OF MINOR DISSENT

TOSCA

Mark Thomas is well versed in the art of creative mayhem and over the years his troublemaking has changed laws, cost companies millions and annoyed those who most deserved to be. Now he returns to what he does best, mischief- joyously bad behaviour with a purpose.

(PUCCINI)

After his award winning show Bravo Figaro, Mark sets himself the task of committing 100 Acts of Minor Dissent in the space of a year. Mark catalogues everything from the smallest and silliest gesture to the grandest confrontations and the results are subversive, hilarious, mainly legal and occasionally inspiring. Mae Mark Thomas yn arbenigwr ar greu helynt. Mae’n gosod y dasg iddo’i hunan o gyflawni 100 gweithred o anghydffurfiaeth mewn cyfnod o flwyddyn. Mae’n cofnodi popeth o’r peth dwl lleiaf i’r gwrthdaro eithaf ac mae’r canlyniadau’n ddoniol tu hwnt. ::

“Thomas’s earnest commitment to fighting the corporate power is tempered by a strong sense of the ridiculous and a welcome degree of self-irony” The Telegraph “Thomas gets more gripping the more audacious the activities he describes” The Guardian

Puccini’s timeless verismo score is well served by an exceptional cast, led by Patricia Racette in the title role of the jealous diva, opposite Roberto Alagna as her lover, Cavaradossi. George Gagnidze is the villainous Scarpia. Tosca is a co-production of the Metropolitan Opera, the Bayerische Staatsoper and the Teatro alla Scala. Caiff sgôr verismo tragwyddol Puccinni ei gyfleu gan gast eithriadol, wedi ei arwain gan Patricia Racette yn y rôl deitl, gyda Robert Alagna fel ei chariad. ::

Tosca - Patricia Racette as Tosca and Roberto Alagna as Cavaradossi, photo by Ken Howard


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 17

01239 621200

Dydd Mercher 13 Tachwedd :: Wednesday 13 November, 7.30yh/pm £16 (£14)

Dydd Iau 14 Tachwedd :: Thursday 14 November, 6.45yp/pm £12.50 (£11.50)

MWLDAN 2

MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT - ENCORE

19

REDUCED SHAKESPEARE COMPANY

COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE ABRIDGED & REVISED Written by Adam Long, Daniel Singer and Jess Winfield. Directed by Reed Martin and Austin Tichenor

NATIONAL THEATRE LIVE

THE HABIT OF ART (12A TBC) National Theatre Live’s 2010 broadcast of Alan Bennett’s acclaimed play The Habit of Art, with Richard Griffiths, Alex Jennings and Frances de la Tour, returns to cinemas as part of the National Theatre's 50th anniversary celebrations.

An irreverent, fast-paced romp through the Bard’s plays, The Complete Works of William Shakespeare (abridged) was London’s longest-running comedy having clocked a very palpable nine years in London’s West End at the Criterion Theatre!

Benjamin Britten, sailing uncomfortably close to the wind with his new opera, Death in Venice, seeks advice from his former collaborator and friend, W H Auden. During this imagined meeting, their first for twenty-five years, they are observed and interrupted by, amongst others, their future biographer and a young man from the local bus station.

Now revised for 2013 with the same recycled jokes - just put in a different order. Join these madcap men in tights as they weave their wicked way through all of Shakespeare’s Comedies, Histories and Tragedies in one wild ride that will leave you breathless and helpless with laughter.

Alan Bennett’s play is as much about the theatre as it is about poetry or music. It looks at the unsettling desires of two difficult men, and at the ethics of biography. It reflects on growing old, on creativity and inspiration, and on persisting when all passion’s spent: ultimately, on the habit of art.

Siwrnai gyflym a ffwrdd-â-hi trwy bob un o 37 drama Shakespeare mewn 97 munud! Bu’r sioe gomedi hon yn chwarae am naw mlynedd yn West End Llundain. Nawr wedi ailwampio, ymunwch â’r dynion mewn teits wrth iddynt eich arwain trwy Gomedïau, Hanesion a Thrasiedïau’r bardd enwog mewn modd bydd yn siw^ r o’ch difyrru! ::

Bydd darllediad y National Theatre o ddrama glodfawr 2010 Alan Bennett, The Habit of Art, gyda Richard Griffiths, Alex Jennings and Frances de la Tour, yn dychwelyd i sinemâu fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Theatr yn 50 oed.

All 37 Plays in 97 Minutes!

“Pithier than Python. Irresistible.” New York Times “Stupendous, anchorless joy!” The Times

Mae drama Alan Bennett yn ymwneud cymaint â’r theatr ag y mae am farddoniaeth neu gerddoriaeth. Mae’n ystyried dymuniadau cythryblus dau ddyn anodd, yn ogystal â moeseg bywgraffiadau. Mae’n adlewyrchu ar heneiddio, ar ysbrydoliaeth, ac ar ddyfalbarhad pan fo’r angerdd i gyd wedi nychu: yn y pendraw, ar arfer celf. ::


5592 MLDmain

20

6/9/13

09:20

Page 18

www.mwldan.co.uk Dydd Sadwrn 16 Tachwedd :: Saturday 16 November, 7.30 yh/pm £12 (£10) £1 under 19 MWLDAN 2

PETER GOULD MUSIC TRUST

SUJIN PARK (violin) JOCELYN FREEMAN (piano) Mozart: Sonata in E minor Britten: Three pieces from Suite for violin and piano Brahms: Hungarian Dances 1, 4 and 5 Janacek: Sonata Gershwin: Preludes Sujin Park, born in Australia, attended the Sydney Conservatorium of Music and was awarded the Associated Board of the Royal Schools of Music Scholarship to study at the Royal College of Music in London. In 2012, Sujin was a finalist and prize winner in the Royal Over-Seas League Competition, London, and won first prize at the 19th Jeunesses International Violin Competition, Bucharest.

Dydd Gwener 15 Tachwedd :: Friday 15 November, 8.00yh/pm £14 (£12) MWLDAN 2

LUCY PORTER: NORTHERN SOUL Lucy Porter - familiar from popular TV and Radio panel shows such as Never Mind The Buzzcocks, Mock The Week and The Unbelievable Truth - returns to the UK tour circuit, fresh from The Edinburgh Fringe Festival, with her best show yet. Does geography shape our destiny? Born in Croydon to a Northern Irish dad and a Midlander mum (who met in Africa), Lucy never felt that she belonged down South. She tried moving to Manchester, marrying a Welshman and travelling the world, but she’s still - like the littlest hobo - seeking her spiritual home. Bydd Lucy Porter yn adnabyddus o sioeau teledu fel Mock The Week, ac mae’n dychwelyd gyda’i sioe gorau hyd yn hyn. A yw daearyddiaeth yn siapio ein tynged? Cafodd ei geni yn Ne Lloegr ond ni wnaeth erioed deimlo ei bod yn perthyn yno, mae wedi teithio’r byd, ond mae’n dal i fod ar gyfeiliorn, yn chwilio am ei chartref ysbrydol. ::

“Impeccably punchlined anecdotes of the everyday. Genuinely delightful” The Telegraph

The Trust welcomes the return of pianist Jocelyn Freeman who hails from St Davids. She is developing a career notable in its integrity and versatility. Comfortable performing as song accompanist, soloist, recitalist and instrumental duo partner, she has been hailed as "One to Watch" by International Piano Magazine, and has recently released her debut CD Night and Novelties: A Piano Recital. Her engaging performances are characterised by colourful, intimate imagination and technical authority. Dechreuodd Sujin Park, a anwyd yn Sydney, Awstralia, ym 1989, astudio’r feiolin yn 6 mlwydd oed. Mynychodd Conservatorium Cerddoriaeth Sydney yn 2009, ac yn 2010 derbyniodd Ysgoloriaeth i astudio yng Ngholeg Brenhinol Cerddoriaeth Llundain, lle mae’n astudio ar hyn o bryd. Cyrhaeddodd Sujin y rownd derfynol ac enillodd wobr yng Nghystadleuaeth y Gynghrair Dramor Frenhinol 2012, Llundain ac enillodd y wobr gyntaf yn 19eg Cystadleuaeth Feiolin Ryngwladol Jones ym Mwcarést, 2012. Yn wreiddiol o Dyˆ Ddewi, mae Jocelyn yn datblygu gyrfa sy’n hynod o ran ei didwylledd a’i natur amryddawn. Yn gysurus yn perfformio fel pianydd, unawdydd concertoi, datgeiniad, cyfeilyddes a chwaraewr cerddoriaeth siambr, mae wedi ei chlustnodi fel “Un i Wylio” gan Gylchgrawn International Piano. Mae ei pherfformiadau atyniadol wedi eu nodweddu gan ddychymyg lliwgar, personol ac awdurdod technegol. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by PETER GOULD MUSIC TRUST


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 19

21

Image from previous production of HMS Pinafore

01239 621200

20 - 23 November :: Tachwedd, 7.30yh/pm £11 (All tickets) MWLDAN 2

OPERA TEIFI

OKLAHOMA! For this year’s Autumn production, Mwldan regulars Opera Teifi present the Rodgers and Hammerstein classic ‘Oklahoma!’. Set in the Oklahoma territory of the early 1900’s it tells the story of farm hand Curly Maclain, his reluctant love, Laurey Williams and rival Jud Fry. Themes of love, jealousy and rivalry are held together by such popular favourite songs as ‘Oh What a Beautiful Mornin’, ‘People Will Say We’re in Love’ and ‘The Surrey With The Fringe On Top’. Oklahoma! promises to be a spectacular event not to be missed by all lovers of musical theatre. Sioe hydref Opera Teifi eleni fydd clasur Rodgers a Hammerstein ‘Oklahoma!’. Wedi ei gosod yn nhiriogaeth Oaklahoma ar ddechrau’r 1900au mae’n adrodd hanes gwas fferm Curly Maclain, ei gariad amharod, Laurey Williams a’i gystadleuwr Jud Fry. Caiff themâu megis cariad, cenfigen a chystadleuaeth eu hamlygu trwy ganeuon poblogaidd fel ‘Oh What a Beautiful Mornin’ , ‘People Will Say We’re in Love’ and ‘The Surrey With The Fringe On Top’. Mae Oaklahoma’n argoeli i fod yn sioe ysblennydd ni ddylid ei cholli gan edmygwyr theatr gerdd. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Opera Teifi

Dydd Mercher 20 Tachwedd :: Wednesday 20 November 7.00pm/yh £12.50 (£11.50) MWLDAN 1 ENCORE SCREENING OF LIVE BROADCAST EVENT

ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

RICHARD II ENCORE SCREENING OF BROADCAST FROM STRATFORD-UPON-AVON on 13 November 2013. Richard is King. A monarch ordained by God to lead his people. But he is also a man of very human weakness. A man whose vanity threatens to divide the great houses of England and drag his people into a dynastic civil war that will last 100 years. RSC Artistic Director Gregory Doran directs David Tennant in the title role. David is joined in the Company by Oliver Ford Davies as the Duke of York, Michael Pennington as John of Gaunt and Nigel Lindsay as Bolingbroke. Richard II is the first production to be broadcast live as part of the Live from Stratford-upon-Avon Season with more titles to be announced in September 2013. Mae Richard yn Frenin. Brenin wedi ei ordeinio gan Dduw i arwain ei bobl. Ond mae hefyd yn ddyn a chanddo wendidau dynol iawn. Dyn y mae ei falchder yn bygwth rhannu Lloegr a llusgo ei bobl i ryfel cartref breninlinol bydd yn parhau am ganrif. David Tennant sy’n chwarae’r rôl deitl. ::


5592 MLDmain

22

6/9/13

09:20

Page 20

www.mwldan.co.uk

Dydd Llun 25 Tachwedd :: Monday 25 November:: 10.00yb/am, 1.00yh/pm & 6.30yh/pm

Dydd Iau 28 Tachwedd :: Thursday 28 November, 7.30yh/pm £9 (£8)

Dydd Mawrth 26 Tachwedd :: Tuesday 26 November 10.00yb/am £10 (£8) £7 Ysgolion

MWLDAN 2

MWLDAN 2

CWMNI MARTYN GERAINT A THEATRAU RHONDDA CYNON TAF

PANTOMEIM MARTYN GERAINT:

DRAW DROS Y DON “Draw Dros y Don” yw teitl pantomeim Martyn Geraint ar gyfer 2013. Mae’r stori’n dilyn helyntion Robin Croeso sy’n hwylio dros y mor i chwilio am drysor y Mor Ladron! Am y tro cyntaf eleni bydd Martyn Geraint yn chwarae rhan y “Dame” sef Mam Robin - Diolch Croeso. Wedi llwyddiant ysgubol sioe “Sinderela” llynedd rydym yn gobeithio creu sioe llawn lliw, hiwmor, cerddoriaeth, dawns ac effeithiau unigryw’r theatr unwaith eto eleni ar eich cyfer CHI - teuluoedd, ysgolion, plant a phobl ifanc Cymru - felly dewch i’n gweld ni. Yn addas i blant rhwng 5 a 95 !! "Draw Dros y Don" - a Robinson Crusoe type adventure - which will include Martyn Geraint as Dame for the very first time ! Last year's audience will have seen MG put his foot into the "damehood" water as he performed a fleeting Ugly Sister type character in "Sinderela" but this year he's diving in head first which off the ship in this show is not a good idea!? As usual there'll be much fun, music and special effects for all the family and after the huge success of last year's panto. A welsh language show. ::

THEATR BARA CAWS

LLANAST 2 fam, 2 dad, 2 fab? wisgi, tiwlips a ffôn = llanast! Mae dau bâr o rieni yn cwrdd i drafod ymddygiad eu plant anystywallt - mae plentyn un ohonynt wedi brifo plentyn y llall mewn parc. Mae’r cyfarfod yn cychwyn yn o gall, a’r pedwar yn ddigon bonheddig, ond wrth i amser fynd yn ei flaen mae ymddygiad y pedwar yn mynd yn fwyfwy plentynnaidd, a diolch i botel o Benderyn, daw’r cyfarfyddiad i ben mewn anhrefn llwyr! Mae chwarae’n troi’n chwerw go iawn yn y ddrama ddoniol, ddeifiol hon. Dyma un o ddramau mwyaf llwyddiannus y ddegawd ddiwethaf. Drama sydd wedi derbyn llu o wobrau, ac sydd wedi hen ennill ei phlwyf ar gwricwlwm addysgol Ewrop. Yn ôl yr awdur yr hyn sydd yn ei hysbrydoli i ysgrifennu yw’r awydd i geisio dadlennu ac archwilio’r bwlch sy’n bodoli rhwng ein hunaniaeth go iawn a’n wyneb cyhoeddus. Mae’r canlyniadau’n ddoniol ac yn annifyr am yn ail. Yn dilyn llwyddiant ysgubol ei taith fer o’r cynhyrchiad arbennig hwn ddiwedd y flwyddyn diwethaf, pan werthwyd pob tocyn ar gyfer pob perfformiad, mae Bara Caws wedi penderfynu atgyfodi’r sioe am 2013! Two sets of parents meet to discuss their children’s unruly behaviour – one child has hurt injured another in the park. All gets off to a good start, but as the meeting goes on, and as Penderyn is consumed, the parents’ behaviour gets more and more childlike, and the meeting comes to a head in complete disaster. This is one of the most successful dramas of the past decade, having won a host of awards. After a sell out tour last year, Theatr Bara Caws have decided to resurrect the show for 2013! A welsh language show. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 21

01239 621200

23

Dydd Sadwrn 30 Tachwedd :: Saturday 30 November, 8.00 yh/pm £13.50 (£12) MWLDAN 2

JAMIE SMITH’S MABON TAITH ADRE TOUR Wales’ finest exponents of original, InterCeltic music return home after festival and international touring for their first headline tour of Wales. Vocals, accordion, fiddle, bouzouki, bass and percussion are subtly exploited by five accomplished musicians, working traditional and new forms and styles in songs and melodies by composer Jamie Smith.

Mae Jamie Smith's Mabon wedi cynrychioli Cymru mewn dwsinau o wledydd ym mhedwar ban y byd, a nawr maen nhw’n dychwelyd i berfformio’u cerddoriaeth yn eu gwlad eu hun ar eu taith lawn gyntaf o gyngherddau yng Nghymru. Caiff lleisiau, acordion, ffidil, bouzouki, bâs a drymiau eu canu’n fedrus gan bum cerddor eithriadol wrth iddyn nhw fynegi ffurfiau traddodiadol ar eu newydd wedd yng nghyfansoddiadau Jamie Smith.

From energetic jigs and reels to haunting Welsh love-songs, the band dances along the borders between Celtic heritage and contemporary sound with a consistently refreshing, creative treatment.

Mae’r band yn trin caneuon ac alawon yn eu dull unigryw, crefftus eu hun. Cawn sain fyrlymus, gyfarwydd rîls a jigiau, mazurka gosgeiddig neu muiñera gogoneddus, cân Gymraeg dywyll am gariad oes, neu gân egnïol yn Saesneg am berygl serch.

“Exhilarating, just exhilarating – a band that perform with such enjoyment, excitement, style and wit – no histrionics, just a show of originality, energy and integrity...”

Ym mis Tachwedd eleni, mae taith ‘ADRE’ yn dod â'r band diwyd, cyffrous yma i’ch ardal chi: dewch i fwynhau noson o gerddoriaeth wefreiddiol ::

www.jamiesmithsmabon.com


5592 MLDmain

24

6/9/13

09:20

Page 22

www.mwldan.co.uk

Dydd Gwener 6 Rhagfyr :: Friday 6 December, 7.30 yh/pm £12 (£10) £1 under 19

Dydd Llun 9 Rhagfyr :: Monday 9 December, 7.30 yh/pm £12.50 (£11)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

PETER GOULD MUSIC TRUST

CHRIS WOOD

GALLIARDA Sara Stowe (soprano and percussion) Ian Gammie (bass viol and early guitar) Wendy Hancock (flutes, recorders and viols) Richard Mackenzie (lute, early guitar and theorbo) This exciting early music group will be presenting a programme of early music titled Josep i Maria based on the Christmas story. The group’s outstanding quality is that they aim to entertain and where appropriate engage with the audience by talking about and demonstrating the instruments. The quartet consists of highly respected performers who have wide experience of performing internationally, as well as of recording, teaching and research. Bydd Galliarda, y grw ˆ p cerddoriaeth gynnar gyffrous hwn, yn cyflwyno rhaglen o gerddoriaeth gynnar sef Josep i Maria, sydd wedi ei seilio ar stori’r Nadolig. Mae’r grw ˆ p yn cynnwys perfformwyr medrus a chanddynt brofiad eang o berfformio’n rhyngwladol, recordio, addysgu ac ymchwilio. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by PETER GOULD MUSIC TRUST

Chris Wood is a unique and remarkable national treasure, named Folk Singer of the Year in the BBC Radio 2 Folk Awards in 2011; criticised by an art school lecturer as having “a remarkable eye for trivia”, his love of small things has led him to become one of England’s most vivid and arresting song writers. When Chris Wood joined Joan Armatrading as special guest onto her Autumn 2012 tour, they played 51 cities and Wood found himself eavesdropping on conversations from pound shops to tea rooms, army recruiting centres to hotel saunas, collecting the poetry of recession. His response was None The Wiser, a fourth solo album released in Summer 2013. With humble hymns and sweeping statements from Alzheimers to William Blake, Wood lovingly takes the pulse of his homeland in what could be his best album yet.

“one of Britain’s most uncompromising and original singer-songwriters…” Robin Denselow, The Guardian “Quite simply our best writer of contemporary English folk songs… there’s no competition as far as we’re concerned.” Time Out Wedi ei feirniadu gan ddarlithydd ysgol gelf am feddu ar “lygad craff am bethau dibwys”, mae hoffter Chris Wood o’r manion bethau wedi ei wneud yn un o ysgrifenwyr caneuon mwyaf gafaelgar a lliwgar Lloegr. Enillodd Canwr Gwerin y Flwyddyn 2012 BBC Radio 2, a chaiff ei bedwerydd albwm unigol, None the Wiser, ei ryddhau yn ystod haf 2013. ::

“Performances throughout are exemplary, with Stowe’s bright, captivating voice, full of longing and loss, life and lustiness” (CD Review)


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 23

01239 621200

25

Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr :: Saturday 14 December, 6.00yh/pm £16 (£15) M W L D A N 1 LIVE BROADCAST EVENT THE MET OPERA

FALSTAFF (VERDI) An undisputed master of Falstaff, Music Director James Levine conducts Verdi’s opera for the first time at the Met since 2005. Robert Carsen’s production—the first new Met Falstaff since 1964—is set in the English countryside in the mid20th century. Ambrogio Maestri (last season’s Dulcamara in the Opening Night production of L’Elisir d’Amore) sings the title role of the brilliant and blustery Sir John Falstaff, opposite a marvelous ensemble that includes Angela Meade, Stephanie Blythe, Lisette Oropesa, and Franco Vassallo. Falstaff is a co-production of the Metropolitan Opera; Royal Opera House, Covent Garden; Teatro alla Scala, Milan; the Canadian Opera Company, Toronto; and De Nederlandse Opera, Amsterdam. Y Cyfarwyddwr Cerddorol James Levine sy’n arwain opera Verdi. Mae Falstaff wedi ei gosod yng nghefn gwlad Lloegr yng nghanol yr 20fed ganrif. Ambrogio Maestri sy’n canu rôl deitl Syr John Falstaff gan arwain cast rhagorol. ::

Dydd Mawrth 17 & Dydd Mercher 18 Rhagfyr Tuesday 17 & Wednesday 18 December, 10.00yb/am £5 YSGOL GYNRADD ABERTEIFI

SIOE NADOLIG Dewch yn llu i ddathlu’r Nadolig trwy gerdd a chan gyda phlant Adran Babanod Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi. Come and join the children of the infant section of Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi as they celebrate this special time of year on the main stage at Mwldan with music and song. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Ysgol Gynradd Aberteifi

Dydd Mercher 18 Rhagfyr :: Wednesday 18 December, 4.45yh/pm £16 (£15) M W L D A N 2 LIVE BROADCAST EVENT THE ROYAL OPERA

PARSIFAL (WAGNER) A young man ignorant of everything, including his own name, arrives at the Kingdom of the Holy Grail. Is he the ‘pure fool, enlightened by compassion’, who, it has been prophesied, will purify the kingdom? Mae dyn ifanc yn anymwybodol o bopeth, gan gynnwys ei enw ei hun, yn cyrraedd Teyrnas y Greal Sanctaidd. Ai’r ‘ffyˆl diniwed, wedi ei oleuo gan dosturi’ ydyw, a broffwydwyd iddo buro’r deyrnas? ::


5592 MLDmain

26

6/9/13

09:20

Page 24

www.mwldan.co.uk

Dydd Iau 19 Rhagfyr :: Thursday 19 December, 7.15yh/pm £16 (£15) M W L D A N 2 LIVE BROADCAST EVENT – ENCORE SCREENING OF BROADCAST ON 12 DECEMBER

THE ROYAL BALLET

THE NUTCRACKER (TCHAIKOVSKY) Clara, a young girl, creeps downstairs on Christmas Eve to retrieve her favourite present. But a mysterious magician, Drosselmeyer, is waiting to sweep her off on a magical adventure. Pyotr Il'yich Tchaikovsky's Nutcracker score was commissioned by the director of the Russian Imperial Theatres, following the resounding success of Sleeping Beauty in 1890. Marius Petipa created the scenario – based on a fairytale by E. T. A. Hoffman – and Lev Ivanov provided the choreography. The Nutcracker was first performed in 1892 at the Mariinsky Theatre in St Petersburg. It initially had a poor reception, but its combination of enchanting

choreography and an unforgettable score have since made it one of the best-loved of all ballets. In Peter Wright's classic production, the stage sparkles with theatrical magic – a Christmas tree grows before our eyes, toy soldiers come to life to fight the villainous Mouse King and Clara is whisked to the Land of Sweets on a golden sleigh. Tchaikovsky's score contains some of the best-known melodies in ballet, from the flurrying sounds of the Waltz of the Snowflakes to the dream-like Dance of the Sugar Plum Fairy and the vigorous Russian Dance. Julia Trevelyan Oman's designs draw upon 19th-century images of Christmas, making this a classic production for the festive season.

Mae Clara, merch ifanc, yn cripian i lawr llawr ar Noswyl y Nadolig i hôl ei hoff anrheg. Ond mae hudolwr dirgel, Drosselmeyer, yn aros yno i’w dwyn ar antur hudol. Cafodd sgôr Tchaikovsky ei gomisiynu gan Theatrau Imperialaidd Rwsia ym 1890, a chafodd ei pherfformio gyntaf ym 1892 yn St Petersburg. Yn wreiddiol, ni chafodd dderbyniad da, ond ers hynny mae ei chyfuniad o goreograffi cyfareddol a sgôr bythgofiadwy wedi ei gwneud yn un o’r baleoedd mwyaf hoffus erioed. Yn gynhyrchiad clasurol Peter Wright, mae’r llwyfan yn disgleirio gyda hud theatraidd, gyda choeden Nadolig yn tyfu o flaen ein llygaid, a sled euraidd, cynhyrchiad clasurol ar gyfer y Nadolig. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:20

Page 25

01239 621200

Rhagfyr :: December 21-24, 27 & 28 @ 2.00yp/pm Rhagfyr :: December 28 @ 7.30yh/pm £6

Dydd Iau 23 Ionawr :: Thursday 23 January 7.30pm/yh £16 (£15)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

CARDIGAN THEATRE

THE MIKE DOYLE SHOW

LITTLE RED RIDING HOOD By Tina and Robert Burbidge Directed by Delyth Jones Our local community theatre company Cardigan Theatre are pleased to present Little Red Riding Hood to entertain and amuse both adults and children over this year’s festive period. Under the direction of Delyth Jones the Goodies will battle with the Baddies, there will be lots of singing and dancing leading to a happy outcome- we hope! The wolf is out to get Red Riding Hood and has bullied the three little pigs (builders and interior designers) into helping him. The woodcutter's son has fallen for Red (Riding Hood) and, with a bit of help from a good fairy, comes to her aid to defeat the wicked wolf. All tickets are £6 as all adults are children when it comes to panto! Mae’n bleser gan Cardigan Theatre gyflwyno Little Red Riding Hood i ddifyrru oedolion a phlant dros y Nadolig. Gyda llawer o ganu a dawnsio, a’r cwbl o dan gyfarwyddyd y profiadol Delyth Jones, peidiwch â cholli’r sioe hon! :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Cardigan Theatre

Wales’ very own Mike Doyle is one of a rare breed of entertainers - a true variety artist in every sense of the word, equally at home as a singer, comedian, actor or TV and radio presenter. We welcome Mike back to Mwldan for a night of hilarious comedy and songs with the amazing voice of Wales’ premier entertainer. The British Comedy award-winning comic, West End Star & BBC TV sensation delivers a night of pure musical excellence and belly aching laughter that will refresh parts you never knew you had!

“World class act” Ruth Madoc “Quite brilliant” Max Boyce “Incredible!... no wonder they call him the UK’s best all round entertainer” Western Mail Ymunwch â ni am noson o gomedi ddigrif tu hwnt gyda llais gwych Diddanwr Blaenaf Cymru, Mike Doyle. Mae’r digrifwr sydd wedi ennill gwobrau, seren y West End a theledu’r BBC yn cyflwyno noson o ragoriaeth gerddorol bur bydd yn eich gwneud i chwerthin yn iach. Peidiwch â cholli ei sioe orau eto! ::

27


5592 MLDmain

28

6/9/13

09:20

Page 26

www.mwldan.co.uk

Dydd Sdawrn 25 Ionawr :: Saturday 25 January 7.30pm/yh £12 (£10) £1 under 19

Dydd Gwener 7 Chwefror :: Friday 7 February, 7.30pm/yh £12.00 (£9.50)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

PETER GOULD MUSIC TRUST

SEQUINS ON MY BALCONY

JAYSON GILHAM (piano) Beethoven: Two Rondos Beethoven: Sonata in A major, Op 101 Schumann: Études Symphoniques, Op 13 London-based Australian-British pianist Jayson Gilham captured the hearts and interest of music lovers across Britain with his performances in the 2012 Leeds International Piano Competition. As a finalist he performed Beethoven’s Emperor Concerto with the Hallé Orchestra and conductor Sir Mark Elder in the Leeds Town Hall. 2012 also saw Jayson being named Commonwealth Musician of the Year and Gold Medal winner of the Royal Over-Seas League’s 60th Annual Music Competition. In 2013 he was a semi-finalist in the Van Cliburn International Piano Competition in the U.S.A where he made his debut with the esteemed Brentano Quartet. Cipiodd Jayson Gilham, y pianydd o Awstralia sy’n byw yn Llundain galonnau a diddordeb edmygwyr cerddoriaeth ar draws Prydain gyda’i berfformiadau yng Nghystadleuaeth Piano Rhyngwladol Leeds 2012. Mae Jayson wedi ennill llu o wobrau gan gynnwys Cerddor y Flwyddyn y Gymanwlad y llynedd. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by PETER GOULD MUSIC TRUST

A unique blend of dance, drama, clowning and stand-up by comedienne and breast cancer survivor Yvette Cowles. Join Yvette as she discovers how, in spite of a double mastectomy, medical mishaps, her mother’s misgivings and breast-free dating disasters, belly dance helped her to recover her zest for life, shed her inhibitions and feel more of a woman than ever before! The profits from the performance will go to Cardigan Cancer; Maggies, South West Wales and 'Fit For Life', which promotes fitness classes for women over 50 in Ceredigion. Cyfuniad unigryw o ddawns, drama, ffwlbri a stand-up gan y gomediwraig a goroeswraig cancr y fron, Yvette Cowles. Ymunwch ag Yvette wrth iddi ddarganfod sut, er gwaethaf mastectomi dwbl, damweiniau meddygol, amheuon ei mam ac aflwyddiannau caru heb ei bronnau, wnaeth dawnsio bol ei helpu i adennill ei awch am fywyd, diosg ei swildod a theimlo’n fwy fel menyw na wnaeth erioed o’r blaen! Bydd yr elw o’r perfformiad yn mynd tuag at elusennau cancr ac i hyrwyddo dosbarthiadau ffitrwydd i fenywod dros 50 yng Ngheredigion. :: A special Middle Eastern Menu will be available in Mwldan's Cafe before the show – booking essential, call 01239 613489 to reserve your table.

Hyrwyddir gan :: Promoted by Fit For Life


5592 MLDmain

6/9/13

09:26

Page 27

01239 621200

29

Dydd Iau 20 Chwefror :: Thursday 20 February, 7.30pm/yh £12 (£10)

Dyd Sadwrn 22 February :: Saturday 22 February, 7.30pm/yh £12 (£10) £1 under 19

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MILES PRODUCTIONS IN ASSOCIATION WITH SWANSEA GRAND THEATRE PRESENTS:

PETER GOULD MUSIC TRUST

DYLAN THOMAS: CLOWN IN THE MOON Written by Gwynne Edwards Directed by Gareth Armstrong Performed by Rhodri Miles Clown in the Moon, the title of a poem written when Dylan was 14, is a portrait of the poet's chaotic, often hilarious and all too brief life. Located in a BBC studio it sets some of Dylan's famous broadcasts and iconic works alongside vivid reminiscences of his clownish antics in pubs, bars and parties and his encounters with a host of eccentric and volatile women. Written by the acclaimed Gwynne Edwards and directed by the award winning Gareth Armstrong, Rhodri Miles returns as Dylan in celebration of the Dylan 100 festival, after previous sell out performances of his critically acclaimed 'Burton',also written by Gwynne Edwards which won him 'Best Actor Award' at Hollywood Fringe 2010. Mae Clown in the Moon, teitl cerdd a ysgrifennwyd gan Dylan pan oedd yn 14 oed, yn bortread o fywyd anhrefnus, digrif ond byr y bardd. Wedi ei lleoli mewn stiwdio BBC, mae’n gosod rhai o ddarllediadau enwog a darnau gwaith eiconig Dylan ochr yn ochr â rhai o’i styntiau mwyaf gwirion mewn tafarndai a phartïon a’i gyfarfodydd â llu o ferched ecsentrig a thanllyd. Rhodri Miles sy’n chwarae rhan Dylan. ::

THE STERLING TRIO Sarah Atter (flute) Thomas Verity (clarinet) Lauren Hibberd (piano) Programme details to be announced later. The Sterling Trio is an exciting, innovative and engaging chamber music ensemble that prides itself on creative, communicative and high-quality performances. As ambassadors for a unique combination of instruments – complemented by bass clarinet, piccolo and alto flute – they present an extensive and eclectic repertoire encompassing music from the Renaissance to the present day: rich nineteenth century opera-infused virtuosic works, impressionistic twentieth century French and arrangements of works by composers such as Dowland, Corelli, Mendelssohn and Bartok. Mae’r Sterling Trio yn ensemble siambr cyffrous, dyfeisgar a diddorol. Mae’r Triawd yn ymfalchïo mewn perfformiadau creadigol, cyfathrebol o safon uchel, gan chwarae cyfuniad unigryw o offerynnau, gan gynnwys clarinét bas, picolo a ffliwt alto. Byddant yn cyflwyno cerddoriaeth o Oes y Dadeni hyd at heddiw. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by PETER GOULD MUSIC TRUST


5592 MLDmain

30

6/9/13

09:26

Page 28

www.mwldan.co.uk Dydd Gwener 7 Mawrth :: Friday 7 March, 7.30pm/yh £14 (£12) M W L D A N 2

DAMMED NATIONS From Egypt Nubian frame drummers Nuba Nour join forces with Welsh artists Sian Jâmes and Gai Toms.

Dydd Sadwrn 8 Mawrth :: Saturday 8 March, 7.30pm/yh £14 (£13) M W L D A N 2

SPIERS & BODEN Their last tour together as a duo - sob!

Perfformiad i'r cyhoedd Dydd Mercher 5 Mawrth :: Wednesday 5 March, 6.30yh/pm £7, (£6) Grwpiau 4 + @ £6 M W L D A N 2 Pefformaid i Ysgolion Dydd Iau 6 Mawrth :: Thursday 6 March, 10.00yb/am £5 (Athrawon am ddim)

Dydd Iau 13 Mawrth :: Thursday 13 March, 7.30pm/yh £15 (£14) M W L D A N 2

MWLDAN 2

TCHA LIMBERGER AND HIS BUDAPEST GYPSY ORCHESTRA

ENSEMBLE CYMRU

World class Hungarian Gypsy music led by the one and only Tcha Limberger.

PEDR A’R BLAIDD (PROKOFIEV) (PETER AND THE WOLF) Yn cynnwys Dona Direidi o S4C a llais Rhys Ifans Fersiwn Cymraeg o Peter and The Wolf gan Gwyn Thomas Hapus Rapus gan Gareth Glyn Mae seren Cyw (S4C) Dona Direidi (Elain Llwyd) yn ei gwisg aur a phinc a’r rapiau anhygoel yn mynychu perfformaid cynhyrfus. Mae’n mynd i glywed stori hudolus o Rwsia am fachgen bach o’r enw Pedr a’i ffrindau yr aderyn, hwyaden a’r gath; sy’n dod ar draws blaidd milainig yn y goedwig. Bydd ei hanturiaethau yn cael eu hadrodd drwy ddelweddau, geiriau a cherddoriaeth gan 30 o gerddorion o Ensemble Cymru gyda’r seren ffilm Rhys Ifans yn lleisio rhan y Storiwr. Fe fydd y dyluniau gan Marc Vyvyan Jones. S4C’s Dona Direidi (Elain Llwyd), Wales’ coolest rapper is going to a very special concert. She’s off to hear the magical Russian story about Peter, his friends the bird, duck and cat and their adventures with the Wolf told through images, words and music with the 30 amazing musicians of Ensemble Cymru. :: Supported by National Lottery, Arts Council of Wales, Welsh Government, Colwinston Charitable Trust, Patsy Wood Trust

Dydd Gwener 28 & Dydd Sadwrn 29 Mawrth Friday 28 & Saturday 29 March, 7.00pm/yh £8 (£7) £5 Children MWLDAN 2

DREAMS DANCE SCHOOL

DREAMSCAPE A tapestry of music... a woven dream of dance! The energetic Dreams Dance School run by Victoria Atkinson is based in Theatr Mwldan, Cardigan. This show is a vibrant example of the dance genres offered: from Ballet & Jazz to Tap & Street; so there is something for everyone. The tracks lead us on a journey evoking emotions, featuring many well known songs both old and new. The live music, arranged especially for Dreams is performed by Katina & Friends. Come on a journey with us, as we weave through emotions to create a tapestry of dance... Tapestri o gerddoriaeth…breuddwyd wedi’i wehyddu o ddawns! Mae’r sioe yn esiampl fywiog o’r arddulliau dawns sy’n cael eu cynnig: o bale i jazz i Tap a Street; felly mae ‘na rywbeth i bawb! Dewch ar siwrnai gyda ni, wrth i ni wau trwy emosiynau i greu tapestri o ddawns… ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:26

Page 29

01239 621200

31

Admission to Oriel Mwldan is free. Opening times are 10am – 8pm daily Mae mynediad i Oriel Mwldan am ddim. Ar agor o 10yb – 8yh bob dydd Oriel Mwldan is curated in partnership with Oriel Davies, Newtown. The gallery is open every day between 10am and 8pm and admission is free, come in and have a look around! We frequently hold opening receptions where you can meet the artists and discuss the work - please join our gallery mailing list via our Facebook page, website or Box Office if you’d like further information.

Mae Oriel Mwldan wedi ei churadu mewn partneriaeth ag Oriel Davies, y Drenewydd. Mae’r oriel ar agor bob dydd o 10yb hyd 8yh ac mae mynediad am ddim, dewch i mewn ac edrychwch o gwmpas! Byddwn yn aml yn cynnal derbyniadau agoriadol lle gallwch gyfarfod â’r artistiaid a thrafod y gwaith - ymunwch â’n rhestr bostio oriel trwy ein tudalen Facebook, ein gwefan neu’r Swyddfa Docynnau os hoffech wybodaeth bellach.

19 Hydref :: 30 Tachwedd – 19 October :: 30 November

MORAG COLQUHOUN: ENERGIA Morag Colquhoun exhibits a series of intricate beeswax plant models together with photography, sculpture and video. This new body of work draws together several of the ideas and inspirations: what is the relationship between energy and culture? How do eco systems and cultural identities flow in and out of each other? How are identities – plants, animals, people, languages – made, hybridized, conserved, degraded or destroyed? Colquhoun explores the rooted and slow time culture of localism, languages, gardens and ecosystems as they meet the uncontrolled energy flows of globalisation. Mae Morag Colquhoun yn arddangos cyfres o fodelau planhigion cw ˆ yr gwenyn cywrain ynghyd a ffotograffiaeth, cerfluniaeth a fideo. Mae’r corff o waith newydd hwn yn tynnu ynghyd nifer o’r syniadau a’r ysbrydoliaeth: beth yw’r berthynas rhwng egni a diwylliant? Sut bydd ecosystem a hunaniaeth ddiwylliannolyn llifo i mewn ac allan o’i gilydd? Sut caiff hunaniaeth - planhigion, anifeiliaid, pobl, ieithoedd - eu creu, eu croesi, eu cadw, eu diraddio neu eu distrywio? Mae Colquhoun yn archwilio diwylliant gwreiddiedig ac amser araf o arfer leol, ieithoedd, gerddi ac ecosystemau wrth iddynt gyfarfod â llif egni aflywodraethus globaleiddio. ::

This work has been made in partnership with National Museum of Wales and with the financial support of Arts Council of Wales. Crëwyd y gwaith hwn mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru gyda chefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

7 Rhagfyr :: 7 Dec 2013 - 25 Ionawr :: 25 Jan 2014

STEPHEN WEST: DRAW BREATH Stephen Wests works are neither realistic nor abstract but suffused with the energy and motion of the drawn line and rhythmic mark, whether in two dimensions or in sculpture. In response to the recent threat of the airborne spore from Europe which kills Ash trees, West has been working on large drawings recording a year’s cycle of ash trees round his home in Llangadfan. Also on display here are a collection of satirical and surreal drawings of meetings, some referring to Picasso’s great anti-war masterpiece ‘Guernica’. Nid yw’r darnau gwaith Stephen West yn realistig nac yn haniaethol, ond yn llawn egni a mudiant y llinelliad a’r marc rhythmig, naill ai mewn dau ddimensiwn neu mewn cerfluniaeth. Yn ymateb i’r bygythiad diweddar o Ewrop sef sbôr yn yr awyr sy’n lladd coed yr Ynn, bu West yn gweithio ar luniadau mawr sy’n cofnodi cylchred flwyddyn goed yr Ynn o gwmpas ei gartref yn Llangadfan. Yn cael eu harddangos yma hefyd mae ‘na gasgliad o luniadau dychanol a swrrealaidd o gyfarfodydd, rhai yn cyfeirio at gampwaith mawr Picasso yn erbyn rhyfel ‘Guernica’ gyda’i symbolau o’r tarw a’r ceffyl wedi ei anafu a phobl mewn trallod a phensaernïaeth. ::


5592 MLDmain

32

6/9/13

09:26

Page 30

SINEMA MWLDAN

www.mwldan.co.uk

WE AIM TO START OUR FILMS AT THE TIMES ADVERTISED, WITH TRAILERS AND ADVERTS STARTING 10 – 20 MINUTES IN ADVANCE. ANELWN AT DDECHRAU EIN FFILMIAU AR YR AMSERAU A HYSBYSEBIR, GYDA RHAGHYSBYSEBION YN DECHRAU 10-20 MUNUD CYN HYNNY.

Ticket Prices and Concessions Prisiau tocynnau a gostyngiadau

WHAT’S SPECIAL ABOUT OUR CINEMA PRICES?

2D CINEMA: Adult £6.20 2D CINEMA: Child (14 and under) £4.80 3D CINEMA: Adult £8.40 3D CINEMA: Child (14 and under) £6.20

BETH SY’N ARBENNIG YNGHYLCH EIN PRISIAU SINEMA?

We aim to keep our prices as low as possible.

Anelwn at gadw ein prisiau mor isel ag sy’n bosibl

We do not make any additional charge for 3D glasses; the 3D prices above include the use of returnable 3D glasses.

Ni fyddwn yn codi tâl ychwanegol am sbectol 3D; mae’r prisiau 3D yn cynnwys defnydd sbectol 3D Yn ogystal ni fyddwn yn codi unrhyw ffioedd archebu na phrynu O GWBL

We also do not charge any additional booking or transaction fees WHATSOEVER We promise to keep our pricing policy clear, consistent and simple – we don’t vary our prices depending on the time of day, or the day of the week. We do not increase our prices at peak times such as weekends.

Rydym yn addo cadw ein polisi prisio yn glir, yn gyson ac yn syml - ni fyddwn yn amrywio ein prisiau yn ôl amser y dydd, na diwrnod yr wythnos. Ni fyddwn yn codi ein prisiau ar adegau poblogaidd, megis y penwythnos. Rydym yn cadw ein prisiau tan Ionawr 2014 ar gyfraddau 2011.

We are holding our prices until January 2014 at 2011 rates.

Medi :: September 20 – 26 @ 8.30 Hydref :: October 6 – 8 @ 8.25, 10 @ 9.10 MWLDAN 1

MWLDAN 2

ELYSIUM (15) Neill Blomkamp | 2013 | USA | 109’ Director Neill Blomkamp first burst into the world of cinema in 2009 with his fantastic sci-fi debut District 9, an allegory on apartheid in South Africa. His new second feature, therefore, is bound to raise excitement and expectations as he goes back to the future for his subject matter. In the year 2154 two classes of people exist: the very wealthy who live on a pristine man-made space station called Elysium, and the rest, who live on an overpopulated, ruined Earth. Secretary Rhodes, a government official, will stop at nothing to enforce antiimmigration laws and preserve the luxurious lifestyle of the citizens of Elysium but that doesn't stop the people of Earth from trying to get in, by any means they can. Matt Damon and Jodie Foster star. Ffilm wedi ei gosod yn 2154. Mae dau ddosbarth o bobl yn bodoli: y cyfoethog iawn sy’n byw ar orsaf gofod moethus sef Elysium, a’r gweddill sy’n byw ar y Ddaear sydd erbyn hyn wedi ei gorboblogi a’i difetha. Mae’r Ysgrifennydd Rhodes yn llym wrth orfodi cyfreithiau gwrthfewnfudo, ond nid yw hyn yn atal pobl o’r Ddaear rhag ceisio dod i mewn, trwy unrhyw ffordd bosibl. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:26

MA DAN

Page 31

33

01239 621200

Medi :: September 20 @ 6.00 & 8.10, 21, 22 @ 3.20, 6.00 & 8.10, 23 – 26 @ 6.00 & 8.10, 27 @ 5.50 & 8.20, 28, 29 @ 3.20, 5.50 & 8.20, 30 @ 5.50 & 8.20 Hydref :: October 1 – 3 @ 5.50 & 8.20, 4 – 10 @ 6.20 Tachwedd :: November 27 @ 6.00 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

DIANA (12A tbc) Oliver Hirschbiegel | 2013 | UK | 113’

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

Celebrated and adored by millions, Princess Diana was the Queen of people’s hearts, yet the bittersweet story of the last man to truly capture hers has never been told. Naomi Watts stars as Diana, at one time the most famous woman in the world, who inspired a nation with her generosity, compassion and kindness – and who would, in her final years, meet the man who, in turn, inspired her. This new biopic from the acclaimed director of Downfall is also about an iconic royal who felt rejected by those closest to her and who had a lifelong longing for love. Yn enwog am yn hoffus i filiynau, roedd y Dywysoges Diana yn Frenhines calonnau’r bobl, er nad yw’r stori chwerwfelys am y dyn olaf i gipio ei chalon erioed wedi ei hadrodd. Naomi Watts sy’n serennu fel Diana, ar un adeg y fenyw fwyaf enwog yn y byd, a ysbrydolodd genedl gyda’i haelioni, tosturi a charedigrwydd - a fyddai, yn ei blynyddoedd olaf, yn cyfarfod â’r dyn, a fyddai, yn ei dro, yn ei hysbrydoli hithau. Mae’r ffilm fywgraffyddol hon hefyd yn stori am aelod o’r teulu brenhinol a theimlodd ei bod wedi ei gwrthod gan y rhai a oedd agosaf ati ac a fedda ar ysfa gydol oes am gariad. ::

Repeat screenings of the summer's big movies! Ail-ddangosiadau o ffilmiau mawr yr haf! 2D SCREENINGS: Medi :: September 20 @ 6.10, 21, 22 @ 1.50 & 6.10, 23 – 26 @ 6.10, 28, 29 @ 1.40 3D SCREENINGS: Medi :: September 21, 22 @ 4.00

Medi :: September 22 @ 1.35, 29 @ 1.30 Hydref :: October 5, 6, 12, 13 @ 1.00, 19, 20 @ 12.55, 26, 27 @ 3.25

Hydref :: October 1 @ 8.00, 2, 3 @ 6.30

MWLDAN 2

SUMMER IN FEBRUARY (15)

MWLDAN 3

MONSTERS UNIVERSITY (U)

JUSTIN AND THE KNIGHTS OF VALOUR (PG)

Medi :: September 22 @ 3.50, 29 @ 3.40 MWLDAN 2

Medi :: September 21, 22, 28, 29 @ 1.00 Hydref :: October 5, 6, 12, 13 @ 1.40, 20 @ 3.35 MWLDAN 1

THE SMURFS 2 - SMURF HAPPENS (U)

Hydref :: October 5, 6, 12, 13 @ 1.20, 19, 20 @ 12.45, 26, 27 @ 1.15 MWLDAN 2

MWLDAN 3

DESPICABLE ME 2 (U) Hydref :: October 5, 6, 13 @ 3.30 MWLDAN 2

MWLDAN 2

PLANES (PG)

MWLDAN 3

Medi :: September 22 @ 8.15 MWLDAN 2

THE LONE RANGER (12A)

GROWN UPS 2 (12A)


5592 MLDmain

34

6/9/13

09:26

Page 32

www.mwldan.co.uk CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Medi :: September 22 @ 6.05 MWLDAN 2

IN THE HOUSE (15) François Ozon | 2013 | France | 105’ A sixteen-year-old boy infiltrates the house of a fellow student from his literature class and writes about it in essays for his French teacher. Faced with this gifted and unusual pupil, the teacher rediscovers his enthusiasm for his work, but the boy's intrusion will unleash a series of uncontrollable events. SUBTITLES :: IS-DEITLAU

Mae crwt un ar bymtheg yn ymdreiddio cartref crwt arall ac yn ysgrifennu amdano mewn traethodau i’w athro Ffrengig. Mae’r athro yn ailddarganfod ei frwdfrydedd am waith yn sgil cyflwyniadau dawnus y disgybl anarferol hwn, ond bydd ymwthiad y crwt yn arwain at gyfres o ddigwyddiadau ni ellir eu rheoli. ::

Medi :: September 27, 28 @ 6.05, 29 @ 8.10, 30 @ 8.40 Hydref :: October 1 @ 8.40, 2, 3 @ 8.45 MWLDAN 2

MWLDAN 3

WHITE HOUSE DOWN (12A) Roland Emmerich | 2013 | USA | 131’ From the director of Independence Day and The Day After Tomorrow comes a new thriller starring Channing Tatum, Jamie Foxx and Maggie Gyllenhaal. Capitol Policeman John Cale has just been denied his dream job with the Secret Service protecting the US President James Sawyer. Not wanting to let down his little girl with the news, he takes her on a tour of the White House, when the complex is overtaken by a heavily armed paramilitary group. As the nation's government falls into chaos and with time running out, it's up to Cale to save the president, his daughter, and the country. Ffilm gyffro am y plismon John Cale. Nid yw Cale yn cael ei swydd ddelfrydol gyda’r Gwasanaeth Cudd yn amddiffyn Llywydd America. Ond nid yw am siomi ei ferch fach gyda’r newyddion, felly mae’n mynd a hi ar daith o’r Tyˆ Gwyn. Pan maent yno, mae’r lle yn cael ei orchfygu gan grw ˆ p paramilwrol, ac mae Cale yn mynd ati i achub y Llywydd, ei ferch a’i wlad. ::

Medi :: September 27, 28 @ 8.40, 29, 30 @ 8.00 MWLDAN 3

PAIN & GAIN (15) Michael Bay | 2013 | USA | 129’ Acclaimed director Michael Bay's first non-Transformers movie in over five years, this is a new action comedy starring Mark Wahlberg and Dwayne Johnson and is based on the unbelievable true story of a group of personal trainers in 1990s Miami who, in pursuit of the American Dream, get caught up in a criminal enterprise that goes horribly wrong. Comedi gyffro dywyll sy’n troi o gwmpas adeiladwyr corff Daniel Lugo (Mark Wahlberg) and Paul Doyle (Dwayne ‘The Rock’ Johnson), sy’n penderfynu ymuno â chynllwyn a chael llawer mwy na’r hyn oeddent wedi disgwyl. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:26

Page 33

01239 621200

35

Medi :: September 28, 29 @ 3.30, 30 @ 6.05 Hydref :: October 1 @ 6.05 MWLDAN 2

MWLDAN 3

THE MORTAL INSTRUMENTS: CITY OF BONES (12A) Harald Zwart | 2013 | USA | 130’ Set in contemporary New York City, a seemingly ordinary teenager, Clary Fray discovers she is the descendant of a line of Shadowhunters, a secret cadre of young half-angel warriors locked in an ancient battle to protect our world from demons. After the disappearance of her mother, Clary must join forces with a group of Shadowhunters, who introduce her to a dangerous alternate New York called Downworld, filled with demons, warlocks, vampires, werewolves and other deadly creatures. Based on the worldwide best-selling book series. Ffilm wedi ei seilio ar gyfres o lyfrau llwyddiannus. Wedi ei gosod yn Ninas Efrog Newydd cyfoes, mae Clary Fray, merch gyffredin yn ei harddegau, yn darganfod ei bod yn ddisgynnydd i’r Shadowhunters, rhyfelwyr dirgel hanner angel sydd yn brwydro’n gyson i amddiffyn ein byd rhag demoniaid. Yn dilyn diflaniad ei mam, rhaid i Clary ymuno â grw ˆ p o Shadowhunters, sydd yn ei chyflwyno i fyd peryglus yn llawn creaduriaid marwol. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Medi :: September 29 @ 6.05 MWLDAN 2

OUT IN THE DARK (15) Michael Mayer | 2012 | Israel | USA | Palestine | 96’

SUBTITLES :: IS-DEITLAU

US-based Israeli director Michael Mayer makes a gripping feature debut with Out in the Dark, a troubled gay love story between a privileged Tel Aviv lawyer and a Palestinian student that is by turns tender and tense, sensual and suspenseful. In Mayer’s assured hands, a drama that could easily have become schematic instead pulses with urgency, longing and raw feeling, morphing smoothly in its final third into a lean thriller. Stori helbulus am gariad hoyw rhwng cyfreithiwr breintiedig yn Tel Aviv a myfyriwr o Balestina. Yn dyner ac yn deimladwy, gan ddatblygu’n esmwyth yn ffilm gyffro erbyn y diwedd. ::

Medi :: September 29, 30 @ 6.10 Hydref :: October 1 @ 6.10 MWLDAN 3

FRANCES HA (15) Noah Baumbach | 2012 | USA | 86’ Easily Noah Baumbach's most effective and artistically successful film since The Squid and the Whale, this is a small, witty, perfectly formed and very enjoyable movie whose substance sneaks up, catching its audience almost unaware under a welter of chutzpah, gags and youthful vigour. Greta Gerwig stars as a kooky, feisty twenty-something dreamer trying to make it in New York, an ordinary person struggling in a tough world to pay her rent in the least humiliating manner she can manage. We watch as Gerwig’s dream career as a dancer slips from her grasp while she waits on tables and wonders what on earth to do next. Is her life over before it has even had a chance to begin? Ffilm bleserus a ffraeth am ferch ifanc sy’n ceisio llwyddo yn Efrog Newydd fel dawnsiwr. Ond mae ei gyrfa ddelfrydol yn llithro o’i gafael ac mae’n gorfod gweini byrddau i gael dau ben llinyn ynghyd wrth bendroni beth a ddaw ohoni. ::


5592 MLDmain

36

6/9/13

09:26

Page 34

www.mwldan.co.uk Hydref :: October 4 @ 6.00 & 8.20, 5, 6 @ 3.35, 6.00 & 8.20, 7 – 11 @ 6.00 & 8.20, 12, 13 @ 3.35, 6.00 & 8.20, 14 – 17 @ 6.00 & 8.20 MWLDAN 3

SUNSHINE ON LEITH (PG) Dexter Fletcher | 2013 | UK | 99’

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

The sheer exuberance of this new British film will make your heart fly! Based on the sensational stage hit of the same name and featuring music by pop-folk band The Proclaimers, Sunshine On Leith follows the stories of Davy and Ally, who have to re-learn how to live life in Edinburgh after coming home from serving in Afghanistan. Both struggle to learn to live a life outside the army and to deal with the everyday struggles of family, jobs and relationships. Edinburgh looks a billion bucks, and the film is something of a love letter to the city. Ffilm Brydeinig newydd wedi ei seilio ar y llwyddiant llwyfan o’r un enw, mae’r stori’n dilyn Davy ac Ally, sy’n gorfod ail-ddysgu sut i fyw eu bywydau yng Nghaeredin ar ôl dod adref o Affganistan. Mae’r ddau yn ei chael yn anodd ymdopi â bywyd y tu allan i’r fyddin ac i ddelio â thrafferthion dyddiol. ::

Hydref :: October 4 – 8 @ 8.40 MWLDAN 1

RIDDICK (15) David Twohy | 2013 | UK | USA | 119’ In this, the third movie instalment in the highly regarded sci-fi series that launched with Pitch Black, Vin Diesel reprises the title role as anti-hero Riddick, left for dead on a desert planet where he finds himself fighting for his life against alien predators far more vicious than any human he has ever faced. Riddick is forced to use a beacon to alert the very bounty hunters he has been evading to come and collect him as this is the only way he can possibly escape. Y drydedd ran yn y gyfres ffug wyddonol, mae Vin Diesel yn ôl yn y rôl deitl fel y gwrtharwr Riddick. Wedi ei adael i farw ar blaned anial, mae’n ymladd am ei fywyd yn erbyn ysglyfaethwyr aliwn sy’n fwy milain nag unrhyw ddyn. I ddianc, rhaid iddo yn gyntaf dynnu sylw ei helwyr at ei leoliad er mwyn iddynt ddod i’w gasglu. ::

Hydref :: October 5, 6 @ 3.50, 7, 8 @ 5.50, 9, 10 @ 8.40, 12, 13 @ 3.50, 13 – 15, 17 @ 8.10 Tachwedd :: November 27, 29 @ 8.15 MWLDAN 1

MWLDAN 2

ABOUT TIME (12A) Richard Curtis | 2013 | UK | 123’ Richard Curtis (famed for Four Weddings, Love Actually, Bridget Jones, Notting Hill) writes and directs this new Brit comedy with a magical dimension. The night after another unsatisfactory New Year party, Tim's father (Bill Nighy) tells his son that the men in his family have always had the ability to travel through time. Although Tim can't change history, he can change what happens and has happened in his own life—so he decides to make his world a better place...by getting a girlfriend. But sadly, that turns out not to be as easy as you might think. Rachel McAdams and Domhnall Gleeson also star. Comedi Brydeinig gan Richard Curtis gyda dimensiwn hudol. Mae tad Tim yn dweud wrtho fod gan ddynion yn eu teulu’r gallu i deithio trwy amser. Felly mae Tim yn bwrw ati i wneud ei fywyd yn lle gwell...trwy ddod o hyd i gariad. Ond yn anffodus, nid yw hynny mor hawdd a byddech yn ei feddwl. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:26

Page 35

01239 621200

37

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Hydref :: October 6 @ 5.50 MWLDAN 2

SOMETHING IN THE AIR (APRÈS MAI) (15) Olivier Assayas | 2012 | France | 122’

SUBTITLES :: IS-DEITLAU

Following his recent critical triumphs, Assayas' semi-autobiographical new feature is a vibrant, incisively crafted story of a young man's artistic awakening in the politically turbulent French student movement of the early '70s. Gilles is a graduating high school student in Paris, deeply involved in the counterculture of the time, who finds himself pulled into ever more dangerous political protests by the people around him, including his radicalized girlfriend. Illuminating and elegiac, Assayas' story celebrates that thrilling, evanescent moment in history when young people could feel revolution just within their grasp. Ffilm am ddeffro artistig gw ˆ r ifanc yn ystod terfysg symudiad myfyrwyr Ffrainc yn y 70au. Mae Gilles yn cael ei dynnu’n fwyfwy i mewn i brotestiadau gwleidyddol peryglus y cyfnod gan y bobl o’i gwmpas gan gynnwys ei gariad. Mae’r stori’n dathlu’r moment mewn hanes pan allai pobl ifainc deimlo chwyldro o fewn eu gafael. ::

Hydref :: October 11 – 17 @ 6.30 MWLDAN 1

AUSTENLAND (12A) Jerusha Hess | 2013 | UK | USA | 97’ Based on the novel by Shannon Hale, Austenland stars Keri Russell as Jane Hayes, a 30something single girl with an unhealthy obsession with the Regency world of Jane Austen. In a last-ditch bid to get this out of her system, Jane blows her life savings on a trip to Austenland, an English resort catering to Austen-crazed women, where Jane's fantasies of meeting the perfect Regency-era gentleman suddenly become more real than she ever could have imagined. Mae Jane Hayes yn ferch yn ei thridegau sydd ag obsesiwn afiach gyda byd Rhaglywiaeth Jane Austen. I geisio cael hyn oll allan o’i system, mae’n gwario ei holl arian ar drip i Austenland yn Lloegr, ac yno mae ei breuddwyd o gyfarfod â’r gw ˆ r bonheddig perffaith yn troi’n fwy o wirionedd na allai erioed fod wedi dychmygu. ::

Hydref :: October 11 – 17 @ 8.40 MWLDAN 1

FILTH (18) Jon S. Baird | 2013 | UK | 97’ This new adaptation of Irvine ‘Trainspotting’ Welsh's acclaimed novel stars James McAvoy giving what could be the performance of his career so far as the scheming Bruce Robertson, a bigoted and corrupt policeman who will stop at nothing to get what he wants. Enlisted to solve a brutal murder and threatened by the aspirations of his colleagues, Bruce sets about ensuring their ruin, right under the nose of unwitting Chief Inspector Toal. However, with a missing wife, a crippling drug habit and suspicious colleagues, Bruce starts to lose control of his sanity. Can he keep his grip on reality long enough to disentangle himself from the filth? Imogen Poots, Jamie Bell and John Sessions also star. Addasiad newydd o’r nofel enwog gan Irvine Welsh sy’n serennu James AcAvoy fel Bruce Robertson, heddwas llygredig fydd yn gwneud unrhyw beth i gael yr hyn mae’n dymuno. Wedi ei ymrestru i ddatrys llofruddiaeth ofnadwy ac wedi ei fygwth gan uchelgeisiau ei gydweithwyr, mae’n mynd ati i sicrhau eu distryw, o dan drwyn ei fos. Ond gyda phroblemau ei hun, pa mor hir cyn iddo ddechrau colli gafael ar bob dim? ::


5592 MLDmain

38

6/9/13

09:26

Page 36

www.mwldan.co.uk CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Hydref :: October 13 @ 5.50 MWLDAN 2

A LATE QUARTET (15) Yaron Zilberman | 2012 | USA | 106’ When the beloved cellist of a world-renowned string quartet receives a life changing diagnosis, the group's future suddenly hangs in the balance: suppressed emotions, competing egos, and uncontrollable passions threaten to derail years of friendship and collaboration. As they are about to play their 25th anniversary concert, quite possibly their last, only their intimate bond and the power of music can preserve their legacy. A Late Quartet pays homage to chamber music and the cultural world of New York and features an oustanding cast that includes Philip Seymour Hoffman, Christopher Walken and Catherine Keener. Insightful and emotionally satisfying. Pan mae sielydd mewn pedwarawd llinynnol byd enwog yn derbyn diagnosis bydd yn newid ei bywyd, mae dyfodol y grw ˆ p yn y fantol: mae emosiynau cuddiedig, ego cystadleuol ac angerdd aflywodraethus yn bygwth disodli blynyddoedd o gyfeillgarwch a chydweithrediad. ::

Hydref :: October 14, 15, 17 @ 6.05, 21, 23 @ 6.10 MWLDAN 2

MORE THAN HONEY (PG tbc) Markus Imhoof | 2012 | Switzerland | 95’ This fantastic film takes a look into the fascinating world of bees, from small family beekeepers to industrialized honey farms, and exposes the relationship between mankind and honeybees, and between nature and our future. The film argues that honeybees show us that stability is just as unhealthy as unlimited growth, that crises and disasters are triggering evolution and that salvation sometimes comes from a completely unexpected direction. Without any preachiness, this magically beautiful film urges us to take better care of the bees, and honour the irreplaceable things that they do for us. Mae’r ffilm ryfeddol hon yn edrych i fyd anhygoel gwenyn. Bydd y ffilm yn dadlau bod gwenyn yn dangos i ni fod sefydlogrwydd yr un mor afiach â thyfiant diderfyn, ac yn ein hannog i gymryd gwell gofal o’n gwenyn, ac i werthfawrogi’r pethau unigryw a wnânt drosom. ::

Hydref :: October 18 @ 5.50 & 8.35, 19, 20 @ 3.00, 5.50 & 8.35, 21 – 24 @ 5.50 & 8.35 Tachwedd :: November 1 – 7 @ 8.00 MWLDAN 3

CAPTAIN PHILLIPS (12A) Paul Greengrass | 2013 | USA | 134’

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

From the virtuoso director of The Bourne Supremacy and The Bourne Ultimatum comes this thrilling and intense high-stakes drama, focusing on two men forced onto a collision course by global political forces much larger than themselves. Featuring spellbinding performances by Tom Hanks and four Somali-American actors, this is the true story of Captain Richard Phillips and the 2009 hijacking by Somali pirates of the US-flagged MV Maersk Alabama, the first American cargo ship to be hijacked in two hundred years. Drama gyffrous a dwys sy’n troi o gwmpas dau ˆyr sy’n cael eu gorfodi ar lwybr gwrthdaro gan rymoedd gwleidyddol bydol llawer yn fwy na nhw’u hunain. Gyda pherfformiadau gafaelgar, dyma i chi stori wir Capten Richard Phillips a herwgipio’r llong nwyddau MV Maersk Alabama yn 2009, y llong Americanaidd gyntaf i’w chipio mewn dau gan mlynedd. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:26

Page 37

01239 621200

39

2D SCREENINGS Hydref :: October 18 @ 5.30, 19, 20 @ 1.10, 3.20 & 5.30, 21 – 25 @ 5.30, 26 – 31 @ 1.10, 3.20 & 7.40 Tachwedd :: November 1 @ 1.25, 2, 3 @ 1.25 & 3.35, 9, 10 @ 1.30, 16, 17 @ 1.50, 24 @ 1.10 Rhagfyr :: December 1 @ 3.55, 7, 8 @ 4.00, 14 @ 1.35 3D SCREENINGS Hydref :: October 18 – 25 @ 7.40, 26 – 31 @ 5.30 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

TURBO (U) David Soren | 2013 | USA | 96’ Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

Turbo is a high-velocity animated family comedy about an ordinary snail who dares to dream big - and fast! All his life, Theo the garden snail has lived a life in the slow lane but dreams of speed at the Indy 500. When a freak mishap gives him the ability to move at superspeed, a wild idea is born for Theo to race with his heroes in Indianapolis. Comedi deuluol animeiddiedig am Theo, malwoden gyffredin sy’n mentro i freuddwydio’n fawr - ac yn gyflym! Pan mae anap rhyfedd yn rhoi’r gallu iddo symud yn gyflym tu hwnt, mae Theo’n cael syniad gwyllt am rasio gyda’i arwyr yn Indianapolis. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Hydref :: October 20 @ 6.00 MWLDAN 2

BEFORE MIDNIGHT (15) Richard Linklater | 2013 | USA | 106’ Linklater’s third instalment, following Before Sunrise and Before Sunset, in his ongoing character study of American Jesse (Ethan Hawke) and French Céline (Julie Delpy) further explores the relationship between the pair as they now enter their 40s. As youthful ideals collide with the responsibilities of middle-age, this packs a killer emotional punch, easily shifting it to the most heavyweight of the series so far. It’s a tremendously satisfying, meaty and mature film, with pitch perfect performances and razor sharp dialogue showcased by Linklater’s stripped-to-the-bone filmmaking. Mae hon y drydedd ran yn yr astudiaeth cymeriad parhaus o’r Americanwr Jesse a’r Ffrances Céline yn archwilio’n bellach i’r berthynas rhwng y ddau wrth iddynt gyrraedd eu 40au a delfrydau ieuenctid yn gwrthdaro â chyfrifoldebau canol oed. Ffilm afaelgar, aeddfed gyda pherfformiadau perffaith. ::

Hydref :: October 20, 21, 23 @ 8.25 Tachwedd :: November 2 @ 5.45, 8, 11, 12 @ 5.50 MWLDAN 2

RUSH (15) Ron Howard | 2013 | USA | Germany | UK | 122’ Set against the sexy, glamorous golden age of Formula 1 racing in the 1970s, Ron (The Da Vinci Code) Howard’s latest is based on the true story of a great sporting rivalry between handsome English playboy James Hunt (Chris Hemsworth), and his methodical, brilliant opponent Niki Lauda, (Daniel Bruhl). The story follows their distinctly different personal styles on and off the track, their loves and the astonishing 1976 season in which both drivers were willing to risk everything to become world champion in a sport with no margin for error: if you make a mistake, you die. Wedi ei gosod yn oes euraidd rasio ceir Formula 1 yn y 70au, mae ffilm ddiweddaraf Ron Howard wedi seilio ar stori wir am y gystadleuaeth fawr rhwng James Hunt a Niki Lauda. Mae’r stori’n dilyn eu harddulliau hollol wahanol ar y trac ac yn eu bywydau personol a thymor rasio 1976 a welodd y ddau yrrwr yn risgio popeth i fod yn bencampwr. ::


5592 MLDmain

40

6/9/13

09:26

Page 38

www.mwldan.co.uk 2D SCREENINGS Hydref :: October 25 @ 5.50, 26 – 31 @ 1.30 & 5.50 Tachwedd :: November 1 – 3 @ 1.30 & 5.50, 4 – 7 @ 5.50, 9, 10 @ 3.40, 16, 17 @ 1.30, 23 @ 1.10 Rhagfyr :: December 1 @ 1.45, 7, 8 @ 1.50, 15 @ 1.35, 21 – 23 @ 1.00 3D SCREENINGS Hydref :: October 25 @ 8.00, 26 – 31 @ 3.40 & 8.00 Tachwedd :: November 1 – 3 @ 3.40 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2 (U/PG tbc) Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

Cody Cameron | Kris Pearn | 2013 | USA | 95’ tbc In this animated sequel to the hugely enjoyable and inventive first episode and its disastrous food storm, Flint and his friends are forced to leave town. Flint accepts the invitation from his idol Chester V to join The Live Corp Company, which has been tasked to clean the island, and where the best inventors in the world create technologies for the betterment of mankind. But when Flint discovers that his machine still operates and now creates mutant food beasts like living pickles, hungry tacodiles, shrimpanzees and apple pie-thons, he and his friends must return to save the world. Dilyniant animeiddiedig i’r bennod gyntaf hynod bleserus. Pan mae Flint yn darganfod fod ei beiriant yn dal i weithio a nawr yn creu bwystfilod bwyd mwtant, ynghyd a’i ffrindiau, mae’n rhaid iddo ddychwelyd i achub y byd. ::

2D SCREENINGS Tachwedd :: November 2, 3 @ 8.10 3D SCREENINGS Hydref :: October 26 @ 8.50, 27 @ 8.20 M W L D A N 2

R.I.P.D. (12A) Robert Schwentke | 2013 | USA | 96’ Ryan Reynolds, Kevin Bacon and Jeff Bridges star in this supernatural action-adventure as two cops dispatched by the otherworldly Rest In Peace Department to protect and serve the living from an increasingly destructive array of souls who refuse to move peacefully to the other side. Antur gyffro oruwchnaturiol am ddau blismon sy’n cael eu hanfon i’r byd arall i amddiffyn a gweini’r byw yn erbyn amrywiaeth fwyfwy dinistriol o eneidiau sy’n gwrthod symud yn heddychlon i’r ochr arall. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Hydref :: October 27 @ 6.10 M W L D A N 2

A HIJACKING (15) Tobias Lindholm | 2012 | Denmark | 101’

SUBTITLES :: IS-DEITLAU

This tense, gripping thriller avoids action movie cliches and instead creates a palpable sense of dread by mixing gritty realism with atmospheric beauty. The cargo ship MV Rozen is heading for harbour when it is hijacked by Somali pirates in the Indian Ocean. Amongst the men on board are the ship's cook Mikkel and the engineer Jan, who along with the rest of the seamen are taken hostage in a cynical game of life and death. With the demand for a ransom of millions of dollars a psychological drama unfolds between the CEO of the shipping company and the Somali pirates. Mae’r ffilm gyffro afaelgar hon yn creu ymdeimlad o arswyd trwy gymysgu realaeth fyw gyda harddwch atmosfferig. Mae’r llong nwyddau MV Rozen yn hwylio am y porth pan gaiff ei herwgipio gan fôr-ladron o Somalia. Mae’r criw yn cael eu cymryd yn wystlon ac mae’r môrladron yn gofyn am bridwerth o filiynau o ddoleri wrth i ddrama seicolegol ddatblygu rhwng pennaeth y cwmni morio a’r môr-ladron. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:26

Page 39

01239 621200

41

2D SCREENINGS Tachwedd :: November 1 – 3 @ 2.30 & 5.30, 4 – 8 @ 5.30, 9, 10 @ 2.30 & 8.30, 11 – 14 @ 5.30, 16, 17 @ 3.35, 23, 24 @ 3.20 Rhagfyr :: December 13 @ 8.15, 15 @ 8.10, 17 @ 8.15 3D SCREENINGS Tachwedd :: November 1 – 8 @ 8.30, 9, 10 @ 5.30, 11 – 14 @ 8.30 MWLDAN 1

MWLDAN 3

THOR: THE DARK WORLD (12A tbc) Alan Taylor | 2013 | USA | 130’ tbc

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

After the events of The Avengers, Thor battles an ancient race of Dark Elves led by the vengeful Malekith who threatens to plunge the universe back into darkness. Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Christopher Eccleston and Natalie Portman star. Mae Thor yn rhyfela yn erbyn hil hynafol o Ellyllon Tywyll wedi eu harwain gan y dialgar Malekith, sy’n bygwth plymio’r bydysawd yn ôl i dywyllwch. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Tachwedd :: November 3 @ 6.00 MWLDAN 2

BEWARE OF MR. BAKER (15) Jay Bulger | 2012 | USA | 90’ This is a thoroughly gripping look at one of rock's greatest, and most personally problematic musicians: Ginger Baker, Cream's legendary scarlet-maned, hell-raising drummer. This no-holds-barred, sad and hilarious portrait lets him tell his own story, intercut with footage of his continent-hopping life. Baker may have broken the mould musically, but his violent, dyspeptic mood swings, fuelled by a multi-decade heroin addiction, went a long way to making him persona non grata even among the music greats who still revere his work. Golwg hollol afaelgar ar un o gerddorion fwyaf, a mwyaf problemus byd roc, Ginger Baker, drymiwr enwog Cream. Portread onest sy’n gadael iddo adrodd ei stori ei hun. ::

2D SCREENINGS Tachwedd :: November 8 @ 6.05, 9, 10 @ 1.50 & 6.05, 11 – 15 @ 6.05, 16, 17 @ 4.00 & 6.05, 18, 19 @ 6.05 3D SCREENINGS Tachwedd :: November 8 @ 8.10, 9, 10 @ 4.00 & 8.10, 11 – 21 @ 8.10 MWLDAN 1

MWLDAN 3

GRAVITY (12A) Alfonso Cuarón | 2013 | USA | UK | 98’

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

Sandra Bullock and George Clooney star in this heart-pounding thriller that pulls you into the infinite and unforgiving realm of deep space. Bullock plays Dr. Ryan Stone, a brilliant engineer on her first shuttle mission accompanied veteran astronaut Matt Kowalski (Clooney). On a seemingly routine spacewalk, disaster strikes, the shuttle is destroyed, leaving Stone and Kowalski completely alone—tethered to nothing but each other and spiralling out into the blackness. As fear turns to panic, every gulp of air eats away at what little oxygen is left and the only way home may be to go further out into the terrifying expanse of space. Ffilm gyffro sy’n eich tynnu i fyd anfeidrol ac anfaddeugar perfeddion y gofod. Mae cerddiad gofod arferol yn troi yn drychineb, mae’r llong ofod yn cael ei dinistrio, ac mae Stone a Kowalski yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain yn gyfan gwbl - mae ofn yn troi’n banig, ac mae pob llond ceg o aer yn nychu’r ychydig ocsigen sydd ganddynt ar ôl, a’r unig ffordd adref yw mynd yn bellach allan i ehangder brawychus y gofod. ::


5592 MLDmain

42

6/9/13

09:26

Page 40

www.mwldan.co.uk Tachwedd :: November 8, 10 – 12 @ 8.25 M W L D A N 2

THE FIFTH ESTATE (tbc) Bill Condon | 2013 | USA | tbc’ WikiLeaks forever changed the game, triggering our age of high-stakes secrecy, explosive news leaks and the trafficking of classified information. This dramatic thriller based on real events reveals the quest to expose the deceptions and corruptions of power that turned an Internet upstart into the 21st century's most fiercely debated organization. Benedict Cumberbatch stars as WikiLeaks founder Julian Assange as he teams up with colleague Daniel Domscheit-Berg (Daniel Brühl) to become underground watchdogs of the privileged and powerful and create a platform that allows whistle-blowers to anonymously leak covert data, shining a light on the dark recesses of government secrets and corporate crimes. Peter Capaldi, Stanley Tucci and David Thewlis also star. Mae’r ffilm gyffro hon wedi ei seilio ar ddigwyddiadau go iawn yn datgelu’r cwest i amlygu ˆer a drodd mentrwr Rhyngrwyd yn Sefydliad mwyaf dadleuol y 21ain ganrif. twyll a llygredd pw Benedict Cumberbatch sy’n chwarae rhan sefydlwr WikiLeaks, Julian Assange, sy’n creu llwyfan yn caniatáu chwythu’r chwiban a datgelu data’n gyfrinachol, gan dywynnu golau ar gyfrinachau tywyll y llywodraeth a throseddau corfforedig. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Tachwedd :: November 10 @ 5.50 M W L D A N 2

POPULAIRE (12A) Régis Roinsard | 2012 | France | 111’ Speed typing isn’t the best known of international sporting challenges. But during the '50s – when waists were small and men were mad – competitively firing off clattering typewriter keys was all the rage. Populaire is a beautifully constructed romantic comedy which weaves together the light wit of a classic screwball with the thrilling tension of a sports movie, for when Louis sees the manic pace with which his soon-to-be secretary Rose can type, he decides to start training her to be a world champion. SUBTITLES :: IS-DEITLAU

Mae Populaire yn gomedi ramantus gelfydd sy’n gweld Louis yn ceisio hyfforddi ei ysgrifenyddes Rose, sy’n deipyddes sionc ei bysedd, i fod yn bencampwraig teipio’r byd. ::

Tachwedd :: November 15 – 19 @ 6.20, 20 @ 4.45, 21 @ 3.50, 22 – 28 @ 6.05, 29 @ 6.00 Rhagfyr :: December 1 @ 8.10, 2 – 5, 7 @ 6.10 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

PHILOMENA (12A) Stephen Frears | 2013 | UK | 97’ From the director of Mrs. Henderson Presents and The Queen comes this fabulous bittersweet comedy starring Dame Judy Dench and Steve Coogan. Falling pregnant as a teenager in Ireland in 1952, Philomena Lee was sent to a convent to be looked after as a ‘fallen woman’ and her young son was subsequently despatched to America for adoption. Philomena spent the next fifty years searching for him in vain until she met Martin Sixsmith, a worldweary journalist as cynical as Philomena was trusting. Together they set off for America on a journey that would not only reveal the extraordinary story of Philomena’s son, but also the powerful bond that grew up between Philomena and Martin – a surprising relationship that was both profoundly moving and very funny. This is a remarkable, compelling narrative of human love and loss, and a heart-breaking story that ultimately celebrates life. Comedi chwerwfelys wych gyda’r Fonesig Judy Dench a Steve Coogan. Ar ôl beichiogi yn ei harddegau ym 1952 yn Iwerddon, cafodd Philomena Lee ei hanfon i leiandy i roi genedigaeth i’w mab, a gafodd ei anfon i America i’w fabwysiadu wedi hynny. Treuliodd Philomena’r 50 mlynedd nesaf yn chwilio amdano’n ofer, nes iddi gyfarfod a Martin Sixsmith, newyddiadurwr sinigaidd. Gyda’i gilydd, maent yn teithio i America ar siwrnai a fyddai’n datgelu stori ryfeddol am fab Philomena, ond hefyd y bond a dyfodd rhwng Philomena a Martin. Stori hynod am gariad a cholled ddynol, a stori dorcalonnus sydd yn y bôn yn dathlu bywyd. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:26

Page 41

01239 621200

43

Tachwedd :: November 15 – 19 @ 8.25, 20, 21 @ 5.50, 22 – 28 @ 8.10 Rhagfyr :: December 10, 11 @ 6.10 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

ONE CHANCE (12A tbc) David Frankel | 2013 | UK | 100’ tbc James Corden, Julie Walters, Mackenzie Crook and Colm Meaney star in the remarkable and inspirational true story of Paul Potts from Port Talbot, a shy, bullied shop assistant by day and an amateur opera singer by night. Paul became an instant YouTube phenomenon after being chosen by Simon Cowell for Britain's Got Talent. Wowing audiences worldwide with his phenomenal voice, Paul went on to win BGT and the hearts of millions. Fresh from his Tony Award-winning Broadway run in 'One Man, Two Guvnors', BAFTA winner James Corden stars as Paul Potts and is supported by an acclaimed ensemble cast. Stori wir ysbrydoledig a rhyfeddol Paul Potts o Bort Talbot, gweithiwr siop swil gyda’r dydd, a chanwr opera amatur gyda’r nos. Denodd Paul sylw mawr ar YouTube ac enillodd Britain’s Got Talent, gan syfrdanu cynulleidfaoedd ar draws y byd. Gyda James Corden a Julie Walters. ::

Tachwedd :: November 21, 22 @ 5.50 & 8.30, 23, 24 @ 2.35, 5.15 & 7.55, 25 – 28 @ 5.50 & 8.30, 29 @ 5.55 & 8.35, 30 @ 1.50, 4.40 & 7.30 Rhagfyr :: December 1 @ 1.50, 4.40 & 7.30, 2 – 5 @ 5.55 & 8.35 MWLDAN 1

MWLDAN 3

THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE (12A tbc) Francis Lawrence | 2013 | USA | tbc’

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

In the second part of The Hunger Games trilogy, set in a futuristic dystopian world, Katniss Everdeen has returned home safe after winning the 74th Annual Hunger Games along with fellow tribute Peeta Mellark. Winning means that they must turn around and leave their family and close friends, embarking on a Victor's Tour of the districts. Along the way Katniss senses that a rebellion is simmering, but the Capitol is still very much in control as President Snow prepares The Quarter Quell (the 75th Annual Hunger Games), a competition that could change Panem forever. Ail ran y drioleg, sydd wedi ei gosod mewn byd dystopaidd y dyfodol. Ar ôl ennill yr Hunger Games mae’n rhaid i Katniss fynd ar Daith Enillwyr o gwmpas yr ardaloedd. Ar hyd y ffordd mae’n synhwyro bod gwrthryfel ar fin ffrwydro, ond mae paratoadau yn eu blaenau ar gyfer yr Hunger Games nesaf, cystadleuaeth gallai newid Panem am byth. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Tachwedd :: November 24 @ 6.10 MWLDAN 2

BEHIND THE CANDELABRA (15) Steven Soderbergh | 2013 | USA | 118’ Michael Douglas and Matt Damon star in this critically acclaimed and massively pleasurable biopic of Liberace, the flamboyant performer who wowed crowds in Las Vegas with his excessive but essentially wholesome cabaret show. Covering the decade before Liberace’s death in 1987 at the age of 67, the film tells of his complicated relationship with his secret lover, the much younger Scott Thorson. Swaddled in wealth and excess, Scott and Liberace have a long affair, one that eventually Scott begins to find suffocating. Ffilm sy’n fywgraffiad o Liberace, y perfformiwr lliwgar bu’n syfrdanu cynulleidfaoedd yn Las Vegas gyda’i sioe cabaret. Gan ystyried y degawd cyn ei farwolaeth ym 1987, mae’r ffilm yn sôn am ei berthynas gymhleth hir gyda’i gariad cudd, Scott Thorson, oedd yn llawer iau nag ef. ::


5592 MLDmain

44

6/9/13

09:26

Page 42

www.mwldan.co.uk 2D SCREENINGS Tachwedd :: November 29 @ 5.40, 30 @ 1.20 & 5.40 Rhagfyr :: December 1 @ 1.20 & 5.40, 2 – 5 @ 5.40, 6 @ 6.00, 7, 8 @ 1.40 & 6.00, 9 – 12 @ 6.00, 14, 15 @ 3.45, 21 – 23 @ 6.00, 24 @ 12.20, 27 @ 6.00, 28 @ 12.35, 29 – 31 @ 1.10 Ionawr :: January 1, 2 @ 1.10, 3 – 6 @ 12.30 3D SCREENINGS Tachwedd :: November 29 @ 7.50, 30 @ 3.30 & 7.50 Rhagfyr :: December 1 @ 3.30 & 7.50, 2 – 5 @ 7.50, 7, 8 @ 3.50 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

FREE BIRDS (U/PG tbc) Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

Jimmy Hayward | 2013 | USA | 100’ tbc In this irreverent, hilarious and adventurous animated comedy for audiences of all ages from the director of Horton Hears a Who!, two turkeys from opposite sides of the tracks must put aside their differences and team up to travel back in time to change the course of history - and get turkey off the holiday menu for good. Comedi animeiddiedig ddigrif ac anturiaethus i gynulleidfaoedd o bob oed. Rhaid i ddau dwrci rhoi eu gwahaniaethau i’r neilltu ac ymuno fel tîm i deithio yn ôl mewn amser i newid cwrs hanes – a chael twrci oddi ar y fwydlen gwyliau unwaith ac am byth. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Rhagfyr :: December 1 @ 6.05 MWLDAN 2

I AM NASRINE (15) Tina Gharavi | 2012 | UK | 93’ Arrested for riding pillion on a motorbike with a male friend, Tehran schoolgirl Nasrine is later assaulted in police custody. After her release, her family decide to smuggle her out of Iran for her own protection, accompanied by older brother Ali. It’s next stop Tyneside, and as they wait to have their asylum claim processed, new freedoms present their own challenges: her experiences cast a shadow, while he’s torn between religion and sex. This enterprising microbudget drama from Newcastle exudes empathy for these cultural in-betweeners trying to shape their own identity in rapidly transforming circumstances. Ar ôl cael ei harestio am deithio piliwn ar feic modur gyda ffrind gwrywaidd, mae Nasrine, merch ysgol o Dehran yn cael ei hanfon gyda’i brawd i fyw ym Mhrydain, er ei diogelwch ei hun. Ar Tyneside, mae’n cael ei chyflwyno i brofiadau a rhyddid newydd. Drama sy’n llawn empathi am y rhai hynny sydd yn bodoli rhwng diwylliannau ac sy’n ceisio ffurfio eu hunaniaeth eu hunain mewn amgylcheddau sy’n newid yn gyflym. ::

Rhagfyr :: December 2 – 5 @ 8.20 MWLDAN 2

THE CALL (15) Brad Anderson | 2013 | USA | 94’ Halle Berry and Abigail Breslin star in this suspense thriller that’s surprisingly good, and surprisingly gruesome, fun. When veteran 911 operator, Jordan, takes a life-altering call from a teenage girl who has just been abducted and stuffed in the trunk of a man’s car, she realizes that she must use all of her experience to confront a killer from her past in order to save the girl's life. Ffilm gyffro am Jordan, gweithredwr profiadol llinell 911 sy’n ateb galwad oddi wrth ferch sydd newydd ei herwgipio a’i gwthio i fyˆt car dyn. Mae’n sylweddoli y bydd eisiau iddi ddefnyddio ei holl brofiad i wynebu llofruddiwr o’i gorffennol er mwyn achub bywyd y ferch. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:26

Page 43

01239 621200

45

2D SCREENINGS Rhagfyr :: December 6 @ 5.40, 7, 8 @ 1.20 & 5.40, 9 – 13 @ 5.40, 14, 15 @ 1.20 & 5.40, 16 – 19 @ 5.40, 20 @ 6.00, 21 – 23 @ 3.00, 24 @ 4.50, 27 @ 12.40, 28 @ 12.20, 29 – 31 @ 12.20 & 3.30 Ionawr :: January 1, 2 @ 12.20 & 3.30, 3 – 6 @ 3.30 3D SCREENINGS Rhagfyr :: December 6 @ 7.50, 7, 8 @ 3.30 & 7.50, 9 – 13 @ 7.50, 14, 15 @ 3.30 & 7.50, 17 – 19 @ 7.50, 21 – 23 @ 7.20 MWLDAN 1

MWLDAN 3

FROZEN (PG tbc) Chris Buck | Jennifer Lee | 2013 | USA | 100’ tbc Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

The new film from the creators of Wreck-It Ralph is a fantastic animated adventure in which fearless optimist Anna teams up with rugged mountain man Kristoff and his loyal reindeer Sven to embark on an epic journey. Together they encounter Everest-like conditions, mystical trolls and a hilarious snowman named Olaf in a race to find Anna's sister Elsa, whose icy powers have trapped the kingdom of Arendelle in eternal winter. Antur animeiddiedig wych sy’n troi o gwmpas siwrnai epig Anna, Kristoff a’i garw ffyddlon Sven. Gyda’i gilydd maent yn wynebu tywydd garw, troliau cyfriniol a dyn eira doniol o’r enw Olaf mewn ras i ddod o hyd i chwaer Anna, sydd wedi cadw teyrnas Arendelle mewn gaeaf tragwyddol gyda’i phwerau rhewllyd. ::

Rhagfyr :: December 6 – 9 @ 8.10 MWLDAN 3

CLOSED CIRCUIT (15 tbc) John Crowley | 2013 | USA | 90’ tbc From the producers of Tinker, Tailor, Soldier, Spy comes the new international suspense thriller Closed Circuit. Following a mysterious explosion in a busy London market, the police swoop in, a suspect is detained, and the country prepares for one of the most high-profile trials in British history. The case unexpectedly binds together two exceptional lawyers and ex-lovers (Eric Bana and Rebecca Hall) on the defence team – testing the limits of their loyalties and placing their lives in jeopardy. Jim Broadbent also stars. Yn dilyn ffrwydrad mewn marchnad brysur yn Llundain, mae’r heddlu’n cyrraedd a chaiff rhywun ei arestio, ac mae’r wlad yn paratoi am un o’r treialon mwyaf uchel ei broffil yn hanes Prydain. Mae’r treial yn dod ynghyd â dau gyfreithiwr eithriadol, a chyn-gariadon ar dîm yr amddiffyniaeth - gan brofi cyfyngiadau eu ffyddlondeb a rhoi eu bywydau mewn perygl. ::

Rhagfyr :: December 7, 8, 10, 11 @ 8.20 MWLDAN 2

DON JON (18) Joseph Gordon-Levitt | 2013 | USA | 90’ Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson and Julianne Moore star in this beguiling romantic comedy with a heart, soul and pulse. Jon Martello is the quintessential modernday lothario - he objectifies women, and his life is all about friends, the gym, his ride, family, church, girls and lots of pornography. Jon’s compulsive addiction prevents him from having a substantial relationship with any female until he meets Barbara. Vulgar, hilarious and charming, Gordon-Levitt’s treatise on pornography, male sexuality and relationships is a vibrant and poignant directorial debut. Comedi ramantaidd gyda chalon, enaid a phwls. Mae bywyd Jon Martello yn troi o gwmpas ffrindiau, teulu, y gampfa, merched a llawer o bornograffi. Mae obsesiwn Jon yn ei atal rhag ffurfio perthynas o bwys gydag unrhyw ferch hyd nes iddo gwrdd â Barbara. ::


5592 MLDmain

46

6/9/13

09:26

Page 44

www.mwldan.co.uk CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Rhagfyr :: December 8 @ 6.10 MWLDAN 2

BLANCANIEVES (12A) Pablo Berger | 2012 | Spain | 102’ Silent film tribute meets Grimm gothic melodrama in this enchanting black and white feature that begins in 1920s Seville. Soon after a prize bullfighter is paralysed, his wife dies in childbirth. New wife Encarna is every inch the evil stepmother to young Carmen, though father and daughter still find time to bond over bullfighting training. Yes, this is the Snow White story, Spanish style, and it’s a delightful journey. If you were looking for Spain’s answer to The Artist, here it is. Ffilm du a gwyn sy’n cychwyn yn Seville yn y 1920au. Yn fuan ar ôl i ymladdwr teirw cael ei barlysu, mae ei wraig yn marw wrth roi genedigaeth. Mae ei wraig newydd yn llysfam greulon i’r Carmen ifanc. Dyma i chi stori Snow White, arddull Sbaen. ::

Rhagfyr :: December 10 – 12 @ 8.10 MWLDAN 3

THE FAMILY (15 tbc) Luc Besson | 2013 | USA | France | tbc’ Luc Besson (Nikita, Leon, The Fifth Element) directs Robert De Niro, Michelle Pfeiffer and Tommy Lee Jones in this crime comedy. A mafia boss and his family are relocated to a sleepy town in France under the witness protection program after snitching on the mob. Despite the best efforts of CIA Agent Stansfield to keep them in line, Fred Manzoni, his wife Maggie and their kids can't help but revert to old habits and blow their cover by handling their problems the “family” way. Chaos ensues as old scores are settled in the unlikeliest of settings in this darkly funny film. Mae pennaeth maffia a'i deulu yn symud i dref cysglyd yn Ffrainc dan cynllun diogelu tystion ar ol iddynt siarad a'r awdurdodau am y mob. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer a Tommy Lee Jones yn serennu yn y comedi drosedd yma. ::

2D SCREENINGS Rhagfyr :: December 13 @ 4.15, 14, 15 @ 12.45 & 4.15, 16 @ 4.30, 17 – 20 @ 4.15, 21 – 23 @ 12.45 & 7.55, 24 @ 12.00, 27 @ 1.10 & 7.55, 28 @ 2.45, 29, 30 @ 12.45 & 7.45, 31 @ 12.45 Ionawr :: January 1, 2 @ 12.45 & 4.15, 3, 4 @ 12.15, 5, 6 @ 12.15 & 7.50, 7 – 9 @ 7.50 3D SCREENINGS Rhagfyr :: December 13 – 15 @ 7.45, 17 – 20 @ 7.45, 21 – 23 @ 4.15, 24 @ 3.45, 27 @ 4.25, 28 @ 8.05, 29 – 31 @ 4.15 Ionawr :: Janaury 1, 2 @ 7.45, 3, 4 @ 7.50 MWLDAN 1

MWLDAN 2

THE HOBBIT: DESOLATION OF SMAUG (12A tbc) Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

Peter Jackson | 2013 | USA | New Zealand | tbc’ An all-star cast including Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Elijah Wood, Ian McKellen, Martin Freeman and Andy Serkis star in the second in the trilogy of films adapting the enduringly popular masterpiece The Hobbit, by J.R.R. Tolkien. The adventure of Bilbo Baggins continues as he journeys with the Wizard Gandalf and thirteen Dwarves, led by Thorin Oakenshield, on an epic quest to reclaim the lost Dwarf Kingdom of Erebor. Dyma i chi’r ail ffilm yn y drioleg gyda chast o safon. Mae antur Bilbo Baggins yn parhau wrth iddo deithio gyda’r Dewin Gandalf a’r Corachod ar gwest epig i adfer Teyrnas golledig y Corachod, sef Erebor. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:27

Page 45

01239 621200

47

Rhagfyr :: December 13 @ 6.00, 16 @ 5.20, 17 @ 6.00 M W L D A N 1

ROMEO & JULIET (12A tbc) Carlo Carlei | 2013 | UK | tbc’ Julian Fellowes (Downton Abbey, Gosford Park) adapts one of Shakespeare’s most enduring plays for a new generation. In the fair city of Verona. Romeo (Douglas Booth) and Juliet (Hailee Steinfeld), the children of the feuding Montague and Capulet families, meet at a feast and fall deeply in love. Despite the sworn disdain their families hold for one another, they steal away and are secretly wed by Friar Laurence (Paul Giamatti). It is not long, however, before trouble ensues… Addasiad newydd ar un o ddramâu mwyaf hoffus Shakespeare. Yn Verona, mae Romeo a Juliet yn cyfarfod ac yn syrthio mewn cariad. Er gwaethaf y drwg deimlad rhwng eu teuluoedd maent yn priodi’n ddistaw bach, ond nid yw’n hir cyn i’r helynt ddechrau.... ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Rhagfyr :: December 15 @ 6.00 M W L D A N 1

THE DEEP (12A) Baltasar Kormákur | 2012 | Iceland | 93’

SUBTITLES :: IS-DEITLAU

This story of survival is bizarre, inexplicable, and true. One raw night in March 1984, a fishing trawler capsized off the coast of Iceland; six men went into the water and only one survived, by swimming for five hours in temperatures that would have killed the average human inside 15 minutes. The story gripped the imagination of a nation – how did the shy young hulk Gulli, alone in the vast, freezing dark, manage to survive his fearful ordeal? Like a modern addition to the Icelandic Sagas, this tale of heroism is told with realism but also a poetry and rhythm. It’s moving, inspiring and resolutely mysterious. Mae’r stori hon am oroesi, yn rhyfedd, yn anesboniadwy ac yn wir. Trodd cwch wyneb i lawr yn y dw ˆr ger Gwlad yr Iâ; aeth chwe dyn i’r dw ˆr, a dim ond un wnaeth oroesi drwy nofio am bum awr mewn tymheredd a fyddai wedi lladd dyn arferol mewn 15 munud. Cipiodd stori’r gw ˆr hwn ddychymyg cenedl, sut wnaeth oroesi? ::

Rhagfyr :: December 20 @ 8.10, 21 – 23 @ 5.00 & 7.40, 24 @ 2.30, 27 @ 7.40, 28 @ 5.55, 29, 30 @ 5.40 & 8.10, 31 @ 5.40 Ionawr :: January 1, 2 @ 5.40 & 8.10, 3, 4 @ 5.30, 6 – 9 @ 5.30 MWLDAN 1

MWLDAN 3

SAVING MR. BANKS (12A tbc) John Lee Hancock | 2013 | USA | UK | 109’ tbc Tom Hanks and Emma Thompson lead a starry cast in this charming and rather wonderful movie that tells the as yet untold true story of how the much-loved film of Mary Poppins came to be made. At the heart of the film is the struggle between Mary Poppins author P.L. Travers, firmly against the notion of turning her masterpiece into a feature film, and Walt Disney, who spent years trying to persuade her to change her mind. Both Travers and Disney have their own personal family connections to the Mary Poppins story, especially Travers, whose caring father, a tormented banker, instilled his daughter with both affection and enlightenment before his untimely death. Ffilm hyfryd sy’n adrodd y stori wir am sut ddaeth y ffilm hoffus Mary Poppins i gael ei gwneud. Wrth wraidd y ffilm mae’r ymryson rhwng awdur y llyfr, P.L.Travers, a oedd yn bendant yn erbyn y syniad o droi ei champwaith yn ffilm, a Walt Disney, a dreuliodd blynyddoedd yn ceisio ei pherswadio i newid ei meddwl. ::


5592 MLDmain

48

6/9/13

09:27

Page 46

www.mwldan.co.uk Rhagfyr :: December 27 @ 2.50, 5.30 & 8.10, 28 – 30 @ 2.30, 5.10 & 7.50, 31 @ 2.30 & 5.10 Ionawr :: January 1, 2 @ 2.30, 5.10 & 7.50, 3 – 6 @ 2.40, 5.20 & 8.10, 7 – 9 @ 5.40 & 8.30 MWLDAN 3

JACK RYAN (tbc) Kenneth Branagh | 2013 | USA | tbc’

Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

Kenneth Branagh, Keira Knightley, Chris Pine and Kevin Costner star in this Branagh-directed thriller. Pine is Jack Ryan, an ex-Marine turned financial analyst living in Moscow, who uncovers a terrorist plot. Financial wiz Viktor Stazov and the Russian government mastermind a plot to devalue American currency and thus destroy the U.S. economy. Ryan must race against time to save America and his wife. Ffilm gyffro wedi ei chyfarwyddo gan Kenneth Branagh. Mae Jack Ryan yn gyn môr-filwr a nawr yn ddadansoddwr cyllidol yn byw ym Moscow, sy’n darganfod cynllwyn terfysgaeth. Rhaid iddo rasio yn erbyn amser i achub America a’i wraig. ::

Ionawr :: January 3 – 6 @ 1.45, 4.55 & 8.05, 7 – 9 @ 4.55 & 8.05 MWLDAN 2

MANDELA: LONG WALK TO FREEDOM (tbc) Justin Chadwick | 2013 | UK | South Africa | 152’ Acclaimed British actor Idris Elba (TV’s The Wire) is magnetic as Nelson Mandela, the legendary South African freedom fighter in this rousing adaptation of Mandela’s autobiography Long Walk to Freedom. The film is a dramatic and moving chronicle of Mandela's life journey from his childhood in a rural village, through his struggle against apartheid, to his inauguration as the first democratically elected president of South Africa. Screening from date of National Release Yn dangos o dyddiad rhyddhau cenedlaethol

Ffilm am yr ymladdwr dros ryddid enwog o Dde Affrica, Nelson Mandela. Mae’r ffilm yn gronicl dramatig a thrawiadol am siwrnai bywyd Mandela o’i blentyndod mewn pentref gwledig, trwy ei frwydr yn erbyn apartheid, i’w benodiad fel llywydd cyntaf De Affrica a etholwyd yn ddemocrataidd. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr :: January 5 @ 5.50 MWLDAN 1

THE ARTIST AND THE MODEL (12A tbc) Fernando Trueba | 2012 | France | Spain | 102’

SUBTITLES :: IS-DEITLAU

Marc Cros, an elderly sculptor, lives with his wife Lea in the south of France, 1943, safe from the War that rages in the distance. He seems to have reached the end of his life and of his art. One day, Léa gives shelter to a beautiful young Spanish political refugee named Mercè. Marc soon understands that the girl, who agrees to pose for him, inspires him and that he has no choice but to embark on this last artistic (and sensual) adventure. An exquisitely crafted reflection on the ‘big three’ - life, death and art. Mae Marc Cros, cerfluniwr oedrannus, yn byw gyda’i wraig yn Ne Ffrainc ym 1943, yn ddiogel o’r rhyfel sydd yn bell i ffwrdd. Mae’n ymddangos ei fod wedi dod at ddiwedd ei oes a’i gelf. Ond mae ei wraig yn rhoi lloches i ffoadures ifanc o Sbaen, a chyn hir mae’n sylweddoli bod y ferch ifanc hon yn ei ysbrydoli, ac mae’n cytuno i eistedd iddo. Myfyrdod gwych ar y ‘tri chysyniad mawr’ - bywyd, marwolaeth a chelf. ::


5592 MLDmain

6/9/13

09:27

Page 47

01239 621200 CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Theatr Mwldan Film Society have been bringing the best in world cinema to west Wales for over 20 years. Broaden your horizons with annual membership of Theatr Mwldan Film Society contact tmfs@mwldan.co.uk, or fill in a form at the Box Office. Yn dod â goreuon sinema’r byd i Orllewin Cymru. Ehangwch eich gorwelion gydag aelodaeth Chymdeithas Ffilm Theatr Mwldan. Cysylltwch â tmfs@mwldan.co.uk, neu llenwch ffurflen yn y Swyddfa Docynnau Full annual membership of Theatr Mwldan's Film Society is just £66, which gives free entry to all 30 Film Society films and £1.40 discount off all standard 2D screenings at Mwldan (please note the does not include live broadcast screenings, 3D screenigns or alternative content events). Mae aelodaeth llawn Cymdethas Ffilm Theatr Mwldan yn costio ond £66, sy'n caniatau mynediad am ddim i chi i bob un o 30 ffilm y Gymdeithas Ffilmiau, a disgownt o £1.40 oddi ar bob dangosiad sinema 2D arall yn Mwldan (nid yw'r cynning hwn yn cynnwys darllediadau byw, 3D neu ddigwyddiadau cynnwys amgen). FILM TICKETSAVER CARD £22 per year: £1.40 off every* standard film screened at Theatr Mwldan. Free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period) Free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card. CERDYN TOCYNCYNILO FFILM £22 y flwyddyn: Ostyngiad o £1.40 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan. Mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis) Aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm

Changes to our advertised programme :: Newidiadau i’r rhaglen hysbysedig Unfortunately – and rarely - we have to make changes to our printed programme due to circumstances beyond our control. For example, the release dates of films are occasionally changed by distributors after we have gone to print. If you have pre-booked your tickets for a screening or event at Mwldan, our Box Office will endeavour to contact you (using the contact details given to us when you made your booking) should there be any changes to the programme which affect that event. If you have not pre booked your tickets, we would advise you to check (with our Box Office or our website) prior to departing from home – especially if you are making a long journey - that our programme remains as advertised. We would recommend that you pre-book your tickets online or by phone whenever possible – we can then contact you in the event of any unforeseen circumstances. Yn anffodus - ac yn anaml - bydd yn rhaid i ni wneud newidiadau i’n rhaglenni printiedig o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Er enghraifft, weithiau caiff dyddiau rhyddhau ffilmiau eu newid gan y dosbarthwyr ar ôl i ni argraffu’r rhaglen.

49

ACCESSIBLE CINEMA AT MWLDAN! SINEMA HYGYRCH YN Y MWLDAN!

All of our cinema screenings are Audio Reinforced. Many screenings also offer Audio Description and/or Subtitles and will be indicated by the use of the above logos on Theatr Mwldan’s website www.mwldan.co.uk You might also like the specialist website www.yourlocalcinema.com Mae pob un o’n dangosiadau sinema wedi ei Sain Atgyfnerthu. Mae nifer o’r dangosiadau hefyd yn cynnig Sain Ddisgrifio a/neu Isdeitlau. Gallwch adnabod y dangosiadau hyn o’r logos uchod ar wefan Theatr Mwldan www.mwldan.co.uk. Yn ogystal, gallwch fwrw golwg ar y wefan arbenigol www.yourlocalcinema.com *Ticketsaver Offer and full TMFS membership excludes 3D screenings, Live Broadcast Events and alternative content. *Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D, Darllediadau Byw a chynnwys amgen.

Os ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw ar gyfer dangosiad neu ddigwyddiad yn y Mwldan, bydd ein Swyddfa Docynnau yn ceisio cysylltu â chi (gan ddefnyddio’r manylion cyswllt y cawsom gennych wrth archebu eich tocynnau) os oes unrhyw newidiadau i’r rhaglen bydd yn effeithio ar y digwyddiad. Os nad ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw fe’ch cynghorwn i wirio (gyda’n Swyddfa Docynnau neu’n gwefan) cyn gadael gartref - yn enwedig os ydych yn gwneud siwrnai hir - bod ein rhaglen heb newid o’r hyn a hysbysebir. Argymhellwn eich bod yn archebu eich tocynnau o flaen llaw neu ar y ffôn pryd bynnag bo’n bosibl - yna gallwn gysylltu â chi os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.

Complimentary Tickets Tocynnau Cyfarch Please note that complimentary tickets and/or cinema raffle prizes are not valid for any film screening which falls in the first four weeks of a film’s National Release. Please contact our Box Office if you need clarification of eligible screenings. Nodwch os gwelwch yn dda nid yw tocynnau cyfarch a/neu wobrau raffl sinema yn cael eu derbyn yn ystod y pedair wythnos gyntaf o Ryddhau Cenedlaethol ffilm. Cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau os bydd angen eglurhad arnoch o’r dangosiadau cymwys.


5592 MLDmain

50

6/9/13

09:27

Page 48

BUS

www.mwldan.co.uk

COMMUNITY CLASSES DOSBARTHIADAU CYMUNEDOL IN MWLDAN 4! *term time only *Yn ystod tymor ysgol yn unig

Mwldan offers a range of regular community classes – for further information contact the individual class co-ordinators on the numbers below Mae’r Mwldan yn cynnig amrywiaeth a ddosbarthiadau cymunedol – cysylltwch â chydlynydd y dosbarth am wybodaeth bellach.

MONDAY :: LLUN

WEDNESDAY :: MERCHER

*DREAMS DANCE SCHOOL

PILATES 8.30-9.30pm/yh

Grade 6 Ballet 4.30-6yh/pm

Janet Tebbutt (registered Osteomyologist): 01437 532 385 / 07973 854 942 janettebbutt@hotmail.com

ZUMBA ALL AGES 6-6.45yh/pm Victoria Atkinson: 07581 186 634 / 01239 810 900 victoriaravenscroft@hotmail.com

TAI CHI 7 – 9yh/pm Sean Dowdall: 07791 700 137 seanpdowdall@hotmail.co.uk

TUESDAY :: MAWRTH ART CLASS | DOSBARTH CELF Contact Lifelong Learning | Cysylltwch â Dysgu Gydol: 01970 621 580 learning@aber.ac.uk Tuesday’s during term time from 2 October

*DREAMS DANCE SCHOOL Jazz 4.15-5yh/pm Grade 2 Ballet 5-6yh/pm Grade 4 Ballet 6-7yh/pm Victoria Atkinson: 07581 186 634 / 01239 810 900 victoriaravenscroft@hotmail.com

CARDIGAN THEATRE 7:30 – 10yh/pm 52 weeks a year 52 wythnos y flwyddyn Christine Rees: 01239 891 283 reeschristine@yahoo.com

THURSDAY :: IAU

*DREAMS DANCE SCHOOL Freestyle Tap (7+) 4.15 - 5yh/pm Junior Street (7+) 5-5.45yh/pm Senior Street (11+) 5.45-6.30yh/pm Zumba (all ages ) 6.30-7.30yh/pm For further details contact Victoria Atkinson: 07581 186 634 / 01239 810 900 victoriaravenscroft@hotmail.com

*DREAMS DANCE SCHOOL Ballet 4.15-5yh/pm Grade 4 Ballet 5-6yh/pm Stretch and Tone 6.15-7.15pm Victoria Atkinson: 07581 186 634 / 01239 810 900 victoriaravenscroft@hotmail.com

SATURDAY :: SADWRN CARDIGAN YOUTH THEATRE THEATR IEUENCTID ABERTEIFI *

Every third Thursday of the month, 7.30 – 9.30yh/pm Malcolm Gwyon: 01239 811 258

Juniors (age 8 – 12) Plant Iau (oed 8 – 12) 10:30 – 12:30yb/am Seniors (age 13+) Plant hyˆn (oed 13+) 1:30 – 4yh/pm Every Saturday during school term Reuben Wells: 07830 265 000 reubenwells@ymail.com

FRIDAY :: GWENER

SUNDAY :: SUL

PILATES 9am/yb

QUAKERS SUNDAY MEETING CYFARFOD SUL Y CRYNWYR

CARDIGAN AND DISTRICT ART SOCIETY CYMDEITHAS CELF ABERTEIFI A’R CYFFINIAU

Level 1 9 – 9.55 Level 2 10 – 10.55 Rehabilitation (backcare and post operational ) 11 – 11.55yb/am Rehabilition (complete beginners backcare, post operational and osteoporosis) 12.30 - 1.25yp/pm Janet Tebbutt (registered Osteomyologist): 01437 532 385 / 07973 854 942 janettebbutt@hotmail.com

Every Sunday Pob dydd Sul 10:30 – 11:30yb/am

CHARISMA SPIRITUAL CENTRE WEEKLY MEETING CHARISMA SPIRITUAL CENTRE WEEKLY MEETING Every Sunday Pob dydd Sul 6.30 - 8.30yh/pm Jacqui Day: marika.anasussa@btinternet.com

COMMUNITYCLASSES *All Dreams Dance School classes recommence Monday 9th September 2013


5592 MLDmain

SSES

6/9/13

09:27

Page 49

BUSINESS

01239 621200

51

COMMUNITY & BUSINESS :: CYMUNED A BUSNES NEED A SPACE FOR YOUR ACTIVITY OR BUSINESS? We’re here to help your business and our community with a wide range of facilities for hire. Whether it’s a one-off meeting, a regular weekly class, or a long-term business location, we can offer something perfect to suit your needs. Contact us now to see how we can help!

OES ANGEN LLEOLIAD AR GYFER EICH GWEITHGAREDD NEU’CH ANGHENION BUSNES? Rydym yma i helpu eich busnes chi a’n cymuned ni gydag ystod eang o gyfleusterau i’w hurio. Naill ai’n gyfarfod unigryw, neu yn lleoliad busnes hirdymor, gallwn gynnig rhywbeth delfrydol sy’n gweddu at eich anghenion. Chysylltwch â ni nawr i weld sut gallwn eich helpu!

MWLDAN 1 – a seated auditorium with a capacity of 146, with digital projection. Perfect for presentations and conferences.

MWLDAN 1 – awditoriwm gyda seddau i 146, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau.

MWLDAN 2 – a seated auditorium with a capacity of 249, with digital projection, full stage, lighting and sound facilties. Promote your own live performance, larger presentations and conferences!

MWLDAN 2 – awditoriwm gyda seddau i 249, gyda thafluniad digidol, llwyfan cyflawn, cyfleusterau golau a sain. Hyrwyddwch eich perfformiad byw, cyflwyniadau a chynadleddau eich hun!

MWLDAN 3 – a seated auditorium with a capacity of 101, with digital projection. Perfect for presentations and conferences.

MWLDAN 3 – awditoriwm gyda seddau i 101, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau.

MWLDAN 4 – a multi-function studio measuring 9m x 9m. Perfect for exercise classes, rehearsals, larger meetings, dance and small-scale performances.

MWLDAN 4 – stiwdio amlbwrpas sy’n mesur 9m x 9m. Yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff, ymarferiadau, cyfarfodydd mawr, perfformiadau graddfa fechan a dawns.

MWLDAN 5 – a private meeting room for up to 20 people. MWLDAN BUSINESS CENTRE – Workstations and Workspaces are available on a short-term and long-term basis – hourly, daily or monthly. Rental package includes: heat, light, rates, building insurance, servicing, cleaning, security system, 24/7 access, reception area, shared kitchen, fully accessible, carpeted and optional furniture. Also available – private meeting room for hire for up to 10 people. All the above can be supported with internet access, presentation equipment and catering servives from simple refreshments through to full lunches.

Contact Ryan Davies, Mwldan’s General Manager for availability and prices ryan@mwldan.co.uk

MWLDAN 5 – ystafell gyfarfod breifat i hyd at 20 person. MWLDAN BUSINESS CENTRE – Mae Gweithfannau a Gweithleoedd ar gael yn fyrdymor ac yn hirdymor - yn ôl yr awr, yn ddyddiol ac yn fisol. Mae’r pecyn rhentu yn cynnwys: gwres, golau, trethi, yswiriant adeiladau, gwasanaethu, glanhau, system diogelwch, mynediad 24/7, derbynfa, cegin i rannu, mynediad hygyrch, carpedi a dodrefn opsiynol. Ar gael yn ogystal - ystafell gyfarfod breifat i hyd at 10 person. Gellir cynnal yr uchod i gyd gyda mynediad rhyngrwyd, offer cyflwyno a gwasanaethau arlwyo, o luniaeth syml i giniawau cyflawn.

Cysylltwch a Ryan Davies, Rheolwr Cyffredinol y Mwldan am prisiau ac argaeledd presennol ryan@mwldan.co.uk

Join our existing clients | Ymunwch â’n cleientiaid presennol:


52

6/9/13

09:27

Page 50

www.mwldan.co.uk

BAR :: BAR Our licensed bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

ABOUT THEATR MWLDAN Theatr Mwldan is a not-for-profit independent social enterprise, limited by guarantee, and a registered charity. We believe that the arts can deliver life-changing and life-enhancing experiences. Mae Theatr Mwldan yn gwmni cymunedol annibynnol dielw, sy’n gweithredu fel elusen. Wrth wraidd y Mwldan yw’r gred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau sy’n gallu newid a gwella bywyd.

Photos: Paul Fenrich

5592 MLDmain

AELODAETH THEATR MWLDAN MEMBERSHIP

GWIRFODDOLI THEATR MWLDAN VOLUNTEERING

Membership of Theatr Mwldan is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Membership costs £2 per year.

If you are aged 16 or over and can volunteer your time and skills, we would love to hear from you. Please contact the Box Office for further information.

Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

Os ydych yn 16 oed neu’n hyˆn a gallwch roi o’ch amser a’ch sgiliau, hoffwn glywed oddi wrthych. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am wybodaeth bellach.

11 - 18 OED / YRS? MWLDAN MATES RATES! | PRISIAU MÊTS Y MWLDAN!

MWLDAN MATES RATES! £3 TICKETS FOR 11-18 YEAR OLDS

PRISIAU MÊTS Y MWLDAN! TOCYNNAU £3 I FYNYCHWYR 11-18 OED

We have reserved 8 tickets at just £3 each for many of our live performances at Mwldan for individuals aged 11 to 18 who must make the booking themselves. Look for the logo in the brochure for these events. Tickets are available from Mwldan’s Box Office - call 01239 621200 or pop in to see us. Maximum of 1 ticket per person. Tickets will be allocated entirely at the discretion of the Box Office. Strictly no refunds. We reserve the right to request proof of age ID.

Rydym wedi cadw 8 tocyn am £3 yr un ar gyfer nifer o’n perfformiadau byw yn y Mwldan i unigolion sy’n 11 i 18 oed ac sy’n archebu’r tocynnau eu hunain. Edrychwch am y logo yn y rhaglen am y digwyddiadau hyn. Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau’r Mwldan – ffoniwch 01239 621200 neu galwch heibio i’n gweld. Mwyafrif o un tocyn y pen, cadwn yr hawl i ofyn am ddull adnabod i brofi’ch oed. Caiff tocynnau eu dyrannu yn ôl disgresiwn y Swyddfa Docynnau. Ni chewch ad-daliad.

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200


5592 MLDmain

6/9/13

09:27

Page 51

53

01239 621200

CAFÉ MWLDAN Open Monday – Saturday 10am – 8.30pm Sunday 11am – 4pm Ar agor Dydd Llun – Dydd Sadwrn 10yb – 8.30yh A Dydd Sul 11yb – 4yp We serve a variety of delicious snacks, salads and hot food, all made using fresh, local, organic and fairtrade ingredients wherever possible. There is free Wifi for you to use whilst enjoying a cup of espresso coffee, hot chocolate or something cold if you prefer. We also have highchairs, a children’s menu and baby changing facilities to make your family outing as comfortable as possible. Come and try yummy homemade food in our friendly café! Cynigwn amrywiaeth o fyrbrydau, saladau a bwyd poeth blasus, y cyfan wedi eu creu gan ddefnyddio cynhwysion ffres, lleol, organig a masnach deg lle bynnag bo’n bosibl. Mae ‘na Wi-Fi i chi ei ddefnyddio tra eich bod yn mwynhau cwpaned o goffi espresso, siocled poeth neu rywbeth oer os yw’n well gennych. Yn ogystal mae gennym gadeiriau uchel, bwydlen i blant a chyfleusterau newid babanod i wneud eich ymweliad teuluol mor hwylus â phosibl. Dewch draw i flasu ein bwyd cartref yn ein caffi cyfeillgar.

Now Open until 8.30pm Monday to Saturday! 01239 613 489

l 01239 621200

9 621200

FREE WIFI

AM DDIM


5592 MLDmain

6/9/13

54

09:27

Page 52

www.mwldan.co.uk

MEDI :: SEPTEMBER

MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.00 Diana 8.30 Elysium 7.30 Frapetsus: I’ll Be There Now In A Minute 6.10 Justin & The Knights of Valour 8.10 Diana

SAD 21 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

SUL 29 SUN

MER 9 WED

1.00 Planes 3.20 5.50 8.20 Diana MWLDAN 2 1.30 Monsters University 3.40 The Smurfs 2 6.05 Out In The Dark 8.10 White House Down MWLDAN 3 1.40 Justin & The Knights of Valour 3.30 The Mortal Instruments... 6.10 Frances Ha 8.00 Pain & Gain LLUN 30 MON MWLDAN 1 5.50 8.20 Diana MWLDAN 2 6.05 The Mortal Instruments... 8.40 White House Down MWLDAN 3 6.10 Frances Ha 8.00 Pain & Gain

MWLDAN 1

MWLDAN 1

GWE 20 FRI MWLDAN 1

DYDDIADUR :: DIARY

1.00 Planes 3.20 6.00 Diana 8.30 Elysium 7.30 Frapetsus: I’ll Be There Now In A Minute 1.50 6.10 Justin & The Knights of Valour 4.00 Justin & The Knights of Valour 8.10 Diana

3D

SUL 22 SUN 1.00 Planes 3.20 6.00 Diana 8.30 Elysium MWLDAN 2 1.35 Monsters University 3.50 The Smurfs 2 6.05 In The House 8.15 The Lone Ranger MWLDAN 3 1.50 6.10 Justin & The Knights of Valour 4.00 Justin & The Knights of Valour 8.10 Diana LLUN 23 MON MWLDAN 1 6.00 Diana 8.30 Elysium MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 6.10 Justin & The Knights of Valour 8.10 Diana MAW 24 TUE MWLDAN 1 6.00 Diana 8.30 Elysium MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 6.10 Justin & The Knights of Valour 8.10 Diana MER 25 WED MWLDAN 1 6.00 Diana 8.30 Elysium MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 6.10 Justin & The Knights of Valour 8.10 Diana IAU 26 THU MWLDAN 1 6.00 Diana 8.30 Elysium MWLDAN 2 7.30 Mappa Mundi: The Compleat Female Stage Beauty MWLDAN 3 6.10 Justin & The Knights of Valour 8.10 Diana GWE 27 FRI MWLDAN 1 5.50 8.20 Diana MWLDAN 2 7.30 Mappa Mundi: The Compleat Female Stage Beauty MWLDAN 3 6.05 White House Down 8.40 Pain & Gain SAD 28 SAT MWLDAN 1 1.00 Planes 3.20 5.50 8.20 Diana MWLDAN 2 7.30 Mappa Mundi: The Compleat Female Stage Beauty MWLDAN 3 1.40 Justin & The Knights of Valour 3.30 The Mortal Instruments... 6.05 White House Down 8.40 Pain & Gain

HYDREF :: OCTOBER

MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3 3D

5.50 8.20 Diana 6.05 The Mortal Instruments... 8.40 White House Down 6.10 Frances Ha 8.00 Summer In February

MER 2 WED MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 8.20 Diana 7.30 Dandelion 6.30 Summer In February 8.45 White House Down

IAU 3 THU MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 8.20 Diana 6.45 NT Live Encore: Othello 6.30 Summer In February 8.45 White House Down

GWE 4 FRI MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.20 Diana 8.40 Riddick 7.30 Faustus 6.00 8.20 Sunshine On Leith

SAD 5 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.40 Planes 3.50 About Time 6.20 Diana 8.40 Riddick 1.00 Monsters University 3.30 Grown Ups 2 6.00 Met Opera: Eugene Onegin 1.20 Despicable Me 2 3.35 6.00 8.20 Sunshine On Leith

SUL 6 SUN MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.40 Planes 3.50 About Time 6.20 Diana 8.40 Riddick 1.00 Monsters University 3.30 Grown Ups 2 5.50 Something In The Air 8.25 Elysium 1.20 Despicable Me 2 3.35 6.00 8.20 Sunshine On Leith

LLUN 7 MON MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.20 Diana 8.40 Riddick 5.50 About Time 8.25 Elysium 6.00 8.20 Sunshine On Leith

MAW 8 TUE MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

6.20 Diana 8.40 Riddick 5.50 About Time 8.25 Elysium 6.00 8.20 Sunshine On Leith

6.20 Diana 8.40 About Time 8.00 Daniel Sloss 6.00 8.20 Sunshine On Leith

IAU 10 THU MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.20 Diana 8.40 About Time 7.00 Exhibition: Vermeer 9.10 Elysium 6.00 8.20 Sunshine On Leith

GWE 11 FRI MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.30 Austenland 8.40 Filth 7.30 Martyn Joseph + Paper Aeroplanes 6.00 8.20 Sunshine On Leith

SAD 12 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2

MAW 1 TUE MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.40 Planes 3.50 About Time 6.30 Austenland 8.40 Filth 1.00 Monsters University 7.30 PGMT: Alexandra Dariescu 1.20 Despicable Me 2 3.35 6.00 8.20 Sunshine On Leith

SUL 13 SUN 1.40 Planes 3.50 About Time 6.30 Austenland 8.40 Filth MWLDAN 2 1.00 Monsters University 3.30 Grown Ups 2 5.50 A Late Quartet 8.10 About Time MWLDAN 3 1.20 Despicable Me 2 3.35 6.00 8.20 Sunshine On Leith LLUN 14 MON MWLDAN 1 6.30 Austenland 8.40 Filth MWLDAN 2 6.05 More Than Honey 8.10 About Time MWLDAN 3 6.00 8.20 Sunshine On Leith MAW 15 TUE MWLDAN 1 6.30 Austenland 8.40 Filth MWLDAN 2 6.05 More Than Honey 8.10 About Time MWLDAN 3 6.00 8.20 Sunshine On Leith MER 16 WED MWLDAN 1 6.30 Austenland 8.40 Filth MWLDAN 2 7.15 Royal Ballet: Don Quixote MWLDAN 3 6.00 8.20 Sunshine On Leith IAU 17 THU MWLDAN 1 6.30 Austenland 8.40 Filth MWLDAN 2 6.05 More Than Honey 8.10 About Time MWLDAN 3 6.00 8.20 Sunshine On Leith GWE 18 FRI MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo 3D MWLDAN 2 7.30 Boeing Boeing MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips SAD 19 SAT MWLDAN 1 1.10 3.20 5.30 Turbo 3D 7.40 Turbo MWLDAN 2 12.55 Monsters University 8.00 Chris Corcoran & Elis James: The Committee Meeting MWLDAN 3 12.45 Despicable Me 2 3.00 5.50 8.35 Captain Phillips MWLDAN 1


5592 MLDcover

6/9/13

09:01

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 7 29 30 50 54

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Exhibitions Arddangosfeydd Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

CROESO I RAGLEN NEWYDD THEATR MWLDAN SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN FFILMIAU O 20 MEDI HYD AT 9 IONAWR A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT FAWRTH 2014. WELCOME TO THEATR MWLDAN’S NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME FROM 20 SEPTEMBER TO 9 JANUARY, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO MARCH 2014.

Mae’r Hydref yn agosáu a’r nosweithiau’n tywyllu’n gynt, felly gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i ddigon i’ch ysbrydoli a’ch difyrru yn y Mwldan. Bydd ein rhaglen o berfformiadau byw yn cynnwys comedi, cerddoriaeth, dawns, syrcas, drama a sioeau cerdd, tra bod ein digwyddiadau darlledu byw trwy loeren yn cynnwys rhai o gynyrchiadau gorau’r byd. Yn dilyn ei llwyddiant ysgubol dros yr haf gyda Bianco, mae’n bleser gennym groesawu’r syfrdanol Syrcas NoFit State yn ôl i lenwi llwyfan y Mwldan gyda llond lle o ‘Noodles’ yn ystod hanner tymor! Rydym wrth ein bodd ein bod yn teithio rhai o gerddorion gorau’r byd yn dilyn eu perfformiadau yn WOMEX 13 yng Nghaerdydd – bydd taith Gorwelion yn ymweld â 16 lleoliad mewn 4 diwrnod rhwng 27-30 Hydref, gan gynnwys y Mwldan. Yn ogystal, mae ‘na amrywiaeth o ffilmiau i’w mwynhau – eisteddwch yn ôl, bodiwch trwy’r rhaglen, a chynlluniwch eich ymweliadau â’r Mwldan. Edrychwn ymlaen at eich gweld yma’n fuan! As Autumn approaches and the evenings draw in, we hope you’ll find plenty to inspire and entertain you at Mwldan. Our live performance programme features comedy, music, dance, circus, drama and musicals, whilst our live broadcast satellite events feature some of the world’s finest productions. After their stunning summer success with Bianco, we’re delighted to welcome back the brilliant NoFit State Circus who will be filling the Mwldan stage with a large helping of Noodles during October half-term! We’re also very excited to be touring some of the world’s finest musicians after they showcase at WOMEX 13 in Cardiff – the Horizons tour visits 16 venues in 4 days between 27-30 October, including Mwldan.

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk

And there’s an amazing line-up of films to enjoy too – sit back, browse our programme, and plan some great experiences at Mwldan. We look forward to seeing you here soon!

5592/13 Image (cover): Sean Purser: Noodles Images (top): Noelle Pollington Image (bottom right): Vince Jones

Best Wishes :: Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director :: Cyfarwyddwr

DYDDIADUR :: DIARY HYDREF :: OCTOBER SUL 20 SUN 1.10 3.20 5.30 Turbo 7.40 Turbo 3D MWLDAN 2 12.55 Monsters University 3.35 Planes 6.00 Before Midnight 8.25 Rush MWLDAN 3 12.45 Despicable Me 2 3.00 5.50 8.35 Captain Phillips LLUN 21 MON 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.10 More Than Honey 8.25 Rush MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips MAW 22 TUE 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.45 NT Live: Hamlet MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips MER 23 WED 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.10 More Than Honey 8.25 Rush MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips IAU 24 THU 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 7.30 Cwmni Theatr 3D: Wyneb Dros Dro MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips GWE 25 FRI MWLDAN 1 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 8.00 Cloudy With.. Meatballs 2 3D MWLDAN 2 8.00 Ralph McTell: One More For The Road 3D MWLDAN 3 5.30 Turbo 7.40 Turbo SAD 26 SAT MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 1.15 Despicable Me 2 3.25 Monsters University 6.00 Met Opera: The Nose 3D 8.50 R.I.P.D MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D SUL 27 SUN MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 1.15 Despicable Me 2 3.25 Monsters University 6.10 A 3D Highjacking 8.20 R.I.P.D MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D LLUN 28 MON MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 7.30 Horizons Tour/Taith Gorwelion: Cumbia All Stars + DnA MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D MAW 29 TUE MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 7.00 NoFit State Circus: Noodles MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D

DYDDIADUR :: DIARY

MER 30 WED MWLDAN 1

MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

IAU 31 THU

GWE 8 FRI 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 2.00 7.00 NoFit State Circus: Noodles 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MAW 19 TUE 3D 6.05 Gravity 8.10 Gravity 5.50 Rush 8.25 The Fifth Estate 5.30 Thor: The Dark World 3D 8.30 Thor: The Dark World

SAD 9 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2

1.50 6.05 Gravity 4.00 8.10 Gravity 3D 1.30 Turbo 3.40 Cloudy With.. Meatballs 2 6.00 Met Opera: Tosca 2.30 8.30 Thor: The Dark World 3D 5.30 Thor: The Dark World

1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy MWLDAN 3 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 2.00 NoFit State Circus: SUL 10 SUN Noodles MWLDAN 1 1.50 6.05 Gravity 4.00 8.10 Gravity 3D MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D MWLDAN 2 1.30 Turbo 3.40 Cloudy With.. TACHWEDD :: NOVEMBER Meatballs 2 5.50 Populaire 8.25 The Fifth Estate GWE 1 FRI MWLDAN 3 2.30 8.30 Thor: The Dark World 3D MWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World 5.30 Thor: The Dark World 8.30 Thor: The Dark World 3D LLUN 11 MON MWLDAN 2 1.25 Turbo 7.30 Morgan & MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D West: Time Travelling MWLDAN 2 5.50 Rush 8.25 The Fifth Estate Magicians MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With.. 3D 8.30 Thor: The Dark World Meatballs 2 3.40 Cloudy With.. 3D Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MAW 12 TUE SAD 2 SAT MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 2 5.50 Rush 8.25 The Fifth Estate 8.30 Thor: The Dark World 3D MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 2 1.25 3.35 Turbo 5.45 Rush 3D 8.30 Thor: The Dark World 8.10 R.I.P.D. MER 13 WED MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With.. 3D Meatballs 2 3.40 Cloudy With.. 3D MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 2 7.30 Reduced Shakespeare Company: Complete Works of SUL 3 SUN Shakespeare… MWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World D 3 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World 3D 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 2 1.25 3.35 Turbo 6.00 Beware Of Mr Baker 8.10 R.I.P.D. IAU 14 THU MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With.. MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D Meatballs 2 3.40 Cloudy With.. 3D MWLDAN 2 6.45 NT Live: The Habit Of Art Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World LLUN 4 MON 3D 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World GWE 15 FRI 3D 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 1 6.20 Philomena MWLDAN 2 5.45 Royal Opera: 8.25 One Chance Les Vêpres Siciliennes MWLDAN 2 8.00 Lucy Porter: Northern Soul MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 3 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MAW 5 TUE SAD 16 SAT MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 1 1.30 Cloudy With.. Meatballs 2 8.30 Thor: The Dark World 3D 3.35 Thor: The Dark World MWLDAN 2 6.45 NT Live: Frankenstein 6.20 Philomena 8.25 One Chance MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 7.30 PGMT: Sujin Park 8.00 Captain Phillips & Jocelyn Freeman MER 6 WED MWLDAN 3 1.50 Turbo MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World 4.00 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D 3D 8.30 Thor: The Dark World SUL 17 SUN MWLDAN 2 7.30 Call Me Dusty MWLDAN 1 1.30 Cloudy With.. Meatballs 2 MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.35 Thor: The Dark World 8.00 Captain Phillips 6.20 Philomena 8.25 One Chance IAU 7 THU MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 3 1.50 Turbo 3D 8.30 Thor: The Dark World 4.00 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MWLDAN 2 8.00 Mark Thomas: LLUN 18 MON 100 Acts Of Minor Dissent MWLDAN 1 6.20 Philomena 8.25 One Chance MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

SAD 30 SAT 6.20 Philomena 8.25 One Chance Ar Gau Closed 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MER 20 WED MWLDAN 1

MWLDAN 1

4.45 Philomena 7.00 RSC Live: Richard II 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 5.50 One Chance 8.10 Gravity

3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 3.50 Philomena 5.50 One Chance 8.10 Gravity

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 6.05 Philomena 8.10 One Chance

SAD 23 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

2.35 5.15 7.55 The Hunger Games: Catching Fire 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 1.10 Cloudy With.. Meatballs 2 3.20 Thor: The Dark World 6.05 Philomena 8.10 One Chance

SUL 24 SUN 2.35 5.15 7.55 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 6.10 Behind The Candelabra MWLDAN 3 1.10 Turbo 3.20 Thor: The Dark World 6.05 Philomena 8.10 One Chance LLUN 25 MON MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 10.00 1.00 6.30 Cwmni Martyn Geraint: Draw Dros y Don MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance MAW 26 TUE MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 10.00 Cwmni Martyn Geraint: Draw Dros y Don 6.45 NT Live: Frankenstein MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance MER 27 WED MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 6.00 Diana 8.15 About Time MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance IAU 28 THU MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 7.30 Theatr Bara Caws: Llanast MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance GWE 29 FRI MWLDAN 1 5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 3D MWLDAN 2 6.00 Philomena 8.15 About Time MWLDAN 3 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 1

MWLDAN 3

SAD 14 SAT MWLDAN 1

MWLDAN 1

MWLDAN 3

GWE 22 FRI

MWLDAN 2

SUL 1 SUN MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1 3D

RHAGFYR :: DECEMBER

IAU 21 THU MWLDAN 1

GWE 13 FRI 1.20 5.40 Free Birds 3.30 7.50 Free Birds 8.00 Jamie Smith’s Mabon 1.50 4.40 7.30 The Hunger Games: Catching Fire

1.20 5.40 Free Birds 3D 3.30 7.50 Free Birds 1.45 Cloudy With.. Meatballs 2 3.55 Turbo 6.05 I Am Nasrine 8.10 Philomena 1.50 4.40 7.30 The Hunger Games: Catching Fire

MWLDAN 2

MWLDAN 3

3D

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

3D

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

3D

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

3D

MER 4 WED MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

IAU 5 THU MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

GWE 6 FRI MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.40 Frozen 7.50 Frozen 7.30 PGMT: Galliarda 6.00 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

SAD 7 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 1.50 Cloudy With.. Meatballs 2 4.00 Turbo 6.10 Philomena 8.20 Don Jon 1.40 6.00 Free Birds 3.50 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

3D

SUL 8 SUN MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 1.50 Cloudy With.. Meatballs 2 4.00 Turbo 6.10 Blancanieves 8.20 Don Jon 1.40 6.00 Free Birds 3.50 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

3D

LLUN 9 MON MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.40 Frozen 7.50 Frozen 7.30 Chris Wood 6.00 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

MAW 10 TUE MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

3D 5.40 Frozen 7.50 Frozen 6.10 One Chance 8.20 Don Jon 6.00 Free Birds 8.10 The Family

MER 11 WED MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D 6.10 One Chance 8.20 Don Jon 6.00 Free Birds 8.10 The Family

IAU 12 THU MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.35 Cloudy With.. Meatballs 2 3.45 Free Birds 6.00 The Deep 8.10 Thor: The Dark World MWLDAN 2 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3D MWLDAN 3 1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 3D LLUN 16 MON MWLDAN 1 5.20 Romeo & Juliet MWLDAN 2 4.30 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 5.40 Frozen MAW 17 TUE MWLDAN 1 6.00 Romeo & Juliet 8.15 Thor: The Dark World MWLDAN 2 10.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Nadolig 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3D MWLDAN 3 5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D MER 18 WED MWLDAN 1 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 10.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Nadolig 4.45 Royal Opera: Parsifal MWLDAN 3 5.40 Frozen 7.50 Frozen IAU 19 THU MWLDAN 1 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 7.15 Royal Ballet: The Nutcracker MWLDAN 3 5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D GWE 20 FRI MWLDAN 1 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 6.00 Frozen 8.10 Saving Mr Banks SAD 21 SAT MWLDAN 1 12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 1.00 Cloudy With.. Meatballs 3.00 Frozen 5.00 Saving Mr 3D Banks 7.20 Frozen MWLDAN 1

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

MAW 3 TUE MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.35 Turbo 3.45 Free Birds 6.00 Met Opera: Falstaff 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 3D

SUL 15 SUN

LLUN 2 MON MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.00 Romeo & Juliet 8.15 Thor: The Dark World 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug 5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D

5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D Event TBC 6.00 Free Birds 8.10 The Family


5592 MLDcover

6/9/13

09:01

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 7 29 30 50 54

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Exhibitions Arddangosfeydd Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

CROESO I RAGLEN NEWYDD THEATR MWLDAN SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN FFILMIAU O 20 MEDI HYD AT 9 IONAWR A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT FAWRTH 2014. WELCOME TO THEATR MWLDAN’S NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME FROM 20 SEPTEMBER TO 9 JANUARY, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO MARCH 2014.

Mae’r Hydref yn agosáu a’r nosweithiau’n tywyllu’n gynt, felly gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i ddigon i’ch ysbrydoli a’ch difyrru yn y Mwldan. Bydd ein rhaglen o berfformiadau byw yn cynnwys comedi, cerddoriaeth, dawns, syrcas, drama a sioeau cerdd, tra bod ein digwyddiadau darlledu byw trwy loeren yn cynnwys rhai o gynyrchiadau gorau’r byd. Yn dilyn ei llwyddiant ysgubol dros yr haf gyda Bianco, mae’n bleser gennym groesawu’r syfrdanol Syrcas NoFit State yn ôl i lenwi llwyfan y Mwldan gyda llond lle o ‘Noodles’ yn ystod hanner tymor! Rydym wrth ein bodd ein bod yn teithio rhai o gerddorion gorau’r byd yn dilyn eu perfformiadau yn WOMEX 13 yng Nghaerdydd – bydd taith Gorwelion yn ymweld â 16 lleoliad mewn 4 diwrnod rhwng 27-30 Hydref, gan gynnwys y Mwldan. Yn ogystal, mae ‘na amrywiaeth o ffilmiau i’w mwynhau – eisteddwch yn ôl, bodiwch trwy’r rhaglen, a chynlluniwch eich ymweliadau â’r Mwldan. Edrychwn ymlaen at eich gweld yma’n fuan! As Autumn approaches and the evenings draw in, we hope you’ll find plenty to inspire and entertain you at Mwldan. Our live performance programme features comedy, music, dance, circus, drama and musicals, whilst our live broadcast satellite events feature some of the world’s finest productions. After their stunning summer success with Bianco, we’re delighted to welcome back the brilliant NoFit State Circus who will be filling the Mwldan stage with a large helping of Noodles during October half-term! We’re also very excited to be touring some of the world’s finest musicians after they showcase at WOMEX 13 in Cardiff – the Horizons tour visits 16 venues in 4 days between 27-30 October, including Mwldan.

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk

And there’s an amazing line-up of films to enjoy too – sit back, browse our programme, and plan some great experiences at Mwldan. We look forward to seeing you here soon!

5592/13 Image (cover): Sean Purser: Noodles Images (top): Noelle Pollington Image (bottom right): Vince Jones

Best Wishes :: Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director :: Cyfarwyddwr

DYDDIADUR :: DIARY HYDREF :: OCTOBER SUL 20 SUN 1.10 3.20 5.30 Turbo 7.40 Turbo 3D MWLDAN 2 12.55 Monsters University 3.35 Planes 6.00 Before Midnight 8.25 Rush MWLDAN 3 12.45 Despicable Me 2 3.00 5.50 8.35 Captain Phillips LLUN 21 MON 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.10 More Than Honey 8.25 Rush MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips MAW 22 TUE 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.45 NT Live: Hamlet MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips MER 23 WED 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 6.10 More Than Honey 8.25 Rush MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips IAU 24 THU 3D MWLDAN 1 5.30 Turbo 7.40 Turbo MWLDAN 2 7.30 Cwmni Theatr 3D: Wyneb Dros Dro MWLDAN 3 5.50 8.35 Captain Phillips GWE 25 FRI MWLDAN 1 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 8.00 Cloudy With.. Meatballs 2 3D MWLDAN 2 8.00 Ralph McTell: One More For The Road 3D MWLDAN 3 5.30 Turbo 7.40 Turbo SAD 26 SAT MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 1.15 Despicable Me 2 3.25 Monsters University 6.00 Met Opera: The Nose 3D 8.50 R.I.P.D MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D SUL 27 SUN MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 1.15 Despicable Me 2 3.25 Monsters University 6.10 A 3D Highjacking 8.20 R.I.P.D MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D LLUN 28 MON MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 7.30 Horizons Tour/Taith Gorwelion: Cumbia All Stars + DnA MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D MAW 29 TUE MWLDAN 1 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 7.00 NoFit State Circus: Noodles MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D

DYDDIADUR :: DIARY

MER 30 WED MWLDAN 1

MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

IAU 31 THU

GWE 8 FRI 1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy 3D With.. Meatballs 2 2.00 7.00 NoFit State Circus: Noodles 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MAW 19 TUE 3D 6.05 Gravity 8.10 Gravity 5.50 Rush 8.25 The Fifth Estate 5.30 Thor: The Dark World 3D 8.30 Thor: The Dark World

SAD 9 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2

1.50 6.05 Gravity 4.00 8.10 Gravity 3D 1.30 Turbo 3.40 Cloudy With.. Meatballs 2 6.00 Met Opera: Tosca 2.30 8.30 Thor: The Dark World 3D 5.30 Thor: The Dark World

1.30 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.40 8.00 Cloudy MWLDAN 3 3D With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 2.00 NoFit State Circus: SUL 10 SUN Noodles MWLDAN 1 1.50 6.05 Gravity 4.00 8.10 Gravity 3D MWLDAN 3 1.10 3.20 7.40 Turbo 5.30 Turbo 3D MWLDAN 2 1.30 Turbo 3.40 Cloudy With.. TACHWEDD :: NOVEMBER Meatballs 2 5.50 Populaire 8.25 The Fifth Estate GWE 1 FRI MWLDAN 3 2.30 8.30 Thor: The Dark World 3D MWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World 5.30 Thor: The Dark World 8.30 Thor: The Dark World 3D LLUN 11 MON MWLDAN 2 1.25 Turbo 7.30 Morgan & MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D West: Time Travelling MWLDAN 2 5.50 Rush 8.25 The Fifth Estate Magicians MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With.. 3D 8.30 Thor: The Dark World Meatballs 2 3.40 Cloudy With.. 3D Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MAW 12 TUE SAD 2 SAT MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 2 5.50 Rush 8.25 The Fifth Estate 8.30 Thor: The Dark World 3D MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 2 1.25 3.35 Turbo 5.45 Rush 3D 8.30 Thor: The Dark World 8.10 R.I.P.D. MER 13 WED MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With.. 3D Meatballs 2 3.40 Cloudy With.. 3D MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 2 7.30 Reduced Shakespeare Company: Complete Works of SUL 3 SUN Shakespeare… MWLDAN 1 2.30 5.30 Thor: The Dark World D 3 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World 3D 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 2 1.25 3.35 Turbo 6.00 Beware Of Mr Baker 8.10 R.I.P.D. IAU 14 THU MWLDAN 3 1.30 5.50 Cloudy With.. MWLDAN 1 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D Meatballs 2 3.40 Cloudy With.. 3D MWLDAN 2 6.45 NT Live: The Habit Of Art Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 3 5.30 Thor: The Dark World LLUN 4 MON 3D 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World GWE 15 FRI 3D 8.30 Thor: The Dark World MWLDAN 1 6.20 Philomena MWLDAN 2 5.45 Royal Opera: 8.25 One Chance Les Vêpres Siciliennes MWLDAN 2 8.00 Lucy Porter: Northern Soul MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 3 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MAW 5 TUE SAD 16 SAT MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 1 1.30 Cloudy With.. Meatballs 2 8.30 Thor: The Dark World 3D 3.35 Thor: The Dark World MWLDAN 2 6.45 NT Live: Frankenstein 6.20 Philomena 8.25 One Chance MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 MWLDAN 2 7.30 PGMT: Sujin Park 8.00 Captain Phillips & Jocelyn Freeman MER 6 WED MWLDAN 3 1.50 Turbo MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World 4.00 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D 3D 8.30 Thor: The Dark World SUL 17 SUN MWLDAN 2 7.30 Call Me Dusty MWLDAN 1 1.30 Cloudy With.. Meatballs 2 MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 3.35 Thor: The Dark World 8.00 Captain Phillips 6.20 Philomena 8.25 One Chance IAU 7 THU MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 1 5.30 Thor: The Dark World MWLDAN 3 1.50 Turbo 3D 8.30 Thor: The Dark World 4.00 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MWLDAN 2 8.00 Mark Thomas: LLUN 18 MON 100 Acts Of Minor Dissent MWLDAN 1 6.20 Philomena 8.25 One Chance MWLDAN 3 5.50 Cloudy With.. Meatballs 2 8.00 Captain Phillips MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

SAD 30 SAT 6.20 Philomena 8.25 One Chance Ar Gau Closed 6.05 Gravity 8.10 Gravity 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MER 20 WED MWLDAN 1

MWLDAN 1

4.45 Philomena 7.00 RSC Live: Richard II 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 5.50 One Chance 8.10 Gravity

3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 3.50 Philomena 5.50 One Chance 8.10 Gravity

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 6.05 Philomena 8.10 One Chance

SAD 23 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

2.35 5.15 7.55 The Hunger Games: Catching Fire 7.30 Opera Teifi: Oklahoma! 1.10 Cloudy With.. Meatballs 2 3.20 Thor: The Dark World 6.05 Philomena 8.10 One Chance

SUL 24 SUN 2.35 5.15 7.55 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 6.10 Behind The Candelabra MWLDAN 3 1.10 Turbo 3.20 Thor: The Dark World 6.05 Philomena 8.10 One Chance LLUN 25 MON MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 10.00 1.00 6.30 Cwmni Martyn Geraint: Draw Dros y Don MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance MAW 26 TUE MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 10.00 Cwmni Martyn Geraint: Draw Dros y Don 6.45 NT Live: Frankenstein MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance MER 27 WED MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 6.00 Diana 8.15 About Time MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance IAU 28 THU MWLDAN 1 5.50 8.30 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 2 7.30 Theatr Bara Caws: Llanast MWLDAN 3 6.05 Philomena 8.10 One Chance GWE 29 FRI MWLDAN 1 5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 3D MWLDAN 2 6.00 Philomena 8.15 About Time MWLDAN 3 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire MWLDAN 1

MWLDAN 3

SAD 14 SAT MWLDAN 1

MWLDAN 1

MWLDAN 3

GWE 22 FRI

MWLDAN 2

SUL 1 SUN MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1 3D

RHAGFYR :: DECEMBER

IAU 21 THU MWLDAN 1

GWE 13 FRI 1.20 5.40 Free Birds 3.30 7.50 Free Birds 8.00 Jamie Smith’s Mabon 1.50 4.40 7.30 The Hunger Games: Catching Fire

1.20 5.40 Free Birds 3D 3.30 7.50 Free Birds 1.45 Cloudy With.. Meatballs 2 3.55 Turbo 6.05 I Am Nasrine 8.10 Philomena 1.50 4.40 7.30 The Hunger Games: Catching Fire

MWLDAN 2

MWLDAN 3

3D

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

3D

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

3D

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

3D

MER 4 WED MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

IAU 5 THU MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

GWE 6 FRI MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.40 Frozen 7.50 Frozen 7.30 PGMT: Galliarda 6.00 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

SAD 7 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 1.50 Cloudy With.. Meatballs 2 4.00 Turbo 6.10 Philomena 8.20 Don Jon 1.40 6.00 Free Birds 3.50 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

3D

SUL 8 SUN MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 1.50 Cloudy With.. Meatballs 2 4.00 Turbo 6.10 Blancanieves 8.20 Don Jon 1.40 6.00 Free Birds 3.50 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

3D

LLUN 9 MON MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.40 Frozen 7.50 Frozen 7.30 Chris Wood 6.00 Free Birds 8.10 Closed Circuit

3D

MAW 10 TUE MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

3D 5.40 Frozen 7.50 Frozen 6.10 One Chance 8.20 Don Jon 6.00 Free Birds 8.10 The Family

MER 11 WED MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D 6.10 One Chance 8.20 Don Jon 6.00 Free Birds 8.10 The Family

IAU 12 THU MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.35 Cloudy With.. Meatballs 2 3.45 Free Birds 6.00 The Deep 8.10 Thor: The Dark World MWLDAN 2 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3D MWLDAN 3 1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 3D LLUN 16 MON MWLDAN 1 5.20 Romeo & Juliet MWLDAN 2 4.30 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 5.40 Frozen MAW 17 TUE MWLDAN 1 6.00 Romeo & Juliet 8.15 Thor: The Dark World MWLDAN 2 10.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Nadolig 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3D MWLDAN 3 5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D MER 18 WED MWLDAN 1 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 10.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Nadolig 4.45 Royal Opera: Parsifal MWLDAN 3 5.40 Frozen 7.50 Frozen IAU 19 THU MWLDAN 1 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 7.15 Royal Ballet: The Nutcracker MWLDAN 3 5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D GWE 20 FRI MWLDAN 1 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 6.00 Frozen 8.10 Saving Mr Banks SAD 21 SAT MWLDAN 1 12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 1.00 Cloudy With.. Meatballs 3.00 Frozen 5.00 Saving Mr 3D Banks 7.20 Frozen MWLDAN 1

5.40 Free Birds 7.50 Free Birds 6.10 Philomena 8.20 The Call 5.55 8.35 The Hunger Games: Catching Fire

MAW 3 TUE MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.35 Turbo 3.45 Free Birds 6.00 Met Opera: Falstaff 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 1.20 5.40 Frozen 3.30 7.50 Frozen 3D

SUL 15 SUN

LLUN 2 MON MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

6.00 Romeo & Juliet 8.15 Thor: The Dark World 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug 5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D

5.40 Frozen 7.50 Frozen 3D Event TBC 6.00 Free Birds 8.10 The Family


09:01

Page 1

DYDDIADUR :: DIARY MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

SUL 5 SUN MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 3 MWLDAN 1

MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3 3D

MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

12.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

IAU 9 THU MWLDAN 1 MWLDAN 2

GWE 3 FRI

5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 5.40 8.30 Jack Ryan

MWLDAN 3

5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 5.40 8.30 Jack Ryan

3D

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk yth ystw ad

Aber

GUIDE

1 2 3

THEATR MWLDAN

MWLDAN 1

Pe n

MWLDAN 2

1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 5.40 8.30 Jack Ryan

MER 8 WED

IAU 2 THU MWLDAN 1

12.15 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.30 Saving Mr Banks 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

MAW 7 TUE

MER 1 WED

MWLDAN 2

12.15 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.50 The Artist & The Model 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

LLUN 6 MON

IONAWR :: JANUARY MWLDAN 1

12.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3D 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

MWLDAN 2

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

MWLDAN 3

www.mwldan.co.uk BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

St Mary st

SINEMA 3D | 3D CINEMA DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS

Quay

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

rhaglen 20.09.13 – 09.01.14 programme

LIVE EVENTS 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL N! DA L W YM

ABERTEIFI CARDIGAN

Pont y Cleifion

SINEMA | CINEMA 2D

BOOK ON-LINE!

C A R D I G A N 3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

? RS TS / Y U MÊ EN 6

st

Hig h st

LIVE BROADCAST EVENTS

Priory

o

hR Nort

st

1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks MWLDAN 2 12.45 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan LLUN 30 MON MWLDAN 1 1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks MWLDAN 2 12.45 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan MAW 31 TUE MWLDAN 1 1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 Jack Ryan

ier

MWLDAN 1

ir rfa

12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 1.00 Cloudy With.. Meatballs 3.00 Frozen 5.00 Saving Mr 3D Banks 7.20 Frozen LLUN 23 MON MWLDAN 1 12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 1.00 Cloudy With.. Meatballs 3.00 Frozen 5.00 Saving Mr 3D Banks 7.20 Frozen MAW 24 TUE MWLDAN 1 12.00 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood MWLDAN 3 12.20 Free Birds 2.30 Saving Mr Banks 4.50 Frozen MER 25 WED Ar Gau Closed – Nadolig Llawen! IAU 26 THU Ar Gau Closed GWE 27 FRI MWLDAN 1 1.10 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.25 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.40 Frozen 2.50 5.30 8.10 Jack Ryan SAD 28 SAT MWLDAN 1 12.35 Free Birds 2.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 5.55 Saving Mr Banks 8.05 The Hobbit: The 3D Desolation of Smaug MWLDAN 2 2.00 7.30 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

p Na

SAD 4 SAT

Feid

SUL 29 SUN

MWLDAN 1

INFORMATION GWYBODAETH :: INFORMATION

SUL 22 SUN

st d

n ra

St

AFO

E IF I NT

RIVER TEIFI

ED SIA AL 8 O :: PRI TUD 1 R ! -

01239 - 621200

Newcastle Emlyn Pont Prioryy Priordy Bridge

6/9/13

dr e

5592 MLDcover

Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI

E S 11 RATE WEL S /G

AN LD W M

E TE MA PAG E SE


09:01

Page 1

DYDDIADUR :: DIARY MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

SUL 5 SUN MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 3 MWLDAN 1

MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3 3D

MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

12.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

IAU 9 THU MWLDAN 1 MWLDAN 2

GWE 3 FRI

5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 5.40 8.30 Jack Ryan

MWLDAN 3

5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 5.40 8.30 Jack Ryan

3D

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk yth ystw ad

Aber

GUIDE

1 2 3

THEATR MWLDAN

MWLDAN 1

Pe n

MWLDAN 2

1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks 12.45 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 5.40 8.30 Jack Ryan

MER 8 WED

IAU 2 THU MWLDAN 1

12.15 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.30 Saving Mr Banks 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

MAW 7 TUE

MER 1 WED

MWLDAN 2

12.15 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.50 The Artist & The Model 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

LLUN 6 MON

IONAWR :: JANUARY MWLDAN 1

12.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.30 Frozen 5.30 Saving Mr Banks 7.50 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3D 1.45 4.55 8.05 Mandela: Long Walk To Freedom 12.30 Free Birds 2.40 5.20 8.10 Jack Ryan

MWLDAN 2

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

MWLDAN 3

www.mwldan.co.uk BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

St Mary st

SINEMA 3D | 3D CINEMA DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS

Quay

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

rhaglen 20.09.13 – 09.01.14 programme

LIVE EVENTS 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL N! DA L W YM

ABERTEIFI CARDIGAN

Pont y Cleifion

SINEMA | CINEMA 2D

BOOK ON-LINE!

C A R D I G A N 3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

? RS TS / Y U MÊ EN 6

st

Hig h st

LIVE BROADCAST EVENTS

Priory

o

hR Nort

st

1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks MWLDAN 2 12.45 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan LLUN 30 MON MWLDAN 1 1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 8.10 Saving Mr Banks MWLDAN 2 12.45 7.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan MAW 31 TUE MWLDAN 1 1.10 Free Birds 3.30 Frozen 5.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 Jack Ryan

ier

MWLDAN 1

ir rfa

12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 1.00 Cloudy With.. Meatballs 3.00 Frozen 5.00 Saving Mr 3D Banks 7.20 Frozen LLUN 23 MON MWLDAN 1 12.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.15 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 1.00 Cloudy With.. Meatballs 3.00 Frozen 5.00 Saving Mr 3D Banks 7.20 Frozen MAW 24 TUE MWLDAN 1 12.00 The Hobbit: The Desolation of Smaug 3.45 The Hobbit: 3D The Desolation of Smaug MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood MWLDAN 3 12.20 Free Birds 2.30 Saving Mr Banks 4.50 Frozen MER 25 WED Ar Gau Closed – Nadolig Llawen! IAU 26 THU Ar Gau Closed GWE 27 FRI MWLDAN 1 1.10 The Hobbit: The Desolation of Smaug 4.25 The 3D Hobbit: The Desolation of Smaug 7.40 Saving Mr Banks MWLDAN 2 2.00 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood 6.00 Free Birds 7.55 The Hobbit: The Desolation of Smaug MWLDAN 3 12.40 Frozen 2.50 5.30 8.10 Jack Ryan SAD 28 SAT MWLDAN 1 12.35 Free Birds 2.45 The Hobbit: The Desolation of Smaug 5.55 Saving Mr Banks 8.05 The Hobbit: The 3D Desolation of Smaug MWLDAN 2 2.00 7.30 Cardigan Theatre: Little Red Riding Hood MWLDAN 3 12.20 Frozen 2.30 5.10 7.50 Jack Ryan

p Na

SAD 4 SAT

Feid

SUL 29 SUN

MWLDAN 1

INFORMATION GWYBODAETH :: INFORMATION

SUL 22 SUN

st d

n ra

St

AFO

E IF I NT

RIVER TEIFI

ED SIA AL 8 O :: PRI TUD 1 R ! -

01239 - 621200

Newcastle Emlyn Pont Prioryy Priordy Bridge

6/9/13

dr e

5592 MLDcover

Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI

E S 11 RATE WEL S /G

AN LD W M

E TE MA PAG E SE

Mwldan Brochure Sept - Dec 2013  

Mwldan Brochure Sept - Dec 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you